You are on page 1of 12

45tl

45t1
Pendidildn
Islam
Keitos I PEPERIKSAAII PERCUBAAN
Ogos
PENILAIAN MENENGAH RENDAII
2009
2 Jam NEGERI PERAK
2009

PENDIDIKAN ISLAM

KERTAS 1

Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAIIU

ARAHAN

l. Kertassoalanini mengahduhgidluabahagianI BahagianA dan Bahagirn B

2. Jqoab s tt soalsn dafipadaBtha$an A dan semuasoalandaripadaBahagiat B


Kesemualimg toalah mestididrab.

3. SoalanhendaHahdijawabpada l@fiasyang disediahan

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

45tl Pihat sebelah


SULIT
SULIT , 45tl

BahagianA
[ 20 tldlkah I
Bahdgian ini mengahdangidn Nalan. J6$,ab sttn soalan s.lhaja.

l (a) Fiman AIah lilala:

r .ii ' -.:,


6,"piifl4iJ. uF!,,dJLe, e._yj )rPt.3.}.],C_JIJ

(2'7 . ttJ& Ji ,t-)


L€:,t-:7:,tiV6';J ;41

Ayatdi atasmenjelaskan,
Allah SWTMabaBedoasake atassehuamaklilukdi alamini.
(i) Senaraikan
dua kekuasaan
Allah SWTda.larnayatdi atas. 12tuarkahl
(ii) ..r-irltr "ai
& *.tt arr- u<uq , ;i.t>y
12malkah)
(iii) Jelaskan
dua ciri manusiayangakanbedayadi akhirat. [2 narkah]
(iv)Terangkan
duo hilonatkejadiansiaagdanmalamkepadamanusia. 14narkahl

O) SabdaRasulullahSAW :
' i ,. i..' "t .',..
Jl !-Jri. " . 1 : dre
Jl L-JLP -.Ltl J 4o .irl )4 )t -e -.r9 A' ;. , 5J -l -e

( +llUr 61JJ) !J$r 4*r\lt _N ) J L-- ,l r-l- ..


Berdasarkan
hadisdi atas:
(i) Nyatakandua cid ilmu yangberguna- [2 narkah]
(ii) Berdasarkan
hadisdi atasjelaskandua kesanburukorangyangmengabaikan
ilmu
pengetaluan 14narkahl
(c) Ttnispetikandi ba\r"hmenggunakan
tulisanjawi.

ll)
Islam telah memperkepalkan perlehbasaatr yangmenjaminkeadilandan
(ii) fiir
kesaksamaanseiigat secarateori danpraktikal.Rakyat vanq baibilane banesa.
(iv)
pelbagai agamadanideologidiberibak bersriaramenuntutkeadiJan.

[4 narkah)

45t1 ll,ihat sebelah


SULIT
SI,'LIT 45tl

2. (a) FimanAlah liula:

€ ;'ji; $.! u;7tu: ;i i ;'y' " ii r-u w: iu


"
( 23 , .Jl,"!r ;rr)

Ayatdi atasmelarEng
manusiamelakr*ankezaliman makliluk
sesama
Q) Apakahyangdimaksudkan
zalimterhadap
diri sendiri? f2 markahl
,", ..r,,6tt a-tt a+,1 ,rjUL.?
, a2t
jif$r2
12martuh]
(ii) Soraraikardua langkahuntukmendapatkar
keampurun
Allah SWT. 14narkahl

(iv) Temngkan
dua carayangandalakukanmhtk mendapat
ralrnatAllah SWT.
12markahl

(b) SabdaRasulullahSAW :

-':. 'i',.'.."'-,'I
( d- d-r..,
) ^-.4.t
al )
tur$
d
'b'

0) Berdasa*alhadisdi atas,nyatakanmaksudihsanterhadapbimtang.
[2 markah]
Qi) Temngkan
dua kepentingan
melakukan
ihsantefiadapbinatang.
[4 markah]
(c) Tnlispetikn di bawahmenggunakan
n:lisanjawi .

yargtidakberpandukan
Persahabatan peraturaisyarak,
akanmembawa
kepadaperpecahandankebuukankepadadid kita.

[4 markah]

45tl ll,ihat s€belah


SIJLM ,,
' LtL't
SIILIT 4 45tl
BalEgianB
[ 80markah]
Jawablemuasoalan

3 (a) BerimankepadaAllah
S\\4adalahsalahsatudaripada
rukrmiman.
G) Apakahyangdirnaksudkar
berimankepadaAllah
SWT? 12narkahl
G) Jelaskan
duaakibattidakmemperoayai
rukuniman. 14nmkah!
(b) WahpAllah SWTdikenalidengan
namakitabdansuhuf.
@ Apakahmaksudsuhu.fl 12narkahl
(i) Nyatakanduahujahal-Qumnsebagai
mukjizatkepadaNabi
MuhabmadSAW.
14narkahl

GDJelaskan
kesanberiman
denganal-Quran. 12narkahl

(c) QadakbqrnaksudketentuanAllah
SWTyangazaliterhadap
semua
makhluk.
(i) Nyatakanjenis-jenis
Qadak. 12narkahl
(i) Terangkan
duahikmahbedmankepadaQadakdanQadar. [4 natkahl
(a) Bersuciadalahasaskebersihan

G) Nyaukantigr bahanuntukbersuci. 13markahl


qubuldanduburselepas
@) Istinjakialahmembersibkan membuang
airbesar
aiaukecildengan
menggunakan
alatt€rtenhr.
f) Nyatakanduacaraistinjak, 12narkahl
(ii) Senaraikan
duabahanyangbaramdigunakan
rurtukistinjak.
12narkahl
(c) @ Jadualdi bawahrnenuqiukkanjenis-jenis
hartayangdiwajibkanzakat.
Ilarta diwaiibkanzakrt
I
2 Hasll pertanian
3 Emas,pemkdanmatawang
4
5
Lengkapkanjadualdi atas.
13na*ahl
(ii) Jelaskan
duakebaikan
AllahSWTmenetapkan asnafyang berhakmenerima
zakat.
14narkahl
oit Cadangkan duacaraandameningkatkan
keseda@ri
runatIslammengeluarkao
zakatharta.
12,na*Ithl

45t1 ll-ihat sebelah


SULTT
SIILIT

(d) NFtakanhukwnibadahdalamsituasiyangberikut:
(i) Ahmadmembasuh yangtakenanajisanjingdengan
seluamya enarnkalibasuhan
airbiasa.
11markahl
(ii) Abubertrayarnmurf
untukmenunaikan
solatmaghribsebelunmasuk\raknm]".
U na*ahl
CDKhatibdi TamalRiamembaca
khutbahJumaat
denganhrnyamembaca
satupotongan
dari
ayatal- Quan. ll markahl
Gv)Aminmenunaikan
ibadatpuasaramadan
tanpabersahur. ll na*ahl
(a) Dayakepimpinan
Rasulullah
SAWtelahterbuktisomasa
bemdadi Madinah.
@ Nyatakan golongan yangtelahmembantu peduangarRasulullah
SAWdiMadinah.
I markahl
(ii) Sena(aikan
tig. pengo$anan yangdilakukanolehmereka. [3 narkahl
6ii) JelaskanasaspeNaudaman
danperpaduanIslamsepertiyangdiamalkanoleh golonganitu.
p narkahl

(b) Saidatina
KhadijahbtKhuwailidialahistai pe(amaR sulullahSAW,
6) Berapakah
usianyaketikaberkahwin
dengan
Rasulullah
SAW? ll narkahl
(ii) ApakahkerjayaSaidatina
KhadijahRA? ll markahl
G) Nyatakan
duasifatperibadiSaidarina
Kladiial RA. 12narkahl
(iv)Jelaskan
duasumbangan
Saidatina
KhadijahRA dalampenyebaran
Islam. 14narkahl
(c) Susunsemulapotonganayata.l,Quran
di bawahmengikuttertibnyasepertida.lamal-euran.
Andadikehendaki
menu.lis
nomborpotonganayatsahaja.
(D
,i--- ' !. .:-.: o -,',,1:'
r* j. i.t . L:J a'-. -_l_u-J r . - .- . tl)
!:
'1',i
.|.;rJ. ..tl'ii
-:l-r,L.J -",: .:.'ii i, - : F ' t
I jt J/J-J1.1+ -;{1J1_1, t2l

}"i 7* $ 5""f1
13narL,ahl

;,i,ti .tki; n)
t;=iifii (,9'nii;S:i-, (2)
J\r*.G ir...tiI ;p (1,
"dtii 13 na*ahl
45tl
[Lihat sebelah
SULIT
SIJLIT

6. (a) Setiapunat Islam)€ng melakrkanibadatadalahurtuk mendekatl<an Allah SWL


diri kepada
SWT.
G) NyatakanduaadabketikaberibadatyangdimakbulkanolehAllah 14natkahl
(i) Terangkandua kelebihankepadaindividu muslimyangmemeliharaadab-adab
ketika
ibadatkepada
mengerjalan AIal SWT. [4 markah]

ft) kawarmyamelalarkanperkara-perkara
Kawanyangburukakhlaknyabolehmempengaruhi
vanstidak baik.

Berpandukangambardi atasjawab soalanberikut :

C)Jelaskanduakeburukan,jikamemilihkawanyangbun* akl al$ya. 14narkahl


(!) andabolehmengekalkan
Bagaimanakah yangbaikdandircdaiAllahSWT?
persahabatan
12narkahl
persoalan
(c) Islamarnatmenitikberatkan dalamsesuatu
atauberucap
adabketikabertutur majlis.

Salmai sedangbcrucapdalammajlis sambutanhari guru.


(t Apakahciri utamamajlis yangbaik? 12narkahf
(ii) Jelaskandua adabketikaberucapdalammajlis yangbolehrnenarikperhatiankepada
pendetrgamya.
f4 markahl
4slr KERTASSOAI,ANTAMAT
SULIT 45/r

SKIMA PEPERIKSAANPI,RCUBAANPMR PENDIDIKAN ISLAM 2OO9

No Markah
ContohJawapan
Soalan
l. (axi) . Menjadikaosiangdan malam l
. Mematikanorangyanghidup dan menghidupkanorangyang I
matl,
. Memberi rezeki. l
[ 2 markah]
(ii) Malam I
Hidup l
I 2 markahl
(iiD Taat dan patuhperintahAllah SWT. I
Menjauhi laranganNya. I
Melakukanamal solehdalamkehidupan. I
I 2 markahI
(iv) Mencarirezeki. 2
Menjalankan aktivitikemasyarakatan. 2
Berehatdaripada kepenatanbekerja. 2
Aktiviti bersamakeluarga. 2
Berjuangmembinatamadunnegara. 2
[ 4 markah
]
(bXD . Ilmu yangmemantapkan
iman/ akidah.
. IImu yangbolehmeninggikan
danmemartabatkanumatlslam.
. IImuyangmembawa kepadapengabdiaan
diri kpdAllahSWT.
. Ilmuyangmembentuk akhlakmulia.
. Ilmu yangbolehmenrbawa
kepadakejayaan.
I 2 markahI
(iD Hidupakanbinasa, 2
Sesat. 2
Ketinggalandalamaspekkehidupan. 2
Rugidi duniadandi akhirat. 2
Mundur. 2
Mudahditipu. 2
I 4 markah
I
(c) J,KlJj Ji.;t;r. 4lr l),r.-r

Ls)i \t4 o5l-* JL-i.5

,rt p tt-t-J J- 4-N'


[ 4 markahI

Lihat sebelah
45t1
SULIT

No ContohJawaPan Markah
soalan

2.(axi) Melakukan dosaterhadap hukum


Allah SWT/ melanggar
syarak/ melakukanmaksiat. [ 2 markah]

(iD I
Dirikami.
I
Yangrugl.
Orang-orang
t2rry&!],
(iiD Mengakukesalahan. 2
yangdilakukan
ataskesalahan
Menyesal 2
diri.
2
Menempelak
2
Betaubat. 4
f markah
I

(iv) oranglain.
Bertakuadil terhadap
Bertaubatdengqn ikhlas,
Berazam tidak akanmengulangidosayangdilakukan
Melakukan ibadatdenganikhlasdanscmpurna.
I
Membelanjakan hartapadajalanAllah SWT.
I
Berkasihsayangbersama keluarga.
[ 2 markahI

(bXD Mcmbuatkebaikansemasa iaitutidakmenyiksa


membunuh
kctikamembunuh penycnlbclihan
ataumcngelokkan menurut [ 2 markah
]
carayangsebaik-baiknya.

(ii) . tandasimpatisertahormatkepadabinatang.
Sebagai 2
. MenunjukkanIslamagamayangbertirnbang rasa 2
. Untukmendapat rahmatAllah SWT. 2
. Memupuksifatbaikdikalangan umatlslam. 2
. MembuktikanIslammengutamakan hidupuntuk
k€sejahteraan
2
semuamakhluk.
t 4 markah
I
(c,
.$t tjlr \ .rt1 (r Jit j\ it )rxr ar4 U .r".v"?j I
I
\ .J s;2, "iS ttlt-f \,:tr ;aij I
[ 4 markah I

Lihat sebelah
SULIT 45t7

No
Contoh Jawapan Markah
Soalan

3. (a)(i) . Wajibmempercayai Allah SWTyangmemilikisifat


keesaan
kes€mpumaan dalil naqlidandalilaqli.
berdasarkan [ 2 narkah ]

(iD . Terbataliman. 2
. Mudahmelakukan maksiat. 2
. Terdedah kepadaperkara-perkara
negatifsepertimalasbelajar
danmerosakkan hartabendaawam. 2
. MeraguikebesarandankekuasaanAllah SWT. 2
. Tidakmenghormati oranglain. 2
[ 4 markah
I

(bXD SuhufialahkalamAllah SWTyangdiwahyukan


kepadanabi-
yangmengandungi
nabidanrasul-rasul hukum-hukum
dasar [ 2 markah]
danberbentuklembarankertas.

(iD . Kekalabadihinggaharikiamat. 2
. Tiadasiapapunyangmampumenandinginya. 2
. Isi kandungan dankeasliannya.
al-Quranterjaminkgbena.an 2
. Ilmu al-Quranmerangkumi termasuk
semuabidang falsafahdan
sains, 2
. Bahasaal-Quranamatindahdantinggi. 2
. Sumberrujukanahli nahudansastera. 2
| 4 markah
I

(iiD . MendapathidayahdariAllahSWT.
. Mendapat fahmatdankeredaan Allah SWT.
. Mendapatketenteraman jiwa.
. Menjaminkeamanandankesejahteraan manusiasejagat.
r Melahirkanmasyarakatbe'ilmu yang mampumembangunkan
diri, masyarakatdannegara. I
I 2 markahI

(cXD Qadakmubram. I
Qadakmuallaq. I
[ 2 markahI

(iD Memantapkanakidahseseorang. 2
Menghindarkan perkaraharam.
diri daripada 2
Tidaksombongapabilaberjaya. 2
SabardanredadengansegalatakdirAllah SWT. 2
Tidakputusasawalaupungagal. 2
| 4 markahI
Lihatsebelah
SULIT 45/1

No
Contoh Jawapan Markah
Soalan

a.(aXi) Air mutlak. I


Tanahataudebu suci. I
Benda-benda kesatsepertibatu,kayu,tisu dan lain2. I
Bendabersifattajam untuk menyamakkulit binatang. I
[ 3 markahl

(bxi) Gunaair mutlak. l


Gunabendakesatsepertibatu,daunkeringdanlain-lain. l
Cunabatudandiiringiairmutlak. l
[ 2 markah]

(iD Bahanyangbertulisdenganayatal-Quran@ hadis. l


Bendanajisyangkering. I
Bahanmakanan atauminuman. I
Bendaberbahayasepertikaca. l
I 2 markah1

(cXi) Binatangtemakan. I
Perniagaan. l
Hartarikazdangalian. l
I 3 markahI

(ii) Mernperbaikitarafhidup, 2
Menarikminatterhadap Islam, 2
Mendapat kemerdekaan dengansegera. 2
Bebasdaribelenggu hutang. 2
Terhindardarimengemis. 2
[ 4 markah
I
(iii) Memberipenerangankeutamaankeluarkanzakat. I
Memudahkan umatlslamkeluarkanzakat. I
carayangsistemetik
Perkenalkan untukpembayaran. i
t 2 markahI

(cXi) . Tidaksah. I

(iD . Tidaksah. I

(iiD . Sah. I

(iv) e Sah. I
[ 4 markahI

Lihat sebelah
SULIT 45/1

No
Contoh Jawapan Markah
Soalan
5.(axi) Penduduk asalMadinahyangtelahmembantu perjuangan
RasulullahSAW ialaheoloneanAnsar. I markahI
(ii) Memberibantuanhartadantenaga. I
Memberitempattinggal. I
Menawarkan isteridananakuntukdikahwini. I
Bersama-sama Islam.
berjuangmempertahankan t
[ 3 markah]
(iii) . Mengutamakan
kepentinganagamalebihdariyanglain. I
. Kepatuhan AllahSWTdanRasulullah
kepada SAW. I
. Mengamalkan
carahidupIslam. I
. perpaduan
Matlamat ialahuntukmemperolehikeledaanAIlah
swT. I
[ 2 markah
I

(bxi) . UsiaSaidatina
khadijahketikaberkahwindenganRasulullah
SAW ialah40 tahun. [ 1 markah]

(ii) . KeriayaSaidatina vant beriaya.


Khadiiahialahahli oerniapaan I markahl

(i!i) Dermawan. I
Sabar. I
Penyayang. I
Berwawasan. I
Berfikirankreatil'. I
jawapan
Lain-lain yangmunasabah
bolehditerima.
| 2 markahI

(iu) . lsteriyangsentiasa memberisokongan dandoronganterhadap


perjuangan RasulullahSAW. 2
. Banyakmemberisumbangan buahfikirandanhartauntuk
perjuangan RasulullahSAW. 2
. Memahami tanggungjawabRasulullahSAW danyakin
kebenaran baginda. 2
. Menjadiisterisolehahyangsetiadanjujur. 2
r Berfikirankreatif. 2
I 4 markahI

(cXi) .2,1,3 @ 2
I
3 [ ] markah
l

(ii) .3 ,1 ,2 @3
1
2 [3 markah
]

Lihat sebelah
45tl
SULIT

No CoDtohJawapan Markah
Soalan
2
6.(axi) Niar ikhlaskeranaAllah SWT.
2
IbadatmengikuthukumsYarak.
gguhdanberetika,
2
Bersun gguh-sun
2
Denganhatiyangkhusyuk. 2
Berpakaian kemasdanbersih. 4 markah
l

(iD jiwa.
ketenangan
2
Mendapat
dantakwakepadaAllah
keimanan
Dapatmempertingkatkan
2.
swr. 2
prestasi
Mempcrtingkatkan muslim'
keperibadian
kemungkaran'
2
menjauhidiri daripada
Adakekuatan 4 markah

(bxi) Terdorongmelakukan pekerjaanyangtidakberfaedah. 2


perintahAllah SWT' 2
Melanggar
2
Tidakdihormatimasyarakat 2
Sukabercakapbohong/ membuang masa.
2
Merosakkanhartaawam. 4 markah

(iD mendoakan kebaikanketikabertemudanbcrpisah' I


Sentiasa
ataup€rcakapan
perbuatan yangmenyakiti' I
Menghindarkan
I
kearahkebaikan.
Salingnasihat-menasihati I
Jujurdanikhlasdalampersahabatan I
bersangka
Sentiasa baik. I
Persahabatanyangberpandukan peraturan
syaraK.
l
Tidakmelakukan makiat. 2 markah

(cXi) '(epada
p€sertanya Allah SWTdan
Majlis yangmengingati
meneDari hukumsyarak. [ 2 markah]

(iD . Mengucapkan yangrnudahdifahami'


percakapan 2
. rendahdiri.
suaradanbersikap 2
Merendahkan
2
. Mengucapkanpercakapanyangbaik danberfaedah' 2
. B€rtuturmenggunakan yangsopan.
kata-kata
muka pendengar'
2
. Bercakaplemahlembutdengan memandang
2
. Bercakap benardalamsemuakeadaan. 2
. Menyesuaikan denganmajlisyangdihadiri'
percakapan t 4 markahI

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT


Lihatsebelah