You are on page 1of 8

11 List do Tymoteusza

w. Pawe
przekad ks. J. Wujka, wraz z tekstem aciskim Vulgatam Clementinam

Wstp. (1,1-2)

1
1 Pawe, z woli Boga aposto Jezusa Chrystusa, wedug obietnicy ycia, ktre jest w Chrystusie Jezusie, Tymoteuszowi, najmilszemu synowi : 2 aska, miosierdzie, pokj od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. DZIKCZYNIENIE. 3 Dzikuj Bogu, ktremu su od przodkw w czystym sumieniu, a nieustannie o tobie pamitam w modlitwach moich, w nocy i we dnie, 4 pragnc ci zobaczy i pamitam o zach twoich, abym by radoci napeniony, 5 przywodzc sobie na pami t wiar, ktra jest w tobie nieobudna, ktr te pierwej miaa babka twoja Lois i matka twoja Eunice, a jestem pewny, e i ty. I. O MSTWIE W GOSZENIU EWANGELII (1,6 - 2,13) MIAO WYSTPOWA Z EWANGELI. 6 Dla tej przyczyny napominam ci, aby rozbudza ask bo, ktra jest w tobie przez woenie rk moich. 7 Albowiem nie da nam Bg ducha bojani, ale mocy i mioci i trzewoci. 8 Nie wstyd si zatem wiadectwa Pana naszego ani mnie, winia jego, ale pracuj dla ewangelii wedug mocy Boga, 9 ktry nas wybawi i powoa swym witym powoaniem, nie wedug uczynkw naszych, ale wedug postanowienia swego i aski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami wiekuistymi. 10 Objawiona za zostaa teraz przez zjawienie si Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, ktry zniweczy mier,. ycie za i niemiertelno owieci przez ewangeli, 11 dla ktrej ja ustanowiony jestem kaznodziej i apostoem i nauczycielem pogan.
1

1
1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, secundum promissionem vit, qu est in Christo Jesu, 2 Timotheo carissimo filio : gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.

3 Gratias ago Deo, cui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die 4 desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum, ut gaudio implear, 5 recordationem accipiens ejus fidei, qu est in te non ficta, qu et habitavit primum in avia tua Loide, et matre tua Eunice, certus sum autem quod et in te.

6 Propter quam causam admoneo te ut resuscites gratiam Dei, qu est in te per impositionem manuum mearum. 7 Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris : sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. 8 Noli itaque erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum ejus : sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei : 9 qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, qu data est nobis in Christo Jesu ante tempora scularia. 10 Manifestata est autem nunc per illuminationem Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam, et incorruptionem per Evangelium : 11 in quo positus sum ego prdicator, et Apostolus, et magister gentium.

12 Dla tej przyczyny take to cierpi, ale si me wstydz. Wiem bowiem, komu uwierzyem i pewien jestem, e ma moc mj skarb zachowa do owego dnia. STRZEC POWIERZONEGO SOBIE DOBRA. 13 Miej wzr zbawiennych sw, ktre ode mnie syszae w wierze i w mioci w Chrystusie Jezusie. 14 Dobra powierzonego strze przez Ducha witego, ktry w nas mieszka 15 Wiesz o tym, e odwrcili si ode mnie wszyscy, co s w Azji, spord nich jest Figellus i Hermogenes. 16 Niech Pan okae miosierdzie domowi Onezyfora, bo mi. czsto pokrzepia i acucha mojego si nie wstydzi ; 17 ale przyszedszy do Rzymu, bardzo troskliwie mnie szuka i znalaz. 18 Niech mu da Pan, aby znalaz miosierdzie u Pana w w dzie. A jak wielkie wiadczy mi usugi w Efezie, ty lepiej wiesz.

12 Ob quam causam etiam hc patior, sed non confundor. Scio enim cui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem.

13 Formam habe sanorum verborum, qu a me audisti in fide, et in dilectione in Christo Jesu. 14 Bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis. 15 Scis hoc, quod aversi sunt a me omnes, qui in Asia sunt, ex quibus est Phigellus, et Hermogenes. 16 Det misericordiam Dominus Onesiphori domui : quia spe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit : 17 sed cum Romam venisset, sollicite me qusivit, et invenit. 18 Det illi Dominus invenire misericordiam a Domino in illa die. Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti.

