You are on page 1of 28

SIJLIT 02tl

02tl
Bahasa
Melayu
KertasI PEPERTKSAAN PERCTJBAAN
ogos 200e
PENTLATAN MENENGAH RENDATT
NEGERI PERAK
2009

BAIIASA MELAYU

KERTAS 1
Satujam

JANGAN BUKA KERTASSOALAN IM SEHINGGADIBERITAHU

I Kertqsini mengandungi
40 soalan.

2 Jqwsbsemu,a
soalan.

3 Tiqp-tiapsoalandiibuti oleh empatpilihqnjnt)apan iqilu A,B, C dan D. Begi setiep


soqlqn,pilih satjdjm)apan saraJa Hitamkan Eemua jowapqnandqpadq kBrtqsjawapan
ob|ehlf ysng disediaknn.

Kertassoalanini mengardungill halamanbercetakdan t halamantidak bercetak

0ur Pihat sebelah


SUIIT
SULIT 02tl
Soalan1 - 7
Lengkapkanayatayat lahg berikut denganmemilihjawapan yang paling sesuai.
Soalan I berdasqrkangambar di bawah.

Kerja-kerja menyiapkanrumah yang terbengkalaiitu akan demi kebaikan

A cepat
B dicepat
C dipercepat
D dipercepatkan

PakAli sangatsedihkeranapandangan
beliautelah ditolak oleh sebalugianbesar
al i mesluarattersebut,
A mentah-mentah
B hidup-hidup
C temng-temng
D jelas-jelas

Soalan 3 berdasa*an gambar di bawah.

Pelajar gulu jika ingin bedayadengan


memberikantumpuantefiadap penerangan
c€merlang.
A mesti
B harus
C boleh
D hendak
02tl pihat sebelah
SIJLIT
SULIT 02tl

Walaupun llanisahtelahneninggalkan kira-kiraduatahunyanglalu namurt


bangkusekolalmya
dia masihteringat kenanganmanisbenama-sama mkan-mkanrya.
A kepada
B akan
C dengilt
D terhrdap

Sebuah kenderaan
telahrenuk dilanggarolehkeretaapi apabilacuba landasan
itu &daupunlampumerahtelahdinya.lakan.
A mclepasi
B rdalui
C tnetirfisi
D merdekati

"Tutupbalangitu rapat-rapat
supayakeropokdi dalannyatidak " Kata ibu
kepadakakak.
A l€rrbik
B lemar
C le{nhf
D lemb€k

Pengerusi semuapihakagarbohai-hatidalammengendalikan
mengingtkan majlistersebdzupa1'a
tidakmelanggar yangtelah diletapkan.
A tatalertib
B talasusila
C tata€tika
D tatacara

Soalan8 - 14
Ayatqyat yang ,e/i,but mungkin betul da, mungkin s',lsh, Jika terdapat kesalaha4 t€Jal4ran
itu telqh ditqndal@ndenganA, B atau C d.anjika tiada kesalshan telah ditandakqnD.
8 orangpengawas
Beberapa selcolah
cubamengetensahkan masalah1tng diladapi olehmer€kasemasa
AB
menialankan
tugasterutamanyadi asrama,Tiadakesalahan,

Oleh sebabjalan c€dtanyayangmenari\ persembahan


teat"'ritu S4blggp4 b€rkali-kalibiarpun
ABC
haryatikebya agakmahal nada kesalalan.
D

10 Pakam yang
- - _ -diperkatakan - pegawaiitu kuraneteoatkeranatidak bersandarfakta sebenar.
A _ _ _ _ B -oleh
Iada kesalahan
D

AL [Lihat sebelah
SIJLIT
SULIT 02tl
U tebuh raya)€ng menqhubunsibandarKamk denqanKuantantelahterputusakibatkejadiantanah
ABC
runtuhyangberlal.umalamtadi. Tiadakesalahan
D

12 isterinyaagarjanganmudal terpengaruh
Aidil menasihati deneanjualanmurahyangseringdiadakan
AB
di pusat_4qbgllbglab di negamkita Tiadakesalahan.

13 Penyelaras
prograriritu berharapagarsetiapg&gg pesertaperlu menggunakan
masadurgan

sebaik-baikoya
bagi mengelakkan
diri darioadadikenakantindakan.Tiadakesalahat

14 "Sgk!{@!ab masalah
yangwujuddi antamkamubeduasecara
bail!. karacikguRohanikcpada
AB
kedua-dua
mwidnyaTiadakesalahan.

S o a l a n1 5 . 1 7
Pilih ayat-ayatyang menggunakanperkataan berhuruf condong dengan betul,
15 I Buahmanggadi belakangrumahneneksrdahmasak
II Encik Murugansudahmasa,takanpemngaianaknyayangnakal itu.
III Pendapatyang dikemukakanoleh pemudaitu sangatmarc&dan sesuai.
IV Kakak Maria sedangmasakav di dapuruntuk menyediakan
minumanpetang.
A I dan lI sahaja
B III dan IV sahaja
C I, Il dan IU sahaja
D II, III dan IV sahaja

16 I Penjenayah itu telahmenga]*iri iwayat hidupnyadi dalampenjara.


II Rizal akan mengqkhirizamanbujangnyapadabulan Jwl akan datangdengangadispilihan
hatinya"
III Jruuacaraitu !€lahmengakhi MequaratA$mg KopemsiBembandengansemngkappanhrn.
IV PakAbu yang zengakhiri kel;ur dai bilik kawalanpadapukul 5.45 petang.
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja

nal [Lihat sebelah


SULIT
SIJLIT

17 I Bacaansuhubadanbayi itu p eningkatandengar'lnggi padar'aktu malam.


II Setelahmengikuli kem motivasi anjuan sekolah,berlaku pezingkatan dalarnkeputnsa\
pepeliksaan nurid-mudd sekolahitu
III ParasSungaiSero:Lerrylhrrlengalzmn
pehingkatanyangagakmembimbangkanakibathujanhjrun
denganlebd selamalima jam tary)ahenti.
Meningkatqn haryagula dantepungbaru-baruini telahmenyebabkan hargamakananserta
minttrnanturtdmeningkat
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan trI sahaja
D I, III dan IV sahaja

