TOOLBOX

TOOLBOX

TOOLBOX för lärare, utbildare och turist industrin

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

2

TOOLBOX

Partnerskapet Sverige – Projektkoordinator Folkuniversitetet Kristianstad www.folkuniversitetet.se Österrike BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH www.best.at Bulgarien Business Foundation for Education www.fbo.bg
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Enjoy Language (LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 2011-1-SE1-LEO05-08376) LDV TOI. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

FinlanLearnwellOy www.learnwell.fi Grekland Institute of Entrepreneurship Development www.entre.gr/site-en/ Storbritannien Careers Europe www.careerseurope.co.uk

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

3

TOOLBOX

Innehåll
TOOLBOX FÖR LÄRARE, UTBILDARE OCH TURIST INDUSTRIN ...................................................... 2 INLEDNING ................................................................................................................................... 5 1.1 Inledning till övningarna ................................................................................................................ 8 VERKTYG ................................................................................................................................ 13 KULTURTURISM................................................................................................................................ 13 AKTIVITETSTURISM ......................................................................................................................... 29 FRITIDSTURISM ................................................................................................................................ 41 AGROTURISM .................................................................................................................................... 57 APPENDIX .................................................................................................................................. 65 1.1 Ordlista .......................................................................................................................................... 65 1.2 Arbetsblad ..................................................................................................................................... 66

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

4

TOOLBOX

Inledning
Projektet Enjoy Language vill uppmuntra och motivera unga män inom turistindustrin att lära sig främmande språk.

Partnerskapet har utvecklat denna Toolbox för att ge språklärare metoder, övningar och arbetsblad för unga manliga elever. Lärandeinnehållet syftar till att reflektera unga mäns intressen och har tagit denna grupps särskilda behov i åtanke.

Både Handboken och den metodologiska Toolboxen innehåller specifika utbildningsmoduler som fokuserar på entreprenörskap och anställning i turismsektorn.

Handboken riktar sig till lärare och utbildare inom vuxenutbildning.

Toolboxen och Handboken främjar användandet av informella lärandesituationer, olika aktiviteter och aktiva lärandemetoder kopplade till turism.

Baserat på utvalda innovativa didaktiska approacher som beskrivs i handboken har dessa verktyg tagit olika partners erfarenheter och deras respektive pilottestande och analyserna av detta i åtanke. Alla partners är överens om att skapandet av en positiv lärandeatmosfär är särskilt viktigt för individuell framgång och förhindrandet av avhopp.

Underhållande övningar och innehåll som fokuserar på målgruppen hjälper till att främja språkinlärning hos manliga elever, vilka ofta har svårt att koncentrera sig längre än 40 minuter. Verktygen är flexibla och kan anpassas till olika nivåer av språkkompetens.

Enjoy Language-handboken är en kompletterande produkt vilken inriktar sig på nyckelfaktorer för livslångt lärande och policys för språkinlärning. Den informerar intressenter för utbildningspolicys om hur man uppmuntrar och motiverar de som tidigare varit tveksamma till att lära sig främmande
This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme 5

TOOLBOX

språk.

Enjoy Language-kurserna syftar till att öka medvetenhet och intresse för främmande språk, nå en särskild målgrupp, sänka avhoppsstatistik och bibehålla motivationen. Kursen betonar att lärare, utbildare och tillhandahållare av utbildning måste förstå att varje elev är unik och att lärandestilar ofta skiljer sig. Lärare måste anpassa sin utlärning till varje elevs behov för att nå mål och motsvara förväntningar. Enjoy Language-handboken introducerar didaktiska approacher och koncept som testats och/eller efterforskats inom partnerskapet och som lyckats nå målgruppen. Dessa är inriktade på att öka motivation och respektera individuella lärandestilar, föreslår innehålls integrerat lärande och självstyrda approacher. De utmanar lärare och elever till att reflektera över sin roll och sitt ansvar i lärandeprocessen och hur de ska lyckas. Det är viktigt att försäkra att klasserna är tillräckligt små för att varje elev ska få den uppmärksamhet de behöver - elever, personal och administration bör också uppmuntras till att samarbeta effektivt och använda tid och material klokt.

Utbildningslokalen bör vara en plats som är bekväm och inbjudande för alla elever, men inte för långt från huvudklassrummet. Enjoy Language-approachen uppmuntrar också tillhandahållare av utbildning, lärare och utbildare till att erbjuda flexibilitet. Med våra elevers tidigare, ofta negativa erfarenheter av utbildning i främmande språk i åtanke vill kurserna integrera en rad flexibla lärandemiljöer. Toolboxen erbjuder en rad exempel på hur man kan diversifiera lärandeplatser och miljöer så att eleverna bibehåller intresse och motivation. Lärare och utbildare bör vara tydliga med varför de använder olika platser och förstå de strukturella barriärer som associeras med tidigare negativa erfarenheter, såsom rädsla för misslyckanden och diskriminering. Med erfarenheter från Enjoy Language-partnerskapet i åtanke bör utformning av varje kurs betänka: Enheternas nivå, vilka bör anpassas till elevernas färdigheter – pilottestande har visat att om nivån varit för hög har eleverna tappat intresse, och i de fall där den varit för låg har de inte upplevet någon utmaning. Enheternas ämne, vilka bör vara intressanta. Våra elever var intresserade av datorspel, internet, böcker, etc. Lärare och utbildare överskattade elevernas intresse för sport. Enheternas längd, vilka bör noggrant justeras till elevernas förmågor. Ofta kan våra elever inte bibehålla full koncentration mer än 40 minuter.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

6

TOOLBOX

Urvalet av verktyg och övningar, vilka bör betänka möjliga brister i sociala färdigheter såsom dåligt självförtroende och känslor av självmedveten. I början föredrog våra elever att arbeta i skriftlig form eftersom de var nervösa för att tala på det främmande språket ifråga. Enjoy Language-toolboxen innehåller därför vissa övningar som syftar till att främja utvecklandet av elevernas sociala färdigheter, med särskilt fokus på de som uppvisar dålig självkänsla. Eleverna kommer att uppleva att arbeta i små team och förbereda sig för presentationer. I enlighet med elevernas kunskapsnivåer i främmande språk kan dessa övningar antingen planeras på det främmande språket eller på modersmålet. Lärare, coacher och tillhandahållare av utbildning bör arbeta tillsammans för att utveckla respekt, tillit och en känsla av partnerskap mellan elever och lärare. I en sådan miljö kommer eleverna ges möjlighet att uttrycka sig och förbättra sitt självförtroende. De kommer så småningom att känna att de kan hänga med i gruppens tempo och nå sina lärandemål. Coachningskompetenser såsom kommunikationsfärdigheter är centrala för att kunna bygga positiva relationer med eleverna. Det finns mycket litteratur om detta ämne tillgänglig, men för denna Toolbox kommer vi endast att belysa några nyckelpunkter. Först och främst är det mycket viktigt att lyssna på vad eleverna faktiskt säger. Lärare och utbildare bör göra sig säkra på att de förstår genom att bekräfta med eleverna vad de har uttryckt. Könsjämlik utbildning utmanar utbildare till att se och ackommodera olika lärandestilar. Lärare och utbildare bör förstå effekterna av kön, speciellt dess påverkan på yrkesrelaterad utbildning för målgruppen. Att uppvisa känslighet inför kön innebär att ha detta i åtanke i alla aktiviteter. Män lär sig sina könsroller i sandlådor, på lekplatser, i klassrum, kyrkor och andra sociala situationer, och lär sig av kamrater, föräldrar, syskon, tränare, lärare, etc. De känner pressen från ”pojkkoden” i klassrummet lika mycket som någon annan stans, vilken kan ha en negativ inverkan på deras utbildning – från hur pojkar ofta stämplas som ”bråkmakare” och ”hyperaktiva” till deras rädsla för att uttrycka sig i klassrummet. En kurs med känslighet inför kön hjälper manliga språkelever att reflektera över sina erfarenheter och attityder kring lärande, och förstärker deras integrativa och instrumentala motivation. En annan viktig uppgift för könskänslig språkutlärning är att stödja de som valt en yrkesväg som är otypisk för deras kön. För att uppnå sin fulla potential som individer bör eleverna vara medvetna om att många av de begränsningar och förväntningar som associeras med könsroller är sociala konstruktioner som de kan bli tvungna att utmana eller avvisa.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

