You are on page 1of 8

11 List do Tymoteusza

św. Paweł
przekład ks. J. Wujka, wraz z tekstem łacińskim Vulgatam Clementinam

Wstęp. (1,1-2)

1
1 Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, według obietnicy życia, które jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi : 2 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. DZIĘKCZYNIENIE. 3 Dziękuję Bogu, któremu służę od przodków w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamiętam w modlitwach moich, w nocy i we dnie, 4 pragnąc cię zobaczyć i pamiętam o łzach twoich, abym był radością napełniony, 5 przywodząc sobie na pamięć tę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, którą też pierwej miała babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, że i ty. I. O MĘSTWIE W GŁOSZENIU EWANGELII (1,6 - 2,13) ŚMIAŁO WYSTĘPOWAĆ Z EWANGELIĄ. 6 Dla tej przyczyny napominam cię, abyś rozbudzał łaskę bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich. 7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwości. 8 Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, więźnia jego, ale pracuj dla ewangelii według mocy Boga, 9 który nas wybawił i powołał swym świętym powołaniem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi. 10 Objawiona zaś została teraz przez zjawienie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć,. życie zaś i nieśmiertelność oświecił przez ewangelię, 11 dla której ja ustanowiony jestem kaznodzieją i apostołem i nauczycielem pogan.
1

1
1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, secundum promissionem vitæ, quæ est in Christo Jesu, 2 Timotheo carissimo filio : gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.

3 Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die 4 desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum, ut gaudio implear, 5 recordationem accipiens ejus fidei, quæ est in te non ficta, quæ et habitavit primum in avia tua Loide, et matre tua Eunice, certus sum autem quod et in te.

6 Propter quam causam admoneo te ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum. 7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris : sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. 8 Noli itaque erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum ejus : sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei : 9 qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, quæ data est nobis in Christo Jesu ante tempora sæcularia. 10 Manifestata est autem nunc per illuminationem Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam, et incorruptionem per Evangelium : 11 in quo positus sum ego prædicator, et Apostolus, et magister gentium.

12 Dla tej przyczyny także to cierpię, ale się me wstydzę. Wiem bowiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że ma moc mój skarb zachować do owego dnia. STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA. 13 Miej wzór zbawiennych słów, które ode mnie słyszałeś w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie. 14 Dobra powierzonego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka 15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, co są w Azji, spośród nich jest Figellus i Hermogenes. 16 Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mię. często pokrzepiał i łańcucha mojego się nie wstydził ; 17 ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szukał i znalazł. 18 Niech mu da Pan, aby znalazł miłosierdzie u Pana w ów dzień. A jak wielkie świadczył mi usługi w Efezie, ty lepiej wiesz.

12 Ob quam causam etiam hæc patior, sed non confundor. Scio enim cui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem.

13 Formam habe sanorum verborum, quæ a me audisti in fide, et in dilectione in Christo Jesu. 14 Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis. 15 Scis hoc, quod aversi sunt a me omnes, qui in Asia sunt, ex quibus est Phigellus, et Hermogenes. 16 Det misericordiam Dominus Onesiphori domui : quia sæpe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit : 17 sed cum Romam venisset, sollicite me quæsivit, et invenit. 18 Det illi Dominus invenire misericordiam a Domino in illa die. Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti.

2
PRACOWAĆ JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ. 1 Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie 2 i co słyszałeś ode mnie przez wielu świadków, to przekazuj wiernym ludziom, którzy będą zdolni i innych nauczać. 3 Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. 4 Służąc jak żołnierz Bogu, nikt nie wikła się w sprawy świeckie, aby się podobał temu, któremu się oddał. 5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieńca, tylko gdy należycie walczy. 6 Rolnik, który pracuje, ma pierwszy korzystać z owoców. 7 Rozważ, co mówię, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powstał z martwych, według ewangelii mojej, 9 dla której pracuję aż do więzów jakby złoczyńca ; lecz słowo boże nie jest związane. 10 Dlatego wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebios 11 Wierna mowa : Jeśli bowiem współumarliśmy, współżyć także
2

