You are on page 1of 12

List do Efezjan

w. Pawe
przekad ks. J. Wujka, wraz z tekstem aciskim Vulgatam Clementinam

Wstp. (1,1-2)

1
1 Pawe, z woli boej aposto Jezusa Chrystusa wszystkim witym, ktrzy s w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie: 2 aska wam i pokj od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. CZC I. DOGMATYCZNA (1,3 - 3,21) WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE. 3 Bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktry nas ubogosawi wszelakim bogosawiestwem duchowym w niebie w Chrystusie, 4 jak nas wybra w nim przed zaoeniem wiata, abymy byli witymi i niepokalanymi przed oczyma jego w mioci. 5 I on nas przeznaczy dla siebie na przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, 6 dla uwielbienia przesawnej aski swojej, ktr nas obdarzy w umiowanym Synu swoim. 7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechw wedug bogactw aski jego, 8 ktra nader obfitowaa w nas we wszelkiej mdroci i roztropnoci, 9 aby nam oznajmi tajemnic swej woli, wedug upodobania swego, przez ktre postanowi, 10 eby w zarzdzonej penoci czasw odnowi wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi - w nim, 11 w ktrym i my losem wezwani jestemy, przeznaczeni wedug postanowienia tego, ktry sprawuje wszystko wedug rady woli swojej, 12 abymy byli na uwielbienie chway jego, my, ktrzymy przedtem nadziej pokadali w Chrystusie. 13 W nim i wy, gdy usyszelicie sowo prawdy (ewangeli zbawienia waszego), w niego te uwierzywszy, jestecie naznaczeni pieczci Ducha witego obiecanego,

1
1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, omnibus sanctis qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu. 2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in clestibus in Christo, 4 sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu ejus in caritate. 5 Qui prdestinavit nos in adoptionem filiorum per Jesum Christum in ipsum : secundum propositum voluntatis su, 6 in laudem glori grati su, in qua gratificavit nos in dilecto Filio suo. 7 In quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum secundum divitias grati ejus, 8 qu superabundavit in nobis in omni sapientia et prudentia : 9 ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis su, secundum beneplacitum ejus, quod proposuit in eo, 10 in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, qu in clis et qu in terra sunt, in ipso ; 11 in quo etiam et nos sorte vocati sumus prdestinati secundum propositum ejus qui operatur omnia secundum consilium voluntatis su : 12 ut simus in laudem glori ejus nos, qui ante speravimus in Christo ; 13 in quo et vos, cum audissetis verbum veritatis, Evangelium salutis vestr, in quo et credentes signati estis Spiritu promissionis Sancto,

14 ktry jest zadatkiem dziedzictwa naszego, 14 qui est pignus hreditatis nostr, in na odkupienie nabytych ku uwielbieniu redemptionem acquisitionis, in laudem chway jego. glori ipsius. PROSI O ASKI DLA EFEZJAN. 15 Dlatego i ja, usyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o mioci ku wszystkim witym, 16 nie przestaj dzikowa za was, pamitajc o was w modlitwach moich, 17 aby Bg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chway, da wam Ducha mdroci i objawienia dla poznania jego: 18 owiecone oczy serca waszego, abycie wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwaa dziedzictwa jego w witych 19 i jak jest przeogromna wielko potgi jego wzgldem nas, ktrzy wierzymy, dziki skutecznoci potnej mocy jego, 20 ktr okaza w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie, 21 ponad wszelk zwierzchnoci i wadz i moc i panowaniem i wszelkim imieniem, ktre jest rozgone nie tylko w tym wieku, lecz take w przyszym. 22 I "wszystko podda pod jego nogi," a jego ustanowi gow nad caym kocioem, 23 ktry jest ciaem jego i penoci tego, ktry si dopenia przez wszystko we wszystkich. 15 Propterea et ego audiens fidem vestram, qu est in Domino Jesu, et dilectionem in omnes sanctos, 16 non cesso gratias agens pro vobis, memoriam vestri faciens in orationibus meis : 17 ut Deus Domini nostri Jesu Christi, Pater glori, det vobis spiritum sapienti et revelationis in agnitione ejus, 18 illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis qu sit spes vocationis ejus, et qu diviti glori hreditatis ejus in sanctis, 19 et qu sit supereminens magnitudo virtutis ejus in nos, qui credimus secundum operationem potenti virtutis ejus, 20 quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in clestibus : 21 supra omnem principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc sculo, sed etiam in futuro. 22 Et omnia subjecit sub pedibus ejus : et ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam, 23 qu est corpus ipsius, et plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur.

