You are on page 1of 29
SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu Elektif ERT mm Ogos 2009 1 jam 30 minit JABATAN PELAJARAN MELAKA Dengan kerjasama PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA ‘CAWANGAN NEGERI MELAKA. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU ELEKTIF ERT PENILAIAN MENENGAH RENDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2009 1 jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU, 1 Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Bagi satu soalan, hitamkan satu ruangan sahaja, Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas ini mengandungi 26 halaman bercetak [Lihat sebelab SULIT SULIT 7m 1 Tm” Penyataan berikut adalah amalan yang mesti dipatuhi semasa bekerja di bengkel kemahiran hidup Menyusun atur Mendisiptin Membersih Menitai Apakah amalan itu? A Amalan 4M B Amalan 4N C Budaya kerja D Efika kerja Rajah 1 adalah produk penyimpanan Produk A Produk 8 Rajah 7 ‘Apakah faktor-faktor reka bentuk yang telah dipertimbangkan dalam menghasilkan produk itu? 1 Kos NW Saiz lll Ketahanan WV. Penggunaan bahan uu 1 Wmv 10, tv comp [Lihat sebelah 1 SULIT SULIT 7m 3. Antara penyataan yang berikut, padanan manakah yang menerangkan faktor reka bentuk dengan tepat Faktor Penerangan A | Fungsi projek yang dihasilkan tidak ___| semestinya berfungsi B | Rupa bentuk | Rupa bentuk projek hendakiah canggih dan tidak pertu praktikal © | Kemasan | Gunakan kemasan yang murah untuk _ mengurangkan kos pengeluaran D | Nilai Projek yang dihasilkan mesti komersial memenuhi cita rasa pengguna serta berdaya saing 4 — Rajah 2 menunjukkan alatan memotong Oe Rajah 2 ‘Apakah kegunaan alatan itu? Membuat tanda pada permukaan logam. Untuk menggosok kayu sehingga licin Memotong perspek. Memotong papan lapis. com> [Lihat sebelah 77 2 SULIT