You are on page 1of 163

negarDnk

ffi*her@
*ffi,
Roger Dalet
UBLAZITE SI BOL PRITISKOM PRSTA
Naslov izvornika
Supprimez Vous-M6me Vos Douleurs Par Simple
Pression D'un Doigt
par Dr. Roger Dalet
o Edition'
d"ffi;Sii"deolattds,
1e84.
Preveo: Dragutin Hlad
Lektor: Dragutin Mrakovi6
Biblioteka: Utilica
Knjiga 4
MISL, Zagreb 200t.
ISBN: 953-6306-21,-2
Hvata Vas.... strah.......... .............I37
Imate... gliste.......... .... 139
Njega ljepote... lica............. ........14L
Povradate .................... 143
Bole Vas... odi............. ................. 145
ZNANSTVENA OBJASNTPNTA
Mehanizmi djelovanja na razini koZe .......... ................. 149
Mehanizam djelovanja u predjelu hrptene moZdine. 155
Kako se to odigrava? .............. ... 155
Mehanizam djel,ovanja ., pr",ii"ln monga.................... 159
L. Sastav Zivdanog tkiva .......... ............... 160
2. Funkcioniranje Zivdanog tkiva ............................. 160
3. Prirodna droga......... ......... 161
4. Uloga akunpunkture............... ............ 163
Zakljudak ..................... 165
Dodatak ...1,66
POJMOVNO KAZALO
Aerofagija .........25
Akupunkturne todke lica .166
Alkoholizam .......................... 92
Bol u predjelu lica.............68
Cmar
(bolovi)................ .......28
Disanje ..............73
Dojke..........
.....121,
Frigidnosti.. .....127
Genitalno krvarenje.... ....... fI4
Glavobolja..
.....732
Glavobolja
(delo) .......... ..... 133
Glavobolja
(cijela glava) ..136
Glavobolja
(lubanja) .......... 136
Glavobolja
(sljepoodonice) 133
Glavobolja (vrat i
potiljak) .... 135
G1iste..........
..... 139
Gripa..........
....... B0
Grlo ............ .......78
I5ijas ........... .....118
Impotencija .....I25
Jetra............
.......71
Koljeno ..............76
Kuk............. ....... 83
Lakat .......... .......4I
Leda ........... .......58
Lumbago ...........97
Lupanje srca....................... 108
Ljepota lica .............. ........... t4I
Menstruacija
(obilna) ........ 1'14
Menstruacija
(bolna) ......... 116
Morska bolest.......... ........... 102
Neplodnost .....727
Nesanica.....
.......87
Newjestica ...... i30
Noge (grdevD .......................46
Nos (zadepljen) .................. 104
Odi (bol) ........145
Opekline ...........33
Osip............ .......65
Otekline ............60
Poti5tenost ........50
Povijesni pregled.................. 11
Povra6anje ......1,43
Povreda .............44
Proljev ...............54
Promuklost
.......30
Prsa (bol) .......112
Prsti (bol) .........56
Puienje ..............93
Rame.......... .......62
Seksualnost
.....124
Stopalo i prsti na nozi.... 110
Strah........... .....I37
Sundanica ..........33
Stucanje ............85
Tehnika stimuliranja ............ 19
Tiovanje ............90
Usi (bol) ........106
Uganu6e noZnog zgloba..... 35
Umor u nogama.................. 95
Zatvorenost ......39
Zglob Sake ili Saka............. 99
Zubobolja .........48
Zeludac
(grdevi) ................... 37
Uvod
Svi su, svakako,
duli
pone5to
o akupunkturi'
Svima
se ta tehnika
lijedenja
s Dalekog
istoka
dini vrlo tajanstvenom,
vrlo kompliciranom'
U Kini,
medutim,
tisu6e
ljudi i Zena koje zovu
"bosonogi
lijednici"
njeguju,
pomaZu i lijede bolesnike
iz svojih
otit.lii,
svoje susjede,
kolege
s posla
-
i sebe sAme
jednostavno pritiskuju6i
nekoliko
dobro odabranih
todaka
na tijelu.
Za(to ne biste i vi znali ublaliti
svoje
male
neugodnosti,
one svojih
prijatelja,
svoje djece,
tom
metodom?
Naravno,
nije rijed o potpunom
izlijedenju;
njega
mogu
posti6i samo lijednici
specijalisti
za akt-
pitit to*, tqi su desto
posvetili niz
godina usawSavanju
ivoje
vjestine.
Rijed
je
o brzom ublaZavanju,
barem
otrukoorn
kakvo se
postiZe tabletom
ili kapljicama'
nesnosne
kihavice,
lumbaga
koji savija
kraljeZnicu,
bola koji slama, tj. izvjesnog
broja malih nelagodnosti
koje iemo zajedno
s vama razmotriti'
Kratak povijesni pregled
MoZe se re6i da tradicionalna kineska medicina,
koja se koristi iglama ili dodirivanjem zagrijanim
materijama, potjede iz drevnih vremena. I stvarno, u
na5e vrijeme sve se de56e nalaze, u prethistorijskim
grobovima, prije pisanih zapisa, mnogobrojne igle
koje su nedvojbeno sluZile nekoj terapijskoj svrsi. Te
su igle katkada samo komadi6i, mala Sila od kamena.
Ali, u grobovima plemi6a i kraljeva, pored sarkofaga
prindeva i princeza, nadene su zlatne i srebrne igle,
pokrivene patinom minulih vjekova.
Naravno, nema dokumenata o toj davna5njoj
akupunkturi, i zato se u na5e vrijeme
javlja
niz
hipoteza; neki dak dri.e da procvat tako svojstvene
medicine u Kini dak treba pripisati posjetu nekih
vanzemaljskih bi6a. Ali, ne treba usvajati tako
neizvjesne pretpostavke. Radije valja prihvatiti mi5ljenje
da su pedantni i uporni istraZivadi, kakvi Kinezi
znajt biti, izgradili ovaj zna(,ajan sustav koji
je
za
nas doista nova medicina.
11
IJostalom, vrlo rano u povijesti Kine ulagani
su napori da se izvrii klasifikacija svega Sto se
odnosi na akupunkturu. JoS iz 220, godine prije
nove ere potjede
jedno
zna(ajno djelo koje se zove
Nei-Ching ili Nei-Jing, a koje
je
napisano na zahtjev
cara Huang:Tia.
U
jednoj
od s'.'ojih naredbi on kaZe: "Zalim
5to moji podanici, ometeni bolestima, ne pladaju
poreze i ne kulude; moja
je
i,elia da im se vi5e ne
daju lijekovi koji ih truju, da se vi5e ne sluZe Silom
od kamena; Zelim da se primjenjuju tajanstvene
metalne igle, kojima se upravlja energijom".
ditava akupunktula bila
je
vei sadry',ana u toj
redenici i, tijekom stoljeda i stolje6a, strpljiva i
ponavljana promatranja omogu6ila su da se todno
odredi metoda u svim podrudjima.
Oko 1400.
godine na5e ere, ve| se pojavljuje
kipi6 koji zovu dovjek od bronce, kip izbu5en rupama
koje odgovaraju akupunkturnim todkama na koLi,
koji
je
sluZio kao model za izobrazbu studenata.
Ova evolucija
je
tek nedavno pretrpjela poraz,
podetkom XIX. stoljeia, kada
je
pod utjecajem
europskih zavojevada tradicionalna medicina prestala
biti cijenjena, barem u vi5im dru5tvenim krugovima,
i postupno ustupala mjesto europskoj medicini. Osobito
u vrijeme pred kinesku revoluciju tradicionalna
medicina dak
je
bila zabraniena i prakticirala se
samo u zabadenim selima. Tek poslije dolaska Mao
Ze Donga na vlast, tradicionalnoj
je
medicini vraden
ugled
-
ona ga
je
stekla tijekom revolucije koja
je
12
:'
tome prethodila. Tu tradicionalnu medicinu podeli
su primjenjivati i uditi istodobno u najveiim bolnicama,
kao i medu radnicima i seljacima, kojima su pruZali
pomo6 njihovi kolege s posla, nazxani "bosonogi
lijednici".
U dana5nje doba tradicionalna r zapadnjadka
medicina imaju podjednak udio u terapiji i
istraZivadkom radu.
Teorije koje su temelj tradicionalne akupunkture
danas su toliko poznate da 6emo ih samo ukratko
izloliti.
Tieba znati da
je
akupunktura prvenstveno
filozofija, ili
-
todnije redeno
-
da se uklapa u opdu
filozofiju l{ineza. Poznato
je
da
je
za njih svijet
Materije i svijet Energije
jedna
cjelina, i pada u odi
da se ovdje nailazi na isti onakav binarni sustav
kakav su na Zapadu definirali Einstein i njegovi
sljedbenici.
Thj se binarni sristav, po kineskoj predaji, zove
" Yin" i "Yang" i to su dvije sile koje se dopunjuju,
koje se nadovezuju
jedna
na drugu ne gubedi nikad
medusobnu vezu, kao Sto dan slijedi no6, a voda se
pretvara u led. To su, kratko redeno, dva razlldita
lica
jedne
istine.
Thj binarni sustav oslonac
je
ditave Materije, a
ona se sastoji od raznih elemenata. Za l{tneze, tih
elemenata ima pet. Poznato
je
da su za taj narod
brojevi prilidno zna(,ajni,
jer
smo od njih, preko
Perzijanaca i Arapa, usvojili brojeve, a broj pet ima
sasvim posebnu vrijednost.
13
Ima, dakle, pet glavnih todaka (kada dodamo
sredi5te onim detri koje poznajemo), pet planeta,
pet vrsta okusa, pet wsta mirisa: ima i pet elemenata:
zemlia, vatra, voda, zrak i drvo, koji odgovaraju
na5im osjetilima. I sve
je
to proL,ete mnogobrojnim
vezama Da spomenemo da su kineski filozofi davno
otkrili pjesnikovu redenicu: "Mirisi, boje i zvuci se
prepli6u".
Ali, ako
je
akupunktura filozofija, ona
je
isto
tako i tehnika, i uvijek 'opsjenarski djeluje rad
tradicionalnih kineskih lijednika,
jer je
njihov pristup
lijedenju dosta razlidit od onog zapadnjadkih praktidara.
Naravno, kineski lijednik postavlja dijagnozu; ali, on
pri tome raspolaZe elementima koje mi nemamo u
znanstvenoj medicini.
On vrlo briZljivo proudava lice bolesnika, boju
njegovih odiju, boju koZe, madeLe na njoj; on pomnjivo
i doslovce milimetar po milimetar ispituje
jezik
osobe koju 6e lijediti; u svemu tome on otkriva vezu
s unutarnjim organima. On pipa trbuh, ali ne
pritiskuju6i, kao Sto to dine zapadnjadki lijednici,
koji odreduju dimenzije
jetre,
slezene itd., ve6 sasvim
povr5inski, lakim dodirima. Svaki predjel trbuSnog
zida kan\e mu pone5to o funkciji svih unutarnjih
organa bolesnika. Najzad, on osobitu pozornost
posve6uje pulsu.
Mi na Zapadu znamo samo za
jedan
puls; u
Kini se na perif'ernim arterijama i na radijalnoj
arteriji otkriva 12 pulseva, koji odgovaraju pojedinim
organima i koji se pipaju
jednim
prstom, iznimnom
t4
njeZno5iu. Na taj nadir,r akupunkter kupi maksimum
saznanja.
Zatim kineski lijednik prelazi na lijedenje. Ali,
da bi se dobro razumjela primjena tih terapijskih
pravila, treba znati da, prema kineskom shvaianju,
vitalna Energija stalno tede tijelom. th Energija stalno
protjede istodobno kroz cijelu tjelesnu povriinu na
kojoj su crte koje odgovaraju unutarnjim organima.
Tbko postoji crta, koju mi na Zapadu zovemo meridijan,
koja odgovara srcu, ona koja odgovara plu6ima,
jetri,
slezeni, bubrezima, zatim Supljim utrobnim organima
kao Sto su tanko crijevo, debelo crijevo, Zudni putevi,
mokradni mjehur i Zeludac. Ima i drugih crta koje
odgovaraju pojedinim funkcijama. Napokon, ima crta
za vezv ili pomodnih, koje se zovu sekundarne Lile i
koje povezuju cio taj sustav.
Ako Energija prestane tedi, drugim rijedima,
ako se negdje na putu tih meridijana stvori dvor,
javlja
se bolest. Isto tako, ako se umjesto normalne
vitalne Energije stvori izopa(,ena Energija, nastaje
bolest. Na tim putevima ima ukupno 361 todka, i
jo5
nekoliko ruzbacanih van njih, u kojima se tijek
Energije moi,e kvalitativrio i kvantitativno promijeniti.
I tako, nakon Sto se obavijestio o stanju bolesnika
pregledom na istodnjadki nadin, terapeut ie, prema
sloZenim pravilima, koja nose pjesnidka imena poput
Pravilo Majka-Sin ili Pravilo Pet Elemenata, ubosti
male igle u savr5eno todno odabrane todke kako bi
se uspostavio tijek normalne Energije i time povratilo
zdravlje. Kada su ove teorije doprle do Zapada,
15
razumljivo
je
da su izanrale Sok, uglavnom stoga Sto
su Zapadnjaci proudavali kinesku medicinu u raznim
razdobljima i Sto su uvijek bili u zaka5njenju u
odnosu na odredenu epohu. Prvo su isusovci, oko
XVI. stoljeia, na povratku iz Kine iznijeli temelje
istodnjadke medicine i donijeli igle; time su uglarmom
izanrali
podsmijeh. Zatim su u XIX. stolje6u pojedini
istraZivadi poput oca glazbenika Berlioza poku5ali
ponovno vkazati na wijednost lijedenja ovom tehnikom.
U primjeni ove tehnike pretrpjeli su izvjesne neuspjehe
i ona
je
napu5tena.
Tiebalo
je
pridekati istraZivade s konca XIX.
stolje6a, koji, uostalom, nisu bili lijednici, npr. slavnog
Sulliera de Morana, koji
je
bio francuski konzul u
Kini i proudavao kinesku medicinu, da bi se prevele
kineske knjige i da bi se njihova praksa mogla
pro5iriti u Francuskoj. Ali tai nadin lijedenja
jo5
wijek.aaziva nepovjerenje, dak i neprijateljstvo velikog
broja terapeuta, a
jo5
vi5e istraZivada. U na5e doba
moZe se nadi mnogo dokaza o tom nepovjerenju,
tom neprijateljstvu, i na njih se moy',e nai6i i u
posljednjim djelima na5ih najve6ih profesora.
Ali, pored sumnjidavih ima i onih koji su
pokuiali primijeniti tu tehniku i postigli su rezultate
koji su ih odu5evili zbog brzine, kvalitete i sigurnosti.
Ipak, debata
je jo5
uvijek otvorena na Zapadu,
makar ona bila i bespredmetna,
jer je
u stvari tradi-
cionalna akupunktura, kakva se proudavala, nadi5la
samu sebe, i to ponajvi5e u zemlji u kojoj
je
ponrkla, u ltnr.
t6
To se dogodilo iz dva razloga: vidjeli smo da
je
nova Kina, na poticaj i po volji svog glavnog
vode Mao Ze Donga, izrldito htjela izgraditi most i
kombinira znanstveno iskustvo Zapada s tradicionalnim
kineskim blagom. Kina
je
to postigla na dvije razine.
S
jedne
strane, objedinila
je
nadine lijedenja
priznajem da
je
ovo bilo za zapadnjadke lijednike
najve6e iznenadenje. To objedinjavanje prvo
je
uslijedilo
na uobidajenim mjestima u kojima se provodi lijedenje
-
na klinikama i u bolnicama.
Na Zapadu smo vidjeli mnoge misije sastavljene
od lijednika i nelijednika koje su bile nazodne iznimnom
dogadaju
-
kirur5koj intervenciji na dovjeku ili Zivotinji
bez anestezije ili analgezije. Odsudnost bola postignuto
je jednostavnim
ubodom male igle u odabranu todku.
Bolesnike se moglo snimati, intervjuirati u tijeku
operacije. Moglo se gledati ljude kako im vade
pluino krilo, operira
y',ebtdac,
kao i djecu koja se
radaju carskim rezom, a bolesnik, dotidno porodilja
nisu bili uspavani.
Thkvo ne5to bilo
je
potpuno nezamislivo prije
nego Sto
je
pruZen dokaz o tome. A zattm, vidjelo
se kako se ta medicina Siri na najpopularnijoj razini,
putem "bosonogih lijednika". To su tvornidki radnici,
seljaci koji se priudavaju rukovati s iglama kako bi
mogli ublaZiti bolove, blage ili
jake,
svojih kolega na
poslu, susjeda, dlanova svoje obitelji. I ti "bosonogi
lijednici" takoder su istraZivali:
jedan
od njih, Chao
Poo Yu, postao
je
kineski
junak
zato Sto
je
uspio
usavr5iti tehniku lijedenja gluhonijemih, tako da se
T7
veiina njih mol,e sporazumjevati,
Sto
je
takoder
otkrilo nove vidike ZaPadtt.
A zatrm, lijednici i kineski istraZivadi dopunili
su akupunkturu.
Otkrili su nove todke; ukazali su na
nove crte koje se nadovezuju na prethodne, a Sto
je
najvaZnije,
povezujn todke na koZi s unutarnjim
organima. Eksperimentirali
su s novim sredstvima,
npr. propu5tali su struju kroz akupunkturne
igle.
Medutim, osobito
je
znatajno Sto su Kinezi ponavljanim
eksperimentiranjem
tijekom lijedenja i kirurikih zahvata
pojednostavili akupunkturu.
Oni su u znatnoj mjeri
smanjili broj todaka koje se rabe za pojedine bolesti:
desto
je
potrebna samo
jedna
todka za ditavt regiju,
bez obzira na bolest koja
je
po srijedi. Osobito su
posljednji radovi otvorili nove vidike,
jer
se uvidjelo
da se na taj nadin moi,e
posti6i sigurno i efikasno
lijedenje. i to s minimumom sredstava.
Covjek se,ne
mdZ,e sAm izlijediti, ali moZe olak5ati sebi bolove
pritiskuju6i mali broj dobro odabranih todaka'
U ovoj knjizi razmotrtt 6emo stimulaciju tih
todaka, koje 6emo sada oPisati.
18
khnika
stimulirania
akupunkturnih
toiaka
Akupunkturne
todke
poznate su u Kini od
najdavnijih
vremena.
Ve6ina
njih odgovara
na5im
organima.
Njih
je
pritiskivao
lijednik
poznavatelj
akupunkture
pomodu kra6ih
ili duljih igala'
Ali,
postoje todke koje su povezane s raznim
dijelovima
tijela i s todno odredenim
dijelovima'
Kad se igle ubadaju u njih, lijedi se odgovaraju6i
dio.
Kako
postupati
u
Praksi?
Prvo treba briZljivo
odrediti
todku
rona(e)
zaruima}u)
sasvim
mali
prostor:
kvadratnog
milimetra.
PriloZene sheme i obja5njenja
koja
pomo6i 6e vam, nadamo se, da
ju
lako
ili todke:
oko
pola
6emo dati
odredite.
I9
(Jostalom,
kad
je jednom
odredite, ne6ete vi5e
modi zaboraviti
gdje se ona nalazi,
jer je
bolna i u
tom predjelu osjetljivost
je
ve6a.
Zatim
je
treba stimulirati. Naravno poznavatelj
akupunkture
ubada iglu u nju. Ali, gotovo isti
udinak
postiZe se masaiom odredene todke.
Metnite vrh prsta (palca, kaLiptsta, velikog
prsta) na izabranu todku i pritisnite prilidno snaZno
izlizode1i male oscilacije
(ili blago masiraju6i) ut
kruZenje u smjeru kazaljki na satu'
Da biste postigli veiu preciznost, moZete uporabiti
neki metalni
predmet: vrh nalivpera, noZa itd.
20
Cak
je
napravljeqa neka vrsta malog naprstka,
koji se navude na prst. Ovaj naprstak ima izduljen
vrh koji todno pokriva todku ne prelazeii
je.
Th mala naprava moZe pojednostaviti VaS rad.
Todka se moZe i zagrijavati na razne nadine. I
u tu svrhu napravljeni su mali praktidni aparati.
Ali, od svega
je
najjednostavnija masala. I,
ako to i,elite, krenite sada u prvu "bitku".
Prijedi 6emo sada na izlaganje izvjesnog broja
na5ih nevolja i tkazati na todke koje mogu donijeti
olak5anje.
2t
Bolesti
23
pozornost lijedniku, koji 6e znati odrediti njezine
uzroke i posljedice.
Ali, u meduvremenu treba pomo6i samom sebi.
Za aerofagiju i nadutost trbuha
uop6e, dvije su toike osobito
zanimljive:
jedna
nd stopalu,
druga na podlaktici.
Pogledajmo prvu.
Na unutdrnjoj
strani stopala osjeta se ispuitanje
na bazi
palca;
treba postaviti
mali prst nu to izbotenje; ietri
prsta ruke namjestiti kao na slici
dolje. Kaiiprst 6e svojim vrhom
odrediti mjesto toike, povezdno
s
rubom kosti.
Druga toika otkriva sQ na vaniskoj
strani nadlnktice
sljede1im
postupkom:
Ruka se savije do visine lakta, a toika se nalazi na
polovici vanjske strane
podlaktice izmedu lakta i iake,
oznaiena
pregibnim naborima ta dva
prediela.
Imate bolove...
u cmaru
Kad se spomene bol u dmaru, gotovo
uvijek se
misli na hemeroide. I doista, ta dobro6udna, ali
neugodna bolest
je
najde5da od svih afekcija u tom
predjelu. Ali, bol u dmaru mogu izawati mnogi
drugi, uostalom poznati uzroci analna fisura, pedenje
i svrab uslijed egzem4 probadanje
izazxano apscesom.
Znatan
je
broj ljudi koji pate od dmara i malo
je
lokalizacija koje stvaraju tako lo5e raspoloZenje,
koliko zbog bola, toliko i zbog poreme6aja
fiziolo5ke
funkcije koji povlate
za sobom.
Da Se watimo na njihov najde56i uzrok, hemeroide;
po srijedi su
jednostavno
proiirene vene dmara, a taj
poreme6aj najde5de aaziva zatvorenost. Rijetke, previ5e
suhe, obilne stolice cijepaju na neki nadin te vene,
stvaraju6i pro5irenja ili male kuglice u unutra5njosti.
Thko proSirene, te se vene suze i skupe dmar,
otelavaju1i
joi
vi5e svaku sljedeiu stolicu. Thko
J
28
nastaje za(arani krug,,u kome bol ima svoju ulogu,
jer
tzaziva
grd mi5iia dmara.
VaZno
je,
dakle, Sto brZe prekinuti taj zatarani
krug, a
jedna
akupunkturna
todka
je
vrlo korisna u
ti svrhu.
Th toika leii na listu,
gotovo na
polovici
potkoljenice, totno na sredini izboienia
dva miii1a koji se
zovu
blizanci.
Th toika se rabi i pri drugim bolovima,
ali
je
osobito djelotvorna kad su u
pitanju bolovi u imaru. Niu se treba
masirati obostrano i duboko, npr. s dva
palca.
29
Promukli ste...
Imali ste malu, beznadajnu nahladu. Malo-pomalo,
glas
Vam postaje
nesiguran, boja mu se mijenja i
jednostavno
ne moZete vi5e govoriti...
MoZda ste bili
previ5e budni na nekom veselju, ili ste prenapregli
glasne
Lice drL,e1i neki govor
-
i sad ste bez glasa.
Ono Sto
je
nezgoda u svakida5njem Zivotu
postaje prava nesreia za ljude dije zanimanje ovisi o
glasu; pjevad gubi svoju zaradu, politidar birade,
profesora
vi5e ne mogu razumjeti njegovi daci. Tako
jedna
bezopasna boljka moLe imati velike profesionalne
i dru5tvene posljedice.
Iz tega proistide
to dudno gubljenje glasa?
Grkljan, organ u kome se stvara glas,
ima u sebi
sustav ventila, "jezidaka", koji se nazivaju. glasne
Zice. Njihovo pode5avanje izaziva vibriranje zradnog
stupa koji struji preko njih stalno ga modulirajuii
kako bi se formirali zvuci koji izlaze iz na5ih usta.
U predjelu glasnica mogu nastati dva poreme(aja,
ili su one nepokretne, tj. Zivqi vi5e ne upravljaju
30
njima; to
je
grkljanska
paraliza, vrlo te5ka,
jer
je
posljedica neke ozbiljne
infekcije, koju 6e otkriti
specijalist za rho, grlo i
nos i koja se obidno ne
moic izlijediti, ili
je
po
srijedi
-
sre6om, de5ie
-
tek neka prenadraL,enost:
infekcija ili zapaljerye
izazvali su otok glasnih
Lica i one vi5e ne mogu
igrati svoju ulogu. U tim
sludajevima
preporuduje se
akupunktura kako bi se
smanjila prokrvljenost i
omoguiilo oboljeloj osobi
pjevati ili odrlati svoj
govor.
Dvije su toike
posebno
znaiajne:
prtta leii iznad
rglaba
rulrc
rs.
iirinu Jake
iznad unutarnjeg nabora
pregiba iake, na njegovoj
srediinjoj crti.
31
Druga se nalnzi s obje strane
grkljana, na kraju male kosti
koja podupire taj organ i
koju treba masirati palcem
i kaiiprstom iste ruke.
Tbika na grHjanu
se lijepo
moie vidjeti na kraju male
kosti koja podupire grHjan
na prednjem
rubu velikog
.
vratnog miii6a.
fmate...
opekline ili sunianicu
To
je
u neku ruku ista stvar,
jer
sundanica nije
ni5ta drugo nego opeklina prvog stupnja.
Poznato
je
da se opekline razvrstavaju po
stupnjevima: prvi stupanj karakteriziran
je
crvenilom
izlol,ene koi,e; drugi
je
stupanj obiljeZen mjehurima
koji se medicinski zovu
flictene;
tre6i stupanj
je
krasta, crnkast bezbolan oLlljak, ali s pougljenim
tkivom u dubokim slojevima. deftrti stupanj okarakte-
riziran
je
zahva1enoiiu
,mi5i6a,
a peti zahva6e-no56u
kostiju.
Razumije se, samo se pri bezopasnim opeklinama,
kao Sto su one od sunca, mol,e prtLitr pomo6
akupunkturom. Mora se povesti raduna i o njihovom
opsegu,
j"t
(.e
nekoliko ogranidenih mjehura biti
manje opasno nego sundanica, makar ona bila i
pll/og stupnja.
JJ
Ipak postoji
jedna
toika
koja moie ublaiiti bol
pri opeklini bilo kojeg
podrijetla.
Ona se nalazi
na pregibu
iake s njene
unutarnje strane, toino
u sredini. Masirajte
je
snaino i osje6aj peienja
.
6e se
znatno ublaiiti.
Uganuli ste... noZni zglob
Nadinili ste pogrje5an korak
-
npr. proma5ili
ste
jednu
stepenicu ili ste se spotakli o rubnjak.
Oprez, moZda
je
do5lo do prijeloma kosti, i samo
lijednik mo?e to potvrditi roentgenskim pregledom!
Ali u meduvremenu, noga otite i boli... Stoga
trljajte vrlo snaZno toiku na kosti noZnog zgloba,
unutra ili izvana, ovisno od mjesta na kome se
nalazi oteklina, odnosno s obje strane ako
je
bol
obostrana
Bol, a djelomiino i oteklina,
smanjit 6e so, iesto 6ete
moti i
prohodati. Ali, budite
pailjivi, masirajte dvrsto,
postavivii prst okomito na
koiu, tako da niita ne
pomaknete, ito bi moglo biti
opasnoiakiusluiaju
djelomiinog
prijeloma. I brzo
potraiite lijeinika.
Imate...
Srceve
Th desto rabljena rijed u stvari se odnosi na
tazna zbivanja, i to razliditog podrijetla:
-
crijevne grdeve, razlldite lokalizacije,
povezafie
s infekcijama, nahladom itd.;
grdeve hepatitidkog podrijetla, tj. poslije
poremeiaja u Zudnim kanalima, koje najde5ie
prouzroduje kamenac;
grdeve nefritidkog podrijetla, koji nastaju
poslije oboljenja mokrainih puteva, najde56e tza lanog
kamencom.
U wim tim sludajevima, osobito ovim
posljednjim,
bolovi mogu biti
jaki,
(,ak
izazvati nesvjesticu, i dok
bol traje, nesretni bolesnik osjeia se poput mudenika.
Iako
je
nuZno brzo utvrditi uzrok grdeva, isto
je
toliko Zurno potrebno ublaZiti bol, prvenstveno
stoga da se smanje patnje, ali r zato Sto se uzroci
i posljedice iprepli6u i grdevi pogor5avaju stanje
unutarnjih organa koji ih trpe. Lako se moZe shvatiti
potreba za prekidanjem zadaranog kruga bolest-
JI
bolovi, i da se to postigne na potpuno bezopasan
nadin.
LJostalom, zbog te teLnje da se brzo radi i
obavljena su proudavanja mehanizma akupunkture.
Zapai,eno
je,
pri registriranju crijevnih grdeva, da
brzo prestaju poslije pritiska akupunkturne todke.
Ta toika lEZi ispod koljena, ,r
vanjske strane i na
zadnjem
rubu
goljenice. Kad se vuie prstom
dui tog ruba, odozdo prema gore,
moie se opipati ugao gdje se rub
kosti nagl.o savija unulra i pozadi.
U tom uglu nalazi se todka.
38
Patite od.
".
zatvorenosti
Lenska bolest... bolest suvremenog
svijeta i
njegova nekretanja, ali istodobno i vjedno zlo, po5to
recepti sredstava za prodi5davanje
potjedu
jo5
iz
najdavlije egipatske
pro5losti.
Cista
je
istina da nedovoljno fizidko
gibanje uz
pogrjeske u prehrani karakteristidne
za nale dru5tvo
(rre pije se dovoljno tekudine izmedu obroka, ne
jede
se dovoljno "balastne" hrane,
poput zelenog
povr6a, posija itd.) pogor5avaju taj vjedni problem.
Najjednostavnije
rje5enje, koje SU, na Zalost,
usvojili toliki na5i suvremenici,
jesu,
sredstva za
prodi5davanje, u pilulama, u tabletama, dajevi.
To znadi zamijeniti
jedno
zlo drugim. lJ stvari,
crijeva se postupno nadraLe, nastane upala: zatvorenost
ie
zamijenjena laLnim prolj evima koji'li5avaju bolesnika
vode i mineralnih soli iz njegova organizma'
Thko
nastaje bolest izazxana sredstvima
za prodi5davanje,
koja mol,e dovesti do znatnog broja kronidnih
oboljenja, kao i teskih crijevnih
bolesti, pa dak i
39
kome. Stoga
je
svaka prirodna metoda koja omogu1ava
prirodnu probavu, a da se ne o5te6uje organizam,
dobrodoSla. Akupunktura ima u tome svoje mjesto
-
postoji
jedna
todka koju
je
vrlo lako stimulirati.
Ta se toika nalazi na vrhu noinog palca,
na strani
ostalih prstiju
noge, u ugla 'koji
gradi produietak
baze nokta i
njegova vanjska strana.
40
Boli Vas...
lakat
Lakat
je
zglob koji
je
istodobno
povr5inski i
dosta "nespretan", ako se tako mol,e reii, koji se
lako swda udari.
On
je
istodobno r zglob koji se mnogo angaLita,
osobit_o pri nekim sportovima,
poput tenisa ili golfa.
Sto se dogada u tim sludajevima?
Obidno povreda nastaje poslije "promaSenog"
udarca, zamaha u prazno, npr. za vrijeme teniskog
meda. Podlaktica ode
previ5e
daleko i zaustavlja se rLZ bol
pri maksimalnom istezanju.
'
Bolovi se mogu pojaviti
bilo gdje u laktu, ali se najde5ie
ustale na razini vanjskog okrajka
ramene kosti.
Thj se okrajak love
epicondilus i
na njega se
pripaja iitav splet
miiida i tetiva.
41
Kad se sve to upali, nastaje epicondilitis, oboljenje
koje
je
poznato kao "teniski lakat", Sto
(,e
re1i
lakat tenisada.
Dok
je
to samo nedada za dovjeka diji
je
posao sjededi, za Sampiona dija
je
karijera lugrol,ena,
ako ne i upropaitena lako moZ,e postati katastrofa.
Stoga
je
neobidno vaZno znati gdje se nalazi
todka pomodu koje desto dovjek moi,e sebi pomo6i
i u tijeku samog meda, a da kasnije sprije6i
prljelaz
oboljenja u kronidno.
Tu
je
toiku vrlo lako naei:
ona se nalazi upravo u
pregibu Inkta koji nastaje
kad se lakat postavi pod
pravi kut u odnosu nd
ramenu kost.
42
I u ovom sludaju,stimulaciju todke mogu popratiti
aktivni pokreti, u tijeku kineziterapije ili poslije nje.
Za to nisu nuZni neki komplicirani instrumenti.
U svakoj kudi mogu se na6i sredstva pomoiu kojih
(e
se lakat pokretati: obidan kljud, brava, odvijad
mogu biti dovoljni.
Pove6ajte broj tih
malih
pokreta
maskirajuti toiku u
pregibu lakta. Skratit
6ete bolove i neugodan
osjetaj.
+_r\s\
---\\\
-\
Frn
-*
I
\
\
I
t
,
I
I
-1"
-tl
it
io\
i.
i
l'-'
lll
43
Povrijedeni ste...
