You are on page 1of 44

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT Wara saMcaailata,

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr.
taa. dyaadyaapaU-paUr, ija. AmaravataI 444814, (maha. rajya.)
(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaI Wara maanyataa pa`apta)
(maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLaSaI saMlagna)

sqaapanaa : vaYavaYa- 2010


DTE CODE

:- D-1247

INSTITUTE CODE

:- 1444

pa`staavanaa
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saur]vaata vaYa- 2010 paasauna JaalaI Asauna taM~ainakotana Ea`I. dadasaahoba gava[ca^irTobala T/sT, AmaravataI Waro saMcaailata ivaivaQa SaOXaiNak saMsqaapaOkI ek Aaho. taM~ainakotanaacaI svata:caI caar maMjalaI
svataM~a [maarta Asauna naivana ivastaarIta [maartaIcao baaMQakama paUNa- Jaalao Aaho. taM~ainakotanaacyaa pairsarata Da^. saaO. kmalataa[gava[- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya AaiNa sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa kaya-rta Aaho.

ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI zLk vaOiSaYTyao


1. WI-FI [MnTrnaoTcaI sauivaQaa
2. {cca ivaVaivaBauiYata iSaXak vaga3. vasaitagaRh va basacaI vyavasqaa
4. ipaNyaacyaa paaNyaacaI vyavasqaa
5. sausajja ga`Mqaalaya va pa`yaaogaSaaLa
6. ijamaKaanaa
7. ga`MqapaoZI
8. ik`DaMgaNa va KaoLacyaa saMpaUNa- sauivaQaa
9. paaik-MgacaI vyavasqaa
10. pa`tyaok ivaVaqyaa-MkDo vaOyai@tak laXa
11. sava- yaM~asaamauga`I yau@ta Asao vak-Saa^pa
12. caarhI baajaunaI baMidsqa Asaa SaOXaiNak pairsar va ekca pa`vaoSaWar
13. AByaasaasaazI SaaMta va inasa-garmya vaataavarNa
14. {pahargaRh
15. maulaaMcao va maulaIMcao vasaitagaRh (darapaUr)

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

{palabQa AByaasak`ma
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaQyao KaalaIla AByaasak`ma {palabQa Aahota.
A.k`
1
2
3
4

AByaasak`maacao naava
sqaapatya AiBayaaMi~akI
( Civil Engineering )

ivaVuta AiBayaaMi~akI
( Electrical Engineering )

yaM~a AiBayaaMi~akI
( Mechanical Engineering )

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI


( Electronics & Tele Communication Engineering )

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

60

3 vaYa-

sava- AByaasak`ma sa~a pawtaIcao (semester pattern) Asauna pa`tyaok AByaasak`maacaa kalaavaQaI saha sa~aaMcaa Aaho.

saMkotasqaL
taM~ainakotanaacaI maahItaI jagaacyaa kanaakaopa%yaata paaohcaavaI mhNauna taM~ainakotanaacyaa saur]vaataIpaasauna taM~ainakotanaacao
svataM~a svataM~a saMkotasqaL ivaksaIta krNyaata Aalao Asauna tyaacaa pa<aa www.vikramshiladarapur.org Asaa Aaho.
ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacaI saMpaUNa- maahItaI yaa saMkotasqaLavar {palabQa Asauna Mandatory Disclosure yaa sadra AMtagata taM~ainakotanaataIla iSaXak kma-caarI, pa`yaaogaSaaLotaIla {pakrNao, vaacaNaalayaataIla sauivaQaa [tyaaid baabaIMcaI saivastar
maahItaI maahItaIcyaa kayaVaAMta-gata savaa-saazI {palabQa Aaho.
(AiKala BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad navaI idllaIcaa maanaka nausaar ASaI maahItaI savaa-saazI {GaD krNao pa`tyaok taM~ainakotanaalaa baMQanakark Aaho.)

satata SaOXaiNak pa`gataI AaZavaa


taM~ainakotanaatafo- ivaVaqyaa-Mcyaa SaOXaiNak pa`gataIcaa satata AaZavaa GaoNyaata yaotaao. yaa krItaa pa`tyaok sa~aamaQyao daona
GaTk caacaNaI parIXaa va kaOSalya caacaNaI parIXaa GaoNyaata yaotaata va tyaaMcaa Ahvaala paalakaMnaa SMS cyaa maaQyamaatauna
Mobile var paazivalaa jaataao. yaa sauivaQaocaa laaBa GaoNyaakrItaa paalakaMnaI svata:cyaa maaobaa[-la naMbarcaI naaoMdNaI pa`a. maMjauYaa
kLsakr yaaMcyaakDo kravaI. tyaacapa`maaNao naMbar maQyao badla Jaalaa Asalyaasa ikMvaa naivana naMbar Gaotalaa Asalyaasa taao
AVavata kr]na Gyaavaa.
pa`a. maMjauYaa kLsakr 9763346824.

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ga`Mqaalaya
saMsqaocao AByaasaaopayaaogaI paustakaMcao samaRw Asao ga`Mqaalaya AsaUna tyaasa 5317 [takI paustako , 17 inayatakailako ,
maaisako 4 va 5 dOinak vata-maanapa~a ivaVaqyaa-MkrItaa {palabQa Aahota. tasaoca paustakpaoZI yaaojanaoAMta-gata ivaVaqyaa-Mnaa
AByaasak`maacaI paustako idlaI jaataata.
J-Gate
J-Gate

cyaa maaQyamaatauna javaLpaasa 23000 E-Journal caI {palabQataa vaacaNaalaayaata kr]na doNyaata AalaI Aaho.

tyaakrItaa taM~ainakotanaatafo- ` 66,000/- evaZo naaoMdNaI Saulk ekavaYaa-cyaa kalaavaQaIkrItaa Barlao Aaho. ivaVaqyaa-M
naa tyaaMcyaa SaaKaotaIla GaDamaaoDIMcaI AVavata maahItaI vhavaI yaa {_oSaanao 36 ivaivaQa pa`karcaI maaisako saur] krNyaata
AalaI Asauna tyaasaazI vaaYaI-k ` 36,000/- evaZo Saulk taM~ainakotanaanao Barlao Aaho. sava- maaisako vaacaNaalayaata
{palabQa Asauna Jaora^@sa maiSanacaI sauivaQaa vaacaNaalayaata {palabQa Aaho.
OPAC pa`NaalaI
ivaVaqyaa-nM aa vaacaNaalayaata iSarNyaapaUvaI- paustakaMcaI {palabQataa kLavaI yaa krItaa Open Access pa`NaalaI saur]
krNyaata AalaI Aaho.
SOUL

vaacaNaalayaacao vyavasqaapana saurLIta vhavao yaa krItaa Software For University Library (SOUL) ho `
30,000/- ikmaMtaIcao Software GaoNyaata Aalao Aaho.
ga`MqapaoZI
AiBayaaMi~akI va taaMi~akI ivaYayaacyaa paustakaMcaI Barmasaaz ikmaMta laXaata GaovaUna yaa taM~ainakotanaatafo- ga`MqapaoZI yaaojanaa
saur] krNyaata AalaI Aaho. yaa yaaojanaocaI zLk vaOiSaYTyao paUZIla pa`maaNao Aaho.
yaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa mauL ikMmataIcyaa 10 T@ko r@kma Bar]na ivaVaqaI- eka sa~aasaazI paustako
vaapar] Saktaata va parIXaa dovaU Saktaata.
10 T@ko r@kma paustakacao BaaDo mhNauna GaotalaI jaatao va taI parta imaLta naahI.
yaa yaaojanao AMta-gata paustakaMcyaa saMKyaovar kaoNataohI mayaa-da naahI.
ivaVaqyaa-caI AavaDsaucanaa yaa AaQaaro paustakaMcaI {palabQataa kr]na idlaI jaatao.
vaacaNaalayaacao Saulk : Borrowers Ticket (BT) Saulk ` 50/- yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa daona paustako idlyaa jaataIla.
saurXaa jamaa zova : ` 100/- naivana pa`vaoSa Gaotalaolyaa ivaVaqyaa-Mnaa vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova mhNauna ` 100/- ekdaca
Barayacao Asauna kaosa- paUNa- Jaalyaavar hI vaacaNaalaya saurXaa jamaa zovaI parta kolyaa jaa[-la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI
taM~ainakotanaatauna padivaka pa`apta kolyaavar taIna maihnyaacyaa Aata Aja- krNao AavaSyak Aaho. Anyaqaa ha inaQaI ivaVaqaIklyaaNa inaQaI maQyao samaaivaYz kr]na Gaotalaa jaa[-la.

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Learning Resources caI {palabQataa


{palabQataa
pa`acaayaa-MnaI svata: pauZakar GaovaUna BaartaIya pa`aVaoigakI saMsqaana Indian Institute of Technology (IIT Bombay)
yaaMcyaaSaI saMpak- saaQauna 300 paoXaa jaasta LEARNING RESOURSE cyaa CDS imaLivalyaa. sadr CDS cyaa pa`itailapaI tayaar
kr]na ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacyaa vaacanaalayaata sadr CDS {palabQa krNyaata Aalyaa Aahota.

Memorandum Of Understanding MOU saaMmajasya krar


parspar laaBaacyaa Xao~aamaQyao KaalaI namaud pa`itaYzanasaMsqaaAasqaapanaasaaobata saamaMjasya krar krNyaata Aalao.
1) R Groups Universe Technology, Nagpur.
2) S. K. Industries, Akola.
3) Shree Sant Gadge Baba Institute and Technology, Amravati.
4) Technocorp Solution PVT. Limited, Shivaji Nagar, Pune.
5) ANS Infovally Akola Center, Akola.
6) Knowledge Development Center (KDC), Amravati.
7) Sanjay Industries, Daryapur.
8) Ramkrushna Jr. College, Darapur.
9) Swanand Counseling Center, Amaravati.
10) Scout Technologies Pvt. Ltd.

Consultancy Services maagadSa-nana saovaa


maaga-dSadSa
taM~aiSaXaNa saMsqaonao {palabQa saaQana saamauga`Icaa va manauYyabaLacaa {payaaoga samaajaakrItaa kr]na tyaaWaro Aqaa-jana krNao
ApaoiXata Asatao. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaanao sadOva yaakrItaa pa`yatna kolaa Aaho. saMgaNak ivaBaagaacyaa pa`a. taRptaI GaaogaMDo
yaaMnaI dyaa-paUr yaoqao 20 iDsaoMbar tao 30 iDsaoMbar 2013 raojaI Aayaaoijata Aa[- mahaotsava krItaa saMkotasqaL ivaksaIta
kolao. tyaakrItaa saMta gaaDgaobaabaa maMDLacao saMsqaapak AQyaXa pa`a. gajaanana BaarsaakLo yaaMnaI 5000 r]. QanaadoSaaWaro
taM~ainakotanaalaa Ada kolao.
Xaoi~aya pairvahna kayaa-laya, AmaravataI Waro ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaalaa
Pollution Under Control (PUC) pa`duYaNa inayaM~aNa pa`maaNapa~a doNyaacaa parvaanaa pa`apta Jaalaa. taM~ainakotanaacaa
parvaanaa k`maaMk 34/MH27/ATI/RTO/PUC 2013 ha Aaho. sadr parvaanaa f@ta paoT/aola [MQanaavar caalaNaa%yaa
vaahnaaMkrItaa Asauna yaa krItaa NETEL INDIA kMpanaImaaf-ta taM~ainakotanaanao 1 laXa 95 hjaar r]payaacao GAS
ANALYSER maiSana ivakta Gaotalao Aaho.
Regional Transport Office (RTO)

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

KaoL

va spaQaaspaQaa-

ivaVaqyaa-Mcyaa savaa-MgaINa ivakasaamaQyao KaoLacao mahtva laXaata GaovaUna IEDSSA (INTER ENGINEERING
DIPLOMA STUDENTS SPORT ASSOCIATION) cao sadsatva yaa taM~ainakotanaatafo- GaoNyaata Aalao Asauna IEDSSA
tafo- Aayaaoijata haoNaa%yaa sava- spaQaa-maQyao ivaVaqyaa-Mnaa Baaga GaoNyaasaazI pa`aotsaahna idlao jaatao. yaamaQyao ik`koT, kbaDDI,
KaaoKaao, vha^laIbaa^la, bauiwbaL, k^rma, A^qala^iT@sa [tyaaid KaoL pa`karcaa samaavaoSa Aaho. jyaaMnaa KaoLamaQyao Baaga GaoNyaacaI
[cCa Asaola tyaaMnaI pa`a. saMtaaoYa yaavalao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`. 9422158798 var saMpak- saaQaavaa.
ijamaKaanaa
taM~ainakotanaatafo- ijamaKaanaa (Gymnasium) caI sauivaQaa saur] krNyaata AalaI Asauna jyaa ivaVaqyaa-Mnaa yaa
sauivaQaocaa laaBa Gyaayacaa Asaola tyaaMnaI pa`a. saI. esa. [Mgaaolao yaaMcyaaSaI Ba`maNaQvanaI k`maaMk 9422236534 var saMpaksaaQaavaa. ijamaKaanyaata vyaayaamakrNyaasaazI AavaSyak ASaI sava- yaM~asaamauga`I {palabQa Aaho.
ijamaKaanaa naaoMdMNaI Saulk

: ` 50/- (ekdaca Barayacao parta na imaLNaaro.)

maaisak Saulk

: ` 25 /- pa`ita maihnaa.

vaaiYavaaiYa-k

snaoh sammaolana

ivaVaqyaa-Mcyaa saupta gauNaaMnaa vaava imaLavaa yaa {_oSaanao drvaYaI- jaanaovaarI maihnyaacyaa SaovaTcyaa AazvaDyaata
snaoh sammaolanaacao Aayaaojana kolao jaatao. yaa maQyao samauh naRtya, naklaa, gaayana, saMgaIta [tyaaid pa`karaMcaa samaavaoSa Asataao.
iktaItaa[- maulaaMcao
iktaI-taa[taa[

va maulaIMcao vasaitagaRhaMcaI saur]vaata

SaOXaiNak vaYa- 201314 maQyao iktaI-taa[- maulaaMcao va maulaIMcao vasaitagaRh saur] krNyaata Aalao. daonhI vasaitagaRhacaI Xamataa
pa`tyaokI 70 Asauna vasaitagaRhamaQyao [nh-rTr, igaJar, Wi-Fi [nTrnaoT, KaanaavaL (maosa) va DTH sauivaQaa {palabQa krNyaata Aalyaa
Aahota.
iDJaola janaroTr Waro AKaMDIta ivaVuta paurvaza
ga`aimaNa BaagaamaQyao laaoDSaoDIMga saamaanya baaba Asauna tyaacaI JaL ivaVaqyaa-Mnaa paaohcau nayao yaakrItaa MAHINDRA
Powerol DG Set Waro saMpaUNa- [maartaImaQyao AKaMDIta ivaVuta paurvazyaacaI vyavasqaa kolaI Aaho. sadr vaIja jaina~a
taM~ainakotanaacyaa pa`vaoSa Wara javaL sqaaipata kolao Aaho.

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ta&a

vyaaKyaana

ivaVaqyaa-Mnaa ta&a vya@tyaacao maaga-dSa-na imaLavao yaa {_oSaanao ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafo- vaoLaovaoLI ta&a vyaaKyaanao Aayaaoijata
kolao jaataata. KaalaIlapa`maaNao ta&a vyaaKyaanaaMcao Aayaaojana krNyaata Aalaolao haotao.

A.k`.

ta&a va@tyaacao naava

ivaYaya

padnaamahu_a

Da^. maaohnaa caMd`SaoKar


kuLkNaI-

taNaavaacao vyavasqaapana

(MBBS,MD)
svaanaMd samaupadoSa koMnd`, rajaapaoz, AmaravataI

pa`a. saMjaya paaTIla

vaoLocao vyavasqaapana

vairYT AiQavyaaKyaataa,
AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValaya, Akaolaa.

pa`a. saMjaya dhaD

sakaratmak dRiYTkaona

pa`a. AanaMd doSamauKa

vyai@tamatva ivakasa

ivaBaaga pa`mauKa ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI,


SaasakIya AiBayaaMi~akI mahaivaValaya, AmaravataI.
AiQavyaaKyaataa, kmalaidpa kinaYT mahaivaValaya,
fulaAamalaa, taa. naaMdgaava (KaMDoSvar), ija.
AmaravataI.

A^D. Ea`I. gaNaoSa hlakro navyaa jagaacaI AaoLKa

A^DvhaokoT

A^D. Ea`I. pa`idpa [Mgaaolao

vaastauSaas~a ek qaaoTaMD

A^DvhaokoT

Ea`I. ivajaya zaMgao

PLC Training

pauNao

Ea`ImataI kivataa vaayakr

vyai@tamatva ivakasa

pauNao

pa`a. yaaogaoSa cavhaNa

vyai@tamatva ivakasava Aajacaa tar]Na

pa`aQyaapak , yavatamaaL.

10 Ea`I. ko. baI. DaMgao

Power Scenario In Maharashtra.

AmaravataI.

11

ivaja inamaI-taI koMnd`acaa AaZavaa


va vyavasaaya maaga-dSa-na

[MDIyaa baulsa.

12 Da^. AivanaaSa saavajaI

vyavasaaya vyavasqaapana

Da^@Tr, AmaravataI.

