“ Pengurusan Lalu Lintas “ © MEI 2009

Hak Cipta Terpelihara

RYNNELD RINNU RICKY MARDEN RAJIV SHAH PILLAI DANNEROY AMING C 4302 KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN PENGANGKUTAN Politeknik Kota Kinabalu

© Mei 2009
Hak Cipta Terpelihara

Pengurusan Lalu Lintas ________________________________________________________________

Isi Kandungan

Perkara 1. Penyataan Soalan 2. Isi kandungan 3. Bab 1 – Pengenalan kepada pengurusan lalu lintas 4. Bab 2 - Pengasingan pergerakan Lalu lintas 5. Bab 3 – Pembaikan persimpangan 6. Bab 4 – Perubahan aras, tekstur permukaan Dan penjajaran untuk tujuan kawalan laju kenderaan 7. Bab 5 – Penyediaan kemudahan pejalan kaki dan Penunggang basikal 8. Bab 6 – Jalan sehala 9. Bab 7 – Sistem Penghargaan jalan 10. Bab 8 – Kesimpulan 11. Bab 9 - Rujukan

Muka surat i ii 1

Bab 1. Pengenalan Kepada Pengurusan Lalulintas

Di dalam dunia kini yang semakin maju dan moden, manusia menghendaki suatu taraf hidup yang lebih sempurna ,dan kenderaan merupakan suatu kemudahan yang menjadi keperluan pada masa ini. Kini, banyak kawasan baru yang telah terokai dan telah menjadikan penghuni kota raya mahupun bandar-bandar lain di dunia ini mampu memiliki kenderaan persendirian , maka masalah kesesakan lalu lintas merupakan masalah utama yang sering dihadapi di bandar-bandar.

Memandangkan keadaan kesesakan lalu lintas di bandar-bandar, terutamanya pada waktu sibuk atau pun di kenali sebagai “Peak Hours”. Ini telah menyebabkan banyak kesan antaranya ialah i. ii. iii. iv. ketidakselesaan kepada para pemandu mengancam keselamatan para pengguna jalan raya yang lain mencemarkan udara mengotorkan alam sekitar

maka satu penyelesaian perlulah dapat dicapai dengan segera.

Di negara Barat khasnya Amerika Syarikat, institut Jurutera Lalulintas di sana mendefinisikan bidang kejuruteraan lalulintas sebagai ; “ That phrase of engineering which deals with planning, geometric design and traffic operations of roads and streets and highways, their networks, terminals, abutting lands, relationships with other modes transportation for the achievement of safe, efficient and convenient movement of persons and goods” ( Institute Of Traffic Engineers 1970) Iaitu boleh diterjemahkan sebagai ;
“ Suatu bahagian kejuruteraan yang terlibat dengan perancangan, rekabentuk geometri dan operasi lalulintas bagi jalan raya dengan lebuh raya, rangkaian jalan raya, terminal pengangkutan, tanah-tanah yang bersempadan dengan jalan raya, hubungan dengan modmod pengangkutan yang lain untuk pencapaian dari segi keselamatan, kecekapan dan kemudahan pergerakan bagi orang perseorangan dan barangan”

Untuk menyelesaikan masalah lalu lintas, para perancang bandar dan jurutera lalu lintas haruslah memahami terlebih dahulu punca masalah yang sebenarnya sebelum sesuatu langkah penyelesaian dapat dilaksanakan. Kumpulan profesional ini juga seharusnya merancang suatu sistem pengangkutan yang teratur dan selamat iaitu bukan tertumpu di dalam kawasan bandar sahaja malah di setiap rekabentuk dan pembinaan jalan raya yang ada di dalam negara kita.