2
UMARLI GRZECHOM, YJEMY PRZEZ CHRYSTUSA. 1 I Was, ktrzycie byli umarli przez wystpki i przez grzechy wasze, 2 jakim ongi oddawalicie si wedug biegu wiata tego, wedug ksicia mocy niebieskiej, tego ducha, ktry teraz dziaa w synach niewiernoci. 3 Midzy nimi i my wszyscy ylimy kiedy w podliwociach ciaa naszego speniajc zachcianki ciaa i myli i bylimy z natury synami gniewu, jak i inni. 4 Lecz Bg, ktry jest bogaty w miosierdzie, dla zbytniej mioci swojej, ktr nas umiowa, 5 i gdymy byli umarymi przez grzechy, oywi nas wesp w Chrystusie (ktrego ask jestecie zbawieni) 6 i wskrzesi nas wesp i wesp posadzi na
2

1 Et vos, cum essetis mortui delictis et peccatis vestris, 2 in quibus aliquando ambulastis secundum sculum mundi hujus, secundum principem potestatis aris hujus, spiritus, qui nunc operatur in filios diffidenti, 3 in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostr, facientes voluntatem carnis et cogitationum, et eramus natura filii ir, sicut et ceteri : 4 Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos, 5 et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos in Christo (cujus gratia estis salvati), 6 et conresuscitavit, et consedere fecit in clestibus in Christo Jesu :

niebie w Chrystusie Jezusie, 7 aby w nadchodzcych wiekach okaza obfite bogactwa aski swojej, w dobroci wzgldem nas w Chrystusie Jezusie. 8 ask bowiem jestecie zbawieni przez wiar i to nie z was, bo jest darem boym; 9 nie z uczynkw, aby si nikt nie chlubi. 10 Jego bowiem dzieem jestemy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynkw, ktre Bg przygotowa, abymy je wypeniali. POGANIE WSPTOWARZYSZAMI WITYCH. 11 Przeto pamitajcie, e wy, kiedy poganie w ciele, ktrzy nazywani jestecie odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie rk na ciele uczynione, 12 - bylicie w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie majcy nadziei i bez Boga na tym wiecie. 13 Teraz za w Chrystusie Jezusie wy, ktrzy kiedy bylicie dalekimi, stalicie si bliskimi we krwi Chrystusa. 14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczyni jednym i zburzy dzielc cian przegrody, nieprzyja, w ciele swoim, 15 znisszy zakon przykaza i przepisw, aby z dwch stworzy w samym sobie jednego nowego czowieka, czynic pokj 16 i pojedna obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzy, umorzywszy nieprzyjanie w samym sobie. 17 I przyszedszy "opowiedzia pokj" wam, "ktrzycie byli daleko i pokj tym, ktrzy blisko"; 18 poniewa przez niego jedni i drudzy mamy przystp w jednym Duchu do Ojca. 19 Przeto ju nie jestecie gomi i przychodniami, lecz jestecie wspobywatelami witych i domownikami Boga, 20 zbudowani na fundamencie apostow i prorokw, gdzie gwnym kamieniem wgielnym sam Jezus Chrystus, 21 i na nim cae budowanie wzniesione, ronie w przybytek wity w Panu, 22 na nim te i wy budujecie si razem na mieszkanie boe w Duchu.

7 ut ostenderet in sculis supervenientibus abundantes divitias grati su, in bonitate super nos in Christo Jesu. 8 Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis : Dei enim donum est : 9 non ex operibus, ut ne quis glorietur. 10 Ipsius enim sumus factura, creati in Christo Jesu in operibus bonis, qu prparavit Deus ut in illis ambulemus.