Soalan18 - 2l
Bahagianyang bergaris dalam ayat-ayatyang belikut m:ongkir-mengandungi kesalahan
penggunaanbahasaatau mutrgkin juga tidak
Tdndakqhsama adq A, B atau C jika ayat itu mengandungikesalahan dan tandakan D jika
tiada kesalahan,
18 Kita harusbekedasama
menyelesaikan
segalamasalahdemi unnrkkepentinsansemua
A demikepentingan
semua
B s€babkep€ntingansemua
C untukdemi kepentingan
semua
D demi untukkepentingan
semua

19 Hidangankari kepalaikan vanqkakakmasaksangatsedap.


A yangdimasakkakak
B kakakyang masak
C yangdimasakoleh kakak
D yang kakakmasak

20 Hargaikan siakapyangdijual di pasaritu lebih mahaldari hargabiasa.


A lebihmabaldengan
B lebih mahaldaripada
C lebih malni pada
D lebihmahaldari

21 "Ierna CerpenMenalapWajahryaiatai peneo6ananseoranequruterhadaD


anakmuddnva,,,terang
Cikgu Siti kepadamurid-muridnya.
A adalahpengorbananseomngguru terhadapanakmwidnya
B ialahpengorbanan
gwu terhadapanakmuridnya
C adalahpengorbananseorangguru kepadamuridnya
D ialahpengorbanan
seonnggum terhadapanakmuridnya

02tr [Lihat sebelah


SULIT
SULTT 02ll

So l^n 22 - 24
Pilih qyqtyangmempunydi
mqlEudyang srms qtauyangp ing bampir denganayatyang dicetek
tebel.
22 Ercik Muthusamyfugin mendermakan daripadawangbonusnyrkep.dr Rumsh
sebahagian
K€bajikar Harmoni
A EncikMuthusamy inginmendermakanwargbonusrya kepada RumahKebajikanllarmoni.
B Sebatngian
daripada kepada
vang bonusEdcikMutlusamytelahdiderrnakan RunahKe@iikan
Hamoni.
C RurnahKebajikanllarmoniakanmeneftnadermadaripada EncikMutrusamy.
D S€batEgian
dadpada wEngbonusEncikMutlNsamyakandidermakankepadaRunahKebqiikan
Ilamoni.

23 Penceranahjemputanitu nenasihatikarniagarterusberusahadengangigihjika ingin


mencapaikecemerlangan
dalamkehidupan.
A Kami dinasihaliolehpenceramahjemputaritu agartelusberusaha dengangigihjika ingin
mencapaikecemerlangandalamkehidupan.
B Kani menasihali penceranah
itu agarterusberusahadengangigihjika inginberjayadatam
kehidupan.
jempuunitu nenginginkan
C Purcoarnah kamibenrsahagigihjika hendak
matcapai kecemolangan
dalamkehidupan.
jemputanitu merusibati
D Penc€ramah kamiagartidakbenualndengan gigihjika inginmencapai
kecemerlugandalamkehidupan,

24 YangDipertuaPIBG itu telahmenyampaikan


ucapansebelummorasmikanMajlis Rrmah
Mesrgdi d€lvsnsekolah.
A Majlis RamahMesraitu dirasmikanolehYangDipertuaPIBGdi dewansekolahsebelum
b€rucap,
B Ucapanperasmian olehYangDip€ftuaPtsc di dewan
MajlisRarnahMesraitu disampaikan
sekolah.
C YangDip€rtuaPIBGtelahberucapdalarnMajlisRemahMesradi dewansekolahitu.
D Sebelum MajlisRarnahMesraitu, YangDipertuaPIBGtelahberucapdi dewan
merasmikan
s€kolah,

Soahn25 - 27
Pilih qyatsyatyang betul.
25 I Merckatelahmemikan HariGumdengan bukumotivasikepada
maghadiahisebuah gurukelas
mereka
II KempenKesedaran JalanRayayangdiarjurkanolehPDRMamatberguru
dartKeselanatan
kepadaparapelajar.
III Peniagkainitu pergidarisebuah kqada blokpangsapuri
blok pangsapud lain.
W PrcgmrnLatihanKhidmatNegaramendapat sambutanhangatdalamkalanganlepasan
SPM.
A I danm sahaja
B II danIV sahaja
C I, II danII sahaja
D [, III danW sahaja
02ll [Lihat sebelah
SULIT
SULIT 02tl

26 I Ketuakelas3 Bestarit€rlalusibukdengan
nrgasnya,
U AbangZaki hendakpergike pasarmalam.
III Aduh sakitsungguhkaki kanansalaini!
IV Adik sangatsukakan
kucingitu.
A I danII] sahaja
B II danIV sahaja
C I, II danIII sahaja
D tr, IIl dantV sahaja

27 I Sekumpulankerbausedang berkubangdi bawahpokokyangberdaun kurusitu.


II Azaul menendang botolitu dengan kuatke dalamlongkang.
III Pendatang
tanpaizin itu telahmelepaskan did ke dalamhuundi pinggirpantai.
IV PegawaiJabatanPengangkutan Jalansedangmenjalankan pemeriksaan kenderaan
di Jalan
Mahameru.
A I danIII sahaja
B U danIV sahaja
C I, II danIII sahaja
D II, III danIV sahaja

Soalan28 - 30
Pili, peribahasayang paling sesr i bqgiperuystqan-pernyatqan
befikut,
yangbolehdikaitkandenganp€rasaan
28 Peribatusa yangamats€dihataukec€waialah
A jauh ditimpatangga
sudah
B mencurahkan air di daunkeladi.
C sepenikacaterhempas ke batu.
D sepertiapi dalamsekam.

