You are on page 1of 14

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK UTAMA TINGKATAN 2 TAJUK:

1. P&P MATEMATIK

MATLAMAT:

1. Menghabiskan Sukatan Pelajaran sehingga September 201 2. Men!apai sekurang"kurangn#a ban$

%&J'KT():

1. Pelajar mempelajari semua tajuk $alam Sukatan pelajaran. 2. Pelajar menguasai semua tajuk $an t*pik #ang $iajar +. Pelajar mengetahui tajuk"tajuk penting $an bentuk s*alan K&AT $ari setiap tajuk.

KUMPULA, SASA-A,:

Semua pelajar

SUM&'-:

1. &uku Teks. 2. &uku -ujukan +. &uku Kerja Januari hingga September 201

JA,.KAMASA P-%J'K: JA/ATA,KUASA P'LAKSA,A ST-AT'.( P'LAKSA,AA,:

.uru Mata Pelajaran Matematik Tingkatan 2 1. P0P $ijalankan $i $alam kelas $engan pelbagai kae$ah mengikut kesesuaian tajuk $an bahagian s*alan 2. S*alan"s*alan pengukuhan $iberikan sebagai kerja rumah. +. Menga$akan ujian pengesanan untuk mengenal pasti muri$ #ang lemah bagi semua t*pik

P',(LA(A,:

1asil kerja rumah $an markah ujian

P',.U-US P-%J'K : P, ,%- A,(TA &(,T( MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K


T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA, :2 : P',.AJA-A, 2A, P'M&'LAJA-A, : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

%KT

Men#e$iakan -an!angan Tahunan $an 2SP Men#ampaikan PnP berpan$ukan -an!angan Tahunan $an 2SP Men#e$iakan s*alan pengukuhan Membuat penilaian6 ujian $an peperiksaan

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &(,T( MU1AMA2 9 .uru Matematik T2

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK UTAMA TINGKATAN 2 TAJUK: 2. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MATLAMAT:

Menguji tahap penguasaan muri$ $alam setiap tajuk $an seterusn#a meningkatkan pen!apaian mata pelajaran Matematik $engan lebih berkesan.

%&J'KT():

1. Pelajar menguasai semua tajuk #ang telah $ipelajari 2. Pelajar berupa#a menja:ab $engan baik semua s*alan pentaksiran #ang $iberi $an men!apai sekurang"kurangn#a ban$ .

KUMPULA, SASA-A,:

Semua pelajar tingkatan 2

SUM&'-:

1. &uku Teks 2. &uku -ujukan +. &uku Kerja Januari hingga September 201

JA,.KAMASA P-%J'K: JA/ATA,KUASA P'LAKSA,A ST-AT'.( P'LAKSA,AA,:

.uru Mata Pelajaran Matematik Tingkatan 2 1. 2. +. . Muri$ $iberi pentaksiran settiap kali selepas pengajaran sesuatu tajuk. .uru men#emak hasil pentaksiran muri$. .uru memberi bimbingan kepa$a muri$ #ang ti$ak menguasai tajuk. .uru melaksanakan pentaksiran ulangan.

P',(LA(A,:

1asil pentaksiran muri$

P',.U-US P-%J'K : P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K


T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA, :2 : P',TAKS(-A, &'-ASASKA, S'K%LA1 : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

%KT

Men#e$iakan -an!angan Tahunan Men#enaraikan Tajuk"tajuk #ang sesuai Menerap $an melaksanakan Kemahiran &er;ikir semasa PnP $ilaksanakan Membuat penilaian6 ujian $an peperiksaan

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2 9 .uru Matematik T2

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK UTAMA TINGKATAN 2 TAJUK: 3. LATIHAN PENGUKUHAN/ LATIHAN PENGAYAAN

MATLAMAT:

1. 1. 2. +.

Pelajar $apat menguasai sepenuhn#a setiap tajuk semasa $ipelajari. Mengukuhkan ke;ahaman $an penguasaan pelajar. Meningkatkan minat muri$ terha$ap Matematik Meningkatkan kemahiran pelajar $alam menguasai k*nsep $an teknik menja:ab s*alan $engan baik.

%&J'KT():

1. Pelajar menguasai tajuk"tajuk semasa #ang penting $alam Matematik 2. Pelajar biasa $engan pelbagai bentuk s*alan +. Pelajar $apat memahirkan $iri $engan s*alan K&AT

-AS(%,AL:

Men$e$ahkan pelajar $engan pelbagai bentuk s*alan $an mengukuhkan ke;ahaman $an kemahiran pelajar.

