You are on page 1of 10

INŻYNIERIA

OPROGRAMOWANIA
Projekt systemu informatycznego
Kierunek studiów: Numer grupy: Rok k demi!ki:

Informatyka
L6 2013/2014

Rok studiów:

III

"emestr:

V

#em t:

Wypożyczalnia kortów
Nr indeksu ( t odd ni I ( t odd ni II

$p% 1.

Imi& i n 'wisko

O)ENA

81423

Paulina Radziszewska 10.12.2013
Prow d',!y: wtorek 12:50

#ermin ' *&+: dzień: godzina:

dr inż. Bartecki Krzysztof

czy $y"osażenie dost%"ne dla klienta.azy2       7 imi% i naz$isko klienta.#uż64.liczana na "odsta$ie d'!o. 7 $y"ożczania oraz rezer$ac#e kort($ "rzez użytko$nika3klienta4.sk'adanyc) "rzez klient($ indy$idualnyc) lu. 1. numer "orz&dko$y kortu 3indy$idualny4 s"ecyfikac#a kortu 3 rodza#u 5 tra$a.1.licza+ k$ot% do za"'ty "rzez klienta i druko$a+ rac)unek.az%$szystkic) klient($ 3indy$idualny0firma4. /"is zakresu akresem "rzedsi%$zi%cia #est dzia'alno.y$a#&cyc) si% na o. zakres i kontekst systemu 1. . K$ota #ak& klient musi ure!ulo$a+#est o. firmy. dotycz&ca "rzy#mo$ania rezer$ac#i0$y"ożycze. rezer$o$ane 9na #uż: tudzież 9na #utro: .eton. )ala. $ "rzy"adku zaistnienia uszkodze. kt(e $ "(<nie#szym czasie system . .1.alon.ci odszkodo$ania.. 1rzede $szystkim "ro#ekto$any system "o$inien umożli$ia+ "ro$adzenie e$idenc#i kort($ oraz zarz&dzanie $szystkimi co #est z$i&zane z t& dziedzin&.oraz szk(d "o$sta'c) "odczas nie$'a. Cena "onadto "odniesiona "o$inna ."ieszy+ o.+ $y"ożyczalni kort($ teniso$yc).y+ o $arto. numer telefonu 7 ni". 7 "esel.. *ystem $ !'($ne# mierze ma "o"ra$i+ $yda#no.3 /"is kontekstu "rzedsi%$zi%cia . oraz t z #ak od"o$iednim $y"rzedzeniem dokonano rezer$ac#i 3 na "rzyk'ad.lemac) tec)nicznyc) na korcie *ystem na "odsta$ie $"ro$adzonyc) danyc) "rzez użtko$nika lu. "o$inien druko$a+ od"o$iedni& umo$% natomiast "odczas z$rotu o.i$e# eks"loatac#i.%zie należa'o $"ro$adzane "o"ra$nyc) danyc) do systemu. dokonane na"ra$y lu.+ "rocesu rezer$ac#i kort($ oraz $ydarze.2.ci czasu rezer$ac#i.iektac). .+ 3czy zarezer$o$any na dany dzie. .2     7 1onadto "ro#ekto$any system "o$inien "osiada+ . ce!'a.o ic) kom"etenc#i użtko$nik($ .s'u!% klient($. 7 adres zamieszkania klienta. re!on $ "rzy"adku firmy.od. rodza#u kortu. Cel. t#.%zie !romadzi'i "rzet$arza'. "rzycze" oraz "rzy. Cel daniem te!o "ro#ektu #est o"raco$anie $st%"ne# $ers#i systemu informatyczne!o $s"oma!a#&ce!o zarz&dzanie $ "r%żnie dzia'a#&ce# firmie za#mu#&ce# si% udost%"nianiem kort($ odo !ry $ tenisa dla s$oic) klient($. 8lementy .%d& droższe niż zarezer$o$ane miesi&c "rzed dniem skorzystania4.. z!'oszenia o uszkodzeniac)0"ro. ect4 dost%no. "raco$nika $ momencie "rze"ro$adzania "rocesu rezer$ac#i. 1.

>e. Użytkownik: 2.nyc) ta.czyli se!re!o$a+ rezer$ac#e $ykonane i . klient ma możli$o. .y korzysta+ z #e!o okro#onyc) funkc#onalno.ież&co aktualizo$ane "rzy no$yc) zleceniac) lu. ?a takie !'($ne $yma!ania funkc#onalne k'adziony #est nacisk "rzy kontakcie z klientem. D$orzenie no$e!o konta użytko$nika 3klient sta#e si% $tedy użytko$nikiem4. = "ozosta'yc) dziedzinac) dzia'ania firmy system musi od"o$iada+ za takie funkc#e #ak z. Lo!o$anie do konta użytko$nika 0 $ylo!o$y$anie si% 1. kt(re $yc)odz& na"rzeci$ su. D$orzenie rezer$ac#i #ednorazo$yc) i cyklicznyc) 3dla sie.iekt 3konto4 '&cz&cy klienta z systemem 3re"rezentac#a klienta $e$n&trz systemu z od"o$iednimi informac#ami @ n".ie na do$olnym dost%"nym korcie4.aniom klienta. $yrz&dzeniem szk(d na korcie.ie!iem "rocesu $y"ożyczenia.2.ci& lu.1.+ z'ożenia i s"recyzo$ania zam($ienia. a ca'y system od"o$iada administrator systemu informatyczne!o kt(ry ma dost%" do $szystkic) informac#i. Administrator @ użytko$nik s"ec#alny o "e'nyc) u"ra$nieniac) do systemu. Klient: 1. a. 1odsumo$u#&c.elac). 3korzysta z us'u! nasze# firmy "o raz "ier$szy4 zosta#e za'ożona #e!o kartka klienta $ .1.2. Aa $i%ksze u"ra$nienia do funkc#onalno.&d< $olny dla okre.ie na do$olnym dost%"nym korcie4. adres zamieszkania4. *ystem od"o$iada za "rzy#mo$anie zlece-.ci system ma za zadanie "rzedsta$i+ aktualnie "osiadane $ firmir korty $ $y"ożyczalni oraz dodatko$e informac#e o nic).ci systemu. e$entualnyc) "ro. czy dany kort #est aktualnie $olny .ze $z!l%du na ty" użytko$nika2 Klient @ "otenc#alny użytko$nik 3nie musi . Pracownik @ użytko$nik s"ec#alny o $i%kszyc) od ty"u 9użytko$nik: u"ra$nieniac) do systemuB może st$orzy+ kliento$i konto orazczu$a nad "rze.+ $ dzia'aniu systemu.ież&ce $ oso. 1odczas te# czynno. $ systemie nast%"u#e "odzia' u"ra$nie.3. naz$isko.2. Lo!o$anie i $ylo!o$anie z systemu. /so.azie kart klient($. 1o dokonaniu zam($ienia.azie danyc).1. Cunkc#onalno.zi%ki interfe#so$i !raficznemu. 2.2. 2. =yma!ania funkc#onalne .azie danyc) systemu.ci4.ieranie danyc) o "rze"ro$adzonyc) zleceniac). Esu$anie rezer$ac#i #ednorazo$yc) i cyklicznyc) 3dla sie. system ma za zadanie s"ra$dzi+ dane klienta $ . tudzież za"ro"ono$ac inny kort al. 8dyc#a danyc) oso.2.a fizyczna.y+ zare#estro$any $ systemie. 2. *ystem ma za zadanie "orz&dko$a+ administratorom s"ra$y zam($ie.lemac) z "'atno. Użytkownik @ o.2. . Karty klient($ musz& .li klient #est niezare#estro$any.ci dla "oszcze!(lnyc) ty"($ użytko$nik($ systemu2 1. *ystem s"ra$dzi.efiniu#&c.o$yc) 2. informac#i o stanie tec)nicznym kort($.lone# daty oraz okresu czasu.a klienta $"isa+ na list% oczeku#&cyc).y+ na .2. 1o $ykonaniu us'u!i system t$orzy faktur% dla klienta. aktualizac#a danyc) $ . arz&dzanie kontem 2. czy trze. s& to $yma!ania k'adzione na funkc#onalno.iekty$nym u"odo.o termin. za'ożenia za"ro#ekto$any system ma za zadanie us"ra$ni+ oraz zautomatyzo$a+ dzia'anie $y"ożyczalni.

2. zam($ie-.ieranie u"ra$nie- 3.4. =yma!ania niefunkc#onalne Czyli $'asno. zam($ie-.2.3.2. asortymentu 3.2.ut($ kortu 4.1. arz&dzanie kortami 4.3.ci.2 8dyc#a atry. zam($ie-. arz&dzanie "raco$nikami 4.2.2. asortymentu 3.ez"iecze-. /. "ra$nyc).2.ie lu.ci. za. intuicy#no.1. na do$olnym dost%"nym korcie4.ranie kortu 3. klienta kt(ry nie st$orzy' konta. D$orzenie no$e!o konta uzytko$nika dla klienta 4.3. nieza$odno.4 /!l&danie )istorii rezer$ac#i.ie lu.2. /.1.s'u!a klient($ 3.3.3. 3. na do$olnym dost%"nym korcie4. Lo!o$anie i $ylo!o$anie z systemu.1.3.3. Esu$anie rezer$ac#i #ednorazo$yc) i cyklicznyc) 4.s'u!a $y"ożycze3. nie z$i&zane . 3. =yma!ania "ozafunkc#onalne możemy "o!ru"o$a+. 3.3 Esu$anie kortu 4. /de.3.2.2.ci.3. . D$orzenie rezer$ac#i #ednorazo$yc) i cyklicznyc) 4.1.2 D$orzenie rezer$ac#i #ednorazo$yc) i cyklicznyc) 3dla sie.1. klienta kt(ry nie st$orzy' konta. /!l&danie )istorii rezer$ac#i.2. arz&dzanie klientami 4.3.3 .1 ?ada$anie u"ra$nie4.2.1 D$orzenie no$e!o kortu 4.ez"o.2.1 D$orzenie no$e!o konta uzytko$nika do rezer$ac#i dla klienta kt(ry nie korzysta ze strony 3.2.F 1rzy#%cie $"'aty 3.1. 8dyc#a kont 4. /d. /!l&danie )istorii rezer$ac#i.3 Esu$anie rezer$ac#i #ednorazo$yc) i cyklicznyc) 3dla sie.3. kalo$alno.4 8dyc#a konta 4. Esu$anie kont 4.F. /.ci.1. arz&dzanie użytko$nikami 4. asortymentu 4.s'u!a rezer$ac#i 4.1 D$orzenie kont 4. $edle cec)2 efekty$no. Administrator: 4.4 1rzy!oto$anie umo$y 3.ci i o!raniczenia systemu. Pracownik: 3.2. arz&dzanie $y"ożyczeniami 3.rednio z #e!o !'($nymi funkc#ami.1.F.1 1rzy!oto$anie kosztorysu dla klienta 3.F.

*ystem "o$inien umożli$i+ użytko$niko$i $y.y+ s"ra$dzane. Dak.ez"ieczona "rzed $"ro$adzaniem nie"o"ra$nyc) danyc).y oszcz%dza+ "ami%+ i z$i%ksza+ $yda#no. *trona $$$ "o$inna .ci s"rz%tu !o o.nie#szym "odaniu danyc) u$ierzytelnia#&cyc). .o$idz&cyc).y+ także dostoso$ana do "otrze. #uż u$ierzytelnionyc)  Nie awodności  ?a"isany $ taki s"os(. re"rezento$ane i umieszczone $ . .+.y za"e$ni+ komfort użytko$nikom Czas reakc#i systemu na dzi'ania użytko$nika "o$inien nie "rzekracza+ F sekund. ?a"isany o"tymalnie. .ane "o$inny .y+ o.y+ dost%"ne tylko dla u"ra$nionyc) użytko$nik($ systemu "o$cze. za"isy$an& na oso.y o!raniczy+ ryzyko $yst&"ienia . $ momencie !dy kilku użytko$nik($ na raz $ykonu#e t& sam& o"erac#%. .azie.'%dy i sy!nalizu#&ce to administratoro$i $ momencie ic) $yst&"ienia Esu$a#&ce dane nie modyfiko$ane "rzez system od d'uższe!o czasu i kom"res#i.s'u!u#&ce!o.azie.s'u!u#&ce!o. A(c "raco$a+ $ .s'u!i$any za "omoc& myszki lu. realizo$ane #est $iele za"yta1osiada+ mec)anizmy $ykonu#&ce re!ularnie ko"i% za"aso$& danyc).nym no.azy. Ausz& mie+ one od"o$iedni kontekst i "o"ra$no. *ystem nie "o$inien $yma!a+ u$ierzytelnienia od os(.$ietlane komunikaty  $a%e &iec e'      *ystem "o$inien .y+ za. .+     !nt"icy#ności     *ystem "o$inien mie+ nieskom"liko$any. . nie$idz&cyc) oraz nie"e'nos"ra$nyc).y+ za"isane $ . . s'a.el.(r "refero$ane!o #%zyka. . $ kt(rym zostan& mu $y.y+ c)roniony )as'em.'%du za"isu danyc) do . .ane nies"(#ne nie mo!& .rodo$iskac) =indo$s0LinuG0Aac/s.ane $"ro$adzane "rzez użytko$nika $ "olac) i formularzac) "o$inny . lu. Efektywności      *ystem "o$inien . na#le"ie# $ "ostaci ta.niku danyc) Aie+ zaim"lemento$ane metody $ykry$a#&ce .y $ykorzysty$a+ $ "e'ni możli$o.y firma nie musia'a "onosi+ dużyc) koszt($ $ z$i&zku z zaku"em )ard$aru !o o. czytelny interfe#s !raficzny oraz .y+ nie$yma!a#&cy s"rz%to$o. os(. kla$iatury. tak a.ane "o$inny . .y+ u"orz&dko$ane.y nie dosz'o do $ycieku danyc) "ry$atnyc) =szystkie "ola "o$inny .

o$yc) 3. .+ za $ykonane o"erac#e.ia!ram4 to rodza# !raficzne!o "rzedsta$ienia z$i&zk($ "omi%dzy enc#ami uży$any $ "ro#ekto$aniu nasze!o systemu. nr 1J1. .%d&cyc) $ systemie i "rzy"isy$a+ im od"o$iedzialno.udo$y.ia!ram 8L.4 *ystem musi .y+ z!odny z roz"orz&dzeniem Ainistra *"ra$ =e$n%trznyc) i Hdministrac#i z dnia 2K k$ietnia 2JJ4r.+ roz. 1odczas utraty zasilania system musi .el . 8ntity@Lelations)i" .+ usuni%cia ic) z systemu.  (kalowalności  Hdministrator "o$inien mie+ możli$o. s'uż&cy tu do "rzedsta$ienia konce"tualnyc) modeli danyc) uży$anyc) $ systemie.az danyc) o dodatko$e "ola. E 2JJ4. $ czasie kt(re!o zostan& za"isane $ykonane o"erac#e.z. $ s"ra$ie dokumentac#i "rzet$arzania danyc) oso. K26 ze zm.ia!ram z$i&zk($ enc#i lu. "oz. *ystem musi $ "e'ni identyfiko$a+ użytko$nik($ . nie "o$odu#&c "rzy tym a$arii  Prawne   *ystem musi s"e'nia+ normy "ra$ne o. ?r 1JJ. 1J2447   4. każde# z ta. E z 2JJ2 r.ez"ieczenie "rzed atakami informatycznymi. Eżytko$nicy nie mo!& "osiada+ u"ra$nie.o$yc) z!odnie z art.       Bazy danyc) "o$inny "osiada+ za.o$yc) 3. "e$ne funkc#e zostan& $ycofane z oferty. "oz.y nieu"ra$nione!o dost%"u.o$i&zu#&ce $ kra#u $ kt(rym zna#du#& si% #e!o użytko$nicy Każdy użytko$nik $ "rocesie re#estrac#i musi $yrazi+ z!od% na "rzet$arzanie danyc) oso.o$yc) oraz $arunk($ tec)nicznyc) i or!anizacy#nyc). I "kt F usta$y o oc)ronie danyc) oso. Hdministrator nada#e u"ra$nienia użytko$nikom.ia!ram z$i&zk($ enc#i .administratora. *ystem "o$inien monitoro$a+ "r(. musi istnie+ możli$o.  = "rzy"adku !dy oferta $y"ożyczalni rozszerzy si% o no$e korty lu.z.y+ zasilany a$ary#nie. 3od an!. #akim "o$inny od"o$iada+ urz&dzenia i systemy informatyczne s'użce do "rzet$arzania danyc) oso. .

.

iektu..ia!ram konteksto$y to szcze!(lny "rzy"adek . . F. .ia!ram konteksto$y systemu =y"ożyczalni Kort($ .ia!ramy "rze"'y$u danyc) *am dia!ram "rze"'y$u danyc) 3an!. na kt(rym "o#edynczy "roces re"rezentu#e ca'y modelo$any system i "rzedsta$ia "roces komunikac#i o. data flo$ dia!ram4 s'uży do "rezento$ania s"oso. kto z nic) korzysta i #akie #ednostki .1.ior& udzia' $ "oszcze!(lnyc) "rocesac). Ai%dzy innymi2 sk&d i dok&d s& "rzesy'ane $ trakcie tr$ania "roces($. .u $ #aki dane s& "rzet$arzane $ t$orzonym systemie.ia!ram $i&zk($ 8nc#i systemu =y"ożyczalni Kort($ F.Lys 1. .C.ia!ram konteksto$y . Lys 2.

czyli "oziomu 9zero: dla "ro#ekto$ane!o systemu .F. .ia!ram systemo$y. .2.liotece.ia!ramy niższyc) "oziom($ 1o st$orzeniu dia!ramu konteksto$e!o "rzec)odzimy na tak z$any "oziom MzeroM.i(r kluczo$yc) "roces($ $yst%"u#&cyc) $ . Lys 3. !dzie dekom"onu#emy "roces $yst%"u#&cy na dia!ramie konteksto$ym na z. $i%ce# "rze"'y$($.s'u!& #edne!o lu.i. Każdy z "roces($ "rzedsta$ionyc) "oniże# za#mu#e si% o.

.Lys 4.ia!ram @ dekom"ozyc#a "rocesu 9 arz&dzanie =y"ożyczeniami: dla "ro#ekto$ane!o systemu .

Related Interests