Idei şi regimuri autoritare şi democratice în secolul al XX

Idei şi regimuri autoritare şi democratice în secolul al XX-lea

Teoriile apărute în secolul al XlX-lea cu privire la regimurile politice au fost concretizate în secolul al XX-lea. Toate concepţiile politice, cu excepţia celei a statului de drept, se proclamă a fi revoluţionare dar toate eşuează în încercarea de transformare a societăţii. De-a lungul secolului al XXlea a existat o „ luptă “ continuă între statul de drept şi cel totalitar. voluţia politică din această perioadă demonstrează triumful conceptului de stat de drept. !istemele politice din secolul al XX-lea pot fi clasificate în regimuri constituţionale "democratice# şi regimuri neconstituţionale "autoritare, totalitare#.

1. Idei şi regimuri politice autoritare
$n anul %&%' s-a declanşat prima mare conflagraţie mondială care a răvăşit întreaga lume, dar mai ales continentul european. ( criză profundă şi generalizată a cuprins cel mai dezvoltat continent al lumii, cu urmări dezastruoase pentru populaţia acestuia. )ceastă criză a cuprins şi sistemul democratic de organizare politică, făc*nd posi+ilă renaşterea unor vec,i forme de autoritarism, precum şi apariţia totalitarismului. -n acest context îşi fac apariţia ideologiile extremiste. fascistă, nazistă şi comunistă . Fascismul a apărut în -talia şi a îm+răcat forma corporatistă. )cesta preconiza o societate organizată în grupuri profesionale, numite corporaţii. le erau alcătuite din reprezentanţi ai muncitorilor şi patronilor. /e plan politic corporatismul urmărea înlocuirea /arlamentului cu o adunare a delegaţilor corporaţiilor. 0oua organizare tre+uia să asigure prosperitatea tuturor categoriilor sociale. 1asciştii au pus mare accent pe naţionalism şi pe promisiunile de restaurare a „onoarei naţionale 2. i considerau că statul - naţiune avea viaţa sa proprie, diferită de vieţile fiinţelor umane care-% compuneau. Dispreţuitori faţă de raţiune, fasciştii glorificau instinctul, intuiţia şi voinţa. 3ussolini, conducătorul fascismului, a indicat ţelul regimului său. măreţia naţiunii italiene compara+ilă cu gloria -mperiului 4oman. Nazismul se fundamentează pe ideile expuse de )dolf 5itler în lucrarea "Mein Kampf' "6upta mea#. 6a +aza ideologiei naziste stau. naţionalismul exacer+at, rasismul şi antisemitismul. 5itler considera vinovat pentru pro+lemele economice şi sociale ale 7ermaniei sistemul democraţiei parlamentare. l susţinea că eşecul internaţional al 7ermaniei după primul răz+oi mondial se datorează politicienilor trădători şi corupţi ai 4epu+licii de la 8eimar, care au acceptat umilitorul Tratat de la 9ersailles. !ingura soluţie pe care o susţinea 5itler era dictatura unui singur partid condus de un lider providenţial care să supun naţiunea în numele +inelui general. i urmărea crearea unui imperiu "4eic,# care să-i cuprindă pe toţi germanii şi c,iar şi pe celelalte naţiuni de origine germanică. :ustifica expansiunea germană prin nevoia de ”spaţiu vital 2 pentru rasa ariană, considerată superioară. )ntisemitismul a constituit urmarea firească a concepţiilor rasiste promovate de 5itler. vreii erau găsiţi vinovaţi de toate relele societăţii germane inter+elice şi de aceea naziştii susţineau eliminarea lor prin exterminare. !pre deose+ire de 3ussolini, 5itler a făcut din rasism şi în special din antisemitism o componentă esenţială a programului său. 1olosind cu marc a+ilitate propaganda, a reuşit exacer+area naţionalismului în r*ndul populaţiei, su+liniind superioritatea rasei germane. (riginile ideologiei comuniste se