13 Ea`ImataI naMidnaI jaavaro

PLC & SCADA

AmaravataI.

14 pa`a. esa. Aar. vaanaKaDo

Civil Engineering General


Awareness

pa`aQyaapak, AmaravataI.

15 Da^. gajaanana Saokapauro

vyaavasaaiyak kaOSalya va saMGaTNa

AmaravataI.

16 Ea`I. imalaIMd paa~ao

Baavainak saMGaTNa

{Dana, AmaravataI.

Ea`I. ivavaok jaaQava

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

17 Ea`I. caMd`SaoKar gaulavaaDo

vyaavasaaiyak maaga-dSa-na

dyaa-paUr.

18 Da^. ena. paI. iSanakr

Water reterment & its use in


Construction

pa`aQyaapak, AmaravataI.

19 Ea`I. saarMga ipaMpaLkr

PLC & SCADA

20 Ea`I. maukuMd GaaogaMLo

TV Transmiter & Reciewer &


Colour TV

pa`aQyaapak

21 Ea`I. SaOlaoSa isasaT

IP Address

pa`aQyaapak

22 Ea`I. SaiSakaMta GaurDo

Quality in Construction

pa`aQyaapak

23 Ea`I. ko. baI. DaMgao

Effect of Transmission &


Distribution Losses on Cost of
Energy Generation.

pa`aQyaapak

24 pa`a. idpak Saanakr

Power Foctor Improvement

pa`aQyaapak

25 Ea`I. AlpaoSa paaTIla

Diesel Injectore

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

AaOVaoigak

BaoTI

taM~aiSaXaNaamaQyao paustakI &aanaapaoXaa pa`atyaaiXakalaa jaasta mahtva Asatao. tyaamauLo yaa taM~ainakotanaatafo- inayamaItapaNao
AaOVaoigak BaoTI Aayaaoijata kolyaa jaataata va KaalaIla pa`maaNao AaOVaoigak BaoTIMcao Aayaaojana krNyaata Aalao haotao.
A.k`.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

{Vaoga samauhacao naava


Hatnur Dam
VE Commerical Vehical Ltd.
Mahindra & Mahindra
NTPC Power Plant
Ashok Layland

izkaNa
jalagaava KaaNdoSa
[MdaOr
naagapaUr
BaMDara

jaaQava igayasajaaQava Aayaka^na


jaaQava Alaa^ya
GUKSS Industry

baodaro [-lao@T/a^ina@sa

AmaravataI

Gharkul Industry
BOSCH Industr
T.V. Relay Center
Hydro Power Project, Shahanur

SaasakIya AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa ( I.T.I )


Suzlon Power Generation
Finley Mill

durdSa-na koMnd`
saMjaya [nD/sT/Ija
dugaa- [nD/sT/Ija

AMjanagaaMva saujaIicaKaladra
AcalapaUr
dyaa-paUr

Maharashtra State Seeds Corporation

pa^Dsana pa`ayavhoT ila.


JS ka^rpaaoroSana

Akaolaa

Reliance Polymers

ihndusqaana yauinalaIvar
satyama fuDsa\
Vikamshi Fabrics

KaamagaaMva

Parle Food Product

vaana pa`klpa ivaBaaga

maaihtaI pa~ak 201314

SaogaaMva
8

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Auto Desk

kMpanaIWaro 50 laaKa r]payaacao saa^FTvaoAr pa`apta

Waro SaOXaiNak vaYa- 201314 maQyao 50 laaKa r]payao ikmataIcao saa^FTvaoAr


ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaalaa pa`apta Jaalao. sadr saa^FTvaoAr krItaa pa`acaayaa-MnaI Auto Desk kMpanaIkDo satata paazpauravaa kolaa va
{payaaogaItaocaI hmaI idlaI. sadr saa^FTvaoArcaI yaaid yaoqao namaud krIta Aaho.
Auto Desk Academic Resource Center

AUTO DESK kMpanaI maaf-ta pa`apta saa^FTvaoArcaI yaaid


Sr.
No.

Software

Sr.
No.

Software

Autodesk Showcase

19

Autodesk Alias Design

Autodesk Mudbox

20

Autodesk AutoCAD Plant 3D

Autodesk Simulation Multiphysics

21

Autodesk AutoCAD Utility Design

Autodesk AutoCAD

22

Autodesk InfraWorks

Autodesk 3ds Max Design

23

Autodesk Quantity Takeoff

Autodesk Simulation Moldflow Adviser


Ultimate

24

Autodesk Simulation CFD

Autodesk SketchBook Designer

25

Autodesk Simulation Mechanical

Autodesk Vault Professional Client

26

Autodesk Simulation Moldflow Adviser


Ultimate

Autodesk 3ds Max

27

Autodesk SketchBook Pro for Enterprise

10

Autodesk Alias Automotive

28

Autodesk Softimage

11

Autodesk AutoCAD Electrical

29

Autodesk Vault Basic Server

12

Autodesk AutoCAD Raster Design

30

Autodesk Alias Automotive

13

Autodesk Inventor Professional

31

Autodesk AutoCAD Electrical

14

Autodesk Maya

32

Autodesk AutoCAD Mechanical

15

Autodesk MotionBuilder

33

Autodesk AutoCAD Structural Detailing

16

Autodesk Revit

34

Autodesk Maya

17

Autodesk Mudbox

35

Autodesk MotionBuilder

18

Autodesk Simulation Multiphysics

maaihtaI pa~ak 201314

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

Auto CAD cao pa`iSaXaNa vaga-

jyaa pa`maaNao AapaNa dusa%yaa vyai@taSaI saMvaad saaQaNyaakrItaa baaolaI BaaYaocaa mhNajao ihndI, marazI ikMvaa [Mga`jaI [tyaaid
{payaaoga krtaao tyaacapa`maaNao AiBayaMtaa svata:cao ivacaar klpanaa dusa%yaa paya-Mta paaohcaivaNyaakrItaa D/a^[Mg- acaa {payaaoga krtaao.
AiBayaaMi~akI SaaKaomaQyao [MijainaArIMga D/a[-Mga, maiSana D/a^[Mg- a, ibalDIMga D/a^[Mg- a yaa saarKyaa ivaYayaatauna AiBayaaMi~akIcao D/a[-Mga iSakivalao
jaatao. 1990 paya-Mta sava- AiBayaMtao D/a[-Mga nakaSao kaZNyaakrItaa D/a[-Mga iSaT blau ipa`MTcaa {payaaoga krayacao. D/a[-Mga kaZNao ih
pa`ik`yaa saMpaUNa- paNao hataanao kuSala AiBayaMtyaaWaro paUNa- kolaI jaayacaI parMtau HyaamaQyao KaupavaoL va parIEa`ma laagataata. jaSaI jaSaI
ka^mpyauTrcyaa Xao~aata pa`gataI JaalaI va k^mpyauTrcyaa ikMmataI saamaanyaacyaa Avaa@yaata Aalyaa tasao D/a[-Mga kaZNyaacao kama saMgaNakaWaro
kolao jaavaU laagalao. Aaja ih pa`ik`yaa 100 T@ko saMgaNakaWaro kolaI jaatao. D/a[-Mga kaZNyaakrItaa sava- jagaamaQyao Auto CAD Hyaa
saa^FTvaoArcaa maaozyaa pa`maaNaata vaapar kolaa jaataao. kMpanyaamaQyao Auto CAD cao pa`iSaXaNa Gaotalaolyaa AiBayaMtyaacaI maaozI maagaNaI
Asatao. Auto Desk kMpanaIWaro ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaalaa pa`apta 50 laaKa r]payaacyaa saa^FTvaoAr maQyao Auto CAD caa sauwa
samaavaoSa Aaho. Auto CAD ho Auto Desk kMpanaIcao savaa-ta laaokipa`ya saa^FTvaoAr Asauna sava- jagaata Auto CAD caI maagaNaI
satata vaaZta Aaho. varIla namaud sava- baabaI laXaata GaovaUna pa`acaayaa-MnaI svata: pauZakar GaovaUna Auto CAD cao pa`iSaXaNa vaga- naamamaa~a
1000 r]. evaZyaa Atyalpa SaulkamaQyao saur] kolao.
Auto CAD caa saTI-ifkoT kaosa- ha Auto Desk kMpanaI va ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaaMcaa saMyau@ta {pak`ma
Asauna pa`iSaXaNaacaa kalaavaQaI ekuNa caar maihnyaacaa Aaho. pa`qama sa~aamaQyao ekuNa 50 pa`iSaXaNaaqaI- yaacaa laaBa Gaota Asauna kaosa- paUNakrNaa%yaa sava- ivaVaqyaa-Mnaa Auto Desk Academic Resource Center Waro pa`maaNapa~a ivatarIta krNyaata yaoNaar Aaho.
ivaVaqyaa-MnaI idlaolao 1000 r]. Saulk ivaVaqyaa-McaI saMGaTnaa MECHANICAL ENGINEERING STUDENT ACADEMIC
ASSOCIATION (MESAA) maQyao jamaa kolaI jaatao. Auto CAD cao pa`iSaXaNa paUNa- krNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa na@kIca KaajagaI
kMpanyaamaQyao maagaNaI AsaNaar yaata SaMka naahI. jaastaIta jaasta ivaVaqyaa-MnaI yaa sauivaQaocaa laaBa Gyaavaa Asao Aavaahna pa`acaayaa-MnaI kolao
Aaho.

Student Academic Association caI

sqaapanaa

AiBayaaMi~akIcyaa ivaVaqyaa-Mcaa savaa-MgaINa ivakasa vhavaa yaa krItaa ivaivaQa taM~ainakotanao va AiBayaaMi~akI mahaivaValayao Anaok
spaQaa- Aayaaoijata krIta Asataata yaamaQyao pa`amauKyaanao raobaao rosa, jaMk yaaD-, pa`klpa saadrIkrNa, pa`SnamaMjauYaa, SaaoQa pa`baMQa saadrIkrNa
[tyaaidcaa samaavaoSa Aaho. SaasakIya AiBayaaMi~akI mahaivaValaya, AmaravataI Waro drvaYaI- Aayaaoijata haoNaaro pa`jvalana Da^.saaO.
kmalataa[- gava[- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI mahaivaValayaaWaro Aayaaoijata pa`yau@taI AiKala BaartaIya ivaVaqaI- pairYadoWaro drvaYaIAayaaoijata haoNaaro DIPEX [tyaaid spaQaa- pa`karacaa yaamaQyao samaavaoSa Aaho. ASyaa spaQaa-maQyao ivaVaqyaa-McaI BaagaIdarI sauinaiScata
krNyaakrItaa pa`acaayaa-Mcyaa pauZakaranao pa`tyaok SaaKaokrItaa STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION caI sqaapanaa krNyaata
AalaI. yaamaQyao pa`qama vaYaa-krItaa 100 r]. , iWtaIya vaYaa-krItaa 200 r].va taRtaIya vaYaa-krItaa 300 r]. vaaiYa-k saBaasad Saulk
Aakarlao jaatao. ASyaapa`karo gaaoLa kolaolaI r@kma saMbaMQaIta SaaKaocyaa STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION cyaa ba^Mk
KaatyaamaQyao jamaa kolaI jaatao. sava- SaaKaocyaa ivaVaqyaa-Mnaa saMbaMQaIta SaaKaocao saBaasatva GaoNao baMQanakark Aaho.

maaihtaI pa~ak 201314

10

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

A.k`.

STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION cao paUNa-a- naaMva

saMiXapta naaMva

Kaatao k`maaMk

MECHANICAL ENGINEERING
STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION

MESAA

60118963892

CIVIL ENGINEERING
STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION

CESAA

60147030951

ELECTRICAL ENGINEERING
STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION

EESAA

60139436395

ELECTRONICS & TELE. ENGINEERING


STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION

ETSAA

60140139728

varIla namaud sava- ba^Mk Kaatao maharaYT/ ba^Mk caMDIkapaUr yaoqao Asauna ivaBaaga pa`mauKa va pa`acaaya- yaaMcao saMyau@ta Kaatao Aaho.
KaatyaamaQauna r@kma kaZtaaMnaI tyaacaI naaoMd raoKapaala Ea`I. sauinala ivarKaro yaaMcyaakDo kolaI jaatao. r@kma kaoNatyaa karNaakrItaa
kaZNaar Aaho tao ivastaRtapaNao saMbaMQaIta SaaKaocyaa naaoTiSaT maQyao namaud kolao jaatao. tyaanaMtar pa`acaaya-, ivaBaagapa`mauKa va raoKapaala yaaMcyaa
svaaXarInao saMyau@ta ba^Mk KaatyaamaQauna r@kma kaZlaI jaatao. sadr STUDENT ACADEMIC ASSOCIATION caa {_oSa
ivaVaqyaa-MnaI svata:caa Kaca- svata: kravaa ha Aaho.

NMENME-ICT pa`klpaaAtalpaaAta-Mgata 20Mbps Xamataocaa

[MTrnaoT jaaoDNaI

National Mission on Education Through Information and Communication Technology

ha

maanava saMsaaQana maM~aalayaacaa {pak`ma Asauna Hyaa Ata-Mgata ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaanao 3 laXa 45 hjaar r]payao Kaca- kr]na 20 Mbps
XamataocaI [nTrnaoT jaaoDNaI GaotalaI. ha pa`klpa Baarta saMcaar inagama ilaimaToDcyaa saaHyaanao paUNa- krNyaata Aalaa. yaakrItaa iSaMgaNaapaUr
pa`vaoSaWara paasauna 1.6 ik. maI. laaMbaIcaI OFC (Optic Fiber Cable) TakNyaata AalaI. ih kobala darapaUr Square paasauna
KGIET vaacaNaalaya [maartaI paya-Mta rstyaacyaa Davyaa baajaulaa Aaho. BSNL maaf-ta TakNyaata AalaolaI OFC 24 Core caI Asauna
1 GBPS Xamatao paya-Mta maaihtaI vaahuna naoNyaacaI Hyaa kobalacaI Xamataa Aaho. 18 naaovhoMbar 2013 raojaI yaa pa`klpaa Ata-Mgata [nTrnaoT
saovaa saur] JaalaI Asauna Wi-Fi Waro yaacao ivatarNa saur] Aaho.

Alumni Association

cyaa sqaapanaaWaro maajaI ivaVaqyaaivaVaqyaa-MSaI kayama svar]paI PuNaanaubaMQa

pa`acaayaa-MnaI pauZakar GaovaUna Qama-daya Aayau@ta yaaMcyaakDo VIKRAMSHILA POLYTECHANIC ALUMNI


ASSOCIATION caI irtasar naaoMdNaI kr]na GaotalaI Asauna tyaacaa naaoMdNaI k`. Reg. No. Maharashtra/912/12 ha Aaho.
ALUMNI ASSOCIATIONcaI {i_YTyao pauZIla pa`maaNao Aaho.
AajaImaajaI ivaVaqyaa-MmaQyao sausaMvaad saaQanao.
saMsqaocyaa pa`gataImaQyao maajaI ivaVaqyaa-Mcaa sahBaaga vaaZivaNao.
haotakr] va garjau ivaVaqyaa-MkrItaa iSaYyavaR<aIcaI maajaI ivaVaqyaa-Mmaaf-ta vyavasqaa krNao.
maajaI ivaVaqyaa-Mmaaf-ta caaMgalyaa pa`klpaakrItaa baiXasaaMcaI yaaojanaa rabaivaNao.
maaihtaI pa~ak 201314

11

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

maajaI ivaVaqyaa-maaf-ta imaLNaa%yaa Aaiqa-k doNagaImaQauna SaaoQa pa`baMQaakrItaa paurskar jaaihr krNao.
drvaYaI- AajaI va maajaI ivaVaqyaa-Mcaa maoLavaa (ALUMNI MEET) Aayaaoijata krNao.
pa`itaYzIta kMpanyaamaQyao kaya-rta maajaI ivaVaqyaa-Mmaaf-ta naaokrIcyaa saMQaI saQyaa iSakta Asalaolyaa ivaVaqyaa-Mnaa pa`apta kr]na doNao.
maajaI ivaVaqyaa-MnaI idlaolyaa doNagaImaQauna pa`yaaogaSaaLa {pakrNao, saBaagaRh, ga`Mqaalaya [tyaaidcaa ivakasa krNao.
maajaI ivaVaqyaa-MmaQyao saMsqaoba_la AapaulakIcaI Baavanaa inamaa-Na krNao.
Aaja BaartaataIla javaLpaasa sava-ca SaOXaiNak saMsqaomaQyao ALUMNI ASSOCIATION caI sqaapanaa JaalaI Asauna BaartaIya
pa`aVaoigakI saMsqaana maQaIla ALUMNI ASSOCIATION caI kamagaIrI sava-ca SaOXaiNak saMsqaakrItaa maaga-dSa-k Aaho. tyaamauLoca
BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad, navaI idllaI, taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya, mauMba[-, va maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[- yaa
taM~aiSaXaNaaSaI saMbaMQaIta saMsqaa ALUMNI ASSOCIATION caI sqaapanaokrItaa sadOva Aaga`hI Asataata.