29 Pedbahasa
berik-ut
mempunyai
malsudtidakdapatdipisahkan
lagi.
A Bagaipahatdengan penukul.
B Bagaiapi denganasap
C Sepertianjingdengankucing
D Bagaicincindenganpermata

30 EncikHarvindantigaorangrakankongsinya bersungguh-sungguh ladangpentemakm


nengusalakan
Iembudagingdi selatan
tanahair.Merekaterusbersatu adalombuyangmatiakibat
hatiwalaupun
s€rangan penyakit.
sejenis Keadaan ini ibarat
A bukitsamadidaki,lurahsamadih.uuni.
B genggam jadi arang.
baraapi biar sampai
C jika tidakdipecahlan ruymg,manakan dapatsagunla.
D biarputihtdang,janganputihmata

02tl [Lihat sebelah


ST]LIT
Sodm 3l - 35
Bacq petil@n cerpen di bawah dengan ,eliti, kemudianjowab soalan-soqlan berihtnya pilih
jawapan yang p&ling s€suai.

Mataharibaru sahajamenjengukdi sebelahtimur, Cahayanya pun belumsempat


meoghabiskan s€muaembulyangadadi hujung<laul Kailcaitulahakumeni4galcn runah
dengan azambanr
'Kamu lelaki,Mat. Mesti
tabab.Mat Jeninabadduapuluhm€stiberani!',
"Aku berhijrahuntukmemburu kejayaan!,'j€rit
batiku
Setelah akumen€muiCikguRosli,karniprurmenaikibas,menujuke kota.Aku asyik
melontarkan pandangan ke luar tingkap.Pokok-pokok danrumah-rumah di kiri kananjalan
bolari-larike belakang.
'Tangan b€rsedibMaLNabipunberhijrah apabiladiganggu
orangnusyrikindi Makklr
D Madinabbagindamencapai kejayaan c€merlang,"kataCikguRosli.
"Siapaehq di KampungKelapaCondong kamudiejek-ejehtetapidi kotaDantikamu
berjayr?'
- Sebelum mataharitegakdi ataskepala,kami sudahsampaidi kot4 danlangsung
ke
RestoranSeleraTerbukaCikguRoslimemperkenatkan akukepacla
abangrya,Haji Sapudin.
Orangnyapendekdangempal.Kulitryaagakhitam.B€rmisainipisdanadajanggutsej;mput.
Air mukar)€nampakmeffa
"Selanatdabngke kota!"ucapHaji Sapudinketikamenjabattangad:u.
Aku haryatersenyum.
"Orangmudamacamkamubolehberjayakalauberanimengharung cabarandi kota
besarinil" kata}Iaji Sapudinlagi.
"bsya-Alla[ salaakancuba!"Semangat
di dalamdadakumakinrnurl,ala.

@ipetik dan diubahsuaidaripadacerpen


"Hikayat Mat Jenin", ar ologi Anak Burni Tercint4
Tingkatan3, Dewan Balusa Pustaka)

3f ApakahDasihat
CikguRoslikqada Mat Jenir?
A Belajarben:ngguir-smgguhsehinggalulusdengancemerlang
B B€rusalEd8ntabahuntr:kmengubah nasibhidup
C Janganrnempedulikanejekanrakan-rakannya
D Berusahadenganbantuan }laji Sapudin

32 P€m"takan]'angdapatdikai&andenganCikguRosliberdasarkan
petikandi atasialatr
A r4iin
B berdri
C pdhdir
D peoyay-g

02tr [Lihat sebolah


SULIT
02tl

33 petikan,Mat Jeninbemzamuntuk
Berdasarkan
A mengejarkejayaan
B menjadipengusaha kilang kelapa
C mengembangkan pemiagaannya
D melar{utkanpelajamrmya

Matahari bdru sahaja mcnjeaguk di sebdah tirntr

34 Unsurgayabahasadalamp€tikandi atasialah
A simile
B metafom
C hiperbola
D penonifikasi

35 Apakahpeleraiancspen HikayatMat Jenin?


A Mat Jeninbedayamernbularestorannya sendiri.
B Haji Sapudinmenyerahlanrestoramyaurhk diwuskanoleh Mat Jenin.
C Mat Jeninberjayamembukasebuahlagi cawanganre€iorarnya.
D Mat Jenindan Cikgu Rosli menjadirakankongsiperniagaan

02tl [Lihat sebelah


SI'LIT
SULIT 10 02tl
Soalan36 - 40
Baca syair di bawah denganteliti, kamudianjqwab soqlqn-soqlqnyong befihhVq- pillh jowqon
/arg palitrg sesuri

SYAIRMUNGKIRJANJI

Tuanberjanjiberpegangtangan,
Mengakubersama menyingsinglengan,
Tidakpedulitegahdanjangan,
Umpama sungaltiadaberhalangan.

Tetapiakhimyaapalahsudah,
Beb€rapa lamatanganmenadah,
Rupanya tuanmeluahkanludah,
Umpama blawakbercabanglidah.
lidEkkahingattuanbsrkata,
Mahubersama hinadanleta,
Daripadahidupb€rputihmata,
Bierlahiulang
tsrcampek kekota.
Tidakkusangka tuantakingat,
Umpama lebahmembuang sengat,
Bilatorasaapiyanghangat,
Lekasbenartuan mer€ngat.
Kalaubegituakub€rpesan,
Riwayat kitahapuskankesan,
Supaya tidakberhati
bosan,
Hilangsegalaresahdanresan.

PuisiMelayu
Klasik,1991.
OscarBookInternational.

36 Berdasadcan
rangl<ap
keduaSyairMungkirJanji,apakahsikapsahabat
penyaityangdapatdilihat?
A Seorsng
yangseringberdoa.
yangseringmenipu.
B Seorang
yangtelahberpalingtadah.
C Seorang
D S€orang
)"ng tekh melanggarperjanjian.

02tl pihat sebelah


SI]I,IT
11 02tl
37 BariskeduarangkapkeempatE?ir menggunakan
gayab€lusa
A peribahasa-
B metafora-
C peNonifikasi.
D p€dambangan

Daripada hidup berputih mata,


Biarlah tulang tercampak ke kota,

38 Apakahlang dimaksudkan
olehpenyairtentangbadsdi atas?
A Sanggup
matidaripada menghadapi kesedihan.
B Saqgupmeningigalkankampung daripada
menanggung
kekecewaan"
C Sanggup
membunuh sahabatsendirikemnakecewa,
D Sanggup
melarikan
diri keranadihina.

