You are on page 1of 2

Egzamin pisemny z matematyki Geodezja i Kartografia, II rok Czas trwania: 135 minut Imię i nazwisko: Prowadzący ćwiczenia: Zadanie

Maksymalna liczba punktów Punkty uzyskane 1 6 2 5 3 7 4 8 5 6 6 6 7 6 8 6

I termin 11 lutego 2009

Ocena z ćwiczeń: 9 5 Suma 55

Uwaga! Każde zadanie proszę rozwiązywać na oddzielnej kartce, pierwsze zadanie na pierwszej kartce, drugie na drugiej, itd. 1. (x + 2) dx + (y + 1) dy + z dz , gdzie K jest odcinkiem od punktu A(x1 , y1 , z1 ) do punktu { −2x − y − z = 1 B (x2 , y2 , z2 ) leżącym na prostej l : , przy czym z1 = 0, z2 = 1. x−y−z =7
K

Obliczyć

2. 3.

4. 5.

Wyprowadzić wzór na pole elipsy korzystając z tw. Greena. ∫ yz 2 Z tw. Stokesa obliczyć y dx + ( y2 2 +1 − x) dy + ln(y + 1) dz , gdzie K jest krzywą leżącą na przecięciu √ K powierzchni z = 1 − x2 − y 2 i x2 + y 2 = x. Wybrać dowolną orientację. Sporządzić rysunek. √ Znaleźć objętość bryły ograniczonej powierzchniami z = x2 + y 2 oraz x2 + y 2 + z 2 = 4.
π Na krzywej y = ln sin x, x ∈ [ π 2 , π ) wyznaczyć taki punkt B , aby długość łuku od A( 2 , 0) do B 3 wynosiła ln 2 . ∫ 1 ( sin x dx = ln |tg x 2 |) √ Spośród wszystkich płaszczyzn prostopadłych do wektora (1, 4, 4 2) wybrać taką, dla której suma kwadratów odległości od punktów A(0, 0, 0) i B (1, 1, 1) jest najmniejsza. Sporządzić rysunek.

6.

7.

Na spirali Archimedesa danej równaniem biegunowym r(t) = 3t, t ∈ [0, 2π ] wyznaczyć taki punkt B , by pole zakreślone przez spiralę od punktu A(0, 0) do punktu B wynosiło 12. Podać współrzędne kartezjańskie punktu B . Urna zawiera kule z numerami 1, 2, .., 5 w stosunku 2 : 5 : 4 : 3 : 1. Z urny losujemy 1 kulę. Wartościami zmiennej losowej X są numery kul. Znaleźć dla zmiennej X : • rozkład, • dystrybuantę i jej wykres, • wartość oczekiwaną.

8.

9.

Sformułować twierdzenie Lindeberga-Levy’ego i podać jego zastosowanie.

Korzystając z twierdzenia Lindeberga-Levy’ego wyznaczyć prawdopodobieństwo. a następnie korzystając z tw. sin3 t). . drugie na drugiej. 3. 0) do N wynosiła 3 4. 2. 1. 0) i wygięto wzdłuż krzywej y = x2 . Sporządzić rysunek. y ) = x + y zaczepiono w punkcie (0. 2π ] znaleźć punkt N o współrzędnych dodatnich taki. II rok Czas trwania: 135 minut Imię i nazwisko: Prowadzący ćwiczenia: Zadanie Maksymalna liczba punktów Punkty uzyskane 1 7 2 8 3 6 4 6 5 6 6 5 7 7 8 5 I termin 11 lutego 2009 Ocena z ćwiczeń: 9 5 Suma 55 Uwaga! Każde zadanie proszę rozwiązywać na oddzielnej kartce.Egzamin pisemny z matematyki Geodezja i Kartografia. Sformułować twierdzenie o wzorze Taylora dla funkcji dwóch zmiennych i podać jego zastosowanie.    x = 2s − 2t + 1 y =s+2 Niech M (15. jest zbieżny. 1). że szereg ∞ ∑ n=1 n2 1+n6 4. Obliczyć masę druta. z = 2x. 6. x ∈ [0. Wskazówka: Rozważyć kwadrat odległości. t ∈ [0. Obliczyć ∫∫ yz dydz − xz dzdx + (z + xy )dxdy metodą bezpośrednią. Korzystając z kryterium całkowego wykazać. 0). żeby długość łuku od punktu M (1. 8. 5. Ostrogradskiego. 7.9. y (t)) = (cos3 t. ∫ ∫ 1 1 ( cosn x dx = n sin x cosn−1 x + n− cosn−2 x dx) n Niech S będzie powierzchnią z = 1 − x2 − y 2 . 0). Obliczyć objętość bryły wyciętej przez powierzchnie z = x2 + y 2 . Wynik pomiaru pewnej wielkości ma rozkład N (2. 1. itd. GaussaS 2. t ∈ R Na asteroidzie (x(t). 1]. 9. Na powierzchni z 2 = x2 + y 2 . pierwsze zadanie na pierwszej kartce. Znaleźć punkt symetryczny do punktu M względem płaszczyzny H :   z = t + 3 s. 3. że średnia arytmetyczna obliczona dla stu pomiarów należy do przedziału (1.1)? √ Drut o gęstości ρ(x. z > 0 zorientowaną do góry. z > 0 znaleźć punkt leżący najbliżej punktu A(2.