kmacaarI
kma-caarI

pa`iSaXaNa

AiBayaaMi~akI va taaMi~akI Xao~aamaQyao saata<yaanao badla haota Asataata tyaamauLo iSaXak va iSaXako<ar kma-cyaa%yaaMnaa naohmaI
AVavata &aana pa`apta krNao AavaSyak Aaho. saMsqaocyaa QaaorNaa pa`maaNao pa`acaayaa-MnaI naohmaIca kma-caarI pa`iSaXaNaavar Bar idlaa Aaho.
tyaamauLo MSBTE cyaa SaOXaiNak AaMkoXaNa samaItaInao pa`tyaok SaaKaolaa caaMgalaa djaa- idlaa Aaho. Aajapaya-ta kma-caarI inahaya
pa`iSaXaNaacaa ta@taa yaoqao namaud krIta Aaho.

kma-caarI pa`iSaXaNa (Staff Training)


kmacaarI
A.k`.

kma-cyaa%yaaMcao naaMva
kmacyaa%yaaM

saMsqaapa`itaYzana jaoqao pa`iSaXaNa pa`apta kolao

kalaavaQaI

pa`a. {dya maohro

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[-

id. 17012011 tao id. 21012011

pa`a. {dya maohro

laaoksaovaa koMnd` T/oinaMga iskma, Aaya. TI. Aaya, AmaravataI.

id. 07032011 tao id. 22032011

pa`a. {dya maohro

yaSavaMtarava cavhaNa ivakasa pa`Saasana pa`baaoQanaI, AmaravataI.

id. 25032011 tao id. 25032011

Ea`I. sauinala ivarKaro

yaSavaMtarava cavhaNa ivakasa pa`Saasana pa`baaoQanaI, AmaravataI.

id. 25032011 tao id. 25032011

pa`a. {dya maohro

KEC International Training Center, Nagpur.

id. 07042011 tao id. 09042011

pa`a. idpak iSarBaatao

id. 14102011 tao id. 15102011

pa`a. idpak iSarBaatao

Shankarrao Khandelwal Arts Science and


Commerce College, Akola.
Veermata Jijabai Technical Institute,
Mumbai.

pa`a. idpak iSarBaatao

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 10032012 tao id. 10032012

pa`a. hYa-la inakma

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 10032012 tao id. 10032012

10

pa`a. rivakaMta baaorkr

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 28092012 tao id. 28092012

11

pa`a. pa`fulla zakro

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 28092012 tao id. 28092012

12

pa`a. ku. Svaotaa gauDQao

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 28092012 tao id. 28092012

maaihtaI pa~ak 201314

id. 14112011 tao id. 18112011

12

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

13

pa`a. ku. maMjauYaa kLsakr Knowledge Development Center, Amravati.

id. 28092012 tao id. 28092012

14

pa`a. {dya maohro

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 28092012 tao id. 28092012

15

pa`a. pa`idpa KaDsao

Knowledge Development Center, Amravati.

id. 28092012 tao id. 28092012

16

pa`a. pa`fulla zakro

NIT Polytechnic, Nagpur.

id. 29122012 tao id. 29122012

17

pa`a. hYa-la inakma

P. R. Pote (Patil) Group of Engineering &


Management Institute.

id. 13012013 tao id. 14012013

18

pa`a. ku. Svaotaa gauDQao

Saasaikya taM~ainakotana, AmaravataI.

id. 07012013 tao id. 11012013

19

pa`a. ku. maMjauYaa kLsakr Saasaikya taM~ainakotana, AmaravataI.

id. 04022013 tao id. 08022013

20

pa`a. hYa-la inakma

Shri Datta Meghe Polytechnic, Nagpur.

id. 06052013 tao id. 17052013

21

pa`a. {dya maohro

Shri Datta Meghe Polytechnic, Nagpur.

id. 06052013 tao id. 17052013

22

pa`a. inataIna cavhaNa

Shri Datta Meghe Polytechnic, Nagpur.

id. 06052013 tao id. 17052013

23

pa`a. pa`idpa KaDsao

Maharashtra State Board of Technical


Education, Govt Polytechnic, Nagpur

id. 23062013 tao id. 28062013

pa`a. pa`idpa KaDsao

Maharashtra State Board of Technical


Education, Industry Institute Partnership
Cell, Ashok Leyland LTD. Gadegaon,
Bhandara.

id. 18072013 tao id. 22072013

24

maaihtaI pa~ak 201314

13

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

ivaVaqaIivaVaqaI- pa`iSaXaNa ( Student Training )


Baarta sarkarcyaa maaQyamaatauna SC/ST pa`vagaa-taIla ivaVaqyaa-MkrItaa jama-naI va Baarta sarkarcyaa saMyau@ta {pak`maaWaro
inaSaulk pa`iSaXaNa idlao jaatao. sadr pa`iSaXaNaakrItaa ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaaWaro maharaYT/ataIla AaOrMgaabaad yaoqao INDO
GERMAN TOOL ROOM, isaDkao, AaOrMgaabaad yaoqao pa`iSaXaNaacaI vyavasqaa kolaI jaatao. sadr pa`iSaXaNa ihvaaLI va {nhaLI sauI
drmyaana ivaVaqyaa-Mnaa inaSaulk pa`dana kolao jaatao. Aajapaya-Mta yaSasvaI pa`iSaXaNa paUNa- kolaolyaa ivaVaqyaa-McaI yaaid tyaaMcyaa naavaasah yaoqao
namaud krIta Aaho.
[nDao jamajamana-na Tula r]ma, AaOrMgaabaad yaoqao pa`iSaXaNa pa`apta kolaolyaa ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- aI yaaid.
A.k`.

ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- ao naaMva

SaaKaa

ica. saaOrBa naMdikSaaor paarQaI

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. saubaaoQa vaalaaoMnd`o

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. mahond` gaado

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. inaiKala taayaDo

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. iva@kI baabaurava BaTkr

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. dovaoMnd` baapaurava vyavaharo

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. saugata saMjaya taolagaaoTo

yaM~a AiBayaaMi~akI

ica. riva maaohna DaoMgaridvao

yaM~a AiBayaaMi~akI

ica. Ea`IkaMta Ea`IkRYNa cavhaNa

yaM~a AiBayaaMi~akI

10

ica. pa`SaaMta sauQaakr paaTIla

yaM~a AiBayaaMi~akI

11

ica. BauYaNa sauBaaYarava ikTo

yaM~a AiBayaaMi~akI

12

ica. naroMd` rajaarama paLsapagaar

yaM~a AiBayaaMi~akI

13

ica. BaalacaMd` SaMkrrava paTko

yaM~a AiBayaaMi~akI

14

ica. saMGartna baalaasaahoba vaanaKaDo

yaM~a AiBayaaMi~akI

15

ica. pavana idpak doSaBa`taar

yaM~a AiBayaaMi~akI

maaihtaI pa~ak 201314

14

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

KEC Intenational Pvt. ltd, Nagpur yaoqao pa`iSaXaNa pa`apta kolaolyaa ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- aI yaaid.

A.k`.

ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- ao naaMva

SaaKaa

ica. hYa-la Talao

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. ikrNa razaoD

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. AXaya ra{]ta

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. saaOrBa paarQaI

ANau va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

ica. AMikta kurvaaLo

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. SauBama kapasao

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. caotana kDU

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. {mar Kaana

ivaVuta AiBayaaMi~akI

ica. Amaaola kaTaoro

yaM~a AiBayaaMi~akI

10

ica. SauBama iSarBaatao

yaM~a AiBayaaMi~akI

11

ica. naroMd` paLsapagaar

yaM~a AiBayaaMi~akI

12

ica. ijataoMnd` paayaGana

yaM~a AiBayaaMi~akI

maaihtaI pa~ak 201314

15

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

pa`vaoSa

samaupadoSana koMnd` ( Admission Counseling Center )

AiBayaaMi~akI va taaMi~akI SaaKaomaQyao ivaivaQa 35 AByaasak`ma Aahota tyaamaQyao pa`cailata ma^k^inakla, [lao@T/Ikla, k^mpyauTr,
isavhIla, [-lao@T/a^ina@sa A^nD TolaokmyauinakoSana [MijainaArIMga [tyaaid yaasaarKyaa SaaKaocaa samaavaoSa Aaho tyaacapa`maaNao duima-L ikMvaa
jaasta pa`cailata nasalaolao AByaasak`ma jasao To@saTa[-la, paa^laImar To@naa^laa^jaI, koimakla [MijainaArIMga, [nsT/umaoMToSana, paoT/aokoimakla,
Saugar To@naaolaa^jaI, maoDIkla [-lao@T/a^ina@sa, paopar A^nD palpa To@naa^laa^jaI [tyaaid Aahota. pa`vaoSa GaoNyaasa [-cCuk paalava va ivaVaqaIyaaMcyaa manaamaQyao saahijakca pauZIla pa`Sna pa`vaoSaavaoLI {tpaa haotaata jasao
kaoNatyaa SaaKaomaQyao pa`vaoSa Gyaavaa?
kaoNatyaa SaaKaolaa jaasta maagaNaI Aaho?
maulaIkrItaa kaoNataI SaaKaa yaaogya rahIla?
kaoNatyaa SaaKaota pa`vaoSa Gaotalyaasa sqaainak staravar raojagaaracyaa saMQaI {palabQa Aahota?
kaoNatyaa SaaKaota pa`vaoSa Gaotalyaasa svata:caa vyavasaaya krtaa yao[l- a?
Asao ek naa daona AsaMKya pa`Sna pa`qamaca AiBayaaMi~akI Xao~aamaQyao iSaXaNa GaoNyaasa [-cCuk AsaNaa%yaa paalakaMcyaa va ivaVaqyaa-Mcyaa
manaata inamaa-Na haotaata. tyaamauLo gaaoQaMLacaI isqataI inamaa-Na haotao. va inaNa-ya GaoNao kzINa haotao ASyaa vaoLI paalak SaojaarI, ima~a,
naataovaa[-k yaaMcyaakDo caaOkSaI krtaata parMtau samaaQaanakark {<ar imaLta naahI. ASyaa ivaVaqaI- va paalak yaaMnaa pa`vaoSaacaa inaNa-ya
GaoNao saulaBa vhavao yaakrItaa ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaoqao sakaLI 11:00 tao 05:00 yaa vaoLota samaupadoSak koMnd`acaI inaSaulk
saaoya kolalaI Aaho.

Aavaodna

isvakRtaI koMnd` ( Application Receipt Center - ARC ) caa djaadjaa- pa`apta

kond`Iya pa`vaoSa pawtaI (Centralize Admission Process - CAP) Ata-Mgata pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa pa`vaoSa
GaoNyaakrItaa SaasakIya taM~ainakotana, AmaravataI yaoqao jaavao laagaayacao. ga`aimaNa BaagaataIla paalak va ivaVaqaI- yaaMnaa pauroSaI maaihtaI
nasalyaa karNaanao Aavaodna Aja- krNyaakrItaa taasanataasa raMgaota {Bao rahavao laagaayacao tyaacapa`maaNao ga`amaINa ivaVaqaI- va paalak
yaaMcaa vaoL va paOsaa yaacaa Apavyaya vhayacaa. sadr baaba laXaata GaovaUna darapaUr, dyaa-paUr, AMjanagaava saujaI- yaa BaagaataIla ivaVaqyaa-krItaa
taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya, mauMba[- yaaMcyaakDo satata paazpauravaa kr]na ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaanao SaOXaiNak vaYa- 201314 maQyao
Aavaodna isvakRtaI koMnd` (Application Receipt Center - ARC) caa djaa- pa`apta kolaa tyaamauLo pa`qama va qaoT iWtaIya vaYaa-laa
pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa maharaYT/ Saasanaanao pa`vaoSa pa~a, maaihtaI pa~ak ivak`I, Aja- isvakarNao, payaa-ya BarNao [tyaaid kamaakrItaa
qaoT ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaoqao yaovaUna pa`ik`yaa paUNa- krtaa yao[l- a. Kaulaa pa`vagaa-taIla (Open Category) cyaa ivaVaqyaaMkrItaa pa`vaoSa Ajaa-caI ikMmata 400 r]. Asauna maagaasavagaI-ya pa`vagaa-taIla ivaVaqyaa-MkrItaa pa`vaoSa Ajaa-caI ikMmata 300 r].Aaho.
Aja- ivak`I, Aja- Aa^nalaa[-na BarNao, mauL pa`maaNapa~aacaI CaNaNaI krNao, Aja- Conform krNao tyaacapa`maaNao samaupadoSak
(Counseling) sah sava- saovaa inaSaulk Aahota.

maaihtaI pa~ak 201314

16

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

parIXaa

koMnd`acaa Examination Center caa djaadjaa- pa`apta

vaYa- 2012 maQyao ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaataIla saaoyaI sauivaQaaMcaa AaZavaa GaovaUna maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLanao
taM~ainakotanaalaa parIXaa koMnd`acaa (Examination Center) caa djaa- bahala kolaa.

Xaoi~aya

maulyaaMkNa koMnd`acaa ( Regional Assessment Center - RAC) caa djaadjaa-

bahala
taM~ainakotanaacyaa Xamataocaa AaZavaa GaovaUna maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLanao taM~ainakotanaasa RAC caa djaa- bahala kolaa.
RAC Ata-Mgata pa`tyaok sa~aamaQyao sarasarI 10,000 {<ar pai~akaMcao maulyaaMkNa krNyaacao {i_YT maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa
maMDLanao taM~ainakotanaalaa idlao Aaho.

pa`vaoSaasaazI AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa (pa`qama vaYavaYa-)


pa`vaoaoSa paa~ataocyaa ATI : maharaYT/ rajyaacaa Aja-dar AsaNyaaba_la
Ajadar

1. ivaVaqaI- vaga- 8,9 va 10 maharaYT/ataIla SaOXaiNak saMsqaotaUna {<aINa- Jaalaa Asalaa paaihjao.
2. ivaVaqaI- dhavaIcyaa parIXaota ikmaana 35 T@ko gauNaasah {<aINa- Asaavaa.
3. maharaYT/ataIla rihvaaSaI Asalaolyaa vyai@taMcyaa maulaamaulaIMcaI paa~ataa parIXaa maharaYT/ rajyaabaahorIla SaOXaiNak
saMsqaotaUna {<aINa- kolaolyaa Asalyaasa tao pa`vaoSa paa~a rahtaIla.
4. koMd` Saasanaacao kma-caarI ikMvaa koMd` SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla Asao kma-caarI kI jao maharaYT/ata badlaUna Aalao
va jao sadr Aja- saadr krNyaacyaa AMtaIma taarKaocyaa AaMta saovaota r]jaU Jaalao, ASaa kma-cyaa%yaacao maharaYT/
rajyaabaahorIla SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINa- Jaalaolao paalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.
5. maharaYT/ rajya Saasanaacao ikMvaa maharaYT/ rajya SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla Asao kma-caarI kI jao [tar
rajyaataUna maharaYT/ata badlaUna Aalaolao Aahota ikMvaa [tar rajyaataUna kaya-Baar saMpavaUna maharaYT/ata parta Aalao va jao
sadr Aja- saadr krNyaacyaa AMitama taarKaocyaa AaMta saovaota r]jaU Jaalao, ASaa kma-cyaa%yaaMcao maharaYT/ rajyaabaahorIla
SaaLotaUna paa~ataa parIXaa {<aINa- Jaalaolao paalya pa`vaoSaasa paa~a rahtaIla.
6. ivaVaqaI- vaga- 8,9 va 10 maharaYT/ rajyaataIla SaOXaiNak saMsqaotaUna {<aINa- Jaalaa Asaola AaiNa Aa[-vaDIla maharaYT/
rajya Saasanaacao ikMvaa maharaYT/ SaasanaaWaro AMigakRta {pak`maataIla kma-caarI Asauna jyaaMcaI badlaI haovaUna tao pa`vaoSa
Aja- isvakarNyaacyaa AMtaIma idnaaMkacyaa AaMta jyaa ijalHyaata r]jaU Jaalao AsataIla, Aja-dar ivaVaqaI- tyaa
ijalHyaataIla 70\ jaagaaMmaQaUna pa`vaoSaakrItaa paa~a rahIla.

naaoT : padivakocyaa sava- AByaasak`maaMcao maaQyama [Mga`jaI rahIla.


maaihtaI pa~ak 201314

17

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

mahtvaacaI saucanaa :
maharaYT/ rajya maaQyaimak va {cca maaQyaimak iSaXaNa maMDL. paUNao yaaMcao pairpa~ak k`. ramaM paaf[- saamaanya gaiNata
4050, id. 02062008 Anausaar dhaivacyaa staravar saamaanya gaiNata (General Mathematics) ha ivaYaya GaovaUna paasa
haoNaaro ivaVaqaI- pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI va taaMi~akI padivakosaazI Apaa~a Aahota.
(Student passing SSC examination from Maharashtra Secondary and Higher Secondary Board from
Maharashtra State with General Mathematics subject at SSC level are not eligible for seeking
admission to First Year of Engineering & Technology Diploma Course)

pa`vaoSa pa`ik`yaa :
ekuNa pa`vaoSa Xamataocyaa 80 T@ko jaagaa maharaYT/ Saasanaacyaa maaQyamaatauna Barlyaa jaataata. yaa krItaa
varIla namaud kolaolyaa SaOXaiNak paa~ataocyaa ivaVaqyaa-MnaI maharaYT/ Saasanaacyaa taM~aiSaXaNa saMcaalanaalayaa maaf-ta pa`kaiSata
kolaolaI maahItaI pauistaka ivakta GaovaUna [MnTrnaoTcyaa maaQyamaatauna Online Aja- karavaa.

maahItaI pauistaka kaozo {palabQa Aaho?


maahItaI pauistaka sava- SaasakIya taM~ainakotanaa iSavaaya ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr yaoqao {palabQa Aaho. ikmaMta
` 400 Kaulaa pa`vaga- (Open Category), ikmaMta ` 300 maagaasavagaI-ya pa`vaga- (Backward Category).
Online AjaAja- ksaa karavaa?

ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- krNyaacaI maaofta sauivaQaa {palabQa Aaho. pa`vaoSaasaazI [cCuk
ivaVaqyaa-MnaI kayaa-layaIna vaoLota (sakaLI 11 tao 5 vaajaopaya-ta) yaovaUna saMgaNak pa`yaaoga SaaLota Online Aja- kravaa.
Online Aja- krNyaakrItaa ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaatafo- sava-taaoparI sahayya kolao jaa[-la. Online AjakrNyaakrItaa kaoNatyaahI pa`karcao Saulk Aakarlao jaaNaar naahI.

pa`vaoSa AjaAja- saadr krtaovaoLI AavaSyak AsalaolaI pa`maaNapa~ao


jaata pa`maaNapa~a ( Caste Certificate ) : sava- maagaasavagaI-ya {maodvaaraMnaa sava- AByaasak`maasaazI laagaU.
naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (Non-Creamy Layer Certificate) : SC, ST {maodvaarasa laagau naahI.
jaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate )
maharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate)
BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate)
vaga- 8,9 ,10 va 12 cyaa gauNapai~aka ( gauNapai~aka nasalyaasa pa`aofamaa- Z mauKyaaQyaapakacyaa svaaXarIsah )
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa (Leaving Certificate (T.C.)
{tpaaacaa daKalaa (Income Certificate) saXama AiQaka%yaaMkDUna pa`maaiNata Asaavaa
3 paasapaaoT- saa[-ja faoTao
iSaXaNaata KaMD paDlyaasa (Gap Certificate)
raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao Ainavaaya-, paasabauk caI Cayaapa`ta ( ba^Mkocaa MICR NO & IFSC CODE )
AaQaar k aD- Cayaapa`ta 1.
ivahIta namaunyaata vaOVkIya daKalaa (SaarIirk ApaMgatva Asalyaasa)
[MTr, ga`oD D/a^[Mg- a parIXaa pa`maaNapa~a (laagau Asalyaasa)
maaihtaI pa~ak 201314

18

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

AiQasaucanaa :
pa~a k`. : k`maaMk : 2AeDIema2011pa`maaNapa~ao10 idnaaMk : 4 foba`uvaarI 2011

aacyaaa pa`vaoSaasaazI AavaSyak AsalaolaI pa`maaNapa~ao pa`apta kr]na GaoNyaabaabata


AByaasak`maacya
vyaavasaaiyak padivaka, padiva tasaoca padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMcyaa pa`vaoSaasaazI paa~a {maodvaaraMnaI koMid`Bauta pa`vaoSa
pa`ik`yaocaa pa`vaoSa Aja- saadr krtaovaoLI Saasana inayamaanausaar ivaihta namaunyaataIla pa`maaNapa~ao saadr krNao baMQanakark Aaho.
tyaa AnauYaMgaanao pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI, AaOYaQainamaa-NaSaas~a, vaatauSaas~a va ha^Tola ma^naojamaoMT A^MD k^TrIMga To@naaolaa^jaI padvaI
tasaoca 10 vaI va 12 vaI naMtarcyaa padivaka, emabaIeemaemaesa, emasaIe, ema. fama-saI padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa
koMd`IBaUta pa`vaoSa Gao{] [icCNaa%yaa sava- {maodvaaraMnaa saUicata krNyaata yaotao kI, tyaaMnaI KaalaI namaUd kolyaapa`maaNao saMbaMQaIta
AByaasak`maasaazI AavaSyak pa`maaNapa~ao pa`apta kr]na GyaavaIta. saMbaMQaIta AByaasak`maacyaa pa`vaoSa Ajaa-cyaa svaIkRtaIcyaavaoLI jar
AavaSyak pa`maaNapa~ao saMbaMQaIta {maodvaar saadr kr] Saklaa naahI, tar tyaasa saMbaMQaIta pa`vagaa-cyaa AarXaNaacaa fayada
imaLNaar naahI va tyaacaI sava-svaI jabaabadarI saMbaMQaIta {maodvaaracaI rahIla, yaacaI naaoMd GyaavaI.
sava-- maagaasavagaI
maagaasavagaI-ya-ya {maodvaaraMnaa ssava
ava-- AByaasak`maasaazI laagaU
jaata pa`maaNapa~a (Caste Certificate) : sava
ava
maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI sadr jaata maharaYT/ Saasanaacyaa maagaasavagaI-yaaMcyaa
AiQakRta yaadImaQyao maaoDta Asalyaacao saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata pa`maaNapa~a AavaSyak Aaho. sadr
pa`maaNapa~aamaQyao maayaga`oSana, Aqavaa jaata maharaYT/abaahorIla rajyaataIla Aaho Asao namaUd kolaolaI jaata pa`maaNapa~a
maagaasavagaI-ya {maodvaar mhNauna pa`vaoSaasaazI ga`aHya QarlaI jaaNaar naahI. ASaI pa`maaNapa~ao saadr kr]na pa`vaoSa
Gaotalyaasa kaoNatyaahI Tppyaavar sadr {maodvaarcaa pa`vaoSa r_ krNyaaata yao[l- a va tyaacaI sava-svaI jabaabadarI saMbaMQaIta
{maodvaaracaI rahIla yaa baabaIcaI naaoMd GyaavaI.
naa^nana ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (Non-Creamy Layer Certificate)
maharaYT/ Saasana, samaajaklyaaNa, saaMskRitak kaya- va ik`Da ivaBaaga Saasana inaNa-ya k`. saIbaIsaI 102008pa`. k`.
697maavak5, id. 13 jaanaovaarI, 2009 Anvayao AnausaUicata jaataI va AnausaUicata jamaataI vyaitair@ta VJ / DT(A)
/ NT-B / NT-C / NT-D / OBC / SBC yaa sava- maagaasavagaI-ya pa`vagaa-taIla {maodvaaraMnaa pa`gata va {tpanna gaTacao
(naa^na ik`maI laoArcao) tatva laagaU kolaolao Aaho. tyaanausaar maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saMbaMQaIta pa`iQaka%yaaMnaI
idlaolao naa^na ik`maI laoAr pa`maaNapa~a (Non-Creamy Layer Certificate) {parao@ta namaUd kolaolyaa savaAByaasak`maasaazI laagaU rahIla.
jaata vaOQataa pa`maaNapa~a (Caste Validity Certificate)
maharaYT/ Saasanaanao pa`iQakRta kolaolyaa saXama pa`iQaka%yaaMnaI saMbaMiQata ivaVaqyaa-Mcyaa naavao idlaolao jaata vaOQataa pa`maaNapa~a
padivaka AByaasak`maavyaitarI@ta {parao@ta namaUd kolaolyaa sava- padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maasaazI laagaU
rahIla.

maaihtaI pa~ak 201314

19

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

maharaYT/ AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate)


maharaYT/ rajyaataIla sava- {maodvaaraMnaa maharaYT/ rajyaacao AiQavaasa pa`maaNapa~a (Domicile Certificate) AavaSyak
rahIla.
BaartaIya naagarIktvaacao pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate)
padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI AByaasak`maaMsa pa`vaoSa GaoNaa%yaa sava- {maodvaaraMnaa BaartaIya naagarIktvaacao
pa`maaNapa~a (Indian Nationality Certificate) saadr krNao baMQanakark Aaho.
TFWS mhNajao kaya?
maQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaXaNa SaulkamaQyao saMpaUNa- sauT imaLtao. tyaakrItaa pa`vaoSa AjaBartaaMnaa paalakaMcaa {tpaaacaa daKalaa saaobata jaaoDNao AavaSyak Aaho. yaamaQyao ekuNa sqaaipata Xamataocyaa 5 \ jaagaa {palabQa
Asataata. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaakrItaa SaaKaainahaya pauZIla pa`maaNao TFWS krItaa jaagaa {palabQa Aaho.

TFWS (Tuition Fee Waiver Scheme)

SaaKaa

{palabQa jaagaa

Mechanical Engineering

Civil Engineering

Electrical Engineering

Electronics & Tele Comm. Engineering

(Management Quota) vyavasqaapana kaoTa mhNajao kaya?

sqaaipata Xamataocyaa 20 T@ko jaagaa yaa Saasanaanao vyavasqaapanaa krItaa AariXata kr]na zovalyaa Aaho.
vyavasqaapana kaoTyaamaQyao kaoNaalaa pa`vaoSa imaLtaao?
jao ivaVaqaI- Saasanaacyaa kond`Iya pa`vaoSa pawtaI CAP (Centralized admissition Process ) maQyao ivahIta maudtaImaQyao
Aja- krta naahI tyaaMnaa pa`vaoSaacaa [tar kaoNataahI payaa-ya nasataao . Asao ivaVaqaI- Management Quota (Institute
Level Quota) maQyao pa`vaoSa GaovaU Saktaata.
vyavasqaapana kaoTyaacao Saulk iktaI Asatao?
iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalaolao saMpaUNa- Saulk BarNyaasa vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqaI- baaQya Asataao.
vyavasqaapana
vyavasqaapana kaoTyaamaQyao SaasanaakDuna SaulkamaQyao kahI savalata imaLtao kaya?
vyavasqaapana kaoTyaamaQauna pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mlaa kaoNatyaahI pa`karcaI savalata imaLta naahI.

maaihtaI pa~ak 201314

20

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr

pa`vaoSaasaazI AavaSyak

SaOXaiNak paa~ataa (qao


(qaoT iWtaIya vaYavaYa-)

taM~ainakotanaacyaa ekuNa sqaaipata Xamataocyaa 10 T@ko jaagaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaaazI {palabQa AsataIla.
(ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaamaQyao pa`tyaok SaaKaosaazI pa`tyaokI 6 jaagaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaazI {palabQa AsataIla.
pa`vaoSa paa~ataocyaa ATI va qaoT iWtaIya vaYaavaYaalaa
-laa pa`vaoSaacaI pawta
1. f@ta maharaYT/ rajyaata rahNaaro ivaVaqaI- qaoT iWtaIaya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasa paa~a AsataIla.
2. pa`vaoSa f@ta (HSC, MCVC va ITI) cyaa gauNaaMcyaa AaQaaravar idlaa jaa[-la.
3. baaravaI (taaMi~ak vyaavasaayaIk ) pairXaota ikmaana 50 T@ko gauNa (maagaasavagaI-ya ivaVaqyaa-MsaazI ikmaana 45 T@ko
gauNa) AavaSyak .
4. I.T.I. ikmaana 60 T@ko gauNa AavaSyak.
5. baaravaI (ikmaana kaOSalyaavar AaQaarIta AByaasak`ma) ikmaana 60 T@ko gauNa AavaSyak Aaho.
6. CTS, I.T.I, ATS AaiNa M.C.V.C. AByaasak`maataIla ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasaazI naivana paa~ataocao
inakYa pauZIla pa`maaNao Aaho.
I.T.I.

va CTS AByaasak`ma ha 2 vaYa- AvaiQacaa Asaavaa.

ek vaYa- AvaiQacyaa ATS va CTS AByaasak`maacao ivaVaqaI- qaoT iWtaIya vaYaa-laa pa`vaoSaasa paa~a nasataIla.
7. pa`vaoSa GaoNyaasa [-cCuk ivaVaqyaa-McaI yaaid tyaaMcyaa gauNaaMcyaa AaQaaro tayaar krNyaata yao[l- a jyaaMnaa gauNava<aa yaaidvar
AaXaopa Asaola tyaaMnaI yaaid naaoTIsa baaoDv- ar laavalyaavar tyaaca idvaSaI tyaaMcaa AaXaopa ikMvaa tak`ar naaodMvaavaI.
AarXaNa :
: qaoT iWtaIya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasaazI jaata, ilaMga, ApaMgatva [tyaaid AaQaaravar kaoNataohI AarXaNa {palabQa nasaola.
pa`vaoSaabaabatacaI [tar sava- maaihtaI yaa saMcaalanaalayaacyaa www.dte.org.in yaa saMkotasqaLavar vaoLaovaoLI {palabQa kr]na doNyaata yao[l- a. AiQak
maaihtaIkrItaa yaa saMcaalanaalayaacyaa 022 302334444546 yaa holpalaa[-na k`maaMkavar saMpa-k saaQaavaa.

maaihtaI pa~ak 201314

21

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr


Sr.
No.

Diploma
Programme

Mechanical
Engineering
(Regular Pattern)

Eligible ITI (CTS) Courses

Eligible ATS Courses

1. Pump Operator Cum Mech.


2. Machinist Grinder
3. D'man Mech.
4. Fitter
5. Turner
6. Machinist
7. Tool & Die Maker (J&F)
8. Tool& Die Maker (M&D)
1. Machinist Grinder
9. Mech. Machine Tool Maint./
2. D1man Mech.
Mechanic Millwright Maint.
3. Fitter
10. Mechanic Ref. & Air conditioning
4. Turner
11 .Steam Turbine cum auxiliary Plant Operator
5. Machinist
12. Mechanic (Dairy Maint.)
6. Tool & Die Maker ( J&F)
13. Mat. Handling Equip. Mechanic cum Op.
7. Tool& Die Maker (M&D)
14. Operator cum Mechanic (Power Plant)
8. Mech. Machine Tool Maint./
15. Operator Adv. Machine Tool
Mechanic Millwright Maint
16. Mechanic (Agri. Machinery)
9. Mechanic Ref. & Air Conditioning
17. Maint. Mechanic (Chem. Plant)
10. Operator Adv. Machine Tool
18. Mechanic (Earth Moving Machinery)
1 I . Marine fitter
19. Mechanic Maint. (Textile Machinery)
12. Lift Mechanic
20. Mechanic (Mining Machinery)
13. Mechanic Mechatronics
2 1. Pipe Fitter
14. Mechanic Motor Vehicle
22. Mech. Motor Vehicle
23. Mech. Diesel
24. Driver Cum Fitter
25. Auto Mech. 213 Wheeler
26. Mech. Marine Diesel
27. Construction Machinery cum Operator
28. Auto Electrician
29. Mechanic Advance Machine tool Maint.

maaihtaI pa~ak 201314

Eligible
MCVC
Courses

Backlog Subjects of 1st


semester

Backlog Subjects of 2nd


semester

For ITI / ATS Courses

1. Mechanical
Technology
(K4/K5/K6)
2. Auto
Engineering
Technician
(K I /K2/K3)

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)
2. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For ITI / ATS Courses

For MCVC Courses

For MCVC Courses

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)
2. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Engineering Mechanics
(12015) (TW)

1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Engineering Mechanics
(12015)(TW)

22

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr


For ITI / ATS Courses
For ITI / ATS Courses

Civil Engineering
(Regular Pattern)

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Architectural D'man (SCVT)

1. D'man Civil
2. Surveyor
3. Pipe Fitter

1. Building
Maintenance
(J7/J8/J9)

1. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For MCVC Courses


1. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

Electrical
Engineering
(Regular Pattern)

Electronics &
Tele. Engineering
(Regular Pattern)

1. Electrician
2. Lift Mechanic

1. Electronic Mechanic
2. Mechanic Consumer
Electronics
3. Mechanic. Cum Operator
Electronic Communication
System
4. Mechanic Radio & TV
5. Info. Tech. & Electronic
System Maintenance
6. Mechanic Industrial
Electronics
7. Instrument Mechanic
8. Instrument Mechanic
(Chemical Plant)

1. Electrician
2. Auto Electrician
3. Electrician Air Craft
4. Cable Jointer
5. Electrician (Mines)
6. Armature Winder

1. Electric
Appliances
Maintenance
(J4/J5/J6)
2. Repairing &
Rewinding
of Electric
Motor
(T 1/T2/T3)

For ITI / ATS Courses


I. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

For MCVC Courses


I. Computer
Fundamentals
(12006) (PR & TW)

I. Communication Skills
(12012)(TW)
2. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
3. Applied Science (Civil)
(12020) (TH & PR)
4. Engineering Mechanics
(1201 5) (TH & TW)

For MCVC Courses


I. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Applied Science (Civil)
(12020) (TH & PR)
3. Engineering Mechanics
(12015) (TH & TW)

For ITI / ATS Courses


1. Communication Skills
(12012) TW)
2. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
3. Web Page Designing
(12028) (PR)

For MCVC Courses


1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Web Page Designing
(12028) (PR)

For ITI / ATS Courses


1. Electronic Mech.
2. Mechanic Radio & Radar Air Craft
3. Mechanic Television (Video)
4. Info. Tech. & Electronic System Maintenance
5. Instrument Mechanic
6. Instrument Mechanic (Chemical Plant)

maaihtaI pa~ak 201314

For ITI / ATS Courses


1. Electronics
Technology
(J1/J2/J3)

1. Basic Mathematics
(12003) (TH)

For MCVC Courses


1. Basic Mathematics
(12003) (TH)

1. Engineering Mathematics
(120 13) (TH)
2. Applied Science
(Electronics)
(12021) (PR)

For MCVC Courses


1. Engineering Mathematics
(12013) (TH)
2. Applied Science
(Electronics)
(12021) (PR)

23

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

H.S.C. Science with Technical/Vocational Subjects


(50% Marks for open & 45% for reserved)

Eligible for Diploma Course in

Mechanical Maintenance A2

Mechanical Engineering

Scooter & Motor Cycle Servicing A3

Mechanical Engineering

Electronics C2
Electronics & Telecommunication Engineering
Computer Science D9

H.S.C (Tech.) with Engineering Drawing & Workshop Technology

Electronics & Telecommunication Engineering


Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering

Electrical Maintenance (A1)

Electrical Engineering

General Civil Engineering (A-4)

Civil Engineering

Revised Eligibility Criteria for the pass outs of 2 Years ITI (CTSI, ATS) and MCVC courses for direct admission to 3

rd

Semester of Diploma courses from the academic year 2011-2012 (GR. No. PPN 2009/(222/09)TE-5 of Higher & Technical

taM~ainakotanaata pa`vaoSaasaazI {maodvaar ITI / ATS / MCVC 60 T@ko gauNa GaovaUna {<aINa- Asaavaa. ek vaYaa-caa
ATS / CTS AByaasak`ma krNaaro ivaVaqaI- qaoT iWtaIya vaYaa-cyaa pa`vaoSaasaazI Apaa~a AsataIla.

Education epartment, dated 15th June, 2009)

IMPORTANT NOTE :1) Candidates are eligible to appear for examination of all backlog subjects in any term examination, provided term work of
such backlog subjects is completed by the candidate before appearing for the theory examination. It is responsibility of the
institute to arrange extra Practicals and Lectures for completing the terms of such candidates.
2) Students who have passed MSCIT examination before admission to 3

rd

semester will get exemption in Computer

Fundamentals - PR & TW (17002).


Eligibility : (S.S.C. Pass with Maths, Science & English) + (2 Years Duration - Trade of ITI (CTSI, ATS), MCVC Pass
with 60% marks)

maaihtaI pa~ak 201314

24

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

paalakaMsaazI ivaYaoSa saucanaa :


pa`vaoSaacyaa vaoLI maQyama Aakaracao svata:caa saMpaUNa- pa<aa ilahuna caar ilafafo Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa
dyaavao pa`tyaok ilafaFyaavar 5 r]payaacao paaosTacao iTkIT laavaavao. yaa ilafaFyaacaa {payaaoga pairXaocaa Ahvaala va SaOXaiNak
pa`gataI AaZavaa paalakaMnaa Garpaaoca paazivaNyaakrItaa kolaa jaa[-la.
ivaVaqyaaivaVaqyaaMs- aazI ivaYaoSa saucanaa :
ivaVaqyaa-MnaI svata:cao caar paasapaaoT- Aakaracao faoTao fa^ma-cyaa maagaIla baajausa svata:cao saMpaUNa- naava ilahuna
Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavao. AaoLKapa~aavar AcaUk faoTaoo CapaNyaakrItaa faoTaocyaa maagao svata:cao saMpaUNa- naava ilahNao
AavaSyak Aaho.
Saulk
1. SaOXaiNak Saulk
2. ivakasa Saulk
3. parIXaa Saulk

: iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.


: iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
: maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- eka vaYaa-ta daona sa~a parIXaa Gaotalyaa

jaataata. pa`tyaok sa~a pairXaocao Saulk ` 360 pa`k`Iyaa Saulk ` 10 ` 370. eka sa~aacao Saulk ` 370
yaapa`maaNao paUNa- vaYa-Baracao Saulk ` 740 rahIla. ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSaacyaa vaoLI ` 740 Bar]na maharaYT/ rajya
taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI GyaavaI. jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI Aja- krtaIla tyaaMnaa maharaYT/
Saasanaatafo- ho Saulk parta kolao jaatao tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Aaho.
4. naaoMdNaI Saulk
: maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLatafo- pa`tyaok vaYaI- navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-McaI
naaoMdNaI kolaI jaatao. ih naaoMdNaI f@ta ekdaca krayacaI Asauna AByaasak`ma paUNa- hao[p- aya-Mta naaoMdNaI k`maaMk kayama
rahtaao. yaa krItaa navyaanao pa`vaoSa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-MkDuna ` 200 naaoMdNaI Saulk ` 10 pa`k`Iyaa Saulk
` 210 Gaotalyaa jaataata. pa`tyaok navyaanao pa`vaoSaIta ivaVaqyaa-Mnaa naaoMdNaI kr]na GaoNao AavaSyak Aaho. naaoMdNaI Saulk

f@ta ekdaca Barayacao Asatao. naaoMdNaI Saulk Barlyaavar maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDLacaI irtasar paavataI
ivaVaqyaa-MnaI GyaavaI.
5. [tar Saulk
: ijamaKaanaa Saulk , vaacaNaalaya Saulk , [MnTrnaoT Saulk , vaaYaI-k snaoh sammaolana
Saulk , AaOVaogaIk BaoT Saulk , pa`yaaogaSaaLa va vaacaNaalaya saurXaa jamaa zova.

vyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.

maaihtaI pa~ak 201314

25

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

paalakaMcyaa maahItaI krItaa


krItaa ivaivaQa SaulkaMcaa ta@taa
Saulkacao ivavarNatapaiSala

A. k`.

SaulkacaI r@kma (AMdajao)

iSaXaNa Saulk

(Tuition Fee )

iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao.

ivakasa Saulk

(Development Fee)

iSaXaNa Saulk samaItaInao zrivalyaapa`maaNao.

naaoMdNaI Saulk

(Enrollment Fee)

`210

gaNavaoYa (baMQanakark )

`1000

AaoLKapa~a (Identity Card) (baMQanakark )

`50

parIXaa Saulk (daona sa~aakrItaa)

`720 `20 (pa`ik`yaa Saulk)

saurXaa zova (Causion Money Deposit)

`100

gaTivamaa (Group Insurance)

`50

vaacaNaalaya saurXaa zova (Library Security Deposit )

`100

10

paustak maagaNaIpa~a Saulk

`50

11

AaOVaoigak BaoT Saulk

`300 vaaiYa-k.

12

Bonafide Certificate Fees

`20

13

Bank estimate Fees

`20

14

ijamaKaanaa (Gymnasium) (vaOklpaIk)

`50 naaoMdNaI Saulk, `25 maihnaa.

15

basa (vaOklpaIk)

`12,000 vaaiYa-k.

16

vasaitagaRh (Hostel Fees), AmaravataI (vaOklpaIk)

`10,000 vaaiYa-k.

17

KaanaavaL (Mess), AmaravataI (vaOklpaIk)

`12,000 vaaiYa-k.

18

vasaitagaRh (Hostel Fees) KaanaavaL (Mess), darapaUr (vaOklpaIk)

`20,000 vaaiYa-k.

(B.T. Card Fees)

naaoT :
1) varIla maaihtaIpa~akamaQyao AICTE cyaa saMsqaocyaa inayamaapa`maaNao kuzlaahI badla Jaalyaasa tyaata sava- badla krNyaacaa AiQakar saMsqaolaa rahIla.
2) yaa maahItaIpa~akata namaud kolaolao Saulk , AarXaNa va [tar Qyaoya QaaorNaata taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya mauMba[-, maharaYT/ Saasana va vyavasqaapanaanao vaoLaovaoLI
kolaolyaa idSaainadoS- aapa`maaNao inaNa-yaapa`maaNao badla haovaU Saktaao.

maaihtaI pa~ak 201314

26

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

basa

va vasaitagaRh sauivaQaa

basa ( BUS ) :
Ea`I. dadasaahoba gava[- ca^irTobala T/sT cyaa maaQyamaatauna taM~ainakotanaakrItaa ekuNa Aaz basaosa {palabQa kr]na
idlyaa Aahota. basacao Saulk vaaiYa-k ikMvaa maaisak pawtaInao Bartaa yao[l- a.
basacao
basacao vaaiYavaaiYak- Saulk : `12,000
basacao maaisak Saulk : `12,00

naaoT : basacaI sauivaQaa naa nafa naa taaoTa yaa tatvaavar caalaivalaI jaatao yaacaI paalakaMnaI naaoMd GyaavaI.
vasaitagaRh (HOSTEL) :
1) taXaiSalaa mahaivaValaya ka^ga`osa nagar , AmaravataI yaoqao {palabQa Asauna tyaacaI Xamataa pauZIla pa`maaNao Aaho.
maulaoa (Boys) : 200
maulaI (Girl's) : 200
vasaitagaRh Saulk vaaiYa-k Saulk : `10,000 vaaiYa-k va KaanaavaL Saulk vaaiYa-k Saulk : `12,000 vaaiYa-k.
KaanaavaL taXaiSalaa mahaivaValaya ka^ga`osa nagar , AmaravataI yaoqao {palabQa Aaho.
2) darapaUr yaoqao sauwa taM~ainakotanaacyaa pairsarata vasaitagaRh {palabQa Asauna tyaacaI Xamataa pauZIla pa`maaNao Aaho.
maulaoa (Boys) : 50
maulaI (Girl's) : 50
vasaitagaRh KaanaavaL (Hostel Fees + Mess) : `20,000 vaaiYa-k.
(tasaoca ivaVaqyaa-Mnaa vasaitagaRhamaQyao pa`vaoSa GaoNyaakrItaa pa`vaoSa Saulk 200 tasaoca 2000 vasaitagaRh saurXaa
zova (Hostel Security Deposit) BarNao Ainavaaya- rahIla.)

ivaivaQa iSaYyavaR<aI yaaojanaa


taM~aiSaXaNa jarI pa`qamadSa-naI mahaga vaaTta Asalao tarI Saasanaacyaa ivaivaQa iSaYyavaR<aIcyaa maaQyamaatauna ivaVaqyaaMnaa BarGaaosa Aaiqa-k madta kolaI jaatao. tyaamauLo saamaanya laaok sauwa Aaja taM~aiSaXaNa GaovaU Saktaata. javaLpaasa 95\
ivaVaqyaa-Mnaa hI iSaYyavaR<aI {palabQa Asatao.

savalata
Kaulaa pa`vagaaga- (OPEN CATEGORY)
iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
1. SaOXaiNak Saulk (Tution Fees)
2. ivakasa Saulk (Development Fees) iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
3. [tar Saulk (Other Fees)
iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
maaihtaI pa~ak 201314

27

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

pa`vagaaga paUNa- maaf (kahIca naahI)


iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.

SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC

1. SaOXaiNak Saulk (Tution Fees)


2. ivakasa Saulk (Development Fees)
3. [tar Saulk (Other Fees)

[tar maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya pa`vagaaga- (OBC CATEGORY)


1. SaOXaiNak Saulk (Tution Fees)
iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50\ (AQao-)
2. ivakasa Saulk (Development Fees) iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50\ (AQao-)
3. [tar Saulk (Other Fees)
iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaacyaa 50\ (AQao-)

iSaYyavaRaR<aIcaI maahItaI paUZIla pa`maaNao Aaho.


ivaivaQa iSaYyav
1) maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya iSaYyavaR<aI (SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC)
SC/ST/VJ/DT/NT-A/NT-B/NT-C/NT-D/SBC yaa pa`vagaa-ta AsaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa ih iSaYyavaR<aI imaLtao.
yaa iSaYyavaR<aIcao svar]pa pauZIla pa`maaNao Aaho.
1) paUNa- iSaXaNa Saulk Saasanaatafo- maaf kolao jaatao. (ih r@kma saaQaarNata: ` 22,000 /- paasauna tao `
30,000/- paya-Mta Asau Saktao iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.)
2) inavaa-h Ba<aa va parIXaa Saulk ivaVaqyaa-Mcyaa ba^Mkocyaa Kaatyaata Saasanaamaaf-ta jamaa kolao jaatao. hI r@kma qaoT
Electronics Clearance System (ECS) Waro ivaVaqyaa-Mcyaa Kaatyaata jamaa kolaI jaatao. yaa krItaa pa`tyaok
ivaVaqyaa-Mlaa svata:cao raYT/IyakRta ba^Mkota Kaatao kaZNao AavaSyak Asauna tyaacaa naMbar taM~ainakotanaalaa kLvaavaa.
inavaa-hBa<aa
inavaa
-hBa<aa :

inavaa-hBa<yaacaI r@kma ivaVaqyaa-Mnao taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaapaasauna SaOXaiNak vaYaa-cyaa SaovaTcyaa idvasaapaya-Mta
maaojalaI jaatao. ih r@kma samaajaklyaaNa kayaa-layaamaaf-ta zrvalaI jaatao. inavaa-hBa<yaacaI r@kma yaa pa`vagaa-taIla
ivaVaqyaa-MsaazI saaQaarNata: ` 3500/- pa`ita vaYa- Asau Saktao.
2) [tar maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya iSaYyavaR<aI (OBC)
OBC pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa sava- ivaVaqyaa-naa ih iSaYyavaR<aI idlaI jaatao. iSaYyavaR<aIcao svar]pa paUZIlapa`maaNao.
1) iSaXaNa Saulkacyaa 50\ r@kma maaf.
2) ivakasa Saulk 50\ maaf.
3) [tar Saulk 50\ maaf.
sava- Saulk iSaXaNa Saulk samaItaInao inaQaa-rIta kolyaapa`maaNao.
maaihtaI pa~ak 201314

28

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

3) AlpasaMKyaaMk iSaYyavaR<aI
AlpasaMKyaaMk ivaVaqyaa-MsaazI ` 30,000 paya-Mta iSaYyavaR<aI.
yaaojanaa k`. 1.

yaaojanaa k`. 2.

koMd` SaasanaacaI gauNava<aa - ina - saaQana yaavar AaQaairta


iSaYyavaR<aI.

maharaYT/ SaasanaacaI {cca vyaavasaaiyak iSaXaNaasaazI


iSaYyavaR<aI.

yaaojanaocao naaMva
QamaQama-

mauislama, baaOw, iKa`Scana, iSaKa va paarSaI ivaVaqyaa-MsaazI

mauislama, baaOw, iKa`Scana, iSaKa, paarSaI va jaOna ivaVaqyaa-MsaazI

AByaasak`ma

padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak taaMi~ak AByaasak`ma.

padivaka, padvaI va padvyau<ar padvaI vyaavasaaiyak taaMi~ak


AByaasak`ma.

iSaYyavaR<aIcaI
r@kma

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta jaasta


` 20,000 va pairXaNa Ba<aa, ` 5,000 (Do ska^lar)
ikMvaa ` 10,000 haosTolar.

AByaasak`maacao pa`tyaXa iSaXaNa Saulk jaastaIta jaasta `


25,000

Aja-daracaa pa`vaoSa saamaaiyak pa`vaoSa parIXaa (saI[-TI) spaQaapairXaoWaro Gaotalaolaa AsaNao AavaSyak Aaho Aqavaa Aja-daranao
{cca maaQyaimak padvaI pairXaomaQyao ikmaana 50 T@ko gauNa pa`apta
kolaolao Asaavao.

maaQyaimak SaalaaMta parIXaa maharaYT/ rajyaataUna {<aINa- kolaolaI


AsaavaI.

ATI va SataISataI-

naUtanaIkrNa
AMitama idnaaMk
yaaojanaaMcaI maaihtaI
va
AjaAja- krNyaacaI
pawtaI.

1. Aja-dar maharaYT/acaa rihvaaSaI AsaNao AavaSyak Aaho.


2. Aja-dar dusa%yaa kaoNatyaahI iSaYyavaR<aIsTayapaoMD yaaojanaocaa laaBaaqaI- nasaavaa.
3. Aja-daracyaa kuTuMbaacao vaaiYa-k {tpanna ` 2.5 laaKaapaoXaa jaasta nasaavao.
4. 30 T@ko iSaYyavaR<aI maulaIMsaazI raKaIva.
iSaYyavaR<aIcyaa nautanaIkrNaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao pauZcyaa vagaa-maQyao pa`vaoSa GaoNao AavaSyak.
ivaVaqyaa-MnaI Aa^na laa[-na pawtaInao Aja- Baravaa va ipa`nT kaZuna AavaSyak kagadpa~aasah saMsqaocao pa`acaayaa-kDo saadr kravaa.
Ajaa-caa namaunaa, AByaasak`maacaI yaadI, ATI va SataI-, AavaSyak kagadpa~ao, vaoLapa~ak, inavaD Jaalaolyaa ivaVaqyaa-McaI yaadI [tyaadI
saivastar maaihtaI saMsqaocao pa`acaaya-, saMcaalanaalaya va sahsaMcaalak, taM~a iSaXaNa ivaBaagaIya kayaa-layao (mauMba[-, pauNao, naaiSak, AmaravataI,
AaOrMgaabaad, naagapaUr) yaaMcyaakDo tasaoca KaalaIla saMkotasqaLaMvar {palabQa Aaho.
http://www.dte.org.in
http://minorityaffairs.gov.in http://mdd.maharashtra.gov.in

iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa krNyaata yao[l- a yaacaI naaoMd GyaavaI.

