You are on page 1of 52
Sov SULIT sort Matematik Kertas 1 2 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA, SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN MELAKA) 1 ie a PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN 2009 —————————— MATEMATIK Kertas 1 Satu jam lima belas minit ————————————— JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU MAKLUMAT UNTUK CALON 1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3 Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pade kertas jawapan, 4.Bagi setiap soalan hitamian satu ruangan sahaja. 5.Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6.Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan, 7.Sauu senarai rumus disediakan di halaman 4 hingga 7, 8.Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak 50it Lihat sebelah SULIT SULIT 2 50/1 MATHEMATICAL FORMULAE, _RUMUS MATEMATIK The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus yang berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan. RELATIONS PERKAITAN 1 2. 3. 4, Distance / Jarak = (x, —%)' +04 —9)" 5. Midpoint / Titik Tengah (oy) = [ee] 2 dis wel © Average speed andes rave! Purata lain = L@rakvang dilatut rata lai = “masa yang diambil = Sum of data Mean = “Number of data hasil tambah nilai data Min ilamgan data 8. Pythagoras Theorem / Teorem Pithagoras ce? =a?t b? 50/1 Lihat sebelah SULIT SULIT 10 u Sot 3 Sort SHAPES AND SPACE BENTUK DAN RUANG Area of rectangle = length x width Luas segiempat tepat = panjang x lebar Area of tiangle= 3 x base x height eae 2 mest Las segitiga = 5 x tapak x tinggi Area of parallelogram = base x height Luas segiempat selari = tapak x tinggi Area of trapezium = o sum of parallel sides x height Las trapezium = 2x asi tambah dua sist selari x tinge Circumference of circle Lilitan bulatan = 7d nd=2ar 2nj Area of circle = xr? Luas bulatan = xj? Curved surface area of cylinder = 27 rh Luas permukaan melengkung silinder = 2) t Surface area of sphere Luas permukaan sferé ross sectional area X length Juas keratan rentas X panjang Volume of right pri Isipadu prisma tegak Volume of cuboid = length * width * height Isipadu kuboid = panjang X lebar X tinggi Volume of cylinder = 1? h Isipadu silinder = mj? Volume of cone = 3 7r°h Isipadu kon = ; apt Lihat sebelah SULIT