11 Propter quod memores estote quod aliquando vos gentes in carne, qui dicimini prputium ab ea qu dicitur circumcisio in carne, manu facta : 12 quia eratis illo in tempore sine Christo, alienati a conversatione Isral, et hospites testamentorum, promissionis spem non habentes, et sine Deo in hoc mundo. 13 Nunc autem in Christo Jesu, vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. 14 Ipse enim est pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium parietem maceri solvens, inimicitias in carne sua, 15 legem mandatorum decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem : 16 et reconciliet ambos in uno corpore, Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso. 17 Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem iis, qui prope. 18 Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem. 19 Ergo jam non estis hospites, et adven : sed estis cives sanctorum, et domestici Dei, 20 superdificati super fundamentum apostolorum, et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu : 21 in quo omnis dificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, 22 in quo et vos codificamini in habitaculum Dei in Spiritu.

3
I WSPUCZESTNIKAMI OBIETNIC. 1 Dlatego ja Pawe, wizie Chrystusa Jezusa, za was pogan, - 2 jeli tylko syszelicie o szafarstwie aski boej, ktre mi jest dane dla was, 3 e przez objawienie zostaa mi oznajmiona tajemnica, jak wyej pokrtce napisaem; 4 std czytajc, moecie poj moj znajomo tajemnicy Chrystusowej, 5 ktrej po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz zostaa objawiona apostoom jego i prorokom w Duchu: 6 e poganie s wspdziedzicami i wspczonkami i wspuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangeli, 7 ktrej staem si sug wedug daru aski boej, jaka mi jest dana przez dziaanie mocy jego. PAWE APOSTOEM POGAN. 8 Mnie ze wszystkich witych najmniejszemu dana jest ta aska, ebym gosi poganom niedocige bogactwa Chrystusowe 9 i ebym owieca wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wiekw w Bogu, ktry wszystko stworzy; 10 aby przez koci oznajmiona bya zwierzchnociom i wadzom na niebie wieloraka mdro boa, 11 wedug odwiecznego przeznaczenia, ktre wypeni w Chrystusie Jezusie Panu naszym, 12 a w nim mamy ufno i miay przystp przez wiar w niego. 13 Dlatego prosz, ebycie nie upadali na duchu z powodu utrapie moich za was; ktre s chwa wasz. ZNW MODLI SI ZA EFEZJAN. 14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, 15 z ktrego bierze nazw wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, 16 aby wam da wedug przebogatej chway swojej umocni si potnie jako wewntrznemu czowiekowi przez Ducha jego, 17 aby Chrystus mieszka w sercach waszych przez wiar, 18 ebycie
4

1 Hujus rei gratia, ego Paulus vinctus Christi Jesu, pro vobis gentibus, 2 si tamen audistis dispensationem grati Dei, qu data est mihi in vobis : 3 quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum, sicut supra scripsi in brevi, 4 prout potestis legentes intelligere prudentiam meam in mysterio Christi : 5 quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum, sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis ejus et prophetis in Spiritu, 6 gentes esse cohredes, et concorporales, et comparticipes promissionis ejus in Christo Jesu per Evangelium : 7 cujus factus sum minister secundum donum grati Dei, qu data est mihi secundum operationem virtutis ejus.

8 Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hc, in gentibus evangelizare investigabiles divitias Christi, 9 et illuminare omnes, qu sit dispensatio sacramenti absconditi a sculis in Deo, qui omnia creavit : 10 ut innotescat principatibus et potestatibus in clestibus per Ecclesiam, multiformis sapientia Dei, 11 secundum prfinitionem sculorum, quam fecit in Christo Jesu Domino nostro : 12 in quo habemus fiduciam, et accessum in confidentia per fidem ejus. 13 Propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis : qu est gloria vestra.