Bagi memastikan kecekapan dan keselamatan dalam urusan operasi lalu lintas, beberapa langkah asas perlu diberi perhatian oleh jurutera lalu lintas, antaranya ialah ; a. Peruntukkan perundangan dan penguatkuasaan undang-undang lalu lintas ke atas pemandu kenderaan dan pengguna jalan raya yang lain seperti pejalan kaki dan penunggang basikal. b. Pengurusan terhadap sistem lalu lintas seperti laluan jalan sehala, larangan membelok persimpangan tertentu, penjadualan aliran pasang – surut, dan laluan lorong khas bagi bas yang kesemuanya bertujuan untuk memaksimukan penggunaan kemudahan yang sedia ada. c. Pemasangan peranti kawalan lalu lintas seperti lampu isyarat seperti lampu isyarat, papan tanda lalu lintas, tanda jalan dan pula penyaluran lalulintas bagi membolehkan para pengguna jalan raya mendapatkan panduan atau petunjuk jalan agar pergerakan lalu lintas lebih selamat dan lancar. d. Pengawalan kawasan tempat meletak kenderaan bagi memastikan petakpetak yang sedia mencukupi dan sumber pendapatan yang diperolehi daripadanay berpadanan dengan jumlah bilangan kenderaan yang menggunakannya.

Oleh yang demikian, pengurusan lalulintas memfokuskan banyak aspek dan seharusnya di ambil berat.

Bab 2.Pengasingan Pergerakan Lalu Lintas

Secara amnya, pengasing laulintas berfungsi mengasing lalulintas iaitu untuk mengelakkan pelanggaran berdepan antara arus kenderaan yang bergerak dalam arah yang bertentangan. Selain itu, ia juga berperanan menyalurkan lalulintas kepada arus tertentu di persilangan menurut arah perjalanan yang dihajatkan, mengasingkan arus laulintas yang bergerak perlahan, serta melindungi pejalan kaki dan lalulintas yang menyilang dan memusing.

Lalulintas dapat diasingkan oleh tanda turapan, struktur atau satu jalur kawasan. Pada kawasan persilangan dan jalan raya dua lorong hala, lalu lintas lazimnya diasingkan melalui tanda turapan. Dimensi dan bentuknya hendaklah mematuhi ketentuan yang terkandung dalam Arahan Teknik (Jalan) 1/85.(4) Pada lalulintas yang berlawanan tidak diasingkan oleh satu bidang tanah di tengah. Terdapat juga rel adang tengah yang diperbuat daripada konkrit. Adang jenis ini mampu menahan magnitud hentaman yang tinggi.

Lalulintas di lebuh raya yang mempunyai dua lorong sehala lebih sesuai dipisahkan oleh satu jalur kawasan lapang, dan perkara ini memerlukan lebar kawasan yang besar. Pengasing lalulintas daripada jenis ini memainkan peranan berikut ;

i.

Menjadi zon neutral untuk membenarkan pemandu mengawal kenderaannya dalam kes kecemasan.

ii.

Menghalang kenderaan melintasinya atau sebarang aktiviti memusing yang tidak diingini.

iii.

Melindungi pejalan kaki dan kenderaan yang berhenti sebelum mendapat peluang membelok.

iv.

Mencantikkan lagi pemandangan jalan raya, terutama sekali jika dilanskapkan dengan sempurna.

v. vi.

Meningkatkan keselesaan memandu Menggurangkan kadar silauan lampu depan kenderaan dari arah hadapan dengan bantuan tanaman dan peranti penabiran. Ketinggian tanaman yang memadai untuk memerangkap suluhan lampu depan tanpa menjejaskan jarak penglihatan perlu dipastikan.

Berikut merupakan antara komponen-komponen yang termasuk dalam pengasingan pergerakan lalu lintas; a. pulau pembahagi ( island) pembahagi tengah / median

Pulau Pembahagi dan pembahagi tengah atau median tergolong dalam kategori pengasing lalulintas jenis ini. Selain daripada fungsi yang digariskan di atas, pembahagi tengah boleh dijadikan satu kawasan simpanan untuk penambahan lorong pada masa depan. Lebar pembahagi tengah haruslah mencukupi untuk pembinaan lorong lalulintas yang dirancangkan pada suatu masa kelak. Oleh sebab itulah pembahagi tengah diistilahkan juga sebagai simpanan tengah.

