You are on page 1of 243

Kwartierstaat Egbert Lantinga

De basis voor deze kwartierstaat is zo’n vijfenvijftig jaar geleden gelegd door mijn vader Jan
Hendrik Lantinga. Dit document moet gezien worden als een werkversie waarin de bronnen nog vrij
summier zijn weergegeven. Tevens zijn alleen van de eerste acht generaties de geboren kinderen
zo volledig mogelijk opgenomen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan o.m. Jurjen Grijpstra, Yntze van der Honing, Andries Koornstra,
Wim Slootweg, Anthony Hofstee, Herman de Bruin, Otto Brunsting, Minie Buit-Zielman, Janny
Lalkens, Ria van Bessen, Albert de Leeuw, Gienus de Jonge, Albert Huisman, Frans van Heijningen
en Klaas Kruithof voor het beschikbaar stellen van diverse gegevens uit met name de oud-
rechterlijke archieven.

Heeft u vragen, verbeteringen en/of aanvullingen, dan zou ik een bericht bijzonder op prijs stellen
(mailto: egbert.lantinga@gmail.com)

Wageningen, 28 november 2020

Generatie 1

1. Egbert Anne LANTINGA, geb. Middelburg 23-6-1956, ged. NH Blesdijke 21-10-1956 door Ds. T.
Berghuis, universitair hoofddocent, doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen, tr.
Wageningen 11-10-1996 Willemtiena Remmina (Wil) NIENHUIS, geb. Groningen 30-12-1945,
gemeenteambtenaar, dr. van Aldert Jan Nienhuis en Hendrika Slopsma

N.B. Egbert Lantinga en Wil Nienhuis hebben één gezamenlijke voorouder: Anne Roelofs te
Wijnjeterp (nr. 12742)

Generatie 2

2. Jan Hendrik LANTINGA, geb. Blesdijke 15-9-1920, ged. NH Blesdijke 14-11-1920 door Ds.
H.F.A.J. Westrik, landbouwvoorlichter, schrijver van de boekjes "Van heuren zeggen, zien en
weten" en "Schapenhouden als liefhebberij", overl. Goes 27-5-2000, tr. Heerenveen 16-5-1955

3. Nieske LAGEVEEN, geb. Tijnje 3-10-1926, overl. Goes 4-5-2005

Uit dit huwelijk:

i. Egbert Anne Lantinga, geb. Middelburg 23-6-1956 (nr. 1)

ii. Anne Egbert (Anno) Lantinga, geb. Middelburg 22-7-1959, Ba. Commerciële economie, tr. 27-
6-1986 Sonja Georgette Maria van Moorten, geb. Sluiskil 29-9-1960, dr. van Johannes Petrus van
Moorten, technisch ambtenaar waterleidingmaatschappij, en Jacqueline Angèle Dhaene

Uit dit huwelijk: Sander Johannes Lantinga, geb. Goes 29-7-1990 en Werner Jan Lantinga, geb.
Goes 13-8-1992

Generatie 3
4. Egbert Hendriks LANTINGA, geb. Noordwolde 3-7-1887, ouderling NH Gemeente Peperga-
Blesdijke 1939-1959, vanaf 9-5-1914 landbouwer op Peperga nr. 5 (4 ha, achter Gorter ten oosten
van de spoorlijn), in mei 1919 naar Blesdijke nr. 139 (landbouwer, veenarbeider; turfmaker in
1928), later veehouder (vanaf mei 1946 tot mei 1959 op Markeweg 97 te Blesdijke), overl. Meppel
20-10-1968, tr. Wolvega 9-5-1914

5. Hiltje MEUZER, geb. De Basse, Steenwijkerwold 31-12-1892, overl. Blesdijke 19-2-1953.

Uit dit huwelijk:

i. Jan Lantinga, geb. Peperga 25-7-1915

ii. Hendrik Lantinga, geb. Peperga 20-3-1918

iii. Jan Hendrik Lantinga, geb. Blesdijke 15-9-1920 (nr. 2)

iv. Femmigje Marie Lantinga, geb. Blesdijke 20-7-1924

6. Anne Jans LAGEVEEN, geb. Gersloot 5-4-1899, veehouder (1928: Tijnje No. 29, kort daarna
verhuisd naar de Tijnjeweg in Gersloot waar hij samen met zijn drie broers veengrond ontgonnen
heeft), overl. Heerenveen 5-9-1978, tr. Heerenveen 16-5-1925

7. Fokje BERGSMA, geb. Gersloot 4-4-1896, overl. Joure 25-12-1982.

Uit dit huwelijk:

i. Nieske Lageveen, geb. Tijnje 3-10-1926 (nr. 3)

ii. Jan Lageveen, geb. Gersloot 2-12-1930

Generatie 4

8. Hendrik Klazes LANTINGA, geb. Vinkega 29-6-1854, boerenknecht, arbeider en landbouwer,


woonde eerst in respectievelijk Steggerda, Peperga, Noordwolde, Blesdijke, Vinkega en
Paasloregel, daarna een tweetal jaren in de Kolonie Willemsoord en verhuisde op 7-5-1901 naar
Blesdijke 35a (dit huisnummer veranderde voor 1920 eerst in 75 en werd daarna 147), overl.
Blesdijke 23-4-1936, tr. Wolvega 6-4-1880 (onvermogend; kon niet schrijven)

9. Marijgje Egberts BROUWER, geb. Vinkega 18-6-1856, dienstmeid, overl. Wolvega 9-10-1956.

Uit dit huwelijk:

i. Aukje Lantinga, geb. Steggerda 28-3-1882, overl. Peperga 8-4-1883

ii. Aukje Lantinga, geb. Peperga 28-2-1884, overl. Noordwolde 21-5-1886

iii. Egbert Hendriks Lantinga, geb. Noordwolde 3-7-1887 (nr. 4)

iv. Jan Hendriks Lantinga, geb. Blesdijke 25-4-1891, spoorwegambtenaar, overl. Heerenveen 8-7-
1963, tr. Weststellingwerf 24-7-1920 Jantje Jans Bakker, overl. Wolvega 2-3-1976, dr. Grietje
Lantinga, geb. Blesdijke 9-1-1921, kantoorbediende, overl. Sneek 17-10-2015, tr. Weststellingwerf
5-5-1944 Johan (Joop) Jonkers, ambtenaar, overl. Wolvega 22-11-1997

v. Grietje Lantinga, geb. Vinkega 17-2-1895, overl. Blesdijke 24-2-1913


vi. Klaas Lantinga, geb. Paasloregel 10-10-1898, overl. Paasloregel 11-10-1898

10. Jan MEUZER (Meuser), geb. Paasloo, Oldemarkt, 28-2-1852, landbouwer en arbeider, overl. De
Basse, Steenwijkerwold, 29-1-1900, tr. Blankenham 1-5-1884

11. Femmigje HARSEVOORT, geb. Blokzijl 5-3-1861, overl. De Basse, Steenwijkerwold 24-10-
1936, tr (2) Steenwijkerwold 13-4-1901 Johannes Brinksma, Weststellingwerf, geb. ca 1857, wedr.
van Immigje Krist.

Uit eerste huwelijk:

i. Geertje Meuzer, geb. Blankenham 3-1-1885, overl. Meppel 20-1-1941, tr. Oldemarkt 29-4-
1911 Krist Braad

ii. Jan Meuzer, geb. Steenwijkerwold 1886, overl. Steenwijkerwold 14-4-1889

iii. Jantje Meuzer, geb. Steenwijkerwold 18-6-1889, overl. Meppel 10-12-1961, tr. Blankenham
29-4-1910 Albert Bron

iv. Jan Meuzer, geb. Steenwijkerwold 17-10-1891, overl. Steenwijkerwold 1900

v. Hiltje Meuzer, geb. De Basse, Steenwijkerwold 31-12-1892 (nr. 5)

vi. Margje Meuzer, geb. De Basse, Steenwijkerwold 30-12-1893, overl. Blesdijke 19-2-1953, tr.
Weststellingwerf 18-5-1918 Jan van der Zee

vii. Hendrik Jan Meuzer, geb. Steenwijkerwold 5-11-1898, wonende o.a. te Soest, Amsterdam en
Akkrum, melkslijter, boerenarbeider, koffiehuishouder en werkman, nummerbewijs auto Oldelamer
1927, overl. Heerenveen 26-10-1965, tr. (1) Soest 2-1-1929 Margje de Boer, kinderen (i) Jan
Meuzer, geb. Broek in Waterland 1930, overl. Apeldoorn 2006, tr. Apeldoorn 1954 Aaltje Maria
Grefhorst, overl. Apeldoorn 2010, zn. Jan Meuzer tr. Marga Manusiwa, won. Opheusden, kind.
Carmel Meuzer (geb. Amsterdam 1993) en Ritchie Meuzer (geb. Amsterdam 1995), (ii) Antje
Meuzer, geb. Amsterdam 1931, (iii) Hendrik Meuzer, geb. Amsterdam 1933, overl. Doetinchem 1-
6-2009, tr. Cok de Lange, kind. Annemiek, Rik en Caroline Meuzer, en (iv) Femmigje Meuzer; tr.
(2) Utingeradeel (Fr.) 18-12-1946 Gepke de Jong, overl. Leeuwarden 11-11-1967

12. Jan Lucas LAGEVEEN, geb. Terwispel 19-10-1860, veehouder (1928: Gersloot No. 15), overl.
Gersloot 13-5-1934, tr. Beetsterzwaag 16-5-1890

13. Gepke Jans VAN ZWOL, geb. Tijnje 23-3-1866, overl. Gersloot 22-8-1954

Uit dit huwelijk:

i. Antje Lageveen, geb. Gersloot 15-3-1892, overl. Aengwirden 1-3-1893

ii. Jan Jans Lageveen, geb. Gersloot 12-8-1894, overl. Heerenveen 13-12-1976, ongehuwd

iii. Lucas Lageveen, geb. Gersloot 18-6-1896, veehouder (1928: Gersloot No. 50), overl.
Beetsterzwaag juli 1986, tr. Aengwirden 21-6-1919 Sibbeltje de Boer, overl. Beetsterzwaag 30-3-
1971, geen kind.

iv. Anne Jans Lageveen, geb. Gersloot 5-4-1899 (nr. 6)

v. Anna Lageveen (Antje Lageveen), geb. Gersloot 25-1-1904, overl. 1996, tr. Opsterland 18-3-
1926 Atze Jetzes Dijkstra uit Terwispel, geb. Terwispel 25-8-1901, overl. na 1976, kind. (i) Gepke
Dijkstra, geb. Terwispel 29-5-1928, overl. Terwispel 14-1-2016, tr. Gerrit Wagenaar, geb.
Terwispel 8-12-1926, overl. Terwispel 16-3-1989, (ii) Romkje Dijkstra, geb. Terwispel 8-1930, (iii)
Anna Dijkstra, geb. Terwispel 18-10-1940, tr. Sijtze Geertsma, dr (i) Annemarie Geertsma, geb.
Terwispel 1959, dr (ii) Margriet Geertsma

vi. Jochum Lageveen, geb. Gersloot 31-1-1908, overl. Heerenveen 2-12-1975; tr. (1) Aengwirden
19-5-1934 Elizabeth Akkerman, geb. 1912, overl. Gersloot 28-7-1950, kind. (i) Jan Lageveen, geb.
Gersloot 12-7-1936, stoomgemaal machinist, (ii) Jantje (Janny) Lageveen, geb. Gersloot 10-11-
1939, politieagente te Rotterdam; tr. (2) Heerenveen 21-7-1954 Klaasje Oost, geb. Den Haag 15-
10-1922, overl. Hoogeveen 11-1-2010, dr Tietje (Titia) Lageveen, geb. Gersloot 30-7-1955, tr.
Pieter Bruinenberg

14. Jelle Sietses BERGSMA, geb. Katlijk 2-10-1859, kruidenier, overl. Gersloot 15-1-1911, tr.
Aengwirden 16-5-1886

15. Nieske HYLKEMA (Hielkema), geb. Bovenknijpe 5-10-1862, overl. Gersloot 12-6-1939

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Bergsma, geb. Gersloot 4-3-1889, overl. Tjalleberd 14-1-1966, tr. Aengwirden 11-5-
1912 Jogchem Roelofs Petter, veehouder (1928: Gersloot No. 94), overl. Tjalleberd 6-2-1968

ii. Willem Bergsma, geb. Gersloot 30-3-1891, caféhouder (1928: Gersloot No. 67), overl. 11-4-
1970, begr. Gersloot, tr. (1) Aengwirden 14-8-1920 Geeske Bruinsma, tr. (2) Aengwirden 16-5-
1925 Roelofje Heida

iii. Sietse Bergsma, geb. Gersloot 30-1-1894, bakker (1928: Gersloot No. 66), overl. Heerenveen
6-5-1971, tr. Aengwirden 14-8-1920 Leentje Klaver, overl. Heerenveen 9-3-1987

iv. Fokje Bergsma, geb. Gersloot 4-4-1896 (nr. 7)

Generatie 5

16. Klaas Jans LANTINGA (Lantenga), geb. Steggerda 16-2-1811, kon niet schrijven, arbeider,
won. Vinkega nr. 33 (1850-1860), overl. Vinkega 8-7-1867, tr. Wolvega 1-6-1836

17. Aukje Koenes JEDEMA (Iedema), geb. Noordwolde 17-5-1814, overl. Steggerda 19-11-1886,
tr. (2) 1868 Willem Lukas Mulder, arbeider te Vledder, voogd over Hendrik en Egbert Klazes
Lantinga in 1875 (Not. Archief)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Klazes Lantinga, geb, Steggerda 19-9-1837, overl. Steggerda 10-11-1890, tr. (1)
Weststellingwerf 16-6-1865 Jantje Bosma, wed. van Klaas Geerts Lantinga, overl. Weststellingwerf
3-11-1865, tr. (2) Weststellingwerf 11-5-1867 Elisabeth Geerts Wapstra

ii. Koene Klazes Lantinga, geb. Steggerda 18-12-1840, overl. Vinkega 5-6-1842

iii. Koendert Klazes Lantinga, geb. Steggerda 12-5-1843, overl. Vinkega 16-1-1911, tr.
Weststellingwerf 11-12-1875 Sijgje Alberts Veldhuizen

iv. Zwaantje Klazes Lantinga, geb. Vinkega 6-6-1847, dienstmeid, overl. Vinkega 23-7-1910, tr.
Vledder 20-3-1875 Geert Wolters Koers

v. Abeltje Klazes Lantinga, geb. Vinkega 17-8-1850, overl. Wolvega 28-1-1927, tr.
Weststellingwerf 27-3-1875 Jacob Folkerts Slot

vi. Hendrik Klazes Lantinga, geb. Vinkega 30-6-1854 (nr. 8)


vii. Egbert Klazes Lantinga, geb. Vinkega 15-3-1859, boerenknecht en landbouwer, overl. Peperga
14-2-1944, tr. Weststellingwerf 30-4-1887 Femmigje Boelen

18. Egbert Klazes BROUWER, geb. Peperga (in de N.H. Kerk) 25-3-1825, boerenknecht, overl.
Wolvega 11-2-1894, tr. Weststellingwerf 29-12-1855

19. Grietje Klazes PUNTER, geb. Steggerda 29-4-1816, overl. Vinkega 28-5-1899.

Uit dit huwelijk:

i. Marijgje Egberts Brouwer, geb. Vinkega 18-6-1856 (nr. 9)

ii. Klaas Egberts Brouwer, geb. Vinkega 4-4-1858, arbeider, overl. De Hoeve, Frederiksoord 17-3-
1951, tr. Weststellingwerf 11-12-1897 Ruuktje (Rieuwkje) Meines Broeksma

20. Jan MEUZER (Muizer), geb. Kalenberg 2-12-1820, arbeider en veehouder, overl. De Basse,
Steenwijkerwold 9-4-1889, tr. Oldemarkt 22-5-1845

21. Geertje BULT (Bultsma), geb. Steenwijkerwold 5-8-1820, overl. De Basse, Steenwijkerwold 9-
3-1883.

Uit dit huwelijk:

i. Geertje Jans Meuzer, geb. Blankenham 23-9-1845, overl. Blankenham 21-3-1921, tr.
Blankenham 6-5-1875 Klaas Oosterkamp

ii. Luitje Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 2-8-1847, overl. Steenwijkerwold 21-8-1872, tr.
Weststellingwerf 15-1-1870 Lubbertus Nijland

iii. Hendrik Jans Meuzer, geb. Paaslo 5-9-1849, veehouder te IJsselham, overl. Oldemarkt 17-11-
1905, tr. Oldemarkt 23-10-1890 Kornelisje Hendriks Bestevaar (geen kinderen)

iv. Jan Jans Meuzer, geb. Paaslo 28-2-1852 (nr. 10)

v. Engbert Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 14-6-1854, overl. Oldemarkt 15-4-1855

vi. Margje Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 25-1-1857, overl. Oldemarkt 14-5-1925, tr. Oldemarkt
12-8-1881 Otto Collee

vii. Engbert Jans Meuzer, geb. Oldemarkt 25-1-1857, boerenknecht, overl. Oldemarkt 29-3-1879

22. Jan HARSEVOORT, geb. Ambt Vollenhove 30-8-1825, arbeider, overl. Blokzijl 23-8-1900, tr.
Blokzijl 14-2-1854

23. Hiltje MEILOF (Hilligje Mijlof), geb. Steenwijkerwold 28-2-1828, overl. Blokzijl 1-1-1892,
weduwe van Albert Moes (kind. Hendrikje en Jantje Moes, geb. Blokzijl ca 1851).

Uit dit huwelijk:

i. Albert Harsevoort, geb. Blokzijl 14-06-1855, overl. Blokzijl 27-11-1934, tr. (1) Blokzijl 26-9-
1878 Femmigje Timmerman, Steenwijkerwold, tr. (2) Blankenham 1-2-1907 Geertje de Wagt,
Weststellingwerf

ii. Femmigje Harsevoort, geb. Blokzijl 5-3-1861 (nr. 11)

24. Lucas Feddes LAGEVEEN, geb. Terwispel 25-6-1818, koemelker en boer, overl. Terwispel 9-5-
1885, tr. Beetsterzwaag 9-5-1845
25. Antje Sakes DE HAAN, geb. Nijehaske 14-8-1820, boerinne en huisvrouw, overl. Terwispel 11-
10-1890.

Uit dit huwelijk:

i. Fedde Lucas Lageveen, geb. Terwispel 28-1-1846, boer en veenbaas, overl. Terwispel 9-5-
1925, tr. Opsterland 2-4-1874 Trijntje Freerks de Jong

ii. Cornelia Lucas Lageveen, geb. Terwispel 26-2-1848, overl. voor 1851

iii. Sake Lucas Lageveen, winkelier, kastelein en veehouder, geb. Terwispel 1-1-1850, overl.
Heerenveen 9-1-1919, tr. Beetsterzwaag 17-3-1876 Femke Annes van der Veen

iv. Kornelia Lucas Lageveen, geb. Terwispel 21-11-1851, overl. Terwispel 28-4-1853

v. Fokjen Lucas Lageveen, geb. Terwispel 2-4-1853, overl. Opsterland 29-12-1886, tr. Opsterland
17-3-1876 Sytze Teyema

vi. Cornelia Lucas Lageveen, geb. Terwispel 24-10-1855, overl. Opsterland 8-6-1886, tr.
Opsterland 19-5-1882 Alt Roelofs Liemburg

vii. Hendrik Lageveen, geb. Opsterland 25-3-1858, overl. Opsterland 28-8-1882

viii. Jan Lucas Lageveen, geb. Terwispel 19-10-1860 (nr. 12)

ix. Piertje Lageveen, geb. Opsterland 29-10-1861, overl. Opsterland 13-11-1861

x. Ate (Art, Arthur) Lageveen, geb. Opsterland 27-1-1863, overl. DeMotte (Jasper County,
Indiana, VS) 3-2-1921, tr. Cook County (Illinois, VS) 5-7-1887 Jacoba Simons Punter

xi. Piertje Lageveen, geb. Opsterland 20-5-1865, overl. Opsterland 9-1-1867

26. Jan Jochems VAN ZWOL, geb. Terwispel 10-1-1836, arbeider, veenwerker en veehouder, overl.
Tijnje 24-2-1925, tr. Opsterland 8-4-1861

27. Antje Harmens KRIKKE, geb. Terwispel 8-9-1841, overl. Tijnje 8-10-1928.

Uit dit huwelijk:

i. Jochum (Jochem) Jans van Zwol, geb. Terwispel 25-3-1862, overl. Heerenveen 5-10-1939, tr.
Opsterland 14-5-1886 Lammigje Bouma

ii. Harmen Jans van Zwol, geb. Terwispel 5-12-1863, overl. Tijnje 18-5-1940, tr. Beetsterzwaag
10-12-1897 Sijtske Huisman

iii. Gepke Jans van Zwol, geb. Tijnje 29-3-1866 (nr. 13)

iv. Wieger Jans van Zwol, geb. Terwispel 8-9-1868, overl. Tijnje 9-10-1950, tr. Aengwirden 15-5-
1897 Janke Nannes Kleefstra

v. Harm Jans van Zwol, geb. Tijnje 28-6-1871, overl. Groningen 24-9-1952, tr. Beetsterzwaag
10-5-1900 Sietske Theunis Dragstra

vi. Albertje Jans van Zwol, geb. Tijnje 16-9-1873, overl. Joure 15-9-1962, tr. Beetsterzwaag 9-5-
1902 Frans Schurer
vii. Martzen (Makke) Jans van Zwol, geb. Gersloot 1-5-1876, overl. 20-8-1971, begr. Tijnje, tr.
Beetsterzwaag 9-5-1902 Harmen Aukes van der Vliet

viii. Jan Jans van Zwol, geb. Terwispel 17-12-1878, overl. Tijnje 5-12-1963, tr. Beetsterzwaag 9-7-
1907 Geertje Huisman

ix. Wietske Jans van Zwol, geb. Terwispel 15-4-1881, overl. Terwispel 12-5-1966, tr.
Beetsterzwaag 17-5-1901 Rinze Theunis Dragstra

28. Sietse Jelles BERGSMA, geb. Katlijk 15-3-1815, arbeider, overl. Katlijk 7-3-1890, tr.
Schoterland 19-5-1844

29. Jantje Jans HOEKSTRA, geb. Oudeschoot 7-6-1823, overl. Schoterland 22-9-1865.

Uit dit huwelijk:

i. Joukje Sietses Bergsma, geb. Katlijk 14-9-1845, overl. Schoterland 23-12-1898, tr. Schoterland
14-5-1871 Halbe Halbersma

ii. Akke Sietses Bergsma, geb. Katlijk 10-8-1849, overl. Schoterland 7-6-1904, tr. Schoterland
14-5-1876 Hendrik Hogenberg

iii. Jelle Sietses Bergsma, geb. Katlijk 9-10-1852, overl. Katlijk 2-4-1856

iv. Imkjen Sietses Bergsma, geb. Katlijk 28-2-1856, overl. Schoterland 21-1-1923, tr. Schoterland
20-5-1883 Abele Tadema

v. Jelle Sietse Bergsma, geb. Katlijk 2-10-1859 (nr. 14)

30. Willem Doekeles HYLKEMA (Hielkema), geb. Benedenknijpe 11-11-1812, arbeider, overl.
Schoterland 8-2-1877, tr. (1) Schoterland 28-5-1837 Sjoukje Hommes van der Brug, overl.
Schoterland 20-11-1847, tr. (2) Heerenveen 4-3-1852

31. Fokje Wiegers KLAREN, geb. Tjalleberd 17-11-1827, overl. Schoterland 16-8-1897.

Uit dit huwelijk:

i. Wieger Willems Hielkema, geb. Schoterland 7-6-1852, overl. Schoterland 13-6-1922, tr.
Schoterland 2-9-1900 Jeltje Bosga

ii. Sjoukje (Sjoukjen) Willems Hielkema (Hylkema), geb. Schoterland 5-7-1854, overl.
Idaarderadeel 22-4-1894, tr. Idaarderadeel 7-7-1881 Pieter Rinzes Tibbesma

iii. Hielke Willems Hielkema, geb. Schoterland 28-7-1856, overl. Schoterland 24-12-1907, tr.
Aengwirden 17-5-1884 Elske Johannes Comello

iv. Koop Willems Hielkema, geb. Schoterland 8-4-1858, overl. Schoterland 8-5-1925, tr.
Schoterland 24-6-1883 Tettje Kroes

v. Doekele Willems Hielkema, geb. Schoterland 31-12-1860, overl. na 1942, tr. Schoterland 13-9-
1885 Baukje Krekt

vi. Nieske Willems Hielkema, geb. Bovenknijpe 5-10-1862 (nr. 15)

vii. Albert Willems Hielkema, geb. Schoterland 2-9-1864, overl. Heerenveen 3-10-1939, tr.
Schoterland 16-5-1897 Lamkje Prins
viii. Wiebe Willems Hielkema, geb. Schoterland 5-6-1866, overl. Heerenveen 17-11-1935, tr.
Schoterland 19-5-1895 Grietje de Wit

ix. Jan Willems Hielkema, geb. Bovenknijpe 25-2-1871, overl. Oudehorne 29-11-1923, tr.
Schoterland 1-5-1909 Jantje de Leeuw

Generatie 6

32. Jan Klazen LANTINGA, geb. Vinkega 20-5-1782, arbeider (1826) en later landbouwer, kon niet
schrijven, won. eerst te Vinkega en daarna te Steggerda nr. 16 (1839) en nr. 18 (1850-1860), zijn
oud boerenhuis is afgebrand in de nacht van 8 op 9 april 1873 (eignrs de erven, er was beslag
gelegd op de roerende goederen; LC), overl. Steggerda 16-10-1872 op huisnr. 18, tr. Steggerda
13-5-1810

33. Zwaantjen Jannes PIT, geb. Steenwijkerwold 16-4-1783, overl. Steggerda op huisnr. 16 op 30-
11-1839

Uit dit huwelijk:

i. Klaas Jans Lantinga, geb. Steggerda 16-2-1811 (nr. 16)

ii. Jannes Jans Lantinga (Lantenga), geb. Vinkega 12-11-1813, boerenwerk doende, overl.
Steggerda 13-12-1903, tr. Weststellingwerf 10-5-1850 Tietje Sygers Visser

iii. Grietjen Jans Lantinga, geb. Vinkega 16-8-1816, dienstmeid te Steenwijk in 1839, overl.
Vinkega 18-2-1898, tr. Weststellingwerf 6-4-1849 Hendrik Alberts Slootstra

iv. Jan Jans Lantinga, geb. Vinkega 16-5-1819, arbeider en boer, overl. Weststellingwerf 13-9-
1865, tr. Weststellingwerf 16-5-1851 Aaltje Klazes Ploegstra

v. Meintje Jans Lantinga, geb. Vinkega 9-5-1822, boeredienstmeid, overl. Wolvega 4-8-1894, tr.
Weststellingwerf 29-5-1845 Egbert Lubberts van der Woude

vi. Jacob Jans Lantinga, geb. Vinkega 2-2-1826, boer te Vinkega en Steggerda, daarna
schaapherder te Westerbork, overl. Westerbork 4-1-1901, tr. Weststellingwerf 30-4-1859 Rinskjen
(Renske) Hendriks Punter

34. Koene Aukes JEDEMA, geb. Schoterzijl 16-9-1766 (Memories van Successie), schipper en
arbeider, overl. Noordwolde 29-4-1847, tr. Noordwolde 14-6-1795

35. Abeltje Egberts BOEKHORST, geb. Boijl (Boekelte) 16-8-1772, ged. Noordwolde 23-8-1772,
overl. Noordwolde 11-3-1843.

Uit dit huwelijk:

i. Lammigjen Koenes Jedema, geb. Noordwolde 11-8-1796, wonende te Noordwolde, Anloo,


Kuikhorne (Achtkarspelen) en Groningen, overl. Groningen 19-1-1848, tr. Weststellingwerf 8-4-
1818 Anne Jochems van der Sluis, overl. Groningen 28-12-1856

ii. Jan Koenen Jedema (Iedema), geb. Noordwolde 16-2-1802, overl. Weststellingwerf 15-8-1881,
tr. Weststellingwerf 21-10-1829 Femmigjen Jacobs Bakker

iii. Egbert Koenes (Koenen) Iedema, geb. Noordwolde 8-9-1805, overl. Weststellingwerf 14-12-
1891, tr. Weststellingwerf 28-12-1828 Katrina van Onzen
iv. Dieuke Koenen Jedema, geb. Noordwolde 24-5-1808, overl. Weststellingwerf 28-4-1866,
ongehuwd

v. Trijntje Koenes, geb. Noordwolde 5-10-1811, overl. Weststellingwerf 15-12-1811, oud 10


weken

vi. Aukjen Koenes Jedema, geb. Noordwolde 17-5-1814 (nr. 17)

36. Klaas Beenes BROUWER, geb. Nieuwehorne 12-12-1789, boerenknecht, overl. Peperga 19-2-
1868, tr. Wolvega 3-4-1822

37. Maria Egberts BAKKER, geb. De Blesse 17-12-1798, ged. Blesdijke 20-10-1799, dienstmeid,
overl. Blesdijke 26-1-1883.

Uit dit huwelijk:

i. Wobbigje Brouwer, geb. Steggerda 3-12-1822, tr. Oldemarkt 19-12-1844 Tjerk Schaafstra,
geb. Oldemarkt ca 1820, zn van Jan Kaspers Schaafstra uit Oudehaske en Stientje Visser, tr.
Oldemarkt 1819

ii. Egbert Klazes Brouwer, geb. Peperga 25-3-1825 (nr. 18)

iii. Beene Klazes Brouwer, geb. Peperga 14-1-1828, overl. Peperga 11-4-1852, ongehuwd

iv. Jan Klazes Brouwer, geb. Peperga 23-8-1831, overl. Weststellingwerf 23-2-1927, tr.
Weststellingwerf 17-8-1867 Kornelisje Hendriks Hinkema

v. Antjen Klazes Brouwer, geb. Peperga 10-11-1834, overl. Steenwijkerwold 1874, tr.
Steenwijkerwold 11-12-1857 Berend Polman uit Vledder

vi. Jelle Klazes Brouwer, geb. Peperga 9-12-1837, overl. Weststellingwerf 14-3-1916, tr.
Oldemarkt 3-3-1865 Meintje Arps Kuit

vii. Harm (Harmen) Klazes Brouwer, geb. 12-3-1841, overl. Ooststellingwerf 31-12-1870, tr.
Weststellingwerf 17-5-1867 Antje Hendriks van der Veen

38. Klaas Luiten PUNTER, geb. Steggerda 9-12-1786, arbeider, overl. Vinkega 13-1-1860, tr.
Steggerda 5-7-1808

39. Margje Jans BIJKER (Menger), geb. Vinkega 3-8-1785, arbeidster, overl. Vinkega 24-4-1843

Uit dit huwelijk:

i. Luite Klazes Punter, geb. Steggerda 30-8-1810, boerenknecht te Steggerda in 1830, overl.
Vinkega 28-6-1846, ongehuwd

ii. Aaltjen, geb. Steggerda 3-12-1813, jong overl.

iii. Grietjen Klazes Punter, geb. 29-4-1816 (nr. 19)

iv. Jan, geb. 18-4-1819, overl. 4-1-1820

v. Jantjen Klazen Punter, geb. Vinkega 9-2-1823, overl. 30-9-1887, tr. (1) Oldemarkt 22-6-1849
Hendrik Spijker, tr. (2) Oldemarkt 24-4-1873 Jan Annes Wind

vi. Aaltjen Klazen Punter, geb. Vinkega 23-10-1824, overl. Weststellingwerf 23-2-1849, ongehuwd
vii. Janna Klazen Punter, geb. 18-10-1830, overl. Weststellingwerf 6-1-1921, tr. Weststellingwerf
11-5-1852 Jan Sjoukes Zandhuizen

40. Hendrik Engberts MUIZER, geb. Kalenberg 4-12-1787, turfboer en visser, overl. Kalenberg 31-
8-1826, tr. Oldemarkt 12-6-1817

41. Luchien Jans PIEPEN (PIJPEN), geb. Kalenberg 12-4-1790, overl. Steenwijkerwold 2-5-1840.

Uit dit huwelijk:

i. Jantjen Muiser, geb. Kalenberg 19-8-1818, tr. Oldemarkt 18-3-1842 Wolter Huisman uit
Kalenberg, turfmaker

ii. Jan Meuzer, geb. Kalenberg 2-12-1820 (nr. 20)

iii. Hendrik Muizer, geb. Oldemarkt, gem. IJsselham, 13-2-1827, overl. Nieuwehorne 25-7-1883,
tr. Schoterland 19-9-1858 Janke Sakes Baukes Zandstra, geb. Nieuweschoot 20-7-1828, dr van
Sake Baukes Zandstra en Gettje Sytzes Sytsema; zn Hendrik Muizer, geb. Schoterland 20-10-1863

42. Jan Sippen BULT (Bultsma), geb. Oldeholtpade 15-5-1781, veehouder, overl. Steenwijkerwold
30-12-1848, tr. voor 1807

43. Geertje Geerts TIP, geb. Oldeholtpade 1-6-1786, veehoudster, overl. Zuidveen, gem.
Steenwijkerwold 5-2-1872.

Uit dit huwelijk:

i. Antje Jans Bult, geb. Nijeholtpade 14-5-1807, overl. Steenwijkerwold 6-8-1823

ii. Geert Jans Bult, geb. Nijeholtpade 7-5-1809, overl. Vledder 16-6-1873, tr. Vledder 24-10-1851
Aaltje Oost Trompetter

iii. Sippe Jans Bult, geb. Nijeholtpade 1-8-1811, overl. Weststellingwerf 6-12-1814

iv. Marchje (Marie) Bult, geb. Weststellingwerf 28-2-1813, tr. Weststellingwerf 20-5-1842 Luitje
(Luite) Westenbroek

v. Grietje Bultsma, geb. Weststellingwerf 22-4-1814, overl. Weststellingwerf 18-10-1892, tr.


Weststellingwerf 6-9-1850 Albert Klazen Krol

vi. Hiltje Jans Bult (Bultsma), geb. Nijeholtpade 24-10-1815, wonende o.a. te Nijeveen, overl.
Wittelte (Dr.) 14-6-1883, tr. Nijeveen 25-4-1841 Heime Berends Timmerman

vii. Minke Jans Bult, geb. Weststellingwerf 9-4-1817, overl. 24-4-1817

viii. Geertje Bultsma, geb. Steenwijkerwold 5-8-1820 (nr. 21)

ix. Sibbe Bult, geb. Steenwijkerwold 1-5-1822, overl. Nijeveen 26-10-1904, tr. Steenwijkerwold
24-4-1852 Annigje Luten

x. Antje Bult, geb. Steenwijkerwold 26-12-1823, overl. Steenwijkerwold 1886, tr.


Steenwijkerwold 19-4-1851 Berend Jongbloed

xi. Anke Bult, geb. Steenwijkerwold 7-7-1825, overl. Oldemarkt 1898, tr. Oldemarkt 4-7-1856
Wiebe Brandsma

xii. Johannes Bultsma, geb. Paasloo 12-8-1830, overl. Steenwijk 30-8-1911, tr. Steenwijkerwold
14-10-1859 Grietje van Essen
44. Arend Jans HARSEVOORT, geb. Hasselt 7-3-1798, landbouwer, overl. Leeuwte, Vollenhove 21-
2-1877, tr. Stad Vollenhove 1-7-1825

45. Femmigje Jans POST, geb. Vollenhove 16-2-1802, overl. Vollenhove 5-2-1860.

Uit dit huwelijk:

i. Jan Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 30-8-1825 (nr. 22)

ii. Harmpje Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 1828, tr. Stad Vollenhove 29-4-1856 Jochem
Oosten, wedr. Annegjen van der Vecht

iii. Aaltjen Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 1830, tr. Ambt Vollenhove 28-1-1853 Wolter Wind

iv. Jantje Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 4-3-1833, overl. Ambt Vollenhove 5-9-1915, tr. Ambt
Vollenhove 7-6-1851 Teunis Wind

v. Jentjen Harsevoort, Ambt Vollenhove geb. 1839, tr. Ambt Vollenhove 9-7-1864 Jan Israël

vi. Albert Harsevoort, geb. Ambt Vollenhove 25-11-1842, overl. Ambt Vollenhove 26-3-1904, tr.
(1) Ambt Vollenhove 22-6-1867 Aaltje Lok, tr. (2) Ambt Vollenhove 19-4-1879 Jacobje Huisman

46. Albert Sibbels MEILOF, geb. Blokzijl 9-2-1793, schipper, overl. Blokzijl 22-7-1871, tr. Blokzijl
30-5-1818

47. Jantje Fransen SPITSE (Spitsen), geb. Oudemerk, Ossenzijl 24-2-1792, overl. Blokzijl 15-5-
1852.

Uit dit huwelijk:

i. Hiltje (Hilligje) Meilof, geb. Steenwijkwerwold 28-2-1828 (nr. 23)

ii. Sibbel Meilof, geb. Blokzijl 21-7-1837, schipper, tr. Blokzijl 2-5-1862 Derkjen van der Vegt

48. Fedde Ates LAGEVEEN, geb. Lippenhuizen 15-12-1773, belijdenis Terwispel 30-4-1813 (NH),
veenbaas en boer, wonende te Terwispel nr. 70 in een nieuw huis vanaf ca 1802, overl. Terwispel
20-1-1851, tr. (2) Opsterland 13-12-1834 Yttje Durks van den Berg, gesch. Heerenveen 2-4-1845,
tr. (1) Lippenhuizen 19-12-1797

49. Fokje (Fokjen) Martens VAN DER WAL, geb. Terwispel 7-10-1779, belijdenis Terwispel 30-4-
1813 (NH), overl. Gorredijk 17-4-1833.

Uit dit huwelijk:

i. Pietje Feddes Lageveen, geb. Lippenhuizen 17-2-1799, overl. Gorredijk 29-3-1858, tr.
Opsterland 29-3-1821 Hendrik Hendriks van Dam, veenbaas, boer en schipper

ii. Aukje Feddes Lageveen, geb. Terwispel 15-12-1801, overl. Amsterdam 23-12-1872, tr.
Opsterland 26-2-1831 Sake Gaukes Hazewindus, schipper

iii. Rinske Feddes Lageveen, geb. Terwispel 11-9-1804, overl. Gorredijk 5-2-1865, tr. Opsterland
2-4-1829 Sjoerd Hendriks Gaastra, zilversmid

iv. Ate (Aart) Feddes Lageveen (Legeveen), geb. Terwispel 4-11-1807, schipper, overl. Hoogland
3-2-1873, tr. (1) Opsterland 26-2-1831 Antje Freerks Oosterbaan, tr. (2) Opsterland 19-7-1854
Fetje (Fijtje) Theunis Zijlstra, dienstbode
v. Marcus Feddes Lageveen, geb. Terwispel 24-11-1811, molenaar, overl. Terwispel 23-2-1873,
tr. Opsterland 5-4-1836 Antje Bonnes Brandsma

vi. Johannes Feddes Lageveen, geb. Terwispel 30-12-1814, herbergier aan de Spaltenbrug te
Terwispel, overl. Gorredijk 14-1-1878, tr. Idaarderadeel 17-4-1847 Trijntje Wiebes Dam

vii. Lucas Feddes Lageveen, geb. Terwispel 25-6-1818 (nr. 24)

viii. Grietje Feddes Lageveen, geb. Gorredijk 9-8-1823, overl. Terwispel 21-5-1825

50. Sake Jans DE HAAN, geb. Lippenhuizen 2-6-1793, in 1811 aangegeven door voogd (oom)
Sikke Wiebes de Haan, bakkersknecht, overl. Gorredijk 14-10-1827, tr. Gorredijk 17-3-1820

51. Korneliske Siebes GLASTRA, geb. Gorredijk 1789, ged. Gorredijk 13-12-1789, overl. Gorredijk
12-6-1876, tr. Gorredijk 14-10-1830 Heinrich Wilhelm Riechler, bakker.

Uit dit huwelijk:

i. Antje Sakes de Haan, geb. Nijehaske 14-8-1820 (nr. 25)

ii. Jan Sakes de Haan, geb. Nijehaske 7-4-1822, bakker, overl. Franeker 30-10-1847, tr. Franeker
1-12-1844 Sjieuwke Douwes van der Veen

iii. Dieuwke Sakes de Haan, geb. Haskerland 28-9-1823, overl. Haskerland 1-10-1823

iv. Sybe Sakes de Haan, geb. Opsterland 1-2-1825, overl. Opsterland 8-4-1828

v. Djieuwke de Haan, geb. Opsterland 30-1-1827, overl. Opsterland 18-11-1829

52. Jochum Harmens VAN ZWOL, geb. Langezwaag 20-4-1810, veenarbeider, arbeider,
veenwerker en veenman, overl. Terwispel 9-8-1891, tr. Opsterland 6-12-1832

53. Gepke Jans DE LEEUW, geb. Langezwaag 5-7-1808, arbeidster, overl. Terwispel 27-12- 1871.

Uit dit huwelijk:

i. Harmen van Zwol, geb. Opsterland 3-8-1833, tr. Opsterland 19-1-1857 Elisabeth Hendriks
Voolstra

ii. Jan Jochems van Zwol, geb. Opsterland 10-1-1836 (nr. 26)

iii. Bauke van Zwol, geb. Opsterland 8-3-1839, overl. Opsterland 30-5-1905, tr. Opsterland 1-5-
1861 Pietje Klazes de Boer

iv. Martzen van Zwol, geb. Opsterland 20-1-1842, overl. Opsterland 12-3-1869, tr. Opsterland 10-
3-1866 Egbert Jacobs Meester

v. Wytske van Zwol, geb. Opsterland 23-3-1845, overl. Opsterland 3-3-1896, tr. Opsterland 23-
12-1869 Bonne Johannes Kalsbeek uit Twerwispel

vi. Minze van Zwol, geb. Opsterland 15-5-1848, veenarbeider, stroper en strikker, overl. na 1896

vii. Jakob van Zwol, geb. Oudega 22-12-1853, overl. Terwispel 30-3-1857

54. Harmen Koops KRIKKE (Krikken), geb. Sneek 29-11-1816, arbeider, overl. Opsterland 11- 5-
1897, tr. Opsterland 21-12-1840
55. Albertje Wiegers MULDER, geb. Terwispel 6-10-1819, overl. Opsterland 27-7-1906

Uit dit huwelijk:

i. Antje, geb. 10-9-1841 (nr. 27)

ii. Wieger, geb. 4-8-1843, overl. 28-2-1933, wed. nr., tr. Opsterland 16-3-1876 Hinke van Seyen

iii. Annigje, geb. 15-12-1845, overl. 27-10-1846

iv. Annigje, geb. 27-11-1847, overl. 4-5-1852

v. Koop Harmens Krikke, geb. 12-7-1851, overl. 18-11-1891, gehuwd, tr. Opsterland 20-3-1875
Jantje Klazes Smit

vi. Jan, geb. 5-10-1859, overl. 8-8-1875

vii. Annigjen Harmens Krikke, geb. 5-10-1859, overl. 19-3-1928, gehuwd, tr. Opsterland 22-3-
1883 Oene Kalsbeek

56. Jelle Sytzes BERGSMA, geb. Jubbega 22-3-1786, slager te Rottum, arbeider, overl. Jubbega-
Schurega 19-10-1841, tr. Oudeschoot 21-5-1809

57. Joukjen Sakes TALSMA (Tolsma), geb. Nieuwehorne 12-6-1786, overl. Katlijk 18-12-1843.

Uit dit huwelijk:

i. Sytze, geb. Katlijk 16-3-1815 (nr. 28)

ii. Sake Jelles Bergsma, geb. Katlijk 22-12-1817, overl. Oldeberkoop 9-11-1852, tr.
Ooststellingwerf 8-5-1850 Johanna Pieters Jansen

iii. Janke Jelles Bergsma, geb. Katlijk 7-8-1821, overl. Katlijk 19-10-1860, tr. Schoterland 22-10-
1843 Hendrik Gerbens Koopman

iv. Anne Jelles Bergsma, geb. Oudeschoot 1-2-1826, ongehuwd, overl. Jubbega-Schurega 18-9-
1885

58. Jan Eitjes HOEKSTRA, geb. Gaast (Schoterland) 1788, boer, overl. Katlijk 26-2-1854, tr.
Schoterland 10-8-1811

59. Akke Hendriks BLINKSMA, geb. Oudeschoot 18-10-1790, overl. Oudeschoot 16-10-1840.

Uit dit huwelijk:

i. Eitje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 20-1-1813, overl. Schoterland 17-11-1866, tr.
Schoterland 31-5-1840 Reinskjen Hendriks Bijma

ii. Hendrik Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 24-10-1814, ongehuwd, overl. Schoterland 7-12-1875

iii. Meeuwes, geb. Oudeschoot 20-3-1817, overl. Schoterland 21-4-1817

iv. Imkje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 9-6-1818, overl. Schoterland 5-5-1873, tr. Schoterland
3-5-1846 Gosse Wietses Posthumus

v. Trijntje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 20-1-1821, overl. Schoterland 8-12-1884, tr.
Schoterland 11-6-1843 Reitze Sjoerds Mienstra
vi. Jantjen, geb. Oudeschoot 7-6-1823 (nr. 29)

vii. Antje Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 11-1-1827, overl. Schoterland 15-12-1885, tr.
Schoterland 10-5-1857 Johannes Gerbens Koopman

viii. Johannes, geb. Oudeschoot 13-11-1829, overl. ca 1830

ix. Johannes Jans Hoekstra, geb. Oudeschoot 21-10-1831, overl. Schoterland 29-1-1875, tr.
Schoterland 15-5-1863 Sytske Johannes de Jong

60. Doekle Hylkes HYLKEMA, geb. Benedenknijpe 3-3-1775, arbeider, overl. Bedenknijpe 24-6-
1844, tr. Bovenknijpe 15-5-1803

61. Aaltje Alberts ALBERTSMA, geb. Eesveen of Nijensleek, ged. Vledder 17-4-1774, overl.
Benedenknijpe 2-4-1857.

Uit dit huwelijk:

i. Hylke Doekeles Hylkema, geb. Benedenknijpe 20-3-1803, overl. Schoterland 30-10-1876, tr.
Schoterland 10-7-1825 Aaltje Rimkes Haanstra

ii. Albert Doekeles Hylkema, geb. De Knijpe 22-2-1806, arbeider, overl. Schoterland 19-9-1880,
tr. Aengwirden 27-2-1831 Gaaitske Karstes Jonker

iii. Aaltje Doekeles Hylkema, geb. ca 1810, overl. Schoterland 7-8-1853, tr. Schoterland 16-6-
1854 Hendrik Hanzes de Jong

iv. Willem Doekeles Hylkema, geb. Benedenknijpe 11-11-1812 (nr. 30)

62. Wieger Koops KLAREN, geb. Tjalleberd ca 1799, veenwerker, overl. Tjalleberd 26-6-1847, tr.
Aengwirden 29-4-1827

63. Niesje Freerks BAAS, geb. Giethoorn 21-6-1806, doopsgezind, overl. Heerenveen 26-4-1871.

Uit dit huwelijk:

i. Fokje Wiegers Klaren, geb. Tjalleberd 17-11-1827 (nr. 31)

ii. Jantje Wiegers Klaren, geb. Luinjeberd 11-6-1830, overl. Gramsbergen 1889, tr. Avereest 31-
1-1852 Pieter Johannes Verheijen

iii. Koop Wiegers Klaren, geb. Aengwirden 10-9-1832

iv. Afke (Aafke) Wiegers Klaren, geb. Nijehaske 30-11-1834, overl. Leeuwarden 20-1-1915, tr.
Idaarderadeel 19-5-1877 Jan Jans van der Meulen

v. Aaltje Klaren, geb. Avereest 1837, overl. Tietjerkstradeel 16-12-1925, tr. Idaarderadeel 7-5-
1863 Wybe Jans van der Meulen

Generatie 7

64. Klaas Tjammes, geb. Jubbega, overl. Steggerda 1805, tr. (1) Lippenhuizen 6-12-1767 Pietertje
(Pijttje) Rieuwerts, Lippenhuizen, ged. Oldeberkoop 4-3-1747, dr van Rieuwert Rijkelts (boer te
Noordwolde in 1749) en Trijntje Martens, overl. voor 1774, tr. (2) Steggerda 16-10-1774
65. Grietje Arends HOOGKAMP, ged. Steggerda 14-1-1759, overl. Steggerda 6-11-1837, tr.
Vinkega 25-1-1807 Jan Gijsen (Gijzen, Giesen) LANTINGA, geb. Oldemarkt 1745, zoon van Gijse
Jans Lanting (Bakker; begr. Oldemarkt 14-8-1777). In 1812 nam haar zoon Jan Klazen (nr. 32) de
achternaam Lantinga aan.

Uit het eerste huwelijk:

i. Tjamme Klazen Lantinga, ged. Steggerda 26-11-1769, overl. Weststellingwerf 12-12-1825, tr.
(1) Oldeholtpade 9-5-1802 Jantje Jans uit Oldeholtpade, overl. Oldeholtpade 15-5-1806, tr. (2) ca
1807 Geesje Harmens

ii. Rieuwert, ged. Steggerda 27-10-1771, jong overl.

iii. Aaltje, ged. Vinkega 12-3-1773, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:

i. Aaltje Klazen Lantinga, geb. Nijeholtpade 2-2-1776, overl. Weststellingwerf 22-8-1842, tr.
Steggerda 19-5-1803 Jan Hendrikx Scheper

ii. Meintje Klazen Lantinga, geb. Nijeholtpade 7-5-1777, overl. Steggerda 10-2-1820, tr.
Weststellingwerf 19-5-1819 Hendrik Auken Kok

iii. Annigje Klazen, geb. Vinkega 20-2-1779, jong overl.

iv. Arend Klazen Herder (Harder), geb. Vinkega op 15-5-1780, scheper te Noordwolde, overl.
Weststellingwerf 5-3-1847, tr. Steggerda 19-8-1807 Renske Willems

v. Jan Klazen Lantinga, geb. Vinkega 20-5-1782 (nr. 32)

vi. Jacob Klazen, geb. Vinkega 2-5-1784, jong overl.

vii. Jacob Klazen Lantinga, geb. Vinkega 15-4-1786, overl. Steggerda 18-7-1855, tr.
Weststellingwerf 24-4-1816 Grietjen Sakes

viii. Anne Klazen, geb. Vinkega 14-2-1789, jong overl.

ix. Geert Klazen Lantinga, geb. Vinkega 6-9-1791, arbeider, overl. Vinkega 12-1-1849, tr. (1)
Weststellingwerf 9-4-1817 Antjen Jans Punter, tr. (2) Weststellingwerf 21-4-1841 Martzen Fokkes
van der Molen

x. Trijntje Klazen Lantinga, geb. Vinkega 2-6-1796, overl. Vinkega 22-12-1860, tr.
Weststellingwerf 5-6-1813 Jan Sjerps van Dijk

xi. Hiltje Klazen, geb. Vinkega 23-3-1798, jong overl.

66. Jannes Jacobs BIJKERK (Pit; Naamsaanneming 1812), geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-11-
1746, dagloner, overl. Steenwijkerwold 1815, tr. Steenwijkerwold 17-4-1775

67. Janna Alberts PIT, ged. Steenwijkerwold 30-4-1752, overl. Steenwijkerwold 11-1-1823.

Uit dit huwelijk:

i. Beertjen Jannes Pit, ged. Steenwijkerwold 3-3-1776, overl. Steenwijk 1849, tr. Steenwijkerwold
voor 1808 Jurrien Elsen Mulder

ii. Swaantjen Jannes Pit, geb. Steenwijkerwold 16-4-1783 (nr. 33)


iii. Albert Jannes Pit (Pith), ged. Steenwijkerwold 20-11-1785, overl. Oldemarkt 1860, tr.
Weststellingwerf 1813 Geertje Dirks Stappers

68. Auke Klazes JEDEMA (Iedema, Ydema, Yedema, IJdema, Edema), ged. Workum 14-6-1730,
wonende te Balk, Ouwsterhaule en Schoteruiterdijken tussen ca 1758 en 1770 (opzichter bij
Schoterzijl in 1765), Peperga (1771-1774; havencherger), Noordwolde (1775-1776; opzichter),
naar Oudeschoot in 1777, naar Appelscha in 1790, Oosterwolde in 1795 (opzichter bij de molen),
Workum in 1801, overl. Workum 1803, tr. (2) Oosterwolde 7-6-1795 Grietjen Ynses (weduwe van
Jan Hendriks), overl. Oosterwolde 1800, tr. (1) Workum 16-8-1750

69. Dieuwke (Dieuke) Wijbrens, ged. Workum 7-3-1732, overl. voor 1795

Uit dit huwelijk:

i. Klaas Aukes, ged. Workum 4-7-1751

ii. Wybren Aukes Idema, ged. Workum 26-12-1753, tr. Heerenveen 17-1-1779 Elisabeth Floriaans
Andracius

iii. Evert Aukes, ged. Workum 10-8-1755, jong overl.

iv. Magteltje Aukes Idema, ged. Workum 10-4-1757, tr. Heerenveen 13-6-1779 Johannes Tijsses
Modderman

v. Martjen Aukes, geb. Balk 29-7-1759

vi. Iebeltje (Eebeltje) Aukes Iedema, geb. Balk 27-4-1763, overl. Noordwolde 26-2-1847, tr.
Noordwolde 1793 Egbert Jacobs Menger

vii. Koene Aukes Iedema, geb. Schoterzijl 16-9-1765, ged. Munnekeburen 10-1765 (nr. 34)

viii. Borde (Burde) Aukes Jedema, ged. Ouwsterhaule 12-6-1768, overl. Noordwolde 2-11-1847, tr.
Boijl 26-5-1793 Elizabeth Hendriks

ix. Evert Aukes Iedema (Siedema, Zuidema), geb. Noordwolde 25-10-1775, overl. Lippenhuizen
30-12-1849, tr. Nijeberkoop 10-5-1807 Froukje Jans Diever

70. Egbert Tjeerds, geb. Boekelte (Boijl) voor 1728, belijdenis Noordwolde 1749, overl. Boijl 1801,
tr. (1) Boijl 5-1748 Hendrikje Jans uit Boijl (kind. Jan, Geesjen, Jantjen, Tjeerd, Lammert,
Hendrikje), tr. (2) Noordwolde-Boijl 8-6-1766

71. Lammigje Abels, geb. ca 1738, wonende te Boekelte in 1766, belijdenis Noordwolde-Boijl 1767,
overl. Boijl 5-10-1813 (75 jr)

Uit dit huwelijk:

i. Tjeerd Egberts, geb. Boijl 3-3-1767

ii. Trijntje Egberts Boekhorst, geb. Boijl 26-7-1769, overl. Ooststellingwerf 13-1-1840, tr.
Noordwolde 3-5-1801 Andries Allen Boekhorst

iii. Jacobjen Egberts Slot, geb. Boijl 5-5-1771, overl. Weststellingwerf 1-12-1831, tr. Noordwolde
21-1-1798 Wybe Andries Perfect uit Noordwolde

iv. Abeltje Egberts Boekhorst, geb. Boijl 16-8-1772 (nr. 35)

v. Lense Egberts Slot, geb. Boijl 20-8-1774, overl. Weststellingwerf 22-4-1839, tr. Noordwolde
23-9-1798 Aaltje Klaassen uit Noordwolde
vi. Jan Egberts, geb. Boijl 9-6-1778

72. Beene Klazes BROUWER, geb. Benedenknijpe 3-1763, ged. De Knipe 27-3-1763, brouwer en
arbeider, overl. Vinkega 15-2-1849, tr. Nieuwehorne 26-7-1789

73. Wobbigje Sybrens (Sybrants), geb. Oldeberkoop 28-12-1768, ged. Oldeberkoop 1-1-1769,
wonende te Nieuwehorne in 1789, belijdenis Vinkega 11-4-1813, overl. Vinkega 3-5-1826.

Uit dit huwelijk:

i. Klaas Beenes Brouwer, geb. Nieuwehorne 12-12-1789 (nr. 36)

ii. Sybren Beenes Brouwer, geb. Nieuwehorne 12-9-1791, overl. Rottum 17-2-1861, tr.
Schoterland 21-5-1820 Minke Hylkes Brouwer

iii. Trijntje Beenes Brouwer, geb. Nieuwehorne 25-6-1793, overl. Haskerland 6-1-1830, tr.
Schoterland 1-7-1821 Thijs Oebeles Platje

iv. Elske (Eltje) Beenes Brouwer, ged. Nieuwehorne 26-3-1797, overl. Oldeholtpade 23-4-1875,
rel. met Marten Hates Douma (zn Hate Martens Brouwer, geb. Noordwolde 1816), tr.
Weststellingwerf 12-6-1823 Pieter Rinkes Veenstra

v. Lutske Beenes Brouwer, ged. Nieuwehorne 23-12-1798, overl. Schoterland 28-2-1875, rel. met
Jurjen Pieters Schippers (zn Beene Brouwer, geb. Vinkega 1823)

vi. Jelle Beenes Brouwer, geb. Vinkega 11-12-1801, overl. Vinkega 13-3-1860, tr. Schoterland 14-
11-1841 Foekje Kornelis Hofstra

vii. Janke Beenes Brouwer, geb. Vinkega 14-2-1805, overl. Blesdijke 27-3-1841, tr.
Weststellingwerf 26-3-1829 Feye Klazes Oosterhof

viii. Aukjen Beenes Brouwer, geb. Vinkega 18-12-1807, overl. Steenwijkerwold 27-4-1897, tr.
Steenwijkerwold 11-4-1839 Albertus Alberts Hoekman

74. Egbert Harmens BAKKER, geb. Heerlijkheid De Eeze, ged. Steenwijkerwold 4-1-1760, mr.
bakker in De Blesse, overl. kort na 22-5-1801 (WSW 21-9-1801; gedaagd voor het Gerecht i.v.m.
illegaal kappen van hout), otr. Vledder 9-4-1780, tr. Steenwijkerwold 23-4-1780

75. Anna Geertruid Jans WIEGERI (Annigje Wicheri, Wiegery, Wigeri), ged. Steenwijk 14-6-1761,
won. te Steenwijkerwold in 1780, overl. De Blesse 10-11-1832. Egbert en Anna-Geertruit komen
op 27-1-1786 met attestatie van Steenwijkerwold naar De Blesse. Zij hertr. Blesdijke 4-4-1802
Beerend Jochems Veldstra uit Steggerda (kind. Hendrikjen, geb. 1802 en Jantje, geb. 1805).

Uit dit huwelijk:

i. Maria, geb. Steenwijkerwold 6-11-1780, jong overl.

ii. Harm, geb. Steenwijkerwold 22-3-1782, jong overl.

iii. Margje Egbert Bakker, geb. Steenwijkerwold 11-7-1784, overl. Weststellingwerf 16-9-1824, tr.
Noordwolde 22-4-1812 Otte Hylkes de Vries

iv. Harmen Egberts Bakker, geb. De Blesse 14-10-1787, overl. Weststellingwerf 30-12-1859, tr.
(1) Blesdijke 13-5-1810 Lammigje Pieters Bosma, tr. (2) Weststellingwerf 10-5-1832 Geesjen
Beenen Moet

v. Maria, geb. De Blesse 8-9-1790, jong overl.


vi. Marijgien, geb. De Blesse 27-6-1793, jong overl.

vii. Jan, geb. De Blesse 11-7-1795, jong overl.

viii. Maria, geb. De Blesse 17-12-1798 (nr. 37)

76. Luite Hendriks PUNTER, geb. Peperga 1740, ged. Peperga-Blesdijke 3-7-1740, overl. Steggerda
8-11-1812, tr. Vinkega 5-6-1774

77. Aaltje Pieters KOSTER (Coster), ged. Steggerda 13-12-1753, overl. Weststellingwerf 10-3-
1838.

Uit dit huwelijk:

i. Pieter Luiten Punter, geb. Steggerda 11-7-1776, overl. Weststellingwerf 5-11-1843, tr.
Steggerda 10-5-1801 Froukjen Feyen

ii. Hendrik Luiten Punter, geb. Steggerda 23-10-1777, overl. Weststellingwerf 19-12-1843, tr.
Steggerda 9-11-1800 Tietjen Gerbens Visser

iii. Tijs Luiten Punter, geb. Steggerda 29-2-1784, overl. Weststellingwerf 21-12-1855, tr.
Weststellingwerf 10-3-1814 Jantjen Hendriks Koster

iv. Claas Luiten Punter, geb. Steggerda 9-12-1786 (nr. 38)

v. Jantje Luiten Punter, geb. Steggerda 8-3-1788, overl. Weststellingwerf 27-7-1820, tr.
Weststellingwerf 25-7-1816 Harmen Wyben Bosma

vi. Tjeerd Luiten Punter, geb. Steggerda 4-1-1796, boerenknecht te Steenwijkerwold in 1838,
overl. Steenwijkerwold 1868

78. Jan Nammes BIJKER (Menger), geb. ca 1753, arbeider en bijker, overl. Vinkega 23-4-1815 (62
jr.), tr. (3) Steggerda 8-12-1799 Grietje Sakes uit Vinkega, zij verkocht in mei 1815 enige korven
bijen en bijkersgereedschappen voor fl. 349, tr. (2) Steggerda 20-9-1789 Romkjen Hanses uit
Vinkega, overl. Vinkega 1798, tr. (1) Steggerda 28-3-1785

79. Aaltje Roelofs, wonende te Vinkega in 1785, ged. Vinkega 26-4-1750, overl. voor 1789

Uit het eerste huwelijk:

i. Margje Jans Bijker, geb. Vinkega 3-8-1785 (nr. 39)

ii. Antje Jans Bijker, geb. Vinkega 25-4-1787, overl. Weststellingwerf 14-12-1857, tr. Steggerda
18-9-1811 Folkert Jans Kijl

Uit het tweede huwelijk:

i. Namme Jans Bijker, geb. Vinkega 16-12-1789, tr. Noordwolde 21-7-1815 Vroukjen Lyckels
Berkenbosch uit Steggerda

ii. Jantjen Jans Bijker, geb. Vinkega 28-9-1791, tr. Weststellingwerf 4-9-1811 Pieter Tydes
Berkenbosch uit Peperga

iii. Hans Jans, geb. Vinkega 21-3-1794, jong overl.

iv. Romkjen Jans, geb. Vinkega 23-7-1798 (moeder overleden)


80. Engbert (Ingbert, Eijmbert, Egbert) Jans MUIZER (Mr. Engbert Jans), geb. Eesveen, ged.
Steenwijk 5-11-1742, opgenomen in het gezin van zijn tante Albertje Coenderts te Eesveen
(Volkstelling 1748), lidmaat Steenwijk Kerstmis 1767, “vertrokken als schoolmeester op de
Wetering onder Blokzijl” op 28-5-1769 vanuit Eesveen (geëxamineerd door de Classis Vollenhove
voor 8-5-1769; archief Kampen), kocht in december 1769 samen met Coendert Hendriks en
Hendrik en Jan Jacobs een huis te Eesveen (HCO 76-26, fol. 352), kocht in maart 1776 van Jan
Geers een huis met land te Scheerwolde en verkocht dat in juni 1781 aan Thomas Andries Kroon
(aangiften 50e penning; HCO 76-101; achternaam vermeld), bij huwelijk jongeman van de
Wetering, wonende te Scheerwolde in 1778 en 1779 (6 respectievelijk 10 gemaakte roeden turf
onder de Stadsweren te Scheerwolde; aangiften gemaakte roeden turf; HCO 76-101),
schoolmeester (vanaf ca. 1780) en visser te Kalenberg, begr. Paasloo 31-12-1799, tr. Blokzijl 23-
11-1777

81. Jantje Hendriks RAM, geb. Muggenbeet 1746, overl. Kalenberg 12-10-1822

Uit dit huwelijk:

i. Jan Engberts, ged. Blokzijl 27-8-1780, overl. voor 1795

ii. Hendrik Engberts, geb. Kalenberg, ged. Blokzijl 27-8-1780, jong overl.

iii. Hendrik Engberts, geb. Kalenberg 4-12-1787, ged. Oldemarkt (nr. 40)

82. Jan Dirks PIJPEN, geb. Nederland, Kalenberg 13-4-1760, turfboer, melkboer en tijdelijk
volmacht kerspel Kalenberg (1805), overl. IJsselham, gem. Oldemarkt 15-8-1834, tr. Oldemarkt 1-
1-1783

83. Femmigje Jacobs ZEEPHAT, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 4-9-1763, overl. Oldemarkt 23–2-
1812.

Uit dit huwelijk:

i. Dirk Jans Pijpen, geb. Kalenberg 20-7-1787, overl. Oldemarkt 1867, tr. Oldemarkt 23-5-1833
Roelofje Kleijsen Mulder

ii. Luitje Jans Pijpen, geb. Kalenberg 12-4-1790 (nr. 41)

iii. Jacob Jans Pijpen, geb. Kalenberg 4-12-1792, overl. Oldemarkt 1866, tr. (1) Oldemarkt 2-7-
1824 Grietje Willems Schaap uit Kalenberg, tr. (2) Oldemarkt 31-10-1830 Zwaantje Peters Bron uit
Nijelamer

iv. Marrigje Jans Pijpen, geb. Kalenberg 20-9-1797, overl. Steenwijkerwold 1826, tr.
Steenwijkerwold 10-3-1820 Marten Jans Pape uit Nederland

v. Wemmigje Jans Pijpen, geb. Kalenberg 25-1-1802, overl. Oldemarkt 1873, tr. Oldemarkt 28-4-
1825 Albert Huisman uit Kalenberg

84. Sippe Jans BULTSMA, geb. Oldeholtpade 11-4-1750, overl. Oldeholtpade 10-1-1806, tr.
Oldeholtpade 6-5-1775

85. Antje Jans BULT, geb. Sonnega 26-2-1755, bij huwelijk afkomstig uit Wolvega

Uit dit huwelijk:

i. Geertje Sippes Bultsma, geb. Oldeholtpade 2-1-1777, overl. WSW 20-4-1855, tr. Oldeholtpade
4-1-1795 Jan Gerrits uit Mildam

ii. Jan Sippen Bultsma, geb. Oldeholtpade 15-5-1781 (nr. 42)


iii. Jantje Sippes Bultsma, geb. Oldeholtpade 28-8-1783, overl. WSW 28-7-1850, tr. Noordwolde
19-5-1805 Jacob Roelofs Molenbuur uit Noordwolde

iv. Grietje, geb. Oldeholtpade 4-2-1786, overl. Nijeholtpade 2-3-1808

v. Johannes (Jannes) Sippen (Sippes) Bultsma (Nieuwhout), geb. Oldeholtpade 20-7-1789, overl.
Haskerland 26-1-1846, tr. Sint Johannesga 10-6-1816 Pietertje Jans Pijlman uit Nijehaske

vi. Sijbe, geb. Oldeholtpade 22-12-1791, overl. voor 1806

86. Geert Harmens TIP, geb. Nijeholtwolde 16-10-1739, overl. Oldeholtpade 22-12-1819, tr.
Wolvega 12-5-1776

87. Martje (Martzen, Margje) Nutterts GOUMA, geb. Katlijk 1744, woonde in 1776 te Nijelamer,
overl. Weststellingwerf 18-12-1819.

Uit dit huwelijk:

i. Harmen, geb. Nijelamer 20-3-1777, jong overl.

ii. Nuttert, geb. Nijelamer 7-12-1778, jong overl.

iii. Grietje, geb. Nijelamer 28-12-1779, jong overl.

iv. Harmen Geerts Tip, geb. Nijelamer 27-11-1781, overl. WSW 21-1-1821, tr. Oldeholtpade ca
1807 Trijntje Lammerts Bonte

v. Geertje, geb. Nijelamer 6-7-1783, jong overl.

vi. Nuttert, geb. Oldeholtpade 13-2-1785, jong overl.

vii. Geertje Geerts Tip, geb. Oldeholtpade 1-6-1786 (nr. 43)

viii. Nuttert, geb. Oldeholtpade 19-4-1788, jong overl.

ix. Grietje Geerts Tip, geb. Oldeholtpade 23-5-1790, overl. WSW 31-3-1867, tr. WSW 31-12-1819
Jacob Jans Idsenga

88. Jan Alberts HARSEVOORT (Hasevoort, Assevoorde, Harzevoord, Hassevoort, ook wel genoemd
Kiste), geb. Marshoek, ged. Dalfsen 17-12-1752, landbouwer in het buurtschap Kievitsnest bij De
Velde in 1811, overl. Zwartsluis 21-8-1827, tr. Hasselt 27-7-1784

89. Aaltje Derks VAN DE VELDE, geb. De Velde, Hasselt, 29-10-1760, weduwe van Jan Haarst,
veehoudster, overl. Zwartsluis 25-11-1831.

Uit dit huwelijk:

i. Alberdina Assevoort, geb. Hasselt 1786, tr. Vollenhove 1818 Johan Christiaan Smit

ii. Derkjen Hassevoord, geb. Hasselt 23-11-1788, tr. Hasselt 1817 Albert Hendrik Marsman

iii. Hendrina (Hendrikjen) Jans Harssevoort, geb. Hasselt 19-1-1791, tr. Zwollerkerspel 1815 Jacob
van Dort

iv. Grietjen Jans Harsevoort, geb. Hasselt 1794, overl. Zwolle 18-11-1863, tr. Blokzijl 28-2-1825
Jan Wouters (van) Oosten, schipper, wednr van Grietje Bakker
v. Derk Jan Hassevoort, geb. Hasselt 22-11-1795, tr. Zwartsluis 1833 Gerritdina van Marle

vi. Arend Jans Harsevoort, geb. Hasselt 7-3-1798 (nr. 44)

vii. Albert Jans Harsevoort, geb. Hasselt 15-9-1800, overl. Vollenhove 21-9-1861, tr. Vollenhove
19-6-1829 Jentjen ten Napel

viii. Jantje Jans Harsevoort, geb. Zwartsluis 11-1-1804, overl. Hasselt 24-4-1850, tr. Hasselt 1-10-
1829 Hendrik Jan Vlakveld uit Hasselt, wieldraaier

90. Jan Jans POST, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 10-11-1782, landbouwer, overl. Stad
Vollenhove 5-9-1851, tr. Vollenhove 5-7-1801

91. Harmpje Teunis ZANDBERGEN (Sandbergen), geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 16-2-1780,
overl. Ambt Vollenhove 14-8-1848.

Uit dit huwelijk:

i. Femmigjen Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 16-2-1802 (nr. 45)

ii. Teunis Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 1-4-1806, overl. Vollenhove 9-11-1884,
tr. Wanneperveen 27-8-1845 Aegje Knol uit Wanneperveen

iii. Jentje Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 28-4-1808, overl. Ambt Vollenhove 21-
11-1882, tr. Stad Vollenhove 7-5-1842 Jan Hermens Frantzen

iv. Jan Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 10-1-1811, overl. Vollenhove 26-5-1874, tr.
Ambt Vollenhove 26-11-1849 Willempjen Tink uit Ambt Vollenhove

v. Marrigje Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) ca 1819, overl. Ambt Vollenhove 1877,
tr. Ambt Vollenhove 27-4-1844 Egbert van Benthem uit Ambt Vollenhove

vi. Jurrien Jans Post, geb. De Leeuwte (Ambt Vollenhove) 30-5-1822, overl. De Leeuwte 24-10-
1892, tr. Vollenhove 16-8-1849 Judikje Frederiks Kroes uit Vollenhove

92. Sibbel (Sibbele, Sibbes, Sibold) Alberts MEILOF (Mijlof, Nijlof), geb. Blokzijl 15-10-1767, overl.
op zee (verdronken) 29-4-1798, tr. Blokzijl 26-8-1792

93. Marritje (Marrigje, Maartje) Hendriks STIKKER (Stikkers, Stikkert), geb. Blokzijl 6-3-1766,
overl. Blokzijl 29-1-1826.

Uit dit huwelijk:

i. Albert Sibbels Meilof, geb. Blokzijl 9-2-1793 (nr. 46)

ii. Hendrik Meijlof, geb. Blokzijl 29-2-1796, ged. Blokzijl 28-3-1796, tr. (1) Blokzijl 20-11-1824
Neeltje Hermens Belt, tr. (2) Blokzijl 24-4-1829 Antje Luiten ter Heide, wed. Klaas Alberts de
Lange

iii. Sibbel Meilof, geb. Blokzijl ca 1798, tr. (1) Blokzijl 2-11-1826 Klaasje Jans Visser, tr (2) Blokzijl
28-7-1831 Klaasje van Dijk

94. Frans Klaasen SPITSE, geb. IJsselham 23-5-1758, wonende aan de Lageweg te Ossenzijl, begr.
Oldemarkt 29-10-1803, tr. Oldemarkt 18-9-1785

95. Hilligjen (Heiltjen, Hiltje) Lefferts (Lebberts) DIJKSTRA (Van Dijk, Kooij), geb. Wapse, ged.
Diever 17-6-1759, wonende te Ossenzijl in 1785 (huwelijk) en 1808 (Volkstelling), overl. IJsselham
2-9-1831, tr. (2) Oldemarkt 16-12-1804 Klaas Bartelts Noordhuis, geb. Ruinen, wonende te
Ossenzijl in 1804, overl. Ruinen 18-8-1822.

Uit dit huwelijk:

i. Trijntje Spitse, geb. Oldemarkt 8-7-1786, overl. Blokzijl 1825, tr. Blokzijl 15-4-1813 Hajo
Polman uit Blokzijl

ii. Leffert, geb. 28-8-1788, jong overl.

iii. Klaas Spitse, geb. IJsselham 11-1-1790, overl. Oldemarkt 25-1-1876, tr. (1) Neeltjen Kornelis
Rijke, tr. (2) Oldemarkt 28-4-1826 Jantjen Jacobs Groen uit Blankenham

iv. Jantje Fransen Spitse, geb. Oudemerk, Ossenzijl 21-2-1792 (nr. 47)

v. Aaltje Spitsen, geb. Ossenzijl 6-7-1795, overl. Kuinre 1849, tr. Blokzijl 26-8-1820 Hendrik
Schuurink uit Blokzijl

vi. Leffert Fransen Spitse, geb. Ossenzijl 6-2-1798, overl. Kuinre 1831

vii. Geertjen Spitze, geb. Ossenzijl 15-2-1800, overl. Blokzijl 1880, tr. Oldemarkt 25-4-1826 Arend
Pieters Brouwer uit Sonnega

96. Ate Ynses LAGEVEEN, geb. ca 1745 (44 jr. op 8-11-1789; Informatieboeken Opsterland 1777-
1793, pp. 357), op latere leeftijd veenbaas, doopsgezind, heeft gewoond te Lippenhuizen (arbeider
in 1789), Oosterwolde, Nijeholtwolde en Terwispel, overl. Terwispel 26-5-1826, tr. Terwispel 20-4-
1766

97. Piertje (Pietje) Jeens JENINGA, geb. Terwispel ca 1745, doopsgezind, overl. Terwispel 17-4-
1825

Uit dit huwelijk:

i. Jeen Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen ca 1769, ged. op belijdenis Lippenhuizen 26-5-1799,
overl. Haulerwijk 6-2-1844, tr. Lippenhuizen 18-12-1796 Geeske Sietses de Boer uit Lippenhuizen

ii. Fedde Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen 15-12-1773 (nr. 48)

iii. Ynskje Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen ca 1776, overl. Terwispel 18-8-1847, tr. Lippenhuizen
9-12-1798 Freerk Johannes Kalsbeek

iv. Ynse Ates Lageveen, geb. Lippenhuizen 31-5-1780, overl. Terwispel 4-3-1863, tr. (1)
Surhuisterveen 31-7-1803 Hinke Harmens Slaaf uit Surhuisterveen, tr. (2) Opsterland 22-2-1836
Wietske Feitses Jeeninga uit Terwispel (zijn nicht)

v. Jinke Ates Lageveen, geb. Nijeholtwolde ca 1783, arbeidster en spinster, overl. Terwispel 3-8-
1868, tr. voor 1804 Fedde Feitses Jeeninga uit Terwispel (haar neef)

98. Marten Tjeerds, geb. Terwispel ca 1740, huisman, overl. Terwispel ca 1780, tr. Terwispel 26-2-
1769

99. Aukjen Gerrits, geb. ca 1747, overl. Terwispel 1-9-1823, hertr. Terwispel 4-3-1781 Lammert
Willems, boer en winkelier, won. Tijnje rond 1800 (LC); kind. Geertje, Antje en Gerrit Lammerts
van der Wal

Uit dit huwelijk (RA OPS K2; aanstelling voogden Pier Gialdts en Hendrik Tjeerds op 22-2-1781):
i. Aukjen Martens, geb. Terwispel 2-1770, ged. Terwispel 4-3-1770, overl. Opsterland 19-3-
1838, tr. Opsterland 31-5-1811 Rinse Kornelis Winkelman

ii. Antje, geb. Terwispel 22-5-1772, ged. Terwispel 14-6-1772, jong overl.

iii. Rintske (Rinske), geb. Terwispel 27-6-1774, ged. Terwispel 7-8-1774, overl. Lippenhuizen
1797

iv. Tjitske, geb. Terwispel 24-2-1777, ged. Terwispel 9-3-1777, jong overl.

v. Fokjen, geb. Terwispel 7-10-1779, ged. Terwispel 24-10-1779 (nr. 49)

100. Jan Wiebes (Wybes), geb. Lippenhuizen 4-4-1752, mr. bakker, overl. Lippenhuizen voor 25-1-
1804, tr. (1) Gorredijk 30-5-1774 Antje Klazes (dr Maaike, ged. Gorredijk 1774; zn Klaas Jans de
Haan, geb. 1779, overl. Delfzijl 1814; dr Joukjen Jans de Haan, geb. 1781, overl. Opsterland
1822), tr. (2) Lippenhuizen 3-12-1786

101. Antje Sakes, geb. Lippenhuizen 1-4-1761, overl. Lippenhuizen voor 1798

Uit dit huwelijk:

i. Wiebe Jans de Haan, ged. Lippenhuizen 18-1-1787, overl. Haskerland 17-12-1867, tr. (1)
Haskerland 18-8-1811 Trijntje Cornelis de Jong, tr. (2) Joure 18-8-1827 Petertje Jacobs Praamsma

ii. Sake Jans de Haan, geb. Lippenhuizen 2-6-1793 (nr. 50)

iii. Fokje Jans de Haan, geb. Lippenhuizen 1795, overl. Smallingerland 8-11-1860, tr.
Smallingerland 10-4-1824 Klaas Berends Bijlsma uit Gorredijk

102. Siebe (Sybe) Dieuwes (Duyes) GLASTRA, ged. Gorredijk 19-1-1755, schipper, overl. Gorredijk
6-7-1833, tr. Gorredijk 7-2-1779

103. Dieuwke Jacobs GLAS, geb. Gorredijk 12-10-1759, overl. Gorredijk 13-10-1850.

Uit dit huwelijk:

i. Bontje Siebes Glastra, ged. Gorredijk 31-10-1779, overl. Franeker 28-4-1859, tr. Gorredijk 27-
5-1815 Gerrit Fokkes Klimmerboom

ii. Djeu Siebes Glastra, ged. Gorredijk 7-3-1785, overl. Den Haag 22-6-1849, tr. (1) Gorredijk 17-
1-1808 Antje Egberts, tr. (2) Gorredijk 4-3-1810 Aaltje Joukes Dijkstra

iii. Jacob Siebes Glastra, geb. Gorredijk 14-7-1787, overl. Beetsterzwaag 31-10-1866, tr.
Gorredijk 20-5-1810 Maria Teyes Hellendoorn

iv. Korneliske Siebes Glastra, ged. Gorredijk 13-12-1789 (nr. 51)

v. Trijntje Siebes Glastra, geb. Heerjansdam 30-8-1797, overl. Schoterland 13-7-1870, tr.
Gorredijk 3-6-1824 Pier Andries van der Hoek

vi. Wijmer Siebes Glastra, ged. Gorredijk 10-3-1792, overl. voor 1823, tr. Stavoren 25-6-1815
Marijtje Gerrits Bakker

104. Harmen Jans VAN ZWOL, geb. Sint Johannesga 17-10-1769, veenarbeider en turfmaker,
overl. Langezwaag 11-4-1811, tr. (1) Tjalleberd 23-10-1791 Wytske Jans Voolstra uit Tjalleberd,
tr. (2) Langezwaag 9-8-1795
105. Wietske (Wytske) Feitzes JENINGA (Jeenstra, Veeninga, Van de Veen), geb. Terwispel 10-
1776, overl. Terwispel 25-8-1866, tr. (2) Opsterland 22-2-1836 Ynse Ates Lageveen (haar neef),
zn van nrs. 96 en 97.

Uit dit huwelijk:

i. Imkjen Harmens van Zwol, geb. Langezwaag 29-2-1796, tr. Langezwaag 7-7-1817 Atze
Gaukes Hoogeveen uit Drachten

ii. Roelofjen Harmens van Zwol, geb. Terwispel 7-11-1797, overl. Terwispel 3-12-1857, tr.
Opsterland 7-6-1821 Frans Heinz van der Vliet uit Terwispel

iii. Grietje Harmens van Zwol, geb. Terwispel 4-9-1799, overl. Terwispel 2-12-1871, tr. Opsterland
13-12-1827 Tjipke Heinz van der Vliet uit Terwispel

iv. Feitze Harmens van Zwol, geb. Terwispel 16-3-1801, overl. Terwispel 16-2-1871, tr. Terwispel
3-1-1826 Jeltje Roels de Vries uit Terwispel

v. Jacob Harmens van Zwol, geb. Tjalleberd 24-12-1803, overl. Terwispel 7-5-1875, tr. Terwispel
3-11-1831 Martjen Hendriks Albertsma uit Terwispel

vi. Bauke Harmens van Zwol, geb. Langezwaag 21-2-1808, overl. Opsterland 22-12-1883, tr.
Opsterland 5-1-1832 Geertje Hendriks Albertsma uit Terwispel

vii. Jochum Harmens van Zwol, geb. Langezwaag 20-4-1810 (nr. 52)

106. Jan Bartels (Bartles, Bartelts, Barteles) (DE) LEEUW, ged. Beulake 15-12-1754, veenwerker,
turfmaker, wonende aan de Oudeweg te Gersloot in 1786, nam in 1811 te Langezwaag de
achternaam Leeuw aan, overl. Luinjeberd 11-12-1827, tr. Tjalleberd 6-8-1786

107. Martzen (Martsen, Martjen, Martje, Margjen, Marrigjen) Willems HOEKSTRA, geb. Drachten 5-
2-1767, ged. Langezwaag 21-4-1811, arbeidster te Luxwoude (zus van Gepke Willems en Kornelis
Willems Hoekstra), overl. Opsterland 14-8-1848.

Uit dit huwelijk:

i. Barteld Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 25-10-1788, overl. Terwispel 4-9-1832, tr. Langezwaag
12-3-1809 Annigjen Pieters de Groot uit Luinjeberd

ii. Willem Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 4-5-1790, overl. Irnsum 17-10-1839, tr. Opsterland 25-
11-1813 Gepke Pieters de Vries uit Rottevalle

iii. Jan Jans de Leeuw, geb. Tjalleberd 30-10-1792, overl. Terwispel 19-3-1839, tr. (1)
Langezwaag 30-11-1815 Tjitske Pieters de Vries uit Rottevalle, tr. (2) Opsterland 1-2-1821 Ybeltje
Arjens Franken uit Rottevalle

iv. Geert Jans de Leeuw, geb. Langezwaag 2-1-1795, overl. Heerenveen 21-2-1875, tr.
Heerenveen 17-1-1822 Aaltje Klazes Feyer uit Tjalleberd

v. Theunis Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 5-10-1797, tr. (1) Opsterland 7-4-1822 Jantje Simons
Dam uit Luinjeberd, tr. (2) Opsterland 7-5-1824 Ybeltje Sytses de Vries

vi. Mintze Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 29-3-1803, overl. Luinjeberd 26-9-1885, tr. (1)
Aengwirden 28-2-1830 Lummigjen Jacobs Hanselaar uit Vollenhove, tr. (2) Aengwirden 4-2-1854
Grietje Berends Bakker uit Rohel

vii. Geertje Jans de Leeuw, geb. Luxwoude 28-5-1805, overl. Luinjeberd 26-11-1827
viii. Gepke Jans de Leeuw, geb. Langezwaag 5-7-1808 (nr. 53)

108. Koop (Coop) Geugjens (Geugjen, Geugjes) KRIKKE (Krikken), geb. Oudehaske 11-12-1791,
arbeider, overl. Opsterland 20-6-1831, tr. Opsterland 18-10-1811

109. Antje (Antie) Harmens (Martens) MEESTRA (Meetstra, Meester, Meerstra, Meetsma, Beetstra),
geb. Tjalleberd 4-1-1796, overl. Aengwirden 29-8-1827.

Uit dit huwelijk (twee zonen Geugje jong overl.):

i. Harmen Koops Krikke, geb. Sneek 29-11-1816 (nr. 54)

ii. Jacob Krikken, geb. Opsterland 13-8-1820, overl. Opsterland 22-4-1871, tr. Schoterland 19-4-
1846 Hiltje Ruurds de Jager

iii. Roelof Krikken, geb. Smallingerland 7-11-1823, overl. Opsterland 11-12-1907, tr. (1)
Opsterland 23-9-1847 Martzen Yntzes de Groot

110. Wieger (Wicher, Wichger) Jans MULDER, geb. Giethoorn 18-10-1775, ged. Giethoorn 29-10-
1775, arbeider, overl. Opsterland 6-10-1858, tr. Wanneperveen 8-11-1805

111. Anna Egberts HOKSBERGEN (Haxbergen, Haksbergen, Hoybergen), ged. Meppel 16-3-1783,
overl. Opsterland 15-5-1871.

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Wiegers Mulder, ged. Wanneperveen 1-3-1807, overl. Opsterland 26-4-1879, tr.
Opsterland 8-2-1827 Johannes Freerks Kalsbeek

ii. Aaltje Wiegers Mulder, geb. Tjalleberd 17-12-1814, overl. Opsterland 21-4-1894, tr.
Opsterland 27-7-1840 Anne Hendriks Voolstra

iii. Albertje Wiegers Mulder, geb. Terwispel 6-10-1819 (nr. 55)

112. Sietse Meints BERGSMA, geb. 21-6-1744, ged. Kortezwaag 5-7-1744, arbeider te Compagnie,
overl. Katlijk 29-6-1813, tr. Hoornsterzwaag 18-6-1770

113. Jantje (Janke) Hendriks, afkomstig uit De Compagnie bij huwelijk (beide ouders zijn nog in
leven), overl. Jubbega 25-10-1806 (56 jr.); volgens de Informatieboeken van Schoterland was zij
40 jaar in februari 1793 (SCO 1-181), dus is zij in 1752 geboren.

Uit dit huwelijk:

i. Jeltje Sytzes, geb. Jubbega 11-10-1771, jong overl.

ii. Geertje Sytzes, geb. Hoornsterzwaag 30-9-1774, jong overl.

iii. Meint Sytzes Bergsma, geb. Lippenhuizen 29-8-1777, overl. Schoterland 30-3-1840, tr.
Schoterland 12-5-1818 Wijbigjen Sammes Nijenhuis

iv. Hendrik Sytzes Bergsma, geb. Lippenhuizen 12-5-1780, wonende te Groningen in 1811,
winkelier en inlandsche kramer, overl. Leek-Groningen 26-9-1849, tr. Hoogkerk 16-11-1811
Grietje Geerts Huizinga

v. Hans Sytzes Bergsma, geb. Lippenhuizen 28-5-1783, overl. Hoornsterzwaag 22-6-1873, tr.
Schoterland 15-5-1807 Wimke Andriessen de Vries

vi. Jelle Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 22-3-1786 (nr. 56)


vii. Geert Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 27-4-1789, 's Rijksdienst in 1811, gesneuveld daarna

viii. Yntze Sytzes Bergsma, geb. Jubbega 17-9-1792, wonende te Mildam in 1811, tr. (1)
Groningen 24-8-1820 Catharina Sijpkes, tr. (2) Groningen Hebeltje Tebbes Sluis

114. Sake Feitzes TALSMA (Tolsma), geb. Nieuwehorne 1761, ged. Katlijk 22-2-1761, overl.
Schoterland 15-8-1832, huisman, tr. Oudeschoot 9-5-1784

115. Janke (Jantje) Luitjens, geb. Katlijk 18-8-1760, overl. Nieuwehorne 8-11-1826.

Uit dit huwelijk:

i. Antje Sakes Talsma, geb. Nieuwehorne 5-3-1785, overl. Schoterland 14-9-1823, tr. De Knijpe
28-5-1809 Albert Jans uit Bovenknijpe

ii. Joukjen, geb. Nieuwehorne 12-6-1786 (nr. 57)

iii. Hiltje, geb. Nieuwhorne 22-2-1789, overl. Schoterland 26-12-1863, tr. Schoterland 12-5-1814
Anne Andries Jongsma

iv. Feitse, geb. Nieuwehorne 6-3-1791, overl. Schoterland 5-1-1869, tr. Mildam 11-5-1816
Geesjen Hendriks

v. Luitjen, geb. Nieuwehorne 1-9-1793, overl. Schoterland 18-4-1875, tr. Schoterland 16-5-1821
Akke Jans Hoekstra

vi. Samme, geb. Nieuwehorne 20-6-1796, jong overl.

116. Eitje (Eitze, Eise) Meeuwes HOEKSTRA, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 13-11-1757,
veehouder te Gaast, overl. Oudeschoot 3-10-1831, tr. Oudeschoot 7-5-1786

117. Imkje (Imkjen) Jans HEIDA, geb. Oudeschoot 22-7-1762, overl. Oudeschoot 9-2-1830.

Uit dit huwelijk:

i. Janke Eitses Hoekstra, geb. Oudeschoot 1787, overl. Schoterland 3-6-1851, tr. Oudeschoot 15-
5-1808 Jan Frankes Wal uit Mildam

ii. Jan Eitjes Hoekstra, geb. Gaast, Schoterland 1788 (nr. 58)

iii. Akke Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1792, overl. Schoterland 8-7-1868, tr. De Knijpe 27-5-
1812 Jelle Jelles de Jong

iv. Meeuwes Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1794, overl. Schoterland 22-3-1874, tr.
Schoterland 11-5-1817 Fokjen Doekeles Bosma

v. Saakje Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1796, overl. Schoterland 19-8-1870, tr. (1) Mildam
20-4-1815 Jan Jeips Heida, tr. (2) Schoterland 26-9-1819 Andries Hendriks Heida

vi. Anne Eitjes Hoekstra, geb. Oudeschoot 1799, overl. Schoterland 23-2-1855, tr. Schoterland
16-5-1821 Stijntje Jeips Heida

118. Hendrik Ates BLINKSMA (Blinxma), geb. Heerenveen 6-12-1758, ged. Heerenveen 17-12-
1758, slager en schoenmaker (1810) in De Knijpe, overl. Schoterland 1-4-1847, tr. Katlijk 17-9-
1786

119. Trijntje Andries KNECHT (Knegts), ged. Mildam 20-7-1760, overl. Schoterland 27-3-1837.
Uit dit huwelijk:

i. Ate Hendriks Blinksma, geb. Oranjewoud 28-5-1787, overl. Schoterland 11-2-1847, tr.
Schoterland 10-8-1811 Aaltje Johannes Gouma

ii. Andries Hendriks Blinxma, geb. Oudeschoot 28-1-1789, tr. Weststellingwerf 31-10-1821
Wytske Sekema (gesch. 1835)

iii. Akke Hendriks Blinksma, geb. Oudeschoot 18-10-1790 (nr. 59)

iv. Johannes, geb. Oudeschoot 17-5-1792, jong overl.

v. Antje Hendriks Blinksma, geb. Oudeschoot 28-2-1795, ongehuwd, overl. Benedenknijpe 6-2-
1856

vi. Zwaantje Hendriks Blinksma, geb. Oudeschoot 11-2-1799, won. Leeuwarden en Marssum,
overl. Leeuwarden 16-1-1864, tr. (1) Leeuwarden 2-7-1823 Philippus Ernestus Schuil, tr. (2)
Leeuwarden 18-5-1836 Hendrik de Haan, goudsmid uit Emden

vii. Johannes Hendriks Blinksma, geb. Oudeschoot 11-10-1802, overl. Haskerland 9-2-1882, tr.
Haskerland 17-6-1830 Adriaantje Bjintzes Bakker

120. Hylke Tymens (Thymens) HYLKEMA, ged. DG Benedenknijpe 24-1-1771, overl. De Knijpe
1803, tr. ca 1771

121. Aaltje (Antje) Wolters (Waalters, Wouters), geb. Kortezwaag ca 1743 (83 jr op 16-6-1826; 85
jr bij Volkstelling 1830), ged. DG Benedenknijpe 24-1-1771, overl. Benedenknijpe 30-7-1830 (87
jaar).

Uit dit huwelijk:

i. Hylkjen Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1771, overl. 1839, tr. Bovenknijpe 6-1-1799 Jacob
Bonnes de Vos uit Langezwaag

ii. Tymen Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1773, overl. Bovenknijpe 21-8-1821, tr. (1)
Bovenknijpe 7-11-1802 Jetske Johannes van der Heide, tr. (2) 19-2-1814 Jikke Meines Walda

iii. Doekle Hylkes Hylkema, geb. Benedenknijpe 19-4-1776 (nr. 60)

iv. Wolter Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe jan. 1778, turfschipper, overl. Tzummarum 27-2-1846,
tr. (1) De Knijpe 27-5-1804 Gaatske Tjeerds van der Wal, tr. (2) Barradeel 10-3-1827 Grietje Jans
de Zwart uit Tzummarum

v. Hendrik Hylkes Hylkema, geb. De Knijpe 1782, arbeider, overl. Schoterland 5-8-1851, tr.
Bovenknijpe 28-5-1809 Janke Johannes Looyenga

vi. Jan Hylkes Hylkema, geb. Benedenknijpe, arbeider, overl. Schoterland 17-8-1847, tr. De Knijpe
20-5-1810 Antje Wolters de Jager

122. Albert Willems SIJPEL, geb. Nijensleek 1732, ged. Vledder 29-6-1732, overl. Nijensleek 31-
12-1814, tr. Vledder 28-8-1757

123. Hillichien Harms, ged. Vledder 5-6-1735

Uit dit huwelijk:

i. Lammigje Alberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 5-8-1759, jong overl.


ii. Lammigje Alberts SIJPEL, geb. Nijensleek, ged. Vledder 18-7-1760, overl. Nijensleek 12-11-
1837, tr. Steenwijk 1791 Roelof Hendriks PLUIM, geb. Nijeveen ca. 1763

iii. Geertje Alberts SIJPEL, geb. Nijensleek 16-5-1761, ged. Vledder 18-4-1762, ongehuwd, overl.
Nijensleek 11-6-1851

iv. Harmen Alberts ALBERTSMA, geb. Nijensleek, ged. Vledder 7-10-1764, won. Bovenknijpe 1809,
overl. Gorredijk 22-11-1837, tr. Ureterp 19-11-1809 Egbertje Jans uit Ureterp, geen kind.

v. Trijntje Alberts SIJPEL, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-2-1767, overl. Eesveen 11-6-1843, tr.
Steenwijk 1791 Harm Jans KROES

vi. Jan Alberts KEIZER (lijst van weerbare mannen in Drenthe 1811), geb. Nijensleek, ged. Vledder
24-9-1769, won. bij de Baarsmolen te Steenwijkerwold 1796 (doop zoon Jan Jans Keizer), tapper
te Nijensleek in 1811, landbouwer Nijensleek 1837, overl. Nijensleek 10-4-1851, tr. Steenwijk
1791 Baukjen Jans KROES

vii. Aaltien Alberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 3-5-1772, overl. voor 1774

viii. Aaltien Alberts ALBERTSMA, geb. Nijensleek, ged. Vledder 17-4-1774 (nr. 61)

124. Koop Wolters KLAREN, geb. Giethoorn, ged. DG Giethoorn-Zuid 2-2-1794, naar Sint
Johannesga in 1780, overl. Tjalleberd 30-3-1807, tr. Terband 25-11-1787

125. Fokje Nutters DE VRIES (De Older), geb. Drachten 12-11-1763, winkelierster en
veenwerkster, tr. (2) Tjalleberd 23-12-1810 Thijs Harmens Drent (De Jonge), overl. Tjalleberd 13-
8-1832

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1789, overl. Aengwirden 15-7-1847, tr. Terband 18-9-
1808 Roelof Elias de Vries

ii. Maria (Marijke) Koops Klaren, geb. Tjalleberd 11-9-1790, overl. Giethoorn 22-8-1822, tr.
Aengwirden 2-6-1811 Hendrik Freerks Smink

iii. Afke (Aafjen) Koops Klaren, geb. Tjalleberd 9-1792, overl. Aengwirden 1-7-1870, tr.
Aengwirden 30-4-1816 Hendrik Jans Moedt

iv. Wolter Koops Klaren, geb. Tjalleberd 24-12-1794, boer en kastelein te Gersloot, overl.
Aengwirden 26-12-1886, tr. Aengwirden 17-4-1824 Margjen Arents Giethoorn

v. Grietje Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1796, overl. Haskerland 13-8-1829, tr. Haskerland 9-
6-1821 Sijtze Pieters de Vries

vi. Wicher Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1799 (nr. 62)

vii. Geesje Koops Klaren, geb. Tjalleberd ca 1803, ged. Tjalleberd 3-3-1825, overl. Aengwirden 27-
10-1834, tr. Aengwirden 6-1-1827 Geert Hendriks ten Boom

126. Freerk Hendriks BAAS, geb. Giethoorn 1775, ged. DG Giethoorn-Zuid 31-1-1796, overl.
Aengwirden 14-10-1827, tr. DG Giethoorn-Zuid 18-1-1801

127. Jantje Jans RUITER, geb. Giethoorn 18-1-1778, ged. DG Giethoorn-Zuid 2-2-1800, overl.
Aengwirden 24-10-1851.

Uit dit huwelijk:


i. Aaltje Frederiks Baas, geb. Giethoorn 16-11-1801, naaister, tr. (1) Aengwirden 25-2-1821 Jan
Theunis de Leeuw, tr. (2) Aengwirden 30-9-1832 Jan Geerts Doeve

ii. Jan Frederiks Baas, geb. Luinjeberd 7-8-1803, overl. Noord (Hoogeveen) 24-9-1877, tr.
Aengwirden 28-9-1823 Korneliske Willems Bokstra

iii. Niesje Freerks Baas, geb. Giethoorn 21-6-1806 (nr. 63)

iv. Hendrik Freerks Baas, geb. Luinjeberd 1808, tr. Aengwirden 29-3-1829 Femmigjen Symons
Bosch

v. Grietje Freerks Baas, geb. Luinjeberd 5-2-1811, overl. Aengwirden 1-7-1884, tr. Aengwirden
18-5-1834 Jan Abrahams de Groot

vi. Geertjen, geb. Aengwirden 14-12-1813, overl. Aengwirden 21-10-1826

vii. Trijntje Frederiks Baas, geb. Tjalleberd 22-6-1816, arbeidster, overl. Avereest 1873, tr.
Avereest 28-9-1838 Geert Jans Wijndels

viii. Geesjen Frederiks Baas, geb. Luinjeberd 1-5-1819, overl. Avereest 1862, tr. Avereest 20-2-
1840 Johann Bernhard Friedrich Wilhelm Bade

Generatie 8

128. Tjamme Jans, geb. Jubbega ca 1695, lidmaat Jubbega oktober 1728, huisman, insolvent in
1744 (Volkstelling, gezin 6 pers.), wonende in 1749 met vrouw en 6 kinderen boven de twaalf jaar
in Jubbega, overl. Jubbega 1764/1765, tr. voor sept. 1724 (SCO 129, fiche 2; koop ondergronden
rondom huis op de westkant van de 12de wijk te Jubbega met ten zuiden de Leidijk en ten noorden
de twee gemene roeden langs de Compagnievaart)

129. Aaltje Jans, lidmaat Jubbega oktober 1728 (“sijn wijf”), overl. na mei 1764

Uit dit huwelijk:

i. Jan Tjammes, geb. Jubbega voor 1728, wonende te Jubbega, Nieuwehorne (1757) en
Nijeberkoop (vanaf 1760), tr. Nieuwehorne 15-12-1750 Sjoukjen Meints, dochter van Meint Hanses
en Jeltje Yntzes te Kortezwaag (nrs. 224 en 225)

ii. Klaas Tjammes, geb. Jubbega voor 1728 (nr. 64)

iii. Jacob Tjammes, geb. Jubbega voor 1728, wonende te Jubbega (tot 1760) en Noordwolde,
overl. Noordwolde 1773, tr. Oudehorne 20-12-1767 Bartje Hendriks uit Jubbega

iv. Trijntje Tjammes, geb. Jubbega voor 1728, tr. Jubbega 13-5-1764 Hendrik Tjeerds Nieboer uit
Jubbega; dr Aaltje ged. Donkerbroek 28-4-1765, dr Hiltjen ged. Donkerbroek 22-2-1767/25-12-
1769, dr Aafke ged. Donkerbroek 16-4-1770

v. Hendrik Tjammes, ged. Jubbega 18-1-1733, wonende te Jubbega (tot 1770), Oudehorne
(1770-1776), Noordwolde (1777- 1780) en Vinkega (vanaf 1780), begr. Vinkega 5-1-1810, tr.
Nieuwehorne 13-5-1764 Aukjen (Akke) Hendriks uit Oudehorne

vi. Jan Tjammes, ged. Jubbega 24-4-1735, wonende te Hoornsterzwaag en Jubbega, overl.
Jubbega 1774, tr. Jubbega 1-1-1759 Janke Klases uit Hoornsterzwaag

130. Arend Geerts, overl. Steggerda 1777 of 1778, werd in 1756 hoofdbewoner van Steggerda nr.
66 i.p.v. zijn vader Geert Hendriks (Speciekohieren WSW), kocht in 1762 van Aafjen Jans (dochter
van zijn oudere broer Jan Geerts) en haar man Geert Jans een deel van Steggerda SC 36, tr. ca
1754

131. Antje Jans, geb. Oldeholtpade 1729 (Authorisatie- en Inventarisatieboeken), tr. (2) Steggerda
4-5-1780 Sijtse Alberts (haar knecht), ged. Appelscha 1738, overl. Weststellingwerf 1811

Uit dit huwelijk:

i. Aafjen, ged. Steggerda 13-5-1755, jong overl.

ii. Grietjen Arends, ged. Steggerda 14-1-1759 (nr. 65)

iii. Aafjen, ged. Steggerda 10-9-1764, jong overl.

iv. Jan Arends Hoogkamp, ged. Steggerda 12-4-1767, tr. Steggerda 18-12-1796 Vroukje Hendriks
Bosch uit Steggerda

v. Aafjen, ged. Steggerda 14-5-1769

132. Jacob Arents, wonende te Paasloo in 1719 en 1748 (huisgezin 2 volw. en 3 kind.), tr. (1)
Stijntjen Hendriks voor 1719, tr. (2) Oldemarkt 8-5-1734

133. Swaantje Lamberts, ged. Oldemarkt 27-2-1709

Uit dit huwelijk:

i. Arend Jacobs, geb. Paasloo 1733, knecht bij Andries Jans en Jantien Lensen te Paasloo in
1748, boer te Blesdijke nr. 36 vanaf 1758, schoolmeester Blesdijke 1763 en 1769, overl.
Weststellingwerf 11-7-1811, tr. ca 1757 Antjen Pieters, gedoopte kinderen te Blesdijke: Pieter
Arends Bijkerk (1758), Jantjen Arends Bijkerk (1760), Jacob Arends (1761), Zwaantje Arends
(1763), Jacob Arends (1764) en Roelof Arends (1769)

ii. Lambert Jacobs, geb. Paasloo ca 1736, wonende te Paasloo in 1761, Blesdijke 1763/1764, in ’s
lands werkhuis 1765, daarna Blesdijke 1772-1774 en vanaf 1775 in Overijssel, tr. Jantien Lensen,
dr Margaretha ged. RK Steggerda 1761

iii. Meintje Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 25-3-1742, tr. Jacob Jans Kooijman

iv. Jannis Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-10-1744, jong overl.

v. Jannes Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 18-11-1746 (nr. 66)

vi. Andries Jacobs Bijkerk, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 4-10-1750, wonende te Nederland, tr. (1)
Blokzijl 2-4-1776 Hendrikien Jans, tr (2) Blokzijl 4-5-1778 Femmigje Berends; zoon Jacob Andries
Bos of Bosch (1811) uit eerste huwelijk

134. Albert Coenen PIT, ged. Steenwijkerwold 18-12-1718, wonende in de Oosterkluft te


Steenwijkerwold in 1748, tr. Steenwijkerwold 7-4-1751

135. Beertje Remmelts PIT, geb. Steenwijkerwold 26-10-1727, meid bij Luitje Jans te Paasloo in
1748, overl. Steenwijk 9-12-1806

Uit dit huwelijk:

i. Janna, ged. Steenwijkerwold 30-4-1752 (nr. 67)

136. Claas Aukes IJDEMA (IEDEMA), ged. Dokkum 10-2-1686, burger Workum mei 1710, begr.
Workum 17-7-1735, tr. Workum 6-4-1710
137. Magteltje Everts KANNEGIETER, ged. Balk 8-6-1690, wonende te Workum in 1710

Uit dit huwelijk:

i. IJbeltje IJedema, ged. Workum 7-8-1718, tr. Workum 6-6-1740 Jacobus Rodenburg uit
Workum

ii. Sijtske Klazes IJedema, ged. Workum 10-9-1721, tr. Workum 25-12-1746 Evert Pieters
Kannegieter uit Workum (kleinzoon van nrs. 274 en 275)

iii. Auke Klases Jedema, ged. Workum 14-6-1730 (nr. 68)

138. Wijbren Burdes (Birdes, Buddes), meestertimmerman, tr. Workum 7-1-1731

139. Martjen Eelkes, ged. Workum 25-11-1708

Uit dit huwelijk:

i. Dieuwke Wijbrens, ged. Workum 7-3-1732 (nr. 69)

ii. Douwtjen Wijbrens, ged. Workum 24-9-1738, tr. Workum 21-9-1760 Martinus Sybrens Nauta
uit Workum, pottenbakker, kind. (ged. Sneek) Sybren (1760), Wijbren (1762), Budde (1764/1767)
en Hendrik Martinus Nauta (1765)

iii. Budde Wijbrens, ged. Workum 23-4-1747, begr. Workum 17-11-1769

140. Tjeerd Egberts, lidmaat Noordwolde-Boijl 1730, gebr. Noordwolde SC 13 en SC 14 in 1728,


wonende te Noordwolde in 1734, gezin 7 pers. te Boijl in 1744, boer te Boijl in 1749 (3 volw., 2
kind.), overl. Noordwolde 1768

141. Jantien Jans, lidmaat Noordwolde-Boijl 1730, erfgenaam van Lense Jans in 1762
(Nedergerecht WSW 95-102 en WSW 136-11), overl. Noordwolde 1776

Uit dit huwelijk:

i. Egbert Tjeerds, geb. voor 1728 (nr. 70)

ii. Femmigjen Tjeerds, geb. voor 1728, tr. Vledder 5-5-1748 Jan Wolters uit Vledder

iii. Jan Tjeerds, ged. Noordwolde 30-9-1731, tr. (1) Noordwolde-Boijl 2-1-1760 Wemeltje Jans uit
Boekelte, tr. (2) Noordwolde-Boijl 5-1768 Margjen Martens uit Steggerda

iv. Jacobjen Tjeerds, ged. Noordwolde 5-3-1738

v. Hendrik Tjeerds, ged. Noordwolde 7-5-1741, tr. Noordwolde-Boijl 20-4-1766 Geertje Pieters uit
Boekelte

142. Abel Lammerts, geb. op Lohuys te Oosterwolde, ged. Oosterwolde 15-8-1675, diaken
Donkerbroek 1710-1717, vanaf ca 1718 huisman op de Knolle boven Fochteloo (Oosterwolde
stemnrs. 34 & 35) en te Fochteloo stemnr. 12 (1726, 1728), daarna meijer Boijl nr. 2, lidmaat
Noordwolde-Boijl 1733 (uit Oosterwolde), overl. tussen 1740 (won. Boijl stemnr. 9; Reëelkohieren
WSW) en 1744 (Volkstelling)

143. Rensje Alles, geb. Fochteloo, ged. Oosterwolde 7-3-1688, lidmaat Noordwolde-Boijl 1733 (uit
Oosterwolde) en 1772, boerinne te Boijl in 1744 (gezin 5 pers.) en in 1749 (gezin: 3 volw. en 1
kind), overl. Boijl na 1772.