KUMPULA, SASA-A,:

Semua pelajar

SUM&'-:

1. &uku -ujukan 2. &uku Kerja Januari < September 201

JA,.KAMASA P-%J'K: ST-AT'.( P'LAKSA,AA,:

1. Men#e$iakan s*alan"s*alan mengikut tajuk5t*pik. Minima 10 s*alan bagi setiap tajuk ke!il #ang $iajar. 2. Pelajar menja:ab s*alan"s*alan sebagai latihan kerja rumah. +. .uru men#emak kerja pelajar serta melakukan perbin!angan.

P',(LA(A,:

1. 1asil kerja rumah muri$ 2. hasil kerja kumpulan $alam kelas

P',.U-US P-%J'K : P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K


T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA, :2 : LAT(1A, P',.UKU1A,5 LAT(1A, P',.A=AA, : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

Men#e$iakan -an!angan Tahunan Men#enaraikan s*alan"s*alan mengikut tajuk Mengumpul &ahan"bahan penting berkaitan s*alan Membuat latihan $an penilai

5 5

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2 9 .uru Matematik T2

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK UTAMA TINGKATAN 2 TAJUK: 4. LATIHAN TOPIKAL

MATLAMAT:

1. Pelajar $apat men!apai sekurang" kurangn#a ban$ 2. Mengukuhkan ke;ahaman $an penguasaan pelajar $alam tajuk tingkatan 1. +. Meningkatkan kemahiran pelajar $alam menguasai k*nsep $an teknik menja:ab s*alan $engan baik.

%&J'KT():

1. Meningkatkan minat mempelajari Matematik $i kalangan pelajar 2. Pelajar menguasai tajuk"tajuk penting $alam Matematik +. Pelajar biasa $engan pelbagai bentuk s*alan.

-AS(%,AL:

Men$e$ahkan pelajar $engan pelbagai bentuk s*alan $an mengukuhkan ke;ahaman $an kemahiran pelajar.

KUMPULA, SASA-A,:

Semua pelajar tingkatan 2

SUM&'-:

1. &uku -ujukan 2. &uku S*alan Tahun"tahun Lepas 2. S*alan"s*alan tambahan Julai < September 201

JA,.KAMASA P-%J'K: ST-AT'.( P'LAKSA,AA,:

1. Men#e$iakan s*alan"s*alan mengikut tajuk5t*pik. 2. Pelajar menja:ab s*alan"s*alan mengikut t*pik +. .uru men#emak kerja pelajar serta melakukan perbin!angan.

P',(LA(A,:

1. Peperiksaan Akhir Tahun 2. Men!apai sekurang"kurangn#a &A,2

P',.U-US P-%J'K : P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K


T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA, :2 : LAT(1A, T%P(KAL : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

Men#e$iakan -an!angan Tahunan Men#enaraikan Tajuk"tajuk Penting $i $alam peperiksaan Mengumpul &ahan"bahan penting berkaitan s*alan t*pikal Membuat latihan $an penilai

5 5

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2 9 .uru Matematik T2

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK SOKONGAN TINGKATAN 2 TAJUK : MATLAMAT : . KLINIK MATEMATIK Men!apai 100> kelulusan $alam peperiksaan akhir tahun Memahirkan muri$ < muri$ #ang gagal $engan s*alan <s*alan berbentuk lukisan. Muri$ #ang gagal sebenarn#a masih ti$ak menguasai tajuk < tajuk lukisan $engan sepenuhn#a. Semua muri$ gagal 1. S*alan"s*alan tahun lepas 2. S*alan Ans:er T* S!*re P(&.

%&J'KT() :

-AS(%,AL :

KUMPULA, SASA-A, :

SUM&'- :

K%S :

JA,.KA MASA P-%.-AM :

10 minit selepas tamat :aktu persek*lahan setiap hari5 :aktu prep

ST-AT'.( P'LAKSA,AA, :

1. ?*ne < *ne !*a!hing@ kepa$a muri$ #ang gagal. 2. Pembelajaran $ijalankan se!ara t*pikal.

P',(LA(A, :

Penilaian akan $ilakukan melalui ja:apan #ang $iberi *leh muri$ semasa perbin!angan $ijalankan.

P',.U-US P-%J'K : P, ,%- A,(TA &(,T( MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K


T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA, :2 : KL(,(K MAT'MAT(K : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

%KT

Men#e$iakan -an!angan Pr*gram Menentukan muri$ #ang lemah atau gagal Men#elia $an memantau muri$ Membuat latihan $an penilai

5 5

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2 9 .uru Matematik T2

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK SOKONGAN TINGKATAN 2 TAJUK : MATLAMAT : !. MENTOR MENTEE MURID 1. Men!apai 100> kelulusan $alam Peperiksaan Akhir Tahun. 2. Men!apai sekurang"kurangn#a ban$ . Menggalakan pembelajaran se!ara berkumpulan sepanjang masa $i $i $alam atau luar kelas. Jurang pengetahuan Matematik antara muri$ aras tinggi $an muri$ aras ren$ah a$alah terlalu tinggi5 berbeAa.. Semua muri$ tingkatan 2 1. &uku -ujukan 2. S*alan"s*alan P&S P(&.

%&J'KT() :

-AS(%,AL :

KUMPULA, SASA-A, :

SUM&'- :

K%S :

JA,.KA MASA P-%.-AM :

Jun < September 201 1. Muri$ $ibahagikan kepa$a kumpulan #ang $iketuai *leh *rang ment*r Matematik. 2. Muri$ $iminta men#elesaikan semua tugasan Matematik $an mengulangkaji bersama sepanjang masa :alaupun $i $i luar :aktu P0P. Penilaian akan $ibuat melalui kae$ah menja:ab s*alan se!ara lisan semasa :aktu P0P.

ST-AT'.( P'LAKSA,AA, :

P',(LA(A, :

P',.U-US P-%J'K : P, ,%- A,(TA &(,T( MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K


T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA, :2 : M',T%- M',T'' MU-(2 : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

%KT

Men#e$iakan -an!angan Pr*gram Mengenalpasti muri$ Sesi bimbingan $an latihan muri$ Membuat latihan $an penilai

2 +

5 5 5 5 5

5 5

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2 9 .uru Matematik T2

SMA MAAHAD AL-AZIZ, PARIT, PERAK PROJEK PENINGKATAN MATA PELAJARAN MATEMATIK 2014 PROJEK SAMPINGAN TINGKATAN 2 TAJUK: MATLAMAT: ". PROGRAM BERTEMU #ARIS 1. Memberi makluman kepa$a ibu bapa5 penjaga mengenai prestasi anak masing"masing 2. Men$apatkan kerjasama ibu bapa5 penjaga $alam memantau perkembangan $an prestasi muri$.

%&J'KT():

1. Meningkatkan kese$aran $i kalangan muri$ 2. Men!apai kelulusan 100> $alam Peperiksaan Akhir Tahun +. Men!apai sekurang"kurangn#a ban$

-AS(%,AL:

Ter$apat ibu bapa #ang ingin melibakan $iri $alam perkembangan anak mereka $an men#umbangkan i$ea untuk peningkatan prestasi Semua pelajar tingkatan 2

KUMPULA, SASA-A,:

SUM&'-:

1. Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2. &ahan"bahan pentaksiran Jun 201

JA,.KAMASA P-%J'K: ST-AT'.( P'LAKSA,AA,:

1. Menentukan masa #ang bersesuaian 2. Men#e$iakan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun +. Menge$arkan surat jemputan ibu bapa

P',(LA(A,:

1. Peperiksaan Akhir Tahun 2. Pen!apaian &A,2 sekurang"kurangn#a &A,2

bagi setiap muri$

P',.U-US P-%J'K : ', P, ,%- A,(TA &(,T( MU1AMA2

3A-TA .A,TT : P-%.-AM P',(,.KATA, PA,(T(A MAT'MAT(K

T(,.KATA, TAJUK P-%.-AM JA&ATA,

:2 : P-%.-AM &'-T'MU /A-(S : SA(,S 2A, MAT'MAT(K

&(L

AKT(4(T(

JA,

)'&

MA3

AP-

M'(

JU,

JUL

%.S

S'P

%KT

Men#e$iakan -an!angan Pr*gram Menentukan tarikh $an tempat Menghantar surat jemputan Sesi bertemu :aris

5 5 5

Membuat Lap*ran

2ise$iakan *leh :

...................................................... 8 P, ,%- A,(TA &T MU1AMA2 9 .uru Matematik T2