Pomislite kakav dudan razlog za primjenu
akupunkture! Kad
je
netko povrijeden, ili, strudno
redeno, pretrpio traumu, treba se zadovoljiti primjenom
lokalnog lijedenja traumatiziranog predjela u obliku
masti, krema, pomada ili uzimanja sredstava za
smirenje poput dobrog starog aspirina ili nekog od
njegovih mnogobrojnih derivata.
Upravo na ovom primjeru vidi se koliko se
kineska medicinska misao razlikuje od zapadnjadkog
nadina miSljenja: na Zapadu se povreda
jednostavno
drLl odiglednim uzrokom rane, krvnog podljeva,
preloma, nedim Sto utjede na osjetila. Za I{jneze,
naprotiv, ista ta povreda remeti energiju obrane
koja prekriva ditavo na5e tijplo kao neka vrsta druge
koZ,e, s tim 5to se najvi5e koncentrira dttl, izvjesnih
puteva, udubljenja. Iz toga ;e izvladi zakljudak da, u
uvjetima povrede, izvjesna todka na
jednom
od tih
puteva moLe rzazxati pobolj$anje u udaljenom predjelu,
tamo gdje se odigrala povreda. Valja podvu6i, ipak,
44
da se pod "udarom"
i
u kineskoj i u zapadnjadkoj
koncepciji podrazumijeva kako psihidka tako i fizl(ka
trauma
-
udar kao Sto su neprijatna vijest ili Zalost.
U svim tim sluiajevima
akupunkturna toika
je
ista; ona se nalazi na
prsima, s desne strane,
na ietri
prsta iznad bra-
davice dqjke, toino u
drugom medurebrenom
prostoru.
;-;;
45
fmate...
Srceve.
u nogama
Probudili ste se nodu zbog onog
bolnog grta mi5ida, koji svi dobro
znamo.
Te grdeve mogu izawati dvije vrste
uzroka:
jedni
su vezani za krvne Llle
-
vaskularni, a drugi za lo5u funkciju
na5ih mi5iia
-
muskularni.
Medu vaskularnim grdevima treba
podvu6i
one koji desto prate pro5irene
vene, upalu vena, sve ozlijede vena
donjih udova, Sto nam se svima moZe
dogoditi, a osobito osobama Zenskog
spola.
Mi5iini grdevi
mogu nastati poslije
pretjeranih fizidkih napora, poput
pretjeranog pjeiadenja ili voZnje bicikla.
Bilo koji grdevi da su po srijedi,
postoji
jedna
todka na obje noge koja
mol,e pomo6i dp se oni brzo ublai,e.
46
Th toika leii totno u sredini
lista, na
podjednakom razmaku
u horizontalnom
pravcu od ruba
noge, a. u vertikalnom na polovici
razmaka od pregiba knljena, gore,
i udubljenja
poviie pete, dolje.
Toika se nalazi upravo u
udubljmju koje dijeli dva miii6a
"blizanca",
one dvije velike
miii1ne mase koje se grie kad
se ioujek digne na vrhove
prstiju,
a koje se steiu same od sebe
kad se
javi
gri.
Pazite, ta
je
to(ka duboko
postavljena, te se najbolji rezulnfi
postiiu snainom masaiom.
t
I
I
I
I
I
I
I
@
I
I
I
I
I
I
I
I
-
47
zubobolju
fmate...
Od toga se ne umire, ali su svi iskusili
-
mogli
bismo parafrazftati La Fontainea
-
to zlo.
Stoga
je
posebno dragocjeno pronaii pogodnu
todku za zubobolju, a ona
je,
5toviSe, dak i vrlo
pristupadna.
Th toika leii na strani kaii-
prsta prema palcu.
Vrlo
ju
je
lako odrediti: povuiete
crtu
dui baze nokta, d drugu
rubom nokta prema palcu.
Tb se dvije crte sijeku pod
pravim kutem, i vrh tog kuta
je
toika koja Vam
je
potrebna.
Pritisnut 6ete lwiiprst one ruke
na iijoj
je
strani oboljeli
zub.
48
Razumije se, pritisak na tu todku neie Vam
izlijediti karijes ili zubni apsces, ah 6e Vam omogu6iti
da bez patnji pridekate posjet zvbart, kao i da, rz
njegovu suglasnost, bez anestezije podnesete lijedenje.
U svakom sludaju, tako neito vrijedilo bi poku5ati.
49
Potiiteni ste...
Poti5tenost... Zar ne slu5amo dosta tu rijed u
na5e doba! Ona dobro opisuje stanje koje nastaje:
naglo, za nekoliko dana osoba koja
je
dotle bila
puna poleta gubi interes za sve Sto
je
dotad bilo
njezin Livot: rad
je
dosadan, obitelj
je
zamara,
razonoda
joj je
ne dini zadovoljstvo. Za tim slijedi
ditav niz fizidkih neugodnosti: osjeiaj gu5enja,
"knedle" u grlu, naizmjenidna drhtavica i znojenje
itd. Kako
je
obidno po srijedi savjesna osoba, ta
njezina nesposobnost
je
dovodi u odaj, ona se opire,
plade, buni se protiv svoje okoline. To smjenjivanje
faza razdraZljivosti i odaja karakterizira depresiju.
Vremenom se podne osje6ati umor poslije i najmanjeg
fizidkog ili intelektualnog napora. Na sdmu pomisao
o nekom postupku, poslu, izlasku
javlja
se uy',as,
pam6enje se gubi, a obiteljski, dru5tveni, profesionalni
Zivot se
jednostavno
iskrivi.
Naravno, mnogi psihofizidki uzroci mogu biti
osnovica depresije; ali, vefinom su po srijedi
50
zastra5uju6e posljedicp suvremenog Zivota
-
Sokovi,
stresovi, postupci koji sve nas pogadaju, poput
zagadivanja atmosfere i namirnica, Sto primorava
na5e tijelo da se stalno bori protiv otrova i mikroba,
zatim dug i iscrpljuju6i prljevoz, ogromno iscrpljenje
na radu neprekidno presijecano telefonom, posjetima,
Sto se naziva "iskidani posao".
Doista, isku5enje da se posegne za sredstvima
za smirenje
je
veliko. Medutim, ukoliko se redovno
uzimaju, ona brzo izgube svoje djelovanje. Thda se
doze pove(,avaj't, dodaje se
jo!
poneki lijek i refleksi
otupljuju, misao se rastroji, bolesnik se sve vi5e
povladi od wijeta koji mu agleda sve vi5e neprijateljski.
Jasno
je
da pri tako sloZenom oboljenju, koje
napada ditavo bi6e, nema neke dudotvorne todke,
ve6 postoji niz zona koje mogu donijeti smirenje.
Kako ih koristiti?
Opruiite se udobno i prvo
masirajte
pregibe
zgloba
ruke, unutarnje
pregibe,
one koji su najbliie dl.anu,
palcem druge ruke, pmo
u
jednom
smjeru, a poslije
u drugom. Zattm masirajte
ulegnuCe trbuha izmedu
pupka u rebrenog luka,
zadriavajuti
se na sredii-
njoj crti.
51
'-'J)
fl
/\
k_n
1n
(\
52
Na lcraju seanse odreditp
najviiu todku na lnbanji,
na sdmom njezinom
vrhu, i masirajte
je
energiino praveti male
krugove oko nje. Th se
toika moie odrediti i na
ovaj naiin: onq se nalnzi
na crti kaja spaja vrhove
uinih ikoljki oba uha.
Sve ovo valja iiniti u
viie navrata. Ponavljajte
te postupke i osjetit 6ete
smirenje koje 6e va.rn
pomodi da se oduprete
depresiji.
fmate... proljev
Taj neugodan simptor4 moZ,e biti i znak vrlo
ozbiljnog oboljenja.
Vrlo ozbiljnog po svojim posljedicama: zbog
desto golemog gubitka vode i mineralnih sastojaka
proljev moZ,e dovesti organizam u opasnost.
Vrlo ozbiljnog i prema svom podrijetlu: on
je
samo neugodnost ako
je
posljedica lo5e probave ili
prolazne infekcije, ali protjede sasvim drugadije ako
ga
je
izanrala malapsorpcija ili neki osobito virulentan
agens poput dizenterijske amebe, ili bolest koja se
nedavno ponovno pojavila, kad se mislilo da se
izgublla u magli povijesti
-
kolera.
Nadam se da ne6ete biti prinudeni lijediti koleru
sebi ili svojima, ali
je
todka na koju 6emo Vam
lukazati kao stvorena u tu svrhu.
To pokazuje nevjerojatnu mo6 akupunkture.
Mnogobrojni statistidki podaci iz Kine pokazuju
da
je,
uz rabljenje te
jedne jedine
todke vi5e puta
dnevno i Sto
je
mogu6e ranije poslije zaraLivatja,
izlijedena, a da nije bilo nikakvog drugog lijedenja,
prava kolera, potvrdena nalazom klica kolere u
stolici.
;
54
Ako moZe izlijedlti tako te5ko oboljenje, akupun-
ktura se moZe uspjeino
primijeniti u sludaju sezonskih
proljeva na5eg podneblja, kod Vaieg dojendeta.
Ttu toiku treba briiljivo
odrediti,itoudva
pravca: odozgo nadolie
i.
od sprijeda
prema nazad.
Odozgo nadolie, ond se
nalazi za
iirinu iake
(pet
popreinih prstiju) ispod
vrha iaiice.
Od sprijeda
prema
nazad, ona
je
na sredini
izmedu izboiine dviju
kosti
-
goljenice,
sprijeda, i liinjaie,
otraga.
55
Osjefute...
bol
.u
jednom
ili viie prstiju
S prstima
se mogu dogoditi mnoge nezgode.
Vrlo izloi,eni udarcima i nezgodama zbog
prinudnog
poloi,aja koji povladi za sobom uganuie
zglobova, prsti se mogu i inficirati, mogu biti zahvadeni
zapaljenjem
Svima su poznate
deformacije koje pogadaju
palac,
osobito u vrijeme menopauze kod i,ena, kao
i one kod oboljelih od infektivnog artritisa.
Pritisak na izvjestan broj todaka moy',e olak5ati
bol u prstima.
Za sve te toike
je
karakteristiino
da se nalaze na
prednjoj strani
prstiiu, na razini
pregiba koji
grade
zglob
pmog i drugog zglavka,
bilo da
ie
prst savijen ili
ispruien.
Pritiskuje se tu toiku
-
naravno, na bolesnom
prstu. A
ako su oboljeli i drugi
prsti?
Onda nas kineskn tradiciia uii oval<vom toinom redosfiedu:
prvo prstenjak,
zatim po redu palac,
srednji prst,
kaZiprst,
mali prst.
5"7
Bole Vas... leda
U na5oj civilizaciji, u kojoj pisanje ima tako
veliku ulogu, bilo da se pi5e rukom, ili kuca na
pisadi stroj, leda su najizlol,enija bolovima. To su
o5tri bolovi "dorzalgo" po ugledu na "lumbvEO",
koji se
javljaju
kad se naglo digne neki previ5e
teL,ak predmet, ali oni mogu biti i kronidni, u vidu
svakodnevnog probadanja, te osobito zagordavati Zivot
daktilografkinjama, pijanistima, ljudima koji rade na
aparatima za umnoLavanje, zubarima. Te bolove izaziva
stalno pogrbljen, polunagnut poloi,aj, koji prouzroduje
zgrdenost mi5i6a s obje strane kraljeZnice. Tieba
navesti i bolove doma6ice koja svakog dana izvodi
iste pokrete: namje5ta postelju, pere sude, disti
usisavadem itd.
Sve moZ,e na5koditi kraljeZnici, pa i psihidki
Livot,
jer
se na njoj odraZavaju strah i strepnje. Zar
se ne pogrbimo pred iznenadnim napadom, opasno5du?
Mi5idi leda grdenjern odraZavaju obrambeni poloZaj
pojedinca. Sve to izaziva bolest. Stoga
je
dobro
58
pozrravati todku koja 6e Vas "otkoditi" poslije
napora i sprjediti odrZavanje bola.
Ta se todka nalazi na nadlanici u produljetku
prostora koji dijeli mali prst od prstenjaka. Iznad
tog prostora u uglu koji grade te dvije kosti kad se
ponovno spoje, nalazi se todka koju treba masirati.
59
Imate ... oteklinu
Strudno redeno, imate edem.
U velikom broju sludajeva otekline se vidaju
na donjim udovima, a rzroci njihovog nastajanja su
mnogobrojni. Neki od njih su opii; poznato
je
da
su otekline donjih udova izazxane slabo5iu dvaju
velikih organa srca i bubrega. Po srijedi su
sloZena stanja, kako zbog uzroka tako i zbog posljedica,
i njih moic rije5iti samo lijednik.
Ali pored tih bolesti, ima i lokalnih uzroka: to
su otekline rzaalare slabo5du vena u osoba, osobito
i,ena, koje imaju pro5irene vene, a povrh toga su
imale,
jedanput
ili u vi5e navrata, i zapaljenje vena.
TU su i limfne otekline, preteZno vezane za
konstituciju bolesnika. Rijed
je
o onim Zenama koje
jo5
od mladosti imaju vrlo pune noge, a to se s
godinama ne popravlja.
Iako u manjem stupnju, ipak ima mnogo ljudi
s maleolarnim oteklinama, tj. oteklinama :znad skodnih
zglobova, koji se osobito izr4l,avaja koncem dana u
60
Zena koje su mnogo
,,hodale,
a
jo5
vi5e tapkale u
mjestu, poput prodavadica, trgovaca itd.
Pored mnogih terapijskih sredstava, kao i mnogih
uvijek korisnih savjeta (da se spava ili odmara s
podignutim nogama), postoji i
jedna
akupunkturna
todka koja potpomale djelovanje tih sredstava.
Th toika leii na stopalu, u produ-
ljetku prostora koji odvaja veliki
prst od njegovog susjeda. Prstom
se ide uz to
produljmje i, u
predjelu
spajanja te dvije kosti, nalazi se
toika koja nam
je
potrebna.
61
Boli Vas ... rame
Rame moLc postati bolno pod raznim okol-
nostima.
Razumije se, moZe biti u pitanju izravan udarac,
koji izaziva prolaznu ili trajnu slabost.
Ali isto tako, i to
je
najde56i sludaj, bol se
javlja
spontano, vi5e-manje
je
o5tar, i prati ga
ogranidenost pokreta.
U najgorem sludaju, rame
je
"ukodeno".
Svako
kretanje
je
skoro nemogu6e. Ruka ostaje priljubljena
uz tijelo i ne moZe se odvojiti od njega.
U lak5em sludaju rame se moLe manje-viSe
podi6i, ali
je
ogranidena mogu6nost kretanja ruke
prema naprijed, nazad ili u stranu, Sto otelnva
pokrete u svakodnevnom Zivotu: zakoptavanje prsluka,
stavljanje kaputa ili bluze...
Thkvo stanje moic potrajati od nekoliko dana
do vi5e mjeseci ili godina.
U tom trenutku po srijedi
je
istinska invalidnost.
Zadtdno, rameni zglob
je
vrlg rijetko odgovoran za
62
tu neugodnost. Nasuprot
blokiran cio skup mi5ida,
u okolini zgloba.
Na slici niZe, uodava se raznolikost i brojnost
o5te6enja koja moZe pretrpjeti ovako sloZena struktura.
Time se obja5njava
i naziv "periartritis humeri",
koje
je
dobio taj skup.
To takoder obja5njava zaito
je
lijedenje tog
oboljenja tetak problem za medicinu,
pri demu se
rabe sva moguia sredstva za smirenje, koja se
primjenjuju opie ili lokalno: infiltracija kortizona u
rame, aktivna i pasivna kineziterapija, u bazenu ili
van njega.
Ali, i u ovom sludaju
jedna
mala todka mol'e
donijeti znatno olak5anje, ublaZiti bol ili sprjediti
nJegovo
poJacanJe.
tetiva bicepsa u
svojoj ovojnici
tome, pogoden
je,
zapaljen,
tetiva, Livaca koji se nalaze
=2,
%
63
Th todka se nalazi na gornjoj
strani ramena.
Praktiino, on& se ovako
pronalazi:
Podi4i
(koliko je
mogute) ruku
u horizontalan poloiaj,
uspravljenog palca. Pojavit 6e se
mala udubina na gornjoj strani
ramena: tu
je
toika koja Vam
treba.
Th todka moie Vam
posluiiti i
tijekom ujeibi reedukacije. Ona
6e ih udiniti manje bolnim i
djelotvornijim.
Nije, medutim, iskljudeno da se
pritiskom pronadu i druge bolne
toike. Bilo bi dobro da se i one
masiraju ukoliko to bolovi
iziskuju.
:
64
fmate... ostp
Postoje razne vrste osipa. Prvo su to oni koji
prate zarazne bolesti, osobito djedjeg doba, poput
malih boginja. Njih ne treba dirati. lJostalom, one
izazivajt osjedaj topline, pedenja, a na bola.
Nasuprot tome, osipi koji izazivaju osje6aj
peckanja vezane s! za dvije vrste :uzroka
jedne
su
urodene, uodavaju se od rodenja i prate nesretnu
osobu cijelog Livota. Oni tral,e ozbiljnu i neprekidnu
medicinsku njegu.
