You are on page 1of 7

Snel toetsen Overzi cht

MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
Snel toetsen Overzi cht
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 1 van 7
Ergobar®, Overzi cht Snel toetsen
Commando
Voorbeel d werki ng
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
Microsoft Windows Algemeen
Algemene sneltoetscodes Microsoft Windows
Uitleg Sneltoetscodes
Open st ar t menu van MS Wi ndows Wi nkey
Recht er mui s f unct i e Menukey
Act i veer menubal k Al t
Act i veer pr ogr amma ver kenner Wi nkey + E
Pr ogr amma Sl ui t en Al t + F4
Document sl ui t en CTRL + F4
Wi ssel en pr ogr amma' s ( venst er s) Al t + TAB
Maxi mal i ser en venst er ( ver si e UK) Al t +SPATI E, X
Mi ni mal i ser en venst er ( ver si e UK) Al t +SPATI E, N
Maxi mal i ser en venst er ( ver si e NL) Al t +SPATI E, M
Mi ni mal i ser en venst er ( ver si e NL) Al t +SPATI E, N
Al l es sel ect er en CTRL+A
Ongedaan maken act i e CTRL+Z
Her hal en act i e CTRL+Y
Dialoogvenster
Al gemene snel t oet scodes Di al oogvenst ers
Uitleg Sneltoetscodes
Sel ect er en opt i e ENTER
Sl ui t en opt i e of di al oogvenst er ESC
Vol gende opt i e TAB
Vor i ge opt i e SHI FT+TAB
Vol gend Tabbl ad CTRL+TAB
Map bovenl i ggend ni veau Backspace
Sel ect er en obj ect en Spat i ebal k
Openen keuze menu F4
Vor i ge map ( t er ug knop) ALT+1
Map bovenl i ggend ni veau ( Up knop) ALT+2
Zoeken op het web ( web but t on) ALT+3
Del et e gesel ect eer de f i l e of f ol der ALT+4 ( Del et e knop)
Cr eëer een ni euwe subf ol der ALT+5 ( Ni euwe Map Knop)
Schakel t ussen Li j st , Det ai l s, ALT+6 ( Opt i e knop)
Ei genschappen en Voor beel d.
Ger eedschappen menu ALT+7 ( Tool s knop, FAVORI ETEN)
Algemene sneltoetscodes
Kopi ër en CTRL+C
Kni ppen CTRL+X
Pl akken CTRL+V
Ongedaan maken CTRL+Z
Ver wi j der en DEL
Al l es sel ect er en CTRL+A
Het act i eve venst er ver ni euwen F5
De hui di ge t aak annul er en ESC
Di al oogvenst er Openen
t
i
p
SHIFT + TAB
Bi j het act i ver en van het di al oogvenst er OPEN,
st aat de cur sor st andaar d i n het vel d BESTANDSNAAM.
Om i n het vel d mappen t e komen di en j e di r ect
SHI FT+TAB i n t e t oet sen. Hi er na kun j e met de
pi j l t j es of begi nl et t er s de gewenst e best anden/ mappen
op zoeken. Met BACKSPACE ga j e één map omhoog.
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 2 van 7
Ergobar®, Overzi cht Snel toetsen
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
t
i
p
Microsoft WORD
Cursorcontrole
Ui t l eg Snel t oet scodes
Per l et t er
Per r egel
Per woor d CTRL+
Per al i nea CTRL+
Ei nde r egel END
Begi n r egel HOME
Heel venst er naar boven Page Up
Heel venst er naar beneden Page Down
Ei nd document CTRL+END
Begi n document CTRL+HOME
Sel ect i emodus F8
Ui t schakel en sel ect i emodus ESC
Sel ect eer al l es CTRL+A
I n combi nat i e met SHI FT SHI FT
wordt al l es gesel ect eerd
Selectie Modus
1 x F8 = act i veren Sel ect i e Modus ( sel ect er en)
2 x F8 = sel ect er en woord*
3 x F8 = sel ect er en zi n*
4 x F8 = sel ect er en al i nea*
5 x F8 = sel ect er en document
*vanaf de pl aat s waar de cur sor st aat .
Algemene sneltoetsen MS Word
Ui t l eg Snel t oet scodes
Open ni euwe document CTRL+N
Open di al oogvenst er OPEN CTRL+O
Sl ui t document CTRL+W
Opsl aan document CTRL+S
Opsl aan Al s F12
Spl i t document venst er ALT+CTRL+S
Sl ui t spl i t document venst er ALT+SHI FT+S
Pr i nt voor beel d scher m CTRL+F2
Sl ui t pr i nt voor beel d scher m ( NL) Al t +S of ESC
Sl ui t pr i nt voor beel d scher m ( UK) Al t +C of ESC
Pr i nt en CTRL+P
Spel l i ngscont r ol e F7
Ei nde document CTRL+END
Begi n document CTRL+HOME
Zoeken t ekst CTRL+F
Zoek & ver vang t ekst CTRL+H
Ga naar l ocat i e ( bv Pagi na) CTRL+G
Ga t er ug naar l aat st e cur sor pl aat s SHI FT+F5
MS Word vaste spatie/streep
Het komt wel eens voor ( mogel i j k st eeds vaker ) dat woor d
en/ of naam combi nat i es zi j n di e ni et l os van el kaar gezi en
mogen wor den. " e- mai l " en " Jan Pet er " zi j n hi er goede
voor beel den van.
Tekst ver wer ker s hebben hi er moei t e mee want een af br eek-
st r eepj e en een spat i e wor den nu eenmaal gezi en al s een
mogel i j khei d om de zi n l et t er l i j k af t e br eken na de e- en na
Jan. Toch i s het mogel i j k deze "vast t e zet t en" zodat het
gezi en wor dt al s één woor d. Gebr ui k hi er voor
CTRL+SHI FT+( - / spat i e)
Ui t l eg Snel t oet scode
Vast af br eekst r eepj e: - CTRL+SHI FT+-
Vast e spat i e CTRL+SHI FT+ ( spat i e)
t
i
p
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 3 van 7
Ergobar®, Overzi cht Snel toetsen
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
t
i
p
Vervolg MS Word
Bewerken/opmaken tekst
Met de vol gende snel t oet sen er vaar j e hoe gemakkel i j k het i s om vi a het t oet senbor d t ekst t e
bewer ken.
Ui t l eg Snel t oet scodes
Kopi ër en CTRL+C
Kni ppen CTRL+X
Pl akken CTRL+V
Al l es sel ect er en CTRL+A
Ongedaan maken act i e CTRL+Z
Her hal en act i e CTRL+Y
Li nks ui t l i j nen CTRL+L
Recht s ui t l i j nen CTRL+R
Cent r er en CTRL+E
Vet CTRL+B
Cur si ef CTRL+I
Onder st r eep CTRL+U
Wi j zi g Font CTRL+D
Capi t al en wi j zi gen SHI FT+F3
Ver gr oot Let t er t ype CTRL+SHI FT+>
Ver kl ei n l et t er t ype CTRL+SHI FT+<
Ni euwe r egel SHI FT+ENTER
Ni euwe pagi na CTRL+ENTER
Bul l et s i nvoegen CTRL+SHI FT+L
I nvoegen I nspr i ng CTRL+M
I nvoegen "hangende" I nspr i ng CTRL+T
I nspr i ng ver kl ei nen CTRL+SHI FT+M of T
Kophoofden invoegen
Ui t l eg Snel t oet scodes
Sel ect er en gewenst e t ekst Shi f t
Kop 1 i nvoegen ALT+CTRL+1
Kop 2 i nvoegen ALT+CTRL+2
Kop 3 i nvoegen ALT+CTRL+3
Symbolen
Het i nvoegen van symbol en of bi j zonder e t ekens gaat een-
voudi g met de snel t oet sen.
Ui t l eg Snel t oet scodes
€ ( EUROTEKEN) CTRL+ALT+5 of ALT+0128
ë ALT+137 of CTRL+SHI FT+: , e
é ALT+130 of CTRL+' ( apost r of ) , e
è ALT+138 of CTRL+` ( accent gr ave) , e
á ALT+160 of CTRL+' ( apost r of ) , a
à ALT+133 of CTRL+` ( accent gr ave) , a
ö ALT+148 of CTRL+SHI FT+: , o
ï ALT+139 of CTRL+SHI FT+: , I
ü ALT+129 of CTRL+SHI FT: , u
± ALT+241
½ ALT+0189
¼ ALT+0188
² ALT+253
® ALT+CTRL+R
Terug laatste cursorplaats SHIFT+F5
Deze f unct i e i s bi j zonder handi g en beper kt het aant al t oet s-
aansl agen. Wanneer j e bezi g bent i n een document dan komt het
vaak voor dat j e i et s kopi eer t , ver pl aat s, et c. . Hi er voor ver l aat j e
vaak het deel van de t ekst waar j e mee bezi g was. Wanneer j e
dan de act i e gedaan hebt wi l j e snel weer t er ug naar waar j e
bezi g was. Di t ver oor zaakt veel zoeken, scr ol l en en voor al goed
opl et t en. Met SHI FT+F5 kom j e di r ect t er ug op de pl ek waar j e
bezi g was. Het pr ogr amma sl aat maxi maal de l aat st e dr i e
posi t i es op.
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 4 van 7
Ergobar®, Overzi cht Snel toetsen
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
t
i
p
t
i
p
Lezen e-mail
Door op de SPATI EBALK t e dr ukken kun j e het voor beel d-
scher m l ezen ( Shui f bal ken) . Met SHI FT+SPATI EBALK schui f t de
t ekst weer omhoog.
Microsoft Outlook
Ui t l eg Snel t oet scodes
Post vak I N CTRL+SHI FT+i
Post vak UI T CTRL+SHI FT+O
Cont r ol er en op ni euwe e- mai l F5, F9 of CTRL+M
e- mai l openen ENTER
Vol gende e- mai l ( met geopend i t em) CTRL+SHI FT+>
Vor i ge e- mai l ( met geopend i t em) CTRL+SHI FT+<
e- mai l mar ker en al s gel ezen CTRL+Q
Ant woor d af zender CTRL+R
Ant woor d al l en CTRL+SHI FT+R
Door st ur en CTRL+F
e- mai l zoeken CTRL+SHI FT+F
Sl ui t en e- mai l ALT+F4 of ESC
Del et e e- mai l CTRL+D
e- mai l ver pl aat sen naar map CTRL+SHI FT+V
Zoeken e- mai l CTRL+SHI FT+F
Ver zenden CTRL+ENTER
Ni euwe e- mai l CTRL+N of CTRL+SHI FT+M
Adr esboek weer geven CTRL+SHI FT+B
Aanmaken ni euwe map CTRL+SHI FT+E
E- mai l verpl aat sen naar map
Om uw "post kant oor " over zi cht el i j k t e houden i s het aan t e r aden om mappen t e maken. Wanneer u
di r ect naar het l ezen van een e- mai l CTRL+SHI FT+V gebr ui kt kunt u de e- mai l di r ect ver pl aat sen
naar de gewenst e map. Hi er door i s uw Post vak I N al t i j d over zi cht el i j k en kunt e- mai l s eenvoudi g
t er ugvi nden. Voor het aanmaken van een ni euwe map kunt u CTRL+SHI FT+E gebr ui ken.
MS Outlook overige items
Ui t l eg Snel t oet scodes
Af spr aak i n agenda CTRL+SHI FT+A
Cont act per soon CTRL+SHI FT+C
Logboek i t em CTRL+SHI FT+J
Ver gader ver zoek CTRL+SHI FT+Q
Not i t i e CTRL+SHI FT+N
Per sonen CTRL+SHI FT+P
Taak CTRL+SHI FT+K
Taakver zoek CTRL+SHI FT+U
MS Outlook 2003
Wi ssel en t ussen f unct i es Out l ook 2003
Ui t l eg Snel t oet scodes
Over schakel en naar E- mai l CTRL+1
Over schakel en naar Agenda CTRL+2
Over schakel en naar Cont act s CTRL+3
Over schakel en naar Taken CTRL+4
Over schakel en naar Not i t i es CTRL+5
Over schakel en naar Mappenl i j st CTRL+6
www. e r gob a r . nl
MS Outlook 2003
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 5 van 7
Ergobar®, Overzi cht Snel toetsen
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
t
i
p
Scroll lock
Met de Scr ol l Lock f unct i e aan kun j e het wer kbl ad l at en
"scr ol l en" d. m. v. de pi j l t j es t oet sen. I dent i ek al s j e met de mui s
de schui f bal ken ( op en neer en van l i nks naar r echt s) beweegt .
Hi er voor di en j e wel de t oet s Scr ol l Lock op het t oet senbor d t e
act i ver en.
Ui t l eg Snel t oet scodes
SCROLL LOCK i ngeschakel d
Scher m één r i j naar boven of beneden
Scher m één kol om naar l i nks of r echt s
Sel ect i e ui t br ei den t ot l i nker bovenhoek SHI FT+HOME
Sel ect i e ui t br ei den t ot r echt er onder hoek SHI FT+END
Microsoft Excel
Cursor controle
Ui t l eg Snel t oet scodes
Sel ect er en SHI FT
Sel ect i e met één cel ui t br ei den SHI FT+
Sel ect i e i n de r i cht i ng van de pi j l CTRL+SHI FT+
ui t br ei den t ot de r and van de
act i eve cel l en
Sel ect i e t ot aan het begi n van de SHI FT+HOME
r i j ui t br ei den
Sel ect i e t ot aan het begi n van het CTRL+SHI FT+HOME
wer kbl ad ui t br ei den
Sel ect i e t ot aan het ei nde ui t br ei den CTRL+SHI FT+END
( l aat st e cel met dat a)
Hel e kol om sel ect er en CTRL+SPATI EBALK
Hel e r i j sel ect er en SHI FT+SPATI EBALK
Wi ssel en wer kbl aden CTRL+Pageup / Pagedown
Al l es sel ect er en ( hel e wer kbl ad) CTRL+A
Algemene sneltoetsen MS Excel
Ui t l eg Snel t oet scodes
Open ni euw wer kbl ad CTRL+N
Open di al oogvenst er OPEN CTRL+O
Sl ui t document / wer kbl ad CTRL+W
Sl ui t en pr ogr amma ALT+F4
Opsl aan document CTRL+S
Opsl aan Al s F12
Pr i nt en CTRL+P
Zoeken t ekst CTRL+F
Zoek & ver vang t ekst CTRL+H
Vet CTRL+B
Cur si ef CTRL+I
Onder st r eep CTRL+U
Invoeren gegevens
Ui t l eg Snel t oet scodes
Bewer ken cel F2
Cel i nvoer vol t ooi en ENTER
Laat st e bewer ki ng her hal en F4
Regel t er ugl oop i n de cel ALT+ENTER
Cel A1 van het wer kbl ad CTRL+HOME
Laat st e cel met dat a CTRL+END
Begi n r i j HOME
Aut osom i nvoegen ALT+ =
Dat um i nvoegen CTRL+;
Ti j d i nvoegen CTRL+SHI FT+:
Schakel en t ussen waar den of f or mul es CTRL+
`
( gr ave)
I nvoegen r i j / kol om CTRL+SHI FT+
+
Opmaakpr of i el weer geven ALT+' ( apost r of )
Cel ei genschappen weer geven CTRL+1
De st andaar d get al not at i e t oepassen CTRL+SHI FT+~
Val ut anot at i e met t wee deci mal en CTRL+SHI FT+$
Pr ocent not at i e zonder deci mal en CTRL+SHI FT+%
Exponent i ël e get al not at i e t wee deci mal en CTRL+SHI FT+^
Dat umnot at i e met dag, maand en j aar CTRL+SHI FT+#
Ti j dnot at i e uur, mi nuut en AM of PM CTRL+SHI FT+@
Get al not at i e punt en voor dui zendt al l en CTRL+SHI FT+!
Omt r ek aanbr engen CTRL+SHI FT+&
Al l e r anden ver wi j der en CTRL+SHI FT+_
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
Snel toetsen Overzi cht
MS Wi ndows
MS Word
MS Outl ook
MS Excel + Internet Expl orer
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 6 van 7
Ergobar®, Overzi cht Snel toetsen
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
t
i
p Af drukken webpagi na' s
Het af dr ukken van de i nf or mat i e di e op een websi t e st aat i s vaak
geen vanzel f spr ekend i et s. Di t heef t voor al t e maken met de
opbouw ( f r ames) . Ook hi er gel dt namel i j k dat j e i n het j ui st e
f r ame ( venst er ) moet st aan om het gewenst e t e kunnen
af dr ukken. Bovendi en zi j n de pagi na' s sl echt ont wor pen om goed
af gedr ukt t e kunnen wor den.
Door mi ddel van het eer st beki j ken op een af dr ukvoor beel d kan
veel f r ust r at i e wor den voor komen.
De onder st aande snel t oet sen wer ken al l een i n het
af dr ukvoor beel d op het scher m.
Ui t l eg Snel t oet scodes
Af dr ukvoor beel d op scher m ( NL) ALT+B, v
Af dr ukvoor beel d op scher m ( UK) ALT+F, v
Pr i nt opt i es i nst el l en en pagi na af dr ukken ( NL) ALT+D
Pr i nt opt i es i nst el l en en pagi na af dr ukken ( UK) ALT+P
Papi er f or maat , kop- en voet t ekst en,
af dr ukst and en mar ges (NL) ALT+I
Papi er f or maat , kop- en voet t ekst en,
af dr ukst and en mar ges (UK) ALT+U
Eer st e pagi na weer geven ( af dr uk) ALT+HOME
Vor i ge pagi na weer geven ( af dr uk) ALT+
Vol gende pagi na weer geven ( af dr uk) ALT+
Opt i es af dr ukken f r ames ALT+F
Af dr ukvoor beel d sl ui t en ( NL) ALT+S
Af dr ukvoor beel d sl ui t en ( UK) ALT+C
Internet Explorer
Adresbalk
De Adr esbal k wor dt al s eer st e gebr ui kt om een pagi na op t e zoeken. Gebr ui k de onder st aande
codes om zonder mui sgebr ui k de pagi na' s op t e zoeken
Ui t l eg Snel t oet scodes
Adr esbal k ALT+D
Voor gaande adr essenl i j st F4
Cur sor l i nks bewegen naar de l ogi sche CTRL+
onder br eki ng. Punt of schui ne st r eep.
Cur sor r echt s bewegen naar de l ogi sche CTRL+
onder br eki ng. Punt of schui ne st r eep.
www t oevoegen aan het begi n en . com CTRL+ENTER
aan het ei nde
Aut o aanvul l en van eer der gebr ui kt e
adr essen
Favorieten
Het i nt er net gebr ui k beper kt zi ch voor een gr oot deel t ot het
bezoeken van bekende si t es. Gebr ui k daar om de f unct i e
Favor i et en. Hi er door kun j e snel naar j e ei gen f avor i et e
pagi na gaan.
Ui t l eg Snel t oet scodes
Hui di ge pagi na t oevoegen Favor i et en CTRL+D
Openen Favor i et enl i j st ALT+F
I ndel en Favor i et en CTRL+B
Wer kbal k Favor i et en Openen CTRL+I
Wer kbal k Geschi edeni s Openen CTRL+H
Webpagi na' s Beki j ken en Verkennen
Ui t l eg Snel t oet scodes
Naar boven door een pagi na of f r ame
Naar beneden door een pagi na of f r ame
Gr ot e st appen naar boven pagi na of f r ame Page Up
Gr ot e st appen naar beneden pagi na of f r ame Page Down
Voor ui t bl ader en door i t ems en menubal ken TAB
Ter ugbl ader en door i t ems en menubal ken SHI FT+TAB
St ar t pagi na ALT+HOME
Vol gende pagi na ALT+
Vor i ge pagi na ALT+
Voor ui t bl ader en door f r ames CTRL+TAB
Acht er ui t bl ader en door f r ames SHI FT+CTRL+TAB
Vol l edi g scher m F11
Opbouw websites
Frames
Di t i s op di t moment ver r eweg de meest t oegepast e met hode van websi t e- ont wer p. Hi er bi j best aat
de si t e ui t meer der e vl akken ( =Fr ames) . El k van di e f r ames kan gezi en wor den al s een apar t
venst er. Veel t oegepast e f r ames:
1. Kop f r ame: Boveni n het scher m;
2. Knoppen f r ame: Meest al l i nker kant . Hi er st aan de navi gat i eknoppen van de websi t e i n;
3. Voet f r ame: Onder aan het scher m.
Voorbeel d Frame i ndel i ng websi t es
Kopf r ame
Knoppen Tekst / i nf or mat i e Knoppen
Voet f r ame
®
i
M
C
r
e
a
t
i
v
e
2
0
0
4
www. e r gob a r . nl
Pagi na 7 van 7
Leg weg di e Mui s, gebrui k snel toetsen!
0 2 0 - 6 7 9 2 7 9 4 | www. e r g o b a r. n l | i n f o @e r g o b a r. n l
Waarom snel t oet sen?
Voordel en snel t oet sen:
Onder zoeken en er var i ngen van gebr ui ker s t onen aan dat het excl usi ef wer ken met de mui s zi j n l angst e
t i j d heef t gehad.
Het wer ken met snel t oet sen bi edt op bel angr i j ke gebi eden voor del en:
- Mi nder spi er spanni ng i n het bedi enen van de pr ogr amma' s
- Bet er e bel ast i ngsver del i ng i n pl aat s van de eenzi j di ge bel ast i ng door de mui s
- Veel mi nder mui skl i ks en bewegi ngen nodi g
- Eff i ci ënt er e ( mi nder handel i ngen nodi g) bedi eni ng pr ogr amma' s
- Lager e ment al e bel ast i ng ( r ust i ger wer ken en meer st andaar d pauze moment en)
Voor wi e i s het werken met snel t oet sen zi nvol ?
Kl acht en ( l i cht t ot mi ddel ) door beel dschermwerk:
Het wer ken met snel t oet sen br engt ver l i cht i ng en er zi j n geval l en bekend waar kl acht en st er k zi j n
af genomen.
Geen kl acht en:
Snel t oet sen zor gen er voor dat j e mi nder handel i ngen hoef t t e doen en l at en j e hi er door r ust i ger wer ken.
Ander s gezegd: j e kunt snel l er en comf or t abel er wer ken, dus ei genl i j k i s het voor i eder een zi nvol !
Hoe l eer i k met snel t oet sen werken?
Het zomaar even aanl er en van snel t oet sen bl i j kt i n de pr akt i j k ni et eenvoudi g. Het ver st r ekken van een
over zi cht ( l i j st ) van snel t oet sen wer kt i n veel geval l en ni et . Bel angr i j kst e r eden hi er voor i s dat j e het
wer ken met snel t oet sen kunt zi en al s het aanl er en van een ni euwe wer kwi j ze ( gedr agsver ander i ng) . Wi j
hebben si nds 2001 er var i ng met het gebr ui ker s succesvol aanl er en van snel t oet sen.
De basi s voor di t succes i s het pr akt i sch i nspel en op de bel angr i j kst e bouwst enen van
"gedr agsver ander i ng" ( kenni s, at t i t ude, vaar di ghei d en her hal i ng) .
Kenni s
Door mi ddel van E- Trai ni ng® wor dt kenni s over hoe snel t oet sen aan t e l er en en t e gebr ui ken
over gebr acht . De "nat uur l i j ke" voor del en van e- l ear ni ng ( ei gen t empo, ei gen t i j d en onaf hankel i j k van
l ocat i e) dr agen bi j aan het succesvol over br engen van kenni s.
Omdat het di r ect ont houden van snel t oet sen l ast i g i s, hebben wi j al s "spi ekbr i ef j e" Ergobar® ont wi kkel d.
Een hul pmi ddel waar de meest gebr ui kt e snel t oet sen op weer gegeven st aan. Ergobar® i s op een
posi t i eve mani er pr omi nent aanwezi g op de wer kpl ek en wor dt zo, dag i n dag ui t onder de aandacht
gebr acht .
At t i t ude
Het cr eër en van de j ui st e at t i t ude wor dt door E- Trai ni ng® gevoed door ent housi asme. Je l eer t snel
handi ge snel t oet sen aan waar j e di r ect i et s aan hebt . Het ent housi asme ont st aat al s het war e vanzel f .
Om di t ent housi asme vast t e houden zi j n de apar t e modul es ( zi e onder ) r el at i ef kor t , 30 t ot 45 mi nut en.
Je aandacht bl i j f t hi er door goed aanwezi g. Door de modul es gedur ende vi er weken, el ke week aan t e
bi eden i s t evens de i nvl oed op de dagel i j kse wer kzaamheden mi ni maal .
Vaardi ghei d
Veel met hodes gaan ni et ver der dan de t wee eer der genoemde bouwst enen ( kenni s en at t i t ude) t er wi j l
vaar di ghei d bel angr i j k i s om het i n de pr akt i j k t oe t e passen. E- Trai ni ng® l aat j e daadwer kel i j k er var en
hoe en voor al wat snel t oet sen exact doen, door mi ddel van i nt er act i eve oef eni ngen. E- Tr ai ni ng® vr aagt
bepaal de act i es en det ect eer t of j e de j ui st e act i e ui t voer t en st uur t zonodi g bi j .
Herhal i ng
Her hal i ng i s een ( hel e) bel angr i j ke f act or. Di t vul l en wi j op met Ergot i p® Advanced. Hi er bi j ont vang j e
gedur ende acht weken el ke week een t i p vi a e- mai l . Ergot i p® Advanced geef t kor t en kr acht i g,
i nf or mat i e over een handi ge snel t oet s i ncl usi ef de mogel i j khei d om deze t e oef enen mi ddel s een
si mul at i e. Je wor dt op deze mani er el ke week "get r i gger ed" om met snel t oet sen t e wer ken.
Ergobar
E-Trai ni ng
Ergotrai ni ng
Ergoti p