găsesc în operele lui 3arx, cel care a fundamentat teoria ;luptei de clasă<. l considera că noua societate, cea comunistă, se va edifica mai înt*i în ţările dezvoltate, în care proletariatul, mai numeros şi cu o conştiinţă de clasă +ine dezvoltată, va prelua pe cale revoluţionară, deci prin violentă, puterea de la +urg,ezie. 6enin a dezvoltat ideologia marxistă su+liniind că revoluţia poate să iasă victorioasă şi în stat mai puţin dezvoltate. /otrivit ideologiei comuniste, capitalismul este sursa răului, deoarece el se +azează pe proprietatea privată, iniţiativa personală şi motivaţia legată de o+ţinerea profitului. =urg,ezia, care domina viaţa economică şi politică, exploata munca proletariatului pentru a se îm+ogăţi 3uncitorii devin ”sclavi salariaţi", astfel că lupta de clasă este inevita+ilă. 4eprezentanţii ideologiei comuniste apreciau că pro+lemele sociale nu puteau fi rezolvate în cadrul societăţii capitaliste. întruc*t se considera că niciodată capitaliştii nu vor renunţa de +ună voie la putere, singura soluţie era o revoluţie violentă. >ei capa+ili să realizeze această revoluţie erau în concepţia lui 6enin, comuniştii, ei reprezent*nd avangarda proletariatului. -deologia comunistă promitea oamenilor o sc,im+are totală a modului de viaţă prin realizarea unei societă ți fără clase. în care să fie instaurată egalitatea şi dreptatea. /rima fază a edificării acestei societăţi ideale urma să fie etapa construirii socialismului, care să permită progresul economic şi prosperitatea cetăţenilor, urm*nd ca a+ia în etapa următoare să se treacă la comunismul propriu-zis. Teoria marxistă arăta că în etapa socialistă era necesară

1

deportări şi diverse pedepse împotriva adversarilor politici. c*t şi cele de extremă st*ngă comunismul#. )ctivitatea sindicatelor a fost redusă la tăcere în acest mod. 3ao Tzedong. !ingura ideologie admisă este ideologia acestui partidA . )ceştia erau mem+rii +urg. )sia şi )merica 6atină.conducerea statului nu se realizează pe +aza principiului separării puterilor sau c. nazismul şi comunismul# au stat la +aza regimurilor dictatoriale instaurate in perioada inter+elică în -talia. întemeiat şi condus de =enito 3ussolini. despre care afirmau că a fost un „ dictat” .!. . /artidul fascist. în cadrul societăţii. )ceste ideologii "fascismul. at*t cele de extremă dreaptă fascismul şi nazismul#. av*nd ca model pe cei sovietic. /entru atragerea maselor .puterea de stat este deţinută şi exercitată în mod a+solut de o persoană sau un grup de persoane care concentrează în m*inile lor întreaga putereA . )u apărut şi s-au manifestat în perioada inter+elică. cauze şi con?uncturi specifice perioadei de după primul răz+oi mondial. /ropaganda fascistă susţinea că a luat naştere “ statul corporatist 2care asigura prosperitatea tuturor categoriilor sociale. -talienii considerau că "pierduseră pacea" — referindu-se la Tratatul de pace de la 9ersailles . Bim -r !en etc. activitatea partidelor politice a fost înă+uşită. )u apărut încă din perioada marilor descoperiri geografice "sec. în final.ează instaurarea regimului fascist în -talia. 1ran ței (landei. ele reprezent*nd o soluţie politică de extremă dreapta. )scensiunea lor poate fi explicată printr-un complex de factori.. Regimurile dictatoriale. administraţia a fost epurată de funcţionarii suspec ți de antifascism. -deologia ?ustifica măsurile represive luate împotriva unor largi categorii sociale. o parte a intelectualităţii cu vederi naţionaliste. X9-X9-# şi au cunoscut o maximă răsp*ndire în perioada modernă. $n urma unui marş al „cămăşilor negre2 "organizaţii paramilitare ai căror mem+ri purtau cămăşi negre ce sim+olizau doliul -taliei# asupra 4omei. regimurile fasciste. $n perioada contemporană cele mai reprezentative forme ale regimurilor dictatoriale sunt. 7ermanii apreciau ca umilitoare condiţiile de pace impuse la 9ersailles. să stăvilească a+uzurile şi corupţia şi a luat măsuri împotriva 3afiei. /ortugaliei.