You are on page 1of 55

1

Pavaldžios įstaigos prie ŽŪM Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie ŽŪM Valstybinė augalų apsaugos tarnyba Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos plinkos apsaugos agentūra plinkos projektų valdymo agentūra !ūsto ir urbanistinės plėtros agentūra ugalų genų bankas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų "ondas #eneralinė mi$kų urėdija prie M Valstybinis mi$kotvarkos institutas% V& 'tatybos produkcijos serti"ikavimo centras% V& Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų "ondas% V(& )edakcija *Mūsų girios+% V(& Mu,iejai Žinybinis arc-yvas Įstaigos prie Finansų ministerijos, kitos Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir įmon s !ei įstaigos ir įmon s, kurių steig ja "ra Finansų ministerija Lietuvos muitinė Valstybinė mokes.ių inspekcija Valstybės dokumentų tec-nologinės apsaugos tarnyba prie /inansų ministerijos /inansų ministerijos mokymo centras !ūsto paskolų draudimas% uab Vie$oji 0staiga Lietuvos )espublikos audito% apskaitos ir turto vertinimo institutas 1entrinė projektų valdymo agentūra% V(& Lietuvos prabavimo rūmai% V& 2ndėlių ir investicijų draudimas% V& 3urto bankas% ! udito ir apskaitos tarnyba% V$& #ra$to apsaugos ministerija 4epartamentai ir 3arnybos prie 5 M ntrasis operatyvinių tarnybų departamentas 1entrali,uota "inansų ir turto tarnyba prie 5 M 2n"rastruktūros plėtros departamentas prie 5 M 5 M autoūkis 5 M leidybos ir in"ormacinio aprūpinimo tarnyba 5 M ūkio tarnyba 5aro prievolės administravimo tarnyba prie 5 M 5ra$to apsaugos arc-yvas prie 5 M 5ri,ių valdymo centras prie 5 M Mobili,acijos departamentas prie 5 M )y$ių ir in"ormacinių sistemų tarnyba prie 5 M 6ilietinės gynybos centras prie 5 M Lietuvos kariuomenės vadovybė Lauko pajėgų vadovybė 5ra$to apsaugos savanorių pajėgos 5arinės jūrų pajėgos 5arinės oro pajėgos Mokymo ir doktrinų valdyba 4ivi,ijos generolo 'tasio )a$tikio puskarininkių mokykla Lietuvos kariuomenės generolo dol"o )amanausko kovinio rengimo centras #enerolo 7ono Žemai.io Lietuvos karo akademija 5aro inžinerijos mokykla 4idžiojo Lietuvos etmono 7onu$o )advilo mokomasis pulkas 1entrinis poligonas Logistikos valdyba 5aro medicinos tarnyba

Lietuvos kariuomenės Vilniaus 0gulos karininkų ramovė #ult%ros ministerija Pavaldžios institucijos prie #ult%ros ministerijos 5ultūros paveldo departamentas Valstybinė kalbos inspekcija Lietuvos nacionalinė 8N9'1: komisija Lietuvos institutas% V(& Lietuvos jūrų mu,iejus &ocialin s apsaugos ir dar!o ministerija &staigos prie 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerijos Valstybinio socialinio draudimo "ondo valdyba prie ' 4M ;':4) < Lietuvos darbo birža prie ' 4M 'ocialinių paslaugų priežiūros departamentas prie ' 4M Valstybinė darbo inspekcija prie ' 4M Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie ' 4M Ne0galiųjų reikalų departamentas prie ' 4M Lietuvos )espublikos tri$alė taryba #arantinio "ondo administracija prie ' 4M Ne0galumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie ' 4M #in.ų komisija prie ' 4M Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 0vaikinimo tarnyba prie ' 4M 3ec-ninės pagalbos ne0galiesiems centras prie ' 4M 6abėgėlių priėmimo centras 3ec-nikos priežiūros tarnyba% V(& 4arbo ir socialinių tyrimų institutas 6aramos "ondas 9uropos socialinio "ondo agentūra Lygių galimybių plėtros centras% V(& 7aunimo reikalų departamentas prie ' 4M &usisiekimo ministerija Ministerijos reguliavimo sri.iai priskirtos 0monės% 0staigos ir bendrovės Valstybinė kelių transporto inspekcija prie 'usisiekimo ministerijos Valstybinė geležinkelio inspekcija prie 'usisiekimo ministerijos Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 'usisiekimo ministerijos 3ransporto investicijų direkcija 1ivilinės aviacijos administracija Lietuvos saugios laivybos administracija 6asienio kontrolės punktų direkcija prie 'usisiekimo ministerijos Lietuvos pa$tas% ! &veikatos apsaugos ministerija 'veikatos apsaugos ministerijai pavaldžios 0staigos 8žkre.iamųjų ligų ir 24' centras Nacionalinis transplantacijos biuras Valstybinis patologijos centras Valstybinis psic-ikos sveikatos centras Valstybinė teismo psic-iatrijos tarnyba prie ' M Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie ' M Valstybinė medicininio audito inspekcija prie ' M Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba Lietuvos bioetikos komitetas 'laugos darbuotojų tobulinimosi ir speciali,acijos centras Lietuvos medicinos biblioteka =igienos institutas 'veikatos apsaugos projekto koordinavimo biuras Nacionalinis kraujo centras% V(& Valstybinė ligonių kasa prie ' M 9kstremalių sveikatai situacijų centras )adiacinės saugos centras 3rakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centras Valstybinis aplinkos sveikatos centras

2

Vilniaus visuomenės sveikatos centras 5auno visuomenės sveikatos centras 5laipėdos visuomenės sveikatos centras (iaulių visuomenės sveikatos centras 6anevėžio visuomenės sveikatos centras lytaus visuomenės sveikatos centras Marijampolės visuomenės sveikatos centras 3auragės visuomenės sveikatos centras 3el$ių visuomenės sveikatos centras 8tenos visuomenės sveikatos centras Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija V$& Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika V$& Vilniaus universiteto ligoninė 'antari$kių klinikos V$& Vilniaus universiteto ligoninės 'antari$kių klinikų 1entro "ilialas V$& 5auno medicinos universiteto klinikos V$& 5auno medicinos universiteto klinikų "ilialas :nkologijos ligoninė V$& 5auno medicinos universiteto klinikų "ilialas )omainių 3uberkulio,ės ligoninė V$& 5auno medicinos universiteto klinikų "ilialas Vir$užiglio reabilitacijos ligoninė V$& )espublikinė Vilniaus psic-iatrijos ligoninė V$& )espublikinė tuberkulio,ės ir in"ekcinių ligų universitetinė ligoninė Žvėryno stacionaras V$& )espublikinės tuberlulio,ės ir in"ekcinių ligų universitetinės ligoninės 'antari$kių stacionaras V$& )espublikinės tuberkulio,ės ir in"ekcinių ligų universitetinės ligoninės ntakalnio stacionaras V$& )espublikinės tuberkulio,ės ir in"ekcinių ligų universitetinės ligoninės Žolyno stacionaras V$& Vilniaus universiteto vaikų ligoninė V$& Vilniaus universiteto vaikų ligoninės "ilialo Vaiko raidos centras Vilniaus universiteto vaikų ligoninės "ilialas 8tenos reabilitacijos ir ugdymo centras V$& 5laipėdos jūrininkų ligoninė V$& 5laipėdos jūrininkų ligoninė V$& )oki$kio psic-iatrijos ligoninė V$& Nacionalinis kraujo centras 5laipėdos "ilialas V$& Nacionalinio kraujo centro 6anevėžio "ilialas 'vietimo ir mokslo ministerija (vietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios institucijos Nacionalinis eg,aminų centras Lietuvos energetikos institutas Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Lietuvos jaunimo turi,mo centras Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras Lietuvos mokinių in"ormavimo ir tec-ninės kūrybos centras Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras (eisingumo ministerija

3eisingumo ministerijai pavaldžios institucijos 1entrinė -ipotekos 0staiga 9uropos teisės departamentas 3eisės institutas Valstybinis patentų biuras 5alėjimų departamentas prie Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijos Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie 3eisingumo ministerijos Lietuvos metrologijos inspekcija )egistrų centras% V& V& 3eisinės in"ormacijos centras Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 6anevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (iaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 5laipėdos valstybės garantuojamos pagalbos tarnyba 5auno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos teismo eksperti,ės centras Ūkio ministerija 6avaldžios institucijos prie ŪM &monių bankroto valdymo departamentas Valstybinis turi,mo departamentas Valstybinė ne maisto produktų inspekcija V& >Lietuvos na"tos produktų agentūra> V& >4,ūkijos $ilas> V& )adioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra V$& Lietuvos verslo paramos agentūra 8 ! Lietuvos parodų centras >L239?6:> V$& Lietuvos ekonominės plėtros agentūra 8 ! >2nvesticijų ir verslo garantijos> )idaus reikalų ministerija &staigos prie V)M 2n"ormatikos ir ry$ių departamentas smens dokumentų i$ra$ymo centras /inansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba #yventojų registro tarnyba Migracijos departamentas 6olicijos departamentas 6rie$gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 'veikatos priežiūros tarnyba 3urto valdymo ir ūkio departamentas Vadovybės apsaugos departamentas Valstybės sienos apsaugos tarnyba Valstybės tarnybos departamentas 'pecialieji ata$ė teisėsaugos klausimais !endrasis pagalbos centras 6olicijos komisariatai

3

* (+MA, Lietuvos administracinės teisės teorijoje susiklostė savoti$ka kategorijų seka @ valdymas @ socialinis valdymas @ vykdomoji valdžia @ valstybinis administravimas @ vie$asis administravimasA )ald"mas yra valdan.iojo poveikis valdomajam siekiant užsibrėžto bendros valdymo sistemos tiksloA )ald"mas gali būti suprantamas ir ne tik kaip valdiniai santykiai% bet ir kaip procesas arba valdinių santykių 0gyvendinimasA )A-./MA& B tai sistemoje pasirei$kiantis tikslingai kryptingas poveikis% kuris 0gyvendinamas valdymo subjekto komandomis objektui % siekiant i$laikyti sistemC tam tikroje organi,acijos būsenoje bei pasiekti kitus sistemos tikslus ir i$sprDsti jos uždaviniusA &012A-232& )A-./MA& @ visos visuomenės ar atskirų jos grupių bendro gyvenimo ir veiklos organi,avimas% reguliavimas bei koordinavimas sutinkamai su tos grupės nustatytais tikslais ir interesaisA Pagal vald"mo su!jekt4 soc5vald"mas gali !%ti klasi6ikuojamas į <A Valstybin0 valdymC ;administravimC< @ visas jo savybes lemia tai% kad valstybinio valdymo; dministravimo< subjektas yra valstybėE valstybinis valdymas pasirei$kia elgesio normų nustatymu visuomeninių santykių dalyviams ir tų normų korekcijomis% atsižvelgiant 0 besikei.ian.iC situacijCE !<A Vietos savivaldC ;žemiau ir demokrati$kiausiC valdymo lygmen0% kurio subjektas yra admAteritorinių vienetų gyventojaiE 1<A VadybC @ apibrėžiama kaip savininko ;$eimininko% valdytojo< nuosavybės valdymasE 4<A Visuomenin0 valdymC B savanori$kumo principu susibūrusių visuomeninių organi,acijų veikla<E 9<A #rupin0 ;kolektyvin0< valdymC @ subjektas yra žmonių grupės% kurios kiekviename visuomeninio gyvenimo žingsnyje ir kartu atsižvelgdamos 0 kitų interesus bei kultūros normas vadovauja bendram elgesiui ir veiklaiE /<A tskiro žmogaus tikslingC elges0 arba veikimC @ kai jis savo gyvenime kelia -umani$kus tikslus ir jiems pasiekti naudoja savo žinias% jėgas ir laikCA Atsižvelgiant į valdingo poveikio ri!as galima skirti valstybės% miesto% tam tikros socialinės srities ;kra$to apsaugos% sveikatos% "inansų ir panA<% 0monės ir panA ValdymCA Pagal nuosav"! s pož"mį galima skirti valstybės% vietos savivaldos% privatų nekomercin0 ir privatų komercin0 valdymCA &ocialinis vald"mas !%na privat%s ir vie$asis 7 spendžiama pagal siekiamus tikslusA 3aigi Lietuvos kontekste skiriamas vie$asis administravimas% visuomeninis valdymas ;nevyriausybinių organi,acijų valdymas< ir privataus sektoriaus valdymas arba vadinamasis komercinis valdymas @ komercinių organi,acijų% sukurtų siekiant pelno % valdymasA 'varbiausiC vietC $ioje triadoje užima vie$asis administravimas kaip valstybinės veiklos speci"inė sritis% su kuriuos "unkcionavimu tradici$kai susijusi administracinė teisėA )/#.0M082 )A-.Ž2A viena i$ trijų atskirų valstybės valdžios rū$ių% antroji pagal reik$mD po 0statymų leidžiamosios% kurios tikslas @ 0gyvendinti jC su"ormavusių jėgų valiC ir politikC% kuri suteikė jai 0galiojimus 0gyvendinti 0statymus ir kitus tAaA (0 sCvoka yra siauresnė už sCvokC valstybinis valdymas ;administravimas<% nes vykdomoji valdžia susijusi su valstybiniu valdymu% todėl jos "unkcionavimas tiesiogiai priklauso nuo valstybinio valdymo sistemos organi,avimo lygioA Vykdomosios valdžios institucijos sudaro valstybinio valdymo ;administravimo< institucijų organi,acinD ba,D ir branduol0A : valstybinis valdymas ;administravimas< suprantamas platesne prasme nei vykdomoji valdžia% nes juo naudojasi ir 0statymų leidžiamoji bei teisminė valdžios;vidinis valdymas<A )A-&(/9232& )A-./MA& :A.M232&(;A)2MA&< ;terminų junginys @ gin.as tarp teoretikų dėl valdymoFadministravimo sCvokų< @ pla.Apožiūriu @ tai visa valstybės reguliuojanti ;atstovaujamosios valdžios institucijų% prokuratūros% teismų ir ktAinstitucijų< veiklaE siaurApožiūriu @ administracinė% tAyA vykdomosios valdžios% kitų vykdomCjC tvarkomCjC veiklC 0gyvendinan.ių institucijų veiklCE gali būti apibrėžtas kaip

valstybės institucijų% pavaldžių ir atsakingų L) 6re,identui bei 'eimui% taip pat vykdomosios valdžios institucijų ir jų valstybės tarnautojų pla.iausia praktinės veiklos sritisA Valstybinis valdymas ;administravimas< 0gyvendina speciali,uotas valdymo "unkcijas% nukreiptas 0 visuomeninių problemų i$ai$kinimC ir anali,D% progno,ių% socialinio vystymo projektų parengimC% valdymo objektų organi,acijC ir reguliavimC 0gyvendinant auk$tesniųjų valstybės institucijų norminius teisinius sprendimus% valdymo sprendimų vykdymo kontrolD ir priežiūrCA Valstybinės administracijos re,ultatas @ administraciniai ;0stA0gyvendinamieji ;po0statyminiai< teisės aktai% individualus admAsprendimai% nurodymai% pavedimai% 0sakymai< teisės taikymo ir valdymo veiksmai @ procedūros ;licencijavimo% registracijos ir tAtA<A 3iesiogiai valstybės valdymo ;administravimo< "unkcijas atlieka ne tik L) 6re,identas ir vykdomosios valdžios institucijos % bet ir kitos 'eimui ir 6re,identui atskaitingos institucijosAG )alst"!iniam vald"mui !%dingi !ruožai, GA )iena valst"!inį vald"m4 v"kdanti $alis būtinai turi būti valstybinė institucija arba valstybės vardu veikiantis atstovasE HA Poįstat"min veikla% nes 0statymų nustatytos valstybinio valdymo pagrindinės kryptys yra 0gyvendinamos po0statyminiais aktaisE IA (varkomasis po!%dis% kuriam būdingi pavaldumo ir subordinacijos santykiaiA )A-&(/9232& ;+=>-2A)2MA& yra viena i$ valstybinio valdymo "unkcijų% jis apibūdinamas valstybės nustatomomis ir užtikrinamomis bendrosiomis taisyklėmis% kurių turi laikytis visuomeniniuose santykiuose dalyvaujantys subjektai ir atsižvelgiant 0 kintan.ias sClygas% užtikrinti $ių taisyklių koregavimCA (iC valstybės reguliavimo "unkcijC papildo teisinių reikalavimų vykdymo visapusi$ka kontrolėE santykiaujan.ių $alių veiklos bendros krypties nustatymas ir koordinavimasE jų teisėtų interesų ir teisių apsaugaE prioritetų nustatymas ir jų reglamentavimas norminiais aktaisE registracijos tvarkos nustatymasE licencijavimas ir ktAA Vadovaujantis užsienio $alių patirtimi% reguliavimas pagal tikslus skirstomas 0 socialin0 ir ekonomin0% o pagal valstybinio reguliavimo "ormC B 0 politin0 ir teisin0@ administracin0AH Visuma valstybės priemonių, kuriomis siekiama suderinti skirtingų grupių interesus ar apsaugoti tam tikrų visuomenės narių interesus, ištaisyti vadinamąsias rinkos ydas ar pasiekti kitų tikslų. Valstybinio reguliavimo priemonės apima kainų reguliavimą, rinkos priežiūrą, antimonopolinį reguliavimą, apmokestinimą ir daugelį kitų intervencijų į rinką. abai dažnai valstybinis reguliavimas nepasiekia keliamų tikslų ir turi trūkumų. A.M232&(;A1232& (+2&232& ;+=>-2A)2MA& % kaip tam tikra sritis% yra imperatyvus normatyvinis mec-ani,mas% tvarkantis subjektų ir objektų veiklC% taip pat "ormuojantis stabilų jų "unkcionavimo teisin0 pagrindCA!e to% jis% kaip ir pats administracinis valdymas% apima daugel0 valstybinio ir visuomeninio gyvenimo sri.iųA Valstybinis reguliavimas% yra vienas i$ administracinio B teisinio poveikio elementų ir visada nukreiptas 0 teisinD "ormCAI Administracinio teisinio reguliavimo sistema ar!a mec?ani@mas% kur0 sudaro admAtAnA% admAtAnAai$kinimo aktai% admAtAnA taikymo aktai% admAteisiniai santykiaiA 'uprantamas kaip nuoseklus admAteisinių priemonių naudojimo procesas% darant tam tikrC poveik0 visuomeniniams ;vie$iesiems< santykiams% kylantiems vie$ojo valdymo;administravimo srityjeA dministracinis teisinis reguliavimas;apima daugiau juridinių priemonių< A administracinis teisinis reglamentavimas;siejamas su tam tikrų taisyklių nustatymu<A dministracinis teisinis reguliavimasAadministracinis teisinis poveikis% nes pastarasis yra platesnė sCvoka ir apima kitas poveikio žmogaus elgesiui administracines teisines priemones
1 2

A.Bakaveckas, Lietuvos vykdomoji valdžia, 2007 Lietuvos administracinė teisė, b.d.200 , !"# 3 $bid

%

ir "ormas @ prevencines priemones% kardomCsias priemones% nuobaudas ir panA dministracinis teisinis reguliavimas naudoja B normas @ de"inicijas% kompetencines normas% normatyvus% tec-ninius parametrus kaip juridines norma% ir yra Jgyvendinamas specAnormomis 0statymais% nutarimaisE i$leistais 0vairiais aktaisE reguliuojamojo ir imperatyvaus turinio Ktaisyklėmis*A Administracinio teisinio reguliavimo o!jektas @ visuomeniniai santykiai valstybiniame valdymeA Administracinio teisinio reguliavimo r%$"s kvali"ikuojamos pagal apimt0 ir metodusL GA valstybinio rėmimo "ormosE HA imperatyvūs kiekybiniai ir kokybiniai normatyvaiE IA legali,uojamosios priemonės !pavy"džiui, licencijavimas, #i"inių ir juridinių asmenų registracija$% MA administraciniai režimai% susijD su ypatinga valstybės padėtimiE JA administraciniai @ "unkciniai režimaiE NA valstybės monopolijos 0vedimasA Į&(A(/MB, P0Į&(A(/M232B A#(B, &>(A;C2B, )2.A>& A.M232&(;A)2M0 A#(B -/=M+3/&, GA 5onstitucija HA 5onstituciniai 0statymai IA 5onstitucijos pataisos MA )ati"ikuotos tarptautinės sutartys JA &statymai NA &statymų galiC turintys aktai OA 5onstitucinio teismo nutarimai PA 3eismų sprendimai QA 'eimo nutarimai ir sprendimai GRA 6re,idento dekretai ir potvarkiai GGA Vyriausybės nutarimai ir potvarkiai GHA M6 potvarkiai% re,oliucijos% 0sakymai GIA Ministerijų% 0staigų prie ministerijų leidžiamos instrukcijos% 0sakymai GMA 'avivaldybių tar"!ų sprendimai A9(ĮD, **E straipsnis5 A!straktus pra$"mas i$tirti norminio administracinio akto teis tum4 GA 'u parei$kimu 0 administracin0 teismC pra$ant i$tirti% ar norminis administracinis aktas ;ar jo dalis< atitinka 0statymC ar Vyriausybės normin0 aktC% turi teisD kreiptis 'eimo nariai% 'eimo kontrolieriai% vaiko teisių apsaugos kontrolierius% lygių galimybių kontrolierius% Valstybės kontrolės pareigūnai% bendrosios kompetencijos ir speciali,uoti teismai% prokurorai ir pro"esinės savivaldos asociacijos% 0steigtos pagal 0statymC vykdyti vie$Csias "unkcijasA Minėti subjektai taip pat turi teisD kreiptis 0 administracin0 teismC su pra$ymu i$tirti konkre.ios visuomeninės organi,acijos% bendrijos% politinės partijos% politinės organi,acijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto teisėtumCA HA 5ad būtų i$tirta% ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas ;ar jo dalis< atitinka 0statymC ar Vyriausybės normin0 aktC% su parei$kimu 0 administracin0 teismC turi teisD kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrC vykdantys Vyriausybės atstovaiA IA 6rie parei$kimo i$tirti norminio administracinio ar kito bendro pobūdžio akto teisėtumC turi būti pridėtos skundžiamo akto% taip pat 0statymo ar Vyriausybės norminio akto% kuriam prie$tarauja skundžiamas administracinis aktas% kopijosA 'traipsnis papildomas M dalimi nuo HRGIBROBRGL MA (io straipsnio G ir H dalyse nurodyti subjektai abstraktų pra$ymC i$tirti norminio administracinio akto teisėtumC paduoda ra$tu% "aksimiliniu lai$ku arba elektronine "orma elektroninių ry$ių priemonėmisA *** straipsnis5 Pra$"mas i$tirti norminio administracinio akto teis tum4 r"$ium su individualia !"la GA 6ra$yti administracinio teismo i$tirti% ar norminis administracinis aktas ;ar jo dalis< atitinka 0statymC ar Vyriausybės normin0 aktC% turi teisD $io 0statymo HH straipsnio
%

G dalyje nurodyti subjektai% kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimoA HA (io straipsnio G dalyje numatytais atvejais administracinis teismas nutartimi i$sprendžia pra$ymo priėmimo klausimCA 3eismas atmeta pra$ymC i$tirti norminio administracinio akto teisėtumC% jeiguL G< pra$ymas nėra susijDs su teisme nagrinėjama konkre.ia bylaE H< yra 0siteisėjDs teismo sprendimas% priimtas dėl gin.ijamo norminio administracinio aktoE I< teismo žinioje yra byla dėl gin.ijamo norminio administracinio aktoE M< pra$ymas grindžiamas ne teisiniais motyvaisA IA 5ai nėra pagrindo atmesti pra$ymC arba kai nagrinėdamas individualiC bylC pats administracinis teismas suabejoja norminio administracinio akto% kuris turėtų būti taikomas konkre.ioje byloje% teisėtumu% teismas nutartimi sustabdo individualios bylos nagrinėjimC ir% jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai% nusprendžia pradėti atitinkamC tyrimCA 5itais atvejais taikomas $io 0statymo GGH straipsnisA MA &siteisėjus administracinio teismo sprendimui% kuriuo i$sprDstas norminio administracinio akto teisėtumo klausimas% atitinkamas administracinis teismas nutartimi atnaujina sustabdytos individualios bylos nagrinėjimC ir sprendžia jC i$ esmėsA **F straipsnis5 9endrosios kompetencijos ar speciali@uoto teismo kreipimasis į administracinį teism4 GA !endrosios kompetencijos ar speciali,uotas teismas turi teisD sustabdyti bylos nagrinėjimC ir nutartimi kreiptis 0 administracin0 teismC pra$ydamas patikrinti% ar konkretus norminis administracinis aktas ;ar jo dalis<% kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje% atitinka 0statymC ar Vyriausybės normin0 aktCA HA #avDs 0siteisėjus0 administracinio teismo sprendimC dėl norminio akto% bendrosios kompetencijos ar speciali,uotas teismas atnaujina sustabdytos individualios bylos nagrinėjimCA #onstitucinis teismas tiria 'eimo% 6re,idento ir Vyriausybės teisės aktų ;jų dalių< atitikt0 5onstitucijai% bet nenagrinėja norminių administracinių aktų konstitucingumo% tC daro LV 3A )"riaus"! turi teisD panaikinti ministrų% Vyriausybės 0staigų% ir 0staigų prie ministerijų teisės aktus% jeigu jie prie$tarauja 5onstitucijai% L) tarptautinėms sutartis% 0statymams% kitiems 'eimo aktams% 6re,idento dekretams% Vyriausybės nutarimams% M6 potvarkiamsA )"riaus"! s atstovas tikrina savivaldybės kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų teisės aktų atitikimC 0statymams% Vyriausybės nutarimams% kitiems su 0statymu 0gyvendinimu susijusiems centrinio valstybino administravimo subjektų priimtiems teisės aktamsAJ )alst"!inis reguliavimas ir vie$asis administravimas, s4vokų sant"kis ir apimtis 7 Mokslinėje literatūroje terminas vie$asis administravimas dažnai ver.iamas kaip valstybinis valdymasA 3a.iau kategorija vie$asis administravimas nėra tapati sCvokai valstybinis valdymasA 7i daug platesnė pagal apimt0% pagal vie$Cj0 administravimC 0gyvendinan.ių subjektų ratC ir turtingesnė pagal turin0A 7ei 0gyvendinant valstybin0 valdymC pla.iCjC prasme dalyvauja visos valstybės valdžios institucijos% o siaurCjC @ tik vykdomosios valdžios ir 6re,identui bei 'eimui atskaitingos institucijos% tai 0gyvendinant vie$Cj0 administravimC dalyvaujC ne tik valstybės% bet ir vietos savivaldos institucijosA tsižvelgiant 0 tai kad valstybinis reguliavimas yra tik valstybinio valdymo "unkcija% daroma i$vada% kad valstybinio reguliavimo sCvoka apima žymiai siauresnD srit0 negu vie$asis administravimasA #alima teigti% kad kategorijų valstybinis valdymas ;administravimas< ir vie$asis administravimas pagrindas yra valdymasA 5albant apie socAvaldymC% abidvi $ios kategorijos

Aktuali FE*GHEIH*F

&ie'ojo administravimo teisiniai (a)rindai , A.Andriu'kevi*ius

yra traktuojamos kaip socialinio valdymo rū$ys% ir skirtingais valdymo mastu ir subjektaisA N )alst"!iniam reguliavimui veikti reikalingos priemon s, 1. veiklos pagrindų norminis reguliavimas B 5ad būtų palaikoma tvarka politinėje% socialinėje ir ūkinėje valstybės valdymo srityse% valstybiniam teisiniam reguliavimui veikti reikalingos priemonėsA L) vie$ojo administravimo 0statymas administracin0 reglamentavimC apibrėžia kaip taisyklių% nuostatų% reglamentų ir kitų teisės aktų priėmimC 0statymams 0gyvendinti ;IstrAHdA<A 3aip Vyriausybės nutarimais tvirtinami ministerijų ir Vyriausybės 0staigų nuostatai% ministrų 0sakymais tvirtinamos 0vairios taisyklės% nuostatai. 3arpusavyje derinant% priklausomai nuo besikei.ian.ių socialinių% ekonominių ir kitokių sClygų ir situacijų% panaudojama didelė reguliavimo priemonių 0vairovė @ Normavimas% Licencijavimas% Licencijavimas% 5ontrolė ;patikrinimai% revi,ijos% auditas% pavedimų vykdymo kontrolė% administracinės priežiūros bei prevencijos veiksmų kontrolė% /i,inių ir juridinių asmenų registracijaA 2. o6icialus pripažinimas 3. specialių teisių suteikimas B pažymėjimas% suteikiantis subjektui statusC ir teisD veikti jo pasirinktoje veiklos ;ūkio< $akoje ;registracija% standarti,acija% kvotų nustatymas% licencijų% leidimų suteikimas% biudžetinių asignavimų i$skyrimas% tari"ų apskai.iavimas% kainų politika ir ktA<A )A-&(/9J& ;+=2&(;A& @ tai teisinių% organi,acinių% tec-nologinių priemonių visuma% skirta nustatyta tvarka registruoti 0statymais nustatytus objektus% rinkti% kaupti% apdoroti% sisteminti% saugoti bei teikti suinteresuotiems asmenims registruojamų objektų juridinius% kiekybinius% geogra"inius ir kitus duomenis ir dokumentusA Valstybės registrai ir žinybiniai registrai registruojami ir duomenys apie juos kaupiami )egistrų ir valstybės in"ormacinių sistemų registreA )egistro valdytojas B 'usisiekimo ministerijaA )egistro tvarkytojas B 2n"ormacinės visuomenės plėtros komitetas prie 'usisiekimo ministerijosA 4uomenys apie 0steigtus% sukurtus% reorgani,uotus% likviduotus registrus tvarkomi )egistrų ir valstybės in"ormacinių sistemų registro nuostatų nustatyta tvarkaA Valstybės registrų ir žinybinių registrų steigimC% kūrimC ir "unkcionavimC reguliuojantys teisės aktaiL

vykdoma tarptautiniu% regioniniu ir nacionaliniu lygmenimisA 3arptautinės ir regioninės standarti,acijos organi,acijos kuria bendrC standarti,acijos sistemC tarptautiniu ir ;ar< regioniniu ;9uropos< mastuA Nacionalinė standarti,acijos institucija% būdama $ių organi,acijų narė arba dalyvaudama jų veikloje pagal kitC narystės statusC% 0galioja savo tec-nikos komitetų ;L'3 35< atstovus dalyvauti tarptautinių ir 9uropos standarti,acijos organi,acijų tec-nikos komitetų veikloje ir atstovauti Lietuvos interesams pagal savo kompetencijCA Lietuvos &(A3.A;(>& tvarko Lietuvos standarti,acijos departamentas prie L) plinkos ministerijosA tskirų $akų standartus priima tec-nikos komitetaiA &tandartas @ standarti,acijos dokumentas% nustatantis normas% taisykles ir reikalavimus produkcijaiA 'tandartų rū$ysL tarptautiniai @ tarptautinės standarti,acijos organi,acijos priimti ir visuomenei skirtiE regioniniai @ regioninės standarti,acijos organi,acijos priimti ir visuomenei skirtiE nacionaliniai @ nacionalinės standarti,acijos institucijos priimti ir visuomenei skirtiE įmonės @ ruo$iami konkre.ioje 0monėje ir tvirtinami jos vadovo% skirti 0monės veiklai% produktams ar jų gamybai standarti,uotiA Lietuvos standartas ;L'3< nacionalinės standarti,acijos institucijos priimtas% paskelbtas ir visuomenei skirtas standartasE 9uropos standartas ;9N< B 9uropos standarti,acijos organi,acijos priimtas% paskelbtas ir visuomenei skirtas standartasA 'tandartų pv,L 5okybės vadyba ir kokybės užtikrinimas% pramonės ir statybų s"eroje% darbų saugoje% pakavimo% metrologijos s"erose ir daug kitųA 8>;2.232B A&M+3B )+2#-0& -21+3128A)2MA& A )emiantis L) 15 HAOO strA G dA% 0statymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rū$ies veiklos tik gavD 0statymų nustatyta tvarka i$duotC licencijCA 3o paties straipsnio H dalyje numatyta% jog juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas ;leidimus<% kurios 0statymuose nustatytos kaip būtinos jo veiklos sClygosA 3am% kad būtų galima užsiimti tam tikros rū$ies veikla% gali prireikti papildomų 0gūdžių% veiklos kokybi$kumui užtikrinti gali nepakakti bendrųjų priemonių arba netinkamai vykdant tam tikrC veiklC gali būti pažeisti vie$ieji interesai% geros moralės principai% kilti grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei% asmenų turtui% jų teisėms bei teisėtiems interesamsA 3aigi licencijuojant tam tikrC veiklC siekiama užtikrinti papildomų reikiamų 0gūdžių turėjimCA !e to% leidimai ir licencijos 0statymuose turi būti nurodyti kaip būtinos tokios veiklos vykdymo sClygosA 3aigi leidimų ir licencijų būtinumo negali nustatyti ne 0statymaiA 5ai kuriuose 0statymuose nurodyta% kad prie$ registruojant juridin0 asmen0% norint0 užsiimti tam tikra veikla% būtina gauti atitinkamC licencijCA 3oks reikalavimas paprastai nustatomas tada% kai juridinio asmens veikla siejama su tam tikra teisine "ormaA Licencijavimo taisyklėsA 5iekvienai 0statymų nustatytai licencijuojamos veiklos rū$iai L) Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles ;L) 15 HAOP strA G dA<A Licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijuojama veikla% licencijC i$duodanti institucija ir jos 0galiojimai% licencijai gauti reikalingi dokumentai% pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir ktA Licencijavimo taisykles galima rasti institucijos% i$duodan.ios licencijC% interneto puslapyjeA Licencijos i$davimasA Licencija i$duodama neterminuotam laikui% jei yra 0vykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sClygosA Licencija verstis tam tikra veikla arba ra$ytinis motyvuotas atsisakymas i$duoti licencijC pateikiamas parei$kėjui per trisde$imt dienų nuo dokumentų% reikalingų licencijai gauti% gavimo dienos% jeigu 0statymai nenustato ko kitaA

• •

Lietuvos )espublikos valstybės in"ormacinių i$teklių valdymo 0statymas Lietuvos )espublikos Vyriausybės HRGH mA liepos GP dA nutarimas NrA PPG K4ėl )egistrų steigimo% kūrimo% reorgani,avimo ir likvidavimo tvarkos apra$o patvirtinimo*

7uridinių asmenų registras yra pagrindinis valstybės registrasA 70 tvarko 0statymų nustatyta valstybės institucija @ registro tvarkytojasA L) 15 HANH strA nurodyta% kad juridinis asmuo turi būti 0registruotas juridinių asmenų registreA 5iti registraiL (vietimo 0staigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybinis registrasE Valstybės tarnautojų registrasE 8žsienie.ių registrasE 3ransporto priemonių registracijC atlieka valstybės 0monė %%)egitra*E Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras% Notarine tvarka patvirtintų 0galiojimų registras% (iltnamio e"ektC sukelian.ių dujų registras% #inklų registras% 'tudijų% mokymo programų ir kvali"ikacijų registras% =ipotekos registras ir daugiau registraiAltA &(A3.A;(2KA128A B veikla% skirta tam tikroje srityje ;pramonės% transporto% žemės ūkio ir ktA< nustatyti bendrCsias nuostatas% kurios gali būti visuotinai ir daug kartų panaudotos esamiems ir galimiems uždaviniams sprDstiA 'tandarti,acija
+

A.Bakaveckas. Lietuvos vykdomoji valdžia

+

2$duodamų licencijų% leidimų sCra$C galima rasti Valstybinės mokes.ių inspekcijos prie L) "inansų ministerijos interneto svetainėje A 'varbu atkreipti dėmes0% jog $ie sCra$ai nėra galutiniai% o tik in"ormacinio pobūdžioA 3odėl "i,inis asmuo turėtų pats papildomai pasidomėti apie reikalavimus jo norimai vykdyti veiklos rū$iaiA F2K232B A&M+3B )+2#-0& -21+3128A)2MA& A 3am tikrais atvejais L) teisės aktai 0tvirtina pareigC "i,iniam asmeniui turėti licencijC% leidimC ar kitC dokumentC% suteikiant0 teisD verstis tam tikra veikla% kuriai vykdyti nėra reikalavimo 0steigti juridinio asmensA 3eisės aktai taip pat gali nustatyti reikalavimC 0steigti juridin0 asmen0 vykdyti tam tikras ūkines komercines% gamybines ir kitas veiklasA 3ai rei$kia% kad tam tikros srities veiklas gali vykdyti tik juridiniai asmenys% todėl gyventojai% kaip "i,iniai asmenys% tokių veiklų vykdyti negaliA Veiklos rū$ių% kurios nelicencijuojamos% ta.iau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys% sCra$C ;parengtas remiantis Lietuvos )espublikos ministerijų ir kitų institucijų pateiktais duomenimis< galima rasti Valstybinės mokes.ių inspekcijos prie L) "inansų ministerijos interneto svetainėje adresuA 3eisės aktuose taip pat gali būti nustatyta% kad tam tikrC veiklC gyventojas gali vykdyti tik darbo sutarties pagrinduA 6avy,džiui% statybos tec-ninio reglamento '3) GARQARJLHRRH K'tatinio tec-ninė priežiūra>% patvirtinto L) aplinkos ministro HRRH mA balandžio HO dA 0sakymu NrA GOQ ;ŽinA% HRRH% NrA MIB GNIP<% HR ir HG pA nustatyta% kad tam tikrais atvejais statytojas statinio statybos tec-nin0 prižiūrėtojC samdo pagal darbo sutart0A (eis s aktai, reglamentuojant"s licencijuojamos veiklos klausimus, ir institucijos, į kurias reikia kreiptis, ketinant gauti licencijas ar leidimus 5aip minėta% tam tikra veikla gali būti licencijuojama% tAyA prie$ jC vykdant būtina gauti atitinkamC licencijC ar leidimCA 3aigi kiekvienu atveju% prie$ užsiimant tam tikros rū$ies veikla% asmuo% pradedantis verslC% turėtų 0sitikinti% ar nėra reikalaujama licencijaA 6asitikrinti% ar tam tikra veikla nėra licencijuojama% galima peržiūrėjus licencijuojamos veiklos sCra$C adresu -ttpLFFSSSAvmiAltFltFTitem2dUGRGMHG ;nuoroda KLicencijuojamų veiklos rū$ių ir institucijų% i$duodan.ių licencijas% sCra$as><A dministracinė veikla atliekama ir i$duodant kitokius leidimus pv,AL leidimų sistema taikoma pasienyje% o policijos ir valstybės sienų apsaugos pareigūnams suteikta teisė tikrinti% kaip asmenys laikosi taisykliųA Leidimais nustatomas ir užsienio $alių pilie.ių% taip pat asmenų be pilietybės teisinis statusas jiems būnant LietuvojeA (ie asmenys nustatyta tvarka privalo gauti leidimus laikinai apsigyventi ar nuolat gyventi% taip pat dirbti Lietuvos )espublikoje pagal darbo sutart0A Leidimų ir licencijų pv,AL Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alko-oliniais gėrimais i$davimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alko-oliniais gėrimais i$davimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alko-oliniais gėrimais patikslinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alko-oliniais gėrimais papildymas Licencijų verstis mažmenine prekyba alko-oliniais gėrimais dublikatų i$davimas Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintomis na"tos dujomis i$davimas Mažmeninės ir didmeninės suskystintų na"tos dujų prekybos leidimo patikslinimas 4idmeninės suskystintų na"tos dujų prekybos leidimo papildymas Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis na"tos dujomis i$davimas

Mažmeninės suskystintų na"tos dujų prekybos leidimo papildymas Leidimų verstis mažmenine prekyba ne"asuotais na"tos produktais i$davimas Leidimų verstis didmenine prekyba ne"asuotais na"tos produktais i$davimas Leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba ne"asuotais na"tos produktais patikslinimas Leidimų verstis didmenine prekyba ne"asuotais na"tos produktais papildymas Leidimų verstis mažmenine prekyba ne"asuotais na"tos produktais papildymas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais i$davimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi i$davimas &erti6ikavimas H procedūra% kuria serti"ikacijos 0staiga% nepriklausanti nei nuo produkto gamintojo ar tiekėjo% nei nuo vartotojo ;pirkėjo<% patvirtina% kad produktas% procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimusA 6aprastai toks patvirtinimas 0"orminamas dokumentu% vadinamu serti"ikatuA 'erti"ikavimas gali būti savanori$kas arba reglamentuotas atitinkamais teisės aktaisA Lietuvoje statybos produktų reglamentavimC vykdo L) plinkos ministerijaA '6'1 yra statybos produktų serti"ikavimo 0staiga% kurios be$ali$kumC ir tec-ninD kompetencijC patvirtina dviejų akreditacijos 0staigų B Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro prie 8)MA Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra biudžetinė 0staiga pagal savo kompetencijC 0gyvendinanti Lietuvos )espublikos Vyriausybės politikC akreditacijos srityje bei vykdanti kitas 0statymų bei kitų teisės aktų numatytas "unkcijasA !iuras -ttpLFFSSSAnabAltF akredituoja bandymų ir kalibravimo laboratorijas% kontrolės 0staigas% darbuotojų% gaminių% vadybos sistemų serti"ikavimo 0staigas ir 9M ' vertintojus ir atlikti jų veiklos priežiūrCE 5artais serti"ikavimas klaidingai tapatinamas su licencijavimuA 3a.iau tai skirtingi dalykaiL licencijavime kalbama apie leidimC ;ar teisD< vykdyti kokiC nors veiklC% o serti"ikavime nagrinėjama produkto ar paslaugos atitiktis nustatytiems reikalavimamsA (ios srities valdymo santykių pagrindus nustato Lietuvos )espublikos atitikties 0statymasA (iuo metu serti"ikavimo "unkcijC reglamentuoja apie JR teisės aktųA &erti6ikatas @ tikrumo% vertės nustatymo pažymėjimas% galioja tik nurodytai serti"ikavimo sri.iai% o galiojimas sustabdomas arba anuliuojamas% jei pažeistos serti"ikavimo i$davimo sClygos tAyA darbai turi būti atliekami pagal kokybės užtikrinimo planC% in"ormuoja apie pasikeitimus savo 0monėje ir kokybės užtikrinimo sistemoje% pa$alinti audito ataskaitoje nurodytas neatitiktisA 6astatų energinio naudingumo serti"ikavimas 'uvirinimo proceso serti"ikavimas statybos produktų serti"ikavimas Ma$inų serti"ikavimas Medicinos prietaisų% elektrinės matavimų% valdymo ir laboratorinės 0rangos% vai,do ir garso aparatų% telekomunikacijos ir in"ormacijos tec-nologijos 0renginių serti"ikavimas Lietuvoje galioja juridinių bei "i,inių asmenų tarpusavio susitarimu nustatomos prekių bei paslaugų% taip pat )A-&(/9J& )A-./M0 23&(2(>128B 9+2 M2+&(B :;A803B< )A-./9B ;+=>-2>08AM0& #A230& 2; (A;2FA2 A L) Vyriausybė nustato valstybinių institucijų ir miestų valdybų teises ir pareigas kainų reguliavimo klausimuE Nustato prekes ir paslaugas% kurių kainos% antkainiai% tari"ai

7

yra reguliuojamiE 3virtina valstybinės reik$mės prekių bei paslaugų kainas arba nustato jų lyg0% taikymo tvarkCA L) Vyriausybės tvirtinamos valstybinės reik$mės prekių ir paslaugų kainos ir tari"aiL V Žemės mokes.iai V Valstybinių vandens telkinių mokes.iai V #amtinių dujų kainos V 9lektros energijos tari"ai V (iluminės energijos tari"ai V Valstybės nuosavybėje brangiųjų metalų% brangakmenių kainosA (ari6ų reguliavimo tvarkC nustato L) Vyriausybė% tvirtina valstybinės reik$mės paslaugų tari"usL valstybinės žemės ir valstybinio "ondo vandens telkinių nuomos mokes.io tari"us% $iluminės energijos% gaminamos 9nergetikos ministerijos reguliavimo srities 0monėse% elektros energijos tari"ai% namų $ildymo ir kar$to vandens priežiūros tari"ai% kurie apskai.iuojami priklausomai nuo namo ploto% sistemų amžiausA 5iti tari"aiL pajamų mokes.io% vidaus greitojo pa$to paslaugų% pokalbių ir ktA 5onkurencijos 0statymas B 6rodukcijai ir paslaugoms% kurioms netaikoma valstybinio reguliavimo tvarka pagal $io 0statymo I ir N straipsnius% veikia rinkos kainos ir tari"aiA !iudžete nustatyta biudžetinių 0staigų ir kitų biudžeto lė$as gaunan.ių subjektų% atliekan.ių vie$ojo administravimo "unkcijas i$laidoms ir ilgalaikiam materialiajam turtui bei strateginėms atsargoms 0sigyti skirta lė$ų suma @ A&2=3A)2MA2% kuriC asignavimų valdytojas turi teisD biudžetiniais metais gauti i$ biudžete sukauptų lė$ų% pateikDs parai$kC Valstybės iždC tvarkan.iai institucijai arba savivaldybių administracijai% patvirtintoms programoms valdytiA 4. %kin s ar kt5 veiklos pl tojimo tvarkos nustat"mas Ūkinės ar kitos veiklos plėtojimo tvarka nustatoma strateginiu veiklos planu% nustatomi tikslai% uždaviniai% veiklos kryptys% atsižvelgiant 0 valstybės ilgalaikės raidos strategijos nuostatasA 6lėsti veiklos objektus leidžiama tik turint atitinkamC dokumentacijC% kuri suderinama su vietos savivaldos institucijomis atitinkama ministerija pv,AL aplinkos apsaugos teritorinis organi,avimas ir aplinkos tvarkymo valstybinis reguliavimas vykdomas pagal bendrojo ir specialiojo teritorinio planavimo dokumentusA 5. įvairių r%$ių veiklos ir jos kok"! s norminių reikalavimų nustat"mas, paramos organi@acijos vald"mo o!jektams 7 $akoms, įmon ms ir pan5, +& parama sudaro dideles galimybes plėtoti kelių% geležinkelių ir oro transporto in"rastruktūrC% vie$bu.ių ir paslaugų sistemC% sprDsti gamtos apsaugos ir gyvenamosios aplinkos gerinimo uždavinius taip pat 9' struktūrinių "ondų parama energijos teikimo stabilumo% prieinamumo ir didesnio energetikos e"ektyvumo užtikrinimo ir ktA 6arama organi,acijos valdymo objektams teikiama% kai valstybinės institucijos vykdo vie$uosius pirkimus% investuoja% skolinasi% privati,uoja% reguliuoja verslo aplinkC bei užkerta keliC naujiems mokes.iams ir reguliavimo mec-ani,mamsA 3okia politika gerina verslo sClygas ir tobulina konkurencinD aplinkCA5onkretūs valdžios veiksmai% kuriais siekiama padėti tam tikram verslui ar ūkio $akai% dažniausiai vykdomi biudžeto lė$omisA 6. įvairių draudimų ir sankcijų d l jų pažeidimo nustat"mas5 Vyriausybės 0galiotos institucijos prižiūri% kaip laikomasi nustatytų veiklos sClygų ir taisyklių% renka in"ormacijC% skiria baudas bei kitas sankcijas taisyklių pažeidėjams ;įspėjimas, administracinė nuobauda, administracinio teisės pažeidimo priemonių kon#iskavimas !pv".& neteisėtos žvejybos priemonių

kon#iskavimas$, nušalinimas nuo pareigų, administracinis areštas$. Administraciniai teisiniai režimai, samprata ir pož"miai5 Administracinių teisinių režimų r%$"s5 Administraciniai legali@uojant"s teisiniai režimai5 Administracinių leidimų teisiniai režimai5 Administraciniai 6unkciniai režimai5 Administraciniai "patingų valst"!inių pad čių :valst"! s sta!ilum4 užtikrinant"s< reguliavimo teisiniai režimai5 #aro pad tis ir jos teisinis reguliavimas5 )alst"! s sienos apsaugos administracinis teisinis režimas5 (iesioginio vald"mo įvedimo teritoriniame administraciniame vienete administracinis teisinis režimas5 3arp administracinio teisinio režimo ir valstybinio valdymo sCvokų% anali,uojant jas pla.iausia prasme% galima dėti lygybės ženklCA Valstybin0 valdymC visada galima apibūdinti kaip administracin0 teisin0 režimC% ta.iau jokiu būdu negalima teigti% kad kiekvienas administracinis teisinis režimas yra valstybinis valdymasAValstybinio valdymo sCvoka yra daug platesne% jo procese matyti 0vairūs specialūs administraciniai teisiniai režimai% kurių paskirtis @ sureguliuoti ypa. svarbios veiklos sritisA &vedus $iuos režimus sudaromos sClygos režimo objektui skirti daugiau dėmesioA 7is gali būti i$rei$kiamas specialia teisine reglamentacija% specAinstitucijų sukūrimu arba veikian.ioms institucijoms specA 0galiojimų skyrimu ir panA dministracinių teisinių režimų paskirtis @ palaikyti saugumC kilus vidinėms ir i$orinėms grėsmėms valstybės nepriklausomumui% teritoriniam vientisumui% kitaip tariant reguliuoti tam tikras valstybės situacijas specApriemonių sistemaOA (eisinis režimas apibrėžiamas kaip ypatinga teisinio reguliavimo tvarka% i$reik$ta atitinkamomis teisinėmis priemonėmis% sukurianti norimC socialinD padėt0 ir palankiC arba nepalankiC aplinkC teisės subjektų poreikių patenkinimuiA3eisinio režimo negalima tapatinti nei su bendruoju teisiniu reguliavimu% nei su teisės 0gyvendinimo procesuA dministraciniai teisiniai režimai yra pla.iai paplitD valstybinio valdymo srityje ir atspindi vykdomosios valdžios institucijų vykdomų "unkcijų ir užduo.ių 0vairovDA 5uo labiau i$vystyta administracinių teisinių priemonių sistema% kuo daugiau 0vairių administracinės veiklos "ormų% tuo svarbesnis jų apjungimas ir di"erencijavimas pagal nustatytus% teisinD reik$mD turin.ius požymiusA dministracinių teisinių režimų klasi"ikacija turi padėti 0statymų leidėjui laiku reaguoti 0 0vairias i$kilusias netipines situacijas% vykdyti adekvatų ir kompleksi$kC teritorijų ir objektų% turin.ių ypatingC socialin0 statusC% reguliavimCA WGX 4auguma teisinių režimų 0statymų leidėjo yra apibrėžiami kaip kompleksiniai% naudojant tokias kategorijas kaip *ypatingas teisinis režimas+% *ypatingas režimas+% *specialus apsaugos režimas+A 3uo pabrėžiama% kad% visų pirma% tuos teisinius režimus reglamentuoja kelių teisės $akų ;konstitucinės% administracinės% tarptautinės% vietos savivaldos% "inansų< normos% o% antra% $ie režimai 0takoja 0vairias režiminio reguliavimo srityje esan.ių teisės subjektų teises ir pareigasA 3ai lie.ia% pavy,džiui% nepaprastosios padėties režimC% i$skirtinės ekonominės ,onos režimC% uždaro administracinio teritorinio vieneto režimC ir panA 'kirtingų teisės $akų normų 0traukimas 0 teisinių režimų% užtikrinan.ių teritorijų% 0staigų% objektų apsaugC% visuomenės saugumC% reguliavimC nekei.ia pagrindinių $ių režimų reguliavimo priemonių prigimties @ jos% be abejo% administracinės teisinėsA WHX 5lasi"ikavimo kriterijumi pasirinkus teisinio režimo objektC% specialius administracinius teisinius režimus galima grupuoti 0L v teritorinius režimus ;i$skirtinė ekonominė ,ona% kontinentinis $el"as% karantinas% karinė padėtis% uždaro administracinio teritorinio vieneto režimas<E

7

Lietuvos administracinė teisė, b.d.200 , !"#

,

v objektinius režimus ;atominės energetikos objekto režimas% vandens telkinio režimas<E v daiktų% kelian.ių padidintC pavojų ar turin.ių svarbiC valstybinD reik$mD% naudojimo režimus ;ginklų% nuodų% narkotinių medžiagų% dokumentų su valstybės paslaptimi% pasų režimas<E v "unkcinius @ veiklos režimus ;prie$gaisrinis režimas% evakuacijos% muitinės režimas<A WIX 5lasi"ikuojant administracinius teisinius režimus pagal veikimo laikC% i$skiriami pastoviai veikiantys režimai ;valstybės sienos režimas% pasų režimas ir panA< bei situacinio pobūdžio režimai ;nepaprastoji% karo padėtis<A WMX 6astarieji režimai 0vedami konkre.iai nustatytam laiko tarpuiA 3a.iau $ie režimai gali nustoti veikti ne tik pasibaigus nustatytam laiko tarpui% bet ir i$nykus aplinkybėms% dėl kurių jie buvo 0vestiA 6astoviai veikiantis yra taip pat valstybės paslapties režimasA (is režimas bus detali,uotas vėliauA )acionaliausia ir patogiausia nuoseklesniam nagrinėjimui galima būtų pavadinti autoriaus 7A A3ic-omirovo pateiktC administracinių teisinių režimų klasi"ikacijC pagal režimų siekiamC tikslCA )emdamasis $iuo klasi"ikavimo kriterijumi autorius administracinius teisinius režimus skirsto 0 administracinius ypatingų valstybinių padė.ių reguliavimo teisinius režimus% administracinius "unkcinius teisinius režimus ir administracinius legali,uojan.ius teisinius režimusA WJX 6irmCjC grupD sudaro administracinio B teisinio reguliavimo režimai esant ypatingai valstybinei padė.iai ;nepaprastosios% karo padėties atvejai% valstybinių sienų apsauga% muitinių apsauga<A ntrajai grupei priklauso legitymūs administraciniai teisiniai režimaiA 2$skiriami du $ių režimų veikimo srities režimaiL a<leidimų i$davimo režimai% kai "i,iniai ir juridiniai asmenys turi teisD paduoti parei$kimus dėl leidimo 0vykdyti vienC ar daugiau tam tikrų veiksmųA 3uo tarpu atitinkamų pareigūnai arba institucijos sprendžia suteikti leidimC arba neA b<legali,uojamieji režimai % kurie susijD su o"icialia juridinių ir "i,inių asmenų registracija% taip pat normatyvinių reikalavimų reglamentacija 0vairių rū$ių veiklai A 3re.iCjC grupD sudaro "unkciniai režimaiA 7ų paskirtis B užtikrinti valstybės valdymo "unkcijas ir veiklos sritis ;mokes.ių% sanitarinD% ekologinD ir ktA< WNX

-

GA 'eimui atskaitingos valstybės institucijos% 0staigos ir pareigūnai% kurių teisin0 santyk0 su 'eimu tiesiogiai nustato $alies 5onstitucija Vyriausioji rinkimų komisija 'eimo kontrolierių 0staiga Valstybės kontrolė HA 'eimui atskaitingos kontrolės ;priežiūros< institucijos% kurias steigti 'eimC 0galina 5onstitucijos OI straipsnis Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 0staiga Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba Lietuvos radijo ir televi,ijos komisija IA 'eimui atskaitingos valstybės institucijos% padedan.ios 'eimui "ormuoti ir 0gyvendinti valstybės politikC i$skirtinėse nacionalinės svarbos srityse Valstybinė kultūros paveldo komisija 9tninės kultūros globos taryba Valstybinė lietuvių kalbos komisija Lietuvos mokslo taryba Nacionalinė sveikatos taryba Lietuvos gyventojų genocido ir re,istencijos tyrimo centras MA 5itos 'eimui atskaitingos% ta.iau 0statymų leidžiamosios valdžios sri.iai nebūdingas "unkcijas vykdan.ios valstybės institucijos 5onkurencijos taryba 'paudos% radijo ir televi,ijos rėmimo "ondas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vertybinių popierių komisija ;likviduota% ?2B GNOH< Valstybės turto "ondas YBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBY Lietuvos bankas #eneralinė prokuratūra 'pecialiųjų tyrimų tarnyba Valstybės saugumo departamentas

10

)9'68!L25:' 6)9Z249N3: '52)2 M2 6 )92#ŪN 2

Lietuvos )espublikos 5onstitucinio 3eismo pirmininkas Lietuvos )espublikos generalinis prokuroras Lietuvos uk$.iausiojo 3eismo 6irmininkas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Lietuvos )espublikos valstybės kontrolierius Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vyriausioji tarnybinės etikos komisijos narė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Lietuvos radijo ir televi,ijos taryba Lietuvos radijo ir televi,ijos komisija Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius 'pecialiųjų tyrimų tarnybos direktorius 6olicijos generalinis komisaras Lietuvos )espublikos kariuomenės vadas Valstybės gynimo taryba 'ekretorius Valstybės apdovanojimų taryba Lietuvos )espublikos paslap.ių apsaugos koordinavimo komisija 4u nariaiL )y$ių reguliavimo tarnybos tarybos direktorius 6retendentų 0 teisėjus atrankos komisija Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija prie 3eisėjų tarybos *IHoji )"riaus"!

• • • • • •

Mokestinių gin.ų komisija prie L)V Vyriausioji administracinių gin.ų komisija Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija )y$ių reguliavimo tarnyba Valstybės 0monė Valstybės turto "ondas Vie$ųjų pirkimų tarnyba

• • • • • • • • • • • • • •

Vytenis 6ovilas ndriukaitis ;sveikatos apsaugos ministras< 4ailis l"onsas !arakauskas ;vidaus reikalų ministras< 7uo,as !ernatonis ;teisingumo ministras< (arūnas !irutis ;kultūros ministras< 9valdas #ustas ;ūkio ministras< Vigilijus 7ukna ;žemės ūkio ministras< Linas ntanas Linkevi.ius ;užsienio reikalų ministras< Valentinas Ma,uronis ;aplinkos ministras< 7aroslav Neverovi. ;energetikos ministras< 7uo,as :lekas ;kra$to apsaugos ministras< lgimanta 6abedinskienė ;socialinės apsaugos ir darbo ministrė< 4ainius 6avalkis ;$vietimo ir mokslo ministras< )imantas 'inkevi.ius ;susisiekimo ministras< )imantas (adžius ;"inansų ministras< Lietuvos )espublikos Vyriausybės sudėtis patvirtinta 6re,idento dekretu HRGH mA gruodžio GH dA )"riaus"! s įstaigų s4ra$as,

• • • • • • •

5ūno kultūros ir sporto departamentas prie L)V Lietuvos vyriausiojo arc-yvaro tarnyba Narkotikų% tabako ir alko-olio kontrolės departamentas Lietuvos statistikos departamentas Valstybės tarnybos departamentas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba )"riaus"!ei atskaitingos valst"! s institucijos ir įstaigos,

11

9' 392'[ ;2 dalis< 9' teisė yra savaranki$ka teisės sistema% nesutampanti nei su bendrCja tarptautine teise% nei su nacionaline teiseA /ormaliai 9' teisD% būtų galima vertinti kaip tarptautinės teisės rū$0% ta.iau jos turinys% priemonės ir $altiniai daro jC i$skirtine% atskira teisine santvarkaA Nuo 9uropos !endrijų 0kūrimo 9' teisės apimtis pamažu% bet nuosekliai ple.iasiA 6radžioje vyravo su ekonomika ir visų pirma su bendrosios rinkos veikimu% susijusios teisės normos bei principai% ta.iau pastaraisiais de$imtme.iais 9' teisė apima vis platesn0 santykių spektrC ;užsienio ir saugumo politika%sienų kontrolė%aplinkos apsauga% teisingumo ir vidaus reikalai ir kt<A 9' teisės aktai% sprendimai priimami paprastai kvali"ikuota ar paprasta balsų daugumaA 2r tik keliose srityse% kaip pv,A užsienio politika% saugumo politika ir kai kuriose kitose srityse% sprendimai priimami vieningai% tAyA remiantis konsensuso principuBvieninga balsų daugumaA 9' teisės kūrimC% 0gyvendinimC% ai$kinimC ir gin.ų sprendimC užtikrina 'Cjungos institucinė sistemaA ;Ministrų 3aryba kartu su 96 atlieka legislatyvinD "unkcijC% 95Batsakinga už 9' teisės aktų 0gyvendinimC% ta.iau kai kuriose srityse pati priima 9' teisės aktusBreglamentus% tAyA 9' konkurencinės teisės srityje% o 933B atskleidžia% i$ai$kina 9' teisės normų turin0<A 9' teisės $altiniaiL 'teigimo sutartysE 9' institucijų teisės aktaiE 3eisės ai$kinimasE 3arptautinės sutartysE !endrieji 9' teisės principaiE Valstybių narių nacionalinės teisės koncepcijos ir sCvokos taip pat naudojamos "ormuluojant 9' teisDA 9' teisė dažnai skirstoma 0L 6irminD !endrijos teisDA 7C sudaro 9uropos !endrijų steigimo sutartys ir sutartys% kurios vėliau jas papildė ar keitė% taip pat stojimo sutartys% ir steigimo sutar.ių 0vairūs priedaiA 3ai @ konstitucinio rango aktai% 9' teisinės santvarkos ir tolesnio teisės plėtojimo pagrindasA 6irminėje teisėje yra 0tvirtinti 9' tikslai% veikimo principai% tam tikros veiklos programos% reguliuoja valstybių narių tarpusavio santykius% 0pareigoja $alis gerbti pagrindines žmogaus teises bei laisvesA ntrinD !endrijos teisD ;i$vestinD< sudaro 9' institucijų teisės aktai% priimti remiantis pirmine teise ir siekiant jC 0gyvendintiA Visų pirma tai yra 5omisijos% 3arybos priimami reglamentai% direktyvos% sprendimaiBprivalomo pobūdžio% rekomendacijos% nuomonėsBneprivalo pobūdžioA (ie teisės aktai veikia tik tada% kai jie neprie$tarauja pirminei !endrijos teisei% tAyA steigiamosioms sutartimsA 1\82' 1:MM8N 83 2)9 c]uis communautaire B3ai 9' teisės ir jos taikymo praktikos visuma% apimanti visa tai % kas buvo pasiekta 0gyvendinant !endrijų steigimo sutartisA c]uis communautaire apima ra$ytinD pirminD ir antrinD !endrijų teisD% taip pat taisykles% re,oliucijas% po,icijas% nuomones% teisminD praktikC% bendruosius teisės principusA (i sCvoka pabrėžia dinami$kC 9' teisės pobūd0% jos evoliucijC% tikslinant ir 0tvirtinant esminių teisių% pareigų% teisinių priemonių% būdingų 9' teisei% supratimCA Valstybės ;tai lietė ir L)<% stojan.os 0 9'% privalo perimti visC ac]uis communautaire ;9' teisynC<A 7os negali atsisakyti vykdyti tam tikrų galiojan.ių 9' teisės dalių% motyvuodamos tuo% kad nedalyvavo priimant vienas ar kitas teisės normasA 3ai bene svarbiausia narystės 9' sClygaA 7i rei$kia% kad naujosios 9' narės turi ne tik prisijungti prie steigimo sutar.ių ;vadinamos pirminės teisės<% bet ir perimti visC jų pagrindu sukurtC 9' teisės aktų visumC ;vadinamCjC antrinD teisD<% bei taip pat 9uropos !endrijų tarptautinius 0sipareigojimusA 'tojan.os 0 9' valstybės negali persiderėti steigimo sutar.ių ar kitų !endrijos teisės aktų turinioA 6asirengimas perimti 9' teisynC% buvo vienas svarbiausių kriterijų 9uropos 5omisijai vertinant valstybių kandida.ių pasirengimC narystei 9'A

N 1:N L2N[' 392'[' ' N3^52' '8 9' 392'9 'varbus 9' teisės ypatumas yra jos vir$enybė nacionalinės teisės atžvilgiu ir tiesioginis jos galiojimas visose valstybėse narėseA Vir$enybė ;anglA primacy<Bvienas i$ pagrindinių 9' teisės principųA 6agal $0 principC% jeigu i$kyla prie$taravimas tarp 9' teisės ir nacionalinės teisės% galioja 9' teisėA Vir$enybės principas taikomas nuosekliai% tAyA visai !endrijos teisei ;pirminei ir antrinei<A 9' teisei tenka vir$enybė nepriklausomai nuo to% kuris aktas ;nacionalinis ar 'Cjungos< buvo priimtas vėliauA Vir$enybės ;pirmenybės< principC 0tvirtino ir i$plėtojo 9uropos 3eisingumo 3eismas% kuris konstatavo% kad nacionalinės teisės nuostatos negali paneigti teisės sistemos% kylan.ios i$ 9uropos !endrijos steigimo sutartiesA 933 taip pat nustatė% kad 9' teisė visoje 9' teritorijoje turi būti taikoma visi$kai vienodaiA !endrijos teisės negali paneigti jokios nacionalinės teisės priemonės ;pv,A rėmimasis savo konstitucine teise<A L) 'eimo HRRM mA liepos GIdA priimtas 5onstitucinis aktas +4ėl L) narystės 9uropos 'Cjungoje+A 7ame pažymėtaL +9' teisės normos yra sudedamoji L) teisinės sistemos dalisA 7eigu tai kyla i$ sutar.ių% kuriomis grindžiama 9'% 9' teisės normos taikomos tiesiogiai% o teisės normų koli,ijos atveju% jos turi vir$enybD prie$ L) 0statymus ir kitus teisės aktus+A 3iesioginio galiojimo principasBrei$kia% 9' teisės aktai tiesiogiai galioja valstybių narių nacionalinėse teisės sitemose% jiems nereikia papildomų nacionalinių inkorporavimo priemonių tam kad sukeltų teisines pasekmes ;pv, reglamentas yra tiesiogiai galiojantis<A 3aigi vir$enybės principas kartu su tiesioginiu galiojimu yra esminiai 9' teisės skiriamieji bruožai A7ie vienas kitC papildoL tiesioginis galiojimas gali būti visi$kai e"ektyvus% kai jis kartu rei$kia% kai nacionalinės teisės normos turi +paklusti+ 9' teisės vir$enybei ir valstybė jokiomis priemonėmis negali tam trukdytiA N 12:N L2N[' 392'[' = )M:N2Z V2M: 6):19' ' '8 9' 392'9 Nacionalinės teisės -armoni,avimas rei$kia valstybės vidaus teisės normų suderinimC su tarptautinės teisės aktais% 0pareigojan.iais valstybDA =armoni,avimas B tai toks siekiamas suderinamumo lygis%kai 9' lygiu sukuriamos vienodos teisinės prielaidos ;pagrindai<% kuriais remiantis vyksta tolesnis reglamentavimas nacionaliniu lygmeniuA tsižvelgiant 0 siekiamus tikslus% -armoni,avimo lygis gali būti skirtingasL pradedant nuo visi$ko -armoni,avimo% kai nustatomos detalios bendros taisyklės ;pv,A užtikrinant pagrindinių vidaus rinkos laisvių 0gyvendinimC< iki minimalaus -armoni,avimoBkai nustatomi tik tam tikri minimalūs standartai ;pv,A aplinkos apsaugos% darbuotojų apsaugos srityse<A GQQJ mA birželio GHdA L) su 9' ;tuo metuB 9uropos !endrijomis< pasira$ė 9uropos ;asociacijos< sutart0% kurios NQ strA nustato% kad L) sieks% jog jos 0statymai būtų laipsni$kai suderinti su !endrijų teiseA (ios sutarties OR strA i$vardija pagrindines teisinio reguliavimo sritis% kur toks suderinimas turi būti atliktasL muitai% bankininkystė% sveikatos apsauga% vartotojų apsauga%transportas% telekomunikacijos ir ktA (is straipsnis be to numato% kad pirmiausia teisės -armoni,acija turi būti atlikta vidaus rinkos% konkurencijos% darbo apsaugos% gamtosaugos ir vartotojų apsaugos srityseA 3aigi -armoni,acijos procesas i$ esmės apima visC L) ūkinės veiklos tiesiogin0 ir netiesiogin0 reguliavimCA

12

F LMNO )iesojo administravimo sistema • )iePojo administravimo sistemos strukt%ra, jos elementaiA _ios sistemos teisiniai pagrindaiA Vie_asis administravimas ir vykdomoji valdžiaA 6rogramos% strategijos ir planai vie_ojo administravimo srityjeA Vie_ojo administravimo sektoriaus būklės anali,ėA Vie_ojo administravimo sistemos organi,avimas centrali,acijos ir decentrali,acijos konteksteA Vie_ojo administravimo socialiniai aspektaiA • )iePojo administravimo su!jektų sistemaA dministracinis teisinis vykdomosios valdžios institucijų statusasA Valstybiniai ir savivaldybių administravimo 1entriniai ir teritoriniai subjektaiA 5iti vie_ojo administravimo subjektaiA 3eisiniai būdai 0monėms% 0staigoms% organi,acijoms suteikti ar deleguoti vie_ojo administravimo 0galiojimusA dministracinės teisės normos% nustatan.ios tam tikro valdymo grandžių ;institucijų% tarnautojų< teisin0 statusCA Vie_ojo administravimo subjektų teisinė atsakomybėA • 9uropos 'Cjungos teisės 0taka vie_ojo administravimo institucijų teisinio statuso% kompetencijos% diskrecijos ir jų veiksmų apskundimo reglamentavimui% administracinės atsakomybės reglamentavimui% 9' teisės 0taka valstybinių institucijų administraciniams gebėjimamsA 9endroji vald"mo s4voka Valdymu daromas poveikis žmogaus arba žmonių grupės valiaiA 8is skatina mot"vuoti savo apsisprendim4 elgtis pagal o6icialų paliepim45 Valdymo santykiai i_ visų žmonių arba jų grupių santykių i_skiriami remiantis taisyklėmis% pagal kurias skirstomos subjektų teisės ir pareigosA 9endr4ja prasme valdymas yra valdan.iojo poveikis valdomajam siekiant užsibrėžto bendros valdymo sistemos tiksloA 5artu valdymas gali būti suprantamas ir ne tik kaip valdiniai santykiai% bet ir kaip procesas arba valdinių santykių 0gyvendinimasA Valdantysis Valdomasis Q *valdžia+% *valdymas+% *vadovavimas+% *pavaldumas+A )alst"! s vald"mo s4voka 5albėdamas apie valstybės reikalų tvarkymC pro65 M5 ;omeris vartojo terminC *valdymas+A Nagrinėdamas valdžių padalijimC% jis daugiau dėmesio skyrė _iuolaikinėse valstybėse paplitusiam *trilypiam+ valdžių padalijimuiA _iame kontekste vykdomosios valstybės valdžios "unkcijC ;be 0statymų leidžiamosios ir teismines< jis vadino *valdymu arba administravimu+A Vykdomosios valdžios "unkcijas 0gyvendinan.ias valstybės institucijas valdymo arba administravimo organais vadino ir pro65 P5 -eonas% pabrėždamas% kad *atitikdami trims didžiosioms valstybės valdžios vykdymo rū_ims @ 0statymų leidimui% teismui ir valdymui% B ir valstybės organai yra skirstomi 0 tris rū_isL 0statymo leidimo% teismo ir valdymo ;administracijos< organusA )alst"!inio administracinio teisinio vald"mo s4voka Valstybinis valdymas gali būti suprantamas dviem aspektaisA &iaur4ja prasme @ valstybės valdymo vykdomųjų organų veiklaA Plači4ja prasme @ tai i_ esmės visa valstybinė veikla% visas valstybės aparato darbasA

6agal +uropos (eisingumo (eismo praktikC vie$ojo administravimo pareigybės yra *tos, kurios susijusios su tiesioginiu ar netiesioginiu dalyvavimu, vykdant viešosios valdžios #unkcijas, kurių paskirtis yra ginti bendruosius valstybės arba kitų valstybinių administracinių vienetų interesus. 'okios pareigybės reiškia, kad jas užiman(iuosius su valstybe turi sieti ypatingas solidarumo ryšys bei jiems turi būti suteikiamos teisės ir pareigos, kurios yra pilietybės pagrindas). 'aip pat 'eismo nuomone, tokios pareigybės yra *būdingos speci#inei viešosios administracijos veiklai tiek, kiek jai pavestas viešosios valdžios vykdymas ir atsakomybė už bendrųjų valstybės interesų gynimąA+ )ie$asis administravimas 7 0statymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama vie$ojo administravimo subjektų veikla% skirta 0statymams ir kitiems norminiams teisės aktams 0gyvendinti priimant administracinius sprendimus% teikiant 0statymų nustatytas administracines paslaugas% administruojant vie$ųjų paslaugų teikimC ir atliekant vie$ojo administravimo subjekto vidaus administravimCA Administracinis reglamentavimas @ vie$ojo administravimo subjekto veikla leidžiant nuostatus% taisykles% reglamentus ir kitus norminius teisės aktus 0statymams 0gyvendintiA )idaus administravimas @ veikla% kuria užtikrinamas vie$ojo administravimo subjekto savaranki$kas "unkcionavimas ;struktūros tvarkymas% dokumentų% personalo% turimų materialinių ir "inansinių i$teklių valdymas<% kad jis galėtų atlikti vie$Cj0 administravimCA )ie$ojo administravimo su!jektas 7 institucija% 0staiga% pareigūnas% valstybės tarnautojas% kitas "i,inis ar juridinis asmuo% kuriuos 0statymai 0galioja atlikti vie$Cj0 administravimCA )ie$ojo administravimo institucija @ kolegialus ar vienvaldis vie$ojo administravimo subjektas% pagal 0statymus turintis 0galiojimus leisti norminius administracinius aktusA )ie$ojo administravimo įstaiga @ valstybės ar savivaldybės biudžetinė 0staiga% pagal 0statymus turinti 0galiojimus atlikti vie$Cj0 administravimCA Asmuo 7 "i,inis asmuo ar "i,inių asmenų grupė% juridinis asmuo% kitas subjektas% neturintis juridinio asmens teisių ;komisija% visuotinis narių susirinkimas% nuolatinis pasitarimas<A Pareig%nas 7 valstybės politikas% valstybės tarnautojas ar kitas asmuo% atliekantys vie$ojo administravimo "unkcijas ir pagal 0statymus turintys 0galiojimus duoti nepavaldiems asmenims teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymusA Administracinis aktas @ vie$ojo administravimo subjekto i$leistas nustatytos "ormos teisės aktasA 2ndividualus administracinis aktas @ vienkartis teisės taikymo aktas% skirtas konkre.iam asmeniui ar nurodytai asmenų grupeiA Norminis administracinis aktas @ teisės aktas% nustatantis elgesio taisykles% skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupeiA Administracinis sprendimas @ administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos "ormos dokumentas% kuriame i$reik$ta vie$ojo administravimo subjekto valiaA dministracinės procedūros sprendimas @ administracinis sprendimas% kurio priėmimu baigiama administracinė procedūraA Administracin paslauga @ vie$ojo administravimo subjekto veiksmai i$duodant asmenims leidimus ;licencijas< ar dokumentus% patvirtinan.ius atitinkamus juridinius "aktus% teikiant 0statymų nustatytC in"ormacijC% vykdant administracinD procedūrCA

13

)ie$oji paslauga @ valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines% $vietimo% mokslo% kultūros% sporto ir kitas 0statymų numatytas paslaugasA &statymų nustatytais atvejais ir tvarka vie$Csias paslaugas gali teikti ir kiti asmenysA )ie$ųjų paslaugų teikimo režimas @ teisės aktų nustatytas atlygintinas ar nemokamas vie$ųjų paslaugų teikimas nustatytais terminais ir tvarkaA )ie$ųjų paslaugų teikimo administravimas @ vie$ojo administravimo subjektų veikla nustatant vie$ųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimC% steigiant vie$Csias 0staigas arba i$duodant leidimus teikti vie$Csias paslaugas kitiems asmenims% taip pat vie$ųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolėA 3arnybinė pagalba @ vie$ojo administravimo subjekto veikla teikiant in"ormacinD ir kitokiC pagalbC kitam vie$ojo administravimo subjektui $io pra$ymuA 6agrindinės vie$ojo administravimo sritysL G< administracinis reglamentavimas% administracinių aktų 0gyvendinimo priežiūra ar kontrolėE H< administracinių paslaugų teikimasE I< vie$ųjų paslaugų teikimo administravimasE M< vie$ojo administravimo subjekto vidaus administravimasA Vie$ojo administravimo principai 0statymo vir$enybėsA objektyvumoA proporcingumoA nepiktnaudžiavimo valdžiaA tarnybinio bendradarbiavimoA e"ektyvumoA subsidiarumoA Kvieno langelio*A G< 0statymo vir$enybėsA (is principas rei$kia% kad vie$ojo administravimo subjektų 0galiojimai atlikti vie$Cj0 administravimC turi būti nustatyti 0statymuose% o veikla atitikti $iame 0statyme i$dėstytus teisinius pagrindusA dministraciniai aktai% susijD su asmenų teisių ir pareigų 0gyvendinimu% visais atvejais turi būti pagr0sti 0statymaisE H< objektyvumoA (is principas rei$kia% kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti o"icialūs vie$ojo administravimo subjekto veiksmai turi būti ne$ali$ki ir objektyvūsE I< proporcingumoA (is principas rei$kia% kad administracinio sprendimo mastas ir jo 0gyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagr0stus administravimo tikslusE M< nepiktnaudžiavimo valdžiaA (is principas rei$kia% kad vie$ojo administravimo subjektams draudžiama atlikti vie$ojo administravimo "unkcijas neturint 0statymų suteiktų reikiamų 0galiojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų% negu 0statymų nustatyta% tikslųE J< tarnybinio bendradarbiavimoA (is principas rei$kia% kad vie$ojo administravimo subjektai% rengdami administracinius sprendimus% prireikus teikia vienas kitam reikalingC in"ormacinD ir kitokiC pagalbCE N< e"ektyvumoA (is principas rei$kia% kad vie$ojo administravimo subjektas% priimdamas ir 0gyvendindamas sprendimus% jam skirtus i$teklius naudoja ekonomi$kai% re,ultatų siekia kuo mažesnėmis sCnaudomisE O< subsidiarumoA (is principas rei$kia% kad vie$ojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir 0gyvendinami tuo vie$ojo administravimo sistemos lygiu% kuriuo jie yra e"ektyviausiE P< Kvieno langelio*A (is principas rei$kia% kad asmeniui in"ormacija suteikiama% pra$ymas% skundas ar prane$imas priimamas ir atsakymas 0 juos pateikiamas vienoje darbo vietojeA

6ra$ymC% skundC ar prane$imC nagrinėja ir in"ormacijC i$ savo administracijos padalinių% pavaldžių subjektų% prireikus @ ir i$ kitų vie$ojo administravimo subjektų gauna pats pra$ymC% skundC ar prane$imC nagrinėjantis ir administracin0 sprendimC priimantis vie$ojo administravimo subjektas% ne0pareigodamas tai atlikti pra$ymC% skundC ar prane$imC padavus0 asmen0A (+2&J& &>98+#(A& 3eisės subjektas bet kurioje teisės $akoje @ tai turėtojas% ne$ėjas būtinų jo gyvybinių poreikių ar galių 0gyvendinimui teisių ir pareigų% suteikiamų atitinkamu teisės aktu% dalyvavimu visuomenės% kolektyvo ar valstybės gyvenimeA !endriausia prasme teisės subjektasB tai teisinių santykių dalyvis ;subjektas<A (+2&232& &>98+#(2'#>MA& 3eisinių santykių subjektai pasižymi tam tikra teisine c-arakteristika @ teisiniu subjekti$kumu% kurio sCvokC sudaroL GA 3eisnumas HA Veiksnumas (eisnumas yra teisės normų objektyviai suponuotas leidimas turėti, įgyti tam tikras subjektines teises ir pareigasA 3ai rei$kia% kad teisnumas nėra automati$kai 0gyjama žmogaus savybė jam gimstant% kaip kartais galima 0sivai,duoti skaitant teisinD literatūrCA 3ai tam tikra socialinė ekonominė savybė% kuri asmeniui% kaip teisės subjektui% 0statymais ir kitais teisės aktais suteikiama ir pripaž0stama vienoje ar kitoje socialinėjeB ekonominėje "ormacijojeAWGX (eisnumas nėra ir subjektinė teisėA (eisnumas @ tai objektyvi galimybė 0gyti teisės normų suponuotas teises ir pareigas% o subjektinė teisė @ tai konkre.iam teisinio santykio dalyviui priklausanti% kito teisinio santykio dalyvio pareigos garantuojama ir valstybės prievartos priemonėmis saugoma teisėA 3ai rei$kia% kad teisnumas 0gyvendinamas per subjektines teisesA (+2&3>M0 ;ŪP/& 'kiriamos kelios teisnumo rū_ysL • 9endrasis 7 principinis leidimas turėti bet kuriC subjektinD teisD% kurios nedraudžia 0statymasE • Pakinis 7 tai speciali,uotas leidimas 0gyti tam tikros teisės _akos teises ;rinkimų% darbo<E • &pecialusis ;arba tarnybinis% pro"esinis< @ tai leidimas 0gyti tokias teises% kurių 0gyvendinimas reikalauja i_ asmens specialaus i_silavinimo% talentoA 'pecialiCjam teisnumui būdinga tai% kad asmeniui jis gali būti ribojamasL toks asmuo gali netekti leidimo kuriam tai laikui verstis specialisto praktikaA 3a.iau jis negali prarasti bendrojo teisnumoA Administracinis teisnumas B tai administracinių teisinių santykių subjekto ;dalyvio< potenciali galimybė naudotis jam suteiktomis teisėmis% laisvėmis% o taip pat vykdyti pareigas% 0gyvendinti jam priskirtC kompetencijC ir 0galiojimus vie$ojo valdymo ;administravimo< srityjeA 2$ praktinės pusės% administracinės teisės subjekto teisnumas tik sudaro prielaidas jo teisinio statuso reali,avimuiA 6ilie.iams administracinis teisnumas atsiranda gimus ir pasibaigia mirusA Valstybinėms organi,acijoms administracinis teisnumas atsiranda nuo jų 0steigimo ;sudarymo< momento% o valstybės tarnautojams B nuo jų paskyrimo 0 valstybinD pareigybD valstybės tarnyboje arba nuo jų priėmimo 0 valstybės tarnybC momentoA Nevyriausybinės organi,acijos teisnumC 0gyja nuo 0statų 0registravimo juridinių asmenų registre momentoA Administracin s teis s su!jektai kartu su administraciniu teisnumu turi turėti ir administracin0 veiksnumC% tAyA turėti galimybD savo veiksmais reali,uoti jiems priklausan.ias subjektinias teises ir teisines pareigas vie_ojo ;administravimo< srityjeA /i,inių ir 7uridinių asmenų

1%

administracinis veiksnumas suprantamas kaip galėjimas savo veiksmais ir sprendimais 0gyti ir 0gyvendinti teises% sukurti sau ir kitiems asmenines pareigas% jas vykdyti ir užtikrinti pilie.ių teises ir laisvesA )+2#&3>MA& H tai subjektams priklausan.ių teisių ir laisvių svarbiausia reali,avimo sClyga% o taip pat nustatytų pareigų vykdymasA tskirų administracinės teisės subjektų veiksnumas atsiranda skirtingu metuA 6ilie.iams administracinio veiksnumo atsiradimas siejamas su tam tikru amžiumiA 6ilnas administracinis veiksnumas jiems atsiranda sulaukus GP metų amžiausA )ibotC veiksnumC pilie.iai gali 0gyti ir iki GP metų amžiausA dministracinės teisės subjektai kartu su administraciniu teisnumu turi turėti ir administracinį veiksnum4% tAyA tur ti galim"!R savo veiksmais reali@uoti jiems priklausančias su!jektines teises ir teisines pareigas viePojo :administravimo< srit"je5 /i,inių ir 7uridinių asmenų administracinis veiksnumas suprantamas kaip galėjimas savo veiksmais ir sprendimais 0gyti ir 0gyvendinti teises% sukurti sau ir kitiems asmenines pareigas% jas vykdyti ir užtikrinti pilie.ių teises ir laisvesA )eiksnumas yra teisinio santykio dalyvio kompleksi$kas ;dvasinis% "i,inis% intelektinis ir panA< ge! jimas $ias objektyviai suteiktas teises susikurti sau% paversti jas savo subjektinėmis teisėmis% kurios gali būti 0gyvendintos kartu vykdant atitinkamas pareigasA 3ai rei$kia% kad veiksnumo pagrindas yra teisnumas% tAyA 0gyvendinti galima tik tai% kas teisės normomis objektyviai yra pripaž0stama vienam ar kitam asmeniuiA !endrasis civilinis 6i@inio asmens teisnumas atsiranda jam gimus ;kai kuriais atvejais @ tik esant pradėtam<A Veiksnumui atsirasti reikia tam tikro amžiaus% atitinkamos psic-inės būsenos ir panA 8uridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas atsiranda tuo pat metu @ atlikus visus teisės aktų nustatytus "ormalumus% kurie yra pakankamas pagrindas nustatyta tvarka paskelbti ;0registruoti< juridin0 asmen0A #0MP+(+3128A 5lausimų ar rei$kinių sritis% kuriC kas gerai i$manoA 4arbuotojo ar 0staigos veikimo sritis ir 0galiojimų apimtisA lotA kA competo Wcom S petoX GA drauge siektiE HA sueiti% susitiktiE IA sutaptiE MA perk. r. G< atitiktiE H< tiktiE I< sugebėtiE JA vėl. jur. reikalauti pagal 0statymCA 23.2)2.>A-Ū& 2; #0-+#(/)232A2 (+2&J& &>98+#(A2 3eisės subjektai% kaip teisinių santykių dalyviai skirstomi 0L • individualius ;"i,iniai asmenys< • kolektyvinius ;juridiniai asmenys ir 0monės% neturin.ios juridinio asmens teisių<A 23.2)2.>A-Ū& (+2&J& &>98+#(A2 2ndividualūs teisės subjektai ;"i,iniai asmenys< yra bendrinė kategorija ir apima M subjektų rū$isL • pilie.ius% • užsienie.ius% • asmenis be pilietybės ;apatridus<% • asmenis% turin.ius specialų administracin0 teisin0 statusCA

• • •

visuomeniniai susivienijimai% tarp jų ir religiniai% politinės partijos gamybinės organi,acijos užsienio "irmos

)A-&(/92320 A.M232&(;A)2M0 &>98+#(A2 @ valstybės institucijos% 0staigos% tarnybos bei valstybės tarnautojai% kuriems 0statymai suteikia vie$ojo administravimo "unkcijasA Valstybės administravimo subjektai yra dviejų rū$iųL • centriniai • teritoriniai )ie$ojo administravimo su!jektų sistema *5 )ie$ojo administravimo su!jektų sistema 7 pavaldumo ir koordinaciniais ry$iais tarpusavyje susieti vie$ojo administravimo subjektai% turintys 0statymų nustatytus 0galiojimus atlikti vie$Cj0 administravimCA F5 )ie$ojo administravimo su!jektų sistem4 sudaro, valstybinio administravimo subjektai% savivaldybių administravimo subjektai% kiti vie$ojo administravimo subjektaiA G5 )alst"!inio administravimo su!jektai 7 vie$ojo administravimo subjektai% veikiantys kaip valstybės institucijos ar 0staigos% jų pareigūnai ar valstybės tarnautojaiA D5 )alst"!inio administravimo su!jektai "ra, G< centriniai @ valstybinio administravimo subjektai% kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorijaE H< teritoriniai @ valstybinio administravimo subjektai% kurių veiklos teritorija yra nustatyta valstybės teritorijos dalisA T5 &avivald"!ių administravimo su!jektai 7 vie$ojo administravimo subjektai% veikiantys kaip savivaldybių institucijos ar 0staigos% jų pareigūnai ar valstybės tarnautojaiA I5 #iti vie$ojo administravimo su!jektai 7 "i,iniai ar juridiniai asmenys ;vie$osios 0staigos% valstybės 0monės% nevyriausybinės organi,acijos% asociacijos<% kurie pagal 0statymus turi 0galiojimus atlikti vie$Cj0 administravimCA (+2&J& &>98+#(A& (eis s su!jektas bet kurioje teisės $akoje @ tai turėtojas, nešėjas būtinų jo gyvybinių poreikių ar galių įgyvendinimui teisių ir pareigų, suteikiamų atitinkamu teisės aktu, dalyvavimu visuomenės, kolektyvo ar valstybės gyvenimeA !endriausia prasme teisės subjektasB tai teisinių santykių dalyvis ;subjektas<A )alst"!inio vald"mo su!jektai Valstybinio valdymo subjektai @ institucijos% 0staigos% tarnybos% valstybės tarnautojai% turintys 0statymų suteiktas vie$ojo administravimo teises ir prakti$kai 0gyvendinantys vykdomCjC valdžiC ar tam tikras jos "unkcijasA Valstybinio valdymo subjektai 0gyvendina valstybės valdymC ūkinėje% politinėje% socialinėje @ kultūrinėje srityseA Valstybinio valdymo institucijos )alst"!inio vald"mo institucija @ tai valstybės institucijų aparato sudėtinė dalis% kuri turi savo struktūrC% kompetencijC% teritorines veiklos ribas ir valstybės vardu 0gyvendina vykdomCjC ir tvarkomCjC veiklCA Valstybinio valdymo institucijos sudaro atitinkamC sistemC% kuriai būdinga tai% kad žemesnės sistemos institucijos ir pavaldžios ir atskaitingos auk$tesnėms institucijoms ;pv,AL ministerijos Vyriausybei<A )A-&(/9J& 23&(2(>128B &>98+#(2'#>MA& )alst"! s institucijų su!jekti$kumas "ra "patingas A


#0-+#(/)232A2 (+2&J& &>98+#(A2 5olektyviniai teisinių santykių subjektai gali būtiL • valstybė • valstybės institucijos

1

3uo% kad $ios institucijos v"kdo valdžios įgaliojimus @ turi teisD duoti kitiems teisės subjektams privalomus paliepimus ir jų vykdymC užtikrinti teisine valstybės prievartaA Į&(A(/MB )/#.0M082 )A-.Ž2A )"kdomoji valdžia @ tai institucijos% kurios 0gyvendina valstybinD valdžiC vykdydamos 0statymus ir kitus teisės aktusA Valstybės vadovas atstovauja $aliai% vykdo kitus $alies konstitucijoje ir 0statymuose numatytus 0galiojimusA )"riaus"! @ auk$.iausioji kolegiali vykdomosios valdžios institucijaA )emiantis Lietuvos )espublikos 5onstitucija ir jos pagrindu priimtu Vyriausybės 0statymu valstybinio valdymo institucijų sistemC sudaroL VyriausybėE ministerijosE Vyriausybės 0staigosE Vyriausybės komitetai ir komisijosE 0staigos prie ministerijųE apskrities vir$ininkų institucijosA )"riaus"! – pati įtakingiausia ir galingiausia institucija. +i valdo kitas institucijas, reguliuoja jų veiklą, bet ir pati reaguoja į jų reikalavimus. ,š visų socialinių institucijų Vyriausybė yra galingiausia ir tik ji viena turi teis- naudoti jėga. Vyriausybė – aukš(iausias vykdomasis ir tvarkomasis valstybės valdžios organas, vykdantis svarbiausias valstybės valdymo #unkcijas . -ietuvos ;espu!likos )"riaus"! • (varko kra$to reikalusE • saugo Lietuvos )espublikos teritorijos nelie.iamybDE • garantuoja valstybės saugumC ir vie$CjC tvarkC • )"kdo 0statymus ir 'eimo nutarimus dėl 0statymų 0gyvendinimo% taip pat )espublikos 6re,idento dekretusE • koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės 0staigų veiklCE • rengia valstybės biudžetCE • teikia 'eimui biudžeto 0vykdymo apyskaitCE • rengia ir teikia 'eimui svarstyti 0statymų projektusE • užme@ga diplomatinius santykius ir palaiko ry$ius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organi,acijomisE • v"kdo kitas pareigas% kurias Vyriausybei paveda 5onstitucija ir kiti 0statymai M232&(;0 P2;M2323#0 #0MP+(+3128A GA 'udaro VyriausybD ir teikia jos sudėt0 tvirtinti )espublikos 6re,identuiA HA 3eikia siūlymus )espublikos 6re,identui dėl ministrų skyrimo ir atleidimoA IA 'uteikia 0galiojimus derėtis ir pasira$yti tarptautines sutartisA MA 3eikia 'eimui svarstyti Vyriausybės programCA JA 5vie.ia Vyriausybės posėdžius ir jiems vadovaujaA NA 'udaro Vyriausybės delegacijas o"icialiems vi,itams 0 kitas $alisA OA 6asira$o Vyriausybės nutarimusA PA Leidžia potvarkius% priima operatyvinius sprendimus @ pavedimus% 0"orminamus re,oliucijomis5 Ministerijos jos priskiriamos prie centrinio vykdomosios valdžios institucijų lygmensE ministerijos savo veikloje vadovaujasi 5onstitucija% 0statymais% tarptautinėmis sutartimis% Vyriausybės nutarimais ir ktAE ministerija yra vienvaldi$kumo principu sudaryta institucija% kuriai vadovauja ministrasE $ias institucijas steigia ir panaikina 'eimas Vyriausybės siūlymuE

joms vadovauja ministras% kuris svarbiausiai klausimais tariasi su kolegija% kuriC sudaro ministras% viceministras% ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriusE vidinD organi,acinD struktūrC sudaro vadovybė% valstybės tarnautojai ir administracija% kuri dar yra skirstoma 0 departamentus% skyrius% padaliniusE pagrindiniai ministerijų uždaviniai, plėtoti joms pavestų sri.ių sistemC% disponuoti turimais i$tekliais siekiant kuo e"ektyviau 0gyvendinti valstybės politikC toje srityje% bendradarbiauti su kitomis institucijomisE vykdydamas jam pavestus uždavinius ministras leidžia 0sakymus ir 0sakymais patvirtintus kitus teisės aktusA Ministerijos GA plinkos ministerija F5 +nergetikos ministerija IA /inansų ministerija MA 5ra$to apsaugos ministerija JA 5ultūros ministerija NA 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerija OA 'usisiekimo ministerija PA 'veikatos apsaugos ministerija QA (vietimo ir mokslo ministerija GRA 3eisingumo ministerija GGA 8žsienio reikalų ministerija GHA Ūkio ministerija GIA Vidaus reikalų ministerija GMA Žemės ūkio ministerija M232&(;0 KOMPETENCIJ • 'prendžia ministerijos kompetencijai priklausan.ius klausimusA • 3eikia Vyriausybei projektusA • 3virtina 0staigų prie ministerijų nuostatusA • 3virtina ministerijos administracijos struktūrC% padalinius% koordinuoja ir kontroliuoja jų veiklCA • 'kiria ir atleidžia ministerijos valstybės tarnautojusA -; )/;2A>&/9J& Į&(A2=0& 2; Į&(A2=0& P;2+ M232&(+;28B • &staigos prie ministerijų priklauso tos ministerijos veiklos sri.iaiA • Vyriausybės 0staigai vadovauja generalinis direktorius% pavaldus Ministrui pirmininkuiA • Vadovas vykdo 0statymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytas "unkcijas bei yra asmeni$kai atsakingas% kad 0staiga sprDstų jai pavestus uždaviniusA • Leidžia 0sakymus% tikrina% kaip jie vykdomiA )/;2A>&/9J& Į&(A2=B &U;A'A&, GA 2n"ormacinės visuomenės plėtros komitetas prie L)V HA 5ūno kultūros ir sporto departamentas prie L)V IA Lietuvos arc-yvų departamentas prie L)V MA Lietuvos )espublikos ginklų "ondas JA Narkotikų kontrolės departamentas prie L)V NA 'tatistikos departamentas prie L)V OA 3autinių mažumų ir i$eivijos departamentas prie L)V PA Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija QA Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija GRA Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba GGA Valstybinė tabako ir alko-olio kontrolės tarnyba prie L)V GHA Vie$ųjų pirkimų tarnyba prie L)V )/;2A>&/9+2 A(&#A2(23=0& )A-&(/9J& 23&(2(>1280& 2; Į&(A2=0&, GA Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų "ondas HA Mokestinių gin.ų komisija prie L)V IA Lietuvių gr0žimo 0 3ėvynD in"ormacijos centras MA Vyriausioji administracinių gin.ių komisija JA Valstybinė jaunimo reikalų taryba

1+

NA OA PA QA

Valstybinė lo$imų priežiūros komisija 4raudimo priežiūros komisija )y$ių reguliavimo tarnyba Valstybės 0monė Valstybės turto "ondas

Įstaigos prie ministerijų prie ministerijų gali būti Vyriausybės steigiami departamentai% taip pat tarnybos bei inspekcijos ;Mokes.ių inspekcija% 6olicijos departamentas<E $ių 0staigų vadovai atskaitingi ministruiE 0staigos prie ministerijų sprendžia ministerijos kompetencijai paskirtus klausimusE joms dažniausiai vadovauja generalinis direktorius% kuris taip pat turi sudarytC patariamCjC institucijC @ kolegijC arba tarybCE $ių 0staigų sprendimai 0gyvendinami vadovo 0sakymaisA apskritis @ auk$tesnysis administracinis vienetas% kurio valdymC per apskrities vir$ininkC% kitas institucijas organi,uoja VyriausybėE apskrities vir$ininkas vadovauja apskri.iai% o j0 skiria ir atleidžia VyriausybėE jis privalo 0gyvendinti valstybės politikC 0vairiais klausimais jam paskirtoje apskrityjeE koordinuoti apskrityje esan.ių ministerijų% kitų padalinių veiklC% derinti savivaldos institucijų veiklCE apskrities vir$ininkas turi teisD priimti nurodymus% pavedimus% re,oliucijas% taip pat gali panaikinti arba sustabdyti jo apskrityje esan.ių 0monių teisės aktus% jei $ie neatitinka Vyriausybės nutarimų% kitų teisės aktųE apskrities vir$ininkas turi in"ormuoti 'eimC apie apskrityje "unkcionuojan.ias organi,acijas% jų veiklCE apskrities vir$ininkas turi apskrities tarybC% kuri yra jo patariamasis organasA & $iC tarybC 0eina pats vir$ininkas% pavaduotojai% savivaldybių meraiE apskrities vir$ininkas jam paskirtoms "unkcijoms 0gyvendinti "ormuoja administracijC ir jai vadovaujaE AP&#;2(2+& )2;'2323#A& pskrities vir$ininko 0galiojimai numatyti Lietuvos )espublikos 0statymuose ir Vyriausybės nutarimuoseA pskrities vir$ininkas atskaitingas Vyriausybei ir jos nustatyta tvarka jos 0galiotoms institucijomsA AP&#;2(2+& )2;'2323#0 #0MP+(+3128A • &gyvendina valstybės politikC regioninės plėtros% socialinio aprūpinimo% $vietimo% kultūros% sveikatos priežiūros% teritorijos planavimo% paminklotvarkos ir kitose srityseA • &statymų nustatyta tvarka steigia% reorgani,uoja ir likviduoja apskrities valstybines $vietimo% i$skyrus auk$tCsias mokyklas% 0staigas% bibliotekas% mu,iejus% teatrus% koncertines 0staigas% kultūros centrus ir kitas kultūros 0staigasA • Numato prioritetines apskrities raidos kryptis ir rengia programasA • :rgani,uoja Vyriausybės patvirtintų valstybinių sveikatos strategijų ir sveikatos apsaugos re"ormų 0gyvendinimC apskrityjeA • Nevir$ydamas savo 0galiojimų nagrinėja "i,inių bei juridinių asmenų parei$kimus% pra$ymus ir priima dėl jų sprendimusA dministracinės teisės% kaip ir bet kurios kitos teisės $akos% subjektas @ tai apibrėžtų teisių ir pareigų turėtojas% kurias jam suteikia atitinkamos administracinės teisės normos% 0statymai bei kiti teisės aktaiA 3am tikro valdymo grandžių% valstybės institucijų bei jų tarnautojų% 0pareigotų atlikt0 vie$Cj0 administravimC% statusC ir veiklC 0prastai reglamentuoja procesinės administracinės teisės normosA pskrities vir$ininkas įg"vendina valstybės politikC socialinio aprūpinimo% $vietimo% kultūros% sveikatos priežiūros% teritorijos planavimo% aplinkos apsaugos ir kitose srityseA

'uvokdama vietos valdžios svarbC% 9uropos 3aryba subūrė 9uropos vietinės ir regioninės savivaldos kongresC ;1L )9<A 'is vietos ir regionines savivaldas 9uropos 3aryboje atstovaujantis organas savo veiklC grindžia 9uropos vietos savivaldos c-artija% tA yA tarptautine konvencija% reikalaujan.ia% kad jC rati"ikavusios 9uropos valstybės laikytųsi tam tikrų sClygų% principų ir tradicijųA GQPJ mA spalio GJ dA parengtoje ir nuo GQPP mA rugsėjo G dA 0sigaliojusioje +uropos vietos savivaldos c?artijoje i_dėstomi bendri europiniai standartai tam% kad būtų ginamos bei ple.iamos vietos savivaldų teisės bei laisvėsA GQQI mA stodama 0 9uropos tarybC Lietuva 0sipareigojo pasira_yti ir rati"ikuoti +uropos vietos savivaldos c?artij4A GQQN mA lapkri.io HN dA 'trasbūre _i 1-artija buvo pasira_yta% ta.iau rati"ikuota tik GQQQ mA gegužės mėnes0 ir 0sigaliojo Lietuvoje GQQQ mA spalio GR dA užimdama deramC vietC Lietuvos teisinėje sistemojeA +uropos vietos savivaldos c?artijos rati"ikavimas rei_kia% kad mūsų valstybė 0sipareigoja suderinti vietos savivaldC reguliuojan.ius 0statymus su c-artijos nuostatomis ir laikytis visų joje 0tvirtintų principinių reikalavimųA 1-artijos rati"ikavimas neabejotinai buvo teigiamas žingsnis plėtojant demokratijC% 0gyvendinant decentrali,acijos ir subsidiarumo principus LietuvojeA #od l +uropos vietos savivaldos c?artija "ra -ietuvai svar!us dokumentasV 1?artija įtvirtina vietos savivaldos konstitucinio ir teisinio pagrindo principC% nustato vietos savivaldos masto% bendruomenės teritorijos ribų apsaugos% savivaldos institucijų administracinės struktūros% vietos valdymo institucijų administracinės priežiūros bei kitus svarbius vietos savivaldos organi,avimo ir veiklos principusA 1?artija 0pareigoja _alis laikytis pagrindinių taisyklių% garantuojan.ių politinD% administracinD bei "inansinD vietos valdžios institucijų nepriklausomybDA 7oje 0tvirtinta nuostata% kad savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindasA 1?artija dažnai vadinama >mažCja savivaldos konstitucija>% ji suteikia teisines garantijas tolesnei savivaldos plėtrai% padeda sprDsti dažnai problemati_kus centrinės ir vietos valdžios santykių klausimusA &A)2)A-./92B A.M232&(;A)2M0 &>98+#(A2 o savivaldybės taryba% meras% savivaldybės kontrolierius% jiems pavaldžios 0staigos% tarnybos% savivaldybės tarnautojai ;pareigūnai<% kuriems 0statymai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia vie$ojo administravimo teises savivaldybės teritorijojeA Pagal )ietos savivaldos įstat"m4, savivald"! s institucijos H tai, • 'avivaldybės taryba ir meras ;atstovaujamoji institucija<% • 'avivaldybės administracija ;vykdomosios institucijos<A 'ios institucijos turi vietos valdžios ir vie$ojo administravimo teises !ei pareigas5 • 'avivaldos institucijų žinioje yra vietinio lygio klausimų sprendimas% kai kurie valstybinio lygio 0galiojimai% suteikti vietos savivaldos institucijomsA • 'avivaldos institucijos% vykdydamos 0statymų ir veiklos reglamento pavestas "unkcijas% veikia kompetencijos riboseA &A)2)A-.0& 23&(2(>128B #0MP+(+3128A • &avaranki$kaW

17

.eleguota

&A)A;A3#2'#A #0MP+(+3128A Pagal savaranki$k4 kompetencij4, savivaldos institucijos turi veikimo, sprendimų iniciat"vos, jų pri mimo !ei įg"vendinimo laisvR įstat"mų !ei poįstat"minių aktų nustat"tose ri!ose5 6agal savaranki$k4j4 kompetencij4 savivaldybės yra atsakingos už $ių "unkcijų atlikimC, • 2kimokyklinis vaikų ugdymas% jaunimo papildomas ugdymas bei užimtumas% socialinių paslaugų 0staigų steigimas% i$laikymas% bendradarbiavimas su visuomeninėmis organi,acijomis% turi,mo ir gyventojų poilsio organi,avimas% sClygų verslo plėtrai sudarymas ir kitosA • 8ž savaranki$kos kompetencijos 0galiojimų vykdymC meras% mero pavaduotojas yra atsakingi ir atskaitingi tarybaiA .+-+=>0(A #0MP+(+3128A • 'avivaldos institucijos priimdamos sprendimus valstybės deleguotos kompetencijos klausimais vadovaujasi 0statymais% valstybės nutarimais% bei kitais po0statyminiais aktaisA • 6agal $iC kompetencijC savivaldybės atsakingos už $ių "unkcijų atlikimCL 1ivilinės būklės aktų registravimas% civilinės saugos organi,avimas% kompensacijų% socialinių i$mokų skai.iavimas ir mokėjimas% statistikos duomenų teikimas% dalyvavimas organi,uojant )espublikos 6re,idento% 'eimo ir savivaldybių tarybų rinkimus ir ktA 0statymų perduotas "unkcijasA • 'avivaldos institucijų sprendimai nevir$ijantys jų kompetencijos yra privalomi visoms savivaldybės teritorijoje esan.ioms 0monėms% 0staigoms% organi,acijoms taip pat pareigūnams ir gyventojamsA • 5aip savivaldybės laikosi )espublikos 5onstitucijos ir 0statymų% ar tinkamai vykdo valstybės nutarimus% prižiūri savivaldybės kontrolierius ;tiesiogiai kontroliuojantis savivaldybės biudžeto naudojimC bei atliekantis vidaus audito "unkcijas<% 'eimo kontrolieriai ;tiriantys pilie.ių skundus dėl savivaldybių pareigūnų piktnaudžiavimo valdžia ar biurokrati,mo<% valstybės kontrolierius bei Valstybės kontrolės skyriaiA dministracines teisės normas% adresuotas valstybinio valdymo institucijoms% galima suskirstyti 0 _ias grupesL • normos% nustatan.ios valstybinių valdymo institucijų ;ministerijų% departamentų< sukūrimo% reorgani,avimo ir likvidavimo tvarkCE • normos% nustatan.ios tam tikrų institucijų 0galiojimus sukuriant% didinant% perduodant 0 kitC žinybinD priklausomybD ir likviduojant valdymo "unkcijasE • normos% nustatan.ios 0vairių valdymo institucijų kompetencijC ;Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatai<E • normos% nustatan.ios valstybinių institucijų struktūrCE • normos% nustatan.ios valstybinių valdymo "unkcijų teisinės veiklos "ormas ir metodus ;pv,A% prievartos priemonių taikymC<E • normos% nustatan.ios valstybinio aparato atskirų grandžių tarpusavio santykius ;pv,A% pavaldumC<A • normos% nustatan.ios kontrolės organi,avimC ir vykdymC valstybinio valdymo srityjeE • normos% nustatan.ios valstybinio valdymo institucijų pareigas pilie.iamsA

1,

G LMNO Nors diskusijos dėl diskrecijos% kaip sudedamosios teisės sistemos dalies% o kartu ir administracinės diskrecijos% kaip vieno i$ administracinės teisės institutų% Lietuvoje suaktyvėjo gana neseniai WGX% demokratiniame pasaulyje $ios teisinės kategorijos toli gražu nėra naujosA Nesiekiant kartojimosi% o vien tikslumo ir ai$kumo sumetimais reikėtų priminti% kad sCvoka Kdiskrecija* ;kildinama i$ lotA termino discretio% anglA discretion% prancA discretion< rei$kia veiksmų laisvD ir nuožiūrCA not žymaus teisės mokslų pro"esoriaus 4A 7A #alligano% $iuolaikinėje teisėje diskrecija pirmiausia yra pasirinkimo% sprendimų bei veiksmų laisvėA Vie$ojo administravimo% vykdomosios valdžios 0gyvendinimo srityje suteikiama diskrecija apibūdinama kaip vie$ojo valdymo subjekto galimybė pasirinkti elgesio variantC tais atvejais% kai 0gyvendinant jo turimus 0galiojimus turi būti priimtas administracinis sprendimas% kuris paprastai būna 0"orminamas norminiu arba individualaus pobūdžio teisės aktuA dministracine diskrecija vykdomosios valdžios% vie$ojo administravimo institucijos naudojasi taikydamos ;kartu ir ai$kindamos< norminius administracinius aktus% o vie$ojo administravimo institucijų diskrecija% administracijos 0gyvendinama leidžiant norminius administracinius aktus% kitaip tariant% vykdant kva,ilegislatyvines "unkcijas WI% pA JQX% dar vadinama legislatyvine ;teisėkūros< diskrecijaA dministracinė diskrecija yra siejama su vykdomosios valdžios "unkcijų 0gyvendinimu% vie$uoju administravimuA 2$ esmės tai @ galia% suteikianti administravimo subjektui tam tikrC veiklos laisvD priimant sprendimus% leidžianti j0 i$ keleto teisi$kai galimų elgesio variantų pasirinkti tC% kuris% jo nuomone% yra tinkamiausiasA !ūtent administracinė diskrecija užtikrina lankstumC vie$ojo administravimo institucijų ir pareigūnų veikloje% leidžia jiems adekva.iai reaguoti 0 i$kilusias problemas bei operatyviai sprDsti i$kilusius klausimus% nes 0statymų leidėjas% priimdamas 0statymus% negali numatyti visų aplinkybių% kurios gali i$kilti ateityjeA 2$ pateiktos sampratos akivai,du% kad administracinė diskrecija 0gyvendinama% kai vie$ojo administravimo institucijos ir pareigūnai pagal jiems nustatytC kompetencijC 0gyja erdvės tam tikrai elgesio laisveiA 3aip pat akivai,du ir tai% jog $i Klaisvė* jokiu būdu negali reik$ti jokios kontrolės nebuvimo ar netgi vie$ojo administravimo subjekto savivalės legali,avimoA 5lausimas dėl absoliu.ios diskrecijos negali būti keliamasA 6irmiausia diskrecija visuomet turi būti teisinė @ nustatyta teisės aktuoseA ntra% dažniausiai ;nors ir nebūtinai< tuose pa.iuose teisės aktuose nustatoma jos apimtis% kuri ir lemia% ar diskrecija yra plati% ar siauraA 3a.iau administracinD diskrecijC ;kaip ir apskritai teisinD diskrecijC< ribojan.ių veiksnių yra labai 0vairiųA Vieni jų yra sCmoningai nustatyti% kiti @ susi"ormavD praktikoje arba kitaip nulemti vie$ojo administravimo poreikiųA 2$ pastarųjų galima paminėti tokius veiksnius kaip diskrecijos ribojimC per jC 0gyvendinan.ių asmenų paskyrimC% socialinės aplinkos bei ankstesnės patirties% mokymų 0takC% vidinius veiksnius% tradicijas% 0pro.ius% institucin0 kontekstC @ tam tikro vie$ojo administravimo subjekto 0galiojimų ribojimC kito subjekto 0galiojimais% nes visos valstybės institucijos tam tikru būdu yra susijusios ir nė viena nėra atribota nuo kitų WJ% pA MQXA 5albant apie sCmoningus diskrecijos ribojimo būdus norėtųsi dar i$skirti paties subjekto valia ir sprendimais nustatomus jo administracinės diskrecijos suvaržymo ;pv,A% savo paties vie$ojo administravimo subjekto sudarytomis sutartimis% prisiimtais 0sipareigojimais ir tAtA< bei kitų subjektų nustatytus diskrecijos ribojimo būdusA 6rie pastarųjų yra priskiriama diskrecinės kompetencijos ribų nustatymas teisi$kai 0tvirtinant tam tikrus

diskrecijos 0gyvendinimo principus ;gaires<% nustatant reikalavimC laikytis procesinių taisyklių% anot drA 7A #umbio% tam tikrais atvejais @ net nustatant konkre.ias taisykles ;ta.iau paliekant teisD jas ai$kinti< bei suteikiant teises kitiems subjektams WJ% pA NRX 3inkamo administracinės diskrecijos norminimo reik$mės bei administracinės diskrecijos principų 0tvirtinimo Lietuvos teisėje klausimas reikalauja atskiro dėmesio% be to% jis buvo nagrinėtas ir anks.iau Wpv,A% I% pA HRM@HGRE J% pA JG@ JOX% tad $iame straipsnyje $is klausimas bus apžvelgiamas tik siekiant atskleisti minėtųjų klausimų 0takC teisminiam administracinės diskrecijos vertinimuiA dministracinės diskrecijos suteikimas vie$ojo administravimo institucijoms vertintinas teigiamai% ta.iau svarbu% kad būtų tinkamai i$sprDsti vie$ojo administravimo institucijų veiksmų laisvės vykdant vie$ojo administravimo% vykdomosios valdžios "unkcijas bei priimant administracinius sprendimus% ribų apibrėžimo% 0gyvendinimo reglamentavimo bei teisminės kontrolės klausimaiA Lietuvoje visų minėtųjų klausimų teisinis reglamentavimas kelia tam tikrų problemųA teityje būtų svarbu nustatyti bei teisi$kai 0tvirtinti pagrindinius kriterijus% kuriais vadovaujantis būtų 0gyvendinama administracinė diskrecijaA Nors $iuo metu Lietuvos administraciniai teismai susiduria su administracinės diskrecijos pripažinimo% 0gyvendinimo klausimais% dabartinės teisminės administracinės diskrecijos priežiūros galimybės yra nepagr0stai ribojamos nenuosekliu ir nepakankamu $io klausimo teisniu reglamentavimuA dministracin0 procesC reglamentuosian.iame kodekse būtina 0tvirtinti teisminio administracinės diskrecijos vertinimo galimybes bei tvarkCA )eglamentuojant administracin0 procesC turėtų būti ai$kiai 0tvirtinta% kad administracinis teismas kompetentingas sprDsti% ar tinkamai 0gyvendinta vie$ojo administravimo subjektui suteikta administracinė diskrecijaA 5artu turėtų būti numatoma% jog panaikinti skundžiamC administracin0 aktC galima remiantis tuo% jog minėtasis aktas pripažintas neteisėtu% nes j0 priimant buvo pažeistos vie$ojo administravimo subjektui suteiktos administracinės diskrecijos ribos ar kitu būdu buvo netinkamai 0gyvendinta administracinė diskrecijaA Manytina% kad konstatavus% jog diskrecinėmis galiomis buvo piktnaudžiaujama arba jos 0gyvendintos netinkamai% galėtų būti numatoma teismo galimybė savo sprendimu administracin0 aktC panaikinti bei teisė 0pareigoti vie$ojo administravimo subjektC priimti naujC administracin0 aktC pa$alinant teismo nurodytus administracinės diskrecijos 0gyvendinimo pažeidimusA GA 4emokratinėje valstybėje kiekviena i$ trijų vald`ių turi tam tikrC veiksmų laisvD% vaBdinamC diskrecija% kuri sudaro prielaidas kiekvienai i$ vald`ių savaranki$kai vykdyti savCjC "unkcijC% tA yA veikiant savo nuo`iūra priimti savaranki$kus sprendimusA 3a.iau net ir turėBdama diskrecijos teisD kiekviena vald`ia turi paisyti 5onstitucijos% 0statymų ir bendrųjų teisės principųA HA Vald`ių padalijimas nėra absoliutus ir grie`tasL kai kuriais atvejais matyti tam tikras vald`ių susiliejimas arba "unkcijų persipynimasA Vienas i$ tokių atvejų yra teisėkūros "unkciBjos suteikimas vykdomajai vald`iai% susijDs su legislatyvine administracijos diskrecijos teiseA Legislatyvinės administracijos diskrecijos prakti$kai ne0manoma kontroliuoti% kadangi 0staBtymų leid`iamosios vald`ios priimti aktai% kuriais suteikiama legislatyvinė diskrecija% da`nai yra deklaratyvūs% todėl vykdan.ioji institucija gali gana laisvai pasirinkti 0statymo 0gyvendiBnimo veiklos variantusA 5ita vertus% net ir tais atvejais% kai 0statymų leidėjas 0sakmiai nurodo% jog Vyriausybė turi parengti vieno ar kito 0statymo 0gyvendinimo tvarkC% neretai pasitaiko% jog Vyriausybė $ių nuB rodymų nevykdoA 3okiais atvejais vykdomoji vald`ia naudojasi

1-

KnegatyviCja* legislatyvine diskrecija% kuri pasirei$kia neveikimu% 'eimo 0pareigojimų ignoravimuA Lietuvoje nėra ai$kaus mec-ani,mo% kas ir kaip tokiais atvejais galėtų kontroliuoti leBgislatyvinD administracijos diskrecijCA 6rieinama i$vada% jog legislatyvinė administracijos disBkrecija apskritai nėra kontroliuojama% i$skyrus speci"inD kontrolD tais atvejais% kai tai gali atBlikti 5onstitucinis 3eismas ;paskelbdamas prie$taraujan.iais 5onstitucijai tiek 0statymų leiBd`iamosios% tiek 0statymų vykdomosios vald`ios aktus< ir administraciniai teismai ;pripa`inBdami vykdomosios vald`ios institucijų aktus prie$taraujan.iais 0statymams<A IA dministracinė diskrecija skiriasi nuo legislatyvinės administracijos diskrecijos tuo% kad pirmuoju atveju administracija naudojasi veiksmų laisve% vykdydama savo% kaip vykdoBmosios vald`ios% "unkcijas% o antruoju atveju administracija vykdo kva,ilegislatyvines "unkciBjas% ir toms "unkcijoms vykdyti jai suteikiama legislatyvinė diskrecijaA 3aigi administracinė diskrecija rei$kia% kad administracija% veikdama pagal kompetencijC% turi tam tikrC autonoBmijos s"erC% kurioje savo nuo`iūra gali rinktis i$ alternatyvių veikimo būdų% priimti sprendimusA MA 6astebima administracinės diskrecijos didėjimo tendencija ir i$ to kylantys privaluBmai bei trūkumaiA #alima daryti i$vadC% jog administracinės diskrecijos galia leid`ia administB NH racijai veikti lanks.iau% atsi`velgiant 0 kiekvieno konkretaus atvejo esmines aplinkybes priimti teisingC% racionalų ir pagr0stC sprendimC% taip pat vadovautis ne tiek K0statymo raide*% kiek K0statymo dvasia*A ntra vertus% diskrecijos teisė padaro pilie.ius tam tikra prasme priklausomus nuo valstybės tarnautojų Kmalonės*% be to% administracinės diskrecijos teisD gana sudėtinga suBderinti su tokių principų% kaip patikimumas ir nuspėjamumas% 0gyvendinimuA JA dministracinė diskrecija i$ esmės skiriasi nuo administracinės savivalės% nes nėra nustatytų savivaliavimo ribųA 3uo tarpu administracinės diskrecijos atveju veiksmų laisvė nėra absoliuti% niekieno nevar`omaL visi administracijos veiksmai% priimami sprendimai negali pa`eisti 0statymų bei teisės principų% tokių kaip teisės vie$patavimas ;t-e )ule o" LaS<% ir i$ jo kylan.ių kitų principų ;teisėtumo% proporcingumo% vie$umo% skaidrumo% atskaitingumo% sC`iningumo% tA tA<A NA 'iekiant nustatyti administracinės diskrecijos kontrolės kriterijus buvo sukurta ultra vires doktrina% leid`ianti 0vertinti% ar nebuvo piktnaud`iaujama diskrecijos teiseA 3erminas ultra vires ;lotA< rei$kia Kvir$ jėgų*A nali,uojant administracinės diskrecijos panaudojimC yra "iksuojami tie atvejai% kuriais administracija veikė vir$ydama savo 0galiojimus% per`engė disB krecijos ribasA 8ltra vires yra trejopo pobūd`ioL a< esminė ultra vires ;substantive ultra vires<% kai administracija i$sprend`ia klausimC% nepriklausant0 jos kompetencijaiE b< procedūrinė ultra vires ;procedural ultra vires<% kai administracija nesilaiko nustatyBtos sprendimo priėmimo tvarkos% padaro procedūrinD klaidCE c< piktnaud`iavimas 0galiojimais ;abuse o" poSer<% kai administracija veikia pagal savo kompetencijC ir laikosi nustatytų procedūrų% ta.iau piktnaud`iauja suteiktais 0galioB jimais ir priima nepagr0stC% neteisingC sprendimCA OA dministracinės diskrecijos taikymo tinkamumC paprastai vertina teismaiA 6receBdentinės teisės $alyse teismai% sprDsdami% ar buvo piktnaud`iaujama administracine diskreB cija% sukūrė ir i$plėtojo principų bei tam tikrų kriterijų sistemC% kurių svarbiausieji yra logi$Bkumo ir protingumo principai% leid`iantys i$siai$kinti% ar konkretų sprendimC priimtų protingas% racionaliai mCstantis `mogus% ir ar sprendimas priimtas pagr0stai% atsi`velgus ir tinkamai 0vertinus svarbias aplinkybesA

20

D (+MA #;A'(0 AP&A>=0& 2; )A-&(/9J& &A>=>M0 )A-./MA& :2 dalis< PA=;23.232A2 (+2&J& A#(A2, ;+=-AM+3(>08A3(/& #;A'(0 AP&A>=0& )A-./MU #ra$to apsaugos sistemos organi@avimo ir karo tarn"!os įstat"mas B nustato kra$to apsaugos sistemos organi,avimo% valdymo ir kontrolės pagrindus% karo tarnybos atlikimo ir karių aprūpinimo tvarkC% taip pat civilių tarnybos kra$to apsaugos sistemoje ypatumusA Nacionalinio saugumo pagrindų 0statymas 1ivilinės kra$to apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir 0gyvendinimo 0statymas 5aro prievolės 0statymas Mobili,acijos ir mobili,acinio re,ervo rengimo 0statymas 5aro padėties 0statymas Nepaprastosios padėties 0statymas 3arptautinių operacijų% pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių 0statymas Žvalgybos 0statymas 5ariuomenės drausmės statuto patvirtinimo 0statymas 5arių materialinės atsakomybės 0statymas 5arių valstybinių pensijų 0statymas 5ovinių ginklų naudojimo 5ra$to apsaugos sistemoje statuto patvirtinimo 0statymas 5aro policijos 0statymas L) (aulių sCjungos 0statymas L) #inklų "ondo 0statymas ir ktA #;A'(0 AP&A>=0& )A-./M0 &AMP;A(A #ra$to apsaugos sistem4 sudaro, G< 5ra$to apsaugos ministerija @ vadovaujanti kra$to apsaugos sistemos institucijaE H< kariuomenė% o 0vedus karo padėt0 ar ginkluotos gynybos nuo agresijos ;karo< atveju% @ ir kitos ginkluotosios pajėgosL Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ;toliau @ Valstybės sienos apsaugos tarnyba<% Vie$ojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ;toliau @ Vie$ojo saugumo tarnyba<% koviniai Lietuvos $aulių sCjungos būriai ir kiti koviniai pilie.ių bei jų organi,acijų ginkluoto pasiprie$inimo ;parti,anų< vienetai% pavaldūs ginkluotųjų pajėgų vadovybeiE I< #enerolo 7ono Žemai.io Lietuvos karo akademijaE M< žvalgybos institucija ; ntrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie 5ra$to apsaugos ministerijos<% karo prievolės ir mobili,acijos bei kitos kra$to apsaugos ministrui pavaldžios institucijosE J< kra$to apsaugos reikmėms skirtos karinės teritorijos ir kiti in"rastruktūros objektaiE N< 0monės ir 0staigos% kurių steigėja yra 5ra$to apsaugos ministerija ar kitos kra$to apsaugos sistemos institucijosA Lietuvos kra$to apsaugos sistema plėtojama kaip transatlantinės kolektyvinės gynybos sistemos dalisA 3uo tiksluL G< kra$to apsaugos sistemos institucijos bendradarbiauja su atitinkamomis N 3: bei 9uropos 'Cjungos ir kitų N 3: bei 9uropos 'Cjungos valstybių institucijomis planuojant bendrC gynybC% tarptautines karines operacijas ;toliau @ tarptautinės operacijos< ir jas vykdantE H< kariuomenė ir kitos kra$to apsaugos sistemos institucijos plėtojamos pagal N 3: standartus% užtikrinant veiksmingC jų sCveikC su N 3: bei 9uropos 'Cjungos institucijomis ir kitų N 3: bei 9uropos 'Cjungos valstybių ginkluotosiomis pajėgomisE I< kariai rengiami dalyvauti kolektyvinės gynybos% reagavimo 0 kri,es ir kitose tarptautinėse operacijoseE M< Lietuvos karinė civilinė oro erdvės stebėjimo% kontrolės ir gynybos sistema plėtojama kaip N 3: integruotos oro erdvės stebėjimo% kontrolės ir gynybos sistemos dalisE J< užtikrinant 0slaptintos in"ormacijos apsaugC% taikomi N 3: ir 9uropos 'Cjungos 0slaptintos in"ormacijos apsaugos standartaiE

N< vykdoma karybos srities standarti,acijaE O< 0gyvendinamos kitos narystės N 3: ir dalyvavimo 9uropos 'Cjungos bendrojoje gynybos politikoje priemonės% taip pat 0statymų nustatyta tvarka užtikrinamas narystės N 3: ir dalyvavimo 9uropos 'Cjungos bendrojoje gynybos politikoje priemonių 0gyvendinimasA IA 5ra$to apsaugos sistemos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir ;ar< naudoja karines teritorijas savo "unkcijoms ir uždaviniams vykdytiA 5ra$to apsaugos sistemos institucijų bei kariuomenės vienetų vadai ;vir$ininkai< ir kiti pareigūnai atsako už 0statymų ir kitų teisės aktų laikymCsi jų valdomose ar naudojamose karinėse teritorijoseA 5arinėse teritorijose civilinių institucijų pareigūnai savo "unkcijas gali atlikti tik Vyriausybės nustatytais atvejais ir tik kartu dalyvaujant atitinkamoje karinėje teritorijoje kontrolės teises turintiems kra$to apsaugos sistemos pareigūnamsA 5arinių teritorijų kontrolės režimC ir vidaus tvarkC pagal savo kompetencijC nustato kra$to apsaugos ministras% kariuomenės vadas arba tam deleguotus 0galiojimus turintys dalinių% kitų karinių vienetų% tarnybų ar kitų kra$to apsaugos institucijų vadai ;vir$ininkai<A MA 5ra$to apsaugos sistemoje yra karo kapelionaiA 7ų veiklos sClygas ir tvarkC pagal savo kompetencijC reglamentuoja kra$to apsaugos ministras% derindamas tai su atitinkamų valstybės pripažintų tradicinių Lietuvoje bažny.ių% kurios skiria kapelionus% vadovybeA #ra$to apsaugos sistemos institucijų veiklos teisiniai pagrindai 5ra$to apsaugos sistemos institucijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos )espublikos 5onstitucija% 0statymais ir kitais 'eimo priimtais teisės aktais% )espublikos 6re,idento dekretais% Vyriausybės nutarimais% kra$to apsaugos ministro 0sakymais ir Lietuvos )espublikos tarptautinėmis sutartimisA #ra$to apsaugos sistemos institucijų tarptautinis !endradar!iavimas 5ra$to apsaugos sistemos institucijos pagal savo kompetencijC bendradarbiauja su atitinkamomis N 3: bei 9uropos 'Cjungos ir kitų N 3: bei 9uropos 'Cjungos valstybių institucijomisL .emokratin ginkluotųjų paj gų kontrol Visus sprendimus dėl gynybos politikos ir ginkluotųjų pajėgų priima demokrati$kai i$rinkta civilinė valdžia @ tai vienas pagrindinių -ietuvos kra$to apsaugos sistemos organi@avimo principų% kuris 0tvirtintas Lietuvos )espublikos 0statymaisA 6agal $0 principC sprendimus dėl gynybos priima 'eimas% 6re,identas ir VyriausybėA 5ariuomenė yra politi$kai neutrali% teisi$kai ir instituci$kai pavaldi civilinei vadovybeiA I straipsnis5 #ra$to apsaugos sistemos principai GA 5ra$to apsaugos sistema plėtojama pagal Lietuvos )espublikos 5onstitucijos ir Lietuvos )espublikos nacionalinio saugumo pagrindų 0statymo nuostatasA HA 5ra$to apsaugos sistemos institucijoms taikomas demokratinės civilių kontrolės principasA X straipsnis5 1ivilių demokratin kariuomen s kontrol GA 5ariuomenės plėtrC ir jos apginklavimui bei kitoms reikmėms skirtus asignavimus nustato 'eimasA 'eimas 0statymų nustatyta tvarka vykdo kra$to apsaugos sistemos parlamentinD kontrolDA HA Nacionalinė gynybos politika ir 'eimo patvirtinti asignavimai gynybai skelbiami vie$aiA IA 'prendimus dėl mobili,acijos% karo padėties paskelbimo% ginkluotųjų pajėgų panaudojimo ir dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos priima )espublikos 6re,identas ir 'eimas Lietuvos )espublikos 5onstitucijos ir 0statymų nustatyta tvarkaA MA Vadovaudamasi Lietuvos )espublikos 'eimo patvirtinta ilgalaike valstybine kra$to apsaugos sistemos plėtros programa% sprendimus dėl kariuomenės aprūpinimo%

21

ginkluotės 0sigijimo ir kra$to apsaugos sistemos materialinės ba,ės plėtros priima Vyriausybė arba jos 0galiota institucijaA JA Vyriausybė% kra$to apsaugos ministras ir kariuomenės vadas yra atsakingi 'eimui už ginkluotųjų pajėgų tvarkymC ir vadovavimC jomsA NA 5ra$to apsaugos ministru% viceministrais ir ministerijos kancleriu gali būti tik civiliaiA OA 3ik )espublikos 6re,identas savo dekretu patvirtina kariuomenės dislokavimo taikos metu vietas ir manevravimo teritorines ribas bei sprendimus dėl kariuomenės dalinių perdislokavimoA PA Ne mažesnio kaip dalinio dydžio karinis vienetas taikos metu gali judėti už patvirtintų jo manevravimo teritorinių ribų tik pagal kra$to apsaugos ministro 0sakymC% suderintC su )espublikos 6re,identuA ;espu!likos Pre@identas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadasA 3aikos metu tik jis savo dekretais per kra$to apsaugos ministrC ;neatidėliotinais atvejais @ tiesiogiai kariuomenės vadui< gali duoti 0sakymus dėl ginkluotųjų pajėgų dalinių perkėlimo 0 kitC dislokavimo vietCA )espublikos 6re,identas ginkluoto valstybės užpuolimo atveju gali nedelsdamas priimti sprendimC dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos% 0vesti karo padėt0 ar skelbti mobili,acijCA 3a.iau vėliau $iuos 6re,idento sprendimus 'eimas turi patvirtinti arba panaikintiA  &eimas 0statymų nustatyta tvarka vykdo ginkluotųjų pajėgų ir kitų nacionalinio saugumo institucijų parlamentinD kontrolDA 7is nustato #inkluotųjų pajėgų organi,acijC% plėtrC% apginklavimo poreikius ir asignavimusA 'eimas skelbia nepaprastCjC padėt0% 0veda karo padėt0% skelbia mobili,acijC ar demobili,acijC% priima sprendimC panaudoti ginkluotCsias pajėgas% kai prireikia ginti 3ėvynD arba vykdyti tarptautinius Lietuvos 0sipareigojimusA  )"riaus"! % veikdama per kra$to apsaugos ministrC ir kariuomenės vadC% atsakinga 'eimui už ginkluotųjų pajėgų tvarkymC ir vadovavimC jomsA 'prendimus dėl kariuomenės aprūpinimo% ginkluotės 0sigijimo ir kra$to apsaugos sistemos materialinės ba,ės plėtros priima Vyriausybė arba jos 0galiota institucija

Pagrindinis kariuomen s uždavin"s ginkluotos g"n"!os nuo agresijos :karo< metu @ savaranki$kai ir kartu su sCjungininkių ginkluotosiomis pajėgomis ginklu ginti Lietuvos valstybD bei kitas valstybes sCjungininkesA #A;2>0M+3J& &(;>#(Ū;A -ietuvos kariuomenR sudaro, G< reguliariosios pajėgosE H< savanorių pajėgosE I< aktyvusis re,ervasA ;eguliariosios paj gos susideda i$L G< sausumos pajėgųE H< karinių oro pajėgųE I< karinių jūrų pajėgųA 'ausumos pajėgų paskirtis @ valstybės sausumos teritorijos karinė apsauga ir gynybaA  5arinių oro pajėgų paskirtis @ oro erdvės stebėjimas% kontrolė ir gynybaA  5arinių jūrų pajėgų paskirtis @ teritorinės jūros stebėjimas% kontrolė ir gynyba% i$skirtinės ekonominės ,onos ir kontinentinio $el"o stebėjimas bei kontrolėA

#ra$to apsaugos savanorių paj gos 'avanorių pajėgos yra sudedamoji kariuomenės dalisA 'avanorių pajėgos "ormuojamos i$ karių savanorių ir pro"esinės tarnybos kariųA 3aikos metu 'avanorių pajėgų "unkcijos yraL Bkarių savanorių rengimas% Bsavanorių pajėgų vienetų parengimas gynybai savo teritorijoje ir bendriems gynybos uždaviniams vykdyti% Bgynybos in"rastruktūros ir strateginių objektų apsauga% Bpagalba stic-inių nelaimių ir katastro"ų atvejaisA 5aro metu 'avanorių pajėgų daliniai vykdo jiems duotas gynybos užduotisA Akt"vusis re@ervas @ atsargos kariai% 0ra$yti 0 kariuomenės atsargos personalo aktyviojo re,ervo 0skaitC ir teisės aktų nustatyta tvarka periodi$kai atliekantys karines užduotis bei dalyvaujantys karinėse pratybose ar mokymuoseA #A;0 A#A.+M28A =enerolo 8ono Žemaičio -ietuvos karo akademija yra kra$to apsaugos ministrui atskaitinga karininkų rengimo bei kvali"ikacijos kėlimo auk$toji mokykla @ karinė kra$to apsaugos sistemos institucija% kurioje teisės aktų nustatyta tvarka organi,uojamos universitetinės studijos ir karinis rengimas% taip pat nenuosekliosios studijosA kademijos vir$ininkas pavaldus kra$to apsaugos ministruiA #A;0 A#A.+M280& M2&28A Nacio!a"i!is sau#umas &statymaiL GA 5aro padėties 0statymas HA Nepaprastosios padėties 0statymas IA 1ivilinės saugos 0statymas MA Nacionalinio saugumo pagrindų 0statymas JA 5ra$to apsaugos sistemos organi,avimo ir karo tarnybos 0statymas NA Žvalgybos 0statymas OA 5ariuomenės drausmės statuto patvirtinimo 0statymas PA 5arių materialinės atsakomybės 0statymas -ietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimas @ tai 3autos ir valstybės laisvos ir demokratinės raidos sClygų sudarymas% Lietuvos valstybės nepriklausomybės% jos teritorinio vientisumo ir konstitucinės santvarkos apsauga ir gynimasA Lietuvos nacionalinio saugumo sistemC sudaro valstybės ir pilie.ių veiklos $iam tikslui patvirtintų pagrindinių nuostatų% principų ir būdų% narystės 9uropos ir transatlantinėje sCjungose priemonių% 0statymų ir kitų teisės aktų% valstybės $iam tikslui 0steigtų institucijų% jų veiklos principų bei tarpusavio sCveikos būdų visumaA

#ra$to apsaugos ministerija :#AM<% viena i$ GI Lietuvoje veikian.ių ministerijųA 7i atsakinga už kra$to apsaugos sistemos ir kariuomenės gynybinio pajėgumo plėtrC% kariuomenės ir kitų kra$to apsaugos sistemos institucijų parengimC Lietuvos valstybės ir bendrai N 3: valstybių gynybai% kitų N 3: uždavinių% 9uropos 'Cjungos bendrosios gynybos politikos bei kitų tarptautinių 0sipareigojimų vykdymCA

#A;2>0M+3J -ietuvos kariuomen B valstybės ginkluotos gynybos institucija B kra$to apsaugos sistemos pagrindinė dalisL Bsauganti valstybės suverenitetC% Bjos teritorijos bei oro erdvės nelie.iamybD% Bginklu ginanti valstybD nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo% Bvykdanti karines užduotis pagal Lietuvos )espublikos tarptautinius 0sipareigojimusA Lietuvos kariuomenės steigėja yra Lietuvos )espublikaA 'teigėjos teises% 0gyvendina 5ra$to apsaugos ministerijaA Pagrindiniai kariuomen s uždaviniai taikos metu, G< saugoti valstybės teritorijC ;0skaitant oro erdvės ir teritorinės jūros stebėjimC% kontrolD ir gynybC< ir karines teritorijas% taip pat bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis stebėti ir kontroliuoti i$skirtinD ekonominD ,onC bei kontinentin0 $el"CE H< palaikyti kovinD parengt0% rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti joseE I< 0statymų nustatytais atvejais teikti pagalbC kitoms valstybės ir savivaldybių institucijomsA

22

H straipsnisA Nacionalinio saugumo užtikrinimo subjektai Lietuvos nacionalin0 saugumC užtikrina Lietuvos )espublikos pilie.iai% jų bendrijos ir organi,acijos% )espublikos 6re,identas% 'eimas% Vyriausybė% kariuomenė% policija% Valstybės saugumo departamentas% kitos $iam tikslui valstybės 0steigtos institucijos% vadovaudamiesi 5onstitucija ir 0statymais bei vykdydami savo pareigas ir "unkcijas nacionalinio saugumo sistemojeA 'traipsnio pakeitimaiL I straipsnisA Nacionalinio saugumo sistemos plėtra GA 'eimas% )espublikos 6re,identas% Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos plėtoja Lietuvos nacionalinio saugumo sistemC vadovaudamiesi $io 0statymo nustatytais Nacionalinio saugumo pagrindaisA HA Vadovaudamasi $io 0statymo nustatytais Nacionalinio saugumo pagrindais% Vyriausybė Valstybės gynimo tarybos pritarimu teikia 'eimui tvirtinti Nacionalinio saugumo strategijC% 0tvirtinan.iC valstybės nacionalinio saugumo sistemos plėtros% užsienio% gynybos ir vidaus politikos prioritetus% ilgalaikius bei vidutinio laikotarpio uždaviniusA Valstybės gynimo taryba svarsto% kaip vykdoma Nacionalinio saugumo strategija% ir teikia rekomendacijas jC keistiA 'trategija gali būti pagal poreik0 tikslinama atsižvelgiant 0 saugumo padėties poky.iusA 6riemonėsL B dalyvavimas tarptautinėse saugumC stiprinan.iose organi,acijoseE B narystė (iaurės tlanto sutarties organi,acijoje ir 9uropos 'CjungojeE B nacionalinio saugumo strateginis planavimas bei ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų parengimas ir vykdymasE B nacionalin0 saugumC užtikrinan.ių institucijų veiklaE B saugumo ir gynybos sistemC reglamentuojantys 0statymaiA 3acionalinį saugum4 užtikrina, a< V L'3^![L B progno,uodama ;numatydama< i$$ūkius saugumui% ri,ikos veiksnius% pavojus bei galin.ias kilti grėsmesE @ vykdydama ri,ikos veiksnius% pavojus ir grėsmes mažinan.iC vidaus ir užsienio politikCE @ patikimai kontroliuodama valstybės sausumos ir jūros sienas bei oro erdvDE @ garantuodama pasirengimC besClygi$kai gynybai ir visuotiniam pilietiniam pasiprie$inimui agresijos atvejuE @ stiprindama nacionalinio saugumo bei gynybos institucijas ir tobulindama jų veiklCE @ rengdama gynybai kariuomenD ir jos mobili,acin0 re,ervC pagal nacionalinius ir N 3: kolektyvinės gynybos planusE @ rengdama ir vykdydama ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programasE @ integruodamasi 0 9uropos 'CjungC ;98< ir (iaurės tlanto sutarties organi,acijC ;N 3:< bei kaip visateisė narė aktyviai dalyvaudama $iose organi,acijoseE b< 62L29a2 2L B saugodami tautines vertybes ir ugdydami pasiryžimC ginti Lietuvos laisvDE B rengdamiesi visuotiniam pilietiniam pasiprie$inimuiE B plėtodami visuomenės institutus% pilie.ių susivienijimų ir draugijų veiklCA Nacionalinio saugumo institucijos veikia ir plėtojamos% saugumo stiprinimo priemonės rengiamos ir vykdomos vadovaujantis demokratinės kontrolės principaisA Valstybės institucijų vykdomas nacionalinio saugumo priemones nustato $is 0statymas% Nacionalinio saugumo strategija% ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos bei kiti teisės aktaiA (ioms priemonėms "inansuoti naudojamos nacionalinio biudžeto% kreditų bei paramos lė$osA ;i@ikos veiksniai, Valstybės ir savivaldybės institucijų priimami sprendimai turi būti anali,uojami% kaip jie prisidės prie ri,ikos veiksnių% pavojų silpninimo ir grėsmių nacionaliniam saugumui mažinimoA

Vyriausybės 0steigtas strateginių tyrimų ir anali,ės centras anali,uoja bei progno,uoja i$orės ir vidaus saugumo aplinkos poky.ius% seka ri,ikos veiksnių% pavojų% grėsmių atsiradimC bei vystymCsi ir teikia pasiūlymus 'eimui% )espublikos 6re,identui% Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalin0 saugumC užtikrinan.ioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemoniųA Valstybės gynimo taryba "ormuoja žvalgybinės in"ormacijos poreik0A 3acionalinį saugum4 užtikrinančios institucijos, V 4:V 87 Na2:' 2N'3238127:'L Valstybės auk$.iausiosios vadovaujan.ios institucijos% kurios vadovauja nacionalinio saugumo užtikrinimui% yra 'eimas% )espublikos 6re,identas ir VyriausybėA V^54:M:'2:' 2) 523:' 2N'3238127:'L Valstybės gynimo tarybaE 8žsienio reikalų ministerijaE 5ra$to apsaugos ministerija ir kitos kra$to apsaugos ministrui pavaldžios kra$to apsaugos sistemos institucijosE kariuomenėE Vidaus reikalų ministerija% policija% Valstybinė sienos apsaugos tarnyba ir kitos ministerijos valdymo sri.iai priklausan.ios vie$Cj0 saugumC užtikrinan.ios 0staigosE Valstybės saugumo departamentasE 'pecialiųjų tyrimų tarnybaE itos ministerijos ir valstybės bei savivaldybių institucijos pagal savo kompetencijCA )i,ikos veiksniai nacionaliniam saugumuiL 3erori,masE 5arinės jėgos demonstravimas% grasinimai panaudoti jėgC% nedemokrati$kai valdomų ginkluotųjų pajėgų buvimasE 6ernelyg didelė L) priklausomybė nuo vienos valstybės strateginių žaliavų bei energijos tiekimo ar užsienio kapitaloE nacionaliniam saugumui strategi$kai svarbių ūkio objektų ar energetikos sektoriaus 0monių veiklos sutrikimasE Netolygi socialinė ir ekonominė raida% didinanti gyvenimo lygio skirtumC tarp 0vairių socialinių grupių 5orupcijaE (e$ėlinių "inansinių ir organi,uotų nusikalstamų grupuo.ių veikla valstybių žvalgybos tarnybų veikla% nukreipta prie$ Lietuvos )espublikCE Masinio naikinimo ginklų% jų sudedamųjų dalių ir gamybos tec-nologijų nelegalus platinimas tebėra pasaulinis pavojusE Nesugebėjimas 0sitvirtinti ir konkuruoti pasaulinėje in"ormacijos rinkoje% gauti% apdoroti in"ormacijC ir jC pritaikyti valstybės poreikiams% laiku ir tinkamai paneigti kitų subjektų sCmoningai ir nesCmoningai skleidžiamC neobjektyviC in"ormacijC apie L)E Nekontroliuojama migracija% plintanti nelegali imigracija bei didėjanti Lietuvos pilie.iųE galimi nelaimingi atsitikimai ir avarijos pramonėje% stic-inės ir gaivalinės nelaimės% epidemijos ir ekologinės katastro"osE 3acionalinio saugumo politikos tikslas @ sutelktomis valstybės ir pilie.ių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratijC% užtikrinti 3autos saugų būv0 ir valstybės vidaus bei i$orės saugumC% atgrasyti kiekvienC potencialų užpuolikC% ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybD% teritorijos vientisumC ir konstitucinD santvarkCA Lietuvos nacionalinio saugumo sistema remiasi valstybės institucijų veikla ir kiekvieno Lietuvos pilie.io dalyvavimu% atvira pilietine visuomene% suvokian.ia pavojus ir savo atsakomybD% pilieti$kai susipratusia ir pasirengusia ginti Lietuvos laisvDA Lietuvos nacionalinio saugumo sistema plėtojama kaip 9uropos bendros saugumo ir transatlantinės gynybos sistemų dalisA Lietuva nė vienos valstybės nelaiko savo prie$u% niekam negrasina ir su visomis stengiasi palaikyti gerus santykiusA 'tiprinti nacionalin0 saugumC yra auk$.iausias Lietuvos vidaus ir užsienio politikos tikslasA Lietuvos nacionalinio saugumo politikC sudaro valstybės užsienio% gynybos% ekonominės% vie$ojo saugumo% socialinės% kultūros% sveikatos% aplinkos apsaugos% $vietimo ir mokslo bei kitos valstybės politikos nuostatos% užtikrinan.ios nacionalin0 saugumCA tskirų valstybės sri.ių ilgalaikio "unkcionavimo strategijos ir doktrinos remiasi $iuo 0statymu ir Nacionalinio saugumo strategijaA 'kyriaus pakeitimaiL NrA 2?BHRIR% HRRMBRHBGQ% ŽinA% HRRM% NrA IQBGHOR ;HRRMBRIB GI<

23

H '5^)28' 6 #)2N42N2 2 9L9M9N3 2

N 12:N L2N2:

' 8#8M:

'2'39M:'

62)M '2' '52)'N2' N 12:N L2N2: ' 8#8M: :!7953 2 6agrindiniai nacionalinio saugumo objektai yraL @ žmogaus ir pilie.io teisės% laisvės bei asmens saugumasE @ tautos puoselėjamos vertybės% jos teisės ir laisvos raidos sClygosE @ valstybės nepriklausomybėE @ konstitucinė santvarkaE @ valstybės teritorijos vientisumasE @ aplinka ir kultūros paveldasE @ visuomenės sveikataA 'kirsnio pakeitimaiL NrA 2?BHRIR% HRRMBRHBGQ% ŽinA% HRRM% NrA IQBGHOR ;HRRMBRIB GI< N3) '2' '52)'N2' N 12:N L2N2: ' 8#8M: 8Ž325)2N2M: '8!7953 2 Nacionalinio saugumo užtikrinimo subjektai yraL B valstybė% jos nacionalinio saugumo bei gynybos ir kitos institucijosE B pilie.iai% jų bendrijos ir organi,acijosA 3)9a2 '2' '52)'N2' N 12:N L2N2: ' 8#8M: 8Ž325)2N2M: !Ū4 2 Nacionalin0 saugumC užtikrinaL a< V L'3^![L @ progno,uodama ;numatydama< i$$ūkius saugumui% ri,ikos veiksnius% pavojus bei galin.ias kilti grėsmesE @ vykdydama ri,ikos veiksnius% pavojus ir grėsmes mažinan.iC vidaus ir užsienio politikCE @ patikimai kontroliuodama valstybės sausumos ir jūros sienas bei oro erdvDE @ garantuodama pasirengimC besClygi$kai gynybai ir visuotiniam pilietiniam pasiprie$inimui agresijos atvejuE @ stiprindama nacionalinio saugumo bei gynybos institucijas ir tobulindama jų veiklCE @ rengdama gynybai kariuomenD ir jos mobili,acin0 re,ervC pagal nacionalinius ir N 3: kolektyvinės gynybos planusE @ rengdama ir vykdydama ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programasE @ integruodamasi 0 9uropos 'CjungC ;98< ir (iaurės tlanto sutarties organi,acijC ;N 3:< bei kaip visateisė narė aktyviai dalyvaudama $iose organi,acijoseE b< 62L29a2 2L B saugodami tautines vertybes ir ugdydami pasiryžimC ginti Lietuvos laisvDE B rengdamiesi visuotiniam pilietiniam pasiprie$inimuiE B plėtodami visuomenės institutus% pilie.ių susivienijimų ir draugijų veiklCA Nacionalinio saugumo institucijos veikia ir plėtojamos% saugumo stiprinimo priemonės rengiamos ir vykdomos vadovaujantis demokratinės kontrolės principaisA Valstybės institucijų vykdomas nacionalinio saugumo priemones nustato $is 0statymas% Nacionalinio saugumo strategija% ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos bei kiti teisės aktaiA (ioms priemonėms "inansuoti naudojamos nacionalinio biudžeto% kreditų bei paramos lė$osA 'kirsnio pakeitimaiL NrA 2?BGJHM% HRRIBRMBHH% ŽinA% HRRI% NrA MHBGQHH ;HRRIBRJB RG< NrA 2?BHRIR% HRRMBRHBGQ% ŽinA% HRRM% NrA IQBGHOR ;HRRMBRIB GI< G &#/;2>& (+2&232A2 3A1203A-2320 &A>=>M0 PA=;23.A2

Lietuvos nacionalinio saugumo teisinis pagrindas yra Lietuvos )espublikos 5onstitucija% $is bei kiti 0statymai ir tarptautinės sutartysA 5ertinės 5onstitucijos normos% tiesiogiai reglamentuojan.ios nacionalinio saugumo klausimus% yraL @ 5onstitucijos G straipsnis% skelbiantis% kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublikaE @ 5onstitucijos I straipsnis% skelbiantis% kad niekas negali varžyti ar riboti 3autos suvereniteto% savintis visai 3autai priklausan.ių teisiųE @ 5onstitucijos P straipsnis% nustatantis% kad valstybės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmaisE @ 5onstitucijos QM straipsnis% 0pareigojantis VyriausybD saugoti Lietuvos )espublikos teritorijos nelie.iamybD% garantuoti valstybės saugumC ir vie$CjC tvarkCE @ 5onstitucijos GIJ straipsnis% 0pareigojantis Lietuvos )espublikC 0gyvendinant užsienio politikC vadovautis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis% siekti užtikrinti $alies saugumC ir nepriklausomybD% pilie.ių gerovD ir pagrindines jų teises bei laisves% prisidėti prie teise ir teisingumu pagr0stos tarptautinės tvarkos kūrimoE @ 5onstitucijos GMH straipsnis% 0pareigojantis 'eimC ir )espublikos 6re,identC priimti sprendimus panaudoti ginkluotCsias pajėgas bei imtis kitų veiksmų% būtinų 3ėvynei apginti ar valstybės tarptautiniams 0sipareigojimams vykdytiE @ 5onstitucijos GMM straipsnis% suteikiantis galiC 'eimui ir )espublikos 6re,identui 0vesti nepaprastCjC padėt0% jei i$kyla grėsmė konstitucinei santvarkai ar visuomenės rim.iaiE ir @ 5onstitucijos sudedamosios dalies @ GQQH mA birželio P dA 5onstitucinio akto @ reikalavimai niekada ir jokiu pavidalu nesijungti 0 jokias buvusios '')' pagrindu kuriamas naujas politines% karines% ekonomines ar kitokias valstybių sCjungas bei sandraugasA Nacionalinis saugumas taip pat grindžiamas 7ungtinių 3autų 1-artija% 9uropos saugumo ir bendradarbiavimo organi,acijos dokumentais% (iaurės tlanto sutartimi% žmogaus teisių apsaugos ir kitomis daugia$alėmis ir dvi$alėmis tarptautinėmis sutartimis% 0sigaliojusiomis Lietuvos )espublikai% taip pat visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomisA 1ivilin sauga B civilin kra$to apsaugos "unkcija% apimanti valstybės institucijų% vietos savivaldos vykdomųjų institucijų% visų ūkio subjektų% visuomeninių organi,acijų bei gyventojų pasirengimC ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius% visų valstybės i$teklių panaudojimC gyventojams i$gyventi% $alies ūkio gyvybingumui palaikyti% turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremalios situacijos poveikio apsaugoti% aktyviai $iuose procesuose dalyvaujant pilie.iamsA Lietuvoje yra gana daug ekstremalių situacijų $altinių% galin.ių sukelti daugelio žmonių žūt0 ar pakenkti sveikataiA 3ai @ 2gnalinos atominė elektrinė% daugiau nei HJR c-emi$kai pavojingų objektų% pavojingų c-eminių medžiagų pervežimai% susisiekimo sistema% na"tos pramonė% dujotiekio bei na"totiekio tinklaiA Negalima atmesti teroro bei diversijos aktų galimybėsA Lietuvos )espublikos civilin sauga tai valstybės gynybos ir valdymo sistemos dalis% apimanti $alies gyventojų apsaugC taikos ir karo metu% visumC specialių priemonių ir veiksmų gyventojams ir materialinėms bei kultūrinėms vertybėms apsaugoti pavojaus sClygomisA 'varbiausias civilinės saugos tikslas rengti visuomenD savisaugai ir savigynai% skatinti iniciatyvC% rūpintis savimi ir valstybe% i$mokti gintis nuo užsienio valstybės užpuolimo% kovoti su gaivalinėmis ir stic-inėmis nelaimėmis% avarijomis ir katastro"omis% $alinti jų padarinius% organi,uoti ir dirbti skubius gelbėjimo ir kitus darbus ekstremaliomis situacijomis% teikti pagalbC nukentėjusiems% gelbėti turtC ir kultūros vertybesA 1ivilinė sauga yra privaloma visiems Lietuvos )espublikos teritorijoje gyvenantiems žmonėmsA -ietuvos ;espu!likos civilin s saugos ir gel! jimo sistem4 sudaro, G< Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijaE

2%

H< 6rie$gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios 0staigosE I< ministerijos% valstybės ir savivaldybių institucijos% savivaldybių prie$gaisrinės ir kitos civilinės saugos tarnybos% ūkio subjektai% 0staigosE M< aplinkos stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklasA 2ki HRRJ mA 'avo veiklC vykdė 1ivilinės saugos departamentasA HRRJ mA sausio G dA 1ivilinės saugos departamentas prijungtas prie 6rie$gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentoA Prie$gaisrin s apsaugos ir gel! jimo departamentas 6rie$gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsakingas už visuomenės% materialaus turto ir aplinkos apsaugC ekstremalių situacijų atvejaisA 4epartamentasL Borgani,uoja ir vykdo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevencijCA 3ai savaranki$kas Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijos padalinysA B"ormuoja prie$gaisrinės ir civilinės saugos politikC Lietuvoje% numato prie$gaisrinių gelbėjimo tarnybų veiklos kryptis% rengia teisės aktus% reglamentuojan.ius prie$gaisrinD ir civilinD saugC ir kontroliuoja% kaip laikomasi jų reikalavimų% vykdo valstybinD prie$gaisrinD priežiūrC% organi,uoja ekstremalių situacijų prevencijC ir valdymC% teikia rekomendacijas valstybės institucijoms bei ūkio subjektams ir koordinuoja jų veiklC civilinės saugos srityje% organi,uoja prie$gaisrinės ir civilinės saugos mokymC% in"ormuoja visuomenD prie$gaisrinės ir civilinės saugos klausimais% atlieka gaisrų ir gelbėjimo darbų apskaitCA 4epartamentas vadovauja didelio masto ekstremalių situacijų likvidavimui% organi,uoja žmonių ir turto gelbėjimC bei padarinių $alinimCA Bvaldo gyventojų perspėjimo ir in"ormavimo sistemC% organi,uoja valstybinio lygio civilinės saugos pratybas ir joms vadovaujaA Btvarko civilinės saugos priemonių valstybės re,ervC% sudaro sClygas valstybės ir savivaldybių institucijoms% ūkio subjektams bei gyventojams pasirengti ekstremaliai situacijai% palaikyti $alies ūkio gyvybingumC% apsaugoti turtC ir aplinkC nuo susidariusios ekstremalios situacijosA Bkuria Valstybinės reik$mės ir pavojingų objektų registro centrinD duomenų ba,D% kuria siekiama kaupti in"ormacijC apie $alyje esan.ius pavojingus bei valstybinės reik$mės objektusA Bkoordinuoja prie$gaisrinių gelbėjimo tarnybų ry$ius su kitomis specialiosiomis tarnybomis bei valdžios struktūromisA 1ivilin s saugos ir gel! jimo sistemos tikslas L Bparuo$ti visuomenD ekstremalioms situacijomsE Bužtikrinti sklandų perėjimC nuo kasdienės veiklos prie veiklos ekstremalių situacijų metu bei sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremalių situacijų atvejaisE Bi$saugoti žmonių gyvybD% sveikatC% turtC bei aplinkCE Bskatinti visuomenės iniciatyvC $iose srityse ir stiprinti pasitikėjimC civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklaA -ietuvos ;espu!likos civilin s saugos ir gel! jimo sistemos uždaviniaiL B6erspėti gyventojus apie gresian.iC ekstremaliC situacijC% in"ormuoti apie jos galimus padarinius ir priemones jiems likviduotiE B tlikti ekstremalių situacijų prevencijCE B:rgani,uoti gyventojų aprūpinimC individualiosiomis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmisE BŽvalgyti ir žymėti pavojaus židiniusE B#esinti gaisrus% atlikti gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbusE B6alaikyti vie$CjC tvarkC nelaimės rajoneE B3eikti medicinos pagalbC ir vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrC ekstremalių situacijų atvejaisE B9vakuoti žmones ir turtC i$ pavojingų teritorijųE BVykdyti sanitarin0 $varinimC ir kitas kenksmingumo pa$alinimo priemonesE B:rgani,uoti laikinC nukentėjusiųjų apgyvendinimC bei materialin0 aprūpinimCE B:rgani,uoti žuvusiųjų laidojimCE

B:rgani,uoti nutrauktC būtiniausių komunalinių paslaugų teikimCE B3eikti pagalbC gyvybi$kai svarbiems objektams i$saugotiE B5aupti gyvybi$kai svarbių materialinių vertybių atsargasE BMokyti vadovus% darbuotojus% civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgas bei gyventojus veiksmų ekstremalių situacijų atvejaisE B3irti ir anali,uoti ekstremalių 0vykių priežastisA 1ivilin s saugos ir gel! jimo sistemos institucijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos )espublikos 5onstitucija% 0statymais ir kitais 'eimo priimtais teisės aktais% )espublikos 6re,idento dekretais% Vyriausybės nutarimais% Ministro 6irmininko potvarkiais% vidaus reikalų ministro 0sakymais ir Lietuvos )espublikos tarptautinėmis sutartimisA6agrA 0stA )eglamentuojantis $iC srit0 yra civilinės saugos 0stA 3aip pat galima paminėti 6rie$gaisrinės saugos 0statymC% darbuotojų saugos ir sveikatos 0statymCA 3aip pat yra daugybė 0vairių taisyklių bei nuostatų pv,A 4ėl privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo% 4ėl civilinės saugos tarnybų "unkcijų patvirtinimo %4ėl civilinės saugos slėptuvių nuostatų

2

$ TEM )2.A>& ;+2#A-B )A-./MA& Vidaus reika"% va"dymas B tai viena i$ valstybinio valdymo sri.iųA 3ai specialių institucijų veikla% planuojant% tvarkant ir koordinuojant valstybės vidaus reikalusA )idaus reikalų vald"mo institucijų sistema 6agal L) vidaus tarnybos statuto patvirtinimo 0statymCL GA Vidaus tarnyba @ vidaus tarnybos sistemos pareigūno statuso 0gijimo% pasikeitimo ir praradimo bei su vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu susijusių teisinių santykių visumaA HA Vidaus tarnybos sistema @ Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus reikalų statutinių 0staigų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visuma bei ry$iai tarp jųA IA Vidaus reikalų statutinė 0staiga ;toliau @ vidaus reikalų 0staiga< @ valstybės politikC visuomenės saugumo srityje 0gyvendinantis Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vie$asis juridinis asmuo% kurio pareigūnų tarnyba organi,uojama statutiniais pagrindaisA MA Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ;toliau @ pareigūnas< @ statutinis valstybės tarnautojas% kurio tarnybC reglamentuoja $is 'tatutas ir ;ar< kuris turi vie$ojo administravimo 0galiojimus jam nepavaldiems asmenims5 Valstybin0 valdymC vidaus reikalų srityje atlieka specialios institucijosA 3ai pavy,džiuiL . /inansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaE . #yventojų registro tarnybaE . Migracijos departamentasE . 6olicijos departamentasE . 6rie$gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentasE . 2r ktA (ios ir ktA institucijos grupuojamos 0 tris grupesL GA )idaus reikalų centrin s įstaigos ;6olicijos departamentasE Valstybės sienos apsaugos tarnybaE 6rie$gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentasE /inansinių nusikaltimų tyrimo tarnybaE Vadovybės apsaugos departamentasE HA Policijos vie$ojo saugumo dalin"s ;tarnyba< ir kitos vidaus reikalų 0staigos ;vidaus reikalų centrinėms 0staigoms pavaldžios teritorinės% speciali,uotos ir ktA 0staigos<E IA )idaus reikalų pro6esinio mok"mo įstaigosA Vidaus tarnyba grindžiamaL &statymo vir$enybėsE Lygiateisi$kumoE6olitinio neutralumoE'kaidrumoE5arjerosE3arnybos ypatumų kompensavimoEVienvaldi$kumo ir kolegialumoE3eisėtų lūkes.ių ir pagarbos 0gytoms teisėmsENuolatinio bendrųjų pareigūno pareigų vykdymo principaisA )idaus reikalų ministerija kaip vidaus reikalų vald"mo institucija Visas $ias institucijas apjungia viena @ tai V24 8' )925 Lb M2N2'39)27 'varbiausieji Vidaus reikalų ministerijos u&davi!iai yraL GA visuomenės saugumo srityje @ "ormuoti visuomenės saugumo valstybės politikos 0gyvendinimo strategijC ir organi,uoti jos vykdymCE HA valstybės tarnybos srityje @ dalyvauti 0gyvendinant valstybės tarnybos politikCE IA vie$ojo administravimo srityje @ 0gyvendinti valstybės politikC vie$ojo administravimo srityjeE MA regioninės plėtros srityje @ "ormuoti nacionalinD regioninD politikC ir dalyvauti jC 0gyvendinantE JA vietos savivaldos srityje @ užtikrinti valstybės ir savivaldybių interesų derinimC% kurti teisines ir ekonomines sClygas% tinkamas teritorinei gyventojų bendruomenei "unkcionuotiE NA in"ormacinės visuomenės srityje @ dalyvauti 0gyvendinant valstybės in"ormacinės visuomenės plėtros politikCA Vidaus )eikalų Ministerijoje nustatytos tokios veik"os kryptysL Vie$asis saugumasEVie$asis administravimasE)egioninė politikaE2n"ormacinės visuomenės plėtraEMigracijaA

V)M turi ir kitas 0statymų ir Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų suteiktas teisesA V)M% atlikdama $ias jai pavestas "unkcijas ir uždavinius% vadovaujasi L) 5onstitucija% 0statymais% kitais L) 'eimo priimtais teisės aktais% L) tarptautinėmis sutartimis% )espublikos 6re,idento priimtais dekretais% L) Vyriausybės nutarimais% Ministro 6irmininko potvarkiais bei V)M nuostataisA Vidaus reika"% mi!istras' GA 'prendžia ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos )espublikos Vyriausybės programos 0gyvendinimC ministerijos kompetencijai priklausan.iais klausimaisE HA 8žtikrina 0statymų% Lietuvos )espublikos tarptautinių sutar.ių% )espublikos 6re,idento dekretų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų% Ministro 6irmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymCE IA Lietuvos )espublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei 0statymų ir kitų teisės aktų projektusE MA 8žtikrina Lietuvos )espublikos Vyriausybės ir Ministro 6irmininko pavedimų vykdymCE JA Leidžia 0sakymus ir 0sakymais patvirtintus kitus teisės aktus% tikrina% kaip jie vykdomiA &sakymus ir kitus teisės aktus pasira$o ministrasA 6rireikus jis leidžia kartu su kitais ministrais bendrus 0sakymus arba 0sakymu patvirtintus kitus teisės aktusE NA 3eikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas% kaip vykdoma Lietuvos )espublikos Vyriausybės programa% jos 0gyvendinimo priemonės% ministerijos strateginiai veiklos planai% ir Ministro 6irmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklCE OA 3eikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei tvirtinti 0staigų prie ministerijos nuostatų projektusA Lietuvos )espublikos Vyriausybei pavedus% tvirtina 0staigų prie ministerijos nuostatusE PA 3virtina ministerijos administracijos struktūrC ir pareigybių sCra$C% nevir$ydamas darbo užmokes.iui nustatytų lė$ųE QA 5oordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklC% taip pat 0staigų prie ministerijos veiklC per $ių 0staigų vadovusE GRA 3virtina ministerijos administracijos padalinių nuostatusE GGA Lietuvos )espublikos valstybės tarnybos 0statymo nustatyta tvarka skiria 0 pareigas ir atleidžia i$ jų ministerijos valstybės tarnautojus% 0staigų prie ministerijos vadovus% i$skyrus policijos generalin0 komisarCE V)M vidaus auditC atlieka ministerijoje 0steigtas Vidaus audito skyrius% o "inansin0 ir veiklos auditC @ L) valstybės kontrolėA P0-2128A Policija @ asmens% visuomenės saugumC bei vie$CjC tvarkC užtikrinanti policijos 0staigų ir pareigūnų visumaA Policijos įstaiga @ policijos veiklos 0statymo bei kitų 0statymų nustatyta tvarka 0steigtas juridinis asmuo% vykdantis 0statymais% steigimo bei kitais teisės aktais jam pavestus policijos uždaviniusA Policijos pareig%nas @ Lietuvos )espublikos pilietis% priimtas statutiniu valstybės tarnautoju 0 policijos 0staigC ir turintis vie$ojo administravimo 0galiojimus nepavaldiems asmenimsA 6olicija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos )espublikos 5onstitucija% policijos veiklos ir kitais 0statymais% Lietuvos )espublikos tarptautinėmis sutartimis% 3arnybos policijoje statutu bei kitais teisės aktaisA6olicija% vadovaudamasi 0statymais ir kitais teisės aktais% ne$ali$kai gina visus asmenis% esan.ius Lietuvos )espublikos teritorijoje% nepaisydama jų tautybės% rasės% lyties% kalbos% kilmės% socialinės padėties% tikėjimo% 0sitikinimų ar pažiūrųA 6olicijos veikla grindžiama demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, .umani"mo, visuomenės moralės, teisėtumo, veiklos viešumo% taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos proporcingumo principais. 6olicija ir policijos pareigūnai politinėje veikloje nedalyvaujaA 6olicijos pareigūnai negali būti politinių partijų ar politinių organi,acijų nariaisA 6olicijos u&davi!iai'

2+

žmogaus teisių ir laisvių apsaugaE vie$osios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimasE neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims% kai ji būtina dėl jų "i,inio ar psic-inio bejėgi$kumo% taip pat asmenims% nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų% kitų teisės pažeidimų% stic-inių nelaimių ar pana$ių veiksniųE nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijaEnusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas ir tyrimasE saugaus eismo priežiūraA (eis s, / pagr0stai 0tardamas% jog padarytas administracinis teisės pažeidimas ar nusikalstama veika% tikrinti su tuo susijusio asmens% transporto priemonės% krovinių dokumentus ir laikinai% kol bus priimtas sprendimas% juos paimtiE  0statymų nustatyta tvarka sulaikyti ir pristatyti teisėtvarkos pažeidėjus 0 policijos ar kitų teisėsaugos institucijų tarnybines patalpas jų asmenybei nustatyti% taip pat protokolams% aktams% prane$imams sura$yti% asmenims ir jų turimiems daiktams apžiūrėtiE  persekiodamas asmen0% 0tariamC padarius nusikalstamC veikC% ar nusikaltėl0% besislepiant0 nuo teisėsaugos institucijų% taip pat siekdamas užkirsti keliC daromai nusikalstamai veikai% bet kuriuo paros laiku 0eiti 0 "i,iniams ir juridiniams asmenims priklausan.ias gyvenamCsias ar negyvenamCsias patalpas% teritorijas% sustabdyti bei patekti 0 transporto priemonesA tsisakius paklusti% policijos pareigūnai turi teisD jėga atidaryti patalpas ir transporto priemonesA (i teisė taip pat suteikiama stic-inės nelaimės ar katastro"os atvejuA pie tokius veiksmus per HM valandas prane$ama prokuroruiE  numatytais atvejais panaudoti $aunamuosius ginklus% "i,inD bei kitokiC prievartCE  ir ktA Pareigos,  gerbti ir ginti žmogaus orumC% užtikrinti ir saugoti jo teises bei laisvesE  gavDs prane$imC apie daromC nusikalstamC veikC ar kitok0 teisės pažeidimC arba pats būdamas 0vykio liudininku% imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti keliC daromai nusikalstamai veikai ar kitam teisės pažeidimui% 0vykio vietai bei 0rodymams apsaugoti% nusikalstamos veikos liudininkams nustatyti% sulaikyti ir pristatyti 0 policijos 0staigC asmen0% padarius0 0statymų uždraustC veikC% bei prane$ti apie tai policijos 0staigaiA (io punkto reikalavimai ;i$skyrus reikalavimC prane$ti apie tai policijos 0staigai< netaikomi policijos pareigūnui tais atvejais% kai $ios pareigos vykdymas i$ esmės pakenktų specialios kompetencijos policijos 0staigos uždaviniams 0gyvendintiE  užtikrinti sulaikyto ar pristatyto 0 policijos 0staigC asmens teises ir teisėtus interesus% suteikti neatidėliotinC pagalbC asmeniui% nukentėjusiam nuo teisės pažeidimo ar esan.iam bejėgi$kos būklėsE  imtis visų galimų priemonių asmens% valstybės% visuomeninių ar kitų organi,acijų turtui gelbėti stic-inių nelaimių% katastro"ų% avarijų bei kitų ypatingų situacijų atvejaisE  laikyti paslaptyje kon"idencialaus pobūdžio in"ormacijC% jeigu ko nors kita nereikalauja tarnybinių pareigų vykdymasA Po"ici(os sistema

/ /

6olicijos departamentas yra policijos 0staiga% padedanti policijos generaliniam komisarui "ormuoti policijos veiklos strategijC ir kontroliuoti jos 0gyvendinimC% taip pat organi,uoti ir 0gyvendinti teritorinių policijos 0staigų valdymCA 6olicijos departamentC steigia VyriausybėA Policijos departamentas, / užtikrina jam priskirtų policijos uždavinių 0gyvendinimCE / kontroliuoja ir koordinuoja pavaldžių policijos 0staigų veiklC ir teikia joms rekomendacijas bei nurodymusE / "ormuoja bendrC pavaldžių policijos 0staigų veiklos strategijC ir personalo politikCE / užtikrina valstybinių programų 0gyvendinimC policijos 0staigoseE / organi,uoja policijos generalinio komisaro sprendimų vykdymC bei jų kontrolDA (eritorin s policijos įstaigos

/ / / / / /

6olicijos žemesnės pakopųA

komisariatai

yra

auk$tesnės

ir

uk$tesnės pakopos policijos komisariatai steigiami apskri.ių centruose ir užtikrina policijos uždavinių 0gyvendinimC visoje apskrities teritorijojeA uk$tesnės pakopos policijos komisariatai yra atsakingi ir atskaitingi policijos generaliniam komisaruiA /ukštesnės pakopos policijos komisariatai & koordinuoja ir steigimo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja atitinkamos apskrities teritorijoje veikian.ių žemesnės pakopos policijos komisariatų veiklCE teikia policijos generaliniam komisarui atitinkamos apskrities teritorijoje veikian.ių visų policijos 0staigų biudžetų projektusE 0gyvendina kitus steigimo ir kituose teisės aktuose nustatytus uždavinius ir "unkcijas bei už jų 0gyvendinimC atsiskaito policijos generaliniam komisaruiA 0emesnės pakopos policijos komisariatai / steigiami savivaldybių administraciniuose centruose atitinkamų savivaldybių teritorijai aptarnauti 7ieL / užtikrina vie$CjC tvarkC ir visuomenės saugumCE / atsižvelgdami 0 vietos gyventojų poreikius% kartu su savivaldybių institucijomis% visuomeninėmis organi,acijomis bei gyventojais kuria ir 0gyvendina programas% skirtas nusikalstamumo prevencijai% gyventojų gyvybės% sveikatos bei turto% taip pat vie$osios tvarkos apsaugaiE / vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijC% atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimusE / teikia auk$tesnės pakopos policijos komisariatų vadovams savo biudžetų projektusE / 0gyvendina kitus steigimo ir kitų teisės aktų nustatytus uždavinius bei "unkcijas% priskirtus jų kompetencijaiE / už savo veiklC atsiskaito atitinkamam auk$tesnės pakopos policijos komisariatui% savivaldybės merui ir savivaldybės bendruomeneiA Po"ici(os pro)esi!io u#dymo *stai#os yra policijos generalinio komisaro steigiami policijos pro"esinio ugdymo padaliniai% užtikrinantys nuolatin0 policijos pareigūnų pro"esin0 tobulinimCA +pecia"i,uotos po"ici(os *stai#os yra neteritoriniu principu steigiami policijos padaliniai% vykdantys teisės aktais jiems pavestas tam tikras ;specialiCsias< policijos "unkcijasA Finansinių nusikaltimų t"rimo tarn"!a prie );M

/ / / /
/

6olicijos departamentas prie Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijos;toliau @ 6olicijos departamentas<E teritorinės policijos 0staigosE policijos pro"esinio ugdymo 0staigosE

speciali,uotos policijos 0staigosA 6olicijos departamentas 6olicijos departamentui vadovauja policijos generalinis komisarasA

27

/inansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijos ;toliau @ 3arnyba< @ Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijai atskaitinga valstybės teisėsaugos 0staiga% kurios paskirtis @ vykdyti nusikaltimų% kitų teisės pažeidimų "inansų sistemai ir su jais susijusių nusikaltimų% kitų teisės pažeidimų atskleidimC bei tyrimCA Migracijos departamentas pagal savo kompetencij4 v"kdo $ias )u!kci(as' GA organi,uoja pasų% asmens tapatybės kortelių% laikinųjų pažymėjimų% teisės 0 Lietuvos )espublikos pilietybD i$saugojimo pažymėjimų% vi,ų% leidimų laikinai apsigyventi Lietuvos )espublikoje% leidimų nuolat gyventi Lietuvos )espublikoje% laikinųjų užsienie.io pasų% užsienie.io pasų% asmens be pilietybės kelionės dokumentų% pabėgėlio kelionės dokumentų% užsienie.io registracijos pažymėjimų i$davimCE HA kartu su 6olicijos departamentu prie Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijos ;toliau @ 6olicijos departamentas< organi,uoja teritorinių policijos 0staigų migracijos skyrių% poskyrių% grupių ir pasų poskyrių ;toliau @ migracijos tarnybos< darbCE IA kontroliuoja teisės aktuose nustatytų migracijos tarnybų "unkcijų vykdymCE MA nagrinėja asmenų pra$ymus dėl Lietuvos )espublikos pilietybės 0gijimo ir i$saugojimo% priima sprendimus $iais klausimais% rengia sprendimų dėl teisės 0 Lietuvos )espublikos pilietybD 0gyvendinimo ir dėl Lietuvos )espublikos pilietybės netekimo projektus% nagrinėja dokumentus ir priima sprendimus dėl Lietuvos )espublikos pilietybD patvirtinan.ių dokumentų pripažinimo i$duotais neteisėtai% teikia medžiagC 6ilietybės reikalų komisijai% organi,uoja priimtų sprendimų dėl pilietybės vykdymC% i$duoda ir kei.ia teisės 0 Lietuvos )espublikos pilietybD i$saugojimo pažymėjimusE JA nagrinėja Lietuvos )espublikos pilie.ių% gyvenan.ių užsienio valstybėse% pra$ymus i$duoti ;pakeisti< pasus ir priima sprendimus $iais klausimais% i$duoda ir kei.ia pasus Lietuvos )espublikos pilie.iams% gyvenantiems užsienio valstybėseE NA skubos tvarka i$duoda ir kei.ia pasus Lietuvos )espublikos pilie.iams bei kelionės dokumentus asmenims be pilietybėsE OA nagrinėja užsienie.ių pra$ymus i$duoti leidimus gyventi Lietuvos )espublikoje ir priima sprendimus $iais klausimaisE PA vykdo prieglobs.io suteikimo procedūrC ir priima sprendimus $iais klausimais% organi,uoja priimtų sprendimų pabėgėlių klausimais vykdymC% i$duoda ir kei.ia užsienie.ių registracijos pažymėjimusE QA nagrinėja dokumentus ir priima sprendimus dėl užsienie.ių i$siuntimo i$ Lietuvos )espublikos% organi,uoja priimtų sprendimų dėl užsienie.ių i$siuntimo vykdymCE GRA i$duoda Lietuvos )espublikos vi,asE GGA bei kitas "unkcijas% kurios numatytos Migracijos departamento nuostatuoseA )alst"!es &ienos Apsaugos (arn"!a u&davi!iai L 8žtikrinti valstybės sienos nelie.iamumC ir 0gyvendinti valstybės sienos apsaugos politikC / 6agal savo kompetencijC užtikrinti Lietuvos )espublikos tarptautinių sutar.ių% 0statymų ir kitų teisės aktų valstybės sienos teisinio režimo klausimais vykdymC / 6agal savo kompetencijC užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijC% atskleidimC ir tyrimC% žmogaus teisių ir laisvių apsaugC% vie$CjC tvarkC ir visuomenės saugumC )&A( )u!kci(os / 'augo valstybės sienC sausumoje% jūroje% 5ur$ių mariose ir pasienio vidaus vandenyse / tlieka asmenų ir transporto priemonių% kertan.ių valstybės sienC% kontrolD / 8žtikrina pasienio teisin0 režimC ir pagal kompetencijC pasienio kontrolės punktų režimC

/ 8žtikrina aplinkos apsaugos režimC valstybės sienos apsaugos objektuose ir kontroliuoja gamtos i$teklių naudojimo priemonių vykdymC pasienio ruože / 6agal savo kompetencijC dalyvauja užtikrinant valstybės muitų režimC / 4alyvauja 0gyvendinant valstybinD migracijos kontrolD / 4alyvauja vykdant paie$kos ir gelbėjimo darbus jūroje% 5ur$ių mariose ir pasienio vidaus vandenyse / 4alyvauja užtikrinant vie$CjC tvarkC bei vykdo kitas 0statymų numatytas teisėtvarkos "unkcijas pasienio ruože / #inkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybD karo metu / Vykdo kitas 0statymų ir kitų teisės aktų nustatytas "unkcijas )adov"! s apsaugos tarn"!os departamento 6unkcijos, / G< Lietuvos )espublikos teritorijoje organi,uoja ir vykdo saugomų asmenų apsaugC% koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos tarnybų ir kitų institucijų% padedan.ių užtikrinti saugomų asmenų bei objektų saugumC% veiksmus ir pagal savo kompetencijC atsako už saugomų asmenų bei objektų saugumCE / H< už Lietuvos )espublikos ribų užtikrina tik "i,inD vadovybės apsaugCA Vadovybės apsaugos už Lietuvos )espublikos ribų užtikrinimo pagrindus nustato tarptautinės teisės aktaiE / I< 0statymų nustatyta tvarka ir Vyriausybės nustatytu mastu vykdo operatyvinD veiklC% kad užtikrintų jam pavestų uždavinių 0gyvendinimCE / M< nustato ir užtikrina specialų režimC saugomuose objektuoseE / J< atlieka kitas teisės aktų nustatytas "unkcijasA 392'[' 53 2 V)M nuostatai% Lietuvos )espublikos policijos veiklos 0statymas /inansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 0statymas% Lietuvos )espublikos paso 0statymas Lietuvos )espublikos pilietybės 0statymas Lietuvos )espublikos valstybės sienos ir jos apsaugos 0statymasA Lietuvos )espublikos valstybės ir tarnybos paslap.ių 0statymas Lietuvos )espublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos 0statymas Lietuvos )espublikos valstybės sienos ir jos apsaugos 0statymas Lietuvos )espublikos valstybės saugumo departamento 0statymasA Lietuvos )espublikos valstybės tarnybos 0statymasA 6:L2127:' 538 LŪ' 392'[' 53 2 HRRQBRNBGO NrA NII Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimas >4ėl Lietuvos )espublikos teisėsaugos institucijų keitimosi in"ormacija su kitų 9uropos 'Cjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo> HRROBGGBRI NrA JBVBOQO Lietuvos policijos generalinio komisaro 0sakymas >4ėl 6olicijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro 0sakymų pripažinimo netekusiais galios> reglamentas HRRNBRJBGN NrA JBVBHQQ Lietuvos policijos generalinio komisaro 0sakymas >4ėl 6olicijos departamento prie Lietuvos )espublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo> HRRMBROBGN

2,

NrA VBIMO Lietuvos policijos generalinio komisaro 0sakymas >4ėl Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo> HRRIBRMBHQ NrA 2?BGJIP Lietuvos )espublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo 0statymas HRRGBRGBHQ NrA QP Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimas >4ėl 6olicijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos 0steigimo ir nuostatų patvirtinimo> HRRRBROBGO NrA V222BHRMP Lietuvos )espublikos policijos veiklos 0statymas

I TEM 3eisingumo valdymasFvykdymas nėra tapatu teisingumo reikalų valdymuicccc 3eisingumC Lietuvos )espublikoje vykdo tik teismaicccc (eisingumo reikalų vald"mo sistema 3eisingumo ministerija

  

:rgani,uoja matmenų 0gyvendinimC

teisinės

sistemos

re"ormos

)engia teisės aktų projektus% rengia i$vadas dėl 0statymų% tarptautinių sutar.ių%kitų teisės aktų Vykdo 0staigųFvalstybinių 0monių steigėjos valstybių "unkcijas

 

6alaiko santykius su užsienio institucijomis ir tarptautinėmis organi,acijomis

:rgani,uoja teismų susižinojimC su užsienio

teismais

   

tstovauja valstybei civilinėse bylose% vykdo teismų sprendimus dėl žalos atlyginimo :rgani,uoja Vyriausybės atstovo 9Ž33 veiklC 4alyvauja "ormuojant ir 0gyvendinant politikC vartotojų teisių% metrologijos% AAA srityse 8žtikrina nemokamos teisinės pagalbos

teikimC

 
kodeksus

6rižiūri anstolių% notarų veiklC 'istemina teisės aktus% leidžia rinkinius%

  

)engia mokslines kon"erencijas% dalyvauja $vie.iant visuomenD :rgani,uoja ba,ės kūrimC ir plėtojimC kėlimC 3M pavaldžios 0staigos 1. 9uropos teisės departamentas @ koordinuoti 9uropos 'Cjungos teisės aktų perkėlimC 0 nacionalinD teisD ir 0gyvendinimCE pagal kompetencijC užtikrinti% kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai% galiojantys teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų 9uropos 'Cjungos teisDE rengia ir leidžia 9uropos 'Cjungos teisės aktų rinkinius ir jų komentarus% organi,uoja mokslines kon"erencijas 9uropos 'Cjungos teisės teorijos ir praktikos klausimais% dalyvauja visuomenės $vietimo 9uropos 'Cjungos teisės klausimais veikloje 2. Lieuvos 3eisės institutas @ vykdo mokslinius tyrimus vie$osios teisės ir kriminologijos srityse% leidžia mokslinius darbus% teikia in"ormacijC 0vairiems subjektamsA 3eisės institutas @ valstybės mokslo 0staiga% Lietuvos )espublikos Vyriausybės 0kurta GQQG mA% siekiant koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų re"ormC% derinti jC su valstybėje vykdoma ekonomine ir socialine pertvarkaA 2nstituto steigėjo "unkcijas vykdo Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijaA IA 1entrinė -ipotekos 0staiga @ &staigos steigėjo "unkcijas vykdo Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijaA 6agrindiniai 0staigos uždaviniai yra tvarkyti Lietuvos )espublikos -ipotekos registrC% 3estamentų% 3urto are$to aktų% Vedybų sutar.ių% 'utar.ių% &galiojimų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrus% teikti tvarkomų registrų duomenis visuomenei% keistis duomenimis su kitais valstybės registraisA duomenų apsaugos teisinės

:rgani,uoja teisėjų% pareigūnų kvali"ikacijos

2-

MA

Valstybinis patentų biuras @ Lietuvos )espublikos valstybinis patentų biuras ;V6!< yra Lietuvos )espublikos vykdomosios valdžios institucija% valstybės biudžetinė 0staiga% vykdanti valstybin0 pramoninės nuosavybės objektų ;i$radimų% di,aino% prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topogra"ijų< apsaugos 0teisinimC Lietuvoje ir centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos "unkcijas 9uropos 'Cjungoje ;9'< ir 9uropos patentų organi,acijoje ;96:<A V6! steigėjas yra Lietuvos )espublikos VyriausybėA HRRR mA gruodžio GJ dA nutarimu NrA GMJM Valstybinis patentų biuras priskirtas 3eisingumo ministerijos reguliavimo sri.iaiA V6! misija B 0teisinti i$imtines teises 0 pramoninės nuosavybės objektus ir užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugos poreikiusA JA 5alėjimų departamentas B 4epartamentas turi GG jam pavaldžių 0kalinimo 0staigų% kurios vykdo kardomCj0 kalinimC ;suėmimC< ir laisvės atėmimo bausmD% J apygardų probacijos tarnybas% kurių miestų ir rajonų savivaldybių teritorijose% vykdan.ios probacijC ;lygtinai atleistų nuo bausmės ir lygtinai paleistų i$ laisvės atėmimo vietų prie$ terminC asmenų priežiūrC< ir bausmes% nesusijusias su laisvės atėmimu% ir Mokymo centrC% kuriame mokomi naujai priimti 0 tarnybC departamentui pavaldžiose 0staigose darbuotojaiA 6rie 0kalinimo 0staigų veikia I valstybės 0monės% kurių savininko teises ir pareigas 0gyvendina 5alėjimų departamentasA Valstybės 0monėse 0darbinami nuteistiejiA (iose 0monėse gaminami baldai% elektros instaliacijos detalės% durų ir langų apkaustai% 0vairūs liejiniai i$ metalo% siuvama patalynė% darbiniai drabužiai% gaminama darbinė avalynė% remontuojami automobiliaiA Nuteistųjų pagaminta produkcija savo kokybe nenusileidžia tokios pat rū$ies produkcijai% pagamintai kitose 0monėse% ir dažnai yra pigesnėA 3eisėkūros procesas 'iekdamas sukurti kardomosios priemonės @ suėmimo ir bausmių vykdymo sistemC% atitinkan.iC 9uropos 'Cjungos valstybių teisinD patirt0 $ioje srityje% 5alėjimų departamentas savo iniciatyva ar 3eisingumo ministerijai pavedus% rengia Lietuvos )espublikos 0statymų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų% reglamentuojan.ių bausmių vykdymo sistemos veiklC% projektusA 4alyvauja "ormuojant valstybės politikC bausmių vykdymo srityjeA 1ardomosios priemonės 2 suėmimo vykdymas 5alėjimų departamentas vadovauja tardymo i,oliatoriams% teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklCA 5ontroliuoja% kad vykdant kardomCjC priemonD @ suėmimC būtų laikomasi Lietuvos )espublikos 0statymų% tarptautinių sutar.ių ir kitų teisės aktų% suimtiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminan.io laikymo sClygosA 4epartamentas organi,uoja tardymo i,oliatorių statybC ir moderni,avimCA 3ausmių vykdymas re$to ir laisvės atėmimo bausmių vykdymas 5alėjimų departamentas vadovauja pataisos 0staigoms% teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklCA 5ontroliuoja% kad vykdant are$to ir laisvės atėmimo bausmes būtų laikomasi Lietuvos )espublikos 0statymų% tarptautinių sutar.ių ir kitų teisės aktų% nuteistiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminan.io laikymo sClygosA 4epartamentas organi,uoja pataisos 0staigų statybC ir moderni,avimCA 5alėjimų departamentas organi,uoja nuteistųjų socialinD reabilitacijC% siekdamas užtikrinti% kad atlikD bausmD nuteistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmisA 3ausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas ir probacija 5alėjimų departamentas kontroliuoja ir koordinuoja Vilniaus% 5auno% 5laipėdos% (iaulių ir 6anevėžio apygardų probacijos tarnybų% vykdan.ių miestų ir rajonų savivaldybių teritorijose% veiklCL probacijC% vie$ųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes% baudžiamojo poveikio ;i$skyrus turto kon"iskavimC% i$plėstin0 turto kon"iskavimC ir 0mokC 0 nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų "ondC< ir auklėjamojo poveikio priemones ;i$skyrus atidavimC 0 specialiC auklėjimo 0staigC< ir atliekan.ioms

asmens socialinės aplinkos% kriminogeninių veiksnių% taip pat kitų aplinkybių% galin.ių padėti teismui individuali,uoti probacijos sClygas% tyrimCA 4arkomanijos prevencija 5alėjimų departamentas organi,uoja% koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos HRGR @ HRGN metų programoje ;ŽinA% HRGR% NrA GIHBNOHR< numatytų priemonių 0gyvendinimC laisvės atėmimo vietose% siekdamas mažinti narkotikų vartojimC laisvės atėmimo vietose bei su narkotikų vartojimu susijusiC neigiamC 0takC asmenims% laisvės atėmimo vietų saugumui ir visuomenei% skatinti narkotikus vartojan.ius asmenis gydytis ir dalyvauti programose% padedan.iose 0veikti priklausomybes ir pasirengti integruotis 0 visuomenDA 1orupcijos prevencija 5alėjimų departamento prie Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių 0staigų bei valstybės 0monių kovos su korupcija programa 5alėjimų departamento prie Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių 0staigų bei valstybės 0monių kovos su korupcija programos 0gyvendinimo HRGM metų priemonių planas Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba B koordinuoja Vartotojų teises ginan.ių valstybės institucijų veiklC Lietuvoje% gina vartotojų vie$Cj0 interesCE atlieka vartotojų skundų neteismin0 nagrinėjimCE atlieka vartojimo sutar.ių nesCžiningų sClygų taikymo kontrolDE nagrinėja vartotojų skundus dėl vartojimo sutar.ių nesCžiningų sClygų taikymo ir ktA OA Lietuvos teismo eksperti,ių centras @ atlieka eksperti,esFtyrimus pagal teismų ir 23 institucijų užduotis bei vykdo mokslin0 tiriamCj0 darbC PA Lietuvos metrologijos inspekcija @ kontroliuoja matavimo priemonių būklD ir naudojimC QA Valstybės 0monė registrų centras B tvarko žemės ir kito nekilnojamojo turto% 7uridinių asmenų% &monių registrus ir rejestrus GRA &kalinimo ir pataisos darbų 0staigos ! 8'M2b V^54^M: 5:495' ' NH straipsnisA 6ataisos 0staigų rū$ys GA Laisvės atėmimo bausmD vykdan.ios pataisos 0staigos yra $ių rū$iųL pataisos namai% nepilname.ių pataisos namai% kalėjimai ir atviros kolonijosA HA (io straipsnio G dalyje numatytoms pataisos 0staigų rū$ims prilyginamos laisvės atėmimo vietų gydymo 0staigosL gydymoB pataisos namai ir laisvės atėmimo vietos ligoninėA +. GGA dvokatūra @ advokatų savivaldC 0gyvendinanti institucijaA dvokatų teikiamos teisinės paslaugos @ tai teisės konsultacijos ;patarimai teisės klausimais<% teisinD reik$mD turin.ių dokumentų rengimas% atstovavimas teisės klausimais% gynyba bei atstovavimas bylų procese% kai $ie veiksmai atliekami už atlyginimCA dvokatūros 0statymasL JN straipsnisA Lietuvos advokatūra GA dvokatų savivaldC 0gyvendina Lietuvos advokatūraA HA Lietuvos )espublikos advokatai vienijasi 0 juridin0 asmen0% vadinamC Lietuvos advokatūraA 7os buveinė yra VilniujeA IA 5iekvienas advokatas yra Lietuvos advokatūros narysA dvokato% i$braukto i$ Lietuvos praktikuojan.ių advokatų sCra$o% narystė gali būti sustabdyta Lietuvos advokatūros 0statų nustatyta tvarkaA MA Lietuvos advokatūra yra vie$asis juridinis asmuoA Lietuvos advokatūros veiklC reglamentuoja Lietuvos )espublikos asociacijų 0statymas% kiek $is &statymas nenustato kitaip% bei Lietuvos advokatūros 0stataiA JA Lietuvos advokatūros veikla "inansuojama i$ advokatų mokamų 0mokų ir kitų $altiniųA JO straipsnisA Lietuvos advokatūros "unkcijos GA Lietuvos advokatūros "unkcijos yra $iosL

30

G< koordinuoti advokatų veiklCE H< atstovauti advokatų interesams valstybės institucijose% tarptautinėse ir užsienio valstybių organi,acijoseE I< rengti teisės aktų projektus advokatų veiklos klausimais ir teikti juos Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijaiE M< $io &statymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti advokatų veiklCE J< organi,uoti ir 0gyvendinti advokatų kvali"ikacijos tobulinimCE N< ;neteko galios HRRQ mA sausio G dA<E O< kitos $iame &statyme nustatytos "unkcijosA HA Lietuvos advokatūra gali atlikti ir kitas Lietuvos advokatūros 0statuose nustatytas "unkcijasA 3M veikla

'kiria asmenis% atliekan.ius notarų veiklos priežiūrC #ai perkelti notarC dirbti 0 kitC savivaldybD ne konkurso tvarka #ali i$kelti notarui drausmės bylC 3virtina #arbės teismo nuostatus Nustato atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimC dyd0 Nagrinėja skundus dėl notarinių veiksmų 'kiria kandidatus 0 notarus% tvirtina vie$ojo konkurso nuostatus% praktikos atlikimo taisykles nstoliai nstolio "unkcijosL

   

Vykdo vykdomuosius dokumentus pavedimu konstatuoja "aktines


ministrasA

dvokato

priesaikC

priima

teisingumo

3eismo aplinkybes

 

dvokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarkC% laiko skai.iavimC nustato Lietuvos advokatūra% suderinusi su Lietuvos )espublikos teisingumo ministerija dvokatas privalo kas penkeri metai Lietuvos )espublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijos nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatC

3eismo pavedimu perduoda ir 0teikia dokumentus L) esantiems "i,iniams ir juridiniams asmenims 3eikia tam tikras paslaugas ;pv,A% teisines konsultacijas<% su sClyga% kad tai netrukdo vykdyti pirminių "unkcijų nstolio ir notaro teisinio statuso ypatumai GIA 7ie nėra valstybės tarnautojai% taigi nėra taikomas Valstybės tarnybos 0statymas GMA 7ie yra valstybės 0galioti asmenis% dėl to 3M turi teisD 0statymų nustatytais atvejais reguliuoti tam tikrus su jų veikla susijusius klausimus GJA tsakomybės ypatumai @ atsako asmeni$kai ;ne valstybė< už savo pa.ių bei darbuotojų padarytC žalC% civilinė atsakomybė yra draudžiama privalomuoju draudimu% o taikant baudžiamCjC ir administracinD atsakomybD atsako kaip valstybės pareigūnaiA (M veikla $ioje srit"je 3M skiria ir atleidžia anstolius

 

dvokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimus ir kontrolės tvarkC nustato Lietuvos advokatūra% suderinusi su Lietuvos )espublikos teisingumo ministerija 5lientų ir advokatų gin.us dėl teisinių paslaugų Lietuvos advokatūroje nagrinėja Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organasA (ie gin.ai nagrinėjami Lietuvos advokatūros advokatų tarybos nustatyta tvarka% suderinta su Lietuvos )espublikos teisingumo ministerijaA

 

'prendimC i$kelti drausmės bylC advokatui priima Lietuvos advokatūra arba teisingumo ministrasA 3eisingumo ministras gali atsisakyti skelbti dvokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkC% jeigu ji prie$tarauja $iam &statymui ar kitiems teisės aktamsA 3eisingumo ministro atsisakymas skelbti $iC tvarkC gali būti skundžiamas teismui dministracinių bylų teisenos 0statymo nustatyta tvarka

        

3M nustato anstoliams veiklos teritorijC

anstolių

skai.ių

ir

priskiria

3M skelbia vie$C konkursC% tvirtina kvali"ikacinio eg,amino programC% tvirtina vie$ojo konkurso komisijC% jos nuostatus% skiria tris jos narius 3virtina vie$o konkurso re,ultatus 3M priima anstolių priesaikC 3M gali sustabdyti anstolio 0galiojimus 3M gali i$kelti anstoliui drausminD bylC 3M skiria drausmines nuobaudas

 

dvokatų garbės teismas sudaromas $ia tvarka du narius i$ advokatų skiria teisingumo ministrasA 3eisD panaikinti sprendimC pripažinti asmen0 advokatu $iame straipsnyje nurodytais pagrindais turi Lietuvos advokatūraA 4ėl sprendimo pripažinti asmen0 advokatu panaikinimo 0 Lietuvos advokatūrC turi teisD kreiptis Lietuvos )espublikos teisingumo ministras GHA Notariatas Notarų rūmų uždaviniai ir "unkcijosL V koordinuoti notarų veiklCE V rūpintis notarų kvali"ikacijos kėlimuE V ginti ir atstovauti notarų interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijoseE V apibendrinti notarinD praktikCE V kontroliuoti% kad notarai sCžiningai atliktų pareigasA Notarų rūmai dirba vadovaudamiesi Notarų rūmų statutuA (M veikla $ioje srit"je Notarus skiria ir atleidžia Lietuvos )espublikos teisingumo ministrasA 5oordinuoja notarų kvali"ikacijos kėlimC% tvirtina $ios veiklos nuostatus Notaro kvali"ikacinio eg,amino nuostatus ir Notaro praktikos atlikimo tvarkC tvirtina Lietuvos )espublikos teisingumo ministrasE 6riima notaro priesaikC Nustato notarų skai.ių% buveinD% veiklos teritorijd% Nutato reikalavimus darbo laikui ir biurams% nustato i$kabos "ormC

3M tvirtina darbo vietos bei nustatyto darbo laiko reikalavimus 3M nustato bendrC visoms kontoroms i$kabų "ormC

3M sudaro anstolių padėjėjų sCra$C% i$duoda jiems pažymėjimus% nustato jų 0ra$ymo 0 padėjėjų sCra$C tvarkC 3eisės aktaiL GA HA IA MA JA NA OA PA QA GRA GGA 3eisingumo ministerijos darbo nuostatai L) Notariato 0statymos L) dvokatūros 0statymas L) nstolių 0statymas L) bausmių vykdymo kodeksas L) metrologijos 0statymas L) prekių ženklų 0statymas L) patentų 0statymas L) di,aino 0statymas L) vartotojų teisių gynimo 0statymas ir kiti L) civilinis kodeksas

31

GHA eilė Vyriausybės nutarimu 0steigimo% dėl vartotojų apsaugos ir ktA

dėl

0staigų 'varbiausieji 8žsienio reikalų ministerijos uždaviniai yraL B 0gyvendinti Lietuvos )espublikos Vyriausybės programC Lietuvos )espublikos užsienio politikos klausimaisE B atstovauti Lietuvos )espublikai užsienyjeE B ginti Lietuvos )espublikos% jos juridinių ir "i,inių asmenų teises ir teisėtus interesus užsienyjeA 'tudentai turi žinoti ministerijos pagrindines "unkcijas ir strateginius tikslusA 4augiau in"ormacijosL GQRQONPHPJ -ttpLFFSSSAurmAltFindeeAp-pTB

8žsienio reikalų valdymas 'amprataL &statymų ir kitų teisės aktų nustatytos užsienio reikalų srities valstybės valdymo "unkcijų vykdymas ir valstybės politikos $ioje srityje 0gyvendinimasA 2nstitucijosL 'eimas% 6re,identas% Vyriausybė% 8žsienio reikalų ministerija% 4iplomatinės atstovybės% konsulatai% ata$ėA 'eimasL Leidžia 0statymus% )ati"ikuoja ir denonsuoja Lietuvos )espublikos tarptautines sutartis% 'varsto 0vairius užsienio politikos klausimusA 6re,identasL 'prendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus% Vykdo užsienio politikC kartu su vyriausybe% 6asira$o L) tarptautines sutartis ir teikia jas 'eimui rati"ikuoti% 'kiria ir at$aukia L) diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organi,acijų% 6riima užsienio valstybių diplomatinių atstovų 0galiojamuosius ir at$aukiamuosius ra$tus% 3eikia auk$.iausius diplomatinius rangus ir specialius vardusA VyriausybėL 8žme,ga diplomatinius santykius% 6alaiko ry$ius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organi,acijomisA 8žsienio reikalų ministerijaL /ormuoja užsienio politikos prioritetines kryptis% nali,uoja tarptautinD padėt0% )engia% veda derybas% sudaro ir vykdo tarptautines sutartis dėl prekybos santykių su kitomis valstybėmis% sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ;pagrindinė "unkcA<% 6alaiko diplomatinius ir konsulinius santykius% Vadovauja diplomatinių atstovybių užsienyje veiklai% &gyvendina Vyriausybės nutarimus dėl stojimo 0 tarptautines organi,acijas ir prisijungimo prie tarptautinių sutar.ių% :rgani,uoja tarptautinių sutar.ių vykdymo kontrolD% :rgani,uoja Lietuvos delegacijų o"icialius vi,itus 0 užsien0 ir užsienio delegacijų priėmimC Lietuvoje% Vykdo konsulines "unkcijas% Vykdo valstybinio ir diplomatinio protokolo "unkcijas% )engia teisės aktų ministerijos veiklos klausimais projektus% pasiūlymus% kaip tobulinti teisės aktus tarptautinių santykių klausimais% 2n"ormuoja visuomenD apie ministerijos veiklC 4iplomatinė atstovybė B 8žsienio valstybėje ar prie tarptautinės organi,acijos nuolat veikianti Lietuvos diplomatinės tarnybos institucija o"icialiems santykiams palaikyti% 0gyvendinti užsienio politikos uždavinius ir ginti Lietuvos% jos pilie.ių ir juridinių asmenų teises ir interesusA 4iplomatas B diplomatin0 rangC turintis L) pilietis% statutinis valstybės tarnautojas% dirbantis pagal diplomato tarnybos sutart0 'pecialioji misijaL 8žsienio reikalų ministro ar 6re,idento arba Vyriausybės paskirtas asmuo ;asmenų grupė< konkretiems tarpvalstybinių santykių klausimams sprDsti ar pavedimams vykdytiA 'pecialiosios misijos nariais gali būti paskirti diplomatai ar kiti asmenysA 5onsulinė 0staigaA )ū$ysL L) generalinis konsulatas% konsulatas% vicekonsulatas ar konsulinė agentūraA 7os atlieka konsulines #unkcijas B užsienio valstybėse atliekamos administracinės "unkcijos% susijusios su valstybės% jos "i,inių ir juridinių asmenų gynimu bei jų interesų apsaugaA #arbės konsulas B užsienio reikalų ministro paskirtas pareigūnas% turintis eiti konsulo pareigas užsienyje ir vadovaujantis konsulinei 0staigaiA 'pecialusis ata$ė @ L) pilietis% pagal j0 delegavusios ministerijos ar kitos valstybės institucijos kompetencijC padedantis 0gyvendinti Lietuvos užsienio politikCA 'eisės aktai, reglamentuojantys užsienio reikalų valdymą& 5višalės, trišalės ir daugiašalės tarptautinės sutartys, 6utartys su tarptautinėmis organi"acijomis, 1onvencijos, 76 sutartys, 8 įstatymai ir kiti teisės aktai, tuo tarpu ir reglamentuojantis diplomatin- tarnybą 8žsienio reikalų ministerijos uždaviniai% pagrindinės "unkcijos Ministerijos pagrindinė veiklos kryptis B dalyvauti "ormuojant valstybės užsienio politikC ir atstovauti Lietuvos )espublikos ir jos pilie.ių teisėtiems interesams ir juos ginti tarptautinėse organi,acijose ir užsienio valstybėse

HA 4iplomatinės atstovybės% konsulinės 0staigos% ata$ė Lietuvos )espublikos diplomatinė atstovybė yra užsienio valstybėje ar prie tarptautinės organi,acijos ;kelių tarptautinių organi,acijų< nuolat veikianti Lietuvos )espublikos diplomatinės tarnybos institucija o"icialiems tarpvalstybiniams santykiams ar o"icialiems santykiams su tarptautine organi,acija palaikyti% 0gyvendinti Lietuvos )espublikos užsienio politikos uždavinius ir ginti Lietuvos )espublikos% jos pilie.ių% 0monių bei kitų juridinių asmenų teises ir teisėtus interesusA Lietuvos )espublikos diplomatinė atstovybė yra tiesiogiai pavaldi 8žsienio reikalų ministerijai Lietuvos )espublikos diplomatinė atstovybė užsienio valstybėje% kurioje ji akredituota% vykdo $ias "unkcijasL G< atstovauja Lietuvos )espublikai ir palaiko su valstybe o"icialius santykiusE H< 0gyvendina uždaviniusE Lietuvos )espublikos užsienio politikos

I< derasi su valstybės vyriausybeE M< gina Lietuvos )espublikos% jos pilie.ių% 0monių% kitų juridinių asmenų teises ir teisėtus interesusE J< gauna% teisėtais būdais renka ir perduoda 8žsienio reikalų ministerijai in"ormacijC apie valstybės politin0% ekonomin0 gyvenimC bei 0vykiusE N< skatina Lietuvos )espublikos ir $ios valstybės draugi$kus santykius ir dalyvauja plėtojant ekonomin0% kultūrin0 bei mokslin0 bendradarbiavimC% taip pat Lietuvos )espublikos ir $ios valstybės bendradarbiavimC dėl saugumo ir taikos užtikrinimoE O< platina in"ormacijC apie Lietuvos )espublikC% jos politinD% socialinD ir ekonominD padėt0% kultūrC% papro.ius ir tradicijasA Lietuvos )espublikos diplomatinei atstovybei užsienio valstybėje užsienio reikalų ministras gali pavesti vykdyti konsulines ir kitas "unkcijas% atitinkan.ias diplomatinės atstovybės statusC pagal GQNG mA Vienos konvencijC dėl diplomatinių santykių ir vie$CjC tarptautinD teisDA Lietuvos )espublikos atstovybė prie tarptautinės organi,acijos vykdo $ias "unkcijasL G< tarptautinėje organi,acijoje atstovauja Lietuvos )espublikos interesams bei juos ginaE H< 0gyvendina Lietuvos )espublikos užsienio politikos uždaviniusE I< palaiko ry$ius tarp Lietuvos )espublikos ir tarptautinės organi,acijosE M< derasi su tarptautine organi,acijaE J< gauna% teisėtais būdais renka ir perduoda 8žsienio reikalų ministerijai in"ormacijC apie tarptautinės organi,acijos veiklCE

32

N< užtikrina Lietuvos )espublikos suinteresuotų institucijų dalyvavimC tarptautinės organi,acijos veiklojeE O< platina in"ormacijC apie Lietuvos )espublikC% jos politinD% socialinD ir ekonominD padėt0% kultūrC% papro.ius ir tradicijasE P< padeda 0gyvendinti tarptautinės organi,acijos tikslus ir uždaviniusA Lietuvos )espublikoje yra $ie diplomatiniai rangaiL G< Lietuvos )espublikos nepaprastasis ir 0galiotasis ambasadoriusE H< Lietuvos )espublikos nepaprastasis pasiuntinys ir 0galiotasis ministrasE I< ministras patarėjasE M< patarėjasE J< pirmasis sekretoriusE N< antrasis sekretoriusE O< tre.iasis sekretoriusE P< ata$ėA Lietuvos )espublikos specialiųjų ata$ė% tarp jų ir Lietuvos )espublikos gynybos ata$ė% skyrimC ir veiklC reglamentuoja Vyriausybės patvirtinti Lietuvos )espublikos specialiųjų ata$ė nuostataiA 5onsulinė 0staiga @ užsienio valstybėje nuolat veikiantys Lietuvos )espublikos generalinis konsulatas% konsulatas% vicekonsulatas ar konsulinė agentūra% atliekantys konsulines "unkcijas ir kitas Lietuvos )espublikos tarptautinių sutar.ių% 0statymų ir kitų teisės aktų jam pavestas užduotis% taip pat Lietuvos )espublikos konsulinė 0staiga% kuriai vadovauja garbės konsulinis pareigūnas 5onsulinė pagalba @ konsulinės "unkcijos% kurias konsuliniai pareigūnai atlieka Lietuvos )espublikos pilie.ių pra$ymu ar be jo% kai paai$kėja aplinkybės% kad asmuo pateko 0 nelaimD% nukentėjo nuo nusikaltimų ar yra bejėgi$kos būklės arba susidarius kitoms $io statuto numatytoms aplinkybėmsA 5onsulinė pagalba taip pat teikiama 9uropos 'Cjungos pilie.ių pra$ymu $io statuto 2V skyriuje numatytomis sClygomis bei užsienio valstybėje teisėtai esantiems asmenims be pilietybės% turintiems leidimC nuolat gyventi Lietuvos )espublikojeA 'tudentai turi žinoti vie$ojo administravimo "unkcijas užsienio reiklų valdymo srityje% sugebėti anali,uoti diplomatinių atstovybių ir konsulinių 0staigų "unkcijas ir veiklC vie$ojo administravimo srityjeA MA 6agrindiniai teisės aktai% reglamentuojantys užsienio reikalų valdymC ;su kuriais turi būti susipažinD studentai< aA Lietuvos )espublikos diplomatinės tarnybos 0statymas bA Lietuvos )espublikos tarptautinių sutar.ių 0statymas cA Lietuvos )espublikos tarptautinių sutar.ių rengimo ir sudarymo taisyklės% patvirtintos HRRG mA spalio G dA Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimu NrAGGOQ dA Lietuvos )espublikos 0statymas *5onsulinis 'tatutas+

33

X (+MA (ransporto ir kelių %kio vald"mas Valdymo bei transporto ir kelių ūkio valdymo samprataA (ransporto ir kelių %kio vald"mas B tai viena i$ valstybinio valdymo sri.iųA 3ai specialių institucijų veikla% planuojant% tvarkant ir koordinuojant transporto ir kelių ūk0A 3ransportas B tai sudėtinė Lietuvos )espublikos ūkio ir socialinės in"rastruktūros dalisA 7o paskirtis B vežti keleivius ir krovinius bei teikti kitas transportavimo ir su tuo susijusias paslaugasA =eležinkelio, oro, j%rų, vidaus vandenų ir kelių transporto %kio vald"mo reguliavimas5 Norminiai aktai reguliuojantys transporto santykius Lietuvos )espublikoje _Lietuvos )espublikos transporto veiklos pagrindų 0statymasA _ tskirų transporto $akų kodeksaiL 5elių transporto kodeksas% #eležinkelių transporto kodeksas A _Lietuvos )espublikos transporto lengvatų 0statymasA _Lietuvos )espublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių% geležinkelių bei vidaus vandenų transportu 0statymasA _Lietuvos )espublikos kelių 0statymasA _Lietuvos )espublikos aviacijos 0statymasA _Lietuvos )espublikos oro erdvės organi,avimo taisyklėsA _Lietuvos )espublikos prekybinės laivybos 0statymasA _Vidaus vandenų laivybos taisyklėsA _kiti norminiai teisės aktaiA #eležinkelių transportas _#eležinkelių transportas @ Lietuvos )espublikos ūkio ir socialinės in"rastruktūros dalis% skirta visuomenės ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti @ keleiviams% bagažui ir ;ar< kroviniams geležinkeliais vežtiA _#eležinkelių transporto objektas @ geležinkelių in"rastruktūros elementas% keleivių ir krovinių terminalai% su jais susijD pastatai ir 0renginiai% kurie gali būti atskirti nuo geležinkelių transporto in"rastruktūros kitų elementų ir savaranki$kai "unkcionuotiE geležinkelių riedmenysA _#eležinkelių transporto veikla @ keleivių% bagažo ir ;ar< krovinių vežimas geležinkeliais% geležinkelių in"rastruktūros valdymas% plėtra ir priežiūra% taip pat kita veikla% tiesiogiai susijusi su geležinkelių in"rastruktūra% keleivių% bagažo ir ;ar< krovinių vežimuA _ =eležinkelių transporto vie$ojo administravimo su!jektai, P=eležinkelių transporto vie$4jį administravim4 v"kdo )"riaus"! , &usisiekimo ministerija, )alst"!in geležinkelių inspekcija prie &usisiekimo ministerijos5 -ietuvos ;espu!likos )"riaus"! "ormuoja geležinkelių transporto strategijC% koordinuoja jos 0gyvendinimCA &usisiekimo ministerijaL G< 0gyvendina geležinkelių transporto politikCE H< organi,uoja geležinkelių transporto strateginių objektų kūrimo% moderni,avimo ir plėtros% eismo saugos ir aplinkosaugos programų rengimC ir 0gyvendinimCE I< koordinuoja tarptautinius ry$ius geležinkelių transporto srityje% pagal savo kompetencijC atstovauja Lietuvos )espublikai tarptautinėse organi,acijoseE M< pagal savo kompetencijC leidžia teisės aktus geležinkelių transporto klausimais ir tiesiogiai ar per 0galiotas institucijas kontroliuoja% kaip $ie teisės aktai vykdomiE J< atlieka kitas teisės aktuose nustatytas "unkcijasA )alst"!in geležinkelių inspekcija prie &usisiekimo ministerijos, G< kontroliuoja% kaip juridiniai ir "i,iniai asmenys laikosi Lietuvos )espublikos 0statymų% Lietuvos )espublikos tarptautinių sutar.ių% kitų teisės aktų% reglamentuojan.ių geležinkelių transporto eismo saugos klausimus% reikalavimųE H< i$duoda licencijas verstis vežimais geležinkelių transportu% prižiūri% kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sClygų% prireikus sustabdo ir panaikina $ių licencijų galiojimCE I< i$duoda saugos serti"ikatus :ro transportas :ro transporto sistema :ro susisiekimas @ keleivių% krovinių% bagažo ir ;arba< pa$to vežimas už užmokest0 arba užsakymo pagrinduA 0ro transporto valst"!inio reguliavimo 6unkcij4 atlieka &usisiekimo ministerijos 1ivilin s aviacijos departamentas, o valst"!inį vald"m4 pagal savo kompetencij4 v"kdo )"riaus"! , #ra$to apsaugos ministerija, &usisiekimo ministerija, #ra$to apsaugos ministerijos generalinis inspektorius, kariuomen s vadas ir 1ivilin s aviacijos administracija5 Lietuvoje veikia keturi valstybės valdomi tarptautiniai oro uostaiA Vilniaus% 6alangos ir 5auno oro uostai yra civiliniai oro uostaiA 7uose aptarnaujami reguliarūs ir užsakomieji keleiviniai ir krovininiai reisaiA (iaulių oro uostas yra karinis% ta.iau jame leidžiami civilinių orlaivių skrydžiaiA :ro navigacijos paslaugas Lietuvos )espublikos oro erdvėje teikia valstybės 0monė K:ro navigacija*A Lietuvos )espublikai priklauso i$imtinės teisės 0 oro erdvD% esan.iC vir$ jos sausumos teritorijos% vidaus ir teritorinių vandenųA Vyriausybė užtikrina tinkamC Lietuvos )espublikos oro erdvės organi,avimC% paskirstymC ir kontrolD% siekdama užtikrinti% kad civiliniai orlaiviai jC naudotų e"ektyviausiai% atsižvelgdami 0 oro erdvės poreikius nacionalinio saugumo tikslamsA )andens transportas Vandens transporto sistemC sudaro jūrų transporto ir vidaus vandenų transporto sektoriaiA )andens transporto valst"!inio reguliavimo 6unkcij4 atlieka &usisiekimo ministerijos )andens transporto departamentas, kuris dal"vauja 6ormuojant !endr4 vandens transporto strategij4, saugios laiv"!os politik4 ir organi@uoja jų įg"vendinim4 !endrojo naudojimo vandens keliai @ laivybai tinkami vandenys% esantys Lietuvos )espublikos teritorinėje jūroje ir nurodyti jūrlapiuoseA #eliai ir kelių transportas, Lietuvos kelių tinklasL tsižvelgiant 0 transporto priemonių eismo pralaidumC% socialinD ir ekonominD reik$mD% keliai Lietuvoje skirstomi 0 valstybinės reik$mės% vietinės reik$mės bei miesto keliusA _Valstybinės reik$mės keliai skirstomi 0 magistralinius% kra$to ir rajoninius keliusA Magistraliniais vadinami tarptautinio susisiekimo Lietuvos keliaiA 5ra$to keliais vadinami keliai% jungiantys magistralinius kelius% administracinių vienetų centrus ir didžiuosius miestus arba besijungiantys vienas su kituA )ajoniniais vadinami keliai% jungiantys kra$to kelius% miestus% kaimus% kitus objektus% bet nepriskirti kra$to keliamsA _6agal nuosavybės "ormC keliai yra valstybės% savivaldybių arba privatūsA #elių transporto valst"!inis vald"mas, P#elių transporto valst"!inį vald"m4 v"kdo &usisiekimo ministerija ir savivald"!ių institucijos5 _&usisiekimo ministerija pagal savo kompetencijC leidžia savivaldybėms% "i,iniams ir juridiniams asmenims privalomus teisės aktus% reguliuojan.ius kelių transporto veiklC ir keleivių bei krovinių vežimCA 'usisiekimo ministerija arba jos 0galiota institucija valdo ir organi,uoja keleivių vežimC tolimojo ir tarptautinio susisiekimo mar$rutaisA _&avivald"!ių institucijos ar!a jų įgaliotos įstaigos valdo ir organi,uoja keleivių vežimC vietinio susisiekimo mar$rutais ir lengvaisiais automobiliais taksiA 'avivaldybių institucijos pagal savo kompetencijC leidžia vežėjams privalomus teisės aktusA

3%

_#elių transporto kontrol B tai vežėjų veiklos valstybinė priežiūra% kuria siekiama užtikrinti 0statymų ir kitų teisės aktų reikalavimų kelių transporte laikymCsiA 5elių transporto veiklos kontrolD atliekaL G< Valstybinė kelių transporto inspekcijaE H< savivaldybių institucijų arba jų 0galiotų 0staigų kontrolės tarnybosE I< kitos valstybės institucijos% kurioms 0statymų suteikta kontrolės teisėA 9' 0takaL HRRPBHRGI mA Lietuvos 9uropos 'Cjungos politikos HRRP@HRGI metų strateginės kryptyse buvo nurodyta% kad Visavertis Lietuvos ;kaip ir kitų !altijos valstybių< dalyvavimas vidaus rinkoje 0manomas tik panaikinant užtikrinant geras transporto sCsajas su kitomis 9' $alimisA 4ėl to būtina 0gyvendinti K)ail !altica* ir KVia !altica* projektusA (iuo atveju Lietuva pasisako už aktyvesn0 politikos koordinavimC 9' lygmeniu ir atitinkamų 9' paramos priemonių sukūrimCA Lietuva sieks 0gyvendinti darnaus transporto plėtros politikC% kad būtų moderni,uotas transeuropinis transporto tinklas% geriau veiktų transporto sistema ir jos atskiri elementai% plėtojamos aplinkai draugi$kos vie$ojo transporto sistemos miestuose% skatinamas geležinkelių transportas% kuriamos intermodalinio transporto plėtros sClygos% taikomi novatori$ki keleivinio susisiekimo sprendimaiA 9' transporto politikoje daugiausia dėmesio skiriama konkre.ioms problemoms% kylan.ioms visoms 9' $alims% pv,A% ;kelių ir oro< transporto spūs.ių% priklausomybės nuo na"tos% $iltnamio e"ektC sukelian.ių dujų i$metimoA Vykdoma strategija% pagal kuriC siekiama% kad visoje 9' transporto in"rastuktūra atitiktų tam tikrus standartus ;ir tam skiriama lė$ų<% taip pat stengiamasi rasti būdų% kaip 9uropos transporto sektoriui padėti konkuruoti spar.iai besivystan.ioje pasaulinėje rinkojeA 9uropos ekonominės bendrijos steigimo ;)omos< sutarties OR straipsnis numato% kad būtina su"ormuluoti ir parengti !endrCjC transporto politikC% kuri yra viena i$ trijų !endrijos politikųA !endroji transporto politika patekimo 0 rinkC% socialiniais% saugos% aplinkosaugos aspektais apima visas transporto $akas% o taip pat -ori,ontaliuosius transporto klausimus% taikomus transporto in"rastruktūros plėtrai 3ransB 9uropiniuose tinkluose% transporto i$oriniams ry$iams% kombinuotiems vežimams bei kitoms sritimsA !endrosios transporto politikos nuostatos suteikia galimybD tarpusavyje sujungti (alių narių rinkas% užtikrinti saugesn0% ekonomi$kesn0%kokybi$kesn0 transportC% tuo pa.iu skatinant pramonės konkurencingumC% gyvenimo kokybės didėjimC% e"ektyvesn0 9uropos teritorin0 planavimC% sujungiant )ytų 9uropC su Vakarų 9uropa% kas 0galina prekybos plėtotD ir asocijuotų $alių pasirengimC stojimui 0 9'A )omos sutartis taip pat didel0 dėmes0 skyrė transporto sektoriui% nes ekonominė integracija turėjo vesti prie prekybos augimo ir transporto srautų padidėjimoA 9uropos ekonominės bendrijos steigimo sutartyje transporto sektoriusapibūdinamas kaip vienas i$ pagrindinių ekonominės integracijos varikliųA 6agrindinės 3ransporto politikos nuostatos i$dėstytos 9uropos !endrijos steigimo sutarties ORBPR straipsniuoseA 3ransporto ac]uis sudaro daugiau kaip NRR antrinės teisės aktųA Nemažos 9' teisės aktų dalies pagrindC sudaro taip pat tarptautinės konvencijosA 5elių transporto ac]uis apima $ias sritisL patekimas 0 rinkC% "iskalinis -armoni,avimas% socialiniai teisės aktai% tec-nologija% sauga ir aplinka% pavojingų krovinių gabenimasA 5elių transporto ac]uis apima didelė dalis 7ungtinių 3autų :rgani,acijos ;73:< sutar.ių bei konvencijų% reglamentuojan.ių 0vairius kelių transporto aspektusA Lietuva yra prisijungusi prie $ių pagrindinių konvencijų ir susitarimų% reglamentuojan.ių kelių transporto veiklCL 3arptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija ;1M)< ;prisijungta GQQI mA<E 5onvencija dėl tarptautinio krovinių vežiojimo su knygele 32) ;GQQI mA<E 5onvencija dėl krovinių kontrolės pasienyje sClygų -armoni,avimo ;GQQJ mA<E 9uropos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ; 4)< ;GQQJ mA<E 9uropos $alių susitarimas dėl kelių

transporto priemonių ekipažų% važinėjan.ių tarptautiniais mar$rutais% darbo ; 93)< ;GQQP mA<E 5onvencija dėl kelių eismo ;GQQG mA<E 9uropos susitarimas dėl tarptautinių automagistralių ;GQQI mA<E 3ranseuropinė (iaurės B 6ietų automagistralės sutartis ;39M< ;GQQM mA<A 'usitarimas dėl greitai gendan.ių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių ; 36< ;HRRR mA<A #eležinkelių transporto ac]uis numato atskirti in"rastruktūros valdymC nuo eksploatacinės veiklos valdymo bei visų veiklų apskaitas% suteikti galimybD naudotis geležinkelių in"rastruktūra visiems vežėjams% su"ormuoti orientuotC 0 rinkC tari"ų politikC% nustatyti ekonomi$kai pagr0stus in"rastruktūros apmokestinimo ir jos plėtros "inansavimo principus% serti"ikuoti riedmenis ir in"rastruktūrC siekiant užtikrinti eismo saugC% sumažinti valstybės 0takC geležinkelių transporto komercinei ūkinei veiklaiA Lietuvos geležinkelių transporto sektoriaus svarbiausias tikslas @ integracija 0 visos 9uropos geležinkelių tinklC ir transporto paslaugų rinkCA Vidaus vandenų transporto ac]uis sudaro teisės aktai% reglamentuojantys patekimC 0 rinkC% pro"esijos 0sigijimC bei nustatantys saugos ir tec-ninius reikalavimus vidaus vandenų laivamsA VisC jūrų transporto ac]uis sudaro trys dalysL saugi laivyba% laisvė teikti paslaugas ir i$oriniai santykiaiA Lietuvos civilinės aviacijos strateginiai uždaviniai yra rinkos liberali,avimas%skrydžių sauga% civilinės aviacijos administracinių struktūrų stiprinimas% neigiamopoveikio aplinkai mažinimasA 9' ac]uis civilinės aviacijos srityje sudaro trys dalysL tec-ninis -armoni,avimasForo sauga% oro uostaiFaplinka ir patekimas 0 rinkCA 5ombinuoto transporto ac]uis tikslas @ skatinti mi$riuosius vežiojimusA 9' teisės aktuose nustatomas kombinuoto transporto liberali,avimas% panaikinant kvotų ir leidimų sistemas% mokes.ių lengvatų taikymas transporto priemonėms% dalyvaujan.ioms mi$riuosiuose vežiojimuose% valstybės paramos teikimC inovaciniams projektams% kurie skatina kombinuotC transportCA Lietuvoje mi$riuosius vežiojimus i$ dalies reglamentuoja $akiniai transporto kodeksaiL 5elių transporto kodeksas ;GQQN mA<% 6rekybinės laivybos 0statymas ;GQQN mA< bei #eležinkelių transporto kodeksas ;GQQN mA<% 0 kuriuos i$ dalies perkeltos3arybos direktyvos QHFGRN nuostatosA +& vaidmuo transporto vald"me -ietuvoje Viena svarbiausių Lietuvos ilgalaikės ūkio raidos strategijos dalių @ ilgalaikė transporto ir tran,ito plėtros strategija% pagal kuriC numatoma i$plėtoti multimodalinio ;daugiarū$inio< transporto sistemC iki HRGJ mA 2lgalaikėje ;iki HRHJ metų< Lietuvos transporto sistemos strategijoje numatoma% kad kelių% geležinkelių% uostų ir oro uostų in"rastruktūra turi būti moderni,uojama ir plėtojama koordinuotai% siekiant% kad intermodaliniai operatoriai galėtų naudoti e"ektyvias transportavimo tec-nologijas bei procesus ir kad būtų pasiekta 0vairių transporto rū$ių subalansuota plėtra% savo tec-niniais parametrais% sauga ir teikiamų paslaugų kokybe prilygstanti 9' $alių ;narių senbuvių< lygiuiA 7i% e"ektyviai sCveikaudama su kaimyninių $alių transporto sistemomis% leis verslo sektoriui sėkmingai plėtoti veiklC% o Lietuvos gyventojams patogiai ir su minimaliomis laiko sCnaudomis susisiekti su svarbiausiais 9uropos turi,mo% kultūros ir verslo centraisA 'iekiama% kad Lietuvos transporto sektorius taptų svarbiu !altijos jūros transporto sistemos elementu ir% teikdamas kokybi$kas paslaugas% e"ektyviai tarnautų ne tik Lietuvos% bet ir visos 9uropos 'Cjungos poreikiams ir interesamsA 'trategijoje $alia bendrų transporto politikos priemonių taip pat yra pateiktos atskirų transporto rū$ių plėtos priemonės laikotarpiui ;atitinkamai su 9' "inansiniais periodais<L B iki HRRN metųE B nuo HRRO iki HRGI metųE

3

B ilgalaikei perspektyvai iki HRHJ metųA 2lgalaikės ;iki HRHJ metų< Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priede pateikta Lietuvos transporto in"rastruktūros moderni,avimo ir plėtros investicijų poreikio suvestinė% kurioje pateikti svarbiausi Lietuvos transporto in"rastruktūros moderni,avimo darbai% jų poreikiai% galimi "inansavimo $altiniaiA Laisvas prekių ir keleivių judėjimas yra vienas pagrindinių 9' politikos uždaviniųA 3aigi $i priemonė skirta 0gyvendinti minėtiems uždaviniams ir trumpuoju% ir vidutiniu laikotarpiais investuojant 0 kelių% geležinkelių% vandens transportC bei kitas glaudžiai susijusias sritisA 6avy,džiui% 0gyvendinant 3arybos reglamento ;9!< NrA IPHGFPJ nuostatas% Lietuvoje jau 0diegta 9' standartus atitinkanti skaitmeninių tac-ogra"ų sistema% kurios tikslas @ veiksmingai visoje 9uropoje užtikrinti e"ektyvų vairavimo ir poilsio laiko reguliavimC ir gerinti eismo saugC keliuoseA Valstybinė kelių transporto inspekcija skaitmeninių tac-ogra"ų sistemC Lietuvoje pradėjo kurti HRRM mA 2nspekcija pagal naujausias in"ormacinių tec-nologijų ir telekomunikacijų galimybes sukūrė analogų Lietuvoje neturin.iC skaitmeninių tac-ogra"ų sistemCA Viena svarbiausių $ios sistemos dalių @ skaitmeniniuose tac-ogra"uose naudojamų identi"ikavimo kortelių personali,avimo ir apskaitos in"ormacinė sistema K'kaitis*A 7i sudaro sClygas registruoti asmenų pra$ymus i$duoti skaitmeninių tac-ogra"ų korteles% patikrinti pra$ymuose pateiktų duomenų teisingumC% apdoroti duomenis ir juos perduoti korteles personali,uojan.iai 0monei K3rfb !altic '*% kur duomenys užra$omi ant skaitmeninės kortelės ir 0ra$omi 0 joje esant0 mikroprocesoriųA 2nspekcija taip pat sukūrė ir reikalingC in"rastruktūrC% leidžian.iC saugiu elektroniniu duomenų perdavimo tinklu keistis in"ormacija su kitų 9uropos 'Cjungos valstybių kompetentingomis institucijomis apie $ių kortelių i$davimC% užtikrinant deramC visos sistemos "unkcionavimCA WGX 9uropos 'Cjungos struktūrinių "ondų tikslai 9uropos regioninės plėtros "ondas ;9)6/< teikia regionams 0vairiC "inansinD paramCA /ondo lė$os sudaro apie pusD visų struktūrinių "ondų biudžetoA Lietuvos transporto sektorius paramC i$ 9)6/ turėtų gauti vadovaujantis !64 2Bojo prioriteto K'ocialinės ir ekonominės in"rastruktūros plėtra* priemone B K3ransporto in"rastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas* A 9)6/ numatoL GA investicijas 0 gamybC% siekiant sukurti ir i$saugoti ilgalaikes darbo vietasE HA investicijas 0 in"rastruktūrC ;keliai% telekomunikacijos% energetika< siekiant sujungti centrinius 9' regionus su peri"eriniaisE IA tec-nologijų plėtrC% vietinės in"rastruktūros plėtrCE MA ir k tA 'katinant atskirų rajonų plėtrC% gerinant menkiau i$sivys.iusių Lietuvos regionų susisiekimC su pagrindiniais administraciniais% pramonės ir verslo centrais% siekiant% kad Lietuvos kelių tinklas tenkintų didėjan.ius eismo poreikius bei savo tec-niniais parametrais priartėtų prie tarptautinių standartų% toliau bus gerinama kelių transporto in"rastruktūraA 3aip pat numatoma diegti eismo saugos bei aplinkosaugos priemones siekiant sumažinti neigiamC transporto poveik0 aplinkai% pagerinti eismo sClygas ir sumažinti avarijų skai.ių keliuoseA

'iekiant sumažinti transporto grūstis bei tobulinant eismo organi,avimC miestų gatvėse% bus rekonstruojamos miestų bei miestelių gatvės% tiesiami aplinkkeliai% statomos skirtingų lygių sankryžos bei rengiamos požeminės ir antžeminės pės.iųjų perėjos% diegiamos $iuolaikinės eismo reguliavimo sistemos ir kitos vie$ojo transporto in"rastruktūros plėtojimo priemonėsA #eležinkelių in"rastruktūros plėtra garantuos reguliarų ir saugų geležinkelio eismC% leis padidinti traukinių greit0 ir 0diegti $iuolaiki$kC centrali,uotC traukinių eismo valdymo sistemCA 'iekiant tobulinti keleivių vežimC ir aptarnavimo kokybD% bus rekonstruojami traukinių keleivių terminalai% atnaujinama geležinkelių in"rastruktūra% keleivinis geležinkelių transportas bus pritaikomas ne0galiesiemsA 4idinant geležinkelių transporto saugC ir kartu mažinant oro tar$C% numatoma 0diegti $iuolaikinD geležinkelio riedmenų priežiūros bei kontrolės sistemCA 'iekiant plėtoti vandens ir sausumos transporto tarpusavio sCveikC ir skatinti krovinių pervežimC geležinkeliais bei vandens transportu% bus rekonstruojami 5laipėdos valstybiniame jūrų uoste esantys geležinkeliaiA Vandens transporto plėtojimas leis pagerinti keleivių aptarnavimo kokybD jūrų uoste bei skatinti turi,mCA 5laipėdos valstybinis jūrų uostas užtikrina ir toliau užtikrins lygias galimybes visiems operatoriamsA 'iekiant sukurti $alyje bendrC vandens kelių sistemC nuo 5auno iki 5laipėdos% bus pertvarkoma jos in"rastruktūra pritaikant keleivių bei krovinių vežimuiA 3aip pat numatoma 0rengti prieplaukas% tiesti privažiuojamuosius kelius% 0rengti automobilių stovėjimo aik$telesA 'iekiant užtikrinti lėktuvų skrydžių saugC% pagerinti keleivių aptarnavimo kokybD% bus moderni,uojama Lietuvos oro uostų in"rastruktūra% diegiama $iuolaiki$ka skrydžių saugos ir aviacijos saugumo 0ranga% atitinkanti 21 : reikalavimus ir tarptautinius standartusA Viena $io prioriteto priemonių @ reikiamos transporto in"rastruktūros plėtra logistikos centrams susikurti vietovėse% kuriose galima optimaliai i$naudoti 2 ir 2? tarptautinių koridorių bei 5laipėdos jūrų uosto privalumus 9' transporto paslaugų bendrojoje rinkojeA 4idelis dėmesys bus skiriamas nepertraukiamai transporto plėtrai% maksimaliai i$naudojant 0vairių transporto rū$ių in"rastruktūrC% kuriant kelių ir geležinkelių jungtis su 39NB3 tinklu ir transporto in"rastruktūra 5laipėdos jūrų uosteA (iems projektams bus nustatoma struktūrinių "ondų paramaA 3ransporto sektoriaus projektai yra tec-ni$kai sudėtingi% o jų parengimas ir 0gyvendinimas reikalauja daug laiko sCnaudųA 3odėl daug dėmesio skiriama transporto sektoriaus projektų tec-ninei dokumentacijai paruo$ti siekiant užtikrinti e"ektyvų transporto in"rastruktūros tobulinimC ir moderni,avimC bei tinkamC projektų parengimC $iuo bei tolesniu programavimo laikotarpiaisA 'iekiant sujungti nacionalinD% miestų ir vietinės reik$mės keleivių transporto sistemas% artimiausiu metu bus rengiamos 0vairios studijos% atliekami moksliniaiBtec-niniai skai.iavimai ir 0vertinimaiA 3ai padės užtikrinti racionalų ir e"ektyvų lė$ų panaudojimC plėtojant in"rastruktūrC bei gerinant susisiekimC miestuose ir tarp jųA !us rengiama transporto in"rastruktūros projektų tec-ninė dokumentacija bei galimybių studijosA WHX 3aigi kaip matome i$ tolimesnių transporto gerinimo planų nemažai dėmesio yra skiriama būtent susisiekimo ūkio valdymo plėtojimui ne tik Lietuvoje% bet ir tarptautiniu lygmeniuA 'tengiamasi pagerinti susisiekimC% kadangi jis užima svarbiC vietC $alies ekonomikoje bei visuomeniniame gyvenimeA &>&2&2+#2M0 ministerija 6agrindinė institucija% organi,uojanti valdymC transporto ir kelių ūkio srityje% yra 'usisiekimo ministerijaA tskirų

3+

transporto rū$ių ;kelių% oro% jūrų% vidaus vandenų% geležinkelio% bevariklio transporto< valdymC organi,uoja $ios ministerijos departamentai ;5elių ir kelių transporto% 2n"ormacinių tec-nologijų ir telekomunikacijų% #eležinkelių transporto% Vandens transporto% 'trateginio planavimo ir "inansų% 9' reikalų ir tarptautinių ry$ių% 'augaus eismo% 1ivilinės aviacijos% 3eisės departamentai<% bei kitos institucijos% 0steigtos prie 'usisiekimo ministerijosA 'usisiekimo ministerija atlieka 0statymų ir kitų teisės aktų jai pavestų transporto ;oro% vandens% geležinkelių% kelių< valdymo "unkcijas% 0gyvendina $iose srityse valstybės politikCA 'varbiausieji 'usisiekimo ministerijos uždaviniai yraL GA 0gyvendinti transporto% pa$to ir elektroninių ry$ių valstybės strategijC ir politikCE HA nustatyti Lietuvos transporto% pa$to ir elektroninių ry$ių sri.ių plėtojimo pagrindines kryptisE IA koordinuoti transporto% pa$to ir elektroninių ry$ių veiklCE MA dalyvauti "ormuojant visų rū$ių transporto saugaus eismo politikCE JA dalyvauti "ormuojant transporto sri.ių neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikCE NA 0gyvendinti 9uropos 'Cjungos teisės aktų reikalavimus transporto% pa$to ir elektroninių ry$ių srityseE OA dalyvauti rengiant strateginius dokumentus 9uropos 'Cjungos "ondų paramai gauti% pagal kompetencijC priimti sprendimus dėl projektų "inansavimo ir atlikti 9uropos 'Cjungos "ondų naudojimo priežiūrCA 'usisiekimo ministerijos pagrindinės "unkcijos transporto ir kelių ūkio srityje% numatytos ministerijos nuostatuoseL GA koordinuoja transporto programų rengimC% vertina jas% kontroliuoja% kaip jos 0gyvendinamosE HA rengia 0statymų ir kitų teisės aktų ministerijos transporto ir kelių ūkio klausimais projektusE IA bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organi,acijomisE MA numato ir 0gyvendina priemones% kuriomis mažinamas neigiamas transporto sri.ių poveikis aplinkai% atlieka triuk$mo valdymCE JA "ormuoja transporto sri.ių paslaugų kainų% tari"ų ir rinkliavų už naudojimCsi transporto in"rastruktūra politikCE NA vykdo civilinės aviacijos% kelių% vidaus vandenų transporto% prekybinės laivybos% pavojingų krovinių vežimo valstybin0 valdymCE OA kartu su Ūkio ministerija ir plinkos ministerija tvirtina kuro ir degalų sudėties ir kokybės reikalavimus PA atlieka kitas 0statymų ir Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų numatytas "unkcijasA &trateginio planavimo ir 6inansų departamentas prie -; &usisiekimo ministerijos 4epartamento uždaviniaiL GA dalyvauti 0gyvendinant valstybės transporto% pa$to ir elektroninių ry$ių strategijC% $ių sri.ių plėtojimo pagrindines kryptisE HA dalyvauti rengiant strategines susisiekimo sistemos plėtojimo programas% koordinuoti jų 0gyvendinimCE IA organi,uoti ministerijos strateginio veiklos plano% valstybės investicinių programų transporto% pa$to bei elektroninių ry$ių srityse rengimC% nustatant lė$ų poreik0 programoms 0gyvendinti% "inansavimo $altinius ir koordinuoti jų 0gyvendinimCE MA dalyvauti rengiant programinius bei procedūrinius dokumentus% reikalingus 9uropos 'Cjungos ;9'< paramai gautiE JA turi numatytas ir kitus uždavinius savo veiklos nuostatoseA WHX 4epartamento "unkcijosL GA rengia ministerijos strategin0 veiklos planC ir koordinuoja ministerijos reguliavimo sri.iai priskirtų institucijų strateginių veiklos planų rengimCE

HA rengia siūlymus dėl biudžeto asignavimų paskirstymo pagal patvirtintas ministerijos strateginio veiklos plano programasE rengia ministerijos vykdomų programų sCmatų projektusE IA rengia transporto% pa$to bei elektroninių ry$ių sri.ių valstybės investicijų programų projektus% vertina juos ekonominiu ir "inansiniu požiūriuE teikia siūlymus dėl prioritetinių investicinių projektų "inansavimoE koordinuoja ir kontroliuoja patvirtintų investicinių projektų 0gyvendinimCE MA teisės aktų nustatyta tvarka rengia 9' "ondų "inansuojamų projektų 0gyvendinimo būklės "inansines ataskaitas% 9' struktūrinių "ondų ir nacionalinio bendrojo "inansavimo i$laidų deklaracijas bei einamaisiais ir pirmais ateinan.iais metais numatomų patvirtinti deklaruotinų i$laidų progno,es ir teikia vadovaujan.iajai bei mokėjimo institucijai @ /inansų ministerijai ;prireikus rengia papildomas ataskaitas<E JA pagal kompetencijC bendradarbiauja su $alies ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organi,acijomisE NA rengia 'usisiekimo ministerijos reguliavimo sri.ių ekonominės ir socialinės būklės apžvalgas bei dalyvauja rengiant Lietuvos )espublikos ūkio raidos progno,es transporto% pa$to bei elektroninių ry$ių srityseE OApagal kompetencijC nagrinėja ministerijų% institucijų% 0monių ir pilie.ių paklausimus% pra$ymus% skundus bei rengia atsakymų projektusE PA pagal kompetencijC teikia rekomendacijas% ataskaitas bei kitC in"ormacijC ministerijos vadovybeiE )A3.+3& 2; =+-+Ž23#+-2B (;A3&P0;(0 P0-2(2#0& .+PA;(AM+3(0 prie susisiekimo ministerijos5 NA 'varbiausieji departamento uždaviniai "ra $ieL NAGA dalyvauti "ormuojant ir 0gyvendinant valstybės strategijC ir politikC transporto saugos% transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir energijos vartojimo e"ektyvumo didinimo srityseE NAHA "ormuoti bendrC valstybės politikC pavojingųjų krovinių vežimo automobilių% geležinkelių ir vidaus vandenų keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse ir organi,uoti% koordinuoti ir kontroliuoti jos 0gyvendinimCE NAIA nustatyti jūrų% vidaus vandenų ir geležinkelių transporto plėtojimo pagrindines kryptisE NAMA koordinuoti jūrų% vidaus vandenų ir geležinkelių transporto veiklCE NAJA dalyvauti "ormuojant saugios laivybos politikC ir geležinkelių transporto eismo saugos politikCE NANA pagal kompetencijC dalyvauti "ormuojant ir 0gyvendinant Lietuvos narystės 9uropos 'Cjungoje politikCE OA 4epartamentas% 0gyvendindamas jam pavestus uždavinius% atlieka $ias 6unkcijas, OAGA jūrų ir vidaus vandenų transporto srityjeL OAGAGA pagal kompetencijC koordinuoja aplinkos apsaugos programų jūrų ir vidaus vandenų transporto srityje rengimC% vertina jas ekonominiu ir "inansiniu požiūriu% kontroliuoja jų 0gyvendinimCE OAGAHA pagal kompetencijC anali,uoja užsienio valstybių ir tarptautinių transporto organi,acijų teisės aktus ir konvencijas% teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutar.ių rati"ikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų ir rengia būtinų tam dokumentų projektusE OAGAIA pagal kompetencijC koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklC% 0gyvendinant Lietuvos )espublikos 0statymus ir teisės aktus% tai yra anali,uoja ir teikia i$vadas Lietuvos saugios laivybos administracijos veiklos ataskaitoms ir ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja priskirtų programų 0gyvendinimCE OAGAMA kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais anali,uoja jūrų ir vidaus vandenų transporto srities ekonominės veiklos re,ultatus% teikia siūlymus ekonominei $ios srities būklei gerintiE OAGAJA organi,uoja vidaus vandenų transporto% prekybinės laivybos valstybin0 valdymCE OAGANA vykdo saugios laivybos valstybin0 administravimCE

37

1ivilinės aviacijos departamentas :ro transporto valstybinio reguliavimo "unkcijC atlieka 'usisiekimo ministerijos 1ivilinės aviacijos departamentas% o valstybin0 valdymC pagal savo kompetencijC vykdo 1ivilinės aviacijos administracijaA Lietuvoje veikia keturi valstybės valdomi tarptautiniai oro uostaiA Vilniaus% 6alangos ir 5auno oro uostai yra civiliniai oro uostaiA 7uose aptarnaujami reguliarūs ir užsakomieji keleiviniai ir krovininiai reisaiA (iaulių oro uostas yra karinis% ta.iau jame leidžiami civilinių orlaivių skrydžiaiA :ro navigacijos paslaugas Lietuvos )espublikos oro erdvėje teikia valstybės 0monė K:ro navigacija*A WIX #+-2B (;A3&P0;(0 2; 12)2-23J& A)2A1280& P0-2(2#0& .+PA;(AM+3(A& P;2+ &M GA 'varbiausieji departamento veiklos uždaviniai "ra $ie, NAGA dalyvauti "ormuojant valstybės politikC kelių transporto sistemos ir oro transporto sistemos "unkcionavimo ir kelių in"rastruktūros bei civilinės aviacijos in"rastruktūros plėtros srityje ir organi,uoti% koordinuoti ir kontroliuoti jos 0gyvendinimCE NAHA dalyvauti "ormuojant valstybės politikC keleivių ir krovinių vežimo kelių ir oro transportu srityje ir organi,uoti% koordinuoti ir kontroliuoti jos 0gyvendinimCE NAIA dalyvauti "ormuojant valstybės politikC kelių transporto saugaus eismo srityje ir organi,uoti% koordinuoti ir kontroliuoti jos 0gyvendinimCA OA 4epartamentas% siekdamas jam nustatytų uždavinių% atlieka $ias 6unkcijas, B pagal kompetencijC bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organi,acijomis% nustatyta tvarka atstovauja jose Lietuvos )espublikai% koordinuoja tarptautinių organi,acijų sprendimų 0gyvendinimCE B rengia departamento kompetencijai priskirtų tarptautinių sutar.ių projektus% pagal kompetencijC kontroliuoja $ių sutar.ių vykdymCE B pagal kompetencijC rengia transporto srities ilgos% vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus% organi,uoja ir kontroliuoja jų 0gyvendinimCE pagal kompetencijC dalyvauja 0gyvendinant kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentusE B kontroliuoja% kaip 0gyvendinamos saugaus eismo gerinimo priemonėsE A.M232&(;A1232A2 (+2&232A2 -+=2(/MŪ& ;+Ž2MA2 (;A3&P0;(+ Legitymūs administraciniai režimai transporto srityje taikomi pilie.iams ir juridiniams asmenimsA &gyvendinat $0 režimC asmenys gali paduoti pra$ymus dėl leidimo 0vykdyti vienC arba daugiau tam tikrų veiksmųA titinkami pareigūnai ir institucijos sprendžia ar suteikti leidimC ar nesuteiktiA #eležinkelių transporto srityjeL Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine veikla ir geležinkelio 0monėms ;vežėjams< ir vie$osios geležinkelių in"rastruktūros valdytojams saugos serti"ikatų i$davimC reglamentuoja Lietuvos )espublikos geležinkelių transporto kodeksas% 5eleivių% bagažo ir krovinių vežimo geležinkelio transportu licencijavimo taisyklės% #eležinkelio 0monių ir geležinkelio valdytojo saugos serti"ikavimo taisyklėsA Valstybinė geležinkelio inspekcija prie 'usisiekimo ministerijos i$duoda licencijas verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla % taip pat i$duoda geležinkelio 0monėms ;vežėjams< ir vie$osios geležinkelių in"rastruktūros valdytojams saugos serti"ikatus A 5elių ir kelių transporte Licencijų ;leidimų< verstis keleivių ir krovinių vežimais i$davimC reglamentuoja 5elių transporto kodeksas bei 5elių transporto veiklos licencijavimo taisyklės% patvirtintos Lietuvos )espublikos Vyriausybės GQQO mA spalio HO dA Nutarimu NrA GGOR K4ėl kelių transporto veiklos licencijavimo*A Licencijas ;leidimus< verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo mar$rutais bei krovinių vežimais i$duoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie 'usisiekimo ministerijos A

Licencijas ;leidimus< verstis keleivių vežimais vietinio susisiekimo mar$rutais ir lengvaisiais automobiliais taksi i$duoda savivaldybės institucijos arba jų 0galiotos 0staigosA :ro transporteL Licencijų oro susisiekimui vykdyti i$davimC reglamentuoja viacijos 0statymas% :ro susisiekimo licencijavimo taisyklės% 'usisiekimo ministro HRRM mA kovo HI dA 0sakymas NrA IBGIR K4ėl 0galiojimų suteikimo*A Nuo HRRM mA gegužės G dA Licencijas oro susisekimui vykdyti i$duoda 1ivilinės aviacijos administracija ;1 < A PA=;23.232A2 (+2&J& A#(A2, ;+=-AM+3(>08A3(/& ;/'2B 2; 23F0;MA(2#0& Ū#20 )A-./MU -ietuvos .espub"ikos e"ektro!i!i% ry/i% *statymas &statymas reglamentuoja visuomeninius santykius% susijusius su elektroninių ry$ių paslaugomis% tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis% elektroninių ry$ių i$teklių naudojimu% taip pat visuomeninius santykius% susijusius su radijo 0renginiais% galiniais 0renginiais ir elektromagnetiniu suderinamumuA &statymu siekiama 0 Lietuvos )espublikos teisės sistemC perkelti 9' elektroninių ry$ių veiklos reguliavimo sistemC sudaran.ius teisės aktusA 4eklaruojamas siekis užtikrinti universaliųjų paslaugų tiekimC visoje Lietuvos )espublikos teritorijojeA -ietuvos .espub"ikos pa/to *statymas &statymas nustato pa$to bei pasiuntinių paslaugų teikimo teisinius pagrindus% pa$to bei pasiuntinių paslaugų teikėjų ir naudotojų santykius% pa$to bei pasiuntinių paslaugų teikėjų teises ir pareigas% pa$to veiklos reguliavimo institucijas% pa$to bei pasiuntinių paslaugų teikėjų atsakomybD ir žalos atlyginimCA &statyme reglamentuojami pa$to ir pasiuntinių veiklos reguliavimo principai% i$vardinamos )y$ių reguliavimo tarnybos 0galiotų pareigūnų% atliekan.ių $io 0statymo priežiūrC% teisės ;gauti jiems reikalingC in"ormacijC% gauti žodinius ir ra$ytinius paai$kinimus i$ asmenų% susijusių su tikrinamų pa$to bei pasiuntinių paslaugų teikėjų veikla% i$samiai patikrinti universaliųjų pa$to paslaugų teikėjo sCnaudas ir sistemC% laikinai paimti dokumentus ir daiktus% kurie būtini ar turi 0rodomCjC reik$mD tiriant pažeidimC ir ktA<% detali,uojama teisė teikti pa$to ir pasiuntinių paslaugas% apibrėžiamos ir detali,uojamos universaliosios bei re,ervuotosios pa$to paslaugos% taip pat apibrėžta pa$to ir pasiuntinių paslaugų teikėjų atsakomybė ir žalos atlyginimas% atsakomybD už konkre.ius pažeidimus detali,uota dministracinių teisės pažeidimų kodekseA -ietuvos .espub"ikos Vyriausybės !utarimas dė" -ietuvos .espub"ikos ry/i% re#u"iavimo tar!ybos !uostat% patvirti!imo0 .y/i% re#u"iavimo tar!ybos !uostatai Nustato )y$ių reguliavimo tarnybos "unkcijas% kiek tai susijD su ry$ių% naudojamų valstybės gynybai% saugumui% vie$ajai tvarkai palaikyti% valstybės sienos apsaugai% laivybos saugumui% jūrų paie$kos ir gelbėjimo darbams% na"tos i$siliejimo likvidavimo darbams vykdyti% civilinei aviacijai% traukinių eismo saugumui% stabiliam ir patikimam energetikos sistemos darbui užtikrintiE tarnybos teises% stuktūrC ir darbo organi,avimC% "inansavimC ir "inansinės veiklos kontrolDA poveikio priemonė turėtų būti veiksminga ir tinkamai sudrausminti pažeidėjCA

3,

Y (+MA, &(A(/90& 2; (+;2(0;28B P-A3A)2M0 )A-./MA& &tat"!os ir teritorijų planavimo vald"mo sistem4 reikia suprasti kaip pavaldumo ir koordinaciniais r"$iais tarpusav"je susietų vie$ojo administravimo su!jektų veikl4, turinčių įstat"mų nustat"tus įgaliojimus atlikti valst"!inį vald"m4 teritorijų sanglaudosir planavimo planavimo, ur!anistikos, arc?itekt%ros ir stat"!os srit"se5 &tat"!os ir teritorijų planavimo vald"mo institucijos, jų uždaviniai ir pagrindin s 6unkcijos 6agrindinės institucijosL B plinkos ministerija B Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie M B 'avivaldybės B 'tatybos produkcijos serti"ikavimo centras Aplinkos ministerijos misija Misija L (o!ulinti darnaus v"st"mosi principais pagrįst4 aplinkos teisinį reguliavim4 ir koordinuoti jo įg"vendinim4, siekiant užtikrinti žmogaus teisR g"venti jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje5 >ždaviniai, OANA užtikrinti teritorijų sanglaudC% skatinti teritorijų planavimo% urbanistikos% arc-itektūros ir statybos pažangCE OAOA siekti sudaryti palankias sClygas $alies gyventojams 0sigyti būstC% tinkamai j0 prižiūrėti% moderni,uoti @ mažinti energijos sCnaudasE Funkcijos, PANAGA nustato teritorijų planavimo reikalavimus% dalyvauja teritorijų planavimo procedūroseE PANAHA 0statymų nustatyta tvarka nustato detaliųjų planų ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklesE PANAIA organi,uoja bendrojo Lietuvos )espublikos teritorijos plano rengimC% keitimC% 0gyvendinimo stebėsenC% pagal kompetencijC @ specialiojo planavimo dokumentų rengimC% prižiūri jų nuostatų 0gyvendinimCE PANAMA rengia ir tvirtina normatyvinius statybos tec-ninius% statinio saugos ir paskirties dokumentusE PANAJA atestuoja statybos dalyviusE PANANA reglamentuoja statybos produktų atitikties vertinimC ir pastatų energinio naudingumo serti"ikavimCE Planavimo dokumentai, Aplinkos ministerijos strateginiai tikslai GA 8žtikrinti tinkamC aplinkos kokybD Lietuvos gyventojams% i$saugoti biologinD 0vairovD ir kra$tovai,džio savitumCA HA 8žtikrinti racionalų gamtos i$teklių naudojimC ir tolesn0 jų gausinimCA IA 8žtikrinti darnaus vystymosi principus atitinkant0 teritorijų planavimo% statybos ir būsto plėtros procesų% statinių naudojimo ir priežiūros valstybin0 reguliavimCA MA psaugoti visuomenės interesus ir prisidėti prie palankių sClygų ekonominei plėtrai sudarymo tobulinant ir plėtojant nacionalines standarti,acijos% -idrometeorologijos ir atitikties 0vertinimo sistemasA T5 .idinti vald"mo e6ekt"vum45 )alst"!in teritorijų planavimo ir stat"!os inspekcija prie AM Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos )espublikos aplinkos ministerijos ;toliau @ 2nspekcija< yra biudžetinė 0staiga% pagal savo kompetencijC vykdanti Lietuvos )espublikos teritorijų planavimo 0statymo ir 'tatybos 0statymo numatytC teritorijų planavimo ir statybos valstybinD priežiūrC bei kontrolDA &var!iausi 2nspekcijos uždaviniai, NAGA vykdyti teritorijų planavimo valstybinD priežiūrC ir kontroliuoti statinių projektavimCE NAHA vykdyti ir koordinuoti statybos valstybinD priežiūrCE

NAIA anali,uoti ir rengti valstybinės priežiūros norminių dokumentų projektus ir 0gyvendinti jų reikalavimusA 2nspekcija% vykdydama jai pavestus uždaviniusL OAGA atlieka Lietuvos )espublikos ir apskrities lygmenų bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo bei valstybės sienos% kra$to apsaugos ir strateginės reik$mės objektų teritorijų detaliojo planavimo valstybinD priežiūrCE OAHA tikrina% ar teritorijų planavimo dokumentų rengimo% derinimo% vie$ojo svarstymo procedūros atitinka teisės normas% o sprendiniai @ teritorijų planavimo normų sCvado reikalavimusE OAIA kai nustatyti pažeidimai rengiant% tikrinant ir vie$ai svarstant teritorijų planavimo dokumentus% reikalauja i$taisyti teisės normų pažeidimus ir laikytis teritorijų planavimo normų sCvado% reikalauja papildomo derinimo ar eksperti,ės bei taiko administracinio poveikio priemones nesilaikantiems reikalavimųE OAMA teikia teritorijų planavimo dokumentC tvirtinan.iai institucijai motyvuotas i$vadas dėl dokumento tvirtinimo tikslingumoE OAJA pagal kompetencijC nagrinėja ir sprendžia gin.us dėl 0statymais% normatyviniais statybos tec-niniais dokumentais ir kitais teisės aktais nustatytų teritorijų planavimo procesų ir procedūrų tvarkos pažeidimųE OANA bendradarbiauja pagal kompetencijC su rengėjais ir organi,atoriais% kai nagrinėjami ;tikrinami< teritorijų planavimo dokumentaiE OAOA pagal 3eritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų GIAG punkto reikalavimus atrankos būdu tikrina bet kurio Lietuvos )espublikoje statomo statinio statybos tec-ninės veiklos pagrindinių sri.ių subjektų ir statybos dalyvių veiklC% vie$ai skelbia tikrinimo i$vadas ir rekomendacijas pa$alinti nustatytus pažeidimus bei trūkumus ;jeigu jų nustatyta<E OAPA atrankos būdu tikrina% ar statinių projektai ir eksperti,ės 0monių atliktos statinių eksperti,ės atitinka normatyviniais statybos tec-niniais dokumentais nustatytus projektų rengimo ir eksperti,ės atlikimo reikalavimusE OAQA Lietuvos )espublikos branduolinės energijos 0statymo ;ŽinA% GQQN% NrAGGQBHOOG< nustatyta tvarka i$duoda leidimus statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektus% tvarko i$duotų leidimų apskaitC% sCra$C ir statistikos atskaitomybD% atlieka $ių objektų statybos valstybinD priežiūrCE OAGRA sustabdo apskrities vir$ininko administracijos neteisėtai i$duoto statybos leidimo galiojimC nuo pra$ymo ;parei$kimo< panaikinti $0 leidimC pateikimo teismui iki teismo sprendimoE OAGGA po to% kai statyba sustabdoma% statytojui ir rangovui 0vykdžius reikalavimus% i$duoda ra$ti$kC sutikimC% kad statinys būtų statomas toliauE &avivald"! s 6riskirtosios ;ribotai savaranki$kos< savivaldybių "unkcijosL B statinio arc-itektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų nustatymas statinio projektavimo sClygų sCvade 0statymų nustatyta tvarkaE B statinių naudojimo priežiūra% statinio projektavimo sClygų sCvado bei statybos leidimų i$davimas 0statymų nustatyta tvarkaE &tat"!os produkcijos serti6ikavimo centras :&P&1< '6'1 pagrindinės "unkcijosL B tlieka 0vairių statybinių 0renginių% kitų medžiagų ir gaminių serti"ikavimC reguliuojamoje ir nereguliuojamoje srityseA B atlieka 0vairių statybinių 0renginių% kitų medžiagų ir gaminių tec-nin0 0teisinimC ir i$duoda tec-ninius liudijimusA B ^ra 0galiotas veikti kaip 9uropos tec-ninio 0teisinimo 0staiga rengiant 9uropos tec-ninius liudijimus ;9uropean 3ec-nical pproval ;93 <<A B vykdo statybos specialistų atestavimo organi,acin0 tec-nin0 darbC ir tvarkyti atestuotų specialistų registrCA B Nustatyta tvarka ir atvejais atestuoja statybos 0mones

3-

9. :agrindiniai teisės aktai šioje srityje ir administraciniai teisiniai režimai :agrindiniai teisės aktai šioje srityje !su kuriais turi būti susipažinstudentai$& ; 6tatybos įstatymas ; 'eritorijų planavimo įstatymas ; ietuvos 8espublikos Vyriausybės <==> m. balandžio <? d. nutarimas 4r. @>A B5ėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo* ; 8 /plinkos ministro 9AA9 m. balandžio C d. įsakymu 4r. 9@C patvirtintas statybos tec.ninis reglamentas 6'8 <.A<.AD&9AA9 Bnormatyviniai statybos tec.niniai dokumentai* :agrindiniai teisiniai režimai !su kuriais turi susipažinti studentai$& 'eritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūra 6tatinio statybos patikrinimo tvarka

Normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų sistema GA Normatyviniai statybos tec-niniai dokumentai yraL G< statybos tec-niniai reglamentai @ Vyriausybės 0galiotos institucijos teisės aktai ;branduolinės energetikos objektams @ $ios institucijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teisės aktai<% kurie nustato statinių% jų statybos% naudojimo ir priežiūros tec-ninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis 0 standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir tec-ninės priežiūros taisyklesE H< statybos taisyklės% statinių naudojimo ir tec-ninės priežiūros taisyklės @ ministerijų% Vyriausybės 0staigų% kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų dokumentai% kurie nurodo statybos tec-ninių reglamentų 0gyvendinimo būdus ir metodusE I< pripažintos nacionalinės standarti,acijos institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos srityje taikomi Lietuvos standartai% taip pat kaip Lietuvos standartai perimti 9uropos ir tarptautiniai standartaiE M< tec-niniai liudijimai @ Vyriausybės 0galiotos institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentaiA 7ie rengiami% kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar 9uropos standartų arba kai neplanuojama $ių standartų rengtiE J< metodiniai nurodymai% rekomendacijos @ projektavimo ir statybos 0monių% mokslo ir studijų institucijų paskelbti savanori$kai taikomi dokumentai% kurie nurodo būdus ir metodus% kaip 0gyvendinti statybos tec-ninius reglamentusA HA 'tatybos tec-niniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams% taip pat vie$ojo administravimo subjektams% inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams ;naudotojams<% juridiniams ir "i,iniams asmenims% kurių veiklC reglamentuoja $is &statymasA IA 'tatybos taisyklės% statinių naudojimo ir tec-ninės priežiūros taisyklės% Lietuvos standartai ir tec-niniai liudijimai taikomi savanori$kai% i$skyrus atvejus% kai statybos tec-niniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma% kad minėtas taisykles% standartus% liudijimus taikyti privalomaA 'tatybos taisyklės% Lietuvos standartai ir tec-niniai liudijimai% 0 kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse% privalomi sutart0 sudariusioms $alimsA MA & statybos tec-ninius reglamentus taip pat 0ra$omi normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai% nurodyti $io &statymo H straipsnio JJ dalyje% i$rei$kiant juos tec-niniais parametrais arba nuorodomis 0 normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentusA Normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkC ;i$skyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus< nustato L) plinkos ministerijaA Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetencijC valstybės institucija% suderinusi su plinkos ministerijaA Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sri.ių paskirstymC tarp valstybės institucijų nustato VyriausybėA

IA Normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų sistema Nacionalinių normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų sistemos sudarymo nuostatos turi neprie$tarauti 9uropos 'Cjungos ir tarptautinių organi,acijų% kurių narė Lietuva yra% normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų sistemos principams ir reikalavimams% $iam ir kitiems Lietuvos )espublikos 0statymams bei kitiems teisės aktamsA Normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų nuostatomis turi būti siekiamaL B optimi,uoti statybos dalyvių ir vie$ojo administravimo subjektų veiklC statybos srityjeE B užtikrinti gyventojų saugias ir sveikas gyvenimo% darbo ir poilsio sClygasE B $alinti kliūtis% trukdan.ias ne0galiems žmonėms gyventi juos supan.ioje aplinkojeE B užtikrinti statybų darnC su aplinka ir taupų žemės% vandens% mi$kų ir kitų i$teklių naudojimCE B i$saugoti nekilnojamCsias kultūros paveldo vertybesE B suderinti sClygas laisvam prekių judėjimui% Lietuvos )espublikai integruojantis 0 9uropos 'CjungC% bei didinti projektavimo ir statybos 0monių rangos darbų konkurencingumC užsienio ir vidaus rinkojeA 'tatybos tec-ninio normavimo principai 'tatybos tec-ninio normavimo teisin0 pagrindC sudaro Lietuvos )espublikos statybos 0statymas WNAGX% kiti 0statymai bei reglamentuojantys ir sClygojantys statybC po0statyminiai teisės aktaiA Normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų sistemos pagrindas yra 9uropos 9konominės !endrijos 3arybos GQPP mA gruodžio HG dA direktyva PQFGRNF991 K4ėl valstybių narių 0statymų% kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų% susijusių su statybos produktais% derinimo* ir jC papildantys ai$kinamieji dokumentai ;QMF1NHFRG<% taip pat 7ungtinių 3autų :rgani,acijos 9uropos ekonominės komisijos GQQN mA i$leisto dokumento K6avy,dinių nurodymų statybos normoms rengti santrauka* nuostatosA Naujai rengiamų ir i$ dalies kei.iamų Lietuvos )espublikos nacionalinių normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų nuostatos turi būti derinamos su 9uropos ;9N @ 9uropos standartaisE 19N @ 9uropos standarti,acijos komitetoE 19N9L91 @ 9uropos elektrotec-nikos komitetoE 93'2 @ 9uropos telekomunikacijų standartų instituto<% tarptautinių organi,acijų ;2': @ 3arptautinės standarti,acijos organi,acijosE 291 @ 3arptautinės elektrotec-nikos komisijosE /2421 @ 3arptautinės inžinierių konsultantų "ederacijos< ar 9uropos 'Cjungos $alių normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų reikalavimaisA Normatyvinių statybos tec-ninių dokumentų reikalavimai turi būti tokie% kad būtų gaminami ir 0 rinkC patektų tik tinkami numatytai paskir.iai statybos produktai ir kad suprojektuotas bei pastatytas i$ tokių statybos produktų statinys per visC ekonomi$kai pagr0stC naudojimo laikC atitiktų savo paskirt0 bei esminius statinio reikalavimusA

%0

Z tema +3+;=+(2#0& )A-./MA& +nergetikos vald"mo sistem4 reikia suprasti kaip pavaldumo ir koordinaciniais r"$iais tarpusav"je susietų vie$ojo administravimo su!jektų veikl4, turinčių įstat"mų nustat"tus įgaliojimus atlikti valst"!inį vald"m4 energetikos 7 elektros, $ilumos, !randuolin s energetikos, gamtinių dujų, na6tos, atsinaujinančių $altinių srit"se5 +nergetikos sektoriai 9lektros sektorius (ilumos sektorius !randuolinės energetikos sektorius #amtinių dujų sektorius Na"tos sektorius tsinaujinantieji i$tekliai +nergetikos srities institucijos, organi@acijosL 9nergetikos ministerija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija Valstybinė energetikos inspekcija prie 9nergetikos ministerijos 9N9)#9325:' M2N2'39)27:' V2Z27 @ užtikrinti energijos vartotojų ilgalaikių interesų tenkinimC ir nenutrūkstamC energijos tiekimC priimtinomis bei ekonomi$kai pagr0stomis kainomisA 9N9)#9325:' M2N2'39)27:' '3) 39#2N2' 325'L ' @ mažinti priklausomybD nuo vienintelio i$orinio energijos i$teklių tiekėjo% sujungiant Lietuvos energetines sistemas su 9' sistemomis% integruojantis 0 9' vidaus energijos rinkC ir didinant energijos i$teklių vartojimo e"ektyvumC ir atsinaujinan.ių energijos $altinių dal0 pirminės energijos i$teklių balanseA 9nergetikos ministerijos paskirtis yra "ormuoti valstybės politikC% taip pat organi,uoti% koordinuoti ir kontroliuoti jos 0gyvendinimC ministrui pavestose valdymo srityseA Valstybės politikos 0gyvendinimo "unkcijos ministerijai gali būti pavestos tik 0statymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminuiA I5 +nergetikos ministerija, siekdama jai nustat"tų veiklos tikslų, atlieka $ias 6unkcijas, NAGA valstybės energetinio saugumo politikosL Nacionalinės energetikos strategijos% strateginių energetikos projektų% 9uropos 'Cjungos energetikos politikos "ormavimo srityseL NAGAGA anali,uoja Lietuvos ir užsienio valstybių energetikos būklD ir raidos tendencijasE NAGAHA pagal kompetencijC dalyvauja 0gyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programasE NAGAIA pagal kompetencijC koordinuoja investicijas% skirtas energetikos projektams 0gyvendintiE NAGAMA rengia Nacionalinės energetikos strategijos ir jos pakeitimų projektus% teikia juos Lietuvos )espublikos Vyriausybei% taip pat rengia Nacionalinės energetikos strategijos 0gyvendinimo planC% koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos 0gyvendinimCE NAGAJA koordinuoja Lietuvos energetikos tinklų ir sistemų sujungimo su kitų 9uropos 'Cjungos valstybių energetikos tinklais ir sistemomis projektų 0gyvendinimCE NAGANA kartu su plinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus% susijusius su naujų energetikos in"rastruktūros objektų statyba% plėtojimu ir projektavimu% rengia ir suderinusi su plinkos ministerija tvirtina statinio saugos ir paskirties teisės aktus% nustatan.ius esminius statinio reikalavimus ir statinio tec-ninius parametrus pagal statinių ir statybos produktų c-arakteristikų lygius ir klasesE NAGAOA pagal kompetencijC rengia ir derina Lietuvos )espublikos po,icijC 9uropos 'Cjungos institucijose nagrinėjamais klausimais% koordinuoja ministro valdymo sri.iai priskirtų valstybės institucijų ir 0staigų po,icijų 9uropos 'Cjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimC ir derinimC% taip pat dalyvauja% kai po,icijas rengia kitos institucijosE

NAGAPA pagal kompetencijC užtikrina e"ektyvų atstovavimC Lietuvos interesams 9uropos 'Cjungos institucijoseE NAGAQA pagal kompetencijC perkelia 0 nacionalinD teisD ir 0gyvendina 9uropos 'Cjungos teisD ;ac]uis communautaire< ir vykdo kitus Lietuvos narystės 9uropos 'Cjungoje 0sipareigojimus% 9uropos 'Cjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai in"ormuoja 9uropos 'Cjungos institucijasE NAHA valstybės branduolinės energetikos politikosL naujos atominės elektrinės statybos% 2gnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo% radioaktyviųjų atliekų tvarkymo% branduolinės energijos naudojimo plėtros ir valstybės politikos branduolinės energetikos sektoriuje "ormavimo srityseL NAHAGA organi,uoja branduolinės energetikos in"rastruktūros Lietuvos )espublikoje plėtrC% taip pat dvi$al0 ir daugia$al0 tarptautin0 bendradarbiavimC branduolinės energetikos srityjeE NAHAHA organi,uoja valstybės 0monės 2gnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimC% derasi su 9uropos 5omisija dėl jo "inansavimoE NAHAIA rengia Valstybės 0monės 2gnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programC ir kontroliuoja jos 0gyvendinimCE NAHAMA koordinuoja 9uropos 'Cjungos 2gnalinos programCE NAHAJA administruoja 'pecialiCjC 2gnalinos programos administravimo Lietuvoje programCE NAHANA dalyvauja 3arptautinio 2gnalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo "ondo veiklojeE NAHAOA valdo Valstybės 0monės 2gnalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo "ondCE NAHAPA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei tvirtinti )adioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijC ir kontroliuoja jos 0gyvendinimCE NAHAQA organi,uoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymC ir laidojimC% teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkre.ių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 0renginių% saugyklų ir kapinynų statybos arba eksploatavimo nutraukimoE NAHAGRA organi,uoja dvi$al0 ir daugia$al0 tarptautin0 bendradarbiavimC radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityjeE NAHAGGA kontroliuoja valstybės 0monės )adioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programų 0gyvendinimCE NAHAGHA organi,uoja branduolinių ir radiologinių avarijų prevencijos% likvidavimo% tyrimo ir padarinių $alinimo priemones 9nergetikos ministerijos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuoseE NAIA valstybės i$kastinių ir atsinaujinan.ių energijos i$teklių% elektros ir $ilumos% energijos vartojimo e"ektyvumo politikos "ormavimo srityseL NAIAGA "ormuoja ir užtikrina valstybės politikos 0gyvendinimC energijos vartotojų teisių apsaugos srityjeE NAIAHA rengia ir tobulina teisės aktus% užtikrinan.ius patikimC energijos ir jos i$teklių tiekimC% energetikos objektų ir 0renginių tec-ninD saugC% e"ektyvų energijos ir jos i$teklių naudojimCE NAIAIA rengia 9nergijos vartojimo e"ektyvumo didinimo programos projektC% teikia j0 Lietuvos )espublikos Vyriausybei% kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organi,uoja ir koordinuoja $ios programos 0gyvendinimCE NAIAMA rengia energijos i$teklių poreikio progno,es% preliminarius kuro% elektros ir $ilumos gamybos% tiekimo ir vartojimo balansusE NAIAJA nustato prioritetines energijos i$teklių rū$is ir energijos vartojimo režimCE NAIANA pagal kompetencijC koordinuoja energijos i$teklių gavybos ir perdirbimo klausimusE NAIAOA pagal kompetencijC rengia gamybos i$ vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas% taip pat vietinių ir atsinaujinan.ių energijos i$teklių vartojimC skatinan.ias programas ir kitus teisės aktus% užtikrina jų 0gyvendinimCE NAIAPA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principųE NAIAQA rengia energetikos ūkio eksploatavimo% energijos ir jos i$teklių perdavimo% skirstymo% tiekimo ir vartojimo taisykles% nustato energetikos specialistų ir 0monių% turin.ių teisD eksploatuoti energetikos 0renginius% atestavimo tvarkCE

%1

NAIAGRA nustato elektros energijos vartotojų 0renginių prijungimo prie tinklų ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmDE NAIAGGA nustato energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos 0renginių kontrolės tvarkCE NAIAGHA rengia $ilumos ūkio plėtros kryptisE NAIAGIA kaupia ir anali,uoja in"ormacijC apie biodegalų gamybC LietuvojeE NAIAGMA numato ir 0gyvendina priemones% užtikrinan.ias būtinC energijos ir kuro tiekimC esant ekstremaliai energetikos padė.iaiE NAIAGJA rengia 9nergetikos ministerijai priskirtos licencijuotinos veiklos licencijavimo taisyklių projektus arba Lietuvos )espublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina $ias taisykles% Lietuvos )espublikos Vyriausybės pavedimu i$duoda Lietuvos )espublikos 0statymuose nustatytos veiklos energetikos sektoriuje licencijas ;leidimus<E NAIAGNA organi,uoja na"tos produktų ir na"tos valstybės atsargų tvarkymC ir kaupimC% nustato energijos i$teklių atsargų sudarymo% tvarkymo% kaupimo ir naudojimo tvarkCE NAIAGOA nustato vartotojų ir gamintojų energetikos objektų prijungimo prie energijos tinklų tvarkC ir sClygasE NAIAGPA pagal kompetencijC organi,uoja tarptautinius 9nergetikos ministerijai priskirtų energetikos $akų e"ektyvumo projektų konkursusE NAMA taip pat atlieka $ias "unkcijasL NAMAGA teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse% 0gyvendina vie$ųjų 0staigų dalininko ar savininko teises ir pareigas% Lietuvos )espublikos Vyriausybės pavedimu 0gyvendina ministro valdymo sri.iai priskirtų valstybės 0monių savininko teises ir pareigasE NAMAHA teikia valstybės 0monei Valstybės turto "ondui pagal ministro valdymo sri.iai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypa. svarbių ūkio objektų privati,avimo tikslingumo% turimų valstybei priklausan.ių akcijų pardavimo sClygų ir būdųE NAMAIA dalyvauja rengiant energetinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis% kitus su tuo susijusius dokumentus% pagal kompetencijC dalyvauja konsultacinėse kon"erencijose ir derybose su tarptautinėmis organi,acijomis% siekdama plėsti Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimC ir sprDsti energetikos sektoriui aktualias problemas% pagal kompetencijC dalyvauja rengiant dvi$alių ir daugia$alių Lietuvos ir užsienio valstybių bendradarbiavimo komisijų posėdžiusE NAMAMA pagal kompetencijC teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ry$ius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organi,acijomis% organi,uoja tarptautinių sutar.ių 0gyvendinimCE NAMAJA pagal kompetencijC atstovauja Lietuvos )espublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organi,acijoseE NAMANA pagal kompetencijC padeda organi,uoti valstybinių ir vyriausybinių delegacijų o"icialius vi,itus 0 užsien0% taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimC Lietuvos )espublikojeE NAMAOA pagal kompetencijC užtikrina e"ektyvų atstovavimC Lietuvos interesams N 3: komitetuoseE NAMAPA pagal kompetencijC vykdo teisės aktuose nustatytas kri,ių valdymo% civilinės saugos sri.ių užduotisE NAMAQA pagal kompetencijC dalyvauja rengiant valstybės strateginius dokumentusE NAMAGRA rengia ministrui nustatytų valdymo sri.ių programas ir užtikrina jų 0gyvendinimCE NAMAGGA pagal kompetencijC dalyvauja organi,uojant energetikos mokslinės tec-ninės pažangos valstybin0 valdymCE NAMAGHA organi,uoja 9nergetikos ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų "inansavimC ir 0gyvendinimCE NAMAGIA rengia 0statymų ir kitų teisės aktų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų% sprendimų ir re,oliucijų projektus 9nergetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimaisE

NAMAGMA atlieka HRGM@HRHR metų 9uropos 'Cjungos struktūrinės paramos veiksmų programos tarpinės institucijos "unkcijasA 'tudentai turi žinoti Ūkio ministerijos kompetencijC energetikos srityje% taip pat žinoti vie$ojo administravimo institucijų veikian.ių energetikos srityje uždavinius MA 6agrindiniai teisės aktai $ioje srityje ir administraciniai teisiniai režimai 6agrindiniai teisės aktai $ioje srityje ;su kuriais turi būti susipažinD studentai<L !randuolinės energijos 0statymas #amtinių dujų 0statymas 6agrindiniai teisiniai režimai ;su kuriais turi susipažinti studentai<L Ne"asuotų na"tos produktų prekybos licencijavimas ;studentai turi žinoti režimC sudaran.ias specialiCsias priemones< E!er#etikos sektoriaus *mo!ės ir *stai#os V1 2I#!a"i!os atomi!ė e"ektri!ė3 V1 2E!er#etikos a#e!t4ra3 V1 2-ietuvos !a)tos produkt% a#e!t4ra3 V1 2.adioaktyvi%(% at"iek% tvarkymo a#e!t4ra3 5 2-ietuvos e!er#i(a3 5 2-ietuvos du(os3 5 2+uskysti!tos du(os3 5 2K"aipėdos !a)ta3 5 2Kau!o e!er#i(a3 5 2K"aipėdos e!er#i(a3 5 26iau"i% e!er#i(a3 5 2Pa!evė&io e!er#i(a3 7 5 2Visa#i!o atomi!ė e"ektri!ė3 7 5 2Vi"!iaus e!er#i(a3 7 5 28eoterma3 -ietuvos e!er#etikos i!stitutas Valstybinė energetikos inspekcija prie 9nergetikos ministerijos B 2nspekcijos veiklos paskirtis @ vykdyti valstybinD energetikos kontrolD% neatsižvelgiant 0 nuosavybės valdymo "ormC% siekiant užtikrinti patikimC% e"ektyviC ir saugiC energijos i$teklių ir energijos gamybC% tiekimC ir vartojimC bei kontroliuoti valstybės ir re,ervines energijos i$teklių atsargasA Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ;V 39'2< B yra branduolinės energetikos srities veiklos su joni,uojan.iosios spinduliuotės $altiniais valstybinio reglamentavimo ir priežiūros institucija Lietuvoje% kuri nustato saugos reikalavimus ir taisykles% prižiūri% kaip jų laikomasi% i$duoda licencijas% leidimus bei laikinuosius leidimus% vertina branduolinės energetikos objektų saugCA V 39'2 užtikrina Lietuvos )espublikos 0sipareigojimus% nustatytus tarptautinėse sutartyse bei atstovauja $alies interesus tarptautinėse organi,acijoseA

%2

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 9 !epriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija 9uropos 'Cjungos teisės prasme% reguliuojanti energetikos srityje veikian.ių ūkio subjektų veiklC ir atliekanti valstybinD energetikos sektoriaus priežiūrCA 5omisija 0kurta% vadovaujantis Lietuvos )espublikos energetikos 0statymuA 6irmosios 5omisijos narius GQQO mA vasario GR dA paskyrė Lietuvos )espublikos 6re,identasA Nuo HRRP mA lapkri.io mėnA 5omisijos nariai Lietuvos )espublikos 6re,idento teikimu yra skiriami Lietuvos )espublikos 'eimoA 5omisijos veiklos kryptysL vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugaE skaidrių% nediskriminacinių% progno,uojamų veiklos sClygų sektoriuje užtikrinimas% skatinant konkurencijC% savireguliacijC ir tec-nologinD kaitCE subjektų veiklos e"ektyvumo didinimas% taikant skatinamCsias ekonominio reguliavimo bei reikalavimų 0gyvendinimo užtikrinimo priemonesE integracija 0 vieningos 9' rinkos bei reguliavimo erdvDE skaidrumas% vie$umas% atvirumas% lankstumas institucinėje veiklojeA 5omisijos veiklos sritysL gamtinių dujųE centrali,uotai tiekiamų suskystintų na"tos dujųE elektros energetikosE atsinaujinan.ių i$teklių energetikosE $ilumos energetikosE geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymoE transportoA Komisi(os veik"os teisi!iai pa#ri!dai 1omisija savo veikloje vadovaujasi 7nergetikos įstatymu, 7lektros energetikos įstatymu, Eamtinių dujų įstatymu, /tsinaujinan(ių išteklių energetikos įstatymu, Filumos ūkio įstatymu, Eeriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, ietuvos 8espublikos Vyriausybės nutarimais, 1omisijos nuostatais, 1omisijos darbo reglamentu. :;<: NACIONALINĖS ENERGETINĖS

NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS
6ripažinta netekusiu galios 'eimo HRRO mA sausio GP dA nutarimC NrA ?BGRMN K4ėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimoA Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ;toliau @ 'trategija< tikslas @ nustatyti pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus tikslus ir jų 0gyvendinimo kryptis iki HRHR metų ir numatyti Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros gaires iki HRIR ir iki HRJR metųA 'varbiausias $ioje strategijoje numatomų energetikos politikos kryp.ių ir veiksmų tikslas @ Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki HRHR metų užtikrinimas% sustiprinsiantis Lietuvos energetin0 saugumC ir konkurencingumCA Lietuvos energetinė nepriklausomybė užtikrins galimybD laisvai pasirinkti energijos i$teklių rū$0 ir jų tiekimo $altinius ;0skaitant vietinD gamybC<% labiausiai atitinkan.ius valstybės energetinio saugumo poreikius ir Lietuvos vartotojų interesus 0sigyti energijos i$teklius palankiausia kainaA Lietuvos energetikos sektorius iki HRHR metų MA 'iekiant% kad Lietuva būtų visavertė 9uropos 'Cjungos ;toliau @ 9'< valstybė narė% $alies energetika turi būti visi$kai integruota 0 9uropos energetines sistemas% o pati $alis @ turėti pakankamai vietinių pajėgumų patenkinti savo energijos poreikius ir būti pajėgi dalyvauti ir konkuruoti bendrose 9' energijos rinkose% e"ektyviai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis energetikos srityjeA JA 'trategijoje numatomi uždaviniai ir esminiai sprendimai elektros% $ilumos% dujų% na"tos% atsinaujinan.ių energijos i$teklių% energetinio e"ektyvumo didinimo bei aplinkos apsaugos ir i$metamų $iltnamio e"ektC sukelian.ių dujų mažinimo srityseA

NA 9lektros energetikos sektoriuje didžiausias dėmesys skiriamas 0gyvendinti tuos strateginius projektus ir sprendimus% kurie turės esmin0 poveik0 Lietuvos energetinei nepriklausomybei pasiekti% tai yraL G< integracija 0 9uropos elektros energetikos sistemasL V Lietuvos@Lenkijos elektros jungties Lit6ol Link G eksploatacijos pradžia HRGJ mA ir jungties i$plėtimas HRHR mA% taip pat nutiesiant papildomC Lietuvos@Lenkijos elektros jungt0 ;Lit6ol Link H<% kurios ateityje taip pat užtikrins ir darbC sinc-roniniu režimu su 9uropos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos ;toliau @ 9N3':B9< kontinentinės 9uropos elektros tinklaisE V Lietuvos@(vedijos elektros jungties Nord!alt užbaigimas HRGJ mAE V regioninės !altijos valstybių elektros rinkos sukūrimas ir integravimas 0 (iaurės $alių ir kontinentinės 9uropos elektros rinkasE V Lietuvos% Latvijos ir 9stijos elektros energetikos sistemų susijungimas su 9N3':B9 kontinentinės 9uropos elektros tinklais darbui sinc-roniniu režimuE H< pakankamų konkurencingų vietinių elektros gamybos pajėgumų užtikrinimas% siekiant patenkinti ba,inės generacijos poreik0 ir $alies elektros energijos paklausC HRHR mA ;GH@GM 3g- per metus<L V regioninės branduolinės ;atominės< elektrinės Visagine statybaE V elektros energijos gamybos i$ atsinaujinan.ių energijos i$teklių masto didinimasE I< 3re.iojo 9' energetikos paketo 0gyvendinimasL V elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo tiekimo ir kitų veiklos rū$iųE elektros rinkos% plėtros ir valdymo principų suderinimas su 3re.iojo 9' energetikos paketo nuostatomis ir reikalavimaisA OA (ilumos sektoriaus pagrindinis uždavinys @ padidinti $ilumos gamybos% perdavimo ir vartojimo e"ektyvumC% tuo pa.iu metu kei.iant $ilumos gamybai naudojamas gamtines dujas biomaseA Valstybė rems iniciatyvas% didinan.ias energijos vartojimo e"ektyvumC% skatinan.ias atliekų naudojimC energijai gaminti ir didinan.ias biomasės naudojimC $ilumos gamybaiA 2ki HRHR metų Lietuva sumažins $ilumos suvartojimC gyvenamuosiuose namuose ir vie$uosiuose pastatuose IR@MR procentųA 6alyginti su HRGG metais% tai kiekvienais metais leis sutaupyti nuo H iki I 3g- $ilumosA 1entrali,uoto $ilumos tiekimo sektorius bus pertvarkytas remiantis 3re.iojo 9' energetikos paketo principais ir sudarant prielaidas susi"ormuoti sCžininga ir e"ektyvia konkurencija pagr0stai $ilumos gamybos ir perdavimo 0monių veiklaiA 'kaidri $ilumos gamybos ir perdavimo 0monių veikla ir jos kontrolė užtikrins $ildymo paslaugų teikimC vartotojams mažiausiomis kainomisA PA #amtinių dujų sektoriuje ilguoju laikotarpiu bus siekiama sumažinti gamtinių dujų suvartojimC kei.iant jas atsinaujinan.iais energijos i$tekliais% trumpuoju laikotarpiu @ užsitikrinti dujų tiekimo alternatyvasA &gyvendinant $0 tikslC% planuojama pastatyti suskystintų gamtinių dujų ;toliau @ '#4< terminalC 5laipėdoje% 0rengti gamtinių dujų saugyklC ir nutiesti Lietuvos@ Lenkijos dujų jungt0% kuri sujungtų Lietuvos dujų sistemC su 9' dujų tinklais ir rinkomisA 'iekiant paskatinti konkurencijC dujų sektoriuje% bus liberali,uojama dujų rinka atskiriant tiekimC ir perdavimC pagal 3re.iojo 9' energetikos paketo nuostatasA QA Na"tos sektoriuje bus siekiama nuosekliai keisti na"tos produktus atsinaujinan.iais energijos i$tekliais ir didinti konkurencijC Lietuvos rinkojeA

%3

GRA Lietuva ir toliau didins atsinaujinan.ių energijos i$teklių ;toliau @ 92< naudojimC elektrai ir $ilumai gaminti bei 92 dal0 transporto sektoriujeA 2ki HRHR metų ne mažiau HI procentus galutinio energijos suvartojimo sudarys atsinaujinantys energijos i$tekliai ;ne mažiau kaip HR procentų elektros sektoriuje% ne mažiau kaip NR procentų centrinio $ildymo sektoriuje% ne mažiau kaip GR procentų transporto sektoriuje<A (iam tikslui pasiekti bus sudarytos ai$kios paramos 92 sClygos% kuriose pirmenybė bus teikiama ekonominiu ir tec-niniu požiūriu naudingiausiems energijos gamybos i$ 92 sprendimamsA GGA 9nergetinio e"ektyvumo didinimo srityje iki HRHR metų bus siekiama kiekvienais metais po G%J procento didinti energijos vartojimo e"ektyvumC ir taip stiprinti Lietuvos energetinD nepriklausomybD% konkurencingumC ir darniC plėtrCA GHA 'trategijoje numatytos iniciatyvos turės teigiamC poveik0 aplinkai @ jų 0gyvendinimas sudarys sClygas Lietuvai iki HRHR metų 0 atmos"erC papildomai nei$mesti GG milijonų tonų $iltnamio e"ektC sukelian.ių dujų ;1:H ekvivalentu<A 3ai sudarytų MN procentus HRRP metų "aktinio i$metamų $iltnamio e"ektC sukelian.ių dujų kiekioA dmi!istraci!iai teisi!iai "e#itimus re&imai e!er#etiko(e' -eidim% ir "ice!ci(% i/davimo re&imai'
9N9)#9325:' M2N2'39)27 G< gaminti elektros energijCE H< plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusE I< tiesti tiesioginD linijCE M< eksportuoti elektros energijC 0 valstybes% kurios nėra valstybės narėsE J< importuoti elektros energijC i$ valstybių% kurios nėra valstybės narėsE N< vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklCA V L'3^!2N[ 3:M2N[' 9N9)#9325:' ' 8#:' 2N'695127 6rojektuoti% statyti ir rekonstruoti branduolinės energetikos objektus% 0renginius ir 0rengimus 9ksploatuoti branduolinės energetikos objektus 'augoti branduolines ir radioaktyviCsias medžiagas bei jų atliekas

Nutraukti branduolinės energetikos objekto eksploatavimC Laidoti branduolines ir radioaktyviCsias medžiagas bei jų atliekas &sigyti% turėti ir transportuoti branduolines medžiagas V L'3^!2N[ 5 2Nb 2) 9N9)#9325:' 5:N3):L[' 5:M2'27 6erduoti dujas % 6askirstyti dujas% Laikyti dujas% 3iekti dujas $ilumos tiekimo veikla (2L8M:' 32952M: L219N127 V2M: 3 2'^5L[' B Verstis $ilumos tiekimo veikla leidžiama tik asmenims% turintiems licencijCA B LicencijC gali gauti asmuo% numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis $ilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus $ilumos gamybos 0renginius ir ;ar< $ilumos perdavimo tinklusA # M32N2b 487b 69)4 V2M:% '52)'3^M:% L 25^M:% '5^'32N2M:% 32952M: 2) )2N5:' :69) 3:)2 8' L219N127 V2M: 3 2'^5L[' V5955 nustatyta tvarka taip pat turi teisD i$duoti terminuotC dujų perdavimo licencijC 6erdavimo% skirstymo% laikymo ir skystinimo licencijos i$duodamos Lietuvos )espublikoje 0steigtam (uridi!iam asme!iui arba kitos va"stybės !arės (uridi!io asme!s ar kitos or#a!i,aci(os pada"i!iui% 0steigtam Lietuvos )espublikojeA Licencijos i$duodamos asmenims% turintiems pakankamus tec-nologinius% "inansinius ir vadybinius pajėgumus% leidžian.ius tinkamai vykdyti licencijuojamos veiklos sClygasA

%%

<; tema. =emės 4kio va"dymas Žem s %kio vald"mo sistem4 reikia suprasti kaip pavaldumo ir koordinaciniais r"$iais tarpusav"je susietų vie$ojo administravimo su!jektų veikl4, turinčių įstat"mų nustat"tus įgaliojimus atlikti valst"!inį vald"m4 žem s %kio srit"je5 Žem s %kio vald"mas 7 tai žem s %kio vald"mo institucijų veikla, įg"vendinat strateginiuose dokumentuose, i$keltus tikslus, laikantis -ietuvos ;espu!likos teis s aktų !ei derinant juos su +& direkt"vomis, įg"vendinant žem s %kio politikos 6ormavim4, užtikrinant žem s i$teklių apsaug4, konkurencingos rinkos k%rim4, investicijų pritraukim4 !ei kitų i$keltų tikslų įg"vendinim45 Valstybinis reguliavimas žemės ūkio valdyme apibūdinamas ir užtikrinamas valstybės nustatytomis bendromis taisyklėmis% darniai panaudojant teisinius% ekonominius% vadybinius ir kitokius socialinius metodus% kurių turi laikytis visuomeniniais santykiais susijD subjektaiA !endros taisyklės yra 0tvirtintos teisės normoseA 3odėl jau L) 5onstitucijos MN strA I dA nurodo% kad Valstybė reguliuoja ūkinD veiklC taip% kad ji tarnautų bendrai tautos geroveiA (i konstitucinė nuostata objektyvuojasi Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje% kurioje vienas i$ keliamų tikslų yra kaimo ir žemės ūkio plėtraA (ioje strategijoje sakoma% kad 5aimo ir žemės ūkio plėtros srityje valstybės politika užtikrins ekonomikos% ekologijos ir socialiniu požiūriu tolygiC ;subalansuotC< plėtrC% bus kuriama palanki teisinė% ekonominė% aplinka na$iems ūkininkų ūkiams% žemės ūkio% kitoms kaimo verslo 0monėms savaranki$kai veikti konkurencinėje rinkoje ir užsidirbti pajamas pragyvenimui bei verslo plėtraiA !us skatinamos inovacijos% didesnD pridėtinD vertD kurian.ių konkurencingų produktų bei paslaugų gamyba% plėtojama intelektinio% tec-nologinio% tec-ninio% "inansinio ir in"ormacinio aprūpinimo in"rastruktūraA !us sukurtos teisinės ir ekonominės prielaidos veiksmingiau panaudoti ūkių subjektų "inansin0 ir daiktin0 kapitalC investicijoms% moderni,uojant žemės ūkio gamybC ir plėtojant netradicinius bei alternatyvius verslusA !us užbaigtas pilie.ių nuosavybės 0 žemD% mi$kC ir vandens telkinius atkūrimas% sukurtos teisinės ir ekonominės žemėnaudų konsolidavimo% racionalaus gamtos i$teklių naudojimo prielaidosA 3am% kad būtų 0gyvendinta aptarta strategija% L) Vyriausybė savo programC derina su Valstybės ilgalaikės raidos strategija ir nurodo% kad bus 0gyvendinama kaimo plėtros ir žemės ūkio politika ir i$kelia tikslus $iai programai 0gyvendintiA Valstybinis reguliavimas% kur0 vykdo L) Vyriausybė bei jai pavaldžios institucijos objektyvuoja i$keltus tikslus% uždavinius žemės ūkiui nutarimų bei kitų teisinių aktų pagalbaA Viena pagrindinių% institucijų% atliekan.ių žemės ūkio valdymC yra -; Žem s %kio ministerijaA Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie ŽŪM Valstybinė augalų apsaugos tarnyba Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis V& %%(iaulių regiono veislininkystė V& Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra V& %%6ieno tyrimai+

%

V& %%#yvulių produktyvumo kontrolė+ 6rogramos %%Leader* ir žemdirbių mokymo metodikos centras V& Žemės ūkio in"ormacijos ir kaimo verslo centras Žemės ūkio biblioteka Valstybinė ma$inų bandymų stotis ugalų veislių tyrimo stotys V& Valstybinis žemėtvarkos institutas V& KLaukystos žuvų veislynas>

-ietuvos ;espu!likos žem s %kio ministerija Lietuvos )espublikos žemės ūkio ministerija ;toliau vadinama @ Žemės ūkio ministerija%< yra Lietuvos )espublikos vykdomosios valdžios institucijaA Žemės ūkio ministerija "ormuoja valstybės politikC žemės ir maisto ūkio% žuvininkystės ;i$skyrus žuvų i$teklių i$saugojimC ir kontrolD vidaus vandenyse<% kaimo plėtros% žemės re"ormos% žemėtvarkos% geode,ijos% kartogra"ijos% nekilnojamojo turto kadastro% žemės naudojimo valstybinės kontrolės% žemės ūkio ir kaimo gyvenamųjų vietovių in"rastruktūros inžinerinės plėtros ir tec-ninės pažangos% atsinaujinan.ių energijos $altinių plėtros% mokslo% mokymo% $vietimo% novatori$kų tec-nologijų taikymo žemės ūkyje% maisto pramonėje ir žuvininkystėje% melioracijos ir melioracijos investicijų% augalininkystės% gyvulininkystės% augalų apsaugos% sėklininkystės% veislininkystės% žuvivaisos% "itosanitarijos ir veterinarijos% tautinio paveldo srityse ir organi,uoti% koordinuoti ir kontroliuoti $ios valstybės politikos 0gyvendinimCAA 'varbiausieji Žemės ūkio ministerijos uždaviniai yraL GA pagal kompetencijC rengia žemės ir maisto ūkio% žuvininkystės ;i$skyrus žuvų i$teklių i$saugojimC ir kontrolD vidaus vandenyse<% kaimo plėtros% žemės re"ormos% žemėtvarkos% geode,ijos% kartogra"ijos% nekilnojamojo turto kadastro% žemės naudojimo valstybinės kontrolės% žemės ūkio ir kaimo gyvenamųjų vietovių in"rastruktūros inžinerinės plėtros ir tec-ninės pažangos% atsinaujinan.ių energijos $altinių plėtros% mokslo% mokymo% $vietimo% novatori$kų tec-nologijų taikymo žemės ūkyje% maisto pramonėje ir žuvininkystėje% melioracijos ir melioracijos investicijų% augalininkystės% gyvulininkystės% augalų apsaugos% sėklininkystės% veislininkystės% žuvivaisos% "itosanitarijos ir veterinarijos srities 0statymų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektusE QAHA pagal kompetencijC nustato žemės ir maisto ūkio% žuvininkystės ir kaimo plėtros prioritetus% užtikrina e"ektyvų valstybės biudžeto% 9uropos 'Cjungos ir kitų užsienio valstybių paramos programų lė$ų% skirtų žemės ūkiui% kaimo plėtrai ir žuvininkystei% naudojimC% teikiamos paramos skaidrumCE QAIA pagal kompetencijC sudaro teisines ir ekonomines sClygas restruktūri,uoti ir moderni,uoti žemės ir maisto ūk0% žuvininkystD% 0vairinti kaimo plėtrC ir verslus kaime% plėtoti kooperacijC žemės ūkio% maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse% taip pat "unkcionuoti racionaliai žemės% kapitalo% prekių ir darbo rinkaiE QAMA koordinuoja žemdirbių tDstinio mokymo sistemCE QAJA pagal kompetencijC kuria e"ektyviai "unkcionuojan.iC žemės ir maisto ūkio% žuvininkystės ir kaimo plėtros valdymo sistemC% kurios institucijos užtikrintų i$teklius tausojant0% e"ektyvų $ių sektorių "unkcionavimC% konkurencingumC% 9uropos 'Cjungos teisės ;ac]uis communautaire< perkėlimC ir 0gyvendinimCE QANA pagal kompetencijC užtikrina tinkamC atstovavimC Lietuvos )espublikos interesams 9uropos 'Cjungos institucijose ir jų darbo organų veikloje% taip pat tarptautinėse organi,acijose% palaiko aktyvius dalykinius mokslinius% ekonominius% tarpinstitucinio bendradarbiavimo ry$ius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomisE QAOA "ormuoja bendrCjC 9uropos 'Cjungos politikC žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrina jos 0gyvendinimCE QAPA pagal kompetencijC teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina e"ektyviC Lietuvos )espublikos tautinio paveldo produktų valstybinD apsaugC% tradicinių amatų ir kitų alternatyviųjų verslų "unkcionavimC 9uropos 'Cjungos vidaus rinkojeE QAQA pagal kompetencijC 0gyvendina ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programasE

%+

QAGRA

pagal kompetencijC rengia valstybės pagalbos ir 9uropos 'Cjungos paramos žemės ir maisto ūkiui% žuvininkystei% kaimo plėtrai programas% koordinuoja ir kontroliuoja jų 0gyvendinimCE QAGGA rengia integruotC žemės ir maisto ūkio% žuvininkystės ir kaimo plėtros ekonominD% socialinD% regioninD ir struktūrinD strategijCE QAGHA pagal kompetencijC koordinuoja kaimo gyventojų užimtumo didinimo klausimusE QAGIA rengia kryptingC teisinės% ekonominės% "inansinės% organi,acinės% metodinės pagalbos kooperacijai plėtoti sistemCE QAGMA pagal kompetencijC organi,uoja ir koordinuoja 9uropos 'Cjungos bendro žemės ūkio rinkų ir bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organi,avimo priemonių ir tiesioginės paramos sc-emų 0gyvendinimCE QAGJA organi,uoja Lietuvos kaimo tinklo ir žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių plėtros tinklo veiklCE QAGNA koordinuoja nacionalinių maisto kokybės sc-emų rengimC ir diegimCE QAGOA pagal kompetencijC "ormuoja žemės ūkio ir maisto produktų kokybės gerinimo sistemC ir valstybinės priežiūros strategijC% rengia ar dalyvauja rengiant žemės ūkio ir maisto produktų kokybės gerinimo programasE QAGPA atlieka atsakingos institucijos "unkcijas taikant žemės ūkio ir maisto produktų% kaip garantuotų tradicinių gaminių% kilmės vietos nuorodų ir geogra"inių nuorodų registracijC ir apsaugC% koordinuoja paskirtųjų $ių produktų kontrolės institucijų veiklCE QAGQA pagal kompetencijC koordinuoja geros kokybės produktų serti"ikavimo institucijų ;0staigų< veiklCE QAHRA organi,uoja pieno kvotų sistemos taikymC Lietuvoje% nustato pieno pardavimo perdirbti tvarkCE QAHGA organi,uoja gyvulių skerdenų klasi"ikavimo sistemos taikymC LietuvojeE QAHHA pagal kompetencijC organi,uoja% koordinuoja ir kontroliuoja žuvų i$teklių i$saugojimC ir kontrolD jūrų vandenyse% pagal kompetencijC organi,uoja% koordinuoja ir kontroliuoja žuvų i$teklių atkūrimC ir žuvininkystės tyrimus žuvininkystės vandens telkiniuoseEE ir ktA )adovaujančioji registro tvark"mo įstaiga H Žem s %kio ministerija GA /itosanitarinis registras HA Ūkinių gyvūnų registras IA Ūkininkų ūkių registras MA 6a$arų registras JA Lietuvos )espublikos traktorių% savaeigių ir žemės ūkio ma$inų ir jų priekabų registras 3acionalin žem s tarn"!a prie žem s %kio ministerijos &gyvendina valstybės politikC žemės tvarkymo ir administravimo bei žemės re"ormos srityse% rūpinasi duomenų ba,ių bei in"ormacinių sistemų% kurių reikia žemės ūkiui plėtoti% kūrimuE rengia valstybines programas žemės ūkio bei kaimo plėtros srityseE rengia ilgalaikes žemės ūkio plėtotės% kūrimo ir stabilumo palaikymo strategijasE dalyvauja tarptautiniuose projektuoseE administruoja valstybinės žemėtvarkos% nekilnojamojo turto kadastro% geogra"inių in"ormacinių sistemų% kartogra"ijos% geode,ijos darbų "inansavimC i$ Lietuvos )espublikos biudžetoE derinti Lietuvos geogra"ines in"ormacines sistemas su kitais valstybiniais kadastrais ir registrais bei 9uropos 'Cjungos tec-niniais reikalavimais ir standartaisE kuria valstybinės reik$mės kartogra"inės% geode,inės% topogra"inės medžiagos duomenų ba,es ir ktA 3acionalin mok jimo agent%ra prie žem s %kio ministerijos

7os pagrindinis tikslas B skatinti žemės ūkio ir kaimo plėtrC administruojant nacionalines ir 9uropos 'Cjungos $iai sri.iai skiriamas lė$as% kurios panaudojamos kaimo ir žemės ūkio% žuvininkystės plėtros programoms bei e"ektyvioms tvarkymo sistemoms 0gyvendinti ;Nacionalinė kaimo plėtros programa% 2ntegruota administravimo ir kontrolės sistema ;2 5'<% 9' !endroji žemės ūkio politika% 9uropos žemės ūkio orientavimo ir garantijų "ondas ;9 ##/<% Žuvininkystės orientavimo "inansinis instrumentas ;/2/#< ir kita<A )alst"!in s g"vulių veislinink"st s prieži%ros tarn"!os prie žem s %kio ministerijos &gyvendina valstybės politikC veislininkystės srityjeE kontroliuoja #yvulių veislininkystės 0statymo ir kitų su veislininkyste susijusių teisės aktų vykdymCE rūpinasi veislininkystei skirtų lė$ų paskirstymu ir racionaliu panaudojimu% kontroliuoja veislininkystės programų vykdymCA Veislininkystės plėtojimas ir plėtros skatinimas @ pagrindinė veiklaA )alst"!in augalų apsaugos tarn"!a 'varbiausia veiklos sritis @ augalų bei augalinės kilmės produktų sveikatingumas bei apsaugaA (i tarnyba užtikrina valstybinD augalų sveikatingumo L)% 0vežamų ir i$vežamų augalų ir augalinės kilmės produktų kontrolD% augalų ir augalinės kilmės produktų atitikimC nustatytiems privalomiems kokybės reikalavimams% jų sandėliavimo ir naudojimo kontrolDE organi,uoja augalų apsaugC% registravimCE vykdo tarptautinius 0sipareigojimus augalų sveikatingumo ir augalų apsaugos srityje% dalyvauja tarptautinių organi,acijų veikloje ir ktA )A-&(/92320 ;+=>-2A)2M0 P0)+2#2& Ž+MJ& Ū#20 )A-./M0 (09>-232M>2 5aimo plėtros ir žemės ūkio politikos 0gyvendinimas bei Vyriausybės ir Žemės ūkio ministerijos su"ormuluoti tikslai ir uždaviniai objektyvi,uojasi teisės aktuoseA Žem s %kio ir kaimo pl tros įstat"mas nustato žemės ūkio% maisto ūkio ir kaimo plėtros politikos tikslus% Lietuvos )espublikos valstybės% 9uropos 'Cjungos paramos žemės ūkiui% maisto ūkiui ir kaimo plėtrai ;toliau @ valstybės ir 9uropos 'Cjungos parama< 0gyvendinimo principus% valstybės ir 9uropos 'Cjungos paramos priemones% $ias priemones ir žemės ūkio% maisto ūkio ir kaimo plėtros politikC 0gyvendinan.ias bei žemės ūkio% maisto ūkio o"icialiCjC statistikC ir Lietuvos )espublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrC tvarkan.ias valstybės ir savivaldybių institucijas% 0staigas ir kitus juridinius asmenisA -ietuvos ;espu!likos Maisto įstat"mas nustato teikiamo 0 rinkC maisto bei jo tvarkymo reikalavimus% valstybės institucijų bei visuomeninių vartotojų teisių gynimo organi,acijų kompetencijC užtikrinant maisto saugC% taip pat reglamentuoja maisto gamintojų% paslaugų teikėjų bei pardavėjų pareigas ir atsakomybDA (io 0statymo nuostatos suderintos su &statymo priede nurodytais 9uropos 'Cjungos teisės aktaisA )isi $ie įstat"mai parodo, kad valst"!inio reguliavimo pagrindinis tikslas ne tik reguliuoti $i4 sritį, !et visų teis s aktų pagal!a jį to!ulinti, kad atitiktų ir -; #onstitucijoje įtvirtintas nuostatas, ir neprie$tarautų +& direkt"voms5 )alst"!inis reguliavimas daro įtak4 ne tik maisto produktų rinkai, gam"!ai, !et ir aplinkosaugai, kok"! s reikalavimams5 Žemės ūkis skirstomas 0 tam tikras sritisA (iose srityse priimti 0statymai bei kiti teisės aktai reglamentuoja apsaugC% kontrolD% numato plėtrC žemės ūkyje% taip pat nustato taisyklesA

%7

Žuvinink"st s įstat"me numatytaL užtikrinti žuvų i$teklius tausojan.iC žvejybC% jų i$saugojimC ir atkūrimC% atsižvelgiant 0 ekologines sClygas% žuvininkystės ekonomikC% žvejų% žuvų augintojų% perdirbėjų ir vartotojų interesusA Filosanitarijos įstat"mas nustato prevencines priemones% kad 0 Lietuvos )espublikos ir 9uropos 'Cjungos teritorijC nebūtų 0vežami ir nepaplistų augalams ir augaliniams produktams kenksmingi organi,mai Melioracijos įstat"mas nustato melioracijos statinių nuosavybės santykius% žemės savininkų ir kitų naudotojų teises ir pareigas% susijusias su melioracijos statinių statyba% naudojimu ir apsauga% taip pat melioracijos organi,avimC% valdymC% projektavimC% eksperti,D% melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitC bei melioracijos "inansavimo tvarkCA -IET7VO+ K IMO P->T.O+ :;;?9:;<@ M. P.O8. M Nuo HRRO mA parama žemės ūkiui skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros HRRO@HRGI mA programC ;toliau @ 566<A 2$ viso per septynerius metus žemės ūkio sektoriaus atstovams numatyta skirti apie O%Q mlrdA litų paramos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti% aplinkai ir kra$tovai,džiui tvarkyti% kaimo gyventojų gyvenimo sClygoms gerinti% smulkųj0 ir ne žemės ūkio verslC stiprinti% kaimo gyventojų užimtumC didintiA 566 sudaro daugiau kaip JR kaimo plėtrai skirtų paramos priemonių ir veiklos sri.iųA VisC $iC paramC% kaip vienintelė akredituota institucija% administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijosA -IET7VO+ =7VININKA+T>+ +EKTO.I 7+ :;;?–:;<@ M. VEIK+MB P.O8. M

P . M V I+IB I. C .=OVIB 8 MINTOJB 8.7P>M+ V I+IB V .TOJIMO +K TINIMO V IKB 78CAMO 1+T I8O+E :;<@–:;<D MOK+-O... K IMO P->T.O+ :;;D9:;;E M. P- N + +T.7KTF.IN> P . M -ietuvai0 tapusiai Europos +G(u!#os HE+I !are0 atsivėrė rea"ios #a"imybės pasi!audoti E+ strukt4ri!i% )o!d% parama kaimo plėtrai bei žuvininkystei ir taip kartu su visomis 9' valstybėmis narėmis siekti vieno svarbiausių 9' tikslų @ ekonominės ir socialinės sanglaudosA 9' struktūrinių "ondų parama Lietuvai buvo skiriama pagal Lietuvos HRRM@HRRN metų bendrCj0 programavimo dokumentC ;!64<A 5aimo plėtrai ir Žuvininkystei !64 i$dėstytoje strategijoje buvo skirtas M prioritetas% pagal kur0 HRRM@HRRN metais skirta NNR mlnA litų i$ 9uropos Žemės ūkio orientavimo ir garantijų "ondo :rientavimo dalies% Žuvininkystės orientavimo "inansinės priemonės bei Lietuvos )espublikos lė$ųA 9' struktūrinių "ondų parama Žemės ūkiui ir Žuvininkystei padėjo pagerinti ūkių struktūrC% pa0vairinti Žemės ūkio veiklC% moderni,uoti 0mones% laivynC% sudarė sClygas priva.ių mi$kų kaimo vietovių prisitaikymui ir plėtraiA 6agal !64 i$ 9' struktūrinių "ondų buvo remiami struktūriniai Žemės ūkio sektoriaus poky.iai% skatinama 9' kokybės standartus atitinkanti gamyba ir ūkininkavimo metodai% padedantys Lietuvos Žemės ūkio produkcijai konkuruoti 9'A 9' struktūrinių "ondų parama pasinaudojo Žemės ūkio bendrovės% kooperatinės bendrovės ;kooperatyvai<% ūkininkai% kaimo gyventojai% kaimo bendruomenės% valstybinės institucijos ir priva.ios 0monės% nevyriausybinės organi,acijos% mokymo institucijos% Žvejybos% akvakultūros% Žuvų perdirbimo 0monės% Žvejai% laivų savininkai ir kitos Žemės ūkio sektoriui priklausan.ios organi,acijosA 9' struktūrinių "ondų lė$omis paremti Žemės ūkio sektoriaus projektai% kurie atitiko !64 nurodytus prioritetus% priemones ir remtinas veiklos rū$isA ;ežimų klausimui, N 12:N L2N[ Ž9M[' 3 )N^! 6)29 Ž9M[' Ū52: M2N2'39)27:' i$duoda leidimus tlikti geode,inius darbus tlikti topogra"inius ir kartogra"inius darbus )engti žemėtvarkos sc-emas )engti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus )engti žemės sklypų "ormavimo ir pertvarkymo projektus )engti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus )engti žemės konsolidacijos projektus

%,

*F (+MA5 P;AM03J& 2; P;+#/90& )A-./MA& Pramon s ir prek"!os vald"mo sistem4 reikia suprasti kaip pavaldumo ir koordinaciniais r"$iais tarpusav"je susietų vie$ojo administravimo su!jektų veikl4, turinčių įstat"mų nustat"tus įgaliojimus atlikti valst"!inį vald"m4 vidaus, užsienio, strateginių prekių eksporto ir pramon s v"st"mo srit"se5

Valstybės ilgalaikės raidos strategija ;V2)'< @ tai strateginio planavimo dokumentas% atspindintis valstybės ilgalaikės raidos vi,ijC% pagr0stC ekonominės% socialinės ir kultūrinės bei politinės situacijos anali,eA V2)' yra vienas i$ svarbiausių planavimo dokumentų% kuris padeda suderinti tarpusavyje ir integruoja valstybės bendrCsias ir $akines strategijasA V2)' numatoma valstybės ilgalaikės raidos vi,ija% atspindinti tarpusavyje suderintas visų sektorių ilgalaikės plėtros kryptisA Lietuvos ūkio ;ekonomikos< plėtros iki HRGJ metų ilgalaikė strategija yra sudėtinė Valstybės ilgalaikės raidos strategijos dalisA 7oje numatytos ilgalaikės ekonominės politikos kryptys% būtinos $alies ūkio restruktūri,avimui paspartinti bei leidžian.ios laiku prisitaikyti prie vidinės ir tarptautinės situacijos poky.ių ir maksimaliai didinti bei e"ektyviai i$naudoti $alies ekonomin0 potencialCA Ūkio ministerijos kompetencija prek"!os srit"je Ūkio ministerija atsakinga už verslo aplinkos gerinimC% investicijų% inovacijų% eksporto bei turi,mo politikC% 9uropos 'Cjungos paramos verslui skirstymC% valstybės valdomų 0monių re"ormC ir vie$ųjų pirkimų politikCA ienas i$ Ūkio ministerijos uždavinių yra dalyvauti "ormuojant ir 0gyvendinant valstybės prekybos politikCA Vykdydama $0 jai pavestC uždavin0% Ūkio ministerija atlieka nemažai vidaus% užsienio prekybos ir strateginių prekių kontrolės sri.ių "unkcijųL GA Vidaus prekybos srityjeL dalyvauja "ormuojant ir 0gyvendinant vidaus prekybos politikCE rengia Lietuvos )espublikos 0statymų% kitų teisės aktų projektus mažmeninės prekybos% alko-olio ir tabako prekybos% prekių ir paslaugų reklamos% netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo ir prekių ženklinimo srityseA HA 8žsienio prekybos srityjeL kartu su 8žsienio reikalų ministerija "ormuoja užsienio prekybos politikCE atlieka darbus% susijusius su i$ankstinių leidimų perdirbti tekstilės gaminius tre.iosiose $alyse i$davimu% taip pat importo kvotų% priežiūros dokumentų administravimu% taikomu tekstilės ir plieno gaminių importui i$ tre.iųjų $aliųA IA 'trateginių prekių eksporto kontrolės srityjeL vadovauja dvejopo naudojimo prekių ir tec-nologijų eksporto ir karinės 0rangos eksporto% importo% tran,ito bei tarpininkavimo kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis ir 0staigomis Lietuvos )espublikos strateginių prekių kontrolės 0statymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarkaE i$duoda dvejopo naudojimo prekių ir tec-nologijų eksportui ir 0 bendrCj0 karinės 0rangos sCra$C 0trauktų prekių eksportui% importui% tran,itui ar tarpininkavimui reikalingus dokumentusE rengia Lietuvos )espublikos 0statymų ir kitų teisės aktų projektus% susijusius su dvejopo naudojimo prekių ir tec-nologijų eksporto kontrole ir 0 bendrCj0 karinės 0rangos sCra$C 0trauktų prekių eksporto% importo% tran,ito ir tarpininkavimo kontroleA

%-

Ū#20 M232&(+;28A i$duodamos licencijos[leidimai Ne"asuotų na"tos produktų didmeninė prekyba 6rekyba ne"asuotais na"tos produktais% kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams ar orlaiviams 4idmeninė prekyba ne"asuotų na"tos produktų liku.iais 2ndividuali eksporto licencija eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir tec-nologijas Visuotinė eksporto licencija eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir tec-nologijas Licencija gamintiL Lietuvos valstybės vėliavas% Lietuvos valstybės istorines vėliavas% )espublikos 6re,idento vėliavas% 8žsienio valstybių vėliavas% 9uropos 'Cjungos vėliavas% 3arptautinių vie$ųjų organi,acijų vėliavas% pskri.ių vėliavas% 'avivaldybių vėliavas% utomobilio vėliavėles ir stalo vėliavėles Įmonių !ankroto vald"mo departamentas H dal"vauja įg"vendinant politik4 įmonių veiklos restrukt%ri@avimo ir !ankroto proceso klausimais pagal Įmonių !ankroto :FEE* m5< ir Įmonių restrukt%ri@avimo :FE*E m5< įstat"m4 !ei i$mokų i$ =arantinio 6ondo sk"rimo !ankrutuojančių ir !ankrutavusių įmonių dar!uotojams pagal =arantinio 6ondo įstat"m4 :FEEE m5<5 Valstybinis turi,mo departamentas Valstybinė ne maisto produktų inspekcija @ misijaL apsaugoti $alies rinkC ir pilie.ius nuo pavojingų ir netinkamos kokybės ne maisto produktų vykdant rinkos priežiūrC ir ginant vartotojų teisesA 'trateginis tikslas 8žtikrinti e"ektyviC ne maisto produktų rinkos priežiūrC% suderintC su 9uropos 'Cjungos teiseA +uropos &4jungos prek"!os režimas, muitų s4jungaA

0

<D TEM +VEIK TO+ P+ 78O+ V -CAM + &veikatos apsaugos vald"mo sistem4 reikia suprasti kaip pavaldumo ir koordinaciniais r"$iais tarpusav"je susietų vie$ojo administravimo su!jektų veikl4, turinčių įstat"mų nustat"tus įgaliojimus atlikti valst"!inį vald"m4 visuomen s sveikatos saugos ir tausojimo srit"se5 \-ietuvos ;espu!likos sveikatos apsaugos ministerija, Ministerijos veikla prgani,uojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais% kitais strateginio plavimo dokumentaisA Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalpyjeA Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymC vertina ministerijos Vidaus audito departamentasA Ministerijos veiklC reglamentuojama sveikatos apsaugos ministro tvirtinamais 'veikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentu% vidaus tvarkos taisyklėmis% ministerijos administracijos padalinių nuostatais% valstybės tarnautojų ir darbuotojų% dirban.ių pagal sutart0 ir gaunan.ių i$ valstybės biudžeto ir valstybės pinigų "ondų% pareigybių apra$ymaisA 'veikatos apsaugos vadovauja ministrasA 7is atsakingas už jam pavestas valdymo sritis% kurias nustato Lietuvos )espublikos Vyriausybės 0statymas ir kiti 0statymaiA Ministro politinio ;asmeninio< pasitikėjimo valstybės tarnautojai @ viceministrai% ministro patarėjai ir kiti ministro politinio ;asmeninio< pasitikėjimo valstybės tarnautojai @ padeda ministrui su"ormuoti politines nuostatas ir prioritetus% priimti sprendimus ir juos 0gyvendintiA Ministras savo 0galiojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų% kurie ministro pra$ymu teikia jam konsultacijas% pasiūlymus% i$vadas ir kitC in"ormacijCA Pagrindin s &veikatos apsaugos ministerijos veiklos srit"s, Lietuvos sveikatos sistemaE asmens sveikatos priežiūraE visuomenės sveikatos priežiūraE "armacinė ir kita su tuo susijusi veiklaE sveikatos draudimasL sveikatos priežiūros specialistaiE pacientų teisėsE bioetikaE radiacinė saugaE 9' paramos 0sisavinimasE in"ormacinės tec-nologijosE bendradarbiavimas su valstybinėmis ir visuomeninėmis organi,acijomisE tarptautinis bendradarbiavimasE sveikatos statistika ir ktA *E5 &veikatos apsaugos ministerija, siekdama jai nustat"tų veiklos tikslų, atlieka $ias 6unkcijas, GRAGA asmens sveikatos priežiūros srityjeL GRAGAGA rengia asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos )espublikos 0statymų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų% kitų teisės aktų projektusE GRAGAHA 0statymų numatytais atvejais nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius% sveikatos priežiūros i$teklius% sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo% kokybės ;tinkamumo< reikalavimusE GRAGAIA kontroliuoja% kaip 0gyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose 0staigoseE GRAGAMA organi,uoja asmens sveikatos priežiūros licencijavimCE GRAGAJA organi,uoja asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimC ir kvali"ikacijos tobulinimCE GRAHA visuomenės sveikatos priežiūros srityjeL

GRAHAGA rengia visuomenės sveikatos priežiūros srities Lietuvos )espublikos 0statymų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų% kitų teisės aktų projektusE GRAHAHA organi,uoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros strategijos 0gyvendinimC $iose srityseL nein"ekcinių ligų ir traumų% užkre.iamųjų ligų pro"ilaktikos ir kontrolės% kurortologijos plėtros% "i,inio aktyvumo skatinimo% sveikos mitybos% maisto saugos% alko-olio ir tabako% narkotinių ir psic-otropinių medžiagų kontrolės% psic-ikos sveikatos% c-eminių medžiagų saugos% "i,ikinių veiksnių valdymo% darbuotojų saugos ir sveikatos% aplinkos sveikatinimo% poveikio visuomenės sveikatai vertinimo% visuomenės sveikatos saugos eksperti,ės% vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo ir i$saugojimo% sveikatos netolygumų mažinimo% grėsmių sveikatai valdymoE GRAHAIA organi,uoja ir koordinuoja sveikos gyvensenos% sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos in"ormacijos kaupimC% skleidimC% visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimC ir kvali"ikacijos tobulinimC% licencijuojamC visuomenės sveikatos priežiūros veiklCE GRAHAMA kontroliuoja% kaip 0gyvendinama valstybės politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose 0staigose% taip pat alko-olio% tabako% narkotinių ir psic-otropinių medžiagų kontrolės srityjeE GRAIA "armacinės ir kitos veiklos ;pavy,džiui% vaistinių preparatų reklama% klinikiniai tyrimai ir pana$iai<% susijusios su "armacijos produktais% srityjeL GRAIAGA rengia "armacinės ir kitos veiklos% susijusios su "armacijos produktais% srities Lietuvos )espublikos 0statymų% Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimų% kitų teisės aktų projektusE GRAIAHA organi,uoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų aprūpinimC vaistiniais preparatais ir kontroliuoja "armacinės paslaugos kokybDE GRAIAIA pagal kompetencijC nustato "armacinės veiklos reikalavimusE GRAIAMA kontroliuoja% kaip 0gyvendinama valstybės politika "armacinės ir kitos veiklos% susijusios su "armacijos produktais% srityje ministerijai pavaldžiose 0staigoseE GRAIAJA organi,uoja "armacijos specialistų poreikio planavimC ir kvali"ikacijos tobulinimCE ir ktA + & sveikatos politika sveikatos politika siekiama visiems 9' gyvenantiems žmonėms užtikrinti galimybD naudotis auk$tos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomisA Visų pirma siekiamaL užkirsti keliC ligoms% skatinti sveikesnD gyvensenC% apsaugoti žmones nuo pavojų sveikatai% tokių kaip pandemijaA 9' sveikatos politikos veiklos sritis nustatyta 'utarties dėl 9uropos 'Cjungos veikimo GNP straipsnyjeA 'varbiausias principas @ tinkamai apsaugoti žmonių sveikatC ir atsižvelgti 0 $0 aspektC "ormuojant visas 9' politikos kryptis ir vykdant veiklCA 'utartyje taip pat ai$kiai nurodyta% kad 9' visi$kai pripaž0sta pa.ių valstybių narių atsakomybD "ormuoti savo sveikatos politikC% organi,uoti ir teikti sveikatos priežiūrC ir rūpintis i$tekliaisA 9uropos 'Cjunga daugiausiai papildo ir remia atskirų 9' $alių veiklC tose srityse% kuriose koordinavimas%

1

bendradarbiavimas% in"ormacijos mainai% žinių ir gerosios praktikos sklaida yra geriausias būdas siekti pažangosA 5ai kurias sritis ji reglamentuoja pasitelkusi teisėkūros priemones HRGI mA vasario mėnA 9uropos 5omisija priėmė dokumentų rinkin0 K'ocialinės investicijos siekiant ekonomikos augimo ir sanglaudos*A Viena $io rinkinio dalis skirta investicijoms 0 sveikatos srit0A 6agrindinė mintis yra ta% kad sveikata yra vertybė pati savaime% o taip pat ekonomikos klestėjimo veiksnysA 4okumente pabrėžiama% kad apgalvotai investuojant 0 tvarias sveikatos sistemas% 0 žmonių sveikatC kaip 0 žmogi$kCj0 kapitalC ir 0 nelygybės sveikatos srityje mažinimC galima prisidėti prie ekonomikos augimoA 9' rems re"ormas pasitelkusi 9uropos semestrC ir savo "inansavimo priemones% tA yA struktūrinius "ondus ir sveikatos programCA 9uropos 5omisijos 'veikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratasL -ttpLFFecAeuropaAeuFdgsF-ealt-hconsumerFindeehenA-tm

2

*D tema5 &ocialin s apsaugos vald"mas &ocialin s apsaugos vald"mo sistem4 reikia suprasti kaip pavaldumo ir koordinaciniais r"$iais tarpusav"je susietų vie$ojo administravimo su!jektų veikl4, turinčių įstat"mų nustat"tus įgaliojimus atlikti valst"!inį vald"m4 socialin s apsaugos srit"se 7 socialin s integracijos, l"čių l"gių galim"!ių, dar!o rinkos ir visuomen s užimtumo, socialinio draudimo ir kt5 &6erose5 -2+(>)0& ;+&P>9-2#0& &012A-23J& AP&A>=0& 2; .A;90 Ministerijos kuruojamos veiklos srit"s 'eima ir vaikai .ar!o rinka ir užimtumas &ocialinis draudimas &ocialin integracija 3ev"riaus"!inis sektorius 8aunimo politika (arptautinis !endradar!iavimas +& parama Moterų ir v"rų l"g"! PA 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerija% siekdama 0gyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus% atlieka $ias 6unkcijas, Y5*5 dar!o politikos srit"je, PAGAGA anali,uoja darbo santykių būklD Lietuvoje% teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų tobulinimoE PAGAHA anali,uoja minimaliojo darbo užmokes.io% vidutinio darbo užmokes.io dydžius% kitas darbo apmokėjimo sClygas% jų kitimo tendencijas Lietuvos ūkyje% teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus $iais klausimaisE PAGAIA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos )espublikos valstybės politikų% teisėjų% valstybės pareigūnų% valstybės tarnautojų pareiginės algos ;atlyginimo< ba,inio dydžio ir darbuotojų% dirban.ių pagal darbo sutartis ir gaunan.ių darbo užmokest0 i$ valstybės biudžeto ir valstybės pinigų "ondų% ba,inės mėnesinės algos ir ba,inio valandinio atlygio dydžioE PAGAMA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl darbo rinkos ir užimtumo rėmimo% užsienie.ių ;i$ tre.iųjų $alių< 0sidarbinimo Lietuvos )espublikoje% socialinių 0monių% 0monių socialinės atsakomybės plėtrosE PAGAJA koordinuoja% anali,uoja ir vertina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos 0gyvendinimC pagal 9uropos 'Cjungos užimtumo strategijCE PAGANA organi,uoja ir "inansuoja užimtumo rėmimo priemonių 0gyvendinimCE PAGAOA administruoja 8žimtumo "ondo lė$as ir vie$ai skelbia% kaip jos naudojamosE PAGAPA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl darbuotojų saugC ir sveikatC reglamentuojan.ių teisės aktų tobulinimoE PAGAQA organi,uoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėsenC% koordinuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir pro"esinių ligų prevencijos priemonių rengimC ir 0gyvendinimCE PAGAGRA organi,uoja Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų 0renginių priežiūrC% koordinuoja kitų valstybės institucijų% atsakingų už tam tikrų kategorijų potencialiai pavojingų 0renginių priežiūros organi,avimC% veiklCE PAGAGGA suteikia akredituotoms kontrolės 0staigoms 0galiojimus tikrinti atskirų kategorijų potencialiai pavojingų 0renginių tec-ninD būklD arba $iuos 0galiojimus panaikinaE PAGAGHA nustato Lietuvos )espublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų atskirų produktų privalomuosius saugos ir sveikatos% ženklinimo reikalavimus% suderintus su 7ungtinių 3autų :rgani,acijos% 9uropos 'Cjungos% 6asaulio prekybos organi,acijos reikalavimais% taip pat patvirtinimo% kad jie atitinka nustatytuosius reikalavimus% tvarkCE priima sprendimus dėl bandymų laboratorijos% serti"ikacijos ar

kontrolės 0staigos paskyrimo atlikti teisės aktuose nustatytas atitikties 0vertinimo procedūrasE PAGAGIA anali,uoja ir vertina socialinės partnerystės būklD Lietuvoje% teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl socialinės partnerystės plėtojimoE PAGAGMA pareik$tine tvarka registruoja nacionalines% $akos ir teritorines kolektyvines sutartis% kurių $alys yra pro"esinių sCjungų ir darbdavių organi,acijosE PAHA socialinio draudimo politikos srityjeL PAHAGA koordinuoja socialinio draudimo ;ligos ir motinystės% pensijų% nelaimingų atsitikimų darbe ir pro"esinių ligų% nedarbo< ir strateginių jo kryp.ių plėtojimC% nustato perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždaviniusE PAHAHA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei Valstybinio socialinio draudimo "ondo biudžeto projektC ir jo 0vykdymo ataskaitCE PAHAIA anali,uoja% ar socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės% apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo i$mokų gavėjų interesusE PAHAMA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinės socialinio draudimo ba,inės pensijos dydžio% einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio ir valstybinės socialinio draudimo na$lių pensijos ba,inio dydžioE PAHAJA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl pensijų% ligos ir motinystės% nelaimingų atsitikimų darbe ir pro"esinių ligų% nedarbo socialinio draudimo politikos 0gyvendinimoE PAHANA anali,uoja privalomojo ir savanori$kojo socialinio draudimo suderinamumCE PAHAOA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei siūlymus dėl valstybin0 savanori$kCj0 socialin0 draudimC ir kaupiamCj0 pensijų socialin0 draudimC reglamentuojan.ių teisės aktų tobulinimoE PAHAPA kartu su Lietuvos )espublikos vertybinių popierių komisija ir Lietuvos )espublikos draudimo priežiūros komisija anali,uoja socialinio draudimo 0mokos dalies kaupimo sistemos plėtros tendencijas% teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl $ios sistemos administravimo ir jC reglamentuojan.ių teisės aktų tobulinimoE PAIA socialinės paramos politikos srityjeL PAIAGA užtikrina piniginės socialinės paramos sistemos ;socialinių pa$alpų ir kompensacijų nepasiturintiems gyventojams% socialinės paramos mokiniams% i$mokų vaikams bei socialinės paramos mirties atveju< "unkcionavimC% reguliavimC ir tobulinimCE PAIAHA anali,uoja piniginės socialinės paramos būklD ir teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jos tobulinimoE PAIAIA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ba,inės socialinės i$mokos ir valstybės remiamų pajamų dydžiųE PAIAMA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos )espublikos pirmojo ir antrojo laipsnių% mokslininkų ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų% valstybinių $alpos i$mokų ir valstybės paramos teikimo asmenims% nukentėjusiems nuo okupacijų ir GQQG mA sausio GG@GI dA bei po to vykdytos '')' agresijos% taip pat pasiprie$inimo GQMR@ GQQR metų okupacijoms dalyviams politikos 0gyvendinimo ir jC 0gyvendinaE PAIAJA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl kitų% $ių nuostatų PAIAM punkte nenurodytų% i$ valstybės biudžeto mokamų valstybinių pensijų ir rentų politikos 0gyvendinimoE PAIANA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinės signataro rentos ir valstybinės signataro na$lių ir na$lai.ių rentos% Lietuvos )espublikos pirmojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimoE tec-ni$kai aptarnauja Lietuvos )espublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijC prie 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerijosE PAIAOA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinių pensijų ba,ės dydžioE

3

PAIAPA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo kryp.ių nustatymoE PAIAQA anali,uoja ir vertina socialinių paslaugų būklD $alyje ir teikia pasiūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų planavimo% organi,avimoE PAIAGRA anali,uoja socialinių darbuotojų% socialinių darbuotojų padėjėjų poreikius kelti pro"esinD kvali"ikacijC% organi,uoja socialinių darbuotojų atestacijCE PAIAGGA rengia ir 0gyvendina valstybės socialinių paslaugų programas ir projektusE PAIAGHA užtikrina 'ocialinės paramos $eimai in"ormacinės sistemos veiklCE PAMA $eimos ir jaunimo politikos srityjeL PAMAGA koordinuoja $eimos politikos 0gyvendinimC visose srityseE PAMAHA rengia ir dalyvauja rengiant priemones% reikalingas Valstybinės $eimos politikos koncepcijai 0gyvendintiE PAMAIA koordinuoja priemonių% skirtų smurtui priva.ioje erdvėje mažinti ir pagalbai aukoms% 0gyvendinimCE PAMAMA anali,uoja ir vertina demogra"inius poky.ius ir tendencijas% numato priemones demogra"inei būklei gerintiE PAMAJA anali,uoja vaiko teisių apsaugos būklD% teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jos tobulinimoE PAMANAkoordinuoja vaiko globos ;rūpybos<% 0vaikinimo% vaiko apsaugos nuo smurto ir tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos 0gyvendinimCE PAMAOA teisės aktų nustatyta tvarka organi,uoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei 0staigų bendradarbiavimC vaiko teisių apsaugos srityjeE PAMAPA atlieka Lietuvos )espublikos jaunimo politikos pagrindų 0statymo ;ŽinA% HRRI% NrA GGQBJMRN< vykdymo kontrolD ir priežiūrCE PAMAQA užtikrina nacionalinių 0sipareigojimų jaunimo politikos srityje 0gyvendinimCE PAMAGRA organi,uoja ir koordinuoja 9uropos 5omisijos nustatytų prioritetinių jaunimo politikos priemonių 0gyvendinimC LietuvojeE PAMAGGA koordinuoja jaunimo politikos plėtrC savivaldybėseE PAJA socialinės integracijos politikos srityjeL PAJAGA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl socialinės integracijos sistemos tobulinimoE PAJAHA pagal kompetencijC organi,uoja ne0galiųjų socialinės integracijos sistemos 0gyvendinimCE užtikrina socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo organi,avimC ir $ių paslaugų kokybDE PAJAIA koordinuoja ne0galiųjų pro"esinės reabilitacijos sistemos plėtojimC% numato ilgalaikius ne0galiųjų pro"esinės reabilitacijos sistemos vystymo tikslus ir prioritetusE PAJAMA koordinuoja ne0galiųjų aprūpinimC tec-ninės pagalbos priemonėmisE PAJAJA koordinuoja asmenų% sergan.ių priklausomybės nuo psic-otropinių medžiagų ligomis% nuteistųjų ir asmenų% paleistų i$ laisvės atėmimo vietų% taip pat kitų socialinių grupių socialinės integracijos procesCE PAJANA koordinuoja pagalbos priemonių% skirtų prekybos žmonėmis aukoms% 0gyvendinimCE PAJAOA koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsienie.ių% gavusių prieglobst0 Lietuvos )espublikoje% integracijai teikimCE PAJAPA koordinuoja politinių kalinių ir tremtinių bei jų $eimos narių gr0žimo 0 LietuvC ir jų socialinės integracijos priemonių 0gyvendinimCE PAJAQA anali,uoja kai kurių gyventojų grupių diskriminacijos darbo rinkoje ir socialinės apsaugos srityje paplitimC% jos priežastis ir pasekmes% numato priemones diskriminacijai panaikintiE PAJAGRA užtikrina lygių galimybių 0gyvendinimC Lietuvos )espublikos lygių galimybių 0statymo ;ŽinA% HRRI% NrA GGMB JGGJE HRRP% NrA ONBHQQP< numatytais pagrindais ministrui pavestose valdymo srityseE PAJAGGA koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių politikos 0gyvendinimC visose srityseE

PAJAGHA anali,uoja moterų ir vyrų padėties skirtumus% rengia ir 0gyvendina programas ir priemones% skirtas užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir mažinti moterų ir vyrų padėties skirtumusE PAJAGIA koordinuoja socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos 0gyvendinimCE PANA bendruomenių ir nevyriausybinių organi,acijų plėtros politikos srityjeL PANAGA anali,uoja bendruomenių veiklC ir "ormavimosi procesus% skatina aktyvios visuomenės bendruomenės kūrimCsiE PANAHA rengia ir 0gyvendina socialinės bendruomenių plėtros priemones% teikia bendruomenėms metodinD paramCE PANAIA teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl teisinių ir ekonominių sClygų% tinkamų bendruomenei "unkcionuoti% sudarymoE PANAMA anali,uoja nevyriausybinių organi,acijų veiklC ir teikia Lietuvos )espublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl nevyriausybinių organi,acijų geresnio reglamentavimo ir tolesnės plėtrosE PAOA Lietuvos 9uropos 'Cjungos politikos srityjeL PAOAGA pagal kompetencijC rengia ir derina Lietuvos )espublikos po,icijC 9uropos 'Cjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais% koordinuoja ministerijos valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir 0staigų po,icijų rengimC ir derinimC 9uropos 'Cjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais% taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų po,icijųE PAOAHA pagal kompetencijC anali,uoja ir 0gyvendina 9uropos 'Cjungos politikos prioritetines nuostatasE PAOAIA pagal kompetencijC užtikrina e"ektyvų atstovavimC Lietuvos interesams 9uropos 'Cjungos institucijose ir jų darbo organuoseE PAOAMA pagal kompetencijC perkelia 0 nacionalinD teisD ir 0gyvendina 9uropos 'Cjungos teisD ;ac]uis communautaire<% vykdo kitus Lietuvos narystės 9uropos 'Cjungoje 0sipareigojimus ir 9uropos 'Cjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai in"ormuoja 9uropos 'Cjungos institucijasE PAOAJA pagal kompetencijC anali,uoja 9uropos 3eisingumo 3eismo praktikC ir rengia i$vadas dėl nagrinėjamų bylų aktualumo LietuvaiE PAOANA pagal kompetencijC organi,uoja ir koordinuoja 9uropos 'Cjungos reikalavimų socialinių garantijų migrantams srityje 0gyvendinimCE PAOAOA 0gyvendina 9uropos socialinės politikos darbotvarkės nuostatas ministrui pavestose valdymo srityseE PAPA tarptautinių santykių politikos srityjeL PAPAGA ministrui pavestose valdymo srityse teisės aktų nustatyta tvarka palaiko tarptautinius ry$ius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organi,acijomisE PAPAHA pagal kompetencijC užtikrina su naryste 3arptautinėje darbo organi,acijoje% 9uropos 3aryboje ir 7ungtinių 3autų :rgani,acijoje susijusių 0pareigojimų vykdymCE PAPAIA užtikrina tarptautinių teisės aktų reikalavimų vykdymC pagal ministrui pavestas valdymo sritisE Y)alst"!inis socialinio draudimo 6ondo vald"!a, Valstybinio socialinio draudimo sistemC sudaro 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerija ;' 4M<% Valstybinio socialinio draudimo "ondo taryba% Valstybinio socialinio draudimo "ondo valdyba prie 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerijos% teritoriniai skyriai ir kitos0staigos ;K'odra*<A 'ocialinio draudimo sistemos dalyviais taip pat yra Valstybinė mokes.ių inspekcija ;VM2<% Lietuvos darbo birža prie ' 4M% Valstybinė ligonių kasa prie 'veikatos apsaugos ministerijos ;' M<% pensijų kaupimo bendrovės bei K'odros* klientai @ draudėjai% apdraustieji ir i$mokų gavėjaiA Lietuvos )espublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija "ormuoja socialinės apsaugos politikCA 7i kartu su pavaldžiomis institucijomis% socialiniais partneriais bei kitomis suinteresuotomis organi,acijomis 0gyvendina kiekvieno

%

žmogaus darbo ir socialinD apsaugC% rūpinasi jo socialine geroveA ' 4M atsako už socialinės apsaugos ir darbo srities 0statymų leidybC% remia ir koordinuoja $alyje atliekamus $ios srities mokslo tyrimus% rūpinasi pa.ios 0steigtų ar jai priskirtų 0staigų veiklaA ' 4M nustato ir perspektyvinius valstybinio socialinio draudimo "ondo uždaviniusA /ondC administruoja ir jo biudžetC vykdo K'odra*A 'ocialinio draudimo "ondo veiklC prižiūri Valstybinio socialinio draudimo "ondo tarybaA 7i sudaroma i$ vienodo skai.iaus lygiateisių narių% atstovaujan.ių apdraustųjų interesus ginan.ioms organi,acijoms% darbdavių organi,acijoms bei valstybės valdymo institucijomsA 3aryba stebi% kaip 0gyvendinami socialin0 draudimC reglamentuojantys teisės aktai% svarsto ir teikia i$vadC dėl valstybinio socialinio draudimo "ondo biudžeto projekto bei prižiūri jo vykdymCA Valstybinio socialinio draudimo "ondo valdyba prie 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerijos ;dar vadinama K'odra*% /ondo valdyba ar tiesiog B valdyba< yra socialinio draudimo "ondC administruojanti centrinė institucija% kuri koordinuoja% metodi$kai vadovauja ir užtikrina jai pavaldžių teritorinių skyrių ir 0staigų e"ektyvų ir kokybi$kC darbC bei juos kontroliuojaA 6agrindinė K'odros* "unkcija @ valstybin0 socialin0 draudimC reglamentuojan.ių teisės aktų 0gyvendinimo užtikrinimasA ValdybaL organi,uoja privalomCj0 ir savanori$kC valstybin0 socialin0 draudimC% rengia ir vykdo valstybinio socialinio draudimo "ondo biudžetC% administruoja socialinio draudimo 0mokas% užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų% pa$alpų ir kitų i$mokų teisingC apskai.iavimC% skyrimC bei mokėjimC% organi,uoja teisingC apdraustųjų asmenų duomenųtvarkymC% administruoja pensijų kaupimo dalyvių ir pensijų kaupimo sutar.ių registrC% organi,uoja kaupiamųjų pensijų 0mokų pervedimC 0 pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų "ondusA ValdybC sudaro GN padalinių% kurie savo veiklC organi,uoja ir planuoja pagal patvirtintC Valdybos veiklos planCA K'odrai* pavaldžios GI 0staigų @GR teritorinių skyrių ir 5arinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius% 8žsienio i$mokų tarnyba bei Mokymo centrasA 3eritoriniai K'odros* skyriai renka valstybinio socialinio draudimo 0mokas ir vykdo jų i$ie$kojimC% tvarko apdraustųjų asmenų duomenis% kontroliuoja laikinojo nedarbingumo nustatymo teisėtumC ir pagr0stumC bei atsako% kad teisingai ir laiku būtų skiriamos ir i$mokamos pensijos% pa$alpos bei kitos i$mokosA \-ietuvos dar!o !irža Lietuvos darbo biržos 6unkcijos, Lietuvos darbo birža prie 'ocialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos MN teritorinės darbo biržos savo veiklC pradėjo GQQG mA kovo G dA HRGR mA spalio G dA% 0gyvendinus Lietuvos darbo biržos struktūrinD pertvarkC% $alyje veikia GR teritorinių darbo biržų Vilniuje% 5aune% 5laipėdoje% 6anevėžyje% (iauliuose% lytuje% Marijampolėje% 3auragėje% 6lungėje ir 8tenojeA (ios darbo biržos administruoja MQ klientų aptarnavimo skyrius% 0sikūrusius savivaldybėse% kurie yra tiesiogiai pavaldūs Lietuvos darbo biržaiA Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlC ir paklausC% siekiant i$laikyti darbo rinkos pusiausvyrC% siekia didinti darbo ie$kan.ių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes% 0gyvendina dvi$al0 ir tri$al0 socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimC užimtumui skatinti% prisideda prie socialinės atskirties mažinimo% rengia ir 0gyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo i$ darbo pasekmių $velninimo priemones% siekiant mažinti struktūrin0 nedarbC% vykdo darbo

rinkos stebėsenC% vertina padėt0 darbo rinkoje ir progno,uoja jos poky.ius% plėtoja vie$Csias paslaugas ir gerina 0gyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių e"ektyvumC% 0sisavina 9uropos 'Cjungos struktūrinių% 9uropos prisitaikymo prie globali,acijos padarinių ir kitų "ondų "inansinD paramC% siekiant užimtumo ir investicijų 0 žmogi$kCj0 kapitalC skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje% aktyviai veikia 9uropos užimtumo tarnybų tinkle% kuriant vieningC ir skaidriC 9uropos 'Cjungos darbo rinkC% užtikrina ir moderni,uoja teritorinių darbo biržų veiklC% skatinant užimtumC ir investicijas 0 žmogi$kCj0 kapitalCA (eis s aktai, reglamentuojant"s socialin s apsaugos vald"m4, L) V L'3^!2N2: ':12 L2N2: 6)Ū62N2M: '2'39M:' 6 #)2N4b &'3 3^M '  L) V L'3^!2N2: ':12 L2N2: 4) 842M: &'3 3^M '  L) V L'3^!2N2b ':12 L2N2: 4) 842M: 69N'27b &'3 3^M '  L) V L'3^!2N2b ':12 L2N2: 4) 842M: '9N 3V[' 69N'27b 2( N5'32N2: M:5[72M: &'3 3^M '  L) V L'3^!2N2b 69N'27b &'3 3^M '  L) L2#:' 2) M:32N^'3[' ':12 L2N2: 4) 842M: &'3 3^M '  L) V L'3^!2N2: ':12 L2N2: 4) 842M: /:N4: !284Ž93: ' N4 ):' &'3 3^M '  L) N9L 2M2N#b 3'23252Mb 4 )!9 2) 6):/9'2N2b L2#b ':12 L2N2: 4) 842M: &'3 3^M '  L) V L'3^!2N2b ( L6:' 2(M:5b &'3 3^M ' L) 69N'27b '2'39M:' )9/:)M:' &'3 3^M '