4) Aaiqa-kdRYTyaa maagasavagaIAaiqakdR
maagasavagaIya-ya savalata iSaYyavaR<aI (EBC Concession)
1) pa`vaoSaacyaa vaoLI jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao {tpanna 1 laaKa r]payao vaaYaI-k paoXaa jaasta nasaola tyaaMnaa ih
iSaYyavaR<aI pa`dana kolaI jaatao.
2) EBC savalataIkrItaa paalakaMnaI tahisaladarikMvaa SDO (Subdivisinal Officer) ikMvaa ijalhaiQakarI yaaMcao
kDuna {tpannacao pa`maaNapa~a pa`apta kravao.
3) iSaYyavaR<aIcaIsavalataIcaI r@kma Saasanaanao vaoLaovaoLI jaahIr kolyaapa`maaNao.

maaihtaI pa~ak 201314

29

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

5) MSBTE caI iSaYyavaR<aI


pa`qama pa`vaoSa GaoNaaro ivaVaqaIivaVaqaI- (fresh Candidates)
1. dhaivacyaa pairXaota kmaIta kmaI 70\ gauNa Asaavao.
2. ivaVaqyaa-nao pa`qamaca padvaIkomaQyao pa`vaoSa Gaotalaolaa Asaavaa.
3. paalakaMcao {tpanna ` 3,00,000 (taIna laaKaapaoXaa) jaasta nasaavao.
4. ivaVaqaI- [tar kaoNatyaahI iSaYyavaR<aI Aqavaa Freeship caa laaBaaqaI- nasaavaa.
5. iSaYyavaR<aI paUZo saur] rahNyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnao daona sa~a imaLuna 60 T@ko gauNa pa`apta krNao AavaSyak Aaho.
6. iSaYyavaR<aIcaI r@kma : ` 7,000
saucanaa : jyaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcaa maRtyau Jaalaa Asaola va varIla ATI paUNa- krta AsataIla tao yaa iSaYyavaR<aIcaa laaBa GaovaU Saktaata.

AjaAja- krNyaacaI pawta


AjaAja- krNyaacaa AMitama idnaaMk

: MSBTE cyaa saMkotasqaLavar taM~ainakotanaamaaf-ta Online Aja- kravaa.


: Aja- krNyaacaI AMitama taarIKa 30 iDsaoMbar rahIla. 30 iDsaoMbar naMtar
Aalaolao Aja- ivacaarata Gaotalao jaaNaar naahI.

AaiqaAaiqak- savalataI :
1. iSaYyavaR<aI (Scholarship): AnausaUicata jaataI, jamaataI, ivamau@ta jaataI, jamaataI va [tar maagasavagaI-ya (vaaiYa-k
{tpaa inaQaa-irta mayaa-dopaya-Mta) ivaVaqyaa-MkrItaa {palabQa Asalaolyaa Baarta sarkarcyaa iSaYyavaR<yaa imaLivataa
yaotaata. paa~a ivaVaqyaa-MnaI kayaa-layaataUna imaLNaa%yaa zraivak namaunyaata idnaaMk 14 Aa^gasT paya-Mta Aja- kravaa.
2. if`SaIpa (Freeship): ` 1,00,000 cao var va ` 4,00,000 paya-Mta {tpaa QaarkaMnaa if`SaIpa Aja- Bartaa
yao[l- a.
3. Saulk maafIcaI savalata (E.B.C. Concession): yaa savalataIkrItaa AavaSyak AsaNaaro {tpaaacao daKalao ({tpaa
mayaa-da ` 1,00,000 paya-Mta) pa`vaoSa GaotaovaoLI saadr kravao laagataIla.

Aitamahtvaacyaa saUcanaa
Sau l k savalataIcao Aja- pa` vao Saacao vao LI BarNao Ainavaaya- Aaho , Anyaqaa paU N a- Sau l k AakarNyaata yao [ -l a.
iSaYyavaR < aI Ajaa-s aao bata KaalaIla pa` maaNapa~a jaao D Nao Ainavaaya- Aaho .
A) SC , ST , VJ , DT , NT , OBC & SBC

(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 15 idvasaaMcao AaMta)


1. jaataIcao pa`maaNapa~a
2. {tpaaacaa daKalaa naayaba tahisaladar yaaMcaa (ek laKaacao AaMta)
3. naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (SC,ST vagaLUna)
4. ` 20 cao sT^mpa var vaDIlaaMcao {tpaaaivaYayaI pa`ita&aapa~a.
maaihtaI pa~ak 201314

30

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

5.
6.
7.
8.

1 paasapaaoT- saa[-ja faoTao


SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.

(maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa kravaI laagaola.)
B) if`SaIpa Aja
Aja-- BartaovaoLI saadr kravayaacao pa`maaNapa~a (SC , ST , VJ , DT , NT , OBC & SBC )

(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 20 idvasaaMcao AaMta)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vaDIlaaMcao mahavaar pagaar pa`maaNapa~a (caar laaKaacao AaMta)


jaataIcao pa`maaNapa~a
naa^na ik`maIlaoAr pa`maaNapa~a (SC,ST vagaLUna)
` 20 cao sT^mpa var vaDIlaaMcao {tpaaaivaYayaI pa`ita&aapa~a.
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.
jaataIcao vaOQataa pa`maaNapa~a (Cast Validity Certificate) Ainavaaya- rahIla.

ivaYao
ivaYaoSa saucanaa : jaataIcao vaOQataa pa`maaNapa~a (Cast Validity Certificate) nasaNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa jaata paDtaaLNaI AjasaMsqaota saadr kravaa laagaola. Anyaqaa if`SaIpacao Aja- isvakarlao jaaNaar naahI.
(maa. samaajaklyaaNa AiQakarI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak kagadpa~aacaI paUta-taa kravaI laagaola.)
C) [baIsaI
-baIsaI Qaark

ivaVaqyaa-Mk- rItaa AavaSyak pa`maaNapa~a (Aaopana)


ivaVaqyaa
(Aja- krNyaacaa kalaavaQaI : pa`vaoSaanaMtar 20 idvasaaMcao AaMta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

{tpaaacaa daKalaa (naayaba tahisaladar) (ek laKaacao AaMta)


roSana kaD-caI Jaora^@sa pa`ta
SaaLa saaoDlyaacaa daKalaa. (TI. saI.)
gauNapai~aka (maak-iSaT)
paUvaI- iSaYyavaR<aI GaotalaI Asalyaasa AadoSa k`maaMk va ijalha badla Asalyaasa ijalha badlaI pa`maaNapa~a.
jyaa ivaVaqyaa-MnaI 11 vaI ikMvaa 12 vaI maQyao [-. baI. saI. savalata GaotalaI Asaola tyaalaa pa`qama vaYaa-ta paUNa- Saulk
Baravao laagaola.

(maa. sahsaMcaalak , taM~aiSaXaNa, ivaBaagaIya kayaa-laya AmaravataI yaaMnaI vaoLovar maagaNaI kolyaasa varIla kagadpa~aa vyaitarI@ta AavaSyak
kagadpa~aacaI pauta-taa kravaI laagaola.)
maaihtaI pa~ak 201314

31

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

mah<vaacaI saucanaa :
1) sava- satyapa`taI tyaaMcyaa SaaLocao mahaivaValayaacao mauKyaaQyaapak pa`acaaya-, rajapai~ata AiQakarI ikMvaa ivaYaoSa kaya-karI
dMDaiQakarI yaaMcaokDUna pa`maaiNata Asaavyaata.
2) 34.5 saoM. maI. saa[-ja 3 kRYNaQavala Cayaaica~a (bla^k A^ND vha[-T faoTao) saaobata AaNaavaota. (kayaa-layaIna {payaaogaakrItaa)
3) sava- maagaasavagaI-ya (SC/ST/VJ/DT/NT/OBC/SBC) iSaYyavaR<aI Qaark ivaVaqyaa-McaI maMjaUr JaalaolaI iSaYyavaR<aI ba^Mk
KaatyaamaQyao jamaa krNyaacao dRYTInao tyaaMnaI kaoNatyaahI raYT/IyakRta ba^Mkota (kaoAr ba^Mk sauivaQaa AsalaolaI) svata:cao naavaacao bacata Kaatao
{GaDNao AavaSyak Aaho. sadr bacata Kaataok`maaMk pa`vaoSaacao vaoLI saadr kravaa laagaola. Anyaqaa kaoNataahI iSaYyavaR<aI Ajaisvakarlyaa jaaNaar naahI.

SaOXaiNak

kjakja-

taM~ainakotanaataIla pa`vaoSaIta sava- ivaVaqaI- SaOXaiNak kjaa-krItaa paa~a AsataIla.


SaOXaiNak kjakja- mhNajao kaya?
vyaavasaayaIk AByaasak`ma paUNa- krNyaakrItaa raYT/IyakRta ba^Mkamaaf-ta ivaVaqyaa-Mnaa tyaaMcyaa SaOXaiNak KacaBaagaivaNyaakrItaa kja- idlao jaatao. ASyaa kjaa-laa SaOXaiNak kja- Asao mhNataata. Asao kja- sava- raYT/IyakRta
ba^Mkamaaf-ta idlao jaatao. ({da. BaartaIya sToT ba^Mk, saonT/la ba^Mk, ba^Mk Aa^f maharaYT/,donaa ba^Mk, [tyaaid.)
SaOXaiMNak kjaa-saazI naomaka kaozo AjakjaasaazI
Aja- kravaa?
ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamasvar]paI vaastavya jyaa izkaNaI Asaola taoqao ikMvaa ivaVaqaI- jyaa izkaNaI
AByaasak`maata pa`vaoiSata Asaola taoqaIla raYT/IyakRta ba^Mkota Aja- krtaa yaotaao.
SaOXaiNak kjaa-krItaa kaoNatyaa kagadpa~aaMcaI AavaSyaktaa Asatao?
kjaakrItaa
taM~ainakotanaatafo- taIna vaYaa-krItaa laagaNaa%yaa Kacaa-cao AMdajapa~ak (Estimate) SaOXaiNak kjaa-krItaa [-cCuk
ivaVaqyaa-Mnaa pa`dana kolao jaatao. yaa iSavaaya ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMcao kayamavaastavya paUravaa, {tpannaacao s~aaota,
AaoLKapa~a [tyaaid. kagadpa~a ba^Mkota jamaa kravaI laagataata.
SaOXaiNak kjaa-caI partafoD kQaI va kSaI kravaI?
kjaacaI
SaOXaiNak kjaa-caI partafoD iSaXaNa paUNa- Jaalyaavar ikMvaa naaokrI laagalyaanaMtar TppyaaTppyaanao krayacaI Asatao.
pa`tyaok ba^Mkota vaogavaogaLo inayama Asataata.
ivaVaqaIivaVaqaI- Anau<aINaaINa- naapaasa Jaalyaasa SaOXaiNak kjakja- imaLNao baMd haotao ka?
naahI, ivaVaqaI- Anau<aINa- naapaasa Jaalyaasa SaOXaiNak kja- imaLNao baMd haota naahI. jaovha ivaVaqaI- paUZIla vaYaa-ta
pa`vaoSa Gaotaao tyaavaoLI taao SaOXaiNak kja- pa`apta kr] Saktaao.
kaoNatyaa AByaasak`maakrItaa SaOXaiNak kjakja- Gaotaa yaotao?
taM~aiSaXaNaataIla padvaI (Degree) va padivaka (Diploma) AByaasak`maakrItaa kja- paurvaza kolaa jaataao. sadr
AByaasak`ma BaartaIya taM~aiSaXaNa pairYad (AICTE) Waro maanyataa pa`apta Asaavaa.
maaihtaI pa~ak 201314

32

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

SaOXaiNak kjaa-cyaa vyaajaata savalata


Aaiqa-la GaTkaMtaIla ivaVaqyaaAaiqak- dRYTyaa duba-ala
ivaVaqyaaMs- aazI koMnd` sarkarcaI
sarkarcaI yaaojanaa
paalakaMcao vaaiYa-k {tpaa saaDocaar laaKa r]payaaMpaya-ta AsaNaa%yaa Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkaMtaIla ivaVaqyaa-Mnaa
SaOXaiNak kjaa-cyaa vyaajaata savalata (sabaisaDI) imaLNaar Aaho. iSaXaNaacaa kalaavaQaI va tyaanaMtar ek vaYaa-paya-Mta hI
savalata laagau rahNaar Asauna yaa kaLataIla mau_la rkmaovarIla vyaaja koMnd` sarkar ba^MkaMnaa doNaar Aaho.
idllaIsah diXaNa BaartaataIla Anaok rajyaaMta SaOXaiNak kja- GaoNyaacao pa`maaNa maaozo Aaho. taulanaonao maharaYT/ata yaa
ivaYayaI farSaI jaagar]ktaa naahI; maa~a gaolyaa kahI vaYaa-ta ivaivaQa ba^MkaMdoKaIla SaOXaiNak kjaa-ivaYayaI ivaVaqaI-paalakaMpaya-Mta
yaaojanaa paaohcaivaNyaakrItaa pa`yatnaiSala Aahota. gauNavaMta garjau ivaVaqyaa-Mcao iSaXaNa ivanaaADqaLa vhavao yaa Bauimakotauna koMnd`
sarkarnao ih yaaojanaa laagau kolaI Aaho. irJavh- ba^Mok SaOXaiNak kja- yaaojanaa rabavaIta Aahota. kahI KaajagaI tasaoca sahkarI
ba^Mkamaaf-ta kja- yaaojanaa rabaivaNyaata yaota Aahota. yauinayana ba^Mkocao maajaI mahavyavasqaapak va iT/inaTI AiBayaaMi~akI
mahaivaValayaacyaa vyavasqaapana ivaBaagaacao pa`mauKa pa`a. esa.esa.jaaQava yaaivaYayaI mhNaalao ba^Mkacyaa kja-yaaojaoivaYayaI
AapalyaakDo farSaI maaihtaI naahI. diXaNa BaartaataIla Anaok raMjyaata dhavaI, baaravaIpaasauna ivaVaqaI- SaOXaiNak kjaGaotaata. yaa taulanaota AapalyaakDo paalak va ivaVaqyaa-MmaQyao jaagar]ktaa naahI. ba^MkadoKaIla Ailapta haotyaa, maa~a gaolyaa kahI
vaYaa-ta Jaalaolyaa badlaaMmauLo ba^MkadoKaIla SaOXaiNak kjaa-saazI kama kr] laagalyaa Aahota.
(varIla baatamaI saM d Ba- : dO i nak sakaL (ivaYao S a) 15 jaanao v aarI 2013)

Gyaa, iSaka Ana naaokrInaMtar parta kra


ivaVaipazata ivaVaqyaaivaVaqyaaMs- aazI saMta gaaDgaobaabaa ivaVaQana yaaojanaa
yaa yaaojanao Ata-Mgata ivaVaqyaa-Mlaa tyaacyaa saMpaUNa- iSaXaNaasaazI raYT/Iya ba^Mkomaaf-ta SaOXaiNak kja-paUrvaza krNyaata
yaotaao. tyaanao {calalaolyaa kjaa-varIla vyaajaacaI r@kma ivaVaipaz fMDatauna ba^Mkolaa vaLtaI kolaI jaatao. mau_laacaI r@kma
ivaVaqyaa-laa naaokrI laagalyaavar parta krayacaI Aaho. jar naaokrI laagalaI naahI, tar tyaacyaa paalakaMnaa tao kja- foDavao
laagatao.

maaihtaI pa~ak 201314

33

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr


SaOXaiNak kjakja- pa`apta ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- aI yaaid.
A.k`.

ivaVaqyaaivaVaqyaaMc- ao naaMva

ba^Mkocao naaMva

ku. pallavaI isayaalao

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, rajaura baajaar.

ica. jaafrKaana pazaNa

ba^Mk Aa^f maharaYT/ caMDIkapaUr.

ica. saaOrBa paarQaI

paMjaaba na^Sanala ba^Mk , ballaarSaa.

ica. maaohmmad rahIla

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, KaaolaapaUr.

ica. sauimata baolasaro

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, KaaolaapaUr.

ica. AiBaYaok KaaDo

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

ica. rajaidpa saavaLo

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

ica. AMkIta ramaokr

BaartaIya sToT ba^Mk , dstaur nagar, AmaravataI

ku. paayala kavaDkr

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

10

ku. AnauraQaa kavaDkr

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

11

ku. BaartaI vyaasa

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, Kallaar.

12

ica. inataIna caaoKaT

ba^Mk Aa^f maharaYT/ caMDIkapaUr.

13

ica. naroMnd` paLsapagaar

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, dyaa-paURr.

14

ica. BauYaNa pavaar

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

15

ica. saicana maaohaoD

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

16

ica. pa`SaaMta cavhaNa

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

17

ica. vaOBava KaMDar

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

18

ku. maaQaurI varGaT

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

19

ku. ga`osa AGamakr

ba^Mk Aa^f [MDIyaa, AMjanagaaMva saujaI-.

20

ica. maao. naaitak

maaOlaanaa AaJaad AlpasaMKyaak Aaiqa-k ivakasa mahamaMDL, AmaravataI.

21

ica. Amaridpa bagaaLo

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, dyaa-paURr.