Uit dit huwelijk:


i. Lammert Abels, ged. Donkerbroek 7-9-1710, jong overl.

ii. Alle Abels, ged. Donkerbroek 21-2-1712, jong overl.

iii. Lammert Abels, ged. Donkerbroek 22-4-1714, jong overl.

iv. Hendrik Abels, ged. Donkerbroek 12-4-1716, belijdenis Noordwolde-Boijl 1751, won. Boekelte
1772 (lidmatenboek Noordwolde-Boijl)

v. Jacob Abels, ged. Donkerbroek 25-11-1717, jong overl.

vi. Pieter Abels, ged. Oosterwolde 21-2-1720, jong overl.

vii. Lambert Abels, ged. Fochteloo 25-03-1722, belijdenis Noordwolde-Boijl 1757, naar
Oldeberkoop in 1804, tr. Noordwolde-Boijl 8-6-1772 Lutske Jans uit Boekelte; kinderen Geertje,
Jan, Abel en Rensje Lammerts de Vend (Vent)

viii. Berend Abels, ged. Oosterwolde 27-8-1724, jong overl.

ix. Jannes Abels, ged. Oosterwolde 1-9-1726, jong overl.

x. Tjaltje Abels, ged. Oosterwolde 24-10-1728, belijdenis Noordwolde-Boijl 1752, tr. Noordwolde-
Boijl 27-4-1760 Hendrik Minses uit Blesdijke

xi. Lammigje Abels, geb. Boekelte ca 1738 (nr. 71)

144. Klaas Beenes BROUWER, geb. Oudeschoot-Oranjewoud ca 1740, wonende te Oudehorne in


1780, tr. De Knijpe 23-5-1762

145. Trijntje Tijsses (Ties), overl. Oudehorne ca 1779

Uit dit huwelijk:

i. Beene Klazes Brouwer, ged. De Knijpe 27-3-1763 (nr. 72)

ii. Janke Klazes Brouwer, ged. De Knijpe 13-1-1765, overl. Schoterland 22-10-1827, tr. De Knijpe
25-8-1793 Gerben Alberts Heidstra uit Benedenknijpe

iii. Tijs Klazes, ged. De Knijpe 14-9-1766, jong overl.

iv. Lutske Klazes, geb. Nieuwehorne 1-9-1769, tr. De Knijpe 12-10-1788 Jeen Feddes van der
Meer uit ’t Meer bij De Knijpe

v. Foppe Klazes Brouwer, geb. Nieuwehorne 9-4-1772, overl. De Knijpe 7-10-1826, tr. De Knijpe
21-8-1808 Rinske Gooitsens Hartstra uit Schurega

vi. Albert Klazes Brouwer, geb. Oudehorne 12-8-1773, overl. Schoterland 5-9-1844, tr. De Knijpe
27-5-1812 Jetske Jans Stoker uit Langezwaag

vii. Melle Klazes, geb. Oudehorne 25-6-1775/27-6-1777, beiden jong overl.

146. Sybrant (Sybrand, Siebren, Syberen) Jelles, geb. Noorderdrachten ca 1731 (44 jr. in juli
1775; Informatieboeken WSW), zwager van Jelles Jans Scholte, wonende Boijl nr. 21 tot 1767
(Speciekohieren WSW: “de swager Sijbrant Jelles vertrocken na Noordwolde nr. 35”), wonende te
Oldeberkoop in 1774, overl. Oldetrijne 1779, otr. Enkhuizen 9-4-1763 (“beijde alhier een geruijme
tijdt gewoont”)
147. Elske (Eltje) Jelles SCHOLTEN, ged. Katlijk 24-3-1734, overl. Oldetrijne 1784 in het
diaconiehuis.

Uit dit huwelijk:

i. Jelle Sijbrands, ged. Enkhuizen 9-3-1764 (get. Grietje Jelles), wonende te Peperga nr. 028 in
1788 en 1789 (daarna vertrokken)

ii. Vroukien Sijbrands, geb. Boijl nr. 21, ged. Noordwolde-Boijl 5-5-1765

iii. Janke (Jantien) Sijbrands (Sijbrens, Siemens) Scholten [Prakken], gebr. Boijl SC 21, ged.
Noordwolde-Boijl 15-3-1767, overl. Weststellingwerf 3-4-1845, tr. Steggerda 12-5-1788 Jan Geerts
Prakken; zn. Sijbrand Jans Prakken, geb. Steggerda 1793, wonende te Appelscha en Hoogeveen

iv. Wobbegjen Sijbrands, geb. Oldeberkoop 28-12-1768, ged. Oldeberkoop 1-1-1769 (nr. 73)

v. Trijntje Sybrands Scholte, geb. Oldeberkoop 26-10-1770, wonende te Joure in 1802, overl.
Weststellingwerf 19-4-1829, tr. Oudehaske/Haskerhorne 4-4-1802 Kornelis Dirks (Durks) Hornstra
uit Haskerhorne

vi. Antje Sijbrens Scholte, geb. Oldeberkoop 6-3-1772, overl. Franeker 3-9-1822, zn Minne Faber,
geb. Leeuwarden 13-7-1805 (in onecht geboren, vader Minne Harkes Faber)

vii. Jacobje Sijbrands, geb. Oldeberkoop 3-2-1775

148. Harm (Hermen) Beerents, geb. De Eese na 1692, tr. Steenwijkerwold 15-3-1750

149. Maria (Marie) Jans, geb. De Eese, ged. Steenwijkerwold 19-7-1722

Uit dit huwelijk:

i. Berent Harmens, huisman in De Eese, ged. Steenwijkerwold 17-2-1751, tr. Steenwijkerwold 5-


8-1787 Margien Alberts uit De Eese

ii. Jan, geb. De Eese 10-4-1753, jong overl.

iii. Jan, geb. De Eese 8-3-1754

iv. Egbert, geb. De Eese 4-1-1760 (nr. 74)

150. Jan Geerts WICHERI (Wiegeri, Wiegery, Wigeri, Wiecheri, ook Mulder), geb. Overschinge
(Eursing), ged. Beilen 4-3-1722, wonende stad Steenwijk 1757 (tot gereformeerd lidmaat
aangenomen), met attestatie naar Diever in 1764, verkocht in maart 1782 een huis en hof in de
Oosterhoek te Steenwijkerwold (aangiften 50e penning; HCO 76-101), molenaar te Kuinre in 1795,
overl. De Blesse 25-3-1806, begr. Peperga (nalatende 1 kind), tr. (2) Kuinre 16-5-1794 Zwaantje
Klaas (Klaassen), geb. ca 1738, wed. v. Albert Tymonsz., tr. (1) Steenwijk 4-5-1760

151. Maria (Margje) Beerens (Beerends) van Ulsen (Hulsen), ged. Hoogeveen 5-2-1721, wonende
stad Steenwijk 1754 (tot gereformeerd lidmaat aangenomen)

Uit dit huwelijk:

i. Anna Geertruid WIEGERI, ged. Steenwijk 14-6-1761 (nr. 75)

152. Hendrik Luiten PUNTER, ged. Wolvega 12-2-1714, boer, wonende met vrouw en 4 kinderen te
Peperga in 1749, overl. Blesdijke 1793, tr.
153. Lammigje Harmens, zuster van Claas Harmens (doopboek Peperga-Blesdijke), overl. Blesdijke
1794.

Uit dit huwelijk:

i. Luite, ged. Peperga-Blesdijke 3-7-1740, vader Claas Harmens zwager (nr. 76)

ii. Jantjen, ged. Peperga-Blesdijke 7-1742

iii. Claas, ged. Peperga-Blesdijke 5-1745, overl. Steggerda 1779

iv. Antjen, ged. 18-2-1748

v. Jan Hendriks Punter, ged. Peperga-Blesdijke 8-1750, overl. WSW 7-4-1837, tr. Steggerda 17-
4-1775 Jantjen Jetses

vi. Harmen, ged. Peperga-Blesdijke 12-8-1753

vii. Egbert Hendriks Punter, ged. Peperga-Blesdijke 8-2-1755, overl. Paasloo 29-4-1839, tr.
Wolvega 1-6-1788 Grietje Pieters Bont

154. Pieter Tjeerds, geb. Steggerda voor 1727, vrijgezel te Steggerda in 1744 (Volkstelling),
schoenmaker te Steggerda in 1749 (3 volw., 2 kind.), “man en voogd mijnen huisvrouw Jantien
Clasen” (Nedergerecht WSW 136-165/167; openbare verkoping van de bezittingen van zijn
overleden schoonvader Klaas Schockers), huisman te Steggerda in 1772, overl. Steggerda 1787,
tr. ca 1745

155. Jantje (Joanna) Klazes, geb. Steggerdasloot, ged. RK Steggerda 17-6-1720, overl. Steggerda
5-12-1807

Uit dit huwelijk:

i. Tjeert, ged. Steggerda 26-12-1746, jong overl.

ii. Harmtje, ged. Steggerda 23-6-1748, jong overl.

iii. Hendrik, ged. Steggerda 7-12-1749, jong overl.

iv. Claas, ged. Steggerda 3-1-1751

v. Thijs, ged. Steggerda 11-3-1752, overl. voor 1758

vi. Aaltjen Pieters Koster, ged. Steggerda 30-12-1753 (nr. 77)

vii. Tjeert Pieters Coster, ged. Steggerda 19-9-1755, overl. Steggerda 20-8-1827, tr. Steggerda 9-
4-1792 Aaltje Hendrikx, Steggerda

viii. Hendrik Pieters Coster, ged. Steggerda 28-3-1757, mr. wagenmaker te Steggerda in 1801,
overl. na 1805, tr. Steggerda 6-5-1787 Gerrtie Volkerts, Steenwijk

ix. Tijs, ged. Steggerda 23-9-1758

x. Harmtjen, ged. Steggerda 6-7-1760

156. Namme (Mamme, Nanne) Jans, geb. De Eese, ged. Ferdinandum RK Steenwijkerwold 6-6-
1729, was misschien knecht te Giethoorn in 1748, wonende vanaf 1756 te Vinkega, overl. Vinkega
24-12-1809 (82 jr), tr. ca 1752
157. Margje Jans, geb. ca 1724, overl. Vinkega 5-9-1809 (85 jr)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Nammes Bijker, geb. ca 1753 (nr. 78)

ii. Pier, ged. Vinkega 21-10-1759

iii. Sietske Nammes Bijker, ged. Vinkega 22-3-1761, overl. WSW 6-9-1826, tr. Vinkega 13-11-
1783 Sieger Wybes Nijholt uit Vinkega, overl. Blesdijke 21-9-1827

iv. Harmen Nammen Menger, ged. Vinkega 7-3-1764, overl. Vinkega 24-1-1827 (ongehuwd)

158. Roelof Sickens, kocht in 1724 samen met Eernst Antoni 2/9 Noordwolde SC 34, gebr. Vinkega
SC 7 in 1728, gezin 5 pers. te Vinkega in 1744 (Volkstelling; werd gealimenteerd), tr. voor 27-2-
1726 (Authorisaties WSW)

159. Annigjen Teunis, zr. van Antoni Teunis te Noordwolde

Uit dit huwelijk:

i. Trijntje Roelofs, geb. Vinkega voor 1728, won. Muggenbeet in 1752, tr. Blokzijl 1752 Arend
Jacobs Snijder (Kluitenberg)

ii. Geesjen Roelofs, ged. Vinkega 1728

iii. Arentje Roelofs, ged. Vinkega 1729

iv. Marten Roelofs, ged. Vinkega 1729

v. Teunis Roelofs, ged. Vinkega 1731

vi. Jantien Roelofs, ged. Vinkega 1734, tr. Oldemarkt 1750 Wicher Hans

vii. Aaltje Roelofs, ged. Vinkega 1750 (nr. 79)

160. Jan Coenderts, geb. Doldersum, ged. Vledder 1703, samen met zijn vrouw met attestatie van
Vledder naar Steenwijk in 1728, wonende te Eesveen vanaf 1728, verkocht in 1731 aan “de
erfgenamen van sal: Jan Klaesen tot Doldersum sekere 15de part van een plaatse in
Doldersum...de mandelige Henrik Engberts...geauthoriseerd door Jan Jans van Doldersum” (Drents
Archief 0237-5); zijn naam is doorgestreept in aangiften 50e penning Schoutambt Steenwijk
februari 1768 (HCO 76-100, fol. 313; koopakte Coendert Hendriks Uffels) en in zijn plaats wordt
Engbert Jans als comparant genoemd in mei 1768 (HCO 76-26, fol. 196; schuldbekentenis), tr.
Vledder 25-4-1728

161. Jantje Dirks, geb. Nijensleek, ged. Vledder 1699

Uit dit huwelijk, geb. Eesveen, ged. Steenwijk: Coendert (1729/1735), Swaantje (1730), Barbara
(1731), Aaltje (1733), Derk (1736), Geesje (1738), Geertje (1739) en E[n]gbert (1742; nr. 80)

162. Hendrik Jacobs Ram, afkomstig uit Muggenbeet, wonende te Giethoorn in 1749 (De buijten
huisen), overl. Muggenbeet tussen 1790 en 1795, tr. Giethoorn 6-12-1739

163. Lummigje (Lummechien) Wolters, afkomstig uit Giethoorn

Uit dit huwelijk:


i. Jacob Hendriks Ram, wonende te Muggenbeet in 1785 (Etstoel Drenthe; samen met zijn broer
Beene Hendriks Ram eisers in een zaak tegen Berent Harms te Hijkersmilde i.v.m. panding)

ii. Wolter (Wouter) Hendriks Ram, wonende te Muggenbeet, tr. Blokzijl 17-3-1772 Jantje Klazen
Zagjes

iii. Beene Hendriks Ram, wonende te Muggenbeet, tr. Blokzijl 2-3-1777 Hendrikje Peters Koetse

iv. Jantien Hendriks Ram, geb. Muggenbeet 1746 (nr. 81)

164. Dirk Jansen Pijpen (Piepe), geb. ‘t Nederland (Scheerwolde), ged. Blokzijl 15-12-1715, tr. (2)
Blokzijl 1-2-1767 Annigjen Willems uit Kalenberg, tr. (1) Blokzijl 12-2-1747

165. Margje (Marrigje, Maertje) Jacobs Snijder, geb. Nederland (Scheerwolde), ged. Blokzijl 23-4-
1724, overl. in 1761

Uit dit huwelijk (allen geb. Nederland):

i. Lubbigjen, ged. Blokzijl 19-11-1747, jong overl.

ii. Jan, ged. Blokzijl 4-8-1749, jong overl.

iii. Jacob, ged. Blokzijl 2-5-1751, jong overl.

iv. Geertje Dirks Pijpen, geb. ’t Nederland, ged. Blokzijl 18-8-1753, tr. Paasloo 5-3-1775 Jannes
Jans Hollander uit Kalenberg

v. Wemmigjen, ged. Blokzijl 26-12-1755, jong overl.

vi. Jan, ged. Blokzijl 13-4-1760 (nr. 82)

vii. Jacob, ged. Blokzijl 21-8-1763, jong overl.

166. Jacob Jannes Zeephat (Cephat, Sevat, Seevat, Seefat, Zeefat, Zephat), geb. Kalenberg ca
1717, begr. Oldemarkt 1771, tr. Paasloo 12-12-1745

167. Luitien Egberts, j.d. Dinksterveen

Uit dit huwelijk:

i. Geertje Jacobs Zeephat, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 18-9-1746, tr. Oldemarkt 26-1-1771
Bastiaan Wijchers, j.m. Muggenbeet

ii. Jannis Jacobs Zeephat, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 13-2-1752, tr. Oldemarkt 4-5-1777
Geesje Dedden, j.d. Oldemarkt

iii. Jantje Jacobs Zeephat, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 15-9-1757, tr. Oldemarkt 26-11-1775
Jan Gerrits Koning, j.m. Nederland

iv. Femmigje, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 4-9-1763 (nr. 83)

168. Jan Sippes (junior) (Jan Sippen), wonende in 1749 met vrouw en 1 kind in Nijeholtpade,
overl. Oldeholtpade 1773, tr. Oldeholtpade 24-4-1746

169. Jantje Klasen, ged. Donkerbroek 17-3-1718, bij huwelijk afkomstig uit Nijeholtpade, bel.
Oldeholtpade 1746, overl. Noordwolde 1798.
Uit dit huwelijk:

i. Grietje Jans, geb. Nijeholtpade 5-4-1748, tr. Oldeholtpade 28-1-1773 Doeke Adams uit
Noordwolde

ii. Sippe, geb. Nijeholtpade 11-4-1750 (nr. 84)

iii. Klaas Jans Sippen, geb. Nijeholtpade 1-7-1753, arbeider te Noordwolde in 1797, tr.
Oldeholtpade 13-12-1778 Geertje Hanses uit Nijeholtpade, nageslacht Sinkgraven te Eelde e.o.

iv. Wybe Jans Nijholt, geb. Nijeholtpade 22-11-1757, arbeider te Noordwolde in 1797 (later te
Wolvega), tr. Nijeholtpade 25-1-1789 Geesjen Foppes uit Lemmer

v. Froukje Jans, geb. Nijeholtpade 17-10-1760 tr. Oldeholtpade 20-7-1788 Jan Jans van De
Idzard, wonende te Steggerda in 1797 [WSW 15-50]

170. Jan Jans Bult de jonge, overl. Sonnega 1783, tr. Oldeholtpade 12-5-1754

171. Geertien Roelofs, ged. Schurega 2-4-1730

Uit dit huwelijk:

i. Antjen Jans Bult, geb. Sonnega 26-2-1755 (nr. 85)

ii. Jan, geb. Wolvega 7-6-1758, jong overl.

iii. Roelof, ged. Wolvega-Sonnega 13-4-1760, jong overl.

iv. Albert, geb. Wolvega 20-3-1761, jong overl.

v. Femmigjen Jans Bult, geb. Wolvega 26-12-1764, overl. Oldeholtpade 24-11-1824, tr. voor
1791 Wijcher Annes Bultstra, overl. Oldeholtpade 22-2-1820 (kind. Geertje, Anne en Jan Wijchers
Bultstra)

vi. Minke Jans Bult, ged. Wolvega-Sonnega 11-12-1768, ongehuwd, overl. WSW 23-11-1836

vii. Trijntje, geb. Wolvega 25-7-1770, jong overl.

172. Harmen Geerts Tip, boer, geb. Wolvega ca 1714, woonde in 1749 met vrouw en 5 kinderen te
Nijeholtwolde, overl. Nijeholtwolde 1772, tr. Wolvega 12-5-1737

173. Grietje Jans, ged. Nijeholtwolde 6-1707, overl. Nijeholtwolde 1784

Uit dit huwelijk (WSW 138-159; openbare verkoping goederen ouders in 1785):

i. Dirkjen Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 1-3-1738, tr. Wolvega 5-2-1764 Klaas Koenes uit
Nijeholtwolde

ii. Geert Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 16-10-1739 (nr. 86)

iii. Jan Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 5-1742, ongehuwd, overl. Wolvega 15-9-1815

iv. Antje Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 7-1745, overl. WSW 24-11-1825, tr. Wolvega 21-5-
1780 Jan Foppes Spykholt

v. Aaltje Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 1750, ged. Wolvega 7-5-1750, ongehuwd, overl. WSW
20-2-1832
vi. Jelle Harmens Tip, geb. Nijeholtwolde 8-1753, ongehuwd, overl. WSW 10-6-1818

174. Nuttert Keimpes, geb. Katlijk ca 1710, wonende in 1749 bij zijn vader Keimpe Johannes te
Katlijk (3 kind.), verhuisde in 1762 naar Nijelamer, overl. Oldetrijne 1788, tr. Katlijk ca 1744

175. Gertje Sierds, verhuisde in 1762 naar Nijelamer

Uit dit huwelijk:

i. Margje (Martzen) Nutterts Gouma, geb. Katlijk ca 1744 (nr. 87)

ii. Hiltje Nutterts, geb. Katlijk, ged. Oudeschoot 3-7-1746, tr. Nijelamer 23-9-1764 Roelof Jans
Bakker uit Nijeholtwolde

iii. Johannes Nutterts, ged. Katlijk 1-10-1747, tr. Wolvega 24-3-1776 Gertjen Fokkes uit Nijelamer

iv. Sierd Nutterts Gouma, ged. Katlijk 26-10-1749, tr. Wolvega 26-1-1783 Ybeltje Fookes uit
Nijelamer

v. Aaltje Nutterts, ged. 31-1-1751, jong overl.

vi. Keimpe Nutterts Gouma, geb. Katlijk, ged. Oudeschoot 12-10-1755, won. Nijelamer, Oldelamer
en Wolvega, overl. WSW 9-8-1826, tr. (1) Wolvega 13-5-1781 Wytske Jelles uit Nijeholtwolde (zn
Nuttert, ged. Wolvega 14-3-1784, jong overl.), tr. (2) Wolvega 7-5-1786 Froukje Jansen uit
Oldetrijne, tr. (3) Oldetrijne 23-1-1791 Antje Jans (geen kind.)

vii. Jan Nutterts, ged. Mildam 12-2-1758, won. Nijelamer, tr. Wolvega 13-5-1781 Wobbigje Jelles
(kind. Jelle en Nuttert Jans Gouma), hertr. 1791 Taeke Hendriks Woudsma

viii. Hans Nutterts, ged. Oudeschoot 8-3-1761, jong overl.

ix. Geert Nutterts, geb. Nijelamer 25-2-1766, jong overl.

x. Gabe Nutterts Gouma, geb. Nijelamer 20-3-1769, won. Boornzwaag 1791, tr. Langweer 12-6-
1791 Antje Aukes Bakker uit Oosterzee

176. Albert Everts Harsevoort (Harssevoort, Hassevoort), met attestatie van Heino naar Dalfsen
medio 1734, begr. Dalfsen 28-6-1774, broer van Jan Everts (momberstelling 18-5-1750;
Schoutambtarchief Dalfsen inv. nr. 10, fol. 89), tr. (1) Dalfsen 1733 als jongeman van de Lenthe
met Margien Gerrits uit Emmen (HCO Archiefnr. 469.1; Schoutambtarchief Dalfsen inv. nr. 9, fol.
85v/f86), geb. in de Marshoek te Emmen, ged. Dalfsen 1715, overl. voor 1748, dr. van Gerrit
Willems en Geertien Egberts Harssevoort; Alberts Everts woonde in 1748 onder Emme/of het
Mershoeker Rott in Dalfsen in 1748 (Volkstelling) met schoonmoeder Geertien Egberts en dochter
Evertien (>10 jr), tr. (2) Dalfsen 5-7-1750

177. Hendrina Jansen, Emmen (De Marshoek), zuster van Jan Jansen van der Vegte

Uit eerste huwelijk

i. Evertjen Alberts Harsevoort, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 27-1-1737, overl. Hasselt 15-8-
1813, otr. Zwolle 9-5-1778 en tr. Hasselt 31-5-1778 Harmen Gerrits Voerman, bouwman, tr. (1)
Genne 29-3-1761 Magteltje Teunis, zn. Jan Roelof Harms Voerman, tr. Hasselt 118-6-1791 Aaltje
Gerrits ten Klooster

Uit tweede huwelijk:


i. Marrichje Alberts Harsevoort, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 2-5-1751 (vader Egbert Everts),
tr. Dalfsen 1774 Berent Lugjes [Harsevoort 1811], zn Hendrik Albert Harsevoort, geb. Emmen,
ged. Dalfsen 1777, zn Lambert Jans Berends Hersevoort, ged. Dalfsen, ged. Dalfsen 1783

ii. Jan Alberts Harsevoort, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 17-12-1752 (nr. 88)

iii. Gerrit, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1754, jong overl.

iv. Agnies, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1755 (vader Egbert Alberts), jong overl.

v. Gerritdina, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1756, jong overl.

vi. Evert, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1758, jong overl.

vii. Gerrit, geb. De Marshoek, ged. Dalfsen 1760, jong overl.

178. Derk (Dirck, Dirck) Jans, geb. De Velde, Hasselt 15-8-1728, overl. voor 1775, tr. Hasselt 17-
3-1756

179. Grietje Willems Zijlman (Zijlmans, Zielman), geb. Langenholte onder Zwolle, ged. Zwolle 26-
2-1730, overl. Hasselt 23-11-1827, tr. (2) Hasselt 22-1-1775 Arend Alberts Kloosterziel, geb.
Hasselt en wonende De Velde

Uit dit huwelijk:

i. Willem Derks van de Velde, geb. Hasselt 10-11-1758, overl. Zwartsluis 1830, tr. ca 1798
Grietje Willems Mastenbroek, overl. Zwartsluis 1857

ii. Aaltje, geb. De Velde, ged. Hasselt 29-10-1760 (nr. 89)

iii. Jan, ged. Hasselt 20-2-1763

iv. Jantjen (Janna), ged. Hasselt 2-3-1766, overl. Meppel 31-5-1831, tr. Hasselt 27-4-1794 Gerrit
Alberts Kloosterziel

180. Jan Hendriks Post, geb. Wanneperveen 20-5-1735, belijdenis Wanneperveen 1774, wonende
op De Sandbelt en in de Leeuwte, overl. Vollenhove 27-2-1818, tr. (1) Wanneperveen 31-10-1756
Jacobje Hermens van der Linde uit ’t Land van Vollenhove, tr. (3) 1785/86 Jentjen Jurriens
Zandbergen, tr. (2) Vollenhove 26-10-1781

181. Femmigjen Jurriens Zandbergen, geb. Vollenhove 15-9-1748, overl. Ambt Vollenhove 6-12-
1825

Uit dit huwelijk:

i. Jan, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 10-11-1782 (nr. 90)

ii. Jentje Jan Post, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 6-2-1785, tr. Stad Vollenhove 17-6-1804
Egbert Jans Souman

182. Teunis Jurriens Zandbergen, geb. Vollenhove 28-9-1742, overl. Vollenhove 24-1-1822, tr.
Vollenhove ca 1775

183. Jantje (Jentje) Hendriks van den Brink, geb. Vollenhove 23-5-1753, overl. Ambt Vollenhove 9-
10-1834

Uit dit huwelijk:


i. Jurrien, geb. op ’t Zand, ged. Vollenhove 28-2-1776, wrsch. jong overl.

ii. Hendrik Teunis Zandbergen, geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 12-10-1777, overl. Vollenhove 8-
2-1858, tr. Vollenhove 8-5-1812 Albertje Frederiks Steenbergen uit Wanneperveen

iii. Hermpje, geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 16-2-1780 (nr. 91)

iv. Jan Teunis Zandbergen, geb. Barsbeek, ged. Vollenhove 10-8-1783, overl. Ambt Vollenhove 6-
9-1827, tr. Ambt Vollenhove 14-2-1825 Maria Teunis Wijs uit Ambt Vollenhove

184. Albert Cornelis Meilof, geb. Blokzijl 6–11-1739, ged. Blokzijl 12-1-1766 (doopsgezind), overl.
Blokzijl 9-1-1818, tr. Blokzijl 13-1-1765

185. Rensje Sibbels Roos, geb. Warns 24-10-1740, ged. Blokzijl 20-7-1766 (doopsgezind), j.d. van
Warns, wonende te Blokzijl in 1765

Uit dit huwelijk:

i. Aaltje Alberts Meilof, geb. Blokzijl 25-12-1765, ged. DG Hoorn 14-2-1790, overl. Enkhuizen 7-
6-1837, tr. Enkhuizen 25-2-1792 Thomas Jansz Bakker, geb. Enkhuizen 3-9-1762, broodbakker,
overl. Enkhuizen 26-1-1815

ii. Sibold Alberts Meilof, geb. Blokzijl 15-10-1767 (nr. 92)

iii. Cornelis Alberts, geb. Blokzijl 11-2-1769, overl. Blokzijl 8-1777

iv. Simon Alberts Meilof, geb. Blokzijl 19-4-1772, ged. DG Blokzijl 18-1-1795, dagloner, in 1803
vertrokken naar Enkhuizen, overl. Enkhuizen 8-8-1831, tr. Blokzijl 27-9-1801 Marrigje (Maartje)
Jans Broek, geb. Zwartsluis ca. 1778, overl. Enkhuizen 8-6-1824

v. Neeltje Alberts Meilof, geb. Blokzijl 14-5-1775, ged. DG Blokzijl 31-1-1802, overl. Enkhuizen
18-7-1845, tr. Enkhuizen voor 1809 Herke Theunis Buis, broodbakker, overl. Enkhuizen 24-7-1845

vi. Cornelis Alberts Meilof, geb. Blokzijl 3-5-1778, ged. DG Blokzijl 31-1-1802, schippersknecht,
overl. Den Haag 8-4-1813, tr. Blokzijl 8-5-1806 Jantje Windelts Mulder, overl. Blokzijl 22-8-1832

186. Hendrik Klaasz Stikker, j.m. Blokzijl bij huwelijk, schipper, overl. Blokzijl 22-1-1795, tr.
Blokzijl 18-1-1750

187. Marritje Claes Feylewever (Maartje Klaassen), ged. Blokzijl 11-9-1726, overl. Blokzijl 25-5-
1806

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 18-10-1750, overl. na 2-11-1806, tr. Blokzijl 18-2-1776
Pieter Jacobs Petten, geb. Blokzijl 23-2-1752, overl. Blokzijl 4-2-1828, zn. van Jacob Petten en
Jantje Wiechers

ii. Klaas Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 25-8-1754, koopman te Delft, overl. Delft 22-12-1827, tr.
Blokzijl 30-1-1785 Antje Pieters Suiker (doopsgezind), geb. Blokzijl 29-9-1761, overl. Delft 22-7-
1826, dr. van Pieter Dirks Suiker en Neeltje Cornelis

iii. Lumpje Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 10-11-1756, overl. Lemmer 9-7-1812, tr. Blokzijl 30-1-
1780 Pieter Willems Vlig, ged. Blokzijl 27-12-1752, sjouwerman, overl. Leeuwarden 29-1-1821, zn.
van Willem Peters Vlig en Antje Klaases Klinckert
iv. Hendrikje Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 23-3-1761, overl. Blokzijl 11-10-1826, tr. Blokzijl 7-3-
1784 Jan Jans Helder, mattenmaker, geb. Blokzijl 26-12-1761, zn. van Jan Jans Helder en Jans
Tuis

v. Jacobje Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 25-9-1763, tr. Blokzijl 30-12-1787 Jacob Arends
Blankenstein, aardappelenschipper, winkelier in aardappels en koopman, ged. Meppel 16-12-1764,
overl. Amsterdam 26-3-1833, zn. van Arend Gerrits Blankenstein en Jantjen Berends Beugeling

vi. Marritje Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 2-3-1766 (nr. 93)

vii. Gerrit Hendriks Stikker, ged. Blokzijl 21-3-1768, jong overl.

188. Klaas Peters Spitse, ged. Oldemarkt 17-7-1718, wonende te Ossenzijl en Tweehuijsen, begr.
Oldemarkt 30-6-1761, tr. (1) Jantjen Harms, zn Peter ged. Oldemarkt 1-1-1747, tr. (2) Paasloo
20-4-1748

189. Aaltjen Willems Broekers, won. IJsselham in 1748, begr. Oldemarkt 4-9-1796

Uit dit huwelijk (geb. Ossenzijl):

i. Pieter Klaassen, ged. Oldemarkt 26-1-1749, tr. Oldemarkt 8-1-1782 Liesjen Hessels, wed.
Koendert Harmens uit IJsselham

ii. Willem, ged. Oldemarkt 20-4-1750, jong overl.

iii. Aaltjen, ged. Oldemarkt 12-3-1752

iv. Willem Klaassen Spitse, ged. Oldemarkt 12-8-1753, begr. Oldemarkt 11-3-1796, tr. Oldemarkt
8-5-1785 Antjen Roelofs uit Oldemarkt

v. Roelof, ged. Paasloo 12-1-1755

vi. Trijntjen, geb. Oldemarkt 9-7-1756

vii. Frans Klasen Spitse, geb. Oldemarkt 23-5-1758, ged. Paasloo (nr. 94)

190. Lebbert Geerts, ged. Vledder 19-12-1717, wonende te Eesveen, Nijensleek en Wapse, otr. (2)
Vledder 1779 Geessien Karsten uit Nijensleek, tr. (1) Steenwijk 23-8-1750

191. Jantjen Peters, Eesveen

Uit eerste huwelijk: Peter Lebberts (geb. Eesveen, ged. Steenwijk 1751), Geert (geb. en ged.
Vledder 1754), Hanne (geb. en ged. Vledder 1757, jong overl.), Hilligjen (geb. Wapse en ged.
Diever 1759; nr. 95), Grietje (geb. Eesveen en ged. Steenwijk 1766); uit tweede huwelijk: Hanne
Lefferts Nieuwendijk, ged. Vledder 13-8-1780, wonende aan de Dijk te Kolderveen rond 1808,
overl. Meppel 30-5-1845, tr. Jantien Werners (Warners)

192. Ynse Tjeerds (Intse Tieerdts), geb. Terwispel ca 1696, samen met “sijn wijf Foockien Aettes”
ged. DGZ Gorredijk-Lippenhuizen 28-1-1736, wonende te Terwispel in 1738, koopman en winkelier
“boven bij de Vaart in de Haneburen te Lippenhuizen” in 1744 (RA OPS 184-721; schuld van 400
caroliguldens aan Jan Foocke Eyles, koopman en veenbaas te Kortezwaag vanwege levering van
winkelwaren; N.B. deze Jan Foocke is een zoon van Foocke Eyles, doopsgezinde leraar te Gorredijk
in 1711); Ops 133-928 (Procl. 8, 19 en 26/2/1739) Jacob Ypes en Richtje Cornelis kopen 3/4
parten van 7 mad maden te Terwispel, waarvan het overige 1/4 part van Ynse Tjeerds is. Ten
oosten Sybren Jelkes c.s., ten westen Ruurd Folkerts' erven, ten zuiden de weg en ten noorden de
maden van de Tingwalden. Bezwaard met wegslasten en de vrije menninge, reed en drifte van de
noorderse gelegene maden. Gekocht van Jallert Tjeerds, huisman, Tjepk Tjeerds, getrouwd met
huisman Jeen Hendriks en Jalcke Tjeerds, wonende te Terwispel en Lippenhuizen, elk voor 1/3
part; arbeider te Terwispel in 1749 (2 volw., 2 kind.), overl. Terwispel 1782, tr. ca 1736
193. Fokjen Ates, geb. ca 1708 (40 jaar in 1748; Hof van Friesland, Sententieboeken, diefstal Jan
Gjalts)

Uit dit huwelijk:

i. Ate Ynses, geb. ca 1740 (nr. 96)

ii. Tjeerd Ynses, herv. ged. Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik 19-8-1770 (op belijdenis), tr. (1)
Terwispel 26-5-1765 Ebe (Ebbe) Jurrits (Jurrijts), dr van Jurrit Sytses [Veenstra] en Wietske
Siegers, tr. (2) Lippenhuizen 19-6-1774 Fimke Berends, dr van Berend Geerts en Froukjen Jacobs;
uit het eerste huwelijk: Sytske, Jurryt, Yntse Tjeerds de Rijp, Wytske, Wybe Tjeerds Tjeerdstra; uit
het tweede huwelijk: Beerent Tjeerds [van den] Bos[ch], Fokjen, Vroukjen, Wytske, Froukjen

194. Jeen Jolderts (Jallerts, Jalderts, Jeldertz), geb. Terwispel ca 1715, koemelker en arbeider,
gebruiker Terwispel SC 35 (de kerkplaats, nu parketboerderij) tussen ca 1748 en ca 1788, gezin 3
pers. in 1744, wonende in 1749 met vrouw en 3 kinderen te Terwispel, overl. Terwispel 1800, tr.
ca 1740

195. Grietje Feitses (Feitzes), geb. Noorderdragten ca 1720, overl. Terwispel ca 1785

Uit dit huwelijk:

i. Pietje, geb. Terwispel ca 1740 (nr. 97)

ii. Jaldert Jeens de Vries, geb. Terwispel ca 1743, overl. Terwispel 19-4-1834, tr. Terwispel 26-5-
1771 Wietske Jalkes, zijn nicht uit Terwispel

iii. Feitse Jeens Jeensma (Jenstra), geb. Terwispel ca 1745 (nr. 210)

iv. Hinke Jeens, geb. Terwispel ca 1748, overl. Terwispel ca 1790, tr. Lippenhuizen 15-5-1768
Oene Hendriks uit Lippenhuizen

v. Rinskje Jeens, geb. Terwispel ca 1750, overl. Lippenhuizen ca 1791

vi. Roel Jeens de Vries, ged. Terwispel 20-2-1752 (7 weken oud), nam in 1798 de boerderij van
zijn vader over, overl. Terwispel 4-2-1826, tr. Lippenhuizen 17-4-1785 Fimke Tjeerds uit Terwispel

vii. Fedde, ged. Terwispel 13-10-1754 (2 weken oud), jong overl.

viii. Jinke Jeens, ged. Terwispel 3-4-1757 (3 weken oud), overl. voor 4-12-1785, tr. Lippenhuizen
19-8-1781 Jan Wouters uit Noorderdrachten

ix. Maaike Jeens, geb. Terwispel 31-8-1761, overl. Kortezwaag 28-8-1836, tr. Terwispel 5-3-1786
Andries Everts Akkerman uit Giethoorn

196. Tjeerd Gjalts, boer te Terwispel in 1749 (4 volw., 2 kind.), gebruiker Terwispel SC 32 in de
periode 1748-1788 (de pastorieplaats), overl. Terwispel voor 1802

197. Aukje Hendriks

Uit dit huwelijk:

i. Marten Tjeerds, geb. ca 1740 (nr. 98)

ii. Hendrik Tjeerds, geb. Terwispel voor 1749, tr. Terwispel 17-5-1772 Boeltje Pieters, Oldeboorn
iii. Fokje Tjeerds, ged. Terwispel 3-11-1754 (4 weken oud), overl. Terwispel 22-6-1822, tr. (1)
Terwispel 12-5-1771 Heine Sietses, overl. Terwispel voor 1780, tr. (2) Lippenhuizen 13-8-1780
Oene Sietes Tolsma, overl. Terwispel voor 1780

iv. Gjalt Tjeerds Madhuizen, ged. Terwispel 31-7-1757, overl. Terwispel 26-11-1820, tr. Marssum
20-4-1783 Antje Jans Stel, geb. Terwispel ca 1760, overl. Gorredijk 11-3-1831

198. Gerrit Jans, ged. Gorredijk 4-1709, winkelier en schipper (4 kind. te Gorredijk in 1749), kocht
in 1760 het “Tinjehuis” te Terwispel (dit was toen het enige huis in het gebied wat later Tijnje zou
worden) overl. ca 1777, tr. na 30-4-1739

199. Antje Harmens, ged. Beets/Beetsterzwaag 1-5-1715, overl. Terwispel 12-1779

Uit dit huwelijk: Harmen Gerrits (overl. 1753), Jan Gerrits (overl. 1778), Aukjen Gerrits (nr. 99)

200. Wijbe (Wybe, Wiebe) Folkerts (Folckerts), Lippenhuizen, bakker, overl. Lippenhuizen voor
1775, tr. (2) Lippenhuizen 1760 Barteltje Jans, tr. (1) Lippenhuizen 19-2-1747

201. Aaltje Willems, ged. Donkerbroek 8-11-1725, won. Lippenhuizen in 1747, overl. voor 1761

Uit dit huwelijk:

i. Sikke Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 21-8-1749, overl. Opsterland 6-8-1826, tr. (1)
Akkrum 10-5-1772 Neeltje Eesges uit Nes, tr. (2) Akkrum 16-1-1785 Geertje Haites uit Nes

ii. Jan Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 4-4-1752 (nr. 100)

iii. Willem Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 16-10-1754, overl. Smallingerland 6-3-1823, tr. (1)
Drachten 16-11-1777 Fokjen Dates uit Zuiderdrachten, tr. (2) Drachten 16-10-1796 Fokjen Jans
Swaluwe

iv. Anne Wiebes de Haan, geb. Lippenhuizen 3-1757, overl. voor 1768

202. Sake Gooitsens Hut, wonende in de Oudehornster Compagnie in 1742 (Hof van Friesland) en
te Oudehaske in 1744, arbeider te Lippenhuizen in 1749, overl. Hemrik ca 1790; verkocht in 1744
samen met Lysbeth Goitiens, Pierke Goitiens, Andries Geerts, Tjeerd Geerts en Gerbrig Geerts voor
de ene helft onroerende goederen van hun moei en zuster Trijntje Geerts (voor de andere helft
Hessel Ymes, schuitevaarder in de Knipe), tr. Hoornsterzwaag 1-3-1744 (met schriftelijk consent
van haar vader)

203. Hiltje Willems, won. Lippenhuizen 1744, overl. Hemrik ca 1800

Uit dit huwelijk:

i. Maria (Marijke, Marieke) Sakes, ged. Hemrik 17-9-1747, tr. Hemrik 26-7-1772 Anne Bartels
Krol uit Beetsterzwaag

ii. Goitsen Sakes, ged. Hemrik 20-12-1750

iii. Willem Sakes Veenstra, ged. Hemrik 8-4-1753, overl. Opsterland 14-10-1817, tr. (1) Hemrik 3-
4-1785 Grietje Harmens uit Ureterp, tr. (2) Hemrik 11-5-1788 Bontje Gerbens uit Hemrik

iv. Lammert Sakes, ged. Hemrik 28-9-1755, tr. Hemrik 4-7-1779 Aukjen Gerbes uit Hemrik

v. Antje Sakes, ged. Hemrik 1-4-1761 (nr. 101)

vi. Geert Sakes, ged. Hemrik 25-12-1763, jong overl.


vii. Andries Sakes, ged. Hemrik 1-2-1767

viii. Geert Sakes de Vries, ged. Hemrik 4-6-1769, tr. Wijnjeterp 25-3-1798 Neeltje Takes uit
Wijnjeterp

204. Dieuw (Dieu, Duje, Djeu, Doeie) Wijmers (Wijmmers), geb. Ureterp 9-1722, ged. Gorredijk
20-12-1722, schipper, tr. Ureterp 27-6-1751

205. Korneliske Sybes, geb. Ureterp ca 1732, overl. Opsterland 28-1-1822 (90 jr)

Uit dit huwelijk:

i. Wijmer, ged. Gorredijk 2-7-1752, jong overl.

ii. Trijntje, ged. Gorredijk 15-7-1753, jong overl.

iii. Sijbe, ged. Gorredijk 19-1-1755 (nr. 102)

iv. Wijmer, ged. Gorredijk 17-9-1758, jong overl.

v. Trijntje Duyes, ged. Gorredijk 31-5-1761, overl. Opsterland 24-3-1824, tr. Kortezwaag 2-11-
1783 Geert Jakobs van der Scheer uit Kortezwaag, kleermaker en koopman, overl. Lippenhuiuzen
31-8-1830

vi. Wijtske Djeus, ged. Gorredijk 10-7-1763, tr. Gorredijk 14-2-1790 Jelle Sytses de Groot uit
Lippenhuize, schipper

vii. Jan Duyes (Djeus, Djeuws) van der Zee (Zeevaart), ged. Gorredijk 19-1-1766, overl.
Opsterland 6-1-1813, tr. (1) Gorredijk 15-1-1792 Sijke Cornelis uit Gorredijk, tr. (2) Gorredijk 16-
11-1800 Mayke Sterringa uit Gorredijk

viii. Ridzert, ged. Gorredijk 26-8-1768, jong overl.

ix. Tjaltje, ged. Gorredijk 14-7-1771, jong overl.

206. Jacob Rienks (Rincx) Glas, geb. eind 1723, mr. glazenmaker en verwer, lidmaat Gorredijk 4-
5-1746, overl. Gorredijk 2-5-1812 (88 jr en 6 mnd), tr. Gorredijk 13-8-1747

207. Bontje Sikkes, geb. Lippenhuizen ca 1718, begr. Gorredijk 8-7-1806 (88 jr).

Uit dit huwelijk:

i. Aukje Jacobs Glas (ook Akke), geb. Gorredijk 17-4-1749, won. Makkum 1775, overl. Makkum
4-9-1818, tr. Makkum 30-7-1775 Otte Sjoerds Baarda, smid te Makkum

ii. Rienk Jacobs Glas, geb. Gorredijk 18-11-1754, overl. Gorredijk 4-12-1813, tr. Gorredijk 19-8-
1792 Antje Minnes Minnema uit Gorredijk

iii. Dieuwke, geb. Gorredijk 12-10-1759 (nr. 103)

iv. Antje Jacobs Glas, geb. Gorredijk 22-12-1761, begr. Gorredijk 10-2-1801

208. Jan Hendriks van Zwol (van Swol, van Swolle, van Swollen), geb. Wanneperveen ca 1733,
veenarbeider, wonende te IJsselmuiden (1763-1765; geen vaste woning in 1764; de meid van Jan
van Swolle trekt v.d. armenstaat in 1764), Sint Johannesga (vanaf 1767), af en toe in Overijssel
tussen 1772 en 1801, overl. Tjalleberd nr. 4 in 1805, tr. IJsselmuiden/Vollenhove 22-1-1763
209. Roelofjen Jacobs Lok (de Groot), ged. Beulake 30-1-1738, overl. Tjalleberd 3-9-1820

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik Jans van Zwol, geb. IJsselmuiden 23-10-1764, overl. Tjalleberd 19-1-1824, tr. Sint
Johannesga 13-9-1789 Jantje Wolters Oort uit Sint Johannesga

ii. Jacob Jans van Zwol, geb. IJsselmuiden 22-9-1765, overl. Aengwirden 14-8-1844, tr. Sint
Johannesga 22-8-1790 Trijntje Douwes uit Rohel

iii. Harmen Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 27-9-1767, overl. Sint Johannesga 21-10-1767

iv. Harmen Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 17-10-1769 (nr. 104)

v. Jentje Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 26-1-1772, wonende te Luxwoude in 1811, overl.
Tjalleberd 23-4-1831, tr. Gersloot 28-9-1794 Metje Hendriks van den Berg uit Sint Johannesga

vi. Johannes Jans van Zwol, geb. Sint Johannesga 10-9-1774, overl. Tjalleberd 5-8-1850, tr.
Tjalleberd 2-9-1798 Grietje Frerks Kamst uit Oldeboorn

210. Feitse Jeens (Jeans) Jeninga (Jeenstra, Jeensma), geb. Terwispel ca 1745, schipper,
turfmaker, veenbaas en koemelker, wonende te Nijehaske in 1811, ook gewoond hebbende aan de
Oudeweg te Tijnje, overl. Terwispel 11-9-1827, tr. (2) Hendrikje Pieters uit Heerenveen, wed. van
Anne Dooijes, tr. (1) Terwispel 12-5-1771

211. Ymke (Imkje, Ermkjen) Jochems, geb. Gersloot ca 1745, overl. Terwispel ca 1801

Uit dit huwelijk:

i. Grietje Feitses, geb. ca 1772, overl. Langezwaag 25-5-1846, tr. Tjalleberd 28-2-1796 Auke Jans
Kootstra uit Gersloot, wedr. van Grietje Joukes

ii. Wietske, geb. Terwispel 10-1776 (nr. 105)

iii. Jeen Feitses Jeninga, geb. ca 1777, schipper, overl. Gersloot 17-8-1811 (in schip), tr.
Tjalleberd 8-1-1804 Trijntje Jans Liemburg uit Gersloot

iv. Jochem Feitses Feenstra (Van der Veen, Jeenstra), geb. Lippenhuizen 6-1781, overl. Oosterend
19-2-1862, tr. (1) Terwispel 14-9-1800 Aaltje Gerrits van der Nagel uit Sneek, tr. (2)
Hennaarderadeel 25-8-1829 Akke Hessels Leyenaar uit Oosterend, wed. van Wybe Ennes
Koopmans

v. Fedde Feitses Jeninga, geb. 1783, overl. Terwispel 30-9-1847, tr. Terwispel 8-1-1811 Jinke
Ates Lageveen (zijn nicht), dr van nrs. 96 en 97

212. Bartelt (Bartle) Jacobs (Jakobs) Leuw (Leeuw), ged. Beulake 12-02-1730, naar Oudehaske in
1775, naar Bolsward in 1776, wonende in 1786 aan de Oudeweg te Gersloot, veenwerker, tr.
Beulake 16-12-1754

213. Meinsjen (Meintje) Jans Dragt, geb. Beulake 17-04-1735, overl. Luinjeberd 8-2-1812

Uit dit huwelijk:

i. Jan, ged. Beulake 15-12-1754 (nr. 106)

ii. Geesjen Barteles, ged. Beulake 21-10-1757, jong overl.


iii. Jacob Barteles de Leeuw, geb. Beulake 17-2-1760, veenwerker, overl. Tjalleberd 18-1-1827, tr.
Tjalleberd 16-9-1787 Ibeltje Taekes Veenstra uit Tjalleberd

iv. Theunis Barteles de Leeuw, geb. Beulake 29-11-1761, veenwerker en turfmaker, overl.
Tjalleberd 1-11-1823, tr. Tjalleberd 9-12-1787 Tietje Thijsses Zwart uit Haulerwijk, veenwerkster

v. Geesjen Barteles de Leeuw, geb. Beulake 11-11-1764, overl. Tjalleberd 14-11-1851, tr.
Gersloot 28-9-1794 Kornelis Idzes Zwart uit Tjalleberd, arbeider

vi. Geertjen Barteles de Leeuw, geb. Beulake 19-6-1768, overl. Gersloot 1799, tr. Tjalleberd 24-
12-1797 Berend Hendriks [Wenning] van de Oudeweg, dr Geertje Berends Wenning, ged.
Tjalleberd 24-2-1799 na overlijden moeder, overl. Schoterland 8-3-1868

214. Willem Stevens, geb. ca 1737 (46 jr. in september 1783; Nedergerecht Opsterland,
Informatieboeken Opsterland 1777-1793, p. 135), arbeider, won. Oldeholtpade (1760) en
Luxwoude (1780 en 1783), tr. (2) Langezwaag en Drachten 1780 Moetske (Mootske) Johannes,
Noorderdrachten, tr. (1) Oldeholtpade 14-9-1760

215. Geertje Cornelis, Drachten, overl. Luxwoude voor 1780

Uit dit huwelijk:

i. Kornelis Willems Hoekstra, geb. Drachten 1761/62, wonende te Luxwoude in 1791 en te Joure
in 1811, overl. Schoterland 14-5-1831, nalatende 4 kind. (Geertje, Hindrikje, Gepke en Jan
Kornelis Hoekstra), tr. Terband 26-6-1791 Reinskjen Jans Bijker uit Luinjeberd, dr. van Jan
Bernardus Bijker en Hinke Harrets

ii. Martzen (Marrigjen), geb. Drachten 5-2-1767 (nr. 107)

iii. Gepke Willems, geb. Drachten 20-12-1770, ged. op bel. Tjalleberd 4-5-1800, wonende te
Luxwoude in 1791, overl. Aengwirden 3-8-1817, tr. Tjalleberd 23-10-1791 Klaas Roelofs van der
Wal uit Heerenveen, overl. Heerenveen 25-7-1826 (op de Fok onder Terband), dorpsrechter van
Terband en Luinjeberd, diaken, glazenmaker, mr. verver en justitiedienaar, tr. (2) Aengwirden 24-
1-1819 Trijntje Gerrits Westra

216. Geugjen Jacobs Krikken (Krik), geb. Giethoorn 1751, veenbaas, naar Oudehaske in 1778,
wonende te Langezwaag in 1811, overl. Opsterland 2-2-1824, tr. Haskerhorne-Oudehaske 12-12-
1779

217. Femmigje (Femmigjen) Koops Mast, geb. Giethoorn 1754, naar Oudehaske in 1775/76, overl.
Opsterland 12-2-1824.

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Geugjens Krikke, geb. Oudehaske ca 1786, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 19-8-
1872, tr. Haskerhorne-Oudehaske 11-2-1808 Gerrit Willems Drabbe uit Luxwoude

ii. Aaltje Geugjens Krikke, geb. Oudehaske ca 1788, overl. Aengwirden 5-6-1860, tr.
Haskerhorne-Oudehaske 20-3-1808 Jan Jans Tuiten (Jetten) uit Oudehaske

iii. Koop Geugjens Krikke, geb. Oudehaske 11-12-1791 (nr. 108)

218. Harmen Roelofs Meester, geb. Nijehaske 13-9-1768, ged. Nijehaske 18-9-1768, veenbaas,
overl. Langezwaag 27-12-1810, tr. Terband 2-2-1794

219. Sytske Folkerts Bouma, geb. Bovenknijpe 24-8-1769, ged. op bel. Tjalleberd 2-5-1799, overl.
Opsterland 13-4-1853.
Uit dit huwelijk:

i. Antje, geb. Tjalleberd 4-1-1796 (nr. 109)

ii. Geesje Harmens Meester, geb. Tjalleberd ca 1799, overl. IJlst 21-9-1831, tr. Schoterland 20-7-
1823 Timen Jans de Groot

iii. Lamkjen Harmens Meester, geb. Bovenknijpe 9-3-1802, overl. Opsterland 9-6-1837, tr.
Opsterland 9-3-1826 Jan Ibeles Jelsma

iv. Roelof Harmens Meester, geb. Langezwaag 7-1-1805, overl. Wymbritseradeel 1-11-1871, tr.
Wymbritseradeel 10-12-1836 Antje Pieters Boomsma

220. Jan Alberts Mulder, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 30-7-1747, arbeider, landbouwer en
molenaar te Giethoorn en Wanneperveen, tr. (3) Wanneperveen 4-5-1800 Hendrikje Bartelds
Drenth, tr. (2) Wanneperveen 15-12-1780 Jantien (Jentjen) Antonys (Anthonij) Nijenhuis
(Nieuwenhuis), ondertr. (1) Giethoorn 13-11-1767

221. Jantien (Jantje, Janna) Wichers (Wychers, Wijchers, Wigchers) Kloot, ged. Giethoorn 23-5-
1745, overl. voor dec. 1780.

Uit dit huwelijk:

i. Albert Jans Mulder, geb. Wanneperveen 9-8-1770, tr. Wanneperveen 27-1-1793 Margjen
Hendriks Vos uit Wanneperveen

ii. Aaltjen, geb. Wanneperveen 5-8-1773

iii. Wieger, geb. Wanneperveen 18-10-1775 (nr. 110)

iv. Geesje, geb. Wanneperveen 26-1-1778

222. Egbert Arends Witbroek (Paap Egbert), geb. Haaksbergen (Axbergen) 1748, wonende te
Hoogeveen in 1781, wever, overl. diaconiehuis Meppel 27-10-1818 (moeder Annigje Hendriks),
ondertr. Meppel 16-12-1781

223. Roelofjen Thomas, afkomstig uit Meppel, wonende te Hoogeveen in 1781, overl. voor 1818

Uit dit huwelijk:

i. Anna, ged. Meppel 9-1-1782, jong overl.

ii. Anna, ged. Meppel 16-3-1783 (nr. 111)

iii. Thomas, ged. Meppel 21-3-1787 (getuige grootmoeder Aaltje Smit)

iv. Aaltje Egberts Hoksbergen (Aaltje Witbroek), ged. Meppel 18-4-1790, overl. Meppel 7-8-1856,
tr. Meppel 18-10-1809 Adrianus de Vries

v. Arend, geb. Leggelo, ged. Diever 10-11-1793

vi. Arendje, ged. Meppel 15-7-1798

224. Meint Hanzes, wonende te Kortezwaag in 1731, lidmaat Kortezwaag 1735, samen met zijn
broers en zusters in 1741 verkoper van 1/3 deel van de helft van Tjalleberd nrs. 14 en 16 aan
Grietman Martinus van Bouricius, gezin 5 personen in 1744 (Volkstelling), niet aangetekend in
Speciekohieren tot 1753 vanwege armoede, in 1763 vertrokken naar de Schoterlandse Compagnie,
overl. na 1770, tr. Kortezwaag 9-12-1731
225. Jeltje Yntzes, geb. Nieuwehorne ca 1710, lidmaat Kortezwaag 1735, overl. Kortezwaag ca
1760

Uit dit huwelijk:

i. Hans, geb. Kortezwaag 24-10-1730, jong overl.

ii. Sjoukjen Meints, geb. Kortezwaag 12-10-1732, tr. Nieuwehorne 15-11-1750 Jan Tjammes,
Jubbega

iii. Ypkjen Meints, geb. Kortezwaag 30-9-1734, tr. voor 1754 Jan Tjeebels, zn van Tjabele Aukes
en Gertje Jans te Jubbega

iv. Hans Meints, geb. Kortezwaag 18-10-1736, ongehuwd, overl. Gersloot 28-1-1807

v. Yntze, geb. Kortezwaag 13-12-1740, jong overleden

vi. Ynze Meints Koopman, geb. Kortezwaag 1-1-1743, overl. Langezwaag 11-11-1818, tr. (1)
Hoornsterzwaag 30-6-1765 Jitske Bouwes, tr. (2) Oudehorne 13-11-1774 Janke Klases, wed. van
Jan Tjammes te Jubbega

vii. Sytze Meints Bergsma, geb. 5-6-1744 (nr. 112)

viii. Antje Meints de Jong, geb. 29-8-1756, overl. Schoterland 8-1-1833, nalatende drie kinderen,
tr. Lippenhuizen 20-5-1781 Sijtse Ottes de Jong uit Lippenhuizen, overl. Schoterland 3-5-1831

226. Hendrik Roels Beenen, won. Kortezwaag tot 1756 en daarna in de Schoterlandse Compagnie,
tr. Kortezwaag 4-6-1752

227. Jeltje Douwes, geb. ca 1728, won. Kortezwaag

Uit dit huwelijk:

i. NN (vader Hendrik Beenen; kind hoogstwaarschijnlijk Jantje Hendriks, nr. 113), ged.
Kortezwaag 10-12-1747

ii. Klaas Hendriks, ged. Kortezwaag 1-1-1753, won. in de Compagnie, tr. Oudehorne 8-2-1784
Geertruitje Antonius uit de Compagnie

iii. Geert, ged. Kortezwaag 26-1-1755, jong overl.

iv. Geert Hendriks Beenen, geb. in de Compagnie, ged. Jubbega 8-2-1757, overl. te Jonkerland in
1797, tr. Nieuwehorne 12-12-1784 Lutske Bonnes uit de Compagnie, overl. 1809 in de Compagnie

v. Harmen Hendriks Beenen, ged. Jubbega 2-1-1759, won. Oranjewoud in 1782, kastelein te
Mildam in 1832, samen met o.m. Sytse Meints Bergsma (nr. 112) getuige bij het huwelijk van
Aaltje Jans Tjammes Baas in 1813 met Samme Jacobs Gorter, overl. Mildam 25-4-1835, tr.
Oudeschoot 25-5-1782 Lamkje Egberts uit Oranjewoud

vi. Gjilke Hendriks Beenen (ook Geeltje, Gilke, Gielke en Gjelke), ged. Jubbega 1-4-1761, overl. ’t
Meer 13-9-1826, tr. Schurega 24-10-1784 Harke Rinzes de Vries, overl. voor 1811

vi. Jan Hendriks Beenen, ged. Jubbega 18-7-1767, won. in de Compagnie en Heerenveen, overl.
Heerenveen 3-12-1845, tr. Hallum 1-2-1795 Jetske Tjerks Roorda uit Hallum

vii. Jacob Hendriks Beenen, ged. Jubbega 28-3-1770, won. in de Compagnie, Tjalleberd,
Lippenhuizen, Langezwaag en Terwispel, overl. Terwispel 26-3-1849, tr. Tjalleberd begin 1796
Antje Hayes uit Luinjeberd
228. Feitse Sakes, geb. Katlijk 27-8-1726, huisman, overl. Nieuwehorne 27-8-1781, tr. Katlijk 23-
5-1751

229. Antje Jans Oostra, ged. Oudehorne 4-3-1731

Uit dit huwelijk:

i. Tetje, ged. Katlijk 14-5-1752, jong overl.

ii. Tetje Feitses Tolsma, geb. Nieuwehorne, ged. Katlijk 17-8-1755, overl. Oldeberkoop 10-9-
1824, tr. Nieuwehorne 28-4-1782 Marten Annes van der Wal uit Oudehorne

iii. Aaltje (Akke) Feitses, geb. Nieuwehorne, ged. Katlijk 19-3-1758, overl. Schoterland 21-1-1830,
tr. Nieuwehorne 28-4-1782 Taeke Jippes de Jong uit Katlijk

iv. Sake, geb. Nieuwehorne, ged. Katlijk 22-2-1761 (nr. 114)

v. Retze (Retje) Feitses Talsma, ged. Oudeschoot 4-8-1765, overl. Katlijk 26-8-1828, tr. (1)
Nieuwehorne 9-4-1787 Froukjen Clases uit Nieuwehorne, tr. (2) Katlijk 11-12-1791 Fetje Luitzens
uit Katlijk, tr. (3) Nieuwehorne 30-11-1794 Trijntje Bartels Steltinga uit Nieuwehorne

vi. Jebbigje (Gepke) Feitses Talsma, ged. Oudeschoot 23-7-1769, overl. Nieuwehorne 3-7-1851,
tr. Nieuwehorne 21-1-1787 Jelle Hendriks de Jong

230. Luite (Luitje, Ludser) Geerts, geb. Schurega voor 1728, overl. Katlijk 1770, tr. Katlijk 27-12-
1750, tr. Schurega 1-1-1751

231. Jaukien Wybes, afkomstig uit Katlijk, overl. voor 1806

Uit dit huwelijk:

i. Geert Luitzens de Jong, geb. 28-1-1752, ged. Oudehorne 3-2-1752, overl. Langezwaag 26-4-
1824, tr. Oudeschoot 1-7-1798 Femke Annes uit Nieuwehorne

ii. Ybeltje Luitjens, geb. Katlijk 27-5-1754, overl. Schoterland 17-6-1811, tr. Katlijk 18-1-1778
Geert Lolkes Woudstra uit Katlijk

iii. Hiltje Luitjens de Jong, geb. Katlijk 7-5-1756, overl. Schoterland 10-4-1822, tr. Oudeschoot 9-
5-1784 Jacob Jans uit Katlijk

iv. Sijtske Luitjens, geb. Katlijk 6-4-1758, tr. Oudeschoot 2-1-1780 Gerke Gabes Wouda uit
Oudeschoot

v. Jantje, geb. Katlijk 18-8-1760 (nr. 115)

vi. Wybbigjen Luitjens, geb. Katlijk 15-10-1762, tr. De Knipe 4-6-1782 Claas Joukes uit
Bovenknijpe

vii. Roel Luitjens de Boer, geb. Katlijk 1-3-1765, tr. Oudeschoot 26-5-1793 Grietje Jans uit Katlijk

viii. Meine Luitjens, geb. Katlijk 14-12-1768, overl. Katlijk 21-9-1809

232. Meeuwes Jans, geb. Mildam ca 1705, ged. Mildam 1-11-1747, boer en dorpsgecommiteerde
van Mildam, overl. Mildam 1772, tr. (1) ca 1740 Geertje Everts, tr. (2) Jubbega-Schurega 23-1-
1746

233. Janke Yntzes, geb. Nieuwehorne 1719, overl. Mildam 21-8-1809, tr. (2) Oudeschoot 28-6-
1775 Jan Broers uit Mildam (weduwnaar van haar stiefdochter Baukje?)
Uit eerste huwelijk:

i. Baukje Meeuwes, ged. Mildam 28-1-1748, tr. Oudeschoot 6-5-1764 Jan Broers uit Haskerhorne

Uit tweede huwelijk:

i. Jan Meeuwes, ged. Mildam 28-1-1748, diaken te Oudehorne, tr. Mildam 17-3-1771 Hiltje
Arends uit Nieuwehorne

ii. Yntze Meeuwes Hoekstra, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 26-12-1749, huisman te Mildam,
overl. Mildam 23-3-1818, tr. Oudeschoot 14-5-1786 Neenske Uilkens uit Mildam

iii. Haaitze Meeuwes Hoekstra, ged. Mildam 26-3-1752, winkelier te Mildam, overl. Mildam 28-9-
1827, tr. Oudeschoot 26-3-1775 Sietske Rones Bouma uit Mildam

iv. Anne Meeuwes Hoekstra, ged. Mildam 20-7-1755, veehouder te Katlijk, overl. Mildam 25-7-
1835, tr. Oudeschoot 16-5-1790 Jantje Koerts Horda uit Oudeschoot

v. Eise, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 13-11-1755 (nr. 116)

vi. Antje, geb. Mildam, ged. Oudeschoot 26-12-1760, overl. voor 4-9-1783 (WSW 133-255)

234. Jan Jeips, geb. Oranjewoud 27-12-1711, veehouder, overl. na 2-5-1773, tr. Oudeschoot 22-
11-1741

235. Akke Roels, geb. ca 1721, afkomstig uit De Knipe, overl. Oudeschoot 21-4-1806 (85 jr.)

Uit dit huwelijk:

i. Saakjen Jans, geb. Mildam 6-1-1744, tr. Idskenhuizen 2-5-1773 Wiebe Sjerps Wierda uit
Tjerkgaast, won. 't Meer 1793

ii. Korneliske Jans Heida, geb. Oudeschoot 27-3-1746, tr. Oudeschoot 25-3-1770 Jeip Pieters
Heida uit Oudeschoot, won. 't Meer 1793

iii. Jeip Jans Heida, geb. Oudeschoot 2-1-1749, overl. Mildam 28-6-1816, won. Brongerga 1793,
tr. (1) Oudeschoot 19-11-1780 Popke Pieters Langius uit Oudeschoot, tr. (2) Oudeschoot 27-1-
1793 Ytje Hommes Kuiper uit Oranjewoud

iv. Roel Jans Heida, geb. Oudeschoot 17-12-1751, huisman (veehouder), overl. Nieuwehorne 29-
1-1817, tr. (1) Oudeschoot 14-5-1780 Janke Tjeerds Nijenhuis uit Brongerga, tr. (2) Nieuwehorne
15-5-1806 Hinke Jelles uit Nieuwehorne

v. Foekje, geb. Oudeschoot 4-4-1756, jong overl.

vi. Sipke Jans Heida, geb. Oudeschoot 10-1-1759, veehouder, overl. Schoterland 2-9-1842, tr.
Oudeschoot 24-5-1786 Saakjen Meints Heida uit Bovenknijpe, klndr. van nrs 468 en 469

vii. Imke, geb. Oudeschoot 22-7-1762 (nr. 117)

236. Ate Pieters Blinxma, ged. Heerenveen 20-6-1717, bottelier VOC 1736-1744, koopman te
Heerenveen n.z. in 1749 (gezin 2 volw.), distillateur te Heerenveen in 1760 (Hypotheekboeken), tr.
Heerenveen 26-5-1748

237. Antje Egardus, ged. Heerenveen 7-7-1715

Uit dit huwelijk:


i. Sijke Ates Blinxma, ged. Heerenveen 6-4-1749, overl. Akkrum 22-4-1844, tr. ca 1770 Heere
Baukes Blinxma, winkelier te Akkrum

ii. Johannes Ates Blinksma, ged. Heerenveen 20-3-1751, overl. Leeuwarden 23-2-1833, tr. (1)
Leeuwarden 11-4-1779 Rixtje Riemens uit Leeuwarden, tr. (2) Leeuwarden 25-12-1803 Maria
Elisabeth Muller uit Leeuwarden

iii. Pieter Ates Blinxma, ged. Heerenveen 3-12-1753, won. Oranjewoud in 1794, overl. Oudeschoot
25-8-1809, tr. Oudeschoot 16-3-1794 Grietje Hendriks uit Oranjewoud

iv. Warnerus Ates Blinxma, ged. Heerenveen 1-8-1756, jong overl.

v. Hendrik Ates Blinksma, geb. Heerenveen 17-12-1758 (nr. 118)

238. Andries Cornelis Knegt, ged. op bel. Oudeschoot 11-5-1760, vrijgezel te Oudeschoot in 1749,
tr. Oudeschoot 4-2-1759

239. Akke Eeuwes, geb. Oudeschoot 1718, wonende als weduwe met 2 kind. te Oudeschoot in
1749, tr. (1) Nijehaske 11-3-1742 Gosse Mases uit Nijehaske, overl. Nijehaske 1745, zn van Maes
Sjoerds en Gelske Gosses, kind. (1) Maas Gosses, ged. Nijehaske 14-4-1743 (jong overl.), (2)
Gosse Gosses, ged. Nijehaske 11-7-1745, tr. Oudeschoot 8-5-1774 Gertjen Wytses uit Oranjewoud
(nageslacht Posthumus)

Uit dit huwelijk:

i. Trijntje Andries, ged. Mildam 20-7-1760 (nr. 119)

240. Tymen (Timon) Hendriks, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 28-1-1746, diaken en


schoenmaker te Benedenknijpe, vertrokken naar het eiland Goeree in 1792 [erfgenaam in 1802
van Alle Meinen, alleenstaande schoenmaker te Oldemarkt in 1795, zoon van Meine Allen en
Annigjen Hendriks te Oldemarkt en broer van Jantien Meijen, overl. Oldemarkt 1783], overl. voor
31-5-1805 (WSW 116-167), tr. (2) 1771 Aaltje (Antje) Sjerps (Seerps) uit Heerenveen, tr. (1) voor
31-3-1742

241. Hylkjen Doekles, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 28-1-1746, overl. voor 1771

Uit dit huwelijk:

i. Hylke Tymens, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 24-1-1771 (nr. 120)

ii. Jantje Tymens, ged. DG Heerenveen-Bovenknijpe 24-1-1771, att. naar DG Ouddorp, Goeree-
Overflakkee 23-6-1779, overl. Ouddorp 20-1-1809

iii. Hendrik Tymens, leraar DG Oosterend, Texel (1770-1777) en DG Ouddorp (1778-1798), overl.
Ouddorp 28-10-1798

242. Wolter (Waalter) Jans, insolvent in 1744, grootschipper Gorredijk in 1749, gezin 4 pers. in
1744 (Volkstelling) en 2 volw. met 3 kind. in 1749 (Quotisatie)

243. Bontje Gjolts, begr. Gorredijk 9-1-1756

Uit dit huwelijk (Wiebe of NN begr. 1751, Wiebe begr. 1753):

i. Foekje Wouters, geb. Gorredijk 16-10-1742 (geen doopdatum), begr. Gorredijk 20-12-1799,
tr. Gorredijk 27-5-1764 Bouwe Andries Jongbloed, smid te Gorredijk, zn. Wouter Douwes
Jongbloed

ii. Aaltje, geb. Kortezwaag 1743 (nr. 121)


iii. NN, geb. tussen 1744 en 1749

iv. Wiebe, ged. Gorredijk 1749/1753/1754

v. Gjolt Wouters (Gjalt Wouters), ged. Gorredijk 3-10-1751, tr. Gorredijk 14-7-1782 Hendrikje
Alberts de Vries uit Gorredijk

244. Willem Dirks [Willems], geb. tussen 1707 en 1712, won. Nijensleek 1732, tr. Vledder 4-5-
1732

245. Grietjen Jans Keiser, geb. Op de Sloot, ged. Vledder 29-1-1719, won. Nijensleek 1732

Uit dit huwelijk:

i. Albert Willems, geb. Nijensleek, ged. Vledder 29-6-1732 (nr. 122)

ii. Geertje, geb. Vledder, ged. Vledder 24-4-1735, jong overl.

iii. Aaltje, geb. Vledder, ged. Vledder 5-3-1738

iv. Trijntje, geb. Vledder, ged. Vledder 21-2-1740

v. Albertje Willems, geb. Vledder, ged. Vledder 13-1-1743, overl. Hoogeveen 15-6-1829, tr. Jan
Roelofs Barels

vi. Jantjen Willems, geb. Vledder, ged. Vledder 26-9-1745, overl. Hoogeveen 20-8-1830, tr. Albert
ten Heuvel

vii. Geessien, geb. Vledder, ged. Vledder 30-6-1748

viii. Geertien, geb. Vledder, ged. Vledder 25-8-1754

ix. Dirk Willems SIJPEL, geb. Vledder 6-9-1757, ged. Vledder 11-9-1757, overl. Vledder 3-3-1828,
tr. Lammigjen Lucas

x. Marchien, geb. Vledder, ged. Vledder 1-11-1761

246. Harmen Jacobs, geb. Nijensleek, ged. Vledder 1-7-1706, tr. Vledder 15-11-1733

247. Lammigje (Lammichijen) Jans, uit Nijensleek

Uit dit huwelijk:

i. Hilligje, geb. Nijensleek, ged. Vledder 14-3-1734, jong overl.

ii. Hilligje Harmens, geb. Nijensleek, ged. Vledder 5-6-1735 (nr. 123)

248. Wolter (Wouter) Wychers (Wiegers) KLAREN (Klaaren, Claren), geb. Giethoorn ca 1718, ged.
DG Giethoorn-Zuid 18-6-1741, tr. Giethoorn 24-1-1748

249. Jantje (Jantien) Coops HOGEWEG (Hoogewech, Hoogeweg, Hogerweg), ged. NHG Giethoorn
6-4-1721, ged. DGZ Giethoorn-Zuid 14-1-1749

Uit dit huwelijk:

i. Wicher Wolters Klaren, geb. Giethoorn ca 1750, ged. DG Giethoorn-Zuid 3-2-1771, veenbaas,
overl. St Johannesga 1805, tr. Giethoorn 28-11-1773 Femmigjen Hendriks Dikkert uit Giethoorn
ii. Aafje Wolters Klaren, geb. Giethoorn ca 1755, ged. DG Giethoorn-Zuid 29-1-1775, overl. voor
1797, tr. St Johannesga 18-11-1781 Lubbert Volkens Oom, geb. Giethoorn, wonende te Rohel in
1781

iii. Koop Wolters Klaren, geb. Giethoorn (nr. 124)

iv. Jan Wolters Klaren, geb. Giethoorn ca 1752 (64 jr in 1816) of ca 1762 (65 jr in 1827),
turfmaker, lid DGZ Gemeente Tjalleberd, overl. Tjalleberd 13-6-1827, tr. Tjalleberd 29-4-1792
Lijsbeth Jans uit St Johannesga

250. Nutte (Nutters) Fokkes (Fookes) de Roode (Roorda), geb. ca 1732, wonende te
Noorderdrachten in 1755 en 1781, overl. Zuiderdrachten 27-2-1814, tr. Drachten 23-3-1755

251. Marijke (Maria) Alberts, Noorderdrachten (zuster van Geesje Alberts)

Uit dit huwelijk:

i. Grietje Nuttes de Roode, geb. Noorderdrachten ca 1750 volgens overlijdensakte, ongehuwde


arbeidster, overl. Drachten 26-10-1832

ii. Willemke Nuttes de Roode, geb. Noorderdrachten 1760, arbeidster, overl. Noorderdrachten 26-
5-1824, tr. (1) Drachten 18-5-1794 Jan Harmens Haxel uit Peperga, tr. (2) Drachten 14-4-1805
Sijbren Harmens Loijenga uit Noorderdrachten

iii. Fokje Nutterts, geb. Drachten 12-11-1763 (nr. 125)

iv. Foke Nuttes Roorda, geb. Drachten 1764, arbeider, overl. Drachten 11-2-1845, tr. Drachten
19-4-1795 Antje Jacobs uit Zuiderdrachten, geen kind.

v. Albert Nuttes Roorda, geb. Drachten 14-5-1775, arbeider, overl. Noorderdrachten 31-7-1829,
tr. Drachten 10-5-1795 Mijke Everts uit Zuiderdrachten

252. Hendrik Luties (Luitjens, Luijtjens, Luten, Luties) Baas (Baes), geb. Giethoorn ca 1742, overl.
Luinjeberd 17-6-1817, tr. Giethoorn 8-12-1771

253. Aaltje Freriks (Fredriks) Meister (Meester), geb. Giethoorn ca 1750, overl. Giethoorn 13-10-
1814

Uit dit huwelijk:

i. Trijntje Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1774, ged. DG Giethoorn-Zuid 1-2-1795, arbeidster,
overl. Wanneperveen 18-10-1848

ii. Freerk Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1775 (nr. 126)

iii. Grietje Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1778, overl. Aengwirden 14-4-1862, tr. Aengwirden
3-1-1819 Wicher Freerks Meester uit Oudehaske

iv. Jantjen (Janke) Hendriks Baas, geb. Giethoorn 5-4-1779, overl. Zuidwolde 5-1-1856, tr.
Tjalleberd 4-12-1808 Jan Aarts Bakker uit Terband (overl. Avereest 1851), wednr. van Hilligje
Lubberts

v. Roelof Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1785, ged. DG Giethoorn-Zuid 2-2-1806, overl.
Aengwirden 26-3-1868, tr. DG Giethoorn-Zuid 23-8-1805 Niesje Harmens Petter uit Giethoorn

vi. Luitjen Hendriks Baas, geb. Giethoorn ca 1786, ged. DG Giethoorn-Zuid 31-1-1813, overl.
Aengwirden 27-12-1870, tr. Tjalleberd 20-4-1815 Barteld Aarts Bakker uit Wanneperveen
vii. Grietje Hendriks Baas, geb. Giethoorn 6-1-1787, ged. DG Giethoorn-Zuid 29-1-1815, overl.
Aengwirden 25-8-1842, tr. Giethoorn 7-3-1815 Jan Geerts Koers

254. Jan Geerts Ruiter (Ruijter), geb. Giethoorn tussen 1742 en 1748, ged. DG Giethoorn-Zuid 28-
1-1770, overl. Giethoorn 27-4-1797, tr. (1) Giethoorn 21-1-1776 Femmigje Hendriks, tr. (2)
Giethoorn 21-12-1777

255. Niesje (Niesjen) Wichers (Wychers, Wiegers) Petter, geb. Giethoorn ca 1752, ged. DG
Giethoorn-Zuid 30-1-1774, overl. Giethoorn 7-9-1826

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Jans Ruiter, geb. Giethoorn 18-1-1778 (nr. 127)

ii. Wieger Jans Ruiter, geb. Giethoorn 1779, ged. DG Giethoorn-Zuid 30-1-1803, overl. Luinjeberd
9-12-1827, tr. DG Giethoorn-Zuid 19-2-1804 Stijntjen Jacobs Mol uit Giethoorn

iii. Niesjen Jans Ruiter, geb. Giethoorn 1784, ged. DG Giethoorn-Zuid 30-1-1803, overl. Terband
22-3-1844, tr. DG Giethoorn-Zuid 19-2-1804 Hendrik Wiegers Klaren uit Giethoorn

iv. Geert Jans Ruiter, geb. Giethoorn 23-10-1786, ged. DG Giethoorn-Zuid 1808, turfmaker,
veenbaas en boer, overl. Luinjeberd 5-12-1863, tr. DG Giethoorn-Zuid 13-3-1811 Aaltje Jans
Meester uit Giethoorn

v. Steven Jans Ruiter, geb. Giethoorn 13-4-1793, overl. Luinjeberd 8-9-1826, tr. Aengwirden 20-
3-1815 Trijntje Teeuwes de Wit uit Oudehaske

Generatie 9

256. Jan Claases (Clases, Klaas, Klaes), huisman en diaken te Jubbega (Hypotheekboeken
Schoterland; kerkboeken Jubbega-Schurega), had in juni 1683 samen met zijn eerste vrouw
Hansien Jans een schuld van 50 guldens aan Jeltien van Terwisscha te Oldeberkoop, gebruikte in
januari 1688 een halve zate lands van Nijeberkoop SC 10 van Jeltien van Terwisscha (schuld van
62 gulden en 10 stuivers plus interest aan haar erfgenamen in december 1693), boer te Jubbega in
december 1693 (ook geld verschuldigd aan Grietje Auckes Bosscha, wed. van bijzitter Jannes
Martens te Oldeberkoop, en voor landhuur aan Baerte Meijnes), gebruiker van Jubbega SC 3
(eigenaar de pastorie) in 1698, 1708 en 1718 (vanaf 1728 zijn zoon Tjamme Jans), overl. Jubbega
eind 1726, tr. (1) voor 1683 Hansien Jans, tr. (2) Jubbega eind 1693 (Weesboeken Schoterland)

257. Trijntje Tjammes, lidmaat Jubbega 1728, huurde tot 1694 hooiland van de kerk te
Hoornsterzwaag na het overlijden van haar broer Hanne Tjammes in 1691

Uit het eerste huwelijk:

i. Claas Jans, geb. zomer 1687, huisman te Oldeberkoop in 1726 en 1728, overl. Steenwijk 1730
(Kerkboeken Jubbega-Schurega), samen met zijn vrouw met attestatie van Oldeberkoop naar
Steenwijk Kerstmis 1729, tr. voor 1726 Boukien Jans (Hypotheekboeken en Floreenkohieren
Schoterland)

Uit het tweede huwelijk:

ii. Tjamme Jans, geb. Jubbega ca 1695 (nr. 128)

260. Geert Hendriks Pracken, boer te Steggerda in 1749, overl. Steggerda 1762, 1/3 eigenaar van
Steggerda SC 36 in 1728 (tevens 1/3 Luitjen Hendriks erfgenamen en 1/3 Jurrian Peters, zwager),
wonende te Steggerda huisnr. 66 in 1755 “en daarbij in huis Arent Geerts en Jan Geerts”
(Speciekohieren WSW)
261. Grietjen Pieters; Jurjen Pieters, Abel Pieters en Geert Hendriks Prakken nomine uxoris com
soc: eigenaars Oosterwolde SC 6 in 1728 (Buttinge)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Geerts, geb. na 27-6-1710, overl. Steggerda 1755, tr. 1735 Meintje Jans (nr. 263), overl.
Steggerda 1776. Uit dit huwelijk (ged. Steggerda): (1) Jan Jans (1736/1745, jong overl.), (2)
Aefjen Jans (1737) tr. Geert Jans Potasch [Potasche, Potas], won. Steggerda en De Eese, kind. Jan
en Jantje Geerts Potasch, (3) Trijntjen Geerts (1740; tr. Haye Cornelis, wednr. van Andersje
Rinkes), (4) Geert Jans Prakken (1742) tr. Anna Jans, dr. van Jan Hendriks Prakken, zn. Jan Geerts
Prakken, ged. Steggerda 1763, tr. Steggerda 1788 Janke Sijbrands, dr. v. nrs. 146 en 147), (5)
Hendrik Jans Prakken (1745, overl. na 1768)

ii. Pieter Geerts, overl. Steggerda 1765, tr. Wijchertien Hendriks (kl. dr. van nrs. 520 en 521);
kinderen: Grietjen (1736) en Jantjen (1739)

iii. Arend Geerts (nr. 130)

262. Jan Hannekes, overl. Oldeholtpade 1734, tr. voor 1729

263. Meintje Jans, ged. Oosterwolde 23-9-1703, vader Jan Jans (WSW 93-325; 1735), overl.
Steggerda 1776, tr. (2) Jan Geerts te Steggerda in 1735, zie nrs 260 en 261

Uit dit huwelijk:

i. Antje Jans, geb. Oldeholtpade 1729 (nr. 131)

ii. Roelof Jans, geb. Oldeholtpade 1731, overl. voor 1749

iii. Jan Jans, ged. Steggerda 10-10-1734 (vader overl.), jong overl.

264. Arend Jacobs Bijkerk, won. Paasloo 1699, kocht aldaar samen met anderen een stuk land,
met attestatie van Vollenhove naar Oldemarkt in oktober 1755 (Volkstelling 1748: Arend Jacobs,
alleenstaande te Barsbeek)

Uit dit huwelijk: Jacob Arents (nr. 132)

266. Lambert Koops Stobbe, Steenwijkerwold, tr. Steenwijkerwold 12-3-1706

267. Meintje Roelofs, Paasloo, doop en belijdenis Oldemarkt 1706

Uit dit huwelijk:

i. Swaantjen Lamberts, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 1707, jong overl.

ii. Swaantjen Lamberts, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 27-2-1709 (nr. 133)

iii. Heiltjen Lamberts, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 14-6-1711, otr. (1) Ruinen/Oldemarkt 1738
Coerts Reints, scheper te Ruinen, kind. Roelofjen en Meintjen Coerts, ged. Beilen 1748 (tweeling),
tr. (2) Beilen 1751 Arent Lamberts, won. Halen

iv. Roelofjen Lamberts, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 10-7-1712, jong overl.

v. Klaartjen Lamberts, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt 21-6-1715, jong overl.

vi. Roelof Lamberts, geb. Paasloo, samen met Jacob Arents medemomber van de kinderen van
Heiltjen Lamberts in 1751 (zie hierboven), tr. Oldemarkt 1738 Annigje Jans van Paasloo
268. Coene Harms, overl. Steenwijkerwold voor 1748, broer van Wijcher Harms (Voogdijzaken 8-
4-1718, HCO 76-91-122), tr. (1) Steenwijkerwold 18-7-1705 Geesien Hendriks, ged.
Steenwijkerwold 1670, dr van Hendrick Wessels Wever en Jantien Luijties, zuster van Wessel
Hendriks (ged. Steenwijkerwold 1669, tr. Swaentien Jacobs), tr. (2) Steenwijkerwold 18-4-1718

269. Aaltien Alberts, ged. Steenwijkerwold 2-4-1693, overl. na 1748

Uit het eerste huwelijk:

i. Annechien, ged. Steenwijkerwold 27-3-1706, jong overl.

ii. Annechien Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 10-1-1712, tr. Steenwijkerwold 27-3-1740 Jan
Harms Jonkman (Jongman) uit Staphorst

iii. Harm Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 23-6-1715, onvermogende te Steenwijkerwold in 1750,
tr. voor 1748 Heiltjen Jansen

Uit het tweede huwelijk:

i. Albert Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 18-12-1718 (nr. 134)

ii. Swaantien Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 18-12-1718, tr. Oldemarkt 3-4-1752 Jan Dirks
Stappers

iii. Remmelt Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 31-5-1722, onvermogende te Steenwijkerwold in


1750, landman aldaar in 1795, overl. Kallenkote 18-3-1808, tr. Steenwijkerwold 17-3-1748 Mensje
Claessen

iv. Willem Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 13-8-1724, overl. Blesdijke 1801

v. Wycher Coenen Pit, ged. Steenwijkerwold 12-1-1727, overl. Paasloo 1776, tr. voor 1755
Arentjen Jans, overl. Paasloo 1791

vi. Geesien Coenen Pit, geb. ca 1729, tr. Steenwijkerwold 11-6-1758 Jacob Jans uit De Eese

vii. Luijtien Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 30-12-1731, boerenknecht, tr. Blesdijke 2-5-1773
Jacobje Engberts Dalsma uit Oldemarkt

viii. Margien Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 17-10-1734, tr. Steenwijkerwold 30-4-1758 Peter
Jacobs Bont

ix. Jantien Coenen Pit, geb. Steenwijkerwold 19-5-1737, tr. Steenwijkerwold 18-4-1751 Hendrik
Jan Halleman uit Zuidveen

270. Remmelt Andries ten Holte (Pit), ged. Steenwijkerwold 29-7-1683, tr. Steenwijkerwold 2-4-
1719

271. Janna Jans Deutekum, Geesteren

Uit dit huwelijk:

(i) Andries Remmelts, geb. Steenwijkerwold 1722, jong overl.

(ii) Beertje Remmelts, geb. Steenwijkerwold 26-10-1727 (nr. 135)

272. Auke Tjallings, Dokkum, ged. Dokkum 10-10-1654, overl. Dokkum 1687/1688, tr. Dongjum
14-10-1677
273. Sijtske Tjallings, Rinsumageest, otr. (2) Dokkum 24-6-1693 Sipke Gerrits van der Meulen van
Vrouwenparochie, vroedsman.

Uit dit huwelijk:

i. Trijntje Aukes, ged. Dokkum 16-2-1675 (moeder niet genoemd)

ii. Tjalling en Meinse Aukes (tweeling), ged. Dokkum 15-2-1681

iii. Tjalling Aukes, ged. Dokkum 23-4-1682, jong overl.

iv. Tjalling Aukes Iedema, ged. Dokkum 25-5-1684, vroedsman, burger Workum december 1705,
tr. (1) Workum 4-1-1705 Jaaike Hendriks Hugon uit Workum, tr. (2) Koudum 30-8-1716, Mintje
Eckringa uit Koudum

v. Claas Aukes, ged. Dokkum 10-2-1686 (nr. 136)

vi. Auke Aukes, ged. Dokkum 29-4-1688, jong overl.

274. Evert Pieters, Workum, tr. Workum 12-12-1684

275. Ybel Claases, Workum

Uit dit huwelijk:

i. Pieter Everts Cannegieter, ged. Workum 6-9-1685, mr. chirurgijn, tr. (1) Workum 30-11-1710
Trijntje Heeres Potma, tr. (2) 10-1739 Maaike van Vliet uit Leeuwarden (attestatie Midsland,
Terschelling)

ii. Magdalena Everts Cannegieter, ged. Balk 8-6-1690 (nr. 137)

276. Budde (Birde) Coenes, Workum, overl. voor 1713, tr. Workum 16-11-1696

277. Douwtje Jans, Workum, tr. (2) Workum 20-6-1713 Broer Syerks, wednr van Syoertke
Syoerdts en Jel Innes

Uit dit huwelijk:

i. Wijbren Burdes (nr. 138)

ii. Koen Burdes tr. (1) Workum 1722 Rinske Pieters uit Bolsward, dr Douwtien geb. Bolsward
1723, tr. (2) Bolsward 1724 Rinsche Davidts uit Bolsward, zn Burde geb. Bolsward 1725, zn David
geb. Bolsward 1727/1731, dr Liskjen geb. Bolsward 1732

278. Eelke Freerks, ged. Leeuwarden 8-4-1668, burger Workum december 1706 (van Joure),
pottenbakker, begr. Workum 4-1-1749, tr. (2) Workum 19-1-1716 Anke Hijlkes (zn. Hijlke Eelkes,
ged. Workum 1718/1725), tr. (1) Joure 10-1-1705

279. Dieuwke Cornelis, ged. Joure 26-1-1677, begr. Workum 23-3-1713

Uit dit huwelijk (ged. Workum): Sjoukje Eelkes (1706), Martjen Eelkes (1708; nr. 139), Cornelis
Eelkes (1711), Antje Eelkes (1713), Freerk Eelkes, tr. Workum 24-5-1739 Trijntje Auwerts uit
Workum

280. Egbert; kinderen:


i. Jan Egberts, Sonnega, overl. voor 1734 (Authorisatieboeken WSW), tr. Wolvega 29-11-1716
Femmegjen Roelofs, Sonnega (kind. Egbert, Roelof, Geesjen)

ii. Tjeerd Egberts (nr. 140)

282. Jan N.

Kinderen (WSW 95-102):

i. Lense Jans, overl. Noordwolde voor 15-2-1762 (WSW 95-102), tr. Noordwolde 1725 Hendrikje
van Gunst (geen kind.), tr. (1) Jan Harms Perfect, overl. Noordwolde voor 1725, kind. (i) Harmen
Jans Perfect, geb. ca 1710, tr. Noordwolde 1736 Albertje Clasen uit Nijensleek (kind. Jantje,
Hendrikje, Geesje, Jan, Klaas en Annegien Harmens Perfect)

ii. Jan Jans, tr. Aaltje Roelofs, kind. (i) Hiltjen Jans van Zandhuizen tr. Noordwolde 1736 Sinneke
Martens (kind. Marten, Hendrik, Jan en Barteld Sinnekes), (ii) Remmelt Jans tr. Noordwolde 1748
Margien Beerents (kind. Jan Remmelts, Berend Remmelts, Femmegjen Remmelts, Hendrik
Remmelts en Lambert Remmelts), (iii) Femmigjen Jans tr. Wolvega 1751 Egbert Geerts Tip (zie
nrs. 344 en 345)

iii. Jantjen Jans (nr. 141)

284. Lambert Hendriks, won. Haule 1668, won. Lohuys te Oosterwolde 1675-1687, mede-eignr.
Fochteloo SC 5 in 1698, mede-eignr. Haule SC 5 (in 1728 Hiltje Foppes)

285. Hiltje Foppes

Kinderen:

i. Roelof Lamberts, ged. Oosterwolde 18-3-1668

ii. Abele, ged. Donkerbroek 17-4-1670, jong overl.

iii. Abel Lamberts, ged. Oosterwolde 15-8-1675 (nr. 142)

iv. Jantien Lamberts, tr. Jacob Claes

v. Andries Lamberts, ged. Fochteloo 18-5-1679, tr. voor 1714 Meintje Peters

vi. Foppe Lamberts, ged. Oosterwolde 4-7-1682

vii. Hendrik Lammerts, ged. Oosterwolde 9-11-1684, huisman en diaken, won. Akinga bij
Appelscha (1714) en te Fochteloo (1716; doop zoon Foppe), tr. voor 1714 Trijntje Wiebes

viii. Tjaltje Lamberts, ged. Donkerbroek 2-10-1687, tr. Hinke Jans uit de Haule

286. Alle Jannes, geb. voor 1657, won. Langelo in 1683 en op de Knolle in 1697, mede-eignr.
Oosterwolde SC 34 en SC 35 (De Knolle) in 1698, overl. voor 1718, tr. (1) NN, dr. Jeltie Alles, ged.
Oosterwolde 20-6-1675, tr. voor 1709 Freerk Harmens (mr. smid), tr. (3) Trijntje Jans, tr. (2) voor
1684 (OSW 9-47, 1684: Eltien Meijnes sijn tegenwoordige huisvrouw)

287. Jeltje Meinderts

Uit dit huwelijk (OSW 47-109):

i. Renst, ged. Oosterwolde 27-7-1684 / 7-3-1688 (nr. 143)


ii. Jannes Alles, ged. Oosterwolde 5-9-1686, jong overl.

iii. Jannisje Alles, ged. Oosterwolde 26-3-1690, tr. Jan Reints, won. op de Knolle 1714

iv. Aaltje Alles, ged. Fochteloo 28-8-1692, jong overl.

v. Jantje Alles, ged. Haule 29-4-1694, tr. voor 1718 Kier Rommerts

vi. Antje Alles, ged. Oosterwolde 18-9-1695, tr. voor 1721 Andries Coops

vii. Meinert Alles, ged. Oosterwolde 31-7-1698, overl. na 1718 (OSW 46-322)

viii. Sijke Alles, tr. voor 1711 Meine Arends, stoker en koopman op de Boelekamp bij Oosterwolde

ix. Jantje Alles, tr. Hendrik Hessels

288. Beene Foppes, geb. Oudeschoot 1712, boer en brouwersgezel, wonende te Wolvega in 1744
(gezin 5 pers.) en begin 1749 (Quotisatie; 4 kinderen), daarna te Oldeholtwolde en Heerenveen en
vervolgens vertrokken naar Aengwirden in 1783, als lidmaat samen met zijn vrouw van
Oudeschoot naar Wolvega 18-10-1747, gebr. huis en landerijen Wolvega stemnrs. 18 en 19 (eig.
Grietman Onno Zwier van Haren) tot mei 1749 (WSW 29-137; kon pacht niet meer betalen)

289. Martje Klazen, geb. Rotstergaast 1712, overl. ’t Meer Zuidkant bij De Knijpe 1777

Uit dit huwelijk:

i. Pietje Beenes Brouwer, geb. Oudeschoot ca 1735, overl. Heerenveen 20-8-1819, tr. (1)
Oudeschoot 4-7-1756 Hendrik Klazes Bles uit Oudeschoot, kind. Yke, Klaas, Beene, Trijntje en
Martje, tr. (2) Oudeschoot 24-8-1788 Jentje Abes van de Heerenwal onder Nijehaske

ii. Auckjen Beenes, ged. Wolvega 12-1742, jong overl.

iii. Pieter Beenes Brouwer, ged. Wolvega 4-1744, overl. Bovenknijpe 11-1831, tr. Bovenknijpe 11-
1771 Jeltje Douwes

iv. Klaas Beenes Brouwer, geb. Oudeschoot ca 1745 (nr. 144)

v. Foppe Beenes Brouwer, ged. Wolvega 3-1749, overl. Wolvega 11-1824, tr. Langezwaag 5-1779
Aukjen Wolters uit Langezwaag

vi. Symen Beenes, ged. Wolvega 3-1749, jong overl.

vii. Auckjen Beenes Brouwer, ged. Oldeholtwolde 4-1752, overl. Schoterland 1-1826, tr.
Oudeschoot 6-1779 Reitse Hendriks

viii. Symen Beenes Brouwer, ged. Oldeholtwolde 10-9-1758, arbeider, overl. in de Compagnie van
Schurega 9-11-1835, tr. (1) Katlijk 11-1784 Hendrikjen Jacobs van der Meulen uit Jubbega, tr. (2)
Antje Haijes Bruinsma

290. Thijs Oebeles, geb. Nieuwehorne ca 1710, boer te Benedenknijpe in 1749 (3 volw., 3 kind.),
tr. (2) De Knijpe 3-9-1758 Janke (Joukje) Yntses Claases Platje, tr. (1) Nieuwehorne 2-2-1738

291. Janke Alberts, vermeld in het Dorpsboek Jubbega-Schurega 1732 (schoonmaken van de
kerk), overl. voor 1758

Uit het 1ste huwelijk:


i. Trijntje Tijsses, geb. ca 1739 (nr. 145)

ii. Jeltje Thijses, won. De Knipe 1773, tr. De Knipe 24-10-1773 Johannes Cornelis; dr Janke
Johannes

iii. Albert Thijses, geb. Benedenknijpe 1-4-1749, won. Nieuwehorne 1783, ged. (bel.) Oudehorne
3-2-1785, tr. Nieuwehorne 1-6-1783 Neenke (Neentske) Roels; o.a. zn Thijs Alberts Hornstra

iv. Stijntje Thijses, won. De Meer 1779, tr. De Knipe 19-12-1779 Wietse Dirks; geen kind.