39 SyakMungkirJanJimengutarakan
pengajaran
A janganmudahterpedaya,
B janganmudahberasakecewa.
C jangancepatberasasangsi.
D jangancepatberubahhati,

40 WatakpmyairdalemSyakMungkfuJanjiialah
A panasbaran
B pendendam
C pemuah
D penaaf

KERTAS SOALAN TAMAT

o2tl
SULIT
SULIT 02n
02D
Bahasa
Melayu
Kertas 2
0gos
PEPERIKSAANPERCUBAAN
2009 PENILAIAN MENENGAII RENDAH
NEGERI PERAK
2 jam 2009

BAHASA MELAYU

KERTAS 2
Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAIIU

I Kertas soalan iki mengandungiempatbahagianiBahagianA, Bahagian B, Baha$n C dan


BahagiaDD.

2 Bahagian A terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A(i) dan Bahagiaa A(ii). Anda
dikehendakimenjawab ked\ -d\a bahagian telsebut, Bahagia\ B dan Bahagian D juga
mesti d|awab. Manakala Ba\agian C memputryailimq pilihqn soalan dqn anda dimiia
supayamenjauabtatu soalansahaja.

3 Anda dinasihati supayq mengambilmqsa 40 m|nit untuk menjqlaqbBah^gi.in A, 25 minit


untuk Bahagiat B, 45 minit untuk Bahagian C dan l0 minit untuk Bahagi^t D,

4 Bahagian C mempunyqilima pilihan dan anda dikehendqkimenjqwqb satn soqlan sahaiq.

5 BahagianD juga tidak mempunyai


pilihan.

Kefias soalanini rnengardungi4 halamanbercetak

02D
[Lihat sebelah
SIJLIT
BahagianA (i) | Ringkasan
120narkahl
Bacapetikan di bcrwahdenganteliti. Berdasarkanpetikan tersebut,tulis sebuahringkasantehtang
kepetrtingan pelancongan di Malaysia. panjartg fihgkasan anda hendaklahtidah melebihi g0
patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakanayat sendbi tanpa mengubahmaksud
artl petikan.
Tndustripelaacongandi Malaysiadidapatimempunyaipotensibesardan marnpumenjadi
. satu
ekongmibaharuyangmenguntungkan, Hal ini demikianberdasarkanalamsemula jadi danbaryak
:uTqer
lagi dayatarikanlain yangterdapatdi negaxakita. setelahpelbagaiusahadijalarkanolehpihak kerajaan,
kini industi pelancongnberkembang maju danmerupakan surnberpendapatankeduaterbesarbaginigara
kita.
Pelanconganmenjad:L penggerakutdma tokaftrr wang asing.Kedatanganpelancongasingke
Malaysiaakan memberikanpulangantukaranwang asing denganmudah dan banyak.peiancoigan
merupakansalahsatuindustriyangmemerlukanramaitenagakerja,Hal yangdemikianmemperlihatkal
bahawasektorpelancongan akanmembukabanyakpeluangpekerjaan.
Selainitu, perkembangal industdpelancongan akanmeningkatkan permintaantenagakerja yang
terlatihdanberpengalaman dalamindustriini di peringkatpengruusan danpenyeliaan.Caonganietuia
mahirdan separamahirjuga akanmendapatpeluangunrukbekeia dalamsektorini.
Seklo(pelancongan akanmenariklebih banyakpelaburanasing.Kegiatanpelancongan yangaktif
akan memudabkankerajaanmenarik lebih ramai pelaburasinguntuk melabu di negar; ini. tidang
pelancongan_yang berkembangpesatjuga akanmembukapeluangpemiagaanyang luaskepadarakyal
tempatar'Melaluipelancongan, akanwujudlahpemiagaan berbentukperkhidmatan samaadauntuk
penginapan mahupunpengangkutan, pemiagaan makana4hasilloaf, pemiagaan di pusat_pusatbellbelah
dan sebagainya.
Industripelancongan juga akanmembolehkan Malaysiamempromosikan
_.. Foduk tempatanagar
dikenalike senta dunia,Produkkeluarantempatansepertihasil kraf, makananringandaripadaindusti
kecil dan sederha.n"a
(lKS) dan pelbagailagi akante*enal di peringkatantarabangsa melalui pelancong
yangberlcrqjungke negaraini,
Jelaslah
baharaindustripelancongan sememangnya satuindustriyangamatpentingdalammenjana
ekonominegarc,baik untuk jangka pendekmahupunjangkapanjang.Usahayang padu antarasemua
pihak termasukmasyarakatarnatdiperlukankeranaindustri ini mampumemberipulanganyang besar
kepadapembangunan ekonomiindividu,kelMrg4 rakyatdannegara.

@ipetik dan diubahsuaikan


daripada
DewanSiswaApril 2007)

BahagianA (ii) - pemahaman


110na*ahl
Berdawrkanpetiktn Bahagian A(i), jturab soalan-soalanyang befikut denganmehggunakenayat
anda sendiri.
I Nyatakanmaksudrangkai katapenggerakulama?
12narkahf
2 Apakahjelis pemiagaan
yangakanwujud denganberkembangnya
sektorpelancongan
di negara
kita?
14 nukahl
3 SebagairakyatMalaysi4apakahsumbangan
yangbolch atrdabeikan untuk membartuindushi
pelancongannegaxa? 14narkahl
02D
[Lihatsebelah
S{,'LIT
BahagianB
[20 narkahl
Lihat gambat di bowah denganteliti. Huraiknn pendapat anda tentang kebaikan mengamalkan
sikap prihatitr dalam kalangan masyarakat panjangtya huraian anda hendaHa, fidak melebihi
120patah perkafaan,

MASYARAKATMALAYSIA YANGPRIIIATIN

I Menziarahipesakit

02t2
ll,ihat sebelah
STJTIT
SULIT 4 02t2

BahagiatrC
140narkahl
Pilih srtrr daripadasoalan di bctwah.Tulis sebuahkarunganyang panjangtya lebih daripada 180
patah perkataan.

l. Andatelahmernperoleh kepuhrsalyangc€merlang
dalamPenilaianMenengalRedah hasildaripada
persediaanawal sebelummendudukipeperiksaantelsebut.Tulis sepucuksuratkepadankan anda
untr-rkmenceritakan
persediaan
yangtelahandalakukan.
Sediakansurattersebutselengkapnya-

2. Gejalacetakrompakmemberiimpak negatifkepadamas)"rakatdan negara.


Huraikanlangkah-langkah gejalaini,
rmtukmenangani

3. Sejakakhir-akhirini, kebakaranseringberlakuyangmengpkibatkan
kemusnahanhartab€ndadan
mengorbarkan nyawamanusia.
Berikansebab-sebab berlahmyakebakarandi negarakita.

