Вера.

Јои,ко6ић

Вла.вимир Мићић
Ђорђе Дуiощија.

Војислав Анврић

за осми разреg основне школе

+

с

-

-g

о

Вера. Јоџ,ко6ић
Вла.gимир Мићић
Ђорђе Дyrow.uja.
Војисла.6 Анgрић

---------------------------------------------------- -----------

ЗАДАТАКА ИЗ
р
Б и КА

3

fv1ATEMATИkE

За OCMIA разреg осно6не щколе

+

-

с:::

о

ь

ПРЕЫDВОР
ь

Ова Збирка Јада1 aka намt:н .., 1
ае и нашtеанајс према важ ·h. ·~ta
Jt: учешщ&tма осмш ра 'РСЉ1 ооювне ШtФ·
Hacrojam• oto да њоме да:юо~ actaн_•·~~tr~potpa~t): tанреамеr \.iаiеманњ.а .
Збирка припа
. 6. д пршнн.. )(;ht:IIIIIOM Ot.tвapttнaњy Itporpaмa.
.
да }Џ t:HitЧI\oм кuмпаеtу ta uош patpt:·\ Завоi\а Ја уџбе

НИЈ..:t:, КОЈИ Ч11НС Уџбеник, 3бирt.;Ј ыд.:Наt\аtн ман:мавtке ;а оне ~ојн Жt:l'le и
\IОГ)' .више и Приручник у Ј }'Uбettttк са opиJt:llt ацшщим pacnopt:i10M

;

.збирци су задаци давt nр~: ма

ttac 1 анним

tсмама. НЈс;о"" tc~ta н

лекциЈа истоветни су са од1оnарајуhим tlil<.:mншчJ у уџбt:tшку а у оквнру
tыtx задаци су дати. по нашем мшttЈt.ењу, у 1швtчttом саt:д)',

o;t лаkших

ка

теж1tм, што_ омоrућава сваком учсннку ttattpcдoнaњe од 11 рсnо.Јнавања
Н5-1СУ О3начавани зве:щицама (јсдtюм 111ш tнttш.•), што се ч~сто

Yl !А~
М•Рrt•:м·б A:r6щ.1111th

задатака, намењених npoвcpaвatt•)' сн.•\tених шаља;

tч.l

1 до 100.11.зко њу, у скак<щнеююј нас t аон, усnешно за ме·
њују џеnни рачунари. ш1о по вашем \нt111ЉСЊ)' 1рсба и tюдсшцаtи, збоt
nробле~tа кој11 се у вези с rим ЈављаЈу nрипююм провера знања (ко н 1роnннх
вежби1t nиoteHitX задатаti.а), када се. по нравш1у, нс ;tоЈв<Ш•аоа )'IIOlpeбa џс­

<:p61tJC, Ьсшрад

nних рачунара. добро је да с~ уч~ниц~t уnt:жба)у у раду с 1абпицом и О( nо собе

1701И1(0)5.ЩО76)

за њено корншhеље. Hehe npc:;J.oaвљallt про61\."~1 да се за саму проверу

3Ы1Рf\ \ Jц.tr•a..IIIJ чartчaпt"t :Ја осми ра3ред основне

WkMt/Ђopl)cД)·roшiiJ.J
~!р

f11pu

илр. uprt"жн~1apщal\apah].-l.ищ.

llвo;~ Ја )'UЬtНitkC 2010 (Ьrorp.tд Ц1щеро).- 144 стр.,

1и...ђеtр.

2~

cm

••tнth 8лад11И11р, 1936

ld)' rop}4. Ан.1р11h. BOJIICnaв. 1953-

')'ТОр)
CUBI>S.~K-JJ>

17'J7bl6K

\litНJto<~p •rросис rc Рсн)·бтшкс Србије својим решењем брОЈ
650-02-03/2010 06 Oit 21 јр1а 2010. IOдltиe. одобрио је ова; уџбеник
wart'J.tal~tн ta ttшaн.trtл~ 11 )'1101 р~бу у ос мом раЈреду основне шкопе.
l\8~ 978 Х6·17

