B¹n cã biÕt c©y xanh quanh nhµ theo phong thuû PGs Lª KiÒu KiÕn tróc g¾n liÒn

víi c©y xanh. C©y xanh t¹o ra mµu s¾c cho kiÕn tróc, t¹o ra kh«ng khÝ trong lµnh cho con ngêi sö dông nhµ. KiÕn tróc ngµy nay cã nhiÒu ngêi nghiªn cøu chuyªn vÒ c©y trång lµm t«n vinh vÎ ®Ñp cho c«ng tr×nh. M¶ng l¸ ®Ëm, l¸ tha, c©y cao hay c©y thÊp tuú theo mü quan toµn c¶nh, tuú theo ®iÓm nh×n mong muèn mµ nhµ kiÕn tróc lùa chän theo chñ ®Ò c©y t«n vÎ ®Ñp cho nhµ. HoÆc nh chuyÖn d©n gian vÒ nhµ bªn Êy trång trÇu, bªn nµy trång cau. Anh bªn nµy ®i xa mÑ xin bªn Êy n¾m l¸ trÇu nhuém ¸o cho anh, råi anh xa v¾ng, hoa cau bªn nµy rông tr¾ng s©n nhµ em. C©u cau, dµn trÇu g¾n t×nh ®«i løa. C©y xanh ®Êy, th¬ méng ®Êy, gÇn gòi vµ th©n thiÕt ®Êy. B©y giê còng cã nhiÒu ngêi luËn vÒ ý nghÜa c©y trång theo c¸ch lý gi¶i riªng cña m×nh. Ch¼ng h¹n, mÆt tríc vên s¸t s©n nhµ trång ba c©y cau, gia chñ gi¶i thÝch lµ tr¸i ®Êt bÞ con ngêi lµm tæn th¬ng nhiÒu qu¸ nªn ba c©y cau nµy lµ ba mòi kim ch©m cøu ch÷a bÖnh cho hµnh tinh cña ta. Thµy phong thuû l¹i kh«ng nghÜ riªng vÒ c¶nh quan hay t×nh tø nh thÕ. Thµy phong thuû thêng lý gi¶i viÖc trång c©y theo ho¹ phóc cña gia chñ. D· sö bªn Tµu truyÒn l¹i, cã chñ nhµ tªn B·o Viªn nhµ nghÌo mµ nh÷ng ngêi trong nhµ thêng èm ®au quÆt quÑo. Nh©n cã lóc gÆp thµy phong thuû, B·o Viªn ®em chuyÖn nhµ m×nh ra than thë, thµy ph¸n h·y xem l¹i c©y cèi quanh nhµ th× thÊy gãc ®«ng b¾c vên s¸t nhµ cã c©y d©u lín. Theo phong thuû th× tríc nhµ kh«ng trång d©u, sau nhµ kh«ng trång hoÌ. C©y d©u tiÕng H¸n lµ "tang" trïng ©m víi tang lµ lÔ ®¸m ma. Trång d©u tríc nhµ kh¸c chi mong nhµ cã hung s¸t, chñ tr× chuyÖn chÕt chãc, khãc than, chØ nghÌo vµ èm th«i cßn lµ may ®Êy. D©u trång tríc nhµ ®îc gäi lµ tang m«n thÇn.Theo ®iÓn cæ th× b·i d©u cßn lµ n¬i hß hÑn cña trai g¸i bÊt chÝnh. May mµ con c¸i nhµ B·o Viªn cßn bÐ, nÕu kh«ng ch¾c thµy phong thuû l¹i luËn ®o¸n cho c¸c ch¸u nh÷ng chuyÖn ch¼ng hay ho g×. ThËt téi cho c©y d©u. C©y d©u rÊt cã Ých. L¸ d©u nu«i t»m lÊy t¬ dÖt lôa. C©y d©u lµ c©y thuèc nam rÊt quý. Riªng c©y d©u cã thÓ cã tíi 6 vÞ thuèc nam nh l¸ d©u, vá rÔ c©y d©u, qu¶ d©u, tÇm göi c©y d©u, tæ bä ngùa trªn c©y d©u, s©u d©u. Nh÷ng vÞ thuèc nam nµy rÊt hay dïng ®Õn trong c¸c bÖnh th«ng thêng nh lîi tiÓu, ho l©u ngµy, bæ thËn, s¸ng m¾t ... Thµy phong thuû bµo ch÷a cho m×nh lµ vÊn ®Ò trång c©y d©u ë ®©u so víi ng«i nhµ chø kh«ng nãi c©y d©u cã h¹i.

Tríc nhµ nªn trång hoÌ víi ý nghÜa c©y hoÌ mang l¹i ®iÒu lµnh. Còng ch¼ng cã lý do g× chÝnh ®¸ng mµ chØ v× V¬ng §¸n viÕt trong Tèng sö r»ng «ng V¬ng Dô tù m×nh trång ba c©y hoÌ ë s©n vµ nãi: " §êi sau ta, con ch¸u cã ngêi lµm nªn t m·, t kh«ng vµ t ®å th× ba c©y hoÌ nµy chÝnh lµ tam c«ng vËy". LuËn vÒ lîi Ých cña c©y hoÌ th× c©y nµy còng lµ c©y thuèc quý. Hoa hoÌ dïng lµm thuèc cÇm m¸u trong bÖnh ho ra m¸u, ®æ m¸u cam vµ h¹ huyÕt ¸p. Phong thuû cã c¶ lo¹t quan ®iÓm hoµn chØnh vÒ c©y c¶nh. Phong thuû còng cho r»ng c©y cèi ®îc coi nh xiªm ¸o cña con ngêi. Kh«ng cã c©y che th× kh«ng b¶o vÖ ®îc nhµ cöa. C©y che giã, c©y chèng l¹i khÝ l¹nh, c©y t¹o ra m«i trêng thÝch hîp cho cuéc sèng con ngêi. C©y cá t¬i tèt th× sinh khÝ vîng thÞnh, hé Êm ®Þa m¹ch, phó quý hoµn côc. Trång c©y ph¶i theo qui t¾c chÆt chÏ. PhÝa ®«ng trång ®µo, trång d¬ng ( d¬ng lµ thø c©y gièng nh liÔu nhng mïa ®«ng l¸ rông). PhÝa nam trång mai, trång t¸o. PhÝa t©y trång thÞ, trång du ( du lµ c©y nhá, bÎ cµnh, ngöi mïi khã chÞu). PhÝa b¾c trång mËn, trång lý ( lý lµ mét c©y hä mËn, nom gÇn gièng nh mËn). Theo ®óng qui t¾c nµy th× rÊt tèt lµnh ( ®¹i c¸t , ®¹i lîi ). Ngîc l¹i mµ ®«ng mËn, t©y ®µo, nam lý, b¾c t¸o th× ph¹m vµo tµ d©m, trong nhµ lo¹n Èu. Thùc khã mµ thÊy ë qui t¾c nµy c¬ së khoa häc nµo minh chøng. Nhng nÕu suy cho cïng ph¶i ch¨ng lµ do nhùa c©y, phÊn hoa cã chÊt g× ®ã xung kh¾c víi cuéc sèng thêng nhËt cña con ngêi ? Phong thuû yªu cÇu khi trång c©y c¶nh hay c©y t¹o bãng, t¹o xanh quanh nhµ hÕt søc cÈn träng. CÇn dïng la bµn ®Ó ng¾m, ®Ó ®o ®¹c cho chØnh chu, ngay ng¾n vµ chÝnh x¸c vÞ trÝ. Ph¬ng Nh©m, Tý, QuÝ , Söu hîp víi c©y d©u, c©y tr¾c. Ph¬ng M·o, DÇn, Gi¸p, Êt hîp víi tïng, b¸ch. Ph¬ng Th©n,Canh, DËu, T©n nªn trång th¹ch lùu. Ph¬ng Tþ, Th×n, Tèn hîp víi rõng lín. Ph¬ng TuÊt, Cµn, Hîi hîp víi rõng t¸n l¸ thÊp. ThËt lµ m¬ hå vµ vâ ®o¸n. Gäi lµ ph¬ng vÞ ph¶i xem ®©u lµ t©m ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh. NÕu ta lÊy ng«i nhµ x¸c ®Þnh th× míi biÕt ®îc ph¬ng vÞ theo c¸c híng can, chi. Mµ vÉn thæ nhìng Êy, vi khÝ hËu Êy, chØ v× ho¸n vÞ trÝ cña c©y mµ lµnh, d÷ kh¸c xa lµ ®iÒu cha thÓ tin ngay ®îc. Thµy phong thuû cßn cã nh÷ng khÈu quyÕt nh: "c©y cèi v©y quanh, thanh nhµn hëng phóc". Quanh nhµ trång c©y xanh tèt th× t¹o ®îc vi khÝ hËu m¸t mÎ vµo mïa h¹, Êm ¸p vµo mïa ®«ng. Ngêi sèng trong nhµ sÏ ®îc søc khoÎ, tinh thÇn tho¶i m¸i. §iÒu nµy lµ kinh nghiÖm d©n gian l©u dêi. M«i trêng sinh ho¹t cña con ngêi lu«n lu«n g¾n víi c©y cá, víi mµu xanh dÞu m¸t. Nh÷ng nÕu nh÷ng c©y hoa nhiÒu qu¶ l¾m mµ s¸t ngay chç ra vµo, dÔ g©y nh÷ng c¶nh gîi t×nh th× "§µo, mËn tríc cöa, trai g¸i rîu chÌ". §©y còng lµ c¸ch t duy phong kiÕn. Tuy thÕ, qua s©n tríc nhµ råi tiÕp ®Õn vên th× hai bªn cöa vµo vên trång ®«i ®µo mËn th× l¹i ®îc phÐp. Ngay trong s©n nhµ mµ cã " Mét c©y chÆn ngay tríc cöa,

mÑ go¸ con c«i". Cöa vµo phßng mµ cã c©y to ch¾n lèi, theo ngêi xa, kÎ trém dÔ cã chç nÊp råi vµo nhµ lµm bËy. §Ó c©y nh vËy kh«ng tèt cho an ninh cña gia ®×nh. " M«n ®èi thuú d¬ng ( cöa kÒ c©y d¬ng) , bÊt ®¾c kú tö ( chÕt treo xµ nhµ). Thuú d¬ng lµ c©y Îo l¶, cµnh rò nh tãc rò nªn nh×n cµnh d¬ng qua cöa sæ g©y t©m lý bÊt æn. RÔ c©y ®µo mäc chÜa vµo nhµ , con ch¸u ®îc phï hé ngÇm. Cã hai c©y sãng ®«i tríc cöa th× xóc vËt hay èm mµ ngêi th× khoÎ. Tróc méc xo¾n xuýt, ®ñ ¨n, nhiÒu léc. C©y to gãc têng, l¾m chuyÖn kinh hoµng... Nh÷ng khÈu quyÕt lo¹i nh thµy phong thuû nªu trªn ®©y cã phÇn do h×nh d¸ng c©y cèi, cã phÇn xÐt theo quan ®iÓm an ninh cho chñ nhµ mµ ®Æt ra ®iÒu lµnh, d÷. Chóng t«i còng nghiªn cøu xem nh÷ng loµi c©y thµy phong thuû g¾n víi ®iÒu lµnh d÷ cã ¶nh hëng g× vÒ mÆt thùc vËt häc kh«ng th× rÊt Ýt liªn quan. Thùc ra tÝnh chÊt thùc vËt hÕt søc ®¸ng lu t©m. ThÝ dô nh c©y tróc ®µo ngêi xa cßn gäi lµ ®µo lª. L¸ c©y gièng l¸ tróc mµ hoa l¹i gièng hoa ®µo nªn gäi lµ tróc ®µo. L¸ vµ hoa tróc ®µo rÊt ®éc. T¹i ®¶o Corse níc Ph¸p ®· cã trêng hîp binh lÝnh bÎ cµnh tróc ®µo xiªn thÞt níng ch¶ ¨n bÞ ngé ®éc chÕt. C©y tróc ®µo mäc gÇn giÕng, rÔ tróc ®µo chui vµo giÕng lµm níc giÕng bÞ ®éc. Ngêi xa dïng bét vá c©y tróc ®µo vµ bét gç tróc ®µo ®Ó lµm b¶ chuét. Kh«ng trång tróc ®µo ë vên gÇn nhµ. Cßn nhiÒu khÈu quyÕt n÷a, phÇn lín chØ lµ nh÷ng ®iÒu thiÕu c¬ së khoa häc ®Ó tin nh c©y mét trôi tr¬, mÑ chång con d©u bÊt hoµ; trong s©n cã c©y to cæ qu¸i khÝ th«ng mµ danh b¹i. Tríc nhµ cã hai c©y b»ng nhau kh«ng qu¸ cao, kh«ng qu¸ thÊp, nh hai anh em ®øng bªn nhau, thµy phong thuû khen thÕ c©y t¹o cho gia chñ thang m©y ®ç ®¹t. RÔ c©y sÇn sïi, chñ nhµ ®ui ®iÕc. Tróc méc xo¾n xuýt, ®ñ ¨n, nhiÒu léc. Trong s©n bªn tr¸i cã c©y, bªn ph¶i kh«ng cã c©y th× lµnh Ýt, d÷ nhiÒu. Bªn ph¶i nhµ cã c©y hoa ®á rùc rì lµm tan cöa n¸t nhµ. §iÒu nµy ch¼ng qua v× luËn lý r»ng bªn ph¶i nh»m ®µn bµ con g¸i trong nhµ. Trong nhµ cã ®µn bµ con g¸i léng lÉy, trong mét x· héi an ninh kh«ng tèt th× chØ mang ho¹ cho nhµ. ThËt khiÕp ®¶m. Thµy do¹ thÕ, kh«ng tin mµ lµm kh¸c ®i th× còng e ng¹i! Mét ®«i ®iÒu thµy phong thuû ph¸n, nghiÒn ngÉm th× chÊp nhËn ®îc. Thµy khuyªn ph¬ng cµn ( t©y b¾c cña ng«i nhµ) nªn cã c©y to. Híng t©y b¾c mÆt trêi xiªn nãng. Cã c©y t¹o bãng, ch¾n nãng lµ ®iÒu hay. Cµn mµ cã méc tinh ch¾n gi÷ th× lîi thÊy râ rµng. Trong s©n kh«ng ®îc cã c©y to. §iÒu nµy thµy l¹i ®óng. Ngµy xa, nhµ kh«ng cao, chØ d¨m ba mÐt. C©y thêng cao h¬n nhµ ba bèn lÇn nªn lµ n¬i tô sÐt khi ma gi«ng. Ngoµi ra , rÔ c©y to ®éi ®Êt ë s©n thËm chÝ ®©m xuyªn vµo nhµ, thËt kh«ng hay ho g×. Råi giã to, c©y ®æ, g·y cµnh sÏ ®e do¹ chñ nhµ. Thµy phong thuû thÝch quanh nhµ trång tre, tróc. §iÒu nµy còng chÊp nhËn ®îc. Tre b¶o vÖ cho nhµ chèng trém c¾p. Tre cung cÊp thùc phÈm lµ

m¨ng khi ®ãi lßng. Tre l¹i gióp nguyªn liÖu ®an l¸t, c©y que khi ®éng dông. Nh thÕ, thµy phong thuû cã nh÷ng c¸ch suy nghÜ cña m×nh chung quanh c©y cèi quanh nhµ. PhÇn lín nh÷ng khÈu quyÕt cña thµy Ýt c¬ së ®Ó tin. Ta biÕt cho vui, cßn nghe theo thµy lµ ®iÒu khã thùc hiÖn. B¹n ®äc cã c¸ch lý gi¶i nµo hay h¬n, xin mêi chØ gi¸o. /.

B¹n cã biÕt
Phong thuû bè trÝ cöa cho ng«i nhµ

Gs Méc Thiªn Khi nghiªn cøu ®Ó thiÕt kÕ vµ x©y dùng mét ng«i nhµ ë th× nhµ vµ cöa g¾n bã víi nhau mËt thiÕt. Cöa lµm nhiÖm vô nèi th«ng c¸c kh«ng gian trong vµ ngoµi ng«i nhµ. Cöa sæ chØ më ®Ó lÊy ¸nh s¸ng, lÊy kh«ng khÝ nhng cöa ®i cßn gióp cho giao th«ng . Cöa ®ång thêi cã nhiÖm vô trang trÝ cho ng«i nhµ. Phong thuû quan niÖm r»ng ng«i nhµ ph¶i lµ n¬i tÝch n¹p hai lo¹i khÝ: ®Þa khÝ lµ khÝ tõ ®Êt tõ trêi ®Õn ng«i nhµ vµ m«n khÝ lµ khÝ tõ cöa vµo nhµ. Muèn chñ ng«i nhµ lµm nªn ¨n ra, giµu sang ph¸t ®¹t, con c¸i ®Ò huÒ, mäi viÖc nh ý th× ®Þa khÝ vµ m«n khÝ ph¶i cïng vîng. Phong thuû coi cöa lµ yÕt hÇu cña ng«i nhµ mµ phÇn trªn cña cöa tiÕp nhËn m«n khÝ vµ phÇn díi cña tiÕp nhËn ®Þa khÝ Cöa ph¶i ®ãn ®îc khÝ lµnh, ng¨n c¶n ®îc khÝ d÷, khÝ ¸c. . Cöa kh«ng chØ quan träng cho chÝnh ng«i nhµ ®îc xem xÐt mµ cßn cã vÞ trÝ g¾n bã víi cöa cña nh÷ng nhµ l©n cËn. Hai nhµ ®èi diÖn nhau nªn lµm cã cao ®é ngìng cöa díi b»ng nhau vµ ®é cao cöa b»ng nhau. §iÒu nµy do quan niÖm sèng hoµ hîp xãm giÒng víi nhau cña céng ®ång theo triÕt lý cæ Trung hoa. Cöa cña hai nhµ ®èi diÖn nhau mµ c¸i to, c¸i nhá sÏ dÔ n¶y sinh tþ n¹nh, xãm giÒng bÊt hoµ v× phong thuû cho r»ng nhµ nµo cã cöa to h¬n sÏ ®îc giµu sang h¬n nhµ cã cöa nhá. Mµ khi xãm giÒng ®· bÊt hoµ, th× an ninh x· héi gi¶m kÐm, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn sù lµm ¨n, sinh sèng. KÝch thíc cña cöa ph¶i tû lÖ víi ng«i nhµ. Nhµ to mµ lµm cöa nhá, thµy phong thuû cho r»ng lµm ¨n sÏ kh«ng ph¸t ®¹t. Ngîc l¹i nhµ nhá mµ lµm cöa to th× cña c¶i trong nhµ l¹i hao t¸n. §êng dÉn tõ cæng ngâ vµo nhµ mµ hÑp th¾t th× Ên tîng nh bÞ bã rä, tï tóng, gia chñ sÏ khã lµm ¨n ph¸t vîng. Ngâ xéc vµo cæng mµ qua ®ã chiÕu th¼ng vµo cöa chÝnh ng«i nhµ lµ ®iÒu rÊt kiªng kþ víi phong thuû. Thµy sÏ ph¸n b¶o lµ ngêi trong nhµ dÔ ®au yÕu. §iÒu nµy lý gi¶i ®îc theo c¸ch nh×n ngµy nay lµ giã thæi sÏ hót däc theo ®êng, thèc vµo nhµ. Bôi trén lÉn nhiÒu lo¹i vi khuÈn cã h¹i sÏ quÈn víi giã lµm cho kh«ng khÝ trong nhµ lu«n nhiÔm bÈn. §ã lµ lý do khiÕn ngêi sèng trong nhµ hay ®au yÕu. VÒ an ninh, th× cöa ngâ bè trÝ nh thÕ, ngêi ®i ®êng cã ®iÒu kiÖn xoi mãi quan s¸t trong nhµ, r×nh mß, " chiÕu tíng" c¨n nhµ. Híng T©y B¾c nhµ kh«ng nªn træ cöa. Lêi khuyªn nµy cÇn ®îc kiÕn tróc s xÐt rÊt cô thÓ theo ®Þa h×nh, vÞ trÝ ®Æt nhµ. Nãi chung, híng T©y B¾c nhiÒu ®iÒu bÊt lîi. PhÝa T©y B¾c cña Trung quèc lµ vïng ®Êt hoµng thæ ( loes) rÊt réng. PhÇn lín thêi gian trong mét n¨m cña vïng nµy lµ kh« h¹n vµ giã cuèn bôi ®Êt hoµng thæ bay mï trêi, viÖc bÝt têng hay dïng c©y to ch¾n vÒ híng T©y B¾c lµ hîp lý. PhÝa T©y mÆt trêi chiÕu gay g¾t tõ tra vÒ chiÒu. Víi c¸c níc phÝa Nam Trung quèc nªn h¹n chÕ më cöa vÒ híng T©y, nhÊt lµ T©y B¾c. Nhµ cña ngêi Trung quèc vµ nhµ cæ níc

ta hay bè trÝ c¸c phßng phÝa T©y dµnh cho kho chøa hoÆc phßng cña ®µn bµ. Lý do chÝnh, nh÷ng phßng nµy bÞ nãng trong ng«i nhµ. Nhµ híng Nam mµ gia chñ phong lu , c¶ hai phÝa §«ng vµ T©y ®Òu bè trÝ hiªn diÔu. Phßng phÝa §«ng bè trÝ cho ®µn «ng ë. C¸c phßng phÝa T©y, bè trÝ cho ®µn bµ. C©u chuyÖn cæ, r¾c rèi vÒ t×nh yªu ghi chÐp ë hiªn phÝa T©y nhµ ( T©y s¬ng ký ) lµ xuÊt ph¸t tõ c¸c phßng bè trÝ cho ®µn bµ, phô n÷ ë theo c¸ch ngêi Tµu cò. NÕu nhµ bªn c¹nh ®· x©y cã m¸i nhän hay c¹nh, gãc nhµ híng vÒ phÝa nhµ ta th× kh«ng nªn træ cöa ®Ó nh÷ng h×nh thï kú dÞ Êy chiÕu trùc diÖn vµo cöa nhµ ta. Theo gi¶i thÝch cña thµy phong thuû, nh÷ng h×nh thï nhän cña m¸i nhµ bªn nh gai ®©m vµo m×nh. Nh÷ng gãc, c¹nh kh«ng lÊy g× lµm mü quan , më cöa ra nh lìi dao chÆt vµo m¾t, hoÆc nh c¸i ngän gi¸o lín chÜa vµo tia nh×n cña m×nh, chØ g©y khã chÞu. Tõ nh÷ng h×nh thï nhän, s¾c lµm cho m×nh dÔ bÞ ®au èm, nhøc ®Çu, chãng mÆt. Më cöa ra , gÆp ngay nh÷ng h×nh thï nhän, s¾c chÐm vµo m¾t, sinh nçi ¸m ¶nh lµ cuéc sèng riªng t lu«n lu«n bÞ dßm ngã, ch¼ng dÔ chÞu chót nµo mµ ng«i nhµ tån t¹i nhiÒu nhiÒu n¨m. Míi më cöa vµo nhµ , bøc têng nh×n thÊy tríc hÕt thêng ®îc c¸c nhµ trang trÝ theo phong thuû bªn Tµu bè trÝ mét bøc tranh lín h×nh con hæ víi ý tëng con hæ sÏ xua ®uæi tµ ma. Cã nhµ l¹i treo tranh Quan V©n Trêng lµ ngêi vò dòng siªu phµm, sèng trung thùc, tÝn nghÜa. C¸i oai vâ cña Quan C«ng gióp trõ tµ ma vµ kÎ xÊu. Lßng trung thùc, tÝnh tÝn nghÜa nh¾c nhë víi kh¸ch tÊm lßng gia chñ, tiÖn cho kh«ng khÝ ®µm tho¹i c«ng viÖc. §«i khi cã nhµ cßn dïng bøc tîng cña Quan C«ng thay cho bøc tranh nµy. Kh«ng ®Ó cöa chÝnh vµo nhµ ë mÆt bªn, mÆt c¹nh. §©y lµ ¶nh hëng cña thuyÕt chÝnh danh trong Khæng gi¸o: " Ngêi qu©n tö ®i theo ®êng lín". Nhµ ®· cã cöa tríc ph¶i lµm cöa sau. Hai cöa ®i trong ng«i nhµ hay trong cïng mét buång kh«ng th¼ng hµng víi nhau. Bè trÝ hai cöa th¼ng hµng, cña c¶i vµo nhµ ch¶y tuét ®i lu«n. §øng vÒ mÆt vËt lý x©y dùng th× hai cöa lo¹i nµy sÏ t¹o ra luång khÝ m¹nh xuyªn phßng nhng kh«ng quÐt hÕt kh«ng gian chøa trong ®ã. Trong gian buång Êy, kh«ng khÝ chç lu©n chuyÓn qu¸ m¹nh nhng cßn chç kh¸c vÉn bÞ tï tóng. Khi bÊt ®¾c dÜ ph¶i bè trÝ cöa kiÓu th«ng thèng thÕ nµy nªn cã nh÷ng bøc b×nh phong thÊp löng ng¨n íc lÖ kh«ng gian, lµm chËm vËn tèc lu©n lu kh«ng khÝ Cã thÓ treo nh÷ng phong linh ®iÒu hoµ khÝ trong . phßng. KhÝ qua phßng kh«ng nªn ®Ó cã vËn tèc lín v× vËn tèc lín lµm gi¶m th©n nhiÖt ngêi c ngô trong nhµ nhanh, g©y c¶m do giã lïa. Còng kh«ng nªn ®Ó kh«ng khÝ tÜnh lÆng hay lu©n chuyÓn yÕu. TÜnh lÆng hay di chuyÓn yÕu kh«ng thay ®æi ®îc chÊt lîng kh«ng khÝ trong phßng. Mçi ngêi mét ®ªm ë trong phßng kÝn th¶i ra kho¶ng 10 m3 khÝ c¸cb«nic. NÕu kh«ng khÝ kh«ng lu©n chuyÓn ®Ó ®a kh«ng khÝ míi vµo thay thÕ kh«ng khÝ cò th¶i lo¹i

ra , ngêi trong buång sÏ bÞ ng¹t. §iÒu lý luËn vÒ lu th«ng khÝ trong phßng cña thµy phong thuû phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña vËt lý x©y dùng. Tuy thÕ viÖc bè trÝ hai cöa ®i trong mét phßng mµ chÐo nhau diÖn tÝch sö dông cho giao th«ng l¹i lín ®Ó cho diÖn tÝch dïng thËt sù bÞ gi¶m. Quan niÖm cña phong thuû vÒ cöa chÝnh vµo nhµ gièng ph¬ng ph¸p t duy cña kiÕn tróc s. Cöa chÝnh vµo nhµ vÝ nh måm miÖng cña con ngêi. Cöa nµy kh«ng ®îc bÐ qu¸, còng kh«ng qu¸ réng. Træ sai cöa chÝnh lµm gi¶m thiÓu sù nghªnh ®ãn khÝ lµnh vµo nhµ hoÆc c¶n trë lu th«ng khÝ . Cöa sæ cña ng«i nhµ nh m¾t mòi ®Ó nh×n vµ ®Ó thë. Cöa sæ ph¶i ®¶m b¶o th«ng tho¸ng khÝ Phong thuû kiÕn nghÞ cöa sæ . ®Òu ph¶i më ra phÝa ngoµi gian phßng víi lý do ®Ó khÝ vµo nhiÒu vµ lu©n lu ®Òu kh¾p bªn trong. Cöa sæ më vµo trong lµm tæn h¹i ®Õn khÝ Phong thuû yªu cÇu møc trªn cao cña c¸c cöa trong cïng . gian phßng ph¶i n»m theo cïng mét ®é cao. Cao ®é trªn cña cöa chªnh nhau cao thÊp lµm cho con ngêi sö dông trong phßng lu«n lu«n ph¶i ®iÒu chØnh luång m¾t, dÔ sinh mÖt mái. C¸ch ®iÒu chØnh cho nh÷ng cöa b¾t buéc ph¶i lµm cã cao tr×nh ngìng trªn thay ®æi lµ treo phong linh ®Ó lµ m¾t. Nhµ cæ Trung quèc cña giíi trung, thîng lu thêng lµm hiªn c¶ bèn phÝa nªn hÇu nh bèn phÝa ®Òu lµ cöa. Nh÷ng cöa nµy ch¹y suèt quanh phßng, chia thµnh c¸c tÊm kho¶ng 60 ~ 70 cm chiÒu ngang, dïng lu«n lµm v¸ch. TÊm bng kÝn díi, trªn lµ song, cã mµnh, rÌm che gi¶m ®é s¸ng vµ gi÷ kÝn ®¸o. NhiÒu tÊm b¨ng kÝn c¶ phÇn trªn. Ta cã thÓ lÊy h×nh tîng nµy qua c¸c ®×nh chïa gç ®ang cßn ë n«ng th«n níc ta hiÖn nay. Cöa sæ lµm sao cã thÓ g¾n kÕt con ngêi víi thiªn nhiªn. Qua song cöa, ban ngµy tÜnh mÞch quan s¸t ®îc, b¶o vÖ ®îc dinh c¬, ban ®ªm nh×n thÊy ¸nh tr¨ng nhµn nh¹t lµm chñ nh©n sao xuyÕn víi c¶nh mµ t¹o ho¸ ban, cho. Bè trÝ cöa trong ng«i nhµ theo quan ®iÓm phong thuû th× ngoµi yÕu tè tiÖn nghi, yÕu tè an ninh, cßn lµ yÕu tè vËt lý x©y dùng ®Ó cuèi cïng n©ng ®îc t×nh c¶m g¾n bã cña con ngêi víi n¬i ë n÷a./.

B¹n cã biÕt Thö xem c¸i nghÜa cña phong thuû Gs Méc Thiªn Chóng ta ®· quen nhau qua nhiÒu bµi vÒ phong thuû. Trong nh÷ng bµi nµy, chóng t«i ®· tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh lµ ngêi lµm khoa häc hiÖn ®¹i nh×n vµo phong thuû. §iÒu c¾t nghÜa cña chóng t«i cã khi dùa vµo m«i trêng ®Æt ng«i nhµ hay ng«i mé. Cã khi chóng t«i ®i t×m nh÷ng khÝa c¹nh vËt lý x©y dùng ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng r¨n giíi hoÆc nh÷ng ®iÒu khuyÕn nghÞ cña phong thuû. §«i lóc l¹i ®a nh÷ng kh¸i niÖm vÒ vi khÝ hËu, vÒ khÝ ®éng lùc häc ®Ó gi¶i thÝch nh÷ng ®iÒu mµ phong thuû kh¼ng ®Þnh. §· cã lÇn chóng t«i tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh vÒ phong thuû ®îc xem nh mét hiÖn tîng v¨n ho¸. Chóng ta cã thÓ dïng nh·n quan cña Abraham H. Maslow, nhµ triÕt häc nh©n v¨n hiÖn ®¹i cña Hoa Kú, trong viÖc s¾p xÕp 5 líp nhu cÇu cña con ngêi. A. H. Maslow cho r»ng con ngêi cã c¸c nhu cÇu ®îc s¾p xÕp

theo møc quan träng tõ lo¹i nhÊt ®Õn lo¹i n¨m lµ : nhu cÇu sinh lý, nhu cÇu ®îc an toµn, nhu cÇu giao tiÕp, nhu cÇu ®îc t«n träng vµ nhu cÇu kh¼ng ®Þnh m×nh. Tõ nhu cÇu vÒ sinh lý, con ngêi cÇn ¨n , cÇn thë, cÇn uèng, cÇn bµi tiÕt, ... kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu nµy con ngêi bÞ nguy hiÓm, dÉn ®Õn chÕt. Nhu cÇu an toµn vÒ sinh m¹ng còng nh an toµn ®Ó kiÕm sèng lµ môc tiªu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu loaÞ ®Çu. KiÕm thøc ¨n khã dÇn do thiªn nhiªn kh«ng ph¶i lóc nµo còng hµo phãng. Tai biÕn lu«n lu«n r×nh rËp ®e do¹ sù an toµn cña con ngêi. Trong t©m thøc con ngêi xuÊt hiÖn lßng mong muèn cã ®îc thøc ¨n, vËt dông do mét §Êng siªu nhiªn, thÇn linh ban ph¸t. Tôc thê cóng thÇn lµ mong cã ®îc nh÷ng thø mµ m×nh mong muèn. Tôc bãi to¸n lµ sù ®o¸n ý ®å thÇn linh, cÇu may m¾n. Sù kiªng kþ, r¨n giíi lµ mong muèn cã ®iÒu lµnh, tr¸nh xa ®iÒu mµ thÇn linh kh«ng muèn. Råi mçi céng ®ång sèng trong mét ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn kh¸c nhau, m«i trêng kh¸c nhau, cã nghÜa lµ c¸ch kiÕm sèng kh¸c nhau nªn cã nh÷ng tËp tôc kh¸c nhau, cã sù ph¸t triÓn kh¸c nhau. Ngêi ph¬ng T©y ®îc tiÕp xóc víi ph¬ng §«ng th× v« cïng kinh ng¹c víi nÒn v¨n minh còng nh nh÷ng ®Æc thï v¨n ho¸ thÇn bÝ cña ph¬ng §«ng. Víi ph¬ng ph¸p t duy nhÞ nguyªn, ngêi ph¬ng T©y cè lý gi¶i nh÷ng ®iÒu thÇn bÝ theo c¸ch gi¶i thÝch cña hä. Chóng t«i giíi thiÖu mét trong nh÷ng c¸ch tiÕp cËn víi phong thuû cña ngêi ph¬ng T©y: tiÕp cËn phong thuû theo thuyÕt x¹. ThuyÕt x¹ gi¶i thÝch r»ng khi thai nhi rêi bông mÑ trë thµnh mét c¸ thÓ ®éc lËp th× còng chÞu ¶nh hëng cña søc c¶m øng tõ trêng tr¸i ®Êt ®ång thêi víi sù tiÕp thu, ph¸t x¹ tõ c¸c thiªn thÓ kh¸c. M¸u trong ngêi lµ n¬i tÝch tô nhiÒu s¾t nªn lµ vËt chÊt chÞu t¸c ®éng m¹nh nhÊt cña tõ trêng. N·o bé cña con ngêi lµ trung t©m ®iÒu khiÓn sù sèng nªn khi chÞu t¸c ®éng cña tõ trêng cã thÓ biÕn ®æi ho¹t ®éng. Nh vËy, sù sèng cña con ngêi chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña tõ trêng cña rÊt nhiÒu lo¹i vËt chÊt chung quanh, trong m«i trêng mµ con ngêi sinh sèng. Tõ trêng x©m nhËp c¬ thÓ theo c¸ch nµo ®ã sÏ cã lîi cho trÝ tuÖ vµ thÓ chÊt con ngêi. Tõ trêng x©m nhËp c¸ch kh¸c sÏ cã thÓ ¶nh hëng tiªu cùc vµ cã t¸c ®éng tr¸i víi sù ph¸t triÓn b×nh thêng cña con ngêi. ¶nh hëng cña tõ trêng ®Õn c¬ thÓ vµ trÝ tuÖ con ngêi ®· ®îc nhiÒu thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ chÊp nhËn. NhiÒu b¹n ®eo vßng cã tõ tÝnh ë tay ®Ó ®iÒu chØnh ¸p huyÕt lµ mét trong nh÷ng c¸ch trÞ liÖu ngµy nay. Ngêi ta ®· thÝ nghiÖm víi khØ. Cho nhiÒu con khØ kh¸c nhau chÞu t¸c ®éng cña tõ trêng kh¸c nhau trong thêi gian ®Þnh s½n , nh÷ng con khØ nµy ®· thÓ hiÖn nh÷ng s¾c th¸i, hµnh vi kh¸c nhau. §iÒu ®ã, ph¬ng T©y kÕt luËn, nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng khuyÕn nghÞ còng nh ®iÒu r¨n giíi cña phong thuû lµ dùa vµo kinh nghiÖm cña con ngêi nhóng trong m«i trêng tõ tÝnh t¹o nªn. Cêng ®é tõ trêng ¶nh hëng ®Õn tr¸i ®Êt phô thuéc kh¸ nhiÒu vµo c¸c vËn ®éng cña c¸c thiªn thÓ. MÆt trêi vµ nh÷ng vËn

®éng cña mÆt trêi ¶nh hëng trùc tiÕp vµ m¹nh mÏ ®Õn dßng tõ tr¸i ®Êt. Tõ chç thay ®æi cêng ®é vµ ph¬ng, chiÒu cña luång tõ mµ khÝ hËu còng nh nhiÒu vËn ®éng kh¸c cña tr¸i ®Êt ¶nh hëng theo. Nh÷ng thay ®æi nµy lµm cho con ngêi còng chÞu nh÷ng t¸c ®éng kh¸c nhau, tõ søc khoÎ ®Õn t©m sinh lý. Nh÷ng h«m thêi tiÕt thay ®æi, dßng tõ chung cña tr¸i ®Êt, cña khu vùc cã biÕn ®éng lµm cho c¬ thÓ con ngêi sèng trªn tr¸i ®Êt, trong khu vùc cô thÓ nµo ®ã còng c¶m thÊy r· rêi, mÖt mái , tÝnh t×nh c¸u b¼n. NhiÒu ngêi ®ang èm hoÆc rÊt yÕu dÔ chuyÓn ®é tr¹ng th¸i ( chÕt ) trong nh÷ng ngµy nµy. Cã nhiÒu sóc vËt rÊt nh¹y c¶m víi nh÷ng thay ®æi luång tõ. Khi s¾p cã ®éng ®Êt, tr¸i ®Êt cã nh÷ng vËn ®éng bªn trong lµm cho dßng tõ thay ®æi. §iÒu nµy con ngêi c¶m nhËn víi nh÷ng møc ®é kh¸c nhau, tuú theo ®é nh¹y riªng cña tõng c¸ thÓ theo t×nh tr¹ng søc khoÎ, theo cÊu tróc thÇn kinh nhng rÊt nhiÒu sóc vËt cã ®é nh¹y lín. Khi s¾p cã ®éng ®Êt, nhiÒu con vËt ch¹y nh¸o nh¸c t×m n¬i Èn n¸u, kªu hó vang trêi, nh mét b¶n n¨ng tù vÖ. N¨m 1999 lµ n¨m nhiÒu ®éng ®Êt ®èi víi tr¸i ®Êt, nhiÒu nh÷ng vô næ vµ thay ®æi trªn mÆt trêi, nhiÒu c¬n b·o tõ do mÆt trêi g©y ra. KhÝ hËu, thêi tiÕt trªn tr¸i ®Êt bÞ ¶nh hëng mµ chóng ta thÊy nhiÒu lôt léi, giã to, b·o lín, ®éng ®Êt. C¸c nhµ nghiªn cøu thiªn v¨n, vò trô ®ang t×m hiÓu ®Ó nhËn thøc nh÷ng qui luËt vËn ®éng nµy cña mÆt trêi, cña tr¸i ®Êt vµ c¸c thiªn thÓ kh¸c. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu phong thuû cña ph¬ng T©y sö dông nh÷ng nhËn thøc vÒ vò trô nµy lý gi¶i nh÷ng ®iÒu khuyÕn nghÞ hay nh÷ng ®iÒu r¨n giíi cña phong thuû. Hä cho r»ng ph¬ng §«ng vµ Trung Hoa cã nÒn v¨n minh sím nªn ®· tæng kÕt ®îc kinh nghiÖm vÒ ¶nh hëng cña vò trô sím vµ ®Ò ra thuËt phong thuû. Kho¶ng chôc n¨m gÇn ®©y, triÕt gia T©y ph¬ng ré lªn cuéc tranh luËn r»ng ph¶i ch¨ng b¶n chÊt cña vò trô lµ nh÷ng vô næ vµ tai biÕn. C¸c nhµ khoa häc ph¬ng T©y l¹i ph¸t biÓu r»ng cã hai lo¹i tia ( x¹ ) ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn søc kháe , ®Õn t©m lý vµ sinh lý cña con ngêi ®ã lµ tia vò trô vµ c¸c lo¹i tia do tr¸i ®Êt sinh ra. NÕu nh÷ng lo¹i tia nµy t¸c ®éng hµi hoµ th× c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt vµ nÕu t¸c ®éng xung th× cã h¹i. C¸c nhµ khoa häc ph¬ng T©y còng gi¶i thÝch lµ mçi vËt chÊt ®Òu ph¸t x¹ vµ t¸n x¹. Quy luËt t¬ng t¸c gi÷a c¸c tia t¹o nªn c¸c ®iÒu kiÖn t©m lý, sinh lý kh¸c nhau, t¹o nªn sù hng ph¸t hay tµn lôi cña sè phËn con ngêi trong m«i trêng x¹ nµy. Tõ ®ã hä gi¶i thÝch phong thuû. Hä coi c¸c x¹ ®ång nghÜa víi kh¸i niÖm " khÝ " cña phong thuû. Chóng t«i còng ®· giíi thiÖu lµ phong thuû ra ®êi ë Trung quèc kho¶ng tríc khi cã nhµ TÇn hµng nhiÒu tr¨m n¨m nhng ®Õn ®êi Minh phong thuû míi ®îc nhµ cÇm quyÒn chÊp nhËn. Nh÷ng nhµ nghiªn cøu Trung quèc häc cho r»ng thêi Tiªn TÇn b¾t ®Çu thai nghÐn, ®Õn TÇn H¸n b¾t ®Çu ph¸t sinh thuËt phong thuû nhng ph¶i qua ®êi Nguþ TÊn thuËt phong thuû míi ®îc truyÒn b¸.

B¾t ®Çu ®êi Tèng, thuËt phong thuû ®· thÞnh hµnh. Nhng ph¶i ®Õn Minh, Thanh thuËt phong thuû míi ®îc c«ng nhËn chÝnh thøc vµ ®îc phæ biÕn c«ng khai, hîp ph¸p. Tríc ®©y phong thuû bao hµm ©m d¬ng häc, ®Þa lý häc vµ thuËt sè. ¢m d¬ng häc nghiªn cøu vÒ thiªn v¨n, tinh tîng. ¢m d¬ng häc còng nghiªn cøu vÒ ®Þa lý lµ n¬i con ngêi sinh, trëng vµ nh×n thÊy trêi. Ph¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n cña ©m d¬ng häc lµ ©m d¬ng ngò hµnh. ¢m d¬ng häc ®îc c«ng nhËn chÝnh thøc tõ triÒu Nguyªn (ChÝ Nguyªn, n¨m thø 28) mµ ®èi tîng ®îc c«ng nhËn lµ c«ng viÖc nghiªn cøu , quan s¸t sù vËn hµnh cña vò trô, xem trêi, xem sao ®o¸n viÖc lµnh d÷ cña hiÖn tîng thiªn v¨n, dù b¸o thêi tiÕt, xem ®Êt lµm nhµ, xem ®Êt ®Æt må, m¶, ®Þnh lÞch phôc vô tÕ lÔ, gióp ®Þnh thêi vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §Õn ®êi Minh Hång Vò, n¨m BÝnh dÇn, ngµy 5 th¸ng 5 ©m lÞch, vua Hång Vò nhµ Minh quyÕt ®Þnh ®Æt chøc quan coi vÒ ©m d¬ng häc, chuyªn lo qu¶n lý vµ ®µo t¹o c¸c ®èi tîng cña ©m d¬ng häc nh võa nãi trªn. Tõ thêi Minh trë vÒ sau, viÖc chän ®Êt lµm ®« thÞ, kinh ®« ®Õn lµm nhµ, ®Æt må m¶ ®Òu ®îc xem xÐt cÈn thËn. NhiÒu ngêi nhê cã hiÓu biÕt, ham lý gi¶i phong thuû mµ vinh hiÓn. Ngîc l¹i cã nhiÒu ngêi v× chän sai ngµy, chän thÕ ®Êt vua kh«ng a mµ kh«ng nh÷ng b¶n th©n thiÖt m¹ng lµm liªn luþ ®Õn chÝn hä bÞ chÆt ®Çu. ViÖc chän ®Êt lµm ®« thÞ cã ®i nghiªn cøu thùc ®Þa, cã nghiªn cøu b¶n ®å vµ l¹i cßn ®ªm ®ªm ng¾m sao, nh×n tr¨ng ®Ó ®Ò xuÊt ph¬ng ¸n. NhiÒu ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh nghiªn cøu cña ngêi xa dùa vµo sù c¶m thô trùc quan nh lµ ph¶i chay giíi, ph¶i lµm lÔ cÇu ®Ó cho sù luËn lý cña s¸ch vë, cña tri thøc hoµ quyÖn víi sù c¶m thô trùc quan sinh ra lêi ph¸n quyÕt. Cã thÓ ®©y lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p luËn cña triÕt cæ ph¬ng §«ng. NhiÒu triÕt gia ph¬ng §«ng cho r»ng ph¬ng ph¸p nhËn thøc nhÞ nguyªn kiÓu ph¬ng T©y khã mµ hiÓu thÊu ®¸o ®îc ph¬ng §«ng. Ngêi ph¬ng §«ng nghÜ r»ng " DÞch vi qu¸n quÇn kinh chi thñ" ( kinh DÞch lµ s¸ch ®Çu n·o cña nÒn v¨n häc, nghÖ thuËt vµ khoa häc Trung hoa ). §äc DÞch kh«ng ë "lêi" cña kinh mµ ë h×nh "tîng" vµ " sè ", råi kh«ng ph¶i ë tîng vµ sè mµ ë ý cña kinh. Chu Hy cho r»ng "ý t¹i ng«n ngo¹i" ( ý kh«ng ë lêi ). Ngêi Trung Hoa cæ nãi r»ng häc Kinh DÞch mµ chØ thuéc lêi th× míi n¾m ®îc phÇn gÇn, phÇn c¹n, khi nµo thÊy ®îc phÇn h×nh trong lêi míi thÊy ®îc tinh th©m diÖu nghÜa. Cã häc "lêi" míi thÊy ®îc c¸i "kh«ng lêi" cña triÕt lý ph¬ng §«ng. Phong thuû cã c¸i gèc lµ kinh DÞch.

nh¡n ½¡m vË phong thðy PGs LÅ KiËu Tµm cÜ tØnh mèi b¡n ½õìc vË phong thðy. LÝng cÜ yÅn mèi nÅn ½àc phong thðy. LÝng ruæt ngän ngang tr¯m mâi, lîc n¡o cñng nÜng nhõ løa ½ât m¡ mang phong thðy ra ½àc thÖ th¶y nhõ mâi bÝng bong, c¡ng xem c¡ng râi.VÖ lÁ ½Ü, b¡i mèi ½´t tÅn l¡ nh¡n ½¡m. ‡àc phong thðy kháng ph¨i ch× l¡ thu nhºn tháng tin mèi m¡ cÝn l¡ sú c¨m thò thiÅn nhiÅn to ra cŸi mÅnh mang cða nhºn thöc, ra cŸi rung ½æng khi ½öng trõèc ½¶t tréi, cŸi th¡nh kÏnh khi nghØ vË ngõéi xõa, cŸi nhµn t÷ khi nhÖn ngõéi nay. Vºy phong thðy l¡ gÖ? CÜ hai khŸi niÎm m¡ nhiËu ngõéi hÝa træn th¡nh mæt ½Ü l¡ phong thðy v¡ thuºt phong thðy. Phong thðy nÆu duy danh ½Ùnh nghØa l¡ giÜ v¡ nõèc. GiÜ v¡ nõèc to nÅn khŸi niÎm ½¶t tréi bao la. Cò thÌ hçn thÖ phong thðy l¡ ½Ùa thÆ, ½Ùa hÖnh, ½Ùa mo, thðy v¯n, phõçng hõèng, trng thŸi vi khÏ hºu cða khu ½¶t l¡ ½âi tõìng xem x¾t. Phong thðy l¡ mæt tãn ti khŸch quan cða mæt kho¨nh n±m trÅn vÞ trŸi ½¶t. Phong thðy l¡ mái trõéng vºt ch¶t chöa ½úng con ngõéi trong ½Ü. Thuºt phong thðy l¡ nhùng suy nghØ, luºn lû cða con ngõéi v¡ cŸch thÏch öng cuæc sâng cða mÖnh khi n±m trong cŸi phong thðy ¶y. Nhõ thÆ phong thðy l¡ khŸch quan, tãn ti

ngo¡i û thöc con ngõéi cÝn thuºt phong thðy l¡ s¨n ph¸m cða û thöc liÅn quan ½Æn phong thðy. ‡µy chÏnh l¡ sú c¨m thò cða con ngõéi vË thiÅn nhiÅn quanh ta, tÖm hiÌu vË nÜ mong vºn dòng nhùng luºn lû hay kinh nghiÎm tÖm ½õìc ¶y ½em ½Æn mæt cuæc ½éi cho mÖnh v¡ ngõéi thµn cða mÖnh tât ½Âp hçn. Phong thðy cÝn ½õìc gài dõèi cŸi tÅn khŸc : kham dõ. Kham dõ cÜ nghØa l¡ tréi ½¶t. Kham l¡ tréi, dõ l¡ ½¶t. Nhºn thöc kiÌu thuºt phong thðy thÖ kham l¡ thiÅn ½o ( ½o cða tréi), dõ l¡ ½Ùa ½o ( ½o cða ½¶t). Kham cÝn cÜ nghØa nùa l¡ ½æt ( xuyÅn) ½Ì ch× ph·n ½¶t nhá cao khÞi m´t b±ng. Kham cñng cÝn cÜ nghØa l¡ khŸm x¾t ch× sú ½iËu tra nhùng ½iËu trÅn ½¶t ½ai. Cñng hiÌu theo thuºt phong thðy thÖ kham dõ kháng cÝn ch× cÜ nghØa l¡ tréi ½¶t, l¡ tãn ti khŸch quan nhõ trÅn ½¬ d¹n m¡ kham dõ ½Ì ch× quý th·n, ch× ph·n hãn ½´t ra nhºn thöc vË tréi ½¶t. Nhõ thÆ, nÜi vË kham dõ l¡ nÜi vË ½¶t tréi v¡ nhùng xîc c¨m vË ½¶t tréi. ‡Åm tr÷ tÙch cuâi n¯m ch²ng khŸc l nhiËu vèi v¡i ½Åm trõèc ½Ü, nhõng l¡ ½Åm cuâi cïng cða mæt n¯m ½¬ qua m¡ cñng l¡ ½Åm khêi ½·u cða mæt n¯m mèi, vèi phong tòc dµn gian , vèi sú rung c¨m trõèc ½¶t tréi, con ngõéi cÜ mæt c¨m giŸc th¡nh kÏnh lµng lµng ½´c biÎt. Måi ngõéi cÜ mæt trÖnh ½æ hàc v¶n khŸc nhau, ½éi sâng tinh th·n cða måi ngõéi khŸc nhau nÅn sú c¨m nhºn thiÅn nhiÅn cñng cÜ nhùng khÏa cnh khŸc nhau. Nhõ thÆ, phong thðy hay kham dõ cïng vèi thÆ gièi bÅn trong con ngõéi hÝa quyÎn vèi nhau th¡nh mæt hiÎn tõìng v¯n hÜa. Ph¨i ch¯ng thuºt phong thðy l¡ sú tÏnh toŸn cða con ngõéi n±m trong mái trõéng thiÅn nhiÅn ½Ì chàn cho mÖnh ½iËu l¡nh, trŸnh ½iËu dù. Phong thðy ½¬ th¡nh mæt tºp tòc dµn gian lõu truyËn lµu ½éi ê nõèc Trung hoa, ê nËn v¯n hÜa Trung hoa v¡ nhùng nËn v¯n hÜa chÙu ¨nh hõêng Trung hoa , mæt loi hàc v¶n vË ho¡n c¨nh cÜ liÅn quan ½Æn con ngõéi, cÜ phõçng phŸp luºn riÅng cða mÖnh. Nhºn thöc ½¶t tréi m¡ thúc ch¶t l¡ nhºn thöc thiÅn nhiÅn tïy thuæc ê måi ngõéi. Måi ngõéi l¡ mæt chð thÌ r¶t riÅng. Ngõéi thÖ tÖm hiÌu ê ½¶t tréi mong tÖm th¶y cŸi khÜa chung ½Ì mang thúc nghiÎm l¡m cho cuæc sâng khŸ lÅn. Ngõéi thÖ tú coi r±ng mÖnh l¡ thðy tä cða nhùng tri thöc vË ½¶t tréi ½Ì rãi lìi dòng mõu c·u danh lìi . Nhõng ½¶t tréi thÖ bao la m¡ söc ngõéi, trÏ ngõéi li cÜ hn, lÝng ngõéi vá tºn vá cïng, tât cÜ, x¶u cÜ, vá tõ cÜ, tham lam cÜ, cáng minh cÜ, vò lìi cÜ, ½¬ l¡m cho sú c¨m nhºn ½¶t tréi cða phong thðy trê th¡nh mæt mè bÝng bong. Mæt théi gian d¡i thuºt phong thðy bÙ coi l¡ mÅ tÏn. Tuy gi¶y múc b¡n vË phong thðy kháng Ït nhõng nÜ nhiËu quŸ, phöc tp quŸ. Ngõéi b¡n li ½öng trÅn cŸi tái cða mÖnh nÅn cÜ cŸch b¡n thºt tõéng minh, kháng Ït ngõéi l¡m thÅm cho v¶n ½Ë ½¬ phöc tp trê nÅn mÙt mïng ( man thõ, man ngán ).