4.
Hukumanm€rotanpelajarperlu diwujudkansemula
di sekolah-sekolah

Jelaskarkebaikanpclal$anaanhukumantersebut,

5.
Pulau parda! jauh ke tengah,
Gunungdaik bercabangtiga;
Harcur badan di kandung tanah,
Budi yang baik dikenangjuga,

Pantundi atasmernbawamalGudketinggiannilai budi dalammaslErakat.


Andadimintamenu.liscerpenberdasarkan
nilai muri yangdisampaikan
oelalui pantu di atas.

BahagianD
ll0 markahl
Jawapanandahendaklahberdasarkan
sebuahnovel yanglelah andakaji sepertiyang b€dkut:
(i) Aku Anak Timur, karyaRaja Sabaruddin
RajaAbdullah

(ii) Kapten HassanWira Bangsa,karyaHarun Johari

Gi) Merdekal Merdeka!, karyaA. RahmanHanafiah


Pengarangsentiasamenyelitkanpelbagaipengajardn dalamsesebuahnovel.Berdasarkan novellang
telah andakaji, jelaskar tiga pengajaranyang a.ndaperoleh.Bagi setiappergajarar tersebul,
bedkancontohpedstiwayangberlaku.

02n KERTAS SOAIAN TAMAT


SIJLIT
SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAi\I PERCUBAAN PI\dIi 2OO9
JABATAN PELAJARAN PERAK

Skemajawapankertas I

Bil. JawaDan Roiukan


L c Irnbuhan
2. PenseadaanKata AdieLlif
3. Kata Bantu Rasam
4. B Kata SendiNama
5. c PemilihanKata
6. B lstilah
7. D Imbuhan Piniaman
8. D PemilihanKata
9. B KataHubuns
10. c PemilihanKata
1l D Imbuhan
Penseunaan
12. c KataSendiNama
13. KataBilangan
14. B Kata SendiNama
15. Penssunaan
Kata
16. c Kata
PensP.llnaan
11. D lmbuhan
18. KataSendiNarna
i9. c Relatif
Kata HubunEPaniansan
20. B Kata SendiNama
21. D KataPemeri
22. D Penssunaan avat
Pensgunaan
avat
D Penseunaanavat
25. B Penggunaanayat
c Penggunaanayat
2'7. B Penggunaanayat
28. c Peribahasa
29. B Peribahasa
30. Peribahasa
3l B Cemen-HikavatMat Jenin
Pemahaman
32. c PemahamanC€rDen-HikavatMat Jenin
PemahamanCemen-HikavatMat Jenin
D PemahamanCemen-Hikavat Mat Jenin
35. c Cemen-HikavatmatJenin
Pemahamao
D PujsiTradisiona!Svair
Pemahaman MunekirJanii
37. Pemahaman
Puisi Munskir Janii
Tradisional-Syair
38. B Pemahaman MungkirJanii
Pusi Tradisional-Syair
39. D Pu si TradisionafsyairMunqkirJanii
Pemahaman
40. D Pemahaman Munskir Janii
PuisiTradisional-Syair
SULIT
Garis Panduan Peneriksa Bahasa Melata Ke.t6 2 Perctlbaan PMR

0212
Bahasa
Melayu
Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN
2009 PENILAIAN MENENGAII RENDAH
2 jam NEGERI PERAK
2009

BAHASAMELAYU

KERTAS2

Duajam

SKEMA JAWAPAN

0212 @ Hak Mitik JpN per{k


2008 SULIT
SULIT Ga.b Pa,.taanPehetiksaBahasa
MeldyuKe'jas2 Petcub@6
PMR

BAHAGIAN A
RINGKASAN DAN PEMAHAMAN
( 30 MARKAII )

SOALANBAHAGIANA (i)-(20MARKAH)
MERINGXASKAN KARANCAN

A. Perktrt yaDgperlu dib€ri perh$tisn:

- Balasa dirilai secaraimpression


- Tandakankesalahanbahasa
- Kesalalnnejaan- tidak ditolak markah
' Markahbahasal0
- Markahisi 10

B. Pemeringkatan
markah

MARKAH BAHASA(IO} MARXAII ISI (IO)


PERINGKAT
BAIIASA MARKAH ISI MARKAq
Sanqatbaik Baikdanlancar 9-l0 5 9- t0
Baik ' 7- 8
Masihbaikdanlancar 4 7-8
Sederhan6 Memuaskan/ kuranglancar
3
Lemah Tidakcekapdanmenyalinbulat.bulat
t- 4 t-2

C. SkemaJswaFn Ringkqsrn

Dihanppelajardapat
menulisminimun 5 isip€nting,

hi p€oting:
CadangaD

Kepentingan peldhcongan di Molalsia

l. Menjadisatusumberekonomibaharuyangmenguntungkan.
2. Merupakan sumberpendapatan keduaterbesar
baginegarakita.
3. Menjadipenggerak rtana tul€ranwangasing.
4. Membuka banyakpeluang pekerjaan.
5, Meoingkatkanp€rminta$tenagakerjaya[g terlatihdanberpeDgalaman.
6. Golonganpekerjamahirdansepara mahirjugaaksLnmendapatpeluanguntut bekerja.
7. Menariklebihbanyakpelaburan asing.
8. Membuka peluangpemiagaan yangluaskepadarakyattempatan.
9. Membolehlan Malaysia mempromosikan produktempatan.

0212 @ Hsk Milik JpN persk 200t SULIT


SIJLIT Gatir Pandufu p%etiksa aahasaMetd|raKe.las 2 per.aboan pMR .

BAIIAGIAN A (ii). PEMAIIAMAN

l. Maksudrangkaikatapenggerdkatama ialahs mbetaktor penting. (2 ma*ah)

yangakanwujuddengarberkembangnya
2. Pemiagaan sektorpelancongandinegarakita ialal...
pemiagaanberbentukperkhidmatansamaada untuk penginapanmahupunpengangkutan
(2 markah)
. pemlagaanmaKanan (2 matrktu)
. pemiagaan
hasilk-raf (2 ma*ati)
r pemiagaan
di pusat-pusat
belibelah (2 markah)

(pilih mana-manaduajawapan)

3. Sebagailakyal Malaysia,sumbanganyangbolehsayaberikanuntukmembantuifldushi pelancongan


negaraialah,..
t melancong dalamnegara/tidek melancong
ke luarnegara (2 markah)
. menjadirakyatyangberbudibahasa kepadapelancong
untukmemberikeselesaan
(2 ma*ah)
. meqiagakebersihanalam sekitar (2 markah)
(pi lih ndna-maha dua j awapan)
Aawapah lain yang sesuai boleh diterima)

02/2 @ Hak MirikJPN Perlk2oo9 gULII


SULIT Gans Ponduin Phhikta BahasdM.tata Kc,tas 2 Pu.ubaan PMR
4

BAHAGIAN B
KARANGANBERDASARKAN BAHAN RANCSANCAN
( 20 MARKAH )

PERINCKAT/ MARKAH CIRI-CIRI KARANC4N

'l Penggunaan kaladanayatgranratis


,, Pengglnaankosakata luasdan tepat.
.:. Penggunaan ejaandantandabaca.
.:. Terdapatkesalahan yangkecildalamp€nggunaan
A(16-20) kata
.' lsilepatberdasarkan lugasan
.:. Huraianisi luaransepcrtifendapalulasan'cadangan
dankesimpulan sesuaiscrtaberk€n]ban8
* Pengolahan menarikdanberkesan

Pengguaankosakata tepat.
{. Tcrdapatkesalahan yangkecildalampenggunaan
kata,ftasadanayal,
'Ierdapatkesalahancjaandantandabacayangkccil
u( -ls) lsimasihtepalberdasa*anbahan.
Huraianisi luaranscP€nipendapat,
ulasancadangan
dankesimpulan kurangdikembangkan.
Peneolahan mcnarik.

.:. PcnggLhaan kosakata(erhad


.:. Terdapa( kcsalahan yangkctaradalampenggunaan
kala,fiasadan ayat,
c(6-r0) .:. Kcsalahan ejaandantandabacaketara.
* ki kuranglepalbcrdasarkan tugasan.
.:. Huraianisi luaransepenipendapat,ulasan,cadangan
dankesimpulan tcrhad.
+ Penaohhan tidakmcnarik

.:. Keseluruhanjawapanmenggambarkanpcnguasaan
D (| - s ) tidakcekap.
bahasa
t Isi kaburdantidakberkaitand€ngantugasan

02/2 ad Hak Mirik JPN Perlk 2oo9 SULTT


SULIT GadsP@e/ot Peuiksa Bahatalldala Kdat 2 Ps.ub@ PMA

SOALAN BAHACIAN B -20 MARKAH


(ARAI{GAN BAIIAN RANGSANGAN

CADANCAN JAWAPAN.

Tugssan : Huraikan pendapat anda tentang keb^ikl,I| metrgamalkan sikap prihrtin dalsm
kalangan mesyarakat

CrdaDgarJewrpan:

Pendahuluan

. MasyarakatMalaysiaterkenaldengansikappenyayangdan prihalin.
. M€rekatidakteragak-agakuntukm€nghulurkanbantuankepadaorangyangmem€rlukan
samaada
daaisegitenaga,masamahupunwangringgit.

Isiisi yangdicadangkar(Kebaikan)

. Dapatmeringankan yangditimpakesusahan
bebankewanganmasyarakat
- mangsabanjirbiasanya hartabcnda-
kehilangan
- orangsakitmemerluk6nwanguntukmendapatkan rawatan.

. perasaan
Dapatmefedakan orangyangditimpamusibah/bencana
- orangyangsakitakan.asalegaapabilaadasahabat
atausaudarayangmenziarahi
- merekamerasakan masihadaorangsayangdanprihatinterhadapnasibmereka

. Dapat mewlrjudkan
keharmonian / perpaduan
dalarnmasyarakdt kaum
- bantu-membantuantamkaum
- orangyangberkemampuan membantu golonganyangmiskin

. Dapatmamupuksemangat
bekerjasama
:
- Mewujudkantabungmangsabencanaalarn/ pesakitkronik
- Mi nbcrsihkandanmembinarumahmanssabaniir

KBimpulan i

. Sikapprihatinp€rluterusdisuburkan
dalamdiri masyarakat kita.
. Masyarakatkita akanhidup dalamkeadaanyang lebih sejahtera:

0212 @ H{k MirikJPNP(r,k 200e SULIT


SULIT GonsPo,.!wn ?wnksa aah6a Meldvufie/16 2 P.tcubotunPr[R

DAHAGIAN C
KARANCAN RESPONTERBUKA
( 40 MARKAH'}

PERINGKAT PENCAPAIAN DESKRIPSI

'! P€nggunaan p€lbagaiayat majmuk gmmatistetapi


terdapat Yangminimum
kesalahan
.:. Penggunaan dantandabacaydng b€tul.
.:. lsi rel€vandenganhumianyangj€lasberserladengan
(34-40) contohyangsesuai
.:. Peneolahanmenarikseriaberkesan
.l Pemirengeanan sesuaidanforma!menepalikehendak
tugasan-
.! Terdapatpenggunaan ungkapan yangmudahs€peni
oeribahasa.