Lebar pembahagi tengah sukar ditetapkan dan pereka bentuk haruslah mempertimbangkan faktor hierarki jalan, kos tanah, pembangunan masa depan dan kawasan yang direntasi oleh jalan raya. Walaupun pembahagi tengah yang sempit di kawasan bandar menurunkan kos binaan, tetapi statistik kemalangan dan kadar kesesakan yang tinggi mungkin mengizinkan pembahagi tengah yang lebar. Menurut Piawaian JKR,(2) pembahagi tengah tidak perlu disediakan pada jalan raya berhierarki rendah. Satu garis panduan tentangnya diberikan di dalam jadual 1.

Piawaian Reka Bentuk Datar Minimum R6 R5 R4 U6 U5 U4 U3 6.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.5 2.0 Dihajatkan 18.0 12.0 9.0 12.0 9.0 7.5 6.0

Lebar Pembahagi Tengah (m) Rupa bumi Beralun Minimum 5.0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.0 1.5 Dihajatkan 12.5 9.0 6.5 9.0 6.5 5.0 4.0 Berbukit Minimum 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 1.5 1.0 Dihajatkan 8.0 6.0 4.0 6.0 4.0 3.0 2.0 B,C, E, F E, F E, F B,C, E, F B, C, E, A, B, C, D A, B, C, D Jenis pembahagi tengah

Jadual 1. Saranan lebar pembahagi tengah

Bab 3. Pembaikan Persimpangan

Persimpangan boleh di definisikan sebagai kawasan atau tempat dua atau lebih jalan raya bersilang. Tujuan utama diwujudkan persimpangan di sebuah pembinaan jalan raya ialah bertujuan menyelesaikan masalah percanggahan pemberian laluan di antara aliran lalu lintas yang bersilang. Kini masalah pencanggahan persimpangan dapat dibaiki dengan pembinaan persimpangan bertingkat. Namun begitu, pemisahan fizikal aliran yang bersilang sukar dilakukan dan dari segi penjimatan sekiranya pembinaan persimpangan bertingkat dibina, kadang kalanya tidak wajar.

Oleh sebab itu, pembaikan persimpanga dari segi kawalan berbentuk pemisahan masa adalah sangat penting untuk dilakukan bagi aliran yang berbeza bagi aliran yang berlainan arah bagi mengelakkan perlanggaran sekaligus melibatkan kemalangan.

3.1

Pembaikan Persimpangan Menggunakan Kawalan Melalui Peraturan

Dan Tanda Jalan

Kaedah kawalan yang termudah ialah peraturan memberi laluan. Tanda kawalan yang menggunakan beri laluan digunakan pada tempat yang keutamaan di beri kepada laluan utama dan kenderaan dari jalan tepi yang lajunya di antara 10 hingga 15 bsj hanya perlu berhenti jika perlu. Peraturan beri laluan juga diperlukan apabila membelok ke kanan iaitu seperti di gunakan sistem trafik di Amerika Syarikat di mana hanya dibenarkan jika memecut tidak disediakan.

Isyarat berhenti juga digunakan di persimpangan jalan utama dan kecil dan di jalan minor apabila bertemu dengan jalan utama. Isyarat berhenti digunakan di persimpangan yang tidak ada lampu isyarat, di kawasan yang

berlampu isyarat atau kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Fungsi utamanya ialah adalah untuk menyediakan kawalan keutamaan kepada laluan kenderaan dari jalan utama.

3.2

Pembaikan Persimpangan Menggunakan Kawalan Membelok

Kawalan yang sesuai adalah membenarkan kenderaan yang tidak mempunyai keutamaan membelok atau masuk ke aliran lalu lintas sekiranya tidak melintasi aliran yang bertentangan. Kebenaran membelok ke kanan di lampu isyarat adalah contoh kawalan yang menggunakan kaedah ini.

Kebenaran yang lain termasuklah membenarkan lebih daripada satu lorong lalu lintas melakukan pembelokkan yang sama. Muatan yang tinggi diperolehi dengan mengkhaskan pembelokkan bagi lorong terdalam dan lorong kedua disediakan sebagai pilihan.

3.3

Pembaikan Persimpangan Menggunakan Kawalan Lampu Isyarat Lampu isyarat adalah sejenis alat kawalan yang elektronik atau elektrik,

dimana kenderaan dan pejalan kaki di kehendaki bergerak dan berhenti mengikut giliran. Oleh sebab itu, semua penyediaan lampu isyarat mestilah disenggara dengan baik dan kawalan isyarat yang dipasang dengan baik akan ;

I. Menyediakan pembahagian hak laluan bersistematik dan memudahkan perjalanan lalu lintas sekali gus menambahkan muatan di persimpangan tersebut. II. Menggurangkan jenis-jenis kemalangan tertentu terutamanya perlanggaran tersudut tepat

III. Menyediakan kemudahan aliran lalu lintas yang tinggi dengan laju yang munasabah terutamanya di jalan yang lampunya diselaraskan di antara satu dengan yang lain. IV. Menyediakan kemudahan melintas yang selamat bagi laluan yang sibuk.

Persimpangan berisyarat merupakan di antara unsur yang genting dalam sistem jalan kerana lampu isyarat mempengaruhi operasi lalu lintas keseluruhannya, maka isyarat yang di gunakan mestilah menyediakan pergerakan selamat dan berkesan.

Bab 5. Penyediaan Kemudahan Pejalan Kaki dan Penunggang Basikal

Lorong pejalan kaki dan penunggang basikal mestilah disediakan di kawasan bandar dan di kawasan perumahan. Lebar lorong pejalan kaki bergantung pada isi padu pejalan kaki, jenis pembangunan di sebelahnya iaitu sebagai contoh sekolah, kawasan perumahan dan kedai. Kedudukan lorong pejalan kaki berbanding dengan lalulintas yang bergerak dan kewujudan perabot jalan. Lebar minimum 1.8 m di tunjukkan dalam Rajah 1 bagaimana zon bagi pejalan kaki dan penunggang basikal di wujudkan di atas jalan raya

Rajah 3.1 zon bagi pejalan kaki dan penunggang basikal di wujudkan di atas jalan raya

Prinsip-prinsip atau terma-terma yang perlu dicapai dalam setiap rekabentuk kemudahan pejalan kaki termasuklah kaki lima, lorong pejalan kaki dan penunggang basikal ; i. ii. iii. Selamat dan ekonomik Boleh digunakan oleh semua peringkat umur dan golongan termasuk orang kurang upaya Mempunyai kesinambungan dan menghubunkan semua tempat termasuklah sekolah, rumah, pusat membeli-belah, perkhidmatan awam dan rekreasi Senang dan selesa untuk digunakan

iv.

v. vi.

Persekitaran yang selesa seperti adanya perabut jalan, landskap yang menarik dan permukaan lorong yang mempunyai nilai estetika Boleh digunakan untuk lain-lain aktiviti, contohnya aktiviti jualan, pengiklanan dan sebagainya selagi ia tidak mengganggu keselesaan pejalan kaki.

Rajah berikut merupakan zon pejalan kaki dan penunggang basikal di khaskan di dalam sebuah kawasan

Rajah 3.2 zon pejalan kaki dan penunggang basikal

Bab 7. Sistem Penghargaan Jalan .

Sistem Lebuh Raya Malaysia adalah sebuah rangkaian jaringan lebuh raya di Semenanjung Malaysia. Panjang keseluruhan lebuh raya di Malaysia setakat tahun 2006 ialah 1,471.6 kilometer (914.4 batu). Pembinaan lebuh raya ini adalah berdasarkan konsesi syarikat swasta yang diawasi oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia. Proses perancangan, pembinaan, pengurusan serta penggunaan lebuh raya ekspres di Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Jalan-jalan Persekutuan (Pengurusan Persendirian) 1984. Kebanyakan lebuh raya ekspres bertol dibina berpandukan piawaian jalan raya luar bandar JKR R6 (kawalan masuk penuh dengan had laju maksimum 110 km/j). Lebar minimum sebuah lorong bagi lebuh raya ekspress di bawah pengawasan Lembaga Lebuhraya Malaysia ialah 3.65 m. Bagi lebuh raya bukan ekspres yang dibiayai oleh kerajaan pusat atau kerajaan negeri seperti Lebuhraya Persekutuan, lebuh raya tersebut tertakluk kepada piawaian JKR R5 (kawalan masuk penuh atau separa dengan had laju maksimum 90 km/j). Sebagaimana lebuh raya berkelajuan tinggi di negara lain, lebuh raya ekspres di Malaysia terdiri daripada jalan raya kembar dengan bilangan lorong minima 4 lorong (2 lorong bagi setiap arah) dan dipisahkan oleh pembahagi lebuh raya. Lebuh raya ekspres dikenakan kawalan masuk penuh, bermaksud keluar masuk lebuh raya hanyalah melalui persimpangan bertingkat sahaja. Segala usaha yang dijalankan di Malaysia iaitu dari awal pembinaan jalan raya sehinggalah kini yang banyak peningkatannya menunjukkan bagaimana sistem penghargaan jalan di lakukan di Malaysia. Ini termasuk pada pertengahan sebelum 1990-an, tiada sistem kod laluan bagi lebuh raya ekspres di Malaysia. Namum demikian, setelah semakin banyak lebuh raya yang dibina di Malaysia, maka kerajaan telah membentuk satu sistem kod laluan bagi lebuh raya ekspres. Kod laluan bagi lebuh raya ekspres bermula dengan huruf E diikuti nombor laluan serta dilabelkan di dalam logo heksagon berwarna kuning,