VÖ thÆ, cÜ ngõéi cho phong thðy l¡ hàc v¶n, ngõéi khŸc cho l¡ hÎ thâng ½Ÿnh giŸ c¨nh quan, nhõng cñng cÜ nhùng théi gian d¡i, thuºt phong thðy bÙ c¶m b¡n bc, bÙ coi l¡ sai trŸi. Mæt thúc tÆ khŸch quan l¡ thuºt phong thðy ½¬ tãn ti, khi tÞ, khi mé. Chè vÖ phong tr¡o m¡ ¡o ¡o khen, rãi cñng ¡o ¡o chÅ. Ngõéi viÆt ngay cñng l°m m¡ kÀ viÆt xiÅn ch²ng Ït hçn. Cò T¨ Ao xõa ½õìc coi l¡ nh¡ ‡Ùa lû Phong thðy cÜ t¡i ê nõèc ta ½¬ nhºn x¾t: KÖa ai ½Ùa lû vá táng Ch²ng cö ½îng ph¾p cñng dÝng vá sõ. ‡îng sai mºp mé, thºt gi¨ l¹n læn. Nhõng chîng ta h¬y cïng nhau ½àc phong thðy v¡ thuºt phong thðy theo mæt cŸch nhÖn mèi cða phõçng phŸp luºn khoa hàc biÎn chöng, chîng ta tÖm ra nhùng khÏa cnh cða hiÎn tõìng v¯n hÜa v¡ ½ãng théi cñng nhÖn ra nhùng ½iËu n¡o chõa ½ð c¯n cö biÎn minh ½Ì mê ræng t·m nhÖn cða mÖnh. Nhõ thÆ, theo cŸch nhÖn hiÎn nay thÖ trong phong thðy v¡ thuºt phong thðy cÜ nhùng ph·n tãn ti khŸch quan ½õìc xÆp v¡o loi khoa hàc thúc nghiÎm. ‡Ü l¡ nhùng ph·n x¾t ¨nh hõêng cða phong thðy, cða mái trõéng ¨nh hõêng ½Æn tµm lû, sinh lû con ngõéi sâng trong mái trõéng ¶y. Cñng nhõ vºt lû hàc, phong thðy xŸc ½Ùnh sú viÎc tháng qua quan sŸt cŸc sú kiÎn v¡ xŸc nhºn cŸc sú viÎc n¡y tháng qua quan sŸt tiÆp. Sau khi phµn loi v¡ phµn tÏch cŸc sú viÎc n¡y, ngõéi nghiÅn cöu tÖm kiÆm nhùng mâi liÅn hÎ nhµn qu¨ m¡ hà tin l¡ ½îng. Khi khŸi quŸt hÜa hay l¡ nhùng gi¨ thiÆt ½¬ ½õìc kiÌm ½Ùnh vË möc chÏnh xŸc v¡ dõéng nhõ ½îng, ph¨n Ÿnh v¡ gi¨i thÏch ½õìc thúc ti v¡ do ½Ü cÜ giŸ trÙ dú bŸo cho cŸi gÖ x¨y ra trong nhùng ho¡n c¨nh tõçng tú, chîng sÁ ½õìc gài l¡ nguyÅn t°c. Thuºt phong thðy gièi thiÎu mæt sâ nguyÅn t°c m¡ cŸc nguyÅn t°c n¡y li phò thuæc l¹n nhau to nÅn mæt m¨ng kiÆn thöc lèn. Lèn ½Æn möc m¡ cÝn r¶t nhiËu lå häng chõa ½õìc bãi ½°p ho ´c ½¬ bãi ½°p h¡ng ng¡n n¯m nay m¡ v¹n nhõ n¾m viÅn sÞi xuâng hã nõèc ræng. ‡Ì nhºn biÆt thuºt phong thðy ph¨i d¡y cáng nghiËn ng¹m. ‡Ì h¡nh nghË phong thðy li khÜ kh¯n hçn chö kháng ph¨i nhõ man sõ tú nhºn cho mÖnh ½õìc cÜ cŸi t¡i riÅng nhºn biÆt theo kiÌu tµm linh m¡ khuyÆch danh, vò lìi. Phong thðy l¡ khoa hàc thúc nghiÎm cho nÅn biÆt trong sŸch chõa ½ð m¡ ph¨i biÆt ngo¡i ½ãng, ph¨i am tõéng thúc ½Ùa. Cò T¨ Ao ½¬ viÆt :

M¶y léi ½Ë truyËn hºu thÆ Ai hàc ½Ùa lû theo hàc T¨ Ao Mæt l¡ hay hàc c¡ng cao Hai l¡ câ û, cö léi phõçng ngán Ba l¡ hàc thuæc D¬ ½¡m Bân l¡ mê sŸch La b¡n cho tháng Ch²ng qua ra ½Æn ngo¡i ½ãng TÞ mch, tÞ nõèc, tÞ long mèi tõéng... Nhõ thÆ, cò T¨ Ao ½¬ ½i v¡o cŸi cò thÌ trong phong thðy. Mæt sâ sŸch viÆt hay dÙch g·n ½µy cñng ½i v¡o cŸi cò thÌ n¡y. Cò thÌ l¡ cŸi sé ½õìc, th¶y ½õìc cða phong thðy, l¡ cŸi h¡nh trong cŸi tri. Nhõ ½¬ ½Ë xu¶t, phong thðy l¡ dng khoa hàc thúc nghiÎm, t÷ cŸi h¡nh m¡ tÖm ra nhùng nguyÅn t°c ½Ì tri. T÷ cŸi tri soi rài cho cŸi h¡nh. QuŸ trÖnh nghiÅn cöu phong thðy l¡ quŸ trÖnh tri h¡nh ½an xen, phâi hìp. NÆu xÆp phong thðy l¡ mæt ½´c trõng v¯n hÜa thÖ thuºt phong thðy cñng cÜ nhùng lû luºn cç b¨n, cñng cÜ nhùng tri thöc cç sê. Nhõ nguãn gâc cða nhiËu v¯n hÜa Trung hoa thÖ lû luºn cç b¨n cða phong thðy v¹n l¡ kinh DÙch. Tri thöc cç sê cða phong thðy v¹n l¡ thuyÆt µm dõçng, ngñ h¡nh. L¶y cŸi th¶y ½õìc cða tãn ti khŸch quan, ½em nËn t¨ng kiÆn thöc cða kinh DÙch, phõçng phŸp cða ngñ h¡nh ½Ì xµy dúng luºn lû cða phong thðy. ‡¶y l¡ phõçng phŸp luºn cç b¨n cða phong thðy. CŸi khäng lã vË kiÆn thöc cða kinh DÙch, cŸi biÆn hÜa khán cïng cða µm dõçng ngñ h¡nh ½¬ l¡m cho ngõéi nghiÅn cöu vË phong thðy trê nÅn th¡y bÜi xem voi, c¡ng nghiÅn cöu c¡ng th¶y mÖnh nhÞ b¾, c¡ng tÖm hiÌu c¡ng th¶y kiÆn thöc cða mÖnh ch²ng ½Ÿng bao nhiÅu, c¡ng suy ng¹m thÖ th¶y mÖnh c¡ng phiÆn diÎn. ‡¶y l¡ nhùng c¨m nhºn ½·u tiÅn cða ngõéi ½i tÖm thuºt phong thðy.

Phong thðy xõa bao h¡m µm dõçng hàc, ½Ùa lû hàc v¡ thuºt sâ. „m dõçng hàc nghiÅn cöu vË thiÅn v¯n, tinh tõìng. „m dõçng hàc cñng luºn vË ½Ùa lû l¡ nçi con ngõéi sinh trõêng v¡ nhÖn th¶y tréi. Phõçng phŸp luºn cða µm dõçng hàc l¡ µm dõçng ngñ h¡nh. „m dõçng hàc cñng ch× ½õìc cáng nhºn chÏnh thöc t÷ triËu NguyÅn ( ChÏ NguyÅn , n¯m thö 28) m¡ ½âi tõìng l¡ quan sŸt sú vºn h¡nh

cða vñ trò, dú bŸo théi tiÆt, ½oŸn l¡nh dù cða hiÎn tõìng thiÅn v¯n, xem ½¶t l¡m nh¡, ½´t mã m¨, xem ng¡y, ½Ùnh lÙch... ‡Æn ½éi Minh, t÷ Hãng Vñ, n¯m BÏnh d·n, ng¡y 5 thŸng 5, Vua Hãng Vñ cho véi Lû BŸ TruyËn ½Æn luºn ½¡m vË phong thðy, Lû BŸ TruyËn dµng Hãng Vñ C¶m Thõ. T÷ ½¶y triËu ½Önh chÏnh thöc ½´t chöc quan vË µm dõçng hàc. Måi phð, chµu, huyÎn cÜ mæt chöc quan chuyÅn lo vË gi¨ng dy v¡ qu¨n lû cŸc cáng viÎc vË µm dõçng hàc. Phong thðy nghØa hÂp cÜ thÌ ch× coi l¡ nhùng tri thöc vË ½Ùa hÖnh, ½Ùa mo, nîi non, sáng ngÝi. CÜ mæt théi gian d¡i ½Æn v¡i tr¯m n¯m, phong thðy ê Trung hoa bÙ gom v¡o mán ½Ùa lû. Cñng cÜ nhiËu triËu ½i li coi phong thðy nhõ l¡ thuºt sâ. Ph·n nhiËu nhùng ngõéi l¡m thuºt sâ li l¡ man sõ nÅn l¡m ¨nh hõêng ½Æn phong thðy, l¡m phong thðy lu mé mæt théi. Nhõng phong thðy v¹n tãn ti vÖ b¨n ch¶t nÜ l¡ mæt hiÎn tõìng v¯n hÜa. Måi théi ½i cÜ nhùng thay ½äi theo tiÆn triÌn khoa hàc cáng nghÎ cða nÜ. Nhõng v¯n hÜa ghi li ½éi sâng tinh th·n cða con ngõéi cða mæt théi, kháng lû gÖ m¡ ½éi sau li kháng tÖm hiÌu. ‡àc li phong thðy theo mæt thŸi ½æ khŸch quan cñng l¡ ½iËu bä Ïch. Kháng vß ½oŸn, kháng ½Ùnh kiÆn, chõa ½ð möc ½æ vùng ch°c cða luºn cö thÖ chõa tin. Gn ½òc khçi trong ½Ì tÖm hiÌu mæt khŸch quan ½¬ tãn ti h¡ng ng¡n n¯m l¡ ½iËu cúc kü khÜ. Mê ½·u cho lot b¡i viÆt vË phong thðy trong nhùng sâ tiÆp theo, ngõéi viÆt mong ½õìc sú ½ãng c¨m cða bn ½àc, û ti ngán ngoi, ngo¡i ½ãng thanh ½Ì tõçng öng cÝn xin ½õìc ½ãng khÏ tõçng c·u nùa./.

nhµ cöa ngµy xa theo c¸ch nh×n phong thuû
PGs Lª KiÒu Trêng§¹i häc KiÕn tróc

Phµm nãi vÒ nhµ ë hoÆc dinh thù xa kia th× mÆt chÝnh nhµ thêng nh×n vÒ híng Nam. Bªn tr¸i ng«i nhµ ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ngêi con trai cña gia chñ v× bªn tr¸i chñ d¬ng. Däc theo bªn tr¸i nhµ mµ cã dßng níc lµ nhµ ®îc thÕ thanh long. Bªn ph¶i ng«i nhµ ¶nh hëng ®Õn con g¸i. Däc theo bªn ph¶i nhµ mµ cã ®êng dµi dong duæi th× ng«i nhµ ®îc thÕ b¹ch hæ. §µng sau nhµ , ®Êt cao hay cã gß ®èng lµ ®îc thÕ huyÒn vò. Tríc nhµ cã ao, cã ®Çm th× ng«i nhµ vµo thÕ chu tíc. S¾p xÕp híng nhµ t¬ng quan víi ngâ xãm mµ ®¹t ®îc c¶ huyÒn vò, chu tíc, thanh long, b¹ch hæ th× gia chñ thÞnh vîng. Nh thÕ, thanh long lµ híng §«ng cña nhµ, b¹ch hæ n»m ë híng T©y, huyÒn vò híng B¾c, chu tíc híng Nam. H×nh thÕ ®Êt ph¶i lµ huyÒn vò cói ®Çu, chu tíc dang c¸nh, thanh long uèn khóc, b¹ch hæ qui thuËn míi lµ thÕ ®Êt ë ®îc. Ngîc l¹i víi ®iÒu võa nªu sÏ sinh b¸o h¹i. Giai tho¹i kÓ r»ng, Qu¶n Lé ®êi tam quèc bªn Tµu cïng qu©n sÜ ®i vÒ phÝa t©y cã dõng l¹i nghØ khi gÆp mé V« Hu KiÖm. Nh×n xem bèn ph¬ng t¸m híng quanh mé mét håi th× buån rÇu thë than:" C©y cèi nhiÒu mµ x¬ x¸c. Bia mé lêi lÏ hoa mÜ, bãng bÈy mµ kh«ng thÊy cã hËu. HuyÒn vò th× khuÊt mÊt ®Çu, thanh long ch¼ng cã ch©n, b¹ch hæ ngËm x¸c chÕt, chu tíc rÒn rÜ. §· tõng lµm quan lµ ®· cã häc vÊn mµ ®Ých th©n V« Hu KiÖm hay con ch¸u l¹i mª muéi, chän ©m phÇn cho m×nh thÕ nµy th× tr¸nh sao khái ho¹ diÖt téc". Con ®êng bªn ph¶i ng«i nhµ, ng«i mé, mµ d÷ d»n nh thÕ hæ ngåi, phong thuû gäi lµ ®îc thÕ "hµm thi" nghÜa lµ hæ ngËm x¸c chÕt. §êng c¹nh nhµ ph¶i hiÒn hoµ, dÞu dµng, nhÑ nhµng míi ®Ñp. Thanh long mµ ®uån ®uçn nh kiÓu n»m ên lµ r¬i vµo thÕ "kÞ chñ" nghÜa lµ thÕ ghÐt chñ. Níc ph¶i ch¶y l÷ng lê, kh«ng xiÕt, kh«ng tï. Dßng níc ph¶i uèn lîn mµ kh«ng gÊp khóc míi lµ thÕ ®Ñp. HuyÒn vò mµ cao vót th× chØ nh c¸i x¸c khæng lå. HuyÒn vò ph¶i trßn mµ d©ng nh m©y ®ïn, th× gia chñ míi hiÓn vinh. Chu tíc ph¶i lîn lê nÕu kh«ng th× bay vót mÊt t¨m. CÇn kiªng kþ níc ch¶y xiÕt t¹i n¬i chu tíc. Níc ch¶y d÷ d»n th× l©m vµo thÕ bi khÊp nghÜa lµ ®au buån ®Õn ch¶y níc m¾t. C©u chuyÖn than cho V« Hu KiÖm còng dùa vµo thÕ luËn cña phong thuû mµ nªn. VÞ trÝ ng«i nhµ, dinh thù, vµ sù t¬ng quan trong qui ho¹ch tiÓu khu còng lµ ®iÒu cÇn chó ý. So víi vÞ trÝ ng«i nhµ mµ ng· ba ®êng c¸i ®ãng ë cung kiÒn ( t©y b¾c) th× chñ nhµ tuyÖt tù. Ng· ba ®êng c¸i ë cung kh¶m ( chÝnh b¾c) th× gia chñ t©m thÇn bÊt an. Ng· ba ®êng c¸i ë cung cÊn (®«ng b¾c) dÔ bÞ mÊt m¸t cña c¶i v× bÞ lõa ®¶o hay trém cíp. Ngµy nay ta cha thÊy c¬ së khoa häc nµo cho nh÷ng ®iÒu vâ ®o¸n nµy. Ng· ba ®êng c¸i n»m ë ph¬ng tèn ( ®«ng nam) th× gia chñ giµu sang nh m©y næi. H×nh thÕ c«ng tr×nh ®· cã t¬ng quan víi c¸c vÞ trÝ huyÒn vò, thanh long, b¹ch hæ vµ chu tíc rÊt ¶nh hêng ®Õn chñ nhµ.