22

ica. hYa-la savaa[-

valD- vhIjana [MDIyaa, dyaa-paUr.

23

ica. saagar Qajaokr

BaartaIya sToT ba^Mk , dyaa-paUr.

24

ica. AXaya Karpakr

BaartaIya sToT ba^Mk , AMjanagaaMva saujaI-.

25

ica. SauBama lahanao

ba^Mk Aa^f maharaYT/, AcalapaUr.

26

ica. sauimata ra{]ta

saonT/la ba^Mk Aa^f [MDIyaa, AmaravataI.

maaihtaI pa~ak 201314

34

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

SaOXaiNak kjaa-krItaa BaartaataIla savaakjaakrItaa


savaata-ta maaozI BaartaIya sToT ba^Mk yaaMcyaa ATI va SataISataIpaa~ataa
ivaVaqaI- Baartaacaa naagarIk Asaavaa.
ivaVaqyaa-Mnao koMnd`Iya pa`vaoSa pawtaI (CAP) maQauna pa`vaoSa Gaotalaolaa Asaavaa.
naahI yaabaabata inaNa-ya GaoNyaacaa paUNa- AiQakar ba^Mkolaa Aaho.

ACAP

cyaa ivaVaqyaa-Mnaa kja- dyaavao kI

SaOXaiNak
kjaa-Ata-AtaMg- ata ga`aHya KacaaiNak kjaa
Ata
KacaiSaXaNa Saulk.
vasaitagaRh (haosTola)
KaanaavaL.
parIXaa, vaacaNaalaya va pa`yaaogaSaaLa Saulk.
paustako , {pakrNao, gaNavaoYa.
saMgaNak.
saurXaa zova
r]payao daona laaKaapaya-ta kaoNatyaahI pa`karcaI saurXaa zova gahaNa zovaNyaacaI garja naahI. ivaVaqyaa-Mcao paalak
ivaVaqyaa-Mcao jamaanatadar (Guarantee) rahtaIla.
BaartaIya sToT ba^MkocaI eKaadI SaaKaa SaOXaiNak kja- doNyaasa TaLaTaL krta Asalyaasa KaalaI namaud pa<yaavar laoKaI
tak`ar kravaI. tak`arImaQyao svata:cao saMpaUNa- naaMva, pa<aa va maaobaa[-la naMbar namaud kravaa. tak`ar marazI, [Mga`jaI ikMvaa ihndI
BaaYaotauna kravaI.
Deputy General Manager (Customer Service),
Customer Service Department, State Bank of India,
State Bank Bhawan, 4th Floor, Madame Cama Raoad,
Mumbai 400 021.

SaOXaiNak kjaa-varIla maafI saMbaMQaI Ea`I. Ataula isarsaIkr, saMcaalak ({cca iSaXaNa), maanava saMsaaMQana maM~aalaya, Baarta
sarkar yaaMcao 25 mao 2010 raojaI sava- ba^Mkocyaa saMcaalakaMnaa inado-iSata pa~a. sadr pa~a SaOXaiNak kja- GaoNaa%yaa paalakaMnaI
ba^Mokocyaa ma^naojarlaa daKavaavao.

maaihtaI pa~ak 201314

35

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

Ea`I. sauinala kumaar (saMyau@ta saicava), Baarta sarkar, maanava saMsaaMQana ivakasa maM~aalaya, {ccatar iSaXaa
iSaXaa ivaBaaga, Saas~aI
Bavana, navaI idllaI yaaMcao savaKya saicava yaaMnaa inadoiSata
-iSata pa~a (marazI BaaYaaMtar)
sava- rajyaaMcao mauKya
idnaaMk 21042010
mahaodya,
maanyataa pa`apta taM~aiSaXaNa saMsqaotauna taM~aiSaXaNa GaoNaa%yaa Aaiqa-k dRYTyaa kmakuvata (duba-la) GaTkataIla ivaVaqyaakrItaa koMnd` sarkarcaI SaOXaiNak kjaa-var vyaaja maafIcaI yaaojanaa ba%yaaca vaYaa-paasauna ivacaaraQaIna haotaI. sadr yaaojanaa
raYT/IyakRta ba^MkocaI saMGaTnaa [MDIyana ba^Mk AsaaoiSaeSana maaf-ta kayaa-invata krNyaata yaota Aaho. [MDIyana ba^Mk AsaaoiSaeSananao
vyaaja maafI saMdBaa-ta sava- inayamaavalaI inaiScata kolaI Asauna Aapalyaa saMdBaa-krItaa yaoqao namaud krIta Aaho.
kja- GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa paalakakDo saXama AiQaka%yaacaa {tpaaacaa daKalaa Asaavaa.
sadr yaaojanaa sava- raYT/IyakRta ba^Mka jasao BaartaIya sToT ba^Mk , maharaYT/ ba^Mk , paMjaaba na^Sanala ba^Mk , saonT/la ba^Mk [tyaadI
ba^Mkota saur] krNyaata yaota Aaho.
BaartaIya ba^Mk AsaaoiSaeSana Waro jaarI pa~ak (marazI BaaYaaMtar)
vyaaja maafIcaI yaaojanaa hI samaajaataIla Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkakrItaa Aaho. sadr yaaojanaocaI vyaaptaI taM~aiSaXaNa va
vyaavasaaiyak AByaasak`maapaurtaI mayaa-dIta Aaho.
pa`staavaNaa : garIbaImauLo Aqavaa darId`yaamauLo samaajaataIla duba-la GaTk {cca iSaXaNaapaasauna vaMicata rahu nayao ha Saasanaacaa
mauKya {_oSa Aaho.
SaOXaiNak kjaa-varIla vyaajamaafI yaaojanaocaI mauKya {i_YTyao
kjaavarIla
sadr yaaojanaocao mauKya {i_YTya SaOXaiNak kalaavaQaInaMtar jaastaIta jaasta ek vaYaa-paya-Mta kja- Gaotalaolyaa r@kmaovar paUNavyaaja maaf krNao Aaho. sadr yaaojanaocao saMiXapta naaMva CSIS ( Central Scheme to Provide Interest Subsidy) Asao
Aaho.
yaaojanaocaI vyaaptaI
: sava- AiBayaaMi~akI mahaivaValayao tasaoca taM~ainakotana.
SaOXaiNak kjaa-varIla vyaaja
: Indian Bank Association yaaMnaI zrivalyaapa`maaNao.
kjaavarIla
vyaajamaafIcaa AvaQaI
: ivaVaqyaa-Mcyaa SaOXaiNak kalaavaQaI AiQak ek vaYa-.
{tpaaacaa daKalaa
: saXama AiQaka%yaamaaf-ta ivatarIta {tpaaacaa daKalaa jyaamaQyao paalakacao {tpaa 4.5
daKalaa
laaKaacyaa Aata maQyao Asaavao.
naaoDla ba^Mk
: k^nara ba^MkocaI inayau@taI naaoDla ba^Mk mhNauna krNyaata yaota Aaho.
maaihtaI pa~ak 201314

36

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

SaOXaiNak kjaa-cyaa Ajaa-saaobata saadr kravayaacaI kagadpa~ao.


kjaacyaa
Ajaasaao
saa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

taM~ainakotanaata pa`vaoSa Gaotalyaacaa pauravaa.


pa`vaoSa GaoNyaapaUvaI- {<aINa- kolaolyaa pairXaaMcyaa gauNapai~aka.
maagaIla 6 maihnyaata ba^Mko SaI kolaolyaa vyavaharacaI pa`ta.
daona paasapaaoT- Aakaracao faoTao.
inavaDNauk AaoLKapa~a va kayama vaastavyaacaa pauravaa.
Aayakr partaavaa (maagaIla daona vaYaa-caa) svayaMraojagaarSaotakrIlaGauvyavasaaiyakmajaurI krNaaro yaaMnaa laagau naahI.
taM~ainakotanaatafo- kjaa-krItaa idlao jaaNaaro daonataIna vaYaa-cao AMdajapa~ak.
{tpannaacaa daKalaa (naaokrI krNaa%yaa krItaa fa^ma- naMbar 16)
janmaacaa daKalaa.
baaonaafa[-D saiT-fIkoT.
AaQaar kaD- Cayaapa`ta.

valDvalD- vhIjana [MDIyaa maafmaafta-ta AaiqaAaiqak- madta pa`apta krNao.


valD- vhIjana [MDIyaa hI AaMtarraYT/Iya djaa-caI va KyaataIcaI saovaaBaavaI saMsqaa Asauna Anaok doSaamaQyao Hyaa saMsqaocao
kaya- caalatao. Hyaa saMsqaomaaf-ta taM~ainakotanaacyaa AByaasak`maakrItaa ` 20,000 Aaiqa-k saaHya ivaVaqyaa-sa idlao
jaatao. sadr saaHya KaalaI namaud SataI- va AiTcyaa AiQana rahuna idlao jaatao.
1. ivaVaqaI- Aaiqa-k dRYTyaa duba-la GaTkataIla Asaavaa.
2. ivaVaqaI- dyaa-paUr lagatacyaa vaD- vhIjanacyaa kaya-Xao~aataIla rihvaaSaI Asaavaa.
3. ivaVaqyaa-Mnao svata:huna Aaiqa-k madtaIsaazI vaD- vhIjana kDo saMpak- kolaolaa Asaavaa.
4. ivaVaqyaa-Mnao svata:cao taM~ainakotanaatafo- jaarI kolaolao AaoLKapa~a, Kacaa-cao AMdajapa~ak , pa`vaoSa Gaotalyaacaa paUravaa,
pa`acaayaa-Mcao iSafarsa pa~a va [tyaaid tatsama kagadpa~aacaI paUta-taa kolaolaI AsaavaI.
paalakaMcyaa va ivaVaqyaa-Mcyaa saaoyaIkrItaa vaD- vhIjana saMsqaocaa saMpaUNa- pa<aa durQvanaI k`maaMkasah KaalaI namaud krIta
Aaho.
valD- vhIjana [MDIyaa,
ADP dyaa-paUr, 15 naarayaNa nagar,
iT. vhI. Ta^var javaL,
mauita-jaapaUr raoD, dyaa-paUr.
durQvanaI k`maaMk : 07224235070235055
sadr saMsqaomaaf-ta imaLNaara QanaadoSa ( caok ) paalakaMnaI ivaVaqyaa-MnaI Principal ,Vikramshila Polytechnic,
Darapur yaa naavaanao isvakaravaa.
maaihtaI pa~ak 201314

37

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

r^igaMga

saMbaMQaI saucanaa

maharaYT/ r^igaMga pa`itabaMQa AiQainayama 33 sana 1999 nausaar saMsqaotaIla sava- ivaVaqyaa-Mnaa saUcanaa doNyaata yaotao kI,
saMsqaocyaa pairsarata Aqavaa baahor kaoNaIhI ivaVaqaI-ivaVaqaI-naI r^igaMga krtaaMnaa Aqavaa krNyaasa dusa%yaalaa pa`vaR<a krtaaMnaa
AaZLlyaasa saMbaMiQataasa maharaYT/ Saasanaacao varIla AiQainayamaacao tartaUdInausaar daona vaYaa-caa karavaasa tasaoca dha hjaar
r]payaapaya-Mta dMD tasaoca saMsqaotaUna paaca vaYaa-krItaa kaZUna TakNyaata yao[l- a. yaacaI sava- ivaVaqyaa-MnaI naaoMd GyaavaI.
r^igaMga pa`itabaMQak kayaVacaI kzaor AmmalabajaavaNaI va Aa^nalaa[
alaa[na-na A^nTIr^igaMga Sapaqapa~aacaI saazvaNauk
taM~aiSaXaNa saMsqaamaQyao r^igaMga saarKaa pa`kar GaDlyaasa saMsqaocaI badnaamaI haotao. tyaacapa`maaNao navyaanao pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mnaa
maanaisak AaGaata haotaao. jyaacaI pairNaItaI kQaI kQaI AatmahtyaomaQyao haotao. Saasanaacyaa maaga-dSa-k tatvaapa`maaNao r^igaMga ivar]w
kDk kaya-vaahI krNyaakrItaa pa`acaayaa-MnaI saMsqaastaravar r^igaMga pa`itabaMQa saimataIcaI sqaapanaa kolaI Aaho. tyaacapa`maaNao pa`qama, iWtaIya
va taRtaIya vaYaa-cyaa pa`tyaok ivaVaqyaa-MkDUna A^nTIr^igaMga Sapaqapa~a Bar]na Gaotalao jaatao va tyaacaI saazvaNauk Online pawtaInao
http://www.amanmovement.org yaa saMkotasqaLavar kayamasvar]paI kolaI jaatao. kaoNataahI ivaVaqaI- r^igaMgamaQyao daoYaI
AaZLlaa tar tyaavar Amana satyaa kcar] T/sT Waro kaya-vaahI kolaI jaatao. saMsqaonao r^igaMga krItaa holpalaa[-nacaI saaoya kolaI Aaho.
tyaacaa naMbar KaalaI namaud krIta Aaho.
( A^nTIr^igaMga holpalaa[-na : 0124 4017168 ikMvaa 9818400116 )

mauL

pa`maaNapa~a dstaaeovaja parta imaLNyaabaabata


imaLNyaabaabata inayamaavalaI

ivaVaqyaa-Mnaa ivaivaQa karNaakrItaa mauL pa`maaNapa~aacaI AavaSyaktaa Baasatao {da.


saOnya BartaI parIXaa
rolvao ikMvaa [tar Saasaikya parIXaa
inavaDNauk pa`MmaaNapa~a (Election Card) [tyaaid.
ivaVaqyaa-MnaI pa`vaoSa GaotalyaanaMtar tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI {da. ( maak-iSaT, SaaLa saaoDlyaacao pa`maaNapa~a, jaataIcaa
daKalaa [tyaaidcaI.) ivaBaagaIya kayaa-layaamaaf-ta tapaasaNaI kolaI jaatao. tyaacapa`maaNao jao ivaVaqaI- iSaYyavaR<aI saazI paa~a
Asataata tyaaMcyaa pa`maaNapa~aacaI tapaasaNaI samaajaklyaaNa ivaBaagaamaaf-ta kolaI jaatao. tyaakrItaa mauL pa`maaNapa~a
kayamasvar]paI taM~ainakotanaata raKaUna zovalaI jaataata. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa mauL pa`maaNapa~aacaI garja Asaola tyaaMnaI pa`acaayaa-MkDo
irtasar Aja- kr]na mauL pa`maaNapa~a saurXaa zova jamaa kravaI. (Original Document Security Deposit) ` 500
rahIla. mauL pa`maaNapa~aacaI garja saMpalyaanaMtar ivaVaqyaa-MnaI mauL pa`maaNapa~a taM~ainakotanaakDo saupaUta- kravao va mauL pa`maaNapa~a
saurXaa zova parta imaLvaavaI. mauL pa`maaNapa~a parta kolyaavar ` 10 pa`ita dstaaeovaja yaa pa`maaNao kayaa-layaIna Saulk kapaUna
[tar r@kma parta kolaI jaa[-la.

maaihtaI pa~ak 201314

38

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

padivakonaMtar

{palabQa saMQaI

AiBayaaMi~akI pa`vaoSaasaazI Diploma / Polytechnic cyaa ivaVaqyaa-saazI raKaIva jaagaa Asataata.


padivaka (Diploma) pa`qama Ea`oNaI maQyao paUNa- krNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa qaoT iWtaIya vaYaa-laa AiBayaaMi~akI (B.E.) maQyao
pa`vaoSa Gaotaa yaotaao.
Diploma

maQyao jar iWtaIya Ea`oNaIta padivaka imaLalaI tar pa`qama vaYa- AiBayaaMi~akI maQyao pa`vaoSa imaLU Saktaao.

[Midra gaaMQaI raYT/Iya Kaulyaa ivaVapaIzata


B.Sc. (Science / Math) laa

B.E. / B.Tech. AByaasak`maakrItaa

pa`vaoSa Gaotaa yaotaao.

pa`vaoSa Gaotaa yaotaao.

Part time B.E. {palabQa.

dusa%yaa padivakaMmaQyao pa`vaoSa saMQaI.


{<ama taaMi~ak paayaaBaUta iSaXaNa tasaoca pairpaUNa- &aana.
svaya: raojagaar.
kMpanaI maQyao naaokrIcyaa saMQaI.
naaokrIcyaa saMQaI :
: naaOdla, hvaa[- dla, durQvanaI AiBayaaMi~akI ivaBaaga, taM~a iSaXaNa ta&a inadoS- ak (iSaXaNa
ivaBaaga), TV/Radio Station, Air line, Railway, Posts.
iSaXakaMcao

ivaVaqyaaivaVaqyaa-MkDuna maulyaaMkna

jyaa ivaVaqyaa-McaI {paisqataI 80 T@ko paoXaa jaasta Aaho. ASyaa ivaVaqyaa-MkDuna iSaXakaMcao maulyaaMkna kolao jaatao.
tyaakrItaa ivaVaqyaa-Mnaa 100 gauNaaMcaI 20 pa`Sna AsalaolaI pa`Sna pa~aIka idlaI jaatao. jyaamaQyao iSaXakaMcyaa maulyaaMknaa saMbaMQaI
pa`Sna Asataata. {da.
1. iSaXak vaoLovar vagaa-ta yaotaata kaya?
2. iSaXakanao paUNa- AByaasak`ma iSakvaIlaa kaya?
ivaVaqyaa-Mlaa pa`tyaok pa`SnaasaazI iSaXakacyaa kamagaIrI Anausaar ikmaana 1 gauNa va kmaala 5 gauNa dyaayacao Asataata.
ASyaapa`karo iSaXakaMnaa svata:cyaa kamagaIrI maQyao sauQaarNaa krNyaasa madta haotao.

maaihtaI pa~ak 201314

39

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

pa`vaoSa r_ krNao va Saulk partaavaa

pa`vaoSa inayaM~aNa samaItaI, maubaM[c- yaa idSaainadoS- aaAnausaar jyaa ivaVaqyaa-MnaI paUNa- iSaXaNa Saulk va [tar
Saulk Barlao Asaola tyaacapa`maaNao mauL kagadpa~a jamaa kolaI AsataIla tyaaMcaa pa`vaoSa r_IkrNaacyaa ivanaMtaIcaa ivacaar kolaa
jaa[-la. yaa krItaa ivaVaqyaa-MnaI pa`pa~a M Bar]na (duyyama pa`taImaQao) ivanaMtaI Aja- kravaa.
mahtvaacaI saucanaa :
saMsqaotaIla pa`vaoSa r_ krtaaMnaa kaoNatyaahI pa`vagaa-cyaa ivaVaqyaa-Mcao saMpaUNa- Saulk Barlaa Asalaa paaihjao va savaAavaSyak kagadpa~adaKalao saMsqaota jamaa kolao Asalao paaihjao. tyaa iSavaaya Gaotalaolao pa`vaoSa r_ krtaa yaoNaar
naahI.
Barlaolyaa Saulka maQauna parta haoNaarI r@kma.
SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI- pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacao AMMtaIma idnaaMkacao AaMta pa`vaoSa
haovaU Saklyaasa ` 1000 [takI r@kma kapaUna {va-irta r@kma parta krNyaata yao[l- a.
SaOXaiNak sa~a saur] JaalyaanaMtar pa`vaoSa r_ kolyaasa va tyaa jaagaovar pa`vaoSaacao AMtaIma idnaaMkacao AaMta pa`vaoSa
haovaU Saklyaasa (ekuNa Saulk 12) yaacaa ek Baaga ikMvaa 1000 yaa paOkI mah<ama r@kma kapaUna {vairta r@kma kapaUna {va-irta r@kma parta krNyaata yao[l- a.
pa`vaoSaacao AMtaIma idnaaMkanaMtar pa`vaoSa r_ kolyaasa saurXaa inaQaI saaoDUna kaoNataIhI fI parta kolyaa jaaNaar
naahI.
ivaVaqyaa-Mcyaa KaatyaamaQyao iSaYyavaR<aIcaI r@kma jamaa JaalyaaiSavaaya pa`vaoSa r_ haoNaar naahI. Anyaqaa ivaVaqyaa-Mlaa
paUNa- SaulkacaI Barpaa[- kravaI laagaola.
pa`vaoSa r_IkrNaacao Saulk paUZIla pa`maaNao rahIla.
A.k`.
1

isqataI
partaavaa
SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaaAaQaI pa`vaoSa r_IkrNaa saMbaMQaI pa`apta
JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar dusa%yaa ivaVaqyaa- ` 1000 kapaUna saMpauNa- Saulk parta kolao jaa[-la.
Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU Saktaao.

SaOXaiNak sa~a saur] Jaalyaavar parMtau pa`vaoSaacyaa AMitama idnaaMkapaUvaIpa`vaoSa r_IkrNaacaI pa`apta JaalaolaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa Prorata tatvaavar partaavaa imaLola.
jaagaovar dusa%yaa ivaVaqyaa-Mlaa pa`vaoSa Gaotaa yaovaU Saktaao.

SaOXaiNak sa~a saur] haoNyaapaUvaI- naMtar pa`apta JaalaolaI pa`vaoSa saurXaa zovaI iSavaaya kaoNataahI partaavaa imaLNaar
r_IkrNaacaI ivanaMtaI jyaamaQao ir@ta haoNaa%yaa jaagaovar pa`vaoSa Gaotaa naahI.
yaota naahI.
maaihtaI pa~ak 201314

40

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaacao inayama va iSasta

1. taM~ainakotanaanao saMmata kolaolyaa inayamaacao paalana kr]na pa`tyaok ivaVaqyaa-Mnao iSastaInao vaagaNao Ainavaaya- Aaho.
taM~ainakotanaata AsataaMnaa Aqavaa taM~ainakotanaabaahor vaavartaaMnaa ivaVaqyaa-Mnao AapalaI vaagaNaUk {tkRYT zovaavaI. baoiSasta
ivaVaqyaa-Mnaa taM~ainakotana saaoDUna jaaNyaacaa AadoSa doNyaata yao[l- a.
2. pa`vaoSa paa~ataosaMbaMQaI SaasanaakDUna vaoLaovaoLI haoNaaro badla tasaoca iSaXaNaSaulk , vaaiYa-k va [tar Saulkata vaoLaovaoLI
haoNaaro badla ivaVaqyaa-Mnaa baMQanakark rahtaIla.
3. pa`vaoiSata ivaVaqyaa-Mcyaa paalakaMnaI saMpaUNa- SaOXaiNak sa~aata pa`tyaok maihnyaalaa ikmaana ekda paalyaacyaa pa`gataI ivaYayaI
pa`acaayaa-MSaI saMpak- saaQaNao AavaSyak Aaho.
4. Da^. saaO. ko. jaI. Aaya. [-. TI. cyaa pa`aMgaNaata drraoja haoNaa%yaa raYT/gaItaalaa {paisqata rahNao baMQanakark Aaho.
5. ivaVaqyaa-MnaI mahaivaValayaanao zrvaUna idlaolaa gaNavaoSa pairQaana kr]na yaavao va AaoLKa pa~a saaobata baaLgaNao AavaSyak
Aaho, Anyaqaa tyaaMnaa mahaivaValayaata pa`vaoSa imaLNaar naahI. AaoLKa pa~a mahaivaValayaataUna doNyaata yao[l- a.
( f@ta gaur]vaarI gaNavaoYa pairQaana krNyaapaasauna sauT rahIla. )
6. ivaVaqyaa-MnaI inayamaItapaNao drraoja mahaivaValayaacyaa saucanaa flakavar saucanaa pahavyaata. flakavarIla saucanaa na
paaihlyaamauLo ivaVaqyaa-Mcao kahIhI nauksaana Jaalyaasa tao svata: jabaabadar rahtaIla. saMsqaovar tyaacaI kaoNataohI
jabaabadarI rahNaar naahI.
7. pa`tyaok ivaYayaata 75 T@ko {paisqataI Ainavaaya- Aaho. tyaapaoXaa kmaI {paisqataI Asalyaasa ivaVaqyaa-Msa baaoDa-cyaa
pairXaosa basataa yaoNaar naahI. kmaI {paisqataIcaa pairNaama [. baI. saI. iSaYyavaR<aI va [tar savalataIvar hao[l- a va jyaa
maihnyaacaI 75 T@ko {paisqataI nasaola tyaa maihnyaacaI saMpaUNa- Saulk ivaVaqyaa-sa Baravaa laagaola. tyaa iSavaaya ASaa
ivaVaqyaa-Msa pairXaolaa basataa yaoNaar naahI.
8. AajaaramauLo vagaa-ta gaOrhjar Asalyaasa vaOVikya pa`maaNapa~a (Medical Certificate) AnaupaisqataIcaa Aja- kayaalayaata doNao AavaSyak Aaho. ASaa ivaVaqyaa-Mnaa sauTItaIla kalaavaQaIcao f@ta 10\ {paisqataIcaI savalata imaLU
Saktao. sauTIcao kalaavaQaItaIla ApaUNa- rahIlaolao SaOXaiNak kaya- paUNa- kr]na GaoNyaacaI jabaabadarI ivaVaqyaa-var rahIla.
9. ivaVaqyaa-McaI SaOXaiNak pa`gataI va Aaraogyaacao dRYTInao saMsqaocao pairsarata Ba`maNaQvanaI saMca (maaobaa[-la faona) javaL
baaLgaNyaasa va vaaparNyaasa sa@ta manaa[- Aaho. sava- ivaVaqaI- va ivaVaqaI-naInaI yaabaabata sahkaya- kravao. yaa inayamaacao
{llaMGana kolyaasa ivaVaqyaa-Mvar kayadoSaIr karvaa[- kolaI jaa[-la.
10. iSaYyavaR<aI GaoNaa%yaa pa`tyaok ivaVaqyaa-Mlaa ba^Mkota Kaatao {GaDNao AavaSyak Asauna tyaa ba^Mkocaa MICR (Magnetic Ink
Character Recognition) kaoD va IFSC (India Financial System Code) kaoD taM~ainakotanaalaa kLivaNao
baMQanakark Aaho. iSaYyavaR<aIcaI r@kma ivaVaqyaa-Mcyaa raYT/IyakRta ba^MkotaIla Kaatyaata f@ta [-saIesa Waro jamaa
krNyaata yao[l- a yaacaI naaoMd GyaavaI.
maaihtaI pa~ak 201314

41

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

11. jyaa ivaVaqyaa-Mnaa ba^Mkocaa IFSC (India Financial System Code) kaoD imaLivaNyaata ADcaNa yaota Asaola tar
tyaaMnaI Ea`I. yaaogaoSa kDU yaaMcyaa saaHyaanao http:// bankifsccode.com yaa saMkotasqaLavar svata:cyaa ba^Mkocaa kaoD
SaaoQauna Ea`I. esa. ema. ivarKaro yaaMnaa dyaavaa.
12. ba^Mkota Kaatao {GaDNyaakrItaa va maharaYT/ rajya pairvahna maMDL (S.T.) caI paasa imaLNyaakrItaa idlyaajaaNaa%yaa
Bonafide Certificate krItaa

pa`tyaokI ` 20 Saulk Aakarlao jaa[-la.

13. SaOXaiNak kjaa-krItaa idlyaa jaaNaa%yaa (Bank estimate) AMdajapa~aka krItaa ` 20 Saulk AakarNyaata yao[l- a.
14. IEDSSA AMta-gata spaQaom- aQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa KaoLacyaa paaoSaaKaacaa Kaca- (Sport dress) caa KacaivaVaqyaa-MnaI svata: krayacaa Aaho. taM~ainakotanaamaaf-ta f@ta maafk drata spaQaoc- aa paaoSaaKa {palabQa kr]na idlaa
jaa[-la.
15. IEDSSA AMta-gata spaQaom- aQyao Baaga GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-Mcyaa pa`vaasaacyaa, Baaojanaacyaa va rahNaacyaa Kacaa-caI 50\
r@kma ivaVaqyaa-Mnaa taM~ainakotanaamaaf-ta idlaI jaa[-la. tyaakrItaa paa~ataa inakYa paUZIlapa`maaNao Aaho.
16. ivaVaqaa-Mnao iSaYyavaR<aIcaI r@kma vagaLtaa [tar sava- Saulk Barlaolao Asaavao.
17. daonhI sa~aacyaa pairXaocao Saulk , naamaaMkNa Saulk (Enrollment fees), vaacaNaalaya Saulk , AaoLKapa~a Saulk
(Identity Card), vaacaNaalaya saurXaa zova [tyaaid Saulk Ada kolaolao Asaavao.
18. sava- pa`karcyaa dMDacaI r@kma Ada kolaolaI AsaavaI.

parIXaa pawtaI
maharaYT/ rajya taMM~aiSaXaNa maMDLanao maanya kolaolyaa AByaasak`maacyaa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI maMDLakDUna
parIXaa GaotalaI jaa[-la AaiNa pa`tyaok saomaIsTrcyaa SaovaTI ek caacaNaI parIXaa va pa`atyaaiXak parIXaa GaotalaI jaa[-la. {<ar
pai~akocyaa faoTaoka^fI va AavaSyak Saulkasah paoparcao pauna-maulyaaMkna (Reassessment) pawtaI saur] Aaho.
Hyaa saMsqaota saoimasTr pa^Tn- a (sahamaahI) nausaar ma. ra. taM~aiSaXaNa maMMDL, mauMba[- kDUna parIXaa GaoNyaata yaotaata. tyaa saMbaMQaI
sava- saucanaa saucanaaflakavar laavaNyaata yaotaata. ivaVaqyaa-MnaI saucanaa flak drraoja inayamaItapaNao nyaahaLNao AavaSyak
Aaho. pairXaolaa yaotaaMnaabasataaMnaa pa`vaoSa pa~a (Hall Ticket), AaoLKapa~a tasaoca pairXaa Saulk BarlyaacaI paavataI parIXaaqaIjavaL AsaNao AavaSyak Aaho. tyaaiSavaaya parIXaolaa basaU idlao jaaNaar naahI. va tyaamauLo haoNaa%yaa nauksaanaacaI saMpaUNajabaabadarI saMbaMQaIta parIXaaqaI-caI rahIla. yaakirtaa saMsqaa jabaabadar rahNaar naahI.
ivaYaoSa saucanaa :
parIXaa Sau l k va naao M d NaI Sau l kacaI paavataI ivaVaqyaa- M n aI japaU n a zo v aavaI va sa~a pairXao l aa paya- v ao X akanao
maagaNaI ko l yaasa daKavaavaI. jyaa ivaVaqyaa- M k Do parIXaa Sau l kacaI Aqavaa naao M d NaI Sau l kacaI paavataI nasao l a
tyaaM n aa pairXao l aa basataa yao N aar naahI.
maaihtaI pa~ak 201314

42

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

ivaVaqaIivaVaqaI- va
A.k`.

paalakaMcyaa saaoyaIk
aIkrItaa saMpakak- AiQaka%yaaMcaa tapaiSala

AiQaka%yaacao naavahu_a

Ba`maNaQvanaI k`maaMk

(Name of Staff)

(Mobile Number)

kamaacaa tapaiSala

pa`a. DI. vhI. iSarBaatao

9226743354,
9420898784

pa`acaayaa-cyaa saMbaMQaIta sava- kayaa-krItaa

pa`a. Aar. eca. baaorkr

8600646065

vasaitagaRh (darapaUr)

pa`a. ku. paI. vhI. haolao

8275418910
naamaaMkNa

3
pa`a. ku. jao. DI. vaaDokr

9890487987

Ea`I. esa. ema. ivarKaro

9370309321

Saulk BarNao, basa, pa`vaoSaasaMbaMQaI maahItaI [tyaaid.

Ea`I. Aar. esa. vaanaKaDo

8007782965

AaoLKapa~a

pa`a. ku. TI. jaI. GaaogaMDo

9860350243

pairXaocaa fa^ma- BarNao.

Ea`I. e. Aar. jagataapa

9595457475

baaonaafa[-D pa`maaNapa~a, ba^Mkocao AMdajapa~ak (Bank estimate),


Saulk BarlyaacaI paavataI.

Ea`I. vaaya. saI. kDU

7709644111

iSaYyavaR<aI

Ea`ImataI. vhI. eca. zakur

9730024532

vaacaNaalaya Saulk BarNao, (Practical Journal, Xerox)

10

pa`a. paI. Aar. zakro

9764250614

AaOVaoigak BaoTI, ivaVaqyaa-caa SaOXaiNak AaZavaa,


ivaVaqyaa-McaI {paisqataI.

11

pa`a. saI. esa. [Mgaaolao

9422236534

ijamaKaanaa

12

pa`a. esa. yaavalao

9422158798

IEDSSA spaQaoc- yaa pa`iSaXaNaakrItaa

13

pa`a. paI. eca. KaDsao

9921966755

IEDSSA Ata-Mgata spaQao-maQyao Baaga GaoNyaakrItaa naaMva naaoMdivaNao

14

pa`a. esa. DI. gaulhanao

9763919459

kmavaa AaiNa iSaka yaaojanaa samanvayak

maaihtaI pa~ak 201314

43

ivak`maSaIlaa taM~ainakotana,
ana, darapaUr

yaa SaOXaiNak saMkulaata Asalaolyaa [tar SaOXaiNak saMsqaacaI qaaoD@yaata maaihtaI.

Da^. saaO. kmalataa[kmalataa[- gava[gava[- [insTTyauT Aa^f [MijainaArIMga A^nD To@naaolaa^jaI, darapaUr
A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

Computer Science & Engineering

60

4 vaYa-

Electrical Engineering

60

4 vaYa-

Mechanical Engineering

120

4 vaYa-

Electronics & Tele. Communication Engineering

60

4 vaYa-

Information & Technology Engineering

60

4 vaYa-

18

2 vaYa-

6 M.E. (CAD/CAM)
saMpakak- : Ea`I. homaMta QaumaaLo 9822931740

sama`aT ASaaok AaOVaoigak pa`iSaXaNa saMsqaa (ITI), darapaUr


A.k`.

AByaasak`maacao naava

pa`vaoSa Xamataa

AByaasak`maacaa kalaavaQaI

Welder

26

1 vaYa-

Fitter

32

2 vaYa-

Electronics

16

2 vaYa-

Electrical

16

2 vaYa-

saMpakak- : Ea`I. saMtaaoYa paazk 8308164831,


8308164831 9860327318

maaihtaI pa~ak 201314

44