Ali
-
desto i sreiom
-
osip
je
vezan s prolaznim
nezgodama, uglavnom s alergijom. Bit alergije
jo5
nije dovoljno poznata: kontakt s nekom materijom,
ne5kodljivom za ve6inu ljudi, izaziva na koLi osjetljive
osobe osip. ,
Ti osipi mogu biti raznlh vrsta, a najpoznatija
j",
s
jedne
strane, egzem sa svojim krastavim i
vlaZnim naslagama, a s druge strane koprivnjada
(urtikarija) s crvenim povr5inama, bariunastim, koje
se gube na pritisak i straino svrbe.
Naravno, lijedenje alergije
je
obidno vrlo sloZeno:
ali, ako su
je
izanale
jagode
ili Skoljke, npr. vrijedi
poku5ati ublaLiti tegobe.
6s
U tu svrhu
preporuduju se posebno dvije toike: prva se
nalazi toino na sredini
pregiba koljena, a druga s
jedne
i druge strane kraljelnice u visini treieg lednog kraljeika.
Da bi se ta toika prona\la, bolesnik treba siesti i
sagnuti
glnvu unaprijed. Na bazi potiljka uoiava se
velika koitana izbotina
-
bolji izraitaj posljednjeg (sedmog)
vratnog kraljeika"
,-:
Kad se odbroje tri kyaljeika naniie, dospiie se na
razinu treCeg lednog kraljeika, a toika se nalazi s
iedne
i druge strane bodljikavog izraitaja, na iirinu od dva
prsta od srediinje crte.
Da bi se postigao rezultat, treba ubadati ili snaino
masirati te toike.
Osjetate bol....
u predjelu lica
Bolovi u predjelu lica, tz zubobolju, svrstavaju
se u najjade bolove koje moLe podnijeti ljudsko
bi6e, bilo da
je
po srijedi neuralgija lica ili manje
karakteristidni bolovi.
Bol pri neuralgiji lica
je
vrlo spacifidan: obidno
se
javlja
kod starijih osoba, bez razloga, spontano,
poslije neke male ogrebotine na obrazu, nosu ili na
desnima, skoro uvijek iste kad
je
po srijedi isti
bolesnik. Th mala povr5ina na engleskom se zove
"trigger zofle". SAm bol vrlo
je
tipidan
-
poput
munje, udara struje, ka1e nam bolesnik. To traje
nekoliko sekundi, ali kakvih!... ukoliko se ne ponovi
svakog sata, ili dak svake minute, pretvarajuii
bolesnikov Zivot u straino mudenje.
Pored tog
jasno
izrai,enog i spektakularnog
oblika, postoje i blaLi, ne5to drugadiji, pri kojima
bol, manje snay',an, dulje trBje. Lice desto oblije
68
rumenilo, a znoj izbl1e u krupnim
gra5cima. Sve se
to vrlo te5ko podnosi i posebno
je
korisno znati
todke koje mogu ublaZiti bol.
Od tih todaka dvije su
glnvne
-
prva
ie
ona koia se
rabi i pri ielnoj migreni, a nulszi se na prednjoj strani
podlaktice; odreduje se kao i totka za
migrenu,
obuhva1ajuti
palac na strani na kojoi se osjeta bol
iakom
postavljenotn kao itipalika. Kaiiprst 6e
pokazati
todno mjesto na kome se nalazi toika, u udubljenju
u
kome se pipa puls.
69
Druga se toika nalazi
na licu, pokraj
jagodice,
u visini
nozdrva u malom
koitanom udubljenju
ispod
.iagodice.
Imate...
napadaj
ietre
KaZe se, napadaj
jetre
ne postoji. U
biti, to
je
todno
jetra
u tome nema
nikakvog udjela.
Danas se misli
u tim
je
sludajevima
po srijedi nekakva
prepreka u Zudnoj ke-
sici ili alergija organa
za varenje.
Ali, kako
god
bilo, nevoljnika koji
sutradan
poslije neke
gozbe ustane
gorkih
usta, te5ke
glave, s
mudninom
-
ipak
je
to napadaj
jetre.
7l
a tul<voj situaciji
pomodi
6e vam
jedna
toika. Ona
leii pri dnu potkoljenice, na
vanjskaj strani, u malom
osj etlj iv om udublj enju ispred
duge i tanke kosti
-
liKnjaie.
Kal<o nino odrediti tu toiku?
Postavite ruku, stegnutih
p$tiu, na nogu i osl.onite
vrh malog prsta na najiz-
boieniju kost ilnnka na nozi.
Prsti 6e se nati,
jedan
uz
drugi, na prednjoj strani
li.injaie, a palac 6e oznaiiti
toiku. Masirajte tu todku
na objema potko-ljenicama
ukriienim rukama
-
desna
ruka
za
lijevu nogu, lijeva
ruka
za
desnu nogu. Poslije
nekoliko trenutakn iut 6ete
klokotanje u iuinoj
kesici
koja se
prazni,
ito su,
uostalom poknzali i rent-
genski snimci naiinjeni u
tim sluiajevima, u tijeku
masiranja te toike.
Treba
zapamtiti
da
je
ta
toika
znaiajna
u lijeienju svih oboljenja
jetre
i
iuinih
puteva. Ali, to bi nas daleko odvelo. Zadovoljimo se time
da sebi pruiimo pomo1
za
trenrytak.
72
fmate...
teiko1e
pri
Medicinski se to zove dispneja
-
simptom dije
znai,enje moy',e biti vrlo ozbiljno.
Te5ko6e pri disanju
mogu izantati srce, plu6a, Livdani sustav. Stoga, ako
se pojavi dispneja diji uzrok nije odigledan, treba se
obratiti lijedniku, pa i specijalisti
pneumologu,
kardiologu itd.
Ali, obrnuto, moZe biti po srijedi
samo prolazna
nevolja u okviru neke akutne bolesti
poput gripe,
bronhitisa itd.
Postoji
jedna
bolest pri kojoj smetnje prigodom
disanja dine bit klinidke slike:
astma. Svima
je
poznat njezin rarvoj s krizama,
prvo noinim, koje
otrht bolesnika od sna oko 2-3 sata ujutro, primo-
ravaju ga da otvori prozore, da
sjedne. Zatim ti
napadi postaju sve dei6i, gube tipidan karakter i
pretvaraju se u stalne te5kode pri disanju. U svakom
sludaju, te5koie pri disanju znade
za astmatidara
sate i dane patnji, a takoder i sve ozbiljniju invalidnost.
disanju
t5
Postoji velik broj lijekova koji se daju za
ublaZavanje tih simptoma kod astmatidara: kapljice,
supozitorije, tablete, opasni kortizon, zatim lijekovi
koji se pakiraju u bodice, a rabe kao aerosol, koje
svi bolesnici dobro poznaju.
Svi ti lijekovi imaju i lo5ih strana. Prvo ih
treba imati pri ruci. Svi, bez iznimke, imaju opasne
sekundarne
posljedice. Stoga
je
dobro znati
gdje se
nalazi mala todka koja moie prilidno brzo pomo6i
nesretnom bolesniku koji ima smetnje pri disanju.
Ta se toika nalazi na
ledima, s obje strane led-
nog dijela kraljeinice
poput mnogih drugih
akupunkturnih toiaka na
daljini od dva prsta od
nje, u visini tre1eg lednog
kraljeika.
Kako odrediti mjesto tog
kraljeika?
Vrlo
j
ednostavno
I
bolesnik
sjedne i sagne
glnvu; pojavi
se
jedna
izbotina na bazi
potiljka
-
to
je
irtoiina
p oslj ednj eg vratnog kralj e-
ika. Odbroje se
zatim
tri
izboienja naniie i dode se do bodliastog
produlietka
tre1eg lednog kraljeika. Tbika, kao ito
ie
vet reieno,
leii
za
debtjinu dva
prsta lijevo i desno od kraljeinice
(vidjeti odjeljak
"Imate
.. osip").
74
Tu toiku treba masirati;
snaino i dugo. Znadi,
bolesniku treba pomoti
neka osoba iz njegove
obitelji. Tako 6e se
poteiko6e pri disanju
pomalo
ublaiiti i na
kraju prestati.
Treba napomenuti da se uz te dvije todke moie rabiti i
ona koju smo naveli
za
kaialj.
75
Boli Vas... koljeno
Na koljenu se mogu dogoditi sve nevolje: udarci,
infekcije, nesretni sludajevi itd. Taj zlosretni zglob
je
na delu svih zglobova ozlijedenih prigodom auto-
mobilskih nesre6a, skijanja itd, a osim toga
je
i
najpogodnije mjesto za infekcije
-
osobito kod djece
-
zapaljenja, arftoze itd.
Zbog toga se desto name6e potreba za ubla-
L,avanjem te vrste bola.
Ali, u prirodi su dobro i zlo wlo blizu: koljenski
zglob
je
i vrlo "otkriven".
Lako ga
je
promotriti sa svih strana i briZljivo
odrediti bolna i ozlijedena mjesta.
Povrh toga, a to se odnosi na cjelokupnu
akupunkturu, bilo koja bolna todka
-
dak i ako nije
navedena medu akupunkturnim todkama
-
moZe se
masirati, i to 6e lijedenje isto tako biti blagotvorno.
Ali, ipak
postoji
jedna
todka koja
je
najpogodnlja za
bolove u koljenu.
76
rl
tt
tl
F'"-i\
I i /
\.-rt1
I
t
I
t
it
Zamjetljiva
je
iinjenica da ta
toika odgovara vrhu sinovijalne
kesice one male kesice koja
pokriva unutrainjost svih
zglo-
bova i koja otekne od upalne ili
sukmiiave tekutine, onaj
poznati
"sinovijalni
izljev".
Kako nati ti todkuT Vrlo
jedno-
stdvno.
Ilzmite kao odrednicu malu kost
koja se nalazi na prednjoj strani
koljena: iaiicu. Ona
pribliino
ima
oblik
pravokutnika. Povucite
ramiiljmu
crtu od iaiice s vanjske
strane buta: toika leii na, tri
debljine
prsta
iznad ugla kosti.
77
Boli Vas... grlo.
Budite oprezni, angina moic biti vrlo opasna;
ona moZe stvoriti teren za mnoge bolesti
-
menin-
gitis, reumatske bolesti, bolesti bubrega, koje mogu
ugroziti ditav daljnji Zivot. Stoga brzo pozoite lijednika.
Ali, dok dekate, ukazat 6emo vam na todku
koja vam mol,e donijeti olak5anje.
Th todka leii na palcu
sa
strane prema
kaiiprstu.
Povucite crtu u produfietku
baze nokta; drugu crtu
povucite
dui ruba nokta
prema lraiiprstu. Tb se crte
sijeku tvoredi pravi kut.
M!k"
ie
u vrhu tog kuta.
78
Dobili
ste... gr.ipu
Dobro znate njezine simptome: poslije
nahlade
podinju
suziti odi, grlo
je
suho i pede, u nosnicama
se osje6a peckanje; ki5emo, groznidavi
smo.
I dovjek posegne za vru(om rakijom... dime se
niSta ne postiZe,
jer
alkohol nikada nije ubio nijednog
mikroba osim ako se nanese vatom.
Kai,e se da dovjek ima gripu. To
je
obidno
netodno. Prava gripa
je
te5ka bolest, koja se
javlja
u obliku epidemija i moi,e, usprkos napretku medi-
cine, prouzroditi
smrt.
Obidno, kad se misli da
je
po srijedi "gripa",
na5e di5ne sluznice
je
napao velik broj virusa, koji
u njih prodiru zahvaljujuii nahladi.
Na engleskom postoji prava rlje( za oznalavanje
protivnika
cold
-
mi bismo rekli "navu1i nahladu",.
Nevjerojatno
je
koliko se narodna mudrost slaZe s
kineskim shvadanjem. Za njlh
je
hladnoia
jedna
od
"iskrivljenih
energija" koje napadaju organizam i
koje se hvataju u ko5tac s, "psima duvarima"
nekim akupunkturnim crtaml
}tj"e
je
o wlo sloZenom
80
mehanizmu koji so ne; moLe ukratko izloLiti, ali na
tim linijama nalaze se todke koje treba stimulirati.
Postoje dvije glavne todke koje treba pritiskivati
neposredno nakon Sto dovjek opazi da se prehladio.
Pma toika leii na
nadlanici, tri debljine
prsta iznad pregiba
zgloba
iake u uglu
koji iine dvije kosti.
Druga todka
je
nd rdmenu,
n& sredini izmedu baze
vrata i vrha ramena.
rI
--ffi_.
(
/l\
\
82
BoIi Vas... kuk
Tieba odmah istadi
jednu
dinjenicu. Bol koji se
osjeda u predjelu kuka desto ne izaziva oboljenje
samog kuka. MoZe biti u pitanju oboljenje ieluca,
malog trbuha, podetka i5ijasa itd. U tom sludaju
todka koju 6emo kasnije spomenuti slabo bi reagirala,
ali ona donosi olak5anje ako
je
bole5du zahva1en
sAm kuk. Naravno, kuk
je
dubok zglob i obidno
slabo izloicn udarcima, ali
je
on mjesto na kome se
lokalizira, osim drugih oboljenja, ono lagano i straino
razaranje kosti koje se zove koksartroza
*
bolest
koja se nuZno, poslije
.drgog
razdoblja bolnog hoda
i oteZanog kretanja, zavriava ukodenoS6u zgloba.
Dakako, ima znatajnih metoda za lijedenje
koksartroze, a obidno se dak kirur5ki intervenira
kako bi se sprjedilo razaranje kosti i izlijedio oboljeli
kuk. Ali,
jedna
todka efikasno ublalava bol i time
olak5ava cjelokupno lijedenje. Nju treba todno odrediti.
Prvo postavimo bolesnika, ili se, ako smo mi
bolesni, sdmi namjestimo u todno odredeni
poloZ,aj,
jer
od toga ovisi precizno lokaliziranje todke.
83
\
I
I
I
I
Bolesnik se opruii na
zdravoj
strani, koja ga ne boli, i
zatim
stavi
polusavijenu
oboljela nogu na d*gu, opu.iteno
i olabavljeno, poput draiesne dame koje su nadahnule
tolike slikare.
U tom poloiaju sve se kosti vide kao na reljefuom
zemljavidu,
a osobito one koje nas
zanimaju:
izboienje
zdjelice,
ilijaini greben. Postavimo iaku dui grebena
ovako: otvorimo iaku tako da
palac
dode
pod pravi kut
s ostalim prstima; spuitamo rub iake uz greben i
obaramo
palnc
-
naili smo
todku kaju smo traiili. Ona
se nalazi na koitanom
izboimju koje se medicinski
zove
'oveliki
trohanter" i
utjede na sve bolove u nozi.
To nije ni prvi ni
posljednji put da
jedna
todka ima vi5estruke indi-
kacije.
84
Stucate...
Kome se nije dogodila ona neugodna i dosadna
neugodnost?
Manje
je
poznato da Stucanje moZe biti te5ka
bolest, prava napast koja traje danima i sprjedava
nevoljnika, koga
je
svladala,
jesti
piti, spavati i
dovodi ga na rub Zivdanog sloma.
Poznatije
je
da Stucanje desto nastaje ukoliko
se "krivo proguta" ili se smije pri
jelu,
Sto obidno
nema neugodnih
posljedica, ali ono
je
nekad i
simptom te5kih bolesti, osobito Zivdanih.
Ali, ostavimo
po strani te teike oblike i zadrlimo
se na obidnom i ndugodnom Stucanju
kojeg se
dovjek Leli brzo rije5iti.
Da bismo postigli olakianie, ovoga
puta treba
nam pomo6,
jer
se toike nalaze nq ledima, Sto, u
stvari, i obja5njava Stucanje; ono
je
niz
grdenja
dijafragme, o5ita koji odvaja prsni ko5 od trbu5ne
Supljine i pripaja se na rebrima od sprijeda
prema
pozadi, na sdmom mjestu gdje 6emo pronaii todke.
85
Tb se toike nalnze na dvije
debljine prsta
od lednog
dijela kraljeinice, s obje
strane sedmog lednog kra'
ljeika. Njega moiemo vrlo
lnko odrediti.
U osobe koja sjedi, gola
do struka, toike se nalaze
na vodoravnoj crti koja
prolazi
kroz vrhove lopa-
tica.
86
Patite od... nesanice
iovjek se vrpolji u svome krevetu... u postelji
koju
je
toliko priZeljkivao tijekom radnog dana;
ni5ta se ne moLe posti6i, Livci trepere, san ne
dolazi. Ili, pak, dode umoran, zaspi kao klada, ? u
dva ujutro skodi kao iglom uboden. San
je
nestao,
a mali osobni
projektor nil,e najcrnje i krajnje
razdraLljive
misli sve do trenutka kada budilica
okrutno opomene da
je
vrijeme ustajanja, upravo
kada
je
dovjek
ponovno zaspao. Sve
je
to vrlo
ozbiljno,
jer
poslije duljeg razdoblja nesanice umor
postaje neizdrLljiv,
a depresija vreba.
A Sto diniti? Vz€ti sredstvo
za spavanje?
Ona se u svijetu svakog dana
prodaju na tone,
ali to
je
lo5e rjesenje. Zna se
-
uostalom, relativno
odnedavno
-
da
je
san fina ma5inerija, nadinjena od
dva "varij eteta" koja se smjenjuju i slijede
jedan
za drugim: lak san, animalni,
pri kome se tijelo
odmara,
i paradoksni san, pri kome
je
mozak
angai"iran. To
je
vrijeme snova, koje ima bitnu ulogu
u odrZavanju
mentalnog zdravlja
-
trenutak u kome
87
misao rje5ava probleme koji preko dana izgledaju
nerje5ivi. Nema sredstva za spavanje koje ne remeti
tu finu ravnoteZu, s tim Sto se na to nadovezuje i
Stetno djelovanje lijeka kao takvog.
Osoba koja pati od nesanice neizbjelno postaje
kronidan bolesnik, koji stalno povedava dozu sredstava
za spavanje, samo dodaju6i nove lijekove, samo
pogor5avaju6i svoje stanje. Stoga su dobrodo5le sve
metode koje mogr izazvati prirodan san.
Medu njima ima svoje
mjesto i akupunktura,
zahvaljujati
dujema toi-
kama koje treba lagano
masirati.
88
Pma kii nA vrhu drugog
noinog prsta, s vanjske strane
noinog
palca. Ta
je
toika
lokalizirana na vanjskom
ugli nokta.
Druga toika se
nalazi na
unatarnjem rubu
baze noinog
palca,
iza koitanog
izboienja na bazi
palca.
Akupunktura
i...
trovanja
Kinezi su se odavno sudili s problemom droge,
dok Zapad
jo5
nije ni slutio koliko
je
ona opasna,
pa dak ni da postoji. Ne treba se stoga duditi Sto su
oni ve6 odavno znali odrediti aktivnu todku lijedenja
te5kih toksikomanija izananih opijumom i njegovim
derivatima. Th todka se
jo5
uvijek rabi i daje isto
tako povoljne rezultate i na Zapadu.
Medutim, primjetilo se, povrh toga, da se ta
todka moLe iskoristiti za odvikavanie od na5ih
"doma6ih"
otrova, poput alkohola i duhana.
Jednostavno treba dodati
jo5
neke todke koje
unekoliko mijenjaju efekt akupunkture.
Jasno
je
koliko
je
znahjna mogudnost da se
dovjek sdm dezintoksira, potpuno ili djelomidno.
Stoga iemo sada ukazati na todku koia
je
u tom
pogledu
zanimljiva.
90
Glavna toika kod svih,
trovanja
jest
toika
DROGE.
Th se toika nalazi na
postraniinom dijelu
lubanje, toino na
okomitoj crti od uine
ikoljke, za
tri debljine
prsta poviie nje.
Dovoljno
je
masirati tu
toiku
za
snaine i blage
droge: opijum, LSD,
haiii, lijekove itd.
?
I
I
I
0
9I
^
4
Kad
je
po
srijedi...
alkoholizam
Tit todku treba stimulirati.
Kad
I
je
doujek u stanju PUANSTVA,
valja dodati i
jednu
toiku koja
se nalazi todno na vrhu nosa,
a
zove se Pi-iun, i koja brzo
dovodi do otreinjenja.
Medutim, budite
oprezni!
Pritisak
na tu toiku moie
izazvati povra1anje.
Stanite sa
strane, a ne ispred usta onoga
kome pruiate pomo6...
inaie
ode vaie odijelo ili vaia
haljina!
Kad
je
po srijedi...
duhan
Thkoder treba masirati
glnvnu todku za
trovania.
Treba dodati
joY
dviie toike
koje leie u uhu. Prva se
nalazi upravo na malom
izboieniu koie
ie
u neku
ruku korijen uha.
Druga
ie
totka toino izg
prve, skoro u sredini
iupljine koja se
formira
u
uinoj ikoljki i toliko liii
na unutrainiost ikoljke, a
naziva se konha.
Tb toike imaju vrlo malu
povriinu i priliino ih
ie
teiko
prona1i pri obiinoj
akupunkturi.
Medutim, kad se toujek
Zeli odviknuti
od puienja,
nema prablema:
dovolino
je
masirati viie puta dnevno te dvije
toike.
Te mi todke omogu6uju ukazatr na
jedno
znalajno
nadrastanje klasidne akupunkture.
Francuski (Nogier) i kineski autori proudavali
su
jedan
dio ljudskog tijela koji
je
izmakao
tradicionalnim ispitivanjima
-
uSnu Skoljku, i iz tog
ispitivanja proiza5la
je
ditava
jedna
noya znanost
-
aurikuloterapija.
Ikoz ovo se vidi kakve su sve mogu6nosti
pro5irivanja
akupunkture i koliko
jo5
ima todaka i
korisnih tehnika koje bi bilo korisno otkriti.
94
OsjeCate...
umor u nogama
Svi mi, stanovnici gradova, nakon Sto prosjedimo
cijeti tjedan u uredu ili automobilu, odlazimo nedjeljom
na "cross", u lov itd. Rezultat nije trebalo dugo
dekati: izmrcvareni smo, slomljeni, ne osje6amo vi5e
svoje noge
-
ili ih previ5e osjedamo.
Brzo, nadimo toiku
koja te nam donijeti
odmor: na vanjskoj
strani
potkofienice, na
sredini izmedu zgloba
i koljena, upravo iza
tanke duge kosti koja
se zove
liinjata.
95
Ta
je
todka poznata u Kini kao "todka kulija"
onih neumornih
jadnika
koji vuku ljude u rikSama
po ditav dan. Tijekom rata
japanski
vojnici, koji su
prelazili goleme udaljenosti na biciklu ili pjeSice
kroz dZunglu, prZili su tu todku upaljenom cigaretom
svakih dvadeset kilometara i veselo nastavljali put.
{emojte
bai to primijeniti,
ali masirajte tu toiku
uporno i vidjet 6ete da 6e
umor u nogama nestati.
96
Imate... lumbago
Tko u svom Zivotu nije imao lumbago, "bol u
kriLima", poslije nekog zlosretnog napora, udinjenog
obidno iz loieg polol,aja? Ne5to
je
krcnulo,.. ili, pak,
nije, i presavinuli
smo se na dvoje, desto nesposobni
da se maknemo,
jer
i najmanji pokret izaziva
neizdrLljive bolove. Th nesreda
je
izawala (uostalom,
kao i i5ijas) u
jednih
kilu medukraljeikog diska, u
drugih pomjeranje
jednog
kralje5ka u odnosu na
drugi. Bilo Sto da
je
po srijedi, Livac
je
uganut, a
to povladi za sobom bol i grd mi5i6a.
Nelijedeni lumbago traje nekoliko dana ili tjedana,
pobolj5avajuii se malo-pomalo, da bi napokon i5dezao.
Medutim, on se ponovno
javlja
-
i sve desde i de56e
razmjerno tome koliko se medukraljeske veze,
koje dine ligamenti, olabave, tako da sve manji
napori izazivaju "uganuta krli,a". Uskoro bol postaje
stalan, s tim Sto se pojadava poslije zamora, a
osobito
je jak
ujutro, pri budenju. Bolesnik
je
postao
"kronidan".
Za ublaiavanje bolova pri
lumbagu rabi se
jedna
velika toika, koju treba
obostrano masirati. Vrlo
.iu
je
lako na1i. Ona leli u
sredini prijevoja
koljena.
98
Boli Vas...
zglob iake ili iaka
Skoro
je
nemogude odvojiti bolove u zglobu
Sake od bolova u Saci. Tu se u stvari nalazi skup
kostiju, tetiva, mi5iia koji grade
jednu
tijesno povezanu
cjelinu, kao Sto prikazuje slika.
Katkada se
-
na nadlanici ili ispred zgloba
-
pojavi bolna oteklina: to
je
sinovijalna cista. Mala
mo5nja koja odvaja razre kosti i tetive, zNana sinwija,
stvorila
je
oteklinu pod koZom. To
je
posljedica
nekog naglog pokreta, obidno pri igranju tenisa ili
naporu prigodom odvrtanja nekog vijka. Oteklina
moZe nastati i uslijed
ponavljanja istog pokreta, npr.
pri pletenju ko5ara, tkanju itd.
Katkada dode i do zapaljenja prstena koji
obuhva6a sprijeda zglob anularni ligament, te
budu pritisnuti Zivci koji prolaze ispod njega.
To
je
Iako zapaziti: na pojedinim todkama Sake
pojave se znaci utrnulosti,. bilo na dlanu ili na
nadlanici. U svim tim okolnostima dviie su toike
osobito vaZne.
Prva leii na rubu iake, u
produljetku malog
prsta,
malo ispred
pregiba {ake,
na drugom naboru koie koji
nastaje kad se iaka okrene
u smjera malog prsla. Todka
se nalazi na mjestu koje
prikazuje slika dolje.
100
Druga vaina todka IeQ na nadlanici, na udalienosti tri
debfiine
prsta
iznad nabora, toino na miestu gdje se
sastaju dvije kosti koje grade podlakticu
ibica
i
lakatnica. Tu
je
toiku lako osjetiti i odrediti.
Tb su dvije todke koje treba pritiskivati pri bolovima u
zglobu
i Jaci. One se mogu masirati
iedna
po
iedna
ili
istodobno onoliko dugo koliko
je
potrebno.
tl
trl
!,i
lr
101
Imate...
morsku bolest
Uopdeno se te bolesti zow
kinetoze (bolesti koje se
javljaju
primjerice prigodom putovanja
vlakom, automobilom, avionom
ili brodom). Hladan znoj, muka,
povra6anje dovode vas katkada
do potpunog iscrpljenja, a u
svakom sludaju vas sprjedavaju
da normalno uzimate hranu i
da tZivate u ugodnom putovanju.
Kod male djece obilno povrada-
nje moZe uazvati opasan gubitak
teku6ine.
Ni5ta nije dragocjenije od
poznavanja todke koja ima
povoljno djelovanje u ovim doista
neugodniry sludajevima.
r02
Ta se toika nalazi
na
prednjoj strani tijela, na
srediinjoj crti, na sredini
izmedu pupka i
zavrietka
prsne kosti.
f-C.*zrtr*-y
t
t
I
I
I
ol
+
I
I
+
Dakle, na sredini izmedu
te dvije anatomske odrednice
nalazi se toika koja vam
je
potrebna, koju treba
masirati snaino i dugo.
103
lVos
Vam
je...
.zaiepljen
To
je
prava zimska bolest. Zatepljen nos desto
je
prvi i
jedini
znak mnogobrojnih virusnih infekcija
koje nas napadaju u tom godi5njem
dobu: nahlade,
gripa itd.
Ali postoji i ditav niz kronidnih oboljenja nosa
i njegove okoline koja prati taj neugodan simptom:
prvenstveno
su to sinuzitisi, zatim spazmodidne kihavice,
dtji
je
proljetni
oblik polenska groznica
s napadima
kihanja, stalnim ludenjem iz nosa, s podraZajem
odiju.
Za sva ta oboljenja rabe se iste toike.
Ima ih dvije vrste:
-
glavna
toika
nalazi se na ielu, toino na srediinjoj
crti, malo ispod potetka
vlasiita, d
ako kose neme, onda
ju je joi
lakie
nadi. Kako
je
todno odrediti? Povucite
prstom
crtu od grebena
nosa naviie,
driedi se strogo srediinje crte. Nai6i
6ete na
jedno
malo izboienje, i odmah
iza njega, tj.:u predjelu pmih
vlasi,
t04
nadi 6ete malo udubljery$e. Tu
je...
Pritisnite
je
i
zatim
snalno
masirajte.
Uz tu glavnu toiku moiete
masirati i
pomotne,
ali ipak
vrlo korisne: ako
je jedna
nosnica viie
zaiepljenaa
od
druge, postoji
jedna
toilm ispod
nosnice, u kutu koji iine
nosnica i usna, koju
,6ete
takoder masirati: desno
za
desnu nosnicu, lijevo
za
lijevu.
105
Bole
Vas... uii
U stvari od povr5ine glave prema
unutra5njosti
lubanje postoje
ne
jedno
nego tri uha, koja se
nastavljaju
jedno
na drugo: vanjsko uho, tj. u5na
Skoljka i sluSni kanal koji vodi ka bubnoj opni;
zatim srednje uho, prostrana rezonantna Supljina s
malim ko5dicama koje prenose nruk, i unutarnje
uho, koje registrira nruke, a ima i druge namjene
-
npr. sluZi odrZavanju ravnoteLe. U unutarnjem uhu
se bol ne osjeda; poreme6aji u njemu odraZavaju se
u drugim nevoljama
-
vrtoglavicama, bubnjanju itd.
Sto nadilazi okvire ovog izlaganja.
Bol koji se osjeia u vanjskom i srednjem uhu,
naprotiv, vrlo
je
snaZan. U vanjskom uhu mogu
nastati mali direvi, a srednje uho
je
sjedi5te infekcije
samog uha,
^lane
otitis. Otitis
je jako
bolan. On
moLe biti izvor mnogih drugih komplikacija. Ako se
infekcija ponavlja,
moi.e oboljeti kost u susjedstvu:
to
je
mastoiditis, Vremenom ponovno oboljevanje
dovodi do slabljenja sluha, kqje moZe onesposobiti
bolesnika za
(itav
Livot. Tko. nije vidio onu
jadnu
106
djecu velikih gradova
rkoja
cijele zime idu iz
jednog
zapaljenja uha u drugo? U svojoj praksi imao sam
nekoliko malih bolesnika kojima
je
u tijeku
jedne
godine obavljeno vi5e od trideset paracenteza
-
tj.
otvaranja opne bubnjida skalpelom.
Postoji
jedna
akupunkturna todka koja ublaZuje
bol u uhu, a koja moZe udiniti i mnogo viSe. Kakvo
zadovoljstvo osje6a otorinolaringolog koji poznaje
akupunkturu
-
a takva vrsta lijednika postoji
-
kada,
pritiskujuii tu todku, vidi kako u dojendeta gnoj istjede
iz rha i slijeva se niz zadnji zid Ldrljela, poslije dega
postaje nepotrebna svaka kirur5ka intewencija!
Povrh toga, ta se todka vrlo lako nalazi: ona
leZi upravo iza u5ne Skoljke, na vrhu kosti koja se
nalazi na toj visini, a koja se zove mastoidna kost.
Da biste
je
lako
naili, treba saviti
uinu ikoljku prema
naprijed. Toikd leZi
na sdmom vrhu
kosti.
r0l
Osje(ate... lupanje srca
Shvada li dovjek pravilno kakva
je
divna elektridna
naprava na5e srce sa svojim vlastitim centralama i
mreZom koje pokreie srdani miSii? Te centrale oda5ilju
elektridnu energiju svakog trenutka u skladu s
potrebama organizma, ovisno od toga
je
li se odmara,
hoda, trdi itd. Jasno
je
da
jedna
tako sloZena
ma5inerija mole katkada nadiniti pogrje5ku, ubrzatr
ili usporiti u nevrijeme
-
to se medicinski naziva
"tahikardija" odnosno "bradikardija", ili podinje
"preskakatl"
-
po srijedi
je
ekstrasistola.
Naravno, procj enjivanj e, interpr etacija i lij edenj e
tih nenormalnosti traLi primjenu ditavog kardiolo5kog
znanja, ukljudivo i klasidni elektrokardiogram, ali
obidno bolesnik zapazi Sto
je
po srijedi na temelju
istog simptoma:
jedna
ili vi5e palpitacija, tj. osje6aj
prekida rada srca pra6enog zati5jem, nekad mudnim.
Palpitacije se mogu ponavljati, trajati satima, izantatt
pravu nemo6. Lako se dA shvatiti kakvu neprijatnost
one mogu donijeti bolesniku. Stoga
je
dobro poku5ati
prnLiti pomoi Sto
je
mogu6e brLe, a postoji
jedna
todka koja dobro djeluje pri.rovoj vrsti poremedaja.
108
Th se todka nalazi ispred ruinog zgloba
na niegovom
unutarnjem
pregibu sa strane malog prsta.
Vuku1i od malog
prsta premd gore, nalazi se
iedna
bolna toika na
prednjem izboienju zgloba,
neposredno
iznad
pregiba.
Boli Vas stopqlo...
i prsti
na nozi
NaSa stopala, na5a
jadna
stopala tijekom'cijele
godine su optere6ena, i rijetko kad po5tedena. A
koliko ih tijekom godine mude cipele u kojima su
zatodene, previ5e uske, lo5e napravljene, osobito one
koje nose naie ljupke damice, koje slijede tako
prolaznu modu: poslije potpetica tankih kao igla,
donovi na katove, i tko zna Sto 6,e
joS
naiii...
Rezultati svega toga uodavaju se poslije deset godina:
stopalo se deformira, palac i mali prst prelaze preko
drugih prstiju, svod stopala se spu5ta ili inija, na
mjestima na kojima
je
trenje pretjerano
nastaju
zadeblju4a koLe, fuljevi. Hodanje postaje pravo
mudenje,
i malo-pomalo odvede one koji najviSe pate pod
kirur5ki noZ. Kinezi su se ve6 odavno suodili s tim
problemom,
zbog nesretnog obidaja koji
je
tradicija
nametnula djevojkama: smanjenje stopala, uz sve bolove
koji prate taj postupak. Pored patologije znali su i
terapiju: vei od davnina opisali su
jednu
todku.
110
Th toika leii na gornjoj strani
stopala,
pri bazi drugog prsta.
Dovoljno
je
snaino
je
masirati
da bol u stopalima
prestane.
111
OsjeCate bol....
u prstma
Naravno, mogao vas
je
netko i udariti u prsa,
ali ako se bol pojavi sAma od sebe, budite oprezni.
MoLda su uzrok tome srce i plu6a. Kad
je
u pitanju
srce, svi pomi5ljaju na stra5ni infarkt, ali bolovi
mogu biti izanrani i anginom pectoris
-
uostalom,
slidni onima pri infarktu
-
ili plu6nom embolijom
koja zahva1a i srce. Ako su po srijedi di5ni putevi,
bol moZe potjecati od zapaljenja porebrice.
Samo de
vam lijednik mo6i dati todan odgovor, poslije potpunog
pregleda. Osim toga, bolovi u prsima mogu potjecati
iz manje opasnih razloga, ali ih
je
katkada tesko
podnositi. To moLe biti medurebrena neuralgija
izazvana oboljenjem kraljeZnice ili moZda neovisna
od njega, a ne treba zaboraviti ni da su prsa
podrudje najde5ieg osipa, zarazne bolesti koja se
zove herpes zoster.
Dok nam lijednik ne pqstavi dijagnozu, treba
pomo6i
samom sebi.
:
-
rt2
Tbika se nalazi nasred:
podlaktice, na
njezinoj lednoj strani, toino na
polovici
udalienosti od
jednog
do drugog ruba i
od lakta do
pregiba Jake. Masirajte
je
snal.no.
Mislite na
to da
kineski
kirurzi,
samo uz
pomof ove
toike,
obavljaju
operacije na
plu6ima, a
da nemaju
nikakve
anestezije.
113
Imate... preobilne
menstruacije ili
genitalno
krvarenje
To moLe biti neodekivano krvarenje izmedu
menstruacija: metroragija, ili previ5e obilna i dugotrajna
menstruacija: menoragija. Po srijedi
je jedna
neugodnost
koja prati sve Zenske bolesti, od onih produljenih
menstruacija mlade djevojke do fibroma Zene pred
klimakterijem. Svakako, samo 6e lijednik, i to ginekolog,
moii otkriti todan uzrok, nekad samo
jednim
pogledom,
ili ie poduzeti niz ispitivanja kako bi mogao postaviti
dijagnozu.
Ali, iako se desto iznimno podnosi, genitalno
krvarenje Zene uvijek znadi gubljenje velike kolidine
krvi, koje treba prekinuti. Rekao bih dak da desto
nije vaZno ni koliko se krvi gubi: neznatno krvarenje,
kup po kap, gole
je
od kratkotrajnog odljeva. Iz
toga proizlazi potreba da se Sto prije zaustavi kwarenje
i da se potom ode lijedntl":" boljem stanju.
114
Opet
je
po srijedi todka na
stopalu, koja se nalazi na
palcu,
u uglu koji gradi
presijek dviju okomitih uta
koje prolnze kroz bazu nokta
i kroz njegov unutarnji rub.
fmate...
bolne menstruacije
R.ijed
je
o
jednom
od "zagordavanja" koja
prate Zenu tijekom cijelog njezinog reproduktivnog
Livota. A koja L,ena u tim trenucima ne Leli biti bez
bolova? Lepeza neugodnosti
je
velika: od neznatne
nelagodnosti ili osjedaja teLine koji obidno prate
menstruacije do tako
jakih
grdeva da se gubi svijest.
Jednom rijedi, po srijedi
je
prava privremena nemo6,
sa svirn svojim druSwenim, obiteljskim i profesionalnim
posljedicama. Pod ovim vidom mogu pro6i i mnoga
ginekolo5ka
oboljenja, od najozbiljnijih organskih
poreme6aja (fibromi itd.) do najtananijih naru5enja
hormonske ravnoteZ,e, koja znanost
jo5
nije sasvim
razjasnila.
Ali, ova udena razmatranja ostavljaju hladnom
udenicu koja
je
"pala" na ispitu,
jer je
"ono"
palo tih dana, ili nakindurku koja
je
propustila
provod iz istog razloga. Znadi,,u svim tim sludajevima
treba pomodi sebi Sto prijg, a todka koju valja
115
iskoristiti
jest
velika
todka rarmoteZe ditavog
ginekolo5kog Zivota
I u ovim sluiaievima
rabi se todka na nozi,
koja leii s njene wnuter'
nje strane, na golienici,
pet debljina
prstiju iznad
izbotenj a skodnog zgl.oba,
toino u malenam udub-
ljenju koje se osieta na
toj visini.
t\1
fmate... ilijas
ISijas se ubraja u najbolnija oboljenja koja
ljudsko bi6e moZe izdrl,ati. SAm njegov naziv ukazuje
koji predjel obuhva6a
-
isti koji i Livac ishiadicus.
On polazi s vi5e korijena u visini slabinskog dijela
hrptene moZdine, zatim se korijeni spajaju u
jedno
stablo koje silazi u sjedalni predjel, zadnji dio bedra
i lista i zavriava se u visini prstiju stopala, prvog i
posljednjeg, ovisno od korijena koji
je
po srijedi.
Poznato
je
da
je
i5ijas povezan s pritiskom na
jedan
ili vi5e tih Zivdanih korijena. U klasidnom sludaju taj
pritisak izaziva kila medukralje5nidkih diskova, a po
nekim autorima, nasjedanje
jednog
kralje5ka na drugi,
tako da podetak Livca biva uklijeiten. Zato Se,
naravno, bol prenosi sve do kraja stopala, otprilike
poput poruke duZ telegrafske linije. I ne samo bol,
jer
ukoliko
je
Livac
jako
priklijeiten, u nozi se
javljaju
i znaci paralize. Oduzetost najavljuju Lmarci,
koji su pravi znak za uzbunu za ozblljnlje komplikacije.
Naravno, akutni i5ijas, koji smo upravo opisali,
i koji iskrsne kao i lumbago, iz istih razloga, poslije
118
velikog napora ili zavzimanja lo5eg poloi,aja, mol,e
se potpuno povudi poslije duljeg ili kra6eg vremena,
ali se moy',e ponovno pojaviti i dovesti oboljelog u
nemodno stanje.
U borbi protiv i5ijasa rabe se modna sredstva:
lijekovi za umirenje, infiltracije, katkada dak i kirur5ke
intervencije
-
ukoliko neki dobro udinjen zahvat ne
omogudi oslobadanje priklije5tenog korijena iivca.
U meduvremenu, masaLa akupunkturnih todaka
molc donijeti znatno olak5anje: prvo se masiraju
todke koje se nalaze dltL, Livca.
Zatim treba masirati
jednu
specifidniju todku,
koja se rabi pri svim bolovima u donjim udovima.
Ta toika lcili na vanjskoj
strani strainjice, irs, izboiine
laju na taj visini gradi velika
bedrena kost, a anatomski
naziv
joj je
"trohanter".
Pogodan naiin da se
nade ta toika: pole1i
bolcsnika na
zdravu
stra-
nu, polusavijene bolesne
noge, obuhvatiti s ietiri
prsta vrh
grebena bedrene
kosti.
119
Palac, postavljen
pod
pravim
kutem
u odnosu
na druge prste,
oznadava
pri
svom spuitanju
toino
mjesto toike koja nam
je
potrebna.
120
Bole Vas...
doike
Dojke su divan L,enin ukras, ali takoder t4eZ'an
organ izloi,en brojnim
povredama i bolestima.
Koja
Lena ne strepi od stra5nog raka i ne opipava svaki
das dojke
pred ogledalom u strahu da 6e prona6i
dvor koga se toliko boji? Tim vi5e ako osjeda bol.
Medutim, svi znaju da bol u dojci ne mora biti
opasan.
Dojke podnose i nalete menstrualnog
ciklusa,
bujaju i spla5njavaju,
manje ili vi5e u raznih osoba,
ovisno od protoka krvi. A to tzaziva bol kao pri
zapaljenju, mastitisu,
4alim
cistama tako destim u
pretklimakteriju; i nadolaZenje
mlijeka u dojilja desto
je
pra6eno bolom.
Naravno, ukoliko se primijeti nebto nenormalno
u dojkama, treba biti oprezan i obratiti se lijedniku
ili ginekologu, ali nikad n4e zabtanjeno ublaZiti bol
bez bojazni od bilo kakve povrede pomo6u todaka
koje se nalaze na drugom mjestu.
t2l
Dvije su taleve toike: prva
je
na bedru, na njegovoj
prednjoj strani, a da bi
je
lako naili, valja
posta-
viti iaku iznad koljena:
kad se mali prst stavi na
gornji i vanjski ugao
daiice, palac 6e oznaiiti
traienu toiku.
Druga toika leii na ruci;
podlaktica
se malo savije u
odnosu na nadlakticu. Gornji
nabor pregiba
se lako ocrta i
na tri debljine prsta ispod hjega
nailnzi se na drugu toiku koju
treba masirati.
4-v-
t23
Akupunktura
i,..
seksualnost
Zapadnjatka
istraZivanj a tek
su se odnedavna
okrenula seksu-
alnosti, dotad tabu temi. Ali,
moida se i malo pretjeralo, jer
se
-
poslije
Freuda
-
drLi da
je
ona izvor psihidkog
Livota i
njegovih poremedaja.
Za Kineze
je
seksualna
energija
sastavni dio dovjekove
energije, poput
hrane i zraka
koji se udiSe, i
jedna
od
"radionica"
u kojima se stvara
Livotna
snaga. Stoga odrZavanje
te energije za l{ineze ne pred-
stavlja samo ugodnu zabavu ve(,
i nuZnu potrebu.
t24
Lijeienje...
impotencije
Zar ne ilustrira na pravi nadin kinesku misao
to Sto oni mno5tvo dimbenika drl,e uzrodnicima
impotencije? Njezin uzrok mol,e biti urodena mana
genitalnog organa ili neka te5ka infekcija. Medutim,
u na5e doba puno
je
de5de po srijedi fizllka i
psihidka iscrpljenost tzazvana mnogostrukim
zagadenjima: nedostatak sunca ili, bolje redeno, filtracija
ultraljubidastih zraka kroz zagadeni zrak, a
jo5
vi5e
suvremeni Zivot koji zahtijeva od ljudi zalaganja na
poslu koja apsorbiraju' svu njihovu energiju i ne
ostavlja im vremena da misle... na druge stvari. Kad
nastupi doba godi5njih odmora i raspoloZenje se
promijeni, lako
je
uoditi koliko
je
ta nemo(, prolazna.
Za izbjegavanje
prolaznih
"neus-
pjeha", kao i
za
sdmo lijeienje
tog problema, postoje dvije toike.
t25
?
\:/
11
Pma toika se nalazi na trbuhu:
-
toino na srediinjoj uti
-
na sredini izmedu pupka
i stidne kosti.
Druga toika se nalazi pozadi:
-
na kraljeinici
na detri debljine prsta
iznad
izbodenja koje gradi
velika kriinq
kost
-
sacrum.
(,t
)d)
(1
Lijeienje.
frigidnosti'
i
neplodnosti
ienske
Glavni problem,
koji odgovara impo-
tenciji u mu5karaca,
frigidnost
je,
po kines-
kom mi5ljenju, prob-
lem nesposob-nosti da
se osjeti pravo seksu-
alno zado-voljstvo.
Za Kineze
je
frigidnost isto Sto i
sterilnost, koja Leni
onemogu6ava roditi.
Bez obzira na
naSe uobidajeno miS-
ljenje o tome:
I2l
Indicirane toike u oba
sludajaa su iste. Od njih
su dvije glavne:
-
jedna
na nozi,
-
druga na dlanu.
Da bismo naili prvu
toiku, koja
leii na unutarnjoj strani noge,
treba napipati veliku kost
goljenicu
-
blizu koljena. VukuCi
prstom
naniie njenim strainjim
rubom, doti 6emo do
jednog
ugla,
i toika se nalazi
za
tri prsta
debljine ispod njega.
:
t28
I
t
I
t
,
,4'
!l
ir
rO
I
I
I
Na Saci
je
lako odrediti drugu toika:
Ona se nalazi na dlnnu na mjestu koje ukazuje prstenjak
kad se savije do
'(sy[s
y'iy6fs",
Hvata
Vas...
nesvjestica
ili
je
nekom pored
vas pozlilo. Mnogi su
rzroci koji mogu izawati kratkotrajan gubitak svijesti
ili sinkopu. Neki od njih su ozbiljni i spadaju u
nadleZnost lijednika, kao kad
je
po srijedi srce. Ali,
veiinom
je
situacija manje dramatidna. iovjeku moZe
pozliti poslije snaZnog bola koji se naglo
javi,
npr.
poslije bubreZnih napadaja ili infarkta miokarda.
Covjeku moLe pozliti poslije nekog psihidkog potresa,
kao i zbog
jedne
bolesti koja
je
tako rasprostranjena
u velikim gradovima,
a tako se malo o njoj zna
-
tetanije, koja mahom napada ljude u prolje6e
i u
jesen
uslije nedostatka kalcija u kffi. Postoje i
poreme6aji Liv(,ane provodljivosti, a to so, izmedu
ostalog, moZ,e izraziti gubitkom
svijesti koncem
jutra
ili podetkom popodneva.
Bilo Sto da
je
u pitanju, u ovoj situaciji treba
brzo reagirati.
.i
130
Toika ili, bolje redeno, dvije toike povezane
s gubitkom
svijesti nalaze se na malim prstima,
na strani okrenutoj
prstenjaku.
Za njihovo toino odredivanje povlaii
se crta
dui baze noHa, a druga dui ruba nokta premn prstmjaku.
Tb dvije crte se sijeku gradedi pravi
kut u iijem se vrhu
nalazi toika.
Sve se to odreduje
za
tren oka i poiinje
se s energiinom
masaiom tih dviju toiaka, a ako
je
vama pozlilo,
masirajte ih savijenim palcem.
Ukoliko se snaino
masira, omaglica brzo
prolazi
i izbjegava se
potpun gubilak
nijesti.
Reanimirajte se brzo
kako biste proiitali
nastavak.
131
fmate... glavob.olju
Ako postoji
neka bolest wjetskih
razmjera, onda
je
to svakako glavobolja.
Sve patolo5ke promjene,
sve bolesti mogu
je
izazvati, podev
od gripe iii lo5e probave
pa do tumora mozga, kao i psihidka i
fizidka napr ezanja. Zna(i, lij edenj e glavobolj
e
uvijek
je
sloZeno i zahtijeva i briZljiv
nadzor. Ali, i ovdje se moL,e pomo6i
rnasaZom pogodno odabranih todaka. Ipak,
izbor todaka, a prema tome i uspjeh,
ovisit 6e od lokalizacije migrene. Todke se
mijenjaju ovisno od njenog sjedi5ta. Stoga
iemo prouditi
tri lokalizacije:
1. ielna ili sljepooina glavobolja,
jednostrana,
ili obostrana.
2. Vratna ili potiljaina glavobolja.
3. Tjemena glavobolja ili globalna
glavobolja.
l1a
LJZ
1. Boli Vas iel.o,
jedna
ili obje
sljepooinice
Toika koja nas
zanima
nalazi se iznad rudnog rgloba,
tamo gdje se pipa puls, ali neito viie prema laktu.
Kako
je
najtoinije odrediti? Budite pailjivi. Ako hotute
odrediti toiku na desnoj ruci, ispruiite sasvirn desnu
iaku, s dlanom okrenutiim nagore i odvojenim
palcem;
obuhvatite desni
palac lijevom iakom kao hvatalikom,
lijevi
palac
6e se nati ispod desnog palca, tri posliednia
prsta lijeve ruke obuhvatit 6e miii1nu masu koiom se
palac produljava prema
zglobu,
a ispruieni kaiiprst
toino 6e oznaiiti toiku.
133
t34
PAZITE, OVO
JE
UIZT,IO:
ako se osjeta bol u cijelom
ielu, masiraju se toike na
oba
zgloba.
Ako boli samo
jedna
sljepoodnica, masirajte
toiku na suprotnoj strani:
glavobolja s desne strane
-
lijevi
zglob;
glavobolja
s lijeve
*::t
-
desni
zglob.
2. Bole Vas vrat i potiljak
Glavna todka
je
na iaci, ali na njezinom unutarnjem
rubu, onom koju produljava mali prst prema gore.
