You are on page 1of 66

http://madhavipanthal.blogspot.

com/search/label/om

ஓ - நேமா - Dash...
 ைர-த ைர
 ைர த ைர-அவைர
த ைர அவைர-அவ ைர
அவைர அவ ைர

உலெக ெகமிய நபகேள-அபகேள-அயவகேள,

இத மி !தக - ஓ நேமா Dash...


இதி" #$ பதிக%...
1. ஓ எறா" என?
என
2. நேமா எறா" என?
என
நாராயணாய)
நாராயணாய எறா" என?
3. Dash (நாராயணாய என

இ*.....மாதவ+, பத" வைல,பதிவ+" ஒ. ெதாடராக வ* நிைற0 ெப1ற*!


இ*.....ைவணவ வ+ள2க ம34ேமவா? - இ"ைல! இ"ைல!

* ஓ எற ஓைச! த!*வ - ெபள!த, சமண, சீ 2கிய, கிறி!தவ ேபாறவ1றி"


உ%ளதா? – எெற"லா இதி" ேபச,ப34 இ.2! ைசவ-ைவணவ கடத*!

* ஓ எபத1 எனாைச .க, ெப.மா ெபா.% ெசானா!


ப+ரணவ, ெபா.% ெசானவ- எ"லா. #9:2 #9:29 ெசா";வா<க!
ஆனா" என ெசானா- ம34 நிைறய, ேப. ெசா"லேவ மா3டா<க! :)
அ,ப என தா .க ெசானா? எ$ இேக ேபச,ப34 இ.2!

* நாராயணாய எ$ ெசா"லாம", Dash எேற பல இடகள?" றி,ப+34%ேள! ஹா


ஹா ஹா! எ"லா ஒ. காரணமாக! தா! கைடசி, பதிவ+" வ+வர rB!

* "நாரண" எப* வட2க!தி ேம3டரா? இ"ைல! "நாரண" எப* சக கால!* தமிC9
ெசா"! இ* ப1றிB அறியலா! தமிC2 கட0ளரான மாேயா ேசேயா ,
ெப.மா .க மாக இ உலா வ.வாக%!

* பதிவ+ இ$திய+", இராமா ச, ேகா ர!தி ேமலி.* ஊ.2ேக ேபா34 உைட!த
ரகசிய ப1றிB பா2கலா! அவ அ,ப9 ெசான ரகசிய தா என? - எபைதB
அறியலா!

என, ைர ேபா* அ"லவா? வாசி!* மகிக%!


அறிவைத"
அறிவைத வ+ட "உணவ*
"அறிவைத உணவ*"
உணவ* சால9 சிறத*!
சிறத* எனேவ "உண*
உண*"
உண* மகிக%!
மகிக%
அயவக% அைனவ2 ப"லா4 பா அைமகிேற!
அைமகிேற நEகாத ெச"வ நிைற*,
நிைற*
ஏ"-ஓ
ஏ" ஓ எபாவா<!
எபாவா<

(றி, : வைல,Iவ+்", இத மK * நைடெப1ற வ+வாதகைளB, ப+L3ட2 க.!*2கைளB, இேக


காணலா! http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/ஓ )

Page 1 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ெபா.ளட2க

1. ஓ

* ஓ எறா" என?........................................................................................................4

* ப+ற சமயகள?" ஓ இ.2கா?..............................................................................7

* ஓ-2 என ெபா.% ெசானா .க?........................................14

2. நேமா

* நேமா எறா" என?..................................................................................................19

* ஆைசைய ஒழி2காேத! ஆைச,ப4! :)………………………………………………...23

நாராயணாய)
நாராயணாய
3. Dash (நாராயணாய

* ஓ நேமா "Dash" எறா" என?........................................................................30

* *ப!தி" கட0ைள2 P,ப+டாேத! இைத9 ெசா"லாேத! :)……...35

* "நாரண" எப* தமிC9 ெசா"லா?.................................................................41

* மன?த இ"ைலனா கட0ேள இ"ைல!..................................................48

* ஓ நேமா Dash: மாதவ+, பதலி" "ரகசிய!" தாலி!..............................56

Page 2 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

Page 3 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ எறா என? - 1 Jun 25, 2009 8:01 AM


from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

வணக மகேள! நலமா? இபலா அவலகதிேலேய இர உணைவ "#$சிகி&',


அ(கி)தப#ேய மி&ைந& மசாலா கணகா, மி&ைந& பதி ேபா' நிைலைமயாகி
வ &ட+! சr, ேபசாம, பதிலக+- டா&டா ெசாl)ேவா-0 நிைன$சா, நம
நா.கேணச ஐயா பதிவ , "இவைன வ ட 2டா+டா" எ3 மக4 வலி+ ப 5&ட
ேபா&' இ6-றா(க! :)

அதா$7 "ஓ" எபைத ஒேர எ6தாக எ6+வ+ ப9ைட தமி: வழக! ஓ-


காரதிேலேய ம-கார" 7ழி ேம உ&கா<+, பா<கேவ மிக அழகா இ)-!

தமி: கட4களான ெப)மா4/")க ஆலய(கள>, இத ஒ?ைற எ6+ "ஓ"-ஐ,


ஒள> வ ளகாக, ேகா@ரதி காணலா!
தி)வர(க+ ஆலய க)வைற வ மானேம ஓ வ#வ தா இ)-! ப ரணவாகார
(ஓ(கார) வ மான எேற ெபய<!

ஆனா இபலா, வடெமாழி/இதிய எ6தப'


எபேத, பல இட(கள> பரவலாக ெதப'கிற+!
T-Shirts, வ ளபர(க4, ேயாகா வ-@க4, தியான ைமய(க4 எ3 பல இத?- ஒ)
காரணமாA அைம+ வ &டன! இ0 ெகாBச நாள> தமி: "ஓ" எபைதேய ேத#
ப #க ேவ9#ய Cழ வதா வரலா! :(

இைத க)தி ெகா9' தா, நா. கேணச ஐயா, மிக நலெதா) பண ைய$
ெசAதி)கா<!
தமி: "ஓ" எ6+)ைவ (Font), இன> வ) வ 9ேடாD 7.0-இ இ)+, ஒ?ைறெய6+
தமி: Eன>ேகாடாக வழ(க ேவ9' எற ஆேலாசைனைய ைமேராசாஃ&
நி3வனதிட "ைவ+4ளா<!
அ+ ஏ?3 ெகா4ளப&' வ &ட+ எப+ இெனா) மகி:$சியான ேசதி! இ+ ேபாற

Page 4 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஆகH<வமான தமி:/ஆமI க பண க4 தா மன7- ெராப ப #$சி)-! நறி


கேணச ஐயா!

இேபா ேம&ட)- வ)ேவா!


"அட, ஓ எபேத வடெமாழி தாேன! அைத எதி எ6தினா என? எேன தமிழறி?"-0
மகி:ந< எ0 பதிவ< ஒ)த), கேணச ஐயாைவ எ4ளலா ேக&#)தா<!
வதேத ேகாப ேகஆெரD--! இபலா அவ0- ெராபேவ ேகாவ வ)+ல? :)

அட! ப ேன எனா(க! இெதலா ஆமI க பதிவ<க4 ைகய எ'+$ ெசAய


ேவ9#ய ேவைல! தன> மன>தரா "ய?சி எ'- கேணச ஐயாைவ பாரா&ட 2ட
ேவணா! இப#ெயலா எ4ளாம இ)கலா-ல?

கrகால-II எ3 எ6+ ேபா+, II என தமிழா?-0 ேக&க "#Jமா? வ &டா கrகால
என தமிழா?-0 2ட ேக&டா ேக&')ேவா!
"II என தமிழா?"-0 ேக&ப+ ேபா இ)-, "ஓ என தமிழா"?

ஓ எப+ த+வ!
த+வ -றியK'!
அ+ ெவ3 வடெமாழி மதிர ம&'ேம அல!
அல
அைத எெமாழிய எ6தலா!
எ6தலா ந ெசெமாழிய எ6தலா!
எ6தலா

ெசால ேபானா "ஓ" எற ஒலிJ ெசா, தமிழி இ)ேத ேதாறியைம- பல


ஆAக4 உ4ளன! ஈழ தமிழ<க4 "ஆ" எற ெசாைல, "ஓ" எ3 தா இ3
ப-கிறன<! கிேரக ெமாழிய "Omega" - Ω உ9'!

ஓ எறா என-0 தாேன அ3 ")க0 நா"கைன ேக&டா?


ஓ எறா என-0 தாேன அ3 சிவெப)மா0- இ) காதி ஓதினா?
ஓ எறா என-0 அ3 ")க ெப)மா ெசான+ தா என???

ஓ எறா என?
என ெதாட< பதிக4 +வக!
+வக :)

ஓ எபத மிக 7)கமான/M&பமான ெபா)4 = உய <கN-


"உய <கN-
இைறவ0- உற!"உற

அ+ எனா(க உற? = ப rகேவ "#யாத உற!


* ஆ9டவ, "$ேச, இன> இத உய <கேள ேவணா"-0 நிைனதா ப rக "#யாத
உற!

Page 5 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

* உய <க4, "கடேள இைல"-0 "ழ(கினா ப rக "#யாத உற!


* அத உறைவ உ3திப'+வேத இத "ஓ
ஓ"!
ஓ

"உதேனா' + உறேவ + நம-, இ(- ஒழிக ஒழியா+" எ3 ெதAவ தமி:


ஆ9டா4, இத ஓ-ஐ ெகா9' இைறவைனேய மிர&# பா<கிறா4! :)
உதேனா' + உறேவ + நம- = அ + உ + = ஓ!

அ, உ, எ3 Oெற6+க4 ெகா9ட+ ேபா இ)ப 0, ஓ எப+ ஓெர6+


தா (ஏகா&சர)! ப ரணவ எ3 வடெமாழிய ெசாவா<க4! தமிழி ஓ(கார!

* அ = இைறவ ("அ"கர "தல எ6ெதலா! அவைன -றிபெதலா "அ"-காரமாA


தா இ)-)
* ம = நா (எ, உ, ந, நா எ3 நைம -றிபெதலா "ம"-காரமாA தா ெதாகி
நி?-)

இேபா, அத "அ"-ைவJ, இத "ம"-ைவJ எப#$ ேச<ப+? - "உ" ெகா9' ேச<கP!
"உ"றைவ ெகா9' ேச<கP!
* உ = உற!
உற "அ"கார-"ம"காரைத இைண- உற! இேபா ஒQெவானா 2&#
பா)(க!

உதேனா' = அ
உறேவ = உ
நம- = 
அ + உ + = ஓ!

அதா ஆ9டா4, இைத ம&' அப# அ6த தி)தமாக உ$சrகிறா4!


உதேனா'+உறேவ+நம- எப+ ஓ(கார/ப ரணவ ஆ$ேச! அத ப ரணவைத
இைறவனா 2ட ஒழிக ஒழியாேத!
-ைறெயா3மிலாத ேகாவ தா, உதேனா'+உறேவ+நம-, இ(- ஒழிக ஒழியா+!
இைறவா நR தாராA, பைறேயேலா ெரபாவாA!

அட, ம9Pல வ+ ெபாறதா$7!


* இன>ேம "நா உன- அமா" இைல0 ெசானா அமா, அமா தா!
* இன>ேம "நா உன- @4ைள" இைல0 ெசானா @4ைள, @4ைள தா!
DNA மக+வ அப#! ஒ0 ப9ண "#யா+! ஓ எப+ ஒ) DNA தா!

* அ = பரமாமா
* உ = உற
* = ஜRவாமா
இ+ தா நம எலா)ைடய DNA Code! ஓ(கார!
ஓ(கார ப ரணவ!
ப ரணவ

"உ" எறா உற-0 ெசாறR(கேள! அ+ என உற? எப#ப&ட உற? அைத DNA-
ல க9'@#$சிறலாமா?
ஓ ேதாறிய+ எப#? அைத ஏ எலாேதா' ேச<+$ ேச<+$
ெசாறா(க?...இ0 பலபல ேக4வ க4.....

(...")க ெப)மா ப றத நாளான, நாைள ைவகாசி வ சாகதி...ெதாட)...)

Page 6 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ எறா என? - Part 2! Aug 27, 2009 10:50 PM


from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

வாக மகேள! "ஓ" இ மத மேம உrயதா? ஓ-னா


ஓ னா,
னா அ-உ
உ- = இைறவ-
இைறவ
உற!-உய "க#
உற! உய "க#-$
உய "க# $ ெசற பதிவ பா"ேதா! (ைதய பதி! இேக!

ஓ-ஓகார-ப ரணவ, ஏேதா இ மத மேம ெசாத-$ யா,


நிைன.சிற /டா! ெசற பதிவ ெசான ேபா, ஓ எப அழகானெதா, இைற- இைற
ஒலி தவ!
தவ
சமண (ெஜய ), 5த மத, சீகிய"க#, அட...ைசனாவ /ட "ஓ" இ,க!
ேக#வ ப இ,கீ களா? அட, ெநச தா$க! :)

ஓ":
சமணதி "ஓ
ஓ
"ஓ நமஹ"-$ சமண"க# ந8கா" மதிரைத இன9 ெசாறாக! "ஓ ஏகாசர-
ப:ச பரேம;<-நாம த=ப" எப ஒ, சமண மதிர!
ஓ = அ-அ-அ-உ-
எ> ப r ெபா,# ெசா?வா@க சமண"க#! ப:ச பரேம;< தவ-$
இ ேப,!

அதா.A...
அ = அrஹத (மகாவர" = ஈறான 24 த="தகர"க#)
அ = அசீr (சித"க#)
அ = ஆ.சா"ய"
உ = உபாதியாய"
 = (ன9
எ> ",
, வணகமாக ம"
ம சமண"க# ஓகாரைத க,வா"க#!

ெபளததி "ஓ":

Page 7 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

வ யா சடாDr எ$ (கியமான ெபளத மதிர! அேதா, ஓ-ஐ உட


ேச"பா"க# ெபளத"க#! கிடதட நம ைசவதி ப:சாசர ேபால தா
இ!!

* நம சிவாய எ$ தி,-ஐ-எFேதா, தன9யாக "ஓ" எபைத ெவள9ய இ,


ேச"பைத ேபாேல...
* மண பேமஹ = ம + ண + ப + ேம + ஹூ எ$ ஐ எFேதா, "ஓ"
எபைத. ேச"ப ெபளத வழக!

ேபாதிசவைர றிப தா இத மண பேமஹூ = தாமைர தி,!


இவைர. சிதிக "ஓ
ஓ மண பேமஹூ"
மண பேமஹூ எ$ மதிர உத!கிற! இப< "ஞான
ெசாIபமாக" தியான9தா, களக உ,/மன ந=கி, பrAதமான 5த உ,/மன
கிைட! அ தா இத "ஓ"!

இப< ஓகாரைத "ஞான


ஞான ெசாIபமாக ம"
ம காJகிறா"க# ெபளத"க#! சீனாவ 
இத ெபளத ப ரணவ-ைத "ப Jய " எகிறா"க#! அத எF, " "! 唵

ஓ":
சீகியதி "ஓ
ஓ

இ, இ த"ம அ<பைடயான உபநிடதகள9 இ, வத தா! ஆனா


ச(தாயகாக அைத ெகா:ச ேமபதி த,கிற சீகிய!
ஏ ஓகா""
"ஏ ஓகா" = "ஓ எப ஒேற ெபா,#!" - இ , நான அவ"கள9 வா! இ
"ஏ(ஒேற)" எப (கியமான ெசா!

"ஒேறயான ஓ-இ இ, தா ப ரமா ேதாறினா"! ஓ-ஐ த ஞானதி


நி>தினா"! ப 5 அத ஓ-ஐ ெகாJேட, உலக/உய "க# எலா பைடதா"! அதனா
எலா பைட5 Kல ஓ!" - இ8வா> சீகிய Lக# ெசா?!

Page 8 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஆனா அேதா நி> வ டாம, எலா உய "கM "ஒேர" Kலமான ஓ-இ


ேதாறியதா, ேவN>ைம பாராட /டா! "ஒேற"-$ இைத. சீகிய றி!

ேவN>ைம பாராட /டா-கிற பதிைய ம ந=கி வ பா"தா, கிடதட


மாJOய உபநிடத, கேடாபநிடத ெசாவ ேபாலேவ தா இ! இ,! இ>
,வாராக# (கப , சீகிய "ஓ" எF,ைவ ("ੴ
ੴ") காணலா!

கிறிவதி "ஓ
ஓ"???:
ஓ
ஆதிய ேல ேதவ வா"ைதயா@ இ,தா"! = இ ேவதாகமதி (ைபப #) வrக#! "ஓ"
எற வா"ைதயா@ இ,தா" எ> ைபப # றிப டவ ைல! ஆனா "வா"ைதயா@
இ,த" எப கிடதட ஓகார தவ தா!

ஆதிய ேல வா"ைதயா@ இ,த = ஆதிய ேல ஒலியா@ இ,த = ஆதிய ேல நாதமா@


இ,த = நாத வ கலாத= நேமா நம - எ> அ,ணகிrயா" பா அேத ப ரணவ
ெபா,ேள!

இ மததி "ஓ


ஓ":
ஓ

ஓ எபேத ேவத தா!


தா ஓ = ேவததி ஆண ேவ"!
ேவ"

ஓ எப Kலாதார! அேவ ஆதி சத! அைன ேவதகைளP A,கினா,


மி:Aவ "ஓ" மேம!
* பைட5 ( இ,ப = ஓ!
* ப ரளய ப எ:சி ஒவ = ஓ!
அதனா தா இன9 ேவத ஓ ேபா, ஓ-இ ெதாடகி, ஓ-இேலேய
(<ப வழக!

அ<பைட அ+உ+ம எ> இ,தா?, வ ளக ம பல! :)


அ = உ,வ, உ = அ,வ, = அ,!,வ
அ = ஆக, உ = காத, = அழி5
அ = ப ரமா, உ = வ ;Q, = சிவ (5ராண)
எெறலா பல ேம வ ளகக# மாJOய, கேடா உபநிடதகள9 உJ! ஆனா
அ<பைட ஒ> தா! ஓ = ஆதி Kல!Kல Very Beginning!

எFகள9 அ-கரமா@ இ,கிேற! ேசனாதிபதிகள9 (,கனா@ இ,கிேற!


மாதகள9 மா"கழியா@ இ,கிேற! ேவதகள9 சாமமா@ இ,கிேற!
எெறலா கீ ைதய ெசாலி ெகாJேட வ,பவ...அைனதி?
அைனதி? "ஓ
ஓ"
ஓ எ$
ஜ=வ ெபா,ளா@ இ,கிேற எ> உைரகிறா!

சில" "ஓ" எற ெசாைல /ட ெவள9பைடயாக. ெசால மாடா"களா! அ மதிர

Page 9 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ரகசியமா! அதனா அத ேவ> ெபய"களான ப ரணவ, தாரக மதிர, உகீ தா எ>
தா றிபா"க#!
ஆனா கீ ைதய ?, கீ ைத ப ைதய காலதி? இெதலா சN> தள" ேபாய ன!
இRலாமியரான பத கபS" (தNெகாJ பல, "ஓ" பNறி அழகான வ ளகக# எFதி
உ#ளன"!

சr, மNற இடகள9 எலா "ஓ"-னா எனா-$ பாேடா! ெவJைணைய


வ.சிகி ெந@ அைலவாகளா? இைல...ைகய ெபசிைய வ.சிகி யாரா.A
ஏப அைலவாகளா? :))
வாக, நம தி,மதிரதி,
தி,மதிரதி தி,Kல" என ெசாறா,-$ ஒ,கா பா,ேவா!

ைசவ சிதாததி ஓகார:


ஓகார
ஓ = அ + உ + ம + நாத + வ 

வ -ன உடேன, கனா ப னா-$ எலா அ"த எக /டா! ெபா>ைம!


ெபா>ைம! :)
அ எனேமா பாவ, வ rசைட கட!ளான நம சிவெப,மா ராசி ேபா?! லிக,
நாத வ -$ ெபய"க# எலா இத கால வ வகாரமாேவ அைமP! :(

நாத = ஓைச! வ = அைச! (ேதாNற)!


