You are on page 1of 4

Nowy adwokat Jarosùawa Kaczyñskiego mataczy ob¿ydliwie po staremu o billingach i bohaterskiej komórce Lecha Kaczyñskiego, wyniesionej z frontu wojny

¿ydomafijnej Gruzji przeciwko Federacji Rosyjskiej, zaœ zniszczonej przypadkowo przy pospolitym, zwyczajnym upadku z du¿ej wysokoœci, a¿eby œci¹gn¹ã na manowce œledztwo Warszawskiej Prokuratury Wojskowej w sprawie ustalenia sprawcy katastrofy pod Smoleñskiem i ustalenia osoby winnej œmierci 96 innych osób a tak¿e, aby odci¹gn¹ã uwagê Narodu Polskiego od wùaœciwego, drugiego, satelitarnego telefonu Prezydenta RP, przez który Lech Kaczyñski odebraù ostatnie w zmarnowanym ¿yciu polecenie sprawcze od brata Jarosùawa K., od którego poleceñ i decyzji byù niestety fatalnie uzale¿niony tak samo jak i od alkoholu, co wykazaù w najbardziej durnym meldunku: "Panie Przewodnicz¹cy, meldujê wykonanie zadania!", zùo¿onym przez siebie publicznie przed kamerami telewizyjnymi po ogùoszeniu sonda¿y opinii publicznej, bo przecie¿ - nie oficjalnych wyników wyborów prezydenckich, a¿eby staùo siê jasne dla caùego œwiata, który z bliêniaków Kaczyñskich byù jednak starszy stopniem
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

QR code for this recording:

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

29 stycznia 2014, godz. 13:20 Urwane billingi prezydenta Radio Maryja Mec. Piotr Pszczóùkowski, peùnomocnik Jarosùawa Kaczyñskiego

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

Geschrieben von sowa (») gestern um 18:37 in der Kategorie Presse, gelesen: 5x

A

Rozglosnia Antypolska FO294 Stefan Kosiewski Panie pilocie, dziura w samolocie 20140129 ZR

Home

Edition

Eu

Przez blisko póù godziny (28:08) papuga zadymia (Pobierz ), ¿e m.in.: nikt rzekomo nie rozpoznaù gùosu gen. Bùasika w kabinie tupolewa, a przecie¿ nie musi nikt popeùniaã harakiri, tzn. samobójstwa, de facto Drugiej Japonii, po zgubnym dla siebie rozpoznaniu gùosów gen. Bùasika i dyr. Kazany, zarejestrowanych przez magnetofon w czarnej skrzynce tam, gdzie nie mieli oni prawa przebywaã bez naruszenia procedur, czyli w kabinie zarezerwowanej we wszystkich samolotach prezydenckich œwiata tylko i wyù¹cznie dla pilotów oraz nawigatorów, albowiem wystarczy przecie¿ warszawskiemu prokuratorowi wojskowemu przeczytanie dostêpnego w internecie zapisu rozmów w kabinie tupolewa, aby potem umieã zadaã sobie proste jak drut pytanie: kto jeszcze, jaki kryptosyjonistyczny generaù w Polsce, obok Bùasika (wùaœciwe nazwisko: Blass?), miaù dostaã awans na czwart¹ gwiazdkê i miejsce pracy za oceanem, w amerykañskich strukturach NATO. Kto sùyn¹ù z tego, ¿e miaù b¿ydki zwyczaj robienia dla siebie wolnego fotela w kabinie pilota sùowami: "Przepraszam, panie pilocie, ale siedzi pan chyba na moim miejscu". Rozglosnia Antypolska FO294 Stefan Kosiewski Panie pilocie, dziura w samolocie 20140128 ZR herunterladen

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

wtajemniczenia w trockistowskim KORestwie rewizjonistów ¿ydokomunistycznych, czy rang¹ polityczn¹ w Polsce po Magdalence zrobionej przez ubowców dla picu przy udziale Lecha, nie zaœ Jarosùawa, którego miaùo tam nie byã na fotografiach przy Kiszczaku tak samo jak i Jaruzelskiego.

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Radio Maryja marnuje tak oto czas antenowy dla prywatnych poczeb aktorów ze spalonego teatru ¿ydowskiego, zamiast poœwiêciã ten czas na rachunek sumienia katolików i pracowników robi¹cych w tej rozgùoœni za Polaków i Katolików, zainstalowanej w Polsce po Magdalence i po cudownym powrocie o. Tadeusza na ùono Koœcioùa Rzymskokatolickiego. Nie zostaùo bowiem wyjaœnione do dzisiaj, gdzie to wùaœciwie przebywal przez póù roku (w Niemczech, czy w Izraelu?) po wyparciu siê przez siebie Pana Jezusa Chrystusa zakonnik Tadeusz Rydzyk, etnicznie pochodzenia ¿ydowskiego z Olkusza tak samo jak brat jego, krawiec ¿ydowski na poddaszu, który

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Episkopat Polski musi uznaã za niewa¿n¹ od samego pocz¹tku, jak niewa¿ne s¹ maù¿eñstwa koœcielne zawarte w zùej wierze, ob¿ydliw¹, kryptosyjonistyczn¹ zmowê 3 (trzech) ksiê¿y ze ¿ydokomun¹ w Magdalence za dokonany pod wpùywem szatana, antypolski grzech. Tym samym, jako niewa¿ne kanonicznie oka¿¹ siê przyjête w grzechu œwiêcenia biskupie, przez tych trzech nieszczêœników, którzy podpisali pakt z diabùem z woli politycznej papie¿a Jana Pawùa II i kard. o ¿ydowskim nazwisku Glemp. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://shoudio.com/user/sowa/status/11010 http://sowa.typepad.com/blog/2014/01/rozglosnia-antypolska-fo294-stefankosiewski-panie-pilocie-dziura-w-samolocie-20140129-zr.html http://sowa.quicksnake.at/Presse/Rozglosnia-Antypolska-FO294-Stefan-KosiewskiPanie-pilocie-dziura-w-samolocie-20140129-ZR
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

Opok¹ ukrytych ¿ydów, kryptosyjonistów w Polsce, takich jak: Jurek, Zawisza, Ujazdowski, Kaczyñski, Kurski itd. Radio Maryja jest.

W

A

zmarù w zeszùym roku. I jak wyparù siê Jezusa Chrystusa, trzykrotnie, ¿yd ochrzczony przezeñ imieniem Petrus.