SMK YONG PENG RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PERDAGANGAN TINGKATAN 4 TAHUN 2008

MINGGU (TARIKH) Minggu 1 (3 - 4 Jan) Minggu 2 (7 - 11 Jan) BAB 1 ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1.1 Keperluan dan kehendak manusia a. Maksud keperluan b. Maksud kehendak c. Hierarki Keperluan Maslow 1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis-jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran 1.3 Faktor-faktor pengeluaran a. Tanah, buruh, modal dan usahawan b. Usahawan dan peniaga c. Peranan Usahawan TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN/UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN KAEDAH/ BBM CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pelajar menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak Penerangan menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow Menyenaraikan pengeluaran barang perkhidmatan. contoh bersifat dan PENILAIAN/ TUGASAN

ORIENTASI PELAJAR Aras 1 1. Menyatakan maksudmaksud: a. keperluan b. pengeluaran c. faktor-faktor pengeluaran d. Pengkhususan e. Kehendak f. Sistem Barter 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan Hierarki Keperluan Maslow 4. Mengenal pasti cabang pengeluaran 5. Mengenal pasti bentuk-bentuk pengkhususan 6. Mengenal pasti kelemahan system barter. Aras 2 1. Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak. 2. Menjelaskan peranan dan sumbangan Kaedah: Perbincangan Kumpulan BBM: Kad imbasan Latihan pengkayaan Menyenaraikan faktor-faktor pengeluaran yang perlu bagi aktiviti pengeluaran berikut: a. pertanian b. penternakan c. pusat tuisyen d. perlombongan e. perikanan

Minggu 3 (14 - 18 Jan)

Minggu 4 (21- 25 Jan)

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran . Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya. Kajian : Pilih situasi

3.

4.

usahawan kepada masyarakat dan negara. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran. Menghuraikan kelemahan sistem barter.

setempat sebenar yang melibatkanpengkhususa n kerja perniagaan.

Minggu 5&6 (1- 6 Feb)

1.4 Pengkhususan a. Maksud Pengkhususan b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran. c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran. 1.5 Sistem Barter a. Maksud sistem barter b. Kelemahan sistem barter BAB 2 UNSUR PERDAGANGAN 2.1 Perdagangan a. Maksud Perdagangan b. Maksud Perniagaan c. Bantuan Perniagaan d. Kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan.

Minggu 7 (11- 15 Feb)

Aras 3 1. Mengkritik sistem barter. 2. Mentafsirkan bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 3. Membuat gambaran mental struktur asas aktiviti pengeluaran. Aras 1 1. Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan. 2. Menerangkan jenisjenis bantuan perniagaan. 3. Mengelaskan fungsifungsi bantuan perniagaan. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh hubung kait pengeluaran, perdagangan dan bantuan perniagaan. 2. Menghuraikan kepentingan bantuan Kaedah: Perbincangan BBM: Manila kad Marker Kertas sebak

Simulasi sistem barter

Minggu 8
(18 - 22 Feb)

Menyediakan carta aliran unsur-unsur perdagangan. Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks. Menggunakan gambargambar berkaitan dengan perdagangan.

Latihan esei:

soalan

Terangkan perkaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaan.

perniagaan kepada perniagaan. Aras 3 1. Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan. 2. Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan. Minggu 9 ( 25 Jan – 29 Feb) Minggu 10 (3 - 7 Mac) BAB 3 PERNIAGAAN DALAM NEGERI 3.1 Perniagaan Dalam Negeri a. Maksud perniagaan dalam negeri 3.2 Saluran Agihan a. Jenis-jenis saluran agihan PENILAIAN KURIKULUM 1 Aras 1 1. Menerangkan maksud: a. perniagaan dalam negeri b. peruncit 2. Menjelaskan bentukbentuk saluran agihan Kaedah: Perbincangan kumpulan BBM: Gambargambar bercetak Kertas sebak 8 – 16 Mac Minggu 11 &12 (17 - 28 Mac) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 3.3 Perniagaan runcit Aras 1 Kaedah: a. Fungsi peruncit dalam 1. Menyatakan jenis-jenis Perbincangan saluran agihan. perniagaan runcit. kumpulan dan 2. Mengenal pasti fungsi pembentangan b. Jenis-jenis perniagaan peruncit dan isi kandungan runcit: pemborong. yang difahami. Peruncit kecil-kecilan 3. Menerangkan jenisPeruncit besar-besaran jenis perniagaan BBM: Bentuk-bentuk peruncitan borong. Gambar4. Membandingkan gambar perniagaan runcit bercetak dengan perniagaan Kertas sebak borong. Kertas 5. Mengenal pasti bentuk- berwarna Kajian tentang pegendalian sebuah kedai runcit Melengkapkan carta aliran saluran agihan Menjawab soalan struktur dan esei

Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat-syarikat perniagaan yang terlibat dalam E-dagang.

Menjawab soalan struktur dalam masa yang ditetapkan.

bentuk lain peruncitan: a. mesin peruncitan automatik b. pesanan mel c. Francais d. Jualan langsung e. E-dagang f. Televisyen interaktif g. Katalog shop Minggu 13 (31 Mac – 4 Apr) Minggu 14,15&16 (7 – 25 APRIL) PENILAIAN KURIKULUM 2 3.4 Perniagaan borong a. Fungsi peborong dalam saluran agihan. b. Jenis-jenis perniagaan borong. i. Pemborong berfungsi penuh ii. Pemborong berfungsi terhad iii.Agen dan broker c. Pengambil alihan fungsi pemborong Aras 1 1. Menjelaskan contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besar-besaran. 2. Menjelaskan contohcontoh jenis pemborong berfungsi penuh dan terhad. 3. Menghuraikan aktiviti agen. 4. Mengenal pasti jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong. 5. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan. 6. Menghuraikan cirriciri peruncitan kecilkecilan dan besarbesaran. 7. Menghuraikan ciri-ciri pemborng berfungsi penuh dan terhad. 8. Menjelaskan contohKajian untuk mengenal pasti barang-barang yang diperniaga melalui pemborong. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna. Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran baang dalam sesuatu kawasan. Membuat tugasan mengenai pemborong bayar dan bawa serta jober para. Menyenaraikan jenis barang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar.

contoh ciri bentuk lain peruncitan. 9. Mengelas dan membezakan jenisjenis perniagaan runcit. Aras 3 1. Menilai kepentingan pemborong kepada peuncit dan pengeluar. 2. Mengkritik peranan pemborong.

MINGGU 18, 19 & 20 24 Mei – 8 Jun Minggu 21, 22 & 23 (9 - 27 Jun)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri a. Dokumen yang terlibat sebelum, semasa dan selepas urus niaga. Aras 1 1. Menyenaraikan jenisjenis dokumen. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri. 3. Mengenal pasti jenisjenis diskaun, syaratsyarat serahan dan syarat-syarat pembayaran. Aras 2 1. Mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen. 2. Mengkelaskan jenisjenis dokumen 2.

mengikut urutan perniagaan. 3. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri. Aras 3 1. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan. Minggu 24 (30 Jun – 4 Julai) 3.6 Kaedah Jualan a. Jualan Tunai i.Maksud jualan tunai ii.Kelebihan dan kekurangan jualan tunai b. Jualan kredit i. Maksud jualan kredit ii. Jenis-jenis jualan kredit -Sewabeli -Bayaran Tertunda c. i. Minggu 26 (14 - 18 Julai) ii. Jualan Prabayar Maksud Jualan Prabayar Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 1 1. Menyatakan maksud: Jualan tunai Jualan Kredit Jualan Pra bayar Konsainan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan setiap kaedah jualan.

Minggu 25 (7 – 11 Julai)

Aras 2 1. Mengira faedah sewabeli, harga tokokan, margin harga dan amaun bayaran ansuran. 2. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan yang diamalkan. 3. Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan. Aras 3 1. Membuat keputusan yang rasional semasa

memilih kaedah jualan.

Minggu 27 21 – 25 Julai Minggu 28 (28 Julai 1 Ogos)

PENILAIAN KURIKULUM 3 BAB 4 PERNIAGAAN Aras 1 ANTARABANGSA 1. Menerangkan maksud: 4.1 Perniagaan Antarabangsa a. perniagaan a. Maksud perniagaan antarabangsa antara bangsa. b. perniagaan import, eksport dan entreport. b. Sebab-sebab wujud 2. Mengenal pasti perniagaan dkumen-dokumen perniagaan. c. Kepentingan perniagaan 3. Menerangkan prosedur antarabangsa kepada mengimprt dan pengguna, pengeluar dan mengeksport. negara. 4.2 Perniagaan import, Aras 2 eksport dan entreport. 1. Menghuraikan a. Maksud perniagaan kepentingan import,eksprt dan perniagaan entreport. antarabangsa. b. Prosedur import dan 2. Menghuraikan eksport. perbandingan c. Halangan dalam perniagaan dalam perniagaan antarabangsa. negeri dan perniagaan antarabangsa. 3. Menjelaskan perbezaaan aktiviti import, eksprt dan Kaedah : 4 matriks BBM : Gambar aktiviti utama mengeksport Carta alir prosedur mengeksport. Folio dokumen perniagaan import dan eksport. 1. Dokumen perniagaan inden, invois eksport,invois konsular,sijil asal usul. 2. Dokumen pengangkutan bil muatan,bil udara. 3. Dokumen insurans – polisi insurans. 4. Dokumen kastamLawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport. Carta prosedur import dan eksport. Menjawab soalan objektif dan struktur.

Minggu 29 & 30 (4 – 15 Ogos)

4. 5.

entreport. Menjelaskan halangan dalam perniagaan antarabangsa. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport.

5.

borang perakuan kastam. Dokumen pembayaran bil- bil perintah bayar.

Aras 3 1. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara. 2. Mencadangkan cara mengatasi masalah perniagaan antarabangsa. 16 Ogos – 24 Ogos Minggu 31 – 32 (25 Ogos – 5 Sept) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 BAB 5 INDUSTRI KECIL DAN Aras 1 SEDERHANA 2. Menerangkan maksud 5.1 Industri kecil dan sederhana industri kecil dan a. Maksud industri kecil dan sederhana. sederhana 3. Mengenal pasti ciri-ciri b. Ciri-ciri industri kecil sederhana industri kecil dan sederhana. c. Kegiatan industri kecil dan 4. Mengenal pasti sederhana. kegiatan industri kecil d. Kepentingan industri kecil dan dan sederhana. sederhana. Aras 2 1. Menjelaskan kaitan e. Kaitan industri kecil dan industri kecil dan sederhana sederhana dengan f. Masalah-masalah industri kecil industri berat. dan sederhana. 2. Menjelaskan masalah . industri kecil dan sederhana. 3. Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Kaedah: Kontekstual Sumbangsaran BBM: Gambar industri contoh proton Lawatan industri Keratan Akhbar (ADD) Buku skrap berat kilang Penerangan ringkas tentang vendor dan industri berat. Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri berat. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) ada memberi insentif sebagai cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana. Terangkan perkaitan antara Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dengan industri berat.

Gambar industri kecil dan sederhana berkaitan seperti: - kilang kusyen - kilang lampu kereta. Rajah pancaran

Sederhana kepada masyarakat dan negara. Aras 3 1. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana. 2. Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran. Aras 1 1. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan: • Sendiri • Francais • Ambil alih • Diundang • Warisan 2. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan. 3. Mengenal pasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan. 4. Menerangkan cara menubuhkan perniagaan: • Milikan tunggal • Perkongsian • Syarikat Sendirian Berhad

Minggu 33 – 35 (8 -26 Sept)

BAB 6 PEMILIKAN PERNIAGAAN 6.1 Memulakan Perniagaan a. Cara memulakan perniagaan b. Pengendalian Perniagaan. 6.2 Jenis pemilikan perniagaan a. Milikan Tunggal b. Perkongsian c. Syarikat Sendirian Berhad d. Syarikat Awam Berhad e. Koperasi f. Perbadanan Awam 6.3 Penswastaan a. Maksud penswastaan

Kaedah: 4 matriks BBM: Gambar dalam premis perniagaan Buku rujukan Lembaran pancaran

Penerangan meiputi faktor yang perlu dipertimbang bagi memulakan perniagaan. Penerangan meliputi tanggungjawab percukaian bagi setiap milikan perniagaan. Lawatan ke premis perniagaan. Penerangan ringkas dan menyeluruh Kuiz Perbincangan kumpulan Contoh-contoh syarikat swasta Penerangan tentang memorandum dan

Latihan: Terangkan cara pengendalian stok dan kewanagn yang berkesan. Pelajar menggabungkan rajah pancaran.

Syarikat Awam Berhad • Perbadanan Awam Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan. 2. Menghuraikan cara pengendalian 3. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan. 4. Menjelaskan tujuan penswastaan. Aras 3 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan. 2. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan. 3. Menilai dasar penswastaan Minggu 36, 37 & 38 (29 Sept – 17 Okt) 7.2 Jenis Pelaburan a. Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan b. Harta Tanah BAB 7 PELABURAN 7.1 Pelaburan a. Maksud pelaburan b. Pelabur dan spekulator ARAS 1 1. Menerangkan maksud pelaburan, pelabur dan spekulator. 2. Membezakan spekulator dan pelabur. 3. Mengenal pasti kepelbagaian peluang Kaedah: Kontekstual BBM: Laporan Berteks Klip Video Keratan Akhbar Buku Teks

tataurus syarikat.

Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan. Penerangan tentang saham meliputi perbezaan saham dan syer. Kajian laporan saham di akhbar.

c. Saham i. Jenis saham ii.Pulangan atas saham iii.Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur d.Unit Amanah 7.3 Panduan am melabur a. Panduan asas membuat pelaburan

pelaburan. ARAS 2 1. Mengira pulangan daripada pelbagai pilihan pelaburan. 2. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur. 3. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham. 4. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham. Penerangan tentang insentif cukai ke atas modal pelaburan.

Minggu 39 & 40 (20 Okt – 4 Nov) Minggu 41 & 42 (3 – 14 Nov) 15 Nov 2008 – 4 Jan 2009

ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

ULANGKAJI

CUTI AKHIR TAHUN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful