You are on page 1of 14

SULIT

45/1

Pendidikan

Islam

Masa :

2

jam

45/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009

Islam Masa : 2 jam 45/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 2 jam

PENDIDIKAN ISLAM

Kertas 1

2 jam

PERCUBAAN PMR 2009 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B.

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan.

@ PKPSM Pahang

Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak

[Lihat sebelah]

Bahagian A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1 Firman Allah S.W.T:

(a)

   
   

Ayat di atas menjelaskan tentang tuntutan segera bertaubat kepada umat islam apabila melakukan dosa.

Berdasarkan ayat di atas;

 

(i)

  (i)
 

[2 markah]

 

(ii)

Nyatakan dua sebab berlakunya dosa.

 

[4 markah]

 

(iii)

Jelaskan dua amalan yang perlu dilakukan sebagai menepati tuntutan taubat nasuha.

 

[4 markah]

(b)

(i)

Sabda Rasulullah S.A.W:

 
 

Hadis di atas menerangkan kewajipan bersifat ihsan terhadap binatang.

Berdasarkan Hadis di atas;

(i)

Jelaskan dua kepentingan berlaku ihsan terhadap binatang.

[2 markah]

(ii)

Nyatakan empat contoh perlakuan ihsan ketika menyembelih binatang.

[4 markah]

(c) Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

(i)

Islam adalah agama yang mudah dan prihatin kepada penganut-penganutnya kerana

(ii)

sentiasa terbuka dan menggalakkan umatnya memohon sesuatu yang dihajati daripada

Allah

S.W.T

(iii)

(iv)

Semua hajat boleh dipohon asalkan baik dan membawa kebaikan

kepada diri, masyarakat dan negara.

2 (a)

Firman Allah S.W.T:

[4 markah]

dan negara. 2 (a) Firman Allah S.W.T: [ 4 markah ] Ayat di atas menerangkan tentang

Ayat di atas menerangkan tentang kewajipan menunaikan solat jumaat.

(i)

(ii)

tentang kewajipan menunaikan solat jumaat. (i) (ii) [2 markah ] Jelaskan sebab dituntut agar segera menunaikan

[2 markah]

Jelaskan sebab dituntut agar segera menunaikan solat Jumaat.

[2 markah]

(b)

Sabda Rasulullah S.A.W:

 
(b) Sabda Rasulullah S.A.W:   Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu.   Berdasarkan Hadis

Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu.

 

Berdasarkan Hadis di atas;

(i)

Nyatakan empat golongan yang disebut di dalam hadis.

 

[4 markah]

 

(ii)

Jelaskan dua sebab Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu?

 

[4 markah]

(c)

Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Murid yang mempunyai ketahanan jati diri tidak akan membiarkan dirinya terpengaruh dengan gejala sosial.

 
 

[4 markah]

Bahagian B

[ 80 markah ] Jawab semua soalan

3

(a)

Rukun iman dan rukun islam merupakan pegangan setiap umat islam.

 

(i)

Sebutkan dua cara beriman kepada Allah S.W.T.

[4 markah]

(ii)

Nyatakan hukum sekiranya seseorang muslim itu mengingkari salah satu

 

daripada rukun iman.

[2 markah]

 

(iii)

Jelaskan dua kesan beriman kepada malaikat terhadap seorang pelajar muslim.

 

[4 markah]

 

(b)

Al-Hakim ialah antara al-Asma' al Husna ( Nama-nama Allah S.W.T yang indah. )

 

(i)

Berikan maksud Al-Hakim.

[2 markah]

(ii)

Jelaskan sifat al-Hakim Allah S.W.T terhadap keunikan kejadian manusia. [2 markah]

 

(c)

Beriman kepada Qada’ dan Qadar merupakan salah satu daripada rukun iman yang perlu dihayati oleh setiap muslim.

 

(i)

Senaraikan jenis-jenis Qada.’

[2 markah]

(ii)

Apakah kesan buruk terhadap orang yang tidak menghayati tuntutan Qada’

 

dan Qadar ?

[4 markah]

4

Orang Islam yang cukup syarat , wajib berpuasa sebulan dalam bulan Ramadhan setiap tahun.

 

(a)

(i)

Berikan syarat wajib puasa .

[2 markah]

 

(ii)

Senaraikan empat golongan yang harus berbuka puasa.

[4 markah]

 

(b)

(i)

Apakah maksud solat sunat hajat ?

[2 markah ]

 

(ii)

Terangkan cara menunaikan solat hajat dengan ringkas .

[ 4 markah ]

(iii)

Jelaskan perbezaan di antara solat sunat hajat

dan solat sunat rawatib. [4 markah ]

 

(c)

Nyatakan hukum bagi situasi berikut :

 

(i)

Leha berwuduk dengan sekali basuhan sahaja pada setiap anggota wuduknya.

 

[1 markah]

 

(ii)

Seorang jenazah dikafankan menggunakan sehelai kain putih sahaja. [1 markah]

(iii)

Pak Ali membayar zakat fitrahnya kepada anak-anak miskin di kampungnya tanpa melalui amil yang bertauliah. [1 markah]

(iv)

Khutbah Jumaat yang sampaikan oleh khatib hanya dapat didengari oleh 39 orang ahli Jumaat sahaja.

[1 markah]

5

(a)

(i)

Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidina Hamzah bin Abdul Mutalib. [4 markah]

 

(ii)

Nyatakan dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada syahidnya Saidina Hamzah.

 

[4 markah]

 
 

(iii)

Sumbangan Sumayyah amat penting dalam mempertahankan kesucian aqidah Islam.

 

Bagaimanakah beliau disiksa oleh tuannya.

[2 markah]

 
 

(b)

(i)

Pembukaan kota Mekah memberi kesan yang besar terhadap perkembangan Islam. Terangkan dua tindakan Rasulullah S.A.W. selepas pembukaan kota Mekah. [4 markah]

 

(ii)

Nyatakan dua kesan positif pembukaan kota Mekah terhadap dakwah Islam. [2 markah]

 

(c)

(i)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

 
  . 1  

.1

 
. 2

.2

. 3

.3

 

[3 markah]

 

(ii)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

. 1

.1

. 2

.2

. 3

.3

[3 markah]

6

(a)

6 (a) Gambar 1 Membaca Al-Quran secara bertadarus   (i) Membaca al-Quran merupakan santapan rohani bagi

Gambar 1 Membaca Al-Quran secara bertadarus

 

(i)

Membaca al-Quran merupakan santapan rohani bagi umat Islam.

 

Jelaskan dua adab sebelum membaca al-Quran.

[2 markah]

 

(ii)

Terangkan dua perbuatan yang menyalahi adab semasa membaca al-Quran. [2 markah]

(iii)

Nyatakan dua perbezaan antara al-Quran dan buku.

[4 markah]

(b)

(i)

Agama Islam telah menggariskan panduan untuk menjaga maruah diri.

 

Jelaskan dua cara berpakaian menurut syariat Islam.

[4 markah]

 

(ii)

Nyatakan kepentingan menjaga maruah diri.

[2 markah]

(c)

(i)

Pidato merupakan elemen yang penting di dalam dakwah. Jelaskan dua adab ketika berpidato.

[4 markah]

(ii)

Rakan anda akan menyertai pertandingan pidato peringkat sekolah. Sarankan cadangan anda kepadanya untuk menjadi pemidato yang baik. [2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

45/1 SULIT 045/1 Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam NAMA DAN LOGO SEKOLAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN
45/1
SULIT
045/1
Pendidikan
Islam
Ogos 2009
2 jam
NAMA DAN
LOGO
SEKOLAH
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009
TINGKATAN 3
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1
PERATURAN PEMARKAHAN
Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak
[Lihat Sebelah
SULIT

045/1

PERATURAN PERMARKAHAN PERCUBAAN PMR 2009

 

Soalan

Jawapan

 

Markah

1.

(a)

i

Maksud Taubat Nasuha:

 

Taubat yang sejati, bersungguh-sungguh dan menepati syarat-syaratnya.

1

isi x 2 m= 2 m

   

ii

Sebab berlakunya dosa:

 

-lemah iman. -mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif -tidak mengingati Allah -berkawan dengan orang yang buruk akhlak. # mana-mana jawapan munasabah diterima

2

isi x 2m = 4m

   

iii

Dua amalan yang perlu dilakukan untuk taubat nasuha:

 

-menyesal atas perbuatan yang dilakukan. -berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan. -beristighfar dengan menyebut ا ا -memohon maaf atas kesalahan terhadap manusia. -meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. -mengembalikan hak orang lain yang diambil . -meningkatkan amalan soleh dan kebajikan.

2

isi x 2m= 4m

 

(b)

i

Kepentingan berlaku ihsan terhadap binatang:

 

-mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah. -menunjukkan rasa hormat dan simpati terhadap binatang. -melahirkan masyarakat yang penyayang dan penyantun. -memelihara habitat binatang daripada kerosakan dan kemusnahan. -membentuk individu muslim yang cinta akan kebaikan dan benci akan keburukan.

2

isi x 1m=2m

   

ii

Perlakuan ihsan ketika menyembelih binatang :

 

-memberi minum kepada binatang sembelihan sebelum disembelih. -membaringkan di tempat yang rata. -menggunakan pisau yang tajam. -melakukan sembelihan secara cepat dengan sebaik-baiknya. -tidak mengheretnya dengan kasar atau menyiksa badannya ketika dibawa ke tempat sembelihan. -elakkan menyembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain. -tidak menyembelih binatang yang sedang bunting atau yang sedang menyusukan anak. -tidak tergesa-gesa melapah binatang sembelihan sebelum benar-benar mati.

2

isix 2m=4m

(c)

 

د م آأ ادأ (i)

تا ن ه وأ (ii)

 

4

isi x 1m=4m

- Jawi DBP

-

Kesalahan dikira daripada perkataan

(iii)

ن ه د ا ي د آ آ او

(iv)

Kesalahan tidak melebihi satu perkataan, jika lebih 0 markah.

-

 

-

Huruf cerai tidak diterima

2 (a)

i

Maksud kalimah yang bergaris:

 

-Maka bersegeralah -Kamu akan berjaya

 

2

isi x 1m=2m

 

ii

Sebab dituntut segera menunaikan solat Jumaat:

 

-dapat pahala saf depan. -dapat mendengar nasihat khutbah Jumaat. -dapat beriktikaf di dalam masjid. -dapat berzikir dan melakukan amalan-amalan sunat.

 

2

isi x 1m=2 m

 

iii

Kaitan urusan perniagaan dengan solat Jumaat:

 

-mendisiplinkan urusan perniagaan/seharian. -mendidik insan supaya ikhlas dalm setiap tindakan -mendorong seseorang supaya berusaha bersungguh dalam mencapai kejayaan. -menghasilkan urusan perniagaan yang berkualiti.

 

2

isi x 2m= 4m

(b)

i

Dua saranan Rasulullah dalam hadis :

 

-menjadi guru. -menjadi pelajar. -menjadi pendengar ilmu. -menjadi orang yang cintakan ilmu.

 

2

isi x 2m= 4m

 

ii

Dua kepentingan menuntut ilmu:

 

-hidup mulia dan dihormati. -mentaati dan berbakti kepada ibu bapa. -diredhai dan dikasihi Allah SWT. -membangunkan ekonomi umat Islam. -dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. -dapat membezakan di antara hak dan batil. -mengangkat mertabat agama, bangsa dan negara. -berdaya maju setanding dengan bangsa-bangsa lain.

 

2 isi x 2m = 4m

(c)

 

آ يء ر د آر آا ق ي د ل آ د ور

 

4

isi x 1m=4m

- Jawi DBP

-

Kesalahan dikira daripada perkataan

-

Kesalahan tidak

*Setiap potongan tidak melebihi tiga kesalahan huruf, diberi 1 markah, jika lebih 0 markah.

melebihi separuh setiap keratan, jika lebih 0 markah.

-

Huruf cerai tidak Diterima

3 (a)

i

Dua cara beriman kepada Allah SWT:

 
     

-mempercayai keesaan Allah SWT -mempercayai Allah SWT berkuasa melakukan apa yang dikehendakiNya. -mentaati dan melaksanakan perintah Allah SWT

2

isi x 2m=4m

   

ii

Hukum jika meragui salah satu rukun iman:

 

-murtad

1

isi x 2m=2m

   

iii

Kesan beriman kepada malaikat terhadap pelajar muslim :

 

-menerima dan mematuhi arahan yang tidak bercanggah dengan syariat. -ada teman ghaib yang menemani. -berwaspada dalam sebarang tindakan.

2

isi x 2m=4m

 

(b)

i

Maksud al-Hakim:

 

-Allah Maha Bijaksana.

1

isi x 2m=2m

   

ii

Sifat al-Hakim Allah SWT terhadap keunikan kejadian manusia :

 

-cap jari manusia -akal yang waras -tubuh badan yang sempurna. -pelbagai warna kulit. # mana-mana jawapan munasabah diterima.

2

isi x 1m= 2m

 

(c)

i

Jenis-jenis Qada’:

 

-Qada’ Mubram

-Qada’ Mu’allaq

2

isi x 1m= 2m

   

ii

Kesan buruk terhadap orang yang tidak menghayati tuntutan Qada’ dan Qadar. -melahirkan sifat penakut. -melibatkan diri dengan perkara-perkara haram. -sombong apabila berjaya. -tidak sabar dan tidak redha dengan takdir Allah -tidak berusaha melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. -cepat putus asa apabila gagal

2

isi x 2m= 4m

4

(a)

i

Syarat wajib puasa:

 

-Islam -baligh -berakal -bebas dari uzur syar’ie

2

isi x 1m=2m

   

ii

Golongan harus berbuka:

 

-orang yang ditimpa sakit yang boleh memudaratkan diri -orang sakit tenat yang tiada harapan sembuh -orang yang bermusafir melebihi dua marhalah -orang yang tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dirinya. -orang tua yang tidak mampu berpuasa -perempuan mengandung yang bimbangkan kesihatan dirinya atau kandungannya. -perempuan yang menyusukan anak untuk

4

isi x 1m=4m

 

(b)

i

   

ii

   

iii

 

(c)

i

   

ii

   

iii

   

iv

5

(a)

i

   

ii

menjaga kesihatan diri atau anaknya. -orang yang melakukan pekerjaan berat.

Maksud solat sunat hajat:

Solat yang ditunaikan untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah.

Cara menunaikan solat hajat dengan ringkas:

-niat -bilangan rakaat: sekurang-kurangnya dua rakaat -bacaan: rakaat pertama:Doa iftitah, surah al- Fatihah dan surah al-Kaafirun. rakaat kedua: surah al-Fatihah dan surah al-Ikhlas

-Doa

Perbezaan solat hajat dan solat rawatib:

Solat Hajat

Solat Rawatib

1.Boleh dilakukan bila- bila masa kecuali waktu yang diharamkan. 2.Boleh dilakukan 2, 4 atau 12 rakaat. 3.Terdapat doa khusus yang ma’thur 4.Boleh dilakukan secara berjemaah

Dilakukan mengiringi solat fardhu.

Dilakukan 2 atau 4 rakaat sahaja. Tidak terdapat doa khusus Hanya dilakukan secara bersendirian

Sah

Sah

Sah

Tidak sah

Riwayat hidup Saidina Hamzah:

-Nama: Hamzah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abd Manaf . -Keturunan : Bani Hashim. -Tarikh lahir: Tahun 570 M(tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad.) -Tempat lahir: Mekah Al Mukarramah. -Hubungan: Bapa saudara Nabi sebelah bapa. Sepupu Nabi sebelah ibu. Saudara sepersusuan Nabi Teman sepermainan Nabi sejak kecil. -Jawatan: Panglima perang Rasulullah. Pembawa panji angkatan tentera Islam -Hobi: Suka memanah dan memburu. -Tarikh wafat: Tahun ketiga Hijrah. -Sebab kewafatan:Syahid dalam Perang Uhud -Kubur: Makam Syuhada berdekatan Bukit Uhud.

Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada

Bukit Uhud. Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada 1 isi x 2m=2m 4 isi x 1m=4m

1 isi x 2m=2m

4 isi x 1m=4m

2 isi x 2m=4m

Uhud. Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada 1 isi x 2m=2m 4 isi x 1m=4m 2
Uhud. Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada 1 isi x 2m=2m 4 isi x 1m=4m 2
Uhud. Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada 1 isi x 2m=2m 4 isi x 1m=4m 2

4 isi x 1m=4m

4 isi x 1m=4m

Uhud. Dua pengajaran yang boleh dicontohi daripada 1 isi x 2m=2m 4 isi x 1m=4m 2
     

syahidnya Saidina Hamzah:

 

-sanggup berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. -berani menegakkan kebenaran dan tidak takut akan ancaman musuh. -gigih berusaha untuk mencapai kejayaan dalam hidup. -waspada dengan sebarang ancaman musuh.

2

isi x 2m=4m

   

iii

Cara Sumaiyah disiksa:

 

-dipakaikan baju rantai daripada besi. -dijemur di tengah panas matahari.

1

isi x 2m=2m

 

(b)

i

Dua tindakan Rasulullah SAW selepas pembukaan Kota Mekah:

 

-memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah. -solat sunat di makam Ibrahim. -laungan azan bilal. -memberi ucapan pertama kepada penduduk Mekah. -memberi pengampunan kepada musuh.

2

isi x 2m=4m

   

ii

Dua kesan positif pembukaan Kota Mekah terhadap dakwah Islam:

 

-tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam. -dakwah Islam berkembang pesat sehingga tersebar luas di luar Semenanjung Tanah Arab. -masyarakat Mekah hidup aman damai dan berkerjasama. -penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai.

2

isi x 1m=2m

 

(c)

i

  (c) i   3m
 

3m

 

(

3-1-2 )

 
   

ii

    ii   3m
 

3m

 

(

1-3-2 )

 

6

(a)

i

Dua adab sebelum membaca Al-Quran:

 

-berwudu’ -duduk dengan tertib -niat mengdampingkan diri kepada Allah -meletakkan al-Quran di tempat yang bersih dan tinggi. -mengharap pahala dan syafaat. -mengadap kiblat. -berpakaian bersih dan menutup aurat. -niat dengan ikhlas.

2

isi x 1m=2m

   

ii

Dua perbuatan yang menyalahi adab semasa membaca

 
(b) (c) iii i ii i ii Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah
(b) (c) iii i ii i ii Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah
(b) (c) iii i ii i ii Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah
(b) (c) iii i ii i ii Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah

(b)

(b) (c) iii i ii i ii Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah selepas

(c)

(b) (c) iii i ii i ii Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah selepas

iii

i

ii

i

ii

Al-Quran. -membaca al-Quran tanpa bertajwid. -tidak sujud tilawah selepas membaca ayat sejadah. -tidak mengambil iktibar daripada apa yang dibaca. -tidak khusyuk.

Dua perbezaan antara al-Quran dan buku:

Al-Quran

Buku

1.Isi kandungan kekal hingga ke hari kiamat 2.Isi kandungan tidak boleh diubah. 3.Disyaratkan berwuduk ketika menyentuhnya.

Isi kandungan sementara

Isi kandungan berubah – ubah Tidak perlu berwuduk ketika menyentuhnya.

Dua cara berpakaian menurut syariat Islam. -memakai pakaian yang menutup aurat. -memakai pakaian yang kemas dan bersih. -tidak memakai pakaian yang terdapat lambang – lambang yang diharamkan.

Dua kepentingan menjaga maruah diri. -menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat dan negara -menangkis segala unsur negatif yang merosakkan.

Dua adab ketika berpidato:

-berpakaian kemas bersesuaian dengan kehendak Islam. -menyampaikan pidato secara berhikmah. -isi kandungan sesuai dengan tajuk. -ucapan tidak menyentuh perkara sensitif. -menggunakan bahasa yang sesuai. -ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang

Cadangan untuk menjadi pemidato yang baik:

-pengetahuan -kemahiran berpidato -keyakinan -peribadi yang baik

2 isi x 1m=2m

2 isi x 2m=4m

2 isi x 2m=4m

2 isi x 1m=2m

2 isi x 2m=4m

1 isi x 2m=2m

PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT