You are on page 1of 2

Management Samenvatting Onderzoeksrapportage

Deze management samenvatting is integraal onderdeel van het complete onderzoeksrapport en dient ook in samenhang daarmee gelezen te worden. In opdracht van C-Idea is door Infinitus Energy Solutions een onderzoek uitgevoerd naar de prestaties van de Energy Floor. De Energy Floor is een nieuwe ontwikkeling waarmee op eenvoudige wijze warmte met de bodem kan worden uitgewisseld. Het concept bestaat uit standaard isolatieplaten waarin specifiek gevormde profileringen zijn aangebracht, die met buitenlucht worden doorstroomd. De lucht draagt daarbij warmte of koude over aan de onderliggende bodem. De isolatieplaten fungeren tevens als vloerisolatie. Het onderzoek bestaat uit een theoretische benadering van de warmteoverdracht, een praktijkmetingen aan een testopstelling en een simulatie van de jaaropbrengst van de Energy Floor. Daarbij zijn de volgende functies van de Energy Floor onderzocht: • Koeling van ventilatielucht. • Voorverwarming van bronlucht voor een lucht-water warmtepomp. • Voorverwarming ventilatielucht. De meetresultaten van de praktijkproef met de testopstelling laten zien dat het principe van het concept “Energy Floor” goed werkt. Tevens blijkt uit de metingen dat de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de lucht naar de bodem goed overeenkomt met een standaard theoretische benadering. Om de prestaties op jaarbasis te kunnen bepalen is een rekenmodel gemaakt van de bodem met de daarop geplaatste Energy Floor. Met dit model is een groot aantal simulaties uitgevoerd waaruit de opbrengst van de Energy Floor op jaarbasis resulteert in de verschillende functies. Algemene conclusie is dat de Energy Floor: • vrije koeling kan leveren en daarmee op eenvoudige wijze zorgt voor een verbetering van het zomercomfort, • energie bespaart door verbetering van de systeemprestatie bij lucht-water warmtepompen met buitenlucht als warmtebron, en • zorgt voor verlaging van het extra elektrische aansluitvermogen van een woning voor dit type warmtepomp.

Infinitus Energy Solutions

1/2

13161

De systeemprestatie (op jaarbasis) van een buitenlucht (L/W) warmtepomp komt door combinatie met de Energy Floor op een vergelijkbaar niveau als de systeemprestatie van een brine (B/W) warmtepomp met gesloten bodemwarmtewisselaars (sondes). Daarbij zal een buitenlucht (L/W) warmtepomp met Energy Floor een beduidend lagere investering tot gevolg hebben dan een brine (B/W) warmtepomp met sondes (verticale bodemwarmtewisselaars). Bij seriematige toepassing van de Energy Floor in combinatie met L/W warmtepompen kan tevens de elektrische infrastructuur voor een compleet gebied minder zwaar worden uitgevoerd.

Prestaties kwantitatief Met het bodemmodel zijn de jaarprestaties van de Energy Floor gesimuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het referentiejaar NEN 5060:2008-A2. De resultaten gelden bij een netto bodemoppervlak van 54 m2. Omdat de bodem onder de Energy Floor zich als een buffer voor warmte en koude gedraagt, dienen de prestaties altijd gezien te worden als een combinatie van de thermische energiehoeveelheid (kWhth of GJth) en het maximum vermogen (W) in samenhang met de bedrijfsvoering. Alle getallen zijn afgeronde waarden. Koeling (voelbaar + latent) • Direct uit de Energy Floor bij een luchtdebiet van 600 m3/h: o 300 kWhth bij een max. vermogen van 2700 W, of o 700 kWhth bij een max. vermogen van 2500 W, of o 900 kWhth bij een max. vermogen van 2300 W. • Indirect via een HR-ventilatielucht wtw-unit, bij een luchtdebiet van 240 m3/h: o Tot 250 kWhth en tot 1000 W (mede afhankelijk van de optredende binnencondities). Verwarming • Direct uit de Energy Floor bij een luchtdebiet van 600 m3/h: o 100 kWhth bij een max. vermogen van 2900 W, of o 500 kWhth bij een max. vermogen van 2000 W, of o 1300 kWhth bij een max. vermogen van 1600 W. • Bij gebruik als voorverwarmde buitenlucht voor een L/W warmtepomp, bij een luchtdebiet van 600 m3/h door de Energy Floor: o Verbetering van de SPF (jaargemiddelde systeem-COP incl. extra hulpenergie) met 0,1 punt bij een warmtepomp met 40-50% van het maximaal gevraagde vermogen, en o Verhoging van de warmtepompcapaciteit en verlaging van het elektrisch aansluitvermogen van de woning met 500 W (bij elektrische bijstook). • Bij gebruik als indirecte voorverwarming (via een extra wtw-unit) van ventilatielucht ter voorkoming van het dichtvriezen van een ventilatielucht-wtw, bij 240 m3/h: o 75 kWh elektriciteit netto energiebesparing als gevolg van vermeden elektrische voorverwarming van de buitenlucht bij temperaturen onder 2 °C o Verlaging van het elektrisch aansluitvermogen van de woning met 1000 W. ================================================================================= Ir. Charles Geelen 20 januari 2014
Infinitus Energy Solutions 2/2 13161