.:. P€nggunaan pelbagaiayatmajmuk gramatistetapi


kesalahan
terdapat Yangminimum
.:. P€nggunaan ejaan tandabacabetul.
dan
B(2?-33) .:' Penggunaan kosakata luas
.t hi relevan,huraianjelasb€rsenadcngancontoh,
* Psngolahanmenarik,pemerengganan sesuaidan formal
menepatitugasan.
t Terdapa!penggunaan ungkapan yaogmudahseperti
ocribahasa

* Penggunaan ayat majmuk gabungangmmatistelapi


kesalahan
terdapat Yangminimum.
.:. Terdapatkesalahanyangminimumdalam Penggunaan
ejaandanlanda baca.
c(20-26) .:. Penggunaan kosakataumumdanlerdapatkesalahan
}lng minimum.
* Isi rel€vandanhumianmasihjelas,
.:. Pangolahanmasihmcoarik pemetcnggananmasih
scsuaidanformatsesuaimengikuttugasan

,r Pengglnaanayat mudahtetapi terdapatkesalahanyang


mnlmum.
* Terdapatkesalthanyang ketaradalampenggunaanejaan
D( 13-19) dantandabaca,
I Isi masihrelgvanretapi huraiantidakjelas
* Pengolalankurdhgmenarik,pemerengganan kurang
sesuaidanformat kur6ng tepat/format bprcampuraduk.

E(01-12) * Keseluruhannyamenunjukkn penggunaankata dan ayal


yangtidak gramatis.

* KaranganBerformat : Maksimtun2 ma*ah akanditolak bagi kesalahmformat'


'* Kcsal;tan Ejaan : Maksimum2 ma*ah akanditolak bagi kesalahanejaan'

SULIT
0212 @ Hek Milik JPN P.rak 2009
SULIT PMR
GarisPanduraPerutiksaBahasaMelala I{e''6 2 Percubaah

BAHAGIAN C ( KARANGAN RESPONTERBUKA ) _30 MARKAH

CADANGAN JAWAPAN

SoalanI

Andatelabmemperolehkeputusanyangcemerlangdalan PenilaianMenengahRendahhasildaripadapersediaan
awal
sebelummendudukipeperiksaan Tulis sepuculsurarkepadarakanandauntukmcnceritakan
tersebut. yang
p€rsediaan
telahandalakukan.
surattersebutselengkapnya.
Sediakan

Formrt :

Suratkirimantidakrasmii

Pendahuluan:

. bertanyakhabardan perkembanganpelajaran
. menceritakankejayaandalampeperiksaan.

Isilr
. merancang.iadual waktubelajar
. belajarlebihsist€matik

Isi2:
. diet pemakanan
mengamalkan yangseimbang
. aktivitisenaman
melakukan atauriadah

lsi3:
. dansistenatik
membuatulangkaji lebihterancang
. m€ngikutikelastuisyenintensif

lsi4:
. persediaan
mentaldanrohani
. mempunyai k€azaman yangtinggi
. yang
semangatjuang tinggi
. mohonrestu ibu bapadanguru

Penutup

. berharaprakannyaakanmencapaikejayaancemerlang
. Salamuntukkeluarga

02/2 aOltak MirikJPNP€rak2oo9


SULIT
SULIT Gons Pdh.luah PemenksaB'h6a Metalu Kenas 2 P.t.ubaaa PMR

Soalan2

dannegara.
masyarakat
Gejalac€takrompakmemberiimpaknegatifkepada
Huraikanlangkah-langkah gejalaini.
untukmenangani

Perdahuluan:
. gejalac€takrompakseringkali dipaparkan
di mediamassa
. persoalannyamengapakah gejalainiterusmenular

Isil:
. kegiatantersebut
individutentangkeburukan
kesedaran
. hcndaklahmemulaukan
pengguna barangcetakrompak

Isi2:
. kerjasama kegiatancatakrompakkepadaPihakberwajib
untukmelaporkan
masyarakat

Isi3:
. penguatkuasaan
undang'undangolehpihakberkuasa
. pemantauan
olehpihakberwajib

P€nutup:
masyarakat,
kerjasama berlakunyacetakrompak
pihakkerajaandanpemilikbertindakmencegah

Soalan3

seringberlakuyangnengakibatkan
Sejakakhir-akhirini, kebakaran hartabendadal
kernusnahan
mengorbankan nyawamanusia.
Berikansebab-sebab
berlakunya di negarakita
kebakaran

Pendahuluan:
Pepatah dibuatkawan,bila besarjadilawan."
m€nyatakan'k€cil-kecil
Kebakaran
mengakibatkan kehilanganjiwadanhartabenda.
Banyakperkaraya,rgbolehmenyebabkan berlakunyakebakaran

Isi l: Kecuaianmasyarakat.
. tidakberhati-hati
menggunakan alatanelektrik,lilin, ubatnyamukdanlainlain
. menggunakan alatanelekrik yangberkualitirendah
. carapenyimpanan danpenggunsan tidakm€ngikutperaturan
. membakarsecaraterbuka

Isi2: Masalahsistempendawaian
. penggunatidakpekakeadaan atautahappendawaianyangdiSunakan.
. pendawaian yang
tidak mengikutspesifikasi ditetapkan

Isi 3 : Kecuaianpemajudankontruklor
. tidakmemenuhiarahanJabatanBomba
. sikapinginmendapatuntungyang lumayan

0212 @ Hrk Mnik JPN Pe.ak2oo9 SULIT


SULIT Gart'P.nduanP.mqikd Bahatattt trysK.rtt' 2 P.rdtboonPMn,

Isi4:
. Pengusalaharammenggunakan
elellrik domestik

K€rimpulaE:
alatanelektrik dan tidak melakukan
Masyarakatperlu lebih berhati-hatisemasamemasalqmenggunakon
pembakaranterbuka.
Menyediakanalatanpemadamapi di tempatyangsepatutnya.

Soalan4
'Hukurnanmerotanpelajarperludiwujudkan
semuladi sekolalFsekolah"

Jelaskankebaikanpelaksanaan
hukumantersebut,

Pendrhuluttri
. merotansuatubentukhukumankepadapejardibangkusekolah
. perlu dilaksanakanuntuk tindakanyangsegerd

Isi I
memberikan kesedamn yangmendalam kepadapelajaryangterlibat
wujud rasam6lu,kcinsafandan rasaperit dirotan
serikuntukmengulengiperkaratersebut

Isi 2
memberiiktibar kepadapclajaryanglain untukmclakukanperbuatanmelanggaribalasan
menjadihadbatasan atausempadan

Isi 3
pelajarlainmengulangi
mendidikdanmengelaklan
hukumanmerotanlebihbersifatmengaja!,
yangsama
kesalahan

Isl 4
. kesalahanberattidak berkesanmelainkandirotan
. kaedahmerotanlebihberkesan

Petrutup!
hukurnanmerotanrelevanseandainyakaedahlain tidak memberikesandan perlu mengikutproseduryang
dit€tapkanoleh kementerianpelajaran.

0212 @ Hak Mirik JPN P.nk 2009 SULIT


SULIT A.d' Pa/'&@nPa,'atb B'r'',,,ot4atry ra',' 2 P.tc'bflaPu&
l0

Pdru pand&! jruh kGt€lgrh'


Gurug drik bercabatrgtigr;
Ihrcqr brdan di kndutrg tuah'
Budi yang brtk dikenarg juge.

nilaibudidalommasyorakat'
Pant$ di atasmembaw.makludketinggian
melalui
Andadimint menulisc€rpenHasarkan nilaiflrmi yangdisampaikan
Dantundi atas,

Isi :
. Pelajardapotmenceritakant€ntangcarab€rtudimel.lui kE€dah / pcm€rian
Penceritarfl
tentsngdirinyaaiauorangl.in.
. kepad!malqudpantmdi at r'
P8ltikaflc6ita ters€bumeqiurus

SUIIT
0?2 @ Hd( Milit JPNP.r.r 2oo9
Garis Panduan Puuikso Bah6a Metalu Kertar 2 Pe'cvb@n PntR
ll
SULIT

SOAI.AN BAIIAGIAN D - 10 MARKAH


( KAJIAN NOVEL }

a. Peraturanmafkah

i, Jawapan berdasarkan noveltingkatan1,2 atau3


ii. Pengajaran ) (1 markahuntuksatupengajaran)
iii. Bukti ) (l markahuntuksatubukti)
iv. Markahmaksimum- 6 markah
v. Markahbahasa -maksimum4 markah(secaraimpression)
vi. Maksimurr narkahkeseluruhanl0 nlarkah
vii. Pengajaran danbukti yangbersesuaianbolehditerima

CADANGAN JAWAPAN

AKU ANAK TIMUR (Tingkatan l)

Bil PcDgajaran Bukti

l ZarinascdarMalaysiaialahtempatyangpallng
Kila meslilah cintaakat
memilikisemangal dengannegara
sesuaiuntukdirinyaberbanding
tanahair. luar.

2. antara
Kita mcstilahhormal-menShormati MevrouwD€ vries (tuanrumahsewalln AIi)
sat! samalaitr. adatdanbudayaorangTimur.
,ncnShormati

l. Zarinatidakmendengarnasihatibu bapanya
Kita sewajarnya
mendengar nasihatorang supayatjdakterusberkawandankeluardengan
yanglebihtua darip.dakita. Niek.

4. dengansesiapz
bersahat'at
Kita sepatutunya Zrrina tidakkisahberkawandenganNiek
puntanpamengira wamakulit. walaupunberlainanbangsadanagama.

5. PuanRosdanEn Ali menasihati Zarinosupaya


prihalinterhadap
sentiasa
lbu bapahendaklah tidak berkawandenganNiek kerana
pergaulananak-anaknya. bimbangkan keselamdtannYa

SULIT
0.2/2 a rt.l l\ririrJPNPc,rl' 2oos
SULIT aa s Pahduan Pherikso BahasaMetalu K.rtas 2 percabaan pMR t2
KAPTEN IIASSAN WIRA BANGSA (Tingkatan2)

Bil Petrgajaran Bukti

Kita hendaklahberanimenentangmusuhyaDg KaptenHassanberanimenentang pengganas


komunisdalambeberapasiri pertempuran
yang
mengancamkeselamatannegara,
berlaku.

2. KaplenHdssanbcrjd)cinengelakkandirin) -
Kitajanganlahmndahterpedaya
dengan
godaanyangakanmenghancurkan daripadadigodaoleh Ah Moiyang menjadi
diri kita.
pcngintip pcngganaskomunis.

3. KrprenHas.inridik I.rpaunlul menuna;kan


Kita mestilahmenunaikan
segalaperintah
Tuhan. tanggungjawab sebagaiseorangIslamwalau
beradadi hutan.

4. Kaptenl{assantctapmahumcndudukiujian
KitajangaDmudahberputusasa. untukkenaikanpangkatwalaupuntelah
beberapakaligagal.

5. KaptenHassantabahmeneruskan
Kita perlutabahmenghadapi
segaladugaan
walaupun
kehidupannya semuaahli
dancabaran,
dibunuholehpengganas
keluarganya konrunis.

MERDEKA:MERDEKA:(Tingka(an3.1

Bil Pengajaran Bukti

PendudukKarnpung
TerasJeDangbersatu
hatl
Ki(ahendaklah
hidupbersaru
padu. membiDakububagiDrengelak
serangan
musuh,

2. Kudintetapcekaluntukmeneruskan
Kitaperluc€kaldalammcnghadapi
dugaan. ucapannyawalaupundiamenerima
berita
kematianbapanya.
L OrangMelayugigih berusaha
untuk
Kita perlugigih bcrusaha
untukm€ncapai
menggagalkanpenubulunMalayanUnion
kejayaan.
sehingga
berjaya.

4. Mak Bibahsanggup menyumbangkan


wang
Kitamesrilah sanggup
berkorban
demitanah
a,r terclnta. hasiljualankuih-muihnya
kepada
pejuang-
pejuangPersatuanPahlawanKemerdekaan.

5. Kudin b€ranimelibatkandiri dalamusaha


Kita mestilahberani berjuangmenentang
pengganaskomunis. menentang penggganas komuniswalaupun
baruberusiai5 tahun-

02/2 @ Hak Mitir JpN per!k 2001 SULIT