Uit het 2de huwelijk:

i. Yntze Tijsses Platje, geb. Benedenknijpe 17-9-1760, won. Tjalleberd 1785, overl.
Benedenknijpe 30-7-1832, tr. De Knijpe-Het Meer 13-2-1785 Geesken Berends uit Leeuwarden
(één dochter)

ii. Oebele Tijsses Platje, geb. Benedenknijpe 1761, overl. Benedenknijpe 3-9-1827, tr. De Knijpe-
Het Meer 22-5-1791 Sjoukjen Roels uit Het Meer (zes kinderen)

292. Jelle Sijbrandszn (Siebrens), ged. Oostermeer 21-1-1703, arbeider te Noorderdrachten in


1749 (gezin 3 volw., 1 kind), tr. Suameer 27-9-1722

293. Akke Molles, ged. Drachten 28-2-1701

Uit dit huwelijk:

i. Molle Jelles, ged. Suameer 14-7-1726, tr. Drachten 2-2-1755 Johanna Hanses uit
Noorderdrachten

ii. Jetske Jelles, wonende te Noorderdrachten, tr. Drachten 26-2-1747 Eijze Binnes uit
Zuiderdrachten

iii. Grietje Jelles, j.d. Noorderdrachten, tr. Enkhuizen 19-4-1760 Arnoldus van den Bergh uit
Leeuwarden

iv. Sijbrand Jelles, geb. Noorderdrachten (nr. 146)

294. Jelle Jans Stellingh (Scholte), geb. Katlijk ca 1705, boer, dorpsrechter (scholt) en ontvanger
van Katlijk, wonende te Katlijk in 1749 (5 volw., 2 kind.), lidmaat Boijl 26-11-1752, wonende te
Boijl nr. 21 in 1767, daarna Oldelamer 1777-1778 en Oldetrijne 1779 (overl.), tr. Oudehorne 14-5-
1731

295. Wobbigjen Jelles, geb. Oudehorne ca 1710, overl. Oldelamer 5-1777

Uit dit huwelijk (o.a. WSW 132-299; Proclamaties 6 dorpen):

i. Martien Jelles, geb. Katlijk 2-3-1732, tr. Eestrum 28-8-1757 Roelof Lammerts, mr. wagenmaker

ii. Eltje (Elske) Jelles, geb. Katlijk 24-3-1734 (nr. 147)

iii. Janke Jelles, geb. Katlijk 24-3-1734, overl. Enkhuizen voor 5-7-1766, tr. (1) Noordwolde 6-8-
1758 Harmen Runia uit Joure, otr. (2) Enkhuizen 1-5-1762 en Noordwolde 13-6-1762 Boote
Hendriks, wedr. Enkhuizen

iv. Rinske Jelles, geb. Katlijk 2-2-1743, tr. Wolvega 12-12-1784 Tijmen Melis uit Nijeholtwolde

v. Jacobjen Jelles, geb. Katlijk voor 1749, overl. voor 1786 (WSW 138-194), tr. Noordwolde 20-1-
1770 Meindert Jelles uit Nijelamer
vi. Jan Jelles Scholte, ged. Katlijk 8-6-1749, cherger te Spanga in 1785, tr. Steggerda 22-2-1784
Jantje Pieters uit Steggerda

296. Berent Egberts, geb. De Eeze, ged. Steenwijkerwold 2-8-1668, bel. Steenwijkerwold 1695,
overl. voor 1748, tr. Steenwijkerwold 10-1693

297. Geesien Geerts, j.d. De Eeze 1692, bel. Steenwijkerwold 1695, overl. tussen 1752 en 1757

Kinderen, ged. Steenwijkerwold: Egbert (1694), Femmechien (1699), Swaantje (1701), Albert
(1707), Lubbert (1711), Grietje (1714), Harm (nr. 148), Tijs

298. Jan Luitjes, wonende De Eeze in 1748 en in 1767 (Hoofdgeld; samen met zijn vrouw
onvermogend)

299. Christiana Johannis (Crissel Stoffers; Crissel Christof)

Uit dit huwelijk:

i. Maria Christijna Suffia (Maria Jans), geb. De Eeze, ged. Steenwijkerwold 19-7-1722 (nr. 149)

ii. Margien, geb. De Eeze, ged. Steenwijkerwold 23-2-1724

300. Geert Jansen Wijchers, wonende te Overschinge (Eursing) boven Beilen

Kinderen:

i. Marchjen Geerts, geb. Overschinge, ged. Beilen 25-9-1718, jong overl.

ii. Jan Geerts, geb. Overschinge, ged. Beilen 4-3-1722 (nr. 150)

iii. Marchjen Geerts, geb. Overschinge, ged. Beilen 17-8-1732, overl. Steggerda voor 9-4-1802
(WSW 21-118), interveniërende voor w: Egbert Harmens Bakker (=nr. 74; WSW 21-102, sept.
1801), tr. ca. 1762 Cornelis Clasen uit Vinkega, geb. Kortezwaag 1718, zn. v. Klaas Kornelis (overl.
voor 1732) en Egbertjen Luitjes (met attestatie in 1732 naar Hoornsterzwaag c.a. en vervolgens
naar Steggerda-Vinkega, boerin te Vinkega in 1744 en 1749); kind. ged. Steggerda-Vinkega: Jeltje
Cornelis (1763), Claas Cornelis (1764), Egbertje Cornelis (1769) en Aaltje Cornelis (1775)

302. Berent Harms, van Ulsen, tr. IJhorst/De Wijk 13-5-1720

303. Annichjen Egberts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst/De Wijk 3-2-1689

Uit dit huwelijk:

i. Marrigien, ged. Hoogeveen 5-2-1721 (nr. 151)

ii. Zwaantje Berents, ged. Hoogeveen 1723/1725, tr. Meppel 1751 Jan Hendriks Beschutter

iii. Hermina Berents van Ulsen, ged. Hoogeveen 1728, tr. Meppel 1759 Willem Bonen

304. Luyte (Lucas) Jans Punter, boer en punter te Nijelamer, tr. (2) Wolvega 9-12-1714 Klasjen
Koops uit Nijelamer, geb. Wolvega c.a. 20-5-1688, dr van Koop Andries en Antjen Jans te
Nijeholtwolde, tr. (1) ca 1710

305. Antie Hendriks, geb. op de Bult onder Appelscha, ged. Oosterwolde 11-6-1676, bel. Wolvega
10-5-1705, overl. Wolvega 2-1714, tr. (1) ca 1700 Jannes Alles, overl. 1706 (Rekeningen diaconie
Wolvega), kind. (ged. Wolvega) Jantjen Jannes (1702) en Jeltjen Jannes (1705)
Uit eerste huwelijk:

i. Jan Luitjens (Authorisatieboeken WSW)

ii. Hendrik Luitjens, ged. Wolvega 12-2-1714 (nr. 152)

Uit tweede huwelijk:

iii. Klaas Luitjens, ged. Wolvega 30-6-1715, overl. 1752, tr. Wolvega 14-5-1742 Trijntjen Eebeles
uit Wolvega, zn Luijte Clasen geb. Wolvega 17-5-1744

iv. Anne, ged. Nijelamer 30-5-1717

v. Anke, ged. Wolvega 10-9-1719

vi. Antje, ged. Wolvega 20-7-1721

vii. Marrigjen, ged. Wolvega 14-7-1726

306. Harmen Everts, gebr. Blesdijke SC61 in 1700, dakdekker, overl. Blesdijke voor 16-11-1707,
tr. (1) Aaltje Jacobs, overl. voor 1702, dr van Jacob Roelofs en kl.dr van Roelof Reinties (eignr
Steggerda SC48 in 1640); zn Evert Harms tr. Aeltje Jans, beiden overl. Blesdijke voor 24-12-1732,
zn Claas Harmens, geb. ca 1686, overl. Blesdijke ca 1745, tr. (2)

307. Egbertjen Folkerts, lidmaat Wolvega 1694, overl. Blesdijke voor 11-6-1716

Uit dit huwelijk:

i. Aeltjen Harms, geb. Blesdijke ca 1702, overl. Oldetrijne 1729/1730, tr. Hendrik Clasen, overl.
Oldetrijne 1729/1730, dr Jantjen Hendrix, geb. Oldetrijne 1729

ii. Lammigje Harmens (nr. 153)

308. Tjeerd Anders (Andries), koster en mr schoenmaker te Steggerda, overl. ca 1743, tr. (2) Fetje
Feddes, geb. ca 1702, wonende te Blesdijke in 1744 (Volkstelling, 2 pers.), koopvrouw aan De
Blesse in 1748 (Informatieboeken WSW; weduwe van Tjeerd Andries), houdende koopmanschap te
Peperga in 1749 (Quotisatie, 2 pers.), overl. Peperga 1771, tr. (1)

309. Aaltje Warners (WSW 127-198; 1716), katholiek, doopheffer bij haar broer Henricus Werners
in 1716

Uit het eerste huwelijk (WSW 130-114; 1744):

i. Froukjen Tjeerds, tr. voor 1733 Claas Feijen te Steggerda (o.a. dr. Aaltje Clases)

ii. Pieter Tjeerds (nr. 154)

iii. Claasjen Tjeerds, wonende te Birdaard in 1744, tr. Tamme Hotses (dr. Aaltje Tammes, ged.
Birdaard 1744)

Uit het tweede huwelijk:

iv. Andries Tjeerds Koster, ged. Steggerda 4-8-1732, werd in 1752 benoemd tot nieuwe koster en
schoolmeester te Steenwijkerwold, tr. Steenwijkerwold 2-4-1752 Geertje Meijnen van Essen (o.a.
dochter Fetje Andries)

v. Aaltien, ged. Steggerda 26-9-1734, jong overl.


vi. Aaltjen, ged. Steggerda 27-9-1739, jong overl.

vii. Alard, ged. Peperga 4-6-1742, jong overl.

310. Klaas (Nicolaus) Jans Schokker (Schocker), overl. Steggerdasloot 16-8-1750, uit eerste
huwelijk dochter Tecla Clasen, tr. (2) RK Steggerda 14-5-1718

311. Geesje (Geisje, Geeselindis) Thijssen, afkomstig van Elsloo, overl. Steggerda 1762

Uit dit huwelijk (ged. RK Steggerda): Alardus Nicolaus Schocker (1719) tr. RK Steggerda 1768
Sietsje Zacharias, Joanna (1720; nr. 155, doopheffer grootmoeder Harmtje Classens), Barbara
(1722), Anna (1724), Hermelindus 1726), Joannes (1728 en 1741), Aleidis Nicolaus Schokker
(1731), Petrus (1733),

312. Jan Harmens Menger (Mengers, Meijer), afkomstig van den Damme (Appingedam), sobere
arbeider, wonende op de Eese in 1727 (RK doop zn Joannes in Steenwijkerwold), in 1731 bij de
Eese (RK doop zn Joannes in Steenwijkerwold), in 1736 bij Vledder (RK doop zn Walterum in
Steenwijkerwold), in 1741 te Vinkega en 1747 te Noordwolde (RK doop dochters Hilgen en
Margareta), en in 1749 te Vinkega (3 volw., 3 kind.), overl. Vinkega 1754, tr. Vledder 18-8-1726

313. Claasjen Nammens (Nammes, Nans, Nannes, Annes, Andrees), ged. Oostermeer-Eestrum 4-
3-1703, wonende te Noordwolde in 1726, niet katholiek, wed. Jan Menger in 1757 (WSW 30-188),
verhuisde in 1765 van Vinkega naar Smilde waar haar dochter Hiltje woonde

Uit dit huwelijk:

i. Joannum, geb. De Eese, ged. RK Steenwijkerwold 27-7-1727, jong overl.

ii. Namme, geb. De Eese, ged. RK Steenwijkerwold 6-6-1729 (nr. 156)

iii. Jan Jansen Menger, geb. De Eese 1731, ged. Joannum RK Steenwijkerwold 3-9-1731, overl. na
1795 (werd toen gealimenteerd te Noordwolde), tr. Jacobje Piers, ged. Noordwolde 14-2-1732, dr
van Pier Thijssens, overl. Vinkega 13-8-1815; kind. Thijs (1756), Jan (1758), Pier (1760), Hanne
(1764), Harm (1766)

iv. Jacob Jans Menger, geb. ca 1732 (Informatieboeken WSW), overl. Noordwolde 26-5-1809, tr.
Noordwolde 5-1760 Johanna Egberts; kind. Klaasje (1762), Jan (1765), Egbert (1767), Harm
(1770)

v. Hiltje Jans Menger, geb. Vinkega, ged. RK Steggerda 30-7-1741, tr. Bernardus Harms (geb.
Alberg); kind. Claasje, geb. Smilde, ged. RK Steggerda 1770

vi. Margareta, geb. Noordwolde, ged. RK Steggerda 7-4-1747, jong overl.

318. Tonnis Antonius, uit Wolfsbarge, tr. (2) Veendam 28-1-1703 Tetje Uldrighs uit Midwolda,
kind. Rieuwen ged. Veendam 15-2-1705, tr. (1) Sappemeer 1-12-1695

319. Jebbe Jelijs, won. Hoogezand (1685) en Sappemeer (1695), tr. (1) Hoogezand 15-11-1685
Peter Peters uit Ankum, kind. Pieter Peters (ged. Sappemeer 1686) en Jelis Peters (ged.
Sappemeer 1688/1691)

Uit dit huwelijk:

i. Anthoni Teunis, ged. Sappemeer 3-10-1697, tr. Antje Roelofs Eppinga (dr. van Roelof Jans
Eppinga en Albertjen Dirks Drijfholt), won. Noordwolde in 1744 (Volkstelling; gezin 8 pers.),
schipper te Noordwolde in 1749 (4 volw., 2 kind.); kind. (ged. Noordwolde) Teunis Anthoni (geb.
voor 1730; grootschipper te Harlingen in 1762) tr. Hiltje Pieters, Albertjen (1730), Roelof (1733),
Dirk (1735), Reinder (1737), Peter (1738)
ii. Annigjen Teunis, ged. Sappemeer 5-3-1702 (nr. 159)

320. Coendert Engberts, wonende te Doldersum, kerkvoogd Vledder op Hemelvaartsdag 1698, tr.
Vledder 13-6-1688

321. Swaentien Jans

Uit dit huwelijk, ged. Vledder:

i. Engbert Coenderts (1689/1692), timmerman en boer te Makkinga in 1749 (6 volw., 1 kind), tr.
ca 1720 Berber Martens, ged. Lemmer 1696, dr. van Marten Douwes (timmerman te Lemmer en
Makkinga) en Yda Hendriks de Vries (tr. Lemmer 1695); kind. Coendert, Yda, Marten, Swaantje,
Hendrik, Trijntje, Aaltje, Jantje en Pietje (bron: website Geert Sines)

ii. Albertien Coenderts (1690), tr. voor 1713 Hendrik Jans (Hendrik Uffels), wonende te Uffelte in
1717, in 1721 met attestatie van Vledder naar Steenwijk (Eesveen), kind. Klaasje Hendriks Uffels;
Grietje Hendriks Uffels; Coendert Hendriks Uffels; Jan Hendriks Uffels (Hoofdgeld Eesveen 1767) tr.
Steenwijk 1762 Albertje Hendriks; Zwaantje Hendriks Uffels tr. (1) Steenwijk 1743 Jacob Lubberts
uit Kallenkote, overl. voor 22-10-1754 (HCO 76-93, fol. 371), kind, Lubbert Jacobs, Hendrik Jacobs
en Jan Jacobs in 1768 (HCO 76-26, fol. 196), tr. (2) Steenwijk 1755 Albert Geerts

iii. Jan Coenderts (1703; nr. 160)

322. Derck Geerts, wonende te Nijensleek, broer van Claes Geerts te Nijensleek (hoofdmomber
over Jantien Derks in 1724 (Etstoel) tr. Vledder 25-2-1693 Annichjen Jans uit Wapsterveen, tr.
Vledder 1694

323. Geesien Aalderts uit Nijensleek

Uit dit huwelijk, ged. Vledder: Roelofjen (1695), Geert (1696) en Jantje (1699; nr. 161)

324. Jacob Hendriks Ram, wonende op De Wetering in 1710, overl. Muggenbeet voor 1748, tr.
Steenwijkerwold 12-1710

325. Jantje Everts, afkomstig van De Wetering in 1710, wonende in 1748 te Muggenbeet met 2
kinderen boven de 10 jaar (Evert en Geertjen), overl. ca 1750

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik (nr. 162)

ii. Jantje Jacobs Ram, tr. Blokzijl 16-3-1739 Jan Roelofs uit Muggenbeet

iii. Marten Jacobs Ram, tr. (1) Giethoorn 17-12-1741 Klasien Hendriks Plump uit Giethoorn (kind.
Gesien, Jantien, Hendrik en Jacob Martens Ram), tr. (2) Giethoorn 15-10-1758 Berentje Beenen uit
Giethoorn (kind. Wicher en Geertjen Martens Ram)

iv. Evert Jacobs Ram, tr. Blokzijl 9-9-1761 Hendrikje Everts uit Muggenbeet, kind. (i) Hendrikje
Everts Ram (geb. 1769), tr. Giethoorn 1799 Wijbe Gerrits Keizer en (ii) Jacob Everts Ram (geb.
1771), tr. Giethoorn 1804 Aaltjen Jans Koetse

v. Geertje Jacobs Ram, won. Muggenbeet, tr. Blokzijl 25-4-1751 Jan Cornelis uit Muggenbeet,
wednr. van Geertje Jacobs, kind. Volken Jans (ged. Blokzijl 1752) en Aaltje Jans (ged. Blokzijl
1755)

326. Wolter Benen, j.m. uit Giethoorn, wonende in 1723 op de plaats van Bene Wolters in 1682
(Vuurstedengeld), diaken Dantziger Oude Vlamingen (Blokzijl of Giethoorn-Noord), overl. 1739, tr.
Giethoorn 24-1-1711
327. Jantje Wijchers, j.d. uit Giethoorn

328. Jan Dirks Pijpen, geb. Scheerwolde, ged. Blokzijl 20-10-1678, won. Nederland, overl. voor
1748, tr. (1) Blokzijl 20-11-1707 Lammetjen Geerts uit Scheerwolde, tr. (2) Steenwijkerwold 23-
12-1708

329. Wemme Jans Bleijdenstein, ged. Blokzijl 21-9-1687, overl. na 1748

Uit dit huwelijk:

i. Jan, ged. Blokzijl 1-9-1709

ii. Magtelt, ged. Blokzijl 7-12-1710

iii. Dirck, ged. Blokzijl 26-2-1713, jong overl.

iv. Dirck, ged. Blokzijl 15-12-1715 (nr. 164)

v. Wilm, ged. Blokzijl 23-10-1718

vi. Coop, ged. Blokzijl 10-9-1724

330. Jacob Joosten, ged. Vollenhove 11-5-1690, overl. voor 1753, wonende te Nederland
(Scheerwolde) in 1715 en 1748, tr. Steenwijkerwold 24-11-1715

331. Geertje Arends (ook Geertje Hansen), jonge dochter afkomstig uit ’t Nederland

Uit dit huwelijk:

i. Hendrikje Jacobs Joosten, ged. Blokzijl 30-8-1716, otr. Blokzijl 10-1-1734 Harm Claesen Smit
uit Giethoorn

ii. Aaltje Jacobs Kluitenberg, geb. ’t Nederland ca 1718, overl. na 1748, tr. Blokzijl 9-2-1738
Albert Klasen Huisman, overl. voor 1748

iii. Joost Jacobs, ged. Blokzijl 6-10-1719, jong overl.

iv. Arend Jacobs Snijder (Kluitenberg), geb. ’t Nederland, ged. Blokzijl 13-12-1721, tr. Blokzijl 26-
11-1752 Trijntjen Roelofs uit Vinkega, wonende te Muggenbeet

v. Margjen Jacobs Snijder, geb. ’t Nederland, ged. Blokzijl 23-4-1724 (nr. 165)

vi. Geertjen Jacobs, ged. Blokzijl 26-12-1726

vii. Joost Jacobs, ged. Blokzijl 11-8-1728, overl. na 1748

332. Jannes Laurens Seepvat, won. Kalenberg, overl. ca 1725, tr. voor 6-3-1697

333. Geertjen Jacobs, overl. na 1748, tr. (2) Oldemarkt 29-12-1726 Cornelis Dirks, wednr. van
Wemmigje Roelofs te Steggerda, veenbaas en koopman te Kalenberg (zie nrs. 1366/1367)

Uit dit huwelijk:

i. Jacobjen Jans, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 27-8-1702, jong overl.


ii. Aaltje Jans, geb. Kalenberg, ged. Oldemarkt 9-8-1705, tr. Oldemarkt 25-10-1725 Gerrit Freriks
[Seepvat], beiden ged. DG Gemeente Blokzijl-Breestraat 31-8-1727 (achterkleinkinderen
gebruikten de achternaam Zeephat etc.)

iii. Neeltje Jannis Laurens, geb. Kalenberg, tr. Oldemarkt 10-2-1725 Claes Alberts, Kalenberg

iv. Jacobjen Jans, geb. Kalenberg, otr. Oldemarkt 25-12-1734, tr. Blokzijl 1-1-1735 Jan Herms
Hollander, j.m. van de Wetering, beiden overl. op de Wetering voor 14-4-1742 (HCO 76-100, fol.
307); kind. Jannis en Geertje Jans Hollander

v. Jacob Jannes Zeephat, geb. Kalenberg ca 1717 (nr. 166)

334. Egbert Wolters, geb. Dinxterveen, ged. Kolderveen-Dinxterveen 4-11-1683, won. Dinxterveen
1714

Kinderen:

i. Femmigjen Egberts, ged. Kolderveen-Dinxterveen 7-1-1714, overl. voor 1756 (voogden over
de kinderen de omen Jacob Jannis Zephat en Jan Coops Doeve), tr. ca 1736 Hendrik Coops Doeve,
won. Kalenberg en IJsselham, zn. van Coop Peters Doeve en Lumme Jans Pinke, won. Kalenberg;
kinderen Coop (geb. voor 1738), Egbert (ged. Oldemarkt 1742), Lummigje, Wichertje (ged.
Oldemarkt 1745), Jacob (ged. Oldemarkt 1748), Jan (ged. Oldemarkt 1749)

ii. Luitje Egberts (nr. 167)

336. Sippe Jans, geb. Nijeholtpade 1671, belijdenis Nijeholtpade 1704, boer te Nijeholtpade in
1749, overl. Nijeholtpade 1751, tr. ca 1705

337. Grietje Jans, Nijeholtpade, overl. Sonnega 1757, tr. Oldeholtpade 18-2-1753 Wybe Hendriks
Casemier, Oldeberkoop, won. Sonnega 1755-1757 en Wolvega 1758 (hertr. Grietje Bottes)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Sippes sr, huisman te Peperga in 1749 (3 kind.), tr. Schoukje Heines; kinderen gedoopt te
Nijeholtpade: Neeltje (1740), Geertje Jans, tr. Steenwijkerwold 1769 Gosen Jacobs uit De Ronde
Blesse; Sippe (Sibbe) Jans (1742), wonende te Paasloo in 1795 (Volkstelling), tr. Blesdijke 1775
Hillegje Jannes Nienhuis uit Blesdijke; Tiese Jans (1747), huisman op De Eese in 1794, tr. Blesdijke
1778 Froukje Jannes Nienhuis uit Blesdijke

ii. Jan Sippes jr (nr. 168)

iii. Rixt Sippes, ged. Ter Idzard 1710, overl. Nijeholtpade 1796, boerinne te Nijeholtpade in 1749
(2 volw., 2 kind.), tr. Oldeberkoop 1738 Sibe Aukes, Oldeberkoop (nageslacht nam de achternaam
Bultsma aan), zn. van nrs. 682 en 683

iv. Froukje Sippes, geb. ca 1722, tr. Oldeholtpade 1749 Wybe Jacobs, Nijeholtpade, 3 kind.
(Grietje, Jacobje en Jacob Wybes; allen kort na de geboorte overleden); Wybe Jacobs hertr.
Oldeholtpade 1762 Grietje Sakes, 11 kind. waarvan er 3 kort na de geboorte zijn overleden
(nageslacht nam de achternaam Bosma aan)

v. Jannes Sippes (Authorisaties WSW 3-7-1749), overl. Oldeholtpade 1795

338. Claas Bartels, ged. Donkerbroek 1-2-1678, gebr. Donkerbroek SC 33 en SC 34 in 1728 en


Hoornsterzwaag SC 2 in 1737, lidmaat Oudehorne 1733 (van Donkerbroek), overl. voor 16-11-
1742, (Volkstelling 1744: gezinshoofd Meintje Berends te Nijeholtpade, 5 pers.)

339. Meintje Berends, lidmaat Oudehorne c.a. 1733 (van Donkerbroek), lidmaat Nijeholtpade 16-
11-1742 (als weduwe van Oudehorne c.a.), wonende te Nijeholtpade SC 23 in 1749 (gezin 6
volw.), overl. Nijeholtpade nr. 21 in 1765
Uit dit huwelijk:

i. Lutger, ged. Donkerbroek 10-10-1706

ii. Antie, ged. Donkerbroek 7-6-1708, als dopeling overl.

iii. Eltie Klasen, ged. Donkerbroek 3-12-1710, tr. (1) Noordwolde 14-7-1733 Roelof Lourens, tr.
(2) Boijl 29-4-1736 Jacob Coerts Gooijer

iv. Antie Klasen, ged. Donkerbroek 2-4-1713 (tweeling), tr. voor 1737 Albert Klasen, wonende te
Langedijke in 1749, zn. Claes Bartels ged. Makkinga 1750

v. Bartelt Klasen, ged. Donkerbroek 2-4-1713 (tweeling), tr. Wolvega 9-11-1758 Antje Laurens
uit Wolvega

vi. Berent Klasen Leemborg, ged. Donkerbroek 13-10-1715, wonende te Nijeholtpade (tot 1755)
en te Oldeholtpade (1756-1800), tr. Oldeholtpade 11-5-1749 Jantje Jans uit Oldeholtpade

vii. Jantje Klasen, ged. Donkerbroek 17-3-1718 (nr. 169)

viii. Hendrik Klasen, ged. Donkerbroek 19-7-1722, won. Nijeholtpade in 1766, tr. Oldeholtpade 26-
2-1766 Jantje Jans uit Nijeholtpade

ix. Geert Klasen, ged. Donkerbroek 11-3-1725, tr. Oldeholtpade 24-12-1752 Trientje Roelofs uit
Nijeholtpade

x. Alt Klasen Leemborg, ged. Donkerbroek 12-12-1728, overl. Noordwolde 1796, tr. Oldeholtpade
18-5-1750 Antjen Roelofs uit Nijeholtpade

340. Jan Jans Bult de oude (ook: Jan Jansen Oosterbult), geb. ca 1700 (Informatieboeken WSW),
boer, gebr. Oldeholtpade SC 1 vanaf 1728 (1724: gebr. Jan Auken, broer van Antje Auken?) en
won. Wolvega vanaf 1753, gezin 7 volw. in 1749, overl. Wolvega 1775, tr. (2) Oldeholtpade 11-4-
1764 Antje Hendriks uit Oldeholtpade (zn Johannes), tr. (1) ca 1727

341. Antje Auken, geb. ca 1694, overl. Wolvega ca 1762

Uit dit huwelijk:

i. Jan Jans Bult de jonge, geb. ca 1727 (nr. 170)

ii. Auke Jans Bult, geb. ca 1729

iii. Jantje (Antje) Jans, geb. ca 1730, wonende bij haar vader te Wolvega in 1764

iv. Douwe Jans (Johannes) Bult, geb. ca 1735, wonende te Nijeholtwolde in 1764, overl. WSW 19-
11-1811, tr. (1) Wolvega 27-4-1760 Antje Wybes uit Katlijk (kind. Wybe, Jan, Antje, IJbeltje en
Trijntje), tr. (2) Stijntje Willems

342. Roel Bartels, lidmaat Oudehorne c.a. 1728, gebruiker Jubbega-Schurega SC 14 en SC 15 in


1728, huisman te Jubbega-Schurega in 1749 (7 volw.)

343. Femke Aukes, lidmaat Oudehorne c.a. 1728

Uit dit huwelijk:

i. Bartel Roels, tr. Oudehorne 1746 Geertje Jelles Gerkes


ii. Geertien Roelofs, ged. Schurega 2-4-1730 (nr. 171)

iii. Auke Roelofs, Schurega, tr. Oudehorne 1759 Aukje Wiegers

344. Geert Harmens Tip, wonende eerst te Wolvega en daarna te Nijeholtwolde vanaf 1708
(tussendoor te Eesveen in juni 1713), overl. tussen 1737 (Boelgoed WSW) en 2-1-1741 (HCO 76-
100, fol. 236)

345. Aaltjen Martens, overl. IJsveen voor 2-1-1741 (minderjarige kinderen Jantjen, Aaltjen en
Egbert Geerts Tip)

Kinderen (ged. Wolvega): Jan Geerts Tip (1705), Grietje Geerts Tip (1708) tr. (1) Jan Rommerts
en (2) 1760 Roelof Jannes, Harmen (1711, jong overl.), Harmen Geerts Tip (ca 1713; nr. 172),
Marten Geerts Tip (1715) tr. Wolvega 1741 Aaltjen Reinders uit Oldeholtwolde, Jantjen (1718),
Aaltje Geerts Tip (1721) tr. (1) Steenwijkerwold 1745 Michiel Geerts en (2) Steenwijkerwold 1756
Jacob Dirks, Egbert Geerts Tip (1724) tr. Wolvega 1751 Femke Jans uit Nijelamer (zie nrs. 282 en
283)

346. Jan Andries, wonende te Sonnega in 1711, lidmaat Wolvega c.a. 1715 (van Oldelamer), boer
te Nijeholtwolde in 1749 (gezin 3 volw.), tr. Wolvega 3-5-1711

347. Dirkje Wabes, wonende te Wolvega in 1711, lidmaat Wolvega c.a. 1715 (van Oldelamer)

Uit dit huwelijk:

i. Grietje Jans, ged. Wolvega 6-1707 (nr. 173)

ii. Trijntje Jans, ged. Wolvega 20-2-1718, tr. Wolvega 14-5-1741 Roelof Baarten

348. Keimpe Johannes, geb. Katlijk ca 1685, boer te Katlijk in 1749, overl. Katlijk 1763

349. Martjen Hanses, ged. Kortezwaag 1697

Uit dit huwelijk: Nuttert Keimpes (nr. 174)

350. Sierd Geerts, ged. Tjalleberd 27-1-1689, diaken Terband 1717, gebr. Mildam SC 9 in 1729,
boer te Mildam in 1749 (5 volw.), overl. Mildam 1759

351. Hiltje Jans

Uit dit huwelijk:

i. Wytske Sierds, ged. Tjalleberd 6-2-1718, tr. Oudeschoot voor 1746 Jan Jansen uit Oudeschoot

ii. Janke Sierds, ged. Terband 21-1-1720, tr. Katlijk 9-7-1747 Symen Jinnes uit Lemmer

iii. Gertje Sierds (nr. 175)

iv. Trijntje Sierds, tr. Oudeschoot 3-10-1751 Fokke Jans Brouwer uit Mildam

v. Pieter Sierds, geb. Mildam 9-2-1727, tr. Oudeschoot 10-5-1750 Trijntje Luitjens uit Rottum

vi. Ytjen Sierds, geb. Mildam 16-11-1729, tr. Oudeschoot 2-10-1759 Beene Sipkes uit Mildam

vii. Jan Sierds, won. Oudeschoot, geb. Mildam 2-5-1733, tr. Oudeschoot 13-3-1763 Aaltje Jans uit
Oudeschoot
viii. Jakob Sierds, won. Oranjewoud, tr. Oudeschoot 12-5-1765 Aaltje Jakobs uit Oranjewoud

352. Evert NN

Kinderen:

i. Albert Everts (nr. 176)

ii. Jan Everts, won. op de Hartbrink te Lenthe met in 1748 (Volkstelling) als inwonende Angeniete
Alfers wed. (zijn moeder Agnes Everts weduwe?), tr. Janna Hendriks, kind. ged. Heino: Evert Jans
(1739), Hendrik Jans (1742) en Agnes Jans (1747)

356. Jan Derks, ged. Hasselt 20-12-1696, huisman in De Velde, tr. Hasselt 20-5-1720

357. Geertje (Grietje) Jans, De Velde, ged. Hasselt 3-4-1692

Uit dit huwelijk, ged. Hasselt: Aaltje (1721), Marrigje (1723), Remmelt (1726), Derk Jans (1728;
nr. 178), Jan Jans (1730), Gerrit (1733), Roelof (1735)

358. Willem Cornelis, ged. Zwolle 17-1-1688, wonende te Langenholte en Genne, begr. Zwolle 9-7-
1745, tr. (1) Zwolle 1-11-1719 Gerrigjen Gerrits, wed. Hermen Roelofs te Langenholte, begr.
Zwolle 30-8-1727, tr. (2) Zwolle 27-6-1729

359. Janna Lamberts Zijlman, ged. Zwolle 4-11-1687, tr. (2) Zwolle 16-4-1746 Jan van Lente, tr.
(3) Zwolle 29-4-1767 Claas van Genne

Uit het eerste huwelijk:

i. Cornelis, ged. Zwolle 10-11-1720

ii. Hermina, ged. Zwolle 14-4-1722

iii. IJda, ged. Zwolle 14-10-1723

iv. Gerrit, ged. Zwolle 24-8-1727, jong overl.

Uit het tweede huwelijk:

i. Grietje, geb. Langenholte, ged. Zwolle 26-2-1730 (nr. 179)

ii. Gerrit Willems Zijlman, ged. Zwolle 25-11-1731, wonende te Genne, tr. Zwolle 17-10-1757
Jannigje Jans van de Bos, Genne

360. Hendrik Jans Post, deed belijdenis met zijn vrouw te Wanneperveen 13-4-1732, wonende op
de Sandbelt in 1748 met vrouw en 7 kinderen, tr. ca 1730

361. Marrigje Peters Wind

Uit dit huwelijk:

i. Lubbigjen, geb. ca 1730

ii. Geertjen, ged. Beulake 14-10-1731

iii. Jan, geb. ca 1735 (nr. 180)

iv. Pieter, ged. Wanneperveen 1-1-1741


v. Kees, ged. Wanneperveen 28-4-1743

vi. Jentjen, ged. Wanneperveen 9-5-1745

vii. Krijntjen, ged. Wanneperveen 3-4-1747, overl. ca 1750

viii. Grietjen, ged. Wanneperveen 16-2-1749

ix. Krijntjen, ged. Wanneperveen 10-1-1751

x. Jan Hendriks Post, ged. Wanneperveen 12-11-1752, otr. Wanneperveen 11-1-1782 Neeltjen
Aarts van de Schutsloot

362. Jurrien (Jurrian, Jurriaan) Hendriks Zandbergen, geb. op de Schiphorst te Toldijk, ged.
Steenderen 3-9-1695, overl. Vollenhove 21-6-1759, tr. (1) Hermina Gerrits (kinderen: Hermannus,
1724; Hendrica, 1726; Jan, 1728), tr. (2) Vollenhove 16-5-1732

363. Jantje Teunisz Duijvendans, geb. De Leeuwte, Vollenhove, ged. Stad Vollenhove 7-2-1712

Uit dit huwelijk: Herman (1734), Teunis (1735/1742; nr. 182), Maria (1738), Jannetje
(1740/1757), Berentje (1745), Femmigje (1748; nr. 181), Hendrik (1753), Jan (1756)

364. =362 (Jurrien Hendriks Zandbergen)

365. =363 (Jantje Teunisz Duijvendans)

366. Hendrik (Henrik) Lamberts van den Brink, ged. Vollenhove 11-1-1722, overl. Vollenhove 28-
11-1781, tr. Vollenhove 1-5-1744

367. Harmpje (Hermina) Teunis Duijvendans, geb. Vollenhove 16-9-1714, overl. Vollenhove 1796

368. Cornelis Alberts Meijlof, geb. Beulake, wonende a.d. Ronduite in 1734 en te Blokzijl in 1748,
tr. (2) Blokzijl 1-2-1772 Lumpje Alberts Dikke, wed. Roelof Coops, tr. (1) Blokzijl 17-1-1734

369. Aaltje Hermens (Harms, Harmens) Visscher, Blokzijl, overl. voor 1772

Uit dit huwelijk:

i. Neeltje, geb. voor 1738

ii. Hendrikje, geb. voor 1738

iii. Albert, geb. na 1738 (nr. 184)

iv. Claasjen, geb. na 1738

370. Sible Pieters Roos, matroos te Warns in 1749 (gezin 2 volw. en 5 kind.), overl. Warns voor
1767, tr. Warns 1-12-1737

371. Siementje Harmens Staverens, ged. Warns 25-11-1711, overl. Warns ca 1796

Uit dit huwelijk:

i. Rensje Sibles de Roos, geb. Warns 24-10-1740 (nr. 185)

ii. Aag Sibles, ged. Warns 15-20-1741, jong overl.

iii. Jan Sibles, ged. Warns 1-1-1747, jong overl.


iii. Johannes Sibles Roos, geb. Warns ca 1751, overl. Warns 5-11-1826, tr. Warns 4-5-1780
Roeltje Atzes van der Zijp uit Warns, dr. van Atze Wytzes van der Zijp en Yet Ages te Warns
(huwelijk te Warns op 10-11-1748), kind. (i) Sible Johannes Roos tr. Hemelumer Oldeferd 29-4-
1822 Catharina Pieters Ekengrein uit Workum, en (ii) Atze Johannes Roos, overl. Warns 23-1-1857

iv. Harmen Sibles de Roos, geb. Warns 26-11-1753, stuurman, won. Warns 1811, overl. op een
zeereis te Hull, tr. (1) Warns 21-5-1780 Trijntje Arjens Reidsma uit Warns, tr. (2) Bakhuizen 20-4-
1800 Grietje Ypes uit Bakhuizen

372. Klaas Hendriks Bul, ged. Blokzijl 17-10-1697, wonende te Blokzijl in 1748, overl. Blokzijl 7-1-
1780, tr. ca 1722

373. Jantjen Arians, overl. Blokzijl 30-10-1794

Uit dit huwelijk, ged. Blokzijl: Hendrik (1723/1726/1728; oudste zoon Volkstelling 1748), Aagjen
(1731), Aaltjen (1734), Arian (1737), Jannis (1742)

374. Claes Isaks Feylewever (Feijlewever, Felewever, Felijlewijver)

375. Lumme (Lumpje) Kleys, geb. Blokzijl ca 1702, tr. (2) Blokzijl 7-3-1734 Albert Augustinus Mitis
(genoemd Meynster Alberts in 1748), wednr. Pietertje Jansen Smit

376. Peter Berents Spitse, ged. Oldemarkt 24-7-1688

Kinderen:

i. Annigjen, ged. Oldemarkt 28-10-1714

ii. Klaas, ged. Oldemarkt 17-7-1718 (nr. 188)

iii. Berend, ged. Oldemarkt 30-8-1722, jong overl.

iv. Berend, ged. Oldemarkt 20-10-1723

v. Jeltien, ged. Oldemarkt 21-5-1726

380. Geert Lebbers, geb. Steenwijkerwold, tr. Steenwijkerwold 6-4-1711

381. Hilligjen Hannes, ged. Vledder 20-7-1690

Uit dit huwelijk: Rensien (ged. Wapserveen 1712), Geertje (ged. Vledder 1713), Aaltje (1714),
Meindert (1715), Lebbert (1717; nr. 190), Trijntje (1720/1722), Annigje (1724), Hanne (1725, tr.
Marrigien Geerts), Albert (1728), Wijbe (1728/1731, tr. Jantien Geerts), Aafje Geerts (ged. Vledder
26-12-1732, overl. Langezwaag 5-8-1816, tr. Giethoorn 3-11-1754 Jan Timens Haxe)

384. Tjeerd Jallerts, geb. ca 1660, gebruiker Terwispel nr. 14 in 1698 en 1728, voor 1/6 eigenaar
van Terwispel nr. 29 vanaf 1706, gebruiker Lippenhuizen nr. 33 in 1718, overl. na 1729, tr. voor
28-5-1689 (erfenis van de helft van een tweetal zathes te Langezwaag aanvaard door Syts Ates en
haar man Tjeerd Jalderts)

385. Sietske Ates, geb. ca 1667, erfde in 1705 zeven mad maden onder Terwispel uit het bezit van
haar vader, lidmaat DG Gorredijk-Lippenhuizen 1707, overl. 1730/1731

Uit dit huwelijk (RA Ops 133-928/1739):

i. Ynse Tjeerds, geb. Terwispel ca 1705 (nr. 192)


ii. Jaldert Tjeerds, Terwispel, ged. DG Gorredijk-Lippenhuizen 1731, overl. 1741, tr.
Langezwaag/Kortezwaag 24-9-1724 Aantje Hendriks uit Kortezwaag, ged. DG Gorredijk-
Lippenhuizen 1730

iii. Tjepke Tjeerds, overl. 1741, tr. Jeen Hendriks, beiden ged. DG Gorredijk-Lippenhuizen 1739,
diaken, boer te Lippenhuizen in 1749 (3 volw., 3 kind.), zn. Tjeert Jeens, geb. Lippenhuizen 1738,
tr. 1768 Martsen Abrahams

iv. Jalke Tjeerds, arbeider te Lippenhuizen in 1749 (2 volw., 3 kind.), tr. Trijntje Bruins; kind. Feye
Jalkes de Vries (overl. 1818) tr. Wypkjen Sytses (overl. 1808), Sytse Jalkes de Vries (overl.
Terwispel 1816) tr. Lippenhuizen 1779 Froukjen Ayses, Ate Jalkes (Jolkes) Attema (overl.
Bovenknijpe 1807) tr. Geertje Roels en Tjeerd Jalkes (overl. Terwispel 1808)

386. Ate Ypes, in 1698 samen met zijn stiefvader Pieter Bienses gebruiker van de stemmen nr 37
te Lippenhuizen en nr 19 te Terwispel, won. Luinjeberd jan. 1707, doopsgezind lidmaat met vrouw
te Gorredijk-Lippenhuizen in jan. 1707, overl. 1707

387. Wietske Jeens, geb. ca 1680, overl. 1734, tr. (2) Lieuwe Feddes, boer en kerkvoogd te
Lippenhuizen, gebr. Lippenhuizen SC 41 in 1728 (zoon van nr. 778)

Uit dit huwelijk:

i. Fokje Ates (nr. 193)

ii. Hiltje Ates, geb. ca 1698, overl. 1752, tr. Teije Tjebbes, geb. ca 1702, beiden ged. DGZ
Gorredijk-Lippenhuizen 1735, arbeider te Lippenhuizen in 1749 (3 volw., 1 kind), wonende “boven
bij de vaart” te Lippenhuizen in 1751 (Hof van Friesland), overl. 1752

388. Joldert (Jaldert) Jeens, geb. Opsterland ca 1680, boer, in 1708/1718 gebr. van Terwispel SC
6, schuld aan Jalke Rintjes in 1714 (OPS 179-66; borg Lieuwe Feddes, Rintje Jeens en zijn moeder
Eeuw Jalderts), overl. voor 1744

389. Jinke (Janke) Feddes, geb. Lippenhuizen ca 1685, boerinne, overl. na 1739

Uit dit huwelijk:

i. Jeen Jolderts, geb. ca 1715 (nr. 194)

ii. Rinse Jallerts, arbeider te Terwispel in 1749, tr. Rottevalle 29-8-1745 Grietje Jacobs uit
Rottevalle, o.a. dr. Gielke

iii. Bouwe Jallerts, boer en arbeider te Terwispel in 1749, tr. Rinske Sietses, dr. Hiltje Bouwes
Lindeboom, geb. ca 1740, overl. Noorderdrachten 1813, tr. Rottevalle 1765 Molle Jeens

iv. Eeuwkje Jallerts, overl. Terwispel 1761, tr. Opeinde 27-11-1745 Tamme Freerks uit Opeinde,
arbeider te Terwispel in 1749

v. Jalke Jallerts, ‘switser’ (huursoldaat belast met politietaken) te Terwispel in 1749, tr. voor 1744
Minke Freerks, o.a. dr. Gielke

390. Feitse (Feytze) Roelofs (Roelefs, Roels), arbeider, boer, schipper en veenarbeider, wonende te
Noorderdrachten in 1749 (4 volw.), overl. Rottevalle, gem. Achtkarspelen 25-3-1759, tr. (2)
Rottevalle 2-11-1755 Baukje Roelofs, tr. (1) Drachten 1-11-1716

391. Piertje (Pietje, Pytje, Petronella) Brands (Hillebrands), ged. Surhuisterveen 21-10-1694,
overl. Rottevalle, gem. Achtkarspelen 14-4-1755.

Uit dit huwelijk:


i. Grietje Feitzes, geb. ca 1717 (nr. 195)

ii. Aukje Feitzes, tr. Rottevalle 22-9-1743 Dirk Siedses, turfschipper, won. Noorderdrachten, St.
Jacobiparochie, Oostermeer, Opeinde en Nijewoltwolde

iii. Jeltje Feitzes, tr. (1) Rottevalle 1747 Gerlof Cornelis, tr. (2) Drachten 1766 Jacobus Rinses

iii. Liesbeth Feitzes, tr. (1) Rottevalle 20-8-1747 Sikke Thijsses, tr. (2) Noorderdrachten 25-2-
1753 Hendrik Jans

iv. Roel Feitzes van der Velde, geb. 1733, boer en veenbaas, wonende te Rottevalle in 1811, overl.
Rottevalle 2-1-1821, tr. Rottevalle 24-12-1758 Grietje Koops

v. Klaas Feitzes, veenbaas, overl. Noorderdrachten 1785, tr. Rottevalle 19-1-1766 Geeske
Minderts; nakomelingen nemen de naam Veenekamp aan

vi. Maaike Feitzes, tr. (1) Rottevalle 1-6-1755 Harmen Koenes, tr. (2) Drachten 1759 Kristiaan
Jaans

vii. Brandt Feitzes, arbeider, veenbaas en vallaatsman, tr. (1) Rottevalle 19-5-1748 Tjitske Wiebes,
tr. (2) Rottevalle 15-10-1758 Taetske Lieppes; nakomelingen nemen de naam Veenstra aan

392. Gjalt Piers Madhuizen, boer te Terwispel in 1749, gebruiker van stem 17 te Terwispel 1718-
1758, overl. voor 1768, tr. (2) Terwispel 6-1726 Antje Jelles, Oldeboorn, tr. (1) voor 17-8-1711

393. Fokje Gurbes (Girbes), overl. Terwispel voor 6-7-1722 (OPS 102-57), tr. (1) haar neef Jelke
Sybrens, overl. Selmien onder Ureterp voor 14-11-1711.

Uit dit huwelijk:

i. Tjeerd Gjalts (nr. 196)

ii. Jan Gjalts, overl. ca 1748, tr. (1) Langezwaag 18-12-1732 Jitske Sjourds uit de Schuregaaster
Compagnie, tr. (2) Langezwaag 7-6-1744 Trijntje Tjalkes uit de Schuregaaster Compagnie

iii. Pier Gjalts, koemelker te Gorredijk in 1749, gebruiker stem 17 Terwispel vanaf 1768, overl.
Terwispel 14-8-1802, tr. Bontje Jelkes

iv. Gjalt Gjalts, vrijgezel en koopman te Terwispel in 1749

394. Hendrik Freerks, afkomstig uit Kortezwaag, overl. ca 1741, in 1718 gebruiker van stem 23 te
Terwispel, in 1728 en 1738 aldaar van stem 32, tr. Kortezwaag 1-4-1703

395. Tjitske Aukes, geb. Kortezwaag 1673

Uit dit huwelijk:

i. Aukje Hendriks (nr. 197)

ii. Yke (Ytje) Hendriks, tr. voor 1748 Wybe Sytses, zn van Sytse Ottes en Femke Cornelis, kocht
samen met Tjeerd Galts (nr. 196) twee percelen onland van Femke Cornelis (Sytse Ottes was
eerder getrouwd met Antje Bauckes, dr. van Baucke Jans -dorpsrechter van Terwispel- en Sjoukien
Tiebbes. Uit dit huwelijk: zn. Bauke Sytses; OPS 101-24)

iii. Freerk Hendriks, tr. ca 1745 Sjoerdje Teyes

396. Jan Harmens, afkomstig uit Gorredijk, ged. Kortezwaag 1675, kleermaker, tr.
Langezwaag/Kortezwaag 30-7-1698
397. Grietje Rykeles, afkomstig uit Beetsterzwaag, zr van Sape Rykeles tr. Jeltie Ubles (won.
Beetsterzwaag; OPS 121-10), Ytje en Aaltje Rykeles

Uit dit huwelijk:

i. Martjen Jans, ged. Gorredijk 14-5-1699

ii. Harmen Jans, ged. Gorredijk 13-3-1701

iii. Trijntje Jans, ged. Gorredijk 18-3-1703

iv. Froukje Jans, ged. Gorredijk 11-1-1705

v. Rykel Jans, ged. Gorredijk 13-2-1707

vi. Gerrit Jans, ged. Gorredijk 4-1709 (nr. 198)

vii. Klaas Jans, ged. Gorredijk 30-8-1711

398. Harmen Reitses, geb. 1669/70 (13 jr. op 27-3-1683; OPS 72-338), huisman te Beets en
Beetsterzwaag, gebr. Beetsterzwaag SC 18+19 in 1698 en SC 17 in 1728, begr. Beetsterzwaag 20-
2-1748, tr. (1) voor 21-8-1692 Trijntje Oebeles, overl. 15-3-1695, dr. Tietske Harmens, geb. Beets
1693, tr. (2) begin 1696

399. Rinske Sietses, belijdenis Beetsterzwaag 2-8-1696, overl. na 1748

Uit dit huwelijk (ged. Beetsterzwaag/Beets): Reitse (1696), Engel (1698/1699), Trijntje (1702),
Errit (1705), Sijtske (1709), Antie (1715)

400. Folckert Sickes, gortmaker te Lippenhuizen (samen met zijn vrouw een gortmolen gekocht
aldaar in 1704), overl. Lippenhuizen voor 1760, tr. (2) Aaltje Andries (zn Andries Folckerts, geb. ca
1736, schipper te Gorredijk, tr. Gorredijk 14-3-1762 Rinske Sierds uit Gorredijk; dr Pietje
Folckerts), tr. (1) voor 1704

401. Joukjen Wybes, overl. Lippenhuizen ca 1730

Uit dit huwelijk:

i. Sytske Folkerts (nr. 877)

ii. Wybe Folckerts (nr. 200)

iii. Sicke Folckerts (overl. na 14-5-1730; Recesboeken Opsterland)

iv. Auckien Folckerts, geb. Lippenhuizen, tr. Hoornsterzwaag 25-1-1733 Jelle Clases uit
Nieuwhorne

402. Willem Meinderts (Meynerts, Meijnders), arbeider in 1749, won. Donkerbroek, Nijeberkoop
(1728: gebruiker Stemcohieren nr. 2; 1730: Hypotheekboeken OSW) en Lippenhuizen bij de vaart
(1744: Volkstelling – 6 pers.; 1749: Quotisatie – 4 volw.)

403. Minke Abeles (Hypotheekboeken OSW 1730)

Uit dit huwelijk:

i. Antie Willems, ged. Donkerbroek 17-2-1724, tr. Lippenhuizen 6-6-1751 Otte Sytses van
Terwispel; kind. ged. Lippenhuizen: Fimke (1752), Sytse (1756), Willem (1760), Meintje (1763)
ii. Aaltje Willems, ged. Donkerbroek 8-11-1725 (nr. 201)

iii. Hiltje Willems (nr. 203)

404. Goitien Geerts, ged. Heerenveen 15-7-1677, won. Bantsterschans 1699, tr. Nijehaske 9-4-
1699

405. Geertien Cornelis, Bantsterschans

Uit dit huwelijk:

i. Lisabeth Gooitsen, ged. Haskerhorne 1701, tr. Roel Jochems, huisman te Katlijk; kind. ged.
Katlijk: Jantje Roels (1730), Andries Roels (1733), Geertje Roels (1735)

ii. Cornelis Gooitsen, ged. Haskerhorne 1704

iii. Sake Gooitses Hut (nr. 202)

iv. Pierke Gooitsen, ged. Kortezwaag 1718

406. =402 (Willem Meinderts)

407. =403 (Minke Abeles)

408. Wijmer Jans (Wiemer), Ureterp aan de Vaart, boer en schipper, wonende te Ureterp in 1749
met vrouw en 1 kind, tr. Ureterp 2-1710

409. Trijntje Dieuws, Frieschepalen, ged. Wijnjeterp 2-1-1687

Uit dit huwelijk: Dieuw (ged. 1722; nr. 204), IJtje (ged. 1725), NN (ged. 1727), Wijtske (ged.
1730)

410. Sybe Wytses, ged. Ureterp 26-2-1702, boer te Ureterp in 1749 (5 volw., 3 kind.), overl. 1779,
tr. Wijnjeterp c.a. 11-4-1728

411. Tjaltje Jans, overl. Ureterp 1780

Uit dit huwelijk: Wopcke (ged. Wijnjeterp 1730, Korneliske (nr. 205), Wytse (ged. Wijnjeterp
1734), Aatje (ged. Wijnjeterp 1736), Aaltje (ged. Drachten 1741), Jan (ged. Drachten 1744)

412. Rienk Jacobs Glas, gering glasmaker te Makkum in 1749 (2 volw., 1 kind), tr. Joure 2-5-1723

413. Dieuwke Luitjens, ged. op bel. Doopsgezinde Gemeente Het Oude Huis te Joure 19-1-1727,
vertrokken naar Makkum

Uit dit huwelijk:

i. Jacob Rienks Glas, geb. eind 1723 (nr. 206)

ii. Piebe Rienks Glas, geb. ca. 1728, overl. Makkum 1807 (79 jr.; laat 1 kind na), tr. (1) Makkum
1754 Hinke Pieters, tr. (2) Makkum 1761 Riemke Jacobs, dr. Dieuwke Piebes Glas, geb. Makkum
1762, overl. Harlingen 1821, tr. Makkum 1784 Gabe Rintjes van der Zee, o.a. drs. Dieuwke,
Riemke en Trijntje, en zn. Luitjen en Jacob

414. Sicke Willems, ged. Drachten 11-9-1682, mr. verwer, kocht in februari 1713 een huis te
Lippenhuizen (OPS 178-586), in 1721 als lidmaat van Lippenhuizen naar Gorredijk (huis te
Lippenhuizen verkocht in oktober 1721; OPS 178-593), begr. Gorredijk 1730, tr. Drachten 27-1-
1704

415. Aukje Atses Inia, ged. Suawoude 13-2-1681, wonende te Drachten in 1704, begr. Gorredijk
8-11-1764

Uit dit huwelijk:

i. Dirkje Sickes, ged. Drachten 12-10-1704, overl. Drachten 5-11-1704

ii. Derkje Sickes, ged. Drachten 20-9-1705, jong overl.

iii. Atse Sickes Ferwerda, ged. Drachten 9-1-1707, won. Gorredijk (gezin 6 pers. in 1744 en 4
volw. en 4 kind. in 1749), mr. volder en pelmolenaar, begr. Gorredijk 28-5-1774, tr. Gorredijk
1730 Janke Rinkes Nollides (zr van Nolle Rinckes), begr. Gorredijk 15-10-1782; uit dit huwelijk:

- Sicke Atzes Ferwerda, geb. Gorredijk 1731, overl. Sneek 1760, tr. Sneek 1756 Grietje Jelles; zn
Atse Sickes Ferwerda, geb. Sneek 1756, tr. Oosterwolde 1785 Riksjen Meinderts, kl.zn. Meindert
Sicke Atses Ferwerda, geb. Gorredijk 1787, overl. Hoornsterzwaag 1862, tr. Zwaantje Pieters de
Vries

- Aukje/Akke Atses, geb. Gorredijk 1736, overl. Gorredijk 1782

- Fockje Atses, geb. Gorredijk 1740, overl. Gorredijk 1828, tr. Gorredijk 1773 Ulbe Rinderts van
Zinderen uit Gorredijk, wednr. van Sjoukje Ates; uit dit huwelijk: Rindert Ulbes van Zinderen (geb.
Gorredijk 1764) tr. Gorredijk 1795 Grietje Elias, Atse Ulbes van Zinderen (geb. Gorredijk 1774) tr.
Gorredijk 1811 Ytje Egberts Gorter

- Rincke Atses, geb. Gorredijk 1743, tr. Akkrum 1771 Folkert Wybes uit Akkrum

- Minke Atzes Ferwerda, geb. Gorredijk 1745, overl. Kollum 1826, tr. Gorredijk 1773 Lubbert
Pieters Poort uit Gorredijk

- Sjoerd/Sierd Atzes (geb. 1748)

iv. Durkjen Sickes Ferwerda, ged. Drachten 24-3-1709, tr. voor 1744 Wijbe Sjoerds; uit dit
huwelijk: Sjoerd Wijbes (ged. Gorredijk 1748), Aukjen Wijbes (geb. Gorredijk 1750, overl.
Leeuwarden 1819), tr. Rinse Doekes Ringnalda

v. Cornelia Sickes, ged. Drachten 11-12-1711, jong overl.

vi. Hillebrand Sickes Ferwerda, geb. Lippenhuizen ca 1713, ged. op belijdenis Lemmer 9-5-1784,
mr. uurwerkmaker te Gorredijk (gezin 5 pers. in 1744), tr. (1) Sijke Teeckes, zij hadden in 1744
een schuld aan Magdalena Atses Inia en Yde Jans (OPS 184-359; zie nrs 830 en 831), zn Sicke
Hillebrands Ferwerda, tr. (i) Woudsend 27-6-1762 Wiepkjen Douwes uit Woudsend (zn. Hillebrand
Sickes Ferwerda, ged. Woudsend 1767, tr. Drachten 1799 Aaltje Arjens; zn. Douwe Sickes
Ferwerda, ged. Woudsend 1770), tr. (ii) Woudsend 22-11-1778 Wimpke Hamkes (dr. Sijke Sickes
Ferwerda, geb. Woudsend 1779; dr. Aaltje Sickes Ferwerda, ged. Woudsend 1784; zn Johannes
Sickes Ferwerda, ged. Woudsend 1788)

Hillebrand Sickes Ferwerda tr. (2) Balk 16-1-1751 Reindertje Douwes uit Berlikum, ged. op
belijdenis Lemmer 9-5-1784 (zn. Willem Hillebrands Ferwerda, geb. Lemmer 1754, tr. Lemmer
1777 Trientje Jacobs uit Lemmer; dr. Trijntje Hillebrands Ferwerda, geb. Lemmer 1760,
ongetrouwd, overl. Lemmer 1837; dr. Antje Hillebrands Ferwerda, geb. Lemmer 1763)

vi. Willem Sickes, geb. Lippenhuizen ca 1715, uurwerkmaker te Gorredijk in 1749 (gezin 2 volw.,
1 kind), begr. Gorredijk 14-11-1788, tr. Leeuwarden 31-5-1744 Tjaltje Lolles uit Leeuwarden,
begr. Gorredijk 23-12-1755
vii. Bontje Sickes, geb. Lippenhuizen ca 1718 (nr. 207)

viii. Hermannus Sickes, ged. Gorredijk 21-3-1723, jong overl.

416. Hendrik Jans van Zwol (Zwollen, Swol), vervener en koopman, kocht in 1724 een akkertje
turfland in de Westerkluft ('t Heeren Land) van Elias Hendrix Bol (HCO 80.1-99), wonende te
Wanneperveen (nr. 209, Westerkluft) vanaf 1731 naast zijn zwager Jannes Werners, overl.
Wanneperveen voor 13-10-1749 (Diaconieboek Wanneperveen), tr. (2) Wanneperveen 26-8-1742
Aaltjen Tijmens Nooij, ged. Kolderveen-Dinksterveen 1-6-1717, dr van Tijmen Hendriks Nooij en
Marchien Wolters, kinderen ged. Wanneperveen: Roelof Hendriks van Zwol (1742), Timen Hendriks
van Zwol (1745) en Wolter Hendriks van Zwol (1747), tr. (1) Wanneperveen ca 1730

417. Jantje Hendriks Muis, overl. Wanneperveen voor 5-3-1742 (Diaconieboek Wanneperveen).

Uit dit huwelijk:

i. Hendrikje Hendriks van Zwol, geb. Wanneperveen ca 1732

ii. Jan Hendriks van Zwol, geb. Wanneperveen ca 1734 (nr. 208)

iii. Harmtje Hendriks van Zwol, geb. De Blauwehand, Wanneperveen, ged. Beulake 3-10-1735

iv. Hendrik Hendriks van Zwol, geb. Wanneperveen ca 1738, wonende te Rohel, Rotsterhaule en
Sint Johannesga, overl. na 1790, otr. Giethoorn 24-4-1767, tr. Sint Johannesga 24-1-1773 Aaltje
Jans Smit uit Giethoorn

v. Roelof Hendriks van Zwol, ged. Wanneperveen 2-11-1740, overl. 1741

418. Jacob Roelofs, ged. Beulake 26-2-1702, bel. Beulake Pasen 1725, wonende te Beulake in
1748, tr. (1) Beulake 1724 Grietje Dirks, tr. (2) Beulake 19-11-1730

419. Aaltje Jans, ged. Beulake 9-1-1707, bel. Beulake 1732, wonende te Beulake in 1748

Uit dit huwelijk: Geertje (1730/1735/1744), Grietje (1732), Roelofje (1738; nr. 209), Roelof
(1740; tr. Giethoorn 1768 Jantje Harmens Dam), Harmen (1747)

420. =194 (Jeen Jolderts)

421. =195 (Grietje Feitses)

422. Jochem Jouckes (de Valk), geb. De Pein (Zwartveen) 1710, won. Gersloot in 1744 (gezin 5
pers.), arbeider te Gersloot in de Aldeweister Polder (in 1749 gezin 3 volw. en 4 kind.) en later
veenbaas aan de Oudeweg in de Tijnje, overl. De Tijnje 1777, tr. De Pein 3-1-1734

423. Wytske Jelles, ged. Drachten 20-4-1712, won. Zaandam in 1734, en te Gersloot en De Tijnje,
overl. ca 1795, tr. (2) Jan Annes Voolstra

Uit dit huwelijk (ged. Oudega): Pooyke (1734), Jouke Jochems Hofstra (1735), Grietje (1740);
geboren te Gersloot: Imkje (ca 1745; nr. 211) en Jelle (1748)

424. Jacob Jans Leeuw, ged. Giethoorn 31-7-1692, belijdenis Beulake 1723, kerkmeester Beulake
1734, in 1734 schuld van fl. 320 aan Jacobus van der Sluis (onderpand 225 turfroeden turfland
Marxveldslandt te Beulake; HCO 2784-40), ouderling Beulake rond 1760 (Classis Vollenhove), naar
Vollenhove in 1765, van Steenwijk naar Oudehaske in 1765/1766, terug naar Beulake in 1769,
veenwerker, tr. Beulake 13-2-1729
425. Geesje Bartelts Huijsman, geb. Wanneperveen, ged. Beulake 16-1-1700, belijdenis Beulake 1-
4-1725, tr. (1) Beulake 23-1-1720 Claas Coops, overl. voor 1729, dr. Hendrickjen Clases (ged.
Beulake 1725)

Uit dit huwelijk: Bartelt Jacobs Leeuw (ged. Beulake 1730; nr. 212), Jan Jacobs Leeuw (ged.
Beulake 1733, tr. Beulake 1754 Kunnigje Jans), Wijcher Jacobs Leeuw (ged. Beulake 1736, jong
overl.)

426. Jan Theunis (van) Dragt, ged. Beulake 26-12-1688, overl. na 1748, tr. Beulake 23-9-1712

427. Geertje Sanders Sok (Sock), ged. Beulake 28-10-1692, overl. na 1748.

432. Jacob Beene (Beenen) Krikke, geb. Giethoorn ca 1729, visser, overl. Giethoorn 5-1-1808, tr.
Giethoorn 27-4-1749

433. Jantje Geugjes (Geugjis, Geugies, Geugijs) Brink, ged. Beulake 23-7-1723, overl. Giethoorn
31-1-1819.

434. Koop Jochems Mast, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1716, ged. DGZ Giethoorn 7-1-1742, naar
Oudehaske in 1775/76, overl. Oudehaske 1797, tr. Giethoorn 21-10-1741

435. Aaltje (Ale) Jacobs Rose, geb. Giethoorn ca 1716, ged. DGZ Giethoorn 7-1-1742, overl.
Oudehaske 1801.

Uit dit huwelijk:

i. Jacob Koops Mast, geb. Giethoorn 1744, tr. Rotsterhaule en Wanneperveen 1766 Aaltje
Hillberts (Alberts)

ii. Jantien, geb. Giethoorn 1746, jong overl.

iii. Jochum Koops Mast, geb. Giethoorn 1749, overl. Opsterland 13-6-1824, tr. (1) Giethoorn 1768
Hendrikje Willems Smit, tr. (2) Sint Johannesga 1784 Albertjen Jannes

iv. Harmen Koops Mast, geb. Giethoorn 1752, tr. Oudehaske 1783 Trijntje Hanses Granus (Klaver)

v. Femmigjen Koops Mast, geb. Giethoorn 1754 (nr. 217)

vi. Pieter Koops Mast, geb. Giethoorn 1757, tr. Oudehaske 1777 Geertje Roelofs de Wit

vii. Jantje Koops Mast, geb. Giethoorn 1760, overl. Opsterland 6-3-1824, tr. Oudehaske 1781 Hans
Harmens Knol

viii. Jan Koops Mast, geb. Giethoorn 1763, ged. Heerenveen 1784, overl. Tjalleberd 1835, tr.
Oudehaske 1783 Margje Klaases Smit

436. Roelof Jacobs Meester (Beul, Buil), ged. Noordwolde, Boyl 26-3-1736, veenbaas, in 1761 van
Giethoorn naar Nijekaske, overl. Luinjeberd 14-10-1817, tr. Giethoorn 9-10-1757

437. Geesje Hendriks van Helder, ged. Giethoorn 5-5-1737

438. Folkert Hylkes Bouma (Bouwma), geb. Langezwaag 1739, ged. op bel. DGZ Heerenveen-
Bovenknijpe 1770, rentenier in De Knijpe, overl. Langezwaag 24-1-1817, tr. Langezwaag 17-1-
1768

439. Antje Gerrits, geb. Nijehorne, overl. te Bovenknijpe 10-1-1810

Uit dit huwelijk:


i. Sytske Folkerts Bouma, geb. Bovenknijpe 24-8-1769 (nr. 219)

ii. Hylke Folkerts Plantinga, geb. Langezwaag ca 1771, bakker te Joure, overl. Joure 1844, tr.
Joure 1799 Idskjen Pieters Huitema uit Joure

iii. Gerrit Folkerts Bouma, geb. Langezwaag ca 1773, overl. Wijnjeterp 1827, tr. Langezwaag
1797 Akke Helmichs uit Langezwaag

iv. Lampkjen Folkerts, geb. Benedenknijpe 31-12-1775, ged. op bel. Langezwaag 4-5-1800,
overl. Langezwaag 22-8-1809, tr. ca 1797 Wytze Idses (Idsinga), schoolmeester en dorpsrechter
te Langezwaag, overl. Leeuwarden 8-4-1811

v. Beint Folkerts Bouma, geb. Langezwaag ca 1777, won. De Knijpe en Langezwaag, tr. De Knijpe
en Langezwaag 1803 Tjitske Hendriks uit Benedenknijpe

440. Albert Jansen, Oudleusen, lidmaat (j.m.) Dalfsen 19-12-1728, tr. (1) voor 1729 Margien
Stoffers (Maria Christoffers), kind. geb. Oudleusen, ged. Dalfsen: Jannegien (1729), Janna (1732),
Hermannus (1734), Hermina (1735), Jan (1742, jong overl.); tr. (2) Dalfsen 8-8-1744 (mombers
21-8-1744: Geerlich Hendriks en Jan Jansen Haerman)

441. Geesje Jansen, Oudleusen, lidmaat Dalfsen (1741), tr. (1) Gerrit Jansen (zn Gerrit ged.
Dalfsen 1743, vdr. overl.)

Uit dit huwelijk: Jan Alberts Mulder, geb. Oudleusen, ged. Dalfsen 30-7-1747 (nr. 220)

442. Wycher Alberts Kloot (Luiken, Luijken, Luik, Luk, Kloo, Kloot, Cloo), geb. Giethoorn ca 1719,
tr. Giethoorn 11-10-1744

443. Aaltje Bartels Botter, ged. Hoogeveen 2-6-1720, bel. Giethoorn 1743

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Wychers Kloot, ged. Giethoorn 23-5-1745 (nr. 221)

ii. Barteld Wichers Kloot, ged. Giethoorn 26-2-1747, tr. Giethoorn 10-1-1768 Grietje Geerts ter
Horst uit Giethoorn

iii. Albert, ged. Giethoorn 24-11-1748, overl. Giethoorn 29-5-1752

iv. Jan, ged. Giethoorn 15-11-1750, overl. Giethoorn 9-1757

v. Petertje, geb. Giethoorn 8-11-1752

vi. Albert, geb. Giethoorn 25-11-1753, overl. Giethoorn 22-12-1753

vii. Albert, geb. Giethoorn 26-7-1755

viii. Hendrikje, geb. Giethoorn 1-8-1756

ix. Lummigje, geb. Giethoorn 26-6-1761

444. Arend Berends te Witbreuke (Witbroek, Witbreuk), afkomstig van Holthuisen, RK, wonende te
Langelo in 1748 met vrouw en 4 kinderen onder 10 jaar, tr. (2) Haaksbergen 2-12-1761 Trine
Gerritsen, tr. (1) Haaksbergen 26-1-1738

445. Anna (Annigje) Hendriks Kloeken, afkomstig van Brammelo, overl. voor 1761
Uit dit huwelijk: Berend (1739; peter Hendrik Kloeken), Egbert (nr. 222), Gerrit (1745; peter
Hindrik ten Hibben), Berendjen (1748; meter Berendjen Kloeken), Roelef (1750), Bernardus
(1755; meter Jenneken ten Hibben); Engelbertus the Witbreuk is peter in 1767 bij de doop in
Haaksbergen van Bernarda, dr van Bernardus the Witbreuk en Joanna ter Pelle

446. Thomas Martens, geb. Tweelo, ged. Ruinerwold 17-9-1725, overl. Tweelo 1772 (begr.
Ruinerwold), tr. Meppel 20-4-1750

447. Aaltje Jans Smits, ged. Meppel 1722

448. Hans Lieuwes, wonende te Terwispel in 1702 (OPS 122-432) en te Lippenhuizen in 1707 (OPS
123-778/779), overl. voor 1741

449. Sjoukje (Jeens?)

Uit dit huwelijk (Proclamatieboeken Nedergerecht Aengwirden, inv. nr. 27, fol. 206, 1741):

i. Jeen Hanses, boer te Beets in 1749 (2 volw., 3 kind.), overl. Haulerwijk ca 1785, tr. Aaltje
Arends, overl. Beets ca 1785; zn Arend Jeens (Aan Jeens), ged. Beets 1744, overl. Ureterp 1798,
tr. Aaltje Eelzes, overl. Ureterp 1789; dr. Sjoukje Jeens, ged. Beets 1747, overl. Ureterp 1776, tr.
Ureterp 1767 Taeke Tijsses, overl. Ureterp 1780

ii. Oebele Hanses, boer te Kortezwaag in 1749 (2 volw., 4 kind.), tr. Kortezwaag 21-5-1730
Froukjen Jans uit Gersloot; zn Jan Oebeles, ged. Kortezwaag 1731; zn Hans Oebeles, ged.
Kortezwaag 1733, overl. Langezwaag 1814 (ongehuwd); zn Liebbe Oebeles, ged. Kortezwaag
1738; dr Froukjen Oebeles, ged. Kortezwaag 1741; dr Sjoukje Oebeles, ged. Kortezwaag 1747, tr.
Langezwaag 1769 Jan Abels uit Langezwaag; zn Sijtse Oebeles, ged. Kortezwaag 1750

iii. Meint Hanses (nr. 224)

iv. Corneliske Hanses, tr. Pier Wytses Madhuizen, glasmaker te Lippenhuizen in 1749 (2 volw., 3
kind.); Wybe Piers, ged. Lippenhuizen 1751; Sjoukje Piers, ged. Lippenhuizen 1754; Marten Piers,
ged. Lippenhuizen 1756

v. Trijntje Hanses, tr. voor 1737 Eynske Jans (zn van Jan Bruchts en en Aedske Eynskes), boer te
Gersloot in 1749 (2 volw., 4 kind.); dr Aedske Eynskes, ged. Tjalleberd 1741; dr Sjoukje Eynskes.
ged. Tjalleberd 1742; zn. Jan Eynskes, ged Tjalleberd 1744; dr Wytske Eynskes, ged. Tjalleberd
1747; dr Hylkjen Eynskes, ged. Tjalleberd 1750

vi. Elske Hanses, wonende Drachten in 1741 en Gersloot in 1751, overl. Leeuwarden 1805, tr.
Lippenhuizen 18-7-1751 Rintse Johannes uit Lippenhuizen (brouwer), in 1758 verhuisd van
Oldeboorn naar Leeuwarden; kind. ged. te Oldeboorn-Nes 13-8-1757: Trijntje Rintses (geb. 1750),
Fokjen Rintses (geb. 1753) en Hans Rinzes van Vliet (geb. 1755, verver en glasmaker, overl. Joure
19-4-1843, wednr van resp. Pierkje Sijtzes van Hettinga en Hiltje Jemkes (geen kind.)

De hierboven vermelde verkoopakte uit 1741 betreft een derde deel van de helft van Tjalleberd
SC14 en SC16 (tevens 1/3 van Foek Lieuwes te Terwispel en 1/3 van Oebele Annes [ged.
Tjalleberd 1698, won. Beetsterzwaag 1720] en Sijtske Annes [ged. Gersloot 1699, won.
Beetsterzwaag 1729], kind. van Anne Lieuwes en Antje Oebeles, beiden uit Langezwaag bij hun
huwelijk in 1694); de andere helft werd in hetzelfde jaar verkocht door Trijntje Johannes, weduwe
van Sijtse Lieuwes. Interpretatie: Sijtse Lieuwes en Trijntje Johannes hadden geen kinderen in
1741 en de helft van hun bezit werd geërfd door de naaste familieleden van de overleden Sijtse
Lieuwes, te weten Foek Lieuwes en de kinderen van Anne Lieuwes en Hans Lieuwes.

450. Yntze Wybes, collecteur van het gemaal, armlastig gezin, overl. 1748/1749

451. Antje Jans, geb. ca 1685, gemeene weduwe Mildam 1749 (gezin 2 volw.), overl. Mildam 1763
Uit dit huwelijk: Wybe Yntzes (tr. 1753 Ymkjen Jans), Jeltje Yntzes (nr. 225), Eelkjen Yntzes (tr.
Jubbega 1741 Gosse Jans), Janke Yntzes (nr. 233; tr. Jubbega 1746 Meeuwes Jans), Jan Yntzes
(tr. Oudeschoot 1749 Antje Roels), Ypkjen Yntzes (overl. voor 1728, tr. Kortezwaag 1725 Pieter
Tijses)

452. Roelof Beenen

454. Douwe Gerrits, broer van Antje Gerrits tr. Klaas Melles (zie hieronder)

455. Jits (Jetske) Johannes, ged. Drachten 1687 (zr van Gerrit Johannes, zie hieronder)

Uit dit huwelijk (Authorisatieboeken Opsterland 1738; curatoren (i) Gerrit Johannes te Drachten,
(ii) Melle Clasen te Drachten -geb. Drachten 1711, zn van Klaas Melles en Antje Gerrits- en (iii)
Cornelis Louises i.p.v. Gerrit Johannes te Drachten):

i. Gerrit Douwes, geb. ca 1722

ii. Johannes Douwes, geb. ca 1724

iii. Jeltje Douwes, geb. ca 1728 (nr. 227)

iv. Jetske Douwes, geb. ca 1730

456. Sake Feitses (Feitjes), geb. ca 1685, boer te Nieuwehorne, overl. na 1751, tr. ca 1720

457. Jebbigjen Everts (Ger. SCO 134-140; 1754), geb. ca 1690, overl. Nieuwehorne 1780 (90 jr
oud)

Uit dit huwelijk (ged. Katlijk): Retse Sakes, Feitse Sakes (1726; nr. 228) en Samme Sakes (1731,
overl. Nieuwehorne 1781)

458. Jan Andries, geb. Luinjeberd 1697, wonende te Oudehorne in 1730, huisman te Katlijk in
1749, tr. (2) Nieuwehorne 7-2-1743 Eltjen Eijts (Roels), tr. (1) Oudehorne 22-1-1730

459. Aaltien (Akke) Hanses (Hannes), geb. ca 1700, overl. voor 1743

Uit dit huwelijk (ged. Oudehorne): Antje Jans (1731; nr. 229), Andries Jans (1734), Trijntje Jans
(1738), Hans Jans (1740)

460. Geert Luitjens (Ludsers), gebr. Jubbega-Schurega SC18 in 1728, dorpsrechter Schurega in
1738, huisman te Jubbega-Schurega 1749 (6 volw.), overl. Jubbega-Schurega 1753, tr. voor 1728

461. Hiltje Gerbens, overl. Jubbega-Schurega 1787

Uit dit huwelijk: Grietje Geerts (geb. voor 1728, tr. Wolter Jans, zn. van nrs. 588 en 589), Luitjen
Geerts (nr. 230), Frouk Geerts (ged. Oudehorne 1729, tr. 1749 Lolke Tijses), Gerben Geerts (ged.
Oudehorne 1731, jong overl.), Roelof Geerts (ged. Oudehorne 1736, tr. 1761 Martjen Siebes)

462. Wybe Jelles, wonende te Mildam en Katlijk, huisman te Katlijk in 1749 (5 volw.), tr. voor 25-
2-1722 (SCO 128/fiche 5)

463. Ybeltje Uilkes, geb. Katlijk ca 1690

464. Jan Meeuwes, ged. Heerenveen 9-5-1658, schoenmaker in 1693 (SCO 80-88), later huisman,
overl. Mildam ca 1736, tr. (1) voor 1697 Jeltien Willems (SCO 125-260), dr. van nrs. 1860/1861,
tr. (2) Ger. Schoterland 24-9-1709 (ondertr. Ger. Schoterland 20-5-1702)

465. Haaitske Eits, overl. Mildam na 1739


Uit dit huwelijk: Meeuwes Jans (nr. 232) en Jan Jans won. Drachten in 1739

466. =450 (Yntze Wybes)

467. =451 (Antje Jans)

468. Jeip Jans, geb. Katlijk 1670, huisman te Oudeschoot in 1726 (Hypotheekboeken SCO)

469. Saakjen Sipckes (Sipkens), geb. Zestienroeden, ged. Tjalleberd 18-1-1675, overl. 1752

Uit dit huwelijk: Imck Jeips tr. Heerenveen 1722 Rinse Piers, Jan (nr. 234) en Meint Jeips (geb.
Oranjewoud 27-6-1715, huisman te Oudeschoot in 1749 [gezin 6 volw., 2 kind.], tr. voor 1746
Geeske Pieters)

470. Roel Jelles, geb. ca 1670, in 1711 eigenaar van een veenplaats en huis in Schoterland (voor
de helft in Luinjeberd) en van Luinjeberd SC 2 samen met Wobbe en Broer Wisses (Reëelkohieren),
huisman in 't Meer in 1720 (Proclamatieboeken Aengwirden 26-40)

471. Foekjen Jacobs

472. Pieter Ates Blinxma, geb. ca 1673, R.K. Heerenveen, herbergier te Oudeschoot in 1749 (3
volw.), tr. (2) Heerenveen 7-5-1741 Sytske Jans Ramkema, tr. (1) Heerenveen 26-5-1710

473. Sijke Hilbrants, ged. Heerenveen 26-3-1682

Uit dit huwelijk:

i. Antje, ged. Heerenveen 8-3-1711, jong overl.

ii. Antje, ged. Heerenveen 4-9-1712, jong overl.

iii. Ate Pieters Blinxma, ged. Heerenveen 20-6-1716 (nr. 236)

iv. Hilbrand, ged. Heerenveen 22-10-1719, jong overl.

v. Gerardus, ged. Heerenveen 31-5-1722, jong overl.

474. Egardus Cancrinus, won. Heerenveen

475. Grietje Folkerts

Uit dit huwelijk:

i. Grietje Egardus Cancrinus, tr. 1728 Hubert Wijnolds Langius (lidmaten Heerenveen), zn. van
Wijnold Alberts Langius (afkomstig van het Bildt), koopman, tr. Heerenveen 1695 Tjitske Poppes,
won. eerst te Heerenveen en vanaf 1709 in de Aengwirden

ii. Antje, ged. Heerenveen 7-7-1715 (nr. 237)

iii. Gerardus, ged. Heerenveen 26-2-1721

476. Cornelis Hendriks, huisman (1716; SCO 128-14) en koopman (1724; SCO 129-80) te
Nieuwehorne en Mildam in 1749 (gezin 4 volw.), tr. voor 1724

477. Hitje Andries

Uit dit huwelijk:


i. Hendrik Cornelis Knegt, tr. (1) Rottum 24-7-1757 Korneliske Klases uit Mildam (dr Hitje
Hendriks Knegt geb. 1758 tr. Bovenknijpe 1790 Andries Siebes Siebenga), tr. (2) Oudeschoot 27-
10-1765 Eiske Teies uit Mildam

ii. Andries Cornelis Knegt (nr. 238)

iii. Lamke Cornelis Knegt (ook Lamkje), geb. Mildam 1728, won. Oudeschoot 1753, ged. op bel.
Wijckel 1776, tr. Wijckel 1753 Pieter Tjebbes van Oudeschoot

478. Eeuwe Beernts (Berends), koopman te Oudeschoot in 1749 (gezin 3 volw.), eignr. 2/3
Oldeholtwolde SC 10 in 1728, gekocht in 1728 van Marten Douwes (WSW 128-268; 1/3 eignr.
Antje Jannes, dr van Johannes Abels en Hiltje Martens -wed. van Douwe Broers-), overl.
Oudeschoot 27-1-1752, tr. (2) voor 1746 Jeltje Jans, overl. na 3-10-1761

Kinderen (geboren en gedoopt te Oudeschoot):

i. Jan Eeuwes (1716), schoenmakersknecht te Sneek in 1749, daarna mr. schoenmaker te


Irnsum, tr. Oudehorne 1750 Janke Andries (wed.); kind. geb. te Irnsum: Trijntje Jans (1751),
Aaltje Jans (1756) en Andries Jans Kleistra (1759)

ii. Akke Eeuwes (1718; nr. 239)

iii. Roelof Eeuwes (1720), schoenmaker, overl. Heerenveen 22-10-1810, tr. Terband 15-2-1784
Feikje Oebeles de Vries, geb. Wijnjeterp 7-12-1742, dr. van Oebele Bientses en Elske Cornelis,
overl. Heerenveen 9-3-1823, geen kind. (zr. van Kornelis, Sjoukje en Jeltje Oebeles de Vries)

480. Hendrik Pieters, schoenmaker te Oldemarkt, keurnoot Oldemarkt in 1703, diaken Dantziger
Oude Vlamingen te Oldemarkt ca. 1710-1738, overl. ca. 9 juli 1739 (boek Bezweegen
Broederschap), tr. voor voorjaar 1700 (WSW 68-478)

481. Jantje Jans (testament juli 1711; HCO 2927-101), samen met broer Harmen Jans eigenaar
van parten van nrs. 1 en 2 te Steggerda in 1700

Uit dit huwelijk (WSW 129-274; verkoop land te Blesdijke door kinderen in 1741):

i. Margjen Hendriks, van Oldemarkt, tr. Oldemarkt 20-4-1729 Jan Hendriks, wednr. van Luitgen
Wolters te Oldemarkt (kind. Jantjen, Hendrik, Harmen, Hilligien, Roelof, Jan, Pieter Jansonius)

ii. Harmtjen Hendriks, tr. Heerenveen 15-6-1727 Pieter Dirks, bakker te Zuiderdrachten in 1749
(4 volw., 3 kind.)

iii. Annigjen Hendriks, van Oldemarkt, tr. Oldemarkt 23-4-1740 Meine Allen (Alten), bakker te
Oldemarkt (kind. Hendrik, Vroukien, Jantjen, Alle), zn. van Alle Meinen, mr. schoenmaker te
Noordwolde in 1738 (WSW 129-198)

iv. Klaasjen Hendriks, tr. Oldemarkt 1-1723 Pieter Hendriks uit Steenwijk, wonende te Oldemarkt
in 1748 (kind. Jan en Annigjen)

v. Pieter Hendriks, wonende te Drachten in 1741 en Gorredijk 1749 (bakker, 4 volw., 1 kind), tr.
Heerenveen 20-5-1742 Elisabeth Andries van Heerenveen, kind. (WSW 116-167, verkoop o.a.
Steggerda stemnr. 1; 1805) Hendrik Pieters Bakker, geb. ca. 1750, mr. bakker te Gorredijk, tr.
Gorredijk 1788 Doetje Oenes Spoelstra uit Gorredijk; Adriaantje Pieters tr. Gorredijk 1791 Folkert
Klazes Klosma uit Bovenknijpe, leraar Doopsgezinden Rottevalle; Klaasjen Pieters tr. Lippenhuizen
1796 Sytze Jans van Linde, timmerman te Lippenhuizen

vi. Jan Hendriks, wonende te Oldemarkt in 1741

vii. Tymen Hendriks (nr. 240)


482. Doekle Hylkes, geb. ca 1675, wonende 1726 in ’t Meer (Hypotheekboek Schoterland), overl. 't
Meer 1744, tr. (2) ca 1720 Lamkien Einskes uit Haskerdijken, overl. na 1749 (wed. Doekle Hylkes
te Benedenknijpe; dr. Fetje Doekles, geb. ca 1725, overl. Tjalleberd 17-9-1814, tr. ca 1747 Hans
Jans Bokkes, ged. Tjalleberd 1702, boer te Tjalleberd, zn van Jan Bockes en Popk Hanses), tr. (1)
voor 1708 (SCO 127, fiche 2; koop huis in de Knijpe)

483. Lol Feddes, overl. 't Meer ca 1720

Uit dit huwelijk:

i. Fedde Doekles, overl. Mildam 1775, tr. ca 1733 Hendrikjen Jans, geb. Oudeschoot 1709, dr.
van Jan Rijkles en Jantie Hendriks, overl. Mildam ca 1785; uit dit huwelijk: (geb. Mildam): Lolkien
Feddes (1734), Jan Feddes (1736) tr. Oudeschoot 1764 Ypkje Reitzes, Doekele Feddes Kerkstra
(1740) tr. (1) Oudeschoot 1761 Janke Reinders en tr. (2) Sintjohannesga 1786 Geertje Foppes,
Jantje Feddes (1745) tr. Oudeschoot 1778 Teunis Klazes Blok, Hendrik Feddes Kerkstra (1748) tr.
(1) Oudeschoot 1772 Janke Pieters en tr. (2) Oudeschoot 1779 Janke Jelles

ii. Hylkjen Doekles (nr. 241)

iii. Gerrit Doekles, wonende in 't Meer aan 't Heerenveen in 1731 (WSW 154-134), ged. NH
Wolvega als mennist in 1734, boer te Steggerda in 1749, overl. Peperga 1778, gebruiker land van
o.a. Thijmen Hendriks, Alle Meinen en Claas Harmani (de laatste 1/6) in 1766 (WSW 136-261), tr.
voor 1731 Antje Sijgers; dr. Lolkjen Gerrits (ged. Wolvega 1734), tr. Wolvega 16-5-1756 Wybe
Frankes, boer te Oldeberkoop; zn Sieger Gerrits (lidmaat NH Peperga en NH Steggerda in 1778)

486. Gjolt Sijttes, won. Langezwaag, tr. (1) Langezwaag 1-9-1689 Trijn Jolles uit Langezwaag (zn
Jolle, ged. Langezwaag 1690), tr. (2) Langezwaag 24-1-1706 Nel Adams uit Langezwaag (kind Aat,
ged. Langezwaag 1706), tr. (3) Langezwaag 25-9-1707

487. Foeck Eelings, won. Langezwaag

Uit dit huwelijk (ged. Langezwaag): Tjieds Gjolts (1710/1714) tr. Langezwaag 1738 Focke Gerlofs
uit Nieuw-Katlijk, Sijtte Gjolts (1712) tr. Langezwaag 1732 Martsen Jakobs uit Gorredijk, Jurjen
Gjolts (1717) tr. Sneek 1745 (won. Katlijk in 1745 en Langezwaag in 1746) Uilkjen Wybes uit
Sneek, Jan Gjolts (1720) tr. Beetsterzwaag 1744 Feitie Harmens uit Beetsterzwaag, Eeling Gjolts
(1722) tr. Langezwaag 1746 (won. Nieuw-Katlijk) Antje Jochems uit Kortezwaag, Eeble (1727),
Girbe (1731)

488. Dirk Willems, geb. voor 1680, tr. Vledder 16-4-1707

489. Jantjen Jans, afkomstig van Ouden Diever, ged. Diever 9-11-1690

Uit dit huwelijk: Willem (geb. ca 1708; nr. 244), Jan en Geertjen (1712), Marrigjen (1714), Jan
(1716), Lammert (1718), Albert (1720)

490. Jan Roelofs Keiser, won. Op de Sloot en later te Nijensleek, tr. Vledder 7-1-1714

491. Aaltje Lubberts, geb. Nijensleek, ged. Vledder 20-12-1690

Uit dit huwelijk (ged. Vledder): Albert (1714/1721), Grietje (1719; nr. 245), Aaltje
(1723/1726/1728), Albertje (1731), Lummigjen (1734)

492. Jacob Jacobs, won. Nijensleek

493. Aaltje Jacobs, geb. Nijensleek, ged. Vledder 15-2-1682, beiden lidmaten Vledder 1705

Uit dit huwelijk (ged. Vledder): Hillichijen (1702), Jacob (1703), Harmen (1706; nr. 246), Froucke
(1709), Jan (1713), Egbert (1715), Trijn (1717)
496. Wieger Jans Klaren, geb. Giethoorn ca 1680, tr. Giethoorn 2-2-1710

497. Aafje Wolters Baas (Bae)

498. Koop Jacobs Hogeweg, met attestatie van Oldemarkt naar Giethoorn 4-10-1711, tr. (2)
Giethoorn 23-5-1728 Hilligjen Timens wed., tr. (1) ca 1710

499. Griete Hendriks, lidmaat NHG Giethoorn 25-12-1712, overl. voor 1728

Kinderen ged. Giethoorn: Aaltjen (1711), Jacob (1713), Jan (1715), Jantjen (1721; nr. 249)

500. Fokke (Foocke) Nuttes (Nutterts) Roorda, geb. Rottevalle 1711, arbeider en turfsteker te
Noorderdrachten (3 volw. en 2 kind. in 1749), wonende te Haulerwijk in 1781, tr. (2) ca 1778
Janke Jacobs, tr. (1) Rottevalle 17-1-1734

501. Grietje Jacobs, geb. Rottevalle ca 1714

Uit dit huwelijk: Nutte Fokkes (nr. 250), Baukje Fokkes tr. Drachten 1764 Cornelis Alberts uit
Ureterp (zn van nrs. 502 en 503), wednr van Sibbeltje Jacobs

502. Albert Klazes, wonende te Noorderdrachten in 1744 (8 personen) en 1749

503. N Freerks (waarschijnlijk Jantje Freerks)

Uit dit huwelijk: Wendeltje Alberts tr. Drachten 1747 Liebbe Hendriks Oost uit Tolbert (dr. Jantje);
Klaas Alberts Flok (geb. ca 1730; veroordeeld wegens diefstal van turf en inbraken) tr. (2) Trijntje
Durks; Freerk Alberts tr. Drachten 1754 Reintje Egberts uit Surhuisterveen; Geesje Alberts tr.
Drachten Geert Hendriks Oost uit Marum (zn. Hendrik en Albert Geerts Oost zijn neven van Grietje
Nuttes; zie onder nrs. 250 en 251); Marijke Alberts (nr. 251); Cornelis Alberts, arbeider, geb.
Noorderdrachten ca 1740, tr. (1) Ureterp 1757 Sibbeltje Jacobs uit Ureterp, tr. (2) Drachten 1764
Baukje Fokkes uit Noorderdrachten (zie nrs 500 en 501)

504. Luite (Lute) Hendriks (Hendrix) Baas, tr. Giethoorn 12-11-1741

505. Trijntje (Trientien) Jans Westerman, geb. Hoogeveen 3-5-1724

506. Freerk (Frerik, Frerick) Jacobs Smeeng (Meister, Meester), geb. Giethoorn, tr. Giethoorn 22-
1-1749

507. Grietjen Cornelis Neve, wed. van Roelof Gerrits Dam (getr. Giethoorn 1729)

508. Geert Stevens Besjopen, ged. DG Giethoorn-Zuid 21-7-1742, tr. Giethoorn 4-2-1742

509. Jantje (Nenne) Jans Ruiter, ged. Giethoorn 3-5-1722, lidmaat NHG Giethoorn 22-12-1742,
overl. Giethoorn 10-4-1812

Uit dit huwelijk:

i. Maria Geerts Ruiter, geb. Giethoorn voor 1748, ged. DG Giethoorn-Zuid 12-2-1764, tr.
Giethoorn 26-12-1763 Jan Hendriks Vos

ii. Jan, geb. Giethoorn voor 1748 (nr. 254)

iii. Geesje Geerts Ruiter, geb. Giethoorn 8-7-1748, ged. NG Giethoorn 14-4-1775, tr. (1)
Giethoorn 23-2-1776 Timen Alberts Meister, tr. (2) Giethoorn 11-2-1795 Jan Tijs Klompemaker

iv. Klaasje Geerts Stevens, tr. Giethoorn 3-12-1786 Jan Watses Wolde
v. Jantien Geerts Ruiter, geb. Giethoorn na 1748, tr Giethoorn 24-2-1792 Koop Hendriks Vos

vi. Albert Geerts Ruiter, geb. Giethoorn na 1748, ged. DG Giethoorn 4-2-1797, tr. Giethoorn 24-1-
1794 Margjen Harms Mink

510. Wycher Hendriks Petter, geb. Giethoorn ca 1720, ged. Giethoorn 25-1-1750, doopsgezind, tr.
Giethoorn 1-1-1750

511. Nijsje (Niessien) Harmens (Herms), Giethoorn

Uit dit huwelijk: Niesje (nr. 255), Geesje, Harmen, Geertje, Rikent, Geert, Hendrik

Generatie 10

514. Tjamme Hanses, won. Wijnjeterp (1640; OPS 110-30, koop huis etc. in Sparjebird bij
Hemrik), Haule (1652; Sententies OSW) en Donkerbroek (1663; OSW 7-27), overl. na 4-10-1669
(OSW 7-27), tr. voor 1640

515. Trijntje Hannes, kocht in 1642 samen met Tjamme Hanses (OPS 110-230) de verkopers
(Eeble Hannes en J. Hessels, e.l.) gerechtigheid in w: Hanne Fockes sathe te Wijnjeterp (SC5 in
1640, mede-eignr Tjamme Hanses c.u.), idem van Lutgert Hannes en Dirk Meynerts in 1645 (OPS
110-396)

Uit dit huwelijk:

i. Hanne Tjammes, won. Hoornsterzwaag, overl. 1691 (Kerckenboeck van het dorp
Hoornsterzwaag), tr. voor 1675 Lijsbeth Hessels (kind. Aaltje - 18 jr en Aafke - 15 jr; SCO 80-106,
23-12-1693), tr. (1) Gooitse Jochems (OSW 44-180; verkoop ¼ sate land Donkerbroek in 1687),
tr. (3) eind 1693 Jacob Jochems

ii. Trijntje Tjammes (nr. 257)

iii. Ferdou Tjammes, tr. voor 1676 Andries Wytzes (bel. Zuiderdrachten), won. Wijnjeterp 1685
(limaten), Marum 1700 (gekomen van Wijnjeterp), Siegerswoude 1702 (ingekomen van Marum)

iv. Antje Tjammes, overl. Jubbega 1702 (Dorpsboek Jubbega-Schurega)

v. Aaltje Tjammes, tr. Beernt Dirks, lidmaten Wijnjeterp 1692, kind. (ged. Wijnjeterp) (i) Trijntje
Berends (1695) tr. Goitse Sybes, Gepke Berends (1697) tr. Hendrik Bartelds, Dirk Berends (1699)
tr. Sytske Geerts

520. Hendrik [Hendriks] Pracken, landbouwer te Leggelo in 1672 (Haardstedenregister), wonende


te Vinkega in 1676 (Recesboeken), gebruiker van plaatsen 9 en 10 te Vinkega in 1698, overl.
Vinkega ca 1715, tr. voor 2-6-1673 (WSW 150-108)

521. Wigertjen Geerts, deed in 1722 vanwege ouderdom afstand van voogdij over haar kindskind
Marrigjen Alberts (WSW 54-136), overl. voor 10-10-1723 (WSW 77-336)

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik Hendriks (WSW 129-57), tr. N.N.; kind. Jantje Hendriks tr. voor 1734 Hendrik Peters te
Oldetrijne (WSW 129-57) en Wigertjen Hendriks tr. voor 1736 Peter Geerts te Vinkega (WSW 129-
125)
ii. Pracke Hendriks, overl. voor 7-5-1723 (WSW 54-143), tr. Jantjen Berents (hertr. 1723 Harmen
Swierts); kind. Jantjen Pracken, geb. ca 1702, overl. Steggerda na 1744 (Register huisgezinnen
WSW), tr. voor 1734 Hendrik Peters te Vinkega (WSW 28-127) en Wigertjen Pracken, geb. ca 1712

iii. Jan Hendriks Pracken, geb. Steggerda ca 1683, stelling te Vinkega en boer te Steggerda, gezin
6 volw. te Steggerda in 1749 (Quotisatiekohieren), overl. Steggerda 1766, tr. (1) voor 20-1-1711
N. Roots, dr. van Root Jans tr. Oldemarkt 4-11-1675 Jacobjen Reinders (dr. van Reinder Feyen en
Lummichjen Geerts te Steggerda) en zr. van Roelofjen Roots tr. Jan Steffens te Nijeholtwolde
(WSW 28-75); kind. (i) Lummigjen Jans tr. voor 1736 Jochem Geerts te Steggerda, beiden overl.
ca 1748 (kind. Reinder, Klaasjen, Geert en Lummigjen Jochems), (ii) Rood Jans, geb. Steggerda ca
1714, overl. Steggerda 16-7-1780, (iii) Pietje Jans, overl. Steggerda 19-2-1793

Jan Hendriks Pracken tr. (2) ca 1721 N.N., kind. (i) Annigjen Jans, geb. Steggerda ca 1722, tr.
Geert Jans Prakken, zie nrs. 260 en 261), (ii) Roelofjen Jans [WSW 39-185], ged. Steggerda 15-8-
1728, tr. Noordwolde 14-3-1762 Tijde Clasen uit Noordwolde

iv. Luitjen Hendriks Pracken, tr. Albert Jans, beiden overl. voor 2-12-1722 (WSW 54-136/137);
kind Marrigjen Alberts, geb. ca 1716

v. Hiltjen Hendriks Pracken, tr. Jurrian Peters; kind. (i) Aafjen Jurjens tr. (1) NN en tr. (2) Kuinre
1721 Peter Michiels Voorwal uit De Kuinre (boterkoper), (ii) Peter Jurjens (geb. ca 1705; won.
Noordwolde en Steggerda) tr. voor 1731 Femmigje Meinen (Heimen), (iii) Adolf Jurjens
(boterkoper) tr. Amsterdam 1736 Aaltjen Martens Kroes, dr Hiltje Adolfs (ged. Kuinre 1737, overl.
Steggerda 1820) tr. Steggerda 1783 Jacob Luiten Kuperus, zn Marten Adolfs (ged. Kuinre 1738), dr
Wemmigje Adolfs tr. Kuinre 1763 Douwe Annes de Vries (dr Aaltje Douwes de Vries tr. Steggerda
1788 Reinder Jans Timmerman, zn Adolf Douwes de Vries uit de Kuinre tr. Amersfoort 1792 Aleida
de Gruson uit Amersfoort, dr Grietje Douwes de Vries tr. Amsterdam 1793 Willem Alings uit
Millingen)

vi. Geert Hendriks (nr. 260)

522. Pieter Adolfs, samen met Jan Abeles gebruiker van een “halve arve” te Boekhorst in 1675
(Weesboeken OSW), won. Elsloo 1682, overl. Oosterwolde voor 1693

523. Cornelisjen Abels, eigenaar halve stem Oosterwolde nr. 6 in 1698 en 1700 als moeder van
haar 5 minderjarige kinderen, overl. voor 1708 (Floreenkohieren)

Uit dit huwelijk (Floreenkohieren 1708): Jurjen Pieters tr. Hille Hendriks (dr. van nrs. 520 en 521),
Abel Pieters, Grietjen Pieters (nr. 261), Trijntje Pieters, ged. Oosterwolde 1672, (overl. tussen
1700 en 1708)

524. Hanneke Jeips, gebruiker Noordwolde SC 10 (Zandhuizen) in 1700 (eigenaar zijn neef Hancke
Renckes Meeckhoff) en in 1720, wonende te Zandhuizen in 1725 (OSW 154-39), uit naam van zijn
zoon eigenaar van Oldeberkoop SC 6 in 1728, overl. Nijeberkoop voor 30-7-1729 (WSW 154-40)

525. Eerveltje Jans Veenhouwer, overl. Oldeholtpade 8-1731 (Authorisatieboeken WSW)

Kinderen: Jeip Hannekes (“onnozele zoon”), Swaantje Hannekes (tr. Ate Jans, gebruiker
Noordwolde nrs. 3 en 6 in 1728, wonende te Noordwolde in 1735 [WSW 28-35]) en Jan Hannekes
(nr. 262)

526. Jan Jans Lauwrens, ged. Oosterwolde 6-6-1674, won. Weper en Buttinga bij Oosterwolde

527. Aaltje Roelofs

Kinderen ged. Oosterwolde: Meintje Jans (1701, jong overl.), Antje Jans (1703), Meintje Jans
(1703; nr. 263), Trijntje Jans (1711)

532. Koop Stobbe


Kinderen: Lambert (nr. 266) en Geert Koops Stobbe (zn. Koop, geb. Paasloo, ged. Oldemarkt
1712)

536. Hermen Hendricks, misschien Hermen Coenen in 1682 (Vuurstedenregister), kan overleden
zijn voor 1693 (Zoutgeld: wed. Hermen Hendricks)

537. Marrechien Wijchers, bel. Steenwijkerwold 1687, lidm. Steenwijkerwold 1723 (moeder van
Annechien Herms, vr. v. Hendrik Hendriks)

Uit dit huwelijk:

i. Swaentien Hermens, ged. Steenwijkerwold 1679, tr. Steenwijkerwold 1704 Kerste Jacobs

ii. Wijcher Hermens, ged. Steenwijkerwold 1681, overl. voor 1723, tr. Steenwijkerwold 1706
Geertien Jans Boldinge, wed. Jan Timens, tr. (3) 1724 Egbert Jans uit Paasloo

iii. Coene (nr. 268)

iv. Annechien Hermens, bel. Steenwijkerwold 1714, tr. (1) N.N., tr. (2) Steenwijkerwold 3-1717
Hendrik Hendriks, wednr

538. Albert Benen, afkomstig van Nijeveen, overl. Steenwijkerwold voor 1716, tr. Steenwijkerwold
12-4-1685

539. Luitien Jans, afkomstig van Paasloo, lidmaat Steenwijkerwold 1716

Uit dit huwelijk:

i. Aeltien, ged. Steenwijkerwold 1689, jong overl.

ii. Aeltien, ged. Steenwijkerwold 2-4-1693 (nr. 269)

iii. Willem, ged. Steenwijkerwold 1695

iv. Marchien, ged. Steenwijkerwold 1697

540. Andries Freerks, kerkvoogd van Steenwijkerwold, belijdenis Steenwijkerwold 27-3-1687,


overl. na 23-3-1696, tr. ca 1676

541. Beertje Koenen, geb. Steenwijkerwold ca 1650, belijdenis Steenwijkerwold 27-3-1687

Uit dit huwelijk:

i. Luijtien Andries (bij doop: Ten Holte), ged. Steenwijkerwold 21-1-1677/13-6-1680, tr.
Steenwijkerwold 12-4-1711 Jantien Jans uit Paasloo

ii. Koene Andries, ged. Steenwijkerwold 14-7-1678 (vader genoemd ‘Freericks Anders’), overl.
voor 1748, bruiker van stem 13 (1707-1728) en stem 12 (1728) te Blesdijke, met zijn tweede
vrouw aangenomen als lidmaat te Oldemarkt/Paasloo in 1732, tr. (1) Geertje Knelis, overl. voor
1725, tr. (2) ca 1725 Geesje Hendriks

iii. Peter Andries, ged. Steenwijkerwold 12-3-1682, tr. kerk Steenwijkerwold 1704 Geertien Jans
Boldinge, ged. Steenwijkerwold 5-4-1675.

iv. Remmelt Andries, ged. Steenwijkerwold 29-7-1683 (nr. 270)


v. Freerk Andries, ged. Steenwijkerwold 17-5-1686, tr. Steenwijkerwold 14-4-1709 Ydjen Frans,
ged. Steenwijkerwold 12-2-1688.

544. Tjalling Meintses, afkomstig van Holwerd, burger Dokkum 28-11-1647, brouwer en mr.
kuiper, gemeensman, burger-luitenant en oldburger hopman, tr. (3) Dokkum 4-11-1670 Bentie
Tijmens Bentiema (kind. Meinse, Frouk en Timen), otr. (2) Dokkum 29-10-1659 Sioecke Jans uit
Noordhorn (kind. Frouk), otr. (1) Dokkum 24-4-1647

545. Trijntje Aukes uit Niawier, overl. Dokkum 1662, zuster van Hille Aukes (brouwer)

Uit dit huwelijk:

i. Geelcke Tjallings, ged. Dokkum 9-3-1651, jong overl. (Authorisatieboeken Ger. Dokkum,
inv.nr. 101, p. 216, 14-10-1662)

ii. Auke Tjallings, ged. Dokkum 10-10-1654 (nr. 272)

546. Tjalling Tjeerds, mr. schoenmaker te Rinsumageest, afkomstig van Harlingen in 1654, overl.
Rinsumageest 1683, tr. Schalsum 18-6-1654 (otr. Franeker 4-4-1652)

547. Jeltie Clases, afkomstig van Nieuwendiep in 1652, lidmaat Rinsumageest in 1663

Uit dit huwelijk: Rinske Tjallings (geb. Rinsumageest 1653), Claas Tjallings (geb. Rinsumageest
1654), Sijtske Tjallings (nr. 273)

552. Koen Birdes (Burdes), Workum, tr. Workum 15-12-1671

553. Trijn IJbs, Workum

556. Freerk Hendriks Angelbeeck, in 1664 soldaat, in 1669 van Leeuwarden naar Joure, mr.
cleermaker te Joure, tr. (1) Leeuwarden 1660 Aaltje Hendriks (dr. Geeske Freerks Angelbetje, ged.
Leeuwarden 1661), tr. (2) Leeuwarden 3-4-1664

557. Martjen Pieters, j.d. Leeuwarden

Uit dit huwelijk: Pietje Freerks, ged. Leeuwarden 1666, tr. Joure 1697 Harmen Arends uit Joure;
Eelke Freerks, ged. Leeuwarden 1668 (nr. 278); Hendrik Freerks, ged. Joure 1672, tr. Joure 1698
Aafke Jelles uit Joure

558. Cornelis Karstes, ged. Joure 20-7-1650, tr. (2) Joure 21-2-1686 Wimke Jacobs uit Joure, otr.
(1) Joure 17-7-1670

559. Sjoukje (Janke) Alberts, uit Balk, ged. Heerenveen 20-10-1654 (eerder geboren)

Uit dit huwelijk:

i. Tjaltje, ged. Joure 12-3-1671, jong overl.

ii. Tjaltje Cornelis, ged. Sneek 28-6-1672

iii. Dieuwke Cornelis, ged. Joure 26-1-1677 (nr. 279)

568. Hendrik Abeles, eignr. Fochteloo SC5 in 1640, overl. ca 1685, tr. (2) Eltien Jans (OSW 43-
286; 1668)

569. Taltien Roelofs (OSW 3-38, 1627; OSW 40, fiche 2, 1637)
Uit dit huwelijk (OSW 47-38, 1722; Stemkohier 1698):

i. Lambert Hendriks (nr. 284)

ii. Abele Hendriks, overl. 1675, tr. Trijntje Jans, dr. van Jan Claas [tr. (2) Alle Jannes te
Nijeberkoop, zn. van nrs. 1222 en 1223]; kind. (i) Tjaltje Abeles, geb. ca 1663, tr. Vledder 1682
Lambert Jans (kind. Jan Lamberts te Peperga, Abele Lamberts te Blesdijke en Aaltje Lamberts tr.
Hendrik Jans te Doldersum), (ii) Jantje Abeles, geb. ca 1666, tr. Berend Foppes (zn. v. nrs. 570 en
571), won. Haule, (iii) Tjaltje Abeles, geb. ca 1672, tr. Vledder 1698 Berend Egberts

iii. Jantje Hendriks, tr. Lense Hartmans, zn. Abele Lenses (OSW 27-273; 1682) tr. Petertje Thijs
(OSW 46-292; 1716), kl.dr. Aaltje Abeles tr. Oosterwolde 23-6-1695 Jan Pieters

iv. Roelof Hendriks, overl. 1664, tr. ca 1658 Frouke Claes [tr. (1) Francke Jannis; tr. (3) Wijbe
Pieters], kind. Franke Roelofs (geb. 1659) en Abele Roelofs (geb. 1662)

v. Maertien Hendriks, tr. Meijne Jacobs (verkoop 1/6 sathe 1692; OSW 44-266)

570. Foppe Berends, won. Oldeberkoop 1654 (OSW 6-155) en daarna Haule, ged. op bel.
Oosterwolde 24-5-1674, tr. voor 21-12-1652 (Sententies OSW)

571. Trijntje Jacobs

Uit dit huwelijk:

i. Berend Foppes, tr. Haule 29-6-1690 Jantien Abels uit Nijeberkoop

ii. Lamke Foppes, tr. Haule 16-10-1687 Hillebrand Cornelis uit Rijsberkampen

iii. Jacob Foppes, tr. (1) Haule 20-2-1687 Sjoukje Eits uit Haule, tr. (2) Donkerbroek 29-5-1699
Martjen Hendriks uit Haule

iv. Alle Foppes, tr. voor 1683 Trijntje Douwes

v. Trijntje Foppes. tr. Haule 21-5-1693 Ids Reitses uit Hoornsterzwaag

vi. Hiltje Foppes (nr. 285)

vii. Sander Foppes, ged. Oosterwolde 29-3-1671, tr. Haule 26-2-1696 Grietje Jans uit Haule, wed.
van Eijt Jans

572. Jannes Tomas, overl. voor 26-3-1675 (OSW 43-297)

573. Jebbe Martens, mede-eignr. Oosterwolde SC34 en SC35 in 1698

Uit dit huwelijk (OSW 47-109; 1725):

i. Claas Jannes, won. Makkinga 1691 en Clasinga (bij Oosterwolde) 1725, tr. N. Gosses (zr. van
Tijsjen en Hendrickjen Gosses; samen 1/3 eignr. Oosterwolde SC 38 in 1698)

ii. Ate Jannes, tr. Jan Annes, won. Nijeberkoop 1691

iii. Marten Jannes, geb. ca 1668

iv. Hiltjen (Hille) Jannes, geb. ca 1672, tr. Karel Jans


v. NN Jannes, tr. Hinke Annes, won. Oosterwolde 1704; kind. Jannes Hinkes, Teunis Hinkes, Anne
Hinkes, Akke Hinkes, Jantjen Hinkes tr. Gerrit Taekes en Sjoukje Hinkes tr. Francke Wijbes

vi. Tomas Jannes, geb. voor 1657, won. Langedijke (1675, 1682 en 1691) en Makkinga (1696), tr.
1675 Lammigje Hendriks; kind. Jannes Tomas, Sijgien Tomas tr. Dirk Jans en Theunis Tomas

vii. Alle Jannes (nr. 286)

viii. Jacob Jannes

ix. Jantien Jannes, won. Oosterwolde, geb. ca 1664, tr. Appelscha 7-4-1686 Lents Eijtses uit
Oosterwolde

x. Aaltje Jannes

574. Meinert Jans (Meindert Jans), won. Weper, tr. voor 1646 (OSW Weesboeken)

575. Jantien Alles (=1223)

Uit dit huwelijk:

i. Jeltje Meinderts (nr. 287)

ii. Jan Meinerts, Haule, overl. voor 13-3-1699 (OSW 31-73), tr. (1) Aaltje Hendriks, kind.
Meindert Jans en Jan Jans Meinderts, tr. (2) Haule 20-12-1691 Trijntje Siegers, Duurswoude, kind.
Aaltje, Peter, Jantje, Ebeltje, Sieger, Hendrik en Jantien Jans Meinderts (ged. Oosterwolde)

iii. Jannes Meinderts, won. Weper, overl. 1697 (OSW 31-27), tr. (1) voor 1683 Antien Geerts (dr.
van Geert Bartels), overl. ca 1690, kind. (ged. Oosterwolde) Meijnert, Antien en Teunis Jannes, tr.
(2) Oosterwolde 7-8-1692 Jantien Egberts uit Weper, kind. Egbert Jannes (geb. 1693) en Pieter
Jannes (geb. 1695); Jantien Egberts tr. (2) 1705 Folkert Harmens

iv. Peter Meinderts, geb. 1656 (OSW 27-324), won. Weper, overl. voor 21-5-1694 (OSW 9-47)

v. Jacob Meinderts, geb. 1659, timmerman, won. Weper, Fochteloo en Oosterwolde, ged. op bel.
Haule 28-8-1689, overl. voor 1712, tr. Oosterwolde 22-9-1688 Jeltie Lieuwes uit Oosterwolde, zij
hertr. Geert Jans Timmerman te Oosterwolde

576. Foppe Sipkes, geb. ca 1680, huisman en brouwer, wonende te Mildam, Terband (1738) en
Tjalleberd (1744), overl. 1745, gebruiker van plaats nr. 2Ua (zonder stem) te Oldeholtwolde in
1708 en 1711 (eigenaar de pastorie van Mildam), eignr. 3/5 Mildam SC 22 en gebruiker van het
geheel (1708-1736 –geen koopacte-; in 1736 verkocht aan Fokke Jans Brouwer en Gertje Jans;
2/5 deel in 1708 van Tieske Rieuwerts, wed. Rieuwert Jans te Katlijk (ged. Bozum 1634), eerder in
bezit van zijn broer Ronus Jans, beide zonen van Jan Wolters tr. Bozum 1632 Baertie Roons uit
Katlijk), dit 3/5 deel kwam via drie verkooptransacties (1700, 1702 -2x-) in bezit van Eelck
Rijckolts (“kopersche”) met wie Foppe Sipkes dus rond 1705 getrouwd zal zijn, tr. (2) ca 1710

577. Yke Abeles (Ebeles), lidmaat Oudeschoot in 1752 samen met haar zuster Grietje Abeles (wed.
Eile Piers), overl. Oudeschoot ca 1759

Uit dit huwelijk:

i. Beene Foppes, geb. Oudeschoot 1712 (nr. 288)

ii. Trijntje Foppes, geb. Oudeschoot 6-12-1724, wonende bij haar moeder te Oudeschoot in 1749
(“gering in staat”)
578. Claas Tysens, geb. ca 1680, huisman te Rotstergaast, gebr. Rotstergaast SC 1 en SC 6 in
1728, overl. ca 1738, tr. Rotstergaast ca 1704

579. Grytie Jans, geb. 1684, won. Rotstergaast in 1749 als weduwe (gezin 3 volw.)

Uit dit huwelijk (doopdatum): (i) Jan Klazes (1705), (ii) Thijs Klazes (1706) tr. Oudeschoot 1746
Douwtje Dirks uit Rotstergaast, (iii) Martjen Clases (1712; nr. 289), (iv) Melle Klazes (1720),
molenaar te Rottum, tr. Oudeschoot 1747 Lysbeth Meinderts uit Echten, Antje Klazes (1722) tr.
Oudeschoot 1750 Reinder Reitses uit Rottum

580. Oebele Jeips, geb. Nieuwehorne 1672, huisman (boer), overl. Nieuwehorne 1747

581. Jeltien (Jelke) Tieerts, geb. Mildam 1690, overl. Nieuwehorne voor 17-5-1754

Zonen: Tjeerd Oebeles (innocent), Anne Oebeles (huisman te Nieuwehorne; tr. Nieuweschoot 1752
Antje Wiebes), Willem Oebeles, Libbe Oebeles, Cornelis Oebeles (innocent) en Thijs Oebeles (nr.
290)

582. Albert Hendriks, Nijeholtwolde, lidmaat Nieuwehorne 1728, tr. (2) Ebeltje Hanses, lidmaat
Nieuwehorne 1728, tr. (1) Wolvega 22-12-1709

583. Stijntje Peters, Nijeholtwolde

Uit dit huwelijk:

i. Peter (Pieter) Alberts, ged. Wolvega 1710, huisman, won. Oudehorne 1735, Nieuwehorne 1749,
Oudeschoot (1756) en Oranjewoud 1762 (curator van Tjeerd en Cornelis Oebeles; SCO 82), tr.
Schurega 1735 Wopkje (Wobbigjen) Jans, Oudehorne, dr van Jan Abeles en Eltje Jans; kind. ged.
Oudehorne en Oudeschoot: Stijntje (1736), Eltje (1738), Blijke/Blijtje (1739), Jan (1750), Hendrik
(1753), Lamke (1754) en Klaaske (1757)

ii. Janke, geb. ca 1712 (nr. 291)

584. Siebren Jelles, boer en veenbaas te Oostermeer, Suameer en Garijp, eignr. Suameer SC24 en
SC32 in 1728, overl. Garijp ca 1739, tr. (1) Oostermeer 3-5-1691 Sietske Alles, otr. (2)
Oostermeer 18-8-1700, tr. (2) Oostermeer 21-2-1703

585. Grietje Gjalts, ged. Oostermeer 16-1-1676, overl. na 1746

Uit dit huwelijk:

i. Jelle (tweeling), ged. Oostermeer 21-1-1703 (nr. 292)

ii. Gjalt (tweeling), ged. Oostermeer 21-1-1703, jong overl.

iii. Aaltje Siebrens, ged. Oostermeer 13-7-1704, tr. Suameer 7-10-1725 Wietse Klazes

iv. Gjalt Siebrens, ged. Oostermeer 14-11-1706, tr. Oostermeer 26-5-1729 Hiltje Sjoers

v. Ritske Siebrens, ged. Oostermeer 31-3-1708, tr. Garijp 28-12-1755 Grietje Allerts Staphorstius

586. Molle Jeens, Drachten, samen met zijn zuster Jeltje Jeens voor 1/6 eignr. van
Noorderdrachten SC 4, gebr. Zuiderdrachten SC 4 in 1698 en Zuiderdrachten SC 3 in 1728, tr.
Drachten 4-12-1689

587. Jetske Oedses (Yits Uitzes), won. Drachten 1689

Uit dit huwelijk:


i. Sijtske Molles, ged. Drachten 14-12-1690, jong overl.

ii. Jeen Molles, ged. Drachten 6-8-1693, tr. Aafke Jans, won. Zuiderdrachten in 1749 (gezin 3
volw. en 2 kind), dr. Jeltje Jeens tr. Tjeerd Douwes Jager, zn. Jeen Jeens van der Meulen tr. (1)
1758 Froukjen Oebeles en tr. (2) 1783 Sjoukje Romkes van der Meulen

iii. Sijtske Molles, ged. Drachten 1695, tr. Drachten 1721 Ynse Hendriks uit Drachten, won.
Noorderdrachten 1749 (gezin 3 volw.)

iv. Antie Molles, ged. Drachten 26-6-1698, jong overl.

v. Aukje Molles, ged. Drachten 28-2-1701 (nr. 293)

vi. Oeds Molles, ged. Drachten 18-7-1706, jong overl.

588. Jan Wolters, geb. Katlijk ca 1665, huisman en dorpsrechter te Katlijk in 1724, overl. voor
1734

589. Jantjen Jelles, overl. voor 1734, zr. v. Pier Jelles te Mildam, Euckien Jelles te Mildam en Jelle
Jelles te Katlijk (Auhorisatieboeken SCO 1734)

Uit dit huwelijk: Jelle (nr. 294), Wouter en Joukjen Jans (Authorisatieboeken Schoterland)

590. Jelle Hendriks, geb. ca. 1674 (6 jr. in juni 1680; 18 jr. in 1693), boer te Oudehorne,
dorpsrechter en ouderling, voor ¼ eigenaar stem nr. 12 Oudehorne in 1698 en ¾ in 1708, lidmaat
11-1728, overl. Oudehorne 1752, tr. na 1-5-1700 (Proclamatieboeken SCO) en voor 2-1703 (OSW
46-53)

591. Japikjen (Jakobje) Steevens, lidmaat 11-1728, overl. Oudehorne 1758, zoon Hendrik Jelles
werd toen hoofdbewoner

Uit dit huwelijk (Nedergerecht WSW 49-46): Hendrik, Trijntje, Antje, Reijnske (tr. Jacob Piers) en
Wobbigjen Jelles (nr. 295)

592. Egbert Tijs, De Eese, bel. Steenwijkerwold 1661, verkocht in 1669 samen met Berend
Lubberts een stuk heideveld onder het erf Brauwering aan de Heer van De Eese, diaken
Gereformeerde kerk Steenwijkerwold 1674, wonende te Steenwijkerwold in 1702

593. Femmigjen Berents, bel. Steenwijkerwold 1653

Uit dit huwelijk (ged. Steenwijkerwold): Hermtjen (1652), Tijs (1655), Jan (1658), Berent (1668;
nr. 296)

606. Egbert Coops, Dikninge, tr. IJhorst/De Wijk 15-5-1681

607. Marrigjen Hendriks, De Wijk

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik Egberts, geb. Oosterwijk, ged. IJhorst/De Wijk 1684

ii. Annichjen Egberts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst/De Wijk 1689 (nr. 303)

iii. Hillichjen Egberts, geb. Schiphorst, ged. IJhorst/De Wijk 1691, tr. IJhorst/De Wijk 1723 Kier
Jans

iv. Lutgertjen Egberts. geb. De Ghijwe, ged. IJhorst/De Wijk 1699


608. Jan N.

Kinderen:

i. Jan Jans Punter, wonende te Nijeholtwolde in 1716 en 1719 (doop dr Rinsjen en zn Jan) en te
Nijelamer in 1742 (WSW 29-46)

ii. Luite Jans Punter (nr. 304)

610. Hendrik Berents, wonende eerst op de Bult onder Appelscha, won. Schrappinge 1696,
ontvanger (1698) en collecteur (1703; Hypotheekboeken) te Oosterwolde, tr. voor 1668

611. Ferdu Jannes, geb. ca 1640, overl. na 1703, tr. (1) Harmen Lentses, overl. voor 1665
(Weesboeken OSW)

Kinderen:

i. Berend Hendriks, ged. Oosterwolde 27-9-1668, jong overl.

ii. Martie Hendriks, tr. Donkerbroek 29-5-1699 Jacob Foppes, wonende op De Haule in 1714

iii. Jeltie Hendriks, ged. Oosterwolde 21-12-1673, overl. voor 8-1721, tr. Arp Alberts, wonende te
Elsloo in 1698 (gebr. stem nr. 11) en te Schrappingen, huisman en ouderling te Oosterwolde, dr.
Ferdu Arps

iv. Antie Hendriks, ged. Oosterwolde 11-6-1676 (nr. 305)

v. Berent Hendriks, ged. Oosterwolde 9-7-1682, wonende te Appelscha

vi. Jantie Hendriks, tr. voor 1715 Claas Remmelts, huisman op de Bult bij Appelscha en te
Wateren in 1714, dr. Ferdu

612. Evert Wijchers Decker (Evert Dekker), won. Paaslo bij Oldemarkt, overl. voor 1675
(Vuurstedenregister Paaslo 1675: Evert Wichers wed. “is aerm”)

Kinderen:

i. Wijcher Everts, won. Oldemarkt en Blesdijke, eignr. Blesdijke SC 26 in 1698, overl. 1710 (WSW
89-206), tr. (1) Jacobien Volckens (Jacobje Folkerts), dr. Marrichien Wijchers, tr. ca. 1694 (i)
Roelof Oetsen, dr Gretjen Roelofs, geb. ca 1695, zn Bauke Roelofs, geb. ca 1697, dr. Barber
Roelofs, geb. ca 1699, zn Folkert Roelofs Kok, ged. Wolvega 1704, schoolmeester te Oldelamer, tr.
Oldelamer 1730 Grietje Goses, tr. (ii) Wolvega 1705 Yde Sioeckes (kind. Sioecke en Sijmen Ydes),
dr. Wijtse Wijchers (ged. Blesdijke 1676) tr. Claes Prinsen, dr. Barber Wijchers (ged. Blesdijke
1676) tr. Roelof Jacobs, dr. Jantje Wijchers tr. Jannes Harmens, zn. Folkert Wijchers, ged.
Oldemarkt 1688, tr. (2) Marrichien Anders (nagelaten weduwe in 1710)

ii. Harmen Everts (nr. 306)

iii. Aaltje Everts, tr. (3) voor 1698 Jannes Ates Hof te Donkerbroek en Nijeberkoop (WSW 150-
775; 1709), tr. (2) ca 1692 Jochem Egberts te Blesdijke, tr. (1) Aeldert Hendricks (decker), dr.
Geertje Aelderts (geb. Paaslo, ged. Oldemarkt 1667), zn. Jannis Aelderts (ged. Oldemarkt
1668/1671, won. Ter Idzard 1702) tr. Trijntje Hendriks, zn. Evert Aelderts (ged. Blesdijke 1675,
won. Ter Idzard 1702) tr. Meintien Everts, dr. Berbertien Aelderts (ged. Blesdijke 1680), zn.
Barteld Aelderts (won. Ter Idzard 1702), tr. (i) Hendrikje Jans en tr. (ii) Grietje Roelofs Terpstra
(zn. Aeldert Bartels Idzerda te Woudsend en zn. Hendrik Bartels Idzerda te Grouw, beiden geb. Ter
Idzard)

iv. Barteld Everts, tr. Meintje Jans, won. Oldemarkt 1675


v. Geesien Everts, ged. Oldemarkt 1661

614. Folckert Cornelis, overl. Makkinga voor 1694 (OPS 24-73)

615. Fem Geerts

Kinderen (OSW 9-203; 1701): Egbertjen Folkerts (nr. 307), Jeltje Folkerts (overl.) tr. Willem Jans,
Geert Folkerts, Tiet Folkerts tr. Hylke Fokes (won. Duurswoude 1705), Cornelis Folkerts (won.
Elsloo) tr. Haule 1697 Assel Jannis, Jan Folckerts (overl. voor 1694)

616. Andries Tjeerds, kocht in 1687 een huisstede met een hofje te Steggerda van Christiaan
Peters, Mr. Schoenmaker te Steggerda in 1710 (Authorisaties WSW), gebruiker Steggerda SC 33 in
1700 en ½ eignr. Steggerda SC 24 in 1728 (gekocht in 1717 van Jildouw Hendriks uit Workum tr.
Groningen 1702 Jan Wybes uit Sappemeer, won. Grouw als mr. bakker in 1711; WSW 127-217),
diaken Steggerda in 1715 (WSW 27-190), overl. voor 25-4-1732 (WSW 28-22)

617. Aaltjen Peters, overl. 1734, tr. (1) Harmen Hendriks, kind. (i) Petertjen Harms, overl. De
Blesse voor 14-2-1710 (nicht van Aaltje Folckerts, dr. van Folckert Hendricks en Antien Peters (tr.
Peperga-Blesdijke 1678) tr. Egbert Tjabels (aangehuwde neef van Aaltje Folckerts), bakker, overl.
De Blesse voor 14-2-1710, kind. Harmtjen Egberts, geb. ca 1695, tr. Wolvega 1724 Oeble (Uble)
Hendriks te Nijelamer (kind. Hendrik en Trijntje Ubles), en Jan Egberts, geb. ca 1702, uitlandig en
innocent in 1734), (ii) Geesjen Harms, (iii) Wobbigjen Harms (geb. 1722, overl. Wolvega 1814) tr.
Wolvega 1754 Dirck Clasen, (iv) Aaltje Harms, (v) Jan Harms (WSW 44-163)

Uit dit huwelijk:

i. Tjeerd Anders (Andries) Koster (nr. 308)

ii. Annichjen Anders, overl. 1729, tr. (1) Carste Clasen, ged. Peperga-Blesdijke 1680, zn. van
Claas Rommerts (bijzitter Ger. WSW) en Aaltje Carsten, wonende a.d. Blesse in 1710, overl. 1716,
dr Petertje Carsten (geb. 1709), won. Amsterdam (1736), dr Aaltje Carsten (geb. 1712) tr.
Amsterdam 1735 Huijbert Ketelaer (get. oom Dirk Clasen van de Blesse), dr Greetje Carsten (geb.
1715), tr. (2) Aaldert Michiels in 1720, één kind

iii. Arent Anders, schoenmaker en diaken te Steggerda in 1725, boer te Steggerda in 1749 (gezin
4 volw.), overl. Steggerda 1750, tr. Annigje Peters, overl. Steggerda 1777, dr Diekjen Arends tr.
Steggerda 1756 Jan Reinders, dr Petertjen Arends tr. Jan Hoornstra (schoolmeester te Giethoorn in
1760)

618. Warner Hendriks (RK), gebr. Steggerda SC 21 in 1698 (eignr. de Pastorie van Steggerda),
eignr. 1/48 Noordwolde SC 22 in 1728 (1/48 Barteld Jans)

Kinderen:

i. Hendrik Warners, tr. voor 1716 Hiltje Lubberts, dr. van Lubbert Peters en Marrigjen Geerts te
Blesdijke, beiden overl. voor 1709 (Authorisaties WSW d.d. 16-10-1709/16-7-1725), dr.
Hermelindus Hendriks, ged. RK Steggerda 1-8-1716 (moeder niet katholiek; doopheffer vaders
zuster Aaltje Warners)

ii. Aaltje Warners (nr. 309)

620. Jan Jans Schocker, eignr. Peperga SC 13a in 1700 (Floreenkohieren), overl. voor 1710 (WSW
127-78)

621. Harmtje Classens, get. bij doop kleindochter Joanna (nr. 155); zuster van Folckert Clasen te
Steggerda, Harmen Clasen te Peperga (tr. ca 1692 Marrigien Jans; kind. Harmtjen, Jantjen, Claas
en Trijntjen Harms), en Luitjen Clasen in de Eese (Ov.)
622. Tijs Pieters, minderjarig in 1684 (OSW 8-23), eignr. 3/8 Oosterwolde nr. 36 in 1698 en 1728
(Madhuizen) en gebruiker voor 't geheel in 1698, gebruiker Elsloo SC 25 in 1728, overl. na 1731,
tr. Oosterwolde 25-1-1693

623. Heebeltje Alles, Oosterwolde

Kinderen: Geesje (nr. 311); Johanna Tijses, van Elsloo, tr. RK Steggerda 1725 Rudolf Johannes
van Tronde; Catharina, geb. Elsloo, ged. RK Steggerda 1714

624. Harmen Menger, uit Zuidlaren, tr. Groningen 1-5-1703

625. Margreetjen Augustus, uit Groningen

626. Namme Sikkes, geb. ca 1670, tr. (1) Oostermeer 18-1-1691 Claeske Peters, dr. van Pieter
Jouws en Frouck Edses, kind. Frouckje Nammens (ged. Oostermeer 8-11-1691), tr. (2) Oostermeer
19-1-1696

627. Hiltje Jacobs uit Oostermeer

Uit dit huwelijk:

i. Jan Nammes, ged. Oostermeer 8-11-1696, schipper en koopman te Oostermeer, overl.


1728/29, tr. Sytske Dirks, kind. (ged. Oostermeer) Hiltje Jans (1724) en Nammen Jans (1727)

ii. Antje Nammes, ged. Oostermeer 30-4-1699 / 6-10-1700, tr. Oostermeer 10-1-1723 Willem
Dirks uit Oostermeer

iii. Claeske Nammes, ged. Oostermeer 4-3-1703 (nr. 313)

iv. Wypke Nammes, ged. Oostermeer 28-2-1706, tr. Oostermeer 5-2-1730 Ritse Cornelis uit
Oostermeer

v. Gerben Nammes, ged. Oostermeer 20-2-1711, jong overl.

vi. Trijntje Nammes, ged. Oostermeer 22-10-1713, jong overl.

vii. Sikke Nammes, ged. Oostermeer 2-8-1716, jong overl.

636. Antonius Jongebloet, won. Groningen in 1662, overl. voor 1664

637. Annetjen Tonnis, tr. (2) Groningen 18-6-1664 Jan Wolf (soldaat)

Uit dit huwelijk:

i. Tonnis Antoni (nr. 318)

ii. Trijntje Antoni, tr. Sappemeer 1-1-1713 Andries Hendriks, overl. Sappemeer rond 1725, zn.
Antoni Andries, ged. Sappemeer 8-8-1723

iii. Eernst Antoni, won. Noordwolde 1711 en 1726, tr. Sappemeer 9-4-1699 Hebeltje Clases (overl.
Noordwolde voor 27-2-1726), zij tr. (1) Sipke Sijes uit Oldeholtpade, zn (i) Claes Sipkes (geb. ca
1689; schipper te Noordwolde en schuitevaarder in de Knijpe -1726-, won. te Hoorn in 1735), zn
(ii) Sije Sipkes tr. Geesje Remmelts (lidmaat Noordwolde 1730), kl. zn. Sipke Sijes, tr. (1)
Noordwolde voor 1730 Antien Jansen en tr. (2) Noordwolde 1748 Froukje Jans

iv. Berend Antoni, geb. Groningen (Raamstraat bij de Heerepoort), ged. Groningen (A-kerk) 1-6-
1662, overl. voor 27-2-1726, tr. Hoogezand 27-8-1699 Hendrikjen Gerrits; kind. (ged.
Hoogezand): Grietjen (1699/1700), Antonius (1703), Johannes (1705), Garrelt (1705), Pietertjen
(1709), Cornelis (1713), Tonnis (1715/1718), Ernst (1718)

v. Maria Anthonius (zr van Teunis Anthonius), onecht kind Trijntje Kleises, ged. Sappemeer 5-1-
1696 (vader Jacob Kleis), tr. Jacob Hamkes, dr. Marijke ged. Heerenveen 18-5-1727 (kort na de
geboorte overleden); Trijntje Kleises is in 1726 samen met Annigjen Teunis, Antoni Teunis,
Hendrikjen Gerrits (wed. van Berend Antoni) en Trijntje Antoni erfgenaam van Eernst Antoni
(Authorisatieboeken Weststellingwerf)

640. Engbert Arends, wonende te Doldersum in 1672 (Haardstedenregister) en in 1681 (lidmaat


Vledder en ouderling)

641. NN, overl. na 1681 (lidmaat Vledder)

Uit dit huwelijk:

i. Hendrick Engberts, wonende te Doldersum in 1685 (lidmaat Vledder), in 1692


(Haardstedenregister) en in 1697 (kerkvoogd Vledder op Hemelvaartsdag); dr. Jantien, geb.
Doldersum, ged. Vledder 1697, tr. Vledder 1715 Jacob Jans uit Diever, zn Engbert Hendricks te
Doldersum

ii. Coendert Engberts (nr. 320)

iii. Marrichjen Engberts uit Doldersum, tr. Vledder 26-8-1694 Jan Jans, schaapherder te
Doldersum; dr. Batien, geb. Doldersum, ged. Vledder 1696; zn Engbert, geb. Doldersum, ged
Vledder 1697

iv. Jantien Engberts uit Doldersum, tr. Vledder 10-4-1692 Hendrick Alberts uit Wateren, zn Arend
ged. Vledder 1698

v. Batien Engberts uit Doldersum, tr. voor 1697 Geert Sickinghs uit Doldersum (lidmaten
Noordwolde 1699-1704; daarvoor en daarna Vledder), zn Engbert ged. Vledder 1697 en 1705, dr
Jantien ged. Vledder 1708

646. Aelert Aelerts, won. Nijensleek, diaken kerk Vledder

Kinderen: Hillechien Aelders tr. Vledder 1680 Ds. Lucas Fledderus uit Vledder, Alert Alerts, tr.
Vledder/Steenwijk juni 1692 Jacobjen Remmelts uit IJsveen; Geesien Aalderts (nr. 323)

648. Hendrik Ram

Kinderen: Jacob Hendriks Ram (nr. 324) en Gerrit Hendriks Ram, overl. voor 12-4-1705, tr.
Giethoorn 24-1-1697 Grietjen Gerrits Martens, overl. 1743 (kind. Gerrit Gerrits Ram, geb. 1697, en
Hendrik Gerrits Ram, geb. 1700)

652. Bene Wolters (Wouters), afkomstig van Giethoorn, wonende te Muggenbeet in 1696
(“buijtenhuisen” Giethoorn in 1694 en 1702; Zoutgeld), tr. (2) Giethoorn 25-1-1696 Grietjen Jans
uit Muggenbeet, tr. (1) Steenwijkerwold 5-3-1681

653. Geertjen Thomas, Muggenbeet

Uit dit huwelijk: Wolter Beenen (nr. 326) en Thomas Beenen tr. Steenwijk 1709 Maritje Berents uit
Muggenbeet

656. Dirk (Derk) Jans Louwen, won. Scheerwolde 1682 en in ‘t Nederland (1701; 3 kinderen), lidm.
Steenwijkerwold 1682 (att. van Blokzijl), tr. (2) Gerecht Steenwijkerwold 14-1-1701 Lijsbet Jans,
j.d. Baerlo (Voogdijzaken HCO 76-89-249), “op uijterste swanger” op 4-5-1702 (HCO 76-20-135)
657. Machtelt (Megtelt) Claes, lidm. Steenwijkerwold 1682 (att. van Blokzijl)

Uit dit huwelijk 3 levende kinderen in 1701:

i. Jan Dirks Pijpen, ged. Blokzijl 20-10-1678 (nr. 328)

ii. Maertje, ged. Blokzijl 27-11-1681

iii. Claas Derks Pijpen, ged. Blokzijl 27-10-1689, tr. Steenwijkerwold 8-7-1725 Geesje Wijchers uit
Kalenberg (de Vrijstate), dr van Wijcher Jans Mol, tr. (1) Hans Thijs

658. Jan Regnerus (Regneri, Reijnier) Bleijdenstein (Blijdenstein), ged. Blijdenstein 4-5-1645,
overl. na 1718, wonende in ’t Nederland en de Leeuwte, tr. (1) Steenwijkerwold 1669 Trijntje
Keessen Kalsbach uit De Schutsloot bij Wanneperveen, uit dit huwelijk 2 kinderen (Voogdijzaken
HCO 76-87-95; 16-5-1683), tr. (3) Beulake 2-8-1691 Trijntje Jans uit Zuidveen, overl. 1704, uit
dit huwelijk dr Hester Jans tr. Louwe Jans, tr. (4) Annegien Jacobs (Etstoel 1708), tr. (2)
Steenwijkerwold 27-5-1683

659. Grietje Coops, ged. Blokzijl 9-9-1655, won. in de Leeuwte in 1683, overl. voor 2-8-1691

Uit dit huwelijk:

i. Coop Jans Bleijdenstein, geb. Nederland, ged. Vollenhove 7-2-1686, wonende te Scheerwolde,
tr. (1) Steenwijkerwold 1710 Jantje Jacobs uit Scheerwolde, tr. (2) Steenwijkerwold 1713 Beertje
Jacobs uit Steenwijkerwold

ii. Wemme Jans Bleijdenstein, geb. Nederland, ged. Blokzijl 21-9-1687 (nr. 329)

iii. Lummigje, geb. ca 1690, jong overl.

660. Joost Jacobsz, geb. Zandbelt, ged. Zwartsluis 20-3-1664, wonende te Barsbeke, de Leeuwte
en op de Kluitenberg bij Vollenhove, otr. Blokzijl 24-3-1689, tr. Vollenhove 4-1689

661. Aeltje Dircks Boldewijn, ged. Blokzijl 5-12-1671, j.d. uit ‘t Nieuw Nederland

Uit dit huwelijk:

i. Jacob Joosten, ged. Vollenhove 11-5-1690 (nr. 330)

ii. Marrigjen Joosten, ged. Vollenhove 24-10-1691

iii. Jan Joosten, ged. Vollenhove 3-5-1694

iv. Geertjen Joosten, ged. Vollenhove 31-5-1696, wonende in ’t Nederland, overl. 1726, tr. Blokzijl
6-11-1716 Jan Klasen Huijsman uit ’t Nederland, kind. Roelofje, Joost en Aaltje Jans Huijsman

v. Dirk Joosten, ged. Vollenhove 4-7-1698, tr. Blokzijl 28-9-1727 Fokjen Harms, wed. Albert
Martens

vi. Joost Joosten, ged. Vollenhove 5-5-1700

662. Arend Hansen

663. Hendrikje N.

Uit dit huwelijk:


i. Geertje Arends (nr. 331)

ii. Jantje Arends Hansen, ged. Blokzijl op bel. 22-12-1713, tr. (i) Steenwijkerwold 24-11-1695
Wolter Willems Pape, kind. Hiltje Wolters, Hendrikje Wolters, Arent Wolters, Hendrikjen Wolters en
Peter Wolters, tr. (ii) Blokzijl 20-10-1726 Jan Claesen Huijsman uit ’t Nederland, wednr. van
Geertjen Joosten, kind. Hendrikje Jans Huijsman en Claes Jans Huijsman

664. Laurens Seepvat, misschien afkomstig uit Walcheren (Zeeland)

668. Wolter Jans, j.m. Dinxterveen, tr. Kolderveen/Dinxsterveen 9-1-1680

669. Fennichjen Claes, j.d. Dinxterveen, lidmaat Kolderveen/Dinxterveen Kerstmis 1676

Uit dit huwelijk: Egbert Wolters, geb. Dinxterveen, ged. Kolderveen/Dinxterveen 4-11-1683 (nr.
334)

672. Jan Jannes Stellinck, stelling te Nijeholtpade, overl. voor 1689, tr. Gerecht Weststellingwerf 9-
1648 (protest van Jan Renckes als oom en voogd van Rixt Sipkes ingetrokken 31 augustus 1648)

673. Rixt Sipkes, Nijeholtpade, overl. na 1685 (WSW 149-566)

Uit dit huwelijk (WSW 85; 27-4-1689):

i. Jets Jans, overl. voor 1689, tr. Oldeholtpade 2-5-1680 Gosse Gosses uit Nijeholtpade

ii. Grietje Jans, overl. voor 1692, tr. Oldeholtpade 3-5-1685 Andries Jochems, overl. voor 1692

iii. Sijcke Jans, wonende te Sonnega in 1692, tr. (1) voor 1689 Jochem Egberts, tr. (2) Wolvega 6-
11-1692 Jacob Dirks uit Oldetrijne

iv. Jannes Jans, stelling Nijeholtpade, overl. voor 1706, tr. Cornelisje Geerts, overl. voor 14-12-
1707, kind. (i) Geert Jannes, (ii) Hiltje Jannes, (iii) Jan Jannes, ged. Nijeholtpade 1690 en won.
Sonnega 1719, (iv) Rixt Jannes geb. 1692 tr. voor 1719 Jochem Carsten zn. Carste Jochems geb.
Noordwolde 1720 tr. Noordwolde 1744 Geesjen Clasen uit Haskerhorne; wed. Cornelisje Geerts tr.
(2) Joost Tjebbes

v. Sippe Jans (nr. 336)

vi. Frouckien Jans, overl. 1706, tr. Hendrick Hendricx, overl. voor 1706 (2 kind.)

676. Bartelt Clasen, wever en boer te Donkerbroek, overl. voor 19-1-1712 (OSW 10-174), samen
met Hinke Harmens gebr. Donkerbroek SC 29 (pastorieplaats) in 1698, tr. (1) NN, overl. voor dec.
1674 (OSW 7-225), tr. (2) 1675

677. Anne Hendriks (OSW 10-174)

Uit dit huwelijk:

i. Henrijckjen Bartels, ged. Donkerbroek 17-12-1676, jong overl.

ii. Claes Bartels, ged. Donkerbroek 1-2-1678 (nr. 338)

iii. NN, ged. Donkerbroek 11-7-1680

iv. Harmen Bartels, ged. Oosterwolde 10-12-1682

v. Alt Bartels, ged. Donkerbroek 10-5-1685


vi. Jantien Bartels, ged. Donkerbroek 4-12-1687

vii. Aeltie Bartels, ged. Donkerbroek 9-2-1690

viii. Egbert Bartels, ged. Donkerbroek 23-10-1692, tr. voor 1715 Tjetje Tallings (kind. Sytske en
Antje Egberts)

ix. Henrickje Bartels, ged. Oosterwolde 6-12-1696

680. Jan Annes Bult (OSW 9-226), uit Donkerbroek, overl. 1709 (OSW 33-276), tr. (2) ca 1703
Claesjen Jans, tr. (1) Donkerbroek 1685

681. Trijntje Jans, uit Donkerbroek

Uit dit huwelijk (geb./ged. Donkerbroek/Oosterwolde; OSW 33-276; 1709): Pietje/Petertien Jans
(1686), Anne Jans (ca 1689), Aaltje Jans (1691), Immichjen/Immechien Jans (1694), Trijntje Jans
(1696; zie hieronder), Claes Jans (ca 1698) en Jan Jansen Bult (1701; nr 340)

Trijntje Jans, overl. Rohel 18-2-1750, tr. Jan Jansen Kroes, overl. Rohel 28-9-1749 (won.
Hoornsterzwaag in 1728, zij verhuisden van Oudehorne naar Rohel in 1748), kind. Jan Jansen
Kroes (won. Schurega 1750), Trijntje, Jan, Grietje, Wieger, Willemke Jans (ged. Oudehorne 1732),
Jan Jansen (ged. Oudehorne 1735), Jeltje Jans (ged. Oudehorne 1737) en Aaltje Jans (ged.
Oudehorne 1741); Authorisatieboeken Schoterland 27-2-1750: curator huisman Jan Jans te
Oldeholtpade, oom van de wezen van moederszijde

682. Auke Broers, gebruiker van stemmen nrs. 31 en 33 te Oldeberkoop in 1698, in 1710 samen
met zijn vrouw lidmaat te Nijeholtpade (van Oldeberkoop), wonende met zijn vrouw te
Nijeholtpade in 1727 (Nedergerecht WSW 44-156), overl. voor 11-4-1731 (Nedergerecht WSW;
Hypotheekboeken)

683. Jantje Meinen, afkomstig van Nijeholtpade, overl. voor 14-10-1744

Uit dit huwelijk (WSW 129-112; 1735):

i. Antje Aukes, geb. ca 1694 (nr. 341)

ii. Broer Aukes, wonende te Deventer (1735) en Nijeholtpade (1762)

iii. Sijbe Aukes, huisman te Oldeberkoop in 1735, overl. voor 1744, tr. Oldeberkoop 20-7-1738
Rixt Sippes (dr. van nrs. 336 en 337)

iv. Jan Aukes, won. Oldeholtpade in 1726, huisman te Menaldum in 1735, tr. Hempens 7-4-1726
Aafken Siemens uit Hempens; kind. (ged. Boksum en Blessum) Auke Jans (1732), Jannetje Jans
(1734) en Gertje Jans (1736)

v. Meine Aukes, vrijgezel in 1735

vi. Pietertje Aukes, ged. Ter Idzard 1710, tr. Wessel Teunis, huisman te Nijeholtpade in 1735

vii. Fetje Aukes, wonende bij haar moeder in 1735, tr. Klaas Teunis voor 1744, boer te
Oldeholtpade en Nijeholtpade (1749; 3 volw., 4 kind.)

688. Hermen Wijchers Tippe, wonende te IJsveen (1665, 1685, 1689) en te Steenwijkerwold in
1694 en 1702 (Zoutgeld), had bezittingen te Nijensleek, tr. Steenwijk 1665

689. Jannetje Hendriks, van Nijeveen

Uit dit huwelijk:


i. Wijcher Harmens Tip, geb. IJsveen, won. Nijensleek, tr. Steenwijk 1685 Geertje Geerts uit
IJsveen, beiden bel. Steenwijkerwold in 1698

ii. Geert Harmens Tip (nr. 344)

iii. Egbert Harmens Tip, ged. Steenwijk 1671

iv. Jan Harmens Tip (wonende te Steenwijkerwold in 1741; HCO 76-100)

v. Warner Harmens Tip, won. Steenwijkerwold (1698), Oldeholtpade in 1702 en 1703 (bel.), Ter
Idzard 1708/1742, daarna te Nijelamer en Nijeholtwolde, overl. Nijeholtwolde ca 1748 (1749:
gezin 4 volw., 5 kind.); tr. (1) Steenwijk 1698 Liesjen Geerts uit IJsveen, dr. Jantjen Warners, ged.
Oldeholtpade 1702, zn. Geert Warners Tip, won. Noordwolde 1730, tr. Trijntje Jacobs; tr. (2) voor
1741 Geesje Jacobs, dr. Aaltje, ged. Oldeholtpade 1741, dr. Reintje, ged. Oldeholtpade 1743, dr.
Froukje, geb. Nijelamer 1744, zn Jacob, geb. Nijelamer 1745, dr Baaitje, geb. Nijeholtwolde 1747

694. Wabe Jelles, wonende te Oldelamer in 1684 (Authorisatieboeken WSW), bezat tevens
mandelig land te Wolvega, overl. te Oldelamer voor 10-7-1693, broer van Trijntje Jelles, won. in
1694 als jongedochter te Nijeholtwolde (WSW 150-59)

695. NN Jans Jannes Elles Nijholt

Uit dit huwelijk (wezen in 1696):

i. Jelle Wabes, lidmaat Wolvega c.a. in 1715

ii. Dirckien Wabes (nr. 347)

696. Johannes Nittert (Nutterts), kerkvoogd te Katlijk (1688, 1701 en 1713), wonende te Katlijk in
1682, 1700 en 1728, tr. voor 15-11-1679 (SCO 78-505)

697. Aaltien Keimpes, tr. (1) Sijbe Euckes (zn v. Eucke Piers en Jets Bruchts, zie nrs 3084 en
3085)

Uit dit huwelijk: Keimpe Johannes (nr. 348), Trijntje Johannes tr. Foppe Lyckles, huisman te
Katlijk, gebr. Katlijk SC22 in 1728 (eignr. Johannes Nitterts en Saake Roels), overl. 1746, dr.
Geiske Foppes (geb. ca 1724)

698. Hans Tjeerds, won. Gorredijk (1699) en Nieuwehorne (1704), dorpsrechter en bijzitter, overl.
tussen 1721 en 1728, tr. voor 1699

699. Monst Hessels, overl. na 1728 (bijzitterske te Nieuwehorne)

Uit dit huwelijk: Tjeerd Hanses, Antje Hanses en Martjen Hanses (nr. 349)

700. Geert Dirks, lidmaat Terband 1692, diaken Ger. Gem. Aengwirden 1696, tr. (1) Antje Rintjes
voor 1682, tr. (2) ca 1686

701. Wytske Sierds, zr. van Pieter Sierds, mr. kleermaker in Kortezwaag (overl. voor 7-4-1714;
OPS 100-99)

Uit eerste huwelijk, ged. Tjalleberd: (i) Antje Geerts (1682) tr. ca 1708 Hessel Johannes, (ii) Anne
Geerts (1685)

Uit tweede huwelijk, ged. Terband/Tjalleberd: Fook Geerts (1687/1701) tr. Langezwaag 1728 Anne
Piers uit Langezwaag (kind. Pier Annes, Wytske Annes en Geert Annes), Sierd Geerts (1689; nr.
350), Heert Geerts (1692; bleef vrijgezel), Dirk Geerts (1697) en Geertje Geerts (1703; jong
overl.)
702. Jan Luitjes, won. Nieuweschoot, samen met broer Tjeerd en zuster Rixt Luitjes erfgenaam van
w: dorpsrechter Jan Sakes te Mildam tr. Akke Jans (zr van Jeltje Jans, de tweede vrouw van Eeuw
Berends -zie nr 478-); dorpsrechter Jan Sakes is een zoon van Sake Jans en Trijntje Pieters (zie
nrs. 1406/1407) en kl. zn. van Jan Hanses en Fed Egberts), tr. voor 11-7-1694 (SCO 125, fiche 3,
5de rij)

703. Gaabke Pieters

Kinderen (geb. Nieuweschoot): Hiltje Jans (nr. 351), Pieter Jans (1699), Yke Jans (1700), Luitje
Jans (1703), Jacob Jans (1716)

712. Derk Jans, ged. Hasselt 29-3-1666, j.m. in ’t Zwarte Waters Klooster, huisman, tr. Hasselt 8-
9-1695

713. Aaltien Beerends, geb. te Streukel, ged. Hasselt 8-6-1656, tr. (1) Hasselt 10-3-1675 Albert
Seijne uit De Velde

Uit dit huwelijk, ged. Hasselt: Jan (nr. 356), Albert, Geertjen

714. Jan Jansen, afkomstig van Berkum, huisman, tr. Hasselt 16-4-1690

715. Remmeltien Jans, ged. Hasselt 2-2-1662, afkomstig van De Velde, otr. (1) Hasselt 13-11-
1683 Berent Egberts uit De Velde

Uit dit huwelijk, ged. Hasselt: Geertje (1692, nr. 357), Mergien (1694), Herpien (1696), Jan Jansen
(1699), Willem (1704)

716. Cornelis Willems, Langenholte, bel. Zwolle 4-1680, overl. voor 1718, br. van Hillegonda
Willems, tr. Zwolle 27-1-1684

717. Grietje Egberts, won. aan de Berkemerbrug in 1682 en te Langenholte in 1683, zr. van Jan
Egberts, tr. (1) Zwolle 26-9-1682 Jan Stevens uit Langenholte, zn. Jan, ged Zwolle 14-10-1684

Uit dit huwelijk:

i. Hilligje Cornelis, ged. Zwolle 22-2-1685

ii. Hendrikje Cornelis, ged. Zwolle 11-7-1686

iii. Willem Cornelis, ged. Zwolle 17-1-1688 (nr. 358)

iv. Egbert Cornelis, ged. Zwolle 27-7-1690, won. Genne, overl. voor 1732, tr. Zwolle 24-4-1718
Gerregien Gerrits

v. Hermen Cornelis, ged. Zwolle 15-1-1693, won. Langenholte, begr. Zwolle 4-12-1732, tr.
Geertruid Hendriks, overl. 1744

vi. Grietien Cornelis, ged. Zwolle 15-3-1696, begr. Windesheim 29-12-1742, tr. Zwolle 3-11-1723
Willem Hendriks Disselhof

718. Lambert Jans Zijlman, j.m. uit de Goltsteege, tr. Zwolle 29-11-1681

719. Grietien Jans Reggers, j.d. bij Dom. Ten Have, won. aan ’t Katerveer in 1709, tr. (2) Zwolle
12-5-1709 Christiaan Gerrits Esselink

Uit dit huwelijk:

i. Fennechien Lamberts, ged. Zwolle 10-1-1682


ii. Janna Lamberts Zijlman, ged. Zwolle 4-11-1687 (nr. 359)

iii. Jan Lamberts, ged. Zwolle 19-8-1688

iv. Gerrit Lamberts, ged. Zwolle 17-8-1690

v. Aleida, ged. Zwolle 10-11-1692

720. Jan Cornelis (Keesz) Post, ged. Zwartsluis 15-8-1661, turfboer, belijdenis Beulake 1695, met
attestatie van Beulake naar Wanneperveen 25-12-1697, overl. ca 1727, tr. voor 1692

721. Geertien Hendriks

Uit dit huwelijk:

i. Trijntjen, ged. Zwartsluis 18-12-1692

ii. Grietjen Jans Post, tr. (1) Zwartsluis 1717 Nettert Klaas (zn van nrs. 1472 en 1473), tr. (2)
Zwartsluis 25-8-1730 Karel Karels Suister

iii. Cees Jans Post, geb. ca 1700, bel. Vollenhove 1723 samen met zijn vrouw Beertje Jans Wint
(dr van nrs. 1444 en 1445), geb. ca 1708; zij kochten in 1726 het erve ‘de Kluitenberg’

iv. Luite (Luijte) Jans Post, De Sandbelt, tr. Zwartsluis 1729 Kornelia Bartelts Pekelharing

v. Hendrik Jans Post (nr. 360)

vi. Jentjen Jans Post, tr. voor 1732 Albert Bartels van Raalte (lidmaten Wanneperveen)

722. Peter (Pieter) Jans Wind (Wint, Van der Winde), belijdenis Wanneperveen 1-10-1712, overl.
na 28-4-1735

723. Lubbegien Jans, de Santbeld, bel. Wanneperveen 1698, erfuiting Stad Vollenhove 28-4-1735,
tr. (1) Lute Hendriks de Lange, kind. Hendrik en Jan Luities de Lange

Uit dit huwelijk (erfgenaam in 1735): Margjen Peters Wint (nr. 361)

724. Hendrik Jacobs, afkomstig van Zelhem, tr. (1) Steenderen 27-2-1681 Tonisken Berends uit
Vorden, dr van Berent op de Hofstee (kind. Berent, Teunis en Harmannus Santbergen; allen
overleden te Vollenhove), tr. (2) Steenderen 15-4-1694

725. Marijke Jurriensen, afkomstig van Zelhem, lidmaat Steenderen winter 1694/1695 met
attestatie van Hummel

Uit dit huwelijk:

i. Jurrien, geb. op de Schiphorst te Toldijk, ged. Steenderen 3-9-1695 (nr. 362)

ii. Hendrik Hendriks (van) Santbergen, geb. op de Schiphorst te Toldijk, ged. Steenderen 5-12-
1697, tr. (1) Schoutambt Vollenhove 17-5-1736 Aagje Egberts, tr. (2) Schoutambt Vollenhove 30-
11-1742 Agnes Boldewijns

726. Teunis Teunisz Duijvendans, geb. Nijbroek, broer van Gerbrich, wonende i.d. Kleijne Leeuwte
vanaf ca 1708, overl. 3-1750, tr. (3) ca 1737 Grietje Harms, tr. (2) ca 1732 Klaasje Klaas Borgers,
otr. (1) Terwolde 29-11-1704, tr. Nijbroek 12-1705

727. Fenneken (Femmigje, Femmetje) Jans, afkomstig van Terwolde


Uit het eerste huwelijk:

i. Anna (Annigje) Teunis Duijvendans, geb. op boerderij Den Duijvendans te Nijbroek (iets ten
westen van Terwolde), ged. Terwolde 13-4-1705, tr. ca 1725 Dirk Hermans Rhun

ii. Hendrik Teunis Duijvendans, ged. Terwolde 20-8-1707, won. De Leeuwte en ‘t Klooster, overl.
Ambt Vollenhove 13-11-1762, tr. ca 1734 Janna Lamberts van Elen

iii. Jan Teunis Duijvendans, geb. tussen 1704 en 1709, won. De Leeuwte, tr. (1) ca 1731 Metje
Jans, tr. (2) ca 1736 Rikse Roelofs

iv. Teunis, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 10-11-1709, jong overl.

v. Jantje Teunis Duijvendans, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 7-2-1712 (nr. 363)

vi. Harmtjen (Hermina) Teunis Duijvendans, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 16-9-1714, tr. (1)
Gerrit Jan Bos, tr. (2) Hendrik Lamberts van der Brink (zn v. nrs. 732 en 733)

vii. Engeltje Teunis Duijvendans, geb. De Leeuwte, ged. Vollenhove 13-3-1718, tr. (1) Beulake 13-
12-1741 Geugje Wychers (nr. 866), tr. (2) Giethoorn 11-4-1756 Timen Jans Akkerman

728. =724 (Hendrik Jacobs)

729. =725 (Marijke Jurriensen)

730. =726=734 (Teunis Teunisz Duijvendans)

731. =727=735 (Fenneken Jans)

732. Lambert Hermans (Hermens, Harmens), afkomstig van Hattem volgens onderstaande bron,
wonende 1722 te Wendelo in de Leeuwte bij Vollenhove, overl. na 1734, tr. (2) Vollenhove ca 1727
Bliegjen Klaasen, tr. (1) Vollenhove 14-3-1721 (bron: eerste uitgave boek “Het Vollenhoofs
geslacht Van der Linde”)

733. Jantje Sijmens Otten, ged. Vollenhove 15-1-1682, lidmaat Vollenhove 4-4-1705, tr. (1) Jan
Berents Guiking

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik, ged. Vollenhove 11-1-1722 (nr. 366)

ii. Aaltjen, ged. Vollenhove 25-5-1724

734. =726=730 (Teunis Teunisz Duijvendans)

735. =727=731 (Fenneken Jans)

736. Albert Claas Meilof (Meiloffs), ged. Beulake 24-2-1675, turfboer, wonende in de Ronduite te
Wanneperveen vanaf ca 1705, overl. voor 1732, tr. (2) Beulake 24-10-1716 Grietien Herms
(Harmens), tr. (1) Beulake 26-12-1704

737. Neeltje Jans, bel. Wanneperveen 1709, overl. voor 1716.

Uit dit huwelijk:

i. Jan Alberts, ged. Beulake 20-12-1705


ii. Cornelis Alberts (nr. 368)

738. Harmen Visscher

740. Pieter Rinkes (Rienks), won. Warns, gezin 5 pers. in 1744, binnenschipper in 1749 (gezin 3
volw.), tr. Warns 19-3-1713

741. Reinske Sibles, Warns

Uit dit huwelijk: Sible Pieters (nr. 370)

742. Harmen Jans, ged. Molkwerum 1-6-1683, tr. Warns 13-2-1707

743. Aag Yglis, ged. Warns 27-1-1684

Uit dit huwelijk: Symen Harmens (nr. 371)

752. Berend Peters Spitse (Spitze), ged. Oldemarkt 6-10-1661

753. Jeltjen Roelofs (doopgetuige te Oldemarkt in 1713)

Uit dit huwelijk:

i. Anneghien, ged. Oldemarkt 9-1-1687 (vader Berent van Westert; get. bestemdr. Fedde), jong
overl.

ii. Peter, ged. Oldemarkt 24-7-1688 (nr. 376)

iii. Wijcher, ged. Oldemarkt 17-1-1692, jong overl. (get. bestemdr. Fedde Bartels, vrouw van
Roelof Besembinder in 1671 en 1692)

iv. Wijcher, ged. Oldemarkt 4-8-1695

v. Annigjen, ged. Oldemarkt 10-9-1703

760. Lebbert Wijben, bel. Steenwijkerwold 1665, tr. (1) Steenwijkerwold 1657 een j.d., tr. (2)
Steenwijkerwold 17-3-1678

761. Geertien Theunis, overl. Steenwijkerwold na 1723, tr. (1) Steenwijk 1663 Jan Jochems

Uit dit huwelijk: Swantien Lebberts (ged. Steenwijkerwold 1681) en Geert Lebberts (nr. 380)

762. Hanne Jans

Kinderen (ged. Vledder): Hillechien Hannes (1690; nr. 381), N. Hannes (zn., 1692), Frouckjen
Hannes (1695), Rensien Hannes (1697), Lambert Hannes (1699)

768. Jallert Tjeerds, overl. voor 5-6-1684 (OPS 23-60)

769. Giel N., overl. na 1685 (OPS 23-111)

Uit dit huwelijk: Eeuwkje Jallerts (nr. 777), Tjeerd Jallerts (nr. 384) en Trijntje Jallerts (tr. Albert
Bruins uit Lippenhuizen)

770. Ate Ottes, geb. Lippenhuizen ca 1635, doopsgezind, boer te Lippenhuizen, meijer
Lippenhuizen nr. 33 (de “kerkeplaats”) in 1698, overl. voor 19-12-1705, tr. (2) ca 1682 Auk
Tiebbes, wed. van Tieerdt Sijdtses (OPS 115-63), overl. voor 19-12-1705, tr. (1)
Langezwaag/Kortezwaag 20-3-1666

771. Sietske Ynses, geb. Langezwaag ca 1640, overl. voor 1683

Uit het eerste huwelijk: Sietske Ates, geb. ca 1667 (nr 385); uit het tweede huwelijk: Otte Ates
(geb. 1683) tr. Antje Walles, Atie Ates (geb. 1685) tr. Lolke Sijtses, Douwe Ates (overl. 1738) tr.
Waab Walters (overl. 1738) en Hans Ates [Sietske, Otte en Douwe Ates waren lidmaten van de
Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen]

772. Ype Ubles, Luxwoude, overl. Lippenhuizen voor 1676, tr. Luinjeberd 6-5-1666

773. Hiltje Joukes, Tjalleberd, wonende te Kortezwaag in 1676 en te Lippenhuizen in 1682, overl.
Terwispel voor 2-9-1687 (doodskist betaald; OPS 75-810), tr. (2) 20-2-1676 Binne Ates uit
Kortezwaag (zoon Ate Binnes overl. voor sept. 1694), tr. (3) Gerecht Opsterland 4-9-1682 Pieter
Bienses, Terwispel, wednr. Wyb Sietses

Uit eerste huwelijk: Ate Ypes (nr. 386) en Sierd Ypes (OPS 75-810)

774. =776 (Jeen Rinses)

775. =777 (Eeuwkje Jallerts)

776. Jeen Rinses (Rintses), geb. Terwispel ca 1650, boer, gebr. Lippenhuizen SC 28 in 1698, overl.
tussen 1708 en 1714

777. Eeuwkje Jallerts, gebr. Terwispel SC 11 in 1718, in 1714 één van de borgen voor haar zoon
Jaldert Jeens en zijn vrouw Jinke Feddes, overl. tussen 1718 en 1728

Uit dit huwelijk: Wietske Jeens (nr. 387), Jallert Jeens (nr. 388) en Rinse Jeens

778. Fedde Lieuwes, overl. tussen 1698 en 1713, gebr. Lippenhuizen SC 41 in 1698

Kinderen: Lieuwe Feddes (zie nr. 387), Jinke Feddes (nr. 389) en Auckje Feddes tr. Langezwaag
1697 Sjoerd Oedses

782. Brandtje (Hillebrandt) Klazes, geb. Surhuisterveen, wonende te Noorderdrachten en


Rottevalle, veenbaas, overl. Rottevalle ca 1718, tr. voor 1692

783. Maaike Jans

Uit dit huwelijk: Klaas Brands, ged. Surhuisterveen 29-6-1692 tr. Surhuisterveen 1719 Fokel Jilles;
Petronella (Pietje) Brands, ged. Surhuisterveen 21-10-1694 (nr. 391); Taeke Brands,
terechtgesteld te Leeuwarden in 1745, tr. Surhuisterveen 1723 Fetje Sierds; Tjipke Brands, tr.
Surhuisterveen 23-2-1721 Sydse Edses; Aatje Brands, tr. Surhuisterveen 29-7-1731 Liebbe Tijses

784. Pier Martens Madhuizen (Pierrius Martijns Madhusius), afkomstig uit Gorredijk, eignr.
Terwispel SC12 in 1698, landbouwer en glasmaker, overl. voor 1718, tr. (1) Kortezwaag 24-7-1667
Antje Walters uit Lippenhuizen, overl. voor 1682, tr. (2)

785. Antje Wiegers

Uit het eerste huwelijk:

i. Wybe Piers Madhuizen, won. Lippenhuizen, glasmaker en bijzitter Opsterland, overl. na 30-5-
1747, tr. Bontje Girbes, overl. 1747, geen kind.

ii. Sjoukje Piers, ged. Kortezwaag 14-6-1668


iii. Marten Piers, ged. Kortezwaag 11-12-1670

iv. Wietse Piers, gebr. Langezwaag SC 14 in 1738, zn Pier Wietses Madhuizen tr. Corneliske
Hanses (zie nrs. 448/449)

Uit het tweede huwelijk:

v. Gjalt Piers Madhuizen (nr. 392)

vi. Jan Piers Madhuizen, mr. smid te Oldeboorn, tr. Oldeboorn-Nes 13-9-1711 Trijntje Sweitses uit
Noorderdrachten, kind. ged. Oldeboorn-Nes: Janke (1718/1728) en Antje (1722)

786. Gurbe Oedses (Girbe Oedses), boer, eignr. en gebr. van 1/3 Lippenhuizen SC 3 in 1698,
overl. tussen 1718 en 1728

787. Jeltje Sierds, overl. na 1718

Uit dit huwelijk: Oeds Girbes tr. Hiltie Sijtses, Fokje Girbes (nr. 393), Trijntje Girbes tr. Teije
Wobbes, Saapke Girbes tr. Cornelis Folkerts, Alle Girbes tr. Tjaltje Sjoerds, Sjoerd Girbes tr. Griet
Andries, Bontje Girbes tr. Wybe Piers Madhuizen (zie nrs 784 en 785)

788. Freerk Hendriks, Kortezwaag, won. Nijehorne 1669 (OPS 69-42/fiche 2; zwager van Trijn
Roelofs, wed. Folckert Baukes), tr. (2) Langezwaag 16-4-1665 Antje Roels uit Kortezwaag, tr. (1)
Langezwaag 17-8-1662

789. Liesbeth Berends, Langezwaag, overl. ca 1664

Uit dit huwelijk: (i) Hendrik Freerks, ged. Langezwaag 20-9-1663 (nr. 394), (ii) Hiltie Freerks, ged.
Langezwaag 23-10-1665, en (iii) Martsen Freerks, ged. Langezwaag 5-11-1665, won. Oudehorne,
overl. Wijnjeterp 1694, tr. Wijnjeterp 10-1692 Jan Errits uit Wijnjeterp, zn. Errit Jans, geb.
Wijnjeterp 16-12-1694, hij tr. (2) Antje Halbes uit Ureterp, en (iv) Sytske Freerks, won.
Kortezwaag, overl. Langezwaag 18-1-1715, tr. (1) Langezwaag 110-1701 Geert Geerts uit
Terwispel, tr. (2) Langezwaag 15-7-1703 Jouke Ates uit Hemrik

790. Auke Fokkes, overl. voor 13-11-1685 (curator 3 kind. Anne Arjens; zie nrs 1582/1582), tr. ca
1672

791. Ytje Jans, Kortezwaag, overl. na 16-11-1702, tr. (1) Langezwaag/Kortezwaag 9-11-1662 haar
neef Boele Sjoukes uit Langezwaag (wednr. van Antje Ates), tr. (3) Langezwaag/Kortezwaag 10-2-
1684 Reitse Gosses

Uit dit huwelijk: Tjitske, geb. Kortezwaag 1673 (nr. 395); Antje Aukes, geb. Kortezwaag 1675, tr.
Langezwaag/Kortezwaag 16-6-1695 Ids Kornelis uit Kortezwaag; Fokje Aukes, geb. Kortezwaag
1680, tr. Gorredijk 20-3-1701 Rienk Harkes uit Kortezwaag

792. Harmen Gerrits, won. Langezwaag en Gorredijk, tr. (1) Langezwaag 1663 Swaantje Jans uit
Gorredijk, kind. ged. Kortezwaag: Gerrit (1665/1668) en Jan (1672); tr. (3) Langezwaag 1691
Corneliske Jochems uit Gorredijk; tr. (2) Langezwaag 11-10-1674

793. Martien Roelofs, Holtpade, WSW

Uit dit huwelijk: Jan Harmens (ged. Kortezwaag 1675; nr. 396), Jets Harmens (ged. Kortezwaag
1677), Roel Harmens (ged. Kortezwaag 1679), Gerrit Harmens (ged. Kortezwaag 1683/1688) en
Swaantje Harmens (ged. Kortezwaag 1684)

794. Rykele Klazes, schoenlapper, overl. Beetsterzwaag 10-3-1693, lidmaat aldaar 29-7-1677
796. Reitse Harmens, lidmaat Beets 1677, overl. Beetsterzwaag 7-9-1686, tr. (2) voor 1681
Freerkje Martens (hertr. Foppe Roelofs), tr. (1) ca 1669

797. Tjitske Siegers, overl. voor 7-9-1681

Uit het eerste huwelijk: Harmen Reitses (nr. 398), Sieger Reitses (jong overl.)

Uit het tweede huwelijk: Auck Reitses (geb. Beetsterzwaag 1684), Tjietske Reitses (geb.
Beetsterzwaag 1686)

798. Sietse Lieppes, timmerman, met zijn vrouw vermeld als lidmaat te Zuiderdrachten (1674) en
Beets (1677), in 1682 bevestigd tot diaken en later tot ouderling te Beetsterzwaag, overl.
Beetsterzwaag 4-10-1707, tr. Buitenpost 1-6-1662

799. Antje Errits, overl. na 1707

Uit dit huwelijk: Rinske Sietses (nr. 399); Sijts Sietses (ged. Drachten 1676); Tiert Sietses (ged.
Beetsterzwaag 1682); Lieppe Sytses, boer te Beetsterzwaag in 1698 (gebr. SC 9 en SC 10) en
Beets (gebr. SC 13 in 1728), tr. voor 1697 Froukje Koenes/Tjeerds (kind. Tjeerd, Roelof, Geeske
en Sytse Lieppes)

800. Sicke Sytses, broer van Jan Sytses (overl. voor 21-11-1681; OPS 72-395), gebruiker van een
halve molen te Lippenhuizen in 1671 (eignr. Jacob Jans wesen; OPS 71-45), kocht in 1672 een
huisinge en gortmolen van Popck Girbedr, molenaar en boer te Lippenhuizen in 1698 (1/2
gebruiker Lippenhuizen SC 22), eignr. 1/4 Lippenhuizen SC 22, 1/6 Lippenhuizen SC 32 en 1/12
Wijnjeterp SC 30+31 in 1698, overl. voor 12-7-1706

801. Sytske Lieuwes, overl. voor 12-7-1706, tr. (1) Jelcke Geuckes (Jelke Geeukes), schoenmaker,
dr. Sjoukje Jelkes, vernoemd naar grootmoeder Siouck Lycles, weduwe van Geeuke Jelkes, mr.
schoenmaker te Beetsterzwaag (OPS 72-133; 11-7-1681) en zn. Lieuwe Jelkes

Kinderen uit dit huwelijk: Folckert Sickes (nr. 400), Jacob Sickes (molenaar te Lippenhuizen, tr.
Ytie Dircx), Romck Sickes (tr. Uijlcke Annes) en Sytse Sickes (molenaar te Beetsterzwaag, tr. Antie
Sytses)

802. Wybe Annes, boer te Lippenhuizen in 1698 (1/7 eignr. Lippenhuizen SC 6)

803. Foock Folckerts

Uit dit huwelijk (OPS 102-740; 1738): Anne Wybes (overl. voor 4-3-1738), Wytske Wybes, Joukjen
Wybes (nr. 401)

808. Geert Tieerts, ged. Heerenveen 7-1-1649, tr. (1) Heerenveen 29-1-1671 Teuntje Hendriks uit
Heerenveen, tr. (3) Heerenveen 7-7-1710 Geeske Kornelis uit Lemmer, tr. (2) Heerenveen 23-1-
1676

809. Lysbeth Goitiens, won. Heerenveen in 1676

Uit dit huwelijk:

i. Goitien Geerts, ged. Heerenveen 1677 (nr. 404)

ii. Teuntje Geerts, ged. Heerenveen 1679

iii. Andries Geerts, ged. Heerenveen 1684, koopman te Heerenveen, tr. Heerenveen 26-1-1710
Joukjen Jans uit Heerenveen

iv. Dedde Geerts, ged. Heerenveen 1684, tr. Heerenveen 1715 Tetje Yppes van Holwerd
v. Tjeerd Geerts, otr. Heerenveen 14-12-1712 Antie Johannes uit De Knijpe; uit dit huwelijk (ged.
Heerenveen): Geert (1712/1724), Elske (1716) en Lijsbeth (1721)

vi. Gerbrig Geerts, won. in de Knijpe in 1744

vii. Trijntje Geerts, tr. Wolvega 1710 Mr. Johannes Nicolai Kleyenburg uit Wolvega

viii. Lysbet Geerts

816. Jan Wiemers (Wijmerts), won. Drachten 1674 en Ureterp 1685 (lidmaat), overl. voor 10-6-
1706 (OPS 100-609), tr. Drachten 25-11-1674

817. Trijntje Engberts, won. Drachten 1674, lidmaat Ureterp 1685, Geertje Sybes was een tante
van haar (zie nrs 6568/6569)

Uit dit huwelijk: Engbert Jans, Wijmer Jans (nr. 408), Sieger Jans (geb. Ureterp, ged. Wijnjeterp
c.a. 1686/1688)

818. Dieuw (Dieu) Tijs (Thijsses, Thijssen), belijdenis Marum 3-6-1677, won. Frieschepalen 1685,
tr. Marum 21-3-1675

819. Wytske Eelckes, belijdenis Marum 3-6-1677

Uit dit huwelijk: Oene Dieuws, Iwe Dieuws, Trijntje Dieuws (nr. 409), Thijs Dieuws, Fokje Dieuws
en Fokke Dieuws

820. Wytse Ritsers, geb. Opeinde 1669, boer te Ureterp, overl. na 1749, tr. Opeinde 23-1-1698

821. Aeth Sybes, Ureterp, ¼ eignr. Ureterp SC6 in 1698, overl. ca 1716

Uit dit huwelijk (geb. Ureterp, ged. Wijnjeterp c.a.): Ritsert (1699), Sybe (1702; nr. 410), Aaltje
(1704), Liebbe (1706), Antje (1709/1713)

824. Jacob Joukes, geb. voor 11-4-1668, wonende te Joure in 1691, lidmaat DGZ het Oude Huis te
Joure 1706, overl. Joure 27-9-1714, tr. Joure 23-3-1691

825. Idske Piebes uit Joure, lidmaat DGZ het Oude Huis te Joure 1706, overl. Joure 1739

Uit dit huwelijk (SCO 130-2):

i. Jan Jacobs Glas, tr. Joure 10-4-1718 Leentje Willems uit Joure, o.a. dr. Rikstje

ii. Rienk Jacobs Glas (nr. 412)

iii. Trijntje Jacobs Glas, tr. Joure 12-5-1726 Watse Willems uit Workum, arbeider te Joure in 1749
(gezin 4 volw.), hertr. Joure 18-5-1734 Antje Harmens

826. Luitjen Meines, Joure, belijdenis DGZ het Oude Huis te Joure 1708, won. Joure, tr. Gerecht
Haskerland 30-1-1699

827. Trijntje Teunis, Joure, belijdenis DGZ het Oude Huis te Joure 1708, overl. Joure 1742

Uit dit huwelijk: Meine Luitjens tr. Joure 1731 Trijntje Gerrits (hij lidmaat DGZ het Oude Huis te
Joure 1732), Dieuwke Luitjens (nr. 413), Tiet Luitjens (lidmaat DGZ het Oude Huis te Joure 1730)

828. Willem Hillebrands, uit Hardegarijp, belijdenis Drachten 17-12-1680, won. Drachten en
Noorderdrachten, in 1702 aldaar bevestigd als ouderling, tr. Garijp 25-8-1672
829. Antje Wytses, ged. Garijp 2-2-1652, belijdenis Drachten 17-12-1680

Uit dit huwelijk:

i. Hillebrand Willems, ged. Drachten 1676, mr. uurwerkmaker te Gorredijk in 1744, tr. Sijcke
Teeckes, zij hadden in 1744 een schuld aan Magdalena Inia (weduwe van Yde Jans, zie nrs. 830 en
831)

ii. Wytze Willems van der Ferff, ged. Drachten 1680, schoolmeester en organist, tr. Leeuwarden
1700 Margarieta Roberts uit Leeuwarden, won. Britswerd in 1700 en te IJlst tussen 1704 en 1717
(o.a. dochter Anna), verhuisde in 1717 van Drachten naar Leeuwarden, won. Huizum vanaf 1721

iii. Sicke Willems, ged. Drachten 1682 (nr. 414)

iv. Claes Willems, ged. Drachten 1685, schoolmeester en organist, tr. Minnertsga 1706 Antje Jans
(o.a. zoon Hillebrand Klases)

v. Dirkjen Willems, ged. Drachten 1688

vi. Rinnert Willems, ged. Drachten 1689

vii. Jan Willems, ged. Drachten 1690

viii. Bontje Willems, ged. Drachten 1693, tr. Drachten 1713 Hindrik Kaspers

830. Atso Hermanus Inia, ged. Harlingen 18-1-1648, student te Franeker vanaf 1666, dominee te
Tietjerk-Suawoude (1676-1691), overl. Suawoude 1691, tr. Dokkum 21-12-1671

831. Cornelia Augustinus van Riskinga (van Ris), won. op ‘t Coudall ten noorden van de Martinikerk
te Franeker bij haar huwelijk in 1671, verhuisde naar Drachten in 1699 (N.B. Van Riskinga is een
niet bestaand geslacht, moet zijn: Heinema, zie nr. 1662)

Uit dit huwelijk:

i. Hermanus Atzos Inia, ged. Dokkum 8-9-1672, overl. Suwâld 1752, tr. (1) voor 1695 Romkjen
Popkes uit Tietjerk, dr. van Popke Sybes en Tjitske Doedes, tr. (2) Suawoude-Tietjerk 2-2-1710
Pietje Wobbes

ii. Elizabeth Atzos Inia, ged. Dokkum 15-3-1674, overl. Boornbergum 5-7-1748, tr. (1)
Boornbergum 12-3-1699 Goitze Halbes uit Boornbergum, tr. (2) Rottevalle 26-4-1733 Linse
Harmens uit Rottevalle

iii. Magdalena Atzos Inia, ged. Suawoude 17-9-1679, won. Drachten en Gorredijk, overl. na 1749,
tr. Drachten 21-6-1696 Yde Jans uit Drachten, o.m. dr. Tjamke Ydes (ged. Drachten 1703) tr. ca
1730 Ruurd Folckerts (wednr. van Antie Roels), won. Gorredijk, dr. Tietske Ruurds (geb. ca 1732)
tr. Gorredijk 1756 Linse Ruurds

iv. Aukjen Atzos Inia, ged. Suawoude 13-2-1681 (nr. 415)

v. Rebekka Atzos Inia, ged. Suawoude 8-4-1683, won. Bakkeveen, begr. Gorredijk 11-5-1748, tr.
Wijnjeterp januari 1710 Hendrik Jouwerts uit Bakkeveen

vi. Augustinus Atzos Inia, ged. Suawoude 16-5-1686, won. Boornbergum, overl. Boornbergum 22-
2-1768, tr. (1) Boornbergum 23-2-1710 Sjoukjen Sytses uit Boornbergum, tr. (2) Kortehemmen
21-3-1734 Minke Berents, tr. (3) Boornbergum 17-10-1750 Trijntje Jelles uit Boornbergum

vii. Johannes Atzos Inia, ged. Suawoude 25-11-1688, won. St. Anna ter Muiden (dominee) en
Utrecht, overl. Utrecht 4-10-1768, tr. Groede 25-8-1740 Anna Stevens, zn. Johannes Johannes
Inia, overl. Amsterdam 10-4-1781
832. Jan van Zwollen (Jan van Swol), overl. voor 17-7-1710 (WSW Recesboeken 26-56; zaak
m.b.t. eventuele minderjarigheid van curator Anders Jacobs uit Oldetrijne), tr. ca 1703

833. Hendrikje Hendriks, zij was 27-28 jaar oud in 1704; HCO 80.1-18), tappersche op de Blauwe
Hand, overl. Wanneperveen Westerkluft na 1728 (Hoofdgeld Wanneperveen 1723, wed. Jan van
Zwollen, 3 hoofden; Vuurstedengeld Wanneperveen 1728, wed. Jan van Zwollen;)

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik Jans van Swol (nr. 416)

ii. Stijntje Jans van Zwol, tr. Jannes Werners, wonende te Wanneperveen nr. 208 in 1751;
kinderen: Grietje, Hendrikje, Hendrik en Gerrit Jannes

834. Hendrik N.

Kinderen:

i. Luite Hendriks Muis (Mus), neef van Albert Timens Nooij, wonende te Barsbeek en op de De
Kluitenberg bij Vollenhove, tr. Grietje Hermans; kinderen gedoopt te Vollenhove: Metje (1732),
Hermtje (1735), Aaltje (1740), Herman (1742) en Hendrik (1745)

ii. Jentje Hendriks Muis (nr. 417)

836. Roelof Jaspers Vasten, ged. Beulake 24-4-1682, bel. Beulake 12-1701, overl. 13-12-1720,
wonende te Ronduite bij Wanneperveen, tr. Beulake 27-9-1700

837. Geertje Jans Lock, geb. Ronduite, Wanneperveen, ged. Beulake 10-12-1677, bel. Beulake 12-
1701

Uit dit huwelijk, geb. te Beulake: Jan (1700), Jacob (1702; nr. 418), Grietje (1705), Willemtie
(1707; tr. Giethoorn 1730 Jan Paulus Akkerman), Harmen (1710), Tijmen (overl. na 1718)

838. Jan Martens Otter, ged. Beulake 28-10-1679, bel. Beulake 1701, tr. (2) Beulake 2-1710 Aaltje
Everts, tr. (1) Beulake 16-4-1701

839. Geertien Jans, afkomstig uit Wanneperveen, overl. Beulake voor 1710

Uit dit huwelijk, geb. te Beulake: Marten (1702), Tijsje (ca 1705; tr. Giethoorn 1730 Timen Jans
Haxe), Aaltje (1707; nr. 419)

840. =388 (Jaldert Jeens)

841. =389 (Jinke Feddes)

842. =390 (Feitse Roelofs)

843. =391 (Piertje Brands)

844. Jouke Roels (Roelofs), geb. De Pein 1685, verveender en boer, won. op ’t Zwartveen onder
Opeinde (sobere boer in 1749), tr. (2) Opeinde 1718 Antje Joukes uit Zwartveen, tr. (1)
Oostermeer 21-3-1706

845. Folcku Karstes (Carstes), geb. Rottevalle 1683, overl. 1718

Uit dit huwelijk: Jochem Joukes (nr. 422), Hincke Joukes (ged. Oudega 1706), Carst Joukes (ged.
Oudega 1709), Jouck Joukes (1711), Aaltje Joukes (1713), Roel Joukes (1716) en Melle Joukes
(1718)
846. Jelle Fookes, De Knijpe, tr. voor 4-9-1710

847. Grietje Jans (beide lidmaten Drachten, ingekomen van de Knijpe)

Uit dit huwelijk: Wytske Jelles (nr. 423)

848. Jan Jans Haxe, wonende Op de Oevers te Jonen bij Dwarsgracht (Giethoorn), kooiker, tr. (2)
Giethoorn 23-9-1708 Lammegien Volkens, tr. (1) ca 1680

849. Wilmpje (Willemtje) Jacobs

Uit dit huwelijk: Jan (geb. Giethoorn 1684), Luite (lidmaat NHG Giethoorn 1712), Timen (ged.
Giethoorn 1690) en Jacob (nr. 424)

850. Bartelt (Bertelt) Gerrits Huisman, belijdenis Wanneperveen 15-4-1688

851. Coopien Jacobs (Jans), belijdenis Wanneperveen 9-4-1699, met attestatie van Wanneperveen
naar Beulake 7-1729

Uit dit huwelijk: Grietjen (1696), Gerrit (ca 1698) en Geesien (1700, nr. 425)

852. Teunis Jans Dragt, wonende te Beulake, tr. Beulake 9-5-1680

853. Jantien Jans, tr. (1) Beulake 25-1-1672 Pieter Sanders Sok, wednr van Grietie Pieters Boers;
uit haar eerste huwelijk: Cornelis (ged. Beulake 1675), Claessien (ged. Beulake 1678), Jan Pieters
tr. Neeltjen Pieters (dr van Pieter Philips en Aaltje Geerts, ged. Beulake 1672)

Uit dit huwelijk: Jan, ged. Beulake 1682/1687/1688 (nr. 426)

854. Sander Jacobs Sok, ged. Vollenhove 2-1-1659, bel. Beulake 1692, wonende te Beulake tot ca
1690 en daarna te Wanneperveen, tr. voor 1682

855. Mensje Simons Groenewegen, ged. Wilsveen 12-9-1660

Uit dit huwelijk (ged. Beulake): Hendrikje (1682), Sijmen (1685), Jacob (1687/1689), Geertje
(1692; nr. 427), Grietien (1695), Pieter (1700), Arijen (1704)

864. Beene Jans Krikke, geb. Giethoorn ca 1696, visser, doopsgezind, overl. Giethoorn 1-12-1785,
tr. (2) Giethoorn 24-11-1751 Grietje Luijten Haxe, tr. (1) Giethoorn 24-6-1725

865. Jacobjen Jacobs Ecker, geb. Muggenbeet 1704, ged. Blokzijl 9-11-1704, overl. Giethoorn 1-1-
1748

866. Geugje (Geuchien) Wychers (Wiggers), ged. Beulake 11-6-1692, overl. Beulake tussen 1749
en 1756, tr. (2) Beulake 13-12-1741 Engeltje Teunis Doevendans (dr v. nrs. 726 en 727), tr. (1)
Beulake 2-11-1720

867. Hendrickien Roelofs, Koekange, overl. voor 1741

Uit dit huwelijk (ged. Beulake): Froukien Geugies (1721; jong overl.), Roelof Geugjes (1722),
Jantje Geugjes (1724; nr. 433), Froukje Geugjes (1729; tr. Beulake 1750 Jan Hendriks Ziel uit
Vollenhove), Wijcher Geugjes (1731; overl. voor 1742)

868. Jochem Tomas (Tonen), geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 1682, wonende te Zuidveen, tr.
Steenwijk 31-1-1706

869. Jantjen (Janna) Mast, geb. in ‘t Verlaat, ged. Steenwijk 1686


Uit dit huwelijk: Jacob (1708), Sjoukje (1711), ? (1715), Koop (1716; nr. 434), ? (1718), Jochem
(1722); zoon Thomas (Thoone) Jochems Mast tr. Giethoorn 1748 Marchje Jans Beertjes (Smand)

870. Jacob Herms Roose (Rose), dominee Giethoorn DG-zuid, overl. na 1748, tr. Giethoorn 14-7-
1715

871. Femmegien Willems, j.d. Giethoorn, overl. na 1748

Uit dit huwelijk: Marikje (geb. 1718), Mergien (ged. 1734), Herm (ged. 1736), Aeltien (ged. 1742;
nr. 435), Albert (ged. 1742) en Wicher

872. Jacob Peeters (Pieters), geb. ca 1695, gebr. Boijl SC23 in 1728 (eignr. schoonvader Freerk
Martens Hofman), boer te Boijl nr. 10 in 1749 (gezin 4 volw. en 2 kind.), overl. Boijl 1755, tr. (1)
voor 1728

873. Roelofje Freerks, geb. ca 1695, overl. Boijl 1742.

Uit dit huwelijk:

i. Pieter Jacobs, geb. voor 1728, hoofdbewoner van Boijl nr. 10 vanaf 1756, vertrokken naar
Bakkeveen in 1760, tr. Noordwolde-Boijl 9-7-1752 Antjen Alberts uit Makkinga

ii. Antjen Jacobs, geb. voor 1728, tr. Noordwolde-Boijl 30-4-1752 Jan Geerts uit Boijl

iii. Freedsch, ged. Noordwolde-Boijl 14-10-1731, jong overl.

iv. Freerk Jacobs Meester (Beul, Oosterkamp), ged. Noordwolde-Boijl 13-9-1733, schoolmeester te
Jonen en Dwarsgracht, tr. Giethoorn 8-2-1756 Cornelisje Berends Mink

v. Roelof Jacobs Meester, ged. Noordwolde-Boijl 26-3-1736 (nr. 436)

vi. Femmigje Jacobs, ged. Noordwolde-Boijl 30-3-1739

874. Hendrik Jans van Helder (Helden, Helderen), van Zuidveen, overl. Giethoorn 14-7-1745, tr.
Steenwijk 15-4-1736

875. Jantje Harmens Toering, wonende te Zuidveen in 1736, bel. Giethoorn 18-4-1737, met
attestatie van Giethoorn naar Haskerhorne in 1763

Uit dit huwelijk:

i. Geesje Hendriks van Helden, ged. Giethoorn 5-5-1737

ii. Marchje Hendriks van Helden, ged. Giethoorn 7-9-1738, overl. Giethoorn 7-6-1749
(kinderpokken)

iii. Aaltje Hendriks van Helden, ged. Giethoorn 11-9-1740, overl. Giethoorn 31-5-1752
(kinderpokken)

iv. Femmigje Jan van helden, ged. Giethoorn 7-10-1742, overl. Giethoorn 11-7-1744
(kinderpokken)

v. Marchje Hendriks van Helden, ged. Giethoorn 26-12-1745

876. Hylke Bouwes, arbeider en boer te Lippenhuizen (gezin 2 volw. en 2 kind. in 1749), gebr.
Lippenhuizen SC 37 in 1728, tr. voor 30-5-1722 (OPS 101-5)

877. Sytske Folkerts, overl. Lippenhuizen 1782


Uit dit huwelijk:

i. Tjitske Hylkes, overl. Oudega 1794, tr. ca 1749 Allardus Hendriks Feenstra, geb.
Zuiderdrachten 1712, zn van Hendrik Ates en Tjitske Allardus, veenbaas, koopman en veerschipper
te Oudega, tr. (1) Drachten 3-4-1746 Sjoukje Rienks uit Noorderdrachten

ii. Folkert Hylkes Bouwma (nr. 438)

iii. Bouwe Hylkes van der Meulen, geb. Lippenhuizen 1750, won. Oudega, Drogeham en Bergum,
koopman, molenaar, meesterbakker en kerkvoogd, overl. Bergum 13-7-1819, tr. Oudega 1773
Trijntje Jacobs, geb. Drogeham 1748 en overl. Drogeham 1811

iv. Joukje Hylkes, geb. Lippenhuizen ca 1739, overl. Benedenknijpe 1819, tr. voor 1768 Hendrik
Klazes Bakker (overl. Benedenknijpe 1820)

878. Gerrit Cornelis, huisman te Nieuwehorne in 1749, ged. op bel. DGZ Heerenveen-Bovenknijpe
1738, tr. voor 29-1-1721 (SCO 128-4)

879. Lampkje Piers, ged. op bel. DGZ Heerenveen-Bovenknijpe 1738

Uit dit huwelijk: Cornelis Gerrits, Wytske Gerrits, Pier Gerrits en Antje Gerrits (nr. 439)

884. Albert Jacobs Kloot (Kloo, Cloo, Luiken, Luik, Luk), overl. na 1748, tr. Giethoorn 11-12-1712

885. Jantjen (Jantje) Wychers (Wiegers, Wichers) Kruis (Kroes), overl. na 1748

Uit dit huwelijk:

i. Lummigje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1714, tr. Giethoorn 14-8-1740 Lambert Geerts van
Ootmarsum, ged. Giethoorn 2-9-1694, zn van Geert Lamberts van Ootmarsum alias Twentse Geert

ii. Geesje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1716, tr. Giethoorn 22-4-1736 Harmen Gerrits Dam

iii. Jacob Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1717, tr. Giethoorn 7-4-1748 Grietje Tiemens

iv. Reintje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1719, tr. Giethoorn 15-1-1741 Klaas Harmens Smit

v. Wycher Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1720 (nr. 442)

vi. Femmigje Alberts Kloot, geb. Giethoorn ca 1725, woonde nog bij ouders in 1748

886. Barteld Jans Botter, wonende tussen 1704 en 1725 in het Zuidwoldiger Rot, met att. van
Hoogeveen naar Kolderveen-Dinksterveen 1725, met att. van Kolderveen naar Giethoorn in 1743,
tr. (3) Kolderveen/Giethoorn 1743 Hilligje Hendriks, wed. van Jan Jansen, tr. (2) Marchje Claasen
Seijnen, tr. (1) Hoogeveen 22-10-1702

887. Petertje Pieters Hakum, bel. Hoogeveen 1703, overl. na 1720

Uit dit huwelijk:

i. Peter Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 10-1706

ii. Jan Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 18-11-1711, tr. 1736 Jantien Luigies

iii. Albertje Bartelds Botter, geb. Kolderveen ca 1713

iv. Hendrikien Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 21-3-1715


v. Femmigien Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 14-11-1717, tr. Giethoorn Geert Arents Vrom

vi. Aaltje Bartelds Botter, ged. Hoogeveen 2-6-1720 (nr. 443)

888. Berent te Witbroek, landbouwer, wonende met vrouw in buurtschap Holthuisen bij
Haaksbergen in 1748, tr. NG Haaksbergen 10-6-1703

889. Hendrikje Jans Rouhof (Ruhof), afkomstig van Holthuisen

Uit dit huwelijk:

i. Jan te Witbroek, tr. Haaksbergen 1-3-1733 Jenneke Heetpas, dr van Jan Heetpas, landbouwer
op de Heetpas in Eppenzolder

ii. Arend te Witbroek (nr. 444)

iii. Theodora (Dee) te Witbroek, overl. voor 1744, tr. Delden 11-10-1739 Lambert Suiters uit
Bentelo

iv. Geertje te Witbroek, tr. Haaksbergen 10-5-1744 Carel Minnegal

v. Roelofje te Witbroek, overl. 1779, tr Haaksbergen 30-5-1745 Berend Wissink alias te Witbroek
uit Eppenzolder

vi. Jan te Witbroek, tr. Haaksbergen 17-7-1746 Stina ter Mate te Langelo

vii. Maria te Witbroek

viii. Harmken te Witbroek

890. Hendrik Kloeken, won. Diepenheim, overl. 1706, otr. Neede 2-10-1701, tr. Diepenheim 1701

891. Engele ter Huisstede (Tiesselink, Toetelink), geb. Hengeveld en diende aan het Ensink onder
Diepenheim in 1701, zr. van Hendrikjen ter Huisstede tr. Jan ten Schonevelt en van Hermken ter
Huisstede, (o)tr. (2) Haaksbergen 30-6-1709, RK Goor/Wegdam 7-7-1709 en NH Diepenheim 30-
7-1709 Berend Hendriks Hibben uit Haaksbergen (op de Mors), zn. Hendrik ten Hibben

Uit dit huwelijk:

i. Anna Hendriks Kloeken, geb. ca 1705 (nr. 445)

ii. Hendrik Kloeken, ged. Neede 1-1707, won. Diepenheim in 1748; tr. (1) Neede 23-6-1731
Derckjen Koninghs uit Goor, zn. Jan Kloeken; tr. (2) Neede 17-9-1746 Aaltgen Bruntink, dr Engele
Kloeken (geb. Marktvelde 1746) tr. Jan Vaarhorst, dr Gerritje Kloeken (geb. Markelo 1748), dr
Derksen Kloeken (geb. Neede 1750) tr. Neede 1777 Jan Hendrik Sprenkelder

892. Marten Thomas, won. te Tweelo bij Ruinerwold, overl. Tweelo 1780 (begr. Ruinderwold)

893. Trijntje Beerents, overl. Tweelo 1774 (begr. Ruinerwold), tr. (1) Berend Jans van Tweelo, zn
Roelof Berends, ged. Ruinerwold 14-2-1717

Uit dit huwelijk (ged. Ruinerwold): Thomas (1725; nr. 446), Roelfijn (1728; overl. Tweelo 1749),
Albert (1732)

894. Jan Jans Smit, tr. Meppel 10-12-1718

895. Grietje Gerrits, uit Eessinge


Uit dit huwelijk (ged. Meppel): Gerrit (1719), Aaltje (1722; nr. 447), Jan Arents (1722), Trijntje
(1725)

896. Lieuwe Clasen, won. te Lippenhuizen (huurde aldaar in 1670 een sate lands c.a. van juffr.
Antie van Andringa) en daarna te Terwispel, gebr. Terwispel SC4 in 1698, overl. tussen 1699 en
1702, tr. voor 6-11-1667 (OPS 173-711)

897. Meintien Ubles, overl. Terwispel voor 1702 (OPS 122-430), eignr. van twee mad maden in de
Langerijp onder Terwispel en 6 mad maden in de Walden

Uit dit huwelijk:

i. Anne Lieuwes, wonende te Langezwaag in 1694, ged. op bel. Tjalleberd 1698, tr. Langezwaag
1694 Antje Ubles uit Langezwaag; kind. ged. Aengwirden: Uble Annes (1698), Sijne Annes (1698),
Sytske Annes (1699), Wytse Annes (1701, jong overl.) en Lieuwe Annes (1704/1706, jong overl.)

ii. Hans Lieuwes (nr. 448)

iii. Sijtse Lieuwes, vrijgezel te Terwispel in 1702, te Drachten in 1707 en te Lippenhuizen in 1710
(Proclamatieboeken Opsterland), NH ged. en lidmaat Aengwirden 1722, overl. Tjalleberd 1740, tr.
voor 1722 Trijntje Johannes, overl. Tjalleberd 20-2-1746, geen kind.

iv. Foock Lieuwes, wonende op de Zestienroeden in 1707 en te Terwispel in 1711 (OPS 124-839)
en 1741 (onderhouden door de diaconie), tr. Meijne Jans (OPS 123-779; OPS 124-810)

v. Elske Lieuwes, wonende te Terband in 1702 en te Heerenveen in 1704, overl. voor 1707, tr.
Heerenveen 2-11-1704 Willem Iedes van Mildam, won. onder Mildam in 1744 (2 pers.)

900. Wybe Yntzes, geb. De Knijpe ca 1654, schuitevaarder in de Knijpe (1688; SCO 79-678), mr.
schuitmaker onder Oudeschoot in 1705 (SCO 126-5; 2de rij)

901. Geiske Piers

902. Jan Claases, won. Mildam 1674 en later te Nieuwehorne

903. Ypck Annes

Uit dit huwelijk: Anne Jans (stond borg voor zijn zwager Yntse Wybes bij diens benoeming tot
collecteur van het gemaal), bijzitter van Schoterland; Antje Jans (nr. 451)

908. Gerrit Douwes, lidmaat DGZ Drachten en Ureterp in 1720, overl. 1721

909. Jeltje Pieters, lidmaat DGZ Drachten en Ureterp 1720, overl. 1722

Uit dit huwelijk: Douwe Gerrits (nr. 454) en Antje Gerrits tr. Klaas Melles, zn Melle Klaas, ged.
Drachten 1711

910. Johannes Gerrits, won. Drachten, tr. Drachten 1685

911. Auckje Gerrits, won. Drachten

Uit dit huwelijk: (i) Jits Johannes, ged. Drachten 1687 (nr. 455), (ii) Gerrit Johannes, ged.
Drachten 1688, overl. Drachten 1742, tr. (1) Drachten 1714 Maaike Ypes, tr. (2) Drachten 1721
Sjouke Feitses, (iii) Wyts Johannes, ged. Drachten 1692, (iv) Alle Johannes, ged. Drachten 1694

912. Feitse Sammes, boer, stiefzoon van Trijn Clases (AEN 15-102; 1675), overl. Nieuwehorne
1689, tr. Katlijk ca 1685
913. Loll Saeckes, geb. Katlijk ca 1660, overl. Nieuwehorne 21-6-1699

Uit dit huwelijk: Rettie Feytses en Saecke Feytses (nr. 456)

914. Evert Jans, geb. Katlijk ca 1660, huisman, overl. na 20-1-1738

915. Tetje Oebeles (Ubles), geb. Katlijk ca 1660, overl. na 1739

Uit dit huwelijk: Jebbigjen Everts (nr. 457), Hendrik Everts, Albert Everts, Jan Everts (overl. Katlijk
1755), Oebele Everts (overl. Katlijk 1770), Trijntje Everts

916. Andries Jacobs, geb. Nieuweschoot 1660, huisman te Tjalleberd en Oudeschoot, tr. voor 1695

917. Antien Jans, tr. (1) voor 1687 Olke Tjerks, won. Tjalleberd (kind. Tjerk en Antje Olkes)

Uit dit huwelijk (ged. Tjalleberd): Jacob Andries (1695) tr. Langezwaag 1722 Gooitske Hylkes uit
Langezwaag, Jan Andries (1697; nr. 458), Anne Andries (1699) en Olke Andries (1702)

918. Hans Imkes, geb. Nieuwehorne ca 1655, huisman en kerkvoogd, eignr. en gebr. Nieuwehorne
SC 18 in 1698, overl. Nieuwehorne voor 11-11-1719 (authorisaties SCO; curatoren Hinke Jans op
de Haule en Hans Tjeerds te Nieuwehorne)

919. Trijntje Jans, overl. na 11-11-1719

Uit dit huwelijk:

i. Jan Hanses, won. Nieuwehorne

ii. Antje Hanses, overl. Oldeberkoop voor 1731, tr. Sjoerd Hilkes, gebr. Nieuwehorne SC 18 in
1728, overl. Oldeberkoop tussen 1744 en 1749, hertr. ca 1731 Lamkje Lammerts

iii. Jeip Hanses, tr. 1731 Gertje Jans van de Herenwal (Haskerland), nageslacht familienaam
Klaver

iv. Akke (Aaltje) Hanses (nr. 459)

v. Pier Hanses, huisman op de Haule, tr. voor 1726 Fokkien Douwes (OSW 59-13), kind. ged. De
Haule: Jeltje Piers (1728), Hans Piers (1730), Trijntje Piers (1732), Douwe Piers (1734), Lyckeltje
Piers (1735), Jinke Piers (1738)

920. Luitjen Coenes de Jonge, won. Donkerbroek en Schurega, 1/6 eignr. Jubbega/Schurega SC17,
gebr. Jubbega-Schurega SC 18

921. Grietien Meines

Uit dit huwelijk: Geert Luitjens (nr. 460); Coendert Luitjens (ged. Oostermeer 1673) tr. Petertje
Lyckles, zn. Luitjen Coenderts (ged. Donkerbroek 1710) tr. Hoornsterzwaag 1744 Femmigjen
Wytses, dr. Ytie Coenderts (ged. Donkerbroek 1716) tr. Wessel Wytses, dr. Auckien Coenderts
(ged. Donkerbroek 1726; overl. Donkerbroek 1812, nalatende halve neven en nichten) tr. Klaas
Sijbrands

924. Jelle (Jolle) Taes, boer te Katlijk, overl. voor 28-9-1694, tr. Kortezwaag 29-2-1680

925. Jouck Wybes, geb. Nieuwehorne 1661 (Authorisatieboeken Schoterland 9-5-1668), won.
Kortezwaag 1680, eignr. Katlijk SC 28 in 1698 met haar 6 kinderen
Kinderen: Wijbe Jelles (nr. 462); Jantjen Jelles (nr. 589); Jelle Jelles; Pier Jelles (wonende te
Mildam in 1734); Thee Jelles; Eeuckien Jelles, tr. (1) Saacke Ronus (kind. Ronus en Geiske
Saackes), tr. (2) Symen Rieuwerts (kind. Jelle Symens)

926. Uilke Heeres, geb. Scharren (Gem. Doniawerstal) ca 1655, eignr. ½ Katlijk SC30 in 1728,
paardenkoopman te Mildam in 1739

927. Geertien Roelofs, geb. ca 1660 Katlijk

Uit dit huwelijk:

i. Heere Uilkes, geb. ca 1688, won. Katlijk in 1713, tr. (1) Heerenveen 1713 Auckien Rouckes uit
Heerenveen, tr. (2) Oentje Yges

ii. Roel Uilkes, geb. ca 1689, eignr. ¼ Katlijk SC30 in 1728

iii. Ybeltje Uilkes (nr. 463)

iv. Akke Uilkes, geb. ca 1691, tr. Lourens Idses, gebr. Katlijk SC7 in 1728; kind. Ids Lourens tr.
Joure 1755 Antje Dirks, Tjeerd Lourens tr. Ouwsterhaule 1749 Lolkjen Jacobs, Jelle Lourens tr.
Joure 1763 Antje Kornelis, Ytjen Lourens (geb. ca 1715) tr. voor 1746 Jelle Geerts uit Katlijk,
Geertie Lourens tr. Ouwsterhaule 1750 Simke Sannes Dubbeling (chirurg te Joure), Hiltje Lourens
tr. Jan Broers uit Wildehorne

v. Hiltien Uilkes, geb. ca 1692, tr. Jacob Ryckelts (kind. Liebbe, Fetje en Lamkje Jacobs), broer
van Ids en Jan Ryckelts te Haskerhorne (ouders: Ryckelt Jans en Lamck Jans te Brongerga;
grootouders van vaderskant: Jan Ryckelts en Frouckien Inties)

vi. Jan Uilkes, geb. ca 1694, tr. Gerritje Folkerts

928. Meeuwes Romckes, afkomstig van Raard, mr. schoenmaker te Heerenveen, bel. Herv. Gem
Heerenveen 14-7-1653, tr. Heerenveen 7-9-1651

929. Grietje Jans, overl. Heerenveen 19-8-1666

Uit dit huwelijk:

i. Aaltje Meeuwes (nr. 953), ged. Heerenveen 7-9-1656, won. De Knijpe, overl. voor 1693 (SCO
80-102), tr. (1) Hendrik Lubberts (zn. Cornelis Hendriks; nr. 476), tr. (2) Ger. Schoterland 11-4-
1688 Gerben Upckes uit De Knijpe, zn. Hendrick Gerbens tr. Antje Geerts (SCO 174-120 en SCO
174-164), gebr. Oudeschoot SC 5 in 1728 (eignr. Hare Hoogheid Maria Louise van Hessen-Kassel,
prinses van Oranje-Nassau en regentes van Friesland), kl. zn. Gerben Hendricks (alleenstaande te
Oudeschoot in 1744), tr. Oudeschoot 20-11-1748 Blijke Arends te Oudeschoot (kind. Hendrik,
Aaltje, Arend, Meeuwes, Antje en Anne Gerbens)

ii. Jan Meeuwes, ged. Heerenveen 9-5-1658 (nr. 464)

930. Eit Willems, Mildam, tr. (2) Ger. Schoterland 6-12-1671 Jel Jans, tr. (1)

931. Haaitske Cornelis (SCO 78-fiche 1; 14-11-1674)

Uit dit huwelijk: Willem Eits en Haaitske Eits (nr. 465)

932. =900 (Wybe Yntzes)

933. =901 (Geiske Piers)

934. =902 (Jan Claases)


935. =903 (Ypck Annes)

936. Jan Alles, geb. Katlijk, huisman, wonende op de Heide onder Oudeschoot (1701), overl.
Oranjewoud na 1708, tr. voor 1664

937. Imck Jeips, geb. Schoterwold

Uit dit huwelijk:

i. Riekele Jans Heida (Ricolt J.H.), won. op de Heide tot Oudeschoot rond 1725 (SCO 130-161),
tr. Aaltje Siegers

ii. Tiepckien Jans, geb. ca 1660, tr. Andries Tijssen (dr. Im)

iii. Jeip Jans, geb. Katlijk ca 1670 (nr. 468)

iv. Ids Jans, won. Oudeschoot, tr. Aaltje Hanses

v. Antje Jans Heida, geb. ca 1685, overleden Oranjewoud 22 juni 1752, tr. Jan Hendriks

938. Sipcke (Sipke) Meints (Meintes), wonende Zestienroeden bij Luinjeberd, mederechter in de
Aengwirden, tr. Luinjeberd 19-3-1665

939. Corneliske Claases (Klaases), Luinjeberd

Uit dit huwelijk:

i. Saakje Sipkes, ged. Tjalleberd 18-1-1675 (nr. 469)

ii. Claes Sipkes, ged. Tjalleberd 23-3-1675 (7 jr. oud), tr. Langezwaag 25-11-1699 Sytske Gjolts
uit Kortezwaag, zij verhuisden in 1745 naar de Aengwirden

iii. Haaitse, ged. Tjalleberd 12-12-1680

iv. Age, ged. Tjalleberd 29-3-1685

940. Jelle Roelofs (Roels), volgens archief Schoterlandse Veencompagnie broer van Sytse Roelofs,
zij kochten in 1669 samen met Sipke Meynts (nr. 938) pastorieland te Gersloot (archief
Grietenijbestuur Aengwirden), collecteur van het gemaal te Terband (1644), schoolmeester te
Terband (1646-1652), overl. tussen 1694 (huisman te Luinjeberd; Hypotheekboeken Schoterland)
en 1698 (Stemkohieren), tr. (1) voor 1645 Grietje Jacobs, tr. (2) Luinjeberd 26-7-1663

941. Arrien Meintes uit Luinjeberd (Hypotheekboeken Aengwirden), eignr. ½ Luinjeberd SC 2 in


1698 en 1700 (=Arrien Jelles), de andere helft was eigendom van Wobbe en Broer Wisses

Uit dit huwelijk: Roel Jelles (nr. 470)

942. Jacob Jochums, geb. De Knijpe ca 1652, won. onder Nieuw Katlijk in 1679, mr. brouwer in de
Knijpe, overl. tussen 1709 en 1725

943. Jeltje Jans

Uit dit huwelijk (SCO 130, fiche 3, 2e rij):

i. Foekjen Jacobs (nr. 471)

ii. Froukje Jacobs, tr. Siebe Sietses (overl. voor 1725)


iii. Jochum Jacobs, huisman Benedenknijpe 1749 (5 volw.), tr. Griet Hylkes (dr. van nrs 1754 en
1755), nageslacht Boxma

iv. Berber Jacobs, tr. Heerenveen 27-6-1717 Bartele Obbes uit Heerenveen

v. Antje Jacobs

v. Jan Jacobs, kuiper en distillateur te Mildam, tr. Heerenveen 1709 Hansien Eelckes uit
Heerenveen

vi. Douwe Jacobs, won. Katlijk in 1744 (gezin 2 pers.)

944. Aate Claeses Blincksma, mr. kuiper en snikschipper te Heerenveen, tr. Heerenveen voorjaar
1671

945. Antie Geerts Meyers, Heerenveen

Uit dit huwelijk:

i. Claas Ates Blinksma (RK), geb. 1673, apotheker te Heerenveen, tr. Gerecht WSW 14-11-1695
Trijntje Pieters Idzerda uit Ter Idzard, dr van Peter Peters Idzarda (overl. voor 1692) en
Wubbechien Anders (zij eignr. ¼ Peperga SC3 in 1700 en Claas Ates Blinksma ¼ eignr. n.u. zijn
vrouw in 1728), kind. Marijke Clases Blinksma tr. 1725 Eentie Idses uit Langezwaag, Trijntje
Clases Blinksma tr. 1726 Tjeerd Jeens uit Heerenveen, Grietje Clases Blinksma tr. 1729 Feike
Rienks uit Woudsend, Geertje Clases Blinksma tr. 1731 Johannes Rienks uit Woudsend, Froukje
Clases Blinksma tr. 1746 Ytsen Minnes uit Woudsend

ii. Pieter Ates Blinksma (nr. 472)

iii. Hendrik Ates Blinksma, tr. Heerenveen 16-1-1710 Hiltje Heeres uit Heerenveen, kind. ged.
Heerenveen: Ate Hendriks Blinksma (1711/1713), Aaltje Hendriks Blinksma (1715, jong overl.),
Heere Hendriks Blinksma (1716)

iv. Jeltje Ates Blinksma, tr. (1) Heerenveen 31-1-1712 Klaas Jacobs v.d. Herenwal (Haskerland),
tr. (2) Oudehaske 1724 Gerben Gabes uit Nijehaske, kind. ged. Nijehaske: Antje Gerbens (1731)
en Gabe Gerbens (1734),

946. Hillebrand Abrahams Kortsma (Cortsma), geb. Hallum, tr. (1) Heerenveen 14-4-1667 Maria
Marcus (zn Marcus Hillebrands Kortsma tr. Elske Lolles), tr. (3) Heerenveen 9-4-1693 Trijntje
Mollema, tr. (2) Heerenveen 31-5-1680

947. Jeltje Ypes uit Mildam

Uit dit huwelijk, ged. Heerenveen: Maria Hillebrands Kortsma (1680; zie nr. 1156), Sijke
Hillebrands Kortsma (1682; nr. 473), Ype (1685), Lummichjen (1686/1687)

948. Wernerus Wilhelmus Cancrinus, geb. Bremen, afkomstig uit het land van Kleef (het
Nederlandstalige gebied aan de Duitse Nederrijn tussen Duisburg en Nijmegen), burger Franeker
juni 1670, Philosophie Doctor, S.S. Ministerij Candidatus (kandidaat predikant), conrector
gymnasium Franeker (1670-1680), -omstreden- predikant te Wier van 1682 tot 1695 (onder
invloed v.d. labadisten wilde hij geen Avondmaal houden noch dopen), overl. Heerenveen 1731, tr.
(2) Heerenveen 9-11-1703 Hendrikje de Rhee uit Leeuwarden, tr. (1) Franeker 17-7-1673
(registratie Groningen 28-6-1673)

949. Swaentien Geerts (Geersema) uit Groningen

Uit dit huwelijk:


i. Johannes Cancrinus, tr. Heerenveen 2-11-1710 Trijntje Harmanus Bijnema uit Heerenveen
(SCO 129-4)

ii. Egardus Cancrinus (nr. 474)

iii. Isabella Susanna Catrinus uit Aengwirden, tr. Meppel 11-9-1715 Jacob Wijntjes

iv. Bernardus Cancrinus, tr. Heerenveen 12-12-1716 Esther van Nuis uit Heerenveen

v. Wilhelmus Cancrinus, tr. Heerenveen 26-12-1717 Foekjen Jansen van de Herenwal

952. Hendrick Lubberts, broer van Coop Lubberts

953. Aaltje Meeuwes (dr. van nrs. 928/929), won. De Knijpe, overl. voor 9-12-1690, tr. (2) Ger.
SCO 11-4-1688 Gerben Upckes uit De Knijpe, zn. Hendrick Gerbens (zie nrs. 928/929)

Uit dit huwelijk: Cornelis Hendricks (nr. 476)

954. Andries Willems, mede-eignr. Mildam SC 17 in 1700, leraar Groninger Oude Vlamingen te
Mildam in 1705, overl. voor 7-2-1733, tr. voor 2-3-1690 (Hypotheekboeken SCO)

955. Trijntje Hendriks, wonende te Rotstergaast in 1749 (Hypotheekboeken SCO)

Uit dit huwelijk:

i. Hendrik Andries, schipper en koopman in de Knijpe (Authorisatieboeken SCO 1740), overl.


voor 25-10-1740, tr. Hansjen Tjeerds (dr. van nrs. 1162/1163; zij tr. (2) Jolle Sybes), kind.
Andries Hendriks, Willem Hendriks en Baukjen Hendriks

ii. Wiebe Andries, tr. Mildam 1712 Martjen Eises van de Herenwal

iii. Antje Andries, tr. Siebout Geeles, zn. Geele Siebouts

iv. Baukje Andries, tr. Gosse Mintjes, won. Mildam (alleenstaande te Mildam in 1744) en gebr.
Nieuweschoot SC 16 in 1728

v. Hitje Andries (nr. 477)

956. Berend Hanses, mr. schoenmaker te Oudeschoot, eignr 1/5 Nieuweschoot SC 6 in 1698 en
voor 1/4 uit naam van zijn kinderen in 1728, eignr. Nijelamer SC 23 in 1698 en 1728

957. Akke Eeuwes, geb. Nijeschoot ca 1661

Uit dit huwelijk:

i. Eeuwe Berends (nr. 478)

ii. Hans Berends, schoenmaker te Oudeschoot in 1749 (gezin 3 pers.), tr. Gertie Jacobs; dr. Akke
Hanses, ged. Oudeschoot 1733, tr. Oudeschoot 1764 Jelle Jelles, kind. Bieuwke en Janke Jelles

iii. Janke Berends, won. Oudeschoot, tr. Egbert Jans (overl. tussen 1744 en 1749)

960. Peter Tijmens, schoenmaker te Oldemarkt in 1694 (Kohier 1000e penning), eignr. Blesdijke
SC 1b (zijn erfgenamen in 1700, Floreenkohieren), overl. Oldemarkt voor 19-10-1699 (HCO 80.1-
2926-136), tr. Gerecht WSW 20-1-1658 (WSW 24-427)
961. Rijckien (Rickjen) Roots, tr. (1) Oldemarkt 29-3-1648 Jan Jacobs (mennonietenhuwelijk HCO
80.1-2924+), overl. Oldemarkt voor 22-6-1656, zn. Root Jans tr. Oldemarkt 4-11-1675 Jacobjen
Reinders uit Steggerda, dr. van Reinder Feijen en Lummichjen Geerts te Steggerda, dr. (i) N. Roots
tr. voor 1711 Jan Hendriks Prakken, zn. van nrs. 520 en 521, dr. (ii) Roelofjen Roots tr. Jan
Steffens te Nijeholtwolde (kl. dr. Roelofjen Jans, WSW 28-75)

Uit dit huwelijk (testament HCO 80.1-2926-94; 30-1-1698):

i. Hendrik Peters (nr. 480)

ii. Claesjen Peters, overl. voor 1698, tr. Jacob Harmens, kind. Hiltien en Harmen Jacobs

iii. Annigjen Peters tr. Gerrit Jans Hinckema, wonende te Steggerda in 1696 (WSW 150-426)

962. Jan Jansen Hartmans (Hoek), had bezittingen op “de Hoeck” in de Overburen te Steggerda
(SC 1), mennist, overl. voor 20-4-1694; uit eerder huwelijk: Pieter Jansen (WSW 48-38; 1673),
kind. Jan Peters en Pier Peters tr. Trijntje Thijsen (samen voor 1/3 eignr. Steggerda SC 1 in 1700)

963. Harmentien Roelofs, overl. voor 1694, haar weeskinderen waren in 1700 samen eignr. van
1/3 Blesdijke SC42 (tevens haar broers Gelmer en Jan Roelofs elk voor 1/3)

Uit dit huwelijk:

i. Jantje Jans (nr. 481)

ii. Harmen Jansen Hoek (geb. ca 1684), beiden eignr. Steggerda SC 1 voor elk 1/3 in 1698 en
1700 en allebei wonende te Oldemarkt in 1716 (WSW 127-200)

964. Hylke Doekles, geb. Akkrum ca 1645, timmerman te Schoterland in 1679, bewoner van “een
huis en een hofke” te Mildam in 1716, tr. (2) Wolvega 21-6-1711 Grietje Gerwerts uit Wolvega

966. Fedde N, kind. (Hypotheekboeken SCO, aangifte erfenissen d.d. 1-6-1726) Lol Feddes (nr.
483), Aef Feddes, Jacob Feddes, Pier Feddes, N Feddes tr. Meints Minties (won. ’t Meer), Romkjen
Feddes tr. Goossen Marcks Terwisscha (Hypotheekboeken SCO 17-4-1751); samen voor de helft
erfgenaam van Martien Clases (overl. 1726)

976. Willem Dercks tot Vledder, lidmaat Vledder 1681

977. Marrigjen, lidmaat Vledder 1681

Uit dit huwelijk: Dirk Willems, geb. voor 1680 (nr. 488); Roelof Willems, tr. Vledder 1697 Gesien
Jacobs; Albert (Aelert) Willems, ged. Vledder 18-7-1680 en Geertjen Willems, ged. Vledder 15-2-
1682

978. Jan Berents, won. Wapse voor 1690 en daarna te Oldendiever, verkocht in 1710 samen met
zijn vrouw 1/6 van het ouderlijk huis te Smilde aan Boele Cornelis en Hebeltien Hendriks m.u.v.
hun veen achter de Mr Jans-wijck en dat achter de Huttenbarg

979. Geertijn Cornelis

Uit dit huwelijk:

i. Annechien Jans, geb. ca 1675, tr. voor 1696 Hendrik Folkerts, won. Oldediever

ii. Berent Jans, geb. Wapse, ged. Diever 27-6-1677

iii. Jantien Jans, geb. Wapse, ged. Diever 9-4-1680, jong overl.
iv. Geesien Jans, geb. Wapse, ged. Diever 11-3-1683

v. Cornelis Jans, geb. Wapse, ged. Diever 11-4-1686

vi. Jantien Jans, geb. Oldendiever, ged. Diever 7-11-1690 (nr. 489)

980. Roelof Jans Keijser (lijst Weerbare mannen te Vledder, 1665 en 1689)

982. Lubbert Alberts, won. Nijensleek (lidmaat Vledder 1680)

986. Jacob Jacobs, won. Nijensleek

992. Jan Dirks Claeren, Hoofdgeld van Giethoorn 1675 (2 volwassenen). In het Vuurstedengeld van
Giethoorn 1682 wordt bij "de weduwe van moeij Derick" vermeld: "Jan Claeren versoeckt dat sij
daer van moge bevrijet worden" [daar=schoorsteengeld; moeij=stiefmoeder]. Dit duidt m.i. op het
feit dat Jan Claren uit het eerste huwelijk van vader Dirk Jans afkomstig is en dus geboren is te
Wanneperveen voor 1649. Moei Derk moet dan Jantjen Wijchers zijn waarmee Derk in 1649
hertrouwde. Jan Dirks Claeren tr. (2) Giethoorn 1-4-1694 Hilligjen Sijbrants, lidmaat Giethoorn 8-
4-1694, tr. (1) Giethoorn 26-12-1668

993. Lummichien Herms

Uit dit huwelijk:

i. Dirk Jans Claeren, tr. Giethoorn 18-9-1698 Hendrikjen Cornelis

ii. Aaltgen Jan Claeren, tr. Giethoorn 30-1-1701 Gerrit Wijchers

iii. Margje Jans Claren, tr. Giethoorn 6-12-1707 Wijcher Hendriks Timmerman

iv. Wijcher Jans Klaeren (nr. 496)

v. Hendrik Jans Klaeren, tr. Giethoorn 21-4-1710 Wijntjen Peters

vi. Jan Jans Klaeren, tr. Giethoorn 24-4-1712 Maartjen Pieters

994. Wolter Coops Baas (Bae, Baesgien), Vuurstedenregister Giethoorn 1675 en 1682, overl. voor
1723, tr. Giethoorn 1667

995. Grietien Hendriks, overl. na 1723 (Vuurstedenregister 1723)

Uit dit huwelijk: Lumme, Grietjen, Jantjen, Geesje, Aafje (nr. 497) Wolters Bae

996. Jacob Hogeweg

1000. Nutte (Nuttes) Aeblis, geb. Rottevalle ca 1684, tr. Oudega 12-5-1709

1001. Bauck Clasis (Claes), Rottevalle

1004. Klaas Alberts, wonende te Rottevalle, tr. Oostermeer 23-6-1695

1005. Wendeltje Teedes, Oostermeer

Uit dit huwelijk: Albert Klases (nr. 502)

1006. Frerik Jans, misschien zoon van Jan Frericks (in 1683 samen met zijn vrouw ingekomen als
lidmaten te Drachten van Drenthe), tr. voor 1698
1007. Anna Maria Hanses Knoop, misschien dochter van Hans Knoop (in 1696 samen met zijn
vrouw Elisabeth Knoop ingekomen als lidmaten te Leeuwarden van Coevorden)

Uit dit huwelijk (ged. Drachten): Hans Freerks (1698/1707, oom van Cornelis Alberts, kl.zn. van
nrs. 1004 en 1005) tr. IJbeltje Eises, Jantje Freerks (1700), Aaltje Freerks (1702), Jan Freeks
(1704/5), Geeske Freerks (1709) tr. Sake Arends, Hielkje Freerks (1711) en Hindrik Freerks
(1713)

1008. Hendrik Luijten Baas, Giethoorn, tr. Giethoorn 7-5-1710

1009. Metje Lucas, Giethoorn

Uit dit huwelijk:

i. Nenne (Jantjen) Hendriks Luijten, ged. Giethoorn DG-zuid 3-1-1734, tr. Giethoorn 9-7-1741
Jacob Wolters

ii. Lute Hendriks Baas, ged. Giethoorn DG-zuid 7-1-1742 (nr. 504)

iii. Lucas Hendriks Baas (Van Suidert), ged. Giethoorn DG-zuid 18-6-1741, tr. Giethoorn 1742
Geesje Hendriks Weever, wed. Andries Jansen Schipper

1010. Jan Arends Westerman, Hoogeveen, overl. voor 1742, tr. Hoogeveen 6-3-1707

1011. Grietien Willems Botter

Uit dit huwelijk (ged. Hoogeveen):

i. Arend Jans Westerman (1707), tr. ca 1730 -zijn volle nicht- Liebegien Jans Botter (dr. van Jan
Willems Botter en Roelofjen Klaas Hogink, zie nrs 2022 en 2023)

ii. Margje Jans Westerman (1709), tr. (1) Giethoorn 1736 Jacob Jans Hase, tr. (2) Giethoorn 1740
Albert Harmens Maet

iii. Jantien Jans Westerman (1711), jong overl.

iv. Klaasje Jans Westerman (1713), jong overl.

v. Willem Jans Westerman (1716), jong overl.

vi. Trijntje Jans Westerman (1724; nr. 505)

1012. Jacob Frenks (Freriks) Meester (Meister, Smeeng), geb. Giethoorn 1700, tr. Giethoorn 20-4-
1723

1013. Grietjen Simons, j.d. Giethoorn

Uit dit huwelijk:

i. Frerik Jacobs Smeeng (nr. 506)

ii. Simon Jacobs Smeeng, tr. Giethoorn 24-1-1753 Geertje Hendriks Petter

iii. Annigje Jacobs Smeeng, tr. Giethoorn 23-12-1753 Jan Hans Schipper

iv. Aaltje Jacobs Smeeng alias Meister, tr. Giethoorn 23-11-1755 Jan Althen Scherp alias Lange

v. Roelof Jacobs Meister, geb. ca 1740, tr. Giethoorn 13-3-1768 Jantien Harms Dam
1014. Cornelis Jans Neve, overl. Giethoorn voor 1723, tr. (1) Giethoorn 4-9-1707 Annigjen Jans
Hase, tr. (2)

1015. Grietjen Berents

Uit dit huwelijk: Grietjen Cornelis Neve (nr. 507) en Annigjen Cornelis Neve tr. Jan Hendriks
Brinks, lidmaten Giethoorn 1729 (waren mennist)

1016. Steeven Geerts Besjope [Bisschop], wrsch. afkomstig van Rouveen (Geert Bisschop liet daar
in 1688 en 1690 twee kinderen dopen) of Staphorst (Geert Stevens, zn v. Steeven Claes en
Zwaantjen Geerts, tr. Staphorst 1666 Jantjen Derks, dr. v. Derk Jans; bewezen kinderen zijn Derk
Geerts tr. Staphorst 1710 Jenten Peters en Claas Geerts tr. Staphorst 1718 Aaltjen Hilberts), won.
Giethoorn 1714, overl. Giethoorn voor 1748, tr. Giethoorn 23-12-1714

1017. Geesjen Hendriks Baas, Giethoorn, overl. Giethoorn na 1748, wonende aldaar met zoon
Hendrik Steevens Baas

Uit dit huwelijk:

i. Geert Steevens Besjope, ged. DG Giethoorn-Zuid 21-7-1742 (nr. 508)

ii. Hendrik Steevens Besjope (Baas), ged. DG Giethoorn-Zuid 30-7-1743, tr. Giethoorn 12-1-1749
Grietje Simons Hase

1018. Jan Jochems Ruiter, ged. Dinksterveen 21-6-1685, wonende te Giethoorn vanaf ca. 1720,
lidmaat NHG Giethoorn 26-3-1723, overl. Giethoorn 26-9-1746, tr. Kolderveen/Dinksterveen 8-4-
1713

1019. Klaasje Jans, ged. Staphorst 24-11-1678, weduwe van Staphorst in 1713, tr. (1) Albert
Timens

Uit dit huwelijk:

i. Jochem Jans Ruiter, geb. Dinksterveen, ged. Kolderveen-Dinksterveen 27-11-1713, tr.


Giethoorn 5-1-1738 Trijntje Jans Koenders Mooij

ii. Jan Jans Ruiter, overl. voor 24-3-1754, tr. Giethoorn 5-1-1738 Grietje Everts Heerschop

iii. Jantje Jans Ruiter, ged. Giethoorn 3-5-1722 (nr. 509)

iv. Geertje Jans Ruiter, ged. Giethoorn 22-4-1725, tr. Giethoorn 27-6-1745 Berend Hendriks

v. Albert Jans Ruiter, won. bij zijn moeder in 1748 (Volkstelling)

1020. Hendrik Jans Collen (Kollen, Petter), tr. (2) Giethoorn 1746 Aaltje Jannis Doop, dr van
Jannes Klasen (kinderen geb. voor 1748: Jannes Klasen en Femmegien), tr. (1) Giethoorn 1717

1021. Nijsjen Harmens Maat

Uit dit huwelijk:

i. Geertien Hendriks Petter (Kollen), ged. DGZ Giethoorn 1741, tr. Giethoorn 1753 Cimon Jacobs
Smeeng

ii. Geert Hendriks Petter, ged. DGZ Giethoorn 1751, tr. Giethoorn 1758 Aaltje Willems Bonte

iii. Wijcher Hendriks Petter, ged. DGZ Giethoorn 1750 (nr. 510)
iv. Herm Hendriks Petter, ged. DGZ Giethoorn 1750, tr. Giethoorn 1753 Annigje Jacobs Drost

v. Jan Hendriks Kollen (Kuelen, Petter), ged. DGZ Giethoorn 1751, tr. Giethoorn 1750 Jantje
Hendriks Vos

vi. Jan Hendriks Kollen (Kuelen, Maat), ged. DGZ Giethoorn 1754, tr. Giethoorn 1756 Grietje
Jacobs Drost

vii. Wouter (Wolter) Hendriks Kollen (Petter), tr. Giethoorn 1762 Geertje Jacobs Drost

1022. Harmen (Herm) Rijkens (Rijkerts), geb. Giethoorn ca 1692, overl. na 1748, tr. (2) Giethoorn
31-1-1734 Wychertje Jacobs Oort, overl. voor 1748, tr. (1) Giethoorn 9-9-1725

1023. Nijsje Hendriks, overl. voor 1734.

Uit dit huwelijk: Niesien (nr. 511) en Rijkent Hermens (tr. Giethoorn 1761 Jutte Harmens)

Generatie 11

1028. Hans Tjammes, overl. Fochteloo 1615 (OSW 38, fiche 1, 3de rij)

1029. Ferdou Wiebes (Ferdue Wybes), overl. Fochteloo voor 25-11-1649 (Sententies OSW), hertr.
Alert Wijnties, overl. na 29-11-1652

Uit dit huwelijk (Sententies OSW; OSW 42-192; OSW 6-30):

i. Wijbe Hans (Sententies OSW 1628)

ii. Pieter Hans, won. Fochteloo, overl. voor 1658, tr. Wemme Jans

iii. Jan Hans, overl. voor 1655, tr. Geertien Claes

iv. Tjamme Hans (nr. 514)

v. Trijntien Hans, tr. (1) Jurrien Jacobs, tr. (2) voor 1633 Claes Jansen

vi. Tiets Hans, tr. Sipcke Rieuwerts, Brongerga; uit dit huwelijk: Anne Sipckes, Waeb Sipckes tr.
Herman Lamberts (SCO 92-59; zn Lambert Hermans, geb. 1650) en Hans Sipckeszn Nijenhuis tr.
Ger. Schoterland 1663 Gaetske Johannes (kind. Tiets, Rieuwert, Anne, Luds, Samme en Wijbe
Hanses)

vii. Aucke Hans, tr. Hepcke Piers, dorpsrechter Nieuwehorne

1030. Hanne Fockes, boer te Wijnjeterp, overl. voor 1639, tr. ca 1598

1031. Ael Wissedr, tr. (1) Aeble Claesen, dr. Auck Aebledr tr. voor 1624 haar stiefbroer Folckert
Hannes (zie hieronder)

Uit dit huwelijk:

i. Folckert Hannes, tr. voor 1624 Auck Aebledr

ii. Aysse Hannes, tr. ca 1625 Im Sybedr

iii. Syts Hannes (nr. 1597), tr. ca 1630 Lieppe Sytties (nr. 1596)
iv. Aeble Hannes, tr. (1) ca 1630 Hendrickjen Geerts, tr. (2) voor 1646 Jell Hesseldr

v. Syger Hannes, overl. voor 1634

vi. Trijntje Hannes (nr. 515)

vii. Lutgert Hannes, tr. Dirk Meynerts (OPS 110-396)

viii. Aeff Hannes, tr. Albert Sijbrands (OPS 111-17; 1645)

1040. Hendrick Pracken, landbouwer te Leggelo (o.a. op de Pracken camp in 1656), overl. tussen
1667 en 1672, tr. 1631 (huwelijkscontract genoemd in de Etstoel)

1041. Egbertien Breustinge (Egbertjen Pracken in het Haardstedenregister 1672), overl. tussen
1672 en ca 1680

Uit dit huwelijk:

i. Hindrick Pracken (nr. 520)

ii. Wigbolt Pracken, landbouwer te Leggelo (Drents Archief 294/120/1687 Akte van overdracht
van de Nieuwe Landtsacker, de Kerckacker en de Saelacker op de Leggeloër es aan Jannis Jan
Hesselts en zijn vrouw Aeltien; Drents Archief, Etstoel 14, 30/54/7-11-1692 Hindrick Pracken wil
de rest van het geld van broer Wigbolt van de bij executie verkochte vaderlijke en moederlijke
goederen na het overlijden van hun moeder 10 à 12 jaar geleden), tr. Hillechijn Berents voor 1677
(o.a. dr. Egbertien, ged. Diever 1679)

1042. Geert Wijchers, landbouwer te Steggerda, overl. tussen 1668 en 1671 (WSW 19-177)

1043. Aafje (Ave) Jochems, overl. Steggerda na 1686, verkocht in 1683 een half perceel land in de
Oosterbroek te Oldemarkt (HCO 64.1-2964-180; andere helft eigendom van -haar broer- Volcker
Jochems te Steggerda)

Uit dit huwelijk: Wigertjen Geerts (nr. 521); Arent Geerts (overl. tussen 1679 en 1686), Jantien
Geerts, Luitien Geerts, Jochem Geerts (allevier wonende te Steggerda in 1679)

1044. Adolph Peters (mr.), koper van 1/8 part arve land te Buttinge en Boekhorst in 1630
(Proclamatieboeken OSW), ¼ eignr. Oosterwolde SC10 (Buttinge) in 1640, tr. voor 4-5-1630

1045. Grietien Siegers

Uit dit huwelijk: Pieter Adolphs (nr. 522), Jan Adolphs tr. Geertien Berends (dr. Grietien, ged.
Oosterwolde 1685)

1046. Abele Egberts, eignr. Oosterwolde stemnr. 55 in 1640, kerkvoogd te Oosterwolde, overl.
voor 1675, tr. voor 1622 (OSW 38-5)

1047. Jantien Hartmans, overl. voor 1675

Uit dit huwelijk:

i. Egbert Abeles, smid te Steggerda

ii. Hartman Abeles tr. Wibbe Jans (zie nrs. 2730 en 2731)

iii. Jan Abeles, tr. (1) Arentien Boelen, dr van Boele en Cornelisjen, tr. (2) Trijne Jansdr (=Trijntje
Johannes Cleijenburgh?)
iv. Jurrien Abeles

v. Cornelisjen Abeles (nr. 523)

vi. Trijntje Abeles, tr. Roelof Baertes te Nijeberkoop; dr Jantje Roelofs, tr. Jan Jannes Bootsman te
Sonnega; zn Baerte Roelofs, verver en molenaar, tr. (1) Trijntje Wessels, kind. Wessel, Roelof en
Trijntje Baertes, tr. (2) Geesje Wessels uit Steggerda; dr Grietie Roelofs, tr. Idse Annes uit
Oudeschoot, boer te Wolvega

vii. Roelof Abeles, tr. Jantien Baertes

1048. Jeip Hanckes, samen met zijn broer (Rencke Hanckes Meeckhoff; herbergier te Oldeberkoop)
eignr. Noordwolde SC 10 in 1640, wonende te Oldeberkoop in 1666, tr. voor 17-6-1641
(Weesboeken OSW)

1049. Jebbetje Claes

Uit dit huwelijk: Hanneke Jeips (nr. 524), Claes Jeips, Geese Jeips tr. Marten Jacobs

1050. Jan Veenhouwer (Feenhouwer), huurde tussen 1676 en 1678 land op ‘t Friesenbroeck in de
Broeklanden tussen Oldemarkt en De Linde: twee dagmaten hoogemaden, twee dagmaten
dwarsveld en twee dagmaten korte schutstallen (OSW 27-252 en 27-295; eigenaars won.
Oldeberkoop); in 1690 was hij gebruiker van een sate land bij Noordwolde

Kinderen:

i. Jannes Jans Veenhouwer, gebruiker Oldeberkoop nr. 26 in 1698, won. Spanga 1725, overl. voor
1729 [kind. Antje Jannes, overl. 1729, tr. Wolvega 1711 Aucke Pieters Bosscha; Cornelis Jannes
Veenhouwer, overl. Wolvega 1763, tr. Wolvega 1720 Grietje Johannes (kind. Antie Cornelis tr.
Gerrit Hania en Jan Cornelis Veenhouwer tr. Enkhuizen 1757 Trijntje Souman); Jan Jannes
Veenhouwer, overl. voor 5-12-1737 (WSW 129-302), tr. Hendrikjen Hendriks (WSW 29-161), 1
kind]

ii. Roelof Jans Veenhouwer, wonende te Ter Idzard, overl. 1748, tr. (2) Lubbigjen Pieters, tr. (1)
voor 16-3-1698 Trijntje Engels, weduwe van Ybe Tiedigers [kind. Sjoukjen Roelofs, tr. 1725
Hendrik Alberts; Jan Roelofs Veenhouwer, geb. ca 1700 (Informatieboeken WSW), gebruiker
Nijeholtwolde nrs. 7 en 8 in 1728, wonende te Oldeholtpade (lidmaat 1741; gezin 4 pers. 1749) en
te Oldelamer (vanaf 1755), overl. 1771, tr. Hanke Wilts [kind. Pieter Jans Veenhouwer, ged.
Wolvega 1728/1732, tr. (i) Oldelamer 1763 Jantje Sibbes uit Ter Idzard, tr. (ii) Oldelamer 1772
Antie Foppes uit Oldelamer en tr. (iii) Oldetrijne 1783 Margjen Hendriks uit Oldelamer (kind.
Hankjen Pieters Veenhouwer tr. Reinder Pieters Bakker en Pieter Pieters Veenhouwer), zij tr. (ii)
Wolvega 1799 Jan Willems Stoker uit Rottevalle (kind. Aukje Jans Stoker en Ybigje Jans Stoker tr.
Wolvega 1836 Jan Johannes van der Heide); Trijntje Jans Veenhouwer, ged. Wolvega 1729, tr.
Oldelamer 1763 Hendrik Roelofs uit Oldelamer, won. IJsselham (kind. Klaas, Jan en Roelof
Veenebos, ged. Oldemarkt 1765-1771); Wilt Jans, ged. Wolvega 1733, jong overl.]; Grietjen
Roelofs, ged. Oldeholtpade 1710, tr. (1) Hendrik Geerts (zn Albert Hendriks), tr. (2) 1741 Jannes
Gerrits

iii. Eerveltje Jans (nr. 525)

1052. Jan Lourens (Laurents, Laurens, Lauwrens), gebr. Oosterwolde SC 30 in 1698, won. Weper
1703 (Hypotheekboeken OSW)

1053. Claessien Jans

Uit dit huwelijk, ged. Oosterwolde: Cornelisjen (1673), Jan Jans Lauwrens (1674; nr. 526), Aaltje
(1676), Ferdu Jans (Vaduw; 1682) tr. Sieger Wiebes, Grietje (1684), Henke (1686), Pietertje
(1689), Jebbichje (1691)
1080. Freerk Luitiens, belijdenis Steenwijkerwold 5-4-1672, overl. voor 24-10-1686, vermeld in
1675 in het Vuurstedenregister van Steenwijkerwold, vermoedelijk wonende op Ten Holte (vermeld
vlak voor Cornelis ten Holte tr. Grietien Wybes en Jan Berents ten Holte)

Kinderen: Jan Freerks (Frericks), tr. Steenwijkerwold 9-10-1664 Lummegien Hendriks uit
Steenwijkerwold; Andries Freerks (nr. 540)

1082. Koene Lubberts, won. Steenwijkerwold, overl. Steenwijkerwold voor 1676

1083. Jantje Jans Cleijs, tr. (2) voor 1676 Jan Clasen Lamberts

Uit dit huwelijk: Remmelt Coenen, kind. (1) Jan Cleijs, ged. Steenwijkerwold 29-5-1679, (2) Coene
Remmelts, ged. Oldemarkt 20-11-1681; Beertien Coenen (nr. 541)

1092. Tiaerds Tiallings, Midhuizen (Ee), tr. voor 17-4-1622

1093. Sijts Louws

1104. Birde Coens, tr. (2) Workum 1-12-1665 Tet Cornelisdr uit Workum

1105. Tet Wijbrands, begr. Workum 26-9-1662 (WOR 227-124; 1656)

Uit dit huwelijk: Koen Burdes / Birdes (nr. 552): Wijbren Burdes tr. Workum 1671 Hil Sipckesdr uit
Workum

1116. Carste Auckes, Joure, tr. (1) Joure 22-9-1639 Geeske Annes, tr. (2) Joure 15-10-1648

1117. Dieuke Jans, Joure

Ui dit huwelijk: Geeske Carstes (ged. Joure 1649; tr. Joure 1668 Sybolt Hendriks uit Enschede),
Cornelis Carstes (ged. Joure 1650; nr. 558), Auke Carstes (ged. Joure 1652; tr. Joure 1672 Mayke
Tiebbes uit Dokkum), Jan Carstes (ged. Joure 1663; tr. Joure 1693 Reynsch Rinckes uit Joure);

1118. Albert Jacobs, grootschipper, tr. (2) Heerenveen 30-1-1658 Femke Baates uit De Knipe, tr.
(1) Heerenveen 8-1-1648

1119. Tjaltje Pouwels, overl. Heerenveen 24-4-1656 (dr. van Antie)

Uit dit huwelijk (ged. Heerenveen): Sjouk Alberts (1654; nr. 559), Jisk Alberts (1654), Jacob
Alberts (1654)

1136. Abele Lamberts, overl. voor 1640, zijn nagelaten “arve” te Fochteloo wordt genoemd in 1643
(OSW Weesboeken)

1137. Jantje

Uit dit huwelijk: Hendrik Abeles (nr. 568), Lambert Abeles tr. Hiltje Hendriks (dr. v. Hendrik Abeles
te Appelscha)

1140. Berend Jacobs, eignr. en gebr. Appelscha SC 17 (Akinge) in 1640, tr. voor 17-3-1629

1141. Lamke Foppedr, overl. voor 1656 (OSW 6-225), zr. van Geese Foppedr. (nr. 4619); tr. (1)
Hendrik Teunis, kind. (i) Teunis Hendriks tr. Tiesse Hendriks (OSW 43-189), (ii) Hiltien Hendriks tr.
Jan Jansen Wijbes, (iii) Reijnsch Hendriks, overl. voor 1649, tr. Lyckle Annes, kind. Griet Lyckles tr.
Hendrick Oetses; Lyckle Annes tr. (2) Ger. OPS 1649 Wijts Intsedr (OPS 66, fiche 5), dr Hil Lyckles
tr. Teije Taeckes (overl. Wijnjeterp 1690)

Uit dit huwelijk:


i. Foppe Berends (nr. 570)

ii. Jan Berends, jong overl.

iii. Martien Berends, tr. Abele Hartmans, stelling; zn. Hartman Abeles, geb. 1656, stelling (zie nrs.
2730/2731)

1142. Jacob NN

Kinderen (OSW 7-138; 1667):

i. Geertien Jacobs, tr. (1) 1627 Lambert Lenses (Weesboek OSW 1659; kind. Jan, Jantien, Jacob,
Meintien, Jacobien en Lense Lamberts), tr. (2) Andries Carsten (overl. voor 1660; OPS 018-112),
tr. (3) Roeleff Jansen

ii. Griete Jacobs, tr. Francke Eelckes, broer van Hille Eelckes, Blij Eelckes tr. Jacob Feijes, Assele
Eelckes tr. Hendrick Annes en Laurens Eelckes (OSW 18-139; 1661)

iii. Trijntje Jacobs (nr. 571)

iv. Abeltien Jacobs, tr. voor 1637 (OSW 4-64) Jan Jacobs te Fochteloo, zn van Jacob Anders en
Hiltien Jans en zwager van Foppe Berends -nr. 570 (OSW 27-65 en OSW 5-102)

v. Lutgert Jacobs tr. Jan Lamberts te Sappemeer

1144. Thonijs Alles (Thomas Alles), overl. ca 1655 (Weesboeken OSW), eignr. Donkerbroek SC32
in 1640, samen met zijn broer Luytjen Alles eignr. Oosterwolde SC34 en SC35 (De Knolle) in 1640
en samen met zijn broer Foppe Alles eignr. Donkerbroek SC33 in 1640

1145. Aete Jans Eijts (ook Johannes Eijts)

Uit dit huwelijk:

i. Alle Thomas (OSW 3-41; 1629)

ii. Johannes Thomas (nr. 572)

iii. Harmentien Thoenisdr (nr. 2363)

iv. Petertien Thoenisdr, tr. voor 1641 Aise Sierts te Wijnjeterp

v. Geertien Thomas, tr. Wybe Martens (OSW 43-297)

1146. Marten Jans, samen met zijn vrouw eignr. Oosterwolde SC33 (Weper) in 1640

1147. Willemtien (OSW 40-5; 1632)

Kinderen: Jan Martens te Weper tr. Geertien Claes, Jacob Martens Bult te Weper tr. Geesien Jans,
Roelof Martens, Jebbe Martens (nr. 573), Assele Martens tr. Jan Jochems, Wybe Martens tr.
Geertien Thomas (zie nrs. 1144 en 1145)

1148. Jan N., kind. Meindert Jans (nr. 574), Sibbeltje Jans tr. Eijt Lenses (kind. Lense Eijts, Eltien
Eits tr. Arp Alberts en Jebbe Eijts tr. Fedde Hendriks; OSW 8-43), Douwe Jans tr. Hiltien Pieters,
Teunis Jans tr. Jantien Lenses, Roelof Jans en Mette Jans tr. Jochum Eises, eignr. Elsloo SC 30 in
1640; kind. (i) Eise Jochums, won. Makkinga, tr. voor 1663 Anne Hartmans (wed. Jan Meynes), (ii)
Jan Jochums, (iii) Roelof Jochums, (iv) Carste Jochums tr. Jantien Arends, (v) Jannes Jochums tr.
Maertien Willems en (vi) Frouckien Jochums (innocent)
1150. Alle Tijs, won. Weper bij Oosterwolde in 1630, overl. voor 1640

1151. Jeltje Lieuwes, samen met erfgenamen Alle Tijs eignr. van Oosterwolde SC29 in 1640, overl.
na 2-6-1663 (OSW 43-113)

Uit dit huwelijk (Sententies OSW 1651)

i. Pieter Alles, tr. Trijne Jan Lenses; kind. Lutse, Alle, Jantjen en Fardue Pieters (tr. Jacob Claas)

ii. Tijs Alles, tr. Imme Roelofs

iii. Renst Alles (nr. 2493)

iv. Jantien Alles (nr. 575; nr. 1223)

v. Engbert Alles

1152. Sipke Bruins, geb. na 1653 (weeskind in 1678; SCO 99-273), kocht schapen in 1674 (SCO
99-277), eignr. ¼ Rotsterhaule SC 24 in 1698, eig. Rottum SC 3 in 1700 (verkocht in 1717; SCO
128-1), gebr. Sint Johannesga SC 21 in 1728, won. Rottum in 1744 (1 persoon insolvent), tr. (2)
Heerenveen 1694 Antie Jelmers van ’t Meer (broer van Egbert Jelmers in ’t Meer), overl. voor 24-
1-1705, tr. (1)

1153. Trijn Roeleffs, overl. voor 1694 (SCO 80-119), tr. (1) voor 1668 Remmelt Cleis, won.
Jubbega (OSW 18-239); zn. Cleis Remmelts, overl. voor 1707, huisman en timmerman te Sint
Johannesga, tr. Yke Egberts, kl.zn Remmelt Cleises won. Oudeschoot in 1721 en 1744, overl.
Oudeschoot 10-3-1759; kind. ged. Oudeschoot: (i) Cleis Remmelts (1716) tr. Kuinre 1748 Iskjen
Carsten (kind. Lijbigje en Jan Cleises), (ii) Yke Remmelts (1719) tr. Oudeschoot 1750 Jan Matthijs
(kind. Thijs, Lysbeth en Haantje Jans), (iii) Egbertje Remmelts (1725) tr. Oudeschoot 1749 Andries
Harmens (kind. Jan Andries)

Uit dit huwelijk (weeskinderen in 1695, beiden ouder dan 25 jaar in 1712, dus geb. tussen 1678 en
1687):

i. Bruin Sipkes, won. Oldeholtwolde in 1720 (Reëelkohieren WSW) en 1725 in een huisje tussen
SC1 en SC2 (eignr. Focke Halbes) en te Kortezwaag in 1744 (1 persoon)

ii. Foppe Sipkes (nr. 576)

1154. Abele Beenes Brouwer, geb. ca 1628 Ooststellingwerf, brouwer, wonende te Mildam (1653)
en gebruiker Oudeschoot SC 20 in 1698, overl. na 1708, tr. (1) Mildam na 31-8-1653 Martien
Uylkes, brouwerse, weduwe van Wybe Siuwesz (huwelijk te Sneek 10-8-1641; zij uit Sneek en hij
uit Deersum), tr. (2) ca 1675

1155. Pierke Tialkes (SCO 127-265, 1708, verkoop van huis op de Tjongerswal te Mildam), tr. (1)
voor 1658 Sioert Riemes te Mildam

Uit dit huwelijk:

i. Grietje Abeles, overl. na 1752, tr. kort voor 1700 Eile Piers, overl. Oudeschoot tussen 1744 en
1749, kind. (geb. Oudeschoot) Geertje Eiles (1700; overl. Sintjohannesga 1757) tr. Claas Rinckes,
Pier Eiles (1707) tr. Grietje Idses (dr. van Ids Cornelis en kl.dr. van Cornelis Frankes uit Rohel tr.
Ger. SCO 1668 Grietje Elings uit Nieuweschoot), Pietje Eiles (1716)

ii. Yke Abeles (nr. 577)

1156. Thys Clasen, wonende te Rotstergaast, overleden voor 25-1-1712, tr. (1) Gerecht
Schoterland 17-5-1668 Hiltien Renckes, kind. Rincke Tijsen tr. Wolvega 1703 Maria Hillebrands
Kortsma uit Heerenveen en Arent Tijsen tr. Wolvega 1698 Jantjen Baartes, tr. (2) voor 22 mei
1680 Griettie Hylckes (SCO 79-39), tr. (3)

1157. Jets Jacobs (2de huw.), overl. voor 25-1-1712

Uit dit huwelijk: Claas Tijsen (geb. ca 1680; nr. 578); Jacob Tijsen (geb. na 1686) tr. Stijntje
Annes; Trijntje Tijsen (geb. na 1686) tr. Marten Hartmans (SCO 80-484)

1158. Jan Melles, molenaar te Rottum, overl. voor 22-12-1696 (SCO 80-339)

1159. Martien Pieters, tr. (2) Foppe Hylckes

Uit dit huwelijk: Melle (1673), Pieter (1675), Dirck (1677), Anne (1680), Jochem (1682), Grietje
(1684; nr. 579) en Antie (1688)

1160. Jeip Martens, geb. Nieuwehorne 1635, huisman (boer), tr. Ger. Schoterland 6-1-1672

1161. Luits Ubledr, geb. Oudeschoot, overl. Nieuwehorne na 29-5-1700

Uit dit huwelijk (allen voor ¼ eignr van Nieuwehorne SC5 in 1728):

i. Marten Jeips, overl. in 1731, verklaarde in 1713 zijn eigen zaken niet te kunnen administreren
(zijn DGZ oom Jan Martens werd curator bonorum)

ii. Oebele Jeips (nr. 580)

iii. Waab Jeips, won. Nieuwehorne, tr. Ger. Lemsterland 8-12-1711 Jochem Wybrens, won. Echten

iv. Sjoukjen Jeips, overl. De Knijpe 18-6-1742, tr. Lolcke Bonnes, veenbaas en later huisman in
De Knijpe

1162. Tieert Liebbes, geb. Oudeschoot ca 1665, schoenmaker, eignr 1/30 Oudeschoot SC8 in
1728, overl. Mildam ca 1730, tr. Ger. Schoterland 17-9-1709 (waren echter al echtelieden te
Mildam in 1690; SCO 125-5)

1163. Trijn Tijssen, geb. Mildam ca 1665, overl. Mildam na 1733

Uit dit huwelijk: Jeltien Tjeerds (nr. 581) en Hansjen Tjeerds (zie nrs 954/955)

1168. Jelle Siebrens, landbouwer en vervener te Oostermeer, tr. (2) Eestrum 1695 Hiltje Warners,
tr. (1) voor 1667

1169. Aaltje Ritskes (zuster van curator Jan Ritskes)

Uit dit huwelijk (ged. Oostermeer): Sybren Jelles (nr. 584), Tetje Jelles tr. Oostermeer 1683 Jan
Gerrits, Jan Jelles (1670; jong overl.), Wobbe Jelles (1673; jong overl.), Aaltje Jelles (1675), Jan
Jelles (1678) en Wikje Jelles (1682) tr. Wytse Hilles

1170. Gjalt Goffes (Gjolt Goffes), schuitevaarder bij de Wal te Oostermeer, tr. (2) Oostermeer
1695 Nantje Oebles, wed. van Here Jans, tr. (1) ca 1669

1171. Hiltje Roels, ged. op bel. Oostermeer 1676, overl. voor 1695

Uit dit huwelijk (ged. Oostermeer): Goffe Gjolts (1671), Stijn Gjolts (1673), Griet Gjolts (1676; nr.
585), Sjoerd Gjolts (1680), Sjoukje Gjolts tr. Oostermeer 1696 Thijs Sikkes

1172. Jeen Tjeerds, overl. Zuiderdrachten voor 1684


1173. Antje Molles

Uit dit huwelijk: Molle Jeens (nr. 586) en Jeltje Jeens (overl. 1708/1709) tr. Boornbergum 29-1-
1688 Arend Tjallings

1174. Uitse IJes, overl. Akkerwoude voor 1681

1175. Antje Klases

Uit dit huwelijk: Klaas Uitses (geb. 1663), Jetske Uitses (geb. 1668; nr. 587)

1176. Wolter Anskes, geb. Katlijk ca 1630; in 1698 eignr. Katlijk SC 13, 1/5 Katlijk SC14, 1/6
Hoornsterzwaag SC16 en in 1708 samen met Johannes Nitterts landeigenaar in Oldeholtwolde

1177. NN Jans (SCO 123-1), medeverkoopster Nieuwehorne SC 12 in 1676

1178. =924 (Jelle Taes)

1179. =925 (Jouck Wybes)

1180. Hendrick Jelles (Jolles), won. Oudehorne 1663, overl. Oudehorne voor 1692, broer van
dorpsrechter Gerke Jolles te Oudehorne (SCO 82-150; 1671), tr. (1) Ger. Schoterland 7-6-1651
Suster Jeens, Lippenhuizen, overl. voor 1663, tr. (2) in 1663

1181. Wobbigjen Wilts, geb. ca. 1636, overl. Oudehorne voor 16-6-1680 (bezat land te Appelscha)

Uit het eerste huwelijk:

i. Reynsch Hendriks, overl. na 4-3-1663

ii. Hendrikjen Hendriks, geb. Oudehorne ca 1660, won. Heerenveen 1693 (eignr. ¼ Oudehorne
SC12 in 1698); tr. (1) Heerenveen 9-3-1677 Wybe Yntses, zn van Yntse Rouckes (broer van
bijzitter Fedde Rouckes) en Joukje Wybes, kind. Yntse Wybes (ged. Heerenveen 17-11-1678),
Suster Wybes en Roucke Wybes (beiden ged. Heerenveen 19-4-1691); tr. (2) Heerenveen 8-12-
1700 Cleis Idses, zn van Ids Cleises en Ytje Iedes

Uit het tweede huwelijk (OSW 28-61; 16-6-1680):

i. Rinske Hendriks, won. Drachten, tr. voor 1687 Jucke Juckes (eignr. ¼ Oudehorne SC12 in
1698); kind Suster Juckes, ged. Drachten 9-1-1687

ii. Trijn Hendriks, geb. ca 1664, overl. voor 13-6-1693, tr. Jan Barelts (eignr. ¼ Oudehorne SC12
in 1698); kind. Barelt Jans en Wobbigjen Jans tr. Jan Abeles (SCO 33-169)

iii. Wilt Hendriks, geb. ca 1670, jong overl.

iv. Jelle Hendriks, geb. 1674 (nr. 590; (eignr. ¼ Oudehorne SC12 in 1698)

1182. Steven Jans Smit, geb. Oldeberkoop 1650, mr. smid, wonende te Oldeberkoop in 1700,
eignr. van twee plaatsen te Oldeberkoop samen met zijn broer Roelof Jans; tevens eignr. van 3,5
dagmaat hooiland in de uitgang van SC 4 te Wolvega, samen met zijn vrouw in wandelkoop
verkregen van Dirck Jansen Dryfholt in 1686 in ruil voor 3 dagmaat uitterdyck te Peperga), overl.
ca 1726, tr. voor 1683

1183. Rinske (Reintien) Wybes, overl. na 1728 (1/2 eignr. Steggerda SC 30 en SC 32)
Uit dit huwelijk: Jacobje Stevens (nr. 591) en Martje Stevens tr. Marten Hendriks, dorpsrechter te
Oldeberkoop (gezin 5 volw. te Oldeberkoop in 1749), eignr ½ Oldeberkoop SC1, SC2 en ½ SC11 in
1728

1186. Berend Lubberts, De Eese, lidmaat Steenwijkerwold 1651

1187. Harmtjen, De Eese, lidmaat Steenwijkerwold 1651

Uit dit huwelijk: Femmigjen Berends (nr. 593), Theunisjen Berends (tr. Claas Jansen, overl. ca
1670; HCO 76-85-117, momber Egbert Tijs)

1212. Coop Egberts, won. De Egge in 1668, overl. voor 1678

Kinderen: Aaltje Coops, tr. IJhorst 23-2-1668 Jacob Derks uit Rabbinge, won. op de kloostererven
van Dickninge in de De Wijk; Lubbigjen Koops, tr. IJhorst 16-11-1678 Kerst Roeleffs uit Koekange;
Egbert Coops (nr. 606)

1214. Hendrick Roeloffs (Jans), won. in de Oosterwijk bij De Wijk

1215. Lutgert Arends

Uit dit huwelijk: Marrigjen Hendriks (nr. 607); Gese Hendriks, ged. IJhorst 13-9-1660; Jentjen
Hendriks, ged. IJhorst 21-9-1662; Willem Hendriks, ged. IJhorst 2-4-1665

1220. Berend Hendriks, samen met zijn moeder eignr. en gebr. Appelscha SC27 in 1640, kocht ca
1648 land in de Bult te Appelscha, overl. voor 3-5-1652

1221. Martien Jansdr, overl. na 1667, tr. (2) Claas Roelofs, overl. voor 1667

Uit dit huwelijk: Hendrik Berends (nr. 610), Geertien Berends tr. Foppe Jans en Albert Berends
(overl. voor 12-12-1677) tr. Hendrickien Carsten

1222. Jannes Jans Lenses, overl. voor 1651, tr. ca 1639

1223. Jantien Alledr, tr. (2) Meinert Jans (nr. 574)

Uit dit huwelijk: Ferdu Jannes, geb. ca 1640 (nr. 611) en Alle Jannes, geb. ca 1643

1230. Geert N; kinderen (OPS 24-73; Weesboeken OSW 1667): Fem Geerts (nr. 615); Evert
Geerts; Jan Geerts, overl. Oldeberkoop 1667, tr. Vroucke Pieters, won. Oldeberkoop (kind. Jeltien
en Pieter Jans), zij hertr. Reube Hendricks; Aefke Geerts tr. Thijs Sweitses, in 1690 van
Oosterwolde naar Wijnjeterp (kind. Sweitse, Copien, Sweitse en Aaltje Tijses)

1244. Pieter Tijs Madhuizen, Oosterwolde, papist, overl. na 1693, zwager van Trijntje Roelofs (2de
vrouw van Sytse Roelofs te Luinjeberd, zie nr. 940; Nedergerecht AEN, 15, fiche 4), tr. rechtkamer
Oosterwolde 12-10-1647

1245. Antien Roelofs, afkomstig uit Noordwolde, overl. ca 1690

Uit dit huwelijk: Roelof Pieters tr. Jacobien Rommerts, Femme Pieters tr. Jelle Jans Andries te
Haule, Geesje Pieters van Methusen tr. Oosterwolde 1683 Wybe Wybes uit Duurswolde onder
Langedijke (kind. Jan en Jochem Wybes), Tijs Pieters (nr. 622)

1246. Alle Jacobs, herbergier te Oosterwolde in 1698, overl. Oosterwolde voor 2-11-1706
(Hypotheekboeken OSW), tr. voor 1662

1247. Geesjen Wijchers, eignr. 1/8 Oosterwolde SC 51 in 1698 (3/8 Jacob Jans tr. Trijne Peters)
Uit dit huwelijk: Wijcher Alles, ged. Oosterwolde 1674, tr. Oosterwolde 1697 Jantien Eises (kind.
Petertje, Jacob en Alle Wijchers); Heebeltje Alles (nr. 623), Hiltje Alles

1252. Sikke Nammes, veenboer te Oostermeer, overl. Oostermeer 1709, tr. (2) Oostermeer 9-1-
1707 Trijntje Dirks, tr. (1) ca. 1670

1253. Wiepke Sietses, beiden bel. Oostermeer 17-11-1676

Uit dit huwelijk:

i. Namme Sikkes, geb. ca 1670 (nr. 626)

ii. Grietje Sikkes, ged. Oostermeer 1-1-1673, tr. Oostermeer 1695 Saecke Sierds uit Oostermeer

iii. Sietse Sikkes, ged. Oostermeer 8-2-1676, overl. Rottevalle 1735, tr. Oostermeer 25-2-1700
Sindsen Geerts

iv. Trijntje Sikkes, ged. Oostermeer 17-2-1678

v. Jan Sikkes, ged. Oostermeer 6-6-1680 / 10-4-1687

vi. Antje Sikkes, ged. Oostermeer 26-6-1681

vii. Jeltje Sikkes, ged. Oostermeer 10-4-1687

1280. Arend Engberts. won. Doldersum 1672 (Haardstedenregister)

Kinderen, won. Doldersum 1672 (Haardstedenregister) en 1681 (lidmaten Vledder): Engbert


Arends (nr. 640), Roelof Arends, Jan Arends, Claesjen Arends en Cornelisjen Arends

1312. Jan Louwen

Kinderen: Dirk Jans Louwen (nr. 656), Geert Jans (HCO 76-89-249)

1316. Regnerus à (Reinier) Bleijdenstein, geb. Blijdenstein, Ruinerwold ca 1622, student Collegium
te Franeker (1636/1637) vervener te Scheerwolde vanaf ca 1653, overl. Scheerwolde ca 1679, tr.
ca 1642

1317. Hendrikje Pauwels (Pouwels), overl. ca 1682

Uit dit huwelijk:

i. Pouwels Reijniers Blijdenstein, geb. Blijdenstein ca 1643, vervener, overl. na 26-8-1691


(ziekelijk; voogdijzaken Ambt Vollenhove 130-421), tr. (1) 20-3-1670 Geesje Boldewijns (kind.
Bartholdus, Femmegien en Hillegien Pouwels Blijdenstein), tr. (2) Blankenham 10-6-1691 Geertje
Jans

ii. Jan, ged. Blijdenstein 4-5-1645 (nr. 658)

iii. Bartholdus Reiniers Blijdenstein (vermeld in 1676; HCO 76-85-311)

1318. Coop Willems, van Wapserveen, won. in de Leeuwte, tr. Vollenhove 27-2-1653

1319. Jantien Claes, van de Leeuwte

Uit dit huwelijk:


i. Willem Coops, ged. Blokzijl 16-10-1653, jong overl.

ii. Grietjen Coops, ged. Blokzijl 9-9-1655 (nr. 659)

iii. Aaltjen Coops, geb. Beulake of in de Leeuwte, ged. Vollenhove 29-1-1658, jong overl.

iv. Willem Coops, geb. in de Leeuwte, ged. Vollenhove 21-2-1660 (broer van Grietje Coops;
voogdijzaken Ambt Vollenhove 130-421; 26-8-1691), tr. Beulake 27-2-1698 Greetje Tijs uit
Staphorst

v. Aaltjen, ged. Vollenhove 19-7-1664

1320. Jacob Joosten, De Sandbelt bij Beulake, won. Barsbeke 1661, lidmaat Wanneperveen 1-10-
1662, overl. na 1692, tr. Vollenhove 28-4-1661

1321. Geertien Cornelisdr, geb. op ‘t Swol, ged. Vollenhove 6-4-1640

Uit dit huwelijk:

i. Joost Jacobs, ged. Zwartsluis 20-3-1664 (nr. 660)

ii. Margje Jacobs, ged. Zwartsluis 4-10-1666, tr. ca 1695 Jan Hendriks de Boer, won. in De
Waede bij Zwartsluis, zn. Wijgher Jans de Boer, ged. Zwartsluis 12-7-1696

iii. Bettien Jacobs, ged. Zwartsluis 30-8-1668, tr. ca 1700 Jochem Jans Vos, dr. Jentje Jochems,
ged. Zwartsluis 18-10-1702

iv. Jan Jacobs, geb. op De Belt, ged. Zwartsluis 4-2-1672

1322. Dirk [Alberts] Boldewijn, won. Nieuw-Nederland, overl. 1732, tr. (2) na 1681 Petertje
Andries, tr. (1) Steenwijkerwold 29-4-1667

1323. Mergjen Cornelis (Keesen), won. Kluitenberg, overl. 1681

Uit dit huwelijk: Hillechien (ged. Blokzijl 1668), Femmegien (ged. Blokzijl 1669), Aeltien (nr. 661),
Kier (ged. Blokzijl 1673) en Agnes

1344. Jannes (Johannes) Jans Carsten (Sententies OSW 1634), overl. voor januari 1639, tr. (1)
voor 1614 Greet Hanckedr (dr. van Hancke Annes en Grete Claesdr.; WSW 106-200), tr. (2) voor
1626 (WSW 11-241)

1345. Wemme Ellens, wonende te Nijeholtpade in januari 1639 (WSW 107-378) en te Oldelamer in
1686 (WSW 149-565), overl. voor 27-1-1688 (WSW 125-4)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Jannes Stellinck (nr. 672)

ii. Jan Jannes Ellens Nijholt, wonende te Oldelamer in 1669 (WSW 149-6) en 1686, tr. Gerecht
WSW 28-4-1663 Barbera Peters Nollendr. uit Wolvega (zie nrs 1390 en 1391)

iii. Feije Jannes Nijholt, tr. (1) WSW 1641 Frouckjen Jansdr uit Sonnega, tr. (2) Harlingen 1645
Fetje Lammerts uit Harlingen, zn. Johannes Feyonis Nijholt (notaris en procureur postulant) tr.
Harlingen 1670 Trijntje Scheltes Wiglama uit Franeker

iv. Ferdu Jannes, tr. (1) Heerenveen 1-9-1650 Reinier Sibrandts uit Heerenveen; kind. (ged.
Heerenveen) Jeen (1651), Sybren (1653), Jan (1656), Eelke (1660), tr. (2) Sierp Geerts, gebr.
Nijeholtpade SC 22 in 1686; kind. (WSW 125-211; 1692) Jannes Sierps (overl. 1706) tr. (1)
Wolvega 1687 Grietje Jacobs, dr. Fardouw Jannes (geb. 1687), en tr. (2) Wolvega 1699 Trijntje
Jans, Claesien Sierps tr. Bonne Sijtses, Froucke Sierps en Jets Sierps

v. Jantien Jannes, tr. Cleis Jansen overl. voor 1665 (WSW 147-150)

1346. Sippe Bees (Sipke Baes), won. Ouwster-Nijega ca. 1605 en Sint Johannesga 1632, overl.
voor 1640 (Sippe Bees weeskind eignr. Rotsterhaule nr. 7), tr. (1) Giel Sipkedr, volle zusterling
van Giel en Bonne Eyles, tr. (2) Gerecht WSW 14-12-1632 (3e proclamatie Schoterland 12-12-
1632)

1347. Antie Renckes Nijholt, overl. voor 1640

Uit dit huwelijk: Rixt Sippes (nr. 673)

1352. Claas N., zonen Bartelt Clasen nr. 676) en Alt Clasen, kind. ged. Donkerbroek: Jantien Alts
(1668), Eefjen Alts (1668), Coop Alts en Claes Alts (1672; tweeling)

1362. Jan N.

1363. Willemtje Jans (OSW 33-280)

Uit dit huwelijk: Trijntje Jans (nr. 681), Aaltjen Jans tr. (1) Oosterwolde 1689 Wessel Claes (wednr.
van Lammegien Jelles, kind. Claes, Luitien en Jelle Wessels; OSW 9-166) en tr. (2) 1701 Claes
Wolters (OSW 31-118), Geesjen Jans tr. Donkerbroek 1683 Jan Aebels (zn. Aebel Jans), Jantje
Jans, Jan Jans tr. Antjen Lambers (zij hertr. Jan Jacobs), Aaltje Jans tr. Wijcher Hendriks (won.
Makkinga)

1364. Broer Douwes, wonende te Oldeberkoop, overl. ca 1682 (OSW 44-59/102), tr. voor 27-11-
1644 (Weesboeken OSW)

1365. Pietertien Jans, overl. na 27-3-1683

Uit dit huwelijk:

i. Auke Broers (nr. 682)

ii. Douwe Broers, overl. Oldeberkoop voor 11-6-1701, tr. Hiltjen Martens (kind. Marten en Jan
Douwes), overl. voor 1716, zij tr. (2) Oldeholtpade 27-8-1702 Jannes Abels (zn. van Abel Oebles
en Reinskje Jans), wonende te Nijeholtpade en Sonnega, overl. Nijeholtpade voor 1716, dr. Antje
Jannes, geb. ca 1702. In 1708 is Jannes Abels eignr. van Oldeholtwolde SC 10 (½ nom. ux. zijn
vrouw Hiltjen Martens en ½ als curator over haar twee voorkinderen).

iii. Pier Broers, wonende te Oldeberkoop in 1702 (Authorisaties WSW), overl. De Blesse/Blesdijke
voor 9-12-1709 (WSW 150-779), tr. Leena Roelants, zij hertr. Jan Jansen, molenaar te De Blesse
(WSW 151-148)

iv. Eda (Ida) Broers, overl. voor 1698, tr. (1) Claas Wijbes (zn. Wijbe Claas; SCO 81-194), tr. (2)
Hans Hylckes te Sint Johannesga, overl. voor 3-3-1694, kind. (SCO 105-497) (i) Ellert Hanses,
won. Luinjeberd, tr. voor 1702 Wyts Eeeuwes, (ii) Geertje Hanses, won. Oudehaske in 1698 en
Luxwolde 1749 (gezin 2 volw.), overl. Rottum 1759, tr. Oudehaske 1698 Harmen Gjolts uit
Terband, overl. voor 1749, en (iii) Hylcke Hanses, won. Tjalleberd, tr. voor 1706 Romckje
Harmens, overl. 1742

1366. Meine Andries, samen met zijn vrouw lidmaat te Nijeholtpade in 1676, kerkvoogd
Nijeholtpade in 1689 en 1701, overl. Nijeholtpade 17-9-1709; in 1698 is hij deeleignr. van
Nijeholtpade SC 5 (1/3), SC 18 (1/2) en SC 20 (1/4), tr. voor 1667

1367. Antien Tjeerts, overl. Nijeholtpade voor 25-7-1692 (Lidmatenboek)


Uit dit huwelijk (WSW 127-42; verkoop land te Nijeholtpade):

i. Andersjen Meines, overl. voor mei 1723 (Inventarisatieboeken WSW), tr. Dirk Thijssen (zie
hieronder), won. Oldeberkoop in 1704 en 1707; kind. (i) Antje Dirks, (ii) Cornelis Dirks, veenbaas
en koopman te Kalenberg, tr. (1) Wemmigje Roelofs en tr. (2) Oldemarkt 1726 Geertje Jacobs (zie
nrs. 332/333), (iii) Reinder Dirks tr. Steggerda voor 1729 Sijbrigje Foeken en (iv) Metje Dirks tr.
Wolvega 1728 Meine Peters; Dirk Tijssen tr. (2) 1723 Annigje Arents, wed. Harmen Jacobs

Thijs Berends (zn. van Berend Thijssen en Andersjen Louwes te Blesdijke) en Metjen Reinders,
won. Steggerda in 1667). Uit dit huwelijk: zn. Dirk Thijssen (zie hierboven); zn. Regnerus
(Reinder) Thijssen tr. Franeker 1696 Trijntje Bavius (ged. Franeker 1674, dr. van Bavius Schultetis
en Hiltje Eides); zn. Bavius Thijssen (geb. 1697; Metje Reinders is bestemoeder en voogdesse van
Bavius Thijssen, WSW 70-288), otr. Leeuwarden 1715 Catarina van Tuinen; dr. Trijntje Thijssen tr.
Pier Peters (zie nr. 962); zn. Berend Thijssen tr. Geertjen Jacobs (WSW 151-121); dr. Annegien
Thijssen tr. Rencke Jans (overl. Steggerda 1747); dr. Gretje Thijssen tr. Reinder Alberts; zn. Focke
Thijssen tr. Bartjen Jochems (WSW 127-369)

ii. Jantjen Meines (nr. 683)

1388. Jelle Andries, boer te Nijeholtwolde, overl. 1675/1676 (WSW 148-377; WSW 48-82)

1389. Dirckien Jelderts

Uit dit huwelijk (WSW 48-82): Wabe Jelles (nr. 694), Piertien Jelles en Trijntje Jelles

1390. Jan Jannes Ellens Nijholt, uit Nijeholtpade, tr. Ger. WSW 28-4-1663

1391. Barbera Peters Nollen, uit Wolvega, overl. voor 1676

Uit dit huwelijk:

i. Peter Jans Ellen, boer te Wolvega, samen met zijn zuster Auckje Jans Ellen in 1698 eignr. van
1/21 part van Wolvega SC 16, tr. Wolvega 20-12-1722 Swaentje Roelofs uit Wolvega

ii. Auckje Jans Ellen, overl. 8-10-1713 (RK Oldeholtpade-Wolvega)

iii. NN Jans (nr. 695)

iv. Johannes Jans Nijholt, in 1698 won. te Rijs en in 1722 en 1726 te Bakhuizen

v. Aeffien Jansdr (RK), overl. Wolvega 15-8-1749, tr. Wolvega 25-11-1688 Jochum Luytjens uit
Peperga, boer te Blesdijke, overl. 28-12-1728; kind. Luitje Jochums, Andreas Jochums, Joannes
Jochums

1392. Nittert Haijtses

Kinderen:

i. Johannes Nitterts (nr. 696)

ii. Claeske Nitterts, overl. na 1726 (SCO 173-26), tr. Roel Sakes te Mildam, overl. voor 1720
(WSW 128-44); kind. Sake en Claeske Roels

iii. Rompkje Nitters, tr. Douwe Dirks te Hoornsterzwaag (Hypotheekboeken SCO, zn Nittert
Douwes tr. 1710 Aaltje Hendriks, wed. van Andries Wybes -zie nrs 2784 en 2785-)

1396. Tjeerd Hanses, geb. Nieuwehorne ca 1630, overl. na 16-1-1690 (Hypotheekboeken OSW),
tr. voor 1663
1397. Martien Johannes Overney, overl. na 16-1-1690 (Hypotheekboeken OSW), tr. (2) Imcke
Hanses (nr. 1836)

Uit dit huwelijk: Hans Tjeerds (nr. 698), Lyckeltien Tjeerds tr. Uilke Barres

1398. Hessel Wybes, kerkvoogd Nieuwehorne 1665/1666, overl. voor 1686 (OSW 8-68)

1399. Griet Jelles, overl. tussen 1705 en 1712 (Hypotheekboeken SCO)

Uit dit huwelijk (WSW 126-131, 1701; WSW 150-317, 1702):

i. Imcke Hessels, stelling te Nieuwehorne, tr. Heerenveen 1691 Rixt Piers van ‘t Meer

ii. Monst Hessels (nr. 699)

iii. Antje Hessels tr. Sipke Imkes te Nieuwehorne, beiden overl. voor 27-4-1706 (5 weeskinderen;
SCO 82-2), zn Imke Sipkes te Zandhuisen (boven Noordwolde) in Weststellingwerf (1726; SCO
129-165) tr. Grietje Geerts (geb. ca 1704; Informatieboeken WSW), dr Lykeltje Sipkes (overl. voor
1720) tr. Cornelis Gerrits, Luitje Sipkes, Janke Sipkes en Jeltje Sipkes

iv. Wybe Hessels, dorpsrechter Nieuwehorne 1690, overl. Zandhuizen 1701, tr. Rinske Feickes;
kind. Sjouke Wybes tr. Jan Clasen, Jeltien Wybes tr. Idse Bauckes (mr. schuitmaker op De Knipe
en Gorredijk) en Tiets Wybes, tr. (1) Folckert Rieuwerts, tr. (2) 1709 Yntse Foockes te
Lippenhuizen

v. Lutske (Luitje) Hessels, overl. voor 1700, tr. Mintje Geerts op De Knipe

vi. Pier Hessels, won. Nieuwehorne en Oudehorne, overl. voor 4-5-1712, tr. Antie Sytses (nrs.
1758 en 1759)

vii. Frouckjen Hessels, won. Langezwaag in 1696 (SCO 125-5)

1400. Dirk Heerts, won. Nijbrongerga 1641 (RAU A9-108v; erfgenaam van Claes Gerbens), kuiper
in De Knipe, kocht in mei 1641 samen met Antie Liebbes een huis in Nijbrongerga en zij
verkochten dit huis in mei 1648 (SCO 119-87), tr. Gerecht Schoterland 13-4-1642

1401. Ancke Liebbes (Antie Liebbes), De Knipe

Uit dit huwelijk: Geert Dirks (nr. 700), Tjeerd Dirks (won. De Knipe; AEN 17/fiche 4)

1404. Luitien Jans de oude, afkomstig van Oranjewoud, broer van Jacob Jans (overl. 1679,
curatoren Jan Jolles en Gabe Seerps), wonende te Nieuweschoot in 1689 (WSW 125-80; verkoop
hooiland te Oldeholtwolde mandelig met de wezen van Olbs Willems en Jeip Jolles), in 1690 (WSW
125-126; verkoop land te Oldeholtwolde mandelig met Jan Jolles en de wezen van Gabe Jolles) en
in 1696 (WSW 126-154; koop land te Oldeholtwolde), tr. Schoterland 21-10-1670 (3de procl. 16-
5-1666)

1405. Hiltien Jans, Oranjewoud

Uit dit huwelijk: Jan Luitjens (nr. 702); Tjeerd Luitjens, molenaar te Tjalleberd, tr. Corneliske
Douwes; Rixt Luitjes tr. 1701 Freek Willems uit Heerenveen

1406. Pieter Iedes, timmerman te Oudeschoot in 1664, overl. Oudeschoot voor 1689 (SCO 124-
401)

1407. Jantien Clases


Kinderen (Authorisatieboeken Schoterland mei 1689, curatoren Sioecke Iedes en Ids Cleises tr.
Ytje Iedes): Trijntje Pieters (tr. Sake Jans te Mildam; beiden overl. na 1707, zn. Jan Sakes),
Gaabke Pieters (nr. 703) en Ytje Pieters

1424. Jan Dercks, int Swarte Water Klooster, tr. (1) Aaltien Jansz, tr. (2) voor 1660

1425. Geertien Martens (Berends)

Kinderen ged. Hasselt: Margien Jans (1660), Remmeltien Jans (1662; nr. 715), Derk Jans (1666;
nr. 712)

1426. Berent Herms, wonende te Hasselt op Ter Weede en te Streukel

1427. Annegien Peters

Kinderen ged. Hasselt: Jan Berents (1650), Egbert Berents (1652), Aaltje Berents (1654; jong
overl.), Aaltien Berents (1656; nr. 713), Dievertien Berents

1430. =1424 (Jan Dercks)

1431. =1425 (Geertien Martens)

1440. Cornelis Jans Post, wonende op de Sandbelt, lidmaat Wanneperveen 1663, overl. ca 1668

1441. Jentjen Roelofs

Uit dit huwelijk: Leuntjen Keesen tr. Jan Tijs, Marrigien Cornelis tr. Claas Meijlofs, Jan Kornelis Post
(nr. 720), Lein Cornelis Post, ged. Zwartsluis 1666

1442. Hendrik Luitiens, wonende op de Santbelt

1443. Trijntjen Andries

Uit dit huwelijk: Geertjen Hendriks (nr. 721)

1444. Jan Wint, wonende in de Westerkluft van Wanneperveen in 1702 (Zoutgeld)

1445. Margjen N.

Kinderen:

i. Pieter Jans Wind (nr. 722)

ii. Lammigje Jans Wint, tr. (1) Beulake 1712 Wolter Jasper Vasten, tr. (2) Beulake 1716 Albert
Egberts, tr. (3) Beulake 1723 Jan Jacobs Cortoever

iii. Hendrik Jans Wint, tr. Beulake 1717 Grietje Gerrits (dr. Marchien ged. Beulake 1718)

iv. Geertje Jans Wind, tr. ca 1720 Barteld Jans Driessen, won op de Schutsloot; in 1748 kind. Jan,
Jochem, Annigjen, Margjen en Geesjen Bartelds

v. Beertje Jans Wint, tr. ca 1723 Kees Jans Post (zie nrs. 720 en 721), kind. Jan en Jan Wind

vi. Cornelis Jans Wint, won. op de Sandbelt in 1748, tr. ca 1728 Margje Jacobs Plump

1446. Jan Hendriks, wonende te Wanneperveen


1447. Claesjen Roelofs (HCO 80.1, inv. nr. 43, fol. 47, 1713), tr. (2) Hans Lucas, attestatie naar
Wanneperveen in 1703

Uit dit huwelijk: Lubbegien Jans (nr. 723), Albertje Jans (ged. Beulake 1685)

1448. Jacob Jans op ’t Waerle te Zelhem

Kinderen: Hendrik Jacobs (nr. 724) en Jan op 't Waerle te Zelhem

1450. Jurrien Hendriks op ’t Waerle te Zelhem, geb. ca 1645

1451. Engele op de Elst

1452. Teunis Hendriks, Nijbroek

1454. Jan Lucassen, Terwolde

1456. =1448 (Jacob Jans)

1458. =1450 (Jurrien Hendriks)

1460. =1452=1468 (Teunis Hendriks)

1462. =1454=1470 (Jan Lucassen)

1466. Sijmen Otten, voerman te Vollenhove, tr. Vollenhove 4-5-1679

1467. Hendrikje (Hindrikje) Jans van ’t Wold

Uit dit huwelijk: Otto Simons en Jantje Simons (nr. 733)

1468. =1452=1460 (Teunis Hendriks)

1470. =1454=1462 (Jan Lucassen)

1472. Klaas Meilof (Meijlof, Meijlofs), wonende te Staphorst, Beulake (1675 en vanaf 1682), opt
Moer (1678), Wanneperveen (1681), tr. Staphorst 8-12-1667

1473. Marregien Cornelis (Keessen), Schutsloot (Wanneperveen)

Uit dit huwelijk, ged. Beulake: Albert (1675; nr. 736), Joost (1678), Grietien (1681), Trijntien
(1682), Nettert (1684), Jantien (1687), Hillichien (1689)

1482. Sible Sibles (mennist), Warns, tr. (1) Warns 25-6-1666 Foeke Symens, Warns, overl. voor
1670, zn. Lijckel Sibles, ged. Warns 22-9-1667, tr. (2) Koudum 27-3-1670

1483. Reynsck Douwes, Koudum

Uit dit huwelijk: Sibbel Sibbels, ged. Warns 21-9-1673, tr. Warns 24-2-1709 Doede Sibbles, wednr.
van Pieter Bontes uit Warns (tr. Ger. Hemelumer Oldeferd en Noordwolde 27-4-1695), en Reinske
Sibles (nr. 741)

1484. Jan Harmens, tr. Molkwerum 19-12-1675

1485. Tjerkje Jacobs, uit Molkwerum


Uit dit huwelijk: (i) An Jans, ged. Molkwerum 19-11-1676, (ii) Fock Jans, ged. Molkwerum 22-9-
1678, (3) Harmen Jans, ged. Molkwerum 1-6-1683 (nr. 742)

1486. Ygle Heeres, Warns, tr. Koudum 16-4-1682

1487. Simen Pytters, Koudum, tr. (1) Koudum 8-2-1671 Uilke Scheltes; zn. Schelte Uilkes, ged.
Koudum 1673

Uit dit huwelijk: Aagje Ygles (nr. 743)

1504. Peter Thijmens, geb. Steenwijkerwold ca 1615, wonende te Paasloo, ged. Oldemarkt 27-11-
1659, overl. 1675, tr. voor 1644

1505. Anna Lamberts van Essen, geb. Steenwijkerwold ca 1620, overl. na 2-6-1684

Uit dit huwelijk: Grietje Peters (geb. te Busch tot Paasloo; ged. Oldemarkt 1644), Luijtien Peters
(ged. Oldemarkt 1645), Thijmen Peters (ged. Oldemarkt 1647), Berend Peters (ged. Oldemarkt
1661; nr. 752)

1506. Roelof Coops Bessembinder

1507. Fedde Bartels

Uit dit huwelijk: Jeltjen (nr. 753), Hendrikje Roelofs (ged. Oldemarkt 1671) en Coop Roelofs
Bessembinder (ged. Oldemarkt 1675)

1536. Tjeerd Molles, geb. Terwispel ca 1590, bruiker van stem 14 te Terwispel in 1640 (eignr. de
patroon van Terwispel, huis is zijn eigendom), kerkvoogd van Terwispel, kocht in 1642 (OPS 110-
268) samen met zijn zwager Eeble Wybes een kamp van 8 mad maden van de kerk te Kortezwaag,
overl. na 1646, tr. voor 1625

1537. Trijntje Jelderts, overl. na 1646

Uit dit huwelijk (OPS 114-285,286 en OPS 118-252; verkooptransacties binnen bovenvermeld
kamp):

i. Molle Tjeerds, Terwispel, gebr. Terwispel SC 5 in 1698, tr. Langezwaag c.a. 1676 Martjen
Wobbes uit Langezwaag

ii. Jallert Tjeerds (nr. 768)

iii. Sjouke Tjeerds, Terwispel, tr. 1657 Corneliske Ubles uit Lippenhuizen

iv. Korneliske Tjeerds, Lippenhuizen, tr. Langezwaag c.a. 1660 Jeen Hendriks uit Langezwaag

v. Hielkje Tjeerds tr. Heine Roelofs, lidmaten Wijnjeterp c.a. 1685, won. op ‘t Voorwerk onder
Siegerswoude

1540. Otto Eebeles, geb. Lippenhuizen ca 1590, boer en kerkvoogd (1650) te Lippenhuizen, samen
met zijn voorkind Eebele Ottes eignr Lippenhuizen SC21 in 1640 (gekocht in 1630 van zijn
schoonvader Jencke Doeijes tr. Sjoucke Fritsens), overl. ca 1656, tr. (1) Gerecht Opsterland 17-8-
1626 Feick Jenkes, tr. (2) Opsterland voor 15-3-1632

1541. Aat (Aatje) Ates, overl. na 12-1660, tr. (2) Gerecht Opsterland 1-4-1658 Tierck Bonnes uit
Langezwaag

Uit eerste huwelijk: Eebele Ottes, tr. Ger. OPS 11-3-1652 Liepck Foockedr. uit Langezwaag; uit het
tweede huwelijk: Feik, Jets, Ate (nr. 770), Hans en Saakje Ottes
1542. Intse Bruchts, gebr. Langezwaag SC 34 in 1640, overl. tussen 1671 en 1675, kocht in 1644
samen met zijn vrouw een stuk land te Langezwaag mandelig met Bonne Jeips en Geiske Jans te
Nij Brongerga (hij was eerder getrouwd met Foock Jans; SCO 115-113) van Trijn Jeips en haar
echtgenoot Claas Feddes (zij was eerder getrouwd met Ids Geles; SCO 115-113)

1543. Tiets Douwedr, Langezwaag (OPS 110-474; 1644)

Uit dit huwelijk: Sietske Ynses (nr. 771) en Mien Inses (Meen Intze Bruchtsdr; OPS 172-762) tr.
Opsterland 1667 Eelke Liebbes, dorpsrechter te Lippenhuizen

1544. Uble Sierds, gebr. Lippenhuizen SC 18 in 1640, wonende te Tjalleberd in 1650, overl. voor
1671 (OPS 69-217/219; vermelding zn. Ype Ubles)

1545. Jouck Boeledr.

1548. =1552 (Rinse Rienks)

1549. =1553 (Wietske Jelkes)

1550. =1554=768 (Jallert Tjeerds)

1551. =1555=769 (Giel N.)

1552. Rintse Rienks, in 1640 voor 1/3 eignr. en gebr. voor ’t geheel van Terwispel SC10, overl.
voor 19-2-1694 (OPS 98-350), tr. tussen 1635 en 1640

1553. Wietske Jelkes (Jolkes), was eerder getrouwd met Jorrit Rebbes (broer van Sjoerd Rebbes en
Griet Rebbedr)

Uit dit huwelijk: Jeen Rintses (nrs. 774 en 776), Jalke Rintses, Wietse Rintses, Fedde Rintses
(molenaar te Lippenhuizen in 1691, overl. voor 19-2-1694, tr. Trijntje Jacobs), Jorrit Rintses tr.
Auck Heerckes; kind. (i) Jan Jorrits tr. Sjouckien Wilts (won. Hemrik in 1714), (ii) Heercke Jorrits
tr. Terwispel 1704 Antje Jans uit Duurswoude, en Jolcke Jorrits tr. Antie Hendricks

1554. =768=1550 (Jallert Tjeerds)

1555. =769=1551 (Giel N.)

1556. Lieuwe Feddes, gebr. Lippenhuizen SC 13 in 1640, tr. voor 1627

1557. Jinke Harmens (Jeen Harmens)

1568. Marten Jans Madhuizen (Martinus Madhusius), brouwer te Kortezwaag in 1646,


belastingpachter en notaris publicus, overl. voor 11-9-1658 (OPS 20-13)

1569. Jantje Sjoerds (Sierds), overl. na 1663 (OPS 116-186)

Uit dit huwelijk:

i. Pier Martens Madhuizen (nr. 784)

ii. Wimke Martens Madhuizen, overl. na 6-7-1702, tr. (1) Kortezwaag 28-12-1662 Tjeerd Jelles uit
Kortezwaag, kind. (ged. Kortezwaag) Auck (1663) en Martien (1665), tr. (2) Langezwaag-
Kortezwaag 22-2-1674 Tomas Freerks uit Rottevalle

1570. Wieger Eernstes, afkomstig uit Beetsterzwaag, koopman, overl. Lippenhuizen voor dec.
1672, tr. (2) Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude 6-1667 Ebeltje Uilkes (wed. Walter Sweitses; dr.
Antien Walters tr. Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude 7-1667 Lolcke Lyckles uit Tjalleberd, zn
Uilke Walters), tr. (1) Gerecht Opsterland 6-12-1649

1571. Lutske Gjalts, afkomstig uit Lippenhuizen, overl. voor 1667

Uit dit huwelijk (OPS 70-1): Antje Wiegers (nr. 785); Hendrik Wijchers, schoenmaker, tr. Drachten
5-6-1685 Antje Derks uit Drachten; Molle Wijchers tr. Saak Klases (won. Langezwaag en Drachten)

1572. Oeds Alles, geb. voor 1614, won. Lippenhuizen 1666 (OPS 116-557), overl. na 6-11-1673

1573. Fokje Gurbes, overl. na 6-11-1673

Uit dit huwelijk: Tjeerd Oedsma (bijzitter), Girbe Oedses (nr. 786), Bontje Oedses tr. Sybren
Jelckes (allen voor 1/3 eignr. van Lippenhuizen SC3 in 1698)

1574. Sierd Jans, Lippenhuizen, overl. ca 1658 (OPS 68-225), broer van Minse Jans (curator van
zijn wezen), in 1698 zijn Binne Sierds de jonge met de 5 overige erfgenamen van Sierd Jans
eigenaar van ¼ Langezwaag SC14, tr. voor 2-2-1643 (OPS 110-327; koop van ¼ Langezwaag SC
14 samen met zijn vrouw)

1575. Sierdje Binnes, eignr. ¼ Lippenhuizen SC14 in 1698, tr. (2) Ger. Opsterland 19-12-1663
Jacob Binnes

Uit dit huwelijk: Jeltje Sierds (nr. 787), Binne Sierds tr. Bleycke Oenes (OPS 101-213; 1724),
Sietske Sierds tr. voor 1683 Jouke Ates, Wietske Sierds tr. Jacob Wiebes (lidmaten DGZ Gorredijk-
Lippenhuizen 1707), Jan Sierds tr. Boornbergum 15-3-1668 Jantsen Michiels, Giele Sierds

1576. Hendrick Egberts, won. Kortezwaag, verkoper van lakens en waren (OPS 68-167), tr. (2)
Langezwaag 2-1-1659 Elske Annes, de Knipe (dr. Martsen ged. 1660), tr. (1)

1577. Martien Sijtesdr, overl. voor 8-3-1659

Uit dit huwelijk (OPS 67-347): Frerick Hendricx (nr. 788) en Sijdts Hendricxdr (tr. Langezwaag 1-
1-1668 Pieter Sierks)

1578. Berend Cornelis, kerkvoogd Lippenhuizen in 1640, eignr ¾ Lippenhuizen SC12 in 1640 ( ¼
de erven van Wyger Andries), broer van Jan Cornelis (overl. 1647) tr. Ger. Opsterland 19-3-1635
Wydts Gossedr, tr. Ger. Opsterland 13-3-1634

1579. Syts Bauckedr

Uit dit huwelijk: Liesbeth Berends (nr. 789), Cornelis Berends uit Lippenhuizen (3/35 eignr.
Lippenhuizen SC 12 in 1698), tr. Ger. OPS 15-6-1676 Froukjen Sybes uit Beetsterzwaag en Aukjen
Berends (3/35 eignr. Lippenhuizen SC 12 in 1698)

1580. Fokke Tjebbes (Rebbes), in 1640 eignr en gebr. van Terwispel SC15, overl. voor 21-1-1664,
tr. (1) ca 1625 Bon Douwes, tr. (2) ca 1630

1581. Hylkje Jans, overl. na 18-2-1664

Uit dit huwelijk: Auke Fokkes (nr. 790)

1582. Jan Tjeerds, gebr. 2/3 Kortezwaag SC17 in 1640, overl. na 4-2-1664

1583. Aukje Walters, overl. voor 4-2-1664

Uit dit huwelijk: Ytje Jans (nr. 791) en Tjeerdje Jans, tr. Langezwaag/Kortezwaag 3-1668 Anne
Arjens uit Kortezwaag
1584. Gerrit Harmens (overl. voor 19-11-1666; OPS 21-72), won. Kortezwaag, tr. (2) Aal Egberts,
zn Hessel Gerrits, tr. (1)

1585. Jets Tiercx (OPS 168-401; 1652)

Uit dit huwelijk: dr Douwtie Gerrits uit Kortezwaag tr. Kortezwaag 1659 Pieter Auckes uit
Terwispel, zn Harmen Gerrits (nr. 792), dr Jets Gerrits, ged. Kortezwaag 1655

1592. Harmen Reitses, in 1640 gebr. Beetsterzwaag SC 6, overl. voor 14-6-1659 (OPS 67-199),
nalatende 5 kinderen (OPS 68-359)

1593. Aukje Binnes, overl. 1664 (OPS 68-359), tr. (2) voor nov. 1660 Jan Siegers (weeskind Wael
Jans)

Uit dit huwelijk: Reitse Harmens (nr. 796), Rints Harmens tr. Keimpe Pieters (schoenmaker en
ouderling), Engel Harmens, Binne Harmens, Sybrant Harmens tr. Engel Bennes (overl. 1690)

1594. Sieger Aedes, boer en kerkvoogd te Beets, in 1640 gebr. Beets SC 23, overl. na 30-1-1666

1595. Meins Jeens

Uit dit huwelijk: Tjitske (Tiets) Siegers (nr. 797), Bontje Siegers tr. Anne Jeens

1596. Lieppe Sytses, geb. Zuiderdrachten, tr. ca 1630

1597. Syts Hannedr (Johannes), geb. Wijnjeterp (dr. van nrs. 1030 en 1031)

Uit dit huwelijk: Sietse Lieppes (nr. 798), Engeltje Lieppes tr. Uilke Gaukes

1598. Errit Errits, geb. Suameer ca 1619, won. Kuikhorne in 1645, tr. (2) Antje Bokkes, tr. (1) ca
1645

1599. Reinsch (Rinske) Rienks

Uit dit huwelijk: Antje Errits (nr. 799)

1602. Lieuwe Sytzes, geb. Hemrik, boer te Lippenhuizen in 1640 (gebr. Lippenhuizen SC 22; eignr.
Sytse Lieuwes erven), overl. voor 2-11-1659

1603. Griet Jacobs

Uit dit huwelijk: Sytske Lieuwes (nr. 801), Jouck Lieuwes tr. Roel Cornelis, Hans Lieuwes tr. Uble
Bientses, Wimke Lieuwes tr. Uble Rommerts (samen ¼ eignr. Hemrik SC 15 in 1698)

1604. Anne Hendricks, geb. Lippenhuizen ca 1600, boer en kerkvoogd, eignr. en gebr.
Lippenhuizen SC6 in 1640, overl. na 1655, tr. Ger. Opsterland 20-3-1628

1605. Jouck Teyes, Lippenhuizen

Uit dit huwelijk: Elske Annes, Hendrik Annes, Auck Annes, Wybe Annes (nrs. 802 en 3510), Meynt
Annes (kind. Focke en Teye Meints), Aete Annes tr. Sybe Hinnes en Jentje Annes Hogeveen tr.
Sijtske Hannes

1606. Folckert Cornelis (Cornielis), won. Terwispel, overl. voor 1679, tr. Ger. Opsterland 1630

1607. Luids Jenckes, overl. voor 1679


Uit dit huwelijk: Foock Folckerts (nrs. 803 en 3511); Cornelis Folckerts; Giel Folckerts tr. Saacke
Uilckes (OPS 172-830); Feikje Folckerts, tr. (1) Rienk Rieks, zn Jentie Riencks, gortmaker te
Lippenhuizen, tr. Haents Egberts (zr van Sijke en Antie Egberts; samen eignr. 1/6 Hemrik SC 17 in
1698), tr. (2) Langezwaag 1672 Sake Uilkes uit Gorredijk

1616. Tieerd Geerts, turfvoerder

1617. Gerbrich Andries, lidmaat Heerenveen 1645

Uit dit huwelijk: Geert Tjeerds, ged. Heerenveen 7-1-1649 (nr. 808)

1618. Goitien Deddesz, gebr. Tjalleberd SC 8 in 1640, overl. 1664, tr. (1) Terband 1628 Tetje
Hamkes, tr. (2) Aengwirden 19-5-1636

1619. Janke Saeckes, Gersloot

Uit dit huwelijk: Lysbet Goitiens (nr. 809) en Saecke Goitiens, geb. Tjalleberd ca 1640, won. in de
Wijngaarden onder Tjalleberd, overl. 1713, tr. Luinjeberd 19-2-1665 Antien Jeens (Aantje Jaans)
uit Kortezwaag.