14 Hujus rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Jesu Christi, 15 ex quo omnis paternitas in clis et in terra nominatur, 16 ut det vobis secundum divitias glori su, virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem, 17 Christum habitare per fidem in cordibus vestris : in caritate radicati, et fundati, 18 ut possitis

wkorzenieni i ugruntowani w mioci, zdoali poj z wszystkimi witymi, jaka jest szeroko i dugo i wysoko i gboko. 19 pozna take mio Chrystusow, przewyszajc wiedz, abycie byli napenieni wszelk penoci bo. 20 Temu za, ktry moe wszystko uczyni daleko obficiej, ni prosimy albo rozumiemy, wedug mocy, ktra w nas skutecznie dziaa, 21 jemu chwaa w kociele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wiekw. Amen. CZ II. MORALNA (4,1 - 6,9)

comprehendere cum omnibus sanctis, qu sit latitudo, et longitudo, et sublimitas, et profundum : 19 scire etiam supereminentem scienti caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. 20 Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intelligimus, secundum virtutem, qu operatur in nobis : 21 ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu, in omnes generationes sculi sculorum. Amen.

4
ZACHOWA JEDNO DUCHA. 1 Zatem prosz was ja, wizie w Panu, abycie postpowali godnie wedug powoania, do ktrego jestecie wezwani, 2 z wszelk pokor i cichoci, z cierpliwoci, znoszc si wzajemnie w mioci, 3 starajc si troskliwie o zachowanie jednoci ducha w spjni pokoju. 4 Jedno ciao i jeden duch, jak jestecie wezwani w jednej nadziei wezwania waszego. 5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden Bg i Ojciec wszystkich, ktry jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas. 7 Kademu za z nas jest dana aska wedug miary daru Chrystusowego. 8 Dlatego mwi: "Wstpiwszy na wysoko, przywid winiw pojmanych, da dary ludziom." 9 To za, e wstpi, c znaczy, jeli nie e pierwej zstpi do niszych czci ziemi? 10 Ten, co zstpi, jest tym samym, co i wstpi nad wszystkie niebiosa, eby napeni wszystko. W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM. 11 I on da jednych wprawdzie jako apostow, niektrych za jako prorokw, innych znw jako ewangelistw, a innych jako pasterzy i nauczycieli 12 dla
5

1 Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, 2 cum omni humilitate, et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in caritate, 3 solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. 4 Unum corpus, et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestr. 5 Unus Dominus, una fides, unum baptisma. 6 Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis. 7 Unicuique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi. 8 Propter quod dicit : Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem : dedit dona hominibus. 9 Quod autem ascendit, quid est, nisi quia et descendit primum in inferiores partes terr ? 10 Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes clos, ut impleret omnia.

11 Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores, 12 ad consummationem sanctorum

przysposobienia witych do dziea posugiwania, do budowania ciaa Chrystusowego; 13 a wszyscy zejdziemy si w jednoci wiary i poznania Syna Boego, jako m doskonay na miar wieku penoci Chrystusowej; 14 abymy ju nie byli dziatkami chwiejcymi si i nie byli unoszeni od kadego podmuchu nauki przez zo ludzk, przez podstp, wiodcy do bdu. 15 Lecz czynic prawd w mioci, ebymy roli we wszystkim w nim, ktry jest gow, Chrystus; 16 a z niego cae ciao, zoone i zczone przez wszystkie spojenia wzajemnej usugi, wedug dziaalnoci stosownej do natury kadego czonka, otrzymuje swj wzrost i buduje si w mioci. PRZYOBLEC SI W NOWEGO CZOWIEKA. 17 To wic mwi i owiadczam w Panu: abycie ju nie postpowali jak i poganie postpuj w prnoci umysu swego, 18 majc ciemnociami zamiony rozum, oddaleni od ycia boego wskutek niewiadomoci, ktra w nich jest, z powodu zalepienia ich serca; 19 a oni poddajc si rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na penienie wszelkiej nieczystoci, na chciwo. 20 Wy za nie tak poznalicie Chrystusa, 21 o ile jednak syszelicie o nim i w nim zostalicie pouczeni, jak prawda jest w Jezusie, 22 abycie zoyli starego czowieka co do dawnego sposobu ycia, ktry si psuje przez zwodnicze dze. 23 Lecz odnwcie si duchem umysu waszego 24 i obleczcie si w nowego czowieka, ktry stworzony jest wedug Boga w sprawiedliwoci i witoci prawdy. NABYWA NOWYCH OBYCZAJW. 25 Dlatego, zoywszy kamstwo, "mwcie kady prawd z blinim swoim," poniewa jestemy czonkami jeden drugiego. 26 "Gniewajcie si, a nie grzeszcie," soce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. 27 Nie dajcie miejsca diabu. 28 Kto krad, niech ju nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czynic rkami swoimi co dobrego,
6

in opus ministerii, in dificationem corporis Christi : 13 donec occurramus omnes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram tatis plenitudinis Christi : 14 ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrin in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. 15 Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus : 16 ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem juncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscujusque membri, augmentum corporis facit in dificationem sui in caritate.

17 Hoc igitur dico, et testificor in Domino, ut jam non ambuletis, sicut et gentes ambulant in vanitate sensus sui, 18 tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei per ignorantiam, qu est in illis, propter ccitatem cordis ipsorum, 19 qui desperantes, semetipsos tradiderunt impudiciti, in operationem immunditi omnis in avaritiam. 20 Vos autem non ita didicistis Christum, 21 si tamen illum audistis, et in ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu, 22 deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. 23 Renovamini autem spiritu mentis vestr, 24 et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate veritatis.

25 Propter quod deponentes mendacium, loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo : quoniam sumus invicem membra. 26 Irascimini, et nolite peccare : sol non occidat super iracundiam vestram. 27 Nolite locum dare diabolo : 28 qui furabatur, jam non furetur : magis autem laboret, operando manibus suis, quod bonum est, ut

aby mia skd udziela potrzebujcemu. 29 Niech z ust waszych nie wychodzi adna za mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosia ask suchajcym. 30 I nie zasmucajcie Ducha witego Boego, w ktrym naznaczeni jestecie pieczci na dzie odkupienia. 31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i blunierstwo, niech zostanie usunite spord was wraz z wszelk zoci. 32 Ale bdcie askawi jedni wzgldem drugich, miosierni, odpuszczajcy jeden drugiemu, jak i Bg wam odpuci w Chrystusie.

habeat unde tribuat necessitatem patienti. 29 Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat : sed si quis bonus ad dificationem fidei ut det gratiam audientibus. 30 Et nolite contristare Spiritum Sanctum Dei : in quo signati estis in diem redemptionis. 31 Omnis amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor, et blasphemia tollatur a vobis cum omni malitia. 32 Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem sicut et Deus in Christo donavit vobis.

5
WSTRZYMYWA SI OD WSZELKIEGO GRZECHU. l Bdcie wic naladowcami Boga, jak synowie najmilsi; 2 a chodcie w mioci, jak i Chrystus umiowa nas i wyda samego siebie za nas jako "obiat i ofiar Bogu na wonno wdzicznoci." 3 Rozpusta za i wszelka nieczysto, albo chciwo niech ani nie bd wspominane wrd was, jak przystoi witym; 4 albo sprono, albo gupia mowa, albo nieprzystojne arty, nie nalece do rzeczy, ale raczej dzikczynienie. 5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, e aden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bawochwalca nie ma dziedzictwa w krlestwie Chrystusowym i boym. 6 Niech was nikt nie zwodzi prnymi sowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synw Niedowiarstwa. 7 Nie bdcie wic ich wsplnikami. 6 Kiedy bowiem bylicie cien1noci, lecz teraz wiatoci w Panu, postpujcie jak synowie wiatoci; 9 bo owoc wiatoci jest we wszelkiej dobrotliwoci i sprawiedliwoci i prawdzie; 10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu; 11 a nie bierzcie udziau w bezowocnych uczynkach ciemnoci, ale raczej je strofujcie. 12 Co bowiem u nich potajemnie si dzieje, to wstyd jest i mwi. 13 Wszystko za, co si gani, na jaw wychodzi przez wiato, bo wszystko, co si jawnie ukazuje, jest wiatem. 14 Dlatego mwi: "Wsta, ktry
7

1 Estote ergo imitatores Dei, sicut filii carissimi, 2 et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis, oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis. 3 Fornicatio autem, et omnis immunditia, aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos : 4 aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas, qu ad rem non pertinet : sed magis gratiarum actio. 5 Hoc enim scitote intelligentes : quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hreditatem in regno Christi et Dei. 6 Nemo vos seducat inanibus verbis : propter hc enim venit ira Dei in filios diffidenti. 7 Nolite ergo effici participes eorum. 8 Eratis enim aliquando tenebr : nunc autem lux in Domino. Ut filii lucis ambulate : 9 fructus enim lucis est in omni bonitate, et justitia, et veritate : 10 probantes quid sit beneplacitum Deo : 11 et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum, magis autem redarguite. 12 Qu enim in occulto fiunt ab ipsis, turpe est et dicere. 13 Omnia autem, qu arguuntur, a lumine manifestantur : omne enim, quod manifestatur, lumen est. 14 Propter quod dicit : Surge qui dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus. 15 Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis : non quasi insipientes, 16 sed ut sapientes : redimentes

pisz, i powsta z martwych, a owieci ci Chrystus. " 15 Patrzcie wic, bracia, ebycie ostronie postpowali, nie jak niemdrzy, 16 ale jak mdrzy, czas okupujc, bo dni s ze. 17 Dlatego nie bdcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga. 18 I nie upijajcie si winem, w czym jest rozpusta, ale napeniajcie si Duchem witym, 19 mwic wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieniach duchownych, piewajc i grajc w sercach waszych Panu, 20 dzikujc zawsze za wszystko w imi Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu, 21 jedni drugim bdc ulegli w bojani Chrystusowej. POWINNOCI MAONKW. 22 ony niech bd poddane swoim mom jak Panu, 23 poniewa m jest gow ony, jak Chrystus jest gow kocioa: on, Zbawiciel ciaa jego. 24 Lecz jak koci poddany jest Chrystusowi, tak i ony swoim mom we wszystkim. 25 Mowie, miujcie ony wasze, jak i Chrystus umiowa koci i wyda samego siebie za niego, 26 aby go uwici, oczyciwszy go obmyciem wody w sowie ycia, 27 aby sam sobie przysposobi koci chwalebny, nie majcy zmazy ani zmarszczki, albo czego podobnego, ale eby by wity 1 niepokalany. 28 Tak i mowie powinni miowa ony swoje jak swoje ciao. Kto miuje on swoj, miuje samego siebie. 29 Nikt bowiem nigdy nie mia w nienawici ciaa swego, ale ywi i pielgnuje je, jak i Chrystus koci; 30 gdy jestemy czonkami ciaa jego, z ciaa jego i z koci jego. 31 "Dlatego opuci czowiek ojca i matk swoj i zczy si z on swoj i bd dwoje w jednym ciele." 32 Jest to wielka tajemnica, a ja mwi w Chrystusie i w kociele. 33 Wszake i kady z was z osobna niech miuje on swoj jak samego siebie, a ona niech si boi ma swego.

tempus, quoniam dies mali sunt. 17 Propterea nolite fieri imprudentes, sed intelligentes qu sit voluntas Dei. 18 Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria, sed implemini Spiritu Sancto, 19 loquentes vobismetipsis in psalmis, et hymnis, et canticis spiritualibus, cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino, 20 gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri Jesu Christi Deo et Patri, 21 subjecti invicem in timore Christi.

22 Mulieres viris suis subdit sint, sicut Domino : 23 quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesi : ipse, salvator corporis ejus. 24 Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus. 25 Viri, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, 26 ut illam sanctificaret, mundans lavacro aqu in verbo vit, 27 ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit sancta et immaculata. 28 Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, seipsum diligit. 29 Nemo enim umquam carnem suam odio habuit : sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam : 30 quia membra sumus corporis ejus, de carne ejus et de ossibus ejus. 31 Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adhrebit uxori su, et erunt duo in carne una. 32 Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. 33 Verumtamen et vos singuli, unusquisque uxorem suam sicut seipsum diligat : uxor autem timeat virum suum.

6
OBOWIZKI DZIECI I SUBY. 1 Dzieci, bdcie posuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest suszne. 2 Czcij ojca swego i matk swoj," to jest pierwsze przykazanie z obietnic, 3 "aby ci si dobrze powodzio i eby y dugo na ziemi." 4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karnoci i w napominaniu Paskim. 5 Sudzy, posuszni bdcie panom wedug ciaa z bojani i z dreniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi, 6 nie na oko suc, jakby ludziom si podobajc, ale jak sudzy Chrystusowi, czynic wol bo z serca, 7 z dobr wol suc jak Panu, a nie ludziom, 8 wiedzc, e kady, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana. 9 I wy, panowie, to samo dla nich czycie, zaniechajcie grb, wiedzc, e i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego wzgldu na osoby. Zakoczenie. (6,10-24) UZBROI SI DO WALKI. 10 W kocu bracia, wzmacniajcie si w Panu i w potdze siy jego, 11 Obleczcie si w zbroj bo, abycie si mogli osta wobec zasadzek diabelskich. 12 Albowiem toczymy bj nie przeciw ciau i krwi, ale przeciwko ksitom i wadzom, przeciwko rzdcom wiata tych ciemnoci, przeciwko duchom nikczemnym na niebie. 13 Dlatego wecie zbroj bo, abycie si mogli sprzeciwi w dzie zy i by we wszystkim doskonali. 14 Stjcie wic, przepasawszy biodra wasze prawd i "oblkszy pancerz sprawiedliwoci" 15 i obuwszy "nogi w gotowo ewangelii pokoju"; 16 we wszystkim biorc tarcz wiary, ktr moglibycie zgasi wszystkie strzay ogniste najniegodziwszego; 17 i wecie "przybic zbawienia" i miecz ducha (ktrym jest sowo
9

1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino : hoc enim justum est. 2 Honora patrem tuum, et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione : 3 ut bene sit tibi, et sis longvus super terram. 4 Et vos patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestros : sed educate illos in disciplina et correptione Domini. 5 Servi, obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo : 6 non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, 7 cum bona voluntate servientes, sicut Domino, et non hominibus : 8 scientes quoniam unusquisque quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus, sive liber. 9 Et vos domini, eadem facite illis, remittentes minas : scientes quia et illorum et vester Dominus est in clis : et personarum acceptio non est apud eum.

10 De cetero, fratres, confortamini in Domino, et in potentia virtutis ejus. 11 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli : 12 quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes, et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequiti, in clestibus. 13 Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare. 14 State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justiti, 15 et calceati pedes in prparatione Evangelii pacis, 16 in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere : 17 et galeam salutis assumite, et gladium spiritus (quod est verbum Dei), 18 per omnem

boe); 18 w kadej modlitwie i probie modlc si na kady czas w duchu i w nim czuwajc z wszelk wytrwaoci i baganiem za wszystkich witych; 19 i za mnie, aby mi dana bya mowa, gdy otworz usta swoje, abym z ufnoci gosi tajemnic ewangelii, 20 dla ktrej poselstwo sprawuj w acuchu, tak ebym o niej miao mwi, jak naley. ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA. 21 ebycie za i wy wiedzieli, co si ze mn dzieje, co czyni, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny suga w Panu, 22 ktrego posaem do was na to wanie, abycie si dowiedzieli, co si z nami dzieje i eby pocieszy serca wasze. 23 Pokj braciom i mio z wiar od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 24 aska z wszystkimi, co miuj Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelnoci. Amen.

orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu : et in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis : 19 et pro me, ut detur mihi sermo in apertione oris mei cum fiducia, notum facere mysterium Evangelii : 20 pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso audeam, prout oportet me loqui.

21 Ut autem et vos sciatis qu circa me sunt, quid agam, omnia vobis nota faciet Tychicus, carissimus frater, et fidelis minister in Domino : 22 quem misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis qu circa nos sunt, et consoletur corda vestra. 23 Pax fratribus, et caritas cum fide a Deo Patre et Domino Jesu Christo. 24 Gratia cum omnibus qui diligunt Dominum nostrum Jesum Christum in incorruptione. Amen.

10

11