Phong thuû luËn bµn hµng tr¨m thÕ, d¸ng, vÞ trÝ xãm giÒng mµ nh÷ng ®iÒu luËn bµn Êy thêng rÊt Ýt c¬ së ®Ó tin. Ta thö xem mét sè luËn bµn cña phong thuû ®Ó thÊy rÊt nhiÒu ®iÒu thËt vâ ®o¸n, ch¼ng cã c¬ së nµo ®Ó tin. Khi bµn vÒ ng· ba s«ng c¹nh nhµ, phong thuû nãi, huyÒn vò cã ng· ba s«ng th× con trai c¶ ë ngoµi khu«n viªn khu ®Êt lµm nhµ, thanh long cã ng· ba s«ng th× trai thø ph¶i c ngô t¹i lµng bªn. B¹ch hæ cã ng· ba s«ng con g¸i ®¹t ®îc hoa n¬ng. Chu tíc lµ ng· ba s«ng, con ch¸u lµm kh¸ch bu«n. Ng· ba s«ng lµ n¬i trªn bÕn díi thuyÒn, giao th«ng thuû thuËn lîi, ®iÒu ®Êt chËt ngêi ®«ng mµ luËn ®o¸n r»ng con c¸i ph¶i di d©n còng lµ ®iÒu chÊp nhËn ®îc. Khi ®· tÊp nËp trªn bÕn díi thuyÒn, con g¸i lät vµo m¾t kh¸ch v·ng lai hoÆc nh ngêi con g¸i l¹i a trang ®iÓm ®Ó ®¹t thµnh hoa n¬ng còng cã thÓ x¶y ra. Sèng ë ®Êt bu«n, con ch¸u thµnh th¬ng gia lµ do hoµn c¶nh, m«i trêng ph¸t sinh nghÒ nghiÖp, ®iÒu ®ã còng lµ lÏ thêng t×nh. Th«ng thêng th× ph¬ng b¾c hay vËn vµo trëng nam cña gia chñ, ph¬ng ®«ng liªn quan tíi thø nam, ph¬ng t©y quan hÖ tíi con g¸i , ph¬ng nam, tríc nhµ ¶nh hëng ®Õn con ch¸u vÒ sau. XÐt theo cao ®é cña mÆt ®Êt n¬i ®Æt ng«i nhµ th× nÕu ®Êt ®µng §«ng cao, ®µng T©y thÊp th× sinh ra khÝ bïn lÊp nÒn, kh«ng tèt. NÕu mÆt ®Êt ®µng §«ng thÊp mµ ®µng T©y cao th× gia chñ sÏ giµu sang phó quý. Sù luËn ®o¸n nµy phï hîp víi ®iÒu vËn ®éng cña vi khÝ hËu. Thêng giã thæi chñ ®¹o mang sù m¸t mÎ cho ng«i nhµ lµ giã ®Õn tõ híng §«ng. NÕu §«ng cao, ch¾n mÊt giã m¸t vµo nhµ hoÆc mÆt ®Êt phÝa §«ng cao võa ph¶i, giã thæi vµo nhµ ë tÇm con ngêi lµ giã xo¸y quÈn , ®óng lµ kh«ng tèt. NÕu híng T©y ®Êt cao lªn, gi÷ giã tíi cho ng«i nhµ th× nhµ ë lu«n tho¸ng, khÝ th¶i ®éc h¹i ®îc giã thæi ®i, gia chñ cã søc khoÎ, t©m lý phÊn khëi sÏ lµm nªn ¨n ra, giµu sang còng lµ ®iÒu hîp lý. Tríc nhµ ®Êt cao h¬n sau nhµ, phong thuû cho r»ng gia chñ sÏ tuyÖt tù, cuéc sèng c« ®¬n. Nh ®· biÕt nhµ thêng nh×n híng Nam. Tríc nhµ lµ híng giã m¸t mµ bÞ thÕ ®Êt cao ch¾n hoÆc lµm cho giã trên ®i, lµm sao nh÷ng ngêi sèng trong ng«i nhµ l¹i cã søc khoÎ ®îc. Khi kh«ng khoÎ sÏ ch¼ng ham vui mµ sinh con ®Î c¸i. Ngîc l¹i, sau nhµ ®Êt cao h¬n phÝa tríc th× giµu cã, ®Çy ®ñ ruéng vên, ao c¸. Bèn mÆt quanh nhµ, ®Êt cao h¬n chç ®Æt nhµ ®îc thÕ ®Êt "vÖ thæ c". Ngêi chñ tríc giµu sau nghÌo. §Æt nhµ nh thÕ kh«ng tèt v× ®©u cã ®îc sù th«ng tho¸ng cÇn thiÕt, xÐt vÒ mÆt vÖ sinh m«i trêng khÝ cña ng«i nhµ ®¹t tiªu chuÈn thÊp. LuËn vÒ c¸c h×nh d¸ng, c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh ®· cã quanh nhµ, phong thuû cã rÊt nhiÒu ®iÒu luËn bµn nh vÒ nhiÔm níc, vÒ h×nh thÕ nom nh c¸i kiÕm, ®iÒn gi¸c, h×nh xo¹c ch÷ b¸t, h×nh chÐo ch÷ thËp, viªn gi¸c, ao hå quanh nhµ, chî gÇn nhµ, ®×nh, chïa, miÕu m¹o ...

Khi gÇn nhµ cã ®×nh, phong thuû nãi, huyÒn vò ( sau nhµ) cã ®×nh trëng nam cã nhiÒu tai v¹, thanh long cã ®×nh, thø nam cã tr©u bß bÞ tæn th¬ng, b¹ch hæ cã ®×nh th× con g¸i cao thanh, nh· nhÆn, chu tíc cã ®×nh, con ch¸u hung b¹o, u mª. Ch¼ng biÕt phong thuû c¨n cø thÕ nµo mµ luËn ®o¸n nh thÕ. §×nh lµ n¬i tô tËp, mét d¹ng sinh ho¹t v¨n ho¸. Ph¶i ch¨ng phong thuû luËn chØ thÊy nh÷ng t¸c h¹i cña sù tô tËp ¨n ch¬i ¶nh hëng ®Õn gia chñ cã nhµ gÇn ®×nh mµ kh«ng thÊy yÕu tè tÝch cùc cña sù n©ng cao cuéc sèng tinh thÇn cña v¨n ho¸. L¹i nh gÇn nhµ cã chïa chiÒn, phong thuû nãi r»ng sau nhµ cã chïa ¶nh hëng xÊu cho ngêi trëng nam cña gia chñ. Thanh long cã chïa, tøc lµ bªn tr¸i ng«i nhµ ë mµ cã chïa th× ngêi con thø sÏ sinh con u muéi. Bªn ph¶i ng«i nhµ cã chïa th× con g¸i trong nhµ l¹i tèt lµnh, lµm ¨n thÞnh vîng. Tríc nhµ cã chïa th× gia chñ con ®µn, ch¸u ®èng. Nh÷ng ®iÒu vâ ®o¸n nµy thËt kh«ng cã c¬ së ®Ó tin. Sau nhµ mµ cã miÕu thê thÇn th× trai trëng tæn h¹i tr©u bß. Bªn tr¸i nhµ cã miÕu thÇn, trai thø èm ®au quÆt quÑo, ch¼ng ra d¸ng ngêi. Phong thuû vâ ®o¸n nh thÕ chØ reo r¾c cho ngêi nghe mét t©m lý lo sî, xa l¸nh n¬i thê phông. Dêng nh phong thuû muèn con ngêi kh«ng nªn gÇn n¬i mµ m×nh x©y dùng nªn v× lý do tinh thÇn, t©m linh. Còng kh«ng ®óng thÕ v×, chÝnh phong thuû còng nãi r»ng bªn ph¶i nhµ mµ cã miÕu thÇn th× con g¸i trong nhµ lµm ¨n thÞnh vîng. Tríc nhµ cã miÕu thÇn, con ch¸u u mª. C¸i lý trong nh÷ng ®iÒu luËn ®o¸n nµy mµ nhµ phong thuû ®êi Minh tªn lµ Lý §¹o TruyÒn d©ng lªn vua Hång Vò ®Ó vua t«i bµn b¹c, chiªm nghiÖm còng chØ lµ lêi xµm tÊu. §Ó chän ®Êt lµm nhµ, qua thµy phong thuû, ta thÊy thêng lµ khu ®Êt ®Ñp. Cã s«ng, cã nói, cã c©y cá tèt t¬i. M«i trêng c ngô ®îc tho¶i m¸i chän theo thµy phong thuû còng ®¸ng ®Ó t©m xem xÐt. Nhng luËn ®o¸n vÒ hµng xãm, l¸ng giÒng nh mét sè ®iÒu dÉn s¬ lîc ë trªn th× kh«ng ph¶i phong thuû lóc nµo còng hay, còng tèt. Cã ph¶i c¸c vua chóa bªn Tµu kh«ng lµm nhµ, lµm dinh thù n¬i ®Êt ®Ñp ®îc tÝnh cho ngµn v¹n n¨m trêng tån m·i m·i ®©u mµ råi hÕt håi cùc thÞnh l¹i ®Õn suy vi. Dinh thù còng nh l¨ng tÈm nhµ NguyÔn ë HuÕ níc ta cã ph¶i kh«ng cã thµy phong thuû nghiªn cøu, s¾p ®Æt ®©u mµ khi C¸ch m¹ng vÒ, ngêi vua cuèi cïng B¶o §¹i vÉn d©ng kiÕm tho¸i vÞ. Phong thuû ph¶i ch¨ng còng nh c¸c hiÖn tîng v¨n ho¸ kh¸c, tho¹t ®Çu còng ph¶n ¸nh lßng hiÕu thiÖn, tÝnh nh©n v¨n. Qu¸ l¹m dông sÏ chØ cßn lµ thø ngîc v¨n ho¸, ®em l¹i sù u mª cho con ngêi. Giíi h¹n cña tõng vÊn ®Ò lu«n lµ ®iÒu mµ häc gi¶ c¸c ®êi ph¶i dµy c«ng t×m tßi x¸c ®Þnh./. L.K.

Phong thuû trong bè trÝ néi thÊt Gs Méc Thiªn Më ®Çu bé s¸ch La MÐthode ( Ph¬ng ph¸p ), tËp I: B¶n chÊt cña Tù nhiªn, Edgar Morin, nhµ triÕt häc Ph¸p, ®Æt ngay c©u hái lµ b¶n chÊt cña tù nhiªn , hçn ®én hay cã trËt tù. Theo ¤ng th×, Vò trô ra ®êi tõ mét tai biÕn ( catastrophe), tõ vô næ lín ( bigbang). Edgar Morin nh¾c l¹i t tëng cña RenÐ Thom, ngêi nªu ra néi dung cho kh¸i niÖm tai biÕn khi g¾n liÒn nã víi mäi ph¸t sinh h×nh th¸i. Tai biÕn- kh¸i niÖm nãi vÒ sù ph¸ vì mét h×nh th¸i cò®· bao hµm trong b¶n th©n nã nguyªn lý hçn ®én còng nh nguyªn lý trËt tù. Lý do lµ sù ph¸ vì mét h×nh th¸i cò bao giê còng g¾n víi qu¸ tr×nh t¹o lËp h×nh th¸i míi. Nh vËy trËt tù vµ hçn ®én cïng ph¶i ®îc xem xÐt mét lóc ®ång thêi víi nhau trong nh÷ng tÝnh

®èi kh¸ng quen thuéc. BiÕt ®©u trong c¸i quan hÖ qua l¹i trËt tù vµ hçn ®én l¹i ch¼ng cã sù bæ sung t¬ng t¸c. Phong thuû ®a ra kh¸i niÖm khÝ vµ lý khÝ ( khÝ vµ sù ph©n tÝch vÒ khÝ). Chän ®Êt lµm nhµ, tæ chøc mÆt b»ng còng nh h×nh d¸ng nhµ ph¶i phï hîp víi c¸c qui luËt cña phong thuû vÒ ph¬ng vÞ, vÒ ngò hµnh vµ c¸c qui luËt kh¸c mong ®îc khÝ lµnh, khÝ tèt. Lý khÝ ph¶i ch¨ng muèn t×m trong nh÷ng ®iÒu kiÖn v« cïng phong phó cña tù nhiªn, ®Çy ¾p hçn ®én thÊy ®iÒu g× ®ã mang h×nh bãng cña trËt tù. Lý khÝ ®îc Khæng tö lµ ngêi s¸ng lËp vµ ®øng ®Çu Nho gi¸o, ngêi rÊt sïng "LÔ trÞ" ñng hé vµ ph¸t triÓn. ¤ng cã nhiÒu ¶nh hëng ®Õn nÒn v¨n ho¸ Trung hoa vµ ViÖt nam ta, Khæng tö chñ tr¬ng thiÕt lËp mét trËt tù vÒ ®¼ng cÊp quÝ téc trong x· héi vµ v× thÕ, khi v¨n ho¸ bÞ ¶nh hëng cña Khæng gi¸o ®ßi hái tÝnh trËt tù trong mäi h×nh th¸i. Phong thuû lµ mét h×nh th¸i v¨n ho¸. TÝnh trËt tù trong lý khÝ vËn dông vµo phong thuû ph¶n ¸nh mét quan niÖm cña ngêi xa mµ ngµy nay chóng ta thÊy cã nhiÒu phÇn ®óng. Khoa häc ngµy nay ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ còng v× ph¸t triÓn mµ ngêi ta thÊy r»ng chinh phôc thiªn nhiªn, ho¸n c¶i thiªn nhiªn lµ ®iÒu kh¸ ¶o tëng. B¾t chíc thiªn nhiªn, uèn nÐp theo thiªn nhiªn ®Ó cïng tån t¹i víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña thiªn nhiªn lµ sù kh«n ngoan vµ hÕt søc th«ng minh. Sau lò lôt miÒn trung níc ta võa qua ®· xuÊt hiÖn ý tëng lµ cÇn qui ho¹ch cuéc sèng theo ph¬ng ch©m cïng tån t¹i víi thiªn nhiªn. Nghiªn cøu phong thuû kh«ng c©u nÖ nh÷ng trËt tù vèn dÜ mµ t×m trong sù hçn ®én cña tù nhiªn c¸i trËt tù ®Ó m« pháng theo nã, mong lîi cho con ngêi. Cã nh÷ng ý tëng kh¸ thùc tÕ lµ sù nhËn thøc ®îc r»ng, cµng n¾m ®îc nhiÒu qui luËt cña thiªn nhiªn ngêi ta l¹i c¶m thÊy nh cã bµn tay nµo ®ã rÊt huyÒn diÖu ®ang chi phèi ®iÒu hµnh vò trô. §ã lµ ®iÒu gi¶i thÝch lý do cña sù ra ®êi cóa c¸c t«n gi¸o vµ tÝn ngìng. Nãi nh Abraham H. Maslow, triÕt gia nh©n v¨n hiÖn ®¹i Hoa kú th× khi thiªn nhiªn bít hµo phãng vµ thªm hung d÷ th× con ngêi xuÊt hiÖn nhu cÇu an toµn, muèn m×nh tr¸nh ®îc tai ho¹ vµ ®e do¹ vÒ kinh tÕ nh thÊt nghiÖp, mÊt mïa, thiªn tai ( safety needs). Phong thuû cè g¾ng t×m hiÓu nh÷ng søc m¹nh cña sù vËn ®éng cña thiªn nhiªn ®Ó hoµ ®ång trong thiªn nhiªn ®ã. Khi nghiªn cøu phong thuû ®Ó s¾p xÕp néi thÊt mét c«ng tr×nh, cã hai kh¸i niÖm gäi lµ nhËp thÕ vµ xuÊt thÕ. NhËp thÕ lµ sö dông tri thøc vÒ luËn lý, vÒ logic ®Ó t×m hiÓu vµ ph©n tÝch mét gi¶i ph¸p cho thiÕt kÕ. NhËp thÕ rÊt quan träng nhng kh«ng tr¸nh khái tÝnh chñ quan. TÝnh chñ quan nµy cã thÓ lµ sù h¹n chÕ cña tri thøc, cña ph¬ng ph¸p luËn hoÆc cã thÓ do sù mï qu¸ng cña ®Þnh kiÕn nµo ®Êy. XuÊt thÕ lµ nh÷ng gi¶i ph¸p ngÉu høng ®Õn ®é ngêi kh¸c cã thÓ cho r»ng phi lý. XuÊt thÕ lµ gi¶i ph¸p cã thÓ n»m ngoµi kinh nghiÖm vµ tri thøc cña con ngêi b×nh thêng.

NhiÒu nhµ nghiªn cøu ngµy nay ®¸nh gi¸ r»ng, nh÷ng gi¶i ph¸p xuÊt thÕ cã thµnh qu¶ tÝch cùc gÊp nhiÒu lÇn nh÷ng gi¶i ph¸p nhËp thÕ. Khi bè trÝ néi thÊt cho c«ng tr×nh, phong thuû sö dông ba ph¬ng ph¸p xuÊt thÕ c¬ b¶n lµ: Liªn kÕt khÝ , C©n b»ng khÝ vµ Gia t¨ng khÝ . Liªn kÕt khÝ lµ t×m gi¶i ph¸p t¹o ra cho khÝ lu©n chuyÓn trong néi thÊt ®Çy ®ñ vµ t¹o ra sù hµi hoµ , ¨n nhÞp víi cuéc sèng cña gia chñ. C©n b»ng khÝ lµ ®iÒu chØnh nh÷ng nhîc ®iÓm cña luång khÝ trong nhµ hoÆc san sÎ khÝ ë n¬i qu¸ vîng ®Ó t¹o ra sù hoµn chØnh ®ång bé. Gia t¨ng khÝ lµ dïng c¸c thñ ph¸p ®Ó kÝch sù lu th«ng khÝ trong nhµ, ®ång thêi khuÊy ®éng t¹o nªn sù vui t¬i bªn trong nhµ. Nh÷ng dông cô vµ ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p xuÊt thÕ c¬ b¶n lµ: * C¸c vËt ph¸t s¸ng nh ®Ìn, nÕn, vËt ph¶n quang nh g¬ng, vËt t¸n x¹ nh qu¶ cÇu trªn mÆt g¾n nh÷ng miÕng thuû tinh ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng. . . * C¸c vËt cã thÓ ph¸t ra tiÕng nh èng s¸o diÒu, s¸o buéc vµo chim c©u khi ch¬i th¶ chim, s¸o tróc, chu«ng nhá, qu¶ nh¹c d¹ng nh¹c ngùa, chïm kh¸nh kim lo¹i nhá khi lay ®éng kªu leng keng, èng kim lo¹i kªu thµnh tiÕng khi cã giã lµm va nh÷ng èng nµy vµo nhau ®îc gäi lµ phong linh . . . * C©y c¶nh, chËu kiÓng, bÓ c¸, bôi c©y hoa,. . . * C¸c vËt cã chuyÓn ®éng nh qu¹t giã, ãng th«ng giã, vßi níc, con vô quay . . . * C¸c khèi nh tîng, b×nh gèm, thèng gèm sø, c¸c t¶ng ®¸, c¸c t¶ng gç trang trÝ . . . * C¸c ph¬ng tiÖn tiÖn nghi sinh ho¹t ®iÖn vµ ®iÖn tö nh TV, dµn ©m thanh, m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, qu¹t m¸y, . . . * C¸c bøc tranh hoÆc bøc vÏ trùc tiÕp lªn têng ( bÝch ho¹ ), mµu s¾c quÐt phñ mÆt vËt dông, têng, trÇn vµ nÒn nhµ, nh÷ng l¸ cê ®á h×nh ch÷ nhËt dµi treo däc, nh÷ng ®Ìn lång ®á . . . §Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng liªn kÕt, c©n b»ng vµ gia t¨ng khÝ, khi bè trÝ néi thÊt ph¶i c¨n cø vµo khèi tÝch, h×nh d¹ng, vµ cù ly, kÝch thíc kho¶ng kh«ng gian néi thÊt mµ lùa chän thñ ph¸p sö dông cho phï hîp. G¬ng ®îc dïng kh¸ nhiÒu ®Ó t¹o h×nh ¶nh s©u vµ t¹o ra ¶o gi¸c lµm réng thªm kh«ng gian. G¬ng thêng kh¾c phôc bÖnh nhøc ®Çu hoÆc sù u buån trong t©m lý gia chñ v× nh×n vµo g¬ng, kh«ng gian thÊy nh réng thªm ra, cã h×nh ¶nh ®éng cña chÝnh ngay ngêi ®ang nh×n g¬ng. Khi gÆp kh«ng gian bªn ngoµi nhµ lµm ngêi sèng trong nhµ kh«ng tho¶i m¸i nh bøc têng nhµ bªn qu¸ cao, che ch¾n ¸nh s¸ng vµo nhµ, hoÆc nh h×nh ¶nh mµ phong thuû gäi lµ cã luång khÝ ®éc tÊn c«ng c¨n buång th× liÖu ph¸p

treo g¬ng phÝa ®èi diÖn tia nh×n xÊu ®ã cÇn thiÕt nh»m lÖch híng cña khÝ ®e do¹ ngêi sèng trong phßng. C¸ch bè trÝ hai g¬ng nh×n vµo nhau ®Ó h×nh ¶nh ph¶n chiÕu liªn tôc lµ c¸ch lµm ph©n r· sù tÊn c«ng cña khÝ ®éc. G¬ng trong phßng cµng lín cµng tèt. G¬ng nhá Ýt t¸c dông ®iÒu hoµ khÝ trong c¶ gian buång. G¬ng treo thÊp h¬n ®Çu th× hiÖu øng kÐm h¬n c¶ kh«ng dïng g¬ng v× nh÷ng tÊm g¬ng Êy b¾t tÇm nh×n ph¶i thÊp h¬n ®é cao m¾t, ngêi nh×n ph¶i cói ®Çu khi ng¾m g¬ng. Con ngêi ®· quen cói ®Çu th× lµm sao cã ®îc t©m lý vui t¬i , tù tin ®îc. G¬ng treo cao qu¸, b¾t ngêi nh×n lu«n ph¶i ngíc lªn còng kh«ng lîi. Tuy r»ng híng nh×n lªn lµ cã lîi nhng c¶ ngµy, lóc nµo còng ngíc lªn cao th× mái cæ vµ råi mang nÆng t©m lý m×nh v« tÝch sù, kh«ng kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh, xuèt ®êi chØ tr«ng nhê ngêi kh¸c. G¬ng ph¶i thËt h×nh, soi g¬ng kh«ng bÞ biÕn h×nh. G¬ng treo ®óng tÇm, qua g¬ng ph¶n ¸nh ®îc mµu xanh c©y cèi ngoµi nhµ vµo g¬ng th× t¹o nªn t©m lý tho¶i m¸i. Nh÷ng kh«ng gian chËt hÑp, g¾n g¬ng t¹o ®îc ¶o gi¸c kh«ng bÞ tï tóng, nh thÕ phong thuû nãi lµ ®· lµm nhÑ ®i dßng khÝ. TÊm g¬ng t¹o cho ngêi nh×n sù yªn t©m v× qua g¬ng biÕt ®îc sau m×nh cã kÎ nµo r×nh rËp hay s¾p g©y bÊt ngê cho m×nh hay kh«ng. G¬ng nªn bè trÝ ®èi diÖn víi cöa ®i ®Ó qua g¬ng quan s¸t ®îc ngêi sÏ vµo phßng. Tuy thÕ còng cÇn ®iÒu chØnh tÇm nh×n tr¸nh cho ngêi s¾p vµo nhµ quan s¸t hÕt ®îc c¶nh nhµ qua g¬ng. Ngêi Trung hoa thÝch treo nh÷ng qu¶ cÇu g¾n nhiÒu m¶nh kÝnh nhá . Hä nghÜ r»ng qu¶ cÇu cã h×nh ¶nh cña c¶ bèn ph¬ng thu vÒ quanh ta, gia chñ sÏ cã tÇm nh×n xa tr«ng réng. Treo qu¶ cÇu trong nhµ cã thÓ ®iÒu chØnh dßng khÝ v× nÕu nh sù bè trÝ kh«ng gian néi thÊt cã khiÕm khuyÕt g× ®ã, qu¶ cÇu sÏ l«i kÐo sù chó ý cña tia m¾t vÒ nã lµm lo·ng ®i c¸c khiÕm khuyÕt cña sù bè trÝ néi thÊt. Còng cã thÓ lý gi¶i kiÓu phong thuû cho viÖc treo qu¶ cÇu trªn nh÷ng lèi ®i l¹i chÝnh lµ sù t¸n s¾c, sù ph©n bè n¨ng lîng qu¸ nhiÒu cña lèi ®i chÝnh cho c¸c kh«ng gian liÒn kÒ. Víi c¸ch lý gi¶i nh thÕ, qu¶ cÇu lµ mét nguån n¨ng lîng tô khÝ, qu¶ cÇu ®ã cã søc m¹nh che chë cho c¨n buång. Trong c¸c chïa chiÒn Trung quèc, qu¶ cÇu lo¹i nµy hay treo gÇn tîng PhËt chÝnh cña ng«i chïa nh lµ dông ý t¹o cho §øc PhËt mét nguån n¨ng lîng v« biªn nh PhËt ph¸p. Treo qu¶ cÇu ë cöa sæ ®ãn ¸nh s¸ng bªn ngoµi vµo phßng ®îc coi lµ gi¶i ph¸p c¶i thiÖn dßng khÝ lu th«ng trong phßng. Qu¶ cÇu g¾n m¶nh thuû tinh, m¶nh kÝnh cã hÊp thu ¸nh s¸ng, cã ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®îc phong thuû coi nh nguån n¨ng lîng hÕt søc quý gi¸. Phong linh cßn gäi lµ chu«ng giã còng cã t¸c dông ®iÒu hoµ dßng khÝ Treo phong linh bªn cöa chÝnh sÏ c©n b»ng dßng khÝ qu¸ . m¹nh tõ bªn ngoµi å ¹t x©m nhËp vµo nhµ. Nh÷ng n¬i kinh doanh thêng treo phong linh hoÆc chu«ng nh¹c nhá kªu leng keng ë lèi cöa vµo ®Ó kªu gäi khÝ tÝch cùc vµo nhµ. Phong linh treo n¬i m¸i ®ua, díi m¸i gãc nhµ ®Ó dô khÝ lîi vµo nhµ.

C©y thËt hoÆc ngay c¶ c©y gi¶ trÇn thiÕt bªn trong nhµ réng lµ liÖu ph¸p bè trÝ néi thÊt cã hiÖu qu¶. Mµu xanh cña c©y lµm th d·n sù c¨ng th¼ng mang tõ n¬i lµm viÖc vÒ nhµ v× nh quan niÖm chÝnh thèng th× nhµ ë lµ n¬i th d·n, n¬i t¸i t¹o søc lao ®éng cho gia chñ. ChËu kiÓng, c©y thÕ ®Æt ë vÞ trÝ thÝch hîp nhiÒu khi t¹o sù c©n b»ng tia nh×n ®èi víi c¸c gãc nhµ, c¸c ®êng gê cña trô n¶y trong nhµ. Trong phong thuû th× c©y vµ chËu kiÓng thêng lµ nh÷ng nÐt cong ( ©m ) sÏ hoµ hîp víi nh÷ng gê chØ hoÆc ®êng gãc th¼ng ( d¬ng). KiÕn tróc s ph¶i c¨n cø vµo ®é m¹nh cña ®êng th¼ng mµ chän ®é ®Ëm ®Æc cña c©y kiÓng sao cho hoµ hîp mµ phong thuû gäi lµ t¹o ra sù hµi hoµ ©m, d¬ng. §Ó c©y hoÆc tranh lín vÏ c©y ë lèi ra vµo hay ë n¬i phßng kh¸ch, s¶nh réng ph¶i chän sù tîng trng cña c©y. GÇn ®©y cã nhµ hµng ®Æt bÝch ho¹ bôi c©y chuèi ngay lèi vµo s¶nh lín lµ kh«ng phï hîp v× lo¹i c©y nµy nãi lªn tÝnh c¸ch ¨n xæi, ë th×, thiÕu bÒn v÷ng. Trong phong thuû thêng coi mçi c©y lµ biÓu tîng cho mét tÝnh c¸ch nµo ®ã. Th«ng biÓu tîng cho sù trêng tån. LiÔu yÓu ®iÖu, buån vµ bÖnh. Lª l©u dµi, bÒn chÆt. Hoa hång lµ s¾c ®Ñp vµ t¬i t¾n. Tre, tróc : trÎ trung. Lan: chÞu ®ùng, nhÉn n¹i, bÒn l©u. §µo: t×nh b¹n th¾m ®îm, ch©n thµnh. MÉu ®¬n : giµu sang, phó quÝ Lùu mµu mì, sinh . s«i, ph¸t triÓn. QuÝt, quÊt phó quÝ, vinh hoa. B¸ch tîng trng cho hoµng téc, quÝ ph¸i. MËn t¬i trÎ , s¾c ®Ñp léng lÉy. . . Hå níc vµ bÓ c¸ gièng nh chËu kiÓng lµ biÓu tîng cña thiªn nhiªn thu nhá. Khi ng«i nhµ kh«ng cã mÆt níc quanh quÊt ®©u ®©y nªn cã bÓ c¸ vµ hå níc ®Ó nu«i dìng dßng khÝ Nhng cÇn hÕt . søc chó ý ph¶i b¶o ®¶m níc trong bÓ, trong hå lµ níc s¹ch vµ c¸ ph¶i t¬i sèng. BÓ c¸ cã vßi phun níc lµ nguån kÝch ®éng khÝ ®îc phong thuû xem lµ c«ng cô cã hiÖu qu¶. C¸c d¹ng chuyÓn ®éng nh qu¹t giã, con vô, vËt chØ híng giã ®îc coi lµ vËt lµm lu th«ng khÝ vµ t¹o ra søc m¹nh cho gia chñ. Níc kÓ nhµ hoÆc vßi phun níc vµo c¸c chËu c¶nh hay bÓ níc lµ däng khÝ mang l¹i cña c¶i cho gia chñ. Nh÷ng t¶ng ®¸ xÕp c«ng phu trªn c¬ së lùa chän h×nh khèi thÝch hîp, nh÷ng gèc c©y ca ph¼ng mÆt trªn ch©n tùa v÷ng ch·i xuèng nÒn cá hay nÒn ®Êt biÓu tîng cho sù kiªn ®Þnh, quyÕt t©m. §Æt nh÷ng vËt nÆng trong vên hay trong gãc nhµ thÓ hiÖn tÝnh c¸ch cña chñ nh©n lµ ngêi cã quyÕt t©m lín, cã nghÞ lùc còng nh cã chÝ tung hoµnh. Treo s¸o tróc trong nhµ nãi lªn nguyÖn väng cña chñ nhµ yªu thiªn nhiªn, yªu ®iÒu lµnh, ®iÒu thiÖn vµ mong muèn an toµn. S¸o nhiÒu ®èt biÓu trng khÝ sÏ n©ng theo tÇng nhµ. Phong linh lµ nh÷ng èng kim lo¹i khi cã lay ®éng va vµo nhau kªu leng keng còng lµ dông cô phong thuû dïng t¹o khÝ trong nhµ. VÒ mµu s¾c th× ngêi Trung hoa kh¸ kþ mµu tr¾ng v× hä cho r»ng ®ã lµ mµu tang mµ mµu ®en l¹i ®îc coi lµ mµu cña níc, cña

tiÒn b¹c, cña c¶i. Mµu vµng lµ mµu hoµng ®Õ. Mµu ®á lµ mµu vui t¬i, Êm ¸p. Mµu xanh l¸ c©y lµ mµu mïa xu©n, mµu ph¸t triÓn. Mµu xanh d¬ng nh mµu da trêi sau khi ma rµo t¹nh ( vò qu¸ thiªn thanh) lµ mµu tèt nhng nhiÒu ngêi l¹i cho r»ng mµu Êy xa vêi qu¸, m¬ hå qu¸ vµ xem ra l¹nh lÏo mµ thiÕu t×nh nång ®Ëm. KiÕn tróc s bè trÝ néi thÊt theo phong thuû thÊy nhiÒu cã nhiÒu qui t¾c phøc t¹p. Mçi thµy ph¸n quyÕt theo mét c¸ch nh×n cña m×nh. Thùc ra rÊt t¬ng ®èi v× kh¸i niÖm vÒ c¸i ®Ñp, vÒ nghÖ thuËt cßn ph¶i tranh c·i nhau dµi dµi. Chän c¸i nhËp thÕ th× hay bÞ bµi xÝch v× biÕt bao nhiªu qui t¾c, nh÷ng qui t¾c nµy hay m©u thuÉn víi nhau. Th«i th× ®æ cho chän c¸i xuÊt thÕ, mµ c¸i xuÊt thÕ l¹i lµ c¸i ngÉu høng. Linh nghiÖm th× h·y chê xem mµ lµm cho gia chñ chÞu bá tiÒn ra trÇn thiÕt l¹i nhê vµo c¸i lìi biÖn minh. Cµng muèn t×m nh÷ng qui luËt cña thiªn nhiªn l¹i thÊy thiªn nhiªn cµng huyÒn bÝ Khi con ngêi cha thËt ®ñ søc m¹nh , hä cÇn . t×m sù che chë cña mét søc m¹nh siªu nhiªn nµo ®ã. §ã lµ phÇn hån cña mçi ngêi./.

B¹n cã biÕt ? nhµ cöa ngµy xa theo c¸ch nh×n phong thuû

PGs Méc Thiªn Phµm nãi vÒ nhµ ë hoÆc dinh thù xa kia th× mÆt chÝnh nhµ thêng nh×n vÒ híng Nam. Bªn tr¸i ng«i nhµ ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ngêi con trai cña gia chñ v× bªn tr¸i chñ d¬ng. Däc theo bªn tr¸i nhµ mµ cã dßng níc lµ nhµ ®îc thÕ thanh long. Bªn ph¶i ng«i nhµ ¶nh hëng ®Õn con g¸i. Däc theo bªn ph¶i nhµ mµ cã ®êng dµi dong duæi th× ng«i nhµ ®îc thÕ b¹ch hæ. §µng sau nhµ , ®Êt cao hay cã gß ®èng lµ ®îc thÕ huyÒn vò. Tríc nhµ cã ao, cã ®Çm th× ng«i nhµ vµo thÕ chu tíc. S¾p xÕp híng nhµ t¬ng quan víi ngâ xãm mµ ®¹t ®îc c¶ huyÒn vò, chu tíc, thanh long, b¹ch hæ th× gia chñ thÞnh vîng. Nh thÕ, thanh long lµ híng §«ng cña nhµ, b¹ch hæ n»m ë híng T©y, huyÒn vò híng B¾c, chu tíc híng Nam. H×nh thÕ ®Êt ph¶i lµ huyÒn vò cói ®Çu, chu tíc dang c¸nh, thanh long uèn khóc, b¹ch hæ qui thuËn míi lµ thÕ ®Êt ë ®îc. Ngîc l¹i víi ®iÒu võa nªu sÏ sinh b¸o h¹i. Giai tho¹i kÓ r»ng, Qu¶n Lé ®êi tam quèc bªn Tµu cïng qu©n sÜ ®i vÒ phÝa t©y cã dõng l¹i nghØ khi gÆp mé V« Hu KiÖm. Nh×n xem bèn ph¬ng t¸m híng quanh mé mét håi th× buån rÇu thë than:" C©y cèi nhiÒu mµ x¬ x¸c. Bia mé lêi lÏ hoa mÜ, bãng bÈy mµ kh«ng thÊy cã hËu. HuyÒn vò th× khuÊt mÊt ®Çu, thanh long ch¼ng cã ch©n, b¹ch hæ ngËm x¸c chÕt, chu tíc rÒn rÜ. §· tõng lµm quan lµ ®· cã häc vÊn mµ ®Ých th©n V« Hu KiÖm hay con ch¸u l¹i mª muéi, chän ©m phÇn cho m×nh thÕ nµy th× tr¸nh sao khái ho¹ diÖt téc". Con ®êng bªn ph¶i ng«i nhµ, ng«i mé, mµ d÷ d»n nh thÕ hæ ngåi, phong thuû gäi lµ ®îc thÕ "hµm thi" nghÜa lµ hæ ngËm x¸c chÕt. §êng c¹nh nhµ ph¶i hiÒn hoµ, dÞu dµng, nhÑ nhµng míi ®Ñp. Thanh long mµ ®uån ®uçn nh kiÓu n»m ên lµ r¬i vµo thÕ "kÞ chñ" nghÜa lµ thÕ ghÐt chñ. Níc ph¶i ch¶y l÷ng lê, kh«ng xiÕt, kh«ng tï. Dßng níc ph¶i uèn lîn mµ kh«ng gÊp khóc míi lµ thÕ ®Ñp. HuyÒn vò mµ cao vót th× chØ nh c¸i x¸c khæng lå. HuyÒn vò ph¶i trßn mµ d©ng nh m©y ®ïn, th× gia chñ míi hiÓn vinh. Chu tíc ph¶i lîn lê nÕu kh«ng th× bay vót mÊt t¨m. CÇn kiªng kþ níc ch¶y xiÕt t¹i n¬i chu tíc. Níc ch¶y d÷ d»n th× l©m vµo thÕ bi khÊp nghÜa lµ ®au buån ®Õn ch¶y níc m¾t. C©u chuyÖn than cho V« Hu KiÖm còng dùa vµo thÕ luËn cña phong thuû mµ nªn. VÞ trÝ ng«i nhµ, dinh thù, vµ sù t¬ng quan trong qui ho¹ch tiÓu khu còng lµ ®iÒu cÇn chó ý. So víi vÞ trÝ ng«i nhµ mµ ng· ba ®êng c¸i ®ãng ë cung kiÒn ( t©y b¾c) th× chñ nhµ tuyÖt tù. Ng· ba ®êng c¸i ë cung kh¶m ( chÝnh b¾c) th× gia chñ t©m thÇn bÊt an. Ng· ba ®êng c¸i ë cung cÊn (®«ng b¾c) dÔ bÞ mÊt m¸t cña c¶i v× bÞ lõa ®¶o hay trém cíp. Ngµy nay ta cha thÊy c¬ së khoa häc nµo cho nh÷ng ®iÒu vâ ®o¸n nµy. Ng· ba ®êng c¸i n»m ë ph¬ng tèn ( ®«ng nam) th× gia chñ giµu sang nh m©y næi.

H×nh thÕ c«ng tr×nh ®· cã t¬ng quan víi c¸c vÞ trÝ huyÒn vò, thanh long, b¹ch hæ vµ chu tíc rÊt ¶nh hêng ®Õn chñ nhµ. Phong thuû luËn bµn hµng tr¨m thÕ, d¸ng, vÞ trÝ xãm giÒng mµ nh÷ng ®iÒu luËn bµn Êy thêng rÊt Ýt c¬ së ®Ó tin. Ta thö xem mét sè luËn bµn cña phong thuû ®Ó thÊy rÊt nhiÒu ®iÒu thËt vâ ®o¸n, ch¼ng cã c¬ së nµo ®Ó tin. Khi bµn vÒ ng· ba s«ng c¹nh nhµ, phong thuû nãi, huyÒn vò cã ng· ba s«ng th× con trai c¶ ë ngoµi khu«n viªn khu ®Êt lµm nhµ, thanh long cã ng· ba s«ng th× trai thø ph¶i c ngô t¹i lµng bªn. B¹ch hæ cã ng· ba s«ng con g¸i ®¹t ®îc hoa n¬ng. Chu tíc lµ ng· ba s«ng, con ch¸u lµm kh¸ch bu«n. Ng· ba s«ng lµ n¬i trªn bÕn díi thuyÒn, giao th«ng thuû thuËn lîi, ®iÒu ®Êt chËt ngêi ®«ng mµ luËn ®o¸n r»ng con c¸i ph¶i di d©n còng lµ ®iÒu chÊp nhËn ®îc. Khi ®· tÊp nËp trªn bÕn díi thuyÒn, con g¸i lät vµo m¾t kh¸ch v·ng lai hoÆc nh ngêi con g¸i l¹i a trang ®iÓm ®Ó ®¹t thµnh hoa n¬ng còng cã thÓ x¶y ra. Sèng ë ®Êt bu«n, con ch¸u thµnh th¬ng gia lµ do hoµn c¶nh, m«i trêng ph¸t sinh nghÒ nghiÖp, ®iÒu ®ã còng lµ lÏ thêng t×nh. Th«ng thêng th× ph¬ng b¾c hay vËn vµo trëng nam cña gia chñ, ph¬ng ®«ng liªn quan tíi thø nam, ph¬ng t©y quan hÖ tíi con g¸i , ph¬ng nam, tríc nhµ ¶nh hëng ®Õn con ch¸u vÒ sau. XÐt theo cao ®é cña mÆt ®Êt n¬i ®Æt ng«i nhµ th× nÕu ®Êt ®µng §«ng cao, ®µng T©y thÊp th× sinh ra khÝ bïn lÊp nÒn, kh«ng tèt. NÕu mÆt ®Êt ®µng §«ng thÊp mµ ®µng T©y cao th× gia chñ sÏ giµu sang phó quý. Sù luËn ®o¸n nµy phï hîp víi ®iÒu vËn ®éng cña vi khÝ hËu. Thêng giã thæi chñ ®¹o mang sù m¸t mÎ cho ng«i nhµ lµ giã ®Õn tõ híng §«ng. NÕu §«ng cao, ch¾n mÊt giã m¸t vµo nhµ hoÆc mÆt ®Êt phÝa §«ng cao võa ph¶i, giã thæi vµo nhµ ë tÇm con ngêi lµ giã xo¸y quÈn , ®óng lµ kh«ng tèt. NÕu híng T©y ®Êt cao lªn, gi÷ giã tíi cho ng«i nhµ th× nhµ ë lu«n tho¸ng, khÝ th¶i ®éc h¹i ®îc giã thæi ®i, gia chñ cã søc khoÎ, t©m lý phÊn khëi sÏ lµm nªn ¨n ra, giµu sang còng lµ ®iÒu hîp lý. Tríc nhµ ®Êt cao h¬n phÝa sau , phong thuû cho r»ng gia chñ sÏ tuyÖt tù, cuéc sèng c« ®¬n. Nh ®· biÕt nhµ thêng nh×n híng Nam. Tríc nhµ lµ híng giã m¸t mµ bÞ thÕ ®Êt cao ch¾n hoÆc lµm cho giã trên ®i, lµm sao nh÷ng ngêi sèng trong ng«i nhµ l¹i cã søc khoÎ ®îc. Khi kh«ng khoÎ sÏ ch¼ng ham vui mµ sinh con ®Î c¸i. Ngîc l¹i, sau nhµ ®Êt cao h¬n phÝa tríc th× giµu cã, ®Çy ®ñ ruéng vên, ao c¸. Bèn mÆt quanh nhµ, ®Êt cao h¬n chç ®Æt nhµ ®îc thÕ ®Êt "vÖ thæ c". Ngêi chñ tríc giµu sau nghÌo. §Æt nhµ nh thÕ kh«ng tèt v× ®©u cã ®îc sù th«ng tho¸ng cÇn thiÕt, xÐt vÒ mÆt vÖ sinh m«i trêng khÝ cña ng«i nhµ ®¹t tiªu chuÈn thÊp. LuËn vÒ c¸c h×nh d¸ng, c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh ®· cã quanh nhµ, phong thuû cã rÊt nhiÒu ®iÒu luËn bµn nh ng«i nhµ bÞ nhiÔm níc, h×nh thÕ miÕng ®Êt lµm nhµ nom nh c¸i kiÕm gäi lµ

®iÒn gi¸c, hoÆc cã h×nh xo¹c ch÷ b¸t, h×nh chÐo ch÷ thËp gäi lµ viªn gi¸c, ao hå quanh nhµ, chî gÇn nhµ, ®×nh, chïa, miÕu m¹o ... Nhµ n»m ë gÇn ®×nh ( n¬i thê cóng chung cña lµng ), phong thuû nãi r»ng, nÕu ®×nh t¹i huyÒn vò ( sau nhµ) trëng nam sèng trong nhµ chÞu nhiÒu tai v¹, thanh long cã ®×nh, tr©u bß nhµ thø nam bÞ tæn th¬ng, b¹ch hæ cã ®×nh th× con g¸i thanh cao, nh· nhÆn, chu tíc cã ®×nh, con ch¸u hung b¹o, u mª. Ch¼ng biÕt phong thuû c¨n cø thÕ nµo mµ luËn ®o¸n nh thÕ. §×nh lµ n¬i tô tËp, mét d¹ng nhµ c«ng céng ®Ó thê cóng vµ sinh ho¹t v¨n ho¸ cña lµng, x·. Ph¶i ch¨ng phong thuû luËn chØ thÊy nh÷ng t¸c h¹i cña sù tô tËp ¨n ch¬i ¶nh hëng ®Õn gia chñ cã nhµ gÇn ®×nh mµ kh«ng thÊy yÕu tè tÝch cùc cña sù n©ng cao cuéc sèng tinh thÇn cña v¨n ho¸. L¹i nh gÇn nhµ cã chïa chiÒn, phong thuû nãi r»ng sau nhµ cã chïa ¶nh hëng xÊu cho ngêi trëng nam cña gia chñ. Thanh long cã chïa, tøc lµ bªn tr¸i ng«i nhµ ë mµ cã chïa th× ngêi con thø sÏ sinh con u muéi. Bªn ph¶i ng«i nhµ cã chïa th× con g¸i trong nhµ l¹i tèt lµnh, lµm ¨n thÞnh vîng. Tríc nhµ cã chïa th× gia chñ con ®µn, ch¸u ®èng. Nh÷ng ®iÒu vâ ®o¸n nµy thËt kh«ng cã c¬ së ®Ó tin. Sau nhµ mµ cã miÕu thê thÇn th× trai trëng tæn h¹i tr©u bß. Bªn tr¸i nhµ cã miÕu thÇn, trai thø èm ®au quÆt quÑo, ch¼ng ra d¸ng ngêi. Phong thuû vâ ®o¸n nh thÕ chØ reo r¾c cho ngêi nghe mét t©m lý lo sî, xa l¸nh n¬i thê phông. Dêng nh phong thuû muèn con ngêi kh«ng nªn gÇn n¬i mµ m×nh x©y dùng nªn v× lý do tinh thÇn, t©m linh. Còng kh«ng ®óng thÕ v×, chÝnh phong thuû còng nãi r»ng bªn ph¶i nhµ mµ cã miÕu thÇn th× con g¸i trong nhµ lµm ¨n thÞnh vîng. Tríc nhµ cã miÕu thÇn, con ch¸u u mª. C¸i lý trong nh÷ng ®iÒu luËn ®o¸n nµy mµ nhµ phong thuû ®êi Minh tªn lµ Lý §¹o TruyÒn d©ng lªn vua Hång Vò ®Ó vua t«i bµn b¹c, chiªm nghiÖm còng chØ lµ lêi xµm tÊu. §Ó chän ®Êt lµm nhµ, qua thµy phong thuû, ta thÊy thêng lµ khu ®Êt ®Ñp. Cã s«ng, cã nói, cã c©y cá tèt t¬i. M«i trêng c ngô ®îc tho¶i m¸i chän theo thµy phong thuû còng ®¸ng ®Ó t©m xem xÐt. Nhng luËn ®o¸n vÒ hµng xãm, l¸ng giÒng nh mét sè ®iÒu dÉn s¬ lîc ë trªn th× kh«ng ph¶i phong thuû lóc nµo còng hay, còng tèt. Cã ph¶i c¸c vua chóa bªn Tµu kh«ng lµm nhµ, lµm dinh thù n¬i ®Êt ®Ñp ®îc tÝnh cho ngµn v¹n n¨m trêng tån m·i m·i ®©u mµ råi hÕt håi cùc thÞnh l¹i ®Õn suy vi. Dinh thù còng nh l¨ng tÈm nhµ NguyÔn ë HuÕ níc ta cã ph¶i kh«ng cã thµy phong thuû nghiªn cøu, s¾p ®Æt ®©u mµ khi C¸ch m¹ng vÒ, ngêi vua cuèi cïng B¶o §¹i vÉn d©ng kiÕm tho¸i vÞ. Phong thuû ph¶i ch¨ng còng nh c¸c hiÖn tîng v¨n ho¸ kh¸c, tho¹t ®Çu còng ph¶n ¸nh lßng hiÕu thiÖn, tÝnh nh©n v¨n. Qu¸ l¹m dông sÏ chØ cßn lµ thø ngîc v¨n ho¸, ®em l¹i sù u mª cho con ngêi.

Giíi h¹n cña tõng vÊn ®Ò lu«n lµ ®iÒu mµ häc gi¶ c¸c ®êi ph¶i dµy c«ng t×m tßi x¸c ®Þnh./. L.K.

B¹n cã biÕt ? C¸ch kª giêng ngñ theo phong thuû PGs Méc Thiªn Phßng ngñ vµ sù s¾p xÕp ®å ®¹c trong phßng ngñ hÕt søc quan träng trong ®êi sèng c¸ nh©n cña chñ nhµ vµ gi÷ vai trß chñ yÕu trong viÖc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cña ngêi ta. Thµy phong thuû l¹i cho r»ng bè trÝ ®å ®¹c nh giêng bµn trong phßng ngñ cßn ¶nh hëng ®Õn sù thµnh c«ng vµ søc khoÎ cña ngêi sèng trong phßng. VÞ trÝ kª ®å ®¹c trong phßng ngñ ph¶i ®¶m b¶o cho tiÖn nghi sinh ho¹t, vÖ sinh vÒ kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng, yªn t©m vÒ an toµn cho søc khoÎ còng nh an ninh cuéc sèng. VÞ trÝ ngñ ®ñ kÝn ®¸o vµ an toµn, t¹o ra t©m lý yªn t©m khi ngñ.

VÞ trÝ kª giêng cßn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yÕu tè vÒ vËt lý vµ c¸c yÕu tè vÒ phong thuû n÷a. Chóng ta ®Òu biÕt, dßng tõ cña tr¸i ®Êt t¹i mÆt vá sÏ chuyÓn tõ B¾c cùc xuèng Nam cùc. Dßng tõ cña con ngêi ®i tõ ®Ønh ®Çu to¶ ra chung quanh råi chuyÓn tô xuèng phÝa ch©n. CÇn bè trÝ chç ngñ sao cho dßng tõ cña tr¸i ®Êt kh«ng m©u thuÉn víi dßng tõ cña con ngêi. Nh thÕ, ®Ó t¹o vÞ trÝ n»m phï hîp cã thÓ cã c¸c ph¬ng ¸n lµ ch©n quay vÒ phÝa B¾c, ®Çu n»m phÝa Nam. Còng cã thÓ n»m ngang dßng tõ lµ ®Çu quay vÒ híng §«ng, ch©n híng T©y hay ngîc l¹i, ®Çu theo híng T©y, ch©n híng §«ng. Tr¸i víi c¸c híng ®ã g©y ra m©u thuÉn gi÷a dßng tõ cña tr¸i ®Êt víi dßng tõ cña con ngêi. Ngoµi ra, c¬ thÓ con ngêi còng ph©n ®Þnh ©m d¬ng. LÊy trôc ®èi xøng cña ngêi tõ ®Çu xuèng ch©n theo híng mÆt chia ngêi thµnh hai nöa th× nöa ph¶i thuéc d¬ng, nöa tr¸i thuéc ©m. Tríc mÆt thuéc d¬ng, sau lng thuéc ©m.

Dßng tõ cña c¬ thÓ ngêi tèt

Híng n»m

Ta thÊy giêng n»m cña ngêi Trung Hoa cæ cã ba mÆt che kÝn mµ chØ cã lèi vµo n»m lµ hë. Thêng ngêi n»m quay mÆt híng ra phÝa hë nµy. NhiÒu nhµ sinh lý häc khuyªn t thÕ n»m nªn h¬i nghiªng mµ tay ph¶i phÝa díi ®Ó tr¸i tim ë trªn cho tim kh«ng bÞ ®Ì nÆng khi ngñ. Phong thuû cÇu kú h¬n nhiÒu. Phong thuû khuyªn r»ng , khi n»m, mÆt nh×n vÒ híng tèt. Híng tèt ph¶i theo c¸ch tÝnh tuæi vµ mÖnh cña ngêi chñ ®Ó chän. MÖnh ®îc ph©n bæ theo ngò hµnh: kim, méc, thuû, ho¶, thæ. LÊy chu kú lµ 60 n¨m mµ ph©n chia th× cø hai n¨m chung mét mÖnh, nh vËy cã 30 mÖnh c¶ th¶y. Nh mÖnh kim cã b¹ch l¹p kim, sa trung kim, kim b¹ch kim, xoa xuyÕn kim, h¶i trung kim, kiÕm phong kim. Còng nh vËy, cã 6 d¹ng mÖnh thuû lµ tuyÒn trung thuû, trêng lu thuû, thiªn hµ thuû, ®¹i khª thuû, ®¹i h¶i thuû, gi¸ng h¹ thuû. Cã 6 d¹ng mÖnh ho¶ lµ tÝch lÞch ho¶, s¬n h¹ ho¶, phóc ®¨ng ho¶, thiªn thîng ho¶, l trung ho¶, s¬n ®Çu ho¶. Cã 6 d¹ng mÖnh méc lµ d¬ng liÔu méc, tßng b¸ méc, b×nh ®Þa méc, tang ®è méc, th¹ch lùu méc, ®¹i l©m méc. Cã 6 d¹ng mÖnh thæ lµ

èc thîng thæ, bÝch thîng thæ, sa trung thæ, lé bµng thæ, thµnh ®Çu thæ, ®¹i tr¹ch thæ. Khi biÕt mÖnh cña mét ngêi, tuú theo nam hay n÷ mµ biÕt cung cña hä. Cung bao gåm trong 8 híng ph¬ng vÞ : B¾c lµ Kh¶m, §«ng B¾c lµ CÊn, §«ng lµ ChÊn, §«ng Nam lµ Tèn, Nam lµ Ly, T©y Nam lµ Kh«n, T©y lµ §oµi, T©y B¾c lµ Cµn. Mçi híng øng víi mét ng«i sao ®îc ph©n chia tèt xÊu nh sau: Sinh khÝ thuéc sao Tham lang ( rÊt tèt), Ngò quû thuéc sao Liªm trinh ( xÊu ), Phóc ®øc thuéc sao Vò khóc ( tèt), Lôc s¸t thuéc sao Léc tèn ( xÊu), Ho¹ h¹i thuéc sao Léc tèn ( xÊu), Thiªn y thuéc sao Cù m«n ( rÊt tèt), TuyÖt m¹ng thuéc sao Ph¸ qu©n ( rÊt xÊu), Phôc vÞ thuéc sao T¶ phï (tèt). T¸m híng nµy chia thµnh ®«ng tø tr¹ch cã kh¶m, chÊn, tèn, ly vµ t©y tø tr¹ch cã cµn, ®oµi, kh«n, cÊn. Phèi hîp mÖnh cung víi híng nhµ ( mÖnh vµo híng ) nh sau: §¹t ®îc sinh khÝ ( rÊt tèt ) víi c¸c tæ hîp cµn víi ®oµi, kh¶m víi tèn, cÊn víi kh«n vµ chÊn víi ly. NghÜa lµ nh÷ng ngêi cã mÖnh cµn th× ph¬ng t¹o ra sinh khÝ lµ ®oµi, mÖnh kh¶m th× ph¬ng sinh khÝ lµ tèn , mÖnh cÊn cã ph¬ng sinh khÝ lµ kh«n vµ mÖnh chÊn cã ph¬ng sinh khÝ lµ ly. B¾c T©y B¾c Kh¶m §«ng B¾c

T©y

§«ng

T©y Nam Nam B¾c T©y B¾c Kh¶m

§«ng Nam

§«ng B¾c

T©y

§«ng

T©y Nam

§«ng Nam

Nam
Ph¬ng vÞ ®Ó xÐt híng híng ThÝ dô phèi hîp mÖnh cung vµ

Ph¹m vµo Ngò quû ( xÊu ) lµ do tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi chÊn, kh¶m víi cÊn, ly víi ®oµi, kh«n víi tèn. §¹t ®îc Phóc ®øc ( tèt) khi tæ hîp mÖnh cung víi híng : cµn víi kh«n, kh¶m víi ly, cÊn víi ®oµi, chÊn víi tèn. Ph¹m vµo Lôc s¸t ( xÊu ) lµ do tæ hîp mÖnh cung víi híng : cµn víi kh¶m, cÊn víi chÊn, tèn víi ®oµi, ly víi kh«n. Ph¹m vµo Ho¹ h¹i ( xÊu ) do tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi tèn, kh¶m víi ®oµi, cÊn víi ly, chÊn víi kh«n. §¹t ®îc Thiªn y ( rÊt tèt ) nÕu tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi cÊn, kh¶m víi chÊn, tèn víi ly, kh«n víi ®oµi. Ph¹m vµo TuyÖt m¹ng ( rÊt xÊu ) khi tæ hîp mÖnh cung víi híng: cµn víi ly, kh¶m víi kh«n, cÊn víi tèn, chÊn víi ®oµi. §¹t ®îc Phôc vÞ ( tèt ) khi tæ hîp mÖnh cung víi c¸c trïng híng: cµn víi cµn, kh¶m víi kh¶m, cÊn víi cÊn, chÊn víi chÊn, tèn víi tèn, ly víi ly, kh«ng víi kh«n, ®oµi víi ®oµi. MÖnh cung cã thÓ tra trong b¶ng sau: N¨m sinh D¬ng ¢m 1924 Gi¸p tý 1925 ¢t söu 1926 BÝnh dÇn 1927 §inh m·o 1928 MËu th×n 1929 Kû tþ 1930 Canh ngä 1931 T©n mïi 1932 Nh©m th©n 1933 QuÝ dËu 1934 Gi¸p tuÊt 1935 ¢t hîi 1936 BÝnh tý 1937 §Þnh söu 1938 MËu dÇn 1939 Kû m·o 1940 Canh th×n 1041 T©n tþ 1942 Nh©m ngä MÖnh cung Nam N÷ Tèn Kh«n ChÊn ChÊn Kh«n Tèn Kh¶m CÊn Ly Cµn CÊn §oµi §oµi CÊn Cµn Ly Kh«n Kh¶m Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n MÖnh niªn H¶i trung kim H¶i trung kim L trung ho¶ L trung ho¶ §¹i l©m méc §¹i l©m méc Lé bµng thæ Lé bµng thæ KiÕm phong kim KiÕm phong kim S¬n ®Çu ho¶ S¬n ®Çu ho¶ Gi¸ng h¹ thuû Gi¸ng h¹ thuû Thµnh ®Çu thæ Thµnh ®Çu thæ B¹ch l¹p kim B¹ch l¹p kim D¬ng liÔu méc

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

QuÝ mïi Gi¸p th©n ¢t dËu BÝnh tuÊt §inh hîi MËu tý Kû söu Canh dÇn T©n m·o Nh©m th×n QuÝ tþ Gi¸p ngä ¢t mïi BÝnh th©n §inh dËu MËu tuÊt Kû hîi Canh tý T©n söu Nh©m dÇn QuÝ m·o Gi¸p th×n ¢t tþ BÝnh ngä §inh Mïi MËu Th©n Kû DËu Canh TuÊt T©n Hîi Nh©m tý Quý söu Gi¸p DÇn ¢t M·o BÝnh Th×n §inh Tþ

ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Cµn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m ly Ly CÊn §oµi KiÒn Kh«n Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m Ly CÊn §oµi Sa trung Thæ Sa trung Thæ

ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn Cµn §oµi CÊn Ly Kh¶m Kh«n ChÊn Tèn CÊn KiÒn §oµi CÊn KiÒn Kh«n

D¬ng liÔu méc TuyÒn trung thuû TuyÒn trung thuû ¤c thîng thæ ¤c thîng thæ TÝch lÞch ho¶ TÝch lÞch ho¶ Tßng b¸ méc Tßng b¸ méc Trêng lu thuû Trêng lu thuû Sa trung kim Sa trung kim S¬n h¹ ho¶ S¬n h¹ ho¶ B×nh ®Þa méc B×nh ®Þa méc BÝch thîng thæ BÝch thîng thæ Kim b¹ch kim Kim b¹ch kim Phóc ®¨ng ho¶ Phóc ®¨ng ho¶ Thiªn hµ thuû Thiªn hµ thuû §¹i Tr¹ch thæ §¹i tr¹ch thæ Xoa XuyÕn Kim Xoa xuyÕn kim Tang ®è méc Tang ®è méc §¹i khª thuû §¹i Khª thuû Ly Kh¶m

1978 1979 1980 1981

MËu Ngä Kû Mïi Canh Th©n T©n DËu

Thiªn Thîng Ho¶ nh trªn Th¹ch lùu Méc nt

Tèn ChÊn Kh«n Kh¶m

Kh«n ChÊn Tèn CÊn

LÊy mét thÝ dô c¸ch kiÓm tra híng kª giêng. B¹n 36 tuæi d¬ng lÞch, sinh n¨m 1964 tøc n¨m Gi¸p th×n. B¹n lµ trai, cung mÖnh sÏ lµ Ly, mÖnh niªn lµ Phóc ®¨ng ho¶. Cung Ly thuéc t©y tø tr¹ch bao gåm cµn, ®oµi, kh«n, chÊn. NÕu kª giêng cã híng m¾t nh×n vÒ c¸c cung sau ®©y th× tèt : kh¶m, chÊn, tèn, ly, ®oµi . Kª giêng nh×n vÒ híng cÊn, kh«n, cµn th× xÊu. Ngêi ®Î n¨m 1958 lµ n¨m MËu tuÊt, mÖnh cµn. Cµn thuéc t©y tø tr¹ch nªn hîp víi cµn , ®oµi, kh«n, cÊn . MÖnh cµn nµy xung víi c¸c cung kh¶m, chÊn, tèn, ly. Nh vËy ngêi chñ nhµ nµy kª giêng sao cho khi n»m , mÆt quay vÒ phÝa T©y B¾c lµ tèt nhÊt, cßn cã thÓ quay vÒ c¸c híng T©y, T©y Nam vµ §«ng B¾c. Kª giêng ®Ó khi n»m nh×n theo híng B¾c, §«ng, §«ng Nam vµ Nam bÞ híng xÊu. Phong thuû rÊt kiªng kª ®Çu giêng s¸t cöa sæ vµ Ýt khi kª ch©n giêng s¸t cña ®i. Nªn kª ®Çu giêng s¸t têng ®Ó t¹o sù tin cËy an toµn. NhiÒu nhµ thêng kª mét c¹nh giêng s¸t têng mµ chØ ®Ó mét lèi lªn giêng. Kª thÕ nµy, ngêi n»m phÝa trong ra khái giêng ph¶i bíc qua ngêi n»m ngoµi, kh«ng tiÖn dông. Tèt nhÊt lµ cã thÓ lªn xuèng giêng theo c¶ hai c¹nh. Kª nh thÕ kh«ng cßn kh¸i niÖm ngêi n»m trong, ngêi n»m ngoµi n÷a. Sau ®©y lµ thÝ dô cña ba c¸ch kª giêng tèt theo quan ®iÓm phong thuû.

Bèn h×nh sau ®©y minh ho¹ c¸ch kª giêng kh«ng theo phong thuû vµ chÞu nhiÒu ¶nh hëng kh«ng tèt cho sù ngñ trong phßng.

Thùc ra sù bè trÝ giêng ngñ cßn phô thuéc tæng diÖn tÝch sö dông ®ang cã. Nhµ qu¸ chËt chéi th× lµm sao nhÐt ®ñ sè chç n»m, cßn tèt xÊu theo phong thuû lµ ®iÒu bµn sau./.

mæt dòng cò cða th¡y ½Ùa lû xõa PGs LÅ KiËu Trong måi nghË nghiÎp thõéng dïng mæt sâ dòng cò ho´c thiÆt bÙ chuyÅn ,½´c trõng cho cáng viÎc . Trong nghË ½Ùa lû xõa ,r¶t hay dïng ½Æn cŸi la b¡n . La b¡n l¡ dòng cò gãm mæt kim nhiÍm t÷ chÏnh giùa cÜ g°n mæt trò quay. Ph·n dõèi kim l¡ mæt m´t trÝn ghi nhùng tháng tin trúc tiÆp sø dòng khi dïng la b¡n . Loi la b¡n nhÞ ½õìc gài l¡ trâc long ( tÖm long mch )v¡ lèn l¡ la kinh ho´c la b¡n . TrÅn m´t la b¡n vÁ nhiËu vÝng trÝn m¡ tµm l¡ tµm quay cða kim nhiÍm t÷ . Thõéng l¡m ba vÝng ½ãng tµm m¡ vÝng ngo¡i cïng gài l¡ vÝng ThiÅn b¡n , vÝng giùa l¡ vÝng Nhµn b¡n ,vÝng trong cïng l¡ vÝng ‡Ùa b¡n . ‡âi vèi nhùng la b¡n lèn ngõéi ta l¡m sâ vÝng trÅn 13 vÝng. Thúc ch¶t nhùng vÝng n¡y l¡ tháng tin chöa s³n ½Ì tra cöu theo chuyÅn ½Ë m¡ ngõéi sø dòng c·n tÖm .

NÆu ch× l¡ cë ba vÝng thÖ vÝng ThiÅn b¡n dïng xem hõèng nõèc tò , nõèc ch¨y . VÝng ‡Ùa b¡n dïng ¶n ½Ùnh long mch . VÝng Nhµn b¡n ½Ì ½Ùnh sú tât x¶u cða cŸc sa ( Sa l¡ cŸc gÝ ½âng , cŸc hÖnh thŸi cða m´t ½¶t ). VÝng trÝn ½õìc chia th¡nh 24 á , måi á öng vèi 15 o ( to¡n vÝng cÜ 360o ) . Vch chia nhõ sau : NÆu l¶y vÝng ‡Ùa b¡n l¡m gâc thÖ vÝng ThiÅn b¡n lÎch vË ph¨i nøa á v¡ vÝng Nhµn b¡n lÎch vË trŸi nøa á . Chù ghi trÅn cŸc vÝng nhõ sau : ChÏnh ChÏnh ChÏnh ChÏnh ‡áng trïng chù M¬o Tµy trïng chù Dºu Nam trïng chù Ngà B°c trïng chö Tû .

NÆu kÌ theo chiËu kim ½ãng hã t÷ M¬o trê ½i thÖ ta cÜ 24 á ( cøa) nhõ sau : M¬o , …t , ThÖn , Tân , Tÿ , BÏnh , Ngà , ‡inh , Mïi , Khán , Thµn , Canh , Dºu , Tµn , Tu¶t , C¡n , Hìi , Nhµm , Tû , Quû , Søu , C¶n , D·n , GiŸp . Nhõ vºy , phõçng ‡áng cÜ : GiŸp M¬o …t ; ‡áng Nam cÜ ThÖn Tân Tÿ , Nam cÜ BÏnh Ngà ‡inh ; Tµy Nam cÜ Mïi Khán Thµn ; Tµy cÜ Canh Dºu Tµn ; Tµy B°c cÜ Tu¶t C¡n Hìi;B°c cÜ Nhµm Tû Quû ; ‡áng B°c cÜ Søu C¶n D·n . CŸc hõèng thuæc ‡Ùa chÏ l¡ : Tû Søu D·n M¬o ThÖn Tÿ Ngà Mïi Thµn Dºu Tu¶t Hìi ( 12 hõèng ‡Ùa chÏ ). TŸm hõèng thuæc thºp Can l¡ : GiŸp …t BÏnh ‡inh Canh Tµn Nhµm Quû ( bÞ Mºu , Ký trong thºp can). Bân hõèng bŸt quŸi l¡ : C¡n Khán C¶n Tân . CŸc hõèng s°p xÆp ½âi xöng gài l¡ BŸt Sçn ‡âi diÎn l¡ C¡n Tân, Kh¨m - Ly , C¶n - Khán , Ch¶n - ‡o¡i . B°c thuæc Kh¨m ,‡áng thuæc Ch¶n , Nam thuæc Ly , Tµy thuæc ‡o¡i . Theo Ngñ h¡nh thÖ ChÏnh giùa l¡ h¡nh Thä , B°c thuæc h¡nh Thðy, ‡áng thuæc h¡nh Mæc , Nam h¡nh HÞa , Tµy h¡nh Kim . ン ng vèi Tû l¡ Nhµn huyÎt , ン ng vèi C¶n l¡ Quý mán , ン ng vèi Tân l¡ ‡Ùa hæ , ン ng vèi BÏnh l¡ ‡Ùa huyÎt ,ン ng vèi Khán l¡ l¡ Nhµn mán , ン ng vèi Canh l¡ ThiÅn huyÎt , ン ng vèi C¡n l¡ ThiÅn mán . TrÅn ½µy l¡ nhùng tháng tin cç b¨n cho mæt la b¡n . ViÎc sø dòng la b¡n v¡o mòc tiÅu n¡o yÅu c·u ngõéi sø dòng ph¨i tinh tháng thuºt lû. NghË xµy dúng ½æng chm nhiËu ½Æn thuºt phong thðy

m¡ cŸi gâc ½Ì luºn phong thðy l¶y µm dõçng , ngñ h¡nh l¡m c¯n b¨n . ThÆ ½¶t bÖnh ph²ng l¡ dõçng thÖ gÝ ½âng näi cao hçn li l¡ µm . ‡¶t sçn cõèc nhiËu gÝ cao , nîi cao , l¡ µm thÖ thung lñng b¬i b±ng trong khung c¨nh ½ãi nîi li l¡ dõçng .Chàn thÆ ½¶t c·n l¶y sú cµn b±ng µm dõçng l¡m tràng . ‡¶t sçn cõèc cõéng dñng nÅn chàn vÙ trÏ ê nçi cÜ mch nhÞ (Long g·y ). ‡¶t bÖnh dõçng th¶p ph²ng nÅn chàn vÙ trÏ cao tàa lc ( khêi ½æt ). BÅn t¨ ( trŸi ) cÜ nõèc ch¨y l¡ thÆ Thanh Long , BÅn hùu ( ph¨i ) cÜ ½õéng d¡i l¡ thÆ Bch Hä . ThÆ ½¶t cÜ ao , ½·m ½¡ng trõèc l¡ Chu Tõèc . ThÆ ½¶t ½¡ng sau cÜ gÝ ½âng nîi non l¡ thÆ HuyËn Vñ . Long l¡ dõçng , Hä l¡ µm . Long Hä ph¨i tõçng nhõìng nhau thÖ gia ½Önh hÝa thuºn , trai gŸi xum v·y . Nîi chð tØnh ( ½öng yÅn ) l¡ µm thÖ nõèc ch¨y ( chð ½æng ) l¡ dõçng . ThÆ ½¶t ½Âp l¡ thÆ cÜ nîi chð tØnh quay ½·u nhõ ½æng , nõèc chð ½æng nê ræng lùng lé nhõ ch¨y , nhõ kháng , lõu luyÆn dïng d±ng. Nîi v¡ nõèc c´p k¿ bÅn nhau , b¨o vÎ nhau , nuái dõëng nhau l¡ thÆ ½¶t tuyÎt véi . Ngo¡i phõçng hõèng theo Ngñ h¡nh thÆ ½¶t trÝn l¡ Kim , thÆ d¡i l¡ Mæc , thÆ nhàn l¡ HÞa , thÆ vuáng l¡ Thä , thÆ nhõ sÜng gìn l¡ Thðy. La b¡n ch× l¡ cáng cò , kiÆn thöc v¡ kinh nghiÎm quyÆt ½Ùnh t¡i ba cða ngõéi l¡m nghË ‡Ùa lû théi xõa ./.