7

TOOLBOX

1.1 Inledning till övningarna

Övningarna I denna toolbox är indelade i fyra grupper Kulturövningar

Aktivitetsövningar

Fritidsövningar

Agro-övningar

De första fyra övningarna är en inledning till de följande övningarna och kan användas i alla fyra sektorer. Alla övningar är exempel som kan anpassa av utbildare och lärare för att på bästa vis möta elevernas behov.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

8

TOOLBOX

Titel

FÄRDIGHETER INOM GRUPPEN

Sektor

Kultur, Fritid, Agro

Nivå

Nybörjare/Mellan/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40 min. Lärandemål: Bli medveten om sociala färdigheter Eleverna får ett arbetsblad med en lista på sociala färdigheter som kan utvecklas genom utbildning, yrkesliv, familj och andra områden i livet. De kommer att utvärdera sina sociala färdigheter och avgöra hur väl de bemästrat var och en av dessa. De kommer även att bestämma vilket inflytande deras aktiviteterredan har haft. Slutligen kommer eleverna att få fylla i sina resultat genom att placera ut ”poäng” i en tabell. Vidare utveckling: I ett andra steg kan eleverna ombes att individuellt justera sin personliga färdighetsprofil genom extern utvärdering. Extern utvärdering ger möjlighet att få en uppfattning om hur andra ser på en och på så vis få en uppfattning om sin egen utvärdering. Det finns olika valmöjligheter för extern utvärdering: 1. Deltagaren talar meden person som känner dem väl, detta kan vara en vän, kollega eller partner.

2. Deltagaren talar med sin chef, tränaren för deras idrottsklubb, etc.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

9

TOOLBOX

1. 3. Deltagaren kan tala med läraren.

Att tänka på för lärare Material

En övergripande bild av de färdigheter deltagarna har erhållit.

Papper och penna för alla deltagare, arbetsblad.

Mer info/ Källor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

10

TOOLBOX

Titel

LIVSERFARENHETER

Sektorer

Kultur, Aktivitet Fritid, Agro

Nivå

Nybörjare/Mellan/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40 min. I den första fasen för deltagarna arbeta med ett eget arbetsblad. Detta kommer att bestå av en tidslinje på vilken de kan markera särskilda tillfällen/händelser i deras liv. Detta kan vara händelser i deras privatliv eller deras utbildning. I ett andra steg bestämmer de i vilken utsträckning dessa händelser har varit positiva eller negativa för dem. Efter att ha arbetat individuellt samlas eleverna i små grupper och utbyter vad de har kommit fram till. De kan prata om likheter, hitta nya aspekter och synpunkter, etc. Dessa händelser kan vara mycket personliga. Det är viktigt att deltagarna för en chans att tala om sina erfarenheter i en säker och trygg miljö, såsom en liten arbetsgrupp eller med läraren. Händelserna bör inte diskuteras i hela gruppen. Om djupt rotade problem identifieras bör deltagaren och/eller läraren söka ytterligare hjälp.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Övningen gör det möjligt för deltagarna att få en mer positiv bild av lärande, av sig själva och sin potential. Med denna kunskap kan de delta mer aktivt i lärandeprocessen.

Material

Papper och penna för alla deltagare, arbetsblad.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

11

TOOLBOX

Titel

GISSA MITT YRKE!

Sektorer

Kultur, Aktivitet, Fritid, Agro

Nivå

Nybörjare/medel/Avancerad

Tidsåtgång

30 - 45 min.

Beskrivning Läraren ber deltagarna att brainstorma kring olika yrken och ger stöd med relaterad vokabulär. Eleverna skriver ned yrkena på papper i form av kort/lappar, vilka insamlas. Efter brainstormingen sätts lapparna/korten upp på en tavla och läses högt. Läsandet kan åtföljas av frågor som kan främja förståelse, aktivt lyssnande och deltagande. Vem känner någon som arbetar inom detta område? Vad kan du berätta för oss? Vilka andra yrken kan man koppla till detta? Vad för slags färdigheter och kompetenser behövs? Hur mycket tjänar man inom denna bransch? Hur många deltagare i rummet skulle vilja jobba inom detta område?

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: Intressant och rolig inledning till ämnet Främjar motivation genom att integrera intressant innehåll Kort/Lappar, tejp

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

12

TOOLBOX

Titel

EUROPASS – Språkpasset

Sektorer

Kultur, Aktivitet, Fritid, Agro

Nivå

Nybörjare/medel/Avancerad

Tidsåtgång

45 min.

Beskrivning Denna aktivitet handlar om att presentera Europass till studenterna och tittar på de fem olika handlingar som behövs för att slutföra en Europass-portföljen: Europass CV (Curriculum Vitae), Europass språkpass, Europass-mobilitet dokument (utbildning och arbetslivserfarenhet utomlands), Europass Certificate Supplement och Europass Diploma Supplement.

Eleverna kan sedan gå online för att få en titt på olika språk pass. (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/LangPassport/ELPTempla te / navigate.action) Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor Denna övning syftar inte till att göra en portfolio för varje elev, utan att få eleverna att tänka på möjligheter utanför sitt hemland och förstå värdet av internationell erfarenhet när de konkurrerar på arbetsmarknaden. Dator och internet
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/

LangPassport/ELPTemplate/navigate.action

VERKTYG
KULTURTURISM

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

13

TOOLBOX

Titel

OM MIG

Sektorer

Alla turismrelaterade yrken

Nivå

Nybörjare/Medel/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40 min Deltagarna arbetar i små grupper och förbereder en kort presentation om sig själva. Deltagarna presenterar sig själva genom att berätta om sin hemort: sevärdheter i staden och/eller närområdet, vad som kännetecknar staden, festivaler, evenemang, historiska och religiösa monument, etc. I presentationens andra del får deltagarna presentera sitt favoritland eller sin favoritstad som de har besökt under en resa. Läraren kan vidareutveckla genom att ställa frågor som ”Kan du berätta lite om...?”, ”Vad gillar du med...?” ”Hur kändes det att vara i...?” Läraren bör vara känslig inför elevernas inställning till att dela med sig av sina känslor.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Lära känna varandra. Lära sig att förstå att frågor kan se ut på olika sätt, vilket förändrar vilken typ av svar som krävs, och gör att ”face-to-face- interagerande uppstår. Övningen kan delas upp eller presenteras som en övning. En variant av övningen kan också vara att vissa av eleverna presenterar sig genom sin hemstad, medan vissa andra presenterar sig genom sitt favoritresmål.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

14

TOOLBOX

Material

Penna och papper

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

15

TOOLBOX

Titel

”KULTURELL MÅNGFALD”

Sektorer

Alla turismrelaterade yrken

Nivå

Nybörjare/medel/avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40-90 min Läraren ber deltagarna att presentera sig på ett nytt sätt: deltagarna ombeds att individuellt skapa en presentationsaffisch över dem själva, med nationellt/etniskt ursprung, religion, traditioner, seder och bruk, etc. Affischerna kommer att hängas upp i klassrummet. Deltagarna får gissa vilken affisch som tillhör vilken deltagare. Affischerna sorteras om efter en viss aspekt, t.ex. religion, grupperingarna diskuteras och affischerna sorteras sedan om igen, för att hitta gemensamma nämnare med andra deltagare.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Lära känna varandra. Om gruppen inte har ett tillräckligt antal representanter för olika nationaliteter kan gruppen göra affischer om sin hemstad eller sitt favoritresmål.

Material

Affischer, tidskrifter, bilder, papper, pennor, sax Alt. Digitalkamera, dator och bildredigeringsprogram

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

16

TOOLBOX

Titel

”SPRÅKINLÄRNING GENOM MUSIK”

Sektorer

Alla turismrelaterade yrken

Nivå

Medel/avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

60 min Spela upp låten ”Cantaloop (Flip Fantasia)” av gruppen US3 (se länk nedan) ett par gånger medan deltagarna studerar texten. Att översätta de lite svårare orden i texten kan hjälpa dem att förstå innebörden fortare. Berätta lite för deltagarna om låten, bandet och hur det gått för låten på topplistor runt om i världen (se länk nedan). Deltagarna skriver ned de ord de inte förstår och slår upp dem i ett lexikon. Diskutera låtens innebörd och mening och vad gruppen sjunger om. Diskutera med eleverna vilka stilar som blandas i denna låt och låt deltagarna berätta om vilka musikstilar de gillar bäst.

“CANTALOOP (FLIP FANTASIA) Ladies and Gentlemen, as you know we have something special for you at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

17

TOOLBOX

What's that? yeah yeahyeah funky funky, how bout a big hand now? wait, wait a minute

Groovy groovy jazzy funky pounce bounce dance as we Dip in the melodic sea, the rhythm keeps flowin, it drips to MC Sweet sugar pop sugar pop rocks it pops yadont stop Till the sweet beat drops I show and prove as a stick in move Hear the poems recited on top of the groove Smooth, mind, floating like a butterfly Notes start to float, suttle like a lullabye Brace yourself as the beat hits ya Dip trip, flip fantasia

(ah, ah, ah, what's that? biggity biggity bop)

Feel the beat drop, jazz and hip hop

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

18

TOOLBOX

Drippin in the dome, and mix is on the lock Funk and fusion, a fly illusion Keeps yacoastin on the river we cruisin Up down round and round, round the found But nevertheless yagots to get down Finesse the freak thru the beat so unique Ya move your feet, the sweat from the heat

Back to the fact I'm the mack and I know that The way I kick the rhymes, some would call me a poet Funky flowingoin on with the sweet sound Caught in the groove in Fantasia I'm found Trip the tour upon the rhymes they soar To an infinite height to the realm of the hardcore Here we go off I take ya Dip trip flip fantasia

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

19

TOOLBOX

Jump to the jam boogywoogy jam slam Bust the dialect im the man in command Come flow with the sounds of the mighty micmasta When I rhyme on the mic I bring a suckadisasta Beaucoup bucks and I still rock Nike With the razzle dazzle star I might be Scribble scrabble on the microphone I babble As I flip the funky words, into a puzzle Yes yesyes, on and on as I flex Get with the flow words manifest Feel the vibe from here to Asia Dip trip flip fantasia

I've found it. At last. Put it on. Att tänka på för lärare Verktygets potential: Motivera deltagarna till att bli intresserade av att lära sig språk. Vilken låt som helst kan användas beroende på elevernas tycke och smak. Läraren kan dela upp deltagarna i grupper efter musiksmak och varje grupp får översätta en text som de själva har valt.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

20

TOOLBOX

Material

CD-spelare, textblad, lexikon

Mer info/ Källor

http://en.wikipedia.org/wiki/Cantaloop_%28Flip_Fantasia%29 http://www.youtube.com/watch?v=JwBjhBL9G6U

Titel

”FILM I SPRÅKINLÄRNING”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla turismrelaterade yrken Medel/Avancerad 2-3 timmar Läraren förbereder denna modul genom att fråga eleverna efter deras favoritfilmer. Under förberedandet av arbetsbladet (planering och redigering av material att åtfölja filmerna) kommer en rad tekniker användas för att engagera och motivera deltagarna och hjälpa dem få ut mesta möjliga av filmlektionen. Åratals erfarenhet har visat att väl förberedda, planerade och betygsatta lektioner med filmvisning bör bestå av olika stadier. Först presenteras filmen, dess handling och karaktärer för deltagarna. I detta stadium kan olika hjälpmedel användas, t.ex. Brainstorming med spekulerande i hur handlingen och karaktärerna kommer att utvecklas; listor med ord och uttryck ur filmen eller bara frågor kring handlingen. Under det andra stadiet får eleverna titta på filmen. Målet med detta stadium är att konfrontera eleverna med problemlösningsuppgifter samtidigt som de lär sig talspråk och slanguttryck.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

21

TOOLBOX

Till sist knyts det hela ihop med diskussion och uppföljningsövningar. Till exempel kan deltagarna få spela upp de scener de tyckte bäst om, eller så kan de debattera kring moraliska slutsatser av handlingen.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Nuförtiden utsätts unga människor genom media ständigt för en rad olika sinnesintryck. Att använda dessa medier språkundervisningen ger tillgång till en rad motivationskällor. Läraren kan ge deltagarna i hemuppgift att titta på någon av sina favoritfilmer (igen). Under nästa lektion får deltagaren göra en kort presentation av den film de valt, varav cirka 10 minuter tillägnas att presentera ord och uttryck från filmen som kan användas i vardagslivet.

Material

Film, DVD-spelare

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

22

TOOLBOX

Titel

”POP-/ROCK-/RAPGRUPPER”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla turismrelaterade yrken Nybörjare 45 min Be deltagarna att översätta musikgruppers namn till sitt eget språk. Du kan själv ge dem en lista eller så kan deltagarna göra egna listor och byta dem med varandra. Detta kan också göras som ett quiz. U2 The Beatles Rolling Stones Take That Black Eye Peas Lady Antebellum Zac Brown Band Blondie Oasis Prince Queen Lady Gaga Maroon 5 Foster the people The Script Red Hot Chilli Papers The Black Eyed Peas Cold Play

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

23

TOOLBOX

Kiss Blur Sting Guns and Roses Simply Red SugarBabes Pussy Cat Dolls Westlife Dead or Alive 50 Cents Foo Fighters Far East Movement Bed Meets Evil Coldplay Drake The Band Perry Kanye West Pitbull Att tänka på för lärare Verktygets potential: Detta är ett roligt sätt att träna vokabulär och kan hjälpa till att memorera olika ord.

Material

Listor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

24

TOOLBOX

Titel

”FOTON OCH SERIER”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

All tourism professions nybörjare/medel 40-90 min Läraren ber deltagarna att skapa en kort berättelse om sina vardagliga rutiner och vanor. Titeln kan vara till exempel ”En vanlig dag i mitt liv”, ”Hur jag umgås med mina vänner” etc. Tidsåtgången kan begränsas i enlighet med gruppens färdighetsnivå. Bilder och serier är bra ”berättarhjälpmedel” eftersom man kan bygga upp en komplex och mångbottnad historia med bara några få bilder. Dessa kan även hjälpa deltagarna att få grepp om olika typer av vokabulär. Deltagarna väljer och arrangerar/organiserar bilder tills de har fått en logisk ordning på dem, sedan lägger de till lämpliga meningar till bilderna. Slutligen presenteras berättelserna för hela gruppen. Memorerandet av nya ord kan utvecklas vidare med följande varianter.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Foton och serier kan användas från nybörjar- till avancerad nivå för en rad olika språk- och diskussionsaktiviteter. Läraren kan dela in deltagarna i flera grupper. Varje grupp tilldelas ett tema vilket de får utveckla till en berättelse och sedan spela upp som en sketch.

Material

Foton och/eller serier, papper, penna, sax Alternativt: Digitalkamera, dator och lämplig programvara

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

25

TOOLBOX

Titel Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

ORDMOLN FÖR KULTURTURISM Kultur Nybörjare/Medel/Avancerad 40 min. Lärandemål: Utökande av vokabulär, beskriva med ord Varje deltagare får ett ord moln med vokabulär och ett arbetsblad som ska användas i en ”beskrivningslek”. En beskrivning kan till exempel vara: ”Sevärdhet. En berömd byggnad eller föremål som lätt kan kännas igen och är attraktivt för turister”, eller i en mening: ”Frihetsgudinnan är en berömd sevärdhet” Som uppföljning kan du be deltagarna att ringa in ord i deras ord moln som associeras med något (t.ex. ”handgjort), och sedan förklara varför de valt det ordet. ”handgjort = många souvenirer görs för hand. Följande ord kan associeras till ”handgjord”; krukmakeri, läderplånbok, unik design, personliga vykort, hemgjorda smycken...”

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Introduktion och utökning av vokabulär på ett roligt sätt. Beskrivningslekar.

Material

Arbetsblad

Mer info/ Källor

Skapa ditt eget ord moln: www.tagxedo.com

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

26

TOOLBOX

Titel

KULTURTURISM – SWOT-DEBATT

Sektorer Nivå Tidsåtgång

Kultur Medel/Avancerad 15 min för att fylla i arbetsblad, 30-40 min för presentationer och diskussion, ytterligare 15-20 min för att lägga till ytterligare vokabulär till arbetsblad 2

Beskrivning

Be varje grupp hålla en presentation med sina slutsatser. Ställ frågor för att hjälpa eleverna utveckla ämnet; Vilka fördelar finns med att utveckla regional kulturturism för kommun/region/turister? Vilka nackdelar uppstår för en region om kulturturism inte utvecklas på rätt sätt? Med hjälp av arbetsblad 2, be varje grupp ange 3 positiva och 3 negativa effekter kulturturism kan ha för den grupp de representerar och diskutera likheter och skillnader mellan varje grupps synsätt. Diskutera andra möjligheter.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Arbeta i grupp, framföra idéer, försvara sin ståndpunkt i grupp.

Material

Papper och penna, arbetsblad.

Mer info/ Källor

Kulturturism på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_tourism

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

27

TOOLBOX

Titel

KULTURTURISM – MUSIKALISK RESA

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Kultur/Fritid Medel/Avancerad 30 – 40 min Lärandemål: Lyssna och förstå, öva verb

Ge varje deltagare ett exemplar av arbetsbladet med de utelämnade orden och spela sedan upp låten. Be deltagarna att fylla i luckorna. Om nödvändigt, spela upp låten en andra gång. Du kan också be eleverna att först fylla i luckorna och sedan spela upp låtarna för att se om de hade rätt. När alla fyllt i luckorna, be deltagarna att skriva om texten i ett annat tempus, ex. imperfekt: I started spreading the news/I was leaving that day/I wanted to be a part of it... Be deltagarna att skriva upp samtliga verb i alfabetisk ordning och använda en ordlista för att hitta två synonymer till varje. Som en vidare utveckling, be deltagarna att skriva roliga frågor som svar på texten, och spela sedan upp detta som en intervju mellan Sinatra och en reporter: ”What are your plans for the summer?” ”Start spreading the news, I’m leaving today!” Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor Papper och penna, arbetsblad New York, New York på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8mwPWAmBp8E
This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme 28

Verktygets potential: Arbeta i grupp

TOOLBOX

AKTIVITETSTURISM

Titel

GLOBALT MÄRKESQUIZ

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla områden Medel/Avancerad 70-90 min Läraren tar upp ämnet ”märken”, samlar in några namn på sådana som deltagarna anger och presenterar och/eller förklarar genom detta begrepp på det främmande språket såsom företag, grundare, affärer, förvaltning, ledning, produktion, marknad, reklam, tillgång och efterfrågan, etc. Läraren inleder quizet med att fråga varför det het er Adidas/ Nike/ Puma, etc. Deltagarna gissar möjliga svar och utvecklar/diskuterar i grupp om snärtiga märkesnamn. Läraren läser sedan upp svaren (på det främmande språket), eller så kan deltagarna göra detta. I nästa del kommer läraren att råda deltagarna att föreställa sig att de är unga företags grundare och söker ett namn till sitt företag/märke: Tänk att ni arbetar inom turism; har unga vuxna som målgrupp. Utveckla ett snärtigt namn specificera varför ni valt det namnet Presentera resultat I denna del av övningen kan eleverna arbeta i mindre eller större grupper, beroende på färdighetsnivå. Presentationerna kommer att följas av en avslutande gruppdiskussion om

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

29

TOOLBOX

utmaningarna med att skapa ett märkesnamn.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Uppmuntra motivation genom att inkludera elevernas egna erfarenheter och intressen (innehållsintegrerad språkinlärning).

Material

Tavla, pennor.

Mer info/ Källor

Adidas bildades 1924 i Tyskland av bröderna Adi och Rudolf Dassler. Företaget hette först Dassler Schuhe och blev först senare Adidas. Dasslers skor sågs i OS, vilket hjälpte företaget bli känt. 1948 lämnade dock Rudolf företaget för att starta ett eget (vilket numera är känt som Puma). Adi kom då på den berömda loggan med tre streck och bytte namn till Adidas genom att kombinera de tre första bokstäverna i sina för- och efternamn. Nike är ett stort företag som tillverkar kläder, skor och idrottsutrustning. Företagets högkvarter ligger utanför Beaverton, Oregon. Nike är världens ledande tillverkare av sportskor och sportkläder och en framstående aktör på marknaden för utrustning. Företaget grundades 25 januari 1964 under namnet Blue Ribbon Sports av Bill Bowerman och Phil Knight och bytte officiellt namn till Nike den 30:e Maj 1978. Företaget tog sitt nya namn ifrån segergudinnan i antik grekisk mytologi. Puma bildades då Rudolf Dassler startade sitt eget företag och har sedan dess varit enormt framgångsrikt. Rudolf följde till en början sin brors exempel och kallade sitt nystartade företag RUDA, men ändrade sedan sig då han kom på loggan med kattdjuret i språng.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

30

TOOLBOX

Titel

”FORSKNING OCH UTVECKLING”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla områden Medel/Avancerad 45 min Läraren ber eleverna brainstorma varumärken från idrotts-/aktivitetsturism på det främmande språket. Dessa kan vara varumärken för skor, tennisracketar, cyklar, etc. Deltagarna skriver ned dessa på lappar/kort. Under nästa lektion får eleverna hjälp med att söka på internet för att lära sig mer om de olika varumärkenas bakgrund (pararbete). Deltagarna får sedan skriva ned det de har lärt sig i stil med de korta texterna i förra exemplet. Dessa läses sedan upp för hela klassen.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Under nästa lektion får eleverna hjälp med att söka på internet för att lära sig mer om de olika varumärkenas bakgrund (pararbete). Deltagarna får sedan skriva ned det de har lärt sig i stil med de korta texterna i förra exemplet. Dessa läses sedan upp för hela klassen. Öka motivation genom att inkludera deltagarnas egna intressen och erfarenheter. Övningen kan användas för alla typer av turism, beroende på gruppen.

Material

Dator, internet

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

31

TOOLBOX

Titel

”NÄR SCHUMACHER KOM TILL BILEN...”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla områden Nybörjare/Medel 45 min Målet att skriva en enkel berättelse och göra hela gruppen inblandad i detta ber läraren varje deltagare att lägga till en mening om max två rader tills berättelsen nått en logisk avslutning. Inledningen kan till exempel vara ”När Schumacher satte sig i bilen tog han ett djupt andetag och blundade” När historien känns komplett läser läraren upp den för klassen och frågar vad de tycker om den. Läraren kan välja en annan inledning och lägga till meningar för att utveckla en sammanhängande handling.

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: Öva samarbete och teamwork

Papper och penna

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

32

TOOLBOX

Titel

”SKRIVA DATUM OCH TID”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla områden Nybörjare 45 min Läraren förklarar för eleverna hur de ”översätter” raderna på schemat till skriftspråk. Exempel presenteras och förtydligas/förklaras. Beroende på kunskapsnivå kan deltagarna arbeta individuellt eller i grupp.

Final tournament match schedule 08 June-01 July 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08.06 Grp A 08.06 Grp A 09.06 Grp B 09.06 Grp B 10.06 Grp C 10.06 Grp C 11.06 Grp D 11.06 Grp D 12.06 Grp A

Poland Russia Netherlands Germany Spain Ireland France Ukraine Greece Poland

19:00 Greece 21:45 Czech Republic 19:00 Denmark 21:45 Portugal 19:00 Italy 21:45 Croatia 19:00 England 21:45 Sweden 19:00 Czech Republic 21:45 Russia

Warsaw Wroclaw Hrakov Lviv Gdansk Poznan Doneck Kiev Wroclaw Warsaw

10 12.06 Grp A

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

33

TOOLBOX

11 13.06 Grp B 12 13.06 Grp B 13 14.06 Grp C 14 14.06 Grp C 15 15.06 Grp D 16 15.06 Grp D 17 16.06 Grp A 18 16.06 Grp A 19 17.06 Grp B 20 17.06 Grp B 21 18.06 Grp C 22 18.06 Grp C 23 19.06 Grp D 24 19.06 Grp D 25 21.06 QF 26 22.06 QF 27 23.06 QF 28 24.06 QF 29 27.06 SM 30 28.06 SM 31 01.07 F Att tänka på för lärare Material

Denmark Netherlands Italy Spain Sweden Ukraine Czech Republic Greece Portugal Denmark Croatia Italy England Sweden Winner Grp A Winner Grp B Winner Grp C Winner Grp D Winner match 25 Winner match 26 Winner match 29

19:00 Portugal 21:45 Germany 19:00 Croatia 21:45 Ireland 19:00 England 21:45 France 19:00 Poland 21:45 Russia 19:00 Netherlands 21:45 Germany 19:00 Spain 21:45 Ireland 19:00 Ukraine 21:45 France 21:45 Runner-up Grp B 21:45 Runner-up Grp A 21:45 Runner-up Grp D 21:45 Runner-up Grp C 21:45 Winner match 27 21:45 Winner match 28 21:45 Winner match 30

Lviv Hrakov Poznan Gdansk Kiev Doneck Wroclaw Warsaw Hrakov Lviv Gdansk Poznan Doneck Kiev Warsaw Gdansk Doneck Kiev Doneck Warsaw Kiev

Verktygets potential: Användbart verktyg för att konvertera numerära värden till litterära sådana. Kopia på schemat

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

34

TOOLBOX

Titel

”CYKELTUR”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Alla områden Nybörjare 2 timmar Varje deltagare förbereder sig med nödvändiga kläder och utrustning och en cykel för en språkrelaterad utflykt. Läraren har redan förberett upp till tio stopp/hållplatser med uppgifter som deltagarna får lösa innan de fortsätter till nästa. En sjö, en skog eller en annan lugn plats passar bäst för övningen. Cirka 3-5 km är lagom sträcka för hela uppgiften. Läraren anger hållplatserna i förväg. Dessa kan vara både bemannade och obemannade beroende på deltagare och omständigheter. Anpassa denna övning så att den passa din läroplan. Här följer några förslag på hållplatser: Ett kort rim eller en kort dikt som deltagarna ska lära sig utantill och recitera vid övningens slut. 3-4 rader med enkel text. En seriestripp med tomma pratbubblor. Låt deltagarna skriva ord i bubblorna. Använd utdelningsmaterial från tidigare övningar och se hur mycket eleverna minns. De får fylla i de luckor som du har skapat. Låt eleverna under 30 sekunder skriva ned så många ord på det främmande språket de kan på ett stycke papper. En poäng per rätt ord. Vid hållplats 5 bör det finnas en MP3-spelare eller dylikt. Deltagarna får lyssna på en låt som du har valt och som är ganska enkel att förstå. Ha text tillgänglig. Efter att ha lyssnat på låten och läst texten får deltagarna förklara vad låten handlar om. Beroende på kunskapsnivå kan de göra detta på modersmålet eller på det främmande språket.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

35

TOOLBOX

Att tänka på för lärare

Kan anpassas till många olika situationer och resmål. Anpassa denna övning till din egen läroplan. Utflykter stimulerar deltagande och aktiv inblandning hos deltagarna.

Material

Nödvändiga kläder/utrustning och cykel. Papper, penna och förberedda hållplatser

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

36

TOOLBOX

Titel

ORDMOLN – AKTIVITETSTURISM

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Aktivitet Nybörjare/medel/Avancerad 40 min. Lärandemål: Ordbildning. Synonymer och antonymer. Alfabetisera orden i molnet och be deltagarna bilda nya ord; nature=natural, unnatural, supernatural, etc. och ge en kort förklaring. Deltagarna kan också bilda adjektiv eller verb av de substantiv som finns tillgängliga; adventure=adventurous, adventuresome, etc. eller hitta synonymer/antonymer i molnet; road=way, street, avenue, track, etc. Deltagarna får sedan med den tillgängliga mallen skapa sina egna ord moln och göra ordlistor.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Främja motivation genom att integrera intresserelaterat innehåll.

Material Mer info/ Källor

Arbetsblad Synonymordbok: http://thesaurus.com/ Skapa ditt eget ord moln: www.tagxedo.com

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

37

TOOLBOX

Titel

SAIL AWAY KORSORD A och B

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Aktivitet/Fritid Medel/Avancerad 40 min. Dela upp deltagarna i grupper om två och dela ut arbetsbladen A och B. Be dem arbeta i par och fylla i korsordet. Varje elev får förklara de ord som saknas för sin partner med hjälp av egna ord eller den tillgängliga beskrivningen. När alla har fyllt i sina korsord, be deltagarna att peka ut de nya ord de har stött på och skriva ned dessa på tavlan. Be sedan deltagarna att berätta en historia med orden.

Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor

Verktygets potential: Teamwork, utöka vokabulär

Arbetsblad The Dictionary of English Nautical Language http://www.seatalk.info/index.html#nautical-marine-sailing-dictionary-search Skapa korsord online: http://eng.teachers.thelanguagemenu.com/tools/Crossword

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

38

TOOLBOX

Titel

MIMKORT

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Aktivitet/Fritid/Kultur/Agro Nybörjare/Medel/Avancerad 40 min. Lärandemål: Utöka vokabulär, deskriptivt språk Dela in deltagarna i tre grupper och ge varje grupp ett antal bildkort. Varje elev tar ett kort och framställer detta som en pantomim, medan de övriga i gruppen gissar. Läraren ritar upp tre kolumner på tavlan och skriver ned varje rätt gissat ord i rätt lags kolumn. Flest rätta gissningar vinner. För att göra det hela mer avancerat kan du be eleverna att beskriva orden utan att säga det, i stället för pantomim. Använd ett timglas eller äggklocka för att ta tiden på deltagarnas pantomimer/beskrivningar. Nivå

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: Teamwork

Bildkort, timglas

Mer info/ Källor

Gör Flashcards på internet: http://eng.teachers.thelanguagemenu.com/tools/Flashcards

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

39

TOOLBOX

Titel Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

SPORTBARSMENYN Aktivitet/Fritid/Kultur Nybörjare/Medel 40 - 60 min. Lärandemål: Börja med att presentera ämnet och be var och en av deltagarna berätta om någon sportbar som de tycker om. Vilka olika teman finns det på de sportbarer som dyker upp i diskussionen? Be deltagarna ge exempel på maträtter som är vanliga på sportbarer (och vilka de tycker bäst om) Skriv ned vokabulär på tavlan. Ge eleverna menyer, be dem att läsa igenom den noga och peka ut de ord som är nya för dem. Para ihop deltagarna och be dem att använda menyn för ett rollspel där de beställer mat, kanske klagar på maten, och betalar. Deltagarna kan byta roller flera gånger. Som uppföljning kan du ge eleverna den tomma menyn och be dem att fylla i den, och komma på ett namn till sportbaren. Du kan även använda materialet för att introducera eller upprepa modala hjälpverb eller matrelaterade adjektiv.

Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor

Verktygets potential: Grupparbete, rollspel, lyssna, tala

Arbetsblad, White board, pennor Flashcard-skapare: http://eng.teachers.thelanguagemenu.com/tools/Flashcards

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

40

TOOLBOX

FRITIDSTURISM

Titel

”OM GEORGE CLOONEY”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Fritid Nybörjare/Medel/Avancerad 2 x 40 min. Lärandemål: Arbeta i par, rollspelsövning Tala högt inför grupp Förbereda sig för följande verktyg Motivera elever att bli intresserade för språkinlärning

Verktyget ”Om George Clooney” är inriktat på att förbereda sig på och öva inför nästkommande verktyg. Deltagarna få arbeta i par och söka på internet efter information och artiklar om George Clooney. De får ägna tid åt att söka och läsa så att de blir väl bekanta med George Clooney, och förbereda en imaginär intervju med denne. Anpassat efter kunskapsnivå kan hela sessionen hållas på det främmande språket. Intervjun kommer att baseras på relativt enkla frågor, svaren på vilka kan hittas på internet av eleverna. Frågorna bör beröra Clooneys familj, hobbys, intressen och nuvarande åtaganden/arbete. Nästföljande lektion får deltagarna arbeta i par och turas om att agera intervjuare och George Clooney för att öva sitt tal.

Återigen: Anpassat efter kunskapsnivå kan, men måste inte, övningen hållas helt på det främmande språket i fråga. Verktyget kan givetvis användas med vilken
This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme 41

TOOLBOX

annan känd person som helst.

Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor

Verktygets potential:

Penna, papper, dator, internet

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

42

TOOLBOX

Titel

”PROBLEMLÖSNING PÅ ETT HOTELL”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Fritid Medel/Avancerad 40 min. Lärandemål: Hjälpa eleverna förstå att de kan lösa problem. Lära sig av grupperfarenheter Läraren ber deltagarna att beskriva och analysera en incident som innefattar problemlösning på ett hotell och rör gäster som har problem med sina rum och reservationer (individuellt arbete). Beskriv problemet Säg vilka lösningar du har provat för att lösa problemet Bedöm lämpligheten i varje lösning Läraren kan bidra med att ställa frågor, föra diskussionen framåt och hjälpa eleverna komma på lösningar. Analysen presenteras för gruppen. Eleverna kan ställa frågor för att nå ett tydligt förstående. De bör inte kommentera. Läraren samlar ihop lösningarna och har frihet att lägga till och vidare förklara strategier för problemlösning.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Läraren samlar ihop lösningarna och har frihet att lägga till och vidare förklara strategier för problemlösning. Mer självförtroende i att bemöta och lösa problem som uppstår under kursens gång.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

43

TOOLBOX

Lära känna mångfacetterade strategier för problemlösning. Lära känna varandra.

Material

Papper och penna.

Mer info/ Källor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

44

TOOLBOX

Titel

”BRAINSTORMA TERMER”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Fritid och Agro Nybörjare/Medel 45 min. Lärandemål: Bygga meningar och svar på frågor Lyssna och förstå Diskutera associationer och definiera aspekter

Läraren ber eleverna brainstorma termer på det främmande språket i fråga. Eleverna skriver ned dessa på lappar/kort, dessa samlas ihop och sätts upp på tavlan. Korten läses sedan upp högt, detta åtföljs av frågor för att främja aktivt lyssnande och deltagande. Vad betyder termen? Förstår alla den? Hur kom du att tänka på just detta? Vilka positiva associationer kan du komma på? Vilka negativa associationer dyker upp? Läraren kan klistra ihop korten genom att följa logiska kopplingar eller associationer. Slutligen får eleverna tillsammans bygga upp en historia genom att spontant bidra en mening efter den andra med hjälp av de termer som ursprungligen samlats in.

Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor

Verktygets potential: Öka motivation genom att inkludera elevernas idéer Öva tal och lyssnande genom att associera fritt. Anslagstavla, kort och pennor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

45

TOOLBOX

Titel

”KOMMER PENGARNA ATT RÄCKA? EURO 2012”

Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Fritid Medel 60 min Lärandemål: Hitta relevant information på internet Strukturera information Lära och repetera lämplig vokabulär Känna till och kunna använda konventioner kring hur man skriver datum och mängder Läraren delar in klassen i grupper om tre: A, B, C, och så vidare. Varje grupp tilldelas €1800 (imaginärt). När grupper har formats och de virtuella pengarna delats ut läser läraren upp informationen i tabellen för hela klassen och ber gruppen spendera sina pengar för att beräkna kostnaden för att besöka finalmatchen under EURO 2012, och poängtera att ingen bör vara utan matchbiljett, hotellrum eller resebiljett. Besöka finalmatchen Bestämma om matcher Undersöka biljettpriser, föreslagsvis på UEFA:s hemsida. Räkna med att köpa minst tre biljetter till någon match Vidare beräkna resa och boende Flyg, buss eller tåg? Hotell eller camping? Kommer pengarna att räcka? Beroende på kunskapsnivå kan eleverna göra sina efterforskningar på modersmålet och använda det främmande språket bara för att presentera resultatet, eller göra hela övningen på främmande språk. Varje grupp presenterar sina resultat på ett papper och går igenom hur de har budgeterat för resan. Läraren utvärdera korrektheten i rapporterna och läser upp

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

46

TOOLBOX

dem för hela klassen. Detta är en öppen övning; det är upp till läraren att ta med eller utelämna detaljer och bestämma huruvida de vill ge råd och stöd till eleverna. Att tänka på för lärare Verktygets potential: Motivationshöjare. Detta är ett underhållande sätt att få eleverna att använda vokabulär. Den tävlingsinriktade approachen utmanar särskilt manliga elever.

Material

Dator och internet. Kort länklista anpassad efter det valda evenemanget.

Mer info/ Källor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

47

TOOLBOX

Titel Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

”HOTELLVOKABULÄR” Fritid Nybörjare 20-40 min. Lärandemål: Öva verbal kapacitet Detta är en enkel språkövning för att utöka deltagarnas vokabulär. Reglerna är enkla. Bredvid varje bokstav får eleverna skriva ett ord som kan kopplas till hotellverksamhet. A ______________________________ B _________________________________ C ______________________________ D _________________________________ E ______________________________ F _________________________________ G ______________________________ H _________________________________ J ______________________________ K _________________________________ L ______________________________ M _________________________________ N ______________________________ O ________________________________ P ______________________________ Q _________________________________ R ______________________________ S _________________________________ T ______________________________ U _________________________________ V ______________________________ W ________________________________ X _____________________ Y ____________________Z ____________________

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Kan göras som ett spel och användas som grupprojekt där alla deltagare samlar in resultat och jämför dem med varandra. Samarbets- och teamworkövning.

Material

Papper och penna

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

48

TOOLBOX

Titel

”PÅ RESTAURANG UTOMLANDS”

Sektorer

Fritid

Nivå

Nybörjare

Tidsåtgång Beskrivning

45 min. Lärandemål: Lära sig typisk restaurangvokabulär Detta är en enkel språkövning ämnad att förbättra innehållsrelaterad vokabulär. Beroende på nivå kan eleverna också göra en sammanfattning av övningen inför gruppen för att öva den verbala delen. Först presenterar läraren relevant vokabulär; gaffel, sked, kniv, tallrik, glas etc., och dessas motsvarande ord på det främmande språket. För att uppmuntra eleverna till att förbättra sina språkfärdigheter kommer läraren även att presentera ytterligare material (nästan alla restauranger har idag en egen hemsida med menyer; prova viamichelin.co.uk!) eller föreslå en rollspelsövning. För elever: Välj rätt alternativ: I’ll call and do – make – reserve – book a table. I think I will have – eat – drink the chicken curry. Could you please give – pass – order me the vinegar? A knife – fork – spoon is an object you use to eat liquid food Let us buy – order – empty another bottle. A menu – meal –bill is a piece of paper that shows how much you have to pay.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

49

TOOLBOX

Att tänka på för lärare Material Kopia på originaltext och ändrad text, båda på det främmande språket.

Mer info/ Källor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

50

TOOLBOX

Titel Sektorer

“SUMMER CRAZY” Fritid

Nivå

Nybörjare

Tidsåtgång Beskrivning

2 timmar Lärandemål: Lära sig en uppsättning ord relaterade till ett intressant ämne Lära känna ordboken Motivera till språkinlärning i och utanför skolmiljön De flesta ungdomar längtar till sommarlovet, speciellt till att resa utomlands, kanske till ovanliga och svårtillgängliga platser. Organisera ett besök tillsammans med eleverna till en resebyrå som erbjuda intressanta semesterpaket. Försäkra att du har utdelningsmaterial med en teckning eller bild av städerna/länderna du kommer att se under resan. Be eleverna att använda en ordbok för att hitta lämpliga ord och uttryck på det främmande språket som matchar den typ av semester du valt. Be eleverna att skriva ned en lista på ord och spara dessa för att öva på. För elever: Försök hitta uppenbara ord som kan komma att behövas då du talar om din semester med de du träffar på resan.

Att tänka på för

Verktygets potential: Skolresa som hos eleverna stimulerar deltagande och

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

51

TOOLBOX

lärare

aktiv inblandning.

Material

Utdelningsmaterial, papper och penna, ordbok

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

52

TOOLBOX

Titel

”ORDMOLN FÖR FRITIDSTURISM”

Sektorer

Fritid

Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Nybörjare/Medel/Avancerad 40 min. Lärandemål: Att skriva om turism Använd ord ur molnet och be eleverna komma på andra ord som associeras med dessa (strand, sol, sand, kust, volleyboll, solglasögon, hav, vatten...). Skriv ned orden på tavlan och be en elev att börja berätta en historia med orden på tavlan. Låt eleven intill denne fortsätta historien och sedan nästa i sin tur, tills alla orden blivit använda. Som en vidare utveckling kan du be eleverna komma på och skriva ned meningar, med så många ord ur molnet som möjligt i varje mening. Det kan vara en ”rolig” mening som inte alls är logisk eller en ”riktig” mening. Du kan även be eleverna att Google ett av orden och skriva en kort sammanfattning av vad det första sökresultatet handlar om.

Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor

Verktygets potential: Använda nya ord i vokabulärutökande övningar som är roliga och kreativa. Papper och penna för alla deltagare, arbetsblad. Dator och internet. Skapa ditt eget ord moln på www.tagxedo.com

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

53

TOOLBOX

Titel

VOKABULÄRKORT FÖR TURISM

Sektorer

Kultur/Aktivitet/Fritid/Agro

Nivå

Nybörjare/Medel/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40 min. Lärandemål: utöka vokabulär, diskussion och beskrivning Ge varje elev några kort och börja med att be dem definiera ordet. Om nivåerna i gruppen skiljer sig eller om eleverna generellt är på en låg nivå, ge dem en ordlista med antingen definitioner eller översättningar. Be dem sedan använda ordet i en mening. Be eleverna byta kort med varandra, ett par kort åt gången så att de blandas ordentligt, och att sedan berätta en historia där varje elev tar det kortet de har överst och fortsätta historien med ordet på det kortet. Fortsätt tills alla korten använts. Nivå

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: använda nya ord i vokabulärutökande aktiviteter som är roliga och kreativa.

Material

Vokabulärkort. Skriv ut och laminera för hållbarhet.

Mer info/ Källor

Skapa egna kort online: http://eng.teachers.thelanguagemenu.com/tools/Flashcards

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

54

TOOLBOX

Titel

KRYSSNINGSSÄSONGER

Sektorer

Kultur/Aktivitet/Fritid

Nivå

Nybörjare/Medel/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

15 min för att fylla in tidslinjen och 30 min för konversation Ge varje elev en ”kryssningstidslinje” och be dem att skriva in på denna tidslinje, under överensstämmande månader, de tre säsongerna för kryssningsresor: Peak: Den primära resesäsongen Off peak: Perioden då resandet är som lägst Shoulder: Perioden mellan peak och off peak då marknaden är stabil, men har rum för utveckling Be eleven att skriva ned tre ord som associeras med dessa säsonger i varje kolumn. Som uppföljning kan du inleda en konversation genom att välja en månad och be var och en av eleverna att förklara resonemanget bakom valet av just de tre orden.

Att tänka på för lärare Material Mer info/ Källor

Verktygets potential: brainstorming och konversation, debatt

Papper och penna för alla deltagare, arbetsblad. Dator och internet Wikipedia om kryssningsfartyg: http://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_ship

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

55

TOOLBOX

Titel

SERIESTRIPPAR – FRITIDSTURISM

Sektorer

Kultur/Aktivitet/Fritid

Nivå

Nybörjare/Medel/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

30 min Lärandemål: Använda vokabulär i meningsfull kontext Dela ut arbetsblad till eleverna och be sedan två elever att läsa eller agera dialogen mellan karaktärerna. Dela in eleverna i grupper och be dem skapa en slutscen för historien och skriva om några av de tillgängliga scenerna. Efter att eleverna slutfört uppgiften, be dem läsa högt eller agera dialogen. Som en vidare utveckling kan du låta eleverna göra en serie av sina strippar genom att be dem ta med en ny stripp till varje möte, som ett slags följetong.

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: kreativt skrivande, teamwork och samarbete

Papper och penna för alla deltagare, arbetsblad.

Mer info/ Källor

Gör egna seriestrippar: http://www.makebeliefscomix.com/ http://eslcomics.com/

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

56

TOOLBOX

AGROTURISM

Titel

”HUR MÅNGA MÄNNISKOR?”

Sektorer

Agro och fritid

Nivå Tidsåtgång Beskrivning

Nybörjare/Medel 45 min Lärandemål: Öva frågor med ett kort formulär. Låter klassen lära känna varandra bättre. Kan användas för många olika ämnen. Varje elev har ett formulär som innehåller en lista på de andra elevernas namn så att de kan var och en kan vara säker på att de intervjuat alla. Varje elev har samma formulär. Gå först igenom listan med eleverna för att försäkra att alla förstått. Exempel på frågor: Hur många föredrar hotell framför camping? Hur många tycker om vintersport? Hur många tycker om strandsport? Hur många tycker om att besöka semesterorter/resorts? Hur många föredrar att besöka kulturella/arkeologiska sevärdheter? Hur många har varit utomlands? Varje person måste först svara på frågorna själv. Öva på att ställa frågorna i helklass; ”Föredrar ni hotell framför camping?” etc. Eleverna får sedan ställa sig upp, gå omkring och fråga var och en av de andra eleverna samma frågor. Eleverna räknar samman svaren. Efter 15 minuter (eller

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

57

TOOLBOX

lämplig tid för klassens storlek) jämförs svaren i helklass för att se om alla fått samma.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Inkorporera repetition på ett mer roligt sätt genom att gå omkring och tala med andra och ställa samma frågor om och om igen. Mindre formellt sätt att lära som troligtvis är mer underhållande för män på grund av övningens fysiska natur.

Material

Frågeformulär och pennor.

Mer info/ Källor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

58

TOOLBOX

Titel

”VILKEN MAT ÄR JAG?”

Sektorer Nivå

Agro Nybörjare/Medel

Tidsåtgång Beskrivning

30 - 45 min. Lärandemål: Få grepp om vokabulär kopplad till mat och dryck. Lära sig ställa frågor om mat och näring generellt sett. Eleven har ett papper på sin rygg med namnet på en viss matvara. Han måste gissa vad det är för matvara genom att fråga de andra eleverna t.ex. ”Kan man dricka mig?” ”Är jag söt?” ”Måste man importera mig?”, etc. Variation 1: I stället för mat kan korten ha namn på jordbruksprodukter Variation 2: Alla deltagare med liknande matprodukter bildar grupper (grönsaker, mejeriprodukter, drycker, regional mat, etc.)

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: Introduktion av ämnet på ett roligare sätt

Papper/kort att skriva på, tejp

Mer info/ Källor

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

59

TOOLBOX

Titel Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

”FÖR- OCH EMOT-KLUBBEN” Agro Medel/Avancerad 45 min. Lärandemål: Att ytterligare berika vokabulär kopplad till mat, smaker och matpreferenser Lära sig se och uttrycka skillnader på olika smaker. Öva på övertygande debatt och hitta sätt att dissociera sig själv. Övningen är baserad på rollspel. Matpreferenser och meningsskiljaktigheter vad gäller nyttig och onyttig mat skrivs på olika kort (t.ex. ”Rått kött är väldigt gott”, ”Saftiga hamburgare smakar vidrigt”). Små grupper bildas och var och en tar ett kort. Deras uppgift är nu att samla in argument som är tillräckligt starka för att övertyga andra. Svårigheten ligger i att stå fast vid åsikter som kan vara diametralt motsatta vad deltagarna egentligen tycker! Slutligen öppnas För- och Emot-Klubben, där hela gruppen deltar och vädrar sina åsikter. Efter en livlig diskussion arbetas erfarenheterna igenom tillsammans, t.ex. ”Vad har jag lärt mig av detta?” ”Hur känner jag inför de åsikter jag uttryckt?”, etc. Denna övning kräver språkkompetens och de inblandade bör ha grepp om respektive språk.

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Innehållsintegrerad lärandeapproach. Mindre formellt sätt att lära som troligtvis är mer underhållande för män på grund av övningens fysiska natur.

Material

Kort eller papper

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

60

TOOLBOX

Titel Sektorer Nivå Tidsåtgång Beskrivning

”STÅNDPUNKT” Agro Avancerad 45 min. Lärandemål: Att lyssna för att förstå viktiga element i information. Att tydligt uttrycka ståndpunkter och fakta Läraren läser en kort text om aktiviteter kring Fair Trade och specifikt fallet ”OXFAM” (http://ww.oxfam.org) Läraren frågar eleverna om information: har de hört talas om OXFAM? Har de mött detta ämne förut? etc. Läraren ställer sedan fem innehållsrelaterade frågor, såsom: Vad syftar OXFAM till? Vad för slags organisation är det? Hur stödjer den organisationer? Hur kan någon bli engagerad i OXFAMs arbete? Och gradera de individuella svaren treskaligt: 1 för rätt svar, -1 för fel svar och 0 för inget svar. Läraren summerar varje elevs slutpoäng; den som får bäst poäng måste ge en kort muntlig sammanfattning av textens innehåll för klassen. Det är viktigt att texten bara läses upp en gång: det är upp till läraren/utbildaren att läsa en andra gång om de finner det nödvändigt. Källa: OXFAM international/ Oxfam.org

Att tänka på för lärare

Verktygets potential: Motivation genom att inkludera områden för elevernas nutidsintresse Den tävlingsinriktade approachen utmanar speciellt manliga elever.

Material

Tavla och pennor.

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

61

TOOLBOX

Titel

ORDMOLN: AGROTURISM

Sektorer Nivå

Agro Nybörjare/Medel/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40 min. Dela upp eleverna i par och ge varje par ett ord moln och ett arbetsblad. Be dem att titta på ord i molnet och kategorisera orden grammatiskt (verb, adjektiv, substantiv, adverb, konjunktioner etc.). Paret med flest ord vinner! Be eleverna fortsätta listan med ord som hör hemma inom agroturism. Du kan också be eleverna kategorisera orden i grupper efter till exempel ämne (aktiviteter, platser, känslor, mat och dryck etc.).

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: Motivera elever att utöka sin vokabulär.

Papper och penna för alla deltagare, arbetsblad.

Mer info/ Källor

Skapa ditt eget ord moln: www.tagxedo.xom

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

62

TOOLBOX

Titel

VIDEOMANUS

Sektorer

Agro/Fritid/Kultur/Aktivitet

Nivå

Nybörjare/Medel/Avancerad

Tidsåtgång Beskrivning

40 min. Lärandemål: Lyssna och förstå Se på en av YouTube-klippen här nedan med eleverna. Dela ut arbetsblad och be eleverna skriva ned de ord de uppfattar i videoklippet som kan relateras till agroturism (utomhusrekreation, farm, närproducerat, grönsaksmarknad, familjeattraktion, festival, historisk stadskärna, grott formationer, etc.) och be dem skriva ett kort manus till en egen YouTube-video som en presentationsvideo för en turistattraktion med hjälp av vokabulären de antecknat. Om du har möjlighet, be eleverna spela in sina presentationer och titta sedan på dem i helklass.

Att tänka på för lärare Material

Verktygets potential: Motivera eleverna att utöka sin vokabulär.

Projektor, White board, internet, arbetsblad, papper och penna för alla deltagare.

Mer info/ Källor

YouTube-klipp om agroturism: Virginia Farm Bureau – Agritourism: http://youtu.be/GFsT7P5b7r0

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

63

TOOLBOX

Financial Boost For UK Rural Tourism: http://youtu.be/QuKCjXlr6AY Riley's Farm TV -- Working Together: http://youtu.be/FdQtKakqWdQ

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

64

TOOLBOX

Appendix
1.1 Ordlista

Ordlistan kan laddas ner på hemsidan: www.enjoy-language.se

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

65

TOOLBOX

1.2 Arbetsblad

Arbetsbladen kan laddas ner på hemsidan: www.enjoy-language.se

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

66

TOOLBOX

This project (number: LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376 is carried out with the financial support of the Commission of the European Communities under the Life Long Learning Programme

67

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.