You are on page 1of 75

POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

MINISTERSTWO GOSPODARKI

POLSKA 2012
RAPORT O STANIE

HANDLU ZAGRANICZNEGO
WARSZAWA 2012

Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz Kazimierz Miszczyk (Kierujący Zespołem Analiz Handlu Zagranicznego), Małgorzata Mendyk, Monika Walczak

pod kierunkiem: Anety Piątkowskiej – Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz Marii Szkutnickiej-Pieniążek – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Analiz

ISSN 1429-3021

POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

Spis treści Synteza .................................................................................................................................................... 5 1 Zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ......................................................................... 9 1.1 Uwarunkowania zewnętrzne .......................................................................................................... 9 1.1.1 Sytuacja w gospodarce światowej i na głównych rynkach w 2011 roku ............................... 9 1.1.2 Zmiany cen światowych i kursów walutowych .................................................................... 11 1.1.3 Sytuacja w handlu światowym ............................................................................................ 13 1.1.4 Perspektywy rozwoju sytuacji w gospodarce światowej i na wybranych rynkach ............... 19 1.2 Uwarunkowania wewnętrzne – ogólna sytuacja w polskiej gospodarce ....................................... 22 2 Długookresowe zmiany obrotów towarowych ................................................................................... 27 2.1 Zmiany w okresie transformacji .................................................................................................... 27 2.2 Zmiany obrotów od roku 2001 ...................................................................................................... 29 3 Skala i dynamika obrotów towarowych w 2011 roku ......................................................................... 33 3.1 Obroty według NBP ...................................................................................................................... 33 3.2 Obroty według GUS ..................................................................................................................... 35 4 Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych ........................................................................ 39 4.1 Zmiany w przekroju kontynentalnym ............................................................................................ 39 4.2 Zmiany w przekroju głównych ugrupowań krajów ........................................................................ 41 4.3 Unia Europejska ........................................................................................................................... 41 4.4 Wspólnota Niepodległych Państw ................................................................................................ 42 4.5 Kraje azjatyckie ............................................................................................................................ 44 5 Zmiany struktury przedmiotowej obrotów towarowych ...................................................................... 45 6 Kierunki przeznaczenia importu ........................................................................................................ 55 7 Handel zagraniczny w pierwszym półroczu 2012 roku ...................................................................... 57 8 Prognozy na rok 2012 ....................................................................................................................... 63 Aneks. Zmiany konkurencyjności polskiego eksportu na rynkach zagranicznych i importu na rynku krajowym w latach 2000-2011 ................................................................................................................ 67 Spis tabel ............................................................................................................................................... 74 Spis wykresów ....................................................................................................................................... 75

.

O pogorszeniu kondycji tej grupy rynków zadecydowały ujawnione w II półroczu 2011 r. które następnie w wielu z nich przerodziły się w kryzys zadłużenia. 5 .6 mld EUR. import natomiast wzrósł o 13. a import o 15. jak i stabilny przyrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. osiągając poziom 136. Mimo negatywnie kształtujących się tendencji w otoczeniu zewnętrznym. Jakkolwiek popyt w całej UE.4 mld EUR (do 29.3%.3 mld EUR). to jednak w Niemczech będących odbiorcą ok.2%. podczas gdy w 2010 r. w tym w Niemczech do 3. gdzie wzrost eksportu w 2011 r.7%. Na relatywnie wysoki wzrost eksportu w 2011 r.4 mld EUR. a bilans wymiany nieznacznie się poprawił. W roku 2011 wartość polskiego eksportu towarów wyrażona w euro zwiększyła się o 13. Spowolnienie wzrostu przełożyło się na zmniejszenie dynamiki globalnych obrotów. Deficyt obrotów towarowych w 2011 r. a światowa wymiana o 12. a wolumen międzynarodowego handlu towarami i usługami o 5.1%.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO SYNTEZA Po dynamicznej odbudowie w 2010 roku gospodarki światowej ze skutków recesji z lat 2008-2009. Eksport do państw rozwijających się i słabiej rozwiniętych wzrósł o 18. o 3.2 mld EUR). Taka skala pogorszenia ujemnego salda wynikała z niekorzystnych zmian w obrotach z państwami WNP. w tym zdecydowanie większe w grupie państw rozwiniętych niż rozwijających się. był prawie 5-krotnie szybszy niż importu. jak również wzrost cen surowców na rynkach światowych.9%. Pomimo relatywnie korzystnej sytuacji w wymianie z tymi rynkami odnotowano pogłębienie deficytu o 3.7 mld EUR. zaobserwowano także wyhamowanie tempa wzrostu popytu wewnętrznego na większości rynków światowych.9 mld EUR i w porównaniu z poziomem sprzed roku pogłębił się o 2. do 152. czyli w strefie euro – wpłynęła przede wszystkim wysoka dynamika na rynkach rozwijających się i słabiej rozwiniętych. Sprzyja temu zarówno wysoka aktywność krajowych przedsiębiorstw (wzrost nakładów inwestycyjnych oraz produkcji). Według najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (z lipca 2012 r. odnotowano w przypadku większości rynków.9%. W strefie euro wzrost PKB wyhamował do 1. w tym – analogicznie jak w przypadku PKB – większe w krajach rozwiniętych. Zdecydowanie lepiej kształtowała się wymiana z pozostałymi państwami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi (poza WNP). spowolnił w 2011 r. który wzrósł 2-krotnie szybciej niż eksport.8%. będący jednym z głównym czynników wpływających na kształtowanie eksportu Polski. wzrost gospodarczy Polski nadal pozostaje jednym z najwyższych w Europie. W rezultacie dynamicznego przyspieszenia importu z WNP. notowany przed rokiem deficyt pogłębił się o blisko 4 mld EUR (do 10.3%. do 21.) światowy PKB zwiększył się w 2011 r. 26% polskiego eksportu.1 mld EUR.5%. PKB wzrósł o 5. W 2011 r. rok 2011 przyniósł obniżenie aktywności w gospodarce globalnej. katastrofy naturalne w Japonii i Tajlandii oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej w USA. nieznacznie przyspieszył. strukturalne słabości finansów publicznych i systemu bankowego wielu państw strefy euro. które wpłynęły na spowolnienie światowej koniunktury. wyniósł 15. były przede wszystkim kryzys zadłużeniowy w strefie euro.6%. ponad 2-krotnie. Czynnikami.7 mld EUR. – mimo poważnych zawirowań na rynkach głównych polskich partnerów handlowych. do 50. Spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego w 2011 r.

15. który był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost wywozu był rezultatem przyspieszenia eksportu na rynki EFTA – o 41%. W 2011 r. poziom 2. że analogicznie jak w eksporcie był szybszy z unijnych państw spoza strefy euro.2%.5%.2 mld EUR) oraz gotowych artykułów spożywczych (o 13. do 5. Niekorzystne zmiany w obrotach z tą grupą rynków zdołała z nadwyżką skompensować poprawa salda z unijnymi krajami nienależącymi do strefy. wzrosły obroty produktami mineralnymi (stanowiącymi 5% w polskim eksporcie oraz 13. do ok. z tym. W rezultacie szybszego zwiększenia importu z krajów strefy euro niż eksportu notowana przed rokiem nadwyżka zmniejszyła się o 1.2 mld EUR). Wśród państw tej grupy największe pozytywne zmiany nastąpiły w obrotach z: Wielką Brytanią. tj. do 3.2%. wzrost eksportu do państw tego ugrupowania wyniósł 12%. do 55. a wyrobów metalurgicznych odpowiednio 11. Wśród tych rynków już tradycyjnie największe znaczenie w wymianie handlowej Polski ma UE.9 mld EUR). Jednocześnie w tej grupie nastąpił największy przyrost wartości importu (tj. a zwłaszcza mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (o 14. 6 . to wyroby chemiczne i metalurgiczne stanowią od lat znaczącą część naszej wymiany handlowej. Niemcami.9 mld EUR). na co wpłynął dynamiczny wzrost światowych cen surowców energetycznych (ropy i gazu). O ile jednak udział wyrobów ceramicznych w polskim eksporcie jest dość niski (2. O ile wzrost eksportu dominujących w polskiej wymianie handlowej z zagranicą wyrobów elektromaszynowych okazał się największy pod względem przyrostu w wartościach bezwzględnych (o 3. W 2011 r. o prawie 5. Szybciej niż przeciętnie zwiększył się także eksport wyrobów ceramicznych (o 30%.2 mld EUR). Tempo wzrostu importu tej grupy towarów. czyli o 6.1 pkt.6% w imporcie) – ich eksport wzrósł o 33. W 2011 r.4 mld EUR).8% w eksporcie oraz 17.3 mld EUR (do ponad 1.9%. Szybszy wzrost po stronie eksportu wyrobów elektromaszynowych przełożył się na zwiększenie nadwyżki w wymianie tymi towarami o prawie 1. niższe niż ogółem. wolniej niż przeciętnie).9 mld EUR). a import o 33. co przełożyło się na redukcję deficytu obrotów o 1. Nadwyżka w obrotach artykułami rolno-spożywczymi osiągnęła w 2011 r. w tym największe z naszym głównym partnerem. odnotowano wyhamowanie importu z całej grupy rozwiniętych rynków pozaunijnych (wzrost o 4. Relatywnie wysoki okazał się wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych (o 12. Spośród wszystkich grup towarowych najszybciej w 2011 r.9 mld EUR (do 12. to tempo jego wzrostu było najwolniejsze (7.8%.6 mld EUR.9 mld EUR) oraz wyrobów metalurgicznych (o 20. na które eksport wzrósł o ok.2 mld EUR.6 mld EUR.MINISTERSTWO GOSPODARKI Wolniej niż z rynkami rozwijającymi się oraz niż w skali ogólnej wzrosły w roku 2011 obroty z państwami rozwiniętymi.9% i 10. wyrobów przemysłu chemicznego (o 20.5%).4%. osiągając 12. była odbiorcą 78% łącznego eksportu oraz z której pochodziło 59.5% w imporcie.7 mld EUR). podobnie jak w eksporcie.2 mld EUR). do 16. proc. czyli o 8. z którymi – w rezultacie relatywnie szybkiego wzrostu eksportu – nadwyżka wymiany zwiększyła się o 1. przy czym kształtowało się ono inaczej w przypadku państw strefy euro i pozostałych państw unijnych.7 mld EUR.7% całkowitego importu. 15. było najwolniejsze wśród wszystkich grup towarowych – 5. do ponad 7 mld EUR). która w 2011 r. 24%.1%.8%).9 mld EUR. Natomiast import z UE zwiększył się nieco szybciej niż przeciętnie. Z drugiej strony w 2011 r. Saldo obrotów z Unią Europejska wyniosło w 2011 r.3% (do 20. Republiką Czeską oraz Rumunią.2 mld EUR. udział wyrobów chemicznych wyniósł 13.6 pkt.6 mld EUR. proc. o czym zdecydowało jego wyhamowanie do państw strefy euro. do 18.6%.8% (do poziomu 6.7%. Spośród rynków strefy pogorszenie salda nastąpiło z większością rynków. do 2. czyli 3-krotnie szybszego niż przeciętnie. swoją pozycję w polskim eksporcie umocniły rozwinięte rynki pozaunijne. Z kolei import produktów żywnościowych zwiększył się o 15.6 mld EUR).

należy wskazać przede wszystkim problemy zadłużeniowe w strefie euro. W I półroczu 2012 r. Wskazane uwarunkowania koniunkturalne.2 mld EUR wobec analogicznego okresu 2011 r. osiągając wartość 68. o blisko 2. 7 . będzie kontynuowane w roku 2012. Wśród zagrożeń. w szczególności cen surowców. a spodziewaną wcześniej znaczną poprawę sytuacji w roku 2013 przewiduje się aktualnie jako umiarkowaną. Aktualnie trudno jest prognozować wiarygodny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce światowej ze względu na stosunkowo wysoką niepewność i zbyt wiele czynników ryzyka. Znaczny obszar niepewności dotyczy też cen światowych. spowolnienia eksportowego.3 mld EUR (do ponad 1.8 mld EUR). iż spowolnienie w gospodarce globalnej obserwowane od drugiego półrocza 2011 r. na kontynuację zapoczątkowanego w II półroczu 2011 r.9% niż przed rokiem. Niemniej jednak oczekuje się. 13. gdzie nastąpił wzrost nadwyżki odpowiednio o 1. wyniósł prawie 74.3 mld EUR. spowolnienie wymiany towarowej z zagranicą.7 mld EUR (do prawie 1. kontynuowane było także od początku 2012 r.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Pogłębienie łącznego deficytu obrotów towarowych w 2011 r.4 mld EUR (do ok. przy czym jest ono bardziej wyraźne po stronie importu. przełożą się. w tym zwłaszcza znaczne wyhamowanie wzrostu gospodarczego i spowolnienie popytu importowego na kluczowych dla Polski rynkach eksportowych. które w najbliższym czasie mogą negatywnie oddziaływać na globalną koniunkturę.9 mld EUR został zredukowany o ponad 2.. w tym głównie zagrożenia związane z realizacją planu oszczędnościowego w Grecji oraz sytuacją sektora bankowego i finansów publicznych w Hiszpanii. Nie zdołały tego skompensować korzystne zmiany odnotowane w handlu wyrobami elektromaszynowymi oraz wyrobami ceramicznymi. W rezultacie deficyt obrotów towarowych.9 mld EUR) oraz o 0. eksport z Polski zwiększył się o 1.2 mld EUR i był niższy o 1. Z kolei import w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. który po sześciu miesiącach wyniósł niespełna 5.1%.1 mld EUR było przede wszystkim spowodowane wzrostem ujemnego salda handlu produktami mineralnymi o ponad 3. Obserwowane od drugiej połowy 2011 r.7 mld EUR). a w ślad za tym jeszcze bardziej wyraźnego obniżenia dynamiki importu.

.

co przekłada się na głębsze wahania światowych obrotów niż PKB. ożywieniu inwestycji i zatrudnienia w 2010 r.1. Głównymi następstwami globalnego kryzysu finansowego dla rynków europejskich są napięcia w sferze finansów publicznych oraz poważny kryzys zadłużeniowy w strefie euro i wynikające stąd zagrożenia dla funkcjonowania wspólnej waluty.5% do 6. proc.1 Sytuacja w gospodarce światowej i na głównych rynkach w 2011 roku Rok 2011 był okresem. W latach 2010-2011 poważny wpływ na światową produkcję. głównie poprzez silne oddziaływanie na globalne zależności zaopatrzeniowokooperacyjne w procesach produkcyjnych. w którym nastąpiło obniżenie aktywności w gospodarce światowej. Wyniki osiągnięte w poszczególnych gospodarkach w 2011 r. iż zakłócenia gospodarcze. Silne globalne powiązania produkcji powodują wysoką jego wrażliwość na wahania koniunktury. tsunami i trzęsienia ziemi w Japonii (skutkujące zagrożeniem nuklearnym) oraz ogromna powódź w Tajlandii pod koniec 2011 r.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 1 ZMIANY UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 1. które były podstawą kryzysu z lat 2008-2009 nie zostały w pełni usunięte i wciąż oddziałują na szereg gospodarek. czyli był o blisko 7 pkt. pogorszenie sytuacji gospodarczej USA oraz wzrost cen surowców na rynkach światowych. ale także w wielu innych regionach świata. O ile tempo wzrostu PKB w 2011 r. których możliwość przewidzenia w dłuższej perspektywie jest w zasadzie znikoma. Ponadto. Ponowne wyhamowanie koniunktury pokazało. katastrofy naturalne w Japonii i Tajlandii. począwszy od końca 2010 r. PKB w krajach rozwiniętych wzrósł o 1.6%.9% (z 5. było znacznie łagodniejsze – z 7. potwierdzają obserwowaną od wielu lat tendencję do szybszego wzrostu rynków rozwijających się i wschodzących niż rozwiniętych. Zakłócenia te wpływają nie tylko na spowolnienie w gospodarce unijnej.3%). Z kolei w państwach rozwijających się wyhamowanie wzrostu w 2011 r. Jednym z tych czynników.. nie w pełni ustabilizowana jest sytuacja polityczna w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. są katastrofy naturalne. miały wybuchy wulkanu na Islandii.. W minionych dwóch latach o kondycji gospodarki globalnej decydowały również wydarzenia o charakterze pozaekonomicznym.9%.4 pkt. niższy niż rok wcześniej. proc. na co w decydującej mierze wpłynął kryzys zadłużeniowy w strefie euro. to wzrost wolumenu światowego handlu towarami i usługami spowolnił do 5. rok 2011 przyniósł spowolnienie wzrostu produkcji globalnej do 3. czyli o połowę wolniej niż w roku 2010. w szczególności w krajach.1 Uwarunkowania zewnętrzne 1. Wskazane zakłócenia miały również swoje przełożenie na handel międzynarodowy. 9 . w szczególności podaży i cen ropy naftowej. co w konsekwencji powoduje niepewność w zakresie potencjalnego jej wpływu na gospodarkę globalną. obniżyło się o 1. Po szybkiej odbudowie produkcji i wymiany międzynarodowej. dla których rynki europejskie są głównymi partnerami handlowymi.2%. które przekładały się na spowolnienie wzrostu oraz na obniżanie prognoz co do dalszego rozwoju.

5% przed rokiem.2% w 2010 r.0 0. tak i w handlu poważniejsze zawirowania obserwowano w państwach rozwiniętych.6%. w których eksport towarów i usług wzrósł o 5.9% w 2010 r. Hiszpanii.4 3.5 4. Singapur.5 6.2 Stany Zjednoczone 3.4% (czyli prawie 3-krotnie wolniej niż rok wcześniej). liderami wzrostu gospodarczego pozostawały duże gospodarki rozwijające się. w największym stopniu dotknęło gospodarki rozwinięte. z 9.9 1. Portugalii) stwarzając potencjalne zagrożenie dla stabilności strefy i całej UE.9 2.2 7.0 0. w tym przede wszystkim Chiny i Indie. który jest główną determinantą zewnętrznego popytu na towary z Polski. O takim pogorszeniu kondycji strefy euro zadecydowały ujawnione w II półroczu 2011 r. Pierwszy kwartał 2012 r.2 Podobnie jak w przypadku PKB. wyhamowało z 2% w 2010 r.4 5..4% w I kw. głównie ze względu na swoje dość duże uzależnienie od popytu importowego zgłaszanego przez kraje rozwinięte.3 3. (w ujęciu r/r) – z 2.5 3. tj.6 Japonia 4.5 7.6 1. Tempo wzrostu gospodarczego państw UE. które ucierpiały.2 7.6%. 80% polskiego eksportu.4 7.8 Rosja 4. głównie na skutek perturbacji w otoczeniu zewnętrznym.2 4.6% wobec 1.). Jeszcze szybciej spowolnił unijny popyt wewnętrzny.1 3. to jednak rola tych rynków i ich siła – nie tylko gospodarcza. do 0. ** prognoza Źródło: DSA MG na podstawie danych MFW z lipca 2012. Pogarszanie koniunktury tych rynków następowało systematycznie w kolejnych kwartałach 2011 r.9 1.3%.6 1.0 2.2 Rozwijające się kraje Azji 9. które odpowiadają za ok.4% i 15. Na ogólne spowolnienie w UE wpłynęło wyhamowanie wzrostu gospodarczego państw strefy euro do 1.5 5. a import o 4.3 4.0 -0.MINISTERSTWO GOSPODARKI Choć spowolnienie wzrostu obserwowane od II połowy 2011 r. do 2% w 2011 r. do wzrostu o 0.1 -0.1 4.5 8..2 4.9 3.8 9.7 1.5% wobec 1.1 4.4 Kraje rozwijające się 7.3 1.7 1. Zarówno w czasie recesji w latach 2008-2009. tj.3 Ameryka Łacińska i Karaiby 6.7% w ostatnim kwartale.1 8. to jednak wśród licznej grupy rynków rozwijających się znajdują się i takie.9 Niemcy 3.7 6.5 Wspólnota Niepodległych Państw 4.0 6. Tabela 1 Zmiany PKB na świecie i wybranych rynkach w latach 2010-2013 2010 Świat 5.5% w 2010 r.8%.7 2013** 3.5 * Hong Kong.9 4.0 Afryka Subsaharyjska 5.0 Strefa euro 1.8 Nowo uprzemysłowione kraje Azji* 8. Natomiast w krajach rozwijających się wolumen obrotów towarami i usługami zwiększył się po stronie eksportu o 6.4 1. Innym czynnikiem wpływającym negatywnie na niektóre rynki wschodzące były wysokie światowe ceny surowców.3 1.5 5. strukturalne słabości finansów publicznych i systemu bankowego wielu państw strefy euro.1 2.5 1. Tajwan.7 5. które następnie w części z nich przerodziły się w kryzys zadłużenia (Grecji. Przełożyło się to na spowolnienie tempa wzrostu unijnego importu. podczas gdy w 2010 r.9 4. 10 .6 4. Choć tempo ich wzrostu również wyhamowało w 2011 r.3 Kraje rozwinięte 3. przyniósł natomiast stagnację. Republika Korei. a importu o 8. 2011 3.3 Bliski Wschód i Północna Afryka 5.4% (wobec 12.0 UE-27 2. ale także polityczna – znacząco wzrosła w okresie minionych kilku lat. jak i w okresie pokryzysowej odbudowy oraz ponownego spowolnienia w II półroczu 2011 r.4 Indie 10.5 5. do 1.4 2. wzrósł odpowiednio o 14.7 Chiny 10.0 5. czyli do poziomu wolniejszego niż prognozowano w I połowie 2011 r.0 2012** 3. Irlandii.

Włoszech (o 0.6 3.3 1.0 1.3 -0.1 USA 3. pogorszenie koniunktury na niektórych rynkach europejskich i spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się przyczyniły się do zmniejszenia globalnego popytu na surowce.5 2. Jakkolwiek wzrost PKB tego rynku (na poziomie 3.0 1. to pozostawał ponad dwukrotnie szybszy niż w państwach strefy euro.4 0. Mimo tych spadków.9%).2 -2.4 3.4 Francja 1.7%).6 -0. zwiększyła się o 1.2 Austria 1. proc.2 2. Notowana w 2010 r.5 0. Mniejszy popyt na surowce zgłaszały też Japonia (jako skutek ograniczenia produkcji w rezultacie marcowego kataklizmu) i Stany Zjednoczone.9 Hiszpania -1.5%).7 2.2 Zmiany cen światowych i kursów walutowych Ceny surowców w 2010 r.9 -0.8% obniżyła się o ponad 1 pkt.5%).7 3. O takim wzroście rynku niemieckiego zadecydowała głównie dobra sytuacja na jego rynku wewnętrznym.7 Turcja 13.4 Japonia 2.6%).5 Strefa euro 1.4 -1.1 -1. Francji (o 1.5 -0.7 3.1 1.8 Czechy 2.4 -2. Tabela 2 Zmiany popytu wewnętrznego na głównych rynkach w latach 2010-2013 2010 Unia Europejska 1. pogarszające się wyniki makroekonomiczne wielu krajów.5 1.8 0.6 0.2 2.5 POLSKA 4. która w ostatnich latach stanowiła jeden z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego Niemiec. charakteryzowały się tendencją wzrostową. Z kolei wśród ważniejszych – z punku widzenia polskiego eksportu – państw UE najlepiej kształtował się popyt w Belgii (wzrost o 1.9 1. W 2011 r.1 9.1.6 0. tempo wzrostu PKB w krajach rozwijających się i wschodzących było niższe niż przewidywano.8 0. Przyczyną spadku cen surowców w 2011 r.6 Norwegia 3.8 2. ceny surowców w ujęciu realnym były w dalszym ciągu stosunkowo wysokie.4 * prognoza Źródło: DSA MG na podstawie danych Eurostat z lipca 2012. a konsumpcja prywatna.1 Wielka Brytania 2.4%.6 Włochy 2. Jednocześnie.7 -1.0 -1. była wyższa niż dotychczas niepewność co do perspektyw w gospodarce globalnej.3 -0.9 -0.0 -2.1 3. Słowacji (o 1. Poprawiła się ponadto sytuacja na rynku pracy.3 2. popyt wewnętrzny w Niemczech zwiększył się o 2. Natomiast w II półroczu 2011 r.5%.1 0.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Na tle rynków unijnych relatywnie korzystnie kształtowała się sytuacja gospodarcza Niemiec będących naszym najważniejszym partnerem handlowych. Czechach (o 1%). 11 . co przy zwiększonej ich podaży przełożyło się na spadek cen.4 0.7 -1.5 Węgry -0.4 2.6 -1..0 1.9 2013* 0.9 2.5 2012* -0.1%) był nieco wolniejszy niż w roku 2010 (3. 2011 0.7%.3 Niderlandy 0.0 Szwecja 6.9 3. w tym w Grecji (o 8. Zwłaszcza zastój na chińskim rynku nieruchomości i niższy popyt na surowce ze strony Chin przyczynił się do obniżenia cen surowców.8 1.0 1.6%).1 1.0 Słowacja 4. stopa bezrobocia na poziomie 6. czyli w tempie nieco wyższym niż przed rokiem.9 -4. Wśród państw UE spadek popytu odnotowano w przypadku 14 z nich.9%) oraz na Węgrzech (o 0.0 0.6 0.1 2. do 5.2 Niemcy 2.6%) oraz Niderlandach (o 0. a także kryzys w strefie euro. i w I połowie 2011 r.

Zakłócenia w produkcji ropy w tym kraju przełożyły się na ograniczenie wolnych mocy wytwórczych w państwach należących do OPEC.4%. przez MFW wzrósł o 13. w jenie japońskim czy złocie. Czynnikiem dodatkowo zwiększającym presję na wzrost cen były sankcje międzynarodowe nałożone na Iran.8%.7%). wzrost ten przekroczył 48%. Silny frank miał swoje negatywnie przełożenie na rodzimą gospodarkę. Podobnie jak w przypadku innych surowców. Na wzrost cen ropy w I połowie 2011 r. że odnotowana w 2011 r. deprecjacja realna (o 4. Ponadto. w 2011 r. W 2011 r. ceny ropy naftowej zwiększały się w całym 2011 r. Rok 2011 był okresem wyraźnego osłabienia dolara amerykańskiego wobec innych głównych walut.7%.5%. w odniesieniu do pozostałych walut ich średnioroczne nominalne umocnienia były wyraźnie zawyżone w stosunku do ich wzrostów realnych. chiński juan oraz koreański won umocniły się wobec amerykańskiej waluty odpowiednio o 4. ceny żywności w 2010 r. W rezultacie. W przeciwieństwie do surowców nieenergetycznych. Kurs dolara został zdeprecjonowany również względem waluty strefy euro. były przyczyną znacznych podwyżek cen żywności. Uzależnione były one od sytuacji geopolitycznej w krajach eksportujących ropę naftową. Oznacza to. jednak tempo jego wzrostu było niższe o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2010. Z drugiej strony.7% i 4. co przełożyło się na jego nominalną aprecjację względem dolara o 10%. frank szwajcarski umocnił się nominalne o 17% wobec dolara. ceny metali w drugiej połowie 2011 r. wyraźnie się obniżyły. która w 2011 r. 12 . ceny żywności obniżyły się. umocniła się o 5%. a chiński juan o 2. Cena baryłki ropy po wahaniach w 2011 r. Pod koniec I półrocza 2012 r.MINISTERSTWO GOSPODARKI Po silnym wzroście na przełomie lat 2010 i 2011. wskaźnik cen żywności szacowany przez MFW wzrósł o blisko 23%.in. W przypadku dolara. wzrosła do poziomu 126 USD w marcu 2012 r.9%) była większa niż nominalna. straciła zaufanie inwestorów w 2011 r. Z kolei dwie kolejne waluty azjatyckie. co wskazuje na możliwy wzrost konkurencyjności cenowej amerykańskich towarów względem zagranicy w wyniku spadku ich cen. co skłoniło Szwajcarski Bank Narodowy do interwencji na rynkach walutowych w celu obniżenia jego wartości. w której inwestorzy zaczęli upatrywać bezpieczną walutę do inwestowania. Relatywnie niewielka była także aprecjacja kursu euro – o 1. jen zaczął pełnić rolę bezpiecznej przystani.7%. Wśród wyżej wymienionych walut inaczej niż w ujęciu nominalnym postępowała ich zmiana w ujęciu realnym (kurs nominalny deflowany zmianami cen). w przedziale 100-115 USD. cena ropy naftowej kształtowała się w granicach 90 USD za baryłkę. Niekorzystne warunki pogodowe w II połowie 2010 r. dynamicznie rosły. a zwłaszcza w Libii. Amerykańska waluta. tj. Na tle tych walut relatywnie silnie w ujęciu realnym umocnił się real brazylijski (o 4. Od tego czasu odnotowuje się systematyczny spadek cen ropy. W roku 2011 lepsze niż rok wcześniej wyniki zbiorów zbóż w skali globalnej przyczyniły się do odbudowy zapasów. przez lata uważana za symbol siły i stabilności.3%. wpłynęła niestabilna sytuacja w krajach arabskich. co zwiększało – związane z czynnikami geopolitycznymi – napięcia po stronie podażowej na rynku ropy. W rezultacie w drugiej połowie 2011 r. wyższa wartość tych walut nie miała aż tak negatywnego przełożenia na konkurencyjność rodzimych produktów na światowym rynku. że indeks cen metali szacowany we wrześniu 2011 r. W ujęciu realnym japoński jen umocnił się zaledwie o 1. W ujęciu rocznym. niepewna sytuacja na rynkach światowych. a brazylijski real o 5. podczas gdy w 2010 r. i na początku 2011 r.. w tym perturbacje w strefie euro spowodowały wyraźną aprecjację waluty szwajcarskiej. Osłabienie dynamiki produkcji przemysłowej oraz pogorszenie perspektyw wzrostu w krajach wysoko rozwiniętych spowodowały. spowodowanych zwłaszcza wzrostem cen zbóż. którzy w związku z obawami powrotu recesji w USA zaczęli szukać bezpiecznych lokat swoich kapitałów m.

8 2.2 Unia Europejska -4.7 9.6 2.9 5.7 -7.8 22.2%) oraz Unii Europejskiej (o 5.9% wg danych MFW).1 6.1 Wspólnota Niepodległych Państw -6.4 2.5% w okresie kryzysu.9 -12.9 4.2 3.8 Ameryka Północna -3.0 -5.0 * Hong Kong.5 5.9 -6.1.1 -14.0 11.7 2. czyli o prawie połowę wolniej niż eksport tej grupy krajów.5 -14.7 15.3.1 Nowo uprzemysłowione kraje Azji* -0.4 -10. handel towarami i usługami zwiększył się w mniejszym stopniu (o 5.7 1.1 10. po jego spadku o 10.7 Afryka 2.7 5. Trend ten jednak nie był kontynuowany w roku kolejnym. a w rozwijających się o 8.4 2.3 6.0 5.2 5.9 3. Singapur i Tajwan Źródło: DSA MG na podstawie danych WTO z lipca 2012.3 Sytuacja w handlu światowym 1.3 4.6 3.9 6.7 1.2 7.5 18.7 3. wyraźnie wzrósł (o 12.2 4.0 14. Tabela 4 Zmiany PKB i wolumenu obrotów towarowych na świecie w latach 2009-2011 (w ujęciu USD) PKB 2009 2010 Świat -2.5 -24. szybciej niż w gospodarkach rozwiniętych.5 -4.4 7.9 9.0 Eksport w krajach rozwijających się zwiększył się o 6.1 -14.4 Japonia -6.0 Indie 6.0 -8.7%.8 4.9 1.3 27.4 -16.1 -28.1 2.8%.5 7.4% niż przed rokiem.6%.7 4.5 Kraje rozwijające się gospodarczo 15.5 3.0 1.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 1.9 2011 4.6 8. o 5% wobec wzrostu o 13.5 4.7 17.4 1.2 6.7 14.8 -14.6 -11.0 -5.6 4.3 5. proc.8 10.8 5.8 3. Natomiast import gospodarek rozwiniętych zwiększył się o 2.2 15. Eksport towarów z krajów rozwiniętych gospodarczo zwiększył się w roku 2011 o 4.2 -0.2%).8% w roku 2010. w %) Świat Eksport Kraje rozwinięte gospodarczo 12.9 4.7 10.1 Wolumen obrotów towarowych w 2011 roku Wolumen światowych obrotów handlowych. Tabela 3 Tempo zmian wolumenu światowego handlu towarami i usługami w latach 2010-2013 (zmiana do roku poprzedniego.1 Europa -4.1 22.6 5.4 Import Kraje rozwinięte gospodarczo 11.3 * prognoza Źródło: DSA MG na podstawie danych MFW z lipca 2012.0 2009 -12.5 18.2 10.6 2.5 22.5 1.2 pkt. w 2010 r.0 -14. z drugiej zaś na wzrost w tej grupie rynków negatywnie oddziaływał spadek eksportu Japonii (o 0.5 5.1 -14.9 -16.5 Azja -0.0 16.1 -7.6 28.6 -16.8 4.6 -11.0 4.7 -4.0 16.4 Chiny 9.5 9.2 2009 -12. Wolumen handlu towarami i usługami 2010 2011 2012* 2013* 12.7 6.1.8% wobec wzrostu o 10.6 3.9% przed rokiem.2 Stany Zjednoczone -3.5 -0.7 1.4 6.4 9. czyli o 1.2 22.9 6.9 6.3 6.5%).4 8.1 20. na co z jednej strony wpłynął stosunkowo szybki wzrost eksportu Stanów Zjednoczonych (o 7.0 Ameryka Środkowa i Południowa -0.3 2.3 6.9 7.0 -8.8 5.9 3.4 9.2 Kraje rozwijające się gospodarczo 14. 2011 2.2 4.4 22. Różnica tempa wzrostu importu w obu grupach rynków była jeszcze większa – w krajach rozwiniętych był on wyższy o 4. Z kolei według danych WTO wolumen światowego eksportu towarów wzrósł w 2011 r.1 5.8 5.3 6. W 2011 r.7 Eksport 2010 2011 13.8%).0 13 .4 Import 2010 13.3 7. Republika Korei.6 Bliski Wschód 1.3 10.6 7.3 4.8 -3.

4%). w roku 2011 najwyższy wzrost wolumenu eksportu osiągnięty został w Azji (o 6. o 6.6%. wzrósł wolumen eksportu w Ameryce Północnej (o 6.).). gdzie wolumen eksportu Unii Europejskiej zwiększył się o 5. Wykres 1 Zmiany wolumenu obrotów towarowych w wybranych krajach i grupach krajów w latach 2009-2011 (w ujęciu USD) Zmiany wolumenu eksportu Zmiany wolumenu importu % 24 16 8 0 -8 -16 2009 2010 2011 Świat UE WNP Ameryka Płn. proc. Azja 2009 2010 2011 Zmiany wolumenu eksportu % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 2011 Świat USA Japonia Chiny Indie Zmiany wolumenu importu % 30 20 10 0 -10 -20 2009 2010 2011 Świat USA Japonia Chiny Indie Źródło: DSA MG na podstawie danych WTO z lipca 2012.3%).9%) było wyższe niż eksportu i jednocześnie import z rynków rozwijających się wzrósł prawie 3-krotnie szybciej niż import z państw rozwiniętych. Stosunkowo szybko w 2011 r.9% w 2010 r.5-krotnie wolniej niż eksport.2%.7%) okazał się nieco szybszy niż eksportu (o 0. o czym przesądziła sytuacja w Indiach (o 16. przy jednoczesnym wolniejszym wzroście importu do tych regionów – odpowiednio o 4.4 pkt.4% (wobec 14.2%.MINISTERSTWO GOSPODARKI Szybciej rosły obroty towarowe w krajach rozwijających się i słabiej rozwiniętych. Biorąc pod uwagę poszczególne regiony. to w Indiach import zwiększył się blisko 2.2%) oraz Europie (o 5%). Podobna sytuacja wystąpiła w Europie.4%. Natomiast eksport krajów zaliczanych do grupy nowo uprzemysłowionych gospodarek Azji zwiększył się w 2011 r. o 6%. Wolumen ich eksportu zwiększył się o 5.7% i 2. O ile w Chinach wzrost wolumenu importu (o 9. 14 . W dominującej w Ameryce Północnej gospodarce Stanów Zjednoczonych odnotowano wzrost eksportu o 7. W nieco wolniejszym tempie niż eksport wzrósł import państw azjatyckich (o 6. W tej grupie gospodarek – odmiennie niż w krajach rozwiniętych – tempo wzrostu importu (wynoszące 7. czyli nieco szybciej niż dla całego regionu.1%) oraz Chinach (o 9. tj. Azja % 30 20 10 0 -10 -20 -30 Św iat UE WNP Amery ka Płn.6%). czyli szybszy niż przeciętny dla tego regionu.

Singapur i Tajwan Źródło: DSA MG na podstawie danych WTO z lipca 2012.000 9 -23 21 19 2.568 Azja** 1.9%. Republika Korei.8%) i równocześnie znacznie wyższe niż przeciętnie po stronie importu (o 16.854 Europa 6. Tabela 5 Zmiany obrotów towarowych na świecie w latach 2005-2011 (w ujęciu USD) Eksport Import 200520052009 2010 2011 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 mld USD w% mld USD w% 17. Nigeria. Sudan ** Azja obejmuje również Australię i Oceanię *** Hongkong.254 Niemcy 597 4 -21 8 14 715 Francja 660 8 -22 15 15 597 Niderlandy 473 4 -23 15 17 636 Wielka Brytania 523 6 -25 10 17 557 Włochy Wspólnota Niepodległych 788 15 -36 31 34 540 Państw 522 14 -36 32 30 323 Rosja 597 11 -30 29 17 555 Afryka 97 11 -24 31 20 122 Afryka Południowa 500 12 -31 29 17 433 Pozostałe kraje Afryki Kraje eksportujące ropę* 331 11 -38 34 15 160 169 13 -14 21 20 274 Pozostałe 1. podczas gdy wolumen eksportu towarów zwiększył się o 5%.090 5 -25 23 15 1.228 15 -31 27 37 665 Bliski Wschód 5.283 8 -21 23 16 3.534 12 -18 31 18 5. o 5%.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw odnotowano niskie tempo wzrostu wolumenu po stronie eksportu (1. odnotował spadek wolumenu eksportu była Afryka. Szybszy wzrost obrotów w ujęciu wartościowym niż wolumenowym wynika głównie ze wzrostu światowych cen towarów.4 bln USD.1. Czad. gdzie był on niższy o 8.7%).3% niż w roku 2010. Jedynym regionem.474 7 -23 12 17 1. Jednocześnie import do tego regionu wzrósł w 2011 r. 1 Dane uwzględniają wartość reeksportu oraz importu służącego reeksportowi (tak jak w tabeli 6).2 bln USD1. do poziomu prawie 18. 15 . który w 2011 r.3.265 5 -26 23 15 452 4 -31 12 17 462 6 -21 22 15 350 9 -21 30 17 361 8 -24 28 16 16 20 14 7 7 8 6 9 4 6 17 17 14 12 14 15 14 12 13 18 9 21 10 -25 -27 -25 -25 -25 -22 -22 -24 -24 -26 -33 -34 -15 -27 -12 -9 -14 -15 -20 -11 -28 -20 -24 30 43 24 13 13 14 9 17 16 17 24 30 15 27 12 8 15 13 33 39 26 36 32 24 24 25 17 16 19 17 16 13 14 30 30 18 29 15 11 18 16 23 25 23 29 18 Świat Ameryka Północna Stany Zjednoczone Kanada Meksyk Ameryka Środkowa i 749 13 -23 26 27 727 Południowa 256 14 -23 32 27 237 Brazylia 493 12 -24 22 27 490 Pozostałe 6.899 16 -16 31 20 1. wartość światowego eksportu (w ujęciu dolarowym) wzrosła o 19% osiągając poziom 18. Gwinea Równikowa. przy wzroście jego wolumenu o 4.601 7 -22 12 17 6. Kongo. Libia.241 Unia Europejska 1. 1. Angola. Gabon.481 9 -18 21 16 2.290 10 -17 30 16 1.743 Chiny 823 6 -26 33 7 854 Japonia 297 20 -15 33 35 451 Indie Nowo uprzemysłowione 1.302 kraje Azji*** * Algieria. Po stronie importu odnotowano wzrost o 19%. Kamerun.2 Światowe obroty towarowe w bieżących cenach dolarowych W 2011 r.779 10 -23 22 20 18.029 7 -22 12 17 6.

do prawie 600 mld USD) oraz w Niderlandach (o 15%. Wartość eksportu towarów z krajów Ameryki Północnej zwiększyła się o 16% (do blisko 2. osiągając poziom prawie 1. Europa Azja Afryka 2011 2011 Zmiany eksportu w UE % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 Świat UE Niemcy Francja Wlk. W podobnym tempie jak eksport całej Europy wzrósł w 2011 r.1 bln USD (czyli o 15% wyższy niż rok wcześniej). Brytania 2011 2011 16 . szybszym. do 660 mld USD). a wartość eksportu tego regionu osiągnęła 6. proc. osiągając wartość blisko 1.3 bln USD).3 bln USD. 6 bln USD) oraz z głównej w tym regionie gospodarki niemieckiej (do blisko 1. której udział wyniósł 37%. Największa część światowego eksportu przypada na Europę. Natomiast import do Niemiec zwiększył się w tempie o 2 pkt. Z kolei europejski import towarów osiągnął wartość 6. co stanowiło 13% światowego eksportu. eksport z Unii Europejskiej (do poziomu ok. Europa Azja Afryka % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 Świat Ameryka Płn. Wykres 2 Zmiany obrotów w wybranych grupach i krajach w latach 2009-2011 (w ujęciu USD) Zmiany eksportu wg kontynentów Zmiany importu wg kontynentów % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 Świat Ameryka Płn. Obroty w dominującej w tej części gospodarce Stanów Zjednoczonych wzrosły w podobnym tempie jak w całym regionie. co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2010 o 17% i co stanowiło 38% importu świata. Brytania Zmiany importu w UE % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 Świat UE Niemcy Francja Wlk. Wśród głównych unijnych gospodarek wolniejszy niż przeciętnie wzrost eksportu odnotowano we Francji (o 14%.5 bln USD w eksporcie oraz prawie 2.MINISTERSTWO GOSPODARKI Udział poszczególnych regionów w światowym handlu towarami nie uległ zasadniczym zmianom w 2011 r.85 bln USD. Natomiast import tego regionu osiągnął poziom 3. a jego udział w łącznym imporcie świata wyniósł 17%.6 bln USD (czyli o 17% więcej niż przed rokiem).5 bln USD).3 bln USD w imporcie.

USA Kanada Zmiany importu w Ameryce Płn. jak i imporcie. czyli wolniej niż dla całej grupy. W podobnym tempie wzrósł rosyjski import (do ok. % 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2009 2010 2011 Świat Ameryka Płn. osiągając poziom ok.. % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 2011 Świat Ameryka Płn. Szybciej niż przeciętnie dla tej części świata rosła wymiana handlowa Chin będących nie 17 . 520 mld USD. Obroty towarowe krajów azjatyckich wzrosły w roku 2011 o 18% po stronie eksportu (do ponad 5. Podobnie jak w 2010 r. USA Kanada Zmiany eksportu w Azji % 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 Św iat Azja Chiny Japonia Indie Zmiany importu w Azji % 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2009 2010 Świat Azja Chiny Japonia Indie 2011 2011 Źródło: DSA MG na podstawie danych WTO z lipca 2012. 4% globalnego eksportu i 3% importu.6 bln USD). wyniósł on 31% zarówno w globalnym eksporcie. w roku 2011 odnotowano wyższe tempo wzrostu obrotów towarowych w krajach rozwijających się. gdzie eksport zwiększył się o 34% (do blisko 790 mld USD).5 bln USD) oraz o 23% po stronie importu (do blisko 5. Rynki WNP stanowiły w 2011 r. W największej gospodarce tego regionu – Rosji – eksport zwiększył się o 30%. 320 mld USD). a import o 30% (do 540 mld USD).POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Zmiany eksportu w WNP % 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 2009 2010 Zmiany importu w WNP % 30 20 10 0 Świat WNP Rosja -10 -20 -30 -40 2009 2010 Świat WNP Rosja 2011 2011 Zmiany eksportu w Ameryce Płn. Azja jest drugim po Europie regionem o największym udziale w światowym handlu – w 2011 r. W tej grupie regionem o najwyższej dynamice wymiany były kraje Wspólnoty Niepodległych Państw.

265 1. Tabela 6 Najwięksi eksporterzy i importerzy towarów na świecie w 2011 roku Lp.5 6.215 100.8 2.0 1. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost wymiany odnotowano w przypadku Indii.0 1.6 100.4 1.2 1. jak i imporcie świata osiągnął w 2011 r.6 1. przy jednoczesnym wzroście importu o 23% (do ok.380 12.8 1.6 3.743 1.0 2.5 2. a import o 29% (do 450 mld USD). gdzie eksport zwiększył się o 35% (do blisko 300 mld USD). 18 .2 2.5 2.1 1.0 2.5 1.5 3.6 2.9 22 14.0 19 * dane uwzględniają wartość reeksportu oraz importu służącemu reeksportowi Źródło: DSA MG na podstawie danych WTO z lipca 2012. Eksporterzy Wartość mld USD Udział Roczna zmiana w% Lp.1 27 27 187 1.5 3.0 1.0 18 29 179 1. ale także największym światowym eksporterem towarów oraz drugim światowym importerem. 850 mld USD).2 20 16 17 7 15 14 19 17 30 17 17 14 17 16 45 17 12 17 35 30 27 27 20 17 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Stany Zjednoczone Chiny Niemcy Japonia Francja Wielka Brytania Niderlandy Włochy Republika Korei Hong Kong Kanada Belgia Indie Singapur Hiszpania Meksyk Rosja Tajwan Australia Turcja 2.8 4.3 1.3 1. 4%.0 1.1 4.899 1.5 2. Chiński eksport wzrósł do 1.3 1.9 1.5 1. 240 mld USD w imporcie.6 1. który osiągnął wartość ponad 820 mld USD.474 823 660 597 555 523 522 476 473 456 452 410 365 350 308 297 297 285 271 256 235 229 227 10.0 15 25 19 23 17 13 16 14 23 16 15 17 29 18 11 16 30 12 21 30 24 25 18 17 28 20 14 30 18 20 19 Brazylia Tajlandia Szwajcaria Polska Zjednoczone Emiraty Arabskie Austria Malezja Indonezja Szwecja Republika Czeska Łącznie Świat* 26 201 1.4 8.MINISTERSTWO GOSPODARKI tylko dominującą gospodarką w handlu tego regionu.3 9.5 2.8 82.3 3.7 bln USD (o 25%).6 2.6 3.3 1.1 1. W tym samym tempie zwiększyły się również obroty największej gospodarki tego regionu – Brazylii osiągając w 2011 r. Importerzy Wartość mld USD Udział Roczna zmiana w% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Chiny Stany Zjednoczone Niemcy Japonia Niderlandy Francja Republika Korei Włochy Rosja Belgia Wielka Brytania Hong Kong Kanada Singapur Arabia Saudyjska Meksyk Tajwan Hiszpania Indie Zjednoczone Emiraty Arabskie Australia Brazylia Szwajcaria Tajlandia Malezja Indonezja Polska Szwecja Austria Republika Czeska Łącznie Świat* 1.0 17 30 162 0.9 2. wartość ok.0 0.9 bln USD (o 20%). Szybciej niż przeciętnie wzrosły obroty krajów Ameryki Południowej i Środkowej – o 27% w eksporcie (do 750 mld USD) oraz o 24% w imporcie (do blisko 730 mld USD).0 17 28 187 1.254 854 715 636 597 557 524 511 462 461 451 366 362 361 323 281 244 241 237 228 208 208 205 192 188 176 175 151 15.835 81. Udział tego regionu zarówno w eksporcie.0 2.1 8.0 2.1 1.481 1. 260 mld USD w eksporcie oraz ok.7 1.9 2.4 18. Z kolei w najwyżej rozwiniętej gospodarce tej części świata – w Japonii – odnotowano znaczące spowolnienie wzrostu eksportu (do 7%).6 1.9 2.2 3.180 18. a import do ponad 1.3 1.0 1.9 3.5 2.

ponad 250 mld USD). i w rezultacie w całym 2011 r.48 bln USD. 1%. pozycję na liście światowych eksporterów (187 mld USD) oraz 24.6%).3 bln USD).4%).1%.) wzrostu japońskiego eksportu. prawie 2-krotnie wolniej niż wartość wymiany towarowej. najszybciej wzrósł eksport usług turystycznych (o 12%). Z kolei najwolniejsze tempo wzrostu odnotowano w usługach transportowych (o 8%). Kolejne miejsca w globalnym eksporcie towarów zajęły – podobnie jak przed rokiem – Stany Zjednoczone oraz Niemcy. jednak wartości ich eksportu były bardzo zbliżone do siebie (USA – 1. gospodarka ta utrzymała czwarte miejsce wśród rynków dominujących w globalnym eksporcie (z udziałem 4. które plasują się na tej pozycji już trzeci rok z rzędu. W 2011 r. w roku 2012 będzie rozwijała się nieco wolniej (w tempie 3. Niemcy – 1.1%. blisko 30 mld USD). Biorąc natomiast pod uwagę pojedyncze gospodarki.1%. Polska uplasowała się na 30. do poziomu ponad 4. co dało nam 27. Warto zwrócić uwagę na wzrost znaczenia Rosji w eksporcie światowym. podczas gdy w roku 2010 była 12. osiągnął 3.1 bln USD.1 bln USD). tj. pozycji (z udziałem 2. Eksport usług w skali świata wzrósł o 11%.3%.6%. 19 . Natomiast na rok 2013 oczekiwana jest nieznaczna poprawa sytuacji w gospodarce światowej i przyspieszenie tempa jej wzrostu do 3. 37 mld USD) oraz na 32. ponad 270 mld USD) oraz Niemcy (6. że udział usług w globalnych obrotach towarami i usługami wyniósł w 2011 r. 1.9%. ponad 280 mld USD) oraz Chiny (6.1%.1. największa część światowych obrotów usługowych przypada na kraje europejskie – 47% w eksporcie (prawie 2 bln USD) i 42% w imporcie (1. Stany Zjednoczone (10. udział Polski stanowił ok. Na kolejnych miejscach znalazła się Wielka Brytania (6. liderem wśród eksporterów usług pozostają Stany Zjednoczone.1 bln USD). której wzrost spowolnił w II połowie 2011 r. pozycji wśród światowych eksporterów usług (z udziałem 0.5%) oraz Niemcy (6.9% (wg MFW).4 Perspektywy rozwoju sytuacji w gospodarce światowej i na wybranych rynkach Prognozy światowych ośrodków analitycznych i organizacji międzynarodowych pokazują. Należy przy tym podkreślić. WTO podaje. które partycypują w 1/5 łącznego eksportu usługowego (tj.5% wobec 5. na liście importerów (208 mld USD). Natomiast na czele globalnych importerów w 2011 r. Podobnie jak w handlu towarami. które stanowią ponad 25% eksportu usług na świecie (tj.9% (prawie 580 mld USD). miejscu wśród importerów (0. ok.3% (prawie 2.5%).1 bln USD) i 28% w imporcie (prawie 1. prawie 1.9%. których udział w światowym imporcie towarów wyniósł 12. Wartość światowych obrotów usługowych zwiększyła się w 2011 r. 390 mld USD).6 bln USD) oraz na Azję – 26% w globalnym eksporcie (1.6%. 855 mld USD).1% w roku poprzednim). W globalnych obrotach towarami w 2011 r.75%.8%). Niemcy (7. eksporterem świata (2. ok.9%). Pomimo znacznie wolniejszego niż przeciętnie (o 13 pkt. których udział sięgnął 13. że globalna gospodarka. a kolejne miejsca zajęły – podobnie jak rok wcześniej – Chiny (9. która z kolei może przełożyć się na spowolnienie w wielu krajach powiązanych z gospodarką unijną. prawie 240 mld USD). że aktualnie prezentowane prognozy są obarczone znacznym stopniem niepewności wynikającym głównie z niestabilnej sytuacji w strefie euro. uplasowały się Stany Zjednoczone. 18.47 bln USD) i udział każdego z nich w eksporcie świata wyniósł 8. proc. która znalazła się na 9.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Światowym liderem w eksporcie towarów w roku 2011 były Chiny (z udziałem 10. Z kolei w światowym imporcie usług dominowały w 2011 r.

a importu o 4.4 6.2 Uprzemysłowione kraje azjatyckie spoza OECD* -10.6 7.2 Kraje amerykańskie OECD -12. do 4.MINISTERSTWO GOSPODARKI Wzrost gospodarczy zarówno w roku 2012. Oczekiwane w 2013 r.8 * prognoza Źródło: DSA MG na podstawie danych OECD z maja 2012. Głównym czynnikiem prorozwojowym w USA w 2012 r. jak i pośrednio poprzez oddziaływanie na inne rynki.7%. Singapur. jak i w 2013 r.4 5.8 * Tajwan.4 9. Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej (z końca lipca).1 2013* 4.6%.0 11.7%.4 7.6 8. 20 . Wolumen eksportu towarów i usług wzrósł w 2011 r. unijny wzrost ma wynieść 1.4% i 1.2 6. W roku 2012 oczekuje się również dalszego spadku stopy bezrobocia (do 8. W kolejnych latach – według projekcji OECD – PKB w Stanach Zjednoczonych będzie rósł szybciej – w 2012 r.6 10. Natomiast w 2012 r. Hongkong.1% (wobec 6% w roku 2011). ** prognoza Źródło: DSA MG na podstawie danych OECD z maja 2012.1 OECD -12. Filipiny.5 7.2 7.5 Kraje azjatyckie OECD -13.0 Wraz ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego należy oczekiwać wyhamowania handlu światowego.7%. o 6. Tajlandia.3 3.2 7.0 5. podczas gdy w państwach rozwiniętych gospodarczo odpowiednio 1. Natomiast popyt wewnętrzny ma się zwiększyć o 2.4 4.9% w roku 2013.3%.1 18.4 7.3%).7 12.6 5.1%) oraz obniżenia wskaźnika inflacji (do 2.2 14.3 Chiny -4. Malezja. że w latach 2012-2013 udział krajów rozwijających się w produkcji globalnej przekroczy 50%.2 Kondycja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jako największej gospodarki świata przekłada się na sytuację ekonomiczną Polski zarówno bezpośrednio.8 4. Z kolei w 2013 r.8 6. 20% amerykańskich towarów oraz ogólne spowolnienie w gospodarce globalnej wpłynęły na wyhamowanie wymiany handlowej USA z zagranicą.3%. Tabela 7 Zmiany światowego PKB i globalnego handlu w latach 2009-2013 2009 2010 Wzrost PKB -1. które są odbiorcami ok.6 9.5 12.0 2. 2011 3.3 8.2 5.6 6. Niepewna sytuacja na rynkach europejskich.8 Kraje europejskie OECD -11. przyspieszenie wzrostu gospodarczego (do 4. w 2013 o 2.7 12.4 24. Tabela 8 Zmiany globalnego handlu w wybranych grupach krajów w latach 2009-2013 2009 2010 2011 2012** Świat -10. Wietnam.0 4. (wzrost PKB o 3%.9 4. i 5. W grupie rynków wschodzących przeciętny wzrost PKB prognozowany jest na poziomie 5. którego tempo wzrostu według OECD spowolni w 2012 r.1 11. w Unii Europejskiej należy spodziewać się stagnacji.0 8.0 5.0 24.2 9.0 11.1 Wzrost światowego handlu -10.4 Brazylia -8. czyli szybszy niż w 2008 r.6% w 2012 r.3%. ma być – podobnie jak w minionych kilku latach – szybszy w krajach rozwijających się niż w rozwiniętych.0 15. a w strefie euro 1%. a w obszarze strefy euro recesji ze spadkiem PKB na poziomie 0. oczekuje się dalszego spowolnienia amerykańskich obrotów z zagranicą – po stronie eksportu do wzrostu o 4. 2013** 7.4 Pozostałe kraje świata -10. będzie dalszy wzrost nakładów brutto na środki trwałe (o 4. której wzrost prognozowany jest na poziomie 7%.4%.9 5.2 5.).9%. zwiększy się o 2. Indie i Indonezja.6%) powinno przełożyć się na aktywizację wymiany międzynarodowej.0 4. w roku 2011 wzrost amerykańskiej gospodarki spowolnił do 1.4%). Po okresie pokryzysowego ożywienia w 2010 r. Jednocześnie szacuje się.4 5. w tym przede wszystkim na najważniejsze dla Polski rynki strefy euro. w 2012 r.9%.8 6.0 Rosja -17.0 2012* 3.9%. a importu o 3.

3%) oraz spadek stopy bezrobocia (do 4. (wzrost PKB o 1. a w 2013 r. do 0.9%). Szacuje się. po spadku PKB w roku 2011 (o 0. Potrzeba redukcji deficytów finansów publicznych w poszczególnych krajach strefy.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO W Japonii. w szczególności Rosji. wynikała z korzystnej sytuacji na rynku wewnętrznym. Po okresie pokryzysowego ożywienia gospodarczego w strefie euro w 2010 r. jaka nawiedziła ten kraj w marcu 2011 r.1% w roku 2011). gdzie popyt wzrósł o 2. klęską suszy (np. Z drugiej jednak strony. Z kolei w latach 2012-2013. (w ujęciu r/r) – z 2. dla której OECD przewiduje wzrost PKB w 2012 r. Hiszpanii. który może negatywnie przełożyć się na wzrost gospodarczy w krajach WNP jest potencjalny spadek światowych cen towarów i surowców.2%.6% w II kw.3%).1%).4% w I kw. ceny surowców energetycznych.5% oraz o 4.8%). o 2%. Głównymi czynnikami prowzrostowymi były utrzymujące się na dość wysokim poziomie ceny ropy naftowej i surowców. Relatywnie dobra kondycja gospodarki niemieckiej w 2011 r. ze względu na pogarszające się uwarunkowania zewnętrzne. Gospodarki krajów WNP rozwijały się w 2011 r. mogą utrzymać się na wysokim poziomie ze względu na napięcia polityczne w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Rosja.9%. gospodarka Japonii będzie rozwijać się w tempie 1. od których gospodarki WNP są ściśle uzależnione. a w 2013 r. Stymulowany przez rząd program odbudowy kraju przełoży się na wzrost inwestycji (o 2. przyniósł natomiast – pierwszy raz od IV kwartału 2009 r. Ponadto analitycy spodziewają się dalszego wzrostu inwestycji (o 2. stwarzając potencjalne zagrożenie dla stabilności strefy i całej UE. o 1. zwiększyła się o 1. które następnie w kilku z nich przerodziły się w kryzys zadłużenia (Grecji. Kazachstan)..1%. w 2013 r. że kraje europejskie są odbiorcami ok.4% w 2010 r.7%). zatem dekoniunktura w Europie może wpłynąć na spowolnienie eksportu państw Wspólnoty. W 2012 r. Spadek PKB był w decydującej mierze rezultatem znacznego wyhamowania eksportu. Oczekiwane jest przyspieszenie eksportu do wzrostu o 6. Portugalii). wzrost PKB w krajach WNP spowolni do 4. w roku 2011 nastąpiła jego stagnacja.5%. o 2%. Drugim czynnikiem. Irlandii. Wyhamowanie wzrostu gospodarczego w strefie euro następowało systematycznie w kolejnych kwartałach 2011 r. który był skutkiem klęski żywiołowej.5%).3% w III kw. a także znaczący wzrost produkcji rolnej w gospodarkach dotkniętych w 2010 r. rok 2012 będzie okresem powrotu tego rynku na ścieżkę ożywienia gospodarczego. Przewidywany na rok 2012 wzrost na poziomie 2% będzie możliwy do osiągnięcia za sprawą wzrostu popytu krajowego (2. i 1. Pierwszy kwartał 2012 r.7% w ostatnim kwartale.2% (wobec 3. – spadek PKB (o 0. rok 2011 przyniósł spowolnienie wzrostu do 1.4% (czyli w tempie szybszym niż przed rokiem). Na pogorszenie sytuacji gospodarczej strefy euro wpłynęły problemy w sektorze finansów publicznych i systemie bankowym wielu krajów członkowskich. wejdzie ona na ścieżkę stopniowego wzrostu (o 0. a konsumpcja prywatna. niemiecki popyt wewnętrzny zwiększy się o 1.4%. 1/3 eksportu WNP. Zgodnie z przewidywaniami. przez 1. która w ostatnich latach stanowiła jeden z kluczowych czynników wzrostu w Niemczech.9% w imporcie. pomimo stosunkowo wysokiego poziomu cen ropy naftowej. stosunkowo szybko osiągając wzrost PKB na poziomie 4.3%) oraz stopniowego ożywienia eksportu (2.9%).. Znaczący wpływ na sytuację strefy euro ma gospodarka niemiecka. zaś w 2013 r.1%. 21 . który od lat jest główną siłą napędową japońskiej gospodarki – po dynamicznym wzroście o 24. Według prognoz OECD w strefie euro w 2012 r. a także silna awersja do ryzyka na rynkach finansowych przy utrzymującej się niepewności co do sytuacji na rynku światowym przełoży się na wyhamowanie realnej gospodarki tego ugrupowania.5%. nastąpi umiarkowana recesja – prognozowany jest spadek PKB o 0.

9% w 2013 r.2%) był niższy niż rok wcześniej (10. 1.8%. gdzie spowolnienie jest w głównej mierze efektem kryzysu waluty w 2011 r.4% w roku 2010.2 Uwarunkowania wewnętrzne – ogólna sytuacja w polskiej gospodarce W związku ze znacznymi różnicami w tempie odbudowy potencjału poszczególnych gospodarek w skali globalnej. Z kolei na spowolnienie w krajach WNP będących importerami surowców energetycznych przełożą się zarówno czynniki zewnętrzne. jak i wewnętrzne.8%). która już od kilku lat jest zdolna podtrzymywać szybki wzrost. oraz restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej. Sprzyja temu zarówno wysoka aktywność krajowych przedsiębiorstw (wzrost nakładów inwestycyjnych oraz produkcji).1%.. to jednak wciąż będzie to region. że na Ukrainie PKB wzrośnie o 3% w roku 2012. 5.3%. a wyhamowanie będzie skutkiem m. Dodatkowym czynnikiem. przełożyło się również na wyhamowanie wzrostu w krajach azjatyckich. było w znacznej mierze efektem oddziaływania czynników zewnętrznych. jednak i ona została dotknięta wyhamowaniem w 2011 r. podczas gdy w rozwiniętych krajach tej części świata PKB wzrósł o 1. Podobny wzrost jest oczekiwany w Białorusi. PKB Chin wzrośnie o 8%. Spowolnienie na tych rynkach jest w zdecydowanej mierze efektem pogarszających się warunków w otoczeniu zewnętrznym. Sytuacja taka wystąpiła w najważniejszej w tym regionie gospodarce chińskiej. Warunki panujące w otoczeniu gospodarczym Polski w 2011 r. Spowolnienie wzrostu w państwach azjatyckich. dzięki korzystnym terms of trade.9%. Najbardziej widocznym następstwem kryzysu strefy euro w gospodarkach Azji było spowolnienie ich eksportu do Europy. Również w Indiach wzrost PKB (o 7. W 2012 r. choć region ten nadal rozwijał się stosunkowo szybko – wzrost PKB wyniósł 5. W największej gospodarce tego ugrupowania – w Rosji – oczekuje się wzrostu gospodarczego na poziomie 4% w roku 2012 oraz 3. które przekładają się na zmniejszenie ich eksportu. zacieśniania polityki fiskalnej i monetarnej oraz słabnącego eksportu. Stosunkowo szybki wzrost w wielu krajach tego regionu został utrzymany dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu. który pozwolił w niektórych z nich zrekompensować spowolnienie eksportowe. następujące głównie od IV kwartału 2011 r. Szacuje się. wzrost osiągnie ok. Uzbekistan). która była niezbędna do walki z bardzo wysoką inflacją. a Indii o 6.8% w 2012 r. pomimo trudnych warunków zewnętrznych.. jak i stabilny przyrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. a także dzięki wzrostowi inwestycji w przemyśle naftowym i górniczym (w Kazachstanie) oraz inwestycji infrastrukturalnych (Kazachstan. było ryzyko pogłębienia się problemów fiskalnych w strefie euro.in. wzrost gospodarczy Polski nadal pozostaje jednym z najwyższych w Europie. Chociaż na rok 2012 prognozowane jest dalsze obniżenie tempa wzrostu PKB w głównych rynkach azjatyckich. zwiększającym prawdopodobieństwo większych odchyleń od pierwotnie zakładanych trendów.2% w porównaniu z 10. Mimo tak negatywnie kształtujących się tendencji w otoczeniu zewnętrznym.MINISTERSTWO GOSPODARKI W krajach WNP będących eksporterami surowców energetycznych. przewidywania co do kształtowania się podstawowych tendencji gospodarczych obarczone były w 2011 r. dużą dozą niepewności. który w skali świata rozwijał się będzie najszybciej. jednak nadal pozostawały one jednym z liderów wzrostu gospodarczego na świecie. Chiński PKB wzrósł o 9. będącą głównym źródłem zmniejszonej skali napływu kapitału zagranicznego do 22 . Narastające problemy fiskalne w strefie euro skutecznie potęgowały awersję do ryzyka. Rozwijające się rynki azjatyckie odnotowały wzrost na poziomie 7. nie sprzyjały dynamizmowi procesu tworzenia wartości dodanej w kraju. Osłabienie koniunktury w gospodarce globalnej w 2011 r.

POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

gospodarek z naszego regionu. Elementem łagodzącym negatywne oddziaływanie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro był postępujący w Polsce proces konsolidacji fiskalnej. Działania ukierunkowane na obniżenie relacji długu sektora finansów publicznych do PKB zmniejszyły obawy inwestorów zagranicznych o przyszłą kondycję finansową budżetu państwa. Pomimo tak kształtujących się tendencji w skali globalnej, po wzroście o 1,6% w 2009 r. oraz 3,9% w roku 2010, tempo wzrostu gospodarczego w 2011 r. przyspieszyło do 4,3%. Średni przyrost realnego PKB dla całej Unii Europejskiej w tym samym okresie wyniósł 1,5% tj. o 2,8 pkt. proc. mniej niż w Polsce. Rok 2011 charakteryzował się w polskiej gospodarce kontynuacją procesu odbudowy inwestycji. W kolejnych kwartałach dynamika nakładów brutto na środki trwałe stabilnie rosła, osiągając – w skali roku – tempa przyrostu zbliżone do notowanych w przedkryzysowym 2008 r. Był to efekt zwiększającej się skłonności przedsiębiorstw do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Z drugiej strony, nadal znacząca niepewność wobec koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski (pomimo, że w Niemczech perspektywy nadal wydają się korzystne) ogranicza ich aktywność na tym polu. W analizowanym okresie utrzymywało się również ożywienie popytu konsumpcyjnego. Pomimo tego, że skala wzrostu spożycia ogółem w gospodarce w ujęciu rocznym z kwartału na kwartał obniżyła się, to finalnie osiągnięty wynik (wzrost o 2,1% w 2011 r.) znalazł swoje odzwierciedlenie w kontrybucji tego wskaźnika we wzrost PKB na poziomie 1,6 pkt. proc. Popyt konsumpcyjny wspierany był w 2011 r. głównie przyrostem spożycia indywidualnego, będącego pochodną utrzymującego się na relatywnie wysokim poziomie w całym roku wzrostu sprzedaży detalicznej. Wzmożona aktywność konsumentów była wynikiem stopniowo rosnących płac oraz zatrudnienia. Zmiany w strukturze popytu krajowego i zagranicznego pozostają w ścisłym związku z rolą, jaką w kolejnych latach odegrały poszczególne sektory gospodarki. W 2011 r. sektor usługowy, rozwijający się dynamicznie od kilku lat, utrzymał swój dodatni wkład w tworzenie wartości dodanej. Po okresie spowolnienia gospodarczego, kiedy to wkład przemysłu w kształtowanie PKB stał się niemalże neutralny, w roku 2010 nastąpił powrót do pozytywnego wpływu przemysłu na wzrost PKB. W roku 2011 tendencja ta została podtrzymana. W okresie 2008-2010 napływ inwestycji bezpośrednich pozostawał pod bardzo silnym wpływem zjawisk kryzysowych, które ograniczyły strumień inwestycji. Jednak ich zmniejszenie w przypadku Polski, ze względu na relatywnie łagodny przebieg kryzysu, nie było tak znaczne jak w innych państwach regionu. W 2011 r. widoczna była wyraźna odbudowa strumienia napływu BIZ do Polski. Według danych szacunkowych NBP odnotowano napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości 10,3 mld EUR wobec 6,7 mld EUR w roku 2010. Wzrost wartości inwestycji zagranicznych w roku 2011 był związany ze znacznym zwiększeniem wartości transgranicznych fuzji i przejęć i odbywał się w warunkach zmniejszonego napływu inwestycji typu greenfield. W porównaniu z rokiem 2010 zmieniła się struktura napływu BIZ. Zmniejszyła się wartość kapitałów własnych oraz reinwestowanych zysków na rzecz pozostałego kapitału w reakcji firm macierzystych na problemy finansowe ich filii. Warto podkreślić zmiany w strukturze sektorowej kapitału zagranicznego zainteresowanego inwestowaniem w Polsce. W ostatnich latach obserwowany był malejący udział II sektora (przemysł) w ogólnej wartości napływu BIZ do Polski na rzecz wzrostu w III sektorze (usługi).

23

MINISTERSTWO GOSPODARKI

Wykres 3 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2004-2011 (w mln EUR)
9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP.

Oprócz inwestycji w sektorze motoryzacyjnym i przemyśle maszynowym coraz więcej kapitału trafia do branż, w których zagraniczne firmy poszukują możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania, czyli szeroko pojętych usług, przede wszystkim w zakresie tworzenia ośrodków usług biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), a także centrów badawczo-rozwojowych (B+R). Inwestycje tego typu są mniej kapitałochłonne i jednocześnie stwarzają stosunkowo dużą liczbę miejsc pracy. Jak już wcześniej wspomniano, polski handel zagraniczny w roku 2011 funkcjonował w warunkach pogarszającej się koniunktury gospodarczej w skali globalnej, w tym na rynkach naszych głównych partnerów handlowych, zwłaszcza strefy euro. Negatywny wpływ tej dekoniunktury, widoczny szczególnie w II półroczu 2011 r., był w znacznej mierze złagodzony dzięki proeksportowemu oddziaływaniu nasilającej się w tym okresie deprecjacji złotego w stosunku do euro, jako dominującej waluty rozliczeń w polskich obrotach handlowych. Po okresie względnej stabilizacji lub nawet pewnego umacniania się złotego względem euro, trwającym od początku 2010 r. do połowy 2011 r., w drugim półroczu 2011 r., a zwłaszcza w IV kw. nastąpiło znaczące umocnienie się euro względem złotego. Kurs euro w złotych wzrósł w III kw. 2011 r. o 3,4%, a w IV kw. o 11,3% (w ujęciu r/r). W skali całego roku średni kurs euro osiągnął poziom 4,1198 PLN, czyli o 3,1% wyższy niż w 2010 r., z kolei kurs dolara wyniósł 2,9634 PLN i był słabszy o 1,7%. Notowane w 2011 r. osłabienie złotego wobec euro miało miejsce pomimo interwencji NBP i Ministerstwa Finansów na rynku walutowym w postaci sprzedaży walut obcych. W 2011 r. zasadniczym czynnikiem determinującym wielkość popytu na złotego był wzrost niepewności na światowych rynkach finansowych, związany głównie z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro. Pośrednio, poprzez wycofywanie się inwestorów portfelowych z rynków kapitałowych gospodarek wschodzących oraz pozbywanie się walut uznawanych za ryzykowne, wpływało to na osłabienie walut tych rynków.

24

POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

Wykres 4 Zmiany tempa wzrostu cen transakcyjnych, dewizowych i NEER w eksporcie w latach 2000-2011 (r/r)
%

125 120 115 110 105 100 95 90 85 2000

Zmiany cen transakcyjnych Zmiany cen dewizowych Zmiany NEER

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP i GUS.

Ponadto wśród parametrów, które mają wpływ na rentowność wymiany handlowej zasadnicze miejsce zajmują ceny transakcyjne w eksporcie i imporcie, czyli złotowe ceny bieżące otrzymywane ze sprzedaży eksportowej lub płacone za zakupy importowe. Ich zmiany zależą od zmian cen dewizowych oraz nominalnego efektywnego kursu walutowego – NEER (kursu złotego w relacji do koszyka podstawowych walut, głównie do EUR i USD). W 2011 r. poziom cen dewizowych w eksporcie (w stosunku do roku poprzedniego) wzrósł o 5%. Proeksportowa zmiana kursu euro została zniwelowana umocnieniem się złotego wobec dolara i w rezultacie w 2011 r. kurs złotego zdeprecjonował się wobec koszyka walut o 2%. Spadek wartości złotego przełożył się na poziom cen transakcyjnych w eksporcie, które zwiększyły się o 7,1% (wobec wzrostu o 0,4% w roku 2010).

25

.

6 123.9 132.1 122.539 125.240 22.092 41.911 48. do 212.903 13. a import o 19.697 -16.2 109.6 116.6 mld USD w 1991 r.448 107. które przekładały się na zawirowania w polskim handlu zagranicznym.7 134.827 -11.2 113.556 -18.522 15.5 127.838 116.373 136.6 115.2 71.834 21.1% rocznie.083 rok poprzedni = 100 Eksport Import 104.381 -18. W 2011 r.751 28.8% (w ujęciu dolarowym).050 37.4 114.407 31.651 36. Jednak w porównaniu z rokiem 2008 – gdy poziom deficytu osiągnął rekordową wartość 38.596 29.913 18.1 115.6 119.9% w imporcie.691 -4.5 122.010 53.7 130.9 119.4 129.2 119.6 123.4 109.063 212.0 113.155 -12.004 88.758 190.641 159.1 88.4 118.568 -17.244 98. rok 2010 przyniósł ich odbudowę – eksport zwiększył się o 16.8 79.656 -9.143 17.8 106.170 100.815 -15.981 -12.204 -9.5 118.1 119.2 97.7 121.784 120.825 -18.7-krotnie.188 152.5 mld USD.3 mld USD.9 102.6 104.387 -38.137 42.4 103.3 75. Tabela 9 Obroty polskiego handlu zagranicznego według GUS w latach 1991-2011 Eksport 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 14.9 116. gdy średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 22.375 -12.307 47.248 mln USD Import 15. Z kolei średni roczny wzrost importu był szybszy w pierwszej dekadzie transformacji (w latach 1991-1999 o 20.619 -12.373 40.479 149.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 2 DŁUGOOKRESOWE ZMIANY OBROTÓW TOWAROWYCH 2. do 22.940 50.480 60.1 84. W okresie minionych dwóch dekad wartość eksportu rosła bardzo dynamicznie.085 56.354 81. osiągając w 2011 r. 27 .3 105.526 59.670 34.354 71.1 mld USD w roku 2011.1%.275 55. tempo wzrostu wymiany (w ujęciu dolarowym) było jeszcze wyższe i wyniosło 19.584 138.7 105.378 109.2 123.289 -14.050 53.698 71.858 -18.195 43.5 124. W tym czasie import wzrósł 13.2% w imporcie.529 134.389 142.156 101.427 -14.6 123. Po spadku obrotów w 2009 r. podczas gdy w latach 1991-1999 zwiększał się przeciętnie o 8.6 102.645 164. Następne lata 2009-2011 były okresem dynamicznych zmian w gospodarce światowej.840 -14.218 120.5 107.8 113.1% w eksporcie i 19.440 25.570 178.183 -14.860 136.8%).229 27.1 115.926 101.061 -25.113 68. 0. w szczególności w latach 2000-2008.781 89.8 113.6 mld USD – był niższy o ponad 16.2 118.577 73.035 58.1 Zmiany w okresie transformacji Od początku procesu transformacji polski eksport towarowy zwiększył się prawie 13-krotnie.1 119.875 133.054 45.3 mld USD.6 137.6 123.499 47.550 -26.187 14. poziom 190.785 171.1 162.9 108.7 109.7 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.3 125.331 Saldo -619 -2.172 210.711 -15.9%.5 114.424 87. o 20.895 24.726 -4.103 -14.8 114. W rezultacie deficyt obrotów towarowych z zagranicą pogłębił się z poziomu ok.356 -6.4% w eksporcie i 28.6 128.311 -13.6 130.305 -22.504 -17.2 Eksport mln EUR Import Saldo rok poprzedni = 100 Eksport Import 25.694 43.6 113.161 -16.2 121.6 97.4%) niż w latach 2000-2008 (o 18.6 106.9 111.929 -18.6 126.746 -12.8 124.

9 11.7 34.8 16.7 5. a import o 24.5 -20.6 23.9 -11.6 9.8%.6 21.2 9. Eksport spadł wówczas o 15.6%. Z kolei eksport towarów z Polski wyrażony w euro w latach 2000-2008 rósł średnio w tempie 18.6 2.1 19.9 -2.4 15.7 30.5 14 13. W roku 2011 w polskich obrotach towarowych odnotowano wzrost o 13.4 26. kiedy to eksport wzrósł o 22.2 23.4 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.8 13.2 6.6 30. Wykres 6 Zmiany importu Polski w ujęciu dolarowym w latach 1991-2011 (w %) % 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -28. 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 28 .6 15.MINISTERSTWO GOSPODARKI Wykres 5 Zmiany eksportu Polski w ujęciu dolarowym w latach 1991-2011 (w %) % 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 37.5%.7 32.1 4.9 19.5 27.4 2.5%.5% rocznie.6 28.7 29. podczas gdy przeciętny wzrost importu wyniósł 14.5%.6 6.4 14. przy czym tempo wzrostu wymiany (w euro) było wyższe w 2010 r.7% w imporcie. (na co w dużym stopniu wpłynęła niska baza odniesienia).1 22.2 62. W latach 2010-2011 następowała odbudowa polskich obrotów z zagranicą.5 18.1 -2.6 23.8 21.9 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.9 7.2 19. Załamanie wymiany handlowej w roku 2009 w ujęciu euro było łagodniejsze niż w ujęciu dolarowym. a import o 24.6% po stronie eksportu oraz o 13.

przy czym najszybciej eksport wzrastał w latach 2004-2007 – średnio o 21% rocznie.5%. W roku 2008 tempo wzrostu importu spowolniło do 18. (do 23.4%. (do 54.7 mld EUR. Rynki unijne będące głównym odbiorcą polskiego eksportu. W minionych kilku latach nastąpiła zasadnicza zmiana jakościowa w geograficznej strukturze deficytu obrotów towarowych. W tym czasie import towarów do Polski zwiększył się 2. 56% deficytu przypadało na obroty w krajami rozwiniętymi (blisko 8.6%. przy czym – podobnie jak w eksporcie – najszybciej w okresie 2004-2007 (o 18. który w roku 2011 osiągnął wartość prawie 29. Z kolei załamanie importu w roku 2009 wynoszące 24. Obecnie łączny ujemny bilans wymiany handlowej z zagranicą jest determinowany przez deficyt notowany z krajami rozwijającymi się i wschodzącymi. do 152. osiągając poziom 136.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 2.4-krotnie. Jakkolwiek wciąż najważniejszą grupą w polskim eksporcie są kraje rozwinięte gospodarczo. do 84. do 152.2 mld EUR w roku 2008.9%). jednak w porównaniu z rekordowo wysokim poziomem sprzed kryzysu był niższy o ok. Największy wpływ na to miała sytuacja w handlu z Rosją i Chinami.6 mld EUR (z 56 mld EUR). W roku 2011 wartość eksportu osiągnęła 136.7 mld EUR wobec 40.9 mld EUR. W roku 2010 import zwiększył się o 24.2 mld EUR w roku 2001. na co przełożyło się jego znaczące obniżenie w ostatnich dwóch miesiącach roku.2 Zmiany obrotów od roku 2001 W latach 2001-2011 wartość polskiego eksportu towarowego wzrosła 3. do -11.3 mld EUR. W analizowanym okresie istotne zmiany odnotowano w strukturze geograficznej polskich obrotów towarowych. a w 2011 o 13. Warto podkreślić.2 pkt. a w kolejnym roku. który podlegał systematycznej redukcji z 15. Deficyt wymiany towarowej. to jednak uwzględniając skalę obrotów poprawa bilansu wymiany była bardzo wyraźna. proc.6 mld EUR. w obrotach z którymi odnotowano deficyt na poziomie odpowiednio 12. ok. że o ile udział rynków strefy euro w latach 2001-2011 zmniejszył się o 7.9%). 15. czyli była wyższa o 13. Z kolei w okresie kryzysowego załamania polskiej wymiany z zagranicą w 2009 r. obniżył się do rekordowo niskiego – w analizowanym okresie – poziomu 9.1%. wartość eksportu spadła o 15. W roku 2011 deficyt obrotów towarowych ponownie pogłębił się i wyniósł ok. do 9.3% na skutek wyhamowania w IV kwartale.8 mld EUR w 2001 r. w roku 2011 stanowiły 78% w eksporcie ogółem. że o ile redukcję deficytu w polskich obrotach towarowych z zagranicą w ujęciu bezwzględnym w latach 2001-2011 można oceniać jako umiarkowaną.3% w roku 2011. prawie 13. proc.9 pkt. 29 . relacja salda do eksportu wynosiła -39. to od roku 2009 w wymianie z tą grupą rynków notowana jest systematycznie rosnąca nadwyżka. Warto jednak podkreślić. W omawianym okresie średnioroczne tempo wzrostu eksportu wyniosło prawie 14%. O ile w 2001 r. to udział państw spoza strefy wzrósł o 3. wynosząca w 2011 r. Z kolei import w latach 2001-2011 wzrósł średnio o 11% rocznie.5% okazało się znacznie głębsze niż po stronie eksportu. Zmiany obserwowane w geograficznym przekroju polskiej wymiany z zagranicą w minionej dekadzie wynikały w decydującej mierze z akcesji Polski do Unii Europejskiej. 40%.1%).9 mld EUR). a w roku 2011 zmniejszyła się ponad 3-krotnie. gdy następowała odbudowa wymiany.7 mld EUR w 2005 r.3 mld EUR w 2009 r. eksport zwiększył się o 22.. W 2001 r.6% niż przed rokiem.4 mld EUR.7%.1% w 2001 r.8%. a następnie wyraźnie się pogłębił do 26.9 mld EUR.7-krotnie. to jednak ich udział w łącznym wywozie obniżył się z 87.2 mld EUR oraz 11.6%. Rok 2008 przyniósł spowolnienie wzrostu eksportu do 14.

9%).2 pkt. do 8. a w 2011 r. do 11. proc.5 pkt. do 4. do 10.5 pkt. stanowiły 37% eksportu ogółem.MINISTERSTWO GOSPODARKI Zmiany struktury przedmiotowej polskiego eksportu w latach 2001-2011 polegały głównie na wzroście udziału wyrobów wyżej przetworzonych i o wyższym stopniu zaawansowania technologicznego. proc. do 3.1% w roku 2011. W tym okresie zmniejszył się natomiast udział w łącznym imporcie wyrobów elektromaszynowych (o 3.5%.6%) oraz wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 1.. proc.4% w 2001 r. do 13. proc. w tym przede wszystkim wyrobów elektromaszynowych.7 pkt. Wykres 7 Zmiany w obrotach towarami zagregowanymi w 10 grup towarowych w mln EUR Artykuły rolno-spożywcze 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 Produkty mineralne 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 -5 000 -10 000 -15 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wyrobu przemysłu chemicznego 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 -5 000 -10 000 -15 000 Skóry 1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30 .9%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 1..3 pkt.3%). W imporcie do Polski najbardziej wzrósł udział produktów mineralnych (o 2. do 13. proc. do 5%).5 pkt. proc. 40.6%). Natomiast największe spadki udziału odnotowano w przypadku wyrobów przemysłu lekkiego (o 5. Korzystnie na tle pozostałych grup wyróżniał się eksport artykułów rolno-spożywczych... proc. które w 2001 r..2 pkt..8%. proc. którego udział wzrósł z 8. do 35%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 2....7 pkt. Znacząco wzrósł w tym okresie udział wyrobów chemicznych w polskim eksporcie – o 4. wyrobów metalurgicznych (o 2.

POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wyroby przemysłu lekkiego 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Wyroby ceramiczne 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 -500 Wyroby metalurgiczne 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20012002200320042005 200620072008200920102011 Wyroby przemysłu elektromaszynowego 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 -10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Wyroby różne i pozostałe Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. 31 .

.

2 mld EUR wyższy niż przed rokiem.2 127.780 11. 2 Dane NBP.150 -529 -2.1 112.347 -8.0 121.1 116.185 33.4 105.831 28.808 -10.118 11.063 12.680 35.9 123.7 108. 33 .252 10.189 -903 -211 -2.4 110.187 139. wzroście eksportu2 o 22.518 12.6 112.913 11.3 106.5%.080 12.6 117. 1. = 100 eksport 121.087 32.475 -5.2 123.173 10.6 108.9 120.4 mld EUR.5 116.1 119.995 149.122 -2.6 127.1 107.175 11.492 12.5 108. rozbieżność między rocznymi danymi (przedstawionymi w tekście) a sumą wartości miesięcznych obrotów towarowych (przedstawioną w tabeli 10) wynika z zastosowania w przeliczeniach innych kursów.071 10.407 74.7 123.5 109.622 -3.203 -3.400 36.598 11.380 10.5 eksport 2010 import saldo analogiczny okres r.9 116.453 11.0 120.143 -845 8.325 10.673 12.8%.7 111.488 13. tj.350 97.313 -3.7 107. = 100 eksport 115. do 139.557 35.443 -504 -702 -687 -1.423 8.6 125.9 107.092 63.1 130.1 10.1 111.939 11.412 33.393 10.1 123.3 120.2 120.1 120. do 149.830 11.1 mld EUR.5 125.9 119.243 111. w 2011 r.927 9.077 -796 -1.322 9.0 104.4 113.7 121.636 30.139 -5.679 37.552 -754 -1.883 38.3 128. spowolnił on do wzrostu o 11.1 125.528 11. wyniosło 24.036 12.4 104.0 102. ub.0 127.8 126.282 12. ub.0 117.485 11.076 11.7 129.727 9.065 11.7 125.8 107.640 31.318 12. średniomiesięcznych przy danych miesięcznych oraz kwartalnych przy danych rocznych.3 import 123. czyli poziom o ok. które w 2010 r.104 11.0 import 109.3 127.2 118.893 31.7 128.561 11.455 -434 -669 -519 -1.788 125.8 124.7 109.169 34.988 12.128 12.303 -7.3 124.4 120.280 -1.9%.4 116.135 133.970 11.8 119.835 12.938 10. Deficyt obrotów towarowych osiągnął 10.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 3 SKALA I DYNAMIKA OBROTÓW TOWAROWYCH W 2011 ROKU 3.048 10. w roku 2011 wyhamowało do wzrostu o 11.6 124.2 132.004 -932 -1.3 111.2 124.3 mld EUR.921 11.2 112.893 -1.940 103.112 10.470 60.1 Obroty według NBP Po odnotowanym w 2010 r.509 34.720 37.1 120.164 -200 -450 -805 -1.283 11.335 -722 -964 -1.395 12.240 13.4 112.032 -1.484 12.8 105.0 115. Natomiast tempo wzrostu importu.8 127.5 124.268 69.034 12.872 35.408 10.1 114.736 12.875 92.4%. Tabela 10 Obroty towarowe Polski w latach 2010-2011 w mln EUR Miesiące eksport Styczeń Luty Marzec I kwartał Kwiecień Maj Czerwiec II kwartał I półrocze Lipiec Sierpień Wrzesień III kwartał 3 kwartały Październik Listopad Grudzień IV kwartał ROK Średnia miesięczna 2011 import saldo analogiczny okres r.759 10.6 112.899 -742 Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP.6 126.4 129.323 13.

8 39.3 3.2 32.1 11.8 18.8 35.6 13.7 101.4 34.2 37.8 -6.060.4 -2.6 -4.2 Eksport towarów 93.176.7 16.3 42.3 -4.7 Saldo obrotów towarowych/PKB -2.2 119.6 -3. i usług per capita 3.0 -66.7 Saldo usług 0.5 -39.1 26.8 40.8 Saldo towarów i usług /PKB -1.8 Import tow.2 -23.3 34.7 573.8 Relacje do PKB w % Eksport tow.6 125.8 Saldo towarów i usług /PKB -1.9 -4.3 44.3 3.3 -0. Wskaźnik/dane 2009 1.9 16.0 Import towarów i usług/PKB 42.2 3.0 37.2 12.0 133.3 537.7 156.6 20.8 -13. per capita 2.1 624.1 -4.8 44.9 4.1 -73.7 Relacje do PKB w % Eksport towarów/PKB 34.5 74.8 3.6 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. bież.1 3.4 122.6 -16.8 107.4 9./PKB -3./PKB -3.0 -12.4 105.0 -1.7 Eksport tow.0 1.0 518.7 1.8 -4.4 -24.0 33.1 -0.7 -0. obr. PLN Eksport tow.2 3.8 126.5 10.3 84.7 683.4 -5.3 -6.1 -4.3 Saldo rach.7 92.5 -1.7 2. per capita -1.1 44.9 12.4 -41.8 -20.0 139.4 2011 1.4 310.8 40.5 -72.2 37. bież.7 -1.1 Import towarów i usług/PKB 42.0 137.4 34 .5 98.3 -4.2 -6. i usług per capita 2.3 497.7 mld EUR PKB 272.6 Relacje per capita w tys. per capita 9.5 35.8 Saldo towarów i usług -20.1 14.5 3.0 33.7 89. per capita 2.0 Eksport tow.1 -2.5 479.4 707.6 4.5 124.2 -61.4 34.4 -19.8 17.3 40.2 -65.6 14.8 400.416.1 Import tow.8 463.6 3.3 2010 1.8 Saldo obrotów towarowych -5.4 37.1 -1.9 2.7 370.4 -5.0 17.5 -1.3 Eksport towarów i usług /PKB 40.7 Import towarów 386.5 508.3 162.3 149.8 44.4 Eksport towarów 363.0 15.7 354.1 44.524.9 Import usług 61.5 12.4 -10.5 38.2 -26.9 -3.6 3.2 32.5 39.5 40.3 44.9 Import towarów 99.7 -0.3 -0.2 -6.5 66.9 14.6 -52.7 79.7 22.6 Eksport usług 63.8 39.7 3.7 569.4 3.4 -17.9 -1.6 44.4 -2.8 Saldo na rachunku obrotów bież.4 46.2 Eksport towarów i usług /PKB 40.1 -1.0 24.4 46.7 615.5 11.1 13.8 -6.9 -3.5 38. EUR Eksport tow.3 534.2 Import usług 15.1 -1.2 12.4 39./PKB 34.4 21. i usług per capita 11.5 -0.4 20.5 Saldo na rachunku obrotów bieżących -10.9 -8.8 171.8 Saldo na rachunku obrotów bież.0 Import towarów/PKB 36. obr.6 Relacje per capita w tys.4 14.5 40.6 -83.7 109.9 -8.6 -5.5 Saldo usług 2.9 13.8 -16.2 -23.9 3.9 Saldo rach.3 Saldo obrotów towarowych -22.2 423.1 311.8 40.4 89.7 17.2 Saldo na rachunku obrotów bieżących -40.MINISTERSTWO GOSPODARKI Tabela 11 Obroty towarami i usługami oraz saldo na rachunku obrotów bieżących i ich relacje per capita oraz do PKB w latach 2006-2011 2006 2007 2008 mld PLN PKB 1.8 13.344.3 165.5 Saldo towarów i usług -5.0 3.4 499.3 598. NBP i Eurostat.4 439.2 4.3 40.0 363.4 72.4 2.275. per capita -0.3 3. per capita 10.4 2.6 -3.9 120.6 Import towarów i usług 448.3 -1.2 -10.6 13.8 -35.0 17.2 -5.3 34.5 -0.9 11.1 Import towarów i usług 115.3 Import tow.3 149.5 -2.6 3.7 -52.9 4.6 44.6 22.7 14.4 Eksport towarów i usług 427.9 145.1 -2.6 -4.8 3.9 Eksport usług 16.5 452.7 -1.7 141.9 24.3 4.9 Import towarów/PKB 36.3 42.7 39.5 Eksport towarów i usług 109.1 Import tow.4 -1.8 529.8 Saldo obrotów towarowych/PKB -2. i usług per capita 11.

3.0 -2.0 -3.4 mld USD). o 18. a wobec poziomu z 2008 r.6 mld EUR i jednocześnie o 7. został zredukowany o ponad 10. Wykres 8 Relacja salda na rachunku obrotów bieżących do PKB (w %) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 mld EUR % 0. 35 .2 Obroty według GUS W roku 2011 wartość polskiego eksportu towarów wyrażona w euro zwiększyła się o 13.3 mld EUR.0 -4.0 -1.1 mld USD. która była wyższa o 19.9% (tj.5 mld EUR) wyższy w porównaniu z jego poziomem sprzed kryzysu. proc. był wyższy o 6. o 13.7 mld EUR. Natomiast tempo wzrostu obrotów towarowych notowanych w ujęciu dolarowym było w 2011 r. do blisko 16 mld EUR.0 -5.0 -7.7% (tj. w roku 2011 odnotowano jego redukcję o nieco ponad 0.9 mld USD) w porównaniu z poziomem przedkryzysowym.7%.2% niż przed rokiem oraz o 0.1% (o 10. Deficyt obrotów towarowych w 2011 r. do 190. Eksport wyrażony w dolarach zwiększył się o 19. szybsze o 5. prawie 1.0 -6. 22.3 mld EUR. niż w ujęciu euro.5 pkt.6% (tj.6%. o 4. o 20.3 mld USD. Jednocześnie eksport był o 17.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 -5 -10 -15 -20 -25 Saldo obrotów towarowych/PKB Saldo na rachunku obrotów bież. Import z kolei osiągnął wartość 212. wyniósł prawie 15.3 mld USD.9 mld EUR i choć wobec wyjątkowo niskiego poziomu z 2009 r.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Inaczej niż w przypadku salda obrotów towarowych wyglądała sytuacja na rachunku obrotów bieżących. Deficyt obrotów wyrażony w dolarach osiągnął w roku 2011 poziom ok. do 152. był wyższy o 10.1%. czyli z 2008 r. Natomiast import wzrósł w 2011 r./PKB Saldo obrotów towarowych Saldo na rachunku obrotów bieżących Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP i Eurostat. osiągając poziom 136. to w porównaniu z rekordową jego wartością w przedkryzysowym 2008 r.5 mld EUR.1 mld EUR) wobec roku 2008. Po pogłębieniu deficytu w 2010 r.5 mld EUR.

2 123.0 122.7 126.031 mln EUR import 8.250 11.490 13.0 120.566 13.061 10.742 13.217 -1.9 109.214 34.8 132.373 10.0 112.217 67.285 18.035 -2.886 -1.941 14.426 9.694 -1.9 117.3 124.391 11.239 -1.427 11.151 Dynamika w % analogiczny okres r.537 38.8 125.028 10.181 49.7 138.1 104.576 -1.193 10.634 -4.341 -2.3 112.932 12.5 106.840 113.9 115.482 33.136 97.242 128.728 18.4 113.5 109.4 123.230 -1.8 125.769 9.2 124.9 123.462 17.7 128.9 121.1 125.2 123.7 117.4 128.888 -11.436 34.0 121.903 13.297 17.438 -18.981 13.6 124.1 Styczeń Luty Marzec I kwartał Kwiecień Maj Czerwiec II kwartał I półrocze Lipiec Sierpień Wrzesień III kwartał 3 kwartały Październik Listopad Grudzień IV kwartał ROK 2010 Średniomiesięczne Styczeń Luty Marzec I kwartał Kwiecień Maj Czerwiec II kwartał I półrocze Lipiec Sierpień Wrzesień III kwartał 3 kwartały Październik Listopad Grudzień IV kwartał ROK 2011 Średniomiesięczne 10.305 -1.083 -1.1 109.144 10.992 15.844 -5.5 128.7 119.711 16.322 10.001 9.322 136.2 141.897 -15.220 30.5 122.402 160.617 12.8 130.4 109.081 212.1 136.9 119.551 104.373 -6.475 11.620 -8.2 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.8 113.810 -1.217 -5.171 42.818 39.1 128.574 11.961 11.6 111.1 113.171 -1.326 12.2 125.184 27.1 124.8 120.311 10.6 116.192 -1.5 110.8 118.457 48.7 119.694 -7.205 9.4 116.317 33.3 110.222 -1.4 113.7 130.545 49.689 12.698 34.9 125.5 127.339 49.6 130.517 -1.4 121.778 15.1 135.8 115.2 106.963 16.4 124.2 116.664 11.255 178.568 12.4 116.980 46.9 121.660 -9.732 114.528 30.780 58.729 12.476 88.2 103.808 16.709 12.028 -1.757 -1.710 12.5 117.207 10.690 120.233 -2.273 -22.5 118.255 11.7 13.3 120.4 107.998 18.2 113.788 -13.2 114.149 13. = 100 eksport import 111.701 18.530 36.544 34.242 14.684 -2.5 116.828 31.469 -1.3 115.649 -2.546 16.372 11.323 122.7 122.483 12.575 42.6 111.6 112.6 124.508 85.2 127.0 118.584 -11.462 -1.135 -2.475 -993 -3.9 106.4 128.683 11.168 -3.645 -4.368 -1.1 103.0 106.0 104.821 14.3 114.854 14.0 115.213 -3.053 52.122 -1.100 12.718 9.537 13.780 12.3 105.440 16.844 102.420 -840 -3.636 -2.577 -16.0 123.815 -1.319 29.875 -1.177 13.0 119.715 11.248 15.4 130.313 import 12.9 131.712 11.5 107.694 11.825 143.801 -4.629 36. = 100 eksport import 114. 36 .348 18.930 10.839 saldo -802 -1.0 116.019 -1.443 38.057 14.867 -1.1 117.182 saldo -564 -824 -1.4 128.9 116.0 111.8 117.2 116.3 112.374 12.6 108.4 106.349 12.988 38.5 125.002 38.292 12.3 127.1 117.287 13.467 -1.330 -6.807 190.073 -5.3 113.862 11.331 17.089 -1.063 14.814 78.837 75.819 13.512 13.7 127.303 19.766 18.8 117.7 109.616 13.122 13.2 120.978 -1.817 159.1 115.615 116.610 16.525 Dynamika w % analogiczny okres r.950 10. ub.524 -785 -1.4 134.7 128.179 38.059 -1.573 -3. ub.250 17.188 11.346 15.2 108.300 16.219 -2.648 15.4 114.9 104.848 17.9 129.105 -954 -2.5 122.211 16.8 114.2 125.9 127.0 121.892 14.1 104.279 11.397 55.826 14.2 134.8 mln USD eksport 11.410 -1.6 121.528 10.985 43.9 130.714 -1.787 55.219 152.8 113.429 -2.1 131.247 15.478 134.624 63.360 16.1 106.037 10.5 126.6 128.4 138.722 43.552 -3.2 108.6 126.2 119.367 -1.6 123.0 121.628 -1.7 106.MINISTERSTWO GOSPODARKI Tabela 12 Obroty towarowe według GUS w latach 2010-2011 okres eksport 8.6 127.758 13.3 114.3 119.2 115.8 123.967 93.859 12.3 124.2 123.637 -1.5 122.627 -11.039 -1.615 15.545 -1.279 -4.695 44.4 112.0 114.

W 2010 r.) niż eksport.1 pkt.2 pkt. było zatem w dużej mierze efektem niskiej bazy odniesienia. szybciej wzrastały obroty wyrażone w dolarach. O ile w roku 2010 tempo wzrostu importu wyprzedziło o 2. proc. było efektem wyhamowywania gospodarki globalnej. tempo wzrostu eksportu. to w 2011 r.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykres 9 Dynamika eksportu i importu w EUR i USD w latach 2010-2011 (w % w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) % 150 140 130 120 110 100 I II III IV V VI VII VIII IX 2010 X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 2011 X XI XII eksport w EUR eksport w USD import w EUR import w USD Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. Stosunkowo wysokie tempo wzrostu obrotów. po czym od czerwca tego roku do marca 2011 r. import wzrósł w tempie nieznacznie szybszym (o 0.. tempo wzrostu w ujęciu euro wyprzedzało wzrost wymiany wyrażonej w dolarach. następowała odbudowa polskiej wymiany towarowej z zagranicą po jej załamaniu w 2009 r. proc.. w szczególności w I połowie 2010 r. Do maja 2010 r. 37 . Spowolnienie tempa wzrostu obrotów obserwowane w II połowie 2011 r. Od II kwartału 2011 r. w szczególności w ostatnim kwartale. obroty wyrażone w dolarach zaczęły rosnąć szybciej niż w ujęciu euro.

.

co wynikało z jego wzrostu o 17.4% przed rokiem). udział Ameryki Północnej w polskich obrotach wyniósł 2.3% niż przed rokiem. blisko 9.4% (z 73.6% w roku 2011.7 mld EUR. o 3. Polski eksport towarowy do Ameryki Północnej w 2011 r.4% zarówno po stronie eksportu.8 mld EUR. Z kolei udział Ameryki Środkowej i Południowej stanowił 1% w eksporcie (ponad 1.9 mld EUR.1 Zmiany w przekroju kontynentalnym Choć kraje europejskie od wielu lat utrzymują dominującą pozycję w polskim eksporcie. W 2011 r. w roku 2011 została zredukowana do poziomu 5. czyli o 12% wyższą niż w 2010 r. Drugim pod względem udziału w polskich obrotach regionem jest Azja. polski eksport towarowy na rynki europejskie osiągnął wartość 122. Zdecydowanie większy udział region ten ma w imporcie do Polski (18. wartość przywozu towarów z Azji wyniosła ok. zaś w imporcie do Polski ich udział był jeszcze niższy (0.5%.4 mld EUR.8 mld EUR.8%. Z kolei udział Europy w imporcie Polski (który w ostatnich kilku latach malał) w 2011 r. występująca w obrotach z tą grupą krajów nadwyżka wynosząca w 2010 r. a import z tych rynków wyniósł blisko 3. W rezultacie wolniejszego wzrostu po stronie eksportu na rynki europejskie niż importu z nich.2 mld EUR).6 mld EUR).5 mld EUR). W okresie minionych kilku lat udział Europy w eksporcie Polski systematycznie się zmniejszał – z 91. 39 .7% w imporcie (2. Najmniejszą część w polskiej wymianie z zagranicą zajmują rynki Australii i Oceanii – 0.9 mld EUR. tj. polski eksport do tej części świata zwiększył się o 21.1% w 2008 r.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 4 ZMIANY STRUKTURY GEOGRAFICZNEJ OBROTÓW TOWAROWYCH 4. W rezultacie deficyt wymiany z tym regionem został zredukowany o ponad połowę.3 mld EUR) oraz 1.3% w eksporcie (420 mln EUR) i 0.1% wyższy niż rok wcześniej.7 mld EUR (ponad 3.3 mld EUR).. osiągnął wartość ponad 3. osiągając 7. 1. do niespełna 450 mln EUR.1% mniej niż rok wcześniej.8% eksportu z Polski ogółem (wobec 5. W 2011 r.9% w roku 2010). Blisko 10-krotnie szybszy wzrost polskiego eksportu do tych krajów niż importu z nich pozwolił na redukcję utrzymującego się od lat na wysokim poziomie w obrotach z Azją deficytu – o prawie 0. 360 mln EUR). że jeszcze w roku 2008 Polska w wymianie z rynkami europejskimi notowała deficyt w wysokości 2. do 89. jak i w imporcie. Należy jednak podkreślić. zwiększył się do 76. to jednak ich udział stopniowo maleje.1 mld EUR.2 mld EUR.5-krotnie więcej niż eksport z Polski na te rynki) i była wyższa o 2. Kraje afrykańskie były w roku 2011 odbiorcami zaledwie 1% polskiego eksportu towarowego (1. W 2011 r.2%).6% (do 116. co stanowiło 5. tj. 27.2% w imporcie (ok.4 mld EUR i był o 13. do 19.. W 2011 r.

9 12.128 2.730 149.682 112.237 1.889 2.387 Eksport 120.669 115.9 1.139 122. = 100 udział Wielka Brytania rok ub.254 Import 152.664 113.0 8.164 146.9 2.8 91.709 114.298 6.894 131.863 103.242 -19.1 8.4 10.622 4.558 120.023 11.2 79.799 2.852 1.945 29.4 26.5 6.5 2.825 1.7 2.665 121.2 8.680 337 608 576 588 -442 910 724 -361 -436 -2.9 6.0 28.3 2.MINISTERSTWO GOSPODARKI Tabela 13 Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych Polski (wartości w mln EUR) 2011 Eksport Polska ogółem rok ub.3 -10.373 122.1 21.2 2. = 100 udział Kraje pozostałe rok ub.7 5.3 33.620 111.567 1.805 116.424 118.362 122.9 7.838 135.203 128.635 117. = 100 udział w tym: Kraje WNP rok ub.8 79.0 -6.650 1. = 100 udział w tym: USA rok ub.3 18.4 67.7 -12.9 3.6 5.7 12.360 2.380 133.8 90.8 -789 267 133.065 3.805 118.534 118.0 1.3 106.7 1.4 50.3 8.365 112.8 16.438 11.5 15.7 10.380 -2.815 125.997 -941 31.439 104.1 7.415 1.659 1.3 7.3 6.371 102.1 5.203 -419 475 1.5 7.699 -19. = 100 udział Pozostałe kraje świata bez rozwiniętych rok ub.9 13.1 10.979 2.8 18.6 6. = 100 udział Francja rok ub.074 130.0 13.7 5.321 18.3 4.286 121. = 100 udział 136.188 124.394 136.4 6.5 84.386 118 630 -512 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.721 -3.8 15.7 84.3 6.6 1.9 8.7 11.059 13.868 Saldo -15.229 117.4 32.0 4.694 113.3 7.107 1.191 -3.154 61 468 414 686 -29.5 115.5 26.568 113.673 -3. = 100 udział Włochy rok ub.1 7.822 104.8 2.2 8.142 -1.6 12.9 22.1 3.701 118.1 7.646 104. = 100 Kraje rozw.899 -11.0 6.2 27.4 9.194 140 35.202 125.7 3.875 13.241 133.7 1.374 109.6 115.556 4.261 -25.156 119.427 122.248 1.3 3.270 1.741 5.8 5. rozw.231 2010 Import 134.849 120.6 8.2 1.5 6.294 102.9 4.9 95.7 101.838 3.4 8.2 21.7 6.006 109.5 6.454 101. = 100 udział w tym: UE rok ub.3 5.615 126.225 124.190 123.7 3.042 115.2 121.141 106.245 105.8 2. rok ub.1 14.815 12.9 3.0 18.2 8.0 4.6 102.043 114.358 -505 4. = 100 udział EFTA rok ub.2 5.5 9. = 100 udział Czechy rok ub.0 112. gosp.1 9.059 5.334 11.976 140.048 -3.543 509 -11.4 -8.577 121.022 Zmiany 2011/2010 Eksport Import Saldo wzrost (+) wzrost (-) popr.797 117.0 59.634 34. = 100 udział w tym: Rosja rok ub.0 8.4 43.2 132.5 2.331 215 153 4.9 66.8 7. (-) 16.689 464 1.9 21. rok ub.5 2.347 109.031 139. (+) spadek (-) spadek (+) pog. = 100 udział Pozostale kr.235 107.5 3.4 20.2 15.209 Saldo -13. = 100 udział w tym: Niemcy rok ub.9 4.9 78.0 59.0 3.7 15.2 5. = 100 udział w tym: Chiny rok ub.932 6.248 125.6 2. 40 .

gdzie wzrost eksportu w 2011 r. swoją pozycję w polskim eksporcie umocniły rozwinięte rynki pozaunijne. czyli zdecydowanie szybszego niż przed rokiem.8%). z tym że w 2011 r. odnotowano pogłębienie deficytu o 3. do 54. 41 .6 pkt.). Po stronie eksportu udział zmniejszył się o 0. Przełożyło się to na zmniejszenie udziału tej grupy rynków w łącznym polskim imporcie z 67. czyli o 3. do 66. a w przywozie 33.7 pkt. Za pogorszenie salda wymiany odpowiadały głównie rynki WNP. gdzie w rezultacie wzrostu importu o 35. 140 mln EUR). Po wzroście eksportu do strefy euro o prawie 21% w 2010 r. 41%.2 mld EUR. który po wzroście o 33% w 2010 r.4 mld EUR).3 mld EUR zwiększył się do 10.7%.6%) notowany przed rokiem deficyt w wysokości 6.8 mld EUR). Import z rynków rozwiniętych wzrósł o 12. w polskich obrotach towarowych z zagranicą tradycyjnie dominującą pozycję zajęły kraje rozwinięte gospodarczo. wolniejszego niż po stronie importu.7 mld EUR).3%. jakkolwiek ich udział nieznacznie się obniżył. do 29. proc.1%. czyli 2-krotnie szybszego niż eksportu (o 17.2 pkt.9 mld EUR).6 pkt. do 2. Na odnotowane w 2011 r.6 pkt.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 4. Wynikało to z przyspieszenia eksportu na rynki EFTA – o ok. w roku 2011 spowolnił on do wzrostu o 10. do 84.2 Zmiany w przekroju głównych ugrupowań krajów W 2011 r.6 mld EUR utrzymała się na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (zwiększyła się o ok. proc.1%. co wynikało z niewspółmiernie większego w ujęciu wartościowym poziomu importu niż eksportu.1 mld EUR). Tym samym udział krajów strefy euro w łącznym eksporcie z Polski zmniejszył się o 1. Znaczące wyhamowanie odnotowano natomiast po stronie importu z tego ugrupowania.3%..2 mld EUR. ich udział w eksporcie wzrósł o 0. Szybciej niż przeciętnie zwiększyły się w 2011 r.8% w roku 2011. Zdecydowanie lepiej kształtowała się wymiana z pozostałymi państwami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi (poza WNP). W konsekwencji deficyt obrotów z tymi rynkami został zredukowany o 1..9%) był prawie 5-krotnie szybszy niż importu (o 3. W rezultacie zwiększenia ich eksportu o 24. do 19.7%.4 mld EUR. W rezultacie notowana przed rokiem nadwyżka wymiany na poziomie 12 mld EUR zwiększyła się do 13. które w roku 2011 były odbiorcami 78% łącznego eksportu z Polski oraz z których pochodziło 59.2% w 2010 r.1%. Szybszy wzrost po stronie importu z tych rynków przełożył się na redukcję nadwyżki wymiany o 1. proc. obroty z państwami rozwijającymi się. Wynikało to z wolniejszego niż przeciętnie tempa wzrostu wywozu na rynki UE (o 11. a w imporcie tylko nieznacznie zwiększył. w roku 2011 zwiększył się o 4. 46.2%. Jednocześnie odnotowana w 2011 r.2 mld EUR. proc. Ich udział w łącznym wywozie z Polski wyniósł 15.3 Unia Europejska W grupie państw rozwiniętych gospodarczo największym partnerem handlowym Polski jest Unia Europejska.9% (do 101.9%) oraz szybszego tempa wzrostu importu z nich (o 14%). (o 18. Pomimo relatywnie korzystnej sytuacji w wymianie z tymi rynkami. czyli 3-krotnie szybszego niż przeciętnie.3 mld EUR.7% całkowitego importu do Polski. Wśród rynków rozwiniętych największe znaczenie w wymianie handlowej Polski mają kraje unijne.5 mld EUR.. do 6. a w imporcie pozostał na poziomie sprzed roku. nadwyżka wymiany z UE w wysokości 15. jej udział w łącznym eksporcie zmniejszył się (o 1.7 mld EUR (do 3 mld EUR).3% (do 50.. a import o 15.. spowolnienie eksportu do UE decydujący wpływ miały wyniki z państwami strefy euro. 4.5% (do 10. Eksport do tej grupy rynków wzrósł o 18. W 2011 r. tj.3% przy wzroście o 12.2% (do 21. a ujemne saldo obrotów nieznacznie się poprawiło (o 0. proc.5%.4 mld EUR.

w tym m. szybszy niż importu i w konsekwencji saldo wymiany poprawiło się o ponad 0. Niemcami. − Republiką Czeską .2 mld EUR. wyższego niż eksportu).1 mld EUR. do ok. nadwyżka obrotów zmniejszyła się o ok. Dwukrotnie wolniej niż przywóz z WNP zwiększył się eksport na te rynki.5%). do 11.2 mld EUR (o 13.3 pkt. czyli o 2. tj.5 mld EUR (o 3.o ponad 0. gdzie wzrost eksportu (o 18. do 4.4 Wspólnota Niepodległych Państw W roku 2011 obroty towarowe z rynkami WNP zwiększyły się zdecydowanie szybciej niż w skali ogólnej.6%.7 mld EUR (o 13. 2. 440 mln EUR. proc. gdzie w rezultacie relatywnie szybkiego wzrostu przywozu z tego rynku (o 15. 360 mln EUR.o blisko 0.5-krotnie szybsze niż przeciętnie. W imporcie takich krajów jest 11. do ok. Wśród państw tej grupy największe pozytywne zmiany nastąpiły w obrotach z: − Wielką Brytanią.4 pkt. − artykuły rolno-spożywcze . − wyroby metalurgiczne .2 mld EUR (o 11.8%). do ponad 0. Chociaż tempo jego wzrostu było ponad 2.8 mld EUR.2 mld EUR). proc. − Republiką Czeską.2 mld EUR). − wyroby przemysłu elektromaszynowego .o 1. 0. do 2 mld EUR) i Słowacją (zmniejszenie nadwyżki o prawie 0. Takie pogorszenie salda z rynkami strefy euro zdołała z nadwyżką skompensować poprawa salda z unijnymi krajami spoza strefy.9 mld EUR. to zarazem wolniejsze niż przed rokiem. do 1. − Litwą .o 1.o 1.6%). gdzie nadwyżka zmniejszyła się odpowiednio o ok. gdzie w wyniku wzrostu eksportu o 16. Największe wzrosty eksportu na rynki unijne w wymiarze bezwzględnym osiągnięto z: − Niemcami . 360 mln EUR. 4.1%). proc.9%. − Niderlandami .4 mld EUR (o 30. do 0. − produkty mineralne . Tempo jego wzrostu było jednocześnie o ponad 14 pkt.5%). w tym szczególnie po stronie importu.o ok.1%). 250 mln EUR (do nieco ponad 0. Wśród 15 najważniejszych rynków polskiego eksportu znajduje się aż 12 krajów UE.6 mld EUR oraz Włochami (pogłębienie deficytu o ok. o 35. z którymi nadwyżka wymiany zwiększyła się o 1. wolniejsze niż przed rokiem. nadwyżka zwiększyła się o ponad 0.5%).o 4. Import z WNP osiągnął 21.5%) był o 6. 940 mln EUR).8 mld EUR. gdzie w rezultacie szybszego wzrostu eksportu (o 27.6 mld EUR. czyli o 7.3%).5 mld EUR (o 21.3 mld EUR (o 18. o 17. do 0.2 mld EUR. − Rumunią.7 mld EUR. do prawie 1.1% więcej niż przed rokiem. z Francją (zmniejszenie nadwyżki o ok.8 mld EUR) oraz o 0. proc.8 mld EUR. szybszego niż importu. Z drugiej strony wśród tej grupy rynków największa poprawa salda nastąpiła w wymianie z Estonią (zwiększenie nadwyżki o blisko 0.5 pkt. − Wielką Brytanią .5 mld EUR (o 37.9 mld EUR. Wśród wyrobów o największym wzroście eksportu do UE czołowe pozycje zajmują: − wyroby przemysłu chemicznego .2 mld EUR (o 16. 440 mln EUR.3%) bilans obrotów poprawił się o ok.6%.9 mld EUR.5%).in. Natomiast największe pogorszenie salda odnotowano w obrotach z Węgrami oraz Szwecją.3 mld EUR.4 mld EUR (o 22.o 1.6 mld EUR) oraz Belgią (redukcja deficytu o 150 mln EUR.5%).6%) niż importu (o 10. do 12.MINISTERSTWO GOSPODARKI Wśród tej grupy rynków pogorszenie salda nastąpiło w wymianie z większością z nich.5%. z naszym głównym partnerem handlowym.6 mld EUR. Takie wyniki obrotów przełożyły 42 . do blisko 2.o 1.o 2. kiedy to przywóz z tych rynków wzrósł aż o 46.

do blisko 1 mld EUR.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO się na pogłębienie deficytu wymiany z tym ugrupowaniem – o 3. do 1.4% (do 2. który przed rokiem wzrósł ponad 3-krotnie wolniej niż przeciętnie (tj. (po Niemczech) miejscu na liście naszych najważniejszych partnerów importowych. tj.5 mld EUR.5% udziału w łącznym eksporcie z Polski wobec 4. do rekordowo wysokiego poziomu 10. tj. Deficyt ich obrotów zwiększył się z 10 mld EUR do 13.6 mld EUR. co plasuje ją na 2.5 mld EUR.6% (do 1.2 mld EUR. w roku 2011 wzrost wyhamował do 9. W rezultacie zwiększyło się ich znaczenie w łącznym wywozie na ten rynek – do 40. proc. czyli ponad 2krotnie szybszego niż przeciętnie dla tego rynku.1 mld EUR. do ok. Eksport na ten rynek wzrósł (o 22%. czyli o 34% wyższy niż przed rokiem. Za pogłębienie ujemnego salda z Rosją w 97% odpowiadało pogorszenie stanu zrównoważenia w pozycji produktów mineralnych. W tej grupie największy udział w przywozie do Polski ma Rosja (12% importu ogółem). 43 .3% przed rokiem. Z drugiej strony zdecydowanie poprawiło się saldo wymiany dominujących w eksporcie wyrobów elektromaszynowych. obroty z Rosją zwiększyły się zdecydowanie szybciej niż w skali ogólnej.5 mld EUR.8% importu do Polski z tej grupy. proc.4 mld EUR. W 2011 r.4 mld EUR.. wolniej niż import. Przełożyło się to na pogłębienie deficytu z Rosją o 3. do nieco ponad 0.7%). o niecałe 4. Import z Rosji osiągnął wartość 18.9% wobec 34. kolejne miejsca należą do Ukrainy (z udziałem 2. Natomiast import z Białorusi. W wyniku przyspieszenia ich wywozu o 45. te trzy rynki odpowiadały za 93.7 mld EUR) wyższą niż przed rokiem. co przełożyło się na zmniejszenie nadwyżki z Ukrainą o ponad 0.2 mld EUR. do 6. czyli aż o 34% (tj.7 pkt. Z kolei import z tego rynku wzrósł aż o 45%.2 mld EUR.. a nadwyżka została zredukowana o 0. Po dynamicznym zwiększeniu wywozu na ten rynek w 2010 r. do 3. z tym że w wyniku relatywnie wolnego wzrostu ich wywozu (o niecałe 7%) ich udział zmniejszył się o 2.2% przed rokiem). które tradycyjnie dominują w polskim przywozie z tego rynku. ale zarazem o 11. notowana przed rokiem nadwyżka zwiększyła się o blisko 0.4 mld EUR. był głębszy niż deficyt z Chinami.9 pkt.1 mld EUR) zdecydowanie szybciej niż przeciętnie. o 13.3 mld EUR). W 2011 r.4 mld EUR.5% w polskim wywozie) i Białorusi (1%) W 2011 r.9 mld EUR. W rezultacie przełożyło się to na pogorszenie – pierwszy raz od 2005 r. do rekordowego poziomu 12.. w roku 2011 zwiększył się aż o 54%. 360 mln EUR. Spośród państw tego ugrupowania najważniejszym partnerem handlowym Polski jest Rosja (4. Na drugim miejscu pod względem wielkości w eksporcie znajdują się wyroby przemysłu chemicznego. Spośród trzech głównych rynków WNP w przypadku Białorusi odnotowano najwolniejsze tempo wzrostu eksportu oraz najszybsze importu. w tym szczególnie po stronie importu. na liście dominujących rynków eksportowych rynki te uplasowały się na następujących miejscach: Rosja na 6.3%. W rezultacie dynamicznego wzrostu cen ropy naftowej wartość importu produktów mineralnych osiągnęła poziom 13.2 mld EUR. do 19. – salda wymiany z Białorusią. zmniejszenie nadwyżki o ponad 0. do 2. Zdecydowanie wolniej niż do Rosji oraz nieco wolniej niż przeciętnie zwiększył się eksport na Ukrainę.3%). Ukraina na 10. do 2 mld EUR. a Białoruś na 22.3% łącznego eksportu z Polski do WNP oraz 97. (o 40.2 mld EUR. o 7.5%.5 mld EUR). co wynikało z dynamicznego zwiększenia importu produktów mineralnych (2-krotne). który jednocześnie pierwszy raz od 2006 r.

co – podobnie jak w przypadku Korei – wynikało ze zmniejszenia przywozu dominujących w obrotach wyrobów elektromaszynowych (o 7.3%).7 mld EUR). to w 2011 r. (o 1. w 2011 r.5 mld EUR.MINISTERSTWO GOSPODARKI 4. proc. wzroście eksportu o 18.5%) było ponad 9-krotnie szybsze.1 mld EUR). że w ujęciu wartościowym import z Chin jest 10-krotnie wyższy niż eksport. z którymi Polska notuje największy deficyt. że pokaźny deficyt w obrotach tymi towarami nie pogłębił się i został utrzymany na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (blisko 7. W 2011 r.3% (do 2. szybsze niż po stronie importu (który wzrósł o 5%).9% udziału wobec 59. co wynikało z relatywnie szybkiego wzrostu eksportu oraz jednoczesnego spadku importu. 44 . Warto jednak odnotować.. Przywóz z tego rynku spadł natomiast o 2. Jakkolwiek tempo wzrostu eksportu do Japonii (17. w rezultacie czego nawet pomimo blisko 2-krotnie wolniejszego wzrostu po stronie importu. to jednocześnie zdecydowanie przewyższało jego wzrost w skali ogólnej.7 mld EUR). czyli poziom o ok. eksport na rynek chiński wyniósł 1. łączny deficyt z Chinami wyniósł 11.4 mld EUR) było niższe niż dla całej grupy państw azjatyckich. zwiększył się on o 27.4 mld EUR) wynikał ze zmniejszenia przywozu (o ok. 43. w roku 2011 przyspieszył on do wzrostu o ok.4% – zmniejszyło (o 6.3 mld EUR. a drugich – w wyniku spadku eksportu o 15. Polski eksport do Chin zdominowany jest przez wyroby metalurgiczne i produkty elektromaszynowe. tj.9 pkt. 125 mln EUR niższy niż przed rokiem. do 47.6%). Natomiast odnotowany w 2011 r.5 Kraje azjatyckie Na tle obrotów towarowych Polski w przekroju kontynentalnym najmniej korzystnie kształtuje się wymiana z krajami Azji. 7. czyli był wyższy niż przed rokiem o 9.7% udziału). tj. do udziału 23.4%.3 mld EUR.5% przed rokiem. to jednocześnie tempo jego wzrostu (21.9 mld EUR. Notowany od lat wysoki deficyt z rynkami azjatyckimi jest wynikiem głębokiego ujemnego bilansu obrotów z trzema głównymi partnerami handlowymi Polski z tego regionu. inaczej niż w 2010 r. spadek importu z Korei (o 9%. z tym.9 mld EUR i w porównaniu z rokiem poprzednim pogłębił się o nieco ponad 0.. Po stronie przywozu z Chin najważniejsze znaczenie mają wyroby elektromaszynowe – 55. Zadecydowało o tym wyraźne wyhamowanie importu z rynków azjatyckich – o ile w 2010 r.5%. Warto odnotować.. W 2011 r.5%). do 0. że w 2011 r. W 2011 r. Deficyt wymiany z Japonią w 2011 r. do niecałych 3. Z kolei eksport do krajów azjatyckich wyniósł w 2011 r.8 mld EUR.8 pkt. Należy tutaj podkreślić.9%. Tym samym notowany deficyt obrotów z tym rynkiem został zredukowany o nieco ponad 0. doszło do jego pogłębienia. proc.4 mld EUR.6%.3 mld EUR.1 mld EUR. Spadek ich udziału wynikał ze zmniejszenia ich importu w 2011 r.6%) zdecydowanie się zwiększyło (o 6.3% (do 27. tylko o 2. Jakkolwiek w ujęciu wartościowym był niewspółmiernie niższy niż import. to jednocześnie. Natomiast poprawę salda odnotowano z dwoma kolejnymi najważniejszymi rynkami tego regionu. W przypadku Korei po odnotowanym w 2010 r. Republiką Korei oraz Japonią. Chinami.8 mld EUR i analogicznie jak w dwóch poprzednich latach przewyższał łączny deficyt towarowy Polski (o blisko 4 mld EUR). co spowodowało. Jakkolwiek tempo wzrostu wywozu na ten rynek było wolniejsze niż przeciętne. 13%) dominujących w obrotach wyrobów przemysłu elektromaszynowego. że znaczenie tych pierwszych – w rezultacie dynamicznego wzrostu wywozu (o 27.5%. Republiką Korei i Japonią. Tak dynamiczne zwiększenie wywozu było rezultatem gwałtownego przyspieszenia eksportu na rynek koreański artykułów rolno-spożywczych (4-krotnie) oraz wyrobów metalurgicznych (o 66%). deficyt z tą grupą rynków wyniósł 19. że w porównaniu z rokiem 2010 został on zredukowany o blisko 0. do 0. te trzy rynki znalazły się na czołowych miejscach – zaraz za Rosją – na liście rynków. osiągnął prawie 2. do blisko 3.

Wykres 10 Struktura towarowa polskiego eksportu w 2011 roku na tle roku 2010 i 2006 (w %) Wyroby przemysłu elektromaszynowego Wyroby przemysłu chemicznego Wyroby metalurgiczne Artykuły rolno-spożywcze Wyroby różne i pozostałe Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego Produkty mineralne Wyroby przemysłu lekkiego Wyroby ceramiczne Skóry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % 2006 2010 2011 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 5 ZMIANY STRUKTURY PRZEDMIOTOWEJ OBROTÓW TOWAROWYCH W minionych kilku latach w strukturze przedmiotowej polskiej wymiany towarowej z zagranicą nastąpiły dość istotne zmiany. w różnym tempie następowała odbudowa wymiany w poszczególnych grupach. Wykres 11 Struktura towarowa polskiego importu w 2011 roku na tle roku 2010 i 2006 (w %) Wyroby przemysłu elektromaszynowego Wyroby przemysłu chemicznego Produkty mineralne Wyroby metalurgiczne Artykuły rolno-spożywcze Wyroby przemysłu lekkiego Wyroby różne i pozostałe Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego Wyroby ceramiczne Skóry 2006 2010 2011 0 5 10 15 20 25 30 35 40 % Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. Wynika to z jednej strony ze zróżnicowanej odporności na dekoniunkturę poszczególnych grup towarowych. co przełożyło się na duże różnice w skali spadków obrotów w okresie kryzysu. 45 . Jednocześnie.

5 2009 84. W tej właśnie grupie nastąpił największy przyrost wartości importu (tj.9 111.6% w imporcie) – ich eksport wzrósł o 33.6 117. rok poprzedni = 100) % 140 130 120 110 100 90 80 70 60 ogółem elektromaszynowe chemiczne rolno-spożywcze metalurgiczne 2008 114.5 120. a import o 33. 46 . najszybciej spośród wszystkich grup towarowych wzrosły obroty produktami mineralnymi (stanowiącymi 5% w polskim eksporcie oraz 13. to wyroby chemiczne oraz wyroby metalurgiczne stanowią od lat znaczącą część naszych obrotów.8%.7 mld EUR (co stanowiło 1.3% (do 20.4 mld EUR wobec poziomu z 2010 r. Poza produktami mineralnymi.8 118.8 mld EUR.5 133. do poziomu niespełna 1.MINISTERSTWO GOSPODARKI W 2011 r.6%). a wyroby metalurgiczne odpowiednio 11.2 112.9 mld EUR).8%).4 mld EUR.6 107.7 mld EUR).2 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. 230 mln EUR.9 mld EUR). Z tak szybkimi wzrostami kontrastował nieznaczny spadek eksportu produktów farmaceutycznych (o 0.6%) był wolniejszy niż wzrost ich eksportu. Wyraźne przyspieszenie importu produktów mineralnych wynikało w decydującej mierze z dynamicznego wzrostu światowych cen surowców energetycznych (ropy i gazu).7 mld EUR oraz − tworzyw sztucznych i artykułów z nich (4.1 115.5% w imporcie. W roku 2011 wyroby chemiczne stanowiły 13.2% eksportu ogółem). do poziomu ok. − wyrobów przemysłu chemicznego – o 20.0 132.2 mld EUR).8 117.7 2011 113.7 120.2 mld EUR).8% w łącznym eksporcie Polski i 17.2% (do 16.9 2010 122. do poziomu blisko 3.2% (do 18. o prawie 5.9%. Wysoki wzrost wartości importu produktów mineralnych wpłynął na pogłębienie deficytu obrotów o ponad 3.9% i 10. notowany w wymianie tymi towarami deficyt pogłębił się wobec roku 2010 o ok. Na stosunkowo szybki wzrost eksportu wyrobów chemicznych przełożyło się w znacznym stopniu zwiększenie eksportu: − chemikaliów organicznych (stanowiących 1% polskiego eksportu ogółem) – ich eksport wzrósł o 46.8% (do poziomu 6.4% osiągając wartość ponad 1.3 66. Jakkolwiek wzrost importu produktów chemicznych (o 14.1 115.5%.9 mld EUR) oraz − wyrobów metalurgicznych – o 20.7% eksportu) – eksport tych towarów zwiększył się o 29. − kauczuku i wyrobów z kauczuku (2. w roku 2011 szybciej niż przeciętnie zwiększył się także eksport: − wyrobów ceramicznych – o 30% (do 3.5 88. to jednak ze względu na wyższą skalę obrotów po stronie importu. do prawie 6 mld EUR.4% eksportu) – których eksport wzrósł o 18. 7. Wykres 12 Dynamika polskiego eksportu wybranych grup towarowych w latach 2008-2011 (w EUR.2 85.1 98. O ile jednak udział wyrobów ceramicznych w łącznym polskim eksporcie był relatywnie niski (2.

4 mld EUR). do ok.7 105. W rezultacie zmniejszył się udział tych produktów w imporcie do Polski z 37. 47 .7 135. 15. narzędzi.7 143.6% (tj.9 mld EUR. 3. tych drugich zaś o 35. Z kolei import wyrobów metalurgicznych wzrósł w roku 2011 w nieco wolniejszym tempie (o prawie 1 pkt. Natomiast eksport stanowiących największą część wywozu tej grupy – pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów (12. wolniej niż przeciętnie). o ponad 0. 1.4 mld EUR).5%. do 55. fotograficznych.1 pkt.4 mld EUR.7 mld EUR. proc. do 35% w roku 2011. rok poprzedni = 100) % 140 120 100 80 60 ogółem elektromaszynow e chemiczne mineralne metalurgiczne 2008 118.9 mld EUR.8 mld EUR).1 114. czyli o 6.4 mld EUR). Natomiast szybciej niż przeciętnie dla całej grupy wzrósł import pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów – o 10.3 116. maszyn i urządzeń mechanicznych (12. był w głównej mierze efektem wysokiej dynamiki eksportu dominujących w tej grupie wyrobów z żeliwa i stali oraz żelaza.3 118. 12. Szybszy niż przeciętny wzrost eksportu wyrobów metalurgicznych w 2011 r. Wywóz tych pierwszych wzrósł o 22. było najwolniejsze wśród wszystkich grup towarowych – 5. medycznych i ich części (o 24. W rezultacie ich udział w łącznym wywozie obniżył się do 40. żeliwa i stali. 1.9% eksportu ogółem. 640 mln EUR.4%).2%.3 105.8 80. W tym czasie eksport kotłów.4 mld EUR. do 15. osiągając wartość 3. Na stosunkowo wolny wzrost eksportu wyrobów elektromaszynowych wpłynął spadek wywozu maszyn i urządzeń elektrycznych – o 3. co przełożyło się na nieznaczną redukcję deficytu (o niespełna 40 mln EUR).1%.3% wywozu ogółem) wzrósł o 8. podobnie jak w eksporcie.1 2011 113.6% (ok.8 121.6% łącznego eksportu) był wyższy o 10. Na niskie tempo wzrostu importu wyrobów elektromaszynowych w znacznym stopniu przełożył się spadek przywozu o 4% (tj.0 126. proc.3%) oraz przyrządów. aparatów optycznych. łodzi oraz konstrukcji pływających (o 47.4 mld EUR) maszyn i urządzeń elektrycznych.6 mld EUR) i osiągnął blisko 17.3 64.6 pkt.5% oraz 2.5 76. jednak towary te stanowią znacznie mniejszą część polskiego eksportu – odpowiednio 2.9 134.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykres 13 Dynamika polskiego importu wybranych grup towarowych w latach 2008-2011 (w EUR. 4. o ok. czyli o 8. do ok.6% (tj. o prawie 1. wolniejsze niż ogółem.3 mld EUR).2 mld EUR. O ile wzrost eksportu w dominującej w polskim handlu zagranicznym grupie wyrobów elektromaszynowych okazał się największy pod względem przyrostu w wartościach bezwzględnych (o 3.3 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. pomiarowych. Tempo wzrostu importu wyrobów elektromaszynowych.5%.8% w 2010 r. do poziomu ok. prawie o 1. to biorąc pod uwagę tempo wzrostu był najwolniejszy (7. do 16.6 133.6 mld EUR.3 119. o ok.6 mld EUR) oraz 1% (ok.3 2010 124.) niż ich eksport. które stanowiły odpowiednio 3.8 61. do nieco ponad 0. odnotowano w eksporcie statków.3 2009 75.1% niż przed rokiem (tj.8% (tj.9% w 2010 r.3 mld EUR.5% wobec 42. Najszybsze tempo wzrostu w grupie wyrobów elektromaszynowych w 2011 r. proc.

do poziomu ok.2 mld EUR) oraz gotowych artykułów spożywczych (o 13.3% w imporcie.9 mld EUR. pogłębił się o blisko 2. Wśród produktów tej grupy wysokie tempo wzrostu odnotowano w przywozie produktów pochodzenia roślinnego (2. O tak korzystnej zmianie stanu zrównoważenia obrotów towarowych w największym stopniu zadecydowała radykalna zmiana w handlu wyrobami elektromaszynowymi.7 mld EUR.2 mld EUR).8%.1% w eksporcie oraz 8. gdzie nadwyżka wzrosła odpowiednio o blisko 1.7%. Nie zdołały tego skompensować korzystne zmiany odnotowane w handlu wyrobami elektromaszynowymi oraz wyrobami ceramicznymi.6 mld EUR zwiększyła się nieznacznie wobec poziomu z 2010 r. Z kolei import produktów żywnościowych zwiększył się o 15.2%. które w eksporcie ogółem stanowiły odpowiednio 3.6%. a zwłaszcza mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego (o 14. do ponad 7 mld EUR). 15.7 mld EUR. 15. Wykres 14 Struktura towarowa salda obrotów handlu zagranicznego Polski w 2011 roku na tle roku 2010 i 2006 (w mln EUR) Produkty mineralne Wyroby przemysłu chemicznego Wyroby przemysłu lekkiego Wyroby metalurgiczne Skóry Wyroby różne i pozostałe Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego Wyroby ceramiczne Wyroby przemysłu elektromaszynowego Artykuły rolno-spożywcze -15 000 -12 000 -9 000 -6 000 -3 000 0 3 000 2006 2010 2011 mln EUR Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS. W roku 2008 w obrotach nimi odnotowano deficyt w wysokości prawie 4.8 mld EUR. 13. 48 . pogłębił się w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2011 artykuły rolno-spożywcze stanowiły 11. do ponad 3. 6. do ponad 1. Relatywnie wysoki – chociaż nieco niższy niż przeciętnie – okazał się wzrost eksportu artykułów rolnospożywczych (wzrost o 12.4%.) pozostawał nadal niższy o 10.3 mld EUR.7 mld EUR.8 mld EUR. do prawie 1.9 mld EUR oraz o 0.9 mld EUR. do 5. do ok. to wobec rekordowego poziomu sprzed kryzysu (z 2008 r.MINISTERSTWO GOSPODARKI Szybszy wzrost po stronie eksportu wyrobów elektromaszynowych niż ich importu przełożył się na wzrost nadwyżki w obrotach tymi towarami o prawie 1.8% oraz 5.3 mld EUR. osiągając wartość 12.7%. do ponad 1.5 mld EUR.6 mld EUR. Było to przede wszystkim efektem wzrostu ujemnego bilansu obrotów produktami mineralnymi o ponad 3.3 mld EUR. O ile deficyt w 2011 r.4 mld EUR. do ok.3% łącznego importu) – o 20.1 mld EUR. Nadwyżka w obrotach tą grupą produktów wynosząca 2. Deficyt w polskiej wymianie towarowej z zagranicą w 2011 r. czyli w okresie 2008-2011 saldo poprawiło się o ok.

398 -11 1.750 6.817 -319 1.967 2. (+) spadek (+) pogor.260 9.176 56 181 463 644 421 80 501 328 566 895 2.449 1.514 2.154 7.694 952 1.761 4.772 58 134.628 20.825 1.122 5.253 3.056 12.860 15.004 827 6.708 15.631 33.258 50.116 1.700 3.272 -29 647 -8 611 -879 45 -2.958 3.249 737 2.452 108 2. nakrycia głowy Wyroby przemysłu lekkiego Wyroby z kamieni. I II III IV (I-IV) V VI VII (VI-VII) VIII IX X (IX-X) XI XII (XI-XII) XIII XIV (XIII-XIV) XV XVI XVII XVIII (XVI-XVIII) XIX XX XXI (XIX-XXI) XXII 5.492 31.682 21 7.826 23.434 -54 -177 -231 -70 -4 102 98 -167 -51 -218 181 514 696 38 -174 1. etc.675 -407 -1.830 1.382 18 7. metale i kamienie Wyroby ceramiczne Wyroby z metali nieszlachetnych Urządzenia mechaniczne i elektryczne Środki transportu Przyrządy i aparaty optyczne.547 -464 -178 1.709 14.519 767 5.563 6.592 958 7.987 13.814 -5.967 -7.220 13.514 16 6.276 8 2.954 484 4.407 126 185 361 546 588 131 719 147 52 199 2.142 51.620 -1.375 564 4.881 16.742 1. cementu.939 2.689 13 152.105 3.888 318 2.413 6.934 11.438 2.726 -58 -13. oleje Gotowe artykuły spożywcze Artykuły rolno-spożywcze Produkty mineralne Produkty przemysłu chemicznego Tworzywa sztuczne Wyroby przemysłu chemicznego Skóry i wyroby z nich Drewno i wyroby z niego Ścier drzewny Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego Materiały i wyroby włókiennicze Obuwie.735 21 6.182 2.866 6.144 21.856 77 2.681 2.321 320 604 266 517 1.304 3.724 485 2.568 1.390 5.694 3.596 31 300 7 338 917 -45 18.Tabela 14 Struktura towarowa obrotów handlowych Polski w latach 2010-2011 w mln EUR Eksport 2011 Import Saldo Eksport Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) 2010 Import Zmiany 2011/2010 Import Saldo wzrost (-) popr.781 3.784 26.707 5.411 -2.605 -13 -15.865 7.163 -3..640 18.718 860 1.507 5.291 4.143 -7.914 501 4.373 2.395 1..311 734 1.875 4.380 -5.451 323 6.930 -89 5.539 10.022 -3.549 1.599 -13.756 13.215 4.684 4.006 1.228 6. Wyroby przemysłu elektromaszynowego Broń i amunicja Wyroby różne Dzieła sztuki Różne Pozostałe Nieznane lub błędne RAZEM Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.578 1.576 16 2.623 372 7.815 668 173 49 831 1.051 15.392 508 471 980 -445 -1.900 540 2.720 1.529 53.741 266 2.503 3.366 19.610 690 986 1.413 55.484 9.485 -2.206 16.921 15.224 32.773 47 0 120.995 2.586 -10.059 .842 4.217 -394 -2.610 -3.898 4.721 85 0 136.896 9.116 658 -61 4.446 0 1.937 32.387 -2.106 5 5.049 -343 -2.394 91 1.533 13.459 13 4. (-) Zwierzęta żywe Produkty pochodzenia roślinnego Tłuszcze.362 2.287 3. gipsu.895 -895 -396 1.732 778 2. Perły.188 1.380 348 -431 -217 314 13 -3.586 -249 1.007 13.176 1.214 6.868 2 947 0 949 38 0 16.674 -2.819 271 3.373 271 2.

(-) -2.056 767 767 15 -396 -396 1.091 1.309 1.623 108 761 767 361 327 145 145 6 3 71 39 -65 -36 6 4 203 442 -58 -297 118 207 561 438 -200 -111 227 318 430 261 163 274 73 25 1.003 -236 703 946 199 3.519 235 526 -32 -895 -127 235 135 2.051 5. skorupiaków.035 533 -278 971 722 1. żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne Materiały roślinne do wyplatania… TŁUSZCZE. miód naturalny… Produkty pochodzenia zwierzęcego.220 501 501 4.022 437 -300 871 35 196 32 173 0 2 64 134 8 27 -62 0 -1 14 96 5 604 0 18 57 131 177 40 169 -2 14 21 100 27 -431 0 -16 6 3 -169 -13 -230 2 -15 5 II 6 7 8 9 10 11 12 13 14 III 372 372 7. herbata. (+) spadek (+) pogor. mięczaki i inne bezkręgowce wodne Produkty mleczne.Tabela 15 Zmiany obrotów polskiego handlu zagranicznego według grup towarowych.815 I 1 2 3 4 757 1. gdzie indziej nie wymienione PRODUKTY POCHODZENIA ROSLINNEGO Żywe drzewa i inne rośliny. sekcji i działów w mln EUR Eksport 2011 Import Saldo Eksport Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) 16.967 223 1.567 3. inulina.139 2. słód. herbata paragwajska i przyprawy Zboża Produkty przemysłu młynarskiego.895 -94 1.059 348 -80 280 Grupa/sekcja/dział 136. NAPOJE BEZALKOHOLOWE.182 186 2.568 -15.914 235 508 -59 -464 -127 251 -243 -203 58 -45 -66 -67 -22 1.451 108 759 194 2.328 4. bulwy… Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne Owoce i orzechy jadalne. ryb.681 49 49 831 266 266 517 -217 -217 314 IV 16 17 18 768 437 846 898 185 421 649 473 583 16 197 425 672 389 709 779 163 290 593 422 508 99 116 357 96 48 137 119 22 131 56 51 74 -83 81 68 19 OGÓŁEM ZWIERZĘTA ŻYWE. bezkręgowców wodnych Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory z kakao Przetwory ze zbóż. ALKOHOLOWE I OCET.240 1. mąki.995 323 323 6. jaja ptasie.875 120. OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROSLINNEGO. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Zwierzęta żywe Mięso i podroby jadalne Ryby i skorupiaki.505 168 2.321 668 -23 428 18. skrobie.373 134.047 152. oleje zwierzęce… GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.188 -13. mięczaków.514 209 2. skrobi lub mleka .287 279 1. PRODUKTY ICH ROZKŁADU Tłuszcze.547 -14 1. gluten pszenny Nasiona owoców oleistych… Szelak.539 -178 -178 1. gumy. TYTOŃ Przetwory z mięsa.694 5. pieczywa cukiernicze . skórki owoców cytrusowych lub melonów Kawa.380 320 57 148 2010 Import Zmiany 2011/2010 Import Saldo wzrost (-) popr.

522 167 453 -11 165 97 69 165 -2 -13 12 292 1. wapno i cement Rudy metali.019 803 2. skrobie modyfikowane. enzymy Materiały wybuchowe.139 -3. oleje mineralne i produkty ich destylacji.617 -13. organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych… Chemikalia organiczne Produkty farmaceutyczne Nawozy Garbniki.649 48 -637 494 294 -283 26 -86 -1. farby. pigmenty.122 1.430 1.912 9.918 1.445 755 492 27 98 2. masy uszczelniające. gotowa pasza dla zwierząt Tytoń i przetworzone namiastki tytoniu Produkty rolno-spożywcze PRODUKTY MINERALNE Sól. pirotechniczne. lakiery. orzechów lub innych części roślin Różne przetwory spożywcze Napoje bezalkoholowe.228 6.533 -9.502 4.449 -3.176 238 89 120 56 -23 -54 74 13 -3.413 15.310 -2.645 6.380 41 105 1.784 8.107 457 12.176 1.709 -668 841 2.742 1. alkoholowe i ocet Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego.707 5.699 100 -692 473 396 -336 11 -74 -1.967 -2.516 11.796 498 976 1. kosmetyczne. kit.674 7.667 482 485 1. zapałki… Materiały fotograficzne i kinematograficzne Produkty chemiczne różne TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH.814 4.011 426 10.507 5. preparaty piorące… Substancje białkowe.478 -10.273 1. rezynoidy.395 4.849 986 157 51 12 701 7.860 5.656 647 582 1. siarka.628 20.014 476 439 1.720 1.961 922 2.865 6. owoców.921 15.757 -257 -1. kleje. preparaty perfumeryjne.Grupa/sekcja/dział Eksport Saldo Eksport Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) 2011 Import 2010 Import Zmiany 2011/2010 Import Saldo wzrost (-) popr.434 -54 VI 28 29 30 31 665 1.640 5.315 434 1.523 -2.935 5.533 -614 767 2.814 398 1.710 1.541 -305 -1.216 49 237 -51 52 -54 -21 102 -53 -15 12 -312 -177 -274 32 33 34 35 36 37 38 VII 39 Przetwory z warzyw.709 -12.260 14.484 19. ziemie i kamienie.298 15. (+) spadek (+) pogor.826 7. KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU Tworzywa sztuczne i artykuły z nich .599 -13. materiały gipsowe.356 693 440 25 98 1.211 -1.193 13.154 1.073 -2.849 5.434 -209 -86 23 24 (I-IV) V 25 26 27 (V) 9.154 14.781 942 119 216 40 113 151 89 63 51 2 0 605 1.896 13. łatwopalne.896 207 44 748 700 -541 -656 178 41 510 611 -332 -569 29 3 1.934 -5.151 155 38 24 993 9. atramenty… Olejki eteryczne. substancje bitumiczne.380 -5. żużel i popiół Paliwa mineralne.286 4. woski mineralne Produkty mineralne PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH Chemikalia nieorganiczne.958 1.586 -10.261 20. (-) 20 21 22 874 1. barwniki. toaletowe Mydło.620 1.355 547 1.742 530 692 543 344 322 -66 715 915 451 491 649 494 224 266 -43 159 99 26 39 43 49 96 31 1.143 -2.

391 557 3.394 1.168 1.049 -10 -39 -335 -3 -381 -305 -209 -41 -148 -257 -110 -319 25 81 403 30 644 421 0 -2 2 1 16 -4 35 36 -1 32 -1 118 132 57 329 13 546 588 -4 13 47 1 11 49 115 11 -9 23 0 103 204 23 73 17 98 -167 3 -15 -44 0 4 -53 -80 25 8 9 -1 15 -72 34 57 58 59 60 61 62 63 Kauczuk i wyroby z kauczuku Produkty przemysłu chemicznego SKÓRY I WYROBY Z NICH Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóra wyprawiona Wyroby ze skóry… Skóry futerkowe i futra sztuczne.750 82 3.761 419 3.522 613 499 195 182 443 179 1.898 4.652 4 28 4.398 1.724 485 170 167 148 485 2.027 26.Grupa/sekcja/dział Eksport Saldo Eksport Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) 2011 Import 2010 Import Zmiany 2011/2010 Import Saldo wzrost (-) popr. manuskrypty… Produkty przemysłu drzewno-papierniczego MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE Jedwab Wełna.569 -17 -140 -248 -111 -304 -47 114 143 43 163 69 1. wyroby z nich Skóry i wyroby skórzane DREWNO I WYROBY Z NIEGO… Drewno i wyroby z drewna.472 3 351 334 49 734 1.592 7 170 424 25 556 418 452 89 328 1.522 578 6.398 -6 31 21 3 56 181 180 1 68 52 5 126 185 187 1 -2 361 19 2. obrazki. (-) 40 (VI-VII) VIII 3.586 -249 838 3. esparto itp.866 6. odzież używana.718 860 419 387 54 860 1. filc i włókniny. przędze specjalne… Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe Tkaniny specjalne.105 1.253 3.375 0 117 44 22 180 61 163 179 42 195 68 1.176 56 742 3.434 250 5.365 476 15 311 1. (+) spadek (+) pogor.214 113 4.954 1 119 42 21 164 65 128 3.841 15. szmaty . gazety. z dzianin Odzież i dodatki odzieżowe.217 -6 -53 -380 -3 -376 -357 -289 3.311 734 556 -7.368 1. tektura.392 -5 0 463 31 2. inne niż z dzianin Artykuły włókiennicze inne konfekcjonowane.503 2. papieru.050 1. węgiel drzewny Korek i wyroby z korka Wyroby ze słomy.387 -2.900 540 201 188 151 540 2.261 9 21 7 28 23 5 -11 -337 652 -7. tektury Książki. zestawy.407 126 97 -231 -70 -37 -31 -2 -70 -4 -7 1 2 102 12 41 42 43 (VIII) IX 44 45 46 X 47 48 49 (IX-X) XI 50 51 52 53 54 55 56 3. wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny SCIER DRZEWNY LUB Z INNEGO WŁÓKNISTEGO… Ścier drzewny… Papier.122 438 91 -325 3.679 18.485 -2.684 2. hafty… Tkaniny impregnowane… Dzianiny Odzież i dodatki odzieżowe. pasmanteria.285 23.413 6.472 1. cienka lub gruba sierść zwierzęca… Bawełna Inne roślinne materiały włókiennicze… Włókna chemiczne ciągłe Włókna chemiczne cięte Wata.105 237 4.074 9 -181 -168 100 -249 1.004 11 157 378 24 545 370 337 184 191 420 179 1.120 548 6.817 -319 -218 -199 97 -319 1. wyroby z masy papierniczej.291 1.

390 -1.830 1.741 -34 -2.888 481 432 975 197 343 150 559 702 988 432 408 901 127 294 87 -36 -2.049 17 69 -23 13.741 114 151 66 -407 -2.224 32.223 674 35 -20 572 17 13 27 514 696 38 -205 196 226 -33 -320 18 8 -10 XV 72 73 74 75 76 78 79 80 81 25 954 896 16. cermetale.036 -62 -729 -2 61 -13 566 895 2.284 143 2. azbestu.007 13.018 870 261 -53 252 35 21 17 52 199 2.563 -1.358 10 75 70 2. kamienie szlachetne. PARASOLE… Obuwie.937 5.070 13.773 66 819 1. widelce. wyroby z tych materiałów Narzędzia.392 508 1 501 328 118 73 137 566 -5 19 16 2 0 7 3 719 147 48 24 74 52 -7 -2 -218 181 70 48 63 514 67 (XI-XII) XIII 68 69 70 XIV 71 (XIII-XIV) 16.224 3.312 874 2. laski.144 16.756 16. SZTUCZNA BIŻUTERIA… Perły.286 1 89 222 2.588 -9 14 152 38 -174 -230 82 83 (XV) XVI 84 OBUWIE.578 678 775 1.549 1.867 1. żeliwo i stal Wyroby z żeliwa i stali Miedz i wyroby z miedzi Nikiel i wyroby z niklu Aluminium i wyroby z aluminium Ołów i wyroby z ołowiu Cynk i wyroby z cynku Cyna i wyroby z cyny Pozostałe metale nieszlachetne.987 266 2.440 96 199 25 1.438 2.194 1. maszyny i urządzenia .140 16.896 3.169 97 138 38 471 980 -445 -2. kotły.937 32.872 3.366 15. laski z siodełkiem.939 2.320 81 1. (+) spadek (+) pogor.631 33. (-) -51 -36 -6 XII 64 65 564 473 66 958 829 62 -394 -356 3 484 400 59 827 721 50 -343 -320 9 66 18 7 4. przybory.304 318 986 737 266 471 23 43 7.288 -41 135 -245 -407 -1.881 318 2. szpicruty i ich części Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu… Wyroby przemysłu lekkiego WYROBY Z KAMIENI GIPSU… Wyroby z kamieni.631 6. cementu.913 4.492 2.125 1.262 -95 -1.741 3.304 3.107 678 2.581 28 1. parasole przeciwsłoneczne. noże.225 3. NAKRYCIA GŁOWY.Grupa/sekcja/dział Eksport Saldo Eksport Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) 80 72 7 131 109 12 2011 Import 2010 Import Zmiany 2011/2010 Import Saldo wzrost (-) popr. metale szlachetne… Wyroby ceramiczne WYROBY NIESZLACHETNE I WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH Żelazo.708 18. łyżki.732 778 1. METALE I KAMIENIE SZLACHETNE I PÓŁSZLACHETNE.415 56 744 1. miki i podobnych materiałów Wyroby ceramiczne Szkło i wyroby ze szkła PERŁY.732 1. getry i wyroby podobne.206 986 1.319 122 2.516 24 865 674 13. itp sztućce z metali nieszlachetnych… Wyroby różne z metali nieszlachetnych Wyroby metalurgiczne URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE… Reaktory jądrowe.694 1.692 131 220 42 16.675 737 2. bicze. półszlachetne.694 952 1.002 3.610 690 6 4. gipsu. ich części Nakrycia głowy i ich części Parasole.249 40 6.492 31.700 -32 121 -396 -445 -1.

726 -58 0 38 0 38 0 7 917 0 917 -45 -8 -879 0 -879 45 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.868 2 2 947 848 90 8 0 330 4.621 672 283 -391 -160 191 115 21 243 4. materace itp. osprzęt torów. (+) spadek (+) pogor.272 -29 -29 647 623 37 -13 -8 90 91 92 (XVI-XVIII) XIX 93 XX 94 95 96 XXI 97 XXII 98 99 mechaniczne oraz ich części Maszyny i urządzenia elektryczne… POJAZDY.689 13 5 -3.856 77 77 2.138 85 -3.825 15. kosmiczne i ich części Statki.215 6.037 -59 -20 1. urządzenia sygnalizacyjne Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria Statki powietrzne.382 18 18 7.163 2.442 1.514 16 16 6. foto.105 0 0 -2 2 1. CZĘSCI I AKCESORIA Broń i amunicja.407 89 33 53.419 -48 15.930 -89 -89 5.033 -428 -146 13 223 11.819 15. aparaty optyczne.396 619 261 8 553 15.006 13. narzędzia.056 -104 -580 -637 1.429 1.258 269 1 1 3.Grupa/sekcja/dział Eksport Saldo Eksport Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) 2011 Import 2010 Import Zmiany 2011/2010 Import Saldo wzrost (-) popr.218 4.446 XVII 86 87 88 89 XVIII 588 17.576 1.605 0 -3.106 5.991 -4 1. ich części i akcesoria Różne wyroby przemysłowe DZIEŁA SZTUKI.260 379 3. . STATKI POWIETRZNE.529 4.842 5. tabor szynowy.092 359 2.276 4.037 -57 -22 658 -61 -61 4.598 1.dostawy Specjalne transakcje handlowe PCN NIEZNANE LUB BŁĘDNE 21 85 0 85 0 16 3. lampy.772 58 13 -2. i ich części Zegary i zegarki oraz ich części Instrumenty muzyczne.610 19.689 0 3.142 1. APARATY OPTYCZNE… Przyrządy.370 30 13 55.101 28 12 51. przedmioty kolekcjonerskie i antyki POZOSTAŁE Klasyfikacja specjalna .735 34 50.459 5.372 21.682 7.657 6.452 108 108 2.168 4.116 -3. pomiar. gry i artykuły sportowe.590 -32 275 -3. ich części i akcesoria WYROBY RÓŻNE Meble. JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE… Lokomotywy.373 57 1. medyczne. łodzie oraz konstrukcje pływające PRZYRZĄDY.413 1.726 0 -2. części i akcesoria do tych wyrobów Wyroby elektromaszynowe BROŃ I AMUNICJA.596 31 31 300 225 53 22 7 -87 400 28 1.772 0 2.380 -3.952 16. (-) 85 15.155 271 122 1.683 327 2.278 281 123 21 16 5 346 12.578 51 1. pościel.605 -13 21 47 0 47 0 8 2.269 382 2. PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE Dzieła sztuki.116 35 1. reklamy świetlne itp… Zabawki.177 23 50 271 269 3 -1 2.

kiedy to przywóz ten stanowił 63. na skutek oddziaływania kryzysu na polski handel zagraniczny. zmniejszył się udział dóbr inwestycyjnych w imporcie do Polski – do 15.9%). W tej kategorii najszybciej wzrósł import żywności i napojów nieprzetworzonych. w którym. przywóz dóbr inwestycyjnych zwiększył się o 8.2%) stanowiących 3.1%). podczas gdy import ogółem zwiększył się o 13. Wysokie tempo wzrostu importu odnotowano także w przypadku nieprzetworzonych paliw i smarów (o 35. 3 Zmiany zostały zaprezentowane w ujęciu euro.3% w łącznym imporcie.6%). Wykres 15 Struktura rozdysponowania importu w latach 2009-2011 (udział w %) 19. Udział importu prorozwojowego w przywozie ogółem zwiększył się zarówno w porównaniu z rokiem 2010 (79.9%. proc. odnotowano głębsze niż przeciętnie załamanie importu inwestycyjnozaopatrzeniowego.9%. Import towarów konsumpcyjnych w 2011 r. W rezultacie łączny udział importu o charakterze inwestycyjno-zaopatrzeniowym wyniósł w 2011 r.6% w 2009 r.0 15.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 6 KIERUNKI PRZEZNACZENIA IMPORTU W 2011 r. czyli o 4.6 0 2009 2010 2011 10 20 30 40 50 60 70 % Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.7%.3% i był wyższy w porównaniu z rokiem 2010.8 pkt. wolniej niż ogółem.1 Dobra inwestycyjne 15. 55 .8 16.1% wobec 15.4% w roku 2009.9 22. wzrósł znacznie szybciej niż przeciętnie3 – o 17. jednak stanowiły one zaledwie 0.6% łącznego przywozu do Polski w porównaniu z 20.3 61. oraz 22. głównie dla przemysłu (o 55.8% w 2010 r.. 80. których udział wyniósł 11.4 65. i 16.3% importu ogółem oraz z rokiem 2009 (61%). jak i z rokiem 2009 (77. Wśród tych towarów najszybciej wzrósł przywóz przemysłowych środków transportu (o 29.3%.3 Zużycie pośrednie 63. stanowił 19.7% importu ogółem.4%). W 2011 r.9% w 2010 r. podobnie jak w poprzednich dwóch latach. Natomiast udział dóbr przeznaczonych do zużycia pośredniego wyniósł 65. Import dóbr przeznaczonych na zużycie pośrednie w 2011 r.4%.6 Towary konsumpcyjne 20.

czyli najwolniej spośród wszystkich trzech kategorii rozdysponowania i jednocześnie o 7.3 pkt. zwiększył się o 6.MINISTERSTWO GOSPODARKI Import towarów konsumpcyjnych w 2011 r.4% importu ogółem). proc.4%. W tej grupie produktów najistotniejszy wzrost odnotowano w przywozie żywności i napojów przetworzonych.9% (stanowiących 3. głównie dla gospodarstw domowych – o 12. wolniej niż przeciętnie. 56 .

9 109.732 12.903 13.2 116.081 -1. (prawie 11.6 99.282 -615 -2.149 13.436 IV kwartał 34.859 Listopad 12.576 -1.132 12.932 Marzec 12.028 Grudzień 10.698 III kwartał 34. było kontynuowane w I półroczu 2012 r.9 121.2 106.9 88.3 110.039 -1. był o 1. Eksport towarów wzrósł o 1.639 -5.917 Kwiecień 11.122 13.7 mld EUR.8 113.6 95.854 Dynamika w % analogiczny okres r.5 110. 350 mln EUR.1 O ile średniomiesięczna wartość polskiego eksportu w I półroczu 2012 r.061 Luty 10.021 74.827 Czerwiec 11.3 98.8 101.410 -1.382 I PÓŁROCZE 68.8 115. Tabela 16 Obroty towarowe Polski w okresie 01.628 -1.292 12.153 Saldo -1.988 38.6 123.489 Maj 11. Przełożyło się to na redukcję deficytu obrotów towarowych o ponad 2.888 -1.0 97.2 108.680 37.568 11.1 113.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 7 HANDEL ZAGRANICZNY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Zapoczątkowane w II półroczu 2011 r.9 96.141 13.6 107.219 152.065 II kwartał 34.7 99.961 Maj 11.5 101.8 114.899 Marzec 12.420 -840 -3.530 36.100 12.780 12.0 106.2011 – 06.089 -1.5 104.9 106. W rezultacie obniżyła się również średnia miesięczna wartość deficytu wymiany – o ok. która wyniosła ponad 12.3 113.897 -15.311 Kwiecień 10. Natomiast import wyniósł prawie 74.215 -743 -1.122 -1.2 119.4 112.=100 Eksport 122.179 38.634 -4. 57 .217 -1.3 106.ub.694 Styczeń 2012 10.537 13.875 -1.5 109.712 Czerwiec 11.083 37.2 114.537 38.8 113.7 101.844 Październik 11. spowolnienie eksportowe.664 Sierpień 11.8 117.8 120.837 75.2012 Okres Eksport Styczeń 2011 10.2 mld EUR.317 I kwartał 33.109 11.0 114.617 12.1% osiągając wartość 68.9 mld EUR.217 I PÓŁROCZE 67.213 -3. a w ślad za nim jeszcze szybsze wyhamowanie importu.483 Wrzesień 12.5 122.232 13.9 100.2 mld EUR i wobec poziomu z I połowy 2011 r.222 -1.242 -892 -3.528 Lipiec 10.4 mld EUR). kształtowała się na zbliżonym poziomie jak w całym 2011 r. to średniomiesięczna wartość importu wynosząca w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.1 104.8 104.1 Import 126.3 99.827 Luty 10.3 mld EUR.9% niższy.4 mld EUR była niższa niż średnia w roku 2011. w mln EUR Import 11.6 99.6 121.7 107.981 13.552 -3.0 120.191 I kwartał 33.0 101.908 12. do poziomu niespełna 5.299 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.0 95.620 -8.6 124. niespełna 12.5 118.250 11.544 II kwartał 34.469 -1.4 113. do prawie 980 mln EUR.6 111.322 ROK 2011 136.2 103.

2012 % 130 120 110 100 90 80 I II III IV V VI VII 2011 VIII IX X XI XII I II III IV 2012 V VI eksport 122.2 119.7 97.9 88. Wykres 17 Miesięczna dynamika eksportu i importu w okresie 01.8 104.MINISTERSTWO GOSPODARKI Wykres 16 Miesięczne obroty towarowe w okresie 01.1 107.0 114. 58 .8 101.2 106.9 106.6 123.2 107.0 95.9 110.2011 – 06.6 99.3 110.1 113.2 106.6 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.7 99.2011 – 06.6 99.0 104.2 103.3 99.6 106.4 113.8 109.8 120.9 import 126.8 114.6 121.6 124.2012 16 000 12 000 mln EUR 8 000 4 000 0 -4 000 I II III IV V VI VII 2011 VIII IX X XI XII I II III IV 2012 V VI eksport 10 061 10 932 12 317 10 961 11 712 11 544 10 664 11 483 12 698 11 859 12 028 10 436 10 827 10 899 12 191 11 489 11 827 11 065 import saldo 11 100 12 149 13 530 12 537 13 122 13 179 12 292 12 903 13 537 12 981 13 250 11 988 11 908 12 141 13 083 12 232 13 109 11 680 -1 039 -1 217 -1 213 -1 576 -1 410 -1 634 -1 628 -1 420 -840 -1 122 -1 222 -1 552 -1 081 -1 242 -892 -743 -1 282 -615 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.0 120.5 117.5 109.4 112.9 96.

724 86.3 6.1 6.2 14.487 131.4 3.984 147. (-) 2.5 4.5 11.4 26.465 17.321 113.267 1.4 1.261 97.6 3.2 3.593 119.2 9.8 5.8 5.392 99.422 130.8 92.281 115.7 14.717 120.0 4.7 -7.3 2.7 18.7 119.4 4.779 66 153 -87 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.1 47.155 2.5 6.0 25.2 26.4 4.040 1.428 131.149 Eksport 67.2 6.5 6.713 969 2.7 3.528 116.293 109.2 53.0 12.350 103.260 123.9 52.055 115. = 100 udział Pozostale kr.8 4.115 114.1 7.798 127.0 42.187 -208 -557 349 95. = 100 udział Pozostałe kraje świata bez rozwiniętych rok ub.9 4.034 122. = 100 udział EFTA rok ub.6 2.8 24.2 6.8 6.947 88.7 2.799 117.299 101.3 13.6 8.1 57.0 57. = 100 Kraje rozw.3 4.3 4.424 98.1 5.3 2.2 5.3 7.969 2.597 843 2.478 Saldo -5.220 112.1 5.670 2.7 2.2 36.427 -279 -161 -102 -260 96 -546 -198 285 -15.2 14.9 9.146 154.7 45.9 10.437 93.6 2.4 6.4 22.500 122.3 21.617 118.849 135.627 Import 74.1 6.464 -3.1 78.6 6.4 82.854 9. = 100 udział Francja rok ub.4 3.0 0.698 1.0 118.675 126.8 1.248 -578 116.9 1.8 5.089 6.2 4.5 4. = 100 udział Włochy rok ub.1 2.712 Saldo popr.5 -477 124 1.391 117.581 114. = 100 udział w tym: Niemcy rok ub.314 114.9 6.522 -690 -3.321 3.866 -5.3 7.153 98.135 134.815 88.562 91.6 14.3 10.7 621 112.9 10.630 2.190 Saldo -8. = 100 udział w tym: USA rok ub.712 651 701 2.334 107.5 2. (+) pog. = 100 udział Kraje pozostałe rok ub.4 0.706 104.842 91.461 1. = 100 udział 68. rok ub.003 -14.660 743 -5. rozw.5 5.1 1. = 100 udział w tym: UE rok ub.2 4.8 8.802 105.235 2.4 1. = 100 udział Wielka Brytania rok ub.4 5.4 2.6 16.4 8.639 -9.8 60.310 -42 -1.8 1.557 1.425 1.2 1. rok ub.0 67.335 Eksport wzrost (+) spadek (-) 771 -898 Zmiany Import wzrost (-) spadek (+) -1.4 2.1 2.314 -280 17.1 8.9 2.003 113.762 94.512 104.672 90.9 85.7 32.4 109.487 102.326 92.6 5.4 2.895 103.2 6.560 116. gosp.7 64.3 1. = 100 udział w tym: Rosja rok ub.525 I półrocze 2011 Import 75.7 76.4 4.8 -6.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Tabela 17 Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych Polski po I półroczu 2012 roku (w mln EUR) I półrocze 2012 Eksport Polska ogółem rok ub.1 2.250 99. = 100 udział Czechy rok ub.312 101.203 15.987 114. 59 .814 98. = 100 udział w tym: Kraje WNP rok ub.6 4.8 554 88.298 -8.410 16.600 74.7 19.0 3. = 100 udział w tym: Chiny rok ub.425 122.7 17.4 -4.290 -1.037 -325 -168 191 52 -90 -333 -955 -240 -44 -367 -378 787 431 96 277 45 -838 -1.1 56.5 11.4 -5.9 51.9 6.755 98.

Deficyt wymiany z tą grupą państw wyniósł 15 mld EUR. do 1. O relatywnie szybkim wzroście importu z grupy rynków rozwijających się zadecydowało przyspieszenie przywozu z WNP (wzrost o 22.5 mld EUR) oraz na Ukrainę (o 20. do blisko 3.5 mld EUR). 56. 740 mln EUR).8 mld EUR).9 mld EUR). do 4.9%).4 mld EUR). do 7.8 mld EUR. Na tle całej grupy pozaunijnych rynków rozwiniętych korzystnie wyróżniał się dynamiczny wzrost eksportu do Kanady (o 29. do blisko 5.6 mld EUR). a tym samym największe pogorszenie bilansu wymiany nastąpiło z Rosją. a ujemne saldo obrotów z tym rynkiem pogłębiło się o blisko 1.4%).3 mld EUR) oraz Włoch (o 8. Natomiast import z tej grupy rynków po I półroczu 2012 r. Ze spadkiem eksportu na rynki rozwinięte kontrastuje wysokie tempo jego wzrostu do rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (o 16. Wśród najważniejszych dla polskiej wymiany handlowej państw UE spadki eksportu odnotowano w przypadku Niemiec (o 1%.7 mld EUR). kontrastował ze spadkiem eksportu do grupy państw rozwiniętych.4% (do prawie 6.MINISTERSTWO GOSPODARKI Szybki wzrost eksportu na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte w I półroczu 2012 r.5%.3% (do ok. do 1. spowodował wzrost nadwyżki w obrotach z tą grupą rynków o 2. co wpłynęło na redukcję deficytu wymiany (o ok. Przeciętnie dla tych krajów eksport spadł o 4. do 36. a także do Niderlandów (wzrost o 4.6 mld EUR i okazał się o 1. 52.3%) oraz Izraela (o 18. o 9. 350 mln EUR. co przełożyło się na wzrost nadwyżki osiąganej w obrotach z tymi rynkami o ok.6%). 70 mln EUR. Korzystne wyniki eksportu do WNP były rezultatem dynamicznego tempa wzrostu wywozu do Rosji (o 22. Polski eksport towarowy na rynki rozwinięte wyniósł w okresie styczeń-czerwiec 2012 r.2%.9 mld EUR.5 mld EUR. 14.3% (do 5. Import z najważniejszego w tej grupie rynku chińskiego wzrósł w I połowie 2012 r.9% (do 6. Jednocześnie import z tych krajów spadł o 7. a deficyt wymiany nieznacznie pogłębił się wobec poziomu sprzed roku (o ok. o 2. do prawie 17. gdzie odnotowano wzrost na poziomie 4. z której import zwiększył się o 27.8 mld EUR). osiągnął poziom 5 mld EUR i był o prawie 10% niższy niż przed rokiem. do 3.9% (do 16.4 mld EUR.7 mld EUR) oraz Czech (o 1. w tym do Norwegii o 21.5 mld EUR). czyli szybciej niż eksport do nich. Na tym tle korzystnie wyróżniał się eksport do Wielkiej Brytanii. w tym na rynki WNP o 17. Natomiast import z pozostałych rynków rozwijających się (poza WNP) spadł w tym czasie o 0. 2. do 10 mld EUR.7%.3% (do 47.1 mld EUR.1 mld EUR.2%. 580 mln EUR.7%). Słowacji (o 3.3%.4% oraz do Stanów Zjednoczonych o 7. w tym produktów mineralnych o ponad 31%.5 mld EUR). Francji (o 2. W tym czasie wzrost polskiego eksportu na ten rynek wyniósł 12% (do poziomu ok.7 mld EUR. Głębszy niż na rynki UE był spadek eksportu do pozostałych państw rozwiniętych gospodarczo. a deficyt obrotów został zredukowany o ok. Szybszy spadek importu z krajów unijnych (o 6.2 mld EUR).2% (do 10. 620 mln EUR).4 mld EUR) i na pozostałe rynki rozwijające się o 15.8%. Nie zdołało tego zrekompensować zwiększenie eksportu do pozostałych krajów unijnych o 1.4% (do 4. 60 .7%. czyli w stosunku do jego poziomu sprzed roku pogłębił się o ok.9%.7%.3 mld EUR. do 7. do niespełna 4.3 mld EUR).3%.3 mld EUR). do ok. do 3 mld EUR).1%. do poziomu ponad 9. Eksport na rynki strefy euro zmniejszył się o 2. Z kolei import z rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się zwiększył się w okresie styczeńczerwiec 2012 r. Wśród najważniejszych rynków WNP najszybszy wzrost importu.2% (do blisko 26.6% niższy niż przed rokiem.3 mld EUR) i w rezultacie eksport na rynki UE zmniejszył się o 1.

414 2.126 904 156 1.029 -32 2.464 2. metale szlachetne.031 488 593 1.461 1.889 2.607 11.388 -157 2.890 2. parasole Wyroby przemysłu lekkiego Wyroby z kamieni.838 886 -647 -198 844 886 -6.687 9.566 -1.207 161 3.520 -900 -163 -1.044 2.230 448 3.398 1.808 8 18 0 3.843 41 1.803 9.150 5.218 816 177 993 8.160 -1.184 7.518 6.393 1.037 3.235 I 2.661 1.081 187 1.285 420 -1.459 3.455 1.624 351 479 829 -498 49 136 185 92 -88 22 -66 -593 137 115 252 684 16.528 75.617 -8. (+) pogor.207 13 58 0 4.889 8.055 466 3.286 30 1.355 10.457 3.336 40 -876 -243 -497 -338 -1.292 -7 635 9 3.678 -1.304 770 2.610 415 -3.947 8 -2.856 388 -2.173 1.027 10.469 819 -111 709 1. elektro-maszynowego Broń i amunicja Wyroby różne Dzieła sztuki Pozostałe CN nieznane lub błędne Wyroby różne i pozostałe Eksport Import Saldo Eksport I półrocze 2011 Import Saldo Eksport wzrost (+) spadek (-) Zmiany Import wzrost (-) spadek (+) Saldo popr.696 762 -7 755 -16 -258 -274 -73 -154 -227 58 -104 -47 2.177 578 1.741 -9 814 -1 398 5 40 0 443 -10 44 1 590 -2 623 10 354 5 -550 2 -180 Źródło: DSA MG na podstawie danych GUS.074 8.691 7.299 74. papier i tektura Wyroby przemysłu drzewno papierniczego Materiały i wyroby włókiennicze Obuwie.143 45 1.219 -29 27 -2 -176 17 -158 147 10 156 1.570 1.260 5 2.502 1.939 13.487 15.848 382 2. biżuteria Wyroby ceramiczne Wyroby metalurgiczne Urządzenia mechaniczne i elektryczne Pojazdy. (-) 68. 61 .089 3.783 4.154 303 2.652 -22 2.266 7.055 -494 -239 1. cementu Perły.083 1.203 9.750 16.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Tabela 18 Zmiany struktury przedmiotowej polskiego handlu zagranicznego po I półroczu 2012 roku (w mln EUR) I półrocze 2012 Sekcja/grupa towarowa RAZEM Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego Produkty pochodzenia roślinnego Tłuszcze i oleje Gotowe artykuły spożywcze Artykuły rolno spożywcze Produkty mineralne Produkty przemysłu chemicznego Tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku Wyroby przemysłu chemicznego Skóry i wyroby z nich Drewno i wyroby z drewna Ścier drzewny.413 -129 272 117 389 19 -520 -234 -754 -26 793 350 1.438 1.350 7 3.670 5.354 144 3.183 276 2.593 3 -1.253 -4.153 -5.853 358 2.849 3.455 688 27.606 1.270 -84 4.089 771 -1. nakrycia głowy.197 286 7.451 652 2.059 8.254 634 1.472 1.063 2. gipsu.811 25.428 7.078 664 -839 378 202 XVII XVIII (XVIXVIII) XIX XX XXI XXII 8 4.495 -7.586 304 7.421 6.466 -820 3.400 206 147 -17 425 761 35 36 -5 24 97 152 665 170 152 -41 328 609 -630 II III IV (I-IV) V VI VII (VIVII) VIII IX X (IX-X) XI XII (XIXII) XIII XIV (XIIIXIV) XV XVI 4.760 9 3.726 -1. statki powietrzne i pływające Przyrządy i aparaty optyczne Wyroby przem.705 12.216 4 1.030 2.854 67.875 16.367 -902 -3.047 -172 -1.780 3.510 4.149 26.119 728 26.

2% importu) obniżyły się w analizowanym okresie o 3.3 mld EUR).5 mld EUR i była o 0. 62 . O ile ich eksport zwiększył się w I połowie 2012 r.8%) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (4.8 mld EUR).2%.2 mld EUR wyższe niż przed rokiem. do prawie 1.4%. Z kolei eksport kotłów.6 mld EUR.9 mld EUR).6 mld EUR.5% (7. szybciej niż przeciętnie.3 mld EUR. wzrósł w tym czasie o 5. zostało osiągnięte w eksporcie artykułów rolno-spożywczych (10. do niespełna 6. Nadwyżka w obrotach towarami elektromaszynowymi w I półroczu 2012 r. O spadku ich eksportu w głównej mierze zadecydowało zmniejszenie wywozu pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów o 9.9 mld EUR) oraz o 4.2% w eksporcie (do blisko 26.1 mld EUR. Wśród produktów żywnościowych najszybciej wzrósł eksport gotowych artykułów spożywczych (o 13%.7 mld EUR) oraz produktów pochodzenia roślinnego (o 12. wyniósł 11.8%. to w wartościach bezwzględnych był to wzrost o 185 mln EUR (do poziomu ok. to ich import spadł o 5.1% w imporcie (do 25. W omawianym okresie import tej grupy towarów zwiększył się o 2.4% eksportu i 34. do poziomu ok. Znacznie szybszy wzrost po stronie eksportu produktów żywnościowych przełożył się na zwiększenie nadwyżki osiąganej w obrotach tymi produktami o 0. osiągnęła poziom blisko 1. 8. Wyroby przemysłu chemicznego z udziałem 14% stanowią drugą pod względem wartości grupę w polskim eksporcie. do 1.4%.6% eksportu ogółem).3% (do ok.5 mld EUR. do blisko 3. Udział artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie w I półroczu 2012 r.MINISTERSTWO GOSPODARKI W przekroju przedmiotowym najszybsze tempo wzrostu w I półroczu 2012 r. 2.2%). 8. do niespełna 3. Natomiast obroty w dominującej w polskiej wymianie towarowej z zagranicą grupie wyrobów elektromaszynowych (39.4 mld EUR).7%). Jakkolwiek eksport wyrobów ceramicznych zwiększył się o 9. a ich udział w łącznym eksporcie wyniósł 3%.4 mld EUR).1 mld EUR). wyrobów ceramicznych (9.5% (do niespełna 12.4 mld EUR. W rezultacie spowodowało to znaczną redukcję deficytu w obrotach produktami chemicznymi – o ponad 1. maszyn i urządzeń mechanicznych (stanowiący 12.

6%.1 3.9 3.9 7. zaś wolumen handlu międzynarodowego o 13.4 1. Tabela 19 Zmiany prognoz PKB świata i wybranych rynków w latach 2012-2013 Świat Kraje rozwinięte Stany Zjednoczone Unia Europejska Strefa euro Niemcy Japonia Kraje rozwijające się Wspólnota Niepodległych Państw Rosja Rozwijające się kraje Azji Chiny Indie Nowo uprzemysłowione kraje Azji* * Hong Kong.8 1..0 7.5 6.0 7.5 2012 IV 2012 3.5 1.7 4.3 0.1 8.1 8.0 4. Republika Korei.1% do 5.9 1.0 2.5 4.4 4.9 1. IX 2011 4.1 4.9 1.0 7.9 7. jej okresowa poprawa w roku 2010 oraz ponowne spowolnienie notowane od drugiej połowy 2011 r.4 4.3 1. Według danych WTO w 2010 r.1 4.5 8.6 4.5 8. obecnie spodziewają się (szacunki z lipca 2012 r.1 2.4 5.5 1.5 5.0 -0.1%). a w krajach rozwijających się i wschodzących z 6. że w 2012 r.4%.4 VII 2012 3. co w rezultacie wpłynęło na wyhamowanie tempa globalnej wymiany do 5%.5%.5 2.9 2.7%).2 63 .9 1.4 1.) wzrostu o 3. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jest również przez inne instytucje międzynarodowe i ośrodki analityczne (w tym MFW. Jednocześnie WTO prognozuje.0 -0.0 6. którzy jeszcze we wrześniu 2011 r.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 8 PROGNOZY NA ROK 2012 Według szacunków większości międzynarodowych i krajowych ośrodków analitycznych.8%.0 9.4 2.3 6.0 5.5 4.5 1.4 1.9 4.1 8.4 9.2 6.4%. będzie postępowało w roku 2012. Singapur. Tajwan Źródło: DSA MG na podstawie danych MFW z września 2011 oraz z kwietnia i lipca 2012.0 0.1 2.7 6. przekładało się szczególnie wyraźnie na wahania dynamiki światowych obrotów towarowych.1 1.8%.3 0.2 4.5 4.5 1.1 4. światowy produkt wzrósł o 3.5 2.0 1.2 VII 2012 3.4 2013 IV 2012 4.9 8.4 2. Niemal powszechne załamanie koniunktury w latach 2008-2009. a w ślad za nim wyhamowania wolumenu globalnego handlu towarami (do 3.5 1.4 2.3 2. OECD i KE). Analitycy MFW. Światowy kryzys w latach 2008-2009 ujawnił wysoką skalę globalizacji gospodarki i handlu światowego oraz wynikające stąd silne wzajemne uzależnienie koniunktury w poszczególnych krajach i regionach.0 0.0 2.1 3.3 1. oczekiwali wzrostu światowego PKB na poziomie 4% w 2012 r.8 7. spowolnienie w gospodarce globalnej obserwowane od drugiego półrocza 2011 r.7 1.6 2. można spodziewać się dalszego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego na świecie (do 2.0 6.9% został skorygowany do 1. które w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonały korekt in minus prognoz wzrostu gospodarczego dla świata i poszczególnych rynków. wzrost w grupie rynków rozwiniętych w roku 2012 na poziomie 1.3 8.3 4. Przewidywany jesienią 2011 r. Z kolei w roku 2011 tempo wzrostu gospodarczego świata spowolniło do 2.7 IX 2011 4.1 0.

7 1. Tabela 20 Prognoza zmian wolumenu obrotów towarami i usługami w latach 2012-2013 Niemcy Francja Włochy Wielka Brytania Niderlandy Polska Stany Zjednoczone Japonia Rosja Chiny Indie * prognoza Źródło: DSA MG na podstawie danych OECD z maja 2012. to jednak osiągnięcie trwałej poprawy kondycji finansowej najbardziej zadłużonych krajów i pożądanej stabilizacji całej UE wymagać będzie czasu.8 64 .7 6.5 10. O ile na jesieni 2011 r.7 4. a handlu międzynarodowego do 4. Z jednej strony. w szczególności cen surowców.) oczekuje się. a w rezultacie może oddziaływać negatywnie na gospodarki rozwijające się. Jakkolwiek podejmowane środki zaradcze stwarzają pewne szanse na redukcję nierównowag finansowych leżących u podstaw kryzysu.7 4.1%).7 8.8 4. podczas gdy wzrost globalnego PKB spowolnił w tym czasie z 5. Jednocześnie oczekuje się.4 4. Korekta in minus została wprowadzona także do pierwotnej prognozy na rok 2013.3%).5%). (12.8 2.8 6.1% do 3. analitycy wskazują przede wszystkim problemy zadłużeniowe w strefie euro.8%).7 6. dla których UE jest istotnym partnerem handlowym. o 0. wysokie ceny powiązane są ze spowolnieniem wzrostu w gospodarkach importujących surowce.0 1.0 15.2 5. że wzrost nadal będzie następował szybciej w grupie państw rozwijających się (5.3 3.8 2013* Eksport Import 6.9 2. po jego dynamicznej odbudowie w 2010 r.4 5.MINISTERSTWO GOSPODARKI Wśród państw rozwiniętych gospodarczo szczególnie niekorzystna – z punktu widzenia polskiego eksportu – korekta została dokonana w przypadku strefy euro.6%.. Przewidywana na 2012 r. Jednocześnie eksperci prognozują dalsze wyhamowanie wzrostu światowego produktu do 3. Jednocześnie oczekuje się umiarkowanego wzrostu w gospodarkach strefy euro w 2013 r. wśród których zdecydowana większość to kraje rozwijające się i słabiej rozwinięte.0 5. w tym głównie niepewność związaną z realizacją planu oszczędnościowego w Grecji oraz sytuacją sektora bankowego i finansów publicznych w Hiszpanii. to aktualnie (prognoza z lipca 2012 r. tj. (o 1.7%.5 4. że rok 2013 przyniesie wyraźną poprawę koniunktury w gospodarce globalnej (wzrost PKB o 4.7 3.3 5. że wzrost ten będzie wolniejszy i wyniesie 3. z tym. zakładano.3 2.9%. O ile jesienna projekcja przewidywała umiarkowany wzrost gospodarczy w strefie w 2012 r.5 5.0 6.6 11.7 6.9%). które w najbliższym czasie mogą negatywnie oddziaływać na globalną koniunkturę.3 2. że rynki te zostaną dotknięte recesją (spadek PKB o 0.4 10.9 1.4%. to obecnie przewiduje się.4 10.9 3. 2012* Eksport Import 4.8 10.2 6.1%.4 5.9 2.4 4. Według szacunków OECD światowy handel zwiększył się o 6% w roku 2011. Wśród zagrożeń.9%) niż rozwiniętych (1. recesja w strefie euro przełoży się również na spowolnienie popytu importowego tych rynków.9 12. Dodatkowe ryzyko w kształtowaniu globalnej koniunktury stwarza niepewność dotycząca wzrostu cen światowych.4 2. że oddziaływanie tego czynnika można rozpatrywać dwutorowo.2 6.3 4. z drugiej zaś powodują istotny wzrost wpływów eksportowych producentów surowcowych.3 -2.7 5.

przy jednoczesnym założeniu.2 mld EUR oraz − po stronie importu o ok. Aktualnie trudno jest prognozować wiarygodny scenariusz rozwoju sytuacji w gospodarce światowej.5%. po stronie eksportu i o ponad 2 pkt. do poziomu ok. 4.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Projekcje prezentowane przez główne ośrodki analityczne dla Polski są z reguły korzystniejsze niż dla gospodarek rozwiniętych.9% w Wielkiej Brytanii. że wzrost wolumenu obrotów towarowych spowolni w 2012 r. 144. a w ślad za tym jeszcze bardziej wyraźnego obniżenia dynamiki importu. 157.9 mld EUR i tym samym obniży się o ok. niższe od tempa wzrostu wolumenu. w ocenie MG.4 pkt. 1. 2.4% w eksporcie i 4.7% we Francji. 5. Niemniej jednak omówione powyżej uwarunkowania koniunkturalne. iż stosunkowo dobre pozostają prognozy wzrostu obrotów Niemiec (o 4. 12. Przewiduje się zatem. że wolumen polskiego eksportu wzrośnie w 2012 r. o: − ok.5 pkt. 3 mld EUR w porównaniu z rokiem 2011. że obroty w euro w 2012 roku wzrosną: − po stronie eksportu o ok. a w rezultacie deficyt obrotów towarowych wyniesie ok. a importu o ok. Przewiduje się. proc. że prognozowany spadek światowych cen towarów przełoży się jedynie w umiarkowanym stopniu na wartość polskich obrotów. Warto jednocześnie pokreślić. proc. o ok. które jako główny polski partner handlowy absorbują ¼ polskiego eksportu. tj. głównie unijnych.4 pkt. spowolnienia eksportowego. o 5. przełożą się. a w szczególności w UE i strefie euro ze względu na stosunkowo wysoką niepewność i zbyt wiele czynników ryzyka. proc. w tym zwłaszcza znaczne wyhamowanie wzrostu gospodarczego i spowolnienie popytu importowego na kluczowych dla Polski rynkach eksportowych. 3%.8% wobec oczekiwanego wzrostu na poziomie 3. Zakładany wzrost wolumenu polskich obrotów w 2012 r. OECD szacuje. oznaczałby. 7% po stronie eksportu oraz − ok.3% we Włoszech czy 1. proc. zwłaszcza w przeliczeniu na euro.5% po stronie importu. 1. do poziomu ok. 1.1 mld EUR. że tempo wzrostu wartości eksportu (w euro) będzie o ok. niższe. w imporcie. tj.7% w imporcie). na kontynuację zapoczątkowanego w II półroczu 2011 r. 65 .

.

który w prezentowanym tu ujęciu stanowi wyrażony w złotych nominalny efektywny kurs koszyka walut obcych stosowanych w rozliczaniu transakcji eksportowych.: 2. że ich oddziaływanie na skłonność podmiotów do eksportu i do związanego z tym podejmowania wielokierunkowych działań na rzecz wzrostu jego konkurencyjności jest znaczący i jako taki oddziałuje na wzrost wolumenu eksportu. nominalnego efektywnego kursu walutowego (NEER). co przekłada się na wzrost cenowej atrakcyjności eksportu względem sprzedaży krajowej.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO ANEKS. 3. Natomiast spadek wspomnianej relacji oznacza wzrost indeksu REER-P w stosunku do NEER. wyrażającego indeks zmian w danym okresie relacji cen krajowych (PPI – czyli cen produkcji sprzedanej przemysłu – uznanych powszechnie w analizie eksportu za bardziej miarodajne od CPI – czyli cen towarów i usług konsumpcyjnych) do dewizowych cen zagranicznych (Cz. cen kontraktowych wyrażonych w walutach kontraktu. czyli cen zagranicznych (Cz). przekłada się wprost i bezpośrednio na wzrost lub spadek cen transakcyjnych i tym samym wpływów złotowych z eksportu. Natomiast spadek ULC w kraju względem zagranicy przekłada się na wzrost realnej konkurencyjności kosztowej eksportu (mierzonej wskaźnikiem wzrostu REER-ULC) w stosunku do jej poziomu nominalnego (mierzonego wskaźnikiem wzrostu NEER). co oznacza obniżenie cenowej atrakcyjności (rentowności) eksportu względem alternatywnej sprzedaży na rynek krajowy. co oznacza spadek konkurencyjności kosztowej polskiego eksportu na rynku zagranicznym. Zmiana kursu w powyższym jego ujęciu. zwłaszcza w dłuższej perspektywie. ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO EKSPORTU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH I IMPORTU NA RYNKU KRAJOWYM W LATACH 2000-2011 1. wzrost tej relacji skutkuje obniżeniem indeksu realnego efektywnego kursu walutowego (REER-P. oraz dwóch parametrów korygujących (deflatorów) poziom i wskaźnik zmian NEER. a mianowicie: 1. 67 . wchodzących do koszyka walutowego). przy założeniu niezmiennych cen kontraktowych. Konkurencyjność cenowo-kosztowa polskiego eksportu w latach 2000-2011 Przy danym poziomie jakości i innowacyjności oferty eksportowej zdolność gospodarki do ekspansji eksportowej – przekładającej się na tempo wzrostu wolumenu eksportu – pozostaje w prostej zależności od poziomu konkurencyjności cenowo-kosztowej wytwarzanych towarów i usług na rynku międzynarodowym. parametru cenowego. tj. stanowiącego indeks zmian w danym okresie relacji jednostkowego kosztu pracy (ULC) w kraju (ULC PL) do podobnego kosztu za granicą (ULC z). to jednak można oceniać. Wzrost tej relacji w danym okresie (jako deflatora NEER) wpływa na obniżenie poziomu realnego efektywnego kursu walutowego (REER-ULC). tj. parametru kosztowego. Wpływ zmian relacji cenowych na konkurencyjność eksportu na rynku zagranicznym nie jest wprawdzie równie bezpośredni i silny jak w przypadku relacji kosztowych. tj. Podobnie jak w przypadku deflatora kosztowego. Zmiany tego poziomu w danym okresie wyznaczane są zmianami trzech parametrów. liczonego przy zastosowaniu delatora cenowego) w stosunku do indeksu zmian NEER. w stosunku do poziomu nominalnego.

− REER-P.).4% niż w roku bazowym. Oznacza to.8% niższego w stosunku do roku bazowego. łagodzi skalę ich krótkookresowych wahań wynikających ze zmiennej bazy odniesienia (zwłaszcza w okresach poważniejszych wahań koniunkturalnych) i pozwala na bardziej miarodajną ocenę wpływu poziomu oraz tendencji zmian konkurencyjności eksportu w dłuższych okresach na dynamikę wzrostu eksportu. zmiany relacji cen krajowych do zagranicznych (w stosunku do roku bazowego) łagodziły negatywny wpływ nominalnej aprecjacji waluty krajowej na konkurencyjność cenową eksportu. NEER był słabszy o 8.4 pkt.MINISTERSTWO GOSPODARKI Zmiany powyższych parametrów w kolejnych latach minionej dekady zaprezentowano w ujęciu jednopodstawowym. proc. Zmiany konkurencyjności cenowej eksportu Rok 2011 przyniósł kontynuację zapoczątkowanej w 2005 r. czyli liczonego przy zastosowaniu deflatora w postaci indeksu zmian relacji jednostkowych kosztów pracy w kraju i za granicą. oraz − REER-ULCxP. czyli liczonego przy zastosowaniu deflatora w postaci indeksu zmian relacji cen (PPI w kraju i Cz – za granicą). W latach 2000-2011 NEER (koszyk walut w złotych) utrzymywał się – za wyjątkiem lat 2003-2004 – poniżej poziomu bazowego (tj. w przypadku ujęcia jednopodstawowego.). że w roku 2011. czyli uwzględniającego ich skumulowany wpływ na odchylenia realnej konkurencyjności cenowokosztowej od jej poziomu nominalnego (mierzonego wskaźnikiem zmian NEER). tendencji do utrzymania realnej konkurencyjności cenowej na poziomie wyższym od jej poziomu nominalnego. na skutek postępującej kumulacji jego przyrostów w kolejnych latach. z reguły znacząco odchylał się na plus lub minus od kursu nominalnego. uległyby znacznemu złagodzeniu lub wręcz zatarciu (krzywa zmian wolumenu eksportu w ujęciu jednopodstawowym niemal w całym badanym okresie zachowuje generalnie wyraźny trend wzrostowy. Zmiany te przedstawiono jednak na tle dynamiki wzrostu wolumenu eksportu w ujęciu łańcuchowym (r/r). Wahania te. bez względu na wahania poziomu konkurencyjności). Zmiany nominalnej konkurencyjności eksportu (mierzonej wskaźnikiem NEER) w badanym okresie podlegały jednak znacznym korektom o równolegle postępujące zmiany parametrów cenowych i kosztowych. odchylenie indeksów tych dwóch parametrów wyniosło 4. czyli liczonego przy zastosowaniu obu powyższych deflatorów. Z kolei w 2011 r. Takie ujęcie. Następnie w 2009 r. których przebieg. W szczegółowej części niniejszej oceny oraz w materiale tabelarycznym i graficznym zaprezentowano zmiany realnego efektywnego kursu walutowego (jako miernika realnej konkurencyjności eksportu) w trzech wzajemnie uzupełniających się ujęciach. w którym za bazę przyjęto rok 1999. celem pełniejszego wyeksponowania wahań tempa jego wzrostu w kolejnych latach. z 1999 r. Najgłębszy spadek NEER (największa aprecjacja złotego) odnotowano w roku 2008 – do poziomu o ponad 22% niższego niż w 1999 r. tj. − REER-ULC. 68 . W 2011 r. nastąpiło jego odbicie do poziomu o 3. w przeciwieństwie do ujęcia łańcuchowego (r/r). jako następujące generalnie w ramach wyraźnego trendu wzrostowego eksportu. Zmiany konkurencyjności cenowo-kosztowej eksportu w latach 2000-2011 (w stosunku do poziomu z 1999 r. podobnie jak w latach poprzednich.

0 80 75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 90. realna konkurencyjność cenowo-kosztowa (REER cenowo-kosztowy) utrzymała się na poziomie niższym niż w roku 1999. tj.realny efektywny kurs z deflatorem cenowym REER kosztowy .nominalny efektywny kurs koszyka walut w PLN REER cenowy . Osłabienie poziomu realnej konkurencyjności cenowo-kosztowej w 2011 r..0 90 85 100. proc. 69 . na skutek relatywnego wzrostu kosztów pracy w kraju względem zagranicy. odnotowano relatywny wzrost kosztów pracy (ULC) w kraju względem zagranicy. o 9. Zmiany realnej konkurencyjności cenowo-kosztowej eksportu W 2011 r.0 NEER . wobec roku 1999.. podobnie jak w trzech poprzednich latach. korzystną relacją cen krajowych wobec cen zagranicznych. zostało częściowo skompensowane utrzymującą się od 2005 r. Tym samym realna konkurencyjność spadła bardziej niż w wymiarze nominalnym.realny efektywny kurs z deflatorem cenowym i kosztowym wolumen eksportu (oś prawa) Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP i Eurostat..2 pkt. pierwszy raz od 2002 r.realny efektywny kurs z deflatorem ULC REER cenowo-kosztowy .POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Zmiany konkurencyjności kosztowej eksportu W 2011 r. Wykres 18 Zmiany konkurencyjności polskiego eksportu na rynkach zagranicznych w latach 2000-2011 (rok 1999 = 100) oraz dynamiki wolumenu eksportu (w ujęciu r/r) % 110 130..0 100 95 110. Przełożyło się to na obniżenie realnej konkurencyjności kosztowej eksportu.0 105 120.

9 142.2 107.3091 2006 3.9881 3.9 132.7 95.8 137.8 107.2506 2.8 101.5340 3.2726 0.1 96.1 101.3 96.0 114.4 108.5 95.3273 3.0 113.1 90.7 113.0795 0.4151 2009 4.2443 2002 3.6 122.5 97.4 111.0 90.2 107.7 105.0157 0.5187 91.2 140.0 99.2311 0.4 99.9 101.8 96.4 79.9 117.2643 0.0110 4.2484 0.6 98.8889 0.2274 0.6 100.Tabela 21 Zmiany NEER i REER (z deflatorem cenowym i kosztowym) w eksporcie Polski w latach 2000-2011 (1999=100) na tle dynamiki wolumenu eksportu (w ujęciu r/r) Zmiany parametrów kosztowych (1999=100) Zmiany parametrów cenowych /1999=100/ Zmiany NEER (1999=100) ULC** w PL ULC z PPI^ 1999=100 deflator ULC PL /ULC z deflator cenowy PPI/Cz ceny transakcyjne eksportu (złotowe) ceny zagranicz nedewizow e (Cz)^^ REER kosztowy*** (deflator zmiany ULC w PL/ULC z) REER cenowy^^^ (deflator zmiany PPI/Cz) REER cenowokosztowy*^ (skorygowany wskaźnikiem cenowym i kosztowym) 1999=100 Zmiany wolumenu eksportu średnioroczny kurs PLN w: Nominalny efektywny kurs walutowy* średnioroczny kurs EUR i USD w PLN rok EUR USD EUR/ PLN USD/ PLN r/r 2000 3.5 110.2 103.7 118.9 107.6 118.6 147.2737 2005 4.0 115.2301 3.2 132.0 100.1 99.6 130.8 113.2 125.6918 3.2571 2004 4.2844 0.8 122.8557 4.5 101.5 148.7829 2.2 109.8 4.9 94.4 107.3464 0.2 91.2493 0.5 106.8 155.4504 3.4 110.1 134.7938 98.0 86.0 130.9 92.7 97.4 92.9 108.1 99.9 88.6 125.8 103.2451 2003 4.4074 3.1 109.5166 2.6261 3.2 91.1 89.5 88.6 103.4 103.6 137.0254 3.1 108.8 93.6540 0.1025 0.9 112.6 97.3 97.1 96.3316 2011 4.3 103.7 93.9 90.2503 0.9 100.7 2001 3. 25% USD.3209 2010 3.8 104.2567 0.4 92.0939 0.4092 0.4 116.1 101.4 110.4 105.6 119.9 116.8 106.9308 3.8 93.0 117.9 114.3 116.9 89.5 91.1162 0.1 106.9 86.7 104.6 108.9 84.6 121.5252 3.2 93.8 102.9 96.5 95.6 111.8 103.3 89.2 109.5 91.0 92.1 113.4 102.4 105.3 77.7667 0.5 93.5 91.0 118.4 111.4 105.3614 2008 3.5080 3.8951 3.2 118.6685 4.8 92. 10% PLN ** ULC – unit labour cost (jednostkowe koszty pracy) ^ PPI – industry producer prices index (CPSP – ceny produkcji sprzedanej przemysłu) ^^ zmiany cen dewizowych = zmiany cen transakcyjnych / zmiany NEER *** REER kosztowy – realny efektywny kurs z deflatorem kosztowym (NEER / ULC PL / ULC z) ^^^ REER cenowy – realny efektywny kurs z deflatorem cenowym (NEER / PPI / Cz) *^ REER cenowo-kosztowy – realny efektywny kurs z deflatorem cenowym i kosztowym .2427 0.3375 Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP i Eurostat.3223 2007 3.9634 0.0 95. * NEER – kurs koszyka walut w PLN przy strukturze: 65% EUR.2 115.8 96.4 97.9 98.9606 3.7 102.2 149.5 106.2206 0.3978 3.2348 0.4 104.7 91.7 105.5 93.8 96.1 84.1198 2.9946 3.7 116.6 96.7 127.2594 0.9 97.

deflatorem cenowym. strukturalne zapotrzebowanie na import o charakterze prorozwojowym. realna konkurencyjność importu utrzymała się na poziomie o 9. W analizowanym okresie powyższe determinanty polskiego importu uległy dalszemu wyeksponowaniu. jakkolwiek to proimportowe oddziaływanie aprecjacji zostało częściowo osłabione wzrostem cen zagranicznych do krajowych. Główne uwarunkowania wzrostu importu. Związane z tym poważne. w analizie konkurencyjności importu przyjęto średnioważony kurs złotego w walutach koszyka jako parametr. za jej miarodajny miernik przyjęto poziom realnego kursu złotego (REER). Biorąc to pod uwagę. w analizie konkurencyjności importu na rynku krajowym.POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO 2. a nierzadko także cenowych (zwłaszcza import surowców energetycznych). tj. w tym import o charakterze inwestycyjnym i zaopatrzeniowokooperacyjnym jako nieodłączny element absorpcji BIZ. w której ponad ¾ przypada na import zaopatrzeniowy i inwestycyjny. a także na import podstawowych surowców energetycznych (ropy i gazu ziemnego). relacji cen zagranicznych (Cz) do cen krajowych towarów i usług konsumpcyjnych (CTUK).). ale jednocześnie najniższym od 2004 r.6% wyższym niż w roku bazowym. Jednym z najbardziej miarodajnych mierników zmian konkurencyjności importu na rynku krajowym są zmiany nominalnego efektywnego kursu (NEER) waluty krajowej w relacji do waluty obcej lub koszyka walut stosowanych w rozliczeniach importu – skorygowane (deflowane) zmianami relacji cen zagranicznych (Cz) do cen krajowych towarów i usług konsumpcyjnych (CTUK). gdzie operowano efektywnym średnioważonym kursem koszyka walut rozliczeniowych w złotych. W 2011 r. Zasadniczy wpływ na konkurencyjność importu w 2011 r. czyli tzw. przekładają się od szeregu lat na strukturę jego rozdysponowania. Indeksy zmian nominalnego efektywnego kursu walutowego (liczonego przy adekwatnej dla importu i nieco odmiennej niż w eksporcie.6% w stosunku do 1999 r. W przeciwieństwie do analizy konkurencyjności eksportu. podobnie jak w eksporcie. Konkurencyjność cenowa polskiego importu w latach 2000-2011 Kluczową determinantą wzrostu importu pozostaje wysoka elastyczność importowa wzrostu produkcji przemysłowej i eksportu. głównie za sprawą zwiększonej absorpcji BIZ oraz dominującego udziału kapitału zagranicznego w polskim eksporcie. miało umocnienie się złotego (o 10. 71 . a zmiany wolumenu importu w kolejnych latach – w ujęciu łańcuchowym (rok do roku poprzedniego). przesądzają o braku alternatywy w postaci zakupów krajowych dla bardzo pokaźnej części realizowanego importu. którego poziom czy indeks zmian w czasie przekłada się wprost na poziom konkurencyjności importu na rynku krajowym (wzrost indeksu kursowego w czasie oznacza wzrost konkurencyjności importu i na odwrót). w odniesieniu do poziomu bazowego. który w przeważającej swej części jest mało wrażliwy na zmiany relacji kosztowych. liczonego przy zastosowaniu deflatora cenowego. z roku 1999. strukturze koszyka walutowego) oraz deflatora cenowego (wyrażającego relację cen zagranicznych w imporcie do cen krajowych CTUK) liczono.

MINISTERSTWO GOSPODARKI Wykres 19 Zmiany konkurencyjności polskiego importu na rynku krajowym w latach 2000-2011 (rok 1999 = 100) oraz dynamiki wolumenu importu (w ujęciu r/r) % 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 NEER .realny efektywny kurs z deflatorem cenowym wolumen importu r/r Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP i Eurostat. 72 .nominalny efektywny kurs koszyka walut w PLN REER cenowy .

9634 0.6685 4.0939 0.6312 3.4 118.1 98. 10% PLN ** NEER – nominalny efektywny kurs złotego w walucie przy strukturze: 60% EUR.1 105.0 107.2561 102.9 90.5293 3.6 113.8889 0.9 140.2206 0.3316 2011 4.7667 0.6 114.4609 0.4 98.0157 0.2940 88.8557 4.7 105.6 0.0110 4.7 130.3 128.4015 3.8 96. 30% USD.1 120. 10% PLN *^ Cz – ceny zagraniczne (zmiany cen zagranicznych = zmiany cen transakcyjnych / zmiany NEER) ^ CTUK – ceny towarów i usług konsumpcyjnych (wg danych GUS) ^^ REER cenowy – realny efektywny kurs z deflatorem cenowym (NEER / Cz / CTUK) .7 89.8 119.2 107.3 4.5 112.1 108.1998 2.6 141.2594 0.3464 0.Tabela 22 Zmiany NEER i REER (z deflatorem cenowym) w imporcie Polski w latach 2000-2011 (1999=100) na tle dynamiki wolumenu importu (w ujęciu r/r) Zmiany cen /1999=100/ Nominalny efektywny kurs walutowy* Zmiany NEER* (1999=100) ceny transakcyjne w imporcie CTUK^ deflator: Cz/CTUK 1999=100 ceny dewizowe*^ (ceny transakcyjne /NEER*) Zmiany NEER** (1999=100) Nominalny efektywny kurs walutowy** REER (deflator Cz/CTUK)^^ r/r Zmiany wolumenu importu średnioroczny kurs PLN w: średnioroczny kurs EUR i USD w PLN rok EUR USD EUR/ PLN USD/ PLN 2000 3.2484 0.3209 2010 3.2 109.3614 2008 3.0 0. * NEER – kurs koszyka walut w PLN przy strukturze: 60% EUR.9 112.4 0.0 113.9 148.8 109.2 2001 3.6 123.2 92.0254 3.6373 3.9 127.8 113.1162 0.3 0.3223 2007 3.0 109.5 114.9946 3.9166 3.8 126.2493 0.1 109.2553 102.2348 0.9 0.9 0.9054 3.3 100.1 104.2571 2004 4.3 113.3978 3.4092 0.2 108.7 95.7 114.2 117.6 100.8 144.7 104.3 108.9327 3.6 100.9 103.2451 2003 4.8 114.3091 2006 3. 30% USD.9 105.5 0.2 116.4 123.6540 0.4 150.7 114.0795 0.7829 2.3273 3.4 105.1 105.4151 2009 4.2311 0.2624 99.2754 94.3678 3.2833 92.4 105.2643 0.2503 0.0 0.8951 3.8 98.2889 90.6 112.8 109.6 119.3 89.2969 88.2844 0.6 137.2427 0.4 97.2726 0.5 117.5 119.1025 0.4 92.6 130.6 0.5166 2.2 0.2737 2005 4.3375 Źródło: DSA MG na podstawie danych NBP i Eurostat.4 110.3 107.0 136.5 117.5 126.9 116.5 85.9 151.6 110.2 100.2567 0.8105 0.2301 3.5340 3.2869 91.3125 83.4857 3.3 135.5 105.8 112.3410 76.1198 2.4 110.2749 95.2443 2002 3.5 109.2 107.2274 0.8 130.8 115.

........................................................................................................ 61 Tabela 19 Zmiany prognoz PKB świata i wybranych rynków na latach 2012-2013 ................................................... 57 Tabela 17 Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych Polski po I półroczu 2012 roku (w mln EUR)......................................................2012 .... 10 Zmiany popytu wewnętrznego na głównych rynkach w latach 2010-2013............................................... 33 Tabela 11 Obroty towarami i usługami oraz saldo na rachunku obrotów bieżących i ich relacje per capita oraz do PKB w latach 2006-2011 ... 50 Tabela 16 Obroty towarowe Polski w okresie 01.....2011 – 06........................ 49 Tabela 15 Zmiany obrotów polskiego handlu zagranicznego według grup towarowych.................... 11 Tempo zmian wolumenu światowego handlu towarami i usługami w latach 2010-2013 (zmiana do roku poprzedniego....... 40 Tabela 14 Struktura towarowa obrotów handlowych Polski w latach 2010-2011 w mln EUR ............................................................ 20 Obroty polskiego handlu zagranicznego według GUS w latach 1991-2011........................................................................................... 59 Tabela 18 Zmiany struktury przedmiotowej polskiego handlu zagranicznego po I półroczu 2012 roku (w mln EUR) ............................ sekcji i działów w mln EUR .................................................................... 15 Najwięksi eksporterzy i importerzy towarów na świecie w 2011 roku ......................................... 18 Zmiany światowego PKB i globalnego handlu w latach 2009-2013 . 13 Zmiany PKB i wolumenu obrotów towarowych na świecie w latach 2009-2011 (w ujęciu USD)....... 36 Tabela 13 Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych Polski (wartości w mln EUR).................................. 64 Tabela 21 Zmiany NEER i REER (z deflatorem cenowym i kosztowym) w eksporcie Polski w latach 2000-2011 (1999=100) na tle dynamiki wolumenu eksportu (w ujęciu r/r) .................................................................................................................. 27 Tabela 10 Obroty towarowe Polski w latach 2010-2011 w mln EUR ............................................................. 13 Zmiany obrotów towarowych na świecie w latach 2005-2011 (w ujęciu USD)........................................................... 63 Tabela 20 Prognoza zmian wolumenu obrotów towarami i usługami w latach 2012-2013 .................................................................................... 73 74 ... 20 Zmiany globalnego handlu w wybranych grupach krajów w latach 2009-2013........... 34 Tabela 12 Obroty towarowe według GUS w latach 2010-2011 .............. w %) ........................................................................................................... 70 Tabela 22 Zmiany NEER i REER (z deflatorem cenowym) w imporcie Polski w latach 2000-2011 (1999=100) na tle dynamiki wolumenu importu (w ujęciu r/r) .........MINISTERSTWO GOSPODARKI Spis tabel Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9 Zmiany PKB na świecie i wybranych rynkach w latach 2010-2013 .........................................................

.................................. 69 Zmiany konkurencyjności polskiego importu na rynku krajowym w latach 2000-2011 (rok 1999 = 100) oraz dynamiki wolumenu importu (w ujęciu r/r) .... 28 Zmiany importu Polski w ujęciu dolarowym w latach 1991-2011 (w %)............. 28 Zmiany w obrotach towarami zagregowanymi w 10 grup towarowych w mln EUR .................................... 37 Struktura towarowa polskiego eksportu w 2011 roku na tle roku 2010 i 2006 (w %) ..................................................................... 55 Miesięczne obroty towarowe w okresie 01................................................................................ 72 75 ........................ 30 Relacja salda na rachunku obrotów bieżących do PKB (w %) ....................................................... 24 Zmiany tempa wzrostu cen transakcyjnych.2012 .........2011 – 06. rok poprzedni = 100) ............................2012 ........................................................................ 47 Struktura towarowa salda obrotów handlu zagranicznego Polski w 2011 roku na tle roku 2010 i 2006 (w mln EUR) ................. dewizowych i NEER w eksporcie w latach 2000-2011 (r/r) ............................ 58 Zmiany konkurencyjności polskiego eksportu na rynkach zagranicznych w latach 20002011 (rok 1999 = 100) oraz dynamiki wolumenu eksportu (w ujęciu r/r) .........................POLSKA 2012 – RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO Spis wykresów Wykres 1 Wykres 2 Wykres 3 Wykres 4 Wykres 5 Wykres 6 Wykres 7 Wykres 8 Wykres 9 Wykres 10 Wykres 11 Wykres 12 Wykres 13 Wykres 14 Wykres 15 Wykres 16 Wykres 17 Wykres 18 Wykres 19 Zmiany wolumenu obrotów towarowych w wybranych krajach i grupach krajów w latach 2009-2011 (w ujęciu USD) ......... 58 Miesięczna dynamika eksportu i importu w okresie 01. 46 Dynamika polskiego importu wybranych grup towarowych w latach 2008-2011 (w EUR.......................2011 – 06........................... 35 Dynamika eksportu i importu w EUR i USD w latach 2010-2011 (w % w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku) .................................. 25 Zmiany eksportu Polski w ujęciu dolarowym w latach 1991-2011 (w %) ............................... 16 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2004-2011 (w mln EUR) .............................. 45 Struktura towarowa polskiego importu w 2011 roku na tle roku 2010 i 2006 (w %)........................ 14 Zmiany obrotów w wybranych grupach i krajach w latach 2009-2011 (w ujęciu USD) ................................................... 45 Dynamika polskiego eksportu wybranych grup towarowych w latach 2008-2011 (w EUR...... 48 Struktura rozdysponowania importu w latach 2009-2011 (udział w %) ........................................................................................... rok poprzedni = 100) ............................................................................................................................................................................