You are on page 1of 20

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 4/2014 Zarzdu Poczty Polskiej S.A.

z dnia 17 stycznia 2014 roku

POCZTA POLSKA S.A.

CENNIK USUG POWSZECHNYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM


(Tekst jednolity)

Warszawa 2014

UWAGA: Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.) powszechne usugi pocztowe wiadczone przez Poczt Polsk S.A. - jako operatora obowizanego do wiadczenia takich usug - s zwolnione z podatku od towarw i usug.

CZ 1: USUGI POWSZECHNE W OBROCIE KRAJOWYM


ROZDZIA I. PRZESYKI LISTOWE NIEREJESTROWANE1 Poz. 1. Nazwa usugi Przesyka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restante do 350 g ponad 350 g do 1 000 g ponad 1 000 g do 2 000 g Kartka pocztowa, w tym nadana na poste restante Traktowanie przesyki listowej nierejestrowanej nieopaconej lub opaconej w kwocie niszej od nalenej 1. Przesyka listowa nierejestrowana nieopacona a) zwrot do nadawcy przesyki nieopaconej w celu jej odbioru przez nadawc lub b) zwrot do nadawcy przesyki nieopaconej, a nastpnie ponowne przyjcie jej do przemieszczenia i dorczenia lub c) dorczenie adresatowi przesyki nieopaconej w przypadku braku adresu nadawcy na przesyce 2. Przesyka listowa nierejestrowana opacona w kwocie niszej od nalenej a) dorczenie adresatowi przesyki opaconej w kwocie niszej od nalenej lub w przypadku odmowy jej
1

Opata (w zotych) EKONOMICZNA PRIORYTETOWA GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B

2. 3.

1,75 3,75 3,70 4,75 6,30 7,30 EKONOMICZNA 1,60

2,35 5,10 4,50 7,10 8,80 10,90 PRIORYTETOWA 2,35

50 % opaty za nadanie danej przesyki *

50 % opaty za nadanie danej przesyki * + opata nalena za nadanie danej przesyki

opata nalena za nadanie danej przesyki

opata brakujca do nalenej za nadanie danej przesyki

W brzmieniu ustalonym przez pkt 1 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej

przyjcia przez adresata: b) zwrot do nadawcy przesyki opaconej w kwocie niszej od nalenej w celu jej odbioru przez nadawc lub c) zwrot do nadawcy przesyki opaconej w kwocie niszej od nalenej, a nastpnie ponowne przyjcie jej do przemieszczenia i dorczenia

50 % opaty za nadanie danej przesyki *

50 % opaty za nadanie danej przesyki * + opata brakujca do nalenej za nadanie danej przesyki

* dla przesyek ekonomicznych w gabarycie A w przedziale wagowym do 350 g opata wynosi 0,85 z, dla przesyek ekonomicznych w gabarycie B w przedziale wagowym: - do 350 g opata wynosi 1,85 z, - ponad 350 g do 1000 g opata wynosi 2,35 z, dla przesyek priorytetowych w gabarycie A w przedziale wagowym do 350 g opata wynosi 1,15 z. UWAGA: Odmowa zapaty przez nadawc lub adresata ktrejkolwiek z opat powoduje, e dan przesyk traktuje si jako niedorczaln.

ROZDZIA II. PRZESYKI POLECONE2 Poz. 4. Nazwa usugi Przesyka polecona, w tym nadana na poste restante do 350 g ponad 350 g do 1 000 g ponad 1 000 g do 2 000 g Opata (w zotych)* EKONOMICZNA PRIORYTETOWA GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B 4,20 7,50 5,50 8,30 5,90 8,30 7,20 11,00 8,50 9,50 11,00 14,50

* Opata za przesyk polecon zawiera opat za traktowanie przesyki listowej jako poleconej w wysokoci 2,90 z.

ROZDZIA III. PRZESYKI LISTOWE Z ZADEKLAROWAN WARTOCI3 Poz. 5. Nazwa usugi Przesyka listowa z zadeklarowan wartoci, w tym nadana na poste restante: 1) opata za przyjcie, przemieszczenie i dorczenie przesyki rejestrowanej wedug waciwej kategorii wagowej do 350 g ponad 350 g do 1 000 g ponad 1 000 g do 2 000 g 2) opata za traktowanie przesyki jako przesyki z zadeklarowan wartoci: za kade 50,00 zotych zadeklarowanej wartoci lub ich cz Opata (w zotych) EKONOMICZNA PRIORYTETOWA

GABARYT A

GABARYT B

GABARYT A

GABARYT B

8,50 9,50 10,50

11,00 11,50 14,00

10,00 11,00 12,00

13,50 14,50 17,00

1,00

Warto przesyki listowej z zadeklarowan wartoci nie moe by wysza ni 70.000 z.


2 3

W brzmieniu ustalonym przez pkt 2 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej W brzmieniu ustalonym przez pkt 3 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej

WYMIARY PRZESYEK LISTOWYCH Wymiary przesyek listowych wynosz: MAKSIMUM: suma dugoci, szerokoci i wysokoci - 900 mm, przy czym najwikszy z tych wymiarw (dugo) nie moe przekroczy 600 mm MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm 1. Wymiary przesyek listowych nadawanych w formie rulonu wynosz: Maksimum: suma dugoci plus podwjna rednica - 1040 mm, przy czym najwikszy wymiar (dugo) nie moe przekroczy 900 mm Minimum: suma dugoci plus podwjna rednica - 170 mm, przy czym najwikszy wymiar (dugo) nie moe by mniejszy ni 100 mm. 2. Wymiary kartek pocztowych wynosz: Maksimum: 120 x 235 mm Minimum: 90 x 140 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje si z tolerancj +/- 2 mm. PRZY CZYM: GABARYT A to przesyki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, MAKSIMUM - aden z wymiarw nie moe przekroczy: wysoko 20 mm, dugo 325 mm, szeroko 230 mm. GABARYT B to przesyki o wymiarach: MINIMUM - jeli cho jeden z wymiarw przekracza wysoko 20 mm lub dugo 325 mm lub szeroko 230 mm, MAKSIMUM - suma dugoci, szerokoci i wysokoci 900 mm, przy czym najwikszy z tych wymiarw (dugo) nie moe przekroczy 600 mm.

ROZDZIA IV. PACZKI POCZTOWE Poz. 6. Nazwa usugi Paczka pocztowa, w tym nadana na poste restante do 1 kg ponad 1 kg do 2 kg ponad 2 kg do 5 kg ponad 5 kg do 10 kg Opata (w zotych) EKONOMICZNA PRIORYTETOWA GABARYT A GABARYT B GABARYT A GABARYT B 9,50 12,00 11,00 14,50 11,00 14,50 13,00 17,00 13,00 17,00 14,50 19,00 18,00 22,00 20,50 26,00

ROZDZIA V. PACZKI POCZTOWE Z ZADEKLAROWAN WARTOCI Poz. 7. Nazwa usugi Paczka pocztowa z zadeklarowan wartoci, w tym nadana na poste restante 1) opata za przyjcie, przemieszczenie i dorczenie paczki wedug waciwej kategorii wagowej do 1 kg ponad 1 kg do 2 kg ponad 2 kg do 5 kg ponad 5 kg do 10 kg 2) opata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowan wartoci: za kade 50,00 zotych zadeklarowanej wartoci lub ich cz Opata (w zotych) EKONOMICZNA PRIORYTETOWA

GABARYT A

GABARYT B

GABARYT A

GABARYT B

9,50 11,00 13,00 18,00

12,00 14,50 17,00 22,00

11,00 13,00 14,50 20,50

14,50 17,00 19,00 26,00

1,00

Warto paczki z zadeklarowan wartoci nie moe by wysza ni 70.000 z. WYMIARY PACZEK POCZTOWYCH Wymiary paczek pocztowych wynosz: MAKSIMUM: suma dugoci i najwikszego obwodu mierzonego w innym kierunku ni dugo - 3000 mm, przy czym najwikszy wymiar nie moe przekroczy 1500 mm. MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, z tolerancj +/- 2 mm. PRZY CZYM: GABARYT A to paczki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm, MAKSIMUM - aden z wymiarw nie moe przekroczy: dugo 600 mm, szeroko 500 mm, wysoko 300 mm. GABARYT B to paczki o wymiarach: MINIMUM - jeli cho jeden z wymiarw przekracza dugo 600 mm lub szeroko 500 mm lub wysoko 300 mm, MAKSIMUM - suma dugoci i najwikszego obwodu mierzonego w innym kierunku ni dugo - 3000 mm, przy czym najwikszy wymiar nie moe przekroczy 1500 mm.

ROZDZIA VI. PRZESYKI DLA OCIEMNIAYCH ORAZ PRZESYKI ZAWIERAJCE OBOWIZKOWE EGZEMPLARZE BIBLIOTECZNE Na podstawie zapisw art. 26 ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1529) i art. 7 ustawy z dn. 7 listopada 1996 r. o obowizkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z pn. zm.), z opaty pocztowej s zwolnione: 1) przesyki dla ociemniaych o masie do 7 000 g - za przyjcie, przemieszczenie i dorczenie przesyki niebdcej przesyk najszybszej kategorii, tego samego rodzaju i tej samej masy lub innej cechy, od ktrej jest uzaleniona wysoko opaty - ustalonej w Cenniku usug powszechnych; zwolnienie nie obejmuje opaty za potwierdzenie odbioru przesyki rejestrowanej, 2) przesyki zawierajce obowizkowe egzemplarze biblioteczne wysyane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania - do wysokoci najniszej opaty za przyjcie, przemieszczenie i dorczenie przesyki nie bdcej przesyk najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy ustalonej w Cenniku usug powszechnych. ROZDZIA VII. POTWIERDZENIE ODBIORU W OBROCIE KRAJOWYM Poz. 8. Nazwa usugi Opata (w zotych) Potwierdzenie odbioru przesyki 1,90 rejestrowanej UWAGI do poz. 8: 1) Potwierdzenie odbioru przesyki rejestrowanej moe by zgoszone tylko w momencie nadawania przesyki rejestrowanej, poniewa cznie z t przesyk stanowi usug kompleksow. 2) Opat uiszcza nadawca przy nadaniu przesyki. ROZDZIA VIII. ZWROT PRZESYEK W OBROCIE KRAJOWYM Poz. 9. Nazwa usugi Opata (w zotych) Zwrot przesyki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu opata jak za dan przesyk rejestrowan nadan jako moliwoci dorczenia lub przesyka ekonomiczna * wydania odbiorcy * Zwrot przesyek nie jest dokonywany w terminach przewidzianych dla przesyek priorytetowych, nawet jeli zostay nadane jako priorytetowe. Wyjtek stanowi paczki z zawartoci pszcz i pisklt ptactwa domowego, ktre zwracane s do nadawcy jako priorytetowe. UWAGI do poz. 9: 1) Zwroty, o ktrych mowa w niniejszej pozycji nie dotycz zwrotw z tytuu dodatkowych da Klientw. Warunki dokonywania zwrotw z tytuu dodatkowych da Klientw wyszczeglnione s w cenniku opat dodatkowych. 2) W przypadku zwrotu przesyki z zadeklarowan wartoci nie jest powtrnie pobierana opata za traktowanie przesyki jako przesyki z zadeklarowan wartoci. 3) Wniesiona przy nadaniu opata za potwierdzenie odbioru podlega z wrotowi. Przesykami rejestrowanymi w obrocie krajowym objtymi niniejszym Cennikiem s: 1) przesyki polecone, 2) przesyki listowe z zadeklarowan wartoci, 3) paczki pocztowe, 4) paczki pocztowe z zadeklarowan wartoci.

CZ 2: USUGI POWSZECHNE W OBROCIE ZAGRANICZNYM


ROZDZIA IX. PRZESYKI LISTOWE NIEREJESTROWANE PRIORYTETOWE4 S T R E F A A
Europa (cznie z Cyprem, ca Rosj i Izraelem)

B
Ameryka Pnocna, Afryka

C
Ameryka Poudniowa, rodkowa i Azja

D
Australia i Oceania

Poz.

Masa przesyki

Opata za przesyk w zotych

10.

do 50 g ponad 50 g ponad 100 g ponad 350 g ponad 500 g ponad 1 000 g

do 100 g do 350 g do 500 g do 1 000 g do 2 000 g

5,20 11,50 13,00 15,30 29,30 58,90

5,20 11,50 13,00 19,30 38,00 77,00

5,20 11,50 13,00 24,00 45,00 95,00

5,20 11,50 13,00 34,50 68,00 147,00

ROZDZIA X. PRZESYKI LISTOWE NIEREJESTROWANE EKONOMICZNE5 S T R E F A Poz. Masa przesyki


Kraje europejskie (cznie z Cyprem, ca Rosj Kraje pozaeuropejskie i Izraelem) Opata za przesyk w zotych

11.

do 50 g ponad 50 g ponad 100 g ponad 350 g ponad 500 g ponad 1 000 g

do 100 g do 350 g do 500 g do 1 000 g do 2 000 g

5,00 9,00 10,00 11,00 21,30 40,90

5,00 9,00 10,00 11,50 21,80 41,40

4 5

W brzmieniu ustalonym przez pkt 4 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej W brzmieniu ustalonym przez pkt 5 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej

WYMIARY PRZESYEK LISTOWYCH Wymiary przesyek listowych wynosz: MAKSIMUM: suma dugoci, szerokoci i wysokoci - 900 mm, przy czym najwikszy z tych wymiarw (dugo) nie moe przekroczy 600 mm MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mog by mniejsze ni 90 x 140 mm 1. Wymiary przesyek listowych nadawanych w formie rulonu wynosz: Maksimum: suma dugoci plus podwjna rednica - 1040 mm, przy czym najwikszy wymiar (dugo) nie moe przekroczy 900 mm Minimum: suma dugoci plus podwjna rednica - 170 mm, przy czym najwikszy wymiar (dugo) nie moe by mniejszy ni 100 mm. 2. Wymiary kartek pocztowych wynosz: Maksimum: 120 x 235 mm Minimum: 90 x 140 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje si z tolerancj +/- 2 mm. Podzia krajw i terytoriw na strefy znajduje si w "Wykazie krajw wedug pocztowej drogi kierowania" dostpnym w kadej placwce Poczty Polskiej S.A. Informacje dotyczce przynalenoci krajw i terytoriw do odpowiedniej strefy znale mona rwnie w tabeli zatytuowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajw i terytoriw na strefy" zamieszczonej w rozdziale XXI Cennika, jednake z zastrzeeniem, e podst refy A1 do A5 w przypadku paczek priorytetowych stanowi cznie odpowiednik strefy A w przypadku przesyek listowych. Opata Poz. Nazwa usugi w zotych 12. Traktowanie przesyki listowej nierejestrowanej nieopaconej lub opaconej w kwocie niszej od nalenej 1. Przesyka listowa nierejestrowana nieopacona adresowana za granic a) zwrot do nadawcy przesyki nieopaconej w celu jej odbioru przez nadawc lub b) zwrot do nadawcy przesyki nieopaconej, a nastpnie ponowne przyjcie jej do przemieszczenia i dorczenia 2. Przesyka listowa nierejestrowana opacona w kwocie niszej od nalenej adresowana za granic a) zwrot do nadawcy przesyki opaconej w kwocie niszej od nalenej w celu jej odbioru przez nadawc lub b) zwrot do nadawcy przesyki opaconej w kwocie niszej od nalenej, a nastpnie ponowne przyjcie jej do przemieszczenia i dorczenia 1,20 1,20 1,20 + opata nalena za nadanie danej przesyki

1,20 + opata brakujca do nalenej za nadanie danej przesyki

3. Przesyka listowa nierejestrowana nieopacona lub opacona w kwocie niszej od nalenej adresowana do Polski - dorczenie adresatowi przesyki nieopaconej lub opaconej w kwocie niszej od nalenej ROZDZIA XI. PRZESYKI DLA OCIEMNIAYCH

1,20

Przesyka dla ociemniaych jest wolna od opaty, ale w przypadku przesyania przesyki jako priorytetowej wymagana jest dopata lotnicza (tabelka poniej): S T R E F A A
Europa (cznie z Cyprem, ca Rosj i Izraelem)

B
Ameryka Pnocna, Afryka

C
Ameryka Poudniowa, rodkowa i Azja

D
Australia i Oceania

Poz.

Nazwa usugi

Opata za przesyk w zotych

13.

Dopata lotnicza za kade 10 g masy przesyki

0,10

0,20

0,30

0,60

Dopuszczalna granica masy i wymiarw: Masa: 7 000 g, Wymiary: jak dla przesyki listowej okrelonej pod pozycj 11. ROZDZIA XII. WOREK M PRIORYTETOWY Worek zbiorczy zawierajcy druki, dzienniki, czasopisma i ksiki przesyane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem* S T R E F A A B C D
Europa (cznie z Cyprem, ca Rosj i Izraelem) Ameryka Pnocna, Afryka Ameryka Poudniowa, rodkowa i Azja Australia i Oceania

Poz.

Masa przesyki

Opata za przesyk w zotych

14.

do 2 000 g ponad 2 000 g do ponad 2 500 g do ponad 3 000 g do ponad 3 500 g do ponad 4 000 g do ponad 4 500 g do za kade kolejne 500 g lub ich cz

2 500 g 3 000 g 3 500 g 4 000 g 4 500 g 5 000 g

45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 10,50

65,00 75,00 85,00 95,00 105,00 115,00 125,00 15,50

85,00 100,00 115,00 130,00 145,00 150,00 175,00 20,50

145,00 175,00 205,00 235,00 265,00 295,00 325,00 35,50

ROZDZIA XIII. WOREK M EKONOMICZNY Worek zbiorczy zawierajcy druki, dzienniki, czasopisma i ksiki przesyane dla tego samego adresata i pod tym samym adresem* S T R E F A Poz. Masa przesyki
Kraje europejskie (cznie z Cyprem, ca Rosj i Kraje pozaeuropejskie Izraelem) Opata za przesyk w zotych

do 5 000 g 31,00 35,00 za kade kolejne 1000 g lub ich cz 6,50 8,00 UWAGI do poz. 14 i 15: Dopuszczalna graniczna masa: 30 000 g** * W workach M mona umieszcza take: pyty, tamy magnetofonowe, kasety, prbki handlowe wysyane przez producentw i dystrybutorw, inne artykuy handlowe, ktre nie podlegaj opatom celnym lub materiay informacyjne. Przedmioty powinny by przytwierdzone lub zczone w inny sposb z drukami, ktrym towarzysz, a masa kadej przesyki zawierajcej przedmioty zczone z drukami nie powinna przekracza 2 kg. ** Maksymalna masa worka M wysyanego do Kazachstanu, Korei Pnocnej (Koreaskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) Uzbekistanu i Wielkiej Brytanii wynosi 20 000 g. 15. ROZDZIA XIV. PRZESYKI POLECONE PRIORYTETOWE, w tym polecone priorytetowe worki M6 S T R E F A A
Europa (cznie z Cyprem, ca Rosj i Izraelem)

B
Ameryka Pnocna, Afryka

C
Ameryka Poudniowa, rodkowa i Azja

D
Australia i Oceania

Poz.

Masa przesyki

Opata za przesyk w zotych*

16.

do 50 g ponad 50 g ponad 100 g ponad 350 g ponad 500 g ponad 1 000 g

do 100 g do 350 g do 500 g do 1 000 g do 2 000 g

16,00 17,00 18,30 20,60 34,60 64,20

16,00 17,00 18,30 24,60 43,30 82,30

16,00 17,00 18,30 29,30 50,30 100,30

16,00 17,00 18,30 39,80 73,30 152,30

*Opata za przesyk polecon zawiera opat za traktowanie przesyki listowej jako poleconej w wysokoci 11,00 z.

17.

Worek M polecony priorytetowy: 1)opata za worek M uzaleniona od jego masy oraz strefy, do ktrej naley kraj przeznaczenia 2)opata za traktowanie worka M jako poleconego

odpowiednio jak w poz. 14 8,60

W brzmieniu ustalonym przez pkt 6 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej

10

ROZDZIA XV. PRZESYKI LISTOWE Z ZADEKLAROWAN WARTOCI PRIORYTETOWE7 Poz. 18. Nazwa usugi Przesyka listowa z zadeklarowan wartoci priorytetowa: 1) opata za przesyk listow polecon priorytetow Opata w zotych odpowiednio jak w poz. 16 1,00

2) opata za traktowanie przesyki jako przesyki z zadeklarowan wartoci: za kade 50,00 zotych zadeklarowanej wartoci lub ich cz

UWAGA do poz. 18: Przesyki listowe z zadeklarowan wartoci przyjmuje si do krajw i terytoriw podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczcych usug pocztowych w obrocie zagranicznym" dostpnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placwkach pocztowych. ROZDZIA XVI. PACZKI POCZTOWE PRIORYTETOWE A1 A2 A3 S T R E F A A4 A5 Opata za paczk w zotych 34,00 66,00 37,00 78,00 39,00 94,00 41,00 98,00 45,00 110,00 48,00 113,00 51,00 120,00 53,00 127,00 56,00 135,00 59,00 141,00 62,00 147,00 64,00 156,00 67,00 162,00 70,00 168,00 72,00 175,00 75,00 183,00 78,00 192,00 81,00 200,00 83,00 207,00 86,00 217,00 B C D

Poz. 19.

Masa
do 1 kg ponad 1 kg do 2 kg ponad 2 kg do 3 kg ponad 3 kg do 4 kg ponad 4 kg do 5 kg ponad 5 kg do 6 kg ponad 6 kg do 7 kg ponad 7 kg do 8 kg ponad 8 kg do 9 kg ponad 9 kg do 10 kg ponad 10 kg do 11 kg ponad 11 kg do 12 kg ponad 12 kg do 13 kg ponad 13 kg do 14 kg ponad 14 kg do 15 kg ponad 15 kg do 16 kg ponad 16 kg do 17 kg ponad 17 kg do 18 kg ponad 18 kg do 19 kg ponad 19 kg do 20 kg

60,00 72,00 80,00 92,00 102,00 105,00 110,00 117,00 125,00 133,00 139,00 145,00 155,00 162,00 171,00 179,00 187,00 196,00 202,00 211,00

70,00 82,00 98,00 102,00 114,00 117,00 124,00 131,00 139,00 145,00 151,00 160,00 166,00 172,00 179,00 187,00 196,00 204,00 211,00 221,00

70,00 82,00 98,00 102,00 114,00 117,00 124,00 131,00 139,00 145,00 158,00 167,00 176,00 185,00 194,00 212,00 221,00 230,00 239,00 249,00

81,00 102,00 126,00 146,00 172,00 184,00 203,00 222,00 240,00 258,00 276,00 297,00 318,00 339,00 360,00 390,00 411,00 433,00 454,00 475,00

89,00 116,00 140,00 170,00 205,00 225,00 254,00 283,00 311,00 336,00 363,00 386,00 416,00 448,00 466,00 500,00 514,00 538,00 561,00 586,00

103,00 145,00 188,00 231,00 272,00 312,00 354,00 398,00 439,00 481,00 524,00 566,00 608,00 650,00 692,00 723,00 755,00 772,00 807,00 840,00

W brzmieniu ustalonym przez pkt 7 Zacznika Nr 1 do Uchway wprowadzajcej

11

ROZDZIA XVII. PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE 10 11 S T R E F A 12 13 20 Opata za paczk w zotych 32,00 52,00 57,00 35,00 58,00 63,00 37,00 63,00 68,00 40,00 71,00 76,00 41,00 80,00 85,00 43,00 82,00 89,00 45,00 84,00 92,00 48,00 86,00 100,00 50,00 88,00 108,00 52,00 91,00 114,00 55,00 96,00 122,00 56,00 101,00 129,00 58,00 106,00 138,00 60,00 112,00 150,00 63,00 120,00 162,00 65,00 123,00 165,00 67,00 127,00 170,00 69,00 132,00 177,00 72,00 137,00 182,00 74,00 142,00 187,00 30 40

Poz. 20.

Masa
do 1 kg ponad 1 kg do 2 kg ponad 2 kg do 3 kg ponad 3 kg do 4 kg ponad 4 kg do 5 kg ponad 5 kg do 6 kg ponad 6 kg do 7 kg ponad 7 kg do 8 kg ponad 8 kg do 9 kg ponad 9 kg do 10 kg ponad 10 kg do 11 kg ponad 11 kg do 12 kg ponad 12 kg do 13 kg ponad 13 kg do 14 kg ponad 14 kg do 15 kg ponad 15 kg do 16 kg ponad 16 kg do 17 kg ponad 17 kg do 18 kg ponad 18 kg do 19 kg ponad 19 kg do 20 kg

56,00 62,00 67,00 75,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 95,00 100,00 105,00 110,00 116,00 124,00 127,00 131,00 136,00 141,00 146,00

56,00 62,00 67,00 75,00 84,00 96,00 98,00 105,00 112,00 120,00 127,00 135,00 143,00 151,00 159,00 167,00 175,00 183,00 191,00 199,00

59,00 65,00 70,00 77,00 86,00 90,00 98,00 106,00 114,00 122,00 130,00 139,00 149,00 159,00 169,00 173,00 178,00 185,00 194,00 200,00

61,00 67,00 73,00 79,00 87,00 95,00 101,00 109,00 116,00 124,00 133,00 142,00 153,00 163,00 173,00 178,00 186,00 197,00 206,00 217,00

UWAGI do poz. 19 i 20: 1) Paczki pocztowe ekonomiczne i priorytetowe przyjmuje si do krajw i terytoriw podanych w tabeli zatytuowanej "PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajw i terytoriw na strefy" zamieszczonej w rozdziale XXI Cennika. 2) Szczegowe informacje dotyczce wymiarw, limitw masy i zadeklarowanej wartoci, szacunkowych terminw dorczania paczek pocztowych priorytetowych oraz deklaracji celnych i ogranicze w obrocie z poszczeglnymi krajami podane s w "Informacjach dodatkowych dotyczcych usug pocztowych w obrocie zagranicznym" dostpnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placwkach pocztowych. ROZDZIA XVIII. PACZKI POCZTOWE Z ZADEKLAROWAN WARTOCI Poz. 21. Nazwa usugi Paczka pocztowa z zadeklarowan wartoci priorytetowa: 1) opata za paczk uzaleniona od masy paczki oraz strefy, do ktrej naley kraj przeznaczenia 2) opata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowan wartoci: za kade 50,00 zotych zadeklarowanej wartoci lub ich cz Opata w zotych odpowiednio jak w poz. 19 1,00

12

22.

Paczka pocztowa z zadeklarowan wartoci ekonomiczna: 1) opata za paczk uzaleniona od masy paczki oraz strefy, do ktrej naley kraj przeznaczenia 2) opata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowan wartoci: za kade 50,00 zotych zadeklarowanej wartoci lub ich cz

odpowiednio jak w poz. 20 1,00

UWAGA do poz. 21 i 22: Paczki pocztowe z zadeklarowan wartoci przyjmuje si do krajw i terytoriw podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczcych usug pocztowych w obrocie zagranicznym" dostpnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placwkach pocztowych. ROZDZIA XIX. POTWIERDZENIE ODBIORU I EKSPRES DLA PRZESYEK ZAGRANICZNYCH Poz. 23. Nazwa usugi Potwierdzenie odbioru przesyki rejestrowanej UWAGI: 1) Potwierdzenie odbioru przesyki rejestrowanej moe by zgoszone tylko w momencie nadawania przesyki rejestrowanej, poniewa cznie z t przesyk stanowi usug kompleksow. 2) Opat uiszcza nadawca przy nadaniu przesyki. Traktowanie jako ekspresowej - paczki pocztowej (w tym z zadeklarowan wartoci) priorytetowej Opata w zotych 3,00

24.

6,00

UWAGI do poz. 24: 1) Traktowanie jako ekspresowej paczki priorytetowej moe by zgoszone tylko w momencie nadawania przesyki priorytetowej, poniewa cznie z t przesyk stanowi usug kompleksow. 2) Paczki pocztowe priorytetowe ekspresowe przyjmowane s do krajw i terytoriw podanych w "Informacjach dodatkowych dotyczcych usug pocztowych w obrocie zagranicznym" dostpnych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. http://www.poczta-polska.pl oraz w placwkach pocztowych. ROZDZIA XX. ZWROTY PRZESYEK W OBROCIE ZAGRANICZNYM Opata w zotych 25. Zwrot przesyki poleconej priorytetowej do nadawcy opata jak za przesyk - po wyczerpaniu moliwoci jej dorczenia lub wydania polecon ekonomiczn odbiorcy za granic w obrocie krajowym o tej samej masie i o gabarycie A* * W przypadku zagranicznych przesyek listowych o masie powyej 2 000 g opata za zwrot jak za przesyk polecon ekonomiczn w gabarycie A o masie 2 000 g w obrocie krajowym. Poz. Nazwa usugi 26. Zwrot przesyki listowej z zadeklarowan wartoci opata jak za przesyk listow z priorytetowej do nadawcy - po wyczerpaniu moliwoci jej zadeklarowan wartoci dorczenia lub wydania odbiorcy za granic ekonomiczn w obrocie krajowym o tej samej masie i o gabarycie A

13

UWAGI do poz. 25 i 26: 1) Zwroty, o ktrych mowa w niniejszych pozycjach nie dotycz zwrotw z tytuu dodatkowych da Klientw. Warunki dokonywania zwrotw z tytuu dodatkowych da Klientw wyszczeglnione s w cenniku opat dodatkowych. 2) W przypadku zwrotu przesyki z zadeklarowan wartoci nie jest powtrnie pobierana opata za traktowanie przesyki jako przesyki z zadeklarowan wartoci. 3) Wniesiona przy nadaniu opata za potwierdzenie odbioru (poz . 23) podlega zwrotowi. Przesykami rejestrowanymi w obrocie zagranicznym objtymi niniejszym Cennikiem s: 1) przesyki polecone, w tym worek M, 2) przesyki listowe z zadeklarowan wartoci, 3) paczki pocztowe, 4) paczki pocztowe z zadeklarowan wartoci. ROZDZIA XXI. PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE I PRIORYTETOWE - informacje o podziale krajw i terytoriw na strefy Strefa, do ktrej zaliczono dany kraj lub dane terytorium paczki pocztowe paczki pocztowe ekonomiczne priorytetowe
3 4

Poz.
1

Nazwa kraju lub terytorium


2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Afganistan Afryka Poudniowa Republika Albania Algieria Angola Anguilla Antigua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Azerbejdan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize 14

30 10 20 20 30

C A2 B B C

Patrz: Republika Poudniowej Afryki (RPA)

30 C Patrz: Curaao oraz Bonaire, Saba, witego Eustachego Wyspa (Sint Eustatius) i Sint Maarten (d. Antyle Holenderskie) 30 C 30 30 30 40 10 30 30 30 30 30 11 30 C C C D A1 C C C C C A2 C

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Benin (ex Dahomej) Bermudy Bhutan Biaoru Birma Boliwia Bonia i Hercegowina Botswana Brazylia Brunei (Brunei Darussalam) Brytyjskie Wyspy Dziewicze Bugaria Burkina Faso Burundi Chile Chiska Republika Ludowa z wyjtkiem specjalnego regionu administracyjnego Honkongu i Makau (Macao) Hongkong specjalny region administracyjny Makau (Macao) Chorwacja Curaao oraz Bonaire, Saba, witego Eustachego Wyspa (Sint Eustatius) i Sint Maarten (d. Antyle Holenderskie) Cypr Czad Czarnogra Czechy Dania z Grenlandi i Wyspami Owczymi Dominika Dominikana Dibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy (Malwiny)

20 20 30 11 30 10 20 30 30 30 10 20 20 30 30 30 30 10 30 10 20 20 12 10 30 30 20 20 30 20 10 20 30

B B C A1 C A1 B C C C A1 B B C C C C A1 C A2 B A2 A4 A1 C C B B C B A1

Patrz: Myanmar (Birma)

37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

15

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Fidi Filipiny Finlandia Francja z Korsyk oraz Andor i Monako (bez departamentw zamorskich) Gabon Gambia Ghana Gibraltar Grecja Grenada Gruzja Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Rwnikowa Haiti Hiszpania z Balearami (Majork, Minork, Ibiz, Formenter, Cabrer) i Wyspami Kanaryjskimi oraz Ceut i Melill Holandia Honduras Indie Indonezja Irak Iran Irlandia (Eire) Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jordania Kajmany Kamboda 16

40 30 11 10 20 20 20 10 10 30 30 30 30 30 30 20 20 20 30 10 10 30 30 30 30 30 10 10 10 30 30 30 30 30 30

D C A2 A2 B B B A2 A2 C C C C C C B B B C A2 A1 C C C C C A2 A2 A2 C C C C C C

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo Republika Demokratyczna (d. Zair) Korea Poudniowa (Republika) Korea Pnocna (Koreaska Republika Ludowo Demokratyczna) Kosowo Kostaryka Kuba (wszystkie miejscowoci oprcz Guantaname Bay)* * nie dot. paczek priorytetowych Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Litwa Luksemburg otwa Macedonia Madagaskar Majotta (Mayotte) Malawi Malezja Mali Malta Maroko Martynika

20 20 30 30 20 30 40 30 20 20 20 30 30 10 30 30 30 30 20 30 20 10 10 10 10 20 20 20 30 20 10 20 30

B B C C B C D C B B B C C A2 C C C C B C B B A1 A1 A1 A2 B B B C B A2 B C

17

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Mauretania Mauritius Meksyk Modawia (Modowa) Mongolia Mozambik Myanmar (Birma) Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Panama Papua - Nowa Gwinea Paragwaj Peru Polinezja Francuska Portugalia z Azorami i Mader Republika Demokratyczna Konga (d. Zair) Republika Poudniowej Afryki (RPA) Republika rodkowoafrykaska (Centrafrique) Republika Zielonego Przyldka (Cap Vert) Reunion Rosja Rumunia Rwanda (Ruanda) Salwador Senegal Serbia

20 20 20 10 30 20 30 20 40 30 13 20 20 30 11 40 40 30 30 30 40 30 30 40

B B B A2 C B C B D C A5 B B C A2 D D C C C D C C D

11 A3 Patrz: Kongo Republika Demokratyczna (d. Zair) 20 B 20 20 20 11 10 20 30 20 10 B B B A3 A2 B C B A2

18

159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

Seszele Sierra Leone Singapur Sowacja Sowenia Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Suazi (Swaziland) Sudan Sudan Poudniowy Surinam Syria Szwajcaria z Liechtensteinem Szwecja witej Heleny Wyspa (St.Helen, Saint Helen, Sainte - Hlne) witego Krzysztofa Wyspa i Nevis (St. Kitts and Nevis, Saint Kitts and Nevis, SaintChristophe et Nevis) witej ucji Wyspa (St. Lucia, Saint Lucia, Sainte Lucia) witego Tomasza i Ksica Wyspy (Sao Tome et Principe) witego Wincenta Wyspa i Grenadyny (St. Vincent and Grenadines, Saint Vincent and Grenadines, Saint-Vincent-et-Grenadines) Tadykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Togo Tristan da Cunha (Wyspy) Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Uganda

20 20 30 12 10 20 30 20 20 20 20 30 30 11 10 20

B B C A4 A1 B C B B B B C C A1 A2 B

175

30

176 177

30 20

C B

178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

30 30 30 30 20 20 20 30 20 10 30 20

C C C C B B B C B A2 C B

19

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Watykan Wenezuela Wgry Wielka Brytania oraz Irlandia Pn. (bez terytoriw zamorskich) Wietnam Wochy z San Marino Wniebowstpienia Wyspa (Ascension) Wybrzee Koci Soniowej (Cote d'Ivoire) Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie

10 30 30 40 10 30 11 11 30 11 20 20 20 20 30

A1 C C D A1 C A1 A3 C A2 B B B B C

20