#$ %uce 2 "cum era numit de susţinătorii săi# a impus adoptarea unor măsuri şi programe care s-au +ucurat de susţinere populară. 6i+ertatea presei a fost suprimată. în imperiile coloniale ale )ngliei. =elgiei. Regimurile coloniale. )dversarii politici ai regimului au avut de înfruntat represiunea miliţiilor fasciste. !paniei. )frica şi )merica de !ud. regimurile coloniale.eziei. regimurile comuniste şi regimurile militare. . acceptă demisia guvernului şi îl numeşte 3ussolini prim ministru. c*t şi nazismul german au apărut pe fondul unei „ umilinţe naţionale " determinate de acceptarea tratatelor de pace înc. dar mai ales după al doilea răz+oi mondial. av*nd un rol propagandisticA . 7ermania şi @. odată cu destrămarea sistemului colonial acest tip de regim dictatorial a dispărut. )cest moment marc. a atras de partea sa pe unii din foştii comandanţi militari din primul răz+oi mondial. în cele mai multe cazuri prin forţă şi violenţă.cu a?utorul propagandei se dezvoltă cultul personalităţii şefului partidului şi al statului. După al doilea răz+oi mondial regimurile totalitate. $n perioada inter+elică. /rintr-o propagandă a+ilă "condusă de 2 .isoare. ) încercat să controleze marele capital. regele 9ictor mmanuel al -l--lea. pe marii proprietari de păm*nt. cel aflat la putere. un număr de industriaşi care se temeau de pericolul comunist. !talin. $n -talia. ) a?uns la putere pe cale paşnică dar nelegală deoarece nu se desfă șuraseră alegeri.eiate după primul răz+oi mondial.lipsa pluralismului politic şi ideologic. care se teme de tul+urări sociale.menţinerea statului ca instrumental "dictaturii proletariatului" care să reprime orice rezistenţă a duşmanilor clasei muncitoare. 0icolae >eauşescu.deoarece pretenţiile teritoriale ale -taliei nu fuseseră acceptate în totalitate. aşa cum s-a înt*mplat în cazul lui 5itler.iar dacă acest principiu este menţionat în >onstitu ție şi legi este formal. proprietarii funciari. politică şi spirituală a numeroase ţări şi popoare din )sia. "Ovra2 Organi!aţia voluntară pentru represiunea antifascismului" şi rigorile Tri+unalului special înfiinţat în %&CD care a dispus ani grei de înc. ) organizat statul după principiile corporatismului. )ceste regimuri totalitare profund nedemocratice au constat în su+ordonarea totală economică.inexistenţa unor instituţii reprezentative ale puterii de stat sau acolo unde există prerogativele sunt considera+il restr*nse iar funcţionarea lor este formalăA . se instaurează dominaţia politică şi ideologică a unui singur partid. Toate acestea au asigurat popularitate lui 3ussolini. au anumite trăsături comune. s-au instaurat şi în alte state din uropa. >u spri?inul acestora şi susţin*nd că numai fasciştii sunt capa+ili să menţină legea şi ordinea în stat a preluat conducerea guvernului în toamna anului %&CC. )t*t fascismul italian. la C& octom+rie %&CC. tre+uia să ducă la edificarea societăţii ideale comuniste. în multe din teritoriile eli+erate de su+ dominaţia colonială s-au instaurat tot regimuri dictatoriale. fiind regimuri politice totalitare.4. Regimurile fascist şi nazist. in numele luptei de clasă. ţăranii care se opuneau colectivizării şi intelectualii.!.

/rimele măsuri luate de 5itler i-a vizat pe adversarii politici. (rice manifestare a opoziţiei tre+uia eliminată. le se explică prin deose+irile existente la nivelul tradiţiilor şi mentalităţilor. care contestă modelul sovietic în dezvoltarea economiei. xemplul -ugoslaviei este concludent.4. 3 . teroarea şi violenţa au fost legitimate ca politică de stat.ilate. au fost eliminaţi adversarii din propriul partid. nu a avut aproape nimic în comun cu ideologia comunistă a lui 3arx. acolo unde s-a instaurat acest regim. -deologia dominantă. su+ diferite forme şi denumiri şi în (landa. /artidul 0a țional-!ocialist# mişcarea sindicală a fost distrusă. xistă diferenţe în „edificarea“ comunismului. iar propaganda pusă su+ conducerea lui 7oe++els a folosit toate mi?loacele pentru a-i convinge pe germani de legitimitatea regimului. o conducere autoritară. iar formele şi mi?loacele folosite s-au apropiat de cele fasciste.!. !e afirmă linii naţionale proprii de construire a comunismului. partidul unic şi represiunea presupuneau întreţinerea unui aparat de propagandă şi represiv numeros. )u fost înfiinţate lagărele de concentrare în care au fost trimişi adversarii politici. După moartea preşedintelui 5inden+urg. poliţia politică -7estapo. >. Deşi era conştient că dezvoltarea -taliei şi pregătirea armatei nu permiteau participarea la un răz+oi lungă durată. $n 4om*nia s-a instaurat în anul %&FH.eziei şi a c. al diferenţelor de confesiune religioasă. ) fost creat un sistem represiv su+ comanda lui 5immler numit grupele de protecţie !! "formate din nazişti fanatici#. dar mai ales cei prigoniţi pe criterii rasiale şi semite. o dictatură a /artidului >omunist. ) fost. ) fost înlăturat de la putere în iulie %&'F.7a+rielle dE)nnuzio# fasciştii au urmărit să redeştepte în sufletul italienilor m*ndria de a fi demni urmaşi ai 4omei. de către regele >arol al ---lea. dar cu acelaşi numitor comun . înţeles ca regim..ia+urimi. în cadrul acesteia li+ertatea şi iniţiativa individuală sunt ani. aflat la putere. !c. 4egimul fascist condus de 3ussolini s-a caracterizat prin încălcarea sistematică a drepturilor omului şi printr-o politică externă expansionistă. în realitate. )stfel de regimuri au mai fost instaurate. )ceasta a fost supusă persecuţiilor din cauza valorilor promovate de creştinism "iu+ire şi respect faţă de aproapele tău# care constituiau contrariul valorilor propovăduite de naţional G socialişti /olitica externă expansionistă ini țiată de regimul nazist. >roaţia. =ulgaria. )ventura politico . a dispărut. care după ruptura cu 3oscova. !pre deose+ire de totalitarismul comunist sau de cel nazist. sunt de extremă st*ngă. poliţia internă a partidului G !D. existenţa acestora era condiţionată de recunoaşterea rolului conducător al partidului comunist. revoluţia +olşevică a fost condusă de 6enin iar +azele sistemului totalitar comunist au fost puse de !talin. cunoscute su+ diverse denumiri. a realizat o desc. 4epu+lica de la 8eimar a luat sf*rşit şi în 7ermania s-a instaurat dictatura nazistă. 4egimuri extremiste s-au instaurat şi in alte state din uropa dar şi din afara ei. a reprezentat cauza fundamentală a iz+ucnirii celui de al doilea răz+oi mondial. în comparaţie cu cele fasciste. >ultura a fost su+ordonată scopurilor regimului. 0oua societate a fost teoretizată de 3arx.im+area cea mai radicală se concretizează în desfiinţarea proprietăţii private şi generalizarea proprietăţii de stat numită proprietatea "&ntregului popor". fascismul. c*nd 5itler a fost numit cancelar. -n 7ermania naziştii au venit la putere în ianuarie %&FF. =elgia. a preluat şi această funcţie deţin*nd puterea a+solută în stat.dictatură a clasei muncitoare". Regimurile comuniste . $ncă de la apariţia sa in @. >ontrolul regimului a fost instituit şi asupra =isericii. comunismul s-a intitulat < o . fascismul italian s-a dovedit mai ponderat. >eea ce s-a înfăptuit în practică. al experienţei politice şi al instituţiilor. toate partidele au fost interzise "cu excepţia celui aflat la putere. fiind astfel acceptat de statele occidentale.!. planificată. (+iectivul acestor regimuri era instaurarea societăţii comuniste.inei. /opularitatea lui 3ussolini a scăzut treptat după antrenarea -taliei în agresiuni externe şi mai ales după intrarea în răz+oiul mondial alături de 7ermania. 3ussolini care urmărea pentru -talia statutul de mare putere a riscat să antreneze ţara în acţiuni care depăşeau posi+ilităţile ei. !u+ pretextul luptei de clasă contra +urg. ci a fost stalinism sau neostalinism. dar ca mişcare politică şi ideologică el se mai manifestă su+ forma neofascismului într-o serie de ţări din uropa şi )merica de !ud.idere către (ccident sau al >.totalitarismul social-politic. !e practică o economie diri?ată. mai precis a conducătorului acestuia şi a nomenclaturii din ?urul său. )stăzi.militară a lui 3ussolini a dus la pierderea spri?inului pe care poporul i-% acordase.iar dacă au fost cazuri c*nd au fost acceptate şi alte grupări politice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful