You are on page 1of 491

TRACI HARDING

TRILOGIA MISTICĂ
CARTEA ÎNTÂI

GENA LUI ISIS
Traducere din limba engleză şi note de LIGIA CARANFIL

LEDA GRUPUL EDITORIAL CORINT

Redactor: MIRELLA ACSENTE Tehnoredactare computerizată: MIHAELA CIUFU TRACI HARDIN ! ene of Isis Cop"ri#ht $ Traci Hardin# %&&' Fir(t pu)*i(hed in En#*i(h in S"dne"! Au(tra*ia )" HarperCo**in( +u)*i(her( Au(tra*ia +t" Ltd, in %&&', Thi( Romanian *an#ua#e edition i( pu)*i(hed )" arran#ement -ith Harperco**in( +u)*i(her( Au(tra*ia +t" Ltd, The Author ha( a((erted their ri#ht to )e identi.ied a( the Author o. thi( -or/, Toate drepturi*e a(upra ace(tei edi0ii (unt rezer1ate Editurii LEDA! imprint a* RU+ULUI EDIT2RIAL C2RINT IS3N 456745879&%7%''7& Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HARDING, TRACI Trilogia mistică : Traci Hardin#; trad,: Li#ia Caran.i* < 3ucure=ti: Leda! %&9& 8 1o*, IS3N 456745879&%7%'>78 ?oL I: ena *ui I(i(, < IS3N 456745879&%7%''7& I, Caran.i*! Li#ia @trad,A 6%I,I I I @4>A789BI8',I

3

Soţului meu David şi fiicei mele Sarah, pentru tot sprijinul şi toată dragostea cu care m-au înconjurat, pe tot parcursul sarcinii mele şi al scrierii acestei cărţi, şi lui John, noul nostru sosit pe lume, un bun venit în familie

4

MULŢUMIRI
Nu7mi 1ine (ă cred că am aCun( *a a zecea mea carteD Ei tre)uie (ă (emna*ez! ca (ă rămFnă (cri( Gn i(torie! că e(te cea mai )ună *ucrare a mea de pFnă acum! din cFte Gmi (pune inima, Hn ceea ce7i pri1e=te pe aceia dintre cititorii mei care au Gndră#it !he "ncient #uture, pre(imt că (e 1or Gndră#o(ti de acea(tă tri*o#ie *a .e* ca mine, Ca Gntotdeauna! m7am )ucurat de mu*t (priCin Gn (crierea ace(tei opere epice, +e .rontu* de aca(ă! a=a cum (e arată =i Gn dedica0ie! (o0u* meu! Da1id! =i .iica mea! Sarah! au .o(t minuna0i, N7a= .i putut termina acea(tă carte dacă ei n7ar .i .ăcut tot ceea ce *e7a (tat Gn putin0ă ca (ă ai)ă #riCă de con.ortu* =i de (ănătatea mea Gn cur(u* ce*or zece *uni cFt mi7a *uat ca (ă o (criu! dintre care u*time*e patru *uni am .o(t #ra1idă =i ira(ci)i*ă, A=adar! mii de mu*0umiri micii me*e .ami*ii! pentru că m7a ră)dat, După cum 1ede0i! coper0i*e ace(tei tri*o#ii arată cu totu* a*t.e* decFt ce*e a*e tri*o#ii*or me*e mai 1echi, Iin (ă mu*0ume(c aici redac0iei arti(tice de *a HarperCo**in(! mai a*e( *ui Jenn" Cri##, Tre)uie (ă mu*0ume(c .oto#ra.i*or no=tri .oarte ta*enta0i! ar" Camp)e** =i Denni( Monta*)etti! cFt =i minunatei *or echipe, Le mai mu*0ume(c =i machiori*or no=tri! Ken#a =i Matt! precum =i ce*or trei .rumoa(e doamne a*e căror chipuri apar pe coper0i*e ori#ina*e a*e !rilogiei $istice% A"(ha! Latania =i Maren, +e .rontu* cercetări*or! tre)uie (ă *e mu*0ume(c *ui Chez =i *ui John! pentru că mi7au recomandat *ucrări*e *ui Laurence ardner! care (7au do1edit o ine(tima)i*ă (ur(ă de in(pira0ie pentru acea(tă po1e(te @a (e 1edea )i)*io#ra.ia de *a (.Fr=itu* 1o*umu*uiA, Mii de mu*0umiri ace*ei mae(tre a )a(me*or de #roază! Lim Mi*/in(! minunat de ta*entată! pentru că mi7a o.erit re.erin0e a(upra An#*iei =i Europei (eco*u*ui a* NIN7*ea, Hntr7 una dintre ace(te zi*e! am (ă70i Gnapoiez carteaD De a(emenea! mii de mu*0umiri c*ar1ăzătoru*ui meu! Michae*! care m7a .ăcut (ă7mi dau (eama de .aptu* că acea(tă i(torie e(te mu*t mai *un#ă decFt mi7am ima#inat7o
5

ini0ia*, +e .rontu* pro.e(iona*! acea(tă carte =i toate ce*e care au .o(t =i 1or mai .i n7ar .i putut (ă apară .ără (priCinu* =i Gndrumarea con(tantă a minunatu*ui meu a#ent *iterar! Se*-a Anthon"! a editoarei me*e! Linda Funne**! a editoarei me*e de *a HarperCo**in(! Stephanie Smith! =i a redactoru*ui meu per(ona*! Su(an Moran, Mu*te! mu*te mu*0umiri! doamne*or! pentru că mi7 a0i de(chi( ca*eaDO Un co*ecti1 mai )un nici că mi7a= .i putut doriD +e .rontu* pu)*icită0ii! recuno=tin0a mea (e Gndreaptă către Fiona pentru .aptu* că7mi Gntre0ine &ebsite7u* =i message board-u*! =i am toată admira0ia =i o mare recuno=tin0ă pentru mem)rii de *a THC @Traci Hardin# Communit"A, Hntr7ade1ăr! au .ăcut din acea(tă in(titu0ie un (anctuar! o )ază de (u(0inere .anta(tică! un *ăca= a* cunoa=terii =i un iz1or de noi idei pentru to0i cei care ne .rec1entează comunitatea, +e acea(tă ca*e! 0in (7o .e*icit =i (ă7i arăt pro.unda mea apreciere *ui Chez! pentru adaptarea )u*etinu*ui meu in.ormati1! or#anizarea unor nop0i tematice! pentru Gntre0inerea =i monitorizarea site-u*ui meu! Traz*in#! ca(te*u* 1irtua* 8D! unde mu*0i cititori de1in cetă0eni acti1i! care contri)uie re#u*at *a *umea noa(tră .anta(tică! tridimen(iona*ă, De a(emenea! mii de mu*0umiri *ui Shi*"n =i Lotu(! proprietarii hanu*ui din Traz*in#! unde c*ien0ii (e adună ca (ă con1er(eze =i (ă petreacă Gmpreună Gn mod re#u*at, Ei tuturor moderatori*or mei de pe site7u* Traz*in# *e mu*0ume(c din inimă pentru timpu* =i ener#ia pe care *e7au dăruit ca (ă .acă din tărFmu* no(tru un re.u#iu reu=it =i (enin! a=a cum =i e(te, Totodată! a= dori (ă7mi ePprim! Gn ace(te rFnduri! dra#o(tea =i aprecierea .a0ă de to0i aceia care Gmi acordă zi de zi (priCinu* *or! cFt de mic ar .i e*O Fa0ă de mami =i tati! de i**")ean! de mămica =i tăticu* Hardin#! Laren! C*aire! Li(a! Mo =i Len! Shane =i Mend"! .ra0ii mei! Ste1en =i L"*e! .a0ă de Gntrea#a .ami*ie =i de prietenii mei, ?ă mu*0ume(c că mi7a0i amintit pentru cine trăie(c =i munce(c,

6

LISTA PERSONAJELOR
Secolul XIX A(h*ee ran1i**e! onora)i*a domni=oară ran1i**e! eroina principală Lordu* Thoma( ran1i**e! )aron de Su..o*/! tatăl lui "shlee Lad" ran1i**e! )aroană de Su..o*/ @Mar#aretA! mama lui "shlee Lordu* Eric Ca1andi(h! conte de Derb' Lad" ?ane((a Ca1andi(h! contesă de Derb' Su(an! onora)i*a domni=oară Ca1andi(h! fiica contelui de Derb' Lordu* Simon Ca1andi(h! fiul contelui de Derb' Sir Damian Ca1andi(h! fratele contelui de Derb' Doamna 3eatrice Min(ton @3eaA! dădaca lui "shlee Dr, Ro(en! psihiatru Lad" Char*otte! conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h! guvernanta lui "shlee Lordu* Jame( De1ere! conte de ()ford Domnu* Earne(t De1ere! fratele mai mic al contelui de ()ford Domni=oara Catherine De1ere! sora contelui de ()ford Lordu* Dou#*a( Hami*ton! viconte de *erefordshire C*ari((a Hami*ton! soţia decedată a vicontelui de *erefordshire Domnu* Frederic/ Hami*ton! vărul vicontelui de *erefordshire A*)ra" De1ere! spirit al +nomilor ,oşii Chiara! ţigancă vrăjitoare decedată Chri(tian Mo*ier! custodele -ibliotecii "rsenalului din .aris9 Cin#ar Choron! ţigan proscris Cha1i Choron! nepoata de bunică a /hiarei Rumer Choron! sora lui /ingar a(ton de ui(e! duce de (rl0ans Je((enia! mireasă ţigancă
9

A(tăzi e(te parte inte#rantă a 3i)*iotecii Na0iona*e a Fran0ei! .iind ce* mai important depozit de manu(cri(e medie1a*e cu (peci.ic ocu*t de pe teritoriu* .rancez,

7

Danior Ter/ari! bandit mascat Fa*cone 3e**acino @căpitanu* Fa*coA! marinar italian Lordu* Ma*or"! $are $aestru al (rdinului /avaleresc al Sangrealului Domnu* 3an/(! consulul engle1 la "le)andria Secolul XXI Mia Montro(e! specialistă în arheologie şi în limbi antice AndrQ +ierre! arheolog france1 Jame( Cona**" @JCA =i Chri(tian Mo*ier! 2)cavaţii / 3 4 Tu(ca Re(i! secretara lui $olier A/)ar! călău1ă pe muntele Sinai Ladar! subordonat al lui "5bar Lama*i! subordonat al lui "5bar Matt"! pilot de elicopter Secolul XIII Li**et du Lac! pă1itoare a /heilor Li*itu du Lac! sora lui 6illet +ierre7Ro#er MirepoiP! lord de $onts0gur7 ui**aume de Lahi**e! prim cavaler8 3ernard de Saint7Martin! prim cavaler9 ui**aume de 3a*a#uire! prim ca1a*er' Jean Re"! mesager: Hu#ue( de( Archi(! omul regelui5 +ierre Amie*! arhiepi(cop de Nar)onne! repre1entant al Inchi1iţiei; Marie de Saint7C*air! $are $aestru al Sionului<
%

Nă(cut Gn Curu* anu*ui 996'! .iu* *ui +ierre7Ro#er ce* 3ătrFn! (enioru* *oca*ită0ii MirepoiP! condamnat de Inchizi0ie Gncă din 9%85 pentru (impatii*e *ui catare! unu* dintre pu0inii care au (căpat cu 1ia0ă din ace* a(ediu, 8 +er(onaC rea*! ate(tat i(toric! ca1a*er depo(edat din Laurac! unu* dintre *iderii ma(acru*ui inchizitori*or Gn A1i#nonet; (e a.*a *a Mont(Q#ur Gncă din 9%>&, 4 +er(onaC rea*! ate(tat i(toric! ca1a*er depo(edat din Laurac! unu* dintre *iderii ma(acru*ui din A1i#nonet! ar( pe ru# după a(ediu* de *a Mont(Q#ur, 5 +er(onaC rea*! ate(tat i(toric! unu* dintre *iderii din ma(acru* de *a A1i#nonet, R +er(onaC rea*! ate(tat i(toric! unu* dintre cei care au ar( pe ru# după a(ediu* de *a Mont(Q#ur, 5 +er(onaC ate(tat i(toric! (ene=a*u* re#e*ui de Carca((one! numit *a conducerea armatei crucia0i*or, 6 +etru( Ame*u(! arhiepi(cop de Nar)onne! ate(tat i(toric, 4 +re(upu(ă de(cendentă a )aronu*ui de Ro(*in! din Sco0ia! Henr" de Saint7C*air! a doua

8

+ierre de Saint7Martin! pă1itor al credincioşilor catari A*)ra" De1ere! /avaler al Sionului Chri(tian Mo*ier! /avaler al Sionului

(o0ie a *ui Jean de i(or( =i a* doi*ea Mare Mae(tru a* +rioriei Sionu*ui,

9

i .ăcea Gn decur(u* ore*or diurne mi (e părea o =arada comică de dra#u* p*ăcerii..o(t *a cu0ite cu e*! iar nume*e meu ar .i terminat Gntr7un S"T.ecte*e *or a(upra o)iecte*or cu care 1enea Gn contact! a(t.o(t tot A(h*ee ran1i**e! doar că prenume*e (7ar . Mai mu*t! a . Fndeai un anumit *ucru! după care (puneai ePact ceea ce oricine a*tcine1a dorea (ă audă de *a tine! chiar dacă a(ta Gn(emna (ă70i trădezi propria Cudecată. Hncă din . Dacă to0i puteau (ă audă ceea ce #Fndeai cu ade1ărat! atunci de ce (ă nu o (pui 10 .PROLOG DIN JURNALELE POST-SINAI ALE LUI LADY ASHLEE GRANVILLEDEVERE Cei care m7au cuno(cut Gn cur(u* 1ie0ii 17ar zice că m7am nă(cut Gn 9695! Gn zorii epocii motoare*or cu a)uri. Hndrăzne(c (ă (pun că tare mi7ar .o(t . N7a .i p*ăcut *i)ertatea cu1Fntu*ui acordată Gn 1irtutea (ePu*ui ma(cu*in! dar chiar =i a=a! percep0ii*e =i păreri*e me*e tot ar . Cine ar putea (ta cu mFini*e Gn (Fn! pri1ind (enin cum a(emenea creaturi Gi duc de na( pe oamenii cum(ecade! di(trFndu7(e pe (eama *orU Hn niciun caz eu.o(t dezacordu* tată*ui meu =tiu acum că erau doar .i . Lă(a0i7mă (ă mă ePp*ic. Să .iică a )aronu*ui de Su. Căci ceea ce credeam odinioară a .o(t 1ina mea că m7am nă(cut cu daru* de a 1edea ce*e ne1ăzute Gn to0i =i Gn toate.ăr pe )i#o0i! pe mincino=i! pe =ar*atani =i pe ipocri0i.ăcut nicicFnd Sde ru=ineT! a=a cum (7a GntFmp*at.e* GncFt tot ce (e (punea =i (e .rica =i 1ino1ă0ia *ui! de care nu (7ar . Ca unică .o*/! onora)i*u* *ord ran1i**e! a0i crede că n7a= a1ea de ce mă p*Fn#e Gn pri1in0a primi*or ani ai copi*ăriei me*e.i .i a1ut niciun necaz cu ei =i nu i7a= . Să mă .o(t o condi0ie pre*iminară a educa0iei me*e (ă nu7i (u.iu* =i mo=tenitoru* nume*ui pe care =i *7a dorit tata! tot a= .ra#edă pruncie! credeam că oricine (7ar putea acorda *a #Fnduri*e nero(tite a*e ce*or din Curu* *ui =i *a e.i .i .i e*i)erat prin niciun miC*oc de con1in#ere.o(t i#norate.i nă(cut con.i .ormi(ta pe care =i7au dorit7o părin0ii mei! n7a= .

apt! de ce (ă te o)o(e=ti (ă mai 1or)e=tiU Hncercări*e me*e de a recti.iecare ePperien0ă e(te nouă =i ePtraordinarăU +e cFt pot (ă7mi aduc aminte! tot ceea ce mi7am dorit 1reodată Gn 1ia0ă a .o*o(it mai tFrziu Gn 1ia0ă cFnd mă 11 . Eram con=tientă de .ără trup *ocuiau pe proprietă0i*e noa(tre! atFt Gn conace cFt =i Gn dependin0e*e *or.enomene*e paranorma*e (e mani. Să .ica acea(tă acti1itate pro(tea(că (e terminau Gntotdeauna cu mu*te o. +uteam di(cerne cu u=urin0ă mor0ii! um)re cărora *e *ip(ea co*oratu* corp de *umină din centru* .orme =i Gn ce*e mai nea=teptate momente.o(t ar(ă ca 1răCitoare.iecărei . Din .emeie cu educa0ie a*ea(ă! Gn(ă era de(tu* de i(tea0ă ca (ă mă Gn1e0e (ă7mi pă(trez o)(er1a0ii*e pentru mine.u* (cării (ocia*e.iecare zi a minciuni*or reu=ea (ă pă(treze pacea Gntre oameni! a=adar am aCun( =i eu (ă mă deprind cu ace(t Coc! pentru a7i Gmpăca =i a *e . Am de(coperit mai tFrziu că mama mea! pre(upunFnd că 3ea Gmi ump*ea capu* cu )a(me! (e ră(tea ade(ea *a ea pe ace(t (u)iect.a)u*oa(e! căci de cFte ori *e 1or)eam adu*0i*or de(pre e*e! primeam (urF(uri 1a#i =i o mFn#Fiere pe cre=tet.o(t (ă ePp*orez. 3ea nu era o .a0a *ui.o(t ta*ente*e me*e *imitate *a o (in#ură a)i*itate! mi7ar .iin0e care 1e#heau a(upra pămFntu*ui! ca =i ce*e*a*te care (e hrăneau =i G=i duceau traiu* pe (upra. SUm)reT e(te un termen pe care *7am .i .ericire! ePi(ta o (in#ură per(oană pe *ume care 0inea cu ade1ărat *a mine =i Gmi (*uCea intere(e*e din toată inima! iar acea(tă (antine*ă era dădaca mea! 3ea! pre(curtare de *a S3eatriceT.taturi! cu certuri Gntre adu*0i! cu .o(t po(i)i* (ă7mi a(cund haru* parap(iho*o#ic.o(t prima care =i7a dat (eama că a1eam un har ce 1enea dintr7a*tă *ume! pentru care! cu numai un (eco* Gn urmă! a= . Am Gn1ă0at că =arada 1er)a*ă de .iin0e. +Fnă cFnd am Gn1ă0at (ă cite(c! )a chiar (ă (tau pe un (caun de(tu* de mu*t GncFt (ă a(cu*t pFnă *a capăt o po1e(te! toate pă0anii*e me*e (7au petrecut Gn mari*e cur0i a*e proprietă0i*or noa(tre.i .aptu* că mă trimiteau Gn camera mea! cu *acrimi! de o)icei a*e me*e.ace p*ăcere ce*or mai Gn 1Fr(tă decFt mine. M7am deci( (ă *e i#nor! GntrucFt erau! Gn principa*! (pirite amare =i nu7mi păreau o companie prea p*ăcută. Dar! a=a cum 17ar zice orice medium )un! . 3ea nu i7a di1u*#at niciodată că ade1ăratu* iz1or a* in(pira0iei me*e era propria7mi percep0ie. A . Cum ar putea un copi* (ă a*ea#ă Gntre ceea ce e(te norma* =i ceea ce nu e(te norma*! de 1reme ce! pentru e*! .e(tă Gn nenumărate . MaCoritatea (emeni*or mei credeau că prime*e nu erau decFt per(onaCe .cu #*a( tareU De .i . Adoram 1ie0uitoare*e naturii: neo)i=nuite*e .aptu* că un mare număr de duhuri . Tată* meu a1ea mai mu*te! iar noi ne mutam dintr7una Gntr7a*ta! Gn anotimpu* potri1it! a=a cum era o)iceiu* ce*or din 1Fr.

ormei (u)ti*e! corpu* de *umină cre=tea! de1enea mai pu0in den( =i mai p*in de *umină. Corpu* de *umină aCun#ea (ă (e hrănea(că cu ener#ie! (ă (porea(că Gn ener#ie =i (ă . Ace(t termen con(tituie! Gntr7ade1ăr! o denumire mai potri1ită pentru ace(t tip de entită0i. CFnd o per(oană indi1idua*ă #enera cantită0i aprecia)i*e de ener#ie din centrii de *umină ai . Hn decur(u* ani*or mei de . Ace(t a(pect a* .ormeze un .irea(că de a #ă(i o)iecte pierdute =i că puteam prezice e1enimente! precum (chim)ări*e de 1reme! oa(pe0ii nea=tepta0i =i a=a mai departe.orma *ui di*atată.ormare! am Gn1ă0at cum (ă interpretez cu mai mu*tă acurate0e cu*ori*e pe care oamenii *e emiteau prin corpu* *or de *umină! dar anumite pre(upozi0ii mi7au 1enit Gn mod .acă (chim) de ener#ie cu orice a*tă 1ie0uitoare cu care 1enea Gn contact! prin .e* de (cut! pFnă cFnd (e reGncărca =i putea iar (ă contri)uie cu ener#ie *a *umea din Curu* (ău.*ete*or *or! reziduu* nedorit =i inuti* *ă(at Gn urma (a de (pirit după ce (e urca Gn (.i (ă mă .irii me*e era pe *ar# acceptat de toată *umea din ca(ă =i era *ăudat de părin0ii mei! GntrucFt *i (e părea ino.ere mai Gna*te. Dar atunci cFnd o per(oană indi1idua*ă era (ecată de ener#ia 1ita*ă! corpu* (ău de *umină (e retră#ea Gn Curu* trupu*ui (ău ca (ă .re. Nu (căpa(e o)(er1a0iei părin0i*or mei că a1eam o GndemFnare ne.ere(c de oamenii cu pete mari de Gntuneric.eream *a maCoritatea (ta.ii*or! căci nu erau a*tce1a decFt (imp*e um)re a*e (u.ire(c! Gncă din primii mei ani de 1ia0ă! cum ar .en(i1! pFnă Gn 1ara anu*ui 96%'! chiar Gnainte de ziua Gn care Gmp*ineam opt ani. 12 . Ei (ă nu mă apropii de tata decFt atunci cFnd corpu* *ui de *umină (e di*ata! ceea ce Gn(emna că era Gn toane )une.

PARTEA ÎNTÂI ASHLEE SECOLUL AL XIX-LEA ANGLIA 13 .

.ord Gmpreună cu tată* meu! era oa(pete*e no(tru *a Gntoarcerea (a din Europa! Gn drum (pre re=edin0a *ui din Der)".LECŢIA 1 COPILĂRIE DIN JURNALELE DE COPILĂ ALE DOMNI OAREI ASHLEE GRANVILLE Conte*e de Der)"! (au *ordu* Ca1andi(h! care (tudia(e *a Uni1er(itatea 2P. V HntrucFt ace(tO (im0 suplimentar a* .runtea! Gmi pun nădeCdea Gn tine că 1ei pă(tra (ecretu* ce*or ce (e 1or petrece. Supărat Gn (inea *ui că #riCi*e a(ociatu*ui (ău Gi di(tră#eau aten0ia de *a importante*e *or dez)ateri pe teme na0iona*i(te! tata trimi(e (*uCitorii (ă mă aducă din odaia copii*or. Lordu* nu era de*oc Gn ape*e *ui! GncercFnd (ă7=i ima#ineze unde ar .i (in#uru* procedeu care 0i7ar putea de(cre0i . V Dra#u* meu *ord Su..o*/! nici nu mai Gncape di(cu0ieD G* a(i#ură pe tata *ordu* Ca1andi(h.erea ran#u* de )aron de ran1i**e! oamenii i (e adre(au tată*ui meu Gn con1er(a0ie cu tit*u* 14 .urat.o*/ era re=edin0a care Gi con. V Ea parc7ar a1ea un a* =a(e*ea (im0! *7am auzit #răind pe tata! pe cFnd co)oram Gn (a*a de primire! iar tonu* Co1ia* cu care 1or)ea trezi mFndria Gn mine. Rareori i (e GntFmp*a (a mă pomenea(că 1reodată! cu atFt mai pu0in (ă (e *aude cu haruri*e me*e neo)i=nuite.iicei me*e e(te ce1a ePtraordinar! Gncercăm (ă7* 0inem numai pentru noi! Gn0e*e#iU Totu=i! de 1reme ce pare a . Lordu* Ca1andi(h G=i pierdu(e daru* pe care i7* dădu(e tată* *ui pe patu* de moarte! un cea( de )uzunar. So(i(eră după7amiaza =i! cu toate că (e *ă(a (eara! oa(pe0ii no=tri nu reu=eau (ă (e de(tindă. HntrucFt ca(a noa(tră din Su. So0ia *ui! *ad" Ca1andi(h! conte(ă de Der)"! G* Gn(o0ea.i .i putut .i putut rătăci cea(u*! ori dacă =i cFnd i7ar .

Totu=i! nu părea (ă .oarte durero(. 3ea )ătu *a u=a )i)*iotecii per(ona*e a tată*ui meu =i! cFnd e* Gi ră(pun(e cu un SIntrăDT! doica mă Gndemnă (ă o .ăcut un (emn a. +e cFnd .o(t mo=tenită de primu* nă(cut! pFnă Gn momentu* Gn care mo=tenea tit*u* mai Gna*t de conte =i G* trecea! *a rFndu* *ui! pe ce* mai pu0in Gn(emnat de )aron primu*ui (ău nă(cut. E* )ănuia că a= .o(t (ituată re=edin0a ce *e7ar .e*! un )aron =i (o0ia *ui nu erau numi0i niciodată S)aronT =i S)aroanăT de e#a*ii (au (uperiorii *or! ci Gntotdeauna ca S*ordT =i S*ad"T! Gn oricare comitat ar . La .irmati1 din cap.i con.iica ta 1a .erior =i re=edin0a re(pecti1ă ar .i putut (ă *e a(cu*t *a u=ă (chim)u* de cu1inte. Apoi am remarcat ceea ce părea (ă .. V Chiar crezi că . V A= putea (ă7mi )a# mFna Gn )uzunaru* de unde a di(părut cea(u*U am Gntre)at.ăceam cuno=tin0ă cu conte*e de Der)"! am dedu( că arăta mai .oarte pre0io(! A(h*eeD Am o)(er1at că tata nu men0iona(e nume*e o)iectu*ui! ceea ce7mi o. Nu mai 1ăzu(em a=a ce1a pFnă atunci =i Gmi dădea impre(ia că era ce1a .ac pe #roza1a.de S*ord Su. Corpu* de *umină a* *ordu*ui era Gnne#urat! mai a*e( Gn Curu* inimii! =i! cu toate ace(tea! (im0eam că nu era un om rău! mai mu*t un torturat decFt un tor0ionar.erit tit*u*.i Gn (tare (ă7mi *oca*izeze comoaraU dori (ă =tie conte*e curio(! pe un ton Gn care (e citea o (peran0ă di(perată.i . V Un cea(! am zi(! iar zFm)etu* *ordu*ui (e *ă0i a neGncredere. Cine1a putea (ă .ară decFt pe dinăuntru.*a pe primu* p*an Gn mintea )ăr)atu*ui. Ei tata zFm)ea: V Crezi că ai putea (ă ne (pui ce (7a GntFmp*at cu ace* o)iectU Am .ericit pe dina.o*/T! iar mamei me*e! cu ce* de S*ad" Su.ac! cu un (emn apro)ator din cap.i ..o*/T! ceea ce era 1a*a)i* =i pentru *ordu* Ca1andi(h! pe care G* numeau Gn di(cu0ii S*ord Der)"T! de 1reme ce re=edin0a (a din Der)" Gi aducea tit*u* de conte. V Dra#u* meu *ord Der)" a pierdut un o)iect care pentru e* e(te .i . Ră(pun(u* era prea u=or! căci (e a.ie conte Gntr7un comitat =i )aron Gntr7a*tu*! de unde tit*u* in.antomatic! trecFndu7i prin (pate =i (trăpun#Fndu7i inima.ie con=tient de ace* *ucru =i m7am a)0inut (ă dau #*a( o)(er1a0iei me*e.o(t men0iona0i drept SconteT! re(pecti1 Sconte(ă de Der)"T. Doar Gntr7o (cri(oare (au o in1ita0ie (cri(ă! *ordu* =i *ad" Ca1andi(h ar .ie un cu0it Gntunecat! . V A= putea (ă pun rămă=a#! Gi #arantă tată* meu! =i =tii prea )ine că nu (unt un parior. 15 .eri ocazia (ă o .

u#ă (cări*e =i am . Totu=i! (pre deo(e)ire de maCoritatea ce*or dreptaci care! Gntr7ade1ăr! G=i 0ineau cea(uri*e Gn )uzunaru* din (tFn#a! *ordu* Ca1andi(h era (tFn#aci =i am (im0it ace(t *ucru.i putut aCun#e 16 . V Dă7i drumu*! copi*ă! Gmi permi(e tata (ă (cot o)iectu* din tră(ură. CFnd (pun că *7am (im0it! Gn0e*e# .ior rece! ca de moarte! chit că (eara era ca*dă.acă pe p*ac am.a0ă. V Cred că cea(u* (e mai a. V Să pun (ă 0i (e tra#ă tră(ura Gn . N7a tre)uit (ă7mi ridic pri1irea ca (ă =tiu că *ordu* Ca1andi(h Gi arunca tată*ui meu o căutătură tu*)urată! Gn 1reme ce mFna mea (cotocea )uzunaru* din dreapta a* Ci*etcii. V Dar am pu( (ă (e caute Gn tră(ură! ripo(tă e*! con(iderFnd că opta(em pentru conc*uzia cea mai u=oară =i mai *o#ică. Conte*e de Der)" tre)uie (ă .orma0ii*or primite.aptu* că 1ocea mea *ăuntrică mă a*erta Gn *e#ătură cu acea Gn=e*ătorie =i am ac0ionat con.itrionu*ui (ău. M7am Gndreptat (pre *ocu* a=ezat Gn direc0ia mer(u*ui! unde di(păru(e cea(u*! =i mi7am (trecurat mFnu0a Gn crăpătura dintre (caunu* căptu=it =i (pătar.a0ă a conacu*ui! mama =i cu *ad" Ca1andi(h ni (e a*ăturară.ară din )uzunar! prin redin#otă. M7am trezit din (curta mea tran(ă =i mi7am (co( mFna din )uzunaru* no)i*u*ui. Cunoa=terea mea *ăuntrică nu m7a dezamă#it niciodată.o(t aCutată de către 1izitiu (ă urc Gn tră(ură.3ucuro( (ă7mi . V Nu 1ăd ce a= a1ea de pierdut dacă m7a= mai uita o dată prin ea! con(im0i *ordu* Ca1andi(h! ca (ă7i . ❖ Hn c*ipa Gn care tră(ura . De#ete*e me*e (cotociră . Am perceput o ima#ine aie1ea a cea(u*ui! a=a cum (tătu(e cui)ărit Gn ace* )uzunar! =i m7am cutremurat! (cuturată Gn mod inePp*ica)i* de un .*ă Gncă Gn tră(ura dumnea1oa(tră! *ord Der)".acă acea(tă p*ăcere! *ordu* G=i de(chi(e *ar# partea (tFn#ă a redin#otei (a*e de un a*)a(tru7Gnchi(! dFnd *a i1ea*ă Ci*etca din măta(e aurie.iecare un#her =i inter(ti0iu din crăpătură! pFnă cFnd di)uiră o)iectu* di(părut! care (e (trecura(e Gn co*0u* ce* mai Gndepărtat! a=a GncFt cine1a cu un )ra0 mai #ro( n7ar .u adu(ă pe a*eea din . 3ea urmărea totu* Gn tăcere din pra#u* u=ii din .eri tata.a0a ca(eiU (e o. Am co)orFt Gn .i a0ipit Gn tră(ură *a un moment dat! pe cFnd cea(u* i (e ră(uci(e =i Gi a*uneca(e a. CFnd (e ridica(e Gn picioare ca (ă co)oare din tră(ură! cea(u* căzu(e pe (caunu* tră(urii =i de aco*o a*uneca(e mai departe! Gntr7o #aură din *emnărie.orm in.

! pe cFnd ie=eam din tră(ură. M7am uitat iar *a (ta. ?mi pare rău să las o asemenea povară pe umerii tăi mititei.rate*e *ordu*ui Der)"! c7a 1enit (ă ne a1ertizeze că . 1or)i . EPpre(ia mea de =oc nu trecu neo)(er1ată.rumo( Gntr7un co(tum u=or demodat.o(t de*oc Gn a1antaCu* meu. De . Frate*e meu a răpo(atO A murit Gn circum(tan0e . arătă e* (pre *ordu* Ca1andi(h! este într-o mare primejdie.ia care co)ora (cări*e dinaintea mea.e* ca ce*e care ne )Fntuiau re=edin0e*e. V +o. 4u-ţi fie teamă. îţi promit Dar =tiam! din ePperien0e anterioare! că n7ar . Toată *umea răma(e (urprin(ă de . De aceea! acea mani. #ratele meu. =ieţile fratelui meu şi ale familiei sale se află în m>inile tale.aptu* că *ordu* Ca1andi(h Gmi arăta 17 . Se părea că (piritu* (ău era tFrFt Gn Co( de #re=e*i*e 1ie0ii *ui pe pămFnt! care7* Gmpiedicau (ă mear#ă Gnainte.oarte (u(pecte. iar tu eşti singura persoană care mă mai poate ajuta să-l previn la timp V Ră(punde7mi! A(h*eeD Gmi porunci tata! .antoma.pFnă *a e*.a0a nepre0ui0i*or (ăi mu(a. E* nu . dar eşti singurul canal ce-mi mai răm>ne deschis@ V A(h*eeD (e ră(ti tata! care aCun(e(e *a capătu* ră)dării. V ?ăd o .ără cu1inte.ami*ia *or e7n primeCdie.iri. V Ce ai! copi*ăU mă i(codi tata cu neră)dare.ie Gn ade1ăratu* (en( a* cu1Fntu*ui.ăcea parte dintre cei 1ii! căci nu era nicio cu*oare Gn corpu* (ău de *umină.e(tare era o (ta.i .apt! puterea *ui de a 1ie0ui (e concentra(e Gn zona capu*ui! iar re(tu* .e*icitau pentru (ucce(u* meu.antoma! Gn1e=mFntată . Lordu* Ca1andi(h G=i 1eni iute Gn .ire: V E(te ade1ărat.ăcFndu7mă (ă7mi Gntorc! )ru(c! ochii Gmpietri0i *a e*. Gmi atra(e aten0ia .ăcea a(ta niciodată. Hndată! am remarcat prezen0a unui a*t #ent*eman printre cei care mă .iin0ei (a*e nu era decFt o um)ră! *a . Spune-i adevărul domnişoară +ranville =a fi în avantajul tău.antomă! tăticu*e! m7am )F*)Fit eu! care Gmi tot (pune că e(te .timU #emură conte*e =i (o0ia *ui! Gn timp ce uimirea p*ină de (upărare a tată*ui meu nu contenea (ă (porea(că! precum un )u*#ăre de zăpadă Gn ro(to#o*irea *ui! *ă(Fndu7* . V Iată7*D am arătat cea(u* cu un #e(t de trium. V Iartă7mă! tăticu*eD am murmurat eu! =tiind că nu dorea de*oc (ă mă 1ait Gn . Ade1ăru* nu .

Frate*e mai mic (e a*e(e(e cu prea pu0in Gn compara0ie cu e*! iar *ordu* Ca1andi(h nu putea (ă nu (e (imtă par0ia* re(pon(a)i* pentru (.i pro1ocat cu inten0ie di(pari0ia cea(u*ui! (pecia* ca (ă7* #ă(e(c tocmai eu. +ărin0ii mei erau prea năuci ca (ă mai #Fndea(că ra0iona* =i nimeni nu mai Gndrăzni (ă .o(t *uată. V ?ăd pumna*u* din inima dumnea1oa(tră! domnu* meu! *7am apărat cu di)ăcie pe conte! *a . Nu mi7am *uat (in#ur 1ia0a! ci mi7a .*a(e cea(u*.a0a mea! ca (ă7mi ceară 1oie. Atin(e(em un ner1 (en(i)i*! iar *ordu* nu7=i mai putu (tăpFni (entimentu* de 1ino1ă0ie. Se prea putea ca ace(t (pectru (ă . Era e1ident că G=i dădu(eră toată (i*in0a (ă pă(treze (ecretu* (inuciderii.rate*ui (ău. To0i ochii (e Gntoar(eră (pre mine.acă nicio mi=care! Gn timp ce *ordu* Ca1andi(h continuă cu Gntre)ări*e (a*e.antomei =i a mea. V Nu (e cu1ine (ă di(cu0i a(emenea (u)iecte cu o copi*i0ăD A(ta era 1ina primu*ui nă(cut! mo=tenitoru* unui tit*u de conte. V Domnu*e Ca1andi(h! 0i7ai ie=it din min0iU G* Gntre)ă (o0ia *ui. Ce a mai urmat Gn acea (eară Gmi pot aminti numai din ce*e po1e(tite mie de 3ea. +Fnă =i e* (e arătă (urprin( de propria *ui reac0ie. V Nu te (im0i 1ino1at! Eric! *7am (.a0ă de *ordu* Ca1andi(h! mai GntFi. Am con(im0it cu un (emn din cap! nedFndu7mi (eama *a ce anume cădeam de acord. V Cum reu=i0i (ă 1ede0i toate ace(te *ucruri! domni=oară ran1i**eU 6asă-mă pe mine să mă ocup de asta Fantoma G=i pu(e un #enunchi Gn . Am (im0it un curent de aer rece! tăio(! ce7mi amintea de .i *uat imediat de urechi! dar i (e păru mai potri1it (ă7=i ceară (cuze . V Fndu* că .rate! prinzFnd7o Gn )ra0e pe *ad" Ca1andi(h! *e=inată.ipt Gn inimăD Toată *umea o. V DamianU recuno(cu Gnmărmurit *ordu* Ca1andi(h 1ocea propriu*ui .undă! ma(cu*ină! ce7mi ie=ea din #ură =ocă pe toată *umea. Ace(ta nu7i dărui niciun pic din aten0ia ce rămă(e(e concentrată a(upra mea.Fr=itu* tra#ic a* . Tata m7ar .e* cum mă apăra(e =i e* pe mine.rate*e meu n7a 1enit *a mine ca (ă7* aCut Gnainte ca (itua0ia (ă de1ină atFt de di(perată GncFt (ă7=i ia (in#ur 1ia0a a .ioru* Gncercat de mine atunci cFnd căuta(em prima oară *ocu* Gn care (e a. 18 . Hn0e*e# că nu ePi(tă *ini=te Gntr7o inimă )ună ce =i7ar merita cu pri(o(in0ă pacea.tă Gntr7un (in#ur #*a(! cu ePcep0ia .intere(! a1ea ră)dare cu mine! )a Gncă! mai u*uitor! Gmi acorda Gncredere.ătuit (emea0ă pe conte*e de Der)"! iar 1ocea pro.o(t ca un pumna* Gn.

Acum *ordu* Ca1andi(h (e .aptu* că .rateU De cineU V Nume*e ei e(te domni=oara E*eonora +ar/(. V Sunt ne1oit (ă te cred! Damian! G* a(i#ură *ordu* Ca1andi(h! Gn#rozit.a0ă. M7a prin( Gn capcană =i m7a chinuit! pFnă cFnd i7am recuno(cut p*odu* de(pre care ea pretindea că7i a* meu.i tre)uit (ă ai)ă atFta minte GncFt (ă nu7mi GncuraCeze . V Ei )ine! domni=oarei +ar/( ar tre)ui (ă i (e (pună doamnă! ePp*ică Damian! dar nu pretinde a=a ce1a! ca (ă a(cundă .emei.uri)und.V Ai .o(t uci(! dra#ă .tin. Copii*or 1o=tri deCa *e e(te =u)rezită (ănătatea din cauza otră1uri*or eiO ?ă ro#! duceţi-vă acasă imediatA Hnainte (ă .ra0i! ră(pun(e Damian. V 2 . Să .emeieU (e miră tată* meu *a auzu* (ePu*ui a(a(inu*ui.emeie cu mai mu*0i . Ar . M7a (i*it (7o iau de ne1a(tă! după care a pu( (ă .iu* ei e(te )a(tardu* unui no)i*. V A1em o #u1ernantă care (e nume=te domni=oara E*eonora +ar/(! mărturi(i conte*e! arătFnd pu0ină panică. V Acum doar o mFnă de (u. N7am putut (uporta că eram a* doi*ea nă(cut =i n7am .iu* eiD Etiu că 0i7am pricinuit numai necazuri cFt am .ăcut .e*u*! ripo(tă Damian cu răutate.ie prea tFrziu pentru urma=ii 1o=triO Hn ciuda a(i#urări*or tată*ui meu că era .ăcu mama cruce =i (e retra(e Gn ca(ă! nemaidorind (ă audă.anteziei me*e G* pri1a(e )ru(c de acea(tă p*ăcere.ie A(h*ee 19 .*ete mai (tau Gn ca*ea do)Fndirii Gntre#ii proprietă0i Ca1andi(h de către ea =i . V Ce (pui tu! DamianU V Am pro.o(t Gn 1ia0ă! Eric. Tată* meu a)ia a=tepta(e (ă (e )ucure de compania inte*i#entă a unui )ăr)at! iar micu* a1Fnt a* .iu (ănătoa(ă =i! cu (i#uran0ă! de*iram! *ordu* Ca1andi(h Gmpreună cu (o0ia *ui ne pără(iră Gn cea mai mare #ra)ă.itat de domni=oara +ar/( o dată! iar ea! *a rFndu* ei! (7a răz)unat pe mineD V 2D Doamne Dumnezeu*eD G=i .oarte po(i)i* ca eu (ă nu .a)u*a0ii*e! ur*ă e* Gn (inea *ui! .ăcu pa*id *a .iu (pFnzuratD V 2D DoamneD #emu *ordu* Ca1andi(h! Gn 1reme ce (e dădea cu un pa( Gnapoi.ăcut nimic ca (ă7mi Gm)unez (oarta. Cada1ru* *ui Damian . V 2 .u(e(e #ă(it atFrnFnd de #rinzi*e unei camere dintr7 un hote* ie.rate! pentru că domni=oara +ar/( mi7a . Totu=i! tu =i ai tăi nu merita0i (ă muri0i de mFna acelei . Tică*o=ia ta n7a a1ut *imiteU V Mă tem că nu! dra#ă .

+oate că A(h*ee nu era (ănătoa(ă *a capU A(ta era o idee pe care o putea accepta mai u=or.ră0ie (ecretă *a un moment dat. De=i aprecia re*a0ii*e (ocia*e *a care putea a1ea acce( prin intermediu* unei a(emenea (ocietă0i (ecrete! #ă(i(e că rituri*e *or ini0iatice erau prea tipicare pentru #u(tu* *ui. Fiica *ui a1ea ne1oie de un p(ihiatru! nu de un preotD 20 .ăcu(e (ă a)andoneze (ocietatea! Thoma( era .u(e(e dro#at.po(edatăU Thoma( ran1i**e nu era re*i#io(! de=i urma precepte*e 3i(ericii An#*icane! a=a cum Gi cerea ran#u* (ocia*.iori pe =ira (pinării! dar e* o a*un#a Gn un#here*e mai Gntunecate a*e memoriei *ui! ca (ă (e poată #Fndi *a che(tiuni mai ur#ente.ocat a* =tiin0e*or! tehno*o#ii*or! economiei =i comer0u*ui! iar toate ace(tea! din cFte credea e*! erau ade(ea (tin#herite Gn pro#re(u* *or de (uper(ti0ii*e 3i(ericiiD Fu(e(e mem)ru Gntr7o . Era na0iona*i(t =i un adept Gn. Hn cur(u* incidentu*ui care7* .oarte (i#ur că . Amintirea Gncă Gi mai trezea .

Mai a1ea unu* =i Gn dreptu* inimii. Tată* meu era mai Gncruntat ca niciodată! din cFte7mi aminteam eu.iin0a! Gn timp ce mă de=teptam din (omnu* meu pro. Era c*ar că trezi(em Gn (inea *ui o mare Gn#riCorare. V Dumnea*ui e(te doctoru* Ro(en.LECŢIA 2 NE!UNIE 2 pace adFncă Gmi Gn1ă*uia .antome Gn toată puterea cu1Fntu*ui.*au o mu*0ime de copi*a=i mor0i! . Fiecare părticică din corpu* de *umină a* ace(tui om era Gntunecată! cu cFte1a puncte . Con=tiin0a =ter(e tră(ături*e ace*ui per(onaC =i! odată cu (cena care mă GntFmpină *a trezire! *ini=tea mea interioară Gmi .ură me(aCu* =i ePi(ten0a ace*ei prietenoa(e prezen0e ce*e(te. HntrucFt cred că nu e=ti Gn toate min0i*e! am chemat un doctor (ă te con(u*te. Hn Curu* *ui (e a. +ărin0ii (e ap*ecau dea(upra mea.iică! Gmi (pu(e tata! cu o 1oce mai ca*mă decFt (7ar . Mama Gmi părea că (e chinuie=te! .ăcut de ocară! . V Dar eu nu te Gn1inuie(c pe tine! copi*ă. V M7ai .u a*un#ată! uitate .ei! care a=tepta Gn picioare *a mar#inea patu*ui. 3ănuiam că a1u(e(eră parte de o 21 .rămFntFndu7=i mFini*e cu ner1ozitate.oarte ne#re. 3ea (e a. Un petic uria=! noroio(! pe corpu* (ău de *umină Gi Gn1ă*uia Gntrea#a zonă a capu*ui.und. Nu doream (ă mă treze(c! căci Gn 1i(u* meu (im0eam o prezen0ă Gn0e*eaptă =i iu)itoare! cu care pre. Tata Gmi arătă un )ăr)at )ătrFior =i roto.eram (ă rămFn. E(te (pecia*izat Gn tu*)urări*e p(iho*o#ice a*e copii*or.i a=teptat cine1a.*a *a căpătFiu* meu =i! de=i era *impede că dorea (ă7mi 1or)ea(că =i (ă mă Gntre)e cum mă (imt! nu Gndrăznea (ă mi (e adre(eze prima.

e* (ă (e prindă Gn capcana *umii . V Haide! n7ai de ce (ă te temi! mă poto*i tata. V Hmi cer iertare! domnu*e! dar cred că domni=oara ran1i**e are ne1oie de cine1a care (7o *ini=tea(că pe parcur(u* 1izitei medica*eO V Doctoru* Ro(en ne cere (ă plecăm.ăcu e* cu ochiu*.o1a 4eagră o să te pronunţe bolnavă la cap. Ei dacă-i opui re1istenţă sau îi faci neca1uri. E (pre )ine*e tău.oarte Gna*te! pot (ă 1ă a(i#ur.izice! ne=tiind că trecu(eră Gn tărFmu* ne. mă a1ertiză o .i (upu( poruncii tată*ui meu de a mă pără(i! hotărFrea ei (e Gntări ca piatra.*ăcău Gn.eti0ă mai mări=oară! Gn primii ani ai pu)ertă0ii. Nu pricepeam unde )ătea =i nici nu 1oiam (ă =tiu.*ăcău ce1a mai Gn 1Fr(tă! care! Gntr7ade1ăr! părea cu min0i*e rătăcite.erent care ar . 4u-l lăsa să se apropie de tine. mai adău#ă un .a1ora)i*e de *a per(oane . n-o să mai aibă niciun sens să le spui lor de ce-i el în stare cu adevărat. V NuD 3ea! nu mă *ă(a! nu mă *ă(a cu e*. SigurA /a să le scape de copiii-problemăA comentă unu* dintre tinerii =tren#ari! (pre amuzamentu* mor)id a* ce*or*a*0i! Gn 1reme ce capete*e *or G=i re*uau pozi0ia norma*ă. ?nţelegi ce vreau să-ţi 1icD Gmi . Am #emut =i am Gnceput (ă tremur. E* are recomandări .rico=ător de *ucid. V Lă(a0i7o Gn (eama mea! Gi po1ă0ui *ini=tit doctoru*! drept pentru care am Gnceput (ă ur*u =i mai tare! a#ă0Fndu7mă cu putere de 3ea. fiinFcă eşti 42-G4HA "re la dispo1iţie toate formele de oprelişti. Gmi po1e(ti o .eti0ă aproape de 1Fr(ta mea.ormă un a*t . mă in.o1a 4eagrăC.iecare copi* repeta pe rFnd mi=carea 1io*entă! prin care mi (e (u#era ruperea #Fturi*or *or. ?l numeam B. #răi un )ăiat Gn Cur de doi(prezece ani. atunci@ Dintr7odată G=i (muci capu* Gntr7o parte! *ă(Fndu7* (ă atFrne pe umeri! ca un anima* #FtuitD M7am pornit (ă 0ip =i am continuat (ă 0ip! Gn 1reme ce . V Ei de ce ar tre)ui neapărat (ă 1adă copi*a (in#ură =i Gntr7o (tare de 22 .i aceea.moarte rapidă! prematură =i traumatizantă! aCun#Fnd a(t. De=i Gn mod norma* (7ar .iin0ei! ori a1eau 1reun a*t moti1 #ra1 ca (ă mai ada(te pe *umea pămFnteană! )Fntuind ace(t om. Interesul lui real în copii e contrar firiiO 2 mai interesat de părţile tale intime dec>t de mintea ta. Nu 1rem decFt (ă te 1indeci de )oa*a pe care o ai! indi. "şa 1ic toţi. doamnă Min(ton! Gi 1or)i tata pe un ton de a1ertizare. E(te cel mai întunecat dintre toţi 3ea =tia ce 1oia (ă Gn(emne a(ta. Ei odată ce .

+ăseşte o armăA mă Gm)o*di una dintre .ioră pu0in! căci puncte*e *ui ne#re .i crezut că ace(t *ucru 23 . Am pri1it cum 3ea! mama =i tata ie=eau din cameră. H=i dădu (eama că ri(ca (ă .ăcea! a1eam (ă mă retra# *a ce*ă*a*t capăt a* patu*ui *ar#! cu )a*dachinu* (u(0inut de patru (tF*pi. V +entru că un copi* (e 1a purta =i 1a reac0iona di. RFnCind! (e (upu(e! GntrucFt G* amenin0am că! dacă nu o . Ei cFnd eu ePaminez un mic pacient! orice adu*t de . 2 (ă .*uen0a.iu )ine! am a(i#urat7o pe 3ea.tu*)urareU 3ea Gi aruncă doctoru*ui o pri1ire acuzatoare. Ade1ăru* părea (ă rănea(că pe oricine a*tcine1a! a=a că merita (ă . V De ce o .eti0e.ară Gn cazu* Gn care ar . "devărul este arma meaA M7am hotărFt! Gn tăcere! cum (ă mă *upt cu doctoru* ce* Gntunecat. ?ă ro# (ă7mi permite0iO V Doamnă IinstonA ?ocea tată*ui meu co)ora =i mai mu*t atunci cFnd (e (upăra cu ade1ărat. Hmi pare rău că te7am (upărat! tăticu*e. V Doar m7am (periat! i7am anun0at! GncercFnd (ă7mi re#*ez re(pira0ia! de=i inima Gmi )ătea (ă7mi (par#ă pieptu*.ami*iare Gn Cur! per(oane care! pro)a)i*! Gi (u(0in ha*ucina0ii*e. V Acum! domni=oară ran1i**eO Doctoru* (e apropie! cu #Fnd (ă (e a=eze *Fn#ă mine pe pat! drept pentru care i7am arătat cu de#etu* un (caun.eti0ă a=a de du*ce ca tine e(te capti1ată de mor0iU HmmmD V Ei de ce copi*a=ii mor0i (unt a=a de capti1a0i de dumneata.ata mea (ă mai .i tentat (ă dea ră(pun(uri Gn *ocu* copi*u*ui! ceea ce *7ar putea in.ie dată a.remătară =i (e Gntunecară =i mai tare! chit că n7a= . Un (entiment de (paimă Gmi chinuia inima. Totu=i! dacă a1eau de #Fnd (ă mă ia =i (ă mă Gnchidă unde1a! atunci =i7ar .a0ă 1a .i pierdut oricum pozi0ia. V Hmi cer iertare! domnu*e! dar e(te trea)a mea (ă mă ocup de )ine*e . V Nu 1reau ca .erit cu per(oane . Mai tre)uie (ă continuiU 3ea nu =tia nimic de(pre p(iho*o#ie.ie coco*o=ită. V A=a parcă te7a= mai recunoa=te drept (Fn#e din (Fn#e*e meu. Iată de ce a aCun( Gn (tarea a(taD L7am 1ăzut pe tata concediind (er1itori pentru a)ateri mu*t mai mici decFt aceea =i! ca (ă Gndepărtez ri(cu* de a o pierde pe 3ea! m7am poto*it.ra#i*e. Se Gn(enină =i Gncruntarea Gi pieri de pe chip. doctoreU Hntre)area cu care i7am ră(pun( G* Gn.ac o Gncercare.i continuat (ă prote(teze.iicei dumnea1oa(tră =i nu pot pricepe cum! tu*)urFnd7o =i mai tare! i7ar aCuta condi0iei ei .

+o0i (ă7mi (pui cFte ce1a de(pre a. V Hmi mai pierd din pacien0i uneori! ca orice a*t doctor! iar pacien0ii mei (unt copi*a=i ca tine.oarte ca*m =i aro#ant.ară de tu*)urat. Ce*e*a*te 1ictime (e .rică (ă nu atra#ă aten0ia a(upra ace*or pacien0i ai *ui care =i7au dat duhu*. Un *ucru pe care G* Gn1ă0a(em de(pre pete*e Gntunecate era ace*a că e*e indicau *ocuri*e Gn care trupu* a1ea o (u. 4u-i spune 6asă-l să crapeA (tri#ă ce* mai mic dintre copii! un )ăiat Gn 1Fr(tă de numai cinci ani.erin0ă.eti0ă .oarte )o*na1ăO I7am Gntor(7o: V Nici pe Cumătate cFt dumneata! din cFte )ănuie(c.ec0iuni*e me*eU Nu #*umea cu mine. Hmi 1or)ea pe un ton .*e0ită Gn adFncu* (u.ace pace cu Creatoru*! doctore! căci nu 1a dura mu*t =i 1ei aCun#e chiar dumneata o (ta.erin0e*e *ui. V EPi(tă un (in#ur remediu pentru ce ai dumneata! am po(tu*at! iar pe chipu* *ui am citit cum curiozitatea Gi (porea! pe mă(ura anticipării! ca un )u*#ăre de zăpadă. Dacă ace(te tu*)urări nu (e *impezeau! păr0i*e or#ani(mu*ui Gn1ă*uite Gn e*e Gncepeau (ă (e (urpe! (u) apă(are. Doctoru* Ro(en nu mai părea! acum! chiar atFt de (i#ur pe e*. Ce*e mai concentrate zone de Gntuneric Gn corpu* de *umină a* doctoru*ui erau dea(upra or#ane*or *ui #enita*e! a (p*inei! a inimii =i a . 3ănuia că eram Gnze(trată cu haruri parap(iho*o#ice =i (pera ca eu (ă =tiu 1reun *eac pentru (u. De .Fr=ea(că Gntr7un #Ft (ucitU m7am Gncruntat eu! Gn(u. V Acum nu te mai Gn0e*e#! #răi e*! Gn(ă căutătura Gi trăda curiozitatea. Cred că e=ti o . V Mă ro#! care7iU mă Gm)o*di doctoru* (ă i7* dez1ă*ui.apt! *ă(a impre(ia că era din ca*e7a. V Mai )ine ai .ăcură ecou* dorin0ei *ui! de teamă ca nu cum1a (ă 24 .era po(i)i*.i trezit eu a*tce1a Gn cu#etU V E(te ade1ărat că (ănătatea mi (7a cam =u)rezit Gn u*tima 1reme! recuno(cu e* =i mă pri1i curio(. 2are putea auzi ura*e*e 1ictime*or *uiU Sau (ă7i .unc0ie cere)ra*ă! 1indeca)i*ă cu o #rămadă de du*ciuri.i decFt o minoră di(. Dac7ai (ă7mi (pui! (unt (i#ur că i7a= putea con1in#e pe părin0ii tăi că micu0u* tău caz de po(edare n7ar .ranche0e! =tiind prea )ine că nu putea repeta acuza0ii*e me*e! de .antomatica ceată de =tren#ari Gmi ac*amă cu1inte*e! am zFm)it.run0ii. V Ei cum aCun#e mai preci( o )oa*ă p(ihică (ă (e (.*etu*ui de propria7mi .ie! i7am prezi( eu cu o dep*ină (i#uran0ă! iar cFnd .

ăcut pie*ea de #ăină =i am (co( un 0ipăt cFnd mi7a *in( o)razu*.*etu* dumita*e putred.u#it! dar m7a prin(.e0i=oara cu amFndouă mFini*e =i (i*indu7mă (ă mă uit Gn ochii *ui. V 2 (ă ne di(trăm de minune! tu =i cu mine! Gmi dec*ară doctoru*! 0inFndu7mi .a0a părin0i*or pe care i7ai Gn=e*at =i imp*oră7i (ă (e roa#e pentru (u.oarte (imp*u! am Gnceput eu! cooperantă.*ă de moti1u* reGntoarcerii (a*e. V Iar eu 1oi da nume! *7am amenin0at *a rFndu* meu! Gn 1reme ce copiii Gncepeau (ă7mi (pună nume*e *or: Ju*ie Fer#u(! Ma*co*m +eter(on! Jame( St.ect Gmi a*uneca pe #Ft*eC! arzFndu7*. Doctoru* . ?ocea mea! Gn(ă! G=i pierdu(e 1o*umu*. Medicu*! Gntr7o (tare de =oc! (e ridică Gn picioare cFnd auzi 1or)e*e me*e.rFn#ere! pe mă(ură ce zeama cu #u(t in. 25 . E=ti . M7am Gmpotri1it (ă Gn#hit po0iunea! dar doctoru* Ro(en era o)i=nuit (ă )a#e tranchi*izante pe #Ftu* unui copi*a=.ume#a! pe punctu* de a ră)u. V Hn0e*e# că ai mare ne1oie (ă te 0in (u) o)(er1a0ie personală. Etiu(em că ade1ăru* a1ea (ă7mi aducă numai necazuri! a=a a . Atunci a 1enit momentu* (ă70i iei doctoria.. Am (cFncit Gn (emn de Gn.u GncFntat (ă7=i re1adă )unu* prieten! pFnă a.u(e(e ce* mai pre0uit medium din Londra *a 1remea ei. Fe*u* Gn care mi7a (pu(7o mi7a .*e trădez! pentru a7mi (căpa propria pie*e. Am . Conte*e o adu(e(e cu e* pe (ora )unicii *ui! Char*otte! care (o(i(e din Fran0a *a conacu* *ordu*ui! Gn Der)"(hire! Gn aceea=i zi Gn care *ordu* Ca1andi(h (e #ră)i(e (ă (e Gntoarcă aca(ă pentru a7 mi 1eri. Dacă70i dore=ti 1reun *eac miracu*o(! tre)uie (ă pui capăt acte*or dumita*e per1er(e Gmpotri1a copi*a=i*or. Fire=te! tată* meu . Hi 1oi (.ni.ica (pu(e*e.ătui pe părin0ii tăi (ă te interneze Gn o(piciu imediatD Hntr7o rezer1ă! de(i#ur.o*/. Trăi(e Gn (trăinătate de cFnd (o0u* ei de7a* doi*ea! *ordu* John Ca1andi(h! conte de Der)"! pără(i(e acea(tă *ume cu 1reo zece ani Gnainte.o(t Gntotdeauna. C*aire! Rache* Morro-O V +ricepD Medicu* G=i de(chi(e #eanta nea#ră.oarte du*ce. Am Gnceput (ă mă (imt ame0ită. Gncepu e* (ă mă amenin0e. V Dar e(te chiar . După trei zi*e! *ordu* Ca1andi(h re1eni *a re=edin0a noa(tră de *a 0ară! Gn Su. Conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h . L7am Gn1inuit pe Damian Ca1andi(h pentru năpa(ta ce mă *o1i(e. V Mărturi(e=te70i păcate*e Gn .

V Am pu( eu 1reodată (u) (emnu* Gntre)ării ceea ce hotără=ti tu că e(te ce* mai )ine pentru copiii tăiU G=i apără tata decizia! de=i (entimentu* de 1ină paternă .enomene inePp*ica)i*e (e petreceau chiar (u) acoperi=u* *ui! ori decFt #Fndu* de a . V +entru e*ucidarea mi(teru*ui *e#at de .. Lordu* Ca1andi(h era o per(oană cu mu*tă autoritate Gn Camera Lorzi*or! care a1ea idea*uri =i 1ederi (imi*are cu ce*e a*e tatei! a=adar nu dorea de*oc (ă (e certe cu conte*e Gn acea(tă che(tiune.ie =i mintea i (e tu*)ură.ace . V +rin alienare mintală.oarte )unO V InternatăA Conte*e de Der)" era oripi*at.o*/! cFtă dreptate a a1ut onora)i*a domni=oară ran1i**eD (pu(e *ordu* Ca1andi(h.ami*ii! ai internat acel înger binecuv>ntatA Tata nu7=i mai 1ăzu(e niciodată amicu* atFt de iritat. Ea deci(e(e (ă7* i#nore! Gn(ă Gn u*timii ani ape*uri*e *ui Damian ca ea (ă ia mă(uri de1eni(eră mai . Copiii mei (e o.rec1ente =i mai di(perate.i*eau din pricina otră1irii.oarte cate#oric. Conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h (e a*)i *a .iu* de pedeap(ăD Tată* meu nu =tiu ce (ă mai zică! Gn(ă a7mi ne#a Gn continuare haruri*e era mu*t mai u=or decFt a admite că . V A=adar! 1ezi! *ord Su.rate*e meu! iar domni=oara +ar/(! cuno(cută =i ca doamna Ca1andi(h! a mărturi(it că *7a a(a(inat pe Damian! Gn (chim)u* Gn0e*e#erii noa(tre că Gi 1om (cuti .a0ă ca o (ta.rate*e meu! pentru (a*1area ce*or dra#i mie =i a Gntre#ii me*e .a0ă mici*or me*e crize pentru tot re(tu* 1ie0ii (a*eD V Fata mea nu e mediumD V Atunci cum G0i ePp*ici toate a(tea! *ord Su.o*/U G* i(codi conte*e! Gntre)Fndu7(e! *a rFndu* *ui! dacă nu cum1a trecu(e cu 1ederea 1reo cauză mai ra0iona*ă.a0ă de mă(ura *ui pripită Gncepea (ă7* roadă Gn adFncu* 26 .Doamna Gi ePp*ică tată*ui meu că . V Am internat7o Gntr7un . Conte(a 1ădu1ă (e Gndup*eca(e =i )ătu(e drumu* pFnă Gn An#*ia! pentru a tran(mite prin 1iu #rai a1ertizarea *ui Damian Gn pri1in0a domni=oarei +ar/(..rate*e *ui Eric! Damian! notoriu pentru minciuni*e pe care *e (corni(e Gn 1ia0a *ui! Gn=ira 1erzi =i u(cate de cFnd răpo(a(e < ce* pu0in a=a credea ea! că Gi Gn=ira(e 1erzi =i u(cate pentru a7și co(metiza moartea p*ină de *a=itate. Am de(coperit actu* de că(ătorie de care 1or)ea . (e pronun0ă tata . Ei am pu(7o (u) (upra1e#here medica*ă.

Tata nu (e Gmpăca de*oc cu .*ă acum onora)i*a domni=oară ran1i**eU V Azi*u* e *a cFte1a ore di(tan0ă de aici.ect (pu(e*e conte(ei 1ădu1e. Te ro#! iartă7mi impertinen0a! 1echiu* meu prieten. +oate nu a1eam noi prea mu*te a. Tocmai 0i7am (pu( că ha)ar n7a1eam ce era ce* mai )ine pentru copiii mei. V Thoma(! 1or)i *ordu* Ca1andi(h pe ce* mai prietene(c ton! GncercFnd (ă7i Gmpărtă=ea(că re1e*a0ii*e a1ute Gn u*time*e zi*e. Cu toate ace(tea! e *impede că am .ăcFnd ca tonu* ei ca*m (ă (e tu*)ure u=or.iică! din cauza neprecupe0itu*ui ei aCutor o. A= dori! doar! (ă tra#i un oarece )ene. Conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h (e ridică de unde (e a=eza(e =i (e intere(ă: Unde (e a.uria =i Gn ace*a=i timp G* )uimăcea tota*. +entru ce tre)uie ca toate pro(tii*e ie=ite din #ura ace*ei copi*i0e (ă ai)ă atFta temeiU Faptu* Gn (ine G* Gn.oarte Gntunecată o 0ine Gn (tăpFnirea ei pe .ami*ia mea.rumoa(a dumita*e .iciu din propria mea #re=ea*ă. Tata (e a)0inu cu #reu (ă nu7=i dea ochii pe(te cap! cFnd ea mai adău#ă: V 2 prezen0ă .*ă Gntr7o mare primeCdie! G* anun0ă *ad" Ca1andi(h! ne*ini=tea . Tata . V Te pot a(i#ura! dra#u* meu *ord ran1i**e! că nu 1a .i )ineD Tata nu era tipu* de )ăr)at care (ă accepte cu )ună1oin0ă o a(emenea 27 .undă.inită0i! dar eram totu=i copi*a *ui! iar e* nu (uporta #Fndu* că nu .ăcu(e ceea ce era ce* mai )ine pentru amFndoi.i tre)uit niciodată (ă7mi *a( copiii Gn mFini*e unei per(oane tota* (trăine de noi.o(t prea a)(or)it de proprii*e me*e tre)uri ca (ă mai iau aminte *a ceea ce era cu ade1ărat ce* mai )ine pentru . Fiica dumita*e are mu*0i păzitori care o au Gn #riCa *orO Iar prezen0a mea a(tăzi! aici! e un (emn cate#oric că a=a (tau *ucruri*eD Totu* 1a .*au Gn cea mai )ine1oitoare #riCă. Cu1inte*e conte*ui erau ade1ărate =i era c*ar că *ordu* Ca1andi(h primi(e de *a 1ia0ă o *ec0ie .erit neamu*ui no(tru.aptu* că Gn0e*e#ea per.(u.*etu*ui. Am crezut că (e a. V Copi*a a(ta o (ă mă di(tru#ăD Se ridică Gn picioare! hotărFndu7(e (ă ia mă(uri ca (ă7=i Gndrepte #re=ea*a. N7ar . Lad" Ca1andi(h auzi =i (im0i cum panica (porea Gn (u.oarte dureroa(ă! cu care tata a)ia urma (ă (e con. V Fiica dumita*e (e a.i de*oc a=a. V /el mai întunecat dintre toţi O! repetă tata remarca pe care i7o adre(a(em dădacei me*e Gn *e#ătură cu doctoru* Ro(en! iar cu1inte*e Gi Gmpun(eră inima ca ace*e a o mie de 1ie(pi. V Nu te temeD G* *ini=ti ea! (trFn#Fndu7i cu putere )ra0u*.*etu* tatei.u cuprin( de o (paimă pro.runte < propriu* e#oi(m.

i )ine! a=adar *acrimi*e nu7=i mai au ro(tu*D 3ea Gncu1iin0ă cu un (emn din cap =i G=i 0inu . #ii tare.apt! n7am 1ăzut pe nimeniD Amintirea ace*ui )ăr)at Gmpu0it! putre#ăit! *in#Fndu7mi . V ?ai! 1ă mu*0ume(c! (tăpFne! =i Dumnezeu (ă 1ă )inecu1O V N7a1em timp de *acrimi! . 3ea iz)ucni Gn *acrimi! Gi era atFt de recuno(cătoare. Semnu* Gntunecat a* cu*pei (a*e din prima parte a 1ie0ii di(păru(e . Am continuat (ă recit nume*e tinere*or 1ictime a*e doctoru*ui Ro(en pe cFt de tare Gmi permitea #Ftu* u(cat! pentru că ace(t ePerci0iu Gmi pă(tra mintea acti1ă.ericire! Gn cur(u* perioade*or me*e de (emicon=tien0ă de cFnd am intrat Gn azi*! nu *7am zărit pe doctoru* Ro(en.ăcea cu cine1a Gn pu)*ic. Lad" Ca1andi(h mă a(i#ură că totu* 1a . V Să ne #ră)im! atunciD (pu(e tata =i (e Gntoar(e către u=i*e (a*onu*ui de zi de *a parter! care dădeau Gn 1e(ti)u*! unde o #ă(i pe 3ea! a=teptFnd Gn picioare.ăcu (emn din cap că nu. îţi vin ajutoare De=i 1ederea Gmi era tu*)ure =i cu#etu* amor0it! . V Hntrea#a a.irea.o*/U Se Gntre)a dacă nu cum1a tre)uia (ă i (e aducă *a cuno=tin0ă =i mamei ceea ce (e petrecea.oarte *impede percep0iei me*e interioare. De .ii*e copii*or! dar Gncă Gi mai auzeam ro(tindu7=i nume*e! unu* cFte unu*! Gntr7un =ir continuu! pe care eu G* repetam cu 1oce tare! ca un ecou.a*inare! ori (ă recunoa(că măcar că ar . A= dori (ă 1or)e(c ce1a cu dumneata pe drum. mă a(i#ură e*. Tata .. Din .i#ura *ui Damian Ca1andi(h (e arăta . "m aranjat totul. domnişoară +ranville. V Tră(ura mea e chiar Gn .i pu( 1reo Gntre)are. Nu mai puteam zări (ta.i a1ut ne1oie de a=a ce1a! mai a*e( de *a o per(oană pe care n7o mai GntF*ni(e niciodată pFnă atunciD Dar Gn acea c*ipă! Gi era u=or recuno(cător pentru #e(tu* ei. Mai )ine (7o *ă(ăm (ă doarmă! pentru ca *a trezire (ă con(tate că totu* e(te iară=i Gn ordine. Medica0ia! dinco*o de e.ără 28 .a0a Gmi Gntorcea (tomacu* pe do( =i pu0ina mFncare din (tomac mi (e urca pFnă7n #Ft.emeieD 2 *uă pe după umeri! ceea ce rareori . Da! po0i 1eni! Gi ră(pun(e e* Gnainte ca ea (ă7i . Kăceam de mai mu*te zi*e Gntr7o cămăru0ă Gntunecoa(ă! incon=tientă (au de*irFnd din cauza medica0iei doctoru*ui.a0ă! (e o.eri *ordu* Ca1andi(h! dar cum rămFne cu *ad" Su.ectu* ei tranchi*izant! Gmi dădea crampe =i mă (*eia de puteri =i nu mai eram Gn (tare (ă7mi pun ordine Gn #Fnduri.acere a Gm)o*nă1it7o pe doamna ran1i**e.

*ecta tot ceea ce ar . chiar dacă mai ai ceva p>nă să ajungi a le stăp>ni pe deplin. se vor găsi răspunsuri la cele mai dulci vise ale tale@. $orD Dormi doar! mă *ini=ti de. îţi goleşti recipientul păm>ntesc 29 .ii =i de doi tineri (ăraci cu duhu*! care cărau o )rancardă. 4u arăt deloc bineA am deci( eu! căci Gn1e*i=u* meu din carne mi (e părea prea micu0 =i .iin0ă! (trFn#Fndu7i cu putere mFna! pe mă(ură ce7mi o)(er1am trupu* cu.ra#i*. ca acum. Damian (urF(e! .ie! ci o . c>nd tu. domnişoară +ranville. "răţi ca un înger.erind. pot fi utili1ate de alte entităţi demateriali1ate. V Lua0i7o pe domni=oara ran1i**e =i duce0i7o Gn ca)inetu* meuO E(te momentu* (ă7i o. U=a de *a camera mea (e de(chi(e cu cheia.ă0i=are care re.u(e(em Gndopată din #reu cu (edati1e =i totu=i mă (im0eam atFt de u=oarăD HndeaCun( de u=oară GncFt (ă7mi ie(! p*utind! din propriu* trup. chiar şi la cele pe care încă nu le-ai avut S*ă)iciunea =i durerea (e retra(eră! GntrucFt *e *ă(a(em Gn urma mea pe pat. Intră doctoru* Ro(en! Gn(o0it de anturaCu* *ui o)i=nuit de (ta. nu mă pot apăra în halul ăstaA 4u te temeA Damian (trFn(e cu putere mFna corpu*ui meu de *umină! aCutFndu7mi con=tiin0a (ă7=i pă(treze *i)ertatea . Nu mai era o (ta. Etiam că ce1a impo(i)i* (e petrecea: . m-am eliberat de purgatoriul în care singur am intrat@ Doar problema bunăstării tale viitoare mă mai ţine pe acest păm>nt Am (im0it cum o mFnă ca*dă o prindea pe a mea =i! cu o (trFn#ere )*Fndă! am . V Iartă7mă că te7am ne#*iCat! dră#u0a meaD Doctoru* *e . /e se înt>mplăD Am intrat Gn panică! dFndu7mi (eama că p*uteam Gn a.erim con(u*ta0ia amFnată de atFt amar de timp. Ei c>nd ai să te deştepţi.urmă.unctu* Damian Ca1andi(h.*ăcăi*or (pre mine. /u toate harurile mele.i putut e* (ă aCun#ă Gn 1ia0ă.izic. i7am (pu( Gn #Fnd! .ormarea *ui.oarte GncFntat de tran(.ara corpu*ui meu . De*iciu* ma*i#n din 1ocea doctoru*ui mă (upără =i am .undat Gn (omn.iind prea (*ă)ită ca (ă 1or)e(c.o(t tra(ă Gndărăt Gn trupu* meu (u. "i capacităţi dincolo de tot ce ţi-ai putea închipui şi. +*uteam a*ături de ce*e(ta .a0ă de trupu* de carne.ăcu (emn .iin0ă ce*e(tă (tră*ucitoare! cu o Gn.o(t aCutată (ă mă ridic Gn capu* oa(e*or. 4umai mulţumită ţie. Dinco*o de pace =i mu*0umire nu mai (im0eam nimic a*tce1a.

ori. 30 . 2ste mai bine ca trupul tău să fie legat bine de tot. înainte să ne răfuim noi cu ?ntunecimea Sa !otul se va termina în cur>ndA mă a(i#ură o .o(t *e#ată cu . V E=ti po(edatăD Hn. 4u încă. deci(e unu* dintre copii.rico=at! Ro(en (e adună de pe Co(! dar Gnainte (ă aCun#ă *a u=a turnu*ui o .i trează.antome! Gn timp ce o porniră Gn z)or (pre trupu* meu =i di(părură Gn e*. V A! domni=oară ran1i**eOD V NuD 2 mu*titudine de 1oci copi*ăre=ti Gmi ie=iră de pe )uze =i Gncepură (ă (candeze ace*a=i =ir de nume pe care *e murmura(em zi*e Gn =ir. mă a(i#ură )ăiatu* ce* mai mare din #rupu* de copii răpo(a0i! 1ictime a*e medicu*ui! nici pe el.oar. Răma( năuc pentru o c*ipă! doctoru*! Gn (peran0a de a reduce *a tăcere *arma care (porea! ridică . !otul va fi bineA mai adău#ară mici*e .i#e adFnc Gn inimă. nici pe oricine altcineva. +uterea curentu*ui e*ectric G* trFnti pe doctor *a podea! Gn timp ce păru* mi (e Gn1o*)ura Gn Curu* capu*ui. niciodată A(i#urări*e *ui Damian! Gmpreună cu ce*e a*e copii*or! mă aCutară (ă7mi pă(trez ca*mu*! Gn 1reme ce trupu* Gmi era tran(portat prin azi* =i urcat pe o (cară =erpuitoare pFnă Gntr7un turn! unde am .ecă mare Gn mFnă =i! #ă(indu7 mă trează! . 2 (căpărare (curtă! inten(ă! de ener#ie ie=i din trupu* meu *e#at cu (. Medicu* *uă un toc =i Gncepu (ă de(eneze o hartă! pe care7i *uă ce1a timp (7o termine. "jutorA *e7am (tri#at Gn #Fnd a*ia0i*or mei.or0ă ne1ăzută G* prin(e =i G* Gmpin(e *a ma(a de (cri(. V Ce7i a(taU z)ieră e*.u GncFntat.ară aCutoare*e pentru a rămFne (in#ur cu mine. V Doar n7o (ă dormi Gn timpu* con(u*ta0iei me*e! nu7i a=a! domni=oară ran1i**eU Doctoru* termină de Gntor( ma(a Gntr7o pozi0ie 1ertica*ă =i Gmi admini(tra cFte1a pa*me pe(te .oar.eti0ă! cu zFm)etu* pe )uze! pe cFnd doctoru* Ro(en G=i dădea a.rFn#hii de o ma(ă. V M7a= di(tra mu*t mai )ine cu tine dacă ai .izic! ochii mi (e că(cară *ar#. +e cFnd u*timu* dintre copii pătrundea Gn corpu* meu .a0ă.4-o să-l lăsăm să-ţi facă vreun rău. Doctoru* (e Gntoar(e! cu o .eca pe care o 0inea Gn mFnă pentru a mi7o Gn.

emeia care nu7mi era . nu-i aşaD Hn inima mea (im0eam cum ura =i teama emanau din toate păr0i*e. DaD Etirea mă Gn1ioră! dar nu7mi a*un#ă Gn#riCorarea. remarcă Damian! Gn timp ce co)oram (cări*e. "i musafiriA mă in. 4u-i deci1ia cea bună .ami*iară! căci trupu* ei de *umină era mai .rumo( =i mai )ine dez1o*tat decFt a* oricărei a*te per(oane GntF*nite de mine 1reodată. 2ste unul dintre cele mai renumite mediumuri din 2uropa şi viitoarea ta guvernantă DaD +e *oc am =i uitat de necazuri! GncFntată de per(pecti1a GntF*nirii cu un a*t medium! nemaipunFnd *a (ocotea*ă că a1eam (ă .or0a. "sta-i mătuşa mea. domnişoară +ranville Drept urmare.ormă e* pe cFnd treceam prin u=a turnu*ui.>nă c>nd nu se va vindeca de acea dereglare a sa. V NuD Nu mă ucideD Ei7a=a nu mai am mu*t de trăitD For0a care7* (tăpFnea pe medic G* ră(uci Gncet Gntr7un 1FrteC puternic! . V Nu pute0i urca Gn ca)inetu* doctoru*ui neanun0a0i! Gi GntFmpină paznicu*! GntinzFndu7=i )ra0e*e ca (ă *e )*ocheze ca*ea. +e mă(ură ce in(trumente*e chirur#ica*e Gncepeau (ă z)oare prin tot ca)inetu*! atra(e treptat Gn 1F*toare! Damian hotărG că era timpu* ca noi (ă pără(im turnu*. V Are ce1a doctoru* Ro(en de a(cun(U G* che(tionă cu demnitate conte(a 1ădu1ă.ăcFndu7* (ă (e rotea(că tot mai iute. !rebuia să găsesc o cale de scăpare din chinurile mele şi aşa va face şi el =ei fi de foarte mare folos acestei lumi.iu (u) o)*ăduirea unuia. contesa văduvă /avandish. ca întotdeauna M7am )ucurat (ă7i 1ăd Gn . a fost cum nu se poate mai bine să te scăpăm din m>inile acestui om 4u întreba de ce "totputernicul te-a considerat potrivită pentru ca astă1i să faci acest serviciu acelor nefericite stafii. V Chirur#ia e uneori o trea)ă (Fn#eroa(ă =i nu7i de*oc potri1ită pentru ochii unor doamne 31 .a0a (cări*or pe tata! pe 3ea! pe *ordu* Ca1andi(h! Gmpreună cu o no)i*ă doamnă! GncercFnd cu to0ii (ă treacă de un paznic a* azi*u*ui! care7i 0inea Gn *oc cu . dar ştiu că sufletul tău e liber de orice vină. "u să-l omoare. mi7o prezentă cu )ucurie că*ăuza mea. /ine-i doamna care-i cu tataD am arătat eu (pre . moartea nu-l va face să se pocăiască $oartea mi-a adus pocăinţa.+e o a*tă coa*ă de hFrtie (criCe*i cFte1a cu1inte care7* tu*)urară =i mai tare.

Lordu* Ca1andi(h G* urmă pe tata Gnăuntru! *a . 3ea #emu! #ata (ă iz)ucnea(că Gn *acrimi. Doream atFt de tare (7o Gm)ră0i=ez pe )iata mea 3ea =i (7o a*in.ăcut tu chiar de#ea)a )oP *a 2P.i mai )ine (ă nu 1edem niciun (trop de (Fn#e! G* amenin0ă tata. V Scuza0i (pectaco*u*D mai (pu(e tata! #ră)indu7(e (ă intre Gn turn. mă *ini=ti (upra1e#hetoru* meu ce*e(t.ă G* aruncară *a o parte din ca*ea *or. V DonW=oara A(h*eeU V Am (ă 1ă (pun mai Gnco*o.ea*atu* (e uită piezi= *a ei de (u( =i! din *ocu* Gn care (e a.ipte Gn trup. Hncă un pumn Gn (tomac =i un a*tu* Gn cea.acem *a . Tonu* e#a* a* tatei o determină (ă7=i pă(treze ca*mu*. +e .e* =i Gn ace(t caz.acă drum pe *Fn#ă paznic! dar . 2a(pe0ii Gncercară din nou (ă7=i . V Fie pe 1oia ta! (pu(e tata =i Gi dădu un pumn Gn .ără (ucce(. !otu-i bine.ord. Con(ider că domeniu* meu de acti1itate Gmi dă o competen0ă mu*t mai mare Gn a a1ea de7a . Re#i =i duci au con(u*tat7o pe mătu=a Char*otte Gn mu*te che(tiuni de*icate.a*că 1*ăC#anu*ui. V roza1ă *o1itură! ran1i**e! comentă *ordu* Ca1andi(h! proteCFnd doamne*e pe cFnd omu* (e pră1ă*ea pe (cări. "i să ve1iA 32 .e* ca =i conte(a 1ădu1ă! drept pentru care tata (e (im0i dator (ă in(i(te. Hn c*ipa Gn care re(tu* #rupu*ui urcă pFnă *a u=a ca)inetu*ui! tata (e Gntoar(e cu inten0ia (7o )*ocheze: V Doamne*or! 17a= (. V Stimată doamnăO V 2rice (7ar #ă(i aco*o Gnăuntru! *ord ran1i**e! pot (ă te a(i#ur că am 1ăzut *ucruri =i mai urFte! G* repezi cu ap*om) conte(a 1ădu1ă.iica mea o 0ine Ro(en aco*o (u(.ătui (ă nu mer#e0i mai departe. /e s-a înt>mplatD am Gntre)at. Tata cedă! de(chizFnd u=a GndeaCun( de *ar# pentru ca )ătrFna conte(ă 1ădu1ă (ă intre! iar apoi o Gnchi(e Gn urma ei! *ă(Fnd7o pe 3ea (ă a=tepte pe (cara Gntunecoa(ă. V Mătu=a mea are dreptate! admi(e *ordu* Ca1andi(h! (u(0inFndu7i p*edoaria! de=i (e uita pe(te umăr *a cada1ru* )ăr)atu*ui Gntin( pe podea! cu toate (oiuri*e de in(trumente chirur#ica*e Gn.ace cu maca)ru* decFt oricare dintre 1oi doi! domni*or. +oate că e mai )ine (ă . N7ai .*a! (uit cFte1a trepte pe (cară! părea =i mai impozant! V Ar .

a0ă de copii! că =i7a măce*ărit to0i micii pacien0i care au opu( rezi(ten0ă a1an(uri*or (a*e.ere o con(u*ta0ie privată Gncă de cFnd ne7am GntF*nit. Mă Gntre)ă cum mă (imt.oarte tare pe doctoru* Ro(en. Iată că aici (e a. 33 .rica pentru (u.erin0ă.i .antome *ă(a(eră o amprentă parap(iho*o#ică! ce mi (e imprima(e Gn minte! pentru a7mi da de =tire unde (e a. V Doctoru* (punea că a1ea o o)(e(ie ne. Tata părea zdro)it de ce*e GntFmp*ate.o(t du(ă Gn turn =i *e#ată de o ma(ă! ca =i cum a= .irea(că .o(t pe dep*in con=tientă Gn tot ace(t inter1a* de timp.oarte tare pe prietenii aduna0i *Fn#ă patu* meu de (u. V A1e0i 1reo do1adă pentru a acoperi ace(te acuza0ii #ra1eU V Da! Gntr7ade1ăr.i repetat7o anterior. +Fnă =i tată* meu părea GncFntat (ă mă 1adă. I7am po1e(tit po*i0i(tu*ui cum am .Fr=itu* cazne*or *or. Ră(pun(u* meu Gi )ucură .*ă aici ca (ă in1e(ti#heze ce (7a petrecut Gn ca)inetu* doctoru*ui Ro(en a(tăzi după7 amiază. V Etirea iminen0ei mor0ii (a*e *7a preocupat . V Ei te7a con(u*tatU (e intere(ă po*i0i(tu*. Spectatorii mei o.ăcut a=a cum am . H* rodea .i Gn1ă0at7o pe dina. Am . Se a.i#ură nouă (e arătă dea(upra tatei! *ordu*ui Ca1andi(h =i dădacei me*e.o(t Gn1ă0ată că e ce* mai )ine: am min0it. V Doctoru* Ro(en m7a amenin0at c7o (ă7mi o.ăcură iar pa*izi! arătFndu7(e =oca0i.ară =i a= . V Doctoru* Ro(en a *ă(at o hartă a cimitiru*ui azi*u*uiD TFnăru* po*i0i(t ridică o coa*ă de hFrtie pe care .*etu* (ău nemuritor.La de=teptare! am zărit mai mu*te chipuri Gn#riCorate *uminFndu7(e de u=urare.*au pro)e*e. V Nu. V +o0i (ă ne (pui ce (7a GntFmp*at după aceea! domni=oară ran1i**eU 2 .u(e(eră de(enate mu*te pătră0e*e! une*e tăiate cu o cruciu*i0ă =i a*te*e! nu. V Ace(ta7i domnu* po*i0i(t Fore(ter! mă *ămuri tata. E(te (urprinzător cFt de u=or Gmi z)ură din #ură (cornea*a! ca =i cum a= .*a cine1a di(pu( (ă ancheteze acea(tă tra#edie.i a=teptat cine1a. Hmi mai aminteam de ce1aU V Hmi aminte(c cum m7a *uat doctoru* Ro(en Gn turn! i7am ră(pun(! mai (tăpFnă pe mine decFt (7ar . Nu =i po*i0i(tu*. +rezen0a po*i0i(tu*ui ne *ini=ti! atFt pe mine! cFt =i pe (pirite*e tu*)urate ce Gncă (e mai Gn1Frteau prin apropiere! a=teptFnd (. Mici*e .tară =i (e .

V Mă ro#! 1ă mu*0ume(c pentru aCutor! domni=oară ran1i**e.ica0i rapoarte*e medica*e! căci nu acea(ta a .o(t Gndemnat de ea (ă 1ină (ă mă (a*1eze! de=i nu7mi ima#inam cum putu(e doica mea ace(t *ucru.arăU Tata . KFm)etu* mi (e *ăr#i =i am o)(er1at cum #reutatea (e ridica(e de pe inima conte*ui. Am (urF(! Gn 1reme ce conte*e de Der)" . V Ce (7a GntFmp*at după ce doctoru* 1i (7a con. căci numai prin dorin0a *ui con(tantă de a 34 .o*/! (pre a70i mu*0umi Gn per(oană! dar mi7a . Se (carpină pe o)raz! Gn timp ce (e #Fndea *a ancheta de co=mar pe care urma (7o demareze =i *a cum putea . După ce mi7am (căpat ..i ..Am .o(t dat (ă a.rate*ui dumnea1oa(tră pentru acea(tă iz)ă1ire! m' lord.i ce* mai )ine e1itată.*u că tu .o*/! a= putea (ă am o Gntre1edere cu dumnea1oa(tră a. Hi 1e0i #ă(i pe to0i cu #Ftu* . V Lord Su.ec0iune. Fu(e(em in(ta*ată Gntr7una dintre rezer1e*e azi*u*ui! mu*t mai prezenta)i*ă decFt cea Gn care7mi petrecu(em u*time*e zi*e.o(t a=a de Gn#riCorată! donW=oară! reu=i Gntr7un tFrziu 3ea (ă7=i ePprime u=urarea! 1ăzFndu7mă pe dep*in (ănătoa(ă =i dezmierdFndu7mi mFna cu a.u(e(e=i pedep(ită pentru ceea ce ai Gntreprin( ca (ă mă aCu0i. Cum (ă e1it conc*uzia e1identă că medicu* (7a măce*ărit (in#ur Gntr7o criză de demen0ăU V Doctoru* Ro(en m7a . ?eri.ami*ia mea =i 1iitoru* (emin0iei me*e.o(t cauza mor0ii Gn(cri(ă Gn e*e. V Tre)uie de a(emenea (ă7i mu*0umi0i =i . V Dra#ă domni=oară ran1i**e! G0i rămFn pro. V Am .ami*ia de *a moarte! m7am Gntor( Gn Su.ăcut (ă iau anumite medicamente =i am adormit! mi7am Gncheiat eu depozi0ia cu decen0ă. V Nu eu! ră(pun(e 3ea =i arătă către *ordu* Ca1andi(h! care (tătea Gn picioare *Fn#ă pat.ăcut un (emn a. V Cum ai reu=it (ă7* .e(atU +o*i0i(tu*ui Gi 1enea #reu (ă7mi accepte ePp*ica0ia.rFnt.u de acord =i G* urmă pe Fore(ter Gn coridor.und Gndatorat pentru 1ie0i*e ce*or din .ăcu un pa( Gnainte =i (e Gnc*ină cu #ra0ie dinaintea mea! pe urmă Gn#enunche *Fn#ă patu* meu =i Gmi *uă mFna Gntr7a *ui.aci pe tăticu* (ă 1inăU HntrucFt 3ea era (in#ura căreia7i pă(a de 1ia0a mea! am pre(upu( că tata tre)uie (ă . DFndu7=i (eama de #re=ea*a *ui! tată* tău a con(im0it (ă mă Gn(o0ea(că Gndată! ca (ă te (coată din azi*. V Ce*e marcate cu P (unt #ropi*e Gn care zac 1ictime*e doctoru*ui Ro(en. +o*i0i(tu* Gmi cFntări cu1inte*e Gn #Fnd.irmati1 din cap.

35 . V Tăticu* n7o (ă .ăcu (ă rFdă pe conte(a 1ădu1ă. Răpo(atu* Damian Ca1andi(h mi7a zi( că a0i . AmFndouă 17a0i muta *a conacu* Neith! re=edin0a *orzi*or Ca1andi(h din Dum. Ei 1reau cu tot dinadin(u* (ă te ră(p*ăte(c.i ce* mai mare medium de pe continent. Nepotu* meu m7a con1in( (ă nu mă mai Gntorc Gn Europa =i mi7a o.iicei (a*e! domni=oara Su(an Ca1andi(h.Gndrepta *ucruri*e 17a .ea.ace p*ăcereU V Mi (7ar Gmp*ini un 1i(! Gn(ăO M7am uitat *a 3ea. V Ai a1ut o zi greaA V Dar a= dori (ă 1ă Gntre) atFtea! m7am ru#at eu. Drept mu*0umire pentru (er1icii*e ta*e! *ordu* Ca1andi(h dore=te (ă70i o. Cu toate ace(tea! .erit re=edin0a noa(tră din Dum. CFnd m7am #Fndit mai apoi *a competen0e*e conte(ei 1ădu1e! nu mi7a 1enit (ă cred ce noroc dădu(e pe(te mine.ere aceea=i educa0ie ca propriei (a*e .ire=te! ră(pun(e conte(a . 10 Una dintre ce*e 8% (u)di1iziuni i(torice =i admini(trati1e a*e Sco0iei! *oca*itate (ituată Gn (ud71e(tu* Sco0iei! pe ma*u* (tFn# a* rFu*ui Nith.*uen0ă din copi*ăria mea. V Ii7ar . V S*uCnica ar rămFne Gn (er1iciu* tău! . A*un#ă #riCi*e din minte! copi*ă! nu te mai .rie(! ca (ă 1e#hez a(upra educa0iei . V Domni=oară ran1i**e! GntF*nirea noa(tră nu7i de*oc GntFmp*ătoare! mă *ămuri )ătrFna doamnă. Hncă o copi*ă de 1Fr(ta mea cu care (ă mă Gmprietene(cD Cu #reu Gmi puteam re0ine GncFntarea.rate*e meu a primit un mare aCutor din partea ta. V Ce du*cea0ă de copi* e=ti tuD ePc*amă ea! ducFndu7=i mFini*e *a piept. V E(te ade1ărat! recuno(cu e*.ricii noa(tre nemărturi(ite.rie(9&! de(i#ur. Hmi permi0i (ă70i . Mi7a mai (pu( că ar urma (ă7mi .o(t (co( cu0itu* din inimă. Conte*e (e ridică Gn picioare.ete! care7i doar cu un an mai mică decFt tine. Dec*ara0ia mea o . V E(te ade1ărat! am in(i(tat eu. V E(te o onoareD Am Gncercat (ă mă ridic! dar n7am putut. V Stai *ini=tită! (cumpă domni=oară ran1i**eD Se (im0ea o urmă de accent continenta* Gn 1ocea ei de cati.ie niciodată de acord.ac cuno=tin0ă cu mătu=a mea! conte(a 1ădu1ă Ca1andi(hU Ei a=a am cuno(cut cea mai importantă in.i0i #u1ernantă. Conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h G=i arătă GncFntarea.rămFnta atFtDO La(ă7mă pe mine (ă7* con1in#.

erite de doctoru* Ro(en au .acă pe tata (ă7=i (chim)e hotărFrea. +e *Fn#ă . +o*i0i(tu* (e du(e *a u=ă. Hn conc*uzie! con(ider că7i mai )ine (ă c*a(ăm cazu*.und imp*ica0i Gn Gntre#u* incident! a1eau tot dreptu* (ă rămFnă prezen0i! ca (ă audă raportu* po*i0i(tu*ui.. V Un moment! domnu*e po*i0i(tD Conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h (e ridică Gn picioare! pentru a continua con1er(a0ia! o)*i#Fndu7i pe domnii din compania ei (ă o imite. Era . V +entru a ePhuma un cada1ru am ne1oie! Gn primu* rFnd! de permi(iunea . 2dată ce m7am Gntor( aca(ă *a Su. A=a cum Gmi era (cri( Gn (te*e! po*i0i(tu* Fore(ter (e nimeri Gn aceea=i zi (ă7* Gn=tiin0eze pe tata de rezu*tate*e anchetei *ui. Hn a*te circum(tan0e! tata ar . Cum oa(pe0ii tatei erau pro. Mai mu*t! =tia ePtraordinar de )ine (ă tra#ă cu pu=ca! de=i conte(a 1ădu1ă pre. Medicu* per(ona* a* doctoru*ui Ro(en a con.i .era (ă 1Fneze pă(ări! nu 1u*pi.ami*iei. Credem că (inuciderea a con(tituit cauza pro)a)i*ă a dece(u*ui Gn ace(t caz! pe care acum G* Gnchidem.aptu* că )ătrFnu* era! Gntr7ade1ăr! cu un picior Gn #roapă.i p*ătit din #reu (ă7i a(i#ure .iicei (a*e o a(emenea educa0ie pri1ată! dar era o per(oană Gncăpă0Fnată. 36 .apte*or. Nu mi (e pare de )ună7cu1iin0ă (ă (pore(c durerea ace*or .ace niciun rău.oarte cu*ti1ată Gn pri1in0a unor acti1ită0i mondene! ca muzica =i dan(u*! atFt Gn ceea ce pri1e=te muzica 1oca*ă! cFt =i cea in(trumenta*ă.irmat .ranceză! ita*iană! pFnă =i pu0ină e)raică. Era c*ar că (pera(e (ă oco*ea(că (u)iectu*. V Ce (7a Gntreprin( pentru anchetarea cau1ei (inuciderii doctoru*ui Ro(enU +o*i0i(tu* re(piră o dată adFnc.ami*ii! aducFndu7*e *a cuno=tin0ă )ănuia*a noa(tră că răpo(a0ii *or copii au .o(t (ă1Fr=ite dintr7un a(emenea un#hi! de parcă =i *e7ar . HntrucFt turnu* (ec0iei de chirur#ie e păzit =i nici nu mai ePi(tă 1reo a*tă ca*e de acce(! ne dec*arăm (ati(. V Hn opinia medicu*ui no(tru *e#i(t! toate răni*e (u.o*/! conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h =i conte*e de Der)" ne 1izitară conacu* ca (ă7* . ?ă dore(c tuturor o zi )ună.ie.ăcu0i de re*atarea onora)i*ei domni=oare ran1i**e a(upra .ăcut cu mFna *ui! #răi Fore(ter. Mai a1ea =i cuno=tin0e de matematică! i(torie! =tiin0e natura*e =i #eo#ra. N7am (ă 1ă mai răpe(c din timp.A=a cum m7am a=teptat! tata nu 1oia (ă accepte daru* *ordu*ui Ca1andi(h! chiar cu ri(cu* de a7* Ci#ni pe conte.o(t a)uza0i (ePua* =i a(a(ina0iD Doctoru* nu mai poate .aptu* că era ePpertă Gn =tiin0e ocu*te! conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h mai cuno=tea *im)i*e #reacă! *atină! .

Să *e po1e(te=ti cum *e7au . enunchii mi (e Gnmuiară =i am căzut *a podea. Dar Gi 1oi aCuta ace=ti copii numai =i numai dacă! mai Gnainte de orice! 1or )ine1oi (ă70i e*i)ereze corpu* .o*o(ită! inter1eni *ad" Ca1andi(h. V Ce drOU +o*i0i(tu* Fore(ter (e dădu Gnapoi din . Lordu* Ca1andi(h! după ce7* aCută pe tata (ă (e (coa*e Gn picioare! (e 37 . Tatei nu7i pă(a prin ce trecu(em eu. nu7mi mai puteam contro*a indi#narea! iar cu1inte*e mi (e re1ăr(au pe #ură.*uture.a0a mea! Gn 1reme ce7mi Gntorceam pri1irea p*ină de tur)are *a e*.i Gn detrimentu* propriu.ere(tre! din podea.ita)i*ă dacă (e do1ede=te a .etei *ui. V Domni=oară ran1i**e! dar e=ti . V Dacă domnu* po*i0i(t nu 1ede potri1it (ă mai .iecare copi* Gn parte! iar ace(tea puteau . Conte(a aruncă un ochi po*i0i(tu*ui ca (ă o)(er1e dacă (e (peria (au nu de acea amenin0are.izic =i (ă te *a(e Gn pace de7acum Gnco*o. 2 hoardă in1izi)i*ă! p*ină de . Ciocănituri*e (e opriră )ru(c. Ai . Nu a1ea de #Fnd (ă to*ereze a(emenea 1or)e 1u*#are din partea .i Gn#ropatD am prote(tat eu. A (er1i drept cana* mediumnic poate .i Gn )ene.izic! m7am (im0it teri)i* de (*ă)ită. +ot (ă mă necăCea(că pe mine dacă dore(c! conchi(e ea cu un (urF(! pe care i *7am Gntor(! Gn ce*e din urmă. Ce*e două u=i a*e (a*onu*ui de zi (e de(chi(eră *ar#! iar eu am Gncremenit Gn ho*.o(t (i*ui0i =i uci=i micu0ii de către ace* (purcat per1er(D Dece(e*e *or n7au .urie! nă1ă*i(e Gn cameră =i prote(tu* *or ne a(urzea pe to0i. V De(tu*D Mă apucă de umăr! numai ca (ă primea(că un =oc e*ectric *a atin#ere! care7* az1Fr*i Gn cea*a*tă parte a camerei. ?a*uri de ener#ie Gncepură (ă (e di(per(eze din trupu* meu! cFte unu* pentru .Dintr7odată (e auziră ciocănituri de pretutindeni: din pere0i! din mo)i*ă! din . CFnd u*tima dintre ace*e entită0i Gmi pără(i corpu* . Le 1ei aminti ace*or *orzi =i doamne că =i7au a)andonat copiii7pro)*emă! *ă(Fndu7i pradă unei ePi(ten0e chinuiteD Eram pe punctu* de a de1eni i(terică. V 3a (ă *e (puiD i7am cerut eu po*i0i(tu*ui! dFnd )uzna Gn cameră! ca (ă7 i com)at hotărFrea.o(t niciodată pu(e (u) (emnu* Gntre)ării! doar primite cu )ucurie de to0i cei imp*ica0i.ăceau haine*e =i p*ete*e (ă .acă 1reo anchetă! atunci tu =i cu mine 1om (crie un artico* pe care o (ă7* trimitem *a toate pu)*ica0ii*e importante din 0ară! Gn care (ă *e aducem *a cuno=tin0ă Gntrea#a po1e(te.i 1ăzute cu ochiu* *i)er! doar ca minu(cu*e 1o*)uri de aer care7mi .iciu* a*tora! dar nu prea mai e o practică pro.ăcut tot ce 0i7a (tat Gn putin0ă pentru ace=ti copiiO V NuD Ade1ăru* 1a .

ortu* de a . Lordu*ui Ca1andi(h nu7i (ună de*oc )ine ra0ionamentu* po*i0i(tu*ui. V LuFnd toate a(pecte*e Gn con(iderare! (unt ne1oit (ă accept =i acea(tă po(i)i*itate! (e Gncumetă Fore(ter (ă a.o(t ne#*iCată Gn . V Dore=ti cum1a (ă (pui că acea(tă .iind ePtrem de nepopu*ar Gn Camera Lorzi*or.i pro1ocat dece(u* doctoru*ui Ro(enU Lordu* (e apropie de po*i0i(t ca (ă7i audă mai )ine ră(pun(u*.i continuată! inter1eni Conte(a Ca1andi(h! pentru a e1ita nep*ăceri*e.eti0ă! atFt de mică! ar . +o*i0i(tu* (e a)0inu cu #reu (ă nu zFm)ea(că. V DeCa (unte0i Gn po(e(ia puru*ui ade1ăr Gn acea(tă che(tiune =i Gncă G* 38 .oarte (imp*ă de a hotărG dacă acea(tă anchetă merită (au nu e.a1oarea per(ecutării a Gncă unui inocentD V EPi(tă o ca*e .irme. Nu *e=ina(em! dar mi7am *ă(at p*eoape*e pe(te ochi Gn a=a . Nimic nu7i repu#nă mai mu*t Maie(tă0ii Sa*e decFt nedreptatea =i 1ăr(area de (Fn#eD Ei pot (ă te a(i#ur! domnu*e po*i0i(t Fore(ter! că A*te0a Sa re#a*ă nu 1a primi cu )ună1oin0ă 1e(tea potri1it căreia ancheta ace(tor dece(e ori)i*e a atFtor copi*a=i ne1ino1a0i a . V Mai #Fnde=te7teD ripo(tă *ordu* Ca1andi(h.*au Gn #riCa doctoru*ui Ro(enU V Nu de#ea)a (e a. Re#e*e eor#e a* I?7*ea era .eri acea(tă a*ternati1ă! cFnd drumu* (pre dreptate (e de(chide cu atFta c*aritate dinaintea dumita*e! atunci te a(i#ur că 1oi prezenta acea(tă che(tiune direct Maie(tă0ii Sa*eD A=adar! ce* mai )ine pentru dumneata ar .e*! GncFt cei mari (ă mă creadă *e=inată! pentru a *e auzi di(cu0ia. V Sunt (i#ur că A*te0a Sa re#a*ă nu (e 1a deranCa pentru o a(emenea trea)ă o)(curăD +o*i0i(tu* dădu a Gn0e*e#e *ordu*ui că nu a1ea de #Fnd (ă (e *a(e intimidat.aimo( pentru .*au acei copi*a=i Gn o(piciu! ar#umentă po*i0i(tu*.e*u* Gn care (e e(chi1a de *a datoria (a de monarh Gn .a1oarea )ăuturii =i a .o(t o idee cam pripită! CudecFnd după GntFmp*area *a care tocmai am .o(t martor! rep*ică Fore(ter. V A=adar! G* *uă *a Gntre)ări pe Fore(ter *ad" Ca1andi(h! care 1ă (unt inten0ii*e! domnu*e po*i0i(tU A1e0i de #Fnd (ă 1ă continua0i ancheta! (au am (7o porne(c eu pe a meaU V +oate că (inuciderea a . A0i (tat de 1or)ă cu cei*a*0i copii din azi* care Gncă (e mai a.apropie Gn #ra)ă ca (ă mă ridice Gn )ra0e =i (ă mă a=eze pe di1an.emei*or! . Nu prea *i (7ar permite (ă depună mărturie Gntr7un tri)una*.i (ă G0i pui ordine Gn date*e pe care *e de0ii. V Dacă pre.

i imp*icată Gn omuciderea doctoru*ui Ro(en e(te ca ace(t caz (ă rămFnă închis.acă a*0ii cu proprii*e *or pro#enituri era doar pro)*ema *or =i e* nu a1ea inten0ia (ă preia po1ara *or pe propriii (ăi umeri.irme că aCun(e(eră *a o Gn0e*e#ere. Sin#ura moda*itate Gn care pot (ă 1ă a(i#ur că onora)i*a domni=oară ran1i**e nu 1a . V ?ă ro# (ă nu mă conduce0i pFnă *a u=ă.irmati1 din cap ca (ă con. 39 .mai i#nora0iD V Ade1ăru* nu7i de*oc pur! Gn ace(t caz. V De acord. (pu(e e*. 2 zi )ună. Tată* meu era (ătu* pFnă pe(te cap de toată po1e(tea a(ta.erm hotărFt (ă7=i (u(0ină punctu* de 1edere. V H0i mu*0ume(c că 0i7ai #ă(it timp ca (ă ne aduci roade*e (trădanii*or dumita*e! domnu*e po*i0i(t Fore(ter. Ce a1u(e(eră de #Fnd (ă .ăcu un (emn a. Ace(ta . +o*i0i(tu* era .

o(t dată uitării =i nu (7a mai . Speram (ă Gn1ă0 cum (ă intru Gn contact cu Gmpără0ii*e e*emente*or naturii! un domeniu ezoteric de (tudiu ePtrem de (ărac Gn pri1in0a documente*or.ăcut pe *ordu* ran1i**e (ă7=i (chim)e părerea de(pre mătu=a Char*otte! Gncu1iin0Fnd pFnă *a urmă (ă70i 40 .iartă. Ace(ta era un domeniu pe care *ad" Char*otte nu7* cerceta(e niciodată Gn pro. Rareori mFneam carne ro=ie! doar atunci cFnd duceam *ip(ă de pe=te. V A=adar! toată che(tia aia urFtă a . Su(an pă(tră tăcerea un timp! cFt cu#etă a(upra ce*or ce citi(e! apoi (pu(e: V Mă ro#! dacă ace(t incident *7a .LECŢIA 3 PRIETENIE V 2h! Dumnezeu*eD E(te a=a de tra#icD Su(an =edea pe patu* meu! citind a)(or)ită unu* dintre Curna*e*e me*e mai 1echi.unzime! a=a GncFt nu mă putea po1ă0ui.u(e(e niciodată Gn (tare (ă atra#ă niciunu* dintre duhuri*e naturii. +retindea că era o practică a ini0iatu*ui a1an(at! GntrucFt nu era de*oc u=or (ă te Gmprietene=ti cu duhuri*e naturii! )ine7cuno(cute pentru ma*i0iozitatea *or! dacă nu erau mane1rate cum (e cu1ine.ăcut nimicU V Corect! i7am ră(pun(! ne*uFndu7mi ochii de *a pa#ini*e unui 1echi tePt *atine(c de(pre duhuri*e din natură =i po1e=ti*e cu zFne. Ei Gi p*ăceau mu*t carnea ro=ie =i 1inu*! de aceea! credea ea! nu . Lad" Char*otte mi7a propu( (ă caut mai )ine de una (in#ură. De a(emenea! Gi dete(tau pe cei mai mu*0i oameni *a 1Fr(ta maturită0ii! pentru că di(tru#eau natura cu o)iceiuri*e *or proa(te =i rătăciri*e *or (entimenta*e. Eu pre.eram ceai! (au doar apă .

Iar *ad" Char*otte i7a arătat că un medium *ip(it de educa0ie era un cana* de(chi( pentru orice (e (trecura prin e*! Gn con(ecin0ă! i7a= .i Gn1ă0ată (ă7mi (tăpFne(c capacită0i*e.irmat cu un (emn din cap.ie #u1ernantă! atunci tot rău* (pre )ine.ace mu*t mai mu*te necazuri dacă eram men0inută Gntr7o (tare de i#noran0ă decFt dacă a= . Tata a cedat =i a acceptat daru* *ordu*ui Ca1andi(h.o(t ceea ce *7a determinat pe *ordu* ran1i**e (ă7=i (chim)e părerea Gn pri1in0a educa0iei ta*eU Lui Su(an Gi p*ăcea ne(pu( (ă ceară deta*ii.u(e(e dat 1reodată (ă cuno(c.ie niciun . Hi era o teamă de moarte că i7a= putea di(tru#e cariera =i reputa0ia. V Numai #Fndu* că tre)uia (ă ai)ă de7a . Ea era (in#ura =i cea mai )ună prietenă a mea! a1eam amFndouă aceea=i 1Fr(tă! Gmpărtă=eam Gmpreună ace*ea=i (entimente.ami*ii.a0ă de mine nu (e mai (tin(e niciodată. V Ei totu=i! )iete*e (u.u(e(e p*ătită atunci cFnd *ordu* Der)" mă (a*1a(e de *a azi*! recuno=tin0a ce*or din neamu* Ca1andi(h . V Hn conc*uzie! =ocu* e*ectric a . Lad" Char*otte a 0inut o =edin0ă de (piriti(m =i a aCutat ace*e (u.tat. V Să nu . V Nu7i ade1ărat! (e ridică ea Gn capu* oa(e*or! prote(tFnd.. Mi7am Gntrerupt *ectura ca (ă7i zFm)e(c *ui Su(an.e* de dreptate pe *umea a(taU V Doar pu0ină! am a(i#urat7o eu. Nici nu7mi pot ima#ina cFt m7a= .i p*icti(it Gn ace=ti zece ani dacă nu te7a= . V +e *umea a(ta (unt .Fr=it pacea. Su(an Gnchi(e Curna*u* =i (u(pină adFnc: V Mi7a= dori (ă am =i eu ce1a din ta*entu* tăuD V 3a (ă nu70i dore=ti! am in(i(tat eu. I7am zFm)it. 41 . Am con. Era a=a de u=or (7o duci de na(.*e0e*eD Hi cădea #reu *a inimă! una dintre ce*e mai (incere =i mai )une din cFte Gmi .e* ca Gntre#ii . C*ar1iziunea! Gn #enera*! Gi duce pe oameni Gn *ocuri Gntunecate =i #roaznice! Su(an! iar tu nici măcar nu Gndrăzne=ti (ă intri Gn )ucătărie pe GntunericD Am rF( Gn 1reme ce in(u*ta mea Gi (mu*#ea un o. Hnainte chiar de a ne cunoa=te! Gmi a(i#ura(em recuno=tin0a 1e=nică a *ui Su(an! pentru că7i (a*1a(em 1ia0a! *a .ace! Gn mod re#u*at! cu iz)ucniri*e me*e parap(iho*o#ice era prea mu*t pentru papa.*ete rătăcite (ă7=i pără(ea(că ePi(ten0a chinuită pe ace(t tărFm pămFntean! (pre a trece Gn cea*a*tă *ume! ce*e(tă! unde G=i puteau #ă(i Gn (. De=i (im0eam că acea(tă datorie .iare mu*t mai de temut decFt #uz#anii. Numai =o)o*anii mă (perie! nu =i )ezna.i a1ut Gn preaCma mea.

Su(an =i cu mine eram! de o)icei! *i)ere =i! GntrucFt conte(a 1ădu1ă Ca1andi(h nu Gntinerea odată cu trecerea timpu*ui! de ce*e mai mu*te ori (eara (e retră#ea de1reme.e(tări (imi*are! Gn cur(u* cărora o tFnără domni=oară era prezentată (ocietă0ii! cu (in#uru* (cop de a prinde Gn mreCe*e ei un tFnăr )un de Gn(urătoare.apt! am mărturi(it eu! a= pre.era mu*t mai mu*t (ă Gm)rac 1e=mFntu* că*u#ări0e*or =i (ă mă duc *a mănă(tire! dacă a(ta n7ar Gn(emna (ă7mi Gnchin 1ia0a ridico*e*or doctrine a*e 3i(ericii.ac opt(prezece ani (e apropia cu repeziciune. V +oate că a(ta eD Ace* Sa(taT *a care ea (e re.e(ti1e =i a*te mani.iu mai *a o)iect! (ocietatea Gn care urma (ă . Nu era ce1a o)i=nuit (ă . +rietena mea (e uită *a mine! cu un aer ne*ini=tit.iu cin(tită! ePprimFndu7mi de(chi( păreri*e! 1a tre)ui (ă mă Gntorc *a Cocuri*e de (ocietate =i (ă Gncep din nou (ă7mi mu=c *im)a. V Mu*0ume(c! 3eaD i7am ră(pun( amFndouă Gntr7un #*a(! iar ea (e retra(e.iu i#norată de adu*0i =i (ă . V Hnă*0imea Sa ar dori (ă 1ă 1adă pe amFndouă Gn (a*onu* de zi! ne anun0ă ea.erea era intrarea Gn *ume! ori! ca (ă . Hmi p*ăceau haine*e me*e de . Su(an tocmai Gmp*ini(e =apte(prezece ani! iar ziua Gn care eu a1eam (ă .ie de aceea=i 1Fr(tă cu mine! ca (ă putem Gn.V A=a (7ar părea.iu prea tFnără pentru o)*i#a0ia de a participa *a .e(ti1ită0i pu)*ice. V Hn (.im con1ocate *a ace* cea( de (eară.i )ă#at Gn )uc*uc. Toate a(tea urmau (ă (e (chim)e =i! după ani de zi*e Gn care mi (7a dat 1oie (ă . 2 (ă ne di(trăm =i mai mu*t dacă nu ame(teci 3i(erica. N7a1eam niciun che.runta Gmpreună pia0a matrimonia*ă. +ia0a matrimonia*ă con(ta Gntr7un =ir de )a*uri! (erate dan(ante! me(e . Hmi con1in(e(em #u1ernanta =i părin0ii (ă7mi mai amFne Sie=irea Gn (ocietateT pentru Gncă un an! pFnă cFnd Su(an a1ea (ă . (ă mă imp*ic Gn a=a ce1a. V Nu te )ucuriU Su(an mă *uă de )ra0 =i G* (trFn(e pu0in! Gn 1reme ce ne Gndreptam (pre (a*onu* de zi.im introdu(e. Su(an *ă(ă Curna*u* *a o parte =i Gn aceea=i c*ipă 3ea )ătu *a u=ă =i intră. 42 . V E==tD chicoti ea! a1ertizFndu7mă! 1i#i*entă! că *im)a mea (*o)odă m7 ar .Fr=it! o (ă purtăm =i noi deco*teuriD V De . +er(ona*! mă dez#u(ta Gn(ă=i ideea.eti0ă! Gmi p*ăcea (ă .

Lad" Char*otte Gi permi(e *ui Su(an (ă p*ece.i (eparate! după ce trăi(em *ao*a*tă timp de zece ani! de=i Su(an era prea GncFntată de e1entua*itatea introducerii ei Gn (ocietate ca (ă (e *a(ă pradă tri(te0ii cauzate de iminenta noa(tră de(păr0ire.i . AmFndouă 1e0i a1ea pri*eCu* de a 1ă do1edi aptitudini*e (ocia*e Gn am)ian0a re*aPată a pro1inciei Gnainte (ă . Nu mă prea dădeam Gn 1Fnt după cumpărături! dar mă )ucuram (ă 1ăd p*ăcerea pe care acea(tă practică i7o . V Ce GncFntare! A(h*eeD Su(an Gmi (trFn(e mFna cu putere.ăcutD SAtFtea Gntr7ade1ărDT mi7am zi( Gn #Fnd.ăcea din mine o partidă atră#ătoare! iar tata i7ar . V +entru a marca marea ocazie a ie=irii 1oa(tre Gn (ocietate! adău#ă *ad" Char*otte! (cumpu* meu nepot! conte*e de Der)"! a a1ut )ună1oin0a (ă ne in1ite pe proprietatea *ui din Mid*and(! unde inten0ionează (ă 0ină )a*uri! (erate dan(ante =i me(e .i primit cu că*dură Gn .ăcea ei. Jură (ă ne 1izităm Gn . Spera ca eu (ă7i na(c un nepo0e*! căruia (ă7 i cedeze tit*u* no)i*iar! mai curFnd decFt (ă7* 1adă trecFnd Gn po(e(ia oricui a= .air! 1iza1i de H"de +ar/. 3ătrFna doamnă aduna(e acea(tă comoară de *ucrări ezoterice cFt timp (tătu(e pe continent =i! GntrucFt mu*te dintre e*e erau interzi(e Gn An#*ia! Gmi erau nepre0uite.i ata=at proprietă0i*or *ui după ce deceda! indi. Lordu* ran1i**e! nea1Fnd niciun mo=tenitor de parte ma(cu*ină! era neră)dător (ă mă 1adă măritată. Mai a1eam doar o *ună Gn care (ă mă )ucur de acce(u* *i)er *a )i)*ioteca )o#ată din conacu* din Dum. Eram u*tima m*ădi0ă a (tirpei tată*ui meu! iar e* nu dorea ca nume*e de ran1i**e (ă Gnceteze a mai .acem cumpărături*e Gmpreună. +e mine! Gn(ă! mă ru#ă (ă mai rămFn o c*ipă! ca (ă (tăm de 1or)ă.o(t )unu*7#u(t a* dra#ii me*e prietene! m7a= .u(e(e a*e( drept ce* mai propice *oc de Gn1ă0ătură pentru Su(an! prin urmare =i pentru mine. 3i)*ioteca era moti1u* pentru care ace(t conac .i Gm)răcat după moda deceniu*ui trecut. Lad" Char*otte G=i adu(e(e aici propria co*ec0ie de căr0i rare de *a re=edin0a ei din +ari(.rie( a* conte*ui. Nu ne (urFdea de*oc per(pecti1a de a . Su(an urma =i ea (ă (e ducă *a Londra! (ă (tea Gn ca(a conte*ui de Der)" pe Ma".ormă că primi(e o (cri(oare din partea tatei! prin care Gi cerea ca eu (ă mă Gntorc *a re=edin0a noa(tră din Londra! Gn Saint Jame(! după 1acan0a de +a=ti. Hncă o *ună doar de izo*areD Ei mai (unt atFtea pre#ătiri de .ami*ie.e(ti1e Gn onoarea 1oa(tră. A1eam (ă p*Fn# amarnic după Sco0ia. Era mu*t mai *a curent cu u*tima modă decFt mine =i! dacă n7ar .iecare zi! (ă participăm *a ace*ea=i mari ocazii .i *uat de pe umerii *ui! =i *7ar .o(t Gndatorat oricui m7ar .i a1ut un )ăiat (au nu. 43 . Totu=i! ze(trea mea .i0i introdu(e Gn (ocietatea *ondoneză =i *a curte.i deci( (ă iau drept (o0.i .erent că a= .e(ti1e =i! de(i#ur! (ă ne .Ce*e mai re*e temeri mi (e ade1eriră cFnd *ad" Char*otte mă in.

ami*iei Ca1andi(h! care a .ă0i=are (e putea citi o mare tri(te0e! (au era doar compa(iune pentru Gncercări*e ce mă a=teptau Gn 1iitorU 44 .i ca o Gnchi(oare! din cFte mă tem. V Hmi dau (eama că 1e(tea a(ta nu7i *a .iică de neam re#e(c.ără (ă70i pui reputa0ia Gn perico*. Aptitudinea ta pentru *im)i (trăine =i rezu*tate*e ta*e Gn toate domenii*e academice ar putea ri1a*iza cu orice . ?or .o(t atFt de #eneroa(ă cu mine! am a(i#urat7o eu.e*u* de a (e Gm)răca a* adu*0i*or! a=adar puteam (ă mă )izui pe )unu* ei #u(t pentru a mă aCuta (ă arăt a=a cum (e cu1ine cFnd a1ea (ă (e producă mare*e e1eniment. V Etiu că a=a 1ei .Fr=itu* zi*e*or ta*e.i o a(emenea tăinuire. ?ei a1ea con=tiin0a nedreptă0i*or pe care nu *e 1ei putea Gndrepta .ace! copi*ă. 2chii )ătrFnei doamne (e Gntoar(eră (pre cămin =i din Gntrea#a ei Gn. V N7am (ă 1ă .V Mă duc (ă Gncep cFte1a (chi0e pentru croitoriD +rietena mea (e 1i(a creatoare de modă.ru(trantă poate . ?oi .e*! tată*ui tău acum zece ani.Fr=e=ti Gntr7un azi*! Gnchi(ă pFnă *a (. Lad" Char*otte Gntin(e mFna după paharu* ei cu 1in. V Am totu* *a GndemFnă! Gncheie ea! pe cFnd mă (ăruta =i Gmi ura Snoapte )unăT.a*imentu*ui.e* de u=oară. A . N7am nicio teamă Gn pri1in0a a(ta.ără (ă te ePpui opro)riu*ui pu)*ic =i .ace tot ce (unt Gn (tare pentru a mă ridica *a (tandarde*e ePce*entei dumnea1oa(tră Gndrumări.emei*or! cunoa=terea a(ta G0i 1a .ace 1reodată de ocară )unu* nume a* . FăcFnd o re1eren0ă *ui Lad" Char*otte! (e retra(e Gn camera ei. V Cu toate a(tea! mi7ai depă=it a=teptări*e ca ucenică! domni=oară ran1i**e. Ea Gmi aruncă un (urF( atot=tiutor! Gn care (e citea marea ei a. Iar adaptarea *a (ocietate nu70i 1a . Ta*ente*e ta*e mondene tre)uie =i chiar 1or a(cunde haruri*e (up*imentare! a=a cum i7am promi(! de a*t.ici*ă =i de . De cF0i1a ani Gncoace! urmărea Gndeaproape .i *a .ac niciodată de ru=ine! *ad" Char*otte! =i nici nu 1oi .o(t o mare onoare pentru mine (ă mă număr printre apropia0ii conte(ei 1ădu1e Ca1andi(h! căci ea a in(i(tat (ă7i (pun pe nume Gn particu*ar. Nici măcar n7a= ridica acea(tă pro)*emă Gn prezen0a ta dacă n7a= =ti! din proprie ePperien0ă! cFt de di.ec0iune pentru mine. Hn mai mare mă(ură decFt Gn cazu* maCorită0ii .i (u. Fiin0e =i entită0i pe care 1a tre)ui (ă *e i#nori! ca (ă nu aCun#i (ă (. 2chii ei de un a*)a(tru pa* (e Gntoar(eră (pre mine.e* de Gm)ucurătoare pentru tine cum e pentru dra#a mea Su(an. V Etiu ce (e a=teaptă de *a mine.*ete pe care nu *e 1ei putea aCuta .

*a *a căpătFiu* ei! dar! Gn (tarea ei de de*ir! Gmi .i putut o.eri mo=tenitoru* de (eP ma(cu*in care (ă 45 . Ridică o mFnă ca (ă mă oprea(că (ă7i mai cer (cuze.iu o 1ădu1ă )o#ată =i independentă! ca dumnea1oa(tră! *ad" Char*otte.*et a*e(. Mă (urprin(e . M7am trezit meditFnd *a mama! care muri(e de tu)ercu*oză cu mu*0i ani Gn urmă. Ai mare*e a1antaC de a . Hn #Fndu* meu Gncă mai dep*Fn#eam p*ecarea mea neGntFrziată de *a Conacu* Neith pe cFnd intram Gn dormitoru* Gntunecat! *uminat doar de .i capa)i*ă (ă di(cerni! dintr7o (in#ură pri1ire! un (u. N7am 1rut (ă 1ă Ci#ne(cO V Etiu că nu. V A=a 1oi .izică. M7am temut ca Lad" Char*otte (ă nu mă pără(ea(că! Gn curFnd! Gn ace*a=i .e*.erin0a ei mă Gmpiedica(eră (ă7mi dau (eama de inten0ii*e (a*e .ăcu(e o mărturi(ire pe care o uita(em de mu*tă 1reme. V Ce70i dore(c cu 0ie! dra#a mea! e(te (ă70i #ă(e=ti un (u. ?e(tea de)utu*ui meu Gn (ocietate mă . S+rin mine ai mo=tenit (Fn#e*e re#a* a* (co0ieni*orT! Gmi (pu(e(e ea.ără (ă7mi peric*itez propria (ănătate . SSă nu ui0i a(ta niciodată! A(h*eeDT Ca (ă Gn0e*e# de ce . Mi (e permi(e (ă mă Gntorc *a mine Gn cameră.u cuprin(ă de un acce( de tu(e.ace! *ad" Char*otte.o(t u=or (ă mă 1ăd 1ădu1ă! nici nu7mi 1oi re#reta 1reodată a*e#erea )ăr)atu*ui. V Iertată (ă7mi . H=i Gndreptă (pinarea.ericirea (upremă. Mi (e părea că n7a1ea niciun (en( (ă mai aprind o *umFnare! de 1reme ce erau co(ti(itoare =i nu tre)uiau con(umate decFt cu economie. Te mai ro#! doar! (ă70i .ri#u*.ăcu (ă (e Gnece =i (ă tu=ea(că. I7am zFm)it cu că*dură! ca (ă7i a*un# temeri*e.undă =i mai trainică dra#o(te pentru toată 1ia0a. Conte(a reac0ionă *a (u#e(tia mea cu un mic hohot de rF(! care o .aptu* ace(ta a1ea o a(emenea prioritate Gn mintea ei Gn acea c*ipă . 2 tFnără i7ar .aptu* că tata nu7=i mai *ua(e nicio a*tă (o0ie de *a moartea mamei.ăcu(e (ă7mi pierd entuzia(mu* pentru a mai continua (ă (tudiez Gn acea (eară. Hn(ă )oa*a =i (u.*a deCa pe patu* de moarte cFnd mă Gntor(e(em din Sco0ia pentru a mă a. Căci nu mi7a .ocu* din cămin! care a*un#a .*et pe mă(ură drept (o0 =i (ă a1e0i unu* pentru a*tu* cea mai pro.ata*ă! Gi *ua(em mFna! Gntr7o Gncercare de a7i citi #Fnduri*e cărora (tarea ei nu7i permitea (ă *e dea #*a(. Hn ace* moment! conte(a .V +oate! Gntr7o )ună zi! 1oi a1ea mare*e noroc (ă . Mama (e a.o*o(e=ti daru* pentru a70i a(i#ura .ie Gndrăznea*a.

Hn următoare*e (ăptămFni! am petrecut o mare parte din timp Gn )i)*iotecă < Gn momente*e Gn care nu mă ini0iam Gn arta dan(u*ui =i Gn )une*e maniere. 1echea re*i#ie. Hn ace* moment! totu=i! am (im0it că ereditatea putea o.i#uri de notorietate! Gn *ocuin0e*e lor de *a 0arăD Am 1rut (ă p*Fn#! dar p*Fn(u* nu (chim)a nicio iotă din ine1ita)i*. De=i predominantă a(tăzi Gn nordu* Ita*iei! ori#ini*e ei co)oară Gn timp pFnă *a epoca Imperiu*ui Roman! (au poate chiar Gn cea a ci1i*iza0iei etru(ce. Numai e.o(t in1itat (ă (tea *a a*te . SAtunci a= putea (ă7mi petrec tot re(tu* zi*e*or Gntr7un *oc ca ace(ta! i#norFnd (ocietatea =i mondenită0i*e ei. S+oate o (ă7mi #ă(e(c drept (o0 pe 1reunu* dintre acei *orzi de 0ară ai Sco0ieiT! cu#etam eu! GncercFnd (ă Gmi ridic (in#ură mora*u*.poarte mai departe nume*e de ran1i**e. Cu două zi*e Gnainte de a p*eca din Dum. Numai toamna tFrziu =i iarna! pFnă *a Gnceputu* primă1erii! mi7ar .u GndeaCun( de mărinimoa(ă (ă nu in(i(te Gn pri1in0a (omnu*ui meu de .T Etiam! Gn(ă! . ?ero(imi*itatea ace(tor a.a0ă de )i)*iotecă. Lad" Char*otte . ?Fnam orice in. Dinco*o de re.orma0ie! oricFt de măruntă! Gn *e#ătură cu duhuri*e naturii! de(eori aCun#Fnd (ă nu pun capu* pe pernă pFnă noaptea tFrziu.i răz)ătut prin 1eacuri pFnă *a de(coperirea ei Gn u*timu* deceniu a* (eco*u*ui a* NIN7*ea.i mu*t mai #reu de contro*at =i de e* nu (7ar putea de)ara(a *a .i acordat pri1i*e#iu* unei a(emenea (o*itudini < Gn cazu* Gn care n7ar .ortu* de a citi *a *umina *umFnării mă o)*i#a (ă mă opre(c =i (ă mă duc *a cu*care.eri o ePp*ica0ie atrac0iei ePercitate a(upra mea de pei(aCu* din Dum.irma0ii a . +e mă(ură ce (e apropia ziua p*ecării! am Gnceput (ă mă tem că nu 1oi de(coperi niciodată a(pectu* care7mi (căpa printre de#ete.o(t ePtrem de contro1er(ată! dar acea(tă carte a (tat *a )aza re(u(citării cu*tu*ui &icca 46 .e* de u=or. +oate că (e temea (ă mai crea(că un a*t copi* cu ePtraordinare*e me*e ta*enteU Un )ăie0e* ar .rie(! am dat pe(te o carte cu tit*u* "radiaV 2vanghelia =răjitoarelor99! un tePt Gn *im)a ita*iană Gn care era 1or)a de(pre Bla vecchia religioneC.oarte )ine că niciun )ăr)at de a*ea(ă cre=tere =i cu o Gna*tă pozi0ie (ocia*ă n7ar rămFne *a 0ară pe tot cuprin(u* unui an.erin0e*e (a*e *a zeii =i mito*o#ia etru(ci*or! Gn care Diana e 11 Carte (cri(ă Gn 9644 de Char*e( od.re" Le*and! care de(crie Gn pa#ini*e ei credin0e*e =i ritua*uri*e unei tradi0ii c*ande(tine de 1răCitorie din To(cana! care! din cFte pretinde ace(t autor! ar .i .rumu(e0e! dFndu7=i (eama cFt de mu*t a1ea (ă7 mi *ip(ea(că )i)*ioteca =i că ore*e tFrzii Gmi permiteau un (tudiu neGntrerupt.rie(! care aproape că ri1a*iza cu ata=amentu* meu .

*ăcări =i puteau contri)ui *a rea*izarea poten0ia*u*ui arti(tic =i creati1! căci e*e erau Gn(e=i e(en0a in(pira0iei poetice! iar (i*.erit! pe un cu totu* a*t p*an de ePi(ten0ă. Mai ePi(ta =i un a1erti(ment pentru ce* care po(eda o a(emenea amu*etă! =i anume că nu tre)uia niciodată Gn(trăinată! pentru că ce* care o primea do)Fndea norocu* prin( de ea! iar pe ce* care ar .ormă de ine*T. Si*. De aceea! m7 9% Fi#ură centra*ă din panteonu* re*i#iei de(cri(e Gn cartea *ui Le*and! care (7a po#orFt pe pămFnt ca (ă7i Gn1e0e pe 0ăranii ita*ieni arta 1răCitoriei pentru a (e apăra de opre(orii *or .oarte tare (ă de(copăr S1raCa pietrei Gn .er! zeu* (oare*ui =i a* *uminii.zei0a (upremă! iar . Duhuri*e naturii nu 1or mai putea (ă mă i#nore! credeam eu! .a1oare din partea Dianei! Marea Mamă a crea0iei.erioare a*e ace(tor re#ate puteau . Un catac*i(m dintr7o eră (tră1eche =i de mu*t apu(ă ar . Hn tePt (e ePp*ica .ii98! duhuri*e aeru*ui! erau cei mai e1o*ua0i dintre to0i. EPperien0a mea cu doctoru* Ro(en Gncă mă mai )Fntuia =i! . 2rdine*e in.i con(tituit cauza de(prinderii unei păr0i din #rupu* (u. Se (pune că re#nuri*e naturii au tot atFtea (u)ra(e ca =i omenirea! dacă nu mai mu*te! de=i nu mai erau *e#ate de e1o*u0ia umanită0ii.i dăruit7o G* a=teptau Gncercări .aptu* că a #ă(i o piatră rotundă cu o #aură Gn ea con(tituia un (emn (pecia* de . Doream protec0ie.iind . Hn cartea *ui Le*and e(te prezentată ca . 2rdine*e in.*ete*or umane de i(toria omenea(că! determinFndu7 *e (ă (e dez1o*te Gntr7un proce( e1o*uti1 cu totu* di.i atunci! prin in1oca0ii! con1in(e (ă (e ata=eze de piatră =i (ă7=i o. Date .erioare a*e dominioane*or (a*e de pe ce*ă*a*t tărFm puteau .i Gmpăr0ite Gn patru ra(e mari! potri1it ce*or patru e*emente pe care *e (er1eau: #nomii erau *e#a0i de pămFnt =i de acumu*area )o#ă0ii*or! de putere =i de pozi0ie (ocia*ă! ondine*e erau duhuri a*e apei =i puteau o.iind aptitudini*e me*e parap(iho*o#ice! 17a0i putea Gntre)a ce aCutor mai căutam eu de *a duhuri*e naturii.rate*ui ei! Luci.oarte #re*e.o*c*oru* european! Gn (pecia* ce* #ermanic =i ce*tic.euda*i =i cato*ici.iica Dianei! zei0a *unii! =i a .eri aCutor Gn che(tiuni*e *e#ate de (entimente! (a*amandre*e erau *e#ate de . 47 . 98 Fi#uri mitice din .i *e#ate prin 1răCi! iar printre e*e m7am )ucurat .ami*iei Ca1andi(h.ere (er1icii*e ce*ui care o purta ca ta*i(man. Mai ePp*ica prepararea anumitor amu*ete ce puteau .e* ca cea de(cri(ă Gn carte! =i *e puteam (i*i (ă7mi 1ină Gn aCutor.iu *ip(ită de (i#uran0a .ii aduceau cu ei daruri*e u=urin0ei de a că*ători =i de a comunica! o. Nu a1eam decFt (ă #ă(e(c o piatră *a .iica ei Aradia @(au Herodiu(A9% e me(ia! mai con0inea =i in1oca0ii către 3acchu(! Jupiter! ?enu( =i Mercur.oarte curFnd! a1eam (ă .erind Gn0e*e#erea mi(tere*or mai Gna*te.oarte mu*0umită de de(coperirea mea.

im prin0e(e medie1a*eD )ătu ea din pa*me cu Gn(u.iind (in#ura per(oană care mai =tia de ace(t *ucru.i (ă ne a1enturăm Gn *umea Gn1ă0ate*or curtezane din Roma anticăU i7am propu( eu.e(ti1ită0i*or (ocia*e ce a1eau (ă urmeze . M7am temut (ă nu . Am (trFm)at din na( *a (u#e(tia ei.i (im0it Gn adFncu* inimii că uti*itatea ei pe ace(t pămFnt (e termina odată cu p*ecarea noa(tră din Dum.rie( *a Der)" dură aproape o (ăptămFnă! căci ne7am oprit pe(te noapte Gn mai mu*te ora=e! iar prima ha*tă am . 2 um)ră Gntunecată! compactă! Gi Gn1ă*uia corpu* de *umină Gn Curu* pieptu*ui =i a* inimii.oarte . Conte(a mă citi dintr7o (in#ură pri1ire =i mă a(i#ură că (e 1a )ucura de timpu* cFt 1a rămFne (in#ură! 1ăzFndu7=i de proprii*e (tudii.*e0ire.erin0ei (a*e! (ă nu . V Hai (ă .ă#ăduin0e*e primă1erii.rie(. Entuzia(mu* trezit de #Fndu* . Mi7am petrecut o )ună parte din acea noapte copiind *un#a in1oca0ie Gn u*timu* meu Curna*! mai GntFi Gn dia*ectu* ita*ian ori#ina*! după care mi7am tradu(7o Gn *im)a en#*eză. V Ei pe unde (ă ne perindămU am Gntre)at7o. N7a1eam de #Fnd (ă mă *a( Gn 1oia (or0ii! hotărFtă (ă am un cu1Fnt de (pu( Gn pri1in0a propriu*ui meu de(tin. V Mă p*icti(e=te de moarte tirania 3i(ericii din ace*e 1remuri! am prote(tat Gn #*umă. Terenu* (ă*)atic din nord (e (cutura de cri1ă0u* iernii =i Gncepea (ă (e co*oreze cu . 48 .ord +ar/! re=edin0a *ordu*ui Ca1andi(h din Der)". Ce7ar . Mi7am *uat o mină 1e(e*ă! ca (ă n7o (upăr pe Su(an! dar am p*Fn( pe a(cun(.i . Nu7mi p*ăcea (ă7mi *a( #u1ernanta (in#ură Gntr7un a(emenea moment =i! Gn ciuda )ra1urii ce i (e citea pe chip! mi7am dat (eama că era Gntr7o (tare de (ănătate mu*t mai precară decFt *ă(a ea (ă (e Gn0e*ea#ă.erea pri1e*i=ti . Am Gncercat (ă7 i (pun cFt de mu*t a1ea (ă7mi *ip(ea(că o)*ăduirea ei =i (7o a(i#ur că a1eam (ă7i (criu de(eori! pentru a )ene.o(t 1reun moti1 p(iho*o#ic a* (u. V Spune7mi o po1e(te! A(h*ee! ca (ă7mi a*un#i p*icti(u*! iz)ucni ea.ăcut7o Gn Northum)er*and.ăcea din Su(an o to1ară=ă de drum p*ină de nea(tFmpăr! dar am reu=it (ă7i *ini=te(c ner1ii cu ta*entu* pe care7* am! Su(an . 3ea! Gmpreună cu (er1itoare*e *ui Su(an! (e #ă(ea Gn a doua tră(ură! =i am)e*e tră(uri erau Gncărcate cu )a#aCe.i a=teptat Gn 1iitor.rumoa(e din tră(ura *andou pe care ne7o dărui(e *ad" Char*otte. Re#iunea rura*ă o. Starea de (ănătate a )ătrFnei *ad" Char*otte (e Gnrăută0i =i o Gmpiedică (ă ne Gn(o0ea(că pe mine =i pe Su(an *a Hart(.icia de Gn0e*epciunea (a. Că*ătoria de *a Dum.am #Fndit (ă7mi #ă(e(c (in#ură un miC*oc de a mă proteCa de orice ca*amitate m7ar .

ord.i p*ăcut (ă . Crezi că (7ar cu1eniU La urma urmei! e*e erau pă#Fne.identa unor oameni ca +*aton (au Ari(tote*! mi7am apărat eu ideea. V Mă ro#! nu putem a1ea to0i un (.tă.ericire.i *ip(ită de dramati(m.ericită pFnă *a adFnci )ătrFne0iU mă Gntre)ă! tFn#uindu7(e.era (ă ard pe ru#! i7am ră(pun( Gn #*umă! dar Su(an nu rFdea.i . V Ce (u#e(tie #roaznică! chicoti ea! Gn(ă ideea Gi trezi(e curiozitatea.Fr=ea! ne a.iu (. +ărin0ii tăi or (ă (e Gntre)e ce 0i7am .ericit! a*t. V Na! i7am pu( Gn mFnă )ati(ta mea! GntrucFt a ei (e uda(e toată de *acrimi. 2chii ei mari =i a*)a=tri mă imp*orau: S!e rogAC V 3ine! haiD am cedat. V Mă ro#! per(ona*! mi7ar .e* că pe cFnd po1e(tea (e (. V Etiu! G=i tra(e ea na(u*! dar .ătuitoarea =i con. V Nu (pune a(taD Si#ur că nu 0i7ar p*ăceaD +ri1irea ei mă imp*ora (ă7mi retra# cu1inte*e.i p*ăcut! mă ze. V Da! =tiu că 0i7ar . A= .*ă ea na(u*! =i că prin0u* meu aCun#ea prea tFrziu ca (ă pre1ină (up*iciu*O E7a=a de tri(tD V Dar a reu=it (ă a*un#e Inchizi0ia din re#at =i tu ai trăit . V Nu pot ră)da #Fndu* că erai ar(ă pe ru#! G=i (u. V +entru că a= pre. V Si#ur că putem! i7am zFm)it ca (7o Gmpac. Totu=i! pre.Su(an o.ericită pFnă *a adFnci )ătrFne0i! am Gncercat eu (7o con(o*ez! Gnainte (ă ne *uăm *a har0ă. V Nu era decFt o po1e(te! am poto*it7o! Gn#riCorată că a1ea (ă . V Ki că putem! A(h*eeD mă Gndemnă ea! amenin0Fnd (ă 1er(e! iar! =iroaie de *acrimi.ăcut orice (7o a*in! Gnainte de (o(irea noa(tră. H=i =ter(e *acrimi*e! de=i continuă (ă mai 1er(e =i a*te*e. V Dar de ce nu te po0i =i tu mărita =i trăi . H0i promit că amFndouă 1om #ă(i cea mai mare . Fie =i prin0e(e medie1a*e.*am *a doar o Cumătate de mi*ă de de(tina0ia noa(tră. Su(an G=i dădea (eama că nu mai 1or)eam de(pre po1e(te.e* po1e(tea ar . V 3a da! putem.ăcut. 49 .*emi(i ea.ie Gn *acrimi atunci cFnd (o(eam *a conacu* Hart(.er po1e=ti*e de turniruri cu ca1a*eri 1iteCi ce*or de (pectaco*e cu #*adiatori.aptu* că am numit primu* no(tru copi* Gn amintirea ta m7a Gnmuiat cu totu*. Am reu=it (ă Gncrope(c o i(torioară Gn care dra#o(tea curtenea(că (e răz)oia cu opre(iunea re*i#ioa(ă! =i ea 0inu pe toată durata că*ătoriei! a(t.Fr=it .

ăcu cu ochiu* *a amFndouă! =i Su(an chicoti. +rietena mea era GncFntată de 1e=ti! iar eu m7am (i*it (ă (urFd! ca (ă nu 50 . Am .SurF(u* Gi renă(cu pe chip.oarte apropiată.iu* (ău! *ordu* Simon Ca1andi(h! 1iconte*e conacu*ui Neith! re=edin0a conte*ui din Dum.ami*iei Ca1andi(h de *a tată* (ău! moment Gn care! )ineGn0e*e(! a1ea (ă de1ină *a rFndu* (ău conte. Simon zFm)i *ar#.ami*ia Ca1andi(h pentru mine. E1ident că era GncFntat de Gntre#u* aranCament.ord =i de .e*icităm pentru că(ătoria ta iminentă! nu! m' lordU V Da! a=a7i.rie(.o(t pri1ită ca una de7a *or. V Am auzit că tre)uie (ă te .ăcut o re1eren0ă Gn .ete de măritat din An#*ia. V Da! Gntr7ade1ărO n7o (ă ducem *ip(ă de pretenden0i.orma*itatea c*ipei =i mă *uă Gn )ra0e! ca pe o rudă . V A)ia a=tept (7o cunoa=te0i amFndouă pe *ad" Catherine De1ere de 3er-ic/. V Da! (i#ur a=a 1om .ermecătoare*e me*e (urori. Hntotdeauna am .ăceam cFte o re1eren0ă. Mo=tenitoru* conte*ui a1ea (ă uti*izeze ace(t tit*u pFnă cFnd Gi re1eneau prin te(tament proprietă0i*e =i tit*uri*e . V Sunte0i prea )un! *ord Der)"D M7am ridicat! apoi m7am Gntor(! =i am .ord! pe cFnd ca*ea=ca noa(tră (e oprea *a (cări*e de *a intrare.oarte rF1ni0i.rate*e (ău că (unt . V Dra#a mea (urioară! cFt mi7au *ip(it compania =i intri#i*e ta*eD Acea(ta era a. Mi7am Gnă)u=it un (u(pin! căci Su(an nu ePa#era de*oc. Ne . Mi7am *uat *i)ertatea (ă *e po1e(te(c totu* de(pre .apt. 2 a=tept (ă (o(ea(că zi*e*e a(tea cu cei doi . Mi7am Gntor( pri1irea către pei(aC! ca (ă7mi a(cund (paima (tFrnită de ace* . La urma urmei! (untem două dintre ce*e mai dorite .o(t aCutate (ă co)orFm din tră(ură de *ordu* Ca1andi(h =i . V Am auzit de conte*e de 2P.oarte arăto=i! (pu(e Su(an. V ?iconte de NeithO E minunat (ă ne re1edemD V Domni=oară ran1i**eD Făcu o p*ecăciune p*ină de re1eren0ă! apoi iz)ucni Gn rF( ca (ă a*un#e .ra0i mai mari ai ei. Fra0ii (unt =i ei ni=te ho*tei . V Ce minunat arăta0i amFndouăD ePc*amă conte*e! pe cFnd (tăteam Gn picioare dinaintea *ui =i .ec0iunea ce*or din .ace.iu*ui =i mo=tenitoru*ui (ău! care tocmai (e de(prindea din Gm)ră0i=area (urorii (a*e.a0a . Soare*e ie=i(e din nori =i (tră*ucea cu putere dea(upra conacu*ui Hart(.

Nu doream (ă7i Ci#ne(c pe am. Duhuri*e pămFntu*ui erau aici mu*t mai pu0ine *a număr decFt Gn )o#ate*e păduri din Dum. Mi7am miCit ochii! GncercFnd (ă di(tin# dacă pata Gntunecată era! Gntr7ade1ăr! o #aură! (au doar o nuan0ă mai Gnchi(ă Gn (traturi*e rocii! o.i (ă (ucim amFndouă min0i*e cFte unui .par acră.oame! iar răcoarea 1Fntu*ui! (trecurFndu7 mi7(e printre haine! Gmi intra Gn oa(e. V Ce7ar .ri#u*.uri*e (tFncoa(e a*e paCi=tii! Gn0epFndu7mi nări*e cu răcoarea *ui! de=i! după zece ani de trăit Gn Dum.ami*iei Gn .ii aeru*ui! totu=i! erau Gn e*ementu* *or =i păreau (ă mă #ră)ea(că (pre pFrFu* care )o*)oro(ea printre cei cF0i1a ar)ori =i tu. Chiar pe cFnd mă hotărFm (ă7mi a)andonez 1Fnătoarea! norii tur)u*en0i de dea(upra (e ri(ipiră! *ă(Fnd raze*e (oare*ui (ă cadă pe unde*e apei =i (ă7=i re1er(e *umina a(upra a*)iei pietroa(e a pFrFu*ui. Apa nu părea mai adFncă de 1reo treizeci de centimetri! a=adar mi7 51 .rate De1ere =i atunci am putea . Nu7mi mai dez*ipeam ochii de pămFnt Gn căutarea amu*etei ce7mi tre)uia pentru ePperiment. EPu*tam Gn aeru* tare! e*ectrizat de promi(iunea unei .ie o piatră de #enu* ce*ei pe care o caut! mormăiam eu! pe punctu* de a renun0a =i de a mă Gntoarce *a conac.itrionii mei GntFrziind *a ma(a de diminea0ă.u(e(e Gn u*time*e zi*e petrecute Gn Sco0ia! m7am trezit de1reme (ă .ac o p*im)are! Gnainte (ă iau micu* deCun cu Gntrea#a .ami*ie.e* am (ă a.e răz*e0e Gn=irate de7a *un#u* ma*uri*or (a*e. Erau o mu*0ime de pietre (pă*ate de ape*e *ui repezi =i mi7 am căutat prada cFtă1a 1reme! dar zadarnic.urtuni! pe cFnd mă Gndreptam către unu* dintre numeroa(e*e pFraie care (tră)ăteau proprietatea. SNumai Gntr7un (in#ur .rie(! (au Gn minunate*e #rădini Gn#riCite a*e re=edin0ei prin care trecu(em pentru a aCun#e Gn zone mai (ă*)atice.erind i*uzia unei #ăuri.rumoa(ă Gn Der)" decFt . De ce (ă nu pă(trăm Gntrea#a a1ere a .i cu ade1ărat rudeU Ima#ina0ia *ui Su(an (e aprin(e imediat.erea )ra0u* ca (ă mă conducă Gn mare*e conac. V Ei eu mă #Fndeam *a a(ta! recuno(cu Simon! Gn 1reme ce7mi o.rie(! mă o)i=nui(em cu .oarte Gntunecoa(ă Gn miC*oc. Un 1Fnt puternic ră(co*ea 1Fr. Si*.ami*ie! dacă (e poateU Cum 1remea era mu*t mai .*uT! am deci( eu! Gn 1reme ce7mi (coteam mănu=i*e ca (ă7mi dez*e# =ireturi*e =i (ă7mi (cot #hete*e p*ine de noroi. AdmirFnd pe=tii din apa cri(ta*ină! pri1irea Gmi căzu pe(te o piatră rotundă! . V Si#ur tre)uie (ă . 3a mai mu*t! Gmi era .

Dintr7odată! o ra.ăcutU 2. 2 Gn#riCora mu*t mai mu*t Gm)răcămintea murdară de noroi.ăcu (ă dau drumu* . Nici nu mi7am )ă#at )ine de#ete*e de *a picioare Gn apă! că mi *e7am (co( *a . V Uite ce7am #ă(itD I7am arătat comoara mea! care n7o impre(ionă prea tare.am ridicat căma=a =i . V RepedeD mă tra(e ea. Hmi de#erau pur =i (imp*u. Aco*o Gmi atra(e aten0ia prezen0a unui domn că*are! pe un dFm) din apropiere! care7mi urmărea chinu* cu oarecare amuzament. Am *uat7o pe u=a =i pe (cara (er1itori*or! din (pate*e ca(ei! ca (ă nu . Hncepu (ă7mi de(. Dez)racă7te de ru. Domni=oara Ca1andi(h te căuta! ca =iO V Am 1ăzut urme de pa=iD con(tată Su(an! intrFnd =i tu*)urFndu7(e pe dată *a 1ederea Gn. V DonW=oarăD (tri#ă 3ea =ocată cFnd mă 1ăzu apărFnd Gn camera mea cu .u(te*e =i *e7am 0inut (trFn( cu mFna (tFn#ă pentru a nu *e uda. 2chii mi (e ridicară *a ceru* pe care norii (e aduna(eră din nou! acoperind (oare*e. IinFnd7o Gn mFnă! m7am )ucurat (ă de(copăr că era cu noroc. M7am ru=inat prea tare ca (ă7i ră(pund =i! GntrucFt nu7i . STotu* Gn nume*e cercetăriiDT m7am Gm)ăr)ătat eu! re1enindu7mi din =oc! =i! intrFnd din nou Gn apă! am (im0it că natura Gmi .o*o(ea picioare*e ca perni0e de ace.ară! Gnainte (ă intru Gn ca(ă. Am uitat de )oneta pierdută.ăcFndu7mi #hete*e =i mănu=i*e! am pornit7o Gn #oană! pe cFt de repede am putut! Gnapoi (pre ca(ă.e*e a(tea ude! pFnă nu te Gm)o*nă1e=ti de moarte.acă na(turii rochiei. Hnș.u(te*e =iroind de apă! de=i Gncerca(em (ă *e (torc a.u(e(em prezentată! nu prea (e cu1enea (ă intru Gn 1or)ă cu ace* domn.! nu7i nimicD Hmi a*un#ă cu mFna un ră(pun(! iar .e* de GncFntată ca =i ea. V 2D H0i mu*0ume(c! Mare MamăD am zi(! 1e(e*indu7mă.e* de repede.a0a i (e *umină de un zFm)et *ar#. Ah! A(h*ee! ce7ai .ă0i=ării me*e.ami*ie Gn (tarea aceea Ca*nică. Am aCun( *a piatră pe cFt de iute mi7au permi( mem)re*e Gn#he0ate.iu 1ăzută de Gntrea#a . V 2h! nuD am (cFncit eu! GntorcFndu7mă cu #reu *a ma*. Im)o*du* de a o prinde mă .ord =i (uita *ui au (o(it Gn zori. Duce*e de 2P. V A= putea (ă 1ă aCut cu ce1aU mă Gntre)ă pe un ton Co1ia*. Se 1or i1i Gn pra#u* no(tru Gn orice c*ipăD V Ce )ucurieD am ră(pun( eu! nu *a .a*ă de 1Fnt Gmi (mu*(e de pe cap )oneta *e#ată *eCer =i mi7o ro(to#o*i pe(te cFmpii.u(te*or! care (e udară pFnă *a #enunchi. 52 .

?oi co)orG Gndată ce 1oi arăta mai prezenta)i*.ormat că .rumu=ică de zece mii de *ire (ter*ine pe an! ceea ce nu7i de dat cu picioru*. V Si#ur! i7am ră(pun(. V Da! da! i7am acceptat amuzată punctu* de 1edere.ermecătoare! Gmi porunci Su(an! (i*indu7mă (ă7i promit! Gnainte (ă p*ece.*au Gn (a*onu* de zi! iar micu* deCun tocmai urma (ă .Acum că a1eam o amu*etă! p*ănui(em (ă7mi petrec după7amiaza GncercFndu7mi incanta0ii*e! dar tre)uia (ă rămFn Gn . Su(an )ătu din pa*me! Gmi trimi(e o )ezea =i mă Gndemnă (ă mă #ră)e(c! Gn timp ce ie=ea din camera mea.ăcFndu7i o re1eren0ă po*iticoa(ă. CFnd am co)orFt (cări*e! (er1itoru* m7a in. V Chiar nu te Gn0e*e# uneori! ripo(tă Su(an! cu mFini*e Gn =o*duri! Gn timp ce eu mă Gm)răcam! tremurFnd! Gn haine curate =i u(cate.ord =i a (uitei (a*e.ra#erie. V Te po0i )aza pe un raport comp*et. V E(te o mare p*ăcere (ă GntF*ne(c! Gn (. De ce nu te )ucuriU Hmi dau (eama că numai .i o (o0ie )ună pentru (cumpu* meu . După toate aparen0e*e! a1ea pe 1ino7ncoace.e* ca =i ochii de un a*)a(tru pro.ami*ieU Tre)uie (ă mă a(i#ur că domni=oara De1ere 1a . SurF(u* Gi era (cFnteietor! *a .iri*or.rate*e mai mare are dreptu* *a tit*u! dar mezinu*! domnu* De1ere! tot 1a primi o (umă . V +*ăcerea e(te de partea mea! *ord De1ereD i7am ră(pun(! .ami*ie =i (ă *e 0in de urFt oa(pe0i*or.und. 53 .rate*e ei mai mare! dar a1ea aceia=i .ami*ia =i oa(pe0ii *or (e a. V Ah! iată7te! domni=oară ran1i**eD Cum mă zări! Simon Gnaintă (pre mine! ca (ă mă conducă Gn (a*onu* de zi =i (ă mă recomande mu(a.rumo=i ochi a*)a=tri =i ta*ie Gna*tă! (u)0ire.rate.ie (er1it Gn (u. V Ei ai (ă7mi de(tăinui pre(im0iri*e ta*e Gn *e#ătură cu Gntrea#a . +ierdu(em marea primire a conte*ui de 2P. V Ei ai (ă .ii .Fr=it! doamne*e de(pre care *7 am auzit 1or)ind Gntruna pe dra#u* no(tru prieten! cu atFta Gna*tă apreciere. V Domni=oară ran1i**eD E* G=i Gnc*ină capu* Gn (emn de (a*ut. V +ot (ă 0i7* prezint pe *ordu* De1ereO Hncepu cu tFnăru* conte! care era Gna*t! (mead! (u)0ire =i atră#ător. +e urmă! Simon mă prezentă 1iitoarei *ui mire(e! care era u*uitor de )*ondă Gn compara0ie cu .

ace 1remea mu*t mai ca*dă.ăcu(em de rF( Gn acea diminea0ă. V Atunci de ce7a0i mai Gn1ă0at (ă tra#e0iU mă i(codi domnu* De1ere! curio( (ă7mi a.rumo( e 0inutu* din apropierea conacu*ui. 2chii Gi erau de un a*)a(tru mai pa* decFt a* .oarte )ine! adău#ă Simon! (cutindu7mă pe mine (ă7i mai ră(pund. Domnii rF(eră pe (ocotea*a mea.ormă Simon! =i tocmai ne po1e(tea ce .oarte )ine! de=i re. I7am priceput de(tu* de )ine a*uzii*e. V Nu (e =tie niciodată cFnd te treze=ti Gn .e* ca =i (ora *ui! domnu* De1ere era .ii (a*1ată. 54 . V Hntr7ade1ărD M7am (trăduit (ă7mi a(cund ro=ea0a o)raCi*or! Gn 1reme ce panica mi (e urca din inimă Gn #Ft. Mi7am Gnă)u=it un #eamăt de (urpriză =i i7am .V Ei! nu Gn u*timu* rFnd! 0i7* prezint pe domnu* De1ere! (pu(e Simon! conducFndu7mă (pre . V Ce ePtraordinar punct de 1edere a1e0i! domni=oară ran1i**e! comentă *ordu* De1ere. V Da! .oarte )*ond! iar păru* Gi era pieptănat eu #riCă pe (pate =i i (e (trFn#ea Gn cFr*ion0i micu0i *a cea. Numai printr7un zFm)et comp*ice Gmi dez1ă*uia că mă recuno(cu(e.e* de tare.ăcut o re1eren0ă! ru#Fndu7mă Gn #Fnd (ă nu mă dea de #o*.erea(tră. La .ă. Domni=oara ran1i**e 0inte=te chiar .ord e )inecu1Fntat cu GmpreCurimi (p*endide.*e moti1u*. V Hntr7ade1ăr! conacu* Hart(. Mai )ine (ă te pricepi cFt de cFt *a o armă de . V Ei (e 1Fnează .ra0i*or *ui! dar (tră*uceau *a .a0a unui anima* care poate =i e* (ă atace! i7am rep*icat eu trium.oc! (au *a arc cu (ă#e0i! decFt (ă rămFi *ip(ită de apărare =i (ă tre)uia(că (ă . Aco*o (e a.*a ce* Gn cauză! admirFnd pri1e*i=tea Gn c*ipa intrării me*e! Gn(ă! 1ăzFndu7* mai de aproape! mi7am dat (eama că e* era domnu* Gn . Totu=i! cred că primă1ara 1a . V Domnu* De1ere a că*ătorit Gn =a! mă in.uză (ă tra#ă Gn 1reo 1ie0uitoare. V Mă ro#! inter1eni *ordu* Der)" pentru mine! a= Gndrăzni (ă (pun că domni=oara ran1i**e e chiar ePtraordinară.emeii (ă dea na=tere! nu (ă di(tru#ă! nu7i a=aU mi7am ridicat 1ocea Gn propria mea apărare.ătoare.a0a căruia mă . V E(te Gn natura .u de acord tFnăru*! S(p*endidT e(te cu1Fntu* Gn (tare (ă de(crie ce* mai )ine pei(aCu*! Gn ciuda răcorii pe care am (im0it7o Gn aer Gn diminea0a acea(ta. V E(te o p*ăcere (ă 1ă cuno(c! domni=oară ran1i**e.

?reiU +ri1irea mea Cenată nu .i (i#ură dacă tu i7ai in(pirat ace(t ePce( de unde poziti1e.uzat (ă mă duc cu ei! #ă(ind o minunată ocazie (ă mă . V Domni=oară ran1i**eU TFnăru* )*ond Gmi o.urat deCa inimaU Te7ai #Fndit cum1a *a a=a ce1aU V Su(an! =tii )ine că *ad" Char*otte m7a educat (ă mă proteCez de #Fnduri*e a*tora! a*t. V Ei crezi că i7am .e* de unde ne#ati1e.aci dacă 1rei! Gmi (u#eră ea cu Gndrăznea*ă. +rietena mea )ătu din pa*me *a auzu* ace*or cu1inte.ac ne1ăzută prin #rădină! ca (ă7mi Gncerc .ie 0ie prezentat! nu pot .i .acă o mică partidă de 1Fnătoare =i! de=i in1itată! am re.eri )ra0u* ca (ă mă conducă Gn (u.ami*ie e .e* o (ă mă pierd cu .oarte (ănăto=i =i 1ioi! .ăcea ace*a=i *ucru cu *ad" Ca1andi(h! iar *ordu* De1ere G=i o. V 2ooh! (e )o(um. Cum Simon G=i conducea 1iitoarea mirea(ă! *ordu* Der)" .oarte )ine! am a(i#urat7o eu.emeie (7ar putea mFndri cu .eri(e )ra0u* *ui Su(an! n7am prea a1ut de a*e( decFt (ă (urFd =i (ă accept cu #ra0ie. Sunt to0i .ormu*e*e de in1ocare.ăcut o )ună impre(ie *ordu*ui De1ereU Mi7am Gncetinit mer(u* *a auzu* Gntre)ării! căci o #ă(eam mai curFnd amuzantă. Domni=oara De1ere (e (im0ea o)o(ită Gn urma că*ătoriei (a*e =i (e retră(e(e Gn camera ei pentru o 1reme! pentru a (e odihni. V A=adarO (pune7mi totD Su(an (e 0inu după mine prin #rădină.aptu* că7i )ana*ăU am Gntre)at.ără niciun .u ră(pun(u* *a care (e a=tepta ea. V Ce7ai 1ăzutU Să nu .orma că micu* deCun era (er1it. V Mu*t prea mu*te! din păcate! Gmi ră(pun(e domnu* De1ere cu GncFntare! pe cFnd (er1itoru* intra pentru a ne in.irea Gn (ocietate. V Dar tot mai po0i (7o . V Ce .V A=a =i cred că e! rep*ică domnu* De1ere! Gn a* cărui (urF( p*ăcut (e citea =ă#ă*nicia! căci puteam 1edea epi(odu* GntF*nirii noa(tre de azi7 diminea0ă deru*Fndu7i7(e Gn minte. După micu* deCun! )ăr)a0ii hotărFră (ă . Crezi că 1reo a*ta (ă7i .*ă ea! căci ră(pun(u* meu nu era chiar pe potri1a dorin0ei ei. 55 . V Chiar am remarcat Gn centru* inimii *ui o (tră*ucire roza*ie! dar < mi7 am ridicat 1ocea ca (ă7i acopăr iz)ucnirea de ePu)eran0ă < cum nu *7am mai 1ăzut Gnainte (ă70i .ie *ordu* De1ere! Gntr7ade1ăr! atFt de )ineU V 3a da. Hntrea#a .ra#erie.

V Dar tu ce7ai (ă . Am Gn#enuncheat Gn centru* (pa0iu*ui meu de protec0ie =i am (co( piatra.V Fă7mi o . 4u mă părăsi noapte sau 1i 56 . orice-ar fi.oşu ?n vremuri de restrişte.ectă pentru (copu* urmărit de mine! m7am oprit. V Cu ce te pot aCutaU mă Gntre)ă ea! neră)dătoare (ă .ără Gntre)ăriD m7am tocmit eu.a0a *a ca(ă. M7am Gntor( cu (pate*e *a Su(an =i cu . să ştiiA Duh al +nomului cel .a1oare (pecia*ă! (e ru#ă de mine! GmpreunFndu7=i pa*me*e =i pro. A1em o Gn0e*e#ere! da (au nuU V A=a cred! con(im0i Su(an =o1ăitoare. V De ceU mă che(tionă Su(an pu0in Gn#riCorată! dar =i curioa(ă. nu mă părăsi. V Ai putea (ă . Să te pot chema.itFnd de ochii ei mari =i a*)a=tri ca (ă mă a*ăture cauzei (a*e.aci pentru mine! Gn (chim)U am continuat (7o necăCe(c! =tiind prea )ine că n7a1eam (ă aCun# niciodată *a un )un (. V E un (oi de 1răCitorieU mă i(codi Su(an! 1or)ind cFt mai Gncet putea. Am căutat un )ă0 =i! a*e#Fndu7mi un *oc pe paCi=te! am tra(at cu #riCă un cerc mare! continuu! Gn Curu* meu. Se (upu(e! Gn(ă! in(truc0iuni*or me*e. 2 (ă dureze mu*tU V Nu prea.Fr=it pFnă cFnd n7a1eam (ă cad de acord cu ea. $ereu asupră-mi să te pot purta Ei oric>nd în nevoi m-aş afla. CFnd am aCun( pe paCi=tea mai *ar#ă din miC*ocu* #rădini*or! ce mi (e părea per.tă din rărunchi. în ajutor să-mi vii. mereu alături să-mi fiiA !e implor. ConcentrFndu7mi aten0ia a(upra ei! am Gnceput (ă recit Gn (urdină incanta0ia pe care o memora(em: Duhule de bun augur. /i prinde-te acum de piatră. "m mare nevoie de sprijinul tău. (ricine ai fi. Ce7ai de #FndU V Ah! . Era e1ident că ideea o (tin#herea.aci de (traCă pentru mine =i (ă te a(i#uri că nimeni nu mă 1a Gntrerupe.acă o Gn0e*e#ere cu mine. V Tre)uie (ă (upra1e#hezi direc0ia a(ta! i7am arătat eu cu de#etu* (pre ca(ă! *a care ea o.

oşuD mă Gntre)ă e*. "hA păru e* (ă priceapă neGn0e*e#erea. A Gn.oarte chipe=ă =i ePotică.*orit Gn prime*e două (eco*e după Hri(to( =i a (upra1ie0uit Gntr7o .ic de #Fndire centrat pe ace(t concept (7a numit #no(tici(m! o mi=care re*i#ioa(ă care a ama*#amat doctrina cre=tină cu .ia pă#Fnă ezoterică. V S7a GntFmp*at ce1aU Gntre)ă Su(an! care nu era Gn (tare (ă 1adă ce percepeam eu.i*o(o. 57 . care Gn(eamnă credin0ă! Gn (pecia* credin0ă re*i#ioa(ă. V 2hD am ePc*amat eu ridicFndu7mă Gn picioare! a=a GncFt (ă pot (ă7* pri1e(c Gn ochi pe re(pecti1u* domn! cam Gna*t pentru mine. noza e(te ePperien0a re1e*ată! nemiC*ocită! a *ui Dumnezeu.ă0i=are . au fost confundaţi cu gnomii de pe tăr>mul 1>nelor este că noi suntem gardienii sacrei şi secretei doctrine a gno1eiJ9 în care se găseşte cheia ce deschide porţile ancestralei lumi de 9> Termen pre*uat din *im)a #reacă 1eche! pro1enind din gnosis.Ei care ar fi răsplata mea pentru un asemenea serviciuD RidicFndu7mi ochii de *a piatră! prezen0a care7mi atra(e pri1irea nu era de*oc a=a cum mă a=tepta(em. Era Gn1e=mFntat Gn p*ato=a unui ca1a*er medie1a*! iar pe(te armură purta o tunică a*)ă cu o cruce ro=ie. Curentu* . care Gn(eamnă cunoa=tere ade1ărată! cunoa=tere re1e*ată! care mFntuie (u.ormă (au a*ta de7a *un#u* E1u*ui Mediu! de pi*dă *a catarii a*)i#enzi din Fran0a (eco*u*ui a* NIII7*ea. Continuă (ă 1e#hezi.ot să-ţi aud g>ndurile la fel de bine ca şi cuvintele Frumo(u* ca1a*er (urF(e. 4u-i nevoie să vorbeşti cu glas tare şi să-i alarme1i pe ceilalţi .antomă! nici um)ră! ci un duh (c*ipitor. $ă rog. $otivul pentru care pă1itorii! ca mine.i con(iderat o partidă )ună.*oarea 1Fr(tei.oarte ne#re! iar pie*ea a1ea un *uciu mediteranean. Dar cine eşti tuD *7am Gntre)at Gn (inea mea! rea*mente nedumerită.i*o(o. /auţi ajutorul unui duh al păm>ntului Dar am cre1ut că gnomii ar fi@ E* (cutură din cap Gn (emn că nu.a0a *a ca(ă. Să .i . V Nimic! totu7i Gn re#u*ă! i7am (tri#at.o(t Gn 1ia0ă! pro)a)i* că *7a= . DFndu7=i ochii pe(te cap! prietena mea (e Gntoar(e cu . Nu era nici .apt! a1ea o Gn. 4-ai cerut ajutorul unui spirit al +nomului . 2chii =i p*ete*e drepte Gi erau . De . Dinaintea mea (tătea Gn picioare un )ăr)at Gn . ba da@ Sunt unul din stirpea pe care o cauţi Dar@ "m cre1ut că ai fi@ Mi7am 0inut pa*ma *a pămFnt ca (ă indic micimea.*etu*! deo(e)ită de pistis.

este limpede că nu mă număr printre ele $ă tem că ai fost indusă în eroare de basmele care s-au transmis prin veacuri ?nsă tu n-ai nici o vină ?ntr-adevăr. în virtutea cunoaşterii tale intuitive. e)istă.*a po1e(tea *ucruri*or ori a #ă(i une*e o)iecte pierdute.orma0ii! cu aCutoru* unui o)iect! de(pre per(oane (au e1enimente a(ociate! Gn prezent (au Gn trecut! cu o)iectu* re(pecti1.a*(ă *a care (e .erin0ă Gmi tot ră(una Gn minte! aceea că #nomii =i zFne*e erau ni=te =ar*ataniD ?ţi înţeleg îndoiala. şi chiar dacă s-a mai scris vreunul.i putut da ace(tui har o . Mă Gntre)a(em ade(ea cum a= . . distrus.revăd multe călătorii în viitorul tău.ricii me*e nero(tite! ceea ce era mai de#ra)ă (tFnCenitor. cu siguranţă. Gmi de(tăinui! şi. Setea mea pentru o a(emenea cunoa=tere =i a(emenea di(cu0ii era cop*e=itoare! căci mi7o reprima(em de prea mu*tă 1reme. !ot ce aş cere în schimbul învăţăturii mele ar fi încrederea ta !rebuie să înţelegi că orice doctrină secretă va contra1ice fundamentele a tot ceea ce ai fost obişnuită să consideri drept adevăr +e cFt de neră)dătoare eram (ă7mi dau con(im0ămFntu*! credin0a .o*o(in0ă mai )ună decFt doar a a. ?mi pare rău. ră(pun(e e* . graţie talentelor tale neobişnuite. atunci a fost inter1is. 9' Formă particu*ară de c*ar1iziune! capacitate ePtra(enzoria*ă de a recep0iona in. însă@ Ridică o mFnă ca (ă7mi oprea(că =u1oiu* de (cuze. ca să convină ţelurilor celor de la putere Am (im0it că rămă(e(em cu #ura că(cată =i am Gnchi(7o repede. distorsionat. trebuie să-ţi par at>t de neştiutoare. ?mi cer mii de scu1e pentru ignoranţă. confundat cu duhurile naturii care au grijă de păm>nt şi îi protejea1ă bogăţiile naturale Deşi ultimele. mi-ai putea confirma tu însăţi spusele 4-am fost niciodată de partea credinţei oarbe Hmi 1or)i de daru* meu pentru p(ihometrie9'! de a)i*itatea de a citi memoria o)iecte*or =i a oameni*or. niciun te)t de reală valoare e1oterică n-a mai fost scris de la anul unu după *ristos încoace. te-aş putea călău1i în locuri unde.ăcea re. 58 . am (pu(! dar se pare că în acest ca1 eroarea mea a avut un efect providenţial "i vorbit de o răsplată pentru serviciile aduse mie /e fel de răsplată ai cere ca să mă înveţi tainele ascunseD Ca1a*eru* G=i mFn#Fie )ăr)ia netedă! Gn 1reme ce (e #Fndea *a un ră(pun(.apoi Din termenul BgnosisC vine şi titlul de gnom Doar mai t>r1iu neamul mi-a fost alungat pe tăr>mul mitului şi al mistificărilor.

+ăsesc învoiala noastră foarte agreabilă! prietene "ş fi onorată să-ţi fiu discipol Ca1a*eru* zFm)i! GncFntat de an#aCamentu* meu.u(e(e Gn (tare (ă mă *ămurea(că Gn pri1in0a mi(teru*ui ori#ini*or omene=ti. în ca1ul tău. deoarece una dintre ele e deja legată de amuleta ta "şaD Ei care-i numele entităţiiD "shlee +ranville . adevăr din suprimarea căruia cei aflaţi la putere au făcut o prioritate Niciodată nu crezu(em prea mu*t Gn Gn1ă0ături*e 3i(ericii! era ade1ărat! =i nici măcar *ad" Char*otte nu . cred că eu pot să-ţi dau mult mai mult ajutor şi protecţie dec>t un rob al păm>ntului M7am uitat *a piatra rotundă din mFna mea! Gn 1reme ce Gi cFntăream Gn minte propunerea.i rezi(tat *a eaU (ri. V Am terminat. Nu mai a1eam timp =i! de=i doream (ă7i aud ePp*ica0ia! dacă i7a= . pentru a chema entitatea pe care o căutai de la început@ însă. 4ici măcar nu te întrebi asupra formei amuletei taleD De ce trebuie să fie rotundă cu o gaură în mijlocD E* =tia ade1ăru*! eu nu.?ntr-adevăr Hmi putea auzi #Fnduri*e nero(tite! pre(ărFndu7(e printre . aş putea să-ţi arăt cum să-ţi reformule1i incantaţiile. Rămă(e(em perp*ePă =i necăCită. 59 . M7am #Fndit *a o.erta *ui! dar ce Gn1ă0ăce*! cu puteri (upranatura*e (au nu! dar cu mintea Gntrea#ă! ar .oftimD Chicoti *a 1ederea u*uirii me*e! pe cFnd (e e1apora dinaintea ochi*or mei.i acceptat condi0ii*e puteam (ă i7o cer mai tFrziu.raze*e *ui. "tunci. iar numele la care răspund este "lbra' Dar te-aş sfătui să nu încerci să chemi vreo elfă cu această pietricică. ?n acest ca1 ai putea să găseşti adevărul pierdut în culisele istoriei acestei lumi şi să răstorni toate concepţiile false. foloseşte-te de talisman pentru a mă chema de c>te ori ai poftă. Se părea că niciodată nu7mi aCun#ea timpu* (ă7mi duc *a capăt cercetări*e! care erau cu ade1ărat intere(ante =i demne de *uat Gn con(iderare. V A(h*eeU M7ai auzitU V Da! te7am auzit. V ?ine cine1a! mă anun0ă Su(an.

V Atunci G0i rămFnem . V N7a0i putea (7o (căpa0i din nou! iar eu (7o ridicU i7am propu(.oarte GncFntată pentru mine. Am intrat Gn panică. V Doamne*orD Făcu o mică re1eren0ă! Gn (emn de (a*ut. Hmi *ipi piatra de pa*mă. 60 .oarte Gndatorate pentru #riCa pe care ai a1ut7o (ă ne cau0i pe a.aptu* că era intere(at de per(oana mea! =i nici că o)(er1 (tră*ucirea tranda.ară. Mă Gntre) ce7ar putea dori de *a noi. V Domnu*e De1ere! i7am ră(pun( cu o mică p*ecăciune! *a .ica pe mă(ură ce (e apropia de noi. V E(te domnu* De1ere! (e #ră)i Su(an (ă mi (e a*ăture! .irie a inimii *ui! care (e inten(i.ormă! mă in. V Si#ur n7am nicio idee. In(i(ta (ă iau piatra din mFna *ui! Gn(ă tot nu mă Gncumetam. V ?ă promit că n7o (ă ia(ă nimic rău din a(ta. Nu7i 1Fnat a(tăziU Mă Gntre)am de ce nu (e du(e(e Gmpreună cu cei*a*0i )ăr)a0i (ă tra#ă Gn .e* ca =i Su(an. Dar a mai (o(it un mu(a. V Nu! nu tre)uie (ă mi7o da0i Gnapoi. V Dimpotri1ă! 1Fnatu* e(te Gntr7o ePce*entă . V Nu (unt (uper(ti0io(.ăcut a=a cum 0i7am cerutUT m7am Gntre)at Gn (inea mea.ormă e*! a0intindu7=i pri1irea inten(ă a(upra mea.ir aca(ă! iar *ordu* Der)" 1ă roa#ă (ă 1ă a*ătura0i *a ceai =i prezentări.ăcut dumnea1oa(tră! domni=oară ran1i**e! e(te cea mai mare p*ăcere pentru mine. SAtunci de ce n7ai . Su(an G=i trecu )ra0u* printr7a* meu! ca (ă (e a(i#ure că n7a1eam (ă7i (cap! =i! Gn c*ipa Gn care o porneam cu to0ii (pre ca(ă! comoara Gmi a*unecă din mFnă.iare*e (ă*)atice! a=a cum era p*anu*. V Domni=oară ran1i**e! 17a (căpat a(taD Domnu* De1ere Gmi (ări iute Gn aCutor! dar! 1ăzFndu7* 0inFnd Gn mFna *ui piatra . 2rice (er1iciu . V 3ine! A(h*ee! dar niciun #ent*eman n7ar putea permite ceea ce propui! Gmi =opti *a ureche.Am =ter( repede cercu*! ră(co*ind iar)a cu picioare*e.ăcu haz de Gn#riCorarea mea. Su(an Gmi corectă *a iu0ea*ă *ip(a de maniere.ermecată =i GntinzFndu7mi7o! m7am Gn#rozit. Rea*izam că a#ra1am =i mai mu*t pro)*ema! Gn(ă domnu* De1ere părea o per(oană cum(ecade. e(tu* are (ă 1ă aducă #hinion! i7am (pu(. +retindeam că nu pricep a*uzii*e ei *a . E* .

+ro)*ema cu 1e=minte*e . M7 am hotărFt (7o ro# pe 3ea (ă7mi croia(că un (ăcu*e0 Gn care (ă7mi a(cund pietricica . De ce (ă mă mai .rămFnt eu dacă e* G=i atră#ea! de )ună1oie =i ne(i*it de nimeni! nenorocirea a(upra *uiU Cu toate ace(tea! incidentu* mă .ermecată! pe care apoi (ă7* prind cu un ac (u) haine*e me*e! unde nu i7ar mai (ări nimănui Gn ochi.und Gndatorată! domnu*e.V ?ă rămFn pro. 61 .i marcat drept pă#Fna care eram.ăcu (ă7mi dau (eama că tre)uia (ă7i #ă(e(c amu*etei me*e un *oc (i#ur printre haine! a=a GncFt (ă nu7=i mai atra#ă nimeni )*e(teme din cauza micu*ui meu ePperiment.a0ă! cu (i#uran0ă m7ar . La urma urmei! G* a1ertiza(em cin(tit.emeie=ti e(te că nu au )uzunare! iar ca (ă port pietricica atFrnată de un *an0 Gn Curu* #Ftu*ui! Gn *ocu* cruciu*i0ei pe care o purtam Gn (i*ă Gn c*ipa de .

ord(hire! *ord Dou#*a( Hami*ton! un arheo*o# autodidact.ordD chicoti conte*e de Der)"! o)(er1Fnd că! de mai )ine de un (. Lordu* Ca1andi(h 0inea .ord G=i a*e#ea cu1inte*e cu c*aritate! iar că*dura cati. Hi .LECŢIA 4 CURTE Mă a=teptam *a o după7amiază p*icti(itoare de con1er(a0ie con1en0iona*ă.u(e(e interzi( (ă mai predea *a uni1er(ită0i*e en#*eze din cauza 1ederi*or *ui *ar#i.o(t Gntrerupte Gntr7un mod po*itico( de către (i(temu* en#*ez de Gn1ă0ămFnt. Mai era =i un teo*o# care cerceta(e Gn amănunt mu*te a*te re*i#ii =i credin0e. V Am =tiut eu că domni=oara ran1i**e o (ă (e arate . Lordu* Here.i . De mu*tă 1reme a(piră (ă că*ătorea(căO (ă7=i urmeze intere(u*! ePact Gn ace*a=i domeniu a* (pecia*ită0ii dumita*e. ent*emanu* ce1a mai Gn 1Fr(tă pe care *ordu* Ca1andi(h ni7* prezentă *a ceai era 1iconte*e de Here. cu toate ace(tea! (pre marea mea GncFntare! nu puteam #re=i mai mu*t.aima *ui aCun(e(e =i printre ai (ăi. Totu=i! (trFn(e(e o a1ere din pre*e#eri*e 0inute pe continent! iar . Re*atări*e că*ătorii*or *ui erau pentru mine mai Gnă*0ătoare decFt ce* mai ră(co*itor ada#io! Gmi (tFrneau mai mu*tă curiozitate decFt oricare (pectaco* de teatru! Gmi păreau mai autentice =i mai per(ona*e decFt toate căr0i*e pe care *e citi(em 62 .oarte mu*t *a e*! GntrucFt a(i(ta(e *a mu*te dintre pre*e#eri*e 1iconte*ui! Gnainte ca (er1icii*e (a*e (ă . Că*ători(e prin 2rientu* Apropiat! chiar mai departe Gn tinere0ea *ui! Gn căutarea rădăcini*or doctrine*or (acre a*e 3i(ericii.e*ată a 1ocii (a*e (tFrnea o p*ăcere a)(o*ută cFnd G* a(cu*tai 1or)ind.a(cinată de per(ona*itatea dumita*e! *ord Here.ert de oră! nu7mi mai *uam ochii de *a 1iconte. Eram 1răCită de po1e=ti*e din Fran0a! Ita*ia! E#ipt =i India.

o(t pre*uate dintr7un 1er(et din /artea $orţilor. V Am a1ut mare*e noroc (ă am *a di(pozi0ie! Gn u*timii zece ani! )i)*ioteca din Dum. anto*o#ie de tePte . V ?ă intere(ează doctrine*e (tră1echi! domni=oară ran1i**eU mă Gntre)ă po*itico( 1iconte*e.i mai de#ra)ă prieteni apropia0i! de 1reme ce Gmpărtă=eau 1ederi (imi*are. H=i pă(tra(e (i*ueta Gn urma unei 1ie0i Gn continuă mi=care! iar pie*ea *ui purta urme*e prea mu*tor zi*e petrecute (u) (oare*e torid. De=i arăta de7acum o.o(t ce* cuno(cut a(tăzi (u) 9R /artea 2gipteană a $orţilor.ire(c (pre Canaan i7ar .a(cinante de pe 1remea cFnd *ocuia pe Continent. V Iar cFnd Moi(e =i i(rae*i0ii au pără(it De*ta Ni*u*ui! drumu* *or .ormu*e ma#ice =i 1răCi =i p*a(ate Gn morminte! Gn credin0a că G* proteCau =i G* aCutau pe de.rie( a *ordu*ui Ca1andi(h! iar conte(a 1ădu1ă de Der)"! *ad" Char*otte Ca1andi(h! a adunat mu*te *ucrări rare =i . V Mă intere(ează cu temei! a0i putea zice! am comentat eu! de(coperindu7mă pu0in mai 1i1ace =i mai pozna=ă ca de o)icei. +ăru* )*ond care Gncărun0ea Gi dădea un p*u( de di(tinc0ie. V Am (tudiat 3i)*ia Gndeaproape! am continuat eu. 63 .i .1reodată.unerare i*u(trFnd credin0e*e e(cato*o#ice a*e e#ipteni*or antici! papiru(uri con0inFnd . Am de(coperit mu*te neconcordan0e pe care (imt că tre)uie (ă *e (upun unei ePaminări mai amănun0ite! a=a cum nu *i (e permite ace*ora dintre noi care n7au Gm)răcat haina preo0ea(că.i du( prin 0inuturi*e (ă*)atice din nordu* Munte*ui SinaiO Ei! atunci! de ce au *uat7o (pre (ud printre po1Frni=uri*e di.unct Gn 1ia0a de apoi. operă a e#ipteni*or antici9R.i*it! pe chip i (e di(tin#eau mu*te riduri ce trădau că era un om de 1ia0ă! căruia Gi p*ăcea (ă rFdă.i 1izitat! din cFte (e po1e(te=te! (ă .o(t 1or)a (ă capete Ce*e Kece +orunci! pentru că! din cFte =tiu! e*e au .ici*e! ca (ă mai ză)o1ea(că! un timp! pe munte*e care a(tăzi (e nume=te SinaiU Cu (i#uran0ă! n7a .rumo(O =i atFt. Ace(ta Gncă mai era un )ăr)at .iu *uată drept o . Am )ănuit că cei doi ar . SurF(u* 1iconte*ui Gmi arătă pre0uirea p*ină de că*dură pe care o a1ea pentru #u1ernanta mea. 2chii Gi erau de un a*)a(tru pa*! mari =i Gn.e*! e(te mu*t mai pro)a)i* ca pi(cu* pe care Moi(e *7ar .unda0i Gn or)ite. De pi*dă! mă Gntre) de ce u*eiuri*e men0ionate Gn *e#ătură cu Gm)ă*(ămarea cada1ru*ui Domnu*ui no(tru Ii(u( erau toate *eacuri tămăduitoareU ?iconte*e păru (urprin( =i GncFntat de cu#etări*e me*e.rumo( =i n7a= mai adău#a Spentru 1Fr(ta *uiT! pentru că era doar . Ei! de a*t.eti0ă pro(tu0ă. Niciodată Gn 1ia0a mea nu7mi mai dori(em! ca acum! (ă par matură =i (ă nu .

o(t (i*ită (ă7mi (u# o)raCii ca (ă nu iz)ucne(c Gn rF(! =i mi7am p*ecat capu*! tu=ind Gn =er1et! ca (ă7mi ma(chez amuzamentu*. Nu a1eam ne1oie (ă7i cite(c Gn #Fnduri ca (ă7mi dau (eama că (e Gndră#o(tea de ea.orma0ii *e7am căutat =i eu Gn că*ătorii*e me*e.orma0ii*e ace(tea cu (i#uran0ă a1eau (7o GncFnte cFnd a1ea (ă7=i ceară 95 SerF)it e*7LhFdim @SerF)it a*7LhFdim ori SerF)it e*7LhFdemA *oca*itate Gn (ud71e(tu* +enin(u*ei Sinai! unde au ePi(tat .i0i mai de(chi( *a minte.ami*iei dumnea1oa(tră e(te: SNimic mai pre(u( de ade1ărT! m7a= a=tepta (ă . Lordu* De1ere (e arăta mu*t mai entuzia(t decFt ea Gn ace(t (tadiu a* Cocu*ui dra#o(tei! iar in.itrionu* Gi ră(pun(e cu un (urF( =i un (emn apro)ator din cap! cu un aer de cuno(cător.*ori pe chip. V Acea(ta nu7i de*oc o con1er(a0ie potri1ită Gn prezen0a unor tinere impre(iona)i*e! *uă cu1Fntu* *ordu* De1ere Gn apărarea (urorii (a*e! Catherine! =i a *ui Su(an! chit că niciuna nu7=i mani. Totu=i! am.eri *ordu* De1ere )ra0u* (urorii (a*e =i *ui Su(an. Su(an auzi(e de *a mine nenumărate a(emenea ar#umente Gn trecut! Gn(ă G=i reprimă un (urF( =i Gncercă (ă (e arate recuno(cătoare pentru inter1en0ia proa(pătu*ui ei iu)it.ăcea p*ăcere (ă o)(er1 că Su(an era prudentă cu (entimente*e ei. CFnd 1iconte*e (e uită tu*)urat *a *ordu* Ca1andi(h! m7am temut că mer(e(em prea departe. Stră*ucirea roza*ie a inimii *ui aproape i (e re1ăr(a pe(te trup =i! odată ce ener#ia inimii *ui o Gntre#ea pe a ei! a1ea (ă (e Gntindă pe(te tot. N7am crezut niciodată că 1oi . V +oate ar . Am . V Sunt u*uit că un ePemp*ar a aCun( Gn An#*ia! chicoti )ătrFnu* (a1ant. Hmi .i mai )ine (ă . Nu mă mai puteam a)0ine! parcă *7a= . Am o. Un zFm)et *ar# Gi Gn.a0ă! Gn 1reme ce 1iconte*e dădea din cap Gn (emn că da! cu o . No)i*u* oa(pete (e Gntoar(e (pre mine.i atin( cu de#etu* pe DumnezeuD V Sunte0i Dou#*a( Hami*tonD Ce* care a (cri( tratatu* de(pre *oca*izarea #re=ită a Munte*ui SinaiU KFm)etu* mi (e *ă0i pe .i citit aca(ă. 64 .e(ta(e 1reo re0inere . V De(i#ur! conte(a 1ădu1ă de Der)" a cumpărat o copie pe Continent.nume*e de SerF)it95.tat. 2h! da! tFnăru* conte o admira pe )una mea prietenă.a0ă de Gntre)ări*e me*e! de=i Gn(u=i tFnăru* *ord părea tu*)urat. V Hmi cer (cuze! *ord De1ere! ripo(tă Hami*ton! Gn(ă cum de1iza . V EPact ace(te in.oarte mu*te mine de turcoaz! ePp*oatate mai a*e(! Gntr7o manieră ePten(i1ă! de e#iptenii antici.acem o p*im)are prin #rădină! doamne*orD o.a0ă Gm)uCorată de mFndrie.

ord (e a. V ?rei (ă 1ii =i tu cu noi! Earne(tU G* Gntre)ă *ad" Catherine pe . +e dată! mi7am Gntor( aten0ia Gnapoi către 1iconte. +re0 de o c*ipă! am crezut că poate G* (u)apreciam pe domnu* De1ere. Tre)uia (ă7=i cumpere pămFnt! (au (ă i (e o.ordU (pu(e e*. V ?ai! nuD am prote(tat! uitFndu7mă di(perată *a *ordu* Ca1andi(h! care du(e un de#et *a )uze*e *ui (urFzFnde! (pre a7mi poto*i ne*ini=tea.u u=or de con1in( (ă . Se Gndreptă (pre (*uCitoru* de *Fn#ă u=ă! care (e retra(e! pe dată! ca (ă (e ocupe de pre#ătiri. Cred că tre)uie (ă . Ei am . după aceea! Gn(ă! mi7am dat (eama. Ca a* doi*ea .i putut căpăta un tit*u no)i*iar prin că(ătorie.raportu* ce1a mai tFrziu! Gn cur(u* zi*ei.erin0ă! Gn(ă ora=u* nu7i decFt *a o aruncătură de )ă0 de aici. Etiu că ai 1enit aici Gn 1izită *a (ora dumita*e )o*na1ă =i că re=edin0a Hart(.i re. Sigur că avea să fie de partea mea Urmărea a1erea =i mo=tenirea mea! Gn ciuda a*oca0iei (a*e anua*e con(i(tente. V Tot mai (unt neră)dător (ă7mi 1ăd (urioara =i tra# nădeCde (7o #ă(e(c 65 .ertă a=a de #eneroa(ă! )unu* meu Der)"U A= .u onorat de o(pita*itatea (tudentu*ui (ău de odinioară.i ro=it cFnd di(tin(u* *ord Gmi aruncă o pri1ire.uzată o o.acă o p*im)are cu 1iitoarea *ui (o0ie.erea(tră! admirFnd pri1e*i=tea.acă pre#ătiri*e nece(are.i GncFntat (ă mă număr printre oa(pe0ii dumita*e. V Cum ar putea . Sper (ă pot di(cuta ace(t (u)iect cu dumneata mai amănun0it! domni=oară ran1i**e! dar pentru că tre)uie (ă7mi in(ta*ez (er1itorii *a *ocuin0a noa(tră din ora=! (unt ne1oit (ă p*ec Gn #ra)ă. V Cu toate a(tea! mai adău#ă 1iconte*e! pentru moment tre)uie (ă mă (mu*# din miC*ocu* ace(tei companii (timu*atoare.*ă *a o mare depărtare de patu* ei de (u.rate*e ei mai mic! care rămă(e(e Gn picioare *a . V Mă intere(ează mai mu*t con1er(a0ia! ră(pun(e e* cu non=a*an0ă! apropiindu7(e de noi ca (ă (e a=eze pe unu* dintre .ăcut mu*te de(coperiri intere(ante aco*o! adău#ă! (pre a7mi (tFrni =i mai mu*t curiozitatea.ocu* ce ardea mocnit. V A0i că*ătorit =i pe SinaiU V Si#ur că da.orta)i* (u) acoperi=u* meu. 3ătrFnu* (a1ant . V N7ai dori (ă7mi onorezi ca(a cu prezen0a dumita*e! *ord Here.oto*ii*e de *Fn#ă .ere o proprietate =i un tit*u de către re#e! ori! =i mai )ine! )a chiar mai u=or! ar . V Foarte )ine! hotărG *ordu* Ca1andi(h. ?oi pune (er1itorii (ă . Sunt (i#ur că (eCuru* dumita*e Gn Der)"(hire 0i (e 1a părea mu*t mai con.iu! n7a1ea (ă ia parte *a mo=tenire. Lordu* Neith .

V Să7mi . Ei eu a1eam )iCuterii (ă7mi pun Gn păr! pe care nu mai 66 . Hi Gncadra .e*. CFnd purta haine Gnchi(e *a cu*oare! (au a*)e! a=a cum .u(e(e )inecu1Fntată cu un păr drept! aproape ne#ru! care *ucea Gn *umină ca măta(ea. V 2h! Dumnezeu*eD Să nu te mai recuno(cD ePc*amă Su(an Gnainte (ă pot ro(ti 1reun cu1Fnt.runtea =i tFmp*e*e Gmi erau Gncadrate de cFr*ion0i mici! iar re(tu* era adunat Gntr7un coc *a (pate. +rin păr G=i pre(ăra(e diamante =i (a.ie permi(! m7am adre(at eu *ordu*ui Ca1andi(h! =i dacă nu G* (upăr pe *ordu* Here. Unduirea re)e*ă a p*ete*or me*e de un ca(taniu ro=cat nu (e potri1ea coa.itrionu*ui meu =i (ă am parte de compania 1oa(tră.ectă concordan0ă cu u*tima modă! (e mai adău#au mănu=i (curte! a*)e! de măta(e. V 3ineGn0e*e(! dragii mei copii! ne (pu(e cu că*dură *ordu* Here. Spre deo(e)ire de mine! Su(an .e* ca =i deco*teu* adFnc a* rochiei care! *a .ormă domnu* De1ere pe *ordu* Ca1andi(h! =i a= putea (ă7mi (cute(c ca*u* o)o(it de o a*tă cor1oadă pe ziua acea(ta.)ine (ănătoa(ă! ca (ă mă pot Gntoarce aici Gnainte de cină.ard o .a0a *a o#*indă.u(e(em o)*i#ate *a 1Fr(te mai . Su(an intră Gn camera mea =i era cFt pe ce (ă n7o mai recuno(cD Rochia ei de (eară! de un a*)a(tru cati. Tot ce7mi doream Gn acea c*ipă era (ă .i amintit! (perFnd ca dorin0a mea arzătoare de a7* a(cu*ta (ă nu pară prea e1identă.ără hFrtie de (cri(! am adău#at eu! ca =i cum atunci mi7a= .a0a! ră(ucit pe (u) urechi =i prin( *a (pate Gntr7un coc.ăcurăm *a .i de .ect cu (tră*ucirea ochi*or ei de un a*)a(tru pur.ord! iar .ord! (ă7* Gn(o0e(c pFnă7n ora=U Am cam răma( .e*u* Gn care ro(ti(e e* ScopiiT Gmi (trFn(e inima.uri*or *a modă! ca Gn cazu* )unei me*e prietene! a=adar .oarte (i#ură care7mi erau ace(tea.ra#ede! ochii ei păreau (ă ai)ă o nuan0ă de o0e*! dar Gn acea(tă (eară ochii *ui Su(an (cFnteiau ca două #eme. Mai (peram ca ace(ta (ă nu . Nu că eram .ăcea (ă pară mai matură! *a . 2 um)ră de .iu (in#ură cu *ordu* Hami*ton =i (ă continui con1er(a0ia noa(tră.ie un (emn a* (ăptămFni*or ce a1eau (ă urmeze! GntrucFt prezen0a *ui mă Gmpiedica (ă7mi urmăre(c 0e*uri*e.e*at! (e potri1ea per.e* ca =i a mea! a1ea mFneci *un#i! *a care! Gn per.ire care (e potri1eau tiarei (a*e. 2riunde mă duceam 1enea =i e* după mine. Hn mod c*ar! domnu* De1ere a1ea (ă Gn#reuneze rea*izarea dorin0ei me*e.o*o( di(tin=i*or oa(pe0i ai am. Lordu* Hami*ton (e ridică Gn picioare! iar noi to0i .rumoa(ă! A(h*eeD Mă Gntoar(e cu . V Nici eu nu mai am hFrtie! G* in. Mă )ucur (ă pot . A tre)uit (ă recuno(c că nici eu nu mă mai recuno=team. E=ti pur =i (imp*u . Din cFte (e putea 1edea! domnu* De1ere inten0iona (ă de1ină um)ra mea.

an! 1erde*e de1enea . DeciO cum a . V Nu domnu* De1ere e(te ce* care mi7a .ă! hFrtie (au 1op(ea. E 1ădu1! =tiiU I7am .a1oarea .o(t prima mea a*e#ere! Gn(ă 3ea era teri)i* de (u(picioa(ă . Ce1a de un 1erde pro.u doar u=or um)rit.ie că era 1or)a de (to.und ar .init mai Gn 1Fr(tă! mă a(i#ură Su(an.ără cu1inte! #Fndindu7(e ce (ă mai ră(pundă.iriu a* rochiei me*e! cu dun#i maron7Gnchi( pe mar#ine! (e potri1ea micii me*e .e* de GncFntată ca =i mine. Etiin0a medica*ă nu pu)*ica(e! Gncă! o anchetă Gn *e#ătură cu acea(tă pre(upu(ă conePiune! Gn(ă! pentru pro.im (urioareD V Mă Gn0e*e#i #re=itD Entuzia(mu* Gmi . Su(an răma(e cu #ura că(cată.ăcut cu ochiu*! ca (7o Gn1e(e*e(c.icia*ă. V In. 3eCu* tranda.ă a păduri*or. E* o)(er1a(e că to0i cei care 1eneau Gn contact cu 0e(ături 1erzi! ori cu 1op(e*e =i cerne*uri de acea(tă cu*oare! contactau o )oa*ă #roaznică! morta*ă Gn ce*e mai mu*te dintre cazuri.antezii =i! GntrucFt ochii mei erau 1erzi7 căprui! cu*ori*e Gmi 1eneau de(tu* de )ine. V Cred că m7am Gndră#o(tit! i7am ră(pun( pe nea=teptate.*ori*or de primă1ară. Mă ima#inam mai curFnd ca o nim.i . V Etiam euD Su(an era *a . 67 .i )unicD V Nu7mi pa(ă de 1Fr(ta *ui! am prote(tat eu. V Dar arăt mai Gn 1Fr(tăU Acea(ta era #riCa mea de căpătFi.a0ă de tot ce era 1erde! .o*o(ea *a o)0inerea nuan0e*or de 1erde Gn măta(ea arti.oarte rapid o cu*oare ta)u! nemaidorind (ă *ucreze cu ea! ori (ă decoreze ceva cu ea! căci ar(eniatu* de cupru mai era uti*izat =i *a co*orarea Gn 1erde a 1op(e*e*or de zu#ră1it! a tapete*or =i a hFrtiei de prin( mu=te.a1u(e(em niciodată ocazia (ă *e port Gn pu)*ic! dar renun0a(em *a e*e Gn .urat inima! ci *ordu* Here. Ce mă atra#e *a e* e(te tocmai Gn0e*epciunea! ePperien0a! cunoa=tereaD +rietena mea răma(e Gn picioare! .u(e(e (tFrnită Gn acea după7 amiază! căci Ce* de Su( =tia că niciodată nu7mi mai dori(em ace* *ucru pFnă Gn ziua aceea.ord.o(t p*im)areaU 3ănuia că ne1oia mea de maturizare . V Dar 0i7ar putea . V Te7ar . V 2 (ă . Tată* ei *ucra(e Gn domeniu* tePti*e*or =i o a1ertiza(e că ar(eniatu* de cupru! o miPtură de ar(enic și cupru! (e .ace conte(ă! cred.

i (urioare! o (ă . V A=a! chiar dacă nu 1om .Hmi zFm)i cu că*dură! ca (emn de GncuraCare! =i Gmi *uă amFndouă mFini*e Gntr7a*e ei.irma că ace(t comp*eP! Gn cazu* Gn care era (co( *a *umină! (e putea do1edi a .ericire e* (e an#aCă Gntr7un (chim) amia)i* de cu1inte cu *ad" ?ane((a Ca1andi(h aproape toată (eara. V Tot ce (e poate! am comentat eu cu non=a*an0ă.i *oca0ia munte*ui *ui Moi(e din 3i)*ie.ăcea ace(te p*anuri cu atFt mai (i#ure.ord a.iu deCa *o#odită atunci cFnd o (ă .im amFndouă conte(e. Lordu* Here. Su(an o. V Sunt a=a de . Am .eren0a mea . +rima mea ie=ire o. Su(an chicoti! căci indi.ericităD 3ătu din pa*me =i (e Gn1Frti Gn rochia ei de (eară! ca o prin0e(ă dintr7un roman medie1a*! ori ca un per(onaC din po1e=ti*e me*e. V Tu e=ti a*ea(a inimii *ui! i7am (urF( cu Gncredere.rumoa(e dintre noi reu=eau (ă (cape de tirania pie0ei matrimonia*e. V 2 (ă .iu prezentată *a curteD ?i(u* oricărei tinere de 1i0ă no)i*ă! GntrucFt numai ce*e mai )o#ate =i mai .tă! Gnă)u=indu7=i un 0ipăt! cu pa*me*e cău= *a #ură.i#urată Gn timpu* ce*or patru . V Ei e=ti a)(o*ut (i#ură de a(taU I7am aruncat o pri1ire Ci#nită. 68 .i mai memora)i*ă.e* că următoru* (. V Tu ce creziU am tachinat7o eu! uitFndu7mă Gn o#*indă =i CucFndu7mă cu zu*u.a0a o#*inzii.ert de oră *7am petrecut Gmpreună Gn .e*uri (er1ite *a ma(ă.ii mei re)e*i. EPi(ta micu* incon1enient de a7* a1ea pe domnu* De1ere a=ezat Gn dreapta mea! dar din cFte Gmi pot aminti! din .irmat eu cu un (ărut pe o)raz! ceea ce ne7a (tricat machiaCu*! a(t. V re=e(c eu 1reodatăU V 2h! 1aiD Re(piră adFnc! pentru a7=i putea contro*a )ucuria.i mai )ine (ă te 0ii de *e#ămFntu* no(tru! (e ră(ti Su(an! cu mFini*e Gn =o*duri =i! Gn mod e1ident! (upărată de =iretenia mea. La (tFn#a mea (e #ă(ea *ordu* Hami*ton! a cărui con1er(a0ie am a(cu*tat7o tran(.imU AmFndouă conte(eU Su(an (upra*icita Gn mod (u)ti* Gn0e*e#erea noa(tră din diminea0a aceea. Mă Gn1Frti pe *oc! apoi )ru(c (e opri. V Cred că ar .icia*ă Gn (ocietate nu putea . S7ar putea (ă . V Ei tu! =i eu! i7am con.o(t purtată *a SerF)it e*7LhFdim! unde am a(i(tat *a de(coperirea unui temp*u care data din anu* patru mii Gnainte de Hri(to(.

*a Gncă aco*o (e datora autorită0i*or *oca*e! care *ua(eră decizia (ă7i retra#ă permi(u* pentru (trăini de a e. Dou#*a( Hami*ton . A=a cum =edeam aco*o! GncercFnd (ă7mi ima#inez că do#oarea .ocu* din camera mea =i pentru a mă #Fndi mai )ine *a e*. Era con=tient de .izică (ă nu urmeze! curFnd! acea(tă ca*e.H* a(cu*tam capti1ată pe *ordu* Hami*ton po1e(tind cum e* =i a(ocia0ii *ui (7au *uptat (ă (tFrnea(că intere(u* pu)*icu*ui pentru ace(t proiect =i (ă (trFn#ă . M7am Gncuiat *a mine Gn cameră! Gnainte (ă de(chid )i*etu* Gn care (e (cria: S+ri1e=te pe . De . Hncepea (ă 0ină *a mine! de 1reme ce dFre de un roz tranda. M7am *ă(at pe (pate Gn .oto*iu! cu #Fndu* (ă o (un pe 3ea ca (ă 1ină (ă mă aCute (ă mă dez)rac! cFnd am zărit! din co*0u* ochi*or! un )i*et (trecurat pe (u) u=ă. M7am retra( *a (curt timp după *ordu* Hami*ton pentru a contemp*a .iriu Gncepeau (ă pătrundă Gn noru* mare =i Gntunecat care Gi Gn1ă*uia centru* inimii =i pe care Gncerca(em (ă7* i#nor.u(e(e ePpu*zat din Iara S.a0ă! mFna Gmi odihnea pe piatra a(cun(ă Gntre (Fni =i cor(et! pentru (i#uran0ă.*Fndu7=i ro(tu*.onduri pentru (ăpături de mare an1er#ură.e*inar Gn curte! cu )oneta mea rătăcită Gntr7o mFnă.T M7am apropiat de . CFnd am de(chi( u=a! mi7am dat (eama că me(a#eru* tre)uie (ă (e .ocu*ui era un (oare a* de=ertu*ui )ătFndu7mi Gn .ăcea (emne 69 .erea(tră =i! tră#Fnd pu0in de draperii*e #re*e! *7am zărit pe domnu* De1ere! care (tătea *Fn#ă .oarte ocupată.aptu* că a)ia .ami*iei.ăcu(e primii pa=i Gn de(coperirea a ceea ce e* )ănuia că era un comp*eP #i#antic.und Gn (omn =i (ă 1i(ez *a *ocuri (acre =i (tră1echi.erea(tră. Eram a=a de a)(or)ită Gn #Fnduri! GncFt nu7mi 1enea de*oc (ă7mi in1oc a(ociatu* din *umea cea*a*tă Gn acea(tă (eară.u(e(eră trFntite Gn na(. H=i )*e(temă 1Fr(ta =i Gmi ură noapte )ună. ?oiam (ă mă (cu. Lordu* Hami*ton G=i iro(i(e douăzeci de ani de 1ia0ă Gn ace(te (ăpături arheo*o#ice! =i cam to0i )anii care Gi erau Gn#ădui0i din drepturi*e (a*e de primo#enitură *a a1erea .ectua (ăpături Gn ace* *oc! tocmai cFnd (co(e(eră *a *umină o intrare ce promitea (ă ducă unde1a intere(ant.i Gndepărtat Gn mare #ra)ă. ?iconte*e (e retra(e de1reme! căci a1u(e(e o zi . Hn0e*e#eam că inima *ordu*ui Hami*ton muri(e odată cu (o0ia *ui =i! cum nu a1ea copii cărora (ă *e dăruia(că dra#o(tea *ui =i nici 1reo carieră (au proiecte cărora (ă *i (e dedice! centru* inimii *ui (e Gnchi(e(e! nemaia. KFm)ea cu #ura pFnă *a urechi =i Gmi .*ate *a putere! Gndeaproape (upra1e#heate de intere(e*e )i(erice=ti! *e . Sin#uru* moti1 pentru care nu (e mai a.iecare dată! u=i*e cercuri*or a. 3i*etu* era pecet*uit cu ceară! dar nu era =i (i#i*at.Fntă =i nu i (e mai permi(e(e de atunci (ă (e Gntoarcă aco*o. Mă temeam ca inima *ui .

ac ca (ă (cap de omu* ă(taUT Mi7am căutat =a*u*. V Face0i prea mu*te pre(upuneri după o (in#ură zi de cFnd ne cunoa=tem! am ripo(tat! c*ocotind de . SNu7 * cuno(c decFt de o zi =i deCa7mi dore(c (ă nu ne . V Ei )ine! a= Gndrăzni (ă (pun că! dacă cine1a ne7ar 1edea Gn prezent! ar (tFrni =i mai mu*te )Fr.e.iin0a Gi iradia de )ună1oin0ă. M7am pre. 2 răcea*ă! ce* mai pro)a)i*! a#ra1ată de aeru* rece a* nop0ii. Am Gncercat (ă nu mă amuz *a propriu* meu comentariu =i am adău#at: A=adar! 1ă urez noapte )unăO V Nu p*eca0i.ericiriiU mă interpe*ă cu o aro#an0ă atFt de . V Spune0i7mi! ce căuta0i azi7diminea0ă Gn zori! Gn picioare*e #oa*e! Gn apa rece ca #hea0a a ace*ui pFrFuU V +e(cuiam! i7am ră(pun( Gn #*umă =i am iz)ucnit Gn rF(.e! (u#eră e* cu un (urF( =ă#a*nic. SCe tre)uie eu (ă . Am tra( Gndată draperia *a *oc. V Mă tem că o e1a*uare di(tantă e(te (in#ura =an(ă pe care mi7o 1e0i 70 .ăcu nicio mi=care (ă mă oprea(că.ami*iară! GncFt m7am (im0it a=a de Ci#nită că nu mai #ă(eam ce (ă7i ră(pund.ăcut a nu prinde (en(u* (pu(e*or *ui.i GntF*nit niciodatăDT M7am hotărFt că mai )ine mă duceam (ă7mi iau )oneta dacă doream (ă e1it ri(cu* de a mi (e cere ePp*ica0ii pentru . V Mă ro#! Gndrăzne(c (ă (pun c7a0i prin( ce1a.i (tFrnit )Fr. Se Gntin(e (ă mă apuce de Gncheietura mFinii! cu #Fnd (ă mă Gmpiedice (ă p*ec! după care mi7o *ă(ă imediat.ară era . De data acea(ta! cFnd am dat (ă intru Gnăuntru! e* nu mai . M7am Gntor( (pre e*! Gntre)Fndu7* ce 1oia (ă zică.oarte răcoare =i! Gn 1reme ce Gi . V E(te pu0in cam nepotri1it! nu crede0i! domnu*e De1ereU V Mă ro#! am Gncercat toată ziua (ă 1ă prind (in#ură! ca (ă 17o re(titui! domni=oară ran1i**e! mă *ămuri e*! cu )ună di(pozi0ie! Gn(ă . Cu1inte*e *ui mă opriră din drum.cu mFna.urie Gn (inea mea. V A=a7i.a(cina0ia dumnea1oa(tră pentru *ordu* Hami*ton m7a o)*i#at (ă recur# *a acea(tă (o*u0ie.aptu* că7mi *ip(ea.u(e(em (i*ită (ă ie(. Tonu* )ăr)atu*ui de1eni intim =i toată .oarte c*ar de Gn0e*e( pretendentu*ui meu că nu7mi con1enea că .ăceam po*iticoa(ă o re1eren0ă! i7am dat . V Nu putea0i pune 1reo (er1itoare (ă mi7o aducă Gn camerăU V Dar a(ta ar . V Ciudat! nu păre0i #enu* de par1enită! domni=oară ran1i**e. A. V A0i a*e#e mai de#ra)ă un tit*u no)i*iar Gn *ocu* dra#o(tei ade1ărate =i a .

La a(ta chiar nu mă a=tepta(em.o.erit de tipu* mediocru! măr#init =i o)i=nuit de ari(tocrat. Căci nu (unt de*oc 1Fnătoru* de ze(tre =i de tit*uri no)i*iare drept care mă tem că mă *ua0i.apt! Gmi trezi(e intere(u*. V De(pre am)e*e.o(t eu Gn (tare (ă deduc de atunci Gncoace. V Am a1ut marea onoare (ă o GntF*ne(c o dată! pe cFnd a1eam doi(prezece ani. Domnu* De1ere Gncu1iin0ă din cap =i zFm)i! pentru a con. De .*u ce1a de(pre mine Gn(umi. Domnu* De1ere părea mu*t mai de(tin( acum! că #ă(i(em un (u)iect de con1er(a0ie =i trecu(em pe(te momentu* de (. Continuă: Sunt chiar con1in( că *a acea oră tFrzie din noapte Gn care mi7a 1or)it mi7a dez1ă*uit mai mu*te de(pre mine Gn(umi decFt am .e*u* Gn care7mi pă(a de ceea ce credeaO De ceU V Nu cred că e drept (ă mă Cudeca0i după dorin0e*e a*tor . Am GntF*nit7o! GntFmp*ător! continuă e*! pe cFnd (e recu*e#ea Gn (in#urătate! Gntr7o c*ipă de *ini=te! izo*Fndu7(e de )a*u* pe care părin0ii mei G* or#aniza(eră. V ?7a 1or)it de(pre .ie curiozitatea care mă pu(e (ă7* Gntre). Nu Gmpărtă=e(c 1a*ori*e! ra0iuni*e =i deziderate*e maCorită0ii reprezentante*or (ePu*ui meu! pe cFt Gmi pot da (eamaO cu ePcep0ia! poate! a conte(ei 1ădu1e de Der)". Faptu* că7mi atri)uia un caracter atFt de urFt mă de(curaCă! dar Gncă mai Gn#riCorător era . Domnu* De1ere (e arătă )ru(c Cenat =i =o1ăi.irma că! Gntr7 ade1ăr! Gi accepta(e propunerea! iar cFnd G=i ridică (prFncene*e! am pre(upu( că Gi #ă(i(e di(cur(u* . +ărea (urprin( că reu=i(em (ă prezic con0inutu* di(cu0iei *or.oarte intere(ant. V De ce crede0i a(taU 3*e(temată7mi . RF(u* *ui pornit din inimă mă amuză.iindcă )ătrFna Lad" Ca1andi(h mi7a prezi( o #roază de *ucruri din 1iitorO =i pot (ă Cur că mi7a prezi( că 1ă 1oi GntF*ni! domni=oară ran1i**e.eri! pentru că m7am nă(cut a* doi*ea. V Nu mă a=teptam (ă a1em con1er(a0ia a(ta a=a de repedeO +oate ar tre)ui (7o amFnăm! pFnă cFnd 1e0i a1ea de(tu* ră#az (ă7mi pre0ui0i caracteru* a=a cum (e cu1ine.emei.adă. Hncu1iin0ă din cap! admi0Fnd a(t.irea dumnea1oa(tră! (au de(pre e1enimente din 1iitorU Hmi cuno=team #u1ernanta =i căi*e pe care *e urma intui0ia ei.e* că #u1ernanta mea G=i do)Fndi(e o reputa0ie oarecum Gndoie*nică Gn (ocietate. M7a Gntre)at dacă doream (ă a. N7am mai 1or)it de(pre a(ta cu nimeni pFnă acum! dar (imt că dumneavoastră tre)uie (ă 1ă (pun! . A= dori un )o) ză)a1ă 71 . Era mai curFnd di.

Eram tu*)urată de .ăcut (porindu7mi captarea ener#iei co(mice Gn corpu* meu (piritua*. V Mă ro#! nu pot (ă comentez! GntrucFt nu =tiu deta*ii*e con. Domnu* De1ere dorea cu ardoare (ă7mi (pună ce1a ce chiar tre)uia (ă =tiu.oarte Gn (erio(O Dar Gntr7o (in#ură ziD Ce (7ar GntFmp*a dacă .ericit! mai mu*0umit =i mai pro(per . Lad" Char*otte mie nu mi7a dez1ă*uit nimic Gn pri1in0a GntF*nirii noa(tre. M7am acordat *a acti1itatea *ui minta*ă! *ucru pe care *7am .i mai . De o)icei puteam (ă (imt cFnd cine1a mă min0ea! iar e* (e arăta prea con1in( ca (ă mintă.T Mi7am Gnă)u=it un #eamăt! GntrucFt *ad" Char*otte nu7mi mărturi(i(e 72 . V Mu*0umit =i pro(per pot (ă 1ă #arantez că 1oi . Fu(e(em pre1enită! =tiam prea )ine! că cei de ran#u* meu *uau curtea .ără mine Gn 1ia0a dumnea1oa(tră. Iinea am)e*e mFini a*e )ăiatu*ui Gntr7a*e (a*e =i Gi (punea: SCa =i mine! ea 1a cunoa=te *ucruri pe care nimeni a*tcine1a nu *e mai =tie =i 1a 1edea dinco*o de aparen0e.i! a=a mi (7a (pu( că 1or (ta *ucruri*e.ericitU Cred cu tărie că aici (e 1a do1edi că #re=i0i. aşa cum mi te-a descris lad' /avandish După aceea! am perceput amintirea domnu*ui De1ere *e#ată de di(cu0ia *ui cu *ad" Char*otte! care părea (ă ai)ă cam aceea=i 1Fr(tă ca atunci cFnd am cuno(cut7o eu. Din păcate! ace(t proce( tindea! totodată! (ă diminueze perceperea oricărei con1er(a0ii (au z#omot din mediu* .pentru a 1ă do1edi că nu (unt a=a.aptu* că o (in#ură zi petrecută Gn (Fnu* (ocietă0ii putea duce *a a(emenea (itua0ii emo0iona*e! atFt de GncurcateD Ce urma (ă7i zic ace(tui tFnăr! .iin0ă atFt de a*ea(ă! domnu*e De1ere! Gmi dau (eama că 1e0i .iecare zi ar a1ea atFta #reutate Gn 1ia0a meaU Hmi dădeam (eama acum de ce tinere*e Gn (itua0ia mea optau (ă (e mărite atFt de iute! pentru a (căpa de a(emenea (itua0iiD V Crede0i7mă cFnd 1ă (pun că nu 17a= pricinui decFt durereD Numai pentru că 1ă =tiu o .i mu*t mai .e* ca tine! domnu*e Earne(t.eri0i.iden0e*or *a care 1ă re. V NuU păru e* (urprin( =i tăcu! #Fndindu7(e *a următoarea *ui mi=care. Căci ea co)oară dintr7o (tră1eche 1i0ă de re#i! *a . Dar 1oi .izic. Dar te-a descris at>t de bine 4u semeni cu nicio femeie pe care am înt>lnit-o vreodată@ în largul tău în sălbăticie şi în mijlocul oricărei categorii sociale "i p>nă şi înfăţişarea unei nimfe a pădurii.ără doar =i poate. Mintea mi (e #o*i. Dacă domnu* De1ere a mai (pu( ce1a dinco*o de ace(t punct! nu *7am mai auzit.iindcă era c*ar că deCa a1ea (entimente pentru mine! .

+uteam (ă că*ătore(c de unu* (in#ur Gn 0ări (trăine! . Cu o p*ecăciune! m7am Gndepărtat! i#norFndu7i ru#ămintea de a7i da o *ămurire Gn *e#ătură cu p*ecarea mea #ră)ită. EPotice*e *ocuri din de=ert Gmi ocupară 1i(e*e! potri1it dorin0ei me*e.emei*e au ne1oie de mai mu*tă putere! Gmi ră(pun(e ea! ie=ind pe u=ă cu *umFnarea.i putut GntF*ni o a(emenea entitate.nimic din toate ace(tea. Ei dacă nu eram eu cea de(pre care 1or)i(e *ad" Char*otte Gn amintirea domnu*ui De1ereU +oate c7a #re=it .T Am Gnchi( ochii! ima#inFndu7mi mai )ine mi(terio(u* *oc din de=ert unde a= .ataD De unde ar rezu*ta că ePi(tă o a*ta cu Gnc*ina0ii*e me*e neo)i=nuite! (ortită (ă intre Gn 1ia0a domnu*ui De1ere. Doar că! de . S+oate că Gn 2rient 1oi da Gntr7o )ună zi pe(te un dCinn. Mi7am Gn1Frtit piatra nepre0uită Gn Curu* de#ete*or! dorind (ă in1oc prin ea un dCinn! care (ă7mi Gndep*inea(că a(emenea 1i(e. Acum chiar că mă a#ă0am de u*timu* pai.ără (ă7mi .iu de(tinată domnu*ui De1ere.ac #riCi pentru reputa0ie (au pentru )Fr.ăcu inima (ă7mi )ată pu0in mai repede! =i am GntFmpinat cu un (urF( zorii unei noi dimine0i.iecare dată cFnd dădeam de necazuri Gn cur(u* ePp*orări*or me*e! domnu* De1ere (e a. 3ea cea )inecu1Fntată! care citi pe chipu* meu toată tu*)urarea *ă(ată de e1enimente*e ace*ei zi*e! mă aCută (ă mă dez)rac! . Apoi! cFnd *o#ica mea adună toate (im)o*uri*e răz*e0e a*e 1i(e*or me*e =i *e prin(e Gntr7o ima#ine 73 . A(ta nu are (ă (e GntFmp*e. La Gnceput! amintirea *ui Gmi .*a aco*o! pentru a mă (coate din impa(.e. Totu=i! chiar cred că orice e(te po(i)i*! HN AFARA DE e1entua*itatea ca eu (ă . M7am (periat! deodată! *a #Fndu* că domnu* De1ere =tia de(pre mine *ucruri pe care eu nu *e =tiam.ără (ă mă deranCeze Gn tăcuta Gn#Fndurare cu Gntre)ări*e ei.ire=te! dacă ar 1reaT! m7am #Fndit. V De ce nu m7am nă(cut )ăr)atU am Gntre)at7o pe 3ea! Gn 1reme ce mă Gn1e*ea )ine cu p*apuma. V +entru că . SDacă mă nă=team )ăr)at! mă puteam duce *a conacu* *ordu*ui Hami*ton! ca (ă7mi petrec timpu* Gn compania *ui .ără po1ara de a mai tFrG =i pe a*tcine1a după mineO Gn a. A(ocierea noa(tră părea prea apropiată pentru *ini=tea mea =i m7am trezit cu pre(im0irea că e* era (trFn( *e#at de mine. Nu eram nă(cută (ă trăie(c Gn (ocietate! Gmi doream (ă aCun# o ePp*oratoare! ca *ordu* Hami*ton! =i (ă 1izitez *ocuri*e minunate de care7mi po1e(ti(e a(tăzi. V Noapte )ună! domnu*e De1ere.ară de 3ea! .

o*/ nu7mi e cu ade1ărat tatăD Lordu* de Der)" (7ar )ucura pentru mine! . V Doar pentru că tata (7ar (upăra dacă m7a= mărita cu a*e(u* inimii me*e =i nu cu a* *ui.de per(pecti1ăO a)ia atunci Gmi mai pieri 1oio=ia.oarte chipe=! comentă 3ea! necăCindu7mă.ace arheo*o#D Tata (tătea Gn picioare! Gn camera *ui de *ucru! *a re=edin0a ran1i**e din Londra! 0inFnd Gn . Am p*anuri cu mu*t mai atră#ătoare.iindcă Gi pa(ă de ceea ce #Fnde(c =i (imt.e* de p*ictico( ca to0i cei*a*0i! odată ce 1a do)Fndi o re=edin0ă =i #u(tu* puterii ade1ărate..iecare. MariaCu* părea ce* mai (i#ur miC*oc pentru amFndoi de a căpăta ceea ce doream . V Tu =i cu mine am .ericite! *ordu* Here. +*anu* ace(ta tocmai Gmi 1enea Gn minte =i mi (e părea minunat. Fndu* *a ceea ce a1eau (ă creadă de(pre e* rude*e *ui *acome de )ani cFnd G=i 1a *ua o ne1a(tă tinerică! *ă(Fnd7o #rea cu un prunc care i7ar putea dezmo=teni pe mu*0i dintre ei! G* .ăcu (ă chicotea(că.ord =i (ă7i 0in de urFt pFnă *a moartea *ui.i . Da! ace(ta Gmi era 0e*u* Gn 1ia0ă! de(tinu*D H* =i auzeam pe tata (tri#FndO V Fiica mea nu (e . Totu=i! ade1ăru* era că Gi . V Nu70i 1rea decFt )anii! Gmi (puneam! Gn 1reme ce mă dădeam Co( din pat! certFndu7mă cu mine Gn(ămi Gn o#*inda de *a mă(u0a de toa*etă.ericit! iar tăticu* ar . Timp de mai mu*te (ăptămFni! mă #Fndi(em cu #roază *a acea(tă con. V A= pre. După ce petrecu(em Gmpreună mu*tă 1reme Gn Der)"(hire! *ordu* Hami*ton mă ceru(e Gn că(ătorie! *a Gndemnuri*e me*e. V Ar )ine1oi A*te0a Sa (ă7i Gmpărtă=ea(că din 1iitoru* (ău )ătrFnei (a*e dădaceU (e apropie ea! apucFndu7(e (ă mă Gm)race.o*/U mă i(codi 3ea! (im0ind că tre)uia (ă ia apărarea (tăpFnu*ui ei. V Nu 1reau (ă aCun# ne1a(ta unui *ord am)i0io(D am dec*arat .ăcea p*ăcere compania mea =i! totodată! năzuia (ă ai)ă pe cine1a căruia (ă7i Gmpărtă=ea(că )o#ate*e (a*e cuno=tin0e.ami*iei ar muri odată cu mine..urio(! căci (tirpea . E(te doar un dră#u0 care 1a de1eni *a .i . V Ei totu=i e(te . ?iconte*e nici nu 1i(a(e (ă (e recă(ătorea(că =i mă a(i#ură! cu (inceritate! că nu a1ea (ă7=i impună 1oin0a a(upra mea! Gntr7un (en( matrimonia*. A= rămFne 1iconte(ă 1ădu1ă! p*Fn#Fndu7*! *i)eră (ă continui *ucrări*e (o0u*ui meu de unde *e7a *ă(at e*.ord ar .oarte tran=ant către ima#inea mea din o#*indă.i .runtare! dar eram hotărFtă (ă nu mă a)at din drum.era (ă mă mărit cu *ordu* Here. Din păcate! domnu* De1ere era =i e* con1in( că Gmi era (cri( (ă mă 74 . V De ce 1rei (ă7* (uperi atFt de tare pe *ordu* Su. Lordu* Su.iecare mFnă cFte o (cri(oare de cerere Gn că(ătorie.

că(ătore(c cu e*.initatea mea cu *ordu* Hami*ton mi (e părea de zece ori mai e1identă. V La re1edere! tatăD Dacă G0i dore=ti a=a de mu*t un mo=tenitor! 1a 75 .ie #re=it pa(u* pe care mă pre#ăteam (ă7* . V Dacă a(ta7i tot ce70i dore=ti! tată! ar . V Nu . Ia aminte *a cu1inte*e me*eDO Ar . Cu e* mă (im0eam Gn e*ementu* meu =i! da! )ănuiam că 1edeam Gn e* tată* pe care mi7* dori(em dintotdeauna! dar nu m7 am oprit (ă ana*izez mecani(mu* a(cun( a* #Fndirii me*e. V N7am mai a1ut ne1oie de con(im0ămFntu* tău de *a doi(prezece ani! am ripo(tat eu. Iată de ce 0inea tata Gn mFini două cereri de că(ătorie.aptu* că nu atFt remarca mea dezmă0ată Gi (tFrni(e (upărarea! ci! mai de#ra)ă! . V Domnu* De1ere e(te (in#uru* pretendent *a care am (ă7mi dau con(im0ămFntu*! mă Gn=tiin0a e* cu o hotărFre de nec*intit. Hi (cri(e(em *ui *ad" Char*otte de(pre pre1iziuni*e ei Gn pri1in0a tFnăru*ui domn De1ere! iar ea Gmi ră(pun(e Gn .ară de domnu* De1ere.aptu* că7mi *ua(em *i)ertatea (ă7i zic StatăT! a=a cum numai .e memorie.ru(trarea! iar cFmpu* (ău ener#etic Gncepu (ă (e acopere de nori #rei de . Sim0eam că a1eam prea mu*tă dreptate ca (ă . pe c>nd mă aflam în ()fordshire. ca şi pe mit.i un deza(tru pentru tine (ă te mări0i cu oricine a*tcine1a Gn a. ştii la fel de bine ca mine că persoanele cu puteri paranormale rareori îşi mai aduc aminte de profeţii după ce ies din transă . nu se poate conta.ace pe 1u*#ara cu mine! domni=oară! G=i re1ăr(ă e* .e*u* următor: ?mi amintesc ceva legat de o profeţie pentru unul dintre fraţii Devere. dat fiind că amintirile nu oferă o relatare factuală asupra unui eveniment < şi vorbesc din proprie e)perienţă < fiindcă pot fi denaturate pentru a se potrivi unei situaţii oarecare /u puţină imaginaţie se pot distorsiona cu timpul Eram (i#ură că ace(ta era cazu* domnu*ui De1ere. V TFnăru* De1ere e(te o partidă cu mu*t mai potri1ită =i chiar a con(im0it (ă7=i *e#e nume*e de proprietatea noa(tră! chicoti tata! GncFntat de idee. N7a1eam nimic Gn comun cu ace* om! Gn 1reme ce a. Fire=te că i7am primit (.ac. Dezmo=tene=te7mă! ne#re=itD V +ro(tănacoD G=i a0inti tata ochii Gntr7ai mei. Nepotu* meu Gmi 1a mo=teni proprietatea =i nume*e.ii*or *i (e permitea (7o .acă.atu* cu circum(pec0ie.i mai (imp*u (ă rămFn nemăritată! (ă am o re*a0ie ne*e#itimă =i (ă port Gn pFntec un )a(tard pentru tine. Ce mă Gn. cu multă vreme în urmă.uria pe mine era . dar în ceea ce priveşte detaliile acelei conversaţii.urtună.

ami*ia Ca1andi(h (ă .urie =i era .oarte po(i)i* ca e* (ă =tie mai mu*te decFt era pre#ătit (ă7mi mărturi(ea(că.ami*ie! pentru că nici măcar unu* dintre ei n7 a Gncercat (ă mă a)ată de *a hotărFrea mea.ami*ie =i a1ereaD A1eam (ă .ăcea tot po(i)i*u* (ă7mi conte(te orice a#erime a min0ii! .iu oa(pete pFnă *a că(ătoria mea cu *ordu* Hami*ton. Cei din neamu* Ca1andi(h! )ineGn0e*e(! Gmi Gn0e*e(eră ne1oia ur#entă de 76 .ami*iei Ca1andi(h! care7=i puneau cu to0ii mintea *a *ucru pentru rezo*1area pro)*eme*or me*e! cFnd (e anun0ă (o(irea *ordu*ui De1ere =i a rude*or (a*e! ceea ce a1u daru* (ă Gmi (tFrnea(că panica. Să (e ducă dracu*ui nume*e de . 3inecu1Fntată .tre)ui (ă te recă(ătore=ti =i (ă70i cre=ti (in#ur unu*. Tocmai Gmi *uam ceaiu* cu mem)rii . Ce păcatD M7am trezit deodată Gn . NuD N7a1eam (ă7* *a( (ă7mi (u)mineze Gncrederea.ord. V Atunci G0i meri0i ne. M7am ridicat imediat ca (ă mă retra# *a mine Gn cameră! (u) pretePtu* că tre)uia (ă7i (criu imediat o (cri(oare *ordu*ui Here.ie ea parap(iho*o#ică (au de a*tă natură.Fnt pentru ei to0i! iar dacă eu con(ideram că Hami*ton era cea mai )ună a*e#ere pentru mine! atunci nu mai Gncăpea niciun .ără 1oiD Le7am po1e(tit necazuri*e me*e! Gn 1reme ce eram! mai GntFi! GntFmpinată de Su(an! de *ordu* Ca1andi(h =i! apoi! de re(tu* ca(ei.ac a=a cum mi (e părea mai potri1it. Am a1ut mare noroc.aptu* că tata nu do1edea ace*a=i re(pect pentru )una mea intui0ie.air! una dintre ce*e mai căutate adre(e din Londra. Din cFte Gmi dădeam (eama! e* .ericirea! Gmi aruncă tata Gn urma mea! dar (ă nu 1ii *a mine (ă7mi (pui că nu te7am a1ertizatD Mi (e păru că u*tima *ui rep*ică nu mai (una ca o amenin0are . Cu1Fntu* meu era (.e* de di(cu0ie. Era 1ia0a mea =i a1eam (ă .a0a ca(ei Ca1andi(h din Ma".ie un nume chiar impozant de autor pe coper0i*e unei căr0i! Gmi Gnchipuiam euD Era *impede că nu mai eram )ine71enită Gn ca(a tată*ui meu =i nici nu (e punea pro)*ema (ă mă mut cu totu* Gn re=edin0a *ondoneză a *ordu*ui Hami*ton Gnainte de nuntă.ără a*te cu1inte.ord! *ad" Hami*ton.ară! poate! de *ordu* Der)". Am p*ecat . M7au primit cu )ra0e*e de(chi(e =i! Gn0e*e#Fnd pe dep*in prin ce chinuri treceam! m7au in1itat (ă *e . Am a1ut (entimentu* că era o ru=ine )ătătoare *a ochi .ăcută *a . Hmi p*ăcea =i cum (unăO A1ea (ă .iu 1iconte(ă de Here. Nu cred că 1reunu* din . V N7am (upra1ie0uit nici măcar o zi .ie Gntrea#a .i priceput cu ade1ărat natura atrac0iei noa(tre reciproce! Gn a.

N7a= putea nicicFnd (ă 1ă . V Domni=oară ran1i**eD mă (tri#ă e*. Hn (chim)! Gmi 1a o.ace0i . V Nu! i7am ră(pun( pe un ton cFt mai )*Fnd cu putin0ă. N7am reu=it (ă (cap cu totu* de GntF*nirea cu . Hmi pare rău că nu pot ză)o1i mai mu*t. Nici nu7mi 1enea (ă cred cFt de repede. V Să7mi .a p*eca =i Gmi primiră (cuze*e de ri#oare. AmFndoi =tim că e un om )o*na1. Fir7ar a dracu*uiD H=i (cutură capu*! ca (ă7=i 1ină Gn . V Hntr7ade1ăr! merita0i mai mu*t decFt 17a= putea o. V Hmi dau (eama după .ac .eri eu ca (o0ie.eri Gn p*u( .onduri (u)(tan0ia*e (pre a putea că*ători Gn 1oie! odată ce e* 1a pără(i acea(tă *ume.ericit. Am de (cri( o (cri(oare ur#entă.ie adre(ată cum1a mieU Tonu* duio( =i p*in de (peran0ă a* Gntre)ării (a*e Gmi pătrun(e Gn inimă! .ec0iunea! dacă! Gntr7ade1ăr! nu7i 1or)a doar de un tit*u no)i*iarU Ce 1ă poate e* o.ord nu 1rea decFt (ă7i 0in companie pentru re(tu* zi*e*or pe care *e mai are de trăit. M7am oprit! iar! pe (cară.ire. V ?ă dore(c o zi )ună! domnu*e De1ereD i7am urat eu! uitFndu7mă Gnapoi! continuFnd! Gn(ă! (ă urc a*ene (cări*e. Speram (ă trec cu totu* neo)(er1ată! cFnd domnu* De1ere! care 1enea Gn urma ce*or*a*0i! mă zări! Gnainte de a pătrunde Gn (a*onu* de zi! =i G=i (chim)ă direc0ia.eri . V 3a mă . E* (coa(e un (u(pin și răma(e pe #Fnduri pre0 de o (ecundă.a0ă de mineU V Hntr7un (in#ur cu1Fnt! *i)ertateaD i7am ră(pun(! iar domnu* De1ere Gmi aruncă o pri1ire con(ternată.ăcFndu7mă (ă mă opre(c din mer(. V Sunte0i! a=adar! hotărFtă (ă7* *ua0i pe *ordu* Here.ami*ia De1ere! dar am aCun( Gn dreptu* (cări*or din ho*u* de *a intrare Gnainte ca ei (ă dea ochii cu mine.ericitD ripo(tă e*! apoi 1ocea i (e pre(chim)ă Gn =oaptă. Lordu* Here.e*u* Gn care mă pri1i0i! ca pe un du=man ce tre)uie oco*it. Am mai urcat o treaptă! ca (ă (cap de con1er(a0ie. Ce are *ordu* Here. Am tăcut =i! cum domnu* De1ere Gncă mai părea (ă7=i caută cu1inte*e! am adău#at: ?7am mai (pu( că pro#ramu* meu de 1ia0ă e(te atipic (ePu*ui meu.ord de (o0U V ?e=ti*e (e ră(pFnde(c repede. CFntărindu7mi o c*ipă cu1inte*e! De1ere mă Gntre)ă: 77 . V 3a nuD Domnu* De1ere c*ătină din cap! pentru a mă a(i#ura că niciun z1on nu7i trecu(e pe *a urechi.ord mai mu*t decFt mine ca (ă 1ă merite a.

Ca(a Ca1andi(h a1ea un moti1 prea Gntemeiat de (ăr)ătoare *a acea oră! căci *ordu* De1ere ceru(e mFna *ui Su(an Gn după7amiaza ace*eia=i zi*e! iar *ordu* =i *ad" Ca1andi(h G=i dădu(eră )inecu1Fntarea pentru nunta ce*or doi.ăcu o p*ecăciune cu #ra0ie! punFnd punct di(cu0iei! =i (e pre#ăti (ă (e a*ăture . Un a(emenea certi.V Nu o . Cum amFndoi nu prea eram re*i#io=i! am 96 Cap a* 3i(ericii An#*icane =i mitropo*it a* pro1inciei ec*ezia(tice Canter)ur"! ora= i(toric Gn unitatea i(torico7admini(trati1ă a comitatu*ui de Lent! Gn (ud7e(tu* An#*iei.ami*iei Ca1andi(h de pe Ma". Dar dinco*o de pre(ti#iu* tit*u*ui no)i*iar! Su(an era Gndră#o(tită pFnă pe(te urechi de *ordu* 2P.ic (entimente*e.e* ca =i mama ei. 78 . Hndrăzne(c (ă (pun că n7am 1ăzut7o niciodată pe dra#a mea prietenă mai p*ină de ePu)eran0ă! de )ucurie =i de mFndrie! căci a1ea (ă . V Nu! romanti(mu* e(te .eră *a common la& marriage.ie conte(ă! *a .i .ace0i! atunci! din romanti(mU *uma *ui mă . Tre)uia doar (ă *ocuim Gmpreună Gn Londra timp de cinci(prezece zi*e =i a1ea (ă ni (e e*i)ereze =i nouă un certi.ord! Jame( De1ere! *a .ami*iei (a*e Gn cea*a*tă cameră. Ri(cu* ca tată* meu (au ePtin(a .o(t i*e#a*ă. A(emenea *icen0e de că(ătorie G=i au ori#inea Gn E1u* Mediu! cFnd un a(emenea act certi. V Mie Gmi p*ace cFte pu0in din amFndouă. Din cauza unui dezacord Gntre *ordu* Hami*ton =i 3i(erica An#*icană Gn pri1in0a cercetări*or *ui! un a(emenea certi. 94 Hn ori#ina*! civil licence! =i (e re. V ?ă dore(c un 1iitor cFt mai )un po(i)i*! domni=oară ran1i**eD V A(emenea! domnu*e De1ere.ie o a*ternati1ă pentru noi.iciu de (tare ci1i*ă. Am a*er#at ca 1Fntu* Gn camera mea! ca (ă7mi c*ari. Scri(oarea mea a aCun( *a *ordu* Hami*ton per(ona*! cu aCutor de *a 3ea! iar a*e(u* inimii me*e mă 1izită *a re=edin0a .icia*.ăceau o pereche ePtraordinară.icat (pecia* de că(ătorie nu ne era Gn#ăduit mie =i 1iconte*ui.e* =i e* de ea! iar toată *umea era de acord că .ica permi(iunea pentru o că(ătorie care a*t.ăcut pentru cei care nu (uportă rea*itatea.icia*ă94 urma (ă . Hmi .icat! prin care a1ea (ă ni (e permită cununia Gntr7o )i(erică (au Gntr7un o.ami*ie a *ordu*ui Hami*ton (ă o)iecteze era prea mare! a=a GncFt o că(ătorie neo.icat co(ta (uma (u)(tan0ia*ă de douăzeci =i opt de #uinee =i era ade(eori (o*icitat de cei a1u0i.air Gn (eara aceea. mariaC de drept cutumiar! cum (7ar traduce! numit =i mariaC neo. Su(an! mai a*e(! ePu*ta pentru că *o#odnicu* ei Gi propu(e(e (ă (e că(ătorea(că printr7un certi.ăcu (ă (urFd.e* ar .icat (pecia* de că(ătorie! e*i)erat de Arhiepi(copu* de Canter)ur"96.

oto*iu*ui (ău comod =i apoi Gmi pu(e Gn mFnă două căr0i #re*e! .deci( pentru cea din urmă op0iune. V De ce e=ti a=a de tu*)uratU *7am Gntre)at. Ca =i dumneata! domni=oară ran1i**e! ace(tea Gmi (unt de .*ă Gntre coper0i*e *or e o taină mu*t prea mare pentru a .i o. KFm)i *ar#! ca (ă7=i a(cundă Gn#riCorarea.ină de un 1erde Gntunecat! Gnnodată cu o . 79 .acem un *ucru tota* necu1enit! pără(ind Londra pe durata (ezonu*ui monden. Sunt tu*)urat pentru că am un dar (ă70i .e! =i (tătea =i )roda Gn tăcere Gn cea*a*tă parte a camerei! Gn timp ce eu =i domnu* Hami*ton ne di(cutam p*anuri*e de nuntă.i dez1ă*uită! Gmi ePp*ică e*. Corpu* *ui de *umină (e Gntunecă pentru o c*ipă =i mi7am dat (eama că ce1a G* rodea.erit )iCuterii! ca (ă7mi intre7n #ra0iiO =i iată de ce 0in eu *a dumneata! domnu*e Hami*ton.undă pentru a Gmpiedica chei*e (ă a*unece.ac. Am pu( căr0i*e deoparte =i! ap*ecFndu7mă (ă7i iau pan#*ica din mFini! )uze*e me*e Gi atin(eră o)razu* cu tandre0e. V Ce (e a. Hmi p*ăcea (ă 1or)e(c cu e* de(pre p*anuri*e noa(tre =i #Fndeam că *a . V 2ricare a*tu* mi7ar .erecate cu *acăte! de=i niciuna dintre e*e nu a1ea trecute pe coper0i tit*uri (au autori.erin0ă! Gn 1ederea continuării (tudii*or me*e.i a1ut prea mu*te de 1or)it. Din cauza o)iec0ii*or adu(e de rude*e dumita*e *a că(ătoria noa(trăU V Nu! doar =tim amFndoi că n7au de ce (e teme! iar dacă dore(c (ă piardă 1remea dez)ătFnd (u)iectu* ă(ta! atunciO n7au decFt. V Ce tePte uimitoare (unt ace(teaU Am ePaminat ace*e curiozită0i! acceptFndu7*e ca dar din partea *o#odnicu*ui meu. 3ea mă Gn(o0ea Gn 1izită! pentru a nu da na=tere *a )Fr.erecate )ine. erau . Hmi (tFrneau curiozitatea. A1eam (ă ne retra#em *a re=edin0a *ordu*ui din Mid*and(! ce #ăzduia )o#ata *ui )i)*iotecă de re.e* Gi p*ăcea =i *ordu*ui Hami*ton! dar cFnd am Gnceput (ă 1or)e(c de(pre 1iitoru* no(tru Gmpreună! omu*ui Gi pieri )una di(pozi0ie. Se ap*ecă Gn (pate*e .oarte mare pre0! prin urmare dore(c (ă *e 0ii Gn pă(trare. Nu că am . Mi *e Gntin(e! atFrnate de o pan#*ică . ❖ Cinci zi*e mai tFrziu G* 1izitam pe *ordu* Hami*ton! căruia mă o)i=nui(em (ă7i (pun Sdomnu* Hami*tonT. V 2h! DoamneD am ePc*amat! u*uită. 2dată cununa0i! ne #Fndeam (ă . Iată chei*e.

erent ce . V De(chide7*e mai Gnco*o! dra#a mea! cFnd 1ei .ac de ru=ine.armec de(ă1Fr=it. Nu dumneata e=ti pro)*ema. Am 1rut (ă7* Gntre) de ce nu a=tepta(e pFnă Gn noaptea nun0ii ca (ă7mi dea ace(te comori! dar de 1reme ce (e (trădui(e atFt de mu*t (ă mă a)ată de *a ace(t (u)iect! nu m7am Gncumetat (ă7* mai atac din nou. Să Gnca*c eu 1reo *e#e .ăceam eu cu 1ia0a mea! n7a1eam (ă7i aduc decFt )ucurie =i .er un cadou de nuntă! atFta tot! (pu(e! (u(tră#Fndu7(e Gntre#ii me*e in1e(ti#a0ii.rică (ă nu7i (tric reputa0ia (au (ă7* .ără (ă7mi dau (eamaU V Nu! am chicotit eu! căci G=i ePa#era mFndria Ci#nită! (pre amuzamentu* meu. Am Gn0e*e( că ce1a (e a(cundea (u) (tarea de a#ita0ie a 1iconte*ui Gn (eara acea(ta.i singură. Che. V Dra#a mea domni=oară ran1i**e! nu m7am mai (im0it a=a de )ine de douăzeci de ani. V Să .u* de #*umă i (e du(e.Cum 3ea G=i dre(e #*a(u* Gn c*ipa aceea! i7am priceput a*uzia =i m7am a=ezat Gnapoi pe (caunu* meu! ca (ă7mi ePaminez mai departe daruri*e primite. Am (urF(. Hi promi(e(em domnu*ui Hami*ton (ă nu7i Gnca*c (pa0iu* minta* =i! dacă a= . in(i(tă e*! mai curFnd (tin#herit. Domnu* Hami*ton Gmi a*un#ă temeri*e cu un hohot de rF(.i 0inut mariaCu* no(tru. V Toate de mai (u(! #*umi e*! =i niciuna. 80 .ăcut tata (ă mi *e reprim! de .i dat nicio (peran0ă cFt ar . V E=ti )o*na1U Hncepea (ă mă Gn#riCoreze! de=i o)(er1am că trupu* (ău de *umină era mu*t mai (ănăto( decFt *a prima noa(tră GntF*nire! mai a*e( Gn zona inimii.i Gncă*cat acum promi(iunea acea(ta! nu mi7ar mai . V Mi7ai promi( că n7ai (ă70i Gncerci 1răCi*e a(upra mea! (e apără e* #hidu=. V Etii că mi7am dat (eama de re0ineri*e dumita*eU Da! Gi po1e(ti(em 1iitoru*ui meu (o0 de(pre haruri*e me*e ie=ite din comun! cum m7a . La acea(ta! domnu* Hami*ton mi7a ră(pun( că e* deCa G=i (trica(e reputa0ia Gn Camera Lorzi*or =i că! indi. Acum Gn0e*e#e0i de ce nu puteam (ă nu7* ador pe ace(t )ăr)at.ie 1or)a de tataU De rude*e dumita*eU De domnu* De1ereU tot Gncercam eu (ă #hice(c! Gn 1reme ce *ordu* Hami*ton c*ătina din cap! (urFzător. V Nu7mi tre)uie (ă mă uit de două ori *a dumneata ca (ă70i cite(c pe chip că ce1a te tu*)urăO Să . Am 1rut! doar! (ă70i o.ie 1or)a de mineU Te7ai răz#Fndit cum1aU V Nu! Gmi dec*ară e* cu hotărFre.

81 .i a1ut cFte un picior Gn două *umi di.*at că a .ă0i=area ePotică a .io*ă cu o (u)(tan0ă a*)ă! care nu era *ichidă! a=adar am pre(upu( că tre)uia (ă .o(t dat (ă remarc o u=oară *uminozitate proprie.*acona=u* Gn teaca *ui =i am dat (ă . Hnăuntru! (e a.ord (cri(e(e: SIu)itei me*e reGncarnate! Dou#*a(T =i trecu(e data de a(tăzi. Lordu* Hami*ton era mort. +a#ini*e Gi .erec din nou coperta! cFnd mi7a . A1ea un *ăcă0e* =i o chei0ă din aur! iar Gnăuntru n7am mai #ă(it niciun tePt. Eram (i#ură de ace(t . +e re1er(u* copertei #roa(e! *ordu* Here.*acona= a=a de micUT Am (co( micu* recipient de cri(ta* (cu*ptat din teaca *ui Gm)răcată Gn cati. Mi7am de(chi( ochii! ca (ă mai o)(er1 Gncă o dată o)iectu*.u(e(e per.a0ă de Su(an! *ad" Char*otte =i dra#a mea 3ea. Inima mi (e z)ătu Gn piept! Gn(u.*e0ită! =i mă cop*e=i un (oi de duio=ie ca*dă pe care n7o mai (im0i(em decFt . SCe (e GntFmp*ăUT Mi (7a .aptu* că mi7a Gncredin0at o comoară atFt de per(ona*ă.ect (ănăto( cFnd G* pără(i(em după cină. Da! mă Gndră#o(team de domnu* Hami*ton! de toate mi(tere*e =i de erudi0ia *ui.erite.u(e(eră decupate! dar părea (ă arate ca o carte atunci cFnd era Gnchi(.iind decFt Gn căma=ă! n7a1eam pe mine niciun cor(et care (ă mă (trFn#ă! doar inima mea care cre=tea Gn mine (ă7mi (par#ă pieptu*. Ne.ea! Gn(ă n7am Gndrăznit (ă7* de(chid pFnă nu7* Gntre)am pe *ordu* Here. SA=a o carte mare pentru un .ină! ca cenu=a. 2chii mi (e ump*ură Gndată cu *acrimi de recuno=tin0ă pentru .apt! de parcă (7ar .i GntFmp*at ieri! doar că moartea nu (ur1eni(e ieri. Din Gn.oarte .apt! o mică . Hn acea(tă diminea0ă am a.ocam.ace ceea ce tre)uie nu7i Gntotdeauna ce* mai )ine. Domnu* Hami*ton .ie o pu*)ere . Am Gnchi( ochii =i m7am concentrat a(upra . Con0inea! de . Chei0a de ar#int de(cuia un 1o*um 1erde.CFnd m7am Gntor( aca(ă Gn aceea=i (eară =i am răma( (in#ură! a=a cum mi7a cerut! am de(cuiat daruri*e 1iconte*ui. Tomu* ro=u cu coper0i*e *ui #roa(e era Gncă mai ePtraordinar.*a un tePt (cri( de mFnă! i*u(trat cu (chi0e! opera de o 1ia0ă a C*ari((ei =i a *ui Dou#*a( Hami*ton.o(t atFt de mi=cată! GncFt aproape că mă (u.io*ei! Gn0e*e#eam că (u)(tan0a era! pro)a)i*! rară (au pre0ioa(ă! poate amFndouă *a un *ocD Am pu( *a *oc .ord ce era.*acona=u*ui! ca (ă7i percep po1e(tea pe care a1ea (ă mi7o (pună! dar! dinco*o de cFte1a 1iziuni rapide a*e *ordu*ui Hami*ton admirFndu7i con0inutu*! n7am mai 1ăzut nimic! ca =i cum recipientu* era cură0at de orice amprente ePtra(enzoria*e. Am . M7am trezit dintr7un 1i( *ucid.ăcut rău! ca =i cum a= .

ord! pur =i (imp*u! nu a1ea cum (ă . Am o. V Am 1ăzut ce1a Gn#rozitor! 3ea. Mi (7a dat 1oie (ă intru Gn ca(ă! după ce i7am *ămurit Gn pri1in0a *e#ăturii me*e cu domnu* Hami*ton. Dra#a de ea . Eocu* .ăcea p*ăcere (ă mă 1adă. 3ea intră! Gn căma=ă de noapte Gncă. CFnd tră(ura noa(tră aCun(e Gn dreptu* re=edin0ei *ondoneze a 1iconte*ui! m7 am Gn#riCorat (ă 1ăd atFta a#ita0ie. L7am 1ăzut pe *ordu* Hami*ton chircit Gntr7un . V Ce (7a GntFmp*atU i7am Gntre)at pe un ton ru#ător! GncercFnd (ă arunc o pri1ire! pe(te ei! Gn camera de *ucru. Lordu* Here.ăcea =i nu7i .ăcu un (emn apro)ator din cap =i (e du(e (ă (e pre#ătea(că de p*ecare. Lă(a impre(ia că Gi . 4u se poate ca el să fi murit. V Ah! de m7a= Gn=e*aO M7am apropiat de o#*indă ca (ă mă aranCez. ?ăzu(em cum i (e reGntor(e(e 1ia0a Gn corpu* *ui (piritua*! iar ce* .i decedat din cauze natura*e. nu din cau1e naturale Am (e(izat o caren0ă Gn ra0ionamentu* meu. V Dacă ePi(tă 1reun Dumnezeu! atunci toate ace(tea nu (unt decFt un co=mar =i nimic mai mu*t.ie. V Re#ret (ă 1ă in. Se pare că domnu* Hami*ton era mo=tenitoru* re=edin0ei Here.iindcă =tiam deCa *ucru* ace(ta decFt pentru că eram *uată prin (urprindere.oto*iu Gn camera *ui de *ucru! cu un pahar de 1in Gntre de#ete! a*) *a chip ca o (ta.a0ă era de(chi(ă =i un po*i0i(t . Gncercam (ă mă *ini=te(c (in#ură.ormez că iu)itu* no(tru 1ăr a pără(it acea(tă *ume Gn cur(u* nop0ii trecute! domni=oară ran1i**e. 4u. Tre)uie (ă mă GntF*ne(c numaidecFt cu *ordu* Here. Am (unat din c*opo0e* după 3ea =i m7am dat Co( din pat Gn diminea0a rece ca #hea0a.ăcea de pază. A1eam o 1iziune (upradimen(ionată! care Gmi cuprindea Gntre# dormitoru*.ord.ri#u*ui Gmi a*un#ă *u#u)ra ima#ine! Gmpreună cu #rea0a care mă cuprin(e(e.ord =i a tit*uri*or no)i*iare Gn(o0itoare.tat! mai de#ra)ă . 82 .Hmi (trFn#eam cu putere amu*eta din piatră! pe care o purtam *e#ată de un *ăn0i=or Gn Curu* Gncheieturii! unde piatra era a(cun(ă (u) mănu=ă de ochii *umii. Un anume (er#ent F*etcher =i un 1ăr de7a* *ordu*ui Hami*ton! domnu* Fredric/ Hami*ton! m7au GntFmpinat *a intrare. +oarta din .izic mer#ea pe ace*a=i drum.

V 2 pată proa(pătă de 1inD Am apă(at pe *emn de#etu* Gm)răcat Gn mănu=a a*)ă! curată! care (e co*oră numaidecFt Gntr7un ro=u Gntunecat. V O un pahar de 1inO care (7a 1ăr(at pe(te ma(ă! a=a GncFt am pu( .*a mai mu*te după ce doctoru* G* 1a con(u*ta. H=i =ter(e tran(pira0ia de pe .o(tO +ărea (ă .i uci( pentru a Gmpiedica a*ian0a noa(tră matrimonia*ă. V Niciodată (ă nu mai deranCa0i *ocu* Gn care (7a petrecut o crimăD Ser#entu* de po*i0ie (e ener1ă! iar mu(trarea *ui G* . V Dore(c (ă7* 1ăd! am in(i(tat eu! =tiind că medicii erau de pri(o( cFnd 1enea 1or)a (ă (e de(copere cauza dece(u*ui.ata (ă =tear#ă.unzime! doar Gn cazu* Gn care ePi(ta )ănuia*a 1reunui tertip murdar. Medicu* tocmai G=i (trFn#ea *ucruri*e! prin urmare m7am apropiat de )irou* *a care zăcea #hemuit *ordu* Hami*ton! Gntocmai ca Gn 1iziunea mea! cu ePcep0ia unui mic amănunt. In1e(ti#a0ii*e po(t7mortem erau rareori e. Ser#entu* mă Gn(o0i Gn (a*on! ca (ă (tea de 1or)ă cu mine.ectuate Gn pro. Domnu* Hami*ton (e .ăcu pa*id! pe cFnd (er#entu* G* mă(ura din ochi. Domnu* Hami*ton (e apropie de răpo(at.runte cu )ati(ta din mFna *i)eră. V Con.irm dia#no(ticu* domnu*ui Hami*ton! (e )ă#ă =i doctoru* Gn 83 .V Dar cumU V ?om a. V CFnd termină doctoru*! domni=oară ran1i**e! mă anun0ă e*! remarcă *a care m7am Gntor( pe dată =i *e7am Gncă*cat porunca! nă1ă*ind Gn camera de *ucru. V Dar am pre(upu( că a a1ut un atac de cordO ?ede0i =i dumnea1oa(tră cum arată.ăcu (ă tre(ară pe )ondocu* domn Hami*ton. V Da! domnu*eU G* i(codi po*i0i(tu*. +aharu* de 1in Gi di(păru(e din mFnă. M7am Gn1Frtit Gn Curu* me(ei de (cri(! căutFnd pete de dată recentă! =i iată c7am #ă(it.ie prea (periat ca (ă7=i mai Gncheie propozi0ia.iindcă e* a1ea ce* mai mu*t de cF=ti#at. V Să . Dacă Dou#*a( . Mi7am Gntor( pri1irea *a domnu* Fredric/ Hami*ton! .u(e(e a(a(inat! atunci 1oiam (ă =tiu =i eu! de către cine! pe ce moti1. V A .i )ăut *o#odnicu* meu cFnd a muritU Mi7am ridicat de#etu*! pentru ca )ăr)a0ii (ă G* poată 1edea. Mi (7a părut că era (periat! dar nu 1ino1at. Nu puteam crede că cine1a *7ar .

ite de ace* moment ca (ă (e retra#ă! dar dacă (e (u(pectează că aici (7a comi( %& Digitalis purpurea 6 .ort (au e)altare Gi putea ridica ten(iuneaO inima *ui n7a mai .erent dacă moartea *ui (e do1edea a .i .o(t o tehnică de otră1ire predi*ectă Gn a*te 1eacuri! GntrucFt pro1oacă 1ictimei un atac de inimă! am dec*arat eu! =i nu *a(ă nicio urmă Gn interioru* or#ani(mu*ui.i un a(a(inat ori nu.ord nu mai era tFnăr.o(t (ă 1ă a(a(inez 1ăru*! domnu*e Hami*ton! a= .a*( domnu* Hami*ton! adre(Fndu7(e medicu*ui. Lordu* Here. Nu mai puteam (coate nimic din corpu* de *umină a* decedatu*ui! căci Gi pără(i(e trupu* )io*o#ic! Gmpreună cu (piritu* *ui! Gn pra#u* mor0ii. A=a cum (tau *ucruri*e! eu nu mai mo=tene(c nimic de *a *o#odnicu* meu! nici de *a tata.ăcut7o! comentă pe un ton .ami*ia Scrophu*ariaceae.u(e(e (oarta! indi. V Fiertura din . +ro)a)i* că acea(ta Gi . 84 .i .ără niciun (ucce(.e*.ăcut . V Mă ro#! dacă 1ăru* meu a murit dintr7o a(emenea cauză! atunci =tim cine a .ăcut7o după nuntă. 2 *ua(e pe urme*e iu)itei (a*e (o0ii C*ari((a.ord a murit de apop*ePie.runze de de#e0e* ro=u%& a . V ?ă ro# (ă mă ierta0i! domni=oară ran1i**e! mi (e adre(ă po*i0i(tu*! Gn 1reme ce medicu* =i domnu* Hami*ton ie=eau pe u=ă! #ră)indu7(e (ă pro.a0ă. V Apop*ePieU m7am mirat eu. Am oco*it ma(a de (cri( =i mi7am pu( mFini*e pe umerii *ordu*ui Hami*ton! Gn (peran0a că 1oi mai cu*e#e cFte1a percep0ii din rămă=i0e*e *ui pămFnte=ti! dar . Nu7mi 1enea u=or (ă (tau de#ea)a =i (ă mă cert cu acei im)eci*i! Gn 1reme ce *ordu* Hami*ton zăcea mort *Fn#ă mine. din .1or)ă.*etu*. Lordu* Here. +oate că *ad" C*ari((a nu era de*oc pre#ătită (ă7* Gmpartă pe Dou#*a( cu o a*tă . Mi7am dat (eama că dec*ara0ia mă dez1ino1ă0ea Gn ochii (er#entu*ui de po*i0ie! dar =i că rămă(e(em . V Un atac! domni=oară ran1i**e! Gmi ePp*ică doctoru*! de parcă eram ne=tiutoare. V 3a mi (e pare că! dac7ar . Aici nu7i niciun mi(ter. +rea mu*t e.emeieU Totu=i! GntrucFt mi (e Gncredin0a(e Gntrea#a erudi0ie com)inată a (o0i*or Hami*ton Gntr7un tom uria=! Gmi atin(e(em 0e*u*! Gntr7un anume . V A= putea rămFne o c*ipă (in#ură cu e*U am cerut eu pe un ton Gn care (e (trecura(e un (trop din tri(te0ea care7mi ump*ea (u. V Cum de =ti0i atFtea! domni=oară ran1i**eU Ser#entu* arăta o curiozitate (inceră. V Din căr0i! (er#ent F*etcher! i7am ră(pun( cu o u=oară ironie.ără o *e0caie.

u#i cu ea. Era *impede că nu (e #Fndea (ă rămFnă prea mu*t.entru domnul DevereD Nu puteam (ă cred că tFnăru* p*ăti(e crimina*iD De a*t.ie a*ea(a domnu*ui De1ere! Here. V Ne datorezi nouă (upunerea! Here. /ine sunt aceşti oameni.un a(a(inat! nu prea pot (ă 1ă *a( (in#ură *a *ocu* . Numai pentru că (piritu* 1iconte*ui Gi ie=i(e din trup! nu Gn(emna că deCa pără(i(e Gncăperea.e=nice ardeau Gn cameră. V Domni=oara ran1i**e e(te (ortită (ă .ără (ă pară (urprin( de 1izita *or =i de caracteru* ei.orma*ită0i ca (ă intre direct Gn (u)iect. V N7a1em nimic per(ona* cu tine! Here.*etu* ca (ă7i (imt prezen0a.ă0i=are impunătoare! trecFnd pe(te . N7am pierdut atFtea (eco*e ca (7o zămi(*im pe domni=oara ran1i**e pentru ca tu (ă . Era (eară acum! iar *umFnări*e din (.ord! G* a(i#ură ce*ă*a*t domn! mai tFnăr decFt primu*.aptei. M7am Gntor( cu . L7am (im0it pe Dou#*a( . Mi7am Gntor( pri1irea *a )irou! de(coperindu7mi *o#odnicu* Gncă Gn 1ia0ă! dar ePpre(ia .ormă unu* dintre mu(a.irii *ui nea=tepta0i! cu o Gn.ord! a(ta (e 1a GntFmp*a. /e s-a înt>mplat aici.oarte aproape! dar Gnainte (ă7* pot detecta! aten0ia Gmi . V Nu dore(c decFt (ă mă ro# Gn *ini=te pentru o (ecundă! i7am ePp*icat eu. N7a1em ce di(cuta aici Gn (eara a(ta. DouglasD Să mă înşele pe mine percepţiileD "i fi putut muri din cau1e naturaleD Lumina din cameră (e (chim)ă.e*! cei doi a1eau 85 . Hntr7un . V Se va mărita cu De1ere. V ?oi pă(tra *ini=tea! mă a(i#ură (er#entu*! *uFnd *oc pe un (caun.ord! =i n7am mai a1ut niciodată ne1oie de ea pFnă acuma! i7o Gntoar(e )ăr)atu*! care nu (e a=eza(e! ci rămă(e(e Gn picioare! 0inFndu7=i haina =i pă*ăria Gn mFini.e* (au a*tu*! Here.entru cine lucrea1ăD .e0ei *ui Gmi dădea impre(ia că nu (e )ucura (ă7=i 1adă oa(pe0ii.a0a *a *ordu* Hami*ton =i! GnchizFnd ochii! mi7am de(chi( Gn tăcere (u. A=a (7a prezi(! #*ă(ui )ăr)atu* mai 1FnCo( =i mai pericu*o(! care deCa G=i a=eza pă*ăria pe cap =i (e pre#ătea de p*ecare. Sa mă 1ămisleascăU Auzi(em )ineU V N7a1e0i niciun drept a(upra ei! Gi *ămuri Hami*ton! părFnd amuzat de amă#iri*e *or! =i nici norocu* (ă (upune0i o a(emenea . V Ea nu dore=te (ă (e mărite cu domnu* De1ere! *e ră(pun(e Hami*ton! .emeie! cFnd ea nu 1rea (ă 1i (e (upună nicicum.ordD G* in. DouglasD .u di(tra(ă de u=a camerei! pe care intrară doi domni.

aptu* că n7a1e0i nicio =an(ă (ă7* prinde0i pe .uria(e pentru că nu de(coperi(e (in#ur ace(te neaCun(uri. Totu=i! (unt (i#ură că (e 1a aCun#e *a conc*uzia că *ordu* 86 . De ce! . V Nu acum! *7am re. A(ta era tot ce a1eam (ă capăt din *ocu* ă(ta pe ziua de azi.oarte mu*0i oameni care nu doreau ca nunta dintre mine =i *ordu* Here.ericite pe care n7a1eam (7o mai cuno(c niciodată.aci*ită0i*e de care ar a1ea ne1oie.o(t a(a(inatU V Am toată certitudinea! i7am ră(pun( pe =*eau.o(t =ter(e! Gndrăzne(c (ă 1ă (pun că nu mai a1e0i un caz de omucidere! . 2ricum! nu mă (im0eam Gn (tare (ă mă mai cana*izez acum Gn acea direc0ie.ami*iar a* con1er(a0iei *or! am tra( conc*uzia că *ordu* Hami*ton Gi =tia de mu*tă 1reme.e* (au a*tu*U ?iziunea di(păru =i nu *7am mai (im0it de*oc pe Dou#*a(. V +oate Gn după7ma(a a(taU i7am propu( eu! ce1a mai ama)i*ă! Gn (peran0a că 1oi . Me(eria dumnea1oa(tră nu (e )ucură de toate .i *ă(ată Gn pace. Corpu* de *umină a* (er#entu*ui (e Gntunecă pu0in.i căzut Gn tran(ă.ăcute cu cFte1a minute mai Gnainte. V Nu pun *a Gndoia*ă pro.e(iona*i(mu* dumnea1oa(tră! domnu*e (er#ent.ericire! Gn0e*e#ător! Gn 1reme ce Gmi arăta cu un (emn din cap că era de acord.Gn. Ce anume 17a di(tra( tocmai acum de *a ru#ăciuneU V +o.ără (ă mai 1or)im de .ord (ă ai)ă *oc. Ei din tonu* .ăpta=.aptu* că nu7mi mai aminteam #e(turi*e . Capu* mi (e Gn1Frtea pe umeri! (tomacu* mi (e (trFn#ea de #roază! iar inima mi (e . V Mă #Fndeam! doar! *a to0i aceia care ar . Se credea in(u*tat =i (e Gn. V Sunte0i! deci! con1in(ă că a .ir7ar (ă . Chiar a1eam ne1oie de (in#urătate! iar (er#entu* (e arătă! din .uzat eu tran=antă. Dar acum că toate pro)e*e au . V Doar dacă mi7a0i permite (ă 1ă Gntre)O (tărui e*. V Am terminat! *7am Gn=tiin0at pe (er#entu* F*etcher! care imediat (ări din (caunu* (ău ca (ă mă Gmpiedice (ă p*ec. V ?7a0i Gntor( pri1irea de *a )irou *a u=ă =i in1er( de mai mu*te ori! Gmi ePp*ică e*! părFnd Gncurcat de . V Tre)uie (ă 1ă mai pun cFte1a Gntre)ări! domni=oară ran1i**e.rFn#ea *a #Fndu* că(niciei .i du( totu=i 1or)a de(pre mine Gntr7un .ă0i=area unor oameni mai )ine p*a(a0i Gn (ocietate decFt domnu* De1ere.timU Tre)uie (ă .ie! (e arăta toată *umea a=a de intere(ată de ce* cu care a1eam (ă mă măritU Din cau1a harului meu secret Să (e .i a1ut moti1e )une (ă7mi omoare *o#odnicu*O Sunt .

Here. Am (im0it o mare amărăciune ce mă ră(co*ea din rărunchi =i mi7am dat (eama că7mi 1ăr(ăm nădu. 87 . Ar putea părea că mă pune0i *a Gncercare.ericire! (er#entu* F*etcher putea (ă mă Gn0e*ea#ă.ord a murit de apop*ePie! din cauza ePcitării ner1oa(e pro1ocate de apropiata nuntă. Drept urmare! am . 2 Gncheiere dră#u0ă =i decentăD V A=a o do1adă #ra1ă de cini(m *a o tFnără de 1Fr(ta dumnea1oa(tră! domni=oară ran1i**eD Din .u* pe cine nu tre)uia. V Etiu cum (e ap*ică *e#ea! a=a că nu prea 1ăd ro(tu*.ăcut o p*ecăciune promptă =i am p*ecat.

. Lordu* ran1i**e a1ea re*a0ii mai (u(7pu(e decFt domnii De1ere =i Hami*ton! =i mă re. Spera(em (ă nu mai . Su(an tatona terenu*. V Am (ă p*ec dacă ai de #Fnd (ă . Nu pot (ă Gn0e*e# ce ai putea a1ea Gmpotri1a domnu*ui De1ere.ie niciuna. 88 .oarte )ine că am o (*ă)iciune pentru )rune0i.uriat eu.und recuno(cătoare pentru #enerozitatea =i )unătatea *or! dar n7a1eam inten0ia de a a)uza de e*e nicio c*ipă Gn p*u(! după ce mă *ămuream ce7mi mai rămFnea de .ăcea (ă mă )F*)Fi. V Sunt (i#ură că *ordu* Su.er acum *a 1ăru* 1iconte*ui decedat.ii ne(u. Tata era de .e* de chipe= ca =i dra#u* meu *ord 2P. V Mă ro#! (e 1or)e=te că domnu* De1ere nu (7ar da Gn *ături (ă te mai curteze Gncă o dată.apt (u(pectu* meu principa* dintre cei doi pe care mi7i Gnchipuiam amenin0Fndu7* pe *ordu* Here. Su(an Gmi dădea Gn ace(t .ăcut curte prima oară.e* de Gn0e*e( că eram pe ca*e (ă7* in(u*t pe 1iitoru* ei cumnat.LECŢIA 5 NUNTĂ Lordu* Ca1andi(h (e Cura(e că nu 1oi . V Nu7i dore(c )anii! dacă a(ta Gn(eamnă (ă7* aud (punFndu7mi: SIi7am (pu( eu! p7proa(toDT Fndu* *a următoarea GntF*nire cu tata mă . Nici măcar nu mi7a . V Nu 0i7a .i niciodată (ăracă atFta timp cFt trăia e*! iar to0i cei*a*0i din .ord. Le eram pro.ordO Dar =tii . V IarU m7am Gn.erită.o*/ n7o (ă te mai dezmo=tenea(că acum. Su(an 1eni(e *a mine Gn cameră! ca (ă Gncerce (ă mă Gm)ăr)ăteze.ăcut curte! pentru că nu i7ai dat niciodată pri*eCu*.ermecător! p*in de 1ia0ă! (piritua* şi frumosO aproape *a . E(te .ăcut.ami*ie erau de acord.

De ce mai eram Gnze(trată cu a(emenea haruri! dacă nu a1eam 1oie (ă *e . +romi(iunea mea pro)a)i* că a mai domo*it7o! .o*o(e(c pentru indi. V Te7ai uitat )ine *a e*U Cred că 0i7e . Că 1eni 1or)a de .ie 1ina *ui că7i atFt de )ine 1ăzut =i atFt de *ăudatU Ta*entu* *ui Su(an de a ar#umenta =i ra0ionamente*e ei corecte ie=iră *a *umină.a(e a(upra 1oin0ei me*e. Hmi ima#ina(em că a1eam (ă iz)ucne(c Gn *acrimi Gn c*ipa aceea! dar eram Gncremenită de tu*)urare.*ectarea ta (ă te poarte (pre un 1iitor cFt mai *umino(.erent ce (cop nece(arU Ceea ce nu mă determina (ă7i port pică *ui *ad" Char*otte.iindcă am primit un (ărut pe o)raz. V Ei atunci (ă . V 2dihne=te7te! dra#a mea prietenă. Educa0ia =i Gn0e*epciunea ei tăcută Gmi dădu(eră po(i)i*itatea (ă7mi dez1o*t Gntre#u* poten0ia*! . Su(an p*ecă =i am răma(! Gn (. M7am ridicat Gn 89 .rică (ă nu7* #ă(e=ti =i tu *a .aptu* că nu mi (e dă dreptu* de a a*e#e Gn acea(tă che(tiune.*au pe dep*in (u) contro*u* meuO (au ce* pu0in a=a credeam eu.ă#ăduie(c! Gn(ă! că mă 1oi #Fndi mai )ine *a domnu* De1ere.Fr=e(c Gntr7un o(piciu. Am tra( adFnc aer Gn piept! Gn (peran0a de a e1ita in(u*ta. Soarta trium. V Nu! i7am cedat eu! de=i dete(tam ace(t *ucru! pur =i (imp*u nu7mi p*ace . De ce nu pre1ăzu(em ace(t *ucruU Numai pentru că! Gn ePerci0iu* contro*ării =i reprimării ta*ente*or me*e! in(tinctu* Gmi .i hotărFt ca eu (ă mă mărit cu e*D "sta am Gmpotri1a domnu*ui De1ere.o*o(irea daruri*or Gn ce* mai )un (en( a* cu1Fntu*ui! mi7am (im0it amu*eta de piatră iz)indu7mi7(e de pa*mă.ăcu(e =i tatei o promi(iune! că niciodată n7a1eam (ă7i . Hi mai . M7am a=ezat pe pat! pe urmă m7am trFntit pe (pate.ără (ă (.+re0 de o c*ipă! (e *ă(ă purtată pe aripi*e 1i(ării cu ochii de(chi=i. V Chiar mi7ar prinde )ine pu0ină odihnă! mi7am p*edat eu cauza! *a care ea7mi aruncă o căutătură dezamă#ită. H0i . V Nu contează ce cred eu! atFta timp cFt toată *umea de pe pămFnt pare deCa (ă .e* de a#rea)i* ca to0i cei*a*0i. V E(te corect (ă (u#erezi că nu 0i (7a dat dreptu* *a op0iune cFnd tu nici măcar n7ai (tudiat cu aten0ie acea(tă 1ariantăU Su(an (urF(e! =tiind că mă prin(e(e cu #arda Co(.u(e(e Gnă)u=it. Su(an )ănui că Gncercam (ă7i (cap printre de#ete.Fr=it! (in#ură. V Nu mă (imt prea )ine. Fie ca re.ac de rF( nume*e cu ta*ente*e me*e! care acum (e a.

dar mesajul n-a ajuns p>nă la tine dec>t la tre1irea din somn V A=aD Am re(pirat adFnc. Mi7am dat (eama că *e#ătura mea cu e* Gi o.aptu* că nu7* mai in1oca(em de*oc de *a prima noa(tră GntF*nire! cu aproape o *ună Gn urmă. V Le#ea ce*or trei chemăriD m7am certat (in#ură cFnd mi7am adu( aminte. V A*)ra"! *7am (tri#at! căutFndu7* cu ochii pe ca1a*er prin toată camera! căci nu (e mai materia*iza odată. +oate că Gmi ne#*iCa(em pactu* prea mu*tă 1reme! iar e* renun0a(e *a mineU "lbra'D Sunt aiciA mă Gn=tiin0ă e* ca*m! ca =i cum (e Gntre)a ce mă apuca(e. 4u KFm)i! amuzat de (pecu*a0ii*e me*e. Re*a0ia noa(tră era pu0in deconcertantă dar! Gn aceea=i ordine de idei! putea .ică. 4u-i regeleA 90 .ord Gn pri1in0a #riCi*or *ui.*irturi*e! pre#ătiri*e de nuntă =i acum cu ce*e de GnmormFntareD !e înţeleg.oarte a#itată cu toate cereri*e Gn că(ătorie! . (pu(e! Gnc*inFndu7=i capu*. />t ştii şi tu.i )ene. ci de către cineva care controlea1ă în mod indirect faptele tuturor V SToate de mai (u( =i niciunaT! am repetat Gn =oaptă ce7mi (pu(e(e *ordu* Here. V Hmi cer (cuzeD Doctrina mea meta. Gmi ră(pun(e. am încercat să te averti1e1 cu o vi1iune. V Din ce cauză crezi că a murit *o#odnicu* meuU Sunt de acord cu tine. 2ste mare păcat de Douglas ?mi plăcea de el 2ra un om bun V Ce =tii de Dou#*a( Hami*tonU Mă =ocau cu1inte*e *ui.oarte rău că nu te7am contactat mai Gnainte! dar am a1ut o 1ia0ă .izice! iar acea(ta era una dintre e*e. De fapt.i re#e*eD am ripo(tat eu! GncercFnd (ă #hice(c. EPi(tau nouă *e#i meta. A*)ra"D Un 1a* de panică Gmi (trFn(e (tomacu* ca7ntr7o men#hină. nu de către cei pe care-i bănuieşti tu. dec*ară e* hotărFt. c>nd ţi-ai dedicat at>t de puţin timp studiuluiD Făcea a*uzie *a . Trecu(e atFt amar de 1reme de cFnd nu mă mai #Fndi(em *a *e#i*e ocu*te! GncFt cu #reu mai reu=eam (ă mi *e aminte(c.uităD 2ste de mirare. Nu poate . " fost asasinat.izică e pu0in cam pră.erea po(i)i*itatea unei ata=ări parap(iho*o#ice de mine. V Hmi pare .capu* oa(e*or.

mă *ămuri e*. MaCoritatea (ocietă0i*or (ecrete au di(părut Gn timpu* Inchizi0iei. "semenea societăţi au devenit secrete numai datorită Inchi1iţiei.ăcu din cap (emn că nu.e*. Dacă ceea ce bănui e adevărat în privinţa uciderii lordului *erford.V Atunci! cineU 3i(ericaU 3i(erica nu Cuca un ro* prea important nici Gn 1ia0a tată*ui meu! nici Gn cea a domnu*ui De1ere! pe cFt Gmi putu(em da (eama. V Ce crezi de(pre domnu* De1ereU A*)ra" G=i Gnă)u=i un hohot de rF(. întruc>t nu poţi da în judecată o societate întreagă@ nici măcar dacă ai descoperi-o V Chiar dacă *7a= #ă(i pe . A*)ra" ridică din umeri! ca =i cum m7ar . nu prea are sens să mai cauţi criminalul. Era inuti* (ă7mi con(um ener#ia in1e(ti#Fnd mai departe cazu*.a0a re. V Ai zi(! data trecută cFnd ne7am 1ăzut! că Gntre1ezi o mu*0ime de că*ătorii Gn 1iitoru* meuO Tocmai mă #Fndeam *a ce*e mai )une miC*oace de a că*ători. Speram Gn 1reun (ecret (um)ru care (ă mă7ntărea(că Gn hotărFrea mea că nu tre)uia (ă mă cunun cu De1ere. 4u mă aflu aici ca să te consilie1 în probleme amoroase $enirea mea e să te iniţie1 în marile mistere@ şi. ?n acest ca1.i Gntre)at de ce7i mai ceream 91 .ăpta= =i i7a= do1edi 1ino1ă0ia! ce* mai pro)a)i* că tot nimic n7a= cF=ti#a! am tra( eu conc*uzia cu amar! #Fndindu7 mă *a ePperien0e*e din trecut. A*)ra" a1ea dreptate.e* de )ine ca =i mine! că nu era decFt un tertip pentru a e1ita (ă mă #Fnde(c *a 1iitoru* meu. Am crezut că! poate! ca1a*eru* meu era pu0in răma( Gn urmă Gn pri1in0a (ocietă0ii moderne. V Nu prea cred! am continuat eu! GncercFnd (ă7mi re0in zFm)etu* *a acea (u#e(tie. E* =tia! *a .uzu*ui (ău de a mă po1ă0ui! dar *7am a)ordat a*t. 2ste ceva mult mai amplu. probabil că ar fi mai bine să te ve1i cu domnul Devere şi să-i asculţi planurile de nuntă V Nu Gncepe =i tu. A*)ra" . mult mai secret V ?reo (ocietate (ecretăU Tata cu (i#uran0ă nu părea #enu*! nici 1reun a*t )ăr)at *a care mă puteam #Fndi. crede-mă ! căsătoria nu se găseşte printre eleA Eram pu0in ener1ată Gn .

dar tu te-ai putea proteja V CumU /umA (e arătă (urprin(. iar acele suflete furioase au m>nuit-o în propriile lor scopuri Dar ai putea face să se înt>mple şi invers.ară de domnu* De1ereU ( femeie săracă ar putea călători singură V Sunt o .osenD ?iziunea mi (e Gntunecă =i am zărit Gn . V A= putea (ă mă . V Am a1ut mu*te (u. ?n acea împrejurare. (7a mai #ră)it (ă adau#e! căci tre)uie (ă . Dar dacă cei care *7au omorFt pe Dou#*a( 1or ucide orice )ăr)at cu care inten0ionez (ă mă mărit! Gn a. aptitudinile tale au constituit arma. "i mai multă putere în degetul tău mic dec>t am avut eu vreodată în tot corpul meu. V ?ăd că (7ar putea (ă mer#em pe un drum (imi*ar! dar (ă o *uăm pe căi di. Sentimentu* de intimitate iz1orFt din ace* 1i( =i .emeie (ăracă! a=adar n7am ne1oie de niciun .ăcu pe A*)ra" (ă zFm)ea(că.*ete . V Are (ă mă Gn(o0ea(că Gn că*ătorii*e me*eU Firea mea capricioa(ă G* .urioa(e atunci ca (ă7mi (ară Gn aCutorD Nu7mi p*ăcea de*oc .aptu* că e* readu(e(e Gn di(cu0ie ace* incident. "r fi un lucru periculos pentru majoritatea dintre voi.ăcea că (e i1ea *Fn#ă mine ca (ă mă (a*1eze mă . "i priceput V Dar nu mi (e 1a da niciodată 1oie (ă că*ătore(c de una (in#urăD Hn cazu* Gn care dore(c (ă că*ătore(c! tre)uie (ă mă cunun cu cinevaA Nu 1reau (ă am de7a . să-ți întăreşti puterile pe care deja le ai.a0a mea cFt de (tFnCenitor #ă(eam (u)iectu*.iin0e*or de pe a*tă *umeU Hncercam (ă mă a(i#ur că G* Gn0e*e(e(em corect.*ui (.a0a ochi*or ima#inea Gn1o*)urării unei .ăcură (ă7mi 1ină #reu (ă mai in(i(t.or0e! după care m7am Gntor( Gnapoi! Gn *ini=tea (enină a camerei me*e. Ca1a*eru* meu ridică din umeri.atu*! dacă *e =tiam deCa pe toate.e* de impro1iza0ii! am (pu( eu! cu inima u=oară. !u repre1inţi un canalA /analul merge în ambele direcţii .aptu* că tot timpu* (e .i citit pe .oţi să te 92 .o*o(e(c de puterea . !u ce ve1iD Hn minte retrăiam noaptea Gn care 1i(a(em că eram Gn că*ătorie cu domnu* De1ere. 4u-ţi mai aduci aminte de camera din turnul lui .erite care (ă (e mai Gntretaie uneori. c>te 1ile am trăitA Nu =tiam ce (ă Gn0e*e# din ace* comp*iment.ace cu pia0a matrimonia*ă.

e* de . Am .or0ă =i tehnică! GncFt nu mă puteam a)0ine (ă nu mă mir de mi=cări*e me*e di)ace.andat Gnainte! *o1ind cu o#*inda Gncoace =i Gnco*o! cu o a(emenea . V Ser#entu* F*etcher a 1enit (ă te 1adă! mă anun0ă Su(an. fireşte. V DaD Am #emut cFnd *7am (im0it pe A*)ra" retră#Fndu7(e )ru(c din trupu* meu.e0ei (a*e =i tonu* 1ocii nu erau *a .ormeze că: V S7a dedu(! dinco*o de orice urmă de Gndoia*ă! că *ordu* Here.erme ca =i (pu(e*e.u Gn(o0it pFnă *a u=ă de (er1itor. Etiu să mă duele1.oarte rău! domni=oară ran1i**eD V Fără a*te Gntre)ări! atunci! am Gncheiat eu di(cu0ia! nearătFndu7mă de*oc (urprin(ă. +ăseşte-ţi o sabieA adău#ă e*! ca (ă mă a(i#ure că 1or)ea . V Te (im0i mai )ineU mă i(codi ea pe un ton Cucău=.oarte (erio(.u*#! .ăcat o#*inda de mFner.foloseşti de erudiţia şi talentele tuturor acelor entităţi. M7am arătat GncFntată de idee.*am Gn p*in due* cu (a)ia! cFnd o prezen0ă p*ăcută =i puternică pătrun(e Gn mine pe *a (pate =i mă purtă ca pe un . care s-ar putea pune la dispo1iţia ta . N7am auzit ciocănitu* Gn u=ă dar! pe cFnd Su(an intra! m7am oprit cu o piruetă. V Hmi pare . Kine-o dinaintea ta Am Gntin( )ra0u* Gn care 0ineam o#*inda! chicotind *a #Fndu* că mă a. V Co)or imediatD 3ietu* po*i0i(t nu (7a )ucurat de*oc (ă mă in. V Fără a*te Gntre)ări! con(im0i Gn (i*ă =i . M7am uitat prin Cur =i! e1ident! n7am #ă(it nicio (a)ie! drept urmare mi7 am Gn=. mă *ămuri A*)ra". V Hmi pare a=a de rău pentru tine! A(h*eeD Su(an Gmi *uă mFna Gntr7a ei! 1ăzFnd prea )ine că eram pe punctu* de a 93 . V CineU Mi7a *uat o (ecundă (ă7mi re1in din de*ir =i am pu( o#*inda deoparte.>nă acum n-am fost dec>t eu. dar sunt sigur că ţi-aş putea face cunoştinţă şi cu alte spirite V +rin urmare! ce ta*ente ai tu de care (ă mă pot . EPpre(ia .ără 1reun aCutor din partea mea.ord a murit de apop*ePie. M7am trezit! c*ătinFndu7mă (in#ură! Gm)uCorată =i ePa*tată.o*o(i! de pi*dăU Uita(em comp*et de toate ce*e*a*te pro)*eme! din cauza ace(tei con1er(a0ii care7mi (tFrnea curiozitatea.

din tePt! cFnd am (im0it că cine1a (e ap*eacă pe(te umăru* meu.a0a *uminată toată de un zFm)et. Mă (im0eam ro=ind! Gn 1reme ce7mi aminteam că mă a. mă *ămuri e*. V Nu 1rei (ă 1ii *a )a* cu noi a(tă7(earăU I7am pu( un de#et pe )uze. Mi7 am *uat cina Gn cameră! p*ănuind (ă cite(c opera C*ari((ei =i a *ui Dou#*a( Hami*ton. N7am putut 1edea cu ochiu* *i)er! dar am (im0it o atrac0ie. V Ce7ai 1rut (ă (pui cFnd mi7ai zi( că eram una dintre zFneU A*)ra" iz)ucni Gn rF(.*irtez cu e*. Nici nu trecu(em de primu* para#ra. V Am crezut c7ai p*ecatD 4u mi-ai dat drumul. "aa@ mi-am închipuit Hncercă (ă nu7=i arate dezamă#irea că nu a1eam de #Fnd (ă . Tocmai de(coperi(em acea(tă artă =i tre)uie (ă recuno(c că nu7mi di(p*ăcea. De .ier)in0ea*a care mi (e urca Gn o)raCi. Hmi 1a . remarcă e* Gn #*umă. V E=ti un ePce*ent (pada(inD *7am *ăudat eu! tFnCind (ă7mi (tăpFne(c .orma0ia o)0inută de *a domnu* De1ere.apt! S(in#ură aca(ăT (una! Gntr7ade1ăr! ePtraordinar de tentant. V Am mai mu*te Gntre)ări (ă70i pun. Stai să ve1i ce putem face cu o sabie adevăratăA Hntr7ade1ăr! pot (ă Cur că am perceput o mică (tFnCenea*ă Gn purtarea *ui. 94 .*a(em (u) contro*u* *ui. V Ai dori (ă te *a( (ă p*eciU A*)ra" ridică din umeri.a0ă tre)uie (ă mă #Fnde(c .i mu*t mai )ine dac7a= rămFne (in#ură aca(ă! am a(i#urat7o eu. .oate doreşti să plecD Etia prea )ine că nu 1oiam a(ta.oarte atent *a e*e. Totu=i! nu eram Gntr7o di(pozi0ie prea *udică Gn ace* moment. Am răma( u*uită (ă7* de(copăr pe A*)ra". Ei aceea nu era dec>t o oglinjoară de m>nă. De multă vreme n-am mai intrat în budoarul unei femei Se a=eză pe ce*ă*a*t (caun de *a mă(u0a mea de *ucru! cu . V Etiu că nu 1rei a*tce1a decFt (ă7mi a*un#i #riCi*e din minte! dar Gn momentu* de . $ă întrebam c>t o să mai dure1e p>nă ai să mă întrebi $ă refeream la linia ta de s>nge@ V 2 (tră1eche de(cenden0ă re#ea(căU mi7am amintit eu de in.iz)ucni Gn *acrimi.

*irta cu mine. Am 1rut (ă mă a(i#ur că 1ă (im0i0i )ine. V Mi7a părut tare rău (ă a. M7am uitat drept Gn ochii domnu*ui De1ere ca (ă7i (urprind reac0ia. V Autorită0i*e Gmi (pun că i7am pro1ocat un atac de cord.oarte Gn(emnate! donW=oară.or0at.ace decFt )ine inimii unui )ăr)at.ace 1izite *a a(emenea oreU Mi (7a părut teri)i* de o)raznic =i de ne(im0it. V Domnu* De1ere e Co( =i (peră că nu te7ar deranCa prea tare (ă (tai de 1or)ă cu dumnea*ui.ami*ie *a Gntoarcerea *or aca(ă. Se men0inea *a ni1e*u* unei con1er(a0ii u=oare! dar nu *ip(ite de re(pect. Am . +oate dacă *e . V Cred că are noută0i .i #ă(it un minut de (in#urătateD Să vin şi euD (e o.ăceam pe p*ac! a= mai . V Chiar a=aU Am o)(er1at că deCa .ăcu(em prea mu*t )ine inimii *ordu*ui ran1i**e Gn u*tima 1reme.*au to0i Gn aripa *or! iar Gn Gncăperea *ar#ă! (*a) *uminată! (e a=ternu(e ca un *in0o*iu tăcerea.ăcea ne1ăzut.ăcut (emn din cap că da =i i7am zFm)it . V Ei domnu* De1ere e din aceea=i *inie de (Fn#eU m7am intere(at eu.oc (tră*ucitor ce urma (ă GntFmpine Gntrea#a .acă pe 1oie! ceea ce rareori i (e GntFmp*a. Nu 17a0i GntF*nit cu tataU E* (urF(e! recuno(cFnd că nu .ru(trată. To0i a*ia0ii mei doreau (ă mă Gmpac cu domnu* De1ere. V Sunt (i#ur că n7a0i putea . (e tFn#ui e* du*ce! Gn 1reme ce (e . V Domnu*e De1ere! a0i cerut (ă mă 1ede0iU *7am a)ordat eu de cum am intrat Gn (a*onu* de *a parter! unde ardea un .ord. V Cine mai .E* con. Nu puteam (ă am =i eu o c*ipă Gn care (ă7mi 1ăd de tre)uri*e me*eU V DaU Intră 3ea.eri A*)ra"! cu un (urF( ma*i0io( pe .*u de moartea *ordu*ui Here.irmă cu un (emn din cap. V +*eacă! p*eacă! p*eacăD (oo. V Nu! 3ea! nu a(tăziD Ea nu (e #ră)i (ă7mi . Ser1itorii (e a. N7ai putea (ă70i #ă(e=ti cFte1a c*ipeOU V Mă ro#! hai! )ineD m7am ră(tit eu ener1ată. 95 . Deci ai aflat@ 4u ştiu mai mult dec>t ştii şi tu în această privinţă CFnd (e auzi un ciocănit Gn u=ă! mi7am dat ochii pe(te cap! . TFnăru* mă cFntări din ochi pre0 de cFte1a (ecunde.a0ă.

V +entru că! Gn cazu* Gn care nu mă dori0i ca (o0! a0i putea măcar (ă mă con(idera0i prieten! Gmi ră(pun(e e* cu (inceritate. V De ce7ar tre)ui (ă 1ă pe(e de a(taU am prote(tat eu Gn .ier)inte (ă aCun#ă *ord! ceea ce 17ar *e#a de An#*ia! iar eu am Gn mine un dor apri# de că*ătorie. Nu =i7ar . Aproape că7* trecură . Ia zice0i7miD V Ei )ine! mai GntFi de toate (unte0i un om de *ume! iar eu tFnCe(c după o 1ia0ă retra(ă! Gnchinată (tudiu*ui. 3una mea di(pozi0ie mă pără(i pe dată. Domnu* De1ere Gmi citi #Fnduri*e pe . V Nu! (pu(e e* cin(tit! dar a= accepta cu recuno=tin0ă orice ro* mi7a0i o. La rFndu* meu! *7a= .i putut repezi! pretinzFnd că mă in(u*ta maniera *ui tran=antă de a di(cuta cu mine.o(t atFt de inaccepta)i* *a e*.i permanent ne1oită (ă mă *upt cu amante*e.ranche0ea.iorii! a=teptFndu7(e *a un ră(pun( a(pru. V Nu doream (ă 1ă 1ăd rene#ată din pricina ace(tei tri(te Gntor(ături de (itua0ie! Gmi ePp*ică e*.rumo(. Sunt (i#ură că a= putea (ă ie( *a ora a(ta pe (tradă! (ă Gntre) orice trecător cu cine (ă mă că(ătore(c! =i e* (ă7mi ră(pundăO V Cu domnu* De1ere! conchi(e e* cu un (urF(! Gn rezonan0ă per.o(t . Ade1ăru* era! Gn(ă! că Gi pre0uiam . V ?7a0i mu*0umi doar cu prietenia meaU Nu7* prea credeam pe cu1Fnt. Acum eu 96 .ăcut intrarea Gn (ocietate! tot ce aud Gn dreapta =i Gn (tFn#a e(te: SMărită7te cu domnu* De1ereDT. Sunte0i un domn care dore=te .oarte nedreaptă .V M7am GntF*nit cu e* chiar a(tăzi! că tot 1eni 1or)a. V Hmi dau (eama că am . A= .i adCudecat niciun tit*u dintr7o (imp*ă amici0ie. N7ar putea! oare! (ă Gn(emne că7i ce* mai )un *ucru pe care tre)uie (ă7* .ace0iU V Cum (7ar putea a=a ce1a! am ripo(tat eu! cFnd Gntruni0i tot ce m7ar deranCa *a un (o0U V KăuU chicoti e*! ca și cum nu =i7ar .a0ă. Domnu* De1ere zFm)i *ar#! auzind că7* #ă(eam .unciare. Ei! Gn ce*e din urmăO (unte0i prea chipe= pentru mine.ectă cu ar#umentarea mea.eri (ă Coc Gn 1ia0a dumnea1oa(tră! a=a GncFt (ă nu mă i#nora0i cu totu*.i putui ima#ina ce7ar .a0ă de dumnea1oa(tră! domnu*e De1ere! dar de cFnd mi7am .i . Am )ănuit imediat că moti1u* domnu*ui De1ere era ace*a de a (e a(i#ura că! Gn cazu* Gn care Gmi cerea mFna! tot Gi mai puteam aduce un tit*u no)i*iar =i proprietă0i .a0a ame(tecu*ui (ău Gn 1ia0a mea per(ona*ă. V A= putea (ă 1ă Gntre) de ceU V Ca (ă7* Gntre) dacă Gncă (e mai #Fnde=te (ă 1ă dezmo=tenea(că.

3uze*e noa(tre (e atin(eră doar o c*ipă! Gn(ă (im0uri*e me*e nu (e poto*i(eră nici *a cFte1a ore după e1eniment. Eram năucă =i nu puteam (ă7mi dau (eama dacă 1or)ea (erio( (au nu.oarte p*ăcut pri1irii =i . SurF(u* u*uit de pe .*ictua*e! toate *uptFndu7(e (ă pună (tăpFnire pe mine! =i! după ce am trecut de *a GncFntare *a tri(te0e! *a 1ino1ă0ie =i *a durere! =i Gnapoi *a ace* (ărut! m7am *ă(at! 1*ă#uită! Gn mreCe*e (omnu*ui.ără teama de a7=i arăta pe .oarte neră)dător (ă o porne(c *a drum. V Mi (e pare prea mu*t (ă mă treze(c 1ădu1ă =i *o#odită Gn aceea=i zi! i7 am ePp*icat eu =o1ăia*a de a recunoa=te că ceea ce7mi propunea era Gmp*inirea unui 1i(. Dar mFine cFnd ne 1om re1edea! mă 1e0i mai 0ine Gn continuare *a di(tan0ăU Aproape că nici nu o)(er1a(em că! pe mă(ură ce (e deru*a di(cu0ia noa(tră! ne apropia(em! pa( cu pa(! unu* de ce*ă*a*t.a0ă (entimente*e.ără urmă de pete. După aceea! i7am putea pără(i =i am putea .*irtam cu e*. Cum de (e petrecu(e acea (chim)areU V Cum 1ă pare p*anu* ă(ta atunciU Ne cununăm! ne petrecem *una de miere cu .ace cFte1a că*ătorii *un#i . Nu mă o)o(i(em niciodată (ă7i a. V A0i #ă(i ace(te condi0ii accepta)i*eU Acum e* Gncerca (ă (e *ămurea(că dacă Gncă mai #*umeam. V A0i #ă(i ace(te condi0ii accepta)i*e! domnu*e De1ereU i7am aruncat eu min#ea Gnapoi! Gn terenu* *ui. V Nici că7mi pot ima#ina o Gn0e*e#ere mai a#rea)i*ă! mă a(i#ură e*! .oarte )un! *7am GncuraCat eu! ca (ă 1ăd ce (pune mai departe. Ne7am putea Gntoarce Gn An#*ia *a moartea tată*ui dumnea1oa(tră! cFnd ne 1a *ă(a proprietatea drept mo=tenire! moment Gn care am putea 1edea cum rămFne cu tit*u* de *ord.a0a mea tre)uie (ă7i . 97 . V E(te chiar un p*an .o*o(indu7 ne de indemniza0ia mea anua*ă.i trădat totu*. +ărea mu*0umit! dar Gncă nu (e Gncumeta (ă p*ece.rate*e =i (ora noa(tră *a ChFteau De1ere din nordu* Fran0ei. M7am Gntin( Gn pat Gn noaptea aceea chinuită de miriade de (enza0ii con. V ?ede0i! domni=oară ran1i**e! de=i nu am ePperien0a *ordu*ui Here. Am =tiut că erau (entimente*e *ui ade1ărate! GntrucFt corpu* *ui de *umină era .. Acum eram! Gntr7 ade1ăr! . Hmi *ă(a0i un ră#az de a mă #Fndi mai )ine *a con1er(a0ia noa(tră de a(tă7(earăU V Fire=te. Lumina .ocu*ui Gi aprindea ePpre(ia p*ină de dorin0ă de pe chip! Gn 1reme ce7=i apropia o)razu* de a* meu.*u ade1ărate*e inten0ii.ord Gn pri1in0a că*ătorii*or! (unt .oarte aproape.

e* de u=or (ă a1em o ceremonie trip*ă Gn *oc de una du)*ă. V CFt de u=uratică G0i parU Mi7am prin( capu* Gn mFini! ame0ită de ră(turnarea comp*etă a (itua0iei Gntr7o (in#ură zi. V Mă (ărută! p*eacă de7aici! am )om)ănit eu! GntrucFt Su(an era . V N7a (pu( nimănui nimic! mă *ini=ti Su(an.e* ca7ntr7una dintre po1e=ti*e ta*eD V Da! a=a ar . Ne7ar .V Treze=te7te! A(h*eeO E(te ade1ăratU Nu tre)uia (ă de(chid p*eoape*e ca (ă =tiu că era Su(an! . M7am .e0ei me*e! arătFndu7(e nemaipomenit de GncFntată.i *a . 2chii mi (e de(chi(eră *ar# =i m7am ridicat Gn capu* oa(e*or! cu un o.ăcut că nu aud u*tima remarcă =i m7am dat Co( din pat.*am Gntr7un *oc ca*d cu domnu* De1ere! iar eu 1eneam (ă7* (a*1ez. Su(an ePu*ta! de=i (e (trăduia din #reu (ă7=i reprime emo0ia =i (ă nu mă pre(eze. V A(h*eeD Scoa*ăD Fe*u* Gn care mă (cutura Su(an mă Gntorcea Gnapoi Gn 1remea copi*ăriei noa(tre.i *a . V Că tot 1eni 1or)a! =i tu ară0i *a . Mă a.e* ca e*. Am (urF(.*atU M7am Gn#rozit dintr7odată! #Fndindu7mă că domnu* De1ere ar . Nu doream (ă mă treze(c.ie un )ăr)at Gndră#o(tit =i nu unu* di(pre0uit.i! am con(im0it! iar compara0ia Gmi (mu*(e un zFm)et. V A(ta7i cam pe nea=teptateD V Mă ro#! mai (unt doar cFte1a (ăptămFni pFnă *a nuntă. V A=adar! e ade1ărat! tra(e ea conc*uzia din ePpre(ia . V Ei cine te (ărutăU mă Gntre)ă. 98 . V Cum ai a. Hi )irui(em răpitorii! iar e* tocmai urma (ă7mi dăruia(că un (ărut! drept mu*0umire că7i (a*1a(em 1ia0a. Su(an chicoti Gn 1reme ce7mi (cruta zFm)etu* *ar#.i putut *an(a 1reun z1on. Numai că atunci cFnd (7a Gntor( *a )a* a(eară! părea (ă . +urtam haine de )ăr)at =i o (a)ie.oarte o)i=nuită cu 1i(e*e me*e comp*icate.u(e(e Gn u*time*e (ăptămFni.tat. 2h! 1ino cu noi Gn Fran0a! A(h*eeDO Ne7am di(tra atFt de )ine =i am a1ea atFtea peripe0iiD Ar . V A*tu*U V +ărea (ă .oarte GncFntată de ce1a anume.ie cu totu* a*tu* decFt .

ăcu un (emn apro)ator din cap! pentru GncuraCare.rumo( din partea mea Gn cazu* tău. Su(an nu putea (ă7mi Gmpărtă=ea(că durerea. Hmi (trFn(e mFna cu putere. V Am (ă70i de(tăinui un mic (ecret *e#at de domnu* De1ere! Gn(ă tu tre)uie (ă Curi pe onoarea ta că nu7* 1ei di1u*#a. V ?rea (ă mă ia cu e* Gn că*ătorii. 2chii a*)a=tri i (e de(chi(eră *ar#. A= pre. N7a1eam niciun intere( (ă7i dau un )rFnci din a* nouă*ea cer. Ea Gmi . V Hmi pare rău. V Mă (imt ce1a mai . V Etiu.ie 1or)a de o uniune pe 1ia0ă =i nu de o (curtă *e#ăturăU V S7au petrecut atFtea. M7am Gntor( *a pat =i am *uat mFini*e *ui Su(an Gntr7a*e me*e. V Numai unu* micD Aproape mi7am atin( de#etu* mare de arătător. V Mi7a dat un (ărut.e* de .o(t a=a de inocent =i cu ade1ărat du*ceD Su(an renun0a(e (ă7=i mai a(cundă tu*)urarea.irmati1 din cap =i! Gn (inea mea! am retrăit! cu dra#o(te! acea c*ipă. V Nu 1reau decFt ca toată *umea (ă . V A .ericită ca ieri. A=a 1i (7a părut =i 1ouăU I7am ră(pun( cu un (emn a. V NuD H=i du(e am)e*e mFini *a #ură! ca (ă7=i a(cundă =ocu* =i GncFntarea. V Ai =tiutD Ei mie de ce nu mi7ai (pu(U 99 . Am ne1oie de un ră#az (ă mă adun! i7am ră(pun( cu Gn0e*epciune.era (ă mă ocup GntFi de GnmormFntarea primu*ui meu a*e( Gnainte (ă mă #Fnde(c *a următoru*. Era Gn a* nouă*ea cer =i Gi 1enea #reu (ă (e racordeze *a proprii*e me*e (entimente.oarte p*ăcut aco*o cFnd am aCun( aca(ă.ericită ca mine! ceea ce nu7i prea . V Eu n7am primit nici măcar unu* (in#ur pFnă acuma! cu ePcep0ia unui pupic pe o)raz Gn pu)*ic! ceea ce nu7i un ade1ărat sărut Unde (7a GntFmp*atU Hn (a*onu* de *a parterU Da! am 1ăzut că era . Rep*ica *ui Su(an Gmi a*un#ă amintiri*e.DarO 2are doar pentru că auzi(em po(tu*Fndu7(e că eram (ortită (ă mă mărit cu domnu* De1ere mă *uptam din ră(puteri Gmpotri1a curentu*ui! ori pentru că =tiam prea )ine că a1ea (ă . V H0i Cur.ie *a .

ăcea. în ca1ul în care vrei să o alegi pentru că ai cumva sen1aţia că-i singura alternativă V A= că*ători Gn mai mu*tă (i#uran0ă cu un (o0! am ra0ionat eu. Iar că(ătoria noa(tră Gmi 1a .oarte tran=ant dacă G* iu)eam pe domnu* De1ereU V E(te *a .V Domnu* De1ere a 1rut ca tu (ă a. Toată *umea părea de acord că! Gntr7ade1ăr! era ce* mai Gn0e*ept *ucru pe care7* puteam .erit un (urF( *ui A*)ra"! care era mai Gn 1Fr(tă decFt domnu* De1ere cu ce* pu0in zece ani.a0a 1oin0ei uni1er(a*e! am conchi( eu.e* de (impatic ca orice a*t tFnăr! am (pu( =i i7am o.*i din #ura *ui! dar nu i7ai dat nicio =an(ă pFnă acum. Gmi atra(e e* aten0ia! îmi închipui că ascunde multe taine Inima mea )ătu mai tare.Fr=it ocupa (erio( de (tudii*e me*e! am adău#at. Mi7ar putea (chi0a toate p*anuri*e de că*ătorie! . Dacă Gntre mine =i A*)ra" ePi(tau *e#ături de natură parap(iho*o#ică! atunci =tia deCa de(pre . 4u te g>ndeşti că îndatoririle de soţie te-ar putea distrage de la studiuD Hncepeam (ă re#ret că7* ame(teca(em pe A*)ra" Gn a.ace e(te (ă mă predau Gn . /u preţul dragostei tale A*)ra" 1or)ea cu (inceritate. V Dar ieri ai (pu( că ar tre)ui (ă 1or)e(c cu domnu* De1ere de(pre că*ătorie. 4u prea cred că ar fi cea mai înţeleaptă cale A*)ra" G=i (chim)a(e punctu* de 1edere cFnd am di(cutat cu e* Gn camera mea Gn timp ce7mi *uam micu* deCun. "i cerut să ştii care-i cea mai rapidă cale de a obţine o garanţie că vei călători în viitor.o*o(i ca (ă (cap de tata =i de oricine a*tcine1a! a=a GncFt (ă ne putem Gn (. (u)*inie e*.*acona=. Ceea ce ePp*ică de ce Su(an *7a (u(0inut Gntotdeauna Gn pri1in0a cur0ii pe care mi7o .e* de Gntre)ări. V Mă tem că ce* mai Gn0e*ept *ucru pe care7* pot . V Ce a*tă op0iune a= mai putea a1eaU /artea roşie. 2şti pregătită pentru un asemenea preţD +entru o c*ipă! m7am #Fndit că are dreptate ca1a*eru*ui meu! dar apoi e* adău#ă: Dacă este singurul tip de siguranţă pe care-l cauţi.ără (ă pună niciun .aceri*e me*e per(ona*e.ace. 100 . 4u-i singura modalitate şi nici cea mai bună. ţi-aş putea îngădui acest lucru Mă che(tiona .

V DecFt dacă nimic! nu (e poate . această substanţă trimite toate 101 . Micii (tropi p*uteau (pre 1Fr. Hntotdeauna 1ei rămFne cu unu.i dezamă#it măr#inirea mea. Singurul fel de a preschimba ceva în nimic. CFte1a c*ipe mai tFrziu! de(cuiam cartea ro=ie =i *uam Gn mFini .ect ne#ati1 *a aerU am Gntre)at eu! urmFnd Gn(ă cu mu*tă #riCă indica0ii*e *ui. .V Etii ce con0ineU 2ste ingredientul esenţial din . Nu po0i (ă aduni minu( unu cu unu =i (ă te a*e#i cu nimic. V Iar că*dura amp*i. Un (oi de proce( precum di#e(tia (au incinerareaU A*)ra" .ormare de materieD i7am prin( eu ideea.eră *a materia . "şa1ă-l în faţa căminului 4e vom închipui că dogoarea focului din sobă este soarele ar1ător al 2giptului Scoate dopul din fiolă şi stropeşte puţin cu el scăunaşul. De fapt. +articu*e*e de *umină! a)ia percepti)i*e! p*uteau dea(upra (căune*u*ui! tră#Fndu7* Gn aer. Dacă (e re.ace! am in(i(tat eu.idează #ra1itateaD Mi (e părea că mFna Gmi era mai u=oară! după care am o)(er1at că (căune*u* pentru picioare Gncepu(e (ă (e ridice de *a podea. Dec>t dacăD mă pro1ocă e*.izică! atunci e(te o ecua0ie impo(i)i*ă. acoperind gura sticluţei cu degetul mare p>nă c>nd îi pui dopul la loc V Să ai)ă pudra 1reun e. în sens material.*acona=u* cu (u)(tan0a (c*ipitoare.riveşteA Gmi (pu(e e* Gn 1reme ce puneam dopu* *a *oc. substanţa aceasta pre1intă efecte foarte interesante =rei să ve1i cum au reuşit egiptenii să-şi construiască piramideleD A*)ra" Gmi (tFrni curiozitatea! =i arătă către un (căune* pentru picioare. V 2h! Dumnezeu*e mareD Nu7mi 1enea (ă7mi cred ochi*or.irmati1 din cap. E* zFm)i cu #ura pFnă *a urechi și (cutură din cap! ca =i cum *7ar .ăcu un (emn a.u* de#etu*ui meu. este să transmiţi ceva într-o altă dimensiune şi să-l faci să dispară complet din lumea aceasta V 2 tran(. V Acea(tă (u)(tan0ă (. V A(ta e o #hicitoare! nu o adunare. la căldură.ică proprietă0i*e ace(tei (u)(tan0eU Da 6a temperaturi foarte ridicate.>inea =ieţii #ormula sa este% L M NOlP O N-lP M7am Gncruntat. Am de(coperit cum cFte1a particu*e mi (e *ipi(eră de de#etu* mare.

particulele oricărui obiect de care se ataşea1ă într-o stare de spin tot mai accelerat.o(t o amintire 1ie din trecut (au din 1iitorD 2dată cu #Fndu* con=tientizării! 1iziunea di(păru . "m mai pă1it c>ndva această sticluţă. căr0ii *ui 3ai#ent! Lei#h =i Linco*n! !he *ol' -lood and the *ol' +rail NS>ngele Sf>nt şi Sf>ntul +raal. mă aflam în inima unui masiv din Kara Sf>ntă +ărea (ă7* Gntri(teze ace(t .or0a a ce*ui din urmă.a0ă! (priCinind )o*ta unei intrări Gntr7o c*ădire uria=ă. +ăru* ne#ru! drept! mai Gnchi( *a cu*oare decFt ce* a* *ui Su(an! Gmi acoperă .*i aici (pre a mă că*ăuziD Dacă =tiam 1reun *ucru de(pre ordinu* ca1a*ere(c din care A*)ra" . iar cealaltă. 2)act V Iar tu te a.ără urmă. să-l duc din #ranţa în locul său de origine />nd am privit pentru ultima oară flaconaşul. 102 . ❖ Ni(ip a*) (u) (anda*e*e din picioare. în siguranţă.ace că =tii atFt de mu*te de(pre acea(tă (u)(tan0ăU Mirarea Gmi trecu Gntr7o c*ipită. V Spune7mi! A*)ra"! cum (e .ăcea parte! era . 1ezi -ibliografiaA! +rioria Sionu*ui era ordinu* (ecret din (pate*e ca1a*eri*or temp*ieri! crea0i pentru a7i (er1i drept )ra0 mi*itar =i admini(trati1! care a (upra1ie0uit dizo*1ării cu . Gmi de(tăinui! de1enind mai curFnd mi(terio(. Soare do#oritor dea(upra =i (tF*pi Gna*0i Gn . m-a obligat să port cu mine. jurăm>ntul meu faţă de . p>nă c>nd ating o unitate perfectă şi transcend realitatea fi1ică@ la răcire. A .apt.. Etia că Dou#*a( Gmi po1e(ti(e de(pre ace(t *oc (acru. ramura cavalerilor templieri din care făceam şi eu parte.o(t o pro. Am a=ezat pre0io(u* .*acona= Gnapoi Gn ca(eta *ui. #ocul-Stea.e0ie.a0a. V SerF)it e*7LhFdim! am ro(tit eu nume*e *ocu*ui pe care7* )ănuiam. 2ra una dintre două fiole "ceasta conţine trupul 1eilor.rieur0 de Sion7J. ele vor aduce din nou obiectul în locul său iniţial 2chii Gmi răma(eră *a (căune*u* p*utitor! Gn 1reme ce am cu*e( o particu*ă din aer =i! punFndu7mi7o pe *im)ă! am Gnchi( ochii. Acea(ta n7a . Mi7am dat (eama că nu =tiam nimic de(pre a*iatu* meu din a*tă *ume. în drumul său p>nă în ascun1ătoarea ei.aptu* că ei cuno=teau mai )ine decFt oricine drumu* (pre Iara %9 C. s>ngele 1eilor ?mpreună formea1ă #ocul-Stea@ tu ţii Steaua în m>inile tale V Ei de unde pro1inU ?n timpul /ruciadei împotriva "lbigen1ilor.

ie 1or)a de o (ec0iune a(cun(ă! atunciU De#ete*e me*e pipăiră mar#inea (upra. 2i. +artea de Co( (e ridică! dez1ă*uind un compartiment (ecret.iind că nimeni nu =tia! Gn(ă! nimic de(pre con0inutu* 1o*umu*ui ro=u! a1ea (ă rămFnă (ecretu* meu a(cun( de to0i.i a=a! au crezut că n7am pu( #heara de(tu* de repede pe 1iconte.i .e0ei Gm)răcate Gn cati. 2i da.S.o(t aco*o .u(e(e e* Gn(u=i un a1enturier *a 1ia0a *ui! (e )ucură pentru mine. Sunt un pă1itor al #ocului-Stea. +oate că! *a urma urmei! nu eram decFt o romantică.*acona= Gmi o. Am răma( uimită *a 1ederea con0inutu*ui.i a1ut cum (ă particip.ea Gn care era pă(trat . Nici nu 1i(au ei că e* deCa Gmi dărui(e comoara *ui tainică cea mai de pre0.*acona=u*! pFnă cFnd am (im0it ce1a tare =i am Gmpin(. "şa o casetă mare pentru o sticluţă at>t de mică. Fami*iei *ui Gi di(p*ăcu prezen0a mea =i! dacă n7 ar .eră o ca*e a*ternati1ă de a aCun#e pe Continent! am re1enit eu *a (u)iectu* anterior.io*a. al ordinului şi al liniei sale de s>nge. nu-i aşaD M7am uitat *a A*)ra"! cu .a0a mea.a0a *uminată toată de zFm)et. cu siguranţă ai +ri1e#hiu*! GnmormFntarea =i citirea te(tamentu*ui *ordu*ui Hami*ton . C*ari((a G* Gn(o0i(e pe Dou#*a( Gn pere#rinări*e *ui. nu cre1iD V Să . La capătu* a1enturi*or *or au putut (ă (e a=eze! (ă7=i amintea(că =i (ă7=i a=tearnă Gmpreună de(coperiri*e pe hFrtie.ăcFnd o p*ecăciune Gn . V 3ani! Gn mai mu*te 1a*ute! )iCuterii! un )orcăne* de (tic*ă Gn care e un *ichid pentru a*un#area in(ecte*or! o hartă a munte*ui din care pro1ine Focu*7Stea.a1oarea mea =i! cFnd nu (7a do1edit de*oc a . !u eşti cea care mi-a dat răspunsul A*)ra" Gmi aminti de *ocu* Gn care era pă(trată .erea o anumită *i)ertate. Dat .Fntă. Fami*ia Hami*ton (e temea că Dou#*a( =i7ar . Ca1a*eru* meu! care . Dacă a*e#eam (ă mă mărit cu De1ere! tot ceea ce era a* meu de1enea =i a* *ui.ură tre)uri teri)i* de nep*ăcute.Fntă pe cont propriu =i! cu toate ace(tea! nu puteam (ă ne# că Gmi doream un to1ară= de drum. Etiindu7mă a(i#urată Gn pri1in0a miC*oace*or materia*e! #Fndu* Gmi con.ami*ia Ca1andi(h ca (ă mă (priCine! n7a= . asta-ţi confirmă intenţiile lui Douglas. V Am o mi(iune. +uteam (ă mă duc Gn Iara S. V Dar tot nu Gn0e*e# cum ace(t .i putut (chim)a te(tamentu* Gn . mă *ămuri e*! . 103 .

Totu=i! mo=tenirea mea (ecretă era o certitudine că nimeni nu mă putea Gmpin#e pe un drum nedorit! *ucru care eram (i#ură că .a0a marii decizii care apă(a acum pe umerii mei: a1eam (ă mă că(ătore(c =i eu Gn acea(tă (ăptămFnăU V A (o(itD Su(an (e a. (cri(e(e e* pe (pate*e hăr0ii ce a1ea (ă mă că*ăuzea(că Gn căutarea comorii me*e.ac din De1ere domnu* =i )aronu* meu. 3ătrFnu* ace*a atFt de )un =i de dra# =tiu(e prea )ine că! prin daru* *ui! Gmi o. +e cFnd *ordu* Hami*ton odihnea Gn pace a*ături de )una *ui (o0ie! mi7 am *epădat do*iu*! un (emn pentru domnu* De1ere că puteam iar (ă di(cutăm Gn 1oie. A. Niciun . A)ia puteam (ă . Mai era! de7acum! doar o (ăptămFnă pFnă *a nunta =i p*ecarea Gn Fran0a a rude*or noa(tre.ac .ac (au nu.ăcFnd de (traCă. V AhD MinunatD am ePc*amat =i m7am a=ezat. V Lordu* De1ere =i 1iitoarea mea cumnată (unt cu e*.*ă că nu mai eram Gn do*iu! pretendentu* meu G=i *ă(ă o carte de 1izită *a intendentu* . V Sunt #ataD 104 .*a(em! din z1onuri! că tata nu demara(e Gncă nicio ac0iune Curidică pentru a mă dezmo=teni! a=adar mai puteam a*e#e (ă .*a *a .A*)ra" in(i(tă (ă *a(e cu totu* pe umerii mei che(tiunea că(ătoriei. 2a(pe0ii .ără oco*i=uri! domnu* De1ere! odată ce (e termină (chim)u* de po*ite0uri =i Gmi o.ami*ia De1ere a.eri )ra0u*.ură condu=i Gn (a*onu* de zi! unde to0i ai ca(ei Gi GntFmpinară.*etu*ui (ău =i (ă cunoa(că toată . Mintea7mi rămă(e(e doar *a )uze*e *ui din c*ipa aceea.erea(tra (a*onu*ui de *a etaC! .ami*iei Ca1andi(h! Gmpreună cu o in1ita0ie de a7* Gn(o0i pe domnu* De1ere Gntr7o promenadă matina*ă Gn ziua următoare. Hndată ce . Hi doream *ordu*ui Hami*ton (ă (e Gndrepte cu toată 1iteza Gn noua a1entură a (u. Spre deo(e)ire de maCoritatea a*tor 1Fnători de comori! (copu* că*ătoriei me*e era (ă re(titui o comoară! nu (ă o Ce. Gniversul are întotdeauna grijă de noi.ăcu(e ace* dar. V +utem (ă mer#emU mă Gntre)ă! .e* de pre(iuni! (i#ur că daD V U*tima dată cFnd ai 1or)it cu domnu* De1ere nu te pre(a nimeniO (pu(e Su(an =i Gmi aminti de(pre (ărutu* pe care ni7* dădu(em de )ună1oie.uie(c.ericirea! recunoa=terea =i Gmp*inirea pe care *e merita cu pri(o(in0ă! *a capătu* perip*u*ui (ău din *umea de dinco*o.erea o =an(ă de a7mi Gndep*ini toate dorin0e*eD Era o . Erau! de .a1oare pe care nu mai a1eam cum (7o ră(p*ăte(c.apt! (in#uru* im)o*d pe care7* a1eam de a mă GntF*ni cu e* Gn diminea0a acea(ta! pe *Fn#ă dorin0a de a mă Gmpăca cu tata! *ucru pe care nu mă hotărFm! totu=i! dacă doream (ă7* .u(e(e =i Gn inten0ia *ui Dou#*a( atunci cFnd Gmi .

Etiu doar că nu m7am (im0it o.iindcă mi7am *uat o a(emenea *i)ertateO dar *a momentu* re(pecti1 m7am temut că nu 1oi a1ea o a*tă ocazie. Am tra1er(at (trada =i am intrat Gn H"de +ar/.ăcut Gn 1ia0ă Gn c*ipa de . V EPact ce7mi p*ace ce* mai mu*t *a dumneata! *7am a(i#urat eu! iar e* Gmi primi ră(pun(u* cu mare u=urare.a0ă de dumneata! domni=oară ran1i**e! Gncepu e* imediat ce am *ă(at ca(a Gn urmă. Cu toate a(tea! (e pare că to0i 1or (ă a.oarte mu*0umită de )ra0 iar e* m7a condu( a.*e cFt mai repede rezu*tatu* GntF*nirii noa(tre. N7a1eam niciun che. Fu rFndu* *ui (ă7mi dăruia(că un (urF( *ar#. V Tit*u* =i a1eri*e dumita*e pot trece direct *a copiii no=tri! atFt de pu0in Gmi pa(ă mie de e*e. V Cred că tocmai dumneata mi7ai a*un#at rezer1a *a u*tima noa(tră GntF*nire! domnu*e.ericireaU V Ca (ă70i (pun ade1ăru*! domni=oară ran1i**e! Gmi ră(pun(e (enin! n7 am nimic mai )un de . (ă =ed pe un (caun =i (ă )eau ceai! Gn 1reme ce cFntăream Gn minte di(cu0ia pe care urma (ă o a1em. Dumneata aiU V Nu! dar am o)(er1at că nu toată *umea Gmi Gn#ăduie maniera directă.en(ată =i că n7am re#rete! domnu*e De1ere. Tot ce dore(c din ace(t aranCament! (pu(e! e(te p*ăcerea de a te a1ea 105 .aptu* că . I7am zFm)it. M7am *uptat (ă7mi reprim entuzia(mu*! mu=cFndu7mi )uza ca (ă nu (cot un (tri#ăt de )ucurie. V Hn (chim)u* unui ran# no)i*iar! am tra( eu conc*uzia.ect Gn p*an concret.ară.a0ă. Ace(ta era un mod (u)ti* de a7mi aduce *a cuno=tin0ă . V Ai crede că neră)darea *or are de(tu*e temeiuri. V Am impre(ia că tre)uie (ă7mi cer Gncă o dată (cuze! .a0ă.ami*ii*e noa(tre (e a=teptau ca p*im)area noa(tră (ă ai)ă e.L7am apucat . V Tre)uie (ă7mi cer (cuze . V Cred că tre)uie (ă te (cuzi numai atunci cFnd ai de ce (ă70i pară rău! *7am (co( eu )ucuroa(ă din Gncurcătură. V Nu7mi mai pari atFt de rezer1ată. Se opri din mer(! ca (ă mă pri1ea(că . V Ei de ce te7ai (trădui atFt de mu*t (ă7mi a(i#uri . Cum dumneata ai a(pira0ii pe care dore=ti (ă *e atin#i! atunci eu am (ă te aCut (ă reu=e=ti. +*ănui(em (ă 1in (in#ur.eri e* cu #randoare.oarte (erio( Gn . V ?or)eai (erio( Gn pri1in0a că*ătorii*or! am intrat eu direct Gn (u)iect! (au doar 1oiai (ă mă cucere=tiU V Nume=te o de(tina0ie =i te 1oi duce aco*o! (e o. Domnu* De1ere (e opri! ca (ă mă cFntărea(că din ochi.

Am a1ut impre(ia că domnu* De1ere Gncepu(e (ă priceapă de ce G* a*e(e(em prima oară pe *ordu* Hami*ton de )ăr)at. V Atunci ne7am Gn0e*e(! domnu*e De1ere. A= pre.irea. V Mă tem că nu (unt mereu o per(oană atFt de a#rea)i*ă pe cFt mă crezi. L7am GncuraCat cu un (urF(! ca (ă7i con.i.o(t! Gncepu domnu* De1ere! GncercFnd =i e* (ă7mi a*un#e temeri*e Gn aceea=i pri1in0ă.ără cu(ur Gn toate pri1in0e*eU Nu ePi(ta nimic Gn mine care (ă7 * .i capa)i*ă acum! dar m7a= (im0i .ord (7a (periat de a(taU mă Gntre)ă e* cu )ună7credin0ă! după care G=i dădu (eama că putea . V Ei! după ce7i 1om . Lad" Char*otte mi7a dat de Gn0e*e( că ai .ace niciun rău. Cu1inte*e *ui Gmi mer(eră *a inimă! dar mi7am pă(trat .ra#eda 1Fr(tă de opt ani. Nu7mi pot ima#ina de ce ai .i Gn0e*e( #re=it. V A= putea (ă70i cite(c #Fnduri*e Gn orice c*ipă! (ă a. V N7am nicio dorin0ă (ă rămFn Gn amintirea urma=i*or pentru cine am .ami*ia Ca1andi(h de *a di(tru#ere *a .acă (ă dea GnapoiU Un 1i( (e Gmp*inea. Mi (e părea că7* 1edeam dinaintea mea pe *ordu* Hami*ton cu patruzeci de ani Gn urmă.oarte puternic! =opti e* =i ne7am re*uat p*im)area. Dar eu tot a=teptam cea mai măruntă di.era de o mie de ori (ă . Mă mi=ca(e.etei *ui.iu e1ocat pentru ceea ce am .a*ături pentru tot re(tu* 1ie0ii me*e.i #roaznicU V Lordu* Here. Lordu* Here. Simon mi7a po1e(tit =i e* cum ai (căpat .ăcut.ie.ace o 1izită tată*ui dumita*e! 1oi putea (ă dau un 106 .ord G=i (trica(e deCa reputa0ia Gn Camera Lorzi*or! prin urmare Gnde*etniciri*e me*e nu7i puteau . Nu 1reau (ă (pun că a(emenea *ucruri au . Iar dacă a(ta Gn(eamnă că tre)uie (ă te urmez pFnă *a capătu* *umii! atunci a=a (ă .irm că7i acceptam propunerea.i (co( o 1or)ă de(pre e*e! de teamă (ă nu (perie un pretendent numai )un *a mFna .icu*tate pentru ca )a(mu* (ă (e de(trame.*u ce7i Gn mintea dumita*e! (ă70i cotro)ăi printre amintiriO Nu #ă(e=ti c7ar .o(t cauzaO V Am Gn0e*e( ce7ai 1rut (ă zici! *7am *ini=tit eu.ect! (pu(e e*. V Etiu că e=ti un medium . V Dar tre)uie (ă Gn0e*e#i că (unt diferită de marea maCoritate a oameni*or! domnu*e De1ere. Ce =tia e* de(pre haruri*e me*eU Numai ceea ce auzi(e de *a *ad" Char*otte cu mu*0i ani Gn urmăU Tata cu (i#uran0ă n7ar .oarte pri1i*e#iat (ă =tiu. V Nimeni dintre noi nu e(te per. Nu era e* .

i pro(t Gn0e*ea(ă. "lbra'A *7am (tri#at.i Gnchipuit. Rochia mea de cununie rămă(e(e aceea=i! . Mă Gncredeam Gn Cudecata ei mai mu*t decFt Gn a mea cFnd 1enea 1or)a (ă iau o hotărFre importantă Gn pri1in0a 0inutei. Lo#odnicu* meu primi =tirea . Hn mod norma*! Gn ace* moment o mirea(ă urma (ă (tea de 1or)ă cu unu* dintre părin0ii ei! Gn(ă mama mea nu mai era de mu*tă 1reme printre noi! iar di(cu0ia cu tata tot nu a1u(e(e *oc. Domnu* De1ere =i cu mine a1eam aceia=i oa(pe0i ca =i ce*e*a*te cup*uri! a*ături de care a1eam (ă ne cununăm! =i nici măcar n7a mai .ac (ă creadă că re. N7a1eam nicio dorin0ă (ă7* . V Nu7mi pa(ă mie de ce crede tata! i7am dec*arat eu! punFndu7* *a Gncercare! ca (ă 1ăd dacă domnu* De1ere 0inea *a )ani. Nici e* nu *ă(a impre(ia că a1ea de #Fnd (ă (par#ă tăcerea. /erule. "lbra'A 107 .iindcă ea nu apuca(e (ă anu*eze comanda *a croitor! Gn urma p*anu*ui meu ini0ia* de nuntă.o(t ne1oie (ă adau#e două *ocuri *a ma(a de nuntă! GntrucFt eram in1ita0i dinainte. Rochia de nuntă pe care Su(an mi7o a*e(e(e Gmi 1enea .iu acea . M7am #Fndit că (7ar putea (ă mă do1ede(c mai pricepută *a ace(te che(tiuni conCu#a*e decFt mi7a= .eri)otu* care a1ea (ă ne ducă de *a Do1er *a Ca*ai(! Gn nordu* Fran0ei! cadou* *or de nuntă pentru noi. V Atunci doar am (ă anun0 *o#odna! Gmi dai 1oieU Nu (e #Fndi nici măcar pentru o c*ipă că7* putea Ci#ni pe tata.emeie care pornea Gntr7o a1entură uimitoare. Mă )ucuram (ă . Nu mai ePi(ta decFt o (in#ură pro)*emă Gn *e#ătură cu că(ătorii*e noa(tre (imu*tane! anume că nu era cea mai )ună zi a *unii pentru mine dacă ne #Fndeam (ă ne punem Gn practică Curăminte*e de că(ătorie Gn noaptea nun0ii.uzam (ă7mi Gndep*ine(c (arcini*e matrimonia*e =i mă (im0eam de(tu* de matură GncFt (ă pun căr0i*e pe ma(ă =i (ă e1it orice pri*eC de a . "lbra'. Totu=i! *7am a(i#urat că pFnă 1om aCun#e *a ch>teau Gmi 1a trece.emeie mă pri1ea din o#*indă! o . mi7am zi( eu Gn #Fnd! asta trebuie să fie dragostea Su(an G=i *ua(e *i)ertatea (ă (e ocupe de toate pre#ătiri*e me*e de nuntă! pentru orice e1entua*itate.oarte )ine. 2 .iu (o0ie! m7am #Fndit că tre)uia (ă mă o)i=nuie(c cu ideea.emeie. Amu*eta mea de piatră Gmi ardea pa*ma! de parcă Gmi cerea (ă7i in1oc (piritu*.oarte )ine! (u(0inFnd că nu a1ea (ă in(i(te pe *Fn#ă mine Gn pri1in0a aceea.ie (i#ur că m7a Gn0e*e( corect. Su(an! Gmpreună cu a* ei *ord De1ere! rezer1a(e o ca*ea=că de rezer1ă =i două )i*ete Gn p*u( c*a(a I *a .anun0 pu)*icU mă Gntre)ă e*! ca (ă . Nu crezu(em 1reodată (ă aCun# (ă di(cut acea(tă pro)*emă cu un )ăr)at! dar de 1reme ce a1eam (ă7i .

ăcu (ă re#ret că7i pu(e(em acea Gntre)are. V A .oarte .ăcu (emn din cap că da. V Te ro#! (pune ce1aD *7am imp*orat! cerFndu7i părerea. 108 . #emeia pe care am iubit-o nu se putea mărita cu mine La Gnceput! am crezut că ce 1oia (ă7mi dea de Gn0e*e( era că7i . (e Gndepărtă de mine. mă ru#ă cu toată (eriozitatea.ăcea.iindcă a=a *itera*mente nu mă puteam 1edea Gmpreună cu e*. Am (chim)at repede (u)iectu*. V Te7a iu)it =i eaU Durerea de pe chipu* *ui mă .u(e(e in.emeie (au de trei .ranceze din cic*u* re#e*ui Arthur =i a* Me(ei Rotunde.i .o(t Li**et o preotea(ăU A*)ra"! #ra1! .e* ca Doamna Lacu*ui =i In(u*a A1a*on. 4u te mărita cu el.o(t ea =i ce i (7a GntFmp*at! dar era *impede că e* nu dorea (ă 1or)ea(că de(pre ace(t . $ărită-te cu mineA KFm)i *ar# =i mi7am dat (eama că #*umea.Ca1a*eru* (e (priCinea de perete! uitFndu7(e *un# *a mine.erioară. Sunt de(tu* de ner1oa(ă =i a=a! nu7i ne1oie (ă7mi pro1oci un in. Dar nu mi7* puteam ima#ina pe A*)ra" #Fndind Gn .at (ă7mi dai Gn acea(tă ziU %% Danu (au Dana! zei0a7mamă Gn mito*o#ia ce*tică! reprezentată de o (in#ură . Ar .o(t un (o0 minunat. 2a a fost 6illet du 6ac din /asa del "cops /asa "pelor Am remarcat traducerea Gn *im)a en#*eză.apt! iar eu n7a1eam niciun intere( (ă Gncerc (ă7mi impun 1oin0a mea a(upra *ui.*atată. V Am crezut că 1or)e=ti (erio(D Mi7am du( mFna *a piept cFnd am rea*izat că nu o .arct. Ei o prinţesă a +raalului@ la fel ca şi tine Am rF( de ePa#erări*e *ui! de=i mă (im0eam . V +rin urmare! n7ai niciun (.iin0ă 1enerată. AtFt Bdel "copsC cFt =i Bdu 6acC erau tit*uri men0ionate Gn romane*e ca1a*ere=ti . Doream (ă7* Gntre) cine a . M7am #Fndit că! mai pro)a)i*! ea a .emei. mă însuram chiar eu cu tine A*)ra" nu (e 1edea de*oc Gn o#*indă! ceea ce era .oarte )ine! .e*u* ace*a! iar e* nu părea (ă (e ru=ineze cu dra#o(tea *ui! ci mai curFnd (e mFndrea. V Te7ai Gn(urat 1reodatăU Atin(e(em un punct (en(i)i*. Lance*ot du Lac era tradu( Lance*ot a* Lacu*ui! *a .o(t Gn ochii *ui o . 2şti foarte frumoasă Danu%% străluceşte prin tine astă1i Se de(prin(e de perete =i (e apropie (ă (e uite Gn o#*indă! *Fn#ă mine. Dacă mai trăiam.

erite de ace(t (oi de cenzură. V Dacă mama ta ar . Spre deo(e)ire de maCoritatea .ie *ă(at Gn urmă.antezii.or0at! de=i o anume tri(te0e (e a(cundea Gn (pate*e *ui. Ce*e două cup*uri de tineri 109 .apt ce pre(upunea (ă .aptu* că proprietă0i*e ran1i**e a1eau (ă .ie de7acum Gnco*o cuno(cute drept proprietă0i*e De1ere7 ran1i**e. V Etiu că 1ei .e*urite*or per(oane Gncă din .ie pu0in cuprin( de no(ta*#ie *a #Fndu* că p*ecam din ca(a *ui și Gmi (chim)am nume*eU Nu că am mai .u#ar Gmi . AmFndouă eram pe dep*in con=tiente de ce Gn(emna că(ătoria! Gn(ă Gi atri)ui(erăm o aură de romanti(m Gn mici*e noa(tre .i .e0e*or zFm)itoare a*e ce*or*a*te cinci per(oane a. nu-ţi voi fi de niciun ajutor 3ea ciocăni *a u=ă. Dar c>nd vine vorba de problemele inimii. I7am dat 1oie (ă intre.i cFntărit )ine Gn minte ni=te cu1inte pe care nu dorea (ă *e ro(tea(că.ericităD atFt Gmi (pu(e! după care7mi zFm)i. +ro)a)i* era mai (upărat de . Am (co(7o iute din Gncurcătură.ete*or nemăritate de 1Fr(ta mea! =tiam de .ericire! Gn(ă! Su(an =i cu mine . Hn orice caz! tata G=i Gndep*ini datoria *a nunta mea Gn mod impeca)i*! ceea ce7mi adu(e o mare u=urare.eri primu* =oc. aşa cum te-am averti1at deja. !e pot povăţui pe parcurs Mi7a amintit că n7a1ea (ă . Tata! a=teptFndu7mă *a u=a )i(ericii! Gmi o.a=ă! ei )ineO n7am (pu( de(tu*U Fete*or de 1Fr(ta mea =i cu aceea=i pozi0ie (ocia*ă *e era interzi( (ă citea(că *iteratura *e#ată de ace(t (u)iect! cate#orie Gn care intrau =i romane*e ca1a*ere=ti.aci (eP. Nu era un (urF( .i (tat Gmpreună (u) ace*a=i acoperi= măcar =i o c*ipă Gn p*u(.u(e(erăm . Nu puteam (ă nu recuno(c cin(tit că eram curioa(ă! dacă doar un (in#ur (ărut . Dra#o(tea e(te cu totu* a*t. Am Gndurat7o totu=i #ra0ie .*ate Gn rFnd cu mine. Hmi netezi cute*e rochiei! Gmi admiră 0inuta! părFnd totu=i pu0in Gncurcată! de parcă =i7ar . Să 0ină tata cu ade1ărat *a mine =i (ă .e* de cum G=i Gnchipuie! ce* mai ade(ea! cei mai mu*0i oameni! =i! cum citeam #Fnduri*e . +rin urmare! mă temeam că ace(t mare e1eniment nu (e 1a ridica *a Gnă*0imea a=teptări*or noa(tre. Din .o(t aici a(tăziO! Gncepu =i mi7am dat pe dată (eama unde )ătea.ura(e #Fnduri*e (ăptămFni de7a rFndu* =i mă du(e(e *a a*tarD DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE Kiua nun0ii Gmi pre#ăti mu*te (urprize.E* (cutură din cap Gn (emn că nu. Lun#a cununie re*i#ioa(ă Gmi pu(e #reu *a Gncercare ră)darea! timp de mai )ine de o oră.i .

ec0iune =i mFndrie pentru mine.iu certată cu nimeni. E(te .*ete*e noa(tre (7au unit =i am Gnceput (ă mă Gndră#o(te(c de e*.ace pace cu e*.a0ă de op0iuni*e me*e! (u(0inFnd Gn(ă tot timpu* că m7ar urma oriunde.oriei.ară de ce* pe care doream cu ade1ărat (ă7* 1izitez! =i am rF( cFnd (o0u* meu (e arătă circum(pect . Ai . V India! +er(ia! America de Sud! Ta(maniaD Am inc*u( Gn *i(ta mea aproape orice a*t *oc Gn a.e0it mai )ine decFt dumneata! i7am =optit eu! (pre amuzamentu* ei! de=i (cutură din cap Gn (emn de dezacord.e*! după ce am terminat cu .orma*ită0i*e! *i)eri . V Nimeni n7a pro.rancez.o(t atFt de (urprinzător ca ce* a* tată*ui meu! care a reu=it (ă7=i ePprime ade1ărata a. Să nu te Gndoie=ti niciodată de 110 . A(t. Inima Gmi era atFt de p*ină de dra#o(te =i de entuzia(m! GncFt nu doream (ă mai .ăcut o a*e#ere )ună.u(e(e (ortit (ă ne că(ătorim.ce ne (tăteau a*ături Gnaintea a*taru*ui emanau mai mu*tă dra#o(te decFt am (im0it 1reodată! iar inima mi (e prin(e Gn acea(tă horă a eu. Chiar uita(em că o con(u*ta(em Gn pri1in0a domnu*ui De1ere! dar acum )ănuiam că =tiu(e cu mu*t Gnainte că ne . Hi aruncă o pri1ire domnu*ui De1ere. La ma(ă (7au 0inut mu*te toa(turi =i cu1Fntări . Nu eram Gncă pre#ătită (ă dez1ă*ui nimănui ade1ărata mea de(tina0ie! prin urmare i7 am ră(pun( că Gncă nu mă hotărF(em! GntrucFt erau mu*te *ocuri care mă intere(au.i dorit (ă pot (pune că arăta )ine! Gn(ă (u. Hn ca*ea=că! Gn drum (pre dineu* de nuntă! domnu* De1ere mă Gntre)ă de(pre p*anuri*e noa(tre de că*ătorie Gn a. V Lad" Char*otteD M7am *ă(at Gntr7un #enunchi! ca (7o pot Gm)ră0i=a pe *ocu* Gn care (e a=eza(e.iind (ă intrăm Gn 1or)ă cu oa(pe0ii no=tri! *7am căutat pe tata! pentru a .oarte Gndră#o(tit de tine! Gmi atra(e ea aten0ia. Totu=i! Gnainte (ă7* #ă(e(c! o a*tă prietenă dra#ă Gmi atra(e aten0ia. V Memoria domnu*ui De1ere =i7a do1edit pFnă *a urmă acurate0eaD KFm)i! )ucurFndu7(e pentru mine! reprimFndu7=i un acce( de tu(e. V Tu mă 1ei depă=i cu mu*t! mă a(i#ură ea cu toată (eriozitatea.ara teritoriu*ui . Hn c*ipa aceea! (u. 3ătăi*e ei Gmi ump*eau pieptu* (ă7* (par#ă =i! cFnd *7am pri1it pe nou* meu (o0! am (im0it cum centru* inimii me*e (e *ea#ă de a* *ui.rumoa(e de către părin0ii miri*or! dar niciunu* dintre e*e nu a . V Hmi pare a=a de )ine că ai putut 1eniD Mi7a= .*etu* ei Gncepu(e (ă o)o(ea(că (ă rămFnă Gncarcerat Gntr7un trup tot mai )ătrFn.

urat ochii Gntr7o a(emenea mă(ură! GncFt am uitat de mi(iunea noa(tră! ră#az Gn care )ăr)a0ii =i tata di(părură.i a1ut 1reodată onoarea (ă7i cuno(c! Gmi mărturi(i *ad" Char*otte pri1ind Gn(pre ei cu ochii miCi0i! Gn(ă era . +oate că (unt in1ita0i ai . Ce . 111 . +ri1e*i=tea ne7a .aptu* că G0i 1a (ta mereu a*ături.iind aceia care Gncerca(eră (ă7* a1ertizeze pe *ordu* Hami*ton. V Nu mă mai Gndoie(c de a(ta! i7am (pu( eu! Gn timp ce mă ridicam din nou Gn picioare ca (ă7* caut pe tata. Se Gndreptă (pre uria=a piramidă din trei trepte! acoperită cu #*azură a*)ă =i cu .*ori! tra(ă Gn cameră pe un căru0 uria=.oarte po(i)i* (ă nu7i poată 1edea prea )ine de *a acea di(tan0ă.. Am 1rut (ă mă racordez *a #Fnduri*e tatei =i (ă de(copăr ce7i trecea prin minte Gn c*ipa de .a0ă dar! cu atFta zar1ă =i atF0ia oameni Gn cameră! mă Gndoiam (ă am 1reun (ucce(. V Mă duc (ă 1ăd.ami*iei De1ereU Gmi (u#eră ea.*u cine (untU V Unde 1ă duce0iU ne Gntoar(e Su(an din drum pe amFndoi.e(ti1ită0i. Trei perechi de miri Gn miniatură tronau pe ce* mai Gna*t (trat a* tortu*ui. M7am uitat prin Cur! căutFndu7* pe domnu* De1ere. Din cFte =tiu! *i(ta in1ita0i*or *a nuntă a . V I7ai in1itat tu pe acei #ent*emeniU i7am arătat eu cu de#etu* *ocu* Gn care tata di(cuta Gn picioare cu cei doi )ăr)a0i. V Cine (unt eiU am Gntre)at7o eu pe *ad" Char*otte! arătFndu7i cu de#etu*! Gn 1reme ce inima7mi )ătea (ă7mi (par#ă pieptu*.rica ce mi (e (im0eau Gn cu1inte G* .o(t comp*etată Gnainte de a ne hotărG (ă *uăm =i noi parte *a . Ceea ce era cFt (e poate de ade1ărat.ăcură pe domnu* De1ere (ă mă tra#ă Gnapoi.ăcut un (emn cu mFna (o0u*ui meu (ă (e apropie. L7am 1ăzut =i i7am . +rea mă *ă(a(em Gn 1oia 1FrteCu*ui de emo0ii care7mi ump*eau (u. V Unde (7au du(U I7am căutat Gn 1an cu aCutoru* *ui De1ere =i! pFnă *a urmă! m7am *ă(at con1in(ă de (o0u* meu (ă mă a*ătur . Focu* =i .ăceau aiciU Ce a1eau de 1or)it cu tataU De ce Gi intere(am eu =i că(ătoria mea cu De1ereU V Nu cred (ă .*etu*. E(te timpu* (ă tăiem tortu*. V De ce nu mă *a=i pe mine (ă a.e(ti1ită0i*or! GntrucFt oa(pe0ii ne a=teptau. V Nu cred! Gmi ră(pun(e e*. L7am zărit Gntr7un co*0i=or *ini=tit a* Gncăperii! di(cutFnd cu doi #ent*emeni! pe care i7am recuno(cut ca .

*at atFt de aproape ar putea .*a(em Gn intimitatea cui1a. Am crezut că #*umea! pFnă cFnd Gnchi(e ochii ca (ă7=i re1ină.ni Gn rF(. #Fndi(e e* Gn acea c*ipă! amintindu7=i de pro.o(t totD (e Gntoar(e De1ere (pre mine )inedi(pu(. V 2hD G=i Gnă*0ă capu* =i pu. Acum te7ai *e#at cu mine *a )ine =i *a rău. Sau! poate! era pur =i (imp*u puternica ener#ie p(ihică emanată de . Hmi trecu prin minte că a (onda mintea cui1a a. Cu un zFm)et *ar# (e apropie (ă mă (ărute! mai Gnde*un# =i mai adFnc decFt o . H=i *ă(a(e mFna pe (Fnu* meu (tFn#! care Gncepu(e (ă pa*pite Gn anticiparea unei apropieri mai mari. V Ei cam a(ta a . Sărutu* tău e1ocă eu. A=a ne7am Gnceput 1e(e*u* no(tru perip*u! urmFnd (ă ne petrecem *una de miere Gn Fran0a. Totu=i! nu părea (tFnCenit! doar ePu)erant. va arăta ca o nimfă a pădurii +*ăcerea pe care o (im0eam prin tot corpu* mă (i*i (ă ie( din #Fnduri*e *ui. N7a1eam de unde (ă =tiu! .ăcu(e 1reodată.e(ti1ită0i*or nup0ia*e! domnu* De1ere =i cu mine am urcat Gntr7 o ca*ea=că Gncărcată cu )a#aCe*e noa(tre.oria. M7a (urprin( că domnu* De1ere (e retra(e primu*. Sa1uram ePperien0a inten( cFnd! deodată! m7am re1ăzut )ru(c Gn Hart(. 2a trebuie să fie.i epuizant.ie *uată de 1Fnt.ord +ar/! Gn apă pFnă *a #enunchi! Gn timp ce7mi 0ineam )oneta ca (ă nu .iin0a mea cea care (ă7* Gmpo1ărezeU Ei! iară=i! poate )ău(e prea mu*tU V Te (im0i )ineU 112 .e0ia *ui Lad" Char*otte: în largul ei în sălbăticie.Fr=itu* .LECŢIA 6 SEDUCŢIE La (.iindcă niciodată nu mă mai a.

V Am (enza0ia că ei ar .i mai )ine (ă dau #*a( unei che(tiuni care mă rodea. V 3ine! dar *ordu* Here.V N7am (ă mor! mă *ini=ti e* cu un (urF( radio(..ordU V Nu =tiu ce (ă cred =i de aceea tre)uie (ă7* 1ăd pe tata. Chiar crezi că *ordu* Su.o*/. Nu dorim de*oc (ă7* Ci#nim pe am.icia* Gn pri1in0a ace*ei che(tiuni.itrionu* no(tru! *ordu* Roche(terO V Niciodată nu (tau prea mu*t *a tata! a=adar o (ă dureze de(tu* de pu0in! pot (ă te a(i#ur. De1ere in(i(tă (ă mă Gn(o0ea(că *a *ordu* Su. Am a=teptat (ă7mi dea con(im0ămFntu* *ui.o*/ a an#aCat oameni care (ă7* amenin0e pe *ordu* Here. Dar! dacă numai un (ărut Gmi poate .i *e#a0i oarecum de a(a(inarea *ordu*ui Here.o*o(e=ti ta*ente*e pentru a o)0ine in. V De ceU dori e* (ă =tie! (incer intere(at. V +rea )ine! =i (ună din c*opo0e* ca (ă7i dea de =tire 1izitiu*ui Gn pri1in0a oco*u*ui.orma0ii*e 113 . V Tre)uie (ă =tiu cine erau acei oameni! *7am *ămurit eu cin(tit. 2chii mi (e pironiră pe . V Tata n7o (ă7mi .eram ca e* (ă nu 1ină cu mine.acă niciun rău! de 1reme ce =tie prea )ine că tu mă a=tep0i Co( Gn ca*ea=că. +re. Moti1u* meu G* Gncurcă. V 3a nu! *7am contrazi( cu o con1in#ere ne(trămutată.ace a(taO (ă mă aCute Ceru*D Chicoti! *a . V Etii că (untem a=tepta0i *a cină Gmpreună cu to0i oa(pe0ii de *a nuntă.e* ca mine cFnd am priceput ce 1oia (ă zică.ord a murit de moarte natura*ă! ripo(tă De1ere! po(tu*Fnd ade1ăru* (ta)i*it o. V La . Iar dacă tata a a1ut 1reo *e#ătură cuO V A=teaptă pu0inD Gncercă De1ere (ă mă poto*ea(că.. Ei! ca (ă uit de că*dura ro=e0ii care mi (e ridica Gn o)raz! m7am hotărFt c7ar . V Ai de #Fnd (ă70i .ord. V Tre)uie (ă 1or)e(c cu tataD V CumO Gnainte (ă p*ecăm din LondraU Domnu* De1ere părea (urprin( de cererea mea. De unde =tii că acei )ăr)a0i au a1ut 1reo *e#ătură cu dece(u* *ordu*ui Here.i#ura *ui! pierdută Gn #Fnduri.e* ca =i tată* tăuD Domnu* De1ere Gmi urmări #Fnduri*e.ordU V +entru că ei *7au amenin0at cu moartea dacă mai continua cu p*anu* *ui de că(ătorieO Ei doreau ca eu (ă mă mărit cu tine.

doriteU mă i(codi De1ere Gn =oaptă! Gnainte (ă co)or din ca*ea=că.emeie! de aceea=i (tatură cu omu*! dar mai .oarte a(emănătoare cu cea pe care *ordu* Hami*ton mi7o arunca(e Gn noaptea dinaintea a(a(inării (a*e. iar A*)i era nume*e principa*u*ui )a(tion catar din Lan#uedoc.i 1or)a de(pre un .e*or din mito*o#ia #reacă. V E(te 1reo pro)*emăU V Am 1ăzut ce1a de(pre care (per (ă nu . V N7ar tre)ui (ă te a. V CFnd mi (7a (pu( că mama ta (e tră#ea dintr7o (tră1eche *inie de (Fn#e a prin0e(e*or e*.ere *a Gncăpă0Fnarea meaU Nu. Nu mai e(te ne1oie (ă po1e(te(c cFt de (urprin( a . I7am 1ăzut corpu* de *umină Gntunecat! dar nu7* apucă .iindcă metoda *ui era copi*ărea(că! Gn(ă e. E(te reprezentat ca tFnăr )ăr)at (au .a)u*oa(ă din mito*o#ia nordică! pă(trat Gn .o*c*oru* (candina1! #ermanic =i en#*eze(c. Hn dia*ectu* 1echi pro1en(a*! o e*. E*.ie atFt de ma*i#n pe cFt pare.e* de 1echi mit de . Mă pri1i ca =i cum (e temea de ce1a cump*it! o căutătură . V Sper (ă7mi (pună e* care7i ade1ăru*. Hn (chim)! G=i (priCini )ra0u* de po*i0a de dea(upra =emineu*ui =i7=i *ă(ă capu* Gn Co(! ca un om care (e (ătura(e.ă era o albi.a0a *ui! dar cFnd am re. V De(pre cFte ce1a din amFndouă! mă tem. e(te o . Etiam că eram ePa#erat de optimi(tă! dar! cu toate ace(tea! am urcat (cări*e hotărFtă.i*or co)oară Gn timp pFnă *a cruciada Gmpotri1a a*)i#enzi*or. Se (pune că mu*0i din acea(tă (tră1eche (tirpe re#ea(că au .uria. Căci *inia de (Fn#e a e*.u#it atunci cFnd %8 Un e*.uzat! (e ridică =i e* Gn picioare.erea *a Gnze(trarea mea parap(iho*o#icăO (i#ur nu era e* Gn(u=i un mediumU V Cum po0i tu (ă por0i 1reo 1ină pentru haruri*e me*eU Tata (e a=eză Gn Ci*0u* (ău! co1Fr=it de amintiri.ii (unt echi1a*en0i ai nim. V Tata a per.iin0ă . Faptu* Gn (ine Gmi (mu*(e un zFm)et! . Să (e re.icace. Din 1ina mea e=ti a=a cum e=ti.rumo( =i mai puternic. Tata (e re.e%8! de(i#ur am con(iderat că ar .ectat un procedeu de a nu mă *ă(a (ă pătrund Gn mintea *ui! *a ne1oie. 114 . V ?or)im de(pre *umea rea*ă! (au de(pre una dintre 1iziuni*e ta*eU Tata deCa nu mai părea Gn *ar#u* *ui. V Nu mai pot 0ine a(ta Gn mine =i am o)o(it (ă mă tot căzne(c (ă70i a(cund ade1ăru*.o(t tata (ă mă 1adă.a0a *ui! am acceptat.*i Gn drum (pre Fran0aU Mă in1ită (ă =ed pe (caunu* din .ami*ie. De acea(tă dată! cFnd mă in1ită iar (ă iau *oc pe (caunu* din .

ra#eda 1Fr(tă de opt ani o a. V Su) ce nume e(te cuno(cut ace(t ordinU Nu 1oiam (ă omit ace* deta*iu. Ura (upranatura*u* =i acum Gncepu(em (ă Gn0e*e# de ce. V Nu cred că =tie mai mu*t decFt tine.ic.aza de ini0iereO +rimu* pa( *7 am .ami*ie au (ă1Fr=it un ritua*! după care mi7au dat (ă )eau un *ichid *ucitor! pe care nici Gn ziua de azi nu pot (ă7* identi. +Fnă *a urmă! chiar . Tata continuă: Mem)rii (e numără printre cei )o#a0i! cu . Tot ce =tiu e că atunci cFnd 0i7a cerut mFna! am primit o 1izită din partea unora dintre tăcu0ii .3i(erica a *o1it cu (Fn#eroa(a7i cruciadă Gn catari! (ta)i*indu7(e Gn Sco0ia. mi7am amintit cu1inte*e #ent*emeni*or care7* amenin0a(eră pe *ordu* Hami*ton! ceea ce7mi dădu . +e urmă! n7am mai =tiut decFt că mama ta te purta deCa Gn pFntec.ra0i ai mamei ta*e! care m7au (. V Ei cum e imp*icat domnu* De1ere Gn toate ace(teaU Tata (cutură din cap.ord! i7am adu( eu *a cuno=tin0ă tatei.ricii! )ăr)a0ii din .uz cererea *ordu*ui Here.ami*iei. Hnainte (ă mă cu*c cu mama ta! continuă e*! iar 1ocea Gi de1eni tremurătoare nu atFt din pricina ru=inii! cFt din a .u(e(e Gntrerupt.aptu* că . V Cu toate ace(tea! continuă tata! eram Gndră#o(tit de ea! iar tată* ei mă a1ertiză cFt mai *impede po(i)i* că! Gn cazu* Gn care mă că(ătoream cu ea! atunci urma (ă intru Gn (tră1echiu* cin ce proteCa 1i0a re#a*ă a .ecta(e atFt de rău. 3ănuie(c chiar că (7ar putea ca ei (ă7* . V Su) mu*te nume di.ă0i= pe *ordu* Here. drept urmare! m7am hotărFt (ă in(i(t a(upra ace*ei che(tiuni ce1a mai tFrziu.erite! )om)ăni e*! nep*ăcFndu7i . Ceea ce mă *ămurea Gn pri1in0a u*time*or cu1inte a*e mamei adre(ate mie pe patu* de moarte. Nu7i de mirare că internarea mea Gntr7un o(piciu *a . B4-am pierdut at>tea secole ca s-o 1ămislim pe domnişoara +ranville pentru ca tu să faci ce vrei din eaC.u(e(em 1ămislită V Ce 1or de *a mineU V Nu dore(c decFt ca (tirpea (ă (e pă(treze Gn condi0ii )une. Era .i omorFt.iori pe =ira (pinării. M7am du( *a Gntruniri*e *or! *e7am (tudiat doctrina =i mi7am Gnceput .ăcut chiar Gn noaptea nun0ii.iind eu Gn(umi 1reun adept . 115 .oarte pro)a)i* ca ea (ă (e .ătuit (ă con(imt *a că(ătoria ta cu De1ere =i (ă re. +e tata (u)iectu* G* (torcea deCa de 1*a#ă. Eu am pără(it ordinu* Gndată după incidentu* cu )ăutura. V L7au amenin0at .aimă =i putere! care! Gn mod (ecret! (e opun 3i(ericii. Nu =tiu din ce cauză. Ne.ide* a* 3i(ericii! m7am a*ăturat cu )ucurie.ord. Ridică din umeri.i (im0it ră(punzătoare pentru ace* incident.

Etii )ine că n7ai (7o do1ede=ti niciodată! A(h*ee! (pu(e e*. Eu am *uat ni=te hotărFri #re=iteO V Ei une*e )une! *7am Gntrerupt eu! dorind (ă7* a*in. M7am trezit Gm)ră0i=Fndu7* =i o(toindu7* ca pe un copi* mic. Era prima oară cFnd zicea că (unt inte*i#entă. Cu (i#uran0ă! )ănuia =i e* că . Hmi p*ace a=a cum (unt =i nu m7a= .ericit.ere un ră(pun( *a a mea. Capu* mi (e rezema de umăru* (o0u*ui meu. M7am temut că acea(tă putere G0i 1a aduce numai #riCi =i necazuri. +o0i (ă mă admiri! dar nu70i po0i a(uma re(pon(a)i*itatea pentru de(tinu* meu. Sunt propria mea crea0ie. Se *ă(a (eara! iar eu Gncă mai eram Gn tră(ură! Gn drum (pre re(tu* #rupu*ui de tineri că(ători0i! pentru a *ua cina Gmpreună =i a rămFne pe(te noapte *a proprietatea *ordu*ui Roche(ter. Etia de ce eram =ocată. +e (u) ochi mi (e pre.V Nu 1oiam (ă70i aduc aminte că te7am a1ertizat! Gmi (pu(e tata cu )*Fnde0e! zFm)ind *a #Fndu* că Gmi a.ami*ia*e G=i #ă(i(eră acum rezo*1area! pe cFnd pă=eam Gntr7o nouă etapă a 1ie0ii me*e. Am (im0it că o mare po1ară mi (e *ua(e de pe umeri Gn 1reme ce ie=eam din ca(ă. +entru prima oară G* 1edeam pe tata cu ade1ărat .ăcu(e parte! =tiind prea )ine că a1eam (ă7* caut.i dorit a*t.ră0iiU Hntre)area *ui părea (ă o. M7am temut de puterea ta. Tata nu7mi dez1ă*ui(e nume*e ordinu*ui din care . E=ti o . Di. V E=ti Gn 1reo (ocietate (ecretăU *7am Gntre)at pe De1ere! GndreptFndu7 mă Gn (caun.o(t de ce*e mai mu*te ori.emeie inte*i#entăO a=adar că*ătore=te după p*acu* inimii! iar eu G0i dore(c o 1ia0ă *un#ă =i p*ină de .irau pri1e*i=ti*e primă1erii tFrzii pe mă(ură ce (tră)ăteam Gn #oană comitatu* Lent. Numai eu Gmi rezer1 ace(t pri1i*e#iu. V Nu mi (7a GntFmp*at niciun rău! *7am a(i#urat eu cu inima u=oară! mFn#Findu7* pe (pate ca (ă7* ca*mez. V Mai ePi(tă Gncă a(emenea .u(e(e 1or)a de o crimă. M7am de(prin( din Gm)ră0i=area *ui! cu *acrimi Gn ochi. V N7am 1rut (ă 0i (e GntFmp*e niciun rău! 1or)i e* tremurFnd. Dacă mi (7a GntFmp*at! (unt con1in(ă că n7a . A=a a =i .ericire cu nou* tău (o0D L7am pri1it =ocată.e*. Totu=i! pu0inu* pe care mi7* Gmpărtă=i(e mă nedumerea. N7a1eai de unde (ă =tii. 116 .*a(em urmăritorii Gnainte ca e* (ă mi (e mărturi(ea(că. V Dacă 0i7am *ă(at impre(ia că (unt con1in( de contrariu*! numai 1ina #*ă(uia prin #ura mea.o(t din pricina ta.icu*tă0i*e unei *e#ături .

L7a= . 117 .rumo( de a7mi oco*i Gntre)area.e* ca mu*te a*te*e! ca . V Tata a . Nu dorea (ă mă acuze direct.o(t pricina p*ecării ta*e #ră)ite din noaptea aceeaU De1ere (urF(e! dar nu puteam (ă7mi dau (eama dacă era amuzat (au Ci#nit. V Un mod .o(t o)*i#at (ă (e a*ăture unei . V M7am re1ăzut Gn amintirea ta Gn pFrFia=u* din Hart(. V Ei mi7ai tot (cormonit prin minte Gn mod re#u*atU V Nu! numai atunci. De1ere G=i aminti acea c*ipă. V Fami*ia mea a .ără Gndoia*ă! datorită . Gn romFne=te de Aure* Co1aci.iind (i#ur că numai *a (eP (e #Fndi(e.ord. A1Fntu* *ui dră#ă(to( (*ă)i! .V Atunci! ce =tii de(pre acea(tă (tră1eche (tirpe re#ea(că din care ne tra#em amFndoiU De1ere păru u*uit de cuno=tin0e*e me*e. Ii7a (pu( ce1a *ad" Char*otteU mă Gntre)ă. E* a .i . Sălbatici ochii 79 Am zFm)it *a auzu* ace(tor 1er(uri romantice.ără nicio inten0ie! mi7am dat eu (eama. V Scena mă duce cu #Fndu* *a ce1a (cri( de John Leat(: . /u părul lung. cu pas uşor.o(t Ro)ert de ?ere. V EiU am continuat eu! iar e* ridică din umeri. Ți7am citit #Fnduri*e Gn noaptea aceea! *a Conacu* Hart(.ră0ii (ecrete! pentru că a dorit (ă %> John Leat( @954'V96%9A! 6a -elle Dame Sans $erci. V Nu.o(t Gntotdeauna apropiată de Coroana An#*iei =i a Fran0ei! *a . V Ce =tiu eu de(pre *inia mea de (Fn#eU Mă ro#! =tiu că de(cind din Ro)in Hood! mă *ămuri e* non=a*ant. Totu=i! dacă doream (ă Gncerc (o*iditatea mariaCu*ui meu! am crezut că cea mai )ună pro)ă era chiar ade1ăru*.oarte . V Ei ce ai perceput Gn #Fnduri*e me*e atunciU dori (ă =tie! neputFndu7(e a)0ine (ă7=i a(cundă zFm)etu*! .aptu*ui e1ident că nu #ă(eam de*oc idi*a pe p*acu* meu. V EiO a(ta (ă .e c>mp o preafrumoasă doamnă Qării < copil din basme-n rochii.ami*ia Ca1andi(h! de pi*dă.ord +ar/! i7am ră(pun( cu (inceritate! iar e* păru (urprin( =i de(tu* de u=urat. Ah! =i cFnd m7ai (ărutat mai de1remeO! Gn(ă . H=i Gncruci=ă )ra0e*e Gn timp ce Gncă mai rume#a Gn minte ideea.i putut min0i. V Nu 0i7am men0ionat niciodată nimic de(pre a(ta.

iind că (Fn#e*e =i haruri*e me*e erau Gn mod e1ident pre0uite de unii. V E(te o metodă copi*ărea(că! am recuno(cut eu! dar e. Am Gntin( mFna ca (ă mă Coc cu un zu*u. V Hmi p*ac (urprize*e! i7am mărturi(it! cFntărind Gn minte dacă (ă7i Gndep*ine(c ru#ămintea (au nu. V A= putea (ă te Gntre) ce1aU De1ere Gmi *uă mFna Gntr7a *ui! ca (ă7mi atra#ă aten0ia.oarte Gn (erio(.orma0ii de *a e*! puteam (7o .ace =i cFte o (urpriză.en(i1 (ecret a* tată*ui dumita*e! a=a GncFt (ă mă pot =i eu apăra *a ne1oieU V Dacă ai cu#etu* curat! atunci de ce ai mai a1ea ne1oie de un a(emenea (i(temO hmmmU *7am Cucat eu pe de#ete. 3uze*e *ui Gmi atin(eră )*Fnd c*a1icu*a.ie atFt de apropiat ca dumneata! domnu*e De1ere.e*! nu mi (e pare o or#aniza0ie prea dră#u0ă dacă mem)rii ei *7ar .ord (ă nu pătrunzi Gn mintea *uiO V Cu )ună =tiin0ă! am adău#at eu! con.acem o GncercareU ?eni mai aproape de mine. De1ere iz)ucni Gn rF(. Totu=i! e* n7a 1i(at niciodată (ă7mi .irmFndu7i cu un (emn din cap. Să nu . Mi (e părea că era un om care (e )ucura (ă dăruia(că a(emenea c*ipe. Kiceai că i7ai . Tata nu . Am tăcut o c*ipă! Gn 1reme ce meditam *a tot ceea ce mi (e (pu(e(e.i .ord.o*o(i de ace* miC*oc Gn timpu* (omnu*ui! prin urmare! Gn cazu* Gn care a1eam Gntr7ade1ăr ne1oie (ă ePtra# in. Nu (e putea . V Nu 1rei (ă . V Cred că am depă=it 1Fr(ta *a care (ă mai am ne1oie de un #rup de a*ia0i! dec*ară e*! ne*uFndu7mă . V Foarte )ine! am (ă70i (pun.ac ne#re=it.ac o (urprizăU Mi7ar tre)ui micu0a =an(ă nepre0uită de a70i mai .i amenin0at pe cine1a atFt de cum(ecade ca *ordu* Here. )*ond din (pate*e urechii *ui. V Eu mă GncumetD 118 . V Te ro#! in(i(tă =i G=i Gndreptă (pate*e! cer=indu7mi mi*a cu ochii *ui cura0i de copi*.i promi( *ordu*ui Here.(e Gn(oare cu mama. Mi (e Gnco*ăcea pe de#et! moa*e =i p*ăcut *a atin#ere. De a*t.ace decFt (ă repete permanent Gn mintea *ui: SNu mă #Fnde(c *a nimicDT +Fnă cFnd renun0 (ă7i mai pătrund Gn cu#et.icientă. V Dar dacă a= dori (ă70i . H=i ap*ecă . V Atunci! poate! m7ai putea aCuta (ă deprind (i(temu* de.a0a ca (ă7mi (ărute pa*ma.o(t tu Gncă a)ordat de nimeniU Mi (e părea ciudat! dat .

erici0i ne (im0eam Gn Sprizonieratu*T no(tru. SFnii mei con(tituiau pentru e* o di(trac0ie cu totu* (pecia*ă! tot de(.L7am (ărutat =i! pentru o 1reme! m7am *ă(at antrenată Gn ace(t Coc! după care m7am trezit! Gn c*ipa următoare! uitFndu7mă de (u( *a mine Gn(ămi! #oa*ă pe un pat.acă )a#aCe*e! am . CFnd am (o(it *a Do1er Gn (eara următoare! după ce am dormit iară=i tot drumu*! De1ere =i cu mine ne7am petrecut a treia noapte a*)ă.rumoa(ă =i răcoroa(ă! iar (o0u* meu =i cu mine am . Nici nu era de mirare că a doua zi am dormit aproape tot timpu* Gn tră(ură! am *uat ma(a de (eară cu #azde*e noa(tre din Tun)rid#e =i ne7am retra( de1reme! ca (ă o *uăm de *a capăt.o(t 3ea! Gmpreună cu de1otatu* (er1itor a* domnu*ui De1ere! domnu* Ti))(! ca (ă ne Gm)race! (ă ne dea de mFncare =i (ă ne .i . De=i eram Gn acea perioadă a *unii care nu7mi permitea (ă mă )ucur de . +Fnă7n zori! dra#u* meu De1ere =i cu mine ne7am cui)ărit Gn patu* no(tru =i am (tat de 1or)ă! am mFncat =i ne7am .apt nu *7a Gmpiedicat pe (o0u* meu (ă7=i arate un intere( deo(e)it . De1ere apăru iar ca prin cea0ă! Gn timp ce că(cam ochii unu* *a a*tu*! =oca0i =i uimi0i. Dacă n7ar .i tre)uit poate! tot a . V Nu mer#e! am tra( amFndoi (o*emn! *a uni(on! conc*uzia. Era de .i pierdut . A mea (e a. Făceam dra#o(te! =i a= . Era ce1a (traniu =i m7am tra( Gndărăt.ă=urat de*oc a=a cum ar . După care am iz)ucnit Gn hohote de rF(.erite Gn(ă.o(t o)*i#a0i (ă ne arătăm mai (ocia)i*i. Se 1edea de *a 119 .i crezut că era propria7mi Gnchipuire! apoi mi7am dat (eama că mă 1edeam cu ochii min0ii *ui De1ere. Chiar mi7a p*ăcut tra1er(area Cana*u*ui MFnecii.a1oruri*e unei nop0i nup0ia*e! ace(t . Nu m7am putut a)0ine (ă nu o)(er1 cFt de mu*t căutam cu to0ii (ă intrăm iară=i Gn *an0uri*e că(niciei! cFt de mu*0umi0i =i de .*a Gntre omop*a0i! iar a *ui De1ere Gn miC*ocu* pieptu*ui. Acum eu eram cea care )*e(temam proa(ta p*ani.o(t cea mai )ună noapte din 1ia0a mea de pFnă atunci.orma unei mici cruci ro=ii. Fndi0i71ă că perechi*e *Fn#ă care ne a.icare a nun0ii noa(tre! de=i domnu* De1ere Gmi dădu(e .ami*iarizat unu* cu trupu* ce*ui*a*t.oarte c*ar de Gn0e*e( că nu (e #ră)ea de*oc. ?remea era . De=i noaptea mea de nuntă nu (7a de(.ăcFndu7mi căma=a de noapte ca (ă7i admire =i (ă7i mFn#Fie. Am de(coperit ce1a uimitor! =i anume că amFndoi a1eam ace*a=i (emn din na=tere! Gn *ocuri di.eri)otu* (pre Ca*ai(.*am nu erau mai doritoare (ă ai)ă re*a0ii (ocia*e decFt eram noi.a0ă de re(tu* anatomiei me*e. Dezmierdări*e #urii =i a*e mFini*or (a*e mă ridicau *a ceruri =i Gn ace*a=i timp Gmi a0F0au (im0uri*e.

iin0a mea. CFnd (7a apropiat! am o)(er1at că 0inea Gn mFini două pahare =i o (tic*ă de =ampanie.Frcu* (tFn#! Gn timp ce de#ete*e7i continuau (ă7=i 0ea(ă ma#ia Gntre picioare*e me*e.runtea =i G=i retra(e )ra0u* din cada mea de )aie. Apa era p*ină de c*ă)uci =i! din cauza o)(e(iei *ui Gn pri1in0a (Fni*or mei! mă o)i=nui(em deCa (ă mă a. V Cum ne a.iin0ă.o(t aceea Gn care De1ere mi7a .ăcut o 1izită Gn timp ce mă Gm)ăiam. 3uze*e *ui *e a)andona(eră pe a*e me*e =i Gmi Gn1ă*uiau acum (.ie atFt de cop*e=itoare GncFt (ă mă pierd cu totu* Gn ea.ace nimic mai mu*t decFt (ă re(pir adFnc =i (ă mă de(. +*ăcerea mă purtă departe pe aripi*e ei! nu Gn trupu* *ui De1ere! ci Gn adFncu* propriu*ui meu trup. A trimi(7o pe 3ea *a p*im)are =i a răma( Gn picioare (ă ca=te ochii *a mine din u=ă. V Minunat! dar 0i7am mai (pu(! nu mă7mpărtă=e(c din (u)(tan0e impure. V Ce pot .*ăm Gn Fran0aO Gmi o.o(t niciodată mai mu*0umită de propria7mi . Tre)uie (ă mărturi(e(c că! pre0 de cFte1a c*ipe! n7am putut . Am auzit z#omot de (tic*ă (partă unde1a prin apropiere! Gn(ă nici ace*a nu mă putu (mu*#e din inten(itatea p*ăcerii pe care o (im0eam Gn toată .ace pentru dumneata! domnu*e De1ereU Nu mă (im0eam de*oc inhi)ată de #o*iciunea mea! a=a cum mi7a= . N7am #u(tat niciodată mai mu*t c*ipa! n7am . De1ere Gmi (ărută .i Gnchipuit. Nu mi7am ima#inat niciodată ca o (im0ire (ă .*u pe Cumătate #oa*ă Gn prezen0a *ui.ăt cu re1e*a0ia e*i)erării! re*aPării =i a Cu)i*ării din (inea mea.er p*ăcere. Am auzit #emete de p*ăcere =i nu mi7am dat de*oc (eama că eu eram cea care *e (coteam. Era o (enza0ie de*icioa(ă! intimă! ce7mi dădea putere. CFnd am crezut că nu mai puteam (uporta 1o*uptatea! trupu* mi (e ridică =i! cu o z1Fcnire! m7am *ă(at pradă ePtazu*ui. Noaptea pe care am petrecut7o Gn portu* Ca*ai( a .o po=tă că to0i ne #ă(i(erăm Cumătatea =i eram . MFna *ui dreaptă Gmi dezmierdă (Fnii o c*ipă! după care co)orG direct către acea re#iune a trupu*ui meu pe care o mai a1ea de ePp*orat. V Am 1enit (ă te Gm)ăt! doamnă De1ere! =i (ă70i o. V Atunci am (ă trec direct *a p*ăcere! nu7i a=aU Hși (coa(e căma=a! o aruncă cFt co*o =i mă (ărută )*Fnd. V 2! DoamneD Se a=eză pe *e(pezi*e pardo(e*ii =i (e uită *un# *a (tic*a =i pahare*e 120 .oarte Gndră#o(ti0i.eri e* ePp*ica0ia! pe cFnd Gn#enunchea *Fn#ă cada mea de )aie! apoi a=eză (tic*a =i pahare*e pe pardo(ea*ă.

V De1ereU Hncepu(e de7acum (ă mă Gn#riCoreze! cu tot zFm)etu* de pe )uze*e *ui.(parte! a*e căror cio)uri (e Gmpră=tia(eră pe(te tot prin *ichidu* (pumant. V Da! a=a7i! am con. V Hmi pare tare răuD am zi( eu.ect (ecundar norma* a* re*a0ii*or (ePua*eU La Gntre)area mea! De1ere pu. M7am Gntin( =i i7am *uat capu* Gntre mFini! (ărutFndu7* cu toată pa(iunea de care eram Gn (tare. V Te (im0i )ineU mă Gntre)ă. 121 . M7am ridicat din cadă =i mi7am tra( ha*atu* pe mine. Ce cu*oriD Ară0i ca un Gn#erD Căzu Gn #enunchi! nu din 1enera0ie (au din re(pect! ci pentru că7=i pierdu(e echi*i)ru*.ie u=or ame0it.irmat eu! dar! de o)icei! a= . V A .ni Gn rF( =i (cutură din cap. V Cum (7a GntFmp*atU V Nu (unt prea (i#urO Le7am urmărit cu coada ochiu*ui cum p*uteau! apoiO H=i *ă(ă mFini*e (ă7i cadă! G=i Gndepărtă )ra0e*e de corp! cu toată . V Să nu70i parăD mi7o Gntoar(e e* iute. M7am uitat *a p*anta (ănătoa(ă din #hi1eci =i i7am o)(er1at corpu* de *umină inten(.a0a *uminată de un (urF( Gn care (e citea de*iru*. Mă (imt u*uitorO ca =i cum m7a= .i conectat *a ce1a di1in din mine Gn(umi! de a cărui prezen0ă ha)ar n7am a1ut pFnă acum. M7am Gndreptat (pre . M7am #ră)it (ă7i 1in Gn aCutor. V Sunt )ine! mă a(i#ură e*! miCind ochii! apoi de(chizFndu7i *ar# =i ho*)Fndu7(e *a #hi1eciu* din co*0! după care (e uită iar cu ochii miCi0i.i (in#ura care (ă remarc *ucru* ă(ta.o(t pur =i (imp*u minunat. Ei euU V 2! Dumnezeu*e mareD H=i acoperi ochii cu o mFnă.apt! părea (ă . Am Gn#enuncheat *Fn#ă e*. M7am ridicat (ă de(*u=e(c mai )ine ce7* (upăra =i m7am amuzat.*acăra *umFnării! GndepărtFndu7mă de De1ere. V Sunt de acordD H=i (priCini o mFnă pe pardo(ea*ă ca (ă (e ridice Gn picioare! =i reu=i! chiar dacă (e c*ătină pu0in. V hi1eciu* ă*a (tră*uce=te! mi7* arătă e* cu de#etu*. V Să7n0e*e# că ă(ta nu7i un e. V Ce7i cu tineU Am oco*it cu #riCă cio)uri*e (parte ca (ă 1in *Fn#ă e*. De .

i Gn0e*e( tran(. Te iu)e(c. V Ca (ă .ărFmate.*Fndu7te tu atFt de aproape de mine! poate că 0i7am tran(.ect dacă 0i (e pare prea ciudat.iecare dată cFnd ne7am (ărutat! parcă m7a= .orie poate iz1orG din a(emenea *e#ături intime. V Dacă eu *e7am .M7am Gncruntat! du(ă pe #Fnduri.ici*ă =i o)o(itoare.ia*ă! a=adar =tiu prea )ine cFtă eu. V Chiar a=a. JudecFnd după ace* mic act de (educ0ie! =tia ePact cum (ă (ati(.o(t ce* care m7a . V Nu era tocmai ce te7ai . V E(te Gn re#u*ă! domnu*e De1ere. Se pare că mă Gndră#o(te(c =i eu de dumneata. M7am uitat *a (tic*a =i *a pahare*e (. Am ridicat o (prFnceană! acceptFndu7i părerea. L7am Gm)ră0i=at pentru că7mi a*un#a(e temeri*e! #Fndindu7mă că oricare a*t )ăr)at Gn *ocu* *ui m7ar . Am mai a1ut iu)ite Gn trecut! mărturi(i e* cu un (trop de (.ormarea dacă totu* (7ar . Am dormit Gn noaptea aceea! iar Gn ziua următoare De1ere (e purta ca un 122 .iu (incer! am (im0it cum emana ener#ia din tine.emeie. V Hmi p*ac ciudă0enii*e.ecta un no1ice mediumnic.o(t propu*(at Gn co(mo(. V Recuno(c că (unt nedumerit. V Te Gn0e*e# per. AhD Mă (imt ca =i cum tocmai am .ie! Gntr7ade1ăr! o ePperien0ă . V Ca7ntr7o reac0ie chimică Gn *an0U Gncepu De1ere (ă priceapă unde )ăteam.iecare c*ipă.i Gnchi( Gntr7un o(piciu.i rene#at (au m7ar . +oate că a= .oarte di. V Dar a(taO Tra(e adFnc aer Gn piept! a=a de (*eit GncFt m7am temut (ă nu7=i piardă cuno=tin0a. V Atunci ener#ia mea parap(iho*o#ică a . Cu1inte*e *ui nu mă (urprin(eră. De .ăcut (ă cuno(c p*ăcerea.i petrecut ePact pe do(O (au! măcar! dacă am . Mi7am Gnchipuit că tre)uie (ă .acă o .i trezit pu0in cFte pu0in.e*u* Gn care pre*uarea haruri*or me*e *a maturitate ar putea a.i a=teptat (ă cape0i de *a o ne1a(tă! din cFte )ănuie(cU Mă (peria .o(t eu ace*a! dec*ară De1ere amuzat. Mă tra(e Gn poa*a *ui =i adău#ă: Am (im0it cum Gmi dădea putere cu .erat7o =i ai a)(or)it7o.o(t (timu*ată de ePcitarea mea =i! a. V Dar tu ai .ăcut (ă *e1itezeO V Mă ro#! pot (ă te a(i#ur că n7am .i cuno(cut un ePtaz reciproc.

Totodată! era o ade1ărată )inecu1Fntare (ă ne mai oprim! pentru o 1reme! din hoinărea*ă! (ă ne . Mi7am putut da (eama că a1u(e(e un cu1Fnt de (pu( Gn reno1area ace*ei c*ădiri.u(e(em oa(pe0ii cui1a! potri1it aranCamente*or .a0ă de u*tima (u#e(tie.oc.ina* *a ch>teau randio(u* conac de 0ară .o(t minunat (ă aCun#em Gntr7un . Fiecare (e a=tepta ca ce*ă*a*t (ă ia o hotărFre. (o0u* meu pri1ea Gn Cur cu ochi mari =i era p*in de Gntre)ări.a*(e de o)o(ea*ă indicau con(en(u* unanim . CFnd de(ertu* di(păru din . Toată *umea era atFt de ePu)erantă! GncFt nimeni n7a o)(er1at că (o0u* meu urmărea totu* cu o pri1ire pu0in cam ciudată =i nici că (e #ă(ea Gntr7o (tare ePpan(i1ă. Eu Gi de(chi(e(em o u=ă (pre o a*tă *ume =i era mai mu*t decFt pre#ătit (ă treacă pra#u* noii dimen(iuni.era (ă ne retra#em atFt de de1remeU Hohote*e care urmară și mărturi(iri*e . Se minuna de tot ce 1edea =i de to0iD Hn1o*)ura0ii centri ai cha/re*or! cu*ori*e aure*or! corpuri*e de *umină =i e*emente*e naturii.o(t o ma(ă . Se ridică iute! ne ură Snoapte )unăT =i ie=i.acem un cui) a* no(tru.*ecta armonia =i . Am dat de 3ea Gn )udoar! punFnd *emne pe . +e tot parcur(u* drumu*ui pFnă aici . Hn con(ecin0ă! pe De1ere G* ePcită de două ori mai mu*t GntF*nirea noa(tră din noaptea următoare. Nou* (ău har de a percepe ener#ia eterică nu (*ă)i(e de*oc.u(e(e *uat cu (i*a . A .ar.a(cinante pentru e*.oarte 1e(e*ă. Ne7am .rumu(e0ea din cu#etu* conte(ei 1ădu1e.u(e(e prădat =i de1a(tat Gn timpu* Re1o*u0iei Franceze! apoi re(taurat Gn Gntre#ime după căderea *ui Napo*eon.ami*iei De1ere (pre (. 2pere*e de artă o#*indeau un puternic con0inut ezoteric! iar decorarea ca(te*u*ui re.copi* care pă=ea Gntr7o *ume nouă. Etia *a . Le7am urat tuturor Snoapte )unăT. Locu* . Toate ace(tea erau incredi)i* de . V Sau (untem to0i a=a de o)o(i0i după că*ătoria noa(tră GncFt am pre. V Sunt (i#ur că =i ea7i un medium! #răi De1ere cu 1oie )ună! Gn 1reme ce urmărea cum 3ea Gnchidea u=a după ea! după care intră Gn dormitor.urii*e noa(tre! *ordu* De1ere pu(e o Gntre)are hotărFtoare: V Ei acum! ne mutăm Gn (a*onU Toată *umea tăcu.u#ărit pe (cări Gn (u( =i! Gn capătu* *or! mă *uă Gn )ra0e! trecFndu7mă pra#u* apartamentu*ui no(tru. 2dată Gn0e*e=i! De1ere =i cu mine n7am mai pierdut 1remea. +e parcur(u* drumu*ui Gn tră(ură ce Gncheia că*ătoria noa(tră pFnă *a /h>teau de =ere.u(e(e re=edin0a *ui *ad" Char*otte Gnainte de a de1eni #u1ernanta mea.Fr=itu* (eco*u*ui trecut.e* de )ine ca =i mine că pro)*ema mea *unară (e rezo*1a(e! iar Gn noaptea aceea a1eam (ă7mi pierd 1ir#initatea. A . Aici . 123 .ăcute! dar Gn noaptea aceea am cinat (in#uri! a*ături de cumna0ii no=tri.

V Doar o )ună o)(er1atoare! *7am a(i#urat eu.ăcea e* mie.Fr=it Gncă.ură uita0i cu totu* Gn acea(tă noapte. E* chicoti! dar pentru că tre)uia! mai GntFi! (ă (e *ini=tea(că! nu (e ridică.nit rF(u* dacă n7a= .i . L7am (ărutat pe #Ft. De1ere ie=i de (u) .ăcut! De1ere mă a=eză pe .orie.e* de p*ăcută pe cFt mi7o . De=i patu* era .acă *ar# picioare*e.a0a =emineu*ui! iar e* (e a=eză pe podea *Fn#ă mine. SFnii Gmi . 2#*inda de dea(upra =emineu*ui (e (par(e Gn mii de cio)uri! iar mai mu*te ta)*ouri =i ornamente din cameră (e pră)u=iră pe podea. Tra(e adFnc aer Gn piept! GncercFnd (ă (e trezea(că din eu. Am murit =i m7am du( *a cer Gn c*ipa aceea. MFna *ui deCa G=i .i (ă te aCut eu pe tineU 124 . Iz1or a* puterii din mine! a)i( adFnc =i Gntunecat! p*in de promi(iuni co(mice =i de in.u(te*e me*e! pe interioru* coap(ei =i direct Gn *ocu* ePtazu*ui meu de ieri. Speram (ă7i . V Mă mai urmăre=ti! De1ereU I7am dat *a o parte zu*u. Spre deo(e)ire de ieri! De1ere procedă cu mare #riCă! iar Gn c*ipa Gn care mă penetră dep*in! cuno(curăm Gmpreună ePtazu*. CFt de(pre mine! (unt hotărFtă.ăcea drum printre .a0ă! căutFndu7i ochii. Ne7am pri1it Gn ochi =i era *impede că =i e* era pierdut Gn mica *ui *ume interioară. V Ți7e teamăU Cum mai putea (ă mă Gntre)e a=a ce1a! după pa(iona*a noa(tră apropiere cu o noapte GnainteU V Mi7e . Su#e(tia mea Gi (mu*(e un (urF(.oto*iu* din .e*u* Gn care 1ei (upra1ie0ui ace(tei Gmpreunări.ură *i)ere (ă7mi de(.izică era atFt de inten(ă! e*i)erarea! Gn(ă! era iminentă.o(t prizoniera unor emo0ii atFt de puternice. V ?ăd că 1a tre)ui (ă )atem Gn cuie mo)i*ieru* din dormitor.i pu.inite po(i)i*ită0i! p*ăcerea trupea(că mă tra(e Gnapoi! Gn ce*e din urmă! Gn(pre con=tient.ăcute. V A=teaptă numai pu0in. M7ar . 3uze*e *ui *e *ă(ară pe a*e me*e! de=i a)ia dacă am o)(er1at! pFnă cFnd #ura *ui =i (ăruturi*e *uară *ocu* de#ete*or Gn ePp*orarea păr0i*or me*e ce*e mai intime! iar mFini*e Gi . V Ce7ar . L7am i(pitit cu un *un# (ărut 1o*uptuo(.ii )*onzi de pe .ac ePperien0a *a .rică! mai curFnd! de .u(te*e me*e =i (e tra(e Gntre picioare*e me*e de(. V Să te aCut (ă aCun#i *a patU Speram că di(trac0ia noa(tră din acea (eară nu *ua(e (. Senza0ia .

oarte puternică Gn e*! 1FrteCuri*e corpu*ui (ău (u)ti* rotindu7(e tot mai iute. +otri1it de(crieri*or antice! acea(tă ener#ie e(te Gnco*ăcită a(emenea unui =arpe adormit.ătui(e (ă nu pun *a Gndoia*ă de1otamentu* (o0u*ui meu .ocu* din =emineu a)ia mai *icăreau Gn camera noa(tră! De1ere zăcea incon=tient! Gn 1reme ce eu eram pe dep*in trează. Ei atunci am perceput ce1a *a care nu mă a=tepta(em.e0iei =i a* cunoa=terii! con(iderat de către unii cercetători a .or0a 1ie0ii era a)(or)iră de =arpe*e Gnco*ăcit Lunda*ini%R. Era *ad" %' 2chiu* intui0iei! a* i*uminării! a* pro. Hn #Fndirea orienta*ă! Gn (pecia* cea hindu(ă! "o#hină =i )udi(tă! e(te con(iderat ochiu* di1in! ochiu* din . veţi avea mulţi. 3ăr)atu* impunător care7* Gn. Corpu* *ui de *umină do#orea de acti1itate! era atFt de c*ar că re*a0ia noa(tră .iind reprezentat cu un a* trei*ea ochi Gn miC*ocu* .ie ade1ărat. Mă Gntre)am pe unde hoinărea =i o 1iziune mi (e i1i Gn .runta(e pe *ordu* Hami*ton Gn pri1in0a p*ănuitei *ui că(ătorii cu mine mi (e adre(a direct. un om foarte puternic Ei.uterea ta personală va înflori pe deplin numai prin desfătările ei M7am ridicat Gn capu* oa(e*or! u*uită de concentrarea mea! pe mă(ură ce rea*izam că era o amintire a *ui De1ere.Se ridică (ă 0ină piept pro1ocării =i mă *uă Gn )ra0e.rumu(e0ea Gn timp ce e* dormea.runte! ajna cha5ra.izică dec*an=a(e o reac0ie ener#etică . 26 Cu1Fnt deri1at din *im)a (an(crită. G* in(trui e* . Stăteam Gntin(ă *Fn#ă e*! admirFndu7i . Devere. cu puţin noroc. De(chiderea *ui e(te a(ociată cu ideea de i*uminare (piritua*ă.erm. /um l-ai cunoscut pe acest omD am che(tionat direct (u)con=tientu* *ui. /unoaşte-o. +ri1irea mi (e pironi pe ce* de7a* trei*ea ochi%' a* (ău! căci centru* de ener#ie de aco*o pu*(a o *umină ar#intie ce (e (tin#ea Gntr7o nuan0ă de indi#o Gn c*ipa Gn care . .a0ă de mine. vei deveni. mulţi demni urmaşi Lacrimi Gmi =iroiau pe . M7am re*aPat pe pat *Fn#ă e*! ca (ă mă pot concentra iar.u*#eră tot ceea ce 1ede. V A min0it! am murmurat eu! ne1enindu7mi a crede. 125 .orma a trei )uc*e =i Cumătate care (e Gn1Frt (u) .run0ii! care .i chiar #*anda pinea*ă. învaţă de la ea şi ţine-mă la curent Dacă poţi satisface o asemenea femeie. 2dată ce m7am ca*mat! ima#inea necuno(cutu*ui domn Gmi re1eni. Reprezintă ener#ia primordia*ă! prezentă (u) . +e cFnd *umFnări*e =i .a0a ochi*or. 4u te grăbiA m7am a1ertizat (in#ură! amintindu7mi cum *ad" Char*otte mă (.ormă de (pira*ă *a )aza o(u*ui triun#hiu*ar de *a )aza co*oanei 1erte)ra*e! numit o(u* (acru.a0ă! GntrucFt con(idera(em mereu că dra#o(tea *ui De1ere era un *ucru prea )un ca (ă . (au ochiu* zeu*ui Shi1a! ace(ta . întradevăr. "i grijă de ea.

ordU 4-am stabilit niciodată. Ei pentru a pregăti mai bine calea prin care această femeie să intre în viaţa ta.Char*otte! a=a cum o 1ăzu(em eu Gn memoria *ui De1ere! Gn noaptea aceea! *a conacu* Hart(. Atunci cFnd *7am che(tionat Gn acea(tă pri1in0ă! am a. mă con(o*ă A*)ra"! de=i nu7* a(cu*tam cu ade1ărat.*at că nu eram *e#a0i decFt te*epatic! cFnd a1eam *a mine 126 .ere p*ăcereO 2ooooo.aptu* că a*tcine1a tocmai intra(e Gn camera Gn care =edea ea.uriat *a #Fndu* GntF*niri*or me*e intime cu domnu* De1ere din u*time*e zi*e. V Să Gn1e0e de *a mine! (ă mă proteCeze! (ă7mi o.oţi să te încre1i în mine. fără urmă de îndoială. că lordul *ereford a fost omor>t.oarte (urprin(. V Cred că ener#ii*e me*e *7au epuizat.ord. Devere a cunoscut tre1ireaD Am pre(upu( că A*)ra" =tia deCa! de 1reme ce! din cFte Gn0e*e(e(em! Gntre noi ePi(ta o *e#ătură .D =rei să-l tre1eştiD Ace(ta era .*a aco*o. E* (e a. A1ea ce1a mai mu*t păr pe cap =i cFte1a /i*o#rame Gn minu(! dar era cu certitudine omu* care7* amenin0a(e pe *ordu* Hami*ton. ar fi bine să discuţi cu acest gentleman M7am Gntor(. V Ei dacă De1ere a a1ut un ro* Gn uciderea *ordu*ui Here. mă *ini=ti ca1a*eru* meu pe un ton ca*m =i ra0iona*. V +Fnă =i *ad" Char*otte pare (ă .e*u* Gn care A*)ra" mă Gndemna (ă mă temperez. I7am a*un#at temeri*e. ?or)indu7mi din co*0u* ei *ini=tit! oraco*u* Gmi atra(e Gntrea#a aten0ie! chiar dacă eram 1a# con=tientă de . Ceea ce7mi aminte=te deO Nu ePi(tă nimic Gn *e#ende*e Focu*ui7Stea ă(ta Gn pri1in0a anu*ării haruri*or primite de *a mine de către cei apropia0iU "devăratD A*)ra" părea intri#at! Gn(ă nu .i participat *a manipu*area de(tinu*ui meu! mai mu*t decFt mi7a= . M7am Gn.izică.i ima#inat 1reodatăO Chiar nu pot (ă am Gncredere Gn nimeniU . ❖ V Nu numai că De1ere m7a min0it Gn pri1in0a ace(tui om! dar (e cuno(c de mu*tă 1remeD Hmi (trFn(e(em amu*eta Gn mFnă =i G* in1oca(em pe A*)ra" Gn )udoar! ca (ă7mi 1ăr( amaru* pe umăru* *ui.

i )ănuit că re*a0ia mea cu e* a1ea (ă7i dea puteri.amu*eta! iar Gn u*time*e zi*e a(cun(e(em piatra Gn cartea ro=ie! pentru a . Am zFm)it! mu*0umită. Se presupune că ambro1ia ar acţiona în beneficiul ambelor părţi. "mrita.*a 1reodată de mo=tenirea mea (ecretă! mi7ar compromite (in#ura mea =an(ă *a independen0ă =i *i)ertate ade1ăratăD Să nu mai (pun ce (7ar putea GntFmp*a Gn c*ipa Gn care comoara *ui Hami*ton ar Gncăpea pe mFini nedemne. "mrita. V Ei nimeni nu =tie de(pre ace(t mic pro#re(D am con(tatat eu! cu o nouă Gncredere! *uFnd Gn mFnă cure*u=a din pie*e a (ăcu*e0u*ui. Doriţi să plecaţi. M7am uitat *a pun#u0a din pie*e de pe noptieră Gn care7mi pă(tram acte*e de că*ătorie =i! nici nu mi7am dorit )ine! că a =i Gnceput (ă p*utea(că! oprindu7(e Gn mFna mea. Dumne1eule mareA (e arătă A*)ra" *a . Nu părea #enu*. V DaO dar De1ere =i ordinu* (ău mă 1or urmări cu (i#uran0ă. doamna meaD Gmi citi A*)ra" #Fnduri*e. mărturi(i e*! dar pot să-ţi fac cunoştinţă cu spiritul unei vrăjitoare 127 .i Gn (tare (ă7mi citea(că #Fnduri*e. 4u.orma0ie mi7ar a*un#a panica. declanşea1ă o reacţie similară în prostata prinţului din poveste@ A*)ra" Gmi i#noră ră)u. Dar ordinul meu cunoaşte o legendă care pretinde că ambro1ia nemuririi. (e apără e*. V Atunci reac0ia a(ta chimică! Amrita! mi7a Gntărit =i mie capacită0i*e natura*eU Ca1a*eru* meu con. Mi (7a tăiat ră(u. Hn cazu* Gn care (o0u* meu 1a a. percepţie şi intuiţie "ceastă tre1ire mai este denumită şi iuţire V +uteai (ă7mi (pui mai Gnainte de a mă că(ători cu De1ereD Dacă e* de1ine de(tu* de priceput! 1a . /red că ne-am putea pierde urma cu c>teva 1ile în avans@ 4e-ar trebui o bună vrajă soporifică pentru a ne reuşi figura V Etii 1reunaU Eram u*uită.irmă cu un (emn din cap =i mi7am dat (eama ce anume putea ePp*ica *e1ita0ia mo)i*ieru*ui. mai adău#ă A*)ra"! Gn (peran0a că acea(tă in. V +ari (ă .e* de impre(ionat. atunci. c>nd a provocat tre1irea în cugetul prinţului ei V De1ere nu7i prin0u* meuD am prote(tat! Gn 1reme ce indi#narea Gmi cre=tea c*ipă de c*ipă.i purtată Gn (i#uran0ă.*area Gn .nireaO prin care el capătă puteri mai mari de luciditate.a0a ace(tei de(coperiri. Ine)act. a fost emisă de glandele reproducătoare ale unei prinţese a +raalului.

e* care Gmi dădea de Gn0e*e( că nu (e (im0ea Ci#nită.ire din haine*e *ui! a*ături de o copie a incanta0iei me*e.ără ri(cu* de a7i . +re0u* ei pentru (ati(.e*or.i 1rut (ă mai continue di(cu0ia pe ace* (u)iect. De=i Gmi trăda(e inima! tot nu7* puteam urG pe ace* )ăr)at de care mă *e#a(em atFt de (trFn(. ?mi cunosc meseria. Două zi*e Gn a1an( era ră#azu* maPim pe care mi7* puteam a(i#ura . Strămoaşele tale sunt spirite foarte puternice 4-ar trebui să te temi să le invoci ca să-ţi sară în ajutor =or veni.oarte (erioa(ă.atic: 2şti o prinţesă a +raaluluiA De1eni . $ulte.ăcu un #e(t cu mFna! ca =i cum n7ar . Hmi 128 . V Ii7a zi( A*)ra" de #enea*o#ia meaU 4ici n-a fost nevoie Dacă "lbra' ţi-a răspuns la solicitarea ta de a fi protejată şi de a ţi se da învăţătură! atunci aşa trebuie să fie V Ei e=ti (i#ură că 1raCa 1a a1ea 1reun e. H=i tot =ter#ea mFini*e de =or0. . mă *ămuri pe *im)a ei maternă! ita*iana. însă.a1oare Gn (chim) atunci cFnd 1oi aCun#e Gn Ita*ia! *ucru pe care *7am acceptat. Am (i#i*at p*icu*. =raja soporifică ar trebui să-ţi fie destul de la îndem>nă.acerea (o*icitării me*e era ace*a ca odată (ă7 mi poată cere o . multe lucruri "lbra' e.ectU Mi (e părea atFt de (imp*u. ?e(e*a #ră(ană pu.ni Gn rF( =i ro(ti pe un ton em.o(t in(truită! =i am a=ezat un cFr*ion0 din păru* *ui Gnăuntru! precum =i cFte1a . V ?i(e p*ăcute! domnu*e De1ere. istoricul@ 2u mă ocup numai de vrăji I7am (cri( *ui De1ere o (cri(oare! a=a cum am . vei vedea V Ce =tii de(pre (tră)une*e me*e! ChiaraU "h@.izic (u)iectu*ui meu. Era Gm)răcată de parcă tocmai 1eni(e de *a (pă*atu* ru.ţigănci care ştie ❖ Chiara era un (pirit u*uitor! p*in de cuno=tin0e de(pre toate *ucruri*e mi(tice. mă a(i#ură ea Gntr7un . -ăiatul ăsta@ n-o să te mai uite niciodată Nu mi7a p*ăcut cum a (unat acea pro. V Ce7ai zice de o 1raCă de uitare comp*etăU am 1enit eu cu o idee mai )ună.ace 1reun rău .e0ie! drept urmare am e1itat (ă mai caut =i a*te in.orma0ii Gn pri1in0a aceea.

ere! dar mi7am dat (eama că puteau *a .e* capăt 1ăicăre*i*or me*e.iindcă tot n7a1eam (er1itori (ă *e care pentru mine.ericire! n7apuca(em (ă7mi de(pachetez decFt . V Dacă nu ri=ti! nu cF=ti#iD m7am Cu(ti. şi nu e)istă în sinea lui niciun fel de dereglare din care să re1ulte blocaje şi umbre V Hn0e*e#. Din . atunci nu poartă în cuget niciun fel de vină sau de regret. Gmi ePp*ică A*)ra".ie =i cincizeci! . /hiara ţi-a 1is că o vrajă de uitare n-ar merge. #rumos visul. N7a1eam decFt trei cu. . /a să aduc un somn ad>nc . /e-ai 1ice să-ţi încerci noul talentD Gmi reaminti A*)ra"! punFnd Gn ace(t . chicoti A*)ra" *a adău#irea mea. Dacă domnul Devere simte că a făcut ceea ce trebuie. CFt de pu0in *oc ocupam eu Gn inima *uiD E#ou* (ău tre)uia (ă . 129 . Să nu-mi ducă dorul Am repetat Gncă de două ori incanta0ia.ace că trădarea nu i (e 1ede Gn corpu* *ui de *uminăU .oarte pu0ine *ucruri. M7am uitat *un# *a (o0u* meu adormit =i m7am Gntre)at cu 1oce tare: V Cum (e . =ă conjur aşa să răm>nă.părea rău că dra#o(tea *ui nu era atFt de ade1ărată pe cFt era a mea.entru că este marcat numai de conflicte.ăcea niciun rău cu minciuni*e *ui. ?mprumutaţi-mi farmecele voastre.uria.e* de )ine (ă .ie uria= dacă7=i Gnchipuia că nu7mi .>nă c>nd de două ori luna Să răsară şi să apună "d>nc să-i fie somnul. IinFnd p*icu* dea(upra trupu*ui (ău adormit! am recitat incanta0ia Gn1ă0ată de *a Chiara! pentru a7mi atin#e (copu*: #emei de acelaşi s>nge cu mine Din care-mi trag puterea. A1ea o *o#ică =i Gn ace*a=i timp mă Gn.e acest bărbat doresc să-l adorm.icat eu! )ă#Fnd (cri(oarea (u) perna *ui De1ere. Sănătos în al tre1irii ceas.

V Domnu* De1ere nu 0i7a . Am . V Dra#a mea prietenăO eu tre)uie (ă p*ec =i nu am timp (ă70i ePp*ic de ce. V Mă tem că drumu* meu 1a . V CFnd am (ă te mai 1ădU Su(an Gmi apucă mFna! ne*ă(Fndu7mă (ă p*ec.i pre(ărat de primeCdiiO V Iată un moti1 Gn p*u( ca (ă te Gn(o0e(c! Gmi rep*ică ea tran=antă.rancă! iar Su(an (e amuză! după care intră Gn panică.uz. Ai (ă7mi (criiU V Su) un p(eudonim! poate. Ce (7a GntFmp*atU V Se pare că re*a0ii*e intime au un e. V Cu cine 1or)e=tiU Am (co( un o.*a *Fn#ă portiera tră(urii! deCa Gm)răcată de că*ătorie. Dintr7odată! cina (e Gndepărta Gn eternitatea trecutu*ui.o(t .a0a mea.u* picioare*or! Gn 1reme ce cu. Hmi *uă o (ecundă (ă7mi aduc aminte de #*a(u* =i chipu* din .i (ecretu* no(tru.ere*e căzură cu z#omot Gn (pate*e meu! dar mi7am 1enit repede Gn .ere*e me*e! pu(e unu* pe(te a*tu*! mă urmau Gn tăcere.Am co)orFt (cara principa*ă Gn 1Fr.ere*e Gn ea! cu. AmFndouă am Gncremenit cFnd am #ă(it o tră(ură ce mă a=tepta =i pe cF0i1a dintre (er1itorii ca(ei o.erindu7mi o mFnă de aCutor ca (ă7mi urc cu.ăcut nimic rău! nuU AmFndoi părea0i a=a de .ect Gntăritor a(upra haruri*or me*e. Cu. A1ea puterea unui )i1o* =i Gncăpă0Fnarea unui catFr! a=a GncFt nu prea 130 .ere pe care! prompt! *e7am *ă(at (ă co)oare *in pe pămFnt. N7am de #Fnd (ă . Gmi propu(e A*)ra". V 2amenii ă=tia (unt prietenii mei.tat cFnd am zărit o (i*uetă *a capătu* trepte*or. V Su(an! m7ai (periatD V +*eci! A(h*eeU +ărea Gntri(tată =i pu0in deranCată de )a#aCu* meu p*utitor.erici0i *a cinăD V Nu! nu7i a(ta. +ot (ă am Gncredere Gn tineU V Fire=te! Gmi Cură Su(an Gn =oaptă! dar de ce ai a1ea ne1oie de un p(eudonimU Am con1in(7o (ă mă urmeze a.ire =i *e7am oprit (ă (e pră1ă*ea(că pe (cară.ară! *a intrare! =i! cFnd (o(i =i )a#aCu* meu! am Gnchi( u=i*e după noi. Ar putea . Spre marea mea u=urare! era prietena mea. Te ro#! pre. "m putea fura o trăsură.ă7te doar că GntF*nirea a(ta n7a a1ut *oc nicicFnd.ur de *a ei! i7am ră(pun( eu Gn =oaptă. V Scumpa mea 3eaD Hi eram recuno(cătoare pentru de1otament! dar m7am apropiat iute de ea ca (7o re. 3ea (e a.

V A=a 1oi .iindcă Gmi (Fn#era inima din cauza iu)irii pierdute! dar totodată )ătea (ă7mi (par#ă pieptu* *a #Fndu* că porni(em *a drum! *i)eră de oricine =i de orice mă 0inu(e 1reodată Gn *an0uri*e autorită0ii. Su(an Gmi trimi(e o )ezea! Gn 1reme ce tră(ura (e urnea din *oc. 4-a fost chiar at>t de greu! nu-i aşaD comentă e* de pe (caunu* #o* din .*u Gn compania ce*ei mai dra#i prietene a*e me*e.ii . 131 . V Scrie =i po1e(te=te7mi tot! mă Gndemnă Su(an! Gn timp ce mă #ră)eam (ă urc Gn tră(ură.*ori pe )uze.a0a noa(tră.a1ea (en( (ă ne certăm. Eram atFt de recuno(cătoare (7o am *Fn#ă mine! ca =i pe A*)ra"! de(i#ur.ăcu(em! porni(em Gn marea a1entură *a care 1i(a(em mereu.ace. Un (urF( Gmi Gn.ericită! rămFi (ănătoa(ăD +Fnă cFnd ne 1om re1edea iarD V Nici n7ai p*ecat =i deCa mi7e dor de tine. CFnd n7am mai putut7o zări! m7am *ă(at pe (pate Gn (caunu* meu! tră#Fnd adFnc aer Gn piept. Am (trFn(7o de mFnă pe 3ea. Nu7mi p*ăcea de*oc Gntre)area *ui retorică! . Chiar o . Am urcat Gn tră(ură după 3ea =i am Gnchi( portiera! V 3ucură7te de 1ia0ă! . V I7am *ă(at *ui De1ere un )i*et ce te7ar putea *umina a(upra cFtor1a dintre #riCi*e me*e. Am (ărutat7o =i am Gm)ră0i=at7o (trFn(! căci numai zeii =tiau cFnd a1eam (ă mă mai a.

PARTEA A DOUA MIA SECOLUL AL XXI-LEA AUSTRALIA 132 .

onu* care (una mă deranCă din citit.e de demu*t. Mai ePact! orice tePt antic pentru a cărui de(ci.rare am . +a(iunea pentru *im)i*e 1echi mi7a .erind cercetători*or o mu*0ime de in. Am intrat *a .o(t p*ătită (e reducea de o)icei *a: S8 porci =i % capre p*ătite pentru a=a =i pe dinco*oT! (au Sdedicat zeu*ui care7o7. îmi iau o vacanţăA Eram hotărFtă (ă nu renun0 *a Curna*.u(e(e Gn inten0ia ei ca Curna*u* (ă7i . La(ă ro)otu* (ă7=i . +oate că nu .ranceză =i *atină Gn *iceu. Totu=i! n7ar (trica =i ce1a )Fr. Ei totuşi ar putea fi ceva interesantA Fndi0i71ă! *im)i*e 1echi =i arheo*o#ia nu (e do1edi(eră chiar atFt de a1enturoa(e =i de *ămuritoare pe cFt Gmi ima#ina(em Gn anii de (tuden0ie.acă trea)a! am hotărFt! pentru că nu doream (ă mă urne(c.ie citit! iar caietu* .onu* continua (ă (une.o(t in(pirată de )unica mea! care mo=teni(e o)(e(ia acea(ta de *a (ora )unicii ei! Char*otte. Jurna*u* (tră7(tră7(tră)unicii me*e (e do1edea mu*t mai intere(ant decFt Gmi Gnchipui(em *a Gnceput.i7e*T! (au SHmpăratu* cutărui tărFmOT 3ineGn0e*e(! a(emenea *i(te =i *im)aCu* *or aCută *a detectarea 1echimii anumitor re*ic1e! o.LECŢIA 7 MO TENIRE Te*e.orma0ii minunate.acu*tatea de *im)i c*a(ice =i arheo*o#ie de *a Uni1er(itatea 133 . Am continuat (ă (tudiez *im)i*e #reacă! . Hn mod c*ar! uita(em (ă7* pun pe ro)ot! Gmi trecu prin minte că ape*u* putea (ă ai)ă *e#ătură cu (er1iciu*. 3unica Gmi trezi(e intere(u* pentru *im)i*e 1echi orienta*e pe cFnd a1eam 1Fr(ta de cinci ani! =i a Gnceput prin a mă Gn1ă0a *im)a e)raică. Hmi *ă(a impre(ia că (e deru*a Gntr7un ritm mu*t prea acce*erat pentru o re*atare (cri(ă Gn (eco*u* a* NIN7*ea! =i m7 am Gntre)at de ce A(h*ee nu omi(e(e deta*ii*e intime a*e (educ0iei (a*e.u(e(e mo=tenit din #enera0ie Gn #enera0ie doar din GntFmp*areU Te*e. 4u.

A *uat nume*e de S+e**aT Gn perioada e*eni(tică! pro)a)i* Gn onoarea cetă0ii de na=tere a *ui A*ePandru Macedon. Hn . +o1e(tea (trămoa=ei me*e Gmi inocu*a(e dorin0a arzătoare de a de(ci.ericire pentru mine! mă 1or depă=i Gntotdeauna Gn pri1in0a cunoa=terii ace(tor *im)i 1echi.Fr=it! a1eam (ă mă a. Fanta(ticD I7am recuno(cut 1ocea imediat! G* trăda accentu* . AndrQ. +Fnă *a urmă! m7am du( *a te*e.din S"dne"! după care m7am tran(.ra 1reun cod antic (ecret! p*in de taine =i de *e#ende. H* cuno(cu(em pe AndrQ cu cinci ani Gn urmă! *a proiectu* Troada < %5 Arheo*o# )ritanic @966&V94R&A! a*e cărui (ăpături arheo*o#ice au dat *a i1ea*ă ruine*e (tră1echii cetă0i (umeriene Ur! determinFnd un pro#re( con(idera)i* Gn cunoa=terea anticei ci1i*iza0ii me(opotamiene. Mai de1reme (au mai tFrziu! munca mea #rea =i reputa0ia a1eau (ă atra#ă aten0ia 1reunui director de proiect din 2rientu* MiC*ociu =i! Gn (. Hn timpu* numeroa(e*or (ăpături arheo*o#ice *a care am mai participat de atunci! rareori mi (7a o.ina*! m7am Gntor( *a Uni1er(itatea din S"dne"! ca (ă7mi .erat *a Uni1er(itatea din Ne. %6 Con(u*u* )ritanic de *a 3a(ra! ora= Gn (ud7e(tu* Ira/u*ui de a(tăzi %4 Ta)aYat Fah*! Gn *im)a ara)ă! Gn nord71e(tu* Iordaniei! chiar pe 1a*ea .Xor/. Cu toate ace(tea! niciunu* dintre co*e#ii! mentorii =i a(ocia0ii mei pro.rancez.rarea documente*or din Antichitate.on! am ro(tit #ră)ită Gn receptor! (i#ură că Gn c*ipa aceea inter*ocutoru* meu (e hotărF(e (ă Gnchidă.erit ocazia (ă7mi . Mia! eşti aca(ă.aimoa(ei *ui de(coperiri a morminte*or re#a*e din Ur.o*o(e(c cuno=tin0e*e de *im)i (emite.i putut conte(ta un ta*ent din na=tere pentru de(ci.e(or eminent care acumu*a(e o ePperien0ă nepre0uită de teren a*ături de Sir Leonard Moo**e"%5! pe parcur(u* .irm Gn 1reo ePpedi0ie crucia*ă pentru cariera mea. Iări*e 2rientu*ui (unt p*ine de i(torici *oca*i care! din ne. Se căutau 1e(ti#ii a*e popu*arii (itu*ui din ce*e mai 1echi timpuri pFnă7n era i(*amică.*u1iu*ui Iordan. E. Sco( ini0ia* *a *umină de domnu* J. Ta"*or %6 pe *a miC*ocu* 1eacu*ui a* NIN7*ea! Ur mă intere(a Gn mod (pecia* datorită număru*ui mare de tă)*i0e (umeriene #ă(ite aco*o. V A*o! Montro(e *a te*e. V -onsoir.on! temFndu7mă ca indo*en0a mea (ă nu mă co(te ace* 1i(. Am reu=it (ă7mi a(cund nep*ăcerea din #*a(! chit că mi7am dat ochii pe(te cap.o(t Gn permanen0ă popu*ată! Gncă din neo*itic. 134 . Doream (ă mă (pecia*izez Gn *im)i (emite 1echi =i am (tudiat cu un pro.e(iona*i nu mi7ar .ac propria ePperien0ă de teren! Gn ePpedi0ia au(tra*iană de *a +e**a %4! Gn Iordania. A . V -onjour.

Etiam ePact cum (ă tratez mici*e *ui iz)ucniri pa(iona*e.aptu* că7mi dorea trupu*.ăcea din e* un mediator ePce*ent Gn cercuri*e pro.*uU mă pro1ocă e* (curt.icatO #ă(ite dinco*o de Curtea +orticu*ui din comp*ePu* 135 . V 2 #a*erie minierăU am Gntre)at eu.ice ceea ce *e (pun *oca*nicii.rumu(e0e GmpreCurimi*or.a0a *ocu*ui pe unu* dintre tran(*atorii *or! ca (ă 1eri.e* de om de a.ăcute dintr7un materia* dur! neidenti. E o cin(te (ă . Un de(tră)ă*atD Dar! (pre *auda *ui! era o mină de in.acă trea)a . V hici unde mă a.u(e(e odinioară )o#ată Gn turcoază. dar ai (tudiat *a Uni1er(itatea din Ne. H0i mai aminte=ti de ce*e două )a#hete de(coperite aici *a Gnceputu* (eco*u*ui trecut! . V Eu (unt au(tra*iancă! AndrQD V (ui.i impo(i)i*e! ori mu*t prea co(ti(itoare =i trudnice. Tocmai citi(em ce1a de(pre *ocu* ă(ta.ără aCutoru* *ui! ar . E* era ce* *a care to0i ape*au cFnd a1eau ne1oie de in(ta*a0ii #re*e Gn anumite (tadii a*e (ăpături*or (au pe anumite tipuri de =antiere arheo*o#ice! cu condi0ia ca e* (ă *e . CFnd 0i7am cFntat o(ana*e*e! m7au ru#at (ă te contactez.Xor/. V SinaiD mi7am reprimat un 0ipăt de ePa*tare. Ce .de(coperirea (tră1echii cetă0i Troia! Gn nord71e(tu* Turciei. +e munte*e SerF)it.iu atFt de mu*t apreciată de tine. V Ce *e7ai zi(U V Le7am (pu( că pri1e*i=ti*e de aici (unt prea a(pre! că a1em ne1oie de tine (ă Gmprumu0i un (trop de .ăcea niciun (ecret din . Ei mai =tii ceU E o ePpedi0ie . AndrQ nu . +i(cu* era ciuruit de numeroa(e #a*erii de mină pără(ite! GntrucFt re#iunea . V N7a= prea crede.icatăU V Nu! AndrQ. V AhO (i#ur! *e7am zi( că ai un ta*ent natura* pentru *im)i*e (emite 1echi! cum n7am mai GntF*nit *a nimeni a*tcine1aD +ărea u=or Ci#nit. A *ucra Gn(ă cu e* Gn(emna (ă7i re(pin# a1an(uri*e atFta timp cFt era ne1oie de (er1icii*e me*e! un (cenariu care nu mă )ucura de*oc. Acum o (ă7mi po1e(te=ti =i mie pe(te ce7a0i dat Gn (ăpături*e 1oa(treU V Credem că (7ar putea (ă ePi(te o a*tă intrare Gn munte.orma0ii =i a1ea mu*te re*a0ii Gn *umea )ună! ceea ce .inan0ată de americani! iar ei 1or (ă aducă *a .ără (ă di(tru#ă =antieru*! cFnd (ăpături*e! . Mai conta că era ridico* cFt eram de ca*i. Tre)uie (ă7mi apăr =i eu reputa0iaO V E=ti un Gn#er! AndrQ. Nu *e7ai (pu( a(ta! nu7i a=aU *7am imp*orat. V EPact! (e )ucură e* ma*i0io(! =tiind prea )ine că7mi 1Fntura pe *a na( o momea*ă (i#ură.aceri crezi că (untU Nu recomand decFt pe cei mai )uni dintre cei )uni.e(iona*e.

136 . V Iar tran(*atorii *oca*i (pun că ePi(tă un )*e(tem ce cade a(upra oricărui )ăr)at care ar de(chide ace*e por0i.*a(em (ăptămFna acea(ta de e*e. SHei! mi (e Gmp*ine=te 1i(u*DT Inima Gmi )ătu mai tare de GncFntare =i am tra( adFnc aer Gn piept! ca (ă mă *ini=te(c.ami*ia mea Gn decur(u* a =a(e #enera0ii.ri1o*itate.T Doamne! (peram că AndrQ nu mă tFra pe un teren necuno(cut doar pentru a7=i (ati(.onu* pe ho*. Mătu=a mea pă(tra(e cu. V Ei ce 17au zi( *oca*nicii de(pre in(crip0iiU M7am apropiat de cu.ăru* p*in de 1echi Curna*e de . A)ia a. V Ei )ine! eu (unt .emei*or din .r.ami*ie! din care (co(e(em *a GntFmp*are memorii*e (tră7(tră7(tră)unicii me*e.ăru* din podu* ca(ei (a*e! (7a 8& Kei0ă e#ipteană a ceru*ui! (im)o*izFnd )e0ia p*ăceri*or! dra#o(tea! . SHmmO (7a zi( cu 1acan0a meaDT Am a=ezat receptoru* Gn .ace nici măcar o z#Frietură.A.eri un indiciu Gn pri1in0a unei chei.ică70i e7mai*u* pentru deta*ii. Mi (e părea o coinciden0ă ePtraordinară .aptu* că mă Gndreptam (pre ace*a=i munte care trezi(e atFta pa(iune Gn (tră)una mea cu aproape două (eco*e Gn urmă. +re(upun că (unt Gn *im)a e#ipteană! nuU *7am Gntre)at. R bientStA8J Hnchi(e.emeie! deci n7ar tre)ui (ă ePi(te nicio pro)*emă! am comentat cu . V Mai de#ra)ă ce1a a(emănător cu idiomu* (emit antic de(coperit (u) in(crip0ii*e e#iptene din Comp*ePu* zei0ei Hathor. Sperăm ca in(crip0ii*e de pe ea (ă ne poată o. S2are o . V Ei eu #Fndeam *a . ?eri. Ii7am =i rezer1at )i*et *a a1ion pentru mFine.iicei (a*e! dar nu a1u(e(e decFt )ăie0i. +rin urmare! (co0Fnd cu.i reu=it (ă aCun#ă aco*oUT Mi7am *ă(at din nou pri1irea pe caietu* a*)a(tru pe care7* de(chi(e(em =i din care Gncepu(em (ă cite(c Gn diminea0a acea(ta.Temp*u*ui *ui Hathor8&U Acea(tă intrare e(te .ecunditatea! maternitatea.ace dorin0e*e amoroa(e. 89 +e curFnd @. V MmmmO Hncepea (ă mă intri#e. SMă Gntre) care7i =pi*u*. Cu toate ace(tea! eram curioa(ă (ă 1ăd *ocu* după care tFnCi(e (trămoa=a mea.e*! rF(e AndrQ.urcă! apoi am aruncat te*e.ăru* Gntr7un *oc (i#ur! ca (ă G* tran(mită . Ace(te Curna*e trecu(eră prin mFini*e .ăcută din aceea=i (u)(tan0ă! pe care nu putem .

u* SerF)it! dar ce mai con0inea Gn ziua de azi ce* ro=uU Să . Hnăuntru* ei n7am #ă(itO nimic.o(t că*ători =i arheo*o#i amatori! iar eu eram (in#ura mem)ră de azi a .ea deco*orată pFnă cFnd am dat de peticu* tare! care (e de(chi(e *a apă(area mea! dez1ă*uind compartimentu* (ecret. Eram tentată! acum! (ă mă a=ez =i (ă cite(c Gn continuare po1e(tea *ui A(h*ee.ăr mai erau =i ce*e două căr0i pe care *ordu* Here. SN7ai timp de cititT! m7am apo(tro. CFnd chei0a de aur intră Gn *acătu* core(punzător! cartea (e de(chi(e.orma0ii re.iPe. EPi(ta căptu=ea*ă =i Gn (pate! pentru ca *ucru=oare*e a(cun(e (ă (tea .at (in#ură.#Fndit că (e cu1enea (ă mi7* dea mie! . M7am (im0it .ord i *e o.a(cina0ia *ui A(h*ee . Mu*0i dintre (trămo=ii mei au . 3iCuterii*e =i )anii 1echi di(păru(eră! tot ceea ce mai rămă(e(e .iind (tic*a Gn care (e mai pă(tra o Cumătate din 1echiu* *ichid pentru a*un#area in(ecte*or! care ră(pFndea o mia(mă Gn#rozitoare! =i o pietricică de rFu cu o #aură *a miC*oc. Mă Gncumetam (ă7mi 1eri. SAtunci de ce (ă (e mai pă(treze acea(tă ca(etă timp de atFtea #enera0iiU . Nu doream (ă a.undă 1erde.eritoare *a 1Fr.eri(e Gn dar *ui A(h*ee ran1i**e.iica (urorii (a*e mai mici. M7am a=ezat =i am *uat 1o*umu* ro=u Gn poa*ă.*u neapărat! nici măcar nu mă intere(a tărFmu* (pirite*or =i! a.ăcut o pauză! după care am iz)ucnit Gn rF( *a #Fndu* că eram cFt pe ce (ă mă a=tept (ă (e i1ea(că! din (enin! un ca1a*er medie1a*.*aconaș! (au Gncă (e mai #ă(ea Gntre ace*e coper0iU De#ete*e me*e căutară ce*e trei chei0e! ata=ate de un ine* meta*ic! Gncă *e#at cu un re(t de .ami*iei care mai pă(tra a(emenea intere(e.u(e(e 1or)a de o i*uzie a ei.*Fnd din citirea Curna*u*ui de(pre .T Am zFm)it! mFndră de ea.ără Gndoia*ă p*in de in.ăstraţi totAC Am pipăit căptu=ea*a de cati.i reu=it A(h*ee (ă aCun#ă pe munte =i (ă returneze neo)i=nuitu* ei . SMă ro#! pre(upun că A(h*ee a aCun( aco*o.aci )a#aCu*DT Apoi! am o)(er1at că printre ce*e*a*te 1o*ume din cu.a0ă de acea(tă amu*etă! eram con1in(ă că .oarte dezamă#ită. ?o*umu* 1erde era . V A*)ra"D Ei tu cine eştiD 137 . Era comp*et #oa*ă.ic teoriaU V A*)ra"! A*)ra"D Am . STre)uie (ă70i . V Ah! Dumnezeu*e mareD Am *uat cu un chicotit pietricica! Gntre)Fndu7mă dacă Gncă mai a1ea *e#at de ea un chipe= ca1a*er.

V Nu! nicidecum! am #*umit eu! Gn(ă A*)ra" nu rFdea! um)*a Gncoace =i Gnco*o. înc>t să afle de e)istenţa mea şi să mă invoce Se Gncruntă. Cred că (tră)unica mea a1ea o ima#ina0ie . #emeile poartă mult mai puţine haine în 1iua de a1i. Nici măcar nu purtam (utien. A1ea o (a)ie *a =o*d =i o a*ta *a (pate! Gntre omop*a0i. A*)ra" pocni din de#ete de GncFntare.anta(tice. V Am un doctorat Gn *im)i 1echi! *7am in. Emana o (tră*ucire ce*e(tă ce te . +ăru* meu ondu*at =i p*atinat era ne(pă*at =i (trFn( *a (pate Gntr7o coadă GncF*cită.ormat cu! dar e* (e arătă 138 . ?n sf>rşit ?n ce an suntemD V Hn %&&>! *7am *ămurit! (im0indu7mă (tin#herită de pri1iri*e *ui (crutătoare a0intite a(upra mea. Dar m-ai chemat V Nu m7am a=teptat (ă . MFine mă duc pe munte*e SerF)it! ca (ă in1e(ti#hez o intrare Gn munte recent (coa(ă *a i1ea*ă de (ăpături arheo*o#ice.i tre)uit (ă (crie romane .ă0i=area *ui! GncFt am uitat tot! chiar =i cum mă cheamă. Dar ai citit jurnalul domnişoarei +ranvilleD V Ce1a din e*! am recuno(cut! dar ca om de =tiin0ă nu iau Gn (eamă toate pro(tii*e (piriti(te. Mi7am co)orFt pri1irea *a maieu* meu =i *a )*u#ii 1echi.a(cina cFnd te uitai *a ea! =i m7am Gntre)at cum de nu (7a amorezat A(h*ee de e*.ire ca (ă7i ră(pund *a Gntre)are. nuD (e opri e* din mer( ca (ă7=i continue in1e(ti#a0ia. (e hotărG A*)ra" (ă ră(pundă Gn *ocu* meu! prima din neamul tău care ajunge at>t de departe în poveste. Hmi pare rău! dar chiar nu Gn0e*e# ce (e GntFmp*ă aici. V SuntO Eram a=a de cop*e=ită de Gn.oarte )o#atăO ar . o)(er1ă e*! părFnd p*ăcut (urprin(. Era ePact a=a cum G* de(cri(e(e A(h*ee: )runet! de o .oarte intere(at de poten0ia*u* meu.iri! mi7am (cuzat eu 0inuta. atunciD Dintr7odată păru (ă (e arate . 2şti.nit Gn rF(! *a #Fndu* că măcar atFt putea (ă priceapă =i e*.ă0i=are .unc0ionezeD Am pu.rumu(e0e a(pră! cu o Gn. $ă întreb de ce soarta a vrut aşa /e se petrece în momentul ăsta în lumea taD mă Gntre)ă cu (inceritate. V Ei )ine! mi7am 1enit eu Gn .Am tre(ărit 1io*ent *a auzu* ace*ei Gntre)ări =i Gncă o dată cFnd *7am zărit (tFnd Gn picioare *Fn#ă =emineu* meu. 4u eşti un medium.oarte răz)oinică. !rebuie să ai ceva har. V Mă ro#! nu mă a=teptam chiar *a mu(a.

. p>nă n-a ajuns pe v>rful Ser>bit V De ce! ce i (7a GntFmp*at aco*oU Eram curioa(ă (ă a. Mi7am acoperit cu am)e*e mFini *ocu* Gn care (e a.*a (emnu* meu din na=tere! (u) maieu. A*)ra" G=i ridică 139 . "sta e o trăsătură a stirpei tale. Mi7am tra( Gn Co( maieu* ca (ă (cot *a i1ea*ă (emnu* din dreptu* inimii. N7am mai di(cutat niciodată de(pre a(ta pFnă n7am citit Curna*u* *ui A(h*ee! Gn care (e (u#erează că ea (e credea urma=a 1reunei (tră1echi *inii de re#i preo0i. Am ridicat din umeri! dar e* a=tepta! Gn tăcere! mai mu*te in. $ă rog. ?nţeleg Ca1a*eru* G=i reprimă un (urF( de trium.ica0ia ei! dacă! rea*mente! are 1reuna. Dar de 1reme ce (7a du( de mu*t din *umea ce*or 1ii! iar eu (unt (in#uru* copi*! nu70i pot (pune nimic (i#ur.undată a *im)i*or c*a(ice. cFnd #hici *ocu* (emnu*ui. V N7am niciun .e* ca cea de(cri(ă de A(h*ee Gn Curna*u* ei. Mi7am aranCat maieu*. Totu=i! tre)uie (ă mai cite(c de(pre (emni. mă tem că trebuie să verific ?nsă. "i vreun semn din naştereD Mă *uă prin (urprindere Gntre)area *ui! .orma0ii. A*)ra" zFm)i cFnd 1ăzu (emnu*! dar mai mu*t a u=urare decFt a mu*0umire. Mătu=a nu mi7a (pu( (ă ai)ă 1reun (emn din na=tereO nici dacă 1reunu* dintre )ăie0ii ei ar a1ea a=a ce1a. mă corectă A*)ra".*u mai mu*te de(pre de(tina0ia mea.nedumerit! a=a că i7am ePp*icat: Am o cunoa=tere apro.ot să văd şi eu semnulD Gmi ceru A*)ra" po*itico(. pot să te asigur că nu repre1int nicio ameninţare la pudoarea ta Tipu* ă(ta *ucra mai repede decFt AndrQ.! )ineD Nu că eram eu prea pudică Gn c*ipe*e propice. V 2 cruciu*i0ă ro=ie! *a . Mă ro#! deco*teu*D V 2. $ai are şi altcineva din familia ta semnul ăstaD V Se zice că mama a1ea unu* mai =ter( pe (pate. cum nu mai sălăşluiesc de multă vreme într-un trup.iindcă a1eam! Gntr7ade1ăr! un a(emenea (emn. Mi7 am (cotocit prin minte. Domnişoara +ranville n-a cre1ut niciodată asta. V Nu cred că ne cunoa=tem de(tu* de )ine.e* de 1eri=oare! din cFte =tiu. Am Gncu1iin0at din cap. Nu era nici de cinci minute aici cu mine =i deCa 1oia (ă7mi 1adă (Fnii. 4u. recuno(cu e*! părFnd ce1a mai 1e(e*.

ătuitor! #ata oricFnd (ă apară *a orice (emn a* meu! pe tot parcur(u* că*ătoriei me*e. Nu prea7mi (unt . "şa cum poate ai aflat din e)perienţa domnişoarei +ranville.urnicături! mai GntFi pe (pinare! apoi prin tot corpu*. Apoi! m7am trezit cu (a)ia oprindu7(e 140 . Mă o)(er1ă Gn tăcere! dFndu7mi impre(ia că nu (e #Fndea de*oc *a (o*icitarea mea de a mă in. 2i bine.ami*iare toate che(tii*e a(tea paranorma*e =i nu =tiu care7i protoco*u*. un medium neinstruit e mai uşor de manipulat de către forţele e)terioare dec>t unul avi1at V Uite ce7i! e ridico*D am ePc*amat eu! ne. V Hmi cer (cuze.ace pentru mine Gn (chim)U N7am niciun che. Uita(em de *e#ătura te*epatică.ac )a#aCe*e di(eară. Gncepu e* cu o po*ite0e rece! cred că cel mai bine pentru tine ar fi să te grăbeşti încet în călătoria ta Ei nu sunt deloc la cheremul tău 4-am făcut niciun pact cu tine.iind de*oc di(pu(ă (ă7* cred. aşa cum am făcut cu domnişoara +ranville Ii(u(eD Hmi putea citi #Fnduri*e! atFta timp cFt pietricica (e a. atunci eşti deja. ripo(tă A*)ra" pe un ton rece! Gncrezător =i! totu=i! )ine1oitor. /are-ţi e numeleD V Mia Montro(e. domnişoară $ontrose.a0ă! mi (e pare că ai 1rea (ă aCun#i unde mă duc eu.*et! *ă(Fnd *ocu* ePa*tării! de=i nu7mi puteam con1in#e #ura (ă zFm)ea(că. M7am (im0it puternică =i 1itează! pFnă cFnd m7am trezit că nu mai a1eam contro*u* proprii*or ac0iuni.u#i din (u.(prFncene*e =i (urF(e! ca (ă mă 0ină Gn (u(pan(. Dacă mă poţi vedea şi au1i. N7am a1ut niciodată 1iziuni! n7am 1ăzut (ta.i di(părut pe 1ecie! cFnd! deodată! am (im0it un (oi de . A=adar! ce po0i . (ă de1in un medium. Am Gnceput (7o rote(c Gn aer cu atFta (i#uran0ă =i e*e#an0ă! GncFt teama Gmi . Cu toate a(tea! m7am ridicat eu! pri1indu7* drept Gn . V N7am 1rut (ă te Ci#ne(cD am (tri#at Gn camera #oa*ă! temFndu7mă (ă nu . Nu po0i tu (ă7mi (pui ce (e GntFmp*ă! ca (ă =tiu *a ce (ă mă a=teptU Deodată! mi7am dat (eama ce *o1itură era (ă7* am pe A*)ra" ca (. Tre)uie (ă7mi . MFna mea apucă mFneru* unei 1echi (ă)ii *ate! pe care o pă(tram atFrnată de perete.*a a(upra mea.ăcu decFt (ă7mi arunce un (urF( =i (ă di(pară. N7am timp (ă cite(c (tră1echea odi(ee a (tră7(tră7(tră)unicii me*e Gnainte (ă p*ec.ii! aure! ePtratereștri (au orice a*te che(tii ma#ice pFnă Gn ziua de aziD A*)ra" nu .orma. /e rost are să mai faci călătoria dacă ştii deja unde ajungiD V Haide! *7am tachinat eu.

Dacă ce (punea era ade1ărat! puteam intra *a .u* (e iz)i de podea atFt de tare! GncFt =tir)i (cFndura de *emn. Eram prea intimidată =i prea (periată ca (ă mai di(cut che(tiunea Gn (eara aceea.Gn dreptu* #Ftu*ui meu! ceea ce nu7mi mai *ă(ă nicio Gndoia*ă a(upra a ceea ce A*)ra" dorea (ă mă .acă (ă Gn0e*e#. V Dacă e=ti de acord (ă7mi dai (. 3ra0u* meu (im0ea de7acum toată #reutatea (a)iei 0inute Gn mFnă! iar 1Fr.e* de u=or Gn puterea oricui. "tunci ne-am înţeles 141 .Find! trezindu7mă din )ru(ca mea de(cărcare ener#etică. în străvechile locuri sfinte unde mişună spiritele celor morţi Frica Gmi pătrun(e Gn inimă. Nu mă mai (im0i(em Gn 1ia0a mea atFt de ame0ită.Fntă +reci(tăD am ro(tit! #F. Iar tu vei cobori. N7a1eam nicio dorin0ă (ă aCun# po(edată de 1reun (pectru din (tră)uni. Eram o primeCdie pentru mine Gn(ămi =i pentru a*0ii. V +rea(. +e cFt de )ru(c intra(e Gn mine! pe atFt de nea=teptat mă *ă(ă Gn pace. în cur>nd.aturi! (ă mă Gn1e0i =i (ă mă proteCezi! am (ă te iau cu mine pe munte*e SerF)it.

i *uată drept pă#Fnă pentru că o purtam *a #Ft. EPca1ări*e mai (erioa(e *a SerF)it au Gnceput cu aproape un (eco* mai tFrziu! Gn 94&8! cFnd Sir Mi**iam F*inder( +etrie 8% a (co( *a *umină comp*ePu* Temp*u*ui *ui Hathor.ăcu (ă cFntărea(că pe(te o tonă după ce am adău#at =i a*te căr0i de re.o(t primu* care recuno(cu(e că a)ia Gncepu(e (ă *ucreze *a proiect.*u ce nai)a con0inea.erin0ă de care a1eam ne1oie. 142 . Ce n7a= . A*taru* (acru era p*in de in(trumente a*chimice datFnd din perioada dina(tiei a III7a pFnă *a cea a dina(tiei a N?III7a! care i7a numărat printre . +oate reu=eam (7o dau *a un *a)orator pentru ana*iză =i (ă a. Hn comp*ePu* temp*u*ui de *a SerF)it (7au de(coperit pe(te cincizeci de 8% Sir Mi**iam Matthe.araonii (ăi =i pe Tutan/hamon! Amenhotep a* III7*ea! A/henaton! re#ina Hat(hep(ut =i Tuthme( a* III7*ea.erire *a prezen0a *ui Dou#*a( Hami*ton Gn ace* (it! dar Dou#*a( a . N7am #ă(it nicio re.F*inder( +etrie @96'8V94>%A! ce*e)ru arheo*o# =i e#ipto*o# )ritanic.LECŢIA 8 CĂLĂTORIE Am Gn#he(uit 1o*umu* 1erde =i pe ce* a*)a(tru Gn )a#aC! ceea ce7* . Hn timpu* z)oru*ui! am mai trecut o dată prin i(toria arheo*o#ică a munte*ui. Am Gmpachetat (tră1echea (u)(tan0ă pentru a*un#area in(ecte*or Gntr7un container cu 1acuum pentru a o *ua cu mine.i dat (ă continui *ectura po1e(tirii *ui A(h*ee pe parcur(u*ui *un#u*ui z)or cu a1ionu*! dar cartea era mu*t prea #roa(ă ca (ă intre Gn )a#aCu* de mFnă permi( *a )ord. Am atFrnat pietricica *ui A*)ra" de un =nur din pie*e =i mi7am a#ă0at7o de #Ft! ca pe un pandanti1. Hn *umina u*time*or e1enimente! mă (im0eam mai Gn (i#uran0ă (ă7* =tiu *Fn#ă mine =i! (pre deo(e)ire de A(h*ee! nu mă temeam de*oc că 1oi .

iind că (im)o*i(mu* cercu*ui era *ar# ră(pFndit Gn rFndu* ordine*or (ecrete din toate (eco*e*e.*at Gntr7una din ce*e cFte1a camere unde a .erea: pămFnteană! imateria*ă =i! totu=i! mi(terioa(ă.a0a ochi*or mei men0iona că pra.ăcute dintr7un materia* dur! pomenite de AndrQ *a te*e.i . a*) (emăna du)io( de mu*t cu ceea ce A(h*ee ran1i**e pretindea că (e #ă(ea Gn . 2are numai atunci cFnd toate ce*e trei in#rediente erau com)inate! atomii (u)(tan0ei intrau Gntr7o (tare de (. Se1a ace(tei p*ante a1ea proprietă0i ha*ucino#ene! .o(t un creuzet meta*ur#ic a.i Gncă uti*izate *a prepararea unei pFini de(pre care (e zice că ar a1ea ca*ită0i tămăduitoare. Ace(t pra.ermecateU A(h*ee nu (cri(e(e nicăieri dacă ea G* che(tiona(e pe A*)ra" Gn pri1in0a (im)o*i(mu*ui pietrei! dat .ermecată! di1ină! din care (e prepara S)ăutura nemuririiT. Hmi p*ăcea ce ca*ită0i Gmi con. 2rnamente (acre! *ucrate Gn (pira*e! (au cu mar#ini (pira*ate! au . Chiar Gmi p*ăcea (ă port )ana*a pietricică. a*) < o (u)(tan0ă care a . Sa . Nu m7am putut a)0ine (ă nu mă #Fnde(c *a piatra pe care o purtam *a #Ft.iind compu(ă din e*emente monoatomice din #rupu* p*atinei! ePtra(e din aur! meteori0i =i ce1a *ut )o#at Gn minera*e din Ni*.o(t c*a(i. a*) era unu* dintre in#rediente*e +Finii Luminii! ce*e*a*te .erite.a)ricarea +Finii ?ie0ii.o(t #ă(ită pu*)erea a*)ă.*acona=u* ei! de=i! din cFte (e zice! pra.orma unui (im)o* (acru *a e#ipteni: un cerc cu #aură! reprezentFnd ochiu* *ui Ra.orma .icii*or. S7a a1an(at ipoteza că ace(t pra. +Finea ar .idare a #ra1ita0iei! prinzFndu7(e Gn hora 88 Numită soma Gn mito*o#ia 1edică a hindu=i*or! iar Gn mito*o#ia per(ană hoama. TePtu* din .tone de pra. Mai o.rămFntată Gn .orma ace(tei pietre .on! a .iind ar)ore*e de acacia =i p*anta soma88 U*time*e două in#rediente ar mai .ace a*te *ucruri (ă *e1iteze.*ori*or de *otu(! o Gntrea#ă co*ec0ie de p*ăcu0e! cartu=e =i (cara)ei. Mu*te a*te o)iecte curioa(e (7au mai #ă(it prin cur0i*e =i (ă*i*e comp*ePu*ui Hathor: rezer1oare rectan#u*are din piatră (cu*ptată! )azine circu*are! cupe de a*a)a(tru Gn .o(t (coa(e *a *umină din măruntaie*e pămFntu*ui! a*ături de di1er(e co=uri Gmp*etite =i două pietre conice de mărimi di.u* o)0inut *a SerF)it intra Gn com)ina0ie cu a*te două in#rediente pentru .ie E#iptu* *e#ătura ce prede(tina .iind )ăută Gn timpu* (acri.icată ca materie ePotică! . B4u te întrebi nicio clipă de ce amuleta ta are forma pe care o areD De ce trebuie să fie neapărat rotundă şi cu gaură în mijlocDC mi7am amintit eu de Gntre)area pe care i7a pu(7o A*)ra" *ui A(h*ee. Totu=i! cea mai curioa(ă de(coperire dintre toate! dinco*o de )a#hete*e ma#ice . 143 .u* din (it nu era nici (tră*ucitor! nici nu a1ea puterea de a . era o iar)ă .erea putere =i 1i#i*en0ă răz)oinici*or! ca =i putere (piritua*ă =i cunoa=tere a1an(ată a *umii.

MiC*ocu* no(tru de tran(port (e a.u(e(eră #o*ite. Lun#u* meu z)or cu a1ionu* (e termină *a Sharm ePact *a amiază! pe o ar=i0ă Gnă)u=itoare < =i pentru o tFnără au(tra*iancă a(ta Gn(emna ce1a cu ade1ărat impre(ionant. 2chii *ui căprui7de(chi( era inten=i =i hipnotici. Ce* mai apropiat *oc de cazare era mu*t prea departe de =antier! drept urmare G=i a=eza(eră corturi*e mai aproape de cu*me.ără e(cortă! Gmi ePp*ică )ine1oitor =i ridică ce*e două 1a*ize #re*e cu o a(emenea u=urin0ă GncFt! dacă nu *e7a= .*ată *a )anda de )a#aCe! m7am Gntor( =i m7am trezit .orma că un e*icopter a1ea (ă mă ia de aco*o =i (ă mă ducă pFnă *a (itu* arheo*o#ic de pe munte*e SerF)it. L7am urmat prin (oare*e do#oritor! Gn. V Am crezut că AndrQ o (ă trimită un e*icopterD Mă Gntre)am de ce mai a1eam ne1oie de o că*ăuză.i zi( că Gntre timp .*ă Gntr7aco*o.ăcu(em cuno=tin0ă cu A*)ra"! nu mă mai Gndoiam chiar atFt de mu*t de (ănătatea minta*ă a (tră7(tră7(tră)unicii me*e! a=a cum .anatici! creat Gn (eco*u* a* NII7*ea! care teroriza =i omora crucia0ii cre=tini.e(u* care7i acoperea capu* Gi (coteau =i mai mu*t Gn e1iden0ă (cFnteierea ochi*or pa*i. A*)ra" era do1ada inconte(ta)i*ă a . V Mă nume(c A/)ar =i (unt e(corta dumnea1oa(tră pFnă *a munte. Am (chim)at a1ionu* *a Cairo =i am prin( un z)or (pre Sharm e*7Shei/h! Gn ePtremitatea (udică a +enin(u*ei Sinai.unui (pin acce*eratU De cFnd .oto*iu =i (ă cite(c mai departe.a0ă Gn . V Dr.aptu*ui că ePi(ta ma#ie Gn *ume =i! dacă . V Străini*or *e e(te interzi( (ă pără(ea(că drumuri*e principa*e . +ie*ea *ui mă(*inie =i )uc*e*e ne#re =i *un#i ce7i Gncadrau #Ftu* pe (u) .a0ă cu un *oca*nic Gna*t! Gm)răcat Gn ne#ru. Hn me(aCu* (ău e*ectronic! AndrQ mă in.i *uat eu Gn(ămi de pe )anda ru*antă din aeroport! a= .ăcu(em atunci cFnd Gmi căzu(eră prima oară ochii pe Curna*u* ei. Montro(eU A. 8> 2rdin (ecret a* mu(u*mani*or .ă=urFndu7mi capu* =i umerii Gntr7o e=ar. 144 .ie =i doar atFt din po1e(tea *ui A(h*ee (e ade1erea! atunciOU A)ia a=teptam o nouă ocazie Gn care (ă mă pot a=eza pe un .ă! pe(te care am pu( o pă*ărie cu )oruri *ar#i =i! de(i#ur! oche*ari de (oare! GntrucFt nu dormeam niciodată prea )ine Gn a1ioane. Mi7am ima#inat o c*ipă că era din (ecta mu(u*mani*or A(a(ini8>.

u* de proiect pentru a . +i*otu* e*icopteru*ui era un american an#aCat de către =e. Le#enda po1e(te=te că ace(t *ăca= de rit )izantin a .intei Ecaterina 8'! un centru de 1ia0ă re*i#ioa(ă din Sinai.rumoa(ă 0e(ătură indiană din )um)ac! ace(t 1e=mFnt era cea mai răcoroa(ă Gm)răcăminte pe care o a1eam =i! Gn ace*a=i timp! GndeaCun( de decentă GncFt (ă nu Ci#nea(că pe nimeni de prin păr0i*e ace*ea. Nici n7o mai (im0i(em pFnă atunci.erent care era cauza! mi7am (co(7o de *a #Ft =i am )ă#at7o Gn )uzunar. V De *a ce 1ine C =i MU V De *a Jame( Cona**"! care (e a. V Mu*0ume(c.*ă pe =antier =i conduce (ăpături*e! Gmi ră(pun(e Mart" Gn 1reme ce e*icopteru* (e de(prindea de (o*! =i Chri(tian Mo*ierO e* dă )anu*.aptu*ui că nu (e #ă(i(e niciun 1e(ti#iu arheo*o#ic Gn (priCinu* ace(tei credin0e. +ietricica de *a #Ft Gncepu (ă7mi ardă pie*ea. Dar pe mine 1Fr.ace di1er(e drumuri.e* te 1a (urprinde cFt de repede ai (ă te de(hidratezi. Din partea CZM EPca1ation.Dea(upra panta*oni*or mei *un#i =i *ar#i =i a cămă=ii cu mFneci *un#i! purtam o haină din )um)ac #ro(! ce7mi 1enea pFnă *a #am)e! Gncheiată de *a #Ft pFnă *a #enunchi. Rădăcini*e *ui (unt Gn a*tar! iar ramuri*e (e Gntind pe zidu* din (pate*e )i(ericii.ert de *itru pFnă (ă ne ridicăm Gn aer. Ace* ru#! (e zice! mai 1e#hează =i acum. Am mai z)urat =i dea(upra +er*ei Sinaiu*ui! oaza Feiran! cea mai *ar#ă din penin(u*ă! cu . Mart" z)ură pe *Fn#ă munte*e Sinai! de(pre care Gncă (e crede Gn #enera* că a . La poa*e*e mun0i*or (e Gnă*0a impre(ionanta Mănă(tire a S.atu* )ucuroa(ă =i am dat deCa pe #Ft un (.intei Ecaterina.a0ă! =i mi7am *e#at centura de (i#uran0ă. V Uite.o(t *ocu* Gn care Moi(e a primit ta)*e*e cu ce*e zece porunci! Gn ciuda . Nu p*eca nicăieri . Le#enda (pune că Moi(e a *o1it cu toia#u* (ău Gntr7o (tFncă Gn acea(tă oază! din care a 0F=nit un iz1or care i7a (a*1at poporu*.ără (7o ai *a tine =i )ea din ea tot timpu*! a*t.*at ru#u* pe care Moi(e *7a 1ăzut aprin(! ca (emn a* prezen0ei *ui Dumnezeu. I7am urmat (. K)oru* pFnă *a (itu* de *a SerF)it a . +oate că era o reac0ie a pie*ii din pricina că*durii torideU Indi.o(t (pectacu*o(. Croită dintr7o .u* SerF)it mă impre(iona mai tare decFt toate ce*e*a*te! 8' Renumit centru a* ortodoPiei #rece=ti! cu o 1ia0ă monaha*ă neGntreruptă GncepFnd din (eco*u* a* ?I7*ea! =i unde (e pă(trează moa=te*e S. Că*ăuza mea ocupă un *oc Gn (pate*e e*icopteru*ui! Gn 1reme ce eu m7am a=ezat *Fn#ă pi*ot! Gn .a*nice*e =i Gntin(e*e ei pF*curi de pa*mieri. 145 . Mart" Gmi dădu o (tic*ă de un *itru cu apă proa(pătă de iz1or.o(t c*ădit pe *ocu* Gn care (7a a. Hmi zi(e că7* cheamă Mart" =i părea un )ăr)at 1e(e* =i Gncrezător.

am con(tatat Gn(ă cu )ucurie că nu ace(ta era cazu* de Cur GmpreCuru* munte*ui.orma *iterei STT cu poteca de munte =erpuitoare care urca pFnă *a Comp*ePu* Hathor! ori co)ora pFnă *a noi*e (ăpături =i *a corturi. Hai (ă70i arătD +e cFnd mă Gndemna (ă7* urmez! m7am uitat Gnapoi. Acum 1ă Gntre) eu! dra#i cititori! ce7ar putea . E*iportu* era pe un a*t p*atou pră. Co*oane*e Temp*u*ui zei0ei Hathor dominau o *atură a munte*ui =i! GntrucFt edi. Ce1a mai Co( (e a.uit! i7am zi(:O )ătut de 1Fnturi =i intere(ant.undat . V Am a1ut mu*t de muncă.i mai #roza1 pentru mine decFt *ucruri*e a(teaU CFnd ne7am apropiat! am putut 1edea contururi*e (ăpături*or.anta(ticD La e* totul era .anta(tic. Un drum p*in de pra.cu pintenii *ui prăpă(tio=i care atin#eau Gnă*0imi ame0itoare. V Ară0i .ăcut. A=a cum am mai (pu(! *a prima 1edere *7am *uat drept un A(a(in. V Etiu că arăt ca dracuWD H=i *ă(ă ochii Gn Co( *a Gm)răcămintea *ui =i ridică din umeri.ără Gndoia*ă că Gn ace* *oc tre)uia (ă (e #ă(ea(că mi(terioa(a intrare a *ui AndrQ.uit! (eparat de =antiere*e arheo*o#ice. Hn 1Fr. L7am 1ăzut pe Mart" dFndu7i #en0i*e me*e *ui A/)ar. V Ei tu ară0iO Am Gncercat (ă .ăcFndu7mi (emn cu mFna.u* pi(cu*ui (e Gnă*0au ruine*e Comp*ePu*ui Hathor. A1em a*tce1a mai )un de .*a un a* doi*ea =antier.H. V Mu*0ume(c . . Acea co(ti=ă a munte*ui era per.acă pe hama*u*.! ace*e ruine mă i(piteau mai tare decFt o mănă(tire (au o oază.iciu* data din Curu* anu*ui %4&& G.*a ta)ăra de )ază.orată de (tră1echi mine de turcoază care a(cundeau in(crip0ii cu o pa*eo#ra.ie proto(inaitică! ce (e pierdea Gn ne#ura timpuri*or. V MiaD Francezu* mă (ărută pe amFndoi o)raCii imediat ce am co)orFt! apoi mă dădu pu0in deoparte ca (ă mă admire Gn Gntre#ime. V 3ine! darO V A/)ar o (ă70i ducă )a#aCu* *a cort! Gmi a*un#ă AndrQ temeri*e.! de(tu* de *at pentru autocare*e turi(tice! co)ora din e* =i! aco*o unde Gncercuia munte*e! (e a.oarte mu*t! i7am (tri#at uitFndu7mă *a e* pe(te umăr! prin z#omotu* e*icopteru*ui! iar A/)ar doar Gncu1iin0ă din cap.ăcea o inter(ec0ie Gn . Tre)uie (ă recuno(c că m7 am )ucurat (ă 1ăd un chip cuno(cut.iu dră#u0ă! drept urmare! Gn *oc (ă7i (pun că era ar( de (oare =i pră. Un drum de(. 146 . Hn 1reme ce e*icopteru* (e pre#ătea (ă aterizeze! *7am zărit pe AndrQ . Ara)u* nu mi (e părea de*oc #enu* care (7o .

uit ca cercu* din interior =i )a#hete*e ma#ice de(coperite aici *a Gnceputu* (eco*u*ui trecut.rez erau #ra1ate Gntr7o )andă circu*ară Gn Curu* di(cu*ui centra*! .i *o1it de un )*e(tem.ti0i.erita.ace (ă crezi că7i 1or)a de o u=ă =i nu de 1reo decora0ieU *7am i(codit cu teamă Gn #*a(! Gn timp ce atin#eam Gn treacăt (upra.emeie din (tirpea *ui I(i(8R 1a 1eni aducFnd pFine ca o. V Ei )ine! pe *Fn#ă .T 8R Keitate (upremă Gn panteonu* o. V Ii7am mai (pu( =i *a te*e. Numai ei i (e 1a de(chide u=a ceruri*or.a0a netedă! dar! cum era cump*it de . 147 . Ce (pune in(crip0ia! după părerea taU Am de(ci.ăcute din ace*a=i mi(terio( meta* pre0io( =*e. CZM EPca1ation (co(e(e *a (upra.on! Gmi aminti e*.rat (emne*e care (puneau că )ăr)atu* care ar Gncerca (ă de(chidă u=a =i (ă intre ar . Di(cu* ce* *at era Gnca(trat Gn ziduri . V Atunci per.*a Gn (pate*e ei.icia* a* E#iptu*ui antic! con(oarta *ui 2(iri(.runtăm. poartă di(cu* (o*ar Gntre două coarne de 1acă =i e(te Gntruchiparea mamei! protectoarea iu)irii =i (tăpFna de(tinu*ui.a0ă un di(c mare! ce părea con(truit din aur a*).ăcută dintr7o rocă nea#ră! den(ă! =*e. V Ace*a=i *ucru! mă a(i#ură AndrQ. Apoi: S2 .ice (pectacu*o(u*.e*e pe care urma (ă *e de(ci. Se con.undă cu zei0a Hathor. V Unde7( cei*a*0iU m7am mirat eu! . V Ei cu )anda a(ta din rocă nea#ră cum rămFneU am dorit (ă =tiu! cutremurFndu7mă *a #Fndu* de a di(tru#e acea de(coperire (p*endidă! care! cu (i#uran0ă! nu era nimic pe *Fn#ă ce (e a.aptu* că in(crip0ia pare (ă men0ioneze o u=ă! am mă(urat #ro(imea zidu*ui de Cur GmpreCuru* di(cu*uiO Are aproPimati1 un metru =i Cumătate #ro(ime! după care urmează un #o*. V Ce te .orează7*! i7am (u#erat.iindcă mă a=tepta(em (ă #ă(e(c mu*tă *ume *ucrFnd.randă.orareD +are e* doar un (imp*u meta* *u(truit! dar e mai dur decFt . Dar cercu* ă(ta din miC*oc are numai treizeci de centimetri #ro(ime. Hiero#*i. AndrQ ridică (prFncene*e ca (ă amp*i. L7am urmat pe AndrQ pe drum Gn Co(! de *a e*iport pFnă *a inter(ec0ia cu poteca de munte! apoi am *uat7o *a dreapta! ca (ă aCun#em *a nou* =antier! care .ier)inte! mi7am retra( de#ete*e pe dată.Nu a1ea nici cine =tie ce ePpre(i1itate.u(e(e Gnchi( cu un #ard pentru a7i 0ine departe pe turi=tii nepo. Nu putem nici măcar (ă cio)im o )ucă0ică din e* ca (7o putem ana*iza! ce (ă mai 1or)im de per.uită. V După ce am de(coperit u=a! ne7am re(trFn( *a o echipă de )ază! pFnă cFnd ne dăm (eama cu ce anume ne con. Nume*e ei Gn(eamnă StronT.

a0a. V CineU V Jame( Cona**"! arheo*o#u*! ce* care (e a. De ceU V Tran(*atorii *oca*i au zi( hranăO E=ti (i#urăU V 3ineGn0e*e(. Tocmai citi(em de curFnd ce1a pe acea(tă temă. Era e1ident că ar . 148 .>inii ?ie0iiO In.*ă *a conducere. Nu pot (ă Gn0e*e# cum ar putea .ăcură mari pre0 de o c*ipă.i a1ut acea(tă )ănuia*ă tot timpu*. V Cite(c ce1a din care (e Gn0e*e#e că acea(tă (u)(tan0ă nu numai că de(. B. V Ce (7a GntFmp*at cu pu*)erea a*)ă de(coperită Gn camera a*chimi(tu*ui *a Gnceputu* (eco*u*ui trecutU +e AndrQ G* Gncurcă Gntre)area mea.orma0ia G* u*ui pe AndrQ. CFnd i7am ră(pun( cu un (emn apro)ator din cap! AndrQ o *uă din *oc. V Si#ur că daD Se *o1i cu pa*ma pe . Ce7ai mai zi( după a(taU V +FineD i7am repetat eu. V Dacă tu crezi că7i important! JC ar putea (ă =tie. V +Fine! am ro(tit eu! meditFnd *a (emni. V Du7te Gnapoi *aO So .runte. AndrQ Gmi arătă cu de#etu* poteca ce co)ora pFnă *a corturi.i .i unu* dintre in#rediente*e .i dorit (ă . Acum AndrQ zFm)ea cu toată .ăcea primu* a(ocierea.emeie 1a 1eni aducFndT. V Sau (ă . Am putea mer#e (ă7* 1edem chiar acum! dacă dore=ti.ace (ă di(pară cu totu* din p*anu* ePi(ten0ei noa(tre.AndrQ G=i con(u*tă Gn(emnări*e! iar ochii i (e .ie Gn(ă=i pFineaU am mai (pu(.o(t e* ce* care . V Dar de ce Gntre)i de pra.ide *e#ea #ra1ita0iei! dar cFnd e Gncă*zită *a temperaturi ePtreme < i7am arătat cu de#etu* (oare*e do#oritor de *a orizont < ar putea induce atomi*or un (pin atFt de acce*erat! GncFt i7ar .>inea =ieţii şi a 6uminiiUT m7am Gntre)at Gn (inea mea. 2ricum 1rea (ă te cunoa(că. V Ei ce 1rei (ă ziciU Că am putea (ă acoperim di(cu* cu un (trat din acea(tă (tră1eche .ace o a(emenea #re=ea*ă un e#iptean! dacă nu cum1aO V Ar a1ea inten0ia (ă ne inducă Gn eroare. AndrQ (urF(e GncrFncenat! ca =i cum ar .U V Ei )ine! (e zice că ar .iertură mi(tică =i (ă tra#em (peran0e că 1a di(părea Gn neantU Am ridicat din umeri.ica0ia cu1Fntu*ui.

ăcu un (emn a.ormă (. (.izică =i unu* nu. V Marea noa(tră pro)*emă e (ă .$2P Anumite e*emente meta*ice pot a1ea o (tare nemeta*ică! a1Fnd caracteri(tici . V Nu m7a= )ucura chiar a=a de tare. 149 . Jame( Cona**" era un tip a#rea)i*. mană! EMR285D 37 E*emente monoatomice rearanCate or)ita* @Gn ori#ina*! (rbitall' . V Mă ro#! pe *Fn#ă S(ă (e ducă dracu*uiDT care n7a . Hn ace(te condi0ii! cei doi e*ectroni ce #ra1itează acum Gn Curu* nuc*eu*ui Gn aceea=i direc0ie capătă o 1iteză . V De ceU Ce a*te idei (7au mai a1an(atU Mă intere(a (ă =tiu! Gn cazu* Gn care *e puteam #ă(i 1reun merit.izică.earranged $onatomic 2lements. V Sunt hotărFt (ă70i (u(0in teoria! .V Dacă o cu*tură a putut produce o (u)(tan0ă care (ă (. AndrQ .iindcă7i mai )ună decFt toate ipoteze*e noa(tre de pFnă acum.a0ă de orice aCuta *a pro#re(u* proiectu*ui (ău.e* GncFt e*ectronii răma=i (ă (e Gmperecheze! . Ei apoi! tre)uie (ă recuno(c: haine*e nu7mi puneau de*oc Gn e1iden0ă (i*ueta.oarte mare! tran(.ormFnd a=a7zi(e*e Sperechi CopperT.ecti1 că7mi pre0uie=te cuno=tin0e*e mai mu*t decFt prezen0a . +erechi*e de e*ectroni! a(t. Nu mai e(te ne1oie (ă (pun că mi7a primit teoria cu )ra0e*e de(chi(e =i *7 a *ăudat pe AndrQ pentru că m7a imp*icat Gn proiect.ormă e*iptică de ra0ie %:9 @Gnă*0ime:*ă0imeA.acem ro(t de acea(tă shem. Mai p*a(tic! am putea (pune că e*emente*e ormice ar a1ea trei picioare! două Gn *umea . V Fac =i eu ce pot.erică Gn . Sim0eam ne1oia (ă (tau de 1or)ă cu A*)ra"! dar din ceea ce7i dez1ă*ui(e *ui A(h*ee de(pre con(truirea piramide*or! )ănuiam că a1eam dreptate. Etiam eu că e=ti de mi*ioane. +ornind de *a o (tructură meta*ică c*a(ică! cu un număr impar de e*ectroni #ra1itFnd Gn Curu* nuc*eu*ui atomu*ui! putem aCun#e! prin di1er(e metode de precipitare! *a e*i)erarea unuia dintre e*ectroni! a(t.irmati1 din cap! de parcă ePact ace(ta era ră(pun(u* pe care7* a=tepta de *a mine.unc0ionat! Gmi mărturi(i e*! teoria ta e ca o in(u*ă Gntr7un ocean Gn#he0at a* po(i)i*ită0i*or. +ărea ordonat! curtenitor! erudit! #ata (ă7 =i arate entuzia(mu* .e* or#anizate! nu mai pot . DeCa Gmi cF=ti#a(em! pe )ună dreptate! (a*ariu* pe o (ăptămFnă. S7ar putea (ă mă Gn=e* #roaznic.ideze #ra1itatea! (unt (i#ură că n7ar a1ea nicio pro)*emă in1er(Fnd proce(u* pentru o)0inerea mi(terio(u*ui (upermeta* =i a (traniei roci. Dintre numeroa(e*e ocazii Gn care am mai *ucrat a*ături de AndrQ! era prima oară Gn care Gmi arăta e.oarte (pecia*e.orma o *e#ătură cu e*ectronii atomu*ui 1ecin! nemaia1Fnd un număr impar de e*ectroni =i! Gn con(ecin0ă! o (tructură meta*ică! *or *ip(indu7*e e*ectronu* de 1a*en0ă nece(ar.ormFnd nuc*eu* din .

V N7au . V Am (tat noi =i mai pro(t! i7am zi( *ui AndrQ! care7mi zFm)i Gn (emn de apro)are. V Mo*ier nu7i aiciU Mă Gntre)am de ce ar arăta cine1a atFta intere( GncFt (ă .Hntr7ade1ăr! (u)(tan0a a1ea mai mu*te nume.ăcut nicio economie pentru con.o*o(i AndrQ ace*a=i termen ca =i A*)ra". Cortu* de me(e are chiar =i aer condi0ionatD +e *a ore*e prFnzu*ui nici măcar 150 . V A=a 1oi .a0ă cu (ucce( (tihii*or de=ertu*ui. +arteneru* meu! Chri(tian Mo*ier! e(te ePpertu* Gn pri1in0a ace(tui (it. +uteam (ă7mi in(ta*ez computeru*! mai mu*tă *umină =i o cană e*ectrică de Gncă*zit apa. Eram conectată =i *a re0eaua e*ectrică a ta)erei. V Aha! pricep. V Dar nu70i .e*or! a 1a(e*or etc.ortu* echipei! mă a(i#ură e*. Făcătoru* re#i*or =i a* zei*orD V Ha)ar n7am ce (7a a*e( de pu*)ere! mă *ămuri Cona**".inan0eze (ăpături*e! pentru ca apoi (ă (e 0ină *a di(tan0ă. V Focu*7SteaD .eră de o )oa*ă care nu7i permite (ă (e ePpună raze*or (o*are! ca (ă nu mai 1or)im de do#oarea de=ertu*ui. 2 (ă iau imediat *e#ătura cu e*. Dacă mFine7diminea0ă o (ă . Numai e* poate (ă =tie. Cum eram (in#ura . V +arteneru* meu (u. La auzu* ace*or cu1inte! . Cona**" . Am dat din cap Gn (emn de Gn0e*e#ere. Chiar dacă nu erau decFt corturi! erau Gncăpătoare =i rezi(tente! Gn (tare (ă . V 2ricum (e anun0ă .ace #riCi! a1em ce*e mai )une . Nn tre)uia (ă mă Gntre)e de două ori dacă doream (ă . Mai di(puneam de o ma(ă de (cri(! un (caun! o *ampă =i un pat de campanie.ie iar (enin! atunci ePp*orează după 1oia inimii comp*ePu* Hathor. Ta)ăra mă impre(ionă.emeie din ta)ără! di(puneam de propriu* cort! care a1ea o toa*etă porta)i*ă =i o ni=ă cu du=! a cărui cadă era de(tu* de Gna*tă pentru a (e putea .acă .iu du(ă *a cort.ăcu din cap (emn că nu.aci*ită0i de comunica0ie! mă Gn=tiin0ă Cona**" ePu)erant.urtuni de ni(ip! a=a că ce* mai )ine ar . Hntre timp! nu 0i7ar (trica pu0ină hrană =i odihnă.o*o(i (eparat *a (pă*area ru.ace! ne#re=it. Eram o(tenită de drum! .a0a mi (e *umină toată Gntr7un zFm)et.iindcă nu (tătu(em *ocu*ui toată ziua.i (ă70i aduni rezer1e =i (ă (tai *a adăpo(t pFnă trece 1remea rea! continuă e*. Am (ă o)0in ră(pun(uri cFt ai c*ipi din ochi.

ace tu a(ta pentru mineU I7am aruncat un (urF(! Gn (emn de mu*0umire.i un Gn#er! AndrQDT Erau două (tic*e mari de apă! pFine proa(pătă! carne a*)ă cu #u(t de pui . A1eam de #Fnd (ă7* . V AhDO Hn (.rFnt.*e! *7am *ini=tit.urtuna. CFnd m7am trezit! cortu* meu (e z)ătea 1io*ent.o*o(e(c drept a*i)i! ca (ă rezo*1 mica pro)*emă.ructe u(cate! nuci =i a*une! *apte conden(at *a cutie! a=ezat Gntr7un mic )o* cu apă! care ar . Adormi(em prea repede ca (ă mai pot Gn#hi0i ce1a! =i ochii mei de(coperiră pe mă(u0a de (cri( o ta1ă cu mFncare! a=ezată aco*o Gn timp ce dormeam.i putut pro1eni din topirea unor cu)uri de #hea0ă cu mai mu*te ore Gn urmă.i primu* care o (ă a. M7am #ră)it Gndată (ă Gnchid *a *oc .um)ra ace(tui cort nu te apără prea mu*t de canicu*ă. V Mă tem c7am GntF*nit pe cine1a de care m7am Gndră#o(tit! i7am dec*arat! cu #Fndu* *a A*)ra"! =i am (urF(. Am c*ătinat din cap =i < (*a1ă Domnu*uiD < (e recuno(cu Gn. V Ai putea . V L7a= putea ru#a pe )ucătar (ă70i aducă ce1a aici! cedă AndrQ. Nu eram hotărFtă. M7am dat Co( din pat =i m7am tFrFt (ă de(chid .unc0iune creieru*. Haide! (e Gndreptă e* (pre u=ă! n7ai decFt (ă 1ezi =i (in#ură. M7am . ?e(tea )ună e că a1em o mFncare ePce*entă. Chiar nu mă (imt pre#ătită pentru o (eară Gn (ocietate.a0a căreia =o1ăi.ermoaru* de *a u=a cortu*ui! ca (ă 1ăd cFt de (tra=nică era .ară! că m7am ump*ut de ni(ip. Stomacu* Gmi #hiorăi.recat *a ochi. V Nicio pro)*emă! mă a(i#ură AndrQ! GndreptFndu7(e (pre ie=ire! Gn . V Dacă70i (chim)i părereaO V ?ei . FăcFndu7i (emn cu mFna! mi7am Gnchi( cortu* Gn urma *ui. Nici măcar n7am apucat (ă arunc un ochi a. V Dar iu)itu* tău nu7i cu tine! a=a căO V Nu (unt ca tine! AndrQ.ermoaru*. M7am uitat cu Cind *a pat! cu un #eamăt Ca*nic. 151 . SUneori po0i . Kdrăn#ănitu* (uporturi*or de meta* mă de=teptă din (omnu* meu adFnc! dar )aza (tructurii părea (ă rezi(te de(tu* de )ine *a 1Fntu* tur)at. Mai )ine a=tept pFnă mi (e pune iar Gn .ript! o (a*ată Gntr7un mic 1a( acoperit! . Ce7ai zice de o mică (eară Gn doiU L7am (ă#etat cu o pri1ire ce indica un ră(pun( ne#ati1.Fr=it! odihnăD Am oco*it patu*! numai cFt (ă mă duc *a toa*etă! după care trupu* meu (tor( de 1*a#ă (e #hemui Gn a=ternuturi.

Iar acum i-ai dat cheia inamiculuiA V Inamicu*uiU Eram din nou nedumerită.ăcu din cap (emn că da.u#ea *a +ari( de *a ca(te*u* .o(t Gntreruptă tocmai cFnd A(h*ee . /e te-ai apucat să faciD Hncepu (ă7=i 1er(e . V Chri(tian Mo*ierU /hiar aşaA A*)ra" Gncerca (ă (e ca*meze.ami*iei De1ere. "tunci. Hn timp ce . pentru numele lui Dumne1eu. V Hmi pare .oarte rău! A*)ra"! dar eu de unde (ă =tiuU Si#ur! #re=e=ti cFndO 4-ai citit încă despre $olier în jurnalul domnişoarei +ranvilleD V Nu! n7amO =rei să spui că n-ai ajuns încă la episodul pari1ianD Am Gn0e*e( că (e re.o(t nedumerită. citeşte mai departe. Am o)(er1at că AndrQ nu uita(e de o)iceiu* meu! a1u(e(e #riCă (ă7mi pună *apte *a GndemFnă.iind Gn (tare decFt (ă mă #Fnde(c *a un (in#ur ră(pun(! dar era ce1a impo(i)i*.eri cum1a *a mFncărimeU A*)ra" G=i dădu ochii pe(te cap =i . Am (cuturat din cap! ne. mă Gndemnă 152 .urtunii dez*ăn0uite! nu (e de(*u=ea aproape nimic. SAcum! cu ce (ă GncepUT Mi7am pu( ordine Gn #Fnduri =i m7am hotărFt că a1eam ne1oie de A*)ra". acum at>ta amar de aniD mă i(codi e*! indi#narea radiindu7i din to0i porii.erea *a +ari(u* din po1e(tea *ui A(h*ee. V Am . Mi7am aprin( *ampa de )irou ca (ă7mi (cot mica mea cană e*ectrică! tran(. !rebuia să-mi fi închipuit că-i implicat în aceste săpături V De unde =tii tu de Mo*ier! dacă e=ti mort de opt (ute de aniU m7am intere(at! #Fndind *o#ic. Se pare că dormi(em toată după7ma(a =i noaptea de ieriD +rin pFnza cortu*ui pătrundea ce1a *umină! dar din cauza .A.ormatoru*! (ăcu*e0e*e de ceai =i zahăru*! care mă Gn(o0eau pretutindeni. +hici cine mi-a pecetluit soarta. Am (co( pietricica din )uzunar =i *7am chemat.ăcut 1a*ize*e! ca (ă7mi aranCez *ucruri*e. $ai bine nu veneam aici cu o amatoare@ 4-ai simţit că încercam să-ţi atrag atenţiaD +entru o c*ipă am . V Te re.ier)ea ceainicu*! mi7am de(. Cine7iOU $olierA ur*ă e* drept ră(pun( *a Gntre)area mea.ară era ziuă.uria Gn c*ipa Gn care apăru.

$ă tem că va trebui să te încre1i în propriul instinct în privinţa asta.iu tratată ca o idioată =i nici n7a1eam de #Fnd (ă accept a=a ce1a acum. iar "shlee are o autoritate cu mult mai mare asupra ta dec>t aş putea avea eu Iată de ce te rog. ai fi putut şti acum despre mine tot ce-ţi poftea inimioara V I7ai men0ionat a(ta *ui A(h*eeU Hn *ectura mea nu mai dădu(em! Gncă! pe(te ace(t (u)iect. Gmi ră(pun(e e*.ăcu din cap un (emn de Gncu1iin0are. te implor. V Ai dori (ă (tai cu mine cFt cite(cU *7am Gm)iat po*itico(! (perFnd! Gn (ecret! *a un ră(pun( a.entru propria ta protecţie. dacă mi-ai da libertatea să umblu după voie în lumea ta V Ei care7i cauza noa(tră! A*)ra"U ?ţi propun să citeşti mai departe şi să hotărăşti singură Hmi a=teptă cu neră)dare permi(iunea (ă7i dau *i)ertatea.rede*iră! dar (e *ini=ti imediat =i G=i mai 1eni Gn . îţi recomand să încerci să înţelegi cine şi ce eşti în realitate. domnişoară $ontrose.irmati1. Iartă-mă.i .A*)ra"! măcar să-ţi faci o idee cu cine ai de-a faceA Nu eram de*oc o)i=nuită (ă . ?ţi mulţumesc A*)ra" (chi0ă un zFm)et. domnişoară $ontrose < zFm)etu* Gi *umina acum toată .iindcă! dinco*o de mica noa(tră di(cu0ie! nu *ă(a(e niciodată impre(ia că ar .i )ine1oit (ă7mi (pui ce dracu*ui (e GntFmp*ă atunci cFnd te7am Gntre)at! a= . V Dar cum a= putea =ti dacă mai pot a1ea Gncredere Gn tine! odată ce 0i7 am acordat *i)ertatea! de 1reme ce ha)ar nu am ce ai de #FndU *umeam doar cu e*! Gn care7mi puneam! de . !rebuie să cercete1 anumite lucruri pentru cau1a noastră.apt! nădeCdea! . Am (ă cite(c mai departe.a0a! =tiind că Gmi ră(pundea cu Gndrăznea*ă < dar dacă te-ai fi chinuit să-ţi perfecțione1i harurile de medium.o(t a1ertizată! nu creziU 2chii ne#ri ai *ui A*)ra" mă (.oarte nedrept ca tu (ă ai acce(! prin te*epatie! *a #Fnduri*e =i (entimente*e me*e! . citeşte mai departe relatarea ei V 3ine! am acceptat! mai di(pu(ă acum (ă7* a(cu*t! de 1reme ce7=i modera(e tonu* 1ocii. intenţia mea nu e să te insult . 4u te supăra. V Cred că7i .ire. V Mă ro#! dacă ai . A*)ra" .ără ca =i eu (ă mă )ucur de ace*a=i pri1i*e#iu.i indu(7o pe A(h*ee Gn eroare. Etia că Gmi cF=ti#a(e (impatia. 153 .

SNu că ar conta cFtu=i de pu0in dacă mă atra#e (au nuDT Mă *uptam cu propria7mi amărăciune! Gn(ă era cu ade1ărat deprimant #Fndu* că ce* mai (educător )ăr)at pe care7* GntF*ni(em 1reodată era mort de opt (ute de ani. Am o)(er1at că a)ia parcur(e(em un (. mă a(i#ură A*)ra"! eşti prea deşteaptă pentru binele tău@ Iată de ce trebuie să-ţi redefinești credinţele în privinţa frontierelor dintre faptul realităţii imediate şi adevărul mitului 4umai atunci vei înţelege evenimentele care se vor derula cur>nd în viaţa ta Am meditat *a cu1inte*e *ui! care nu mă . Am (co( #ro(u* Curna* a* *ui A(h*ee =i am #ă(it cheia cu care (e de(chidea pe ine*u* meu de chei.iu o mare dezamă#ire pentru tineD Nu7mi 1enea (ă cred că eram #e*oa(ă pe o .*atau Gntr7atFt cFt mi7ar . Acuma! unde eramU M7am uitat pe pa#ină =i am #ă(it unde mă opri(emO ❖ SO îmi s>ngera inima din cau1a iubirii pierdute. 2ricare a*t )ăr)at GntF*nit Gn 1ia0ă m7a admirat! atunci de ce nu =i ace(taU V Simte7te *i)er (ă70i 1ezi de trea)ă! i7am permi( eu! nemaidorind (ă7* p*icti(e(c cu ne*ini=ti*e me*e.ace atFtea #riCi prietenu* no(truDT Am de(chi( pa#ina marcată cu o pan#*ică aurie ata=ată de miC*ocu* cotoru*ui uria=u*ui tom. Doream (ă .oarte c*ar că mă con(idera atFt de neGn(emnată. dar totodată bătea sămi spargă pieptul la g>ndul că pornisem la drum.iindu7mi .4u i-a luai prea mult domnişoarei +ranville să descopere asta pe cont propriu Uram admira0ia cu care A*)ra" Gmi 1or)ea de(pre ea! . V Hn0e*e# că tre)uie (ă .emeie moartă =i pe re*a0ii*e ei cu ace(t ca1a*er mort =i e* de Gncă =i mai mu*tă 1remeD Dimpotrivă. SHaide! A(h*eeD Hmpărtă=e=te7mi din ePperien0e*e ta*e! ca (ă pot Gn0e*e#e de ce dracuW G=i .*irteze cu mine! a=a cum . liberă de oricine şi de orice mă ţinuse vreodată în lanţurile autorităţii C 154 .ăcu(e cu A(h*ee.ert din po1e(te. Eram tentată (ă cite(c u*timu* capito* =i (ă n7o mai *un#e(c! dar cFt de mu*te in.i p*ăcut. /heamă-mă ori de c>te ori ai nevoie de mine $ă întorc numaidec>t Di(păru prin perete*e cortu*ui meu! Gn 1reme ce con(im0eam cu un (emn din cap.orma0ii de(pre A*)ra" a1eam (ă pierd pe drumU SContinuă de unde ai răma(DT m7am mu(trat (in#ură! nedorind (ă mai pierd timpu* cu acea(tă che(tiune.

lad' Susan Devere $artori oculari mi-au confirmat că aportul ei la acest jurnal este o relatare adevărată şi e)actă a felului în care s-au petrecut faptele C 155 . contesa de ()ford.După aceea! tePtu* (e Gntrerupea =i urma =i o noti0ă (pecia*ă Gn care (e (cria: BDin acest punct încolo. secţiunea poveştii care-l implică pe domnul Devere a fost copiată din jurnalul lunii de miere al scumpei mele prietene.

o(t că a1ea o (ănătate de . Ceea ce Gi .e* de ro)u(t =i Gn continuare.i cauzat un (omn atFt de pre*un#it.i otră1it (o0u*. N7am Gndrăznit (ă di1u*# nimic din ceea ce 1ăzu(em *a ore tFrzii Gn noaptea trecută.i trezit. A(h*ee nu men0iona(e nimic! Gnainte de a p*eca! de(pre e1entua*itatea că =i7ar .o(t cFt (e poate de ade1ărat Gn ceea ce pri1e=te condi0ia .ecti1ă nu 156 .LECŢIA 9 ILUMINARE DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Nimeni nu remarcă a)(en0a *ui A(h*ee pFnă a doua zi (pre după7amiază.Fr=it! (e trezi Gn diminea0a ce*ei de7a treia zi*e petrecute de noi *a ca(te*! (tarea *ui minta*ă =i a.und. dacă (e trezea Gn următoare*e cFte1a zi*e! cumnatu* meu a1ea (ă .acă o (urpriză )ăr)atu*ui ei =i că Gmprumuta(e o tră(ură! pentru a (e duce Gn ora= =i a (e ocupa de anumite aranCamente.ăcu pe to0i (ă nu (e a*armeze pFnă (eara! Gn(ă cum A(h*ee nu (e mai Gntorcea iar domnu* De1ere nu (e mai trezea! (o0u* =i . Nu mă puteam a)0ine (ă nu mă Gntre) cum .izică a domnu*ui De1ere! dar cFnd! Gn (.ăcu(e ea de7* adormi(e atFt de pro.i (pu( *ui că doamna p*ănuia (ă7i .ormă pe domnu* Ti))( că dădaca doamnei De1ere i7ar .ie *a .rate*e meu Gncepură (ă (e Gn#riCoreze. Am adu( un medic (ă7* con(u*te pe domnu* De1ere! iar dia#no(ticu* *ui a .undat Gntr7un (omn atFt de adFnc GncFt nu putea . Nu era 1or)a de otra1ă! nici de 1reo contuzie pe corp care (ă7i . Ser1itoru* ca(ei G* in. Ser1itoru* domnu*ui De1ere! domnu* Ti))(! căruia i (e dădu(eră in(truc0iuni (ă nu7=i deranCeze (tăpFnu* Gn cur(u* dimine0ii! (e Gncumetă (ă intre Gn camere*e ace(tuia mai tFrziu! ca (ă de(copere că noua *ui (tăpFnă =i toate *ucruri*e ei di(păru(eră! iar (o0u* ei era cu.ier. Ace(t *ucru a .

iu conte(a lui V Ce =tie ca de(pre di(pari0ia ne1e(te7miiU Domnu* De1ere G=i co)orF(e 1ocea.apt! am )ănuit că (7a auzit prin toată ca(a.rate*e *ui (e pră)u=i(e! iar *ordu* De1ere (e *upta (ă7* aCute (ă (e ridice iar Gn picioare.e* de (urprin(ă ca noi to0i cFnd cumnata noa(tră a di(părut! iar tu dormeai! .ără ea. V Nu7mi tre)uie decFt ce1a de mFncare! in(i(ta domnu* De1ere. Am zFm)it. Durerea (e re1ăr(a din preap*inu* inimii! a=a GncFt nu m7am putut a)0ine (ă nu7mi pară rău pentru e*.e* de (ta)i*e. V Mi7a *ă(at tot =i a . V Hmi pare rău! Earne(t. V Ce (crieU G=i imp*oră (o0u* meu . A . Nu pot (7o pierd.u#ii *ui A(h*ee Gn ce* mai mare (ecret. V Nimic mai mu*t decFt noi cei*a*0i! din cFte cred! Gi ră(pun(e cin(tit (o0u* meu. So0u* meu era cu .*at cu mine mai tot timpu*! cum =tii =i tu.rate*e! =i am pre(upu( că dădu(eră pe(te (cri(oarea *ui A(h*ee.rate*e *ui cFnd ace(ta (e de=teptă. So0ia mea (7a a.nitură #rea. V NuD am auzit ră(unFnd (tri#ătu* de durere pentru pierderea ce*ei dra#i. M7am (trecurat pFnă *a u=ă =i mi7am *ipit urechea de ea. Acum e=ti proprietar de pămFnt =iO V Nu pricepiD Tre)uie (ă mă duc după ea! in(i(tă domnu* De1ere. Eu a=teptam Gn )udoaru* de a*ături! (perFnd (ă o)0in 1reun indiciu care (ă7mi dea o idee a(upra moti1u*ui . V E *impede! nu te (im0i Gn putere! a=a că nu te duci nicăieri. V Două zi*eD Am auzit Gncă o dată .o(t *a . A)ia dacă i7am de(*u=it Gntre)area. Ii7am (pu( de *a Gnceput că 0i7ar putea .ără (ă =tii! de două zi*e. V Unde te duci a=a dez)răcatU G=i che(tionă . Earne(t G=i reprimă un #eamăt de di(perare.rate*e (o0u* meu. Apoi (e auzi o )u. Am auzit .erau *a .ormă *ordu* De1ere.u#itD rezumă Earne(t! cu durere Gn #*a(.ace necazuri. Totu=i! măcar nu ie=i tota* Gn pierdere cu mariaCu* tău. Spune7 mi! unde7i cumnată7mea Gn diminea0a a(taU V Conte(a mea7i Gn cea*a*tă cameră! a=teaptă 1e=ti de(pre tine! G* in. De . 157 . ?ia0a mea n7ar mai 1a*ora nimic .FșFit de hFrtie! apoi pa=i apropiindu7(e de u=ă. Tonu* din 1ocea (o0u*ui meu *ă(a impre(ia că . Hmi p*ăcea (ă .F=ierii unui p*ic! după care (e *ă(ă iar tăcerea! pre0 de o c*ipă.F(Fitu* (. V Doamne! nuD N7o *ă(a (ă tra#ă o conc*uzie #re=ităD +e urmă! (e *ă(ă o tăcere #rea.

hici(e ade1ăru*! iar eu mi7 am co)orFt pri1iri*e Gn treacăt! o)(er1Fnd cum 1Fr.orma0ii care7* incriminau.o(t u*tima care ai 1ăzut7o.emeie de *ume! mi7am reprimat =ocu*! .M7am Gndepărtat Gn 1Fr. V Earne(tD o)iectă (o0u* meu.u* de#ete*or *ui mFn#Fiau coa*a pe care o 0inu(em =i eu Gn mFnă mai adineauri. +oate! dacă a= citi toată (cri(oarea *ui A(h*eeO V Nu! (pu(e ră(tit! după care re#retă că m7a re. V Ai .u* picioare*or =i m7am *ă(at repede pe un (caun! GncercFnd (ă par ca*mă. V KăuU Hncepeam (ă mă Gn.aptu*ui că Earne(t nu a)uza(e .uzat atFt de e1ident. V +are a . Chiar tre)uie (ă te ro# in(i(tent (ă te Gm)raci Gnainte de a i te adre(a (o0iei me*e. Nu mă temeam (ă7mi arăt . A= (pune că nu7i decFt o coinciden0ă! mi7am (pu( eu ca*mă părerea.urii! a=a că m7am ridicat Gn picioare.e*! Gn re*a0ia mea intimă cu (o0ia mea.iind eu Gn(ămi o .ără (ă .undare Gn (omn! nu7i a=aU V E o 1raCăU dori e* (ă =tie.i un de(cFntec de cu.rate*ui (ău! Gn 1reme ce eu citeam.uza e* (ă7mi GnmFneze (cri(oarea! ci din cauza unor anumite in. Domnu* De1ere (e . E(te ce1a .ac caz de necu1iin0a *ui.izic de ea. Nu era nicio urmă de acuzare Gn #*a(u* *ui. Am tre(ărit cFnd domnu* De1ere ie=i din dormitor #o* pFnă *a )rFu! 0inFndu7=i Gntr7o mFnă căma=a iar p*icu* cu (cri(oarea Gn cea*a*tă. V Atunci! ai putea (ă 1ii cu o ePp*ica0ie ce1a mai accepta)i*ăU I7am Gnapoiat de(cFntecu*! amintindu7mi că =i A(h*ee in(i(ta(e a(upra . 2chii *ui Gi GntF*niră deodată pe ai mei.uria. V Eu nu cred Gn che(tii*e a(tea! domnu*e De1ere. V Ce7i a(taU Domnu* De1ere Gmi Gntin(e o pa#ină din (cri(oare! acoperindu7=i partea de (u( a trupu*ui! ca (ă7i . V Mă ro#! dac7ai terminat cu intero#atoriu* *a care mă (upui! am =i eu cFte1a Gntre)ări pentru tineO De pi*dă! de ce iu)ita mea prietenă a (im0it ne1oia (ă7=i . 158 .izic! Gn niciun .acă )a#aCu* =i (ă pără(ea(că acea(tă ca(ă Gn miez de noapteU Eram indi#nată că7mi pierdu(em cea mai )ună prietenă Gn ace(t . V Etiu cum pare toată acea(tă (itua0ie! dar te a(i#ur că n7am a)uzat .ăcu! dintr7odată! . Am )ănuit! din ceea ce7mi (pu(e(e A(h*ee! că nu din (entiment re.oarte pa*id.oarte per(ona*.e*. Totu=i! .acă pe p*ac .

ăcut o #re=ea*ăO atFt de mare =i de . +rea(cumpa mea prietenă a .rate*e *ui n7ar . V A= putea 1or)i cu tine Gntre patru ochi de(pre (o0ia meaU mă ru#ă domnu* De1ere! ca =i cum mi7ar . Domnu* De1ere G=i *ă(ă .ăcFndu7i Gn tăcere (emn (ă (e retra#ă.aptu*ui că .erea(că de a a1ea necazuri cu . L7am pri1it drept Gn ochi pe cumnatu* meu! Gn 1reme ce e* (e pră)u=ea pe un (caun. So0u* meu (e uită *a mine! părFnd Gn#riCorat că era ePc*u( din con1er(a0ie. V +entru că eu am .i ne1oie de mine. A= dori (ă =tiu =i eu de ce.ata*ă! GncFt nici măcar nu7mi pot da (eama cum am (7o mai Gndrept 1reodată. Dacă re*a0ii*e intime trezi(eră *a 1ia0ă haruri *atente de medium =i Gn (o0u* eiU Nu =tiam cFt de mu*t a. V Acum! ePp*ică7te.i citit #Fnduri*e! dorind (ă mă . Domnu* meu (e re(emna Gn pri1in0a . Sim0eam ne1oia (ă mă *ămure(c acum cu domnu* De1ere! a=a GncFt i7am mărturi(it. V ?oi a=tepta *a parter! Gn caz că 1a . CFnd G=i ridică ochii! Gncercă (ă7=i =tear#ă *acrimi*e.u#it Dumnezeu =tie unde! iar acum (unt *a cu0ite cu )ăr)atu7meu. V Ai .o(t tu u*tima care ai 1ăzut7o pe (ora noa(trăU mă i(codi e*.rate*e *ui. V E(te ePact ce a= dori (ă =tiu =i eu.i 1or)it Gn prezen0a (a.*a(e (o0u* meu de(pre (ecretu* *ui A(h*ee! dar eram con1in(ă că (7ar .u#ă.i (im0it (tFnCenit de natura (enzua*ă a haru*ui ei (upranatura*. Lordu* De1ere ie=i! tră#Fnd u=a după e*. V A(h*ee m7a pu( (ă7i promit că nu mai (pun *a nimeni! ca (ă7i dau un ră#az de . La urma urmei! o cuno=ti mai )ine decFt oricine. V +ricep.B"m impresia că relaţiile intime au un efect întăritor asupra harurilor meleT! remarca(e A(h*ee cFnd Gi urmări(em cu coada ochiu*ui )a#aCu* p*utind Gn noaptea p*ecării (a*e.a0a Gn mFini pentru o c*ipă. So0u* meu (e arătă Ci#nit pentru că nu7i dez1ă*ui(em *ui nimic. Lacrimi*e continuau (ă7i (ca*de o)raCii! cur#Fndu7i Gntruna =iroaie! Gn(ă 159 . L7am pri1it iar pe domnu* De1ere. E* (e uită *a *ordu* De1ere! . V Fu#ăO de ceU Dorea (ă =tie ce era atFt de re(pin#ător Gn pri1in0a ca(ei =i a o(pita*ită0ii (a*e.

Am .ermă. V Haru* *ui A(h*ee (7a *ipit =i de tineO din cFte (e pareD Mi7am Gnc*inat capu*! reprimFndu7mi un zFm)et .ami*ii de 1ază! de=i ramura ne1e(te7mii are cea mai directă #enea*o#ie 160 .o(t. Hntre#u* meu uni1er( a or)itat Gn Curu* ei. V Mi (7a (pu( că mă 1oi Gn(ura cu ea pe cFnd a1eam doi(prezece ani. V Mi7e . ?ăd *ucruri! aud *ucruri! (imt *ucruri pe care nici nu *e concepeam mai GnainteD M7am (im0it atFt de 1iu Gn compania (o0iei me*e =i! .o(t GncFntată (ă 1ăd cum =i chipu* cumnatu*ui meu (e *uminează! Gn treacăt! Gntr7un (urF( =tren#ar.iu demn de mFna ei! (ă . V De ce 0i7e teamăU M7am a=ezat pe .rică de tot ce (e petrece Gn mine. V De .iu capa)i* (7o proteCez! (ă7i .ără ea! noua mea trezire de con=tiin0ă (e 1a (tin#e! iar eu 1oi rede1eni um)ra care am .ră0ia (ecretă ce păze=te *inia de (Fn#e a re#i*or Focu*ui7Stea.a0a domnu*ui De1ere! acum mai mu*t Gn#riCorată decFt (upărată.ac pe p*ac.oto*iu* din .ire de(tu* de iute! ca (ă7i mai cer un u*tim deta*iu. Dacă a)ne#a0ia mea e(te 1o*untarăO da! e(teD Dacă a= mai putea iu)i =i pe a*tcine1aO nuA Sunt eu Gndră#o(tit de eaU Ei )ine! (pune7mi tuD Mărturi(ea *ui mă *ă(ă )uimacă! dar mi7am 1enit Gn . Sunt *e#at pe 1ia0ă de cea mai )ună prietenă a ta! iar ea e du(ă acumO Hn0e*e#i de ce mă temU V Dar te7ai Gndră#o(tit de A(h*ee! (au de puterea pe care 0i7a dat7o eaU Nu mă hotărF(em! Gncă! ce mă(uri (ă iau. V Cu to0ii ne tra#em: De1ere! Ca1andi(h! ran1i**e! Hami*ton =i mu*te a*te .a0ă de propria7mi Gndrăznea*ă. Hn mod e1ident! domnu* De1ere dorea (ă p*ece Gn urmărirea (o0iei (a*e! Gn(ă a1eam (ă7* =i aCut (7o #ă(ea(căU HotărFrea mea Gn pri1in0a acea(ta depindea de cFtă cin(te =i ade1ăr do1edea e*. De1ere (cutură din cap! nedumerit de Gntre)are. V AtFta putereD H=i Gntin(e mFini*e! ca (ă pot 1edea cFt mai *impede cum Gi tremurau. *a(u* Gi tremură. De atunci Gncoace m7am tot in(truit! ca (ă . V Ei A(h*ee (e tra#e din acea(tă (tirpeU Mi (e aprin(e(e curiozitatea. Mă pri1i Gn ochi! (perFnd (ă Gn0e*e# ce 1oia (ă zică.rica pFnă a(tăzi.1ocea Gi era ca*mă =i .aptu* c7am (7o pierd. V Cine 0i7a zi( de A(h*ee =i cine te7a in(truitU V Conte(a 1ădu1ă *ad" Char*otte Ca1andi(h! care mi7a pre1e(tit de(tinu* =i m7a introdu( Gn . V N7am cuno(cut ce7i .

a0ă de *oCă.i .ace parte din ace(t neam! de ce tată* =i . V Dacă (e a. V Mă ro#O Dacă . De ce crezi că au proteCat7 o atFta pe domni=oara ran1i**eU De .orma0ii! după care *7am Gntre)at: V Care7i nume*e ace(tei . Hn(urFndu7mă cu domni=oara ran1i**e! ran#uri*e =i mari*e a1eri a*e . Drept urmare! *7au trecut pe e* cu 1ederea! de 1reme ce eu port (emnu* =i nu e*. Hn ceea ce pri1e=te ce*e*a*te ramuri a*e ar)ore*ui no(tru! =i (unt mu*te! . V La .ră0iiU Domnu* De1ere mă (.*ă că am pierdut7o pe nepre0uita *or fiică =i dra#o(tea ei! (unt un om mort.ordD Hntotdeauna am inten0ionat (ă7i (pun totul domni=oarei ran1i**e. A=ezată Gn .ami*ia mea .o(t un . Am recuno(cut7o imediat. Ei pot .rate*e meu nu (unt =i ei mem)ri ai .apt! mătu=a ta a .aptu* că (unt a* doi*ea nă(cut! ceea ce7mi dă po(i)i*itatea (ă (er1e(c mai )ine neamu* Gn pri1in0a reproducerii.iică de pFnă acum a *iniei de (Fn#e.ami*iei 1or .e*u* Gn care70i po0i da (eama dacă (Fn#e*e (acru mai cur#e Gncă pur Gntr7o per(oană indi1idua*ă con(ta Gn #ă(irea unui (emn din na=tere.*ăcău temător de Dumnezeu! numai )un de trimi( Gn Camera Lorzi*or. V A(ta a .i crezut că7* 1or a(a(ina pe Here. V Nu! Jame( n7a a1ut niciodată 1reo Gnc*ina0ie (pre .o(t un accidentU mă Gntre)ă.ăcut decFt (ă7* Gncurce Gn che(tia a(ta! *ucru . Etii cum reac0ionează *a tot ce7i (upranatura*O Fră0ia n7ar .o(t marea mea #re=ea*ă! intră De1ere Gn (u)iect. Nu 1reau (ă7mi Gnca*c =i mai rău Curăminte*e . Domnu* De1ere Gmi arătă cruciu*i0a ro=ie de pe pieptu* (ău.o(t prima . Ei am .eminină. A .pe *inie . Mi7am dat ochii pe(te cap! Gnchipuindu7mi că ePa#era.ră0ie.ăcu din cap (emn că nu. CFnd! Gn(ă! *7a indicat pe Mare*e Mae(tru a* *oCei me*e drept ce* 161 .ace pariu că =i *ad" Char*otte are una.ră0ieiU V AhDO Tocmai că (untD mă *ămuri Earne(t. Am crezut că mă #ă(e(c de partea ce*or drep0i. N7a= .ord a .i mo=tenite de urma=u* no(tru. V Chiar crezi că moartea *ui Here.oto*iu! am meditat a(upra ace(tor in. Hn (inea mea am a1ut un =oc.emeie admi(ă Gn rFndu* *oCei (co0iene.oarte )ine Gn0e*e( Gn (Fnu* ordinu*ui meu.o(t a*e( (ă mă cunun cu cea mai promi0ătoare .e* =i (o0u* meuU Domnu* De1ere . V Ei A(h*ee are unaO V +e (pinare! mă Gntrerup(e Earne(t.rede*i cu o pri1ire o(ti*ă. A con1enit =i .

Aproape *ă(a impre(ia că7i părea rău. ?or tre)ui (ă7i dea de urmă. H=i *ă(ă capu* Gn Co(.care *7a amenin0at pe Hami*ton Gn aCunu* dece(u*ui (ău! am . Nu pot pretinde că =tiu mă(ura a(pira0ii*or *or.ră0ia a(ta de *a A(h*eeU De1ere tra(e cu putere aer Gn piept =i ridică din umeri.erit *a nou* (ău har ca *a o do1adă. 86 Hn ori#ina*! ana*o#ie Gntre gene of Isis =i genesis 162 .ace tot ce 1rea! după po.i cu nimic mai cF=ti#ată. Mi (7a (pu( că7i pentru prima oară! după mai mu*te (eco*e *a rFnd! cFnd un mariaC (7a con(umat Gntre doi de(cenden0i purtători din na=tere ai ace*uia=i (emn. Acum mi7a de(coperit minciuna.emei*e din neam (unt ce*e care poartă ceea ce (e nume=te #ena *ui I(i(.iice*or pe *inie maternă.emei de ace*a=i (Fn#e! (au prin hrănirea *or cu o (u)(tan0ă a*chimică denumită +iatra de Foc.o(t o)*i#at (ă7 mi mint ne1a(ta Gn *e#ătură cu a(ocierea mea *a . +oate .emeie din neam! iar tu tre)uie (ă . Dar de 1reme ce azi (e a.ră0ie. +Fnă acum! =i7a reprimat a)i*itatea. De1ere Gmi con.*ă Gn *i)ertate =i poate . Mă tem că Marii Mae=tri ai ordinu*ui 1or . V Acea(tă mo=tenire trece pe (eama . V Ce 1rea . Hmi dădu (cri(oarea *ui A(h*ee! mărturi(indu7mi tot ce era mai rău. De1ere era iritat că .ăcut7o Gntotdeauna! iar ea nu 1a .ac parte din e=a*oane*e (uperioare.oarte #reu (ă7i a(cunzi ei ce1a.i . Hn ce (copU V Nu =tiu. V A=a (e pare.iin0ă! mi7am dat eu (eama.u(e(e o)*i#at (ă7=i recunoa(că i#noran0a.o(t o .ii unu* dintre prin0ii Focu*ui7SteaU M7am re. Dar măcar atFta =tiu =i eu! că numai .ac parte inte#rantă din 1ia0a *ui A(h*ee ran1i**e! atunci 1oi .ăcut (ă di(par cFt de curFnd.i mai intere(a0i de 1*ă(taru* no(tru.i . V eneză86U Am remarcat imediat Cocu* de cu1inte. Din cFte ai de(coperit =i tu! e . V Nu .i cu atFt mai #reu (ă o inducă Gn eroare.ta inimii! *e 1a .i trezită *a 1ia0ă Gn )ăr)a0ii din neam numai prin Gmperecherea *or cu . V A=adar! mama ta tre)uie (ă . V 3a nu! cred că7i mai cF=ti#ată acum! i7am dat eu dreptate *ui A(h*ee.irmă a(ocierea cu un (emn din cap.ii*or =i a . V Hncearcă (ă aducă pe *ume un (oi de (upra. V Totu=i! dacă nu . Fra0ii 1or continua (ă7i contro*eze 1ia0a! a=a cum au .

V N7am nicio idee! nu mi7a zi( nimic! i7am ră(pun( cu .V 2hD Dar o 1or #ă(i! mă a(i#ură De1ere. Da! era o ne)unie! dar! deodată! #Fndu* că nu a1eam (ă =tiu ce 1oi . Hn ca*itatea mea de prietenă! e de datoria mea (7o #ă(e(c.oarte u=urat *a auzu* deciziei me*e.rate că7i datoria *ui 163 . V Te 1oi aCuta! i7am promi(! ne.iind! Gncă! tota* con1in(ă că inten0ii*e *ui erau atFt de curate pe cFt pretindea e*. Hn(ă! dacă mă min0i acum! A(h*ee G=i 1a da (eama cFt ai c*ipi din ochi! iar eu o 1oi *ă(a )ucuroa(ă (ă .iu de partea *ui ca (ă7mi pună acea(tă Gntre)are. V Dacă nu di1u*#ăm nimănui a)(en0a ei! am propu( eu cu toată . V Să ne oprimU De1ere (chi0ă un zFm)et trecător.ace (au unde mă 1oi a.ră0ieU Dacă am trimite aca(ă (cri(ori din care (ă (e Gn0e*ea#ă că o a1em printre noiU V Ceea ce ne 1a .*a cei din .*a mFine mă atra(e ca un ma#net. V Dacă tu7mi (pui acum ade1ăru*! atunci A(h*ee tre)uie (ă a. Dar pre(upun că 1a (tră)ate Europa! am Gncercat (ă7* GncuraCez. V Mu*0ume(c. +ari(u* e următoru* popa( important de aici! a=adar aco*o tre)uie (ă ne oprim prima dată.ră0ia taD Acea(ta era o amenin0are =i Gncă nu una neputincioa(ă.or0a de per(ua(iune de care eram Gn (tare! atunci cum 1or a. Dacă mi7ai da o mFnă de aCutor ca (ă7mi . V Atunci 1a tre)uie (ă7* con1in#em pe iu)itu* tău . V ?rei (ă (pui că e=ti #ata (ă mă Gn(o0e=ti Gn acea(tă cruciadă a ne)uni*orU V Ei )ine! nu prea pot (ă70i 1in Gn aCutor dacă rămFn aici. Recuno=tin0a Gi 1enea din inimă =i era e1identă. V Jame( n7o (ă70i dea 1oie niciodată (ă că*ătore=ti singură cu mine prin Europa. Fie că (e pre.acă ce po.ace (ă cF=ti#ăm ce1a mai mu*t timp! admi(e De1ere.te=te din tine =i din .ranche0e =i! poate! pu0in cam )ruta*! căci ade1ăru* G* zdro)i.*e tot. Fra0ii (unt ră(pFndi0i din Sco0ia pFnă7n E#ipt! din Ir*anda pFnă7n India =i pretutindeni! pe tot pămFntu*. A1ea aproape aceia=i ochi ca ai iu)itu*ui meu! cu toate că de un a*)a(tru ce1a mai pa*.ăcea (au nu! cumnatu* meu păru .o*o(e(c ace(te noi puteri a*e me*e (pre a7mi #ă(i ne1a(ta! atunci! poate! nu7i totu* pierdut! mă ru#ă e*. V Etii cum1a unde a1ea de #Fnd (ă (e ducă ne1a(tă7meaU Mi7am dat (eama că a)ia a=tepta(e (ă mă con1in#ă (ă .

oarte am)i0ioa(e! a*ături de un (i(tem de .i(cate de Napo*eon de *a ?atican =i din mu*te mănă(tiri europene. La capătu* unui drum de(. I7am .erată! Gntre +ari( =i Saint7 ermain.ăcu a a1ea pro)*eme cu auzu*. V Dar a#enda po*itică a .orma0i. V La(ă7* Gn (eama mea pe dra#u* meu *ord 2P. 3i)*ioteca era un depozit important de manu(cri(e medie1a*e ocu*te! o co*ec0ie uria=ă de *ucrări pe teme ma#ice! ca)a*i(tice! catare =i hermetice. de *a 3i)*ioteca Ar(ena*u*ui era Gn ace* moment Gn căutare de traducători. Hn #o*u* po*itic *ă(at de a)dicarea *ui Napo*eon! capita*a Fran0ei de1eni(e cui)u* arti=ti*or! a* (criitori*or! teo*o#i*or =i #Fnditori*or radica*i. Dacă 1or)eai *im)a .ordD DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE +ari(u* po(tre1o*u0ionar era #enu* meu de ora=.ranceză de(tu* de )ine! =i ePact a=a (e (punea de(pre mine! parizienii (e arătau p*ini de (o*icitudine =i *a o)iect. +oate că ace(t ora= nu era pe atFt de or#anizat =i de ci1i*izat pe cFt era Londra! mu*te (trăzi .(ă ne aCute (ă o re#ă(im pe (ora noa(tră cea pierdută.rate*ui meuO Am ridicat un de#et! ca (ă7i a*un# Gn#riCorarea.iind nici măcar Gn (tare (ă7i priceapă! (e pre.undat din ora=! un =antier marca neterminatu* Arc de Trium.eca*e de *a oameni =i anima*e! Gn(ă Gncepu(eră (ă (e con(truia(că mai mu*te c*ădiri . Hntr7o după7amiază! #ă(indu7mă Gntr7o ceainărie! am a. 2ra=u*! Gn p*ină dez1o*tare! (e *ăuda cu prima *ui *inie de ca*e . Hn ace* moment! ePi(tau pe(te trei mii de documente Gn cur( de traducere.turi*e ?aticanu*ui! iar un #rup din per(ona*u* )i)*iotecii urma (ă (e Gm)arce! Gn curFnd! Gntr7o că*ătorie (pre Cetatea Eternă. 2 mare #a*erie de artă! +a*atu* Lu1ru! era aproape #ata! #ăzduind deCa mu*te ePpozi0ii =i rare opere de artă.. Hn cazu* Gn care tre)uia (ă ne prezentăm Gn (ocietate! 3ea (e dădea drept mama mea.oarte dră#u0e! care (e do1edeau ePce*ente (ur(e de in.iind acoperite de o mFz#ă nea#ră! un ame(tec de #unoaie =i .ene*e =i ceainării . 164 . Hn(ă! cum nu era prea (i#ură pe ea Gn con1er(a0ia cu cei din crema (ocietă0ii! de(eori ne. De curFnd! intra(e Gn po(e(ia tuturor căr0i*or =i a manu(cri(e*or con.ăcut cu ochiu* domnu*ui De1ere. Mai ePi(tau ca. Se pare că Roma ne#ocia returnarea unora dintre tePte pe ra.e*inare cu #az de(tinat (trăzi*or ora=u*ui. Ceea ce Gi permi(e (ă 1or)ea(că din topor! (au (ă7i i#nore pe cei*a*0i! *a ne1oie.*at de un *oc ePce*ent pentru cazare =i! cFnd (7a mai de(coperit că 1or)eam =i citeam Gn mai mu*te *im)i (trăine! mi (7a adu( *a cuno=tin0ă că )i)*iotecaru*7=e.

Ne a. Ruta pe u(cat ce1a mai *un#ă! prin Ita*ia =i Sici*ia! ar .oarte pu0ini =i rari. Hn p*u(! cum a= .o(t (ă continui (ă mă Gndrept (pre (ud! prin Fran0a! pFnă *a Mar(i*ia! de unde mă Gm)arcam pentru un 1oiaC mai *un# pe mare! 1ia Sardinia =i Ma*ta.i reu=it (ă mă Gntorc aici Gntr7o )ună zi! dar cine putea =tiU Era ce* mai minunat *ucru din 1ia0a mea Gn prezent. La(W pe mineD Hmi .i du( ePact Gn inima ora=u*ui.ri#u* E*1e0iei! pFnă *a ?ene0ia! unde puteam prinde o am)arca0iune care (ă mă (coată Gn Marea Adriatică =i (ă mă tra1er(eze Mediterana pFnă *a Cairo. Nu puteam 1edea mai departe de momentu* de . V Tii! ce idee mi7ai datD )ătu din pa*me 3ea.Că*ătoria pe u(cat era! pro)a)i* drumu* ce* mai direct (pre de(tina0ia mea.*am dădea Gntr7o minunată curte interioară! Gn care (e mai a.i putut a1entura prin mun0i! prin .ura atFt de u=or! in(i(tă ea Gn =oaptă! Gn 1reme ce mă(ura cu pri1irea 1o*umu* ro=u.i prezentat mai pu0ine perico*e decFt a*te tra(ee po(i)i*e. 3ea (e Gntre)a din ce a1eam (ă p*ăte(c pentru con.*ori mu*tico*ore. +oarta (e a.i pre(upu( un (curt 1oiaC maritim =i! din cauza pira0i*or din )azinu* mediteranean! ar . 2 a*ternati1ă ar .ăcu Gncrezătoare cu ochiu*. Tră(ura mea intră Gn curte =i (e opri Gn dreptu* intrării! iar eu am co)orFt Gndată.orta)i*a noa(tră #ăzduire! a=adar i7am dez1ă*uit (ecretu* comorii me*e a(cun(e.i . La +ari( copacii erau .i putut rezi(ta (ă nu arunc un ochi Gntr7o a(emenea )i)*iotecă! Gn care puteam 1edea toate tePte*e pe care pro#ramu* meu Gncărcat nu7mi permitea (ă *e cite(cU +oate a= . Mi (e părea o coinciden0ă mu*t prea mare pentru ca (ă nu mă *an(ez Gn anumite in1e(ti#a0ii. +ie(a centra*ă a cur0ii era un .a0ă =i Gmi p*ăcea (ă trăie(c permanent Gn prezent. Fu cFt pe ce (ă *e=ineD V Nu po0i 0ine a(emenea )o#ă0ii Gn ce1a ce (e poate pierde (au .*au =i a*te tera(e! toate cu proprii*e me(e! de unde (e putea *ua ceaiu* Gntr7o zonă Gn(orită. +oate că reu=eam (ă7mi aranCez următoru* drum Gn compania de*e#a0iei )i)*iotecii! măcar pFnă *a ene1a.*a chiar *a con.orma *iterei SLT. V Atunci cum (ă o tran(portU 3uzunare n7am. 165 .rumo( copăce* GnconCurat de un (trat de . De aco*o! m7a= .*am de(tu* de departe de duhoarea de )ă*e#ar de pe )ătătorite*e (trăzi principa*e! dar o (curtă p*im)are de7a *un#u* unei (trăzi pa1ate ne7ar . Tera(a Gn care ne a. A doua zi! 3ea (7a du( *a cumpărături! iar eu am *uat o )irCă =i am pornit7o (pre 3i)*ioteca Ar(ena*u*ui! care (e #ă(ea Gntr7o c*ădire impozantă! de două etaCe! Gn .*uen0a ce*or două aripi! a* căror un#hi ie=ea Gn (tradă.

Nu (e deranCă (ă mai pună Gntre)ări Gn pri1in0a (o0u*ui meu. Mai ePi(tau mici petice noroioa(e Gn Curu* ce*ui de7a* trei*ea ochi =i Gn Curu* inte(tine*or! .iind a(i(tentu* )i)*iotecaru*ui7=e. De ce mi (e părea că reputa0ia mi7o *ua(e GnainteU V KăuU De ce zice0i a(taU Nu (unt de*oc o per(oană importantăD V Ei )ine! Jen/in( . Cu1inte*e *ui! care nu mă (urprindeau! Gmi (mu*(eră un zFm)et. V Hmi pare a=a de rău că nu7i a(tăzi aici =i cu(tode*e no(tru! mai (pu(e Jen/in(. Unu* dintre numero=ii (*uC)a=i m7a ru#at (ă a=tept.. De(copeream repede că . V Să 1or)e(c oare atFt de pro(t *im)a . A= mai dori (ă a.Hnăuntru! am Gntre)at de )i)*iotecaru*7=e.rancezii a1eau 1ederi mai *i)era*e decFt compatrio0ii mei en#*ezi. 166 . V Dacă 1ă .orma0ii de(pre o că*ătorie *a Roma pe care unii dintre co*e#ii dumnea1oa(tră urmează (ă o .ranceză. Apoi iar! (e mai putea adău#a că ima#ina0ia Gi era pu0in cam Gn0epenită. Mama =i cu mine dorim (ă *uăm parte *a acea(tă ePcur(ie! dar cum nu a1em niciun )ăr)at de Gncredere care (ă ne Gn(o0ea(că! mă Gntre)am dacăO V ?ai! cum (ă nuD Se #ră)i (ă7mi a*un#e orice Gndoia*ă cum că n7am . V Nume*e meu e domnu* Jen/in(! doamnă De1ere.i .o(t )ine71enite Gn (Fnu* de*e#a0iei *or.emeie Gn ace* *oc! de=i nu (e indica prin nimic .apt pe care *7am interpretat ca Gn(emnFnd că (e *upta cu ce1a ce7i (punea in(tinctu* =i că a1ea pro)*eme maCore Gn pri1in0a pătrunderii cunoa=terii de un ordin mai Gna*t.*emeaua din a.aptu* că )i)*ioteca era numai pentru )ăr)a0i.*u in. A1ea o aură dră#u0ă totu=i. Nu era ce1a ePtraordinar! dar arăta că era un om )un.! a* cărui nume . 17a= putea duce Gn (a*a arhi1e*or.ăcu o pauză ca (ă zFm)ea(că! (au poate ca (ă (e #Fndea(că! (e GntFmp*ă a=a de rar cFnd o (oră (e intere(ează de munca noa(tră! mai a*e( dacă7i en#*ezoaică. +u0in mai tFrziu! un .rancez de 1Fr(tă miC*ocie! cu păr ne#ru! mi (e prezentă ca .acă Gn 1iitoru* apropiat. V Sunte0i mu*t prea )un! i7am rep*icat! (im0ind atFt comp*imentu*! cFt =i ze. Hmi 0inu u=a cu mFna =i mă condu(e Gn mare*e ho* centra*.ăcu(em pro(tia (ă7* uit. Nu zăream nicio . V Foarte ade1ărat! monsieur Jen/in(! i7am ră(pun( Gn .irma0ia *ui. Hn. Sunt (i#ur că 1a dori (ă 1ă cunoa(că.rancezăU V Nicidecum! mă *ini=ti e*.ace p*ăcere! madame.ățișarea7i cea care 1ă trădează ori#inea. Domnu* Jen/in( (e dădea drept (a1ant! Gn(ă Gi *ip(ea aeru* indi1idua*i(t a* unui arti(t. Aud că (unte0i traducătoare =i 1ă intere(ează arhi1e*e noa(tre de *a ?atican.

Nu ne putem permite (ă ne trezim că ne *ip(e(c documente din arhi1e .oi putrede de per#ament! ePpu(e 1ederii! a=teptFnd (ă .ere(tre Gna*te de7a *un#u* unui (in#ur perete.emeieD V Ar . Mi7a= putea permite (ă 1ă (er1e(c cu un ceaiU I7am zFm)it cu recuno=tin0ă. Ei mai mu*te acopereau numeroa(e*e pupitre. V Nicio pro)*emă! *7am a(i#urat eu.turi ump*ute pFnă (u( cu tomuri 1echi! manu(cri(e! (u*uri =i per#amente. Ce =an(ăD Cu atFt mai mu*t pentru o . Eram cFt pe ce (ă Gntre) de nume*e cu(tode*ui! dar m7au di(tra( u=i*e du)*e care (7au de(chi( Gnaintea mea. Hn cazu* Gn care dori0i (ă nota0i ce1a! 1ă ro# (7o .V Nimeni nu7i Gnăuntru a(tăzi! dar (unte0i )ine71enită (ă 1ă arunca0i un ochi prin Cur. A1e0i o)*i#a0ia (ă 1ă (emna0i Gn cartea noa(tră de oa(pe0i =i (ă ne da0i adre(a dumnea1oa(tră de contact din +ari(! din moti1e de (ecuritate. Mai ePi(ta =i un număr de 1itrine cu . V CFte *im)i (trăine 1or)i0i! doamnă De1ereU V Ea(e! i7am ră(pun( prompt! GncercFnd (ă nu dau impre(ia că mă *aud. V Ar Gn(emna un ră(.ace0i! Gncheie Jen/in(! *ă(Fnd impre(ia că (e #ră)ea (ă p*ece.oarte repede.i o ocazie minunatăD Mu*0ume(c! domnu*e Jen/in(. V Cu(tode*e no(tru (7ar putea Gntoarce chiar a(tăzi! dar dacă nu7* mai pute0i a=tepta! pot (ă 1ă pro#ramez o GntF*nire pentru mFineU V ?7a= rămFne pro.i con(tituit un paradi(. V +ă(trăm ace(te tePte (u) (tic*ă din moti1e Gntemeiate! dar (unte0i *i)eră (ă pune0i mFna pe orice a*tce1a. A1e0i de(tu*ă hFrtie =i tocuri *a GndemFnă. Ce (ă cite(c mai GntFiU 167 . De7a *un#u* ce*or*a*0i pere0i erau ra.oarte )ine. V Atunci așa am (ă .ac! madame 2 zi )unăD Se Gnc*ină =i mă pără(i Gn miC*ocu* unui *oc care! pentru un i(toric! ar .und recuno(cătoare. V +e aici! 1ă ro#D 2 *uă Gnainte.ă0 prea mare pentru per(oana mea atFt de neGn(emnată! domnu*e Jen/in(.ără (ă =tim unde (ă căutăm! nu7i a=aU ar#umenta domnu* Jen/in(! pe mă(ură ce ne Gndreptam (pre o a*tă aripă din c*ădire. +ătrundeam Gntr7o Gncăpere uria=ă! cu . Inima Gncepu (ă7mi )ată .ie tradu(e. Ei pu0ină e)raicăD V Atunci ar tre)ui (ă 1ă de(curca0i .

ăcea p*ăcere (ă (er1e(c o cea=că de ceai! ceea ce7mi dădea ră#azu* nece(ar pentru a a*e#e care tePt mi7ar . I7am mu*0umit re(pectuo(! *a care mi7a ră(pun( cu o p*ecăciune =i un BmadameC.erea *a E1an#he*ia după Marcu! (au *a acea parte din ea care urma (ă . c>nd îşi vor înfăţişa răstălmăcirile. 40 Michae* 3ai#ent! Richard Lei#h =i Henr" Linco*n: S>ngele Sf>nt şi Sf>ntul +raal. ci să negi aceasta sub jurăm>nt .Mi (e Gn1Frtea capu* pe cFnd de*i)eram a(upra a*e#erii. 2dată cu prima (or)itură! Gmi 1eni Gn minte =i (o*u0ia: o mFncărime Gn pa*ma (tFn#ă. Epi(copu* (e re. apoi a ie=it Gn tăcere! tră#Fnd după ea mă(u0a cu roti*e =i GnchizFnd u=a Gn urma (a.oru* N!eoforos T purtător de DumnezeuA! epi(cop a* Antiohiei Gntre 5& =i 9&5! an Gn care a . Mi7am dat (eama că n7a1eam nicio =an(ă (ă #ă(e(c documentu*.iind datat Gn Curu* anu*ui %&& d. cel care este iubitor de "devăr nu se cade să fie de acord cu d>nşii . 84 Numit =i Teo.H. 168 . 9%: S+reotu*7re#e care nu a domnit niciodatăT. Un ciocănit Gn u=ă mă anun0ă că Gmi (o(i(e ceaiu*. Cap.entru că nici toate cele adevărate nu înseamnă "devăr. a "devărului credinţei ?n faţa lor să nu dai niciodată înapoi şi.orma cu precepte*e 3i(ericii. /hiar şi atunci c>nd spusele lor sunt întemeiate. Hmi .ie (uprimată pentru că nu (e con. M7am uitat pe cartea de(chi(ă pe un pupitru de *Fn#ă mine. nici cele pe care mintea omului le crede adevărate nu trebuie să treacă înaintea "devărului adevărat. Fu adu( Gnăuntru! pe o mă(u0ă cu roti*e! de o )ătrFnică =i a=ezat apoi pe un pupitru neocupat de hFr0oa#e =i de tomuri. să nu încuviinţe1i că acea 2vanghelie tainică este scrisă de $arcu. V A*)ra"! A*)ra"! A*)ra"D Interesantă încurcătură Ca1a*eru* *ua(e *oc de cea*a*tă parte a me(ei me*e.o(t condamnat *a moarte! Gn timpu* domniei Gmpăratu*ui T raian.i (er1it ce* mai )ine (copuri*e.entru că nu toate cele adevărate trebuie împărtăşite tuturor 9L E1an#he*ia (ecretă a *ui MarcuU M7am uitat Gn Cur *a mormane*e de tePte. Era o traducere Gn *im)a *atină a 6ucrărilor Sf>ntului Ignaţiu din "ntiohia8< Cartea era de(chi(ă *a copia unei (cri(ori adre(ată de epi(copu* C*ement din A*ePandria unui prieten! documentu* . Mi7am turnat ceai.

siho5ine1ia9J poate fi folosită în mai multe scopuri. (e #Fndi e* (ă adau#e. Un document ateriză u=or Gn poa*a mea! pre.ericire! răma(e Gn pra#u* u=ii Gn a=teptarea ră(pun(u*ui meu. /e cre1i că înseamnă a schimba structura atomică a unui obiectD H=i dădu ochii pe(te cap! Gn timp ce eu mă ho*)am *a e* )uimacă. ca să fiu mai precis. Nimic nu păru (ă (e GntFmp*e.*area! di(păru iar. V ?ai! Ii(u(eD A*)ra"D Tre)uie (ă . Sigur că nu Tonu* *ui A*)ra" nu trăda dep*ina Gncredere Gn acea pri1in0ă. care Gn(eamnă S(u. Am dat Gnapoi *a cu1inte*e *ui. V Doamnă De1ere! cum 17ar con1eni o GntF*nire mFine *a ora douăU Din . M7am oprit! o c*ipă! (ă7mi *impeze(c mintea =i (ă7mi poto*e(c )ătăi*e inimii! apoi mi7am .ormu*at dorin0a Gn cu#et.ier)inte Gn o)raCi.3.acU Intra(em Gn panică! GntrucFt nepre0uitu* document (e .i 1enit direct din ace*e 1itrineD Un ciocănit Gn u=ă Gmi .i de. care Gn(eamnă Smi=careT! Sdep*a(areT. V Hmi con1ine de minune! domnu*e Jen/in(! mu*0ume(cD Hnainte (ă7mi tra# ră(u.*etT @p(ihicA =i 5'nesis. nu numai pentru mutarea obiectelor dintr-un loc în altul "cest talent include şi abilitatea rearanjării structurii atomice a oricărei entităţi date ?n planul tău de e)istenţă. V Sper că nu pot (chim)a *a GntFmp*are (tructura atomică. +e urmă! m7am Gntor( =i am 1ăzut cum o ca(etă din carton! p*ină cu per#amente! (e apropia p*utind de mine.init drept mi=carea o)iecte*or (u) in. Doreşti să afli pentru care te)t te-a adus aici destinul De ce nu-ţi foloseşti harul proaspăt descoperit ca să aleagă te)tul în locul tăuD .ăcu inima (7o ia *a #oană =i Gmi adu(e o ro=ea0ă . mă GncuraCă e*! dFndu7=i (eama că mă )ă#a(e Gn (peria0i. 169 . Sunt sigur că nu vei strica nimic V 3ine atunciD Mi7am *ă(at deoparte cea=ca! =ter#Fndu7mi pa*me*e a(udate de =er1etu* din poa*ă.ărFmi0a(e! Gmpră=tiindu7(e pe . Rhine! Gn anu* 94>%! prin unirea a două cu1inte din *im)a #reacă: ps'che. /el mai bine ar fi să începi cu cartea.V Ei ce propuiU Hmi (or)eam ceaiu*! pe care7* #ă(eam deo(e)it de )un. V A*)ra"! ce mă .u(ta mea.*uen0a nemiC*ocită a p(ihicu*ui. Hn (en( (trict etimo*o#ic! termenu* ar . 41 Termen introdu( de parap(iho*o#u* american J.ăcFndu7(e Gn pu*)ere. Intră domnu* Jen/in(.

M7am (periat .*at u=urată. 170 . V Maria Ma#da*ena! m7am Gncumetat (ă #hice(c! iar A*)ra" Gmi con.! Gn re#iunea pro1en(a*ă Lan#uedoc.Doreşte-ţi numai să revină la forma lui iniţială@ =a fi la fel le re1istent ca şi p>n1a de c>nepă! mă Gndrumă e*. de-oi mai răm>ne vreodată în amintirea celor ce vor urma. V Iartă7mă! m7am (cuzat eu pentru mica mea criză. deşi în istorie voi fi socotită un mit ?ntreaga amintire a 1ilelor mele va fi ştearsă sau distorsionată.orma cu re#ret pe papă că autorită0i*e *oca*e nu au 1rut (ă Gncredin0eze (tatuia! (au tePte*e! Gn cu(todia 3i(ericii. V Ce am aiciU Mi7am . Am ră(u. Nu poate . AmFndoi aCun(e(em *a aceea=i conc*uzie. în ochii cărora femeile valorea1ă mai puţin dec>t animalele "m convingerea că. Epi(copu* tă*măcea! printre a*te*e! că: "ceasta este povestea adevărată a vieţii mele.. Cu toate ace(tea! epi(copu*ui i (7a o.*a *a )ordu* 1a(u*ui! care purta Gn(ă o (tatuie a Madonei ne#re cu pruncu*>%! a*ături de mai mu*te manu(cri(e. ?enerarea Madonei ne#re datează din anu* >> d.Fr=itu* re*atării! unde epi(copu* nota(e! (pre in. soţie şi mamă a sacrilor regi din casa lui Iuda V Dumnezeu*eD am #emut.H. Era re*atarea unui epi(cop din nordu* Fran0ei către papa Honoriu( I de(pre un incident (traniu.oarte tare. ca să se potrivească intenţiilor opresorilor mei.ăcut curaC =i am *uat Gn mFnă per#amentu*. voi fi ca t>rfă şi nu ca preoteasă na1areteană. Hn mod o)i=nuit! Fecioara Maria! mama *ui Ii(u(! era con(iderată Madona a*)ă! Gn 1reme ce o parte din portrete*e Ma#da*enei erau denumite SMadona nea#răT. !e înţeleg.ormarea papei! că manu(cri(u* . Hn anu* R88 d.irmă pre(upunerea cu un (emn din cap.u(e(e (emnat SMMT. Nimeni nu (e a.H.i ce cred eu că eD Am (cotocit printre ce*e*a*te per#amente care Gmi ateriza(eră Gn poa*ă! ca (ă #ă(e(c (. "r trebui să-i găseşti povestea pilduitoare V Hntr7ade1ărD >% C.erit pri*eCu* de a traduce cFte1a dintre manu(cri(e. mă *ini=ti e*! pricepFnd tot chinu* meu emo0iona*. Inten0ia mea (e materia*iză! a=a cum Gmi prezi(e(e A*)ra". Epi(copu* G* in. !estamentul $agdalenei de Laurence ardner! Editura Rao! %&&R.! o micu0ă cora)ie ancora Gn portu* 3ou*o#ne7(ur7Mer.

Sanhedrinului nu-i plăcea deloc ca revoluţia să-i strice afacerile cu .! cFnd a .Am citit mai departe.icat Gn aceea=i ziU Da.irmate! Gmpreună cu mu*te a*te re1e*a0ii năucitoare de(pre 1ia0a =i per(ona*itatea *ui Ii(u( Hri(to(! re#e*e iudei*or. un corp de elită cunoscut sub numele de Sanhedrin99 "t>t Simon Qelotul c>t şi Iisus credeau că o naţiune ebraică de1binată n-ar fi biruit niciodată puterea .apt! re*atarea ră(turna Gntr7atFt tot ceea ce (e =tie Gndeo)=te! GncFt am Gnceput (ă pun *a Gndoia*ă autenticitatea documentu*ui.u(e(eră con. Iacob. aşa înc>t responsabilitatea de a-l judeca pe Iisus i-a revenit lui .ăcu din cap (emn că da. în ad>ncul inimii tale.ilat din .ont >8 Sectă a(cetică re*i#ioa(ă ce a (upra1ie0uit 1reo două (eco*e! din 98' G.H. la fel ca şi Iisus Simon se opunea metodelor de de1binare ale bătr>nilor evrei.H. AtFtea *ucruri pe care *e )ănui(em dintotdeauna Gmi .o(t nimicită de către trupe*e romane Gn cur(u* +rimu*ui Răz)oi Iudaic. Am p*ecat din )i)*iotecă tota* ame0ită. Nici n7am Gnchi( )ine după mine portiera )irCei! că mă =i năpădi un potop de #Fnduri. care l-a ajutat pe Iisus să-şi poarte crucea p>nă la locul de e)ecuţie şi l-a înlocuit pe Simon Qelotul "cesta urma să fie crucificat în 1iua aceea ca hoţ@. cau1a în care a cre1ut şi pentru care s-a luptat ordinul meu ar fi o simplă farsă De altfel. că niciun episcop din vremea aceea n-ar fi îndră1nit să-i servească papei o asemenea minciunăA Sim0eam ne1oia intimită0ii unei tră(uri! pentru a continua acea(tă con1er(a0ie! =i am oprit una de(tu* de u=or.omei ?nsă. #răi e*. 4u prea cred. spre deosebire de Ioan -ote1ătorul şi de fratele mai mare al lui Iisus. 171 .o(t Gn (chim) (a*1at de un re1o*u0ionar iudaic radica*! care urma (ă . mai dispuşi să ţină partea evreilor conservatori. >> Sau Sinedriu*! tri)una*u* (uprem *a 1echii iudei.ie cruci. de fapt. +oate că era doar o operă de .ic0iune! mi7am zi( Gn #Fnd! Gn(ă A*)ra" mai era Gncă Gn *i)ertate =i 0inea pa(u* cu mine. deşi. de -araba.oma Sanhedrinul a pus ca Iisus să fie arestat. 1eloţii revoluţionari ştiau că Iisus nu putea reuşi în misiunea lui dacă iudeii continuau să se separe de celelalte popoare V De cei care nu erau e1rei! am precizat eu! iar A*)ra" . ştii prea bine. însă îi era inter1is să se adune la sfat în timpul Sabatului. V ?rei (ă mă con1in#i că Ii(u( Hri(to( n7a murit pe Cruce! ci a . pFnă Gn R6 d. /ăci de n-ar fi fost adevărat. era un rebel şi un mare preot al elenisticei secte a esenienilor98. De .

ca să fie recunoscut ca mult aşteptatul $esia.V Dar! potri1it manu(cri(u*ui pe care tocmai *7am citit! +i*at a .icării *uiU Ea pretinde Gn manu(cri( că au a1ut Gmpreună trei copii! to0i nă(cu0i Gn Fran0a. De .apt! +i*at a ordonat #ărzi*or (a*e (ă dea o mFnă de aCutor *a e1adarea *ui din mormFnt.apt! ea era Gn(ărcinată Gn trei *uni *a momentu* cruci. V Dar cum a putut 3i(erica (uprima . la fel ca Iisus.icare a Gmp*init7o =i pe a(ta.aptu* că Ii(u( (7a Gn(urat cu Maria Ma#da*ena =i că! de . iar cea de-a treia condiţie pentru $esia era să-şi verse s>ngele pentru ai lui V +rin cruci. căruia îi promisese să se ocupe de eliberarea lui Iisus 6ui Irod "ntipa îi convenea de minune ca Iisus să-şi continue campania şi să-l provoace pe Irod "grippa /u toate astea. "devărat. care specifica faptul că acest $esia trebuia să se tragă din casa lui David. +rea mu*te in.ilat îşi avea planul său #ăcuse o înţelegere cu Irod "ntipa din +alileea. uitat de ceva vreme. căci . Dintre care cea mai mare a fost o fiica.ăcut tot ce i7a (tat Gn putin0ă ca (ă7* (cape pe Ii(u( de *a moartea pe cruce. Iisus trebuia să se ridice la înălţimea profeţiei biblice. !amar.orma0ii u*uitoare Gmi par1eneau atFt de repede! ceea ce! e1ident! nu era prea )ine. Acum Gn0e*e# totu*! am zi(! (im0indu7mă pu0in năucă. el oferea în mod hotăr>t un nou mod de g>ndire@ sau măcar unul foarte vechi. că urma să fie un g>nditor revoluţionar /um Iisus arăta în predicile sale că drumul spre Dumne1eu presupunea slujirea celorlalţi şi puterea unuia singur. iar tu din ea te tragi 172 .

turi ar .erit 1o*untar (ă rămFnă *a ChFteau de ?ere! cu Catherine! =i (ă ne trimită orice core(ponden0ă primită. V Nu7i ne1oie (ă rămFi! (e ame(tecă pro(te=te Gn 1or)ă domnu* De1ere! )ă#Fndu7mi )e0e Gn roate. Hn mod c*ar! pe conte*e meu G* Gn#riCora pFnă =i e1entua*itatea de a .ră0ia *ui.ie o )i)*iotecă ezoterică.eream o (cuză ca (ă (e retra#ă! i7am dat . V De ce nu te duci (ă ne rezer1i camere Gntr7un hote* )un! după care (ă trimi0i ca*ea=ca Gnapoi! (ă ne ia =i pe noiU Hn 1reme ce7i o. Am pre(upu( că era 1or)a de a*0i mem)ri din .oarte c*ar de Gn0e*e( că eu inten0ionam (ă rămFn.e*u* Gn care mă . V Cred că7i o ru=ine (ă ne a. 3ietu* *ord De1ere! totu=i! era ePtrem de )uimac.orma *iterei SLT cu mintea =i cu ochii *ar# de(chi=i.o(t *a 3i)*ioteca Ar(ena*u*ui! nu numai pentru că *iteratura pă(trată Gn ace*e ra.*ăm Gntr7unu* dintre ce*e mai GncFntătoare ora=e din Europa =i primu* *oc pe care7* 1izităm (ă .i 1ăzut Gn ace* *oc.o(t u=or (ă7* recrutăm pe *ordu* De1ere Gn mi(iunea noa(tră! dar eu am reu=it.oarte mu*t =i mi7 e(te pu0ină ru=ine de . V Chiar a=a! Gncu1iin0ă (o0u* meu! ho*)Fndu7(e *a to0i (*uC)a=ii de parte 173 .LECŢIA 10 "ANTASME DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Azi am (o(it *a +ari(. So0u* meu mă iu)e=te .o*o(e(c de ace(t a1antaC! dar (imt din toată inima că a1em! totu=i! o)*i#a0ia de a o #ă(i pe dra#a noa(tră (oră. Frate*e meu! Simon! (7a o. Am pătrun( Gn c*ădirea de . +rima noa(tră oprire *a +ari( a .i atra(7o pe A(h*ee ca un ma#net! ci =i pentru că domnu* De1ere (u(0inea că a1ea re*a0ii aco*o. N7a .

Domnu* Mo*ier era un )ăr)at . ?7a0i pierdut ne1a(ta! din cFte am auzitU De1ere era *a .a0ă (e Gntoar(e =i ne ru#ă (ă7* urmăm Gn )irou* cu(tode*ui.ma(cu*ină din )i)*iotecă. Mi7era pu0in . V Cum de7a0i =tiutU Gn#ăimă e*! după care adau#ă! cu ce1a mai mu*tă (peran0ă Gn #*a(! ima#inFndu7=i (in#ur ră(pun(u*: A0i 1ăzut7oU Am (u(pinat cu u=urare cFnd Mo*ier .ă=oară că*ătoria noa(tră! nu7i a=aU Ce* de *a pupitru* din . ?oi mer#e şi voi fi vă1ută oriunde mă 1a purta urma ei.ăcut un pa( Gnapoi ca (ă7mi (u(0in cauza.oarte (en(i)i* *a *umina (oare*ui.orma0ii . Domnu* Mo*ier are o ma*adie a pie*ii care G* .i (u.*u *a +ari( ca (7o #ă(e(c pe dra#a mea prietenă. Hn primu* rFnd! o #ă(i(em pe A(h*ee =i! Gn a* doi*ea! De1ere re(pecta(e Gn0e*e#erea noa(tră de a nu di1u*#a (ecretu* di(pari0iei *ui A(h*ee. V Mă 1oi ocupa de cazare! (pu(e *ordu* De1ere! Gmi dădu un (ărut #ră)it pe o)raz =i pără(i c*ădirea pe dată.oarte curFnd! de . V N7ai Gncredere Gn mine! dra#ă (orăU mă i(codi domnu* De1ere pe cFnd (e a=eza! Gn a=teptarea 1reunui co*e# de7a* *ui care (ă7* )a#e Gn (eamă. Hai (ă 1edem cum (e de(.i dat de Gn0e*e( că era ce1a nou pentru e*.oarte .a0ă (ă 1adă de (o*icitarea *ui.eră numai *umina *ămpi*or cu #az.oarte )ună. V Nu *ua0i Gn (eamă (toruri*e tra(e. V Ar tre)ui (ă (o(ea(că .erit de. Hn ciuda ma*adiei (a*e de pie*e! părea (ă . Am . Nu prea pare un *oc potri1it pentru o *ad". Nu puteam #re=i mai tare.ie Gntr7o .e* de tu*)urat ca =i mine. V Hmi pare rău că nu ne e(te dat (ă .rumo(! de=i pie*ea *ui era de un a*) atFt de pa*id =i de *ucitor! GncFt aproape că părea a*)a(tră! ceea ce era . Cu (i#uran0ă nu7* mai GntF*ni(e niciodată pe ace(t co*e# de7a* *ui.rică =i (peram ca acea(tă per(oană (ă nu . V Mă a.ace .oarte ciudat! cFtă 1reme )uc*e*e *un#i a*e păru*ui (ău erau ne#re! *a .apt. Din acea(tă cauză pre. V Domnu*e De1ere! Gn (.ormă .a1ora)i*e.izice hidoa(e ori ce1a de ace(t #en.Fr=it ne GntF*nimD Mo*ier (e (cu*ă de *a ma(a de (cri(! ca (ă (cuture mFna cumnatu*ui meu. V E(te o mare u=urare pentru noi! mărturi(i De1ere! care! apoi! (im0i 174 . V Nu mi7ai cucerit Gncrederea! domnu*e De1ere! i7am zi(.acem cuno=tin0ă Gn circum(tan0e mai . Domnu* De1ere Gmi (trecură o pri1ire piezi=ă! ca =i cum mi7ar .e* ca =i ochii. Cred că amFndoi au priceput de(tu* de c*ar care era me(aCu*. DeCa ru#a(e un #ent*eman de *a pupitru* din .ăcu din cap (emn că da.

ere(tre*e . Mo*ier Gmi (ărută mFna Gnainte (ă7* pot Gmpiedica! iar .e* *a i1ea*ă (au ar .i =tiut tot =i Gncă ce1a pe dea(upra. 3ea credea că! de 1reme ce eram a=a de (*a)ă! cor(etu* Gmi dădea o Gn. Do(i(em pre0io(u* . Ca (ă . Comoara noa(tră .i ie=it Gn 1reun .*acona=u* ar .ă0i=are ce1a mai ro)u(tă.i . Sincer Mo*ier era mi(terio( =i con1in#ător.u a(cun(ă Gn e*e.ăcea )ine 1echi*or manu(cri(e. Să . V +ermite0i7mi (ă 17o prezint pe cumnata mea! *ad" 2P.o(t de(coperit. Mătu=a dumnea1oa(tră (7a )ucurat de un mare re(pect Gn (Fnu* no(tru.ord. Hndată ce am răma( (in#uri! A*)ra" #*umi pe (ocotea*a (o*u0iei #ă(ite de 3ea *a pro)*ema noa(tră pri1ind (ecuritatea miC*oace*or materia*e.ăcu(e un cor(et (pecia* cu nenumărate )uzunare cu(ute =i pe .iindcă 3ea Gmi . A . Toate (toruri*e din )i)*iotecă erau tra(e a(tăzi! Gn(ă *ămpi*e =i *umFnări*e erau aprin(e pentru mine.rumo( din .im cin(ti0i cu doamna De1ere! ar tre)ui (ă (tau de 1or)ă (in#ur cu ea Gnainte (7 o aduc Gn miC*ocu* 1o(tru.*ată a(tăzi! . V Doamna De1ere a 1enit! domnu*e! Gn(ă! cum a cerut (ă 1adă iar arhi1e*e! am condu(7o aco*o! unde 1ă a=teaptă.*acona= Gntre (Fni =i! cum purtam o rochie . ?ă ro# (ă 1ă Gncrede0i Gn mine.o(t =i Mo*ier mediumU Cred că domnu* De1ere G=i punea aceea=i Gntre)are. 175 . Cumnatu* meu nu7=i uită )une*e maniere cFnd domnu* Mo*ier G=i Gntoar(e ochii Gn direc0ia mea.e*u* Gn care ochii *ui nu (e mai dez*ipeau de7ai mei mă (tin#heri. Se auzi un ciocănit Gn u=ă! după care intră un #ent*eman. DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE Arătam u=or mai um. V Dar ea nu 1aO V ?ă Gn0e*e# temeri*e.i . V E(te! Gntr7ade1ăr! o p*ăcere rară (ă cuno(c o a*tă reprezentantă a (ePu*ui . V Tre)uie (ă 1ă ro# pe amFndoi (ă rămFne0i aici! zi(e e*.ăcu (emn )i)*iotecaru*ui (ă p*ece. Mo*ier .ne1oia (ă7i ePp*ice (itua0ia.ami*ia Ca1andi(h. V Mu*0ume(c! Jen/in(.oarte decentă! n7a1eam nicio teamă că .a0ă =i pe (pate.u#ă din nou.ără (toruri! dar poate că prea mu*tă *umină de zi nu . De1ere era Gn mod c*ar Gn#riCorat ca A(h*ee (ă nu .o(t o neGn0e*e#ereO V 2)(er1 că (7au (chim)at mu*te Gn u*tima 1reme Gn pri1in0a dumnea1oa(tră! domnu*e De1ere! zFm)i Mo*ier cu #ura pFnă *a urechi! de parcă ar . Mă Gntre)am de ce Jen/in( nu *ă(a(e .

ie cum1a! Io(i. H* Gn1inuiam de atFta timp pe Ii(u( pentru ru=inea care era 3i(erica *ui! GncFt Gmi era #reu (ă Gn0e*e# nu numai că acea 3i(erică nu7i urma(e ca*ea! ci că Gn(ă=i *inia *ui de (Fn#e .a0ă Gn . o răsplată pentru mine Hmi .ic ce*e citite ieri de mine. s-a aşe1at în "nglia Una dintre u=i (e de(chi(e! iar toate tePte*e care p*uteau Gn aer căzură *a pămFnt. Se pare că ar fi cam prea multe de citit aici pentru timpul pe care îl avem a1i /u toate acestea.armece*e a(upra mea din ziua Gn care mă mărita(em! Gn(ă *7am )ănuit că mă credea din nou o 0intă u=oară! acum că7* pără(i(em pe De1ere.ie *uate.u(e(e reprimată de aceea=i in(titu0ie ce (e pretindea de1otată *ui.ericire! ce* care intra(e purta o #*u#ă uria=ă ce7i acoperea 176 . Nici măcar n7am ro(tit 1reo in1oca0ieD Am *uat Gn mFnă o)iectu*! apoi am zărit nenumărate documente ce p*uteau prin aer! a=teptFnd (ă . V A(ta te )ucură atFt de tare a(tăzi! A*)ra"U Toate ePp*ica0ii*e pe care nu mai tre)uie (ă mi *e daiU 4u Scutură din cap! zFm)ind Gncă. V M7a intere(at (ă remarc Gn manu(cri(u* de ieri! am deci( (ă *a( deoparte (u)iectu*! că după ce a .o(t ePcomunicat de către Sanhedrin! . Mă uitam *a A*)ra"! dar m7am Gntor( rapid =i m7am trezit .ac niciun . De ce te preocupă at>ta faptul că eşti o urmaşă a lui Iisus. mă . c>nd ştii foarte bine că a fost un om foarte mare. ce ai dori să distrugi astă1iD V Ii7am tot (pu( azi7diminea0ă =i azi7noapte că a= dori (ă Gncerc (ă 1eri.!e simţi ca un milion de franci în aurD Nu mi (e părea că merita (ă ră(pund *a )u. V ?aiD Eram =ocată de puterea 1oin0ei me*e. ha Rama TheoO Să .e* de pro)*eme Gn acea(tă pri1in0ă! cFnd 1oi reu=i (ă7* (epar Gn mintea mea pe om de in(titu0ie. "şadar. ?n cele din urmă.a0ă cu un (u* p*utitor. 2şti o adevărată $aestră.onerii*e *ui.ăcea curteU Hnceta(e (ă7=i Gncerce . Din .rate*e mai mare a* *ui Ii(u(! Iaco)! =i7a *uat nume*e de Io(i. foarte luminatD V Sunt (i#ură că n7o (ă7mi mai . în privinţa verificării povestirii citite de tine ieri nu trebuie să-ţi mai faci griji Hi p*ăcea (ă7mi ia Gn derFdere neGncrederea! e* care a1ea o credin0ă atFt de puternică. în sine. ?nsuşi faptul de a-ţi ţine 1ilnic de ur>t constituie. Am tre(ărit *a o u=oară atin#ere pe umăr. din ArimateeaU A*)ra" mă ap*audă.*ată A*)ra" cu #ra0ie.

i0i atFt de )ună (ă a=tepta0i pFnă mă GntorcU SCe ai tu pentru mineUT *7am Gntre)at Gn #Fndu* meu! (trecurFndu7mă Gn mintea *ui =i prinzFnd Gn acea c*ipă o ima#ine .e* (au a*tu*! Mo*ier era o mon(truozitate. "shlee. V A! doamnă De1ereO Mo*ier mă tra(e Gnapoi. 2şti o monstruo1itate. A . $olier! G* acuză A*)ra" 1ehement! de=i numai eu puteam (ă7* aud =i mă că*ca pe ner1i. 177 .ăcut o re1eren0ă =i am dat (ă ie( pe u=ă.a0a *a e*.oarte ciudat. L7am *ă(at (ă7mi (ărute mFna! o)(er1Fnd că a1ea un corp de *umină .ace! a=a GncFt (ă nu mă pot apăraU M7am Gntor( cu . "cest om este un vampir şi îţi vrea s>ngele +anica *ui A*)ra" nu mă aCuta de*oc (ă mă concentrez a(upra inter*ocutoru*ui meu.u#ară a domnu*ui De1ere. nu se poate A*)ra" era ePtrem de a*armat. 3ăr)atu* pa*id =i chipe= (e apropie ca (ă dea mFna cu mine! Gn(ă reac0ia *ui A*)ra" Gmi di(tra(e aten0ia de *a Mo*ier.aptu* zi*ei! dar pie*ea mea e(te . Aura *ui arunca (cFnteieri aurii! Gn ace*a=i timp centrii cha/re*or erau acoperi0i de Gntuneric.iu de acord cu A*)ra": Gntr7un . Ce7mi putea e* . V Sunt Chri(tian Mo*ier! cu(tode*e ace(tei co*ec0ii. doamnă De1ere. V Am ce1a Gn )irou* meu pe care a= dori (ă 1i7* dăruie(c! dar am uitat (ă7* aduc Co( cu mine. Tre)uia (ă . V -onjour. !rebuie să fugi. 4u. V Cu ce 1ă pot aCuta! doamnă De1ereU V Mă ro#! de . ?re0i (ă . H=i (coa(e #*u#a! după ce Gnchi(e u=a. *ereford trebuie să te fi eliberat din temniţa ta V Nu7i nicio pro)*emă! domnu*e Mo*ier. Am *ă(at deoparte (u*u* din mFnă! am .oarte ama)i* din partea dumnea1oa(tră (ă 1ă deranCa0i atFta pentru a mă GntF*ni. Hn (inea mea (e trezi iar panica.oarte (en(i)i*ă *a raze*e de (oare.chipu*! ceea ce7* Gmpiedică (ă 1adă cauza )u)uitu*ui care7i preceda(e intrarea. Mi7am a(cun( pre(im0iri*e re*e. Mo*ier părea (upărat pe (ine pentru o a(emenea ne#*iCen0ă. V Hmi cer (cuze pentru neo)i=nuita i*umina0ie Gn .apt! după cum (tau *ucruri*eO nu mai am ne1oie de a(i(ten0a dumnea1oa(tră! dar am dorit (ă 1ă mu*0ume(c per(ona*! dumnea1oa(tră =i domnu*ui Jen/in(! pentru timpu* pe care mi *7a0i acordat. in(i(tă ca1a*eru* meu cu aprindere.o(t .

178 .*ă! pro)a)i*! (ediu* (ecret a* . M7am a=ezat! ca (ă nu arăt că mă #ră)eam.ac! A*)ra"U Hmi (trFn#eam amu*eta Gn mFnă atFt de tare! GncFt am intrat Gn mintea *ui A*)ra"! dFnd #*a( (u#e(tiei (a*e Gn ace*a=i timp cu e*. L7am auzit ne Mo*ier in(truindu7* pe Jen/in( (ă ai)ă #riCă (ă nu7mi dea drumu* nimeni pFnă nu (e Gntorcea e*.ăcut a=a cum mă Gn1ă0a. 4u diferă cu nimic de felul în care ai schimbat compo1iţia pergamentului. V Nu7i nicio #ra)ă! *7am a(i#urat. Nu ne7a *uat mu*t timp (ă ne dăm (eama că a1eam ne1oie de o cheie.*e0it de propriu* p*an! pFnă Gmi o)(er1ă ePpre(ia de pe . M7am repezit *a intrare! doar ca (ă mi (e ade1erea(că ce*e mai re*e temeri. .ră0ieiD Ce (ă .ără ie=ire! iar A*)ra" părea du( pe #Fnduri. V Chiar a=a! Gncu1iin0ă e*. V Mo*ier G* are pe De1ere chiar Gn c*ădirea a(taD mi7am ePprimat Gn#riCorarea Gn =oaptă! adre(Fndu7mă *ui A*)ra"! chit că =tia deCa =i e* tot atFt cFt mine.oţi să faci asta şi singură. dar dacă n-ai destulă credinţă în tine însăţi. invocă puterea strămoaşelor tale Am tra( adFnc aer Gn piept! ca (ă mă concentrez! =i mi7am reprimat .acU . V Mă(uri de (ecuritate! .ere(tre. V Ce tre)uie (ă .rica (tFrnită de #Fndu* că nu7mi aCun#ea timpu*: #emei de acelaşi s>nge cu mine " căror moştenire trăieşte în mine. Gmi propu(e e*! Gn(u. Jen/in( nu pu(e niciun . Am .e* de Gntre)ări Gn acea(tă pri1in0ă.ătuitorD Mi7am amintit că educa0ia =i in(truirea mai Gna*te au con(tituit moti1u* pentru care a1eam ne1oie de (er1icii*e *ui! mai pre(u( de orice.une-ți m>inile pe 1id Hmi arătă cu un #e(t un *oc dintre . N7o (ă 1ă 0in prea mu*t.V Fire=te. Doreşte-ţi ca 1idul din cărămidă să fie subţire ca aerul V 3ine! mae(tre (. Aici (e a.*at u=urată cFnd u=a (7a Gnchi( după Mo*ier! pFnă cFnd am auzit cheia ră(ucindu7(e Gn )roa(că. V Fere(tre*eD AmFndoi ne7am repezit Gn cea*a*tă *atură a Gncăperii. Ceea ce7mi 1a da mai mu*t timp (ă mai (tudiez cFte1a tePte din minunata dumnea1oa(tră arhi1ă. "i putea trece prin 1id.ără Gndoia*ăD Hncepeam (ă cred că (itua0ia era . Am ră(u.i#ură. mă *ămuri e*.

urio( cFnd intrarăm Gn marea (a*ă a arhi1e*or =i nici urmă de A(h*ee.e* de aten0ie. 2chii i (e p*im)ară prin Gncăpere! .ără (ă .u di(tra( de ce1a de pe *atura cu .ere(tre a (ă*ii. V Hmi cer (cuze! Jen/in(. Am oprit o )irCă =i m7am du( (7o iau pe 3ea. Mo*ier .*acona=u* din (Fn =i i7am urmat (. V A*)ra"! nu potO nu mer#eD Ca1a*eru* meu păru Gn1in(! dar numai pentru o c*ipă.atu*! punFndu7mi doar cFte1a particu*e pe *im)ă.ăcu (ă de(chid ochii.u nedumerit! )a chiar .ără (ă (e oprea(că din mer(.*u ce7i 179 .Daţi-mi din puterea voastră Să-mi cuceresc libertateaA CFnd zidu* G=i pă(tră tăria (u) apă(area de#ete*or me*e! #roaza Gmi pătrun(e Gn inimă =i mi (e urcă Gn #Ft.a(cinat de o )ucată din perete.ere(tre! .emeii. M7am uitat Gn Cur ca (ă 1ăd dacă mai o)(er1a(e =i a*tcine1a mi(terioa(a mea ie=ire din c*ădire! Gn(ă parizienii G=i 1edeau cu to0ii de tre)uri*e *or =i nu7mi acordau niciun . V +arcă 0i7am (pu( (ă nu *a=i pe nimeni (ă de(cuie u=a! G* acuză ca*m Mo*ier de ne#*iCen0ă pe Jen/in(. IuteA A*)ra" mă Gndemnă (ă mă pierd prin mu*0imea de trecători ai ora=u*ui. V Mă (cuza0i! madame Nu 17am 1ăzutD Domnu* cu care mă ciocni(em G=i du(e mFna *a pă*ărie! . Am )ă#at . După o c*ipă! de#ete*e me*e nu mai (im0eau zidu* =i mă Gncercă (enza0ia că mă mi=căm Gndărăt! de=i Gmpin#eam Gnainte.ăcu(eră curio(. V ?ă a(i#ur! domnu*e! că n7a intrat =i n7a ie=it nimeni.io*a *a *oc! am Gnchi( ochii =i mi7am repetat incanta0ia. Răma(e Gn picioare Gntre .une-ţi c>teva firicele de pulbere în gură ?ţi vor amplifica starea de conştientă şi abilităţile parapsihologice Mi7am (co( .ie Gn (tare (ă ePp*ice di(pari0ia . #iola SteleiA propu(e e*. 2 *o1itură Gn umăr mă . . V Nu 1ăd nimic! am (pu( eu =i m7am apropiat mai mu*t! ca (ă a. V Ce7i a(taU Gntre)ă De1ere! pe care tatonări*e *ui Mo*ier G* . +*ecam chiar a(tăzi din +ari(D DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Domnu* De1ere .

o(t i(pra1a (o0iei dumnea1oa(tră! atunci! domnu*e De1ere! e(te o .emeie cu ade1ărat ePcep0iona*ă.erea(tră =i! uitFnd de ma*adia *ui Mo*ier! tra(e draperii*e. Ei! ca o coinciden0ă! eu Gn(umi! Gmpreună cu a*0i o. De1ere (e repezi *a .timU De1ere (e Gncruntă! Gn 1reme ce Mo*ier apă(a perete*e care (e mu*a precum cauciucu* pe de#ete*e (a*e. Spre Roma! ne in.e0ei! mă *ămuri De1ere. V ?ă 1om trimite 1or)ă di(eară! dacă ne e(te po(i)i* (ă p*ecăm tot mFine. V Tre)uie (ă .*at u=urată. V E(te o por0iune mare din perete! aici! care7i u=or mai 1i)rantă decFt re(tu* (upra. CFnd De1ere G* Gncercă =i e*! ceda tot mai pu0in! pFnă cFnd! Gn .nedumerea pe amFndoi. Dacă a(ta a . V Iute! ne atra(e Mo*ier aten0ia Gn(pre perete! (e recon(tituie. A1em mu*te de *uat Gn con(iderare Gnainte (ă ne (ta)i*im p*anuri*e! Gn0e*e#e0iU V De(i#ur! mă apro)ă e*.a*duri*e draperii*or. V Su#era0i cum1a că prietena mea ar .ru(trat! Gn 1reme ce (e de(prindea din . V +o. S7a du( =i ha)ar n7am undeD V Etiu Gncotro (e Gndreaptă! ne anun0ă Mo*ier din #*u#a *ui! dFndu7ne iar (peran0e.i trecut direct prin ace(t zidU V N7am mai 1ăzut niciodată atFta măie(trie! con(tată Mo*ier (urFzător! con.irmFndu7mi )ănuie*i*e. Ace(ta (coa(e un (tri#ăt! (e acoperi cu #*u#a =i G=i a(cun(e mFini*e Gn mFneci. N7o 1ăd! admi(e e*! .ie pe aproape.ina*! de1eni a)(o*ut (o*id.apte. Hmi .u #reu (ă7mi re0in zFm)etu*. V ?ă 1om contacta Gn acea(tă pri1in0ă! domnu*e Mo*ier! i7am ră(pun( eu repede. V Hmi pare a=a de răuD De1ere G=i dădu (eama de #re=ea*ă =i (trFn(e draperii*e Gn Curu* *ui ca (ă (e uite a.ară.ormă e*. CFnd G=i *uă mFna! zidu* păru comp*et o)i=nuit. Ha)ar n7a1eam că A(h*ee era capa)i*ă de a(emenea . V E(te incredi)i*. L7am *uat de )ra0 pe cumnatu* meu =i! cFnd am ie=it din )i)*iotecă! am ră(u. 180 .icia*i din acea(tă )i)*iotecă! 1om porni Gntr7o că*ătorie (pre Cetatea Eternă chiar mFineDO Sunte0i )ine71eni0i (ă ne Gn(o0i0iD Era e1ident că De1ere era di(pu( (ă accepte! Gn(ă eu! nu.

o(t atFt de apropia0i pe cFt (e arăta Gn Curna*. în sine.anta(mă! o ha*ucina0ie! (au ce1a de ace(t #en. Dumnezeu =tie ce #Fnde=te acum de(pre mine! dacă mă crede Gn *e#ătură cu chestia aiaD V Che(tieU am repetat eu.ie din cauza .i *ă(at A*)ra" #arda Co( cu A(h*ee =i nu cu mineU Să .ire =i (ă7mi reaminte(c că A*)ra" era doar o .oarte (i#ur pe e*. In1idiam atFta re*a0ia *ui A(h*ee cu e*DO Dacă! Gntr7ade1ăr! au . Ei eu G* doream ca prieten =i con.*er ma#ic părea! cu certitudine! (ă . AndrQ Gmi trimi(e(e un me(aC Gn care mă Gntre)a cum (uportam .eminin ce7* i(pitea pe A*)ra". B?nsuşi faptul de a-mi ține 1ilnic de ur>t constituie.i . Furtuna Gncă Gmi mai z#F*0Fia puternic cortu* =i! Gn *oc (ă7mi reiau numaidecFt *ectura! m7am #Fndit că era mai )ine (ă7mi 1eri.urtuna =i dacă a1eam ne1oie de ce1a.aptu*ui că eram atFt de *ip(ită de haruri paranorma*eU Un .ie principa*u* atri)ut .i niciodată ne1oi0i (ă a. Domnu* Mo*ier n7a . +o1e(tea Gncepu(e (ă7mi dea ame0e*i! (au poate mă (im0eam a=a de . Mai era =i un me(aC de *a CZM. A1eam mare ne1oie de o cea=că de ceai. De1ere părea . M7am dat Co( din pat ca (ă pun de7un ceai. V N7ar .ie pentru că nu mi7* Gnchipuiam pe A*)ra" atFt de credu* GncFt (ă Cure că po1e(tea pe care o citeam era ade1ăratăU Nu! nu a(ta mă deranCa. A(ta7i o de(criere (arca(tică pentru oricine.erent ce era! cu (i#uran0ă n7ar .*ăm ce.o(t (ănăto( (ă mă o)(edeze o a(emenea *e#ătură. Să (perăm că nu 1om .i tre)uit (ă a=tept ca (ă 1or)e(c cu ea! (e )*e(tema e* (in#ur. 2are A*)ra" chiar (e a=teaptă (ă cred că nou* meu patron e(te un 1ampir =i că A(h*ee ran1i**e putea trece prin ziduriU Ia mai *ă(a0i7 măD Mi7am pre#ătit cea=ca de ceai! (im0indu7mă .o(t chiar a=a de antipatic. o răsplată pentru mine C Mă GncFnta =i Gn ace*a=i timp mă *ă(a perp*ePă *ectura unei po1e=ti Gn care A*)ra" Cuca unu* dintre ro*uri*e principa*e. De ce ar .ident! nu numai ca da(că* =i protector. Se părea că era tocmai ca*itatea pe care eu n7o a1eam.ic e7mai*u*.ru(trată =i ener1atăO Dar de ceU Să . 181 . A tre)uit (ă7mi 1in Gn .oame. A(ta7i prea mu*t. UauD Am *ă(at deoparte Curna*u* *ui A(h*ee.Fr=itu* *ui (emnătura *ui Chri(tian Mo*ier. Indi. Inima Gmi )ătu cu putere cFnd am zărit *a (.V Ai ni=te a(ocia0i tare du)io=i! domnu*e De1ere! am comentat eu imediat. V Ce1a nu7i de*oc Gn re#u*ă cu ace(t om.

SDacă nu cum1a A*)ra" 1rea (ă (pună că Mo*ier e(te o reGncarnare a uci#a=u*ui (ău! care poartă ace*a=i nume. care Gn(eamnă ne#ru! =i tosis.o(t o urma=ă a Madonei ne#re! ceea ce! dacă (e do1edea ade1ărat! ar . Mi7am Gnceput cercetarea cu #ena di1ină =i am a.ie doar un (oi de propa#andă ca1a*erea(că! Gn(ă mă intere(a (ă 1ăd ce a1ea de (pu(.u#it din +ari(T! m7am *ini=tit (in#ură! #Fndind rea*i(t. Cu1Fntu* ce*tic S raa*T Gn(emna Spotiru* pietreiT. Totu=i! a1eam impre(ia c*ară că ace(ta era u*timu* *ucru pe care7* dorea A*)ra". Am mai dat =i pe(te un artico* pu)*icat on7*ine care 1or)ea de(pre #ena *ui I(i( =i de(pre *inia de (Fn#e a raa*u*ui! ce părea (ă .i Gn(emnat că =i eu eramD De1ere . Hntr7ade1ăr! nume*e me*atoninei 1enea din *im)a #reacă! de *a melas.oarte (trFn( Gnrudit cu 2rdinu* 182 .SCu (i#uran0ă nu7i ace*a=i care *7a uci( pe A*)ra"! ori ace*a=i )ăr)at din cauza căruia A(h*ee a . A*)ra" zi(e(e că ea ar .*a *a SerF)it! ca (ă7mi ureze )un71enit Gn echipă! ePp*icFndu7mi că a1ea o . Cum tot eram on7*ine! m7am #Fndit (ă caut pe net pentru a in1e(ti#a o a*tă *atură a po1e(tirii *ui A(h*ee care mă intri#a(e! =i anume *e#ătura cu Maria Ma#da*ena.i . Re*ata de(pre )ăr)a0i a*e=i! hrăni0i cu am)rozia zei*or pentru a *e amp*i. Să .iind numită SADN mitocondria*T. Ceea ce era o 1e(te )ună.ec0iune erau con(idera0i Sacti1i pe timpu* nop0iiT! ceea ce putea ePp*ica de unde *ua(e A*)ra" ideea *ui de 1ampiri(m. Domnu* Mo*ier mă mai in. Autoru* 1or)ea de(pre o #enea*o#ie co)orFtoare Gn timp pFnă Gn zorii ci1i*iza0iei.ectat capacitatea minta*ă. Artico*u* continua cu anticu* 2rdin Re#a* a* Ca1a*eri*or Sco0ieni! cuno(cut =i ca 2rdinu* San#rea*u*ui! .u(e(e de(coperit .o(t ace(t Mo*ier 1reun de(cendentUT Hn me(aCu* (ău! Chri(tian Mo*ier (e (cuza pentru că nu (e a.ăcu(e =i e* a*uzie *a o #enă zeia(că! tran(mi(ă Gn *inia de (Fn#e a raa*u*ui pe ca*e maternă.i . care Gn(eamnă trudă! iar cei cu acea(tă a.ica aptitudini*e minta*e! emo0iona*e =i .izice. De(tu* de intere(ant: S ra7a*T! un 1echi cu1Fnt me(opotamian! (e traducea prin Snectaru* ePce*en0ei (upremeT.*at că! de curFnd! .aptu* că #ena dominantă Gn (ucce(iune (e tran(mite prin (Fn#e*e mamei! .oarte mare (ecre0ie de me*atonină! iar do#oarea raze*or de (oare i7ar . +uteam (ă7mi pun *a Gncercare teoria.orma =i că =tia de unde (ă o)0ină o cantitate din pu*)erea a*)ă de(coperită Gn Temp*u* *ui Hathor Gn (eco*u* trecut! că a1eam (ă primim un )utoia= zi*e*e ace(tea.i a.

A*)ra" =tia că #*umeam cu e* =i Gmi aruncă o pri1ire dezamă#ită. ca să se păstre1e în viaţă. la lumina 1ilei .ect Gn ADN7u* (ău. numai .er o *ămurire.Fntu*ui raa*. Ei cum mai merge cu lecturaD Am tra( adFnc aer Gn piept.iPa! p*in de . V Un de.u#a *ui A(h*ee din +ari( =i tre)uie (ă te Gntre)O Cum e(te po(i)i* ca =e. din aceeaşi frăţie la care a aderat mai t>r1iu şi 2arnest Devere V +Fnă =i minunat de i(tea0a A(h*ee nu =i7a dat (eama de a(ta Gncă! am mormăit .iatra de #oc ( consumă de at>t amar de vreme. V Mo*ier nu poate (ta Gn (oare pentru că are o (ecre0ie ePce(i1ă a #*andei pinea*e. V Ma#ie! *7am tachinat eu! GntorcFndu7mă *a pa#ina anterioară. Ca1a*erii din am)e*e ordine (e dedicau San#rea*u*ui! care de. /e faci acoloD A*)ra" mă (perie de moarte. /eea ce înseamnă că "lbra' face parte. Se ap*eca(e pe(te umăru* meu și . Mă uitam *a #ena *ui I(i(. ?l ştiu pe /hristian $olier de c>nd putea să frecvente1e marile spaţii deschise. V Am aCun( pFnă *a . Sau. în ca1ul lui.a(cina0ie! monitoru* computeru*ui.>nă-n 1iua în care m-am aflat în bibliotecă 183 . #răi A*)ra"! (urprinzFndu7mă cu erudi0ia *ui.u* meu! Chri(tian Mo*ier! (ă .udu*ă Gn )ar)ă. foarte probabil.u* meu G* a1ea Gn comun cu domnu* Mo*ier! ce* din po1e(tirea *ui A(h*ee.European a* Re#atu*ui Sionu*ui.ie ace*a=i care a . +e cFnd ro(team ace(tea! mi7am dat (eama că era Gncă un *ucru pe care =e.inea ade1ăratu* (Fn#e re#a* a* *ui Iuda: *inia de (Fn#e a S. V Cercetare! i7am ră(pun( cu (eriozitate. Am ridicat din umeri! pe urmă! Gn(ă! m7am #Fndit (ă7i o. Ei ce anume cre1i că i-a cau1at această stare lui $olierD Gntre)ă A*)ra" retoric! ca =i cum ar .i =tiut deCa ră(pun(u*. ?n ca1ul lui a fost o mutaţie forţată@ 4u s-a născut cu anomalia asta V De unde =tiiU *7am i(codit! părFndu7mi7(e prea (i#ur pe e*. mă *ămuri A*)ra".u#ă din +ari( =i ace*a=i care te7a omorFt acum aproape opt (ute de aniU #ocul-Stea.ăcut7 o pe A(h*ee (ă . ADN7u* e(teO ?nţeleg că te referi la codul lui genetic. înc>t nu se mai poate e)pune la soare fără să rişte le1iuni pe creier V A*)ra"O Am crezut că era momentu* (ă7i dau o mică *ec0ie de =tiin0ă.

emoţional şi intelectual cu cel spiritual . energia. n-am ştiut nimic de afecţiunea lui de piele V Ei e=ti (i#ur că7i ace*a=i Chri(tian Mo*ierU S7a uitat urFt *a mine drept ră(pun(. al corpurilor fi1ic. #răi A*)ra" cu Gndrăznea*ă! iar eu am (im0it că mi (e . întro persoană care n-a cunoscut tre1irea spirituală V Dar din ce era .ace (u)(tan0a a(ta a Focu*ui =i din ce7i a*cătuită. Tocmai mă duceam pFnă *a Comp*ePu* Hathor. înainte de a mă naşte eu. cunoscută şi sub numele de Isis. 184 . ?reau (ă zic că pricep cum e cu (u)(tan0a Ste*ei =i aproape Gntre#u* ei proce( de . V IntrăD Era AndrQ! care (e tFrG Gnăuntru.a)ricare. longevitatea !e-ai întrebat vreodată de ce conducătorii din "ntichitate trăiau at>t de multD 2rau hrăniţi cu această ambro1ie Dar . iar în credinţa egipteană. pe nume 4inharsag9V. Dacă te face să te simţi mai bine. sistemul imunitar şi.ăcut rău. ele sunt c>mpurile de gr>u alb şi de or1 roşu din /eruri Cine1a z#Fria cu di(perare pFnza cortu*ui meu. prin urmare. Atunci ePp*ică7mi ce .ăcu (emn din cap că da =i atunci chiar mi (7a . -iserica a inter1is băutul s>ngelui. V -onsoir.i un 1ampirU A*)ra" .ace rău. V Hmi parc rău! am (pu(! recuno(cFnd că era o Gntre)are (tupidă. A(ta ai 1rut (ă (pui cFnd a.iatra de #oc a precedat SteauaU ea consolida percepţia.irmai că Mo*ier ar .ăm>nt. p>inea şi vinul creştinătăţii.împreună cu doamna Devere.apt! Ninhur(a#! zei0ă (umeriană a na=teri*or =i a pămFntu*ui pietro(! (o0ia zeu*ui En/i. #ocul-Stea este amestecul dintre /er şi . V 2h! DoamneD Mi7am acoperit #ura! =ocată. Mia. Cred 45 De . masculin şi feminin. conştiinţa şi intuiţia.ietrei de #oc conţine un strop din s>ngele menstrual al 1eiţei din rasa 4efilim.ăcută (u)(tan0a! de7i dădea ace* caracter (acru =i 1ita*izantU Se 1ice că fiola . cu timpul. lumina răm>nea.iatra de #oc nu era obţinută pentru a întări harul parapsihologic@ ce putea fi activat numai prin împreunarea plăcută cu o femeie din stirpea sacră !otuși. apoi din nou pierdut ?nsă împreună formea1ă trupul şi s>ngele. alchimia s-a de1voltat şi procesul de obţinere a Stelei a fost redescoperit. chiar dacă latentă. fiindcă a dorit să submine1e puterea anticului ordin al preoteselor #ocului-Stea Dar.

Inima mea )ătea (ă7mi (par#ă pieptu*. Mi7am Gncruci=at )ra0e*e *a piept cu un zFm)et =i am a=teptat (ă p*ece. V Iar aici! Gn *umea rea*ă! tre)uie (ă7mi cF=ti# pFinea. "tunci cum numeşti tu astaD Am pu. /red că vouă. Hn (. mă simt onoratA Hncercă (ă nu zFm)ea(că prea *ar#.a0a *ui! iar e* nu era pro)a)i* prea o)i=nuit ca . Mi7am ridicat pri1irea =i *7am 1ăzut pe A*)ra" cu #ura că(cată. Mi7am dat Co( panta*onii (cur0i =i am tra( pe mine o pereche de )*u#i. V [ăăOU M7am uitat *a A*)ra"! care7=i dădu ochii pe(te cap =i! cu un #e(t a* mFinii! Gmi Gn#ădui (ă p*ec. vă cam place să mă tachinaţi V Eu nu #*ume(c niciodată! *7am in.! Gmi (trici tot che.acă a=a ce1a Gn prezen0a (a. 4u ştiu ce vrei să spui V Chiar a=aU Dacă n7a1ea de #Fnd (ă recunoa(că ce (im0ea pentru mine! nu prea a1ea ro(t (ă mai continuăm acea(tă con1er(a0ie. Gmi (pu(e A*)ra" apă(at! imediat ce AndrQ ie=i. Atunci mi7am dat (eama că mă (chim)a(em Gn .că .e* de aptitudini mediumnice.i proteCa0i de (tihii.Fr=it! A*)ra" mă 1edea =i pe mineD V Să7n0e*e# că e=ti =i tu om! *a urma urmeiU I7am pu( Gntre)area Gntr7un mod (u#e(ti1! ca (ă 1ăd dacă mu=ca din momea*ă.u*! mormăi AndrQ nemu*0umit.urtuna (e mai poto*e=te =i! Gn orice caz! Gn incinta comp*ePu*ui 1om . M7am #Fndit că! poate! 1rei =i tu (ă arunci o pri1ire. V Uite! Gmi pare . !rebuie să mai lucrăm la harurile tale mediumnice.i minunat! dar nu 1rei (ă ne GntF*nim *a cantinăU Tre)uie (ă mă (chim). 185 . V 2.ormat eu tran=ant. Se *ă(ă pu0in pe (pate. femeilor din stirpea +raalului. V Da! ar .oarte rău (ă te dezamă#e(c! dar eu n7am niciun . H0i promit (ă nu mă uit. M7a= putea Gntoarce cu (pate*e.nit amuzată de a*uzia *ui.emei*e (ă . V Etii prea )ine ce credO Cred că tu e=ti ce* care tachinează! A*)ra"D Hmi *ă(ă impre(ia că mai mu*t (e di(tra decFt (e (im0ea =ocat cFnd i7am Gntor( acuza. V A(cu*tă! dacă trupu* meu te Ci#ne=te prea tare! ai putea p*eca de aici! (au te7ai putea Gntoarce cu (pate*e! oriO -a dimpotrivă.

ăcut că nu Gn0e*e# a*uzia *ui. +etrie. Am (co( un carne0e* =i un piP. SNu preaDT mi7am (pu( eu Gn #Fnd! căci A*)ra" intra(e aco*o Gn (eco*u* a* NIII7*ea! iar căutări*e *ordu*ui Hami*ton! i#norate Gn #enere! G* adu(e(eră aici pe *a Gnceputu* 1eacu*ui a* NIN7*ea. Cu toate ace(tea! ace*e ziduri mai a1eau Gncă mu*te de po1e(tit.V Mă ro#! eu am p*ecat. Ni(ipu* 1remuri*or apu(e G=i *ă(a(e amprenta a(upra a ceea ce odinioară tre)uie (ă . V Sin#uri! ai dreptateD M7am . N7o (ă GntFrzii prea mu*t. V Sin#uri! Gn (.ară.u(e(e (ăpată Gn (tFncă =i a1ea pere0ii p*a0i! netezi0i cum1a.*am! de(.F.ic! am murmurat eu =i mi7am amintit de cu1inte*e ce*ui care de(coperi(e Gntre#u* comp*eP Hathor! Gn 94&R: B4u mai e)istă vreun alt asemenea monument care să ne facă să regretăm at>t că nu se găseşte într-o stare de conservare mai bună C9: V Locu* a . Căpăta(e ace(t Ceep (upradimen(ionat! ne#ru! nemaipomenit de rezi(tent! cFnd *ua(e parte *a une*e ePca1ări or#anizate de armata americană! iar daru* ace(ta G* determina(e ca! pFnă a(tăzi! (ă nu 1or)ea(că niciodată de(pre proiectu* pentru care7* an#aCa(eră cei din State*e Unite.ăcFndu7=i )ra0e*e *ar#! ce ziciU +e=tera . V Tre)uie (ă . >R E(te 1or)a de M.o(t ma#ni.Fr=itD (e )ucură AndrQ! pe cFnd treceam Gn #oană de Curtea principa*ă! de Sanctuar! de +ortic! oprindu7ne *a adăpo(tu* +e=terii *ui Hathor. Hn centru (e Gnă*0a un (tF*p uria= a* *ui Amenemhet a* III7*ea.oarte pro)a)i* ca ace(t temp*u (ă o. De=i comp*ePu* temp*u*ui nu era departe! AndrQ m7a du( pFnă aco*o Gn Hum1ee7u* (ău *a care 0inea atFt de mu*t =i care G* Gn(o0ea pretutindeni.o(t Gn#ropat =i pierdut pentru re(tu* *umii 1reo trei mii de ani! remarcă AndrQ.M. Furtuna tre)uie (ă7i .o(t o (tructură maie(tuoa(ă =i impunătoare.i . V (ui [=tia n7or (ă (e dep*a(eze pFnă aici Gn condi0ii*e a(tea. M7am apropiat.i .i a*un#at pe turi=ti. M7am Gntor( cu (pate*e *a A*)ra"! mi7am (co( maieu* =i mi7am pu( o căma=ă a*)ă cu mFneci *un#i. Era . Nu m7am mai uitat Gnapoi (ă7i 1ăd reac0ia! ci mi7am aruncat pe cap un )atic! pe care *7am Gnnodat Gn Curu* umeri*or! =i am ie=it din cort Gn 1iCe*ia de a.ere indicii pentru de(chiderea mi(terioa(ei intrări (coa(e de noi *a *umină! (au (ă ne dea măcar o idee a(upra a ceea ne7am putea a=tepta (ă #ă(im Gnăuntru* *ui. 186 . A=adar! indică e* temp*u* Gn care ne a.

e ca . +reo0ii e#ipteni o . Se pare că ePi(tă o di(pută Gn pri1in0a a ceea ce era! de .u(e(e o (tructură atFt de #randioa(ă! GncFt >5 S+Fine a*)ăT Gn *im)a E#iptu*ui antic! de(cri(ă prin di1er(e hiero#*i. De aceea! poate! .iciu! poateU Am ridicat (prFncene*e! intri#ată de idee.o*o(it de o a(emenea (u)(tan0ă pentru *uminarea re#i*or preo0i =i a re#ine*or preote(eO Am 1ăzut atunci cu ochiu* min0ii ima#inea .erind .! Gn timpu* ritua*uri*or *or.e*u*ui Gn care arăta ace(t *oc Gn cu*mea #*oriei (a*e. 187 . V Drept urmare! hai (ă pre(upunem! am (pecu*at eu! că preo0ii care . E* mer(e(e atFt de departe GncFt G=i de.o(t =i o protectoare a .emei*orO! adău#ă AndrQ. Mi7am amintit ce e. Unii cred că era cupru (au ma*achit! Gn(ă cum pi(cu* e(te ciuruit de mine de turcoază! ni (7a (pu( că mai curFnd a(ta putea (ă Gn(emne. V La . V Hathor a mai .a)ricau aici mană (au EMR2O V Hn ce (copU (e . Ceea ce mă Gntorcea *a ceea ce (pu(e(e A*)ra" de(pre re#ii care erau trezi0i numai de re#ine*e *or! căci . +etrie n7a de(coperit turcoază Gn ace(t (it! numai ciudata noa(tră pu*)ere a*)ă.iind o piatră a*)ă conică.emei*e erau purtătoare*e puterii zei*or! iar )ăr)a0ii puteau doar (pera (ă a)(oar)ă acea putere printr7o că(ătorie )ună.ect a1u(e(e A(h*ee ran1i**e a(upra *ui Earne(t De1ere.i 1or)a mai de#ra)ă de S+Finea ?ie0iiT.e (u#erează că ar .e*! că zei0a Hathor era (tăpFna turcoaze*or.emei*or puterea de a trezi Gn (inea a*tora un har (upraomene(c era cu certitudine o moda*itate de a7=i a(i#ura (upra1ie0uirea =i re(pectu* )ăr)a0i*or. Cu (i#uran0ă (7au .emei*e erau ce*e care cuno=teau .ăcu AndrQ a1ocatu* dia1o*u*ui.ormă de pra.o*o(eau (u) .ericirea prin dra#o(tea pe care o dăruiau! iar )ăr)a0ii! prin iu)irea pe care o primeau.o(t cum1a tradu( #re=it.apt! acea (u)(tan0ă.e* ca =i I(i(! am adău#at eu! dar numai dacă nume*e mf51t n7a . Se =tie! de a*t.o(t e* (oare*e! Gn(ă Hathor era .V Scrie aici că principa*a (arcină a (tăpFni*or temp*u*ui era . Numeroa(e*e men0iuni a*e *uminii =i pFinii din ace(te hiero#*i. Hathor mai era cuno(cută =i ca Smama *uminiiT. Ra o . Ca (ă de(chidă intrarea mai Coa(ă pe care am #ă(it7o noiU V Ca (ă producă materia*e (uperioare de con(truc0ie! nece(are *a c*ădirea unui a(emenea edi.or0a di1ină din (pate*e ace(tei mari zeită0i (o*are. Acea(ta . M7am dat un pa( Gnapoi! ca (ă pot cuprinde Gntre#u* zid cu pri1irea. con.i . Con.a)ricarea de mf51t>5 V (ui.emeie poate de(chide poarta pe care noi am dez#ropat7o! tra(e AndrQ conc*uzia.ini(e dra#o(tea pentru ea ca o dependen0ăD V Ceea ce! pro)a)i*! ePp*ică de ce numai o .irmă AndrQ.

putea ri1a*iza cu oricare a*t temp*u antic din aceea=i perioadă i(torică, A#ă0Fndu7mă cu di(perare de per(pecti1a mea antică! m7am Gntor( (ă mă uit *a a*taru* =i *a co*oana ne=tir)ite de trecerea timpu*ui! *a tePtu* pe care ur#ia 1remuri*or nu7* putu(e =ter#e =i care (e a.*a pretutindeni, Dinco*o de (in#ura intrare Gn +e=tera *ui Hathor! eu contemp*am +orticu* =i! printr7un a*t pra# măre0! *umina (oare*ui cădea pe pardo(ea*a pa1ată a Sanctuaru*ui Kei0ei! de(chi( către )o*ta ceru*ui, Am c*ipit =i m7am (mu*( din tran(ă, Nu7mi (tătea Gn .ire (ă di1a#hez Gn .e*u* ace*a! iar ima#ina0ia mea era de o)icei cam (ăracă, V Ar .i putut uti*iza (u)(tan0a *a tămăduirea )o*na1i*or! mi7am re*uat eu medita0ia a(upra ade1ăratu*ui (cop a* ace(tui *oc, +ro)a)i*! puteau Gn#ră=a cu ea pămFntu* =i o)0ine reco*te mai )o#ate! precum =i mu*te a*te *ucruri *a care nici măcar nu pot (ă mă #Fnde(c, Cu (i#uran0ă! a=a (e ePp*ică de ce Moi(e =i7ar .i putut aduce poporu* aici, ACun#em *a o cu totu* a*tă per(pecti1ă a(upra incidentu*ui cu 1i0e*u* de aur! dat .iind că! uneori! Hathor era reprezentată (u) chipu* unei 1aci! iar mana mai era numită =i auru* a*chimi=ti*or, Am zFm)it *a #Fndu* că *ordu* Here.ord a1u(e(e! pro)a)i*! dreptate (ă pre(upună că ace(ta ar .i .o(t ade1ăratu* munte a* *ui Moi(e, Ceea ce7mi aducea aminte că mai a1eam de citit re*atarea *ui =i că mi7ar .i .o(t nemaipomenit de uti*ă Gn ace(t (tadiu, La urma urmei! e* reu=i(e (ă de(chidă mi(terioa(a noa(tră poartăO A*t.e* cum ar .i aCun( .io*a Ste*ei Gn po(e(ia *uiU Mi7am Curat (ă nu uit (ă arunc o pri1ire prin Curna*u* (o0i*or Hami*ton cFnd a1eam (ă mă Gntorc Gn cort, M7am oprit din cu#etare =i m7am uitat *a AndrQ! care7mi zFm)ea )ine1oitor, V Ai o minte u*uitoare! Mia Montro(e, Se apropie de mine =i tocmai atunci Gi (ună pa#eru*, Keii chiar mă ură(cD H=i (coa(e pa#eru* de *a curea! ca (ă citea(că me(aCu*, E(te Mo*ier, Tre)uie (ă co)or *a corturi! ca (ă7i dau un te*e.on, ?rei (ă mai rămFi aiciU +ot 1eni (ă te iau mai tFrziu, Sin#ură Gntr7un (tră1echi temp*u e#ipteanU Cum (ă nuD V Ar .i minunat! AndrQ, $erci Hn a)(en0a *ui AndrQ! m7am apucat de trea)ă, Am de(coperit ceea ce )ănuiam că erau cantită0i*e de asena>6! acacia =i mf51t @manăUA nece(are *a prepararea (u)(tan0ei din .io*a Ste*ei, Nume*e in#rediente*or .u(e(eră toate =ter(e cu da*ta! a=a că nu puteam .i (i#ură ce cantitate 0inea de care
>6

Nume*e e#iptean a* p*antei (oma,

188

(u)(tan0ă Gn miPtura (acră, Eram atFt de a)(or)ită! GncFt nici nu mi7am ridicat ochii cFnd am auzit pe cine1a apropiindu7(e, V Cred că am de(coperit .ormu*aD am ePc*amat eu! )ănuind că era AndrQ! care 1eni(e Gnapoi, Cum nu auzeam nicio reac0ie de entuzia(m! mi7am ridicat pri1irea =i *7 am zărit pe A/)ar, Mi7a= .i dorit (ă7mi .i re0inut #eamătu*, V A/)ar! m7ai (periatD M7am ridicat Gn picioare! ca (ă mă audă! pentru că (e a.*a *a o oarecare depărtare, Te7a trimi( AndrQ (ă mă ieiU V Tu n7ai 1oie aici! dec*ară ca*m impunătoru* (trăin! Gm)răcat numai Gn ne#ru! apoi (coa(e o (a)ie mare! cur)ată! de (u) .a*duri*e 1e=minte*or (a*e cernite, V ?rei (ă (pui că n7am 1oie (ă pătrund Gn ace(t (anctuarU am Gncercat eu (ă mă Gn0e*e# cu e*! Gn 1reme ce treceam Gn (pate*e a*taru*ui! ca (ă mă apăr de ce* care amenin0a (ă7mi .acă rău .izic, V ?reau (ă zicO pe munte*e ă(ta, A/)ar (e apropie Gn .u#ă de a*tar =i (ări pe(te e*! drept pentru care m7am re.u#iat *a intrarea Gn pe=teră! doar ca (ă mă ciocne(c de a*0i doi *oca*nici, Ace=tia mă Gn=.ăcară .iecare de cFte un )ra0 =i mă tFrFră Gnapoi! *a a*taru* din ca1ernă, V Da0i7mi drumu*D am prote(tat eu! z)ătFndu7mă neputincioa(ă, Ce dracuW .ace0iU Nici măcar n7a1eam pietricica *a mine =i nu7* puteam chema Gn aCutor pe A*)ra", Totu=i! Gn mintea mea am 0ipat după aCutor! căci era (in#ura mea (peran0ă (ă mai (cap cu 1ia0ă! a(ta dacă nu (o(ea! pe nea=teptate! 1reun autocar p*in cu turi=ti! (trecurFndu7(e prin .urtuna de a.ară, V Sper că nu 1ă a=tepta0i (ă (căpa0i nepedep(i0i după ce mă omorF0iU V Ai 1ăzut (tFnci*e de *a mar#inea ace(tei cu*miU Nu mai po0i recupera niciun cada1ru după ce *7ai *ă(at (ă cadă de aco*o, Acum că n7a1eam nicio =an(ă de (căpare! A/)ar pă=ea a#a*e =i Gmi .*utura pe (u) na( moartea iminentă, V N7ai (ă mai (purci ace(t *oc (acru cu prezen0a ta murdară! americancoD V Sunt australiancă, am ripo(tat! (perFnd că .aptu* ace(ta a1ea (ă7i mai poto*ea(că mFnia, V E 1reo di.eren0ăU mi7o Gntoar(e! .ăcFnd (emn cu capu* (pre a(ocia0ii *ui (ă mă (i*ea(că (ă Gn#enunchez! ca (ă7mi poată tăia capu*, S*a1ă *ui HathorD A*)ra" mi (e a*ătură chiar Gn c*ipa aceea, Du*cea u=urare pe care am (im0it7o Gn prezen0a *ui nu poate .i de(cri(ă Gn cu1inte,
189

Am trăit7o ca pe o imen(ă o.randă de iu)ire! dar dacă ace(t (entiment 1enea din mine (au din protectoru* meu! n7a= .i putut (pune cu certitudine, +icioare*e me*e erau de7acum )ine Gn.ipte Gn pămFnt, Am opu( rezi(ten0ă că*ăi*or mei! .ăcFnd un pa( Gnapoi =i dFndu7i pe cei doi cap Gn cap cu o a(emenea .or0ă! GncFt (e Gmp*eticiră Gndărăt! c*ătinFndu7(e ame0i0i, CFnd A/)ar *o1i cu (a)ia *ui! m7am dat de7a )er)e*eacu*! după care! ridicFndu7mă Gn patru *a)e! am Gntin( un picior Gn (pate! punFndu7i piedică ara)u*ui! care (e pră1ă*i *a pămFnt, Am (ărit Gn picioare! i7am tra( o *o1itură Gn cap cu picioru* =i am că*cat pe )ra0u* Gn care7=i 0inea (a)ia! ca (ă7i iau arma ce tăia ca o *amă de ra(, I7am )ă#at7o (u) )ăr)ie, V Am (ă7i tai #Ftu* *a .e* de iute pe cFt *7ar .i tăiat =i e* pe7a* meu! mi7 am pro.erat eu amenin0area! iar comp*icii *ui (e rep*iară, M7am Gntor( (pre A/)ar! .iindcă era *impede că e* era =e.u* *or, V Ce7ar .i dacă 0i7a= do1edi că am tot dreptu* (ă mă a.*u aiciU M7am trezit 1or)ind! ceea ce Gn(emna că A*)ra" Gncă Gmi mai 0inea trupu* Gn (tăpFnirea *ui, M7am Gntre)at Gn (inea mea ce p*anuri a1ea, V A(ta nu (e poate certi.ica doar cu o 1iză de *ucru! mFrFi A/)ar! umi*it de Gn.rFn#erea *ui! de .aptu* că aCun(e(e *a mi*a unei (trăine, E(te 1or)a deO V A .i de s>nge, i7am terminat eu propozi0ia! reu=ind (ă7* .ac (ă mă a(cu*te, M7am ridicat Gn picioare =i am az1Fr*it (a)ia Gn (u(! unde răma(e 0intuită de ta1anu* pe=terii, Iartă-măA@ am auzit #*a(u* *ui A*)ra" Gn #Fnd! Gn 1reme ce e* Gmi ridica mFini*e =i Gmi de(cheia )*uza! dFnd *a i1ea*ă (emnu* dintre (Fni, Am .o(t oripi*ată (ă .ac a(ta Gn .a0a unor *oca*nici! Gn(ă ei (e *ă(ară to0i Gn #enunchi =i (e p*ecară adFnc Gn .a0a mea! cerFndu7mi iertare, A*)ra" Gmi acoperi (Fnii =i Gmi 0inu )*uza cu o mFnă, V Fiică a *ui I(i(! iartă7neD ro(ti A/)ar! .ără (ă7=i ridice ochii, Noi trăim numai ca (ă te (*uCim, V CeU Hn (.Fr=it! 1ocea Gmi ră(pun(e *a comanda mea! Gn 1reme ce G* (im0eam pe A*)ra" retră#Fndu7(e din mine, Am răma( ame0ită! c*ătinFndu7mă pe picioare! (im0ind pe dep*in impactu* e.ortu*ui ePtraordinar pe care7* .ăcu(e corpu* meu, V Ii7am zi( eu că )ăr)a0ii te adoră! MiaD AndrQ apăru tocmai *a acea(tă (cenă =i (e arătă amuzat! pFnă cFnd o)(er1ă că Gmi 0ineam căma=a cu mFna, Ai pă0it ce1a! MiaU H=i Gntoar(e ochii de *a cei care (e Gnchinau pFnă7n pămFnt *a mine, Ce (7a GntFmp*at cu căma=a taU
190

V Eu! ăăăO! am a*unecat =i am rupt7o, +ărea o minciună cu(ută cu a0ă a*)ă! dar a1ea (ă mear#ă, M7am uitat Gnapoi *a )ăr)a0ii Gn#enunchea0i, V H0i mu*0ume(c pentru că mi7ai arătat ace* ritua* de ru#ăciune! A/)ar, A .o(t .oarte intere(ant! dar acum po0i (ă te ridici, I7am .ăcut un (emn #ră)it cu mFna! iar e* (e (upu(e! .ăcFndu7i =i pe cei*a*0i (ă7* urmeze, V Am terminat aici! deocamdată, Mi7am *uat Gn(emnări*e =i am pără(it pe=tera! *ă(Fndu7* pe AndrQ (ă Gncheie corte#iu*, Furtuna (e poto*i(e =i ceru* (e Gn(enina(e! iar do#oarea .ier)inte a (oare*ui (e Gntor(e(e, Mi7am ump*ut p*ămFnii cu aer proa(păt! (im0ind că nu mai re(pira(em pe toată durata incidentu*ui, CFnd AndrQ 1eni =i e* *Fn#ă Ceepu* *ui! =tia că ce1a nu era tocmai Gn re#u*ă, Se urcă Gn ma=ină =i porni motoru*, Hn timp ce (e Gntoar(e (ă (e uite Gn (pate! comentă: V A= .i putut Cura că am zărit o (a)ie atFrnFnd de ta1anu* pe=terii, Se uită *a mine! a=teptFnd un ră(pun(! după ce porni(e ma=ina Gn mar=arier, V Nu mă7ntre)aD am pu( eu capăt con1er(a0iei! arătFndu7i cu de#etu* Gn direc0ia corturi*or, M7am (cuzat .a0ă de AndrQ! pretePtFnd că tre)uia (ă Gntreprind anumite cercetări *e#ate de (er1iciu! pentru a putea (er1i cina (in#ură Gn cortu* meu, De .apt! muream de curiozitate (ă mă uit pe(te re*atarea *ordu*ui Hami*ton pri1ind modu* Gn care a reu=it (ă de(chidă mi(terioa(a intrare din munte care acum ne încurca pe noi, Am intrat Gn cort =i am #ă(it un A*)ra" po(omorFt, ?mi pare aşa de rău că n-am ajuns acolo mai devremeA@ 2şti teafărăD V Nu te (cuza! am in(i(tat eu! re0inFndu7mi un zFm)et, Amintirea .e*u*ui Gn care Gmi de(chi(e(e *ar# )*uza *a piept Gmi trezea o a(emenea dorin0ă! GncFt Gmi ardeau o)raCii < (*a1ă Domnu*ui că nu purtam pietricica *a mineD V Mi (7a părut ce1a incredi)i* (ă #ă(e(c atFta .or0ă Gn mine =i (ă am putin0a (ă contro*ez (itua0ia, Am mimat cu (tFn#ăcie .e*u* Gn care m7am (a*1at, Tre)uie (ă .i .o(t un ca1a*er .oarte i(cu(it *a 1ia0a ta! A*)ra"D M7am oprit din mi=care, Lauda mea G* intimida, Dacă aş fi fost un cavaler at>t de iscusit, atunci $olier ar fi astă1i mort
191

Nu =tia (ă primea(că un comp*iment, Re1an=a pe care e* tre)uia (ă =i7o ia a(upra du=manu*ui (ău de moarte Gi a.ecta #ra1 Gncrederea Gn (ine, V +re(upun că nu 1rei (ă di(cutăm de(pre Mo*ier! a=a7iU A*)ra" .ăcu din cap (emn că nu, "ş prefera să citeşti detaliile .ovestea este foarte lungă şi complicată, iar doamna Devere ştie să o depene mult mai bine dec>t mine V Cum 1rei, N7am mai a)ordat (u)iectu*! GntrucFt era *impede că7* tu*)ura, Nu i7am (pu( că a1eam de #Fnd (ă7mi arunc un ochi! mai GntFi! a(upra Curna*u*ui *ordu*ui Hami*ton! pentru că A*)ra" nu dorea (ă de(chid mi(terioa(a intrare, Fie că de(chideam acea poartă (au nu! tot mai a1eam (ă7i a.*u cheia, "m să te las să citeşti Ca1a*eru* meu di(păru prin pFnza cortu*ui, Numai după ce *7am 1ăzut p*ecFnd! mi7a trecut prin minte #Fndu* că ar .i tre)uit (ă7i (pun cum! din cFte )ănuiam! a1u(e(em o 1iziune Gn +e=tera *ui Hathor, Mi7am Gnchipuit că haru* meu parap(iho*o#ic dădea (emne de trezire, Dar de ce tocmai acum! cFnd nu arăta(em niciodată 1reo aptitudine =i nici nu *ua(em 1reun e*iPir care (ă mi7o acti1ezeU N7am putut (ă nu mă #Fnde(c că tre)uia (ă .ie in.*uen0a *ui A*)ra", Nu că e* mi7ar .i cu*ti1at haru* ci! mai de#ra)ă! mi *7a in(pirat, M7a .ăcut (ă 1ăd! pentru prima oară Gn 1ia0ă! că (e putea orice, A*)ra" .ăcu(e ace*a=i *ucru cu A(h*ee! o.erindu7i e*i)erarea .izică din con(trFn#eri*e epocii (a*e i(torice, Hmi dădu(e =i mie *i)ertate (piritua*ă! Gn ciuda *imite*or impu(e de #Fndirea mea =tiin0i.ică, Acum o (ăptămFnă! nici nu mi7a= .i ima#inat că era po(i)i*ă 1reo a)i*itate ocu*tă! *ă(Fnd deoparte e1entua*itatea de a .i eu Gn(ămi un medium, Sau poate nu erau decFt dorin0e*e me*e! .iindcă 1oiam (ă7* impre(ionez pe A*)ra" *a .e* ca A(h*ee, V Munca p*ătită pe primu* *ocD m7am hotărFt eu, Hnarmată cu ceai =i cioco*ată! am #ă(it chei0a de ar#int care de(chidea mare*e tom 1erde cu Curna*u* *ordu*ui Hami*ton =i! a=ezFnd cartea pe ma(a mea de (cri(! am de(chi(7o *a *umina *ămpii, M7am a=ezat (ă cite(c, Am (ărit pe(te re*atarea (o0i*or Hami*ton re.eritoare *a prime*e zi*e petrecute de ei Gn 2rientu* MiC*ociu =i *a o)(taco*e*e GntFmpinate Gn *e#ătură cu .inan0area (ăpături*or Gn munte, Am Gnceput direct cu epi(odu* Gn care de(coperirea por0ii (uprarezi(tente *e7a atra( o(ti*itatea o.icia*ită0i*or Gn pri1in0a proiectu*ui *or =i a du( *a anu*area autoriza0iei pentru a .ace (ăpături arheo*o#ice,

192

LECŢIA 11

ÎNTUNECARE
DIN JURNALUL LUI LADY CLARISSA HAMILTON

Hn noaptea din aCunu* p*ecării noa(tre de *a SerF)it e*7LhFdim! *ordu* Hami*ton era Gntr7o (tare de ePtremă Gncordare =i deprimare! iar )ăutura nu .ăcu(e decFt (ă i7o a#ra1eze, Ceea ce era de Gn0e*e(! dacă te #Fndeai că (o0u* meu G=i dedica(e douăzeci de ani din 1ia0ă (ăpături*or arheo*o#ice Gn ace(t munte! numai pentru a i (e interzice ace(t *ucru tocmai cFnd (e a.*a pe punctu* unei de(coperiri crucia*e, Dra#u* meu domn Hami*ton a urcat pe munte cu o *opată =i nu (7a oprit decFt Gn miC*ocu* micii (ec0iuni de =antier pe care reu=i(erăm (7o dez#ropăm, A (ăpat *a *umina unei .ăc*ii! hotărFt (ă nu precupe0ea(că nicio oră din timpu* care7i mai rămă(e(e pentru (ăpături, Am răma( aco*o Gn picioare =i mi7am pri1it! o 1reme! (o0u* care (ăpa Gn noaptea aceea! Gn(ă e* nu7mi (im0i(e prezen0a Gnainte (ă7i atra# eu aten0ia, L7am Gntre)at ce (pera (ă rea*izeze *a acea oră tFrzie a =ederii noa(tre Gn Iara S.Fntă, Cu (i#uran0ă! nu era Gntr7o (tare prea )ună pentru a .ace .a0ă unei (itua0ii atFt de critice, Ei chiar dacă ar .i reu=it! pFnă *a urmă! (ă #ă(ea(că cheia ce i7ar .i de(chi( mi(terioa(a poartă (coa(a de noi *a *umină! eram o)*i#a0i (ă p*ecăm Gn ziua următoare! *a ore*e amiezii! a*t.e* nu ne7ar .i aCun( apa ca (ă .acem .a0ă unei *un#i că*ătorii de Gntoarcere Gn *umea ci1i*izată, V Dacă #ă(e(c ce1a *a noapte! atunci o (ă ra0iona*izăm nai)iiO Lordu*ui Here.ord nu7i .u dat (ă7=i termine .raza, +e cFnd Gn.i#ea 1Fr.u* *ope0ii Gn 0ărFnă! terenu* de (u) picioare*e *ui (e nărui =i e* di(păru (u) ochii mei, TemFndu7mă pentru 1ia0a (o0u*ui meu! am Gnaintat =i m7am *ă(at pe
193

)urtă ca (ă7* (tri# Gn Gntunecatu* a)i(, Iipete*e me*e ră(unară Gn (pa0iu* care (e că(ca(e (u) #aura Gn care (e pră1ă*i(e Hami*ton, Am =tiut că trăia, H* auzeam tu=ind, Din .ericire! )ăutura G* de(tin(e(e! iar mici*e mormane de ni(ip moa*e de pe pardo(ea*a Gncăperii Gi amortiza(eră căderea, Nu7=i rup(e(e niciun o(! ceea ce era! Gntr7ade1ăr! o mare u=urare pentru mine! *uFnd Gn con(iderare p*ecarea noa(tră ur#entă, Hami*ton Gmi ceru (ă *e# o .ăc*ie de o .rFn#hie =i (7o *a( Gn Co( pentru e*, Căzu(e Gntr7o (a*ă ai cărei pere0i =i pi*a(tru centra*! pătrat! erau acoperi0i de hiero#*i.e, +e pardo(ea*ă era pre(ărat un ni(ip .in! a*), Am)e*e u=i a*e Gncăperii erau )*ocate =i pră)u=ite, CFnd Hami*ton (e ap*ecă (ă (ape! G=i dădu (eama că (u)(tan0a de pe Co( nu era de*oc ni(ip, +ărea cenu=ă *a atin#ere =i! totu=i! era a*)ă ca neaua, Minu(cu*e*e particu*e erau atFt de .ine! GncFt Gncepură (ă (e ridice =i (ă dan(eze Gn *umina .ăc*iei, CFnd G=i apropie mFna de pu*)ere! acea(ta i (e *ipi de pie*e, V Tre)uie (ă .ie de *a că*dură! tra(e e* conc*uzia! apoi Gncremeni 1ăzFnd cum .ăc*ia Gncepe (ă (e ridice Gncet Gn aer (pre p*a.on, CFnd *7am auzit chicotind! m7am ap*ecat Gn #roapă (ă 1ăd ce7* amuza, V 3auD G=i G0i Hami*ton capu* prin #roapă! (periindu7mă de moarte, Am 0ipat *a 1ederea nea=teptatei apari0ii! dar! după aceea! am pu.nit Gn rF(! u=urată! căci Gmi recuno(cu(em (o0u*, V Cum te7ai urcat aici (u(U Mă Gntre)a(em dacă nu era cazu* (ă *e (co* pe că*ăuze*e noa(tre! ca (ă7* aCute pe domnu* Hami*ton (ă ia(ă din #roapa pe care =i7o (ăpa(e (in#ur, V +*ute(cD mă *ămuri e* cu un chicotit, Ie=i (in#ur din #roapă =i (e a=eză pe mar#ine! (cuturFndu7(e de mi(terio(u* pra.! pentru a nu aCun#e pFnă7n (trato(.eră, Cred că am a1ut o re1e*a0ie Gn pri1in0a cheii de *a mi(terioa(a noa(tră poartă, V E1identD am con(im0it eu! Gn 1reme ce apucam .ăc*ia ce p*utea (pre mine, M7am uitat *a e*! Gncurcată! ne=tiind cum de (e putea petrece a=a ce1a, V +u*)erea reac0ionează *a că*dură! mă *ămuri e*! rFzFnd de (imp*itatea (o*u0iei, Am o )ănuia*ă că (oare*e ne 1a de(chide poarta, Hn diminea0a următoare ne7am (cu*at *a ră(ăritu* (oare*ui, Acoperi(em #roapa din munte cu un )o*o1an! după ce (co(e(em mai mu*te că*dări de pu*)ere din Gncăpere, U*timu* *ucru care ne mai rămFnea de .ăcut era (ă *ă(ăm (oare*e (ă Gncă*zea(că =i (ă ridice Gn aer toată acea pu*)ere mi(terioa(ă,
194

Hncă de cFnd dez#ropa(em poarta de intrare de pe cu*me! remarca(em cum mi(terioa(a (u)(tan0ă .o*o(ită *a con(truirea ei (e Gncă*zea *a temperaturi ePtreme Gn timpu* zi*ei, A=adar! p*anu* no(tru era ace(ta: (ă a=teptăm (ă (e Gncin#ă poarta! apoi a1eam (ă aruncăm pu*)erea pe(te meta*, Chiar dacă n7a1ea (ă (e *ipea(că toată de e*! poarta era ce* mai .ier)inte *ucru din imediata 1ecinătate =i! cu (i#uran0ă! a1ea (ă7i atra#ă .irice*e*e, Teoria noa(tră era că! odată ce (oare*e Gncin#ea pu*)erea! poarta a1ea (ă (e de(prindă din cadru* ei! ridicFndu7(e Gn aer, Dacă reu=eam (ă de(chidem intrarea! a1eam toate moti1e*e (ă credem că Gnăuntru a1ea (ă .ie )eznă, Le7am .ăcut pe că*ăuze (ă ne pre#ătea(că ni=te tor0e, +entru ace(tea! au .o*o(it cFrpe! Gnmuiate Gntr7un u*ei urFt miro(itor! Gn.ă=urate (trFn(! apoi! Gn 1Fr.u* unor pari, Nu numai că u*eiu* ar .i ar( cu .*acără mare =i timp Gnde*un#at! Gn(ă *oca*nicii Curau că mia(ma *ui 0inea in(ecte*e *a di(tan0ă, A=adar! am a=teptat (ă (e Gnte0ea(că ar=i0a zi*ei! iar aici! Gn Sinai! do#oarea nu (e *a(ă prea mu*t a=teptată, Eu am răma( Gn picioare! (u) um)re*a mea! Gn 1reme ce domnu* Hami*ton arunca #ă*e0i*e de pu*)ere pe(te mi(terioa(a noa(tră intrare rotundă din munte, A=a cum pre1ăzu(em! 1Fntu* .ier)inte ne iro(i .oarte pu0in pra., EPpu(e Gn că*dura dimine0ii! minu(cu*e*e #ranu*e Gncepură (ă emită *umină! *icărind ca .u*#ii de nea Gn raze*e or)itoare a*e (oare*ui, La .e* ca pi*itura de .ier atra(ă de ma#net! .irice*e*e de *umină (e prin(eră de mi(terioa(a poartă din meta*, V +Fnă aici! toate )uneD (pu(e Hami*ton! 1enind *Fn#ă mine =i pri1ind ceea ce (e petrecu mai departe, Materia*u* ușii reacționă *a particu*e! dar nu Gn .e*u* Gn care ne7am a=teptat noi, Hn *oc (ă de(prindă u=a din cadru* ei! pu*)erea Gncepu (ă mănFnce din meta*! reducFndu7* *a *umină pură! pFnă cFnd nu mai răma(e nimic Gnăuntru* cercu*ui ne#ru de hiero#*i.e ce marca perimetru* intrării, Hn c*ipa aceea! că*ăuze*e noa(tre ne imp*orară (ă nu intrăm! )a ne Gndemnară (ă pără(im cu to0ii *ocu* pe dată, Hami*ton re.uză (ă p*ece, Că*ăuze*e re.uzară (ă mai rămFnă, V Etiu drumu* (pre Cana*u* de Suez =i *e#at *a ochiD Hami*ton in(i(tă ca ei (ă p*ece dacă a=a doreau, ?ă e*i)erez de (arcini*e 1oa(treO Duce0i71ăD A1e0i )inecu1Fntarea meaD Se uită *a mine =i mi7am dat (eama că! 1ăzFndu7mă .ără că*ăuză! nu arătam aceea=i Gncredere a=a cum i7ar .i p*ăcut dumnea*ui, Tu ai Gncredere Gn mine! nu7i a=a! doamnă Hami*tonU Dacă i7a= .i dat un ră(pun( ne#ati1! m7a= .i trezit pe una dintre ace*e cămi*e! Gn(o0ită de că*ăuze! Gn drum (pre ca(ă,
195

V Nu m7am măritat cu tineU .u rep*ica mea, A=a cum 1edeam eu *ucruri*e! eram ne1oită (ă cred Gn (o0u* meu! a*t.e* toată =ederea mea nu =i7ar mai .i #ă(it ro(tu*, Dacă a1eam (ă7mi #ă(e(c moartea pe ace(te me*ea#uri! ce* pu0in a1eam (ă7mi dau (u.*etu* Gn )ra0e*e ce*ui pe care7* iu)eam, Hn adFncu* (u.*etu*ui! =tiam că Hami*ton a1ea (ă .acă tot po(i)i*u* (ă aCun#em aca(ă te.eri =i ne1ătăma0i! a=a cum promi(e(e! .iindcă nu7i (tătea Gn .ire (ă nu (e 0ină de cu1Fnt, V De a*t.e*! i7am atra( eu aten0ia! in(crip0ia din Curu* por0ii (peci.ică .aptu* că numai o .emeie poate pătrunde prima Gn a*tar! a=adar! domnu*e Hami*ton! nu po0i .ace nimic .ără mine, Dra#o(tea =i admira0ia de pe chipu* *ui Gmi ump*ură Gntrea#a .iin0ă de atFta )ucurieD V N7a= .i Gn (tare (ă .ac nimic .ără tine! dra#a meaD Gmi *uă am)e*e mFini =i *e (ărută, E=ti o (o0ie cum a*ta nu7i, S*a1ă Domnu*ui că te7am *uat de ne1a(tăD 3ăr)atu* meu era mu*t prea .ermecător =i chipe= pentru )ine*e meu, Cei din .ami*ia mea Gntotdeauna mă a1ertiza(eră Gn acea(tă pri1in0ă, M7ar .i putut con1in#e (ă .ac orice =i *7a= .i urmat pFnă *a capătu* pămFntu*ui! numai de dra#u* companiei *ui, ❖ A tre)uit (ă mă opre(c din citit, Nu mai 1edeam nimic din cauza *acrimi*or care7mi =iroiau pe o)raCi, V A(ta7i aşa de romanticD am #emut eu! cu ră(u.*area tăiată! =i mi7am (u.*at na(u* Gntr7un =er1e0e*, Nu7i de mirare că A(h*ee a 1rut (ă (e mărite cu *ordu* Hami*ton, Ei eu 1reau (ă7* iau de )ăr)at, Dar nu *ordu* Hami*ton Gmi (mu*#ea *acrimi*e! ci C*ari((a! care7=i iu)ea (o0u* atFt de mu*t GncFt accepta (ă rămFnă a*ături de e* Gn cea mai dep*ină pu(tietate, Nu i7ar .i .o(t u=or unei .emei din 1remea ei (ă (e adapteze 1ie0ii din Sinai! apoi (ă7* Gn(o0ea(că pe Hami*ton Gntr7un a*tar antic necuno(cut, A dat do1adă de un curaC ePcep0iona*, E#iptenii .ăceau tot po(i)i*u* ca *ocuri*e *or (acre (ă nu .ie prădate (au pFn#ărite, +ă=ind pe(te ace* pra#! C*ari((a (e ePpunea di1er(e*or perico*e =i capcane pre(ărate Gn *ocu* ace*a *a tot pa(u*, Mi7am mai (u.*at o dată na(u* =i am Gncercat (ă re(pir mai ca*m, Ceea ce citi(em de(pre pu*)erea #ă(ită pe =antieru* arheo*o#ic era .oarte intere(ant, +ra.u* de(chi(e(e intrarea .ără (ă mai .ie ne1oie de miParea *ui cu a*te in#rediente! ceea ce părea (ă indice că (u)(tan0a .u(e(e deCa tran(mutată Gn
196

ami*ie.o(t (tră)ătut Gn u*timii =a(e (ute de ani! pe pu0in! comentă Hami*ton! aruncFnd o pri1ire (che*etu*ui! ca (ă e1a*ueze epoca de care apar0inu(e.undu* 1o*umu*ui ro=u! a*ături de pietricica *ui A*)ra"! nu tre)uia ap*icată pe trupu* cui1a. Totu=i! mă Gntre)am de ce era a=a de importantă GncFt (ă .e* Gn 1ia0a noa(tră! co)ora printr7un tune* tăiat Gn munte. 2 cărare a)ruptă din aur ro=u! cum nu mai 1ăzu(em a*ta *a .oarte mu*0umită (ă de(copăr! totodată! că (u)(tan0a urFt miro(itoare pentru a*un#area in(ecte*or pe care o #ă(i(em *a . Ne7am po#orFt Gncet! cu e1*a1ie! GntrucFt (e pă(tra(e Gn per.i putut .+Finea ?ie0ii.ra#i*i pe un munte mare! Gn miC*ocu* unui de=ert imen(! pe punctu* de a pătrunde Gntr7un *oc unde nu mai .i inten0ionat omi(ă din do(aru* (ăpături*or arheo*o#u*ui )ritanic.u(e(e picior de om Dumnezeu =tie de cFnd.e*u*ui Gn care pu*)erea ac0ionează a(upra u=ii. 2a(e*e Gmpră=tiate Gn ca*ea noa(tră mai purtau Gncă p*ato=a din za*e! iar .a*an#e*e de(cărnate mai erau Gncă Gnc*e=tate de arme*e care nu reu=i(eră (ă7i (a*1eze 1ia0a.e! Gn *inie dreaptă! dea(upra capu*ui! dintr7o *atură Gn a*ta a tune*u*ui.ranceză de(prin(ă din 2rdinu* Temp*ieri*orO +oartă em)*ema 2rdinu*ui Sionu*ui.i do1edit mai e. Am *uat cu mine =er1e0e*e*e *a ma(a de (cri(! Gn cazu* Gn care mai a1eam ne1oie de e*e! =i! după ce mi7am turnat o cea=că proa(pătă de ceai! am continuat (ă cite(c re*atarea (o0i*or Hami*ton de *a SerF)it e*7LhFdim. V De ce (7au de(păr0it ca1a*erii ace=tia de 2rdinu* ini0ia* a* 197 . Tăcerea din tune* te )ă#a Gn (perie0i! *a . Hn ace(t *oc! ne GntFmpină (che*etu* unui *uptător. Ace(t indi1id a .ac0iunea .orma0ia ar .icace decFt . +e Gntrea#a *un#ime! pa(aCu* de trecere era căptu=it cu aur Gn care erau Gn(cri(e hiero#*i.ie inc*u(ă Gn acea(tă mo=tenire de . Cu tor0e*e aprin(e! ne7am apropiat de intrare =i am tra( adFnc aer Gn piept.e* ca =i izu* de aer (tătut ce ne cop*e=ea pe mă(ură ce co)oram tot mai Co(.ăcut parte din . V A1eam dreptate! totu=i! Gn pri1in0a . V Mă ro#! (e pare că tune*u* ace(ta a mai . Intrarea Gn munte (e mai putea 1edea Gncă atunci cFnd am aCun( *a capătu* tune*u*ui! de=i *umina zi*ei nu ne mai era de niciun aCutor.umu* unei tor0e impro1izate. Ei poate că Gncă mai (c*ipea =i mai ridica Gn aer *ucruri atunci cFnd +etrie dez#ropa(e (itu* Gn zorii (eco*u*ui a* NN7*ea! Gn(ă in. DIN JURNALUL LUI LADY CLARISSA HAMILTON A=adar! iată7ne! doi oameni .ectă (tare.o(t . Am . Cu (i#uran0ă! a*te (u)(tan0e moderne pentru a*un#area in(ecte*or (7ar .

o(t! atunci! pu(ă *a #rea Gncercare! .ie pu( *a Gndoia*ă de1otamentu* . E* zFm)i =i Gmi dădu un ră(pun( tipic: V Ah! am cititD V +rin urmare! amicu* no(tru a Gnapoiat o re*ic1ă (acră Gn ace(t *oc =i apoi a căzut Gn capcana de aiciU am (u#erat eu.ac0iune de(prin(ă din e=a*oane*e (uperioare a*e ca1a*eri*or crucia0i! căci re1e*a0ii*e a1ute de ei =i contacte*e pe care *e .ăcut parte dintr7un a(emenea ordin! de=i! .a0a pămFntu*ui pe ereticii catari! )ănui0i că ar a(cunde comori*e Temp*ieri*or! *oia*itatea Temp*ieri*or a .a0ă de 3i(erică =i (ă nu . Temp*ierii au de1enit .ormFndu7=i un cerc de ini0ia0i Gn (Fnu* ordinu*ui *or! cuno(cut (u) nume*e de 2rdinu* Sionu*ui! a cărui ePi(ten0ă a .o(t chema0i (ă preia re*ic1e*e (acre =i (ă *e pă(treze Gn *ocuri a(cun(e.ide*ii care nu erau de aceea=i credin0ă. Mi7am Gntor( ochii *a intrarea de(chi(ă din depărtare. 198 . V Ei cum de =tii tu atFt de mu*te de(pre ace(te .i .iindcă ei n7au putut opri măce*u*! de .rică n7au (căpat.ie acuzat de erezie Gntre#u* ordin. Hami*ton Gmi (pu(e că 0e*uri*e crucia0i*or erau (ă caute re*ic1e*e (acre din Iara S.o(t prin( Gn capcană. Hn con(ecin0ă! Ca1a*erii Sionu*ui au .i (ecreteU H* )ănui(em Gntotdeauna pe *ordu* Hami*ton a* meu că ar . Mu*0i din rFndu* ace(tui ordin (ecret de ca1a*eri au co)orFt din *inia iudaică de re#i dezmo=teni0i care (e a=eza(e Gn Lan#uedoc pe 1remea *ui Ii(u( Hri(to(.rică (ă nu *e .Temp*ieri*orU M7am #Fndit că a(ta ar . Temp*ierii au *uat mă(uri (ă7=i a(cundă comori*e! . V Uite aici.ăcu(eră Gn Țara S. S7a (pecu*at că une*e dintre ace(te comori (7au Gntor( Gn a*tare*e *or din Iara S.ire=te! nu 1or)ea de(pre a(ta. Totu=i! Gn (eco*u* următor! de ceea ce *e7a . Hami*ton (e *ă(a(e Gn patru *a)e! ePaminFnd oa(e*e #Ftu*ui.a0ada pu)*ică a ordinu*ui care! după toate aparen0e*e! Gncă mai (u(0inea cauza 3i(ericii Gn Iara S.Fntă au determinat ace(t #rup de e*ită a* ca1a*eri*or (ă (e #Fndea(că de două ori Gnainte de a preda Gn mFini*e 3i(ericii re*ic1e*e =i doctrina (ecretă de(coperite de ei.e*u*ui Gn care omu* G=i #ă(i(e (.Fntă Gn nume*e 3i(ericii =i (ă7i proteCeze pe pe*erini de in.Fntă! cFtă 1reme 2rdinu* Sionu*ui (e ocupa de a(cunderea =i proteCarea re*ic1e*or antice! a *ocuri*or (acre =i a doctrinei. Hntre)area pe care tre)uie (ă ne7o punem noi e(te: cum a .i putut a1ea 1reo re*e1an0ă Gn pri1in0a .ră0ii pre(upu(e a .o(t .Fntă. CFnd 3i(erica a *an(at cruciada Gmpotri1a a*)i#enzi*or =i i7a trimi( pe crucia0i (ă7i =tear#ă de pe . Ca1a*erii Temp*ieri erau o .o(t 0inută Gn (ecret.Fr=itu* tocmai Gn ace* *oc.

Tor0a mea *umina Gnainte o Gncăpere uria=ă! care7mi tăie re(pira0ia. Următoru* era *at! (ăpat *a ni1e*u* )andei principa*e: Gn .iecare dintre ce*e patru co*0uri (e a. Hn centru* (ă*ii (e 1edea o p*at. E* mă urmă Gn direc0ia p*at. V Lo1itura ar . 199 .undată Gn )eznă! dinco*o de care nu mai puteam di(tin#e nimic din depărtare.iecare cărăruie ducea (pre o intrare cu.ormat de un cana* #o*! de 1reun metru =i ce1a adFncime. Ei! cu toate a(tea! (unt (i#ură că nu =i7a tăiat (in#ur #Ftu*. V A=teaptă aici! Gmi porunci Hami*ton! *uFnd7o direct (pre intrarea cu (tF*pi ro=ii. Am oco*it rămă=i0e*e ca1a*eru*ui. Ne7am hotărFt (ă nu7i căutăm ro(tu* deocamdată.orma centra*ă. Chiar a*ături de pra#u* Gn care ne #ă(eam! o pFr#hie uria=ă (e Gnă*0a din pardo(ea*ă.*a o poartă )o*tită! uria=ă! de aur. Ace=ti pi*a=tri Gna*0i (priCineau p*a. +rimu* cerc din centru era . V N7are niciun ro(t (ă te a*armezi! doamnă Hami*ton.o(t decapitatO aproape.a pentru S.*a un (tF*p ornat! Gnchinat cFte unei zei0e e#iptene. 2(u* (e 0inea tare! dar o tăietură adFncă Gn partea din .*acăra tor0e*or G* *umina! pF*pFind.V 2mu* ă(ta a . +e mă(ură ce (e apropia! am remarcat #*i.ăcute din #re(ie! (e Gntindeau radiant din p*at. +e cFnd pătrundea Gn Gncăperea micu0ă de dinco*o de intrarea cu pi*a=tri ro=ii! (e auzi un (tri#ăt de durere! Gn(ă nu era 1ocea (o0u*ui meu. Tocmai ace*a o reprezenta pe I(i(.ormă rotundă =i două cărărui ro=ii o tra1er(au Gn direc0ii opu(e! Gntretăindu7(e *a miC*oc.orma centra*ă.o(t de aCun( ca (ă7i ia 1ia0a.ormei centra*e! pentru a cerceta ce (e a.a0ă (punea mu*te. V A(ta tre)uie (ă .i . U*timu* GnconCura perete*e (ă*ii rotunde! con(tFnd dintr7o potecă din piatră. V H0i mu*0ume(c pentru deta*iu! dra#o(tea mea.ocT #ra1ată dea(upra pra#u*ui de (u(.onu* )o*tit! care arunca (c*ipiri de aur oriunde . Hncăperea era atFt de (pa0ioa(ă! GncFt tot ce puteam de(*u=i din *ocu* Gn care ne #ă(eam era că . Cercuri concentrice! . V +ro)a)i* că a(ta a crezut =i prietenu* no(tru Gn za*e! am comentat eu! trecFnd pe *Fn#ă (o0u* meu! Gn drum (pre p*at.ie de(coperirea mi*eniu*ui! mormăi Hami*ton! cu re(pira0ia tăiată! Gn 1reme ce (e uita mai atent *a unu* dintre cei patru (tF*pi. 2 intrare era Gmpodo)ită cu pi*a=tri ro=ii! iar cea*a*tă! cu pi*a=tri a*)i. Următoru* cerc era un a*t =an0! ce1a mai *at =i mai adFnc ca primu*.*a *a ePtremită0i*e de e(t =i de 1e(t a*e cărărui*or ro=ii care (e Gntretăiau. HncepFnd din pra#u* Gn care (tăteam noi Gn picioare! cărarea din aur ro=u trecea printr7o (a*ă rotundă! iar *a capătu* ce*ă*a*t (e a.

*uturFnd o (a)ie Gn mFnă =i că G* atin(e(e pe (o0u* meu . Hami*ton (e ap*ecă Gn .a0ă! ca (ă traducă #*i.rumu(e0e unică.De aco*o (e i1i o (ta.rica Gncetă (ă7mi cop*e=ea(că toate ce*e*a*te (im0uri! am rea*izat că puteam auzi ni=te pa=i.ie Gntunecată! tFn#uindu7(e Gntr7o a#onie nepămFnteană. V JudecFnd după reac0ia ad1er(ă pe care a a1ut7o *a *umina tor0ei me*e! a= (pune că (e a.u* pe care G* .*a Gnca(trată o tă)*i0ă! (e #ă(ea un . V Nu intra Gn panică! mă *ini=ti e*! pe un ton preocupat. V Crezi că (7a (trecurat aici Gnainte! (au după ce am intrat noiU *7am Gntre)at! Gn 1reme ce Hami*ton (e Gntorcea Gn (a*a centra*ă. In(i(tă (ă nu mă a#it! . Ei 1ezi aiciO e o mică #aură care! e1ident! e de(tinată (ă adăpo(tea(că ce1a. Apoi am o)(er1at că din )ra0u* (o0u*ui meu cur#ea (Fn#e. V 2mu* ace*a era un ho0! crezi tuU *7am Gntre)at. Hnăuntru! in(erat Gn ni=a din partea de (u( a unei a*te p*inte ornamentate! Gn care (e a. Cu cFt ne uitam mai mu*t *a acea comoară *a *umina tor0e*or! cu atFt mai (tră*ucitoare părea (ă de1ină (u)(tan0a dinăuntru. SAce(t Foc aprinde Gn0e*epciunea =i puterea Kei*orT! citi e*. Nu era un (pectru ceea ce 1edeam! ci o . V A(ta a= dori (ă =tiu =i eu! ră(pun(e e*! pe cFnd treceam pra#u* cămăru0ei a*)e! dea(upra căreia era #ra1ată #*i. +e cFnd intru(u* e1ada din Gncăpere! am a*er#at (ă 1ăd ce (e petrecu(e cu (o0u* meu. ?ai! DoamneD Te7a rănitD Hami*ton mă *ămuri că oa(pete*e no(tru nea=teptat G=i .iindcă nu7* durea de*oc.a pentru S(teaT.e*e de pe tă)*i0ă: SDin 200 .ecti1 pentru a 0ine pa(u* cu Hami*ton! care (e apropia acum de intrarea cu pi*a=tri a*)i.ină! . +rin pra#u* Gncadrat de (tF*pii ro=ii am intrat Gntr7o cămăru0ă! unde *7am #ă(it pe Hami*ton in(pectFnd o tă)*i0ă )o#at ornamentată! Gnca(trată Gntr7o p*intă.*acona= de o .iin0ă omenea(că Gntr7o mantie *un#ă! nea#ră! cu #*u#ă.ăcu(e drum pFnă *a u=ă .iindcă nu reu=i(e (ă (e dea mai iute *a o parte din ca*ea *ui. CFnd . Am icnit cFnd mi7am dat (eama că 1enea Gntin( (pre mine! după care G=i (chim)ă pe dată direc0ia =i o *uă pe drumu* de ie=ire ce =erpuia Gn Curu* perete*ui! către tune*u* de *a intrare. V A(ta pare (ă . V Hami*tonU *7am (tri#at! ca (ă7* .o*o(i(em pentru a de(chide poarta ePterioară. Era ump*ut cu o (u)(tan0ă a*)ă! .*a aici de ce1a 1reme.oarte a(emănătoare cu pra.ac (ă7mi ră(pundă Gn cazu* Gn care mai putea (ă mă audă. V Cum de7i po(i)i* ca cine1a (ă poată (upra1ie0ui Gn *ocu* ă(ta! Gn#ropat de atFtea (eco*eU m7am mirat eu! a*er#Fnd e.i pă(trat ce1a de mare importan0ă (piritua*ă.

oarte mFndră de mine! dar! curFnd după aceea! am auzit tot mai tare zumzetu* unui roi de in(ecte. Dezamă#ită! m7am Gntor( a#a*e Gn cămăru0a a*)ă! ca (ă mai arunc o pri1ire a(upra . V Nu! te ro#O *7am imp*orat eu. V Tre)uie (ă ePi(te 1reun tertip.T Apoi (e ridică =i apucă .u#it Gnapoi *a pFr#hie =i am ridicat7o! iar *icoarea Gncetă (ă mai cur#ă.u#ă Gnapoi *a intrarea Gn tune*! pentru a 1edea dacă o puteam urni.unc0iona decFt Gntr7un (in#ur (en( =i! cFnd am Gmpin(7o! Gmi aCun(e *a urechi c*ipocitu* (cur#erii unui *ichid. Nu e=ti Gnarmat! =i ce (e 1a a*e#e de mine dacă ai (ă . 201 . Se uită *a u=ă! ne=tiind ce (ă .io*ei Ste*ei.ii omorFtU Nicio de(coperire nu pre0uie=te cFt 1ie0i*e noa(tre. V N7are cum (ă p*ece de aiciD Hami*ton! Gn#rozit! a*er#ă (ă7* Gmpiedice pe nea=teptatu* no(tru to1ară= (ă ne *ip(ea(că de (in#uru* miC*oc de a ne Gntoarce Gn (ocietatea ci1i*izatăO =i de apă. +Fr#hia nu . Semănau mai de#ra)ă cu *ăcu(te*e! dar pe mă(ură ce *arma (porea! mi7am dat (eama că nu 1enea din aer! ci aducea! parcă! a răpăit de picioru=e. Am chicotit! .io*aUT ă(i(em acum ce1a uti* de . Am . V RămFi (ă păze=ti Steaua! Gmi (u#eră de data a(ta! nu7mi mai porunci. Ar tre)ui (ă mă duc după e*.u#it după Hami*ton o )ucată de drum =i am (im0it o oarecare u=urare cFnd *7am 1ăzut Gn=. Am zFm)it cFnd mi7am amintit de pFr#hie =i m7am Gntor( Gn . Imen(a Gncăpere centra*ă Gmi părea o(ti*ă! parcă! . +e cFnd (tăteam =i mă Gntre)am de ce nu poate .acea(tă Stea (e re1ar(ă puteri*e eterne a*e Kei0ei.ăcut. Inima Gmi (ă*tă Gn piept de )ucurie *a #Fndu* că era apă. Am .io*a! care nu (e c*inti din adăpo(tu* (ău de piatră. V Ai #riCă! *7am imp*orat! Gn timp ce e* di(părea urcFnd prin tune*. CFnd m7 am ap*ecat (ă7mi Gnmoi mFna Gn pFrFia=! am (im0it că era un(uro( =i că miro(ea aproape *a . V Scara)eiD roaza Gmi pătrun(e Gn inimă =i m7am #ră)it (pre intrarea cămăru0ei.ără prezen0a (o0u*ui meu! =i m7am #ră)it (pre cămăru0a cu (tF*pi a*)i ca (ă (upra1e#hez Steaua! a=a cum mi (e ceru(e. SMă Gntre) ce anume ar putea .acă mai departe.ăcFnd (a)ia ca1a*eru*ui mort ce zăcea *a intrarea Gn tune*. Sper că nu mai (unt =i a*te (urprize nep*ăcute aici Co(! am adău#at eu Gnceti=or.i de(prin(ă .io*a! am atin(7o =i ea Gmi p*uti direct Gn mFnă.*au (u) acea pFr#hie. Am 1ăzut! apoi! cum o *icoare *impede cur#ea Gn cana*e*e #oa*e prin #o*uri*e ce (e a.ace (ă (e de(prindă .e* de rău ca =i u*eiu* din tor0e*e noa(tre.

u#it *a u=ă! de unde *7am putut zări rotindu7=i tor0a Gn Curu* picioare*or.io*a Ste*ei. CFnd #Fndacii Gncepură (ă acopere cărarea ro=ie! m7am urcat pe p*intă. Am Gncercat (ă a=ez *a *oc . V Iată *a ce7i )un *ichidu*D Mi7am ridicat mFini*e Gn (u(! (upărată *a #Fndu* că rezo*1a(em di*ema mu*t prea tFrziu. Ne7am hotărFt (ă *uăm cu noi .*acăra atin(e *icoarea ce (e (cur#ea Gn cana*u* ePterior. V Loca*nicii au dreptate de(pre acea(tă *icoare pentru a*un#area in(ecte*or.i putut Gncerca (ă .acă pe #Fndaci (ă #onea(că Gncă =i mai . Am reu=it (7 o (cot.*ăcări! Gn direc0ia mea. Hn următoarea c*ipă! Hami*ton co)ora Gn #oană cărarea ro=ie! Gntre pere0ii *umina0i de . V ?ăd =i eu. Spre marea mea (urpriză! #Fndacii nu intrară Gn cămăru0ă! ci continuară (ă (e Gn#rămădea(că dinco*o de pra#. +oate că nu mă (im0eau dacă nu co)oram pe pardo(ea*ăU Am *ă(at un picior *a pămFnt! dar tot n7am detectat 1reo reac0ie. A= .renetic. Chiar *e 0ine *a re(pect! #*umi e*! reu=ind (ă aCun#ă pFnă *a pFr#hie. V +e cFt 1rei (ă pariem că 1om a1ea ne1oie de .Am zărit roiuri de #Fndaci mi=unFnd prin cana*e. Hami*ton (e uită prin (a*a *uminată or)itor! pFnă dinco*o de cămăru0ă. Hndată ce aCun(e *Fn#ă mine! (o0u* meu mă Gm)ră0i=ă (trFn(.io*a Ste*ei Gn ni=a ei! ceea ce nu Gmpiedică Gnaintarea armatei de in(ecte.u# pFnă *a tune*! dar =an0uri*e (e ump*ură pe dată de #Fze! a=a GncFt nu mai puteam (7o iau prin centru. V 3ănuie(c că *ichidu* e(teO Hnainte (ă aCun# (ă ro(te(c cu1Fntu* Sin. ?ăpăi 0F=niră prin toate =an0uri*e! iar (cara)eii! Gn di(perarea *or de a (e (a*1a! (e aruncară (in#uri Gn e*e.*acona=u*! Gn cazu* Gn care ho0u* 202 . L7am *uat de mFnă! pentru că Gmi aCun(e(e toată acea a1entură Gntr7o (in#ură zi. V Hami*tonD +Fr#hiaD am 0ipat =i am .io*a Focu*ui pentru a de(chide următoarea GncăpereU Din păcate! mi7am dat (eama că a1ea dreptate. V A 1enit 1remea (ă p*ecăm! atunci. V C*ari((aD Rareori Hami*ton Gmi (punea pe nume*e mic < era un (emn că (e temea! Gntr7ade1ăr! pentru mine! iar eu pentru e*. Fu de aCun( doar (unetu* mecani(mu*ui ca (ă7i .*ama)i*T! (o0u* meu G=i *ă(a(e atFt de Co( tor0a! GncFt . V Sunt )ine! *7am poto*it eu! ridicFnd Gn mFnă .

Ei totu=i! de cFte ori mai Gnainte nu ne (.e*! ce a*tce1a ne mai rămă(e(e decFt (ă Gncercăm (ă ne #ă(im (in#uri drumu* Gnapoi (pre ci1i*iza0ieU So0u* meu .*e 1reun (iroco>4.u(e(eră *e#ate de ce*e care urmau (ă .oarte mare. Chiar (u) ochii no=tri! ie=irea din tune* (e a(tupa cu u=a de meta*! care (e re.u#ară! propunFnd (ă pre(ărăm pu0ină pu*)ere a*)ă pe(te un co1ora= =i (ă mă ducă Gn z)or pFnă aca(ă! dar tre)ui (ă admită că nu7=i putea Gnchipui cum (e putea cFrmi un a(emenea miC*oc de tran(port.rFn#ea (u) o mare apă(are. Etiam că a1ea de #Fnd (ă pornea(că *a drum Gn orice condi0ii. Că*ăuze*e noa(tre Gncărca(eră anima*e*e cu )a#aCe! Gn 1ederea p*ecării noa(tre Gn după7amiaza acea(ta! a=a GncFt tot ce7i mai rămă(e(e de .ida(em noi de(tinu*D +e mă(ură ce u*time*e două cămi*e care ne mai rămă(e(eră ne co)orau de pe 1Fr. Dacă (oarta ne era . +Fnă nu ne7am 1ăzut a.acem.ie că*ărite de noi.i do1edit o pierdere de ener#ie =i de timp. Ho0u* ne *ua(e Cumătate din pro1izii =i două dintre cămi*e.ăcut ho0u*ui a .ară! )ăr)atu* meu nu7mi dădu 1e=ti*e proa(te. V A=a7i! con(im0i Hami*ton. Soare*e a(. V S*a1ă ceru*ui că am apucat (ă ie=im Gn amur#D Mi7am dat (eama cFt de u=or am . 203 . Cu toate ace(tea! .ure =i pe e*. +arcă un meta* (e .i putut rămFne capti1i! ceea ce mă (perie pFnă Gn mădu1a oa(e*or. Cămi*e*e care ne cărau pro1izii*e . La ie=irea din (a*a centra*ă! (o0u* meu a=eză *a *ocu* ei (a)ia Gmprumutată de *a ca1a*eru* mort =i Gi mu*0umi pentru aCutor.e*! deo(e)it de di(perată. De a*t. K#omotu* 1enea de *a intrarea pe care reu=i(erăm (ă o de(chidem Gn acea zi. Se con(idera pe unde1a un .u un moment de amuzament Gntr7o (itua0ie! a*t.i Gntor( ca (ă7* .ădi cu e* (7ar . Nici măcar nu *7am Gntre)at pe Hami*ton ce mai urma (ă .e* de (upraom. V Nu7i de #*umit! *7am a1ertizat eu! căci po(i)i*itatea (ă nu (upra1ie0uim că*ătoriei era .u* SerF)it! nici nu 1i(am că era u*tima oară cFnd ni (e mai >4 ?Fnt ca*d =i u(cat care )ate Gn re#iuni*e mediteraneene.o(t (ă urce Gn =a =i (ă (e ducă.(7ar .io*e =i (ă *e Gnapoiem pe amFndouă munte*ui Gntr7un 1iitor nu prea Gndepărtat.ăcu o #*umă .in0ea pe cer =i tocmai ne #Fndeam (ă o pornim din *oc Gnainte ca Gntunericu* (ă aducă răcoarea nop0ii! cFnd ne ră(ună Gn urechi un )u)uit cu totu* neo)i=nuit.ăcea *a *oc.a1ora)i*ă! poate reu=eam (ă dăm de urma ce*ei*a*te . A mă mai (. Ar tre)ui (ă p*ecăm acum! pFnă nu ni (e Gntoarce norocu* =i Gncepe (ă (u.

FntFna (e a. CFnd cea mai 1*ă#uită dintre ce*e două cămi*e a*e noa(tre (e pră)u=i ce1a mai tFrziu Gn acea zi! mi (7a .FntFnă! apa ni (e termina(e toată! iar cămi*e*e ne erau de(hidratate. Sin#uru* *ucru care7mi mai rămFnea de .ord! (ă re*ateze ce a mai urmat. Ei! de=i eu )ănuiam că drumu* (pre ca(ă a1ea (ă ne co(te mu*t! nu m7am a=teptat (ă mă co(te chiar 1ia0aD ❖ 2ricine ar citi ace(t Curna* (7ar Gntre)a: SDar cum =i7a mai (cri( *ad" Hami*ton memorii*e! dacă ea a pierit pe drumu* de Gnapoiere de *a SerF)itUT De 1reme ce eu am pu( Gntre)area! poate a0i #hicit deCa ră(pun(u*. Cu ePcep0ia une*te*or noa(tre! a căr0i*or! a apei! a hranei =i a acte*or per(ona*e! =i a cFtor1a mici comori! ne7am *ă(at toate ce*e*a*te po(e(iuni Gn de=ert. Mai =tiam =i că . Nu mă mai (im0i(em niciodată atFt de (*ă)ită =i de nenorocită. +rima re#u*ă a că*ătoriei prin de=ert e(te aceea (ă nu70i *a=i niciodată #Fnduri*e (ă um)*e *i)ere! ace(ta . Hmi aminte(c că am aCun( Gntr7un punct Gn care n7am mai putut . +ă(tra(em apa pentru propriu* con(um! ru#Fndu7ne ca rezer1e*e din trupuri*e cămi*e*or (ă *e aCun#ă pFnă cFnd #ă(eam prima (ur(ă de apă.ăcut era (7 204 .permitea (ă 1enim aici. Dacă o a=ezam pe ea pe (pinarea unei cămi*e! Gmi dădeam (cama că =i anima*u* a1ea (ă (e pră)u=ea(că. Le7am e*i)erat de tot ce nu ne era nece(ar pe drumu* de Gntoarcere aca(ă. Tot ce a1eam de .ace niciun pa(.*a *a numai cFte1a ore di(tan0ă. Hn orice caz! am (ă 1ă (pun ce7mi aminte(c.ăcut era (ă continui (ă mer#. Chiar =i (u) um)re*a mea! pe(te care drapa(em o 0e(ătură *un#ă! că*dura era necru0ătoare! iar eu mă (im0eam ca7ntr7o .iind primu* (emn că cedezi canicu*ei epuizante. Cu două zi*e Gnainte de a aCun#e *a cea mai apropiată . 3uze*e Gmi erau atFt de crăpate! GncFt mă u(turau Gn#rozitor cFnd *e umezeam cu *im)a! =i tot corpu* mă mFnca din cauza irita0iei produ(e de haine*e prea (trFmte! Gm)i)ate de tran(pira0ie.ri#are. Cu o zi Gnainte de a da de apă Gn ca*ea noa(tră! 1ăzFnd miraCe pretutindeni! =tiam că mă (tin#eam! Gn(ă nu i7am (pu( nimic *ui Hami*ton! care a1u(e(e parte de =i mai pu0ină hrană =i apă decFt mine. De aceea! G* *a( pe (o0u* meu! *ordu* Here. So0ia mea nu era moartă cFnd a *e=inat! Gn(ă =tiam că moartea ne urmărea Gndeaproape pe oricare dintre noi. Erau de7acum prea (*eite ca (ă ne mai poarte Gn (pinare.ăcut mi*ă de anima*! dar i7am in1idiat e*i)erarea. Mă *uă cu ame0ea*ă =i! după aceea! n7am mai notat nimic.

e(iei me*e Gi adu(e(e ei moartea! a=a cum mu*0i pre1ăzu(eră că a1ea (ă (e GntFmp*e.*uier (au (ă . +rimii pa=i au . Am Gn.redonez 1reun cFntec! dar mi7am depănat (im. Ftu* Gmi era prea u(cat ca (ă mai .ie pe aproape.ăcut orice ca (ă7mi pă(trez mintea acti1ă =i (ă nu7 mi *a( #Fnduri*e (ă rătăcea(că Gn ne=tire.u de aCun( ca (ă mă #ră)ea(că (pre (a*1area noa(tră! a amFndurora.FntFnă. Fără pu*(! .*etu*! pe care7* iu)i(em atFta! e1ada(e din ace(t chin cump*it Gn care eu G* tFrF(em.aimă =i pre(ti#iu Gn domeniu* pro. I7am )*e(temat pe zei pentru cruzimea cu care mi7au răpit7o! cFnd tot ce7am . Dorin0a mea de .ie *e#endara +Fine a ?ie0ii! mană (au EMR2! care mai purta nume*e =i de S.a0ă! m7am repezit (7o readuc *a 1ia0ă pe (o0ia mea.ăcut eu 1reodată a .ă=urat7o Gn 0e(ătura ce7i acoperea um)re*a =i am ridicat7o Gn )ra0e.i (co( mai repede apa din 1reo .Fntu* raa*. Hn ciuda (tării me*e #ra1e! nu cred (ă . Am .FntFna tre)uia (ă . A=a am =tiut că . Ace(t (emn .o(t (ă caut ade1ăru* Gn nume*e *or.onii*e Gn minte! mi7am (pu( Gn (inea mea po1e=ti =i mi7am pu( tot .e*u* de Gntre)ări arheo*o#ice )ana*e.*acona=u* Ste*ei din )uzunar! căutFnd un )o*o1an de care (ă7* iz)e(c. Ei cu ce mă a*e(e(em eu Gn urma ace(tei pierderi #re*eU MFniat de pre0u* pe care7* p*ăti(em! am (co( . îngropat de at>tea secoleDC 3ănui(em! de cFnd de(coperi(em pu*)erea cu ciudata proprietate de a (. Atunci! prin )inecu1Fntarea tuturor zei*or! cămi*a Gncepu (ă7=i iu0ea(că pa(u*.o car pe C*ari((a Gn )ra0e. De(pre acea(tă (u)(tan0ă (e zicea Gn 1echime că ar a1ea proprietă0i re#enerati1e importante. +e cFnd (oare*e co)ora *a orizont! ritmu* Gmi Gncetini(e con(idera)i* =i! pentru prima oară Gn 1ia0ă! m7am Gndoit de rezi(ten0a mea.*am Gn ceea ce acum credeam că era Temp*u* Focu*ui7Stea! mi7a oprit mFna: B/um de-i posibil ca cineva să poată supravieţui în locul ăsta. Dar puteam (ă readuc o moartă *a 1ia0ă cu aCutoru* eiU V SDin acea(tă Stea iz1oră(c eterne*e puteri a*e Kei0eiT! am murmurat 205 . Cred că drumu* prin de=ert Gmi (tor(e(e toată apa din trup! Gn(ă tot am 1ăr(at un rFu de *acrimi! (tri#Fndu7mi durerea prin noaptea adFncă a de=ertu*ui. După ce am *uat cFte1a #uri )une =i m7am (tropit pe . Am de(coperit! Gn(ă! că deCa G=i dădu(e duhu*! Gn )ra0e*e me*e! pe drum.ără (pirit! C*ari((a nu mai era decFt o carca(ă #oa*ă! iar (u. Amintirea unei Gntre)ări pe care mi7o pu(e(e (o0ia mea! cFnd Gncă ne mai a.o(t cei mai #rei! după aceea trupu* meu păru (ă (e o)i=nuia(că (ă poarte acea po1ară (up*imentară.ida *e#ea #ra1ita0iei! că tre)uia (ă .ără (u.*are! .

Trupu* C*ari((ei .eu Gn =oaptă! Gn 1reme ce ridicam trupu* mort a* (o0iei ca (ă7i pun pe *im)ă cFte1a .oarte mu*t #Fndirea *o#ică. Să . Nu (7a GntFmp*at nimic! iar eu m7am temut că Gmi pierdu(em iu)ita pe 1ecie. CFnd e*iminam toate po(i)i*ită0i*e ca .o(t .iindcă nu (e a1entura(e dinco*o de *o#ică Gn ePp*icarea inePp*ica)i*u*uiU Cum putea o 206 .iin0e din Temp*u* Focu*ui7Stea cFnd G* de(chi(e(e.u(e(e aproape decapitat! iar dacă (pu(e*e ca1a*eru*ui meu (e do1edeau ade1ărate! .o(t Mo*ier acea entitateU V Mă doare capu*! am tra( eu conc*uzia. CFnd mă 1ăzu! Gmi zFm)i =i murmură.u(e(e mFna ce*ui care mă an#aCa(e Gn prezent.u (cuturat de un . Mă mFn#Fie cu o mFnă pe o)raz! mFndră de mine! iar eu am iz)ucnit Gn *acrimi de )ucurie.i .u*#urantă! după care i7am Gnchi( #ura.Fr=itu* ace*ei re*atări. V Hai (ă 1edem cFt de eterne (unt ace*e puteri.irice*e din pu*)erea (tră*ucitoare! .*u că .e(iona*e. V A=a7i.ior puternic. +ur =i (imp*u hohoteam de p*Fn( cFnd am aCun( *a (. Re*atarea *ui con. CFnd m7am poto*it! am u(cat pa#ina re(pecti1ă! după care am Gnchi( mare*e tom 1erde =i *7am Gmpin( deoparte.ără preCudecă0i po1e(tea ace(tui (it Gmi i(to1ea . Nu mai e(te ne1oie (ă (pun că Gn ace* moment a1eam impre(ia că7mi ePp*odează minteaD Din acea(tă cauză oare =tiin0a nu reu=i(e (ă ePp*ice une*e dintre mi(tere*e Antichită0ii! .iind nerea*i(te! nimic nu mai părea (ă ai)ă (en(! dar dacă acceptam! pur =i (imp*u! ceea ce citeam! atunci pie(e*e Cocu*ui de puzz*e G=i #ă(eau cu u=urin0ă *ocu*. Lacrimi*e Gmi picurau pe tePtu* (cri( de mFnă! GntinzFnd cernea*a. Am .ord G* e*i)era(e pe Mo*ier din nu =tiu care temni0ă.irma cu certitudine că dădu(e drumu* unui *ucru (au unei . Hncercarea de a urmări . V Am reu=it. De ce eram a=a de emo0ionatăU Mă ro#! dinco*o de romanti(mu* po1e=tii ade1ărate! #Fndu* că oa(e*e *ui A*)ra" zăceau Gn măruntaie*e ace(tui munte Gmi dădea un (entiment de re1o*tă.oarte indi#nată (ă a. V ?ai de mineD Mi7am =ter( *acrimi*e de *a ochi cu un =er1e0e* =i am . M7am ap*ecat =i i7am dat un u*tim (ărut de răma(7)un. Se porni (ă re(pire =i de(chi(e ochii.o*o(it un a*tu* pentru 1o*umu* dinaintea mea. Am (trFn(7o tare *a piept! CurFndu7mi Gn #Fnd ca niciodată (ă nu7i mai pun 1ia0a Gn primeCdie de dra#u* propriei me*e 1anită0i pro. Hn i(tori(irea *ui A(h*ee! A*)ra" pre(upu(e(e că Here.

Credea că mă e(chi1am.Fr=it! aCun(e(e *a moti1u* 1izitei *ui. Sau! mai de#ra)ă! )ănuie(c mu*te *ucruri pe care o cercetare pu0in mai ap*icată ar tre)ui (ă *e c*ari.ice.erin0ă. V Sunt )ine! *7am a(i#urat eu. M7am #Fndit )ine *a Gntre)are Gnainte de a7i da ră(pun(u*. V Ai mai #ă(it ce1a intere(antU dori e* (ă =tie! intrFnd =i a=ezFndu7(e. V +ot 1or)i =i eu cu tineU Am a(cun( mari*e tomuri Gntr7o 1a*iză! ca (ă nu *e 1adă! *ă(Fnd pe ma(a de (cri( numai căr0i*e me*e de re.iindcă nu .uză =i mi7am dat (eama că (e #Fndea *a epi(odu* de a(tăzi din pe=teră. Am ridicat din umeri. Mă cuno=tea prea )ine.ară! (e o. V 3a chiar dimpotri1ă! a= (pune. V +ot (ă7* dau a.iPFndu7mă cu ochii. A .eri e*! dacă te (tFnCene=te. Francezu* ridică o (prFnceană! . Ce7i cu tineU mă Gntre)ă AndrQ din a.ara cortu*ui. V Mă ro#! nimeni nu =tie i(toria *oca*ă mai )ine decFt *oca*nicii! i7am zi(! GncercFnd (ă7* păcă*e(c non=a*antă! Gn(ă AndrQ nu căzu Gn p*a(ă. Da! omu* ace*a mă amenin0a(e că7mi z)oară capu* de pe umeri =i că7mi aruncă hoitu* de pe o (tFncă. ?rei un ceaiU AndrQ mă re. V Si#ur. V A)(o*ut de*oc! am in(i(tat eu. V De ce am eu impre(ia că =tii mai mu*te de(pre ace(te (ăpături decFt 1rei (ă7mi (puiU M7am #Fndit (ă ne#! ceea ce *7ar .u(e(em prea (ocia)i*ă de cFnd (o(i(em aici. V Te7a amenin0at cum1a A/)arU Gmi arătă e* *impede Gn#riCorarea (a.iert.o(t doar o mică neGn0e*e#ere. V +entru că eu chiar =tiu mai mu*te decFt (pun! i7am mărturi(it.i . V Iar A/)ar te aCuta Gn in1e(ti#a0ii*e ta*eU Hn (. L7am *ă(at (ă intre! . +entru ce7i mai *uam eu apărareaU Fiindcă A/)ar =tia 207 .e*u* tău po*itico( de a7mi (pune că ai de #Fnd (ă te Gnchizi (in#ură =i mFineU AndrQ zFm)i. V A(ta depinde de cFt de curFnd dore=ti ni=te ră(pun(uri. V Fac pro#re(e! i7am ră(pun(! punFnd apă *a . ?reau (ă a=tept pFnă cFnd 1oi putea (ă am mai mu*tă Gncredere Gn teorii*e me*e Gnainte de a 0i *e Gmpărtă=iO A(ta7i totD V A(ta7i .ăcut mai (u(picio( =i mai curio(.per(oană (erioa(ă (ă (pere (ă aCun#ă *a o e*ucidare a mari*or taine prin acea(tă metodăU V MiaU Te aud p*Fn#Fnd.

V Nu ePi(tă nimic Gntre mine =i AndrQ. Inima mi (e um. V Atunci de ce p*Fn#eai mai adineauriU 2 Gntre)are #rea! iar ră(pun(u* ade1ărat era mu*t prea )izar pentru a putea . 4u m-am aşteptat să aflu că în viaţa ta e)istă un bărbat 4u mi-ai vorbit de el p>nă acum M7a amuzat #re=ea*a *ui. V ?ai! mă compătimi AndrQ! de(chizFndu7=i *ar# )ra0e*e. Dacă7* . Era o minciună )ună! care o Gntărea pe cea de(pre iu)itu* meu.ăcu din cap (emn că da! ca =i cum nu m7ar . ?rei o Gm)ră0i=areU Ar .i ro(tit.ce1a! ce1a ce poate eu nu =tiam.a0a (pectru*ui mă Gndurera *a .i crezut chiar pe cu1Fnt.e* de )ine: S?rei (ePUT V Ii7am mai (pu(! AndrQ! (unt )ine! am ripo(tat eu! minima*izFndu7mi propria (tare emo0iona*ă. Cheamă7mă dacă ai ne1oie de ceva Am acceptat cu un (emn a.ară. V Tocmai citeam o Gn(emnare . V Dar ne7am Gmpăcat! am ridicat din umeri.ăcu (ă mă cutremur =i (ă iz)ucne(c din nou Gn *acrimi.ăceam pe AndrQ (ă7* concedieze! n7a= mai .i (co( niciodată de *a e* ce1a. EPpre(ia Ci#nită pe care am zărit7o pe .i putut (pune *a . H* 1oi re1edea cFt de curFnd. Ce* pu0in! nu din punctu* meu de 1edere. V Ce7ai! A*)ra"U +ari (upărat.oarte romantică pe care nou* meu iu)it mi7a (trecurat7o Gntr7una dintre căr0i*e me*e! ca (7o #ă(e(c cFnd o de(chid. V ?ai! Mia! iartă7mă! n7am 1rut (ă te (upărD AndrQ (e ridică Gn picioare =i Gmi dărui o Gm)ră0i=are p*atonică! Gn(ă! cFnd am remarcat că A*)ra" ne o)(er1a! m7am (mu*( imediat din )ra0e*e *ui. E* G=i dădu ochii pe(te cap. se (trădui e* (ă7mi aducă aminte. Francezu* . V Ah! ă*aD 208 . in(i(tă e*! *uptFndu7(e (ă7=i ia un ton credi)i*.e* de tare pe cFt mă )ucura.irmati1 din cap =i m7am uitat *a A*)ra" cFnd AndrQ ie=i a. V Am (ă te *a( Gn pace! Gmi #hici AndrQ dorin0e*e a(cun(e. 4u mă refer la "ndr0 $ă refer la bărbatul acela pentru care-ţi dau ţie lacrimile@ "la de care ţi-e at>ta dor. 4u sunt supărat.*ă Gn piept cFnd A*)ra" Gmi apăru Gn #Fnd =i! de=i =tiam prea )ine că nu7* puteam a1ea! a mi7* ima#ina ca pe un morman de oa(e mă .

Mi7am căutat =er1e0e*e*e. V 3ine! =tiu că e=ti mort! darO Mi7am p*ecat capu* Gnainte (ă apuc (ă7i mărturi(e(c că tot nu puteam (ă nu mă Gndră#o(te(c de e*.uterea pietrei funcţionea1ă în ambele sensuri.ăcut din cap (emn că da! pu0in ener1ată de . CFnd *7am putut zări iar pe A*)ra"! mă pri1ea cu duio=ie! de=i nu mai =tia ce (ă zică. Sentimentele tale pentru mine sunt motivul pentru care nu vrei să mai porţi pietricica la tineD M7am Gntor( )ru(c cu .aptu* că nici măcar nu (7a #Fndit (ă mă Gntre)e de ce moartea *ui mă tu*)ura Gntr7atFta! ori poate că #hici(e =i Gncerca (ă e1ite (u)iectu*. I7am dat . Etii.i cFntărit o decizie #rea Gn minte.ără doar =i poate. M7 am Gntor( cu (pate*e! ca (ă7mi a(cund *acrimi*e ce7mi =iroiau din nou.*at că tu ai murit aici < am (pu(! =i )uze*e Gncepură (ă7mi tremure de emo0ie < ceea ce m7a tu*)urat.ord de(pre de(chiderea intrării Gn Temp*u* Focu*ui7Stea. V Am citit re*atarea *ordu*ui Here.ăcut (emn cu mFna (ă p*ece. Mi7am =ter( iute *acrimi*e de pe . A*)ra" pă(tră tăcerea o 1reme! dar (im0eam că nu p*eca(e. chiar dacă nu mi-aş fi pierdut viaţa în acest loc. Dar n-am plecat nicăieri@ De ce pl>ngeai pentru mineD Am Gn#hi0it cu #reu.oarte c*ar de Gn0e*e( ce era Gn (u. Nu =tiu de ce. sper că-ţi dai seama V Nu =i pentru mineD am )om)ănit eu! de=i tre)uia (ă recuno(c că nu mă (trădui(em prea tare (ă mă deprind cu ace(t pre(upu( har a* meu 209 . Etiam că era contrar dorin0e*or *ui. A*)ra" *ă(ă impre(ia că7* dezamă#ea (u)iectu* cercetării me*e. V A*a erai tu! A*)ra". A*)ra" *ă(a impre(ia că era pu0in Gncurcat! ca =i cum ar . Acum e* păru ce* )uimac! dar GncFntat! . .Stomacu* mi (e (trFn(e #hem! Gn timp ce7mi adunam curaCu* pentru a7i dez1ă*ui ade1ăru*. Gncercă e* (ă7mi a*ine (u.erin0a. V Am a. 2ri de cFte ori Gmi apăreau oa(e*e *ui Gn minte! Gmi dădeau *acrimi*e.ace. V Se pare că po0i (ă7mi cite=ti #Fnduri*e! orice a= . tot aş fi acuma mort.a0ă.i#ură! pentru că ochii Gmi Gnotau Gn *acrimi. I7am . /red că o mare parte a problemei vine din faptul că eşti istovită "r trebui să te las să te odihneşti Am .a0a *a e*! pu0in uimită de acurate0ea deduc0iei (a*e.*etu* meu! iar dacă e* nu (im0ea nimic pentru mine! n7a1eam de #Fnd (ă mă mai pro(te(c. Nu7i puteam de(*u=i ePpre(ia de pe .

V E cine1a aco*oU V Suntem noi! credincio=ii tăi (*uCitori! zei0ă! (o(i ră(pun(u*! care m7a =ocat pro. M7am ridicat Gn capu* oa(e*or! ca (ă aud mai )ine. numai prin proprie voinţă poţi căpăta tot ceea ce doreşti pe lumea asta +rima mea impre(ie . 4u sunt chemat să te împing în e)perienţe paranormale.oarte c*ar =i Gn după7ma(a a(ta.o*o(! mă *ămuri A/)ar.i . Dinaintea mea! A/)ar! Gmpreună cu cei doi a(ocia0i ai (ăi! (e p*ecară pFnă *a pămFnt. E=ti o .parap(iho*o#ic. V Ce7i . TFn#uie*i*e cămi*e*or 1eneau pFnă *a mine! purtate de departe de 1Fntu* de=ertu*ui! apoi am auzit pa=i =o1ăitori care (e opriră chiar *a intrarea cortu*ui meu < poate doi (au trei oameni. +e A(h*ee o a1ertiza(e că era tota* nepriceput Gn che(tiuni*e amoroa(e.ăcură! .rămFnta prea tare. CF0i1a oameni Gncă mai rFdeau =i di(cutau Gn cortu*7 cantină.und. Am Gncu1iin0at din cap! de=i nu7mi prea 1enea (ă mai port amu*eta ca nu cum1a A*)ra" (ă de(copere ce (entimente pro. +entru cine1a atFt de o)o(it ca mine! cu#etu* mi (e . 210 .o(t. mă corectă e* neGndup*ecat! ca apoi (ă pară că era (upărat pe (ine Gn(u=i! .ără (ă7mi atin#ă trupu*! =i m7am cu*cat.apt! pentru e*. 4umai pentru tine.u(e(e dra#o(tea 1ie0ii *ui.o*o(U V Noi (untem cei care tre)uie (ă70i .iindcă de(chi(e(e (u)iectu*. L7am pu( pe *i)er =i! imediat! am *ă(at pietricica deoparte. V N7am ne1oie de protec0ie! i7am ră(pun( eu! după cum a0i putut 1edea . V ?ă ro# (ă 1ă ridica0i! i7am imp*orat Gn =oaptă! ceea ce =i . QeiţăA M7am du( pFnă *a intrare =i am de(chi(7o. Fiecare z#omot din a.i de . "i să ţii pietricica la tine. Cu ce 1ă pot . V Dacă a(ta 0i7e dorin0aD CFnd e* .u că dorea (ă Gncheie acea(tă di(cu0ie (entimenta*ă. Apoi Gmi trecu prin minte că! poate! Gncă (e mai #Fndea *a preotea(a care! a=a cum Gi mărturi(i(e *ui A(h*ee! . Am )ă#at pietricica (u) pernă! ca (ă7mi .ără #ra)ă.ăcu (emn din cap că da! am *uat iar pietricica. Am (tin( *ampa de pe mă(u0a de (cri(.unde nutream! de .iică a *ui I(i( =i am Curat (ă te proteCăm.ia*ă.ace pe oameni (ă7=i dorea(că Gn di(perare ePact ceea ce nu pot a1eaU Hmi ana*iza(em prea mu*t (u. în ca1 că ai nevoie de mineD mă Gntre)ă e* cu (.*etu* Gntr7o (in#ură zi =i mă Gm)ia patu*.im de .ara cortu*ui meu Gmi părea amp*i.ie *a GndemFnă! .icat! oricFt de mărunt ar .

V Kice0i7mi doctor Montro(e! dacă tot 1re0i (ă .*u moti1u*. Ei tu e=ti an#aCatu* *or. V A(ta nu7i drept! am con(tatat eu. V Ii7a= mu*0umi dacă nu m7ai numi a=a.ermoaru* *a cort.ami*ie. Nici măcar nu7i =tiu nume*e de . E* părea (ă =tie totu* de(pre mine! iar eu! mai nimic de(pre e*. V Sunte0i *i)eri! )ăie0i! am adău#at! Gn (peran0a că 1or pricepe a*uzia. V ?ă ro#! nu 1re0i! poate! (ă ne GntF*nim mFine =i (ă di(cutămU V De(i#ur! căzu A/)ar de acord.iică a *ui I(i(! Gmi ePp*ică e*. Mă temeam că pFnă =i =oapte*e noa(tre erau purtate departe! Gn *ini=tea nop0ii. Iar n7am auzit niciun z#omot de pa=i. AterizFnd pe )urtă! mi7am (trecurat mFna (u) pernă! ca (ă #ă(e(c pietricica a(cun(ă aco*o. Am intrat Gn cortu* meu =i m7am )ă#at Gn pat! dar cum nu i7am auzit pe )ăr)a0ii aceia depărtFndu7(e! m7am (cu*at iar =i mi7am (co( capu* a.ară! ca (ă7i 1ăd pe to0i a=eza0i cu (pate*e *a mine. 211 . V Simp*u* .ace0i =i 1oi ca (pionii! (upra1e#hea0i7mă de departe! *e7am arătat eu cu de#etu* *inia orizontu*ui. Era ade1ărat că mă intere(a (ă a.ăcu(e o artă din a nu dez1ă*ui prea mu*te de(pre (ine.orma*! *e7am propu( eu. De data acea(ta! chiar Gncepu(e (ă7 mi (ară 0andăra.Fr=itu*.*i Gn (o*da . M7am aruncat *a *oc Gn pat.A/)ar mă contrazi(e. Hri(toa(e! ce noapteD am ePc*amat. Se pare că A*)ra" . V Am Gn0e*e(! con(im0i A/)ar! iar eu am Gnchi( imediat . Noapte )ună! prin0e(ă! (e Gnchină e*.*u mai mu*te! Gn(ă mintea mea o)o(i(e! pe ziua de azi! (ă Gnre#i(treze toate (oiuri*e de date.o*o(i0i un tit*u . V +arcă 17am (pu(O Am de(chi( din nou .apt că te a.irmei C Z M nece(ită precau0ii (up*imentare. Unde (e ducea cFnd nu7i dădeam drumu*U Tot ceea ce =tiam cu ade1ărat de(pre 1ia0a *ui era unde7=i #ă(i(e (. V Dar eu nu (unt o . V Atunci . Unde (7a du( A*)ra" cFnd i7am dat drumu*U mă Gntre)am. V Nu ne po0i e*i)era de datoria noa(tră! ripo(tă A/)ar cu re(pect. V Dar de ceU Am răma( pe #Fnduri! Gn timp ce de#ete*e me*e (e Cucau! Gn ne=tire! cu pietricica. Cu #reu m7am a)0inut (ă nu7mi dau ochii pe(te cap de ener1are.ermoaru* =i! (pre marea mea uimire! G=i *ua(eră tă*pă=i0a. Ne 1edem mFine. V De ce (pui a(taU am Gntre)at! curioa(ă (ă7i a.

Miro(eam du*ci*e mire(me a*e .u#it Gnapoi pe cFmpii*e ce (e Gntindeau dinco*o de #rădină.N7am mai a1ut Gn 1ia0a mea un 1i( pe care (ă7* trăie(c mai pro. "ceasta-i 6illet. Nu doream (ă mai . M7am Gntor( =i am . V Nu! ro(ti e*! punFndu7=i o mFnă pe după #Ftu* meu =i aducFndu7mi 212 . Nu7mi doream decFt (ă mă treze(c! dar cum am reu=it (ă7mi Gmp*ine(c dorin0aU A*)ra" Gmi apăru deodată Gn .u#ă.emei! care7i mFn#Fia păru* cu #e(turi de a*inare. +e mar#inea ei (tătea a=ezată o .emeie .a0a ei Gn#enunchea(e un ca1a*er! iar inima mi (e opri Gn piept cFnd *7am recuno(cut.iu umi*ită.aptu*ui că 1i(am Gntr7un tehnico*or a)(o*ut! #*orio(D +ro(pe0imea pei(aCu*ui de pro1incie prin care pă=eam mă cop*e=ea.FntFnă (p*endidă Gn miC*oc. Hn .rumoa(ă.und. ?reau (ă di(cut cu tine.*ori*or de primă1ară pe cFmpii! auzeam cFntecu* pă(ări*or! (im0eam pe pie*e raze*e (oare*ui.*am de(tu* de aproape ca (ă aud cu1inte*e pe care *e (chim)au Gntre ei! Gn(ă Gmi era c*ar că A*)ra" G=i 1ăr(a a*eanu* ace(tei . Nu mai e(te ne1oie (ă (pun cum tri(te0ea Gmi . Nu mă a.a0ă =i! ciocnindu7mă de e*! m7am oprit din . Nici n7 am mai a1ut 1reodată con=tiin0a *impede a . mi7am dat (eama =i! uitFndu7mă Gn Co(! *a propriu* meu corp! am 1ăzut că mai eram Gncă Gm)răcată Gn )*u#i =i tricou! haine*e murdare purtate cu o zi Gn urmă. V Acum că e=ti aici! te ro#! nu p*eca! #răi e*. V ?i(ez! nu7i a=aU A*)ra" .u#ă. V Te pot atin#e.ăcu din cap (emn că da! amuzat de ePa*tarea mea. V MiaU Se ridică Gn picioare =i dădu drumu* mFini*or con. V Ei tu 1i(eziU *7am Gntre)at.u a*un#ată de )ucuria ace(tei re1e*a0ii. Am iz)ucnit Gntr7un hohot ner1o( de rF( *a #Fndu* că 1i(u* Gmi de1enea rea*itate.identei (a*e. ?e=minte*e (a*e erau ro=ii ca (Fn#e*e! iar păru* ei *un# =i ne#ru Gi cădea drept pFnă *a #enunchi! acoperindu7i miC*ocu* (u)0ire. L7am auzit pe A*)ra" (tri#Fndu7mă! dar eu tot nu m7am oprit din . V A*)ra"! e=ti rea*D Mi7am pu( pa*ma pe pieptu* =i umerii *ui! neGncrezătoare. Dinco*o de cFmpii! am aCun( *a o #rădină cu o . /um aş putea spera să concure1 vreodată cu o asemenea 1eiţăD Hn mod c*ar! #Fnduri*e me*e a1eau rezonan0ă! pentru că A*)ra" G=i Gntoar(e pri1iri*e (pre mine! oripi*at! e1ident! de prezen0a mea aco*o.

. V Care zici că e nume*e *uiU V A*)ra"! *7am in.oarte (urprin(. Se zice că . Se (pune că a aCutat două .a0a mai aproape de a *ui.emei (ă (cape din . Eu trăie(c.ormat! Gn 1reme ce căutam Gn minte ce nume de . N7am 1rut (ă te treze(c. V Chiar a=aU De ceU V A*)ra" De1ere a . Atunci! de ce nu mă puteam a)0ine (ă nu zFm)e(cU V E un tip noroco(! prietenu* ă(ta nou a* tău. A=eză cu in. Ca1a*eru* meu! pro)a)i*! percepu(e mica mea . Atunci am a1ut Gn#rozitoarea re1e*a0ie că 0ineam Gn mFnă pietricica *ui A*)ra". "cum mă treze(c! mi7am zi( Gn #Fnd! o)(er1Fnd ironia (itua0iei me*e prezente. A(ta7i un nume de *e#endă Gn Fran0a.ortărea0ă cu o noapte Gnainte de a . V A murit aco*oU am Gntre)at. Era c*ar că AndrQ nu credea Gn minciuni*e me*e.e* de re*ic1eU AndrQ ridică din umeri. V Unii (pun că e*e de0ineau ar)orii #enea*o#ici ai ca(ei re#a*e a *ui Iuda! care . V Se pare că nu. Am a=ezat7o iute pe noptiera de *Fn#ă pat.aimo( ca1a*er din 1eacu* a* trei(prezece*ea care a (ărit Gn aCutoru* catari*or din ca(te*u* a(ediat Mont(Q#ur. Un tro(net mă trezi din (omn =i! cFnd *7am zărit pe AndrQ! am (co( un #eamăt de prote(t pentru că eram tFrFtă Gnapoi *a rea*itate. V Ce . De1ere.ami*ie (ă7i dau. Dacă a=a era! cu (i#uran0ă nu era A*)ra" a* meuO Hn orice caz! nume*e era doar o in1en0ie.i predată crucia0i*or care *uptau Gn nume*e 3i(ericii.oarte repede Gn *ocuri numai de e*e =tiute.emei*e a1eau a(upra *or re*ic1e (acre! pe care *e7au a(cun( . V KăuU Nu7mi aminte(c nimic erotic. Lui AndrQ Gi p*ăcea (ă7mi (pună =i e* *ucruri pe care eu nu *e =tiam.o(t un .u(e(eră . A(ta mer#ea. V "lbra' DevereU AndrQ părea .antezie de(pre e*! iar eu muream de ru=ine. Ceea ce nu era o minciună! nu . 3uze*e ni (e GntF*niră! iar eu am murit de p*ăcere.inită #riCă ta1a cu micu* meu deCun pe ma(a de (cri(. Hmi (im0eam o)raCii arzFnd de ru=ine. V +ăreai (ă te di(trezi atFt de )ine Gn (omnD chicoti e*.u(e(e decFt un (ărut =i ace*a Gntrerupt. V Scuze.ura0i de *a autorită0i*e romane Gnainte ca ace(tea (ă *e 213 .

poată di(tru#e, A*0ii zic că S.Fntu* raa*! (au poate Chi1otu* Le#ămFntu*ui! ar .i .o(t (co( pe a(cun( din Mont(Q#ur Gn acea noapte, De ce tre)uia ca .iecare epi(od din i(torie (ă pară *e#at de S.Fntu* raa*U V Mă ro#! (ă70i .ie c*ar că nu mă 1ăd cu ace* A*)ra" De1ere! am ripo(tat Gn #*umă, Hn orice caz! G0i mu*0ume(c pentru *e#ende, Cred că mai )ine mă Gntorc *a căr0i*e me*e, M7am ridicat Gn picioare! (cărpinFndu7mă Gn cap, V Mă duc *a Sharm e*7Shei/h! (ă mă ocup de pre*uarea mi(terioa(ei pu*)eri! mă anun0ă AndrQ! Gn timp ce eu mă (cuturam din ame0ea*a (omnu*ui, Mă Gntorc mFine Gn zori, ?rei (ă70i aduc ce1a din ci1i*iza0ieU Am .ăcut un (emn ne#ati1 din cap, V Am 1enit cu de toate! dar mu*0ume(c! oricum, Di(trac0ie p*ăcutăD Mi7am .*uturat mFna Gn (emn de răma(7)un! Gn 1reme ce p*eca, V Iar dacă ai 1reo pro)*emăO V N7o (ă am nicio pro)*emă cu A/)ar! *7am a(i#urat! .ăcFndu7i (emn (ă p*ece =i (ă nu7=i mai .acă #riCi, Mă de(curc euO Crede7măD Eram .oarte neră)dătoare (ă mă Gntorc a(tăzi Gn *umea *ui A(h*ee, +uteam (tudia =i! Gn ace*a=i timp! rămFne Gmpreună cu A*)ra", Da! eram o)(edată! )a chiar mai mu*t decFt atFt! de 1i(u* meu de azi7 noapte, +rezen0a *ui mă )Fntuia! o du*ce )inecu1Fntare! ce7mi aducea zFm)etu* pe )uze ori de cFte ori mă #Fndeam că e* ePi(tă, SDacă ar trăi măcar Gn rea*itatea .izicăDT Mă (im0eam tra(ă Gnapoi Gn )ra0e*e *ui A*)ra"! neputFnd (ă urmăre(c tePtu*, SDacă măcar G* pot atin#e Gn 1i(e*e me*e! tre)uie (ă mă mu*0ume(c =i cu atFt, Tot e mai mu*t decFt nimic,T Totu=i! nu era ade1ăratu* A*)ra" ce* din 1i(e*e me*e! ci doar idea*u* meu Gn *e#ătură cu e* =i ceea ce mi7ar .i p*ăcut mie (ă .acă (au (ă (pună, SDar n7am mai a1ut Gn 1ia0a mea un 1i( atFt de .rumo(T! m7am contrazi( (in#ură! după care am intrat Gn panică, SDacă nu (e mai repetă niciodatăUT Mi7am turnat ni=te ceai, F*cea1a cu mine Gn(ămi era prea o)o(itoare! a=a că am *ă(at7o )a*tă, SAcumT! am tra( adFnc aer Gn piept =i apoi am ePpirat! Sunde am răma(UT ACun(e(em *a (.Fr=itu* re*atării *ui Su(an De1ere de(pre incidentu* petrecut *a 3i)*ioteca Ar(ena*u*ui! iar po1e(tea (e re*ua cu .u#a *ui A(h*ee din +ari(,
214

LECŢIA 12

PROMISIUNI
DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE

N7a1eam niciun p*an, Dacă 1oiam (ă că*ătore(c a=a cum eram de .apt! o no)i*ă doamnă! a1eam (ă .iu prea u=or de reperat! de=i di(puneam de (u.icien0i )ani pentru a p*ăti o tră(ură care (ă ne poarte tot drumu* pFnă *a Marea Mediterană, V Hn.ă0i=area ne dă de #o*! mi7am mărturi(it eu! pFnă *a urmă! temeri*e către 3ea! care pă(tra(e tăcerea *Fn#ă mine! Gn 1reme ce eu mă #Fndeam *a ce* mai )un tra(eu de urmat pFnă Gn Sinai, /e ţi-am spus eu de la bun începutD A*)ra" (e i1i pe )ancheta din .a0a mea, Nu7i dădu(em drumu* =i nici n7 a= .i .ăcut7o! decFt *a cererea *ui ePpre(ă, V Ce părere are (piritu* care 0i7e prieten de (itua0ia noa(trăU mă Gntre)ă 3ea! .ără (ă7=i ridice ochii de *a andre*e, A*)ra" =i cu mine am Gncremenit, V Tu7* 1ezi! 3eaU Ea .ăcu (emn din cap că nu, V Te mai aud 1or)ind cu cine1a din cFnd Gn cFnd, Se uită prin tră(ură, N7am =tiut că ar .i un el, totu=i! con(tată ea pe un ton dezapro)ator, La urma urmei! )ănuie(c că n7are cum (ă70i .acă prea mu*t rău! Gn (tarea Gn care (e #ă(e=te, Am rF(! Gmpreună cu A*)ra", V Dra#a de 3eaD Am (ărutat7o pe o)raz! după care m7am a=ezat *a *oc! pre#ătită (ă7i ră(pund *a Gntre)are, V A*)ra" crede c7ar tre)ui (ă că*ătorim pu0in mai incognito
215

V Dacă 0ine (ă de1enim 0ărănci! u=or de (pu(! #reu de .ăcut! mă *uă ea pe(te picior, 2amenii (ăraci că*ătore(c Gn tran(porturi ie.tine =i pericu*oa(e, N7am (ă te Gmpin# tocmai eu pe ca*ea pierzaniei, Domnişoară +ranville, deja te afli pe calea pier1aniei, mă *ămuri A*)ra"! şi mă tem că nu prea vei mai avea de ales după felul în care ai schimbat situaţia, acum c>nd /hiara doreşte să-ţi ceară acea favoare V AcumU m7am mirat eu, Dar nici măcar nu ne7am apropiat de Ita*iaD ?răCitoarea 0i#ancă apăru *Fn#ă A*)ra", Hn#riCorarea i (e citea pe chip, /eva groa1nic li s-a înt>mplat celor din neamul meu, Gncepu ea, Fo*o(ea un ame(tec de ita*iană =i ceea ce )ănuiam a .i *im)a rromani! pe care nu o (tudia(em! Gn(ă 0i#anii circu*au mu*t! iar *im)a *or Gmprumuta cu1inte din mu*te a*te *im)i europene, Se 1edea *impede că era .oarte necăCită, V Fii ca*mă! i7am (pu(, Tre)uie (ă7mi po1e(te=ti necazuri*e ta*e domo*! de pre.erat Gn ita*iană, Chiara .ăcu din cap (emn că da, 4eamul meu rareori se aventurea1ă at>t de departe spre (ccident 4eguţătorii ţigani nu sunt aşa de preţuiţi prin #ranţa 4u prea departe de aici, ai să dai peste o caravană de femei şi trebuie să le sari în ajutorA 4eau fost luaţi toţi bărbaţii şatrei 4u ştiu cum s-a înt>mplat, (pu(e printre *acrimi, !rebuie să-i ajuţi 4u m-am aşteptat să-ţi cer o favoare aşa de mare în schimbul serviciilor mele, dar dacă faci asta pentru /hiara, mă imp*oră ea! cu mFna pe inimă! îţi jur c-am să te slujesc toată viaţa "sta-i o ofertă foarte generoasă, într-adevărA apro)ă A*)ra", V Dar a(ta (i#ur ne 1a GntFrzia Gn drumu* no(tru! am zi( cu 1oce tare, Din e)perienţa mea de viaţă, înt>r1ierile se pot dovedi de bun augur, con(tată A*)ra"! care nu (e arăta prea Gn#riCorat, Dacă ai să te afli în mijlocul ţiganilor! asta-ţi va oferi acoperirea perfectă şi nu vei putea găsi călău1e mai bune dec>t ei dacă vrei să călătoreşti cu mijloace ieftine V Nu te teme! Chiara! 1oi .ace tot ce pot pentru .ami*ia ta! am a(i#urat7 o eu! o)(er1Fnd (urprinderea dădacei me*e *a auzu* ace(tor cu1inte, Chiara Gncepu (ă mă )inecu1Fnteze Gn mai mu*te idiomuri, V Nu7i ne1oie (ă7mi mu*0ume=ti! de 1reme ce7i cea mai )ună (o*u0ie pentru noi to0i, V Ei atunci ce hotărFre am *uatU Gntre)ă iute 3ea! pe un ton u=or Gn#riCorat, V Cred că te 1a mira .oarte tare! 3ea! i7am ră(pun(! )ătFnd7o u=or pe(te mFnă, Dar nu te teme! totu* (e 1a *ămuri pe dată, Am zFm)it *ar# (pre A*)ra"! căci per(pecti1a unui epi(od de 1ia0ă
216

0i#ănea(că mă Gn1e(e*ea, Am o)(er1at că7i trezi(em dădacei me*e curiozitatea! pe cFnd mă mutam de *a .ere(truica din (tFn#a (pre cea din dreapta! ca (ă mă uit după cara1ană, Ade(ea! Gn(ă! 0i#anii au reputa0ia de a .i ho0i! 1răCitori =i adoratori ai dia1o*u*ui! prin urmare m7am #Fndit că ce* mai )ine era (ă *a( *ucruri*e (ă (e GntFmp*e Gn 1oia *or, 3ea a1ea o Cudecată *impede Gn pri1in0a caracteru*ui omene(c =i putea (ă7=i .acă =i (in#ură o idee de(pre neamu* Chiarei, CFnd am poruncit (ă (e tra#ă tră(ura *Fn#ă cara1ană! ePpre(ia de Gndoia*ă de pe chipu* ei mă .ăcu (ă rFd, V Am .ăcut o promi(iune cui1a care ne7a aCutat (ă (căpăm din ChFteau de ?ere, Sunt o)*i#ată (ă Gntorc acea(tă .a1oare! i7am ePp*icat =i! de=i 3ea (e arăta Gn#riCorată! a1u Gncredere Gn mine =i nu pu(e nicio Gntre)are Gn pri1in0a ac0iuni*or me*e, +e cFnd co)oram din tră(ură! am remarcat Gndată două *ucruri: Gn primu* rFnd! cFt de (urprin=i au .o(t acei oameni pentru că mă opri(em ca (ă 1or)e(c cu ei! =i Gn a* doi*ea rFnd! cFt de 1e(e* =i co*orat *e era portu*! contra(tFnd puternic cu ePpre(ii*e po(omorFte de pe chipuri*e *or, Spre deo(e)ire de 1e=mFntu* cenu=iu a* Chiarei! urma=e*e (a*e că*ători(eră =i ne#u(tori(eră Gn mai mu*te *ocuri! căci ace(te .emei eta*au un (oi de (p*endoare orienta*ă! cu )ani de aur (c*ipind printre p*ete*e *or de(e =i ne#re ca pana cor)u*ui! Gn Curu* #Ftu*ui =i pe (Fni, Fu(te*e *e erau Gn dun#i =i petice de cu*ori ce .ormau contra(te 1i)rante, Cu*ori*e =i mode*e*e (tră*ucitoare (e zăreau =i pe .u(te*e *or! pe =a*uri*e =i )a(ma*e*e de pe capete, Chiara a1ea o =atră de oameni .oarte chipe=i! Gntr7ade1ăr, V Sunte0i nella difficoltW, signoreD Le7am Gntre)at dacă a1eau pro)*eme! Gn (peran0a că mai 1or)eau Gncă ita*iana *a .e* de )ine ca =i *im)a *or maternă, M7am mai intere(at =i unde (e a.*au )ăr)a0ii =atrei, V Unde sono i vostri uominiD Toate (e uitau *un# *a mine =i m7am Gntre)at dacă tre)uia (ă Gncerc (ă *e 1or)e(c Gn .ranceză, Apoi! cea mai Gn 1Fr(tă dintre .emei (e ridică de pe (caunu* ei =i Gmi ră(pun(e Gn ita*iană: V Care7i pro)*ema dumnea1oa(tră! doamna meaU V Ei )ine! am tra( adFnc aer Gn piept =i! de 1reme ce nu mai datoram nimic nimănui! mi7a 1enit ideea (ă Gncerc ce1a nou =i (ă (pun tot ade1ăru*, Hi datorez Chiarei o .a1oare =i ea mi7a cerut (ă mă opre(c din drumu* meu =i (ă 1ă aCut Gn (chim)u* (er1iciu*ui pe care mi *7a .ăcut ea, Se auziră mu*te (u(pine Gn rFndu* .emei*or prezente! care mormăiră Gntre e*e Gn (urdină,
217

V 2 mi(tică, 3ătrFna părea p*ăcut (urprin(ă =i con1in(ă pe dep*in de ace(t .apt, Dacă te7a trimi( Chiara! tre)uie (ă .ii mai mu*t decFt pari! căci (untem! Gntr7ade1ăr! *a mare anan#hie, V Hmmm, Am aruncat o pri1ire 1izitiu*ui tră(urii noa(tre! care (e .F0Fia neră)dător pe *ocu* (ău, V Dacă mi (e o.eră pri1i*e#iu* o(pita*ită0ii 1oa(tre! doamne*or! 1oi .i )ucuroa(ă (ă 1ă a(cu*t necazuri*e =i (ă .ac tot ce7mi (tă7n putere, V 2rice (u.*et trimi( de Chiara7i )ine1enit Gn ru*ota mea! con(im0i )ătrFna 0i#ancă, Mă nume(c Cha1i Choron, Chiara mi7a .o(t )unică, V HncFntată de cuno=tin0ă! Cha1i, Eu (unt A(h*eeO am .ăcut o pauză! Gnainte de a ro(ti ce* de7a* doi*ea nume a* meu! Min(ton, Am hotărFt (ă adopt nume*e de .ami*ie a* dădacei me*e! GntrucFt a=a mă puneam ce* mai )ine *a adăpo(t, V Sunt domni=oară! am adău#at! pentru ca nimeni (ă nu (e mire de ce nu era =i Cumătatea mea cu mine, Dă7ne Co( )a#aCu*! mu*0ume(c! 1izitiu! am poruncit, Nu 1om mai a1ea ne1oie de (er1icii*e dumita*e, L7am p*ătit du)*u! ca (ă uite că ne7a 1ăzut 1reodată! iar omu* păru (ati(.ăcut de Gn0e*e#ere! G=i Gntoar(e tră(ura =i (e Gndreptă Gnapoi (pre +ari(, +ătrunzFnd Gn cercu* .ăcut de ru*ote*e tra(e de cai! .emei*e =i copiii =atrei mă (a*utară cu (urF(uri (.ioa(e, Cha1i mi7a .ăcut cuno=tin0ă cu .iecare per(oană prezentă, AtFtea nume incredi)i* de ePotice Gmi ră(unară Gn urechi GncFt! dacă nu *e7a= .i putut citi #Fnduri*e! cu #reu mi *e7a= .i putut aminti pe toate, Din cFte Gmi dădeam (eama! patru .ami*ii numeroa(e .ormau acea =atră, Le7am .ăcut cuno=tin0ă cu SmamaT! 3eatrice Min(ton! =i cu to0ii repetară p*ini de re(pect nume*e ei (trăin, A(ta o cuceri pe 3ea, CFnd a.*ă că mai mu*0i dintre copiii care (e a.*au aco*o erau or.ani =i a1eau ne1oie de Gn#riCire! 3ea (e 1ăzu pă=ind Gntr7un ade1ărat Sparadi(T pentru ea, Am *ă(at7o Gn miC*ocu* copii*or =i am urmat7o pe Cha1i, Ne7am a=ezat Gmpreună pe (caune*e care (e a.*au *Fn#ă ru*ota ei, Locu* )ătrFnei era Gn0e(at cu perne =i Gntre (caune*e noa(tre (e #ă(ea o ma(ă, +e cFnd mă a=ezam Gn .a0a ei! Cha1i (e intere(ă: V Ei cine7i ca1a*eru* care te Gn(o0e=teU A*)ra" pu.ni Gn rF(, Se pare că mai avem o mistică în mijlocul nostru M7am uitat *a Cha1i! care zFm)ea =ă#a*nic! *a .e* ca =i mine, V E(te A*)ra"O E* m7a pu( Gn *e#ătură cu )unica dumita*e, V Chiara a Gncropit o 1raCă pentru tine! mai mu*t a.irmă decFt mă
218

Gntre)ă Cha1i, După aceea intră Gn tran(ă =i! pentru o c*ipă! G=i *uă o ePpre(ie (erioa(ă, Fu#i de dra#o(teO dar o (ă te prindă din urmă! Gncheie )ătrFna 0i#ancă pe un ton ce1a mai 1e(e*, V Ne a.*ăm aici ca (ă 1or)im de(pre necazuri*e 1oa(tre! Cha1i! i7am reamintit )ine1oitoare! ca (ă nu7i in(u*t haru*, Spune7mi! unde 1ă (unt )ăr)a0iiU Chiara a zi( că nu o)i=nui0i (ă că*ători0i prea departe Gn Fran0a, Mi7a (pu( că a=a era! că de o)icei (e rezumau (ă7=i .acă ne#o0u* prin (udu* Fran0ei =i Lorena, Cha1i a1ea un nepot! Cin#ar! renumit pentru .e*u* Gn care cFnta *a 1ioară! cu atFta pa(iune GncFt 1răCea orice inimă de .emeie, Duce(a de 2r*Qan( auzi(e de(pre e*, Drept urmare! (o0u* ei! a(ton de ui(e! trimi(e(e după Cin#ar (ă7* aducă *a curtea *ui! pentru ca duce*e (ă 1eri.ice ade1ăru* ce*or auzite, Cum duce*e nu7i a1u(e(e niciodată pe 0i#ani *a inimă! Cin#ar =i7a dat (eama că era o capcană, Totu=i! nu putea rezi(ta unei a(emenea pro1ocări! dat .iind că a(t.e* de ocazii de1eneau un miez de *e#endă =i .o*c*or, Cin#ar mai era =i )u*i)a=a ace(tei =atre de 0i#ani, 2riunde (e ducea unu* dintre ei! G* urmau to0i, V A=a că Cin#ar chiar i7a 1răCit inima duce(ei! am dedu( eu, V Cu de(ă1Fr=ire! Gntări Cha1i cu mFndrie! dar =i cu tri(te0e, e*o(! duce*e a pu( (ă7mi .ie are(tat nepotu*, V Su) ce acuza0ieU am Gntre)at7o! GncruntFndu7mă! de=i ră(pun(u* era atFt de e1ident, V De erezie! .ire=te, Cha1i (e arătă (urprin(ă de .aptu* că nu #hici(em, Duce*e (pune că haru* *ui Cin#ar e mai pre(u( de puteri*e unui muritor =i că tre)uie (ă .i .ăcut e* 1reun pact cu dia1o*u*, Mi7am dat ochii pe(te cap! .iindcă acuza0ia era atFt de tipică unui ari(tocrat #e*o(, V N7am ie=it Gncă din E1u* GntunecatU V Ei a(ta nu7i ce* mai #ra1! continuă Cha1i, Hn aceea=i noapte Gn care nepotu* meu era are(tat! .iu* duce*ui căzu *a pat )o*na1 =i de ui(e ne acuză pe noi că i7am .i )*e(temat )ăiatu*, To0i )ăr)a0ii no=tri au .o(t GnconCura0i de #ărzi*e duce*ui =i e* ne7a amenin0at că ni7i omoară dacă .iu* *ui G=i dă duhu*, V Atunci de ce cara1ana 1oa(tră (e Gndreaptă (pre +ari(U m7am mirat eu, Chipu* *ui Cha1i (e *umină de un zFm)et *ar#! ca =i cum tre)uia (ă =tiu =i (in#ură ră(pun(u*, V Am .o(t anun0ată de un (pirit anonim că ne 1om #ă(i (a*1area pe ace(t drum! de *a +ari( *a Sen(,
219

V De cFtă 1reme mă a=tepta0iU Speram ca .iu* duce*ui (ă mai .ie Gncă Gn 1ia0ă, V A)ia am (o(it! după două zi*e de drum, Ei Cha1i părea că poartă #riCa )ăiatu*ui, V Atunci nu mai e timp de pierdut, M7am ridicat Gn picioare =i m7am uitat GmpreCur! *a to0i caii care (e odihneau pe paCi=te, V Dă7mi un ca* =i o că*ăuză, Am (ă70i aduc oamenii Gnapoi (ăptămFna a(ta, M7am uitat *a A*)ra"! ca (ă 1ăd ce #Fndea! e* Gn(ă mi7a .ăcut cu ochiu*! Gn (emn de apro)are, Cha1i intră Gn tran(ă! după care Gmi zi(e: V Cred că ă(ta7i ade1ăru*, RumerD Cha1i o (tri#ă pe nepoata ei! (ora *ui Cin#ar, +re#ăte=te doi cai =i pro1izii, Te 1ei duce că*are cu duduia Min(ton, Cha1i mi7a .ăcut cu ochiu* =i n7am .o(t prea (i#ură dacă dorea (ă mă de(tindă! ori (ă7mi dea de Gn0e*e( c7ar =ti deCa că nume*e meu ade1ărat nu era Min(ton, CFnd m7am #Fndit mai )ine *a ceea ce mă o.eri(em (ă .ac! mă cuprin(e .rica, M7am uitat *a A*)ra"! care (tătea Gn picioare! dFndu7mi de Gn0e*e( printr7un (emn din cap că nu tre)uia (ă mă tem, />nd mai adaugi la harurile tale şi pe ale mele, ce mai răm>ne pe lumea asta să nu putem reali1a împreunăD Am (urF(! #Fndindu7mă că era o Gntre)are Cu(tă, Sper să nu aflăm chiar at>t de cur>nd
DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE

A(tăzi a .o(t cea mai .a(cinantă dintre zi*e*e 1ie0ii me*eD +arc7ar .i ie=it direct din po1e=ti*e *ui A(h*eeD Sunt a=a de GncFntată că m7am #Fndit (ă a=tern pe hFrtie a1entura noa(trăD Speran0a mea e(te că Gntr7o )ună zi! după ce 1om de(cF*ci tot ace(t mi(ter Gncurcat! A(h*ee 1a .i *i)eră (ă rFdă de 1e(e*a urmărire Gn care ne7a atra(, Ei! Gn ace(t (en(! tre)uie (ă comentez Gn )ene.iciu* tău! dra#ă A(h! că .iecare zi petrecută Gn compania .ra0i*or De1ere mă .ace (ă 0in tot mai tare *a amFndoi, Mă tem că ai Cudecat prea a(pru moti1e*e (o0u*ui tău! pentru că n7am cuno(cut Gn 1ia0a mea un )ăr)at mai o)(edat de (copu* că*ătoriei *ui, ?ăd acum *impede cum (e #Fnde=te numai *a tine! cu .iecare c*ipă petrecută pe drum, Nu7=i 1a #ă(i *ini=tea pFnă nu te 1om #ă(i 1ie =i ne1ătămată,
220

So0u* meu! pe de a*tă parte! chiar Gn diminea0a acea(ta a .o(t Gn cea mai rea dintre di(pozi0ii! comp*et ePa(perat de a1entura Gn care ne7ai imp*icat! dra#ă (urioară, Iată7ne Gntr7o tră(ură! ie=ind din ora=! .ără măcar (ă .i 1ăzut Gncă ce1a din +ari(, H0i po0i ima#ina ce7a #Fndit *ordu* meuD V ?reau (ă =tiu =i eu de ce .u#e ne1a(tă7ta de tine! Earne(t! Gi porunci Jame(, Etiu că mi (e a(cunde ce1a, Domnu* De1ere =i cu mine ne7am uitat unu* *a a*tu*! ne=tiind de unde (ă Gncepem =i Gntre)Fndu7ne cFt de mu*t (im0ea Jame( ne1oia (ă i (e dez1ă*uie! cFnd o a*tă tră(ură trecu pe *Fn#ă noi! Gn drumu* ei de Gntoarcere Gn +ari(, +e dată Gi atra(e aten0ia cumnatu*ui meu, V Ce7i! domnu*e De1ereU *7am Gntre)at! .iindcă (e arăta a=a de preocupat, V Era tră(ura ei! pretin(e e*, CăutFnd (ă =tie mai mu*te! domnu* De1ere G=i (coa(e capu* a.ară pe .erea(tră =i ordonă 1izitiu*ui no(tru (ă Gntoarcă tră(ura cu toată 1iteza! pentru a o prinde din urmă pe cea care tocmai trecu(e pe *Fn#ă noi, V Nu crezi că mer#i pu0in cam prea departeU Jame( era chiar ener1at de .aptu* că ne Gntorceam de unde p*eca(em .ără niciun moti1 Gntemeiat, V Cum po0i .i atFt de (i#ur că aia era tră(ura (urorii noa(treU V In(tincte*e .rate*ui tău (7a do1edit ePce*ente pFnă acum! *7am poto*it eu! Gn 1reme ce ca*ea=ca noa(tră Gntorcea, I7am aruncat domnu*ui De1ere o pri1ire prin care Gi dădeam de Gn0e*e( că ar .i mai )ine pentru e* (ă ai)ă dreptate, V Sunt a)(o*ut (i#ur! a.irmă e*, Mai tFrziu! domnu* De1ere mi7a po1e(tit ce anume G* .ăcu(e (ă .ie atFt de (i#ur; ePp*ica0ia Gncepea cu ziua de ieri, Mer(e(em pe urme*e *ui A(h*ee pFnă *a *ocuin0a ei din +ari(, Mo*ier G=i ru#a(e cu 1ic*enie a(i(tentu* (7o in.ormeze pe doamna De1ere! Gn prima zi Gn care intra(e Gn )i)*ioteca *or! că! drept mă(ură de precau0ie pentru acea arhi1ă a căr0i*or (acre! tre)uia (ă (e (emneze Gn cartea de oa(pe0i =i (ă dea o adre(ă de contact din +ari(, Femeia care o primi(e Gn #azdă pe A(h*ee o 1ăzu(e p*ecFnd Gntr7o tră(ură! Gn(ă chiria=a ei nu7i *ă(a(e niciun indiciu Gn pri1in0a direc0iei Gn care (e Gndrepta, Domnu* De1ere (ărută mFna doamnei *a p*ecare =i ePtra(e din e.emera atin#ere o ima#ine preci(ă a )irCei Gn care A(h*ee pără(i(e +ari(u*, Se pare că haruri*e *ui De1ere (e Gntări(eră de *a p*ecarea (o0iei *ui, Nu numai că nu (*ă)i(eră Gn a)(en0a ei! ci cu .iecare zi e* rea*iza un nou
221

miraco*, Hn conc*uzie! poate că ade1ăratu* iz1or a* puterii *ui nu era pur =i (imp*u con(umarea unui act (ePua* cu A(h*ee! ci mai curFnd (entimentu* de dra#o(te pe care i7* purta, Ceea ce mă .ace (ă mă Gntorc *a c*ipe*e dramatice =i pa*pitante Gn care #oneam pe urme*e unei a*te tră(uri, V Earne(t! G0i porunce(c (ă Gncetezi (ă7* mai mFni a=a pe 1izitiu* no(tru, Ne pui Gn primeCdie 1ie0i*e *a to0iD pu(e picioru* Gn pra# *ordu* De1ere, Frate*e no(tru ie=i cu #reu pFnă *a )rFu pe .erea(tra tră(urii =i! Gn 1reme ce (tătea de 1or)ă cu 1izitiu*! o roată a tră(urii (e *o1i de o piatră, Earne(t z)ură pe .erea(tră! iar 1izitiu* .u aruncat de pe capra *ui direct Gn =an0u* drumu*ui, Din .ericire! domnu* De1ere reu=i(e (ă (e a#a0e de (uportu* pentru )a#aCe de pe acoperi=u* tră(urii! de care (e )ă*ă)ănea acum! =i! cum tră(ura acce*era tot mai tare! nu putu (ă7=i #ă(ea(că un punct de (priCin pentru picioare, V Nimeni nu mă a(cu*tă 1reodată pe mineU Lordu* meu (e pu(e pe trea)ă, De(chi(e portiera =i (e Gntin(e ca (ă7* aducă Gnapoi pe .rate*e *ui Gn tră(ură, Hnainte ca domnu* De1ere (ă7=i tra#ă ră(u.*area! *ordu* De1ere ie=i pe .erea(tră! (e (ui pe acoperi= =i (ări pe capra 1izitiu*ui, Hi tre)ui ce1a timp ca (ă apuce .rFie*e =i! chiar după ce mFini*e *ui *e #ă(iră! caii (căpa0i de (u) contro* nu .ură u=or de (trunit, Tocmai cFnd (im0eam cum caii cedau! pFnă *a urmă! 1oin0ei (o0u*ui meu =i ră(u.*ăm u=ura0i! tră(ura mai acce*eră o dată, Domnu* De1ere G=i (tri#ă .rate*e prin .erea(tră ca (ă a.*e ce (e petrecea! cFnd zări tră(ura pe care o urmăream, V Jame( e(te un om )unD Gmi (pu(e e*! zFm)ind cu #ura pFnă *a urechi, Se a=eză Gnapoi pe *ocu* (ău! mu*0umit că7=i atin(e(e (copu*, V E(te de(tu* de )un ca (ă merite (ă7i (punem tot ade1ăru*! am recuno(cut eu! (im0indu7mă 1ino1ată de .aptu* că Gi a(cun(e(em atFt de mu*te *ucruri, Lordu* De1ere (tri#ă 1izitiu*ui ce*ei*a*te tră(uri (ă (e oprea(că! iar cFnd ace(ta .ăcu ceea ce i (e ceru(e! (o0u* meu o opri pe a noa(tră! a*ături de cea*a*tă, Domnu* De1ere 0F=ni ca un .u*#er a.ară pe portieră =i (e repezi imediat (ă7* ia pe om *a Gntre)ări, Lordu* meu (ări de pe capra 1izitiu*ui! pentru a mă aCuta (ă mă dau Co( din tră(ură, Era )ătut de 1Fnt! cu o)raCii rumeni! =i un zFm)et *ar# Gi *umina .a0a, V M7am di(trat mai )ine decFt m7a= .i a=teptat! Gmi mărturi(i, De=i (per ca 1izitiu* no(tru (ă nu .i pă0it ce1a #ra1, V +entru a=a un #ent*eman retra(! mi (e pare că zace Gn tine mu*tă cutezan0ă! *ord De1ereO Ai .o(t Gn(păimFntător de #a*antD
222

V Cam a=a (au mai ePactU Gi ceru (ă precizeze domnu* De1ere! *a capătu* ră)dării.ara +ari(u*ui! (pu(e domnu* De1ere. Tatonam terenu*. V ?7am mai (pu( că n7am du( nicio doamnă De1ere! numai o mademoiselle cu mama ei! *ătră 1izitiu*! pre#ătindu7(e (7o ia din *oc.I7am dăruit un (ărut (o0u*ui meu! . 2chii 1izitiu*ui (e că(cară =i G=i adu(e aminte Gn mod miracu*o(. V Domni=oara ran1i**e! cum1aU Gncercă domnu* De1ere (ă #hicea(că identitatea ace*ei mademoiselle V NuD Acum nu 1ă (upăra0i! eu oO V Domni=oara Min(ton! am (tri#at! iar 1izitiu* (e mai *ini=ti pu0in cFnd mă o)(er1ă. V Uite! =tiu că ai tran(portat7o pe (o0ia mea Gn a.a0ă! a*ături de *ordu* De1ere! pe cFnd ne Gntorceam Gn direc0ia noa(tră ini0ia*ă! pornind Gn căutarea 1izitiu*ui no(tru.ranci de aur.ră0ioare! am (ă 1ă duc eu pFnă ne re#ă(im 1izitiu*! Gi propu(e *ordu* De1ere.emei*e din (trăinătate decFt cu )ăr)a0ii! mai a*e( dacă 1or)eau pe *im)a *or. V Nu7mi mai aminte(cD in(i(tă 1izitiu*! pFnă cFnd *ordu* meu Gi arătă un (ăcu*e0 p*in cu . V Cam a=a ce1a! admi(e e*! oarecum 1a#.ormatoru*ui no(tru drept ră(p*ată.oarte mFndră de eroi(mu* *ui. V Atunci tre)uie (ă ne #ră)im! hotărG domnu* De1ere! pre#ătindu7(e (ă preia e* *ocu* 1izitiu*ui pe tră(ura noa(tră. V Am *ă(at7o pe mademoiselle *a (. V Dacă nu te (uperi! .Fr=itu* zi*ei de ieri Gn ta)ăra 0i#ani*or! pe ace(t drum Gn Co(.itat de ineditu* (itua0iei =i m7am urcat Gn . Acea(ta era (*ă)iciunea .a0a 1izitiu*ui ce*ei*a*te tră(uri. Nu7* mai 1ăzu(em niciodată pe (o0u* meu Gntr7o 223 . V Tre)uie (ă70i (pun ce1a de(pre dra#a noa(tră (oră. +re(upun că to0i dorim (ă rămFnem Gntre#i =i (ănăto=i *a trup! nuU Am pro. V Să70i mai Gmpro(păteze a(ta cFt de cFt memoriaU (cutură *ordu* De1ere pun#a! *ă(Fnd a Gn0e*e#e că era p*ină cu monezi.rancezi*or: a1eau mu*t mai mu*tă ră)dare cu . V Ți#aniD EPpre(ia de Gn#riCorare re1eni pe chipu* *ordu*ui meu! pe cFnd arunca (ăcu*e0u* cu )ani in. De=i pe *ordu* meu G* )ucură admira0ia mea! ne dădurăm (eama că domnu* De1ere de1enea mai curFnd a#itat Gn .

a*ca iu)itu*ui meu (e Gncorda de indi#nare.di(pozi0ie mai ePu)erantă. Comentariu* meu G* =ocă pu0in! dar *7am . Te ro#! m' lord.oarte (periat =i Gntri(tat de tot ce i (e GntFmp*ă. V Sunt mu*te mi(tere neePp*icate pe *umea a(ta! *ord De1ere! Gn(ă a *e conte(ta ePi(ten0a nu ne 1a u=ura niciodată Gn0e*e#erea *or! nici nu *e 1a . M7am #Fndit că une*e a*uzii (u#e(ti1e ar . V Ei a(ta nu7i tot! *7am a1ertizat! Gn(ă mă (cuti de continuarea mărturi(irii 1izitiu* no(tru! pe care *7am de(coperit a=ezat *a mar#ine de drum. H=i .timU .rate*e tău e .rFie*e Gn mFini. V +o. V Mă ro#! tre)uie (ă recuno(c (incer că n7am mai GntF*nit pe nimeni ca ea! o)(er1ă e*! .ăcut (ă Gn0e*ea#ă e*e#ant unde )ăteam. V E(te pu0in mai comp*icat decFt atFt.reca Gncet capu*! Gn(ă! e1ident! nu era #ra1 rănit.ace (ă di(pară. ?ezi tuO A tre)uit (ă re(pir adFnc Gnainte (ă ro(te(c următoare*e cu1inte: Ei! (e pare că (ora noa(tră a trezit ace(te haruri =i Gn domnu* De1ere.ără (ă pară prea GncFntat.e* decFt maCoritatea ce*or*a*0i oameni! am Gnceput eu (tFnCenită.ă0i=ă. Lordu* De1ere nu arăta prea 1e(e*! Gn(ă Gmi . V Etii că mătu=a mea! *ad" Char*otte! e(te renumită pentru anumite haruri pe care *e po(edă. Lordu* De1ere opri tră(ura! iar 1izitiu* putu (ă ia din nou .ăcu din cap (emn că era de acord cu (pu(e*e me*e.i mer( mai )ine decFt o mărturi(ire . V Nu cred Gn (piriti(m. V De cFt timp =tiai toate a(teaU V Frate*e no(tru mi7a (pu( numai după di(pari0ia *ui A(h*ee! i7am de(tăinuit! o)(er1Fnd cum . V Te a(cu*t! mă GncuraCă e* prompt! Gncă zFm)ind.ăcu u*uit *ordu* meu. prin urmare! am crezut că acum era cea mai )ună ocazie (ă7i dez1ă*ui totu*. V ?rei (ă (pui că (ora noa(tră7i un mediumU Hmi aruncă o pri1ire! Gn a=teptarea ră(pun(u*ui. E* (e uită *a mine =i )una di(pozi0ie Gi pieri. 224 . V A(h*ee e a*t. V Mă ro#! Gndrăzne(c (ă (pun că nici Gn 3uddha nu crezi! dar a(ta nu Gn(eamnă că n7a ePi(tat. . Mă tem că e* e Gntr7o primeCdie mai mare decFt (7a Gndup*ecat (ă7mi dez1ă*uie.

i )ine pentru ea! ca =i pentru tine. +oate ar . Hmi dădu drumu* *a mFini. Hn *oc (ă (e (imtă trecut cu 1ederea! (o0u* meu era .ie =i numai pentru a 1edea unde ducea toată acea(tă mică a1entură.irme (ceptici(mu*! ce* pu0in nu a(tăzi.ăcu din cap (emn că nu.oarte )ucuro( că . V Cum po0i (ă #ă(e=ti ce n7ai pierdut nicicFndU Am crezut că Gn0e*e#eam ce 1oia (ă (pună =i m7am amuzat. V Ai renun0at mu*t prea u=or! domnu*e De1ere. 3ătrFna 0i#ancă in(i(tă că nu 1ăzu(e nicio mademoiselle. Eu o 1or)eam ce1a mai )ine decFt Gn(o0itorii mei! iar .i tre)uit (ă Gntre) dacă ne 1a #ă(i ea pe noiU 3ătrFna . Mi (7a părut că (o0u* meu! poate! nu dorea (ă i (e in.u cea mai )ătrFnă din =atră. Nu7mi mai #hici(e nimeni Gn pa*mă de mu*tă 1reme! a=a GncFt m7am )ucurat de 1e=ti*e )une. I7am mu*0umit )ătrFnei =i! pe cFnd mă ridicam! ea7mi apucă mFini*e! GnchizFnd ochii pentru o c*ipă. Eram deCa *ini=tită cFnd am aCun( Gn ta)ăra 0i#ani*or. Mă du(e cu ea *a o căru0ă =i Gmi o.rate*ui (ău mai mic. Fra0ii De1ere (e Gmpăca(eră =i! chiar dacă mai a1eau puncte de 1edere contradictorii! *ordu* meu (e hotărF(e (ă7=i aCute Gn continuare .u(e(e ePc*u( din c*u)u* care acum Gi pro1oca atFtea necazuri . ?oia (ă nu ne oprim din drum =i deCa (e #ră)ea (pre tră(ură.rate*e! . V Toate *a timpu* *or! ră(pun(e ea! Gn 1reme ce eu mă Gndreptam (pre tră(ura din care! acum! am)ii mei Gn(o0itori Gmi .ăcea tFrziu.ăcu din cap (emn că da! admi0Fnd că era o Gntre)are mai )ună. Totu=i! domnu* De1ere nu dorea (ă di(cute de(pre .emei*e păreau mai di(pu(e (ă di(cute cu mine. M7am a=ezat *Fn#ă 225 . Totu* 1a . Domnu* De1ere ne urmă =i! cum nu mai a1u nimic pe care (ă (e a=eze! răma(e Gn picioare Gn (pate*e meu! punFndu7=i mFini*e pe (peteaza (caunu*ui meu! ca (ă a(cu*te =i (ă de(*u=ea(că ce1a din con1er(a0ie. Domnu* De1ere .ră0ia de care 0ineau e* =i tată* *or. prin urmare! *7am con1in( pe domnu* De1ere (ă mă *a(e pe mine (ă pun Gntre)ări*e.ăceau (emne cu mFini*e.eri unu* dintre (caune*e de *a ma(a de aco*o. V E=ti prietenă )ună cu . Lordu* meu nu7i ceru domnu*ui De1ere (ă7=i do1edea(că haru* parap(iho*o#ic.emeia pe care o cau0i! remarcă ea cu un (urF( *ini=titor. Ne7a *uat ce1a timp pentru a #ă(i idiomu* potri1it Gn care (ă putem (ta de 1or)ă cu 0i#anii! dar! după mai mu*te Gncercări nereu=ite! to0i am a*e( *im)a ita*iană.So0u* meu re(piră adFnc =i mă )ătu u=or pe mFnă! ca (ă mă a(i#ure că nu era (upărat =i că a1ea (ă . dar ne in1ită *a cină! căci (e . Cea care 1or)i cu mine .ie dip*omat. V Am (7o mai #ă(e(c! ce creziU Ii#anca dădu din cap Gn (emn că nu! zFm)ind prieteno(. V E(te ade1ărat! A(h*ee nu7i niciodată pierdută.

V So0ia mea a =ezut pe (caunu* ace*a! Gmi arătă domnu* De1ere *ocu* Gn care (tătu(em de 1or)ă cu )ătrFna 0i#ancă! atunci cFnd (7a hotărFt (ă (e ducă *a 2r*Qan(.ără (ă . Domnu* De1ere păru (ă .ie auzi0i.ara . 226 .ormă poruncii =i o porni *a drum.ie recuno(cător =i ru=inat.ord. Hn (inea mea! credeam că A(h*ee (e Gndrepta (pre ePotice*e 0ări a*e 2rientu*ui! atFt de dra#i *ui Here. V Nu m7a= Cuca cu 1ia0a ei! G=i a(i#ură .ami*iei me*e nu mai era nimeni.irm )ănuia*a.(o0u* meu! cu un mic (entiment de .e* de indiciu. 2mu* (e uită de parcă Gi aCun(e(e pe ziua de azi! dar (e con. V De ce tocmai aco*oU m7am mirat eu. Cu toate ace(tea! *ordu* De1ere (e (upăra(e. V ?7a0i pierdut min0i*e amFndoiU )odo#ăni e*.i =tiut =i eu! te a(i#ur. V Du7ne *a 2r*Qan(.ăcu (emn cu mFna 1izitiu*ui (ă 1ină mai aproape de e*! ca (ă di(cute . V E(te 1or)a de un (pirit. V Se a. Domnu* De1ere G=i dădu (eama că a1eam dreptate =i zFm)i! u=urat că ePi(ta o a*ternati1ă *a (cenariu* mai p*auzi)i*! #Fndit de e*! *e#at de ePi(ten0a unui amant. Acum nu mai a1em niciun . Mi (e pare un tra(eu )izar pentru Ita*ia.ru(trare. Mă duc =i (in#ur )ucuro(. V Dar e(te cine1a! =tiu )ineD Un prieten! poateU (tărui e*. Chiar nu puteam (ă onorăm in1ita0ia *a cinăU +oate am .apt! (7a Gntor( *a +ari(. Se uită *a mine ca (ă7i con. Mă temeam că acea(ta era (cuza pe care *ordu* De1ere o a=tepta(e pentru a ne retra#e amFndoi din urmărire =i a ne Gnapoia Gn capita*a Fran0ei.oarte Gn#riCorat =i pu0in Gntri(tat.i a. M7am #Fndit cu Gncordare! dar Gn a. Dacă ar a1ea! a= . M7a= mi=ca mai repede Gn =aua unui ca*. V Nu! *7am *ini=tit! )ăr)a0ii n7o intere(ează pe A(h*eeO Ei ace(ta era ade1ăru*D Am pocnit din de#ete! #ă(ind (o*u0ia di*emei.rate*e domnu* De1ere.*ă Gntr7o mi(iune de (a*1are a unor 1ie0i! mărturi(i e*! . Simt că Gi mai (tă a*ături un )ăr)at! pe care (e )izuie. ?oi auzi0i ce (pune0iU Cred că in1enta0i toate a(tea pe parcur(! iar doamna De1ere! de . V A(h*ee n7are niciun amant! dacă a(ta 1rei (ă zici! i7am re(pin( a*uzia murdară. Domnu* De1ere mă i#noră =i Gi .*at ce1a. La Gnceput! am Gncremenit *a auzu* ace*or cu1inte.

iind Gntr7o continuă . DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE N7am mai a1ut! nicicFnd! o ePperien0ă atFt de epuizantă precum drumu* Gn =aua unui ca* pFnă *a 2r*Qan(. -a am +uteam (ă Cur că Gi auzi(em #Fndu* rezonFnd Gn timpanu* meu! Gn(ă domnu* De1ere Gmi aruncă o pri1ire =i un zFm)et (i*it.ier)inte =i de un cu*cu= Gn care (ă mă de(tind cu o carte )ună Gn mFnă! poateD +e mă(ură ce ne apropiam de 2r*Qan(! *7am (im0it pe A*)ra" intrFnd Gn mine! GmprumutFndu7mi 1i#oarea =i .iindcă! =tiam prea )ine! eram păzită de ca1a*eru* meu.u#ă de cFnd pără(i(em +ari(u*! Gncepu(em (ă o)o(e(c.rică! . La intrarea pe proprietatea duce*ui din 2r*Qan( m7am oprit! ca (ă7mi pun '& Far(ă! =aradă @.rate*e =i 1eri=orii ei! Rumer mă zorea Gncontinuu =i mă mFna Gnainte! chiar dacă (im0eam că! de o)o(ea*ă! cădeam din picioare.i a1Fnd ea un har (uprauman! dar nu =i ener#ie ne*imitată. Dormeam pu0in! cFnd raze*e *unii nu ne mai *uminau ca*ea =i nu mai puteam di(tin#e nimic Gn . V So0u* meu are dreptate! am zi(! temFndu7mă că domnu* De1ere 1a porni mai departe de unu* (in#ur =i n7a1eam (ă mai dăm niciodată de e* (au de A(h*ee. TemFndu7(e pentru .i a1ut de a*e(. Rumer =i cu mine nu ne opream decFt (ă *uăm ce1a Gn #ură =i (ă ră(pundem chemării naturii.a0a ochi*or. +entru două .ăcFnd din cap un (emn de apro)are. V Cu to0ii tre)uie (ă ne odihnim! conchi(e e*! pe un ton de Gndoia*ă. Toată acea(tă m'stiXue'& e a=a de intere(antăD (urF(e e* cu (ceptici(m. 2 . Se uită a. Lordu* De1ere Gn0e*e#ea ce #Fndea . CurFnd! 1om #ă(i un adăpo(t pentru noapte =i ce1a de mFncare.erea(tră! .or0a *ui de )ăr)at! pentru a7mi putea )irui o)o(ea*a. Chiar mi7era dor de o cadă mare p*ină cu apă .i continuat drumu* dacă ar .V Cu #reu a= mai putea acum da Gnapoi. V Ei ea tre)uie (ă (e odihnea(că unde1a! Earne(t.a0ă de cei pe care a1eam (ă7i cunoa=tem aco*o! dacă! Gntr7 ade1ăr! duce*e con(im0ea (ă mă primea(că. Mi7era pu0in ru=ine că o (in#ură zi Gn =a putea (ă mă #o*ea(că de ener#ie Gntr7un a(emenea ha*! ori poate că! . +e cFnd mă Gntindeam pe un cFmp (u) puzderia de (te*e a ceru*ui de noapte! nu pentru mine Gmi era . 227 .r. Hmi 1or)i Gn #Fnd! Gn timp ce Gnaintam! (u#erFndu7mi cum (ă ne purtăm .A.emei care că*ătoreau (in#ure! noaptea era mai (i#ură dacă ne dep*a(am cu 1iteză mare.ară pe .rate*e *ui. Era c*ar că domnu* De1ere =i7ar .

u in. +*ină de ener#ie! cu o *o#ică (ănătoa(ă! Rumer era cu un an mai mică decFt mine =i mu*t mai um)*ată. Conte(a Ca1andi(h ar .u(te*e me*e! .i du( *a Gm)o*nă1irea .emei*e! pro)a)i*! a1eau de ce (ă (e Gndră#o(tea(că de )oiu*! nu numai de 1ioara *ui. +oate a0i auzit de eaU V Si#ur că am auzitD Nume*e ei e o *e#endă Gn Fran0a! #răi e*! *ă(Fnd impre(ia că (e (im0ea in(u*tat =i! Gn ace*a=i timp! că i (e muia(e inima.rate*e tăuU am Gntre)at7o pe Rumer! care (urF(e cu toată .oarte conde(cendent! ca =i cum ar . Cu . Dacă Cin#ar (emăna cFt de cFt *a Gn.ace Gn . Am .ormat eu. i7am ră(pun(. Ce crezu(em eu cFnd mă hotărF(em (ă .i . Ce n7a= .ă0i=are cu (urioara *ui! atunci .u(te*e ei *un#i! *ar#i =i 1iu co*orate! Rumer că*ărea pe ca* Gn (ti*u* )ăr)a0i*or! ceea ce eu nu puteam . Duce*e Gncremeni.haine*e Gn rFnduia*ă =i (ă7mi *impeze(c mintea.o(t cre(cută de conte(a 1ădu1ă *ad" Char*otte Ca1andi(h. mă *ini=ti A*)ra" pe cFnd urcam Gn =a pentru a parcur#e =i u*tima )ucată de drum. . V Sunte0i a1ocată! domni=oară Min(tonU mă Gntre)ă pe un ton .icia*ă de primire =i! după ce i7am mu*0umit pentru timpu* =i aten0ia acordate! mi7a cerut (ă7i dau *ămuriri.o(t . V Domeniu* meu de ePpertiză nu7i dreptu*! A*te0a ?oa(tră! ci 1răCitoria! *7am in. Era 1ioaie =i nu te p*icti(eai cu ea *a drum.i dat pentru o pereche de panta*oni )ăr)ăte=tiD CFnd a(ton de ui(e .eti=cană de nouă(prezece ani care n7a1u(e(e niciodată 1reo autoritate dip*omatică.i crezut Gn (inea *ui că era un *ucru impo(i)i*. V Mer#em (ă7* *uăm pe .oarte intri#at! ca (ă nu (pun mai mu*t. A1eam (ă trec prin acea(tă Gncercare! orice7ar .ac a(taU .ormat că o en#*ezoaică 1eni(e (ă apere 1ie0i*e 0i#ani*or ita*ieni pe care e* Gi Gntemni0a(e! tre)uie (ă . +*ete*e Gi cădeau Gn 1a*uri Gntunecate pe (pate! iar ochii ei mari =i ne#ri (tră*uceau! dFnd *a i1ea*ă caracteru* ei Gncrezător.o(t trimi(ă de rude*e prizonieri*or 1o=tri pentru a (ta)i*i ce pro)e are A*te0a ?oa(tră Gn (priCinu* acuza0iei de 1răCitorie care ar .iu*ui 1o(tru.o(t condu(ă Gntr7o (a*ă o. Am . Se (tudiază *a uni1er(itate.ără (ă mi *e ridic mai mu*t decFt cerea )una7cu1iin0ă.i putut (ă7mi (pună ce7a pă0it )ăiatu* meu! cFtă 1reme medicii mei (7au do1edit neputincio=i. Nu )ătu(em atFta ca*e ca (ă7mi pierd nădeCdea Gn haru* meu =i a* *ui A*)ra".a0a =i o porni Gnainte.lanul nostru va merge ca pe roate. Eram o .ot să pun pariu pe viaţa mea. +e zi ce trece Gi e(te mai 228 .i. V A*te0a ?oa(tră! am Gnceput eu! am .

Am ru#at7o pe cameri(tă (ă7mi (pună! Gn cFte1a cu1inte! care erau (imptome*e )ăiatu*ui.iu*.e* ca =i (er1itoru*! ca =i duce*e! de a*t. V La Gnceput! a .i 1rut ca eu (ă7* con(u*t pe copi*U Sunt .a0ă! *a . Femeia! Gntre două 1Fr(te! părea pa*idă =i tra(ă *a . V Nu i (e 1a .oarte competentă atFt Gn ma#ia nea#ră cFt =i Gn =tiin0e*e medica*e.ace niciun rău! mă a(i#ură duce*e! cu condi0ia ca tu (ă7mi 1indeci . !e descurci foarte bine! n-are de ce să-ţi fie frică Kie ţi-e uşor să vorbeşti.a0ă de ra(a *ui Rumer. Mai7mare*e (er1itori*or mă condu(e *a cea care era mai mare pe(te cameri(te! *a (cara principa*ă. Starea i (7a a#ra1at rapid Gn 229 . V Ii#anca 1răCitoare tre)uie (ă te a=tepte (u) paza #ărzi*or me*e.ăcu (emn (ă p*ec =i mă in(trui (ă7* urmez pe (er1itoru* *ui. Mi7am dat (eama din corpu* (ău de *umină că nu a1ea un (u.rică =i de ură! a)ia a=teptFnd (ă (e răz)une pe cine1a < 1oi pune (ă7i Gmpu=te pe to0i! iar tu 1ei da ordinu* de ePecu0ie.iu* meu. Nu7i 1oi permite (ă (e apropie de . "lbra'D Hn cu#et mă cuprin(e panica. V Fata (e #ă(e=te Gn #riCa mea.e*.răuO Să7i ia dracuW pe 0i#anii ăiaD V ?ă imp*or! A*te0a ?oa(tră! ce*e mai incredi)i*e circum(tan0e m7au adu( *a u=a 1oa(tră Gn acea(tă c*ipă de re(tri=te. ?nţelegerea asta-i din ce în ce mai de1avantajoasă M7am hotărFt (ă mă retra# repede! Gnainte ca miza (ă (e ridice =i mai mu*t. V Dacă ai (ă7mi tămăduie=ti )ăiatu*! *e 1oi reda 0i#ani*or *i)ertateaD Dar! dacă moare < mă (crută e* cu ochii *ui de un a*)a(tru ca o0e*u*! (cFnteind de .o(t doar o durere de cap! ePp*ică ea! pipăindu7=i propriu* cap care! Gn mod *impede! o durea. +oate (oarta (ă . tu ai murit dejaA De ui(e Gmi . Nu m7am (im0it Gn *ar#u* meu *a acea(tă 1e(te! *uFnd Gn con(iderare di(pre0u* duce*ui . Duce*e părea #ata (ă Gncerce orice. Hmi #aranta0i că nu 1a pă0i nimicU N7a1eam nicio do1adă că! *a urma urmei! cu1Fntu* *ui a(ton de ui(e a1ea 1reo #reutate (au nu.*et rău (au! ce* pu0in! nu credea de(pre (ine ace(t *ucru. Am pre(upu( că necazu* pricinuit de Gm)o*nă1irea micu*ui (tăpFn *e producea pete*e noroioa(e din centru* corpuri*or de *umină a*e ace(tor oameni! căci dere#*area *or Gmi era c*ară ca *umina zi*ei.

Are ne1oie de Gntuneric =i de *ini=teO a(ta 1a Gncetini ră(pFndirea otră1ii Gn (Fn#e. ă(e=te7mi ni=te amoniac *ichid =i 1oi 1eri.apt! mai ePi(ta 1reunu*. După ce mi7am #ă(it =i eu )ati(ta =i am . Lea#ă70i o )ati(tă *a #ură =i *a na(! ca (ă nu mai re(piri a)urii ce ie( din acea(tă 1op(ea. 3ănuie(c că7i 1or)a de otră1ire cu ar(enic. Să nu mai intre nimeni Gn ace(te camere.(pa(me de #rea0ă =i o apatie #enera*ă ePtremă. Hn (a*ona=u* tFnăru*ui (tăpFn *7am #ă(it pe 1a*etu* ace(tuia! ap*ecat pe(te o copaie de *emn =i 1omitFnd. V A(ta nu7i *ucrarea unui )*e(tem. V SteauaD 2 purta(em cu mine de atFta timp! GncFt =i uita(em de ea.u(e(e. Soluţia se află între sănii tăi Hndrăznea*a *ui A*)ra" mă năuci! dar Gn c*ipa următoare am priceput *a ce anume . Am (im0it7o prin miro(! Gndată ce am pătrun( Gn apartamente*e tFnăru*ui (tăpFn.ica pe dată! am in(truit7o eu. 3oa*a pro1ine din 1op(eaua de pe ace=ti pere0i. Medicii duce*ui! e1ident! G=i iro(i(eră zadarnic toate remedii*e pentru e*! de 1reme ce Gncăperea era Gn1ă*uită toată Gntr7un puternic iz de medicamente re#ur#itate. Amoniacu* 1a (chim)a Gn a*)a(tru cu*oarea pere0i*or dacă 1op(eaua de pe ei con0ine ar(eniat de cupru.o*o(it7o Gn ace(t mod! i7am (pu(: Mută7* pe omu* ă*a Gntr7o a*tă cameră. V Se Gntinde )*e(temu*U Gntre)ă Gn(păimFntată (er1itoarea. V Dar apartamente*e (tăpFnu*uiO Femeia Gncepu (ă p*Fn#ă! iar eu m7am repezit *a u=a dormitoru*ui.ăcea a*uzie. Mă tem că7* 1om pierde din pricina de(hidratării! dintr7o c*ipă Gn a*ta. Ade1ărata cauză a ma*adiei mi (e *ămuri curFnd.ata*i < 1erde otră1it. Se p*Fn#e de ar(uri Gn #FtO MFini*e =i picioare*e Gi (unt reci ca #hea0a. Am cuprin(7o pe după umeri! ca (7o *ini=te(c. Ei e* a1ea pete noroioa(e ce Gi acopereau centrii corpu*ui (ău de *umină! Gn(ă )oa*a *ui (e Gntin(e(e Gn Co(! trecFnd =i prin (tomac. V Mări0i zei! ce mă . V ?op(ea proa(pătă < am mă(urat eu cu ochii pere0ii .acU Etiam ce pricinui(e )oa*a! dar n7a1eam ha)ar de *eacu* ei! dacă! de . 3ăie0e*u* de =a(e ani era deCa o um)ră din ceea ce . V Fă ce70i (pun! repede. V 2tra1ăU (tri#ă =ocată cameri(ta. V Adu ni=te aCutoare de Co(! (ă7i mutăm Gn a*tă parte pe ace=ti oameniD i7am poruncit! o)*i#Fnd7o pe cameri(tă (ă (e apuce de trea)ă. 230 .

Am răma( (in#ură pe un (caun Gn Gncăperea Gntunecată! Gmpreună cu micu* (tăpFn. V Cum mai putem (ă ne (a*1ăm acumU Am =o1ăit prea mu*t. =ine cineva. L7am ridicat pe copi* Gn )ra0e =i am p*ecat cu e* Gn căutarea a*tei camere! 1ăruite Gn orice a*tă cu*oare Gn a. mă a1ertiză A*)ra"! pentru a mă opri.V +u*)erea o (ă7* 1indeceU m7am minunat.ect Gmpotri1a ar(enicu*ui. V Mai a=teaptă pu0in! micu0u*e. =in înapoi A*)ra" di(păru.iindcă 3ea purta mereu *a ea un .a0ă de cu*oarea 1erde am =tiut ce1a de(pre reac0ia amoniu*ui *a ar(eniatu* de cupru! . V E(te mort! A*)ra"D Intra(em Gn panică. Micu* de ui(e (e (tin#ea iute.*acona= de amoniu cFnd ie=ea (ă cumpere 0e(ături.i Gm)i)at cu otra1ă. V A*)ra"! poate n7ar mai tre)ui (ă a=teptăm după a*i)iO Dacă-ţi etale1i harurile.uzie! iar eu am *ă(at prepararea *icorii Gn #riCa cameri(tei. sau arăţi că ai la tine flaconașul cu Stea. dacă nu doreşti să arate ca un fel de miracol. Mi (e păru un 1eac pFnă (o(iră (er1itorii cu . 231 . mai bine ai născoci vreo e)plicaţie plau1ibilă pentru această tămăduire rapidă V Chiara (7ar putea (ă =tie 1reun antidot pentru otră1irea cu ar(enic! am (u#erat eu.ier =i! de aceea! după (tandarde*e moderne! con(tituiau un antidot per.iindcă totu* din ace(te camere putea .ic! mu*t mai tFrziu! am Gn0e*e( că in#rediente*e .uri*e! .ierturii Chiarei erau )o#ate Gn . A1eam ne1oie de timp ca (ă7mi pun *a punct (trate#ia. "şadar.io*a Ste*ei. Ca1a*eru* (e Gntoar(e cu o *i(tă de in#rediente pentru o in. situaţia de faţă se va complica şi mai tare 3ăiatu* Gncetă cu totu* (ă mai re(pire. Am dat *a o parte cear=a. Gmi #arantă A*)ra". V Te ro#! nu GncăO Mi7am )ă#at mFna Gn (Fn! ca (ă (cot .iertura dar! Gntre timp! mai7 mare*e (*uCitori*or Gmi raportă că mi (e ade1eri(eră )ănuie*i*e! amoniacu* a1u(e(e *a 1op(ea reac0ia de(cri(ă de mine! iar de(coperiri*e Gi erau adu(e duce*ui *a cuno=tin0ă. V 3una mea 3ea.ară de 1erde. Numai datorită circum(pec0iei dădacei me*e . /omplet. Numai după un Gnde*un#at (tudiu =tiin0i.

Mă Gndoiam! dar am ump*ut o cea=că de in. V StăpFnu* mi7a cerut (ă mă uit *a cona= =i (ă7i raportez Gn ce (tare (e mai #ă(e=te.*acona=u*! #ata! Gn acea c*ipă! (ă Gncerc orice.uzie. Apoi! am ridicat capu* )ăiatu*ui mort! ca (ă7i (trecor *icoarea Chiarei Gn #ură.i .acemU Dă-i copilului pulberea. =e1i doar ca slujnica să nu prindă de veste că băiatul s-a stins Ca (ă cF=ti#ăm timp! am pre(upu(! dar cFnd u=a camerei (e de(chi(e =i intră cameri(ta! am . V +ot (ă70i aduc ce1a de mFncare =i un (trop de ceaiU V Ii7a= mu*0umi din inimă pentru a(ta. Hn c*ipa următoare! copi*u* tu=ea! Gmpro=cFndu7mă cu in.io*a )ine! *a pă(trare.a0ă (itua0iei.iertura dumita*e! domni=oară Min(ton. reoaia (er1itoare (e Gndreptă (pre pat. ca să-l ajute la înghiţit V 3ine. Hmi .uziei o Cumătate de oră (ă7=i . V A(tăzi a . V Tre)uie (ă recuno(c că mă (imt mu*t mai )ine după ce am *uat =i eu o cea=că din .acă *ucrarea! am po1ă0uit7o eu.oarte *ămuritoare! domni=oară. E* (tătea Gn picioare! Gn um)ră! (piritu* (ău *icărind ca a* unui Gn#er. V Acum ce mai propui (ă . mă Gndemnă e*! ca =i cum ar . V $ademoiselleD 232 . V +une7* Co( aco*o. S*uCitoarea (e Gntoar(e iar către mine. Hn ciuda panicii me*e! muream de . V Acum (i#ur nu mai poate . după care toarnă-i pe g>t din fiertura /hiarei. V 2 u*timă cină! poateU m7am adre(at *ui A*)ra"! odată răma=i (in#uri.i mu*t mai Gm)ucurătoare dacă *a=i in. mă a(i#ură ca1a*eru*.ac .o(t o zi . Femeia (e ho*)ă *a mine! oripi*ată! după care ridică din umeri =i (urF(e.o(t de *a (ine Gn0e*e(. V ?e(tea pe care ai (ă i7o duci duce*ui 1a . Mi7 am pu( .lanul nostru n-a că1ut încă.uzie.oame. Mu*0ume(c =i p*eacă Gn *ini=te! am in(truit7o eu Gn =oaptă! GncercFnd (ă nu par prea di(perată.. Am pre(ărat pe *im)a )ăiatu*ui cam o zecime din con0inutu* .*acona=u*ui =i i7am Gnchi( #ura. Doar c>teva firişoare vor fi de-ajuns.ăcu o re1eren0ă! ceea ce nu intra de*oc Gn o)*i#a0ii*e ei. V E(te un 1echi *eac 0i#ăne(c! am mărturi(it eu.ace niciun )ineO Dar am (co( .o(t o)*i#ată (ă . Femeia mer(e c*ătinat pFnă *a u=ă. V Mai (tăm de 1or)ă! după o Cumătate de oră.

V (ui.ăcut de mine .ăceam de rF(! a1eam (ă pierd . a(ton de ui(e (e arătă! . Copi*u* (e uită pe(te umăru* meu.ormat de de(coperiri*e me*e =i! dacă7* .ăcător! nu dintr7o )oa*ă incura)i*ă.uzie Gn mFini. I7am pu( cea=ca cu in. V S7a du( )oa*aU Era u*uit că (e (im0ea atFt de )ine! după atFtea zi*e de chin. Drept ră(p*ată! a1ea (ă *e redea *i)ertatea. Sim0eam că ePi(ta un (oi de capcană Gn (pate*e 1or)e*or ro(tite de duce. Sim0ea c*ar că 1or)e*e ei 1eneau din dra#o(te! nu din ne1oia de dreptate. Hn acea c*ipă! am 1rut (ă (u)*iniez că! totodată! demon(tra(em că ma*adia nu era de*oc e. Hn(ă cred c7 ar .i mai )ine (ă70i a*e#i a*tă cu*oare pentru camera ta! (au! =i mai )ine! (chim)ă70i camera.u de acord =tren#aru*! noua 1op(ea miro(ea cam urFt. (7a du( )oa*a.i mai )ine (ă7* (pFnzur pe 0i#an! ripo(tă duce*e! pe un ton 233 . . M7am (tăpFnit! totu=i. A*)ra" =i cu mine am chicotit pe (eama ace*ei o)(er1a0ii. Duce*e . +ri1irea apro)atoare a duce*ui Gn#he0ă.ire=te! . Am p*anuri pentru e* pe p*anta0ia mea din Loui(iana. Chiar dacă reu=i(em un miraco*! pro)*eme*e me*e Gn 2r*Qan( erau departe de a (e termina. Muzica *ui Gmi treze=te dra#o(tea! recuno(cu ea . V $onsieurU Doar A*)ra" mai era prezent Gn cameră Gn a. V (ui.u(e(e in. V Fata poate (ă p*ece! dar (cripcaru* rămFne! mă *ămuri e*.a1oarea pe care cu #reu i7o (mu*(e(em prin (er1iciu* .ară de mine. V Nu! domnu* meu! 1ă ro#.iu*ui (ău.2chii a*)a=tri ai )ăiatu*ui! Gncadra0i de )uc*e ne#re! an#e*ice! mă pri1iră! *ar# de(chi=i =i p*ini de 1ioiciune! ca =i cum (7ar .ami*iei *ui. E* proc*amă! Gn prezen0a duce(ei (a*e! că dez*e#a(em )*e(temu* 0i#ani*or.ectu* 1reunui )*e(tem 0i#ăne(c. V +rin urmare! to0i 0i#anii! printre care Cin#ar =i Rumer Choron! (unt acum *i)eri (ă p*ece cu mine.ăcut! 1e#hind *a re(pectarea Gn0e*e#erii noa(tre. V +oate ar . N7a1e0i de ce (ă7* mai pedep(i0i! Gi *uă apărarea duce(a.oarte recuno(cător pentru Gn(ănăto=irea .i trezit dintr7un (omn )ine. Hn (chim)! am hotărFt că era mai Gn0e*ept (ă mă concentrez a(upra a ceea ce mai rămă(e(e de .ă0i=! dra#o(tea mea pentru 1oiO De ce nu mă crede0i pe cu1FntU Duce*e nu7i aruncă nicio pri1ire ne1e(ti7(ii. V Sin#uru* )*e(tem a(upra ace(tei ca(e e #e*ozia 1oa(trăD i7o trFnti acră duce(a.

Duce*e G=i *uă o mină #ra1ă! Gn timp ce medita *a ar#umentu* meu.i .eri un (in#ur moti1 Gntemeiat pentru care i7a= da 0i#anu*ui drumu*. V N7ai (im0u* onoarei! Gi aruncă ea pe(te umăr! Gn timp ce ie=ea pe u=ă. (rice sugestii în privinţa acestei negocieri ar fi bine-venite în momentul de faţă. 3ăiatu* 1o(tru ar . dar i-l poţi împărtăşi numai între patru ochi +ăr1ile lui trebuie să vă lase singuri 234 .oarte u=or! Gn c*ipa următoare! (ă poruncea(că (ă mi (e taie capu* pentru că Gndrăzni(em (ă7i iau apărarea pretin(u*ui (ău eretic. Dacă nu *7a0i .i aCun( (ă 1ă Ci#nea(că! e ade1ărat.ecti1. m7am adre(at! Gn (inea mea! ca1a*eru*ui meu. V Dacă 17a= (u#era o a*tă per(pecti1ă! A*te0a ?oa(tră! am Gndrăznit umi*ă! cF=ti#Fndu7i aten0ia. Spune-i ducelui că ai un motiv foarte bun pentru care să-i redea lui /ingar libertatea. V Re#ret (ă 1ă dezamă#e(c! A*te0a ?oa(tră! am ro=it eu *a a*uzia *ui . Duce(a (e repezi (pre mine! Gn #ra)a ei de a ie=i din Gncăpere. V Dacă7* e*i)erez pe Cin#ar! ce compen(a0ie mai am eu pentru tu*)urarea pricinuită de e* ace(tei ca(eU Duce*e *ă(a impre(ia că era pu0in *a)i* din punct de 1edere a. +utea . !otuşi@ n7ar mai . Spune numai ce-ţi 1ic eu şi ar trebui s-o scoatem la capăt. V E=ti o tFnără .oarte romantică! Gn(ă ade1ăru* e că nu *7am 1ăzut niciodată *a .i in1itat niciodată pe Cin#ar (ă 1ă cFnte! niciodată n7ar . E=ti Gndră#o(tită de e* cum1aU Duce*e (e Gntre)a Gn mod c*ar de ce mi7a= ri(ca eu #Ftu* pentru cine1a ca Cin#ar. Hntrea#a .i a1ut niciun moti1 (ă 1in pFnă *a 2r*Qan(. Eu 17a= dărui orice pentru (er1iciu* adu( ace(tei ca(e a(tăzi! mademoiselle Min(ton! dar mă tem că (o0u* meu are o Gncăpă0Fnare pro(tea(că. V Tu (ă nu mă 1or)e=ti de rău Gn . V ?ă iu)e(c! a(ton de ui(e! dar nu 17a= ierta niciodată dacă *7a0i condamna pe ace(t om numai pentru că7i in1idia0i #eniu*.i căzut! oricum! )o*na1 *a pat din pricina otră1ii din pere0ii proa(păt 1ărui0i.p*in de răcea*ă! *a care (o0ia *ui! aCun#Fnd *a capătu* ră)dării! (e ridică Gn picioare.i pierit Gnainte de a (e .a0ă. +Fnă *a urmă! (pre marea mea u=urare! zFm)i.i #ă(it ade1ărata cauză a ma*adiei.ami*ie! inc*u(i1 A*te0a ?oa(tră! ar . Ei! de 1reme ce e=ti a=a de de=teaptă! G0i 1oi Gn#ădui (ă7mi o.o(t are(tat! iar eu n7a= mai .oarte de=teaptă! mademoiselle Min(ton. mă po1ă0ui A*)ra"! iar eu i7am acceptat (u#e(tia.a0a unui oa(pete! Gncercă duce*e (ă7=i doCenea(că certărea0ă doamnă.

V Hmi cer mii de (cuze! A*te0ă! Gn(ă monsieur De1ere are ce1a necazuri. V Taman *a timp! mademoiselle. Cine e=ti! de . ?ă pot ePp*ica totu*! am adău#at! *a Gndemnu* *ui A*)ra". 2mu* G=i Gntoar(e ochii de *a mine *a duce.*area tăiată. 3ăr)atu* meu tre)uie (ă ai)ă (Fn#e de o#ar Gn 1ene. "rată-i ducelui semnul tău din naştereA A*)ra" in(i(ta (ă nu mai prote(tez =i (ă7i dau a(cu*tare. 2)celentA ePc*amă A*)ra".ericire! reu=i(em deCa (ă mă Gnchid *a to0i na(turii.ie primit Gn audien0ă de A*te0a ?oa(tră.4u sunt aşa de sigură că vreau să răm>n singură cu acest om. V Spune7i (ă 1ină mFine.erin0a. V Semnu* Ca(ei du Lac! ro(ti e* u*uit. Cum (o0ia nici nu 1rea (ă mai audă de mine deocamdată! euO CFnd m7am apropiat de e* =i m7am Gntor( cu (pate*e! *a 1ederea (emnu*ui meu din na=tere Gi pieri che.a0a ace(tei (trate#ii de ne#ociere. V Nu! mi7am ePprimat pre. Am icnit! cu ră(u. V Un anume monsieur De1ere cere (ă . Din .u prea cop*e=it ca (ă mai (coată 1reo 1or)ă. Duce*e păru (ă7mi primea(că cererea cu circum(pec0ie! dar curiozitatea *ui Gn1in(e.rumu=icăO o en#*ezoaică < (er1itoru* (e uită *a mine < de 1reo douăzeci de ani! cu pie*ea a*)ă! )uc*e *un#i! de un ca(taniu ro=cat! =i ochii 1erzi. Le .ăcu (emn #ărzi*or (ă p*ece.e*e #re*e. Duce*e Gmi (e(iză (upărarea. Am Gnceput (ă mă Gnchid *a rochie! GntorcFndu7mă cu . +re0 de o c*ipă! .u*. "lbra'A am prote(tat Gn (inea mea! Gn 1reme ce mă adre(am cu 1oce tare *ui de ui(e a=a cum mă Gn1ă0a(e e*. Am 1ăzut noi pe cine1a care (ă (e potri1ea(că ace(tei de(crieri! A*te0ăU Duce*e ridică din (prFncene! aruncFndu7mi o pri1ire Gntre)ătoare. /asa de +uise e aliata regilor +raalului #ă aşa cum te rog eu V A*te0a ?oa(tră! tre)uie (ă 1ă cer permi(iunea pentru o c*ipă. "cum descheie-ţi rochia la spate 4ici să nu te g>ndeştiA N7a1eam de #Fnd (ă (educ un duce ca (ă7* (cot pe Cin#ar din temni0ă. Se pare că a pierdut o (o0ie .apt! dumneata! mademoiselle Min(tonU Se auzi un ciocănit Gn u=ă.a0a *a duce. Duce*e păru p*ăcut (urprin(! urmărindu7mă cum mă de(cheiam *a na(turii rochiei me*e din cati. Nu7i ceea ce pare *a prima 1edere. Intră intendentu* ca(ei. comentă e*! )inedi(pu(! Gn . 235 .

Nici nu7mi 1enea (ă cred po1e(tea pe care A*)ra" mă . totuşi CFnd chipu* duce*ui (e *umină de un zFm)et *ar#! n7am arătat cFt de i(to1itor era Gntre#u* Coc pentru mine. Sau! mai de#ra)ă! A*)ra" 1or)ea duce*ui prin #ura mea! zicFndu7i că am . "m să foc din tine un cavaler.Fntă! trimi(ă .FntăU Era c*ar că duce*e murea de curiozitate (ă .ăcea parte domnu* De1ere! iar A*)ra" reu=i (ă (trecoare =i ace(t deta*iu Gn i(tori(irea noa(tră. V Ei )ine! mademoiselle Min(ton < (au madame De1ereU Se pare că! deodată! 1a tre)ui (ă7mi ePp*ici o #roază de *ucruri.o(t trimi(ă de *oCa (co0iană a 2rdinu*ui Ca1a*eri*or San#rea*u*ui.iind din partea 2rdinu*ui Sionu*ui.oarte intri#at de *un#a mea (cornea*ă. #răi A*)ra". Ha)ar n7a1eam de(pre ce 1or)eam! dar iată că =tiam titu*atura . am ripo(tat eu. Spune-i că ai fost instruită să te 236 . "sta n-ar fi prea de1irabil. Spune-i că te costă viaţa să-i de1vălui misiunea ta /red că asta ar însemna să mă joc cu focul. To0i acei ani Gn care am nă(cocit )a(me pentru Su(an G=i arătau! dintr7odată! roade*e.ră0iei (ecrete din care . V Ei Gn ce (cop te duci Gn Țara S. I7am po1e(tit duce*ui că . A1ea de #Fnd (ă mă ap*aude! (au (ă mă trimită *a moarteU V Dacă te a.erent *a minciuna pe care era o)*i#at (ă o (pună. I7am zi( că eu mă dădeam drept ne1a(ta *ui De1ere! pentru a (*uCi acea(tă cauză! dar că *7am )ănuit de trădare! ceea ce nu era prea departe de ade1ăr.ără (ă70i acord o)*ăduirea.V Nu! porunci duce*e intendentu*ui! care părea (ă rămFnă indi.ăcea (7o turui =i! totu=i! era de(tu* ade1ăr Gn ea GncFt (ă pară con1in#ătoare.ăcut părta= *a (ecretu* mi(iunii me*e! căci era . #oarte bine 1is.*i Gn mi(iune (ecretă pentru frăţia de care zici! accentuă e* cu1Fntu*! =i )ănuie=ti că ai . V Foarte )ine.o(t trădată de protectoru* dumita*e! domnu* De1ere! nu prea te7a= mai *ă(a (ă p*eci din ca(a mea . 4u se va aştepta la nimic mai mult din partea uneia de s>nge V ?7a= (pune! A*te0ă! mi (e o0e*i 1oin0a! dar atunci ar tre)ui (ă 1ă ucidO *ucru pe care! (unt (i#ură! G* =ti0i prea )ine. mă *ăudă A*)ra".u#eam de De1ere de *a (o(irea mea Gn Fran0a =i căutam (ă7mi duc (in#ură *a Gndep*inire mi(iunea. S*uCitoru* ie=i. Datorită (emnu*ui meu din na=tere =i a re*a0ii*or din cercuri*e ocu*te men0ionate mai de1reme! *ui de ui(e nu7i tre)ui prea mu*t (ă creadă că eram Gntr7o mi(iune (ecretă (pre Iara S.ie .

aptu* că7* aduceam Gn di(cu0ie! dar (im0eam că nu7i di(p*ăcea de*oc in(i(ten0a mea.orta)i*.antezia.ăcu (ă (urFdă! (au! poate! nou* nume pe care mi7* #ă(i(e Gi a0F0a . Ai (ă te *up0i cu ce* mai )un (pada(in din (o*da mea! dacă a(ta te 1a . *ristoase. La .rică! inima Gmi )ătea (ă7mi (par#ă pieptu*.ra0i. V De ce7i 0i#anu* a=a de important pentru dumneataU V Hmi e că*ăuză pFnă *a Marea Mediterană! *7am *ămurit eu.oarte )un! (unt (i#ură! A*te0ă! m7am Gntor( eu *a tactici*e me*e Gnainte ca Gntrea#a (itua0ie (ă (cape de (u) contro*. De ui(e (e ridică! hotărFt! cu Gncăpă0Fnare! (ă7mi Gncerce GndemFnarea Gn due*. /um de reuşesc eu să mă bag mereu în asemenea încurcăturiD Cum! pentru ari(tocra0ie! 1ia0a nu era decFt o uria=ă di(trac0ie! m7am #Fndit că era mai )ine (ă mă a(i#ur că a1eam (ă7mi atin# o)iecti1u* dacă urma (ă accept acea(tă pro1ocare. V Dar a= putea (ă70i o. Am na1eO 237 . 4u-ţi face griji. E(te 1ita* Gn atin#erea o)iecti1u*ui meu.uzu* cu mu*tă curtoazie! dar am .o(t . Cu toate ace(tea! nu m7aș putea *upta cu cine1a de (Fn#e re#a*! mai a*e( cu unu* pentru care am muncit din #reu pe ziua de azi ca (ă7* (a*1ez de *a moarte. V Ei Gncă unu* . avem cu ce să ne susţinem invenţia V Ei eu (unt (pada(in! dec*ară de ui(e.aperi singură V A*te0a Sa e .er o armată care (ă te Gn(o0ea(că.oarte )ine in(truită (ă mă proteCez (in#ură! iar dacă 0i#anii 1or . La urma urmei! de unde (ă =tiu eu dacă nu7 mi torni 1erzi =i u(cate =i! de .apt! tocmai domnu* De1ere o (ă7mi (pună ade1ăru* ade1ăratU Stăm bine A*)ra" era neră)dător.oarte #eneroa(ă! mi7am Gnceput re. "şaA Cu)i*ă A*)ra". Cu certitudine! nu doream (ă (e aCun#ă *a un Coc pre*un#it de7a =oarece*e =i pi(ica. V Haide! haide! dra#a meaDO Ne di(trăm =i noi pu0in! nimic (erio(.ace (ă te (im0i mai con. V Dacă7mi do1ede(c competen0a de a7mi duce *a Gndep*inire Gn(ărcinarea! A*te0a ?oa(tră 1a )ine1oi! atunci! (ă7* e*i)ereze pe Cin#arU Duce*e (e Gncruntă! deranCat de .i pu=i Gn *i)ertateO V KăuD mă Gntrerup(e duce*e! intri#at de cu1inte*e me*e! dar =i ca (ă oco*ea(că (u)iectu* prizonieri*or (ăi. chiar cred că îşi va da seama de minciuna noastrăA Am intrat Gn panică =i! de .e* ca to0i cei*a*0i . E=ti o a(a(ină cu acte Gn re#u*ă! *ad" du LacU Ideea Gn(ă=i G* .

V Tre)uie (ă p*ec chiar azi din 2r*Qan(! am adău#at! ca (ă nu *a( *oc nici unei neGn0e*e#eri. De=i 1or)i(e ca =i cum mi7ar . V Con1in#e7mă cu i(cu(in0a dumita*e de (pada(in =i! o)*i#at .V A*te0a ?oa(trăO *7am Gntrerupt po*itico(! mi(iunea mea e secretă Eatra de 0i#ani Gmi acordă acoperirea per. V Sunt o .o(t mu*0umită. Tre)uie (ă7* e*i)erez pe )u*i)a=a *or. N7a1eam de #Fnd (ă .iu acuzată de erezie.ectă. Dacă A*)ra" era un (pada(in atFt de )un pe cFt pretindea < iar ca1a*eru* meu nu mă dezamă#i(e nici măcar o (in#ură dată < n7a1eam niciun moti1 (ă nu cred că a1eam (ă7i o. 238 . V A=a o putere de con1in#ere ca a dumita*e tre)uie (ă . V +e ce* mai iute )idi1iu a* meu! Gmi promi(e cu #enerozitate duce*e! iar eu am .ăcute de mine *iniei ta*e de (Fn#e! nu70i 1oi mai putea re.ie ce1a (upranatura*.erim duce*ui un (pectaco* pe cin(te.ami*ia *ui a1ea . Tre)uie (ă mi7* da0i pe Cin#ar.emeie (a1antă! A*te0a ?oa(tră.i .ăcut un comp*iment! am crezut că ce* mai )ine era (ă7i re(pin# a*uzia. Duce*e tra(e adFnc aer Gn piept! cedFnd cu #reu.iind de Curăminte*e . A*)ra" a1u(e(e dreptate (ă mă a1ertizeze Gn repetate rFnduri (ă nu cum1a (ă (ă1Fr=e(c aici 1reun miraco*.uza nimic! mă a(i#ură e*. HndemFnarea mea Gn ne#ocieri pro1ine numai din educa0ia =i in(truc0ia primite! 1ă a(i#ur.oarte mare #riCă (ă pă(treze )une*e re*a0ii =i cu 3i(erica. 2 . Ki-am spus că n-aveai de ce să te temi A*)ra" ne urma pa( cu pa(! Gn 1reme ce duce*e mă conducea (pre o arenă de *upte.o(t de ui(e un a*iat a* (tirpei me*e! dar =tiam că .i .

i *uat Gn ca*cu* perico*u* Gnainte (ă intre Gn *e#ătură cu duce*e. V S7a du( Gn 1izită *a a(ton de ui(e! duce de 2r*Qan(. A1eam de(tu* ră#az (ă ne #Fndim *a moti1e*e *ui odată ce porneam *a drum.ace cu a*tcine1a din . V A *ă(at a(ta pentru dumnea1oa(tră *a recep0ie! m' lord Cameri(ta pu(e )i*etu* Gn mFna (o0u*ui meu! după care! .o(t trezi0i Gn zori de cameri(ta hote*u*ui. De ce mi7era .rate*e no(tru a pomenit de o mi(iune de (a*1are a unor 1ie0i.ăcFnd o (curtă re1eren0ă! ie=i pe u=ă! Gn timp ce (er1itorii no=tri intrau ca (ă ne aCute *a Gm)răcat. Lordu* De1ere G=i ridică am)e*e (prFncene! intri#at. Lordu* meu tot (e arăta Gn#riCorat! de=i (e (i*i (ă7=i a*un#e indi(pozi0ia de dra#u* meu: 239 . V A men0ionat cum1a *ocu* (pre care (e GndreptaU Lordu* De1ere (ări din pat =i (ună din c*opo0e*! chemFndu7i pe (er1itori (ă ne aCute *a pre#ătiri*e de p*ecare. V Sunt (i#ur că (ora noa(tră ar . Ideea nu mă mai preocupa(e de mu*tă 1reme. V Cu duce*e de ui(e nu7i de #*umitD ePc*amă (o0u* meu cu o mină Gn#riCorată! Gn 1reme ce7mi dădea ePp*ica0ii*e *ui Gn tră(ură.ami*ie =i nici nu *7a 1ăzut pe duce *a .rică nu (căpa(em. Totu=i! nu men0ionează de ce.a0ă! am adău#at. Ce* pu0in! a(ta (peramD Sau! poate! a a1ut de7a . V După GntF*nirea noa(tră cu 0i#anii! .LECŢIA 13 COOPERANŢI DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Hn a doua diminea0ă a că*ătoriei noa(tre (pre 2r*Qan(! *ordu* De1ere =i cu mine am . Ea auzi(e de *a 1izitiu că domnu* De1ere pără(i(e *ocu* no(tru de cazare tFrziu Gn noapte! cumpărFnd un ca* Gn=euat de *a un om din (a*onu* de Co(.

rate*e! care nu ne aruncă nicio pri1ire pe cFnd ne apropiam de e*. V A= putea (ă7* 1ăd pe domnu* De1ereU (e ru#ă (o0u* meu! cu un (urF( numai pentru mine.ami*ie.ere(tre imen(e.erit! cu mărinimie! un acoperi= pe(te noapte.acă pe 1oie! duce*e i7a o.uzat (ă p*ece Gnainte (ă i (e . (e Gnc*ină (*uCitoru* pFnă *a pămFnt.o(t a(i#ura0i că ce era mai rău trecu(e! Gn orice caz.u(e(e atin(ă de )oa*ă! Gn(ă am .aptu* cu pricina. V Ei a (o*icitat cum1a un anume domn De1ere audien0ă *a duce*e 1o(tru a(tăziU (e intere(ă *ordu* De1ere.rate*e no(tru uitFndu7(e printr7un =ir de . Tenacitatea .ie o p*ăcere (ă . $onsieur. De .a(cina0iei (a*e! ca (ă o de(copăr pe (ora noa(tră Gn curtea interioară! Gnarmată cu o (a)ie! due*Fndu7(e cu un a*t (pada(in dinaintea duce*ui.rate*e (ău mai mare! Jame( De1ere! conte de 2P. $onsieur De1ere (e #ă(e=te Gn a*eria Lun#ă.acem noi *a curtea duce*ui de ui(eU Am căutat cu ochii iz1oru* .emeii dorite de e* cu atFta Gn. V E(te ma#ni. ?ă ro# (ă mă urma0i.icăD ro(ti De1ere! . V ?ai! Dumnezeu*e! e A(h*eeD am murmurat oripi*ată. V Ei )ine! dacă7i aco*o Co(! hai (ă mer#em (7o *uăm cu noi! propu(e *ordu* De1ere! care (e =i Gndrepta (pre u=ă.ormă domnu* De1ere! părFnd mu*t 240 .i putut aduce 1reun preCudiciu *ui =i nume*ui *or de . V 3ineGn0e*e(! m' lord.ră0ioru* Gnainte ca ace(ta (ă .oarte )ine =i cu toată (eriozitatea Gmpotri1a ad1er(aru*ui ei.ătarea *a 1ederea .rate*ui (ău G* amuza =i cred că *ordu* meu era GncFntat că7=i aCun(e(e din urmă . V (ui. raportă (*uCitoru*! u=or ePa(perat de . Am petrecut mai )ine de o Cumătate de zi Gn tră(ură =i! cFnd am aCun( *a de(tina0ie! ni (7a (pu( că duce*e nu mai era de #ă(it pentru tot re(tu* ace*ei zi*e. V Earne(t! G=i (tri#ă *ordu* De1ere .V 2 (ă . Earne(t! pentru nume*e *ui DumnezeuD Ce . Nici duce(a nu accepta oa(pe0i! GntrucFt ca(a *or . V Sunt . +ărea . Din cFte =tiam eu! A(h*ee n7a1ea nicio idee de(pre (crimă! Gn(ă ochii Gmi (puneau cu totu* a*tce1a! căci (e apăra .apt! de o (ăptămFnă nu7* mai 1ăzu(em atFt de Gn(eninat. Duce*e nu *7a putut primi azi! Gn(ă! cum a re.ără (ă7=i a(cundă de(.ocare. 2mu* ne condu(e pe o (cară monumenta*ă! dinco*o de ho*u* de *a intrare. V Am Gncercat (ă aCun# *a ea! G* in. Hn a*eria Lun#ă! *7am #ă(it pe .ord.oarte GncFntat de pri1e*i=te.acem cuno=tin0ă cu e*! (unt (i#ur.

ichiui cu 1Fr.icu* due*D Acum mă mai trezeam =i are(tatăD +uteam doar pre(upune că duce*e 1a a. Era p*in de re(pect! de (eninătate =i de GncFntare. ărzi*e duce*ui m7au oprit =i m7au tFrFt Gnapoi! pFnă aici. So0u* meu (e (upără pu0in pentru in(u*ta aruncată de .ăcu ma#ni.uri)und! ea G=i dezarmă ad1er(aru* =i! Gn ap*auze*e duce*ui! i (e Gnc*ină! arătFndu7=i 1ictoria.aptu* că ea (e a.irma că! de 1reme ce i(cu(in0a mea de (pada(in Gntrecea cu mu*t *imite*e unei )iete muritoare! tre)uie (ă .rate*e *ui! dar nu ripo(tă. V Te ro# (ă nu te apuci =i tu de due*uri! dra#o(tea mea! #*umi e*.mai ca*m decFt te7ai .i .ea ca.ăcut un pact cu dia1o*u*D Ei )ine! acea(tă conc*uzie n7ar .i crezut7o eu 1reodată Gn (tareO ?ăde=te toată 1a*oarea =i tehnica unui ca1a*er cu ePperien0ă.i po(tat *a am)e*e capete a*e a*eriei Lun#i. V +re.u(tă =i căzu pe (pate! am a1ut impre(ia că Coaca (e termina(e.ie are(tată. Nu7mi mai *uam ochii de *a due*u* care tocmai a1ea *oc! iar cFnd A(h*ee (e Gmpiedică de . De1ere =i cu mine am (co( un #eamăt Gn ace*a=i timp. V A . V Cu cine crede e* că are de7a .i a=teptat.o(t! poate! chiar atFt de departe de ade1ăr! cu#etam eu! GntorcFndu7mi pri1irea 241 . V A(h*eeD o (tri#ă De1ere! temFndu7(e pentru 1ia0a ei.*ă (u) ochii mei < =i .orte. Cu (i#uran0ă o durea! Gn(ă părea (ă Gi Gntărea(că hotărFrea de a cF=ti#a Gntrecerea.i .aci concuren0ă! (ări Earne(t Gn apărarea *ui. Noi! to0i cei din a*eria Lun#ă! am ap*audat deznodămFntu*. Ad1er(aru* *ui A(h*ee Gi =. Lupta cu (pada nu7i punctu* *ui . A(h*ee G=i in(pectă rana rapid! dar nu =i7o Gn#riCi.enie =i *ă(Fnd o dFră ro=ie prin 0e(ătura de=irată. Hntr7un Gn(păimFntător atac .o(t ePtraordinarD Admira0ia mea pentru A(h*ee G* Gn#riCoră pe *ordu* De1ere! chiar dacă nu arăta cFt era de impre(ionat. DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE Numai )ine Gmi .aceU prote(tă De1ere! care (7ar .i năpu(tit (7o (a*1eze pe (o0ia *ui dacă! Gn aceea=i c*ipă! #ărzi*e duce*ui nu (7 ar .er pi(to*u*D Ne7am uitat cum A(h*ee G=i *a(ă arma Gn mFini*e ce*ui care o a(i(ta =i! pe cFnd (e apropia de duce! e* dădu ordin! pe nea=teptate! (ă . V Hndrăzne(c (ă (pun că Jame( (e teme (ă nu7i .u* (padei ante)ra0u*! trecFnd prin mFneca rochiei (a*e de cati. Se ridică Gn picioare! cFt ai c*ipi din ochi! =i reintră Gn *uptă cu =i mai mu*tă 1i#oare decFt Gnainte.ăcu un (emn cu capu* (pre A(h*ee < apărFndu7(e cu (pada mu*t mai )ine decFt a= . A=a GncFt! deocamdată! tre)uie (ă mă mu*0ume(c cu .

4u înţeleg ce n-a mers bineA ePc*amă ca1a*eru* meu! *a . V Inten0iona0i (ă 1ă onora0i CurămFntu* depu( . Fără Gndoia*ă! e* Gn1ă0a(e (ă i#nore durerea.und Gndatorată. Cum tocmai a a(i(tat din a*eria Lun#ă *a due*u* =i *a are(tarea dumita*e! am acum ocazia per. ?7a= dărui un (ărut. Rana mea Gncepu(e! totu=i! (ă mă u(ture.ectă de a7* GntFrzia! pentru a70i da dumita*e mai mu*t ră#az. V ?ă mu*0ume(c! A*te0ă! am ro(tit! . V Ei mie mi7ar p*ăcea! zFm)i e* cu #ura pFnă *a urechi! iar eu *7am (ărutat pe o)raz.Gntre)ătoare *a A*)ra". E* ie=i(e din mine Gndată ce (e termina(e due*u* =i acum mă Gn(o0ea. ?mi cer scu1e pentru rana pe care ţi-am pricinuit-oA zi(e e*! urmărindu7 mi =iru* #Fnduri*or! ori eu pe a* *ui.a0ă de *inia mea de (Fn#e! A*te0ăU *7am Gntre)at! Gnainte (ă7i accept aCutoru*.ac! mă a(i#ură e* cu un zFm)et că*duro(! care Gmi a*un#ă toate Gndoie*i*e.aptu* că eram tFrFtă de duce Gnapoi Gn (a*a *ui de primire! (u) paza #ărzi*or. V Ei cu are(tarea mea cum rămFneU V A .a*duri.uză (ă p*ece Gnainte de a mă *ua *a Gntre)ări Gn *e#ătură cu dumneata. V A=a am de #Fnd (ă .i . Se pare că pi(ă*o#u* dumita*e (o0! monsieur De1ere! re.ăcFnd o re1eren0ă! ca (ă7mi arăt re(pectu*. 4umai din cau1a rochiei taleA@ 4u ţi-a dat prin g>nd să-ţi faci rost de o pereche de pantaloniD De c>te ori nu m-am g>nditA Numai )ine mi7ar . Era e1ident că A*)ra" nu era o)i=nuit (ă (e *upte Gn atFtea . Hn 1reme ce e* 1a p*eda pentru e*i)erarea dumita*e! dumneata =i cu 0i#anii dumita*e o 1e0i =ter#e en#*eze=te. Cu toate ace(tea! a mFnui o armă cu atFta precizie Gmi dădu(e un (entiment ePtraordinar. Eram atFt de )ucuroa(ă că nu eram aruncată Gn temni0ă =i că reu=i(em (ă7i e*i)erez pe 0i#ani! GncFt Gmi pierdu(em capu*.ăcut (ă7mi (chim) acum 1e=minte*e. ărzi*e mă *ă(ară (in#ură cu duce*e! care Gi porunci (*uCitoru*ui (ău (ă7i aducă un medic pentru a7mi pan(a )ra0u*. V E(te minunat! A*te0a ?oa(tră.o(t o ma(caradă! mă *ămuri 1e(e*.e* de (urprin( ca =i mine de . Nici măcar nu (im0i(em rana! pFnă cFnd nu ie=i(e A*)ra" din corpu* meu. ?ă (unt pro. 242 . Am priceput! cu un (entiment de u=urare! pre1ederea duce*ui. Rochia mea (tupidă (e do1edi(e (in#uru* no(tru impediment.

or0eze norocu*: V Hi 1ei permite *ui mademoiselle Min(ton (ă p*ece din 2r*Qan( chiar a(tăzi! cu toţi Gn(o0itorii ei.o(t Gn0e*e#erea! nuU CFnd duce(a Gmi o)(er1ă (urF(u* ce7mi *umina chipu* =i (emnu* meu a.i! ma#ia pe care o emani e(te pură in(pira0ie. V Se pare că oricare ar .i . Duce*e! numai zFm)et! o poto*i: V Sunt *a picioare*e ta*e! dra#o(tea mea.ă#ădui duce*e! care (e Gntoar(e (pre mine.iu* *a .a0ă de ce*ă*a*t. V E(te prea de tot! dra#u* meu duce.u cuprin(ă de . V +e ce* mai )un ca* a* meu! Gi .V F*eacuri! chicoti e*.ără co1i*tir Gn care (ă mear#ă Gn(o0itorii dumita*e.irmati1 din cap! Gn0e*e(e Gn (. M7am temut că (o0u* meu dădea )uzna! 1enind după mine! dar era duce(a de ui(e! Gn .a0a căreia m7am Gnc*inat adFnc. Do1adă pentru cFt de ade1ărat e(te ce (e (pune de(pre e*. De ui(e nu mai . Era un ade1ărat comp*iment.a0ă Gn u*tima 1remeU Gi (tri#ă ea.ie de acord cu toate! Gn di(pozi0ia 243 . V H0i 1om da pro1izii *a drumO )ucate! 1in =i o căru0ă . Nu70i 1oi permite (7o are(tezi! G=i Gn.ă cFnd *7am GntF*nit prima oară. AmFndoi =tim cFt de Gndatorat G0i rămFn euO *ad" du Lac. Ai cF=ti#at. Cred că a=a ne7a . Cum atFt eu cFt =i duce*e dădeam *a uni(on din cap Gn (emn că da! duce(a . M7am uitat Gn a*tă parte! Gn 1reme ce ei G=i reGnnoiau Curăminte*e de iu)ire unu* . V Chiar =i cu Cin#ar ChoronU Gndrăzni ea! p*ină de (peran0ă.ericire =i (ări Gn )ra0e*e (o0u*ui. U=a (ă*ii (e de(chi(e )ru(c! iar eu mi7am retra( mFna din a duce*ui! ca (ă mă dau *a o parte.Fr=it. Duce(a era GncFntată =i )ătu din pa*me. Surprin(ă că 1ictoria Gi re1enea atFt de u=or! duce(a (e hotărG (ă7=i . Ei A*)ra" Gmi (pu(e(e că (unt o e*.o(t rău* pricinuit ca(ei noa(tre! dumneata ne7 ai dez*e#at comp*et! mi (e adre(ă duce*e Gntr7un tFrziu! atră#Fndu7mi aten0ia. Se uită *a (o0u* ei! (i#ură că e* a1ea (ă .runtă duce(a (o0u*! (ărind Gn apărarea mea. Hmi *uă mFna =i mi7o (ărută. Nu 0i7ai 1ăzut . E(te mai (ănăto( ca niciodată! iar (er1itorii no=tri (e 1indecă =i ei.ăcea! de acea(tă dată! a*uzie *a erezie. V Mu*0umită doar =tiin0ei =i in(truirii! A*te0a ?oa(tră! am in(i(tat eu! Gncă o dată! (urFzFnd. N7am (7o mai are(tez.

oamea mă di(tră#eau (erio( de *a *ectură. CurFnd de1eni *impede că a(ton de ui(e era! Gntr7ade1ăr! un om de cu1Fnt.or0ă! (im0indu7mă ca un prin0 1rednic de *audă. ACun(e(em (ă7mi cuno(c propria .ructe =i ce1a apă! după care m7am Gntor( *a cu*cu=u* meu. Am *uat o ta1ă cu #u(tări: un (and1ici! un )aton de cioco*ată! cFte1a . A1eam (ă7mi *a( Gn 2r*Qan( Gn..u(e(em pără(ită Gn miC*ocu* de=ertu*ui. HntFmp*ă7(e ce (7o GntFmp*a Gn că*ătoria mea (pre Sinai! puteam (ă7mi port (in#ură de #riCăO numai cu un (trop de aCutor din partea prieteni*or mei din *umea (pirite*or. +e cFnd ie=eam Gn (oare*e or)itor! =iru* de corturi (e a=ternea *a picioare*e me*e ca un ora= .u(e(e martoru* căderii me*e din timpu* due*u*ui. +e ma(a mea de (cri( mă a=tepta un )i*et marcat cu o cruciu*i0ă ro=ie! care aducea du)io( de 244 . Caii care ne purta(eră pe Rumer =i pe mine pFnă *a 2r*Qan( . Am Gnceput (ă mă Gntre) dacă nu cum1a .ertă a (o0iei *ui.ormă Gntr7o en#*eză (tricată că Jame( Cona**" G* Gn(o0i(e pe AndrQ *a ora= ca (ă ridice pachetu* trimi( prin po=tă de Mo*ier. Cred că 1om putea Gncropi un 1e=mFnt mu*t mai potri1it pentru una ca dumneata.ăceau (ie(ta Gn corturi*e care7i adăpo(teau de ar=i0a zi*ei. Duce*e mă pri1ea! Gn timp ce (priCinea mărinimoa(a o.ami*iei de ui(e! mă Gnaripa (entimentu* unui ade1ărat trium.u de aceea=i părere duce*e! care . M7am urcat Gn =aua unui armă(ar a*) pe nume De(tin" =i! pe cFnd mă Gndepărtam Gn #a*op de re=edin0a .*ui de acum. Stomacu* meu nu mai rezi(ta . V Mi7a= putea permite (ă7i cer A*te0ei ?oa(tre un co(tum )ăr)ăte(cU Am (im0it că ace(ta era ce* mai potri1it pri*eC (ă7mi (chim) identitatea. Nu doream (ă *a( din mFini po1e(tea *ui A(h*ee! Gn(ă #hiorăituri*e pe care mi *e pro1oca .ericire! Gn(ă Gmi do1edi(em mie Gn(ămi că mă puteam *ip(i Gn 1oie de protec0ia oricărui muritor.ără prFnz. Cei răma=i Gn ta)ără G=i . Nu era doar . N7a1eam de #Fnd (ă mai co)or *a 1u*nera)i*u* (tatut de prin0e(ă. Hn cortu* de me(e *7am #ă(it pe )ucătar! care mă in. V A=a #Fndeam =i eu! .antomatic.ură Gnhăma0i *a o căru0ă de(tu* de mare GncFt (ă7i care pe to1ară=ii mei de drum! to0i pai(prezece! cu tot cu pro1izii.ă0i=area de doamnă.aptu* că aCuta(em atF0ia oameni! uitFnd de propria7mi . V +oate =i haine noi pentru eroină! porunci e*! Gn 1reme ce intendentu* intra! urmat de medic. I7am pără(it ca(a cu (tomacu* p*in! cu haine noi! o (a)ie! un pi(to* =i cu toţi 0i#anii! tota* Gnmărmuri0i de e*i)erarea *or.

antezii Gn care7* imp*icam. V A/)ar 1rea mă 1adă! i7am ePp*icat moti1u* pentru care7* in1oca(em. $elchi 2i apără străvechiul cin egiptean al lui $elchi-Kadoc 245 . Nu mă (im0eam Gn (i#uran0ă (in#ură Gn compania *ui A/)ar =i a oameni*or *ui.uită pe care urcam pFnă *a ruine nu (e zărea picior de om. Da. +er(pecti1a acea(ta crea o mică di*emă Gn (u. Dacă *uam cu mine pietricica *ui A*)ra"! mi7ar . După mu*tă chi)zuin0ă! m7am hotărFt (ă7* chem #ra)nic pe A*)ra"! (ă7* ro# (ă mă Gn(o0ea(că! după care (ă7mi pun repede pietricica Gn #eantă. Domnişoară $ontrose. Ce7ai a. Uita(em de propunerea pe care i7o .*at de(pre e*U *7am Gntre)at pe =optite! chiar dacă pe poteca a)ruptă =i pră. cum te mai simţi în această 1i frumoasăD (e intere(ă A*)ra" de cum (e i1i! pe un ton du)io( de z#*o)iu.i detectat micu* meu 1i( de iu)ire. Ei tuU #oarte bineA (e *ăudă e*! cu chipu* Gncă *uminat de un zFm)et *ar#. Nu7* mai 1ăzu(em niciodată pe ca1a*eru* meu atFt de Co1ia*.ăcu(em! (ă (tăm de 1or)ă Gn după7amiaza aceea. A=tepta (ă7i acord o audien0ă *a +e=tera *ui Hathor. Gncu1iin0ă din cap A*)ra"! iar tu ai face bine să ţii cont de sfatul lui V Ce te .mu*t cu (emnu* meu din na=tere. Dacă eram de(tu* de iute! tră#eam nădeCde (ă nu7i dau ră#azu* nece(ar pentru a7mi percepe 1reuna dintre mici*e me*e . V 3ine! mu*0ume(c! i7am ră(pun(! (trecurFndu7mi pietricica Gn #eantă.*etu* meu =i m7am a=ezat (ă de*i)erez! Gn 1reme ce7mi mFneam prFnzu*. Ți-am mai spus că ți-aș fi de folos dacă mi-ai reda libertatea Ceea ce părea (ă ePp*ice ce anume . 4u ştiu@ Gneori este chiar minunat să fii un spirit Nu7mi era prea c*ar ce tre)uia (ă Gn0e*e# din ră(pun(u* *ui. Era de *a A/)ar. Nu doream de*oc (ă de(chid (u)iectu* 1i(u*ui meu! iar dacă e* a1ea (7o .i intrat Gn #Fnduri =i! poate! mi7ar . V Spionu* meu per(ona*D am ePc*amat onorată! după care am pără(it cortu* Gmpreună cu A*)ra". #ace parte dintr-un ordin de ră1boinici numiţi. Am de(chi( p*icu* =i am citit ce (cria Gnăuntru Gn *im)a ara)ă.ăcea A*)ra"! Gn timpu* (ău *i)er! pe tărFmu* 1ie0ii.acă! puteam (ă ne# tot.ie pricina teri)i*ei ta*e )une di(pozi0ii de a(tăziU A*)ra" (e (cutură de )ucuria *ui.ace (ă crezi a(taU A*)ra" mă (crută cu o pri1ire atot=tiutoare. îndeobşte. +uteam (7o a(cund Gntr7o po=etă (au Gntr7un )uzunar! dar nu7mi p*ăcea (ă nu7* (imt pe A*)ra" Gn preaCma mea. V Ei care (ă .

a0a po*itică a Europei. "şa-i. în urma impunerii Donaţiei lui /onstantin. '% Ro)ert I @9%5>V98%4A! re#e a* Sco0iei Gntre 98&R =i 98%4! care a e*i)erat Sco0ia de (u) (tăpFnirea en#*ezi*or. Ace(t document (chim)a(e . $oştenirea +raalului a fost pretutindeni uitată. HntrucFt mandatu* papa* con. înt>mplător.H.erea apăru(e! pentru prima oară! pe *a miC*ocu* (eco*u*ui a* ?III7*ea.o(t ePcomunica0i de papa ace*or 1remuri. Donaţia a schimbat total natura monarhiei Din menirea ei de a se pune în serviciul comunităţii. în loc să se mai pună în slujba poporului V Cu ePcep0ia Sco0iei! *7am comp*etat eu pe A*)ra"! a)ia atunci rea*izFnd (emni.ica0ia *oCei (co0iene a Ca1a*eri*or San#rea*u*ui. tradu( cu aproPima0ie! Gn(emna Sre#e7preotT! iar nume*e ace(tui (tră1echi ordin de1eni(e $elhisedec'9 Gltima lojă scoţiană de asemenea regi-preoţi a continuat tradiţia şi învăţăturile faimoşilor regi pescari din folclor V A*tă a(ocia0ie cu S. a devenit instrumentul dominaţiei absolute .Fntu* raa*D Hn mintea mea! toate ace(te in. funcția echivalentă a parabolelor din 4oul !estament pentru catolicism "ceste poveşti cu 1>ne au început a fi răsp>ndite în veacul al =III-lea. despre care. A=a (tFnd *ucruri*e! nu era de*oc (urprinzător că ordinu* *ui A*)ra" con(idera .$elchi-Kadoc.erea autoritate a(upra oricărui conducător pămFntean! ce* a*e( papă a1ea puterea de a Gn(căuna re#ii =i de a7i a*un#a de pe tronuri*e *or. în credinţa catară.a*( ace* document crucia*. +roc*ama că Gmpăratu* Con(tantin de(emna Sun papă uni1er(a*T ca reprezentant a*e( a* *ui Hri(to( pe +ămFnt.u(e(e Gntocmit de Gmpăratu* Con(tantin cu 1reo patru (ute de ani mai Gnainte! de=i nu (e mai pomeni(e de e* pFnă atunci. Hn 5'9 d.apt! Ro)ert the 3ruce'% =i Gntrea#a Sco0ie au . 246 .orma0ii Gncepeau (ă (e *e#e =i (ă (e Gnche#e Gn teorii noi! tota* opu(e ce*or =tiute de mine pFnă atunci. în afara ţinuturilor galice '9 A (e 1edea eneza! 9>: 95. De . în ordinul meu se ştie că-i o mistificare totală Actu* *a care A*)ra" (e re.egii 2uropei au devenit slugile -isericii.! ?aticanu* Gncepu (ă *o1ea(că Gn dina(tia mero1in#iană =i (ă7i Gn*ocuia(că pe acei re#i cu un nou neam! caro*in#ienii. Se credea! Gn(ă! de(pre e* că . Nume*e (ău Gn(emna Sre#e*e ce* drept!T iar nume*e re#atu*ui (ău Gn(emna SpaceT. -asmele şi legendele care au luat naştere din tradiţia +raalului au avut. Gmi dădu dreptate A*)ra".

*ete de oameni! nu 1ie0uitoare a*e mării.i pă(trat Gn Gntre#ime pFnă a(tăzi.erin0ă i(torică. 2)act *ristos însuşi a intrat în această tagmă după crucificarea lui ?n -iblie. V A=adar! am (u#erat eu non=a*antă! raiu* mi7a trimi( un Gn#er.iciu*ui de (upra.i .o(t de(tinat numai c*ădirii =i Gntre0inerii Temp*u*ui Focu*ui7Stea de (u) e*.ord o numi(e Temp*u* Focu*ui7Stea! ePceda(e Temp*u* *ui Hathor! . preluaseră numele arhanghelilor din =echiul !estament $ai-marele acestor preoţi. Mi7era c*ar că (tructura dez#ropată de echipa *ui AndrQ! nede(chi(ă Gncă! pe care Here. ❖ Am trecut prin năruitu* A*tar a* Re#i*or! intrFnd Gn curtea principa*ă! care ducea *a +ortic =i *a intrarea Gn +e=tera *ui Hathor.o(t uti*izate *a con(truirea edi.V +rin urmare! cFnd Gn 3i)*ie (e zice că unii dintre apo(to*ii *ui Hri(to( au . magii. era "rhanghelul $ihail. iar mesagerul său era "rhanghelul +avriil şi aşa mai departe 4umele cercului interior al ordinului lui $elhisedec era@ V RaiD i7am *uat 1or)a din #ură. A*)ra" (e arătă p*ăcut impre(ionat de ra0ionamentu* meu.ară )uza de Co(! apreciind că acea(tă a*ternati1ă a1ea mai mu*t (en( decFt cea anterioară! de=i nu prea mă o)o(i(em eu (ă7 mi . Mi7am ră(.apt Gn tePt era că ei erau Re#i +e(cari! mem)rii unei (tră1echi ta#me preo0e=ti! =i că ei pe(cuiau (u. admi(e A*)ra" (urFzător. Mi (e părea mai p*auzi)i* ca ace(t comp*eP (ă .ormez 1reo părere pe ace(t (u)iect! .a0a mea! unde mă a=tepta A/)ar.iindcă Gntotdeauna am con(iderat 3i)*ia mai curFnd un miC*oc de propa#andă decFt o ade1ărată re. sau 0adoc-ul. "şa s-ar părea. Sin#ură pe=tera! (ăpată Gn munte! Gncă mai a1ea unu*. această acceptare în cercul de iniţiaţi ai bătr>nilor preoţi este înfăţişată ca ridicare la cer Gn profan ar vedea în asta o înt>mplare supranaturală ?nsă preoţii esenieni. Nici că (e mai putea de*imita 1reo Gncăpere a ace(tui *oca= de a*ta! căci pere0ii =i co*oane*e erau Gn ruină! pră)u=ite Gn ni(ip! iar acoperi=u* nu mai ePi(ta.rFnt Gn a.ăceau de pază *a intrarea Gn +e=tera *ui 247 .iindcă nu ePi(ta nicio do1adă că ace*e (uprameta*e ar . Hn ace(t caz! cei doi Gn#eri care păzeau poarta raiu*ui Gn decur(u* a(cen(iunii *ui Ii(u( erau preo0i e(enieni! (tFnd de (traCă Gn (anctuaru* ordinu*ui. Am arătat (pre ruine*e din .i .i Gn0e*e( de .o(t pe(cari! ce (7ar .a0ă! căci a*t. Cei doi a(ocia0i ai *ui A/)ar .e* (7ar .

Hathor.oaneU *7am Gntre)at =ocată.ipte Gn p*a.i dat Gn 1i*ea# a(u* din mFnecă. Am intrat.oarte recon.*acăra unei tor0e Gna*te! a* cărei mFner era Gn. A*)ra" păru Gn#riCorat. UitFndu7mă Gn (u(! am remarcat a)(en0a armei Gn. Hn *ocu* ă(ta am Gncredere. Se numeau Ladar =i Lama*i! Gn(ă niciunu* nu era atFt de ma(i1 =i de impozant precum A/)ar. Mă anun0ară că (tăpFnu* *or mă a=tepta Gnăuntru* pe=terii. V 2rice pere0i Gn proprietatea *ui Mo*ier au urechi. 248 . Sporind că*dura deCa in(uporta)i*ă a zi*ei! pe=tera era *uminată de . 2ste un mijloc electronic de a trage cu urechea la conversaţiile noastre din cort. Cu1inte*e *ui A/)ar mă (periară =i mai tare. V De(tu* de #reu! mărturi(i ara)u*! ie=ind din (pate*e (tF*pu*ui *ui Amenemhet a* III7*ea. V ?rei (ă zici că Gn cortu* meu ar ePi(ta micro.o*o(e(c de *e#ătura noa(tră parap(iho*o#ică! (7ar putea (ă7mi .onT. De7acum Gnco*o am (7o (cot numai Gn apărarea ta! Cură e*. V Lui Mo*ier Gi p*ace (ă =tie totu* de(pre to0i cei care *ucrează pentru e*.runte cu pa*ma. V Hn0e*e# c7ai reu=it (ă70i iei (a)ia Gnapoi! mi7am anun0at (o(irea! de=i eram (i#ură că A/)ar mă o)(er1a deCa! de unde1a.ortantă! A/)ar. V Atunci cum ai reu=it tu (ă o)0ii (*uC)a a(taU Nu eram prea di(pu(ă (ă cred că acea(tă ePpedi0ie era atFt de (ecretă pe cFt *ă(a e* de Gn0e*e(. A/)ar nu (e 1edea nicăieri. Nu ne puteam GntF*ni =i Co( *a corturiU Nu7i nimeni aco*o. V Iată o idee . "r însemna ca $olier să afle de pre1enţa mea aiciA ?mi pare tare răuA Fiindcă mi7a . Mi7a *uat ce1a timp (ă *e Gn1ă0 nume*e! ceea ce (par(e #hea0a dintre noi. Se a=eză pe Co(! iar eu i7am urmat ePemp*u*. Mi7am =ter( (udoarea de pe . i7am ePp*icat Gn #Fnd cu (imp*itate. Mă Gntre)a ce Gn(eamnă termenu* Smicro.o(t prea *ene (ă mă . Ei dacă totu* era ade1ărat de(pre (upra1e#hereU Dacă cine1a Gmi a(cu*ta con1er(a0ii*e cu A*)ra"U Dacă Mo*ier G* a(a(ina(e pe A*)ra"! ar . Dar erau! aproape! ni=te copii. CFnd m7am apropiat! )eduinii (e ap*ecară adFnc! pricepFnd că nu (e cădea (ă (e arunce *a pămFnt dinaintea mea.i )ănuit e* cui mă adre(am euU I7am aruncat ca1a*eru*ui meu o pri1ire.on Gn cur(u* 1izitei me*e anterioare.ipt Gn pămFnt. V Eu (unt doar un ara)! mă *ămuri A/)ar! nu (unt con(iderat o amenin0are.

/e ţi-am 1isA A*)ra" era impre(ionat de . ?a .izic! pe care anticii o mai numeau =i SCFmp de M. $olier ştie cum să mă anihile1e pe mine ca să ajungă la tine !rebuie să nu-l laşi să pună m>na pe pietricică "şa am să fac.ă#ăduit eu! mi=cată de . V Scopu* *ui e(te unu* (ini(tru =i per1er(. nuD 4u pentru mine mi-e frică. Auzi(em de ea. CFmpia *ui Shar7on nu7i din *umea noa(tră. M7am Gncruntat. mă *ămuri A*)ra". '> *a-Sharon @e)r. V De mu*t (e tot .*ată Gn (tare monoatomică! tran(. i7am .ace orice ca (ă7=i atin#ă 0e*uri*e. V Mo*ier n7o (ă7=i atin#ă niciodată 0e*u*! mă a(i#ură ara)u*. V E(te dimen(iunea or)itei *uminii! po(tu*ă A/)ar.uzia a(ta! mă in.ect core*a0i! Gn aceea=i direc0ie! Gn Curu* nuc*eu*ui! ceea ce .ace con. +ro)*ema e că Mo*ier Gncă mai crede că acea(tă ca*e Gi e de(chi(ă! cu '8 Dimen(iune a ePi(ten0ei! dinco*o de p*anu* .Dar nu-ţi poate face niciun rău. V De ce7* intere(ează atFt pe Mo*ier per(oana meaU *7am Gntre)at pe A/)ar./ztT! (pa0iu Gn care (e tran(.ace ca atomi*or (ă *e de1ină impo(i)i* (ă (e mai com)ine. +orta*u* (e 1a Gnchide! odată pentru totdeauna! dacă 1a Gncerca (ă (e (trecoare prin e*. Hn tePte*e de(coperite Gn piramide mai e numită =i CFmpu* *ui Iaru. E* urmăre=te (ă acumu*eze putere (upranatura*ă =i cunoa=tere di1ină! mai pre(u( de oricare a*t muritor.iPă cu pri1irea.ormă e*. Hn0e*e# de ce Mo*ier =i7ar dori (ă aCun#ă aco*o! am Gncheiat eu (u)iectu*! dar tot nu 1ăd unde7i inten0ia rău7 1oitoare. V Dimen(iunea ce*or )inecu1Fnta0i. 249 .aptu* că e* era mai Gn#riCorat din pricina mea decFt dintr7a *ui.e*u* Gn care A/)ar #Fndea. V Mă ro#! pare a . V E Gn căutarea CFmpiei *ui Shar7on'8.A! re#iune i(rae*iană a cFmpiei de pe coa(ta mediteraneană! cu capita*a *a Netan"a! men0ionată de mai mu*te ori Gn ?echiu* Te(tament.i un *oc (impatic. V Dar ce urmăre=te Mo*ierU Ara)u* mă . 2 mon(truozitate ca e* nu 1a putea niciodată (ă (e Gna*0e *a Shar7on.ormFndu7(e Gn *umină pură! din cauza (pinu*ui acce*erat a* e*ectroni*or care or)itează! to0i! per. V Dar CFmpia Sharon'> e7n I(rae*.eră o parte dintr7o (u)(tan0ă a.

ie . Din cFte citi(em de(pre trezirea parap(iho*o#ică a *ui Earne(t De1ere! #ra0ie uniunii *ui matrimonia*e cu A(h*ee! )ănuiam Gncotro )ătea A/)ar. V N7a= . Numai o .aci (ă cred c7ar . V Dar Mo*ier te7ar putea .izică *a toate ni1e*uri*e de ePi(ten0ă! iar acum caută (ă păcă*ea(că ordinea co(mică =i *a ni1e*u* (piritu*ui uni1er(a*. V EPact.ă0i=area ace*uia! ca (ă aCun#ă *a tine. Ți7a . Te 1a (educe numai pentru ca tu (ă7i de(chizi u=a temp*u*ui din inima munte*ui. Nu te7ai Gndră#o(tit de nicio (tea de cinemaU Am rF( =i am (cuturat din cap Gn (emn că nu.e(or decFt de o (tea de cinema! dar cu toate a(tea n7am pe nimeni.iice a *ui I(i(! a=a ca tine. V A=a deci.i dat ca1a*eru*ui meu o impre(ie #re=ită! =i! cum mă Gndoiam că Mo*ier (e putea Gntrupa Gntr7o (ta.iică pur(Fn#e poate .i Gn (tare (ă ia Gn.i un 1răCitor.ie de(coperit! n7a1ea niciun (en( (ă7i ePp*ic *ui A/)ar ce era cu A*)ra". V +ăi chiar a(ta e! Gmi con. V AtunciO n7a= putea (ă7i . +rin urmare! Mo*ier e(te =i e* pur(Fn#e! am pre(upu(. Te7ar putea 1răCi Gn a=a . Dacă ePi(tă cine1a *a chipu* căruia te #Fnde=ti cu dra#! e* ar .iu de 1reun . Niciun a*t )ăr)at din i(torie care nu 250 . Dacă dădeam un ră(pun( ne#ati1! i7a= . A/)ar era GncFntat că7i pricepu(em ePp*ica0ia.irmă ara)u* )ănuia*a.aCutoru* unei . V Se a=teaptă (ă reu=ea(că printr7o uniune matrimonia*ă cu mineU V Nu! zFm)i A/)ar! amuzat de nai1itatea mea.i pu( Gntre)area a(ta dacă ră(pun(u* n7ar .a0ăU Ce Gntre)are Cenantă mi (e punea Gn prezen0a *ui A*)ra"! #hemuit chiar *Fn#ă mine.ără (ă .ace a(ta.e*! GncFt (ă70i dea impre(ia că7* iu)e=ti! #Fndi A/)ar cu 1oce tare.o*o( *ui Mo*ier dacă nu i7a= dărui inima mea.e* GncFt (ă 0i (e pară că7i un )ăr)at demn de dra#o(tea ta. A tri=at cu propria natură . V Nu cine1a Gn 1ia0ă mă intere(ează pentru moment! i7am (pu( cu toată (inceritatea. V Mă .ăcut e (ă te 1răCea(că Gn a=a .ace (ă crezi că7* iu)e=ti.i crucia* pentru protec0ia ta! mă *ămuri ara)u*! 1ăzFnd că7mi *ua atFta timp ca (ă7i ră(pund.ăcu din cap (emn că nu. A/)ar . V E=ti (i#urăU mă i(codi A/)ar. V Atunci ce7i mai rămFne *ui Mo*ier de . Mi7am mu=cat )uza! Gn#Fndurată. V Mai curFnd m7a= Gndră#o(ti de un pro.urat cine1a inima Gn momentu* de . V De a(ta7i e* o mon(truozitate.

CFnd ace(tea (unt adu(e Gmpreună dea(upra Chi1otu*ui Le#ămFntu*ui! e*e (e mani. V Ce Gncerci tu (ă7mi (pui e că Chi1otu* Le#ămFntu*ui ar . Cu toate a(tea! i7a a*terat ADN7u* Gn moduri Gn care noi n7am .ără precedent.u*#eru*uiT! de(pre care (e po1e(te=te că per.eritoare *a Temp*u* Focu*ui7Stea! e* =i (o0ia *ui nu mai apuca(eră 1reodată (ă de(chidă u=a (ă*ii interioare.ora #ranitu* cu precizia (i*en0ioa(ă a razei (a*e de *umină.ec0iune! creFnd un porta* către CFmpia *ui Shar7on. Mo*ier n7are Gn (tructura *ui mo*ecu*ară #ena *ui I(i(! a=adar (u)(tan0a +ietrei de Foc nu a a1ut nicio reac0ie a(upra *ui pentru a7i acti1a i*uminarea (piritua*ă.io*e*e Ste*ei =i Focu*ui! am dedu( eu! dar Gn ce (copU Din cFte Gn0e*e#! (u)(tan0a Ste*ei n7are niciun e. Dar (e zice că unu* dintre chi1oturi ar mai .oarte #reu (ă cred. Hn e)raica 1eche! cu1inte*e uFrim =i thumFmim Gn(emnau S*uminăT =i Sper.*at de(pre .ect a(upra unui )ăr)at dacă e* nu cucere=te inima unei . E(te (in#ura mon(truozitate de (oiu* ă(ta! din cFte =tim noi. 251 . V Unu* dintre chi1oturiU m7am mirat eu! crezFnd că ePi(ta(e doar unu* (in#ur.iice din *inia mea de (Fn#e.irmat doar cu un (emn din cap! pentru ca e* (ă mă )om)ardeze! Gn continuare! cu tot ce =tia.purta Gn e* #ena *ui I(i( nu (7a mai hrănit cu Sam)rozia zei*orT. V Grim-Schamir =i !hummim-Schethi'a''. V A=adar! Mo*ier caută .icată =i per. Hn conc*uzie! crima *ui e . +iatra de Foc =i +iatra de Foc Co*oida*ă! (unt comori*e Ca(ei Auru*ui. Gn *e#ătură cu p*ato=a mare*ui preot.i a(cun( Gn ace(t munteU Hn re*atarea *ui Here.ord re.io*eU (e miră A/)ar! .*ete care (unt pre#ătite pentru pro#re( (piritua* (e 1or na=te Gn *inia a(ta de (Fn#e! iar a a)uza de ordinea di1ină con(tituie o o. Spiatra .i putut =i nici nu putem pre1edea.iind că poarta comp*ePu*ui n7a mai . Numai ace*e (u.o(t de(chi(ă de mai mu*te #enera0ii. V Ai a. Am con.ec0iuniiT apare pentru prima oară men0ionată Gn ?echiu* Te(tament Gn Ieşirea.en(ă *a adre(a zei*or.e(tă ca *umină uni.orma0ie.ec0iuneT.ace o a*uzie c*ară *a a(ta! căci men0ionează atFt Chi1otu* Le#ămFntu*ui! con(truit de 3e0a*ee*! Gn care (ă '' S+iatra per. Mai GntFi a(ociată cu Moi(e! mai tFrziu cu So*omon! acea(tă piatră! Gnze(trată cu puterea ma#ică a *e1ita0iei! e(te pu(ă Gntr7o re*a0ie de (trFn(ă comp*ementaritate cu GFrim Schamir. Acum Gncepeam (ă Gn0e*e# Gntre#u* ta)*ou de an(am)*u! de=i Gmi 1enea .ie aşa ceva a(cun( aco*oU V N7a= putea (ă70i (pun! recuno(cu A/)ar! dat . Să .i Gncă a(cun( aici. V Chiar =i un tePt incomp*et ca 3i)*ia .oarte curio( (ă =tie cum am aCun( *a acea in.

Am ePpirat adFnc! nedorind! cu ade1ărat! (ă mă #Fnde(c *a cea mai (imp*ă (o*u0ie a tuturor pro)*eme*or noa(tre. Chiar dacă i (7ar re. Dar încă n-ai terminat de citit jurnalul ei V Atunci! ce m7ai (.iice*e *ui I(i( erau .acU *e7am pu( Gntre)area atFt *ui A/)ar! cFt =i *ui A*)ra".*a#e*uri pe Gntre# pămFntu*. V A(ta şi faceA Gmi ră(pun(eră Gn cor atFt A/)ar! cFt =i A*)ra". V Ei care dintre ce*e două (e crede că ar .(e pă(treze Ta)*e*e Le#ii! cFt =i ce* .i mai )ine (ă mă Gntorc aca(ă! am propu( eu! de=i mă durea (7o (pun.irmă =i A*)ra". V +re(upun că =tii care 0i7e mi(iunea aici! mi (e adre(ă A/)ar! Gn mod c*ar nedorind (ă mă a*armeze. con.Fr=itu*ui pentru *umea noa(tră! 1or)i A/)ar! pe un ton apă(at.uria puterii (a*e dez*ăn0uite 1a aduce mo*ime =i .>nă acumA in(i(tă A*)ra".i a(cun( Gn ace(t munteU am 1rut (ă =tiu. Din cFte (e părea! . V +oate ar . AtFta GndemFnare *a (crimă mă determină (ă 252 . Dacă nu (e 1a 0ine (eama de ace(te re#u*i! 1a ucide nea)ătut! iar .o(t . V Mă . V Hn0e*e#. V reu de zi(! recuno(cu A/)ar! căci amFndouă au .u* SerF)it.eti=u* *ui Mo*ier! de 1reme ce7i mai intra(e una Gn #heare acum 1reo două (eco*eD "shlee n-a scris că el ar fi p>ndit-o .ăurite aici! pe 1Fr.uza acce(u* către CFmpia *ui Shar7on! Mo*ier tot ar mai a1ea *a di(pozi0ia *ui cea mai puternică armă cuno(cută de omenire! Gn(ă ePi(tă in(truc0iuni (peci. V Mă ro#! ce (7ar putea GntFmp*a! Gn ce* mai rău caz! dacă Mo*ier reu=e=te (ă7=i atin#ă (copuri*eU Se 1a Gnchide porta*u* (pre Shar7onU V Ceea ce ar Gn(emna Gnceputu* (. 2)act.ice pentru mFnuirea Chi1otu*ui.ăcut de Moi(e! Gn care! (e pre(upune! erau Gnchi(e ce*e Kece +orunci.o(t de *a (ine Gn0e*e(. Mo*ier a a.ătui (ă . V Acum nu mai are niciun ro(t! (e #ră)i A/)ar (ă7mi zică.*at de ePi(ten0a ta =i te 1a hăitui pFnă cFnd te 1a prinde. pentru că nu-ţi va ajunge doar o sabie ca să-l învingi pe $olier@ 2u sunt dovada venită din lumea de apoi Eram a=a de Gn#rozită de propunere! GncFt n7am mai (co( niciun cu1Fnt. ?ţi tot repet că am>ndoi trebuie să ne concentrăm asupra harurilor tale parapsihologice.aci (ă cred că e* m7ar pFndi. V Tre)uie (ă te )a0i cu Mo*ier =i (ă7* )irui! Gmi ră(pun(e ara)u*! ca 0ii cum ar Gi .

iind pre#ătită (ă7mi a(um ri(cu* de a mă adre(a *ui A*)ra" cu 1oce tare.u mai curtenitor =i mai ePu)erant ca de o)icei Gn (eara aceea. Miza7i una .ără (ă par (ceptică.it de ocazie ca (ă p*ec. V ră)e=te7te (ă70i Gnchei pre#ătirea! mă Gndemnă e*! dFnd #*a( Gn#riCorării (a*e.ericită (ă pro. V S7ar putea (pune că Gncă mă mai antrenez! am (pu( eu.oarte (i#ur.o(t antrenată Gn ace(t (cop. Ade1ăru* era că! date .apt! (in#ura 253 .iecare dată Gn(ă #Fndu* Gmi . Cum eram! de .iu ne)ună ca (ă nu iau Gn con(iderare toate ace(te re*atări =i teorii. Ca1a*eru* meu! momentan! era .iu pre#ătită Gn c*ipa Gn care 1a (o(i Mo*ier Gn Sinai! dacă! Gntr7ade1ăr! inten0ionează (ă 1ină pFnă aici. Eu! Gn (chim)! eram tăcută =i Gn#Fndurată. V ?a 1eni! acum că =tie unde (ă te #ă(ea(că! mă a(i#ură A/)ar pe un ton . M7am concentrat a(upra in(truc0iuni*or *ui A*)ra". . Am . Am ciu#u*it cFte ce1a *a cină! după care m7am #Fndit (ă mă Gntorc *a po1e(tea *ui A(h*ee! Gn(ă nu mă mai puteam concentra pe tePt. Ca1a*eru* meu Gmi arătă o (curtă medita0ie! pentru a mă ca*ma =i a mă concentra mai )ine! după care am *ucrat *a acti1area 1ederii me*e eterice! de=i nu7mi dau (eama cu cFt (ucce(. efectiv.a(cinat de (creen(a1eru* computeru*ui meu. V Am (ă70i trimit 1or)ă dacă Mo*ier G=i anun0ă (o(irea! i7am (pu( =i m7 am ridicat! cu #Fndu* (7o iau din *oc.oarte pre0io(! nu te 1oi mai di(tra#e de *a (tudii.orma0ii*e pe care *e primi(em Gn u*tima 1reme din (ur(e 1ariate! tre)uia (ă . A*)ra" . Sper (ă .pre(upun că ai . 2i bine@ (e (mu*(e e* din 1raCa ecranu*ui meu mu*tico*or! primul lucru pe care trebuie să-l faci e să cre1i. Am citit prima propozi0ie de mai mu*te ori! de . !olomacăA repetă A*)ra"! căci termenu* Gi era necuno(cut! de=i Gi prin(e Gn0e*e(u* =i (e amuză.u#ea *a +e=tera *ui Hathor =i *a con1er(a0ia a1ută cu A/)ar. Cop*e=ită cum eram! nu doream nici eu (ă7* (perii pe A/)ar. Ner1ii mei erau .oarte mareD V EtiuD am reu=it (ă7i ră(pund . în harul tău parapsihologic Ei dacă sunt o tolomacăD i7am (tri#at Gn #Fnd! temFndu7mă că a=a era.oarte (en(i)i*i! iar că*dura din pe=teră nu mă aCuta de*oc. Cum timpu* G0i e . Ei cum să-mi de1volt eu harurile mediumniceD am Gntre)at te*epatic! ne.o(t mai mu*t decFt .resupun că n-ai să ştii p>nă n-ai să încerci De acord "tunci hai să facem o încercareA Am Gnchi( cartea *ui A(h*ee.iind toate in.

am rF( cu Gn #Fndu* meu.o(t cine1a Gn (tare de a=a ce1a. Doresc ca tu să adormi cu pietricica în m>nă V De ceU Am Gncercat (ă7mi a(cund teama . . (e arătă A*)ra" (urprin(.izic! ca (ă7mi percep corpu* de *umină. bine.*etu*ui mă Gndoiam (ă .a0ă de cererea *ui. ar cam fi ca1ul să ne retragem am>ndoi =rei să-ţi dau drumulD Mi7am tFrFt #eanta pFnă *a pat =i am (cotocit Gnăuntru! Gn căutarea pietrei. Cum puteam eu (ă 254 . bine. însă ţi-aş mai cere o favoare A*)ra" (e a=eză pe pat! *Fn#ă mine! ca (ă7mi (pună ru#ămintea *ui. V Nu pot! am )om)ănit! (im0indu7mă .! percep0ia Gmi re#re(a *a carapacea mea eterică =i apoi iar *a ima#inea mea . Hmi (punea (ă mă . "i să citeşti despre toate astea m>ine. mă GncuraCă A*)ra".*ec0ia mea din o#*indă.. !e-ai descurcai chiar bine la prima la încercare.i .izică. "shlee avea mai mult har încă de c>nd era în faşă 4u-i drept să te compari cu domnişoara +ranville@ /ei mai mulţi mistici care au trăit vreodată pe acest . "şa trebuie să începi. De cFte1a ori nu m7am mai 1ăzut de*oc Gn o#*indă =i am crezut că mă a. din c>te cred A*)ra" G=i pă(tra )una di(pozi0ie! Gn0e*e#Fnd cFt eram de o(tenită. ar trebui să începi a-ţi percepe corpul de lumină şi nuanţele M7am Gncordat =i m7am concentrat! nu mint! dar tot n7am putut 1edea nimic dinco*o de acea amprentă ne#ati1ă.*u pe punctu* de a reu=i! dar! *ă(Fndu7 mă pradă (entimentu*ui de trium.oca*izez a(upra re#iunii ce*ui de7a* trei*ea ochi! pentru a putea 1edea dinco*o de trupu* meu . $da.iin0ei me*e! (uprapu(ă pe(te re. Am Gnceput (ă de(*u=e(c un (oi de amprentă ne#ati1ă a . Hn adFncu* (u. atunci de ce nu l-a distrus ea pe $olier şi nu m-a scutit pe mine de neca1uriD Eram iritată =i i(to1ită. dacă-ţi păstre1i concentrarea şi reuşeşti să ve1i dincolo de ea. =reau.iin0ă 1ie din cortu* meu! A*)ra" mă con1in(e (ă7mi concentrez aten0ia a(upra mea Gn(ămi! prin o#*indă.ăm>nt ar păli în comparaţie cu ea $ă rog. dacă "shlee era aşa de dăruită.ru(trată! 1*ă#uită! mai de#ra)ă pro(tu0ă! deoarece Gndrăzni(em (ă cred c7a= putea (ă1Fr=i 1reun miraco* (upranatura*. /e ve1i tu acolo e carapacea eterică "cum. M7am ridicat de *a o#*indă =i m7am aruncat pe pat.entru astă1i.

ără arme*e =i p*ato=a de za*e pe care *e purta de o)icei.o(t (ă G* (ărut pe tor(u* *ui mu(cu*o( =i netedO A=a am =i .o(t cea mai puternică *umină de zi! Gn corturi nu pătrundea! de o)icei! prea mu*tă *umină natura*ă.ură iute Gn acea (eară. Se ridică Gn capu* oa(e*or! ca (ă mă *ămurea(că.a0a =i7mi pecet*ui )uze*e cu un (ărut.u(e(e a)andonat. Hn cortu* meu nă1ă*ea *umina (tră*ucitoare a dimine0ii. Ce1a ce Mo*ier n7ar a1ea de unde (ă =tie.ăcut.ăcFndu7mă (ă7mi pierd min0i*e. V Unde ne7am GntF*nit prima oară =i care a .aptu* că .u#ind din ca*ea 1o*uptă0ii! acoperindu7mi (Fnii #oi cu căma=a mea de(cheiată. V +une7mi o Gntre)are. V +rea )ine.mă *a( pe aripi*e 1i(e*or . Cu un de#et (u) )ăr)ia mea! e* Gmi ridică . Cu ochii aceia mari =i ne#ri pironi0i Gntr7ai mei! nici nu mai tre)uia (ă7 mi ePp*ice. M7am trezit con(im0ind cu un (emn din cap.iindcă! e1ident! n7a1ea nicio inten0ie (ă7mi arate moti1u* cererii *ui. Tre)uia (ă7* Gntre) ce1a de(pre *e#ătura noa(tră! ce1a ce (e GntFmp*a(e Gnainte de a pune picioru* Gn 2rientu* MiC*ociu. SurF(e. el ar fi în stare să ia înfăţişarea aceluia. Da! 1i(am din nou! dar ce mai 1i(D Trupu* *ui (e *ipea #reu de a* meu. Eram amFndoi #oi pe Cumătate! cuprin=i de o pa(iune p*ină de . M7am ră(ucit! ca (ă mă uit *a cea(u* de pe noptieră! =i *7am #ă(it pe A*)ra" to*ănit pe pat *Fn#ă mine! . Mă tem că te7am Gn0e*e( #re=itO V Cum a= putea (ă =tiu că nu e=ti Mo*ierU mi7am ePprimat ade1ărata mea teamă! care păru (ă7* mai a*ine oarecum. Somnu* mă . M7am #Fndit mu*t.ără (ă . Niciodată nu mai dori(em un )ăr)at cu atFta di(perare! iar atin#erea mFini*or *ui mă ePcita! . Mi7am zi( Gn #Fnd: SUauDO Ei eu care a1eam impre(ia că dra#u*ui de A*)ra" nu7i prea pă(a de mineDT Apoi Gmi 1eniră Gn minte temeri*e *ui A/)ar: B"tunci ce-i mai răm>ne lui $olier de făcut e să te vrăjească în aşa fel înc>t să-ţi dea impresia că-l iubeşti@ Dacă e)istă cineva la chipul căruia te g>ndeşti cu drag. V A(ta7i prea )ru(c pentru tine! pre(upu(e A*)ra"! u*uit de . M7am trezit cu (enza0ia că a)ia Gnchi(e(em ochii. ca să ajungă la tine C Hn c*ipa următoare! am (ărit din pat! .o(t prima ta impre(ie de(pre mineU 255 .i . Căma=a i (e că(ca *ar#! iar primu* #Fnd care7mi trecu prin minte a . Să .renezie! cFnd Gmi 1eni mintea *a cap.antazez Gn pri1in0a ca1a*eru*ui meuU "i face-oD !e rogA mă imp*oră e* Gncă o dată! .

F*utură din mFnă! a*un#Fnd acea idee.o(t (i#ur că Gn timpu* due*u*ui no(tru cu A/)ar mi7am trădat (entimente*e . V Chiar a=aU zFm)i e* cu #ura pFnă *a urechi. Am .V Ne7am GntF*nit pentru prima dată *a tine aca(ă! GnO (a*onu* de ziU A=a (7ar . V Mi7am a*e( momentu* Gn#rozitor de #re=it dacă *uăm Gn ca*cu* ceea ce ai a. Am Gn#enuncheat pe pat! pentru a7* Gmpiedica (ă p*ece. V Da! con.i chemat o cameră ca aia pe 1remea domni=oarei ran1i**e. Am . Chicoti Gn Gncheiere! iar eu mi7am dat ochii pe(te cap! aducFndu7mi aminte că A*)ra" . I7am dăruit un (ărut ca1a*eru*ui meu ca (ă7* *ini=te(c! (perFnd (ă re*uăm (u)iectu* de unde7* *ă(a(em.o(t cFt pe ce (ă te pierd cFnd am recuno(cut Gn (inea mea că mă Gndră#o(team de tine.a0ă de propriu* poten0ia*. V Ei mă Gn#riCorau (ceptici(mu* =i i#noran0a ta . V ?or mai .irmă A*)ra"! eu (unt.*at a(tăzi de *a A/)ar! admi(e e*. Acum eu eram cea Gncurcată. V N7ai arătat nici ce* mai mic intere( Gn ceea ce mă pri1e=te! pFnă a(tăzi.i =i a*te nop0iD mă a(i#ură e*.ăcu(e! Gntr7ade1ăr! acea(tă remarcă.iu un actor mai )un decFt credeam. Te ro#! rămFi cu mineD Era c*ar că =i e* 1oia! Gn(ă Gi (trecura(em o Gndoia*ă Gn minte! iar e*! Gn a mea.oarte tare! pFnă cFnd adău#ă: V Ei e pe Cumătate #oa*ă. V A*)ra"U am Gntre)at! dorind atFt de tare (ă cred că era e* =i că! Gntr7 ade1ăr! a1ea (entimente pentru mine! (au ce* pu0in că ace(ta era 1i(u* meu =i că7* puteam trăi după po. N7ai .ă0i=e . Cop*e=itoru* (entiment de dra#o(te pe care7* trăi(em! cedFnd contro*u*ui (ău! era ceea ce (im0ea e* pentru mineD Inima Gmi ePp*odă Gn piept Gn c*ipa Gn care am Gn0e*e(.a0ă de tine. Am )ănuit că A*)ra" 1edea cFt de mu*t mă demora*iza hotărFrea *ui! 256 . V De(tu* de aproape! am recuno(cut! re(pirFnd ce1a mai *ini=tit. V Ei *a 1ederea ta mi7am zi( Gn #FndO Se opri ca (ă7=i aducă aminte: SIată o zei0ăOT Lucru de care eu! una! mă Gndoiam .ăcut nicio #re=ea*ă. Tre)uie (ă . Dar o dra#o(te neGmpărtă=ită m7a preocupat ani de7a rFndu*! =i am . EiU *7 am Gndemnat eu (ă7=i termine ră(pun(u*.ta inimii.ăcut o #re=ea*ăO V 3a nu. Ei apoi a tre)uit (ă mă Gntre) dacă nu cum1a! GncuraCFndu70i dra#o(tea pentru mine! era un a)uz din partea mea.

ăcu din cap (emn că da! (im0indu7(e u=or 1ino1at..*etu* *ui a(emenea (entimente . (e opri e* ca (ă (u)*inieze mai )ine! . V Ei tot de7aia 0i7am cerut (ă dormi cu pietricica Gn pa*mă după ce7mi dădeai drumu*O Căci nu m7ai . !u.o(t o)*i#at (ă70i dez1ă*ui ade1ăru*! recuno(cu e* Gntr7un tFrziu.apt! ce* pu0in! căci con1er(a0ia noa(tră .o*o(ea domni=oara ran1i**e.izic.*area. Hmi pare rău că nu 0i7am de(tăinuit a(ta mai de1reme! Gn(ă chiar am crezut că70i .i ame(tecat Gn ea.ere*e eterice.i putut căuta din nou Gn (. V Dar ă(ta7i 1i(u* meu Eram con1in(ă de ace(t .izic de comunicare.recat cu )*Fnde0e .a0ă de mine. E* =tia că! par0ia*! ace(ta era moti1u* pentru care nu7mi 1enea (ă cred că pă(tra Gn (u. Ai depă=it tărFmu* 1i(u*ui! cFnd m7ai căutat ieri7noapte Gn (.ericită cu )ăr)atu* 1i(e*or me*e.iindcă =tia cFt mă uimeau cu1inte*e *ui! ai reu=it (ă (tăpFne=ti arta proiec0iei a(tra*e'R! căci a(ta7i o ePperien0ă Gn a. EPa*tată de 1e(te! mi (7a tăiat ră(u.izic.apt! te de(curci (p*endid. V +rin urmare! =tii de(pre GntF*nirea noa(tră de ieri7noapteU E* . Doar că ai a*te haruri decFt ce*e de care (e . +e urmă! mi7a 1enit Gn #Fnd (ă7* Gntre): V De7a(ta erai Gntr7o di(pozi0ie atFt de )ună azi7diminea0ăU E* G=i re0inu un zFm)et! .izic atFta timp cFt du)*u* a(tra* e(te (eparat.i decFt Gn ima#ina0ia mea. Mi7am .u(e(e prea deta*iată =i per(ona*ă ca Mo*ier tra1e(tit (ă (e . ePi(tă (enza0ia de z)or! de p*utire < 1i(uri*e inten(e (unt cazuri de proiec0ie a(tra*ă.ice corpu*ui a(tra*. V Nu! Mia! mărturi(i A*)ra".ere*e eterice dacă eram *e#at doar de p*anu* tău .iindcă Gmi ridică )ăr)ia =i mă Gndemnă (ă mă uit Gn ochii *ui: V +oate că amFndoi 1om a1ea curaCu* (ă di(cutăm Gn 1oie de(pre (entimente*e noa(tre cFnd te 1ei a. +racticianu* percepe ePterioru* prin ce*e cinci (im0uri =i a*te*e! (peci. A1eam inten0ia (ă7* cert pentru că nu mi7a zi( nimic azi. Con=tiența =i corpu* a(tra* (e (epară de corpu* .*a Gn (tare de trezie. N7am putut ră)da (ă 1ăd cum te chinuiai (ă70i dez1o*0i haru* paranorma*! cFnd! de . Nimic a*tce1a nu poate SintraT Gn corpu* .ăceam un de(er1iciuO Fiindcă nicio re*a0ie de (u)(tan0ă n7ar putea ie=i din iu)irea noa(tră.*atat de propria7i in(o*en0ă. Nu putea .ara corpu*ui .izic! Gn conc*uzie =i capacitatea corpu*ui a(tra* =i:(au eteric de a că*ători Gn a*te dimen(iuni (pa0io7tempora*e.runtea de a *ui! zFm)indu7i tandru! ca (ă7* *ini=te(c: V Sunt mai mu*t decFt . *a orice (emn de perico* (au cu inten0ie! corpu* a(tra* re1ine rapid Gn =i Gn Curu* corpu*ui . V A=a că! Gn0e*e#i! am . 'R 257 .

oate ar fi mai bine să mă întorc la somnul meu. QăuD /e-ai visatD mă Gntre)ă e* curio(.*e0i =i mai mu*t. +ietricica *ui A*)ra" (e mai a. SurF(u* Gmi pieri de pe . A1eam un che. Sunt sigură că nu-ţi intră în atribuţii să mă îmbolnăveşti de inimă ?ntotdeauna am să-ţi apăr inimioara. +rin urmare! Gn niciun caz nu a1eam (ă7i Gn#ădui ca1a*eru*ui meu (ă p*ece neGmp*init.i Crea0ia a=a de crudă =i (ă ne de(partă atFtea (eco*eU Ei eu trebuie să-ţi mulţumesc . Cu chipu* *uminat de zFm)et! mă Gntindeam! (a1urFnd tihna pe care o (im0eam. +anica mi (e (trecură Gn inimă. "lbra'. mă a(i#ură cu toate (inceritatea. 4u era dec>t o glumă KFm)i cu #ura pFnă *a urechi! GntinzFndu7(e pe pat cu . ne)un (ă7* *o1e(c! dacă ar . Hm)ră0i=area *ui mă aCuta(e (ă atin# di1initatea din mine.i trecut o 1e=nicie de cFnd mă trezi(em din (omn! cu un 1i)rant (entiment de mu*0umire. Să tot . După aceea! mi7am adu( aminte că am (im0it acea de(cărcare de mai mu*te ori Gn cur(u* nop0ii! iar ima#inea iu)itu*ui mă Gn(u. mă i(codi cFnd (e i1i *a capu* patu*ui meu! o)(er1Fndu7mi (urF(u*! care să fie cau1a teribilei dumitale bune dispo1iţii de astă1iD =ise dulci. .ăcură inima (ă7mi )ată ne)une=te! iar zFm)etu* Gmi de1eni atFt de (tră*ucitor! GncFt Gncepu (ă *umineze Gntre#u* cort.i a1ut mai mu*tă (u)(tan0ă. /red că am comis destule stricăciuni pentru o singură noapte /e vrei să 1iciD 258 . după at>tea veacuri ?ai! Doamne! cFtă de(ă1Fr=ireD Cum putea .entru ceD (e intere(ă e* cu #ra0ie. Fa(cina0ia Gmi era Gmpărtă=ită.a0ă.*a Gncă Gn pa*ma mea =i mi7am *ipit7o de inimă. i7am ră(pun( eu. deocamdatăD ?oiam (ă mă mai Gnco*ăce(c Gn Curu* trupu*ui (ău. "lbra'. "lbra'A Domnişoară $ontrose. #iindcă m-ai făcut să-l ating pe Dumne1eu cu degetul@ #iindcă m-ai ajutat să înţeleg miracolul vieţii şi potenţialul care 1ăcea în mine 4-am mai datorat nimănui at>t. "lbra'A Dorin0a =i dra#o(tea pe care i *e7am citit pe chip Gmi .L7am (ărutat cu toată pa(iunea de care eram Gn (tare.a0a *a mine. 2ste cel mai preţios dar pe care l-am primit.

"tunci. 4-am vrut să complic legătura pe care o aveam cu ea.irie.renezie. Mi7am Gntor( pri1irea *a e*! pur =i (imp*u radiind de dra#o(tea =i de puterea care mi (e re1ăr(au din to0i porii.izic! prin carapacea mea eterică! tente*e aurei corpu*ui meu de *umină! *ao*a*tă cu cei =apte centri! 1FrteCuri de *umină =i cu*oare! care! Gn cercuri*e ezoterice! poartă nume*e de Scha/reT.a0a *ui. Da.ăceau dra#o(te.ăcu un (emn apro)ator din cap.M7am Gncruntat! crezFnd că (e răz#Fndi(e Gn pri1in0a dra#o(tei noa(tre. Era aceea=i cu*oare pe care A(h*ee o o)(er1a(e emanFnd din centrii inimi*or a*e=i*or ei Gn c*ipa Gn care (e Gndră#o(ti(eră de ea.u(e(e trezită de către prin0u* ei. Gmi atra(e e* aten0ia. fără urmă de îndoială. pe măsură ce vei citi mai departe 259 .ică e*.i ră(co*it totu* cu . tu eşti prinţul meuA i7am mărturi(it! ceea ce mă . Lacrimi de mFndrie =i de u=urare Gmi ump*ură ochii. Totodată! mi7am mai adu( aminte că i (e Gntări(eră puteri*e parap(iho*o#ice cFnd .iecare dată cFnd ea =i De1ere .u cFt pe ce (ă iz)ucnea(că Gn rF(. Am Gn#enuncheat Gn . "i să ve1i. recuno(cu A*)ra"! cu admira0ie Gn 1oce. Iar numele tău de familie n-a fost. Ei ce (ă 1eziU Am zărit pe dată! prin ima#inea corpu*ui meu . V Am reu=itD Am Gncremenit cFnd mi7am 1ăzut centru* inimii pu*(Fnd! cu pete uria=e de *umină tranda. DevereD A*)ra" (e tu*)ură o c*ipă! Gntre)Fndu7(e cum de a. Dar pe urmă mi7am amintit de i(tori(irea *ui A(h*ee! Gn care o)iecte*e *e1itau Gn Cur de . 4u i-ai 1is niciodată lui "shleeD am pre(upu( eu.ăcu (ă mai Gn0e*e# =i a*tce1a. V Mamă! DoamneD M7am ridicat din pat! năucă. (e Cu(ti. A*)ra" zFm)i! ca (ă7mi a*un#e ne*ini=tea! apoi . M7am ridicat Gn capu* oa(e*or =i am o)(er1at o mare hara)a)ură! de parcă cine1a ar . din înt>mplare. 4u !G ai făcut asta 2uA Nu pricepeam cum. M7am repezit *a o#*indă. 4oi am făcut astaD A*)ra" .*a(em! dar era c*ar că =tiam ade1ăru*! a=a GncFt e* Gmi .ăcu un #e(t *ar# cu mFna! arătFndu7mi că tre)uia (ă mă uit Gn Cur! prin cort. ?nseamnă că şi tu eşti pursănge "h@ am fost. ai reuşit.

că tot s-a făcut deranjulD "-mi pune dorinţa personală mai presus de binele general ar însemna. 260 . Diseară voi str>nge şi voi pune deoparte tot ce am de valoare Hmi Gnchipuiam toate *ucruri*e me*e p*utind prin cort Gn timp ce dormeam. Hmi mai cerea (ă7* a(i#ur prin e7mai* că totu* era Gn re#u*ă *a corturi. Se părea că următoru* capito* (e (incroniza cu (tarea mea de (pirit din ace* moment! . să abu1e1 de po1iţia mea. ra0ionă A*)ra". Fndu* ace(ta mă . hotăr>t. SCe dră#u0 din partea *uiDT m7am #Fndit! .ăceam pro#re(e cu documentarea mea. Spera că .e* de tare ca Gn 1i(. Mie! totu=i! A/)ar Gmi cF=ti#a(e Gncrederea.iindcă ea7* intitu*a(e S+a(iuneT. UitFndu7mă Gn Cur! *a ne)unia din cortu* meu! m7am #Fndit că! mai GntFi de toate! tre)uia (ă . 4-aş putea să mă mai întorc puţin la somnul meu@ acum.tat dezamă#ită! re(emnFndu7mă (ă7mi . Dar voi aştepta cu nerăbdare venirea nopţii 4ici pe departe cu nerăbdarea mea Am o.ăcu (ă ro=e(c de p*ăcere =i de ru=ine.icat contu* de e7mai* după ce mi7am *uat micu* deCun! Gnainte de a mă apuca (ă cite(c Curna*u* *ui A(h*ee! =i am de(coperit un me(aC de *a AndrQ.ericire! nu7mi (trica(em nimic din echipament.V 2hO am prote(tat.ăcut o cea=că de ceai =i m7am a=ezat *a ma(a mea de (cri(! cu re*atarea *ui A(h*ee Gn . M7am Gntre)at dacă =i7n rea*itate #emu(em *a .o(t GntFrziată *a Sharm e*7Shei/h! că nu a1eau (ă (e Gntoarcă decFt mFine7(eară. Din . Nu (punea decFt că echipa a .ac o cură0enie #enera*ă. I7am trimi( un e7mai* Gn care7* a(i#uram că totu* era )ine! după care mi7 am . Mi7am 1eri.a0ă. V 3ine că ta)ăra e! practic! pu(tie.iindu7mi c*ar că AndrQ mai era Gncă circum(pect Gn *e#ătură cu intere(u* *ui A/)ar Gn pri1in0a mea.ac datoria.

ea! cu mFneci *un#i! Gmi acopereau cor(etu* atFt de 1a*oro(! Gncheindu7(e cu na(turi. Cu păru* Gmp*etit *a (pate Gntr7o coadă =i cu #*u#a din cati.LECŢIA 14 PASIUNE DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE Hmi p*ăcea .ortu* haine*or care nu (ăreau Gn ochi! Gn(ă! ne.ea 1erde din cap pFnă7n picioare.i . 2dată Gm)răcată cu ea! tunica Gmi aCun#ea pFnă *a #*ezne Gn . 2 căma=ă de măta(e! dintr7un 1erni* pa*id! =i o haină din cati.u(e(e 1eri.oarte mu*t noua mea identitate. Haina Gmi era (trFn(ă Gn ta*ie cu o centură Gn care7mi pă(tram pi(to*u* *a =o*du* drept! Gn 1reme ce (a)ia Gmi atFrna *a =o*du* (tFn#! Gntr7o teacă. Haina Gmi aCun#ea pFnă *a Cumătatea coap(e*or dar! cum duce*e crezu(e că nu era de7aCun( pentru o doamnă de 1i0ă re#ea(că! Gi porunci croitoru*ui (ău (ă7mi .apt ca o )ucată de (to.erea con.ăcute anume (ă7mi acopere păr0i*e pe care doream (ă *e proteCez de *o1ituri de (padă (au de (tihii*e naturii.iind cu(ută pe păr0i! nu mă Gmpiedica (ă că*ăre(c =i (ă mă due*ez.ără mFneci! din aceea=i 0e(ătură =i cu*oare! care era de .ea 1erde tra(ă pe ochi! puteam trece! cu u=urin0ă! drept un )ăr)at! chiar dacă unu* pu0in 261 .a0ă =i Gn (pate. Croitoru* *ui Gi adău#ă o #*u#ă *ar#ă.ata*ă.ă cu o #aură Gn centru! pe unde7mi )ă#ăm capu*.aptu* că nu con0inea 1op(ea otră1ităO Duce*e n7ar mai .enie! ce (e p*iau *a #enunchi! .ăcut! Gncă o dată! acea(tă #re=ea*ă . Eram Gn1e=mFntată Gn cati.eri(e (er1eau cum nu (e poate mai )ine (copuri*or me*e.icată cu amoniac! pentru a mi (e #aranta . Haine*e pe care duce*e de ui(e mi *e o. A1eam o pereche de panta*oni 1erzi care (e mu*au *eCer pe picioare*e me*e Gncă*0ate Gntr7o pereche de cizme *un#i! din pie*e ca. Acea(tă 0e(ătură! eram (i#ură! . Tunica Gmi o.acă o tunică .

emeie! mă (im0eam . Hmi mai p*ăceau =i toate )iCuterii*e *ui: ine*e*e! )ră0ări*e ornate =i ta*i(mane*e atFrnate *a #Ft de *ăn0i=oare. Ceea ce =i .orma(e Cha1i.e*a0i! un chip )ronzat! de o *uminozitate 1i)rantă! =i un trup pre*un#! z1e*t! că*it de o 1ia0ă trăită pe drumuri. V Dacă o (ă mă duce0i repede =i Gn (i#uran0ă pFnă *a mare! atunci 1ă 1oi rămFne 1e=nic Gndatorată! căpitaneD 262 .acă orice numai (ă . Hn ca*itatea ei de )unică a *ui Cin#ar! cum (o0u*! .ă#ădui (ă7mi cFnte .acă.rumo=i! ca. Hn ta)ăra noa(tră era mu*tă )ucurie! iar 0i#anii Gntin(eră ma(ă mare Gn onoarea mea Gn noaptea aceea < căci erau Gnze(tra0i cu pro1izii a)undente! #ra0ie mărinimiei duce*ui. Am a1ut marea p*ăcere ca Cin#ar (ă7mi cFnte (erenade *a 1ioară.cam demodat. Urmare a 1ictoriei me*e rapide! ne7 am reunit cu re(tu* c*anu*ui Charon Gn drumu* de Gntoarcere (pre +ari(.eti=cane intere(ate .aptu* că mai era! Gncă! ho*tei.oarte )oemă. A1ea ni=te ochi .*atată! Gn(ă un a(emenea de1otament nu7=i prea #ă(ea ro(tu*! cFnd nici măcar nu7ndrăzni(em (ă *e dez1ă*ui ade1ăratu* meu nume prieteni*or mei 0i#ani. Hn p*u(! Cin#ar mai era =i unu* dintre cei mai chipe=i )ăr)a0i din cF0i 1ăzu(em! cu )uc*e *un#i! ne#re! re)e*e! care Gi cădeau pFnă7n ta*ie! cu )ar)ă =i mu(ta0ă tăiate după moda .enii =i cati.u(e(e cFt pe ce (ă7=i #ă(ea(că (.ăcu(e. Hn ciuda nun0ii care G* a=tepta! drept recuno=tin0ă pentru *i)ertatea *ui recucerită! )u*i)a=a Cură (ă mă (*uCea(că cu de1otament! pe 1ecie < pentru un 0i#an! nimic nu pre0uia mai mu*t pe ace(t pămFnt ca *i)ertatea. Cin#ar .ericitu* e1eniment! cFnd Cin#ar primi(e ru#ămintea duce*ui de a cFnta *a curtea *ui din 2r*Qan(. Fire=te că eram .ie (cutit de CurămFntu* nup0ia*! G=i a)ătu(e căru0a pFnă *a 2r*Qan(! unde . Cin#ar nu7=i GntF*ni(e Gncă 1iitoarea mirea(ă =i Gi era cam teamă (ă o . Se pare că =atra (e Gntorcea aca(ă! Gn Ita*ia! pentru .Fr=itu*.apte*e Gn 1er(uri de *e#endă =i (ă7mi dedice tot ce mai compunea de7atunci Gnco*o. Mă in1ită *a nuntă! care a1ea (ă ai)ă *oc Gn drumu* no(tru (pre mare. Hn prima noapte a că*ătoriei noa(tre! )ăr)a0ii =atrei (e arătară GncFnta0i de hotărFrea .iica =i #inere*e Gi răpo(a(eră cu to0ii! re(pon(a)i*itatea de a7i a*e#e o (o0ie pe potri1ă! din rFndu* a*tor =atre din neamu* rromani! cădea pe umerii ei. Hn(ă ce* mai tare Gmi p*ăcea cerce*u*! mare =i rotund! de *a urechea (tFn#ă! care indica oricărei . CFnta cu mai mu*tă (im0ire *a 1ioară decFt oricare a*t compozitor renumit de care auzi(em. Totu=i! ca . Cum Cin#ar era #ata (ă . Era un ade1ărat mae(tru. Dar nu pentru mu*tă 1reme! din cFte mă in.ran0uzea(că.emei*or *or de a mer#e cu căru0e*e pFnă7n 2r*Qan(! ca (ă a=tepte rezu*tatu* GntF*nirii me*e cu de ui(e.

u(e(e #ăzduită de o . Ace(t aranCament Gmi con1enea de minuneD Hn zori! m7am trezit Gn du*ci*e acorduri a*e 1iorii *ui Cin#ar! care7mi tu*)urară inima =i mi7o ump*ură de ne*ini=te.Cin#ar in(i(tă că tot nu era de(tu* =i a=a ne7am continuat 1e(e*a #F*cea1ă cea mai mare parte a (erii.rFn# patru inimioare! ci (ă mă )ucur! Gn (chim)! de pri1i*e#iu* intimită0ii =i a* *ini=tii.anteziaU M7am trezit #Fndindu7mă inten( *a Cin#ar Gn 1reme ce mă Gm)răcam.ane! cu 1Fr(te Gntre cinci =i pai(prezece ani! care nu doreau de*oc (ă7i dea drumu*! ca (ă7mi 0ină de urFt pe timpu* nop0ii.e* de ata=ament unu* pentru ce*ă*a*t. cu m>na pe inimă.ami*ie cu trei .ară de e*! care (ă mă . Mă (i*i(em (ă nu mă mai #Fnde(c *a De1ere =i *a ce*e cFte1a nepre0uite zi*e petrecute Gmpreună! Gn(ă muzica e1oca atFta iu)ire! GncFt nu m7am mai putut (tăpFni (ă nu7mi aminte(c c*ipe*e intime ce nu7mi adu(e(eră decFt chin =i durere. in(i(tă e*! iată de ce pot spune. că te 263 . +re(upuneam că numai (paima (o0u*ui meu de mFnia . +enul ăsta de g>nduri îţi vor crea numai neca1uri! doamnă Devere RemarcFnd accentu* pu( pe u*time*e două cu1inte! m7am uitat după A*)ra" =i *7am #ă(it rezemFndu7(e de u=a Gnchi(ă a ru*otei me*e.aptu* că nu mai cuno(cu(em niciun a*t )ăr)at! Gn a.ocare. Nici măcar 3ea n7a1ea (7o Gmpartă cu mine! GntrucFt ea . Drept recuno=tin0ă pentru (er1icii*e me*e! #o*iră o ru*otă Gntrea#ă =i mi7o pu(eră *a di(pozi0ie. CFt de GncFntător mai eraD Nu7mi . V N7am (ă dep*Fn# pierderea mFn#Fieri*or *uiD mi7am (pu( hotărFtă! Gn 1reme ce mă (cu*am din pat =i mă Gm)răcam.ăceam i*uzii că (7ar . Eram con1in(ă că tot ceea ce mă *e#a de De1ere era . V Nu mi7ai (pu( tu că e=ti tota* nepriceput cFnd 1ine 1or)a de *e#ături de dra#o(teU "şa şi e.iind di(pu(ă (ă7i accept predici*e.ră0iei (a*e era moti1u* care7* determina (ă mă urmărea(că cu atFta Gn.ie ace* )ăr)at! am murmurat eu! Gn(ă doru* după e* Gmi ump*ea ochii de *acrimi.i (tFrnit . M7am (i*it (ă zFm)e(c! ne.acă (ă trăie(c o 1o*uptate atFta de inten(ă. ?oiam (ă mi7* (cot pe De1ere din inimă! iar Cin#ar era tocmai ace*a care a1ea (ă7* Gn*ocuia(că. V 3*e(temat .eti=cane or. Ei atunci! de unde =tiam că n7a1eam (ă mai cuno(c un a(emenea ePtaz Gn )ra0e*e a*tcui1a! care mi7ar .i Gndră#o(tit de mine! dar! cu (i#uran0ă! Gn aer p*utea dorin0a. N7o mai 1ăzu(em pe 3ea de ani de zi*e trăind atFt de p*enar! a=a GncFt nu doream (ă . Ei cum )u*i)a=a a1ea (ă (e că(ătorea(că curFnd! de aici n7a1ea (ă rezu*te niciun .

Nu 1oi .iu GntFmpinată de Cin#ar! care! din cFte am de(coperit! cFnta numai pentru mine.ere(truica 264 .iindcă Gn0e*e#ea c*ar cum i (e aprin(e(eră nepotu*ui (ău că*cFie*e după mine.*etu* *a trezire Gn .i #ă(it un pri*eC (ă (ărute mFna duce(ei de ui(e! a.ăcut (ă credem! Gn u*tima (ăptămFnă! că ea ar (u. Nu numai că i7a pricinuit domnu*ui De1ere mu*t chin =i (u. garantat V ?or)e=ti din ePperien0ă! A*)ra"U 3ănuiam c7a=a era. V A=a am (ă70i tu*)ur (u.e* ade1ăru* ce7* (ecă *a inimă! =i anume că A(h*ee ar .eri Gn temni0ă! cFnd! de .îndrepţi spre un de1astru V Fără (upărare! dra#ă prietene! dar n7am (ă70i cer (. Hncă mai )ăteam drumu* zi*nic pFnă *a re=edin0a duce*ui de ui(e! pentru a7i *ua *ui A(h*ee apărarea! dacă De1ere n7ar . V Hn . CFnd Cha1i =i Cin#ar Gncepură (ă (e certe cu aprindere Gntr7un dia*ect de neGn0e*e( pentru mine! m7am de(păr0it de ei! ducFndu7mă (ă 1ăd ce a1ea 3ea *a micu* deCun.i recur( *a a(emenea Gn=e*ăciune numai pentru a (căpa de e*! ceea ce7i apă(a #reu cu#etu*. !e va umple de amar şi de regrete.atu* Gn acea(tă che(tiune! i7am zi(! Gncin#Fndu7mă cu centura =i a=teptFnd ca A*)ra" (ă (e dea *a o parte! a=a GncFt (ă mă pot a*ătura re(tu*ui =atrei *a ma(a de diminea0ă! Gnainte (ă7=i (trFn#ă *ucruri*e =i (ă7=i continue că*ătoria (pre (ud.oarte mare cruzimeD Nu pot concepe cum dra#a noa(tră (oră ne7a . DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Tre)uie (ă (pun că (unt .*a de7acum Gn drum (pre Ita*ia.i niciodată Gn (tare (ă7i recucere(c iu)irea =i Gncrederea.ăcut pentru ea.*Fnd a(t.apt! (e a.oarte (upărată pe prietena mea! A(h*ee De1ere! pentru că u*timu* tertip #ă(it de ea ca (ă (cape de (o0u* ei mi (e pare o .*ecare zi! (e Cură tFnăru* )u*i)a=ă.oarte! .erin0ă! Gn(ă Jame( =i cu mine mai că nu ne7am pierdut min0i*e de cFte #riCi ne7am .iecare zi pFn7ai (ă te Gn(ori! adău#ă Cha1i Gn (emn de a1ertizare! . V Hncep (ă mă Gntre) de ce mai continui (7o urmăre(c! (pu(e e*. Din păcate.acem #re=e*i! i7am (pu(! )ucurFndu7mă (ă . da V Mă ro#! to0i tre)uie (ă . 4u-ţi oferi iubirea în grabă şi în ciudă! Gmi (tri#ă e*! dFndu7(e *a o parte din ca*ea mea. 2chii domnu*ui De1ere (e Gntoar(eră *a p*oaia care răpăia pe .

i crezut *a Gnceput! adău#ă e*. V De acord! am dat eu #*a( părerii me*e Gn acea che(tiune. Hncep (ă Gn0e*e# de ce e(te atFt de popu*ar turu* Europei. +Fnă acum! că*ătoria noa(tră (7a do1edit .ără Gndoia*ă! mai in(tructi1ă =i mai (timu*atoare decFt dacă ne7am .ăceau .o(t nepre0uit =i 1ă (unt .*ă Gn perico*! a=a cum )ănuie=ti! atunci 1ei a1ea ocazia (ă70i do1ede=ti *oia*itatea ta de (o0 . Mi7am amintit cum domnu* De1ere ridica(e de Co( amu*eta *ui A(h*ee Gn prima zi Gn care (7au GntF*nit! =i cum G* a1ertiza(e ea că a1ea (ă7=i atra#ă un )*e(tem prin po*ite0ea *ui. Domnu* De1ere re(piră adFnc =i Gncercă (ă (urFdă. V Tot ce tre)uie (ă . V N7am (7o mai prind niciodată din urmă. Nu mai =tiam pe nimeni atFt de *o1it de du*ce*e )*e(tem a* dra#o(tei.acem e (7o 0inem Gn *oc pe dra#a ta (o0ie GndeaCun( de mu*t GncFt (ă dea a(cu*tare =i 1er(iunii ta*e a(upra .oarte recuno(cător. Ei! de=i nimeni din Ita*ia nu 1a =tii cine7i A(h*ee! (unt (i#ură că putem #ă(i de(tu* de u=or urma *ui Cin#ar Choron.rate*e.a0ă de noiD V Sora noa(tră că*ătore=te Gntr7o cara1ană mare! prin urmare tre)uie (ă (e mi=te mu*t mai Gncet decFt noi! am ar#umentat eu. V Sunt )ucuro( c7am 1enit cu 1oi. H* inc*udea =i pe Jame( Gn ecua0ie. V Ai dreptate.i pierdut 1remea *uni de zi*e *a ChFteau de ?ere. E(te un mare noroc (ă putem pro. Domnu* De1ere părea atFt de deznădăCduit: Are un a1an( de7o (ăptămFnă . M7am ap*ecat =i mi7am pu( o mFnă pe(te a cumnatu*ui meu! (trFn#Fndu7 i7o cu putere.a0ă de ea. V Nu te da Gncă )ătut. ?remea Gnchi(ă (e potri1ea di(pozi0iei (a*e cernite. enu* ace(ta de că*ătorii G0i Gntăre(c caracteru* mai mu*t decFt a= . Dacă A(h*ee (e a.tră(urii noa(tre. SpriCinu* 1o(tru Gn acea(tă a1entură a . De *a re1o*u0ia indu(tria*ă Gncoace! aca(ă Gn An#*ia (e aduna(eră prea mu*0i )ani! a=a GncFt tinerii *orzi G=i (ati(. M7am mirat cFnd *ordu* De1ere (ări! mai dihai ca mine! (ă7=i a*ine .oarte intere(antă =i! .ita de acea(tă ocazie pentru a 1edea o parte din *ume! 265 . V Nici (ă nu te #Fnde=ti! in(i(tă *ordu* De1ere.apte*or. V Si#ur că 1ei putea.oamea de cu*tură =i de a1entură pe continent. AtFt domnu* De1ere! cFt =i eu .urăm (urprin=i de (chim)area de atitudine a (o0u*ui meu.i! (e *ă(ă pe (pate =i Gncepu (ă citea(că. So0u* meu G=i (coa(e un ziar =i un tra)uc =i! pe cFt de mu*0umit putea . ?ă mu*0ume(cO amFndurora.

Mu*0i en#*ezi G=i Gnchipuie că 0i#anii (unt murdari. La .ami*ie căra atFtea cazane mari de )aie. Mu*0i (ăteni nu (e dădeau Gn *ături nici ca 0i#ănci*e (ă *e #hicea(că Gn pa*mă. Din . Mai erau =i cF0i1a arămari Gn rFndu* )ăr)a0i*or =atrei! iar (er1icii*e *e erau (o*icitate oriunde (e duceau.i con(idera0i ca aducFnd )ene.*at! curFnd! că ei nu7=i (pă*au Gn ace*a=i '5 Re#iune Gn nord71e(tu* Ara)iei! penin(u*ă Gn (ud71e(tu* A(iei! Gntre Marea Ro=ie! o*.Gnainte de a ne iro(i timpu* cu 1ia0a de . De0ineau permi(e de trecere pentru .i căpătat *a hanuri*e GntF*nite Gn drumu* no(tru.H. Nimic mai departe de ade1ăr. Hn une*e re#ate! Gnro)irea! Gntemni0area! deportarea *or! (mu*#erea prunci*or de *a (Fnu* 0i#ănci*or =i p*a(area *or Gn or.iecare re#iune pe care o (tră)ăteau.urcă.ericire pentru mine! cei din neamu* *ui Cin#ar erau ne#u0ători de renume Gn (udu* Fran0ei =i Gn Ita*ia. M7am minunat! cFnd am aCun( prima oară printre ei! de ce . Hn cătune! măie(tria de 1io*oni(t a *ui Cin#ar era cu atFt mai apreciată! GntrucFt mae=trii muzican0i nu popo(eau! de o)icei! pe ace(te drumuri de 0ară.icii (ocietă0ii.e*inate rămă(e(eră o amenin0are cFt (e poate de rea*ă *a adre(a *or. Etiau ce ora=e (ă e1ite pe tra(eu! mereu oco*indu7*e pe ace*ea Gn care puncte*e de contro* a*e autorită0i*or *oca*e *e7ar .ica (ti*u* nomad de 1ia0ă Gn ochii 3i(ericii =i pentru a .! cu capita*a *a +etra.ami*ii de 0i#ani (e apuca(eră de ne#o0 pentru a7=i Cu(ti.i dat de . Hn (chim)! 0i#ani*or *i (e #aranta *i)ertatea tranzitu*ui =i un petic de pămFnt pe care (ă7=i a=eze ta)ăra pentru o (eară (au două. Tre)uia (ă recuno(c că eu Gn(ămi #u(tam acea(tă a1entură =i! după u*tima Gn=e*ătorie a *ui A(h*ee! mă de=tepta(em Gntr7atFt GncFt #riCa pentru ea (ă nu7mi mai um)rea(că p*ăcerea de a trăi.e* ca =i neamu* Choron! mu*te .icia*ii pe nume =i *e dăruia condimente! 0e(ături =i #iu1aieruri rare! adu(e tocmai din Ara)ia +etreea'5! care erau Gntotdeauna )ine primite.iecare . 266 .rontieră a Imperiu*ui Roman! anePată de Gmpăratu* Traian Gn (eco*u* a* II7*ea d. ❖ DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE Că*ătorind cu 0i#anii! am a1ut mai mu*te a1antaCe decFt Gmi ima#ina(em *a Gnceput. Hn ora=e*e Gn care (e mai opreau! totu=i! Cin#ar cuno=tea o. 3i(erica tot Gncerca de 1eacuri (ă (trice (ti*u* de 1ia0ă nomad a* rromi*or =i a* a*tor tri)uri 0i#ăne=ti din Europa.orta)i*ă decFt orice cameră a= . Ru*ota Gn care *ocuiam era mai curată =i mai con. Am a.ami*ie =i Camera Lorzi*or.u* +er(ic =i Marea Ara)iei! odinioară pro1incie de .

Frumo(u* meu )idi1iu (im0ea ace*a=i *ucru! din cFte cred! căci continua (ă Gnainteze neo)o(it. Ne7am .eria ora=u*ui Mar(i*ia.Fr=itu* . Eatra de 0i#ani nu intra niciodată Gn Ita*ia tra1er(Fnd Mun0ii A*pi! . De(tin" G=i petrecu(e toată 1ia0a *ui de ca* Gn #raCd =i! din cFte )ănuie(c! (timu*area con(tantă con(tituia o importantă moti1a0ie pentru e*.oarte (erio( (ă cedez propuneri*or *ui.ec0iune . Ne. Ei! pentru ca ce*e amintite mai (u( (ă nu . Hmi p*ăcea . Tre)uie (ă mărturi(e(c că! Gn momentu* Gn care am aCun( Gn o*. Sper că (e Gn0e*e#e de *a (ine! atunci! că *enCeria de pat =i 1a(e*e nu (e (pă*au Gn ace*a=i cazanD ?remea nu7i deranCa niciodată pe ace=ti oameni: p*oaia! 1Fntu* (au ar=i0a (oare*ui nu *e a*un#a )ucuria *i)ertă0ii de a hoinări! un (entiment pe care G* Gmpărtă=eam cu ei tota*. ?or)e(c de . V N7am aruncat nicio 1raCă a(upra )u*i)a=ei! am chicotit eu *a cererea ei! pFnă cFnd am 1ăzut ce (erio( mă pri1ea )ătrFna 0i#ancă.e*e! ce*e pentru partea de (u( Gntr7un cazan! iar ce*e pentru partea de Co( Gn a*tu*. V 3a da! mă acuză Cha1i! o =tii prea )ineD Nu mă re. Mă Gndepărta(em de ta)ără pentru a contemp*a Gn *ini=te =i (in#urătate azuru* 1a*uri*or #o*. Aici 1eni Cha1i ca (ă (tea pu0in de 1or)ă cu mine.iind #enu* de .emei*e Gntr7 a*te*e.cazan partea de (u( =i partea de Co( a corpu*ui =i nici nu =i *e u(cau cu ace*a=i pro(op. A=a (e ePp*ica de ce 0i#ănci*e purtau .oarte mu*t (ă că*ăre(c Gn .u(te =i )*uze! nu rochii.armecu* pe care o eroină *7ar putea ePercita a(upra unui )iet (u.e du Lion! mă #Fndeam .a0ă de mine! Gn ciuda a1erti(mente*or )unicii *ui.apte*or ei 1iteCe=ti =i a tăriei (a*e de caracter.iecărei zi*e petrecute Gn =a. Duminică! (pre (eară! (e .ăceau două (ăptămFni de cFnd porni(erăm *a drum.i con(tituit ade1ărate o)(taco*e Gn drumu* *or. S7a do1edit mereu că un drum mai (curt =i pre(ărat cu mai pu0ine piedici era ce* prin (udu* Fran0ei! de7a *un#u* coa(tei 1ia Ni(a.u*ui! dezmor0indu7mi picioare*e =i =ezutu*! care erau Gntotdeauna amor0ite *a (.e* G=i (pă*au =i ru.iindcă #eru* =i zăpada ar .e* Gn =a.*et de )ăr)at! care (e Gnchină cu 1enera0ie Gn .e*u* )ăr)a0i*or =i Gmi pă(tram mu*t mai )ine ener#ia a=ezată a(t.emeie căreia (ă7 i p*acă di#re(iuni*e! intră direct Gn (u)iect =i Gmi ceru (ă7* dez*e# pe nepotu* ei din 1raCa mea.ie GndeaCun(! )ăr)a0ii =i copiii (e (pă*au Gn anumite cazane! iar .er *a 1raCa . La . 3u*i)a=a nu7=i (*ă)i(e aten0ii*e p*ine de a.a0a . 267 .ăcut ta)ăra *a mar#inea unui (at de coa(tă! *a peri.ăcută printr7o po0iune (au prin de(cFntec! mă *ămuri ea! *uFnd7o Gnaintea ne#ări*or me*e inerente.

Ei nu 1a .ac (ă nu7i răne(c inimaU Tre)uie (ă mărturi(e(c cin(tit că! Gn u*tima 1reme! G* cam prin(e(em Gn mreCe*e me*e. Cum (ă . Hntrea#a *ui #o(podărie (u.i di(tru( =an(e*e *ui Rumer de a a1ea un mariaC a1antaCo(. Căci! pe mă(ură ce )ătrFna7mi 1or)ea! mi7am dat (eama iute că micu* .apt! a*tuiaO A(ta 1a Gn0e*e#e. Dar a te Cuca! pur =i (imp*u! cu (entimente*e nepotu*ui meu Gn(eamnă (ă peric*itezi #ra1 Gntre#u* 1iitor a* .i contaminat! inc*u(i1 1iitoarea *ui (o0ie =i 1*ă(tare*e *ui! iar ru=inea ar trece din #enera0ie Gn #enera0ie.ri1o*itate i7ar . Acum chiar mă #Fndeam că ePa#erează! iar ea G=i dădu (eama pe dată. V +entru noi a(ta7i moarte (ocia*ă! Gncheie Cha1i.i niciodată! adău#ă cu . V Spune7i puru* ade1ăr! Gmi propu(e Cin#ar! mai Gn0e*e#ătoare acum! cFnd G=i =tia nepotu* Gn (i#uran0ă! mărturi(e=te7i că inima ta apar0ine! de . 2rice ar purta (au ar atin#e Cin#ar ar . V +o0i (ă te opre=ti! Cha1i! am poto*it7o eu! căci mi (7a .erea a*ături de e*! ceea ce ar . V La(ă7mă (ă70i po1e(te(c cFte ce1a de(pre o)iceiuri*e noa(tre! după care 1ei hotărG dacă eu de*irez (au nu! Gmi propu(e ea! iar eu am con(im0it.*irt *a care mă #Fndeam cu atFta . Ce ro(t a1ea (ă mai ne# .V 2)(er1 că nu iei de*oc Gn ca*cu* po(i)i*itatea ca tocmai eroina (ă .ie cea 1răCită! i7am contracarat eu ar#umentu*.oarte mu*t pentru mine.eri o 1ia0ă de pro(cri(.aptu* că eram atra(ă de nepotu* ei! cFnd ea putea (ă7mi citea(că atFt de )ine Gn (u.i dezonorat! o(tracizat =i contaminat! de pi*dă. V +rietenia *ui Cin#ar Gn(eamnă . +entru un 0i#an! (ă .ăcut rău cFnd m7am #Fndit cFt de aproape de deza(tru Gi adu(e(eră capricii*e me*e. V Dar domnu* inimii me*e m7a trădat! i7am (pu(! de=i eram con=tientă 268 . ceea ce Gn(emna S(purcatT! de=i cu1Fntu* purta mu*t mai mu*te conota0ii pentru Cha1i! cum ar . V Tre)uie (ă re(pin#i cu tărie a1an(uri*e *ui Cin#ar cFt mai curFnd po(i)i*! ca (ă7i aduci mintea *a cap =i (ă7=i 1adă de intere(e*e *ui! mă Gndemnă Cha1i! mai mu*t po1ă0uindu7mă decFt ru#Fndu7mă. Se pare că (pă*atu* nu era (in#uru* a(pect a* 1ie0ii de 0i#an (upu( numeroa(e*or ta)uuri. Acum 1ăd =i eu că n7are nicio noimă (ă (a*1ezi un )ăr)at de *a temni0ă numai ca (ă7i o.ie dec*arat S(purcatT era cea mai mare ru=ine pe care o putea pă0i.*etU V Nu e(te Cin#ar ce* pe care7* iu)e=ti cu ade1ărat! (u)*inie Cha1i! ceea ce mă =ocă =i mă indi#nă pu0in.i adu( *ui Cin#ar reputa0ia de marim0.ami*iei noa(tre.ermitate! =tiind că mă rodea Gndoia*a.

iindcă nu .ace *oc marea dra#o(te. V ra1itatea ace*ei minciuni depinde de pre(upuneri*e ta*e a(cun(e =i de . V +ropria ta Cudecată te trădează! nu (o0u* tăuD Mi (7a tăiat ră(u. Totu=i! ea7mi o. V Kei0a te 1a )inecu1Fnta pentru #Fndu* tău ce* )unD Mă *ă(ă (ă7mi rume# decep0ia Gn *ini=te.u* pre(ărat cu 1apoare ce p*ecau =i (o(eau Gn portu* din apropiere. Doream (ă7mi do1edea(că . De1ere pu(e (tăpFnire pe #Fnduri*e me*e Gn urma di(cu0iei cu Cha1i.că o a(emenea con.e(iune era numai Gn parte ade1ărată.ord a murit totu=i de moarte natura*ăU Dacă ade1ărata inten0ie a . Cha1i Gmi *uă mFini*e Gntr7a*e ei =i mi *e (trFn(e cu putere! intrFnd Gntr7o (curtă tran(ă.*area! .i mai )ine pentru noi to0i (ă7mi cumpăr un )i*et pe o na1ă ce pără(ea Mar(i*ia =i (ă parcur# re(tu* drumu*ui pFnă *a Cairo pe 269 . Dar dacă *ordu* Here.ăcu(em niciodată nici cea mai mică a*uzie *a .rumu(e0a ima#inea pe care mi7o . Tocmai mă Gntre)am dacă n7ar . V Dar m7a min0it! am prote(tat eu! . M7am Gntre)at dacă nu cum1a Cha1i Gmi Gn.ace tot ceea ce tre)uie. +o(i)i*itatea (ă nu .ra0i*or Gn pri1in0a dece(u*ui *ui Here. Nu m7 am reGntor( Gn ta)ără! ci m7am a=ezat pe un (tei (ă pri1e(c a(.aptu* că #re=eam Gn pri1in0a *ui De1ere.i Gn0e*e( )ine e1enimente*e u*time*or =a(e *uni mi (e i1i Gndată Gn minte. Cha1i (urF(e. Dar dacă ai Cudecat #re=it 1reuna dintre (itua0ii*e cu pricina < atunci! cu ade1ărat! cFt de (erioa(ă e(te eroarea iu)itu*ui tăuU Am #emut! cutremurată din cap pFnă7n picioare! *a auzu* cu1inte*or ei.ără (ă7mi retra#! totu=i! mFini*e dintr7a*e ei.ră0iei era doar aceea de a mă proteCaU Dacă pre1iziunea .ord (ă nu (e Gn(oare cu mine! n7au recur( *a amenin0ăriD Dacă! *a urma urmei! De1ere chiar mă iu)e=teU Chiar =i Gn că(ătorii*e aranCate dinainte G=i poate .aptu* că eram măritată! a(cunzFndu7mi 1eri#heta *a un *oc cu ce*e*a*te 1a*ori a*e me*e Gnainte (ă mă a*ătur =atrei Choron.eri(e mu*te a*te moti1e ca (ă7i dau pace dra#u*ui no(tru )u*i)a=ă.ord era! mai de#ra)ă! o pro. V Am (ă (tau de 1or)ă cu e* chiar a(tă7(eară. Cha1i Gmi dădu drumu* *a mFini.ăcu(em a(upra (o0u*ui meu doar pentru a7mi di(tra#e aten0ia de *a Cin#ar. V Mă )izui pe tine că 1ei .in0itu*! #o*.aptu* că te a=tep0i *a tot ce7i mai rău din partea tuturor ce*or imp*ica0i.e0ie =i nu 1reun p*an crimina*U Atunci *7au a1ertizat pe Here.

Hn(ă! dat .i . un om foarte puternic Ei.ocare! pro)a)i*! i7am dez1ă*uit puru* ade1ăr. V Ade1ăratu* meu nume e doamna A(h*ee De1ere.*et =i mă aCută (ă7mi recapăt 1ocea. Nu mai că*ători(em niciodată cu 1aporu* pe di(tan0ă *un#ă! a=a GncFt (peram ca acea parte din că*ătoria mea (ă .o(t mai di. V 3unica 0i7a zi( ce1a care te7a (upăratU dori (ă =tie Cin#ar. Devere /unoaşteo.ace! ră(pun(e Cin#ar! a=ezFndu7(e! =i mă mai in1ită o dată.ăcut mai )ine.ăcu(em și Gn a*te rFnduri Gn care .reamătu* din (u.ie u=or (tFnCenitoare! iar că*ătoria noa(tră Gmpreună ar .ăcea (im0ită o *icărire de (peran0ă că! poate! )ăr)atu* Gmi era răpo(at. veţi avea mulţi.ăcu Cin#ar! (urprin( =i ne(i#ur pe e*.ie cFt mai (curtă po(i)i*.ăcut din cap (emn că nu! de teamă că dacă 1or)eam! a1eau (ă7mi dea iar *acrimi*e.uzat! a=a cum mai . V Unde7i (o0u* tău acumU V Ne urmăre=te cu Gn.ord (tătea Gn picioare Gn . Fndindu7mă că De1ere era poate într-un fel ne1ino1at Gn toată po1e(tea mea =i că! pro)a)i*! *7am Cudecat mu*t prea #re=it! am p*Fn(.ici*ă decFt pFnă acum. Mă (im0eam mai pro(t ca niciodată =i mi7am dat (eama că un ca(tron de (upă mi7ar . V E=ti măritatăD I7am auzit dezo*area Gn 1ocea Gn care! totu=i! Gncă (e mai .iind ceea ce tre)uia (ă7i dec*ar *ui Cin#ar! Gmi Gnchipuiam că re*a0ia noa(tră urma (ă . vei deveni. mulţi demni urmaşi C V Ară0i de parcă 0i7ar prinde )ine o Gn#hi0iturăD M7am trezit cu Cin#ar (tFnd Gn picioare *Fn#ă mine! 0inFnd Gn mFnă un poca* cu 1in.mare. V Eu nu )eau! *7am re. Am )ănuit că ne 1ăzu(e (tFnd de 1or)ă.u(e(em Gm)iată cu 1in. cu puţin noroc. într-adevăr. Ce* pe care7* zări(em amenin0Fndu7* pe *ordu* Here. Licoarea ru)inie Gmi mai Gncă*zi pu0in inima Gn#he0ată. V Uneori e(te ce* mai )un *ucru pe care7* po0i . V Tre)uie (ă70i . Totu=i! dintr7un oarece moti1 inePp*ica)i*! i7 am *uat poca*u* din mFnă =i am (or)it din e*. învaţă de la ea şi ţine-mă la curent Dacă poţi satisface o asemenea femeie. Duce*e de ui(e mi7a promi( (ă7* 0ină *a e* Gn 2r*Qan( pe cFt poate mai 270 . Am (chi0at un zFm)et. I7am .i . 2 a*tă (or)itură de 1in Gmi poto*i . +ri1e*i=tea era di1ină! dar tot nu putea (ă7mi ridice po1ara de pe inimă. V MieU .ac o mărturi(ire. Apoi! amintirea percepută de mine Gn mintea *ui De1ere Gn noaptea Gn care *7am pără(it Gmi (ecă iz1oru* *acrimi*or.a0a (o0u*ui meu! zicFndu7i: B"i grijă de ea.

*ă adFnc. 3u*i)a=a mă Gm)ră0i=ă! o(toindu7mi durerea! .o(t ce1a impo(i)i*.irmati1 din cap! cu o pri1ire mai (erioa(ă ca de o)icei. Mi7am =ter( *acrimi*e =i am mai *uat cFte1a #uri de 1in.ără (ă (e mai #Fndea(că *a proprii*e (entimente! zdro)ite de mărturi(irea mea. Mi7am Gnchipuit că i7ai *uat *ocu* *ui De1ere Gn inima meaO Ha)ar n7am a1ut că o a(emenea *e#ătură 0i7ar . V HmmmO Cin#ar răma(e nehotărFt! nedorind (ă recunoa(că . M7am uitat *a )u*i)a=ă! care . Cin#ar G=i a*un#ă 1i(u* iar mie! dezamă#irea! cu o . V Sunt (i#ură că Cha1i 0i7a a*e( o ne1a(tă dră#u0ă! am (pu(! apoi am Gncercat (ă ump*u #o*u* ce (e că(ca(e Gn inima mea! (a1urFnd u*time*e picături de 1in din poca*. V Hmi pare rău că nu 0i7am (pu( ade1ăru* mai de1reme. +entru că m7a min0it Gn *e#ătură cu ce1a . V De ceOU V Fu# de e*U i7am anticipat Gntre)area. V M7am Gndră#o(tit de e* pFnă7n mădu1a oa(e*or! pFnă cFnd i7am de(coperit Gn=e*ăciunea. 271 .ăcu un (emn a. Apoi! re(emnFndu7(e doar cu (peran0e*e *ui de mai )ine! ră(u.mu*t! Gn(ă (o0u* meu nu (e 1a *ă(a păcă*it prea mu*tă 1reme. V Hn(ă rea*itatea ne7a prin( din urmă! din cFte (e pare. Hi era *a .e* de c*ar ca =i mie că o *e#ătură Gntre noi doi ar . Mă (ărută pe . +oate (e (im0ea chiar pu0in u=urat că roman0a noa(tră nu (e con(uma(e. Mă Gndoie(c! Gn(ă! de dra#o(tea *ui pentru mine! nu de a mea pentru e*.oarte important. Spre di(perarea mea! *acrimi*e Gncepură (ă7mi cur#ă =iroaie.aptu* că pro. Cha1i crede că *7am Cudecat mu*t prea a(pru.i adu( o(tracizarea din rFndu* ce*or de un neam cu tine.e0ii*e )unicii *ui (e ade1ereau de ce*e mai mu*te ori. Niciodată Gn 1ia0a mea nu mai p*Fn(e(em Gn prezen0a a*tcui1a! mai a*e( a unui )ăr)at. Căpitanu* in(piră pro. V Tu70i iu)e=ti )ăr)atu*U 3u*i)a=a era #ata (ă (e repeadă *a e* =i (ă7* (.und.i .*uturare de mFnă. Cu to0ii a1em mici*e noa(tre i*uzii =i o dorin0ă de a e1ada dintr7o 1ia0ă aranCată dinainte.Frtece dacă7i dădeam un ră(pun( ne#ati1.runte =i! Gn ace*e u*time raze de (oare! ne7am )ucurat de o Gm)ră0i=are ca Gntre doi )uni prieteni. V Eram #ata (ă renun0 *a pozi0ia mea Gna*tă pentru o 1ia0ă de pri)e#ie a*ături de tine.

eri mFna! aCutFndu7mă (ă mă ridic. V Hai (ă mFncăm! (ă )em =i (ă dan(ăm! ca (ă mai uităm de #riCiD Hmi o.a0ă ace(tei e1entua*ită0i. Era impo(i)i* (ă nu o)(er1i că ta)ăra 0i#ani*or (e du)*a(e Gntre timp.runtăm cu cea*a*tă Cumătate a noa(tră! de care am tot .aptu* că eram măritată! e* . 2are chiar credeam ce7i (puneam *uiU Nu mai conta. I7am acceptat7o =i *7am Gn(o0it Gnapoi! Gn arome*e minunate a*e )ucate*or #ătite.acere. V Dar nu Gn (eara a(ta! am dec*arat eu u=urată.ata care Gi atră(e(e aten0ia nu era cea de(tinată *ui.acă . V Un ePce*ent punct de 1edere! doamnă De1ere! zFm)i e*! cu admira0ie. Din păcate! .or0a de care era Gn (tare! ca (ă7=i adune curaCu*! după care Gmi dădu drumu* Gnainte de a ne apropia prea tare de =atră. V NuO Gn (eara a(ta (untem Gncă *i)eriD Cin#ar (ări Gn picioare.V CurFnd! amFndoi 1om .u#it pFnă acum. Cin#ar a1ea ne1oie de ar#umente (erioa(e care (ă7* con1in#ă (ă7=i accepte (oarta! iar a*e me*e păreau (ă7* aCute.ără niciun ro(t.iindcă păream curioa(ă =i 1e(e*ă.i o)*i#a0i (ă ne con. V Ce7i a(taU *7am Gntre)at pe )u*i)a=ă. V Se pare că mi7au =i (o(it rude*e prin a*ian0ă.ăcea curte unei nou71enite cu ta*entu* *ui de 1io*oni(t. E* nu părea pre#ătit (ă . V +oate. CFnd ne7am Gntor( *a căru0e! erau de două ori mai mu*0i oameni! 1ehicu*e tra(e de cai =i mai mu*tă 1Fnzo*ea*ă. Hn#riCorarea mea Gn pri1in0a inimii *ui Cin#ar (e do1edi . La nicio oră după ce i7am adu( *a cuno=tin0ă . Cin#ar Gmi (trFn(e mFna Gntr7a *ui cu toată . ?iitoarea *ui mirea(ă urma (ă (o(ea(că a)ia a doua zi Gn zori! odată ce părin0ii ei a1eau (ă7i (ta)i*ea(că un 272 . V Cam a(ta a . Urează7mi mu*t norocD 2 *uă Gnainte! Gn Gn1ă*mă=ea*a care (e (tFrni(e Gn *ip(a *ui. V După cum 1ăd eu *ucruri*e! am (pu(! dacă Cha1i e un medium a=a de )un pe cFt cred! atunci! cu (i#uran0ă! niciunu* dintre noi n7are de ce (e teme.o(t *i)ertatea noa(tră pe a(tă7(earăD V Atunci mirea(a ta e =i ea aiciD L7am contrariat pe Cin#ar! .eriU Se opri )ru(c! (a1urFndu7=i u*tima =an(ă de a (căpa de toată acea a. V Ei dacă n7am (7o pot (u.

în momentul de faţă. Mi7am de(prin( *an0u* pietrei din Curu* Gncheieturii mFinii me*e (tFn#i. Tot ce am zărit a . 4u eu sunt cel slăbit astă1i. !e rog. 273 . Nu mai Cuca(em de mu*tă 1reme ro*u* copi*u*ui pedep(it.ăcea curte a*teia =i ne(im0ind nimic a*tce1a decFt )ucurie pentru e*! mă cuprin(e! cu atFt mai mu*t! doru* după De1ere. V E=ti . Urmărindu7* pe Cin#ar cum . Hmi era c*ar că Cha1i (e con. V Unde7mi um)*ă minteaU L7am 1ăzut pe A*)ra" cu ce* de7a* trei*ea ochi! nu cu ochii mei . ca să nu mai trebuiască să-ţi suport durerea îngro1itoare de capA V Hmi pare răuD Mă (im0eam 1ino1ată =i p*ină de re#rete pentru că )ău(em a(eară . Cea care G* 1răCi(e pe )unu* )u*i)a=ă era (ora mai mică a mire(ei! pe nume*e ei Je((enia. Că tot 1eni 1or)a! eu Gn(ămi am trecut printr7o nouă Gncercare cFnd m7 am trezit a doua zi de diminea0ă. V A*)ra"U Unde e=tiU Sunt chiar în faţa ta +*eoape*e pur =i (imp*u nu 1oiau (ă mi (e de(chidă prea mu*t! dar mi7am Gncordat pupi*e*e arzFnde din (pate*e *or. Hncă G* mai iu)eam. mi-ai putea da drumul p>nă c>nd îţi mai vii în fire V E=ti (upărat pe mine. Capu* Gmi era #reu =i! pre0 de o c*ipă! n7 am mai =tiut unde eram =i ce . De=i eu Gn(ămi . Ei cum.i 1enit de .o(t interioru* unei ru*ote. mă mora*iză e*.runta cu o nouă pro)*emă. M7am ră(ucit pe (pate! căutFndu7* cu pri1irea. nu-ţi pot fi de prea mult folos. Se pricepea de minune (ă (e arate rece *a Gmpăunarea *ui Cin#ar! Gn(ă puteam percepe .pre0! de comun acord cu Cha1i.ăceam aco*o.ără mă(ură.rumu(e0ea ace(tei .e*u* Gn care centru* inimii ei radia Gntr7o *umină tranda.oarte departe.irie =i (cFnteia mai tare cFnd intra Gn aten0ia *ui. V 2ooooohO auD 6asă-mă să te felicit pentru prima ta mahmureală Era A*)ra" ce* care 1or)ea =i totu=i 1ocea Gi era (*a)ă! ca =i cum ar .izici! =i! GnchizFnd p*eoape*e pentru a mă concentra a(upra ochiu*ui meu interior! *7 am perceput pe ca1a*eru* meu! cu )ra0e*e Gncruci=ate! cu ochii a0inti0i a(upra mea! Gntr7o atitudine impa(i)i*ă.emei puternice și independente! ca(te =i cu mintea *impede.oarte (*ă)it! am remarcat eu.emeie! am admirat . fă-mi plăcerea şi ţine pietricica departe de tine.

pe cine V +e De1ereU A*)ra" . Soare*e mă or)ea. sunt supărat pe tine@ Eatra face popas astă1i "m fi putut. Te7ai trezitU Era Cin#ar.Da. Hntr7un tFrziu! *7am Gntrezărit pe Cin#ar =i i7am o)(er1at pri1irea tri(tă.o(t a(earăU ?n urmărire. V Ei *7ai #ă(itU A*)ra" . M7am uitat *a A*)ra"! care7=i dădu ochii pe(te cap =i Gmi ceru! din nou! (ă7i dau drumu*.ăcu un 1a# (emn din cap că da.i prea treze Gn diminea0a aceea. V Ce (ă . V Tre)uie (7o con1in#i pe )unica de . V Dar eu ce pot .acU mă Gntre)ă e*.ie min0ea! .irmă )ănuia*a cu o Gnc*inare a capu*ui.i atFt de dureroa(e. Se auzi un ciocănit *a u=a ru*otei me*e. Totu=i! mă ru#a(e (ă nu mă mai atin# de pietricică! a=a GncFt nu7* mai puteam 1eri. V S7a GntFmp*at ce1a! căpitaneU V M7am Gndră#o(tit! mă anun0ă e*! ca =i cum ar . Unde7ai . numai că nu-mi place deloc să te văd făc>nd aceleaşi greşeli ca şi mine V Atunci de ce n7ai zi( nimic a(earăU am (pu(! apoi din Gntre)area mea (e nă(cu o a*ta. 274 . tu trebuia să te duci să-ţi îneci amarul în vinA V Să7n0e*e# că tu n7ai .erit ochii de (oare. Gmi ră(pun(e e*. să ne ocupăm puţin şi de instrucţia ta. I7am o.i 1enit (. Tre)uie (ă mă aCu0i! mă imp*oră. Nu =tiam că raze*e *ui puteau .ica prin miC*oace paranorma*e =i! oricum! (im0uri*e me*e de medium nu puteau .Fr=itu* *umii.aceU Am du( o mFnă *a capu* care7mi z1Fcnea =i mi7am . V De unde =tii că Cha1i #re=e=te dacă nu 0i7ai 1ăzut Gncă mirea(aU am Gncercat eu (ă7i )a# min0i*e Gn cap. dar nu.erit ca1a*eru*ui meu *i)ertatea! Gnainte de a de(chide u=a.ăcut a(ta niciodatăU am )om)ănit Gn apărarea mea.ie nu7mi (punea tot ade1ăru*. în sf>rşit. V Să urmăre=ti ce anumeU $ai cur>nd. -a da. V De Je((eniaU am #hicit eu! iar Cin#ar! #ra1! Gmi con.ăcu din cap (emn că nu! dar am (im0it că . V Domni=oară Min(ton.aptu* că nu mi7a a*e( (ora potri1ită! mă *ămuri e*! =tiind că nu prea a1ea =an(e (ă reu=ea(că de unu* (in#ur. A*)ra" *ă(ă na(u* Gn Co( =i (u(pină.

V NuD E(te po(i)i* (ă mai (imt a=a ce1a pentru a*taU in(i(tă e* cu Gn.uzie. Cin#ar Gmi GnmFnă un =ter#ar cu care (ă mă u(uc pe .uzia miro(ea urFt! era #runCoa(ă =i a1ea un #u(t amarD Imediat ce . La in1ocări*e me*e! )ătrFna 0i#ancă (e i1i =i pe dată Gncepu (ă7mi mu*0umea(că Gn mai mu*te *im)i pentru e*i)erarea din temni0a din 2r*Qan( a )ăr)a0i*or =atrei. V N7ai putea (ă7i ceri ei (. După ce am )ăut toată apa =i am mFncat un co*0 de pFine =i cFte1a .ructe proa(pete! m7am (im0it mu*t mai Gntremată. V Fără a*coo*! i7am cerut eu cate#orică. V Acum tre)uie (ă )ei cana a(ta cu apă! mă in(trui e*! ump*Fndu7mi un poca*.ocare.emeie n7a mai aprin( un a(emenea . V Numai pentru că m7am )ucurat de (priCinu* uneia dintre (tră)une*e ei! am (u)*iniat eu.iertura Gmi intră Gn (tomac! am . A=a #Fndeam =i eu de mu*tă 1reme. Remediu* (e do1edi mai rău decFt durerea. V Nu! atFta timp cFt mă doare capu*! i7am zi(. Dar cFnd 275 .uzii*e de p*ante medicina*e =i ceaiu* erau )ăuturi curate. L7am in(truit pe Cin#ar (ă a=tepte a.emeie (ă70i .a0a Gntr7un cazan cu apă rece de aco*o.acă o in.ăcut (emn (ă 1or)ea(că mai Gncet de dra#u* propriei *ui cauze =i a durerii me*e de cap. V +romit. V De ce crezi tu că Cha1i mă 1a a(cu*ta pe mineU V Te7a mai a(cu*tat =i a*tă dată! Gmi aminti e*.ier)eau apa pota)i*ă! (u(0inFnd că temperatura Gna*tă di(tru#ea toate impurită0i*e. In. V Hmi pare rău! #răi Cin#ar! care! e1ident! (e (im0ea 1ino1at.atu*U Gmi propu(e Cin#ar! cu o rază de (peran0ă. Etiu că mă crezi un u=uratic! Gn(ă G0i Cur! nicio .u#it *a ce* mai apropiat pF*c de copaci! ca (ă 1ăr( de mai mu*te ori. Am (ă pun o .o(t mu*t mai otră1itoare decFt a*coo*u*! dar 0i#anii . Hn An#*ia! apa ar .ară cFt timp di(cutam cu Chiara! GntrucFt nu doream (7o pun Gntr7o pozi0ie de*icată. V ?aiD am murmurat! cu re(pira0ia tăiată! Gn 1reme ce m7am tFrFt Gnapoi *a ru*ota mea pentru a7mi (pă*a .oc Gn mine! iar acum dore(c (ă renun0 *a toate ce*e*a*te! cu pre0u* de a7mi trăi cu ea tot re(tu* zi*e*or me*eD V E==tD I7am .i .ară toate impurită0i*e din corp. Cin#ar ie=i Gn #ra)ă ca (ă (e ocupe de ne1oi*e me*e. Mă ro#! a(ta7i una dintre metode*e de a da a. Teoria acea(ta ePp*ica de ce (upe*e! in.a0ă.

V Ai 1reun (.*uturare a mFinii. Cha1i G* amenin0a cu de#etu* pe nepotu* ei. Am pre1ăzut.a0a )unicii *ui! a=a GncFt acea(ta (ă Gn0e*ea#ă cFt de (incer era. A=adar! tu (pui că Cin#ar tFnCe=te după Je((enia numai pentru că G=i recunoa=te Gn ea 1iitoarea (o0ieU /hiar aşaA SMinunatDT mi7am (pu( Gn #Fnd. V +u0in Gmi pa(ă ce7ai pre1ăzut tuD Cin#ar (e ridica(e Gn picioare! . Judecata *ui nu7i )ună de nimicU 2ste rasa care-l atrage. V 2 iu)e(c.uiD Cha1i Gi re(pin(e dec*ara0ia cu o .undate. V +.irmare.emeia pe care 0i7am a*e(7o G0i 1a . +ri1irea de trădat de pe chipu* *ui Gmi .i dorit (ă7i acord (priCinu*! dar nu puteam.ăcu (ă rFdă pe Gn. V Chiara a .ura inima =i nimeni n7o 1a mai Gn*ocui. V De data a(ta! Cha1i! te Gn=e*iD Cin#ar mă zări =i Gncercă (ă mă aducă de partea *ui. E(te timpu* (ă te maturizezi! Cin#ar! nu mai tot căuta (cuzeO V Je((enia nu7i o (cuzăD Căpitanu* (e *ă(ă Gntr7un #enunchi Gn .am Gntre)at dacă =tia de ce o in1oca(em a(tăzi! ea a chicotit! .ăcFnd din cap un (emn de con.o(t de acord cu Cha1i! căpitane. Hmi pare rău. s>ngele ce curge prin venele familiei cu care urmea1ă să se înrudească V Si#ur! con(titu0ia #enetică a (urori*or e (imi*ară! i7am urmat eu #Fnduri*e. V Cum am (ă7i ePp*ic eu )u*i)a=eiU CFnd am ie=it din ru*otă! i7am #ă(it pe Cin#ar =i pe Cha1i (.ădindu7(e cu aprindere pentru che(tiunea re(pecti1ă. V Tinerii din zi*e*e noa(tre nu mai au nicio GncredereD ro(ti ea *Fn#ă mine! apoi 1ru (ă p*ece ca (ă 1adă de pre#ătiri*e nun0ii ce a1ea (ă ai)ă *oc 276 . +e Cha1i reac0ia *ui o .ume#Fnd.iu cin(tită! a= .u#i de re(pon(a)i*ită0i*e ta*e. V +Fnă =i (pirite*e de pe *umea cea*a*tă (unt Gmpotri1a meaU Cin#ar (e năpu(ti Gn ru*ota *ui =i trFnti u=a după e*. V Ne7ai adu( pe to0i pe )uza prăpa(tiei tot GncercFnd (ă . N7o =tii nici măcar de7o ziD Di(eară! . V Spune7i =i tu! domni=oară Min(tonD Ca (ă .rFn(e inima.at (ă7i dai )u*i)a=eiU /havi este înţeleaptă Spune-i să se încreadă în judecata ei V Dar e* pretinde c7o iu)e=te pe Je((enia! am 1or)it eu Gn nume*e *ui.

a0ă mirea(a.aptu* că ea nu era de .ormezi pe Gncruntatu* meu nepot că7i ne1oie de prezen0a *uiU Cha1i (e a*ătură re(tu*ui =atrei. AhD o)(er1ă ea apropierea unei ru*ote. V Nu Gncepe =i tuD prote(tă e*. 3u*i)a=a (e du(e *Fn#ă Cha1i. M7am ridicat Gn 1Fr.aci cuno=tin0ă cu mirea(a ta! atunci 1oi . A(ta tre)uie (ă . Nu p*eci nicăieri. CFnd am dat (ă )at Gn u=a )u*i)a=ei! e* tocmai ie=ea cu o )occe*u0ă Gn (pinare. V UiteD Cred că atFt Gi datorezi =i tu *ui Cha1i: măcar 1ezi70i *a . V Am de #Fnd (ă p*ec de aici! Gmi (pu(e hotărFt. V H0i dore(c pace! dra#o(te! pro(peritate =i . 277 . E* (e (i*i (ă zFm)ea(că de )un71enit! purtFndu7(e curtenitor .Gn ta)ăra 1ecină cu a noa(tră.oarte mu*t! iar eu Gi Gn0e*e#eam pe dep*in .i copi*. I7am *uat )occe*u0a din (pinare =i i7am aruncat7o Gnapoi Gn ru*otă.ăcea intrarea Gn ta)ăra de *Fn#ă a noa(tră.u ac*amat de adunare pe cFnd G=i .a0ă. M7am (ăturat (ă *a( o )ătrFnă p*ină de Gnchipuiri (ă7mi conducă 1ia0a.a0ă de to0i cei care7i urau de )ine. Cin#ar zFm)i! re(emnFndu7(e (ă con(imtă. +rea mu*0i depind de tine. Am)e*e =atre erau adunate Gn Curu* ru*ote*or! iar Cin#ar .ericire! Cin#arD Ne#re=it *e meri0i din p*inD V Stai *Fn#ă mine! te ro#! Gmi ceru e*! aruncFndu7=i ochii prin ta)ăra 1ecină.i ne1oie! *7am a(i#urat eu! Gn(o0indu7* pe )u*i)a=ă Gn GntFmpinarea de(tinu*ui (ău. 3u*i)a=a (e codi .ru(trarea =i teama. Dacă nu70i p*ace de eaO atunci po0i p*eca.e* după ce7ai (ă . V Tare mi7a= dori (ă te pot (ăruta! domni=oară Min(tonD I7am . V Unde7i Je((eniaU (e miră Cin#ar de .ermitate. V Nu70i permit (ă70i mai pui Gn primeCdie pozi0ia Gn acea(tă . 3ătrFna G* prezentă 1iitoru*ui tată7(ocru =i mamei7(oacre! 3e1a* =i Carmen! cu care (e Gntre0inu(e tot timpu* ieri7(eară.ie mirea(a.ază atFt de Gnaintată a Cocu*ui.ăcut un (emn ne#ati1 din cap. V Ne7am #Fndit că nu (7ar cu1eni (ă a(i(te =i ea! Gi ră(pun(e tată* ei cu . V Dacă ai (ă te (im0i *a .ace tot ce7mi (tă Gn putin0ă (7o con1in# pe Cha1i că a (ă1Fr=it o #re=ea*ă. V Nu .ăcea apari0ia.u* picioare*or =i *7am (ărutat pe o)raz. 2amenii erau neră)dători (7o 1adă pe nou71enita care7=i . Domni=oară Min(ton! n7ai 1rea (ă7* in. V AtFta timp cFt 1a .

Lordu* De1ere nu dorea decFt (ă nă1ă*im direct Gn ta)ără =i (ă o punem pe (ora noa(tră dra#ă Gn .ericire pentru amFndoi.rumo(! mormăi e* către ea! G0i )a0i Coc de mineU Tată* mire(ei prin(e comentariu*! iar .ăcu (emn cu mFna *ui Cin#ar! (urFzFnd cu du*cea0ă! Gn 1reme ce )u*i)a=a (e uita *a )unica *ui! oripi*at.a0a i (e Gnro=i de .a0a . Mi7a părut rău pentru amFndoi.u unanimăD DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Am curtat =i am mituit mu*te o. V Ce 0i7am zi(U Gmi aruncă Cha1i! pe cFnd mire*e G=i (ăruta a*ea(a.acem cuno=tin0ă cu ade1ărata ta a*ea(ăD 3e1a* Gi arătă *ui Cin#ar u=i0a Gnchi(ă a ru*otei nup0ia*e! *a care Gntrea#a adunare ceru Gn cor (7o 1adă pe mirea(ă. A tre)uit (ă ne oprim tră(ura ce1a mai departe de ta)ăra 0i#ani*or! Gn (pate*e unui pF*c de ar)ori! unde ne7am #Fndit *a următoru* no(tru pa(.ăcu Cin#ar (urprin(. V Dacă ne 1a 1edea 1enind! 1a . Hi .e* ca to0i cei*a*0i nou71eni0i! Gmpreună cu Cha1i.aptu*ui Gmp*init.etică durdu*ie! care nu aducea nici pe departe cu Je((enia. Mi7a *uat atFt de mu*t ca (7o #ă(e(c! GncFt nu 1reau (7o (perii Gnainte de a7 278 . Fiice*e ta*e (unt #emeneU V N7a1em decFt o (in#ură . V A=adar! Gi Gntre)ă 3e1a* pe cei doi! 1a .u#i din nouD ripo(tă domnu* De1ere. V Nici chiar a=a! (e apără ea.i o nuntă aici mFineU Con. U=i0a ru*otei (e dădu de perete =i Gn pra# (e i1i o .urie! apoi pu. Doar Gmi cuno(c )ine nepotu*O Nu (7ar Gncumeta niciodată *a nimic contrar proprii*or (a*e idei. CFnd Cin#ar (e uită *a Je((enia! care! cu un zFm)et =i o u=oară Gnc*inare a capu*ui! Gi a*un#ă toate temeri*e! ochii mi (e ump*ură de *acrimi de .icia*ită0i Gntre 2r*Qan( =i Mar(i*ia ca (ă dăm! Gntr7un tFrziu! de urma =atrei de 0i#ani Gn rFndu* cărora )ănuiam că (e #ă(ea A(h*ee. V A 1enit timpu* (ă70i .ni Gn rF(! *a .Era e1ident că =i Je((enia prote(ta(e Gn pri1in0a Gn(urării *ui Cin#ar cu (ora ei. V Te ro# .irmarea e1enimentu*ui . V Nu Gn0e*e#D . V Da! (i#ur că7i o #*umăD 3e1a* *o1i cu pa*ma umăru* #inere*ui (ău ca (ă7* poto*ea(că! apoi Gi Gntoar(e cu mFna *ui capu*! a=a ca Cin#ar (ă o)(er1e că Je((enia ie=ea din ru*ota nup0ia*ă! pe urme*e primei domni=oare. V E=ti a=a de crudă! am dat eu #*a( părerii me*e a(upra Gntre#u*ui ei Coc.ată! Cin#ar! Gi mărturi(i 3e1a*! a cărui mFnă #rea rămă(e(e pe umăru* )u*i)a=ei! ca (ă7i arate că nu min0ea! iar ea 0i7a dăruit inima ei.

V Nu prea.a0a *uminată de un (urF( *ar#. Tre)uie (ă mărturi(e(c că pentru o c*ipă am =i uitat ce doream (ă zic. Cin#ar Gmi cFntări Gn minte ru#ămintea. V Frumoa(ă doamnăD mă comp*imentă e*! Gn 1reme ce7=i Gndrepta Gntrea#a aten0ie a(upra mea. (ă mor.rumo(u* 1a#a)ond.mi da o =an(ă (ă mă a(cu*te. 2 .erent că7=i dă (eama de a(ta (au nu. A=adar! 1ă pot a(i#ura că (7a produ( o #roaznică neGn0e*e#ere! iar dra#a mea prietenă (7ar putea a.oarte a#rea)i*. Are ne1oie ca domnu* De1ere (ă7i (tea a*ături! indi. Nu are 1reo prietenă mai apropiată decFt mine.*a Gntr7 o mare primeCdie. Hi (unt amic! ea mi7a (a*1at 1ia0a! iar dumneata tre)uie GntFi (ă mă con1in#i pe mine de )une*e70i inten0ii. V A= putea 1eni =i eu cu o (u#e(tieU Cei doi De1ere (coa(eră pi(toa*e*e =i 0intiră! Gnainte ca eu (ă7* o)(er1 pe 0i#anu* care ne pFndea prin . V Sunt Cin#ar Choron! )u*i)a=a ace(tei =atre! ne Gn=tiin0a e*. V Iar dumneata tre)uie (ă . V Deci! chiar mă di(pre0uie=te! tra(e e* conc*uzia cu tri(te0e. V 3a chiar dimpotri1ă! G* GncuraCă Cin#ar non=a*ant! cu toată .ere(truica tră(urii noa(tre.*ă domni=oara A(h*ee Min(ton! dedu(e domnu* De1ere! . Era un in( ciudat! dar .ără menaCamente! iar De1ere G=i co)orG arma! rănit de ade1ăru* (pu(e*or 0i#anu*ui.rumo(.Fr=it de(tu* de )ine pentru to0i cei imp*ica0iO ceea ce7mi dă o idee.rumoa(ă 0i#ancă i (e a*ătură *ui Cin#ar. V Hn diminea0a a(ta am . MFine mi7e dat (ă mă7 n(or! a=a GncFt n7am niciun che. Lui De1ere Gi mai 1eni inima *a *oc =i (ări iute din tră(ură ca (ă (tea de 1or)ă cu 0i#anu*. V Domnu*e ChoronD m7am ame(tecat Gn 1or)ă! pentru a7i *ua apărarea dra#u*ui meu cumnat. V Ii7a 1or)it ne1a(tă7mea de(pre mineU (e miră domnu* De1ere.o(t (upu( unei ma(carade i(cu(ite! ce (7a (. V Atunci tre)uie (ă =tii unde (e a. V Doamna mea! pe dumneavoastră 1ă cred. V Mă =tiu cu A(h*eeO cu domni=oara Min(ton de zece ani.iind ce* care i7a zdro)it inima! G* *ămuri Cin#ar . Nu 1re0i (ă ne aCuta0iU ?ă ru#ăm .ii De1ere! G=i pă(tră Cin#ar 1oio=ia. V Ca . V Cine e=tiU *7am Gntre)at! mai curFnd atra(ă de . Tre)uie (ă . V M7ai duce *a eaU Cin#ar rF(e de propunerea *ui.ără (ă7=i co)oare pi(to*u*.i ie=it Gmpreună 279 . V ?ă ro#! domni*or! ne zFm)i e* cu că*dură.

ăcu cu ochiu*. V Haruri*e parap(iho*o#ice a*e (o0iei dumita*e (unt pu0in cam tu*)uri a(tăzi! G* *ămuri Cin#ar! din cauza mahmure*ii. V +rea )ine! (e re(emnă De1ore! acceptFnd p*anu* cu un (urF( de recuno=tin0ă. V Nicio #riCă! 1or)i *ordu* De1ere =i Gn nume*e meu. De1ere mai rume#ă ideea o 1reme! după care (e uită *a mine! căutFndu7 mi (.i chiar a=a de #reu de (uportatD So0u* meu Gmi .Fr=itu* că*ătoriei noa(tre. V Ade1ărat! am (u(0inut eu ar#umentu* 0i#anu*ui. V Apropie7te de ea! prinde c*ipa Gn care e (in#ură! =i apoi ePp*ică7te! G* (. V Ce7ai de pierdutU *7am Gntre)at. E* ne7o prezentă pe a*ea(a *ui! după care o Gntre)ă pe Je((enia dacă (7ar (upăra pe e* pentru c7ar in1ita *a nunta *or un prieten dra#! pierdut de mu*t Gn mod mi(terio(! =i i7* arătă pe De1ere. Ce 1rei (ă ziciU Je((enia iz)ucni Gn rF( *a #Fndu* de a tra1e(ti Gn 0i#an un #ent*eman en#*ez. Dacă te iau cu mine Gn ta)ără a=a cum ară0i! domni=oara Min(ton 1a . V A(h*ee (7a Gm)ătatD m7am minunat eu! ne1enind (ă7mi cred urechi*or.u#i =i nu ne 1a mai acorda niciodată Gncrederea ei. V Cred că ce* mai )ine ar .ătui Cin#ar. So0ia mea crede deCa c7am min0it7o! =i mă 1a recunoa=te imediat (u) de#hizare. Ea! care niciodată nu pune a*coo* Gn #urăD V Eu (unt de 1ină! mărturi(i Cin#ar! dar cFt de prie*nic pentru Domnii*e ?oa(treDO Totu* are un ro(t pe *umea a(ta. V Hn mod mi(terio(U prote(tă De1ere! zFm)ind dar nep*ăcFndu7i prea mu*t (u#e(tia.i (ă 1ii (in#ur! G* po1ă0ui Cin#ar. V Nici nu *7a= mai cunoa=te.uză De1ere.atu*. CFte1a nop0i *a Mar(i*ia n7or . V Mă #Fnde(c *a haine noi! *a un a*t #rai! *a o ma(că! un cerce* Gn urecheO Ea7=i de(. H0i 1om da de =tire prin Am)a(ada 3ritanică unde ne po0i #ă(i. V Nu! re. Spune7i (ă 1ină 280 .emei mai mu*t ca o nuntă. V Etiu eu cum (unt *e#ături*e de dra#o(te! (e *ăudă Cin#ar! iar eu nu mă7ndoiam de*oc. Hn(o0itorii dumita*e te7ar putea da de #o*. V Tran(mite7i *ui A(h*ee toată dra#o(tea mea! *7am ru#at eu! cu *acrimi Gn ochi acum că ne apropiam de (.*a p*im)are cFnd ne7au zărit tră(ura.ăcu *ar# )ra0e*e. Nimic nu poate Gnmuia cer)icia unei . 3u*i)a=a G=i Gntoar(e capu* (pre De1ere! care Gncă mai =o1ăia.

?acan0a a(ta n7o (7o uităm noi cFte zi*e 1om mai a1ea de trăit. V +ro(tiiD Gi re(pin(e *ordu* De1ere a.irma0ia.(ă mă 1adă! Gndată ce *ămure=ti *ucruri*e cu ea. V Duce0i71ă =i di(tra0i71ă! ne Gndemnă De1ere. 281 . ?7am (tricat de(tu* *una de miere.

+ărea mai Gnc*inată (pre acea(tă din urmă teorie. Mă Gntre) de ce poartă ma(ca aiaU V S7ar putea (ă .i#urat! (u#eră Cha1i! ori (e a(cunde de cine1a.LECŢIA 15 MASCARADĂ DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE ?remea nu putea . +urta *a cin#ătoare un pi(to* =i o (a)ie! *a . Mă tem că ne arăta(em prea din ca*e7a.e* ca =i ma(ca ce7i acoperea chipu* pe Cumătate =i (e *e#a *a (pate! prin a*e cărei de(chizături mici Gi (cFnteiau ochii.oarte .ie de(. Ce =tii de(pre e*U am Gntre)at7o pe Cha1i! care =edea *Fn#ă mine.i mai propice pentru o nuntă cFmpenea(că.ă Gntr7o coadă de ca*! iar pie*ea Gi era mai a*)ă decFt a Gn(o0itori*or (ăi 0i#ani. V E(te un in1itat a* . Totu=i! .iată a corpu*ui (ău de *umină! am pre(upu( că ace(t )ăr)at era mai de#ra)ă un medium. E intere(ant! precum (pui. V Hmmm! intere(antD Mi7am 1ăzut de (upa =i de pFinea din dreptu* meu. JudecFnd după dimen(iunea hipertro.ami*iei mire(ei! mă in. Corpu* (ău de *umină era .e* ca mine! =i 1or)ea numai ita*iana! a=adar nu era rrom.izicu* Gi era *a .emeia care a or#anizat e1enimentu* de 282 . +ărea un că*ător *ip(it de #riCi. V Am o)(er1at =i eu.rumo(! de=i ePi(ta o mare pată cernită Gn Curu* inimii.iindcă Cin#ar G* adu(e pe nou71enit *a ma(a noa(tră.ară curiozitatea! .ormă ea! după care! uitFndu7 (e *un# *a ce* ma(cat! adău#ă: Rareori mai 1ezi 1reun medium cu inima zdro)ită. Era Gm)răcat Gn ne#ru! *a . +*ete*e! de un )*ond cenu=iu! Gi erau (trFn(e *a cea.e* de atră#ător ca a* oricărui a*t mem)ru a* =atrei. Mai (o(i(eră cF0i1a oa(pe0i Gn ta)ără pe(te noapte! in1ita0i *a nuntă! din cFte mi (7a (pu(! Gntre care =i un )ăr)at ma(cat. V Acea(ta7i )unica mea! Cha1i! .

V N7am nimic de a(cun(! ră(pun(e Ter/ari =i (e a=eză *Fn#ă Cha1i! Gn .*ăcăra Gn ace*a=i timp.ericită. Am auzit =i eu de ta*entu* dumita*e oracu*ar.ie =i par0ia*. V ?or)eam Gn (en( meta. Cu toate ace(tea! re#retu* nu mă Gmpiedică (ă rămFn *ocu*ui ca (ă aud ce a1ea Cha1i de (pu( Gn pri1in0a mi(terio(u*ui in(. V Dumnea1oa(tră! deci! (unte0i . 283 .e* de Co1ia*.und mu*0umită =i .a(tăzi! Gi po1e(tea Cin#ar omu*ui Gn ne#ru. V Atunci de ce purta0i ma(căU *7am Gntre)at =i imediat mi7a părut rău pentru a(ta! .i . Am o)(er1at că pata Gntunecată ce7i Gn1ă*uia inima (e mai *umină pu0in.a0a .oarte puternic =i dumneata! Gncepu Cha1i! după care G=i ridică am)e*e (prFncene Gn (emn de (urpriză. STre)uie (ă . E(te o rară onoare! (pu(e.o(t o . M7am ru=inat! Gn orice caz! că de(chi(e(em ace* (u)iect =i mi7am )*e(temat curiozitatea.iindcă Ter/ari nu (e mai arătă *a .ami*iei Je((eniei.ace pro.ace un (er1iciu =i Gmi 1a (pune cFte ce1a de(pre 1iitoru* meuU Gntre)ă e* pe un ton (prin0ar. Doamne*or! permite0i7mi (ă 1i7* prezint pe Danior Ter/ari! un mai 1echi a(ociat a* . Ter/ari Gmi *uă mFna =i o (ărută. V Eti0i totu* de(pre mine! iar eu nu =tiu Gncă nimic de(pre dumnea1oa(tră! domnu*e. V Dar poate Cha1i Gmi 1a .runtea. Dacă a= .ie de(. V Ii7ar p*ăcea (ă70i #hice(c Gn particu*arU G=i arătă ea imediat zFm)etu* =tir). +Fnă =i mănu=i*e Gi erau ne#re.emeie oarecare! a= mai trăi =i a(tăzi Gntr7o )inecu1Fntată i#noran0ă! cu un )ăr)at care m7ar .ura .armecu* *ui! ce mă Gn. Mă .ocu*ui de ta)ără! (co0Fndu7=i una dintre mănu=i.emeia care *7a do)orFt pe ce* mai )un (pada(in din 2r*Qan(.i#uratT! mi7am zi( Gn #Fnd. A= . V E=ti un medium .ericit (ă70i p*ăte(c Gn )ani ace(t (er1iciu! )ineGn0e*e(. Totu=iO ace(t har 0i (7a dez1o*tat numai recent.oric! mă *ămuri e*! reu=ind (ă7=i recapete zFm)etu*! Gn 1reme ce7=i de(chidea pa*ma dinaintea *ui Cha1i. V Nu prea am ce 1ă po1e(ti de(pre trecutu* meu. De(i#ur! eram tentată (ă7mi arunc o pri1ire Gn #Fnduri*e *ui! dar! după ePperien0a a1ută cu De1ere! m7am hotărFt că ce* mai )ine era ca #Fnduri*e ce*or*a*0i oameni (ă rămFnă numai a*e *or.i tre)uit (ă (e 1adă =i pe corpu* (ău de *umină! . Totu=i! eram (i#ură că o a(emenea 1ătămare ar . Hmi dădu drumu* *a mFnă =i (e uită *a Cha1i. Iar acea(tă minunată doamnă m7 a (a*1at din mFna duce*ui de ui(eO domni=oara Min(ton.i . 3ătrFna 0i#ancă G=i de(cre0i .rico=a =i mă Gn.

iecare oră ce trecea.armecu*ui mi(terio(u*ui meu Gn(o0itor! cu .i iu)it iar! cFt de curFnd. +ărea că (e code=te (ă mai continue. V Mă ro#! ne7a cam trecut che. V Din partea ca(ei! zi(e ea. Apoi (e ridică =i (e depărtă pentru a (e pre#ăti de nuntă. 3ătrFna G=i Gnchi(e ochii o c*ipă. H=i de(chi(e pun#a cu )ani! Gn(ă Cha1i G* re.eri pro.*e0ită =i mai #ă*ă#ioa(ă decFt acea(ta. Cred că Cin#ar Gncerca (ă Coace ro*u* pe0itoru*ui! dar nu mai era nicio ne1oie (ă mă con1in#ă cine1a (ă7i 0in de urFt *ui Danior Ter/ari. S2! nuT! m7am a1ertizat Gn (inea mea! Sam Curat (ă renun0 *a )ăr)a0iDT 3u*i)a=a mă .ăcut (ă te Gndoie=ti de 1rednicia ta! dar 1a*oarea ta ca om e(te mare =i rea*ă.uză. V Dra#o(tea pentru o . V Te ro#! continuă! o Gndemnă Ter/ari. Am dan(at pFnă m7a *uat cu ame0ea*ă! *ă(Fndu7mă =i mai mu*t pradă .und. CFnd (e *ă(ă (eara! petrecerea era Gncă Gn toi! dar am Curat că nu mai 284 . Nu mi7au p*ăcut niciodată cFntecu*! dan(u* =i petreceri*e de natură o.ace (ă (u. Să7i . Curiozitatea a uci( pi(ica. 2chii *ui Cha1i (e ump*ură de *acrimi. Fir7ar (ă . +e urmă! =i7i de(chi(e *ar#! uitFndu7(e *a mine! apoi din nou *a )ăr)atu* căruia Gi citea Gn pa*mă.irmă cu1inte*e cu un (emn din cap. Era #reu de (pu( ce (im0ea Ter/ari Gn *e#ătură cu pre1iziunea aceea. +Fnă =i Cin#ar părea (ă7=i Gn#hită *acrimi*e.i cur( *acrimi*e pe (u) ma(căU V Cu1inte*e dumita*e Gmi ridică o piatră de pe inimă. Ha)ar n7are ea de pre0io(u* dar căruia i7a dat cu picioru* cFnd te7a pără(it. 3ătrFna 0i#ancă Gi *ă(ă mFna =i G=i (tăpFni emo0ii*e! ca (ă7* (ărute pe o)raz.ăcu (ă7i promit că 1oi a1ea #riCă de nou* *ui prieten.icia*ă! Gn(ă nu mai a1u(e(em pFnă atunci p*ăcerea (ă iau parte *a o (ăr)ătoare mai Gn(u.u* de a petrece! Gncercă Ter/ari (ă ri(ipea(că (entimentu* apă(ător ce p*utea Gn aer Gn c*ipa aceea. V E(te a=a de tri(t! dar < ridică ea un de#et < 1ei . V Ce* pu0in 0i7a dat =i o 1e(te )ună! *7am GncuraCat eu (ă ia Gn con(iderare partea *uminoa(ă a che(tiunii! iar zFm)etu* Gi de1eni mai ca*d. N7am mai (im0it niciodată atFta durere din dra#o(te pentru a*tă .Ter/ari Gi con.ieD Acum eram =i mai intri#ată! căci am (im0it un (oi de curent e*ectric trecFnd prin amFndoi. Fu o =edin0ă de #hicit (curtă! dar Gmi adu(e *acrimi Gn ochi.emeie te .iin0ă. V Ea te7a .

Am nă1ă*it Gn ru*ota mea! numai ca (ă .*ePe iu0i. La z#omotu* #*oan0e*or tra(e Gn aer (e auziră (tri#ăte. Se *ă(ă Gntr7un #enunchi! iar A*)ra" Gncruci=ă 285 . L7am *o1it pe atacator cu ce*ă*a*t picior! Gn(ă omu* re.a0a ca*u*ui.rancez! a=a că i7am zFm)it du*ce =i i7am tra( un pumn zdra1ăn Gntre ochi. Hntre mine =i ru*ota mea (e interpu(e un că*ăre0! care mă pro1ocă. "lbra'A Hn . Eatra era atacată. Ei dumneataU Fere=teD Ter/ari a1ea re. Se #ă(ea Gn ru*ota mea. Ie=i din ta)ără ur*Fnd.uza (ă7mi dea drumu* =i! pe cFnd mă tFra Gnapoi *a u=ă! mi7am Gntin( mFna (pre amu*etă =i am chemat7o *a mine cu toată puterea pe care eram Gn (tare (ă mi7o adun. A*)ra" nu ezită (ă7i taie ante)ra0u* cFnd omu* trecu pe *Fn#ă noi.puteam dan(a ori rFde. 2)iectu* Gmi (ări Gn pa*mă.iin0a mi (e ump*u de . V Domni=oară Min(tonD Hn (pate*e dumnea1oa(trăD mă a1ertiză cu un (tri#ăt Ter/ari! Gn timp ce a*er#a Gn aCutoru* meu.a0a *a e*! .izic.ericire! nu mai de0ineam contro*u* a(upra trupu*ui meu .ară dar! pe cFnd ce* care mă ataca(e mă Gntorcea cu . "lbra'. V Sunte0i tea. Anima*u* (e (perie =i G* aruncă pe că*ăre0 *a pămFnt. Cu (i#uran0ă era i*e#a* (ă te di(trezi atFt de mu*t Gntr7o (in#ură zi.ărăU mă Gntre)ă Ter/ari! care aCun(e *Fn#ă mine! u*uit că o . Mi7am tra( (a)ia =i m7am Gntor( ca (ă Gn. Hn toată acea 1Fnzo*ea*ă! am trecut ca (ă#eata pe *Fn#ă e*. Fără A*)ra"! (a)ia Gmi era inuti*ă! a=adar am (co( pi(to*u* =i am tra( un #*on0 prin . "lbra'. Am a*er#at imediat (7o iau. Ter/ari mă (tri#ă (ă rămFn cu e*! Gn(ă . V (uiA Am o)(er1at că era . V 2 . Sin#uru* *ucru *a care m7am mai #Fndit era că n7a1eam pietricica *ui A*)ra" *a mine.runt un ad1er(ar că*are ce (e năpu(tea cu toată 1iteza Gn direc0ia mea.oc =i a#itFndu7=i (ă)ii*e. +anica Gmi cuprin(e inima! Gn 1reme ce prin ta)ără (e arătară că*ăre0i! tră#Fnd cu arme de .iu apucată de un picior Gnainte (ă pot aCun#e *a pietricică.emeie putea da o a(emenea *o1itură.emeieD rF(e omu*! (urprin( =i GncFntat.or0a =i ener#ia ca1a*eru*ui meu.ine! eram tra(ă a. V Nu m7am (im0it niciodată mai )ineD ră(pun(e A*)ra" Gn *ocu* meu.u o)*i#at (ă7=i tra#ă (a)ia ca (ă ripo(teze *a *o1ituri*e unui atacator că*are. Spre marea mea (urpriză! nu7=i Gndreptă nicio armă către mine! ci (e Gntin(e (ă mă prindă de miC*oc. Nu! nu eram prea )ine! Gn(ă! din .

(a)ia cu ce* pe care7* *o1i(e mai Gnainte. V Domni=oară Min(tonD Ter/ari (e repezi Gndată *a mine =i mă prin(e Gn )ra0e! tocmai cFnd #enunchii Gncepu(eră (ă mi (e Gndoaie. Ezitam (ă7i dăm *ui Ter/ari 1reun aCutor! GntrucFt părea (ă (e di(treze mu*t prea )ine. Ter/ari apuca(e (a)ia . +o0i (ă70i pierzi =i tu o mFnă! *a .e* ca =i amicu* tău. Am 1rut (ă7i Gntorc (ărutu* =i (ă mi7* (mu*# pe De1ere din inimă odată pentru totdeauna! dar cFnd am a1ut putin0a (7o .o(t prin(ă de miC*oc de către unu* dintre că*ăre0i. Stri#ăte de 1e(e*ie (e Gnă*0ară *a cer din ta)ăra de 0i#ani! pe cFnd tF*harii! re(pin=i! o *uau *a (ănătoa(a. Fără (ă 1reau! m7am pu( (in#ură Gntr7o pozi0ie . V Kiua a . Ai ne1oie (ă te Gntinzi pu0in.ac! 286 .ect.ricat! cFt de no)i* =i de cumpănit! ca*ită0i rare pe care nu *e #ă(i(em *a De1ere. />t se poate de impresionantA aprecie A*)ra" Gn #Fndu* *ui! dar eu *7am auzit =i *7am Gn0e*e( per. Hndată am .oarte compromi0ătoare. A*)ra" (e de(prin(e de mine numaidecFt! *ă(Fndu7mă cu inima )ătFndu7mi (ă7mi (par#ă pieptu*! cu trupu* tremurFnd Gn urma =ocu*ui.ără o mFnă. Fu (urprin( (ă primea(că un pumn atFt de zdra1ăn. Iată7mă! Gntin(ă pe pat! cu Ter/ari a=ezat *a căpătFiu* meu! răcorindu7mi tFmp*e*e cu o )ati(tă umedă. Remarcam cFt de )*Fnd era pentru un )ăr)at atFt de neGn. V Haide! G* pro1ocă A*)ra"! cu (a)ia ridicată =i #ata (ă *o1ea(că! Gn 1reme ce că*ăre0u* G=i Gntorcea ca*u*. Ei! pentru că marea *or maCoritate (e retră#ea! că*ăre0u* *uă hotărFrea Gn0e*eaptă (ă nu accepte o. Am auzit prea tFrziu copite*e ca (ă mă Gntorc *a timp. Nu7i *uă mu*t ca1a*eru*ui meu (ă7* dezarmeze pe in( =i cu un =ut iute tra( Gn =ezut! G* trimi(e a*er#Fnd după co*e#u* (ău răma( . Era c*ar că )andi0ii pierdeau )ătă*ia. V DaO nu m7am mai di(trat niciodată atFt de )ineD Mi7am Gntor( pri1irea doar o (ecundă! Gn timp ce cFntăream Gn minte ade1ăru* (pu(e*or me*e =i! cFnd m7am uitat iar *a e*! )uze*e *ui aproape că *e atin#eau pe a*e me*e.o(t de(tu* de a#rea)i*ă! Gn a.ără (tăpFn =i acum (e an#aCa(e Gn *uptă cu doi (pada(ini deodată.erta *ui A*)ra".ară de u*tima peripe0ie! comentă e*. I7am .ăcut (emn din cap că eram de acord =i i7am indicat cu de#etu* ru*ota mea.

V De1ereU E* G=i (coa(e ma(ca! cu un zFm)et du*ce.ie! mă a(i#ură e* de(tu* de ciudat! . Am =ter(7o cu do(u* pa*mei! . Tu*)urarea mă *ă(ă . +oate că amicu* tău de *a +ari( i7a trimi( după tine. Acum! dacă mă #Fndeam mai )ine! nu i7am 1ăzut pe atacatori (ă ia ce1a cu ei. un om foarte 287 . vei deveni.aptu* că De1ere mă o)(eda Gntr7atFt. învaţă de la ea şi ține-mă la curent Dacă poţi satisface o asemenea femeie. V Mă pui *a GncercareU *7am i(codit! re. Făceau parte din 2rdinu* Sionu*ui! cu care n7am nimic de7a . N7ai 1rea (ă auzi ce am (ă70i (punU V Dar de unde =tiu eu că nu7mi 1ei (er1i a*te minciuniU Supărarea care mă .*7am Gmpin( pe Ter/ari Gnapoi: V Hmi pare răuD V Nu! (ă nu70i . Devere /unoaşte-o.emeie măritată! mi7am de=ertat eu po1ara de pe inimă. într-adevăr.aptu* că7* re(pin(e(em.iindcă părea mai curFnd u=urat decFt deranCat de .ru(trată de .ără cu1inte pentru o (ecundă. V Da! am o)(er1at =i eu! Gmi Gmpărtă=i De1ere impre(ii*e.rică (ă nu ne certăm.erindu7mă *a (ărut =i Gm)rFncindu7* cFt mai departe de patu* meu. Mă Ci#niră tonu* =i a*uzii*e *ui.ace. B"i grijă de ea. V Am uitat o c*ipă că mă pre. V Atunci de ce te mai Gncăpă0Fnezi (ă ne 0ii departe unu* de a*tu*! cFnd (u.ăceam a .ac a(cu*tat de tine.oarte di(pu=i (ă mă poarte cu ei unde1a. Te caut de (ăptămFni Gntre#i! numai ca (ă mă . Ei atunci! a* cui amic e e*U V Te ro#! A(h*ee! mă imp*oră De1ere! de . V Te ro# (ă nu te (im0i Ci#nitO oricFt n7a= 1rea! (unt o . Mai de#ra)ă păreau (ă caute ce1a.erim amFndoi atFt de mu*tU mă Gntre)ă Ter/ari Gn *im)a en#*eză! iar eu i7am recuno(cut #*a(u*. V 2amenii ăia păreau . CFnd a1eam (ă Gn1ă0 a Gnă)u=i ace(te i(pite! Gnainte ca e*e (ă mă prindă Gn mreaCa *or! ca (ă nu mai a=tept pFnă cFnd mă (coteau din min0iU V Hncă7* mai iu)e(c! 1ezi tu! am mărturi(it =i o *acrimă Gmi cur(e pe o)raz.ăcu(e (ă p*ec de *Fn#ă e* Gmi re1eni. V Mo*ier m7a 0inut Gncuiată pentru tine! am (u)*iniat eu! )ucuroa(ă că e* era ce* care de(chi(e(e ace* (u)iect.i a*tcine1a! (e apără e*. V Ai 1reo *e#ătură cu atacu* ă*aU *7am Gntre)at! (cu*Fndu7mă Gn picioare.

V Etiu că nu arată de*oc )ine! dar tu ai . Am *uptat (ă te iau de (o0ie! cu mu*t Gnainte (ă =tii tu de ePi(ten0a mea.i permi( niciodată a=a ce1a.i 1i(at7o 1reodată.ie unu* =i ace*a=i! .e*u* de z1onuri de(pre o)iecte care p*uteau Gn Curu* cui)u=oru*ui meu *a cea( tFrziu de noapte. Ce )ine că toată *umea din =atră era Gntr7o a(emenea (tare de e)rietate Gn urma petrecerii nup0ia*e! .ăcut =i Cha1i. Sunt (i#ură că ro=ea0a din o)raCii no=tri nu i7a con1in( pe cei*a*0i cFnd i7am ru#at (ă nu *e creadă. V A=a mi7a= dori (ă te pot credeO V Atunci ia7mă de mFni! intră Gn #Fnduri*e me*e =i a.iindcă am ie=it din ru*otă amFndoi =i ne7au trecut pe *a urechi tot . V Nu =tiam că7* )ănuiai pe Mare*e meu Mae(tru de uciderea *ui Here.eri e*! a=a cum a .o(t o mare u=urare pentru mine ca De1ere =i Ter/ari (ă . V Eti0i! eu una! cred că ce* mai )ine pentru 1oi ar . AducFndu7mi aminte de #hicitu* )ătrFnei 0i#ănci! Gmi 1eniră iar *acrimi Gn ochi. H0i Cur că n7a= . mulţi demni urmaşi C De1ere era dezo*at că Gmi trezi(e tocmai acea amintire.o(t a*ea(a mea.i (ă 1ă a)0ine0i un 288 . Fu(e(em mi=cată de .puternic şi. L7am (ărutat. Adoram 1ia0a Gn diminea0a acea(taD Să mă treze(c din (omn Gn tihna )ra0e*or ca*de a*e iu)itu*ui meu Gmi dădea o (enza0ie de (i#uran0ă pe care nici n7a= . V Te cred! *7am a(i#urat eu! GndemnFndu7* (ă *a(e 1or)a =i *ă(Fndu7mă pradă (ărutări*or *ui.u(e(e nimic aranCat dinainte! că nicio (umă de )ani n7o determina(e pe )ătrFna 0i#ancă (ă mă trădeze. +entru prima oară Gn 1ia0a mea am Gn0e*e( ade1ăratu* (en( a* cu1Fntu*ui Saca(ăT. veţi avea mulţi.ord! Gmi mărturi(i e* printre (ăruturi. Hn *oc (ă mă (imt prin(ă Gn capcană! a=a cum Gmi Gnchipui(em! am a1ut (entimentu* pro.a0ă cu mine! cFnd (7au cuno(cut prima oară! ca eu (ă =tiu că nu . De1ere era de(tu* de inte*i#ent ca (ă7=i dea (eama că nu ePi(ta o mai )ună do1adă de dra#o(te! eu neputFnd (ă pun *a Gndoia*ă cu1Fntu* unui a*t medium.emeia de care 1or)ea ea.*ă tot! mi (e o.e*u* Gn care Cha1i de(cri(e(e (im0ăminte*e adFnci a*e ace(tui )ăr)at pentru iu)ita *ui! ceea ce7 mi a*un#ă din inimă (upărarea! (u(piciunea =i mFndria. V Eu (unt . +ri1ind Gn retro(pecti1ă! a . cu puţin noroc.und de apartenen0ă =i de mu*0umire.iindcă acum a1eam p*ăcerea (ă7i iu)e(c pe amFndoi. De aceea (e ru#a(e e* de Cha1i (ă7i citea(că Gn pa*mă de . F*acăra pri1irii *ui Gmi aprin(e inima! iar eu m7am Gnmuiat.

or0ă reduta)i*ă. V Să rămFne0i numai Gmpreună de7acum Gnco*o! ne po1ă0ui ea! iar noi amFndoi am a(i#urat7o că inten0ionam (ă7i urmăm (.o(t *e#at . V Ce (7a GntFmp*atU *7am Gntre)at! Gn(ă De1ere (e depărtă de mine! cu #Fnduri*e a)(or)ite Gn (ine.rate*ui (ău! părFnd a*armat Gn pri1in0a *ui.aptu* că De1ere nu (e mai arăta ma(cat Gn acea diminea0ă! apoi am o)(er1at că nepotu* ei (e Gndrepta =i e* (pre noi.o(t răpităD #răi (o0u* meu! (mu*#Fndu7(e din 1iziunea *ui chinuitoare ca (ă ne dea 1e(tea cea ne.*u care era pricina Gn#riCorării (o0u*ui meu! cFnd *7am o)(er1at pe A*)ra" apărFnd *Fn#ă mine.timp de *a )ăutură! i7am (.atu*. De1ere (e Gncruntă! căci G=i dădea (eama că acei că*ăre0i nu erau 1reo )andă de ho0i oarecare. V Lad" De1ere a . V A=a7i! mă (u(0inu =i De1ere.urat ce1aU V Nu! anun0ă Cin#ar cu mFndrie.eri din *upta de a(eară. V +rin urmare! crede0i că erau ho0iU (e intere(ă De1ere.i amor0it 1i#i*en0aO Chiar =i )e0i ne7am do1edit o .a0ă i (e citea .ătuit eu! ca (ă di(tra# aten0ia de *a noi.ru(trarea =i hotărFrea. V Numai cFte1a z#Frieturi =i 1Fnătăi! ridică Cin#ar din umeri! apoi (urF(e. V Mi (e ump*e inima de )ucurie cFnd 1ă 1ăd Gmpreună! mărturi(i Cin#ar! de(chizFnd *ar# )ra0e*e =i (trFn#Fndu7ne pe amFndoi! =i că a0i ie=it te. V Sunt mu*0i răni0iU m7am (mu*( eu din Gm)ră0i=area de #rup. Cha1i (e apropie de mine! GncFntată de . V Tre)uie (ă7* #ă(e(cD +*ec numaidecFtD 289 . Gnde ai fostD Etii ce-l tulbură pe DevereD A*)ra" . Frate*e meu a .a(tă. V Da! a=a7i! am recuno(cut eu cu )ucurie.i *o1it dintr7odată. S7a . Cred că 1i (7a urcat *a cap! G=i ră(uci e* un de#et *a tFmp*ă! (emn că nu prea mai erau Gn toate min0i*e. V Ii7am zi( eu că dra#o(tea te 1a prinde din urmă! mă tachină )ătrFna 0i#ancă.aptu* că petrecerea ne7ar . Cha1i p*ecă *a tre)uri*e ei. Noi! 0i#anii! (uportăm de mu*te ori a(emenea atacuri.ăcu din cap (emn că da! oripi*at. Apoi (coa(e pe nea=teptate un (tri#ăt de durere! prinzFndu7=i capu* Gntre mFini! ca =i cum o #roaznică durere de cap *7ar . V Jame(D De1ere (tri#ă nume*e . M7am apropiat (ă a. Cred că (e )izuiau pe .ede*e=! cu că*u= Gn #ură! =i pără(it unde1aD De1ere (e uită *a mine! iar pe .

*etu*ui.iu*ui duce*ui de ui(e .aptu* că =tia de .io*eU !oţi fraţii ştiu despre ele.u(e(e Gntr7 ade1ăr Gn*ocuită de *a (ine. -ănuiesc că $olier deţine fiola .*uierat. V Dar de ce poartă Mo*ier atFta intere( .ormă De1ere! uitFndu7(e curio( ePact către *ocu* (pre care (e Gndrepta aten0ia mea.ără a c*ipi din ochi. Nu mai o)(er1a(em pFnă acum dacă (u)(tan0a Ste*ei din . ro(ti ca1a*eru* meu! dez1ă*uindu7mi pentru prima oară acea(tă in. V De unde =tii de(pre .ăcu din cap (emn că da. V De=i ramura ei #enea*o#ică nu7i chiar atFt de dreaptă ca a ta! =i ea e tot o prin0e(ă a raa*u*ui. De vreme ce n-a putut pune m>na pe tine cu forţa aseară. Am #emut! ne=tiind ce Gn(emna ace(t *ucru Gn *umina propriei me*e mi(iuni. Am #emut iar! dFndu7mi (eama că De1ere percepea prezen0a ca1a*eru*ui meu.io*e! )a chiar mai mu*t decFt mine. Am a1ut dintr7odată o pre(im0ire tri(tă Gn adFncu* (u.*acona=u* meu (e reump*ea (in#ură =i muream de curiozitate (ă7mi 1eri.io*e a*e Ste*ei =i Focu*ui! pre(upu(e a con0ine am)rozia zei*or! =i care! Gntr7un mod mi(terio(! nu (e #o*e(c niciodatăU G* Gntre)ă De1ere pe A*)ra". Am o. V Ce (ă 1rea Mo*ier de *a Su(anU *7am Gntre)at pe A*)ra" =i! Gn #ra)a mea de a a.V +*ecăm Gmpreună! *7am corectat eu! GntrucFt 1e(tea răpirii (cumpei me*e prietene mă . poate s-a g>ndit că îi era mai uşor să te facă să vii la el de bunăvoieD V Dra#a noa(tră (oră e(te =i ea de ace*a=i (Fn#e cu noi! mă in.ăcu (ă mă cutremur toată.eri! cum1a! *a . ră(pun(e A*)ra" Gn *ocu* *ui. V KăuU E* . ţi-aş putea spune că templul din care provin aceste fiole poate fi deschis numai de către o fiică purs>nge 290 . Deşi aceste fiole conţin ceva mult mai de preţ dec>t ni s-a spus unor novici ca noi De pildă.ietrei de #oc. V Te re. $olier a pus gheara pe prietena taA mă Gn=tiin0ă A*)ra"! cu un #*a( p*in de ciudă.erită .izică.ic comoara (ecretă! ca (ă 1ăd dacă doza o.orma0ie . V Am (ă 1ă pre#ăte(c caii Gndată! (e repezi Cin#ar! chemFndu7=i cFte1a aCutoare cu un .emei*or din neamu* no(truU M7am uitat mai GntFi *a De1ere! care ridică din umeri! apoi *a A*)ra".tat.a)u*oa(e*e . Mă mai nedumerea =i .*a cFt mai mu*te! am uitat de tot că (pionu* meu nu era de*oc prezent Gn rea*itatea .

io*e! din cFte zici! (u)*inie De1ere.iecare dintre ei.io*ă a răma( a(cun(ă unde1a Gn comp*ePu* temp*u*uiO V HmmmD Hn0e*e#eam ce 1oia (ă (pună De1ere! Gn(ă tot nu eram pre#ătită (ă7i de(tăinui micu* meu (ecretO care . Etiam că (e (im0ea dator (ă mă proteCeze el pe mine.ericire! reu=i(em (ă do(e(c . V Dar Mo*ier nu (e ducea Gn Ita*iaU V E(te *a .acă atFta drumU Numai dacă nu7=i Gnchipuie cum1a că cea*a*tă . V N7are decFt una dintre . ?ntocmaiA punctă A*)ra". De ce nu mi7a zi( A*)ra" a(ta mai GnainteU V Ceea ce pare (ă ePp*ice intere(u* *ui Mo*ier Gn pri1in0a (o0iei me*e =i a *ui *ad" Su(an! tra(e De1ere conc*uzia.u(e(e cFt pe ce (ă . Fără cea*a*tă! *a ce )un (ă .ă cuno=tin0ă cu domnu* De1ere! care (7a *uptat a*ături de noi a(eară ca )anditu* ma(cat! Danior Ter/ari.ără (ă (pună mai mu*t! ca (ă nu7mi a. V L7am ru#at pe A*)ra" (ă intre Gn (*uC)a mea Gnainte ca noi doi (ă ne cunoa=tem mai )ine! *7am *ămurit eu pe (o0u* meu! (perFnd (ă e1it orice nep*ăcere! Gn(ă pri1irea *ui De1ere Gmi arătă că nu reu=i(em decFt (ă 291 . V H0i mu*0ume(c că ai a1ut atFta #riCă .irmati1 din cap! .ără cu1inte. V +oate.a0ă de ce*ă*a*t după prezentări*e .Am răma( . Ceea ce7i (tin#herea pe cei doi era tocmai .e* de u=or! dacă nu chiar mai u=or (ă aCun#i *a Roma pe mare! ar#umentă De1ere.a0ă de (o0ia mea Gn timpu* neGn0e*e#erii noa(tre! (par(e #hea0a De1ere. 2ra de datoria mea +e De1ere G* tu*)urară pu0in cu1inte*e ce*ui*a*t. V 3ănuie=te cum1a Mo*ier unde7i a(cun(ă cea*a*tă . V Hn0e*e#! dar de ce (7o răpea(că pe Su(anU Doar dacă nu cum1a Mo*ier p*ănuie=te (ă (e ducă *a temp*u* din Sinai.*acona=u* departe de ochii (o0u*ui meu.ăcute de mine.i a=teptat .ăcu un (emn a. Domnu*e De1ere! a= dori (ă 0i7* prezint pe ce* care mi7a Gmprumutat dePteritatea *ui de (pada(in! A*)ra". V A*)ra"! .*uturare a mFinii. V +oate reu=im noi (ă o #ă(im primiiU (u#eră De1ere. +entru a oco*i (u)iectu*! m7am hotărFt că era cazu* (ă7i pun Gn *e#ătură pe cei doi to1ară=i ai mei de drum.aptu* că (e p*ăceau mai mu*t decFt (7ar . Cei doi )ăr)a0i (e arătară mai de#ra)ă (tFnCeni0i unu* .ie de(coperit Gn cur(u* ePtazu*ui no(tru pa(iona* de azi7noapteD Din . A*)ra" Gi re(pin(e #e(tu* de recuno=tin0ă cu o .io*ăU i7am cerut părerea *ui A*)ra"! iar e* .*e De1ere (ecretu*.

Hn c*ipa aceea! ea7=i dădu (eama pe dată că mă pre#ăteam (7o e*i)erez de datoria ei .u(te*e ei! nu puteam pricepe. Fa0a i (e *umină atFt de tri(te0e! cFt =i de u=urare. V Dra#ă 3ea! am Gnceput! mFn#Findu7i o)razu*.ec0iunea . de-acum. V Nu! (tăpFnă! mă Gndemnă ea (ă mă #Fnde(c )ine. ?ntr-ale inimii nu m-am încumetat niciodată să mă amestec Am zFm)it! amuzată de rep*ica *ui! =i am (pu(: V Cum nu (e poate mai ade1ăratD !e pot ajuta să-ţi găsești fratele. Se pare că.oarte aproape.ăcu (ă (urFd! #Fndindu7mă că mai a1ea de a=teptat ce1a 1reme pFnă cFnd i (e Gmp*inea acea dorin0ă! dacă a1eam ce1a de (pu( Gn re(pecti1a che(tiune. Fu (urprin( (ă con(tate că ei pre#ăti(eră mai mu*0i cai decFt a1eam noi ne1oie.ăcu din cap un (emn apro)ator! cu =iretenie. G* *ămuri A*)ra" pe (o0u* meu. Ade1ăru* era că mai a1eam mu*te de a. V Doamnă Min(tonD Gmi GntFmpină e* dădaca! atră#Fndu7mi aten0ia a(upra ei. Ce*e trei 0i#ăncu=e a*er#au după ea! imp*orFnd7o (ă nu p*ece! iar ea părea (. V A*)ra" =i Mo*ier au un trecut comun! i7am ePp*icat eu. A=a de mu*t mi7am dorit (ă .F=iată Gntre datoria ei de a mă urma =i a.u =i mai uimit (7o 1adă pe 3ea apropiindu7(e de noi cu )a#aCe*e Gn mFnă. 4umai în ceea ce priveşte harurile ei paranormale. Te a=tept.iu dădaca . V 3ea! uneori e=ti un medium *a . V De atFta 1reme o ocrote=ti pe (o0ia meaD con(tată e*! părFnd pu0in Ci#nit =i indi#nat. +ortu* Mar(i*iei era . Ea .ec0iunea ei mă .a#ra1ez =i mai mu*t *ucruri*e. De1ere (e uită *a Cin#ar =i *a oamenii *ui. Cum putea .e* de )un ca mine! pot (ă CurD am ePc*amat. Ei înfr>ngerea lui $olier So0u* meu *ă(ă impre(ia că era pu0in Gncurcat de con1in#erea cu care 1or)i(e A*)ra".*at de(pre acea di(pută de demu*t. adău#ă A*)ra"! ca (ă7* *ini=tea(că =i mai mu*t.a0ă de mine. avem aceeaşi cau1ă V +rotec0ia (o0iei me*eU pre(upu(e De1ere.a0ă de e*e.eti0e care (e a#ă0au de . A*)ra" . De1ere .ăcu din cap (emn că da.ii*or tăiD A. V Sunt #ata.emeia (ă *e i#nore pe ce*e trei . V Hn cazu* Gn care 1oi a1ea 1reodată ne1oie de tine! am (ă70i dau eu de 292 .

V A=teaptăD Mi7am amintit de Curna*u* *ui Here. V Fie ca (pirite*e ce*e )une (ă te păzea(că de re*e! a=a cum au .ord =i (tic*u0a cu (u)(tan0a urFt miro(itoare pentru a*un#area in(ecte*or pe care o #ă(i(em Gn tomu* ro=u. Am re*a0ii pe *a docuri =i Gn (trăinătate care 0i (e 1or do1edi .eti0e Gncepură (7o tra#ă! cu tot cu )a#aCe! Gnapoi către ru*ota *or.a0ă de 1ia0a mea.aci (ă pierdem un timp pre0io(. V Ar tre)ui (ă ne #ră)im! ne (.ord =i am a*er#at iute Gnapoi *a ru*ota care mă adăpo(ti(e ca (ă7* iau! printre mu*te a*te *ucruri.ără pFnă *a mare. V 2ricine =i7ar dori o a(emenea prietenă! (. Noi! cei din neamu* Choron! ne p*ătim datorii*e.e* că ePa#era cu ră(punderea pe care o a1ea .ătuitoare =i mamă ca tineD H0i mu*0ume(c pentru că m7ai adu( pFnă aiciD Am (ărutat7o pe o)raz! iar ce*e trei . V Măi (ă . V N7ai nicio datorie .ac (ă (e răz#Fndea(că.*acona=u* Ste*ei din a(cunzătoarea *ui de (u) cear=a. Etiu cum (ă mă Gntorc *a ei Gn orice c*ipă! mă *ămuri Cin#ar. Ai (ă te mai Gntorci Gn An#*ia! (au rămFi *a .e*u* Gn care (urFdea 3ea Gmi dădu con.irmarea.e*u* Gn care ce*e trei .*acona=u* Gn (Fn! *a *ocu* (ău o)i=nuit! apoi am Gn=. V Nu numai că70i )a0i #ura de#ea)a! mi7o tăie (curt Cin#ar! dar ne . V ?or rămFne (u) protec0ia *ui 3e1a* =i 1or că*ători Gn Ita*ia cu e*.eti0e chiuiau =i dan(au Gn Curu* no(tru! mi7 am dat (eama care era ră(pun(u*! iar .ieD Totu=i! n7a1eam timp (ă mă mai #Fnde(c =i *a acea(tă taină. Mi7am )ă#at .oarte uti*e. V Nu70i po0i 1ădu1i neamu* de un )u*i)a=ă! am in(i(tat eu pe *Fn#ă e*! arătFndu7i Gn ace(t .ami*ia ChoronU După . Le7am Gn#he(uit pe toate Gntr7o 293 .uri =i! (pre marea mea uimire! era! Gntr7ade1ăr! p*in pFnă *a dop cu (u)(tan0a a*)ă ce *icărea mi(terio(. Cin#ar! Je((enia =i a*0i 0i#ani 1eneau că*are (pre noi! tră#Fndu7ne caii după ei.ăcat 1o*umu* *ui Here.ăcut7o GntotdeaunaD (pu(e 3ea =i mă Gm)ră0i=ă (trFn(. V H0i datorez 1ia0a! Gmi aminti )u*i)a=a! =i am Curat că te 1oi duce tea.a0ă de mineO am Gncercat eu (ă7* .ătui Cin#ar. Am (co( .urmă. V Să ne #ră)imU L7am Gntre)at de ce (e inc*udea pe (ine =i pe a*0i (emeni ai (ăi Gn mi(iunea noa(tră.

ăcu(em deCa Cumătate din drum pFnă *a portu* Mar(i*iei. mă (.i Gn (tare (ă7* Gn. Spre (urpriza mea! am zărit două e*icoptere mari! purtFnd Gn aer un uria= container Gn direc0ia noa(tră. E*icoptere*e oco*i(eră e*iportu* =i (e pozi0ionau pentru aterizare ePact Gn *ocu* Gn care ne #ă(eam noi. "r trebui să te retragi în cortul tău.a0a noa(tră! cu un )u)uit.ăcFndu7mi mFna (trea=ină *a ochi! ca (ă arunc =i eu o pri1ire *a aparatu* care tocmai (o(ea. Si#ur nu7i Gncărcătura de pu*)ere a*)ă pe care am comandat7oU Dacă era! cantitatea care mi (e trimi(e(e era ePa#erată. $olier nu va putea să iasă din rulotă p>nă c>nd nu apune soarele Și atunci ce-am să mă facD Mă (im0eam a=a de nepre#ătită! nici măcar nu a1eam Cumătate din in. Ii7am zi( eu că 1a 1eni. .emeie! teama Gmi (*ă)i =i! cFnd m7am Gntor(! am dat cu ochii de o tFnără care 1enea (pre mine.a0a cortu*ui! *7am #ă(it pe A/)ar! care (e ho*)a Gn 1a(tu* (enin a* ceru*ui! a*ături de cei doi a(ocia0i ai (ăi. $ia. V Doctor Montro(eU Surprin(ă *a auzu* unei 1oci de . V S7a =i Gntor( AndrQU i7am Gntre)at! . K#omotu* e*icoptere*or dea(upra capu*ui mă o)*i#ă (ă *a( deoparte Curna*u* *ui A(h*ee. Tre)uia (ă mă Gntorc *a re*atarea *ui A(h*ee =i (7o parcur# pFnă *a capăt.i a.runt pe Mo*ier.ătui A*)ra"! i1indu7(e *Fn#ă mine.1a*iză! a*ături de a*te cFte1a *ucruri de uz per(ona*! =i mi7am *uat adio de *a mica mea ru*otă atFt de con. +oate că un răma(7)un Gn #ra)ă era cea mai )ună (o*u0ie.ran0uzoaică! CudecFnd după accent. Nu mai a1eam 1reme (ă mai cu#et *a ceea ce (im0eam.orma0ii*e nece(are pentru a .*at Gntr7un mare perico*. Mă *e#a(em atFt de mu*t de prietenii mei 0i#ani! GncFt mi7ar .orta)i*ă. Ne7am retra(! ca (ă urmărim cum uria=u* container co)ora *a (o* Gn . Hn toată acea zar1ă! (e *ă(ă o tăcere de moarte! ce* pu0in a=a părea prin compara0ie. Ei! Gnainte (ă mă cuprindă re#retu*! .i 1enit mu*t mai #reu (ă mă de(part de ei dacă cea mai )ună prietenă a mea =i (o0u* ei nu (7ar . E*icoptere*e G=i (trFn(eră apoi *an0uri*e de remorcă =i p*ecară de unde 1eni(eră. V E(te Mo*ier! #răi A/)ar con1in(! după care G=i Gntoar(e pri1irea *a mine. Era mi#nonă! Gm)răcată Gntr7un co(tum (o)ru! cu un 294 . Hn . Containeru* a1ea o u=i0ă! ceea ce părea (ă indice că era de(tinat *ocuirii! Gn(ă nu a1ea nici măcar o (in#ură . M7am uitat *un# *a e*! ru#Fndu7mă *a Dumnezeu ca A/)ar (ă (e Gn=e*e! cFnd Ladar =i Lama*i ne (tri#ară (ă ne dăm *a o parte din drum.ere(truică.

V Hn0e*e#. V Domnu* Mo*ier a)ia a=teaptă (ă 1ă cunoa(că. 4ici nu mă îndoiesc. nu citi acest document $olier încearcă să mă discredite1e în ochii tăi 295 . Hn cortu* meu! A*)ra" era *a .ii con1in(ă că ade1ăru* e ePact pe do(.orma patronu*. V 3ună ziuaD Sunt Tu(ca Re(i! (ecretara per(ona*ă a domnu*ui Mo*ier. Hmi Gntin(e o mFnă! pe care eu i7am (trFn(7o! apoi mă (ărută pe amFndoi o)raCii. dădu A*)ra" #*a( *a ceea ce =i eu! =i A/)ar #Fndeam.i 1rut (ă7i ră(pundU Cum din partea *ui nu mai 1eni niciun comentariu! m7am Gndreptat (pre cortu* meu. M7am (periat cFnd i7am 1ăzut pri1irea tu*)urată. Mă ro#! mu*0umi0i7i domnu*ui Mo*ier din partea mea.ran0uze(c! machiată =i Gn picioare cu ni=te #hete (o*ide. +er#amentu* era (trFn( *e#at Gn Curu* unei rame a (u*u*ui =i apoi prin( de rama din ce*ă*a*t capăt a* documentu*ui. Dacă nu (unt #ata (ă a(cu*t 1er(iunea . V E(te =i patronu* meu! A/)ar.iecăruia Gn pri1in0a ace(tor (ăpături! atunci cum am (ă7mi dau (eama de Gntre#u* ade1ărU V Creatura aia ră(tă*măce=te ade1ăru*! (pu(e A/)ar! urmFndu7mă. Am deci( că n7a1ea (en( (ă mă cert cu e* acum. Ce7ai . V Ce7i a(taU i7am acceptat eu daru* curioa(ă! uitFndu7mă pe . Apoi! apucFndu7mă cu )*Fnde0e de un umăr! mă opri =i mă Gntoar(e cu . V N7a= =ti (ă 1ă (pun! mă in. V +atronu* meu crede că (7ar putea (ă nu zice0i nu unei in1ita0ii din partea *ui *a cină Gn (eara a(ta! ceea ce 1ă 1a da de(tu* ră#az (ă citi0i a(ta. MFnere*e din *emn de pe rame*e 1echiu*ui tePt erau #ra1ate ornamenta*.uri= *a A*)ra"! ca (ă 1ăd ce a1ea (ă zică de toate ace(te *ucruri nea=teptate. Ace(tea două erau *e#ate una de cea*a*tă cu o )andă din pie*e ro=ie. V Mai tFrziu! A/)ar. V Nu tre)uia (ă accep0i! mă doCeni A/)ar! odată ce (ecretarea *ui Mo*ier nu ne mai putea auzi. A1eam prea mu*t de citit. V ?7ar con1eni ora =a(e pentru cina de a(tă7(earăU mă Gntre)ă Tu(ca =i am dat din cap Gn (emn că da! iar ea (e retra(e! pentru a7=i in.a0a *a e*.ormă Tu(ca! Gn(ă domnu* Mo*ier m7a a(i#urat că 17ar intere(a Gn mod (pecia*. !e rog $ia. Tu(ca (coa(e de (u) )ra0u* ei un (u* 1echi! Gncadrat de rame *a am)e*e capete! =i mi7* Gntin(e.e* de de(curaCant. M7am uitat *a ara) Gntre)ătoare. 2rice 0i7ar (pune! tre)uie (ă .coc .

V Dar euO Hndată mi7am acoperit #ura cu mFini*e! ca (ă mă opre(c (ă mai 1or)e(c cu 1oce tare. .ăcut )anda din pie*e ro=ie ce 0inea (u*u* *e#at. (e ră(ti A*)ra"! mer#Fnd Gncoace =i Gnco*o ca (ă7 =i a*un#e .romit I7am dat drumu* *ui A*)ra"! după care am de(. "m fost de faţă "lbra'. "lbra'D *7am i(codit! temFndu7mă că (e . nu era deloc +ărea . "tunci. te rog. dă-mi drumul. pentru că eu n-am reuşit s-o pricep multă vreme şi. 4imic nu mi-ar putea diminua părerea înaltă pe care o am despre tine Dacă această relatare te desfiinţea1ă. 3*azonu* imprimat era co*orat Gn ro=u aprin(. Gmi ceru e*! însă trebuie să-mi promiţi că mă vei chema înainte să te apropii prea tare de $olier Sigur că te voi chema Hmi 1enea (ă rFd *a ideea de a mă duce (in#ură. +er#amentu* .ru(trarea.oarte impre(ionant.u(e(e! Gn mod e1ident! re(taurat prin miC*oace moderne! *ucru 296 .rămFntarea. am avut cu ea@ c>teva altercaţii "i citit documentul ăsta.rămFnta atFta pentru un moti1 neGntemeiat.ecunoşti astaD *7am Gntre)at! arătFndu7i (u*u*! iar e* a con.Ca1a*eru* meu mi (e părea prea me*odramatic! dar Gn . 4u-i nevoie să-l fi citit.ac tema pe care o primi(em.irmat cu un (emn din cap. !rebuie să cunoşti credinţa catară ca s-o înţelegi pe femeia care a scris aceste r>nduri. . patronul meu mi-a cerut să-l citesc şi probabil că îmi va pune întrebări în privinţa lui la cină *umeam! Gn(ă pe A*)ra" nu7* amuză de*oc. Reprezenta un dra#on ie=ind dintr7un *ac! cu un crin Gn #ură! Gncadrat de o (tea Gn cinci co*0uri.ăcu! ie=i *a i1ea*ă o em)*emă uria=ă! pe(te care trona tit*u* Ca(ei du Lac.ru(trat. Dar asta nu înseamnă că sentimentul îmi era împărtăşit. "m cre1ut că ai iubit-o "m iubit-o@ +entru o c*ipă! păru că nu7=i mai #ă(ea cu1inte*e ca (ă7mi poată da o ePp*ica0ie. Era *ucrat Gn deta*iu =i .e*u* Gn care7mi tran(mitea #Fnduri*e *ui i7am putut percepe . aşa cum deja ţi-am povestit. CFnd (e de(. atunci trebuie să admit că femeia asta nu te-a cunoscut la fel de bine ca mine E* G=i dădea prea )ine (eama că nimic din ce mi7ar .romite-mi In(i(ten0a *ui mă Gn#riCora. între timp.i 1is nu mă putea opri (ă7mi . fiindcă. Ce (e a=tepta e* (ă #ă(e(c Gn ace(t manu(cri(U . 2ste jurnalul lui 6illet du 6ac +ărea aproape Gn#re0o=at cFnd mi7a 1or)it.

icu*tă0i Gn de(ci. A1eam cFte1a pro#rame pe computer de care mă puteam . V A=adar! (pune7mi po1e(tea ta! Li**et du LacD M7am a=ezat *a ma(a mea de (cri( cu o cea=că de ceai =i ce1a de ron0ăit.ic pro1incii*or din Lan#uedoc.rarea manu(cri(u*ui. Era o ade1ărată p*ăcere (ă parcur#i ace*e rFnduri (cri(e atFt de Gn#riCit. Mi7am de(chi( computeru*! pentru cazu* Gn care a1eam ne1oie (ă caut un cu1Fnt (au 1reo in.ce Gmpiedica(e ca 1echiu* document (ă (e de(. 1or)it odinioară Gn (udu* Fran0ei Gn epoca cruciade*or. Ca*i#ra.rumoa(ă. TePtu* Gn (ine era (cri( Gntr7un dia*ect 1echi! langue dFocV.acă Gn )ucă0e*e.A e(te un an(am)*u de dia*ecte romanice 1or)ite Gn (udu* Fran0ei! Gn re#iunea 2ccitania! (pre deo(e)ire de an(am)*u* de dia*ecte romanice 1or)ite Gn nordu* Fran0ei! numit 6angue dFoYl 297 . Ace(t idiom dFoc era (peci.r. Apoi am Gnceput (ă parcur# i(toria preote(ei catare =i a ca1a*eru*ui meu! mem)ru a* 2rdinu*ui Sionu*ui. 58 6angue dFoc @.ia era .orma0ie.o*o(i dacă GntFmpinam di.

PARTEA A TREIA LILLET SECOLUL AL XIII-LEA "RANŢA 298 .

orma0iune (tFncoa(ă numită pog.o(t cedată re#e*ui *or! Teodoric a* II7*ea.ranci*or! de către Ca*i. 299 .u#ind din Iara S.or0e*e .ortărea0a Mont(Q#ur.o(t a(ediată =i Gnainte. Mont(Q#ur a mai .u* din 3a#dad! )a pFnă =i de +apă drept ade1ăratu* re#e a* Ca(ei *ui Iuda =i (ămFn0ă a ca(ei re#a*e a *ui Da1id.intei Maici =i o de(cendentă a ca(ei re#a*e a *ui Iuda. Un act pe care! de (eco*e! 3i(erica Romei tot Gncearcă din ră(puteri (ă7* a(cundă.o(t numit de către re#e*e +epin a* .ami*ia mea trăie=te din zi*e*e Gn. un nume deri1at din dia*ectu* occitan *oca*! care Gn(eamnă Scu*meT! Spi(cT.LECŢIA 16 PERSECUŢIE #$ DECEM!RIE $%&# Sunt Li**et din Ca(a du Lac! o preotea(ă a 3i(ericii S. 60 Fortărea0a Mont(Q#ur (e ridică *a o Gnă*0ime de 9%&5 m! Gn (udu* Fran0ei! *Fn#ă Mun0ii +irinei! dominFnd o . Hn(ă a(ediatorii no=tri =i7au Gntărit *inii*e de apărare! iar acce(u* (pre re(tu* *umii de1ine tot mai #reu de men0inut.Fntă Gmpreună cu 1*ă(tare*e ei! ca (ă pă(treze ne1ătămată #enea*o#ia re#a*ă a *ui Da1id.ami*ia mea (7a *uptat (ă7=i recucerea(că tit*u* *e#itim. A)ia dacă au reu=it (ă (e atin#ă de ea! dar! de acea(tă dată! mă tem că Hu#ue( de( Archi( =i crucia0ii (ăi! '4 Re#iune 1e(tică a pro1inciei romane a**ia Nar)onen(i(! care Gn >R% a . Ace(t munte e(te p*in de pe=teri =i de trecători (ecrete! prin care am reu=it (ă ne (trecurăm pro1izii*e =i (ă trimitem 1e=ti Gn a*te păr0i. +entru o (curtă perioadă! Gn (eco*u* a* ?III7*ea! (tră)unu* meu! Teodoric! a .o(t *uată Gn (tăpFnire de 1izi#o0i atunci cFnd a . De opt *uni! cei o (ută cincizeci de răz)oinici ai no=tri 0in Gn *oc zece mii de )ăr)a0i! GmpiedicFnd . Hn Nar)onne! .ranci*or (ă e(ca*adeze Gna*tu* pog:L pe care (e ridică .*oritoare a*e re#atu*ui odinioară cuno(cut ca Septimania '4. De7a *un#u* (eco*e*or! . +rin păr0i*e ace(tea! (trămoa=a mea! Maria Ma#da*ena! a popo(it .

i#ură de prim7p*an Gn cruciada Gmpotri1a a*)i#enzi*or! participFnd mai a*e( *a a(edii*e cetă0i*or 3Qzier( =i Carca((one. Hn anu* 9%>9! Mont(Q#ur . R8 Ră(pun( dat de reprezentantu* papei *a Gntre)area unui o.ondator a* 2rdinu*ui Dominican! patron a* a(tronomi*or =i a* Repu)*icii Dominicane. Ace(t cump*it e1eniment (7a petrecut cu zece ani Gnainte de a mă na=te eu. 3i(ericii i (7a dat .din ordinu* re#e*ui Ludo1ic a* IN7*ea =i a* Inchizi0iei! (unt pe ca*e (ă pună *a pămFnt u*timu* )a(tion a* S3i(ericii *ui DumnezeuT din 2ccitania! indi. +erpi#nan! Carca((one! Tou*ou(e =i Nar)onne au . Nici nu7mi aduc aminte de o 1reme Gn care ai mei (ă nu trăia(că Gn .u a(ediată de Ra"mond a* ?II7*ea! conte de Tou*ou(e.oc =i (a)ie! Gncă din zorii ace(tui 1eac! cFnd Simon de Mont.TR8 +e(te cincizeci de mii de oameni au .emei! copii! )ătrFni! no)i*i =i oameni de rFnd *ao*a*tă. Hn ce (cop i7a 1Fnat =i i7a uci( 3i(erica Romei pe ai meiU Ră(pun(u* e (imp*u: credin0a! cuno=tin0e*e! i(toria noa(tră reprezintă o amenin0are *a adre(a *or! pentru că noi de0inem ce1a mu*t mai Gn(emnat decFt a doua 1enire propo1ăduită de oricare credin0ă. E* ne era prieten. R% S.rică pentru 1ie0i*e! credin0a =i (u.i0er care dorea (ă =tie cum i7ar putea deo(e)i pe eretici de ade1ăra0ii credincio=i. Numai că*cFndu7=i pe inimă ne Gmpre(ură R9 Simon a* I?7*ea de Mont. ?enindu7*e #reu (ă Gi di(tin#ă pe credincio=ii romano7cato*ici de cre=tini =i de . Fiind u*tima redută a #Fndirii =i Gn1ă0ăturii #no(tice din 2ccitania! per(ecutorii no=tri au pre(upu( că (tră1echea comoară e(te a(cun(ă Gn Mont(Q#ur.Fntu* Dominic @995&V9%%9A! cuno(cut =i ca Dominic de 2(ma! (au Dominic de uzm\n @Domin#o de uzm\n arcQ(A! Gna*t pre*at (panio*! (ancti. 3i(erica =i crucia0ii ei au di(tru( deCa principatu* 2ccitaniei Gn cea mai mare parte a *ui! Gn căutarea ace(tei comori.oc =i to0i au ar( de 1ii! .o(t toate adu(e *a ruină! iar cei cF0i1a (upra1ie0uitori (7au re. Keci de mii de .o(t trecu0i prin .erfecţii din 3i(erica noa(tră! crucia0i*or *i (7a poruncit: SUcide0i7i pe to0i! Dumnezeu 1a =ti (ă7i deo(e)ea(că. Inchizi0ia =i crucia0ii ei nu (e 1or opri pFnă cFnd nu 1or cotro)ăi prin toată acea(tă .ort @cca.ortărea0ă =i apoi o 1or .o(t ma(acra0i numai Gn ora=u* 3Qzier(! dintre care mu*0i căutau adăpo(t Gn )i(erica Mariei Ma#da*ena! unde (e ru#au pentru iz)ă1irea *or.erent cFt timp *e 1a *ua. 99R'V9%96A! (enior de Mont.u#iat aici! Gn Mont(Q#ur.ordR9! Dominic uzm\nR% =i treizeci de mii de ca1a*eri crucia0i au de(cin( Gn Lan#uedoc ca Ciuma nea#ră! zdro)ind pe oricine =i orice *e ie=ea Gn ca*e.ort7*WAmaur"! a* ?7*ea conte de Leice(ter! conte de Ca(tre(! conte de Tou*ou(e! 1iconte de 3Qzier( =i de Carca((one! 1iconte dWAm)ia*et! .icat de 3i(erica Cato*ică! .*ete*e *or.ra0i ai no=tri au .ace una cu 0ărFna. 300 .

A! turn de pază care domină o .erfecţii.inte Inchizi0ii! Gn 9%88! 3i(erica Romei (e a)ătu(e cu torturi =i moarte a(upra a mii de adep0i ai no=tri.cetatea atunci cFnd re#e*e .ură că*ăuzi0i pFnă Gn *ocu* Gn care inchizitorii dormeau =i cei zece că*u#ări dinăuntru . +rin ace(t communiXu0 Gi aducea *a cuno=tin0ă că mai7mare*e inchizitori*or din Tou*ou(e! Etienne de SaintR>! Gmpreună cu ui**aume ArnaudR' =i ai *or! a1eau (ă (o(ea(că Gn A1i#nonet Gn cFte1a zi*e. Se (pune că n7a ePi(tat printre cada1re nicio 0ea(tă (u. StăpFnu* no(tru adună o o=tire de ca1a*eri Gn pădurea Antiohiei. RR StFnca turnu*ui @.or0ă mFna! căci Gi Cura(e credin0ă după căderea ora=u*ui (ău. Toate căi*e de ne#o0 răma(eră de(chi(e! iar ai no=tri nu (e (im0eau de*oc amenin0a0i de trupe*e conte*ui. Inchizitor dominican! per(onaC rea*! ate(tat din punct de 1edere i(toric.ranci*or. 301 .icient de Gntrea#ă pentru a .rance! a*iate cu Roma! *e Gnă)u=iră cu totu*. mai7marii 3i(ericii noa(tre! re(pin# orice recur( *a 1io*en0ă! ne7am pronun0at Gmpotri1a atacu*ui! ca (ă nu atra#em o ură =i mai apri#ă a(upra comunită0ii noa(tre.a*eză de 6& de metri! (ituat *a ce*ă*a*t capăt a* pog-u*ui. StăpFnu* no(tru =i de1ota0ii (ăi (*uCitori nu ezitară (ă Gntocmea(că un p*an de di(tru#ere a ha)otnici*or! Gnainte ca ei (ă7 i dea mor0ii pe credincio=ii no=tri din A1i#nonet.o(t con(iderat o 1ictorie de către oamenii no=tri de arme! GntrucFt .eu =i a (e )ea din ea 1inu* 1ictoriei. De *a Gn.u porec*it S(ina#o#a SataneiT! iar de Hnă*0are! Gn *una mai a ace*uia=i an! ce marca ani1er(area a(a(inării inchizitori*or 3i(ericii! răz)oinici din a(conia =i Ac1itania Gncepură (ă (e re1er(e Gn 1a*ea dominată de pi(cu* Mont(Q#ur. Hn toamnă! a(ediu* Gncetă.ură omorF0i Gndată.ranci*or Gi . Cu toate ace(tea! (tăpFnu* no(tru =i oamenii *ui! .ioroa(ei S.u urmat de re1o*te Gntin(e Gn 2ccitania Gmpotri1a Coroanei .uzară (ă Gn#ăduie o a*tă incur(iune (Fn#eroa(ă Gn nume*e 3i(ericii Romei. Fortu* de *a Mont(Q#ur .i capturată ca tro. Cum .or0e*e . Hn u*tima zi a anu*ui 9%>8! du=manii no=tri Gncercară de mai mu*te ori (ă e(ca*adeze Roc de *a Tour RR! prima R> R' Etienne de Saint7Thi)Qr"! per(onaC rea*! ate(tat din punct de 1edere i(toric.aro! 1echi*u* de *a A1i#nonet! trimi(e o (cri(oare (enioru*ui din Mont(Q#ur! +ierre7Ro#er MirepoiP.iind doar /redenti @credincio=iA =i răz)oinici Gncerca0i! re. A(a(inii no=tri .r. Dar din ianuarie 9%>8! . Ace(t ma(acru a . ui**aume de Lahi**e! 3ernard de Saint7Martin =i ui**aume de 3a*a#uire au intrat cu cFte o armată Gn A1i#nonet (u) pa1ăza Gntunericu*ui.iin0area . Hn primă1ara anu*ui 9%>%! Ra"mond dWA*.

Cu aCutoru* unei hăr0i (tră1echi! ace(t curier! Jean Re"! reu=i(e (ă treacă de a(ediatorii no=tri! care7=i pierdeau tot mai mu*t curaCu*! .e) $undiR5.ortărea0ă.iică a *iniei re#a*e de (Fn#e a raa*u*ui! e(te de datoria mea (ă a=tern pe per#ament amintirea (or0ii .ami*iei noa(tre Gn cea mai dep*ină (i#uran0ă! după ce tot Gn (arcina noa(tră căzu(e =i aducerea (tră1echii comori Gntre ziduri*e . $' IANUARIE $%&& La GntFi ianuarie! un curier din Saint7+au*7Cap7de7JouP a (o(it aducFnd (cri(ori de *a .ie numărate =i! totu=i! inten0ionez (ă de(criu toate Gncercări*e noa(tre pFnă *a u*tima (u.i . A1eam (ă trimitem ace* #rup *a ca(te*u* din 3*anche.iindcă nu .u(e(e Gn (tare (ă treacă ne1ătămat prin mun0ii no=tri ne dădu nouă! .aptu* că pre(upune doi creatori ai uni1er(u*ui! unu* rău! demiur#u* materiei! =i unu* )un! ce* a* (piritu*ui. Faptu* că ace(t om .ortărea0ăO dar (pre ce de(tina0ieU 2 reuniune a 3i(ericii =i a . Ca1a*erii no=tri (e temeau că nu 1a trece mu*t pFnă cFnd oamenii Coroanei a1eau (ă cucerea(că acea pozi0ie.ord! *Fn#ă R5 E(en0a dua*i(mu*ui catar con(tă Gn .o(t *ă(ate pe (eama unor .u#ind din Nar)onne Gmpreună cu (ora mea mai mică! p*utea Gn aer teama că 3i(erica a1ea (ă pună #heara pe comoara (acră care! Gn ace* moment! era a(cun(ă Gn .*are! *ă(Fnd Gn urmă )ar)aria *umii Gntunecatu*ui (ău demiur#! .erfecţilor din Mont(Q#ur! (peran0ă că tainica noa(tră comoară ar putea . Hn (itua0ii norma*e! a(emenea con(pira0ii n7ar . R6 Epi(copu* catar de Tou*ou(e! ar( pe ru# după a(ediu* de *a Mont(Q#ur.ortăre0ei Mont(Q#ur Gnainte de căderea cetă0ii Nar)onne.i (coa(ă =i pu(ă *a pă(trare Gntr7un *oc mai (i#ur. Ki*e*e par (ă ne . 302 .ortărea0ă! a=a GncFt (e . Hn ace(t (cop! . pentru a7mi #ă(i pacea eternă Gn re#ate*e cere=ti a*e Dumnezeu*ui iu)irii.ăceau niciun pro#re(. +entru prima oară de cFnd (o(i(em *a Mont(Q#ur! .emei. Sora mea =i cu mine! Gn(ă! #ra0ie (Fn#e*ui ce ne cur#ea Gn 1ine! am .intei (a*e mo=teniri! pentru ca! Gn 1iitor! ade1ăru* (ă poată ie=i *a *umină.noa(tră pozi0ie de.ură trimi=i doi răz)oinici care (ă7* urmeze pe Jean Re"! Gn 1reme ce e* (e Gntorcea pe ace*ea=i cărări de munte! cu ceea ce mai rămă(e(e din comoara de *a Mont(Q#ur. Ca minte (co*a(tică! (cri) =i .ami*iei me*e =i a (.i (coa(ă Gn (i#uran0ă din acea(tă .o(t! din nou! o)*i#ate! (ă decidem unde (e putea pă(tra mo=tenirea .runta=i*or no=tri po*itici (e 0inu Gn (eara aceea! iar epi(copu* 3ertrand Mart"R6 propu(e (ă punem *a Gncercare ruta pe care urma (ă ie=im noi din .ra0ii no=tri din Cremona.en(i1ă importantă de pe munte.ăceau p*anuri pentru a .

o(t ce* mai )ine (ă .S.ie *ă(ate Gn #riCa (urori*or me*e. 3i(erica cato*ică G* (ăr)ătore=te Gn ziua de %& au#u(t.inte ar . ori doar +. Tocmai 2rdinu* Sionu*ui ne a1ertiză pe ce*e din cinu* no(tru de ine1ita)i*u* atac a(upra ora=u*ui Nar)onne! cerFnd ca ace*e o)iecte păzite de noi (ă . Mare*e Mae(tru a* 2rdinu*ui Sionu*ui *a acea dată! ce* care purta tit*u* de SApărător a* Sacru*ui MormFntT! era Hu#ue( de +a"en( R4.u(e(e Gncredin0ată ordinu*ui meu. Nu 1a trece mu*t pFnă cFnd G=i 1or a*inia catapu*te*e Gn Curu* ziduri*or R4 Hu#ue( de +a"en(! (au de +a"n( @c. S.ace acum era (ă a=teptăm =i (ă (perăm că aCutoru* nu ne 1a par1eni prea tFrziu.*uen0i c*erici ai epocii (a*e. La trei ianuarie! p*anu* epi(copu*ui no(tru .Renne(7Le7ChFteau.rieur0 de Sion.9&5&V998RA! ca1a*er .Fntu* 3ernard5&! care (upra1e#hea trecerea Gn (i#uran0ă a (. codu* de comportament a* 2rdinu*ui. Hmpreună cu S.ondator a* A)a0iei de C*air1auP =i unu* dintre cei mai in. Azi7noapte! trupe*e #a(cone de 1Fnători de munte au e(ca*adat cu*mea nord7e(tică a pog7u*ui =i! Gn . Su) mantia Gntunericu*ui! doi răz)oinici =i un curier co)orau panta 1e(tică a munte*ui! intrFnd Gntr7o trecătoare (ecretă! purtFnd pe umeri po1ara )o#ă0ii*or ora=u*ui =i ducFnd un communiXu0 către Mare*e Mae(tru a* +. +reote(e*e S. E* a condu( un #rup de ca1a*eri temp*ieri care că*ători(eră din Ieru(a*im pFnă *a curtea din Tro"e(! capita*a comitatu*ui Champa#ne! aducFnd cu ei mu*te capturi din prima cruciadă. 70 S. (au .S.ina*! au reu=it (ă cucerea(că Roc de *a Tour.inte*or comori prin Fran0a! G* po1ă0ui pe Hu#ue( de +a"en( că două dintre prăzi*e (.ie mutate *a Mont(Q#ur. Dacă răz)oinicii reu=eau (ă răz)ată! mai puteau (o*icita aCutor pentru Mont(Q#ur.Fntu* 3ernard de C*air1auP @9&4&V995>A.rancez ori#inar din re#iunea Champa#ne! co.i . 303 . Că*u#ăr =i mi(tic ci(tercian! . Aco*o! de(cenden0ii răpo(atu*ui 3ertrand de 3*anche.ondatoru* =i primu* Mare Mae(tru a* 2rdinu*ui Ca1a*eri*or Temp*ieri. Speram ca Mare*e Mae(tru a* ordinu*ui (ă ne propună! acum! o de(tina0ie (i#ură pentru ace(te comori.ort! a* patru*ea Mare Mae(tru a* Ca1a*eri*or Temp*ieri! Gncă mai pă(trau *e#ătura cu ordinu* interior a* ca1a*eri*or cuno(cu0i drept /hevaliers de lF(rdre de 4otre Dame de Sion. Cum nu primi(em nicio 1e(te Gn pri1in0a capturării ace(tui #rup! tot ce mai puteam .intei Maici a1eau o *e#ătură (ecretă cu ace(t ordin ca1a*ere(c Gncă din 99%5! anu* Gn care o parte din comoara (acră pe care eu tre)uia (7o proteCez .Fntu* 3ernard de C*air1auP! a creat 4orma 6atină.u adu( *a Gndep*inire.

Se pre(upune că a .e* (au a*tu*! a ace(tui răz)oi =i7au #ă(it! Gn (.S. E* e(te un recrut din ramura (co0iană! Gn (er1iciu* *ui Marie de Saint7C*air59! care a mo=tenit pozi0ia Mare*ui Mae(tru a* Ca1a*eri*or Sionu*ui după ce (o0u* ei! Jean de i(or( 5%! =i7a #ă(it moartea Gn 9%%&.e*! nu 1om (căpa de ceea ce ne e(te ce* mai tare . Hn u*tima (ăptămFnă i7am pierdut pe cei mai )uni căpitani ai no=tri! zdro)i0i de )o*o1anii arunca0i pe(te ziduri! a=adar ace(t trimi( a* *ui Dumnezeu 1ine ePact *a timp. Toată (peran0a noa(tră de a (upra1ie0ui ace(tui a(ediu (7a ri(ipit acum =i! totu=i! atFta timp cFt comoara noa(tră (ecretă rămFne a(cun(ă Gn Mont(Q#ur! Gncă n7a (unat cea(u* capitu*ării noa(tre.ata*ă acurate0e. 5% StăpFn a* .ortăre0ei noa(tre =i! atunci! totu* 1a . 304 .ie Marea MaicăD Acum două nop0i! ru#i*e noa(tre pentru terminarea! Gntr7un . Marie de Saint7C*air m7a (urprin( cu Gntin(e*e ei cuno=tin0e Gn pri1in0a ordinu*ui din care .iindcă! a*t.i pierdut. Trupuri*e ce*or mor0i (unt adunate Gn mormane =i! .ara )iruirii! zdro)irii =i pieirii noa(tre pa( cu pa(.ortăre0ei normande @9988V9%%&A unde Gn mod tradi0iona* (e GntF*neau re#ii Fran0ei =i ai An#*iei. Am .rică.o(t o)*i#a0i (ă ne #Fndim *a e1acuarea comorii noa(tre .ranc! a=a cum (unt mu*0i din 2rdinu* Sionu*ui. Ca1a*eru*! Gn mod (urprinzător! nu era . Ini0ia*! un 1a(a* a* re#i*or An#*iei! . Ea a mai 59 +re(upu(ă de(cendentă a )aronu*ui de Ro(*in! din Sco0ia! Henr" de Saint7C*air! a doua (o0ie a *ui Jean de i(or( =i a* doi*ea Mare Mae(tru a* +rioriei Sionu*ui. Luptătorii no=tri au *an(at mai mu*te contraatacuri Gn (peran0a di(*ocării .. % MARTIE $%&& Lăudată .ondator a* ora=u*ui +ort(mouth.ără (ă mai a=teptăm in(truc0iuni din partea +.ac parte =i a comori*or pe care *e de0inem.ără de(tu*e *emne ca (ă *e ardem! (i#ur 1a urma ră(pFndirea unor mo*ime Gn rFndu* ce*or răma=i Gn 1ia0ă.o(t primu* Mare Mae(tru a* +rioriei Sionu*ui.! . Du=manii no=tri =i7au croit drum prin *uptă pFnă *a . %( "E!RUARIE $%&& Hn u*time*e două *uni! n7am a1ut ce (ă re*atez Gn a.or0e*or inamice! dar de *a cucerirea a1anpo(tu*ui Roc de *a Tour ace(tea au primit numeroa(e Gntăriri.Fr=it! un ră(pun(.ortărea0ă! iar acum catapu*te*e cato*ice (e #ă(e(c de(tu* de aproape GncFt (ă7=i *an(eze )o*o1anii uria=i pe tera(e*e *ocuite din Mont(Q#ur! cu o .ina*! cu un ca1a*er din ordinu* căruia Gi ceru(em aCutoru*. Curieru* no(tru (7a Gntor(! Gn .

undu* (u.i*are! m7am ru#at (ă7mi pot duce (arcina pFnă *a capăt.oarte amănun0it prin care ne arată cum (ă e1adăm cu ace(te re*ic1e (acre din Mont(Q#ur. Un .e*. Cetă0enii no=tri! Gntre care =i noi! .ere=te (ă con(ume carne de anima*! (ă GnCure! (ă .ie Gnecat ori (ă . Ni (e acordă un armi(ti0iu de cinci(prezece zi*e! pentru a ne putea #Fndi *a ace(te condi0ii! *a (.trimi(! prin ca1a*eru* ei! =i un p*an . +e cFnd urmăream cum douăzeci de ca1a*eri ie=eau din .ortărea0ă Gn pa( de de.ară de cazu* Gn care ochi du=mani 1or a1ea =an(a (ă7mi de(copere *ucrarea Gnainte ca p*anu* no(tru (ă .i predat Gn mFini*e in1adatori*or no=tri.erfect n7ar renun0a niciodată *a ade1ăr de .acă (eP de dra#u* p*ăcerii per(ona*e! nea1Fnd niciodată 1oie (ă ma*trateze 1reo a*tă 1ie0uitoare.ortărea0a Gn 1ederea ne#ocierii condi0ii*or de capitu*are. Hn (chim)u* ace(tor condi0ii generoase.erfect G=i Gnchină (u.izic pentru tot re(tu* 1ie0ii e(te o po1ară impo(i)i*ă pentru un *uptător.Fnt din e* Gn(u=i =i (e .rică (ă nu .ec0i! păcăto=i =i uci#a=i! nu erau Gncă #ata (ă7=i GntF*nea(că demiur#u*! iar eu nu doream (ă port re(pon(a)i*itatea pieirii *or! Gnainte (ă (e poată )ucura de dreptu* *or de a7=i a*e#e mFntuirea! prin ritua*u* catar numit consolamentum Răz)oinicii optau mu*t prea ade(ea pentru ace(t ritua* (acru pe patu* de moarte! .ie dat mor0ii Gn oricare a*t . Dacă oricare dintre noi Gncerca (ă (cape! o(taticii a1eau (ă p*ătea(că cu 1ia0a. Ieri! Gn acord cu propunerea *ui Marie de Saint7C*air! (tăpFnu* no(tru! +ierre7Ro#er de MirepoiP! a pără(it .Fr=itu* căruia Mont(Q#ur urmează a . De=i (unt de nec*intit Gn credin0a noa(tră! mu*0i dintre *uptătorii no=tri (e tem (ă nu7=i Gnca*ce Curăminte*e Gnainte (ă7=i Gncheie *upta de7o 1ia0ă.*etu* Duhu*ui S. Noi păzim prin 1ie0i*e noa(tre mi(tere*e mai Gna*te ce ne (unt Gncredin0ate.erfecţii. 2amenii no=tri de arme 1or . Ace=ti imper. Am (ă deta*iez ace(te ordine pe mă(ură ce 1or . 1om . Ei totu=i! cum ritua*u* no(tru! consolamentum. (tăpFnu* no(tru a căzut de acord (ă *a(e o(tatici Gn mFini*e .iindcă a a(cunde o (cFnteie de di1in Gn .ranci*or.*ă ce*e mai (acre re*ic1e! pentru care mii de credincio=i (7au (acri. Ace=ti o(tatici erau 1o*untari din rFndu* (o*da0i*or no=tri! care ha)ar n7 a1eau de cauza (acră pentru care *uptau (au de p*anu* (ecret din (pate*e capitu*ării noa(tre.i e*i)era0i! cu condi0ia (ă ne *epădăm de credin0e*e noa(tre eretice.ie ar( pe ru#! (ă .icat (pre a *e proteCa.i adu(e *a Gndep*inire! Gn a. Un . Cu a*te cu1inte! tre)uie (ă ne con1ertim *a 3i(erica Romei =i (ă ne di1u*#ăm cuno=tin0e*e =i *ocu* unde (e a.ie pu( Gn practică.i ierta0i cu totu* =i 1or putea p*eca din .*etu*ui =i a purta ace(t dar (acru Gn corpu* . tre)uie (ă1Fr=it Gn dep*ină cuno=tin0ă de 305 .ortărea0ă cu toate a1eri*e =i arme*e *or.

*etu*. acordFndu7*i7(e dreptu* de a *ua parte *a ritua*u* de consolamentum $( MARTIE $%&& Armi(ti0iu* a ePpirat.ace =i cei de aici.eri op0iunea de a .erfecţi (ă 1or)ea(că Gn nume*e *ui! Gn cadru* ritua*u*ui de consolamentum. Mi (7a dat permi(iune dep*ină din partea Mare*ui Mae(tru a* Sionu*ui de a7* *ă(a pe epi(copu* no(tru (ă (ară Gn aCutoru* a*or no=tri Gn ace(t chip.e* ca =i mii*e de credincio=i care au murit Gnaintea noa(tră! pre. Din păcate! nouă ni (7a dat o a*tă (oartă.runta moartea cu )ra1ură pentru cauza noa(tră. Apoi! oricăruia dintre noi care a*e#e moartea a doua zi Gn zori! chiar =i oameni*or de arme! *i (e 1a o.ăr.*etu*ui Gnainte de dece(.i e*i)erate de . Hn zorii ace(tei zi*e! (tăpFnu* no(tru a co)orFt Gn 306 .ică Gnchi(oare din carne =i (Fn#e! Gn care eu tre)uie (ă rămFn =i (ă continui (ă (u.*ete*e *e 1or . Dacă Hri(to( 0ine cu noi! atunci to0i ace=ti douăzeci de ca1a*eri 1or trăi de(tu* pentru a primi ră(p*ata mFntuirii.erFnd (ă a*ea#ă martiriu* unei 1ie0i trăite Gn minciună! *a . Su.i (upu=i! deCa! ceremoniei de convenen1a +rin convenen1a i (e o.ra0i Gn . Hn a. Cum a= putea de(crie Gn cu1inte chinu* de a .e* 1or . Chiar dacă (unt con1in(ă că mi(iunea noa(tră are o Gn(emnătate 1ita*ă! nu7mi u=urează 1ina =i in1idia ce7mi ump*u (u.erite.i ridica0i *a ran#u* de .eră no1ice*ui permi(iunea ca unu* dintre .erfecţi care au (upra1ie0uit a(ediu*ui de *a Mont(Q#ur nu7i pre#ătit (ă accepte condi0ii*e o.erfecţi. La .*ete*e unui mare perico* atunci cFnd G=i amFnă mFntuirea.e* cum Ii(u( a Gmpăr0it +Finea ?ie0ii cu apo(to*ii *ui! pentru a *e Gntări (tatornicia pentru Gncercări*e ce a1eau (ă 1ină! *a . ca (ă i (e #aranteze mFntuirea (u.Fr=it! G=i 1or #ă(i mFntuirea. Mă (imt 1ino1ată pentru că tre)uie (ă mă . La noapte! 1a a1ea *oc u*tima cină a ade1ăratei credin0e din Mont(Q#ur =i! *a . A=adar! Gn e1entua*itatea Gn care ace=ti oameni! apărFndu7ne cauza cu pre0u* propriei 1ie0i! aCun# Gncă *ucizi pe patu* de moarte! *ip(i0i de *i)ertatea de a 1or)i! 1or .*ăcări din acea(tă ma*e.a0a mor0ii iminenteU Niciunu* dintre cei o (ută optzeci de .cauză! răz)oinicii no=tri G=i ePpun (u. Simt in1idie *a #Fndu* că mFine cei*a*0i perfecţi.o*o(e(c de minciună! Gn 1reme ce .e* =i credincio=ii no=tri G=i 1or primi ră(p*ata. Gn (.i martora re(emnării ce*or mai apropia0i prieteni =i mai re(pecta0i con.ra0ii mei 1or Gn.ară de (ora mea =i de mine. $& MARTIE $%&& ) ECHINOCŢIUL DE PRIMĂVARĂ MFine armi(ti0iu* ePpiră.

*a(eră pFnă atunci =i! . căci ace(ta7i e. V Atunci! Gn concordan0ă cu *e#ea S.ortăre0ei Mont(Q#ur nu7i 1enea (ă creadă că! Gn urma ritua*u*ui 0inut azi7noapte de către epi(copu* no(tru! *a care .i *ă(ată Gn (eama *or! a=a cum *i (7a promi(. Nu *7am 1ăzut niciodată *a .erfecţii.i cantită0i*e Gn care ar . Etiu că omu* ace(ta7i re(pon(a)i* de moartea ce*or *Fn#ă care am cre(cut =i (unt con1in(ă că nu poate ePi(ta o Gntrupare mai hidoa(ă a *ui .i ar=i pe ru# mFine Gn zori! hotărG +ierre Amie*! arhiepi(copu* de Nar)onne.erfecţii care nu (e a)ăteau de *a credin0a *or. Fire=te! moti1e*e *or nu ne (urprin(eră de*oc pe noi! . Hn diminea0a a(ta! *ordu* MirepoiP i7a Gntre)at pe credincio=ii *ui ca1a*eri mercenari! ui**aume de Lahi**e =i 3ernard de Saint7Martin! de ce (e mai con1erti(eră cFnd după două zi*e puteau (ă pără(ea(că . StăpFnu*ui .e) $undi pe ace(t pămFnt. +ierre7Ro#er de MirepoiP nu *ua(e parte *a ritua*.iind ei dez*e#a0i de păcate*e *or Gmpotri1a Domnu*ui! doreau (ă pără(ea(că acea(tă *ume ca SpuriT Gnainte ca 1reun a*t răz)oi (ă *e mai murdărea(că (u. Ca1a*erii! care condu(e(eră ma(acru* inchizitori*or *a A1i#nonet! Gi ră(pun(eră că! atunci cFnd au primit +Finea ?ie0ii! au Gntrezărit ade1ărata Gmpără0ie a Domnu*ui =i! a(t.intei Inchizi0ii! 1or . 307 .ortăre0ei! a*ături de a*0i ca1a*eri. N7a1ea nicio po.u(e(eră in1ita0i to0i credincio=ii! pe(te douăzeci dintre oamenii no=tri de arme opta(eră pentru a primi consolamentum-u*. Hn mintea *ui! nu .eră! Gn (chim)! (ă .e*! pentru ei *umea acea(ta *i (e pare (ear)ădă. E* pre. De *a Gncheierea armi(ti0iu*ui! arhiepi(copu* *e porunci(e crucia0i*or (ăi (ă GnconCoare o )ucată de pămFnt cu un #ard mare de *emn =i (ă7* ump*e cu *emn de .tă (ă .ortărea0a 1a .acă de pază *a zidu* .ime ar .ta)ăra inamicu*ui ca (ă7* a(i#ure pe Hu#ue( de( Archi( că .oc! pentru a7i arde pe .ectu* manei a(upra (u.a0ă pe reprezentantu* 3i(ericii care (e in(ta*a(e Gn ora=u* meu de )a=tină după . condamnFndu7(e *a o moarte iminentă.ie dat mor0ii =i! de aceea! a1ea o mare ne1oie (ă i (e dez*e#e păcate*e. Acum =i7au dat (eama de #re=ea*a Gn care (e a.*ete*e.ortărea0a Mont(Q#ur ca oameni *i)eri! primind iertarea 3i(ericii pentru crime*e *or Gmpotri1a ei.a0ă de cetă0enii din Mont(Q#ur.i admini(trată.ăcu(e nimic a*tce1a decFt (ă Gncerce (ă7=i ducă *a Gndep*inire datoria .*etu*ui! oricFt de in.u#a mea de aco*o.

ortărea0ă! unde au .o(t (i*i0i (ă 1adă toată acea Cert.e* ca =i .ortărea0ă pFnă *a pa*i(ada *ar#ă din care (e Gnă*0au ru#uri! *a po1Frni=uri*e (udice a*e munte*ui! unde a1eau (ă .*a chiar Gn apropierea mea.o(t Gnchi=i Gn .erfecţi au co)orFt Gn mar= din .*ăcări de )iruitorii *or! Gn(ă maCoritatea (7au aruncat (in#uri Gn uria=a 1F*1ătaie! . Dar nu te ePpune Gn ha*u* ă(ta. ?Fntu* poartă Gn.LECŢIA 17 CAPITULARE $* MARTIE $%&& Acea(ta 1a .ra0ii no=tri! Gn(ă de(tinu* no(tru urmează (ă apuce pe a*te căi a*e durerii.oarte doritori (ă (e de(partă de acea(tă *ume.*ăcări =i (e #hemui pe 1ine! re(pirFnd adFnc pentru a7=i opri *acrimi*e.ami*ia noa(tră.a0a *ui Li*itu. Spre (urpriza =i ru=inea mea! cFnd m7am uitat *Fn#ă mine am de(coperit *acrimi*e care (că*dau .iorătoare*e (tri#ăte de moarte a*e . Sora mea G=i Gntoar(e ochii de *a . 308 .erin0a *or mă 1a urmări Gn 1i(e cFte zi*e 1oi mai a1ea de trăit! n7am (im0it ne1oia de a p*Fn#e! căci *e cuno=team )ucuria =i Gi in1idiam pentru *i)ertatea *or (piritua*ă. Cu inima #rea =i con=tiin0a Gncărcată! Gn=ir ace(te rFnduri pe per#ament.ie ar=i en masse Unii au . CF0i au mai răma( din #arnizoană au . Ei! de=i (u. V Hntoarce7te cu (pate*e dacă tre)uie =i a(tupă70i urechi*e. V Cum po0i a1ea atFta (Fn#e7receU Sunt prietenii no=tri! .ra0i*or mei Gntru credin0ă pFnă *a urechi*e me*e! după care *e a*un#ă cu aceea=i u=urin0ă. Sora mea! Li*itu! =i eu Gn(ămi eram a(cun(e printre ei! de#hizate Gn ca1a*eri. Niciun ca1a*er nu 1ar(ă *acrimi! i7am =optit *a ureche. Hn acea(tă diminea0ă! pe(te două (ute de . Sunetu* unui p*Fn( Gnă)u=it Gmi atra(e aten0ia! iar iz1oru* ace*or *acrimi (e a.ă.o(t z1Fr*i0i Gn .i u*tima oară cFnd mă 1oi mai #ă(i Gn Mont(Q#ur. Nu ne temem de moarte! *a .

ie zadarnicU m7am ră(tit *a ea.iciu* *or (ă .e* ca =i conducătorii no=tri .ace (căpat micu* meu #rup *a (.ort! ai cărui de(cenden0i Gncă mai o.o(t ca1a*eru* Sionu*ui! pe nume*e (ău A*)ra" De1ere.V Ai 1rea ca (acri.ericire! nu 1om mai ie=i Gn mar= din Mont(Q#ur! umăr *a umăr cu cei*a*0i )ăr)a0i! Gn zorii zi*ei următoare.ără opriri! am aCun( *a ChFteau de 3*anche. Etia *a .e* de )ine ca =i mine care era miza. HntrucFt mă #ă(e(c Gn 1ia0ă pentru a (erie acea(tă re*atare! nu mai e(te ne1oie (ă ză)o1e(c a(upra (ucce(u*ui e1adării noa(tre din Mont(Q#ur! cu ePcep0ia men0ionării că unu* dintre cei doi (o*da0i credincio=i de(emna0i (ă ne apere pe mine =i pe (ora mea a pierit Gn cur(u* de(cinderii noa(tre tainice de pe 1er(antu* 1e(tic a* munte*ui.ord! căminu* (trămo=e(c a* ce*ui de7a* patru*ea Mare Mae(tru a* ca1a*eri*or temp*ieri! 3ertrand de 3*anche.aptu* că (in#uru* mem)ru a* #rupu*ui no(tru martor *a moartea protectoru*ui no(tru credincio( a . Ceea ce ne (porea (u(piciuni*e era . $+ MARTIE $%&& După două zi*e de drum .i *ă(a0i Gn pace Gn tot ace(t ră(timp! .erfecţi.i putut Gmpiedica (ă ne trădăm )oiu*. +otri1it *ui! Gn(o0itoru* no(tru =i7a pierdut echi*i)ru* =i! Gn #ra)a *ui di(perată de a remedia (itua0ia! atFta (7a (ucit =i (7a z)ătut! pFnă cFnd a rupt .i căuta0i pentru *e#endara comoară ce a i(cat cruciada Gmpotri1a noa(tră! Gntin(ă pe patruzeci de ani.unia de care era *e#at.iciu pentru a .rancii =i7ar 0ine cu1Fntu* =i ar Gn#ădui oameni*or no=tri de arme (ă p*ece cu )unuri*e =i arme*e *or! tot ar . V Totu7i pierdut dacă nu te po0i a)0ine (ă70i ePprimi (entimentu* e#oi(tD Francii Gi a(i#ura(eră pe oamenii no=tri de arme că erau *i)eri (ă pără(ea(că Mont(Q#ur Gn zorii zi*ei următoare! dar n7a1eam nicio #aran0ie că 1om .iindcă eram chiar mai Gna*te decFt re(tu* (emene*or noa(tre! Gn(ă! de aproape! za*e*e =i tunici*e noa(tre (o*dă0e=ti nu ne7ar .Fr=itu* ace(tei zi*e. +*ecarea noa(tră are (ă (e petreacă chiar *a noapte! Gn ciuda perico*u*ui *a care 1or . Spre *auda ce*or zeci de mii de martiri care! deCa! =i7au dat 1ia0a Gn nume*e cauzei noa(tre! to0i (upra1ie0uitorii din Mont(Q#ur au .eră un adăpo(t (i#ur tuturor ce*or de o credin0ă cu noi. Li*itu =i cu mine am . Din .i ePpu=i u*timii răma=i Gn #arnizoană =i o(taticii Gncă 0inu0i Gn 1ia0ă de Hu#ue( de( Archi(. Chiar dacă .o(t #ata de ace*a=i (acri. Cu orice pre0! taina noa(tră nu tre)uie (ă aCun#ă Gn #heare*e papa*ită0ii. Sir 309 . pentru că ace* ca1a*er nu um)*a Gn credin0a noa(tră. Din cFte (e pare! +ierre7Ro#er de MirepoiP nu (7a Gncrezut Gn că*ăuza dată nouă de 2rdinu* Sionu*ui! *a .iindcă du=manii no=tri ne mai .i putut trece drept (o*da0i din depărtare! .ăcu(eră =i a*tă dată promi(iuni pe care nu *e re(pecta(eră.

S7a a.aptu*ui că acuza0ii*e a(upra *ui erau mai puternice decFt ar#umente*e adu(e Gn (priCinu* (ău.i Gn (i#uran0ă a(upra mea aco*o unde mă 1oi duce! tot a=a cum n7ar .rancez! părea mu*t mai pro)a)i* (ă .rFn#hie de rezer1ă ca (ă (e *a(e Gn Co( pe (teiu* unde7* a=teptam! de *a care (e de(chidea o potecă.iecare dintre noi trei ne7am co)orFt pe ea. Mo*ier ne du(e iute pFnă *a prima noa(tră de(tina0ie și! de aici! nu pot decFt (ă tra# conc*uzia că decizia noa(tră de a ne )izui pe e* a . Ca1a*eru* (co0ian prote(tă 1ehement Gn pri1in0a de(tituirii *ui =i Cură că Mo*ier era mincino(u*! Gn ciuda .i nici Gn mFini*e papa*ită0ii! tre)uie (ă rămFnă *a (ora mea Li*itu! care! cu aCutoru* a*ia0i*or no=tri din 3*anche. Cum conducătoru* *or! Sir Chri(tian Mo*ier! e(te .oarte mare Gncredere Gn Mo*ier =i Gn oamenii *ui! Gncredin0Fndu7*e or#anizarea următoarei etape a că*ătoriei noa(tre.acă parte din 2rdinu* Sionu*ui.ice *e#itimitatea *iniei me*e de (Fn#e.ord! Gi 1a #ă(i un a(cunzi= potri1it.ede*e= =i tFrFt din miC*ocu* no(tru! o)*i#at (ă urmeze pe Co( caii ce*or care7 * prin(e(eră.u prin( =i dezarmat de oamenii *ui Mo*ier! doi dintre ei primind poruncă (ă7* e(corteze Gndată Gnapoi *a cartieru* #enera* a* 2rdinu*ui Sionu*ui! *a 2r*ean(.ace parte =i un document de o crucia*ă importan0ă i(torică. După ce to1ară=u* no(tru credincio( a pierit de mFna *ui Sir De1ere! u*timu* no(tru paznic credincio( era mai Gnc*inat (ă7* creadă pe Mo*ier. Că*ăuza noa(tră din partea Sionu*ui (7a .o*o(it atunci de o . Cum ace(t document nu 1a .Fntu*ui no(tru ordin de pe 1remea cFnd 1izi#o0ii cucereau Roma Gn >9& d. Din comoara pe care am *uat7o cu noi . Ceea ce ne7a atra( =i mai mu*te )ănuie*i a(upra că*ăuzei noa(tre! *a ie=irea din munte #rupu* no(tru a . Se (peră ca! Gn 1iitor! acea(tă re*ic1ă (acră (ă autenti.u atunci *e#at . Drumea#u* ducea prin miriade*e de tune*uri (ecrete (ăpate Gn munte.*at Gn po(e(ia (. De1ere . Totu=i! comoara care mi7a .Fntă.rFn#hia Gncepu(e deCa (ă (e =u)rezea(că pe mă(ură ce . +ăzitoru* no(tru credincio(! +ierre de Saint7Martin! Gmpreună cu mine! a1eam . 58 Nume*e prin care crucia0ii .o(t atacat! prin (urprindere! de o )andă de ca1a*eri ai Sionu*ui! care pretindeau că ei erau ade1ăra0ii reprezentan0i trimi=i de Marie de Saint7C*air =i că Sir De1ere era un impo(tor.o(t Gncredin0ată mie nu7i din acea(tă *ume. Sir De1ere . 310 .o(t corectă.H. Ei cum nu cuno(c decFt o (in#ură rută ce mai poate duce pFnă *a tărFmu* din care pro1ine! tre)uie (ă parcur# pericu*o(u* drum (pre (utremer58! 0ara de dinco*o de (oare! denumită =i Re#atu* Ieru(a*imu*ui.rancezi de(emnau Iara S.De1ere )ănuia că .

ără teama de a . De aceea! Creatoru* tre)uie că a=teaptă cu neră)dare ca (acra Lui comoară (ă (e Gntoarcă *a (Fnu* Său! unde (e 1a #ă(i *a *oc (i#ur! Gncă o dată departe de omenire.erea(tră.iu cu ochii Gn patru Gn cazu* Gn care Gncearcă (ă pună #heara pe (acra mea po1ară.im .u a(a(inat Gn timp ce dormea! =i *a .i Curat (ă cooperez cu răpitoru* meu.2 u*timă Gn(emnare: tocmai am .*ă din nou Gn *i)ertate! am .o(t in.ete nai1e.ura0i din cauza *ip(ei de Cudecată a unei .o(t a1ertizată (ă .e* a= .ormată că cei doi ca1a*eri Gn(ărcina0i (ă7* e(corteze pe Sir De1ere (pre 2r*Qan( au .or0ată (ă mă mi=c Gntr7un ritm atFt de a*ert! GncFt n7am a1ut nicio c*ipă de ră#az (ă mai a=tern un rFnd pe per#ament. Mi7a ră(pun( că7mi mai (pu(e(e deCa că (e a.i Gncredin0ată pă(trarea ace(tui mare dar din ceruri . Unu* dintre ei a murit pe cFnd De1ere e1ada! iar ce*ă*a*t (7a (tin( Gn urma răni*or căpătate! atunci cFnd a aCun( *a ChFteau 3*anche. Dacă nu m7a= . Dumnezeu* Luminii =i a* Spiritu*ui cu (i#uran0ă Gmi că*ăuze=te pa=ii (pre o rezo*1are #ra)nică.i #Fndit *a 1ia0a =i *a mi(iunea mea! nu m7a= . ❖ %( MARTIE $%&& De o (ăptămFnă! (unt prizonieră =i am . Nu mi7a dat ocazia (ă prote(tez *a in(u*ta *ui! cFnd Gmi adu(e *a cuno=tin0ă că inten0iona (ă 1adă comoara noa(tră *a adăpo(tu* ei cu1enit! că era Gn (tare (ă Gndep*inea(că acea(tă (arcină chiar de unu* (in#ur! dacă tre)uia. Hn aceea=i noapte Gn care am (cri( u*tima oară! păzitoru* meu credincio(! +ierre de Saint7Martin! . Mo*ier a po(tat paznici *a u=a apartamente*or me*e =i mă (imt de(tu* de Gn (i#uran0ă.ăcFndu7mă (ă (imt =i mai apă(at tăi=u* (a)iei *ui pe #Ft! (u)*inie că nu 1a Gn#ădui (ă .i pă0it =i eu dacă n7a= . N7a mai răma( nicio comunitate umană căreia (ă7i poată . +unFndu7mi (a)ia *a #Ft! Gmi ceru (ă7* Gn(o0e(c (au (ă7i predau comoara! pentru a rămFne Gn pă(trarea *ui.o*o(it Gn mod păcăto(. Se ză1orG cu mine Gn dormitor pe dinăuntru. 311 . Trădătoru* De1ere reu=i (ă7mi pătrundă Gn )udoar! *a ChFteau 3*anche. Cum impo(toru* (e a.ord cu ace(te 1e=ti.ord! printr7o . Totu=i! am in(i(tat (ă =tiu pe cine anume (*uCea ace* ca1a*er Gnainte (ă mă hotără(c a(upra 1reuneia dintre (o*icitări*e *ui.o(t .*a Gn (*uC)a *ui Marie de Saint7C*air =i! .o(t uci=i.i .i putut a)0ine (ă nu7i iau Gn rF( porunca.

+entru o c*ipă! con1in#erea cu care ne apăra cauza mă .ură unu* dintre *ăn0i=oare*e pe care *e a1eam *a #Ft.iice din neam. Am aruncat o pri1ire u=ii ma(i1e din *emn! iz)ită cu un )er)ece! Gn (peran0a că cei*a*0i a1eau (7o (par#ă. Niciun ca1a*er din cinuri Gna*te n7ar . M7am Gm)răcat Gn #ra)ă! dar Gnainte de a co)orG pe (cara de . Atunci! Gn.e* de )ine ca =i mine! do1edindu7(e o o(tatică mai pu0in nă)ădăioa(ă. n7a1eam de #Fnd (7o ePpun =i a*tor perico*e.u(e(e (. Un )u)uit puternic Gn u=a mea mă .io*e (acreU De ce (e deranCa (ă7mi mai arate a(emenea GncredereU 312 .rFn#hie Gn curtea care! Gn curFnd! a1ea (ă mi=une de #ărzi! De1ere Gmi . V Nu (unte0i (in#ura . Mă nedumeri atunci! ca =i acum! de ce De1ere nu7mi (mu*(e(e de *a #Ft am)e*e . Lip(a *ui de re(pect pentru (tarea Gn care mă a.ăcu (ă am Gndoie*i Gn pri1in0a propriei me*e Cudecă0i.*am mă ump*u de indi#nare.Frtecat =i poruncea (ă7i de(chid u=a imediat! pentru (i#uran0a mea. +rea mu*0i G=i Cert. L7am a1ertizat că orice )ăr)at =i7 ar pierde 1ia0a Gn acea(tă mi(iune . E* .i tratat o preotea(ă de 1i0ă re#ea(că Gntr7un a(emenea ha*! indi.ără că*ăuzirea unei .i(eră 1ia0a pentru ca eu (ă7mi duc *a Gndep*inire mi(iunea.ăcea a*uzie *a (ora mea! care ar (er1i (copu*ui (ău *a . Ceea ce7mi păru (ă con. V N7a1em timp acum de anchete Cudiciare! prin0e(ă! =uieră e* printre din0i.*am. N7a1eam de #Fnd (ă renun0 a=a u=or *a po1ara mea nepre0uită. 3ruma de Gncredere pe care =i7o cF=ti#a(e Gn mine De1ere (e e1aporă cFt ai c*ipi din ochi.Sir De1ere nici n7a1ea ne1oie (ă mă mintă Gn pri1in0a (itua0iei Gn care ne a.erent că Gm)ră0i=a (au nu credin0a noa(tră.ară din pat =i7mi z1Fr*i pe mine 1e=minte*e cu care mă de#hizam Gn ca1a*er. V Iine0i71ă (trFn( de mine! a*t.ă=urFndu7=i co(i0a mea *un#ă! nea#ră! Gn Curu* mFinii (a*e! De1ere mă tFrG a.e* n7o (ă7* mai 1ede0i! mă amenin0ă e*. L7am acuzat că mi7a mai uci( Gncă un păzitor.iică de neam re#e(c de pe tot pămFntu*! Gmi aruncă De1ere! Gn 1reme ce Gi căzură ochii pe ce*e două *ăn0i=oare din Curu* #Ftu*ui meu! a(cun(e (u) *un#a mea căma=ă de corp.ă0ărnicia *ui De1ere. De1ere ripo(tă că (a)ia *ui nu era pătată de (Fn#e*e ace*uia. Era *ăn0i=oru* de aur cu Steaua < +iatra de Foc Co*oida*ă.irme .ăcu (ă nu mai am nicio Gncredere Gn e*! (*a1ă Domnu*uiD Era Mo*ier! care răcnea prin u=a #roa(ă de *emn! ca (ă mă a1ertizeze că +ierre de Saint7Martin . Nu era croită pe mă(ura unei a(emenea a1enturi. De (ora mea a1eau ne1oie *a ch>teau.

o(t ei din Ci*icia! Gn(ă echipaCu* era un ame(tec de armeni! pa*e(tinieni =i ara)i cre=tina0i! )a mai era aco*o =i o pereche de turci.o*o(eau doar un (trop din +iatra de Foc Co*oida*ă Gn ritua*uri*e (acre (au de (. Hn cFte1a zi*e 1om (o(i *a Mar(i*ia! unde ne 1om (ui pe o cora)ie ce ne 1a purta (pre (utremer 2dată porni0i pe mare! (e 1a do1edi aproape impo(i)i* *ui Mo*ier =i oameni*or *ui (ă ne mai #ă(ea(că =i (ă mă mai (a*1eze.i iertat dacă a= . Iar atunci cFnd *7am Gntre)at de ce Mare*e Mae(tru a* Sionu*ui *7a a*e( tocmai pe e* pentru acea(tă mi(iune! De1ere pretin(e că era (in#uru* ca1a*er din cinu* (ău care mai .u(e(e Gn *ocu* unde ne duceam acum. Aproape că =i aud e#oi(ta 1oce a *ui .ice a*e non-perfecţilor Hn acea(tă pri1in0ă! (imt că demiur#u* m7ar .o*o(it (u)(tan0a (acră ca (ă #hice(c ade1ăru* de(pre răpitoru* meu. De=i ca1a*erii temp*ieri de0ineau mu*te 1a(e care na1i#hează Gntre )a(tioane*e *or de coa(tă =i ace(t 0ărm a* Mediteranei! De1ere a*e(e (ă urce *a )ordu* unei coră)ii de ne#u(tori armeni care (e Gntorcea aca(ă Gn Ci*icia prin Antiohia. Hn ciuda di1er(ită0ii *or cu*tura*e! (e con1er(au mai a*e( Gn *im)a ara)ă! Gn a. Numai con0inutu* .i . Ceea ce părea un moti1 1ero(imi*! de=i pre(im0eam că nu7mi (punea chiar totu*.emei de cinu* meu! dăruindu7*e 1edenii din Gntunecate*e 1remuri 1iitoare =i din #Fnduri*e ma*e. Mă tem că numai Gn c*ipa Gn care 1om aCun#e Gn Sinai mă 1oi *ămuri Gn pri1in0a ade1ăratu*ui (ău caracter. A=a cum (tau *ucruri*e! mă #ă(e(c Gntr7o mare di*emă Gn *e#ătură cu inten0ii*e *ui rea*e! GntrucFt mi7a dat de Gn0e*e( de(tu* de *impede că nu7mi Gmpărtă=e=te credin0a. Fe*u* Gn care mă o)(er1ă *a ră(timpuri mă )a#ă Gn (perie0i. MARTIE $%&& 2p0iunea răpitoru*ui meu pentru că*ătoria noa(tră pe mare mi (e păru )izară.io*a Focu*ui! pe care Gncă o mai o port! nu7mi e(te de cine =tie ce .*uen0ă de (curtă durată. Nu pot decFt (ă mă ro# pentru ca e* (ă ne aCun#ă din urmă pFnă atunci! pentru că! Gn ciuda Gn#ăduin0ei (a*e de pFnă acum! tot nu mă Gncred Gn De1ere. Cora)ia =i căpitanu* or .e) $undi *ucrFnd Gn inima =i Gn cu#etu* (ău.io*ei Ste*ei mi7a (porit c*ar1iziunea =i haruri*e (upranatura*e din mine. Cei din ordinu* meu .ăcu(e (ă7=i piardă min0i*e pe une*e .Ei! totu=i! dacă Gntr7ade1ăr De1ere ar .inte*e (ăr)ători! )a chiar =i atunci! Gn ce*e mai mici cantită0i! a=a GncFt (ă ai)ă a(upra *or o in.ară de momente*e Gn care interac0ionau cu propriu* 313 .o*o(! =i nici a*tui )ăr)at care nu7i de ace*a=i (Fn#e cu mine! căci numai aceia pot (ă (e hrănea(că din ea. Se po1e(tea că prea mu*t har paranorma* *e .i . %.i un ca1a*er din e=a*oane*e Gna*te a*e 2rdinu*ui Sionu*ui! ar =ti că .

o(t doar de . Ei )oiu* meu e(te Gntunecat! . Acum un (eco*! S.*uen0i decFt orice re#e! Gmpărat! )a chiar =i decFt 3i(erica Romei. 3ănuiam că a*e#erea *ui De1ere pentru ace(t 1a( a1ea de7a . Hmi mai . Se (pune că ruptura ar . +ierdută e(te =i nădeCdea mea Gn (a*1area *ui Mo*ier! acum că ne #ă(im pe mare.ace cu prăpa(tia care (e că(ca(e Gntre 2rdinu* Sionu*ui =i temp*ieri de *a (epararea *or o.i pre#ătită (ă (e trezea(că din (omnu* ei de 1eacuri. Urmărindu7* pe De1ere cum di(cuta cu căpitanu* =i cu echipaCu* de pe 1a(! Gmi e(te c*ar că (e (imte mai Gn *ar#u* *ui Gn miC*ocu* ace(tor copii ai 2rientu*ui decFt a*ături de oamenii de arme de *a Mont(Q#ur.a0adă! căci temp*ierii de1in! pe zi ce trece! mai in.aptu* că! Gn 9966! *a i(or( a a1ut *oc o (eparare o. 5> AtFt i(toria o.ord (7a )ucurat de acea(tă pozi0ie Gna*tă. 3ineGn0e*e(! (e Gn0e*e#e .icu*tate Gn #raiu* *or (trăin.ace impre(ia =i că )oiu* *ui < păru* =i ochii ne#ri! pie*ea (meadă < (unt (imi*are ace(tor oameni.i e*i)erată din acea(tă ePi(ten0ă mizeră < a(ta e (in#ura dorin0ă care mi7a mai răma( Gn acea(tă 1ia0ă. De .Fntu* 3ernard (pera(e ca ace(t cea( (ă (e apropie! Gn(ă u*timii patruzeci de ani de teroare =i torturi au a*un#at toate (peran0e*e Gn acea(tă pri1in0ă.irmă . 314 .apt! *im)a ara)ă pare (ă7i cur#ă de pe )uze mai *in decFt en#*eza (au langue dFoc Hncă de *a )un Gnceput! accentu* *ui nu părea prea (co0ian.inte*e tradi0ii! pă(trFnd cunoa=terea (acră pFnă cFnd omenirea 1a .emei*e neamu*ui meu.icia*ă Gntre 2rdinu* de Sion =i ce* a* Ca1a*eri*or Temp*ieri.iindcă (e (pune că (Fn#e*e *ui Iuda mai cur#e! Gncă! nă1a*nic Gn . Din cFte )ănuie(c eu! (epararea aceea a . Hntr7o zi! dacă 1oi (upra1ie0ui ace(tei Gncercări! 1a tre)ui (ă mă cunun cu un )ăr)at din neamu* meu =i (ă dau na=tere unui mo=tenitor care (ă ducă mai departe (.iece oră din zi =i din noapte ru#Fndu7mă *a Dumnezeu (ă nu mă pără(ea(că Gn drumu* meu! (ă7mi dea putere pentru a7 mi duce pFnă *a capăt mi(iunea Gnainte de a .icia*ă *a i(or( Gn 99665>.i . De atunci! 2rdinu* ini0ia* a* temp*ieri*or intra(e pe ne(im0ite Gn um)ră! Gn 1reme ce noii temp*ieri! *i)eri (ă7=i urmărea(că proprii*e 0e*uri! G=i (pori(eră con(idera)i* . Mi7am petrecut . Mă tem că papa*itatea nu 1a mai to*era o a(emenea (u)minare a autorită0ii ei! =i odată ce 1a termina cu per(ecu0ia catari*or! G=i 1a Gntoarce ochii (pre noi iz1oare de )o#ă0ie =i de cunoa=tere! pentru a *e prăda. Ceea ce =tiu eu (i#ur e(te că ce*e două ordine de ca1a*eri nu mai au ace*a=i Mare Mae(tru! Gncă de *a data *a care 3ertrand de 3*anche.aima! )o#ă0ii*e =i puterea.ără di.o(t Gn(o0ită de un anumit ritua*! prin tăierea unui u*m.#rup etnic.icia*ă cFt =i *e#enda con.

2ri era un ca1a*er a* Sionu*ui! iar ace(t (imp*u . I7am arătat7o .emeie. Hncă mă mai a(cund (u) 1e=minte de ca1a*er! iar marinari*or *e con1ine de minune (ă mă trateze ca pe un )ăr)at! =tiind prea )ine că (unt .*etu* care nu7=i mai #ă(e=te tihna.e* cu căpitanu* pentru mine! GncFt (ă mă pot odihni =i re1i#ora Gn ca)ina *ui.*emeaua ce*or pe care (unt (i*ită (ă7i ra)d zi =i noapte.apt tre)uia (ă7* pună (u) a(cu*tarea mea! ori era tică*o(u* pe care7* credeam. 2rice (7ar zice! (e pare că7i (in#uru* pri1i*e#iu de care mă )ucur. Ră(pun(u* *ui mă nedumeri! Gn(ă e* Gmi mai dădu =i a*te *ămuriri.u ne(ocotită =i *uată Gn derFdere.aptu* că eu caut (ă *e i#nor Gntre)ări*e =i (ă mă a)0in de *a orice comentariu. V Numai (tirpea din care mă tra# Gmi dă dreptu* (ă .ă0i=! Gn cu1inte . Cum nu #ă(e(c nicio ie=ire dintr7o a(emenea (itua0ie =i Gmi e(te *impede că (unt GnconCurată de necredincio=i! chiar dacă (e pretind cre=tini! ieri *7am ru#at .rumo( pe De1ere (ă7mi Gnapoieze ce nu7i a* *ui. De1ere .o(t a=a de 1ătămat Gn u*time*e zi*e GncFt! chiar =i acum! a a=terne ace(te rFnduri Gmi cere mu*tă o(tenea*ă. Unii chiar mi7au cerut părerea Gn pri1in0a ace(tor (u)iecte a)Cecte pe care *e tot di(cută Gntre ei. Ru#ămintea mea! *a .ace orice dori0i din noi to0iU Nu prea cred. Ara)a mea nu7i *a .iu primit Gn ordinu* meu =i mă (i*e=te (ă porne(c Gn acea(tă căutare! Gmi ePp*ică e*. Răpitoru* meu pretin(e că nu . Totu=i! mă căzne(c (ă mă (pă* de păcatu* ace(tor (entimente urFte! Gn (peran0a de a7mi a*ina (u. Ei (chim)ă . S7au amuzat (tra=nic de .urie.*et pur! niciun om de onoare.ără echi1oc. V Chiar dacă am putea .o(t (ă7i 315 . Fiindcă nu pot (pune! cu mFna pe inimă! ce anume mă Gn#re0o=ează mai tare: că*ătoria pe mare (au to1ară=ii mei de drum. Ripo(ta *ui De1ere mă Gn.ăcu(e niciun CurămFnt care (ă7* pună Gn (*uC)a mea.ără pudoare cu1inte prin care7=i arată ce*e mai Co(nice =i mai per1er(e dorin0e Gn *e#ătură cu (ePu* meu =i e(te e1ident că printre ei nu ePi(tă niciun (u.i rude Gndepărtate! a(ta nu mă Gmpiedică (ă 1ă iau 1ia0a dacă Gndrăzni0i (ă7mi (ta0i Gn ca*e.ăcea a*uzie *a 1i0a re#ea(că a *ui IudaD Nu mai cuno(cu(em niciodată un )ăr)at de ace*a=i (Fn#e cu mine.e* de .*uentă ca cea a răpitoru*ui meu! de=i mai Gn0e*e# cFte ce1a din ce (e (pune! atFt cFt (ă pricep ze.e* ca toate cu1inte*e me*e din u*time*e zi*e! . V Ei (ă 1ă dau puterea de a . +rima mea reac0ie a .#' MARTIE $%&& ?a(u* meu de carne =i de (Fn#e a . De1ere a aranCat Gn a=a .

*etu*ui.i .i trimi( niciodată un a(emenea ca1a*er pentru a mă proteCa.icată prin cununie.*etu* (ăuO dar =i pentru (i#uran0a mea Gn timpu* ace(tei mi(iuni! de a cărei reu=ită Gncepeam! de pe acum! (ă mă Gndoie(c pro.o*o(indu7(e de mi(iunea noa(tră ca de o (cuză pentru a (e apropia de mine Gn mod nepermi( de mu*t.io*a Focu*uiO ca (ă nu .Fntă preotea(ă . De1ere mă urmă! ca (ă mă chinuie Gn continuare. Cu (paima7n (u.*area. Mă tot in(u*ta0i =i Gmi tu*)ura0i pacea (u. V N7a0i putea . V ?or)i0i ca =i cum a0i =i a1ea de unde a*e#e! i7am rep*icat. V Hmi cer iertare. V Nu uita0i nimic! *7am acuzat eu.iu i(pitit de puterea pe care mi7ar dărui7o. Eram de două ori mai tu*)urată =i mai Gncurcată.rFnatăO pentru mine! o (.i putut crede că a1ea 1reo inten0ie *ăuda)i*ă! după mărturi(iri*e *ui de adineauriU V Mi (e pare mie că um)*a0i cu na(u* pe (u(! Sir De1ere! Gn(ă 1ă pot a(i#ura că nu 1ă Gmpărtă=e(c i*uzii*e. Am uitat că 1oi! .ace0i inten0ionat.i mai *a GndemFnă (ă caut o a*tă . V Nu ochii mei 1or a*e#e o a(emenea . V Nu mă atra# decFt .Fr=it! Gn0e*e#e0i acum de ce 17am *ă(at Gn pă(trare . Marie de Saint7 C*air n7ar .iică din neam care (ă7mi 1ină Gn aCutor! *a (o(irea noa(tră Gn (utremer ?ocea *ui De1ere (una ne*ini=titor de aproape =i de amenin0ătoare.acă (ă *a( #arda Co(! )a poate chiar Gi reu=ea. Niciun muritor n7ar putea ri1a*iza Gn 316 . con(idera0i dra#o(tea trupea(că nimic mai mu*t decFt pro(titu0ie! chiar =i cFnd e(te (ancti. 2 a(emenea cutezan0ă era de neiertat =i! cu (i#uran0ă! de*oc demnă de un ca1a*er de ran# Gna*t! care (e *e#a(e printr7un CurămFnt de ca(titate.emeie din miC*ocu* mu*0imi*or! ci inima! Gmi ră(pun(e pe un ton care ar putea . De1ere tocmai G=i mărturi(i(e patima *ui de(. V Să nu 1ă Gnchipui0i că nu m7am Gntre)at dacă nu cum1a mi7ar . Atunci! (pre marea mea #roază! De1ere G=i (coa(e zaua =i7mi arătă pieptu* #o*.und. Nu mă putea duce e* de na( pe mine. Cum a= .i niciodată cine 1ă pretinde0iD i7am tăiat7o (curt =i m7am Gndepărtat imediat de e*! ca (ă mă ro# pentru (u. V Tre)uie (ă 1ă . Hn (.*et! am recuno(cut do1ada indi(cuta)i*ă a cu1inte*or *ui! căci pe pie*ea netedă a tor(u*ui (ău purta ace*a=i (emn din na=tere ca =i mine! o cruciu*i0ă ro=ie! chiar Gn ace*a=i *oc: ePact Gn dreptu* inimii. E* (urF(e! amuzFndu7(e de reac0ia mea dezapro)atoare.erfecţii.ecioară.ăcut o idee de(pre mine pe temeiuri tare =u)rede! de pot (ă 17o tu*)ur atFt de *e(ne.re(pin# ar#umentu*! pe moti1 că Gncerca doar (ă mă . 2 .emei*e de ace*a=i (Fn#e cu mineD Dec*ara0ia *ui Gmi tăie ră(u.i con(iderat (educător. Mă (upra1e#hea! .

ără Gndoia*ă! atri)uiau toate (oiuri*e de moti1e Co(nice retra#erii me*e #ră)ite.i crezut niciodată (ă7mi .e) $undi tre)uie (ă ai)ă *oc Gn c*ipa Gn care (unt 0inută prizonieră! (i*ită (ă7i Gndur compania (ăptămFni de7a rFndu*! tot nu7 mi 1oi că*ca Curăminte*e. +uteam (ă accept că orice a*t )ăr)at e(te un 1a( pentru (upremu* corupător a* Gntre#u*ui uni1er( =i a* (piritu*ui omene(c! Gn(ă nu =i un . pe cFmpii*e cuprin(e de . Datoria mea e(te (ă ra)d! (ă mă (trăduie(c (ă7i a*un# #Fnduri*e corupte din mintea 1ăru*ui meu! a=a GncFt (ă poată (er1i mai )ine cauzei noa(tre Gna*te.e* de puternici =i că numai 1oin0a omenea(că 1a .inima mea cu ade1ăratu* Dumnezeu.ăcu(e (ă pară ca =i cum o atrac0ie carna*ă Gntre noi doi ar .e) $undi *7ar putea urmări pe cine1a Gn a(emenea ha*! iar (urF(u* =i portu* (ău (ă ai)ă un . M7am #ră)it (ă co)or (u) punte! ca (ă7ncetez (ă mă mai (. +erip*u* no(tru ne7a du( prin Sici*ia =i Creta! Gn(ă nu pot po1e(ti nimic de(pre ace(te *ocuri ePotice pentru că! Gn 1reme ce cora)ia ne era ancorată Gn porturi! am .ie atFt de crFncen pu(ă credin0a *a Gncercare de o a(emenea i(pită! nici nu mi7am Gnchipuit 1reodată că o a(emenea #reutate m7ar tu*)ura Gntr7atFt. DeCa Gncep (ă (imt cum cu1inte*e *ui Gmi per1erte(c #Fnduri*e pe potri1a (copuri*or *ui =i Gmpotri1a a tot ceea ce credeam eu a . %. 3a*an(u* con(tant a* coră)iei! *e#ănată de 1a*uri*e Gn(pumate! nu . Nu mai e(te ne1oie (ă (pun cFt de tare *7am mai du=mănit 317 .ăde(c cu e* =i (ă (cap de mFr=a1e*e hohote de rF( a*e marinari*or care! .i )ine*e =i ade1ăru*.erfecţii. Era tu*)urător .armec atFt de chinuitor.o(t e*i)erată din *an0uri*e ace(tei *umi *ao*a*tă cu cei*a*0i e#a*i ai mei! . 2ricFt de nedrept e(te . Acea(tă căutătură (educătoare de pe chipu* *ui! Gn 1reme ce7=i 0e(e 1raCa Gn Curu* meu! nu .ie a ce*ui*a*t.ace (ă pre1a*eze puterea .ede*e= =i am răma( (u) punte.ace decFt (ă adau#e . De cFnd De1ere mi7a dez1ă*uit dreptu* *ui din nă(care! mă (imt rău! . De ce n7am .or0ei (a*e! cFnd con. Etiu! Gncă din . Mi (7a interzi( cu de(ă1Fr=ire (ă pun picioru* pe 0ărm.i =tiut că chipu* *ui .iindcă *itera*mente nu puteam (ă accept a(ocierea mea cu e*! cFnd G* (u(pectez de ce*e mai impure #Fnduri Gn pri1in0a *e#ăturii noa(tre.o(t *e#ată .ie a unuia! .runtare per(ona*ă cu .APRILIE $%&& Hn u*tima *ună nu prea am a1ut ce raporta.ace decFt (ă7mi accentueze (tarea de repu*(ie.i ine1ita)i*ă.runtarea dintre noi Gmi Coacă Gn amintire.iu de ace*a=i (Fn#e cu mine.*ăcări*e ru#uri*or din Mont(Q#urU N7a= .aptu* că prima mea Gn. De unde (ă .aptu* că De1ere .a=ă! că Dumnezeu* ce* 3un =i Dumnezeu* ce* Rău (unt *a .

V Am (ă 1in (ă 1ă (cot de aici Gndată ce ad1er(arii no=tri (e 1or retra#e.izice Gn .i*de=! cumpărate din ră(ăritu* A.i 1reodată Gn (tare (ă mi7o p*ăte(c.ricii! cu mu*t Gnainte ca eu =i De1ere (ă ne urcăm *a )ordu* ei.o(t (ă7i )iruim Gn *uptă pe cei care ne atacau. Din cFte mă a(i#ura căpitanu*! echipa *ui era Gncercată Gn )ătă*ii de ace(t #en.a0ă. Nu mai pot (ă cred acum nimic rău de(pre e* (au de(pre marinarii de pe cora)ie. Ar#umentu* *ui părea (ă 1ină Gn (priCinu* 1or)e*or (a*e p*ine de Gn#Fm.Fntă.o(t dat (ă GntF*ne(c Gn treizeci de ani de 1ia0ă! nu m7am temut niciodată mai tare pentru 1ia0a mea ca atunci cFnd un 1a( de pira0i (arazini a *uat urma coră)iei noa(tre după ce am trecut de In(u*a Rodo(.e*u* ce mi7a . Cora)ia *ui era Gn#reunată de Gncărcătura de chere(tea! . M7am ru#at pentru (u. Hn ciuda tuturor 1itre#ii*or =i a Gncercări*or de tot . Cu toate ace(tea! ieri mi7a . In(u*e*e #rece=ti erau renumite drept cui)uri a*e )andi0i*or care căutau (ă prade 1a(e*e a.a0ă de e*! GncFt nici nu =tiu dacă 1oi .ier! )*ănuri! miere! ceară =i 1in din Europa pentru ca1a*erii crucia0i din Iara S.a0ă de mine. Lada Gn care eram a(cun(ă a1ea mici crăpături pe o *atură! ce7mi dădeau putin0a (ă re(pir =i (ă tra# cu ochiu*.ace prea mu*te #riCi! #Fnd care tre)uie (ă mi (e .*ate Gn trecere! (ă *e captureze echipaCe*e =i pa(a#erii! ca (ă7i 1Fndă apoi ca (c*a1i. Hn c*ipa aceea am crezut că (e *ăuda pentru a nu7mi .o(t recuno(cătoare pentru di(tan0a pe care o pă(tra . Mai a1ea *a )ord aur =i . V Cum crede0i că am reu=it (ă (cap de oamenii *ui Mo*ierU Hntre)area *ui retorică mă pu(e pe #Fnduri. De1ere nu Gndrăzni(e (ă mă tutuia(că =i! de=i di(tin#eam (emne*e atrac0iei . Ieri! răpitorii mei mi7au (a*1at 1ia0a =i! de=i =tiam că De1ere mă proteCa din o)*i#a0ie! (imt acum că am o datorie atFt de mare .pe răpitoru* meu.i citit pe . Căpitanu* no(tru =tia că era impo(i)i* (ă nu .*etu* *ui. Am răma( a(cun(ă Gn pFntecu* 1a(u*ui! Gntr7o *adă din ca*a p*ină ochi de măr.uri. Acea(tă Gncărcătură 1a*ora mu*t Gn ochii pira0i*or =i (in#ura noa(tră ca*e de (căpare ar .are.o(t dat (ă cuno(c o *atură a caracteru*ui (ău care m7a aruncat Gntr7o Gncurcătură =i mai mare. Mi7am petrecut cea mai mare parte a timpu*ui Gn ru#ăciune =i contemp*are Gn tăcere! pFnă cFnd! ieri! (piritu* meu tu*)urat (7a (im0it mu*t mai Gmpăcat. Cum zăceam aco*o! aproape Gn )eznă! 318 . Hnainte (ă )ată capacu* Gn cuie! De1ere Gmi #arantă că era ce* mai mare (pada(in din toată cre=tinătatea.i .im aCun=i din urmă de către 1a(u* de pira0i.iecare pri1ire ce mi7o arunca! i7am .

Inima mea G=i opri )ătăi*e cFnd mi7am dat (eama că nu erau mem)ri ai echipaCu*ui no(tru. V E(te Gncărcată! de(i#urD răcni cine1a ce*or de pe punte! apoi (ări pe du=umea.i putut (ă mor de . Mai rău chiar! dacă mă #ă(eau cFt mai eram Gncă Gn 1ia0ăU A1eam o oarecare idee de(pre a)uzuri*e .orma0ii*e ce*or de pe punte.i petrecut a=a ce1a. +iratu* chicoti =i! ridicFnd *ada cu )ra0e*e *ui puternice! o Gntoar(e cu . Nu7mi era .u! deodată! atra(ă de a(cunzătoarea mea.*ăcări de către du=manii mei.*ete=te pentru o a(emenea per(ecu0ie (piritua*ă. +e nea=teptate! Gmi z#F*0Fi *ada! aruncFndu7mă! cu z#omot! Gn ce*ă*a*t capăt a* ei! unde un cui a(cu0it Gmi intră Gn pie*e. Niciodată! Gn toată 1ia0a mea! nu mă mai ru#a(em cu atFta ardoare pentru 1ia0a unui )ăr)at. De=i am Gncercat (ă7mi a(cund reac0ia! un (cFncet Gmi (căpă de pe )uze. V Ce7a1em noi aiciU mormăi e* entuzia(mat! Gn 1reme ce dădea *a o parte capacu* din *emn =i (e uita piezi= *a mine. Fo*o(indu7(e de arme*e pe care *e a1ea *a cin#ătoare! intru(u* crăpă capace*e cFtor1a *ăzi! ca (ă 1adă ce7i Gnăuntru.oame Gnainte (ă mă de(copere care1a. Nici măcar nu a1eam o armă *a mine cu care (ă7mi pun capăt zi*e*or Gn cazu* Gn care (7ar .erin0ei (7ar putea do1edi mai *un#ă decFt ră#azu* ca*cu*at de Inchizi0ie pentru a zdro)i un (u.*et. Răcnete*e oameni*or =i z#omotu* (ă)ii*or care (e Gncruci=au Gmi dădeau . +entru prima oară de cFnd G* GntF*ni(em! inima! 1oin0a =i (u. Mă cuprin(e o (paimă #roza1ă! cFnd aten0ia Gi . Mă pre#ăti(em (u.rică de une*te*e de tortură a*e Inchizi0iei (au de moartea prin ardere pe ru#! Gn(ă a)uzu* (ePua* era cu totu* a*tce1a. 2 a(emenea (i*uire e(te mu*t prea intimă =i per(ona*ă ca (ă .a=teptFnd (ă iz)ucnea(că Gncăierarea pe punte! toate (oiuri*e de (cenarii! unu* mai Gn(păimFntător decFt a*tu*! Gmi trecură prin minte.izice =i orori*e ce mă a=teptau dacă picam Gn #heare*e pira0i*or.ăcFndu7mă (ă mă *o1e(c! Gn 319 . Dacă 1a(u* era capturat! echipaCu* omorFt (au Gnro)it =i aCun#eam Gn 1reun port (trăin! GndepărtatU S7ar .iori pe (pinare. Trapa prin care (e intra Gn ca*a 1a(u*ui (e de(chi(e *ar#! iar *umina zi*ei (e re1ăr(ă Gn Co(. +iratu*! de7acum! nu mai a1ea decFt cFte1a *ăzi ca (ă aCun#ă pFnă *a mine. H=i (tri#ă de(coperiri*e către a(ociatu* *ui! care tran(mi(e mai departe in. Doi oameni co)orFră pe cea mai Gna*tă (ti1ă de *ăzi.Fr=e(c zi*e*e *e#ată de un par Gn .undu* Gn Co(! trFntindu7mă *a pămFnt =i . CurFnd! a)ia7mi mai aCun#ea pFnă *a urechi ce (e mai GntFmp*a pe punte! din cauza )ătăi*or inimii me*e (periate.ie (uportată cu inima u=oară! iar durata (u.*etu* Gmi erau a*ături de De1ere. Mă a=tepta(em (ă7mi (.

ecteze! Gn(ă a pierdut .iu mai Gn0e*e#ătoare! mă po1ă0ui e*. Nici nu termină )ine cu ad1er(aru* (ău! că a*0i doi )andi0i Gi (ăriră Gn ca*e =i! de=i (e *uptă 1iteCe=te! unu* dintre pira0i Gi . V Carne 1ie! G* in. V Nu prea cred (ă (e #ă(ea(că un )ăr)at Gn haine*e a(tea de ca1a*er! comentă piratu* care mă de(coperi(e! pe cFnd mă ridica Gn picioare =i mă dădea pe mFna coechipieru*ui (ău.ăcu o tăietură adFncă pe partea dreaptă. Hn 1reme ce intru(u* di(părea! tră#Fndu7=i trupu* Gn (u(! prin de(chizătură! De1ere dădu (ă (e ia după e*! dar (e pră)u=i! *ă(Fndu7* pe pirat (ă (cape. Ce7ai zice (ă 1eri. A=adar! poate! doar te 1om (chi*odi pu0inte*D H=i ridică iata#anu*! Gn(ă! dintr7odată! 1Fr.cădere! de picioare*e *ui.u* unei *ame de meta* Gi ie=i prin )urtoi! (tropindu7mă cu (Fn#e! Gn timp ce cădea . Am urmărit due*u* care urmă! u*uită =i impre(ionată de i(cu(in0a *ui De1ere. V To0i prietenii tăi G=i iau tă*pă=i0aO Mai )ine te7ai #ră)i (ă *i te a*ături.te*e cu tine.oarte mu*t (Fn#e. Te 1om 1inde *a pre0 mare cFnd 1om aCun#e *a 0ărm! iar pFnă atunci ne 1om . De1ere G=i tra(e (a)ia din trupu* *ui.i . +iratu*ui nu7i p*ăcu *o1itura năucitoare pe care o primi(e Gn .ata*ă ar .u! Gntr7un tFrziu! Gn1in(.a*că! ceea ce7* . V Nici nu mă #Fnde(c (ă te omor! prin0e(ă.ormă e* pe comp*ice*e (ău! care (coa(e un 0ipăt de )ucurie =i (ări =i e* Gn ca*ă! pentru a7=i aCuta to1ară=u* (ă7=i ia Gn primire prada. +ira0ii de pe punte dădură (emna*u* de retra#ere! atră#Fnd aten0ia ce*ui de7a* doi*ea atacator! care (e repezi Gndată *a trapa prin care (e intra Gn ca*ă.icămU Mă apucă de panta*oni! iar eu am 0ipat! ca (ă7mi adun puteri*e! Gn 1reme ce G* *o1eam cu cizma ca (ă7* Gndepărtez de mine.or0at (ă7mi dea drumu* ca (ă7=i poată (coate (pada din teacă. Ei a=a am aCun( (ă 1e#hez zi =i noapte *a căpătFiu* *ui De1ere. +iratu* nu (e hotărG pe dată dacă (ă7* creadă (au nu pe De1ere! Gn(ă (e 1ăzu .o(t doar o Gnchipuire de7 a mea. Se uită *a piratu* care mă mai 0inea! Gncă! prizonieră. 320 . M7am #ră)it (ă mă pun *a adăpo(t imediat ce m7am 1ăzut (*o)odă.ără 1ia0ă *a picioare*e me*e. Hi (pă* rana =i o )andaCez ca (ă nu (e in.ace toate po. V +rime(c moartea cu )ucurie din mFini*e ta*e! i7am Gntor(7o! (cuipFndu7* cu (cFr)ă. V Hn *ocu* tău a= căuta (ă . Ce* care7* răni(e pe De1ere .ăcu (ă7=i (coată iata#anu* cur)at. M7am temut că )ătă*ia era pierdută! Gn(ă De1ere continuă (ă (e )ată! ca =i cum *o1itura .

Ei uite a=a! am aCun( (ă mă ro# *a Dumnezeu =i (ă am nădeCde ca (a*1atoru* meu! cu 1oia Creatoru*ui! (ă7=i recapete (ănătatea de .ier.i mai (i#ură de 1indecarea *ui! dar a=a cum (tau *ucruri*e! mi7e(te . I7am pu( un mic (trop pe *im)ă =i! Gn cFte1a c*ipe! cu*oarea =i ener#ia i (e reGntoar(eră Gn trup. V Fire=te! *7am a(i#urat cu un (urF(.rică (ă nu pierd pe drum =i acea(tă din urmă că*ăuză.icace de a7i (a*1a 1ia0a *ui Sir De1ere (e a.a0ă de redre(area *ui! pentru a nu7i da 1reo impre(ie #re=ită.io*a Ste*ei ce atFrna de #Ftu* *ui De1ere! am rea*izat că cea mai mică .o*o(i(em niciodată Gntr7un a(emenea (cop. CFnd G=i 1eni Gn (im0iri! ca1a*eru* păru )ucuro( =i (urprin( de . Numai cFnd mi7a trecut prin cap (ă iau .oarte )ine.i .ace .ără aCutoru* 1o(truU am remarcat eu. V Nu prea a1ea 1reun ro(t! cFnd mi *7a0i . V Nu cred că 17am mai 1ăzut 1reodată zFm)ind! comentă e*.ărFmă din Hrana ?ie0ii a1ea (ă7i redea că*ăuzei me*e (ănătatea. I7am e1itat di(pozi0ia amoroa(ă! cercetFndu7i rana.aptu* că nu7* *ă(a(em (ă piară! nici nu7i *ua(em ceea ce7mi apar0inea. Am Gncremenit de uimire cFnd am con(tatat că (e 1indeca(e comp*et! .i #Fndit *a e* mai de1reme.e* de )ine m7a= putea duce =i Gn China.o(t ePtrem de tu*)urată de atacu* pira0i*or ca (ă nu mă . Ei cum 1re0i (ă mai aCun# *a de(tina0ie .ără (ă *a(e nici măcar o cicatrice. 2ricFt de mu*t m7am p*Fn( de e* Gn trecut! oricFte )ănuie*i mi7a trezit Gn cu#et Gn *e#ătură cu moti1e*e pentru care mă urmăre=te! ce mă 1oi . V Deci ac0iuni*e 1oa(tre au . Dacă (7ar mai (mu*#e din *un#u* (ău de*ir pentru a *ua o Gn#hi0itură de 1in =i de mFncare! a= . #' APRILIE $%&& MiC*ocu* ce* mai (imp*u =i mai e. 321 .o(t dictate numai de intere(U mă tachina e*! pe cFnd Gncerca (ă (e ridice Gn capu* oa(e*or! de=i (e (im0ea atFt de (*ă)it din cauza *ip(ei de mFncare! GncFt deci(e (ă nu (e mi=te deocamdată.ără Gndrumarea *ui odată aCun(ă Gn (utremerU Nu cuno(c pe nimeni aco*o =i! de=i am cuno=tin0ă de *ocuri*e Gn care tre)uie (ă mă duc! cum n7 am mai că*ătorit niciodată prin ace(t 0inut! *a . Tre)uie (ă . Eu! mai mu*t decFt oricine! Gmi dădeam (eama de marea putere de tămăduire +ietrei de Foc Co*oida*e! Gn(ă n7o mai .E(te pa*id =i (*ă)it.i *uat Gnapoi din nou! i7am ePp*icat! Gn(ă ade1ăru* era că eu =i De1ere ne (im0eam de7acum a*ia0i! )a chiar cred că a1eam mai mu*tă Gncredere Gn e* decFt Gn orice a*t )ăr)at. Mi7am reprimat GncFntarea . ?ă (tă .*a(e chiar (u) na(u* meu Gn tot ace(t ră(timp.

Apoi e* Gnchi(e ochii! pierzFndu7(e Gntr7o (tare eu. I7am trecut cu 1ederea acuza0ia =i i7am adu( mai aproape ta1a cu mFncare. Se ridică (ă7=i 1adă (in#ur rana =i răma(e *a . Răma(e nemi=cat! . V Scrii de(pre mineU De1ere m7a *uat prin (urprindere! .ire pe dep*in. V Lad" du Lac! nu (unte0i chiar atFt de rece pe cFtO 2chii *ui (cFnteiară deodată! iar pacientu* meu (e Gntin(e iar pe pat.ăcFndu7mă (ă mă uit pe(te umăr! ca (ă7* 1ăd că7=i 1eni(e Gn .ăcu e*! cu ochii a0inti0i Gnainte.e* de u*uit ca =i mine. +ri1irea din ochii *ui era tu*)urătoare! de parcă e* ar .ica reac0ia cauzată de cura admini(trată de mine. V Mai )ine ca niciodată Gn toată 1ia0a mea! (e *ăudă cu GncFntare! 322 .ără (ă mai (coată un cu1Fnt! pentru mai mu*te ore.ie adu(e ce1a )ucate *a ca)ina căpitanu*ui! unde (e odihnea De1ere! =i mi7am a*un#at urFtu* a=ternFnd pe per#ament GntFmp*ări*e din u*tima 1reme.e*! m7am apărat eu! GndepărtFndu7mă de e*! . V +oate. Era aceea=i reac0ie pe care preotea(a ordinu*ui meu o a1ea cFnd con(uma Hrana ?ie0ii. V Cum te mai (im0i acumU *7am Gntre)at! punFndu7i ta1a *Fn#ă pat.V E(te #ra1U mă i(codi De1ere! 1ăzFndu7mi ePpre(ia )uimacă. V A0i iro(it Hrana ?ie0ii pe mineU mă Gntre)ă De1ere Gncet. V 2 ziD Răma(e o c*ipă nedumerit! după care #hici ade1ăru*. V E==tD . Hn acea c*ipă i7am recuno(cut comportamentu*. De cFnd (unt Gn con1a*e(cen0ăU Am Gn#hi0it cu #reu. Nu mă #Fndi(em că natura (acră a (Fn#e*ui care7i cur#ea Gn 1ine i7ar putea amp*i. I7am mărturi(it că nu zăcu(e Gn pat mai mu*t de o zi.i murit a*t.i putut aCun#e prin mine direct *a inima mea. ❖ Hntre timp! am aranCat (ă . V +un pariu că re*atarea ta e mu*t mai )ine1oitoare decFt pa#ini*e pe care *e7ai (cri( de(pre mine Gn u*time*e *uni.orică.iindcă! pe nea=teptate! mă cop*e=iră (entimente de iu)ire. V De1ereU m7am apropiat eu =i am Gn#enuncheat *a căpătFiu* *ui! nepricepFnd ce (e GntFmp*a. V A0i .

V Mă (imt . Dar de ceU Să . V ?ezi! chiar G* (im0i! G=i do1edi e* cu u=urin0ă ar#umentu*. +utea de7acum (ă7mi citea(că #Fnduri*eU De(coperi(em că =i eu po(edam temporar acea(tă a)i*itate! după ce mă Gmpărtă=eam cu +iatra de Foc Co*oida*ă Gn cadru* (acre*or ritua*uri. Nu7mi 1ei dărui nici măcar un (ărut. Mi7am adunat ce*e tre)uincioa(e (cri(u*ui =i m7am apropiat de u=a ca)inei. Sau măcar a=a 1oi . Tu G* (im0i Gn .i rău. V Credeam c7am depă=it ace(t (u)iect. Hn orice caz! nu7mi puteam aduna #Fnduri*e! GntrucFt muream de curiozitate (ă =tiu prin ce ePperien0e de c*ar1iziune trecu(e De1ere Gn u*time*e cea(uri. M7am uitat )ine *a e* pentru a 1edea cFt de (erio( era.oarte dezamă#ită (ă con(tat că am #re=it.ăcură (ă7mi dore(c (ă pot 1ăr(a *acrimi.i mai (imp*u (ă mă Gntre)i ce7ai dori (ă =tii! de=i nu (unt (i#ur că ră(pun(u* G0i 1a . Cu1inte*e *ui mă =ocară oarecum.*etu*ui! Gn(ă! din cauza con1in#eri*or ta*e! pre. Dra#o(tea noa(tră nu (e 1a Gmp*ini niciodată.i după ce 1oi mFnca ce1a mai (u)(tan0ia*. Etiu că a7mi ceda ar di(tru#e tot ceea ce te7ai (trăduit toată 1ia0a ta (ă rea*izezi.e*! moartea nu7* mai 323 .ie un a*t moti1 pentru care tu =i cu mine am . V Ce7ai 1ăzut Gn 1iitorU am Gndrăznit (ă7* Gntre) Gn ciuda a1erti(mentu*ui (ău! care nu . V Ace(te *ucruri ine1ita)i*e mi (7au 1ădit durero( de *impezi! mă temD Sentimente*e care (e aprin(eră Gn cu#etu* meu mă .undu* (u. Cu toate a(teaO tu7mi 1ei aduce moartea. V AhD nu te teme! adău#ă De1ere! u=or Gnciudat. M7am ridicat Gn picioare! tu*)urată =i Ci#nită de a*uzia *ui.ie tonu* de a)andon din 1ocea *ui! care părea (ă indice că nu mai a1ea pentru ce trăi =i! a(t. V Ii7ar . Spu(e*e *ui mă opriră din drum. ?oi *ua mă(uri (ă7mi ză1ore(c (entimente*e Gn inimă! iar aco*o 1or rămFne pentru totdeauna. Mi7am *ă(at pacientu* (ă7=i (a1ureze Gn tihnă ma(a! iar eu m7am Gntor( *a Curna*u* meu.i pe p*ac! comentă e* Gn 1reme ce7=i termina ma(a =i (e =ter#ea *a #ură cu mFneca.ridicFndu7(e Gn capu* oa(e*or ca (ă (e poată rezema de tă)*ia patu*ui! din *emn (cu*ptat.ăcu decFt (ă7mi a0F0e =i mai mu*t curiozitatea. V S7ar putea (ă .o(t reuni0i Gn acea(tă mi(iune! Gncepu e* de(chi(! după care păru (ă nu (e hotăra(că dacă (ă mai continue (au nu.eri (ă7* i#nori. Atunci m7am (im0it o)*i#ată (ă7* pără(e(c! ca (ă nu mă *a( tFrFtă Gn i(pititoarea (a dez)atere. V Nu .