2
PRACOWA JAKO DOBRY ONIERZ. 1 Ty wic, synu mj, wzmacniaj si w asce, ktra jest w Chrystusie Jezusie 2 i co syszae ode mnie przez wielu wiadkw, to przekazuj wiernym ludziom, ktrzy bd zdolni i innych naucza. 3 Pracuj jak dobry onierz Chrystusa Jezusa. 4 Suc jak onierz Bogu, nikt nie wika si w sprawy wieckie, aby si podoba temu, ktremu si odda. 5 Kto bowiem i w zawodach walczy, nie bierze wieca, tylko gdy naleycie walczy. 6 Rolnik, ktry pracuje, ma pierwszy korzysta z owocw. 7 Rozwa, co mwi, bo Pan da tobie we wszystkim zrozumienie. 8 Pamitaj, e Pan Jezus Chrystus, z rodu Dawida, powsta z martwych, wedug ewangelii mojej, 9 dla ktrej pracuj a do wizw jakby zoczyca ; lecz sowo boe nie jest zwizane. 10 Dlatego wszystko znosz dla wybranych, aby i oni dostpili zbawienia, ktre jest w Chrystusie Jezusie z chwa niebios 11 Wierna mowa : Jeli bowiem wspumarlimy, wspy take
2

1 Tu ergo fili mi, confortare in gratia, qu est in Christo Jesu : 2 et qu audisti a me per multos testes, hc commenda fidelibus hominibus, qui idonei erant et alios docere. 3 Labora sicut bonus miles Christi Jesu. 4 Nemo militans Deo implicat se negotiis scularibus : ut ei placeat, cui se probavit. 5 Nam et qui certat in agone, non coronatur nisi legitime certaverit. 6 Laborantem agricolam oportet primum de fructibus percipere. 7 Intellige qu dico : dabit enim tibi Dominus in omnibus intellectum. 8 Memor esto Dominum Jesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David, secundum Evangelium meum, 9 in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans : sed verbum Dei non est alligatum. 10 Ideo omnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, qu est in Christo Jesu, cum gloria clesti. 11 Fidelis sermo : nam si commortui sumus, et convivemus : 12 si sustinebimus, et conregnabimus : si

bdziemy; 12 jeli wytrwamy, bdziemy te negaverimus, et ille negabit nos : 13 si non wspkrlowa. Jeli si go zaprzemy i on si credimus, ille fidelis permanet, negare nas zaprze. 13 Cho nie wierzymy, on seipsum non potest. pozostaje wierny; nie moe zaprze sam siebie. II. O SPOSOBIE WALKI Z KACERSTWEM (2,14 - 4,8) WALCZY Z HERETYKAMI. 14 To przypominaj i zaklinaj przed Panem. Nie spieraj si o sowa, bo to na nic si nie przyda, tylko na zgub suchajcych. 15 Staraj si troskliwie, sam si okaza godnym uznania wobec Boga, pracownikiem nie potrzebujcym si wstydzi, dobrze sprawujcym sowo prawdy. 16 wiatowych za i prnych gada unikaj, albowiem wiele przyczyniaj si do bezbonoci 17 I mowa ich rozszerza si jak wrzd. Spord nich jest Hymenes i Filetus, 18 ktrzy od prawdy odpadli, mwic, e zmartwychwstanie ju si dokonao i wywrcili wiar niektrych. 19 Ale mocno stoi fundament boy majcy t piecz : "Zna Pan swoich" i "niech odstpi od nieprawoci wszelkich, co wymawia imi Paskie." 20 W wielkim za domu s naczynia nie tylko zote i srebrne, ale te drewniane i gliniane ; i niektre z nich ku czci, niektre za ku zelywoci. 21 Jeliby wic kto zachowa si czystym od tych rzeczy, bdzie naczyniem powiconym ku czci i uytecznym Panu, gotowym do wszelkiego dobrego dziea. PRZYMIOTY SUGI BOEGO. 22 Modzieczych za poda si wystrzegaj, ubiegaj si raczej o sprawiedliwo, wiar, nadziej, mio i pokj z tymi, co wzywaj Pana z czystego serca. 23 Gupich za i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedzc, e rodz zwady. 24 Sudze za Paskiemu nie godzi si spiera, ale by agodnym dla wszystkich, podatnym do nauczania, cierpliwym, 25 z agodnoci karccym tych, co si sprzeciwiaj prawdzie
3

14 Hc commone, testificans coram Domino. Noli contendere verbis : ad nihil enim utile est, nisi ad subversionem audientium. 15 Sollicite cura teipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis. 16 Profana autem et vaniloquia devita : multum enim proficiunt ad impietatem : 17 et sermo eorum ut cancer serpit : ex quibus est Hymenus et Philetus, 18 qui a veritate exciderunt, dicentes resurrectionem esse jam factam, et subverterunt quorumdam fidem. 19 Sed firmum fundamentum Dei stat, habens signaculum hoc : cognovit Dominus qui sunt ejus, et discedat ab iniquitate omnis qui nominat nomen Domini. 20 In magna autem domo non solum sunt vasa aurea, et argentea, sed et lignea, et fictilia : et qudam quidem in honorem, qudam autem in contumeliam. 21 Si quis ergo emundaverit se ab istis, erit vas in honorem sanctificatum, et utile Domino ad omne opus bonum paratum.

22 Juvenilia autem desideria fuge, sectare vero justitiam, fidem, spem, caritatem, et pacem cum iis qui invocant Dominum de corde puro. 23 Stultas autem et sine disciplina qustiones devita : sciens quia generant lites. 24 Servum autem Domini non oportet litigare : sed mansuetum esse ad omnes, docibilem, patientem, 25 cum modestia corripientem eos qui resistunt veritati, nequando Deus det illis pnitentiam

: moe Bg kiedy skieruje ich umys do ad cognoscendam veritatem, 26 et resipiscant poznania prawdy 26 i opamitawszy si, a diaboli laqueis, a quo captivi tenentur ad wyzwol si z side diaba, ktry ich trzyma ipsius voluntatem. jak jecw wedug swojej woli.

3
PRZEWROTNO W OSTATNICH DNIACH. 1 To za wiedz, e w ostatnie dni nastan czasy niebezpieczne. 2 Bd ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluniercy, rodzicom nieposuszni, niewdziczni, zbrodniczy, 3 bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowcigliwi, okrutni, nielitociwi, 4 zdrajcy, zuchwalcy, nadci i miujcy bardziej rozkosze ni Boga, 5 maj wprawdzie pozr pobonoci, lecz jej mocy si wyrzekaj. I tych unikaj. 6 Do nich bowiem nale ci, co wciskaj si do domw i uwodz kobietki obcione grzechami, miotane rozmaitymi podliwociami, 7 zawsze si uczce, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzce. 8 Lecz jak Jannes i Mambres sprzeciwiali si Mojeszowi, tak i ci sprzeciwiaj si prawdzie, ludzie skaonego umysu, nie wyprbowani w wierze. 9 Ale wicej nie osign, albowiem ich nierozum wyjdzie na jaw przed wszystkimi, jak byo i z tamtymi. WYTRWA W POWOANIU. 10 Ty za otrzymae moj nauk, zasady, postanowienia, wiar, nieskwapliwo, mio, cierpliwo, 11 przeladowania, cierpienia, jakie mnie spotkay w Antiochii i w Ikonium i w Listrze ; jakie przeladowania zniosem, a z wszystkich wyrwa mi Pan ! 12 I wszyscy, co chc y pobonie w Chrystusie Jezusie, przeladowanie bd cierpie. 13 li za ludzie i zwodziciele stan si jeszcze gorsi, bdzc i w bd wprowadzajc. 14 Ty jednak trwaj w tym, czego si nauczy i co ci powierzono, wiedzc, od kogo si nauczy; 15 bo i od dziecistwa znasz Pisma wite, a te mog ci pouczy ku zbawieniu, przez wiar, ktra jest w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie
4

1 Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa : 2 erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti, 3 sine affectione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, 4 proditores, protervi, tumidi, et voluptatum amatores magis quam Dei : 5 habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita : 6 ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, qu ducuntur variis desideriis : 7 semper discentes, et numquam ad scientiam veritatis pervenientes. 8 Quemadmodum autem Jannes et Mambres restiterunt Moysi : ita et hi resistunt veritati, homines corrupti mente, reprobi circa fidem ; 9 sed ultra non proficient : insipientia enim eorum manifesta erit omnibus, sicut et illorum fuit.

10 Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, 11 persecutiones, passiones : qualia mihi facta sunt Antiochi, Iconii, et Lystris : quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dominus. 12 Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. 13 Mali autem homines et seductores proficient in pejus, errantes, et in errorem mittentes. 14 Tu vero permane in iis qu didicisti, et credita sunt tibi : sciens a quo didiceris : 15 et quia ab infantia sacras litteras nosti, qu te possunt instruere ad salutem, per fidem qu est in Christo Jesu. 16 Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis

Pismo, od Boga natchnione, poyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do karcenia, do ksztacenia w sprawiedliwoci, 17 aby czowiek boy by doskonay, do wszelkiego dobrego dziea zaprawiony.

est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia : 17 ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus.

4
CZUJNIE ZWALCZA WSZELKIE ZO l Zaklinam ci wobec Boga i Jezusa Chrystusa, ktry bdzie sdzi ywych i umarych, przez przyjcie jego i krlestwo jego: 2 go sowo, nalegaj w por, nie w por ; przekonywaj, pro, kar z wszelk cierpliwoci i nauk. 3 Przyjdzie bowiem czas gdy zdrowej nauki nie cierpi, ale wedug swoich podliwoci zgromadz sobie nauczycieli - majc uszy chciwe pochlebstwa 4 i od prawdy such z pewnoci odwrc, a obrc si ku baniom. 5 Ty jednak czuwaj we wszystkim, pracuj, sprawuj dzieo ewangelisty, posugiwanie twoje wypeniaj. Bd trzewym. 6 Mnie bowiem ju maj ofiarowa i czas rozwizania mego nadchodzi. 7 Dobry bj stoczyem, zawodu dokonaem, wiar zachowaem. 8 Na ostatek odoony mi jest wieniec sprawiedliwoci, ktry mi odda Pan, sdzia sprawiedliwy, w w dzie, a nie tylko mnie, ale i tym, co miuj przyjcie jego. Zakoczenie listu. (4,9-22) POLECENIA I WIADOMOCI. 9 Spiesz si, eby do mnie przyby prdko. Albowiem Demas miujc ten wiat mnie opuci i poszed do Tesaloniki, 10 Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. 11 ukasz sam jest ze mn. We Marka i przyprowad z sob, bo mi jest poyteczny w posudze. 12 Tychika za posaem do Efezu. 13 Gdy przyjdziesz, przynie z sob paszcz, ktry zostawiem w Troadzie u Karpa i ksigi, a zwaszcza pergaminy. 14 Aleksander mosinik wiele zego mi wyrzdzi ; odda mu Pan wedug jego uczynkw. 15 I ty si go wystrzegaj, albowiem bardzo sprzeciwia si
5

1 Testificor coram Deo, et Jesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum ipsius, et regnum ejus : 2 prdica verbum, insta opportune, importune : argue, obsecra, increpa in omni patientia, et doctrina. 3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus, 4 et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. 5 Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangelist, ministerium tuum imple. Sobrius esto. 6 Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis me instat. 7 Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. 8 In reliquo reposita est mihi corona justiti, quam reddet mihi Dominus in illa die, justus judex : non solum autem mihi, sed et iis, qui diligunt adventum ejus. Festina ad me venire cito.

9 Demas enim me reliquit, diligens hoc sculum, et abiit Thessalonicam : 10 Crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam. 11 Lucas est mecum solus. Marcum assume, et adduc tecum : est enim mihi utilis in ministerium. 12 Tychicum autem misi Ephesum. 13 Penulam, quam reliqui Troade apud Carpum, veniens affer tecum, et libros, maxime autem membranas. 14 Alexander rarius multa mala mihi ostendit : reddet illi Dominus secundum opera ejus : 15 quem et tu devita : valde enim restitit verbis nostris. 16 In prima mea defensione nemo mihi

sowom naszym. 16 W pierwszej obronie mojej nikt nie by przy mnie, lecz mi wszyscy opucili ; niech im to nie bdzie poczytane. 17 Pan za stan przy mnie i umocni mnie, abym dopeni opowiadania i eby wszyscy poganie usyszeli ; i zostaem wyrwany z paszczy lwa. 18 Wybawi mnie Pan od wszelkiej zej sprawy i zachowa do swego krlestwa niebieskiego. Jemu chwaa na wieki wiekw. Amen. POZDROWIENIA. 19 Pozdrw Prysk i Akwil i dom Onezyfora. 20 Erast zosta w Koryncie, a Trofima pozostawiem chorego w Milecie. 21 Spiesz si, eby przyszed przed zim. Pozdrawiaj ci Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. 22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. aska z wami. Amen.

affuit, sed omnes me dereliquerunt : non illis imputetur. 17 Dominus autem mihi astitit, et confortavit me, ut per me prdicatio impleatur, et audiant omnes gentes : et liberatus sum de ore leonis. 18 Liberavit me Dominus ab omni opere malo : et salvum faciet in regnum suum cleste, cui gloria in scula sculorum. Amen.

19 Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori domum. 20 Erastus remansit Corinthi. Trophimum autem reliqui infirmum Mileti. 21 Festina ante hiemem venire. Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratres omnes. 22 Dominus Jesus Christus cum spiritu tuo. Gratia vobiscum. Amen.