* அ = சிவ!
சிவ சலனமN> இ,ப! சிவேன-$ கிடகிேற-$ ெசாேறா-ல?
* உ = சதி!
சதி சதிய உதலா சலன ெப>வ!
* ம = மாைய!
மாைய அதா.A சலனமN> இ,த ெபா,# இேபா சலன ெப>வ!
* நாத = இத. சலனதா ஒலி உJடாக,
* வ = அதனா ேதாNற ஆரப கிற!

இேவ நாத-வ 
நாத வ -கலாத=
வ கலாத=! ஆதிய ேல ேதவ "ஓ" எ$ நாதமா@ நி> உலைக
வகினா!

ஓ எ$ ஓகார #ேள ஒ,ெமாழி


ஓ எ$ ஓகார #ேள உ,அ,
ஓ எ$ ஓகார #ேள பலேபத
ஓ எ$ ஓகார ஒJ(தி சிதிேய - (தி,மதிர 9ஆ ததிர)

ஓ எ$ ஓகார ஒேர ெமாழி தா! (ஒ5 ேநாக: வடெமாழி ஏகாசர, சீகிய ஏ-
ஓகா")!

Page 10 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ எபதN# உ,வ( இ,! அ,வ( இ,!


ஓ எபதN# பல ேபத இ,ப ேபால ெதrயலா!
ஆனா அ ஒறா ேபா (தி சிதி!

ஹிஹி! என? ஏதா.A 5r:Aதா? ஒேர "ஞான பரமா"-ல இ,? இைத இ$
ெகா:ச எள9ைமயா. ெசால (<யாதா? சr, தி,Kல" ெசாவைத ேம? ேகMக#!

ஓகார #ேள உதித ஐ Tதக#


ஓகார #ேள உதித சராசர
ஓகார த=த உய " K> உNறன
ஓகார சீவ பரசிவ Iபேம!

சீவ$ "ஓ" தா Iப! சிவ$ "ஓ" தா Iப! இைத ம உண"தா
சீவ, சிவ ஆகி வ !

ஐேயா!
ஐேயா எைனய அ<க வராத=க! க எனா 5rயைலனா ேபசி த="கலா!
கலா அ< த<
எலா ேவணா!
ேவணா :)
என மகா, சீவ-சிவ, ஏதா.A 5r:Aதா? எலாைதPேம எள9ைமயா. ெசாlற
(<Pமா என? நாமM ெமன ெகடா தாேன 5rP-$ சில" ெசாலலா!

ஆனா.....
நா அப<. ெசால மாேட --- இைற வ ஷயதி ம!
ஏனா இைறவ எள9ைமயானவ!
எள9ைமயானவ ெராபேவ எள9ைமயானவ!
எள9ைமயானவ

ேபாNறி எலா உய " ேபாகமா Tகழக#-$ ெசாறா, மாண க வாசக


ெப,மா! "ேபாத"(ஞான) ெகாபவ-$ ெசாலி இ,கலா! "ேபாக"(இப)
ெகாபவ-$ ஏ ெசாறா,?

ஏனா எலா உய "கM,


உய "கM ேபாக(இப
ேபாக இப)-னா
இப னா என?-$
என $ "தானாேவ
தானாேவ"
தானாேவ 5rP!
5rP
மாபழ சாப டா திதிபா இ,!
காதலிய இதWகள9 ேத ஊ>-$ யா,ேம ெசாலி ெகாக ேவணா! ெப,சா
"ஞான பரமா" எலா இ. சிதிக ேதைவய ைல! :))
"ேபாகமா" Tகழக#! = அத இப "தாேன" 5rP!

அ5ற எ இதைன Lக#?-$ ேககற=களா? = இபைத பNறி ேபAவ


இப தாேன! அதா! :)

இபைத பNறி. சிதிப, வதிப, ேபAவ, ஏAவ, இபைத பNறி நJப"கள9ட


அரைட அ<ப, இபைத பNறி காதல-காதலிய ட வழிவ எலாேம இப
தாேன! :) அதா இதைன ேப.A! இதைன Lக#! :))

தி,மதிர = ைசவ சிதாத ெப,L!


ந தமிW ெமாழிய , தியான/ ேயாக/ ததிர வைகய அN5தமான ஒ, L! பல
சிகலான சமய க,கைள வ rவாக வ ள L!

ஆனா எனேமா ெதrயவ ைல, ஓகார பNறி. A,கமாக. ெசாலி (<


வ கிறா" தி,Kல"! உடேன ப:சாசர தாவ வ கிறா"!
அைத வ rவாக வ r ேபAகிறா"! ஆ"வ(#ேளா" ஒபதா ததிரைத ப<
பா"க!!

இப< பல சமயகM ", வணக", "ஞான ெசாIப"-ேன ஓகாரைத பNறி


ேபAகிறன!

Page 11 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

பலவNறி? "ஞான பர" தா அதிகமா இ,ேக தவ ர...ெகா:ச எள9ைமயா "எலா


மகM ஓகாரதா என பய?"
பய எபைத அ8வள! ெவள9பைடயாக
ேபசவ ைல!
ேபசவ ைல

* ஓகார - அ ரகசிய ெபா,# - யா, ெசாlற /டா எபா"க# சில"!


* ஓகார - அ மதிர - கிழ பா" உகா", ஆ.சாரமா, நியமமா ஜப
பJண$ எபா"க# சில"!
* ஓகார - அ மதிர ெபா,ளா@ இ,பதா - அைத (ைறயாக ஆசிrயrட வாகி,
(F கவனமாக (Total Concentration) ெசால ேவJ எபா"க# சில"!

இ (Nறி? உJைம தா! (F கவன ேதைவ தா! - ஆனா அ ேயாக


பய Nசிய மேம! மதிரமாக. ெசா? ேபா மேம!
மNற ேநரகள9 மதிரமாக இலாம, ெபாவான ெபா,ளாக. ெசாலலாேம!
தவறிைலேய!

அசrr:
அசrr "அேட@ ேகஆெரR! ஓகாரதி ெபா,# உலகி "ேவ> யா,ேம" ெதrயா!
அதாJடா யா, அைத பதி ெராப ேபசறதிைல!"

ேகஆெரR:
ேகஆெரR "வா? எனடா ெசா?ற ந=ய ? யா,ேம ெதrயாதா?"

அசrr:
அசrr "அத ப ரம$ ெதrயாம தாேன இ,த? அதாேன (,க ெப,மா,
ப ரமாவ தைலய <னா?
சிவ ெப,மா$ ெதrP! ஆனா அவ" அைத மறதி,தா"! தைத உபேதச
ெச@, அைத மZ # ஞாபக பதினா (,க!"

ேகஆெரR:
ேகஆெரR "அ வைர சr தா-பா! இைல-$ ெசாலைல! ஆனா யா,ேம
ெதrயா-$ ெசானா எப<? அப யா, தா ெதrP?"

ஓகாரதி ெபா,# "ேவ>


"ஓகாரதி ேவ> யா,ேம"
யா,ேம ெதrயா!
ெதrயா (,க, சிவ உைமயைன - இத
(,க சிவ,
Kவ, ம தா ஓகார ெபா,# ெதrP எபா"க# சில "த=வ ர" ைசவ
ெப,மக#! (எ அ5 நJப"க# உபட :)))
* உமா = உ + ம + அ!
அ தா rவ"ஸி அ,உ,ம எ> ஆகி, அ5ற "ஓ" ஆன எெறலா வா"ைத
வ ைளயா காவா"க#! :)

உமா = உ,ம,ஆ எ> அேக "ஆ" தாேன இ,? "அ" இைலேய-$ ேக#வ ேகடா

Page 12 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ேகாவ வ,! :)
உைமயைன ம தானா? ப ரணவ ெசாIபமாக திகWகிறாேன எ (,க
ெப,மா! அவ ெபயr ம அ,உ,ம இைலயா?-$ ேகடா, அ பதி
வரா! :)

எலா, ெபாவான ஒ, தவைத...இப<


தவைத இப< கைதெயலா ெசாலி,
ெசாலி "எகM
ம"-$
ம $ தன9ப ஆகி ைவதா...வ,
ைவதா வ, ப ர.சைன இ தா!
தா
இத டகா< எலா ஈசேனா, அைனேயா, (,கேனா ெச@வதிைல! அதைனP
ம$ச தா ெச@யறா! :(

* Kவ" மேம அறி,


அறி மNறவ" அறிய (<யா-னா
(<யா னா,
னா இ என ல கவ யா?
கவ யா
"எகM மேம ெதrP"-$ ெசாவதிலா ஈச$ அைன ெப,ைம?

* ப ரம$ ெதrயவ ைல எ> (,க தJ<த வைர சrேய! ஆனா அவைர
ெவள9ேய வ ேபா, அவ,. ெசாலி ெகாதலவா அ$ப ேவJ?
அேபா தாேன அத (ைற பைட ேபா, ப ரமா ப ரணவ அறி பைடபா"?

* Kவ" மேம அறித எறா, ஞானசபத", அப" Aவாமிக#, AதரK"தி நாயனா",


மண வாசக ெப,தைக, தி,Kல" - இவ"க# எலா ப ரணவ ெபா,#-னா
எனேன ெதrயாமலா ஓகார பNறி எFதினா"க#?

எள9ைமயா,
எள9ைமயா எலா, பயபறா மாதிr,
மாதிr ஓகாரதி ெபா,# தா என?
என என?
என
என?
என
(,க ப ரம$ அைத. ெசாலி ெகா அ$ப னானா இைலயா?
ஓகாரதி ெபா,# உJைமய ேலேய "ேவ> யா,ேம" ெதrயாதா? (.....ெதாட,)

உசாைண (References):
1. Jaina Sutras - http://www.sacred-texts.com/jai/sbe22/index.htm
2. Avalokiteswara Mantra - http://www.visiblemantra.org/avalokitesvara.html
3. Moola Mantra - http://www.sikhismguide.org/
4. பதா தி,(ைற - தி,மதிர - ஒபதா ததிர - ப ரணவ சமாதி -
http://thevaaram.org/thirumurai_1/songview.php?thiru=10&Song_idField=10903&padhi=+&button=%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%
AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95
5. வ ளகக# தத ைஜன நJப" Pratik Bapna, மN> சீகிய நJப" Siddhu-! நறி.

Page 13 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ எறா இ
தா! - Part 3! Aug 31, 2009 2:58 AM
from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

ஓகாரதி ெபா உைமயேலேய "ேவ யா!"ேம" ெதrயாதா? அதனா ெமாத


உலக& பய ெபற &'யாதா? சிவெபமா, உைமயைன, &க எற )வ!"
"ம*+ேம" ெதrய, "ஓ" என "ல! கவயா? இைல! இைல! இைல! &ைதய பதி,
இேக!

சில "த-வர" ைசவ ெபம!க இ.வா ெசாவ


&/றி0 தவ ! மத
!"
ெபைம ேச1பதாக நிைன
! ெகா+, தகைள4 அறியாம, அத &க5!ேக
களக ேச1ப!கிறா1க! எ &க ஓ-ஐ
ஓ ஐ ஒள8
ைவ!கவைல!
ைவ!கவைல உலக
!ேக
த
வ*டா!
வ*டா

ஓகார ெசாலி தவ ெச:


ெகா'தா1 ப" &ன8வ1! அவ1 தைல ேம ைக
ைவ
, தவ கைலதா ஈச! அதனா ஓகார ெபா மற
ேபா"மா
ஆய/ ! அைதேய &க திவைளயா*+ ெச:
, அப5!" ம= உபேதசித >ப
ஆனா!

&க ெபமா சா*சா சிவ ெசா?ப!


ெசா?ப சிவதா சிவ
!ேக உபேதச ஆய/ !
சின சிவதா ெபrய சிவ
!" உபேதச ஆய/ ! :)

ஏன8த திவைளயா*+? பரம5!ேக ெபா அறியாம இததா, அவைன


&ன8*+, அவ பைடத எலா உய1கA!" இைத ெபா
B ெசா
ஆ!க தா
இப' ஒ வைளயாட!

பரமைன சிைறய இ


வ+வத ேபா
, சிவெபமா இைத பரம5!"B
ெசாலி! ெகா+ேத அ5Cகிறா1! பன1 இைத நதி ேதவ!" உபேதசி!கிறா1!
நதி -> சிவேயாக &ன8!", சிவேயாக1 -> பதDசலி!"...இப'ேய வrைச தி)ல1,
சித1க எ வr
, தி!ைகலாய ஞான பரபைர உவாகிற
! எனேவ "ஓ" எப

)வr தன8B ெசா


எபைத நபேவ நபாத-1க! :)

ெசற பதிவ, பல சமயகள80, ஓகார எப' பய வகிற


-5

Page 14 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

பா1ேதா! ஆனா அைவ எலா ெராப "ஞான பரமாக" இ!"! நாத, வ
-5
ஒேர காெள!சா இ!"! உலக ேதா/றவயலா இ!"!
அட, உலக ேதா/றைத எலா வ+கபா! இன8!" நம!" பயப+றா மாதிr
ஒ ெபா இ!கா?
இ!கா சFெபF ைவ!காம அ
எனா5 இன8!கி
பா
ேவாமா? :)

&க ெசான ெபா, ைவணவ ெசாலி! ெகா+!" ஓகார ெபாளாகேவ


இ!"! மிக, எள8ைமயா இ!" :)
அட, இைத நா ெசாலlக! Fகத Cராண - பரபாச காடேம ெசா0
! கத
Cராணதி ைவணவமா?-5 வயபா இ!கா? ஹிஹி!
ஓ நேமா வJK "தாய, வJK ?பாய நமஹ!
ஓ"
"ஓ
சான8ேய பவ ேதேவ! சாகேர லவணாபஸி! - எப
Fகத Cராண தா! ஜ-வF த

உபகரண - ைவJணவ வத!

அப' எள8ைமயா,
எள8ைமயா அைனவ!" பயப+ ப' உள ஓகார ெபா என?
என
ஓ = அ + உ + 
* அ = "அ"-வ! அகர &தல இைறவ!
* = நா-""

இத ெர+ ேப!" என கெனN? "அ"-ைவ, "" அைடவ


எப'?
* உ = உறவா அைடய &'4!

என உற,? எப'ப*ட உற,? அைத பரணவ எ5 DNA-ல க+C'Bசிறலாமா?


C'Bசிறலா! அ
!" "உ"-னா என-5 ெதrDசி!கி*டா ேபா
! "உ"-னா என?

உ-காேரா = அனயா1க நியம இதி சபத மனேயாேஹா எ இைத வள!"


Fகாத >ேலாக! அனயா1க சபத-னா
சபத என? அழ" தமிழி ெசாலKனா =
உறேவ"!
உறேவ
"உறேவ
இத ஜ-வ இெனாத!" சபத ப*டவ அல! பரமாமா,!" ம*+ேம
சபத ப*டவ! அ
தா உ-கார! அ
ேவ உற"ேவ"! இகி*+ "ஏ"-கார மிக,
&!கிய!

* பரமாமா,!"ேக
ேக"
ேக உrயவ ஜ-வ!
* ஜ-வ5!"ேக
ேக"
ேக சரய பரமாமா!
* இப'B சரயனா: இ!க! P'ய அவைன, இவ, சரண அைடயற"ேத
ேத"
ேத சபத! =
ப/ க ப/ற/றா ப/றிைன, அப/ைற ப/ க ப/ வட/"!

இவ இெனாதைர ப/ற ேவ'யவ அல!

Page 15 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

இவ இெனாத!"B ெசாதமானவ அல!


அவ ஒவ5!ேக ெசாதமானவ! - அப'5 நி?ப!க! P'யதான உ-காரைத
ந+வ ேச1
வ*டா, ஓ வ
வ+!

* உதேனா+ = "அ"வேனா+ = "அ"


* "உ"றேவ = "உ"
* நம!" = ந"" = 
=> அ + உ + = ஓ!

உதேனா+ + உறேவ + நம!", இ" ஒழி!க ஒழியா


! இைறவா ந- தாரா:,
பைறேயேலா ெரபாவா:! - எ ஓகார ெபாைள, அதைன ேப!" ெவ*ட
ெவள8Bச ஆ!"கிறா ேகாைத!
DNA-ைவ யாராB> ஒழி!க தா &'4மா? ெபத தாேய நிைனBசா0 &'4மா?
பைள ேகாவBசி!கி*+, தன!" DNA மா/ அ ைவ சிகிBைச பண!க தா
&'4மா? ஹிஹி! அதா "இ" ஒழி!க ஒழியா
" எ ஆடா வா!"!

* அ+உ+ம-ைவ ஒழி!க ஒழியா


! அவனா0 ஒழி!க &'யா
! நமா0 ஒழி!க
&'யா
!
* "அ"-,!" ம! "ம"-,!" அ! இர+!" "உ" = உற,!
* அவ5!" நா!
நா நம!" அவ!
அவ = இ
ேவ ந DNA! இ
ேவ ந ஓகார!
ஓகார இ
ேவ ந
பரணவ ெபா!
ெபா

அறி-ேவா! அr ஓ! ஓ!

ம!கேள!

ேவ ஓகார (எ) பரணவதி எள8ைமயான ெபா!

நமி பல ேப1 அறாட வாQவ "ஓ"-5 ெசா0ேறா! தியான, ேயாகா, பா*+,


நடன, உர!க! கத, ெமலிய &K&Kத-5 பல வைகயாக "ஓ" எபைத!
ைகயாகிேறா! இன8 "ஓ"-5 ெசா0 ேபாெதலா ெவ மேன உBசr!கா
,
ெபாேளா+ உBசr!க பழ"ேவா!

Page 16 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

"ஜ-வாமா ஆகிய நா, பரமாமா,!" ம*+ேம உrயவ" - அப'கற ஞானேதாேட


பரணவைத ஜப!கK! அ5சதான பண5!

ஓ எ இன8 ெமலிதாக ஜப!" ேபாேதா, உBசr!"


ேபாேதா... மன>!"ேள இன8 ேம இைத4 ெமலிதாக ஓ*'! ெகாAக! கீ ேழ
ெசானவாேற இன8 ஓ-5 ெசா0க!

* உன!" நா - ஓ
ஓ..........................
* என!" ந- - ஓ.................................
ஓ
* ஓ!
ஓ ஓ!
ஓ ஓ!
ஓ

1. ஏ எலா மதிரேதா+ ஓ ஓ-5 ேச1


B ேச1
B ெசாறா:க? மதிர,
ததிர, தியான, ேயாகா - ஏ எலாதி0 ஓ ேச1!கK?

2. எலா!" ெபா
வான ஒ வஷய = பததி மா*'! ெகாவ
!
அனாதி காலமா ந- பததி மா*'!கேற இைலயா? இ5 அனத கால&
மா*'!க ேபாேற! ஏ மா*'!கேற?-5 ம*+ ெதrDசி!ேகா! ெதrDசி!கலாமா? "ஓ
ஓ"
எறா எனா-5 பா1
வ*ேடா! "நேமா" எறா என? (....ெதாட)

Page 17 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

நேமா

Page 18 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

"ஓ நேமா" எ றா எ ன? - Part 4 Aug 31, 2009 2:58 AM


from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

வr வr "நேமா, நேமா"- ெசா றாகேள! ஏ ? ஒேர "நம நம"- ைக அr


சில ேப#! அத "நம நம" தா "நேமா நேமா"-வா? :)
ெச ற ெதாட% பதி&கள' "ஓ" எ றா எ னா- பா%(ேதா-ல? இ ன' "நேமா"
எ றா எ னா பா%கலா, வாrயளா? ெச ற பதி& இேக!

நாத வ, கலாதி நேமா நம!


ேவத ம(ர ெசா#பா நேமா நம!
ஞான ப./த சாம0 நேமா நம!- ஒ# 12 அ%3சைனேய ெச4, 1/பா%
அ#ணகிrயா%! பா67 12க "நேமா நம" தா ! எ, இ(தைன "நேமா நம"?

நம- னா நம8கார (அ) வணக- ெசா 9வா4கேள! எ, வr வr


வணக? 1#க எ ன அரசிய வாதியா? அ(தைன 1ைற வ2, பட:மா
எ ன? அேபா தா எ ெபா/ ைபய அ#;வானா எ ன? :)

நம"
நம எ பத ேமேலா6டமான ெபா#; "வணக
"நம வணக"
வணக எ ப, தா !
தா நம = ேபா<றி!

ஓ வநாயகாய நம!
ஓ வனராஜாய நம!
ஓ ெகளr >(ராய நம!
ஓ 8கதா ரஜாய நம!- ப;ைளயா% ேகாயலி அ%3சைன நட! ?.ட
சாப7 ேபாதா3? ேக67 இ#ப@க தாேன? :)

ஆனா "நம
நம"
நம எ றா ெவBமேன "ேபா<றி
ேபா<றி"
ேபா<றி எ B ம67 ெபா#; அ ல!
அ ல
ஒ# றிப6ட த னலமான காrய(,, நம ேபைர3 ெசா லி, அ%3சைன
ெச4யேறா-ல? அேபா, ெசா லப7 "நம" எ ப, ேவ.7மானா "ேபா<றி"- 
இ#கலா! எ ேதாழி ஆ.டாD இத அ%3சைனைய( தமிழி ெச4, ைவகிறா;!

Eபாலக திrவரமாய நம = அ B இF&லக அளதா4, அ/ ேபா<றி!


லகா>r சம%(தனாய நம = ெச ற ெத ன'லைக ெச<றா4, திற ேபா<றி
எ B தமிG அ%3சைன வ(தி673 ெச கிறா;!

ஆனா அ#ெப# மதிரகைள ஓ, ேபா, ெசா 9 "நம" எ பத<, ெவBமேன


"ேபா<றி" எ B ெபா#; அ ல!

Page 19 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

நம = ந + ம = இ ைல + என,!
* இ எ,&ேம எனதி ைல எ ப, தா = ந+ம
ம!
* எ லாேம உன, எ ப, தா = ந+ம
ம!

அட! எ னாக இ, அநியாயமா இ#ேக? ஓ நேமா நாராயணாய- ெசா ல3


ெசா னா4க! "என" ந ல, நட- தாேன அப/3 ெசா ல3 ெசா னா4க?
இேபா திI%- வ,, "எனதி ைல! எனதி ைல"- ெசா னா எ ன அ%(த? எ ன
வைளயா6டா? இத இ#வ, Jவா அ%3சைன( த67 Kட "என," தாேன! "எ " காசி
தாேன வாகிேன ? அபற "எனதி ைல"- னா எப/? ேபாக4யா, ந ல ேபாகா
இ#ேக! :))

அ, 1 னா/, இ ெனா பா%(தி7ேவா!


ெச ற பதிவ , எ லா மதிர(, 1 னா/, "ஓ ஓ"- ேச%(,3 ேச%(,
ெசா றாகேள? அ, ஏ ?- ேக6ேடா-ல? எ, "ஓ" எ கிற 1 ெனா67 (Prefix)?

பரணவ (எ) ஓகார ேச# ேபா, தா , மதிர 12ைம அைடகிற,! இ l னா


12ைம அைடயா,!
ஓ + நம சிவாய! ஓ + சரவண பவ!
இப/ எ லா(ேதாட& "ஓ" ேச%க:! அேபா தா 12ைம அைடM!
Eரண(,வ ெபB!

ஓகார ேச% ேபா, ம67ேம,


ம67ேம நம-இைறவமான
நம இைறவமான உற&,
உற& அத மதிர(தி
ஏBகிற,!
ஏBகிற,
நம சிவாய எ B ெசா 9 ேபா,, அவ ேபைர ம67ேம ெசா கிேறா! அ, நாம
சகீ %(தன! தி#ெபய%( ,தி!
ஆனா ேபைர பா7 அேத ேநர(தி , அவ நமமான உறைவ ெக6/
ப7(தி ெகா;ள ேவணாமா?

* ஓ = அ + உ + = அவ ->உற&->நா - ெச ற பதி&கள' பா%(ேதா!


* ஓ = என நO, உன நா எ கிற உற&!
* இத உறைவ,
உறைவ அவ ேபேரா7 ேச%(,3 ெசா 9 ேபாேத,
ேபாேத நா1-அவ
நா1 அவ இ 
இBகிேறா!
இBகிேறா

எகமாைவ ேஜாதO8வr- எ லா# Kப7வாக! நா Kட ெச லமா ேஜாதO-


 தா Kப7ேவ ! :)
ஆனா உற&? = அமா- Kப7 ேபா, தாேன?
ேஜாதி- Kப6டா9, "அமா"- Kப7 ேபா, எப/ உற& ைழ, ெக6/
ப7கிறேதா, அேத ேபா ,
சகரா, சிவா, நமசிவாய- Kப6டா9, "ஓ" எ B ேச% ேபாேத உற& ெக6/
ப7கிற,! >rகிறதா? :)

* தி# ஐெத2(, எ பQசா6சர = ந + ம + சி + வா + ய


* தி# ஆெற2(, எ சடா6சர = ச + ர + வ + ண + ப + வ

Page 20 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

அபாைவ வட >;ைள ஒ# எ2(, Kட! ஒ# ப/ ெப#ைமM Kட! :)

இத மதிரகேளாேட, "ஓ" எ பைத ெவள'ய இ#, ேச%க:! அேபா தா


12ைம அைடM! ஆனா ஒேர ஒ# மதிர(, ம67ேம, இப/ "ஓ" எ பைத
ெவள'ய இ#, ேச%க ேவ./ய அவசியேம இ ைல!
அத மதிர(,;ேளேய பrக 1/யாதப/, ஒ னா ஒ6/கி67 இ#! அ, எ னா
மதிர-க?

ஓ + ந ேமா + நா ரா ய ணா ய
தி# எ6ெட2(,, அRடா6சர எ B ெசா லப7 இத மதிர(, ம67 தா
இப/ பrக 1/யாத உற&!

ஓ + ந ேமா + நா ரா ய ணா ய
(1)----(2)--(3)----(4)--(5)--(6)--(7)--(8)
எ பதி ஓ-ஐ தன'யா கழ6/ வ67 எ.ண பா#க! Count & See?
எ6ெட2(, எ ப, ேபா4, ஏ2 எ2(,- ஆய#! :)
அRடா6சர எ ப, தாேன மதிர? சதா6சர- யாரா3? ெசா 9வாகளா? :)

ஆக, ஓகார(ைத, அRடா6சர(தி இ#, பrகேவ 1/யா,! ெபா#ேள ேபாய#!


ஓகார உ;ேளேய இ#பதா தா அRடா6சர E%(தி! Or else meaningless!

ஆனா ம<ற மதிரகD இப/ இ ைல!


* ச ர வ ண ப வ = 6! இதி "ஓ" ெவள'ய இ#, தா ேச%க:! தி#வாெற2(தி
இய<ைகயாக "ஓ" எ ப, இ ைல!
* ந ம சி வா ய = 5! இதி "ஓ" ெவள'ய இ#, தா ேச%க:! தி#ைவெத2(தி
இய<ைகயாக "ஓ" எ ப, இ ைல!

ஆனா தி# எ6ெட2(தி ம67ேம, "ஓ" எ பைத ெவள'ய இ#, ேச%க(


ேதைவய லாத ப/, மதிர(ேதாேட ஒ6/ உறவா7கிற,! இய<ைகயாகேவ ஓகார
எ DNA அைம, வ6ட,!
அதா , "உ ற ேனா7-உறேவ -நம" எ B DNA மக(,வ கா67கிறா; ேகாைத! அத
DNA-ைவ "ஒழிக ஒழியா," எ B பா7கிறா;!

1ப(, Sவ% அமர%, 1 ெச B, கப தவ% கலிேய எ B இத தா(ப%ய!


அதா3? நம ஒ# ஆப(,- னா யா% "1 னா/" ஓ/ வ#வா4க? = அமா தாேன?
"உற&" தாேன ?

Page 21 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஏேதா யாக, ேஹாம- ப.ணன >.ணய(, அதத அதி ேதவைதக;, அன',


இதிர - வ, யஞ பல ெகா7கலா!
ஆனா 1ப(, Sவ# வ#வ, 1 னா/ேய, "1 1 ெச B",
ெச B கப தவ%ப, எ,? =
கலி (ஒலி)! = ஓ + ந ேமா + நா ரா ய ணா ய!

றி>:
இதனா "நம சிவாய, சரவண பவ எ மதிரகD எ லா ஓகார உ;Dைற
இ ைல! அதனா ஒ# ப/ கமி!" எ B ஒ# சில% வழக ேபால தப%(த எ7(,க
Kடா,! எபேம கண ேபா67, ஆ ம0 க ப.: மன ேபா உ;ளவ%க; தா
இப/ எ7(,கி7வாக! :))
அதத மதிர(, அதத ெப#ைமM மகிைமM க6டாய உ.7!
"ஓகார எ பrக 1/யாத உறைவ கா6ட வத மதிர = தி# எ6ெட2(,"
எ B ம67ேம ெகா;ள ேவ:மா4 ேக67 ெகா;கிேற !

ஓ"
ஓ எ B ெசா லி,
* "ஓ ெசா லி அவ -நா
அவ நா உறைவ இBகி ெகா.டாகி வ6ட,!
வ6ட,
நேமா"
நேமா எ B ெசா னா ,
* "நேமா என, இ ைல"
ெசா னா "என, இ ைல எ B வ#கிறேத!
வ#கிறேத = அப/ னா எ,
எனதி ைல?
எனதி ைல எ, எ ைடய,?
எ ைடய,

வா6? எ, உனதா? ஆைச-ேதாைச! :)


உடேலா பரக#தி (matter) ெசாதமான,! பQச Eதமாகி வ7!
ஜOவேனா இைறவ3 ெசாதமான,!
உட>, உய#மா( தாேன இ#ேக? உட> பரக#தி3 ெசாதமான ெபா#;! ஜOவ
பரமா(மா&3 ெசாதமான ெபா#;! அேபா என???

உட>, உய# தவ%(, ம0 தி எ ன இ#ேகா, அதா உன3 ெசாத!

ம0 தி எ ன இ#?
இ# = ப#தா அககரண பர!
தா எ ற நிைன> = அககார தா ம0 தி இ#!
இ# அ, ம67 தா உன3
ெசாத!
ெசாத :)

எ லா அற எ ைன "இழத" நல, ெசா லா4 1#கா! ?ர Eபதிேய!


உட> உ , கிைடயா,! உய# உ , கிைடயா,! ம0 தி இ#ற "தா எ கிற
உண%& ம67ேம உன3 ெசாத! So,"ந
ந + ேமா"
ேமா எ றா எ ன?.....(ெதாட#)
எ ன

Page 22 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

"ஓ நேமா" எ றா இ ேவ! - 5 Aug 31, 2009 2:40 AM


from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

வமானதி எதி ெகாேட வ பதி எ பதா , நநேவ ஏ! ேஹா#ட# கி$ட


கடைல ேபாவைத, ந'(கேள *ெஜ $டா, ஒ$ ேக$காம ப-க.- / ேக$
ெகா0கிேற ! :)

நேமா"
நேமா எ றா எ ன
"நேமா எ ன?- / ேலசா பா!ேதா! ெச ற பதி இ(ேக!
ஆனா ப 3$ட(கைள ெகா4சமா திைச திப, பறத நா0 ைபய இராக7, பதிைவ
ைஹஜா ெச8 வ$டா ! :) அதனா :கமா ஒ ெதா;<ைரைய பா! $,
இ ன=கி ேம$ட; ேபாேவா!

* நம எ றா ந+ம = இ ைல + என !
* எ எனதி ைல எ ப தா நம!
நம
நம சிவாய, சரவண பவ எ / மதிர(கள= எ லா ஓ(கார வ இ ைல எ ?
ெச ற பதிவ பா!ேதா!

நம சிவாய எ பதி எ லா "நம நம"- /


நம தாேன இ;! அ<ற எ ; "நேமா
நேமா"?
நேமா
* என இ ைல = "நம" எ ? ெசா னா ேபாதாதா?
* எ ; "நேமா"- /, "ஓ" ேபாட.? எ ; நேமா! நேமா!- / :ேமா காr ஒேரய-யா
பறக.? :)

பல பறவக0, பறவA :ழ - / எ லா சில ேப த வமா ேப:வா(க!


"< லாகி Cடா8 <வா8 மரமாகி ப மிகமாகி பறைவயா8 பாபாகி க லா8
மன=தரா8 ேபயா8....பற இற இைளேத " எ பா! மாணகவாசக!!

Page 23 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

அனாதி காலமா8 இத பத(கள= மா$-கி$ இேகா அ லவா?


இ / அனத காலD மா$-க ேபாேறா! :)
ஆனா எ னால மா$-கேறா?- /
மா$-கேறா / ம$ ெகா4ச ெதr4சிேபா!
ெதr4சிேபா
ெதr4சிகி$ேடா- னா அ நமள வ$!
மா$-கி$டாE, ெராப டா!Aச! ெகாகாம வ$! :)

எ னால மா$-கேறா- னா
மா$-கேறா னா....மம
னா மம,
மம மம,
மம மம,
மம மம,
மம மம எ பதா மா$-கேறா!
மா$-கேறா = என ,
என
என ,
என என ,
என என ,என என ....
என
இத பதி என , ப 3$ட என , பளாகேர என , எ பதிைவ ப-கறவ(க
எ லா எ ஆF(க, இைத ப-Aசிகி$ எ கி$ட ேகாAசிகறவ(க எ லா எ
வேராதி(க! :)

சி ன வய:ல ெப சி என , பவ வய:ல நய தரா காமி# என ,


க Grய அவ என , அவ கி$ட ேபா$ட கடைல என ! அவ கி$ட கடைல ேபாடற
மதவ(க எ லா Hட என (எ என=மி),
ேவைல;A ேச!தா ெபாற ேபான# என , க யாண ஆன ெபாற எ ேபான#
அவF , ஆனா அவ அபா ெசா எப-I ஒ நா0 என ..... :)

இப- இத மம-மம


மம மம = என -என
என என ,
என எ ற லி#$ ெராபேவ ந'ள!
 இ ல ஒத Hட
வதி வல; அ ல! ச ன=யாசி உ$பட! :)

K/ நாைள; D னா- ெபாடா$- கி$ட ேகாAசிகி$ ேபானா ஒ ச ன=யாசி!


ேபான Kனா நாேள திப வதா! ஏ ேபான '(க, ஏ வத'(க- / அதமா
ேக$டாக! வராடாவ ேபான வார வகட இ; பா! பக வ$ ' பார(க
ஓசி ேகபா ! ெகா றாத! அத ெசா லி$ ேபாக தா வேத - / ெசா னா
அத " றவ"! :)

இப- மம, மம- / மார-Aசிகறதாேலேய மா$- ெகா0கிேறா! அேபா இத டா!Aச!-ல


இ தபக எ ன வழி?
* ந மம = நம!
நம நம!
நம நம!
நம
இ ைல என ! இ ைல என ! இ ைல என !- / ெசா லி$டா நமள வ$! =
அதா நமஹ! அதா நம!

அட ேபா(க8யா! ஒ(க சபளைத ஒ(கள இ ைல- / ெசா லிவ(களா?


' ெபசா
ேபச வ $டா(க "நமஹ"-ைவ பதி!
யா ெபLற சபள,
சபள ெப?க இ7ைவயக- /
இ7ைவயக ெசா லA ெசா E(கேள பா!ேபா! :)

இப- நம, நம, நம- / மனதறிய ெசா Eற ெராப கMட! ஆனா வாயால
ெசா லலா-ல? ெசா லிகி$ேட இகலா-ல? ெசா லA ெசா ல ெகா4ச ெகா4சமா
ஓவ! அ$டாAெம $ ெகாைறI-ல? அதா "ஓ நேமா"! :)

Page 24 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

பற; ேபா உட< ம$ தாேன ெபாற A:?


அகாஃபOனா தண பா$- , ெசrலா பா பா$- , ேஷ ேஷ-ைம மைறக Gய
பலிஃ#- / பல ெர-ேமடா ேப பண ெகா வேதாமா எ ன? :)
அபற அமா பாG$-னா(க! அபா ண வா(கி ெகாதா!

நா;ல ேத தடவனா(க! ெசாகா ேபா$டா(க! ெகாE: ேபா$டா(க! ப0ள= Hட


அ/ப வAசா(க! க யாண பண வAசா(க! (அ) பண ைவகA ெசா ேனா! :)
அபற எ லா அப-ேய ஒ7ெவா னா நட Aசி! ;ழைத வ Aசி! :)
அபாலிகா Skoda கா வ Aசி, 3 BHK வ
' வ Aசி, ந வயதி , பா# கி$ட இ
ரேமாஷ வ Aசி, Hடேவ ெபத <0ைள கி$ட இ ஆ< வ Aசி! :)

அ/பவAசி, அ/பவAசி, கைடசீசீசீல.....< ண ேபா!தி அ/ப வAசி$டா(க! ஆனா


அைதI அ(ேக :டறவ எ கி$டா !

உ....ெபாறத ேபா எப- வேதாேமா, அப- தா ெபா:(கற ேபா ேபாேறா!


ஆனா நல ம$, இதைனI ேச! கி$, ைச-ைச- / ஆ !

இ ;,
இ ; படாத பாப$,
பாப$ இ எ /ைடய ,
எ /ைடய இ எ /ைடய - /
எ /ைடய / அபமானப$...
அபமானப$
அப- உண! வ$ேடாமானா , அ தா நமஹ! நம = எனதி ைல!

* ஓ ந"ம
ம" நாராயணாய = ஓ! எனதி ைல! நாராயண/ைடய !
* ஓ ந"ேமா
ேமா"
ேமா நாராயணாய = ஓ! என "இ லேவ இ ைல"! எ லா நாராயண/ைடய !

அேபா இதைனI எனதி ைலயா?


எனதி ைலயா = உன தா !
தா ஆனா உனதி ைல!
உனதி ைல
தாLகாலிகமாக உன; எெபமா ெகாத !
ெகாத

ேதாடா! இெத லா பதில ேபச தா ந லா இ;! உப ன=யாசதி ேவ.-


னா ைக த$வா8(க! ேபசி D-Aசபற அவ; ேபா$ட
ெபா னாைட/சா ைவைய Rகி$ ஓடேற - / ைவய! "ேசAேச! எனதி ைல!
நாராயண/ைடய "- / :மா $வா(களா? :)))

இ<$ ேபசறிேய ேகஆெர#! இத மாதவ பத உனதி ைல- / ெசா ேல


பா!ேபா! வ$வயா?
"நேமா! எனதி ைல மாதவ பத "- / பதைல, ம ைரயபதி-ெமளலி அணா
ேப; எதி ைவேய பா!ேபா? :)

எ னா ? ெமளலி அணாகா? ேபா(க8யா! ;மர , ஜ'வா, ஜிரா- / எ லா


ெசா லலா-ல? ேகாவ கண/; எதி வAசாE ைவேப ! இ லா(கா$- பதிவ!
அப-; எதி ைவAசாE ைவேப !

Page 25 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஆனா ெமளலி அணா; ம$ எதிேய ைவக மா$ேட ! = ஓ எனதி ைல


ம ைரயபதிIைடய ! :)))

ஹிஹி!
ஹிஹி அேபா நமஹ எ ப பாHரா?
பாHரா எ ; இப- மதிர(கள= எ லா, நம, நம-
/ ேச! A ேச! A ெசா ல.? :மா ெகா4ச ேநர ேயாசிAசி பா!ேத ! அட,
வமானதி வள; அைணAசி$டா(க! அதா ! :)

ெபா வா, என; <rபடாத எைதIேம பதலி எத மா$ேட ! :மா எ(ேகேயா
ப-Aசி$, யாைரேயா திதிபத, "அைத ம$ேம ஏ எதற, இைதI தா
எேத ?" - எ பெத லா நம; ஒேத வரா ! உண! எதினா ம$ேம ப-;!
அ7ேளா தா !

அ னால, இத "ஓ எனதி ைல"- / எத ெராப ச(கடமா இ Aசி!
ைபசா ெபறாத பத பதிைவேய எனதி ைல- / ெசா ல ேகஆெர#-; வகி ைல!
இ ல எ ன ெபசா "ஓ எனதி ைல"-; நா வ வளக ெகாகற ? :)
அேபா நமஹ எ ப பாHரா? எ ; இப- மதிர(கள= நம, நம- /
ெசா ல.? - ெகா4ச ேபால ேயாசிக ஆரபAேச !

அEவ வஷயமா இத பேரசி பயண ; ேபாேன - ல? rேயா - ெஜன 'ேரா -
Atlantic Copacabana ேஹா$ட -ல K/ நா0 த(கி இேபனா? ஒைத ஆF; அைறயாக
ெகாகாம , ெபrய Suite-ஆக ெகாதிதா8(க! உ...ஆனா ெநகமான ஒ
மி ன4ச பா! வ$...எபடா திப ஊ; வேவா- / இ Aசி!

அத K/ நாF அத மாள=ைக எ / தா ! அ ல மி /ற மT ெதா$-, அல(கார


வள;, வ-ேயா
' ேக#, ேஹா திேய$ட!- / எ லாேம எ / தா ! ேவற எவ/
ைக ைவக D-யா ! ஆனா...?

* அத அல(கார வள;; ஏேதா ஒ / ஆயrAசி, சrயா எrயாம அைரI


ெகாைறIமா எrI ! ஐேயா- / மன: அ-Aசி;தா?
* ேஹா திேய$ட!-ல கீ ற வ rAசி! ஐேயா- / மன: அ-Aசி;தா? இேத நம
வ$
' ெபா$-; ஆகியதா???

வாடைக; ெகா4ச நா0 இக ேபாேறா- / ந லா ெதr4சதால, அத அைறய


ெச வ(கைள அ/பவதாE, அதி பாச ெபா கி$ ெகா$டைல!
அ காக அைறய அ/பவகாமE இக D-யா ! :)
அேத சமய, அைறய ஓவ! ஒ$தE இ ைல!
இேதா இன= அத மT ெதா$-ைய ெகா4ச ேபாவதி ைல! அேத ேபால தா இத
நேமா=எனதி ைல! :)

Page 26 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

இேபா ெசா E(க!


ெசா E(க நாம எ லாேம இ(கி$ வாடைக-;
வாடைக ; இ; ேபா ,
ேபா ஓ-நேமா
ஓ நேமா-
நேமா
நாராயணாய = ஓ-எனதி ைல
ஓ எனதி ைல-நாராயண/ைடய
எனதி ைல நாராயண/ைடய எ ப பாHரா?
பாHரா :))

* ஓ ந"ம" நாராயணாய = ஓ! எனதி ைல! நாராயண/ைடய !


* ஓ ந"ேமா" நாராயணாய = ஓ! என "இ லேவ இ ைல"! நாராயண/ைடய !

அேபா இதைனI எனதி ைலயா? = உன தா ! ஆனா உனதி ைல!


தாLகாலிகமாக, உலக வாVைககாக, உன; எெபமா ெகாத !

ெபாறத ேபா எப- வதாேயா, அப- தா ெபா:(; ேபா ேபாக ேபாகிேறா


எ றாE Hட...தாLகாலிகமாக, உலக வாVைககாக, உன; எெபமா ெகாத !
எனேவ தாLகாலிகைத ஓவரா க$- ெகா அழாம ,
அ7வேபா , நம-நம-நம- / வாயா ஆA: ெசா லிகி$ இதா...
அ ெராப டா!Aச! ெகாகாம நமள வ$! :)

* உட (ேதக) = பரகிதி (Matter);A ெசாதமான !


* உய! (ஆமா) = பரமாமா;A ெசாதமான !
* அேபா என; எ ன ெசாத? = "நா " எ கிற "ெவL?" உண! ம$ேம ெசாத! :)))

பதா அக(கரண பர! "நா " எ ற அக(கார ம$ தா மT தி இ;!!


நா "
நா எெபமா/; உrயவ !
அத "நா உrயவ
நா ேசஷ !
ேசஷ எெபமா ேசஷி!
ேசஷி

* "நா " எ ப உட அ ல! உடE அவைடய ! = அசி !


* "நா " எ ப ஆமா/உய!! உய அவைடய ! = சி !
* இப- எ ேம எ /ைடய இ ைல! அவைடய ! = ஈAவர !
இப- எ லாேம அவைடயதாக இக, "நா " அகபாவ ப$க ஒ /ேம இ ைல!

* நா = "நாேன
நாேன"
நாேன இ ைல!
இ ைல
* நா = "அ-ேய
அ-ேய "!
அ-ேய

இராமா/சr சீடரான Dதலியாடா ெகா4ச சாதி அபமான மிகவராக


இதா! க!ம ப-< ஐயா; ஜா#தி! அவைர தித எணய இராமா/ச!,
அவ; தா உபேதசிகாம , த #-r$டான ; திேகா$-X! நபயடேம
அ/ப ைவதா!! அவrட ேபான Dதலியாடா ,
நா *
நா Dதலியாடா வதிேக "
"*நா வதிேக எ ? ெசா ல...
நபேயா, "நா
நா ெசத பற; வா"
வா எ ? ெசா லி வ$டா!!

உபேதச- / ஒ ெபrயவ! கி$ட ேபானா இப-யா? அவ! ெசத பற; எப- அவ!
கி$ட உபேதச பணகற ? "*நா * ெசத பற; வா"- / ெகா4ச Hட

Page 27 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

வவ#ைதேய இ லாம ெசா றாேர எ ? ;ழப...


நா "
நா எ ற ெசா ெசத பற; வா - எ ப ெகா4ச ேல$டாக <rத ! அத
"நா
Dைற, "அ-ேய " எ ? ெசா ல, கத திறத ! :)

நா = "நாேன" இ ைல!
நா = "அ-ேய "!

"இLைற பைற" ெகா0வா அ ?! கா ேகாவதா!


எLைற; ஏேழV பறவ;, "உ " த ேனா...

ஓ"
ஓ எ றா எ னா- /
1. "ஓ எ னா / பா! வ$ேடா!
வ$ேடா
ஓ = அ+உ+ = அவ -உற-நா
அவ/; உறவாக நா இேக ! என; உறவாக அவ இகா !

நேமா"
நேமா எ றா எ னா- /
2. "நேமா எ னா / பா! வ$ேடா!
வ$ேடா
நேமா = எனதி ைல! நா உ$பட எ லாேம அவ/ைடய !
எ லாேம அவ/ைடயதாக இக, இ(ேக "நா "- / அகபாவ ப$க ஒ /ேம
இ ைல!

3. அேபா, நாராயணாய"
நாராயணாய எ றா எ ன?
அேபா "நாராயணாய எ ன (ெதாட...)

Page 28 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

Dash
(நாராயணாய
நாராயணாய))

Page 29 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ரகசிய: ஓ நேமா "Dash" எறா என?-1 Aug 31, 2009 3:40 AM


from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

மகேள ெகாச நாைள "ஓ" எறா என?-, "நேமா" எறா என?-


 பா !ேதா அலவா?
அத ெதாட %சியாக "Dash" எறா என?-
என இேபா' பா கலாமா?
கலாமா

(வாமி ஓகா அவ கள) * சர +r ெதாட 'வ-கி./ள'! ெதாட , வ0வ0-


சிவ தா1டவ ேபா, ஆனத மயமாக ேபாக வா3!' ெசாலி45,
எப6 தி7வ1ணாமைலேய * சர மயமாக கா4சி அள)ேதா,
அேத ேபா, * சர மயமா9 அைம'/ள ஒ7 மதிர அ5ைக பா கலா! வா-க!

ஓ நேமா "Dash" எறா என?


என

"எனா'? 'Dash'ஆ? எனா ெவைளயா5ற;யா ேகஆெர( ந;ய?


* நா6ேன! நா6 நா க15 ெகா1ேட! 'நாராயணா' எ நாம-
ஆேறா க< ஆ3வா க< ெசானைத,
* ைம சா உல எலா >ல மதிர!ைத,
* ?0 தைமேய தம ந தன)ெப7 பத!ைத,
'Dash'- ெசால, உன எ+45! திமி7 இ7?"

"அட...இ'ல எனா-க திமி7 இ7? நாேன ஒ7 அபாவ பய +/ள! எ க!ைத


பா7-க! பாவமா இல? :)
நாேன, ெப7மா/ இபலா எ கி4ட ஈA இரகேம இலாம நட'கறா7! எ
7க எ ேம இ7 க7ைண-ல, அவ7 கா ப- Bட இைலேய-
 ெநா'கி45 இ7ேக! ந;-க எனடா-னா திமி7- ெசாற;-க!" :(

"ஓ...அதா அவ ேம இ7 ேகாவ!'ல Dash ேபா4Cயா? அவ7 ேபைர வாயா Bட%
ெசால மா4C-கேளா? இெதலா D ம%!"

"ைஹ9ேயா...அப6ெயலா இl-க!
தைலப "ரகசிய
ரகசிய"-
ரகசிய ேபா467ேகேன!
ேபா467ேகேன பாகl-களா?அதா
பாகl-களா அதா 'Dash'
 ெசாேன!
ெசாேன
ம!ர ரக(ய! ரகசிய-னா ேவற யா7 ெசாlற Bடா'-ல? அதா!"

"இைறவேனாட மதிர ரகசியமா? எனபா ெசாGற ந;ய?"

* ரகசிய-னா யா7 ெசால Bடா'!


* ேவத/மைற-னா எலா கி4ட இ7' மைற%சி ைவகH!

இ' தா ெபா7ளா? இைறவைன "மைற"!' ைவக 6.- ந;-க நிைனகற;-களா?


Iமியட இ7' Jrயைன Bட மைறகலா! அ1டெவள)ைய மைறக 6.-

Page 30 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

நிைனகற;-களா? :)

தா9பாைல ழைத கி4ட இ7' மைறக 6.மா? ழைதைய நிைன!தா


அவ<! தாேன Lரகாதா?
அேத ேபா, அவ ழைதகளான நம, அவனா தா9பாைல மைற%சி ைவக! தா
6.மா?

நாமைறகைள மைற!' ைவகH எப' கால!தா ஏ?ப4ட ஒ7 வழக!


அதா%L தராதர இலாம "க1டவ" ெசாlற Bடா' எ0 பனாள)
ஏ?ப4ட ஒ7 வழக! "ததி" அறி' தா ெசாலி ெகா5கH எப' சா(திர
வதி!

இைத காரணமாக கா46, ஒ7 சில7 ம45ேம ேவத-கள) அதிகார இ7'


வதன! அவ க/ ெசானேத ேவத வா!
ேவத-கள) அைன!' மக< உ/ள நைம பலைர. ெசறைடய 6யாம,
ஒ7 அதிகார வ4ட!தி?/ேளேய ட-கி ேபான'!

அேபா' தா தமி3 ேவதமான தி7வா9ெமாழி உதயமாய?0!


உதயமாய?0 ேவத தமி3 ெச9'
ததவ , ேவளாள ல தவரான மாற எ நமா3வா !

ேவத!' இனா தா ெசாலலா எற வைரைறக/ உ15!


இப6, இத ேநர!தி, இவ க/, இத! திைச பா !' = இப6ெயலா தா
ெசாலH, ெப1க/ ெசால Bடா' ேபாற சில நியம-க/ உ15!
ஆனா "நமாமி திராவட ேவத சாகர"- ேபா?றப5 தமி3 ேவத!ைத% ெசால
சாதி, ஆ1/ெப1, கால/ேதச வ !தமான-கேளா வைரைறகேளா எ'A இைல!

ேவத-கைள ம45மலா', தி7மதிர-கைள. "ரக(ய" எ0 சில ேபா?றி


பா'கா!தன !
அதி "ஓ" எற பரணவ மகா "ரக(ய" எ0 ெசாலி ைவ!தன !
அத ெபா7/ சிவெப7மா 7க ெப7மா தவர உலகி ேவற
ஒ7!த7ேம ெதrயா' எ0 கைத ேச !தன !
ஆனா உ1ைம அப6யல! எ 7க ந?ெபா7ைள மைறக! ெதrயா'
எபைத "ஓ" பதிவ பா !ேதா!

அேத ேபா "தி7மதிர" எற ெபயரா ேபா?றப5 ஒேர மதிர - அNடா4சர -


தி7-எ45-எO!' = "ஓ நேமா நாராயணாய"!
இ'A "ரக(ய" எேற ைவகப45 வத'! அத ெபா7/ அPவளA Lலபமாக
பாமர கி46 வடா'!

Page 31 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஏ இப6?
இப6 ஏ இைத "ரக(ய
ரக(ய"-
ரக(ய ெசாலH?
ெசாலH
ரகசிய = யாrட ெசால Bடா' எப' தா ெபா7ளா?

ரகசிய = Q4ப!
Q4ப
உ-க/ ெவ?றிய ரகசிய என- ேக4கிேறாேம! அப6னா என அ !த?
ெவ?றிய "Q4ப", ெவ?றி "வழி"- தாேன ெபா7/? ெவ?றிைய% ெசால
Bடா'-னா ெபா7/? :)
தகராலய ரகசிய, ேவதியய ரகசிய, காத ரகசிய- எ!தைனேயா ரகசிய-க/
இ7! அ'ெகலா "Q4ப"- தாேன ெபா7/!

இைத! தா "ரக(ய"- ெசாலி வ%சா-க ேவத கால!' rஷிக/!


ஆனா நமா<-க அ' மS ன)-ைக ேலாகலா எ5!'கி45, மதிர-கைள ெபா!தி
ெபா!தி ைவக ஆரப%சி4டா-க! :)

ஆமS க!ைத ேலாகலா எOதினா ம45 ேகாவ வ7'!


ஆனா "ரக(ய" எபத? ேலாகலா ெபா7/ எ5!'கேறாேம- த-க/ ேமேலேய
அவ-க< ேகாவ வ7மா? :)
ஹா ஹா ஹா! நியாய எப' இ' தாேனா? - ெநL ந;தி! :))

* "ரகசிய" = Q4ப எபைத! த 7Aேக +rய ைவ!',


* "ரக(ய!ைத", ஒ7 உ/ள, ஊ7ேக ேபா45 உைட!த' அலவா?
* "தா" எ0 பா கா',
* "தா ஒ7வ நரக +கி", அ6யா க/ அ!தைன ேப7 வ5
; +வா க/ எ0 ஒ7
உ/ள எ1ணய' அலவா?

"தா" எ0 பா கா'...


அத "நா" "மைற"வ' தாேன "மைற"?
அ'வலேவா ரக(ய = Q4ப?
* நா-மைறைய
நா மைறைய க?றவனா ஞான)?
ஞான)
நா"
நா மைறய க?றவேன ஞான)!
* "நா ஞான)

காேர9 க7ைண இராமாசா, இகட நில!தி


யாேர அறிவ நி அ7ளா தைம? அலG
ேநேர உைறவட நா! எைன ந; வ'?ற ப+
சீேர உய உயரா! அ6ேய? இ0 தி!திகிறேத!
தி!திகிறேத

Page 32 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

* "ரகசிய!ைத", ேகா+ர!தி ேம இ7', ஊ7ேக "Bவய" அத உ/ள!


* அத உ/ள "Bவயைதேய",
* இன) வ7 ெதாட பதிAகள) அ6ேய "Bவ" ேபாகிேற!

எெப7மானா தி7வ6கேள சரண!

ஓ நேமா நாராயணாய எறா என?


என

அதி
1. ஓ எறா என?
2. நேமா எறா என?
எ0 னேர பா !' வ4ேடா!
3. அேபா "நாராயணாய" எறா என?

* "நாராயண" எ0 ெசானா ேபாதாதா? எ' "ஆய"- ேச !', "நாராய+ணாய"-


ெசாலH?
* நாரண எப' தமி3% ெசாலா? வடெமாழி% ெசாலா?
* நம சிவாய எபத? தி7-எ45-எO!' என சபத?
* *ம நாராயணாய- ேச !'% ெசாலலா அலவா? ஏ ெவ0மேன நேமா
நாராயணாய- ெசாலH? ெப1ைம மதிபைலயா? :)
இத! தைலயாய மதிர!தி மகால4Lமி இ7ப' ேபா ெதrயைலேய! ஆணாதிக
அவ7 ம45 தானா? அவ7 கா ப6%சி வட! தா அைனயா? :)
.....
.....
இப6 பலA பா பத? னா6....
கியமா ஒ ெதrசிேகா-க!
'ப வ7 ேபா', நாராயணா"
நாராயணா எ0 Bபடாதவேன உ1ைமயான பத!
ேபா' "நாராயணா பத :)

ஹா ஹா ஹா! அட, இ' அ6ேய டகா46 இl-க! :)


ஆ3வா வா!

ஆகா! கNட வ7 ேபாதா%L கடAைள நிைனபா-க! ந; அ' Bட ேவணா-கிறியா


ேகஆெர(?
'ப வ7 ேபா', "நாராயணா"- Bபடாதவேன உ1ைமயான பத! எப6?
(....ெதாட7!)

Page 33 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

மைறத காசி ன)வ7, "ராமாச" எ தி7மைல% சடாr அ7ளபா5 சா !தப5கிற'!

Page 34 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ நேமா "Dash"! ப தி கடைள Aug 31, 2009 2:58 AM

படாேத!-2
படாேத
from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

 ப வ ேபா, "நாராயணா"- ம ! றேவ ! றாத#$க! அவ


ஆரா'(சி தா அ*வா! உ$க ேவைல ஒ ேம நடகா! ஆரா' அேளேலா
ெரபாவா'- 
ெரபாவா' அவைர ப/றி பதிகள0 ெசாலி1 சிலாகி1சவ$க கிடேய
அவேராட ேவைலய கா2வா! :))

 ப வ ேபா, நாராயணா"- 


நாராயணா எ 4 படாதவேன உ6ைமயான பத !-
ேபா "நாராயணா பத 
ெச ற பதிவ 781சி இேத !
அைத நா டகா8 ப6:வத/காக1 ெசாலைல, ஆ;வாேர ெசாறா- 
ெசாலி இேத ! ப வ ேபா இைறவைன பட டாதா? வ தியாசமா-
ல இ<? ஏ - பா>கலாமா?

(? ேபா அைழமி ,


அைழமி ய> வr நிைனமி
ய> இl> ெசாலிC ந றா!
ந(? தா க62> ந7ைட வைன<
நாராயணா எ நாம!

* D$< ேபா ப $கE! = இ எப8-பா? <றைடயலா பட 78F? :)


* ய> வதா வா' வ படாத#>கE! நிைன1சா ேபா! = ஹா ஹா ஹா!
* யரேம இலாதவ$க = இவ$க வா' வ தாராளமா ப கலா! ந றா!
* நாம ேச> வ1சி< வைனக*< வஷ ேபால கச<! நமேகா இன0<! =
நாராயணா எ நாம!

இப8 பா வ ராப ஹூ ஆ;வா> எ எ ேனாட இலகிய ஹ#ேராவான


திம$ைக ம ன ! :)
* (? ேபா = "நிைனமி "! ய> வr = "அைழமி "!- ெசா னா ஓேக!
* (? ேபா = "அைழமி "! ய> வr = "நிைனமி "!- மா தி1 ெசாறாேர? ஏ ?

ெவள0நா8 இ< !Eைள< ஒ சி ன வப ! ரய வ68ல ஏ4 ேபா


இ <ல காைல ெகா டா ! ம வமைன, காக , அ, இ- ஏக கேளபர!
ஆனா J ல அமா அபா கிட இ ப/றி K1ேச வடைல! ஏ ?

இ நிைறய பச$க ப6ற தா ! அமா அபா பக ல-F இைல! எ$ேகேயா


இகா$க! எ< அவ$க*< வ6# ெட ச ?- ெசாலிக மாடா$க!

Page 35 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

க7கமா இவா$க! ஆனா உE*<Eள ம ஓரமா ஒ ஒள0(சிகி


இ<!

* ஜூர வ வாெயலா கசபா இ<! இேநர அமா இதிதா, Mடா


இ8யாப ப6ண ெகா இபா$க! பா பா கவன01சி இபா$க-ல?
* 7 ன ஒ நாE, கா வலிய 81ச ேபா, அபா என< கா அ7கி வடாேர?
எ$ேக த க ேபாேறேனா- , நா D$கிடா பற<, ெமல எN வதா! எOேளா
ேநர ப81சி வடாேரா? பா P ேபாக எN ேபா தா ெதrயேவ ெதr(சி1சி!

இப8ெயலா உE*<E ஒள0(சி இதாC,


இதாC பச$க ெவள #ல ெசாறதிைலேய!
ெசாறதிைலேய
ஏ ?

* ய> வr, அமா-அபாைவ பச$க அைழகறதிைலேய? - ஒ லி நிைனமி தா !
ஏ ?
* (? ேபா ம "அமா"- அன தறா$கேள! அைழமி ! ஏ ? :)

அேத தா ஆ;வா ெசாறா! = (? ேபா "அைழமி "! ய> வr "நிைனமி "!
!rFதா மகா?
எெபமா நம< சாQவதமான அமா அபா ஆ1ேச!
ஆனா நாமேளா வாலிப மி <ல, ?ய சபா திய ல, ?ய ெகளரவ எலா இேபா
நம< வதா1சி! என< 7ைள1சி Kேன Kகா இைல வடா1சி!
வடா1சி :)

* <ழைதயா இத ேபா = (? ேபா நிைன1ேசா! ய> வr அைழ1ேசா!


* ஆனா இேபா அப8 இல! உடாவா ப6:ேறா! = ய> வr நிைனகிேறா!
(? ேபா அைழகிேறா! :)

அேத தா இைறவன0ட திC! K இைல வடா1சி!


நம<- பதி ேபா அள< "அறி", "ஞான"- பல வr1சி-ல?
எ தைன ப Sட பா>கேறா? எ தைன மச$கைள பா<ேறா? எ தைன
ச6ைட ேபாடேறா? எQபTrய Q மாேம எQபTrய Q! :)

Page 36 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

* ஞான ேயாக = நிைறய ப81சி வ1சிேக ! பல வஷய "அறிேத


அறிேத "!
அறிேத ஆனா
உண>ேதனா"?
உண>ேதனா
"உண>ேதனா
* க>ம ேயாக = நிைறய க>மா ப6:ேவ ! சட$< ெதrF! நாேன ைக ேபா பல
ேவைல ப6:ேவ ! "ெச'ேத
ெச'ேத "
ெச'ேத ஆனா ஒN$கா "ெந'ேதனா
ெந'ேதனா"?
ெந'ேதனா

இப8 நாமேள 7ய 4, நாமேள ?யமா அறிைவ ேத8, ஞான/க>ம வள>1சி


அைட(சிடதனால, அமா அபாவான எெபமாைன வா' வ பட ஏேதா
ஒ ேலசா த <! :)
- 7காஆஆஆ- ச தமா எப8 ! றதா? ேச1ேச! ேஷ! ேஷ! :)
- ேகாவதாஆஆஆ- வா' வ எப8 அைழகறதா? அெதலா பஜைன
ேகாU8 கார$க ேவ:- னா ப6:வா$க! :)

* நாமேளா ஞான/க>ம ேயாக ல-ல இேகா? த#>ைவ "நாமேள" ேத8ேபா! ஏதா1?


பrகார, பலாஸப, பரம ச ய ஜக மி யா- இ<! அைத1 ெச'ேவா!
* ேநதி ேநதி, அஹ பரமாQமி- , த வ கட-ல வN <ள0ேபா! Mபரா
பதில 8 8 ேப?ேவா!
* ஆனா "ேகாவதா"- 1ச இலாம பள0கா அைழகிற தா ெகா(ச
கUட! நாC ேப ஒ மாதிr நிைன1சிபா$க!
* அவ உEள உக!< எலா நடக 78யா! ெமஜாr8 ஆ*$கேளாட ஒ 
ேபாக:-ல? ஒகி வ1சீவா$கேள! ேகாய-ல மாைல மrயாைத பrவட
எலா ெகைடக ேவணாமா? :)

அகாக பEைளக*< பாசமிலாம எலா இல! ஜQ Kேன 7கா இைல


ப பா ! அதா ஆ;வா> ெசாகிறா>......
பரவாயைல! ய> வr பட 1சமா இகா? சr, பட ேவணா! "நிைன 
ெகாE*$கE"! (? ேபா "அைழ ெகாE*$கE"!
- ஆனா தய ப6ண, அ அைழ ேதா இைல நிைன ேதா, அவைன "ெகாE*$கE"!
அவைன "ெகாE*$கE"!

அளக" 78யா!
உலக அளதாைன "அளக
அளக ெகாEள "
ெகாEள தா 78F!
78யா "ெகாEள 78F அதனா
* உளமாற ெகாE*$கE!
* உள ஆற ெகாE*$கE!
* உள மாற ெகாE*$கE!

அவ எ$ேகா இ< பரமா மா = இைறவ எ 4 சாQதிர Xைஜேயா நி4 தி


ெகாEளாத#>கE!
உ$க*< அவ< உற எ 4 அவட ெகாE*$கE! "உற ெகாE*$கE"!

Page 37 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

* அவ = அ
* ந#$கE = 
* "உ"ற ெகா6டா வவ உ!
=> அவ -உற-ந#$கE! => அ-உ-! => ஓ!

உ த ேனா உறேவ-நம<
உறேவ நம<.....இ$<
-உறேவ நம< இ$< ஒழிக ஒழியா!
ஒழியா எ/ைற< ஏேழ; பறவ<!
பறவ<

இl>, ெசாலிC ந றா = யர இலாதவ>கE, "நாம தா ஜாலியா


ய> இl>
இேகாேம? இப எ< இைறவைன ேபா' நிைனக:? எலா வயசான
கால தி பா கலா! இேபா ஜQ எ ஜா' மா8"- **ம ** இலாம, அவ
ேபைர1 ெசாலி பழ<$கE! ய> இl> ெசாலிC ந றா!

நிைனமி " = யர வ1ேச! அ'ேயா அ'ேயா- <திகாம, நாம


நிைனமி
ய> வr "நிைனமி
எ ன த! ப6ேணா- ெகா(ச "நிைனமி "! டேவ அவைனF "நிைனமி "!

* அ ப ஆ(சேநய ! வாலி ெந! ைவ த ேபா, "அ'ேயா ெந!, ெந!! உ


ேவைலயா தாேன வேத ? ய> வ1ேச"- <திகைல! ய> வr நிைனமி !
நிைன தா !
* ஆைச பரகலாத ! மைலய உ8 தEள0ய ேபா, "அ'ேயா அ'ேயா, உ ேபைர
தாேன ெசா ேன ? ய> வ1ேச"- <திகைல! ய> வr நிைனமி !
நிைன தா !

இப8 "நிைன தா


நிைன தா"....அவ
நிைன தா அவ "நிைனபாக
நிைனபாக"
நிைனபாக இதா....
இதா

(? ேபா "அைழமி


அைழமி "
அைழமி = D$< ேபா உ$கைள அறியாம அவைன
அைழபT>கE! :)
பாrசி, நா யாைரேயா அப8 தா Dக தி அைழ1ேச - எ ேதாழ
அபறமா1 ெசா னா ! :))

ய> வr "நிைனமி "! (? ேபா "அைழமி "! நாராயணா எ நாம!

நாராயணாய"
நாராயணாய எ றா எ ன?
"நாராயணாய எ ன - இ ன0கி பா>க வ$கி
வடலாமா?
வடலாமா

இேதா வ$கி வ கிேற ! அத/< 7 .......


எெபமானா> திவ8கேள சரண!
பகவேதாQய "தைய"க சிேதா, இராமாஜQய சரெணள சரண ரப ேய!

அகர 7தல எN ெதலா ஆதி


பகவ 7த/ேற உல<!
க/றதனா ஆய பய எ ெகா? வாலறிவ
***ந/றாE*** ெதாழாஅ> என0 !
Page 38 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

------------------------------------------------------------------------------------

* நாரண = நார + அண = ந#> + வழி (தமிழி)


* நாராயண = நார + அயண = ந#> + இட (வடெமாழிய)
------------------------------------------------------------------------------------

1.
ந#> இ றி அைமயா உல<! உல< = நாராயண!
அேத ேபா ந#>வ6ண -இைறவ இ றி அைமயா உல<!!
------------------------------------------------------------------------------------
2.
ந#>, தாேன உணவாக இ<! ம/ற உணகைளF அ தா வைளவகிற!
! ஆ>< , ! ஆய , ! ஆகி , - பா><
பாய Dஉ மைழ எ ப <றE!

* தாேன உணவாகி = ! ஆய


* ம/ற உண< காரணமாகி = ! ஆகி

அைத ேபாலேவ இைறவ -எெபமா , தாேன உல<<


* காரணமாக இகிறா !
* காrயமாக இகிறா !
தாேன வழிF ஜ#வமா' இகிறா ! இகிறா = நாராயண! நாராயண
------------------------------------------------------------------------------------
3.
ந#< ஒ 7கியமான <ண இ<!
* அ< வ8வ எ 4 எைத1 ெசாவ? = எதி ஊ/4கிற#>கேளா, அத வ8வ ைத அ
ெப/4 வ !
* அேத ேபா ந#> வ6ணனாகிய நாரண = எதி ஊ/4கிற#>கேளா, அத வ8வ ைத
ெப/4 வ வா !

அ ம[ னா, ஆைமயா, ப றியா, மிகமா, <Eளனா, க6ணனா-காதலனா? எதி


ஊ/4கிற#>கேளா அ!
தம> உகத எOவ, எOவ அOவ தாேன! தாேன = நாராயண!
நாராயண
------------------------------------------------------------------------------------
4.
ந#> எதிC அட$கி வ ! ந#<E* எ அட$கி வ !
Water is an Universal Solvent!
Proteins, DNA, Polysaccharides எ 4 அ: 4கE ட கைர வ !

அேத ேபா !6யா மா/பாபா மா எ 4 ேபத7 இலாம...


சாதி, மத, ஆ6, ெப6, எ 4 எத ேபத7 இலாம...

Page 39 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

அைனவ ைவ<த !<வ ம6ணவ> வதிேய!

வண$கியவ /வண$காதவ எ ற தைடேய இைல! அவைன அ68னா>< ேமாச!


அவைன Qவகrகாதவ>கE
# எலா< ெவ4 நரகேம ேபா ற ேப1?கேள இைல!
ைவ<த !<வ ம6ணவ> வதிேய!

இப8 அைன எெபமான0 அ\Xதி<E கைரய வலைவ = நாராயண! நாராயண


Coz, Narayanan is an universal solvent!
------------------------------------------------------------------------------------
5.
ந#> = திடெபாளாக(Solid), ந#>ைம ெபாளாக(Liquid), வள0 ெபாளாக(Gas), ந
க6 7 னாேலேய பா>கலா!
Water exists in all states! Narayanan exists in all states!

ம/ற ேவதி ெபாகE State Change ஆக, அதிக ெவப/<ைறத அN த எ 4 பல


ேதைவப ! ஆனா ந#> ம எள0தி ஆவயா<, க8யா<! ம[ 6 ந#ராக
ஆ<!
அ ேபா எெபமா அ8யவ>கE ெவப </நிைல< ஏ/றவா4 த ைன
எள0தாக மா/றி ெகாEவா ! அப8 மாறினாC, அவ அவனாக இபா !

ந#ைர ேபாலேவ எலா நிைலகள0C இபதா = நாராயண!


நாராயண

நார எ ப அைன < Kலமான ந#>!


பரளய ஜல 7த/ெகா6 அ6ட தி அைன ந#> ஆதார$க* ஆதார எ பேத
நார!

H2O எ 4 இ 4 ெசாகிேறா!
இர6 ைஹரஜ அ:கE, ஒ ஆசிஜ அ: எ 4 4 பr கா கிேறா!
ஆனா ேவத$கE அ ேற இப8 4 பr கா கி றன!
பராண (O) ஏவ, அ ய (H2) வய எ 4 ேவத7 ெசாகிற!
பராண (O) ஏவ = உய> வள0 ஒ 4!
அ ய (H2) வய = ம4 வள0 இர6 !
"ஆேபா நாரா" எ 4 நார-ந#> ப/றிய ேவத Mத7 உ6 = நாராயண Mத!

* அவ ேப ந#>! வ6ண7 ந#>! உைறவ பா/கட ந#>! அவட "அைல" மக*
அைல(ந#>)! ஏ அவைன ந#ரா , ந#>ைமயா , "நாரா"-யண , ந#>-வ6ண ெபமாE- ,
எலா ந#ராகேவ காட ேவ6 ?
* எத/< பரசாதமாக த#> த எ "ந#>" ெகா க ேவ:?
* ஏ ெபமா*< எலாேம ந#ராகேவ அைமEள?

* தமிழி நார எ பத வளக எ ன?


எ ன
ச$க தமிழி "நாராயணா எ னாத நா எ ன நாேவ?" - எ 4 இள$ேகா அ8கE
ேககிறாேர! ேவ4 எ$ெகலா "நாரண" எ ற ச$க தமி;1 ெசா வகிற?
(ெதாட......)

Page 40 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ நேமா Dash! "நாரண" எ ப தமி Sep 20, 2009 (6 days ago)

ெசாலா?-3
ெசாலா
from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

இ னகி டாப ெகா ச ெவவகாரமான ! வ!தியாசமான ! ஆனா ெராப


உ%ைமயான ! :)
* நாரண = நார + அண = ந() + வழி (தமிழி)
* நாராயண = நார + அயண = ந() + இட (வடெமாழிய)
- + ெச ற பதிவ ெசாலி இ-ேத ! இ னகி அைத ெகா ச வrவா
பா)கலா! அவரவ) சா)/ நிைலகைள கழ1றி வசி23, "ெம4 ெபா-5" கா%பதாக6
பா)கலா! எ ன வாr8களா? :))

அ 9 : னா; ஒ ேன ஒ +!
ேநாக எலா கடத இைறவைன, ெவ=மேன ெமாழி 9=க>95
பதிவ ேநாக:
அைடப இைல!
ஆனா ஆ ம? க எப; :கியேமா, அேத ேபா ெமாழி@, அைத சா)த இன:,
அ89 இைறயய எப;! ேதா றி வள)த எ ப :கிய!
ந தமிழி, ந இைறயய எ ன? எ பதான ேவ)கைள! ேத3 :ய1சிேய இ ! இன
ேமல ப;8க! :)

நாரண"
நாரண எ ற ெபயேர ெகா ச சிகலான தா !
"நாரண
பல உ%ைமகைள உ5ளடகிய ! ஒ- நல அழகான ெதா ைமயான தமி ெசாைல
பா)! , "இ
இ தமி ெசா தானா?"
தானா எ = Aட ேக2க ைவப ! ஹா ஹா ஹா :))

எ :-க ெப-மா+9 இத கCடேம இைல! :-க =அழக - + ஈசியா


ெசாலி23 ேபாயEரலா! அ/23 எளைமயானவ ! ெசலமானவ ! :)
ஆனா இவ- "ஆரா4 அ-ேளேலா ெரபாவா4" ஆேச! அதா பதி>9 இவைர@
ஆரா@ ப; வசி2டா8க ேபால! நலா ேவF-பா ராசா உன9! :)

தமி-வட ப%பா23 கலப ேபா , இர%3 பக: பrமா1ற8க5 நட


ெகா%டன! மாேயா+ ேசேயா+ தமி கட6ள)க5!
கட6ள)க5 இேதா அத1கான வவரண
பதி6!
மாேயா -ேசேயா = நா23 வழகாக ெப-மா5-:-க !
மாேயா -ேசேயா = வCF-Gகத எ = ஆகி வடேக ெச றன)!

Page 41 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

* ஆனா ேபான இட!தி, மாேயா எ ற வCFைவ ெகா%டா;ய அள69, ஏேனா


ேசேயா எ + Gகதைன அதிக ெகா%டாடவைல!
* :ைல நில :தவைன, :I)!தி95 ஒ-வரா4 ைவக :;த அள69,
9றி சி நில :தவைன ஏேனா ைவகவைல!

இ!தைன9 :ைலய க%ண க-/! 9றி சிய :-க தா ெவ5ைள! :)

ஒ- ேவைள, க%ணைன ஒ!தி-த கைதக5 அ89 ஏ1கனேவ இ-தேதா எ னேவா,


இய/9 இைண/9 ஈசியா4 இ-த ேபா>!
ஆனா Gகத+9 ":த ைம" கா2டவைலேய தவர, Gகத /ராண, ேதவ) பைட!
தைலவ , பரணவ ெசா னவ எ = அவ)கJ ஏ1= ெகா%3 ேபா1ற! தா
ேபா1றின)!

இ8கி-த ேபா , இய1ைக :ைறப; இ-வ-9ேம இயபான மனத உ-வ தா !


அ89 ெச ற6ட , நா 9 கர/ப ன- கர, ஒ- :க/ஆ= :க எ = ேவ=
வதமான பrணாம வள)சி! :)

இ8கி- ெச ற இ- 9ழைதக5! அ89 ஒ- 9ழைத மாநில! ேக :தவராகி


வ2ட ! இ ெனா- 9ழைத மாநகர! 9 ம23 கமிஷன) ஆகி வ2ட ! :)
* அவ)க5 ெராப6 ஏ1= ெகா5ளாத 9ழைத "ம23ேம", இனேம எ 9ழைத!
* அவ)க5 அதிக ஏ1= ெகா%ட 9ழைத, இனேம எ 9ழைத அல! - எ =
தமி! தா4 ெசாவாளா?

அப; ஒ- தா4 ெசா>வா- +


ெசா>வா + ெசாறவ8க ைகைய! L98க ள (G!(G :))))))
நிைனவ ைவ@8க5: எ89 ெச றா>, எப; இ-தா>, மாேயா+ ேசேயா+
எ ெற = தமி கட6ளேர!

* நாரண = நார + அண = ந() + வழி (தமிழி)


* நாராயண = நார + அயண = ந() + இட (வடெமாழிய)

சrபா, இலகிய!தி மாேயா = இ றள6 தி-மா = நா23 வழகா4 ெப-மா5!


ெப-மா5
தமி கட65 தா ! ஒ/! கேறா!
ஆனா "நாரண" எப; தமி ெசா ஆ9? அைத "பா)!தாேல" வடெமாழி மாதிr-ல
இ-9? :)))))
அ 9 பதி ெசா> ேகஆெரG! அைத வ2323, ந( பா239 ேபசிகி2ேட ேபாற? :)

Page 42 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

நாரண எ ப தமி ெசாேல! வட ெசா அல!


அ மாேயான ெபய) எ பைத வட, அவ த! வ!ைத 9றிக வத ெசா எ பேத
இ + ெபா-!தமாக இ-9!

அவ ெபய)களான "மாேயா ", "தி-மா" எ ற ெசா1கேள ெதாகாபய ம1=


இலகிய8கள எலா மிக அதிகமாக /ழ89ேம தவர,
த! வமான "நாரண" எ + ெசா அதிக /ழ8கா ! இ-ப+ அ 6 ச8க
இலகிய!தி ஆ8கா8ேக 9றிகப23! தா உ5ள !

கrயவைன காணாத க% எ ன க%ேண?


தி-மா சீ) ேகளாத ெசவ எ ன ெசவேய?
நாராயணா"
நாராயணா எ னாத நா எ ன நாேவ? - எ ப சிலபதிகார வrக5!
"நாராயணா

காத ெகா%3 கடவண /ராண


ஓதின "நாரண
நாரண கா/"
கா/ எ = உைர!தன - எ ப மணேமகைல வrக5!

இப; தமி இலகிய8கள ேபசப3 "நாரண" எ பத19 ெபா-5 தா எ ன?

:ைலO

9றி சிO

:தலி,
:தலி தமி-ல
தமி ல அண- னா
அண னா எ ன?
எ ன = வழி/அ-கி
வழி அ-கி ேச)!த எ = ெபா-5!
* இலகண = இல9 + அண = ெமாழிய இல99 "வழி" ெசாவ = Grammar
* காரண = கா) + அண = க-69(Core) "அ-கி" ெசவ = Reason
* ஏரண (Logic) = ஏ)(ஏ) + அண = ஏ1= ெகா5ள>9 "வழி" ெசாவ = Logic
* நாரண = நா) + அண = நார(ந()ைம)-9 "வழி" ெசாவ !

அண = அ%ைம எ பதி ேவ)ெசா! அ%ைம = அ-கி!


சில சமய ெதாழி1ெபய) வ9தியாக6 இ வ-!
க2டண, ெபாகண, தகண (தகண: அதி1 சிறத திராவட ந தி-நா3- +
வ- இைலயா? அைத ேபால- + வசி98கேள )

அண எ றா வழி (அ) அ-கி இ23 ெசவ - + பா)!ேதா! அேபா, நார
எ றா எ ன?
எ ன

* நார = ந(ர = ந()ைம = ந()


* ஆனா நார = நாள = க-ைம எ = ெகா5வா- உ%3!

நாள எ பேத நார ஆன எ = சில தமி அறிஞ)க5 க- வ)!


காள=காr ஆவ ேபா நாள=நார ஆகிற ! நா5 = இர6 = க-ைம!

Page 43 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ச8க! தமிழி நா5- னா இர6! நா5->ந5! ந5ளர6- + ெசாேறா-ல?


இ ன9 ேபP வழகி ேவF- னா, நா5 எ ப பக> இர6 ேச)த ஒ =-
+ இ-கலா!
ஆனா ப%ைட! தமிழி, நா5 = இர6! அத இரவா "ப9"கப3வ பக!

* க-ைமயான தமி கட65 மாேயா = நா5!


* அவ அ%ைமய ெசவ = அண!
* நார + அண = நாரண!

ந()ைம"
ஆனா நார எ பத19 "ந( ைம எ ற ெபா-5 தா தமிழி மிக6 ெபா-தி
வ-கிற !
வ-கிற

நார" உ%3 எQதன ேமக8கா5


நார
= "நார
= நதிய ெப-வலி "நா)
நா)"
நா) வலி தாேன
= நள) கட "நார
நார"
நார நா உற ேவ2ைகய ப-கிய ேமக
= நல8ெகா5 ைப8கதி) கிrயைட சrதன "நார
நார"
நார
= க;ெகா%ட "நார
நார"
நார அைனய ெகாண) கர உ4ப R8கி ெயQவா (கத /ராண)
எ = இலகிய8கள எலா "நார" வ-கிற ! நார = ந(ர எ பேத ந() ெதாட)/ைடய
ஒ = தா !

நார!ைத"
நார!ைத ெச; ெதr@ தாேன? மி9த சா=(ந()ைம) உ5ள பழ இத நார!ைத!
* "நார!ைத
நாைர"
நாைர எ ப ந() வா பறைவ தா !
* "நாைர
நா)"
நா)
* "நா) ச! - + ெசாவா8கேள! அதாP Dietary Fibre! ெச;கள ந(ைர உறி சி
ேச)கப3 ச! 9 நா)ச! எ ேற ெபய)! பழ: ஈரமா, நா) நாரா இ-9! Fibre
ச! "கைரக" வல ! ஜ(ரண (அ) உண6 கைரச>9 உகத !

இேபா /rகிற அலவா?


* நார = ந()ைம (அ
அ) ந()! த ைம!
த ைம
* அண = அ-கி ெசல (அ அ) அப; ெச> வழி!
வழி

ஏ இத ந()ைம? = பrணாம ெகா5ைகய ப;, :த உயrன, ந(r தா ேதா றிய !
ப / தா ஒTெவா றாக பrணாம வள)சி!
எTவள6 பrணமி!தா>, எலா உய)கJ9 ந() க2டாய ேதைவ! இ = மனத
உய)க5 க)ப! "ந(
ந(r"
 மித வ23! தா பறகி றன!
பறகி றன

ந() இ றி அைமயா உல9 எ ப 9ற5!


அ ேபா அவ இ றி அைமயா உல9 எ பதா ந(ரண ! நாரண !

Page 44 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஊழி எ ப இய1ைக Pழ1சி பrணாம! அைத பrபாட கா23கிற !


1. ஆகாய ஊழி = Big Bang
2. கா1= ஊழி = ஆகாய!தி இ- கா1=
3. ெந-/ ஊழி = கா1றி இ- ெந-/
4. ந() ஊழி = ெந-ப இ- ந()
5. ம% ஊழி = "ந(r" இ- உய)க5!

...பனெயா3
த%ெபய தைலஇய ஊழி@ அைவய1=
ஊ5ள (3 ஆகிய இ- நில! ஊழி@
...
ஊழி யாவ- உணரா
ஆழி :தவ"
"ஆழி :தவ நி1 ேபF ெதாQ 
எ = ஊழி :தவனா4, ஆழி :தவைன கா23கிற பrபாட ெச4@5!

தாேனா) உ-ேவ தனவ!தா4!


ம1= ம1= :1=மா4
தாேனா) "ெப-ந(
ெப-ந()" த +5ேள
ேதா1றி அத+5 க%வள-
வாேனா) ெப-மா மா"மாேயா
மா மாேயா "
மாேயா

இேபா /rகிற அலவா?


* நார = ந()ைம!
ைம அண = அ-கி ெச> வழி!
வழி
* ந()-ைம@5ள
ைம@5ள மாேயா+9 அ-கி ெசவ = நாரண!
நாரண

ேமேல உ5ள "ந()"-ைம க-! க5 ப1றி! தமி ஆ)வல)கJ அறிஞ)கJ


ப V2ட!தி உைரயா38க5! இத19 ெசைம ேச)க உத68க5!

இேபா வடெமாழிய "நாராயண


நாராயண"
நாராயண ப1றி@ ெகா ச ேலPமாசா பா! -ேவா!
பா! -ேவா

அட, அப; பா)கl னா எ கதி அேதா கதி தா8க! பத சாGதிர வேராதமான -
+ சில ஆ ம? க அ ப)க5 எ ைனய ஒ கிேய வசி-வா8க! :))
இராமா+ச எ = தா நாலாயர பா2; Aட வ- !
ஆனா, ஏேதா நா தா ேவF- ேன, இராமா+"ஜ" எ = எQதாம, இராமா+"ச" -
+ எQதேற - + ஏ1கனேவ ேகாப தாப8க5 ேவற இ-9! :)

அ எ னேமா ெதrயைல, ம!தவ8க எ ன ேவF- னா> ெசாலலா! ஆனா


ேகஆெரG- னா ம23 எலா-9 நல ப5ைளயா நட கF- + ஒ-
"எதி)பா)/"! அப; நட கl னா "மனகச/"! எ ன கசேபா ேபா8க! அ;ேய19
இ = தி!திகி றேத! :))
எ - னா> மனசா2சி9 வேராத இலாம, "ெம4" ெபா-ைள
Page 45 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

1. அறிய வைழவ ,
2. அறிய! த-வ ,
3. அறிய ேக5வ ேக23, ஐய ந(8க உைரயா3வ Aட "பகவ! ைக8க)யேம"!

நாராயண = நார + அயண = ந() + இட = ந(ைர இடமாக ெகா%டவ (வடெமாழிய)


-> நார = அைன! 9 Iலமான ந()! பரளய ஜல :த1ெகா%3 அைன! ந()
ஆதார8கJ9மான ஆதார! ஆேபா "நாரா" இதி ேராதா...O)வ ேதன "நாராயண"
Gமி-தா:
-> அயண = இட (இட! 9 வ-த)! இராமாயண, உ!தராயண, தYிணாயண- +
எலா ெசாறா8க-ல?

கி2ட!த2ட, தமிழி பா)!த "நாரண


நாரண"
நாரண எ பத19 எ ன ெபா-ேளா, அேத ெபா-5 தா
நாராயண"
நாராயண எ = வடெமாழிய> இ-9!
"நாராயண

இ ேபா தமிழி இ- கட வா8கப2ட வடெமாழி ெசா1கைள இராம.கி ஐயா பல


பதி6கள ெசாலி இ-கா)! ஆதி,
ஆதி பகவ ேபா ற பல தமி ெசா1கைள ேபாலேவ
நாரண எ ப ஒ =!

வடெமாழிய இ ெனா- ெபா-J "நாராயண" எ பத19 ெசாலப3வ உ%3!


இைத மகா ஆதி ச8கர- தன ச8கர பாCய எ + உைர Zலி உ=தி
ப3! கிறா)!

* நர = மனத /உய)


மனத உய) "தா " எ + ெச-9/உண)6 உ5ள உய)!
* நார = உய)க5!
உய)க5 ஒ23 ெமா!த நர: ேச)தா நார!
* அயண = இட /க-இட/த ச

ெமா!த நர! 9 /க-"இடமா4" இ-ப எ ேவா, அ ேவ நாராயண! அ ேவ பர!


நாராயண பேரா ேஜாதி), ஆ!மா நாராயண பேரா!
நாராயண பர ப-ம, வGவ ஆ!மன பராயண! - எ ப ேவத!

ைசவ 93ப!தி வ தி!த ஆதி ச8கர-, ேவத8கJ9 உைர Zலான த +ைடய


பாCய!தி, "நாராயண" பர எ = ெசாலிேய ஆரபகிறா)!
நாராயண பேரா வயா!, அ%ட அTயத சபவ! எ = தா ச8கர பாCயேம
ெதாடக!

இப;,
இப; ந ெசதமிழி>,
ெசதமிழி> வடெமாழிய> "நாரண
நாரண"
நாரண எ ப ந()-ைமைய
ைமைய ஒ2;ேய
ேபசப3கிற ! ஏ ?

Page 46 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

Water is colorless, odourless, tasteless, formless!


Yet will take color, odour, taste, form!
* ந(), ெகா5J கல! 9 ஏ1ற வ;வ ெப=வ ேபா,
* நாராயண , நா எப; ெகா5கிேறாேமா, அப; வ;வ ெகா5கிறா !

ஆவயான ேமக!தி ந(),


கடலி இ- வத உ/ ந(ரா? ஆ1றி இ- வத நல ந(ரா?
92ைட ந(ரா? Aவ ந(ரா? எ ெறலா பr! பா)க :;யாதப; இ-ப ேபா...

இைறவன ந()-ைமய
ைமய ேச- உய)கைள,
உய)கைள
நலவ)-த(யவ), ேதவ)-அPர), ஆ%-ெப%, சாதி-மத எ ெறலா பr! பா)கேவ
:;யா !
அைனவ- அ;யா)கேள! பலா%3 பரமைன [ இ- ஏ! வ) பலா%ேட!

அதா ஆலய8கள> த()!தமாக,


!தமாக அவைனேய ப-க! த-கிறா)க5! = ந()-ைமயான
அவைன, ந:5, உ5 வா8கி ெகா5ள ேவ%3 எ பேத ேநாக! வளக பதி6
இ8ேக!

இப; ந() இ றி அைமயா உல9 எ + ப;9, ப;9


ந(ராக பரவ நி19...ந(
நி19 ந()-ைமயா
ைமயா ...
ைமயா
ந(ராயண -நாராயண
"ந( ாயண நாராயண "
நாராயண தி-வ;கேள சரண!சரண

ேகா/ர!தி ேம இ- , 9-ைவ@ ம? றி, ஊ-ேக அப; எ ன தா ெசா னா-? ஓ


நேமா Dash ேக23 ஊேர தி-தி-சா? :).....அ3!த பதிவ...(ெதாட-)

Page 47 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ நேமா Dash!-மன த இ ைல னா கடேள Sep 20, 2009 (6 days ago)

இ ைல!-4
இ ைல
from மாதவ பத by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

கட இ ைல- ெசா றாகேள! அதாேன ப !தறி? = ஆமா! உ%ைம தா !


கட இ ைல தா ! = நாம இ லா&டா,
இ லா&டா அத' கடேள இ ைல!
இ ைல

* ஆகா! கட இ லா&டா, நாம யா)ேம இ ைல- தாேன ெசா ல*?


* நாம இ லா&டா, கடேள இ ைல- மா!தி+ ெசா ,றிேய?
ஏ ேகஆெர/ எபேம இப1 டகா &1 ப%*ற? ெக&ட ேப) வாகி' ற? சா/திர
வேராதி ப&டெம லா ஒன' ! ேதைவயா? :)))

அட, "நாம இ லா&டா, அத' கடேள இ ைல"- ெசா ,ற3 நா இ lக!


ஆ5வா6 தா அப1+ ெசா றா)! :) ேமல ப1க.....

ெச ற பதிவ "நாரண
நாரண"
நாரண எ ப3 சக! தமி5+ ெசா ேல- 
ெசா ேல பா6!ேதா அ லவா?

அைத ேம, சா றள !3+ ெச8வயா' வ%ண, ந இராம.கி ஐயா, அ)ைமயான


ஆ: பதி ஒ ைற இ&1)'கா6! இேதா!
இேதா த&டா3 வாசி!3 பா)க! Very Analytical &
Unbiased!

ெதா காபய6 கால ெதா&ேட...


* ேசேயானாகிய ;)க
* மாயாேனாகிய தி)மா,
தமி5' கட எ சிற< ெப=கி றன6 எ = சில, பல, பல பல பதிகள ,
அ8வேபா3 பா6!3 வ3ேளா! ெம லிய எதி6<க>' இைடய,! :)

தமிழக!தி , ேவ= சில அைவகள , டா'ட6 ;.வ, இராசமாண'கனா6, அரக%ண ,


;.;. இ/மாய ேபா றவ6களா , மாலவ தமி5' கடேள எ = இேத க)!3
எ@பய ேபா3, சில சமய "ப !தறிவாள6க>" அதA எதி6< கா&1Bளன6!
இத எதி6<க ப !தறிவ பாAப&டதா?
பாAப&டதா = இ ைல! பC!"
பC! அறிவ பாAப&ட3!
இ ைல "பC! பாAப&ட3 :)
"பC! அறி" எ றா இதிய "நிைறய அறி"- ெபா)ளா :)))

தமி5 இல'கியகைளB, தமிழ6 நாகrக!ைதB, சக கால இைற இயைலB,


"உள3 உளப1" வாசி!தா , இத "பC!" அறி ெகாைறEசி, ப !தறி வள)! :)

ெதா காபய6, இ இர%F நில!3! ெத:வகளான ேவதைனB, வ)ணைனB,


Cடேவ கா&1னா,, அவ6கைள ெவ=மேன நில!தி அைடயாளமாக! தா
கா&Fகிறா6! ம'க அைடயாளமாக' கா&டவ ைல! அவ6க இ)வ)
அைடயாளமாகேவ நி = வFகி றன6! ம'கேளாF கல'கவ ைல! ஆனா மாேயா
ேசேயா அப1 அ ல!

Page 48 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

வ
G நG6 அ)வ ேவகட;, சீ6ெக@ ெசதி,

தி)ேவகட, தி)வரக, தி)ேவரக (Iவாமிமைல), தி)+ெசதி (தி)+ெசJ6) எ =


மாேயா /ேசேயா ஆலயக சக! தமிழி கா&டபFகி றன!
அைவ இ றள உளன! மாேயா' ேசேயா' ப%ைட! தமி5 ம'க
எ@பய இத ஆலயகைள ேபா , ேவத' வ)ண' எ இ ைல!

ேவத வ)ண ெவ= நில அைடயாளமாகேவ நி = வFகி றன6!


வFகி றன6 ம'க
ெத:வமாக இ ைல!
இ ைல
Kைவ நிைல, ரைவ' C!3, ேவல ெவறியாட எ = ம'கள அ றாட வா5வ
கல3, இைய3 வ&ட இ) ெப) தமி5' கடளைர ேபா , மAற இ)வ)
கல'கவ ைல!

அதனா தா ,
தா ம'கேளாF ஒ றிய
* ேசேயா =;)க
ேசேயா ;)க,
;)க
* மாேயா =தி)மா,
மாேயா தி)மா,,
தி)மா,
தமி5' கட"
"தமி5' கட எ = ேபாAறபFகி றன6!
ேபாAறபFகி றன6
அ றி இ)3 இ றள, தமி5 இைற இய ெநறி' பா ைமயா:, ஆதாரமா:
வள கி றன6!

வG நG6 அ)வ ேவகட எ 


ஓ ய6 மாமைல உ+சி மL மLைச
பைக அண ஆழிB பா ெவ% சக;
தைக ெப= தாமைர' ைகய ஏதிய
ெசக% மா ெந1ேயா நி ற வ%ணமா: -
எ = சிலபதிகாரேம ேவகடவைன+ ச ச'கரக>ட கா&Fகிற3!

மாேயான தி)ேவகட/ தி)வரக;,


ேசேயான தி)ேவரக/ சீ6ெக@ ெசதி,
அ = இ)த3! இ = இ)' ! எ = இ)' !

* "நாரண" தமி5+ ெசா !


* "நாராயண" வடெமாழி+ ெசா !
இர%Fேம நG6-ைமைய' றி'க வதைவ- பா6!ேதா அ லவா?

நாரண = நார + அண = நG6 + அ)காைம


"நG6ைம' வழி"- ெதrEசி' கி&ேடா! அ3 எ ன "நG6"-ைம?

Page 49 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

கட ேம&ட6-ல, எ3' :யா "த%ண" Cட ஒபடறாக? ந லா, கி'-ஏ=- னா? ஹா


ஹா ஹா!

சr...அெத லா ேபாக&F!


"நG6"ைம- ெசா ,றிேய! சா!திர ஒ<' ெகா>மா? "நG6"ைமய ேந6ைம இ)'கா?
ஹிஹி! இ)' ! ஆனா அத ேந6ைமைய' காண' ெகாEN%F மனI ேவ*! அத
மனசி ெகாEN%F க)ைண ேவ%F! ஏென றா "நG நG6"-ைம
ைம = க)ைண = இய <!
இய <

* நGr ;'கிய ண எ ன? கீ 5" ேநா'கிேய ஓFவ3!


எ ன = "கீ ஓFவ3
நGைர ப1+சி அைட+சி ைவ'கலா! ள, ஏr- ஓடாம அைட+சி ைவ'கலா!
ஆனா அதி உைட< எF!3'கி&டா, அ3 கீ 5 ேநா'கி! தா ஓட! 3வ !

* அேத ேபா இைறவன ;'கிய " ண" கீ 5ைம"ய


ண = "கீ ைம ய இ)' நைம ேநா'கிேய
ஓ1 வ)வ3!
வ)வ3
அவைன ப1+சி சா/திர, மத- அைட+சி ைவ'கலா! ஆனா அவ இய ேப
கீ 5 ேநா'கி ஓ1 வ)வ3 தா !

நா அவைன' க%F'கிடைல- னா Cட, அவ ேமேல உ&கா63 ெகா%F O / ேபச


மா&டா ! கீ 5 ேநா'கிேய ஓ1 வ)வா !
மL -ஆைம-ேகழலா:, ஆளrயா:, ளனா:, களனா:, தன' Cட பறவக
ஏAபF!தி' ெகாவா ! "அவதாரக
அவதாரக" இறகி வ)த "
அவதாரக = "இறகி வ)த எ ப3 இவ' ம&Fேம!

* இன பறவேய ேவணா- அவனவ ேக& ேபா3, இவ எ ன Pசா?


* எ3' வலிய வ3 பறவ எF'க*? உழ = கQட பட*?
* பற3, நம' ந ல3 ப%ண' கா&ட*, ெக&ட3 ப%ண' கா&ட*?
* ப%ணன ெக&ட3' , பலைன, இ ;கமா ஏ!3'கற3 எப1?- வா53 கா&ட*?

மைறதி)3 இராம - வாலிய வத! மைறதி)3 ஜரா ெச:த க%ணன வத! Every action has, an
equal, but opposite reaction!

Page 50 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

நாைள' Cheap-ஆ ேபாய)ேம? இவ "பறதன ", அவ "உதி!தன "- எ லா


ேகலி ேபIவாகேள?
அவ வா5ைவ, அ' ேவறா ஆண ேவறா அலசி, ேதா:+சி ெதாக ேபாFவா:கேள?

ேபாட&F! ேபாட&F! அ3' ! தாேன "இறகி வ)த "! :)


நம'ெக =, நம'காக, நமிட இறகி வ)த = ேம&1 இ)3 பள!3' பா:த !
= அதா "நG6"-ைம! அதA காரண = இய <! காேர:' க)ைண!

இைறவா, நG எ3' :யா ராசா எ கி&ட க)ைண கா&Fேற? அ பா இ)'ேக? நா எ ன


உன' மாமனா? ம+சானா? உன' என' எ னா உற?
= உ த ேனாF (அஅ) + உறேவ (உ
உ) + நம' )
(
= அ+உ+
= அதா உற! அ3 ஒழி'க ஒழியா3! DNA!

அேபா கட இ ைல- ெசா றாகேள! அதாேன ப !தறி?


ஆமா! ஆமா! உ%ைம தா !
கட இ ைல தா ! = நாம இ லா&டா, அத' கடேள இ ைல!

* ஆகா! கட இ லா&டா, நாம யா)ேம இ ைல- தாேன ெசா ல*?


* நாம இ லா&டா, கடேள இ ைல- மா!தி+ ெசா ,றிேய?

ஹிஹி! அ1ேய ெசா லவ ைல! ஆ5வா6 ெசா கிறா6! நாம இ லா&டா, அத' கடேள
இ ைலயா! எப1 இ)' கைத? ஹா ஹா ஹா!
* நா உ ைன அ றி இ ேல க%டா: நாரணேன,
* நG எ ைன அ றி இ ைல!

இ றாக, நாைளேய ஆக, இன + சிறி3


நி றாக, நி அ) எ பா ! அேத - ந றாக,
நா உ ைன அ றி இேல ! க%டா:, நாரணேன!
நG எ ைன அ றி இைல!

* மன த இ ைலேய மாதவ இ ைலயா!


* சSக இ ைலேய சரவண இ ைலயா!
* அ1யா6க இ ைலேய அவேன இ ைலயா!

அவைன "நG இ லாம ேபா"- ெசா ல நம' மனI வ)மா?


இ ைல"
இ ைல
"இ ைல எ ற ெசா லி, அவ உள அ லவா!
அ லவா

அவ உறைவ மற3 வா@ மன த6கைள, அவன ட மL %F ஆ&பF!3வ3 யா6? =


அ1யவ6க தாேன?
Page 51 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

* க%ண , த ைன பAறி! தாேன ெசா னா ? = தப&ட! :)


* க%ணைன பAறி, ேதாழி ேகாைதB அவ ப&டாள; ெசா னா ? = தமி5 ப&ட!

இப1 அவ ணகைள அைனவ)' <rBமா= எF!3+ ெசா லி,


பrத ழைதகைள மL %F தாயட ேச6பப3 ேபா ,
மன தைர அவன ட ேச6ப' அ1யா6க எ றா அவ' ' ெகாைள பாச!
அதா பகவ! ைகக6ய!ைத வட பாகவத ைகக6ய!3' இ அதிக ஏAற!
மாட ேசைவேய மாதவ ேசைவ!

நா உ ைன அ றி இ ைல! நG எ ைன அ றி இ ைல!
* நா உ ைன அ றி இ ேல ! க%டா: நாரணேன!
* நG எ ைன அ றி இ ைல!
என' நG! உன' நா ! = Made For Each Other :))

இட தி)'ேகா&1T6 (சிவகைகய இ)3 இ)ப3 ைம ...)


இட:

பதிென&F ;ைற கா ேதய நடதா+சி! ஓ நேமா Dash- னா எ ன- ,


இ ைன'கா+I இவ) ெசா ,வாரா மா&டாரா?

எ ன அதிசய...இ ன 'கி ெசா லி&டாேர! இப1 ெமா!தமா பரவாகமா+


ெசா லி&டாேர! ஆகா! ஆகா! இ3வா ெபா)?
ைஹ:ேயா! எ ெஜ ம இ ன ' இப1 இன 'கிறேத! இ3வா ெபா)? இ3வா
ெபா)?

* இ8வள எள ைமயான ெபா)ளா? இ8வள எள ைமயா வழியா?


* இ<&F நா ெதrயாம ேபா+ேச! ைஹ:ேயா!
* எ லா) ெராப கQட, ெராப கQட- நிைன+சி'கி&F இ)'காகேள! இ3
ம&F அவக எ லா)' ெதrEசா...??

நப:
நப "இராமாஜா! இ3 பரம ரக/ய!"

உைடயவ6:
உைடயவ6 (தய'க!3ட ) "Iவாமி! அப1 எ றா .........?"

நப:
நப "இத மதிர ெபா) N&Iமமான3! அAப6க>' , நா கா வ)ண!தா6' ,
ெப%க>' இைத மற3 உபேதசி!3 வடாேத!
மAறவ6க>' , அவரவ6 த தி அறி3, ந பrேசாதி!த ப னேர உபேதசி'க
ேவ%F! இ3 எ ஆ'ைஞ!"

உைடயவ6: (Iவாமி, நமா5வா6 நா கா வ)ணமா+ேச! அவ)' எப1.....?வா: வைர


வத ேகவைய, உைடயவ6 வ@கி' ெகாகிறா6)
Page 52 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

"Iவாமிக தவறாக எF!3' ெகாள' Cடா3! பாவ, ஏ இவ6க>'ெக லா


மதிர!தி அதிகார இ ைல?"

நப:
நப "அப1! தா சா/திர வதி!3ள3! இன இப1' ேக&காேத!
இத மதிர ெபா) சகல தைடகைளB நG'கி, ேக&பவ6 "எவராய", அவ6க&
ேமா&ச "கா&ட
கா&ட"
கா&ட வ ல3!
இத பறவைய ம&F கைட!ேதA=வ3 அ ல!
பறவேய இ லாம ப%ண' C1ய3! = ெபrய தி)மதிர எ = இதA ெபய6!
இ3 க%டவ6 ைக' ேபா: வடாம பா6!3' ெகாள ேவ*!"

உைடயவ6:
உைடயவ6 "உ...Iவாமி, இ ெனா) ேகவ! அேபா தியான, ேயாக, தவ எ லா
ெச:கிறா6கேள! அ3 எதA ? மிக எள தான இத ெபா)ைள "உண63
உண63",
உண63 அத ப1
நட'கலாேம? ஏ அ8வள க1னமான மAற வழி;ைறக?"

நப:
நப "ந ல ேகவ! இ3'காக! தா மைலகள , ைககள , ேத1 ேபா:
உ&கா63...அவரவ)' ப1!தமான ;ைறய ...அவரவ6 அறி3...வழி ேதட
பா6'கிறா6க!
ஆனா வழிைய "வழி"யாக! ேதடாம ,
அவரவ)' "ப1!தமான ;ைற"யாக! ேதFவதா தா இ!தைன ழப!

ஆனா இத ெபrய தி)மதிர அப1 அ ல!


= இ3 ";ைற
;ைற"
;ைற அ ல!
= இ3 "உபாய
உபாய"
உபாய அ ல!
= இ3 "உற
உற"!
உற இ3 உறைவ' கா&1' ெகாFப3!"

உைடயவ6:
உைடயவ6 " )ேவ! அ1ேய , தக>' மி'க ந றிBைடயவ ஆேன ! இ ெனா =
தகள ட அறி3 ெகாள ஆைசபFகிேற !
இ3 ந;ைடய உறைவ' கா&Fவ3 எ = ெசா கிறG6க!
உறைவ+ ெசா வதி எ ன ரக/ய ேவ%1 இ)' ? ஏ இப1?"

நப:
நப "ேபா3 ேகவக! ரக/ய எ றா ரக/ய தா ! சா/திர வதி! பா!திர
அறிேத ப+ைச இட*!
ஆளவதா6 நியமி!3 அபய உன'ேக, பதிென&F ;ைற நட'க வ&F, இ = தா
உபேதச ெச:ேத !

உ ைன! த%F பவ!திர; ஏதி! தன யாக! தாேன வர+ ெசா ேன ? நGேயா உ


சீட6க இ)வைர' C&1' ெகா%F வ3,
அவ6க தா த%F, பவ!திர எ = <3 வயா'யான ேவ= ெச:தா:! ஆனா
அவ6க>' நா உபேதச ெச:ேதனா?

இைளஞனாக இ)'கிறா:! இைளய-ஆ5வா6 எ = ேவ= உன' சி= வய3 ெபய6!


<r3 ெகா இராமாஜா! இ3 பரம ரக/ய! இ3 ;3 ெசா!3!
இத+ ெசா!ைத ப!திரமாக' காபாAறி' ெகாவ3,
ெகாவ3 இன உ ெபா=<!"
ெபா=<

உைடயவ6:
உைடயவ6 "ஆக&F )ேவ! அ1ேய , ஆளவதாைர பா6!3 உபேதச ெபறலா- 
வ3 ெகா%1)' ேபாேத, அவ6 வ%*லக ஏகி வ&டா6!
அத இயலாைமB மன உைள+ச, தG)மா=, இ = எ வயAறி பா வா6!தG6க!
உக>' எ = ந றி' கட ப&1)'ேக !"

நப:
நப "சr, இ = ஊ6! தி)வழா! மட!தி சாப&F வ&F, அ<ற தி)வரக ெச !
ெசா ன3 நிைனவ)'க&F!
மதிர!ைத "அறி3" வ&டா ம&F ேபாதா3! "உணர" ேவ*! ஜா'கிரைத!"

உைடயவ6:
உைடயவ6 "அ1ேய !"

Page 53 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

உ.....உறைவ' கா&Fவ3! உறைவ' கா&Fவ3!


ெபAற தாய ஆயன ெச:B...நல த) ெசா ைல நா க%F ெகா%ேட - 
பா1 இ)'கா)- ல?

உறைவ' கா&Fவ3 தாேன? உறைவ+ ெசா ல எ ன "ரக/ய" ேவ%1 இ)' ?


ஏ அப1 நம ) ெசா னா)?
ஒ) ேவைள, எ லாரா, இத உறைவ <r3 ெகாள ;1யாேதா?
உறைவ! தபா <rEசி'கி&டா,
<rEசி'கி&டா வபrதமா ேபா: வFேமா?
வFேமா அதா தய றாகேளா?

இ3 ேபா ற சத6பகள , "ரக/ய" எ றா X&ப எ = தாேன ெபா)?


ெவAறிய "ரகசிய"- னா, ெவAறிய X&ப எ ன- தாேன ேக&கிறா6க?
அதா மாறி ேபா:, ரக/ய = யா)' ெசா lற' Cடா3 எ = திr3 வ&டேதா?

சr, எ3 எப1ேயா ேபாக&F.....பதிென&F ;ைற காவr' கைரேயார நட3 வததி ,


ஒ ைற ம&F ந றாக பா6!3 வ&ேட !
எ!தைன எ!தைன எள ைமயான ம'க! எ!தைன அ < இவ6க உளகள ?
எ ைன யாெர ேற ெதrயாம , தக வ&F+ G சி=வைன ேபா அ லவா, அேத சமய
எ&ட இ)ேத, பா6!3' ெகா%டா6க?

நா ெவ:யலா மயகி+ I)%ட ேபா3, பைனேயாைலகைள' Cடார ேபா க&1'


ெகா%F, Cடேவ ப1!3' ெகா%F வதா6கேள!
N53 N53 க%ணைன பAறி' ேக&டா6கேள! ெநAறிய நாம ேபா&F' ெகாவ3
ஏ ? எ = இவ6க ேக&க, அ3 இைறவ தி)வ1 எ = நா ெசா ல.......
அேபா "க%ண ெநAறிய நாம இ)'ேக! அவ பாதகைள அவேன ஏ ேபா&F'
ெகாள ேவ%F?" - எ = எ னமா' ேக&டா அத' ேகானா6 வ&F+
G I&1 ெப%?

இவ6க எ லா) மதிர ெபா)ைள எ ேபா: அறி3 ெகாள ேபாகிறா6க?


உழ = உழேவ தைல- 
தைல ற பா1ய)'காேர!
இவ6க எ லா கைடசி வைர உழ = ெகா%ேட இ)'க ேவ%1ய3 தானா?

* இவ6க>' ) எ ேறா, ஆசா6ய எ ேறா யா) இ ைலேய! யாrட ேபா:'


ேக&பா6க?
* இ ைல, வவசாய!ைத வ&Fவ&F, மைல ைகக>' + ெச =, தியான/தவ- 
ெச:வா6களா?

* இவ6க>' சா/திரேமா ேவதேமா ெதrயாேத! எேபா3 ப1!3, எேபா3 அறி3


ெகாவா6க? ேவதெம லா இவ6கைள ப1'க! தா மAறவ6க வFவா6களா?
* இவ6க>' - தா தமி5 ேவத ெச:தா6 அத ேவளாள6 ல ;த வ6,
;த வ6
நமா5வா6!
நமா5வா6 ஆனா அத! தமிைழ! ேத1 ேபா: ப1'க இவ6க>' ! ெதrய*ேம?

ைஹ:ேயா! இ8வள எள ைமயான ெபா)ைள+ ெசா லாம , "மைற!3" ேபாக என'


Page 54 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

மனI வரைலேய! இவ6கைள பா6' ேபா3...


"பரவாய ைல! இத பறவய ெகாEச கQட பட&F! பராத- ஒ 
இ)தா, அF!த பறவய ெதrEசி' கிட&F" எ றா ெசா ,வ3?

மதிர!ைத "அறி3" வ&டா ம&F ேபாதா3! "உணர" ேவ*! - எ = ேவ=


ெசா னாேர! மதிர ெபா)ள நர சSேகா நார: நாரா ஜாதான த!வான எ = வ)கிறேத!
"அைன!3 அவன தEச! அவ இவ6கள தEச" எ ற லவா வ)கிற3?

அவேன இவ6கைள அைடB ேபா3,


ேபா3 மதிர இவ6கைள அைடய' Cடாதா?
Cடாதா
அைத "உண6ததா " தாேன இப1ெய லா ேயாசி'கிேற ? ஏ ந ) "உணர"
ம='கிறா6?

ஹூ....
# )வ ஆ'ைஞB ஒ) த6ம!
# இவ6கைள எெப)மா' ஆ&பF!3வ3 ஒ) த6ம!
= இப1 இர%F ;ர%பாடான த6மக>' இைடேய, த6ம சகட!தி மா&1'
ெகா%ேடேன!

(உைடயவ6 மன ேபாரா&ட!தி சி'கி! தவ'க.......)


* ஒ) மண ேநர ஒ)வ)'காக வதிய
G கா!3' கிடதாேல எr+ச வ)கிற3!
* ஒ) பறவ ;@'க கா!3' கிட- , இவ6கள ட வா: Cசாம எப1+
ெசா ல;1B?

ஐயேகா!
ஐயேகா இ3வா "நG
நG6"-ைம
ைம?
ைம இ3வா "நG
நGரா"யண
ா யண?
யண இ3வா "நாரா
நாரா"யண
நாரா யண?
யண

(ெதாட).....அF!த ப திய நிைறB)

Page 55 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ நேமா Dash: மாதவ


ப தலி "ரகசிய" தாலி! 3:34 AM (8 hours ago)

from மாதவ
ப த by kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

இனகி, ஓ நேமா Dash ெதாடr, Climax- வ திேகா!


மாதவ
ப த , "ரகசிய தாலி" என சப த? ஹிஹி! அெதலா பதி$
%&' ேபா( தா ெதr'! :))

இ த பதி$, மாதவ
ப த மிக %கியமான பதி$!
இ த ஓ நேமா Dash ெதாடரா, ப த த)ைடய ஆம பயைன ெப,ற(-) .ட/
ெசாlறலா!

பல சமய1கள,
* எனட வ திேனா3 எலா எ மன 4கைள'...
* எனட அ திேனா3 எலா எ அப
ைன'...
அபரலாதா3/அப3 எ5.....அ&யவ3க6 "அைனவேம" பலா78 பா&,
உ1க6 KRS, உ1க6 "அைனவைர'" இ த ேநரதி வண1கி ெகா6கிேற!

அ&யா3க6 வாழ, அர1க நக3 வாழ...


சடேகாப த7"தமி<
தமி< ="
= வாழ...
அைனவ இ)ெமா =,றா78 இ!

இ த பதிவ
,
பதிவ
 இராமா)ச3 உ1க>ட ேபச ேபாகிறா3!
ேபாகிறா3
அவ3 தி ைகெயா பைத' காண ேபாகிற?3க6! க6
இ த Climax பதிவ
 Climax என? = ேகா4ர ேமல நி) ஊேக .வ
ய(-)
ெசாவாA1கேள! அ(! :)

* அ-உ-- = 3 பதி$! * நேமா- = 2 பதி$! * நாராயணாய- = 5 பதி$!


அதைன' இவ Bேன நிமிஷ(ல எ ப& பா l-அ$D ப7ணா? :)) வா1க,
இனகி பா3( வ
டலாமா? ெசற பதி$ இ1ேக!

மி த மன ழ பதி இ த உைடயவைர/ ெசற பதிவ


 பா3ேதா அலவா?
* ஒ மண
ேநர, ஒவகாக, வதிய

? கா( கிட தாேல எr/ச வகிற(!
* ஒ ப
றவ
%Fக$ கா( கிட-), ஏைழ எளய மகளட, எ ப& வாA .சாம
ெசாவ(?

Page 56 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஐயேகா! இ(வா "ந?3"-ைம? இ(வா "ந?ரா"யண? இ(வா "நாரா"யண?

வ
 வா3ைதைய மI றினா நரக தா! ஆனா வர ேபாவ( ெசா3கமா? நரகமா?
ேமாDசமா? எெறலா அவ3 கண ேபாD8ெகா78 இகவ
ைல!
** அவ இ த ஒேர ழ ப = ைவ பா3 பதா? அ&யவ3கைள பா3 பதா?
மிக$ த3ம ச1கடமான J<நிைல! %4 இராம வசிDடைர மI றினா! இ5 இராம-
அ)ச நப
கைள மI ற ேபாகிறாரா? ஆகா!

அேதா.....திேகாD&K3 ேகா4ர க7L ெதr'ேத! அMடா1க வ


மான!
அ( ஒ வ
தியாசமான அைம 4!
ஆனான பDட தNைச ெபrய ேகாய
, திவர1க ேகாய
 .ட 4 பக - 4 ேகாண
மD8ேம!
ஆனா, இ த/ சின ஊr....ஒேர வ
மானதி....B5 கவைற' உ6ளட1கி இ!
ெமாத 8 ேகாணமாA, 3 அ8க6! (Octagonal Trimetry)
எD8 ேகாண - B) அ8! ஓ)
அ8 = (ஓ ந-ேமா
ஓ + (ந ேமா)
ேமா + (நாநா-ரா
நா ரா-ய
ரா ய-ணா
ணா-ய
ணா ய) = 8

ஆகா! ஆகா!
* ெபாறி தD8கிற( இராமா)ச! எெபமாேன இ ப& ஊ3 அறிய ம திரைத
காD& ெகா8கிறாேன? "ெவDட ெவள/சமா" தாேன இ இ த ேகா4ர?
* க7டவ) ெசாlற .டா( எ5 "ரகOயமாA
ரகOயமாA"
ரகOயமாA மைற ( ெகா6கிறதா என?
என
"க7டவ)" எலா, அ( தைன காD& வ
8கிறேத!


5 வ
5 எ5 ேகா4ரதி ேம ஏ5கிறா3! க7கள ஓரதி ேலசாக ந?3!

வ த க7ண ?ைர, க7கள ந8 வழிய


 வ ேபாேத, "பட"ெக5 ெதா7ைட6
அைட( ெகா6> வ
ைத! அைத ெதrNசி ைவ/சிகா3 ேபால!
சினN சி5 வயதிேலேய அதைன ெகா8ைம' பா3( வ
Dடா3 அலவா?
ஆசிrய3 வ
ரD& வ
ட, ெகாைல %ய,சி, திமண %றி$, உட பழகிய பலr
ெபாறாைம/ெவ5 4, ைவ பா3க வ ( ெகா7& ேபாேத வ
 மரண! -
இ ப& 4ட ேபாD8 வ
Dட( ேபால!

ேகா4ரதி இ (, உரத ரலி .வ


 .வ
எலாைர' அைழகிறா3! உட வ த
சீட3க6, "இவ3 என தா ப7Lறா?"-) ெதrயாம வ
ழிவ
ழி-) வ
ழிகிறா3க6!
வய ெவளகள இ (, ஊ3/ ச ைத வ த .Dட, கீ ேழ அைல ேமா(கிற(!
ேகா4ரதி கீ < நி,க இடமிைல!

Page 57 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

இ த/ சின ைபய, வாலிப (றவ


, இனக இனக ேபQகிறா தா! இைல-)
ெசாலைல! ஆனா அ ப& என ெபசா ெசாலிட ேபாறா?
உைடயவ3 கீ ேழ ன ( அதைன ேபைர' பா3கிறா3!
பா3கிறா3
கன1 கேர எ5 அறாட ெவய
லி வா&8 மக6! இவ3க> எனா-)
ெசா ற(? நப
க6 தமிட ெசான( என???

நர சBேகா நாரா:
நாரா ஜாதான தவான
நாரா நிதி தேதா வ
(:
தாேயவ சயன தOய - ேதன
நாராயண Oமிதா:

ெச,றேம ேவ7& திrதேவ தவ


3 ேத
ெச கதி உA'மா5 எ7ண
,
ந,5ைணயாக ப,றிேன அ&ேய
நாராயணா எ) நாம!

இ ப& எலா ெசானா, இவ


1க> 4r'மா? சr, சr, மிக$ எளதாகி/ ெசாlற
ேவ7&ய( தா! ேவ5 வழிய
ைல.....
இைறவேன பறியாA கீ ேழ இற1கி வகிறாேன! நா இற1கினா ஒ) ைற (

ட மாDேடா!!
எைன மன( வ
81க6 நப
கேள! திேகாD&K3 நப
க6 திவ&கேள
சரண...

ஓ நேமா Dash.....
அ த "ரகOய", இேதா.....ஊேக ேபாD8 உைடக பD8 வ
Dட(! உ1க>? :))
அைனவ3 %கதி ஏேதா எளைமயாக 4r ( ெகா7ட தி தி!
எலா வாெயலா சிr 4!சிr 4
உைடயவ3 வாயா திம திர அ3த ேகDடேத ேபா( எற ேமாDச தி தி!

அ பாடா....இன ப
றவ
ேய இைல எற Qயநல - ெவ5மேன சசார (க நிவ3தி -
அ(வா ேமாDச? இைல! இலேவ இைல!
அ தமி ேபrப( "அ&யவ3கேளா8
அ&யவ3கேளா8"
அ&யவ3கேளா8 .&
ைவ த 4வ( ம7ணவ3 வ
திேய!
ைவ த 4வ( ம7ணவ3 வ
திேய!

Page 58 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

உைடயவ3 ேகா4ரதி இ ( கீ ேழ இற1கி வர.....எதிேர சாDசா திேகாD&K3


நப
க6! அவ3 %8மி ேகாபதா ஆ8கிற(!
பFத ைவணவ நப
,
நப
 க7கேளா சிவ சிவ!
சிவ :)
க7க6 சிவ சிவ! ப,க6 நற நற! அதர அர அர! :)

நப
:
நப
"இராமா)ஜா! எ %கதி வ
ழிகாேத! ேபாA வ
8 இ1கி (! திேகாM&K3
பக இன எD&' பா3காேத!"

உைடயவ3:
உைடயவ3 "அ&ேய எைற உ1க6-இராமா)ச, ேவ!"

நப
:
நப
"இத, ஒ5 ைற/ச இைல! உதD& பNQ, உ6ளதி நNசா? 
(ேராகி! ேபா' ேபா' உைனயா ஆளவ தா3 நப
னா3?"

உைடயவ3:
உைடயவ3 "ஐேயா...QவாமI ...."

நப
:
நப
"/சீ....அ ப& அைழகாேத! நா உைன/ சப
தா என ஆவாA ெதr'மா?"

உைடயவ3:
உைடயவ3 "ஆ/சா3ய3 திவ&கேள தNச எ5, அ ேபா( உ1க6 கால&ய
ேலேய
வ< (
? கிட ேப!"

(நப
 க7 கல1கிற(...இவைன எனெவ5 ெசாவ(?..எSவள$ திD&னா ,
நைம அலவா ஏக%ட பா3கிறா! சாதிரைத மI றியவ ேபால$ ெதrகிறா!
ெதrகிறா
மI றாதவ ேபா ெதrகிறாேன.........?
ெதrகிறாேன
நப

 ேகாபைத பா3(, ெமாத ஊேர அர78 ேபாA நி,கிற(!)

நப
:
நப
"வ
 வா3ைதைய, அைர நாழிைக6 மI றி வ
Dடாேய! உன என
கிைட ெதr'மா?"

உைடயவ3:
உைடயவ3 "நரக தா Qவாமி!"

நப
:
நப
"ெதr (மா இ ப&/ ெசAதாA?"

உைடயவ3: எவராய
)"
எவராய
) அவ ேமாDச "காDட
உைடயவ3 "ேகDபவ3 "எவராய
) காDட"
காDட வல( எ5 ந?1க6
தாேன ெசான ?3க6?
இதைன ேப3 இ1 உழவைத வ
ட, அ&ேய ஒவ தாேன? நரகதி தாராளமாக
உழலலா அலவா? ேகDட அதைன ேப ேமாDச அைடவா3க6 இைலயா?"

நப
: "ஆஆஆஆஆஆஆ...இராமா)ஜா!"

Page 59 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

உைடயவ3:
உைடயவ3 "ெநா7&ேயா, ேடா, வ
காரேமா, அழேகா.....அதைன ழ ைதக> தாய
ட
ேசரD8ேம!
அ&ேய ஒவ (ேராகி ஆகி நரகைத/ ேச3கிேற! என ஆசி .றி,
நரக( அ) ப
ைவ'1க6 Qவாமி!"

(நப

 காலி உைடயவ3 வ
ழ......அதDட வ த நப
க6 அர78 ேபாகிறா3! இ ப& ஒ
பதிைல த வா<நாள அவ3 ேகDடேத இைல!)

(இைளய இராமா)சைன வாr எ8( ெகா6கிறா3!)


நப
:
நப
"காேரA கைண இராமா)சா! ஆைச உைடேயா3ெகலா ேபசி "வர4
வர4
அ5தாேயா"?
அ5தாேயா
எெபமா தனைல இற1கி வவா ெதr'! ஆனா மனத இற1கி வர
மாDடாேன? அவ ப
&/சேத ப
&! இள ரத( இ) அதிகமா/ேச?
இ த/ சின வயதி இSவள$ இரகமா? ந? தாயாr ணைத அலவா ெப,5
இகிறாA?

அவ எ+ெபமா! ஆனா ந?ேயா எ+ெப+ஆனா3!


ந?ேர எெபமானா3!
எெபமானா3 ந?ேர எெபமானா3!
எெபமானா3

றி 4:
1. பதிவ
 நிைற$ ேவ5 மாதிr அைமயL எபத,காக, ேகா4ரதி ேமலி ( என
தா ெசானா3 எபைத, இ) அ&ேய உ1க>/ ெசாலவ
ைல! :))

2. "ஓ" எப( ேவத ம திர! அதி ெப7க6, நாகா வணதவ3 உDபட சில ேப
அதிகார இைல! ேம , கிழ பா3( ெசாலL ேபாற நியம ஆ/சார1க6
உ78 - எெறலா ஒ சில3 க(வா3க6! அ த ஒ சில3, "இராமா)ச3, "ஓ"
எபைத வ
D8வ
D8, "நேமா நாராயணாய" எபத, மD8ேம வ
ளகN ெசானா3" எ5
.ட எ8(கிD8 வவா3க6! அ ப& வ ( இகிறா3க6 பல மி Fம1கள! :)

ஆனா அவ,றி கிNசி( ஆதார இைல! காேரA கைண"


இைல "காேரA கைண இைல!
இைல
எைதேயா கD& கா பாத ேவL எற எ7ண இேக அறி "தையக சி ேதா"
இைல!

* நம சிவாய(5), சரவண பவ(6) எ5 இைறவன ம,ற மகா ம திர1கைள ேபா


அலாம.....
எD8 எFதி தைமேய = ஓ1காரைத அதி இ ( ப
rகேவ %&யா( எப(
தி-எD8
தி எD8-எFதி
தா! ஒழிக ஒழியா( = DNA!

Page 60 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ஓ-ஐ ந?கி வ
Dடா, தி-எD8-எF( எப( ஏF எFதாகி வ
8!
அMடாDசர=ச தாDசர ஆகி வ
8! :) அைத உைடயவ3 ஒ நா>N ெசAயா3!

ஆ/சார பா3 பவ3கள மன நிமதி ேவLமானா:


ேவத தா எலா ெசால .டா(! "ேவத" எற ெசாைலயா/Q அைனவ
ெசாலலா அலவா? அ( ேபால "ஓ
ஓ எற ெசாைல/"
ெசாைல/ ெசானதாக எ8(கிD8,
"அ பாடா இராமா)ஜ3 ஆ/சாரைத மI றைல"-) ேவL-னா அவரவ3 தி தி பD8
ெகா6>1க6! :))

"சா1ேகய பாrகாOய ச" எ5 பrகாசமாக .ட இைத/ ெசாலலாமா! அைத'


ேவதேம தா ெசா (! உ7ைம அ ப& இக......இவ3க6 மD8....ைஹAேயா
ைஹAேயா! :))

சr உைடயவ3 ேகா4ரதி இ ( ெசான( தா என?


சr.....உைடயவ3 என அவ3
வாயாேலேய நா ேகDக ேவ7டாமா?
ேவ7டாமா
எ1ேக, உ1க6 கா(கைள', க7கைள', உ6ளைத'.....இன உைடயவrட
ெகா81க6!

இேதா...உ1க6
இேதா உ1க6 உ6ளதிேல...இராமா)ச3
உ6ளதிேல இராமா)ச3 ைகெயா பமிD8...ேபச
ைகெயா பமிD8 ேபச (வ1கிறா3!
(வ1கிறா3

அப3கேள, ஆைச உைடேயா3 எலா ஓ& வா1க6!


அப3கேள
"அப3கேள வா1க6
உழ5 உழேவ தைல எ5 தைலயாய இ ந?1களா இ) உழ5
ெகா7& ப(? இேதா, ேக>1க6....
* உ1க6 அைனவ சம உrைம'6ள, ம திர ெபா6 இ(ேவ!
* ந அைனவ நிய ெசாதான ம திர ெபா6 இ(ேவ!

ந?1க6 இைத தனயாக எ1 ேபாA ப& பT3க6? ப&க, பக நி5 ேகDடாேல ேபா(!
பr ( உ6 உண3 தாேல ேபா(!
அதனா "ெதr ( ெதr (/அறி (
ெதr ( அறி ("அறி ( ைவ( ெகா6வைத வ
ட, உண3 ("
உண3 ( ைவ( ெகா6>1க6!

ட "உண3 ( ெகா6>1க6
கவனமாக ேகD8, ஆராத ஆைச'ட, "உண3 (" ைவ( ெகா6>1க6! "உண3 ("
ைவ( ெகா6>1க6!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

* ஓ எறா அ-உ
அ உ-
! = அவ-உற$
அவ உற$-நா
உற$ நா!
நா

* அ = அைன( %த = அகர %தல = இைறவ!


* = நா!
* உ = உற$! இ ப& உறவாகி ைவ தாயா3!

அவ எ1ேகா இகிறா, தவ ெசAதா மD8ேம அைடய %&'


எ5 நிைன( வ
டாத?3க6! ெப,றவைள காண தவ ெசAய ேவL
எறிைல!
அவ) நமமான உற$ "எ5" இகிற(! அைத அவேன நிைனதா ஒழிக
%&யா(!

# அதனா "பய பதிய


" பயைத வ
D8 வ
81க6! பதிைய ைக ெகா6>1க6!

Page 61 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ரபதிைய ைகெகா6>1க6!
ந வD&
# "ந ? அவ) ஒவ"
ஒவ எ5 அ)தின% அவேனா8 உற$ ெகா6>1க6!
உற$ ெகா6>1க6! = அ( தா ஓ!
ஓ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* நேமா எறா ந-ம


ந ம = எனதிைல!
எனதிைல என( இலேவ
இைல!
இைல

# எலா என "ெகா8க பDட("! எலாேம வாடைக ெபா6!


அத,காக எலாைத' வ
D8ற/ ெசாலைல! அவ,5 நிர தர
மதி ைப ெகா8காம, த,காலிக மதி ைப ெகா81க6, ேபா(!
உலக மாைய அல! உலக உ7ைம! ந?1க> உ7ைம!

# ஆைசைய வ
D8 வ
ட எேலாரா %&யா(! ஆைசைய ஒழிக %யலாத?3க6!
ஆைசைய ைவ'1க6! :)
ஆனா எ1ேக? = அவ திேமன மI ( அதிக ஆைச ைவ( வ
81க6!
அ1 அதிக ைவ( வ
Dடா, ம,ற "ஆைச"களா உ1கைள "அைச"க %&யா(!
ந-ேமா
ேமா = நா என/ ெசா த இைல!
இைல நா அவ) மD8"ேம
மD8 ேம"
ேம ெசா த!
ெசா த

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* நாராயணாய எறா அவ) நா!


நா நம அவ!
அவ =
அ(ேவ நாரா + அயண!
அயண

# அைன( உய
3க> இைறவனட மD8"ேம" தNச!
# அவ) நமிட தNச!

ேவ5 உபாய1க6 ந8வ


 உ6ளனவா? = இைல! இலேவ இைல! அவ"ேன" தNச!
அதா ெவ5மேன "நாராயண" எ5 ெசாலா(,
"ஆய" எபைத உட ேச3( = நாராயண-"ஆய
நாராயண ஆய"!
ஆய அவ"ேன" தNச!

நாராயண = நார + அயண => ந?3ைம + அகி

# அவ ந?ைர ேபால! = ந?3 இறி அைமயா( உல!


# அவ ந?ைர ேபால! = எதி ஊ,5கிேறாேமா அ த வ&வைத ெகா6வா!
# அவ ந?ைர ேபால! = கீ < ேநாகிேய இற1கி வவா!
ந?ேர உணவாக$ இ! ம,ற உணைவ' அ(ேவ வ
ைளவ
!
அ( ேபா காரண% அவேன! காrய% அவேன!

அவைன ெதாைலவ
 இகிறவ எ5 Uைஜகேளா8 மD8 ஒ(கி ைவ(

டாத?3க6!
அவ நமி ஒவ எ5 அ)தின% அவேனா8 உற$ ெகா6>1க6!
ெகா6>1க6 உற$
ெகா6>1க6!
ெகா6>1க6 அ த உற$ தா பல! இப! நிமதி! எலா!

ெபா(வாக தாலி/ சரD&, எD8 இைழக6-ெர78 சரடாA இ! 8x2=16

ஆனா இ த "ஓ ஓ-நேமா


ஓ நேமா-நாராயணாய
நேமா நாராயணாய",
நாராயணாய உலக தாலிைய வ
ட உ5தி மிக(!
மிக(
8 எF( x 3 பத = 8 இைழக6 x 3 சர8களாA, 8x3=24

Page 62 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

இ) இ5கிற(! உ1கைள அவேனா8 இ5கிற(!

1. ஓ (1)
2. ந-ேமா (2)
3. நா-ரா-ய-ணா-ய (5)

* இ த ெபrய திம திரேம = "உ1க6


உ1க6-அவ
உ1க6 அவ"
அவ உற$கான தாலி/ சர8!
சர8 திமா1கய!
திமா1கய

ஓ + நேமா + நாராயணாய
* நைம அவ) மD8"ேம" கD& ைவ(6ள திமா1கய!
* அவைன' ப
&(, நமிடதி கD& ைவ( வ
Dட திமா1கய!

றவ
க6 ேதா5 உலக தாலி மாறி வ
8! ஆனா இ த தாலி மD8 என
மாறேவ மாறா(! எ5 .டேவ வ! எFைம ஏமா 4 உைட(!

எ1ேக.......
திேகாD&K3 நப
கள சீட,
அ&ேய இராமா)ச)ட எலா ேச3 (...

இ த ெபrய திம திரைத,


நா8 நகர% நகறிய...
ெசா ேபா(...ெவ5மேன வாA அளவ
 ெசாலாம...

* தாலி/ சரDைட மனசார ெதாD8 ெகா6>1க6!


* உற$, உற$, உற$ எ5 நிைன( ெகா78, எலா B5 %ைற ெசா 1க6!

ஓ நேமா நாராயணாய!
நாராயணாய = ஓ நா உ)ைடயவ"ேன"!
ஓ நேமா நாராயணாய
நாராயணாய! = ஓ நா உ)ைடயவ"ேன"!
ஓ நேமா நாராயணாய! = ஓ நா உ)ைடயவ"ேன"!

Page 63 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

ல த! ெசவ த தி8!


அ&யா3 ப8(ய3 ஆய
ன எலா
நில தர ெசA'! ந?6வ
Q4 அ>!
அெளா8 ெபநில அள!

வல த! ம,5 த தி8!


ெப,ற தாய
) ஆய
ன ெசA'!
நல த ெசாைல, நா க78 ெகா7ேட,
(ஓ நேமா Dash, இ( தா அ த Dash)
நாராயணா எ) நாம!

திமா1கய தாரண காரண - ெபrய திம திர - வ


வரண அவதாrைக சU3ண!

இ(ட....மாதவ

இ(ட மாதவ
ப தலி,
ப தலி

* ஓ (அ-உ-) எபத,கான வ
ள1க1க> - 1, 2, 3
* நேமா எபத,கான வ
ளக1க> - 1, 2
* நாராயணாய எபத,கான வ
ளக1க> - 1, 2, 3, 4, 5

நிைற ேத நிைறவான(!
நிைறவான( மாதவ
ப த நிைறவான(! நிைற ேதேலா"
நிைற ேதேலா ெரபாவாA!
நிைறவான( "நிைற ேதேலா ெரபாவாA

4 த வD&
? 4 தா , சில அத?த அ46ள ெப7க6, ப
ற த கிராமைதேய

Page 64 of 65.
http://madhavipanthal.blogspot.com/search/label/om

மனதளவ
 Qவாசி( ெகா78 இ பா3க6!
அ( ேபால தா, ப தலி Qவாசதி, (ளசீ மணேம அதிக கம< ( ெகா78
இ த(!

ஆனா , எ1க6 ல ெதAவ, தமி< கட$6, அ&ேய 4 த ப


ரா,
எ %க ெபமானடதிேல.....
இ( வைர வ த ப த பதி$கைள', அ&யா3 ைக1க3யைத', இன-ேத ஒ 4
ெகா8( வ
8கிேற!
ெவ5 பைக ெக8 நி ைகய
 "ேவ" ேபா,றி, நா& நா க78 ெகா7ேட
நாரணா எ) நாம!

காத எ ெபமாேன,
ெபமாேன
உ தன-நா
"உ தன நா"
நா
எ5 "எFத பDட
எFத பDட"
எFத பDட அ நா6!
அ நா6

உனேக நா ஆDெசAேவ! எ,ைற ஏேழ< ப


றவ
...
காதலா...
உ தேனா8-உறேவ-என!
உ தேனா8-உறேவ-என!
உ தேனா8-உறேவ-என!

- உ இதய வாசப&,
வாசப& மாதவ
ப த!
ப த

Page 65 of 65.