1634. Engbert Sybes (Siebes), won. Ureterp, overl. na 1658

1635. Luitien Jacobsdr (Lutske Jacobs)

Uit dit huwelijk:

i. Trijntje Engberts (nr. 817)

ii. Sybe Engberts, wagenmaker te Ureterp, overl. voor 1698, tr. (i) ca 1668 N. Jans, kind. Jan
Sybes en Luitien Siebes, tr. (ii) ca 1678 Lutgertje Sytses, kind. Engbert Sybes, Sieger Sybes,
Liebbe Sybes, Jan Sybes, Antje Sybes en Sybe Sybes Posthuma

iii. Ydtje Engberts, tr. (i) voor 1676 Coop Remmelts (OPS 172-464), tr. (ii) Ureterp 1689 Dirk
Folkerts, molenaar te Ureterp, zn. Engbert Dirks Molenaar, ged. Ureterp 1690, tr. Ouwsterhaule
1723 Fokje Meines, ged. Tjalleberd 1702, dr. van Meine Rinnerts en Houckjen Sydses

iv. Tjalling Engberts, opzichter, won. Lippenhuizen, Joure, Balk en Frieschepalen, tr. Langezwaag
28-12-1684 Martien Johannes uit Langezwaag

v. Jacob Engberts

1636. Thijs Lubbes, overl. Marum 29-3-1681

1637. Trijntje Iwes Wijma

Uit dit huwelijk: Dieuw Thijsses (nr. 818)

1638. Eelke Gerrits, won. Drachten in 1665 en 1668, met att. van Drachten naar Marum in 1675,
won. Frieschepalen 1685, overl. Frieschepalen 1697

1639. Stijn Heines

Uit dit huwelijk: Fokje Eelkes tr. Ureterp 1691 Here Jannes, Geeske Eelkes tr. Duurswoude 1695
Jouwer Eelzes, Heine Eelkes tr. (i) Martjen Tjeerds en tr. (ii) Surhuisterveen 1695 Seeske
Sybrands, Oene Eelkes tr. Kortezwaag Auck Harmens en Wietske Eelkes (nr. 819)

1640. Ritsert Wytses, geb. Opeinde voor 1640, overl. voor 1694, tr. Opeinde 19-1-1668
1641. Aaltje Harkes, ged. Garijp 7-5-1648, overl. Opeinde 1694

Uit dit huwelijk (allen 1/6 eignr. Opeinde SC21 in 1698): Wytse Ritsers (nr. 820), Tiets Ritsers,
Tjeerd Ritsers, Wopke Ritsers, Taecke Ritsers, Harke Ritsers

1642. Sybe Liebbes, wednr. te Ureterp in 1685, kocht in 1674 parten van Ureterp SC 6 van de
kinderen van zijn oom Eebele Sybes en zijn tante Auck Sybes (OPS 118-48), kerkvoogd Ureterp,
overl. Ureterp 1693, dr. Aeth Sybes (nr. 821; enige erfgenaam)

1648. Jouke Watses, won. bovenin de Knijpe 1682 (SCO 124, fiche 1, 3de rij), gebr. Gersloot SC 15
in 1728, lidmaat DGZ Gorredijk Lippenhuizen, overl. 1734, tr. ca 1660

1649. Trijntje Jans, overl. voor 11-4-1693

Uit dit huwelijk (SCO 130-2; 1728, erfgenamen Oebele Jans, schuitevaarder te Terhorne):

i. Watse Joukes, korvenmaker te Sappemeer (DGZ nageslacht Mandema), geb. voor 11-4-1668
(UTI G6, fol. 37, april 1693), won. Stavoren 1710, vermaner Waterlandse Gemeente te Sappemeer
1711-1760, overl. Sappemeer 1763, tr. ca 1695 Trijntje Aukes; kind. Auke Watses tr. Sappemeer
1726 Elisabeth Berends, Jouke Watses tr. Sappemeer 1733 Claaske Mellis, Jan Watses tr.
Sappemeer 1733 Grietje Berends

ii. Jacob Joukes (nr. 824)

iii. Pieter Joukes, geb. ca 1679 (UTI 26, actenr. 63; april 1694), won. Workum in 1724, tr.
Lemmer 23-01-1724 Trijntje Gerrits uit Lemmer, havencherger te Workum in 1728 en korfmaker
aldaar in 1749, begr. Workum voor 20-11-1749

iv. Jan Joukes, geb. ca 1686, glasmaker Lemmer, overl. Lemmer 1749, tr. Lemmer 1711 Antje
Hanses, dr. v. Hans Willems en Dieuwke Folkerts

1650. Piebe Rienks, won. Joure, prediker DGZ Het Oude Huis a/d Midstraat te Joure, overl. Joure
14-1-1716, tr. (2) Joure 12-2-1700 Froukje Pieters, tr. (1) Joure 17-5-1668

1651. Rikstje Feddes uit Langweer, ged. Boornzwaag 28-12-1645, overl. voor 1700

Uit dit huwelijk: Idske Piebes (nr. 825)

1652. Meine Harmens, DGZ, schipper te Joure, overl. Joure 1679, broer van Casper Harmens,
schipper te Stavoren, tr. (1) voor 1665 Antie Sijberens, dr. Doedtie Meines (geb. ca 1665) tr. Ger.
Haskerland 1685 Jelle Feddes uit Joure, tr. (2)

1653. Trijn Luytiens, tr. (2) Ger. Haskerland 1684 Hette Jintses uit Enkhuizen

Uit dit huwelijk: vier kinderen waaronder Luitjen Meines (nr. 826)

1658. Wytse Alberts, won. Garijp, tr. (2) Garijp 1658 Antje Reiners uit Bergum, zn Lieuwe Wytses,
ged. Garijp 20-2-1659, tr. (3) Garijp 1661 Antie Saeckes uit Oudega, dr. Aefke Wytses, ged. Garijp
1673, zn Saecke Wytses tr. Garijp 1688 Jeltje Reinders uit Akkrum, tr. (1) Garijp 1649

1659. Bontje Jans, won. Garijp

Uit dit huwelijk: Antje Wytses, ged. Garijp 2-2-1652 (nr. 829)

1660. Harmen Atses Inia, Dokkum, tr. (2) Harlingen 11-1-1663 Antje Jacobs uit Harlingen (zn
Gerrit Harmens, ged. Harlingen 1663; zn Jacob Harmens, ged. Harlingen 1665), tr. (1) Harlingen
19-3-1647
1661. Magdalena Jurjens, Harlingen

Uit dit huwelijk: Atse Harmens Inia, ged. Harlingen 18-1-1648 (nr. 830)

1662. Mr. Augustinus Theodori Heinema, procureur postulant te Franeker, kocht in 1629 een huis
op ’t Coudall te Franeker (FRA 230-16) en in 1637 samen met zijn vrouw een half huis op ’t Coudall
te Franeker (FRA 230-174)

1663. Auck Dirckx Haerda

Uit dit huwelijk: Cornelia Augustinus (nr. 831)

1672. Jasper Vasten, geb. Beulake 1648, ged. Vollenhove 3-12-1648, diaken, ouderling,
kerkmeester en kerkeraadslid te Beulake, overl. na 1720, tr. Vollenhove ca 1673

1673. Willemtje Roelofs, geb. Vollenhove ca 1646

1674. Jan Jans Lock (“jonge Lock”), wonende te Vollenhove, Beulake en Wanneperveen, overl. na
1693, tr. (1) Geertien Hendricks, dr Merretjen ged. Zwartsluis 1657/1659/1662, dr Beerte ged.
Beulake 1667, tr. (2) 1668

1675. Thijssien Andries, geb. op ’t Veen te Wanneperveen, ged. Vollenhove 7-1-1642, beiden met
att. van Beulake naar Wanneperveen in 1669

Uit dit huwelijk (ged. Beulake): Pieter (1669), Geertien (1671; jong overl.), Geertien (1676; nr.
837), Roelofjen Jans Lock (1676) tr. Philip Jans Ziel uit Beulake, Neeltien en Jantien (1681), Aeltien
Jans Lock (1683) tr. Giethoorn 1-1-1709 Stoffel Geerts

1676. Marten Jans Coopall, geb. ca 1648, wonende te Beulake in 1675 (Hoofdgeld), overl. ca 1695,
tr. (2) Beulake ca 1680 Aaltje Cornelis, tr. (1) ca 1670

1677. Aeltien Karsten, overl. Beulake ca 1680, was eerder getr. met Jan Harms

Uit dit huwelijk, ged. Beulake: Jan (1670/1672/1679; nr. 838), Trijntje (1673), Jantien (1681)

1686. =782 (Brandtje Klazes)

1687. =783 (Maaike Jans)

1688. Roelof (Roel) Rintses, geb. ca 1663, won. op ’t Witveen / Oostermeer, overl. Opeinde 15-5-
1729, tr. (3) Oostermeer 25-10-1711 Hylck Sybes uit Oostermeer, tr. (2) Oostermeer 12-8-1694
Lolkje Ritserts, tr. (1) Oudega 13-4-1684

1689. Hencke (Rinscke/Rints) Jouckes, Rottevalle

Uit dit huwelijk (ged. Oostermeer): Jouke Roelofs (geb. ca 1685; nr. 844), Imke Roelofs (1687),
Meeuwes Roelofs (1690), Rintse Roelofs (1693), Ernst Roelofs

1690. Karst Jochems, Oostermeer, tr. (1) Wyckel 20-9-1668 Aalet Jenties, tr. (2)

1691. Griet Sydses

Uit dit huwelijk: Folcku Karstes (nr. 845), Jochum Karstes (geb. ca 1665, overl. ca 1718)

1696. Jan Timens, tr. Giethoorn 1658

1697. Geertjen Jans


1698. Jacob Luijtjes Leeuw, vuurstedengeld Giethoorn 1675, tr. Giethoorn 14-11-1652

1699. Trijne Beenen

1700. Gerrit Luijtiens, wonende te Wanneperveen in 1668, tr. voor 1668

1701. Geertien Bertels

1704. =3416 (Jan Teunis)

1705. =3417 (Femme Lamberts)

1708. Jacob Jans, ged. Vollenhove 1-4-1654 als bejaarde uit De Leeuwte (23 jr.), tr. Vollenhove
11-4-1654

1709. Hendrikje Sanders Sok, Beulake, tr. (1) Vollenhove 5-11-1648 Jan Peters uit Beulake

Uit dit huwelijk:

i. Sander Jacobs Sok, geb. Beulake, ged. Vollenhove 2-1-1659 (nr. 854)

ii. Claasjen Jacobs Sok, ged. Vollenhove 2-11-1662

iii. Marchien Jacobs Sok, ged. Beulake 12-4-1666

1710. Simon Groenewegen, ged. Zoetermeer 25-4-1632, overl. voor 1677, was in 1655 schepen
van Stompwijk en woonde in 1659 aan de Ommedijk, otr. Zoetermeer 29-12-1657

1711. Grietje Coster uit Stompwijk

Uit dit huwelijk:

i. Meijnsje Sijmonsdr, ged. Wilsveen 12-9-1660 (nr. 855)

ii. Ariaantje Sijmonsdr, ged. Wilsveen 17-12-1662, tr. (1) 1693 Jacob Gerrits uit Giethoorn, tr.
(2) Beulake 24-10-1696 Hermen Alberts uit Beulake.

iii. Leendert Symens, ged. Wilsveen 1-8-1664, tr. Beulake 5-2-1697 Jantje Jans, j.d. van
Wanneperveen

iv. Aaltje Symens, geb. Stompwijk ca 1668, bel. Beulake 22-3-1694

v. Sijmontien Sijmens, bel. Beulake 1695, tr. Beulake 17-11-1699 Felijk Peters uit Blokzijl

1728. Jan Beenen Kricke, tr. Giethoorn 8-12-1695

1729. Roelofje Jans Caper, wonende te Giethoorn

1730. Jacob Hermansz Ecker, ged. Blokzijl 5-3-1654, tr. Steenwijkerwold 10-4-1691

1731. Aeltje Claessen, j.d. van ‘t Wold

Uit dit huwelijk (ged. Blokzijl): Herman (1692), Grietje (1693), Klaesje (1699), Teunisje (1701),
Jacobje (1704; nr. 865)

1732. Wycher Geugjes (Goigies), Beulake, wonende te Beulake in 1748, tr. Beulake 11-1690
1733. Jantje Roelofs, Dinxterveen, wonende te Beulake in 1748

1736. Tomas Wijchers, wonende te Zuidveen, tr. (4) Steenwijk 31-7-1707 Sjoukjen Folkerts uit
Kortezwaag, tr. (3) Steenwijk 14-1-1705 Jacobjen Lamberts uit Steenwijk, tr. (2) Steenwijk 21-11-
1697 Lammichjen Hendriks uit Zuidveen, tr. (1) Steenwijkerwold 22-4-1677

1737. Sjouke Lamberts, Appelscha, overl. voor 1695, bezat 1/6 part land te Aeckinga in 1698
(Appelscha SC 23)

Uit dit huwelijk (geb. Zuidveen, ged. Steenwijk: Trijntje Tomas (1678) tr. voor 1704 Cornelis Jans
(huisman te Beets en Beetsterzwaag), Janna (1679; jong overl.), Lambert (1680; jong overl.),
Jochem Tomas (1682; nr. 868); Annegien Tomas (1684) tr. Ruinerwold 25-11-1708 Engbert Jans
(mr schoenmaker te Ruinerwold), Aaltje (1685/1688; jong overl.), Petertje Tomas (1690;
alleenstaande in 1717), Wijcher (1692; jong overl.)

1738. Koop Jansz Mast, wonende in ‘t Verlaat, overl. Steenwijk 1714, tr. Steenwijk 11-11-1668

1739. Jantje (Jannetjen) Japiks (Jacobs) Schipper an ‘t Verlaat, overl. Steenwijk 1720

Uit dit huwelijk: Peter (1670), Jan (1671), Lummigje (1676), Janna (1678), Lumme (1682), Janna
(1686; nr. 869)

1740. Hermen Jacobs Rose, tr. (1) Giethoorn 14-4-1689 Nesien Jochums Toom, tr. (3) Giethoorn
22-12-1709 Geesjen Herms, tr. (2) ca 1695

1741. Mergien Jochums

1742. Willem Wijchers, j.m. Giethoorn, tr. Giethoorn 12-8-1687

1743. Aaltjen Jans, j.d. Giethoorn

1746. Freerk Martens Hofman, wonende te Boijl, meier Boijl SC 23 in 1700 (eignr. Roelof Claessen
Boijl), eignr Boijl SC 23 in 1718 en 1728, verkocht land te Wittelte in 1705 (30e penning Drenthe),
overl. Boijl 24-3-1730, tr. ca 1690

1747. Anne Banierts, overl. voor 1728

Uit dit huwelijk (WSW 129-19; verkoop Boijl SC 23): Marten Freerks Hofman (schoolmeester te
Roderwolde vanaf 1724, won. aldaar in 1728 met Aaltjen Jacobs), Gretjen Freerx (won. Norg 1728
met Lambert Boelen), Hilbrant Freerx (won. Boijl 1728, schoolmeester te Wanneperveen in 1731
en 1748; won. als alleenstaande op de Schutsloot) en Roelofjen Freerx (nr. 873)

1748. Jan van Helderen (Halderen) de Olde, wonende te Zuidveen in 1748

1749. Aaltje Jans, wonende te Zuidveen in 1748

Uit dit huwelijk: Hendrik Jans van Helderen (nr. 874); Margje (ged. Steenwijk 1711); Jan van
Helderen de Jonge (ged. Steenwijk 1712), won. Zuidveen in 1748, tr. Hillegien Egberts, kind.
Egbert (geb. voor 1738) en Aaltje (geb. na 1738)

1750. Harmen Cornelis Toering (Toerinck), overl. voor 1733, tr. (1) voor 1675 Geertje Beenen,
overl. voor 1700 (dochter Lumme Herms Toering, tr. Giethoorn 16-7-1699 Jacob Geerts Maat), tr.
(2) Giethoorn 1-9-1700

1751. Margje Jans Baart, geb. ca 1676 (57 jr in 1733), DGZ, tr. (2) Giethoorn 28-6-1733 Meine
Derks, wednr. Zuidveen, geb. 1690
Uit dit huwelijk: (i) Jantje Harmens Toering (nr. 875), (ii) Jan Harmens Toerinck, geb. Giethoorn
1701 (ged. DGZ Giethoorn 1726) en (iii) Hendrik Harms Toering, tr. Oldemarkt 23-11-1737
Geertien Berens Bult, kind. Hendrikje, Margje, Harm, Jantje, Lummigje, Tietje (Ytje) en Harmtje
Hendriks Toering

1752. Bouwe Hylkes, won. Lippenhuizen, overl. ca 1720, zijn vijf zonen in 1728 eignr. van
Lippenhuizen SC 37, 1/3 Terwispel SC 19 en 1/2 Hemrik SC 14, tr. Langezwaag 25-2-1699

1753. Grytje Beints, ged. Langezwaag 3-3-1678, tr. (2) Marten Thonis uit Lippenhuizen

Uit dit huwelijk: (i) Hylke Bouwes, geb. Lippenhuizen ca 1700 (nr. 876); (ii) Beint Bouwes, won. in
de Knijpe, tr. Langezwaag 1735 Dieuwerke Jeens uit de Knijpe; (iii) Sjoerd Bouwes Bosscha, won.
Harlingen, mr. gortmaker, vroedsman en burgemeester, tr. Harlingen 1737 Sipkjen Tjallings
Fopma; (iv) Cornelis Bouwes, won. Langezwaag, tr. Langezwaag 1732 Haukjen Kerstes Ekkema;
(v) Fedde Bouwes (overl. Langezwaag 1730)

1754. =400 (Folckert Sickes)

1755. =401 (Joukjen Wybes)

1756. Cornelis Gerrits, won. De Knijpe, lidmaat DGZ Heerenveen-Bovenkijpe 1706, overl. voor 27-
10-1734, tr. Heerenveen 16-11-1690

1757. Wijtske Hendriks, won. Heerenveen 1690, lidmaat DGZ Heerenveen-Bovenkijpe 1706,
erfgenaam van w: Jelle Wijbes te Langezwaag in 1692 (OPS 120-529; verkoop samen met de wed.
Tjitske Tjebbes van halve sate land in Langezwaag SC 33 aan Jan Jansen Deddes); medeverkoper
van een huisje te Heerenveen in 1722 (SCO 128, fiche 8; andere verkopers: Freerk Hanses, mr.
hoedemaker te Heerenveen; Grietie Hanses tr. Schoot 1708 Reinder Johannes van Heerenveen;
Saakje Hanses tr. Heerenveen 1710 Cornelis Gerrits van Joure)

Uit dit huwelijk:

i. Gerrit Cornelis (nr. 878)

ii. Hendrik Cornelis, tr. voor 1728 Antje Piers (dr van nrs. 1758 en 1759)

iii. Tjitske Cornelis, overl. voor 1740, tr. Homme Heeres, boer en veenbaas te Bovenknijpe, overl.
na 1753 (o.a. dr. Wijtske)

iv. Lysbeth Cornelis, tr. Sieds Joukes (Sijds Joukes), huisman te Nieuwehorne (o.a. dr. Wijtske)

v. Homme Cornelis, afkomstig van De Knijpe, overl. Workum voor 1749, koopman te Workum in
1736 [Hypotheekboeken SCO], won. Workum (Volkstelling 1744; gezin 7 pers.) en Sneeker
schipper [burger Sneek oktober1744]

1758. Pier Hessels, zn. van nrs. 1398 en 1399, overl. Nieuwehorne voor 4-5-1712

1759. Antje Sietses (Hypotheekboeken SCO)

Uit dit huwelijk: (i) Lampkje Piers (nr. 879); Antje Piers (eignr 1/5 Nieuwehorne SC17 in 1728); (ii)
Sietse Piers (gebr. Nieuwehorne SC 17 in 1728), tr. (1) voor 1728 Lutske Hanses, tr. (2)
Nieuwehorne 1733 Rinske Ynses uit Nieuweschoot (o.a. dr Antje Sietses, ged. Oudehorne 1743)

1768. Jacob Cornelis Kloot (Cloot), Vuurstedenregister Giethoorn 1675, 1682 en 1723, tr.
Giethoorn 11-12-1669

1769. Reijne Alberts, j.d. uit Giethoorn


Uit dit huwelijk:

i. Roelofjen Kloots, tr. Giethoorn 8-3-1701 Jan Jans Broer

ii. Aaltje Jacobs Kloot, tr. (1) Giethoorn 22-1-1702 Abel Jacobs, tr. (2) Giethoorn 13-11-1707 Jan
Wichers Kruis (zie nr. 1770)

iii. Albert Jacobs Kloot (nr. 884)

iv. Cornelis Jacobs Kloot, overl. voor 1731, tr. Giethoorn 26-12-1712 Jantje Jacobs Noordste, geb.
ca 1685

v. Jan Jacobs Kloot, geb. ca 1690, mennist, overl. voor 1742, tr. Giethoorn 30-1-1732 Geertje
Jacobs Beiert, geb. ca 1700

1770. Wycher Gerrits Kruis (Kruisies Wijcher povre, Hoofdgeld Giethoorn 1675), tr. (1) Giethoorn
1663 Griete Herms, tr. (2) Giethoorn 8-8-1665

1771. Lammechien Jans, j.d. uit Hesselte

Uit dit huwelijk:

i. Gerrit Wychers Kruis, tr. Giethoorn 30-1-1701 Aaltje Jans Claeren

ii. Jan Wychers Kruis, tr. Giethoorn 13-11-1707 Aaltje Jacobs Kloot

iii. Femme Wychers Kruis, tr. Giethoorn 19-2-1713 Roelof Everts

iv. Jantien Wichers Kruis (nr. 885)

v. Lummigjen Wychers Kruis, tr. Giethoorn 3-4-1712 Volken Alberts

vi. Hendrik Wichers Kruis, tr. Giethoorn 29-10-1713 Geesje Harms

1772. Jan Bartelds Botter, wonende te Dinksterveen in 1670 en 1683 (aangenomen tot lidmaat
samen met zijn vrouw Hendrikje Claes; beiden met attestatie naar Hoogeveen in 1691), wonende
als schipper in het Zuidwoldiger Hoogeveen vanaf 1691 en met attestatie terug naar Kolderveen op
5-11-1705, tr. (2) Hoogeveen 5-9-1705 Stijntjen Geerts, Kolderveen, tr. (1) Staphorst 13-2-1670

1773. Hendrikje Claes, j.d. van Staphorst, overl. Hoogeveen voor 1705

Uit dit huwelijk: Willem Jans Botter (nr. 2022), Barteld Jans Botter (nr. 886), Femmigjen Jans
Botter (overl. Hoogeveen 1758) tr. Hoogeveen 1703 Gerrit Jans Munnik, Liebegien Jans Botter tr.
Arend Jans Westerman; Trijntien Jans Botter, ged. Kolderveen 1674, tr. Hoogeveen 1702 Pouwel
Arents

1774. Pieter Hakum, wonende naast Jan Bartelds Botter (nr. 1772) te Hoogeveen eind 17e eeuw
(Haardstedenregister)

Kinderen:

i. Petertje Pieters (nr. 887)

ii. Hendrik Pieters Hakum, tr. Hoogeveen 1707 Grietien Koerts, zonen Pieter Hendriks Hakum en
Coert Hendriks Hakum (won. Amsterdam 1752) en dochters Margien Hendriks Hakum tr. Willem
Freriks Steenbergen, Femmigjen Hendriks Hakum en Albertje Hendriks Hakum tr. (1) Hindrik
Hindriks Smit en tr. (2) voor 1760 Jansen Sijmens
iii. Jantje Pieters Hakum, tr. Hilbert Wolters ten Cate, dr Hendrikjen Hilberts ten Cate, geb.
Hoogeveen 1723, tr. Hendrik Pieters Peggeman

iv. Swaantje Pieters Hakum, overl. Hoogeveen voor 1763 (Etstoel)

v. Jan Pieters Hakum

1776. Roelof ten Polle alias te Witbreuke, landschapsbouwman op Witbroek in 1679, overl. voor
1703, tr. voor 1659

1777. Trine te Witbreuke

Uit dit huwelijk:

i. Jan (Johan) te Witbreuke, tr. Haaksbergen 3-10-1683 Berendje Oink, dr van Derk in
Hengevelde

ii. Berend te Witbreuke (nr. 888)

iii. Roelof te Witbreuke, tr. Haaksbergen 25-4-1707 Stiene Molenkamp, dr van Albert in Holthuisen

1778. Jan Ruwhoff, lidmaat Neede Kerst 1682, wonende te Holthuisen in 1703, kind. Hendrikje (nr.
889), Arend en Geertjen (lidmaat Neede 1705)

1779. Maria Smits, lidmaat Neede 1682

1780. Jan Cloecken, won. Diepenheim (diende op ’t Peckedam), kind. (i) Hendrick Kloeken (nr.
890), (ii) Geesken Cloeken, tr. (1) Diepenheim 1703 Jan Elverink, zn van Lambert Elverink te
Diepenheim, tr. (2) Haaksbergen 1714 Hendrik Harmens Reimerink

1782. Berent ter Huijsstede, overl. kort voor 1701, won. te Hengevelde in het Gericht Delden, doch
laatst gediend hebbend aan het Ensink onder het gereicht Diepenheim

1792. Claas Lieuwes, tr. Ger. Opsterland 1631

1793. Syts Rintiedr

Uit dit huwelijk: Lieuwe Clases (nr. 896), Sjoerd Clases tr. Geys Jans (won. Terwispel)

1794. Uble Sijnes; schoolmeester (1645), dorpsrechter (1655), boer en veenbaas te Terwispel, tr.
Ger. Schoterland 25-1-1639

1795. Hans Doeijedr (Aans Doyedr)

Uit dit huwelijk: Sijne Ubles, Meintien Ubles (nr. 897), Doeije Ubles tr. Langezwaag 1679 Giel
Douwes, Eelsten Ubles, Gerrit Ubles, Jorrit Ubles (OPS 119-29 / OPS 73-209) tr. ca 1676 Aet
Wytses (weeskind. Hans en Tziets Jorrits; Aet Wytses tr. (2) Ger. OPS 1685 Wybe Sweitses),
Sybrant Ubles (OPS 119-90; 1681)

1800. Yntze Keimpeszn, geb. De Knijpe 1610, overl. De Knijpe 1666; broer van Anne Keimpeszn
(curator in 1666)

1801. Aaltien Woltersdr, geb. 1615, overl. De Knijpe 1663

Uit dit huwelijk: Wybe Yntzes, geb. ca 1652 (nr. 900); Keimpe Yntzes, geb. ca 1657; Jeltie Yntzes,
geb. ca 1661
1824. Samme Oedses, volmacht Luinjeberd 1660, overl. Luinjeberd voor 29-3-1675 (AEN 15-104),
tr. (2) Trijn Clases, samen met haar zuster Griet Clases verkoper van een perceel land te Rottum
mandelig met Tjalle Walles in 1661

Kinderen: Feitse Sammes (nr. 912) en Trijn Sammes

1826. Saecke Rettieszn, geb. Katlijk ca 1615, overl. 17-2-1664, tr. (2) Eelck Minses (dr. van nrs.
3758 en 3759)

1827. Auck Jeensdr, overl. 1647

Uit dit huwelijk: Loll Saeckedr (nr. 913)

1828. Jan Foockesz, geb. Hoornsterzwaag ca 1620, overl. voor 1-12-1675, tr. Hoornsterzwaag
voor 9-11-1653 (ca 1645)

1829. Trijn Luitiens, geb. Hoornsterzwaag ca 1620, overl. na 12-10-1679

Uit dit huwelijk: Evert Jans (nr. 914), Blijcke Jans tr. Jochem Jans, Albert Jans tr. Hil Hanckes (zij
hertr. voor 1738 Jacob Sybrens)

1830. Oebele (Uble) Pietersz, geb. Katlijk ca 1630, tr. Ger. Schoterland 22-4-1654

1831. Trijn Dircksdr, geb. Katlijk ca 1630

Uit dit huwelijk: Tetje Oebeles (nr. 915), Antje Oebeles tr. Gerrit Jans (won. Mildam)

1832. Jacob Annesz, geb. Nieuweschoot 1625, tr. Ger. Schoterland 12-9-1652

1833. Hylckien Andriesdr, geb. Nieuweschoot 1625

1836. Imke Hanses (Emke Hanses), geb. Nieuwehorne ca 1630, huisman, overl. ca 1697, tr. (2)
Martien Johannes Overney (nr. 1397), tr. (1) ca 1654

1837. Antje Sipkes, geb. 1630, overl. voor 16-4-1679

Uit dit huwelijk: (i) Hans Imkes (nr. 918), (ii) Sipke Imkes, won. Nieuwehorne, tr. Antje Hessels
(zie nrs. 1398/1399), beiden overl. voor 27-4-1706 (SCO 82-2; 5 weeskinderen) en (iii) Pier Imkes
tr. Loltje Martens, dr. van Marten Hinkes en Martien Annes

1838. Jan Hinkes, overl. voor 1698, tr. voor 20-4-1656 (OSW 42-218)

1839. Aaltje Egberts, 1/4 eignr Donkerbroek SC 17 in 1698 (1/2 Marten Hinkes, 1/8 Hinke Jans,
1/8 Trijntje Jans)

Uit dit huwelijk: Trijntje Jans (nr. 918); Hinke Jans, won. op de Haule in 1719, tr. Tjaltje Lammerts
uit Donkerbroek, wed. van Wiemer Rienks uit Bakkeveen

1840. Coene Luijties, stelling te Donkerbroek in 1631 (OSW 21-159) en 1640, overl. voor 1653

1841. Sijdt Luijtiesdr

Uit dit huwelijk (OSW 7-311; 1679): Luijtien Coenes, stelling te Donkerbroek, tr. Jantje Meines (dr.
van nrs. 1842 en 1843); Luijtien Coenes de Jonge (nr. 920); Mr. Claas Coenes, schoolmeester te
Oldeberkoop, tr. Jantien Cornelis; Lamme Coenes te Donkerbroek tr. Jochem Foppes (overl.
Donkerbroek voor 1694; kind. Lamptien, Coene, Antien, Foppe en Lense Jochems); Antien Coenes
tr. Tjaard Pieters; Jantien Coenes tr. Marten Alerts, won. Boekelte 1693 (OSW 9-22; OSW 9-29)
1842. Meine Battes (Baertes), eignr. Langedijke SC 9 in 1640, wonende te Tronde onder Elsloo in
1634 en 1648

1843. Deeltien Arents

Uit dit huwelijk: Baerte Meines (1/2 eignr. Jubbega-Schurega SC17 in 1698 en gebr. voor het
geheel) tr. Joucke Sakes, Jantien Meines (zie nrs. 1840 en 1841), Grietjen Meines (nr. 921), Trijn
Meines tr. Jolle Sybes (overl. voor 1698); allen voor 1/8 eignr. Jubbega-Schurega SC 18 in 1698

1848. Tae Taesz, won. De Knijpe, tr. Ger. Schoterland 7-4-1641 (3de procl.)

1849. Eeuck Eiledr, won. De Knijpe

Uit dit huwelijk: Jelle Taes (nr. 924), Eile Taes tr. Beeuw Liebes

1850. Wybe Wybes, molenaar te Nieuwehorne, overl. voor 20-4-1668

1851. Jantien Jans, won. Oudehorne in 1674, overl. voor 10-5-1697, tr. (2) 20-4-1668 Jan Battes
(e.l. Kortezwaag 1677, geen kind.), tr. (3) Tjedger Hanses (3 kind.)

Uit dit huwelijk: Jouck Wybes (nr. 925)

1852. Heere Jans, wonende in de Scharren onder Nijega (gem. Doniawerstal), in 1667 samen met
zijn vrouw naar Joure, overl. Joure in 1669

1853. Ybeltien Uilkes, otr. (2) Joure 3-7-1670 Eyse Uilkes uit de Scharren

Uit dit huwelijk: Uilke Heeres (nr. 926); Tjeerd Heeres, overl. voor 1698, tr. Antie Gerrits (eignr. ½
Ouwsterhaule SC28 in 1698), curator Uilke Heeres; Heere Heeres (ged. Joure 22-5-1670; vader
overl.)

1854. Roelof Jelles, Katlijk

1855. Hil Rieuwerts

Uit dit huwelijk (eignr. Katlijk SC 30 in 1698): Jelle Roelofs, Rieuwert Roelofs, Roeltie Roelofs,
Gerke Roelofs, Geertien Roelofs (nr. 927)

1860. Willem Eitsz, geb. Mildam 1615, schipper

1861. Bauck Seerpsdr, geb. Mildam 1620

Uit dit huwelijk: Eit Willems (nr. 930), Andries Willems (nr. 954), Jeltien Willems (1ste vrouw van
Jan Meeuwes te Mildam, zie nr. 464)

1862. Cornelis Freerks, gebr. Katlijk SC25 in 1640, overl. voor 1681

1863. Lysbeth Annedr

Uit dit huwelijk (SCO 123-150; 1681): Haijts Cornelis (nr. 931), Wijtske Cornelis tr. Freerck
Popckes (zn van Popcke Lammerts en Grietje Freercks), Hans Cornelis en Feicke Cornelis tr. Pytrick
Jans uit Rotstergaast

1864. =1800 (Yntse Keimpesz)

1865. =1801 (Aaltien Woltersdr)


1872. Alle Jansz, huisman, gebr. Katlijk SC 23 in 1640 (eignr. Jan Ricolts/Rykles), overl. Katlijk 17-
12-1651, tr. voor 1630 (Archief Schoterlandse Veencompagnie)

1873. Handtien (Hanskien, Heintien) Ricolts Tietedr., overl. 1672, tr. (1) Ger. Schoterland 1618
Rieuwert Folckertszn

Uit dit huwelijk: Jan Alles (nr. 936) en Tiete Alles, overl. voor 1698, otr. Langezwaag 16-2-1665
Rieuwkje Jeens uit Langezwaag

1874. Jeip Pieterszn, won. Oranjewoud, tr. Ger. Schoterland 25-2-1635

1875. Tiepck Douwedr, won. Oranjewoud

Uit dit huwelijk: Imck Jeips (nr. 937)

1876. Meynt Sipkes, dorpsrechter Tjalleberd in 1658, overl. voor 1669 (archief Grietenijbestuur
Aengwirden)

1877. Saak Martens, overl. na 1669

Uit dit huwelijk: Sipcke Meynts (nr. 938); Tet Meynts (tr. Sytse Roelofs, zie nr. 1880); Arrien
Meynts (nr. 941); Tjiets Meintes, tr. Gersloot 1657 Klaas Deddes uit Tjalleberd, zn Dedde Klasen,
gebr. Luinjeberd SC 2 in 1728 (eignrs Roel Jelles en Broer Wisses), in 1703 door “inundatie gans
geruïneerd”, tr. (i) Jantien Harmens, dr Tiets Deddes (geb. 1681), tr. (ii) Langezwaag 29-1-1688
Hendrickien Jans uit Langezwaag, dr van Jan Geerts (kleermaker te Lippenhuizen;
Hypotheekboeken Aengwirden)

1878. Claes Rinnerts (Rennerts), overl. 1671, eignr. en gebr. Luinjeberd SC 10 in 1640

1879. Haaijtske Mintses (Menthiedr)

Uit dit huwelijk: Rinnert Clases, overl. 1682, tr. Tjalleberd 20-3-1664 Jeltje Meijnes uit Luinjeberd;
Corneliske Clases (nr. 939)

1880. Roelof N.

Kinderen:

i. Jelle Roelofs (nr. 940)

ii. Antje Roelofs (nr. 1245)

iii. Sytse Roelofs, won. Luinjeberd, overl. voor 1681, tr. (1) Luinjeberd 8-4-1655 Tet Meintes uit
Tjalleberd, dr. Antje Sytses tr. voor 1686 Jinne Annes uit Heerenveen (o.a. dr. Tet Jinnes), tr. (2)
Luinjeberd 18-3-1666 Trijntje Roelofs uit Luinjeberd (zie nrs. 1244/1245), weduwe van Harmen
Wilts (tr. OSW voor 12-6-1644) en dochter van Roelof Eijts en Gese Jochemsdr, zie nrs.
2490/2491), kind. Roelof Sytses tr. Wytske Wisses, Akke Sytses en Popkje Sytses

iv. Griet Roelofs tr. Brucht Sipckes (zie nrs. 9280/9281), beiden overleden voor 1664,
weeskinderen Tiets Bruchts en Jeltie Bruchts (cur. Jelle en Sytse Roelofs); volwassen kinderen in
1666 waren Antie Bruchts (tr. Terband 1665 Saecke Piers uit Heerenveen), Joucke Bruchts en Jelis
Bruchts (AEN 15-4; 1666)

1882. = 1876 (Meynt Sipkes)

1883. = 1877 (Saak Martens)

1884. Jochum Douwes, wonende op de Zestien Roeden (1644) en Katlijk (1655), overl. voor 1667
1885. Foeck Auckes

Kinderen: Anne Jochums (geb. voor 1642, won. De Knijpe 1677) tr. Swaene Lammerts, Jacob
Jochums (nr. 942), Berber Jochums (geb. ca 1656, overl. Idskenhuizen 1693) tr. Thomas Tjeerds

1886. Jan Annes, overl. De Knipe voor 18-11-1688, tr. (2) 1674 Antien Andries Wybes (dr. Sjoukje
Jans), tr. (1)

1887. Sjoukje Jelkes, overl. voor 1674, zr. van Douwe Jelkes in ’t Meer (SCO 120-79; 1652)

Uit dit huwelijk (SCO 78-97): Jeltje Jans (de jongste; nr. 943); Jelcke Jans; Tjamme Jans, de
Knijpe, tr. Aat Euckes uit Katlijk (dr v. Eucke Piers en Jets Bruchts, zie nrs 3084 en 3085); Aukien
Jans tr. Everen Annes; Minnert (Meindert Jans; won. Nieuwehorne 1680); Antien Jans tr.
Langezwaag 1659 Hendrik Sjoerds van Langezwaag; Ieb Jans tr. Claas Everts; Reinsch Jans tr.
Mintse Gosses

1888. (?) Claas Ates, mr. timmerman te Bozum

1889. (?) Elske Seerps

Uit dit huwelijk (ged. Bozum): Seerp Clases (1648), Rinsk Clases (1648), Aetje Clases (1648), Ate
Clases (1649; nr. 944), Antje Clases (1652)

1890. Geert Meijer, mede adsistent van het Gerecht van Schoterland (Grietman Scheltinga), won.
Heerenveen, kocht bezittingen in Mildam (SCO 120-1; SCO 123-112)

1892. Abraham Ales, uit Hallum, tr. Hallum 22-6-1634

1893. Sijke Pieters, uit Hallum

Uit dit huwelijk (ged. Hallum): Elias Abrahams (1636), Doede Abrahams (1639), Ulck Abrahams
(1648), Grietje Abrahams (1651), Pieter Abrahams (1651) en Hillebrand Abrahams (nr. 946)

1894. Ype N, Mildam

Kinderen (SCO 125-155 en SCO 127-311):

i. Jan Ypes, won. Mildam in 1694 en te Heerenveen in 1702, daarna meesterkuiper en koopman
tot Mildam, overl. Mildam voor 1737, tr. Heerenveen 5-3-1702 Bregt Sjoukes van ’t Meer, dr. Jeltje
Jans kocht in 1724 een huis te Mildam van Antie Siourts en Siourt Hylckes

ii. Griet Ypes, Mildam, tr. Jelle Roelofs, dr. Hiltje Jelles tr. Sneek 1712 Gerben Jacobs uit Sneek

iii. Jeltje Ypes (nr. 947)

iv. Lysbeth Ypes, won. Dronrijp in 1694, tr. Heerenveen 4-9-1702 Jouke Pieters, won.
Heerenveen

v. Martien Ypes, won. Dronrijp in 1694, tr. Hendrik Gerrits, wachtmeester in het leger, overl.
1711, dr. Lumme Hendriks, ged. Dronrijp 1703 (overl. 1704)

1896. Eucharius Cancrinus (Eckhard Krebs), geb. Treysa voor 1603, theologiestudent Marburg
(1619), leraar pedagogiek Marburg (1624), leraar Bremen 1630, evangelische predikant
hospitaalkapel Fritzlar (1632-1634), Kassel (1635), 2 kinderen in 1636, Bremen (1640-1644),
rector gymnasium Duisburg (1645-1650), overl. Schwetzingen (bij Heidelberg) in 1652 ("Von
ihrem Vater völlig zurückgelassen wandten sich die elf Waisenkinder des 1652 verstorbenen
Swetzinger Pfarrers Eucharias Cancrinus mit der Bitte um staatlichen Unterhalt")

1897. Elisabeth Maria N


Uit dit huwelijk: Wernerus (nr. 948), Johannes Eckhardus Cancrinus (student Franeker 1670),
Peter Andreas Cancrinus, Christian Cancrinus

1904. Lubbert Koops (Coops), won. Nijeholtwolde, tr. Heerenveen 10-3-1650

1905. Lamke Hendricks, won. Heerenveen

Uit dit huwelijk: (i) Coop Lubberts, won. De Knijpe, tr. Ger. SCO 28-2-1708 Bauck Reinerts, won.
De Knijpe, en (ii) Hendrick Lubberts (nr. 952)

1906. = 928 (Meeuwes Romckes)

1907. = 929 (Grietje Jans)

1908. =1860 (Willem Eitsz)

1909. =1861 (Bauck Seerpsdr)

1912. Hans Gerbens, mr. schoenmaker te Oudeschoot, overl. voor 1690 (WSW 125-121; eignr.
land te Oldeholtwolde), eignr. Katlijk SC 20 in 1640, tr. (1) Eeuck Harmens, dr. van Harmen
Cleises en zr. van Sijn Harmens tr. Berend Hendricks, overl. voor 1645, dr. Martien Hanses (SCO
73-280), tr. (2)

1913. Gertien Berends

Uit dit huwelijk:

i. Berend Hanses (nr. 956)

ii. Roelof Hanses, wonende eerst te Nijeholtwolde en later te Wolvega (1724), tr. Ter Idzard 1685
Kleisje Hendriks uit Noordwolde (kind. ged. Wolvega/Nijeholtwolde/Nijelamer 1686-1696: Eeltje
Roelofs, Trijntje Roelofs, Geertje Roelofs en Dirk Roelofs)

1914. Eeuw Jans, boer te Nieuweschoot, overl. voor 22-2-1670 (SCO Authorisaties), tr.
Heerenveen 16-1-1648

1915. Eppe Barres, afkomstig van Heerenveen, overl. voor 22-2-1670

Uit dit huwelijk: Swaantje Eeuwes (geb. ca 1650), Akke Eeuwes (nr. 957), Eppe Eeuwes (geb. ca
1666)

1920. Thijmen Hendricx, schoemaecker te Oldemarkt, testament Schoutambtarchief Oldemarkt


1676 (HCO 64.1-2924-55 en 203 e.v.), kocht in 1656 samen met zijn vrouw evenals Roelofjen
Hendriks land te Peperga mandelig met de erfgenamen van wijlen Hendrik Hartmans van hun
zuster Jacobjen Hendriks, weduwe van wijlen Jan Hans (Nedergerecht Weststellingwerf 120-
198/199), tr. (2) voor 1644 Martjen Peters, tr. (1) voor september 1631 (WSW 113-318)

1921. Jantien Meijnen

Uit het eerste huwelijk (HCO 80.1-2919-75; 18-11-1654): Meijne Thijmens, Peter Thijmens (nr.
960) en Hebeltien Thijmens

Uit het tweede huwelijk:

i. Hartman Thijmens, geb. Steenwijkerwold 1648, tr. Oldemarkt 27-12-1674 Luijtien Frans, ged.
Steenwijkerwold 1648, dr. van Frans Jansen Vels en Willemtijn Lamberts
ii. Wemmechien Thijmens, won. Oldemarkt in 1675, lidm. Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-
De Knijpe 1706, tr. Heerenveen 15-7-1675 Harmanus Marci [Bienema], apotheker te Heerenveen;
zoon Claas Harmanus Marci [Bijnema], lidm. Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-De Knijpe 1728,
dochter Trijntje Harmanus Marci, lidm. Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-De Knijpe 1727
(attestatie) en 1749, tr. Heerenveen 2-11-1710 Johannes Cancrinus uit Heerenveen (zie ook nrs.
948/949)

iii. Meine Thijmens, overl. Oldemarkt 1675/1676, zn. Hendrik Meines, ged. op bel.
Steenwijkerwold 23-3-1696, tr. Steenwijkerwold 01-1695 Maria Geerts van Essen uit
Steenwijkerwold

1924. Jan Hartmans, eignr. Steggerda SC 1 (Overburen) in 1640, overl. na 1660 (WSW 146-611),
tr. voor 1631 (WSW 113-312; WSW 119-290)

1925. Marthien Jans, overl. na 1660, dr. van Jan Reinders Maes

Uit dit huwelijk: (i) Jan Jansen Hartmans (nr. 962), (ii) Luitien Jans tr. Albertje Claessen (zn. Jan
Luitiens, geb. ca 1665), en (iii) Reinder Jansen Maes, won. Oldemarkt (WSW 122-40; 2de reeks),
tr. Aaltje Jans, zn. Jan Reinders Maes (overl. voor 1690) tr. Aafjen Andries, herbergierse op De
Blesse in 1690 (WSW 149-375)

1926. Roelof Jans, won. Blesdijke

Kinderen (eignr. Blesdijke SC 42 in 1698: Jan Jansen Hartmans -nr. 962-, Gelmer Roelofs en Jan
Roelofs):

i. Harmentien Roelofs (nr. 963)

ii. Gelmer Roelofs (papist) te Blesdijke, overl. Blesdijke in 1725, tr. voor 1687 Geesjen Jans, geb.
Blesdijke ca 1669, dr. van Jan Claessen en Hiltien Gerrits (WSW 66-591) en zr. van Luitien Jans en
Claes Jans; kind. (i) Roelof Gelmers, gebr. Blesdijke SC 59 in 1728, boer te Blesdijke in 1749
(gezin 5 volw.), overl. Blesdijke in 1769, (ii) Claas Gelmers, won. Blesdijke, overl. De Blesse 1779,
(iii) Annigjen Gelmers, overl. ca 1738, tr. Reijnder Andries te Steggerda (iv) Alegonda Gelmers, tr.
Albertus Harms, (v) Joannes Gelmers, overl. Blesdijke in 1721, (vi) Hiltje Gelmers, overl. Blesdijke
1724

iii. Meine Roelofs, won. Vlieland in 1694 (WSW 67-397), tr. Lamck Alberts

iv. Jan Roelofs (won. Paasloo in 1703; WSW 150-392)

1928. Doekele N.

Uit dit huwelijk:

i. Hylke Doekles (nr. 964)

ii. Cornelis Doekles, timmerman te Akkrum (oudste vermelding in 1664), mennist, kocht in 1670
een huisje te Akkrum in 1670 van Bauck Sijbrens, wed. van Doeckle Wtties, overl. na 1709, tr.
Heerenveen 18-2-1672 Rins Jentjes van Heerenveen

iii. Tziets Doekles, van Akkrum, overl. voor 26-11-1698, tr. Heerenveen 4-4-1674 Koop Johannes
van Mildam; dr. Swaantje Koops, ged. Heerenveen 13-6-1675, won. Akkrum in 1705, tr. Rauwerd-
Irnsum 7-6-1705 Pieter Sytzes uit Irnsum (kind. Sytse, Tietske en Trijn Pieters Idsinga); zn
Johannes Koops, overl. na 4-12-1706

1958. Cornelis Boelen, won. Smilde 1656


Kinderen: Geertien (nr. 979); Lense Cornelis, won. Leggelo, tr. Arentien Wolters; Boele Cornelis,
won. Hoogersmilde op het ouderlijk erf, tr. Hebeltje Hendriks; Claas Cornelis, won. Hoogersmilde,
tr. Trijntje Willems

1984. Dirck Jans, wednr Wanneperveen 1649, tr. (2) Giethoorn 20-1-1649 Jantjen Wijchers

2000. Aeble Nuttes, ged. Opeinde 28-2-1664, won. Rottevalle in 1688, tr. (2) Oudega 1696 Tjitske
Aedes uit Rottevalle, tr. (1) Opeinde 2-12-1683

2001. Geertje Jans, uit Rottevalle, geb. ca 1664, ged. Oudega 24-1-1683, overl. Rottevalle voor
1696

Uit dit huwelijk (ged. Oudega): Tjitske Aebles (1683), Nutte Aebles (ca. 1684; nr. 1000), Jan
Aebles (1686), Houck Aebles (1697)

2010. Taede Lieuwes, boer te Oostermeer, tr. voor 1671

2011. Eucke Gielts

Uit dit huwelijk: Jelke Taedes (ged. Oostermeer 1671), Cornelis Taedes (ged. Oostermeer 1674),
Grietje Taedes (ged. Oostermeer 1676), Corneliske Taedes (ged. Oostermeer 1679), Wendeltje
Taedes (nr. 1005)

2016. Luijte Hendriks, Vuurstedenregister Giethoorn 1682, tr. (1) Giethoorn 1670 Grietien
Hendriks, tr. (2) Giethoorn ca 1675 Geese Gerrits (zoon Gerrit Luijten), tr. (3) Giethoorn 1689
Jantjen Peters

2020. Arent Jans Westerman, won. Hoogeveen

2022. Willem Jans Botter, overl. Hoogeveen ca 1726, tr. ca 1680

2023. Margien Bartelts (Bartholts)

Uit dit huwelijk: Jan Willems Botter tr. Hoogeveen 1707 Roelfien Klaas Hogtink, Grietien Willems
Botter (nr. 1011), Roelof Willems Botter tr. voor 1713 Aaltien Hendriks Bloemberg, Bartelt Willems
Botter tr. Hoogeveen 1718 Grietjen Harmens Köster (Kuster), Jacob Willems Botter tr. voor 1724
Trijntje Pieters, Albert Willems Botter tr. voor 1717 Grietjen Jans Tijlbaart

2024. Frenk Frenks Smeeng alias Meester Frerik, tr. Giethoorn 7-12-1692

2025. Aaltje Alberts Mense, geb. ca 1667, ged. NHG Giethoorn 7-12-1692, overl. Giethoorn 13-2-
1732 (64 jaar oud)

Uit dit huwelijk (ged. Giethoorn): Getruit 23-4-1693 (jong overl.), Getruit 2-9-1694 (jong overl.),
Albert 26-4-1696, Frenk 10-7-1698, Jacob 3-11-1700 (nr. 1012), Jan 13-5-1703, Arent en Jan
(tweeling) 23-8-1705, Getruidt 1-8-1709 (belijdenis in 1736 bij doop van haar onecht kind)

2026. Sijmen Hendricks Backer, tr. Giethoorn 14-12-1682

2027. Aaltje Jans

Uit dit huwelijk: Jan Symons Backer, Roelof Symons Backer, Grietjen Symons (nr. 1013)

2028. Jan Cornelis alias Neven Jan, wonende te Giethoorn (Hoofdgeld 1675, Vuurstedengeld 1682,
Zoutgeld 1693 en 1701), overl. Giethoorn voor 1723 (zijn huis in 1682 werd toen bewoond door
wed. Cornelis Jans); broer van Herman Cornelis Neve alias Neven Herman, lidmaat NHG Giethoorn
25-12-1692 (“afgetrokken van de Mennonieten”), overl. Giethoorn tussen 1701 en 1710 (in dat
jaar hertrouwde zijn vrouw Petertjen Wijchers)
2034. Hendrik Wijchers Baas, overl. voor 1699, tr. Giethoorn 1685

2035. Jantien Andries

Uit dit huwelijk:

i. Wijcher Hendriks Baas, tr. 1712 Trijntjen Everts, wed. v. Beene Claassen Smith (kinderen:
Hendrik, Lummigje)

ii. Geesjen (Gertje) Hendriks Baas (nr. 1017)

iii. Hermen Hendriks Baas, geb. Giethoorn 1687, tr 1718 Geesjen Hendriks Groote (kind: Hendrik)

iv. Andries Hendriks Baas, geb. 1695, tr. 1723 Jacopjen Wernars (kind: Jan)

2036. Jochem Jans, lidmaat Kolderveen/Dinksterveen samen met zijn vrouw in 1674 (N.B. Annigje
Jacobs was de vrouw van Jochem Jans Coninck volgens het lidmatenboek)

Kinderen: Jan Ruiter, geb. Dinksterveen, ged. Kolderveen/Dinksterveen 21-6-1685 (nr. 1018);
Lammichje Jochems Ruiter, geb. Dinksterveen, tr. Giethoorn 1714 Pieter Jochems Muurlink uit
Heerenveen

2038. Jan Claas Decker, Staphorst

2039. Jantjen Jans Arents

Uit dit huwelijk (ged. Staphorst): Jan (1677), Klaasje (1678; nr. 1019), Grietjen (1682) en Wijcher
(1684)

2040. Jan Jans Kollen (Collen, Kuellen), Giethoorn Hoofdgeld 1675 en Vuurstedenregisters 1675 en
1682, tr. Giethoorn 28-8-1669

2041. Geesien (Geertje) Hendriks Petter

Uit dit huwelijk:

i. Jacob Jans Kollen, overl. voor 1748, tr. 1697 Nijsien Jans, overl. na 1748 (inwoners in 1748
Herm en Jan Hendriks Petter, kind. van nr. 1020); kinderen: Geertje (tr. 1735 Harmen Jans
Huisman), Geesje (geb. 1709, tr. 1731 Hendrik Koops Bijl), Jan (mennist, tr. 1729 Grietje Clasen),
Wouter (geb. 1701, mennist, tr. 1730 Marchje Hendriks Joobe)

ii. Jan Jans Kollen, overl. voor 1732, tr. 1705 Aaltjen Hendriks Timmerman, mennist, geb. 1674;
kinderen: Jan Jansen Collen (tr. 1740 Hilligje Gerrits Bakker), Geertje Kollen/Dick (tr. 1737 Timen
Hendriks Gorte), Jan Jansen Collendick (tr. 1736 Geesje Roelofs; knecht Jan Hendriks Petter in
1748), Grietje Jans Collen of Dick, geb. 1704, tr. 1723 Althe Hendriks Scherp)

iii. Wijcher Jans Kollen, Zoutgeld Giethoorn 1693, overl. voor 1701

iv. Mergjen Jans Kollen, overl. voor 1740, tr. (1) 1707 Hermen Jacobs Drost, tr. (2) 1715 Jan
Herms Mandemaker, tr. (3) 1723 Wolter Hendriks Schipper

v. Femmigje Jans Kollen, tr. 1716 Jan Hendrik Martens (zij toen wed.)

vi. Hendrik Jans Kollen (Petter; nr. 1020)

2042. Hermen Herms Maat, tr. Giethoorn 1692


2043. Nijssien Jans Capers uit Giethoorn

Uit dit huwelijk: Albert, Timen, Roelof en Nijsje (nr. 1021) Harmens Maat

2044. Rijkert Bartels, tr. (2) Giethoorn 20-12-1711 Ale Wolters Oom, tr. (1) Giethoorn 30-8-1691

2045. Geesjen Jans Stuir uit Giethoorn

Generatie 12

2056. Tjamme Hans, won. Katlijk, overl. eind 1603

2057. Anne Hansdr, overl. na 1604

Uit dit huwelijk (uittreksels Proclamaties Schoterland 1601-1608 en Quaclappen 1600-1612): Hans
Tjammes (nr. 1028); Anne Tjammes (nr. 3772); Rencke Tjammes, won. Nieuwehorne, tr. Bauck
Jouckedr; Epcke Tjammedr, tr. Lyoewe Jans; Lourens Tjammes, won. Oudehorne, Oldeboorn en
Oldeberkoop, tr. Sjouck Jouckes (kind. Tjamme Lourens, Joucke Lourens en Jets Lourens tr.
Cornelis Hidserts; SCO 86-78)

2060. Focke Wybes, boer te Wijnjeterp, genoemd in Register Pers. Imp. 1578, overl. voor 1617

Kinderen: Wybe Fockes, tr. (1) Trijntje Sygers, tr. (2) Jel Claesedr; Hanne Fockes (nr. 1030); Jan
Fockes; Symen Fockes tr. Hebeltje Ates; Griet Fockedr tr. Sierdt Boockes; Aeth Fockedr tr. Engbert
Jans (OPS 111-17)

2062. Wisse Aysses, boer te Beetsterzwaag, genoemd in Register Pers. Imp. 1578, overl. na 1632

2063. Anna Minses

Uit dit huwelijk: Ael Wissedr (nr. 1031); Aysse Wisses, tr. ca 1600 Sjouck Liebbedr; Hiltje Wisses,
tr. ca 1600 Aucke Bruins; Grietje Wisses, tr. (1) ca 1605 Lieuwe Sytses, tr. (2) Leeuwarden 1642
Marten Fockes; Luitsen Wisses, tr. ca 1610 Antcke Aededr; Roelof Wisses, tr. Auck Tiebbedr

2080. Jan Hendricks Pracken, landbouwer te Eemster en Leggeloo; eerste vermelding in de


Bezaaide Landen 1612 (Leggeloo), gezin 5 pers. te Eemster in 1630 (Impost Gemaal), overl.
tussen 1663 (Etstoel) en 1672

Kinderen:

i. Hendrick Jans Pracken (nr. 1040), buurman van broer Harmen Jans Pracken te Eemshoorn in
1672

ii. Harmen Jans Pracken te Eemster, kind. (1) Willem Harms Prakken, (2) Jan Harmens Prakken
(vader van Elisabeth Jans h.c. 24-10-1705 Jan Hendriks te Wapserveen), (3) Hilbert Harms
Prakken en (4) Aaltje Harms Prakken, tr. Diever ca 1676 Hendrik Hendriks Beumer, zn. van
Hendrik Hendriks Waeninge en kl.zn. van Hendrik Hendriks Boemerts; uit dit huwelijk:

(a) Hendrik Hendriks Waninge, geb. Eemster 1678, overl. Eemster 1742

(b) Willem Hendriks, geb. Eemster 1682, overl. Eemster 1743

(c) Geertien (Geesjen) Hendriks, overl. Eemster 1755, tr. ca 1712 Albert Hilberts te Eemster
(d) Jan Hendriks Prakken, geb. Eemster 1679, wordt in 1707 vermeld als “de oude knegt” bij zijn
latere schoonouders Hendrik Jans, timmerman te Elsloo, en Petertje Arends (Nedergerecht OSW
32-402), boer te Elsloo in 1749 (5 volw.), tr. ca 1710 Geertje Hendriks, geb. Elsloo 1684

Uit dit huwelijk:

(i) Hendrik Jans Prakken, timmerman te Elsloo (gezin 4 volw. en 2 kind. in 1749), tr. ca 1735
Lutgertien Bals, zr. van Antie Bals tr. Elsloo 1740 Klaas Sakes uit Wijnjeterp, beiden drs. van Bals
Cornelis, gebr. Elsloo SC17 in 1728 en gezin 2 volw. in 1749, en kl.drs. van Cornelis Bals, gebr.
Elsloo SC17 in 1698, tr. voor 1676 Lutgert Harmens, wed. van Hendrik Wiebes)

Uit dit huwelijk: (1) Berend Hendriks Prakken, ged. Makkinga 1736, tr. Makkinga 1762 Diekje
Alberts Tiesinga uit Appelscha, dr. van Albert Jans Tiesinga en Jantje Jans, (2) Geertje Hendriks
Prakken, ged. Makkinga 1739, tr. Makkinga 1771 Jannes Clases uit Makkinga (o.m. zn. Hendrik
Prakken, geb. Elsloo 1779)

(ii) Aaltjen Jans Prakken, tr. Elsloo 1759 Cornelis Jacobs uit Elsloo

(iii) Roelof Jans Prakken, overl. Friesland 1775 (Register 30e en 40e penningen, Drenthe)

2082. Jan Jans Breustinge, volmacht kerspel Beilen (1620), overl. 1660/1661

2083. Roelofjen Wigbolts Lunsche, overl. verm. 1667

Uit dit huwelijk:

i. Egbertjen Jans Breustinge (nr. 1041)

ii. Jan Breustinge (Jonge Jan), volmacht kerspel Beilen (1648); kind. (i) Jan Breustinge, tr.
Aaltien Alberts (dr. van Albert Egberts), (ii) Lammechjen Breustinge, tr. (1) voor 1691 Jan Otte
Wolting, tr. (2) na 1693 Roelof Wolting

iii. Albert Breustinge, markegenoot van Hijken in 1682 en 1690, overl. 1691; kind. (i) Wigbolt
Alberts Breustinge, (ii) Jantien Alberts, tr. Jan Hendriks Schuiringe

2084. Wijcher Hendriks, landbouwer te Steggerda, overl. tussen 1640 (Stemcohier) en 1644 (WSW
118-29), tr. voor 15-3-1622 (Nedergerecht WSW 113-113)

2085. Luitien Hendriks, overl. voor 3-1658

Uit dit huwelijk:

i. Geert Wijchers (nr. 1042)

ii. Hendrik Wijchers, overl. 1673, tr. Antie Jochems, dochter van nrs. 2086 en 2087, overl. na
1676

iii. Hille Wijchers, overl. 1638, tr. Marten Jans (WSW 118-230; verkoop halve windmolen
Steggerda)

iv. Egbert Wijchers, gebruiker Vinkega nr. 10 in 1640

v. Roelof Wijchers, geb. na 1620, overl. voor 1669 (WSW 122-200), tr. Hille Jans

vi. Jan Wijchers, geb. na 1620, overl. voor 1645 (WSW 58-337)

2086. Jochem Michiels, landbouwer te Vinkega en Steggerda, broer van Geert Michiels (WSW 18-3;
1611), overl. tussen 1637 en 1640 (WSW 113-215)
2087. Anna Arends, overl. tussen 1676 en 1681 (WSW 19-177)

Uit dit huwelijk:

i. Aafje Jochems (nr. 1043)

ii. Michiel Jochems, overl. voor 5-1655 (WSW 24-409), tr. Grietien Jans te Wolvega (dr v Jan
Battes en Swaene Meijnedr, won. Appelscha); kind. Jochum Michiels tr. Immechien Egberts te
Wolvega (won. Nijeberkoop in 1689) en Frouke Michiels tr. Willem Anders

iii. Folkert Jochems, overl. na 1676 (WSW 123-180), tr. Aaltie Luitens; kind. Arent, Jochem,
Roelof, Hendrik en Lucas Folkerts

iv. Antien Jochems, overl. voor 1686, tr. (1) Hendrik Wijchers, zoon van nrs. 2084 en 2085, tr. (2)
voor 1676 Ese Sijbrants

v. Roelof Jochems, overl. voor 1669

vi. Arentie Jochems tr. Pier Jansen (WSW 119-331; 1650)

vii. Trintien Jochems, overl. voor 1677, tr. Pier Harments, stelling te Nijetrijne in 1667 (WSW 122-
415), kind. Froucke Pierts tr. Folckert Jans en Beene, Arent, Harmtien en Aefien Pierts (Steggerda
1676)

2088. Peter Aleffs (mr.), bezat land te Buttinge en Boekhorst, won. Buttinge in 1615, overl. voor
1630 (Proclamatieboeken OSW)

2089. Grete Jannesdr. (OSW 38-4; juni 1615)

Kinderen:

i. Adolph Peters (nr. 1044)

ii. Aeltjen Peters tr. Thijs Tjabeles

2090. Sieger Luitiens, broer van Karste, Peter en Foppe Luitiens (OSW 37; 1613), tr. (2) 1633
Heebeltje Jan Eijts (OSW 3-190)

2091. Egbertien Lensedr. (OSW 38-5; ca 1618)

Uit dit huwelijk:

i. Lense Siegers tr. Trijne Eijtsdr

ii. Grietien Siegers (nr. 1045)

iii. Luitje Siegers tr. Johannes Feijes

iv. Geesien Siegers, minderjarig in 1630, tr. Jan Jansen Harmens

2092. Egbert Jaspers (Proclamaties OSW 1629), overl. voor aug. 1637 (OSW 40, fiche 2)

2093. Anne (OSW 37-2, 1ste rij; 1614)

Uit dit huwelijk: Abele Egberts (nr. 1046), Jan Egberts (OSW 2-63; 1620) en Jasper Egberts tr.
Alijdt Hermens, Aete Egberts, Coop Egberts, Martien Egberts tr. Peter Douwes
2094. Hartman Hendriks (=7680)

2095. Anna Jans, bezat een arve te Boekhorst, tr. (2) Claes Renckes

Uit dit huwelijk: Jantien Hartmans (nr. 1047), Reinier Hartmans

2096. Hancke Jeips wonende te Noordwolde in 1621 (WSW 18-192), overl. voor 20-5-1626 (WSW
113-211)

2097. Anne Martens

Uit dit huwelijk:

i. Jeip Hanckes (nr. 1048)

ii. Rencke Hanckes Meeckhof (herbergier te Oldeberkoop in 1652; WSW 145-727) tr. Cristina ter
Maet, dr. Froucke Renckes Meeckhof tr. Pier Anders, en zn. Mr. Berend Renckes Meeckhof

iii. Hancke Hanckes Meeckhof, luitenant en bijzitter te Oldeberkoop, eignr. Noordwolde SC 10 in


1698, wonende te Zandhuizen in 1670, tr. Swaentien Claes (OSW 43-287; 1674), dr. van nrs 2098
en 2099; uit dit huwelijk Hancke Hanckes Meeckhof, geb. 1644, schulte te Havelte, overl. Makkinga
in 1724 (begraven te Havelte), tr. Havelte 1675 Jantje Coops van der Vecht (dr. van Gerrit Willems
Coops van der Vecht, landbouwer op Oldeberkoop SC 12 in 1640, en Grietien Lyckeles Lycklema à
Nijeholt -zie nrs. 21528/21529-), dr Johanna Meeckhof tr. Havelte 28-2-1697 Galvijn Carpentier,
luitenant te Havelte (zijn zuster Aleida Margaretha Carpentier tr. Havelte 2-5-1697 ritmeester Jan
Struuck)

2098. Claes Luyties, overl. Oldeberkoop voor 24-6-1631 (Weesboeken OSW)

2099. Meintien Peters, zr. van Geessien Peters [tr. (1) Geerlof Thijssen, tr. (2) Evert Jansen], tr.
(2) Anne Johannes, zonen Claas en Johannes (Jannes) Annes, beiden eignr. Nijeberkoop SC 6 voor
1/3 in 1640

Uit dit huwelijk:

i. Jebbetjen Claes (nr. 1049)

ii. Swaentien Claes, tr. voor 19-5-1656 Hancke Hanckes Meeckhof (zn. van nrs. 2096 en 2097)

iii. Petertien Claes, overl. voor 19-5-1656, tr. Folckert Pieters (hertr. Aeltien Roelofsdr), dr. Antien
Folckerts

iv. Antien Claes, tr. Luitien Jans Bosscha (zoon van Jan Aukes Bosscha, stelling Oldeberkoop, en
Aeltien Jans), beiden overl. voor 12-7-1667, kind. Abeltien en Claes Luitiens

2104. Laurens Wybes (Lourens Wiebes), tr. Rechtkamer Oosterwolde 6-5-1645

2105. Aeltyen Aebeledr (Aaltje Abels)

Uit dit huwelijk (OSW 28-14; 1679):

i. Grietje Laurens, overl. voor 15-12-1679, tr. Anne Claes (mulder)

ii. Jan Laurens (nr. 1052)

iii. Harmen Laurens, gebr. Nijeberkoop SC 18 in 1698, tr. Oosterwolde 1684 Janke Harmens (o.m.
dochters Aaltje, Vaduw en Grietje)
iv. Fardue Laurens, geb. na 1654

v. Abele Laurens, geb. na 1654, gebr. Fochteloo SC 6 in 1698

2160. Luitien Jans ten Holte, overl. voor 1652

2161. Anna Jochems, tr. (2) Steenwijkerwold 1652 Andries Gelmers ten Dale

Uit dit huwelijk: Freerk Luitiens (nr. 1080), Jan Luitiens ten Holte (tr. Steenwijkerwold 25-2-1672
Lijsbeth Jannes van Elst) en Trijntjen Luitiens (overl. na 1686)

2164. Lubbert Wolters, won. Steenwijkerwold, tr. (2) Steenwijkerwold 14-9-1662 Jantje Jacobs
(wed.), tr. (1)

2165. Alijt Coenen, overl. Steenwijkerwold 1661 (testament 8-7-1661)

Uit dit huwelijk: Andries Lubberts tr. Klaasje NN, Wijcher Lubberts tr. Hilligje Luijten, Koene
Lubberts (nr. 1082), Jurrien Lubberts tr. Geertje Hilbrants, Wolter Lubberts tr. Andriesje Coops,
Beerte Lubberts tr. Jan Boldinck, Anna Lubberts tr. Jan Jans

2166. Jan Harms Cleijs, won. Steenwijkerwold, overl. voor 1670

2167. Ida Hendriks

2186. Louw Thomas

2187. Folckuw Martens

Uit dit huwelijk (Boelgoed Engwierum 17-4-1622; Weesboeken Oostdongeradeel): Marten Louws te
Emden en Syts Louws (nr. 1093)

2232. Auke Simons

2233. Wyb Kerstens

2280. Jacob, kind. Berend (nr. 1140), Jan, Jannis en Claes Jacobs

2288. Alle Thonijs, overl. voor 1604 (OSW 1-3)

2289. Janne, overl. na 1604

Uit dit huwelijk: Thonijs Alles (nr. 1144), Luijtjen Alles (overl. voor 1630) tr. Aleidt Jan Eijts, Foppe
Alles tr. Ide Mertensdr, Pietertjen Alles (nr. 7353)

2290. Jan Eijts, overl. 1625 (OSW 2-3)

2291. Lammechien Jans

Kinderen: Alerdt (Albert) Jan Eijts tr. Ferdue Battedr, Roelof Jan Eijts tr. Anne Ernstes, Aethe Jan
Eijts (nr. 1145), Meijntien Jan Eijts tr. Roeleff Lamberts

2292. Jan Jansen de oude, won. Donkerbroek, bezat land en huis aldaar (1/20 voor kl. zn. Roelof
Jans in 1647), en land te Weper (bewoond door zoon Marten Jans), overl. na 6-7-1636

Kinderen: Marten Jans (nr. 1146); Jan Jansen de jonge, overl. voor 5-6-1628, tr. Aaltje Jans
(hertr. Hyncke Eits, Haule), overl. voor 15-4-1632, kind. Jantien Jans tr. Johannes Eijts voor 1631,
Roelof Jans (geb. 1621)
2300. Thijs Pieters, kocht in 1610 samen met zijn vrouw een stuk land te Donkerbroek (OSW 37-
17), broer van Abeltje Pieters tr. (i) Hessel Foppes (kind. Sander Hessels tr. Tjaltien Lambertsdr,
Geesje Hessels tr. ca 1645 Jan Jansen Brouwer, Thonijs Hessels, Foppe Hessels en Pieter Hessels)
en tr. (ii) Jacob Hessels

2301. Grete Harmens

Kinderen: Alle Thijs (nr. 1150) en Pieter Thijs tr. Lamme Aebeles (dr. van nrs 4618 en 4619)

2304. Bruin Beenes, geb. 1621 (WSW 23-49), won. Heerenveen en Nijehaske, verkocht in 1647
samen met zijn vrouw Tijske Foppes voor 8100 goudguldens SC61 te Noordwolde (grenzende aan
Vinkega) aanbeërft van zijn wijlen moeder (Proclamatieboeken WSW), overl. voor 1674, tr. (1)
Tijske Foppes, overl. tussen 1647 en 1654 (kind. Foppe Bruins ged. Heerenveen 1643), tr. (3)
Heerenveen 1667 Metje Piers uit Donkerbroek, tr. (2)

2305. Sieuwke Jans, overl. 18-9-1665 (lidmatenboek Heerenveen)

Uit dit huwelijk: Beene Bruins, ged. Heerenveen 1654, jong overl.; Tijssien Bruins tr. Jolcke
Hendriks, ¼ eignr Rotsterhaule SC24 in 1698 [¼ Sipke Bruins en ½ Tjeerd Piers, broer van Metje
Piers]; Lambert Bruins, ged. Heerenveen 9-7-1665, jong overl.; Sipke Bruins (nr. 1152)

2306. Roelof Hendriks (Authorisatieboeken Schoterland 1693/1694)

2307. Neeltien Alberts

Uit dit huwelijk: Hendrik Roelofs (won. Mildam); Imme Roelofs, overl. Rottum 1693, tr. Freerk
Hylkes (won. Rottum); Hessel Roelofs; Martien Roelofs (weeskind in 1693) tr. Jan Sijbes (kind.
Sijbe en Neeltien Jans te Rotsterhaule); Trijn Roelofs (nr. 1153)

2308. Beene Roeloffs, wonende te Donkerbroek (1631), eignr Donkerbroek SC20 en SC21 in 1640,
overl. voor 10-5-1658

2309. Grietien Abeles, geb. voor 1603, hertr. Roeleff Geerts te Noordwolde 1659

Uit dit huwelijk: Abele (nr. 1154), Reintien Beenes tr. Roelof Jansen (herbergier) en Antien Beenes
(geb. 1644) tr. Roeleff Dircks (OSW 43-123; 1664)

2312. Claas Haytieszn, won. Rotstergaast, tr. (2) Ded Ibes, zij hertr. Ide Annes (kind. Antje Ides,
ged. Heerenveen 1651 en Bonne Ides, ged. Heerenveen 1657), tr. (1) Ger. Schoterland 11-2-1618

2313. Trijn Feytiedr, won Rotstergaast

Uit dit huwelijk:

Thys Clasen (nr. 1156); Jantien Clases (nr. 1407); Swaentien Clases tr. Yntse Annes; Haaitse
Clasen, kind. Claas Haaitses en Frouck Haaitses tr. Tjebbe Jans (kind. Jan, Griet, Trijn en Haaitse
Tjebbes); Wendeltien Clases tr. Haaitze Fokkes (kind. Fokke Haaitzes tr. Jantien Lammerts)

2320. Marten Cornelisz, geb. Nieuwehorne ca 1600, huisman (boer) en voorganger/leraar


Doopsgezinden, overl. na 1677, tr. (2) voor 1644 Anne Berents (SCO 118-192), tr. (1) Schoterland
26-5-1630

2321. Waeb Jeipsdr, geb. Schoterwold 1607, won Oranjewoud in 1630

Uit dit huwelijk:

i. Jeip Martens (nr. 1160)


ii. Trijntje Martens, won. Nieuwehorne, tr. Ger. Haskerland 29-12-1653 Wisse Tjebbes uit Joure
(zie nrs. 9280/9281)

ii. Cornelis Martens, tr. Ger. Schoterland 10-4-1669 Syb Ulbes (Syt Ubledr) uit Oudeschoot (dr van
Uble Sioerds en Sjouck Jolledr, zie nrs 2322 en 2323)

iii. Ded Martens, eignr. Haskerdijken SC 16 in 1698 tr. Ger. Haskerland 1-8-1659 Wolter Meintses,
won. Joure, overl. voor 1698 (in 1728 zijn Cornelis Martens erven, Oeble Jeips, Lolke Bonnes n.u.
zijn vrouw Sjouke Jeips, Jan Martens en Jochum Wybrens n.u. zijn vrouw Waab Jeips (tr. Ger.
Lemsterland 1711) eignr van Haskerdijken SC 16)

iv. Grietje Martens, tr. Ger. Schoterland 23-1-1667 Agge Martens uit Oldemarkt (zie nrs.
9280/9281)

iv. Jan Martens, overl. na 1728, tr. Ger. Opsterland 28-10-1675 Syb Entsis uit Langezwaag

2322. Uble Sioerdtz, geb. Terband ca 1615, overl. voor 1670, tr. Ger. Schoterland 18-10-1643

2323. Siouck Jolledr, geb. ca 1624, overl. voor 1670

Uit dit huwelijk: Anne Ubles, Luts Ubledr (nr. 1161) en Syt Ubledr tr. Cornelis Martens (zie nrs.
2320 en 2321)

2324. Liebbe Pietersz, schoenmaker te Mildam, overl. tussen 1681 en 1693

2325. Hanskien Sammedr, geb. Oudeschoot ca 1630, overl. 1693

Uit dit huwelijk:

i. Tjeerd Liebbes (nr. 1162)

ii. Pieter Liebbes, weeskind in 1693, eignr 7/10 Oudeschoot SC8 in 1728, overl. Oudeschoot in
1735, tr. voor 1704 Antje Wolters, dr van Wolter Roelofs en Auck Sybes; kind. Uilkjen Pieters,
overl. Oudeschoot 1756, tr. Frans Bartelds, kl.zn Barteld Franses tr. Oudeschoot 1756 Tijske Jans

2326. Tijs Eitsz, geb. Mildam ca 1620, overl. Mildam na 1680

2327. Gees Seerpsdr, geb. Mildam ca 1625, overl. Mildam na 1673

Uit dit huwelijk: Eit Tijs, Willem Tijs, Andries Tijs en Trijntje Tijs (nr. 1163)

2336. Siebren Jelles, won. Oostermeer, overl. voor 26-4-1657

2337. Aaltje Reids

Uit dit huwelijk: Jelle Siebrens (nr. 1168); Reid Siebrens, geb. Oostermeer ca 1650, tr. Oostermeer
18-10-1674 Antje Hendriks

2338. Ritske Harkes, landbouwer te Witveen (onder Oostermeer), overl. na 1685

2339. Tet Wobbes, afkomstig uit Opeinde

Uit dit huwelijk: Aaltje Ritskes (nr. 1169); Jan Ritskes, won. Witveen, tr. Oostermeer 1671 Sjouck
Andries uit Rottevalle

2340. Goffe Goffes, won. Oostermeer 1670


2341. Trijntje Rienks, belijdenis Oostermeer 1670

Uit dit huwelijk: Gjolt Goffes (nr. 1170), Gerke Goffes tr. Bergum 1676 Tjitske Hattums uit
Bergum, Froukje Goffes tr. Oostermeer 1678 Albert Thomas, en Goffe Goffes (de Jonge) tr.
Oostermeer 1673 Grietje Wytses

2344. Tjeerd Jeens, samen met zijn vrouw lidmaat Oudega in 1640, later vertrokken naar Drachten

2345. Jeltje Rinthies

Uit dit huwelijk (kinderen resp. kleinkinderen eignr. Noorderdrachten SC 4 in 1698):

i. Jets Tjeerds, kind Jeltje Jans

ii. Auck Tjeerds, overl. voor 1698, tr. Folckert Claes, 3 kind.

iii. Sjoukje Tjeerds, overl. voor 1698, tr. Claes Alles, 4 kind.

iv. Jeen Tjeerds (nr. 1172)

v. Liebbe Tjeerds, gebr. Noorderdrachten SC 4 in 1698

vi. Sytske Tjeerds

2348. IJe Jouwerts (Joorts), vrijgezel in 1638, won. bij ’t veen onder Bergum, tr. 1640

2349. Jets Lourensdr (doopsgezind)

Uit dit huwelijk (erfgenamen van Jan Uitses tr. Betske Tiercx, won. Murmerwoude in 1676; TIE 97-
47 en TIE 35-112):

i. Uitse IJes (nr. 1174)

ii. Claes IJes (DGZ, won. Bornwirdhuizen in 1693 en 1698)

iii. Take IJes, overl. 1679, tr. ca 1664 Brechtie Pieters (zn. IJe Takes, geb. 1666, curator oom
Sape IJes)

iv. Saepke IJes, overl. voor 1694, tr. IJsbrand Joannes (zn. Jan IJsbrands), hij tr. (2)
Veenwouden 1694 Sytske Hillebrands

v. Saakje IJes, tr. (1) Cornjum 1664 Willem Wybes uit Cornjum (dr. Jetske Willems, geb.
Cornjum 1673, curator volle oom Claes IJes in 1693), tr. (2) voor 1680 Jan Liepkes (kooiker te
Hallum en Cornjum)

vi. Sape IJes, armvoogd te Lioessens

2352. Anske Wolters, geb. Katlijk ca 1590, eignr. en gebr. Katlijk SC13 in 1640, overl. tussen 1665
en 1668, tr. (1) voor 1617 Siouck Joucke, tr. (2) voor 1632

2353. Elle Foockedr, geb. ca 1600, overl. na 1665

Uit dit huwelijk (SCO 78-180; 1676):

i. Claas Anskes, overl. na 1698, tr. Richt Jans (SCO 119-258; won. Nieuwehorne 1650)

ii. Hendrik Anskes tr. Grietien Roeleffs, zn Evert Hendriks, huisman te Donkerbroek in 1721

iii. Wolter Anskes (nr. 1176)


iv. Hans Anskes

v. Trijn Anskes tr. Barelt Jans (zn van Jan Jans ‘de olde’ en Claeske Roelofs; zie nrs 4708 en
4709), dr Lamck Barelts tr. voor 1702 Abele Gerbens (won. ’t Meer)

vi. Sjouk Anskes tr. Teunis Hendriks; kind. Trijne Teunis (geb. 1665), Anske Teunis (geb. 1669),
Garcke Teunis (zn Durck Garckes, huisman te Tjalleberd in 1721), Wouter Teunis

vii. Griet Anskes tr. Focke Jans

2354. Jan Jans ‘de jonge’, eignr. Nieuwehorne SC14 in 1640, samen met zijn broer Bee Jans
verkoper van stuk hoogveen te Nieuwehorne in 1669 (SCO 122-67)

2355. Sjouck Wybes

Uit dit huwelijk (SCO 123-9; 1677): Jantien Jans (nr. 1851); NN Jans (nr. 1177)

2356. =1848 (Tae Taesz)

2357. =1849 (Euck Eiledr)

2358. =1850 (Wybe Wybes)

2359. =1851 (Jantien Jans)

2360. Jelle Imckes (=2798), overl. na 27-3-1667, tr. (2) voor 23-2-1637 Tiets Piersdr (=2799), tr.
(1)

2361. Hendrickien Hendricksdr

Uit dit huwelijk: Hendrick Jelles (nr. 1180),

2362. Wilt Hendriks, overl. 1639 (Weesboeken OSW), nalatende o.a. 2/3 van het “arve Terwisga”
te Appelscha SC 24

2363. Harmentien Teunis, tr. (2) Hendrick Gerrits, kind. Albert en Gerrit Hendriks

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW 5-10-1657):

i. Antien Wilts, geb. ca. 1634, tr. Binne Rintses, wonende te Noorderdrachten (zie nrs.
4690/4691); zn Wilt Binnes tr. (1) Ebeltien Rinses, tr. (2) Drachten 22-1-1682 Tiets Liebbes (zn
Binne Wilts tr. Drachten 1714 Taapke Hajes en dr Antie Wilts tr. Drachten 1711 Popke Lourensis)

ii. Wobbechien Wilts, geb. ca 1636 (nr. 1181)

iii. Wilt Wilts, geb. ca. 1639, bleef ongehuwd, inwonende bij zijn zuster Wobbechien Wilts

2364. Jan Thomas Smydt (ook Spoelman; OSW 3-50), geb. voor 1607, mr. smid te Oldeberkoop,
overl. Oldeberkoop voor 31-10-1660 (Weesboeken OSW), samen met Cornelis Henckes uit
Oldeberkoop voormond over de kinderen van Jan Auckes de jonge en zijn tante Antie Stevens te
Heerenveen, tr. (1) Jacobien Berents, dr. van Berent Hartmans en Anne Claes, kind. Thomas Jans
Smit, overl. Oldeberkoop voor 23-2-1675 tr. Renst Franckedr, Hiltien Jans tr. Ryckolt Seerps te
Mildam, Jacobien Jans tr. Jan Seerps te Mildam, tr. (2)

2365. Jacobien Geertsdr, tr. (2) Luitien Pietersz

Uit dit huwelijk:

i. Lambert Jans, geb. Oldeberkoop 1645, overl. voor 23-2-1675


ii. Antien Jans, geb. Oldeberkoop 1648, tr. Gerke Annes, Noordwolde (OSW 44-49; 1680)

iii. Steven Jans, geb. Oldeberkoop 1650 (nr. 1182)

iv. Roelof Jans Nijenhuis, geb. Oldeberkoop 1653, in 1700 van Oldeberkoop naar Nijeholtpade, tr.
Vrouckjen Lyckles, dr. van Lyckle Lubberts en Geertien Jans te Nijeholtpade

2366. Wybe Andries, Steggerda, kocht in mei 1680 samen met Reinder Feyen (tr. Lummichjen
Reinders te Steggerda; WSW 149-346/357) 6 dagmaat uitterdyck te Peperga van de 4 kinderen
van Luitien Jans en Claessien Andries (zie nrs. 4732/4733), overl. voor 4-5-1682
(Authorisatieboeken WSW)

2367. Geertien Hendriks

Uit dit huwelijk: Reinske Wybes (nr. 1183) en Marchien Wybes (jonger dan 25 jaar in 1682)

2430. Arend Willems

2440. Hendrik Jansen, overl. te Appelscha SC27 voor 1640

2441. Lamme

Uit dit huwelijk: Berend (nr. 1220), Jan Hendriks tr. Jantien Abeledr (won. Hoog Appelscha),
Lambert Hendriks (dr. Berentien Lamberts), Albert Hendriks

2442. Jan Alberts, eignr. Appelscha SC8 en SC9 in 1640, overl. tussen 8-1-1650 en 3-5-1652

2443. Jantien Roelofs, overl. na 2-6-1658

Uit dit huwelijk: Martie Jansdr (nr. 1221), Anne Jan Albertsdr tr. Roelof Cornelis, Froucke Jan
Albertsdr tr. Jan Remmelts

2444. Jan Lenses, eignr. Oosterwolde SC 25 in 1640 (Schrappinga), overl. voor 20-4-1646

2445. Ferdu Roelofsdr

Uit dit huwelijk: Jannes Jans Lenses (nr. 1222), Geessien Jan Lentsedr tr. Carste Sijmens (eignr.
Oosterwolde SC26 in 1640), Roelof Jans, Lense Jans, Trijne Jan Lenses tr. Pieter Alles (zie nrs.
1150/1151)

2446. =1150=4986 (Alle Tijs)

2447. =1151=4987 (Jeltje Lieuwes)

2488. Thijs Pieters Madhuizen, samen met zijn broer Jan Pieters Madhuizen eignr. Oosterwolde SC
36 in 1640

2489. Grete Harmens, overl. voor 1663

Uit dit huwelijk:

i. Pieter Thijs (nr. 1244)

ii. Jan Thijs tr. Reintein Lamberts (zij hertr. Harmen Jansen)

iii. Jannes Thijs te Donkerbroek (1671) tr. Trijne Roelofs (OSW 43-307; 1675)
iv. Alijt (Aeltien) Thijsdr, overl. voor 1648, tr. Jan Jansen, Mr. Schoenmaker te Donkerbroek

v. Annechien Thijs, won. Oosterwolde, tr. (1) ca. 1647 Jan Roelofs, Donkerbroek, tr. (2) Ger.
OSW 6-12-1653 Cornelis Seijnen van Geithoorn, won. Steggerda, kind. (i) Matthijs Cornelis
Geithoorn, won. Makkum in 1689, apothecarius, tr. (1) Ger. Wonseradeel 15-12-1694 Aaltje
Feddes uit Bolswards, tr. (2) Ger. Wonseradeel 28-6-1704 Sybrich Rinnerts Rollema uit Makkum,
(ii) Aeltien Cornelis, (iii) Wobbegien Cornelis, tr. Jan Jarighs, won. Sneek in 1689, (iv) Jeltien
Cornelis tr. Jeldert Sijbrands, won. Sneek, en (v) Gretien Cornelis, tr. Jaen Deddes (WSW 125-218)

vi. Harmen Thijs

2490. Roelof Eijts, overl. Donkerbroek 1639, tr. (1) Trijne Lensedr (kind. Egbert, Lense en Jan
Roelofs), tr. (2)

2491. Gese Jochemsdr

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW):

i. Antien Roelofs (nr. 1245)

ii. Trijntien Roelofs, tr. (1) Gerecht OSW 1643 Harmen Wilts, tr. (2) Luinjeberd 1666 Sytse
Roelofs (zie nr. 940)

iii. Eijte Roelofs, Donkerbroek, tr. Gerecht OSW 1649 Geessien Carstedr uit Nijelamer

2492. Jacob Heijnes, herbergier te Oosterwolde (OPS 5-246; 1650), overl. voor 1660

2493. Renst Alles, overl. na 1669, tr. (2) Sijtse Wijties te Drachten, gebr. Zuiderdrachten nr. 1 in
1640

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW 1662):

i. Hebeltjen Jacobsdr, tr. Luitien Pieters

ii. Alle Jacobs (nr. 1246)

iii. Hendrickien Jacobs, geb. ca 1644, tr. Anne Roelofs, koopman te Duurswolde

iv. Luitien (Luts) Jacobsdr

2494. Wijcher Jacobs, Boekhorst, overl. voor 20-3-1683 (OSW 44-102)

2495. Jeltien Jans, overl. 1693/1694 (OSW 30-262/OSW 9-62)

Uit dit huwelijk:

i. Geesjen Wijchers (nr. 1247)

ii. Jan Wijchers, overl. voor 1693, tr. Griete Jans, won. Oosterwolde, hertr. 5-4-1693 Wilt Folckerts
uit Langedijke

iii. Assele Wijchers, tr. (1) Harmen Jans Lieuwes, tr. (2) voor 1669 Robert Gerrits (OSW 43-213;
OSW Proclamaties 1695: verkoop gerechtigde part huis en landerijen te Boekhorst aan Geesjen
Wijchers en Alle Jacobs)

2560. Engbert Hendriks, won. Doldersum 1612 (Register Bezaaide landen), broer van Arend
Hendriks (won. Doldersum 1634; Etstoel)
2632. Bartholdus Pauli, geb. Friesland ca 1585, predikant te Blijdenstein (1607-1648), overl.
Ruinerwold 7-1648

Kinderen:

i. Paulus Bartholdi à Blijdenstein, geb. Blijdenstein ca 1620, student theologie en talen aan het
Collegium te Franeker vanaf 1635, predikant te IJsselham (1642-1672), overl. IJsselham 1674, tr.
(1) Aeftien Bril, tr. (2) ca 1660 Annegien Nijenhuis

ii. Johannes Bartholdi à Blijdenstein, geb. Blijdenstein 11-1621, predikant te Blijdenstein (1650-
1652), overl. Blijdenstein voor 7-3-1652, tr. Blijdenstein 1651 Jantien Kiers Haecke uit Meppel (dr.
Joanna), hertr. Meppel 23-1-1656 Matthias Olffen

iii. Regnerus, geb. Blijdenstein ca 1622 (nr. 1316)

2636. Willem Geerts, won. Horrelveen in het Westeinde van Wapserveen

Kinderen:

i. Coop Willems (nr. 1318)

ii. Aaltjen Willems tr. Blokzijl 4-1640 Pieter Goosens uit Blokzijl

2638. Claas Geerts, de Leeuwte

Kinderen:

i. Dirck Claessen, de Leeuwte, tr. Vollenhove 9-11-1645 Arentien Andries, De Leeuwte, dr van
Andries Hendricks en Alijt Luijtiens

ii. Jantjen Clasen (nr. 1319)

iii. Claes Claessen Top, De Leeuwte, tr. (1) Vollenhove 29-4-1655 Lijsien Jans, Mastenbroek, tr.
(2) Wanneperveen 10-5-1657 Trijntjen Hanssen, Wanneperveen (kind. Geert en Claes Claessen
Top)

2640. Joost Cornelissen, geb. ca 1615, tr. (2) Neeltje Andries, tr. (1) N.N.

2642. Cornelis Martens Prins, won. Barschop en Kluitenberg, lidmaat Vollenhove 4-4-1670, broer
van Jan Martens, tr. Vollenhove 30-3-1637

2643. Hendrikje Jans Arents, Vollenhove, lidmaat Vollenhove 1661

Kinderen: Marten, Geertjen (nr. 1321), Aris, Mergjen (nr. 1323), Ariaantje (geb. ca 1645), Arent
en Kier Cornelis (overl. voor 1681)

2644. Boldewijn Alberts, geb. Nieuw-Nederland ca 1610, tr. (2) Steenwijkerwold 3-1-1670
Hendrikje Koenderts, tr. (1) ca 1635

2645. Femme Dircks, zr van Thomas Dircks

Uit dit huwelijk: Albert Boldewijns tr. Steenwijkerwold 10-01-1666 Aaltje Hermans uit Giethoorn,
Geesje Boldewijns (zie nrs. 1316/1317), Heijle Boldewijns tr. Steenwijkerwold 24-12-1663 Jan
Claessen Hollander, Dirck Alberts (nr. 1322), Marten Boldewijns tr. Steenwijkerwold 12-1-1679
Geertje Luijties uit IJsselham, en Hendrikje Boldewijns tr. ca 1668 Jannes Beerents Seelte uit
Scheerwolde

2646. =2642 (Cornelis Martens Prins)


2647. =2643 (Hendrikje Jans Arents)

2688. Jan Carsten (Karsten), won. Westnijeberkoop (Nijeholtpade), verkocht samen met zijn vrouw
Jets in 1601 een huisstede aan Reiger Karsten en Hijlcke Feijesdr (WSW 117-187), ontvanger van
Nijeholtpade in 1606 samen met Pier Lickles (WSW 117-267), overl. 1613 (laatste vermelding voor
juni 1614)

2689. Jets Feijedr, zr. van Jaen en Sijbrant Feijes, overl. na 1640, testament Hof van Friesland
1639 (EEE nr. 3, fol. 66), tr. (1) Focke, zn Focke Fockes tr. Sijts Olckesdr (WSW 106-321; 1618);
kind. Focke Fockes, Jets Fockes en Siouck Fockes, tr. (3) voor april 1617 Elle Fockes (nr. 2690)

Uit dit huwelijk:

i. Ybe Jans Carsten (Sententies OSW 1634), samen met zijn moeder eigenaar van Nijeholtpade
nr. 4 in 1640, overl. na 17-1-1665 (testament Jets Feijedr), tr. Claesien Elles (dr. van nrs. 2690 en
2691); kind. Jan Ybes, Lyckle Ybes (begr. RK Oldeholtpade 4-12-1705, eignr. ½ Nijeholtpade SC 3
en SC 8 in 1700), Ferdu Ybes tr. Ger. WSW 30-3-1662 Anne Jans Schipper te Joure (zn. Johannes
Annes, eignr. ½ Nijeholtpade SC 3 en SC 8 in 1700), tr. Joure 10-8-1684 Geesien Jochems uit Ter
Idzard) en Wemme Ybes (WSW 123-3; 1669)

ii. Jaen (Jaene) Jans, tr. (1) Jan Eijses (kind. Jan Jansen en Ferduwe Jans), tr. (2) Jochem Jelles
(kind Jets Jochums; “noch seer jonck” in 1639)

iii. Jannes Jans Carsten (nr. 1344)

2690. Elle Fockes, stelling Nijeholtpade, eigenaar Nijeholtpade SC 8 en SC 22 in 1640,


bloedverwant van Elle Jans Meines (zie nr. 11128) en Eise Terwisga (WSW 106-202), kocht
bezttingen te Oldeholtwolde in 1617 en 1618 (WSW 106-293 en WSW 106-345) tr. (2) voor april
1617 Jets Feijedr. (=2689), tr. (1) voor 1601 (WSW 117-189)

2691. Janthien Lyckeledr.

Uit dit huwelijk:

i. Focke Elardi à Nijeholt (WSW 106-321; 1631)

ii. Jeltien Elledr, overl. voor 23-9-1661 (WSW 12-57), tr. Wijcher Foppes, lakenkoper te Wolvega,
kind. (i) Elias Wigeri uit Wolvega tr. Boornbergum 4-11-1683 Neeltje Boelens uit Beetsterzwaag (ii)
Frouckien Wigeri tr. (1) Jacobus Winter en tr. (2) Marcus Hellendoorn, en (iii) Foppius Wigeri

Pier Foppes, broer van Wijcher Foppes, tr. Antje Luitjes, dr. Aaltje Piers tr. (1) Jan Pracke uit
Diever –vermoord te Franeker in 1643- en (2) Nicolaas Idzarda te Wapse

iii. Jantien Elledr, tr. Hans Hebeles Terwischa, overl. 1651 (WSW 24-90); kind. (1) Imcke Hans
Terwisscha en (2) Jacobien Hans Terwisscha tr. 1651 Johannes Alberti Schouwen uit Heerenveen,
kind. (i) Hanso Johannes Schouwen, geb. 1650 (mede-eig. Nijeholtpade stem nr. 8 in 1700), begr.
RK Oldeholtpade 29-11-1701, tr. 1675 Lijsbeth Coenjers [kind. (1) Johannes Schouwen en (2)
Jacobien Schouwen, overl. ca 1704], (ii) Jannissien Schouwen en (iii) Albertus Johannes Schouwen,
apotheker te Leeuwarden, tr. Leeuwarden 1690 Regina Gellius Dominici (Dominicus), dr. van
Gellius Dominici uit Franeker (notaris publicus) en Grietje Riencx (tr. Leeuwarden 21-2-1652)

iv. Claessien Elledr, tr. Ybe Jans Carsten (zn van nrs. 2688 en 2689)

v. Anne Elledr, tr. Johannes Schouwen, won. Wolvega, overl. voor ca 1659 (WSW 121-65)

vi. Wemme Elledr (nr. 1345)

2692. Bae Jochems, overl. voor 1586


2693. NN, tr. (2) ca 1585 Eyle Gieles (hij uit eerder huwelijk zonen Giel en Bonne Eyles), zn. Bae
Eyles, geb. ca 1586 (SCO 111-142v; 1607), tr. Hans Meinedr (SCO 116-60), zijn erfgenamen
eignr. Sintjohannesga SC 36 in 1640

Kinderen:

i. Jets Beeuw Jochems (nr. 6171)

ii. Sippe Baes (nr. 1346)

iii. Oene Baes, Rotsterhaule, overl. 1605, tr. Aet Reytiedr (dr. van Reytie Jelckes, broer van Sippe
Jelckes); dr. Rinck Oenedr tr. Jacob Jacobs uit Nijelamer (SCO 116-49); zn. Bae Oenes (Beeuwe
Oenes), gebr. Rotsterhaule SC18 in 1640, tr. Ferduwe Reijgers (zie nr. 5378; bron: testament
Hylkck Feyedr, wed. van Reijger Carsten tot Nijeholtpade, Testamenten EEE1 d.d. 25-1-1656),
kl.zn (i) Aete Baes, won. Rotsterhaule, tr. Aet Meijnedr. (kind. Bae en Hylkje Aetes), kl.dr. (i) Rixt
Baes uit Rotsterhaule, overl. 1683, tr. (1) Boornzwaag 1657 Hans Graelts uit Boornzwaag (kind.
Oene, Graelt, Beeuw en Harmen Hanses) en tr. (2) Haye Johannes, kl.dr. (ii) Ferduwe Baes (SCO
69-37, SCO 79-136, SCO 121-61), kl.dr. (iii) Frouck Baes tr. Auke Gelkes

2694. Rencke Jans Tiabeles, overl. Nijeholtpade voor september 1613 (WSW 106-182), tr. voor
1595 (koop dagmaat weiland te West-Nijeberkoop onder de klokslag van Nijeholtpade; naastliggers
Joseph Lyckeles en Pier Lyckeles)

2695. Sijck Sipckdr, overl. na 1641 (WSW 108-135)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Renckes Nijholt, overl. Nijeholtpade voor 9-11-1670

ii. Wijbe Renckes, overl. Nijeholtpade na 21-10-1650

iii. Antie Renckes Nijholt (nr. 1347)

iv. Sipcke Renckes van Nijholt (WSW 23-49; 1641)

2730. Jan Pieter Hans, overl. Oldeberkoop voor 1640 (wed. eignr. Oldeberkoop SC 33)

2731. Jacobien Piersdr, overl. Oldeberkoop voor 24-5-1660 (Weesboeken OSW)

Uit dit huwelijk:

i. Jeltien Jans tr. Wijcher Jacobs (nrs. 2494 en 2495)

ii. Pietertien Jans (nr. 1365)

iii. Jantien Jans tr. Jan Hendriks

iv. Pieter Jans

v. Pier Jans, overl. voor 14-7-1654 (dr. Geertien Piers), tr. Wubbe Jans, dr van Jan Jans en Alijt
Foppedr, zij hertr. Hartman Abeles (zie nrs. 1046 en 1047)

2732. Anders Annes, kerkvoogd Nijeholtpade ca 1650, eignr. Oldeholtwolde SC 7 in 1640 (verkocht
door zijn zoon Meine Andries in 1667 aan Jochem Peters; WSW 122-493), kocht hout van de kerk
te Nijeholtpade rond 1642

2733. Jantien Reigers (haar naam staat vermeld in het testament van Hylck Feyedr, weduwe van
Reiger Carstes, Archief Hof van Friesland EEE 1, 391, 25-1-1656)
Uit dit huwelijk: Meine Andries (nr. 1366)

2776. Andries N.

Kinderen (WSW 62-109; WSW 146-440): Jelle Andries (nr. 1388), Trijntje Andries tr. Meine Annes
(won. Oldeholtwolde), Renckien Andries tr. Willem Warners (won. Oldeholtwolde en Nijeholtwolde,
dorpsrechter, overl. aan de pest in 1690; broer van Egbert Warners -eignr. Nijeholtwolde SC 31 in
1640- en Elle Warners),

2778. Jildert Wabes (Jeldert Wabes), afkomstig van Follega (Lemsterland), eignr. Nijeholtwolde SC
29 in 1640, kerkvoogd Nijeholtwolde in 1642, tr. 1621 (attestatie afgegeven Lemmer c.a.)

2779. Trijntje Jans, Nijeholtwolde

Uit dit huwelijk: Dirckien Jelderts (nr. 1389)

2780. =1344 (Jannes Jans Carsten)

2781. =1345 (Wemme Ellens)

2782. Peter Jurriens (Georgies), RK, boer en stelling te Wolvega, overl. Wolvega voor 28-10-1661,
tr. Ger. WSW 10-11-1614

2783. Aeffien Gerwertsdr, overl. na 10-8-1667

Uit dit huwelijk:

i. Jurrien Peters, won. Oldelamer in 1666, overl. na 11-1685, tr. Ettie Bruchters

ii. Johannes Peters

iii. Peter Peters, won. Wolvega, overl. ca 1677, tr. Ger. WSW 13-4-1665 Wobbegien Folckertsdr (dr
van Folckert Luitiens), hertr. haar dienstbode Lubbert jans

iv. Lyckeltje Peters

v. Swaene Peters, tr. Ger. WSW 23-4-1657 Jan Cornelis Ellens, won. Wolvega, overl. na 1-1677

vi. Antje Peters, tr. Ger. WSW 15-6-1654 Heyn Peters Rol, mr schoenmaker te Sneek, tr. (1) Ger.
Sneek 4-3-1637 Trijntje Ietses uit Follega

vii. Barbera Peters Nollen (nr. 1391)

viii. Trijne Peters, overl. voor 10-8-1667, tr. Hans Clasen, overl. 1654, kind. Froukjen Hanses, geb.
1644, (tr. (i) kort voor 1664 Carste Jochums Pijst; tr. (ii) 1683 Jacob Peters, boer te Wolvega),
Claes Hanses, Jan Hanses

ix. Gerwert Peters, boer te Wolvega en Sonnega, overl. voor 2-1664, tr. Lysbeth Peters, kind.
Grietien Gerwerts tr. Albert Maeckes en Aefjen Gerwerts tr. (2) voor 2-1671 Jan Taten, in 1700
eignr. van Oldelamer SC 50

x. Aeffien Peters, overl. voor 1692, tr. (1) Ger. WSW 29-9-1661 Johannes Schouwen de Jonge,
overl. voor 1670, tr. (2) Egbert Hanckes, won. Oldelamer, overl. 4-2-1695, zn van Hancke Egberts
en Griet Lensedr, hertr. Ger. WSW 1-7-1692 Ebeltien Jansdr van Oldelamer, zij hertr. 1696 Evert
Jans van Langedijke

2784. Haijtse Hendricks Wijchers, eignr. en gebr. Katlijk SC 22 in 1640


2785. Aeltie Nitters (SCO 119-50; SCO 120-130), zr van Schelte en Betse Nitters te Haskerhorne

Uit dit huwelijk:

i. Jantien Haijtses, won. Katlijk, tr. Ger. Schoterland 18-3-1635 Foppe Annes uit De Knijpe

ii. Hendrick Haijtses, kind. Meine Hendricks tr. Trijn Rienks (huis in De Knipe in 1712), Jan
Hendricks, Aaltje Hendricks tr. Andries Wybes, Haentien Hendricks tr. Marten Idses (overl. 1689,
curatoren Johannes Nitterts en Roel Sakes)

iii. Hans Haijtses, eignr. Katlijk SC 22 (1/6) in 1698, zn. Johannes Hanses

iv. Nittert Haijtses (nr. 1392)

v. Wytse Haijtses, overl. voor 1661, tr. Ger. Schoterland 1651 Tjeerd Obbes van de Herenwal, tr.
(2) voor 1661 Aaltie Hanses (vertrokken naar Rotterdam)

vi. Taecke Haijtses, tr. Tiete Doekles

vii. Lieupck Haijtses, won. Katlijk, tr. (2) Ger. Schoterland 1-1-1652 Ids Hendricx uit De Knijpe, tr.
(1) voor 1645 Sweitse Wybes (broer van Wybe Wybes), zn (i) Wybe Sweitses overl. na 1705 (zie
nrs. 1794/1795), zn. (ii) Sweitse Sweitses, geb. ca 1647 (SCO 21-80 en SCO 95-145), overl. 1705
(SCO 81-444)

Kinderen van Sweitse Sweitses: (i) Wijt Sweitses (overl. voor 1705) tr. Dirck Hendricks (zn
Hendrick Dircks), (ii) Wijtse Sweitses (alleenstaande te Oudeschoot in 1744), en (iii) Tjeerd
Sweitses, minderjarig in 1711, dr. Antje Tjeerds, tr. Oudeschoot 5-7-1750 Jenne Jans, geb.
Oudeschoot 1724, zn van Jan Jacobs en Trijntje Jennes, hun dochter Wijtske Jennes (overl. Smilde
1822) tr. Oudeschoot 1775 Folkert Lubberts de Vries (overl. Oosterwolde 1818) en hun dochter
Fokje Jennes tr. Boyl 1785 Marten Jans

2792. =3672 (Hans Imckes)

2793. =3673 (Lyckeltje Jeips)

2794. Johannes Overney, geb. Haskerdijken, predikant te Oudehorne tussen 1628 en zijn
overlijden in 1657

Kinderen:

i. Martien Johannes Overney (nr. 1397)

ii. Engeltjen Johannes Overney, tr. Harmen Berents (schuld diaconie Oldeberkoop in 1690),
beiden overl. voor 30-12-1689 (OSW 30-63), kind. Berent Harmens, Jannes Harmens, Pieter
Harmens (minderjarig) en Martinus Harmens (innocent), nagelaten vaste goederen en landerijen in
Ooststellingwerf en Schoterland, veel crediteuren

2796. Wybe Hessels, eignr. SC6 en SC9 te Noordwolde (Zandhuizen) in 1640, overl. voor 11-11-
1653 (WSW 24-391)

2797. Frouckjen Martens (WSW 113-343; 1633)

Uit dit huwelijk:

i. Hessel Wybes (nr. 1398)


ii. Marten Wybes, erfgen. eignrs. SC nrs. 2, 3 en 6 (deels), en 9b te Noordwolde (Zandhuizen) in
1700, tr. (1) Grietien Annes, zr. van Claas Annes (WSW 19-212), tr. (2) voor 11-1680 Hiltjen
Horstenius (WSW 19-216)

iii. Wemmighien Wybes, tr. (1) voor 1662 [WSW 121-409] Claes Hendricks Horstenius (zn. Wybe
Claes), tr. (2) voor 1674 [WSW 83-356] Jan Peters te Zandhuizen (dr. Frouckjen Jans)

iv. Roeleffien Wybes, tr. voor mei 1651 Oene Clasen (WSW 120-106), wonende te Nijelamer,
overl. voor 1686 (OSW 8-68); kind. Claes Oenes te Zandhuizen tr. Grietien Berends, Wybighjen
Oenes Oldendorp (Oenema) tr. Sneek 11-8-1694 Willem Jans Hogenbrug, Hiltje Oenes tr. Jelle
Ubes, Aukjen Oenes (overl. voor 1723) tr. Peter Cornelis te Akkrum (WSW 74-4), Wolter Oenes,
overl. Nijelamer voor 28-6-1683 (WSW 48-141)

v. Petertien Wybes, tr. Lense Aebeles (WSW 22-30; 1665)

2798. Jelle Imckes (Jolle Imckes; ook nr. 2360), won. Nieuwehorne, tr. voor 23-3-1637 (WSW
107-278)

2799. Tiets Piers

Uit dit huwelijk: Pier Jelles, overl. Nieuwehorne in 1666 (dr Lutske Piers); Griet Jelles (nr. 1399)

2800. Heert Gerbens, won. Poppingawier (1626), Rauwerd (1633), Terzool (1641 en 1663), tr. (2)
Rauwerderhem 27-2-1663 Reinou Harmens, tr. (1) Rauwerderhem 4-2-1626

2801. Hitje Johannes, Poppingawier

Uit dit huwelijk:

i. Dirk Heerts (nr. 1400)

ii. Lijsbet Heerts, won. Terzool, tr. Rauwerderhem 26-4-1654 Taecke Johannes uit Terzool

iii. Gerben Heerts, won. De Knipe, tr. Grouw 21-12-1659 Hiltje Harmens uit Grouw

2802. Liebbe NN

Kinderen (OPS 113-25; april 1653): Pieter Liebbes tr. Trijntje Andries, Tjeerd Liebbes (overl. voor
4-1653) tr. Wietske NN, Foocke Liebbes, Antje Liebbes (nr. 1401) e.v. Dirck Heerts; deze
verkoopakte betreft twee kampen hooiland in de Wijniewarren ten noorden van de Wijnieweg
onder het behoor van Langezwaag (dichtbij het huidige Tijnje)

2808. Jan Jeips, geb. ca 1590, won. Schoterwold, overl. voor 1633, tr. voor 11-10-1620

2809. Richt Gabbedr, won. Luinjeberd 1634 (SCO 116-98), overl. ca 1660

Uit dit huwelijk (SCO 121-157; 1661):

i. Tiaerdt Jans

ii. Gabbe Jans, tr. Aukje Hanses

iii. Jacob Jans, Oranjewoud, tr. Ger. Schoterland 1662 Hiltje Arentsdr

iv. Luitien Jans (nr. 1404)

v. Antie Jans, tr. (1) Pier Tjeerds, tr. (2) Eilert Eilerts uit Wolvega
2812. Iede Sioeckes (Yede Siouckes), won. Joure bij huwelijk, overl. voor 1681, otr. Bolsward 5-7-
1629

2813. Stijn Sijmens, overl. na 1681 (SCO 123-143; koop grasland tot Mildam), won. Bolsward bij
huwelijk

Uit dit huwelijk:

i. Sioecke Iedes, mr. timmerman te Oudeschoot in 1662, won. Wolvega 1689, eignr ½
Oldeholtpade SC23 in 1698 (zijn drie kind. eignr in 1728), tr. Antje Andries, kind. (1) Reinst
Sioeckes tr. Wolvega 1701 Gerlof Pieters, (2) Iede Sioeckes (Yde Sjoeckes), hospes te Wolvega, tr.
Wolvega 1705 Marrichje Wijchers (zie nr. 612), (3) Andries Sioeckes tr. Wolvega 1706 Ancke
Folkerts

ii. Imckien Iedes, won. Oudeschoot in 1667, tr. Harlingen 6-10-1667 Feicke Piers uit Harlingen,
overl. voor 1689 (3 kind.), dr. Rinske Feickes (ged. Harlingen 1668), dr. Stijntje Feickes tr. Pier
Saeckes

iii. Pieter Iedes (nr. 1406)

iv. Ytje Iedes, tr. Ids Cleises, zn van Cleis Martens en Jacobien Lourens (dr van Lourens Foockesz
en Roelof Jansdr), gebr. Oudeschoot SC23 in 1698, kind. (1) Cleis Idses tr. Hendrikjen Hendriks
(zie nrs. 1180 en 1181), (2) Feite Idses tr. Heerenveen 1712 Martijntje Poulus (Martentie
Pouwels), (3) Lourens Idses, gebr. Katlijk SC7 in 1728, won. Nieuweschoot in 1744 (5 pers.), tr.
Akke Uilkes -zie nrs 926/927-, (4) Iede Idses (Yde Idses), gebr. Oudeschoot SC13 in 1728, tr.
Lipkje Hommes

2814. =2312 (Claas Haytieszn)

2815. =2313 (Trijn Feytiedr)

2852. Herman Beerens, wonende te Hasselt op ter Weede

2853. Derckien Albaers

2880. Jan Jans Post, overl. op De Santbelt na 1662

2881. Leijnties Ingen, overl. Wanneperveen voor 21-11-1643, tr. (1) Claes Tassen, zn Thijs Claes
Tassens

Uit dit huwelijk:

i. Jan Jans Post de Jonge tr. Margien Pieters Modderman, zn. Jan ged. Zwartsluis 1659, zn Pieter
ged. Zwartsluis 1662

ii. Kornelis Jans Post (nr. 1440)

2896. Jan te Waerle bij Zelhem (1622)

2900. Hendrick tho Waerll

2901. Trijn op ‘t Elst

Kinderen: Jacob (nr. 1448) en Peter op 't Waerle, overl. voor 1688 (zn. Jan Peters Pennekamp tr.
1689 Trijntje Jansen Jebbelinck)

2932. Otto Karsten, tr. Vollenhove 21-3-1641


2933. Jannetje Sijmens, van Blankenham

Uit dit huwelijk: Nietien Otten, Mette Otten en Sijmen Otten (nr. 1466)

2944. Meilof (Meijlof) Alberts, wonende te Staphorst en Beulake (in 1675)

2945. Hilligje Arends

Uit dit huwelijk:

i. Altien Meijlofs, tr. Staphorst 1-1-1666 Teunijs Harms uit Beulake

ii. Albert Meijlofs, otr. Staphorst 24-3-1667 Engeltien (Luijchien) Claes, wed. Jan Huijbers uit
Beulake

iii. Klaas Meijlofs (nr. 1472)

iv. Arent Meijlofs, otr. (1) Staphorst 14-2-1669 Jacobjen Martens, wed. Jan Jansen Ackerman uit
Beulake tr. (2) Anne Andries Pouwels

v. Jan Meijlofs, bel. Beulake 1688, tr. (1) Jantien Hendricks, tr. (2) voor 24-12-1688 Grietje
Harms

3008. Thijmen Jansen van de Basse, won. Steenwijkerwold, overl. voor 1663, zn. Peter Thijmens
(nr. 1504)

3010. Lambert Jans Clasen, overl. Steenwijkerwold ca 1643

3011. Luijtien Hendriks

Uit dit huwelijk:

i. Geessien Lamberts, tr. Gerrijt Jansen Vels (geen kind., testament 22-10-1659)

ii. Clara (Claessien) Lamberts van Essen, tr. Geert Jansen van de Basse (zie nr. 6016)

iii. Griete Lamberts van Essen, tr. Symon Jannes (lidmaten Steenwijkerwold 1651)

iv. Hendrik Lamberts van Essen, overl. voor 1675, tr. Marij van Essen (lidmaten Steenwijkerwold,
resp. 1647 en 1651)

v. Willemtijn Lamberts, tr. Frans Jansen Vels

vi. Anna Lamberts van Essen (nr. 1505)

vii. Jan Lamberts, overl. voor 1645, tr. Jantje Michiels

3072. Molle Taeckes, geb. ca 1550, boer te Terwispel, overl. Terwispel voor 1635, tr. (2) Hendrikje
Syttiedr, wed. van Reyn Wobbes, tr. (1)

3073. Siouck Cornelis, overl. na 1609

Uit dit huwelijk:

i. Rints Molledr, tr. Walle Wobbes (zie nrs. 28038/28039)

ii. Taecke Molles, eignr Terwispel nr. 25 in 1640, tr. Ancke Wytses
iii. Hans Molles, tr. (1) Siouck Wijttiedr, tr. (2) Idske Idses

iv. Lyckle Molles, tr. Ger. Opsterland 24-2-1625 Foltsen Saeckedr van Ureterp

v. Eeck Molledr, tr. Sybe Cornelis

vi. Tjeerd Molles (nr. 1536)

vii. Lourens Molles, tr. (1) Hantien Bottes, tr. (2) Antje Ypes

viii. Sietske Molles, tr. Gerecht Opsterland 1635 Ebele Wiebes

ix. Hylck Molledr, tr. Sipke Jeips, overl. voor 27-7-1636 (OPS 66-10)

3074. Jeldert Gerrits, wonende te Terwispel in 1606 (Quaclappen)

3075. Luiten Heynedr.

Uit dit huwelijk:

i. Roelof Jelderts, tr. voor 1628 Aet Sybrens, dr van Sybren Giels en Aukje Binnes

ii. Gerrit Jelderts, overl. ca 1655, tr. (1) voor 1625 Geb Ariens, tr. (2) voor 1630 Dirkje Jacobs

iii. Trijntje Jelderts (nr. 1537)

iv. Liesbeth Jelderts, tr. Fedde Bienses, eignr. ½ Langezwaag SC 4 in 1640; uit dit huwelijk (i)
Hylcke Feddes, won. Langezwaag, tr. Antje Annedr (zn Bientse Hylckes tr. Langezwaag 1669
Sjouck Lieuwes, dr. van Lieuwe Gosses tr. Ger. SCO 2-2-1643 Sjouk Douwes uit Langezwaag), en
(ii) Bientse Feddes tr. Trijn Luytiens (dr Auck Bientses tr. 1666 Pier Euckes uit Katlijk, zie nrs.
3084/3085; zn Fedde Bientses tr. Auckjen Roels, won. Gorredijk in 1695)

v. Albert Jeldertsdr, geb. ca 1602, tr. Fedde Baertes

3080. Eeble Alles, boer te Lippenhuizen, overl. ca 1618; tr. (2) Eets Hartmansdr, zn Hartman
(Hedman) Eebles, geb ca 1595, gebr. Lippenhuizen SC 41 in 1640, overl. na 1662, tr. voor 1622
Geeske Annes uit Wijnjeterp (dr. van Anne Eyses en Wim Jacobs), dr. (1) Idts Hedmans tr. Sjoerd
Ottes, kind. Giel en Gees Sjoerds, dr. (2) Wimcke Hedmans tr. Roelof Gosses (zn. van Gosse
Foeckes en Swaen Sygersdr); tr. (1) ca 1570

3081. Auck Foppes

Uit dit huwelijk:

i. Saakje Eebles, geb. ca 1585, tr. voor 1609 Sybrand Sybes, won. Terwispel en Lippenhuizen

ii. Alle Eebles, geb. ca 1587, tr. (1) ca 1610 Sjouck Tjeerds, tr. (2) ca 1622 Hendrickjen Geerts

iii. Joucke Eebles, geb. ca 1590, boer te Terwispel, overl. na 1655, tr. (1) Bets Jeens, tr. (2) Griet
Sijbrens, tr. (3) Uulck Sioerds

iv. Otte Eebles (nr. 1540)

3082. Ate N

3083. Jets Sytses, geb. Lippenhuizen ca 1590, overl. voor 1630, tr. (2) Hille Hilles, kind. Sytse
Hilles (voogd kind. halfzuster Aatje Ates), Siert Hilles, Bauck Hilledr (OPS 110-150; 1641)
Uit dit huwelijk: Aatje Ates (nr. 1541)

3084. Brucht Intses, eignr. Katlijk SC 24 in 1640, tr. voor 1605 (Proclamatieboeken SCO)

3085. Jelcke Sybe Jeensdr

Uit dit huwelijk:

i. Intse Bruchts (nr. 1542)

ii. Jeen Bruchts, won. Katlijk 1642 en Nijehaske 1647, tr. Joure 1642 Auck Ebes (Ibes) uit Joure,
zn. Ebe Jeens

iii. Jets Bruchts tr. Eucke Piers, zn van Pier Euckes en Aeth Bauckdr (won. Nieuwehorne 1585),
kind. (a) Pier Euckes, geb. voor 1641, tr. 1666 Auck Bientses, (b) Sijbe Euckes, geb. voor 1641, tr.
Aaltien Keimpes (nr. 697), (c) Aat Euckes, geb. ca 1646, tr. Tjamme Jans (zn van nrs. 1886 en
1887) en (d) Baucke Euckes, geb. ca 1651 (Authorisaties SCO 1666)

iv. Reijtie Bruchts

v. Sjouck Bruchts

vi. Sybe Bruchts (SCO 74-220; 1646)

3086. Douwe Gosses, won. Langezwaag in 1640 en 1645

3087. Antke Tjebbedr.

Uit dit huwelijk: Gosse Douwes en Tiets Douwedr (nr. 1543)

3104. Rienck Riencks, met zijn voorkinderen eignr en gebr. van Lippenhuizen SC 20 in 1640, tr.
(2) Eelck Jochems, tr. (1)

3105. Wytske Feddes, uit Kortezwaag, overl. voor 1623

Uit dit huwelijk: Wydts Riencxdr tr. ca 1630 Sybe Binnes, Rinse Rienks (nr. 1552)

3112. Fedde Wierts, broer van Lieuwe Wierts, veenbaas en boer te Kortezwaag (1578) en
Lippenhuizen (aldaar overl. voor 26-4-1627)

Kinderen: Lieuwe Feddes (nr. 1556); Wierd Feddes (Wiardus Frederici Ecofeen), notaris te Bergum,
geb. Kortezwaag ca 1587, tr. Tanneke van der Does; Auck Feddedr tr. Claes Jouckes; Wytske
Feddes tr. Rienck Riencks (nrs. 3104 en 3105); Jencke Feddes tr. Rijnts Harmens; Fedke Feddes tr.
Tjerck Reytses

3136. Jan Jansen Madhuizen, ook wel de Jonge en Marthuijs genoemd, brouwer en herbergier te
Beetsterzwaag in 1638, overl. na 13-6-1663 (“hoogen ouderdom”; OPS 68-254), tr. (2) Martien
Florijs, tr. (1)

3137. Wimke Martens, overl. voor 1-3-1638

Uit dit huwelijk:

i. Marten Jans Madhuizen (nr. 1568)

ii. Swaantje Jans Madhuizen, won. Gorredijk, tr. (1) ca 1650 Everardus Nicolai, procureur-
postulant te Gorredijk, overl. voor 1-3-1662 (OPS 67-368), tr. (2) Kortezwaag 10-7-1664 Feytse
Reytses Nijenhuis, won. Gorredijk
iii. Wiebe Jans Madhuizen, won. Kortezwaag, tr. Kortezwaag 9-11-1662 Antie Anders, won.
Kortezwaag

iv. Hiltje Jans Madhuizen, tr. 1655 Ype Jacobs Juckema, zn Jacob Ypes Juckema, advocaat Hof van
Friesland, geb. 1657, tr. 1695 Anna Catharina van der Velde, geb. 1674

v. Wimke Jans Madhuizen, overl. Balk 1700, tr. (1) Jacob Hendriks, tr. (2) Opeinde 1671 Feicke
Freercks Falckena uit Angnum, kind. Aaltie, Freerck, Assel, Janck en Antie Feickes, tr. (3) Anne
Jarichs, wednr. van Sjoukje Betses

vi. Jan Jans Madhuizen, vrijgezel, overl. na 1715, brouwer te Gorredijk en Angnum (in 1687 te
Angnum een brouwerij gekocht van Feicke Freercks Falckena en Wimke Jans Madhuizen)

3140. Eernst Hendricks, koopman te Beetsterzwaag, tr. (2) Gerecht Opsterland 10-12-1657
Wietske Wiebes uit Ureterp, tr. (1) ca 1620

3141. Geeske Wijchers

Uit dit huwelijk: Wieger Eernstes (nr. 1570)

3142. Gjalt Gjalts, boer te Lippenhuizen, tr. Gerecht Opsterland 27-3-1628

3143. Jeltje Rienks

Uit dit huwelijk: Lutske Gjalts (nr. 1571)

3144. Alle Oedses, boer te Lippenhuizen, overl. voor 10-3-1625

3145. Jouck

Uit dit huwelijk: Douwe Alles tr. ca 1620 Sjouck Wybedr, Saecke Alles, Oeds Alles (nr. 1572),
Hendrik Alles, Eebel Alles tr. ca 1620 Lieuwe Sippes en Tjalle Alles (OPS 115-51)

3146. Girbe Minses (Minthies), overl. voor mei 1631

3147. Trijn Sjoerds Jelckema, eignr. Lippenhuizen SC 3 in 1640

Uit dit huwelijk (OPS 110-138; verkoop sathe land Lippenhuizen in 1641)

i. Rints Girbedr tr. Jeen Walles

ii. Mintse Girbes tr. Ancke Rinnertsdr

iii. Sjoerd Girbes

iv. Foock Girbedr (nr. 1573)

v. Teth Girbedr tr. Henne Sybes

vi. Auck Girbedr tr. Folckert Hendricx

3148. Jan Gaukes, eignr. 3/8 Wijnjeterp SC 21 in 1640 (5/8 Halbe Roelofs, tr. Ger. Opsterland 20-
3-1628 Sietske Tjeerds)

3149. Froukje Tjeerds


Kinderen: Sierd Jans (nr. 1574); Gauke Jans, overl. Ureterp voor 14-5-1680, tr. voor 1668 Antje
Hessels; Minse Jans tr. NN Tjeerds (zr van Jan Tjeerds; nr. 1582), kind. Jan en Oeble Minnes;
Ebele Jans; Ytje Jans, overl. voor 6-5-1680, tr. Fokke Hendriks, overl. na 6-5-1680

3150. Binne Sierds, boer te Lippenhuizen SC 14 in 1640, overl. voor 2-2-1643

3151. Wyts Wobbedr, overl. na 2-2-1643

Uit dit huwelijk: Sierdje Binnes (nr. 1575), Jouck Binnes tr. Aesge Wijdtses, Sijtse Binnes tr.
Simpck Wijbedr, Sybe Binnes tr. Wijdts Rienkdr, Auck Binnes tr. (1) ca 1620 Sybren Gields en tr.
(2) ca 1640 Jelle Giels

3160. Rebbe Auckes, boer te Terwispel, overl. voor 1616

Kinderen: Tiets Rebbes tr. (1) Lieuwe Liebbes, tr. (2) ca 1631 Sytse Ewes; Foecke Rebbes (nr.
1580); Jan Rebbes

3162. Jan Annes (OPS 111-45/46)

Kinderen: Hylkje Jans (nr. 1581)

3164. Tjeerd Dirks, in 1640 samen met Synke Sjoerds gebr. van Kortezwaag SC 17

Kinderen: Jan Tjeerds (nr. 1582), Dirk Tjeerds, Sietske Tjeerds tr. Bonne Jelles (OPS 111-113)

3166. Walter N

Kinderen: Ypkje Walters, tr. (1) 20-8-1629 Sjouke Boeles, eignr. 2/5 Kortezwaag SC 18 in 1640
(zn. Boele Sjoukes, zie onder nr. 791), tr. (2) Wytse Hanses (OPS 115-55); Aukje Walters (nr.
1583); Bontje Walters, tr. (1) Hendrik Tjebbes, tr. (2) Kortezwaag 12-6-1657 Eise Annes

3184. Reitse Feitses, eignr. en gebr. Beets SC 35 in 1640, overl. voor 1653, tr. ca 1615

3185. Wael Siegers, overl. na 1653

Uit dit huwelijk: Harmen Reitses (nr. 1592), Alle Reitses (lidmaat Beetsterwaag 1677, overl. 1684)
en Pieter Reitses (geb. 1617 en overl. 1674), tr. Geertie Alles (overl. Drachten 1704 bij haar
kindskind)

3186. Binne N, kind. (1) Freerk Binnes, geb. Lippenhuizen ca 1608, overl. Beetsterzwaag ca 1649,
tr. Beetsterzwaag ca 1639 Rinske Roelofs (geb. Beetsterzwaag 1620, dr. van Roelof Alberts en
Jouckjen Claeses); (2) Tjeerd Binnes tr. Engel Derks; (3) Minnert Binnes, overl. Beetsterzwaag ca
1684, tr. (i) ca 1650 Jacobjen Aebles, tr. (ii) voor 1672 Sjoerdje Jetses, dr. van Jetse Coenes en
Gees Sjoerds, en (4) Aukje Binnes (nr. 1593)

3188. Aede Jans, overl. Beets ca 1620, tr. ca 1595

3189. Bontje Klaeses, geb. Wijnjeterp, overl. Beets ca 1620

Uit dit huwelijk: Sieger Aedes (nr. 1594); Sjoukje Aedes, tr. Jacob Jacobs; Aukje Aedes, tr. (1)
Oege Teijes (overl. 1654), tr. (2) Hylcke Feyckes

3190. Jeen Gosses, overl. Boornbergum voor 1631, hij en zijn vrouw kochten in 1625 land te
Langezwaag van Hans Gerckes en Auck Gossedr., tr. voor 1617

3191. Teyts Feyckedr, eignr. c.s. Boornbergum SC 5 en SC 6 in 1640, overl. voor 1647, tr. (2)
Roelof Tjallings, dorpsrechter Boornbergum
Uit dit huwelijk: Meins Jeensdr (nr. 1595), Feycke Jeens tr. Antie Eeuwes, Wymmer Jeens tr.
Beentke Wybes, Tjeerd Jeensdr tr. Jan Utties, Swob Jeensdr tr. Gauwe Alles

3192. Sytse Lieppes, overl. Drachten ca 1635, tr. (2) Folkje Gerbens (dr. Riemcke Sytses tr.
Lieuwe Minnerts), tr. (1) ca 1610

3193. Engel Dirks

Uit dit huwelijk: Liebbe Sytses (nr. 1596) en Tethje Sytses tr. Roelof Geerts

3194. =1030 (Hanne Fockes)

3195. =1031 (Ael Wissedr)

3196. Errit Wybes, won. Eestrum 1614, overl. Suameer voor 1636

Kinderen: Wybe Errits, boer te Suameer, overl. voor 1640, tr. Rinske Sybes (zn. Errit Wybes tr.
Drogeham 1660 Romkje Jacobs, zn. Wybe Wybes tr. Suameer 1661 Romkje Diemers, dr. Folcku
Wybes tr. (1) Drogeham 1656 Arjen Jacobs en tr. (2) Drogeham 1668 Bauke Pieters); Tjeerd Errits
tr. Ymkje Sybes; Sieuwke Errits tr. Suameer 1635 Jan Roelofs uit Ureterp; Binne Errits, overl. voor
1661, tr. Trijntje Roelofs, Tiets Errits tr. 1641 Minne Wates Assema (zn Wate Minnes Assema) en
Errit Errits (nr. 1598)

3198. Rienk Sjoerds (broer van Jillis Sjoerds te Hallum), won. Hardegarijp in 1617

3199. Sjoukje Adsers, overl. voor 1645

Uit dit huwelijk: Reinsch (Rinske) Rienks (nr. 1599)

3204. Sytse Lieuwes, overl. voor 1640, eignr. Lippenhuizen SC 22

3205. Bey Riencksdr

Uit dit huwelijk: Lieuwe Sytses (nr. 1602), Fed Sytses tr. ca 1645 Ate Wybes, Pieter Sytses, Rienck
Sytses, Wybe Sytses, Syurdt Sytses en Hans Sytses tr. Saecke Feddes (dr Wytske Saeckes, 1/2
eignr. Lippenhuizen SC 22 in 1698)

3206. Jacob Jans, eignr. 1/2 Wijnjeterp SC 30 en geheel Wijnjeterp SC 31 in 1640

3207. Auck Riencks

Uit dit huwelijk: N. Jacobs, Jan Jacobs (overl. voor 1679) tr. Wimpck Annedr, Griet Jacobs (nr.
1603)

3208. Hendrick Jenckes, bijzitter Gerecht Opsterland, dorpsrechter en boer te Lippenhuizen, overl.
voor 1625

3209. Jouck Oedses, overl. 1607

Uit dit huwelijk: Anne Hendricks (nr. 1604), Oeds Hendricks tr. Aet Mintiedr, Anne Hendricks tr.
Ger. OPS 20-3-1628 Jouck Feijedr

3210. Teye Oeges, geb. Beets, eignr. Boornbergum SC 7 in 1640, overl. Boornbergum 1654

3211. Anck Feyties

Uit dit huwelijk: Jouk Teyes (nr. 1605)


3214. Jencke Doeyes, boer te Lippenhuizen

3215. Sjouck Fridses

Uit dit huwelijk: Frids Jenckes tr. ca 1620 Bontie Beynts (zn. Oege Fridses), Feijck Jenckedr tr. Ger.
Opsterland 17-8-1626 Otte Eebles (zie nr. 1540), Luts Jenckedr (nr. 1607)

3236. Dedde Hylckes, eignr. en gebr. Tjalleberd SC 7 in 1640, overl. voor 1643

3237. Lysbeth Goytiens; zr. van Wemtjen Goytiens, won. Prandinge onder Oosterwolde, tr.
Hendrick Cornelis (overl. voor 1639; curator Dedde Hylckes), kind. Geesje Hendricks tr. Thonys
Beerends, Goytie Hendricks (in de kost geweest bij Dedde Hylckes en Lysbeth Goytiens), Grietje
Hendricks en Cornelis Hendricks

Uit dit huwelijk (AEN 4-58; 1654):

i. Goitien Deddesz (nr. 1618)

ii. Swaen Deddes tr. Jan Ulckes, won. Tjalleberd in 1650

iii. Jan Deddes, won. Nieuw Katlijk (1660 en 1666), Heerenveen (1670) en De Knijpe (1681), tr.
voor 1660 Ancke Jans (Antie Johannes). Uit dit huwelijk: (1) Hylcke Jans, eignr. 2/3 Tjalleberd SC
7 in 1698, tr. Langezwaag 1685 Janke Saeckedr, (2) Jan Jansen Deddes, eignr. 1/3 Tjalleberd SC 7
en 1/2 Langezwaag SC 33 in 1698, kerkvoogd Langezwaag, tr. Ins Oebles, (3) Dedde Jans (OPS
23-470: in 1692 samen met Jan Jansen Deddes mede-erfgenaam van hun wijlen vader Jan
Deddes), dorpsrechter te Langezwaag, tr. voor 1676 (SCO 69-30) Lol Sjoerds (wed. van Ige
Auckes, weeskind. Aucke, Anne en Ige Iges); kind. (ged. Langezwaag): Hylckjen Deddes (1677, tr.
Langezwaag 1703 Luytien Luytjens uit Duurswoude), Jan Deddes (1680), Griet Deddes (1683, tr.
Langezwaag 1710 Jelle Jans uit Langezwaag), Sjoerd Deddes (1686, tr. Langezwaag 1710 Aukjen
Albertsdr.) en Goitsen Deddes (1689, jong overl.)

iv. Klaas Deddes, geb. Tjalleberd 1631, tr. Gersloot 1657 Tjitske Meijntes uit Tjallberd (zie nrs.
1876/1877)

v. Hylcke Deddes, won. Gersloot 1654, zn Dedde Hylckes tr. voor 1682 Ybel Sijtses (dr. van Sijtse
Liebbes in de Langezwaag)

vi. Antje Deddes, tr. Wythie Atses (overl. 1654; AEN 4-58)

vii. Welmoed Deddes, tr. Keympe Arjens

vii. Geiske Deddes, tr. (i) voor 1634 Claas Martens (AEN 21-65), won. Heerenveen 1636, tr. (ii)
Leeuwarden 1638 Ede Alberts uit Leeuwarden (Groninger schipper), tr. (iii) Leeuwarden 1649
Wabbe Wabbes (schipper)

3268. =6568 (Sybe Goytses)

3269. =6569 (Jel Annes)

3272. Lubbe Dates, overl. Marum 20-2-1663

Kinderen: Date Lubbes (nr. 1636), Egbert Lubbes (overl. Marum 1659), Thijs Lubbes (overl. Marum
1681) tr. Jantje Iwes Wijma

3274. Iwe Siwerts Wijma, geb. ca 1572, overl. Marum 7-9-1667

3275. Hantien Jans


Uit dit huwelijk: Trijntje Iwes Wijma (nr. 1637), Siwert Iwes Wijma (overl. Marum 1681), Sibbele
Iwes Wijma (overl. Marum 1677) tr. Jacob Fockens Wijma, Jantje Iwes Wijma (overl. Marum) tr.
Thijs Lubbes (zie onder nr. 3272)

3276. Gerrit N., kinderen Eelke Gerrits (nr. 1638), Wiebren (Wijbrant) Gerrits (lidmaat
Zuiderdrachten in 1674) tr. Antje Wobbes, Oene Gerrits en Jacob Gerrits (won. Zuiderdrachten in
1679)

3278. Heine Willems, overl. na 30-5-1640

3279. N. Geerts, zr. van Fokke Geerts tr. Antje Aukes

Uit dit huwelijk: Stijn Heines (nr. 1639) en Willem Heines

3280. Wytse Taeckes, overl. Opeinde voor 1640

3281. Tiets Sjoerds, eignr. Opeinde SC 21 in 1640, tr. (2) voor 1645 Wycher Roelofs (gebr.
Opeinde SC 21 in 1640), dr (1) Martjen Wychers Hattum (ged. Opeinde 1645, tr. Bergum 1689
Aebe Douwes), dr (2) Gepke Wychers tr. Wytse Wybes (hun kind. Wimke en Wypkje Wytses waren
in 1699 samen ½ erfgenaam van Martjen Wychers, de kinderen van Ritsert Wytses voor de andere
helft)

Uit dit huwelijk: Ritsert Wytses (nr. 1640), Sjoerd Wytses, Gaele Wytses, Michiel Wytses, Taecke
Wytses

3282. Harcke Wopkes, tr. Garijp 12-11-1647

3283. Ybel Tjeerds, Hardegarijp

3284. Liebbe Sybes, overl. Ureterp na 1656, eignr. 1/5 Ureterp SC 6 in 1640

3285. Sjouck Oenedr

Uit dit huwelijk:

i. Sybe Liebbes (nr. 1642)

ii. Siouck Liebbes, overl. na 1693, tr. Heine Sygers, mr. kuiper te Lippenhuizen, overl. voor 1683,
hij was eerder getrouwd met Engel Annes; kind. (1) Siouck Heines (won. Ureterp 1698) tr. Wybe
Geerts, (2) Syger Heines, wagenmaker, tr. Ureterp 1692 Houckien Dircx (zij kochten in 1701 van
Aeth Sybes en Wytse Ridsers ruim ¼ part van Ureterp SC 6), en (3) Oene Heinses, huisman te
Wijnjeterp en de Frieschepalen, tr. Oosterwolde 1690 Wemke Jans uit Oosterwolde (kind. Jan en
Heinse Oenses)

3296. Watse Ruurds, won. te Joure in 1645, brouwer te Nieuw Katlijk in 1661 en in de Knijpe in
1673, tr. voor 26-10-1645 (Archief Schoterlandse Veencompagnie)

3297. Tetje Tjebbes, tr. (1) Jouke Wychers, won. Heerenveen, overl. voor 25-1-1645 (SCO 73-
277), dr. Jouckien Joukedr. (weeskind in 1645; dr. van Joucke Wychers), tr. (1) Ger. SCO 16-1-
1661 en Workum op 25-1-1661 Taede Nannes uit Workum, overl. Workum 30-1-1674
(slingerdood)

Uit dit huwelijk:

i. Ruurd Watses, weeskind in 1675 (oom Ate Ruurds; Authorisatieboeken Schoterland)

ii. Jouke Watses (nr. 1648)


iii. Wijbe Watses, won. in de Knijpe (1690) en Schurega (1698), overl. voor 7-5-1698, tr.
Magdalena Gerrits (SCO 81-230), kind. Watse, Tjebbe en Stijntje Wijbes

iv. Fedde Watses, tr. (1) Langezwaag 7-3-1675 Sjoukjen Hanses, tr. (2) Kortezwaag 12-12-1686
Gepke Hendriks

v. Frans Watses, tr. Langezwaag 30-9-1677 Antje Jans

vi. Jan Watses, geb. 1660, koopman, prediker Oude Vlamingen de Knijpe in 1691, otr.
Amsterdam 24-5-1681 Barber Hendriks Bronkhorst

3298. Jan Jacobs, overl. Terhorne voor 11-4-1693 (UTI G6, fol. 37)

3299. Aat Oebles, overl. Terhorne kort voor 11-4-1693

Uit dit huwelijk: Oeble Jans, schuitevaarder te Terhorne, bezittingen in Sint Johannesga geërfd van
Oeble Synes (SCO 130-2), overl. Terhorne 19-7-1723 (UTI 58-10), tr. Aatie Obbes (SCO 125-5,
2derij, 1696), Trijntje Jans (nr. 1649)

3302. Fedde Sybrens Siebrens), Langweer, tr. Boornzwaag 2-2-1645

3303. Idske Douwes, Teroele

Uit dit huwelijk: Richt Feddes, ged. Boornzwaag 28-12-1645 (nr. 1651); Foockel Feddes, ged.
Langweer 24-9-1648 (d.h. Hiltje Clases, vr. v. Sybren Feddes); Anne en Olfert Feddes (tweeling),
ged. Langweer 28-10-1649; Lysbet Feddes, ged. Langweer 26-4-1657

3320. Atse Harmens, wagenmaker, broer van Gerrit Harmens Inia (zie nrs. 3326 en 3327), tr. Ger.
Dokkum 1-3-1617

3321. Auck N., won. Oostrum, weduwe van predikant en schoolmeester Sierd Coerts te Blija

Uit dit huwelijk: Harmen Atses Inia (nr. 1660)

3326. Dirck Eelkes Haerda, overl. Berlikum in 1639 op 95-jarige leeftijd

3327. Eysch (Iemkje) Hessels Stickenboer, overl. Berlikum 3-11-1617 op 71-jarige leeftijd

Uit dit huwelijk: (i) Geeltje Dirckx Haerda, geb. ca 1590, overl. Dokkum 17-9-1656, otr. Dokkum
3-5-1621 Gerrit Harmens Inia, geb. ca 1590, rentmeester, armvoogd, kistemaker en ijzerkramer,
overl. Dokkum 17-9-1656; (ii) Auck Dirckx Haerda (nr. 1663)

3344. Vaste (Vaste, Faes) Jansen, geb. ca 1615, wonende te Beulake, kerkeraadslid te Beulake,
overl. na 1675, tr. Vollenhove 23-12-1640

3345. Jannetje (Immegien) Tijmens, geb. ca 1620, overl. voor 1675

3346. Roelof Wolters Doggenaer, geb. Vollenhove ca 1615, tr. Vollenhove 17-4-1642

3347. Anna Teunis, geb. Vollenhove ca 1615, overl. voor 1677

3348. Jan Jansz. Lock, wonende op de Schutsloot in 1643 (verkoop land te Wanneperveen dat hij
geërfd had van Pieter Jans Hollander; HCO 80-41-3)

3349. Jantje Pieters Hollander


Uit dit huwelijk: (1) Jan Jansz Lock de Oude, won. 1671 op ’t Moer (Ambt Vollenhove), tr. (i) Jantje
Roelofs Scholten, overl. voor 1671, dr. Grietjen Jans Lock, ged. Beulake 1667, tr. (ii) Vollenhove
26-3-1671 Hermentien Martens, wed. van Cornelis Hendriks, (2) Jan Jansen Lock de Jonge (nr.
1674), Pieter Jans Lock

3350. Andries Alberts, won. Wanneperveen in 1640

3351. Jannetien Eyses

Uit dit huwelijk (ged. Vollenhove): Lubbegien Andries (18-2-1638), Tijssien Andries (7-1-1642; nr.
1675)

3352. Jan Martens, geb. Rouveen ca 1625, wonende te Beulake, tr. Vollenhove 1646

3353. Aaltje Jacobs, wonende te Beulake

3376. Rintse Martens, geb. De Pein 1640, tr. Oudega 4-8-1661

3377. Aaltjen Roelofs, geb. De Pein 1640

Uit dit huwelijk: Roelof Rintses (nr. 1688) en Marten Rintses, won. op ’t Zwartveen, tr. (1) voor
1679 Haike Douwes (lidmaten Bergum), tr. (2) Oudega 1703 Hincke Meints

3378. Joucke Saekes, Oostmeerderveen, tr. (1) Opeinde 23-7-1648 Auck Hendricks, tr. (2)
Opeinde 29-6-1656

3379. Ymkje Jacobs, Oostmeerderveen

Uit dit huwelijk: Hincke Jouckes (nr. 1689), Wytske, Antje, Aukje, Trijntje, Grietje, Sake, Jacobje

3380. Jochum Hanses, overl. voor 1664, veenbaas, wonende te Rottevalle, ‘t Oostmeerder Witveen
en Opeinde, tr. ca 1625

3381. Mincke Gerloffs, overl. Rottevalle ca 1669

Uit dit huwelijk: Hans Jochums, Melle Jochums, Rindert Jochums, Baukje Jochums, Fintje Jochums,
Karst Jochums (nr. 1690) en Klaas Jochums

3398. Beene Coops, tr. Giethoorn 3-2-1627

3399. Willenij Hendricks

3416. Jan Teunis, won. Beulake, overl. voor 1654, tr. voor 1624

3417. Femme Lamberts

Uit dit huwelijk (kinderen worden genoemd in een akte te Blokzijl d.d. 13-11-1660 betr. verkoop
erf in Beulake)

i. Aaltje Jans, afk. van Beulake, ged. Giethoorn 8-3-1648 (24 jr.), tr. Giethoorn 22-8-1647 Bene
Hendriks Klaver

ii. Lambert Jans, afk. van Beulake, ged. Giethoorn 8-3-1648 (22 jr.), tr. (1) Giethoorn 17-3-1648
Hendrikje Hendriks Klaver, tr. (2) Vollenhove 13-1-1656 Femmigje Martens Prins

iii. Teunis Jans Dragt, ouderling te Beulake, overl. Beulake 17-1-1711, tr. Giethoorn 5-12-1651
Grietje Jochems (zie nrs 852 en 853)
iv. Jacob Jans, ged. Vollenhove 1-4-1654 (23 jr.), afkomstig uit De Leeuwte (nr. 1708)

v. Reijnder Jans, volw. doop Beulake 4-6-1666, tr. Vollenhove 22-1-1662 Arentje Goossens; kind.
Femmetje (ged. Vollenhove 1663), Neeltje (ged. Vollenhove 1665), Jan (ged. Beulake 1667)

vi. Grietien Jans, tr. Giethoorn/Vollenhove 9-12-1656 Gerrit Jochums

3418. Sander Jans Suck, overl. Beulake 1660

3419. Clara Peters

Uit dit huwelijk:

i. Hendrikje Sanders Sok (nr. 1709)

ii. Pieter Sanders Sok, tr. (1) Vollenhove 21-3-1660 Grietie Pieters Boers, tr. (2) Jantien Jans (nr.
853); uit het eerste huwelijk: Jantjen (ged. Vollenhove 1662/1664), Sander (ged. Beulake
1666/1669) en Pieter (ged. Beulake 1671)

iii. Jan Sanders Sok, Beulake, tr. (1) Staphorst 10-7-1664 Mette Harms uit Staphorst, tr. (2) ca.
1676 Niesjen Peters

3420. Leendert Willemszn Groenewegen, ged. Zoetermeer 18-2-1607, wonende aan de Groeneweg
onder Zoetermeer in 1650; in 1672 woonde hij in Berkel, tr. Zoetermeer 17-11-1630

3421. Arijaentje Sijmensdr Mondius, Zoetermeer, ged. Wilsveen 1-7-1607

3422. Cornelis Claeszn Coster, ged. Nootdorp 7-12-1603, tr. Wilsveen 27-11-1629

3423. Meijnsje Pouwelsdr

3456. Bene Jans Kricke (“floijter”, Hoofdgeld Giethoorn 1675)

3458. Jan Hermens Berents Kaper (Caeber), Hoofdgeld 1675 en Vuurstedengeld 1682, tr. (3)
Giethoorn 1685 Jacobjen Claes uit Zuidveen, tr. (2) ca 1675 Aaltjen Jans, tr. (1) Giethoorn 27-9-
1664

3459. Griete Herms, wed. Tijmen Jans

Uit dit huwelijk: Hermen, Berent, Aaltje, Klaas, Hendrik (geb. 1700), Roelofje (nr. 1729), Nijssien
(nr. 2043) Jans Caper

3460. Herman Stevens, won. Zuidveen, tr. Blokzijl 25-2-1640

3461. Cornelisje Claesdr, won. Blokzijl

Uit dit huwelijk (ged. Blokzijl): Trijntje Hermans (1647), Arent Hermans (1650), Jantje Hermans
(1640), Jacob Hermansz Ecker (1654; nr. 1730)

3464. Goijen (Goijgen) Jans, otr. Giethoorn 15-12-1647

3465. Vrouke Jochems, geb. Giethoorn ca 1620

Uit dit huwelijk: Jan Goijens (Geugies), overl. Beulake 1717, tr. ca 1685 Aeltjen Jans; Wijcher
Geugjes (nr. 1732)
3474. Lambert Roelofs, schooldienaar te Akinge in 1663 en 1668 (won. Appelscha SC 23), overl.
voor 22-6-1674 (OSW 27-157), tr. voor 1640

3475. Trijntien Eijses (OSW 10-275)

Kinderen (erfgenamen van Jantien, Hendrik Eijses wed.; land in de Nije Maeth te Akinge):

i. Aeltien Lamberts tr. Jan Wijbes (zwager v.d. minderjarige kinderen; curator samen met Jan
Jansen), dr Jantje Jans (ged. Haule 1669), zn Wijbe Jans (ged. Oosterwolde 1675), overl. voor
1695 (OSW 9-81)

ii. Ebeltien Lamberts (overl. voor 1679; OSW 44-25) tr. Steenwijk 24-9-1671 Michiel Teunis Parrijs
(Smit), dr Frederikjen Michiels (ged. Steenwijk 1673), dr Trijntjen Michiels (ged. Steenwijk 1675),
dr Niesje Jans (ged. Steenwijk 1681, jong overl.); hij tr. (2) Steenwijk 1681 Hendrikjen Jans
Hartkamp uit Callencote, zn Teunis Michiels (ged. Steenwijk 1683), tr. (3) Steenwijk 1685
Marrigjen Jans, zn Jan Michiels (ged. Steenwijk 1685 en 1689), tr. (4) Steenwijk 1689 Hendrikje
Jans, drs Niesje en Geertje Michiels (ged. Steenwijk 1692; tweeling)

iii. Marten Lamberts, uitlandig in 1674, overl. voor 1695 (OSW 9-81)

iv. Jantien Lamberts tr. Wijbe Jans (stelling Langedijke), dr Wendeltie Wijbes, ged. Appelscha
1679, dr Trijntje Wijbes, ged. Oosterwolde 1686

v. Sjouke Lamberts (nr. 1737)

vi. Lambertje Lamberts (won. Drachten in 1683) tr. Drachten 18-11-1683 Claes Lamberts uit
Drachten, dr Siouck Claeses (ged. Drachten 1684), dr. Trijn Claeses (ged. Drachten 1686), zn
Lammert Claeses (ged. Drachten 1692)

3476. Jan Peters Mast (Steenwijkerwold 76-85-107; broer van Peter Mast)

3477. Aaltje Koops uit 't Verlaat

Uit dit huwelijk: Koop (nr. 1738), Jakob, Marten, Japik, Gerrit, Jan, Jantje

3480. Jacob Harmens Roose (Hoofdgeld en Vuurstedengeld Giethoorn 1675), afkomstig uit
Dingsterveen, tr. Giethoorn 1644

3481. Aeltjen Hendricks uit Giethoorn

Zonen: Harmen Jacobs (Backers) Roose (nr. 1740) en Hendrick Jacobs Reuse (Vuurstedengeld
Giethoorn 1682)

3492. Marten Claesens Hofmans, won. Wittelte in 1662

3493. Roelofje

Uit dit huwelijk: Freerk Martens Hofmans (nr. 1746); Claas Martens Hofmans, won. Wittelte;
Hendrikje Martens tr. ca 1682 Berend Jans, won. Leggeloo (dochter Roelofje ged. Diever 1683; zn
Marten Hofman ged. Diever 1691)

3494. Banier Hilbrants, geb. voor 1640, boer en landeigenaar te Boijl, overl. ca 1702, tr. voor 1665

3495. Gretje Claesdr

Uit dit huwelijk (WSW 48-235; 1706): Willem Banierts, stelling Boijl, tr. Geesjen Lefferts, dr. van
Leffert Wolters Rabringh; Hiltie Banierts, tr. Hendrik Jans, won Boijl; Claasjen Banierts, tr. (1)
Jacob Lourens, stelling Vinkega (4 kind.), tr. (2) 1707 Baerte Sierps; Antie Banierts (nr. 1747)
3496. Jan van Helderen, overl. Steenwijk 5-8-1704

3500. Cornelis Harms Toering, afkomstig uit Dingsterveen, tr. (2) Giethoorn 21-8-1669 Lummigjen
Jacobs, tr. (1) Giethoorn 7-4-1643

3501. Lummigjen Jacobs, overl. voor 1669 (zoon: Harmen Cornelis Toering, nr. 1750)

3502. Jan Baart, kind. Margje Jans Baart (nr. 1751) en Jacob Jans Baart (behoorde tot de Buiten
Luiden volgens de registers Zoutgeld in 1701), tr. (1) Giethoorn 1695 Lumme Wolters Bra, tr. (2)
Giethoorn 1701 Hille Jacobs Noest

3504. Hylcke Bouwes, boer te Hemrik, overl. voor 1668, tr. Ger. Opsterland 14-6-1655

3505. Tjitske (Tjeets) Fritses, afkomstig van Lippenhuizen, eignr. 3/4 Lippenhuizen SC 37 en 1/3
Terwispel SC 19 in 1698

Uit dit huwelijk: Bouwe Hylckes (nr. 1752) en Sjoerd Hylckes (overl. voor 1708); samen eignr. 1/4
Lippenhuizen SC 37 en 1/2 Hemrik SC 12+13 in 1698

3506. Beints Beints, won. Langezwaag, overl. voor 1698

3507. Baukje Cornelis, geb. Langezwaag 1646, overl. Langezwaag 1737, eignr. Lippenhuizen SC 1
in 1698

Uit dit huwelijk (ged. Langezwaag/Kortezwaag): Beints Beints (1670/1674), Wijtske Beints (1672),
Grytje Beints (1678; nr. 1753), Corneliske Beints (1681), Wijpk Beints (1685) tr. Langezwaag
1708 Tjeerd Hylkes Pekema, Antie Beints (1690) tr. Langezwaag 1728 Tjallingius Lolles Adema
(predikant te Langezwaag-Kortezwaag tussen 1707 en zijn overlijden in 1741)

3508. =800 (Sicke Sytses)

3509. =801 (Sytske Lieuwes)

3510. =802 (Wybe Annes)

3511. =803 (Foock Folckerts)

3512. Gerrit Hommes, won. Heerenveen (1654 en 1676) en Nieuw Brongerga vlak voor 1680, tr.
Heerenveen 1-3-1654 (3de procl. 9-7-1652)

3513. Lijsbet Lammerts, Heerenveen

Uit dit huwelijk (SCO 126-27; 1699):

i. Cornelis Gerrits (nr. 1756)

ii. Lammert Gerrits (diaken DGZ Gemeente Heerenveen – De Knijpe in 1706) tr. Geertruid
Joostes. Uit dit huwelijk: (1) Gerrit Lammerts Knijpinga, uit De Knijpe, overl. Groningen 1752, tr.
(i) Groningen 1721 Hester de Boser uit Groningen en tr. (ii) Groningen 1730 Magdalena Luijlofs uit
Emden, (2) Trijntje Lammerts Knijpinga, uit De Knijpe, tr. Groningen 1723 Albel Tomas
Langerhuijsen uit Groningen

iii. Jelte Gerrits, overl. Gorredijk 1744, tr. Langezwaag 21-3-1697 Sjoukje Siebes, dr van Siebe
Andries en Suster Lolkes (tr. Langezwaag 1668; ook zn Andries Siebes -zie nrs 7028/7029); kind.
Tjitske Jeltes tr. Langezwaag 1740 Wieger Hendriks uit Nieuw Katlijk, Gerrit Jeltes tr. Langezwaag
1725 Hylkjen Liommes uit Kortezwaag, Liesbeth Jeltes tr. Langezwaag 1726 Jelmer Liommes uit
Kortezwaag, Suster Jeltes tr. Langezwaag 1732 Gerrit Synes, Siebe Jeltes tr. (1) Langezwaag 1742
Aukjen Siedses uit Nieuwehorne (dr van Sieds Jouckes en Lysbeth Cornelis -zie nrs 1756/1757- ;
kind. Andries Siebes Siebenga en Homme Siebes Siebenga), tr. (2) Langezwaag 1760 Marieke
Pieters uit Langezwaag, zn Jelte Siebes Overdiep tr. Heerenveen 13-5-1792 Elisabeth Atzes de
Jager (dr Maria Jeltes Overdiep), dr Sjoukjen Siebes Overdiep, tr. Langezwaag 20-10-1782 Anne
Tjeerds

3514. Hendrik Andries, Langezwaag, tr. Opsterland 14-3-1667

3515. Tjitske Tjebbes, Langezwaag, tr. (2) Opsterland 1677 Jelle Wijbes uit Heerenveen, tr. (1)
Heerenveen 1660 Saak Renckes, zuster van Hans Renckes (tr. Heerenveen 1671 Geeske Meines uit
Makkinga) en kinderen van Rencke Jans (hoedenmaker te Heerenveen in 1636) en zijn tweede
vrouw Griet Hanses (SCO 116-242); in 1632 trouwde Rencke Jans uit Eesterga te Heerenveen met
zijn eerste vrouw Eyns Andersdr uit Terband

Uit dit huwelijk: Wijtske Hendriks (nr. 1757)

3516. =1398 (Hessel Wybes)

3517. =1399 (Griet Jelles)

3536. Cornelis Jansen, afkomstig uit Zuidveen, overl. voor 1655, tr. Giethoorn 15-10-1641

3537. Roelofjen Jacobsen, afkomstig uit Geithoorn

3554. Jan te Witbroek, overl. tussen 1664 en 1668, tr. ca 1635

3555. Fenneke Volmerink, overl. voor 1674

Uit dit huwelijk: Trine (nr. 1777), Jenneke, Berendje en Marietje

3556. Jan Jans Haevinck, geb. 1632, tr. Neede 21-6-1657

3557. Geertjen Jans Ruwhoffs, ged. Neede 11-10-1635, lidmaat Neede in 1674 (moeder van Jan
Ruwhoff), tr. (2) Neede 1677 Harmen Swaelmann

3560. Berent Cloeken, overl. Diepenheim 1698, diende op ’t Peckedam

3588. Sijne Ubles, gebr. Terwispel SC 35 in 1640, tr. ca 1610

3589. Eeltsen Sybrens (Eltjen Sijbrandsdr)

Uit dit huwelijk: Uble Sijnes (nr. 1794), Popcke Sijnes tr. Ger. Opsterland 1647 Joucke Ottedr,
Meynte Sijnes

3600. Keimpe Isbrandtsz, won. Heerenveen 1607 (Proclamatieboeken Schoterland), overl. 12-2-
1629

3601. Trijn Annedr, geb. 1575, overl. 1633

Uit dit huwelijk: Yntze Keimpes (nr. 1800) en Anne Keimpes tr. Ulck Meints, won. boven in ’t
Heerenveen onder de klokslag van Katlijk (dr Trijntje Annes tr. Langezwaag 1663 Yntze Goytiens;
kind. Keimpe, Hylckje, Goytie en Meyntje Yntzes)

3602. Wolter Simensz, geb. 1585

3603. Jolck Teettensdr, geb. 1585

3648. Oedse Oedses, won. Aengwirden


3649. Hylck Sammedr (AEN 20-4), zr. van Antje Sammes tr. Ulbe Tiaerds te Luinjeberd

Uit dit huwelijk: Samme Oedses (nr. 1824); Sypcke Oedses tr. Meynthe Martens; Rinnert Oedses,
won. Oudehaske, tr. voor 1624 Jets Hendricks (SCO 158-395); Tieds Oedses en Jelke Oedses

3652. Rettie Eelckeszn

3653. Ancke Reintiesdr

Uit dit huwelijk: Saecke Rettieszn (nr. 1826), Nittert Rettieszn (nr. 5570)

3654. Jeen Jeensz, geb. 1585, overl. 1634

3655. Lol Gioltsdr, geb. 1585

3656. Foocke Haaitsez, geb. Hoornsterzwaag ca 1575, overl. voor 25-4-1649, tr. Hoornsterzwaag
19-8-1612

3657. Blidde Wierdtsdr, geb. Hoornsterzwaag ca 1580, overl. na 20-11-1656

Uit dit huwelijk: Jan Foockes (nr. 1828); Wierd Foockes, won. Mildam 1649; Elle Foockes (nr.
2353), Martien Foockes tr. Joachim Feijes uit Oosterwolde (SCO 119-146)

3660. Pieter Liebbeszn, geb. Katlijk 1600, overl. Katlijk na 24-2-1636

3661. Jel Ubledr, geb. 1600, overl. Katlijk na 24-2-1636

Uit dit huwelijk:

i. Liebbe Pieters (nr. 2324)

ii. Uble Pieters (nr. 1830)

iii. Jochem Pieters, overl. Mildam 1699, tr. Anne Hanses, dr. Geeske Jochems

iv. Hendrik Pieters, tr. Gertien Wijtses

v. Antie Pieters

3662. Dirck Roelofszn, geb. Hoornsterzwaag 1585, overl. Katlijk voor 1-5-1645, tr. 1619

3663. Ulck Pietersdr, geb. Hoornsterzwaag 1590, overl. Katlijk 1646.

3672. Hans Imkes, geb. Nieuwehorne ca 1590, eignr. en gebr. Nieuwehorne SC 4 in 1640, samen
met Marten Cornelis (nr. 2320) eignr. Katlijk SC 8 en Nieuweschoot SC 10 in 1640, overl.
Nieuwehorne na 24-1-1648

3673. Lyckeltje Jeips, geb. Schoterwold ca 1600, overl. Nieuwehorne voor 20-12-1653

Uit dit huwelijk:

i. Griet Hanses overl. na 15-4-1668, tr. Ger. Schoterland 17-9-1645 Pier Tjedgers (br. v. nr.
3674), kind. Lyckeltje Piers tr. voor 1672 Johannes Dirks (schuitemaker te Sneek) en Tjedger Piers
(overl. na 1668)

ii. Imke Hanses (nr. 1836)


iii. Tjeerd Hanses (nr. 1396)

iv. Jeip Hanses, overl. voor 20-12-1653, tr. Antje Hanses, dr. v. Hans Tjedgers (broer van nr.
3674), kind. Jolle Jeips, Tjeerd Jeips en Ynse Jeips (zij verkochten in 1630 land te Oldeholtwolde;
WSW 120-15)

3674. Sipcke Tjedgers, eignr. en gebr. Nieuwehorne SC 18 in 1640, tr. Schoterland 1-2-1632

3675. Ints Sjoerdts, afkomstig uit Terband

3676. Hinke Jan Tjabbes, in 1640 eignr. en gebr. Donkerbroek SC 17 (de Tjabbekamp)

3677. Antje Martens

Uit dit huwelijk: Marten Hinkes tr. Martien Annes, Jan Hinkes (nr. 1838)

3678. Egbert Jans Thijs, in 1640 eignr. en gebr. Donkerbroek SC 14, overl. voor 1652, tr. (2)
Haitie Claes, zr v Abele, Wilt en Antien Claes (OSW 6-59), tr. (1)

3679. Trijntje Aebeledr (Aebles)

3680. Luijtien Claes Geerts, won. Oldeberkoop, overl. tussen 1621 en 1627 (OSW 2-74; OSW 3-
31)

3681. Anna Josephs, van Nijeholtpade, overl. Oldeberkoop ca 1638

Uit dit huwelijk: Coene Luijtiens (dorpsrechter Donkerbroek; nr. 1840), Claes Luijtiens (nr. 2098),
Swaantje Luijtiens (nrs 5595, 6275 en 14067), Antien Luijtiens tr. Eijsse Hannes (Nijelamer),
Jantien Luijtiens tr. Peter Arents (twee onmondige kinderen te Oldeberkoop in 1643; OSW 23-144)

3684. Batte Roelofs, geb. ca 1560, overl. Tronde 1631, tr. (1) Hancke, tr. (2)

3685. Hendrickjen

Uit dit huwelijk: Halbe Battes tr. Renst Alledr (kind. Froucke en Halbe), Meyne Battes (nr. 1842),
Roelof Battes tr. Jaerde Jan Folckertsdr (wed. van Lentse Claes), Frouckien Battes tr. Claes Alerts,
Fardue Battedr tr. Alerdt Jan Eijts, Trijne Battes tr. Lucas Jansen (kind. Hendrickjen en Antjen
Lucas), Rencke Battes tr. Claes Thijs

3686. Arend N.

Kinderen: Jan Arents, samen met Claes Alerts (zie nrs. 3684 en 3685) eignr. Elsloo SC 36 in 1640,
tr. Froucke Halbes, zn Halbe Jan Arents tr. Jannechien Luitjens (dr van Luitjen Remmelts en
Trijntje Jans), N Jan Arentsdr tr. Jan Jans, N Jan Arentsdr tr. Hendrik Luitjens; Deeltien Arends (nr.
1843); Jochum Arends tr. Meijntien Clases,

3696. Taede (Tee) Lieuwesz, geb. Longerhouw 10-5-1579, won. Nieuwehorne in 1608, overl. voor
28-6-1620

3697. Ancke Imckedr, overl. na 5-3-1638 (SCO 86-349), tr. (2) Tiedger Sipckesz (nr. 7348)

Uit dit huwelijk:

i. Rinck Taededr, geb. ca 1606, tr. Ger SCO 23-4-1634 Reitse Rones uit Katlijk

ii. Sybe Taedes, geb. ca 1609, tr. Harmentie Jans

iii. Minne Taedes, overl. voor 5-3-1638, tr. Ger. SCO 23-1-1633 Ancke Clases uit Katlijk
iv. Jolle Taedes (Jelle Taes), geb. ca 1613, won. Nieuwehorne, tr. Ger. SCO 19-6-1639 Aeb
Sjoerds uit Terband (4 weeskinderen), zij tr. (2) Ger. SCO 20-9-1652 Broer Rouckes, mr. snijder
en lakenkoper te Heerenveen, zn. van Roucke Christoffels en Claessien Broers

v. Tae Taedes (nr. 1848)

3698. Eile Renckesz (Elardus Regneri), eignr. Katlijk SC 16 en SC 28 en Sint Johannesga SC 15 in


1640, overl. Nieuw Brongerga kort na 1640

3699. Griet Reitiedr, overl. na 20-8-1656, tr. (2) Otte Mollesz

Uit dit huwelijk: Reijtse Eiles (won. boven Heerenveen in 1649; SCO 119-157), Euck Eiledr (nr.
1849), Brecht Eiles (WSW 122-232; 1667) tr. Ger. SCO 19-4-1676 Anne Everens uit De Knijpe,
Cornelis Eiles, Richt Eiles en Rencke Eiles

3700. Wybe Wybes, overl. voor mei 1668

3701. Jouck Wybedr (weduwe van Wybe Wybes; SCO 77-94)

3702. =2354 (Jan Jans ‘de jonge’)

3703. =2355 (Sjouck Wybes)

3704. Jan Tijaerdts, won. Tjerkgaast, tr. Ger. Doniawerstal 15-4-1619

3705. Aall Heeredr, won. De Scharren

Uit dit huwelijk: Heere Jans (nr. 1852)

3708. Jelle Gerckes, dorpsrechter te Oudehorne in 1633 (SCO 116-62); eignr. Katlijk SC 30,
Oudehorne SC8 en Oudehorne SC 11 in 1640

3709. Geertje Roelofs

Uit dit huwelijk: Roelof Jelles (nr. 1854); Gercke Jelles, dorpsrechter te Oudehorne in 1693, eignr.
Oudehorne SC 11 in 1698, tr. Langezwaag 6-2-1656 Tiets Mercks uit Langezwaag; Tiets Jelles;
Hisse Jelles won. Katlijk (SCO 74-21; 1647)

3720. =3816=4652 (Eit Geertsz)

3721. =3817=4653 (Hid Claesdr)

3722. =4654 (Seerp Ricoltsz)

3723. =4655 (Trijn Dirckdr)

3724. Freerk Tietes, won. Katlijk 1608 en 1635 (SCO 116-236), zijn erfgenamen eignr. Katlijk SC
25 in 1640

3725. Haits Foppedr

Uit dit huwelijk: (i) Cornelis Freerks (nr. 1862), (ii) Hanske Freercks (nr. 5571), (iii) Foppe Freerks
(mede-eignr. Oudehaske SC 10 in 1640; won. Oudehaske 1652; SCO 120-84) tr. Sioeck Beints uit
Oudehaske (zr. van Jelle, Heercke en Jacob Beints), (iv) Hil Freerks tr. Molle Jetties uit Snikzwaag
(OPS 118-109; 1643) en (v) Tiete Freerks tr. Schoterland 1635 Fokeltje Jans uit Mildam (zij
hertrouwde Jacob Poppes uit Katlijk)
3726. Anne Tijses (Tijsses, Thijsses), eignr. Rottum SC 3, 4, 15, 22, 23, 24, 25 en 26 in 1640,
overl. voor 1667

3727. Auck Feyckedr (SCO 115-194), overl. voor 1667

Uit dit huwelijk (SCO 77-117; 1666): Griet Annedr tr. Jacob Lammerts (kind. Sibbel, Albertien,
Lammert en Anne Jacobs), Wijtske Annedr (overl. voor 1667) tr. Rijckele Bruchts (zn. Feicke
Rijckolts), Lijsbeth Annes (nr. 1863), Antie Annes tr. (1) Wijbe Cornelis (overl. voor 1667) en tr.
(2) Jan Jans, Thijs Annes (dorpsrechter Rottum) tr. Jetske Inties en Eeuw Annes (overl. voor 1667)

3728. =3600 (Keimpe Isbrandtsz)

3729. =3601 (Trijn Annedr)

3730. =3602 (Wolter Simensz)

3731. =3603 (Jolck Teettensdr)

3744. Jan Eissesz, volmolenaar te Nijbrongerga

3745. Antien Auckedr

3746. Rickolt Tietes

3747. Halbe Gerckedr, tr. (2) Ger. Schoterland 20-6-1657 Gabe Jolles (zie nrs. 4646/4647)

Uit dit huwelijk: Hanskien Ricolts Tietedr. (nr. 1873)

3748. Pieter Hendrickszn, geb. Oudeschoot 1585, overl. Oudeschoot na 1609

3749. Vrouck Ottedr, geb. 1585, overl. Oudeschoot na 1609.

3750. Douwe Lieuweszn, geb. Longerhouw 10-10-1574, overl. voor 15-12-1658

3751. Griet Rieuwertsdr, geb. 1580, overl. Schoterwold na 1659

3756. Rinnert Cornelis, won. Tjalleberd (neef van Rinnert Annes), gebr. Tjalleberd SC 23 in 1640,
tr. (2) Syettie Jochems, tr. (1)

3757. Jolst Ubledr, overl. ca 1623 (AEN 20-86)

Kinderen: Claes Rinnerts (nr. 1878); Anne Rinnerts, won. Luinjeberd, tr. Cornelis Lubkedr; Lieuwe
Rinnerts; Hylcke Rinnerts; Cornelis Rinnerts, won. Tjalleberd, tr. Ger. Aengwirden 1-4-1631 Trijn
Hebles uit Tietjerk

3758. Menthie Ulckes; won. Tjalleberd 1626 (volmacht), 1635 (SCO 116-238) en 1640 (eignr
Tjalleberd SC 29)

3759. Corneliske Gjoltsdr (Greolts)

Uit dit huwelijk: Uilke Minties en Haaitske Mintses (nr. 1879)

3768. Douwe Sytses de Jonge, veenbaas, geb. op de Zestien Roeden ca 1590, overl. de Knijpe ca
1658

3769. Jacobien Hendriksdr, overl. voor 7-6-1648


Uit dit huwelijk: (i) Popck Douwedr tr. Liomme Wijchers, zn. Joucke Liommes uit De Knijpe tr. Ger.
SCO 12-4-1670 Foockeltien Dirks (kind. Liomme Jouckes, Saakjen Jouckes, Uijlcke Jouckes en
Durk Jouckes), (ii) Sytse Douwes (won. Luxwoude 1644) tr. Haak Feitses, (iii) Helmich Douwes tr.
(1) Gaetske Jouckes en tr. (2) Auck Wijchers (won. Heerenveen in 1644; dr. van Wijcher Sytses en
Gaatske Ljommedr. te Oostermeer), (iv) Jochum Douwes (nr. 1884) en (v) Ties Douwesdr tr. Sytse
Wijchers

3770. Auke Gaukesz

3772. Anne Tjammes, won. Nijbrongerga in 1647, overl. 1656/1657 (SCO 120-240/289)

3773. Reinsch Jans, overl. voor 1674

Uit dit huwelijk: Jan Annes (nr. 1886); Jeip Annes, won. De Knijpe, tr. (1) Ger. Schoterland 1655
Antie Annes uit De Knipe, tr. (2) Ger. Schoterland 1685 Jetske Jacobs uit IJlst; Jesel Annes tr. Ger.
Schoterland 1655 Wijtse Feijtses (kind. Anne, Jolt, Wijtske en Suster Wijtses)

3784. Ale Hilbrants, overl. Hallum 14-8-1630

3785. Imck N, overl. Hallum 11-1-1618

3792. Mattheus Krebs, geb. Treysa ca 1548, overl. Treysa 1618, tr. (1) ca 1572 Elisabeth, tr. (2)
1582

3793. Anna Eckhart Sattler, overl. Treysa 1618

3816. =3720=4652 (Eit Geertsz)

3817. =3721=4653 (Hid Claesdr)

3818. =4654 (Seerp Ricoltsz)

3819. =4655 (Trijn Dirckdr)

3824. Gerben Hanses, won. Oudeschoot 1633 (SCO 116-83)

3825. Ancke Jans (Antie)

Uit dit huwelijk: Hans Gerbens (nr. 1912)

3826. Beerent Roelofs, eignr. Nijeholtwolde SC 9 en gebr. Nijeholtwolde SC 18 in 1640

Kinderen (SCO 77-120; 1667):

i. Sybren Beerns, overl. voor 25-9-1667; dr. Claasjen Sijbrens, overl. Nijeholtwolde 1725 (WSW
153-126), tr. (i) Tietse Dirks, koopman te Surhuizum (zn van Dirk Tietses), kl.zn Anne Tiedses, tr.
Gorredijk 29-4-1694 Romck Jacobs uit Lippenhuizen, kind. Tiets, Jouckjen, Dirk, Jacob, Geeske en
Pieter Annes (WSW 153-269), tr. (ii) Oene Rintjes, in 1698 eignr. Nijeholtwolde SC 9, ½ Nijelamer
SC 14 en 1/6 Nijeholtwolde SC 16, samen lidmaten te Wolvega in 1699 (hij ingekomen van
Oudeschoot)

ii. Gertien Berends (nr. 1913)

iii. Claas Berends (mandelig land te Langelille), won. Oldeholtwolde in 1671

iv. Cleisje Berends (won. Oldeholtwolde)

v. Roelof Berends (won. Langelille)


vi. Luijtien Berends, overl. voor 1667, tr. Grietien Gerbrands

vii. Cleis Berends, schooldienaar te Oudeschoot in 1655 (SCO 92-191), tr. 1666 Antje Jans, wed.
van Gaucke Gerbens (SCO 94-280), dr. Gieltje Gauckes, ged. Heerenveen 1661; Cleis Berends en
Antje Jans waren in 1676 lidmaten van de Hervormde Gemeente Oldeholtpade

3828. Jan Intses, eignr Nieuweschoot SC 5 en SC 6 in 1640, overl. voor 13-4-1645

3829. Yu Ewes, overl. na 11-2-1658

Uit dit huwelijk: Waab Jans tr. Hans Hepkes te Nieuwehorne, Intse Jans (overl. Nieuweschoot voor
14-3-1681) en Eeuwe Jans (nr. 1914)

3830. Barre Ebes, boer te Oudeschoot, overl. voor 22-1-1631, tr. Heerenveen 7-1-1618

3831. Aeltie Everts, tr. (2) Heerenveen 19-5-1633 Giolt Douwes uit Oldeboorn

Uit dit huwelijk: Eppe Barres (nr. 1915), Trijntje Barres tr. Uylcke N. en Feddu Barres (Fetje
Barres) tr. Heerenveen 1638 Thijs Ockes (zn. Barre Thijssen tr. De Lemmer 1668 Griet Hendriks;
kind. Fetje, Cornelis, Hiltje, Cornelis en Hendrik Barres)

3840. Hendrik Hartmans, samen met zijn zoon Jan Hendriks eignr Steggerda SC 3 in 1640, overl.
voor mei 1656 (WSW 120-198), tr. voor september 1612 (WSW 113-16)

3841. Wemme Tijmens, overl. voor 1644 (WSW 118-114)

Uit dit huwelijk:

i. Jan Hendriks, tr. Luitjen Seinen voor 1650 (zr. van Cornelis Seinen van Giethoorn tr.
Annechien Thijs te Steggerda, zie nrs. 2488/2489), (k. Tijmen Jansen, overl. voor 4-1694, kk. Jan
Tijmens, Jantien Tijmens tr. (i) Pieter Alberts en tr. (ii) Hendrick Jacobs, Anscke Tijmens tr. (i)
Wolvega 1691 Foppe Jans uit Sonnega en tr. (ii) Roelof N (zn Tijmen Roelofs, soldaat, ruiter en
beeldhouwer, tr. (1) Leeuwarden 1732 Grietje Jans, kind. Antje en Roelof Tijmens, tr. (2)
Leeuwarden 1737 Claaske Hayes, tr. (3) Leeuwarden 1764 Sytske Harmens Boejens), Jeltien
Tijmens tr. Idse Alles (schipper op ’t Heerenveen, 2 kind.), Hartman Tijmens en Geesien Tijmens;
k. Hartman Jans overl. voor 4-1694 tr. Annechien Pieters, kk. Jeltien Hartmans tr. Blesdijke 1-1-
1684 Remmelt Hendriks te Blesdijke (begr. Steggerda 1737), Dirk Hartmans tr. Geesien Carsten en
Pieter Hartmans tr. Geesjen Remmelts)

ii. Tijmen Hendriks (nr. 1920)

iii. Roelofjen Hendriks (WSW 120-215; 1657 en WSW 118-114; 1644)

iv. Jacobjen Hendriks, weduwe van Jan Hans in mei 1656, zn Pieter Jan Hans won. Oldemarkt
1675 (WSW 19-190), en daarna te Steenwijkerwold (1694/1703) tr. Grietie Fransen (WSW 149-
622)

v. Hartman Hendriks (WSW 118-109/114 en 57-227; 1644) tr. Griete Claessen, dr van Claes
Jurriens en Aeltjen Fockes te Steggerda (ook een broer Dirck Claessen), zn (i) Dirck Hartmans,
won. Steggerda, overl. 1668, tr. Wilmpjen Harmens (dr. van Harmen Claessen, mulder te
Oldemarkt), zn Hartman Dircx de Ram tr. ca 1689 te Oldemarkt Clara Sijmens, zn (ii) Jannes
Hartmans, won. De Knijpe 1668 en 1689 (WSW 12-264 en SCO 124-202), kl.zn (i) Hartman
Jannes (Johannes) uit De Knijpe tr. Wolvega 1716 Ymkjen Reytses uit De Knijpe, dr (i) Hebeltien
Hartmans tr. Reintien Andries (zie nrs. 4732/4733), dr (ii) Jacobien Hartmans tr. Gerrit Reins in De
Knijpe (WSW 124-294/295, 2de reeks)

vi. Peter Hendriks (WSW 24-123; 1652)

vii. Gerwert Hendriks, won. Langelille


viii. Jantjen Hendriks tr. Jan Hans (overl. voor 1656), won. Peperga

3848. =7680 (Hartman Hendriks)

3850. Jan Reinders Maes

3852. Jan Roelofs, eignr. Blesdijke SC 42 in 1640

4000. Nutte Hendriks, geb. Oostmeerderveen ca 1625, ged. Oudega 28-1-1655, veenbaas, overl.
na 1680, tr. Opeinde 26-5-1650

4001. Tjitske Andries, geb. Oostmeerderveen ca 1625, ged. Oudega 28-1-1655, overl. na 1676

Uit dit huwelijk (ged. Opeinde): Andries Nuttes (1659), Hendrik Nuttes (1661), Aeble Nuttes
(1664; nr. 2000), Houck Nuttes (1668)

4020. Lieuwe Lieuwes, boer te Oostermeer, overl. voor 1667

4021. Wendeltje Cornelis, overl. voor 29-4-1671, zr. van Albertje Cornelis tr. Rinse Hendriks

Uit dit huwelijk: Taede Lieuwes (nr. 2010); Michiel Lieuwes, tr. (1) Frouck Saeckedr (overl. voor
1667), tr. (2) Lutske Jellis; Grietje Lieuwes tr. Douwe Hendriks

4040. Jan Arends Westerman, won. Nijeveen 1612, overleden aldaar voor 1661 (Etstoel)

4044. =1772 (Jan Bartelds Botter)

4045. =1773 (Hendrikje Claes)

4048. Frederick (Vrerick) Thijsen Smegen (Meester), kleermaker te Hasselt in 1657, overl.
Giethoorn voor 1669, tr. voor 1657 (beiden met att. van Hasselt naar Giethoorn)

4049. Annichien Vriese, tr. (2) Giethoorn 5-2-1669 Jan Gerrits uit Ootmarsum

Uit dit huwelijk:

i. Grietjen, ged. Hasselt 7-1-1657

ii. Getruijd (Geertruijda, Geertjen) Freriks Smeeng, ged. Giethoorn 1659, overl. Giethoorn 24-6-
1734, tr. Giethoorn 1689 Hermannus Hendriks Deutecom, beiden in 1691 met attestatie van
Zwartsluis naar Giethoorn; Getruijd Freriks Smeeng hertrouwde in 1705 te Giethoorn met Jan Jans
Struijk j.m.

iii. Frenk Frenks Smeeng alias Meester Frerik (nr. 2024)

4050. Albert Harmsz, tr. (1) Giethoorn 30-11-1660 Jacobjen Claes, tr. (2) Giethoorn 14-9-1665

4051. Jantien Jacobs

Uit dit huwelijk: Aaltje Alberts Mense (nr. 2025)

4052. Hendrick Egberts Backer (Vuurstedenregister Giethoorn 1682), tr. (1) Giethoorn 1654
Femme Jans, tr. (2) Giethoorn 1669 Grietien Hendricks

4056. Cornelis Harmens, Giethoorn, tr. Steenwijk 1653

4057. Geertjen Jans, Zuidveen


4072. Jan Hendriks Ruijter (Hoofdstedengeld en Vuurstedenregister Wanneperveen en
Dinksterveen, 1675), overl. voor 1685

4073. Elsjen Hendriks, hertr. Kolderveen/Dinksterveen 1685 Claes Berens uit Zwartsluis

4076. Claas Jan Coops Decker, won. Staphorst 1675

4080. Jan Jacobs Kollen, won. Giethoorn, tr. Giethoorn 21-1-1644

4081. Stijntjen Alberts, won. Wanneperveen

4082. Hendriks Geerts Petter, Vuurstedenregister Giethoorn 1675 en 1682, tr. Giethoorn 6-1-1649

4083. Berendje Jans

4084. Hermen Hermens Maet, vermeld in Hoofdgeld en Vuurstedenregister Giethoorn 1675, overl.
voor 1682, tr. Giethoorn 26-12-1668

4085. Tijmen Alberts, overl. na 1682

4086. =3458 (Jan Hermens Berents Kaper/Caper)

4087. =3459 (Griete Herms)

4088. Bartelt Claese, tr. Giethoorn 18-2-1655

4089. Harmtjen Garrits

4090. Jan Hendriks Stuir, wonende te Giethoorn (Hoofdgeld 1675; Zoutgeld 1694 en 1702)

Kinderen:

i. Geesjen Jans Stuir (nr. 2045)

ii. Jacobjen Jans Stuir, tr. Giethoorn 13-1-1709 Lubbert Johannes uit Giethoorn

Generatie 13

4112. Hans Nannes, won. met zijn weeskinderen te Katlijk in 1552, broer van Jacob en Reyncke
Nannes (Archief Schoterlandse Veencompagnie)

Kinderen (Proclamaties Schoterland 1601-1608 en Quaclappen 1600-1612): Nanne Hanses, overl.


voor 1606, tr. Meyn (kind. Ancke Nanne Hansdr tr. Harmen Harmens en Anne Nannesdr); Tjamme
Hanses (nr. 2056); Meyne Hanses, won. Joure, tr. Jay Greeltsdr

4160. Hendrick Jans Pracken; vermeld in de Goorspraken van Drenthe (1578), wonende te
Eemster in 1603 (Resoluties Drost en Gedeputeerden)

4164. Jan Breustinge, zn. Jonge Jan Breustinge (nr. 2082)

4166. Wigbolt Lunsche, bezat een timmerij te Beilen in 1612 (Etstoel), broer van Remmelt Lunsche
(kind. Lamme, Wigbolt en Remmelt Remmelts)

4174. Arent Folckerts, wonende te Vinkega in 1594 (WSW 117-308), samen met Sijbrant Jannes
volmacht van Vinkega in 1618 (WSW 18-145), eignr. Vinkega SC 7 in mei 1631, overl. voor 1640
4175. Ave

Uit dit huwelijk: Anna Arents (nr. 2087), Folckert en Roeloff Arent Folckerts (WSW 18-61; 1613),
Pieter Arents (eignr. Vinkega SC 7 in 1640)

4192. Jeip Hanckes, Oldeberkoop (OSW 1-275; 1605)

4193. Roelffien

4194. Marten Wybes

Kinderen (WSW 113-84, WSW 113-397):

i. Anne Martens (nr. 2097)

ii. Baerte Martens, tr. Marrichien; dr. Roelofje Baertes

iii. Wybe Martens, tr. (1) voor 1617 Elle Doeijes, tr. (2) Geertien Martens, zn. Marten Wybes tr.
Frouckien Jans (beiden overl. voor 1677)

iv. Jannes Martens tr. Jantien Arents

v. Trijntjen Martens tr. Cornelis Reinthies

4196. =3680=11190=12550 (Luijtien Claes Geerts)

4197. =3681=11191=12551 (Anna Josephs)

4208. Wijbe Laurens, won. Makkinga

4209. Pietertien Roelofs (Weesboeken OSW 1659; indertijd hun huis en erf te Makkinga verkocht
aan koopman Willem Roelofs en zijn vrouw Stijne Hans)

Uit dit huwelijk: Laurens Wijbes (nr. 2104), Roelof Wijbes en Tjabele Wijbes (OSW 28-14)

4330. Coene Andries, geb. ca 1570, won. Steenwijkerwold, overl. na 9-2-1652

Kinderen: Hilligje Coenen tr. Coop Geerts (geb. 1605); Gelmer Coenen, geb. Steenwijkwold ca
1595, kind. Coene Gelmers, Jantje Gelmers en Annigje Gelmers; Alijt Coenen (nr. 2165); Claesje
Coenen tr. Andries Peters

4332. Harm Jansen Cleijs, geb. ca 1585, won. Steenwijkerwold, overl. na 1652

4333. Femmigje Claesen, over. na 1652

4576. Thonijs Alles (Beneficiaalboeken OSW)

4608. Beene Harmens, kocht in 1614 en 1617 bezit te Steggerda (WSW 113-48/66), eignr.
Noordwolde SC 61 in 1640 cum filio (grenzende aan Vinkega), won. Heerenveen 1628, tr. (2) voor
1628 Aukje Michiels (SCO 116-59), zn. Michiel Beenes, tr. Heerenveen 1662 Geijcke Barckedr uit
Noordwijk (Groningen), tr. (1)

4609. Jantien Jans

Zij verkochten in 1622 (WSW 131-133) 22 roeden land aan Wijcher Hendriks en Luitien Hendriks te
Steggerda (nrs. 2084/2085) voor fl. 2670
Uit dit huwelijk:

i. Harmen Beenes, curator over Tijssien en Sipcke Bruins in 1678 (SCO 99-273), overl. 't Meer
voor 5-4-1679 (Authorisaties SCO), tr. (1) Heerenveen 1649 Uilk Keimpes, zn. Keimpe Harmens,
ged. Heerenveen 1661 (in 't 13de jaar) tr. Heerenveen 1677 Antje Battes uit Langezwaag, tr. (2)
Heerenveen 1653 Lutger Jacobs uit Heerenveen, tr. (3) Heerenveen 1657 Ael Arjens uit
Heerenveen (zuster van Keimpe Arjens te Tjalleberd), kind. ged. Heerenveen (1657-1664) Beene,
Uilk, Uilkjen, Antje en Arjen Harmens, tr. (4) Heerenveen 1668 Gooyts Tzietses uit Heerenveen, tr.
(5) Nijehaske 1672 Antje Jelles uit Nijehaske

ii. Bruin Beenes (nr. 2304)

4612. Hendrick Roelofs, won. Nijeberkoop in 1622, eignr. Nijeberkoop SC17 in 1640 (in 1630 voor
de helft reeds in bezit en toen de andere helft gekocht van Jan Sijbrands)

4613. Imme Berends

Uit dit huwelijk: Roelof Hendricks (nr. 2306); Harmen Hendricks, won. Hoornsterzwaag en St.
Johannesga (overl. aldaar in 1694); Jan Hendricks (overl. 1694); Jochem Hendricks, won.
Hoornsterzwaag

4616. Roelof Beenes, geb. ca. 1560, overl. 1628, verkocht in 1614 samen met zijn vrouw “sekere
moele met syn annex vanden huysingh ende plaetse” te Rijsberkampen onder Boyl aan Roeliff
Wilhelms en Hille Jans, kocht ca 1617 land te Donkerbroek

4617. Neele Claesdr., overl. na 1648, zr. van Trijne Claesdr.

Uit dit huwelijk: Beene Roelofs (nr. 2308), Claes Roelofs te Appelscha, Jacob Roelofs tr. Aaltje
Jans, Tyabele Roelofs te Makkinga tr. Jouck Sippes, Wybe Roelofs, Antien Roelofs tr. Marten Alberts
en Aeltien Roelofs tr. Folckert Annes

4618. Aeble Jans Piers, overl. voor 1626

4619. Geese Foppedr, zr. van Lamme Foppedr. (nr. 1141), overl. voor 1643, hertr. 1628 Jan Eyses
uit Oldeholtpade

Uit dit huwelijk: Grietien Aebles (nr. 2309); Trijne Aebles, geb. ca 1605 (nr. 3679); Lamme Aebles
tr. Peter Thijs (zie nrs. 2300/2301); Wijts Aebles tr. Jan Martens; Foppe Aebles, geb. ca 1620

4640. Cornelis Martens, mederechter Schoterland, wonende te Nieuwehorne rond 1605


(Proclamatieboeken Schoterland)

4642. Jeip Tiaerdtsz, geb. Schoterwold ca 1565, wonende in ’t Woldt van Oldeschoot in 1625,
bijzitter van Schoterland, overl. Schoterwold voor 3-1637 (SCO 116-281)

4643. Ded Sipckedr, geb. Nieuwehorne ca 1565, overl. Schoterwold na 1637, zuster van Rieuwert
en Tjedger Sipckes (=7348)

Uit dit huwelijk:

i. Lykeltje Jeips (nrs. 2793 en 3673)

ii. Waab Jeips (nr. 2321)

iii. Tiaerdt Jeipsz Clockenburgh, geb. Schoterwold ca 1590, in 1640 eignr. Mildam SC 17 en
Oudeschoot SC 18, overl. na 21-4-1650, tr. Trijn Piersdr, overl. voor 21-4-1650, kind. Pier Tjeerds
Clockenburgh tr. Antie Jans, Trijntje Tjeerds tr. Lense Pieters en Jan Tjeerds Clockenburgh tr. Griet
Sipckedr
iv. Jan Jeips (nr. 2808)

v. Jolle Jeips (nr. 4646)

vi. Intse Jeips, geb. Schoterwold ca 1600, tr. (1) Ger. Schoterland 18-5-1631 Luts Sjoerds
Annesdr uit Terband (vader Sjoerd Annes is in 1640 eignr. van Terband SC 3 en bijzitter), zn. Jeip
Intses tr. Ger. SCO 31-12-1664 Ded Jolles, tr. (2) Ger. Schoterland 1636 Bauck Wybe Aebesdr uit
Oudeschoot (SCO 116-248)

vii. Sipcke Jeips, geb. Schoterwold ca 1590, won. boven Heerenveen in 1631, tr. Siuu Jacobs

viii. Seerp Jeips, geb. Schoterwold ca 1595, eignr Oudeschoot SC 6 in 1640, overl. voor 1648, tr.
voor 1618 Trijn Gabbedr

4644. Sjoerdt Annes, eignr. Terband SC 2 in 1640, broer van Obbe Annes, eignr. Terband SC 6 in
1640 (tr. Swob Feythiedr), kerkvoogd Terband (1638 en 1651), bijzitter (mederechter) Gerecht
Aengwirden (1651), overl. Terband 1654, en broer van Tiet Annes tr. Hans Feytthies (won.
Oudehaske)

4645. Sybe Hoitesdr, overl. Terband voor april 1631 (Proclamatieboeken Aengwirden)

Uit dit huwelijk: Uble Sjoerdts (nr. 2322), Ints Sjoerdts (nr. 3675), Luts Sjoerds Annesdr. tr. Ger.
Schoterland 1631 Intse Jeips uit Schoterwold (zie nrs 4642/4643) en Tjal Sjoerdts tr. Ger.
Schoterland 1635 Rincke Tjedgers uit Nieuwehorne (zie nrs 7348/7349)

4646. Jolle Jeips, geb. Schoterwold ca 1600, overl. na 1677, tr. Schoterland 6-3-1623

4647. Suick Gabbe Piers, geb. Oranjewoud ca 1600, won. Oudeschoot 1623

Uit dit huwelijk: Siouck Jolledr (nr. 2323); Jan Jolles, dorpsrechter Oudeschoot, overl. ca 1715;
Gabe Jolles tr. Ger. Schoterland 20-6-1657 Halbe Gerckes, zn Jolle Gabes tr. Sjouk Tjeerds (dr.v.
Tjeerd Hansen, nr. 1396); Seerp Jolles

4648. =3660 (Pieter Liebbeszn)

4649. =3661 (Jel Ubledr)

4650. Samme Hendrickszn, geb. Oudeschoot ca 1600, kerkvoogd te Oudeschoot, eignr.


Oudeschoot SC 8 in 1640, overl. Oudeschoot na 1646, tr. Gerecht Schoterland 23-4-1628

4651. Hans (Hansck) Halbedr, won. Oudeschoot, overl. 1646

Uit dit huwelijk (eignrs. Oudeschoot SC8 in 1698):

i. Everen Sammes, won. Oudeschoot en Mildam, overl. voor 1706 (SCO 80-215), tr. Kortezwaag
26-2-1682 Jeltie Aukes uit Kortezwaag

ii. Halbe Sammes, overl. na 1698

iii. Jeltje Sammes, overl. na 1728, eignr 4/15 Oudeschoot SC8 in 1728, tr. Jan Jacobs

iv. Wisse Sammes, won. op de Zestienroeden onder Tjalleberd, ged. op bel. Tjalleberd 6-8-1675,
tr. Gerlske Gosses, kind. (i) Gosse Wisses, ged. Tjalleberd 23-7-1676, won. Oudeschoot en op de
Zestienroeden, tr. Joure 30-1-1699 Popkje Sietses uit Westermeer, overl. 1717 op de
Zestienroeden, zn. Sietse Gosses, ged. Tjalleberd 4-2-1705, (ii) Sjoerd Wisses, won. De Knijpe en
Nieuw-Katlijk, tr. Langezwaag 4-2-1683 Korneliske Aukes uit Kortezwaag, en (iii) Wytske Wisses,
won. De Knijpe, overl. voor 15-10-1703, tr. (1) Ger. SCO 5-4-1670 Pier Douwes uit Heerenveen
(veenbaas), zn Douwe Piers (samen met zijn moeder 5/6 eignr. Oudeschoot SC 18 in 1698), tr. (2)
Ger. SCO 14-10-1682 Tjebbe Ates uit Heerenveen (zie nr. 6592)

v. Hanskien Sammes (nr. 2325)

vi. Hendrick Sammes, won. Oranjewoud, overl. voor 1698, tr. Ger. SCO 20-5-1664 Auck Auckdr
uit Oranjewoud

4652. Eit Geertsz, won. Mildam

4653. Hid Claesdr

Uit dit huwelijk: Tijs Eits (nr. 2326), Willem Eits (nrs. 1860 en 1908) en Jan Eits (SCO 125-5;
1696)

4654. Seerp Ricoltsz, geb. Oudeschoot ca 1600, overl. Mildam na 1658

4655. Trijn Dircksdr, geb. Mildam ca 1600, overl. Mildam na 1648

Uit dit huwelijk: Bauck Seerpsdr (nr. 1861), Gees Seerpsdr (nr. 2327), Cleys Seerps tr. Tijs Eyties,
Martien Seerpsdr, Ryckolt Seerps en Jan Seerps (voor de laatste twee zie nr. 2364)

4672. Jelle NN, kind. Siebren Jelles (nr. 2336) en Jan Jelles tr. Antje (Aucke) Reids (dr. van nrs.
4674 en 4675)

4674. Reyt Hendricks, Oostermeer, overl. ca 1635 (op 1-5-1636 overname lening door zijn twee
schoonzoons Siebren en Jan Jelles)

4675. Jantien Lammerts, overl. na 1633

Uit dit huwelijk:

i. Aaltje Reids (nr. 2337)

ii. Antje Reids (zie nr. 4672)

iii. Aafke Reids tr. Jan Dirks; zn. Haye Jans, overl. Oostermeer voor 1650, tr. Tetje Hendriks; dr
Waab Jans, tr. Jelger Sjoerds, dr. Tetje Jelgers tr. Ype Heerkes

4676. Harcke Ritskes, won. Oostermeerveen in 1627, overl. voor 1661

4677. Stijntje Freerks

Uit dit huwelijk: Ritske Harckes (nr. 2328) en Freerk Harckes tr. Oudega 1665 Taapke Tjallings

4688. Jaeen Hinnes, broer van Jan en Uble Hinnes, eignr en gebr. Noorderdrachten SC 4 in 1640,
boer, volmacht, dorpsrechter en ontvanger, overl. voor 1650

4689. Auck Tjeerdsdr, Buitenpost

Kinderen: Ate Jaeens tr. Bintje Wytses; Hinne Jaeens, won. Zuiderdrachten, tr. (1) voor 4-1651
Sjouck Gauckes OPS 112-284), tr. (2) Gerecht Opsterland 1659 Dielcke Dircks; Jelle Jaeens tr.
Antje Paulus; Tjeerd Jaeens (nr. 2344)

4690. Rinthie Foockes, eignr en gebr. Noorderdrachten SC 6 in 1640

4691. Jouck Ebses


Uit dit huwelijk: Focke Rinthies tr. Sytske Lourenses, Binne Rinthies tr. Antje Wilts (zie nrs.
2362/2363), Sytske Rinthies tr. Gjalt Pieters, Jeltje Rinthies (nr. 2345)

4696. Jouwert (Joort) Gosses, won. Veenwouden, Bergum (eignr. Bergum SC 48 in 1640) en
Rijperkerk, tr. Veenwouden 1604

4697. Saeck IJedr, overl. Veenwouden 1652

Uit dit huwelijk: IJe Jouwerts (ook Joorts; nr. 2348), Sytske Joorts tr. voor 1652 Geert Binnes,
Claes Joorts tr. Tziets Reynersdr, Barber Joorts tr. (1) Meinert Pieters en tr. (2) Riekle Alles, Aaltje
Jouwerts tr. Harmen Gerrits, Taecke Jouwerts (geb. 1627) tr. Sybrich Sioerdsdr en Grietje Jouwerts
tr. (1) NN en tr. (2) Tjerk Johannes

4704. Wolter N., won. Katlijk, zn. Anske Wolters (nr. 2352), dr. Claeske Wolters, tr. (1) N. Luijtses,
tr. (2) 1651 Jan Peters van Katlijk

4706. =3656 (Foocke Haaitsez)

4707. =3657 (Blidde Wierdtsdr)

4708. Jan Jans ‘de oude’, kocht samen met zijn eerste vrouw in 1607 Nieuwehorne SC 12 (eignr. in
1640) van “onze bestevader” Hendrick Harings te Joure bij Dokkum, tr. (2) Claeske Roelofs (zie
hieronder), tr. (1) ca 1605

4709. Ancke Baedr.

Uit dit huwelijk: Jan Jans (nr. 2354), Bee Jans, Hendrik Jans (overl. voor 1655) en Harmentie Jans
tr. Sybe Taedes (zn. van nrs. 3696 en 3697; hun kind. ¾ eignr. Nieuwehorne SC14 in 1698)

Uit zijn tweede huwelijk: Barelt Jans (halfbroeder van Bee Jans; SCO 123-127) tr. Trijn Anskes (dr.
van nrs. 2352 en 2353), Roelof Jans en Scholte Jans

4712. =3696 (Taede Lieuwesz)

4713. =3697 (Auck Imckedr)

4714. =3698 (Eile Renckesz)

4715. =3699 (Griet Reitiedr)

4716. =3700 (Wybe Wybes)

4717. =3701 (Jouck Wybedr)

4718. =3702=2354 (Jan Jans ‘de jonge’)

4719. =3703=2355 (Sjouck Wybes)

4720. Imcke Annes, geb. ca 1555, bezat land te Legemeer, overl. na 1620

4721. Griet Jelledr, overl. na 1620

Uit dit huwelijk: Jelle Imckes (nrs. 2360 en 2798), Hans Imckes (nr. 3672), Anck Imckedr (nr.
3697)

4722. Hendrick Harmensz, lakenkoper, wonende te Donkerbroek, overl. voor 1621


4723. Trijntien Coopsdr, overl. 1649

4724. Hendrik Wiltinge, stelling en dorpsrechter te Appelscha, eignr. van Appelscha SC 3, SC 7 en


SC 24 (het erve Terwisga), overl. Appelscha 1637, tr. voor 1604

4725. Anna Folkerts Lebbertsdr, overl. Appelscha voor mei 1612 (OSW 37-42)

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW):

i. Wilt Hendriks (nr. 2362)

ii. Wobbechien Hendriks, tr. voor 1633 de bijzitter Luitien Foppes

iii. Hantien Hendriks Wiltinge, tr. (1) voor 1629 Pieter Tjaarts, eignr. Langedijke SC 4 in 1640,
overl. voor 31-8-1643; kinderen Folkert, Antien, Tjaart en Wobbechien Pieters, tr. (2) Pier Cornelis

4726. =1144 (Thonijs Alles)

4727. =1145 (Aete Jans Eijts)

4728. Thomas Stevensz, smid te Oldeberkoop, overl. tussen 1620 en 1625

4729. Hille Lubbertsdr, zr. van Foppe Lubberts

Uit dit huwelijk:

i. Jan Thomas Smyt, meerderjarig in 1632 (nr. 2364)

ii. Lambert Thomas Smyt, geb. na 1607

iii. Hermen Thomas Smyt, geb. na 1607, won. Oosterwolde 1637, tr. Aaf Tjaards

iv. Lubbert Thomas, geb. na 1607

4730. Geert Jansen (OSW 43-48; 1660), verkocht in 1629 samen met zijn broers de sate Altena te
Oldeberkoop, won. Mildam in 1651, tr. (2) Renckien Peters, dr. v. Peter Renckes en Petertien
Peters (zr. v. Hendrickien Peters, zie nr. 9456, en Baertien Peters)

4731. Gretien Jacobs

Kinderen: Jacobien Geerts (nr. 2365) en Luitien Geerts

4732. Andries Andries de olde, overl. na 1657, in 1640 eignr Steggerda SC 30 en samen met Ebele
Andries eignr Steggerda SC 49

4733. Reinskjen (Rencke) Luijtjens (WSW 111-39)

Uit dit huwelijk:

i. Andries Andries de jonge, overl. Steggerda voor 1653 (WSW 120-85) tr. voor 1638 (WSW 113-
398) Claessien (Cleijs) Reinties (overl. 1666; WSW 82-542), dr van Reintien Pieters en Peer Peers;
kind. (i) Reintien Andries (overl. 1666) tr. Hebeltien Hartmans en (ii) Pier Andries, won. Steggerda
en Oldeberkoop, tr. Frouckien Renckes

ii. Wybe Andries (nr. 2366)

iii. Immetjen Andries, overl. 1657, tr. Hartman Jansen (WSW 82-325)
iv. Claessien Andries, tr. Luitien Jans; kind. Jan, Renskjen, Andries en Petertjen Luitjens (WSW
123-51)

4734. Hendrick N

Kinderen (Authorisaties WSW): (i) Grietien Hendriks (nr. 2367), (ii) Aeltjen Hendricx (overl. 1662)
tr. Hendrick Claessen, (iii) Coop Hendricx tr. Hantien Eises (hij overl. voor nov. 1675; curatoren
Wybe Andries, Jacob Hendricks en Hendrick Claessen), zn Pieter Coops, (iv) Geert Hendricx tr.
Aaltjen Jacobs, (v) Jacob Hendricx tr. Geertien Hendriks

4886. Roelof, zijn kinderen eignr Oosterwolde SC 25 in 1631 (Hypotheekboeken OSW)

Kinderen: Geertien Roelofs tr. Evert Alberts (overl. voor 1631), Jantien Roelofs (nr. 2443), Folckert
Roelofs tr. Aaltien Hendriks (won. Haule in 1633), Abele Roelofs thoe Loo, overl. ca 1634, tr. Hiltien
Wijssedr (eignr Oosterwolde SC24 op Lohuis; gekocht ca 1620 van Wisse Eijses, de vader van zijn
vrouw Hiltien; OSW 38), Ferdu Roelofsdr (nr. 2445)

4890. =4886 (Roelof)

4980. Eijte Roelofs, bijzitter OSW, overl. voor 1640

4981. Ave Hynckedr, overl. na 1640

Uit dit huwelijk: Foppe Eijts, Egbert Eijts (zn. Roelof Egberts won. Nijeholtwolde 1640), Johannes
Eijts, Roelof Eijts (nr. 2490), Cornelissien Eytedr

4982. Jochem Peters, eignr Noordwolde SC 37 in 1640, tr. voor 1613 (WSW 113-31)

4983. Jantien Coops

Kinderen: Pieter Jochems (won. WSW), Wybe Jochems (won. WSW), Gese Jochemsdr (nr. 2491)

4984. Heijne Jannes (Johannes), verkocht in 1630 bouwland te Aeckinge bij Appelscha

4985. Hendrickien Hendricks, tr. (2) Wijmer Johannes

Uit dit huwelijk (OSW 41-84; 1643):

i. Jacob Heijnes (nr. 2492)

ii. Jan Heijnes

iii. Hendrick Heijnes

iv. Jochem Heijnes

v. Rijt Heijnedr tr. Roelof Martens

4986. =1150=2446 (Alle Tijs)

4987. =1151=2447 (Jeltje Lieuwes)

4988. Jacob Lefferts, eignr. Oosterwolde SC 51 in 1640, overl. tussen 11-4-1648 en 23-3-1652

4989. Gese Arents, overl. voor 23-3-1652 (OSW Sententies)

Uit dit huwlijk:


i. Leffert Jacobs, won. Venekoten en Boekhorst (1655), tr. (1) voor 1630 (OSW 21-99) Grietien
Foppedr, tr. (2) Harmentien Folckerts (OSW 6-193)

ii. Jantien Jacobs, tr. Carste Folckerts

iii. Wemme Jacobs, tr. voor 1647 Roelof Abeles, herbergier te Oosterwolde (nr. 6948)

iv. Wijcher Jacobs (nr. 2494)

v. Trijne Jacobs, tr. Jan Harmens Nanninga, koopman Oosterwolde

vi. Arent Jacobs, won. Boijl, tr. Jacobien Eijsedr

vii. Jan Jacobs, zn. Jacob Jans 3/8 eignr. Oosterwolde SC 51 in 1698

4990. =2730 (Jan Pieter Hans)

4991. =2731 (Jacobien Piersdr)

5264. Paulus Antoni(i) Wilke, geb. Friesland, predikant te Ytens (1578-1586), Huizum (1587-
1600), Gelderland (1601), Rouveen (1602-1606) en Beilen (1607-1629), overl. 8-5-1633

Kinderen:

i. Godefridus Pauli, geb. Friesland, student filosofie en theologie te Franeker (1604-1607),


predikant te Nijeveen (1607-1612) en Roderwolde (1616), onderwijzer te Havelte (ontslagen in
1622 wegens nalatigheid in zijn dienst), overl. na 1641

ii. Bartholdus Pauli, geb. Friesland ca 1585 (nr. 2632)

5272. Geert Willems, won. in het Horrelveen te Wapserveen in 1612

Kinderen: Alert Geerts, Rommert Geerts en Willem Geerts (nr. 2636)

5280. Cornelis Joosten

5284. Marten Zandersz Prins

5286. Jan Arents

5288. Albert Boldewijns

Kinderen: Boldewijn Alberts (nr. 2644) en Lummigje Alberts (won. in ’t Nederland 1669)

5289. Dirck Alberts

5292. =5284 (Marten Zandersz Prins)

5294. =5286 (Jan Arents)

5376. Carste Andries, kinderen (WSW 113-47; juni 1614, verkoop ¾ + ¼ van ½ Steggerda SC22
aan Andries Carsten en Andersjen Andries): Reiger Carsten tr. Hylcke Feijedr (zie nr. 5378), Feije
Carsten, Jan Carsten (nr. 2688) en Andries Carsten (nr. 9464)

5378. Feije Sijbrandts, wonende Ter Idzard 1578 (Personele Impositie), volmacht Nijeholtpade
1581 (Quaclappen)
Kinderen:

i. Sijbrand Feijes tr. Trine, zn Feije Sijbrands

ii. Jaen Feijes

iii. Jets Feijes (nr. 2689)

iv. Hylck Feijedr (nr. 5467) tr. Reiger Carsten (br. v. Jan Carsten, nr. 2688)

5380. Focke Jan Elles, overl. West Nijeberkoop voor 1594 (WSW 117-293), kocht en verkocht rond
1565 samen met zijn vrouw Wemme land te Oldeberkoop (Rentmeestersrekeningen Friesland)

5381. Wemme

Uit dit huwelijk: Elle Fockes (nr. 2690) en Hylcke Fockes tr. Jan Idzes te Oldeholtwolde (WSW 106-
30; 1631)

5382. Lyckle Jochems, won. Nijeholtpade in 1578 (Personele Impositie 1 cg), volmacht van
Oldeholtpade in 1600 en 1601, tr. (2) voor feb. 1600 Jelke Coenes (WSW 117-164; Quaclappen),
tr. (1)

5383. Janthien Lambers

Uit dit huwelijk: Jantien Lyckles (nr. 2691) en Lubbert Lyckeles Lycklama van Nijeholdt tr. Annetie
Frericksdr (zn. Syger van Lycklama, curator van Jacobien Hansdr. van Terwisscha in 1651 [zie nrs.
2690 en 2691], tr. Sophia van Rossum)

5384. Joachim Piersz, bezittingen te Katlijk

5385. Jetthie (overl. voor 7-8-1552; archief Schoterlandse Compagnie); uit eerder huwelijk
weeskinderen Sijbe en Jeen

Uit dit huwelijk: Ibe en Bae Joachims Piers (nr. 2692)

5388. Jan Tjabbes, kind. Rencke Jans (nr. 2694) en Wybe Jans Tjabbes (Nijeholtpade 1596; WSW
117)

5460. Pieter Jansen Hans, won. Oldeberkoop ca 1612 (OSW 37-1; 1e rij)

5461. Geertien

5466. Reiger Carstes (br. v. Jan Carsten, nr. 2688), overl. voor 1640, zijn weduwe eignr.
Nijeholtpade SC 5 in 1640

5467. Hylck Feyedr.

Uit dit huwelijk (Testamenten EEE1, fol. 391, 25-1-1656):

i. Feye Reiger Carstes, eignr. Nijeholtpade SC 20 in 1640

ii. Johannes Reiger Carstes, overl. 1655, tr. Ferdue Sioerds Feyedr, zn. Regnerus Johannes tr. (1)
Heerenveen 1680 Margrietje Feikes en tr. (2) 1691 Heerenveen Geertruit Pieters

iii. Jaen Reiger Carstesdr

iv. Fedduw Reiger Carstesdr (zie nr. 2693)

v. Jantien Reiger Carstesdr (nr. 2733)


vi. Jochum Reigers Carstes, tr. voor juni 1630 Etje Martens, wed. van Wigbold Alberts (zn. Albert
Wigbolds tr. Grietje Jans; OSW 21-88), kind. (1) Carste Jochums, tr. 1664 Froukje Hanses (zie nrs.
2782/2783), zn Jochum Carsten Pijst, overl. Wolvega 1741, (tr. eerst NN, dr. Lammigjen Jochums,
ged. Wolvega 1695, en daarna in 1712 te Wolvega met Eelkjen Douwes), zij hertr. 1683 Jacob
Peters uit Wolvega, (2) Pieter Jochums tr. Bettien Jannes, (3) Roelof Jochums, won. Boijl in 1670
(hij hertr. Lammechien Jans voor 1689), kind. (a) Jochum Roelofs, overl. Boijl 1730, (b) Marrigjen
Roelofs tr. (i) Jan Sjoerds (Souwerts) uit Nijeholtwolde en tr. (ii) Wolvega 1707 Reitse Martens uit
Follega, (c) Reinst Roelofs tr. Wolvega 1696 Johannes Gosses uit Oldeholtwolde (mr. kleermaker in
Oldeberkoop; 2 kind.). N.B. (1) In 1723 waren Reitse Martens en Johannes Gosses erfgenamen
van Marrigjen Roelofs (WSW 152-132). N.B. (2) In 1698 waren Jan Sjoerds n.u. Marrigjen Roelofs,
Jochum Roelofs en Johannes Gosses n.u. Reinst Roelofs deeleignr. van Oldeberkoop SC 22

Eigenaren van Nijeholtpade SC 5, SC 18 en SC 20 in 1698:

- Meine Andries (zn van nrs 2732 en 2733)

- Reiger (Regnerus, Reinier) Johannes, zn van Johannes Reiger Carstes (zie hierboven)

- Froukjen Hanses, tr. (i) Carste Jochums Pijst (zn Jochum Carstes Pijst) en tr. (ii) Jacob Peters (zie
hierboven)

- De drie kinderen van Roelof Jochums (zie hierboven: Jochum Roelofs, Marrigjen Roelofs en Reinst
Roelofs)

5560. =2688 (Jan Carsten)

5561. =2689 (Jets Feijedr)

5562. =2690 (Elle Fockes)

5563. =2691 (Janthien Lyckeledr)

5564. Jurrien (Georgien) Alberts, stelling te Wolvega, betaalde Pers. Imp. 1578 te Wolvega in
1578, overl. na 25-10-1621, tr. voor 1587 (Quaclappen)

5565. Lyckel Eyssesdr, dr. van Trine Eises weduwe

Uit dit huwelijk:

i. Jannes Jurriens, student te Franeker (ingeschreven 1601), procureur postulant van WSW, overl.
zomer 1628, tr. Leeuwarden 4-4-1613 Barber Claesdr Siccama; kind. Aeltien Johannesdr tr. Ger.
Opsterland 17-4-1644 Cornelis Lamberts Schultinck uit Oldeboorn (zn. van Lammert Cornelis
Schultinck en Sytske Stevens, UTI 42-28); Lyckeltie Johannesdr tr. Ger. Schoterland 16-11-1659
Marcus Gosses van Terwischa

ii. Aucke Jurriens (Georgius), won. Blesdijke, overl. 1642, tr. (i) Jancke Harmens, overl. ca 1614,
kind. Grietje en Harmen Auckes, tr. (ii) Ger. WSW 17-10-1623 Lumme Jacobs, overl. na 1640,
wed. van Hebele Reynthies

iii. Albert Jurriens, boer te Wolvega, overl. voor maart 1654, tr. (i) Eltien Lycklesdr, overl. ca 1631,
zn Lyckele Alberts, tr. (ii) Ger. WSW 2-12-1653 Femmegien Jan Piers van Blesdijke, overl. Wolvega
voor maart 1664

iv. Peter Jurriens (nr. 2782)

v. Reyntien Jurriens, tr. Lysbeth Geerts, over. voor juli 1605


vi. Eyso Jurriens, won. vermoedelijk op Ter Idzard, overl. voor 24-2-1625, tr. Ave Reyndersdr
Franckena, dr van Reinder Franckes Franckena en Jelcke Matthijs

5566. Gerwert Rinthies, won. Blesdijke in 1589 (Quaclappen)

5568. Hendrick Wijchers, overl. voor 1608

5569. Ulcke Jelle Minthiesdr, tr. (2) voor 1608 Wolter Clases

Uit dit huwelijk: Haijtse Hendricks Wichers (nr. 2784) en Claes Hendricks (Proclamatieboeken SCO
1608)

5570. Nittert Rettieszn, won. Nijehaske, overl. voor 1648 (WSW 119-104)

5571. Hanske Freercks, tr. (2) Wobbe Wobbes, won Terwispel (SCO 121-128), eignr. Terwispel
SC11 in 1640

Uit het eerste huwelijk:

i. Aaltje Nitters (nr. 2785)

ii. Scholte Nitters tr. Antie Clases, dr van Claas Jeens (zijn erfgenamen eignr ½ Oudehaske SC59
in 1640) en zuster van Jeen Clases (zn Tieerd Jeens), zn (1) Nittert Scholtes (“vrijer” in 1700;
eignr Oudehaske SC59 in 1728), zn (2) Scholte Scholtes (geb. Oudehaske 1659) tr. voor 1697
Rinske Fockes (kind. Focke en Hotse Scholtes); weduwe Antie Clases tr. (2) ca 1661 Wybe Wybes,
zn Claas Wybes (geb. 1663)

iii. Beitse Nitters uit Haskerhorne, tr. Ger. Haskerland 19-6-1665 Sjouck Hylckes uit Langezwaag

5584. =4720 (Imcke Annes)

5585. =4721 (Griet Jelledr)

5586. Jeip Tiaerdtsz (=4642=5616=7346=9292)

5587. Ded Sipckedr (=4643=5617=7347=9293)

5588. Johannes Overney (Avernaeus), geb. Warendorf, Münster; predikant te Marrum voor 1588,
Goënga-Gauw-Offingawier 1588-1596, Scharnegoutum-Loënga 1596-1598, classis
Franeker/Stavoren 1598-1601, Wijnaldum 1602-1603 en te Haskerdijken tussen 1604 en zijn
overlijden in 1629; aldaar opgevolgd door zijn zoon Jacobus Overney

Zonen: Abrahamus Overney (predikant te Scharnegoutum in Zuid Holland in 1653), Isaacus


Overney (predikant te Suawoude en Tjiekerk in 1633), Jacobus Overney (predikant te
Haskerdijken), Hermannus Overney (allen studenten te Franeker in 1627), Martinus Overney
(predikant te Oppenhuizen en Gaastmeer), Johannes Overney (nr. 2794)

5594. Marten Wijbes, stelling te Oldeberkoop, overl. tussen 1612 en 13-12-1625

5595. Swaantje Luijtiens

Uit dit huwelijk (Weesboeken OSW 1628; Proclamaties OSW 1632, verkoop 1/6 huis Oldeberkoop):

i. Johannes Martens, won. Oldeberkoop, bijzitter Ger. OSW, tr. Grietje Auckes Bosscha, wed. van
Hermen Lebberts uit de Haule, zn. Jelijs Hermens tr. 1630 Wendele Cornelis, wed. van Roelof
Everts (OSW 21-121; kind. Cornelis Roelofs, Wessel Roelofs, Evert Roelofs en Hille Roelofs tr.
Halbe Halbes)
ii. Aijcke Martens

iii. Wemtje Martens (nr. 3137)

iv. Frouckjen Martens (nr. 2797)

v. Anne Martens, tr. Halbe Jans

vi. Etje Martens, tr. (1) Wigbold Alberts, zn Albert Wijgbolds tr. Grietje Jans, tr. (2) voor 1632
Jochem Reigers, overl. voor 1656, zn (i) Carste Jochems Pijst tr. 1664 Froukjen Hanses (zie nrs.
2782/2783; zij hertr. Jacob Peters uit Wolvega in 1683), zn (ii) Pieter Jochems tr. Bettien Jannes,
zn (iii) Roelof Jochems (won. Boijl in 1670)

5596. =4720=5596=7344=7394 (Imcke Annes)

5597. =4721=5597=7345=7395 (Griet Jelledr)

5600. Gerben Douwes, won. Terzool 1623 (RAU A6-177v)

5601. Lijsbet Dirks, zr van Jets Dirks (tr. Jan Sybes te Sijbrandaburen) en Atke Dirks (tr. Uilke
Sybrens te Irnsum)

Uit dit huwelijk: Douwe Gerbens tr. Foeck Piers, Heert Gerbens (nr. 2800), Dirck Gerbens, Claes
Gerbens (overl. 1641), Dieuw Gerbens tr. Jan Sybes, Marij Gerbens, Ede Gerbens tr. Aafke Willems

5616. =4642=5586=7346=9292 (Jeip Tiaerdtsz)

5617. =4643=5587=7347=9293 (Ded Sipckedr)

5618. Gabbe Lycklesz, won. Nijebrongerga in 1637 (SCO 116-268)

5619. Eeuwck Eebedr

5626. Sijmen Gerrits, won. Gaasterland (GAA 24-125)

5627. Jacob Andrysdr, overl. 1618, zr van Rintcke Andrys

Uit dit huwelijk: Gerrit Sijmens (geb. 1598), Albertje Sijmens, Neel Sijmens, Stijn Sijmens (nr.
2813), Bycke Sijmens en Andries Sijmens

5792. Henrick tho Waerll bij Zelhem (vermelding in 1602)

5864. Karst Harmens

6016. Jan van de Basse, geb. Steenwijkerwold ca 1570

Kinderen:

i. Claes Jansen van de Basse, tr. Froukje Jans; kind. Grietien Claesen, Meijne Claesen, Claes
Claesen Timmerman de olde, Lijsbeth Claesen, Wijcher Claessen en Aaltje Claesen

ii. Peter Jansen van de Basse; kind. Claertien Peters, Jan Peters van de Basse en Coop Peters van
de Basse

iii. Geert Jansen van de Basse, tr. Clara Lamberts van Essen; kind. Jan Geerts, Geesje Geerts,
Swaene Geerts, Claes Geerts, Jan Hendriks Slosse, Klaasje Geerts en Lamberts Geerts
iv. Remmelt Jansen van de Basse, overl. De Basse 24-8-1663

v. Thijmen Jansen van de Basse (nr. 3008)

6148. Gerrit Jelderts, won. Terwispel, overl. voor 1628 (OPS 12-208), verkocht in 1551 en 1553
veenland gelegen in Schurega aan de heer Pieter van Dekema (Archief Schoterlandse
Veencompagnie)

6150. Heine Roelofs, boer en dorprechter, in 1578 vermeld in de Personele Impositie te


Duurswoude, overl. na 1609

6151. Aeriaen Jan Willems

Uit dit huwelijk:

i. Eise Heines, boer, overl. 1637, tr. Goyts Claesdr; in 1640 zijn SC 4 en SC 5 te Duurswoude in
eigendom van zijn erven. Ops 108-227, laatste gebod 2.9.1630, Eise Heines en Goyts Claesdr.
kopen 1/16 deel van een zathe te Duurswoude van Sybren Sybes en Tjeerd Molles als curatoren
over Roelof Jellerts' wezen bij Aet Sybrens (1/2) en van Trijn Jellerts, getrouwd met Tjeerd Molles
(1/2). Door verkopers geërfd van hun bestemoeder Arien Heijnesdr.

ii. Ancke Heines, tr. (1) Goytie Heeres, tr. (2) Jan Hendriks

iii. Angeniete Heines, tr. Beernt Wolters

iv. Luitien Heines (nr. 3075)

v. Aaltje Heines, tr. Sybren Gerrits

vi. Wyts Heines, tr. Tyde Tydes

6160. Alle Sjoerds (Sywrdtsz), geb. Lippenhuizen ca 1530, vermeld te Terwispel in de Personele
Impositie van Opsterland in 1578, overl. Lippenhuizen ca 1600

Kinderen:

i. Sjoerd Alles, geb. ca 1555, tr. Eets N., zn Alle Sjoerds tr. ca 1600 Saep Tierdts, zn Sjoerd Alles
tr. ca 1625 Taetske Mintsedr

ii. Eebele Alles (nr. 3080)

iii. Rijeu Alles (zie onder nr. 14060)

6166. Sytse Sierdts, boer Lippenhuizen, overl. voor 12-5-1599

6167. Auck Eebles, overl. na 1630, tr. (2) ca 1599 Fedde Sakes, tr. (3) na 1617 Gosse Hommes,
wednr. Trijn Bonnedr. (kind. Homme, Imck, Rints en Bon Gosses)

Uit dit huwelijk:

i. Tethke Sytses, overl. Suameer ca 1650, tr. (1) ca 1608 Wildt Gerryts, veenmeester
Oostermeer, tr. (2) ca 1643 Binnert Meyerts Haersma, veenbaas

ii. Eeble Sytses, voor 7/8 eignr Lippenhuizen SC 15 in 1640 (1/8 Lammert Cornelis), tr. Foeck
Sioerts

iii. Gaetse Sytses


iv. Goytse Sytses, boer Lippenhuizen, tr. Wyts Alledr

v. Wybe Sytses, eignr Lippenhuizen SC 19 in 1640, tr. Jouck Wyttiedr

vi. Jetske Sytses (nr. 3083)

vii. Wytske Sytses, tr. Houck Tjallings

6170. Sybe Jeens, bezittingen te Schoteruiterdijken, overl. voor 1603

6171. Jets Beeuw Jochems

Uit dit huwelijk: Jelkcke Sijbes (nr. 3085) en Jeen Sijbes te Katlijk tr. Claessien Steffens

6172. Gosse Douwes

6173. Tiets Jeensdr.

Uit dit huwelijk: Douwe Gosses (nr. 3086), Fedde Gosses

6208. Rienck Rinties, overl. Lippenhuizen 1620

6209. Sydts Foeckedr, overl. Lippenhuizen na 1625

Uit dit huwelijk: Rienck Riencks (nr. 3104), Auck Rienckdr tr. Anne Gielts uit Lippenhuizen, Wybe
Riencxdr tr. Rebbe Riencks

6210. =3112 (Fedde Wierds)

6272. Jan Jans, herbergier te Oosterwolde in 1601 (Recesboeken OSW)

6274. =5594=14066 (Marten Wijbes)

6275. =5595=14067 (Swaantje Luijtiens)

6282. Wycher Lenses, won. Zuiderdrachten 1598

6290. Tjeerd Feitses

6293. Siouck Girbes (OPS 108-339)

6294. Sjoerd Jelckes Jelckema (Jelkema), won. Beets, Pers. Imp. 1578, tr. ca 1560

6295. Aukje Sierds

6296. Gauke Allerts, pachter van Trimunt in 1595 samen met zijn broer Douwe Allerts (de laatste
reeds sinds 1587)

6297. Griet Egberts, tr. (2) Broer Girbes

6298. Tjeerd Annes, overl. voor 20-1-1630

6299. Ypkje Jelmers

Uit dit huwelijk:


i. Froukje Tjeerds (nr. 3149)

ii. Antje Tjeerds, tr. Ger. Opsterland 21-4-1631 Lammert Gaukes

iii. Sietske Tjeerds, tr. Ger. Opsterland 20-3-1628 Halbe Roelofs

iv. Sake Tjeerds, won. Garijp (1633), tr. Lutske Lykeles

6300. =12332 (Sierd Bennes)

6302. Wobbe Foeckes, tr. ca 1575

6303. Auck

6368. Feytie Reyties, overl. Beetsterzwaag voor 1627, tr. (2) voor 1617 Eelck Douwedr

Kinderen uit eerste huwelijk: Reitse Feyties (nr. 3184), Harmen Feyties tr. Gaytske Sybrens,
Heyntie Feitses tr. Gertien Jansdr, Auck Feytiedr

6370. Syger Heynties, boer te Wijnjeterp, geb. ca 1550, overl. tussen 1630 en 1636

6371. Auck Annedr

Uit dit huwelijk: Wael Sygers (nr. 3185), Heyntie Sygers tr. Jeen Cornelisdr, Sytse Sygers, Jantien
Sygers tr. Uble Gielts, Frouck Sygers tr. Halbe Teys, Anne Sygers tr. Jantien Geerts, Goeyts Sygers
tr. Sierd Engberts, Jel Sygers tr. Harmen Hendriks

6378. Claes Aebles, Wijnjeterp

6382. Feycke Wymmers, boer te Opeinde en Boornbergum, overl. Boornbergum voor 1616

6383. Swob Jochumsdr, overl. Boornbergum voor 1616

Uit dit huwelijk: Heere Feyckes tr. Auck Feyckes, Meyns Feyckedr tr. Teye Hedmans (Hartmans),
Teyts Feyckedr (nr. 3191)

6384. Lieppe Reynthies, won. Zuiderdrachten, overl. voor 1604

6385. Barber Alles

6388. =2060 (Focke Wybes)

6390. =2062 (Wisse Aysses)

6391. =2063 (Anna Minses)

6398. Adser Alberts, won. Kuikhorne, tr. (2) 1617 Sjoukje Tjallings (kind. Tjalling en Geertje
Adsers), tr. (1) ca 1575

6399. Rinske Sweitses

Uit dit huwelijk: Sjoukje Adsers (nr. 3199), Jelle Adsers, Sweitse Adsers tr. Baukje Feikes (won.
Kuikhorne en Veenwouden), Gerben Adsers (won. Hardegarijp), Antje Adsers, Alle Adsers en
Harcke Adsers tr. Eelkje Nolles (won. Kuikhorne, kind. Adser en Rinske Harkes)

6410. Jelcke Meynts, boer te Terwispel, overl. voor 19-6-1625 (OPS 107-269a), tr. (2) Jouck
Jouckedr, tr. (1)
6411. Tjeets

6414. Rienck Sybrants, mede-eignr. Wijnjeterp SC 30/31 in 1628

6415. Jouk Halbedr, tr. (1) Roelof Engberts, overl. voor 23-2-1598, broer van Hans Engberts

6420. Oege Lyckeles, Terwispel, Pers. Imp. 1578, tr. ca 1557

6421. Aelthyen Wytzedr

6422. Feyte Wybes, geb. Terwispel ca 1554, boer, overl. Terwispel voor 2-5-1621

6423. Anck Aedes

6428. Doeye Wybes, vermeld in de Pers. Imp. 1578, overl. voor 1601, tr. ca 1570

6429. Hans Hendriksdr, tr. (2) Rienck (Rinthie) Rebbes, broer van Wybe Rebbes, Folckert Rebbes
en Foeck Rebbes, kind. van Rebbe Reeynicks en Jell Feytedr

Uit dit huwelijk: Jencke Doeyes (nr. 3214), Douwe Doeyes, Wyb Doeyedr tr. ca 1600 Jelle
Sijbrandts

6536. =13136 (Goytse Sierds)

6537. =13137 (Wyts Allertsdr)

6548. Sywert Lamberts Wijma, boer, wonende op de Wijmaheerd te Marum in 1617, overl. Marum
voor 1618

Kinderen: Iwe Sywerts Wijma (nr. 3274), Antje Sywerts, Hendrik Sywerts Wijma, Focke Sywerts
en Jescke Sywerts

6560. Taecke Beerns, dorpsrechter Tietjerk in 1586, executeur van Tietjerksteradeel in 1587

6561. Geeltje

Uit dit huwelijk: Wytse Taeckes (nr. 3280)

6562. Sjoerdt Ritserts, boer te Opeinde 1616, overl. voor 1649

6563. Gepke Hinnes

Uit dit huwelijk: dr. Tiets Soerdts (nr. 3281); zn Syts Sjoerdts, koopman te Eestrum, tr. Antie
Ubles; zn Tjebbe Sjoerds, eignr. Opeinde SC 23 in 1640; zn Michiel Sjoerdts, eignr. Opeinde SC 25
in 1640, tr. (1) Jel Gyelts, tr. (2) ca 1659 Griet Wybes; zn Hinne Sjoerdts (ontvanger en
dorpsrechter te Opeinde), eignr. Opeinde SC 24 in 1640, tr. (1) Jets Eyntes, tr. (2) Oudega 1653
Griet Wybes, tr. (3) Oudega 1676 Taebke Tjallings

6564. Wopcke Pyttersz, won. Garijp 1632 (hypotheekboeken Tietjerksteradeel), br. van Joannes
Pietersz

6565. Aelcke Hattumsdr, zr. van Maycke Hattumsdr

6568. Sybe Goytses, overl. Ureterp ca 1635

6569. Jel Annes, overl. Ureterp na 1640


Uit dit huwelijk:

i. Im Sybedr tr. Aysse Hannes (kind. Focke, Goytie, Sybe, Hanne en Sierd Aysses; o.a. OPS 69-
50)

ii. Eebele Sybes tr. Foeck Wybes (kind. Anne, Wybe en Focke Eebeles)

iii. Liebbe Sybes (nr. 3284)

iv. Engbert Sybes (nr. 1634)

v. Auck Sybes tr. Jan Roelofs (kind. Roel, Focke, Anne en Rens Jans)

vi. Sweytse Sybes tr. Teth Gauckes te Ureterp, zij eignr. ½ Ureterp SC 16 in 1698

vii. Geertje Sybes, overl. voor 1674

6592. Ruurd N., zn. (1) Watse Ruurds (nr. 3296), zn (2) Ate Ruurds, brouwer te Heerenveen in
1661, tr. Antje Tjebbes (zie nrs. 6594/6595); zn. Tjebbe Ates (lidmaat DGZ Gemeente
Heerenveen-Bovenknijpe in 1706), tr. Ger. Schoterland 14-10-1682 Wijtske Wisses (zr. van Gosse
Wisses), overl. 1703, zij tr. (1) Ger. SCO 1670 Pier Douwes uit Heerenveen, zn Douwe Piers, eignr.
5/6 Oudeschoot SC 18 samen met zijn moeder; kind. uit 2de huwelijk Ate Tjebbes, Wisse Tjebbes
en Jan Tjebbes; dr. Corneliske Ates tr. Hendrick Cornelis (lidmaten DGZ Gemeente Heerenveen-
Bovenknijpe in 1706)

6594. Tjebbe Feddes, won. Heerenveen, overl. voor 1635 (SCO 18-221)

6595. Tiedke Jans

Uit dit huwelijk: Tetje Tjebbes (nr. 3297), Antje Tjebbes tr. Ate Ruurds (zie nr. 6592), Jeltje
Tjebbes tr. Heerenveen 1634 Sick Martenszn (beiden won. Heerenveen), Gatske Tjebbedr (won.
Heerenveen) tr. Ger. SCO 1651 Douwe Johannes (won. Makkum)

6598. Uble NN

Kinderen:

i. Aat Ubles (nr. 3299)

ii. Anne Ubles, won. Langweer in 1645 en 1648 en later in Terhorne, eignr. Terhorne SC 7, overl.
voor 5-11-1685, tr. (1) Langweer 1645 Griet Jacobs uit Boornzwaag, tr. (2) 1648 Antje (Houck)
Baukes uit Langweer, overl. voor 1708; kind. Gerke Annes tr. Terhorne 1684 Antje Iedes uit Joure,
Uble Annes tr. Sneek 30-6-1696 Harmke Pieters, Lolkje Annes tr. Jacob Gerrits, Bauke Annes tr.
Ger. Utingeradeel 26-2-1704 Pietje Egberts uit Workum, Ynse Annes tr. Aet Rienks, Trijntje Annes
tr. Claes Foekes (weeskind Bouwe Clases in 1682; UTI 24-33)

iii. Syne Ubles, won. Heerenveen en Terhorne (1652), tr. Jacob Jentiedr (overl. voor 1651); kind.
(i) Uble Synes, won. Terhorne, tr. Haskerland 13-12-1661 Antie Ynsesdr (dr Feicke Oebles, overl.
voor 1695), (ii) Stoffel Synes, pontschipper op de Heerenwal te Heerenveen (Hypotheekboeken
Aengwirden), tr. Ger. Haskerland 21-12-1657 Tiets Hansen v.d. Heerenwal (Autorisatieboeken
Stavoren: beiden overl. voor 7-3-1673, dr Jacobien Stoffels tr. Leeuwarden 1694 Alle Allerts uit
Groningen), (iii) Ynse Synes, overl. Terhorne 1686

6604. Siebren Feddezn, Langweer, tr. (2) Hiltje Clases, tr. (1) Doniawerstal 3-1-1618

6605. Fokeltje Olfertsdr

6606. Douwe Aukezn, Teroele, tr. Langweer 17-10-1613


6607. Rixt Romckedr, Indijken

6688. Jan Willems, overl. voor 1640

6690. Tijmen Jans

6692. Wolter Jochems Doggenaer, overl. voor 1626, tr. Vollehove 12-1616

6693. Pieterken Roelofs, overl. ca 1648

Uit dit huwelijk: Roelof Wolters Doggenaar (nr. 3346), Tonijs Wolters Doggenaar

6694. Theunis Goossens, overl. na 1651, tr. Vollenhove 1605

6695. Alijt Alberts, overl. voor 1646

6698. Pieter Jans Hollander

6752. Marten Aebes, won. Oostmeerderveen in 1643, overl. voor 1649 (TIE 33-350; 3
minderjarige kinderen)

6753. Geeske Hendricks (TIE 93-186; 1656)

Uit dit huwelijk: (i) Sijtske Martens, geb. De Pein 1628, tr. 1647 Hindrik Jans, (ii) Hindrik Martens,
geb. De Pein 1633, (iii) Reid Martens, boer op ’t Zwartveen te Oostermeer, tr. Opeinde 1661
Wytske Linses; (iv) Rintse Martens (nr. 3376)

6754. Roelof Jans, won. Peinderfean, overl. 1648

6755. Foock Meeuwes, tr. (2) Freerk Harkes

Uit dit huwelijk: Aaltje Roelofs (nr. 3377) en Meeuwes Roelofs

6756. Sake Jouckes, tr. (2) Riemkje Minnerts, tr. (1) ca 1605

6757. Grietje Wiemers

Uit dit huwelijk: Rommert Sakes, Wiemer Sakes, Jouke Sakes (nr. 3378)

6760. Hans Hansz de Jonge, veenbaas, wonende op ‘t Oostermeerderveen in 1620

6761. Wypck Jochumsdr

Uit dit huwelijk: Jochem Hanses (nr. 3380), Trijn Hanses tr. Jacob Gerlofs (zn van nrs. 6762 en
6763)

6762. Gerlof Jacobsz, won. op ’t veen onder Opeinde in 1644, overl. 1657, tr. voor 1617

6763. Sijcke Baukesdr, overl. na 1654

Uit dit huwelijk: Minke Gerlofs (nr. 3381); Fintje Gerlofs, overl. Oostermeer 1651, tr. Anne
Gerbens; Jacob Gerlofs, won. op ’t veen onder Oostermeer in 1646, tr. (1) Trijntie Hansdr, overl.
Oostermeer 1651, tr. (2) Dieuck Minses

6796. Coop Beenen Bartels, wonende in de Zuiderkluft te Giethoorn in 1602 (Verpondingsregisters)

6798. Hendrick Wijchers


6836. Jan Suck

6837. Anna Harms

6840. Willem Leendertszn Does (Groenewegen), won. Zoetermeer, tr. ca 1600

6841. Maertge Meesen Booth, geb. ca 1570

Uit dit huwelijk: Leendert Willems Groenewegen (nr. 3420)

6842. Sijmen Leendertszn Mondius, van Zoetermeer, tr. Wilsveen 17-1-1599

6843. Neeltje Cornelisdr Keijseroom

6912. Jan Alberts Floijter, tr. voor 25-12-1625 (lidmaten NH Giethoorn)

6913. Jantje Beenes

Uit dit huwelijk: Beene Jans Kricke (nr. 3456); Kunne Jans Floijter (lidmaat NH Giethoorn in 1647)
tr. Jan Heijnemans, timmerman, overl. 1652

6920. Steven Jansen, won. Zuidveen

6922. Claes Bruijnis, won. Blokzijl

6928. Jan Goijgens, overl. Beulake na 1659

6930. Jochem Jans Vriese

6948. Roelof Aebeles, herbergier te Oosterwolde, kocht samen zijn vrouw in 1632 een huis en
plaats in de Buren te Oosterwolde, overl. ca 1660 (liet veel schulden na), broer van Golde Abeles
tr. Bals Berends (OSW 43-66), zn van Berend Alberts en Frouckien Annes (dr van Anne Cornelis en
Antien Roelofs te Elsloo); tr. (2) voor 1644 Wemme Jacobs (dr van nrs 4988/9), tr. (1)

6949. Ebeltien Albertsdr, overl. voor 1640, broer van Marten Alberts

Uit dit huwelijk (OSW 43-64 en 43-106):

i. Lambert Roelofs (nr. 3474), zette in eerste instantie samen met zijn vrouw en vader de herberg
voort

ii. Trintien Roelofs tr. Willem Huberts, beiden overl. Amsterdam voor 25-9-1662 (OSW 7-14)

iii. Wemme Roelofs, tr. (1) Hendriks Egberts, overl. voor 4-7-1657, kind. Lambert en Ebele
Hendriks, tr. (2) Jacob Claes cuiper

iv. Jan Roelofs

v. Albert Roelofs

6950. Eijse Martens, won. Akinge (stelling in 1645; OSW 041-128), broer van Pieter Martens (OSW
42-5; 1647) en Willem Martens tr. Roeleffien Meijnedr, dr. van Meijne Jan Willems en Vroucke
Arents (eignr. Appelscha SC 23 in 1640, het erve Terwisga, samen met Geert Peters n.u. zijn
vrouw)

6951. Aeltien Lamberts (overl. voor 1644; OSW 041-100); zr van Jantien Lamberts tr. Aebele
Hendriks, won. Akinga (boer en dorpsrechter te Appelscha), dr. Hiltjen Aebeledr
Uit dit huwelijk: Trijntje Eijses (nr. 3475), Hendrik Eijses tr. Jantien

6984. Claes Hofmans, gezin 8 personen te Wittelte in 1630 (Impost Gemaal), verloor in 1616 een
oog tijdens een gevecht met Jan Hofmans

6988. Hillebrand Roeleffs, molenaar te Rijsberkampen, en boer en landeigenaar te Boijl, overl. ca


1660, tr. (1) Anne, tr. (2)

6989. Reynst Thomasdr

Uit dit huwelijk: Willem Hilbrands tr. Hendrickjen Anders; Anne Hilbrands tr. Cornelis Eyts; Banier
Hilbrants (nr. 3494); Jan Hilbrands, tr. (1) Eepck Hansdr, tr. (2) Jebbe Erenst

6990. Claes Anders Rijs, landeigenaar te Boijl (SC19, SC20 en SC23 in 1640)

6991. Beerte Jacobsdr

Uit dit huwelijk: Roelof Claes (geen kind.) en Grietje Claesdr (nr. 3495)

7008. Bouwe Hylckes, boer te Lippenhuizen (eignr. ½ SC 23 in 1640) en Hemrik (eignr. ¼ SC 13 +


SC 14 in 1640), tr. ca 1620

7009. Blij Sjoerds (Blijcke Siurdts)

Uit dit huwelijk:

i. Hylcke Bouwes (nr. 3504)

7010. Frits Jentjes, boer te Lippenhuizen

7011. Bontie Beintes

Uit dit huwelijk: Tjitske Fritses (nr. 3505)

7012. Beints Beints, boer te Nijbrongerga in 1646 (SCO 119-25)

7013. Griet Feddes

Uit dit huwelijk: Beints Beints (nr. 3506)

7014. Cornelis Feddes, geb. ca 1619, overl. Langezwaag 1678, boer te Langezwaag, tr. Ger.
Opsterland 1644

7015. Antje Jentjes

Uit dit huwelijk: Baukje Cornelis (nr. 3507)

7018. =1602 (Lieuwe Sytses)

7019. =1603 (Griet Jacobs)

Uit dit huwelijk: Sytske Lieuwes (nrs. 801 en 3509)

7020. =1604 (Anne Hendricks)

7021. =1605 (Jouk Teyes)


Uit dit huwelijk: Wybe Annes (nrs. 802 en 3510)

7022. =1606 (Folckert Cornelis)

7023. =1607 (Luids Jenckes)

Uit dit huwelijk: Foock Folckerts (nrs. 803 en 3511)

7024. Homme Oeges, boer te Langezwaag, tr. (2) Harmen Jansdr (OPS 17-108; 1645), tr. (1) Ger.
Opsterland 1635

7025. Trijn Bruchtsdr

Uit dit huwelijk: Gerrit Hommes (nr. 3512), Haaije Hommes tr. Heerenveen 26-10-1656 Beerte
Baukes, Reijn Hommes tr. Linske Linses, Heere Hommes (veenbaas in De Knijpe) tr. Corneliskes
Walles (zn. Walle Heeres, won. De Knijpe en Workum, ged. op belijdenis DGZ Heerenveen-
Bovenknijpe 1710, diaken DGZ Gem. Heerenveen-Bovenkijpe, tr. (1) voor 1710 Dievercke
Lammerts, tr. (2) Ger. SCO 18-4-1714 Geiske Sybrens uit Workum)

7028. Andries Sybes, gebr. ½ Langezwaag SC 12 in 1640 (eignr. wed. Hendrik Jans = nr. 14061),
overl. voor 11-3-1677, otr. Opsterland 14-5-1635

7029. Hylckje Hendriks, Langezwaag

Uit dit huwelijk: Hendrik Andries (nr. 3514), Sybe Andries tr. Opsterland 3-1668 Suster Lolckes uit
Langezwaag, Fem Andries tr. Opsterland 6-3-1662 Broer Tjebbes uit Langezwaag

7030. Tjebbe Ates, eignr. Langezwaag SC33 in 1640

7031. Wijts Ates (OPS 117-235; kocht in 1664 een perceel gronden op de uitgang van Ate Baukes
sate te Langezwaag van Sjouk Ates wed. Hepke Lolkes)

Kinderen: Tjitske Tjebbes (nr. 3515), Foocke Tjebbes tr. Opsterland 13-4-1665 Aeth Wobbes uit
Luinjeberd (zie nrs. 9280/9281)

7032. =2796 (Wybe Hessels)

7033. =2797 (Frouckjen Martens)

7034. =2798 (Jelle Imckes)

7035. =2799 (Tiets Piers)

7108. Johan te Witbroek alias Fien Johan

7109. Jenneke

Uit dit huwelijk: Jan te Witbroek (nr. 3554)

7110. Jan Volmerinck

7111. Jenneken Barthols ten Broeckhuijs

Uit dit huwelijk: Fenneke Volmerinck (nr. 3555) en Claaske Volmerinck tr. Herman Huininck

7112. Johan (Jan) Havinck, bewoonde een caevensteede genaamd Bornegoer met den
Havinckcamp te Brammelerbroek in 1646
Kinderen: Jan Jans Havinck (nr. 3556), Marrie Jans Havinck, Berend Jans Havinck en Geert Jans
Havinck

7114. Johan Ruhoff, tr. Neede 1624

7115. Gertrude Helmichs

7176. Uble Feddes, boer te Terwispel, overl. voor 1621, tr. ca 1575

7177. Jouck Ubledr, overl. na 1625

Uit dit huwelijk: Fedde Ubles tr. Ger. Opsterland 24-4-1628 Eltsen Melledr (Eets Mintiedr), Syne
Ubles (nr. 3588), Botte Ubles tr. Auck Roelofs (eignr. Terwispel SC 36 en SC 37 en gebr. Terwispel
SC 32 in 1640), Wobbe Ubles (eignr. Terwispel SC 28 in 1640), Walter Ubles, Dyeucke Ubles tr.
Cornelis Saeckes

7178. Sybren Meynts, boer te Terwispel, vader van Eeltsen Sybrens (nr. 3589)

7202. Anne Intiesz

7310. Giolt Sytsesz, geb. 1550, overl. 1617

7311. Anne Eiledr

7312. Haaitse Douwesz, geb. ca 1530, overl. ca 1600

7313. Martien Evertsdr, geb. ca 1540, overl. na 30-1-1605.

7314. Wierdt Jansz, geb. Jubbega ca 1550, overl. 1607

7324. Roelof Albertszn, geb. Hoornsterzwaag 1560, overl. Hoornsterzwaag voor 12-11-1606

7325. Els Evertsdr, geb. Hoornsterzwaag 1560, overl. Hoornsterzwaag 1606.

7344. =4720=5596=7394 (Imcke Annes)

7345. =4721=5597=7395 (Griet Jelledr)

7346. =4642=5586=5616=9292 (Jeip Tiaerdtsz)

7347. =4643=5587=5617=9293 (Ded Sipckedr)

7348. Tjedger Sipkes (Tiedger Sipckeszn), won. Mildam en Nieuwehorne (1608), overl. voor 1636
(OSW 40), tr. (2) Anck Imckedr (nr. 3697), tr. (1)

7349. Auck Rouckedr

Uit dit huwelijk:

i. Hans Tjedgers, vader van Antje Hanses (zie onder nrs. 3672 en 3673)

ii. Pier Tjedgers, tr. Gerecht Schoterland 17-9-1645 Griet Hanses (zie onder nrs. 3672 en 3673),
samen met broer Hans Tjedgers eignr. Nieuwehorne SC19 en SC23 in 1640

iii. Rinke Tjedgers, eignr. Nieuwehorne SC17 in 1640, tr. Gerecht Aengwirden 19-1-1636 Tial
Sjoerds uit Terband
iv. Sipke Tjedgers (nr. 3674)

7350. =4644 (Sjoerdt Annesz)

7351. =4645 (Sybe Hoitesdr)

7352. Jan Tjabbes, huisman op de Tjabbekamp te Donkerbroek, overl. voor 4-9-1628

7353. Pietertje Alles, zuster van Thonijs en Foppe Alles, tr. (2) Gerecht Opsterland 4-9-1628
Anders Peters

Uit dit huwelijk: Laurens Jans, Sander Jans, Tjabbe Jans (tr. Antje Lenses uit Donkerbroek, dr van
Lense Sybrands, zij hertr. Schoterland 1637 Claas Laurens uit De Knijpe), Foppe Jans (overl.
Oranjewoud voor 10-5-1661, tr. Froukje Hanses), Hinke Jans Tjabbes (nr. 3676), Aaltje Jans
Tjabbes (overl. voor 29-6-1632, tr. Egbert Wybes, won. Donkerbroek), Alle Jans, Aebele Jan
Tjabbes (geb. ca 1621, tr. Egbertje Lenses), Grietje Jans (tr. Gurbe Jans)

7354. Marten N.

Kinderen: Antje Martens (nr. 3677), Pieter Martens tr. Barber Hendriks, Anders Martens tr. Antien
Pieters, Ide(gien) Martens tr. Foppe Alles, Baerte Martens (bezittingen Donkerbroek)

7356. Jan Thijs, won. Oosterwolde, overl. voor 16-5-1635

7357. Jantien Battedr (OSW 38-4, 5de rij; maart 1617), overl. na 19-10-1636 (Sententies OSW)

Uit dit huwelijk: Egbert Jan Thijs (nr. 3678); Jan Jansen Thijs tr. Trijne Jans; Hendrik Jan Thijs,
gebr. Haule SC18 in 1640, rechtzaken i.v.m. fraude en verwondingen, tr. Lamme Hendriks (OSW
42-112; 1650)

7358. =4618 (Aeble Jans Piers)

7359. =4619 (Geese Foppedr)

7360. Claes Geerts, won. Oldeberkoop

Kinderen (OSW 1): Luijtien Claes Geerts (nrs. 3680, 4196, 11190 en 12550) en Peter Claes Geerts

7362. Joseph Lyckles, wonende te Nijeholtpade, overl. ca 1610

Kinderen: Jantien Josephs tr. Ger. WSW 1614 Anne Carstes, stelling te Nijelamer (zn van Carste
Hanckes, volmacht Oldelamer in 1581); Lyckele Josephs; Fysse Josephs tr. Albert Saskers; Hebele
Josephs tr. Fardue Hinckes (Anne Carstes is in 1629 momber over hun 3 wezen; OSW 3-79), zn
Joseph Hebeles uit Nijeholtpade tr. Ger. WSW 1637 Swaentien Wybes uit Oldeholtpade, zij
verkochten kort voor 1640 Nijeholtpade SC26 aan Lyckele Lubberts en Geertien Jans (WSW 107-
353); Anna Josephs (nrs. 3681, 4197, 11191 en 12551); Lubbert Josephs

7392. Lieuwe Laeseszn, overl. Longerhouw voor 31-7-1616

7393. Rinck Taedr, overl. Longerhouw voor 20-5-1599

Uit dit huwelijk: Taede Lieuwes (nr. 3696); Douwe Lieuwes (nr. 3750); Laes Lieuweszn tr. Tryn
Regneri; Ids Lieuwes Haerda, eignr. en gebr. Longerhouw SC2 in 1640, tr. Rixt Fongers; Yde
Lieuwes tr. Leeuwarden 5-7-1617 Syts Hotses van Jorwerd; Siuerdt Lieuweszn; Trijntje Lieuwes
Haerda, tr. (i) Harlingen 1606 Jan Lieuwes uit Pingjum, tr. (ii) ca 1620 Piebe Aedes Wiarda, wednr.
van Lutske Hebbes Camminga

7394. =4720=5596=7344 (Imcke Annes)


7395. =4721=5597=7345 (Griet Jelledr)

7396. Regnerus Corneli, overl. Katlijk 13-9-1624 (begraven in de kerk)

7397. Tiets Eiledr, overl. Katlijk voor 1616 (begraven in de kerk), zr. van Bruchtje Eiles, Rienk
Eiles, Cornelis Eiles en Rienk Eiles

7398. Reytse Sybes, overl. voor 1612, br. van Jaen Sybes, Ryckeu Sybedr en Jel Sybedr

7404. =4708 (Jan Jans ‘de oude’)

7405. =4709 (Ancke Baedr)

7416. Gercke Jelles, Katlijk, broer van Meyle Jelles tr. Siouck Sytties

7417. Brucht Jansdr

7452. Thijs Wijtses, overl. Rottum 1606

7453. Lijsbeth Annedr

Uit dit huwelijk: Wijtse Tijssen tr. Griet Lambertsdr, Anne Tijssen (nr. 3726)

7458. =7202 (Anne Intiesz)

7446. =9310 (Dirck Pyttersz)

7447. =9311 (Aeltien Jansdr)

7494. Gercke Arents

7495. Jantien Geerts

7496. Hendrick Willemszn, geb. 1555, overl. Oudeschoot na 1-6-1603

7497. Im Idsdr, geb. 1555, overl. Schoterwold na 1603.

7498. Otte N, geb. ca 1560

7499. Antie Gioltdr

7500. =7392 (Lieuwe Laeseszn)

7501. =7393 (Rincke Taedr)

7512. Cornelis Rinnerts, zn. Rinnert Cornelis (nr. 3756); broer van Anne Rinnerts (Archief
Schoterlandse Veencompagnie, 1606), overl. voor 1624, tr. Nampck (AEN 20-86), zn. Rinnert
Annes tr. Foock Jelgers, dr. Jelke Anne Rinnertsdr. tr. Meinert Martens

7536. Syttie Douwes, veenbaas op de Zestien Roeden en won. Luxwoude in 1644, tr. (2) voor
1633 Ael Foockesdr, tr. (1)

7537. Tyes Reyttiedr

Uit dit huwelijk: Rettie Sytties, Sybrant Sytties en Douwe Sytties de Jonge (nr. 3768)
7544. =2056 (Tjamme Hans)

7545. =2057 (Anne Hansdr)

7584. Rual Krebs, overl. Treysa 1583

7586. Hans Sattler, overl. Treysa 1595

7587. Gela von Herborn alias Geissel, overl. Treysa 1591

7656. Intie Tiaerdts (Ynse Tiaerdts), huisman te Schoterwold, overl. 1602

7657. Tet Sipckedr, overl. na 1603

Uit dit huwelijk: Jan Yntses (nr. 3828), Hans Yntses tr. Tryn Jan Wybedr, Sipcke Yntses tr. Ancke
Bartelsdr en Waab Yntsedr tr. Roucke N.

7658. Eew Hanckesz

7659. Itke

7660. Aebe Barres, won. Oudeschoot, overl. voor 4-11-1645

7661. Eppe Thysdr, overl. voor 27-2-1631

Uit dit huwelijk: Mein Aebedr tr. Wybe Aebes, Auck Aebedr tr. Jeen Bruchts (zie nrs. 3084/3085),
Barre Aebes (nr. 3830), Thys Aebes, Jeip Aebes tr. Ger. SCO 1647 Aal Jansdr (dr. Eppe Jeips tr.
Anne Sybes en zn Coop Jeips), Lieuwe Aebes, Ded Aebes tr. Murck Hayties, en Beeuw Aebedr

7680. Hartman Hendriks, overl. Steggerda voor 18-3-1608 (OSW 1-72), schoenmaker, tr. (2) Anna
Jans, onmondige weeskinderen in 1617 Reinder Hartmans, Jantien Hartmans (nr. 1047) en Antien
Hartmans (tr. Wijbe Jurriens); Anna Jans hertr. Claes Renckes te Wolvega (Quaclappen), zn
Rencke Claes in OSW, tr. (1) N.N.

Kinderen: Hendrik Hartmans (nr. 3840), Jan Hartmans (nr. 1924; Quaclappen) en Berend
Hartmans tr. Anne Claes (OSW 1-72; 1608)

7700. Jan Jansen Maes, won. Steggerda (WSW 113-129)

7701. Aaltje Claesen

8002. Andries Aeblis, geb. Oostermeer ca 1600, veenbaas

8098. Egbert Vriese, wonende te Genemuiden, overl. voor 27-10-1657, tr. (2) Femmeke Dirks,
overl. Genemuiden voor 11-1660, tr. (1)

8099. Geertruijd Arents Mulert, overl. tussen 24-5-1642 en 4-8-1643

Uit dit huwelijk: Annnichien Vriese (nr. 4049), Arent Vriese, Geertjen Vriese tr. Jan Hendriks van
Camen

8178. Garrit Rijkens, zoon Rijkent Garrits en dochter Harmtjen Garrits (nr. 4089)

Generatie 14
8384. =29812 (Hancke Halbes)

8385. =29813 (Ferdu Hans)

8392. =7360=22380=25110 (Claes Geerts)

8394. =7362=22382=25102 (Joseph Lyckeles)

9100. Harmen Alerts, uit Wapse, tr. Giethoorn 5-10-1641

9101. Mense Jans, uit Giethoorn, overl. Giethoorn kerst 1651

Uit dit huwelijk: Alert Harmens (ged. Giethoorn 1645; nr. 4050), Wijbe Harmens (ged. Giethoorn
1650)

9160. Jacob Jans Kollen (Collen), won. in de Zuiderkluft van Giethoorn (Verpondingsregister
Giethoorn 1602)

Kinderen: Jan Jacobs Kollen (nr. 4080); Sijmen Jacobs Kollen tr. Giethoorn 8-4-1660 Geesje
Beenen

9280. Marten Agges, wonende te Nieuwehorne in 1552 (archief Schoterlandse Veencompagnie);


broer van Jelle Agges, pastoor te Nieuwehorne in 1552, en Schelte Agges (Quaclappen 1556)

9281. Foeck

Uit dit huwelijk (Proclamatieboeken Schoterland 1601-1608; Nedergerecht WSW 117-275;


Nedergerecht Opsterland en Hypotheekboeken Aengwirden):

i. Agge Martens (overl. voor 1585), tr. Trijne Pieters, zij won. Oldelamer in 1585 (Quaclappen)
en 1598 (WSW 117-128) en te Echten in 1588, kind. Foeck Agges, Anna Agges (overl. voor 1618,
beiden weeskinderen; WSW 106-346) en Agge Agges (won. Oldetrijne 1612, WSW 106-130), zn.
Marten Agges, schoenmaker in 1648, kl. zn. Agge Martens (beiden Doopsgezinde voorgangers te
Oldemarkt), overl. voor 1694, tr. (1) Ger. Schoterland 1667 Grietje Martens uit Nieuwehorne (zn
Marten Aggen), tr. (2) Oldemarkt 1674 Neeltje Claas uit Nieuwendam (dr Roelofje Aggen), tr. (3)
Gerecht Oldemarkt 21-1-1677 Lummigjen Geugjes, kind. dr Jantje Aggen tr. Hans Regnerus Ruardi
(kind ged. Oldemarkt tussen 1701 en 1710: Lummigjen, Tetske, Aafjen en Vroukjen) en zn Roelof
Aggen Joncker, Doopsgezind voorganger te Oldemarkt en Nieuwvliet (Zeeland), geb. ca 1678,
overl. 1730, tr. voor 1704 Trijntje Hendriks

ii. Eeuck Martens, overl. voor 1625, tr. Wisse Martens te Tjalleberd

Uit dit huwelijk:

(a) Wobbe Wisses, won. Terband, eignr. Tjalleberd SC 4 in 1640, overl. voor 1652, tr. Goyts
Euckedr., dr. van Eucke Gosses (eignr. ½ Langezwaag SC32 in 1640) en Blij Broers (OPS 109-433;
1641), zn (i) Wisse Wobbes, overl. voor 1676, tr. 1664 Tjietske Oenes (kind. Broer Wisses -eignr.
½ Langezwaag SC 32 in 1728 en bleef vrijgezel- en Wobbe Wisses, beiden gedoopt in 1676 en
eignr. Tjalleberd SC 4 en SC 5 in 1698), zn. (ii) Gosse Wobbes (eignr. ½ Langezwaag SC32 in
1698), overl. na 1716, won. Tjalleberd, zn. (iii) Broer Wobbes, zn. (iv) Willebrord Wobbes, en dr.
(i) Aeth Wobbes tr. Ger. OPS 1665 Foocke Tjebbes uit Langezwaag (zie nrs. 7030/7031)

(b) Marten Wisses, kerkvoogd Tjalleberd (1644-1652), eignr. c.s. Tjalleberd SC 19 in 1640, tr. (i)
voor 1628 Aelt Keympedr, tr. (ii) na 1634 Jouck Jacobs (uit dit huwelijk geen kind.), dr. van Jacob
Ariens en Sibbel Wilts

Jouck Jacobs was eerder getrouwd met Sipcke Gosses (overl. voor 1626; mederechter in de
Aengwirden); kinderen uit dit huwelijk:
(i) Gosse Sipckes, won. Luinjeberd, tr. Hiltje Sytses

(ii) Meijnte Sipckes, dorpsrechter Tjalleberd, tr. Saeck Martens

(iii) Arjen Sipckes, koopman te Heerenveen, tr. Hiltje Pieckes; kind. Sipcke Ariens tr. Heerenveen
1669 Geeltje Hiddes uit Dokkum, Aaltje Arjens (ged. Heerenveen 1645), Hylke Arjens (ged.
Heerenveen 1650), Piecke Arjens (ged. Heerenveen 1652/1656)

(iv) Brucht Sipckes, won. Zestienroeden, overl. voor 1663, tr. (i) Antien Rinses, weeskind Antie
Bruchts, tr. Heerenveen 1665 Sake Piers uit Heerenveen, tr. (ii) Griet Roelofs (zie nr. 1880), tr.
(iii) 1657 Jantje Jans uit Luinjeberd (2 weeskinderen)

(v) Ins Sipckes tr. Wytze Bonnes, won. Luinjeberd in 1644

(vi) Frouck Sipckes, tr. Tjebbe Sjoerds

(vii) Arentje Sipckes tr. voor 1640 Wisse Martens, dorpsrechter Luxwoude, zn. Sipcke Wisses,
dorpsrechter Luxwoude, tr. Waeb Yntses, dr. van Yntse Rouckes en Joukje Wybes (zie nrs.
1180/1181); uit dit huwelijk: (1) Ynse Sipckes Luxwolda, organist, tr. Oldeboorn 1701 Merckjen
Merks, won. Wirdum vanaf 1703 (kind Marcus Ynses, Jetske Ynses en Waapke Ynses), (2) Wisse
Sipckes Luxwolda tr. Langezwaag 1713 Bontje Hendriks (kind. Waapke Wisses Luxwolda tr.
Witmarsum 1747 Arnoldus Saackes te Witmarsum, Arjaantje (Akke) Wisses tr. Sybren Hendriks te
Luinjeberd en Sipcke Wisses Luxwolde – veenbaas en dorpsrechter Luxwolde, geb. 1720, tr.
Langezwaag 1744 Geeske Sjoerds uit Langezwaag), (3) Claes Sipckes, huisman te Kortezwaag in
1744 (gezin 3 pers.)

(viii) Alcke Sipckes tr. Lubbe Hendriks, dorpsrechter Nijehaske

(c) Agge Wisses, won. Terband, mederechter Aengwirden, tr. voor 1628 Intse Jelgers, zn Wisse
Aeges (dorpsrechter Terband in 1655)

iii. Schelte Martens, overl. Wolvega voor 1607 (erfgenamen zijn broers en zusters), had
bezittingen te Wolvega en Nijetrije

iv. Cornelis Martens (nr. 4640)

v. Eelck Martens tr. Tjebbe Wisses, won. Joure en Tjalleberd (1628), kind. (i) Wisse Tjebbes,
houtkoper te Joure, tr. (1) Ger. Haskerland 1653 Trijntje Martens uit Nieuwehorne, tr. (2) Ger.
Haskerland 1669 Sijne Reinersdr uit Nieuw Brongerga, (ii) Age Tjebbes tr. Geeske Roelofsdr te
Tjalleberd

vi. Tijdiger Martens tr. Tet Arentsdr

vii. Doije Martens (overl. voor 1618; WSW 106-346) tr. Lambert Gerrits, dr. Foeck Lamberts tr.
Tijdiger Claessen te Echtenerveld

9284. Tiaerdt Tiaerdtsz, geb. ca 1530, huisman te Schoterwold, overl. Schoterwold ca 1600

9285. Jell Jeipsdr, geb. Schoterwold ca 1530, overl. Schoterwold na 1603

Uit dit huwelijk: Jeip Tiaerdtsz (nrs. 4642, 5586, 5616, 7346 en 9292) en Intie Tiaerdts (nr. 7656)

9286. Sipcke Rieuwerts, br. van Trijn Rieuwerts, won. Mildam en Brongerga, overl. voor 1595

9287. Pier Tjedgersdr

Uit dit huwelijk: Ded Sipckedr (nrs. 4643, 5587, 5617, 7347 en 9293), Rieuwert Sipckes tr. Bauck
Sammedr, Tet Sipckedr (nr. 7657), Tjedger Sipckes (nr. 7348)

9292. =4642=5586=5616=7346 (Jeip Tiaerdtsz)


9293. =4643=5587=5617=7347 (Ded Sipckedr)

9294. Gabbe Piersz, geb. Nieuwehorne ca 1560, overl. 1607

9295. Ulck Jansdr, geb. Nieuwehorne ca 1560

9300. Hendrick Everenzn, won. Rottum 1633 (SCO 116-79)

9301. Im Sammedr, geb. ca 1575

Uit dit huwelijk: Samme Hendriks (nr. 4650)

9308. Ricolt Barresz, geb. Schoterwold ca 1560, overl. Oudeschoot na 1604

9309. Martien Oedsedr, overl. na 1609

Uit dit huwelijk: Seerp Rickoltsz (nrs. 3722 en 4654); Jeip Ricolts Barreszn, tr. Ger. Schoterland
11-3-1618 Hil Foecke Jaensdr, zij woonden te Oudeschoot in 1654

9310. Dirck Pyttersz

9311. Aeltien Jansdr

Uit dit huwelijk: Trijn Dirckdr (nrs. 3723 en 4655)

9348. Hendrick Reyts

Kinderen:

i. Reyt Hendriks (nr. 4674)

ii. Geeske Hendriks (nr. 6753)

iii. Hendrikje Hendriks, tr. Jelger Sjoerds, overl. ca 1670, zn. van Sjoerd Jelgers (schipper) en
Trijn Thijsses, kind. Hendrik Jelgers en Reid Jelgers tr. Tied Hommes; Jelger Sjoerds tr. (2) Waab
Jansdr, dr. Tetje Jelgers tr. Ype Heerckes

iv. Aske Hendriks, won. Hardegarijp, tr. voor 1611 Rinse Aebes (zie nrs. 13504/13505), zn Aebe
Rinses en dr Jeltje Rinses tr. voor 1660 Romke Oenses (overl. voor 1689)

9352. Ritske Harckes, boer te Oostermeer in 1578

9353. Aefcke Poppes

Uit dit huwelijk: Aesghe Ritskes, won. Oostmeerderveen, tr. ca 1580 Aaltje Jans; Harcke Ritskes
(nr. 4676)

9376. Hinne Ubles, wonende te Noorderdrachten in 1578, volmacht Noorderdrachten 1604


(Quaclappen)

9382. Ebdye Bennes, geb. Kooten ca 1550, overl. Oudega na 1612; in 1607 gebruiker van “9 lopen
saienge, 4 koegras en 50 pond meden” te Oudega uit het in 1580 door de staten van Friesland in
beheer genomen bezit van het klooster Smalgene

Kinderen: Jouck Ebdes (nr. 4691)

9394. IJe Saeckesz, won. Veenwouden


9395. Frouck Stoffelsdr

Uit dit huwelijk: Saeck IJedr (nr. 4697)

9408. Claes Wolters, geb. ca 1530

9409. Frouck Wybe Tieties

9440. Anne Sybolts, overl. voor 1584

9441. Montsa Ockedr Broersma, weduwe te Nieuwehorne in 1584

Uit dit huwelijk: Imcke Annes (nr. 4720), Eeuw Annes

9442. Jelle Hanses, broer van Hans Hanses tr. Haaitske

9443. Jouck

Uit dit huwelijk: Griet Jelles (nr. 4721) en Hans Jelles (Secretaris van Schoterland)

9450. Folckert Lebberts (Lubberts)

9451. Rens Seijthiedr

Kinderen: Anna Folckerts Lebbertsdr (nr. 4725)

9452. =2288 (Alle Thonijs)

9453. =2289 (Janne)

9456. Steven Egberts, won. Oldeberkoop

9457. Antje Thomas Smit (OSW 1604)

Uit dit huwelijk:

i. Thomas Stevens (nr. 4728)

ii. Egbert Stevens, kerkvoogd Nijeberkoop 1604, stelling Nijeberkoop 1630, overl. 1631/32, zn.
Harmen Egberts te Nijeberkoop tr. Geesien, kl.zn. Egbert Harmens tr. Claesien Egberts

iii. Hyncke Stevens, overl. voor 1634, tr. Hendrickien Peters (dochter v.d. zuster van Jochem
Baertes), kind. Egbert Hynckes, Antien Hynckes tr. Hylcke Renckes en Petertjen Hynckes tr. Alerdt
Martens

iv. Harmentien Stevens, geb. 1587, overl. Oldeberkoop 1651, tr. Eyse Jan Willems Terwisga
(grietman Ooststellingwerf), overl. Oldeberkoop 1623, o.a. dr Antje [OSW 40, fiche 2, 3de rij, 1634:
Jan Thomas Stevens genoemd als “susterling” -neef- van de kinderen van “naeste bloet” -tante-
Harmentien Stevens]

v. Antie Stevens (Ancke Stevens), overl. ca 1630, tr. Jan Auckes de jonge te Heerenveen (twee
weeskinderen; SCO 86-96)

9458. Lubbert N

Kinderen: Hille Lubberts (nr. 4729) en Foppe Lubberts


9460. Jan Jansen Jellen

Kinderen: Geert Jansen (nr. 4730), Jan Jansen en Gerwert Jansen

9464. Andries Carsten, overl. voor 1614 (WSW 113-48; verkoop ¼ van ½ Steggerda SC 22 door
Hendrickien Jansen als moeder van haar 4 kinderen en Ebele Andries aan Andries Carsten en
Andersjen Andries)

9465. Hendrickien Jansen

Uit dit huwelijk:

i. Ebele Andries, won. Steggerda, tr. Griete Jans (WSW 113-123), zn Andries Ebeles

ii. Andersjen Andries, tr. (i) voor 1613 Andries Carsten (zn. Carste Andries samen met Jan Jansen
Maes eignr. Steggerda SC22 in 1640), tr. (ii) Andries Jacobs (dr. Jannisjen Andries)

iii. Jochem Andries

iv. Trijntien Andries, tr. Jan Luitiens (overl. 1638; WSW 18-446), kind. Jantien en Luitien Jans

v. Jan Andries

vi. Andries Andries de olde (nr. 4732)

10560. Joost Jacobsz, otr. Vollenhove 1601

10561. Anneke Jansz

10752. Andries Karstgens te Oldeholtpade (Beneficiaalboeken)

10753. Catrijne

10764. Jochem Lyckelens, won. Oldeholtpade 1578 (Personele Impostie 3 cg)

10765. Alydt

Uit dit huwelijk:

i. Lyckle Jochems (nr. 5382)

ii. Geert Jochems, samen met Lyckle Jochems volmacht van Oldeholtpade in 1600 en 1601,
bijzitter van Weststellingwerf, tr. (1) Anne Thisdr, tr. (2) Anne Petersdr

iii. Wybrant Jochems, overl. na 1629, burgemeester van Steenwijk, tr. Jantien Wichers, zij kochten
in 1613 een sate lants van 12 roeden breed te Blesdijke van Hessel Franckes en Hille

10934. =5378 (Feije Sijbrandts)

11120. =5376 (Carste Andries)

11124. =5378 (Feije Sijbrandts)

11128. Albert N

Kinderen:
i. Jurrien (Georgien) Alberts (nr. 5564)

ii. Peter Alberts, betaalde Pers. Imp. te Oldeholtpade in 1578, kind. Ave Pietersdr, tr. (i) Pieter
Bralts, boer te Wolvega, tr. (ii) voor juni 1604 Geert Cleysz, hertr. Vrouckien Pieters (zie
hieronder); Jantien Pietersdr, overl. na 1640, tr. voor juni 1595 Fredse Franckes, stelling en boer
te Peperga; Albert Pieters, boer te Oldeholtpade, overl. ca 1645, tr. Geesje Hendricksdr; Vrouckien
Pieters, tr. (i) Elle Jans Meines, wednr van Auck Lyckle Lubbersdr en bloedverwant van Elle Fockes
(nr. 2690), overl. ca 1621, tr. (ii) Geert Cleysz, wednr van Ave Pietersdr (zie hierboven)

11132. Reynthie Jans (Quaclappen 1589)

11133. Aeff N

11140. =3652 (Rettie Eelckeszn)

11141. =3653 (Ancke Reintiesdr)

11142. =3724 (Freerk Tietes)

11143. =3725 (Haits Foppedr)

11172. =9284=14692=15312 (Tiaerdt Tiaerdtsz)

11173. =9285=14693=15313 (Jell Jeipsdr)

11174. =9286=11234=14694=14696=15314=18586 (Sipcke Rieuwerts)

11175. =9287=11235=14695=14696=15315=18587 (Pier Tjedgersdr)

11190. =12550=4196=3680 (Luijtien Claes Geerts)

11191. =12551=4197=3681 (Anna Josephs)

11234. =9286=11174=14694=14696=15314=18586 (Sipcke Rieuwerts)

11235. =9287=11175=14695=14696=15315=18587 (Pier Tjedgersdr)

12302. Jan Willems, overl. Beetsterzwaag voor 1584

12303. Gebke (Gabbe) Kornelis, won. Leeuwarden 1584, tr. (2) Reyner Reyners uit Beetsterzwaag

12332. Sierd Bennes, dorpsrechter, ontvanger en kerkvoogd te Lippenhuizen en bijzitter van


Opsterland, wordt genoemd in de Pers. Imp. van 1578, overl. ca 1622

Kinderen: Sytse Sierdts (nr. 6166), Binne Sierds (nr. 3150), Rompck Sierts tr. Folckert Rebbes en
Mintse Sierds (eignr Lippenhuizen SC 16 in 1640) tr. Sjouck Sybedr

12342. =2692 (Bae Jochems)

12344. =28112 (Douwe Gosses)

12345. =28113 (Antcke N.)

Uit dit huwelijk: Gosse Douwes (nr. 6172) en Sybe Douwes (nr. 14056)

12550. =3680=4196=11190 (Luijtien Claes Geerts)


12551. =3681=4197=11191 (Anna Josephs)

12592. Allert Goytses, won. Ureterp, geb. ca 1520, genoemd in de Personele Impositie van 1578
(1 Car. gld.)

Kinderen: Goytse Allerts (won. Ureterp, overl. voor 1615), Sierdt Allerts (overl. voor 1594, tr. ca
1569 Albertijen Pieters), Wytthie Allerts (boer te Ureterp, overl. voor 1622, doopsgezind, tr. ca
1585 Reijnsck Sygers), Douwe Allerts (geb. ca 1547, wordt genoemd in de Pers. Imp. van 1578),
Gaucke Allerts (nr. 6296), Wytts Allertsdr (tr. ca 1570 Goytse Sierdts), Lieuwe Allerts (tr. voor
1582 Jouck Eltzedr), Geb Allertsdr (geb. ca 1555, overl. na 1630, tr. ca 1575 Hendrik Egberts),
Sytske Allertsdr (geb. ca 1557, tr. ca 1575 Mentse Jenties), Aet Allerts (geb. ca 1558, tr. ca 1578
Bonne Pieters), Bareld Allerts (geb. Ureterp ca 1560, overl. Ureterp voor 1600, tr. Aeffcke
Lamberts), Liebbe Allerts (geb. Ureterp ca 1565, overl. voor 1602, tr. ca 1590 Siouck Bookedr)

12604. Foecke Hidsers, boer te Terwispel

Kinderen: Wobbe Foeckes (nr. 6302), Ansck Foeckes tr. ca 1575 Wobbe Feyties, Hidser Foeckes tr.
ca 1585 Sydts jans

12742. Anne Roelofs, geb. ca 1535 (70 jaar in 1605), boer te Wijnjeterp, overl. ca 1607, betaler
van weeldebelasting in de Personele Impositie (1 car. gld. in 1578), kind. (i) Auck Annedr (nr.
6371), (ii) Lyckle Annes tr. Ancke Bruchts, (iii) Gosse Annes tr. Foeck Cornelis, (iv) Sjouck Annedr
tr. Hancke Sijgers, (v) Foock Annedr tr. Lyckle Jenckes

12766. Jochum Melles, boer te Beets, overl. Beets tussen 1582 en 1591

12767. Jel Rinthies

Uit dit huwelijk: Rints Jochumsdr. tr. (1) Jan Wilts en tr. (2) Roelof Hendriks, Bauck Jochumsdr tr.
Gause N., Impck Jochumsdr. tr. Pier Jans, Swob Jochumsdr (nr. 6383), Rintse Jochumszn. tr.
Siouck Wybrants, Melle Jochumszn (boer en grietman van Smallingerland)

12768. Reynthie Oegezn, won. Zuiderdrachten, boer en volmacht, tr. ca 1520

12769. Eelck

12820. Meyntie Jelckes, boer te Terwispel, Pers. Imp. 1578, overl. voor 28-3-1591

12821. Sjouck Jelckedr

12828. Sybrandt Teekez, geb. ca 1520

12829. Griet Thyepkedr, zij verkochten in 1552 veen op Wijnjeterp SC 30 en SC31

Uit dit huwelijk: Taecke Sybrants tr. Griet Jans (weduwe van Douwe Cornelis), Rienck Sybrants (nr.
6414)

12830. Halbe Hidzers (Hedmans), overl. 1583/1584

12831. Frouck Teyedr

Uit dit huwelijk: Hidzer Halbes tr. ca 1580 Reinsch, Jouck Halbedr (nr. 6415), Auck Halbedr tr. na
1584 Marten Jochums, Tjeets Halbedr tr. ca 1590 Anne Fockes

12840. Lyckle Ottes, Beets

12844. Wybe Walters, Terwispel, Pers. Imp. 1578, overl. voor nov. 1583
12845. Tziets

12858. Hendrik Dirks, dorpsrechter van Langezwaag

13096. Lambert Berends Wijma, wonende op Wijmaheerd in 1540

13097. Geke

Uit dit huwelijk: Sywert (nr. 6548), Houcke, Dyuwe en Berent Wijma

13124. Ritsert Sjoerdts, geb. ca 1550, overl. Opeinde ca 1630

13125. Tyets Gjelds, geb. Opeinde ca 1550

13136. Goytse Sierds, boer te Selmien en Ureterp, overl. ca 1626

13137. Wyts Allertsdr

Uit dit huwelijk: Sierd Goytses (eignr. ½ sate Ureterp SC 6 in 1640), Sybe Goytses (nr. 6568),
Allert Goytses, Wytse Goytses en Liebbe Goytses

13384. Jochem Doggenaer

13504. Aebe Martens, won. Oostmeerderveen in 1617, gebr. Bergum SC 16 in 1640, tr. ca 1600

13505. Griet Jacobsdr

Uit dit huwelijk: Marten Aebes (nr. 6752), Rinse Aebes tr. voor 1611 Aske Hendricks (zie nr. 9348),
Lijsbeth Aebes tr. Claes Hendricks

13506. =9348 (Hendrick Reyts)

13520. Hans Hansesz de Olde, veenbaas te Oostmeerderveen in 1620

Kinderen: Hans Hanses de Jonge (nr. 6760) en Uble Hanszn, boer te Oostermeer in 1620

13524. Jacob Gerloffs

13525. Fintje

Uit dit huwelijk: Gerlof Jacobszn (nr. 6762) en Claes Jacobs tr. Dyeucke (overl. voor 1635)

13526. Baucke Rinnertsz, wonende te Oostermeer in 1616

13527. Mincke

Uit dit huwelijk: Sijcke Baukes (nr. 6763) en Rinnert Bauckes tr. Oostermeer 1616 Jedts Jacobs uit
Oostermeer

13682. Bartholomeus (Meeus) Lenerts Booth

13683. Jannetje Cornelius

13686. Cornelis Leendertszn Keijseroom, vermeld in Hoofdgeld Stompwijk 1623, tr. ca 1585

13687. Neeltgen Jansdr


13896. Aebele Lamberts, boer te Fochteloo, overl. 1608

Kinderen: Roelof Aebeles (nr. 6948), Golde Aebeles tr. Bals Berends, Hendrick Aebeles tr. Tal
Roelofs, Martjen Aebeles tr. Meijne Renckes (won. Duurswoude), Lambert Aebeles tr. ca 1624
Hiltjen Aebeledr. (zij hertr. Jacob Jansen), Geert Aebeles tr. Beerte, Jantien Aebeles tr. Geert
Cornelis, Trijn Aebeledr. tr. Focke Dirckx, Lambertien Aebeles (ongetrouwd)

13976. Roeliff Wilhelms, geb. ca 1570, molenaar te Rijsberkampen, tr. ca 1595

13977. Hille Jans

13980. Anders Claes

13981. Trine

Uit dit huwelijk: Claes Anders Rijs (nr. 6990), Roelof Anders tr. Eise (kind. Andrys Roelofs en Claas
Roelofs) en Anders Anders Rijs tr. Frouck Jannes (kind. (i) Lammichien Anders, tr. Pier Jans en (ii)
Hendrickien Anders, tr. (1) Willem Hilbrands en tr. (2) Jan Egberts, dr. Antien Jans tr. Hylbrant
Willems)

14016. Hylcke Eelckes, boer en brouwer te Hemrik, overl. voor 1603, tr. (2) Uulcke Sygers (Eelck
Sygersdr), dr. Griet Hylckes, zij hertr. Cornelis Reyties

14017. Gryt Buwes, tr. (1) Alle Hottyes

Uit dit huwelijk: Bouwe Hylckes (nr. 7008)

14018. Sjoerd Jeens, boer te Lippenhuizen, tr. ca 1595

14019. Aet Wobbes

Uit dit huwelijk: Blijcke Siurdts (nr. 7009)

14036. =3204 (Sytse Lieuwes)

14037. =3205 (Bey Riencksdr)

14038. =3206 (Jacob Jans)

14039. =3207 (Auck Riencks)

14040. =3208 (Hendrick Jenckes)

14041. =3209 (Jouck Oedses)

14042. =3210 (Teye Oeges)

14043. =3211 (Anck Feyties)

14046. =3214 (Jencke Doeyes)

14047. =3215 (Sjouck Fridses)

14048. Oege Oedses, boer te Langezwaag, overl. voor 1627

14049. Bauck Hommedr


Uit dit huwelijk: Oeds Oeges; Homme Oeges (nr. 7024); Molle Oeges; Foeckel Oeges; Sjouck
Oeges; Impck Oeges; Jouck Oegedr, tr. (1) voor 1634 Sybe Wybes, zn van Wybe Uilkes (Wlcks) en
Wytske Sybbedr, hij hertr. Martje Lijebbedr

14056. Sybe Douwes, boer te Kortezwaag, overl. voor 1633, tr. (1) ca 1580 Antke Oenedr, dr. van
Oene Minnerts, zn. (i) Anne Sybes tr. ca 1610 Auck Jelckedr, zn. (ii) Douwe Sybes tr. (i) Saeck
Lolckedr en tr. (ii) Griet Saeckdr, zn. (iii) Minnert Sybes tr. Jouckje Meyntedr, tr. (2) ca 1600

14057. Fem Andries, geb. Langezwaag ca 1572, kocht in 1633 een huis te Nijbrongerga (SCO 116-
54)

Uit dit huwelijk: Andries Sybes (nr. 7028), Ancke Sybes tr. ca 1620 Tjeerd Wytties

14058. Hendrik Jans (zie nr. 14061)

14059. =14061 (Sjouck Tiebbedr)

14060. Aete Feddes, boer te Terwispel, overl. voor 12-5-1602, tr. (1) ca 1585 Rijeu Alledr (dr van
Alle Sjoerds, zie nr. 6160), zn Alle Aetes tr. Bon Ulbes, tr. (2) ca 1590

14061. Sjouck Tiebbedr, overl. na 1640, tr. (2) ca 1609 Hendrik Jans (=14058), overl. Langezwaag
12-1630, dr. Hylckje Hendriks (nr. 7029)

Uit dit huwelijk: Rijeu Ates, Tjebbe Ates (nr. 7030) en Jouck Ates

14066. =6274=5594 (Marten Wijbes)

14067. =6275=5595 (Swaantje Luijtiens)

14068. =4720 (Imcke Annes)

14069. =4721 (Griet Jelledr)

14356. Meynt Lyckles, boer te Terwispel

14357. Eebel Martens

Uit dit huwelijk: Sybren Meynts (nr. 7176), Alle Meynts (boer te Terwispel), Sjouckje Meynts en
Otte Meynts tr. Auck Hommedr

14688. =9440 (Anne Sybolts)

14689. =9441 (Montsa Ockedr Broersma)

14692. =9284=11172=15312 (Tiaerdt Tiaerdtszn)

14693. =9285=11173=15313 (Jell Jeipsdr)

14694. =9286=11174=11234=14696=15314=18586 (Sipcke Rieuwerts)

14695. =9287=11175=11235=14697=15315=18587 (Pier Tjedgersdr)

14696. =9286=11174=11234=14694=15314=18586 (Sipcke Rieuwerts)

14697. =9287=11175=11235=14695=15315=18587 (Pier Tjedgersdr)

14704. Tjabbe Hinkes, overl. voor 1618, vermeld te Donkerbroek in de Beneficiaalboeken


14705. Aaltje (OSW 38-2; 1618)

14706. =2288 (Alle Thonijs)

14707. =2289 (Janne)

14784. Laes Sickes Haerda, geb. Oosterend ca 1504, boer te Herbayum

14785. Ydt Yntedr, overl. na 6-1559

Uit dit huwelijk: Lieuwe Laeseszn (nr. 7392), Tiaerd Laeses, Sybe Laeses Haerda tr. Bottie Piers
Lycklama, Sicke Laeses

14904. Wytse N.

Kinderen: Tijs Wytses (nr. 7452), Tzietie Wytses tr. Stijn Jansdr (won. Nieuweschoot), Folcku
Wytziedr tr. Albert Gerrits

14906. Anne Hanckes, won. Jubbega-Schurega, overl. voor 1605

14907. Griet Hendricksdr, overl. voor 1605

Uit dit huwelijk: Hancke Annes, Gercke Annes, Lijsbeth Annedr (nr. 7453), Halbe Annedr tr. Hans
Ubles, Reinsk Annedr tr. Jaen Hanses te Schurega, Hendrick Annedr tr Arent Pieters

14994. Ids Jeipszn, wonende in ’t Woldt van Oldeschoeten in 1552

14995. Im Euwerensdr, overl. voor 8-4-1552

15000. =14784 (Laes Sickes Haerda)

15001. =14785 (Ydt Yntedr)

15024. Rinnert Annes

15072. Douwe Sytties de oude

15088. =4112 (Hans Nannes)

15312. =9284=11172=14692 (Tiaerdt Tiaerdtsz)

15313. =9285=11173=14693 (Jell Jeipsdr)

15314. =9286=11174=11234=14694=14696=18586 (Sipcke Rieuwerts)

15315. =9287=11175=11235=14695=14697=18587 (Pier Tjedgersdr)

15320. Barre Lieuwes, geb. Hemelum ca 1520, kocht in 1548 met zijn broers en zusters
kloosterland te Nieuweschoot, kerkvoogd te Oudeschoot in 1582

15321. Mein N (Archief Schoterlandse Compagnie; 1552)

Uit dit huwelijk: Aebe Barres (nr. 7660), Barre Barres, Schelte Barres, Rommert Barres, Meine
Barres, Pier Barres, Byu Barres tr. Jelle Ayses, Ryckold Barres (nr. 9308)

15322. Thys Lieuwes, geb. Hemelum ca 1525, boer te Nieuweschoot, overl. voor 1580
16198. Arent Mulert, tr. ca 1595

16199. Sophia van Goedenhoven

Generatie 15

16788. =50204 (Lyckele Ebeles)

16789. =50205 (Johanna Piersdr)

18572. Rieuwert Tjedgers, zn. Sipcke Rieuwerts (nrs. 9286, 11174, 11234, 14694, 14696, 15314
en 18586) en dr. Trijn Rieuwerts

18574. Tjedger Piers, won. Nieuwehorne in 1552 (Archief Schoterlandse Veencompagnie)

18575. Waeb Andersdr

Uit dit huwelijk: Pier Tjedgersdr (nrs. 9287, 11175, 11235, 14695, 14697, 15315 en 18587), Waeb
Tjedgersdr tr. Arent Dircx (won. Oldetrijne in 1595), Tet Tjedgersdr tr. Geert Hendricks en Imck
Tjedgers

18586. =9286=11174=11234=14694=14696=15314 (Sipcke Rieuwerts)

18587. =9287=11175=11235=14695=14697=15315 (Pier Tjedgersdr)

18590. Jan Eeuwisz, geb. Oranjewoud 1533

18602. Samme Halbesz, won. Terband in 1587 (Archief Schoterlandse Veencompagnie); kinderen:

(i) Im Sammedr (nr. 9301)

(ii) Wisse Sammesz tr. Ancke Ittiedr (won. Oudeschoot, Heerenveen en de Zestienroeden), kind.
(1) Samme Wisses tr. Aet Wyttiedr (won. in ’t Meer), zn Wisse Sammes tr. Jetse Harmens en zn
Wytse Sammes (kl.zn Samme Wytses), (2) Trijn Wisses tr. Hendrick Aukes, overl. ca 1639, won.
Zestienroeden

18616. =15320 (Barre Lieuwes)

18617. =15321 (Mein N)

18618. Oeds Seerpsz, geb. ca 1530

18764. Benne Ebdyes, won. Kooten

18765. Foop Sjoerdts Ytsma

18882. Ocke Piers [Broersma], boer te Legemeer op een plaats welke in 1640 de Ocke Pierstelle
werd genoemd

Kinderen: Montsa (nr. 9441), Fedde en Ocke Ockes Broersma

18900. Lubbert Martens

Kinderen: Folckert Lubberts (nr. 9450), Wybe Lubberts, Jan Lubberts tr. Froucke Ales (zr van
Harmen Ales)
18902. Seijthie Taeckeszn

18903. Sijthe

18914. Thomas Jans Smit (Smijt), overl. voor 1617, won. Oldeberkoop

18915. Imme Clays (OSW 38-258; 1617)

Uit dit huwelijk: Antje Thomas Smit (nr. 9457)

18928. =5376 (Carste Andries)

21528. Lyckele Ebeles (Lycklama a Nijeholt), geb. ca 1485, stamde “uit het gheslachte van
Steenwyck”, wonende op de stins Friesburg te Nijeholtpade, grietman van Stellingwerf (HCO, 12
november 1508), overl. 2-1538, tr. ca 1505

21529. Johanna Piersdr, overl. na 1543

Uit dit huwelijk: Lubbert Lyckeles (grietman Weststellingwerf vanaf 1534) tr. Berber Dirks, Joachim
Lyckeles (nr. 10764), Aeble Lyckeles, Mr Meyne Lyckeles tr. Hylck Eyses ter Wisscha, Joseph
Lyckeles (nr. 25102), Pier Lyckeles tr. Griet Eyses ter Wisscha (zn. Lyckle Piers Lycklema à Nijeholt
tr. Sypckjen Sjoerds Jelckema, dr. Grietien Lyckeles Lycklema à Nijeholt; zie nrs. 2096/2097),
Grete Lyckeles tr. Marten Johans van Haert, Anna Lyckeles tr. Claes Reynties, Catharine Lyckeles

22348. =18572=22468=29388=29392=30628=37172 (Rieuwert Tjedgers)

22350. =18574=22470=29390=29394=30630=37174 (Tjedger Piers)

22351. =18575=22471=29391=29395=30631=37175 (Waeb Andersdr)

22380. =7360=8392=25100 (Claes Geerts)

22382. =7362=8394=25102 (Joseph Lyckeles)

22468. =18572=22348=29388=29392=30628=37172 (Rieuwert Tjedgers)

22470. =18574=22350=29390=29394=30630=37174 (Tjedger Piers)

22471. =18575=22351=29391=29395=30631=37175 (Waeb Andersdr)

24606. Kornelis Hendriks, won. Beetsterzwaag (Quaclappen)

24607. Alyt (Aaltje)

24684. Joachim Pierszn, bezittingen in Katlijk en Ter Idzard (de laatste samen met broer Sijbe
Piers tr. Syouck in 1552 verkocht aan de Schoterlandse Veencompagnie)

24685. Jetthie, uit eerder huwelijk kind. Sijbe en Jeen

Uit dit huwelijk: Beeuw (nr. 12342) en Ibe Joachim Pierszn

25100. =7360=8392=22380 (Claes Geerts)

25102. =7362=8394=22382 (Joseph Lyckeles)

25534. Reyntthy Oegezoon, boer en kerkvoogd te Zuiderdrachten, had ook bezittingen in de


Kortehemmen en Boornbergum, overl. ca 1543 (Beneficiaalboeken)
25535. Eelck

Uit dit huwelijk: Lyeppe Rinthies, Tialling Rinthies, Jouck Rinthies en Jell Rinthies

25680. Otte Lyckles, Beets

26192. Berend Hendriks Wijma, zegelde als grietman van Vredewold een stuk in 1479

26248. Syoerdt Ritserts, Opeinde

27008. Marten Aables, geb. Surhuizum 1545, overl. na 1581

27010. Japik, Leeuwarden

27192. Berend (Benno) Hendriks Wyma, grietman Vredewold en Westerdeel-Langewold (1469-


1507)

28038. Wobbe Walles, boer te Terwispel, tr. ca 1575

28039. Auck N.

Uit dit huwelijk: Aet Wobbes (nr. 14019), Walle Wobbes tr. ca 1595 Rints Molledr (zie nrs.
3072/3073), Sytske Wobbes tr. Homme Sytses (boer te Kortezwaag), en Cornelis Wobbes (boer te
Lippenhuizen; overl. voor 1640) tr. Reynsck Sjoerds (eignr. en gebr. Lippenhuizen SC 42 in 1640),
kind. Wobbe, Wopcke, Sybe, Auck, Folckert en Sytse Cornelis tr. Ger. AEN 1652 Jolst Lycklesdr uit
Tjalleberd

28074. =6410 (Jelcke Meynts)

28075. =6411 (Tjeets)

28078. =6414 (Rienck Sybrants)

28079. =6415 (Jouk Halbedr)

28084. =6420 (Oege Lyckeles)

28085. =6421 (Aelthyen Wytzedr)

28086. =6422 (Feyte Wybes)

28087. =6423 (Anck Aedes)

28112. =12344 (Douwe Gosses)

28113. =12345 (Antke N.)

Uit dit huwelijk: Sybe Douwes (nr. 14056) en Gosse Douwes (nr. 6172)

28114. Andries Wiggers, boer te Langezwaag, overl. Langezwaag voor 1610

28115. Trijn N.

Uit dit huwelijk: Cornelis Andries tr. Auck Jelings, Wigger Andries tr. Yd, Eepck Andries tr. Alle Jans
(boer te Kortezwaag), Fem Andries (nr. 14057)

28120. Fedde Aetes, boer te Ureterp, geb. ca 1535, overl. voor 1617
28121. Goeits

Uit dit huwelijk: Aete Feddes (nr. 14060), Aeble Feddes, Fed Feddedr tr. ca 1585 Goysen Sytses,
Tyeets Feddedr tr. ca 1590 Rinthie Jenckes

29388. =18572=22348=22468=29392=30628=37172 (Rieuwert Tjedgers)

22390. =18574=22350=22470=29394=30630=37174 (Tjedger Piers)

22391. =18575=22351=22471=29395=30631=37175 (Waeb Andersdr)

29392. =18572=22348=22468=29388=30628=37172 (Rieuwert Tjedgers)

29394. =18574=22350=22470=29390=30630=37174 (Tjedger Piers)

29395. =18575=22351=22471=29391=30631=37175 (Waeb Andersdr)

29568. Sicke Laese Haerda, boer op Hardasate te Lollum

Kinderen: Auck Sickes tr. Eelcke Pieters, won. Lollum; Laes Sickes Haerda (nr. 14784)

29570. Inte Janckeszn, schepen en burgemeester van Harlingen

29812. Hancke Halbes, won. Schurega, overl. voor 4-5-1552

29813. Ferdu Hans

Uit dit huwelijk: Anne Hanckes (nr. 14906), Halbe Hanckes, Syger Hanckes, Foeck Hanckedr,
Gercke Hanckes, Jeyp Hanckes (nr. 4192), Hans Hanckedr tr. Luytien Thys, Auck Hanckdr tr.
Wybert Gosses

29988. Jeip Idszn, wonende te Oudeschoot in 1551, overl. na 23-6-1556

29989. Bauck N, overl. Schoterwold na 1552

30000. =29568 (Sicke Laese Haerda)

30002. =29570 (Inte Janckeszn)

30144. Syttie Sybes, won. Langezwaag in 1543

30628. =18572=22348=22468=29388=29392=37172 (Rieuwert Tjedgers)

30630. =18574=22350=22470=29390=29394=37174 (Tjedger Piers)

30631. =18575=22351=22471=29391=29395=37175 (Waeb Andersdr)

30640. Lieuwe Gabbesz, boer te Hemelum in 1529

30641. N. Barre Rommertsdr, afkomstig van Rottum

Uit dit huwelijk: Barre Lieuwes (nrs. 15320 en 18616), Gabbe Lieuwes (kerkvoogd Nieuweschoot in
1559) en Thys Lieuwes (nr. 15322)

30644. =30640 (Lieuwe Gabbesz)


30645. =30641 (N Barre Rommertsdr)

Generatie 16

37172. =18572=22348=22468=29388=29392=30628 (Rieuwert Tjedgers)

37174. =18574=22350=22470=29390=29394=30630 (Tjedger Piers)

37175. =18575=22351=22471=29391=29395=30631 (Waeb Andersdr)

37232. =30640 (Lieuwe Gabbesz)

37233. =30641 (N Barre Rommertsdr)

37856. =10752 (Andries Karstgens)

37857. =10753 (Catrijne)

44764. =16788=21528=50204 (Lyckele Ebeles)

44765. =16789=21529=50205 (Johanna Piersdr)

50204. =16788=21528=44764 (Lyckele Ebeles)

50205. =16789=21529=44765 (Johanna Piersdr)

56076. Walle Wobbes, Pers. Impositie Opsterland 1578 (1 car. Gld.), tr. ca 1540

56077. Syds N.

Uit dit huwelijk: Wobbe Walles (nr. 28038) en Bon Walles tr. Wisse Jelles, boer te Hemrik

56148. =12820 (Meyntie Jelckes)

56149. =12821 (Sjouck Jelckedr)

56156. =12828 (Sybrandt Teekez)

56157. =12829 (Griet Thyepkedr)

56158. =12830 (Halbe Hidzers / Halbe Hedmans)

56159. =12831 (Frouck Teyedr)

56168. =12840 (Lyckle Ottes)

56172. =12844 (Wybe Walters)

56173. =12845 (Tziets)

59624. Halbe

Kinderen: Hancke Halbes (nr. 29812) en Gercke Halbes tr. Ebele


61280. Gabbe Baernds, stamvader geslacht Schotanus, van Ferwoude, wonende te Stavoren in
1460

61281. N Tyedgerdr

Uit dit huwelijk: Lieuwe Gabbesz (nr. 30640)

61282. Barre Rommertha, ealman te Rottum, gesneuveld bij Laaksum in 1498

61283. Weenck Eelckesdr

Uit dit huwelijk: Rommert Barres tr. Wytz, N. Barre Rommertsdr (nr. 30641)

Generatie 17

122560. Baernd Jelles, Ferwoude

122562. Tyedger Ryoerds