You are on page 1of 67

Sharon Wirdnam

Sebzett llek

Kthetes szabadsgrl tr vissza a vidki kis krhzba Jenny Hughes poln. Rmlten veszi tudomsul hogy tvolltben nagy vltozsok t!rtntek. "lhunyt az a #orvos akit rgta szeretett s tisztelt s helyre egy #iatal doktor rkezett. $nthony %rentham az &'(tsok embere s Jenny emiatt els per)tl #ogva #olyamatosan !sszet*zsbe kerl vele. "gy id utn azonban riadtan szleli hogy egyre nehezebben tud'a kivonni magt a #r#i szemlyes vonzere'nek hatsa all+

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

1. FEJEZET
Biztos vagyok benne !r. "ogg. #enny $elent%sgtel$esen elhallgatott. &gszen biztos. &zzel a l'ny le(sa)ta a kagyl*t. &zek a +r+iak, -lland*an kiskor.nak tekintik a n%ket s azt hiszik r*l/k hogy ha nin(s +r$0k mg a legegyszer1bb d2ntsek meghozatal'ra sem k)esek. !ost m'r tal'n !r. "ogg is +el+ogta hogy % nem akar dr'ga biztost'st k2tni n'la. 3g 2nnel !r. "ogg, gondolta a l'ny s megigaztotta ')ol*n%i egyenr/h'$'t. 4iss +lreh.zta a +0gg2nyt s kinzett az ablakon. 5a egy $an/'ri reggel egy'ltal'n sz)nek mondhat* akkor ez a mai az volt. 6em nagy 2r2m ha az embernek ilyen id%ben kell szolg'latba l)nie. 7'ad's/l m/nka is biztosan b%ven akad ma$d. 8 $eges s havas /tak miatt a t2rses balesetek id%szak't ltk ))en. #enny megk2t2tte r/h'$a 2vt s h'tral)ett az ablakt*l hogy tet%t%l tal)ig megnzze mag't a t0k2rben. 8rra legal'bb $* volt ez a kt ht hogy most m'r nem vagyok annyira s')adt gondolta. 8 l'ny az desany$'t k2vette az ')ol*n%i )'ly'n. !eglehet%sen hossz. ide$e dolgozott m'r a k*rh'zban s id%k2zben 'tvette az orto)diai oszt'lyt amelyet vekig az desany$a vezetett. 9/dta t2bb bar't$a nem rti mirt nem akar el%bbre l)ni )edig mg arra is lett volna lehet%sge hogy k0l+2ldre men$en dolgozni. : azonban t2kletesen elgedett volt ny/godt letvel s m/nk'$'val amely tel$esen kit2lt2tte mindenna)$ait. 8)r*(ska tele)0lsr%l sz'rmazott s tal'n ezrt is kedvelte a ny/galmat a biztons'got meg a kiegyens.lyozotts'got. !ostani lak*helyn vdettnek rezte mag't s sz'm'ra ez volt a leg+ontosabb. 8z *r'$'ra )illantott. !g lemehet a +al/si boltba miel%tt ko(siba 0lne hogy bemen$en a k*rh'zba. 4'vt s des s0temnyt kell vennie +riss gy0m2l(s2t is akar v's'rolni !rs. #esso)nak. 8z id%s h2lgy m'r rg*ta +ek0dt (ombt2rssel #enny oszt'ly'n s a l'ny m'r; m'r .gy rezte hogy az 2reg h2lgy legszvesebben bent maradna a k*rh'zban. <tt legal'bb volt t'rsas'ga mg hideg s 0res lak's'ban 'lland*an egyed0l kellett lennie. #enny lesietett a boltba. 4i(sit szomor. volt amiatt hogy vget rt a szabads'ga /gyanakkor 2r0lt hogy .$ra l'that$a m/nkahelyn az ismer%s ar(okat. 8mi*ta a denb/ryi k*rh'zba ker0lt mindig doktor !arlo=;val s >ollins +%n%vrrel dolgozott egy0tt. &l/taz'sa el%tt senkinek nem 'r/lta el hogy rokonain'l t2lti a szabads'g't. 5a t/dt'k volna hogy a k2zelben van biztosan +olyton +elhv$'k )edig ))en azrt ?vett ki s0rg%sen szabads'got mert .gy rezte egy darabig hallani sem br a k*rh'zr*l. Bristolban lak* /nokatestvre #oan tag$a volt az egyik s)ortkl/bnak gy h't #enny na)onta le$'rt az /szod'ba +allabd'zott vagy a na)'gyon barntotta mag't. 8mikor a boltb*l kil)ett az /t('ra neki0tk2z2tt egy +r+inak. 8z ismeretlen 2szt2n2sen sztt'rta a kar$'t hogy elka)$a az egyens.ly't vesztett l'nyt. #enny azonban valamilyen megmagyar'zhatatlan 2szt2nt%l vezettetve kitrt el%le s most m'r visszavonhatatlan/l elv'g*dott a $'rd'n. 8 k'vsza(sk* srtetlen0l 'tvszelte a z/han'st de a naran(sok sztg/r/ltak a vil'g ngy t'$a +el. 8 +r+i leha$olt. !ost m'r tal'n megengedi hogy segtsek sz*lalt meg k0l2n2sen mly hangon. !agam is elboldog/lok +ortyant +el a l'ny mert a +r+i vid'man (sillog* szeme nem hagyott ktsget a+el%l hogy t/la$donosa mag'ban $*t m/lat ra$ta. #enny

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

+elt')'szkodott 'm amikor tal)ra akart 'llni szrevette hogy valami nin(s rendben a bok'$'val. Aegyen ahogy *ha$t$a mondta a +r+i de az ellen (sak nin(s ki+og'sa hogy megmentsem a naran(sokatB 6em v'rta meg a l'ny v'lasz't hanem azonnal nekil'tott hogy 2sszeszed$e a gy0m2l(s2ket. #enny megta)ogatta a bok'$'t azt'n vgignzett mag'n. Cya)$.kab't$a igen(sak 2sszekoszol*dott de azt mg kike+lheti. Sokkal rosszabb volt hogy meg0t2tt bok'$'n hatalmas ly/k t'tongott a +ekete harisny'n. !ost mg haza is mehet harisny't v'ltaniD 8zt hiszem mindent +elszedtem. 8 l'ny a +r+ira nzett aki +el$e ny.$totta a gy0m2l(s2s za(sk*t. 8z idegennek s2ttbarna szeme volt. 42sz2n2m sz)en mondta #enny bizonytalan/l s elvette a naran(sokat. Er2m2mre szolg'lt. 8 +r+i elmosolyodott ami ny/gtalant* hat'ssal volt a l'nyra b'r nem t/dta volna megmagyar'zni mirt. !indenesetre +elt1nt neki hogy a +r+inak v2r2s a szeme s $*t tenne ha megborotv'lkozna vgre. 5a valaki azt mond$a hogy az idegen na)sz'mos s m'r na)ok *ta .ton van #enny els% sz*ra elhiszi b'r a +r+i rtelmes s iskol'zott ember benyom's't keltette. 9estre sim/l* mosott +armert s barna re)0l%s +lkab'tot viselt. 6osB 5'ny )ontot ka)ok az elrhet% tzb%lB 9esskB !ir%l beszlB !ilyennek rtkelB 8ligha ka)na t2bbet n/lla )ontn'l +elelte les nyelvvel a l'ny aki tisztelett/d*bb viselkedshez volt szokva. 8 +r+i ar('r*l azonban mindent leolvashatott (sak tiszteletet nem. 8z idegen most kiss 2sszeh.zta mogyor*barna szemt s gy gy2ny2rk2d2tt #ennyben. Aegyen szves enged$en /tamra +olytatta azt'n a l'ny olyan +agyosan ahogy (sak kitelt t%le a +r+i azonban tov'bbra is .t$'t 'llta. 8 $an/'ri szl hirtelen beleka)ott #enny kab't$'ba s kivillant al*la ')ol*n%i egyenr/h'$a. 8z idegen ar(ki+e$ezse egy (sa)'sra megv'ltozott. &$ha, mondta megle)%dve. !aga ')ol*n%B 9z )ont a versenyz%nek +elelte hara)*san a l'ny s meg)r*b'lt 'tb.$ni a +r+i mellett. 6e +/sson m'r el, tiltakozott az ismeretlen s elka)ta #ennyt. Fg0l is az n hib'm hogy elesett s mg a harisny'$a is kily/kadt. Aegal'bb hadd vegyek mag'nak egy m'sik )'rat. 6em harisnya hanem harisnyanadr'g b/kott ki a l'ny sz'$'n s /gyanabban a )illanatban meg is b'nta hogy egy'ltal'n megsz*lalt. 8 +r+i mosolya mindent el'r/lt. 4'r $egyezte meg halkan az idegen. &gy ilyen l'b val*ban izgalmasabb viseletet rdemelne. 8 +r+i szemtelensgt%l #ennynek el'llt a szava. &lvihetemB krdezte v'ratlan/l az ismeretlen s +e$vel a bolt mellett le'lltott hatalmas motorkerk)'rra b2k2tt. 8 l'ny r'$2tt hogy alighanem ebb%l a $'rg'nyb*l eredt az imnti +0lsikett% za$. !ag'ban h'romig sz'molt. &lvb%l nem megyek el idegenekkel +%leg nem szemtelen alakokkal $elentette ki azt'n hat'rozottan. !ost )edig h'l's lennk ha vgre +lre'llna. Ge a l'ny bossz.s'g'ra a +r+i (sak tov'bb mosolygott. #enny sz*ra sem mltatta hanem emelt +%vel megker0lte s elind/lt az /t('n. 9/dta hogy az ismeretlen /t'nanz s gyerekes m*don arra gondolt naran(s helyett b'r(sak )aradi(som lenne n'la. 8kkor meg+ord/lhatna s egyet a +r+i 2nelg0lt k)be v'ghatna. #enny sok +r+inak tetszett gy )ld'/l !r. "oggnak a biztost'si 0gyn2knek is. &ddig azonban egyetlen hmnem1 lny sem volt r' akkora hat'ssal mint ez a motoros.

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8 denb/iyi k*rh'zban valamennyi oszt'ly egy;egy vir'g nevt viselte. #enny a 7*zsa nevet ka)ta s itt r*zsaszn1ek voltak az 'gynem1k s a +0gg2ny2k. 8 l'ny 2r0lt hogy nem olyan helyen kell dolgoznia ahol az egy+ormas'g az els% sz'm. )aran(s. Beakasztotta kab't$'t a szekrnybe s gyorsan +eltette +ity/l'$'t. 8z oszt'lyon szokatlan ny/galom /ralkodott s egyetlen n%vr sem m/tatkozott. 8mikor a l'ny )'r )illanat m.lva az irod'ba l)ett 2szt2n2sen megrezte hogy valami megv'ltozott. Igen de miB 8z r*asztalon szok's szerint k*rla)ok +ek0dtek a +alit'bl'n mint mindig most is az orvosok s ')ol*n%k $egyzetei +0ggtek s az 'tvil'gt* asztalr*l sem hi'nyzott a r2ntgen+elvtelek halmaza. #enny hirtelen r'd2bbent mi az ami hi'nyzik. 8 nagy v2r2s k2nyv amely az r*asztal k2ze)t szokta el+oglalni, Bibli'nak be(ztk s az orvosok s n%vrek tov'bbtott'k benne egym'snak 0zeneteiket. 8 l'nynak mg eszbe sem $/tott hogy ')ol*n% legyen amikor ez a +elbe(s0lhetetlen rtk1 k2nyv amely mindig )ontosan /gyanazon a helyen +ek0dt m'r ltezett. >sak nem vezetett be .$ rendszert !aJlo= doktor amg % szabads'gon voltB 90relmetlen0l a kar*r'$'ra )illantott. #/dy >ollinsnak m'r rg itt kellene lennie hogy besz'mol$on az oszt'lyon t2rtntekr%l. 8 )ontatlans'g egy'ltal'n nem vallott r'. Fal*szn1leg valamilyen s0rg%s eset miatt marad el ilyen sok'ig. #enny nekil'tott hogy 'tnzze a k*rla)okat amikor meghallotta hogy valaki bel) az irod'ba. !eg+ord/lt s egy ismeretlen ')ol*n%t )illantott meg maga el%tt. Sz%ke ha$a )/h'n omlott a v'll'ra s nem a Genb/ry egyenr/h'$'t viselte. 8 +iatal n% bar'ts'gosan #ennyre mosolygott. #* na)ot, mondta s helyet +oglalt az r*asztaln'l. 4it tisztelhetek 2nbenB 8 l'ny annyira megle)%d2tt hogy nem v'laszolt azonnal. &zt a krdst ink'bb nekem lenne $ogom +eltenni mondta vg0l akarata ellenre bizonytalan/l s inger0lten. 8z ismeretlen n% id%k2zben szrevette hogy #enny egyenr/h't visel s val*szn1leg a nevt is leolvasta kit1z%$r%l. K sz*val maga is ')ol*n%, $egyezte meg tel$esen +eleslegesen. Lgy van mondta #enny. 5a megkrem maga is bem/tatkozikB 3nD kezdte a +iatal n% de +lbeszaktotta a tele+on (s2rgse. "el akarta venni a kagyl*t #enny azonban megel%zte benne. 7*zsa oszt'ly #enny n%vr. K #enny, 5't vissza$2ttB 5'la istennek, 8 l'ny megismerte a szemlyzeti irod'n dolgoz* Sonia Walker hang$'t. 9ermszetesen vissza$2ttem. !i +olyik ittB Szeme sark'b*l l'tta hogy az ismeretlen n% kv'n(sian +igyeli. 3s hol van #/dyB Sonia hang$a aggodalmasan (sengett. 8zonnal beszlnem kell mag'val #enny. -t t/dna $2nni az irod'mbaB 6em tart sok'. !ond$a meg a helyettest% n%vrnek hogy tz )er( m.lva elmehet ebdelni. 8ddigra maga is visszar de most r2gt2n beszln0nk kell. 7endben m'ris lent vagyok. #enny letette a kagyl*t. !ag't k0ldte a m/nkak2zvett%B krdezte azt'n a n%vrt%l. Igen engem. #enny b*lintott. Lgy m'r rthet% a szokatlan egyenr/ha. Ae kell mennem a szemlyzeti irod'ra k2z2lte a n%vrrel. !ind$'rt vissza$2v2k. Itt maradna addig kremB 8 sz%ke l'ny +elt1n%en els')adt s i$edten nzett #ennyre.

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

6agyon h'l's lennk ha sietne mondta. Ngyanis el'$/lok ha nem ehetek azonnal valamit. #enny elhitte hogy gy 'lla helyzet. 8 l'ny vkony volt s .gy +estett mint aki hetek *ta nem evett rendesen. !gis megle)% volt a v'lasza. #enny )'r )er((el ks%bb bel)ett a szemlyzeti irod'ba. Sonia Walker azonnal +el'llt r*asztala m2g0l. #enny, ki'ltotta. Ol$2n le, 6agyon sa$n'lom hogy r2gt2n rossz hrrel kell kezdenie a m/nk't. 8 l'ny +esz0lt v'rakoz'ssal nzett Soni'ra. 8z asszony kt kzzel az asztalra t'maszkodott. 6em k2nny1 k2z2ln2m mag'val deD !arlo= doktor meghalt. #enny hitetlenkedve nzett Som'ra. !eghaltB 5arry meghaltB 6em lehetD 7m0lten az asszonyra meredt. Falamennyi0nk k2z0l % volt a legegszsgesebb. 9/dom. 9el$esen v'ratlan/l t2rtnt a k*rh'zba $2vet. !indannyi/nkat nagyon megviselt a hr. #enny kt keze k2z re$tette ar('t. 6em akart srni de nem brta vissza+o$tani k2nnyeit. 8mi*ta az eszt t/dta ismerte 5arry !arlo=;t hiszen az orvos m'r az desany$'val is egy0tt dolgozott s % maga is vek *ta (sa)at'nak tag$a volt. !inden kar'(sonykor egy0tt ettek h'rmasban ha(sak a +r+i el nem re)0lt 8/sztr'li'ban l% n%vrhez. -)ol*n%i szakvizsg'$'ra a l'ny t%le ka)ta azt a gy2ny2r1 kar*r't amelyet az*ta is viselt. Sonia megker0lte r*asztal't s egy zsebkend%t ny.$tott #ennynek. 8 l'ny let2r2lte a k2nnyeit s ki+.$ta az orr't. Sa$n'lom Sonia s/ttogta. 6em akartam srni de nagyon megd2bbentem. !ikorD mikorD 4t na))al az/t'n t2rtnt hogy maga szabads'gra ment. Sa$nos nem t/dt/k hogyan rhetnnk el. 5't )ersze, Semmit sem 'r/lt el mg egy tele+onsz'mot sem adott. 8 temetsD Da m.lt hten volt. 6agyon sa$n'lom #enny. Lgy h't az /tols* tisztessget sem adhattam meg annak az embernek aki szinte az a)'m volt mondta a l'ny szomor.an. 9rentham doktor +olytatta Sonia nem akarta visszahvni a szabads'g'r*l. #enny aki alig +igyelt oda az asszony szavaira most +elka)ta a +e$t. 5ogy ki(sodaB 9rentham doktor doktor !arlo= /t*da. 6em tartotta helyesnek hogy mag't visszahv$/k a szabads'g'r*l s ebben n is egyetrtettem vele. Falamennyien t/d$/k mennyit dolgozott. #/dy hogyan viselte a t2rtnteketB krdezte a l'ny. Soni'n l'tszott hogy annak 2r0lne leg$obban ha azonnal elnyeln a +2ld. #/dyD #/dy elhagyott benn0nket #enny. &lhagyottB &zt meg hogy rtiB &lment amikor 9rentham doktor bel)ett. 8zt hiszem t.l sok volt neki ez az egsz. !'r (sak nh'ny ve van h'tra a ny/gd$ig s azt hiszem.. #*l rtettemB v'gott m/nkat'rsn%$e szav'ba #enny. 8z .$ orvos elrte hogy >ollins n%vr elhagy$a a k*rh'zat ahol t2bb mint h.sz vig boldogan dolgozottB Sonia (sod'lkozva +elvonta a szem2ld2kt. Lgy azrt nem +ogalmaznk. 5a gondol$a m'ra k0ldhetek maga helyett valakit az oszt'lyra. 5azamehetne s +eldolgozhatn' mag'ban a hallottakat.

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8 l'ny +el)attant s 0res tekintettel nzett Soni'ra. 42sz2n2m de ne tegye. "el kell mennem az oszt'lyra nagyon sok a m/nka. &gybknt is szeretnm ezt aD ezt a 9rentham doktort megismerni. Ngye nem k2vet el semmilyen b/tas'got #ennyB 6em szeretnm mg mag't is elveszteni. #ennynek siker0lt valami halv'ny mosolyt mag'ra er%ltetni. &miatt azt'n ne agg*d$on, 9%lem nem szabad/l meg egyk2nnyen. Biztos benne hogy 't t/d$a venni a dl/t'ni szolg'latotB Igen termszetesen mondta #enny meggy%z%bben mint ahogy val*$'ban rezte. & )illanatban azonban nem t/dta volna elk)zelni hogy hazamen$en a lak's'ba s egyed0l marad$on gondolataival. 5irtelen .gy rezte ki(s.szott l'ba al*l a tala$. 4i(sit ks%bb emelt +%vel bel0lr%l azonban tel$esen 2sszet2rve ment vissza az oszt'lyra. !ost alighanem az a leg+ontosabb hogy egyetrts s ny/galom /ralkod$k az oszt'lyon. &lhat'rozta hogy mindent a lehet% legtermszetesebben (sin'l. &l%sz2r besz'moltat$a a helyettest% n%vrt az eddig t2rtntekr%l azt'n elk0ldi ebdelni a dlel%tt2s ')ol*n%ket. 8mg a t2bbiek esznek % 'tnzi a leg.$abb k*rla)okat s amint .$ra tel$es lesz a ltsz'm az oszt'lyon sorra $'r$a a betegeket. !eg akarta ismerni az .$onnan +elvetteket s .gy gondolta elbeszlget a m'r rgebben bent +ekv%kkel hogy megt/d$a mennyit gy*gy/ltak. !rs. #esso)nak is oda szerette volna adni a gy0m2l(s2t. Irod'$a +el k2zeledve beszlgets +oszl'nyai 0t2ttk meg a +0lt. 8mint k2zelebb rt .gy rezte ismeri a helyisget bet2lt% mly +r+ihangot. &gy )illanatra meg'llt az a$t*ban s a neki h'ttal 'll* kt alakot nzte. 8 +r+i aki szemmel l'that*an orvos volt ))en egy r2ntgen+elvtelen m/tatott valamit a helyettest% n%vrnek. #ennynek elg ide$e volt arra. hogy +elmr$e milyen izmos s szles v'lla van a +r+inak. Sokkal magasabb volt mint doktor !arlo=. 8 l'ny nem rtette mirt rez haragot s mirt t')l'l t/dat alatt ellensges rzseket ezzel a +r+ival szemben akit nem is ismer. "eszt% v'gyat rzett arra hogy megmond$a neki a vlemnyt s ala)osan 2sszevesszen vele. 8zok ketten is meghallhatt'k hogy bel)ett mert egyszerre +ord/ltak h'tra. 8 n%vr bizonytalan/l r'mosolygott. #enny azonban most mindebb%l semmit sem vett szre. 8bban a )illanatban /gyanis amikor megl'tta a +r+i ar('t szve heves s vad dobog'sba kezdett. 6em (soda hogy ismer%snek tal'lta ezt a mly hangot, 8 +r+i egy'ltal'n nem volt idegen sz'm'ra. 6em is olyan rgen l'tta ezt a mogyor*barna szemet meg ezt a s2tt ha$at, 9/la$donosa azonban most nem mosott +armert hanem s2tt kordnadr'got viselt h*+ehr k2)enye alatt. 9el$es volt a l'ny d2bbenete. &lk)edsben azt sem vette szre hogy a +r+i is ktsgtelen0l +elismerte %t. #enny teste $elezte hogy mind$'rt ba$ lesz. Q.gott a +0le k')r'zott % szemeD 3letben eddig egyszer esett meg vele ilyesmi de akkor mg (sak tizenngy ves volt. 4ibet1zte a +r+i kit1z%$n az 8nthony 9rentham nevet s rezte hogy trde +elmond$a a szolg'latot. 8 k2vetkez% )illanatban '$/ltan +ek0dt a )adl*n.

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

2. FEJEZET
#enny .gy rezte hogy a k*rh'z hirtelen sznh'zz' alak/lt 't s a 7*zsa oszt'ly )adl*$a benne a szn)ad. 5ol tiszt'n hol hom'lyosan l'tta maga k2r0l az alakokat s (sak sok id% m.lva trt tel$esen mag'hoz. !g mindig a +2ld2n +ek0dt homlok'n izzads'g(se))ek gy2ngy2ztek. Falaki kinyitotta egyenr/h'$a +els% gomb$ait 8nthony 9rentham )edig +2lbe ha$olva g/ggolt. !eglehet%sen megk2nnyebb0ltnek t1nt amikor megl'tta hogy #enny kinyitotta a szemt. 6a vgre, ki'ltott +el a +r+i. 9/dom hogy bizonyos n%kre vgzetes hat'ssal vagyok de be kell vallanom ehhez hasonl* mg nem t2rtnt velem. >sak ne hen(eg$en, t'madt az orvosra a l'ny s meg)r*b'lt +el0lni. 4srletvel azonban sz'nalmas k/dar(ot vallott. 8zonnal vissza+ek0dt mert a mozd/latt*l sz2rny1 rossz/llt t2rt r'. 6e mozog$on, )aran(solta a doktor. "l kzzel +elka)ta s magasba tartotta #enny mindkt l'b't. Bevett el$'r's volt ez olyanokn'l akik vrkeringsi zavar miatt hirtelen el'$/ltak. Fegye le r*lam a kezt, sziszegte a l'ny 8nthony 9rentham azonban nem hallgatott r'. Szeme $*kedv1en meg(sillant. 6e beszl$en .gy mintha egy *(ska regnyb%l l)ett volna el%, 8 vrnyom'sa a +2ld al' s0llyedt n meg (sak meg)r*b'lom mag't tal)ra 'lltani. 9e vagy az /tols* lny a vil'gon akit%l szvesen vennm az els%seglyt gondolta d0h2sen #enny. Aeh/nyta a szemt mintha meg akarna szabad/lni a val*s'gt*l. Sz) lassan visszatrt bel az let. 4inyitotta a szemt s megl'tta hogy 8nthony +0rksz%n nzi. Ngye nem terhesB #enny a legszvesebben gallron ragadta volna a +r+it keze azonban gyan.san remegett. !i nem $/t eszbeB >sak nehezen t/dta el+o$tani a d0ht. 6em vagyok +r$nl, 8nthony 9rentham halkan +elnevetett. 4or/nkban igen(sak +igyelemre mlt* vallom's $egyezte meg. Fagy esetleg elker0lte a +igyelmt hogy egy bizonyos emberi egy0ttlthez nem +elttlen0l sz0ksges a $egygy1r1B Aegal'bbis mana)s'g. Itt mi+elnk igenis sz0ksges ellenkezett #enny. !ost )edig megtenn hogy elengedi a l'bam vagy ki'ltsak segtsgrtB 4i'ltson ny/godtan +elelte tel$es lelki ny/galommal a +r+i. 5a a t2bbiek iderohannak egyszer1en azt mondom ma$d hogy maga hisztri's rohamot ka)ott. 5inni +ognak nekem vg0l is n vagyok az orvos. Ge nem az enym, !'srszt +olytatta 9rentham doktor mzdes mosollyal az a$k'n maga is a k*rh'z szemlyzethez tartozik. 3n )edig oszt'lyvezet% orvosknt +elel%s vagyok a m/nkat'rsaimrt. B'rmi t2rtn$k is mag'val el%sz2r nekem kell szakvlemnyt mondanom. Rgyhogy marad$on (sendben egy )er(ig, Sr*b'l$on meg +el0lni de t'maszkod$on a karomnak nehogy megint el'$/l$on, #enny bel'tta hogy nin(s m's v'laszt'sa. Soha letben nem rezte gy'moltalanabbnak mag't. Igaz d0h2sebbnek sem. 8mikor ki(sit $obban lett az is eszbe $/tott hogyan ker0lt ide ez a +r+i s hogy % maga mirt viselkedett ilyen idtlen0l. !arlo= doktor halott. 8 l'nynak .$ra k2nny le)te el a szemt s knl*dva igyekezett lek0zdeni a sr'st.

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

5 mondta 9rentham doktor s m/tat*/$$'val +elemelte #enny 'll't hogy a szembe nzhessen. !inden rendbenB 8 l'ny r'd2bbent milyen +/r(sa helyzetbe ker0lt. Itt 0l a )adl*n kiny.$tott l'bbal +e$t az orvos kar$'nak t'masztva. 6em a legkedvez%bb 'lla)ot ahhoz hogy vitatkozni kezd$en 9rentham doktorral. 9ermszetesen minden rendben van +elelte h1v2sen. Segtene +el'llnomB Szeretnk 't0lni a szkre. #enny /t'lta hogy 8nthony 9rentham segtsgt kell ignybe vennie. Aeg+%bb ide$e hogy megszabad/l$on a tehetetlensg rzst%l. Fg0l is mg messze van a szolg'lat vge. !egkrtem a helyettest% n%vrt hogy hozzon $eges vizet mondta 8nthony. &bben a )illanatban meg is rkezett a s')adt sz%ke l'ny s egy )oh'r vizet ny.$tott oda #ennynek. : azonban (sak a +e$t (s*v'lta. 6em krek. 7a$ta igya meg, )aran(solt r' 9rentham doktor. 8 l'ny engedelmeskedett. 42sz2n2m sz)en mondta azt'n a n%vrnek. !egmondan' krem a t2bbieknek hogy vgezzk a m/nk'$/kat ahogy szokt'kB 72gt2n $obban leszek. 3s sz*l$on a dlel%tt2s2knek hogy elmehetnek ebdelni. 8 n%vr b*lintott. A'tszott ra$ta hogy 2r2mmel t'vozik. #enny +igyelmt azonban nem ker0lte el hogy el%bb kv'n(si )illant'st vetett 8nthonyra s (sak az/t'n (s/kta be maga m2g2tt az a$t*t. 9rentham doktor az ablakn'l 'llt a$k'n vid'm mosoly $'tszott. Rgy l'tszik k0l2nleges hat'ssal vagyok mag'ra $egyezte meg. 9esskB !indkt tal'lkoz's/nk .gy vgz%d2tt hogy maga a +2ldre ker0lt. 8 +r+in egyrtelm1en l'tszott arra v'r hogy #enny vele nevessen % azonban +agyosan nzett r'. 9ov'bbra is d0htette az orvos )2khendisge s 2nknyeskedse. >sak ne legyen ilyen bek)zelt annyira azrt nem szvti)r*, +elelte a l'ny. &gybknt )edig nem b'$(sevegni kv'nok mag'val hanem tiszt'zni akarok egy;kt dolgot. !ik lennnek azokB !egmondom kezdte. 6em rtem mi ksztette arra hogy /tastsa a szemlyzeti irod't ne rtestsenek !arlo= doktor hal'l'r*l s temetsr%l. 8nthony 9rentham megle)etten nzett a l'nyra. Sonia kikrte a vlemnyemet s n megmondtam neki mit gondolok a dologr*l. Ngye $*l t/dom hogy nem rokona az elh/nytnakB &gybknt is .gy ment szabads'gra hogy mg a tele+onsz'm't sem hagyta meg. Sok;sok ven 't dolgoztam k2zvetlen0l mellette, #enny hang$a termszetellenesen magas volt a +r+i azonban nem t2r%d2tt ezzel. Beszltem nh'ny n%vrrel az oszt'lyr*l. &lmondt'k hogy maga mekkora odaad'ssal dolgozik h'nyszor t.l*r'zik minden +izetsg nlk0l s hogy mennyire sz0ksge volt m'r a szabads'gra. !ana)s'g nem k2nny1 ilyen m/nkat'rsat tal'lni. Bevallom tetszett amit hallottam mag'r*l. 9ermszetesen +el sem vet%d2tt bennem hogy r'ad's/l mg ilyen (sinos is. 8z orvos hang$'b*l egyszerre ki(send0l% (sod'lat s )imaszs'g vgtelen0l +eld0htette #ennyt. Aegyen szves s ne tr$en el a t'rgyt*l, +ortyant +el. 9rentham k2z2ny2sen v'llat vont. Aehet hogy nem egyezik a vlemny0nk nekem azonban rg*ta meggy%z%dsem hogy az ')ol*n%knek sz0ksg0k van a kemny m/nk'val kirdemelt szabads'gra. &z

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

mindenkinek (sak $av'ra v'lik. !egbeszlt0k a krdst s vg0l arra $/tott/nk hogy $obb lesz ha nem zavar$/k meg a )ihenst. 9nyleg nem rtem hol itt a ba$. 5a(sak nem tartozik azok k2z a (sodan%k k2z akik azt hiszik nlk0l0k meg'll az let az oszt'lyon. 5ogy beszl maga velemB !irt izgat$a gy +el mag'tB "eltett egy krdst n )edig %szintn v'laszolok r'. Sa$n'lom hogy nem rt egyet velem. 8tt*l hogy maga az oszt'lyvezet% n%vr mg nem tartozom magyar'zattal mag'nak. #enny az als* a$k'ba hara)ott. 3s mi van >ollins n%vrrelB 6eki mi volt a vlemnyeB : sokkal $obban ismer mint b'rki m's. : is azt mondta hogy t2ltsem ki vgig a szabads'gomatB 3s hogy annak az embernek akit a)'mnak tekintettemD hang$a rekedtesre v'ltott Dne ad$am meg a vgs% tisztessgetB 8nthony 9rentham a l'nyhoz l)ett. 8r('n most nem volt m's (sak rokonszenv. "el sem mer0lt bennem hogy (sal*d'st okozzak mag'nak. Sa$n'lom hogy .gy rzi rossz/l d2nt2ttem. 8zt azonban bizony'ra t/d$a hogy nem (sak a temetsen val* rszvtellel adhat$/k meg valakinek a vgs% tisztessget. 6em gondol$a hogy a gy'sza hamis .tra vezette s kiss elt.lozza az ellenem t')l'lt haragotB 8bbahagyn' vgre az elemzsemetB krdezte nekikeseredve a l'ny. 6agyon szeretnm ha v'laszolna a >ollins n%vrrel ka)(solatos krdsemre. Igen +elelte ny/godtan a +r+i % is egyetrtett velem. 6em hiszem el, 8kkor krdezze meg t%le, !eg is teszem, &rre mrget vehet. 3s azt is meg +ogom krdezni t%le mirt adta +el ilyen hirtelen az 'll's't. B'r +elttelezem hogy ez a krds t/la$donk))en +2l2sleges hiszen magam is t/dom a v'laszt. 8nthony 9rentham krd%n +elvonta a szem2ld2kt. 6o(sak, Igen. 9ermszetesen semmi kedve nem volt ahhoz hogy olyan )2khendi emberrel dolgozzon mint maga 9rentham doktor, &gy k/rta )illanatig .gy t1nt mintha 8nthony 9rentham d0h2s v'laszt ksz0lne adni #enny illetlen meg$egyzsre de azt'n meggondolta mag't. !irt nem v'g +alhoz egy t'nyrt vagy tesz valami hasonl*tB krdezte. Nt'na biztosan $obban rezn mag't. 8kkor viszont gyorsan men$en ki innen, sziszegte #enny a +oga k2z2tt. 5a /gyanis tnyleg odav'gok valamit akkor nagyon szeren(ssnek kell ahhoz lennie hogy elh.zza el%le a +e$t, !egyek m'r megyek m'r, mondta a +r+i ingerkedve. &gybknt is szvesen kitrek a n%k .t$'b*l amikor ilyen d0h2sek mint maga kedveskm. !iel%tt #enny mg +elsz*lthatta volna az orvost hogy ne hv$a %t a kedvesk$nek a +r+i m'r ki is ment a szob'b*l s % mag'ra maradt. Bosszantotta hogy b/t'n viselkedett. !i a (s/d'nak kellett gy beszlnemB t2)rengett. 8nthony 9renthamnek r'ad's/l +/ra ki+e$ezs 0lt ki az ar('ra amikor a vrmrskletemr%l beszltD #enny kiss megborzongott. !it k)zelsz hogy (sak 0lsz itt s ezen a +r+in t2r2d a +e$edB, /tastotta rendre mag't. 8rra legyen ink'bb gondod hogy rendben 'tvedd !arlo= doktor hagyatk't s hogy a helyettese a lehet% leghamarabb elt1n$2n innen, "elkelt /$$aival vgigsz'ntott a ha$'n megigaztotta +ity/l'$'t s begombolta a r/h'$'t. 6y/galmat er%ltetett mag'ra. Ide$e hogy k2rbemen$en az oszt'lyon s 0dv2z2l$e a betegeket.

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8 k*rh'z)0let nagyon ki(si volt. Fidken (sodasz) +al/si k2rnyezetben +ek0dt t'vol minden nagyobb v'rost*l. 8 nagyobb havaz'sok id%nknt tel$esen elv'gt'k a k0lvil'gt*l. #ennynek gyakran +eltettk azt a krdst hogy +iatal kora s kiv'l* k)zettsge ellenre mirt ))en ezen az isten h'ta m2g2tti vidken tele)edett le. 8 l'ny nem t/dta volna elk)zelni hogy valamelyik zaklatott nagyv'rosban l$en. !indig is kedvelte az egyszer1 s ny/godt vidki letet. Rgy gondolta itt legal'bb mg l'that$a hogyan v'lt$'k egym'st az vszakok. Itt mg nem g'zoltak le mindent az a/t*k s a g)ek. #enny (sal'dszeret% alkat volt s egy0tt akart maradni azokkal az emberekkel akik k2z2tt +eln%tt. Id%nknt % maga is elt2)rengett azon hogy mirt nem ment +r$hez s mirt nem ala)tott (sal'dot. Foltak +r+iak az letben akikkel id%nknt el$'rt ide;oda. 42z0l0k kett%t gyerekkor'b*l ismert a harmadik egy orvos volt akivel mg akkoriban tal'lkozgatott amikor az ')ol*n%k)z%be $'rt. &gyik0k ir'nt sem t')l'lt azonban olyan mly rzseket hogy ka)(solat/k igaz'n szoross' v'lhatott volna. &z tal'n azzal is 2ssze+0gg2tt hogy a l'ny desany$a mindig egyed0l lt s #enny gyakran hallotta t%le hogy milyen gonoszak a +r+iak. !ost hat'rozott mozd/lattal k2)enye zsebbe d/gta $egyzet+0zett s kil)ett az oszt'ly +olyos*$'ra. Falahogy mg mosolyt is siker0lt mag'ra var'zsolnia hiszen nem $* ha a betegek szreveszik mi megy benne vgbe. 6h'nyan k2z0l0k mg biztosan nem is rtes0ltek !arlo= doktor hal'l'r*l. #* na)ot n%vrke 0dv2z2lte nh'ny +r+i. Er0l0nk hogy .$ra itt van, #enny vgig$'rta a betegeket s mindegyik0k 'gy'n'l elid%z2tt egy keveset. 3rdekl%d2tt a hogylt0k +el%l s id%nknt +elrt nh'ny dolgot. 4s%bb ma$d besz'mol r*l/k az oszt'lyos orvosnak. 5a azonban 9rentham doktorra gondolt m'ris rendkv0l kellemetlen rzse t'madt. &zent.l mindent vele kell ma$d megbeszlnieB !ik2zben !r. Walker kezt )askolgatta biztostotta a +r+it hogy gyorsan lel +og )0lni a (ombnyakt2rsb%l s k2zben arra gondolt hogy a k*rh'zban senkinek nem szabad szrevennie mennyire nem kedveli az .$ orvost. 8l''sn' a +r+i tekintlyt ha % kim/tatn' hogy ellenszenvesnek tal'l$a. Fgre el$/tott !rs. #esso) 'gy'hoz s nagyon megle)te hogy az 2reg h2lgyet rendkv0l $* hang/latban tal'lta. -gy'ban 0lve k2t2getett szemmel l'that*an +rissen mosott s +s0lt ha$$al vadonat.$ )/ha r*zsaszn 'gykab'tban. 6ah't !rs. #esso), ki'ltott +el megle)etten a l'ny. 6agyszer1 sznben vanD s mg k2t2get is, 6em is emltette eddig hogy t/d k2tni. Odv2zl2m #enny n%vr mondta boldogan az id%s h2lgy. Er0l2k hogy .$ra l'tom. !i t2rtntB rdekl%d2tt a l'ny. &gyszer (sak +e$be vette hogy megtan/l k2tniB Gehogyis n%vr +elelte !rs. #esso). Sok;sok vvel ezel%tt amikor mg Sk*(i'ban ltem a +al/ 2sszes gyereknek n varrtam a keresztel%re r/h't s kab'tk't is k2t2ttem hozz'. 8z vek sor'n azt'n $*(sk'n ell/st/ltam s szinte m'r el is +ele$tettem k2tni. &z a helyes .$ orvos azonban kir'ngatott a b.skomors'gb*l. !agasba emelte s #enny el tartotta k2tst. 5ogy tetszikB 8 l'ny (sak b*lintott. 9rentham doktor emltse elg volt ahhoz hogy azonnal elromol$k a hang/lata. !rs. #esso) viszont boldog s*ha$t hallatott. Bizony bizony. 8 doktor .r mg )szi(hol*g/st is szerzett aki sokat +oglalkozott velem. Ge hiszen itt k2zel s t'vol nin(s is )szi(hol*g/s, Ge most m'r van n%vrke. 9rentham doktor gondoskodott r*la hogy legyen. Igen(sak nagy +el+ord/l'st okozott vele legal'bbis a n%vreken .gy l'ttam. 8 doktor .r viszont azt mondta hogy a betegek sokkal hamarabb meggy*gy/lnak ha a lelk0kkel is

10

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

t2r%dik valaki. 8zt az rvet )edig hogy a k*rh'znak nin(s )nze r' egyszer1en les2)2rte az asztalr*l. 42z2lte hogy ismer egy +iatal h2lgyet aki hetente egy dl/t'nra ingyen 't$2n a k*rh'zba. 4)zel$e ezt el, >sak nh'ny ht m.lva kezdi ma$d itt a m/nk't de egyszer m'r el$2tt hogy megismerked$k a k*rh'zzal. &lbeszlgett0nk azt'n alig telt bele egy kis id% s m'r hozta is nekem ezt a +onalat. 6agyon helyes s)ortos l'ny. !iel%tt egyetemre ment volna mg Wimbledonban is teniszezett, !it sz*l ehhez n%vrkeB 5ihetetlen, +elelte #enny s igyekezett nmi elragadtat'st lo)ni a hang$'ba. Ge azt'n amilyen gyorsan (sak lehetett t'vozott !rs. #esso) szob'$'b*l. "olytatta k2r.t$'t az oszt'lyon s k2zben igyekezett megszabad/lni a lelkben elhatalmasod* zavart*l. 8la)$'ban vve termszetesen t/dta hogy 9rentham doktornak igaza van. : maga m'r vek *ta szerette volna elrni hogy a k*rh'znak legyen )szi(hol*g/sa. 92bbsz2r beszlt is err%l doktor !arlo=;val s krte hogy intzked$k. 8 bar'ts'gos orvos azonban nem l)ett egyk2nnyen s nem is tett semmit az 0gy rdekben. &gyetlenegyszer /gyan megemltette a dolgot valamelyik rtekezleten 'm oly er%tlen0l hogy tisztessgesen mg (sak meg sem vitatt'k a krdst. 8kkor h't mirt bosszankodik most amiatt hogy 8nthony 9renthamnek kevesebb mint kt ht alatt siker0lt elrnie amirt % veken 't hi'ba k0zd2ttB !'r (sak a betegek miatt is 2r0lnie kellene. Fagy tal'n +%n%vri rang$'ban rzi srtve mag'tB Fa$on mi minden v'ltozott mg meg amg t'vol voltB !ag'hoz krette Gaisy Callo=ay tan/l*n%vrt. 6agyon kedvelte a l'nyt aki m'r kt ve dolgozott a denb/ryi k*rh'zban. Gaisy boldogan 0dv2z2lte. !ilyen $* sznben van, #*l telt a szabads'gaB krdezte. Igen hogyne. Aegal'bbis addig amg nem tal'lkoztam az .$ orvossal tette hozz' gondolatban. !egkrhetem hogy kt *rakor $2$$2n k2rbe velem s ossza ki a gy*gyszereketB 9ermszetesen #enny n%vr. 4ihozt'k a kerekes ko(sit azt'n sorra kinyitogatt'k a szekrnyeket hogy el%r's szerint el%ksztsk a betegek orvoss'gait. #ennyt igen(sak megle)te hogy a gy*gyszerek nem bet1rendben 'lltak hanem 2ssze;vissza voltak bedob'lva a szekrnyekbe. &l%sz2r meg)r*b'lta kital'lni ki lehet ezrt +elel%s de azt'n eszbe $/tott hogy t2bben is helyettestettk t'vollte alatt. 4is t'lk'kba rakta az orvoss'gokat s k2zben a tan/l*n%vrre )illantott. !eg t/d$a mondani Gaisy n%vr hogy mirt kell egy k*rh'zban nagy hangs.lyt +ektetni a rendre s +egyelemreB krdezte nevetve. 8 l'ny a tork't k2sz2r0lte. 8zrt mertD a k*rh'zak ki(sit hasonltanak a katonas'gra. #enny +elka(agott. &z meg hogy $/t eszbeB Gaisy +lnken nzett vissza r'. 8)'m a tengerszetnl szolg'lt s t%le hallottam. #enny b*lintott. 6em is s'ntt a hasonlat. "%leg ha belegondol/nk hogy nek0nk is rengeteg szab'lyt kell betartan/nk. 8 legt2bbre )ersze sz0ksg is van s nem azrt tal'lt'k ki %ket hogy megneheztsk vel0k a tan/l*n%vrek lett. 9egy0k +el hogy arra krem s0rg%sen hozzon oda nekem valamilyen gy*gyszert. Ngye k2nnyen megtal'l$a ha bet1rendben tart$/k az orvoss'gokatB Igen.

11

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Fagy k)zel$e el milyen sz2rny1 lenne ha valamelyik n%vr nem rakn' vissza a helyre hanem egy m'sik oszt'lyon hagyn' a llegeztet% ksz0lket amelyre ))en egyik beteg0nknek volna sz0ksge. Igen tnyleg borzalmas lenne #enny n%vr. #elszav/nk teh't hogy mindennek megvan a helye s mindennek a helyn is kell lennie. >sak gy m1k2dhet rendesen egy k*rh'z. &gy0tt $'rt'k vgig az 'gyakat s #enny minden alkalommal +el$egyezte a k*rla)okra hogy a beteg bevette az orvoss'got. Fg0l egy k2r0lbel0l 2tvenves n% 'gy'hoz rtek akit (s)%m1ttre hoztak be. #enny el%vette a k*rla)$'t hogy ala)osabban /t'nanzzen a dolognak. 8zonnal meg0t2tte a szemt 8nthony 9rentham lend0letes al'r'sa. 8 +r+i r'ad's/l vil'gt* ibolyakk tint'val rta +el$egyzst. Ilyesmi itt eddig nem +ord/lt el%, Galsy szrevette hogy #enny a homlok't r'n(ol$a s 'tlesett a +%n%vr v'lla +2l2tt. #a$ de +/ra, ki'ltotta. Fiszont szembet1n% $egyezte meg #enny s gyorsan +lrerakta a k*rla)ot. !irt nem k)es legal'bb egy ki(sit alkalmazkodni ez az orvosB 8 viselkedse ink'bb orvostanhallgat*ra vall s nem oszt'lyos orvosra. 9ov'bb $'rva az oszt'lyt #enny a k*rla)okr*l meg'lla)thatta hogy 9rentham doktor nem(sak az ibolyakk sznt kedveli hanem a tengerz2ldet s a t0rkizt is. &gysz*val a kk s a +ekete kivtelvel minden 'rnyalatot. 8z m'r biztos hogy nem a hagyom'nyok embere, 6em sokkal az/t'n hogy be+e$eztk a k2r.t$/kat visszarkezett az ebdb%l a dlel%tt2s m1szak. #enny vgre rszletes besz'mol*t ka)hatott az elm.lt kt ht esemnyeir%l. 8 helyettest% n%vr +lnken #ennyre nzett. #obban rzi mag'tB krdezte. Igen $*l vagyok nagyon k2sz2n2m. Sokkal $obban 2r0lt volna ha a n%vr egy'ltal'n nem hozza sz*ba a t2rtnteket. : maga mindenesetre szerette volna el+ele$teni. "/r(sa +olytatta a m'sik n%vr hogy m'r egy orvos l'tv'ny't*l el'$/lt. Sersze nem (soda hiszen 9rentham doktor remek )asas. &z a meg$egyzs a legkevsb sem tetszett #ennynek. 6em a doktor .r sz)sge miatt '$/ltam el biztostotta a l'nyt 'm .gy rezte ennl b%vebb magyar'zattal is kell szolg'lnia. 6agyon rossz hreket ka)tam ma s rendkv0l h'l's lennk ha nem emlten t2bbet ezt az esetet. "%leg nem a tan/l*n%vrek el%tt. Semmi sz0ksg arra hogy 2sszezavarod$anak. Igenis #enny n%vr +elelte a helyettest% l'ny s hang$'b*l (sak .gy s0t2tt a g.ny. #enny elbizonytalanodott. !i van itt maB Rgy tetszik mindenkivel 2ssze kell vesznie. F'gyakozva gondolt arra milyen bar'ti viszonyban volt a rgi sz) id%kben #/dy >ollinsszal s !arlo= doktorral. Ge nem akarta visszasrni a m.ltat. &zent.l knytelen; kelletlen egy0tt kell dolgoznia .$ m/nkat'rsaival. 5ogy hv$'k t/la$donk))en n%vrB 6em ka)ott nvkit1z%t a m/nkak2zvett%t%lB krdezte #enny. 8 s')adtkk szemben semmi melegsg nem volt. >sak egy;egy (sekket ka)ok htvgn s nem is akarok ennl t2bbet +elelte a n%vr. #enny most m'r (sak abban bzott hogy a l'nynak legal'bb a mindenna)i m/nk'ba siker0l ma$d beilleszkednie. &ddig a legt2bb esetben nagyon rendes n%vreket k0ldtek a m/nkak2zvett%k de akadt k2zt0k nh'ny akit (sak a magasabb m/nkabr rdekelt. 8z 0gyn2ksgek termszetesen olyan n%ket is +oglalkoztattak akik nem akartak hosszabb id%re sz*l* m/nk't vagy 'll'st v'llalni. 8z 'lland* n%vrhi'ny miatt azonban a

1@

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

k*rh'znak nem maradt m's v'laszt'sa knytelen volt id%nknt k2zvett%k szolg'latait ignybe venni. 8z ala(sony +izetsek miatt egyre t2bb szakmailag magasan k)zett ')ol*n% hagyta el a )'ly't s v'lasztott m's +oglalkoz'st. #enny t2bb olyan n%vrt is tantott akik az/t'n 8/sztr'li'ban v'llaltak m/nk't ahol 8merik'hoz hasonl*an sokkal $obban megbe(s0ltk s meg+izettk %ket. 8 l'ny mg egy ksrletet tett arra. hogy b'tort*an r'mosolyog$on .$dons0lt m/nkat'rs'ra. Aehet hogy t.l kemnyen beszlt vele. Fg0l is nin(s abban semmi rossz ha egy n%vr istent egy orvost. Sz*val mi a neve n%vrB krdezte #enny. India +elelte a +iatal n% kiss mogorv'n. India West=ood. India, Sz) nv. 3s nagyon ritka. 8 kisegt% n%vr (sak r2vid haboz's /t'n v'laszolt. Cy1l2l2m a nevem, !ost m'r #enny is +elhagyott a k2zeledsi ksrlettel. &lmondan' krem mik t2rtntek t'volltem alattB India n%vr besz'mol*$a hozz'rtsr%l tan.skodott b'r #ennynek +elt1nt hogy a l'ny hang$'ban semmi melegsg nin(s amikor a betegekr%l beszl. Fg0l is (sak r2vid id%t t2lt2tt ezen a helyen mg nem szokhatott meg itt s nem alakthatott ki bizalmasabb viszonyt az emberekkel. 6agyon k2sz2n2m hogy helyettestett mondta #enny mikor India West=ood be+e$ezte besz'mol*$'t. !ost )edig bek0lden krem az irod'mba a dl/t'nosokat hogy t'$koztassam %ket a leg.$abb helyzetr%lB !egsz*lalt a tele+on. #enny meghallgatta az /tast'st azt'n mg hozz'tetteW !rs. >/rrant ki lehet hozni a m1t%b%l. 6ehzsgei voltak az altat's /t'n ezrt 2r0lnk ha k)zett n%vr venn gond$aiba. &lv'llaln'B 3s kr$en meg kt tan/l*n%vrt hogy a szomszdos szob'ban +ordts'k .gy az 'gyakat hogy !rs. >/rran k2zvetlen0l az iroda mellett +ek0d$2n. A'ttam hogy err%l eddig nem intzkedtek. 6em volt r' id%m vdekezett azonnal a sz%ke n%vr. Sersze gondolta #enny arra viszont volt id%d hogy 8nthony 9renthammel (severssz. 6em sz'monkrs volt West=ood n%vr hanem meg'lla)t's. !iel%tt elmenne megmondan' mg krem hogy mi t2rtnt azzal a v2r2s k2nyvvel amely mindig itt szokott lenni az asztalonB Rgy l'tom elt1nt. K igen. India hang$a diadalmasan (sengett. 6in(s m'r r' sz0ksg0nk. #enny (sak nehezen brt ny/galmat er%ltetni mag'ra. K, 6in(s m'r r' sz0ksg0nkB &zt meg ki mondtaB 8nthonyD 8zaz 9rentham doktor. Szerinte az ilyen k2nyvek elav/ltak. 4i azrt nem dobta. <tt van az a$t* melletti szekrny tete$n. Igaz'n rendes volt t%le $egyezte meg #enny bar'ts'gtalan s bossz.s hangon. !ost )edig men$en le a m1t%be krem,

1H

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

3. FEJEZET
8 v2r2s k2nyv, 8z oszt'ly bibli'$a, India West=ood t'voz'sa /t'n #enny egy )illanatig mozd/latlan/l 0lt r*asztala m2g2tt. 8 v2r2s k2nyvet egyszer1en kisele$teztk s most egy *(ska szekrny tete$n kell )orosodnia. &z az ember alig tette be ide a l'b't mg ki sem ismeri mag't igaz'n a k*rh'zban s m'ris veszi mag'nak a b'tors'got hogy mindent a +e$e tete$re 'lltson, !it k)zel ez mag'r*lB #enny elhat'rozta hogy komolyan krd%re +og$a vonni 9rentham doktort de nem most. &bben a )illanatban biztosan elragadn' a harag. 6h'nyszor mlyet llegzett hogy megny/god$k amikor ko)ogtattak. 9essk sz*lt ki azt'n. Gaisy Callo=ay k/kkantott be. Sz*ltak hogy $2$$0nk az irod'$'ba n%vr. Falami ba$ vanB 4iss kimer0ltnek l'tszik. 42sz2n2m $*l vagyok. Cyertek be valamennyien, Szeretnk megbeszlni veletek nh'ny +ontos dolgot. 8 t'$koztat* /t'n #enny 8nthony 9rentham sz'm't t'r(s'zta a (si)og*n. 4evssel r' megsz*lalt a tele+on. En az imnt 9rentham doktort kereste mondta egy hang a vonal t.ls* vgn. Igen. <tt vanB 3))en m1t. -tadhatok valamilyen 0zenetetB S0rg%sB 5't )ersze hogy m1t gondolta a l'ny. !ilyen b/ta vagyok hogy el+ele$tettem, !i lehet velemB #enny n%vr vagyok a 7*zsa oszt'lyr*l. !egmondan' krem a doktor .rnak hogy hv$on vissza ha be+e$ezteB 6em s0rg%s a dolog. 5ogyne n%vr. 9rentham doktor nem $elentkezett. 6em is ment vissza az oszt'lyra s m/nkaide$e vgig #enny a hrt sem hallotta. 8 l'ny d0h2sen az *r'ra nzett. !'r ma$dnem +l tz volt s a m1tt hatkor de legks%bb htkor biztosan vget rt. Bele)illantott a m1tti na)l*ba s meg'lla)totta hogy az /tols* beavatkoz's igen egyszer1 volt nem tarthatott tov'bb +l*r'n'l. 8 +r+inak teh't egyszer1en nem volt kedve ahhoz hogy beszl$en vele. #enny meglehet%sen d0h2sen adta 't az oszt'lyt az $szak's n%vrnek azt'n a ko(si$'hoz sietett. 8 szok'sosn'l $*val gyorsabban ha$tott s nem sokkal ks%bb m'r le is 'lltotta a ko(sit a kis h'z el%tt amelyet m'r hosszabb ide$e brelt. &l%bb az 2sszes +0gg2nyt 2sszeh.zta s +nyt gy.$tott a kis na))aliban az/t'n )/ha tengerz2ld h'zir/h'ba b.$t. Nt'na lement a konyh'ba hogy te't s nmi ennival*t ksztsen mag'nak. 5ogy ez az 8nthony 9rentham mi(soda bek)zelt alak, gondolta. 3))en kit2lt2tte a te'$'t amikor valami za$ra ka)ta +el a +e$t. 7endkv0l ny/godt k2rnyken lakott ahol az $szakai (sendben minden hang mg $obban +eler%s2d2tt. 4evssel ks%bb l)teket hallott amelyek ktsgtelen0l a h'z +el k2zeledtek. 8z/t'n megsz*lalt a (seng%. #enny leakasztotta a biztons'gi l'n(ot rsnyire nyitotta az a$t*t s kilesett a s2tt $szak'ba. !ogyor*barna szem nzett vissza r' mosolyogvaW 8nthony 9rentham, !it keres ittB Biztosthatom nem azrt $2ttem hogy Gl;8merik'ba h/r(ol$am +ehr rabszolg'nak +elelte 8nthony nevetve. 5ideg van idekint. 6em mehetnk be vgreB !inekB krdezte bossz.san a l'ny.

1M

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

9ermszetesen azrt hogy beszlhessek mag'val. 8zt hittem ez nyilv'nval*. Sersze az a$t*rsen 't is t'rsaloghat/nk ha ez boldogg' teszi. 8 +r+i $elent%sgtel$es )illant'st vetett a szomszd h'z +el. #enny mg ))en megl'tta hogy !rs. Sotterton visszab.$ik a +0gg2ny m2g. Igen tal'n mgis $obb lesz ha be$2n mondta a l'ny meglehet%sen bar'ts'gtalan/l. Szlesre t'rta az a$t*t s 8nthony bel)ett a h'zba. 8k'r(sak els% tal'lkoz's/kkor most is ko)ott +armert s b%r +lkab'tot viselt. B/k*sisak$'t a h*na al' szortotta. 8 sz1k +olyos*n szinte *ri'snak hatott. 8 l'ny idegesen nzett +el r'. !en$en be a na))aliba s v'r$on egy )illanatot, #enny kar$'val m/tatta az ir'nyt. >sak 't2lt2z2m. "elszaladt a l)(s%n s bez'rta maga m2g2tt a h'l*szoba a$ta$'t. Cyorsan levetette h'zir/h'$'t azt'n +armerba s )/l*verbe b.$t. 8 nagy igyekezetben kih/llott nh'ny ha$t1$e gy azt'n valamennyit ki kellett vennie. Sebtiben vgigsz'ntott egy ke+vel a ha$'n hogy kiss el+ogadhat*bb legyen a meg$elense. S1r1 ha$a s.lyosan (sillogva omlott a v'll'ra. 8nthony h'ttal 'llt neki a na))aliban amikor #enny nh'ny )er( m.lva .$ra lement. 3))en a k2nyveket nzegette de azonnal meg+ord/lt amikor meghallotta a l'ny l)teit. &$ha, ki'ltott +el. 4ibontott ha$$al mg (sinosabb, 8 h'zir/ha viszont $obban tetszett mint a +armer s a )/l*ver. !i k2ze van hozz'B gondolta a l'ny ma$d hangosan gy sz*ltW 6e )azarol$a a sz) szavakat, &gy'ltal'n nin(senek r'm hat'ssal a b*kok. &l'r/ln' krem hogy mit *ha$tB 3)) va(sor'zni ksz0ltem. 8nthony v'llat vont. &gyen ny/godtan nem zavar. &vs k2zben is beszlgethet0nk. 6em meghv'snak sz'ntam 9rentham doktor. #/t is eszembeW mirt nem hvott vissza ahogy krtemB 5iszen emiatt vagyok itt. 8zt 0zente nem s0rg%s n meg nem sokkal ezel%ttig m1t2ttem. Nt'na azonnal 'tmentem az oszt'lyra de maga addigra m'r elment. 6e mond$a hogy (sak most hagyta abba a m1ttet, sziszegte #enny. Fletlen0l nem tegna) *ta dolgozom itt s nagyon $*l t/dom hogy legks%bb htkor be+e$eztk a m/nk't. 3s azt se akar$a bemeslni hogy volt mg egy s0rg%s eset arr*l /gyanis sz*ltak volna nekem. 4edveskm, mondta 8nthony mosolyogva s nem l'tszott ra$ta hogy szrevette volna mennyire meg0tk2z2tt #enny ezen a megsz*lt'son. 5iggye el hogy m1t2ttem de nem az orto)di'n, 7ob Clovernek assziszt'ltam. !egkrt hogy segtsek n )edig igent mondtam. &zt a magyar'zatot m'r #ennynek is el kellett +ogadnia. 9rentham hes oroszl'nknt beleszimatolt a leveg%be. #*l rzem hogy te't +%z2ttB Som)'s illata van. 8zt akar$a mondani hogy szvesen inna egy (sszvelB krdezte g.nyosan a l'ny. Semminek nem 2r0lnk $obban. 8 +r+i vid'man +elnevetett. &gy /$$nyival is berem. 5'l's lennk ha a +elesleges meg$egyzseit megtartan' mag'nak. 7endben van asszonyom, 8nthony tisztelgett s k2zben olyan m/lats'gosan +estett hogy #ennynek el kellett +ord/lnia mert ma$dnem elnevette mag't. 8 +r+i kiment /t'na a konyh'ba s meg$egyzseket +1z2tt a lak'sban l'tottakhoz. 8 konyh'ban #enny mindkette$0knek t2lt2tt egy (ssze te't s te$et s (/krot rakott az asztalra. Beleborzongott amikor l'tta hogy 8nthony kt ).)ozott kan'l (/krot tesz a te'$'ba. 8 +r+i mintha kital'lta volna a l'ny gondolat't +elnzett. &tt%l er%re ka)ok amire igen(sak sz0ksg van az $szaka k2ze)n ha az ember egszen mostan'ig m1t2tt mondta gyorsan s bo(s'natkr%en elmosolyodott.

1P

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny nem t/dta hogy a konyh'ban marad$on;e 8nthonyval vagy ink'bb men$enek vissza a na))aliba. 6em tetszett neki hogy a +r+i megzavarta megszokott menetrend$t. 3))en szendvi(set akart kszteni mag'nak mert rettenetesen hes volt. Qavarn' ha 2ssze(sa)nk magamnak egy szendvi(setB krdezte +agyosan. &gy'ltal'n nem. 8z orvos ivott egy korty te't s a (ssze )ereme +2l2tt a l'nyt +igyelte. 8 +r+i tekintete annyira zavarta #ennyt hogy sokkal t2bb va$at kent a magos kenyrre mint szeretett volna. >sss sz*lalt meg 8nthony. Id'ig hallatszik hogy tiltakoznak az 0t%erei. 5a nem t/dn' ma (sak egyszer ettem vdekezett a l'ny. &z a m'sodik tkezsem. Lgy is eggyel vezet el%ttem. 8 +r+i komolyan beszlt s #enny (sak most vette szre az orvos szeme alatt a s2tt karik't s sz'$ a k2r0l a mly r'n(ot. 9rentham doktor val*ban kimer0ltnek l'tszott. &z azt $elenti hogy ma mg semmit sem evettB 8zt. 8 l'ny megad*an +els*ha$tott s 8nthony el tolta t'nyr$'t a ksz szendvi((sel. &gye meg sz0ksge van r' mondta. !en$en 't a na))aliba n addig ksztek magamnak is valamit. 8z orvosnak nem kellett ktszer mondani hogy egyen. #enny sa$tot )aradi(somot s /bork't v'gott a szendvi(shez s k2zben azon t2)rengett hogyan ker0lhetett ilyen helyzetbe. Fa(sor't ksztett egy +r+inak akit alig ismer aki t2kletesen 2sszezavarta lett az oszt'lyon s mindennek tete$be mg arr*l is gondoskodott hogy #/dy r2vid .ton elhagy$a a k*rh'zat. &lksz0lt a szendvi((sel 'm hat'rozott mozd/lattal eltolta mag't*l a t'nyrt. 5irtelen elment az tv'gya. 5ogyan +olytathatna .gy komoly beszlgetst 8nthony 9renthammel hogy k2zben boldog egyetrtsben sa$tos szendvi(set ma$szolnak a lak's'banB Cyorsan ivott mg egy korty te't azt'n 'tment a na))aliba. 8nthony id%k2zben a l'ny legnagyobb bossz.s'g'ra knyelembe helyezte mag't. Aevetette s sz)en 2sszeha$togatva a )adl*ra tette a kab't$'t. 8 tete$ben koronaknt dszelgett a b/k*sisak. #enny bizalmatlan )illant'st vetett a kana)ra mintha att*l tartana hogy menten ola$+oltok $elennek meg ra$ta. 9rentham m'r el+ogyasztotta a szendvi(set s elgedetten h'trad%lt a kana)n. 5't ez )om)'s volt mondta azt'n val*szn1leg szrevette a l'ny megk2v0lt ar(ki+e$ezst mert hirtelen +el0lt s +0rksz%n nzett #ennyre. 5't a maga va(sor'$aB 8 l'ny meg'llt az orvos el%tt. Falami vagyis ink'bb valaki elvette az tv'gyamat. Ngyanis nem azrt kerestem ma dl/t'n tele+onon hogy k2z2l$em szeretnm ha egy0tt va(sor'zn'nk. 8z oszt'lyon +oly* m/nk'r*l akartam komolyan elbeszlgetni mag'val. &gybknt honnan t/d$a hogy hol lakomB 6em volt nehz kiderteni +elelte 8nthony rezzenstelen0l. 8mikor dl/t'n a boltban v's'rolt egyszer1en megkrdeztem a (mt. Szlesen a l'nyra vigyorgott. #enny minden h/morrzkt elvesztette. &hhez nem volt $oga, 8zt sem t/dhatta hogy egy0tt +og/nk dolgozni. 8nthony szeme meg(sillant. 6em hisz abban hogy ltezik szerelem els% l't'sraB krdezte gyengd hangon. 8 l'ny egyszerre egszen ki(sinek s sebezhet%nek rezte mag't. Fal*ban nem hiszek benne. !ondhatom maga igen(sak balszeren(ss. !aga lenne /gyanis az /tols* +r+i a vil'gon akibe beleszeretnk. 6em az esetem. !aga sem az enym +elelte a +r+i tel$esen ny/godtan s olyan hangon amely tel$esen 2sszezavarta #ennyt. 8nthony rendkv0l hat'rozottan a kana) el%tti asztalra tette

16

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

(ssz$t azt'n +elegyenesedett s t'rgyszer1 hangon +olytatta. 5't akkor 'r/l$a el 5/ghes n%vr mir%l akar beszlni velem, &l%sz2r is azt szeretnm megt/dni mirt sele$tezte ki a v2r2s k2nyvet. 9/dta hogy sokan hossz. vek *ta haszn'lt/kB 5ogyne. !gis +2l2sleges. 6ek0nk nagy haszn/nkra volt. 6em hiszem. 8z orvos .$ra h'trad%lt mintha lvezn a vit't. Ide +igyel$enD kezdte #enny 8nthony azonban nyomban +lbeszaktotta. 4rem ne, mondta. 6e mond$a ki, Beszlgess0nk +eln%tt emberek m*d$'ra. 8 l'nynak ez nem volt k2nny1 +eladat az orvos t'rsas'g'ban /gyanis mindig gyereknek rezte mag't. Ilyenkor mintha el)'rolgott volna szok'sos higgadts'ga. 5a 8nthony 9renthammel ker0lt szembe azonnal t.lrzkeny lett. R$abb ksrletet tett arra hogy le(silla)od$k de ez nem $'rt t.l nagy sikerrel. 9eh't akkor ha gy meg+elel milyen v'ltoztat'sokat kv'n vgreha$tani az oszt'lyomonB krdezte. #a$ szve(skm s*ha$tott +el szn)adiasan a +r+i soha letemben nem tal'lkoztam mg mag'hoz hasonl*an rzkeny n%vel. Ink'bb elmagyar'zom mirt v'ltoztattam meg egyet;m'st s akkor tal'n ma$d nem nz az ellensgnek. Sr*b'l$a meg b'r sok $*val nem biztathatom. #enny nem akarta 8nthony mellett 0lve ny/godtan vgighallgatni az orvos magyar'zat't ezrt ink'bb a kandall*hoz l)ett azt'n )a)rt s gy/+'t vett el% hogy t0zet gy.$tson. 9/dnia kell hogy az oszt'lyon tel$es volt a +el+ord/l's kezdte 8nthony. >ollins n%vr k2zvetlen0l 5arry !arlo= hal'la /t'n elhagyta a k*rh'zat a kisegt% n%vr )edig mg nem ismerte ki mag't igaz'n .gyhogy n voltam az egyetlen biztos s ny/godt )ont. #enny rm0lten a +r+ira emelte szemt. &zek szerint maga nem(sak helyettest n'l/nkB 8nthony +'radtan elmosolyodott. Sa$nos ki kell 'br'ndtanom. 8 szerz%dsem legkevesebb hat h*na)ra sz*l. 8 +r+i +igyelmt termszetesen nem ker0lte el #enny megv'ltozott ar(ki+e$ezse. !egle)%dst vagy (sal*d'st l'tok mag'nB !indkett%t +elelte a l'ny. Bo(s'sson meg de meg kell mondanom hogy nem egszen olyan mint amilyennek n egy orvost elk)zelek de nem ez a +ontos. 3))en meg akarta magyar'zni mirt tartotta sz0ksgesnek a v'ltoztat'sokat. 8nthony +els*ha$tott. 8zt hittem hogy mana)s'g a n%vrek korszer1bb m*dszerekkel dolgoznak. 4orszer1ek is vagy/nk. 6em azok. &gy *sdi k2nyvbe rt'k bele az 0zeneteiket. Ge mi t2rtnt volna ha nem olvass'k el %ketB !indig elolvast/k %ket. !aga tal'n gy tett t2kleteskm v'gott vissza az orvos. 3n viszont olyan n%vrekkel is tal'lkoztam m'r akik nem tettk meg vagy egyszer1en el+ele$tettek bizonyos dolgokat. 9.ls'gosan el+oglaltak voltak /gyanis ahhoz hogy belenzzenek a k2nyvbe. Id%nknt .gy gondolt'k hogy valaki m's m'r .gyis elolvasta a be$egyzseket. 5a valamilyen gond ad*dik az oszt'lyon err%l k2zvetlen0l az rintett m/nkat'rst*l vagy az oszt'lyvezet% +%n%vrt%l szeretnk rtes0lni. 5a )edig n tervezek valamit valamelyik beteggel akkor magam +ogom ezt k2z2lni az illetkessel mg)edig szemt%l szembe. 6em akarok kis+i. m*d$'ra mindent +elrni egy k2nyvbe. !inden reggel s minden dl/t'n +el +ogom keresni az oszt'lyt. 3s ha kell ennl gyakrabban is 'tmegyek. 5ogy maga milyen szorgalmas 9rentham doktor, mondta keser1 +elhanggal #enny. 5arag$a lassanknt el)'rolgott de valahogy mgsem 2r0lt ennek.

1T

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Fal*ban az vagyok helyeselt a +r+i. &szem 'g'ban sin(s megb'ntani mag/kat. 7emlem $*l t/d/nk ma$d egy0tt dolgozni. 8 maga helyben n is gy tennk +elelte gyerekesen #enny s meg)r*b'lta elrni a kana) melletti l'm)a ka)(sol*$'t. 5agy$a (sak mondta 8nthony ma$d n +elgy.$tom. "elkattintotta a l'm)'t s a helyisgre tom)a +ny bor/lt. #enny .gy h.zta vissza a kezt amikor a +r+i hozz'rt mintha 'ram 0t2tte volna meg. 8nthony szelden megmosolyogta a heves mozd/latot szeme azonban /gyanolyan bar'ts'gos maradt. 6agyon is rtem mirt ellenzi ilyen hevesen a v'ltoztat'sokat +olytatta az orvos. 3veken 't minden nagyszer1en m1k2d2tt s minden /gyan.gy maradt ahogy m'r az desany$a ide$ben volt. 8 v'ltoz'sokat az % m1ve elleni t'mad'snak rzi. Ge tved. 5aladn/nk kell a korral. &gyre ritk'bbak lesznek az olyan kis k*rh'zak mint Genb/ry. Er0lhet0nk hogy egy'ltal'n mg vannak ilyenek ezrt rendkv0l halad* szellem1nek kell lenn0nk. 4rem ne tartson itt el%ad'st, sz*lalt meg #enny bar'ts'gtalan/l. !'r megmondtam mi a vlemnyem a m1kedvel% )szi(hologiz'l'sr*l. !ost )edig ha nem haragszik megkrem hogy t'vozzk. Szeretnk al/dni menni mag'nak )edig hossz. /tat kell mg megtennie vissza a k*rh'zig. 8nthony szeme +el(sillant. 6agyon kedves hogy ennyire agg*dik miattam de +eleslegesen teszi. >sak 't kell st'lnom /gyanis a gye)en s m'ris otthon vagyok. !ir%l beszlB >sak annyit szerettem volna t/dom's'ra hozni hogy helyes kis h'zat breltem amely k%ha$t'snyira +ekszik a mag't*l. !it gondolt mirt v's'rolt/nk ma /gyanabban a boltbanB 4)zel$e mostant*l na)onta 'tintegethet0nk egym'snak, 9rentham sz*rakozik velem gondolta a l'ny. Ge h't ott a szob'$a a k*rh'zban, 8 legt2bb orvosD 8nthony (sitt*an elmosolyodott. !ikor +og$a m'r +2l vgre hogy n nem vagyok azonos a legt2bb orvossalB "elemelte a )adl*r*l a b/k*sisakot s a kab't$'t azt'n +el'llt. Fal*szn1leg tnyleg $obb lesz ha most elmegyek. 5olna) reggel am.gy is tal'lkoz/nk a k*rh'zbanD 4ivve ha .gy d2nt2tt hogy meghv reggelireD 4i innen, kiab'lt #enny d0h2sen a +r+ira 8nthony hangosan nevetve vgigment a +olyos*n s kinyitotta a be$'rati a$t*t. #* $szak't kedveskm, sz*lt vissza a l'nynak azt'n elt1nt. #* darabig eltartott amg #enny +el+ogta hogy a +r+inak val*ban (sak a gye)en kellett 'tv'gnia hanyag/l v'll'ra vetett kab't$'val. 8 l'ny be(s/kta a be$'rati a$t*t azt'n a konyh'ba szaladt hogy onnan mg egy /tols* )illant'st vethessen 8nthonyra. 8 +r+i )ont ebben a )illanatban +ord/lt h'tra mintha megse$tette volna hogy #enny +igyeli. !egl'tta a l'nyt s mosolyogva visszaintegetett neki. &z megadta a kegyelemd2+st #enny higgadts'g'nak. 8 l'ny (sak most vette szre hogy 8nthony mindennek tete$be az % a$ta$a el%tt 'lltotta le a motor$'t. &zzel azt a l'tszatot keltette hogy titkos ka)(solat +1zi 2ssze %ket. Sedig t/dnia kellene hogy egy ilyen kis +al/ban k2nnyen sz*beszd t'rgya lesz az ember. #ennynek vgleg elment a kedve a va(sor't*l. Aeoltotta az 2sszes l'm)'t azt'n +2lment az emeletre +orr* +0rd%t vett s megmosta a ha$'t. Nt'na mg egyszer kinzett az ablakon mintha abban bzna hogy az egsz (sak valami rossz 'lom volt. 8 motor azonban mg mindig /gyanott 'llt +mtestn meg;meg(sillant a hold +nye. !it +ognak ehhez sz*lni a szomszdokB

1U

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny breszt%*r'$a reggel hatkor sz*lalt meg. !a azonban nem is lett volna *r'ra sz0ksge hiszen m'r ngy *ra *ta bren volt. "elkelt +elvette a n%vregyenr/h't k'vzott zabhelyhet s )irt*st evett s minden ere$t 2sszeszedve igyekezett k2vetni a r'di*ban a hreket. Fal*$'ban azonban egsz id% alatt +0lelt hogy meghall$a ha 8nthony ber.g$a a motort s elmegy vele. 8 l'ny htkor l)ett ki a h'zb*l a motor azonban mg akkor is ott 'llt ahol az este l'tta. 4i kellett ker0lnie hogy el$/sson a ko(si$'hoz s a legszvesebben +eld2nt2tte vagy a k/l(s'val vgigkar(olta volna. -ltal'ban ny/gtat* hat'ssal volt r' a vezets. 8 nem t.l +orgalmas .ton a k*rh'zba menet mindig szvesen elnzegette a termszetet. &zen a reggelen azonban semmi sem k2thette volna le sok'ig a +igyelmt. 8 vissza)illant* t0k2rben +elt1nt egy sebesen k2zeled% motor +nysz*r*$a. 8nthony 9rentham az semmi ktsg, #enny egy )illanatig (s'bt'st rzett arra hogy elz'r$a a +r+i el%l az /tat s ne enged$e el%zni miel%tt azonban vgiggondolta volna a dolgot m'r el is vetette az 2tletet. 6em kedveli /gyan az orvost ez azonban mg nem ok arra hogy ostoba $'tkkal veszlyeztesse az lett. 8 l'ny az .t szlre h.z*dott s meg)r*b'lt t/dom'st sem venni a mellette elsz'g/ld* 8nthony 9renthamr*l aki mg oda sem integetett neki 0dv2zls0l. 5a gy sz'g/ldozik akkor 2r0lhet ha megri a negyvenet nzett /t'na #enny. Fal*szn1leg >avellk h'z't brelte ki sz%tte tov'bb gondolatait. 8z )0let egsz tlen 0resen 'llt ami*ta az 2reg !iss 5ogkirk .gy d2nt2tt hogy az /nokah.g'hoz k2lt2zik. !eg)r*b'lta eladni a h'zat de nem $'rt sikerrel ezrt a brbead's mellett d2nt2tt. Fa$on mit kereshet egy 8nthony 9rentham;+le +r+i egy ilyen elhagyatott vidkenB t2)rengett #enny aki .gy gondolta hogy az orvos sokkal ink'bb valamelyik nagyv'rosba lenne val*. 5a szeren(s$e lesz a +r+i hamarosan el/n$a itt mag't s odbb'll. 8 l'ny tz )er((el azel%tt rkezett a k*rh'zba hogy az $szak's m1szak 'tadta volna a szolg'latot a dlel%tt2s2knek. 7eggelente 'ltal'ban nagy0zem volt bent. Ilyenkor kellett el%kszteni a m1tt el%tt 'll* betegeket s megmosdatni s ell'tni az 'gyhoz k2t2tteket. 8rra azonban vgk)) nem sz'mtott #enny hogy Sonia Walker +elhv$a s k2zli vele a kisegt% n%vr beteget $elentett. BetegB ki'ltott +e$ a l'ny. !i ba$aB 9egna) mg nagyszer1 sznben volt. Sa$n'lom #enny mondta Sonia. Lgy viszont nem vagy/nk elegen $elentette ki a l'ny. 7'ad's/l ma nagym1tti na)/nk van. 6em t/dna k0ldeni valakit helyetteB !egnzem mit tehetek grte Sonia de t/d$a hogy 'll/nk. #enny termszetesen t/dta. Genb/iy 'lland* m/nkaer%hi'nyban szenvedett. 7endben van Sonia s*ha$totta. 6em maga az oka. Falahogy ma$d (sak elboldog/lok. Sontosan sz*lva ez azt $elentette hogy mindenhol 2ssze kell h.zni/k mag/kat s (s/)'n a legget%bb dolgokat vgezhetik el. #enny irod'$'ba krette a dlel%tt2s2ket. Gaisy n%vr mellett egy els%ves tan/l*n%vr volt beosztva egy nagyon lass. l'ny aki nem $elentett igaz'n nagy segtsget. 8 harmadik szolg'latost Aa=son n%vrt aki /tols* tan/l*vt t2lt2tte #enny alig ismerte. !i/t'n r2viden ismertette a +eladatokat a (sa)at sztszledt. #enny s Gaisy segtett azoknak akik mag/k is meg t/dtak mosakodni. 8 tan/l*n%vr boldog volt hogy #ennyvel dolgozhatott. -gyaz'sn'l vigy'ztak hogy (sak ott v'ltsanak 'gynem1t ahol tnyleg halaszthatatlannak t1nt a (sere. 6agy hi'ny volt /gyanis 'gynem1ben.

1V

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

&z az 2sszesB krdezte #enny. Gaisy b*lintott. &nnyit siker0lt +lretenni. 7engeteget levittek a m1t%be. Id%nknt .gy rzem magam mintha h'bor.s ter0leten dolgozn'nk sziszegte a l'ny a +oga k2z2tt. 6em is vette szre azonnal 9rentham doktort. 8nnyira megi$edt amikor megl'tta hogy 'gyaz's k2zben be0t2tte a (s)%(sont$'t az 'gy )erembe. 7'ad's/l mg az egyik ha$t1$e is kiesett s kiszabad/lt egy vaskos tin(se. !iel%tt a l'ny megmozd/lhatott volna 8nthony m/tat*/$$'val a +0le m2g igaztotta a ha$'t. !egengediB krdezte mosolyogva. #enny (sak nehezen t/dta el+o$tani a harag$'t. Gaisy n%vr megtenn hogy kiviszi a koszos 'gynem1tB krdezte +o$tott hangon a kisl'nyt. 5't )ersze +elelte Gaisy bar'ts'gosan. #enny szeme szikr'kat sz*rt. 9etszik ha haragszik $egyezte meg 8nthony. 92bbet ne tegyen ilyet, mondta #enny. 6y/godt de vsz$*sl* volt a hang$a. Sem a tan/l*n%vrek sem a betegek el%tt, &z azt $elenti hogy kettesben lveznB )iszk'l*dott a +r+i. 6agyon $*l t/d$a mit $elent, 8 l'ny megk2sz2r0lte a tork't. Sz*val mit *ha$tB 6em l't$a mennyire el+oglalt vagyokB Ge l'tom. >sak arra gondoltam a m1ttek el%tt be/grom hogy l'ssam van;e valami gond. 8mg maga meg nem $elent semmi gond nem volt gondolta rosszkedv1en a l'ny. 5angosan azonban termszetesen m'st mondott. 6in(s semmi. 9/dom mi a dolgom. 8nthony b*lintott. 4s%bb ma$d vissza$2v2k s akkor vizitel0nk. 7endben van. 8mikor azt'n egy0tt vgigmentek a +olyos*n #ennynek +elt1nt hogy 8nthony m'ris sokkal n)szer1bb mint !arlo= doktor volt. 92bb beteg odaintett neki s k2sz2nt2tte. Sok orvos hangs.lyt +ektet arra hogy a lehet% legnagyobb t'vols'got tartsa a betegekt%l 8nthony 9rentham azonban szemmel l'that*an nem tartozott k2z$0k. <lyan +r+i volt akinek +ontos hogy sikere legyen a n%knl. &ngem meg nevetsgess tesz mert nem .gy t'n(olok ahogy % +0ty0l gondolta keser1en #enny.

@0

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

4. FEJEZET
8 reggeli teend%k a szok'sos m*don +olytak. #ennynek gyakran eszbe $/tott #/dy >ollins. 6agyon hi'nyzott neki az id%s ')ol*n% akivel +%leg m1tti na)okon t/dott remek0l egy0tt dolgozni. #/dy m'r az oszt'lyon volt amikor #enny a k*rh'zhoz ker0lt. 8 l'ny eleinte agg*dott nem lesz;e kellemetlen a sokkal id%sebb s ta)asztaltabb ')ol*n% sz'm'ra hogy egy n'l'n'l $*val +iatalabb n%t neveznek ki +elettesnek. 8ggodalmai azonban +eleslegesnek bizony/ltak #/dynak /gyanis esze 'g'ban sem volt hogy egy gr'di((sal +el$ebb l)$en a hivatali ltr'n. Sz'm'ra a +r$e volt a leg+ontosabb az letben. Ge va$on mirt hagyta itt ilyen hirtelen a k*rh'zatB Fa$on nem t/dta hogy ezzel %t #ennyt is (serbenhagytaB 8 l'nynak megint eszbe $/tott 8nthony 9rentham 'm hat'rozottan elhessegette mag't*l a gondolatot. &lhat'rozta hogy m/nka /t'n +elhv$a #/dyt. 9al'n megihatnak egy0tt valamit s k2zben megt/dhat$a az asszony hirtelen t'voz's'nak ok't. !ire megrkezett a dl/t'nos m1szak #enny annyit dolgozott m'r hogy azt hitte menten 2sszeesik. 8 m'sodik beteg rossz/l viselte az altat'st s a l'ny mag'ra v'llalta a m1tt /t'ni meg+igyelst. 9izen2t )er(enknt mrt )/lz/st s vrnyom'st k2zben mg sok egybbel is +oglalkozott t2bbek k2z2tt gy*gyszereket adott ki. 8 dl/t'nosok 'tvettk az oszt'lyt a l'ny )edig ebdelni k0ldte a h'rom tan/l*n%vrt. Aeszaladok a b0+be s +elhozok magamnak egy szendvi(set meg egy (ssze k'vt mondta azt'n >hristine Crahamnek a dl/t'nos oszt'lyos n%vrnek. 4rem k0l2n2sen +igyel$en a kettes 'gyban +ekv% betegre. 6agyon rossz 'lla)otban $2tt vissza a m1t%b%l. Aehet hogy 't kell hvn/nk hozz' 9rentham doktort. #enny h/n(/t/l elmosolyodott. !ag'nak is megadatik az az 2r2m ami nek0nk hogy h'rom emberrel kell tartania a +rontot az oszt'lyon +olytatta azt'n. >harly 9o=erst ma mg meg sem mosdatt'k. >harly mindenhova motorral k2zlekedett s m'r m'sodszor +ek0dt az oszt'lyon. 6em sok id% telt el az*ta hogy el%z% balesete /t'n 2ssze+oltozt'k. !ost megint /tolrte a vgzete. &gy a/t* nem adta meg neki az els%bbsget % )edig meg)erd0lt s (s.ny'n +elb/kott. Ge szeren(s$e volt mert b'r a sisak$a kika)(sol*dott s leesett r*la mgis meg.szta k0ls% +e$sr0ls nlk0l. 8z agyr'zk*d'st*l azonban m'r nem menek0lt meg. &miatt nem lehetett azonnal megm1teni. Ilyen esetben /gyanis veszlyes az altat's s (sak akkor alkalmazz'k ha nin(s m's lehet%sg. >harly 9o=ers szemtelen0l #ennyre vigyorgott amikor k2zeledni l'tta a l'nyt. #* na)ot n%vrke, 0dv2z2lte. 8zt akar$a mondani hogy mind$'rt elmehetek egy ki(sit motorozniB 8 maga helyben soha t2bb nem 0lnk motorra v'gott vissza #enny. 9ermszetesen azonnal eszbe $/tott egy m'sik motorkerk)'r meg a $'rm. gazd'$a is. 8 l'ny az 'gy melletti asztalk'ra 'lltotta a vizest'lat s megv'rta hogy >harly ny2gve +elh.zza mag't az 'gyban. 3szrevette hogy a +r+i ar(a eltorz/l a +'$dalomt*l. #*l van >harlyB 5ogyne n%vr tel$esen $*l vagyok. !inden gyakorlatot elvgez amit a gy*gytorn'sz m/tatB krdezte agg*dva #enny. 4ellemetlen mellkhat'sai lehetnek ha kihagy$a %ket. &lsatny/lhat az izomzata s a vgtagok vrell't'sa szem)ont$'b*l is +ontos a torna. Ge /gye ezt maga is t/d$aB Sersze )ersze n%vr. 8kkor emelked$en +el ki(sit hogy ki(serlhessem a le)ed%$t,

@1

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny m'r ma$dnem elksz0lt amikor megkrdezte >harlyt nin(senek;e +'$dalmai s nem kr;e +'$dalom(silla)t*t. 8 +r+i el%sz2r nemet mondott a l'ny azonban nem hagyta egyk2nnyen ler'zni mag't. 6em hiszem hogy ilyen s.lyos sr0lsek mellett nin(senek +'$dalmai >harly. 6em 'rt ha id%nknt gy*gyszerrel (silla)t$a %ket. 8 l'ny )'r )er( m.lva visszatrt a )ir/l'kkal s >harly sz* nlk0l szemmel l'that*an megk2nnyebb0lve vette be %ket. &bben a )illanatban 8nthony 9rentham l)ett a szob'ba. "ehr k2)enye alatt mg mindig a z2ld m1t%sr/h't viselte. #* na)ot #enny n%vr, #* na)ot >harly, 5ogy van a l'baB !egvan doktor .r. !aga viszont nagyon elgedettnek l'tszik. 8z is vagyok mondta 8nthony. 8z n szememmel nzve ma sz) a vil'g. 9ekintete #ennyn 'lla)odott meg s vgigmrte a n%vr kar(s. alak$'t. 8 l'ny rezte hogy egyre $obban el)ir/l. Segthetek valamiben doktor 9renthamB !int l't$a ))en dolgozom. !eg akartam krdezni hogy velem t/dna;e $2nni +elelte a +r+i. 8tt*l tartok (sak ha m'r itt vgeztem. 4ivve ha s0rg%s az 0gy. 8nnyira nem s0rg%s v'rhatok. 8z orvos b'tort*an a l'nyra mosolygott. Rgyis dolgom van mg az irod'ban ott megv'rom. >harly mosdat'sa k2zben #enny gondolatai m'shol $'rtak. Semmi ktsg 9rentham doktor t2kletesen megtestesti 'lmai lovag$'t. #ennyt bosszantotta hogy kis gimnazista l'nyknt el)ir/l ha(sak 8nthony r'nz. !'r sokszor el%+ord/lt vele hogy meg+ord/ltak vagy rdekl%dtek /t'na a +r+iak. &bben semmi k0l2n2set nem tal'lt. 7' azonban mg soha nem volt olyan hat'ssal +r+i mint most 8nthony 9rentham. 6em(sak tetszett neki az orvos hanem izgalmat s 'lland*an n2vekv% kv'n(sis'got is bresztett benne. &z kiss megi$esztette s .gy gondolta tal'n emiatt (sattan +el mostan'ban olyan k2nnyen. 5abozva l)ett be az irod'ba. 8nthony az r*asztaln'l 0lt s ))en +el$egyzseket ksztett. 8mikor +elnzett a l'ny azt olvasta ki a )illant's'b*l hogy a doktor mag'ban m/lat ra$ta. #enny t/la$donk))en szvesen viszonozta volna az 0dv2zls0l +el k0ld2tt mosolyt bizonytalans'ga azonban nem engedte hogy megtegye. 40l2n2s hogy ennyire vonzza a +r+i mik2zben er%s ellenszenvet rez ir'nta. Sillant'sa 9rentham doktor toll'ra esett. "elttlen0l ilyen rikt* sznekkel kell rniaB lend0lt azonnal t'mad'sba. 8z orvos +els*ha$tott s lerakta a tollat. Sz*val megint kezdi, Condolom most elmagyar'zza mirt nem tetszik mag'nak hogy nmi sznt viszek egyhang. k*rla)$ainkra. 6em szakszer1. 6em szakszer1B Ngyan m'r, 6e beszl$en b/tas'gokat, 8z nem szakszer1 ha 'lland*an megalk/sz/nk a gy*gyt'sban. 5al'losan komolyan nzett a l'ny szembe. 8z nem szakszer1 ha nem vall$/k be hogy +l0nk krdezni amikor nem t/d/nk valamit. 6e beszl$en nekem szakszer1tlensgr%l amikor egszen m'sra gondol, !ag'nak az nem tetszik hogy nem illek bele a r*zsaszn vil'g'ba, 8 +r+i ar('r*l elt1nt a mosoly. 5ogy %szinte legyek #enny n%vr azrt haszn'lom ezeket a szneket mert +elvidtanak. Szerintem a k*rh'zak am.gy is elgg lehangol*ak nem kell mg nek0nk is tov'bb rontan/nk a helyzetet. !i idegesti ebben annyiraB !aga idegest, b/kott ki a l'ny sz'$'n. 8 )2khendisge s a +el+/valkodotts'ga, 3s h'l's lennk ha a $2v%ben nem hagyn' egsz $szak'ra a h'zam el%tt a motor$'t.

@@

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

9esskB Rgy t1nt 8nthony egy )illanatig nem rti mir%l beszl #enny. 6em akartam +elbresztem a szomszdokat mondta azt'n. 8 magyar'zat meggy%z% volt #enny azonban egy sz*t sem hitt el bel%le. K hogyne, 8z viszont eszbe sem $/tott hogy mi lesz a $* hremmel. 8 l'ny legnagyobb bossz.s'g'ra 8nthony ar('ra mosoly 0lt ki. 3rtem. 6em t.l kellemes ha valaki elveszti a $* hrt s mg 2r2me sem telt a dologban /gyeB !it sz*lna hozz' ha ma este is megl'togatn'm s tel$esen leromboln'nk a $* hrtB #enny egy )illanatig komolyan azon volt hogy )o+on v'g$a az orvost. !'r lend0lt is a keze azt'n mgis $obb bel't'sra trt. 8z ilyen +r+iak lvezik ha siker0l +elbosszantani/k egy n%t. &zekkel m'sknt kell b'nni. Rgy d2nt2tt hogy ink'bb b1b'$osan elmosolyodik. Sontosan ilyen meg$egyzst v'rtam mag't*l mondta. 3s ha be+e$ezte a k*rla)okon vgzett elvont m1vszeti tevkenysgt akkor tal'n megkezdhetnnk a tervezett vizitet. 8 l'nyt megle)te hogy 8nthony 9rentham azonnal +elkelt a szkr%l. 8 +r+i ar('r*l elt1nt a g.nyos mosoly s komoly rdekl%dssel nzett a l'nyra. 5ogyne termszetesen mehet0nk. #enny hat'rozott l)tekkel ment vgig a +olyos*n 8nthony a nyom'ban haladt. 8 l'ny +igyelmt nem ker0lte el hogy amikor kt tan/l*n%vr mellett haladtak el a kamaszok nagy szemet meresztve nztk 9rentham doktort. 9ekintet0kb%l (sak .gy s/g'rzott a (sod'lat. 8 +r+i 0gyet sem vetett r'$/k. 42nnyedn megtehette hiszen ra$zottak k2r0l2tte a n%k. 6em volt r'szor/lva az ilyen b'tort'sokra. 8z orvos el%sz2r egy +iatal l'nyhoz +ord/lt aki a t2bbiekhez hasonl*an szintn im'dattal (s0ng2tt ra$ta. #enny +og't 2sszeszortva nzte a $elenetet. 5ogy vanB krdezte 8nthony i+$. betegt%l. K sokkal $obban 9rentham doktor. >sak nem brom m'r sok'ig hogy ny/godtan s mozd/latlan/l kell itt +ek0dn2m. !i lesz velemB !ikor kelhetek +el vgreB Sa$nos nh'ny htig mg ny/godtan s la)osan kell +ek0dnie. 9/dom hogy ez nagyon /nalmas de nem szeretnm megm1teni ha nem +elttlen0l sz0ksges. Sz2rny1 hogy minden a)r*s'g miatt sz*lnom kell valakinek mondta szomor.an a +iatal l'ny. Biztosan a n%vrek sem 2r0lnekD &miatt ne agg*d$k Sally, szaktotta +lbe #enny kedvesen a beteget. 6ek0nk semmi gondot nem $elent. 4omolyan mondom. 3n )edig biztosthatom sz*lt k2zbe 8nthony hogy valamennyi n%vr ennl t2bbet is megtenne azrt hogy ne kell$en megm1ten0nk mag't. 8nnyira veszlyes lenne a m1ttB 8 l'ny hang$'n hallatszott hogy +l. 8nthony rendkv0l gondosan v'logatta meg a szavait. 6em ltezik tel$esen veszlytelen m1tt +elelte. 8 mag' s.lyos beavatkoz's lenne a szervezetbe s (sak altat'sban vgezhetnnk el. !indkett%nek megvan a ko(k'zata. Ge nem kell ilyen rm0lten nznie, !aga +iatal er%s s egszsges. 8 statisztika az 2n oldal'n 'll Sally. Sillanatnyilag nem egszen biztos hogy ez a helyzet. 8 l'ny mosolyt er%ltetett mag'ra. >sak nem doh'nyzikB Gehogy, 5elyes. 9.ls.lya sin(s. &z mind nagyon $*. Ge azrt (sak +ek0d$2n ny/godtan tov'bb azt'n ma$d megl't$/k meg.szhat$/k;e a m1ttet.

@H

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

3s tartsa be a gy*gytorn'sz valamennyi /tast's't, tette mg hozz' #enny. 9ermszetesen n%vr. 42sz2n2m sz)en, "olytatt'k k%r.t$/kat az oszt'lyon. 8 l'ny vgig abban bzott hogy 8nthony valamilyen hib't k2vet el egy id% /t'n azonban el kellett ismernie hogy az orvos rti a dolg't. 7'ad's/l hihetetlen0l $*l el t/dott beszlgetni az emberekkel. #enny (sod'lattal +igyelte hogy 8nthony minden beteggel m'sknt b'nik s a mag/k m*d$'n beszl vel0k. 8zzal az id%s h2lggyel )ld'/l aki m'r rg*ta nyomta (ombnyakt2rssel az 'gyat .gy t'rsalgott mintha rg nem l'tott /noka2((se volna. !iss 5eslo) id%k2zben terhess v'lt a szemlyzet sz'm'ra mert mindenbe belekotyogott s mindenkinl $obban t/dta mit hogyan kellene (sin'lni. 8nthony 9renthammel szemben azonban $elt sem adta 'llt*lagos szakrtelmnek. Falamikor /gyanis !iss 5eslo) is ')ol*n% volt 'm a legt2bb $avaslata rg ide$t m.lta. Biztosan maga is szrevette doktor .r kezdte az 2reg h2lgy si)t* hangon hogy m'r a n%vrek sem a rgiek, 8nthony #ennyre )illantott. 8 l'ny l'tta a szemn hogy a +r+i m/lat mag'ban. 92kletesen igaza van !iss 5eslo) +elelte az orvos s nagy nehezen el+o$totta a r't2r% nevetst. 8z n id%mben sz% sem lehetett arr*l hogy le0l$enek beszlgetni a betegekhez ahelyett hogy tel$es er%bedob'ssal vgeznk a m/nk't az oszt'lyon. 8kkoriban erre mg nem kellett k0l2n krvnyt beny.$tani, 8z 2regasszony szn)adiasan +els*ha$tott. 3s ezek az egyenr/h'k, 9.ls'gosan sz1kek, <lyanok benne mintha semmi sem lenne ra$t/k. 6a meg a ha$/k, 8 legt2bb n%vr .gy +est mintha 'lland*an viharban rohang'szna. &gyetrt doktor .rB 5ogyne !iss 5eslo). 8nthonynak minden ere$re sz0ksge volt nehogy elnevesse mag't. #enny nagy hib't k2vetett el azzal hogy a +r+ira nzett. 8z orvos /gyanis ))en %t vizsg'lgatta behat*an. 9ekintete izgat* lass.s'ggal vgigsiklott a l'ny egsz testn. #ennynek mg a b% k2)enye sem re$thette el mennyire +orm's a melle keskeny a dereka s a (s)%$e sz) hossz. a l'ba. 7a$ta kv0l senkinek sem t1nt +el merre $'r az orvos szeme neki azonban +el+orrt t%le a vre. Cyorsan +lre+ord/lt. 6agyon rdekes lehet az a k*rla) $egyezte meg ingerkedve 8nthony s 'tlesett a l'ny v'lla +2l2tt. Aehelete #enny ar('t (ir*gatta. Igaza van val*ban nagyon rdekes mondta hetykn a l'ny 'm val*$'ban (sak most )illantott a kartonra. G2bbenten l'tta hogy egsz id% alatt +e$$el le+el tartotta a k*rla)ot. #*s'gos g m'r megint bolondot (sin'lt mag'b*l, 9ermszetesen szrevette hogy az orvos sz'$a szle vid'man megr'nd/l. 8nthony meg+ord/lt kiment a +olyos*ra s visszaind/lt az irod'ba. #enny $obbnak l'tta ha ink'bb a betegszob'kban marad. &gszen addig el+oglalta mag't amg l'tta hogy az orvos a nagy sz'rnyas a$t*n 't t'vozik az oszt'lyr*l. Gl/t'n semmi k0l2n2s nem t2rtnt. #ennyt tel$esen lek2t2tte a m/nk'$a s (sak nagy sok'ra $/tott be az irod'ba hogy 'tad$a az oszt'lyt >hristine Crahamnek a dl/t'nos m1szakvezet% n%vrnek. 5ogyhogy mg itt vanB, ki'ltott +el >hristine amikor megl'tta m/nkat'rsn%$t. 6in(s kedve hazamenni #ennyB !'r rg le$'rt a m/nkaide$e. >hristine kedvelte a l'nyt b'r vlemnye szerint #enny t.ls'gosan al'rendelte lett a hivat's'nak. &lhat'rozta hogy sz*ba hozza neki !arlo= doktort. Condolom nagyon elszomortotta doktor !arlo= hal'lhreB

@M

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8 l'ny b*lintott. >sak most d2bbent r' hogy a sok m/nk't*l egsz na) egyszer sem gondolt az elh/nyt orvosra. #/dy is nagyon hi'nyzik mondta azt'n >hristine;nek. 6em 'r/lta el mirt t'vozott ilyen hirtelenB !/nkat'rsn%$e v'llat vont. 6em t/dom az ok't de .gy se$tem nem $2tt ki igaz'n az .$ orvossal. &zt nagyon is el t/dom k)zelni mondta #enny tel$es meggy%z%dssel azt'n kiss sz*rakozottan $* $szak't kv'nt m/nkat'rsn%$nek s a betegeknek. -tment az 2lt2z%be levette +ity/l'$'t kiszedte ha$'b*l a t1ket s meg+s0lk2d2tt. #/dy a bar'tn%$e volt. Fa$on r' t/dn';e venni hogy vissza$2$$2n ha val*ban azrt l)ett ki mert 2sszet1z2tt 8nthony 9renthammelB Rgy d2nt2tt megl'togat$a az asszonyt. #/dy >ollins a k*rh'zt*l 2t mr+2ldnyire lakott ny/gat +el egy akkora helysgben amelyet m'r;m'r v'rosnak is lehetett mondani. #enny szilveszterkor $'rt ott /tol$'ra amikor a m/nkat'rsn%$e s +r$e 2ssze$2vetelt rendezett bar'taiknak s szomszdaiknak. 8nnak ellenre sz) na)knt maradt meg ez a $an/'r else$e az emlkezetben hogy a szomszd +i. egsz id% alatt le nem sz'llt r*la. Fg0l a tlikertbe menek0lt el%le s az 0vegtet%n ko)ogtat* es%t hallgatva egy )oh'r bort iszogatott. <tt lelt r' #/dy. Rgy l'tom nem tal'lt el -mor nyila mondta vid'man. 6em s mg (sak nem is s.rolt. Iskol's l'nyokknt vihogtak ko((intottak s egym's egszsgre kv'nt'k az italt. #/dy s +r$e G'vid 2tvenes veik vgn $'rtak s nagyon szerettk egym'st. Senny a l'ny/k egy amerikai +i.hoz ment +r$hez s most "lorid'ban lt. #enny a (sal'd minden tag$'t nagyon kedvelte. 8 h'z/k egy (sendes egyir'ny. /t('ban 'llt. !'r ma$dnem bes2ttedett amire a l'ny odart. 8z ablakokb*l nem sz1r%d2tt ki +ny s #ennynek (sak most $/tott eszbe hogy tal'n okosabban tette volna ha el%bb idesz*l tele+onon. 4isz'llt a ko(sib*l 'm ahogy el%re se$tette ko)ogtat's'ra senki sem $elentkezett. 3))en visszaind/lt az a/t*hoz amikor meghallotta hogy !rs. Savendish a szomszdasszony az .$vi szerelmes i+$on( desany$a az % nevt ki'lt$a s +/tva k2zeledik +el$e. Odv2zl2m kedvesem ki'ltotta ki+/lladva. !i $'ratbanB >sak .gy be/grottam mondta #enny. Szerettem volna megl'togatni #/dyt. 5't akkor hossz. /tat kell megtennie, b/kott ki !rs. Savendish sz'$'n. #enny zavartan nzett az asszonyra. 5ogyanB 6em rtem. 5't nem hallottaB &lmentek, &lmentekB 5ovaB 8 l'ny rosszat se$tett. 8 dl;amerikai szigetekre egy ha$*.tra. Senny gyermeket v'r .gyhogy /t'na egyenesen hozz' /taznak. !rs. Savendish behvta mag'hoz #ennyt egy (ssze te'ra gy a l'ny t2bbet is megt/dhatott bar'tn%$e /taz's'r*l. 6agyon rossz/l rezte mag't a m/nkahelyn mondta a szomszdasszony s s0temnnyel kn'lta #ennyt. 7ossz/l rezte mag'tB krdezte megle)%dve a l'ny. 6em is t/dtam. Sedig gy volt. !'r rg nem szeretett a k*rh'zban azt'n r'ad's/l meghalt a $* 2reg !arlo= doktor s meg$2tt az .$ orvosD IgenB krdezte remnykedve #enny. Bzott benne hogy beigazol*dnak se$tsei. #/dy azt mondta az .$ orvos ksz szlvihar. Gavid korengedmnnyel m'r ny/gd$ba ment Senny is terhes lett #/dy meg egyre kevsb kedvelte a k*rh'zat gy h't .gy

@P

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

d2nt2ttek hogy el/taznak. &gyik )illanatr*l a m'sikra, 8zt mondt'k h*na)ok is elm.lhatnak tal'n egy egsz v is beletelhet mire vissza$2nnek. !eggrtk hogy ma$d rnak. Biztosan hamarosan ka) levelet !iss #enny. #/dy nagyon szereti mag't. Igen mondta a l'ny s elh'rtotta a +elkn'lt m'sodik (ssze te't. Ink'bb visszamegyek. 42sz2n2m a meghv'st. K nem maradna mgB 7oger a +iam mind$'rt itthon lesz s t/dom hogy nagyonD 6em nem mennem kell v'gott k2zbe gyorsan #enny s legszebb mosoly'val a$'ndkozta meg vendgl't*$'t. !'r gy is ))en elgg ignybe vettem az ide$t. !g egyszer k2sz2n2m a te't. 6agyon 2r0ltem mondta (sal*dottan !rs. Savendish. 7oger szomor. lesz hogy nem tal'lkozhatott mag'val.

@6

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

5. FEJEZET
#enny beindtotta az a/t*t s nekiv'gott a s2ttsgnek. 4)telen volt +eldolgozni a r2vid id% alatt bek2vetkezett sok;sok v'ltoz'st. Rgy rezte letben minden megsz1nt vagy 2sszet2rt. 8zon t2)rengett minek kell mg ahhoz t2rtnnie hogy tel$esen elvesszen eddigi ny/galma. Fa$on mit%l sz'nta el mag't #/dy s G'vid ilyen hirtelenB 3s mirt nem 'r/lta el neki #/dy hogy nem teszi boldogg' a m/nk'$aB Bizony'ra 8nthony 9rentham meg$elense volt az /tols* (se)) a )oh'rban. 8 l'ny ngyesbe ka)(solt s r'ta)osott a g'z)ed'lra. B'rmit tett vagy mondott is az orvos arra mindenk))en elg volt hogy #/dyt elkergesse vele a k*rh'zb*l. 8 gazember, mondta hangosan #enny s egyre gyorsabban ha$tott. 6em is $/tott el igaz'n a t/dat'ig hogy 5arry !arlo= rgi h'za +el vette .t$'t. 8 +r+i a szomszd tele)0lsen lt egy Fikt*ria kir'lyn% kor'b*l val* (sodasz) kertes h'zban. #enny az )0let el rve azonnal szrevette hogy az /t*bbi id%ben senki sem ')olta a r*zsakertet s a +0vet is rgen nyrt'k m'r le. 8z ablakokat bele)te a )or a +0gg2ny2ket szorosan 2sszeh.zt'k. 8 l'ny (sak ebben a )illanatban +ogta +el igaz'n hogy az az ember aki egykor nagyon sokat $elentett neki hirtelen s minden +igyelmeztets nlk0l 2r2kre elt'vozott. &szbe villant hogy va$on ki gondoskodik most a h'zr*l. 9al'n doktor !arlo= n%vre akit az orvos nh'ny esztend%vel ezel%tt megl'togatott 8/sztr'li'banB : biztosan elad$a ma$d a h'zat. 4'r mert gy nemsok'ra alig;alig emlkezik ma$d valaki !arlo= doktorra. Fa$on mirt nem n%s0lt meg soha a +r+iB t2)rengett. 5iszen $*k)1 bar'ts'gos tr+'t kedvel% ember volt. #ennyt ny/gtalans'g +ogta el. 4o(si$'val arra a helyre ha$tott ahonnan r' lehetett l'tni a tengerre. 4isz'llt s a szllel szemben hat'rozott l)tekkel elind/lt +el+el a +2ld.ton. 8z /tols* szakasz igen(sak meredek volt s a l'ny ki+/lladt amire +elrt. "'rads'ga azonban elnyerte $/talm't. Alegzetel'llt* kil't's t'r/lt el. Ae0lt a )/ha +1be +0le m2g simtotta a ha$'t s trdre t'masztotta a k2ny2kt. 5ossz. ideig 0lt gy mozd/latlan/l s a messze t'volba meredt. Rgy t1nt neki bele kell t2r%dnie hogy #/dy nem $2n vissza 8nthony 9rentham )edig itt marad a k*rh'zban. !ost m'r (sak azt kellene kital'lnia hogyan viselked$k a +r+ival. 5'trad%lt s hanyatt +ek0dt a +1ben. 8 t2rtntek ellenre elgedett volt a m/nk'$'val s az letvel. <lyan oszt'lyt vezet ahol sok minden t2rtnik s lvezi hogy nagy +elel%ssget kell viselnie. 8bban az egyben biztos hogy semmik))en sem akar$a elhagyni a k*rh'zat s ezt a k2rnyket sem. Lgy h't nemigen marad m's v'laszt'sa knytelen lesz kiegyezni 9rentham doktorral. 9al'n az lenne a leg$obb ha egyszer1en nem venne r*la t/dom'st. 8z is lehet hogy az orvos +l v m.lva m'shov' megy dolgozni. 8 l'ny leh/nyta a szemt. 8kkora volt oda+2nt a (send hogy #enny szinte a +1sz'lak zizzenst is hallotta. 5irtelen megrezte hogy nin(s egyed0l. 7m0lten +el akart /grani 'm ebben a )illanatban megl'tta hogy nem idegen h/))ant le mell a +1be. 8 l'ny +el0lt s kihv*an 8nthony 9renthamre nzett. !aga meg hogy a (s/d'ba ker0lt ideB krdezte. 8 +r+i vid'man r'mosolygott s rendkv0l elgedettnek t1nt. Sontosan .gy ahogy maga +elelte. 8 l'bamon. 6agyon $*l t/d$a hogy nem ezt krdeztem. 9/dta hogy ide+2nt vagyokB 5ogyne t/dtam volna amikor k2vettemB +elelte az orvos.

@T

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny annyira megle)%d2tt hogy el%sz2r nem tal'lt meg+elel% szavakat. 42vetettB 3s mirtB krdezte azt'n. 8nthony hosszasan a l'nyra nzett. Ngye emlkszik m'r megkrdeztem hisz;e abban hogy ltezik szerelem az els% l't'sraB 8 +r+i olyan l'gy hangon tette +el a krdst hogy #enny nemigen hitte hogy 8nthony (sak /gratni akar$a. Rgy rezte az orvos igazat beszl. Szam'rs'g, (s*v'lta meg a +e$t. 5iszen nem is ismer. 8nthony v'llat vont s szemmel l'that*an nem volt r' nagy hat'ssal a l'ny ellenvetse. Igaz. !g azt sem t/dom hogyan issza a te'$'t. 9e$$elB >/korral s (itrommalB S/((init szereti $obban vagy FerditB "ogalmam sin(s milyenek a )olitikai nzetei s hogy milyen amikor reggel kinyit$a a szemtB Ge ma$dD &lg volt, ki'ltotta #enny. Sokkal $obban megi$esztette ahogy teste v'laszolt 8nthony szavaira mint az hogy ks% este egy idegennel van kettesben +ent a hegyen. 8 +r+i tekintetb%l r'ad's/l annyi melegsg s v'gy 'radt +el hogy szinte meztelennek rezte mag't. !ondtam m'r hogy ki nem 'llhatom a modor't. #a$ #enny, kezdte 8nthony se$telmesen. 6agyon $*l t/dom hogy nem gy gondol$a. !ost )edig 'r/l$a elD egy +1(som*t szedett ki a l'ny ha$'b*l s k2zben hozz'rt az ar('hoz ...hogy mikor va(sor'z/nk egy0tt, Soha, sziszegte #enny az/t'n +el'llt s leverte r/h'$'r*l a +0vet. Ge h't akkor hogyan ismer$em meg $obbanB +olytatta 8nthony. B'r(sak ne nzne gy r' azzal a barna szemvel, 6em +og $obban megismerni $elentette ki hat'rozottan #enny. &gy0tt +og/nk /gyan dolgozni de nem megy0nk egy0tt sehova. !egrtetteB, Sz*r*l sz*ra. 8 +r+i is +el'llt s egy l)st tett a l'ny +el. !iel%tt #enny megakad'lyozhatta volna 8nthony 't2lelte. 8 l'nyhoz hozz'rt az orvos motoroskab't$'nak nyers b%re s +0ln rezte a +r+i meleg lehelett. 6e k0zd$2n ellene #enny, s/ttogta. Ngye maga is akar$a hogy meg(s*kol$amB :r0ltsg, 9iszta %r0ltsg, !eg kellene 'lltania el kellene l2knie mag't*l az ar('ba kellene v'gnia. 9ennie kellene valamit, Igazam vanB 8nthony hang$a .gy k.szott bele a +0lbe ak'r egy mlyheged1 zeng% m/zsik'$a. #enny v'laszra nyitotta a sz'$'t 'm a k2vetkez% )illanatban a +r+i a$k't rezte a sa$'t$'n. 8d*sa maradt h't a +elelettel. &z/t'n m'r egy'ltal'n nem t/dott gondolkodni. 9al'n azt sem vette volna szre ha hirtelen kis0t a na). 8z sem t/datos/lt benne hogy 'tk/l(sol$a a +r+i nyak't s olyan hevesen viszonozza a (s*k$'t ahogy mg letben nem (s*kolt. Rgy rezte eggy olvad a termszettel. 8zt hiszem szeretlek #enny mondta 8nthony halkan. :r0ltsg, 9iszta %r0ltsg gondolta megint a l'ny s gondolkod's nlk0l 'tadta mag't a +r+i .$abb (s*k$'nak. #enny ks%bb nem t/dta volna megmondani mennyi id%t t2lt2tt 8nthony kar$'ban. Fg0l elg d/rv'n kellett ki$*zanodnia. &gy nagy k/tya rohant hozz'$/k s +el;+el/gr'lt r'+l/k. 8 l'ny .gy rezte mly 'lomb*l riasztott'k +el. 7'd2bbent hogy kezt a +r+i )*l*$a al' tolta s ))en odaad*an simogat$a 8nthony h't't. 8 +r+inak viszont siker0lt kinyitnia #enny r/h'$'nak h'rom +els% gomb$'t. 8 l'ny dermedten 8nthonyra nzett s tekintetben nmi b1nt/dat b/$k'lt. 6em igaz'n rtette mi t2rtnt. !ondani akart valamit de egy hangot sem brt kiny2gni.

@U

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

&gy id%sebb h'zas)'r st'lt +el az .ton nyilv'n 2vk volt a vid'm /gat'ssal #ennyk k2r0l /gr'ndoz* k/tya. 8 kt kis2reg /gyan szemmel l'that*an arra igyekezett ahol %k 'lltak 'm most m's+el ind/ltak tov'bb. 8lighanem l'tt'k ami az imnt t2rtnt. 8 l'ny sz2rnyen rezte mag't. 8 h'zas)'r mindent/d* mosoly't nem lehetett +lrertem. 5a nem zavar$'k meg %ket a dolognak bizony'ra az lett volna a vge hogy itt a +1ben szeretkeznek 8nthony 9renthammel. 7'nzett a +r+ira s szinte egyszerre sz*laltak meg. !agaD 42z2nsges alak, #ennyD 8 l'ny t'mad'sba lend0lt. Aegyen szves ne sz*ltson #ennynek, !ib%l gondolta egy'ltal'n hogy (sak .gy hozz'm rhetB 6em t/d$a megrteni hogy nem rdekelB #enny termszetesen )ontosan t/dta hogy imnti viselkedse meghaz/dtol$a szavait de most nem t2r%d2tt ezzel. 9.ls'gosan +lt att*l hogy 8nthony .$abb (s*kkal vet vget d0hkit2rsnek. !ost m'r (sak a menek0lst v'laszthat$a. !eg+ord/lt s le+/tott a domboldalon. 8 +r+i nem mozd/lt (sak szemvel k2vette. Aerve az .tra /$$'val nh'nyszor belet.rt a ha$'ba s begombolta a r/h'$'t. !g akkor sem ny/godott meg tel$esen amikor m'r a ko(siban 0lt. "elb%g% motorral indtott mintha maga az 2rd2g 0ld2zn vasvill'val. -lland*an belenzett a vissza)illant*ba de egyetlen s2tt szem1 +r+i sem 0ld2zte motorkerk)'ron. <tthon azonnal 2sszeh.zta a +0gg2ny2ket s sok'ig s2ttben 0ld2glt. Aegal'bb annyira remlte hogy 8nthony nem +og beko)ogtatni hozz' mint azt hogy mgis megteszi. 8 +r+i azonban nem $elentkezett. #ennynek (sak hossz. id% /t'n siker0lt valamennyire 2sszeszednie mag't. !eg+0rd2tt megnzte a tvhrad*t vasalt egy keveset s k2zben a -est ,ide ,toryt hallgatta. 3hes volt de semmi m'sra nem volt tv'gya mint (sokol'dra. &gy 0lt% helyben meg is evett egy nagy t'bl'val. Aassanknt m1k2dni kezdtek az rzkszervei s (sak most bredt t/dat'ra mennyire +'radt. F'rakoz'sa ellenre gyorsan mly s )ihentet% 'lomba z/hant. !'sna) reggel azon gondolkodott val*ban megt2rtnt;e vele el%z% este mindaz amire emlkezik. Rgy rezte mintha mindent (sak 'lmodott volna. 8zt hitte +el +og$a bosszantani ha eszbe $/t milyen hat'ssal volt r' 8nthony (s*k$a 'm legnagyobb megle)etsre tel$esen ny/godt maradt. 5'nyszor de h'nyszor mondta m'r a betegeinek hogy reggelre mindent $obb sznben l'tnak ma$d s most nagyon is igaznak bizony/lt ez a ki$elents. 8 l'ny $*zan gondolkod's.nak tartotta mag't s na)vil'gn'l szemllve annak l'tta a tegna)i esetet ami az val*$'ban volt. Sem t2bbr%l sem kevesebbr%l nem volt itt sz* mint tagadhatatlan rzki vonzer%r%l. #enny sz'm'ra megd2bbent% volt a +elismers hogy h/szonhat ves kor'ig nem t/dta mit $elent az rzki vonzer%. 8 leghalv'nyabb se$telme sem volt arr*l hogy egy (s*knak akkora $elent%sge lehet mint a tegna) estinek. 8lig rt vget m'ris mag'nyosnak s elveszettnek rezte mag't. &gyet azonban biztosan t/dott mg)edig azt hogy ennek nem szabad mg egyszer megt2rtnnie, 8nthony 9rentham nem az esete s ezen semmi sem v'ltoztathat. 6em ker0lhet mg egyszer olyan helyzetbe hogy kettesben legyenek s .$ra ksrtst rezzen arra hogy meg(s*kol$a a +r+it.

@V

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Aegink'bb az aggasztotta hogy nem t/dta lesz;e ere$e ahhoz hogy ellen'll$on 8nthony 9rentham vonz's'nak. &lhat'rozta (sakis szakmai ka)(solatot +og tartani az orvossal egyetlen sz*t sem beszl vele a mag'nletr%l. Fg0l +igyelmeztette mag't hogy ))en eleget +oglalkozott m'r 8nthonyval. Ide$e hogy .gy +olytassa a dlel%tt2t ahogy mindig is szokta amikor dl/t'nos volt. Aement teh't a +al/ba .$s'grt s z2ldsgrt. 5azarve nekil'tott hogy el%ksztse az olasz rakott tszt't amelyet m'sna) este eszik ma$d meg egyik bar't$'val. Nt'na lez/hanyozott beleb.$t a n%vregyenr/h'ba ko(siba 0lt s m/nk'ba ind/lt. 8 k*rh'zban besz'moltatta India West=oodot a dlel%tt t2rtntekr%l. 8 l'ny meglehet%sen rossz b%rben volt szeme alatt mly s2tt karika h.z*dott. #enny nem le)%d2tt volna meg ha m/nkat'rsn%$e arra )anaszkodik hogy el%z% $szaka le sem h/nyta a szemt. Besz'mol*$a azonban gy is 2sszeszedett volt. #enny 'tvette s zsebbe s0llyesztette a k/l(sokat azt'n nekil'tott a gy*gyszeroszt'snak. Igyekezett olyan gyorsan s (lszer1en dolgozni ahogy (sak t/dott de azrt gy is szaktott id%t arra hogy elbeszlgessen egy;egy beteggel s /tast'sokkal l'ssa el a tan/l*n%vreket. -m t/la$donk))en egsz id% alatt (sak azt v'rta hogy 8nthony vgre bel)$en az oszt'lyra. 8 legvadabb gondolatok kavarogtak a +e$ben. !it tegyen ha a +r+i az egsz szemlyzet szeme l'tt'ra meg2leliB 7.g$a s)(sontonB SiktsonB 6em volt egszen biztos abban hogy val*$'ban ell2kn mag't*l az orvost aggodalma azonban t2kletesen +eleslegesnek bizony/lt. 8nthony /gyanis (sak a m1ttek vgeztvel $elent meg az oszt'lyon amikor a l'ny ))en va(sor't osztott a betegeknek. #enny szinte biztosra vette hogy a +r+i odamegy hozz' (sakhogy nem gy t2rtnt. !i/t'n vgzett a betegszob'kban #enny az irod'ba ment. 8z orvos az r*asztaln'l 0lt s $egyzeteket rt egy k2nyvbe ez.ttal rikt* ibolyakk tollal. Sz) $* estt k2sz2nt azt'n tov'bb rt. #enny nem t/dta volna )ontosan megmondani milyen viselkedsre sz'mtott a +r+it*l az azonban mg vletlen0l sem $/tott eszbe hogy gy +og$a 0dv2z2lni. <lyas+le v'laszokra ksz0lt hogy ?6e harag/d$on de beszl$0nk ink'bb m'sr*l,X vagy esetleg ?6em +oglalkozhatn'nk a m/nk'valBX 8nthony )edig .gy viselkedik mintha semmi sem t2rtnt volna k2z2tt0k. Bo(s'sson meg doktor 9rentham de nem kv'n most vizitelniB krdezte bar'ts'gosan s bosszantotta hogy m'r megint elbizonytalanodott a hang$a. 8nthony azonnal +el)attant. Gehogynem. >sak .gy l'ttam hogy nagyon el+oglalt volt amikor 't$2ttem. Ink'bb megv'rtam amg $obban r'r. 8 +r+i igaz'n kedvesen beszlt s #enny nem t/dta mirt rzi .gy mag't mintha a b0tykre l)tek volna. >sak k/rt'n odab*lintott az orvosnak azt'n el%reind/lt vissza az oszt'lyra. 8nthony ki+og'stalan/l viselkedett. 6y/godtan s ellenvets nlk0l hallgatta vgig a l'ny $elentseit a betegek 'lla)ot'r*l. >sak olykor;olykor tett +el krdst vagy rdekl%d2tt #enny vlemnye ir'nt. 7endkv0l bar'ts'gos volt a betegekhez a tan/l*n%vrek )edig most is 'lmodoz* )illant'sokat k0ld2zgettek +el s )ersze 'lland*an a k2zelben akadt valami +ontos dolg/k. #enny semmit nem tal'lt amibe belek2thetett volna. 8z egyetlen k0l2nbsg a tegna) este el%tti na)okhoz k)est az volt hogy a +r+i most nem in(selkedett vele annyira elbizakodottan. 7idegnek sem volt azonban mondhat* (sak ))en termszetesen viselkedett. &gyetrt n%vrB

H0

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8 l'ny (sak most d2bbent r' hogy 8nthony egszen eddig hozz' beszlt s % egy sz*t sem +ogott +el abb*l amit az orvos mondott. Condolatai kilomterekre $'rtak innen. Ilyesmi mg soha nem t2rtnt vele, Sa$n'lom deD 8zt hiszem nem +igyeltem. Sersze )ersze mondta 8nthony rendkv0l l'gy hangon. Biztosan nagyon +'radt. #enny 2szt2n2sen +elszegte az 'll't szeme )edig szikr'kat sz*rt. &z tal'n (lz's volt arra hogy 'lmatlan/l t2lt2tte az $szak'tB &lnzst de mire gondolB krdezte. Semmi k0l2n2sre v'gta r' azonnal a +r+i. >sak t/dom hogy ma nagyon sokat dolgozott. 7engeteg volt a tennival* az oszt'lyon. K igen. !irt is rzi mg mindig t2kletlennek mag't az orvos t'rsas'g'banB "olytatt'k a vizitet. 8nthony szok's szerint /tast'sokat adott ellen%rizte a kor'bbiak vgreha$t's't s id%nknt mg egy;egy a)r* ha nem is t.l b'tort* tr+'t is els0t2tt. 8 l'ny azonban (sak akkor k2nnyebb0lt meg igaz'n amikor az orvos a vizit be+e$eztvel t'vozott az oszt'lyr*l. #ennyben z1rzavaros rzsek kavarogtak. 5a a +r+i tnyleg szereti ahogy 'lltotta akkor most nem nzte volna leveg%nek, Fagy ma m'r nem is tal'l$a annyira vonz*nak s rdekesnekB !it $elent ez az egszB 6em tehet$0k meg hogy semmibe vessz0k azt az embert akivel szorosan egy0tt kell dolgozn/nk. 8z oszt'lyvezet% +%n%vrnek s az oszt'lyos orvosnak s.rl*d's nlk0l s t2kletes egyetrtsben kell egy0ttm1k2dnie. #enny betegei $av't akarta gy h't sz0ksge volt 8nthony 9renthamre. 8 +r+i $* sz'ndk't nem vonhatta ktsgbe s az orvos tov'bbra is bar'ts'gos kedves s magabiztos volt. 8 l'ny mgis .gy rezte hogy ki(s.szott l'ba al*l a tala$. &gyszer1en nem t/dott +elold*dni 8nthony t'rsas'g'ban. 8z orvos az egyik )illanatban sz2rnyen +eld0htette az 'llt*lag a betegek rdekben bevezetend% v'ltoztat'saival a k%vetkez% )illanatban azonban #enny knytelen volt bel'tni hogy $avaslatainak t.lnyom* rsze nagyon is $ogos. 8nthony 9rentham s 5arry !arlo= bizony kt k0l2n vil'got k)viselt. Id%vel #enny maga is meg'lla)totta hogy a v2r2s k2nyvre a bibli'ra tnyleg nin(s sz0ksg0k. 8z .$ rendszer amelyben szemt%l szembe k2z2ltk egym'ssal a t/dnival*kat sokkal $obban m1k2d2tt. >sak az volt benne a kellemetlen hogy neki ))en 9rentham doktorral kellett mindent megbeszlnie. 8hogy teltek;m.ltak a na)ok a l'ny azt is elismerte hogy 8nthony val*ban rendkv0l vonz* egynisg. >s/)'n az a vid'm (sillog's t1nt el a szemb%l amely kezdetben annyira bosszantotta #ennyt. 8 +r+i egybknt is megv'ltozott. 8z oszt'lyon mindenkivel kit1n%en megrtette mag't s mindenkivel tr+'lkozott (sak vele #ennyvel nem. 8 l'ny id%nknt tel$esen kv0l'll*nak rezte mag't. &gyik na) az orvos egy +iatal sz%ke n% t'rsas'g'ban l)ett be az a$t*n. #enny els% l't'sra +elismerte hogy a l'ny kiv'l* s)ortol* lehet. #enny mondta 8nthony m'r beszltem mag'nak a )szi(hol*g/s/nkr*l de azt hiszem szemlyesen mg nem tal'lkoztak. 4rd%n hol az egyik hol a m'sik n%re nzett. !g nem m/tattak be minket egym'snak +elelte #enny leereszked%en b'r .gy rezte tork'ban ver a szve. 6em t/dta volna megmondani mit%l ez az rzs. Aisa Brook a h2lgy #enny 5/ghes oszt'ly/nk +%n%vre. #ennyD Aisa az .$ )szi(hol*g/s/nk.

H1

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

&gy )illanatra akkora (send t'madt hogy mg egy lgy z0mm2gst is meg lehetett volna hallani. 4ettesben hagyom mag/kat mondta azt'n gyorsan az orvos. 8z oszt'lyon leszek ha sz0ksg0k lenne r'm. #enny igyekezett bar'ts'gos hangot meg0tni. Sa$n'lom hogy eddig mg nem tal'lkozt/nk. Rgy hallottam egyszer m'r bevetettk mag't n'l/nk de akkor ))en szabads'gon voltam. Aisa +elnevetett. #* sz* a bevets, >sak rszm/nkaid%ben dolgozom. 8nthony t/dta hogy erre+el lakom. "elhvott s r'beszlt hogy hetente egyszer $'r$ak be ide. Fal*$'ban nem is akartam dolgozni /gyanis vizsg'ra ksz0l2k. Ge h't t/d$a milyen 8nthony, 5a valamit a +e$be vesz akkor azt t1zzel;vassal meg is val*st$a. 9nylegB krdezte #enny olyan bar'ts'gosan ahogy (sak kitelt t%le. 8zt hiszem n mg ezt nem ta)asztaltam de lehet hogy gy van. 6in(s sz0ksge valamireB 9al'n m'r hallotta hogy hossz. vek *ta nin(s )szi(hol*g/s/nk. &gyrszt a k2ltsgmegtakart's miatt m'srszt mert a k*rh'z vezetse azon a vlemnyen volt hogy a n%vrek is k)esek elbeszlgetni a betegekkel s meg t/d$'k adni nekik a sz0ksges segtsget. !g olyankor is amikor arr*l van sz* hogyan illeszkedhetnek be .$ra a htk2zna)i letbe. 8 l'ny mag'nak )ersze bevallotta hogy az ')ol*n%knek mindenna)i m/nk'$/k mellett nem sok ide$0k $/tott arra hogy a betegek lelkvel t2r%d$enek. : maga m'r rg*ta szerette volna hogy bet2ltsk a )szi(hol*g/si m/nkak2rt a$'nlat't azonban .$ra s .$ra el/tastott'k. #enny szerette volna t/dni hogyan siker0lt 8nthony 9rentham;nek ilyen gyorsan meggy%znie a vezetst. 6h'ny na) m.lva 8nthony bel)ett #enny irod'$'ba. 8z orvos mint mindig most is rendkv0l el+oglaltnak l'tszott. 7'ad's/l ma az oszt'lynak is rossz na)$a volt. 7emlem hogy !rs. #esso)ot hamarosan elhelyezhetem az 2regek otthon'ban mondta a +r+i minden bevezets nlk0l. 8 l'ny a hrnek meg+elel% elk)edssel nzett +el r'. 6e beszl$en m'r ostobas'got, tiltakozott. &gy na)ot sem brna ki ott. 9/d$a hogy nem lesz egyed0l ellenkezett 8nthony. 40l2n kis lak'sban +og lakni s egsz na) gondoskodnak r*la. !indig lesz valaki a k2zelben aki vigy'z r'. &lvileg, Cyakorlatilag azonban nem t/dom hogyan v'lna ez be !rs. #esso)n'l. 6in(s hozz' elg $* 'lla)otban. 6ekem m's a vlemnyem. 8 t2rse sz)en meggy*gy/lt s a mellkasi +ert%zs is sz)en eloszlott. Aisa szerint is nagyszer1en halad a beteg. 8 )szi(hol*g/sn% emltse ellentmond'sra ksztette a l'nyt. !rs. #esso) t.l gyenge. Sz* sin(s r*la. 3))en ellenkez%leg meger%s2d2tt mondta 8nthony. !eger%s2d2ttB #enny a +o$tott haragt*l egyre halkabban beszlt. 8zt hiszem !rs. #esso) +0gg%v v'lt a k*rh'zt*l. 6em tesz0nk $*t vele ha tov'bb korl'tozz/k a szabads'g't. 3)) ellenkez%leg vissza kell adn/nk neki. 5't )ersze maga k2nnyen beszl, ki'ltotta #enny d0h2sen. Fg0l is maga az orvos, 8zt mond$a meggy*gy/lt a l'ba. Som)'s, 8milyen gyorsan (sak lehet meg akar szabad/lni t%le. 8rra nem gondol hogy /t'na mi lesz a beteggel. !'r ezer ve itt van, Sontosan err%l van sz* mondta 8nthony mg mindig ny/godtan. &zzel meg mit akar mondaniB Fal*ban rdekliB 7endben van. 8z a vlemnyem hogy t.lz'sba viszi az any'skod'st a betegekkel. 9.ls'gosan +0gg%v v'lnak mag't*l s ez szerintem nem

H@

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

helyes. B'rhov' nzek ezt l'tom. &gy $* n%vrnek termszetesen az ')ol's mellett is +oglalkoznia kell a betegekkel de nem teheti %ket mag't*l +0gg%v. #ennyt a sr's k2rnykezte. Rgy se$tem azt akar$a t/dom'somra hozni hogy nagyon 2r0lne ha +elmondank. !ert akkor alkalmazhatn' mg nh'ny bar'tn%$t, 8z orvos elk)edve nzett a l'nyra. !ir%l beszlB -D >sak nem Ais'ra gondolB Semmi oka az aggodalomra % nem a bar'tn%m. 6em agg*dom, #enny hang$a ma$dnem el(s/klott. >sak s kiz'r*lag a maga dolga mit s kivel tesz. !ost )edig 2r0lnk ha bkn hagyna. 7engeteg a dolgom. Sz*val egyetrt a !rs. #esso)r*l mondottakkalB krdezte az orvos. #enny +elnzett a +r+ira. : nem +og egyetrteni vele $elentette ki. !rs. #esso) ha$land*nak m/tatkozott. Rgy rtiD 8 l'ny alig t/dta +el+ogni amit hallott. !'r beszlt veleB 8nthony idegesen +els*ha$tott. !ond$/k .gy hogy ta)ogat*ztam n'la. Sz*val m'r a m/nk'mat is 'tvetteB !irt nem $elenik meg reggel htkor ')ol*n%i egyenr/h'ban az oszt'lyonB Segthetne az 'gyaz'sban. #*s'gos g kisl'ny, t2rt ki most m'r 8nthony. 8zt krdeztem mag't*l hogy elvileg mit sz*l az 2tletemhez. Sontosan t/dtam hogy legal'bb ngy okot +el +og sorolni arra mirt ne tegy0k meg. 8mi*ta itt vagyok minden $avaslatomat gy +ogadta, !aga is kezdett%l +ogva (sak br'l engem, K egek, 8 +r+i vgigsimtott a homlok'n. !ind2ssze nh'ny )t% $avaslatot tettem arra hogy min lenne $* v'ltoztatn/nk. &l kell ismernie hogy nem is voltak annyira rosszak az 2tleteim. !irt ilyen merevB Fagy (sak az vezrli hogy nem akar$a beszennyezni az desany$a emlktB #enny most m'r alig brt /ralkodni mag'n. 5ogy merszelD &gyszer1en (sak nyltan beszlek mag'val. !'r nem t/dom hogyan tehetnk a kedvre kisl'ny, Fal*szn1leg a kisl'ny megsz*lt's volt az oka hogy #enny kirobbant. Aegh%bb v'gyam hogy ezent.l (sak akkor beszlgess0nk ha okvetlen0l sz0ksges. 3s elv'rom hogy a $2v%ben ne ny.l$on hozz'm, #*s'gos g mirt kellett mg ezt is sz*ba hozniaB 8 l'ny l'tta hogy 8nthony barna b%re ellenre els')ad. 8mikor a +r+i azt'n megsz*lalt megvets s le)lezetlen harag (send0lt ki a hang$'b*l. &miatt azt'n nem kell agg*dnia sziszegte a +oga k2z2tt. !g soha nem s0llyedtem olyan mlyre hogy valakinek k2ny2r2g$ek. 8zrt mgis k'r a dologrt. 8tt*l tartok lekste a (satlakoz'st kedveskm, 8nthony elmosolyodott a szeme azonban nem mosolygott. !iel%tt #enny b'rmit v'laszolhatott volna a +r+i elhagyta a szob't.

HH

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

6. FEJEZET
8 l'ny mg sok'ig 8nthony 9renthamen t2rte a +e$t. Fa$on mirt nem k)es arra hogy ne gondol$on r' amikor )edig t/d$a hogy a +r+i m'r nem rdekl%dik ir'ntaB 4)telensg hogy a nemisg ir'nytsa az letet. Fagy mgisB !inden tov'bbi nlk0l el$'rogathatott volna ide;oda az orvossal esetleg le is +ekhetett volna vele. 8z egynisg0k nagyon eltr% ezrt biztosan nem tartott volna sok'ig hogy nzetk0l2nbsgek t'mad$anak k2z2tt0k. 8nthony egybknt is val*szn1leg m'sik m/nkahelyet keres ma$d mag'nak. 9al'n a kertka)/ban 'llva +ehr zsebkend%vel integetve kellene b.(s.ztatniaB Ge mit is t2ri ennyit a +e$tB 3desany$a mindig azt mondta hogy a +r+iakkal (sak bossz.s'ga van az embernek m'r)edig % igaz'n t/dhatta mit beszl, 8zt'n mgis olyasmi t2rtnt ami megv'ltoztatta a l'ny 8nthony 9renthamr%l alkotott vlemnyt. #/dyt*l ka)ott egy St. A/(i'n +eladott levelet. 4sz kisregny volt amely hosszadalmas szabadkoz'ssal kezd%d2tt amirt #/dy se sz* se beszd t'vozott a k*rh'zb*l. .r rgta tervezgettk hogy vltoztatunk az letnk!n #leg azta amita tudtuk hogy /avid korengedmnnyel nyugd('ba mehet. Hirtelen lehetsg k(nlkozott az indulsra s mi megragadtuk. 0agyon gyorsan peregtek az esemnyek de 1ennynek hamarosan szksge lesz rnk. $z orvos szerint a ki)si 'l van. 2gyanakkor meg kell mondanom 0eked Jenny hogy mr rgta elgedetlen voltam. 3eltettem magamnak a krdst hogy egsz letemben llandan ugyanazt kell4e tennem. .arlo5 doktor halla nagyon megrzott m egy&ttal letem egy szakasznak termszetes lezrsul is k(nlkozott. Radsul nagyon hamar r'!ttem hogy az &' osztlyos orvos belpse szmtalan vltoztatst hoz ma'd magval. 0emigen tudom elkpzelni hogyan boldogulsz mostanban. Rendk(vl kezdemnyeznek lttam de remlem hogy ki tudsz '!nni vele. Harry halla nagyon vratlan volt ,onia -alker rtes(teni akart tged %rentham doktornak azonban ms volt a vlemnye s n egyetrtettem vele. 0agyon rd #rt mr a pihens. Jobban tennd ha gyakrabban elutaznl valahova. 0eked is )sak egy leted van Jenny amit &gy kell lelned ahogyan te akarod nem pedig &gy ahogy desanyd vagy valaki ms elvrn tled. $zt hiszem k!zel sem voltunk annyira korszer*ek az osztlyon mint gondoltuk magunkrl. %&lnyomrszt a rgi hagyomnyokat k!vettk. 6desanyd s Harry nagyszer* )sapatot alkottak mgis azt hiszem a '!vben egyszer*bb lesz szmodra ha megszabadulsz !r!kk #e'ed #!l!tt lebeg rnykuktl. K ha t/dn', gondolta #enny. 8 levl tov'bbi rszben #/dy .ti lmnyeir%l sz'molt be szavai azonban nem igaz'n $/tottak el a l'ny agy'ig. Condolatait tel$esen a levl els% +ele t2lt2tte be. 8mit a bar'tn%$e rt azt ak'r 8nthony is mondhatta volna. #/dy /gyan kedvesen s *vatosan +ogalmazott szavai azonban nem hagytak ktsget a+el%l hogy keveselte a v'ltoztat'st az .$t'stD Fa$on % eddig tnyleg annyira az desany$a hat'sa alatt 'llt hogy ez mg az .$ dolgok el+ogad's'ban is megg'toltaB Sz*val #/dy val*ban egyetrtett 8nthonyval abban hogy %t ne hv$'k vissza a szabads'g'r*l. 3s nem a +r+i 0ld2zte el a bar'tn%$t a k*rh'zb*l. !g odahaza tel$esen

HM

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

egyed0l is bele)ir/lt a gondolatba hogy mennyire rossz/l tlte meg az orvost. Ge va$on mirtB 8zna) amikor #/dy >ollins levele megrkezett #enny alig;alig brt m/nka k2zben 8nthony 9rentham szembe nzni annyira szgyellte mag't. 92bbsz2r is szrevette hogy a +r+i krd%n nz r'. Szvesen megmondta volna neki mennyire sa$n'l$a hogy gy b'nt vele de nem t/dta hogyan +og$on hozz'. !inl tov'bb halogatta a dolgot ann'l nehezebben sz'nta r' mag't. India West=oodnak azonban szemmel l'that*an nem $elentett gondot a ka)(solatteremts. 5a 8nthony 9rentham meg$elent az oszt'lyon a kisegt% n%vr azonnal mellette termett. #enny egyszer vgignzte ahogy India a konyh'ban le(sa)ott az orvosra s t'gra nylt szemmel rszletesen besz'molt neki arr*l hogyan gondoskodott reggel az egyik betegr%l. 8 +r+i id%nknt b*logatva hallgatta a t/d*st'st. 4isel%ad'sa vgn a l'ny megkrdezteW Ngye nem 0gyel a htvgn 8nthonyB !i(soda vletlen, 3n sem dolgozom. 8zt'n mg hozz'tetteW Fan kt $egyem egy ro(khangversenyre. Aenne kedve velem $2nniB 8z orvos ar(a nem 'r/lta el mit gondol az a$'nlatr*l. !osolyogva v'laszoltW Sa$nos vissza kell /tastanom India de azrt k2sz2n2m sz)en. 5ang$a szeld volt mgsem t1rt ellentmond'st. K, 8 l'ny kiss srtettnek 'm leg+%k))en (sal*dottnak l'tszott. &zt a +r+inak is szre kellett vennie % azonban sz* nlk0l mag'ra hagyta a konyh'ban. #enny (sod'lkozva 'm /gyanakkor megk2nnyebb0lten vette t/dom's/l hogy 8nthony szemmel l'that*an el+ele$tette /tols* 2sszet1zs0ket. 8 +r+i ki+og'stalan/l viselkedett vele. 8ligha 2nemszt% alkat, 8 l'ny .$ra s .$ra elgondolkodott azon mirt viselkedett kezdett%l +ogva annyira ellensgesen az orvossal. Fal*szn1leg sa$'t +lelme s bizonytalans'ga volt ebben a l/das. Igyekezett rendkv0l kedvesen b'nni a +r+ival s ez (sod'latos m*don nem is esett nehezre. 6em t/dta hogy 8nthony egy'ltal'n szrevette;e a v'ltoz'st mindenesetre nem adott hangot a dolognak. &gy ht /t'n #enny azon vette szre mag't hogy egyre $obban lvezi m/nk'$'t. &gyik na) az orvos a m1ttek /t'n 'tment az oszt'lyra. 8 l'nyt megi$esztette mennyire kimer0ltnek l'tszik a +r+i. Szeme alatt s2tt karika sz'$a k2r0l mly vonal h.z*dott. #enny hirtelen 2tlettel a konyh'ba sietett s kisv'rtatva nagy b2gre te'val trt vissza. 8nthony megle)%dve +elnzett amikor a l'ny letette el a g%z2lg% italt. 5't ez meg miB 9ea +elelte #enny t2m2ren s elgedetten 'lla)totta meg mag'ban hogy a +r+i kellemesen megle)%d2tt. 8mikor a l'ny )'r )er( m.lva elhagyta az irod't .gy rezte a +2ld +2l2tt lebeg. #enny nem t/dta )ontosan hogy #/dy levele volt;e k2zvetlen oka megv'ltozott viselkedsnek. !indenesetre .gy d2nt2tt hogy nem(sak a k*rh'zban hanem a mag'nletben is v'ltoztatnia kell. 4t tan+olyamra is beiratkozott +ran(i'/l tan/lt s torn'zni $'rt. &gyik este ahogy kisz'llt a ko(si$'b*l 8nthonyt l'tta meg. 8 +r+i val*szn1leg ))en kiad*s st't tett s megle)ve nzett az a/t*b*l kil)% #ennyre aki tarka s)ortmezben +2lbe h.zott b% )*l*ban enyhn (sillog* harisnyanadr'gban sokszn1 k2t2tt l'bmelegt%ben s torna(i)%ben volt. 8z orvos meg'llt s be(s/kta a l'ny m2g2tt a ko(si a$ta$'t. 42sz2n2m sz)en lehelte #enny olyan el+.lva mintha kilomteres ko(og'sr*l rkezett volna vissza. 8nthony a k2zeli kisvendgl%re b2k2tt a +e$vel.

HP

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

3))en oda ksz0ltem hogy megigyam valamit. 4'r hogy nin(s rendesen +el2lt2zve akkor velem tarthatna. &setlegD kezdte a l'ny s m'r;m'r kimondta hogy 't is 2lt2zhet. Ge azt'n meg$elent el%tte India West=ood ra$ong* tekintete s .gy d2nt2tt hogy nem +og$a m's n%kkel egy kala) al' vennie mag't. IgenB krdezte a +r+i s kiss +elvonta a szem2ld2kt. K azt hiszem r'm +r egy ny/godt este trt ki #enny a krds el%l s az orvos azonnal r'b*lintott. Sersze. 8kkor nem is 'llok tov'bb sz)t% 'lma .t$'ba. #* $szak't #enny. #* $szak't 8nthony. &gyik $$el a l'ny knytelen volt (si)og*n keresni az orvost. 8nthony azonnal +elhvta az oszt'lyt. Saran(sol$on #enny, #* lenne ha gyorsan meg t/dn' nzni az egyik beteget. 4iss agg*dom miatta. 8nthony )illanatokon bel0l ott is volt. 4i miatt agg*dikB #oe Ayons miatt. 5armin(hat *r'val ezel%tt volt s)(sontm1tt$e s )anaszkodik hogy nem rzi a l'b't. 6em kellene ideggy*gy'szati vizsg'latot vgezni n'laB 8nthony b*lintott. Ge igen. 5a igaza van s )ozitv lesz az eredmny akkor azonnal vissza kell vinn0nk a m1t%be. 7'rne segteniB 9ermszetesen. 5a egyetrt akkor sz*lok az egyik tan/l*n%vrnek is. &z a $elensg annyira ritka hogy n is (sak egyszer tal'lkoztam vele #enny sz*lt Gaisy Callo=aynek hogy $2$$2n 't a vizsg'l*ba azt'n el%ksztette az orvos sz'm'ra a m1szereket 2r0lt hogy 8nthony komolyan vette a k*rism$t. 4ezet mosott s elmagyar'zta Gaisynek a helyzetet. Ilyesmi a legritk'bb esetben l) +el m1tti beavatkoz's t2rs /t'n. 8 l'bban ngy vrkamra tal'lhat* s a vrell't's/kat be+oly'solhat$a egy esetleges d/zzad's. 5a ez t.l er%s a beteg arra )anaszkodik hogy nem rzi a l'b't. 8z .$b*li m1tt el%tt mindenk))en ki kell dertem hogy ennek nem(sak a m1tt /t'ni +lelem s idegessg;e az oka. 9rentham doktor most ennek rdekben ideggy*gy'szati vizsg'latot vgez. 5a )ozitv eredmnyt hoz a beteget a lehet% leggyorsabban vissza kell vinn0nk a m1t%be hogy elh'rts/k a ba$t. 4omoly ez a betegsg #enny n%vrB krdezte Gaisy mik2zben a beteg 'gya +el tartottak. 6agyon komoly Gaisy. 8 kt n%vr tel$es odaad'ssal +igyelte a vizsg'latot. 8mikor 8nthony vgzett +elegyenesedett s odab*lintott #ennynek. 8 l'ny azonnal elrtette a $elzst. 5allotta hogy az orvos elmagyar'zza a helyzetet a +iatalembernek vigy'zva arra nehogy megrmtse 'm mgis megrtesse vele mennyire komoly a dolog. #enny (sod'lta a +r+it. 4il)tek a +olyos*ra. 8zonnal lemegyek a m1t%be mondta 8nthony. Aehozn' a k*rla)ot kremB "elrok egy el%kszt% gy*gyszert r2gt2n ad$a is be a betegnek. A'tszik ra$ta hogy rettenetesen +l. 9ermszetesen. !'r +l h'romra $'rt mire #enny vgre megrkezett #oe Ayonsszal a m1t%be. Szolg'lata h'tralv% rsze szinte elre)0lt. Igyekeznie kellett hogy behozza a rendkv0li eset miatt elvesztett id%t. 72viddel azel%tt hogy le$'rt a m/nkaide$e #oe;t is +elhozt'k a m1t%b%l.

H6

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny gyorsan 't+/totta a m1tti $elentst. Rgy l'tta hogy minden $*l ment. &llen%rizte a beteg vrnyom's't s )/lz/s't mindent rendben tal'lt. 4i(sit ks%bb 8nthony l)ett be az irod'ba. 6agyon +'radtnak s kimer0ltnek l'tszott. 8r('ra azonban nmi vid'ms'g 0lt ki amikor megl'tta hogy a l'ny bar'ts'gosan r'mosolyog. 5ogy van #oe AyonsB krdezte a +r+i s leroskadt a legk2zelebbi szkre. 9el$esen rendben $elentette a l'ny. !indent ellen%riztem. Rgy l'tom megint remek m/nk't vgzett. 5't igen. 42sz2n2m sz)en. 8z orvost szemmel l'that*an knosan rintette #enny di(srete. 9.ls'gosan .$ volt sz'm'ra ez a hang. 8 l'ny levette +ity/l'$'t s ha$a szabadon a v'll'ra omlott. Qavarban volt s nem igaz'n t/dta mit tegyen. 8zt hiszem lassan ind/lnom kell mondta azt'n gyorsan. Igen nekem is. 9/d r*la hogy holna) nem vagyok bentB 6em nem t/dtam. 6e agg*d$on gondoskodtam helyettesr%l. 5olna) lesz a m'sodik orvosi szakvizsg'm. 6ekil'tott hogy +elr$on valamit #oe k*rla)$'ra. 8nthonyB IgenB nzett +el a +r+i. 8bban a )illanatban ahogy az orvos r'emelte s2tt szemt a l'ny mindent megadott volna azrt ha kezdetben nem hadakozik ellene. Sok szeren(st holna)ra. 8z orvos boldogan elmosolyodott s #enny hirtelen r'd2bbent mirt im'd$'k annyira a t2bbiek ezt a +r+it. 42sz2n2m sz)en. 4t na))al ks%bb a kv'n(si n%vrek krdsre 8nthony el'r/lta hogy r'sbeli vizsg'$a nem siker0lt a legrosszabb/l. &gy htre r' val*ban be is hvt'k sz*belizni. #enny azna) ))en a m1szakv'lt'st ksztette el% az oszt'lyon amikor 8nthony az irod'ba l)ett. 8 +r+i (sak .gy ragyogott s a l'ny azonnal t/dta hogy sikerrel tette le a vizsg't. Aevizsg'zott, ki'ltotta boldogan #enny s egy k/rta )illanatig azt hitte hogy 8nthony azonnal 't2leli. : azonban (sak t.l'rad* 2r2mmel r'mosolygott. !ghozz' kit0ntetssel k2z2lte a +r+i s ktsgbeesetten igyekezett elrni hogy ne t1n$k hen(eg%nek. 5iszen ez (sod'latos, #enny 2r2me val*di volt s a +r+i k/tat*n nzett r'. 5ogy %szinte legyekD Sz*val azt gondoltamD !ond$a egyszer1en /t'namW Szvb%l grat/l'lok 8nthony. Szvb%l grat/l'lok 8nthony. !ost )edig mond$a aztW 6agyon 2r0lnk ha ma egy0tt va(sor'zhatn'nk. 8z orvos hang$a /gyanolyan k2nnyed s +elsznes volt mint eddig ar(a azonban egyrtelm1en elkomolyodott. #enny tiszt'n hallotta a sa$'t szvverst. !eg sem krdezte hogy n szeretnk;e mag'val va(sor'zni mondta halkan. 5a megkrdezem akkor biztosan nemet mond. 9al'n mgsem. &ddig mindig .gy tett. 3s a n%k sohasem v'ltoztathat$'k meg a vlemny0ketB krdezte #enny in(selkedve. 8nthony szinte s/ttog*ra +ogta mly hang$'t. !aga meg akar$a v'ltoztatniB Igen +elelte egyszer1en a l'ny.

HT

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8kkor nyol(kor ott vagyok mag'rt. 6agyon kedves. #enny boldogan elmosolyodott s mik2zben elhagyta az irod't .$ra tizenhat vesnek rezte mag't. 8 l'ny a t0k2r el%tt ellen%rizte meg$elenst. 8zon gondolkodott meg+elel;e ma$d gy 8nthony ignyeinek. Szinte megrm0lt amikor eszbe $/tott a szok'sos krds hogy mit vegyen +el. Se$telme sem volt /gyanis arr*l hov' akar$a vinni a +r+i. Fg0l sz1k r2vid szoknya s )/ha bar'ts'gos szn1 selyembl.z mellett d2nt2tt. 3kszerknt egy ne+rit nyakl'n(ot s hozz'ill% +0lbeval*t tett +el. Sontban nyol(kor kellett a$t*t nyitnia s 8nthony ar(ki+e$ezse azonnal el'r/lta neki hogy $*l v'lasztotta meg a r/h'kat. Sok +r+i 2lt2nyt vett volna +el erre az alkalomra gondolta a l'ny az orvos azonban +ekete +armernadr'got s homokszn1 v'szoninget viselt s nagyon $*l +estett. 8nthony +igyelmt nem ker0lte el hogy #enny gyorsan vgigmrte. !eg+elelek az ignyeinekB h/n(/tkodott. 6em rossz ment bele a l'ny a $'tkba. 7emlem nem ba$ hogy ma este itt marad/nk a +al/ban. 8z volt az rzsem hogy nem 0lne +el t.l lelkesen a motoromra. &bben igaza van mondta #enny. 5ogy %szinte legyek azt sem akartam megkrdezni hogy mehetnnk;e a maga ko(si$'val. Sz*val marad$/nk itt, 7endben vanB Igen mondta a l'ny rendben van. 8 vendgl% k0l2ntermben +oglaltam mag/nknak asztalt k2z2lte 8nthony s nagyon elgedettnek l'tszott. 5't ezt meg hogyan siker0lt elrnieB 8 +r+i elmosolyodott. 8 vendgl%s egyszer szvessget krt t%lem. 8 l'b'val volt valami s eddig tartozott a viszonz'ssal. 9nyleg nagyon $* a konyh'$/k. 8 k0l2n szob't % a$'nlotta +el amikor elmondtam hogy szeretnk kiss bizalmasabb keretet teremteni a tal'lkoz's/nknak. -tst'ltak a gye)en. #enny gyorsan h'tra+ord/lt s .gy tett mintha azt akarn' mg egyszer ellen%rizni minden rendben van;e a h'z'val. Fal*$'ban azonban el akarta ker0lni hogy 8nthony olvasni t/d$on a tekintetb%l. 8mikor /gyanis a +r+i a bizalmasabb lgk2rt emltette a l'nynak a dombon t2rtntek $/tottak eszbe. !i t2rtnik ha megint kettesben lesznekB !egbzhat;e a sa$'t rzseibenB #enny mg $obban elbizonytalanodott amikor #ohn a t/la$donos kereszt0lvezette %ket a vendgl%n. 8 t2rzsvendgek akik szinte minden 'ldott este itt 0ltek s egyik s2rt a m'sik /t'n eresztettk le a tork/kon kv'n(si tekintettel ksrtk a )'rt. Fgre az asztaln'l 0ltek s +elszolg'lt'k nekik az telt. 8 l'ny hatalmasat kortyolt az a)eriti+b%l. 8zt remlte ett%l ma$d megny/gszanak +esz0lt idegei. 6agy igyekezetben azonban +lrenyelt. 3n is /gyanolyan ideges vagyok mint maga sz*lalt meg 8nthony #enny legnagyobb megle)etsre. IdegesB !ib%l gondol$a hogy az vagyokB 8 +r+i szeme vid'man meg(sillant. 5'tD ha tov'bbra is ilyen iramban iszik akkor ks%bb val*szn1leg 2lben kell ma$d hazavinnem. 6a meg azt is abbahagyhatn' hogy a)r*ra 2sszeha$togat$a az 2sszes keze 0gybe es% szalvt't. 8 l'ny lenzett s (sak most vette szre hogy val*ban azon igyekszik hogy mind kisebbre s kisebbre ha$tson 2ssze kt r*zsaszn szalvt't. &rre azt'n % is +elka(agott.

HU

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Lgy mind$'rt $obb $egyezte meg 8nthony ma$d kisv'rtatva +olytattaW &gybknt nagyon megle)ett hogy el+ogadta a meghv'somat. 8 +r+i megv'rta hogy a l'ny let2r$2n egy darab kenyeret. 5't m'r nem /t'lB #enny mlyet s*ha$tott. Igaz'b*l sosem /t'ltam 8nthony. &gyszer1en t.lz'sokba estem. 8 legt2bb v'ltoztat'snak amelyet bevezetett nagyon is volt rtelme. Fal*szn1leg (sak t.lrzkeny voltam. 8zt hiszem n sem ka)tam volna kit0ntetst a ta)intatomrt s ki+inom/lts'gomrt ismerte be a +r+i. !indig is $obb voltam a sz'razabb t/dom'nyokban. Foltak))en semmit sem t/dok mag'r*l $egyezte meg a l'ny. Gehogynem. 9/d$a hogy nagyszer1 orvos vagyok. Fagy nem ez a vlemnyeB 3s a szernysg nem a leger%sebb oldala tette hozz' #enny. !it szeretne t/dni r*lamB 8nthony bort t2lt2tt a )oharaikba. Sld'/l azt hogy hov' val*. 5ol sz0letettB 5ol lnek a sz0leiB Ilyesmik rdekelnnek. 7endben ha /t'na mag'r*l is elmesli /gyanezeket. 8 l'ny elmosolyodott. S)ortszer1 2tlet. 8 +r+i gyorsan elsorolta amit +ontosnak tartottW harmin(harmadik vben $'r sz0lei Aondonban laknak ak'r(sak Ao/is a b'ty$a. 8)'m bankigazgat* mondta s nagyon (sal*dott hogy egyik +ia sem l)ett a nyomdokaiba. 6em szeretett volna ink'bb valamelyik nagyv'rosban maradniB #ennynek 2ssze+/tott a ny'l a sz'$'ban amikor el$0k tettk a b%sges halt'lat. 6agyv'rosbanB 7ettenetes lett volna. Sz'momra t.ls'gosan zaklatott a nagyv'rosi let. <tt egybknt ma$dnem mindenki (sak a lehet% leggyorsabban a lehet% legnagyobb )nzt akar$a megkeresni. #obb ha t/d$aW egy l'zad*val 0l szemben, >sal'dom tag$ai legal'bbis mg mindig azt remlik hogy egyszer szhez trek. &lleneztk hogy orvos legyenB krdezte elk)edve a l'ny. Szerint0k ez rabszolgam/nka +elelte a +r+i. 8kkor tal'n el+ogadn'k a dolgot ha mellkesen mag'nrendelst is +olytatnk nekem azonban nem 'll sz'ndkomban az ilyesmi. 5elyes mondta #enny halkan. &gym's szembe nztek s mindketten elmosolyodtak. 8nthony vott egy korty bort. !ost )edig maga k2vetkezik. 8z n letem nem k0l2n2sebben rdekes szab*dott a l'ny. 42ti az grete. Igaz. #enny eltolta maga el2l a t'nyrt. !indig is ebben a +al/ban laktam. !ost egyed0l lek de h'rom vvel ezel%ttig amg desany'm lt vele laktam. 3s az desa)$aB rdekl%d%it a +r+i. 5a desa)$a ker0lt sz*ba #enny 2szt2n2s +'$dalmat rzett. !ost is gy t2rtnt. 8)'m ngyves koromban elhagyott benn0nket. 7ettenetes lehetett mag'nak. 8 l'ny letben el%sz2r nem akart t.l er%snek kemnynek l'tszani. Rgy rezte 8nthonyval szemben nem kell gy tennie. 7ossz volt de m'r t.l vagyok ra$ta. 8z desany$a nem ment .$ra +r$hezB #enny a +e$t r'zta.

HV

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

6em t/dom mirt de sohasem v'ltak el. 8zt hittem 5arry !arlo= nagyon k2zel 'll hozz' de semmi sem lett bel%le. 6em lett volna $ogom megakad'lyozni hogy rszt vehessen a temetsn ismerte be a +r+i. !eg t/d nekem ezrt valaha bo(s'taniB 8nthony bo(s'natkrse a l'ny maradk ktsgeit is eloszlatta. 5't )ersze. >sak azt tette amit a leg$obbnak l'tott. 9al'n $obb is volt gy. 7'm +rt a )ihens. 3desany'm hal'la *ta egy+olyt'ban dolgoztam. 9al'n a t.lterheltsg miatt $2ttem ki id%nknt t.l k2nnyen a sodromb*l. 8zrt annyira nem hirtelen termszet1 ellenkezett a +r+i. Ge az voltam. !aga is mondta egyszer. !ond$/k .gy hogy gyakran v'ltozott a hang/lata. !a este azonban egy'ltal'n nem .gy +est mintha +el akarn' idegestem mag't. Igaza van ismerte be #enny. Ge azt hiszem hogy nekem is bo(s'natot kell krnem mag't*l. 8nthony ))en meg akart va$azni egy szelet kenyeret de most megakadt ez a mozd/lata. Ngyan mirtB 8mikor megismerkedt0nk s r'$2ttem hogy sz'mtalan .$t'st akar bevezetni meglehet%sen idegenkedve +ogadtam a dolgot. !g azzal is meggyan.stottam hogy maga kergette el a k*rh'zt*l #/dyt. !ost m'r t/dom hogy ez nem igaz mert levelet ka)tam t%le. !egrta hogy rg*ta v'ltoztatni akart m'r az letn s hogy egyetrtett mag'val abban hogy ne hv$anak vissza a temets miatt. #/dy minden .$t's't helyesnek tart$a. Sa$n'lom hogy oly sok dolgot +lrertettem. 6em akkora a ba$ mondta 8nthony s az asztal +2l2tt 'tny.lva meg+ogta a l'ny kezt. S2tt szemben visszat0kr2z%d2tt a gyertya +nye amely a helyisgnek meleg hang/latot adott. 8 dombon t2lt2tt este *ta a +r+i most el%sz2r rintette meg #ennyt % )edig azonnal .gy rezte villamos +esz0ltsggel t2lt%dik +el k2r0l2tte a leveg%. <lyan er%s v'gy $'rta 't hogy nem is t/dta mit kezd$en vele. Semmire sem v'gyott $obban mint arra hogy 8nthony a k2vetkez% )illanatban meg(s*kol$a. &kkor kinylt az a$t*. #ohn a vendgl%s $elent meg hogy leszed$e a tertket. !egt2rt a var'zs s ks%bb m'r (sak 'ltal'noss'gokr*l beszlgettek. #enny ks%bb nem t/dta volna megmondani mit ettek s ittak s ))ilyen kevss t/dta volna +elidzni a t'rsalg's/kat is. 4rist'lytiszt'n emlkezett viszont 8nthony mosoly'ra s a szemben megb.v* ki+e$ezsre. 8 +r+i hazaksrte s .tk2zben kedvesen 'tkarolta a v'll't. !indketten hallgattak. 8 ka)/ el rve #enny meg'llt 8nthony el%tt s ideges v'rakoz'ssal nzett +el r'. 8 (s*k amelyet ez/t'n ka)ott rettenetesen megle)te. 6em volt t2bb a$k/k leheletnyi 2sszersnl. >sod'latos este volt #enny mondta a +r+i. !egismtelhetnnk holna)B IgenD nD nagyon $* lenne hebegte a l'ny. 8kkor a holna)i viszontl't'sig s/ttogta 8nthony s m'r ott sem volt. #enny a gye)en 'tv'g* +r+i /t'n nzett. 8z orvos egyszer mg h'tra+ord/lt s visszamosolygott. 8 l'ny kinyitotta az a$t*t s bement a h'zba. 6em igaz'n t/dta hogy a megle)etse vagy a (sal*d'sa volt;e er%sebb. &gy hten 't minden /gyangy ment. &stnknt tal'lkoztak kivve ha az orvos 0gyeletes volt. 8 +r+i mg a/t*t is brelt. #enny nem akart hinni a szemnek amikor 8nthony egyik este ko(sival $elent meg rte. 5't ezt meg honnan szerezteB krdezte (sod'lkozva.

M0

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Breltem. !inekB Szerintem kzen+ekv% a magyar'zat. 5a $*l t/dom maga nem nagyon akar +el0lni a motoromra. 5't ez igaz. 5a teh't nem *ha$t minden estt a +al/ ktsgtelen0l kiv'l* lgk2rben t2lteni akkor m'sik sz'llt*eszk2zre van sz0ksg0nk. Ge h't nekem van ko(sim, 3n )edig meglehet%sen maradi vagyok. 8 l'nyt .$ra s .$ra megle)te a +r+i viselkedse hiszen 8nthony most .gy b'nt vele. mintha dr'ga )or(el'nbaba lenne. #enny 2r0lt volna ha az orvos +elhagy ezzel. >sakis arra v'gyott hogy a +r+i vgre 't2lel$e s meg(s*kol$a. 7'bredt hogy sok mindenben val*ban nagyon k0l2nb2znek egym'st*l 8nthonyval. 8 +r+i sz'm'ra nem igaz'n voltak +ontosak az anyagi $avak #enny viszont nem rtette mirt nem v's'rol mag'nak 8nthony sa$'t h'zat. 6em ksz0ltem mg +el r' hogy gy2keret ver$ek valahol hangzott a +r+i magyar'zata. &nnek a ki$elentsnek tal'n +igyelmeztetnie kellett volna a l'nyt % azonban .gy d2nt2tt hogy nem vesz r*la t/dom'st. 8bban is k0l2nb2ztek hogy #enny rendkv0l gyakorlatias volt 8nthony viszont egy'ltal'n nem. 9/dom hogy van valami az letben ami nagyon +ontos lesz sz'momra mondta egyik este az orvos de mg nem tal'ltam meg. 6in(s m'r t.l ks% ahhoz hogy szakmailag m's ir'nyba ind/l$onB vetette ellen a l'ny. Sohasem t.l ks% #enny kedves. &gy'ltal'n nem ill0nk 2ssze s*ha$totta a l'ny. Ngyan (sak ))en nem vagy/nk tel$esen egy+orm'k /gratta a +r+i. #ennyt id%nknt kihozta a sodr'b*l amit 8nthony mondott m'skor viszont megnevettette. !'s +r+inak ez eddig sohasem siker0lt. Lgy h't a l'ny rendszeresen el$'rogatott 8nthonyval ide;oda 'm k2zben knyszertette mag't hogy lehet%leg ne gondol$on arra lesz;e valami ebb%l az egszb%l.

M1

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

7. FEJEZET
!'r hatodszor t2lt2ttk egy0tt az estt s azna) 8nthony egyenesen a k*rh'zb*l vitte moziba #ennyt. Sattogatott k/kori('t s +agyit ettek s haza+el egsz .ton beszlgettek. 8mikor be+ord/ltak a +r+i h'z'hoz vezet% .tra 8nthony megkrdezteW "%zzek valamit va(sor'raB 8 l'ny szve azonnal vad dobog'sba kezdett. Fg0l is h/szonhat ves s nagyon tetszik neki a mellette 0l% +r+i. 5a most el+ogad$a az a$'nlat't annak alighanem k2vetkezmnyei lesznek. 6agyon $* lenne a va(sora +elelte mgis. 8z orvos a h'za el%tt 'lltotta le a ko(sit. #enny megborzongott az izgatotts'gt*l amikor bel)ett. 5agy$a mag'n a kab'tot, Cyorsan begy.$tok a kandall*ba mondta 8nthony. 5amarosan kider0lt hogy az orvos nem boldog/l igaz'n a t1zgy.$t'ssal. !a$d n meg(sin'lom mondta #enny. 4ivette a +r+i kezb%l a gy/+'t kiss arr'bb tolta a +ahas'bokat s l'ngra lobbantotta a )a)rt. Sillanatokon bel0l ser(egve lobogott a t1z. !aga ksz tehetsg, $elentette ki 8nthony. 6e mond$a hogy erre (sak most $2tt r', 8 +r+i a l'ny v'll'ra tette a kezt s komolyan a szembe nzett. Ngye t/dod hogy szeretlek #ennyB 8 l'ny nem sz'mtott ilyen hirtelen nylts'gra. "/r(sam*d )illanatnyi ktsge sem t'madt 8nthony szavainak %szintesge Ir'nt Igen t/dom. #ennyD kezdte a +r+i de +olytat's helyett a k2vetkez% )illanatban kar$'ba 2lelte s meg(s*kolta a l'nyt. #*s'gos g #enny ny2gte egsz id% alatt erre v'rtam. R$ra meg(s*kolta a l'nyt. !g soha letemben nem reztem gy magam. 8z els% )illanatban beld bolond/ltam. Rgy viselkedtem mint egy %r0lten szerelmes kamasz. Sedig id%t kellett volna adnom magamnak s neked. !'r azt hittem mindent elrontottam s most +lek mg egyszer meg(s*kolni tged. 6em t/dom k)es leszek;e abbahagyni s tal'n nem 2r0lnl neki dr'g'm. 8nthony +eleslegesen agg*dott #enny /gyanis akarta hogy a +r+i meg(s*kol$a. &zrt most % kezdemnyezett s k2zben arra sz'mtott hogy 8nthony er%s kar$a .$ra 't2leli ma$d. Ge nem ez t2rtnt. 8 +r+i keze meg sem rintette a testt ehelyett a$k'val kezdte gyengden simogatni. 3rintse oly szeld volt hogy #enny nem t/dta igaz'n megt2rtnt;e egy'ltal'n. 8z a)r* (s*kok annyira +elkorb'(solt'k a l'ny rzseit hogy egy id% /t'n nem brta tov'bb. 4ar$'val 'tk/l(solta 8nthony nyak't s tel$es odaad'ssal meg(s*kolta a +r+it. 6em telt sok id%be s egym'st szorosan 't2lelve a kandall* el%tt +ek0dtek a )adl*n. 8nthony hosszasan a l'ny szembe nzett amelyben visszat0kr2z%dtek a kandall*t1z l'ng$ai. &gszen biztos vagy benne hogy akarodB 8 l'ny 'llta a +r+i tekintett. &gszen biztos vagyok benne. 6agyon $* s/ttogta 8nthony. 7g*ta 'lmodom arr*l hogy lobog* kandall*t1z el%tt lehessek egy0tt azzal a n%vel akit szeretek.

M@

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

&gyszerre #enny is .gy rezte hogy maga is mindig gy akart szeretni egy +r+it. 8nthony sz'mtalan a)r* (s*kkal bortotta be a l'ny nyak't s nyakha$lat't s #enny minden +enntart's'r*l meg+eledkezett. !integy messzi t'volb*l rzkelte hogy a +r+i keze lassan vgigv'ndorol a bl.z'n s egyik gombot a m'sik /t'n nyit$a ki ra$ta. 8zt'n +lretolta a k2nny1 anyagot s gyengd /$$ai megrintettk a l'ny mellt. #enny .gy rezte sztveti az izgalom amikor 8nthony el%bb kezvel az/t'n a$k'val +edezte +el s be(zte rzkeny )ont$'t. 5alkan a +r+i nevt ki'ltotta k2zben 8nthony keze le$$ebb v'ndorolt a testn. 8 l'ny mag't*l rtet%d% mozd/lattal nekil'tott hogy % is kigombol$a a +r+i ingt. Ngyan.gy mint akkor a dombon #enny most is .gy rezte eggy olvad a termszettel. &gy lett a +2lddel a szllel s%t a t1zzel is amely t'n(ol* 'rnykot vetett a test0kre. 3rzseik (s.(s'n #enny s a +r+i egym's szembe nztek s a l'ny ebben a )illanatban r'd2bbent hogy mindennl $obban szereti 8nthonyt. #enny arra bredt hogy a +r+i mellette +ekszik az 'gyban. !indketten meztelenek voltak s 8nthony egyik l'b't +lig kereszt0lvetette ra$ta. 8 l'ny hirtelen tel$esen +elbredt. Fill'mknt hastottak bele az el%z% este t2rtnsei. !it tettB !egengedte hogy 8nthony szeresse s semmi $elt nem adta annak hogy sz'm'ra ez kellemetlen lett volna. &gy id% /t'n elhagyt'k a kandall* el%tti helyet. 8 +r+i kar$'ba vette s +elvitte a l)(s%n a h'l*szob'$'ba. <tt is szerettk egym'st beszlgettek azt'n megint szeretkeztek. 8 tart*zkod* #enny 5/ghes minden el%vigy'zatoss'g't +lredobta, gondolta nagyot s*ha$tva a l'ny. 5add tal'l$am ki mire gondolsz, sz*lalt meg mellette v'ratlan/l egy mly hang. #enny n%vr itt +ekszik az 'gyban mindent megb'nt ami t2rtnt s a legszvesebben t2bb milli* kilomterre lenne innen. 8nthony barna szeme ragyogott. 8 +r+i +lig meg+ord/lt azt'n +elk2ny2k2lt m'sik kezvel )edig kisimtott egy tin(set a l'ny ar('b*l. 6em is szabadna itt lennem mondta halkan #enny. 8z $$el nem beszltl err%l $egyezte meg vid'man a +r+i. !i mindent mondhatott az $szakaB 8 l'ny a leg$obb akarattal sem t/dott visszaemlkezni a rszletekre. >sak az maradt meg benne hogy egsz bense$t izgat* rzsek t2lt2ttk be. Aeh/nyta a szemt. Rgy rezte mag't mintha 'lmodna s nem akart +elbredni. 8nthony (s*kolgatni kezdte a l'ny v'll't amit #enny lerhatatlan/l kellemesnek tal'lt. 6em szeretnm ha azt hinndD kezdte a l'ny. Sillanatnyilag nem t/dok tiszt'n gondolkodni szaktotta +lbe halkan 8nthony. 6em szoktam ilyesmit termiD 8 +r+i megny/gtat*im elmosolyodott. 6em rdekel #enny. Soha nem tlkezem ilyesmi +elett. !indegy hogy (sak egy vagyD sok szeret%d volt;e. Szeretlek. "ontos vagy nekem. !ost )edig gyere ide, !ennem kellD !ost nem. !ost semmit sem kellD 8nthonynak nem lehetett ellen'llni amikor ilyen volt. 8 l'ny azonnal meg+eledkezett az sszer1 gondolkod'sr*l ha a +r+i 't2lelte. 9este s agya tel$esen ellenttes )aran(sokat adott neki. >sod'latos volt s*ha$totta 8nthony. !egint szerettk egym'st s most szorosan 2sszeb.$va +ek0dtek. 8 l'ny szabadon eresztette gondolatait. 3letben eddig egyetlen +r+ival +ek0dt le. !g n%vriskol'ba $'rt amikor egy vig egy +ogorvostan;hallgat* volt a bar't$a. #enny bek)zelte mag'nak hogy szereti a +i.t de gy

MH

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

is (sak hossz. id% /t'n volt ha$land* 'gyba b.$ni vele. 8 dolog k/dar((al vgz%d2tt ami r'd2bbentette a l'nyt hogy mgsem t')l'l mly rzseket bar't$a ir'nt. !ost )edig haboz's nlk0l .gy d2nt2tt hogy le+ekszik 8nthonyval. &zek szerint szereti a +r+itB 8z $szaka megesk0d2tt volna r' hogy igen most azonbanD !in merengszB rdekl%d2tt 8nthony. Semmin. 8 l'ny szvesen eltitkolta volna aggodalmait a +r+i el%l % azonban szrevette hogy valami nin(s rendben. 6em lehetnek titkaid el%ttem. 9/dok olvasni a gondolataidban. S'ly't tvesztettl mondta nevetve a l'ny. 42zmond'sos a r'beszl% k)essged. Sszi(hol*g/snak kellett volna menned. !g mindig megtehetem. B/tas'g hiszen orvos vagy. !a mg tal'n igen meg holna) is s tal'n egsz vben. Ge $2v%reB 4i t/d$aD Aehet hogy k2rbevitorl'zom a +2ldet s tged is magammal viszlek. 8nthony ak'r azt is hihette volna hogy m'r nem #enny kezt hanem egy darab $eget tart a kezben. 8 l'ny bense$e meg+agyott a +r+i szavait hallgatva. &szbe $/tott els% benyom'sa az orvosr*l. 6em tiszteli a hagyom'nyokat k0l2n( s ny/gtalan. !'r nem sz'mtott hogy 8nthony er%s kedves s #*k)1. #ennyt most sokkal ink'bb az a krds +oglalkoztatta hogy beleszerethet;e olyasvalakibe aki sz'm'ra ennyire idegen t/la$dons'gokkal rendelkezik. 8 +r+i termszetesen szrevette hogy a l'ny rzelmei hirtelen megv'ltoztak. Sz*val mi $'r a +e$edbenB krdezte. 3)) arra gondoltam hogy mg letemben nem kstem el a m/nk'b*l l*dtotta #enny. 3s most sem szeretnk. &lviszlek. 6e, /tastotta vissza hat'rozottan az a$'nlatot a l'ny. 4)zeld el mi t2rtnne ha egy0tt $elennnk meg a k*rh'zban, Ngyan m'r, tett mg egy ksrletet 8nthony. 6em, #enny kim'szott az 'gyb*l s maga k2r tekerte a le)ed%t. Szeme sark'b*l l'tta hogy a +r+i mag'ban $*t m/lat a viselkedsn. Sonk's t0k2rto$'sB krdezte remnykedve 8nthony. Sz* se lehet r*la, 8 +r+i ki)attant az 'gyb*l. -t2lelte a l'nyt % azonban hevesen eltolta mag't*l mert szrevette hogy kintr%l megl'that$'k %ket. Fge a $* hremnek mondta #enny de l'tszott ra$ta hogy nem nagyon b'ntan' a dolog. 8kkor gondoskodnom kell r*la hogy visszaszerezd. 5ozz'm $2ssz +elesg0l #ennyB 8 krds +elb%sztette a l'nyt. 6e lgy +elel%tlen 8nthony, 6em kn'lhatsz h'zass'got valakinek akit alig ismersz. &z nem (sak egy szelet torta. 8z ilyesmit nem lehet +lv'llr*l venni. 6em hallott'l arr*l hogy minden harmadik h'zass'g v'l'ssal vgz%dikB 42zt0k a sz0leid is mondta hirtelen elkomolyodva a +r+i. :k sohasem v'ltak el hivatalosan. 8tt*l az mg /gyanaz volt. 9e )edig termszetesen nem akarod megismtelni a sz0leid hib'$'t /gyeB Sersze hogy nem akarom. 5a valaha is +r$hez megyek (sak hossz. )r*baid% /t'n teszem meg. #a$ (sak t.l hossz. ne legyen, 6em vagyok nagyon t0relmes.

MM

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Aehetetlen alak vagy 8nthony 9rentham, !ib%l gondolod hogy rdekelnek a kv'ns'gaidB 8 +r+i k2zben h'ttal a +alnak szortotta #ennyt s testvel tartotta +ogva. 6a)s0t2tte ar(a s barna szeme t.ls'gosan k2zelvolt a l'nyhoz. #enny .gy rezte (sa)d'ba esett de lvezte a helyzett. !egengednd hogy bemen$ek dolgozniB krdezte. >sak akkor ha megismtled amit az $szaka mondt'l. #enny /gyan meglehet%sen sok mindent mondott az $szaka mgis )ontosan t/dta mire gondol 8nthony. -m okos dolog;e viszonyt kezdeni egy ilyen +r+ivalB 8nthony harmin(h'rom ves s val*szn1leg mg mindig nem t/d$a mit v'r az lett%l. #*l van 8nthony 9rentham hogy az 2rd2g vigyen el s/ttogta a l'ny a +r+i +0lbe. Szeretlek ahogy magad is t/dod. S hogy akkor mirt nem akart 8nthony +elesge lenniB 4orai mg mondta #enny amikor 8nthony m'sodszor tette +el neki a krdst. !'r megint az 'gyban k2t2ttek kim s a +r+i (itran((sal etette a l'nyt. 8nthony, 8z egsz leve az 'gyba (s2)2gD !a$d +elnyalom mondta a +r+i rezzenstelen0l. 5ogy te milyen lehetetlen vagy, 9e is. Sz*val mirt nem akarsz hozz'm $2nniB !ondtam m'rD 9.l koraiD !irt kellene elhamarkodn/nk a dolgot ha am.gy is rendben van a ka)(solat/nkB #ellemz%, )anaszkodott 8nthony. &gyetlen n% van akit elvennk az is vissza/tast. Biztos vagyok benne hogy sz'z m's n% szvesen lne az alkalommal gondolkodott hangosan #enny. &gy;kett% ktsgtelen0l mondta a +r+i. Aehet hogy (sak lvezed a $'tkot s inadba sz'llna a b'tors'god ha tnyleg igent mondank. 5agyd abba, +igyelmeztette 8nthony. Szeret$0k egym'st s ezen semmi sem v'ltoztathat. 8 szerelem is m/land* t2)rengett a l'ny. ?Soha ne dobd oda egy +r+inak az leted,X *vta minden adand* alkalommal az desany$a. ?&gyik0k sem r annyit.X #enny s 8nthony nem igyekeztek eltitkolni ka)(solat/kat b'r k0l2n$'rtak dolgozni. 8 +r+i /gyanis mereven ellenezte hogy a l'ny vigye be ko(si$'n #enny viszont nem mert +el0lni a motorr'. &gyik0k sem engedett a negyvennyol(b*l. &gyed0l India West=ood magatart'sa v'ltozott meg #ennyvel szemben. 8 kt n%vr eddig sem $2tt ki igaz'n $*l egym'ssal ellenszenv0k azonban most nyltan a +elsznre t2rt. #enny boldogs'g't azonban ez (s2))et sem zavarta meg. >sak most $2tt r' milyen rgen nem volt m'r bar't$a. !inden szabad )er(0ket egy0tt t2lt2ttk. !inden+lr%l beszlgettek s #enny sem +lnk sem szgyenl%s nem volt 8nthony mellett. 8z 'gyban is egyre $obban reztk mag/kat. #enny )edig nha .gy gondolta nem tisztessges a t2bbiekkel szemben hogy mindig re)es% boldogs'ggal megy be dolgozni. 8r(a ki)ir/lt s (sillogott a szeme ha eszbe $/tott egy;egy rszlet egy0ttlt0kb%l. !/nka k2zben 8nthony a tisztessg s a t'rgyilagoss'g mintak)e volt. 8 l'nynak na)k2zben nha ktsgei t'madtak a+el%l hogy el%z% $szaka /gyanezzel a +r+ival +ek0dt;e egy 'gyban. !'r(i/s vgn mg egyszer vad/l esni kezdett a h* s olyan er%s viharok t'madtak amilyeneket /tol$'ra a m.lt sz'zad vgn ltek meg ezen a vidken. 8 rendkv0l rossz id%

MP

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

miatt m'r att*l kellett tartani hogy a h* elz'r$a a k*rh'zhoz vezet% /takat. &zrt a szemlyzet legnagyobb rszt az )0letben helyeztk el hogy kznl legyenek amg nem v'ltozik meg az id%. 8 n%vrsz'll*n ka)tam szob't k2z2lte #enny 8nthonyval amikor dl/t'n egy0tt te'ztak a b0+ben. 6em lesz r' sz0ksged. Aakhatsz n'lam. 8z orvosok szob'i sokkal t'gasabbak. 6em +og$'k +/r(s'llani a t2bbiekB 8 t2bbiekB !eg+ogta a l'ny kezt s mlyen a szembe nzett. 6em rdekel mit gondolnak m'sok. -)ol*n% vagy nem a)'(a. #enny rendkv0l izgat*nak tal'lta hogy a keskeny k*rh'zi 'gyat kell megosztania 8nthonyval. <lyan volt mintha egy ol(s* k0l+2ldi sz'llod'ban lakn'nak. 6em tehettek m'st vagy *r'kig egym'st 't2lelve +ek0dtek beszlgettek szenderegtek vagy szeretkeztek. &gszen addig az $szak'ig amikor hatalmas vihar t2rt ki. 8 r'di*b*l rtes0ltek arr*l hogy +'kat t)ett ki s sz'mos tele+onvonalat megrong'lt. 7'ad's/l az /tak is el$egesedtek s sokat elz'rt a h*+.v's. 8z a/t*soknak azt tan'(solt'k hogy marad$anak otthon. !a $szaka aligha hoznak be s0rg%s esetet mondta 8nthony. 7eml$0k +elelte #enny. !'r ma$dnem $+lre $'rt. 8nthony szob'$'ban 0ld2gltek s a +r+i ))en megrta szok'sos $egyzeteit amikor megsz*lalt a tele+on. #enny nh'ny t2m2r v'laszt hallott a beszlgetsb%l 8nthonyn azonban l'tszott hogy komoly dologr*l lehet sz*. 8mikor vg0l letette a kagyl*t tenyerbe +ogta #enny kezt. !ondanom kell valamit dr'g'm. 8 Clo=er .ton s.lyos baleset t2rtnt. &gy gazda ))en egy sr0lt $/hot igyekezett megmentem amikor egy t'vr*)*zna r'd%lt s maga al' temette. !ent%heliko)ter nem t/d lesz'llni a k2zelben. 8z /tak miatt ment%a/t*val sem lehet megk2zelteni. 9a)asztalt orvosra van sz0ksg mg)edig azonnal. <damegyek. 8rra az esetre ha esetleg meg kell m1tenem a sr0ltet velem kell $2nnie egy ')ol*n%nek. F'llalodB >sak az a ba$ hogy a motoromon kell menn0nk. 8zzal $/t/nk 't leg$obban a h*+.v'son. 3vek *ta nem dolgoztam m1t%ben mondta #enny. Fiszont 'ltal'nos orto)diai k)zettsged van vetette ellen a +r+i. 8z oszt'lyon senki m'snak nin(s annyi ta)asztalata mint neked. Sz0ksgem van r'd #enny de nem akarlak arra knyszertem hogy motorra 0l$. 8 l'ny egy darabig nem v'laszolt. !'r vek *ta +lt a motorkerk)'rokt*l. 8z orto)diai oszt'lyon /gyanis testk2zelb%l l'thatta milyen sz2rny1 k2vetkezmnyei lehetnek a motoroz'snak. 5a ra$ta m.lik minden motort kivonatott volna a +orgalomb*l. !ost azonban az volt a krds elgg megbzik;e 8nthonyban ahhoz hogy ma $szak'ra legy%zze a +lelmt. 8zonnal t/dta hogy erre egyetlen +elelet ltezik (s/)'n. Feled megyek. 8nthony h'l'san r'mosolygott. 8kkor ind/l$/nk, !inden )er( dr'ga. 8 +r+inak gond$a volt r' hogy #enny melegen +el2lt2zzk. 8 l'ny )*l*t vastag )/l*vert blelt mellnyt s meleg nadr'got vett +el. 9ete$be mg vz'll* kezesl'bast kellett 2ltenie. 8mikor mindez ra$ta volt vaskosnak s merevnek rezte mag't. Fgezet0l 8nthonyt%l mg b/k*sisakot s b%rkeszty1t is ka)ott. Falaki k2zben a be$'rat el 'lltotta az orvos motor$'t. 8nthonynak odahoztak egy s0rg%ssgi t'sk't amelyben az er%s +'$dalom(silla)t*k mellett a helyszni m1tthez sz0ksges eszk2z2k is benne voltak.

M6

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny +elm'szott az orvos m2g a h'ts* 0lsre s amilyen er%sen (sak t/dott beleka)aszkodott a +r+iba. 7emegett az idegessgt%l. 3letben nem 0lt mg motorkerk)'ron s m'r a hangos za$ is megi$esztette. 6em sok ide$e maradt azonban a ktkedsre s agg*d'sra 8nthony /gyanis g'zt adott s nekil*d/ltak. 8 hideg szl ezernyi a)r* t1knt (sa)ott #enny ar('ba. 8 l'ny ks%bb nem t/dott volna besz'molni az /taz'sr*l. 8nnyira el volt +oglalva 2nmag'val hogy szinte semmit sem vett szre k2rnyezetb%l. 8mennyire (sak lehetett 8nthonyhoz b.$t de gy is sz2rnyen +'zott. >s/)'n az 2nt2tt bel nmi er%t hogy a szeretett +r+i k2zvetlen k2zelben lehetett. C2r(sbe r'nd/lva s a +r+iba ka)aszkodva 0lt a motoron s (sak akkor mozd/lt meg amikor igyekezett az orvos mozd/latait /t'nozni. 8 motor a skos tala$on id%nknt meg(s.szott s a l'ny ilyenkor arra gondolt va$on +ekszik; e mg valaha is egy0tt 8nthonyval a keskeny k*rh'zi 'gyon. &gsz .ton t/dat'ban volt hogy rendkv0l nagy veszlyben vannak. 8z orvost )ontosan t'$koztatt'k a baleset helysznr%l. !ikor megrkeztek el%sz2r a d2gl2tt $/hot l'tt'k meg amelyrt #e++ "arlo= az lett ko(k'ztatta. 8z 'llat +agyos rongy(som*knt +ek0dt tetemt m'r vkonyan bele)te a h%. 8nthony le'lltotta a motort s szinte azonnal megl'ttak a hatalmas kid%lt t'vr*)*zna mellett egy nagy termet1 er%s alakot. 8 l'ny r2gt2n megismerte !r. "arlo= +i't. 5ol van a sr0ltB krdezte az orvos agg*dva a +iatalembert. <tt +ekszik az desa)'m, 8nthony meg;meg(s.szva odabotork'lt a +2ld2n +ekv% +r+ihoz s zsebl'm)'$'val az ar('ba vil'gtott. #enny azonnal megl'tta hogy a sr0lt sokkos 'lla)otban van. 8z orvos megker0lte a )*zn't s meg)r*b'lta kiderteni mennyire s.lyosak a +r+i sr0lsei. 8 l'ny ek2zben kita)ogatta !r. "arlo= gyenge s rendkv0l gyors )/lz/s't. Nt'na takar*t vett el% h'tizs'k$'b*l s amennyire t/dta a beteg al' s v'll'ra tertette. 8nthony elkeseredett ar((al $2tt vissza. 8z egsz als* l'bsz'ra a )*zna al' szor/lt. !g ha elegen lennnk is ahhoz hogy +elemel$0k az oszlo)ot akkor is menthetetlen0l 2sszeron(sol*dott a l'ba. &gyetlen eslye vanW (sonkolnom kell. #enny l'tta hogy #e++ "arlo= +ia els')ad. 8z orvos t.ls'gosan nyltan beszlt. &bben a helyzetben azonban nem volt hely0k a kmletes szavaknak. Segtsgre lesz sz0ksgem mondta 8nthony a sr0lt +i'nak. <lyanokra akik a zsebl'm)'kat tart$'k. Fan valaki oda+2nt a h'zbanB 8 testvrem +elelte a +iatalember. Ae t/dn' hvniB 8 +i. b*lintott s m'r +/tott is be+el. 8nthony #ennyhez +ord/lt. &l%sz2r a sokkb*l kell kihozn/nk a sr0ltet (sak /t'na m1thet$0k meg. Szv$ +el h.sz milligramm mor+i/mot lgy szves, 3n addig el%ksztem az in+.zi*t. #enny ktsgbeesetten igyekezett ny/galomban tartani a kezt mik2zben a +e(skend%be szvta a +'$dalom(silla)t*t. 8 vastag keszty1 nlk0l .gy rezte azonnal $gg +agynak az /$$al. 42zben az orvos egyel%re remnytelen ksrletet tett arra hogy vn't tal'l$on a sr0lt kar$'n. 8 l'ny t/dta hogy ilyenkor minden m'sod)er( sz'mt. !egvan, ki'ltott az orvos s kiny.$totta kezt a +e(skend%rt. !i/t'n 8nthony beadta a sr0ltnek a mor+i/mot azonnal bek2t2tte az in+.zi*t is amely egszen lass. (se)egsbe kezdett. 42zben vgig ny/godt hangon beszlt a +2ld2n +ekv% +r+ihoz b'r #enny nem hitte hogy !r. "arlo= b'rmit is +el+og abb*l ami t2rtnik vele. 8nthony +elnzett a l'nyra.

MT

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

&mlkszel mg mit tan/lt'l a s0rg%ssgi (sonkol'sr*lB #enny termszetesen olvasott err%l de sok;sok vvel ezel%tt amikor /tol$'ra dolgozott m1t%ben. !a$d mindig mondom mit tegyl. #e++ "arlo= +ia +/tva rt vissza testvrvel. #enny el%szedte a t'sk'b*l s (sramentes kend%re rakta a m1szereket. 8mennyire (sak lehetett h'rom m'sik kend%t is kitertett a (sonkoland* l'b k2r. 8nthony hangos )aran(sokat osztogatott #ennynek s a kt +i.nak is )ontos /tast'sokat adott arr*l hogyan tarts'k a l'm)'kat. 6em lesz kellemes dolog mondta a sr0lt gyermekeinek de sa$nos nem tarthatom a l'm)'kat. !indkt kezemre sz0ksgem lesz. Condol$'k hogy ki +og$'k brniB 4omolyan a +i.kra nzett. 8z id%sebbik testvr b*lintott. >sin'l$a (sak doktor .r, 4I +og$/k brni. 8 l'ny adogatta s elvette az orvost*l a m1szereket. Falamennyi /tast'sra azonnal mozd/lt hiszen sietni0k kellett. 8nthony nagyon gyorsan dolgozott. #ennyt megle)te hogy a +r+i ilyen k2r0lmnyek k2z2tt is /gyanolyan szakszer1en varrta el a sebet mintha a k*rh'zban m1tene. 8 l'ny azt is szrevette hogy a kt +i. k2z0l az egyik knytelen volt el+ordtani a tekintett. 8nthony lez'rta a sebet. R$ra meg kell ma$d m1teni ha m'r $obban lesz ki'ltotta azt'n. 5a valaha is $obban lesz gondolta mag'ban a l'ny. 8z orvos ki'lt'sain s a vihar mora$l's'n kv0l semmit sem lehetett hallani (sak egyszer $/tott el hozz'$/k kiss t'volabbr*l +2ld(s/szaml'sra /tal* za$. 8nthony vgre elksz0lt. &zzel meglennnk mondta megk2nnyebb0lten.

MU

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8. FEJEZET
8 szl olyan hangosan s0vtett hogy sa$'t szav/kat is alig rtettk. Itt nem hagyhat$/k ki'ltotta 8nthony mi/t'n kell%k))en ell'tta a sebet. Be kell vinn0nk a h'zba. #enny ks%bb nem t/dta volna megmondani hogyan siker0lt a rettenetes id%ben s a (s.sz*s tala$on a h'zba $/ttatni/k a testes s nehz +r+it. Falahogy mgis(sak odartek vele b'r olyan er%s volt a h*+.v's hogy a l'ny szinte semmit sem l'tott. !ivel a sr0lt +e$t kellett tartania mg a szemb%l sem t/dta kit2r2lni a havat. &gsz id% alatt att*l +lt hogy #e++ "arlo= belehal a sz'llt'sba a +r+i azonban er%s volt s kibrta. 8 +elesge nyitott nekik a$t*t s azonnal eleredtek a k2nnyei. #a$ #e++, zokogta. 5'la istennek megmenek0ltl, 8nthony nem volt tekintettel az asszony rzelmeire most (sak betege $av't nzte. Cyorsan, ki'ltotta. >sin'l$on helyet a )adl*n hogy la)osra +ektethess0k, 8z asszony gyorsan h'tr'bb tolta a kana)t s a kt +otelt azt'n gya)$.takar*t tertett a sz%nyegre. #enny 8nthony s a kt +i. nagyon *vatosan a takar*ra +ektette #e++ "arlo=;t. 8 l'ny meg az orvos biztos helyzetbe igaztotta a beteget s ellen%riztk hogy szabadon t/d;e llegezni. >sak ks%bb hallott'k valakit%l hogy ngy *r'n kereszt0l har(oltak a na))aliban #e++ "arlo= letrt. #enny .$abb s .$abb in+.zi*t k2t2tt be. 8nthony )edig a sebet kezelte. 3szre sem vettk hogy k2zben lassan el'llt a szl s megvirradt. 8 +r+i hirtelen +elszegett +e$$el +0lelni kezdett. "igyel$ (sak, 8 l'ny eleinte semmit sem t/dott kivenni s m'r azt hitte 8nthony (sak k)zelgett de azt'n meghallotta egy lg(savar megv'lt* hang$'t. Segtsg rkezik s*ha$totta kimer0lten #enny. 8z orvos az $szaka +olyam'n most mosolyodott el el%sz2r. Rgy t1nik. Igen. #2n a ment%heliko)ter !rs. "arlo= +ord/lt a szeren(stlen0l $'rt ember rm0lt +elesghez. Fgre k*rh'zba vihet$0k a +r$t. &gy )illanatig .gy t1nt mintha az asszony az orvos nyak'ba akarn' vetni mag't azt'n mgis $obb bel't'sra trt. 8 heliko)ter hang$a egyre er%sebb lett. 4rem gy.$tson mindenhol villanyt a h'zban, rendelkezett 8nthony. 3s h.zza szt a +0gg2ny2ket, #enny a beteg mellett maradt az orvos )edig +el'llt s kinyitotta a be$'rati a$t*t. 8 heliko)ter kis id% m.lva lesz'llt s m'sod)er(ekkel ks%bb a ment%')ol*k is meg$elentek a hord'ggyal. 6yom/kban egy +r+i s egy n% l)ett be r/h'$/k /t'n tlve orvos s n%vr. 8 l'ny egyik0ket sem ismerte val*szn1leg a v'rosi nagy k*rh'zb*l $2ttek. #enny vgighallgatta 8nthony besz'mol*$'t az eddig t2rtntekr%l. &bben a rossz id%ben nem re)0lhet0nk messzire vele mondta a m'sik orvos. Genb/rybe vissz0k 8nthonyr*l most #ennyre nzett. Ngye abban a k*rh'zban dolgoznakB Igen mondta b*lintva a l'ny. 8z ')ol*k *vatosan hord'gyra +ektettk #e++ "arlo=;t. &lksrik a heliko)terrel a beteget vagy megv'r$'k amg szabadd' v'lnak az /takB !ag/kkal megy0nk hat'rozott azonnal 8nthony.

MV

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8 re)0ls nem tartott sok'ig. 8mint lesz'lltak a k*rh'z el%tt azonnal ')ol*k rohantak el%. 4iemeltk kerekes hord'gyra tettk s a baleseti +elvtelre vittk a s.lyosan sr0lt beteget. #enny s 8nthony /tols*knt sz'llt ki a heliko)terb%l. 6agy volt a +el+ord/l's. Sonia Walker /tast'sokat adott az ')ol*n%knek nh'ny orvos )edig az a$t* el%tt 'llva +igyelte az esemnyeket. 8nthony 'tkarolta #enny v'll't a l'ny )edig a +r+i mellre ha$totta a +e$t. 9el$esen kimer0lt /gyanakkor izgatott is volt. Nt'lom a motorkerk)'rokat. 7ettegek t%l0k. 9e viszont olyan *vatosan vezettl hogy biztons'gban reztem magam. 42sz2n2m mondta halkan. 8nthony r'mosolygott a l'nyra. >sod'ltam a b'tors'godat s szeretlek rte. 8 +r+i szemb%l s/g'rzott a szerelem s #enny arra gondolt hogyan ktelkedhetett egy )er(ig is benne. 9esskB krdezte 8nthony ny/godtan mintha a l'ny mondott volna valamit. 3n is szeretlek +elelte most m'r tnyleg #enny. 9/dom. 8 +r+i szeme melegen (sillogott. 5ozz'd megyek +elesg0l 8nthony. &z igazB Fehetem gretnekB Igen azt hiszem annak veheted. 8karodB 8nthony leha$olt s #enny +0lbe s.gtaW 4rdezd meg mg egyszer /gyanezt amikor nem leszek ennyire +'radt s t/dok ma$d tiszt'n gondolkodni. !ost mg gyorsan be kell mennem az irod'ba hogy $elentst r$ak a t2rtntekr%l. 3s nh'ny *ra m.lva .$ra meg kell m1tenem #e++ "arlo=;t. Feled megyek a$'nlotta a l'ny. &llen%rizni akarom hogy rendesen ell't$'k;e a beteget az oszt'lyon. &gy0tt ind/ltak a +%be$'rat +el. 8 h*+2dte v2r2s tgla)0let (sillogott a reggeli na)+nyben. #enny nem vette szre hogy $gre l) s meg(s.szott. 8 derek't 't2lelve tart* 8nthony el akarta ka)ni a l'nyt de % is (s.szni kezdett. !iel%tt mg a l'ny +el+oghatta volna mi is t2rtnik a +r+i menthetetlen0l el(s.szott. 8nthony meg)r*b'lta +l kzzel tom)tani az esst de gy is +e$$el az egyik be$'rati oszlo)nak z/hant s elter0lt. 8nthony, ki'ltotta #enny de m'r ks% volt. 8 l'ny letrdelt s 2lbe vette a +r+i +e$t. 8nthony az % er%s (sod'latos 8nthony$a 2nt/datlan/l +ek0dt a h*ban. #ennynek letben nem volt olyan rossz betege mint 8nthony. 8 l'ny ))en +el$egyzseket ksztett amikor Gaisy Callo=ay l)ett el kiss bizonytalan/l. IzD 9rentham doktorr*l van sz* #enny n%vr hebegte. Igen Gaisy. !i van vele m'r megintB #enny l'tta a l'nyon hogy alig br$a vissza+o$tani a k/n(og'st. 8zt mondta hogy (sak maga mosdathat$a meg. &z m'r sok volt, #enny d2rg% l)tekkel 8nthony szob'$a +el ind/lt. 8 l'ny m'r kor'bban .gy intzkedett hogy a +r+it az irod'$'t*l legt'volabb es% szob'ban helyezzk el. !ost d0ht%l +.$tatva t)te +el az a$t*t. 8nthony )'rn'ira d%lve +ek0dt. 8z a kk )izsama volt ra$ta amelyet a l'nynak kellett megvennie a +r+inak /gyanis semmi+le h'l*r/h'$a nem volt. 6em sok $*t grt ahogy az orvos #ennyre mosolygott. 8 l'nynak nehezen /gyan mgis siker0lt komolyan visszanznie r'. &z m'r nem vi(( mondta bossz.san #enny. !i(sodaB krdezte 'rtatlan/l a +r+i.

P0

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8z hogy Gaisy Callo=ay$el 0zensz hogy mosdassalak meg, 6agyon sz)en meg t/dsz +0rdeni sa$'t magad is kedvesem, Ge ha mg r' is szor/ln'l az 'gyban mosdat'sra akkor is n lennk az /tols* aki ezt a $*tt (selekedetet elvgezn. Ge amikor annyira +'$ a karom, nya+ogta 8nthony. 40ld2k egy n%vrt ma$d megmasszrozza +elelte rezzenstelen0l a l'ny. #enny dr'g'mD 5agyd abba, 3s ne nevezz a dr'g'dnak, 8mi*ta betegknt vagyok itt egyszer sem $2ttl karny.$t'snyin'l k2zelebb hozz'm )anaszkodott a +r+i. Sersze hogy nem mentem. #enny +e$(s*v'lva +ogadta a gyerekes viselkedst. 6em ')olhatom gerli(eknt t/rbkolva a szeret%met, 8 v%legnyedet $avtotta ki 8nthony szigor.an a l'nyt. #* h't akkor a v%legnyemet. #enny elmosolyodott. 8 +r+i nevetve arr*l gy%zk2dte a l'nyt hogy a t2bbi n%vrnl siker szokta koron'zni )r*b'lkoz's't. 6em rtem mirt ne tehetndB krdezte kis+i.s d/r('ss'ggal. 8nthony 9rentham mondta #enny szigor.an b'r alig brta mag'ba +o$tani a nevetst el t/dod k)zelni mi lenne abb*l ha megmosdatn'lakB Ge mg mennyire, 8 +r+i szemtelen0l vigyorgott. 8mi*ta ebben az 'gyban kell +ek0dn2m nagyon is lnk lett a k)zeletem. 8 l'ny az ilyen meg$egyzsekre mindig el)ir/lt most is ez t2rtnt. 7ettegve gondolt arra hogy esetleg valamelyik ')ol*n% meghallhat valamit a beszlgets0kb%l. Fan egy a$'nlatom. Callo=ay n%vrrel k0ld2k neked egy 'gymelegt% )ala(kot. 3s ne +ele$tsd el hogy (sak a +elkarodat t2rted el, #enny ezzel kivon/lt a betegszob'b*l s visszatrt az irod'ba. 4sz szeren(se hogy 8nthony holna) hazamehet, 8z oszt'ly 2sszes ')ol*n%$e egsz na) m'st sem tesz (sak a doktor /rat krdezgeti nin(s;e esetleg sz0ksge valamire. -lland*an k2r0l/dvarol$'k s termszetesen nem gy%zik meregetni a szem0ket. 8 viszonylag k2nny1 t2rssel (sak azrt tartott'k bent a +r+it mert a +e$t is be0t2tte s agyr'zk*d'st*l lehetett tartani. Gaisynek +elt1nt #enny sz*tlans'ga. !inden rendben #enny n%vrB krdezte. 8 l'ny elmosolyodott. 6e +oglalkozzon 8nthonyval Gaisy, 5olna) hazamehet. 5aza a h'zamba +olytatta mag'ban. 8z otthonom most az otthon/nk. &ddig egyetlen betegem sem (sin'lt ekkora +elha$t'st egy kart2rs miatt. 6agy szeren(se hogy nem a $obb kar$'t t2rte el a doktor .r igazB krdezte Gaisy. 8kkor sok'ig nem t/dna m1teni. Igen szeren(s$e volt. !eg nekem is gondolkodott megint mag'ban tov'bb #enny Szeren(ss vagyok mert megtal'ltam 8nthonyt. Id%k2zben minden +ontosat megbeszltek. 8 +r+i 'tk2lt2zik a l'ny h'z'ba arra a hat; ht htre )edig amg a t2r2tt kar$a miatt nem dolgozhat helyettest szerz%dtetnek. 3s mivel akarod t2lteni a na)$aidatB krdezte #enny 8nthonyt. Fgre megrhatom azokat a dolgokat amelyekre m'r rg*ta nem $/tott id%m +elelte azonnal a +r+i azt'n h/n(/t/l elmosolyodott. !eg ma$d azon t2r2m a +e$em hogyan szeresselek begi)szelt karral. 8nthony,

P1

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny mg letben nem volt ennyire boldog. 7eggelente vir'gos $*kedvvel 0lt be kis ko(si$'ba hogy m/nk'ba ind/l$on a +r+i )edig nekil'tott t/dom'nyos tevkenysgnek. &bbe bele kell bolond/lni )anaszkodott egyik na) 8nthony. <lyan gy'moltalan vagyok ak'r egy kisgyerek. 8 (i)%+1z%met sem t/dom bek2tni s arra sem vagyok k)es hogy megtiszttsak egy +e$ hagym't. 6agyon b'nt hogy nem tehetek eld (sod's va(sor't amikor estelente meg$2ssz a k*rh'zb*l. 6em rdekes ny/gtatta a +r+it #enny. 5elyette bev's'rolsz s m'r ez is valami. 8nthony knyszer1 otthonlte ide$n egyre k2zelebb ker0ltek egym'shoz. 8 +r+i t2bbsz2r is sz*ba hozta azt az $szak't amelyen a baleset t2rtnt. #e++ "arlo= id%k2zben sz)en gy*gy/lt. 8nnyiraD #a$ biztosan b/tas'gnak +ogod tartani mondta egyszer 8nthony a l'nynak. 9/dod amikor ott kint m1t2ttemD elevenemben voltam. Rgy t1nt hogy val*ban +ontos s%t nagyon +ontos amit teszek. 8z a m/nka is nagyon +ontos amit a k*rh'zban vgzel. 8 kett% mgsem /gyanaz #enny. 8mit akkor $szaka tettem az sokkal +ontosabb volt. 9e nem reztedB 6em nem reztem +elelte a l'ny. !osolygott de (sak azrt hogy elre$tse a ny/gtalans'got amit 8nthony szavai v'ltottak ki bel%le. !inden $* .gy ahogy van #enny semmin sem akart v'ltoztatni. &ste nha begy.$tottak a kandall*ba s sok'ig el0ld2gltek a t1z el%tt. 8 +r+i ilyenkor gyakran maka(s hallgat'sba b/rkol*zott. 6agyon elmerengtl mondta egyik este a l'ny. Condolkodom. !inB 8nthony t1n%dve $'tszogatott #enny ha$'val ma$d +lretolta s bele(s*kolt a l'ny nyak'ba. 8 $2v%n. 7a$t/nk. 8zon t2)rengek hogy hol l$0nk. !i ba$ van ezzel a h'zzalB krdezte a l'ny s bels% vsz$elz%$e azonnal megsz*lalt. Semmi dr'g'm az gvil'gon semmi. Ge egyszer abba +ogom hagyni az itteni m/nk't. &l%bb;/t*bb valami m's /t'n kell nznem de ezt magad is t/dod. #enny nemigen t/dta elk)zelni hogy m'shol l$en. &gsz lett ebben a kis +al/ban s t2bbnyire ebben a h'zban lte le. 8 +al/ s a h'z volt lete biztos )ont$a ezekbe ka)aszkodhatott. 8nthony +el)0lse /t'n elvitte sz0leihez a l'nyt. 8 tekintlyes el%kel% h'z leny1g2zte #ennyt. <tt maradtak $szak'ra de k0l2n szob'ban kellett al/dni/k. !'sna) reggel amikor k2z2s lak's/k +el tartottak a +r+i szokatlan/l mogorva volt a ko(siban. !ir%l beszlgetett veled any'm tegna) egsz esteB krdezte v'ratlan/l. Rgy 'ltal'ban az esk0v%kr%l. 8 l'ny abban remnykedett hogy ki(sit mg elod'zhat$a ezt a krdst de most m'r nem tehette. &zrt gy +olytattaW 3desany'd .gy gondol$a $* lenne ha Aondonban tartan'nk az esk0v%t s a +ogad'st is ottD !ondd (sak tov'bb, sz*lt r' 8nthony nem sok $*t gr% hangon. Szerintem nem rossz 2tlet. 6ekem nin(s (sal'dom a h'z/nk )edig tnyleg ki(si ahhoz hogy sok embert +ogad$/nk. 8 sz0leid mindent megszerveznnek. "ontos lenne sz'm/kraD 6em, 8 +r+i el/tast'sa nem t1rt ellentmond'st. #enny elk)edve l'tta hogy 8nthony olyan er%sen szort$a a korm'nyt hogy /$$)ere(ei is bele+ehrednek. 6em megyek bele s err%l ez az /tols* szavam, 6em 'll sz'ndkomban hogy kakasnak

P@

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

'l('zzam magam s (irk/szi +elvon/l'st tartsak (sakhogy eleget tegyek any'm t'rsadalmi k2telezettsgekr%l alkotott elk)zelseinek. !ondd (sakD Aekanyarodott az .tr*l egy )ihen%ben 'lltotta le a ko(sit s a l'ny +el +ord/lt. 9e val*ban ilyen esk0v%t szeretnlB #enny szrevette a +r+i szemben a krst. &gsz $$el hatalmas esk0v%r%l 'lmodott s most r' kellett $2nnie hogy 'lma sza))anb/borkknt szt)/kkadt. 9ermszetesen nem +elelte kedvesen. 8z desany'd azonban mg n'lad is $obban t/d hatni az emberekre. !ost )edig engedd 't nekem a vezetst, 6em hiszem hogy ennyire ignybe szabadna venned a karodat. Igenis #enny n%vr b*lintott 8nthony. &ste az 'gyban+ekve elhat'rozt'k hogy egszen egyszer1 esk0v%t tartanak valamelyik kis tem)lomban /t'na )edig sz1k k2r1 +ogad'st adnak az egyik helyi tteremben. 3s mikorB krdezte a l'ny. 8mint .$ 'll'st tal'ltam. &tt%l kezdve 8nthony 'lland*an az 'll'sa$'nlatokat b2ngszte az .$s'gokban s a k2z)onti m/nkak2zvett%nek is rt. Aevelt a k*rh'zi titk'rn% g)elte le azt'n a +r+i hazavitte hogy #enny is elolvashassa. 5at'sosnak tetszik. 8 l'ny mosolyogva nzett 8nthonyra. 6em hiszem hogy nehezen tal'lsz ma$d $* 'll'st magadnak. #ennyt egy'ltal'n nem lelkestette a gondolat hogy a +r+ival egy0tt val*szn1leg m'sik sz'm'ra idegen v'rosba kell k2lt2znie ahol egyetlen ismer%se sem lesz. "lve gondolt arra hogy 8nthonynak az .$ helyen minden bizonnyal sokkal t2bbet kell ma$d dolgoznia % )edig t2bbnyire egyed0l lesz otthon. &gyik na) rendkv0l szomor. esemny t2rtnt az oszt'lyon amely valamennyi0ket mlyen les.$totta. &gy Shili) Simms nev1 h/szonegy esztend%s +iatalembert hoztak be aki motorbalesetben s)(sontt2rst szenvedett. 8nthony mego)er'lta a sr0ltet. 8 m1tt rendkv0li esemny nlk0l leza$lott s .gy t1nt /t'na sem lesz semmi gond a beteggel. 4t na) m.lva Shil +el0lt az 'gyban s m'r az /dvarl'shoz is volt elg ere$e s kedve. Fiharos gyorsas'ggal megh*dtotta a n%vrek szvt s vid'm termszetvel l)ten; nyomon megnevettette az ')ol*szemlyzetet. 8z ebd /t'ni (sendes)ihen%t a legt2bb beteg 'gy'ban t2lt2tte sokan k2z0l0k el is sz/ndik'ltak ilyenkor. #enny vgig$'rta a szob'kat s ellen%rizte hogy minden rendben van;e. 9/dta hogy hamarosan meg$2n ma$d 8nthony azt'n )edig egy0tt vizitelnek. 8z orvos +ehr k2)enyben rkezett az oszt'lyra 'm alatta most is mint oly sokszor mg mindig a z2ld m1t%sr/h't viselte. Szemmel l'that*an $* hang/latban volt. !it sz*ln'l hozz' ha este elmennnk valahova va(sor'zniB Som)'s lenne, 8 l'ny legszvesebben 8nthony nyak'ba /grott volna hogy helyben 2ssze(s*kol$a. 7endben akkor +oglalok asztalt. 6o l'ss/k mondta azt'n a +r+i $*val hivatalosabb hangon hogy vannak a betegeim, Fgig$'rt'k az 'gyakat. 8z orvos az egyik betegnl elrendelte az antibiotik/mok le'llt's't egy m'sikn'l )edig megv'ltoztatta a gy*gyszer adagol's't. Fg0l Shili) 'gy'hoz is el$/tottak. 8 +iatalember takar*$'n halomban hevertek a motors)orttal +oglalkoz* szakla)ok. 8 vgn az egsz oszt'lyt a +e$e tete$re 'llt$a $egyezte meg #enny nevetve. 5'nyszor mond$am mg hogy egyszerre (sak egy la)ot vegyen el%B &gybknt sem

PH

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

'rtana ha id%nknt valami m'sr*l is olvasna. 6em gy*gytotta ki a motorszenvedlyb%l ez a balesetB Ngye tr+'l #enny n%vrB 8lig v'rom hogy kiker0l$ek innen s vgigs2)2rhessek a mo(immal a v'roson, 6e +igyel$en a n%vrre Shil, $avasolta ba$t'rsiasan 8nthony. &gyetlenegyszer siker0lt +el0ltetnem a h2lgyet a g)em h'ts* 0lsre. Rgy vezettem mint egy angyal mgsem volt ha$land* soha t2bb +elsz'llni m2gm. !ag'nak is van motor$a 9rentham doktorB krdezte Shil elismer% (sod'lkoz'ssal. 5't )ersze. &z/t'n a kt +r+i szakmai beszlgetst kezdett a k0l2n+le gy'rtm'nyok el%nyeir%l s h'tr'nyair*l. 8 l'ny akkor sem rtett volna kevesebbet a t'rsalg's/kb*l ha azok ketten idegen nyelven beszlnek egym'ssal. #*kora id%be beletelt amire #ennynek siker0lt el(s'btania 8nthonyt motorost'rsa 'gy't*l. !'r a +olyos* +elnl $'rtak amikor Shil szob'$'b*l ki'lt'st hallottak. <lyan volt mintha +o$togatn'nak valakit. 8 k0l2n2s s sz2rny1 hangra azonnal sarkon +ord/ltak s vissza+/tottak a +iatalember szob'$'ba. Shili) tork'ra ta)asztott kzzel elkk0lt a$akkal +ek0dt. 8nthony s #enny odarohantak az 'gyhoz de elkstek. 8 beteg meghalt. 8k'r egy $*l be)rogramozott g) rszei nekil'ttak az .$ralesztsi ksrlet els% l)seinek. #enny az ilyenkor sz0ksges m1szerekkel ell'tott s0rg%ssgi ko(sirt rohant. Rtk2zben Gaisy Callo=ayrt ki'ltott s /tastotta hogy sz*l$on az altat*orvosnak ma$d a ko(sival visszasz'g/ldott 8nthonyhoz. 8 +r+i deszkala)ot tolt a +iatalember h'ta al' hogy a )/ha 'gy ne ha$ol$on be a szvmassz'zs k2zben. !egm/tatta az 0temet az/t'n #enny vette 't az lesztst hogy 8nthony k2zben +e(skend%be szvhassa a meg+elel% gy*gyszert. 8z egsz oszt'lyra sri (send tele)edett. Sillanatokon bel0l megrkezett az altat*orvos s m'sod)er(nyi kslekeds nlk0l (s2vet vezetett Shili) lg(s2vbe. Nt'na bek2t2tte a szvhangokat ki$elz% k)erny%t. !ost megint 8nthony vette 't a szvmassz'zst. Sz* nlk0l nagy szakrtelemmel 2sszeszokottan dolgoztak. #enny lelke legmlyn azonban m'r se$tette hogy elvesztettk a $'tszm't. !indent meg)r*b'ltak amit (sak lehetett. !g 'ram0tst is alkalmaztak amikor egyszer halv'ny kamrarebegst m/tatott a k)erny%. Ntols* eslyknt adrenalint +e(skendeztek a szvizomba a k)erny%r%l azonban hamarosan elt1nt a remegs is s (sak az az egyenes vonal maradt ra$ta amely m'r a hal'l be'llt't m/tatta. 8nthony sz0rke ar((al +elegyenesedett. Fge mondta. 8z altat*orvos egyetrt%en b*lintott. 8 kt n%vrnek m'r (sak az a szomor. +eladata maradt hogy kika)(sol$'k s lek2ssk a +iatalemberr%l a g)eket. Gaisy most el%sz2r l'tott ilyesmit s )atakzott a k2nnye. #enny nem sz*lt r' hiszen % is sz2rnyen rezte mag't. 4)telen volt elhinni hogy Shili) aki kt )er((el ezel%tt mg motoros szakla)okr*l (sevegett halott. 8nnyira +iatal volt s nh'ny )er(e mg s/g'rzott bel%le az letkedv most )edigD &mb*lia lehetett gondolta a l'ny mik2zben g)iesen tov'bb tevkenykedett. Igen val*szn1leg az okozta a hal'lt. 8 nagy (sontok t2rsekor mindig +enn'll az rd/g/l's veszlye. Biztos v'laszt azonban (sak az ez/t'n k2vetkez% vizsg'latok adhatnak ma$d. 8z oszt'lyon termszetesen hamar hre ment az esetnek s rendkv0l nyomott lett az 'ltal'nos hang/lat. #enny s Gaisy hely0kre vittk a m1szereket /t'na megkrtk a betegeket hogy men$enek vissza szob'ikba. Be(s/kt'k az a$t*kat s v'rt'k hogy a k*rbon(tanr*l +el$2$$enek Shili) Simms lettelen testrt. 6em akart'k hogy a t2bbi betegnek vgig kell$en nznie a halott elsz'llt's't.

PM

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#enny kis id% m.lva hazak0ldte Gaisyt aki az 'tlt izgalmakt*l k)telen volt arra hogy dolgozzk % maga )edig visszament az irod'ba. 8nthony az ablakn'l 'lltY s mereven kib'm/lt a kertbe. Ge semmit sem l'tott a szlben ide;oda ha$ladoz* +'kb*l. 8r(a ham/sz0rke volt. 8zna) reggel egy ko(sival $2ttek m/nk'ba. #enny r2viddel a m/nkaid% le$'rta el%tt +elhvta a +r+it hogy megkrdezze t%le meddig kell mg bent maradnia. 8nthony hang$a idegen0l (sengett. Ink'bb ne v'r$ r'm, <tthon ma$d tal'lkoz/nk. 3s mi lesz a va(sor'valB !g mindig tterembe akarsz menniB 8nthony (sak r2vid hallgat's /t'n v'laszolt. 6em hiszem hogy el kellene menn0nk valahova. Ba$B 6em dehogyis. 8kkor otthon v'rlak. Ge hogy +ogsz haza$2nniB !a$d megoldom valahogy. !ennem kell dr'g'm dolgom van. Ge hi'ba 2nt2tt nmi er%t a kedvesen kimondott be(zs a l'nyba a ny/gtalans'g m'r be+szkelte mag't a szvbe.

PP

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

9. FEJEZET
!i/t'n hazart a l'ny lez/hanyozott 't2lt2z2tt t0zet rakott a kandall*ban s el%ksztette a )aradi(somos olasz tszt't. 8z id% m.lt 'm 8nthony (sak nem akart megrkezni. "l tzkor amikor #enny .gy d2nt2tt hogy nem v'r tov'bb a va(sor'val k/l(s +ord/lt a z'rban. #* sok'ig elmaradt'l, +ogadta #enny rosszkedv1en a v%legnyt. 8 +r+i odal)ett hozz' s 't akarta 2lelni. 9e itt'l, #*s'gos g ezt meg mirt kellett kimondaniaB, 8nthony +els*ha$tott. 4t )oh'r =hiskyt ittam 8ndy !(>larennel az altat*orvossal. 3s hogy $2ttl haza amikor itt'lB #a$ #enny, emelte +el a hang$'t a +r+i. !i +olyik ittB 4ihallgat'sB Ide +igyel$, 8nthony #enny v'll'ra tette a kezt. 8lison Banb/ry hozott haza ko(sival. 8lison Banb/ryB 8 m1t%sn%B 8z asszonynak nem volt igaz'n $* hre. !i(soda megtiszteltets sz'modra, #enny #enny, >sak nem vagy +ltkeny 8lison Banb/ryreB 9/dod hogy tged szeretlek. 8kkor mondd meg lgy szves hogy mirt nem $2ttl haza s mirt nem velem itt'l kt $*kora )oh'r =hiskyt, krdezte a l'ny. !ert eszem 'g'ban sem volt hogy igyak valamit s mert nem t/dtam hogy 8ndy =hiskyvel +og kn'lni. 9ov'bb' azrt mert nem t/dtam segteni Shili) Simmsen. 5irtelen vget rt az leteD Lgy, >settintett az /$$'val. Sz*val err%l van sz*, 8ki k*rh'zban dolgozik annak el%bb vagy /t*bb mindenk))en el kell id'ig $/tnia. 8z orvosok s n%vrek id%nknt *hatatlan/l szembe tal'l$'k mag/kat a hal'llal. 3s sohasem k2nny1 elviselni ha tehetetlen0l kell vgignzn0nk hogyan hal meg valaki akin nem t/d/nk segteni. 8 l'ny 't2lelte a +r+it mag'hoz szortotta s le0ltette a kandall* el. 8z/t'n kiment a konyh'ba hogy va(sor't ksztsen de m'r semmi kedve nem volt ahhoz hogy +%zni kezd$en. 5elyette sa$tt'lat r2gt2nz2tt ktszers0ltet s gy0m2l(s2t vitt be hozz' 'm egyik0k sem evett t.l sokat. 8nthony viszont ma$dnem kiitta azt az 0veg bort amit #enny r2viddel azel%tt nyitott ki hogy a +r+i hazart. 8lv's k2zben 8nthony szorosan mag'hoz 2lelte #ennyt aki viszont sok'ig beren +ek0dt. 8 r't2r% irigysggel s +ltkenysggel viaskodott amelyet azrt rzett mert v%legnye 8ndy !v>larenhez s 8lison Banb/ryhez +ord/lt a gond$'val s nem %hozz'. 8z let a szok'sos m*don ment tov'bb a l'ny azonban szrevette hogy 8nthony megv'ltozott neki )edig a szerelem kellemetlen oldalait is meg kellett ismernie. !intha hatalmas szakadk t'madt volna k2z2tt0k amely egyre szlesebben egyre 'thidalhatatlanabb/l v'laszt$a el kette$0ket. 8nthony ny/gtalan lett. Szok's'v' v'lt hogy hossz. mag'nyos st'kat tegyen a dombokon s #enny egyre biztosabb volt abban hogy el +og$a veszteni a +r+it. &gyik dl/t'n tele+onon kereste a k*rh'zban 'm k2z2ltk vele hogy a doktor .r +l na)ra szabads'got vett ki. Boyden doktor helyettesti. 8d$am %tB

P6

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

6e k2sz2n2m +elelte gyorsan a l'ny. 7'r holna)ig. &zzel lerakta a tele+onkagyl*t. Rgy rezte megsrtettk s megszgyentettk. 8nthony eddig mindig sz*lt neki ha elment valahova. Fa$on hol lehetB &gy k/rta )illanatig az is meg+ord/lt a +e$ben hogy nem 8lison Banb/ryhez ment;e de azt'n gyorsan rendre /tastotta mag't. !indig is eltlte ha valaki +ltkenykedett s 8nthony nem adott okot ilyesmire. #enny dl/t'nos volt. -tadta a szolg'latot az $szak's n%vrnek s ))en hazaind/lt amikor a +olyos*n nem sokkal a be$'rat el%tt 2sszetal'lkozott 8nthonyval. - m'r vissza is $2ttlB krdezte a l'ny s bizalmatlan )illant'st vetett a +r+ira aki .gy ki volt 2lt2zve mintha 0nne)lyre ksz0lne. 5ol $'rt'lB !a$d otthon elmondom. 42zben kirtek a )arkol*ba. 8nthony mag'hoz vonta s moh* +orr* (s*kokkal bortotta el. #enny boldogan +els*ha$tott. 8 +r+i m'r rg nem (s*kolta ilyen szenvedlyesen. 8nthony +elemelte a +e$t s mlyen a l'ny szembe nzett. 8zt hiszem elviselhetetlen voltam az /t*bbi na)okban mondta. 6em lehetett k2nny1 velem lned. Sa$n'lom. #enny sz'm'ra m'r att*l is sz) lett a vil'g hogy a +r+i t/dta hogyan viselkedett vele s mg bo(s'natot is krt rte. 8nthony akart vezetni s a l'ny engedelmesen a m'sik 0lsre tele)edett. &leredt az es%. #ermy megv'rta hogy kiha$tsanak a k*rh'z ter0letr%l s (sak akkor krdezte megW 6a 'r/ld el azt a nagy titkot, Ink'bb ma$d otthon nem itt a ko(siban mondom el. Szeretnm k2zben l'tni az ar(odat. !i lehet ezB !it akarhat elmeslniB t2)rengett #enny izgatottan de haz'ig er%t vett mag'n. 8nthony azonban ott is tov'bb gy2t2rte mert el%bb mg t0zet rakott a kandall*ban s (sak /t'na +ord/lt +elW !it sz*ln'l hozz' ha egy h*na) m.lva 2sszeh'zasodn'nkB 8 l'ny t'gra nylt szemmel nzett vissza r'. 6em abban maradt/nk hogy (sak akkor tart$/k meg az esk0v%t ha tal'lsz magadnak 'lland* m/nkahelyetB 9al'ltam, &z az /tols*D 8 +enbe azt sem t/dom hol kezd$em, Sr*b'ld meg az ele$n, $avasolta #enny. !a reggel +elhvott a k*rh'z igazgat*$a hogy megbeszl$e velem mikor t/dnk bemenni hozz' v'gott bele vgre a +r+i. 5allott'k /gyanis hogy m'sik k*rh'zba ksz0l2k. 3n 'rtatlan vagyok mondta azonnal a l'ny. Senkinek sem beszltem a tervedr%l. 8zt nem is mondtam. Ge t/dod milyen gyorsan ter$ed a )letyka +%leg ha a titk'rn% is hallott valamit. &gybknt nem rdekes. !irt akartak beszlni veledB Fgleges 'll'st a$'nlottak s ngy v m.lva amikor 8liot doktor ny/gd$ba megy kineveznnek +%orvosnak. 5't ez )om)'s 8nthony, 8 +r+i v'llat vont. 8zt mondt'k nagyon szvesen dolgozn'nak velem. 8 l'ny k/tat* )illant'st vetett 8nthonyra. 3s ez ba$B 6em l'tszol t.l boldognak. 6em is vagyok az. !irtB 6agyon is elgedettnek kellene lenned, !ikor kezdeszB Semmikor. Fissza/tastottam az a$'nlatot +elelte a +r+i. #enny egy )illanatig .gy nzett r' mintha nem hallotta volna $*l amit mondott.

PT

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

9esskB 6em +ogadom el az 'll'st. 8z isten szerelmre mit beszlsz 8nthonyB t2rt ki a l'ny. Kri'si lehet%sg lenne, Szeretsz a k*rh'zban dolgozni s magad mondtad hogy szereted a m/nk'dat. 4)zeld el hogy ilyen +iatalon m'r +%orvos lehetnl, 5add mond$am el el%bb hogy hol $'rtam mg ma, #enny az a$k'ba hara)ott. 8lig v'rom hogy megt/dhassam. 8nn'l a szervezetnl voltam amelyik a harmadik vil'gba k2zvett orvosokat s ')ol*n%ket. Sz0ksg0k van $* orvosokra. !eg n%vrekre. !indkett%nk sz'm'ra lenne hely0k 2sszeh'zasodhat/nk s egy h*na) m.lva m'r itt sem vagy/nk #enny ))en olyan embereket keresnek mint mi vagy/nk. 8 +r+i elsz'nt hang$a megi$esztette a l'nyt. Biztos lete biztons'gos $2v%$e egyik )er(r%l a m'sikra megingott. !lyeket llegzett s ny/galmat er%ltetett mag'ra. Itt is sz0ksg van r'nk +elelte. 9/dom hogy minden+le orvosi segtsgre sz0ksg van. <tt azonban egyenesen az let ala)$'t $elenti. Segthet0nk tanthat/nk. &lmagyar'zhat$/k )ld'/l az any'knak hogy szo)tatni/k kell gyermekeiket s nem szabad vzzel hgtani/k a te$0ket mert az tele lehet baktri/mmal. 8 +r+i (sak .gy ragyogott a lelkesedst%l. 5't nem rted #ennyB 6em 8nthony nem rtem. !int ahogy azt sem hogyan v'ltozhatt'l meg ennyire ilyen hirtelen. 4t httel ezel%tt mg meg)'ly'ztad az oszt'lyos orvosi 'll'st most )edig egszen m'st akarsz. !it%l van ezB 8 +r+i meg+ogta a l'ny kezt. !'r rg*ta +oglalkozom ezzel a gondolattal. 8kkor 0t2tt sz2get a +e$embe amikor ott a h*ban kellett (sonkolnom. Soha nem voltam annyira elememben. !egmentettem #e++ "arlo= lett s kider0lt elg +iatal vagyok mg ahhoz hogy br$am az ilyes+a$ta terhelst. 6em v'gyom a k*rh'zi nagy0zem egyhang.s'g'ra #enny. 5atvanvesen nem dolgozhatom egszsg0gyi s'torban ezrt akarom most megtenni. 7engeteget tan/ltam s azoknak a $av'ra akarom +ordtani a ta)asztalataimat akik a leg$obban r'szor/lnak. 8 l'ny a +e$t (s*v'lta. "el nem +oghatom, !ind$'rt megmagyar'zom. #enny rezte hogy 8nthony lassan elveszti a t0relmt. 8mikor ott +ek0dt el%ttem a halott Shili) Simms hirtelen elrm0lve arra gondoltam letem vgn visszanzve esetleg ma$d azt kell mondanom hogy soha nem azt tettem amire hivatottnak reztem magam. 4ezembe akarom venni a sorsom ir'nyt's't s azt szeretnm ha velem tartan'l. Condol$ bele mennyi $*t tehetnnk ha (sak kt vig maradn'nk is, #enny hang$a ma$dnem el(s/klott a nagy igyekezetben hogy lenyel$e a mrgt. 3leted nagy lehet%sgt kn'lt'k +el neked. 6em s1r1n a$'nlanak valakinek +%orvosi 'll'st. 9e meg +ogod magad s vissza/tastod, 5elyette )edig valamelyik isten h'ta m2g2tti orsz'gba akarsz /tazni s mg elv'rod hogy n is veled men$ek. <dadobod a szakmai +elemelkedst, !it gondolsz +og neked valaki is 'll'st a$'nlani ha ma$d visszatrszB 6agyon $*l t/dod hogy a k*rh'zi kasztrendszer nem t1ri a kv0l'll*kat. 5a ez igaz akkor nem is akarom hogy b'rmi k2z2m legyen hozz' +elelte hevesen a +r+i. &gybknt )edig szerintem nem igaz. Sok orvos tal'lt m'r mag'nak m/nkahelyet az/t'n hogy visszatrt a k0l+2ldi m/nk'b*l. 8nthony krlek gondold 't mg egyszer a dolgot, mondta a l'ny. Condol$ bele mekkora lehet%sget kn'ltak +el neked, Condol$ bele mit $elentene mindkett%nknek ha el+ogadn'd, 6em kellene elk2lt2zn0nk s n is megtarthatn'm az 'll'somat. 8nnyira boldogok volt/nk itt, !irt akarsz t2nkretenni mindentB

PU

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

#a$ dr'g'm, "iatalok egszsgesek s szabadok vagy/nk. !it tennnk t2nkreB Itt akarok maradni $elentette ki maka(s elhat'roz'ssal #enny. 6em hiszem hogy helyes ha valaki (sak .gy elmegy egy olyan lehet%sg mellett mint amilyet neked +ela$'nlottak. Condolkod$ mg ra$ta 8nthonyD !arlo= doktor h'za elad*D Aenne mib%l megvenn0nkD >sodasz) h'z, 6ekem m'r rgen tetszik s te is meg +ogod szeretniD "olytasd (sak, mondta a +r+i t%le idegen hangon. !i mindent v'rsz mg el t%lemB 6em rtem mit akarsz ezzel mondani. 8zt hogy semmi kedvem dr*ton r'ngatott b'b/knt annak rend$e s m*d$a szerint beilleszkedni (sinosan +el)tett kis letedbe. 6em 5arry !arlo= vagyok hanem 8nthony 9rentham, 5't nem rted hogy tel$esen .$ letet szeretnk kezdeni veledB 8 l'ny hang$a is egyre +agyosabban (sengett. 6em t/dom elk)zelni hogy a sivatagban kezd$ek .$ letet. 6em akarlak magammal r'ngatni a sivatagba t2rt ki a +r+i. 8zt hittem /gyanolyan lelkes leszel ett%l az 2tlett%l mint n. !eg sem beszlted velem. Szent g desemD Szerinted mit tesz0nk ))enB #ennyt hirtelen elragadta az ind/lat. &z nem megbeszls. 8nthony. 9e m'r d2nt2ttl. Fagy tal'n nemB krdezte emelt hangon. 8 +r+i (sak sok'ra v'laszolt. 5ang$a most egszen ny/godt volt. Igen d2nt2ttem. 8nthony szomor.nak l'tszott. &zt kell tennem #enny. 8zt hittem meg +ogsz rteni. 5a nem mehetek el nem brnk ezzel a t/dattal tov'bb itt lni. N$$ai a l'ny ar('hoz rtek % azonban elh.z*dott t%le. Falamikor te volt'l az aki k2l(s2n2s engedmnyekr%l beszlt $egyezte meg #enny keser1en. &ngedmnyt akarszB 8kkor marad$ itt s v'r$ meg, 5a$land* vagy v'rniB 4t vD 6em hiszem hogy egy0tt t/dnk lni valakivel akibe ilyen kevs +elel%ssgt/dat szor/lt. #enny mondta 8nthony mg mindig meg%rizve ny/galma maradk't nem gondolod hogy bolh'b*l ele+'ntot (sin'lszB 6e b'n$ .gy velem ahogy a gyerekekkel szok's, 8 l'ny m'r kiab'lt. 6agyon $*l t/dom mit $elent egy +elel%tlen emberrel lni, &mlkezz (sakD az a)'mD 8 +r+i a beszlgets kezdete *ta most el%sz2r sz*lalt meg h1v2s 2n/ralomr*l 'r/lkod* hangon. 6em vagyok az a)'d mondta i$eszt% ny/galommal. Fal*ban nem de nagyon is olyan vagy mint %. #* g #enny, t2rt ki 8nthony. !ikor hagyod m'r abba hogy mindenbe belekevered a sz0leidetB, 8 te letedr%l van sz* most teh't neked kell v'laszokat adnod a krdsekre. 3desany'd nevelse igen(sak eredmnyes volt. Siker0lt is elrnie hogy senkiben ne bzz meg. 4i innen, sziszegte #enny reszketeg hangon a +oga k2z2tt. 8 +r+i +el'llt s vette a kab't$'t. 8 l'ny (sak most +ogta +2l igaz'n mit is mondott. G2bbenten nzte hogy 8nthony engedelmeskedik +elsz*lt's'nak. 5olna) reggel tal'n mg egyszer beszlgethet0nk err%l a$'nlotta a +r+i. 8kkorra val*szn1leg mindketten le(silla)od/nk kiss. 6in(s ezen m'r mit megbeszlni. #enny semmi+le engedmnyt nem akart tenni r'ad's/l sa$'t b0szkesge is kereszt0lh.zta sz'mt's't. !ost semmik))en sem engedhetett. 6em +og megv'ltozni a vlemnyem.

PV

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8nthony hosszasan a l'ny szembe nzett. #enny egy )illanatig azt hitte a +r+i odamegy hozz' s tov'bb gy%zk2di de nem gy t2rtnt. 5olna) el$2v2k a holmimrt mondta. Fiszontl't'sra, 3s m'r (s/k*dott is m2g2tte az a$t*. !'sna) reggel a l'ny el%sz2r azt hitte mindent (sak 'lmodott. !ikor azonban megl'tta maga mellett az 0res 'gyat visszatrt az emlkezete. !g mindig .gy rezte neki van igaza s 8nthony be(sa)ta. 4t ember sz'm'ra akik ennyire eltr%en gondolkodnak nem ltezik k2z2s $2v%. !inden oka megvolt arra hogy gy viselked$k a +r+ival. 6em +igyelmeztette tal'n els% tal'lkoz's/kkor egy bens% hang hogy *vakod$k az orvost*lB B'r(sak az 2szt2nre hallgatott volna, #enny azna) dl/t'nos volt s rengeteg m/nk'$a akadt. 8mikor 8nthony vgre 'tment az oszt'lyra a l'ny Gaisy Callo=ayt k0ldte maga helyett vizitelni. : (sak este htkor tal'lkozott a +r+ival aki kimondottan bar'ts'gos volt vele. #ennyt bosszantotta a dolog mert mit sem v'ltozott az a vlemnye hogy mindenben igaza volt. &gyetlen sz*t sem akart visszavonni. !ostanra azonban arra is r'd2bbent hogy mit $elent ez val*$'ban. Szerelme romokban hevert. 8 l'ny este tzkor rt haza. Szinte biztos volt abban hogy 8nthony motorkerk)'r$a ott +og 'llni a ka)/$a el%tt. Rgy gondolta +ny sz1r%dik ma$d ki az ablakb*l t1z d/r/zsol a kandall*ban s a +r+i mosolyogva v'r r'. >sal*dnia kellett. 4inyitotta az a$t*t bel)ett a lak'sba s azonnal szrevette hogy valami megv'ltozott. &ls% )illanatban nem t/dta volna megmondani mi az. 8zt'n hirtelen r'$2tt. 8nthony elk2lt2z2tt s minden holmi$'t elvitte, #enny +elrohant az emeletre s +elt)te a szekrny a$ta$'t. 8 +r+i egyetlen r/hadarab$a sem l*gott benne. Semmit nem hagyott itt. !inl $obban k2r0lnzett ann'l ink'bb er%s2d2tt azaz rzse hogy 8nthony minden nyomot el akart t0ntetni maga /t'n. 8 +r+i nem a konyhaasztalra tette lak'sk/l(s't ahogy az v'rhat* lett volna hanem a #enny 'gya melletti szekrnykn hagyta a k2nyv mellett amelyet a l'ny estnknt olvasott. &z volt az /tols* t%rd2+s. #enny hosszasan a k/l(sra meredt azt'n szabad +oly'st engedett k2nnyeinek. 8 k2vetkez% id%kben a l'ny minden ere$vel azon volt hogy 2sszeszed$e mag't. 9ermszetesen hi'nyzott neki a +r+i akir%l azonban nem lehetett meg'lla)tani neki is hi'nyzik;e #enny. India West=ood )ersze megragadta az els% adand* alkalmat s a l'ny orra al' d2rg2lte hogy 8nthony egyszer m1tt /t'n 8lison Banb/ryvel t'vozott. !indenki t/dta hogy a +r+i id%k2zben beadta a +elmond's't. 8nnak is gyorsan hre ment hogy a harmadik vil'gba ksz0l s a k*rh'zban azonnal h%ss avatt'k. 8 l'ny bossz.san vette t/dom's/l hogy legt2bb m/nkat'rsa .gy viselkedik mintha 8nthony kiv'lasztottknt a Szent Fr megkeressre ind/lna. #enny az ebdl%ben 0ltY s ))en nekil'tott az telnek amikor 8lison Banb/ry s 8ndy !(>laren t'rsas'g'ban 8nthony l)ett a helyisgbe. 8 l'ny hirtelen rossz/l rezte mag't. 3szrevette hogy India West=ood diadalmas )illant'st l2vell +el s lerakta az ev%eszk2zt. 8z orvos be akart 'llni a sorba amikor megl'tta #ennyt. &gy )illanatra 2sszeakadt a tekintet0k. 8 l'ny m'r;m'r azt hitte a +r+i odamegy hozz' amikor megsz*lalt 8lison Banb/ryW &lhozn' a sonk's r'ntott'mat 8nthonyB 8ddig +oglalok mag/nknak asztalt. #enny (sak arra v'gyott hogy elt1nhessen innen. &melt +%vel sz'ndkolt lass.s'ggal kivon/lt az ebdl%b%l. <dakint s0t2tt a na) % mgis +'zott. F'll'ra tertette s2ttkk

60

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

+lkab't$'t s elind/lt az 'gy'sok mellett. 8z els% tavaszi vir'gok m'r bontogatt'k szirmaikat. 8nthony h'rom ht m.lva hagy$a el a k*rh'zat. 5elyesen d2nt2ttem ny/gtatta mag't kit/d$a h'nyadszor #enny. 6em lehetnnk egym'ssal boldogok. !iel%tt 8nthony meg$elent volna a sznen s 2sszezavarta volna az lett a l'nynak sohasem okozott gondot hogy nin(s mellette +r+i. &lgedett volt a helyzetvel. Ge most m'r soha t2bb nem lesz semmi olyan mint amilyen volt. &zent.l b'rmennyire is nem akar$a bizony'ra mindenkiben s mindenben azt +og$a ma$d keresni amit 8nthony mellett meglt. 8meddig a +r+i itt van a k*rh'zban s +olyton az egy0tt t2lt2tt id%kre emlkezteti nem lelheti meg a ny/galm't. &lt2klteW ha mg egyszer 2sszek2ti valakivel az lett akkor biztosnak kell lennie abban hogy a kiv'lasztott +r+i megrti az % let(l$ait s a vil'gr*l alkotott elk)zelseit.

61

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

10. FEJEZET
8 k*rh'zban t2lt2tt /tols* el%tti na)$'n 8nthony t2bb t'l(a szendvi((sel s rengeteg )ezsg%vel $elent meg az oszt'lyon hogy m/nkat'rsaival s betegeivel meg0nne)el$e b.(s.z's't. #enny nem t/dta r'sz'nni mag't hogy rszt vegyen a b.(s.ztat*n s kimentette mag't >hristine Crahamnl. !'r ma$dnem +l 2t van mondta mi/t'n 'tadta m/nkat'rsn%$nek az oszt'lyt. Ae$'rt a m/nkaid%m. >hristine (sod'lkozva nzett a l'nyra. !i t2rtnt k2z2ttetekB 8zt hitt0k ti lesztek a minta)'r. 6em szeretnk err%l beszlni +elelte #enny. Fge van s ez val*szn1leg $* is gy. >sod'latosk))en mg mosolyt is siker0lt mag'ra var'zsolnia >hristine;t azonban nem gy%zte meg vele. 3lete leghosszabb dl/t'n$a s est$e k2vetkezett. 6em t/dott m'sra gondolni mint a b.(s.ztat*ra s arra hogy 8nthony 2r2kre elmegy. 4ilen(kor meg(s2rrent a tele+on. 8 +r+i volt a vonalban. Beszlni szeretnk veled mondta k2sz2ns nlk0l. #enny a m'sod)er( t2redke alatt +elvon/ltatta mag'ban az /t*bbi na)ok s hetek 2sszes t2)rengst. 8lison Banb/ry szemlye is er%s rv volt amellett hogy gy +elel$enW 8zt hiszem m'r mindent megbeszlt0nk. 9al'n m's lenne a helyzet ha 8nthony megv'ltoztatta volna a vlemnyt gondolta a l'ny. : azonban nem az a +a$ta +r+i aki egyk2nnyen bead$a a derek't. Szerintem nem hangzott a vonal t.ls* vgr%l de ha elhat'roz'sod visszavonhatatlan akkor semmi rtelme a beszlgetsnek. Sz0net. Fiszontl't'sra #enny. Fiszontl't'sra 8nthony. 8 l'ny gyorsan lerakta a kagyl*t miel%tt kib/ggyantak volna a k2nnyei. #enny a +r+i /tols* m/nkana)$'ra szabads'got vett ki a k*rh'zban. 7eggel hogy elterel$e a gondolatait ko(siba 0lt 'tha$tott a legk2zelebbi v'rosba le'lltotta az a/t*t s v's'rolni ind/lt. Sa$nos azonban egyik kirakat sem t/dott mg halv'ny rdekl%dst sem kelteni benne. Condolataiba mer0lve $'rta az /t('kat s az 0zletek kn'lat't l'tva eszbe $/tott mekkora itt a +el+ord/l's amikor kar'(sony s h.svt el%tt az emberek .$ra s .$ra 'ldozat/l esnek a +ogyaszt'si knyszernek. 8nthony sz'm'ra a sivatagb*l nzve ez m'r olyan lesz mintha egy m'sik vil'gban egy m'sik letben t2rtnne. 8 +l vil'g hezik mik2zben a m'sik +ele bele+/llad a t.lkn'latbaD #enny meg(s*v'lta a +e$t s visszaind/lt a ko(si$'hoz. Semmit sem v's'rolt. Bes2ttedett mire hazart. &l%sz2r azt vette szre hogy 8nthony m'r kik2lt2z2tt brelt h'z'b*l. 8z )0let most ))oly elhagyatott volt mint amikor a +r+i n'la lakott. #enny szinte mg ki sem sz'llt a ko(sib*l amikor #ohn a vendgl%s /gyanerre +igyelmeztette. 8 doktor .r el/tazott mondta. &l%tte mg be/grott hogy elb.(s.zzon. 8zt hiszem nh'ny/nknak nagyon +og hi'nyozni. 8 +r+i kk szemvel metsz%en nzett r' a l'nynak azonban siker0lt elmosolyodnia. Biztosan #ohn mondta egyetrt%en. 6agyon $* orvos volt.

6@

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

!ost 8nthony vgleges t'voz'sa /t'n m'r #enny is vil'gosan rezte hogy nagyon hi'nyzik neki a +r+i. 8meddig a k*rh'zban legal'bb a k2zelben lehetett addig nem volt ennyire er%s ez az rzse. 6em tal'lta helyt a sa$'t lak's'ban 'lland*an 8nthony kedven( lemezeit hallgatta s letben el%sz2r 'lmatlans'gt*l szenvedett. 92bbsz2r is a tele+onkagyl* /t'n ny.lt hogy meg)r*b'l$a /tolrni a +r+it valami azonban minden alkalommal visszatartotta ett%l. !g mindig nem t/dta eld2nteni nem .gy lesz;e $obb ha megv'r$a hogy b'nata lassan elm.l$k. 42r0lbel0l kt httel 8nthony el/taz'sa /t'n este +l nyol(kor (s2ngettek #enny a$ta$'n. 8 l'ny szve vad dobog'sba kezdett s egyszerre +'zott s 2nt2tte el a +orr*s'g. "elt)te az a$t*t s (sod'lkozva nzett a k0sz2b2n 'll*ra. 6agyon is $*l ismerte a na)barntotta ar(ot (sak nem sz'mtott arra hogy itt +og$a viszontl'tni. 5't gy kell +ogadni egy rgi bar'tn%tB krdezte a l'togat*. Be sem engedszB #enny vgre mag'hoz trt. Szerv/sz #/dy, ki'ltotta s 't2lelte egykori m/nkat'rsn%$t. &l sem hiszed mennyire 2r0l2k neked, 8 na))aliban tele)edtek le s #/dy >ollins ala)osan szem0gyre vette i+$. h'zigazd'$'t. 7ettenetes sznben vagy k2z2lte azt'n k2nt2r+alaz's nlk0l. !eglehet +elelte #enny nyersen. 6agyon le+ogyt'l s s')adt vagy. 4i hallott m'r olyat hogy a szerelem ilyesmiket okozB 8 szerelemB !it t/dsz teD 8z asszony elmosolyodott s az asztalra tette a t'sk'$'t. 9e meg 9rentham doktor. !indent t/dok r*latok. 3nD #enny v'laszolni ksz0lt helyette azonban keserves sr'sba kezdett. 4is id% m.lva tel$esen 2sszet2rten anyai bar'tn%$e kar$'ban tal'lta mag't. #/dy egy sz*t sem sz*lt (sak hagyta hogy a l'ny minden +'$dalm't kisr$a mag'b*l. #enny vg0l ki+.$ta az orr't s most m'r a nyelve is megeredt. 6e harag/d$ h0))2gte nem t/dom mi t2rtnt velem. Sohasem szoktam srni. !egle)te a sa$'t viselkedse nem gondolta volna hogy ilyen rzelemkit2rsekre k)es. Sz'momra nem .$dons'g mondta #/dy hogy te is olyan vagy aki mindent mag'ba +o$t. !'r gyerekkorodban gy ismertelek. !ost )edig t2r2ld meg a szemed s mesld el sz*r*l sz*ra ml t2rtnt, 3s ne lgy ilyen levert, 8 szerelmesek vit'i sohasem helyrehozhatatlanok. #enny (sak a +e$t ingatta. 6em mondta azt'n azzal m'r elkst0nk. Sok mindent mondt/nk egym'snak amit nem kellett volna. &zt tal'n n $obban meg t/dom tlni vlekedett az asszony. !esld (sak el mi t2rtnt, 8 l'ny megd2rzs2lte a szemt. 6emigen t/dta hol kezd$e. 8mikor megismertem 8nthonytD +ogott bele azt'n kiss mg mindig bizonytalan hangon Del%sz2r /t'ltam. Rgy reztem minden megvan benne amit nem szeretek a +r+iakban. 9.ls'gosan 2szt2n2sek s hirtelenek voltak a d2ntsei t.l rzelg%s volt s egy'ltal'n nem tisztelte a hagyom'nyokat. Ge azt'n #enny az a$k'ba hara)ott nos azt'n r'$2ttem hogy mindezzel egy0tt vonz*nak tal'lom. &bben eddig semmi k0l2n2s nin(s mondta #/dy nevetve. 8 l'ny ar('r*l mg mindig nem t1nt el a b'nat. 4s%bb .gy alak/lt hogy id%nknt el;elment0nk valahova. Innent%l kezdve +elgyors/ltak az esemnyek. Beleszerett0nk egym'sba % idek2lt2z2tt s megkrte a kezemet. 3n )edig igent mondtam neki.

6H

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

Ge h't ez )om)'s, Igen #/dy val*ban az volt. 92kletesen, Nt'na azonban egyszeriben minden 2sszeomlott. #enny elmeslte az asszonynak hogyan m1t2ttek odakint a h*viharban. Beszlt arr*l a +i.r*l is aki belehalt az emb*li'ba s elmondta mennyire megviselte az eset 8nthonyt. 8 dolognak az lett a vge hogy vissza/tastotta az itteni k*rh'z 'll'sa$'nlat't noha a +%orvosi beoszt'st is kil't'sba helyeztk. Rgy d2nt2tt hogy ink'bb kt vre a harmadik vil'gba megy dolgozni. 8zt akarta hogy n is tartsak vele. #/dyra nem voltak k0l2n2sk))en hat'ssal a hallottak. IgenB krdezte. #enny elk)edve nzett bar'tn%$re. Igen. 5't nem rted mir%l van sz*B !inden $ogom megvolt arra hogy k)telennek tartsam az 2tlett, Boldog vagyok itt s itt is szeretnk maradni. 6em krek a bizonytalan $2v%b%l, 8z nem az n vil'gom. 9e is t/dod hogy szeretem a rendet s a ny/galmat meg a biztons'got. #/dy eleresztette +0le mellett a magyar'zkod'st. Szereted 8nthonytB IgenD nem. 8 l'ny gy'moltalan kzmozd/latot tett. Igen termszetesen szeretem. Ge a szerelem mg nem minden. &zt meg kit%l hallottadB 3desany'mt*l )ld'/l. 6agyon $*l t/dod hogy $'rtak. &gy'ltal'n nem illettek 2ssze s a vgn a)'m el is hagyta. 3desany'd k0ldte el +elelte #/dy ny/godtan. 8 l'ny +elka)ta a +e$t. 5ogyanB Sontosan /gyanazt tette vele amit te most 8nthonyval. <lyan letre knyszertette amelyet a)'d egyetlen )or(ik'$a sem kv'nt. Sa$'t k)re akarta +aragni. >sak annyi a kt eset k2z2tt a k0l2nbsg hogy 8nthonynak volt annyi b'tors'ga hogy elmen$en miel%tt id'ig +a$/ltak volna a dolgok. 3desa)'d ellenben maradt s a vgn nem maradt m's lehet%sge a menek0lsre mint hogy elhagy$a any'dat. 8 mam'nak m'shoz kellett volna +r$hez mennie. <lyasvalakihez akivel $obban hasonltottak egym'sra. Sld'/l 5arry !arlo=;hoz. 3s mit gondolsz mirt nem ment hozz'B 9al'n mert !arlo= nem krte meg a kezt. #/dy elmosolyodott. 6em ez volt az oka. 5arry vek *ta +/tott desany'd /t'n. 6em h'zasodhattak 2ssze hiszen anya sohasem v'lt el. 6a l'tod, ki'ltotta az asszony diadalmasan. 3s mirt nemB !ert mg mindig desa)'dat szerette. !ert sohasem adta +el a remnyt hogy egyszer tal'n vissza$2n hozz'. : azonban nem $2tt. #enny tel$esen 2sszezavarodott. 5onnan t/dod ezeketB 3desany'd a bar'tn%m volt. !indent elmondott nekem olyasmiket is amiket neked a l'ny'nak sohasem mondott volna el. #/dy meg+ogta #enny kezt. 8z let rettenetesen /nalmas lenne ha ahhoz mennnk hozz' akivel mindenben 2sszeill0nk. 5a szereted 8nthonyt akkor lgy a +elesge, 5ova vezet ha m'sknt teszelB 6zd (sak meg magad, Sz2rny1 'lla)otban vagy. Biztos vagy benne hogy nlk0le akarod lelni az letedB 4)es vagy r'B !'r ks%, 8nthony elment.

6M

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

8kkor keresd meg, 4eresd meg s men$ /t'na, !g ma $$el ha lehet. 6e habozz tov'bb, 8z id% dr'ga kin(s. Igen #/dynak igaza van. 8z id% dr'ga kin(s. #enny hirtelen .gy rezte h'lyog h/llott le a szemr%l. 8nthony is ezrt akart azonnal a harmadik vil'gba /tazni. 8mg +iatal s er%s addig segthet m'sokon. : meg le akarta beszlni err%l s r' szerette volna venni hogy a biztosat v'lassza. !i+le lete lenne itt a +r+inakB 6em 'llna m'sb*l mint alkalmazkod'sb*l. Fa$on meg t/d neki valaha is bo(s'taniB 9/dom hol laknak a sz0lei sz*lalt meg hirtelen. :k meg bizony'ra t/d$'k merre van a +i/k. 5olna) nem vagyok szolg'latban. 8kkor ind/l$ .tnak ahogy lehet, 3s r$ ma$d egy la)ot, #/dy t'voz'sa /t'n #enny azonnal +elhvta a t/dakoz*t s megkrdezte 8nthony sz0leinek a tele+onsz'm't. 8 +r+i desany$a vette +el a kagyl*t. #2v% hten /tazik el mondta az asszony. 8ddig a b'ty$a lak's'ban lakik. !eg t/dn' adni a (mt kremB krdezte #enny ki+/lladva. 8 vonalban (s2nd t'madt. 9renthamn nem 2r0lt hogy a l'ny .$ra ka)(solatot keres 8nthonyval. 9/dta hogy a +i't nagyon megviselte a szakt's. 8zt hitte vge ennek a viszonynak most azonban kider0lt hogy nem gy 'll a helyzet. 6agy s*ha$ /t'n mgis .gy d2nt2tt nem avatkozik bele a dolg/kba. "r$vel egy0tt m'r sokszor meg)r*b'lt'k ir'nytani 8nthony lett de mindannyiszor (sak keser1sg0k sz'rmazott bel%le. 4nightsbridge;ben van mondta vg0l. !egadom a (mt. #enny +armerba s meleg )/l*verbe b.$t. Aeka)(solta a l'm)'kat bez'rta az a$t*t s ko(siba 0lt. #/dynak igaza volt. !g ma $$el el kell ind/lnia. 6em vesztegethet el t2bb id%t. 5a 8nthony mg ha$land* veleD S2tt s viharos volt az $szaka. 8rra az $szak'ra emlkeztette a l'nyt amelyen a +r+i motor$'val mentek ki a balesetet szenvedett #e++ "arlo=;hoz. Igen a motorkerk)'rral ka)(solatban is t.ls'gosan maka(s volt )edig 8nthony sohasem vezetett el%vigy'zatlan/l. 8kkor sem kellett m2g2tte +lnie amikor $eges .ton h*viharban motoroztak mgsem volt ha$land* soha t2bb +el0lni a motor$'ra. 8nthony mindezt sz* nlk0l vette t/dom's/l. 8 +r+i kedves $* tisztessges s %szinte volt vele % )edig vaks'g'ban nem l'tta meg hogy ezek a leg+ontosabb dolgok. 8 lak's s a m/nkahely (sak mindezek /t'n k2vetkezik. Beka)(solta a +nysz*r*t hogy $obban l'sson. 5ossz. /tat kellett megtennie. "l tz +el ind/lt el s $+l is elm.lt m'r amire Aondon k0lv'ros'ba rt. 7emnytelen0l eltvedt s vg0l egy $$el;na))al nyitva tart* boltban trk)et kellett v's'rolnia. 5osszas keresgls /t'n vgre megtal'lta a keresett h'zt2mb2t. &l%kel% )0let volt m'r a k0lse$r%l is l'tszott hogy dr'ga lak'sok lehetnek benne. #enny a l)(s%n rohant +el a harmadik emeletre. <da+ent azonban ttovas'g lett ra$ta .rr'. 3$$el egy *r'ra $'rt az id%. 3s ha nin(s egyed0lB t2)rengett a l'ny. 5a egy m'sik n%vel +ekszik az 'gybanB 5iszen neki semmi $oga hogy b'rmit is sz'mon kr$en a +r+it*l. Condolatban ki+og'sokat keresett hogy az /tols* )illanatban mg meg+/tamodhasson de azt'n +el0lkerekedett a v'gya hogy l'thassa 8nthonyt. 6em +ord/lhat vissza mg akkor sem ha /tol$'ra tal'lkozik is vele. Be(sengetett. Semmi sem mozd/lt s az a$t* alatt sem sz1r%d2tt ki +ny. Aehet hogy nin(s itthonB 5ova mehetettB Ae0lhetne a k0sz2bre s megv'rhatn' hogy haza$2$$2n. 8z a$t* el%tt 'lldog'lva azon gondolkodott mit tegyen. Biztons'g kedvrt mg egyszer (sengetett.

6P

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

5irtelen za$t hallott s szve vad kala)'l'sba +ogott. 8 lak'sban +elgy.$tott'k a villanyt s l)sek k2zeledtek az a$t* +el. 3s ha 8nthony b'ty$a lesz azB 5ogyan magyar'zza meg neki mit keres ittB 4inylt az a$t*. 8nthony 'llt a k0sz2b2n s .gy nzett #ennyre mintha ksrtetet l'tna. 8 +ny1z% k2r0lmnyek szokatlanok voltak /gyan a +r+i azonban mit sem v'ltozott. !ind2ssze +armert viselt. 8 szemlyes tal'lkoz'st*l a l'nyt tel$esen mag'val ragadta a szerelem. 8 szeretett +r+i +2ldbe gy2kerezett l'bbal 'llt el%tte. 6agyon sa$n'lom kezdte bizonytalan hangon #enny. 6em volt igazam. Szeretlek s nagyon hi'nyozt'l. 7ettenetesen hi'nyozt'l, Feled akarok menni. 5a (sak nin(s m'r t.l ks% ehhez. !indent elmondott egyenesen az igazs'gnak meg+elel%en. A'tta hogy 8nthony +esz0ltsge lassan old*dni kezd s ar(a +elragyog. 8 +r+i kzen +ogta a lak'sba h.zta s 't2lelte a l'nyt ma$d l'b'val ber.gta az a$t*t. Cyere bel$ebb, mondta. 8 szomszdok nem olyas+lk akik az $szaka kell%s k2ze)n szerelmi vallom'sokat szoktak hallgatni. &gyenesen otthonr*l $2ssz te kis bolondB Igen vallotta be #enny 8nthony mellre bor/lva. 6agyon hi'nyozt'l. !eg t/dsz nekem valaha is bo(s'taniB >sak akkor ha abbahagyod a sr'st s meg(s*kolhatlak vgre. 8 l'ny .gy rezte egy 2r2kkval*s'gba is beletelt amire vgre a$k'n rezhette a +r+it. >s/rom vz vagy mondta azt'n 8nthony. 8zt hiszem $* lenne ha levetk%znl. 3n addig +orr* +0rd%vizet engedek neked. Ge mg a na))aliig sem $/tottak el a +olyos*r*l. 8D a b'ty'dB krdezte #enny kt (s*k k2z2tt. S'rizsban van +elelte k/rt'n a +r+i akit )illanatnyilag a legkevsb sem rdekelt a b'ty$a. 8 l'ny (sak sokkal ks%bb $/tott be a k'dba s 8nthony is vele +0rd2tt. !ost )edig hall$am mit%l v'ltozott meg a vlemnyed, mondta a +r+i s k2zben +0rd%habot kent #enny orr'ra. 8rra sz'mtottam hogy r2gt2n a k0sz2b2n rszletes magyar'zatot +ogsz krni. 8nthony elvigyorodott. <tt m's $'rt a +e$emben. R$ra komolyra +ordtotta a sz*t. Borzalmasan hi'nyozt'l. 8mikor azt'n megl'ttalak az a$t* el%tt nem akartam m'st (sak hogy szerethesselek. 3rdekel mirtB &gyszerre megd2bbent% s egyszer1 a magyar'zat. !ondd (sak, s/ttogta #enny. Biztos akartam lenni abban hogy megint az enym vagy s el akartam +eledtetni minden rosszat amit (sak mondt/nk egym'snak. Sok meggondolatlan b/tas'got mondtam ismerte be a l'ny. :r0ltsg volt t%lem hogy olyan letre akartalak knyszertem amelyre te egy'ltal'n nem v'gyt'l. 3s mindezt (sak azrt mert +ltettem a sa$'t biztons'gomat. Aehet hogy gyakran 2szt2n2sen (selekszem szaktotta +lbe a +r+i #ennyt de hidd el mindig vigy'zni +ogok r'd. Szeretlek s gondoskodni akarok r*lad. Essze +og/nk h'zasodni. #a$ 8nthony ma$dnem elvesztettelek, !i indtott arra hogy idegyereB krdezte a +r+i. 8 l'ny besz'molt a #/dyval +olytatott beszlgetsr%l. 8z desany'mr*l hallottak /t'n megrtettem hogy t2bb oldalr*l kell nzni a dolgokat. Soha nem $/tott eszembe hogy ne desa)'m lett volna minden b'nat/nk

66

Sharon Wirdnam

,ebzett llek

(Szvhang 016.)

kiv'lt*$a. #/dyt*l megt/dtam hogy any'm olyan letre akarta knyszerteni amelyt%l idegenkedett. Ngyanezt )r*b'ltam n n'lad elrni te azonban ellen'llt'l. 8nthony elmosolyodott. 3))oly konok vagyok mint te. S%t mg konokabb. Bizony dr'g'm be kell l'tn/nk hogy nem mindig helyes amit a sz0leink tesznek. Belesz*lnak az let0nkbe mert nem akar$'k hogy /gyanazokat a hib'kat k2vess0k el mint %k. Fal*szn1leg mi is ilyenek lesz0nk a gyerekeinkkel. 8nthony tekintetb%l szeretet 'radt a l'ny +el. Szememre vetetted hogy nem vagyok ha$land* engedmnyekre. Condolkodtam a dolgon. !g mindig el akarok menni Qambi'ba s legal'bb kt vet ott kell t2ltenem. Ge .$ra megkrdezlekW v'rn'l;e r'mB B'rmikor el$2hetsz hozz'm l'togat*ba. 6em nem v'rok, $elentette ki hat'rozottan a l'ny. Feled megyek. !'r (sak azrt is mert nem engedhetem hogy kikezd$enek veled az 8lison Banb/ryhez hasonl* n%vrek. 8nthony hahot'zni kezdett. K 8lison Banb/ry, Ngye meg+o$tottadB 6em ment bele #enny a $'tkba de ami ksik nem m.lik, Szeretem ha r'd t2r a +ltkenysg in(selkedett tov'bb a +r+i. "igyel$ (sak, !i lenne ha meg)r*b'lnk kivteles engedlyt szerezni hogy m'r a $2v% hten 2sszeh'zasodhass/nkB 5't )r*b'ld meg, s*ha$totta boldogan a l'ny. 7eggel t0stnt elmegy0nk a nemzetk2zi orvosk2zvett%h2z s elintzz0k hogy miel%bb /t'nam $2hess. 9nyleg k)es vagy arra hogy gyerekeket segts a vil'graB 5't )ersze, 6agyon $*, Ngyanis 8+rik'ban erre nagy sz0ksg lesz. !egt2r0lk2ztek s a +r+i hatalmas +0rd%le)ed%be tekerte #ennyt ma$d bevitte az 'gyba. Kr'kig +ek0dtek mg egym's mellett k2zben ki is vil'gosodott. 8nthony +elk2ny2k2lt s #ennyre nzett. 9/dom hogy azt hiszed nem ill0nk 2ssze de szerintem tvedsz. Fal*szn1leg gy van ismerte be halkan a l'ny. Szeretlek #enny. 3n is szeretlek. 8 +r+i gyengden vgigsimtott a l'ny ha$'n. &gszen biztos vagy abban hogy velem akarsz tartani 8+rik'baB 8z /t*bbi hetekben sokkal $obban megismertem 2nmagamat s sok mindenre r'$2ttem +elelte a l'ny. 8 leg+ontosabb az volt hogy nem sz'mt hol lek s mit teszek ameddig melletted lehetek. 3s #enny mg soha letben nem volt semmiben oly maradktalan/l biztos mint most ebben.

6T