2

1 Tu ergo fili mi, confortare in gratia, quæ est in Christo Jesu : 2 et quæ audisti a me per multos testes, hæc commenda fidelibus hominibus, qui idonei erant et alios docere. 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu. 4 Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus : ut ei placeat, cui se probavit. 5 Nam et qui certat in agone, non coronatur nisi legitime certaverit. 6 Laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere. 7 Intellige quæ dico : dabit enim tibi Dominus in omnibus intellectum. 8 Memor esto Dominum Jesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David, secundum Evangelium meum, 9 in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans : sed verbum Dei non est alligatum. 10 Ideo omnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, quæ est in Christo Jesu, cum gloria cælesti. 11 Fidelis sermo : nam si commortui sumus, et convivemus : 12 si sustinebimus, et conregnabimus : si

będziemy; 12 jeśli wytrwamy, będziemy też negaverimus, et ille negabit nos : 13 si non współkrólować. Jeśli się go zaprzemy i on się credimus, ille fidelis permanet, negare nas zaprze. 13 Choć nie wierzymy, on seipsum non potest. pozostaje wierny; nie może zaprzeć sam siebie. II. O SPOSOBIE WALKI Z KACERSTWEM (2,14 - 4,8) WALCZYĆ Z HERETYKAMI. 14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj się o słowa, bo to na nic się nie przyda, tylko na zgubę słuchających. 15 Staraj się troskliwie, sam się okazać godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebującym się wstydzić, dobrze sprawującym słowo prawdy. 16 Światowych zaś i próżnych gadań unikaj, albowiem wiele przyczyniają się do bezbożności 17 I mowa ich rozszerza się jak wrzód. Spośród nich jest Hymenes i Filetus, 18 którzy od prawdy odpadli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało i wywrócili wiarę niektórych. 19 Ale mocno stoi fundament boży mający tę pieczęć : "Zna Pan swoich" i "niech odstąpi od nieprawości wszelkich, co wymawia imię Pańskie." 20 W wielkim zaś domu są naczynia nie tylko złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane ; i niektóre z nich ku czci, niektóre zaś ku zelżywości. 21 Jeśliby więc kto zachował się czystym od tych rzeczy, będzie naczyniem poświęconym ku czci i użytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. PRZYMIOTY SŁUGI BOŻEGO. 22 Młodzieńczych zaś pożądań się wystrzegaj, ubiegaj się raczej o sprawiedliwość, wiarę, nadzieję, miłość i pokój z tymi, co wzywają Pana z czystego serca. 23 Głupich zaś i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że rodzą zwady. 24 Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się spierać, ale być łagodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym, 25 z łagodnością karcącym tych, co się sprzeciwiają prawdzie
3

14 Hæc commone, testificans coram Domino. Noli contendere verbis : ad nihil enim utile est, nisi ad subversionem audientium. 15 Sollicite cura teipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis. 16 Profana autem et vaniloquia devita : multum enim proficiunt ad impietatem : 17 et sermo eorum ut cancer serpit : ex quibus est Hymenæus et Philetus, 18 qui a veritate exciderunt, dicentes resurrectionem esse jam factam, et subverterunt quorumdam fidem. 19 Sed firmum fundamentum Dei stat, habens signaculum hoc : cognovit Dominus qui sunt ejus, et discedat ab iniquitate omnis qui nominat nomen Domini. 20 In magna autem domo non solum sunt vasa aurea, et argentea, sed et lignea, et fictilia : et quædam quidem in honorem, quædam autem in contumeliam. 21 Si quis ergo emundaverit se ab istis, erit vas in honorem sanctificatum, et utile Domino ad omne opus bonum paratum.

22 Juvenilia autem desideria fuge, sectare vero justitiam, fidem, spem, caritatem, et pacem cum iis qui invocant Dominum de corde puro. 23 Stultas autem et sine disciplina quæstiones devita : sciens quia generant lites. 24 Servum autem Domini non oportet litigare : sed mansuetum esse ad omnes, docibilem, patientem, 25 cum modestia corripientem eos qui resistunt veritati, nequando Deus det illis pœnitentiam

: może Bóg kiedyś skieruje ich umysł do ad cognoscendam veritatem, 26 et resipiscant poznania prawdy 26 i opamiętawszy się, a diaboli laqueis, a quo captivi tenentur ad wyzwolą się z sideł diabła, który ich trzyma ipsius voluntatem. jak jeńców według swojej woli.

3
PRZEWROTNOŚĆ W OSTATNICH DNIACH. 1 To zaś wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. 2 Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy, 3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi, 4 zdrajcy, zuchwalcy, nadęci i miłujący bardziej rozkosze niż Boga, 5 mają wprawdzie pozór pobożności, lecz jej mocy się wyrzekają. I tych unikaj. 6 Do nich bowiem należą ci, co wciskają się do domów i uwodzą kobietki obciążone grzechami, miotane rozmaitymi pożądliwościami, 7 zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące. 8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie skażonego umysłu, nie wypróbowani w wierze. 9 Ale więcej nie osiągną, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak było i z tamtymi. WYTRWAĆ W POWOŁANIU. 10 Ty zaś otrzymałeś moją naukę, zasady, postanowienia, wiarę, nieskwapliwość, miłość, cierpliwość, 11 prześladowania, cierpienia, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium i w Listrze ; jakie prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mię Pan ! 12 I wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć. 13 Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i w błąd wprowadzając. 14 Ty jednak trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci powierzono, wiedząc, od kogoś się nauczył; 15 bo i od dzieciństwa znasz Pisma święte, a te mogą cię pouczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie
4

3

1 Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa : 2 erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti, 3 sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, 4 proditores, protervi, tumidi, et voluptatum amatores magis quam Dei : 5 habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita : 6 ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, quæ ducuntur variis desideriis : 7 semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes. 8 Quemadmodum autem Jannes et Mambres restiterunt Moysi : ita et hi resistunt veritati, homines corrupti mente, reprobi circa fidem ; 9 sed ultra non proficient : insipientia enim eorum manifesta erit omnibus, sicut et illorum fuit.

10 Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, 11 persecutiones, passiones : qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii, et Lystris : quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus. 12 Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. 13 Mali autem homines et seductores proficient in pejus, errantes, et in errorem mittentes. 14 Tu vero permane in iis quæ didicisti, et credita sunt tibi : sciens a quo didiceris : 15 et quia ab infantia sacras litteras nosti, quæ te possunt instruere ad salutem, per fidem quæ est in Christo Jesu. 16 Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis

Pismo, od Boga natchnione, pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do kształcenia w sprawiedliwości, 17 aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.

est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia : 17 ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus.

4
CZUJNIE ZWALCZAĆ WSZELKIE ZŁO l Zaklinam cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i królestwo jego: 2 głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę ; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką. 3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie nauczycieli - mając uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy słuch z pewnością odwrócą, a obrócą się ku baśniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieło ewangelisty, posługiwanie twoje wypełniaj. Bądź trzeźwym. 6 Mnie bowiem już mają ofiarować i czas rozwiązania mego nadchodzi. 7 Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem. 8 Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w ów dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, co miłują przyjście jego. Zakończenie listu. (4,9-22) POLECENIA I WIADOMOŚCI. 9 Spiesz się, żebyś do mnie przybył prędko. Albowiem Demas miłując ten świat mnie opuścił i poszedł do Tesaloniki, 10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. 11 Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny w posłudze. 12 Tychika zaś posłałem do Efezu. 13 Gdy przyjdziesz, przynieś z sobą płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa i księgi, a zwłaszcza pergaminy. 14 Aleksander mosiężnik wiele złego mi wyrządził ; odda mu Pan według jego uczynków. 15 I ty się go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwiał się
5

4

1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum ipsius, et regnum ejus : 2 prædica verbum, insta opportune, importune : argue, obsecra, increpa in omni patientia, et doctrina. 3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus, 4 et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. 5 Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangelistæ, ministerium tuum imple. Sobrius esto. 6 Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis meæ instat. 7 Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. 8 In reliquo reposita est mihi corona justitiæ, quam reddet mihi Dominus in illa die, justus judex : non solum autem mihi, sed et iis, qui diligunt adventum ejus. Festina ad me venire cito.

9 Demas enim me reliquit, diligens hoc sæculum, et abiit Thessalonicam : 10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam. 11 Lucas est mecum solus. Marcum assume, et adduc tecum : est enim mihi utilis in ministerium. 12 Tychicum autem misi Ephesum. 13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum, et libros, maxime autem membranas. 14 Alexander ærarius multa mala mihi ostendit : reddet illi Dominus secundum opera ejus : 15 quem et tu devita : valde enim restitit verbis nostris. 16 In prima mea defensione nemo mihi

słowom naszym. 16 W pierwszej obronie mojej nikt nie był przy mnie, lecz mię wszyscy opuścili ; niech im to nie będzie poczytane. 17 Pan zaś stanął przy mnie i umocnił mnie, abym dopełnił opowiadania i żeby wszyscy poganie usłyszeli ; i zostałem wyrwany z paszczy lwa. 18 Wybawił mnie Pan od wszelkiej złej sprawy i zachowa do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA. 19 Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora. 20 Erast został w Koryncie, a Trofima pozostawiłem chorego w Milecie. 21 Spiesz się, żebyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. 22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.

affuit, sed omnes me dereliquerunt : non illis imputetur. 17 Dominus autem mihi astitit, et confortavit me, ut per me prædicatio impleatur, et audiant omnes gentes : et liberatus sum de ore leonis. 18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo : et salvum faciet in regnum suum cæleste, cui gloria in sæcula sæculorum. Amen.

19 Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori domum. 20 Erastus remansit Corinthi. Trophimum autem reliqui infirmum Mileti. 21 Festina ante hiemem venire. Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratres omnes. 22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo. Gratia vobiscum. Amen.

6

7