Savijte dopola iaku i vidjet 6ete kako se outava veliki
nabor kaji se zove "linija
glave"l produljite ga prstom
do kraja iake i napipat 6ete kost, koja se
zove
peta
metakarpalna kost. Osjetit 6ete, uostalom, slab bol kada
tu pritisnete. Tu toiku treba masirati.
Pazite, takoder
je
po
srijedi toika s
unakrsnim djelo-
vanjem: masirat
6ete desnu ruku
kada osjetate bol
s lijeve strane vra-
ta, a lijevu Imd vas
boli s desne strane.
"--@:.
135
3. Boli Vas lubanja ili cijela glava
Za lijeienje te vrste gla-
vobolje moiete rabiti
jednu
za
drugom sve prije
spnme-
nute toike, I fOiKA KOJA
SE ZOW
"MJEHURIC'.
Ona se, da se podsjetimo,
nalazi pri kraju potkolje-
nice, na njezinoj vanjskoj
strani u maloj osjetljivoj
udubini, na prednjoj
strani
one duge i tanke kosti
-
liinjaie" Kako da
je
todno
pronademo?
Stisnite svih
pet prstiju;
stavite vrh
malog prsta
na najizbo-
ieniju kost skoinog
zgloba,
prsti
6e se poredati
jedan
za
drugim po
srednjoj
strani liinjaie, a palac
6e
oznaiiti toiku.
Masirajte tu toiku na objema nogama ukriienim ruknma:
desna ruka na lijevu flogu, lijeva ruka na desnu nogu.
JoS pone5to o glavobolji. Pri toj vrsti oboljenja,
za l{ineze, uloga i djelovanje akupunkture toliko su
znatajni da tradicionalni kineski lijednici smatraju da
neuspjeh u lijedenju glavobolje na ovaj nadin znadi
da
je
po srijedi tumor. To znadi da oni akupunkturi
pridaju iznimnu vaZnost i udiirkovitost.
136
Hvata Vas... strah
Trema, prokletstvo stude-
nata na ispitu, pjevada koji izlazi
na pozornicu, predavada za
katedrom, dovjeka za govor-
nicom... Grlo se stele, puls raste,
usta se su5e i iz njih ne izlazi
glas...
Svatko
je
nekad upoznao
tremu. Svatko
je
od nje patio,
ali za pojedince ona
je
doista
bolest koja kodi svaku Zivotnu
aktivnost, koja od najjedno-
stdvnijeg postupka dini pakao.
Koliko
je
talenata propalo zbog
treme, koliko
je
prilika prokoc-
kano! Utoliko
je
dragocjenije
znati za
jednu
akupunkturnu
todku, koja
je
doista pod rukom,
i iskoristiti
je
u borbi protiv
udinaka treme.
137
Th toika, koja se takoder rabi pri duievnim i
fizidkim
potresima, moie se nati i masirati iak i kroz odijelo.
Ona leii sprijeda na desnoj strani prsiju,
za
ietiri
debljine prsta iznad desne bradavice. Nalazi se u drugom
medurebrenom
prostoru, na crti koja ide preko
bradavice.
Treba
je
snaino masirati, i prestat 6e vas oblijevati
hladan
znoj.
138
Imate... gliste
BaS nevjerojatno! Kako se nadati da 6emo se
pritiskivanjem todkica na povr5ini koZe osloboditi
onih nepoZeljnih stanovnika debelog crijeva, crijevnih
parazitat
Medutim, kineska tradicija udi, a praktidno
iskustvo specijalista za akupunkturu potvrduje izvrstan
udinak takvog lijedenja u ovom sludaju. Pri takvim
rezultatima ponovno smo primorani upitati se kako
je
ovako ne5to mogude. Jer
-
dovjek se boji da 6e
mu probadati crve u trbuhu malim iglama!
Kako, dakle, djeluje akupunktura u unutra5njosti
organizma?
Moglo bi se pomisliti da masiranje rzaziva
grdenje crijeva, Sto istjeruje crijevne parazite. Ali, ni
klinidka iskustva, ni registracija crijevnih pokreta ne
pokazuju niSta slidno.
Logidan zakljudak
je
da sAma crijevna sredina,
koju mijenja draL,enje todaka, postaje na neki nadin
nepogodna za Livot parazita. Uostalom, pisac ovih
139
redova katkada
je
postizao, rabeii ovu istu todku,
izlijedenje koZnih gljividnih oboljenja.
Masiranjem te todke, dakle, mogu se pojadati
obrambene snage organizma u borbi protiv parazita.
Da odredimo poloiaj te
toike:
Ona se nalazi na vrhu
malog
prsta,
na presjeku
crta koje prolaze
kroz bazu
i vanjsku stranu nokta.
Ir{jega ljepote...
Iica
Nekad su moralisti drLali umjesnim larditi kindu5e
koje su provodile sate i sate pred ogledalom. Ali,
zat nrje dug ljepoti, i zbog sebe i zbog drugih,
teLnja da se oduva bar5unast izgled obraza, lijepa
oblina i ljupkost lica? Usprkos tomu, dudno
je
Sto
i pored bezbroj metoda koje se bave njegom koZe
ima relativno malo onih koje
jadaju
muskulaturu
mi5i6a. Trudimo se da odrZimo svoje mi5i6e i ojadamo
trbu5ne mi5i6e, a li ne vodimo raduna o mnogobrojnim
malim mi5idima lica. Medutirn, oni dajr izraLajnost
licu, smijehu i osmjehu, a kad olabave prouzroduju
bore, opu5tenost i ostarjelost lica.
Lako
je
shvatiti da
jedna
metoda poput
akupunkture ima svoje mjesto u njezi ljepote te
muskulature. Redovito pritiskivanje odredenih todaka
na licu ima za posljedicu odrLavanje elastidnosti i
usporava starenje lica.
t41
Na licu ima mnogo takvih
todaka, ali mi smo odabrali
iest. Prva se nalazi na ielu, na
dva prsta
debljine od vanjske
strane, a detri prsta
debljine
iznad kraja obrve; druga
je
na
jagodici,
na njezinom izbodenom
rubu koji
je
okrenut nosu; treta
leii todno na uglu usanA, ns
udaljenosti debljine
jednog
prsta
od kraja usana.
I
l
--J>
4
*J
FO
Povratate...
Povra6anje
je
nekad korisno
-
npr.
kada omogu6ava izbacivanje otrovnih
proizvoda ili pokvarene namirnice koje
mogu, prolaze1i kroz Zeludanu barijeru,
ozbiljno o5tetiti organizam. Ali ono, osim
Sto
je
neugodno, nekad mote biti prava
opasnost za zdravlje, pa i Livot, zbog
gubitka tekuiine i mineralnih soli koji
izaziva. Stoga
je
najde5ie bolje otkloniti
taj opalan simptom, koji moZe pogor5ati
bolest. Cak i ako nisu u pitanju ekstremni
sludajevi, ved' samo pladamo dug nekom
dobrom zalogaju ili smo prevr5ili mjeru u
pi6u, dobro
je
intervenirati da bi se ubjegao
onaj trenutak kad napokon ispraZnjen
Zeludac nastavlja grditi se "na prazno",
izbacuju1i samo malo kisele, katkada
sukrvidave teku6ine. Jedna akupunkturna
todka moZe pomo6i u ovim sludajevima.
r43
a\
/
\"1r,{
{
/t
\t\
r:r".:i;J:i;ir:n
I I liietiti. na trbuinom zidu:
\
fl
I
H,:;:,:';i:i",;::::T:!;
t44
Bole Vas... oii
Odi mogu boljeti iz mnogih razloga:
udarac, destica pra5ine u oku, infekcija
poput konjunktivitisa itd. Osim toga, ima
i mnogo teZih bolesti: iritis, glaukom, da
spomenemo samo najvaZnije, koje lugroi,a-
vaju oko i vid.
Stoga se treba briZno duvati bolesti
odiju, i treba Sto prije oti6i svom lijedniku
ili, pak, okulisti. On 6e pomnjivo ispitati
sve elemente bolesnog oka, osobito odno
dno, gdje se. nalazi mreZnica, Zivac koji
prima vidne dojmove kako bi ih prenio
mozgu. Lijednik 6e izmjeriti i odni tlak.
Povi5en tlak ukazuje na glaukom, a on
moy'e izazvati sljepilo za nekolio sati. Ali,
u meduvremenu dovjek
pati, ne vidi ni
prst pred okom,
jer
se i drugo oko refleksno
zafrorti. Medutim, postoji
jedna
todka koja
donosi brzo ublaZavanje bola.
145
Ta toika leii sasvim blizu
ofu, ali onog
zdravogl
ona
djetuje unakrsno. Nalazi 59
upra'vo u unutarniem kutu
oka. Radi liiedenia desnog
oka treba snaino masirati
liievu toiku, i obrnuto. I{flra'vno'
ako su oba oka u
zapalieniu,
treba istodo6ns
masirati obje todke'
t46
Japanska
medicina: lutka za
akupunkturu
(snimlieno
,
'
,u:),.
148
Mehanizmi djelovanja
na
razini koZe
Ima li znanstvenih dokaza o djelovanju
akupunkture? To pitanje desto postuvljajn bolesnici,
lijednici, katkad podrugljivo, obidni radoznalci. Ali,
rezultat terapije uvijek
je
podloZan diskusiji. Mnogo
puta
je
redeno da su ti renltati samo plod ma5te ili,
pak, da lijednik akupunkter uaziva neku wstu ovisnosti
iz koje proistide uvjerenost bolesnika u dobre rentltate
metode. Jednom rjedju, kako se to sada strudno ka1e,
akupunkturom se
postiZe samo "placebo" efekt.
Zbog toga su se, dim se akupunktura
pojavila na
Zapadn, zainteresirani lijednici bacili na otkrivanje
znanstvenih dokaza o djelovanju akupunkture, a mi
pod tim podrazumijevamo znanstvene dokaze prema
zapadnjadkom shvaianju, dobivene u laboratorijima,
kao Sto se postupa pri svim medicinskim ispitivanjima.
Tih dokaza ima... Ima ih mnogo i sve uvjerljtvtjih.
tj. provjereni u zdravih i bolesnih osoba, pomodu
t49
rcnr,ltata dobivenih aparatima, fiziolo5kim ili biolo5kim
metodama, instrumentima, analizama itd. Na temelju
tih posrednih dokaza, a njih ima mnogo, svuda u
svijetu, otkrilo se da primjena malih igala donosi
mnogobrojne, katkada proturjedne rezultate. Stoga
treba razvrstati posredne rezultate postignute akupun-
kturom. U na5e doba, poslije strogo kritike svega
Sto
je
redeno i svega 5to
je
priop6eno, utvrdeno
je
da se akupunktura dokazala, i to u brojkama, u
detri podrudja: u promjenamd tnme slike i promjenama
srdanih, di5nih i probavnih funkcija. Prvo o krvnoj
slici: postoji
jedna
todka poslije dijeg ubadanja slijedi
skoro uvijek stvaranje znatnog broja crvenih krvnih
zrtaca. Drugadije redeno, poslije stimuliranja te todke
crvena knma loza se oboga6uje u tijeku sljedede
dvije do tri minute.
Kada su radeni elektrokardiogrami u osoba
lijedenih akupunkturom, otkrivene su promjene na
njima, ne toliko u zdravih koliko u nekih bolesnika,
osobito u onih s poreme6ajima ritma, s umnoZavanjem
onih malih elektridnih kompleksa koji su obiljeZje
funkcije srca. Zapai,eno
je
kvalitativno i kvantitativno
pobolj5anje na elektrokardiogramu. Pomodu aparata
koji se zovrL spirometri registrirano
je
pobolj5anje
di5ne funkcije u zdravih osoba, a osobito u astmatidara,
u kojih se pobolj5alo i op6e stanje, a bronhijalni
spazmi su postupno i5dezavali pod djelovanjem igala.
Najspektakularniji radovi ostvareni su, medutim,
nedavno u Toursu, pri ispitivanju organa za probavu.
U tom gradu elektridnim
.
putem
je
registrirano
150
funkcioniranje organa za
probavu, onako kao Sto
registrira elektrokardiogram:
stave se elektrode na
bolesnikov trbuh i biljeZi se kretanje crijeva i Zeluca
u obliku elektridnih udara. Ukoliko su ti elektridni
udari bili mnogobrojni,
primjena igala na obliZnjim
todkama, tj. na prednjoj strani trbuha, izazivala
ie
smirivanje unutarnjih
organa, smirivanje izraL,eno
smanjivanjem broja i amplitude elektridnih udara pri
registraciji.
Sve su to posredni dokazi. Odigledno
je
da
akupunktura, u obliku masaLe,
pritiska ili ubadanja
igala, djeluje na organe, ali se ne zna kako i kojim
putem djeluje. Zbog toga se
jo5
veii znatai pridavao
otkri6u neposrednih
dokaza. Pod time podrazumijevamo
dokaze o djelovanju
akupunkture na razini koZe.
Ali, re6i 6e netko, kako se na razini koZe mogu
registrirati dokazi o postojanju nedega osebujnog na
mjestu akupunkturnih
todaka i crta?
Na sljedeii nadin: odavno
je
primijedeno da se
"ne5to dogada u predjelu tih todaka i crta" - Mi
smo stvarno rekli, vei u podetku, da stimulacija
todke izaziva neku bolpu osjetljivost, osebujnu i
razliditu od one
pri stimuliranju okolnog tkiva. Ve6
odavno
je
primjenjivana elektridna struja na
akupunkturne todke i zapaLeno
je
da
je
osje6aj
elektriciteta
bio
jadi
u predjelu tih todaka nego u
susjednim tkivima. Osjeiaj struje neugodan
je
na
todki, dok se ista kolidina elektriciteta, iste elektridne
jadine,
nije osjetiila ili se osjetila kao ne5to sasvim
beznadajno na okolnim tkivima. Zatim su poduzeta
151
istraZivanja i, moram to re1i, dugo su rczultati
radova bili negativni. Prvo
je
s le5a ili s dobrovoljnih
davatelja tzeta i mikroskopski ispitana potkoZica,
kako bi se vidjelo postoji li tu ne5to: neki Zivdani
zavr5etak ili, moZda neko tjele5ce. Ni3ta nije nadeno.
Istina
je
da su ova istraZivanja dosta stara i da su
vr5ena optidkim mikroskopom; ona nisu ponovljena
elektronskim mikroskopom
-
sad bi se moZda ne5to
na5lo. Ali, osobito
je
poku5ano registrirati ono Sto
se dogada ne elektridn6m planu u predjelu
akupunkturnih todaka i crta. Autori iz Marseillea,
posebno Niboiet, posvetili su mnoge godine
proudavanju djelovanja elektridne struje na tim
mjestima. Oni su uspjeli pokazati da
je
otpornost na
elektridnu struju bila minimalna u predjelu akupun-
kturnih todaka i duZ crta koje odgovaraju meridijanima.
Ti su radovi traLili mnogo truda i dosta sloZen
materijal. Kritizirani su,
jer
nema nideg nepostojanijeg
od osjetljivosti koZe na struju
-
malo
jadi
pritisak
dovoljan
je
da potpuno izmijeni rentltate, a pritisnuti
se mora, inade nema kontakta sa strujom i mjerenje
nije mogu6e.
Kako nadiii tu te5kodu? Kako odbaciti tu
kritiku? Novom tehnikom, koju su osobito usavr5ili
u SAD Baker i njegovi suradnici u New Yorku,
tijekom desetogodi5njeg rada. Ti su autori primjenjivali
krajnje povriinske dodire. Umjesto da rabe, kao u
Francuskoj, metalne elektrode, oni su rabili plastidne,
od teflona, koje zanemarljivom teZinom pritiskuju
koZu, i primijetili su, eliminiraju6i do maksimuma
.J
152
uzroke pogrje5aka, da
ge
otpornost i vodljivost kol,e
mijenja ovisno od toga
jesu
li u pitanju akupunkturne
linije i todke ili predjel van njih. Vodljivost, tj.
sposobnost struje da prodre u koZu, najve6a
je
na
akupunkturnim todkama i naglo se smanjuje u njihovoj
okolini. Ako se na istim mjestima mjeri vodljivost,
ocrtava se neka vrsta ovala oko akupunkturnih todaka
sa smanjenom propustljivosti koZe razmjerno
udaljavanju od akupunkturnih todaka. Dokazana
je,
dakle, svojevrsnost tih todaka.
I linija meridijana ima iste odlike: vodljivost
koZe veda
je
duZ meridijana negoli na okolnoj koZi.
Baker i njegovi suradnici postupali su ovako:
postavljali su dvije elektrode na razmaku od nekoliko
centimetara, todno duZ
jednog
kineskog meridijana,
a zatim paralelno na
jedan
centimetar od ovog
meridijana. Primijetili su da elektridna struja prolazi
mnogo brLe dtrt meridijana nego duZ njegove paralele.
Prema tome, skoro
je
sigumo da postoje posebna
elektriina svojstva u predjelu akupunktumih toiaka i
dul meridijana.
Ti su zakljudci bili pplazna todka novih hipoteza,
koje su u tijeku provjeravanja.
U stvari, ti ameridki
autori drLe da na koZi postoje neki nervni informacijski
sustav koji se formira prije stvaranja centralnog
Zivdanog sustava, vjerojatno ovisan od mladeg
embrionalnog stadija nego li Sto
je
stadij formiranja
sredi5njeg Zivdanog sustava. Poznato
je
da dovjedji
embri prolazi kroz
jedan
oblik koii lidi na Zabu ili
na ribu sa Skrgama. Ameridki autori drZe da se u
153
tom stadiju, prije nego Sto se Zivdani sustav definitivno
formira, pojavljuje primitivna nervna mreLa koja se
odrLava u predjelu koZe; to bi bio sustav obrane i
rasta koZe koji intervenira tijekom cijelog Livota
jedinke,
npr. omoguiavajudi zalijedenje rana. Na taj
bi sustav djelovala akupunktura
-
i ne samo ona,
ve6 i drugi specifidni utjecaji, poput hipnoze (ovdje
uodavamo stvaranje veza izmedu akupunkture i
hipnoze), a moZda i anestezija.
To preno5enje informa'cija obavijalo bi se preko
vodova, koje bi predstavljali akupunkturni meridijani,
s
jezgrama
u kojima bi se informacije primale
maksimalnim intenzitetom i koje bi bile energetski
releji za njihovo pojadavanje.
Zapanjt\e dinjenica da se ovo shva6anje todno
poklapa s kineskim, prema kome srt akupunktume
toike ivorovi energije koji povezwju i pojaiavaju eneryiju
duZ posebnih puteva
-
meidijana
-
i koji iak potpomaZu
prolaz te energije kroz koZu prema organima ili prema
unutarnjem iivianom sustavu. Postoji apsolutna
identidnost s pojmovima koji su stari detri tisuie
godina, a na tu 6emo identidnost nai6i i pri prou-
davanju utjecaja akupunkture na hrptenu moZdinu i
sredi5nji Zivdani sustav.
ts4
Mehanizam' dj elovanj a u
predjelu hrptene moidine
Kako se odigrava?
To se pitanje postavlja i postavljaju ga svima
onima koji se manje ili vi5e zanimaja za akupunkturu.
IJostalom, ve6 nadin na koji se postavlja to pitanje
ve6
je
i odgovor,
jer
neki nadelno odbijaju mogu6nost
da se i5ta zbiva: oni izridito negiraju postizanje bilo
kakvog rezthata, kao Sto smo ved vidjeli u prethodnom
poglavlju. Ti ljudi potpuno odbacuju sva pobolj5anja
u bolesnika, sve eksperimentalne zakljudke. Ako su,
usprkos svemu, prinudeni priznati izvjesne rezultate,
onda
je
za njih to sludajnost, misao Mao Ze Donga.
Ne Zelimo ovdje negirati zapanjuju6e stvari
koje se postiZu hipnozom u raznim granama medi-
cine, ved podr,u6i da su po srijedi potpuno razll(ite
stvari. Bolesnici, izlijedeni ili oni kojima su se olak5ale
patnje, operirani, nisu u stanju hipnoze; oni spontano
odgovaraju na pitanja, nekad na stranom
jeziku
koji
samo oni i ispitiva(, znajtt u operacijskoj dvorani. To
je
dobro objainjenje koje na5i kritidari gube iz vida.
Medutim, oni se usprkos tome ne smatraju pobijenim.
Ne, akupunktura ne moZe djelovati zato Sto nema
znanstvenog obja5njenja za njezino djelovanje. Ne
pada im ni na um da
je
ista primjedba stavljena
155
Galileu kad
je
tvrdio da se Zemlja okrede oko
Sunca.
Istodobno to znadi zaboraviti da se znanstveni
duh ne sastoji samo u konstatiranju neke dinjenice
kao istinite, shvatljive za sve, ved da znanstvenim
treba srnatrati i izolirati dinjenicu ako ga
je
uodila
osoba u koju se mal,e imati povjerenja. Thko
je
podelo radati se potpuno znanstveno obja5njenje
u
podrudju najfinije i najkompliciranije biologije: biologije
Ziudunog sustava. MoZe se' re6i da se najstarija
wjetska medicina proZima najmodernijom
i najvi5e
znanstvenom fiziologijom
-
fiziologijom
bola.
Otkriia su postignuta na dvije razine: na tazini
perifernog Zivdanog sustava, Livcima i hrptenoj moZdini
i na razini sredi5njeg Zivdanog sustava, mozga i
okolnih Zivdanih organa.
Prvo demo govoriti o prvoj razini.
Klasidna koncepcija preno5enja bola odavno
je
pozna'ta. U koZi ili u organima nalaze se zavr5eci
ilivaca. Za klasidne istraZivade sva Liv(,ana vlakna
mogu prenositi bol, bilo kakve osje6aje
-
osje6aj za
hladno, toplo, dodir
-
koje ona provode dalje. Sva
se Zivdana vlakna zavr5avaju u zadnjem dijelu hrptene
moZdine koji se zove "zadnji rog". Odatle se bol
prenosi prema mozgu i tek tamo ee osje6aj biti
identificiran kao bolan; on 6e postati "bol". Sve
je
to dobro poznato, a sad 6emo prije6i na novo.
Primijeieno
je
da postoje dvije vrste Zivdanih vlakana:
jedna
su mala, malog promjera
-
to su ona koja
normalno
primaju sve osjedaje, druga manje brojna
a mnogo deblja
-
ona su nofmalno osjetljiva samo
1s6
.;
na snaZne
podraZaje.
..Ali,
ona btl'e prenose osjet'
Naravno, sve se to odigrava
za nekoliko djeliia
sekunde, ali kad
je
u pitanju Zivdani sustav, to
je
vaLno, dak odludujuee.
Zaito,
pitat &te? Zato Sto
6e podraiai koji se prenosi
podraLavanjem
tih vlakana
blokirati u predjelu hrptene
moZdine drugi osje6aj,
osjedaj bola, koji se Siri putem tankih vlakana. U
tom dijelu hrptene moZdine
postoje neka vratalca
koja se zatvaraju
pred bolom i sprjedavaju
njegovo
preno5enje do mozga
dakle, sprjedavaju
osjedlj
bola. Uostalom, ta se teorija i zove teorija kontrolnih
vrata5ca, "gate control
theor!",
na engleskom.
Ta
vrata5ca tvori skup stanica.
hrptene
moZdine, Sto
je
shematski
prikazano na slici dolje, i ona su neka
vrsta filtera za osie1aj bola. Naravno,
to nisu prava
vrata, nego elektridna
zavjesa. Intervencija
velikih
vlakana izaziva na razint neurona negativno
elektridno
polje, koje blokira prolaz drugih elektrona.
vlakno koje
brzo prenosi
podraZaj
vlakno koje
sporo prenosi
podraZaj
prijenos poruke
prema mozgu
-
i\-
N/
\>.-
neuronska
"vrataSca"
t57
vlakno koje 2^f
sporo prenosl
podraiaj
Re6i 6ete, zaSto
je
sve to valno za akupunkturu?
Podinje se otkrivati da se debela vlakna koja brzo
provode osje6aje zavr5avaju u koli, u predjelu
akupunkturnih todaka, bar onih glavnih. DrZi se da
stimulacija pogodno odabrane todke uaziva neprekidnu
filtraciju u predjelu hrptene moZdine i, zatvaraju1i
vrata5ca, blokira svaki prolaz osjeiaju bola prema
mozgu. Tako se, djelomidno, obja5njavaju zapanjujude
kirur5ke intervencije pomo6u akupunkture, a bez
anestezije. PodraZivanjem odgovaraju6e todke, u skladu
s kineskom tradicijom, tijekom ditave operacije i
izvjesno vrijeme poslije nje, blokira se osje6aj bola i
kirurg operira potpuno mirno, rz sve pogodnosti
koje iz toga proizlaze za njega i za bolesnika.
Isto ono Sto se radi u kirurgiji radi se i u
svakodnevnoj medicinskoj praksi, i to
je
svrha ove
knjige.
1s8
Mehanizam'
djelovani a u
predjelu mozga
MoZe se s pravom re6i da
je
u tom podrudju
akupunktura
unaprijedila suvremenu znanost.
Iz uporabe malih igala moLda 6e u najskorijoj
budu6nosti
proiza1i
jedan
od najnovijih i najfantas-
tidnijih
pronalazaka, Sto ie objasniti istodobno i bit
mehanizma njihovog djelovanja. To se uklapa u
najnovije radove specijalista za Liv(,ani sustav. U
cijelom svijetu
proudava se funkcioniranje tog
najplemenitijeg,
ali istodobno i najnedostupnijeg i
najsloZenijeg dovjedjeg tkiva. Bilo u teLnji za boljim
razumijevanjemm
du3evnih bolesti ili normalnog rada
mozga
pri realizaciji njegovih
glavnih uloga
-
san,
pam6enje
-
istraZivadi se na svim stranama svijeta
naginju nad mikroskopima ili epruvetama ne bi li
od na5eg mozga izmamili njegove tajne.
Dopustite da ukrptko rezimiramo postignute
rezultate
prije nego Sto pokaZemo na koji nadin
akupunktura moie na6i svoje mjesto u njima.
1. Sastav livianog
tkiva
Poput svega ostalog u na5em organizmu, Liv(ano
tkivo se sastoji od stanica koje su za Livu materiju
isto ono Sto su atom ili molekula za mrtvu. U
1s9
mozgu ima vi5e vrsta stanica. Ima ih koje igraju
potpornu, obrambenu, nutritivnu ulogu, ali mi 6emo
se ovdje zadrLatr na pravim Zivdanim stanicama,
plemenitim stanicama, neuronima. Poput svih drugih
stanica, i one se sastoje od
jezgre
i tijela, koje se
zoye protoplazma. Ali, stanice Livaca karakterizira
nesto posebno: one imaju
jedan
ili vi5e produZetaka,
koji se zow aksioni.
Da pogledamo, npr. Sto se dogada kod najduZeg
Zivca tijela, ishijadidkog Zivba. Protoplazma i
iezgra
se nalaze u hrptenoj moZdini, a aksioni prenose
naredbe do vrha prstiju na nogama, Sto kad su po
srijedi ta vlakna iznosi vi5e od
jednog
metra. Ma
koliko bila duga, ona se ipak zavr5avaju, i to ili u
koZi, u organima ili ukr5tvaju6i se s nekom drugom
nervnom stanicom. Mjesta na kojima se ti kontakti
ostvaruju
posebno su zanimljiva za istraZivade.
2. Funkcioniranje livianog tkiva
IJ stvari, preno5enje naredbi koje dine ono Sto
se naziva Livdani podrai.aj uzduZ, Livca i njegovog
produZetka nastaje kao elektridna struja, uslijed vala
depolarizacije. U predjelu dodira Zivdanih stanica
problemi su malo sloZeniji. Na mjestu na kojem se
ostvaruju ti dodiri, koje se moLe usporediti s utikadem
za struju, lako se moi,e uoditi da se stvari odigravaju
slidno kao u vojsci: naredbe se prenose pomodu
jednog
kemijskog spoja koji stvara viSi neuron i
prenosi ga niZem. YeC se
lrz
tog moZe zakljuditi
160
kada su istraZivanja nastavljena, otkriveno
je
da
neuroni imaju na svojoj povriini mjesta na kojima
se morfij fiksira
-
opet "sidrenje" o kome smo
ranije govorili.
Redi 6ete, sve
je
to nevjerojatno... Kako
je
priroda mogla predvidjeti da 6e
jedna
biljna supstanca
podrijetlom iz
jednog
cvijeta, maka, moii do6i u
takav dodir sa Zivdanim sustavom i da 6e njezin
dodek biti savr5eno organiziran? Iz toga
je
proizaSlo
razja5njenje poput bljeska mtnje. Ako
je jedna
tako
strana tvar mogla biti prihva1ena, to znadi da
je
ona
bila srodna prirodnim proizvodima koje ludi sam
mozak ili LIljezde koje ga okruZuju. Kao i uvijek, za
idejom
je
uslijedilo njezino potvrdivanje, i za nekoliko
mjeseci
je
otkriven ditav niz tvari, kemijski vrlo
slidnih morfiju, koje su, uostalom, i nazvane
"endorfini" ili prirodni morfini i imaju isti udinak
poput droge morfij
-
suzbijaju osje6aj bola.
Mogli bismo navesti ditavu lepezu spojeva koji
rzazivajtt smirenje ili euforiju
-
radost, optimizam
-
ovisno od kemijskkog sastava ili mjesta nastanka:
mozak, hipofiza itd.
4. Uloga akupunkture
A kakva
je
uloga akupunkture u svemu tome,
re1i 6ete mi Vi? Akupunkttra izaziva oslobodenje
tih dudesnih endorfina
-
to
je
bitno otkri6e
jednog
Kanadanina, profesora Pomeranza iz Toronta. Th mu
:
T62
je
ideja pala na um dok
je
promatrao Kineze kako
je
primjenjuju prije kirurike intervencije: oni stimuliraju
todku barem dvadeset minuta prije podetka operacije
vrijeme potrebno za stvaranje kemijske tvari
endorfina, i Pomeranz u prilog svom mi5ljenju navodi
tri dokaza:
1. Hrpteno-moi.dana tekuiina, u kojoj se kupa
mozak osobe anestezirane akupunkturom, prenosi tu
smirujuiu mo6 na drugu osobu koja nije tretirana
akupunkturom. Postoji, dakle, neka kemijska tvar koja se
Siri i koja se moZe prenijeti injekcijskom iglom.
2. Pomeranz
je
moidanim elektrodama registrirao
u Zivotinje reakcije neurona na bol. Reakcije su oznadene
izvjesnim brojem "bip"-a na traci Ti "bip"-ovi, koji
oznadavaju prijenos fenomena bola, smanjuju se, a zatim
potpuno prestaju kada se stimulira odabrana akupunkturna
todka, dok se bol i dalje izaziva.
3. Na koncu, Pomeranz rabi
jedan
proizvod koji
blokira djelovanje morfija, Sto znadi i endorfina u mozgu
-
nalol<san, koji, fiksiraju6i se vjerojatno na odgovarajudem
mjestu u mozgu, ometa njihovo djelovanje. Taj isti proizvod
ometa djelovanje aku-punkture na bol. Time
je
skoro
dokazana identidnost ta dva nadina djelovanja.
Pomeranz ide i dalje u svojim zakljudcima. On
drLi da
je
za produljeno djelovanje ntLna duga
stimulacija
*
od dvadeset minuta do
jednog
sata, i
da
je,
bez obzta na nadin stimulacije ubod,
elektridna struja ili
jednostavna
masaZa
-
dobiveni
rentltat identidan u odnosu na bol. Ne opravdava li
takva konstatacija pisanje
jednoga
ovakvog djela?
r63
ffi
14 X--,
IS $*
FB *d ;dli
B#ff
ts {6
lsLs
!l$;;iW
:*ff
Kineska
medicina!
Shema
akupunkture.
t64
Zakljuiak
Sada ste osposobljeni
pomodi sebi u vi5e od
pedeset neugodnih i bolnih situacija.
Kratko redeno, rekli smo i ponavljamo da nije
rijed o kompletnom lijedenju, koje ulazi u nadleZnost
lijednika specijaliste za akupunkturu.
Ali, mnogo znadi ne trpjeti bol ili se manje
muditi.
A moZda 6ete svojim zapai,aniima, koja 6emo
prihvatiti sa zadovoljstvom, unaprijediti
jednu
granu
medicine koja u na5e doba izgleda istodobno vrlo
optereiena
pro5lo5iu i vrlo obe6ava u bududnosti.
Bit iemo zadovoljni ako smo u vama izanrali
i,elju za lim.
Drevna Kina
Statueta koja ukazuie ni obotieli dio tiiela. Zene su
ih slale svoiim liieinicima
16s
Nakladnidka kuda MISL
Hebrangova 25, 10000 ZAGREB
Za nal<ladnika: Dragutin Hlad
Prevoditelj: Dragutin Hlad
Lektor: Dragutin Mrakovi|
Korektor: Dragutin Hlad
Likovno-grafidko oblikovanje: 43 data
CIP
-
Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i weudili5na knjiZnica, Zagreb
UDK 615.814.1(035)
DALEI Roger
UblaZite si bol pritiskom prsta
/
Roger Dalet
;
<
preveo Dragutin Hlad > Zagreb : MISL, 2007.
-
(Biblioteka Utilica
;
knj. 4)
-
Kazalo
Prijevod djela: Supprimez vous-meme vos doleurs
par simple pression d'un doigt
ISBN 953-6306-27-2
-
410322035
Tisak:- WDOGRAF d.o.o.
Perjavica 77, Zagreb
Naklada: 800 komada
ISBN 953-6306-2r-2
Nakladniika kuta MISL
je
u sluibi poklonika istine, mudrosti,
znania i otkrivanja novih svjetova.
t67