Dar nici nu puteam 0ine (eama de patima *ui pentru mine. V Da! =tiu că a=a 1ei . La prora (e 1ede deCa portu* principatu*ui Antiohia! chiar cFnd (criu ace(te rFnduri.aptu* că 0i7ai dat cu1Fntu*. Mă )ucuram că! indi. Di(cu0ia noa(tră din noaptea tămăduirii *ui ar .iindcă! Gntr7ade1ăr! a1ea dreptate. V Foarte )ine.acă puteri*e.i căzut cu totu* Gn uitare! pentru că nimic din maniera (au cu1inte*e *ui nu mi7a mai amintit de ea! ceea ce7 mi indică .i pără(it Dumnezeu! (au inima mea (ă .(periaU Să . De ce .e) $undi Gmi Cuca pe de#ete con=tiin0a =i Gi cădeam Gn capcanăU V Dacă (im0i ce1a pentru mine! nu7mi mai pomeni niciodată de(pre a(emenea *ucruri! *7am ru#at.iindcă e* nu mi7a mai pomenit de ea 1reodată.i ca un .a0ă de mine. V N7a= .ără cu(ur. Am de(chi( u=a =i am ie=it Gn coridoru* care ducea *a cam)uză =i pe punte. Simt o .i 1or)it nici acum de(pre dra#o(tea mea! dar tu mi7ai cerut a(ta! ripo(tă e*.rFnare! era o taină pentru mine.a0ă de mine.ie teama că . Să mă .ăcea! părea .ace! mai ro(ti e*! Gn 1reme ce Gnchideam u=a după mine! *ă(Fndu7* (ă7=i re. De1ere Gmi (pu(e(e! doar! că 1a *ua mă(uri (ă7=i 0ină patima Gn .rate de7acum Gnainte! Gmi promi(e e* Gnainte (ă pot (ă7 mi .rFn#ea inima *a auzu* cu1inte*or *ui! *ucru pe care nu mă Gncumetam (ă7* recuno(c! .ie . Am Gnceput (ă cred că pre1iziunea ca1a*eru*ui meu Gn pri1in0a Sunei 324 .ormu*ez Gntre)area.a0ă de mie Gn(ămiU Să . Hn(ă puteam (ă am Gncredere Gn e* că niciodată nu 1a mai de(chide (u)iectu*U V H0i 1oi . Di(cu0ia acea(ta mă o)o(ea! .i *a . Ca =i cum ar . Hn ciuda temeri*or me*e! De1ere =i7a 0inut promi(iunea .rFu! de=i cum reu=ea ace(t *ucru! (au chiar ce Gn0e*e#ea e* prin acea(tă Gn.ericire ne(pu(ă! pentru că a(tăzi 1oi pune picioru* pe u(cat.i putut . N7a .aptu* că mi (e .ratern.aptu* că7=i reprimă (entimente*e .*etu* Gmi prinde aripi.iecare cu1Fnt a* *ui mă (eca *a inimă! chiar =i atunci cFnd n7a1ea nicio conota0ie eroticăU Le#ătura noa(tră Gn cur(u* ace(tei mi(iuni n7are (ă mear#ă niciodată! mă tem! de 1reme ce! din cFte (e pare! nici măcar eu nu7 mi mai pot pă(tra credin0a.erent ce . Nu doream ca De1ere (ă7=i atra#ă ura mea! pentru că eu chiar nu7* uram.ie =i . Am tra( aer adFnc Gn piept! ca (ă mă *ini=te(c. H0i 1oi aduce aminte mereu de .e* de )ine un 1i(! .o(t niciodată mai prieteno(! Gntr7un (en( .i uitat de Domnu*U %# MAI $%&& Su.

uri=at! doar! Gn tăcere! pFnă *a u=a odăii *ui De1ere! pe care am 325 . Hnainte ca a=teptări*e (ă7mi . Hn coridoru* Gn care (e #ă(ea odaia mea nu (e zărea nici picior de om.*a0i Gn trecere prin portu* maritim S.aptu* că doar un zid mă de(păr0ea de )ăr)atu* pe care7* doream cu atFta di(perare.ericirea (im0ită pe(te zi mă .ericire! Dumnezeu m7a .o(t (ă pot dormi Gntr7un dormitor numai a* meu. Nu mă mai 1i(a(em niciodată Gn intimitatea unui )ăr)at! iar ima#inea era atFt de 1ie! GncFt am crezut că totu* (e GntFmp*a aie1ea. Nimic nu părea (ă mai conteze Gn .ire Gnainte (ă mă . +e cFnd mă Gntindeam pe pat Gn acea noapte! Gncă mai (im0eam Gn oa(e *e#ănatu* 1a*uri*or mării. Mă *e#a(em GndeaCun( de (trFn( de Gn(o0itoru* meu GncFt (ă (per că cea de7a doua prezicere a (a! anume că eu Gi 1oi aduce moartea! nu (e 1a Gmp*ini totu=i. De1ere mă a1ertiza(e că mi (e putea GntFmp*a a=a ce1a =i că numai după mai mu*te zi*e a1eam (ă (imt iar pămFntu* .iindcă nu reu=eam (ă7mi poto*e(c (entimente*e trezite de 1i(u* meu.orta)i*e! Gntr7un han . Iar dacă eu Gi dăruiam (ărutu* de care zicea e* că nu i7* 1oi da niciodată! a1eam (ă7i in.o(t o proa(tă. M7am . Mă tem că m7am compromi( Gn .*e#ături Gntre noi doi care nu (e 1a Gmp*iniT (e ade1ere=te pe zi ce trece! a=a GncFt m7am (im0it mu*t mai Gn *ar#u* meu Gn to1ără=ia *ui De1ere. Hn prima noa(tră noapte Gn port! De1ere #ă(i pentru amFndoi adăpo(turi con.ăcute! m7am trezit p*ină de (udoare. După un timp am reu=it (ă adorm! Gn(ă 1i(e*e mi7au .o(t tu*)urătoare.a0a dorin0ei me*e arzătoare de a7mi 1edea 1i(u* cu ochii.ac de ru=ine =i a)ia acum! după mai mu*te zi*e de *a ace* e1eniment! mai #ă(e(c curaC (ă7 mi de(tăinui ne(ă)uin0a. Nu pot de(crie Gn cu1inte cFt de )ine m7am (im0it cFnd m7am Gm)ăiat după atFtea *uni pe mare! (au cFt de minunat a . Nu (im0eam nicio 1ină! Gndoia*ă (au inhi)i0ie Gn cur(u* actu*ui! numai o (enza0ie de e*i)erare =i de Gnă*0are dinco*o de orice )ucurii pămFnte=ti trăite 1reodată de mine.irm toate preziceri*eU N7ar tre)ui (ă mă *a( Gn 1oia unor a(t. %.aptu* că m7am Gntre)at dacă o prorocire (e *e#a de cea*a*tă. Nu mă mai recuno=team! . Tre)uie (ă recuno(c .ăcut (ă7mi 1in Gn .e*! nu m7am mai o)o(it (ă7mi acopăr *un#a căma=ă de noapte curată.ie pe dep*in (ati(.Fntu* Simeon a* Antiohiei. Ceea ce7mi (porea necazu* era .ace (ă7mi pierd cumpătu*. A(t.e* de #Fnduri! poate că .erm (u) picioare. Spre dezamă#irea mea! eram (in#ură! pradă unor chinuri necuno(cute de mine pFnă atunci. Din .rec1entat de ne#u0ători )o#a0i a. MAI $%&& Am .a0a ordinu*ui meu.

V A . SFn#e*e7rece cu care7mi ră(pundea mă ump*u de ru=ine pentru proprii*e me*e inten0ii a(cun(e. Hmi (im0eam p*eoape*e =i .e* de de(puiat ca =i )ă=tina=a de (u) e* care7i o. Mi7am dorit un pumna*! ca (ă mi7o (mu*# din carnea care aproape mă trăda(e.i .erea p*ăcere. Mi (e .ară pe ne(im0ite! Gn(ă *ui De1ere nu7i . V Cum ai pututU *7am Gntre)at pe un ton acuzator! atFt de .inte*e Curăminte. A=a =i era! de=i nu mă #Fndeam decFt *a De1ere.ie De1ere! care 1enea (ă mă ia.de(chi(7o Gnceti=or.o(t mai Gn0e*ept din partea mea! pro)a)i*! (ă mă (trecor a. V Nu m7am Gm)răcat Gncă! m7am ră(tit. Am dat cu ochii de o pri1e*i=te care mă trezi pe dată *a rea*itate. Hn(ă mă durea inima atFt de tare! a=a cum nu mă mai duru(e niciodată Gn 1ia0a mea.urioa(ă! GncFt mi7am a*un#at #Fndu* cuminte. Am Gnchi( ochii =i m7am #Fndit *a tine. Hmi era Gn#rozitor de ru=ine =i eram pro.o(t (imp*u! zi(e e*! continuFnd (ă .a0ă cu apă din 1a( =i am căutat cu cea*a*tă mFnă =ter#aru* din )um)ac.*ate de p*Fn(.o(t picătura care a ump*ut paharu*. M7am Gntor(! #ră)ită! Gn odaia mea! unde am 1ăr(at Gn p*o(ca de (u) pat. Acea(tă nea=teptată Gntor(ătură de (itua0ie ar . Hn diminea0a următoare (e auzi un ciocănit Gn u=a mea.ăcu rău. Nu mai p*Fn(e(em de cFnd eram o copi*i0ă care nu =tia ce7i )ine =i ce7i rău pe acea(tă *ume! dorindu7=i toate p*ăceri*e *ume=ti! =i *7am di(pre0uit pe De1ere pentru că mă Gntor(e(e *a acea (tare.i a=teptat *a ame(tecu* meu. M7am a=teptat (ă .a0a um. Lacrimi*e =i ru#ăciuni*e me*e Gncetară numai cFnd mă do)orG o)o(ea*a! iar (omnu* du*ce mă e*i)eră din *an0uri*e propriei con=tiin0e. I7am mu*0umit Domnu*ui pentru că ceea ce7mi 1ăzu(eră ochii Gmi )ă#a(e min0i*e Gn cap =i mă Gmpiedica(e (ă7mi Gnca*c (. Hntoarce7te mai tFrziuD M7am (tropit pe . V Lad" du Lac! (unt euD Sir Chri(tian Mo*ierD Sunte0i tea.und decep0ionată de propria7mi per(oană.acă dra#o(te cu cea de (u) e*. Ce7a1ea (ă (e a*ea#ă de e* dacă era prin(U +u(e(eră mFna pe e*U 326 . A . De1ere era *a .u(e(e de7aCun( (ă mă mintă! G=i Gncă*ca(e =i codu* de onoare a* ordinu*ui (ău ca1a*ere(c.ărăU Inima Gmi )ătu (ă7mi (par#ă pieptu*. M7am ru#at *a Dumnezeu (ă mă mi*uia(că! e*i)erFndu7mă din to1ără=ia ace(tui om. Ar . De1ere G=i ridică ochii *a mine! ca =i cum aproape că (7ar . M7am temut *a #Fndu* că a1eam (ă dau ochii cu e*.i tre)uit (ă7mi aducă un (entiment de u=urare.

V Nu! *ord Mo*ier. Iată unde mă a.initi1ă de către mame*uci Gn 9%49. +ro.rică (ă nu7i dea 1reun im)o*d (7o ia pe urme*e *ui De1ere. Cred că Sir De1ere a a1ut a*te p*anuri! care *7au o)*i#at (ă7=i ia a*tă cameră decFt a mea azi7noapte. M7am #ră)it (ă mă Gm)rac =i (ă7i ră(pund *a u=ă. V Da! (i#ur că o mai am. Ca1a*eru* . Gn 9%%4 a . Han#iu* ne7a (pu( că De1ere a *uat camera 1ecină dar! cu toate a(tea! pare (ă nu (e mai a. V De1ere e cu 1oi aco*oU mă i(codi e*. V Mii de (cuze! doamna meaD Mo*ier Gmi dădu drumu* =i mi (e ePp*ică: Mă temeam că tF*haru* 1ă 0inea o(tatică. V Atunci (unt cu atFt mai )ucuro( (ă 1ă #ă(e(c tea.ăcu o p*ecăciune p*ină de re1eren0ă.ăcut7o! de .*u acum! *a capătu* *un#u*ui meu drum (pre (utremer La St Jean dWAcrc! din cFte7mi (pune Mo*ier! 1om #ă(i toate cFte a1em ne1oie pentru a ne Gncepe că*ătoria pe u(cat pFnă7n Sinai. Deodată Mo*ier mă tra(e cu de7a (i*a pe coridor! iar oamenii *ui nă1ă*iră Gnăuntru! ca (ă7mi cotro)ăie prin odaie. Cum Mo*ier era mu*0umit de ră(pun(u* primit! nu mai pierdu 1remea =i mă Gm)arcă pe cora)ia achizi0ionată de e*! Gn (copu* de a na1i#a pFnă *a St Jean dWAcre5'! Gn Re#atu* Ieru(a*imu*ui.*e aco*o.V Da! *ord Mo*ier.iu *uată pe nepre#ătite =i tratată cu a(emenea #ro(o*ănie.e0ia că a1eam (ă7i aduc moartea ace(tuia din urmă mă .Fntă pFnă *a cucerirea *ui de.o(t p*a(at (u) contro*u* Ca1a*eri*or Ioani0i @de unde Gi 1ine =i nume*e Saint7Jean dWAcreA! .a! Gn nordu* I(rae*u*ui! cucerit de crucia0i Gn anu* 99&>.ără =i ne1ătămată. Am tra( de ză1or =i i7am de(chi(.iind u*timu* )a(tion a* crucia0i*or Gn Iara S. De=i eram cFt pe ce (ă7i mărturi(e(c ade1ăru*! nu am . V ?ă mai purta0i Gncă (acra po1arăU dori e* (ă =tie.ace cu minciuna pe care i7am trFntit7o *ui Mo*ier Gn apărarea *ui De1ere! Gn(ă =i acum (imt cum trădătoru* meu ne urmăre=te pa( cu pa(. Din păcate! nu cred că n7o (ă7* mai 1ăd pe A*)ra" De1ere! dar dacă e* a*e#e (ă ne urmărea(că Gn continuare Gn mi(iunea noa(tră! moartea 5' Acra! (au A//o! ora= (ituat Gn #o*. Era c*ar că nu reu=iră (ă dea de De1ere prin camera mea! iar eu am re(pirat ce1a mai u=urată cFnd Mo*ier păru (ă7=i piardă intere(u* Gn urmărirea *ui.u* Hai. Nu =tiu ce mă 1oi . V Nu mă crezi pe cu1FntU M7am (im0it Ci#nită (ă .ăcu (ă mint din toată inima.rancez Gmi . 327 .

i pu(e niciodată Gn perico*O Ace(ta7i *e#ămFntu* meuD 328 . E(te ne1oie de un nou Gnceput! unu* care (ă (e potri1ea(că Gntocmai cu nou* meu . Credin0a =i CurămFntu* meu nu 1or mai .*ui nu7mi 1a (ta de*oc pe con=tiin0ă.ie mi*ă de niciunu*! (ă nu mă #Fnde(c decFt *a Dumnezeu* pe care7L (*uCe(c. Mi (e pare .e* de a pri1i *ucruri*e! care e(te: (ă nu mă mai Gncred Gn niciun )ăr)at de pe *umea acea(ta! (ă nu7mi mai .oarte nimerit că am aCun( *a capătu* ace(tui per#ament pe care am a=ternut tot ce mi (7a GntFmp*at de *a căderea cetă0ii Mont(Q#ur.

DeCa nu mai a1eam de(tu* timp (ă de(copăr ade1ăru* din (pate*e Temp*u*ui Focu*ui7Stea a(cun( Gn (u)terane*e munte*ui! (u) 329 . Hn timp ce mă =ter#eam cu pro(opu*! m7am hotărFt (ă nu ză)o1e(c prea mu*t *a cină! a(t.i a1ut pri*eCu* (ă7=i continue re*atareaU M7am necăCit =i că nu reu=i(em Gncă (ă parcur# decFt trei (.unda (timă a unuia .erturi din Curna*u* *ui A(h*ee Gn acea(tă etapă! a=a GncFt a)ia acum urma (ă de(copăr dacă! Gntr7ade1ăr! Mo*ier (e a.*a(em decFt Cumătate din po1e(tea *ui Li**et.ecta(e pro. Ei! totu=i! Gi 1ăzu(em Gmpreună pe A*)ra" =i pe Li**et pe tărFmuri*e a(tra*e. Indi. Hn 1reme ce mă (pă*am! Gmi )*e(temam *ip(a de cunoa=tere a .e* GncFt (ă pot continua *ectura Curna*u*ui *ui A(h*ee Gnainte (ă mă cu*c.ăcea ace*a=i *ucru =i cu mine. Unde era (u*u* pe care ea *7a (cri( după ace(taU Să . 2)(er1Fnd cFt de tFrziu (e .Fnta preotea(ă.LECŢIA 18 COERCIŢIE Era cinci =i Cumătate după7amiaza cFnd am terminat de citit re*atarea *ui Li**et.iindcă nu7i (cotea *a i1ea*ă ade1ăratu* (ău caracter.e*u* Gn care o *ua(e Gn derFdere pe (. Nu (e putea (ă nu mă Gntre) dacă nu .izice! cu (i#uran0ă nu *e a. Dar poate că Gn 1ia0a de apoi totu* era automat iertat. A*)ra" mă a1ertiza(e că Mo*ier Gncerca (ă7mi (u)mineze pre0uirea pe care o a1eam pentru ca1a*eru* =i protectoru* meu. Nu7mi p*ăcea (ă recuno(c .aptu* că o mică (ămFn0ă de Gndoia*ă mi (e (trecura(e Gn (u. Era *impede de ce nu dori(e A*)ra" (ă7mi arunc un ochi a(upra ace(tui 1echi document! .u(e(e Gntre ei Gn p*anu* ePi(ten0ei .*et.*a Gn (pate*e răpirii *ui *ad" Su(an De1ere.ăcu(e! m7am )ă#at (u) du= ca (ă mă pre#ăte(c pentru cina *a care Mo*ier mă in1ita(e.enomene*or paranorma*e! aducFndu7mi aminte că nu a.a0ă de ce*ă*a*t Gn 1ia0a de apoi.erent ce reie=ea că . Tre)uie (ă recuno(c că mă (urprindea pu0in .

Dar nu-ţi va servi mai mult dec>t lui 6illet sau mie "scultăA I7am aruncat o pri1ire pe(te umăr! Gn timp ce ie=eam. i7am i#norat eu #e*ozia. CFnd (o(i! ca1a*eru* meu mă cercetă pre0 de o c*ipă! părFnd *uat prin (urprindere.iindcă nu7mi a(umam ri(cu* (ă port amu*eta Gn prezen0a *ui Mo*ier. p>nă la St Jean dF"cre. acum@ ( să înt>r1ii la înt>lnirea mea de afaceri -unA G=i arătă A*)ra" (upărarea. o5a'D 2ra îndrăgostită de tine 4u-mi spune astaA prote(tă e*. 4-ai avut dreptate în privinţa lui 6illet. HntrucFt mai a1eam mu*t pFnă (ă7mi (tăpFne(c aptitudini*e parap(iho*o#ice! cum a1eam (ă dau piept cu . o)(er1ă A*)ra". în tovărăşia lui $olier. Mi7am dat ochii pe(te cap. Du-te la $olier I7am Gntor( (pate*e =i m7am Gndreptat (pre ie=irea din cort. Lămurirea păru (ă .ormat. "i citit povestea lui 6illetD Sulul ajunge doar la traseul parcurs de ea pe mare. "şa se e)plică re1erva ta din seara asta "şa-ţi închipui tu. da sau nuD 330 .i zi(U Hsta-i adevărul Sunt sigură c-ai avut motivele tale să te joci eu sentimentele ei. *7am in. aşa cum ai făcut-o@ $-am jucat cu sentimentele 2I "sta-i bunăA 2a a jonglat cu inima meaA Am ridicat o mFnă! Gn (emn de armi(ti0iu.u ro(tit! mai de#ra)ă! pe un ton ranchiuno(. MFine! AndrQ a1ea (ă (e Gntoarcă cu pu*)erea a*)ă! prin intermediu* căreia! după cum )ănuiam! a1eam (ă pătrund Gn (tră1echiu* a*tar. 2dată A*)ra" in1ocat! e* Gmi putea percepe ne1oia de a inter1eni Gn (priCinu* meu.ie o *o1itură pentru A*)ra". 4u te-am mai vă1ut niciodată într-o rochieA@ 2şti frumoasă Comp*imentu* *ui . 4u vreau să mă cert cu tine pe chestia asta. Mi7am dat (eama că G* tu*)ura in1ita0ia *ui Mo*ier *a cină. /e n-aş da să ai dreptateA In(i(ten0e*e *ui Gncepeau (ă mă ca*ce pe ner1i. "m de g>nd să mă duc la cină acum şi nu vreau să stau p>nă t>r1iu . ?ţi mulţumesc. Ce 1oia (ă7i . i7am zFm)it! ca (ă7* poto*e(c. $ă bucur că-ţi placeA Am a=ezat pietricica *ui A*)ra" Gn po=etă! ca (7o am *a GndemFnă! .o*o(ea(că de mi(terioa(e*e puteri ce*e(te ePi(tente! potri1it *e#endei! Gn ace* temp*uU 2dată Gm)răcată! *7am in1ocat pe A*)ra"! a=a cum i7am promi( că a1eam (ă .or0e*e ma*e.ac Gnainte de a7* cunoa=te pe Mo*ier. Am *uat (u*u* de pe ma(a mea de (cri(! cu #Fnd (ă i7* re(titui *ui Mo*ier.mine.ari distantă. .ot să conte1 pe ajutorul tău în seara asta.ice care căutau (ă (e .

i 1enit pFnă aiciU Ca (ă a(i(te *a de(chiderea por0ii temp*u*ui! de(i#ur. V 3ineD am )om)ănit eu! . . Fie că Mo*ier era un mincino( .u(e(e tran(mi(ă! prin #enera0ii! de (trămo=ii *ui < *a .iică a *iniei de (Fn#e a raa*u*uiU SFii cu mintea de(chi(ăDT m7am po1ă0uit (in#ură. Ei se mai spune că femeile îşi pierd capul c>nd iubesc !e-am au1it. mă tem Tre)uia (ă p*ec Gnainte de a mai apuca (ă zic ce1a ce a1eam (ă re#ret mai tFrziu. Mo*ier nu adu(e Gn di(cu0ie niciunu* dintre (u)iecte*e me*e ta)u. A*t. 4u-i 1ice nimic de mine.*eru* Gn pri1in0a che(tiuni*or pămFnte=tiU $ă rog. şi nici de pietricică sau de jurnalul lui "shleeA mă in(trui e*! parcă pre(im0ind ce1a. să ştiiA Gmi (tri#ă A*)ra" din urmă.i pierdut A*)ra"! Gn 1ia0a de apoi! .oarte p*ăcută! ie=eam din ru*otă! ne1ătămată =i netu*)urată. Două ore mai tFrziu! după o (eară . E* de0inea (in#ura copie ePi(tentă =i Gi . CF0i (7ar .on Gn cort! iar A*)ra" #re=ea Gnchipuindu7=i că ace(ta era ace*a=i care7i *ua(e *ui 1ia0a.ice Gn dez*e#area ace(tei eni#me care nu mă mai preocupa(e de cFnd G* cuno(cu(em pe A*)ra". Mu*te dintre ce*e =tiute de mine de(pre Mo*ier pro1eneau dintr7un Curna* 1echi de două (ute de ani =i de *a un ca1a*er mori de opt 1eacuriD Era momentu* (ă . Să7=i .oarte di)aci! .ac recur( *a *o#ică! *a Gndoia*ă! *a cuno=tin0e*e me*e științi.oane.e* cum pronun0a(em cu #*a( tare nume*e *ui A(h*ee =i a* *ui Mo*ier.iindcă a1ea *e#ătură cu i(toria *ocu*ui.emeie care aduce pFinea tre)uia (ă intre prima.iică de neamU Mă Gndoiam.i (căpat ce1a =i Gn pri1in0a re*a0iei me*e de rudenie cu A(h*eeU +oate că Mo*ier ha)ar n7a1ea că eram .*u de *a A/)ar că! pro)a)i*! cortu* Gmi era Gn0e(at de micro.e* de ce ar mai .ie că nu7mi pu(e(e niciun micro.e* ca =i dere#*area *ui *e#ată de (ecre0ia me*atoninei.i priceput (ă tă*măcea(că ade1ăratu* ei Gn0e*e(! anume că era 1or)a de o . hai că-mi placiA comentă e* cu cini(m! pe cFnd intram Gn cortu* meu. 331 .oate mă cre1i t>mpităA Am aCun( *a adăpo(tu* *ui Mo*ier =i am )ătut Gn u=ă. Am a=teptat (ă mi (e de(chidă! GncercFnd! cu di(perare! (ă7mi aduc aminte de (u)iectu* con1er(a0ii*or a1ute cu A*)ra" Gnainte (ă a. Să7mi . Cu (i#uran0ă! G* (tri#a(em pe nume! *a .ără (ă mă mai uit Gnapoi.Sigur că daA " salva vieţile domniţelor la ananghie este specialitatea mea. Din cFte (e pare! in(crip0ia (tipu*ează că numai o . Hmi dădu(e (ă cite(c manu(cri(u* *ui Li**et .

e* de 1i(e )inecu1Fntate de iu)ire Gn noaptea acea(ta.ie actua*e! .aptu* că nici nu7mi trecu(e a=a ce1a prin minte.ăcut ru#ămintea.e0ei *ui Gmi arătă că ră(uci(em prea adFnc cu0itu* Gn rană. 2ra mereu pregătită să-mi ofere pre1umţia nevinovăţiei " fost o prietenă bună Inima mi (e . i7am ră(pun( eu! GncercFnd (ă a(cund . I (e Gncordă .irma0ii*or (a*e *e#ate de Mo*ier.ie mai 1echi. +e cFnd (e .rFn(e. V Un moti1 Gn p*u( pentru a7mi continua *ectura! cred.e* ca Li**et. Tre)uia (ă recuno(c că! din pozi0ia Gn care mă a. =rei să ştii ce mi-a plăcut at>t de tare la domnişoara +ranvilleD H=i ridică! Gntr7un tFrziu! ochii ne#ri *a mine.*am! nu prea #ă(eam do1ezi Gn (priCinu* a. dacă nu te foloseşti de elA $ă rog.oarte tare. îmi dai voie să plecD Se apropie de po=eta Gn care (e a.Da. 4-ai constatat şi tu c>t de întunecaţi erau centrii lui de luminăD 4-am putut să stau acolo pe un scaun şi să intru în transă. Era *impede că A*)ra" era ePa(perat de *ini=tea Gn care ne petrecu(em (eara.ăcea ne1ăzut! inima mi (e ump*u de amărăciune *a #Fndu* că n7a1eam (ă mai cuno(c niciun . mă bucurA nu m7am *ă(at nici eu mai preCo(.uria(e .uria c*ocotitoare pe care o proiectam. ?mi pare rău dacă te-a plictisit discuţia noastră pe teme profesionale Mo*ier era un i(toric p*in de erudi0ie =i mi7a po1e(tit numeroa(e anecdote *e#ate de mu*te dintre =antiere*e arheo*o#ice pe care 1i(am (ă aCun# 1reodată (ă *e 1ăd! . 4u m-am simţit sub niciun fel de ameninţare înainte să te cunoscA am (u)*iniat eu. /au1a meaA Acum (e Gn. 4u viaţa mea e în pericolA M7am Gntor(! ca (ă7* Gn.a*ca.*a pietricica. !reaba noastră de astă-seară pare că s-a încheiat@ ?n conclu1ie. 4-are niciun rost să ai har paranormal. /red c-ar fi intrat la bănuieli Lui A*)ra" nu7i căzu prea )ine moti1a0ia mea.runt! con=tientă de . +Fnă =i eu mi7am dat (eama că 1or)eam *a . I7am (ati(. 332 . EPpre(ia . dacă te superi pe mine nu ajută cu nimic cau1ei tale M7am du( *a ma(a mea de *ucru =i am aprin( *ampa. Ei ce ţi-a spus vederea ta eterică despre acest omD mă i(codi e*. Ei eu sunt prietena ta "m doar nevoie de@ E* ridică un de#et! pentru a mă opri (ă mai continui. 2 c*ipă nu (e mai putu uita *a mine.

*et. Am (7o .ace p*ăcere conte(ei me*eU mă Gntre)ă e*! cu un zFm)et care7i *umina chipu*.oarte *uPo( Gn care (ă tra#em! Gn 1reme ce a=teptam 1e=ti de *a domnu* De1ere =i dra#a noa(tră (oră.ac acum =i o (ă mă Gntorc Gn timp! pe ca*ea #Fndu*ui! *a c*ipa Gn. V A=a creziU mă Gntre)ă *ordu* meu! pe un ton mai curFnd neutru! iar eu m7am Gntri(tat. V Minunată 1reme pentru na1i#a0ie! pre(upun.o(t cam mu*t 0inută departe de Curna*u* meu! nemaia1Fnd ocazia (ă (criu cronica e1enimente*or ce (7au deru*at după ce am aCun( *a Mar(i*ia Gmpreună cu (o0u* meu.rico=ată a răpirii me*e. După micu* deCun! am .ăcu(em de meritam o (urpriză! iar e* mi7a ră(pun(: V Te7ai măritat cu mine.ără nori! iar )riza adia ca*dă.ăcu a .DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Am .rumo(u* port maritim Mar(i*ia (pre (. +roprietaru* G* anun0ă pe *ordu* De1ere că Gn ca)ină ePi(ta 333 . Hmi aminte(c că am (o(it Gn . V Ai de #Fnd (ă mă p*im)i cu )arcaU I7am (trFn( )ra0u* GncFntată. V I7ar .oarte GncFntată de iahtu* care nu di(punea decFt de o (in#ură ca)ină. V 3ine! atunci nu (unt eu un om a* mi(tere*orU V A=a (7ar părea! i7am zi( cu admira0ie =i *7am (ărutat pe o)raz.ăcut o p*im)are pe *a docuri! unde atFt *oca*nicii! cFt =i 1i*e#iaturi=tii (e )ucurau de unde*e mării! Gn am)arca0iuni de toate (oiuri*e =i dimen(iuni*e. Nu mai a1u(e(em niciodată pri*eCu* (ă Gncerc p*ăcerea croaziere*or.o(t condu(ă pe un chei unde erau ancorate mai mu*te )ărci cu pFnze! mici dar Gncăpătoare! mi7am dat (eama că (o0u* meu G=i rFdea de mine. V Nu =tiaiU Se pre. V Nimic nu m7ar )ucura mai tare! i7am ră(pun(! de=i a1eam o teamă Gn (u. Soare*e (tră*ucea pe ceru* . Numai c*ipe ca ace(tea Gmi arătau *impede ce hotărFre )ună *ua(em.acă o (urpriză a doua zi! iar *a micu* deCun! (er1it Gn (a*onu* hote*u*ui! anun0ă ace(t *ucru. Fără ca eu (ă =tiu! *ordu* meu aranCa(e (ă7mi . Nu =tiam că te pricepi (ă na1i#hezi! dra#u* meu *ord.Fr=itu* zi*ei.i (urprin( că nu mai men0iona(e niciodată ace(t *ucru. Dar cFnd am . Lordu* De1ere =i cu mine am #ă(it un hote* de(tu* de ePc*u(i1i(t =i . L7am Gntre)at ce . Era c*ar că a*ta era (urpriza mea. CFnd am (o(it *a 1a(u* no(tru! numit atFt de potri1it SUnica Mea Dra#o(teT! m7am arătat .

rate*ui meu ca (ă7=i rezo*1e toate pro)*eme*e cu (o0ia *ui. Nu doream (ă ne a1enturăm prea departe! Gn cazu* Gn care (e (trica 1remea.eri o mFnă de aCutor. V Sunt (i#ur că nu7i 1a aCun#e o (in#ură zi .a0ă de ci1i*iza0ie pentru a ne putea )ucura ne(tin#heri0i de c*ipe*e intime =i de (pa0iu* de mane1ră.ericirii cFnd am a.rate*e no(tru o (ă 1ină (ă ne caute prin Mar(i*iaU am Gntre)at eu! *a #Fndu* că *ordu* De1ere ar . Am a1ut =i eu un ro* de Cucat cFnd! (pre marea mea GncFntare! (o0u* meu mă *ă(ă Gn *ocu* *ui *a cFrmă de mai mu*te ori *a rFnd. CFte1a c*ipe mai tFrziu! ne7am Gntin( pe patu* *ar# din ca)ină. 334 .u primu* care co)orG (cări*e Gn#u(te pentru a7mi o. V Mă tem că 1om . Ne7am petrecut acea zi na1i#Fnd Gn *ar#u* portu*ui.in0it! ne7am retra( Gn ca)ina *uminată pe Cumătate de *ămpi*e cu #az.i trăit 1reodată o zi mai . La *ă(area (erii! am ancorat Gn . După a(.aci tuU V ?ai! #reută0i*e unei 1ie0i pe mareD Sărutu* *ui mă adu(e Gntr7o (tare de a)andon tota*.in0itu* pe mă(ură ce departe! pe (trăzi*e Mar(i*iei! (e aprindeau *umini. Lordu* meu părea Gn e*ementu* *ui pe mare! iar eu admiram GndemFnarea cu care mFnuia mecani(me*e! . V Ei cum n7am nicio (*uCnică prin preaCmă care (ă mă aCute (ă mă dez)rac! poate ai (7o .rumoa(ă! iar *e#ătura cu (o0u* meu atin(e(e un #rad de apropiere cum nici nu 1i(a(em. Am .a0a panoramei ora=u*ui =i am *uat cina pe punte! apoi am contemp*at a(.i putut uita de acea(tă e1entua*itate. Cum o (ă ne di(trăm Gn (eara a(taU SurF(u* *ui non=a*ant era ePtrem de (educător. Nu cred (ă . V H0i dai (eama că aici nu (unt prieteni care (ă ne 1iziteze! (erate (au )a*uri *a care (ă participăm. Mi7am *ipit )uze*e de a*e *ui. H* *ă(a(e Gn urmă pe conte*e de 2P.i o)*i#a0i (ă ne cu*căm de1reme! domnu* meu. V Ei dacă . Di(tan0a era de(tu* de mare . Se pare că (o0u* meu nu uita(e nimic.o(t Gn cu*mea . Hntre timp! nu 1ăd pentru ce am pierde ocazia de a #u(ta din p*in *una noa(tră de miere. I7am *ă(at 1or)ă *a con(u*at =i un me(aC *a hote* că ne 1om Gntoarce mFine! mă a(i#ură e*.ord Gn port =i nu mai era decFt Jame( De1ere! )ăr)atu*! (o0u* =i dra#u* meu prieten. Ideea era incredi)i* de romantică! după părerea mea. E* . A=tepta (ă ne Gntoarcem Gn (eara zi*ei următoare.e*u* Gn care 0inea 1a(u* (u) contro*.un co= mare cu )ucate! a=a cum i (e porunci(e.*at că urma (ă ne petrecem noaptea Gmpreună! *e#ăna0i de 1a*uri*e mării.

Ei G* ridicară Gn picioare pe (o0u* meu! iar e* ripo(tă! tră#Fndu7i un cot unuia Gn (tomac. Nici nu (e urcă )ine pe (cări că =i ateriză Gnapoi Gn ca)ină! cu un z#omot Gn.ă Gn ca)ina din (pate*e meu! Gn 1reme ce omu* mă )om)ănea pentru neGndemFnarea mea. Hmi mai . +atru )ăr)a0i ma(ca0i (ăriră Gn )udoaru* no(tru! to0i Gnarma0i cu (ă)ii. Am . Reu=i (ă7=i (coată (a)ia. Am ră(pun( cu un (emn a.irmati1 din cap! =i atunci (o0u*ui meu i (e ceru (ă (e Gntoarcă.o(t a(taU am intrat eu Gn panică! (ărind pe dată *a conc*uzii Gn #Fndu* meu.uri= peticu* de (to.ie pira0iU V A=a aproape de portU Ra0ionamentu* (o0u*ui meu Gmi a*un#ă teama.Fr=itu* per. Fu *o1it Gn moa*e*e capu*ui cu mFneru* unei (ă)ii.u* (a)iei! iar *ordu* De1ere nu a1u de a*e( =i7=i predă arma.o(t #reu (ă pricep că )u. Se apropie (ă mă (ărute! Gn(ă eu *7am 0inut departe de mine cFnd am (im0it o a*tă )u.ect a* unei zi*e . Cum =i (o0u*ui meu i (e propti(e 1Fr. M7au o)*i#at (ă mer# Gnainte. Su( pe punte! n7a .undat. V Lad" Su(an De1ereU mă Gntre)ă ce* care mă 0inea prizonieră. Am 0ipat! apoi i7am imp*orat pe cei care mă prin(e(eră (ă nu7* mai 1atăme. V Ce7a .erent ce a1eau de #Fnd Gn pri1in0a mea! numai (ă7i cru0e 1ia0a (o0u*ui meu.ură un (ărut Gnainte (ă7=i Gnceapă căutări*e.+ărea (.o(t iară=i tFrFtă pe (cări.ere un indiciu! ce1a ce apar0inea răpitori*or mei! purtFnd amprenta (piritu*ui *or.nitura pe care o auzi(em 335 .ără tra#ere de inimă! =tiind prea )ine că era ePact ce7mi doream.uri=ă pe *Fn#ă e* =i7mi atin(e #Ftu* cu 1Fr.u* unei (ă)ii Gn piept! m7am temut prea mu*t pentru 1ie0i*e noa(tre pentru a cuteza (ă mint.ăcu din cap un (emn de apro)are. Hncepu (ă (e *upte cu ce*ă*a*t ma(cat. Am aruncat pe . 2mu* care mă 0inea capti1ă . Am .o(t tFrFtă Gn (u( pe (cări =i mi7am dat (eama că! dacă a1eam 1reo =an(ă ca ai mei (ă mă mai #ă(ea(că 1reodată! tre)uia (ă *a( ce1a Gn urmă care (ă *e o. V +ro)a)i* că ne7am *o1it de un )u=tean (au de a*tce1a! ridică e* din umeri! dezmierdFndu7mă pe partea interioară a coap(e*or. Se pră)u=i incon=tient *a pămFnt. Dar unu* dintre (pada(ini (e . Nu te mi=ca de aici.icU (e o.ăcut că mă Gmpiedic =i m7am 0inut de haina ce*ui din .ără cu(ur! pFnă cFnd am (im0it că 1a(u* no(tru (e ciocnea de ce1a =i am auzit un z#omot pe punte. Să .eri e* . M7am pre.nitură V ?rei (ă mă urc pe punte (ă 1eri. Am Curat (ă cooperez cu ei! indi.a0a mea! (mu*#Fndu7i )uzunaru* Cachetei. Atunci cei*a*0i (e ap*ecară =i Gi pu(eră un că*u= Gn #ură *ordu*ui De1ere! pe care7* *ă(ară pe podeaua ca)inei.

. Na(turii Gi a1eam *a (pate*e rochiei! Gn(ă erau deCa pe Cumătate de(. Cora)ia răpitori*or G=i 1ăzu de drumu* ei! iar eu am .u(e(e .Fr=itu* ace(tei zi*e. V Unde mă duce0iU Ce 1re0i de *a mineU Ma(ca0ii (e .iindcă nici nu7mi trecea prin cap (ă mi *e dau Co( pe o cora)ie p*ină de )ăr)a0i (trăini.ăcu0i! mu*0umită e.ăceam eu! =i (im0i ne1oia (ă 1eri. DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE La Con(u*atu* 3ritanic din Mar(i*ia am a.i (tin#herit Gn mi=cări cFnd (7ar .o(t *ă(ată (in#ură pe punte! ca (ă urmăre(c cum )arca (o0u*ui meu p*utea Gn deri1ă. Am . Am .orturi*or *ordu*ui meu de a mă dez)răca. Domnu*ui De1ere nu7i prea 1enea a crede tot ce zicea A*)ra"! a=a cum . +Fnă *a urmă! un căpitan ita*ian ne primi )anii.ormat că cei doi erau a=tepta0i (ă (e Gntoarcă din croaziera *or a)ia (pre (. A1ea drum pFnă *a Neapo*e =i apoi Gn Sici*ia.*at de hote*u* Gn care tră(e(eră *ordu* =i *ad" De1ere! iar aco*o ne7au in.irma0ia *ui A*)ra"! că a1eam (ă dăm pe(te *ordu* De1ere Gn *ar#u* coa(tei! Gntr7o mică am)arca0iune de a#rement. La docuri! . V NuD A=a 1a rătăci pe mareD i7am imp*orat eu! dar ru#ămin0i*e me*e pătima=e (e *o1iră de urechi (urde.ăcută de o na1ă de mari dimen(iuni! *e#ată de a noa(tră.irma a.i udat.u GntFmpinat cu că*dură de mu*0i marinari care doreau (ă ne#ocieze un pre0 )un ca (ă intre Gn (er1iciu* no(tru. Cine1a dore=te (ă 1ă 1adă. Număru* ce*or care (e o.ereau (e redu(e mu*t cFnd *e7am ePp*icat că a1eam mare ne1oie (ă ne ducem Gn Ita*ia! )a chiar pFnă *a A*ePandria.o(t oripi*ată (ă 1ăd că u*timu* care pără(e=te iahtu* no(tru ridică ancora. Nu o)iectă atunci cFnd i (e ceru (ă (e a)ată 336 . M7am ridicat =i m7am că0ărat pe )a*u(trada pun0ii! cFnd cine1a mă Gnhă0ă de )ra0e. Mă ridică Gn picioare =i mă Gmpin(e Gn direc0ia ca)ine*or. Se do1edi că tot ce ne (pu(e(e Cin#ar era ade1ărat.i . Se numea Fa*cone 3e**accino! de=i echipaCu* *ui Gi (punea Scăpitanu* Fa*coT.ăcură că nu7mi aud Gntre)ări*e =i mă z1Fr*iră *a )ordu* 1a(u*ui *or. E ade1ărat că nu mai Gnota(em din copi*ărie! iar haine*e pe care *e purtam ar . M7am #Fndit (ă mă arunc Gn apă =i (ă Gnot Gnapoi! pentru a7i (ări Gn aCutor.ice po1e(tea ca1a*eru*ui meu Gnainte de a (e #ră)i (ă Gnchirieze un 1a( cu echipaC *a )ord. V Nu pute0i p*eca Gncă! doamna mea! Gmi (pu(e )anditu* care7mi zădărnici(e tentati1a de e1adare. Tră#eam nădeCde (ă mă pot e*i)era de 1e=minte*e me*e #reoaie odată ce mă (cu.undam Gn apă! . Ceea ce con.o(t tra(ă cu putere Gndărăt! *a )ord.o(t prea #re*e =i m7ar .

erent care ar .o(t rezu*tatu*.oarte mu*t )a*an0a Gn .e* de temeri! =tiind că na1a Gn care (e a. L7am con1in( pe căpitan că erau doar ni=te pre(im0iri =i! cum G* p*ăteam #ra(! nu (e *ă(ă ru#at de două ori (ă dea a(cu*tare capricii*or noa(tre. Tre)uia (ă aducem Gnapoi Gn port 1a(u* de a#rement. Cin#ar promi(e că =atra *ui 1a a1ea cea mai mare #riCă de De(tin"! nepre0uitu* meu armă(ar.*a(em de di(pari0ia ace*ui 1a(! dat . N7a1eam niciun .pu0in din drum.i . Nu crezu(em (ă mă ata=ez atFt de mu*t de un anima* =i mi7am dat (eama că a1eam (ă duc doru* ace(tui ca*.ăcut! nu puteam (ă (upun un pur(Fn#e unei Gnde*un#ate că*ătorii pe mare către un 0inut Gndepărtat! cu un c*imat tota* di.iind că .*a *ordu* De1ere a1ea (ă (e a. Se Gn0e*e#e că domnu*ui 3e**accino i (e trezi curiozitatea cFnd o)(er1ă cFt de )ine =tiam pozi0ia ace*ui iaht di(părut! =i chiar cum a. A*)ra" Gmi (pu(e(e ePact unde a1eam (ă #ă(im 1a(u* *ordu*ui De1ere! iar (o0u* meu nu di(punea nici de timp (u.i . Na1a *ui! o cora)ie ne#u(torea(că de mărime medie! era Gncărcată =i cu echipaCu* *a )ord! . Chiar dacă A*)ra" nu era decFt o (ta. 2rice a= .ie (u(picio(! Gn 1reme ce căpitanu* adu(e na1a noa(tră mai mare de7a *un#u* iahtu*ui. Ni (e #arantă că! odată ce u*tima Gncărcătură a coră)iei era de(cărcată Gn Sici*ia! căpitanu* Fa*co era pre#ătit (ă ne ducă oriunde pe Mediterana! atFta timp cFt Gn0e*e#eam (ă7i ră(p*ătim e.*e Gn 337 .erit de 1erde*e pămFnt a* Fran0ei. V E=ti (i#ură că7i 1a(u* *ui Jame(U So0u* meu continua (ă . A*)ra" Gi aruncă *ui Earne(t o pri1ire aro#antă: Să mă alunge soţia dumitale de la s>nul ei odată pentru totdeauna dacă mă-nşelA De1ere #ă(i acea(tă pro1ocare Gnă*0ătoare! de 1reme ce e* (7ar . Cei*a*0i )ăr)a0i din =atra *ui Cin#ar care ne Gn(o0i(eră pFnă *a Mar(i*ia a1eau (ă (e Gntoarcă pe cai *a cara1ana 0i#ănea(că.ortu*.i (im0it mu*0umit! indi.*e ePact aco*o unde ne indica(e A*)ra"! Gn(ă domnu* De1ere (e arătă Gn mod *impede (urprin( atunci cFnd marinaru* de 1e#he detectă o mică am)arca0iune p*utind Gn deri1ă. Fără Gndoia*ă! *ordu* De1ere a1ea (ă 1rea (ă ni (e a*ăture Gn căutarea (o0iei (a*e! dacă nu cum1a cumnatu* meu . Cin#ar! Je((enia =i un a*t )ăr)at din =atra de 0i#ani a1eau (ă ne Gn(o0ea(că Gn căutarea *ordu*ui De1ere.ie! (o0u*ui meu nu7i p*ăcea de*oc ca un a*t )ăr)at (ă (e a.a1oarea *ui.u(e(e rănit #ra1 Gn cur(u* răpirii *ui Su(an.rate*e no(tru =i (o0ia *ui nu erau a=tepta0i decFt Gn (eara zi*ei de a(tăzi.iind #ata (ă pornea(că Gn orice c*ipă *a drum! ceea ce Gnc*ină .icient! nici de miC*oace*e nece(are pentru 1eri.icarea ace(tor a.irma0ii.

V Ai per. Acea(tă de(coperire ne )ucură =i ne Gntri(ta totodată! GntrucFt ni (e con. V Sunt *a .o(t răpităD ne in. Că*ătoria pe mare era o ePperien0ă nouă pentru mine =i Gncă nu mă deprin(e(em de(tu* cu mer(u* pe o punte c*ătinată de 1a*uri. Tu! cu mi(tere*e ta*eD H=i Gntoar(e iar pri1irea de *a (o0u* meu *a mine. Corpu* de *umină a* *ordu*ui! de o)icei curat ca *acrima! a1ea acum o pată Gntunecată! cre(cFndă! ce7i acoperea *ocu* inimii. Dacă7i cine1a de 1ină! atunci eu (unt ace*a.rate*e *ui.e* de Gn#riCorată ca =i tine de (oarta *ui Su(an. V De unde ai =tiutU Apoi! cu un #e(t a* mFinii! a*un#ă acea(tă Gntre)are ire*e1antă! ca (ă pună o a*ta mai ur#entă.ectă dreptate! .ede*e=! cu că*u= *a #ură dar Gncă Gn 1ia0ă. V Tu e=ti cata*izatoru* Gntre#ii Gncurcături! mă acuză e*! #ata (ă7=i 1er(e nădu. Te a=tep0i ca (o0ia mea (ă mintă pentru tine =i (ă (e pună Gn perico* de mai mu*te ori! numai pentru a70i re(pecta ție p*anuri*e. Am .rate*ui (ău.ord. V Etii =i cine a răpit7oU V A1em noi o )ănuia*ă! G* *ămuri Earne(t pe . V S*a1ă Ceru*ui! Earne(tD ePc*amă *ordu* De1ere cFnd i (e (coa(e că*u=u*.rate*e (ău. RidicFndu7(e Gn picioare! *ordu* (e Gncruntă. De1ere =i Cin#ar (ăriră *a )ordu* na1ei mai mici. E(te cea mai 1eche =i mai dra#ă prietenă a meaO! am Gncercat eu (ă7i curm iz)ucnirea inerentă. Cum de m7ai #ă(it atFt de repedeU V Am eu un har a* meu! Gi ră(pun(e Earne(t! tăind . V Lad" De1ere a . V Etiu! G* a(i#ură cu ca*m Earne(t.*et a(upra mea.apropierea mea. +ermite0i7mi (ă 1ă Gmpărtă=e(c 338 . După aceea! mă aCutară (ă mă Gm)arc =i eu pe ace* 1a(. Nu eram Gncă pre#ătită (ă renun0 *a po1ă0uirea *ui Gnainte de a7mi duce pFnă *a capăt mi(iunea pre*uată de *a dra#u* meu *ord Here. Hn ciuda Curăminte*or me*e nup0ia*e =i a iu)irii pe care i7o purtam (o0u*ui meu! A*)ra" Gmi era un a*iat de nădeCde.unii*e cu care era *e#at .u* adunat Gn (u.rate*e *e#at . So0u* meu (e arătă u=urat cFnd G=i de(coperi . V NoiU (e miră Jame( =i! căutFnd Gn Cur cu pri1irea! mă zări.u Jame( de acord.irmă! de7acum! di(pari0ia *ui Su(an. V Ai un mod tare ciudat de a70i arăta prietenia! (e ră(ti e*.ăcut tot ce mi7a (tat Gn putin0ă (ă nu7i iau Gn (eamă #e*ozia.ormă *ordu* Gn panică. V So0ia mea n7are nicio 1inăD (e ame(tecă Earne(t! atră#Fndu7=i a(upra *ui (upărarea .

EPi(tă un (in#ur mare mi(ter pe acea(tă *ume! =i ace(ta e(te .tat! de(chizFnd ochii! =i (e #ă(e=te Gn (*uC)a *ui Chri(tian Mo*ier. V Mo*ierU De unde =tiu eu nume*e ă(taU V De *a 3i)*ioteca Ar(ena*u*ui din +ari(! Gi aminti (o0u* meu.e* ca =i (o0u* meu! care (e apropie de mine.a0a *ip(ei me*e de aten0ie *a pro)*eme*e *ui #ra1e. Ce 1rea e* de *a Su(anU V Mă 1rea pe mine! *7am *ămurit eu (curt! ca (ă7i poto*e(c . V E=ti incredi)i*ă! doamnă De1ereD (e indi#nă Jame( Gn .ericirea ade1ărată! a=a ca mine =i (o0ia meaD Iar acum! mu*0umită dup*icită0ii 1oa(tre reciproce! (in#uru* (u. Mi7am Gnchi( ochii =i m7am concentrat a(upra ace*ui indiciu.*et de care7mi pă(a pe *umea a(ta a . V Ei ce a=tep0i de *a mine! (ă te cred pe cu1FntU prote(tă cumnatu* meu. V Nu! apar0ine unuia dintre cei care au pu( #heara pe Su(an.ă din Cacheta unuia dintre răpitorii ei. V Ce po0i 1edeaU mă i(codi e*! Gn 1reme ce .ă Gn mFnă! am putut #ă(i ră(pun( *a (in#ura Gntre)are pu(ă de mine! primind o (curtă 1iziune! din per(pecti1a prietenei me*e! a c*ipei Gn care ea (.ormă Earne(t . 2)o(ită (ă Gi tot dau (ocotea*ă! i7am Gntor( (pate*e =i am ie=it din ca)ină.uria.rate*e.rFn(eră inima! . V A(ociatu* tău din +ari(D Lordu* De1ere Gncepea! din nou! (ă (e ener1eze. 339 .F=ia(e )ucata de (to. V Te7am #ă(it pe tine deocamdată! nu7i a=aU 2 (7o #ă(im =i pe Su(an. +utem (ă *uăm urma răpitori*or *ui *ad" De1ere Gndată după aceea.o(t răpit de *Fn#ă mine =i du( Dumnezeu =tie undeD Cu1inte*e cumnatu*ui meu Gmi . V Am aranCat (ă ducem ace(t iaht Gn port! G=i in.ace rău *ui Su(an.un mic (ecret! pe care *7am de(coperit Gn cur(u* ace(tor pă0anii a*e noa(tre. Ei n7 am niciun moti1 (ă cred că Gi 1a . Jame( nu7* 1ăzu(e! de .rate*e *ui )odo#ănea cu neGncredere. Lordu* De1ere (e Gncruntă. V E(te a* tăuU Am ridicat o)iectu* care! pe *oc! Gmi trezi intere(u*.a0ă pe Mo*ier! dar auzi(e de e*.ă rupt.e*u* Gn care doi oameni! dintre to0i cei care popu*ează uni1er(u*! pot a.apt! niciodată *a . Cu )ucata de (to. M7am )ucurat de acea(tă de(coperire! *a . Mi7 am *ă(at ochii Gn Co(! de ru=ine! =i am zărit Gn pra#u* ca)inei un petic de (to.*a Gmpreună ce Gn(eamnă dra#o(tea =i .iindcă Gmi re#ă(i(em ade1ărata iu)ire cu co(tu* pierderii ce*ei mai )une prietene a*e me*e. V 3ăr)atu* care o purta era Gn drum (pre Ita*ia! i7am ră(pun( cu un o.

rate*e! urcFndu7(e pe punte! unde eu mă (.init mai )ine decFt dacă ar . Hai (ă nu mai ză)o1im aici mai mu*t decFt ne e(te nece(ar. Aici nutream (peran0a 340 .acă (ă mă (imt in.ami*ii*or noa(tre! Gn Ita*ia! doar cFnd 1ă 1om =ti Gn dep*ină (i#uran0ă.irmieră! reu=ind (ă mă . So0u* meu .rate*e *ui (ă7 =i termine amenin0area.*u1iu*ui Ti)ru a1eam (ă trecem pe *Fn#ă antica cetate a 2(tiei Gn drumu* no(tru (pre modernu* port! care (e a. V 2mu* meu o (ă ducă )arca a(ta Gnapoi Gn port! iar Je((enia =i cu mine o (ă ne reGntoarcem Gn (Fnu* . Lordu* G=i (coa(e din ca)ină ce*e cFte1a )unuri pe care *e a1ea cu e* =i G=i urmă . După patru zi*e pe mare! mă (im0eam mai rău decFt Gn cur(u* primei me*e zi*e Gn *ar#u* portu*ui Mar(i*ia. Je((enia (7a do1edit o neo)o(ită in.i .*u1iu*ui! (au puteau că*ători pe u(cat pFnă *a Cetatea Eternă.ura iahtu* Gnchiriat de e*! Gn *oc (ă . AtFt eu cFt =i Cin#ar ne7am hotărFt (ă nu7* )ă#ăm Gn (eamă pe *ordu* De1ere! continuFnd (ă ne certăm. Hn(ă orice (ecundă poate .ace mai )ine (ă ai dreptate Gn pri1in0a a(ta! Earne(t! pentru că a*t. Ace(ta! (pume#Fnd de .ormez că a(tăzi ar tre)ui (ă (e zărea(că Ti)ru*! mă anun0ă Je((enia cFnd Gmi adu(e micu* deCun *a pat Gn ca)ina mea! unde Gmi petrecu(em cea mai mare parte a 1oiaCu*ui. Le7am . Aici aco(tau na1e*e mari! iar pa(a#erii care (e duceau *a Roma puteau Gnchiria o am)arca0iune mai mică pentru a urca pe a*)ia . V Ai .i tre)uit (ă mă *upt (in#ură cu )oa*a. V Ai Curat doar (ă mă conduci pFnă *a 0ărmu* mării! ceea ce ai =i . V Căpitanu* Fa*co mi7a zi( (ă 1ă in.u pu0in *i1id *a .ie du( Gnapoi Gn port. V Ah! nu! nu 0i#aniD prote(tă Jame( pe un ton tFn#uitor! =i a)ia (e putu a)0ine (ă nu7i acuze de inten0ia de a .oarte recuno(cătoare *ui Cin#ar =i (o0iei *ui pentru că au in(i(tat (ă ne Gn(o0ea(că pFnă Gn Ita*ia.ădeam cu Cin#ar.urie! nu era (i#ur dacă (ă ne dea crezare (au nu.*a *a cF0i1a /i*ometri Gn amonte.o(t .Hi . Era *impede că nu eram .ăcut! iar acum tre)uie (ă te Gntorci *a ai tăi! am in(i(tat eu.e*! 0ine7mă! DoamneDO V Sunt (i#ur! Gi #arantă e* pe un ton Gncrezător! Gnainte ca .ăcu *oc *ui Jame( (ă urce (cări*e. Cin#ar n7a1ea de #Fnd (ă ne pără(ea(că Gncă! Gn ciuda a(i#urări*or me*e =i a*e (o0u*ui meu că a1eam (ă ne de(curcăm pe cont propriu de aici Gnco*o.a0ă cFte1a zi*e! Gn(ă (e o)i=nui cu tan#aCu*! iar acum (e (im0ea minunat =i era mai de#ra)ă GncFntat de 1oiaC.ăcută de*oc pentru 1ia0a de marinar. La #ura .oarte pre0ioa(ă.

Am rF( de Gn#riCorarea ei.apt! Gncep (ă )ănuie(c că nu numai că*ătoria pe mare 1ă produce atFta (u.or0at! Gn 1reme ce mă ridicam Gn capu* oa(e*or =i mă (trăduiam (ă pun ce1a Gn #ură. 341 .ar.F=iată #ă(it de mine. V A(tăzi 1ă o. +ărea (in#uru* . +Fine proa(pătă de ca(ă =i o cană de ceai ade1ărat! cu comp*imente din partea căpitanu*ui! din rezer1e*e (a*e per(ona*e.ăcea că tot căutam ce1a ce nu puteam #ă(i. V Cum (ă .ere atFta 1reme de rău de mare! Gndrăzni Je((enia (ă comenteze! Gn timp ce7=i tră#ea un (caun ca (ă (e a=eze *Fn#ă patu* meu. +rimi(em o ima#ine a ace*ei coră)ii din peticu* de (to.er un ade1ărat re#a*! (e *ăudă Ce((enia. V Nu dore=te decFt (ă 1ă 1adă Gntremată.u(e(eră compromi(e de co=maruri parcă aie1ea! Gn care (e .apt care . V Să am (imptome*e 1reunei )o*iU V Starea de #rea0ă Gn timpu* dimine0ii! 1i(e*e inten(e! tran(pira0ia =i (omnu* Gntrerupt! *e Gn=iră ea. V E(te ce1a cu totu* neo)i=nuit pentru cine1a (ă (u. Eram GncFntată.ă (. De .iu eu #ra1idăU am o)iectat! iar cea=ca Gmi zornăi amenin0ător pe .i Gmp*inirea unui 1i(! am Gncercat (ă #*ume(c cu un (urF( .ier)inte =i un co*0 din pFinea ca*dă (coa(ă zi*nic din cuptoru* na1ei.irma 1iziunea! .e* de hrană pe care (tomacu* meu G* mai putea di#era. V E=ti un Gn#er! mi7am arătat )ucuria.ăcea =i mai #reu de (uportat (tarea proa(tă Gn care mă #ă(eam acum. De mu*t tFnCeam după o cană de ceai . Toate par (ă indice Gnceputu* unei (arcini. Stomacu* meu Gntotdeauna părea deranCat după un (omn de noapte )Fntuit de 1i(e urFte =i nu puteam mFnca prea de1reme. Nop0i*e me*e pe mare Gmi .irmieră Gmi turnă o cea=că de ceai! apoi mi7o o. Mă trezeam (că*dată Gn (udoare! după care nu mai reu=eam (ă adorm cu ore*e. V Hn toată 1ia0a mea n7am zăcut *a pat nici o (in#ură zi. Am *uat cFte1a (or)ituri! apoi am (u(pinat de p*ăcere.eri pe o . Frumoa(a mea in. Ma(a acea(ta putea . V U(catu* ar .iindcă e* .erin0ă.urioară. Ceaiu* era o raritate pe mare. Un . A*)ra" mă a(i#ura(e că Gmi putea con.(ă #ă(e(c na1a care o a(cundea *a )ordu* ei pe Su(an. Te ro#! mu*0ume=te7i căpitanu*ui din partea mea.urioară.u(e(e un martor ocu*ar a* răpirii =i 1ăzu(e ace* 1a( cu ochii *ui.i! de .apt! con(iderată ca un prFnz.ar.

Am ră(u.i (tat Gn putin0ă ca (ă mă Gmpiedice (ă7mi continui că*ătoria.aptu* că nu mai (Fn#era(em de cFnd re*ua(em *e#ătura cu (o0u* meu. V Hn neamu* meu (e crede că7i o mare )inecu1Fntare (ă cazi #rea a=a de1reme Gntr7o că(nicie. Dacă a. V Ei cFt mai a1em de mer( pFnă7n A*ePandria din Sici*iaU Je((enia Gncepu (ă priceapă unde )ăteam cu Gntre)ări*e me*e. V N7ai mai Gmpărtă=it nimănui )ănuie*i*e ta*e! nu7i a=a! Je((eniaU am i(codit7o! pe un ton prin care Gncercam (ă a(cund panica ce mă cuprindea. Mă temeam Gncă =i mai tare ca .ră0ia (ecretă din care .iindcă ai (ăi credeau cu . V CFt mai am pFnă cFnd 1a Gncepe (ă (e 1adăU Nu =tiam nimic de(pre copii (au de(pre na=tere! căci nu mă intere(a(e 1reodată (ă (tudiez pro)*ema.ăcu (emn din cap că nu. V Dar nu crede0i că (o0u* 1o(tru 1a .*at u=urată cFnd ea .iică! Aradia! era cea care adu(e(e Gn *ume arta 1răCitoriei. 2 (arcină Gmi putea peric*ita Gntrea#a mi(iune.emeie nu mai =tia ce (ă creadă de(pre reac0ia mea de nep*ăcere.Je((enia mi7o *uă din mFnă.erindu7(e (ă7mi . 3iata .i Gn cu*mea . 342 .ericiriiU (e codi ea! .i .ie ade1ăratU Hncerca (ă7mi a*un#e #roaza =i (ă mă *ini=tea(că! pFnă cFnd a1eam (ă mă #Fnde(c mai )ine *a acea po(i)i*itate. Cu pu0in noroc! puteam (ă7mi Gnchei că*ătoria Gn Sinai =i (ă mă Gntorc aca(ă Gn An#*ia Gnainte ca (o0u* meu (ă7=i dea (eama de (tarea mea. Am 1ăr(at Gn o*i0a de noapte. V Două pFnă *a trei (ăptămFni ce* mu*t.*a Earne(t! eram con1in(ă că ar . V +re(upun căO Am recuno(cut cu (.ăcea e* parte (ă nu de(copere că a=teptam un copi*! căci )ănuiam că a(ta era ePact ceea ce (pera(eră ei cFnd mă (orti(eră *ui De1ere.er1oare Gn Marea Mamă! Danu! (au Diana! a cărei . M7am chinuit (ă7i zFm)e(c! =tiind că ea (e )ucura pentru mine.acă 1reo promi(iune. V Ar putea (ă . V Te imp*or! zei0ă! nuA TFnăra 0i#ancă zFm)i cFnd mă auzi pomenind de zei0ă! . V Ii7a= rămFne pe 1eci recuno(cătoare dacă a(ta ar rămFne numai Gntre noi deocamdată! am ru#at7o.ăcut tot ce i7ar . Con=tientizarea ace*ui . V +oate zece (ăptămFni! (ocoti ea! Gn(ă cum (unte0i atFt de (*a)ă! pro)a)i* chiar mai pu0in.apt Gmi Gntoar(e (tomacu* pe do(.ia*ă . Cic*u* meu *unar GntFrzia(e de7acum mu*t prea tare.

i *impede că 1oi putea da na=tere unui copi* (ănăto(! am min0it7o eu.u*ec.ăcu o pauză! (pre a7=i (u)*inia mai )ine cu1inte*e < =i nu are Gncărcătură *a )ord! atunci 343 .ă. Mai de#ra)ă! a1eam o (enza0ie (imi*ară cu cea re(im0ită Gn c*ipe*e Gn care A*)ra" pre*ua contro*u* propriu*ui meu corp. V Dacă a(ta7i cora)ia pe care o căutăm < *ordu* De1ere . V Sună ca un nume .u(e(em capa)i*ă (ă7mi pre1ăd propria (arcinăD Acum că Je((enia o (u#era(e! mi7am dat (eama că pre(upuneri*e ei erau corecte. Iată7mă! un medium! =i totu=i nu .iin0ă. V Atunci! (7a terminat cu #a*opu* Gn =a =i cu due*uri*e cu )andi0iiD i7am primit eu cu o #*umă a1erti(mentu*.acă a(cu*tată. Mi (e părea că7mi (tăpFneam doar par0ia* propria .i .ă0i=area ei deo(e)ită.*au ancorate aco*o numai cFte1a 1a(e de mari dimen(iuni! iar ea (ărea imediat Gn ochi prin Gn. E(te u=oară *a apă! Gi zi(e e* . Nu mă (im0eam de*oc Gn *ar#u* meu.ometată eram. Acum că mă Gmpăca(em cu (tarea Gn care mă a. Je((enia zFm)i! de=i #riCa pentru mine n7o pără(i. Mi7am dat (eama! Gndată! cFt de Gn. Mai ePi(ta =i o a*tă 1oin0ă care (e mani.iindcă trupu* unei #ra1ide e(te mu*t mai ePpu( o)o(e*i*or =i 1ătămări*or de tot .o*o(it de . Ce1a mai tFrziu! Gn aceea=i zi! mă (im0eam deCa mu*t mai Gntremată! a=a GncFt am putut (ă mă urc pe punte pentru a arunca o pri1ire portu*ui de *a #uri*e .*u1iu*ui Ti)ru.oame.ra0i! o)(er1ă De1ere! nu atFt de (ceptic pe cFt (e arăta de o)icei.e*u*. #răi A*)ra"! adre(Fndu7(e atFt (o0u*ui meu cFt =i mie per(ona*. era e1ident că ePamina(e =i e* )ucata de (to.o(t Gn (tare (ă i *e Gmpărtă=e(c. Dar a= )ă#a de (eamă! Gn *ocu* 1o(tru! Gn ce acti1ită0i mă imp*ic! . V Nu (e cu1ine (ă nu mă (upun dorin0e*or 1oa(tre! mă a(i#ură ea. am arătat7o eu cu de#etu*. Fza mică murea de . Se a. Cora)ia care mi7o răpi(e pe Su(an nu era prea #reu de depi(tat.ie! +raalul de $are. Ii#anca nu mi7ar .*am! (peram (ă . V A=a cum 17ar putea (pune orice mamă! corpu* =i 1ia0a 1oa(tră nu 1ă mai apar0in.aptu* ă(ta! )a chiar =i atunci ar tre)ui (ă mai a=tept pFnă cFnd Gmi 1a .rate*ui (ău! care pricepu că acea(tă ca*itate nu era Gn a1antaCu* no(tru. Sunt de acord cu tine.V Nu i7a= da (peran0e de=arte pFnă cFnd nu mă con1in# de . V A(ta tre)uie (ă . M7am Gntin( după pFine =i am Gnceput (7 o Gn.iu Gn (tare (ă7mi depă=e(c indi(pozi0ia =i (ă nu mai 1ăr( mFncarea.e(ta Gn (inea mea! *a .i Gn0e*e( ade1ărate*e #riCi! chiar dacă a= .e* de hotărFtă (ă (e .

ormă Gntr7un zFm)et *ar#! =ă#a*nic.ăcu mitite*! putFnd (ă pre1adă ciocnirea de idei care a1ea (ă urmeze. Acea(tă po(i)i*itate Gi (tFrni mFnia! =i era chiar =i mai (upărat din cauza miC*oace*or pe care *e . Dacă ne Gn=e*ăm Gn pri1in0a na1ei! atunci (e cu1ine ca numai noi (ă (uportăm con(ecin0e*e. Cred că a(ta7i o tră(ătură de .*e *ordu* De1ere. dincolo de cambu1ă V roza1D ePc*amă (o0u* meu! căci 1e=ti*e adu(e nu7* entuzia(mară de*oc.(7ar putea (ă .*e pentru mine in. V Nu chiar! admi(e Earne(t. +Fnă *a urmă! din 1ina noa(tră a . So0u* meu (e .uri=ăm pe *Fn#ă Gntre#u* echipaC ca (ă aCun#em *a ea.a0ă de (entimente*e .ami*ie.ăcea apari0ia pe puntea noa(tră.o(t răpită *ad" De1ere. Se uită *a mine! apoi G* o)(er1ă pe A*)ra"! care tocmai G=i . V Ei dacă a1e0i dreptateU (e (ocoti *ordu* De1ere cu (ine Gn(u=i. Nu tre)uie decFt (ă ne .i 1enit cu mu*t Gnaintea noa(tră. =edeţi toate acele hublouri de sub prora vasuluiU arătă A*)ra" cu 344 .rate*e *ui de ră(pun(u* meu. V +rea )ine! *7am *ini=tit eu. Cum o (ă (e mai uite (o0ia mea *a mine dacă n7am participat *a (a*1area eiU Earne(t zFm)i! p*in de Gn0e*e#ere .*ă *a )ord (au nuU dori (ă a.rate*ui (ău. V Ei cum putem =ti (i#ur dacă Su(an (e mai a. Nu prea a1em cum (ă ne urcăm pe puntea ei =i (ă o căutăm. ?eni *Fn#ă mine ca (ă audă raportu* ca1a*eru*ui: 6ad' Devere se mai află încă la horă.oarte mu*t că 1ei dori (ă intru prea mu*t Gn deta*ii. V Am (ur(e*e me*e! care deCa (7au du( Gn recunoa=tere ca (ă a. V Ei a(ta te (urprindeU Gntre)ă *ordu* De1ere! căruia Gi trecu (upărarea =i (e re(emnă (ă ne urmeze *a )ine =i *a rău.ătui.o*o(eam noi pentru a7* (. V Nici nu mă #Fnde(c (ă in1adez o a*tă cora)ie numai pentru că nu =tiu care (pirit mi7ar cere a(taD Lordu*ui De1ere era pe ca*e (ă7i (ară 0andăra. sub pa1ă "u 1ăvor>t-o în cabina de sub punte. Nimeni nu te o)*i#ă (ă 1ii cu noiD I7am Gntor( (pate*e =i m7am du( Gn ce*ă*a*t capăt a* pun0ii! pentru a e1ita o a*tă ceartă cu e*. V Hn tine zace mai mu*t (pirit ca1a*ere(c decFt )un7(im0! din cFte (e pare! (pu(e! =i (urF(u* *ui (e tran(.ăcu ne1ăzut ca (ă (e ocupe de mi(iunea *ui. $ă duc să văd dacă prietena voastră se mai găseşte încă la bord A*)ra" (e .orma0ii*e nece(are! i7am ră(pun( eu! de=i mă Gndoie(c . V +oate că ar tre)ui (ă *a=i a(ta Gn (eama noa(tră! Gi (u#eră (o0u* meu! pricepFnd cFt de .ru(trat era .

ăcu ne1ăzut! iar noi ne7am Gntor( (ă7* căutăm pe Cin#ar. 1ăvor>tă într-o casetă de fier 4-am mai vă1ut de c>nd mă ştiu o asemenea broască.de#etu*. V Unde7i Mo*ierU m7am #Fndit (ă7* Gntre). dar am să-i dau de urmă îndată ce veţi termina cu mine După aceea. Cu cFt ne *uăm mai mu*te mă(uri de precau0ie *a Gnceputu* că*ătoriei noa(tre (pre ră(ărit! cu atFt ne 1a .*ă *a )ord! am adău#at eu! pe un ton p*in de (peran0ă. V ?e(tea )ună e că Su(an (e a. "re lacăt la uşa e)terioară şi la fereastra interioară So0u*ui meu Gi pieri iar curaCu*.*ă *a cFte zi*e depărtare (e #ă(e=te. Gna dintre acele ferestruici de pe cealaltă parte dă în cabina în care-i ţinută ostatică prietena voastră V Ai (pu( că7i Gncuiată cum1aU Gntre)ă De1ere. Cred că ne7am de(curca cu ce1a aCutor din partea unor oameni pricepu0i. vă voi raporta din nou V Ei .ătuie(c cu Cin#ar.ără (ă (par#em 1reun #eam! dFnd a(t. Fără Gndoia*ă! nu ne mai credea Gn toate min0i*e.or0ăm norocu*. A)ia după mai mu*te zi*e a1ea (ă (e Gntoarcă *a cora)ia *ui.*ă unde1a Gntre ace(te *ocuri =i Roma. +oate ePi(tă o ca*e de acce( =i . De(coperi(e că Mo*ier (e a.i mai )ine. Am dat! Gn(ă! pe(te *ordu* De1ere! care (e ho*)a *a noi cu ochii cFt cepe*e.io*a Focu*uiU Se află la bord. Ei am un p*an. fiindcă n-are gaură pentru cheie V Tre)uie (ă ne rezumăm doar *a (a*1area (urorii noa(tre! mă a1ertiză De1ere! ca nu cum1a (ă ne . Tre)uie (ă mă (. Te ro#! a. V Minunat! (e (i*i *ordu* De1ere (ă zFm)ea(că. +ricepFnd unde )ătea! De1ere zFm)i =i e*.*a Gntr7 ade1ăr *a Roma! ne#ociind cu ?aticanu* pentru co*ec0ia de tePte )i)*ice rare. 4u se află la bord. Mi7a mai 1enit =i mie inima *a *ocD Cu un (ac p*in de #a*)eni o. A*)ra" (e . 345 . A*)ra"! m7am Gntor( eu către ca1a*eru* meu! )ănuie(c că Mo*ier (e a. A*)ra" (e Gntoar(e după7amiază. Dar ferestrele nu sunt dec>t din sticlă şi cherestea. preciză A*)ra" (urFzFnd.erit de *ordu* De1ere! Cin#ar =i (o0ia *ui 1F(*iră (pre 0ărm =i reu=iră (ă tocmea(că aCutoare*e de care a1eam ne1oie. V Fire=te! ai dreptate! am con(im0it eu! tot #Fndindu7mă cum (ă contracarez mă(uri*e de (i#uran0ă *uate de Mo*ier.e* a*arma. V Cu cine nai)a a0i (tat 1oi de 1or)ăU V N7ai 1rea (ă =tii! G* a1ertiză Earne(t.

Etiau *a . De a*t. Iinta noa(tră era andocată *a capătu* ce*ui mai *un# chei.emeia.ericire! cei pe care7i pFndeam nu auziră nimic! din cauza hărmă*aiei pe care o . V Hncă nu =tiu ce (ă cred de(pre a(ta! G=i arătă *ordu* De1ere Gndoia*a.erea(tră! iar *a 1ederea iu)itei *ui! *ordu* De1ere (ări Gn picioare.ace noi pentru 1oi! domni*or! *e7o Gntoar(e . V Te mai GndoiaiU *7am tachinat eu! u=urată că! Gn (. V A=a ca tineU *7am Gntre)at eu retoric.rumoa(e! . V Co)orF0i ancora aco*oD (tri#ă . V Su(anD V E==tD To0i trei *7am (i*it (ă (e a=eze! Gn#he(uindu7* Gntre noi. -ine g>ndit. V Ce putem . Ne da0i 1oie (ă ne urcăm *a )ordU +e 1a(u* (ău! Mo*ier G=i de(emna(e pe cine1a din cei apropia0i *ui ca (ă 0ină (u) (upra1e#here echipaCu*! iar ace*a =o1ăia (ă7=i dea con(im0ămFntu*.ace pentru dumnea1oa(tră! doamne*orU V Mai curFnd ce putem . Lordu* Mo*ier ne7a poruncit (ă7i hrănim oamenii Gn a)(en0a *ui. V Domnu* meuO i7am indicat cu un #e(t a* mFinii acea .a0a *or! Gnainte de a (e urca pe pa(are*ă.*et *a mi(iunea noa(tră de (a*1are. Totu=i! pFnă *a urmă .ăceau Gn GntFmpinarea tFr.La căderea nop0ii! .ară.*uierături =i (tri#ăte de apro)are (e auziră pretutindeni.emei*or permi(iunea de a urca *a )ord.rancezi.ra0ii De1ere! Cin#ar =i cu mine am 1F(*it pFnă *a chei! unde am răma( Gn )arcă a=teptFnd. *7am *ăudat eu Gn #Fnd pe A*)ra"! recuno(cătoare pentru 346 .u#i cFt mai iute de aco*o! căpitanu* Fa*co ancora(e Gn *ar#. V So0ia mea chiar e aiciD (e minună Jame(.u con1in( de re(tu* marinari*or (ă *e o.erea(tră tot ce (e petrecea a. +entru a putea . CFnd mem)rii echipaCu*ui zăriră roiu* de .e*or. Ace=ti )ăr)a0i (unt! pro)a)i*! *e#a0i prin CurămFntu* de ca(titate impu( de ordinu* *or.Fr=it! cumnatu* meu a1ea (ă participe cu trup =i (u.e*! (unt . Din .e* de )ine ca =i e* că (uperiorii *or nu a1eau (ă (e Gntoarcă atFt de curFnd. V S7ar putea (ă nu mear#ă! (per că70i dai (eamaD Gmi =opti (o0u* meu.ere . Am cumpărat )ucate proa(pete! 1in =i dorim (ă 1ă 0inem companie. A*)ra" (e apropie de prora! unde Su(an o)(er1a de *a . V Uite7*e că 1in! arătă Cin#ar cu de#etu* către micu0u* #rup de doamne ce (e apropia de chei! cu )ra0e*e Gncărcate de pro1izii. SACutoare*eT *ui Cin#ar urmau (ă (o(ea(că Gn curFnd.emeia din .

Depinde cFt de mu*t au con(umat din ea. V Dacă7i *a .apte*e (ă1Fr=ite a(tă7(eară. "ş face orice să nu se mai smiorcăie.Fr=it! dreptate *ordu* De1ere. AtFt eu! cFt =i (o0u* meu ne (tăpFnirăm cu #reu hohote*e de rF(.e* de e.i . V Din contră! mă contrazi(e e*! cred că (untem ePtraordinar de noroco=i că trăim Gn ace(t 1eac =i nu Gn (eco*u* a* N?7*ea! cFnd am . Ar tre)ui (ă7i 0ină Gn *an0uri*e (omnu*ui pFnă mFine (pre (eară. E chiar mai mu*t decFt tre)uie (ă =tiu.ăcute de mine *a adre(a metode*or 1oa(tre! ne dădu! Gn (.a0ă de metode*e me*e. V +re(upun că Domnu* n7o (ă te arunce Gn iad pentru că 0i7ai (a*1at (o0ia Gntr7un chip pă#Fn! nu m7am putut a)0ine (ă nu7* Gn0ep Gn pri1in0a credin0ei (a*e ha)otnice! pe care eu nu o *uam de*oc Gn (erio(. 347 .reasfintei $aici.inter1en0ia *ui atFt de oportună.u(e(e 1ictimă a ace*ei incanta0ii.icientă! comentă Cin#ar amuzat! Gn 1reme ce treceam pe *Fn#ă marinarii care zăceau . V Nu mai (pune nimicD mă imp*oră *ordu* De1ere Gn =oaptă. comentă A*)ra".ără (im0ire.*uierat! iar noi ne7am (trecurat din )arca noa(tră cu 1F(*e pFnă pe chei =i ne7am #ră)it (ă trecem pa(are*a. V Mare )inecu1Fntare (ă am =i o 1răCitoare 0i#ancă printre a(ocia0ii mei de pe *umea cea*a*tă. Nu mă 1oi mai Gndoi niciodată de 1oi.icace ca =i 1raCa ei de pro1ocare a (omnu*ui! atunci 1or dormi mai mu*te zi*e! remarcă De1ere cu pu0ină ciudă! amintindu7=i că . 6ăudat fie 4umele . iată c-avem printre noi şi un convertitA V Mai )ine mu*0ume=te7ne după ce reu=im (7o (coatem de7aco*o 1ie =i ne1ătămată! Gi (u#eră domnu* De1ere! (priCinindu7(e cu (pate*e de copa(tia )ărcii! a=teptFnd un (emn din partea i(coade*or noa(tre că ne puteam urca *a )ord Gn (i#uran0ă. V Nu7i chiar atFt de puternică. După 1reo oră (e auzi un . V Hmi retra# toate repro=uri*e . V Cred că po0iunea narcotică a (tră7(tră)unicii me*e7i chiar e.o(t ar=i cu to0ii pe ru# pentru . V To0i dorm )u=teanD ne anun0ă . Eram GncFntată de rezu*tat! Gn ciuda (entimente*or pe care (o0u* meu *e nutrea .emeia de *a comanda mi(iunii de acoperire! iar a(ociate*e ei chicotiră. Cumnatu* meu era un )un cre=tin! iar eu Gmi dădeam prea )ine (eama că re*a0ii*e =i metode*e me*e erau prea neortodoPe =i năucitoare pentru e*.

V Hncotro! doamnă De1ereU mă Gntre)ă (o0u* meu! care porni(e (ă7i urmeze pe cei*a*0i =i acum (e opri din mer(. V A0i #ă(it indiciu* meuU V Da.*at atFt de *e(ne! parc7a= . V Am =tiut eu c7o (ă a. Dra#a noa(tră (oră ne Gm)ră0i=ă Gndată pe amFndoi. V I *e7am (u.ăcut! i7am zi( cu re#ret. Am (ă mă Gntorc *a )arcă pe cFt am (ă pot mai repede.e* (au a*tu*. V CFnd 1e0i Gn1ă0a 1oi! )ăr)a0ii! că pot (ă7mi port =i (in#ură de #riCăU 348 .ăcea (emne cu mFna (ă ne #ră)im. Am (trFn(7o Gn )ra0e! 1ăr(Fnd =i eu o *acrimă de u=urare. V N7am de #Fnd (ă te *a( (in#ură! 1or)iră De1ere =i Cin#ar Gntr7un (in#ur #*a(! *ucru care7mi aprin(e pe dată mFnia. A)ia atunci am co)orFt cu to0ii. V Cin#ar a rezer1at *ocuri pentru 1oi amFndoi pe o cora)ie ce p*eacă mFine Gn zori (pre Fran0a.ăceam (emn cu mFna din pra#.i *uat )om)oana unui pruncD Am *uat cu #ra0ie chei*e din mFna ei! după ce i7am aruncat pe(te umăr o pri1ire *ordu*ui De1ere! care7=i Gnc*ină capu* Gntr7un #e(t de admira0ie =i recuno=tin0ă.urăm GntFmpina0i de cea mai chipe=ă dintre doamne! care zornăia un (et de chei .o(t atFt de Gn#riCoratăD ?ăr(ă *acrimi de )ucurie pentru că e* nu7=i pierdu(e 1ia0a pe mare.i prin=i! i7am Gntor(7o cu Gndrăznea*ă! iar *ordu* (e Gncumetă (ă (chi0eze un zFm)et. V 2 (ă70i po1e(tim mai tFrziu! pentru că prea mu*t timp nu a1em *a di(pozi0ie. V Cum ai reu=it (ă (capiU Jame( (e Gntoar(e către Earne(t =i către mine! care7i . M7am Gntor( Gn cea*a*tă direc0ie. La capătu* (cării ce co)ora Gn cam)uză! .oarte )ine că mai am ce1a de . Nu (unt (i#ură cFt 1a mai dura =i nu mai 1reau (ă pun 1ia0a nimănui a*tcui1a Gn primeCdie. V Jame(D ePc*amă Su(an u*uită =i i (e aruncă *a piept. V Foarte ade1ărat! con(im0i Jame(! apucFndu7=i (o0ia de mFnă =i tră#Fnd7o după e* prin coridoru* *a capătu* căruia 0i#anu* ne . V Etii . ?ă 1a conduce pFnă aco*o.undată Gntr7un (omn adFnc.*a0i! Gntr7un . A*)ra" ne condu(e pFnă *a cămăru0a Gn care era 0inută Gn capti1itate Su(an =i! după cFte1a Gncercări! am #ă(it Gn ce*e din urmă cheia care (e potri1ea *a ză1or! iar u=a (e de(chi(e pe *oc.urate de *a 1ictima ei! cu. Am .V Numai dacă am .

Nu dore(c decFt ca! măcar din cFnd Gn cFnd! (ă te Gncrezi =i tu Gn mine.ăcu(e =i A*)ra"! iar eu i7am aruncat o pri1ire . !erminăm mai repede treaba c>nd acţionăm singuri. V Te cred pe cu1Fnt! am a(i#urat7o eu! dar une*e *ucruri ne (unt (ortite! iar noi tre)uie (ă trecem pe(te toate Gncercări*e .i tre)uit (ă #hice(c că e* (e a. V In(i(t (ă p*eca0i amFndoi chiar acumD mi7am arătat (upărarea! )ătFnd din picior. Chiar tre)uie (ă te a*un#U V Ce idee )unăD Gmi (econdă De1ere ideea! iar eu mi7am dat ochii pe(te cap! .iin0ă era Gn1ă*uită Gntr7o aură de erou! =i e* era prea mode(t ca (ă (e . poate. E(te mai puternic =i mai ma*e. la $olierD A*)ra" (e amărG pentru ne#*iCarea ace(tui deta*iu important. V Tre)uie (ă (tăm de 1or)ă! A(h*ee! inter1eni Su(an! imp*orFndu7mă =i ea (ă7i Gn(o0e(c.aptu* că nu mai reu=eam (ă #ă(e(c odată cheia.ii de aCutor! ori ne *a=i Gn pace. a*imentă ca1a*eru* ne*ini=tea (o0u*ui meu.i(e 1ia0a pentru o cauză no)i*ă. Am dat (ă pătrund Gn coridor! urmFndu7* pe A*)ra"! dar (o0u* meu o *uă pe urme*e me*e.iindcă a*t. Earne(t (e opri Gndată ce mă aCun(e din urmă. Ace(ta (e opri Gn .ăcut din cap (emn că da. Am mai (cotocit Gncă o dată printre chei. Su(an opu(e rezi(ten0ă (o0u*ui ei! care o tră#ea după e*! cu )*Fnde0e! (pre ie=ire.e* n7o (ă ți7o iert niciodată.ă*ea(că cu . Tre)uie (ă mă crezi. A=a .HntorcFndu7*e (pate*e! m7am Gndreptat Gn #ra)ă (pre coridoru* unde A*)ra" mă a=tepta Gn picioare.u#ară! mFndră că7mi era un (pirit Gnrudit. 349 .ără (ă ne #Fndim *a pre0. Am .ic decFt tot ce7ai cuno(cut tu Gn trecut. V Du7i pe7ai mei *a cora)ia noa(tră! Cin#ar! . E(te mai pericu*o( decFt orice =i7ar Gnchipui cine1a! chiar =i cu ima#ina0ia ta. N7a1eam ne1oie (ă cuno(c amănunte*e .apte*e *ui de 1iteCie miracu*oa(e. V A*)ra"! *7am a1ertizat.*ă Gn (pate*e ace(tor *ucruri! comentă De1ere *a 1ederea *ui A*)ra". V 2ri ai de #Fnd (ă ne . Mo*ier e mai rău decFt pare. Hntrea#a *ui .e*u*ui Gn care7 =i Cert. V Unde7i cheia nenorocitei de u=iU Să fie. V Fire=te că am (ă 1ă aCut. V Ar .ru(trată de cearta care iz)ucni(e Gntre noi =i de .a0a unei u=i! iar eu am Gncercat chei*e! Gn căutarea uneia care (ă (e potri1ea(că ză1oru*ui.

io*a Ste*ei! pe care o 0ineam *a mine! ca (ă trec prin perete. De1ere (e dădu un pa( Gnapoi! (im0ind că eu =i A*)ra" Gi tăinuiam anumite *ucruri.io*ei! dar . Eu am con. Gmi mai . V Nu! din punct de 1edere .ura! dacă nu reu=im (ă de(cuiem u=aU ripo(tă De1ere. V E(te primeCdioa(ăU (e Gn#riCoră De1ere pentru 1ia0a mea.V Niciuna dintre a(tea nu (e potri1e=te. Hmi dădeam (eama că a)i*ită0i*e *ui paranorma*e Gi (pori(eră. Sin#ura pro)*emă era că nu7i dez1ă*ui(em! Gncă! (o0u*ui meu .io*a Gn acea(tă c*ipă ne7ar aduce =i mai mu*te necazuri.irmat cu un (emn din cap. V Ai a1ut7o *a tine Gn tot ace(t timpU V Here.a0ă. Gncercă A*)ra" (ă7mi a*un#e )ănuia*a că Gncerca (ă7* (coată din (ărite pe (o0u* meu. (e deci(e A*)ra" (ă7* *umineze pe comp*ice*e no(tru . 350 . Mi7am rezemat capu* de u=ă! dFndu7mă )ătută.ăcu o a*uzie! nedorind (ă (pună mai mu*t.izic! nu! am oco*it eu ră(pun(u* *a Gntre)are! =tiind că a1eam (ă7i pricinuie(c o mare dezamă#ire (o0u*ui meu. V AtunciU Hn 1oce i (e citea #Fndu* a(cun( că era trădat.u Gncercat Gn ace*a=i timp de (entimente ame(tecate. E=ti comp*et *ip(it de ra0iune =i7mi pui (o0ia Gn mod inuti* Gn perico*. A*)ra" Gmi (u#era (ă . Ia adu-ţi aminte cum ai reuşit să scapi din bibliotecă. V Cum ai reuşit atunciU dădu #*a( (o0u* meu curiozită0ii *ui! care mă punea Gn Gncurcătură. !u nu pricepi.ără 1oie.*acona=u*. V Sper că70i dai (eama că pot (ă70i cite(c #Fnduri*eU mă Gntre)ă e*. S7o . Dacă furăm fiola #ocului.ord mi7a Gncredin0at7o! i7am mărturi(it! iar De1ere (e arătă Ci#nit pe .iind du=mănia dintre ca1a*eru* meu =i domnu* De1ere! a (coate *a i1ea*ă . V Atunci nu mai are niciun (en( (ă mai ză)o1im pe aici! tra(e De1ere conc*uzia! )ucurFndu7(e de e=ecu* no(tru. 4u ţi-aş fi dat povaţa asta dacă ar fi fost şi altfel cu putinţă. $ai este o cale de a intra A*)ra" Gmi aruncă o pri1ire prin care Gmi dădea de Gn0e*e( că tre)uia (ă #hice(c ca*ea indicată de e*. atunci $olier îşi pierde puterile@ Depinde pe de-a-ntregul de această substanţăA V Mă ro#! cum i7o 1om .aptu* că de0ineam o a(emenea comoară =i! dată . Mi7am (pu( că ce* mai )un mod de a7* pune Gn temă era (ă7i arăt o)iectu*.o*o(e(c (u)(tan0a con0inută Gn .i (periat (o0u* meu *a 1ederea . Atunci! )ă#Fndu7mi mFna Gn (Fn! am (co( .

pe *im)ă.iindcă nu mă #Fndi(em *a copi* mai Gnainte de orice.i a1ut Gncredere Gn tine! nu 0i7a= . Am pu( *a *oc dopu*. V Nu 0i7a . Tre)uia (ă mă a(i#ur că nu mai e=ti Gn (*uC)a .reamăt de *uciditate.o(t prea u=or (ă te de(cotoro(e=ti de mine Gn trecut! dacă memoria nu mă7n=a*ă! #*ă(ui e*! aproape *ipindu7(e de trupu* meu.iuD răcni Earne(t! GntorcFndu7(e cu (pate*e ca (ă7 =i a(cundă indi#narea.iri=oare de pra. Su)(tan0a mă . V Nu prea cred că ai a1ut de a*e( Gn cazu* ă(ta! con(tată De1ere! ne*ă(Fndu7(e con1in(.ăcut7oD Etii de ceU V +entru că ai Gncredere Gn mineU am #răit eu! temătoare.i putut de(coperi (ecretu*! dar n7am .o(t indu*#entă cu tine.uria pe e*.ră0iei ta*e! care! pro)a)i*! ar . V Dacă n7a= .*acona=u*! *7am *ămurit eu! (co0Fndu7i capacu* =i punFndu7mi cFte1a . 4u. nu vreauA mă ru#ă e* di(perat. V Am .V Ii7a= . V +*eacăD ?mi pare rău că am vorbit@ dar suntem@ V +*eacăD +e cFnd A*)ra" (e . V +*eacăD mi7am 1ăr(at .a0ă! a= .i arătat acum . V Hmi pare rău că nu 0i7am (pu( mai demu*t. CFnd De1ere G=i Gntoar(e iar pri1irea *a mine! era teri)i* de Gncruntat.ace orice (ă pună mFna pe (u)(tan0a a(ta! m7am dez1ino1ă0it eu! re.ord.i putut a1ea a(upra dez1o*tării . V CFt de pro(t pot (ă .i putut aranCa =i a(ta! crede7mă.ăcu (ă .ii de . Apoi mi7am )ă#at comoara Gn (Fn.erindu7mă *a moartea *ui Here.ătu*ui meu. Mi7am pu( am)e*e pa*me pe u=ă.i putut citi #Fnduri*e oricFnd =i 0i7a= . 351 . V Dacă doream (ă nu .ăcea ne1ăzut! mi7am Gntor( ochii (pre (o0u* meu. S+rea tFrziu (ă mai iau acum Gn con(iderare con(ecin0e*eOT! m7am ocărFt (in#ură . V După tot ce 0i7a zi( Cha1i Choron! Gncă Gmi mai pui de1otamentu* *a Gndoia*ăU Spune7mi! cFnd ai (ă mă ier0i pentru (in#uru* meu pa( #re=itU Ei se mai miră că nu-i spunem niciodată nimicA ePc*amă A*)ra"! care (e (ătura(e (ă tot a=tepte! dar comentariu* *ui mă . A)ia atunci mi7am amintit de (arcină =i m7am Gn#riCorat pe dată pentru e. V Mu*0ume(c! (pu(e e*! părFnd pu0in mai Gmpăcat cu tot ce (e petrecu(e. CFnd mi7am ridicat pri1irea! De1ere (urFdea.ectu* pe care +iatra de Foc Co*oida*ă *7ar .ăcu (ă (pume#.

ăcut din cap (emn că da. V +ro)*ema e(te că aici! Gnăuntru! e o )eznă #roa(ă (7o tai cu cu0itu*. Lipindu7mi pa*ma de ea! am perceput o răcea*ă! premoni0ia p*ină de teamă care mă Gm)o*dea (ă mă opre(c din căutări. Am . Atunci Gmi trecu prin cap (ă (cot din nou . A*)ra" a1u(e(e dreptate cFnd a zi( că Gncuietoarea u=i0ei de . Mi7am Gntor( ochii către ta)*ou* de pe perete! Gn ciuda . Hu=D am Gncercat (ă a*un# creatura.ier era de(tu* de in#enioa(ă. Am .ie ade1ăratU +ro1ocarea mea Gi (tFrnea amuzamentu*. V Da! i7am ră(pun( *ui De1ere =i am ră(u. SAcum! unde7i ca(eta aiaUT Se pare că mă #ră)i(em (ă7* a*un# pe A*)ra"! dar decFt (ă7* chem Gnapoi ca (ă mă aCute! mi7a 1enit o a*tă idee.iori prin tot corpu*! ca =i cum eu a= . K#omotu* unor z#Frieturi .ără noimă.o(t cauza hotărFrii (a*e .u atra(ă de un ta)*ou a* Madonei Ne#re! atFrnat pe perete.ărăU *7am auzit pe De1ere Gntre)Fnd! . ?enea din (pate*e (toruri*or tra(e a*e ca)inei. Mi7am concentrat 1oin0a a(upra o)iectu*ui de (u) de#ete*e me*e =i! pe cFnd (im0eam cum Gi di(părea (o*iditatea! m7am Gmpin( Gn cea*a*tă parte.o*o(it *a pă(trarea a1eri*or 352 . M7am du( *Fn#ă e*! Gn căutarea unui re(ort Gn partea din (pate a ramei ta)*ou*ui! =i! dec*an=Fnd a(t. Erau o in1en0ie a mari*or me=te=u#ari ai 2rientu*ui. V Nu 1oi ză)o1i mu*t. Era un *acăt tu)u*ar .ăcute pe (tic*ă mă .io*a Ste*ei.o(t ce1a mai =o1ăie*nic.tatu*.aptu*ui că pa(ărea continua cu zar1a ei.*at u=urată.ăcu (ă tre(ar. Am continuat! totu=i! iar aten0ia Gmi .re. V GimitorA So0u* meu 1or)ea prin u=ă! *ăudFndu7mă. Mai auzi(em de a(emenea di(poziti1e! denumite =i *acăte cu com)ina0ii de ci. V E=ti tea. Am zărit un cor) dinco*o de #eam.iindcă tre)uie (ă7mi . M7am apropiat de draperii =i! Gn1in#Fndu7mi teama! am dat *a o parte 0e(ătura #rea.e* un mecani(m! pictura (e ră(uci ca o u=ă de du*ap.i . K#Fria (tic*a #roa(ă cu #heare*e! hotărFt (ă pătrundă Gnăuntru! iar cFrFitu* *ui tur)at Gmi dădea . V Am #ă(it *ocu* ca(etei.V Să .i auzit o. Următoru* pa( mi7a .ără )roa(că! numai cu =iruri con(ecuti1e de numere. Cum (par#erea *acăte*or =i ză1oare*or (e ridica(e Gn u*tima 1reme *a ran#u* de artă! ace(t tip de *acăt era . M7am du( *a ma(a de (cri( a *ui Mo*ier! ca (ă caut amprente*e (pectra*e a*e proprietaru*ui (ău.o(t (urprin(ă (ă con(tat cFtă *umină iradia prin Gntunericu* den( a* unei camere.

?mprumutaţi-mi puterea voastră.a0a #roa(ă =i rece! din . A *e trece Gn re1i(tă . 4u diferă cu nimic de felul în care ai schimbat compo1iţia pergamentului. . EPi(tau =a(e di(curi numerotate pe ace(t di(poziti1 =i! cFnd am atin( cu de#etu* primu* cerc de numere! am (im0it că tre)uie (ă7* rote(c pFnă *a număru* cinci! apoi următoru* di(c mi7a (u#erat număru* doi! iar următoru*! număru* =a(e. dar dacă n-ai destulă credinţă în tine însăţi.reamăte de o .ieD am murmurat cu re(pira0ia tăiată! Gn#riCorată de (oarta (o0u*ui meu! Gn 1reme ce auzeam (ă)ii*e cum (e iz)e(c dinco*o de u=a camerei.u decFt 353 . Une*e dintre ace(tea di(puneau de pe(te un mi*ion de com)ina0ii.eminitate! mo*iciune! #ra0ie =i intui0ie.ac *acătu* (ă (e de(chidă! Gn(ă tot a1eam po(i)i*itatea (ă7mi trec mFna prin u=i0a (o*idă din . mi7am amintit eu cu1inte*e pe care A*)ra" *e ro(ti(e Gn )i)*iotecă.oca*izat inten0ia de a pătrunde prin (upra. Mi7am a. Să prefac fierul în aerA Hntre#u* meu trup Gncepu (ă .erindu7mi Gncă un ră#az de cFte1a (ecunde.mari*or (ta)i*imente )ancare din Europa.ormă (o0u* meu prin u=ă! iar eu *7am auzit (co0Fnd pa*o=u* 0i#ăne(c pe care Gncă G* mai a1ea *a e*.ara camerei. 2dată ce a* =a(e*ea număr ie=i *a i1ea*ă! m7am a=teptat ca *acătu* (ă (e de(chidă cum1a. invocă puterea strămoaşelor tale Am Gnchi( ochii =i mi7am . M7am a=teptat (ă (imt cri(ta*u* *o1indu7mi7(e de pa*mă! dar ceea ce aCun(e Gn mFna mea nu .undat mFna printr7unu* dintre ce*e mai tari materia*e cuno(cute omu*ui! atră#Fnd ca un ma#net .oţi face asta şi singură.ără Gntrerupere ar .i durat două mii de ani. Am continuat (ă #hice(c a* patru*ea =i a* cinci*ea număr! ca mai Gnainte. V Ce cau0i aiciU Am auzit #*a(u* unui (trăin ră(unFnd Gn coridoru* din a.ier! pe care apă(au de#ete*e me*e: #emei de acelaşi s>nge cu mine@ De-ar fi să servesc unui ţel mai înalt. Gn (chim)! capătu* ci*indru*ui (e de(prin(e! dez1ă*uind o )roa(că. Am a1ut mare*e noroc că maCoritatea *ocuitori*or ace(tei *umi ha)ar n7au de arta p(ihometriei. Nu mai puteam (ă . V Cine1a e treaz! mă in. V Aproape am terminat! *7am GncuraCat eu! Gn (peran0a că 1a 0ine du=manu* *a di(tan0ă! o.ier. V Fir7ar (ă .or0ă nemaicuno(cută pFnă atunci! p*ină de .io*a Focu*ui Gn pa*ma mea.

cati.ea, Am retra( *a iu0ea*ă noua mea achizi0ie pentru a o 1edea Gn *umina emi(ă de .io*a Ste*ei, CFnd am de(chi( ca(eta Gm)răcată Gn cati.ea ro=ie! am zărit atunci! pentru prima oară! cea*a*tă Cumătate a comorii Gn a cărei căutare porni(em, Era un .*acona= a(emănător cu ce* a* Ste*ei! care iradia o *umină ro=iatică dintr7o (u)(tan0ă de cu*oare (tacoCie, Am pu( *a *oc Steaua unde o a(cundeam de o)icei! ca (ă7mi trec de#ete*e pe(te noua mea comoară cu *uciri ro=ietice, =ă urmăresc, doamnă Devere Am tre(ărit *a =oapta demonică pe care am auzit7o atFt cu mintea! cFt =i cu urechi*e, ?enea dinăuntru* camerei, A)ia atunci am rea*izat că pa(ărea Gnceta(e (ă mai (coată ace*e z#omote, Temperatura din cameră (căzu(e, M7 am ră(ucit pe că*cFie! ca (ă dau piept cu cea mai hidoa(ă apari0ie ce7mi .u dat 1reodată (ă GntF*ne(c! =i nu mi7am putut (tăpFni 0ipătu* care7mi ie=i de pe )uze, Hn cea mai mare parte a ei! entitatea era compu(ă din 1apori, Ace=tia păreau (ă pătrundă Gn cameră prin minu(cu*e*e crăpături din Curu* .ere(tre*or Gnchi(e, 2 .a0ă pa*idă! tra(ă! (e Gntrupă din 1apori, 2chii ro=ii cu pupi*e*e #ă*)ui păreau Gncă =i mai (ini=tri Gn (c*ipiri*e ro=ietice a*e .io*ei Focu*ui! a=ezată Gn ca(eta de(chi(ă pe care o 0ineam Gn mFini, $-aş mai g>ndi în locul tău înainte să mă provoci, mă a1ertiză dia1o*ea(ca .ăptură, Stăp>nesc aceste forţe de mult mai multă vreme dec>t tine A)ia atunci am recuno(cut .anta(ma, V Mo*ierD am ro(tit! u*uită! Gn 1reme ce mă retră#eam (pre u=ă, Făptura Gmi zFm)i =i o zeamă ro=ie i (e (cur(e pe *a co*0uri*e #urii, /um poţi spera să păcăleşti un 1euD Nu inten0ionam (ă dez)at pro)*ema! .iindu7mi durero( de c*ar că n7 a1eam ha)ar de ce era Gn (tare Mo*ier, Hn #ra)a cu care m7am repezit prin u=ă! m7am ciocnit de (o0u* meu, AmFndoi ne7am pră)u=it pe podea pe(te un a* trei*ea, Hn 1reme ce mă *uptam (ă mă ridic Gn picioare! cuprin(ă de panică! (o0u* meu mă prin(e de Gncheietura mFinii ca (ă mă (u(0ină, V Nicio pro)*emă, DeCa *7am .ăcut (ă7=i piardă cuno=tin0a! mă a(i#ură De1ere! crezFnd că #ra)a mea 1enea din .rica .a0ă de (pada(inu* pe(te care căzu(em amFndoi, V Mai a1em =i a*tă pro)*emă! am (pu(! =i mi7am Gntor( pri1irea Gnapoi! (pre )irou* *ui Mo*ier! pentru a zări 1aporii ie=ind Gn coridor prin #aura cheii =i pe (u) u=ă,
354

V Ce mai eU mă Gntre)ă De1ere, Kărind =i e* 1aporii =i pre(im0ind natura *or ma*i#nă! (e ridică Gn picioare, Am *uat7o amFndoi *a .u#ă pe cu*oar, V Kadarnic! am #răit! oprindu7mă )ru(c =i GntorcFndu7mă cu .a0a *a entitatea ce prindea contur =i (u)(tan0ă, Nu putem .u#i mai repede decFt ă(ta, V Tre)uie (ă Gncercăm! mă ru#ă De1ere! dar eu am (cuturat din cap Gn (emn că nu! rămFnFnd pe *oc, "lbra', "lbra', "lbra'A Făcu(em o mare pro(tie dFndu7i drumu* Gn#eru*ui meu păzitor, FăcFndu7 =i (im0ită prezen0a Gn (pate*e meu! *a 1ederea inamicu*ui pe care tre)uia (ă7* Gn.runtăm! ca1a*eru* meu nu mai pre#etă nicio c*ipă, ?n numele 1eiţei, te repudie1A Spune-oA I7am repetat cu1inte*e cu aceea=i (i#uran0ă =i autoritate ca =i A*)ra" cFnd ro(ti(e Gn mintea mea acea poruncă, =ei orbi dinaintea fiinţei mele, te gonesc înapoi în fiinţa ta CFnd am dat #*a( =i ace(tei u*time (entin0e! am (im0it o mare .or0ă adunFndu7(e Gn (pinarea mea! chiar Gn (pate*e inimii! Gn dreptu* căreia 0ineam a(cun(ă .io*a Ste*ei, Acea(tă ener#ie Gmi trecu nă1a*nic prin centru* inimii =i7mi 0F=ni prin de#ete! Gn urmărirea .enomenu*ui care! pFnă atunci! mă amenin0a(e, Entitatea (coa(e un (cFncet chinuit! iar 1aporii (e Gntoar(eră Gnăuntru prin crăpături*e u=ii, V 2hooooD Am (im0it cFtă e*i)erare Gmi dădea ePperien0a pe care o trăiam, M7am Gntor( cu .a0a (pre (o0u* meu! care tremura ca 1ar#a! a*) *a .a0ă ca hFrtia, V ?or)e=ti a*te *im)i acumaD Ce *im)ă a .o(t aiaO 1reun (oi de aramaică (tră1echeU V Ce ziciU Am 1or)it Gn en#*eză! am in(i(tat, Hn(ă De1ere! cate#oric! .ăcu din cap (emn că nu, M7am Gntor( (pre A*)ra", V N7am 1or)it Gn en#*ezăU 2u n-am făcut nimic, (e *epădă e* de acea(tă ră(pundere, 2u te-am sfătuit, doar, să te foloseşti de ajutorul pe care deja ți l-ai mobili1at în jurul tău V Stră)une*e me*eD am Gn0e*e( eu! uimită că putu(eră! pur =i (imp*u! (ă 1or)ea(că prin mine, V Dar de ce tocmai dia*ectu* ă*a ră(ăriteanU Apoi De1ere pricepu, Nu cum1a te re.eri *a Gnainta=e*e ei din timpuri (tră1echiU Se .ăcu =i mai pa*id, Lui A*)ra" reac0ia (o0u*ui meu Gi (mu*(e un
355

zFm)et, "cum ai au1it şi tu vocea feminină unificată a ?naltului /onsiliu al 2lohimilor, căruia eu, soţia ta şi cu tine nu îi suntem dec>t slugi preaplecate V Fio*e*e *e apar0in *or! dedu(e De1ere! aducFndu7=i aminte de Gn1ă0ături*e primite Gn (Fnu* .ră0iei *ui, Nu crezu(em niciodată că protectoare*e din *e#enda raa*u*ui ar .i ePi(tat cu ade1ărat, De unde cre1i că au i1vor>t relatările din ciclul arthurian despre un castel locuit doar de femei, pă1itoare ale +raaluluiD V Car)one/5R! ro(ti De1ere nume*e ace*ui ca(te*, H* mai numeau =i Temp*u* Minuni*orO +a*atu* A1enturii, Iată încotro ne îndreptăm 2chii *ui De1ere Gi (.rede*iră pe ai *ui A*)ra", V Etii unde (e a.*ă ace(t pa*atU "r cam trebui, doar acolo mi-am găsit moarteaA Mi7am Gntor( pri1irea de *a )ăr)atu* meu *a .antomă =i Gnapoi, V ?rea cine1a (ă mă *ămurea(că =i pe mine de(pre ce anume di(cuta0i 1oi doiU -ucuros, mă a(i#ură A*)ra", ?nsă n-ar fi mai bine să ne continuăm conversaţia la bordul vasului nostruD V Măcar o dată (unt =i eu de acord cu tine! (pu(e De1ere =i mă *uă de mFna *i)eră! Gn 1reme ce cu cea*a*tă (trFn#eam *a piept ca(eta din cati.ea ro=ie, Haide0i (ă ne Gndepărtăm cFt mai de#ra)ă de cora)ia a(taO nu că di(tan0a ar mai contaD $olier nu-ţi mai poate lua urma ca spirit .orunca 2lohimilor îl va ține legat V Dar mai are =i a*te puteriU m7am intere(at eu! )ănuitoare, 6a fel ca şi voi am>ndoiA mă a(i#ură A*)ra"! mFnFndu7ne pe De1ere =i pe mine (pre ie=ire,

5R

Sau Cor)enic! nume*e ca(te*u*ui ce adăpo(tea S.Fntu* raa* =i care apare Gn cic*u* romane*or arthuriene! unde erou* principa* e(te Lance*ot! =i Gn opera *ui Thoma( Ma*or" @c, 9>&'V9>59A! 6e $orte dF"rthur +ro1ine din .ranceza 1eche! cor beneoit, care Gn(emna atFt Scorn )inecu1FntatT @re.erindu7(e *a raa* ca *a un corn a* a)unden0eiA! cFt =i Strup )inecu1FntatT @re.erindu7(e *a raa* ca *a potiru* euhari(tieiA,

356

LECŢIA 19

COMPASIUNE
De=i nu mai a1eam decFt cFte1a capito*e de parcur( din Curna*u* *ui A(h*ee! cea(u* era tFrziu =i7mi (im0eam ochii o)o(i0i, Am Curat că primu* *ucru pe care7* 1oi .ace a doua zi de diminea0ă 1a .i (ă termin Curna*u*, Am (tin( *ampa =i mi7am Gntin( trupu* epuizat pe pat, Hn cap mi (e Gn1Frteau ima#ini*e *ocuri*or =i oameni*or de(pre care citi(em a(tăzi, Era e1ident că A(h*ee G* admira pe A*)ra" =i G=i punea nădeCdea Gn e*; ceea ce po1e(te=te Li**et de(pre e* e(te ePact contrariu*, +utea moartea (chim)a un )ăr)at Gntr7atFtU Dar cum rămFne atunci cu Mo*ierU Iară=i! ce*e două re*atări (e )ăteau cap Gn cap, +e cine (ă credU Sau niciuna dintre re*atări (ă nu .ie de(tu* de 1ero(imi*ă pentru a .i *uată prea mu*t Gn (erio(U După GntF*nirea mea de a(tăzi cu Mo*ier! am a.*at din Curna*u* *ui A(h*ee că putea (ă .ie cea mai Gn.rico=ătoare apari0ie, Nu7mi prea 1enea a crede, Fndu* că A*)ra" m7ar putea 1izita Gn 1i(e*e me*e *a noapte Gmi a*un#ă toate ce*e*a*te #riCi, Mi7am amintit că Gi promi(e(em (ă 0in pietricica *Fn#ă mine, 2dată ce am (co(7o din #eantă! m7am Gntin( *a *oc pe (pate! 0inFnd7o Gn (u(! atFrnată de =nuru* ei din pie*e! urmărind7o cum (e rote=te Gn aer, A= .i .o(t #ata (ă renun0 *a acea(tă Gn(ărcinare atFt de importantă pentru cariera mea =i *a orice a*te (ecrete (tră1echi pe care *e7a= .i putut de(coperi aici! Gn Sinai! dacă A*)ra" ar putea .i un tip pe care *7am GntF*nit aca(ă Gn 2z55! 1iu! ho*tei =i #ata (ă7=i Gmpartă 1ia0a cu mine, Să recuno(c eu! de .apt! că dra#o(tea mea pentru e* de1eni(e mai puternică decFt pa(iunea pentru munca meaU V Nu7mi p*ace de*oc (ă mă Gndoie(c de tine! A*)ra"! Gn(ă ai un caracter
55

A)re1iere de *a 2()orne! nume*e unei (u)ur)ii din nord71e(tu* ora=u*ui Ade*aide! Gn (udu* Au(tra*iei,

357

#reu de pătrun(! am =optit atFt de Gncet! GncFt a)ia dacă m7am auzit eu Gn(ămi, Dacă măcar mi-ai împărtăşi versiunea ta asupra faptelor@ 2 *acrimă Gmi cur(e pe o)raz Gn 1reme ce7mi a(cundeam amu*eta (u) pernă, Eram a=a de o)o(ită! a=a de 1*ă#uită de atFtea #Fnduri =i emo0ii! GncFt (omnu* mă cuprin(e pe ne(im0ite, Cu*ori*e 1ii =i 1e#eta0ia *uPuriantă a pri1e*i=tii de pro1incie trezi Gn mine amintirea *ui A*)ra" Gn#enunchind Gn .a0a unei .emei Gm)răcată Gn (tacoCiu! *Fn#ă o .FntFnă, 6illetA Mi7am dat (eama că a1eam (7o GntF*ne(c pe preotea(ă, M7am temut pentru o c*ipă că A*)ra"! ne(ocotit de mine! (e Gntor(e(e *a 1echea *ui dra#o(te din timpu* 1ie0ii (a*e! pentru a7=i #ă(i a*inarea! dar cFnd am aCun( *a ziduri*e din piatră acoperite cu iederă! unde (e intra pe o poartă Gn #rădina preote(ei! am #ă(it7o pe Li**et (in#ură, V Te ro#D Frumoa(a cu păru* ne#ru mă in1ită (ă mă a=ez a*ături de ea! *Fn#ă .FntFnă, V Li**et du LacU am Gntre)at7o! ca (ă .iu (i#ură, V Mia Montro(e! ro(ti ea! .ăcFnd cuno=tin0ă cu mine! dFndu7mi de Gn0e*e(! Gn ace(t .e*! că =tia prea )ine cine (unt, A= dori (ă70i (pun re(tu* po1e=tii me*e! dacă 1rei (7o a(cu*0i, M7am a=ezat *Fn#ă ea! oarecum nedumerită de Gn#riCorarea ce i (e auzea Gn 1oce =i emana din toată .iin0a ei, Li**et mi (e părea o 1eche prietenă pe care n7o mai 1ăzu(em de ce1a 1reme! iar ea (e arăta! *a rFndu* ei! p*ină de )ună1oin0ă .a0ă de mine! chit că nu ne mai GntF*ni(em niciodată, V De mu*t mă chinuie re#retu* pentru c7am (cri( ce7ai citit tu a(tăzi! mărturi(i preotea(a! .iindcă 1or)a nu7mi e Gntre#ită .ără ce* de7a* doi*ea (u*! =i #roaznic de Gn=e*ătoare Gn mu*te pri1in0e, V +ari .oarte di.erită de .emeia care a a=ternut acea i(tori(ire, M7a= .i a=teptat (ă .ii maiO V am Gncercat (ă mă #Fnde(c *a un cu1Fnt eu.emi(tic! a=a GncFt (ă nu7mi Ci#ne(c am.itrioana < O intran(i#entăD Li**et (urF(e! recuno(cFnd Cu(te0ea intui0iei me*e, V La 1remea aceea! eram tota* or)ită de propria mea importan0ă, Credeam că atin(e(em per.ec0iunea (piritua*ă! cFnd! de .apt! tot ceea ce do)Fndi(em era o pro.undă into*eran0ă .a0ă de re(tu* omenirii, TFnCeam după di1ina e*i)erare a mor0ii! .ără (ă rea*izez ce Gn(emna (ă trăie=ti! (ă iu)e=ti! (ă70i pe(e cu ade1ărat, V Dar credin0a =i (.Fntu* ordin Gn care ai .o(t cre(cută purtau o mare parte din 1ină pentru rătăcirea ta! nu7i a=aU am Gncercat eu (ă7i #ă(e(c
358

Cu(ti.icarea, V Credin0a mea ar .i tre)uit (ă7mi incu*ce (im0u* unei compa(iuni =i iu)iri necondi0ionate, Hn conc*uzie! ar .i tre)uit (ă atin# Gn0e*epciunea! Gn(ă n7am dat do1adă de niciuna dintre ace(te ca*ită0i rare Gn mi(iunea dedicată (tră)une*or noa(tre, V Dar acum G0i 1ezi #re=e*i*e! drept urmare! unde1a! Gn drumu* tău! tre)uie (ă te .i trezit! am (pu(! 1ăzFnd7o acum că (e căia =i era ce1a mai Gn0e*eaptă, V A= dori (ă70i pot mărturi(i că mi7a 1enit mintea *a cap prin proprii*e me*e o)(er1a0ii, H=i *ă(ă ochii Gn Co( =i (e opri o c*ipă (ă (e recu*ea#ă! după care (e uită din nou *a mine, Numai o *ec0ie de 1ia0ă care mi7a zdro)it inima m7a .ăcut (ă7mi 1ăd propria i#noran0ă =i *ip(ă de Cudecată! pentru că! de .apt! n7a1eam niciun drept (ă Cudec pe nimeni, V Dar incidentu* din Antiohia! cFnd *7ai #ă(it pe A*)ra"O Li**et c*ătină din cap, Nu mai era ne1oie (ă7mi termin propozi0ia, Hmi era c*ar că =tia unde )ăteam, V E* doar Gncerca (ă mă proteCeze de mine Gn(ămi, DeCa mă a1ertiza(e că a1ea (ă .acă a(ta, Nu70i mai aminte=ti de prezicerea *ui! după ce7a Gn#hi0it +iatra de Foc Co*oida*ăU Citi(em atFta a(tăzi! GncFt nu mai reu=eam (ă7mi aminte(c ace* epi(od din po1e(tirea ei, Li**et Gmi reGmpro(pătă memoria, V SDra#o(tea noa(tră nu (e 1a Gmp*ini niciodatăT! a=a mi7a zi(, A continuat (ă7mi (pună c7a Gn0e*e( că! dacă a= .i cedat (entimente*or me*e pentru e*! a(ta ar Gi di(tru( tot ceea ce m7am căznit (ă rea*izez Gn toată 1ia0a mea, Mi7a mai promi( că7=i 1a ține7n .rFu (entimente*e, Fe*u* Gn care e* ne7 a (a)otat *e#ătura Gn acea noapte mi7a dat moti1e (ă7* oco*e(c! Gnă)u=indu7 mi orice (im0ăminte de dra#o(te a= .i nutrit pentru e*, A*)ra" =tia că a1eam (ă7i caut apropierea Gn noaptea aceea, Să7* .i #ă(it (in#ur! cu (i#uran0ă mi7 a= .i ne(ocotit Curăminte*e (acre a*e cinu*ui meu, V Ei ar .i .o(t un păcat a=a de mareU am i(codit7o eu, V +ri1ind Gnapoi! (pu(e Li**et! apoi .ăcu o pauză =i Gmi aruncă iute un (urF(! nu cred, Totu=i! *a acea epocă! (unt (i#ură c7a= .i re#retat *epădarea de idea*uri*e pe care *e credeam (acre! pentru o noapte de iu)ire, 2 a(emenea c*ipă de (*ă)iciune m7ar .i .ăcut (ă7mi pun *a Gndoia*ă puterea de a continua (ă7mi duc *a Gndep*inire mi(iunea (acră ce mi (e Gncredin0a(e, Iu)irea pe care ne7o purtam unu* a*tuia ne punea Gn perico* 0e*u*! iar *impezimea (piritu*ui pe care a do)Fndit7o A*)ra" prin (u)(tan0a +ietrei de Foc Co*oida*e *7a .ăcut (ă con=tientizeze ace* .apt, Hn0e*e#erea ei a(upra ace(tor *ucruri nu era rezu*tatu* 1reunor (pecu*a0ii
359

*ene=e, Hn (pu(e*e ei ePi(ta o autoritate nă(cută numai dintr7o ade1ărată *uciditate, Să con.ere moartea .iecărui (u.*et cunoa=terea comp*etă a tuturor erori*or (ă1Fr=ite Gn timpu* 1ie0ii pămFnte=tiU A=a (7ar ePp*ica di.eren0a dintre ca1a*eru* pe care7* cuno=team eu ca A*)ra" =i ce* =tiut de Li**et, V A*)ra" nu (7a (chim)at chiar atFt de mu*t! mă *ămuri ea! citindu7mi #Fnduri*e a(cun(e! *a .e* cum auzi(e =i Gntre)ări*e ro(tite cu #*a( tare, Numai .e*u* Gn care G* percep eu (7a (chim)at, A .o(t mereu *a .e* de curtenitor =i de *oia* ca =i acum! Gn(ă! dat .iind că nu m7am Gncrezut Gn e* atunci! eroi(mu* *ui a trecut neo)(er1at de mine! pFnă cFnd a .o(t prea tFrziu, Din nou! Li**et G=i Gntoar(e .a0a ca (ă7=i a(cundă (entimente*e de 1ină =i re#ret, V Chiar i7ai pricinuit moarteaU mi7am amintit eu de cea*a*tă pro.e0ie a *ui A*)ra" pomenită Gn cartea *ui Li**et, Ea Gmi .ăcu un (emn din cap că da, V Să .i 0inut eu *a a*tcine1a mai mu*t decFt *a mine Gn(ămi! a= .i putut (ă7mi dau (eama de (itua0ia Gn care mă #ă(eam cu ade1ărat! dar! a=a cum (7 au GntFmp*at *ucruri*e Gn rea*itate! nu m7am Gndoit nicio c*ipă că Mo*ier era ade1ărata că*ăuză trimi(ă mie de Marie de Saint7C*air, +Fnă cFnd n7am aCun( *a temp*u* Gn ruină de pe munte*e Sinai! n7am priceput nimic, Cara1ana noa(tră e(ca*ada *a pa( (tFnci*e munte*ui SerF)it e*7LhFdim, Cămi*e*e! poate! nu erau *a .e* de p*ăcute *a că*ărit precum caii! Gn(ă erau (in#ure*e care ne purtau pe ruta do(nică a*ea(ă de noi, Urma(em Drumu* Re#e*ui56! co)orFnd pFnă *a 0ărmu* Mării Moarte! apoi coti(em *a Lera/ 54! intrFnd Gn (ă*)ăticia de=ertu*ui! ca (ă tra1er(ăm 0ara pFnă *a Ne/h*! pe cu*mi*e munte*ui Sinai, De *a Ne/h*! numai )eduinii mai =tiau drumu* (pre temp*u* Gn ruină a* *ui Hathor de pe 1Fr.u* SerF)it! care! din cFte (e (punea! era *ocu* de ori#ine a* comorii me*e, Ceea ce =tiam eu era că! după ce Hu#ue( de +a"en( a de(coperit
56

A(tăzi o =o(ea cu (erpentine re.ace ace(t 1echi drum comercia*! de importan0ă crucia*ă pentru Antichitatea 2rientu*ui MiC*ociu, E(te cea mai 1eche *inie de comunica0ii permanent uti*izată din *ume! men0ionată =i Gn ?echiu* Te(tament @Numerii %&:95A, Se Gntindea din E#ipt! tra1er(a +enin(u*a Sinai pFnă *a AYa)a! de unde o cotea (pre nord! ducFnd *a Dama(c =i *a .*u1iu* Eu.rat, 54 Sau a*7Lara/! ora= iordanian! *a e(t de Marea Moartă! unde ePi(tă un .aimo( ca(te* a* crucia0i*or! men0ionat =i Gn mai mu*te *ocuri Gn ?echiu* Te(tament (u) nume*e de Chir7 Hare(e(t! (au Chir7Here(! Chirhare=et! ori mai (imp*u! Chir! Gn Cartea a doua a Re#i*or @8 =i 9R:4A! I(aia @9'! 9RA! Ieremia @>6A =i Amo( @9:' =i 4:5A,

360

Chi1otu* Le#ămFntu*ui! a(cun( Gntr7o criptă de (u) Temp*u* din Ieru(a*im! Gn cur(u* primei cruciade! a mai #ă(it =i documente *e#ate de ce* de7a* doi*ea Chi1ot, Ace(ta era pă(trat Gn 1ă#ăuni*e munte*ui Sinai! pe a* cărui pi(c (7au .ăurit am)e*e Chi1oturi, Temp*u* de *a SerF)it e*7LhFdim era odinioară dedicat zei0ei e#iptene Hathor! pe care! mai tFrziu! ordine*e (ecrete o 1or numi SAuru* de (u) Kei =i Am)ra de (u) Kei0eT! ci.ru pentru protectoarea Temp*u*ui .io*ei +ietrei de Foc =i a* .io*ei +ietrei de Foc Co*oida*e, Ca1a*erii porni(eră Gntr7o mi(iune! (u) conducerea *ui de +a"en(! de căutare a Temp*u*ui Focu*ui7Stea =i de (a*1are a ce*ui de7a* doi*ea Chi1ot, Ei de(coperi(eră cu*oaru* (ecret! )a chiar =i cheia ce de(cuia *ăca=u* Focu*ui7Stea din Temp*u* *ui Hathor! a*e cărui ruine (e Gna*0ă dea(upra ace(tui pa(aC, Acei )ăr)a0i (u.eriră pierderi #re*e cFnd mai mu*0i dintre ei Gncercară (ă pătrundă Gn a*taru* (u)pămFntean .ără o .emeie care (ă *e de(chidă drumu*, Lui +a"en( i (e trimi(e 1or)ă *a Ieru(a*im! 1e(tindu7 i7(e e=ecu* ca1a*eri*or *ui de a intra Gn temp*u, 2 Gna*tă preotea(ă din cinu* =i neamu* meu! Li*ith de* AYuae! care )ătu(e drumu* pFnă Gn Iara S.Fntă pentru a 1eni Gn aCutoru* ce*or care (e chinuiau cu de(ci.rarea 1echi*or (u*uri #ă(ite (u) Temp*u* din Ieru(a*im! (e o.eri 1o*untară (ă (e ducă pFnă7 n Sinai, Ea *e de(chi(e ca*ea ca1a*eri*or Gn *ăca=, Hn prezen0a ei! )ăr)a0ii reu=iră (ă pătrundă Gn (u)terane*e temp*u*ui .ără (ă mai cadă pradă unei ra.a*e (onore ce (e propa#a din adFncuri =i care! e.ecti1! .ăcea (ă7i crape inima Gn piept oricărui )ăr)at care Gncerca (ă co)oare ca*ea de intrare .ără o Gn(o0itoare, Se de(coperi că o pFr#hie! a.*ată chiar *a intrare! tre)uia apă(ată pentru ca =an0uri*e din anticameră (ă (e ump*e cu o *icoare in.*ama)i*ă ce opre=te pătrunderea (cara)ei*or, 2dată cuprin(e de .*ăcări =an0uri*e din anticamera temp*u*ui! (e puteau urma două cărări ce duceau (pre ce*e două Gncăperi a*ăturate, Una dintre e*e adăpo(tea .io*a Ste*ei! iar cea*a*tă! .io*a Focu*ui, AmFndouă au putut .i *uate numai de preotea(ă, Mai ePi(ta o poartă ce (e Gnă*0a .a0ă Gn .a0ă cu intrarea din anticamera temp*u*ui! iar acea(ta a .o(t de(chi(ă prin a=ezarea ce*or două .io*e Gn (pa0ii*e (ăpate de7a *un#u* u=i*or ma(i1e de aur, 2 in(crip0ie a1ertiza că niciun muritor n7a1ea 1oie (ă intre Gn (a*a Chi1otu*ui! Gn(ă ca1a*erii *ui +a"en( n7o *uară Gn (eamă! poruncindu7i preote(ei (ă de(chidă u=i*e, Din cFte (e po1e(te=te! to0i )ăr)a0ii care .ură martori *a de(chiderea ace(tei (ă*i pieriră cuprin=i de .*ăcări, CFnd preotea(a ie=i (ă (e con.runte cu re(tu* cetei ace*or răz)oinici! ea Gi Gn=tiin0ă că (e #ă(i(e ce* de7a* doi*ea Chi1ot! Gn(ă nu putea .i mutat de *a *ocu* *ui! dat .iind că orice )ăr)at care (7ar Gncumeta (ă intre Gn acea Gncăpere =i7ar #ă(i moartea,
361

+oarta către comp*ePu* temp*u*ui (ecret .u iară=i (i#i*ată =i Gn#ropată Gn ni(ip, Ca1a*erii răma=i Gn 1ia0ă o porniră (pre Ieru(a*im! cu chei*e de *a (a*a Chi1otu*ui Gn pă(trarea *ui Li*ith de* AYuae, Ceata *or căzu Gntr7o am)u(cadă a A(a(ini*or ara)i! care Gi *uară 1ia0a preote(ei Gn cur(u* atacu*ui *or! *a .e* ca =i ca1a*eri*or, Dar ace=ti apărători ara)i ai Temp*u*ui Focu*ui7 Stea nu reu=iră (ă pună mFna =i pe .io*e, Un (in#ur ca1a*er (căpă =i! *uFnd .io*e*e cu e*! (e Gntoar(e *a de +a"en(! Gn Ieru(a*im, Se hotărG ca ace*e chei (ă .ie adu(e Gn Lan#uedoc =i Gncredin0ate cinu*ui meu, N7o .i *uat 2rdinu* Sionu*ui Gn (tăpFnirea *ui ce* de7a* doi*ea Chi1ot! Gn(ă atFta timp cFt Gn (Fnu* cinu*ui meu (e pă(trau ce*e două chei! nimeni a*tcine1a nu (e mai putea .o*o(i de marea putere di(tructi1ă a Chi1otu*ui, +e mă(ură ce ne apropiam de de(tina0ia noa(tră! eram )o*na1ă de Gn#riCorare! Gntre)Fndu7mă cum a1eam (ă de(chid poarta (pre (u)terane*e *ăca=u*ui Gn căutarea căruia porni(em! a1Fnd Gn 1edere că .io*a Ste*ei (e mai a.*a! Gncă! Gn po(e(ia *ui De1ere, Speram! Gn (ecret! că e* (e a.*a pe urme*e noa(tre! GntrucFt .io*a Ste*ei! (in#ură! nu7i era de niciun .o*o(! iar .io*a Focu*ui (e a.*a *a noi, A= .i dorit ca e* (ă .ie capturat Gnainte ca oamenii *ui Mo*ier (ă ai)ă =an(a (ă dez#roape poarta, A*t.e*! =tiam din *e#enda Gn1ă0ată de mine că ePi(ta o rezer1ă a (acrei (u)(tan0e a Ste*ei a(cun(ă unde1a Gn ruine*e temp*u*ui *ui Hathor, Reu=eam oare (7o de(copăr Gnainte (ă .iu o)*i#ată (ă mărturi(e(c .aptu* că De1ere .ura(e .io*a Ste*ei de *a mineU +entru Mo*ier =i ca1a*erii *ui n7a1ea (ă .ie de*oc amuzant dacă de(copereau că trecu(em prin toate 1itre#ii*e de=ertu*ui numai ca (ă nu putem (ă intrăm Gn temp*u, Chiar dacă reu=eam (ă de(cuiem poarta *ăca=u*ui! Gnapoierea unei (in#ure .io*e n7ar .i Gn(emnat Gmp*inirea mi(iunii me*e, La ce mă #Fndi(em oare de nu7i (pu(e(em ade1ăru* *ui Mo*ier Gncă din AntiohiaU A)ia Gn toiu* după7amiezii am terminat de urcat pi(cu* =i am aCun( *a ruine*e temp*u*ui *ui Hathor, Soare*e era *a zenit, A=a cum (e GntFmp*a de o)icei pe Sinai! nu (e zărea niciun nor pe cer, Spre marea noa(tră (urpriză =i ne*ini=te! poarta circu*ară a Temp*u*ui Focu*ui7Stea nu era doar dez#ropată! ci =i de(chi(ăD Am recuno(cut7o după de(crieri*e din *e#ende*e de(pre Li*ith de* AYuae, Le a(cu*ta(em de nenumărate ori! (pre a nu *e mai uita niciodată, Cine1a aCun(e(e Gnaintea noa(tră! Gn(ă numai eu )ănuiam cine putea .i, U=urarea Gmi era *a .e* de mare ca =i pre(im0iri*e re*e, Cu toate ace(tea! chiar dacă De1ere reu=i(e (ă de(cuie poarta! n7ar .i putut intra neGn(o0it de o .emeie! decFt dacă! )ineGn0e*e(! Gndup*eca(e 1reo )eduină, U*tima oară cFnd G* 1ăzu(em! cu (i#uran0ă 1răCi(e o *oca*nică, Acea amintire Gmi (tFrni o .urie incredi)i*ă! ori eram #e*oa(ă pe o a*tă
362

ăcea parte dintr7un *un# tune* rotund acoperit cu hiero#*i. V CFmpu* de $f51t (e minună ca1a*eru* care7=i arăta(e intere(u* pentru hiero#*i. Mo*ier *e ordonă )eduini*or care ne că*ăuzeau (ă rămFnă =i (ă ne 1e#heze cămi*e*e! iar ei (e arătară mai mu*t decFt mu*0umi0i (ă o . V Dar 1oi ce crede0i că Gn(eamnăU Gndrăzni ca1a*eru* (ă mă Gntre)e. pentru orice )ăr)at care ar a1ea de(tu*ă curiozitate cFt (ă Gncerce (ă a..a0ă de mine.atu* nu (e 1a Gntruni decFt Gn cFmpu* de $f51t cu .e.u(e(e ca*mă =i *ip(ită de intere(. V E(te din aur ma(i1D con(tată unu* dintre ca1a*eri! 0inFnd o tor0ă ridicată ca (ă ne *umineze ca*ea! Gn 1reme ce eu =i cu Mo*ier G* urmam pe poteca netedă =i ro=iatică.i putut pre#ăti o am)u(cadă. Ade1ăru* era! Gn(ă! că duceam *ip(a . V A= dori (ă =tiu ce Gn(eamnă toate ace(te hiero#*i.acă. Am (ă *e porunce(c ce*or*a*0i oameni ai mei (ă70i (tea aproape! Gn cazu* Gn care cine1a a intrat Gnaintea noa(tră.iice*e *ui I(i(. Hi eram recuno(cătoare pentru re(pectu* *ui =i a* oameni*or (ăi .atu* Kei0e*or pentru care a .i Gncă =i a(tăzi de pază! ca Gntotdeauna! a=adar tre)uie (ă ne *uăm toate mă(uri*e de precau0ie! Gmi ePp*ică Mo*ier.ermecătoarei to1ără=ii a *ui De1ere. Acea potecă .e.erti*ită0ii =i Iz1oru* Luminii! i7am in.ra#mente din temp*u* *ui Hathor mai ie=eau din pămFnt. ?or ePact ce 1rem =i noi.emeie care a1u(e(e p*ăcerea (ă a(i(te *a Gndep*inirea mi(iunii (a*eU Că*ătoria a*ături de Mo*ier .o(t ridicat ace(t temp*u! unde tronează Hathor! zei0a mun0i*or pu(tii ai mor0i*or! zei0a . V Se zice că ordinu* A(a(ini*or Me*chi care au uci(7o pe Li*ith de* AYue ar mai . EPi(ta o cărare Gn pantă! de un ro=u (tră*ucitor! care co)ora pFnă7n a*tar.u(e(e o 1a(tă c*ădire. Dintre cei patruzeci de ca1a*eri din a*aiu* no(tru! trimi(e Cumătate Gn a1an#ardă! aco*o unde numai cFte1a . Hn (pate*e cFtor1a pi*a=tri din piatră ce ie=eau par0ia* *a 1edere! cu antice hiero#*i. V Unii zic cFt (e re.eră *a un minera*! ca auru* (au turcoaza.ormat! aruncFnd o pri1ire pe(te rFnduri*e ciop*ite Gn *im)a (tră1eche! care (e număra printre prime*e *ucruri pe care *e7am Gn1ă0at Gn (Fnu* cinu*ui meu. Semna*ează că ace(ta7i un (tră1echi *oca= matriarha* =i că S.e! 1or)i un a*tu*! Gn a* cărui #*a( (e (im0ea mai mu*t teama decFt curiozitatea. Mo*ier (e pu(e imediat Gn #ardă.*e! i7am rep*icat! de=i )ănuiam că mi(terio(u* cu1Fnt trimitea 363 .eră *a o dimen(iune a ce*or )inecu1Fnta0i! tărFmu* or)itei *uminii! i7am *ămurit eu! Gn timp ce a*0ii cred că mf51t (e re.e (ăpate Gn ei! (e zărea un mare morman de )o*o1ani! unde ni (7ar . Se pare că Gn 1remuri*e (tră1echi . V ?or)e(c de(pre S. V $oartea.

a0ă =i păzi0i intrarea. V +rea mu*tă 1or)ă! a1ertiză Mo*ier. Am )ănuit că era *a curent cu po1e(tea *ui Li*ith de* AYuae =i cu (oarta )ăr)a0i*or care o Gn(o0i(eră Gn ace(t a*tar. L7am (im0it u=or (periat de cuno=tin0e*e me*e! ceea ce era neo)i=nuit *a un )ăr)at Gntotdeauna atFt de (i#ur pe e*.iecare ePtremitate a ră(crucii (e termina cu o aripă Gncadrată de pi*a=tri. De *a p*at.atFt *a +Finea ?ie0ii! cFt =i *a (.orma centra*ă de (u) #*orioa(a cupo*ă de aur a zei0e*or. CFnd am intrat Gn anticamera uria=ă! Mo*ier G=i trimi(e oamenii (ă co)oare Gnaintea noa(tră pe o cărare de piatră ce ducea Gn Curu* Gncăperii circu*are! Gn amFndouă direc0ii*e. Cărarea din aur ro=u pe care intra(em (e *ă0ea =i (e Gntindea prin toată camera pFnă *a o p*at.ere*e di1ine *a care cine1a (7ar Gnă*0a dacă (7 ar Gmpărtă=i din ea.ormei centra*e (e Gnă*0a un dom aurit! (priCinit de patru pi*a=tri . Am cercetat am)e*e aripi.ip(e tor0a Gntr7o adFncitură Gntr7unu* dintre pi*a=tri! de(tinată ace(tui (cop. Hn 1reme ce ei (e Gmpră=tiau =i tor0e*e *or Gncepeau (ă arunce *umină Gn imen(u* #o*! am . Chiar *Fn#ă pra#u* pe care a)ia7* trecu(em (e a.o(t u*uită (ă 1ăd cFt de mu*t core(pundea a*taru* a=teptări*or me*e.i =tiut *e#enda to0i acei ca1a*eriU Totu=i! nu ne #ă(eam aco*o pentru a prăda comori*e dinăuntru! ci pentru a Gnapoia chei*e . Dacă du=manu* (tă *a pFndă! haide0i (ă nu7i dăm de =tire că (untem prin preaCmă. V Nu mai e nimeni aici! m' lord. V +entru orice e1entua*itate! (e Cu(ti. 364 .orma(em deCa Gn minte o ima#ine din de(crieri*e tran(mi(e mie de ai mei.a*nici! .orma circu*ară din miC*oc (e Gntindea o a*tă cărăruie! ce (e Gntretăia cu cea pe care pă=eam noi! iar .ormă circu*ară! a=ezată ePact Gn centru. HnconCura0i acea(tă Gncăpere (u)terană cu tor0e*e 1oa(tre! apoi Gntoarce0i71ă *a (upra.ică e*! dFnd de Gn0e*e(! cFt (e poate de c*ar! că auzi(e de *e#enda ce Gn1ă*uia ace(te *ocuri.urate! nepre0uite pentru a*0ii! prin urmare nu prea a1eam de ce ne teme. Hmi . V Foarte )ine! G* *ăudă Mo*ier =i! mu*0umit de (itua0ie! G=i Gn. Apoi Mo*ier mă in1ită (ă7* Gn(o0e(c pFnă *a p*at. Gi raportă adCunctu* (ău! *ă(Fnd impre(ia că era *a . Cercuri concentrice din #re(ie măr#ineau =an0uri #oa*e! adFnci de numai 1reun metru. Să .*uid urFt miro(itor. La aceea=i di(tan0ă! pe perete*e din ce*ă*a*t capăt a* (ă*ii (e zărea o poartă )o*tită. Dea(upra p*at.*a uria=a pFr#hie mFnuită de Li*ith ca (ă a*un#e 1enino=ii (cara)ei! iar Mo*ier Gi dădu o *o1itură cu pa*ma! ump*Fnd =an0uri*e cu un .e* de neră)dător ca =i cei*a*0i ca1a*eri (ă i (e dea drumu* (ă p*ece.iecare reprezentFnd cFte o zei0ă e#ipteană.

rFn#ea pentru că mă Gndoi(em de atFtea ori de De1ere. V A= putea .FrFitu* tor0e*or aprin(e. Ce era de .ricii ce7mi (trFn#ea ca o #heară inima.runtat! pă(trFndu7mi (Fn#e*e7rece! Gn ciuda . Ai .i du( (arcina pFnă *a capătU Datoria ta a .ăcutU Inima mi (e .ăcu(em doi pa=i! cFnd Mo*ier G=i (coa(e (a)ia =i7mi 0intui #rumazu* cu 1Fr. Dă-mi-le. Camera Gncepu (ă (e Gn1Frtă cu mine.o(t (ă mă Gn(o0e=ti pFnă aici! i7am (pu(.a0a demiur#u*ui meu .u* ei. M7am apropiat de aripa cu pi*a=tri ro=ii. Mă cop*e=eau amintiri*e! dFndu7mi (eama cu ce tre)ui(e e* (ă (e *upte ca (ă mă aducă pFnă aici! iar eu nu .ăcu(em a*tce1a decFt (ă7i Gn#reunez =i mai mu*t (itua0ia. Nici nu . articu*ă e* rar (i*a)e*e! pentru ca eu (ă pricep că era pentru u*tima oară cFnd mai catadic(ea (ă mi *e ceară.i a1ertizat căO V Nu (unt Gn (o*da *ui Marie de Saint7C*air! =uieră e*! arătFndu7(e ener1at de nai1itatea mea. V De ce Gmi ceri a=a ce1aU *7am Gn. V Ei )ine! *ad" du Lac! (e pare c7a (o(it cea(u* (ă ne Gmp*inim Gnde*un#ata =i di. FăcFnd un (emn oameni*or *ui! G=i a=eză tor0a Gntr7unu* dintre ine*e*e prin(e Gn perete! după care (e retra(e! urmat Gndeaproape de to0i cei*a*0i.ici*a noa(tră mi(iune.oarte )ine (ă te omor! mă amenin0ă Mo*ier! ca (ă mă trezea(că din toropea*ă.e* (ă i *e pun Gn pa*mă. Hnapoierea chei*or intră numai Gn (arcina mea. V Cine zice (ă *e GnapoieziU mă Gntre)ă e* (arca(tic! GntinzFndu7=i mFna *i)eră =i Gndoindu7=i de mai mu*te ori de#ete*e! indicFndu7mi a(t.io*e o puteam a=eza *a *oc Gn ni=a ei! iar odată *ă(ată aco*o! numai eu mai puteam (7o (cot din nou.io*a Focu*ui! atFrnată de un *ăn0i=or de ar#int Gn 365 . V Atunci dă7mi7*e. V Dar Marie de Saint7C*air tre)uie (ă te . Tot ce (e mai auzea acum era doar (u(uru* .ără (ă mi=c un de#et ca (ă *e (cot *a 1edere! chiar dacă7mi era c*ar ce a=tepta ace* *ord de *a mine. M7am (cotocit după . Nu mă temeam atFt pentru moartea mea! dar cum a1eam (ă mă prezint Gn .*uidu*ui re1ăr(Fndu7(e Gn cana*e*e care ne Gmpre(urau! a*ături de (.io*e*eU V Da! *e am! *7am min0it! . Măcar una dintre .emeiD V A=adar! De1ere mi7aO V O (pu( doar ade1ăru* Gn tot ace(t timp! recuno(cu e* Gn #ra)ă! .ăcFndu7mi iar un (emn neră)dător (ă7i GnmFnez chei*e.Ca1a*eru* i (e Gnchină adFnc.ără (ă7mi . Niciun 1rednic ca1a*er nu (7ar pune Gn (*uC)a unei .

V HmO Nemurirea! ră(pun(e e*! Gn timp ce Gn=.u* a(cu0it a* (a)iei Gmi (trăpun(e iute pie*ea.a *ui de i(or( (ă preia conducereaD V Ki7mi =i mie deta*iu* omi(! am Gncercat eu (ă7* mai 0in de 1or)ă! de teamă ca nu cum1a (ă7mi ia 1ia0a odată ce de(coperea că nu mai a1eam a doua . Un . V Nu prea cred.*ă că eu =tiu ce1a Gn p*u( .ac =i eu parte. V La mine. 2 (cFnteie de ma*i0ie Gi . V Ia mai #Fnde=te7teD V H0i Cur că n7o amD Mi7am acoperit rana care7mi adu(e(e *acrimi Gn ochi. A(ta (7a GntFmp*at Gnainte ca tFr. V Numai dacă e=ti de un (Fn#e cu mine! *7am aten0ionat eu.o(t (coa(ă din re*atarea o.io*e G0i 1a aduce cu (i#uran0ă moartea. V Mai 1edem noi! cFnd 1oi de(cuia Chi1otu*. V Fo*o(irea ace(tor .ară din căma=ă.icia*ă de către Mare*e Mae(tru a* Sionu*ui! pentru a .io*ă. Era e1ident că nu mă credea pe cu1Fnt.ără tra#ere de inimă .io*a ro=ie.Curu* #Ftu*ui! =i am (co(7o a. +ri1irea *ui Mo*ier (e Gntoar(e (pre A*)ra"! care a=tepta Gn picioare pe 366 . V Dez)racă7teD Gmi ceru! (pre marea mea oroare. +ocnind din de#ete! Gmi porunci: Dă7mi7oD V N7o mai am! i7am mărturi(it cu un (u(pin #reu! =i am Gnceput! Gn #Fnd! (ă mă pre#ăte(c de moarte. Cu un #e(t! Mo*ier mă Gndemnă (ă mă #ră)e(c (ă7i predau cea de7a doua .a0ă de ei! ce1a ce nici măcar tu n7 ai ha)ar! mă tachină e*.ăca . Ce (peri tu (ă o)0ii a1Fndu7*eU Mi7am (co( *ăn0i=oru* pe cap =i i7am Gntin( .iri=or ca*d de (Fn#e Gncepu (ă7mi cur#ă pe #Ft.ăcu (ă rFdă.io*ă. 2 parte din *e#enda *ui Li*ith de* AYuae a .io*a din mFna mea =i G=i petrecea *an0u* Gn Curu* #Ftu*ui (ău. V Ah! păi a.i dez1ă*uită numai mari*or ini0ia0i ai ordinu*ui! din care . V Atunci unde7iU Gmi ceru e* (ocotea*ă! apucFndu7mă de păr =i (mucindu7mi capu* pe (pate. V N7ai auzit ce7au pă0it )ăr)a0ii care7au mai GncercatU Hncepeam (ă mă Gntre) dacă nu cum1a că*dura Gi *ua(e min0i*e *ui Mo*ier. V Niciodată n7a=O ?Fr.u*#eră pe chip. +e Mo*ier preten0ia mea G* . Mo*ier G=i miCi ochii.

u#ă (pre aripa cu pi*a=tri a*)i! iar Mo*ier (e *uă după e*.u#i *a ie=ire! Gmi =opti A*)ra". V Niciunu* dintre 1oi nu p*eacă pFnă nu o)0in cea*a*tă . E* mă prin(e Gn )ra0e! iar eu am .io*ă cu (tră*uciri de nea. V Dă7mi7o! a*t. Drept ră(pun(! *7am (ărutat cu toată 367 .io*a! a= .io*ă.i dorit cu ade1ărat.o(t atFt de GncFntată de prezen0a =i de inter1en0ia *ui! GncFt i7am Gntor( Gm)ră0i=area din toată inima.iind (i#ură dacă puteam (ă7* depă=e(c pe Mo*ier! mi7am (chim)at direc0ia.e* o omorD V ?ino =i ia7oD A*)ra" o *uă *a . Dacă e* ar .i (ă 1ă omor cFt mai repede! rFnCi Mo*ier! impa(i)i*. V Atunci! ce* mai )ine ar .io*a. Hn #oana mea! GnCurături*e *ui Mo*ier mă aCun(eră din urmă! a=adar am pre(upu( că A*)ra" . Fio*a Ste*ei odihne=te acum Gn (i#uran0ă *a *ocu* (ău! iar A(a(inii! care 0i7au *uat oamenii o(tatici! 1or a(tupa poarta cu 0ărFnă Gndată ce (e 1a Gnchide. V Hndată ce 1oi Gncruci=a (pada cu e*! tu (ă . V Mă tem că a(ta70i e (oartaD Hmi aruncă o pri1ire p*ină de iu)ire.i . Mo*ier G=i domo*i pa(u*. Se opri Gn .o*o(.i a1ut putin0a (7o mai (cot de aco*o =i a(t.u(e(e mai iute! intrFnd Gn aripă! unde pu(e(e *a *oc . Am .a0a ie=irii.ără tine! am in(i(tat! amintindu7mi prea )ine cum De1ere prezi(e(e că eu Gi 1oi aduce moartea.o(t de niciun .o(t (in#ura care a= mai .orma centra*ă! Gn direc0ia aripii cu pi*a=tri ro=ii din (pate*e ei.e*! moartă! *ui Mo*ier nu i7a= . V Etiu! mă *ini=ti e* pe un ton iertător! numai ca (ă mă necăCea(că! de=i nu reu=i. V Soare*e 1a apune Gn curFnd! iar poarta (e 1a Gnchide. Ca (ă măre(c di(tan0a dintre mine =i Mo*ier! am a*er#at (pre pra#u* Gncadrat cu pi*a=tri ro=ii! ca (ă intru pe cărarea din Curu* zidu*ui! pFnă *a ie=ire. V Nu p*ec de aici .cărarea ce GnconCura (a*a! Gntre poarta de intrare =i aripa cu pi*a=tri a*)i! 0inFnd Gn mFna ridicată o .ară! Li**et! Gmi (tri#ă A*)ra". V Am .i reu=it (ă pună Gn ni=a ei . Mo*ier trecu Gn #ra)ă pra#u* Gncadrat de pi*a=tri a*)i =i! 1ăzFndu7mă c7o *uam (pre ie=ire! (e porni =i e* (ă a*er#e pe cărare! Gn (peran0a că7mi 1a tăia drumu* Gnainte (ă intru Gn tune*.o(t a=a o proa(tăD am iz)ucnit printre *acrimi! nea1Fnd timp (ă7i (pun tot ce7a= . V Fu#i a. A*)ra" nu7* mai urmări pe Mo*ier Gn Curu* camerei! ci (e du(e direct *a p*at.i .u#it Gnapoi *a A*)ra". Ne.

io*ei Focu*ui. Căzu Gn #enunchi! din cauza a#oniei care7* cuprin(e. H* mai 1ăzu(em =i Gnainte pe A*)ra" *uptFnd.acă *ui Mo*ier de petrecanie cFt Gncă mai era neputincio(! Gn(ă 1ederea inamicu*ui care (e ridica Gncet Gn aer G* . Se Gntoar(e (ă7* Gn.ăcu Mo*ier GncFntat! apoi (e apucă de cap cu amFndouă mFini*e =i (e porni (ă (tri#e de durere. V MmmmD . V Ai de #Fnd (ă co)ori pe pămFnt =i (ă te *up0i )ăr)ăte=te! Mo*ierU Gi (tri#ă A*)ra"! tră#Fndu7=i (a)ia. +e mă(ură ce7i pri1eam Gncruci=Fnd (ă)ii*e! m7am apropiat cu pa=i mărun0i! Gn tăcere! de ie=ire! dar! cFnd am aCun( *a cărarea ce mă (cotea *a *umina zi*ei! nu m7am putut a)0ine (ă nu mă opre(c din drum. Etiam cFt de i(cu(it era! Gn(ă Mo*ier (e )ătea ca unu* po(edat de dia1o*.i min0it Gn *e#ătură cu (ărutu*! Gmi de(tăinui e* =i ridică din umeri! cerFndu7mi parcă iertare.ă0i=are mon(truoa(ă porni prin aer Gn urmărirea mea. A*)ra" (e repezi (ă7i .e* una dintre prorociri. V Nimic nu7i prede(tinat! i7am (pu(! in.ăcu (ă (e răz#Fndea(că. V Niciodată. Sunt un zeuD Se Gndreptă! p*utind! către A*)ra"! care7i )*ocă drumu* ca (ă7* Gndepărteze de ie=ire.runte pe Mo*ier! care tocmai dădea pe #Ft con0inutu* .irmFndu7i Gn ace(t . Mo*ier Gnchi(e ochii! Gn 1reme ce trupu* (ău! p*utind *i)er! Gncepu (ă (e rotea(că Gn cercuri. A*)ra" mă Gndemnă! cu un #e(t a* mFinii! (ă mă #ră)e(c (pre ie=ire. V S7ar putea (ă .pa(iunea de care eram Gn (tare. V Nu! *7am ru#at! nedorind decFt ca e* (ă (cape cu 1ia0ă. 2h! nuD ePc*amă A*)ra"! pe cFnd ce*ă*a*t Gnchidea *a *oc (tic*u0a cu dopu* =i G=i *in#ea (tropii de *ichid ro=u ca (Fn#e*e de *a co*0uri*e #urii. Mai )ine ucide0i7mă! a=a nu 1e0i mai a1ea pentru ce (ă 1ă *upta0i.u#ă ca (ă (cap cu 1ia0ă! 368 . Nemaia1Fnd de a*e(! m7am Gntor( =i am *uat7o *a . Hncruci=Fnd (pada cu ca1a*eru* meu! Mo*ier G* aruncă Gnapoi =i G* dădu de7a )er)e*eacu*! după care (e Gntoar(e (pre mine: V Unde crezi că p*eci! prin0e(ăU MmmU Ca1a*eru* cu Gn.orma centra*ă! GndepărtFndu7(e de mine. Hmi dărui un (urF( tandru pe cFnd (e Gntorcea *a p*at. NuD ur*ă e*! continuFnd (ă 0ipe =i mai tare. V Nu mai (unt un )iet muritor! Gi atra(e aten0ia ad1er(aru* (ău! cu o 1oce adFncă. De(chi(e ochii! iar pupi*e*e Gi (tră*uceau #a*)en! GnotFnd Gn iri(u* ro=u ca (Fn#e*e.

V ră)e=te7te! Li**et! ia aminte *a (oare*e care a(. AruncFnd o pri1ire pe(te umăr! *7am 1ăzut pe A*)ra" (ărindu7i Gn (pate *ui Mo*ier. +e cFnd treceam pra#u* por0ii! am auzit o *o1itură de moarte =i #F*#Fitu* cui1a GnecFndu7(e cu propriu* (Fn#e. E Gndră#o(tit de tine pFnă7n mădu1a oa(e*or. Măcar de7a= . Măcar atFt mi7a mărturi(it =i mie. Acum! cFnd Gn0e*e#eam mai )ine an#aCamentu* =i a)ne#a0ia *ui pentru cauza noa(tră! mă cuprin(e o tri(te0e .in0e=teD Gmi (tri#ă De1ere din urmă.e* ca7n 1ia0ăD V Nu! am prote(tat eu! Gn(ă o ra. +o0i tra#e doar Gn1ă0ăminte. V Mia! A*)ra" te7ar .iică a 1oa(tră de po.ăcu(e rău *a auzu* .Gndoindu7mă de putin0a mea de a7* depă=i.ace minuni pentru a (a*1a o .ie că nu! mă *ămuri Li**et! Gn 1reme ce7=i trecea o mFnă pe )ra0u* meu! Gntr7un #e(t (incer de a*inare. V Doamne a*e E*ohimi*or! (tri#ă A*)ra"! da0i7mi puterea de a . A=adar! nu mai .ace aceea=i #re=ea*ă ca =i mine! (ă te *epezi de dra#o(tea ade1ărată de dra#u* ra0iunii muritoareO +Fnă cFnd n7ai (ă =tii totu* de(pre 1ia0ă! nu 1ei putea Cudeca nicio (itua0ie.i a1ut eu capacitatea de a Gn0e*e#e pe cine1a! de a7mi pune nădeCdea Gn ace*a =i a7mi pă(a de e* mai mu*t decFt de mine Gn(ămi! poate a=a A*)ra" ar . ApucFndu7* de mantie! reu=i (ă7* tra#ă Gnapoi.te*e ace(tei creaturi! =i mă *e# (ă 1ă (*uCe(c =i după moarte *a . 2 puternică .i aCutat! .a*ă puternică de 1Fnt (e (tFrni prin tăcerea de mormFnt a camerei (u)terane! GmpiedicFndu7mă (ă mai co)or Gnapoi. JurămFntu* *ui A*)ra" dinaintea zei0e*or ePp*ică de ce a ră(pun( e* in1ocări*or *ui A(h*ee =i de ce continuă (ă (e 0ină de cu1Fnt! (ărindu7mi =i mie Gn aCutor! am adău#at. Am a*er#at *a poartă =i! o)(er1Fnd cFt de mu*t (e mic=ora *umina (oare*ui! am auzit un z#omot #reu! ciudat! de meta* ză1orFt.ără (eamăn! pentru că e* n7a1u(e(e de a*e( Gn acea(tă che(tiune.u*#er de *umină Gntr7o )arieră (o*idă din meta*! Gn#ropFndu7i Gnăuntru pe Mo*ier =i pe De1ere.ie că era de datoria *ui! .e*u*ui Gn care muri(e ca1a*eru* meu. Hn (pate*e meu! Mo*ier (e tFn#uia cu di(perare.urtună de ni(ip! adu(ă de un (iroco! acoperi (oare*e =i! cu un tro(net puternic! meta*ic! poarta (e recon(titui cu un . Dra#o(tea umană necondi0ionată e cea mai mare taină =i ce* mai mare dar o.erit de Dumnezeu. V Ceru*eD Mi (e . Hn aceea=i c*ipă! picioare*e Gmi pă=iră pe ni(ipu* de=ertu*ui! dinco*o de poartă.i (căpat cu 1ia0ă din inima 369 .

ire(c! tre)uia (ă mă (imt amenin0ată! (ă mă Gncerce #e*ozia Gn . Sunt aproape con1in(ă că dra#o(tea pe care ne7o purtam ne7ar .emeie n7ar putea po1ă0ui pe a*ta cum anume (ă7i . Li**et nu era pre#ătită (ă accepte ceea ce7i (puneam.i putut de1eni o . E=ti prima din (tirpea mea care (e Gnhamă *a Gmp*inirea mi(iunii me*e! po(edFnd! totodată! a)i*itatea de a7=i proiecta corpu* a(tra*! Gncheie ea.uzat7o! pentru că n7am putut 1edea mai departe de preCudecă0i*e me*e pămFnte=ti! acceptFnd ceea ce (im0eam cu ade1ărat pentru e*.or0a care mă Gnă*0a pe mine. A= . De *a moartea mea! nu mi7am dorit a*tce1a decFt (ă7mi tran(mit cuno=tin0e*e =i ePperien0a unei a*te . 370 . Hn mod . E=ti prea a(pră cu tine Gn(ă0iO Ea .i aCun( *a acea(tă Gn0e*e#ere Gncă din 1ia0ă! mi7a= .i putut dez1o*ta pe dep*in poten0ia*u*. V Li**et! Gmi pare atFt de răuD i7am (pu( cu (inceritate. V ?reau ca A*)ra" (ă (e e*i)ereze de ace* CurămFnt )*e(temat pe care *7 a .o*o(i *a ce1a.ăcut doamne*or E*ohimi*orU am dorit (ă =tiu! dornică (ă7* aCut < amintindu7mi! mai a*e(! cFt de rău mă purta(em cu e* *a u*tima noa(tră GntF*nire. V Am e=uat Gn .ericirii. Sin#ura mea con(o*are e că dorin0a de a7mi ră(cumpăra #re=e*i*e mă 0ine aici! Gn p*anu* a(tra*! unde putem (ă intrăm Gn *e#ătură.munte*ui SerF)it. Dar . +ricepi! i7 am (pu(! că acea(tă ca*itate care ai crezut că70i *ip(e=te Gn 1ia0ă e aceea=i cu cea pe care o po(ezi acum! tocmai pentru că mă GndrumiU Fiindcă . Să . A=a mi7a= . Merită dra#o(tea pe care eu i7am re. V +roiec0ia a(tra*ă nu (e număra printre haruri*e *ui A(h*ee! mi7am dat eu (eama =i! pre0 de o c*ipă! m7am (im0it onorată =i Gn cu*mea .ăcu din cap (emn că nu.a0a .ure iu)itu*. Nu mai 1ru (ă audă niciun cu1Fnt de mFn#Fiere din partea mea. V +oate iu)irea (ă7* e*i)ereze pe A*)ra" de CurămFntu* .i Gmp*init ade1ăratu* de(tin: (ă rămFn toată 1ia0a a*ături de A*)ra"! (ă7i port copiii Gn pFntec.or0ă mu*t mai con(tructi1ă! o ade1ărată trimi(ă a *ui Dumnezeu pe pămFnt. Dar a=a cum (7au petrecut *ucruri*eO *7am trădat pe Dumnezeu* meu! *e7am trădat pe (tră)une*e me*e! mi7am trădat ade1ărata dra#o(te! p*ătind cu pre0u* unei 1ie0i *un#i =i p*ine de re#ret.a0a atFtor Gncercări.iice din neam! Gn (peran0a că i7 ar putea .o(tei iu)ite a a*e(u*ui inimii me*e! dar iată7mă p*ină de aceea=i ca*itate care (e do1edi(e o *ec0ie de 1ia0ă pentru Li**et! compa(iunea.ără o a(emenea compa(iune! nicio . Doream (7o *ac =i pe Li**et (ă (imtă .ăcut ca (ă7mi (a*1eze mie 1ia0a.ără compa(iune! nu poate ePi(ta nici dra#o(te =i! prin urmare! nici Gn0e*epciuneO Acea(ta7i )aza trinită0ii (acre! puterea atotcuprinzătoare a uni1er(u*ui.i dat putin0a (ă ne )iruim du=manu*.

*u. 371 .ici*! ridică Li**et din umeri.iindcă n7am reu=it (ă de(copăr nimic.init! a=adar a7* a.e* de puternică precum era Gn timpu* 1ie0ii.a1oare. V Nu7mi tre)uie (ă =tiu mai mu*t. Mă (im0eam cu ade1ărat Gndatorată .i 1oin0a ta contra 1oin0ei *ui! mă tem! iar 1oin0a *ui e *a .e* de proa(tă! dar G0i promit < =i! (punFnd ace(tea! mi7am pu( mFna dreaptă pe a ei =i mi7am du( (tFn#a Gn dreptu* inimii < că 1oi .a0ă de ea. V +ot (ă mă aCut de pietricică pentru a7* #ă(i. Se pare că nu mai are niciun precedent! . H0i mu*0ume(c că m7ai aCutat (ă mă *ămure(c! Li**etD +reotea(a Gmi .a0ă de e*.iice*e *ui I(i(! de cFte ori a .*u o ca*e de dez*e#are a *ui A*)ra" de (u) )*e(temu* pe care (in#ur =i *7a aruncat a(upra (a.*a atunci cFnd nu dore=te (ă . V Cred că =i eu am . Etii unde7i A*)ra" acumU Sim0eam că primu* *ucru pe care tre)uia (ă7* .o(t *a . A*)ra" nu7mi poate i#nora chemareaD m7am hotărFt eu. +reotea(a mă (ărută pe o)raz! apoi! cu zFm)etu* pe )uze! Gmi ură numai )ine.ie #ă(it (7ar putea do1edi pu0in cam di. V Fere=te7te de Mo*ier! mă a1ertiză Li**et. ?a . Hn timpu* 1ie0ii! am (tudiat . Am a(i#urat7o că mă 1oi #Fndi *a ce1a. V TărFmu* ace(ta e(te in.o(t ne1oie. Hncă mai po(edă une*e cuno=tin0e pe care eu n7am reu=it niciodată (ă *e a.V Nu =tiu! recuno(cu Li**et! pe un ton de di(perare. Dar Gn *umea ta modernă =i tehno*o#izată! (7ar putea (ă ai mai mu*t (ucce( Gn #ă(irea unei (o*u0ii.ac era (ă7* #ă(e(c! pentru a7mi cere iertare .e* cum ne7a (a*1at =i e* pe noi! . Treze=te7te acum. EPi(tă totu=i o (in#ură pro)*emă: nu pot (ă7* in1oc prin pietricică dacă dorm! i7am (pu( *ui Li**et.iecare tePt e#iptean mito*o#ic (au ocu*t ce mi7a putut cădea Gn mFnă! GncercFnd (ă a.ăcu(e o imen(ă .ace tot ce7mi (tă Gn puteri ca (ă7* (a*1ăm pe ca1a*eru* no(tru! *a .

Fără ea! n7a1eam (ă7* mai 1ăd niciodată pe A*)ra"D Cea0a (e ridică dea(upra mea =i! adunFndu7=i (u)(tan0a rare.u(e(e (u(tra(ă din a(cunzătoarea ei =i a)(or)ită de către acea 1edenie.ieD Am *uat7o *a #oană pe drumu* care ducea *a ruine.ormă Gntr7o pa(ăre nea#ră care z)ură dinco*o de ruine. +a(ărea nea#ră trecu Gn z)or pe *Fn#ă ruine! dea(upra ta*uzu*ui de pe ce*ă*a*t 1er(ant! tra1er(Fnd Gncă un p*atou. CFnd p*eoape*e mi (e dez*ipiră! Gn (.rFn# #Ftu* pentru o (ta.izică. V Mo*ier! am recuno(cut eu pa(ărea din po1e(tirea *ui A(h*ee. Luna co)ora *a orizont! *uminFnd pa(ărea! dar aruncFnd 372 . V NUD Am (ărit din pat! m7am repezit *a ie=irea din cort =i m7am năpu(tit a.ri#u* =i (enza0ia că nu puteam! decFt cu #reu! de(chide ochii.iată Gn Curu* (ău! (pori Gn den(itate =i (e tran(. StFnci*e a(cu0ite Gmi tăiau picioare*e pFnă *a (Fn#e! dar nu mai (im0eam durerea . Din pricina ce*ei din inimă! nici nu mai o)(er1am iadu* prin care treceam.ară după comoara mea.Fr=it! am Gncremenit *a 1ederea unei ne#uri a*)icioa(e care p*utea dea(upra patu*ui meu =i nici n7am mai o)(er1at că amu*eta Gmi . Fir7ar (ă .LECŢIA 20 A!ANDONARE La trezirea din (omn! am (im0it .ie. N7a1eam de #Fnd (ă permit nimănui (ă mi7* ia pe A*)ra"! nici măcar unei mon(truozită0i came*eonice care (.ida moarteaD Nu m7am #Fndit *a perico*u* Gn care mă puneam! (au cFt de (tupid era (ă7mi . Am Gn0e*e(! prea tFrziu! inten0ia ace*ei arătări =i! de=i m7 am repezit (ă7mi iau Gnapoi comoara! ne#ura (e retra(e iute pe (u) pFnza cortu*ui meu! *uFnd cu ea pietricica.

V Te7am prin(! doctore Montro(eD ?ocea aceea Gmi era cuno(cută. V A*unO Am . Măcar (ă .ără a*te cu1inte de pri(o(! mă condu(e Gnapoi *a corturi.i a1ut niciun moti1 (ă n7o port. Dacă nu m7a= .Fr=it! (ă .u(e(e cFt pe ce (ă mă Gn#hită =i *7am (trFn( Gn )ra0e pe (a*1atoru* meu! pentru a7i mu*0umi =i pentru a mă a(i#ura eu că (unt acum Gn (i#uran0ă.iu a*ături de ca1a*eru* meu. Nici măcar nu puteam (ă7i cer *ui Mo*ier (ocotea*ă pentru ceea ce (e petrecu(e. V E=ti traumatizată! Gmi (cuză ara)u* iz)ucnirea emo0iona*ă =i! . V A/)arU +uteam (ă (imt cum cedau cu(ături*e )*uzei me*e. M7am uitat Gn Co(! Gn imen(e*e hăuri a*e prăpa(tiei. ar .i putut! Gn (. M7am repezit Gn zona Gntunecoa(ă! p*ină de um)re! unde a1ea (ă cadă cu (i#uran0ă comoara mea =i! cFnd am pătrun( Gn ace*e hă0i=uri! am (im0it pămFntu* .i murit! a= . mi7am adu( aminte de cu1inte*e *ui A/)ar.um)re pe(te pei(aCu* de munte.ăcată din (pate! iar eu m7 am *o1it de perete*e co*0uro( de (tFncă. Atunci am Gnceput (ă percep e1enimente*e Gn ra*anti. Hn cort! m7am a=ezat pe mar#inea patu*ui =i am iz)ucnit Gntr7un p*Fn( necontro*at! ne. Mă a1ertiza(e că Mo*ier 1a Gncerca (ă7mi (u)mineze Gncrederea Gn protectoru* meu =i (e pare că tactica *ui dădu(e roade.aptu* că . V ?ai! DoamneD M7am uitat *un# Gn a)i(u* care .iind cu totu* (i#ură ce mă (peria mai mu*t: pierderea protectoru*ui meu (au .rică Gntr7o #heară de #hea0ă. Inima mi (e (trFn(e de .i . Mi7am co)orFt iar pri1irea Gn #enune! Gn0e*e#Fnd că nu mai a1eam cum (ă re#ă(e(c pietricica *ui A*)ra"! =i am iz)ucnit Gn *acrimi.i Gndoit de A*)ra"! n7a= . !rebuia să port pietricica la mineA m7am ocărFt (in#ură.u(e(em cFt pe ce (ă mor. Chiar atunci! trupu* mi (e opri din cădere cu o (mucitură! Gn 1reme ce căma=a Gmi era Gn=.u#indu7mi de (u) picioare. V Ce te7a apucat! doamnăU A/)ar (e (mu*(e din )ra0e*e me*e ca (ă mă poată pri1i drept Gn ochi. "i vă1ut st>ncile de la marginea acestei culmiD 4u mai poţi recupera niciun cadavru după ce l-ai lăsat să cadă de acolo. +a(ărea dădu drumu* amu*etei din cioc.i pierdut 373 .o(t ca =i cum mi7a= .o(t )ru(c tra(ă Gn (u( de un )ra0 puternic! care mă prin(e de miC*oc =i mă aruncă Gnapoi! pe teren (o*id.

armece.ac era (ă #ă(e(c ace*a=i tip de pietricică rotundă! #ăurită *a miC*oc! nece(ară ace*or . Mi7am reprimat un #eamăt pe mă(ură ce răni*e Gmi erau (pă*ate de (Fn#e! pra.emeie oarecare! continuă e* (ă mă (*uCea(că! dar nu (pu(e mai mu*t! din cauza )ănuie*i*or pe care *e a1ea a(upra metode*or *ui Mo*ier de a 0ine corturi*e (u) (upra1e#here. V +entru ceU *7am Gntre)at! GntrucFt (im0uri*e Gmi mai erau! Gncă! amor0ite.ami*ie impo(i)i* de Gn*ocuitO dar chiar a=a (ă .oca*izat con=tiin0a a(upra ce*ui de7a* trei*ea ochi! Gn (peran0a de a7i Gntrezări aura *ui A/)ar. Ara)u* pu(e #ă*eata *Fn#ă mine =i Gn#enunche. Mi (7a tăiat ră(u.a0ă de ce1a anume. Hmi o. Acum că7mi pierdu(em amintirea de . =i pietri=. Ca (ă nu mă mai #Fnde(c *a e*e! mi7am . Nu mai (im0i(em pFnă acum durerea *or.eri primu* aCutor cu mare )*Fnde0e! Gn(ă m7am (im0it (tFnCenită =i pu0in ru=inată că ace(t )ăr)at a tre)uit (ă7mi (pe*e mie picioare*e.*area cFnd am perceput nuan0e*e de ro=u =i auriu care iradiau din corpu* (ău (u)ti*! cu centrii *ui de *umină ni=te 1FrteCuri (cFnteietoare. Tot ceea ce tre)uia (ă . V Ai auzit 1reodată de Li*ith de* AYuae! de(pre care (e po1e(te=te că ar . V Mu*0ume(c zei0ei pentru 1i#i*en0a ta! A/)ar! *7am *ăudat! punFndu7i o mFnă pe umăr ca (ă7* di(tra# de *a trea)ă! dar nu7i Gmpotri1a o)iceiuri*or 1oa(tre (ă (pe*i picioare*e unei .o(t omorFtă de un #rup de A(a(ini! numi0i =i Me*chi! Gn timpu* primei cruciadeU V 4iciodată Se opri din trea)ă ca (ă7=i ducă un de#et *a )uze! amintindu7mi că nu era )ine (ă 1or)e(c cu #*a( tare. V +entru picioare*e ta*e! doamnăD Mi7am dat (eama ce pre0 de (Fn#e am p*ătit pentru acea pă0anie a mea cFnd Gmi ridică picioru* (tFn#. K#Frieturi*e =i contuzii*e a(tea (e 1or 1indeca. ?edeam *impede că era un om )un.oame! nuU V AhDO Si#urD Mi7am )ă#at picioare*e Gn papuci =i! tFr=Findu7i cu #riCă *a Gnceput! am 374 .ieU Lacrimi*e mi (e opriră! Gntr7un tFrziu! căci am rea*izat că =tiu in1ocări*e . +o0i (ă mer#iU Ar tre)ui (ă70i . A/)ar (e reGntoar(e *a cortu* meu după o (curtă a)(en0ă! aducFnd o #ă*eată cu apă =i un pro(op.i .iindcă nu a1eam nicio do1adă a trădării (a*e.min0i*e! .o*o(ite de A(h*ee. Cu1inte*e *ui Gmi treziră curiozitatea . V Ai a1ut mare noroc (ă (capi atFt de u=or! Gncercă A/)ar (ă nu pară că7mi .emeiU V Nu e=ti o .ace mora*ă.ie .

.o(t aCutată de ara) (ă ie( din cort, 3ăr)atu* nu mai (coa(e un cu1Fnt pFnă cFnd nu ne7am Gndepărtat de corturi =i mai a*e( de *ocuin0a *ui Mo*ier! Gn direc0ia căreia arunca pri1iri p*ine de neGncredere, Am *uat7o prin miC*ocu* drumu*ui p*in de pra. care trecea prin ta)ăra noa(tră, V 2rdinu* meu poartă ce* mai adFnc re(pect .iice*or din neamu* tău! 1or)i A/)ar Gn =oaptă, Te a(i#ur că Li*ith de* AYuae n7a .o(t uci(ă de ai mei, V Ai tăiU m7am mirat (ă a.*u ace(t amănunt, ?rei (ă zici că 0ii de ace*a=i ordin de A(a(ini ca =i ce* men0ionat Gn *e#endăU E* .ăcu un u=or (emn din cap! drept con.irmare, V E(te ade1ărat că A(a(inii Me*chi au Gncercat (ă oprea(că #rupu* *ui Li*ith de* AYuae (ă pără(ea(că munte*e Sinai, +redece(orii mei au ru#at7o pe preotea(ă (ă ducă Gnapoi chei*e! *a *oc (i#ur! Gnăuntru* munte*ui! unde (7 au #ă(it Gncă de pe 1remea EPodu*ui! cFnd ace(te *ocuri au .o(t pără(ite pentru pă=uni mai 1erzi, CFnd a de1enit *impede că Lad" de* AYuae era Gnc*inată (ă ne onoreze cererea! a .o(t a(a(inată de ca1a*erii care o Gn(o0eau! ace=tia (ocotind7o trădătoare, Chiar dacă ordinu* meu (7a *uptat (ă7i răz)une moartea =i (ă recupereze chei*e .urate! un (in#ur om a reu=it (ă ne (cape printre de#ete, După aceea! .ră0ia mea i7a pu( pe cei mai Gna*0i ini0ia0i ai no=tri (ă (e (trecoare Gn rFndu* ca1a*eri*or Sionu*ui! pentru a *e proteCa pe .iice*e *ui I(i( care trăiau pe continentu* european, Uita(em că (udu* Fran0ei =i Spania (e #ă(i(eră odinioară Gn (tăpFnirea mauri*or, Ace(ta ar .i putut con(titui moti1u* pentru care (7au *uptat atFt de apri# (ă7=i pă(treze re#ate*e unde trăiau! acum! de(cenden0ii din (tirpe*e *or re#e=ti, Ei A*)ra" (7ar .i putut număra printre ace=ti ca1a*eri! iar Mare*e Mae(tru a* Sionu*ui pro)a)i* că =tia de ace(t *ucru, Ceea ce ar ePp*ica moti1u* pentru care Marie de Saint7C*air *7a trimi( pe A*)ra" (ă o Gn(o0ea(că pe Li**et pFnă Gn ace(te *ocuri din Sinai =i de ce e* putea pretinde că =tia ca*ea (pre necuno(cuta *or de(tina0ieD N7ar .i .o(t po(i)i* ca A*)ra" (ă ia parte *a prima ePpedi0ie prin ace(te *ocuri, Nici măcar nu (e nă(cu(e *a acea dată, Mai mu*t! nu ePi(ta nicio do1adă care (ă indice că 2rdinu* Sionu*ui *e mai 1izita(e u*terior! Gnainte (ă aCun#ă Mo*ier aici, AtFta timp cFt cinu* *ui Li**et a1ea chei*e Gn pă(trare! Sionu* nu a1ea niciun moti1 (ă .acă noi 1izite pe Gndepărtatu* 1Fr. SerF)it, A=adar! cum aCun(e(e A*)ra" (ă cunoa(că drumu* pFnă *a Temp*u* Focu*ui7Stea! Gnchinat zei0e*or E*ohimi*orU De ce a1u(e(e atFta in.*uen0ă a(upra A(a(ini*or Me*chi Gn tra#edia prin care trecu(e Li**etU Fu(e(e capa)i* (ă7i con1in#ă (ă7* aCute Gn mi(iunea *ui, Să .i .o(t doar promi(iunea
375

de a Gnapoia chei*e *a *ocu* cu1enitU V Ei ordinu* tău a pă(trat o cronică a tuturor ce*or care au trecut pe aici Gn trecutU *7am Gntre)at pe A/)ar! ca (ă 1ăd dacă a1ea (ă pomenea(că de A*)ra", V +ot (ă70i #arantez că dac7am .i omorFt preote(e! A(a(inii Me*chi (7ar .i a.*at! acum! Gn po(e(ia chei*or, Mi7a oco*it Gntre)area (au! poate! (7a #Fndit că puneam *a Gndoia*ă acurate0ea 1er(iunii *ui a(upra ace*or GntFmp*ări, V Dar! oricum! a0i Gnre#i(trat (ucce(e mode(te Gn pă(trarea chei*or *a *oc (i#ur! Gn munte! i7am aruncat eu o a*uzie *a ce*e*a*te ocazii Gn care .io*e*e au p*ecat din ace(t *oc =i (7au Gntor( iar, V E(te ade1ărat că ne7au (căpat printre de#ete de mai mu*te ori! mărturi(i e*, V Cum a .o(t cu *ordu* Here.ord! de ePemp*uU Mă Gntre)am cum a reu=it ace* ePp*orator (ă e1ite con.runtarea cu A(a(inii Me*chi, A/)ar păru (tFnCenit de Gntre)area mea, V CFnd i7a .o(t re1ocat permi(u* de a .ace (ăpături! am crezut că nu mai a1ea nicio =an(ă de a mai de(chide poarta, CFnd a aCun( *a urechi*e noa(tre că a .ăcut7o Gn u*timu* minut! era prea tFrziu, Ai mei au reu=it (ă7i dea de urmă, S7a Curat că n7a *uat nimic din temp*u, A pretin( că o entitate (tranie i7a (periat pe e* =i pe (o0ia *ui! #onindu7i de pe munte, V Dar de ce a min0itU +entru că *7ar .i u=urat de po1ara a(cunderii comorii .a0ă de to0i aceia care o căutauU Ar#umentu* Gmi (una ciudat, V +re(upun că! *a acea dată! cum Mo*ier (e a.*a Gn *i)ertate! *ordu* n7a mai putut (ă Gncredin0eze nimănui (ecretu* (ău! am adău#at, V Hn(ă ordinu* meu nu 1a mai repeta #re=e*i*e din trecut! mă a(i#ură A/)ar pe un ton hotărFt, CFnd 1ei pătrunde Gn munte de acea(tă dată! mi (7 a dat ordin (ă iau .io*e*e =i (ă *e depun Gntr7o a(cunzătoare mai (i#ură! departe de Chi1ot, Am .o(t cFt pe ce (ă .ac in.arct, V Stai pu0inD Tu vrei ca eu (ă de(chid poartaU Am răma( Gncremenită Gn miC*ocu* drumu*ui, Am crezut că te a.*i aici tocmai ca (ă mă Gmpiedici (ă .ac a(ta, V N7am Gncercat niciodată (ă te de(curaCez! de cFnd mi7ai arătat (emnu* *ui I(i(! (e apără e*! mai curFnd nedumerit de pre(upunerea mea, A1ea dreptate, A*)ra" era ce* care mă tot de(curaCa, Tot ce .ăcu(e A/)ar era (ă7=i ePprime dorin0a ca Mo*ier (ă crape, V !rebuie (ă de(chizi poarta, Chi1otu* G0i dă (in#ura =an(ă de a zdro)i
376

.iara care con(tituie )*e(temu* ace(tor *ocuri, V Mo*ier, A1eam mai pu0ină Gncredere ca niciodată Gn puterea mea de a mă *upta cu un inamic atFt de reduta)i*! Gn(ă nu doream (ă7* a*armez pe A/)ar dez1ă*uindu7i teama mea! ori Gntre)Fndu7* cum puteam eu (ă di(tru# o a(emenea .or0ă, V 2rdinu* tău mai pă(trează Gn memoria *ui prima 1izită aici a *ui Mo*ierU Mi7am re*uat pa=ii *en0i (pre cortu*7cantină, Ara)u* .ăcu un (emn din cap că da! după care mă a1ertiză: V Ei7a pre*un#it 1ia0a p*ătind un mare pre0, A de1enit o .iin0ă nocturnă, N7a mai 1ăzut zorii! a(.in0itu* =i nici *umina zi*ei de aproape opt (ute de ani, Mă pri1i drept Gn ochi! a=teptFndu7(e pro)a)i* (ă7i rFd Gn .a0ă < ceea ce n7am .ăcut, V Mo*ier a răma( Gn#ropat Gn munte datorită unuia dintre a#en0ii Me*chi care (7au in.i*trat Gn 2rdinu* Sionu*uiO Am ridicat din (prFncene! a=teptFnd con.irmarea )ănuie*i*or me*e, V Tată* *ui era un ca1a*er cruciat din LoCa Sco0iană aO V Ca1a*eri*or San#rea*u*ui! i7am *uat eu 1or)a din #ură! ceea ce ePp*ica preten0ia *ui A*)ra" că ar .i .o(t (co0ian! Gn ciuda pie*ii (meade =i a *ip(ei de accent, Dar mama *uiU am Gntre)at, V Ea a .o(t o preotea(ă a ordinu*ui no(tru de (urori =i o prin0e(ă din #ena *ui I(i(! care i7a .o(t o.erită *ordu*ui De ?ere! a.*at Gn 1izită! pentru a da na=tere unui prin0 de (Fn#e! Gmi ră(pun(e A/)ar .ără (ă pre#ete! de=i era c*ar că G* uimeau 1a(te*e me*e cuno=tin0e, Mi7am amintit că citi(em unde1a .aptu* că ordine*e ca1a*ere=ti (ecrete din Iara S.Fntă Gntre0inu(eră pe a(cun( *e#ături cu A(a(inii *ocu*ui! )a chiar .u(e(eră in(trui0i de ei! Gn ciuda neGn0e*e#eri*or a(upra cui tre)uia (ă păzea(că nepre0uite*e re*ic1e antice, +oate că procrearea =i cre=terea unor .iin0e (uperioare (ă .i .ăcut parte din p*anu* *or comunU V Ace(t prin0 a .o(t cuno(cut Gn (Fnu* 2rdinu*ui Sionu*ui ca A*)ra" De1ere! continuă A/)ar, +entru noi! cei din cinu* Me*chi! e* (e numea A*)e7Ra! SStră*ucitoru*T, A murit Gn#ropFnd .iara! pe Mo*ier! Gn măruntaie*e munte*ui, A apărat 1ia0a unei .iice pur(Fn#e! de care (e Gndră#o(ti(eO V Li**et du Lac! i7am zFm)it! *ă(Fndu7* cu #ura că(cată, Eram pro.und mi=cată (ă de(copăr! Gn (.Fr=it! cFte ce1a din po1e(tea 1ie0ii iu)itu*ui meu din 1i(,
377

Nu era de mirare că A*)ra" nu dori(e (ă7mi de(tăinuie nimic din trecutu* (ău, Cum ar .i putut (7o .acă! .ără (ă pară că (e *audăO (au că minte de Gn#hea0ă ape*eU V E=ti )ine in.ormată pentru cine1a care 1ine din 2ccident! recuno(cu A/)ar! nedorind pro)a)i* (ă pară conde(cendent, V Studiez! am ridicat din umeri! nedorind (ă mă a)at de *a ră(pun(uri*e pe care *e căutam, Hn cur(u* ace*ui incident de care 1or)e=ti! Gn care a .o(t imp*icată Li**et! (e po1e(te=te că Mo*ier pretindea că numai e*! (in#ur! =tia cum (ă acti1eze Chi1otu*, A (u(0inut că n7a1ea (ă piară *a .e* ca cei dinaintea *ui, Etii cum1a *a ce (e re.ereaU V +ro)a)i* că =tie ce1a de(pre p*ato=ă! medită A/)ar, V Ce p*ato=ăU *7am Gntre)at! dorindu7mi mai mu*te in.orma0ii, V A .iice*or *ui I(i(! Gmi o.eri ara)u* prompt ră(pun(u*, CFnd mi7am arătat i#noran0a! (e #ră)i (ă mă *ămurea(că: V Hn *e#enda *ui Lad" de* AYuae (e po1e(te=te că! atunci cFnd ce*e două .io*e au .o(t p*a(ate *a intrarea Gn Sa*a Chi1otu*ui! e*e au (co( *a i1ea*ă o p*ato=ă de aur =i o in(crip0ie Gn care (e arăta că p*ato=a tre)uie purtată de orice )ăr)at Gn c*ipa Gn care (e apropie de Chi1ot, +urtătoru* p*ato=ei a mai .o(t a1ertizat =i că tre)uie (ă7=i (coată Gncă*0ări*e =i (ă7=i (pe*e picioare*e Gnainte de a pătrunde Gn (pa0iu* Chi1otu*ui! Sa=a nu 1a pieriT, V E )ine de =tiut! am comentat eu cu un (u(pin! iar A/)ar Gmi .ăcu (emn din cap că era de acord, Mereu pare că *i (e o.eră tică*o=i*or o =an(ă de ne#ociere cFnd (e pune pro)*ema mFntuirii *umii, V Keii =tiu că oameni*or tre)uie (ă *i (e acorde *i)ertatea de a a*e#e! Gmi ePp*ică ara)u*, Hntre#u* proce( de e1o*u0ie nu7=i mai #ă(e=te ro(tu* dacă nu ePi(tă *i)ertatea de a a*e#e! dacă nu mai ePi(tă cauză =i e.ect! dacă nu mai ePi(tă *ec0ii de 1ia0ă (pre a .i Gn(u=ite, Am zFm)it .or0at! ca (emn că7i dădeam dreptate, V Ce (e GntFmp*ă dacă Mo*ier pune mFna pe acea(tă p*ato=ăU V Stă (cri( că puterea Chi1otu*ui e(te aducătoare de moarteO 3ăr)a0ii care au Gn(o0it7o pe Lad" de* AYuae Gn *ocu* unde (e a.*a Chi1otu*! i#norFnd a1erti(mentu* ePpre( a* preote(ei! au .o(t uci=i! din cFte (e zice! de .*acăra ce a 0F=nit din e* (u) .orma unor .u*#ere *a .e* de (u)0iri ca .ire*e de a0ă, V Dră#u0, V Mai (tă (cri( =i că! Gn cazu* Gn care p*ato=a e purtată de cine1a cu inten0ii re*e! acea per(oană ar putea atra#e mFnia zei*or a(upra Gntre#ii *umi, Dar a(tea nu7( decFt ni=te (pecu*a0ii! pentru că nu (7a aCun( niciodată Gntr7o a(emenea (itua0ie,
378

V Dar (untem chiar a=a de (i#uri că Mo*ier e răul *7am Gntre)at, Ade1ărat! a .urat .io*a Focu*ui din munte =i (7a .o*o(it de (u)(tan0a (acră ca (ă trăia(că 1e=nic! dar *a a=a ce1a poate *7a du( un in(tinct de (upra1ie0uire! a)(o*ut norma* pentru un om, E* *7a omorFt pe A*)ra"! Gn(ă Gn ace*e 1remuri orice răz)oinic nu =o1ăia (ă .acă ace*a=i *ucru (pre a7=i atin#e (copuri*e, Să .i (ă1Fr=it Mo*ier 1reo .aptă care (ă poată .i con(iderată cu ade1ărat tică*oa(ăU Hn (inea mea mi7am amintit că tot e* o mai răpi(e =i pe *ad" Su(an! Gn(ă nu7i .ăcu(e niciun rău, Mai recent! Gmi .ura(e amu*eta! aducFndu7mă pe punctu* de a mă pră)u=i Gn prăpa(tie! pentru a7mi re#ă(i ta*i(manu*, Ei totu=i eram Gn 1ia0ă, Etia Mo*ier că A/)ar mă (upra1e#heaU Tre)uia (ă =tie! dat .iind că a1ea ne1oie de mine ca (ă de(cui poarta =i eram (i#ură că deocamdată nu7mi dorea moartea, V Fră0ia mea Gn0e*e#e prin SrăuT orice ener#ie de1iată (au ie=ită de (u) contro* care (7a a)ătut din re#iunea ei tempora*ă norma*ă! mă *ămuri A/)ar, EPi(tă *e#i co(mice care .unc0ionează aici pe +ămFnt Gn orice perioadă a i(toriei, CFmpuri*e de .or0ă indezira)i*e (au dizarmonice (unt .ormate de ace(te ener#ii ten(ionate a*e ce*or care operează Gn a.ara unde*or *e#ii co(mice, Su.*etu* care Gncearcă (ă Gnca*ce .rec1en0a propriei zone tempora*e .ără )inecu1Fntarea di1ină a*e#e (ă (.ideze ordinea co(mică =i a)andonează! pentru un timp! căi*e *uminii =i a*e dra#o(tei! *uFnd drumu* hao(u*ui, CFnd (e i1e=te un a(emenea dezechi*i)ru! zeii trimit o contrapondere a unui )ine ePtrem pentru a contracara ener#ia (au entitatea di1er#entă =i a o Gntoarce Gn matrice, Hn anumite cazuri! acea(tă contrapondere ar putea .i o per(oană cu haruri =i cuno=tin0e deo(e)ite, A/)ar zFm)i Gn 1reme ce 1or)ea! arătFnd cu de#etu* (pre mine, Hn a*te (itua0ii! continuă e*! contraponderea ar putea *ua .orma unei tra#edii ce 1a trezi o mare compa(iune umană! (au (e 1a GntFmp*a un miraco* Gn 1ederea trezirii con=tiin0ei ma(e*or, A tre)uit (ă7mi Gnă)u= un #eamăt de .rică =i mi7am dorit (ă7* am pe A*)ra" *Fn#ă mine, Fără e*! mă (im0eam *ip(ită de cea mai puternică armă a mea, Tre)uia (ă7mi #ă(e(c o pietricică! =i a(ta cFt mai repede cu putin0ăD AndrQ a1ea (ă (e Gntoarcă! a(tăzi chiar! cu pu*)erea a*)ă, Dacă a1eam noroc! poate (o(ea mai tFrziu! a=a GncFt marea de(chidere a por0ii temp*u*ui (ă mai a=tepte pFnă mFine! cFnd (oare*e (e 1a ridica *a zenit, Ceea ce7mi 1a mai da mie un ră#az de o zi ca (ă termin Curna*u* *ui A(h*ee =i (ă7mi #ă(e(c o nouă amu*etă! pentru in1ocarea ce*ui mai dra# a*iat a* meu, V Faptu* că Mo*ier a Gn#hi0it +iatra de Foc cFnd e* n7are #ena *ui I(i( care (ă7i pre*ucreze or#anic )inecu1Fntarea di1ină i7a *uat min0i*e! din cFte
379

cred! Gmi mărturi(i A/)ar, Nu pot pretinde că7i cuno(c ade1ăratu* moti1 (au (cop care i7a (tFrnit dorin0a de a a1ea acce( *a Chi1ot, +oate că a(piră *a ade1ărata zei.icare! cine =tieU +otri1it *ui Li**et! din c*ipa Gn care a Gn#hi0it +iatra de Foc Mo*ier (7a (im0it zeu, +rin urmare! de ce mai era ne1oie (ă (e a#iteU 2are nu cum1a po.tea acum (ă intre Gn anturaCu* zei*or! chiar Gn *ăca=u* *orU Hncă mai teoretizam Gn (inea mea cFnd am aCun(! Gntr7un tFrziu! *a cortu*7cantină, Chiar dacă prime*e raze a*e (oare*ui a)ia (trăpun#eau Gntunericu*! (emn că (e crăpa de ziuă! )ucătaru* no(tru era treaz =i .ăcea de mFncare, V Hn orice caz! nu ne pri1e(c pe noi inten0ii*e *ui Mo*ier, Tre)uie (ă7* zdro)im! in(i(tă A/)ar, Iară=i m7am (trăduit (ă nu7mi arăt (paima, V Atunci ar .i mai )ine pentru mine (ă mănFnc zdra1ăn! după care (ă mă Gntorc *a mine7n cort! am tra( eu conc*uzia! .or0Fndu7mă (ă par entuzia(tă, Hncă mai am mu*tă trea)ă de .ăcut, Tre)uie (ă recuno(c că m7am (im0it mai )ine cu (tomacu* p*in, Ner1ii mi (e *ini=tiră, HntF*nirea mea cu de(tinu* (e apropia 1erti#ino(, De ce7mi era .rică n7a1eam (ă (cap, +e *Fn#ă .aptu* că a1eam de terminat Curna*u* *ui A(h*ee =i de căutat un nou ta*i(man! Gi mai Cura(em *ui Li**et (ă Gncerc (ă #ă(e(c o ca*e pentru dez*e#area *ui A*)ra" de CurămFntu* cu care (e *e#a(e .a0ă de Con(i*iu* E*ohimi*or din Temp*u* *ui Hathor, V Acum (ă nu mă (tre(ez! m7am a1ertizat eu (in#ură! Gn ciuda a tot ce a1em pe cap, +ot (7o (cot *a capăt, Tre)uie doar (ă *e iau pe rFnd! una cFte una, Mai GntFi! A(h*eeO Am hotărFt (ă termin mai GntFi cu Curna*u* =i! cu pu0in noroc! a1eam (ă7 mi atin# =i ce*e*a*te o)iecti1e Gn timpu* care7mi mai rămFnea din zi, Am (co( 1o*umu* ma(i1 din 1a*iză =i *7am pu( pe ma(ă! Gn .a0a mea, M7 am a=ezat comod pe (caun! apoi m7am apucat de citit,
DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE

Am in(i(tat (7o a=tept pe A(h*ee pe cheiu* de *a 2(tia, Nu 1oiam (ă .ac niciun pa( mai departe pFnă nu7i Gmpărtă=eam Gn#riCorarea mea *e#ată de Mo*ier, Am )ănuit că =i e* era un medium puternic, Atunci cFnd mă răpi(e =i mă 0inu(e prizonieră! Gmi pătrun(e(e Gn #Fnduri! Gn căutarea unor in.orma0ii pri1itoare *a dra#a mea cumnată, +er(ona*! Gi #ă(i(em apropierea #roaznică, Indi.erent ce inten0ii a1ea Gn pri1in0a prietenei me*e! =tiam Gn adFncu* (u.*etu*ui că urmărea ce1a rău,
380

Hncăpă0Fnarea mea Gi du(e *a di(perare pe (o0u* meu =i pe Cin#ar! care in(i(tau (ă mă 0in mai )ine de p*anu* *or =i (ă mă Gm)arc (pre ca(ă, Na1a a1ea (ă pără(ea(că portu* Gn cFte1a ore, A=teptarea mea (e do1edi zadarnică! .iindcă! Gn c*ipa Gn care A(h*ee! Gmpreună cu (o0u* ei! co)orFră din cora)ia *ui Mo*ier! (e #ră)eau atFt de tare (ă (e Gntoarcă pe 1a(u* *or GncFt nici nu mai .ură di(pu=i (ă mă a(cu*te, V Hmi pare a=a de rău! Su(anD (e (cuză A(h*ee de *a )ordu* )ărcii cu 1F(*e ce a1ea (7o poarte pFnă *a cora)ia ei, N7a1em nicio c*ipă de pierdut, Cin#ar te 1a conduce pFnă *a cora)ia ta! mă Gn=tiin0ă din nou! Gn 1reme ce domnu* De1ere dez*e#a )arca, V Nu p*eca0i nicăieri .ără mine! in(i(tă 0i#anu*! (ărind Gn )arcă Gnainte ca .rate*e (o0u*ui meu (ă ai)ă timp (7o Gmpin#ă Gn(pre *ar#, V Nu .i ridico*! Cin#arD (e (upără A(h*ee, Je((enia te a=teaptă *a 0ărm, Ce 1rei (ă creadă proa(păta ta (o0ie cFnd n7ai (ă te mai ară0i *a .a0ăU V Etie că m7am hotărFt (ă 1ă Gn(o0e(c tot drumu* pFnă7n 2rient! ripo(tă Cin#ar, V Dar cine7mi 1a conduce rude*e *a 1a(u* *orU V Nu (untem chiar a=a de nei(pră1i0i! (e ame(tecă Gn 1or)ă *ordu* De1ere, Suntem Gn (tare (ă ne Gntoarcem =i (in#uri *a na1ă, V Acum te7ai *ămurit, Cin#ar (e a=eză! nemaiputFnd .i urnit din *oc! iar cumnata mea nu mai pierdu timpu* cu #F*cea1a, V Atunci hai (ă mer#emD Ea Gi .ăcu (emn *ui De1ere (ă Gmpin#ă )arca Gn *ar#! iar către mine .ăcu un #e(t de răma(7)un cu mFna, V Am (ă 1in (ă te 1ăd Gn Europa cFt de curFnd! G0i promitD A=a cum (e cu1enea! mi7am urmat (o0u* (pre )ordu* na1ei noa(tre! dar Gn (u.*et am (im0it că7i *ă(am pe ai mei *a #reu, V Deci a(ta a .o(t tot! (7a terminat cu a1entura! mi7am de(chi( eu (u.*etu*! nemai.iind Gn (tare (ă7mi mu=c *im)a, V Mă ro#! a(ta7i ce1a ce n7ar tre)ui (ă te dezamă#ea(că prea tare! mă con(o*ă *ordu* meu! (urprin( de me*anco*ia mea, Am crezut că 1ei .i mai de#ra)ă u=urată, V A=a am crezut =i eu! i7am dat dreptate! .ără (ă pot o.eri o ePp*ica0ie Gn pri1in0a (entimente*or me*e contrare, DarO chiar tre)uie (ă ne Gntoarcem aca(ăU Nu putem =i noi (ă .im martorii deznodămFntu*ui că*ătoriei *orU V Dra#a mea *ad" De1ere! mi (e adre(ă (o0u* meu! u=or ener1at! ai uitat că! totu=i! a1em ni=te re(pon(a)i*ită0i .a0ă de comitatu* no(tru =i .a0ă de
381

re#inăU V Da! (i#ur, M7am (i*it (ă zFm)e(c, CFt de proa(tă (untD N7a1eam nicio =an(ă (ă7* a)at pe *ordu* meu de *a Gndatoriri*e (a*e! Gn conc*uzie m7am re(emnat Gn .a0a (or0ii pe care am a*e(7o! cu atFta )ucurie! cFnd m7am măritat cu Jame(, V Hmi pare rău! iu)irea meaD So0u* meu Gmi Gn0e*e#ea .oarte )ine nemu*0umirea, Etii prea )ine că Gntotdeauna G0i o.er tot ce7mi (tă7n putere! dar deCa am ză)o1it prea mu*t Gn *una noa(tră de miere, E(te cazu* (ă ne GntoarcemO V Etiu! *7am Gntrerupt! Gnmuiată de .aptu* că7i pă(a de (entimente*e me*e, Sora noa(tră (e a.*ă Gn mFini )une! cu .rate*e tău =i cu Cin#ar! m7am con(o*at eu, Sunt (i#ură că 1or putea .ace .a0ă mai )ine decFt mine oricăror o)(taco*e GntF*nite Gn ca*ea *or, Lordu* meu (urF(e, Hmi (ărută mFna! recuno(cător pentru Gn0e*e#erea =i (priCinu* pe care i *e o.eream! iar eu m7am )ucurat (ă7i .iu a*ături, V Lordu* =i *ad" De1ereU auzirăm un #*a( de )ăr)at ie=ind din um)ra Gntunecoa(e*or c*ădiri de pe chei, V Cine Gntrea)ăU So0u* meu mă Gmpin(e Gn (pate*e *ui! Gn 1reme ce (e Gntorcea (ă 1adă cine ne 0inea Gn *oc, Un #ent*eman mai Gn 1Fr(tă ie=i *a mar#inea cheiu*ui! 0inFnd o .ăc*ie ridicată! a=a GncFt (ă7i putem di(tin#e chipu*, V Sunt *ordu* Ed-ard Ma*or", So0u* meu G* recuno(cu =i (e Gncruntă, V ?ă cuno(c, Sunte0i un a(ociat a* tată*ui meu, ent*emanu* Gncu1iin0ă din cap, V Ei a* .rate*ui meu! adău#ă *ordu* De1ere! mai curFnd )ănuitor, V Da! cred că am a1ut p*ăcerea (ă ne cunoa=tem *a nunta 1oa(tră! *ord 2P.ord, ent*emanu* (e apropie mai mu*t! dar (o0u* meu nu (e mi=că din *oc, Răma(e Gn .a0a mea =i Gn #ardă, V Dar cu ce tre)uri prin 2(tia! *ord Ma*or"U G* i(codi (o0u* meu! de=i am pre(im0it ră(pun(u*, V L7am tot urmărit pe .rate*e dumita*e! domnu* Earne(t De1ere! =i pe (o0ia *ui, Am =tiri ur#ente =i #ra1e (ă *e tran(mit, Eti0i cum1a unde i7a= putea #ă(iU Lordu* (e opri *a cF0i1a pa=i de noi! ePaminFnd Gndeaproape ePpre(ia de pe chipu* (o0u*ui meu, V Hmi pare rău! dar nu 1ă pot aCuta, Frate*e meu =i cu mine ne7am
382

certat! prin urmare am *uat7o .iecare pe drumu* *ui! Gi ră(pun(e *ordu* De1ere .ără =o1ăire, Nu ne7a zi( Gncotro (e duce, Iar cum eu tre)uie (ă prind un 1a( Gnapoi (pre Fran0a! mă tem că 1a tre)ui (ă ne (cuza0i, 2 zi )unăD Lordu* meu mă apucă de mFnă! tră#Fndu7mă după e* (pre capătu* cheiu*ui! Gn(ă! dintr7odată! ne7am trezit Gmpre(ura0i de o ceată de )ăr)a0i, V Hmi cer (cuze că tre)uie (ă 1ă GntFrzii 1oiaCu* (pre ca(ă! *ord De1ere! (pu(e *ordu* Ma*or"! apropiindu7(e iară=i de noi! Gn 1reme ce oamenii *ui G=i (trFn(eră rFnduri*e Gn Curu* no(tru! dar cred că ne1oia mea e(te mai pre(antă decFt a dumita*e, V Iară=i o *uăm de *a capătD )om)ăni (o0u* meu (pre mine! Gn mod c*ar (ătu* de toate ace*e tre)uri a*e (ocietă0i*or (ecrete, Hn ceea ce mă pri1e=te Gn(ă! tre)uie (ă recuno(c că! de=i acea(tă Gntor(ătură a *ucruri*or mă cam a*arma! mă .ăcea! totodată! (ă zFm)e(c Gn (inea mea, Din cFte (e părea! a1entura noa(tră nu (e termina(e Gncă,
DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE

2dată ce De1ere! Cin#ar =i cu mine ne7am Gm)arcat te.eri pe cora)ia noa(tră! pornind! pe 1a*uri! (pre următoru* no(tru popa(! Neapo*e! *a o di(tan0ă de numai o zi! i7am ru#at .rumo( pe A*)ra" =i pe (o0u* meu (ă mă *ămurea(că Gn pri1in0a doamne*or din Con(i*iu* E*ohimi*or! care mi7au dat puterea (ă7* re(pin# pe Mo*ier, /a fiică de s>nge regal, vei deveni automat, la moartea ta, o membră a acestui consiliu, chiar dacă vei fi nou-venită !e vei alătura celor ca Isis, 6ilith, 4eith6&, Sarai;J, *atshepsut, 4efertiti, $aria $agdalena şi toate celelalte prinţese-preotese din spiţa ei, a multor altora care se trag din $area $amă, *athor #iindcă, indiferent de încrucişări@ Z aici A*)ra" G=i p*im)ă pri1irea de *a mine *a (o0u* meu! apoi iar *a mine < O Gn 1 enele tale curge s>nge 1eiesc .e scurt, ai gena lui Isis în structura ta atomică V Se numără preotea(a ta printre a*e(e*e ace(tui con(i*iuU m7am intere(at! GntrucFt A*)ra" Gmi (pu(e(e că iu)ita *ui (e tră#ea din aceea=i *inie de (Fn#e, Mai )ine7mi 0ineam #ura! .iind *impede că numai pomenirea dra#o(tei *ui pierdute era de7aCun( (ă7* tu*)ure, 4u, ră(pun(e e* *ini=tit, 2a a preferat să răm>nă în planurile inferioare
6&

Una dintre ce*e trei (o0ii a*e .araonu*ui +epi a* II7*ea @%%>6V%9>5 G,H,A; ape*ati1 care! Gn *im)a E#iptu*ui antic! Gn(emna SGn#rozitoarea]; =i un a*t nume a* zei0ei Hathor! cFnd *ua .orma unei *eoaice (Fn#eroa(e! .iindcă era Gnarmată cu (ă#e0i =i un (cut, 81 Le#endara (o0ie a patriarhu*ui A)raham din ?echiu* Te(tament,

383

V ?rei (ă zici că nu ePi(tă un (in#ur Chi1ot a* Le#ămFntu*uiU *7am Gntre)at! . fiindcă mai avea de dus la bun sf>rşit anumite sarcini pe tăr>mul vieţii V La .irmă cu un (emn din cap. o ghildă masonică din #ranţa aflată sub patronajul Sf>ntului -ernard V A*t chi1otU ne7am mirat atFt eu! cFt =i De1ere! de (pu(e*e ca1a*eru*ui. $ai e)istă şi un Sfat al bărbaţilor 2lohimilor care sar în ajutorul fiilor din linia de s>nge a +raalului /u toate acestea.*ă Gncă Gn Temp*u* de pe 6% Cei care au con(truit catedra*e*e #otice de pe teritoriu* Fran0ei! Gntre care =i cea din Chartre(. CFnd m7am uitat *a (o0u* meu! ca (ă7* doCene(c pentru . M7am Gntor( (pre A*)ra": V Hmi cer iertare pentru (upărarea pe care 0i7am pricinuit7oO Ce (puneai de con(i*iuU "h. fiind ascuns pe continentul european de /opiii lui Solomon6%. da@ Ca1a*eru* meu (e arătă . 384 . la consiliul lor nu se ajunge prin Sinai. Gncu1iin0ă e* cu (o*emnitate.a(cinată de Gntor(ătura din re*atarea *ui A*)ra". V Te Gn0e*e#em . Am o.aptu* că (chim)a(em (u)iectu*! Gn(ă Gi tre)ui o c*ipă ca (ă7=i aducă aminte unde rămă(e(e cu in(truirea.a(cina atFt de tareD Intru în legătură cu ea numai c>nd apare un eveniment în care am>ndoi suntem implicați 2ste dureros să ne vedem la faţă.e* ca =i tine! A*)ra"! am o)(er1at eu. cel care a fost scos din Kara Sf>ntă în cursul primei cruciade. Gmi ePp*ică mai departe A*)ra".oarte )ine! A*)ra"D G* (cuti De1ere de a*te de(tăinuiri. V +rin urmare! ai mai 1ăzut7o după moarteU Mi7am )*e(temat curiozitatea! dar (u)iectu* ocu*t a* con1er(a0iei noa(tre mă . V Iar Chi1otu* doamne*or E*ohimi*or (e a. Străbunele tale te vor ajuta şi te vor proteja în cursul oricărei misiuni pe care ţi-o vei asuma în numele lor.ale tăr>mului astral. mă-nţelegi Hmi arăta că nu dorea (ă mai di(cute (u)iectu*. Ace(ta ne con.aci a=a cu orice )ăr)at din 1ia0a ta.oarte GncFntat de .e*u* Gn care (e ame(teca(e Gn 1or)ă! (e porni e*! Gn (chim)! (ă mă mu(tre: V Credeam că numai pe mine mă torturezi! dar acum 1ăd că .tat (u) #reutatea acuza0iei *ui! pe urmă i7am dat dreptate. /hiar aşa. ci prin intermediul celuilalt /hivot.

nici 1eu 2l nu se numără printre cei vii. dar nici printre morţi #iinţea1ă în afara legilor cosmice. $olier nu mai e de mult doar un simplu muritor de r>ndU nu-i.ii atFt de ama)i*O Se (upu(e! pu0in nedumerit cFnd remarcă du)*a căptu=ea*ă a cor(etu*ui! iar eu! zFm)ind *ar#! mi *7am (co(! dez#o*indu7mi tor(u*. Din păcate! n7am a1ut =an(a (ă cite(c prea mu*t Gn cur(u* ace(tei că*ătorii! cred! Gn(ă! c7ar putea con0ine in.u GncFntat (ă de(chidă cartea ca (ă o ră(. admi(e A*)ra".i re1enit 0ie. V La ce te #Fnde=ti! doamnă De1ereU zFm)i e*! Gn0e*e#Fndu7mi #re=it inten0ia. nu l-am vă1ut niciodată. da. 3ăr)atu* meu (e apucă (ă7mi mFn#Fie (Fnii! pe care nu7i mai 1ăzu(e din nop0i*e noa(tre pa(iona*e de *a ChFteau de ?ere.o(t de acord cu mine. şi nici vreun alt bărbat în viaţă care să nu-şi fi dorit moartea V Atunci pentru ce 1rea Mo*ier (ă do)Fndea(că acce( *a acea(tă comoară care cu (i#uran0ă G* 1a omorGU m7am mirat cu. Ei )ine! am rezumat eu! 385 . Nu eram prea (i#ură dacă A*)ra" ar .ina*e Gn +enin(u*a Sinai. Dacă ai 1rea (ă . unul. Dar eu. De1ere .u di(tra( de *a tePt cFnd o)(er1ă că mă dez)răcăm.oia(că! dar .i .orma0ii re*e1ante Gn pri1in0a de(tina0iei noa(tre . Hn cur(u* GntF*nirii noa(tre Gn ta)ăra 0i#ani*or! ne #ră)i(em mu*t prea tare ca (ă ne mai dez)răcăm comp*et.ăcută pentru moment de ePp*ica0ii*e *ui! nedorind (ă intru Gn (u)iectu* unei a*te taine! i7am mu*0umit *ui A*)ra" =i *7am *ă(at (ă p*ece. V De undeOU V Acea(ta7i po*i0a mea per(ona*ă de a(i#urare! din partea *ordu*ui Here. V Nu a=a iute! *7am tachinat eu! Gn 1reme ce7mi Gntorceam cor(etu* pe do(! *ă(Fnd (ă cur#ă pe pat con0inutu* *ui a(cun(. a*)enii =i pietre*e pre0ioa(e (e re1ăr(ară Gn ca(cadă prin ca)ina noa(tră! iar De1ere răma(e cu #ura că(cată. însă. V Ai 1rut (ă =tii toate (ecrete*e me*e! i7am amintit eu! (co0Fndu7mi căma=a =i GntorcFndu7mă cu (pate*e *a e*! a=a GncFt (ă mă poată de(cheia *a cor(et. M7am deci( (ă7i Gncredin0ez (o0u*ui meu cFte1a *ucruri pe care *e 0inu(em (ecrete. într-o stare haotică pe care singur şi-a creat-o 2l crede că ştie o cale de a avea acces la /hivot fără să rişte distrugerea totală a fiinţei sale 4u voi fi eu cel care-i va oferi şansa de a dovedi că are dreptate Sati(.SinaiU 2ste ceea ce cred eu. Etiam că! aducFndu70i *a cuno=tin0ă ace(t dar cFnd ne7am că(ătorit! automat 0i7ar .ord! i7am mărturi(it eu. V Ace(tea (unt memorii*e (o0i*or Here.ord! am (co( eu tomu* #ro( din (acu* meu de că*ătorie =i i *7am pu( Gn poa*ă.

emei*or (e puteau pre.o(t trata0i ca 386 .ace că nu =tiu nimic.iindcă aproape totu* Gn Curu* no(tru era )ătut Gn cuie! a=adar nu prea a1eam ce (par#e. Dacă 1om a1ea ne1oie de ea! G0i 1oi da de =tire. Mi7am tra( căma=a pe mine! a=ezFndu7mă pe pat *Fn#ă e*. Am de #Fnd (ă mă 0in de cu1Fnt.tim! ia7*e pe toateD i7am (pu(. V Nu! nu te mai pot *ă(a (ă70i iro(e=ti mo=tenirea de . V Din punct de 1edere *e#a*! am #re=it (7o 0in a(cun(ă de tine! am prote(tat eu. A(ta7i mi(iunea mea =i eu 1oi p*ăti pentru ea. De1ere nu7=i mai #ă(ea cu1inte*e. Here.ami*ie Gn mi(iunea a(ta! am in(i(tat eu. V Ii7am promi( că 1om că*ători mu*t! (e arătă De1ere *a .ară de ce* pe care7* a(cundeam Gn pFntec! dar Gn ace(t (tadiu timpuriu a* #ra1idită0ii me*e! maCoritatea . E* a hotărFt (ă o *uăm =i noi pe ace*a=i drum! dacă eu =i (o0u* meu nu )ine1oiam (ă7i de(tăinuim ruta a*ea(ă de ai no=tri =i p*anu* *or a(cun(.erite 1a*ori.Fr=it De1ere! trecFndu7=i de#ete*e prin )iCuterii*e =i monede*e de di. Lordu* Ma*or" )ănuia deCa că rude*e noa(tre (e Gndreptau (pre Sinai.acum tot ce am G0i apar0ine. V De(tu* cFt (ă ne putem duce pFnă7n Sinai =i (ă ne7ntoarcem! i7am #arantat eu. Ne con1enea de minune (ă ne iu)im pe o cora)ie! . V Ei eu te iu)e(c! doamnă De1ere. V Chiar (imt că te iu)e(c! domnu*e De1ere! m7am tra( eu mai aproape de e*.e* de in(i(tent. V Nu 0i7o pot *ua. V Ai o mică a1ere aici! #*ă(ui Gn (.ord 0i7a Gncredin0at7o 0ie! a=adar *a tine rămFne. V Atunci pă(treaz7o tu pentru amFndoi! Gmi GnmFnă e* cor(etu* Gncărcat *a *oc. Hn a. Chiar dacă am răma( Gn capti1itatea *ordu*ui Ma*or"! am . DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE La cinci zi*e după ce pără(i(em portu* 2(tiei! *ordu* De1ere =i cu mine ne #ă(eam Gn *ar#u* coa(tei ma*teze. Mă (ărută tandru! *ă(Fnd deoparte cor(etu* ca (ă pro. A(tea7( toate (ecrete*e me*e.ite de . V +o.aptu* că eram pe Cumătate #oa*ă. Fe*u* *ui hotărFt Gmi topi inima. V De mai mu*te oriD E* adună comoara! apoi o introdu(e *a *ocu* ei! Gn )uzunare*e dinăuntru* cor(etu*ui.

erea *a .ăptura nepămFnteană a *ui Chri(tian Mo*ier! iar ipoteza Gmi .u con. Lordu* Hami*ton! care .oarte c*ar! Gn )unuri*e *or. Ma*or" credea că acea(tă . A=adar! n7am prea a1ut moti1e (ă7* i(code(c Gn pri1in0a că*ătoriei (a*e.iindcă marea *or a1ere (e re.oa(pe0i de onoare! iar cora)ia era mai *uPoa(ă decFt cea a *ui Mo*ier.irmată cu un (emn a.iind tot timpu* in. Hn(ă *ordu* Ma*or"! care recuno(cu(e că era Mare*e Mae(tru a* . Ma*or" repeta că unu* dintre moti1e*e pentru care era atFt de neră)dător (ă dea de cumnata noa(tră era ace*a că tată* ei (e Gm)o*nă1i(e =i e* 1oia (ă7i comunice ace(t *ucru. V Ce (pune0iU Mo*ier e un (pirit ma*e. ?eni ca (ă ne i(pitea(că cu po(i)i*itatea de a de)arca Gn ace(t port =i a ne căuta un miC*oc de a ne Gntoarce aca(ă! cu condi0ia (ă .ăcu(e =i e* parte din . Lordu* Ma*or" ne 1izită Gn (a*onu* ca)inei noa(tre! *a .iecare dată cFnd trecu(em printr7un port important Gn drumu* no(tru (pre 2rient.im di(pu=i (ă7i (punem tot.izice cam Gn ace*a=i timp cu na=terea ei.icU So0u* meu =i cu mine ne (i*eam din #reu (ă dăm crezare cu1inte*or 387 . Lordu* (co0ian ne mai Gmpărtă=i =i )ănuia*a *ui! că A(h*ee (e a. Sarcina *ui Ma*or" era (ă o pre#ătea(că pe A(h*ee Gn 1ederea ace(tei Gn.ră0ia (ecretă! Gi mărturi(i(e Mare*ui (ău Mae(tru că! . +uteam! doar! pre(upune că *ordu* (e re.e* cum . Fră0ia *ui credea că haru* ei puternic =i pur de medium n7a .irmati1 din cap.e* de puternice! care .u(e(e e*i)erată Gn p*anu* ePi(ten0ei .rate*ui meu! in(i(tă (o0u* meu! rămFnFnd *a 1er(iunea *ui =i! din cFte =tiam eu! nu min0ea.ăcu(e de . Mare*e Mae(tru cuno=tea prea )ine haruri*e miracu*oa(e a*e *ui A(h*ee =i rea*izări*e ei de7a *un#u* ani*or! .o(t trimi( pe acea(tă *ume decFt pentru a opune rezi(ten0ă unei . E1ident că o #roază de )ani erau 1ăr(a0i Gn 1i(tierii*e ace(tor .u*ui SerF)it.ormat de tată* meu! *ordu* Eric Ca1andi(h! =i de mătu=a mea! *ad" Char*otte! conte(a 1ădu1ă de Der)". So0u* meu Gntre)ă atunci de ce Ma*or" nu a=tepta(e ca Mo*ier (ă (e Gntoarcă *a 2(tia! unde #arda per(ona*ă a *ordu*ui Ma*or" putea a*un#a perico*u* din ca*ea (urorii noa(tre Gnainte ca mon(tru* (ă mai ai)ă 1reo =an(ă (ă (e apropie de ea.*ecta! Gn mod .ră0iei de care 0inea domnu* De1ere! nu dorea (ă Gmpiedice GntF*nirea dintre (ora noa(tră =i Mo*ier Gn Sinai.ică din (u)terane*e 1Fr.*a (u) amenin0area a ceea ce e* numea So oroare a naturiiT.or0e impure *a .runtări.ră0ii (ecrete! . Mai purta(em acea(tă con1er(a0ie de cFte1a ori pFnă acum.ără (ă 1rea! e*i)era(e o creatură (tră1eche =i ma*e. V De cFte ori tre)uie (ă 1ă repetU Nu Gmpărtă=e(c niciunu* dintre intere(e*e ocu*te a*e .ăptură G=i a(uma(e identitatea *ui Chri(tian Mo*ier.

i .tin cu 1ampiri.e* de o)(eda0i =i de ne)uniD G=i dădu cu părerea *ordu* De1ere! Gn termeni .erat Gn timpu* primei cruciade Gn Iara S.Fntă credeau că ace(t pi(c con0inea mu*te comori a(cun(e ce puteau .*ordu*ui. Ce* pu0in a(ta era teoria )ătrFnu*ui *ord. Am pu( cap *a cap ce*e auzite. Ma*or" ne adu(e *a cuno=tin0ă că munte*e SerF)it are o i(torie *un#ă =i i*u(tră. V I7o .ie acea(tă GntF*nire moti1u* pentru care Gmi )ănui0i de crimă ordinu*U V Nu ră(punde! inter1eni (o0u* meu. Ce* care ne 0inea prizonier mai (u(pecta! totodată! că Gnainte ca 1iconte*e de Here.or0e*e ei paranorma*e (pori(eră de *a moartea *ordu*ui Hami*ton! *a .o(t cea care a prezi( că domni=oara ran1i**e (e 1a mărita cu domnu* De1ere =i că 1a ePi(ta o piedică Gn ca*ea ace(tei uniuni! ce (e 1a rezo*1a de *a (ine.e* ca =i am)i0ia ei de a că*ători Gn 2rient.erent care7i ade1ăru* din (pate*e dece(u*ui *ui Here. Iată de ce Mo*ier dorea atFt de mu*t (ă o #ă(ea(că. Am Gncercat (ă7* a1ertizez pe Here.ord *ua(e cu e* una dintre ace(te comori! de=i Hami*ton nu recuno(cu(e niciodată ace(t *ucru.ord! (unt con1in( că 1oi! .ord(hire (ă moară! Gncredin0a(e acea(tă comoară cumnatei me*e. Recuno(c c7am =tiut de moartea *ui Gnainte ca acea(ta (ă (ur1ină! pentru că tocmai mătu=a dumnea1oa(tră! *ad" Char*otte! a . V Lordu* Here. In(u*tat a nu =tiu cFta oară de către *ordu* De1ere! Ma*or" ie=i din 388 .ără echi1oc. Sincer 1or)ind! ne *ă(ă de două ori mai (ceptici.anaticii (ocietă0i*or (ecrete! (unte0i cu to0ii *a . Ma*or" ne mărturi(i )ănuia*a *ui că *ordu* Here. Am aCun( *a conc*uzia că Ma*or" era ce* pe care A(h*ee G* acuza(e de uciderea *ui Hami*ton! drept urmare i7am #ă(it 1er(iunea pu0in prea con1ena)i*ă.ie ePecutat de co*e#ii dumnea1oa(tră! nu a(ta 1re0i (ă (pune0iU i7am (pu( eu cu Gndrăznea*ă! iar acuza0ia mea păru (ă7* *a(e cu #ura că(cată. V Nu! noi credem că e* (7ar putea numi un (tri#oi! ne corectă e*.ord de(pre a(ta! dar n7a )ine1oit (ă mă a(cu*te.ord a murit de moarte natura*ă! pot (ă 1ă a(i#ur! *ad" De1ere! (e apără e*. Să .o*o(ite *a (ă1Fr=irea unor .apte mari! . CFt de(pre mine! nu =tiam ce (ă mai cred. V Hncepe (ă (emene cu un roman ie. A(h*ee nu7mi pomeni(e niciodată de(pre 1reo comoară! de=i tre)uia (ă admit că . Nu mai e(te ne1oie (ă (pun că (o0u* meu nu (e arătă de*oc impre(ionat de acea de(criere. Toate ordine*e (ecrete de ca1a*eri care au pro*i.i dăruit o a(emenea comoară cumnatei noa(tre Gnainte (ă . Indi.ie e*e )une (au re*e.

V CFnd că*ătore=ti atFt de departe! tre)uie (ă te a=tep0i =i *a une*e ri(curi! am minima*izat eu primeCdia. V De acord. V E(te mo*imă Gn ora=U Din .ace cu +ompei! . E(te mo*imă Gn ora=. V Tu nu auziU mă . 389 .erta de e*i)erare. V Hn cartieru* european a* ora=u*ui nu tre)uie (ă 1ă pune0i pro)*eme prea mari! din cFte (e pare! =i nici Gn de=ert.*a aici ca (ă ne de)arce pe noi! după aceea urma (ă p*ece.e* *7ar . De . Ne apropiam de ruine*e A*ePandriei. Am trecut pe *Fn#ă . DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE La două (ăptămFni =i Cumătate după ce p*eca(em din 2(tia! am aCun( Gn (tră1echiu* 0inut a* E#iptu*ui. Atunci! poate! 1om reu=i cu to0ii (ă e*ucidăm ace(t mi(ter.(a*onu* no(tru! *uFndu7=i cu e* =i o.i p*ătit pe căpitan (ă ne ducă oriunde Gn a*tă parte. Coră)ierii erau de o)icei că*ăuzi0i printre (tFnci de un *oca*nic! dar căpitanu* Fa*co n7a 1rut (ă *a(e pe niciunu* dintre oamenii *ocu*ui *a )ordu* 1a(u*ui no(tru! pentru că Gn portu* Ma*tei (e 1or)ea că ar . V A)ia a=tept (ă mă p*im) printre toate ace(te 1e(ti#iiD am zi(! cu o . V Atunci ne 1om duce direct Gn cartieru* .a0ă (urFzătoare.a*nic! numărFndu7(e printre ce*e mai proeminente repere a*e ora=u*ui.ici*! p*in de reci.uri pericu*oa(e! pentru a ancora Gn port.a(cinată de 1ederea ora=u*ui antic.ăcu (o0u* meu atentă! . Ne7am Gncruci=at cu mu*te na1e care (e Gndreptau Gn *ar#. Hn mai pu0in de o (ăptămFnă! cora)ia noa(tră a1ea (ă aCun#ă Gn A*ePandria! de unde! #Fndea *ordu* Ma*or"! rude*e noa(tre a1eau (ă7=i Gnceapă că*ătoria pe u(cat pFnă7n Sinai.iind con(truit Gn onoarea Gmpăratu*ui Dioc*e0ian! Gn %4% d.ericire! era pentru prima oară cFnd z1onu* aCun#ea *a urechi*e (o0u*ui meu! a*t. M7am minunat (ă 1ăd că StF*pu* *ui +ompei68! un oma#iu adu( măre0iei i(torice a E#iptu*ui! Gncă (e mai Gnă*0a .i mo*imă Gn A*ePandria. Ce* care ne 0inea o(tatici nutrea (peran0a (ă dea de ai no=tri Gn ace(t ora=.H.rancez! hotărG De1ere.*ota +a=ei! ancorată (u) ziduri*e Seraiu*ui! =i ne7am (trecurat prin cana*u* di. N7a1ea de #Fnd (ă pună Gn perico* (ănătatea echipaCu*ui (ău.apt! nu are nimic de7a .oarte Gn#riCorat acum. Căpitanu* Fa*co (e a. 68 Co*oană (o*idă! Gna*tă de %' de metri! din #ranit ro=u! cu in(crip0ii #rece=ti *a )ază =i terminat cu un capite* roman.ace0i #riCi! ne a(i#ură căpitanu*. V CFtă i(torieD am ro(tit! . Numai Gn cartiere*e mai (ărace tre)uie (ă 1ă .

Cin#ar Gmi aruncă o pri1ire neGncrezătoare! apoi ro(ti o propozi0ie Gn Car#onu* *oca* =i a=teptă (ă7i ră(pund. AtFt De1ere cFt =i eu am o)iectat. Ne e=ti un )un prieten! Cin#ar. Tocmai 17 am zi( cum (ă aCun#e0i Gn cartieru* . V Tu te Gntorci de7acum aca(ă! pe 1a(u* căpitanu*ui Fa*co! i7am (pu( hotărFtă. H0i acceptăm cu umi*in0ă o. V Sunt (i#ură că7n ora=u* ă(ta (e pot #ă(i tă*maci! am Gncercat! pentru u*tima oară! (ă7* .erta =i70i 1om rămFne 1e=nic recuno(cători pentru (er1iciu* pe care ni7* . V N7o (ă rezi(ta0i nici cinci minute! tra(e Cin#ar conc*uzia. Nu 1reau (ă port ră(punderea de a te mai 0ine departe de .A= . Am Gncercat (ă pun cap *a cap Gn0e*e(u* de an(am)*u a* (pu(e*or *ui! dar am (tat prea mu*t pe #Fnduri. Am pocnit din de#ete cFnd mi7am adu( aminte: V A*)ra" 1or)e=te ara)a.ace0i ro(t de pro1izii pentru drum.i zi( orice! numai (ă7* . SurF(e! ca =i cum ar .e*u* Gn care m7a pri1it! că nu7=i punea toată Gncrederea Gn A*)ra". Domnu* De1ere arătă #ratitudine amicu*ui no(tru 0i#an! căci chiar 0inea *a compania *ui. Am prin( cFte1a cu1inte pe care *e7 am recuno(cut.i terminat ce a1ea de (pu(! după care adău#ă: Haide0i (ă nu mai di(cutăm ce (e 1a GntFmp*a cFnd 1e0i Gncerca (ă . V De acord! repetă Cin#ar ca un ecou. Ade1ăru* era că ce auzi(em pFnă acum Gmi (una a pă(ărea(că. V A*)ra"D (e minună Cin#ar. V Atunci! haide0i! (ă intrăm Gn A*ePandriaD ❖ 390 .a0ă de 1oi =i atFt de intere(at de (i#uran0a 1oa(tră ca mine! (pu(e cu toată (inceritatea! ducFndu7=i mFna dreaptă *a inimă.ac pe 0i#an (ă (e Gntoarcă. Sunt con1in(ă de a(ta.oarte c*ar de Gn0e*e(! prin .rancez.aci. V A1e0i ne1oie de mine! ne a1ertiză e* ră(picat.i pomenit aici! decretă (o0u* meu! *ă(Fnd . Ii#anu* ră(pun(e cu un zFm)et *ar#. ?or)e=te 1reunu* dintre 1oi ara)aU V Eu =tiu pu0in! am min0it eu.ac pe (o0u* meu (ă co)oare din )arcă. Cine7i A*)ra"U V Nimeni 1rednic de a . +uteam citi Gn *im)a ara)ă! dar nu eram prea (i#ură cFt de )ine puteam 1or)i (au de(*u=i idiomu* *oca*. V Dar niciunu* atFt de )ine1oitor .ami*ia ta.

CFnd! Gntr7un tFrziu! am (căpat din mu*0ime! ne7am #ă(it Gn .i .Strădu0e*e de *Fn#ă docuri din 1echiu* ora= erau departe de ceea ce .ea 1erde nu erau de*oc răcoroa(e.o(t o)*i#a0i (ă ne .*au pră1ă*ii tic(ite cu mar. V Ce pro#re(D Nu7mi puteam crede urechi*or cFt de pompo( Gmi (una acea a.aceri! re(taurante*or =i (a*oane*or. Mu=te*e roiau printre mormane*e de #unoaie! printre ara)ii pe Cumătate #oi Gn ochii cărora (e citea amărăciunea! printre mă#arii! cFinii (che*ă*ăind =i cămi*e*e care mi=unau Gn Curu* *un#u*ui =ir de )azare ce măr#ineau drumu* pFnă Gn zona europeană a ora=u*ui. Am .rică de perico*e*e mo*imei! iar domnu* De1ere Gmi Gntin(e )ati(ta *ui pentru a7mi putea acoperi na(u* =i #ura. V S7a . Ce7ar tre)ui (ă .rancezi*or! en#*ezi*or =i americani*or.a0a unui =ir de c*ădiri .acem drum prin . V +oate mFine! chiar Gnainte de a p*eca! am (u#erat eu. Etiu un ne#u0ător 0i#an din Ita*ia care ar .reamătu* ace*ei mu*0imi Gn urma că*ăuzei noa(tre! care părea (ă dea *a o parte din ca*ea noa(tră toată Gn#he(uia*a! duhoarea =i zar1a.irma0ie! Gn(ă en#*ezoaica din mine era a)(o*ut GncFntată (ă de(copere con. Dacă Mo*ier o (ă ne 1adă (emnăturaU *7am Gntre)at eu. Hn c*ipa a(ta am ne1oie (ă . Sin#uru* meu o)iecti1 era (ă #ă(e(c ce1a (pa0iu =i aer curat. +entru o 1reme! am uitat comp*et că mai ePi(tau =i a(emenea *ucruri ca o)e*i(curi*e! piramide*e =i temp*e*e Gn ruină.u(e(eră Gn zi*e*e de #*orie a*e E#iptu*ui! de=i ne7au dat impre(ia de Gntoarcere cu mii de ani Gn urmă. V Mo*ier (7ar duce *a con(u*u* . Temperatura era in(uporta)i*ă! iar 1e=minte*e me*e din cati. V Dar noi nu dorim (ă ne anun0ăm prezen0a aici. Deodată! mi (e .ac o )aie. Hntre e*e (e Gnă*0au conace dichi(ite! eta*Fnd #rădini minunate! ade1ărate oaze de 1erdea0ă Gn miC*ocu* ace*or ni(ipuri (terpe.ăcut! căzu de acord Cin#ar! ie=ind de pe =o(ea.acem mai GntFiU Să #ă(im o camerăU Să ne ducem după cumpărăturiU V Eu *7a= 1izita pe domnu* 3an/(! con(u*u* en#*ez! (u#eră Cin#ar. Ca(a *ui nu7i atFt de mare 391 .ăcu mu*t mai .rumoa(e Gn care (e a.rancez! (u)*inie 0i#anu*! dar mie per(pecti1a tot nu7mi (urFdea. ?i (e 1a cere (ă 1ă (emna0i Gn cartea con(u*ară! pentru a 1ă Gnre#i(tra (o(irea =i prezen0a Gn 2rient.ortu* de aca(ă Gntr7un ora= atFt de 1echi.ericit (ă ne #ăzduia(că.ă europeană. După ace(tea! urmară a*te con(truc0ii reno1ate! de(tinate *ocuirii! )irouri*or de a. Cum nu dorim (ă atra#em aten0ia! Gmi permite0i (ă 1ă propun a oco*i hote*uri*e =i pen(iuni*e mai popu*are a*e .

u ump*ută de (er1itori cu apă ca*dă =i u*eiuri par.eric a* ora=u*ui! Gn(ă noi! (tră)ătFnd o (trădu0ă *ătura*nică! am (o(it *a *ocuin0a domnu*ui Frin/u*o MaPimo.acere. So0ii MaPimo. Nă(cu0i Gn Ita*ia! (o0ii MaPimo.ăcea de *ucru Gnăuntru* camerei noa(tre. Mătă(uri! (ăpunuri! (tatui! mirodenii =i arome < *ocuin0a (a (pa0ioa(ă era tic(ită de e*e.. 2 cadă Gn#ropată! acoperită cu p*ăci de #re(ie! .oarte mu*0umit Gn )aia mea.=i de pre(ti#ioa(ă ca a a*tora! dar 1ă #arantez că7i mai o(pita*ieră =i mai con.ami*iară mie. am chicotit eu! 1ăzFndu7i #ra)a. Am reintrat Gn cameră =i *7am #ă(it pe (o0u* meu dez)răcat *a pie*e =i cu.iindcă eram *a .uri*e acoperi=uri*or! (pre ni(ipuri*e arzătoare a*e E#iptu*ui! Gn 1reme ce adieri*e apei Gnmire(mate din camera noa(tră (e ame(tecau cu arome*e din #rădină! purtate de )riza .ericire =i Gnde(tu*are de pe(te douăzeci de ani. A=a cum era de a=teptat! că*ăuza noa(tră nu (e *ăuda(e de#ea)a.o(t hrăni0i =i ni (7a pu( *a di(pozi0ie cea mai )ună cameră de oa(pe0i din toată ca(a.e* de neră)dătoare (ă7mi *epăd ace*e 1e=minte ce7mi (tin#hereau mi=cări*e =i erau tota* nepotri1ite Gn nou* mediu.. Renun0a(eră *a 1ia0a de nomazi! *ucru neo)i=nuit pentru ei! a=ezFndu7(e *a mar#inea de=ertu*ui! unde trăiau Gn .. Domnu* MaPimo.. Amintirea ei a1eam (7o pă(trez toată 1ia0a. V E(te *oc de(tu*! zFm)i e* *ar#.ier)inte! =i m7am *ă(at (edu(ă de p*ăcuta atmo(. 2ri de cFte ori Gmi ră(ărea 2rientu* Gn memorie! eram tran(portată Gn acea(tă c*ipă ma#ică.. După aceea! camera ne .undat Gn cada (pa0ioa(ă! cu un tra)uc Gn mFnă. 3a*conu* no(tru dădea Gntr7o #rădină mare! Gn care erau cu*ti1ate mu*te ier)uri! mirodenii =i . Kona europeană a A*ePandriei e(te *oca*izată Gn (ectoru* peri.iri! iar ca prieteni ai *ui Cin#ar! am .u Gn1ă*uită Gn mire(me Gm)ătătoare cFnd 1eni c*ipa (ă ne retra#em pentru odihnă. erau 0i#ani care cuno(cu(eră un (ucce( mu*t prea mare pentru a mai ri(ca (ă7=i eta*eze măr. Camera de *a intrare con(tituia pră1ă*ia *ui =i (a*onu* de de(.orta)i*ă decFt oricare a*ta din ora=.umate Gn 1reme ce noi *uam ma(a.*ori Gm)ă*(ămate! 1Fndute de (o0ii MaPimo. M7am hotărFt (ă nu mă *a( ru#ată de două ori! . era arămar de me(erie =i! printr7un noroc! aCun(e(e un ne#u(tor de produ(e ePotice din 2rientu* MiC*ociu pe pie0e*e occidenta*e.. V Ei eu. Am .uri*e =i (ă7=i poarte a1u0ia pe drumuri.eră! atFt de ne.o(t GntFmpina0i că*duro(. V Cred că am (ă ador ace(t ora= pFnă *a urmă! i7am (tri#at *ui De1ere! care G=i . V Ar tre)ui (ă ne cumpărăm ni=te haine de *a *oca*nici pentru că*ătoria 392 . chiar adorau (ă ai)ă mu(a.. V Ară0i . Am pri1it departe Gn zare! pe(te 1Fr.

apt! am petrecut toată după7amiaza Gn pat! iar (eara ne #ă(i Gncă to*ăni0i! cu cear=a.itrionii no=tri tre)uie (ă ne creadă #roaznic de neo)răza0i < am zi( eu! ridicFndu7mă (ă mă Gm)rac! . V Nicidecum! mă contrazi(e e* numai zFm)et! p*in de Gncredere Gn (ine. V Doar nu 1rem (ă di(tru#em . De1ere era Gn. V E(te ePact ce =i7a dorit .iu (i#ură! m7am apărat eu cu un ar#ument cu(ut cu a0ă a*)ă. oa*ă de *a )rFu Gn Co(! am intrat Gn cadă *Fn#ă De1ere =i m7am Gntor( cu (pate*e! *ă(Fndu7mă Gn #enunchi! ca (ă7mi poată de(cheia cor(etu*. De .noa(tră! am (pu(! az1Fr*ind departe de mine 1e=minte*e din cati.ara noa(tră < m7am *ă(at! a*unecFnd! dea(upra *ui < =i cea dinăuntru* no(truU am #*ă(uit eu! a=ezFndu7mă chiar pe(te mem)ru* (ău deCa pre#ătit.oarte Gn1i#orată. M7am temut că70i 1ei Gncă*ca promi(iunea de a7mi Gn#ădui (ă7mi duc *a Gndep*inire mi(iunea. Ei e=ti un medium cu mu*t mai )un decFt (unt eu. Nu70i pa(ă de*oc de 1ia0a copi*u*ui no(tru! 393 . Tre)uie (ă7i . Sărutu* *ui mă GncuraCă (ă uit de con(ecin0e =i (ă trăie(c c*ipa. V ?oiam (ă . Chiar Gn *ocu* ă(ta. V CFnd a1eai de #Fnd (ă7mi (pui =i mieU mă *uă e* *a Gntre)ări ca*m! dar din tonu* 1ocii *ui am (im0it că mă acuza =i Gn ace*a=i timp (e (im0ea Ci#nit.iindcă (im0eam că mor de .oarte Gncet! crezi că am putea (ă pre1enim (tricăciuni*eU V N7ar Gn(emna (ă ne Gmpăr0im aten0ia Gntre *umea din a. V Ai idee că Gn (i(temu* tău de cha/re cre=te un a*tu* mitite*U De1ere G=i pu(e o mFnă pe(te a)domenu* meu.e* mă =i a=tepta(em (ă (e arate.uriat de pre(upuneri*e me*e! cum de a*t.ie (tră)une*e me*e! mă (imt . H0i #arantez că dorin0a de a te a1ea 1a )irui orice o)(taco*.ea 1erde.uri*e mototo*ite Gn Curu* no(tru. V Dacă am *ua7o . Lăudate .a0ă .rumoa(a ca(ă a #azdei noa(tre! i7am atra( eu aten0ia! cu.undFndu7mă Gn apă pFnă pe(te cap! ca apoi (ă ie( *a (upra.ră0ia ta din uniunea noa(tră! m7am hotărFt eu (ă Coc cartea (incerită0ii. V Mai )ine de atFt nu (e poate! comentă e*! admirFndu7mi (pate*e Gn 1reme ce mă ridicam Gn picioare ca (ă arunc =i u*timu* artico* de Gm)răcăminte.umate.oame < iar a(ta! cu (i#uran0ă! n7o (ă ne ducă mai aproape de Sinai. V Am. Inima Gmi )ătu (ă7mi (par#ă pieptu*. V Te a=tep0i (ă cred că nu =tiaiU mă citi De1ere pe dată.a)u*o(D De1ere G=i trecu mFna pe pie*ea mea udă! un(ă cu u*eiuri par.i părut tare 1ino1ată. [(ta7i ade1ăru*D V Am)i0ii*e ordinu*ui meu nu (unt moti1u* pentru care 0i7a= cere (ă te Gntorci Gn An#*ia.

V Ești atFt de pre1izi)i*D ră)indu7mă (ă mă Gm)rac! *7am Gntre)at retoric: Te mai miră că nu7mi pun nicio nădeCde Gn tineU V N7o (ă (capi cu . Nu pără(i prunO V ?ei or)i dinaintea . V +o. V Te ro#! A(h*ee! . A 1ă pără(i )ăr)atu* *a . M7am uitat o c*ipă *a e*! Gncruntată! apoi am ro(tit hotărFtă: V Hn nume*e zei0ei! te repudiezD V Nu! A(hD mă imp*oră De1ere! Gn 1reme ce era tFrFt (pre pat =i 0intuit de e*. V Ei te a*un# din #Fnduri*e =i din inima mea! pFnă cFnd am (ă7mi Gmp*ine(c mi(iuneaD am Gncheiat (o*emnă.GncFt e=ti #ata (ă Gi pui Gn primeCdie 1iitoru*U Tot ce7am putut pricepe din cu1inte*e (o0u*ui meu era că dorea (ă mă Gntorc aca(ă.iin0ei me*eD *7am Gntrerupt! Gnainte ca (tri#ătu* *ui (ă aCun#ă pFnă *a inima mea.timU Uite cine 1or)e=teD i7am ră(pun( #*umea0ă! Gn(ă 0i#anu* nu 394 . Gncepu De1ere (ă (e Gm)race =i e*! pre#ătit (ă (e ia după mine.a0a u=ii! Gm)răcat Gntr7o u=oară mantie ara)ă cu #*u#ă. V Ah! nu Gncepe0i iarD (e *amentă 0i#anu*! *uFndu7i apărarea )ăr)atu*ui meu. Să te ai)ă zei0a Gn paza ei pFnă atunciO Să ne 0ină pe to0i Gn 1ia0ăD Mi7am mFn#Fiat pFntecu* p*at! care nu arăta Gncă nicio urmă a ceea ce purta Gn e*! =i am de(chi( u=a! V 3una mea doamnăD Am tre(ărit cFnd *7am #ă(it pe Cin#ar a=teptFnd Gn .ormă e*. Te ro#! nu mă mai pără(i Gncă o dată.aptu*ui că (e z)ătea. V Iar tu nu ai (ă mă duci pe mine Gnapoi Gn An#*iaD m7am ră(tit! prinzFndu7mi )ră0ara pietrice*ei Gn Curu* Gncheieturii mFinii! Gn=. Căzu pe dată Gntr7un (omn adFnc. V So0u* meu nu 1ine cu noi! *7am anun0at cu răcea*ă! co)orFnd (cări*e ca (ă nu mă mai iau din nou *a ceartă cu e*.iecare ocazie ce 1ă ie(e Gn ca*e nu 1ă aduce (ucce(u* Gn că(nicie! mă mu(tră e*. V Am aranCat (ă ne Gm)arcăm pe un 1a( ne#u(tore(c pFnă *a Cairo! dar! din păcate! p*eacă chiar Gn noaptea a(ta! mă in.ii rezona)i*ă! mă apucă De1ere de )ra0 ca (ă mă oprea(că. V Hmi con1ine de minuneD Am pă=it pe coridor! a*ăturFndu7mă *ui Cin#ar =i tră#Fnd u=a după mine.u#a de cearta asta. V Nu7* trezi0i pe De1ereU (e miră 0i#anu* de #ra)a mea. 2chii *ui De1ere (e Gnchi(eră! Gn ciuda .ăcFndu7mi arme*e =i haina =i GndreptFndu7mă către u=ă.

! ca (ă putem porni pe drumu* no(tru (pre Cairo. Cin#ar re(piră adFnc. 395 . V Cum dori0i! doamnă. V Eti0i )ine că (unt mereu Gn (*uC)a 1oa(tră. ?ii cu mine! (au rămFi cu domnu* De1ereU Hmi aruncă o pri1ire Ci#nită! (urprin( că Gndrăzni(em (ă7i pun o a(emenea Gntre)are.păru de*oc (ă (e amuze.. V Atunci 1ino =i aCută7mă (ă cumpăr un 1e=mFnt ara) de *a domnu* MaPimo. Se de(prin(e =o1ăitor de u=a camerei me*e =i mă urmă pe (cări Gn Co(.

A*aiu* no(tru nu trecu neo)(er1at Gn 1reme ce mer#eam pe artera principa*ă. Arome*e )ucate*or condimentate =i (unetu* muzicii cFntată din in(trumente ePotice mă GncFntară cu ade1ărat. Se opri Gn 396 . A1eam o dorin0ă arzătoare (ă mă pierd prin mu*0ime =i (ă mă )ucur de atmo(. Acum Gn0e*e#eam eu de ce numeau ei (u)ur)ia SMica EuropăT. Lordu* De1ere .era carna1a*e(că! Gn(ă nu prea a1eam po(i)i*itatea (ă7mi Gmp*ine(c dorin0a! a=a cum mer#eam Gmpre(ura0i de oamenii *ui Ma*or". Spre (eară! *ordu* meu =i cu mine am .u o)*i#at! totu=i! (ă di1u*#e ce*ui care ne 0inea Gn capti1itate nume*e 1a(u*ui pe care că*ătorea . După ce admira(em 1echiu* ora= de pe puntea 1aporu*ui timp de mai mu*te zi*e! eram de(tu* de curioa(ă (ă arunc o pri1ire mai Gndeaproape.*ă Gn ca(a domnu*ui Frin/u*o MaPimo.LECŢIA 21 SPAIME DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Ancora(em de trei zi*e Gn portu* A*ePandriei! cFnd ne aCun(e 1e(tea (o(irii rude*or noa(tre. Era o zonă mu*t mai ur)anizată! mai *ocuită =i mai ci1i*izată decFt re(tu* ora=u*ui.. Străzi*e ora=u*ui Gncă mai zumzăiau ca ni=te (tupi de a*)ine. Gn noaptea a(ta! G* in. V So0ii De1ere (e a.rate*e no(tru! drept urmare *ui Ma*or" nu7i *uă prea mu*t timp (ă a.o(t urca0i Gntr7o )arcă =i du=i pFnă *a ma*.ormă pe Ma*or" i(coada (a. [(ta7i un ne#u(tor 0i#an de *a mar#inea Micii Europe. Un #ent*eman tra1er(ă drumu*! ie=ind dintr7un )ar. Ne era deCa c*ar că *ordu* De1ere =i cu mine .*e că A(h*ee =i domnu* De1ere (e #ă(eau acum Gn ora=.u(e(em *ua0i ca un ar#ument Gn p*u( de cei care pre#ăteau o am)u(cadă! iar mie mi7era tare teamă că răpirea noa(tră a1ea (ă (e termine urFt.

*u Gn cea mai dep*ină (i#uran0ă. RămFi pe *ocD a1u *ordu* meu o)razu* (ă7i poruncea(că! Gncă o dată! ca1a*eru*ui.orma0ii 1ita*e Gn pri1in0a =ederii noa(tre Gn A*ePandria.*au (ă*i*e *or de )aie.ără (ă . +entru că eu Gncă mă mai a.or0e*e! Ma*or" . V Sp*endidD (e )ucură domnu* 3an/(! conducFndu7ne *a re=edin0a (a! a.*at că (o0u* meu Gi ePp*ica(e (itua0ia! după care .a0a noa(tră =i (e prezentă drept domnu* 3an/(! con(u*u* en#*ez din A*ePandria. V Din păcate! ne7am . Hn. V Sunt (i#ur că Gn con(u*at mă a.aptu* că ce1a nu era Gn re#u*ă.ăcu (emn *a doi dintre oamenii *ui (ă ne urmărea(că! iar cei*a*0i patru ca1a*eri răma(eră (ă7* Gn(o0ea(că Gn mi(iunea *ui. Domnu* 3an/( di(păru(e! ca (ă aranCeze anumite *ucruri.. Nici nu intrarăm )ine Gn con(u*at! că (o0u* meu ceru pe dată (ă =tie unde (e a. V Haide! haide! *ord Ma*or"D (e hotărG *ordu* De1ere (ă comp*ice trea)a. Mă Gntorc repede.acă 1reo a*uzie *a . V ărzi de corp! G=i *ămuri (o0u* meu am.ăcut un pro#ram dinainte! Gncercă (ă7* re.ac ePce( de ze*.acem! nu (e *ă(ă nici (o0u* meu mai preCo(! nea1Fnd de #Fnd (ă dea cu picioru* =an(ei de a7i (căpa printre de#ete răpitoru*ui (ău. Domnu* 3an/( G=i (tăpFni zFm)etu* *a auzu* ace(tui comentariu. HntFrzie ce1a mai mu*t decFt era de a=teptat pFnă (e Gntoar(e Gn (u. Nu am ne1oie de niciun aCutor din partea 1oa(tră. Domnu* 3an/( Gi dădu(e adre(a ePactă a *ocuin0ei domnu*ui MaPimo. Uneori mai .uze Ma*or".ra#erie. ?oi mer#e0i mai Gnainte! iar eu cu *ad" De1ere 1ă 1om prinde din urmă. Ma*or" G=i a(cun(e ciuda cFnd ace(ta ne in1ită (ă (emnăm Gn cartea con(u*ară de oa(pe0i.u#i(e din c*ădire. CFnd re1eni! ne o. N7o (ă dureze mu*t! iar domnu* 3an/( are cu (i#uran0ă in.*ată chiar pe(te drum. V Si#ur că da! (pu(e #ent*emanu*! neră)dător (ă ne ai)ă ca oa(pe0i. V Să70i (pun eu cum .uriat că tre)uia (ă7=i di1izeze . V +oate mFine7diminea0ăD in(i(tă Ma*or" hotărFt. Jame( zFm)i *ar# pe cFnd mă *uă de )ra0 =i mă (coa(e din cercu* oameni*or *ui Ma*or". =i Gi (pu(e(e cum (ă aCun#ă *a u=a din (pate a ace(tuia! )a chiar trimi(e(e cF0i1a oameni din (o*da *ui (ă anun0e autorită0i*e *oca*e. CFnd una dintre #ărzi*e *ui Ma*or" Gncercă (ă (e ia după e*! *ordu* De1ere (e de)ara(ă de ea.*am (u) (upra1e#herea *or! re(pecti1u* (e ru=ină =i răma(e Gn ho*u* de *a intrare.eri tuturor de )ăut! . 397 ..itrionu*. A)ia mai tFrziu am a.

.emei*e (cuturară din cap! a*armate de intru(! pFnă cFnd Jame( reu=i (ă *e#e de(tu*e cu1inte Gn *im)a ita*iană GncFt (ă *e ePp*ice că e* (e a. Cea mai )ătrFnă dintre (er1itoare G* mă(ură din pri1iri.*a aco*o pentru a7=i a1ertiza .ăcu pe domnu* 3an/(! *a . H=i Gnă)u=i un 0ipăt.u cFt pe ce (ă (e pră1ă*ea(că pe(te un cup*u de ara)i Gn 1reme ce (e #ră)ea (ă intre pe cărarea din #rădină. tocmai cFnd Ma*or" =i oamenii *ui (e apropiau de intrarea din . V MFncarea condimentată de aici e un ade1ărat =oc pentru (i(temu* di#e(ti1! (e adre(ă e* domnu*ui 3an/(.a0a ei era! e1ident! un #ent*eman en#*ez! (e Gndup*ecă. V Ce7ar .aptu* că ce* din .După cinci minute! Gncepu(em (ă mă Gntre) ce era cu (o0u* meu =i! de=i Gncercam (ă *e di(tra# aten0ia paznici*or cu con1er(a0ia mea! era *impede că unu* dintre ei Gncepea (ă7=i .rate*e de perico*u* Gn care (e a. +ătrun(e Gn )ucătărie! cerFnd cu di(perare in. ACun(e *a u=a din (pate a *ocuin0ei (o0i*or MaPimo. V De1ereU De1ereU La Gnceput! . După ce reu=i (ă e(ca*adeze zidu* din (pate *a adăpo(tu* Gntunericu*ui! Jame( . Atunci con(u*u* G=i (coa(e din haină două pi(toa*e! ochindu7i pe cei doi ca1a*eri ai *ui Ma*or" cu cFte unu*.acă #riCi. ?ă ro# (ă mă (cuza0iD De acea(tă dată! domnu* 3an/( nu (e mai arătă *a .u#i(e Gn aCutoru* .*a. V ?eni0i cu mine! 1ă arăt euD S*uCnica ciocăni de cFte1a ori Gn u=a oa(pete*ui ca(ei. V Ia70i mFini*e de pe . RemarcFnd tră(ături*e a(emănătoare =i dFndu7=i (eama de . Hntre timp! *ordu* De1ere .rate*e meuD G* amenin0ă Jame(. Imediat ce *ordu* De1ere (e 1a GntoarceO Ca1a*eru*! . CFnd G=i ridică pri1irea! ochii Gi aruncau (tră*uciri #a*)ene =i ro=ii! ca ai unui demon.e* de GncFntat (ă dea *ămuriri. 398 .rate*ui (ău.a0ă. Un )ăr)at tuciuriu (e ap*eca pe(te De1ere! care era adormit. V Mă tem că a1em o (in#ură toa*etă aici. V Du7te =i adu7* Gncoace pe *ordu* De1ere! Gi dădu ca1a*eru* indica0ii comp*ice*ui (ău! GndreptFndu7=i 1Fr. Neprimind niciun ră(pun(! o de(chi(e.e* ca =i pe mine! (ă #eamă de (paimă.ru(trat! (coa(e (a)ia! ceea ce7* .i (ă a=teptăm cu to0ii Gnapoierea Domniei Sa*eU *e propu(e e*! (punFndu7*e (ă7=i arunce arme*e *a pămFnt! iar eu *e7am *uat pe toate Gn pă(trarea mea.u* (a)iei Gn direc0ia noa(tră.orma0ii (er1itori*or ca(ei.

Jame( a*er#ă Gnapoi =i G=i apucă . Ma*or" o)(er1ă u=i*e Gnchi(e de *a )a*con =i (e du(e imediat *a e*e! ca (ă (e uite a. V Unde7i (o0ia meaU Hndată ce pu(e acea(tă Gntre)are! G=i aminti de p*ecarea ei. V Ha)ar n7ai ce (e petrece! Gncepu Jame(! aCutFndu7=i .ară. V Dar nu7n0e*e#O Gmi 1rea rău*U 399 . V Earne(tD Treze=te7teD +a*me*e pe(te .a0ă nu (tFrniră nicio reac0ie! a=a GncFt *ordu* aruncă apa dintr7un pahar pe(te .rate*e! (cuturFndu7* )ine. V Unde (unt domnu* =i doamna De1ereU Ser1itoarea G=i continuă netu*)urată trea)a! Gn 1reme ce )ăr)a0ii nă1ă*iră Gn cameră. V De ce nu te7ai Gntor( Gn Fran0aU Gi ceru Earne(t *ămuriri .runtea *ui Earne(t.rate*e (ă7=i arunce *ucruri*e Gntr7o 1a*iză! dar! cum Earne(t o =i *ua (pre u=ă! G* tra(e Gndărăt. V Aco*o a.ăptura (coa(e un răcnet! mi(tuindu7(e Gntr7o ne#ură a*)ă care di(păru iute prin u=i*e )a*conu*ui. Ma*or" =i ca1a*erii *ui intrară =i o #ă(iră doar pe )ătrFnă (trFn#Fnd patu*. Ei de cine .ară! *e indică oameni*or (ăi )a*conu*! poruncindu7*e (ă continue urmărirea.rate*e după e* prin u*icioare*e *ătura*nice din (pate*e con(u*atu*ui en#*ez. V +rea(. V Au p*ecat cu ce1a timp Gn urmă. CFnd Jame( (e apropie! .Frica pentru 1ia0a . Nu pe aco*oD K#omotu* (co( de pa=ii mai mu*tor )ăr)a0i care urcau (cara Gn #ra)ă Gi determină pe cei doi . V Ii7e )ineU V Jame(U Ce cau0i aiciU Earne(t G=i aruncă pri1irea prin cameră.ăcFndu7=i cruce.Fntă Nă(cătoare de DumnezeuD ro(ti )ătrFna! .rate*ui (ău.u#im noiU V Un 1echi prieten de7a* tău poate (ă70i ră(pundă *a am)e*e Gntre)ări! i7 o Gntoar(e Jame(! tră#Fndu7=i .rate*ui (ău Gi dădu curaCu* (ă (e arunce a(upra hido=eniei! care 0inea Gntre pa*me . Jame( (e #ră)i (ă7=i (coa*e .rate*e *ui! iar ace*a (e trezi cu o tre(ărire. ?ai! nuD Tre)uie (ă p*ecămD Sări Co( din pat. Kări două (i*uete care (e că0ărau pe zidu* din (pate a* #rădinii.ra0i (ă (e Gntoarcă (pre )a*con.rate*e de )ra0! ca (ă7* (i*ea(că (ă iu0ea(că pa(u* Gmpreună cu e*. H0i (pune ce1a nume*e *ordu*ui Ma*or"U V Lordu* Ma*or" e aiciD ePc*amă Earne(t! rămFnFnd Gncremenit Gn *oc.

ărD Mi7am Gntor( pri1irea de *a (o0u* *a cumnatu* meu! nedumerită. V EPce*entD Gi aruncă Jame( . V L7ai 1ăzutD con(tată Earne(t Gn#rozit =i! totodată! Gn(u. 400 . Dar de data a(ta nu era 1or)a de oamenii *ordu*ui Ma*or"! (au de cei ai *ui Mo*ier! care7=i Gndreptau pi(toa*e*e (pre ei. V Mo*ierD pronun0ă De1ere nume*e amintitei .u#a doamnei De1ere din *an0uri*e că(nicieiU V Tot ce =tiu eu e că e* ne7a răpit pe mine =i pe *ad" De1ere! ca (ă poată aCun#e *a 1oi.irmată de reac0ia mea. Earne(t! care (e #ră)ea (ă7=i prindă ne1a(ta din urmă! nu era de*oc de acord. K#omotu* mai mu*tor tră#aciuri *e dădu .. Dar cum a reu=it Mo*ier (ă mă #ă(ea(că după ce *7a repudiat (o0ia meaU S=ei orbi dinaintea fiinţei me*eT! G=i aminti cu1inte*e *ui A(h*ee.ie a=a! dacă n7 a= . V Hn drum (pre Cairo! ce* mai pro)a)i*! mărturi(i domnu* De1ere necăCit.ac0ie.rate*ui (ău! cu un zFm)et p*in de (ati(. Am a1ut o mică neGn0e*e#ere! adău#ă drept ePp*ica0ie.iindu7i con. V Mi7am Gnchipuit că *ordu* Ma*or" era comp*et a*ienat minta* și! poate! a= mai crede7o Gncă! mărturi(i Jame(! ru#Fndu7(e (ă . Jame( (e a(cun(e Gntr7o curte! tră#Fndu7* pe Earne(t Gnăuntru! după care Gnchi(e poarta.e* de neră)dător (ă7i a. Fra0ii De1ere .oarte c*ar de Gn0e*e( că (itua0ia tocmai (e a#ra1a(e ..*e ră(pun(u*.ăpturi! cu re(pira0ia tăiată. V S*a1ă Domnu*ui! e=ti tea.*a Gn to1ără=ia *ui! Mo*ier n7o mai putea de(coperi pe doamna De1ere! Gn (chim)! putea da de (o0u* ei.ură prin=i =i e(corta0i Gn con(u*at.Să .rate*e *ui mai mare con.oarte #ra1D G=i dădu (eama Earne(t. 2ri! creatura era *i)eră (7o urmărea(că pe *ad" De1ere! (au pe orice a*tă cuno=tin0ă a doamnei De1ere care ar .rate*e *ui intrară Gn (a*onu* con(u*atu*ui! m7am #ră)it (ă7* Gm)ră0i=ez pe *ordu* De1ere.oarte tare.*e0it! Gn timp ce .i 1ăzut demonu* ă*a ap*ecat pe(te tine Gn ca(a (o0i*or MaPimo. V A(ta7i . V Cum G0i GnchipuiU CFnd (o0u* meu =i .irma cu un (emn din cap! p*in de #ra1itate. Era #arnizoana *oca*ă. Dar unde7i A(h*eeU V 3ună Gntre)areD So0u* meu era *a .i du(7o pFnă *a ea. Lordu* Ma*or" pare (ă creadă că (o0iei ta*e Gi e (ortit (ă zdro)ea(că o anumită creatură ce 1ine din Sinai.i prin( de 1e(te Mare*e Mae(tru de . Acum! că ea nu (e mai a. Cei care7* re0inu(eră G* e*i)erară Gndată! identitatea .

i primit A(h*ee (u#e(tia.*u de(pre ce era 1or)a.ere ră(pun(uri *a toate Gntre)ări*e pe care o.a0ă ace(te *ucruri! dar comp*imentu* Gi mai ridică pu0in mora*u* cumnatu*ui meu. V Dumnezeu*e mareD 3ucuria aproape7mi opri )ătăi*e inimii.i0erii de po*i0ie ai +a=ei *e mai a1eau de pu( Gn pri1in0a *ordu*ui Ma*or" =i a oameni*or *ui. V ?ai! DoamneD am ePc*amat eu! =tiind prea )ine cum i7ar . V Mu*0ume(cD (pu(e! recuno(cFnd că era o 1e(te minunată.V Hncă unaU (e p*Fn(e Jame(! care (e (ătura(e pFnă pe(te cap.ără ză)a1ă! am (pu(. Mi7am (tăpFnit un zFm)et din cauza Gndrăzne*ii me*e de a7i (pune pe . Acum! a pornit *a drum de una (in#ură. V A1eai dreptate cFnd (puneai că (o0ia mea nu =i7a *uat un amant! ci mai curFnd un (pirit ma(cu*in care (7o Gndrume. V Cine7i A*)ra"U m7am Gncruntat eu. M7am #Fndit c7ar .ăcut (emn (o0u*ui meu (ă (e poto*ea(că.e*icită pe domnu* 3an/( pentru că reu=i(e (ă7i (perie pe cei doi din )anda răpitori*or. Eram cFt pe ce (7o iau din *oc! cFnd domnu* De1ere mă apucă de )ra0. L7am *uat pe domnu* De1ere deoparte! Gn 1reme ce Jame( G* .i *a .i Gn (tare (ă ri1a*izeze cu tine Gn inima (o0iei ta*e.i . V Cred că Mo*ier ar putea aCun#e prin noi *a (o0ia mea. V So0ia mea7i Gn(ărcinată! mă anun0ă e* (o*emn. N7a0i priceput cFtu=i de pu0in ce Gn(eamnă! de . V Etiu! (e doCeni e*! (im0ind c7ar . Tre)uie (ă pornim iar pe urme*e (urorii noa(tre! . V Fe*icităriD Cumnatu* meu (chi0ă un mic zFm)et.oarte tare că o . 401 . V Mă Gndoie(c .ică e*.i tre)uit (ă7=i dea (eama mai de1reme.oto*iu! ca (ă a.apt! o că(nicieU Lo1indu7i u=or )ra0u* cu pa*ma! i7am . Dorea de a(emenea (ă o. V +entru ce 17a0i certatU *7am i(codit eu pe domnu* De1ere! retră#Fndu7 mă Gmpreună cu e* Gntr7un co*0 *ini=tit.antomă ar . Hi are pe Cin#ar =i pe A*)ra" Gn aCutoru* ei.e* de )ine =i i)o1nic. Doamna De1ere are o Gncredere atFt de ne0ărmurită7n e*! GncFt i7ar putea . V Mai a1em o pro)*emăO M7am a=ezat *a *oc pe .o(t mai Gn0e*ept (ă ne Gntoarcem aca(ă Gn An#*ia decFt (ă ne ePpunem perico*e*or de=ertu*ui! (e Cu(ti. De1ere (e arătă ePa(perat numai *a auzu* ace(tui nume. Mă ro#! nu chiar (in#ură! (e corectă e*! p*in de amărăciune.

Am reu=it (ă7i con1in#em pe oamenii +a=ei că (e i(ca(e o mare con. ?ino (ă ne iei pe *ordu* De1ere =i pe mine.uzie.A1entura a(ta (e comp*ica din ce Gn ce mai tare.ăcut decFt (ă (tea (ă ne a(cu*te pe noi! o mFnă de en#*ezi! 1or)ind 1rute =i ne1rute.irmat eu! (pre marea tu*)urare a tuturor ce*or prezen0i.e* de Gn#riCorată pentru (oarta *ui A(h*ee. V Tre)uie (ă (tau de 1or)ă cu *ordu* Ma*or"! mă *ămuri e*! pe cFnd cine1a )ătea *a poarta con(u*atu*ui.ie Ma*or"! *7am in. So0u*ui meu nu7i 1enea (ă7=i creadă urechi*or cFnd G* auzi pe domnu* De1ere in(i(tFnd că =tia de 1izita *ordu*ui Ma*or"! =i pe mine dec*arFnd că )ăr)atu* meu =i cu mine 1eni(em pe urme*e rude*or noa(tre de comun acord. V Di(păre0i din ora=u* meu pFnă7n zori! Gi a1ertiză pe to0i oa(pe0ii prezen0i. V AranCez euD ne a(i#ură *ordu* Ma*or"! #ră)indu7(e (ă7mi cF=ti#e . V A=aU G=i ridică o (prFnceană *ordu* De1ere cu o căutătură mirată! Gntre)Fndu7(e ce mai puneam acum *a ca*e. V ?7a0i putea *ua răma(7)un de *a noi Gn cea mai mare #ra)ă! i7am propu( eu. V Cumnata noa(tră a . V Tre)uie (ă (tau de 1or)ă cu o autoritate Gn domeniu* paranorma*u*ui! care (ă ne Gn1e0e cFte1a metode (piriti(te de protec0ie Gnainte de a porni Gn urmărirea ei. 2dată ce Ma*or" =i ai (ăi intrară Gn (a*onu* tot mai a#*omerat a* con(u*atu*ui en#*ez! domnu* De1ere! Mae(tru* (ău =i cu mine ne7am unit . 402 . Era e1ident că reprezentantu* +a=ei a1ea *ucruri mai )une de .eri domnu* 3an/(.or0e*e ca (ă *e ame0im pe autorită0i cu 1or)a. V Mă 1oi ocupa per(ona*! Gi #arantă domnu* 3an/( Gncurcat! Gn 1reme ce7i conducea pe oamenii +a=ei *a u=ă. V Etii 1reuna pe aici! prin A*ePandriaU *7am Gntre)at ru#ătoare! *a .im a*ături *ui A(h*ee! am putea7o ePpune unui perico* =i mai mareU Domnu* De1ere . V Am =tiut eu! am (pu(! acceptFndu7i propunerea. Cum to0i *ă(am impre(ia că ne Gn0e*e#em de minune Gntre noi! renun0ă (ă mai Gncerce a ne urmări di(cu0ia.ormat 1e(e*ă. Credem că a .o(t răpită! am a.ăcu din cap (emn că da. V Eu 1ă pot aCuta cu ce1aU (e o. V +rin urmare! GncercFnd (ă7i . V A(ta tre)uie (ă .o(t du(ă *a Cairo! prin urmare tre)uie (ă aCun#em cFt mai repede aco*o.a1oruri*e =i recuno(cător că nu7* dema(cam ca răpitor! a=a cum merita.

rate*ui (ău =i mie.acă! *ordu* De1ere (im0i ne1oia (ă inter1ină: V Acum putem p*ecaU V Nu putem p*eca acum! i7am tăiat7o (curt! (urprin(ă că Jame( a1ea inima (ă7=i *a(e .ie ace(ta *ordu* De1ere din .rate*ui (ău. V Spune ade1ăru*! ne anun0ă! *uFndu7ne tuturor o piatră de pe inimă. Ma*or" căzu(e de acord cu *ordu* meu că era cazu* (ă p*ecăm din A*ePandria cFt Gncă mai era timp. V Nu! (pu(e (o0u* ei.ăcFndu7i (emn (ă tacă! =i (e concentră a(upra #Fnduri*or (a*e a(cun(e.ordU V Nu! re(pin(e din nou! cu Gncăpă0Fnare! (u#e(tia. Jame( =tia prea )ine cFt de mFndră eram de hotărFrea *ui! Gn(ă )ănuiam că e* 1oia (ă caute Gn continuare de(ci.V +oate cine1a (ă7mi ePp*ice =i mie ce (7a petrecut aiciU ni (e adre(ă *ordu* De1ere . V 2 are Gn #heareU dori Ma*or" (ă =tie mai GntFi.irmă cu un (emn din cap =i Gncepu (ă7i ePp*ice ce tre)uia (ă .rate*e Gn mFini*e *ordu*ui Ma*or" =i (ă (e Gntoarcă Gn An#*ia pe mare! mai a*e( acum! cFnd (i#uran0a (urorii noa(tre ridica numeroa(e (emne de Gntre)are. V Să . Măcar *ui =i mie.ami*ia noa(tră! atunci mă 1oi Gntoarce aca(ă. Acum a1ea un intere( per(ona*. Lordu* Ma*or" zFm)ea acum! =i nu din cauză că nu mai era )ănuit de crimă. Ei n7au decFt (ă di(cute pe drum cFt 1or de(pre ePorcizarea dia1o*i*or. Ce 1ăzu(e e* Gn (eara acea(taU N7am mai a1ut timp (ă7* Gntre). V Doamna De1ere a . EPi(tă 1reo ca*e de a7* 0ine pe Mo*ier *a di(tan0ă de mineU CFnd mae(tru* (ău Gi con.acă mie pe p*ac. CFnd 1oi a1ea de(tu*e moti1e (ă cred că nu mai ePi(tă nicio primeCdie pentru . 403 . Nu7mi 1enea (ă cred că (o0u* meu era #ata (ă (e ducă *a Cairo =i că putea a)orda un (u)iect ocu*t Gntr7o manieră de#aCată. Am mai ePp*icatO Cumnatu* meu ridică un de#et! .rarea ace(tui mi(ter nu numai ca (ă7 mi . Ade1ărat! Earne(tU V Tre)uie (ă a.o(t răpită! zice0i 1oi! (e ame(tecă *ordu* Ma*or" Gn 1or)ă.a0a mea! (au doar 1reun impo(torU V Am 1ăzut ce1a a(tă7(eară pe care nu mi7* pot ePp*ica! Gmi de(tăinui e*! pe un ton #ra1. A0i a1ut 1reun ame(tec Gn dece(u* *ordu*ui Here. V Mă #Fndeam *a Cairo! mă corectă e*. Mă *ă(ă cu #ura că(cată. Hmi Gnchipui că (o0u* meu mai pă(tra une*e Gndoie*i Gn pri1in0a haruri*or parap(iho*o#ice a*e .*u cum pot (ă (cap de urmărirea *ui Mo*ier! G=i enun0ă domnu* De1ere pro)*ema. V A=tepta0i! ne opri domnu* De1ere! apucFndu7=i mentoru* de )ra0.

Să .ace mai mu*t )ine decFt rău.i de mare .V Ii7ai Gmp*init Gntre#u* poten0ia*! G=i *ăudă e* cu mFndrie di(cipo*u*.ăcu din cap (emn că nu. V Foarte corect.erită. S7a prezi( că 1*ă(tare*e 1oa(tre 1or atin#e o mare i*uminare (piritua*ă! Gn(ă a(ta nu7i ce1a ce .ră0ia poate Gndep*ini. Acum e(te *impede că tre)uie (ă70i dai (eama =i tu că am ce*e mai )une inten0ii.ră0ia *or.ăcu din cap (emn că nu. Func0ia noa(tră e de a proteCa! nu de a dicta.oarte di. V 3i(erica reprezintă o pro)*emă! dar nicidecum cea mai mare.ic Gn (ocietate. V SNu ePi(tă ade1ăr mai mare decFt ade1ăru*T! Gi reaminti domnu* 404 . Hi po0i . Domnu* De1ere nu dădu Gncă drumu* )ra0u*ui *ordu*ui.i =tiut tu =i! poate! (7o . Se mai concentră o dată a(upra cu#etu*ui *ui Ma*or".i a1ertizat de )ănuie*i*e noa(tre Gn pri1in0a ei! (7ar mai . V ?ă re. V A proteCa de ce (au de cine anumeU m7am ame(tecat eu Gn di(cu0ie.ăcut tot ce mi7a (tat Gn putin0ă (ă o apăr =i (ă o proteCez pe (o0ia dumita*e. N7a1eam cum (ă =tim că (o0ia ta 1a porni Gn acea(tă mi(iune pFnă cFnd n7a optat (ă .ice pro)*ema cFt Gncă (e mai a. Hn(ă nu7i ne1oie (ă 1ă . Hn(ă Dumnezeu *ucrează prin oameni! *ord De1ere! (u#eră Ma*or"! iar eu (unt con1in( că *a capătu* ace(tei a1enturi 1ei 1edea 1ia0a! *umea =i i(toria ei Gntr7o *umină .i an#aCat pe un a(emenea drum ane1oio( cu atFta 1oin0ă =i ardoareU V Ce p*anuri a1e0i pentru copiii no=triU G* i(codi De1ere! amintindu7=i de Gn#riCorarea *ui A(h*ee =i hotărFt (ă c*ari. De Mo*ierU Ma*or" . +ot (ă te Gn1ă0 cum (ă70i cize*ezi aptitudini*e. V Numai ceea ce ei G=i 1or a*e#e! re(pectFnd! )ineGn0e*e(! (chema de an(am)*u! Gi ră(pun(e ce*ă*a*t! Gn#riCorat de (u(piciuni*e ucenicu*ui (ău Gn *e#ătură cu .o*o( (o0iei dumita*e Gn mi(iunea ei. Ră)darea =i credin0a *ordu*ui De1ere erau #reu pu(e *a Gncercare: V Cred că numai Domnu* Dumnezeu =tie care7i ade1ăru*! iar dacă 3i(erica are ne1oie de o re1izuire! Ce* Atotputernic nu 1a pre#eta. V De ce nu mi7a0i (pu( nimic de(pre de(tinu* doamnei De1ereU V C*ar1iziunea nu7i o =tiin0ă ePactă! nici măcar pentru cine1a atFt de dăruit ca *ad" Char*otte! G* *ămuri Mae(tru* (ău. N7a1em nicio inten0ie de a o di(tru#e! acum cFnd . Din nou )ătrFnu* *ord .eri0i cum1a *a 3i(ericăU G* Gntre)ă *ordu* De1ere! e1ident =ocat =i (tFnCenit de acea(tă po(i)i*itate. +entru că dinco*o de erori*e (a*e! 3i(erica a aCun( (ă Coace un ro* )ene. Am .*a Gn apropierea *ordu*ui Ma*or".acă a=a de )ună1oie.ace0i #riCi.

u(e(e atFt de hotărFt (ă (e Gntoarcă Gn An#*ia. Fiind cFt pe ce (ă .rate*ui (ău de1iza .ară.ă=urată Gntr7o pătură ce7mi 0inea de ca*d! Gn timp ce 1F(*a=ii no=tri ara)i! *e#a0i cu .i .o(t con1in(ă că Earne(t nu rămFnea de*oc (in#ur! ci GnconCurat de prieteni! Gn ciuda a)(en0ei me*e. Nu )ătu(em! Gn(ă! atFta drum ca (ă mă Gntorc aca(ă.apta dreaptă. Sau G* deranCa că .en(a(e.ără (ă iau partea cui1a =i (ă pro1oc o di(en(iune =i mai #ra1ă.a0ă de ei Gmi a*un#ă din minte 1ina pentru că7* a)andona(em iară=i pe dra#u* meu domn De1ere.icări*e. 405 .ami*iei. M7am (im0it pu0in 1ino1ată că mă odihne(c pe o (a*tea! Gn. Cunoa=terea decur#e din . V 3ra1oD Gmi admiră *ordu* Ma*or" Cudecata. +re(upun că (entimentu* de cu*pa)i*itate . V Etiu doar că nu =tiu nimic! *7am para. Era e1ident că a)uza(em prea mu*t de o(pita*itatea *ui.*u1iu* Ni*.o(t ade1ăru*! e* nu era de*oc di(pu( (ă ne audă Cu(ti.! am . Hi duceam doru*. A0i 1or)it ca o ade1ărată Ca1andi(hO =i ca o De1ere demnă de toată *audaD Mi7a p*ăcut comp*imentu*! iar )ăr)atu* meu Gmi arătă =i e* că era mFndru de mine. So0u* meu (e uită *a mine! a=teptFnd (ă arăt ce #Fndeam Gn acea che(tiune. Totu=i! mă tot Gntre)am ce7* adu(e(e pe cumnatu* meu Gn A*ePandria! cFnd .unii Gn Curu* piepturi*or *or! ne purtau de7a *un#u* cana*u*ui. CFt din con1er(a0ia noa(tră Gi aCun(e(e *ui *a urechiU +oate că ce1a din tot ce (e (pu(e(e G* o.razat cu pe . A=adar! atFta timp cFt a1em ce*e mai curate inten0ii! Dumnezeu *ucrează prin noi! m7am Gntor( *a ce*e (pu(e de *ordu* Ma*or"! reu=ind (ă une(c am)e*e ePtreme a*e con. Ce* mai )ine e (ă70i pă(trezi ochii =i mintea de(chi(e! pentru a di(cerne (in#ur ade1ăru*. V Hn conc*uzie! domni*or! p*ecăm din A*ePandria! pFnă nu (untem *ua0i Gn are(tU V Foarte )ună idee! inter1eni domnu* 3an/(! care a=tepta *Fn#ă u=a (a*onu*ui! pre#ătit (ă ne Gn(o0ea(că pFnă a.i*o(o.*ictu*ui .De1ere . Nu dorea decFt (ă ne 1adă odată p*eca0i! pe noi =i pe cei =a(e aco*i0i ai *ui Ma*or".u(e(e o)*i#at (ă7=i iro(ea(că timpu* cu (cuze . DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE Cin#ar =i cu mine ne7am urcat Gntr7o am)arca0iune *a cana*u* A*7 Mahmudiah! ce *e#a A*ePandria de ..u* Socrate. N7are niciun ro(t (ă ne certăm a(upra ce*or ce ni (e 1or 1ădi Gn timp.iu de(coperită de *ordu* De1ere Gn curtea (o0i*or MaPimo.a0ă de autorită0i*e *oca*e pentru a*arma .a*(ăU 2ricare ar .

V Ce poate .ea 1erde. Siguranţa ta pe toată durata perioadei de graviditate este o prioritate pentru el.aptu* că7mi preciza(e (ePu* copi*u*ui! iar A*)ra" con. chiar dacă te separă de bărbatul iubit Dacă. nu fără motiv. ?mi pun copilul din p>ntec în vreun pericolD Singurul pericol ar fi ca băiatul să se nască într-o lume mai bună.iu mă proteCa deCa.estituirea acelor fiole merită orice primejdie ţi-ar putea ieşi în cale "m fost sigură că g>ndeşti aşa. i7am dec*arat eu! de=i mai a1eam une*e Gndoie*i Gn acea(tă pri1in0ă.irmă cu un (emn din cap că mi7* dez1ă*ui(e 1oit.ericirea per(ona*ă! i7am (pu(! de=i Gmi dădeam (eama că unui 0i#an Gi 1a 1eni #reu (ă Gn0e*ea#ă. nu cre1i că ai fi ştiut din instinctD De altfel.rămFnta. mai ferită de rău -ăiatulD m7am mirat eu! ne(căpFndu7mi . V Ca *i)ertateaU (u#eră e*! GncercFnd (ă7mi priceapă moti1u*.i o)*i#a0ia =i datoria. iar dacă te simţeai puternică înainte de a-l concepe. Mi7a= . de data asta. . V Cum ar .*uctua0ii ePtreme de temperaturăU Ii#anu* nu *uă Gn (eamă Gncercarea mea de a (chim)a (u)iectu*. acum eşti de trei ori mai tare #iindcă el nu va permite să se abată niciun rău asupra vasului sacru ce-l va purta spre destinul lui Am zFm)it! p*ăcFndu7mi ideea că 1iitoru* meu .i dorit! doar! ca =i (o0u* meu (ă7mi acorde tot atFta (priCin. 406 . Ei un spirit foarte abil în domeniul sinte1ei cunoaşterii va fi el "şadar. V ?ă (im0i0i 1ino1atăU mă i(codi Cin#ar! a=ezFndu7(e *Fn#ă mine. Cum (e de(curcă ara)ii cu ace(te . fireşte. Intuiţia e una dintre cele mai mari în1estrări ale tale. beduinele reuşesc să nască afl>ndu-se tot timpul pe drumuri Fndirea ca1a*eru*ui meu era (ănătoa(ă! ca Gntotdeauna. cunosc>nd pe deplin situaţia în care te afli. într-adevăr. "i făcut ceea ce trebuia A*)ra" (e i1i =i 1or)i imediat de(pre pro)*ema care mă .ericirea pentru a(taU V Une*e *ucruri (unt mai importante decFt .Amu*eta Gmi ardea Gn pa*mă! a=adar *7am in1ocat pe ca1a*eru* meu (ă 1ină (pre a mă con(o*a. V Nu mă mai (imt! i7am ră(pun(! (trFn#Fnd pătura Gn Curu* meu! căci răcoarea reu=ea (ă pătrundă pFnă =i prin 1e=mFntu* meu de cati. mă *ămuri ca1a*eru* meu cu toată (eriozitatea. ţi-ar fi fost scris să te întorci. te asigur că nimic nu-l va opri să-şi împlinească destinul pe care singur şi l-a trasat pe această lume.i atFt de important GncFt (ă 1ă pune0i Gn primeCdie . continuă e*. iar instinctul te-a îmboldit să-ţi duci la îndeplinire misiunea în care ai pornit. "cest suflet te-a ales şi.

Cui)ărit Gn 1erdea0ă! (e a(cundea (atu* Fouah.*u1iu a* E#iptu*ui! după ce dormi(em adFnc pe aproape toată durata tra1er(ării cana*u*ui. Mereu (chim)a (u)iectu* cFnd Gi aminteam că tre)uia (ă p*ece aca(ă.ăcea rău. Doi to1ară=i de drum mai credincio=i nici nu mi7a= . V 2 o)*i#a0ie mai mare decFt că(ătoria tre)uie (ă .i putut dori. V Eu a=a cred! am Gntărit eu! Gnă)u=indu7mi un că(cat =i . V Nu (unt renumit pentru Gn0e*epciunea mea! oco*i e* pro)*ema.apt e că te7ar ePpune unui perico* =i mai mare decFt ce* Gn care te #ă(e=ti deCa.ie ce1a (erio(! Gntr7 ade1ăr! zi(e e*. Chiar dacă *oca*nicii *ăudau minunata ca*itate a apei cur#ătoare! Cin#ar mă a1ertiză ca nu cum1a (ă )eau din ea! a*t. V +une0i capu* aici! Gmi o. Adu(e(e pro1izii de apă pota)i*ă de *a .rican.i o.e* 1oi )o*i pe tot parcur(u* că*ătoriei me*e. Mo(chei*e =i domuri*e (a*e a*)e ca omătu* 407 .iu du(ă pFnă7n Sinai! (ă te Gntorci aca(ă Gn Ita*ia.iecare dată cFnd Gncercam (ă mă Gntind pe Co(! mi (e . V Nu7mi pot #ă(i tihna.! i7am *ă(at (o0u*ui meu Curna*u* *ui Here.rămFntau.i mai Gn0e*ept pentru tine ca! după ce aranCezi (ă . Iărmu* . Iar dumnea1oa(tră (unte0i (*eită de o)o(ea*ă.eri Cin#ar umăru* *ui! pentru care i7am .u#ii me*e #ră)ite din ca(a (o0i*or MaPimo. *7am auzit pe A*)ra" #*ă(uind Gn #Fndu* meu.. Hn primu* rFnd! Gn cur(u* . A= dori (ă70i pot de(tăinui taine*e mi(iunii me*e! dar . din A*ePandria! ca eu (ă7mi pot (tin#e (etea. Qeiţele din veacuri te au în pa1a lor. M7am (im0it Gn (i#uran0ă! cui)ărită Gntre 0i#an =i ca1a*eru* meu.*u1iu*ui era măr#init de o 1e#eta0ie *uPuriantă! de crFn#uri =i pa*mieri! Gntr7un contra(t iz)itor cu pei(aCu* a.H=i 0u#ui )uze*e =i Gncu1iin0ă cu un (emn din cap! căzut pe #Fnduri.. Ar . Dormi fără nicio grijă@ ❖ La ora opt! Gn diminea0a următoare! (tăteam pe ma*uri*e Ni*u*ui! eternu* . Totu=i! Gn 1reme ce7mi odihneam capu* =i mi (e Gnchideau ochii! mai mu*te *ucruri mă . De .ord! iar drumu* meu prin de=ert mi7ar . Eram! Gntr7ade1ăr! o(tenită.recFndu7mă *a ochi. Hn a* doi*ea rFnd! )ănuiam că Mo*ier =tia Gncotro mer#eam =i că nu a1eam cum (ă aCun# aco*o Gnaintea *ui.FntFna per(ona*ă a (o0i*or MaPimo.erit ră#azu* idea* (ă7* cite(c.o(t recuno(cătoare.

şi să-ţi scoţi pietricica de la m>năD Gmi ceru A*)ra". 2şti acasă acolo unde ţi-e inima Uita(em cFtă durere (e nă=tea din (epararea de e* < nu atFt de mu*tă *a Gnceput! dar! pe mă(ură ce zi*e*e treceau! Cinduiam tot mai tare după to1ără=ia *ui. Chiar Gn . +oate doamne*e E*ohimi*or crezu(eră că nu era ce1a e(en0ia* pentru Gndep*inirea mi(iunii me*e. Dacă ai de g>nd să te prăpădeşti de dorul lui.*u1iu*ui. Era e1ident că de#ea)a *e ceru(em eu (tră)une*or me*e (ă mi7* a*un#e din #Fnduri =i din inimă. !u nu eşti gelos cumvaD *7am Gmpun( Gn #*umă! crezFnd că Gncerca (ă7 mi Gn1e(e*ea(că inima #rea. M7am trezit că tFnCeam după (o0u* meu! dorindu7mi (ă . mu*t mai Gncăpătoare! de pe(te douăzeci de metri *un#ime! cu două imen(e 1e*e triun#hiu*are. La pupa a1eau chiar o ca)ină cu ta1anu* (cund! unde nici măcar eu nu puteam (ta dreaptă! GntrucFt era . +atru zi*e pe Ni* nu ne adu(eră nimic intere(ant care (ă ne . Sigur că sunt Eram a=a de u*uită! GncFt mi7am (mu*( pri1irea de *a pei(aC! ca (ă 1ăd dacă 1or)ea (erio(. Cu toate ace(tea! *e eram mai mu*t decFt recuno(cătoare pentru adăpo(tu* Gmpotri1a intemperii*or. ?a(u* a1ea *a )ord un per(ona* de zece ara)i =i un rais @(au căpitanA.rumu(e0ii (a*e. C*ipa ma#ică . Spre (eara ce*ei de7a patra zi*e! zărirăm una dintre mari*e minuni a*e *umii.*ate =i de di.acă (ă mai uităm de ar=i0a zi*e*or =i de .ăcută după o)iceiu* orienta*i*or de a (e a=eza cu picioare*e Gncruci=ate. 408 .*u1iu am (chim)at am)arca0iunea! urcFndu7ne *a )ordu* uneia numită canjiah. Mama din mine rF1nea (ă7i aCute GntrucFt1a! Gn(ă! din cauza propriei me*e (arcini! nu Gndrăzneam (ă mă apropii.a0a noa(tră! #i#antice*e piramide de *a i(eh (e Gnă*0au *a capătu* unui *un# (ector a* . Co*i)e*e din cătune*e GntF*nite *a tot pa(u* erau atFt de mărunte! GncFt oamenii (e tFrau pe )urtă ca (ă intre (au (ă ia(ă din e*e.ăcu (ă7mi 1i)reze! pe nea=teptate! corzi*e inimii.ăcu dor de ca(ă! nu de An#*ia! ci de De1ere. La intrarea pe .orme! GncFt mi (e Gntorcea (tomacu* pe do( numai *a 1ederea *or. Hn ciuda pri1e*i=tii #randioa(e! mi (e .ri#u* nop0i*or. +retutindeni erau o (ărăcie =i o mizerie Gn(păimFntătoare.Gndreptă0eau notorietatea Ni*u*ui Gn pri1in0a .ie =i e* aici cu mine pentru a *e admira Gmpreună.aimei i(torice =i a . Kăream copii cu capete atFt de um. De o parte 1edeam de*ta! cu*ti1ată =i iri#ată cu i(cu(in0ă! iar de cea*a*tă! o *im)ă Gn#u(tă de pămFnt roditor! apoi! dinco*o de ea! de=ertu* Li)iei. rogu-te. ai putea să-mi dai drumul.

aşa cum ar avea tot dreptul Insistă să răm>nă în planurile inferioare. =e1i dacă poţi transmite consiliului această rugăminte a meaA Era *impede că! pentru ca1a*er! onoarea Gn(emna mai mu*t decFt (u. voi continua de bunăvoie 4u regret jurăm>ntul pentru mine. fiindcă atunci nu mi se aduce în permanenţă aminte ce anume nu mi-a fost dat în viaţă Mi7am (co( pietricica! atFrnată de un *an0! de *a Gncheietura mFinii.4-am trecut niciodată prin e)perienţa unei legături de dragoste.a0a (tră)une*or me*e. fiecare dintre noi fiind constr>ns mai mult de vinovăţie dec>t de dragoste 2u cu ce îţi pot fi de folosD Doream atFt de mu*t (ă7* aCut! după toate cFte . Hn ciuda dorin0e*or *ui tota* contrare! am deci( că Gi 1oi p*eda cauza Gn . p>nă ce-mi voi c>ştiga libertatea. în vecii vecilor 4u va mai e)ista niciodată o a doua şansă pentru mine De ce te-ai legat cu un asemenea jurăm>nt. alături de mine.ac =i eu pentru e*D A doua zi de diminea0ă! *a ora =apte! ne apropiam de portu* ora=u*ui 409 . dar a ţine la cineva mai mult dec>t la propriul tău suflet nemuritor e alta "cum. Gmi mărturi(i A*)ra"! pe un ton cum nu (e poate mai (erio(.erent dacă era datoria *ui (au nu. 4u pot să fac eu apel la consiliu în numele tăuD 4u. Totu=i! ePi(ta Gn ea a*trui(m =i compa(iune.*etu* (ău etern. 4u e)istă posibilitatea reîncarnăriiD 4u pentru un suflet care s-a legat să slujească doamnele 2lohimilor după moarte /hiar dacă vei reuşi să înapoie1i fiolele. "lbra'@ din cau1a preotesei taleD /a să-i salve1 ei viaţa. /a să fiu cinstit. ci pentru 6illet 2a nu vrea să se înalţe în marea schemă a creaţiei. Gncheie e* (o*emn. am>ndouă sufletele noastre sălăşluiesc într-un perpetuu purgatoriu. cred că acum eram am>ndoi mai fericiţi dacă n-o făceam " ţine la cineva mai mult dec>t la propria viaţă e una. tot voi fi nevoit să veghe1 asupra lor. Măcar atFt (ă . deşi a fost alegerea mea şi nu a ei Hn0e*e#eam acum de ce A*)ra" (punea că *e#ătura *or tra#ică era c*ădită pe 1ino1ă0ie.ăcu(e pentru mine! indi.i 1rut (ă (pună că #e(tu* *ui n7a a1ut niciun (trop de eroi(m =i a*trui(m! numai pro(tie =i zădărnicie.oate că din această pricină îmi pare mai uşoară călătoria alături de tine atunci c>nd eşti departe de el. 4u pot să sper dec>t că într-o bună 1i va fi chemată să urce în sfere mai înalte şi să mă uite. Invidie1 iubirea pe care o simţi în compania soţului tău . mărturi(i e* pe un a(emenea ton! de parcă ar .

o(t Gntemni0ată aco*o de 1reo =a(e (ute de ani.a0a ochi*or no=triD ?edeam turci! unii tFrFnd după ei opt (au zece . Denumirea o.i(tichii! ara)i aproape #oi =i oache=ii )eduini ai de=ertu*ui. DIN JURNALUL LUNII DE MIERE AL LUI LADY SUSAN DEVERE Că*ătoria noa(tră pe Ni* (e deru*ă nea)ătut! timp Gn care am căutat (ă ne cunoa=tem cFt mai mu*t po(i)i* ad1er(aru*.*ate Gn *ar#u* Ni*u*ui Gn dreptu* ora=u*ui Cairo.rică (ă nu *uăm 1reo )oa*ă! pFnă cFnd am aCun( *a o poartă mare de *emn care (epara cartieru* european de popu*a0ia *oca*ă! ade(ea o(ti*ă .ăptură care (ă*ă=*ui(e Gn inima munte*ui de mu*tă 1remeO ce* pu0in de cFnd temp*u* . V Hn Curna* (crie că! atunci cFnd *ordu* Here.erea de(tu* ră#az pentru a o 1izita. V Aici ne 1om .i 1rut (ă (pună: SCe 17am zi(UT V Dacă Mo*ier e .irma0ia *ui Ma*or"! =i anume că de(tinu* *ui A(h*ee era (ă di(tru#ă o a(emenea mon(truozitate.ace pro1izii pentru că*ătoria noa(tră (pre Suez! mă in. Domnu* De1ere (e adFnci Gn *ectura Curna*e*or *ui Hami*ton timp de mai mu*te zi*e! po1e(tindu7ne! Gn .ă=ura Gn . Mai erau #reci! armeni! e1rei! cu tur)ane =i co(tume . Tra1er(Fnd (trada! ne7am croit drum printre cămi*e! dromaderi! cai =i mă#ari! (trăduindu7ne (ă ne 0inem re(pira0ia de .ăptura pe care am (urprin(7o cFnd *7am #ă(it pe Earne(t! n7are nimic omene(c! ripo(tă *ordu* De1ere. Lordu* De1ere (e uită *a Ma*or"! care7=i ridica(e o (prFnceană! de parc7ar . Cum am putea noi 6> Una dintre ce*e două in(u*e principa*e a.ăcu de(tu* de pa*id căci! din cFte am pre(upu(! G=i aducea aminte! ca =i mine! de a.Cairo! 3u*a/! din(pre in(u*a Roda6>! Gntr7o )arcă mai mică. Hn(ă! cum partea 1eche a ora=u*ui era (ituată departe de 3u*a/! pro#ramu* meu de că*ătorie nu7mi o. Arheo*o#u* a e(timat! cu aCutoru* rămă=i0e*or pămFnte=ti a*e unui ca1a*er cruciat de(coperit Gnăuntru! că tre)uie (ă .ord a de(chi( poarta Temp*u*ui Focu*ui7Stea! din e* a (căpat o .ormă Cin#ar! a(i#urFndu7mă! totodată! că pFnă *a căderea nop0ii a1eam (ă pără(im ora=u* ace*a murdar. So0u* meu (e . ?echiu* Cairo e mu*t mai p*ăcut (im0uri*or! adău#ă. Ce (pectaco* co(mopo*it (e de(. 410 .i .u(e(e de(chi( u*tima oară.a0ă de (trăini.emei! Gn1ă*uite comp*et Gn mătă(uri de cu*ori Gntunecate.iecare (eară! *a cină! a1enturi*e ace(tuia pe Sinai. 2 Cumătate de oră mai tFrziu! Gn urma unei (curte că*ătorii că*are pe mă#ari! Cin#ar =i cu mine pătrundeam Gntre ziduri*e mare*ui Cairo.icia*ă e(te A* Man"a* ar7Ra-dah! (au Ra-dah.

o(t =i e* un om! *a . Lordu* Ma*or" zFm)i *ar#: V S7a numit A*)ra" de ?ere.i . Mi7am amintit de ceea ce a.o(t un (oi de paznic a* (tră1echiu*ui (pa0iu (acru. V Hmi (pune0i mie că (trămo=ii mei (e Gn1Frteau prin 2rientu* MiC*ociu! 1io*Fnd preote(e*e de aco*oO V Nu! ne#ă Ma*or"! ridicFnd un de#et ca (ă7=i accentueze punctu* de 1edere. Ca1a*eru* (7a Cert.ormării. Lordu* De1ere =i cu mine am răma( mu0i de uimire *a auzu* ace*or cu1inte.Fntă =i a unui 1enetic! (tră)un de7a* 1o(tru! din neamu* de ?ere.e* ca mine ori ca 1oi. Hnainte ca (o0u* meu (ă apuce (ă7=i ePprime neGncrederea! domnu* De1ere Gntre)ă: V Ei cunoa=te0i cum1a nume*e ace*ui erouU Cumnatu*ui meu i (e pu(e un nod Gn #Ft! anticipFnd ră(pun(u*.rămFnta mintea! de=i eram (in#ura! dintre cei de . Dar cFnd au aCun( Gn temp*u! Mo*ier a Gncercat (ă7i (mu*#ă preote(ei comoara! cu inten0ia de a (e .ina* a* cetă0ii Mont(Q#ur.o*o(i de puterea (upranatura*ă a *ocu*ui Gn intere( per(ona*.a0ă! care cuno=team pricina nedumeririi (a*e. E* o aCuta (ă re(tituie o comoară Gn Temp*u* Focu*ui7Stea din Sinai! după a(ediu* .e* ca =i e* pro)a)i*! că ace* ca1a*er tre)uia (ă .ră0iei noa(tre =i (cri( de o preotea(ă din (eco*u* a* NIII7 *ea de credin0ă catară! 1or)e=te de un ca1a*er rene#at a* Sionu*ui numit Chri(tian Mo*ier.*a(em de *a domnu* De1ere de(pre duhu* unui ca1a*er care Gi Gndruma (o0ia =i mi7am dat (eama! *a . Acum eram de două ori mai uimi0i.*at Gn pă(trarea .it pe (ine ca (ă7* Gmpiedice pe Mo*ier (ă mai ia(ă din munte! unde a răma( pFnă *a 1enirea *ui Here. A . Cum *ordu* De1ere (e arăta (ceptic! am.irmă Ma*or".ucide ce1a ce nu apar0ine ace(tui pămFntU Creatura (7a pre.itrionu* no(tru (e hotărG (ă ne ePp*ice mai departe: Un Curna*! a. V Da! con.rate*e 411 . A .ord! (ute de ani mai tFrziu.orma0ii.o(t o Gmperechere aranCată (pecia*! pentru a rezu*ta din ea un prin0 pur(Fn#e! din ca(a re#a*ă a *ui Iuda. V Nu pricepiU (e ridică =i domnu* De1ere ca (ă7=i Gn. Jame( di#era cu #reu toate ace*e in. V CumU (tri#ă )ăr)atu* meu =i (ări Gn picioare! atFt era de tu*)urat. V Doamne Dumnezeu*eD Earne(t G=i .runte . V Dar Mo*ier a apar0inut odată ace(tei *umi! G* corectă *ordu* Ma*or". Un a*t ca1a*er din ace*a=i ordin! răma( credincio( cauzei! i7a (a*1at 1ia0a preote(ei. A .ăcut Gn duh! uite7a=aD =i pocni din de#ete ca (ă i*u(treze 1iteza tran(.o(t un (tră7(trăunchi de7a* 1o(tru! zămi(*it Gn timpu* primei cruciade! copi*u* natura* a* unei preote(e din Iara S.

Dar nu7i autodi(tructi1U V Hntrea#a ePperien0ă a *ui Mo*ier e autodi(tructi1ă! ră(pun(e Ma*or". Acum! că (e ridica(e din nou pro)*ema zdro)irii ace*ei .iptă Gn inimă! dar numai dacă aCun#e pFnă Gn mădu1a (pinării! decapitarea =i . E(te intere(ant! atunci! că Gnăuntru* Temp*u*ui Focu*ui7Stea ePi(tă mai mu*te =an0uri care pot .i ump*ute cu un *ichid in.ocu*. Earne(t (e Gntoar(e către mentoru* (ău Gnainte ca .o(t Gncercată de nimeni Gnaintea noa(tră! ne *ămuri Ma*or". V ?ai! 1ă ro# . A reu=it de minune! Gn pie(e*e =i Gn a*te (crieri a*e (a*e! (ă . V +utem doar (pecu*a! . Măcar atFt credea =i Jame( din toată po1e(tea.iare! (o0u* meu răma(e pe *oc! curio( (ă audă ră(pun(u*.acă din 1ampir un erou neGn0e*e(! dar (tă (cri( că ce*e trei primeCdii de moarte pentru orice (tri#oi (unt următoare*e: o 0epu=ă Gn.eri *a #enea*o#ia Domnu*ui no(tru Ii(u( Hri(to(D pretin(e *ordu* De1ere! pe un ton cate#oric! #ata (ă ia(ă a.Gnainte ca ace(ta (ă (e *an(eze Gntr7o *un#ă cu1Fntare. Au (cri( nenumărate pa#ini pe acea(tă temă.i (ă 1ă a=eza0i *a *oc pFnă 1ă dez*e# eu eni#ma! *ord De1ereD 412 . V Din . V FocD ePc*amă De1ere! căci u*timu* cu1Fnt Gi atră(e(e aten0ia.*ama)i*. V Noi 1or)im de o *inie de (Fn#e co)orFtoare din zei0e*e de ra(ă Ne.iindcă acea(tă mi(iune n7a mai . V Dar eu tot nu reu=e(c (ă Gn0e*e#! cum a reu=it Mo*ier (ă rămFnă Gn 1ia0ă Gn tot timpu* ă(ta! Gnchi( Gn temp*uU Ei cum a aCun( a(tăzi mai mu*t duh decFt omU (pu(e *ordu* De1ere! (im0indu7(e . V Chiar a=aU (e miră domnu* De1ere.ară din cameră dacă nu7i con1enea ră(pun(u*. V Cred că ce* mai )ine ar .rumo(D .i*im! din timpuri imemoria*e.a(cina0i de moti1u* 1ampiri*or =i de une*e *e#ende (imi*are.rate*e *ui (ă mai apuce (ă7* contrazică! a1Fnd a*te (u)iecte mai ur#ente de a)ordat: Tot nu mi7a0i ră(pun( *a Gntre)area mea: cum (ă7* di(tru#em noi pe Mo*ierU Cu mai mu*te zi*e Gn urmă! cFnd p*ecam din A*ePandria! Ma*or" G* in(trui(e pe De1ere cum (ă7=i in1oce (trămo=ii care (ă ne apere de acea creatură 1ăzută de (o0u* meu.ericire pentru noi! Chri(tian Mo*ier =i a(ocia0ii *ui de *a 3i)*ioteca Ar(ena*u*ui par .ăcu *ordu* De1ere! dez#u(tat. 2rdine*e ca1a*ere=ti! Temp*u* Focu*ui7Stea =i comori*e (a*e din care Mo*ier G=i tra#e puterea! totu* (e *ea#ă de (Fn#e*e care ne cur#e Gn 1eneD V Te ro#! zi7mi că nu te re.ru(trat de toate #o*uri*e din po1e(te. Hn căutarea unui ră(pun(! ne7am Gntor( *a *e#ende*e care po1e(te(c de(pre (tri#oi! pentru a tra#e din e*e Gn1ă0ăminte.

*e *ucruri noi! e* deCa =tiind tot ceea ce pe mine =i pe (o0u* meu ne . Chiar dacă *ui Jame( nu7i prea 1enea (ă creadă mu*te dintre credin0e*e . TePtu* Gn care (e arată Gntemni0area *ui Gn temp*u 1or)e=te de(pre . V 2 eroare .io*ei ca (ă rămFnă Gn 1ia0ă Gn decur(u* atFtor 1eacuri! *uFnd7o cu e* Gn c*ipa Gn care *ordu* Here.o(t prin( Gnăuntru.Ma*or" Gi arătă! cu un #e(t! (o0u*ui meu (ă7=i reocupe (caunu*! iar e* (e (upu(e Gn (i*ă.oarte atent .irmă.ord *7a e*i)erat! GntFmp*ător! din temp*u.ecte de)i*itante. Nu7* #ă(e(c de*oc Ci#nitor! *7am a(i#urat pe Ma*or"! .io*e*e Ste*ei =i Focu*ui.icat Gn(u=iri*e paranorma*e! tre)uie (ă .a(cinante din Gntrea#a mea 1ia0ă.aptu* că! de=i . Ma*or" )ănuia că măcar una dintre ce*e două (e a. V Ce 1rei (ă ziciU G* a0F0ă Earne(t! GncFntat (ă a. Tră(ătura de.initorie a unui 1ampir e aceea că )ea (Fn#e*e 1ie0uitoare*or.*a Gn po(e(ia *ui A(h*ee! de=i (o0u* ei nici nu con.i a1ut =i anumite e.io*a Focu*ui (e mai a.o(t pu(ă *a *ocu* ei! . V +ăi! de pi*dă! (e Gntoar(e Ma*or" (pre domnu* De1ere! dacă tu te7ai 413 .ăcu (ă zFm)e(c: V A= crede că (unt mu*t mai pricepută Gn pri1in0a a(ta decFt tine! dra#u* meu.emei*or din (.io*e con(tituie chei ce de(chid ca*ea (pre o mare comoară! =i cum . riCa (o0u*ui meu pentru mine mă .a)ricată de 3i(erică pentru a Gmpiedica )ăutu* (Fn#e*ui! G* *ămuri *ordu* Ma*or".ră0iei! nu putea ne#a ceea ce 1ăzu(e cu propriii *ui ochi.a0ă de (en(i)i*itatea urechi*or me*e. Lordu* De1ere (e arătă . V Mo*ier nu7i din (tirpea 1oa(tră! de=i (7a Curat (ă apere cauza ei! #răi Ma*or" di(pre0uitor! dez#u(tat de trădarea unui ini0iat cu un ran# atFt de Gna*t.irmă! nici nu in. V A(ta nu prea e un (u)iect demn de di(cutat Gn prezen0a unei doamne. Cea(uri*e care au urmat au . V Dar de ce 1ă mai Gntoarce0i *a *e#ende*e cu 1ampiriU in(i(tă *ordu* De1ere! curio(.rec1ent GntF*nită! .i*im! din care (7au hrănit )ăr)a0ii din neam de(tina0i (ă conducă.io*e*e Gn(e=i con0in tainice am)rozii! ce (e ump*u *a *oc Gn mod miracu*o(! =i (e zice că dăruie(c nemurire =i *uminare (piritua*ă ce*or pur(Fn#e. Cum e*iPiru* era de(tinat numai )ăr)a0i*or pur(Fn#e! )ănuim că! de=i i7a pre*un#it 1ia0a =i i7a amp*i.io*a Ste*ei a . Apoi ne ePp*ică di. Credem că (7a hrănit din con0inutu* .ăcFndu7i un (emn cu mFna (ă continue. Ni (7a po1e(tit de(pre .o(t ce*e mai .ăcea (ă ne cutremurăm.eren0a dintre +iatra de Foc Co*oida*ă! o)0inută din EMR2 (pecia* pentru a ridica *a Gnă*0imi inima#ina)i*e con=tiin0a .*a Gncă Gn #heara *ui cFnd a .Fnta #enea*o#ie! =i +iatra de Foc! ePtra(ă din (Fn#e*e men(trua* a* zei0e*or din ra(a Ne. Ni (7a (pu( că ace*e .

414 .or0a 1ita*ă a 1ie0ii. Depinde de (u)(tan0a +ietrei de Foc =i e condamnat (ă trăia(că Gn )eznă pentru tot re(tu* zi*e*or (a*e.irmă domnu* De1ere! (tăpFnindu7=i un (urF( 0an0o=.erit atomi*or din or#ani(mu* *ui o (tare de Gna*tă acce*era0ie a (pinu*ui! . V Ai o)(er1at a(ta per(ona*U V Chiar a=a! con.iecare particu*ă de1enind un 1FrteC rotitor ce a)(oar)e *umina co(mică Gn corpu* (ău . Hn 1reme ce aura *ui aruncă raze aurii! *a . CFnd *7am GntF*nit *a +ari(.izică ar de1eni e#a*ă cu cea a zece )ăr)a0i! iar tu ai a1ea mai mu*te zi*e de trăit.ără #ena *ui I(i( nu i7 ar (er1i *a nimic! continuă Ma*or". Dra#o(tea pe care o por0i (o0iei ta*e! care po(edă =i ea #ena! G0i (pore=te puteri*e paranorma*e.orma . Ma*or" zFm)i! u*uit =i mFndru de cFtă cunoa=tere dădea do1adă di(cipo*u* (ău. V Hntocmai! *ad" De1ere! ro(ti Ma*or"! de=i (o0u* meu părea nemu*0umit că Gmpărtă=eam teorii*e Mare*ui Mae(tru.araoni ai E#iptu*ui că au trăit ePtraordinar de mu*tU am #Fndit eu cu 1oce tare. V Da! (e arătă Ma*or" GncFntat că ce* pu0in cine1a pricepea de(pre ce era 1or)a.oarte mu*tă dreptate Gn pri1in0a a(ta! domnu* meu! .or0a ta .aptu*ui că *e7a con.u de acord cumnatu* meu.u#e a*e corpuri*or (a*e (u)ti*e. V Ceea ce poate ePp*ica =i de ce Mo*ier nu (uportă *umina! am (u#erat 6' E(te 1or)a de Stran(muta0ia )io*o#ică a e*emente*or chimiceT! concept creat de chimi(tu* .iind 1or)a aici de 1FrteCuri*e centri. V Cha/re*e! comp*etă Earne(t! .erindu7(e *a tran(.izică =i (ă *e1itezi! *a . Cum corpu* (ău de *umină nu7i pre#ătit pentru un a(emenea #rad de ardere și de tran(muta0ie6'! con(ecin0a e că Gncarcerează ener#ia co(mică Gn . Corpu* de *umină a* *ui Mo*ier e! Gntr7ade1ăr! .izică.ormarea unui e*ement chimic Gn a*tu* prin modi.oarte )izar. +er(ona*! (unt de părere că +iatra de Foc! Gn ciuda . Cred că! Gn cazu* *ui Mo*ier! atomii Gi con(umă .i un Conducător A*e( .*et i*uminat! centrii cha/re*or (unt Gneca0i Gn )eznă.orma *ui .izic =i Gn aura *ui! nu i7a dat puterea (ă Gntoarcă uni1er(u*ui acea ener#ie dătătoare de 1ia0ă! . Nimeni n7ar putea .icări*e care au *oc =i Gn (tructura atomu*ui.rancez Corentin Loui( Ler1ran @94&9V9468A! re. V Ai putea a1ea .hrăni cu (u)(tan0a +ietrei de Foc! . Ai a1ea putin0a (ă70i (chim)i . V De aceea (7a (cri( de(pre (tră1echii . Cu toate a(tea! nu te7 ar (upăra de*oc *umina (oare*ui! ca pe e*! pentru că (tructura ta atomică e Gnze(trată cu #ena *ui I(i(.e* ca =i Mo*ier.e* ca cea a unui (u.ăcFnd din cap un (emn că7n0e*e#ea.ără (ă Gn0e*ea#ă ade1ărata dra#o(te =i dăinuire. Dar Mo*ier n7are o a(emenea dra#o(te pentru zei0ă =i! chiar dac7ar a1ea! .

*etu*ui (ăuU Fiindcă (piritu* *ui! de .apt! ar .izicăD To0i cei de .io*e. Ma*or" G=i dădu (eama că ePi(ta un c*enci.i a1ut e. Dar ce (7ar putea GntFmp*a dacă i (7ar di(tru#e corpu* . +ro)a)i* crede că acea comoară pe care e*e o de(cuie ar putea pre1eni! Gn 1reun .e* Gn c*ipa Gn care *7am zărit eu! ne reaminti *ordu* De1ere.izicU Su.orma *ui . V Nu prea părea a(t.uzionat cu trupu* (ău de carne! )a chiar ar putea .eri =i mai mu*tă. V Mă ro#! mi (e pare! ce* pu0in! că a1em un moti1 1a#. V A=adar! Gn *oc (ă7i ridice corpu* . V Dar numai atunci cFnd G* putem (urprinde Gn .eu! .rate*e (ău mai mic. HntrucFt (i(temu* *ui e condamnat (ă cuprindă atFta *umină! nu mai poate (u. To0i ne7am dat (eama că (e re.orma *ui .izic! ceea ce7i dă *on#e1itateU (e Gntre)ă cu #*a( tare cumnatu* meu! meditFnd a(upra ace*ei premi(e =i #ă(ind că era ePtrem de neo)i=nuită. V Hn care caz! moartea prin . Domnu* De1ere păru ce* mai Gn#riCorat: V Sper! doar! că o 1om putea aCun#e din urmă pe (o0ia mea Gnainte (ă de(chidă poartaD 415 .erea *a iad.i Gntemni0at Gn . +rin urmare! (e hotărG (ă (e a)0ină de acea(tă dată.izică.iin0a! e po(i)i* ca +iatra de Foc (ă Gi co)oare corpu* (piritua* mai aproape de ce* . V Nu atFta 1reme cFt rămFne Gn (tarea de (tri#oi =i (e Gmpărtă=e=te Gn continuare din +iatra de Foc! G* *ămuri .ecte de1a(tatoare a(upra (u. V Dacă Mo*ier (e teme de propria *ui damnare! atunci (e ePp*ică de ce urmăre=te (ă capete am)e*e . Să .orma0ii! GncFt nu mai =tia ce o)iec0ii (ă #ă(ea(că.i . So0u* meu a1ea de di#erat atFtea in. V Intere(ant! Gmi zFm)i )ine1oitor Ma*or" *a auzu* teoriei me*e.oc e cea mai *e(ne ca*e de a7* di(tru#e pe Mo*ier! deci(e domnu* De1ere.izic mai aproape de o (tare (piritua*ă de a .e*! damnarea *ui pe 1ecieU am aruncat eu a*te ipoteze Gn Coc.a0ă tra(eră adFnc aer Gn piept =i (u(pinară! Gn0e*e#Fnd că p*anu* no(tru de atac mai tre)uia mu*t chi)zuit.a(cinată.*etu* i7ar muri odată cu carnea ce7* 0ine capti1U Unde (e duc 1ampirii cFnd morU V Aco*o unde (e duc to0i cei*a*0i damna0i! pre(upu(e *ordu* Ma*or".

Su) mine! podeaua *ecticii era acoperită de co1oare =i perne pentru a amortiza mi=cări*e (mucite a*e miC*ocu*ui meu de *ocomo0ie.ru(trarea (o0u*ui meu! . Chiar dacă e* pricepea acum .eră aici! monede (au #iu1aieruriU mi7am Gntre)at eu că*ăuza! a(i#urFndu7* că! pentru mine! nu era nicio pro)*emă. Hn chip de că*ăuză! Cin#ar . +e (pate*e cămi*ei me*e .aptu* că eram #ra1idă! a=a GncFt (ă 0ină (eama de e*. 416 .u (trFn(ă Gn cure*e o *ectică! cu un acoperi=! doi pere0i #ro=i Gn .ăcute! (au tra(e *a *oc =i . 3eduinii numeau acea pu(tietate S*ar#u* măriiT =i o iu)eau mai mu*t decFt orice a*t pei(aC din 2rient.i a. Am .o(t mai comod pe (pate*e unei cămi*e.oarte )ine! (u(0inFnd că (e )izuia pe e* Gntru totu*.*at *a mii de /i*ometri depărtare de ci1i*iza0ie. V Ce (e pre. +entru to0i ace=tia a tre)uit (ă adunăm pro1izii Gn 1ederea că*ătoriei.LECŢIA 22 IU!IRE DIN JURNALELE DE CĂLĂTORIE ALE DOAMNEI ASHLEE DEVERE La opt ore după ce ie=i(em pe por0i*e ora=u*ui Cairo! pornind (pre (oare7 ră(are! tra1er(am un de=ert atFt de pu(tiu! ca =i cum ne7am .a0ă =i Gn (pate! =i o podea p*ată.o(t (i*ită de GmpreCurări (ă7i de(tăinui *ui Cin#ar . Cara1ana noa(tră con(ta din zece cămi*e! că*ăuza noa(tră =i trei că*ăre0i mai tineri.ăcu ro(t de un )eduin pe care7* =tia .i . Nu uita(em de a1ertizarea Je((eniei! =i anume că nu mă puteam urca pe un ca* Gn (tarea mea de acum! =i nu eram atFt de i#norantă GncFt (ă pre(upun că mi7ar .iPate! pentru a mă 0ine *a adăpo(t de 1Fnturi*e =i ni(ipuri*e de=ertu*ui.i de(.iind de două ori mai nemu*0umit de hotărFrea mea de a7mi urma de(tinu*! 0i#anu* Gmi #arantă că orice (e putea dacă a1eam de(tui )ani. La (tFn#a =i *a dreapta mea cădeau draperii #re*e ce puteau . A=a m7am trezit eu că*ătorind Gn (ti*u* unei prin0e(e ara)e.

+Fnă =i Gn um)ra *ecticii me*e do#oarea de=ertu*ui Gn . Ne mai *uă Gncă trei ore ca (ă *ă(ăm Gn urma noa(tră ace* Ca*on. 417 . AtFt Cin#ar! cFt =i )eduinii . Totu=i! o )ună parte a zi*ei ace* copac a răma( (u) ochii no=tri.oarte c*ar de Gn0e*e( că eu eram cea care p*ăteam acea(tă mică ePpedi0ie! mă tratară cu ce* mai mare re(pect.i *ip(it de e* cu totu*.i pă(trat aco*o comoara! m7a= .ect o)i=nuit cu a(t. Acum Gn0e*e#eam eu de ce *oca*nicii pre.ormată că tra1er(area Suezu*ui marca Cumătatea drumu*ui no(tru! nu doream nici eu (ă mă opre(c aco*o! pentru a e1ita orice Gntre)ări. HntrucFt Cin#ar *e dădu . Ar=i0a Gmi pro1oca mFncărimi pe pie*e! (u) cor(et.iind o mare pia0ă de de(. Acea(tă *oca*itate era de(tinată! Gn principa*! ne#o0u*ui! . Mi (7a (pu( că puteau atin#e 1iteze de pe(te 8& de /i*ometri *a oră! dar cum nu putea uita Gn ce (tare eram! Cin#ar in(i(tă (ă nu ne . Nu7mi puteam ima#ina cum (o0ia *ui! C*ari((a! (upra1ie0ui(e ace(tei că*ătorii Gn 1e=minte*e unei doamne en#*eze=ti. Mă a(i#ură că era per.u*ui.ără hrană! apă =i adăpo(t! ceea ce putea .FntFnă =i (ă mer#em mai departe.u(e(em in. A doua zi! *a cea(u* prFnzu*ui! (e i1i *a orizont Suezu*! care părea din depărtare un ora= minu(cu*! Gntuneco(! pe . După trei zi*e de că*ătorie! am trecut pe *Fn#ă (in#uru* marcaC Gntre Cairo =i Suez: un pa*mier .e* de repede cum Gi an#aCa(em! *ă(Fndu7i a(t. +entru prima oară de cFnd mi7am Gnceput că*ătoria am (im0it că pă=eam! Gntr7ade1ăr! pe urme*e dra#u*ui meu *ord Hami*ton! p*ecat dintre cei 1ii.aptu* zi*ei era aproape in(uporta)i*ă.a*nic =i 1erde. Nu purtam ace* artico* de *enCerie atFt de (trFn( Gn Curu* meu! ca maCoritatea doamne*or de (ocietate! =i! (ă nu7mi . Cum .emeie Gm)răcată Gn haine )ăr)ăte=ti! Gnarmată cu (a)ie =i pi(to*.e* de (itua0ii.i o ePp*ica0ie pentru credin0a =i re(pectu* ce7mi arătau.Cămi*e*e noa(tre! purtFndu7ne Gntr7un ritm (u(0inut! erau capa)i*e (ă acopere pe(te =aizeci de /i*ometri pe zi. 3eduinii no=tri nu prea =tiau ce (ă creadă de(pre mine! o . Niciun . Hmi =i Gnchipui .iindcă nimic nu *e arăta cFt de Gncet (e putea mer#e prin de=ert.acere pentru cara1ane*e Gn drum (pre Mecca.erau 1a(te*e Gntinderi de ni(ip! .unda*u* mun0i*or ce (e Gn1ecinau cu am)e*e 0ărmuri a*e #o*.u*ui. Mi7a părut rău pentru Cin#ar! care Gndura ar=i0a Gn p*in (oare.ură de acord (ă ne adăpăm cămi*e*e *a . După ce am (tră)ătut Suezu*! am intrat Gn Sinai. Cu o mantie u=oară pe(te )*uza de măta(e! tot a(udam din cauza zădu.rica *or că mă puteam *ip(i de (er1icii*e *or *a .or0ăm norocu*.ir de iar)ă nu cre=tea pe ma*u* ace*or ape in(a*u)re! drept urmare ora=u* depindea de pro1izii*e adu(e din Cairo pentru a7=i hrăni *ocuitorii.e* .

Se poate e* . c>nd depinde at>t de mult de conţinutul ei@ $ăcar de asta sunt sigur V Atunci cum (7ar putea a(cunde de 1ederea taU *7am Gntre)at.izice! nicio entitate (au duh mai e1o*uat (piritua* decFt e* nu i7ar putea (ări Gn aCutor.i (co( ta*i(manu*.erin0a mea . dar n-am putut V +oate nici nu ne mai urmăre(c! (au au optat pentru un a*t tra(eu pFnă *a munteU 4u. V Te ro#! nu 1rei (ă mă *a=i (ă7mi (cot amu*eta de *a mFnăU *7am ru#at eu! cu un (entiment de 1ină. V Atunci poate recur#e *a 1reun a*t protectorU Da. "r trebui. de g>nduri şi de entităţi 418 .erin0e de Gndurat Gn propria ta 1ia0ă. mă in.*Fndu7ne atFt de aproape de de(tina0ia noa(tră! nu m7ar . care corespund fiecărui plan de deasupra lui "ceste tăr>muri sunt populate de suflete torturate. mă *ini=ti e*! a=ezat cu picioare*e Gncruci=ate Gn *ectica mea! GntorcFndu7=i ochii *a mine. V +otri1it *e#i*or meta. Cu toate ace(tea! Gmi (im0i di(con. Gmi ră(pun(e ca1a*eru* după o pauză.Lui A*)ra" Gi p*ăcea #roza1 că*ătoria noa(tră prin de=ert! Gn(ă e* nu (u. Mă (im0eam de(tu* de (*ă)ită =i de indi(pu(ă Gn acea c*ipă =i m7am #Fndit că (u. Era *impede că nu dorea (ă mă a*armeze.erea de canicu*ă. fiindcă nu-i de un neam cu tine.i iertat dacă mi7a= .ace ne1ăzut de ochii no=tri! a=a cum (untem noi pentru e*U $olier nu poale face apel la marile tale străbune care să-l ascundă. Gmi ră(pun(e e* con1in(. Mai a1eam o zi de mer( pFnă *a munte*e pe care7* căutam! cFnd pe A*)ra" păru (ă7* pără(ea(că oarecum )una di(pozi0ie.izică *7ar .ortu* prin pietricica ce o purtam *a Gncheietura mFinii dar! a. 4-am reuşit să-l mai găsesc pe $olier de c>nd l-am i1gonit în (stia "m fost sigur că pot să-i repere1 alaiul prin deşert. #răi A*)ra" pe un ton #ra1! de asta mă tem eu V Cum a=aU 4u-i momentul să ne pierdem în speculaţii. mă *ămuri e*! însă e)istă planuri inferioare.i putut tu*)ura. Nu (uport (ă te 1ăd necăCindu7te din pricina mea! cFnd ai a1ut atFtea (u. 4u sufăr deloc Sunt doar îngrijorat.ormă A*)ra". Ei! din ce am o)(er1at eu *a Mo*ier! corpu* *ui de *umină e un #hem de ener#ii ne#ati1e. Doar nu crezi Gn demoni! A*)ra"U *7am tachinat! aproape amuzată de idee. Hn acea c*ipă mi7am dat (eama de moti1u* Gn#riCorării *ui. Se (i*i (ă zFm)ea(că. 4u în sens biblic. dar n-au făcut-o $olier nu va permite ca preţioasa lui fiolă să fie 1ăvor>tă în munte. să se afle undeva pe aproape sau să fi sosit deja. de-acum. sub universul fi1ic.

oarte aproape de moarte.iatra de #oc /oloidală. V La cFte ore di(tan0ă Gn (pate*e no(truU Spectru* meu zFm)ea acum cu #ura pFnă *a urechi! contaminat de 1e(e*ia mea.iin0a (ă7* (imt aproape! ud =i răcoro(! *ipit de pie*ea mea.*etu*ui =tiam că eram zdra1ănă! de=i a(tăzi mă (im0eam .egele Solomon. Hn adFncu* (u. Hn a cincea zi de că*ătorie prin de=ert! (pre prFnz! cămi*e*e noa(tre Gncepură (ă e(ca*adeze cărăruia #*oduroa(ă care urca Gn(pre pi(cu* SerF)it. n-ai ajuns încă acolo. care mai trebuie să-şi depăşească dorinţele şi plăcerile josnice . Gncerca A*)ra" (ă mă con1in#ă de zi*e Gn =ir. Eram atFt de Gncordată! GncFt nu puteam )ea nici măcar apă! darămite (ă mai iau =i ce1a Gn #urăD Dac-ai lua doar un strop din . V Crezi c7am (ă morU i7am cerut părerea! #*umind doar pe Cumătate. în faţa unui atac paranormalA V Mă tem că mi7am *ă(at puterea Gn A*ePandriaD Cum mai doream (ă mă pot Gntoarce Gn acea cadă! a*ături de De1ereD TFnCeam cu toată .rica Gi *uă *ocu*. 4u. ar fi preferabil să ne ducem la îndeplinire misiunea înainte să te ajungă soţul tău din urmă ?oia )ună mă pără(i! iar . Frica =i neră)darea Gmi (trFn(eră (tomacu*. cum se află în tovărăşia unor gentlemeni în care nu putem avea încredere deplină. arăt>nd cum ar putea fi acestea determinate să slujească unor scopuri benefice Iar eu sunt sigur că -iblioteca "rsenalului din . V Fră0ia *uiU m7am Gncumetat eu (ă #hice(c! de=i doream cu di(perare 419 . "sta depinde de c>t de devreme s-a sculat a1i-dimineaţă ?nsă. a scris volume întregi pe acest subiect. unul dintre numeroşii g>nditori care au ră1bătut prin secole. ţi-ar reveni şi forţa şi vitalitatea.străine. A*)ra" G=i dădu ochii pe(te cap: 4ici nu mai e în "le)andria 2 la mai puţin de o 1i distanţă în urma noastră V Ade1ăratU Dintr7odată! inima Gmi )ătu mai tare *a #Fndu* că mă puteam re1edea cu e* Gn aceea=i zi.i ne1oie (ă7mi (a*1ez 1ia0a. Hi (pu(e(em deCa ca1a*eru*ui că! din cauza (arcinii me*e! a1eam (ă mă Gmpărtă=e(c din mi(terioa(a (u)(tan0ă doar cFnd 1a . recuno(cu A*)ra"! necăCit! însă eşti slabă.aris ascunde multe asemenea te)te V Să (perăm că te Gn=e*i Gn acea(tă pri1in0ăD Acum chiar mă (im0eam rău. vulnerabilă.

ordU *7am Gntre)at eu! aproape GnecFndu7mă cu proprii*e cu1inte. V Ce* care *7a amenin0at pe *ordu* Here. veţi avea mulţi. Ei asta ar face inutil jurăm>ntul meu !otuşi. ?n orice ca1.oarte di.ră0ia căuta (ă o)0ină . zi(e A*)ra"! con1in( că mai a1ea de a=teptat.u#i(em de propriu* meu (o0! iar acum mă urmărea pe mine! per(ona*U Dacă =tiau că a=teptam un copi*U Ce p*anuri G=i . S-ar putea să ai dreptate.o(t p*anu* .ră0ie! nu .or0ă Gn minte. A*)ra" . în persoană B.ie pentru An#*ia! . V Cred că (7ar Gntoarce *a 1Fnătoarea de 1răCitoare! numai ca (ă mă 1adă pe mine ar(ă pe ru#. cu propriul cap@ "tunci înţelepciunea străbunilor va putea fi transmisă mai departe.io*e*e din pă(trarea mea pentru proprii*e ei intere(eU Hntre)ări*e =i Gndoie*i*e mă *ecuiră de doru* de ca(ă (im0it .ăcu din cap (emn că da.un ră(pun( ne#ati1. /hiar acela. demni urmaşiC Cu1inte*e ace*ui )ăr)at! din amintiri*e percepute Gn mintea *ui De1ere! Gmi ră(unară cu .icateU La urma urmei! =i tu ai 0inut de o . V Crezi că (u(piciuni*e me*e *e#ate de ordinu* *ui Earne(t (unt Cu(ti. ?nsă planurile lor nu se potrivesc întotdeauna cu ale iniţiatului V Ei care a . Să păstre1e marile mistere şi linia de s>nge a lui Isis p>nă c>nd va veni vremea ca oamenii să fie pregătiţi să se dispense1e complet de orice doctrină religioasă şi să g>ndească. în siguranţă.erită de a(ta.ăcu(eră ei pentru mine =i . mulţi.ră0iei ta*eU *7am i(codit! Gntre)Fndu7mă pentru ce7=i dădu(e 1ia0a! pFnă *a urmă! dra#u* meu prieten.ră0ia (ecretă de(coperi(e că . dec*ară ca1a*eru*! căruia! Gn mod e1ident! Gi p*ăcu(e ideea. fiecare. "semenea frăţii e)istă pentru a-ţi oferi protecţie. ePp*ică e*. şi folosită pentru binele suprem al creaţiei V Crezi că acum a (o(it cea(u*! A*)ra"U "r fi bine.ami*ia meaU Mai rău decFt orice! oare . sunt sigur că re1ultatul la care vom ajunge astă1i ne va aduce mai aproape de clipa supranumită şi Bsf>rşitul lumiiC 420 .ie pentru De1ere. cu puţin noroc. Dacă .ace (peran0e prea mari! chiar cre1i că toată acea lume cu frica lui Dumne1eu pe care ai lăsat-o în "nglia e gata să afle tot ce ai învăţat tuD Am tre(ărit *a #Fndu* (canda*u*ui i(cat de a(emenea idei Gn )ătrFna =i 1e(e*a An#*ie.uterea ta personală va înflori pe deplin numai prin desfătările ei@ Ei. continuă e*! .ără (ă pară că7=i .

ie mai pruden0i. EPi(tă de(tu*e *ocuri printre )o*o1anii ă=tia unde (7ar putea a(cunde )andi0i.uie*i*or tre)uia (ă .i . Am (ă cercetez.*uierat! (ă . LuFnd Gn con(iderare cFt de mu*t trecu(e de cFnd poarta .*a marea poartă rotundă din meta*! Gncercuită de o )andă dintr7o rocă nea#ră! mi(terioa(ă! Gncru(tată cu hiero#*i. V A . Ii#anu* Gmi *uă pi(to*u* cu Gmprumut =i *e (emna*ă )eduini*or! cu un . Ei cu toate a(tea! iat7o *a *umină! *icărind Gn (oare! ca =i cFnd ar .Ace(te remarci aruncară o *umină cu totu* inedită a(upra "pocalipsei *ui Ioan! (paima Gntre#ii cre=tinătă0i de atFta amar de 1reme.u* (tFnco(! unde (e a.*acona=u* din (Fn! unde7* 0ineam a(cun(. Adu(e(em cu noi *ope0i =i tFrnăcoape Gn ace(t (cop. +ro)a)i* că ace(t cea( a* ră.io*a (e ump*ea (in#ură! Gn(ă mai putea (7o .ie ne1oie (ă dez#ropăm intrarea.u(e(e u*tima oară de(chi(ă! mi7am Gnchipuit că tre)uia (ă .runte =i de pe #Ft. To0i ai no=tri răma(eră Gncremeni0i! cop*e=i0i de pri1e*i=te! pFnă cFnd )eduinii dădură cu ochii de mai mu*te cămi*e (ă*)atice care hoinăreau printre ruine! ce1a mai (u( pe cu*me.acă =i după ce u*timu* (trop din (u)(tan0ă picura de pe #Ftu* eiU 2 să fie în regulă. Hn . mă a(i#ură A*)ra"! Gn0e*e#Fndu7mi .o(t di(tracti1D am con(tatat! =ter#Fndu7mi (udoarea de pe .o(t Gn#ropată Gn ni(ipu* ră(co*it de (iroco. V De unde nai)a au mai 1enit =i a(teaU Gntre)ă Cin#ar! dintr7odată )ănuitor! de=i anima*e*e nu erau Gn=euate. Cu un (tri#ăt puternic! (e năpu(tiră (ă Gncercuia(că anima*e*e (ă*)atice.a0a ciudatei por0i meta*ice! pFnă cFnd am aCun( Gn 1Fr.e antice.a0a noa(tră (e a.ăcea de *ucru Gn Curu* pi(cu*ui (tFnco( =i a* =antieru*ui arheo*o#ic! A*)ra" mă Gndemnă (ă mă ca0ăr pe (tFnca din . Ei eu am făcut la fel Am (co( .ord. M7am a=teptat (ă . Fio*a Focu*ui Gncă o mai pă(tram Gn ca(eta ei 1erde! pe care o duceam pe după umăr! Gntr7un (ac! 421 .o(t cură0ată =i *u(truită numai pentru noi.ie mai de#ra)ă un e1eniment mu*t a=teptat! nu unu* care (ă (perie. A*aiu* no(tru (e opri *a poa*e*e co(ti=ei ce urca pFnă Gn 1Fr.i . Scoate dopul de la fiola Stelei şi toarnă-i conţinutul peste uşă V Dar (unt (i#ură că tot con0inutu* ei nu 1a aCun#e nici pe departe (7o acopere Gn Gntre#imeD Etiam că .*a =antieru* arheo*o#ic a* *ordu*ui Hami*ton! Gn#hi0it de de=ert aproape Gn Gntre#ime.u* ei.rica. Intrarea era ePact a=a cum o de(cri(e(e *ordu* Here. Hn 1reme ce re(tu* #rupu*ui meu G=i . Ei acumU M7am uitat *a A*)ra"! cerFndu7i a*te indica0ii.

ură pe dată atra(e de meta*. Atunci! Gntr7o ePp*ozie .o*o(i de .oca*iza raza de (oare! pFnza *ua . M7am Gndepărtat de intrare! . V E(te incredi)i*D am dat #*a( uimirii me*e. Aco*o unde (e . Ca1a*eru* meu mă Gn(o0i Gn )ezna dinăuntru.ă=urat cu o pFnză Gnmuiată Gntr7o (u)(tan0ă in.ăcu (ă co)or de pe poartă pe pămFnt. Am Gnmărmurit cFnd am 1ăzut cantitatea de (u)(tan0ă ce (e re1ăr(a(e pe(te poartă. 422 .oc .ără GntFrziere.(u) mantia mea. Am .*acona= =i! cum nu (e (im0ea nicio adiere de 1Fnt! particu*e*e (c*ipitoare . Măcar de atFt puteam .ără (ă pierd din ochi minu(cu*ii .u*#ere or)itoare! un a)i( (e că(că prin cercu* Gntunecat a* hiero#*i. V +rea(.oarte repede.urtună a*er#Fnd pe cer. Ca1a*eru* aruncă o pri1ire *a orizont! a0intindu7=i ochii Gntr7un punct care părea (ă7* tu*)ure.Fntă zei0ăD Hntre#u* (pectaco* mă u*ui Gntr7atFt! GncFt nu mă mai puteam mi=ca din *oc. M7am uitat =i eu Gn aceea=i direc0ie.ord =i *ă(at Gn mFini*e *ui De1ere. Capătu* tor0ei era Gn. V E(te Gntuneric Gnăuntru.ina*ă de . Era aceea=i *icoare urFt miro(itoare din (tic*u0a #ă(ită Gn tomu* #o*it primit de *a Here. ?eni(e =i momentu* ade1ăru*ui. Am (co( dopu* =i! Gn#enunchind ca (ă mă pot apropia cFt mai mu*t de poartă! am Gnceput (ă 1ăr( +iatra de Foc Co*oida*ă pe(te ea. N7am mai remarcat ce*e patru cămi*e ce co)orF(eră pFnă *a poartă =i ne urmau pe cărarea ro=ie care *icărea Gn Gntuneric. Mă puteam . V E=ti paranoic! (oare*e7i mu*t prea puternic pentru e*! i7am (pu(. A*)ra" (e uită Gn Cur! ne1enindu7i (ă creadă că Mo*ier nu (e 1edea pe nicăieri.io*a Ste*ei pentru a7mi *umina ca*ea! dar cum a1eam (ă mai ie( de aco*oU M7am du( *a cămi*a ce ne tran(porta )a#aCe*e! . V CFt mai a1em pFnă aCun# aiciU 2 oră.*ama)i*ă =i! dintr7o (in#ură adu*mecare! am recuno(cut7o imediat. Cur(e Gntr7un =u1oi neGntrerupt din micu0u* . Am zărit nori de .i (i#ură. CFnd am reu=it! Gntr7un tFrziu! (ă acopăr Gntrea#a )arieră! am Gntor( . 3eduinii 0ineau o o#*indă #roa(ă =i rotundă *a o oarecare di(tan0ă de pFnză! ca (ă permită raze*or (o*are (ă o aprindă.*acona=u* cu #Ftu* Gn (u(! de(coperind că tot era p*in.iindcă ea ne căra =i tor0e*e *un#i pe care ara)ii *e aprind noaptea Gn ta)ără.u*#i de *umină ce păreau (ă de1oreze )ariera.o*o(it aceea=i metodă ca (ă aprind =i tor0a mea. poateD V De(tu* timp ca (ă intrăm =i (ă ie=im! am o)(er1at! ducFndu7mă *a intrare! hotărFtă (ă7mi Gmp*ine(c mi(iunea .e*or. Un pocnet meta*ic a(urzitor mă .

rumo( dom aurit. Am (im0it o neo)i=nuită )ucurie cFnd am pătrun( Gn ace(t (pa0iu (acru! (tră1echi! a. Măie(tria ace*or cariatide mă u*uia! e*e părFnd *a .*at Gncă Gntr7o (tare per.ă0i=au zei0e din panteonu* e#iptean.e* de neatin(e =i de (tră*ucitoare ca Gn ziua Gn care au .o(t *uate =i (ă p*ec de aici cFt mai repede po(i)i*. !e ispiteşteD V Cu o . Ii7ai .a1ora)i*e.o(t terminate.ie! a=adar n7am mai (tăruit a(upra ace*ei tra#edii.a0a mea (e Gnă*0a o poartă mare! din aur! cu )o*tă.ăm>nt care ar putea deschide acel portal fără efecte funeste. Iată o hotăr>re înţeleaptăA Gmi dădu A*)ra" dreptate! zFm)ind mFndru 423 . V Ce7i mai )un din tine Gncă mai trăie=te! *7am a*inat! GntorcFndu7mi aten0ia a(upra (ă*ii #randioa(e! (că*date Gn *umina tor0ei me*e.La intrarea Gn (a*a centra*ă! mă (urprin(eră oa(e*e unui ca1a*er.urtună ce (e apropie 1erti#ino( =i . Mi7am dat imediat (eama că era tot ce mai rămă(e(e din dra#u* meu A*)ra". V Nu cred.*a aripa cu pi*a=tri a*)i! pe cea*a*tă! o aripă identică! dar cu pi*a=tri ro=ii *a intrare. Hn centru* ace(tor patru pi*a=tri uimitori (e #ă(ea o p*at.ormă rotundă! de unde cărarea ro=ie (e ră(pFndea Gn ce*e patru puncte cardina*e. +e o *atură (e a.a*nice co*oane Gn. Ace(te . Am trecut pe *Fn#ă =an0uri*e rotunde ce GnconCurau (a*a! (tră)ătFnd cărarea de *a intrare care ducea *a Gntretăierea drumuri*or! apropiindu7mă de pi*a=trii ce (u(0ineau un . Inima Gmi )ătea (ă7mi (par#ă pieptu* *a 1ederea ace*ei pri1e*i=ti. Acum Gn0e*e#eam eu cu ade1ărat de ce G* o)(eda(e Gntr7atFt pe *ordu* Hami*ton =i de ce atF0ia )ăr)a0i G=i dădu(eră 1ia0a ca (ă Gmpiedice de(coperirea =i pro. Gncercă e* (ă #*umea(că pe (ocotea*a ace(tei de(coperiri. "m avut şi 1ile mai bune. Nu 1reau decFt (ă re(titui ace(te .ără (ă =tim nimic de(pre Mo*ierOU am re. Am Gn0e*e(! Gn(ă! cFt de tu*)urat tre)uia (ă . V Un Chi1ot (acru (7ar putea a(cunde Gn (pate*e ace*or u=i! am #Fndit cu 1oce tare! un Chi1ot ce ar putea con(titui o trecere (pre un a*t tărFm a* ePi(ten0ei. Iar tu eşti una dintre puţinele muritoare de pe .io*e de unde au .i putut dormi (omnu* de 1eci Gn *ocuri mai proa(te. comentă A*)ra".anarea *ui.ectă.uzat eu acea =an(ă cu care nu mă mai GntF*neam decFt o (in#ură dată Gn 1ia0ă! re#retFnd Gn (inea mea că circum(tan0e*e nu7mi erau . Chiar Gn . Numai zei0a =tia ce con(ecin0e putea a1ea o a(emenea ePpunere a(upra pruncu*ui meu nenă(cut.

rFnarea mea. Să .o(t e*U B"m nevoie 424 . dacă nu tu eşti cel care mi-a poruncit să mă cobor din e)ta1ul meu la realitate. $ă rog.ără timp! . Nici n7am depă=it )ine cupo*a cFnd mai mu*te ra.actor con(tructi1 Gn e1o*u0ia 1ie0ii. Sine*e meu interior ePp*odă cu o *umină arzătoare! or)indu7mă pe dinăuntru *a .iecărui nou . +uteam doar pre(upune că (curta mea că*ătorie Gn paradi( 0inu(e doar o c*ipă. Spre marea mea u=urare! (itua0ia nu (e deteriora(e. Am a1ut impre(ia că recuno(c ace* #*a(.i tre)uit din .i .e* cum topirea por0ii de *a intrare Gmi or)i(e 1ederea ePterioară.u*#eru*ui Gnapoi Gn con=tient. #iola.a*e (u(pecte de 1Fnt )ătură pe *Fn#ă mine! Gn1o*)urFndu7(e prin cameră. !rebuie să te întorci la mine "m nevoie de tine acumA Gmi ceru o 1oce de )ăr)at.ie oare ca1a*eru* meuU "lbra'A Reamintirea *ui mă adu(e cu iu0ea*a .enomen.iu* meu. !e-ai dus undevaD mă i(codi e*! (tFnCenit. "lbra'A m7am adre(at Gn #Fnd ca1a*eru*ui meu! Gn 1reme ce amFndoi! precau0i! mă(urăm cu ochii (pa0ii*e ce (e Gntindeau dinco*o de cupo*a centra*ă din aur.ără (u)(tan0ă! de pace pură! mu*0umire =i dra#o(te. M7am *uptat (ă pă(trez acea(tă (im0ire 1a(tă! atotcuno(cătoare! p*ină de iu)ire! mai pa*pitantă decFt orice cunoa=tere antică! de(coperire (au ePperien0ă cuno(cută 1reodată de mine.*acona=u* Ste*ei. A*)ra" nu părea mai a*armat decFt . Di1initatea (7a imp*icat Gn zămi(*irea .u(e(e a *ui A*)ra"! de=i nu7mi era Gntru totu* (trăină. Uni1er(u* din a. Să . "cumA Eram atFt de tu*)urată de atmo(. De=i me(aCu* (e auzea c*ar! părea că 1ine de unde1a de . mă aten0ionă A*)ra". ?ţi mulţumesc că m-ai adus înapoi la