misalnya

bagi Lebuhraya Utara-Selatan Jajaran Utara. Warna latar belakang

bagi papan tanda lebuh raya ekspres di Malaysia adalah hijau. Antara sistem penghargaan jalan yang dilakukan di Malaysia ialah dengan kutipan tol. Semua lebuh raya di Malaysia mengamalkan dua sistem pembayaran tol iaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Kadar tol di sistem terbuka adalah tetap dan hanya melibatkan bayaran ditetapkan di plaza tol sahaja manakala dalam sistem tertutup pula bayaran dikira mengikut jarak perjalanan; pengguna mengambil tiket tol di plaza tol masuk dan membayar tol di plaza tol keluar. Sistem pembayaran tol secara elektronik juga diterima di semua plaza tol di Malaysia. Dua sistem pembayaran tol elektronik diguna pakai di Malaysia iaitu SmartTAG dan Touch 'n Go. Lazimnya, motosikal dikecualikan daripada bayaran tol di Malaysia, tetapi bayaran tol bagi pengguna motosikal dikenakan di Jambatan Pulau Pinang dan Plaza Tol Tanjung Kupang di Laluan Kedua Malaysia-Singapura.

Rajah 4.1 Lebuh raya – selatan di Semenanjung Malaysia.

Bab 8. Kesimpulan

Secara kesimpulannya, pengurusan lalu lintas melibatkan aspek penting yang akan mempengaruhi kelancaran dan tahap keselamatan sebuah kawasan yang dihubungkan dengan jalan raya. Namun selain daripada mengambil kira aspek pengurusan lalu lintas dalam proses kelancaran lalu lintas, kita juga seharusnya mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang lain selain daripada disiplin sendiri. Ini kerana mewujudkan medium iaitu jalan raya sebagai penghubung dalam satu kawasan memerlukan sikap mempunyai fikiran terbuka, memandangkan ia juga melibatkan orang ramai terutamanay pengguna jalan raya.

Oleh yang demikian, mereka bentuk sistem rangkaian jalan mestilah teratur dan kemas iaitu dari segi ; a) Menyelia pembinaan dan penyenggaraan sistem jalan raya agar berkualiti b) Mengurus sistem operasi lalu lintas.

Bab 9. Rujukan

a. www.rakan1.jkr.gov.my

b. Jabatan Kerja Raya Malaysia ; Arahan Teknik (Jalan) 8/86; A Guide On Geometric Design of Roads.

c. Reka Bentuk Jalan Raya untuk Jurutera ; Meor Othman Hamzah, Asri Hasan dan Mohamed Rehan Karim ; Terbitan 2001 ; Dewan Bahasa dan Pustaka d. Pengenalan Tinjauan Dan Analisi Lalu lintas ; Danial Mohamed ; cetakan kedua 1995 ; Dewan Bahasa dan Pustaka

e. www.wikipedia.org/ Sistem Lebuh Raya Malaysia

f.

Institute Of Traffic Engineers 1970 ; cetakan Dewan Bahasa dan Pustaka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.