17158·0

( !AHOil1A УЏЫ·.НИКЈ,, Ь<rнран. 2010.
(
t

1Ю ~r ]
"'1t

Захваљче"о се peцeнJCHIIt"a др Ар11фу Зon11hy. ~!ttniЩII Прош11h 11

Перн Цвет;tнов11ћу на кор•кннм nрн~tt~дбама н ..:ylt'CJitJaмa. Са захва11ноwhу

Sh 1' 111<8-0

1 Joц•oBJth, Вtра. 1949- (u)·ropj 2. ДуrошиЈ.t. Ђорђе, 1947- ayropJ

1. м

знања npatnpe~te коnиЈе 1абп~щс. ti.;.tti.O се она нс 611 элоупо1 рсбнаа

he~to nрн~штн све кoнcтpyti.TIIBHt: npнмt',16t: н nре;:џюн.· корitеН&Н.:.а t\IЫtre.

~)000.

IS8~978

су распоређени на

квадрата бројева од

l\aтa.10III31ЦIIJI )' ny6.111t.Э.IIIIIIt

t1аро;ща 61tб..11ютt11

()1111

крају сваке наставне теме и оформљсtш у облнку t\OIItpoлшt\. вежби. дatttx
на три нивоа. Да би се опакшало рачунање, на toi.J'IJ.J}' юмне даtа је 1аблица

,\tшzo у6 А16иЈан••h. д11ре~~:rор и r.1авни урсдюtк

(.ЈР

у

Збирка садржи око 700 :)адатака у оюшру ;сд;.шаес 1 пщланља -нас аавних
1ем а; за све су да1 и рс:Јулта1 ~~ а -Ја осшнш број, прr cнrt а спожснијих, даrа су
комплетна решеља или ynyн1Ra Ја tЫ1XOtJO рсањ:шање. Л,ан.) ЈС и око 100

( lO(ЩЗ.Jtt._J ђ'JIШЧith

.,,1

cpehe

збиркама задатака, јер смо см;н рапн да .шr щице м ш у учеttике дс~юtиtшсапt
и унапред обесхрабри111.

(.qoliндJtl I/JJt.'ЮIII1h

l•

11

репродукц~IЈе садржаЈа до tыtxoнot нунш р а tумсщш,Ј. и нрнм~ю:. Задаци

ЈЈР Apitф .it•··н•h
JkpJ ){tsfiiii!OIIIIћ
,\ј 111нщЈ Jlpnшиh

lt'(WfC

)ИIНI.... ollbllll, фoнtMJIIItp.ttИ И

11.1611.10 tiOJIIII3'НIИ

pc:!tpO!ty·

Н\' Щ...1Н11И ... Hll \' lt' OIHt.М.t. 6с3 IIII(MtiHJГ tџо6рења IIЦ<JH3'f3.

Београд,

201 О. rодшtе

Ayтopll

а

- -- •

СаgржаЈ
ГРАФИЧКО ПРЕАСТАВIIЈАЊЕ ПОААТАКА

7.1-. Та6tл.арно ~ tрафџчко йptgcщo.Sљtнot
7 ;1.. СШ ~6~чнџ џ к.ружнџ gцјаtра.мц
7.3 Срt9Н>а брtgное,щ џ Mtgwjaнa

в

S

~ џснuк tлuчџно.

7

•s

.7

••

8

2

7~

1h

7~

17

7>

н

74
75

10

.21
.22

ЛИНЕАРНЕ Jfll.t/AЧИHE И НёЈЕ.АНАЧИНЕ
3 Ј. no;taм. Jt!ft1114uнt

_

_ _

Ек8о18ацнШнt Шр-.~tрорм.ацџ;t ;tgначuна
3.3 npuJACHQ #\ЏHttlpHW( jtgн4Чt.~H4

32

.3-f l-lejtgttaчџlit

:5.5". Ed.Saлtнiilнt нt;tgнач~,~не
3

о. np~LМtlfA Аwнtарнџх нt;tgне:~чџна

ПРИЗМА
"f-1 ПрuЈма По;ам. 8рс~Мt, tAtMtнu:iџ
"f ;1. Mpt;«a Uрџзмt

43
<f<f
4.5'.
-f-.6.

По8ршџна С4рџЈМt По8рщџна Џра8t ЧtШборосШранt lipи3Mt

По8ршџна йра8џлнt ЩросЩранt йриэмt По8ршина йрй8t.АЛНt щtcaiocaipйнt й.pt.A3Mt

3айрtмџна йрюме Зайремwна йра8t чеШ8ороса:Аранt йриэме.
Зайрtмџна йpa8ut.нt W.pocwpeH-it йризме. Зайремuнд йра8uлнt шеса:АосЩране. «рџэме

3
.25
25

27
.24
30
31

4

љ

ВАЉА К
Cf.:J. ВААЈак и НJtlo&. tлtмtнi:Uu

q :2. Ра8нџ Uptctцw &а...ько.
Cf.3 Мрt;.ка, &t.ька. йо/Јрщина &u,ка
Cf."f 3ai.Cpt.ML4нa ~ка

КУПА

:Ј.О.Ј. К.~йа и Јеtнџ tлtмtнйеџ

W . .2. Ра8нu йрtсtцџ куйt.
10.3 Мрtжа кyti:t, Uо8рщина l<~йt
З.О."f Зайрtмина К!Јйt

34

37
34
н

Маса йitла

лоптд
:и.. з.. nојам лоййit џ cфtpt

Н.2 nptctцu лouйit (cфtpt) и е~ни

1-:1.3 по8рщина џ эа.iiремџна лоuшt

ПИРАМИДА

S.1. no)IIM. 8рсЩt tt.tMtнЩџ
S :Ј.. Мрежа йџрамџgе

5

5"~. no8pwuнa ~џpaмugt nо8рщџна чtW8оросШране йџрамџgt
54.
s S'
S.h

nо~ршина џt'a8uлkt Щросй:Аране йuрамџgе. nо8рши.нй йра8илнt щtсШ.осШранt йџрамџgе.

ЗauptMиlid џџрамиgе Зайремuна ЧtЩбсросшране. йџрймџgt

Эа~рtмина йра~мt Jlpociilpt~нt йирамиgt Зайрtмџна Uра8џлнt шtсйiосйiране. йирамиgt

5.1

s~

55

РЕЗУЛТАТИ. УПУТСТВА. РЕШЕЊд

q
74

80

"'

8~

:LO
8.
87
88

••

:L:L

~ ЛИЧНШ:Т ТРОУГ ЛОВА
1. Та. есо!ј

~

р

nовсеЩи се!

Ако паралелне nраве 11аа':је;шој
Ь'. rtpaвo; о:-w.сецају дрtщ ,, " Ь а 11а .lpyroj а· 11 Ь
(сл, 1), Оtща Ва)tш а: Ь

1.

Нека нapaлentte npan~ се: ку крам: щ.•кщ- )'1 !1.1 pOq у
tач~>;ама А, В на крак у р оnносно A',ll' tta KJMt..)' '1·
А•о је ОА: АВ 4: 3,дока"'" да !<АЛ': НН' ·1 7

2.

Праве ЛА'

11

ВВ'су ПJpiLlC:.'IIte. Одр..:л~t tt~:flo.ш.нy
о

д)'itШНУ х npe~1a слици:

а)

6)

&

З.

.

zo

q

л

Две пармслне праве ак\'
. rыr npJRitX )i.JO lbl (ПJHIII. O.lp\'aH ttc:ПO.НIJTY :lужину х.
а)

1
4.

"

х

1

о

н

"'

р

А

л·

1

61

!.

-н/

' .

>+..1111.1 \ н 4. 1\р<н IЫt'\oиr крајси_е ~оне~~:~~

IIJ. једном краr..у угла њ~л.н~.'~ :~;\::~~ 1i.pi1t..); (Щlt't~.ljy дlt<\ одссчк;.t. Ако )е д)ЖI
паралелне нр.нн: t\OJt' 11.
.
~
CЗtiC
су ' . • . '>kllllil ~i<"'!l.t.'l OJllbliX.
всhе1· 6, KOJIIII\,\ Jt.: •t)

f\,

Љl..:I-

lf ....

нс

В )'t"\JJ.\IC'p11

• 1}11\ а)
P)"'1'JIBIIO Ji\
.~

1

'

њЈ 3 Jttltыкa дс.Iа: б) У PJ.JMC:J11t l Ј: 5~

2 r) )' potнrrpн ... " Ј
Ј ti:Oif\.fpyUt..-aHf' С\' гtpJflt.' П3рЈ..1~.1ЈI~ J-IJCIIp.1MIIИM C.:tp<НIItltJMJ,

;.

ћ,рйЈ

J('.\I('IIJ ~~\-~f}\})
,ЉJ,.J)fo;ff Ј Ullt СЈ,-- •

ро\ТЭО llllt..~ '-)' crpJНflllt.' ДВЈ Л)'1d

Rt·hc:

Од Сrр.ШШtЈ IIO:Џ
а) Обе:~сжи и заnиши ко'и

~ноr 'Ј'<1)1"1ЈЈ.

б) и

.

'

су IPO)'[.ГfOIHI (fiИ'IIIIt

АН н АС rpO\'C1J АВС нзабр.э.не су т,1чк~ Л/ 11 N, ври ttcмy Jt.'
8. НЈ ap.tmЩ.IMol
.А - • вс 8 Одре:щ д)'ЖНtl)' Af,\,',
.1.11: :IR Ј 1 ,.·1.\': :1< .1 4. •о i<

3. Да ;щ су слични 1 poyr лов и чи· ol

.
,. r ,шс.:з.t (\' :I}'Љ.ШtЈ (l
7 ,т н Ь 4 ,m, Две лрЈ~е nарале;ше о~ноtшц~ЈМ.ЈДС9· Or..tl(1lt1111 r
.' •<llfJ~.I '1t',1J. Oдpt'ДII ,ђ'ii\JIHe дуж н КОЈС оне 1рм~е cef\yhи 1р.шс.\.

4. Две паралелне праве rp.lдe ВЈ Кр;.щим.t

1t' Jt',1JII кр.Н..IIЈ 1{111 Jt:..,

' су Дll3 Yl ,,,, 24f) и 42° OJНIOCIIO 42° н 114°~

1

IO. 1\щкrруншн д)''"-ll чнјt.• су ,'(}'Жtше једнаке х ~аЬ, у ;аЬЈс, z

у1ла одссчке дужина као 1\Ј. слици. Оцрс:­

tl!b (а, Ь, с 'У дужищ~

rt.нm. д)""'"· jt•дJШII'tHJ Jt}'lfl: ЈС: 1 011).
Ј. до... Ј н.: н .'fJ нptl riЈралс::шом оон.·1 ,ъењу једнаt..:е дуж н на једној п раној имају једнак~
1
сенн на друr()ј Щ'IJtюi.

12. Н скЈ С)' lllf f, дnс: самс.·рљнщ~ д}'АШ једне nраве а а', Ь' њихове сенке ба·н~·не ври n.tpa
1t· том оснсr,м:њу IЫ дрру 11раву. до... ажн да су а' и Ь'самерљиве.

зрачунаЈ неnознан: ЛУА\IШе х и у.

ди непознате х и у.

5. t lека је k константа слнчttОС111 два с11 и, 1
на 1 роугла АЈЈС и KLM. Колика је рашс

7

ра: а) тежишннх дужи изЈЈ и иЈ L

6. НекајеАВС-А"В'С,АВ

15,11"С

12,RC

)

щл·с

24. Коm~КОЈеАСнА'В"?

7. Троугао АВС има странице АВ 3 cm, 8( 9 ,m, СА
lрО)"IЛЗ KLM је 30 cm. Одреди Clpalltщc 101 1poyt:1a.

8 cm. Обим ње!>t)' с,1ичноr

1-.2. СличносШ шроуtлоба

8. Троугао АВС 11ма страюще АВ 10 cm, Н( 8 cm, СА 6 <m. Површ11на њем)·
сличноr троуr.па KL1\I је 70 ст~ Олр~:;1н странннс тог 1poyr.1.1.

: nogc~i-~--~~г

9.

Нека су АВС и А 1 8 1 ( 1 С.'111ЧIШ 1рор:юни. H.1Jil)"Њ.a пр.ашща

најкраhа висина троутла

Tpo)тaoAHCJr<mt•ratt троуr.1у KLM. у запис)· МВС -/:;

KLM, а~о Је

i.K, i.B- д, .!С~ .{М.

.6\

60 сm
10.

1

A1R1C1 је: 10 cm.
11зрачунај nоврш11ну rpop :.а А ВС.

Ако

АВ: KL

1

,~·~

ВС: LM =СА: МК= k.

Одноt: о6н ...rа CJJIIЧIIIfX троуrлова једнак је коефицјенту сличности k

д•• Ј<

А/ЈС Консrруиши њсму сличан троугао KLM, ако је коефtщИЈСНt

1 ·в) 2. t·) ·2
с.1и•шоеt11 l<дtta.: а) 2·. б) 2.
3. ' .
2. Дие tыrа:tелне IIJ>dвe 1раде са а
казана lia сликdма

12

11. Троуrлови АВС

.

једнака

Израч)·нај дужину х на c.J11ЩIIItl.:пo;t.1cвo.

Однос ноорuнша C:lltЧIOIX 1 poyr лова једнак 1е квадрату коефицијента сшtч11ости k'.

1 Р0У•ао

rpoyt:ld. АВС jt.k N cm. а

ic: покрш1111а 1poyr.1.1 А 1 В 1 С

OдroвapaJ)·hecтpattиrtcc.lичнttx rро)тлова су пропорционалне:

1
·

8

л

.\

11 1\UvfН<I СЛН1~11 ltJJЫ1J. ДС(tн

lt,..

9

.\f

>С)"'""""" . Одредll х. у 11 d.k .

. .

п ром п раних КОЈе се секу одсе\Јке \ШЈа ЈС дужин.t 11ри

Ј2. " ,. .)'Н·, \ЈIГМ('Ю

\ 41.. r1rt"ыJ L..JJIUII II+..ЛC

ot:'BO.

2.

1\оји од 1роуr.1(ша tt.t стщн ''1 "1Jt'tlнt>

l)ti~ll'

ddzJ.

2 2h \')
Р!

1

,,,

1111

џ---

в

~.

14 }f.t

т~.:_\·~.1н•flll
• jJIII·

5, Cf

2.

О.:аредн х 11 Ј'Са C!lllht: н.т.щ ;tl.!,rю.

jt.''IIIJkCЊpo.Њ.J
троуГЛi.1 ~IИjll С)' Т}'Ј1Н )'ГЛORII је-дн,н;и?
·

15. O:lpt.'.'lll }'I'Юii(.' ром6Ј 'llfjt.• ч·
lб. '(Ј ш t.')'

Ali

'111j.II'OIIclllt

cs;j'
А

5.

Да ЛИ С}' СЛИ'IНИ 1р0)'1.10(НI ~~~tjt.:9 ClpJII~tl1c::

Нека се висине NA н МН

б) Докажи да је Ь.NОВ Ь.МОЛ 11 и.opa'I)'JIJI МО, ••о
је NO ~ 21 cm, ,'\В 14 cm, МЛ 12 crn.
в) Докаж11 да је {).,\'АН
МВ и ВН ако 1е АН

12, ВС - 10, EF

=15, DF =9. Одреди [)Е и 4С.

2Ј. Jfrpaч Је: )'..!la.Ъt.'H 12 m од мреже висоЈ\ е 0,9 m. Са f<I:Oje висине треба да сервира Јt:нис.,;у :10·

NMIJ '...:ку у J,\'tii.И

1poyt:1,1

О (види слику).

а) Озна•tи на С'IИШt јед11акс: у1-.rюис.

Н

5. flонршина њемус1ичноr троугла је 24. Komtke С)' Clp<l·

11 АВ.

'

коор!НIН.\ ltюj .Чрt.'Јt\И ttJ

б)". 3cm,, 2cm,2cm 11, 6cm,2,, 2cm,2cl11,

1poyr .1а?

!0. Даrо ie 4АНС- Ь.Шf

11.\

а) 1Scm,l8crn,7cmoцнocнo36cщ,l4~.t11,30crn;

17. IJ~p.I'I}'HJj Х')' rrpl.'.\fJ IIOЉЩII.\JJ Со1 CЛIII\C

ющ~.· џру1 01

4.

/)

:f\'!1\lfllt.'J,h, 7н..Ј.5; t,511 10,5.

!8. 06mr rpop:r• АНСЈ<' IX. Л•о 1< LJ.AB(.- Ь.DEF, DE= 6,
fi 9,/1/· 12 o:rp<':IH пр.tннце троугла АВС.

Докажи да су 1роу1.1nви
СЛИЦИ СЛИЧНИ.

2, 3,2.

, 1111,11111 IJ~))'I •юш 1 ~'IHJI! страюще имају

Ј9. (rрЈницс: 1pop.1d с)· .Ј, 4 н

3.

6.

Нека С)' N\ 1

:ta су сш1чни

Л.\11!1/ 11 шра•r)щi .'\1/,

3 m ..111/

.\Л

4 m.

88 1 , СС BIICИHC tpoy1.1.1ARC.. Дo .. Jit.JI

,

r;

в

троу.-лови

а) АВВ 1 и АСС 1 ; 6) .-\ВС и А НС 1 •

птнцу at<o iflt.'ЛH .1.1 otrJ мало нзнад пређе .\tpe~t.:}' и падне бm да.1е"'о )' по.ъе пропtкшња?

7. Дијаrовале траnеза вcnF Чlljt.' ()' OOIOИIII(t.' Hf' и Cl) (~t-.:y (~ )' 1.1Ч.. И н.

1-.3 1".-п п6о61А СЛIАЧНОСщ 1А щ рО!::Ј[Ла
: rтоgсеШџ се !
}'У: Дна 1 po)'r.ra <)' с1и•rш ако нмаЈу по два одговарајућа угла Jeдllaк,t.
Р}'Р· Два rpoyrлa С)' с1rи•rна ако им Је по један угао једнак а стра11ицс
'ювнм кpJrtн.\tJ 11роrrорцноналне.

1. Докаж11 да је Ь.ВНЕ

а) ВЕ=

9 15
~

32, ВН

6) ВЕ= 36, ЕН

11,1

оыо

РРР: Два rpoyr ла су сто•ша ако су им одговарајуhе странице пропорцио11аЛ11С.
Ј . Да:rи C}'Cirи•rrrff rpoyo;юu11 на слини: ~

6IJHC

2. \!зраЧ}'НЈј ООЮВИЦј' С'[) ам> Ј<:

28, HIJ- 21:
32, Cl/

24.

3. ~ tзрачунај ;щјаiОЊЈле тр.ше.Ы.tl\0 је:
а) ВЕ= 45, СП~ 27. l!H

б) ВЕ

8. lla

49, CD

28, /Ј/1

40, С//
24,111

Сlраници ВС љ1ралелоr р.1м.1

АВутачюоN.

1. Докажн даЈе Ь.Вl\'М - Ь.ANIJ

21;

35.

l iчм•lунај ооювнцу ВЕ .њо Ј~:

,,) Н/Ј

.\0, НН

18. CD

8:

6) !Ш

10, /)1/. 8, СО

6.

·\Н< '/Ј 1\.l.lбp.llra Ј< ,,,,,.,, М. Гlр.ша DM сечс праву

ЈЈ
;1

Ј.

8

'i

11

н \Б

tl

,,,,

10:

,

IЧ\"JfJI rp
'"

9.

1~o.Tt

r ''
t/)

Jllflll.

fl\l

Н

я В\

r'L1l

6. ДЈтс су нуњи с1и Ь. 1\.онс рун

1•

о

1С Г .Ј\1.1

• )

1ttc.J( НИС 'RII(iJ,.p\.+.lllf:Jc."{~o.-o:.,·~o.t.:)'

IH Ј\18 ,1<•

lf

61 BN

tt:

ь.В.\

"\f

6

~.\1

8,0N

1 \Ј\'

1~.

ЈЧ и Лf. ДокаЈt..l: ~з ЈС 6АЈ,\(Ј

6.\f(

IЈн

1

11 рано~r .,.. rpoyrao са правнм уrлом ~С,

lШCttњtll IIJ н·метt С :~С/111 1 .1 на два правоуrла троуrла

tJ

~o..m и ьн~..нна l<:oJa o;lloвapa 1'раку

5

Конструиши npaвoyrЋt IPOYI Јо коме је 'kiOIOit:H)'3i1 7 '"' .1 p.tlMt:pa 1\.tteta а. Ь

11.

Из два нас~рамна rемева ~раиоу1 Jott11t.:a снушн:lн: <)'нормале ttJ ЈlнјмонЈ.Лу. Ако

12.

~ека је ABCf_J nравоу1 аоник сrраншtс ЛЛ 10 c1n. Ако је р;\Стој.-ны: rемсна 8 no дЈ1·
Јаа·онале АС Једнако 8 cm, израчунај ноораш 111 у праtюуt Јоника.

3 4.

оне деле диЈагоналу на 1ри Ј~nнака д~ЈЫ, одре а и рt~ .Јмсру ,, рающа нра1юуr аоника.

13. Подножје.хипотснузиш~ висшt...: удаљено Jt: 011 ка1...:1а 11р;шоу1 :101 1рор:аа 3 cm и 4 cm.

.СВЈ) C.IC;tJI n: Ь: r р: /1: а,
·\СО следи n: Ь: r- 11: q: Ь.

О.1ав:1t 11а.1азнмо; р

20

10.

c.·r~t~ma но:rа.том rpO)'PIJ.

JfJ -\ВС
а ш .А ВС

-

~Y)I..IHtt

+IЉ,

101 _'Р0 У1 JIJ. кщ.н: је Jt:atы .._atetJ. JC;IItJ....:.l 6 cm .а оnнос

др)'l е к.нете н х.ипотсну.t~: је 4

ПоgсеШи се!
AI\O је.· ,18с

-

l.{y,t.;

1. )latJ ЈС осн~ви~ы Јt:дна~<:оt.:ракщ tроу·ла
11
h 16 cm.) КОЈОЈ размсрн OIIJ tr.ти ti.p.tk

1-.4 Примена сличносШ и на iipo.6oyiлu
t

UЈи

"'' t-b

8. t-p~yrao АВС ј~: jt:n.нaкol<i.pa.... Вноны ~<:о' ,
коЈЈ. одговара краку Је 16 <m О·
Ја о,нонЈра {Кitпвнtш ЛН ЈС •о (..ffi а вноtна
· .tре,.1и. '- rрани11е 101 tpoyt ;ta.
9. И3ра~tувај странице нракоу1 ,

\f{J

ШЈ о

а)' tЈЬ,б) '11 а1 +-аЬ;вЈ'

ИзрачунаЈ дужнне сtрашщ,а троугла.

14. Подножје х.иnотенузине HHCIНI~ yaa..ъl.'tto IC 011 срсщшна кан:а npaHO}l~lOr троут.1а
3 cm и 4 cm. Израчуt-Јај ду.+.:ину хи.юнну.\е.

/'~.
il= аЬ
=, pq.
с
с

IS. За катетесличних npaвoytaotшx. rpoyt~loиaЛIK 11 Л 1 В 1 L 1 ы»-и Ь) 1 -(t1 и Ь~ = -t- а~
Ако С)' О и 0 1оби~ш. редом. троуа.1оваЛН< и А Н,С 1ада1с:
1.

JfJГJ.'I)'HJ) .:I)'JКJtНt" or.IНJfiiJ прЈ.ВО)"'.lОЈ rpoyrлa

а) BJfCifЊ1 која (Џrоварd х.нrюЈену.ш

lr

ar..::o jt: дато:

4 cm н одсечак р

3 cm који она r·р~ци 11а
Зао к ру пш: с.1ово исnреа t ачи01 ош овора.

XJfiiOH'fi)':Ш;

6, Јо.:.нrта а
в) О.:ке~щн р

2.

13 ст н оноtн.t~~:оја одrонара ХЈшоп•Н)"ЭИ Jr- 5 cm.

-4 ст н lJ

16.

9 ст на које виенна дemf хиnотенузу

Нека су А 1 и

8 1 по;щожја внс.::нt~а А.~ 1

н ВВ 1

1poy.1.t АВ(. L:tи•tни

троуr.1ови. С)'"

а)А8С11А ВА;
б) АВС

1\онорршш прЈЈШ}'rлн rpopao са елеченrима из претходног :ыдаtка.

11 А 1АВ,;

в ЈА ВС 11 А 1 8 1 С;

Ј. lf•pa'I)'IIJ) 11)'"''"'}' iiii)JIO"JЛJ делrо11да ABCD ако је ,(А= &.С- 90° "АВ
А/Ј
5tm.

4. lf.!pa'lyiiJj crpJIIIщe IICII ">llд<t ·1ВСО ако је ,(А =&.С= 90°, дИЈагонала АС
воhи uлcr•oJ' д11ја1 шылс /Ш до нресе'lне., а•окс дијагонала је 4 cm.
5.

12 cm,

r)ABC11AB 1C
Заокружи слово исnред н•tноt O,'liOHOpJ.

6 ст,''

11Јра•lунај сrращщс дсmонда АВС[) ако је ,(А- &.С= 90°, а одсс•щи 11а КОЈС је д11

JdtOIЫ/Ia Н/Ј p<нлoжrttd 11рt'сr•шом ·•а•н<ом лијаrонала су 12 cn1 н 3 cm.

•з

MDAtA KUf/TPOAHE ВfЖБf

3.

Не•а Ј< ABCD tpanet. Ду,. Н ·.
4.8

1

'•

'

CD- ь

.

ЈС.:

.

4.

Нека је rpo)•rao АВС Пр<шоуt ·ш 4
tети ВС одсе•tке I ж~tн.

10

.\

Ј.

r·roп 'IOIJII АНе
1,. "Н/

lf

AIA/ су (Jllf'IJШ. Обим троуt·ла АВС је 32 (111 <1 lfilj~tallнl { 1 ранш~.l
26 с ш н 30 ст. Одрещt ВаЈдЈМ11)'

-1 011 . Дщ; il}'ikt.' о рЈшще троу1ла KL1\l су

(ЈРЈНЈЩ) IJЩ)'I-1.1 А'/,\1.

(),lLc.''tl(lt t..ojc.· нЈ хиноtен\·.ш пра1.ш IШСЈIЈЫ правоуr;юг троугла с.:у 3 crn 1t 12 cm. Ko-

4.

lJН.L' су h.Jrc:lc..' 1

----------------------------------------------11 ниво

1. Дtlc.-. ПЈр.Lтt.·.тн~..· nран~..· о;tсецају на две~tа
r1р.авам.а ...:oJt' н· Ct..'l\)' о:Јсс..·ч...:t• дужина npe.\ta
оtщн. Олр{·:tн нспо.шаа· дрtшне х и Ј'

10

~

/~

2. Нека С)' АВ(. 11 А 8 1( CЛII'IНII трортон11.
НаЈдужа сrрашща 1роу1 .та АВС је Ј 5 ст, а
у
/
'fЈ]•ра/ы """"'а •рор:1а А,В,с, је 4 ст.
2
А•о Ј< понршиflа 1рорла А 1 8 1 С1 једнаК<1 6 cm , израчуна) nовршн}· троу• :1а

7

н

·\ВС.

З. Вщ:шtt' IIOJ<.' ОШ<>IЈарЈју Оttютщи J.t краку једнакокраi\Оr -rpoyrлa А/К ре;џ>м ty
16 ст и 12 ст. Обим њему ""''"ю' троу1ла А 1 В 1 С1 jr 22 cm. Јl:~рачунај ира11нщ·
rpoyJ 7а А,в,с,.
4. АС('
Hrka С)' АА,, вв,, се, '"'""'" ., poyf/fa А ВС. Докажи да су С/IИ'IНИ троуЈ Щ)flf1 ЛIШ, 11
1

0(\IЩHII(,)M.J.
\ -\
·
-

. ~ • nри 't~муЕ Е" ЛlЈ, 1- Е 8(' Лко је: Лf Н>
lldp.t.(\,',llt.t

Изра't)·наЈ EF.

t:

.'

13 ст

\CR

'_ ·

11

9Q4J

L

О

S

Л

R '

q

Лkо CHMC"tp.LraJ У• :ta CAR 1р.ади на ка-

5 tm, tt.tpa•tytt<l) сtрЈшще

1 роуалЈ ЛВ\.

ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН

2 2. Озносц -

2

.2 Ј. О:Јно,: шачке и ираве._О!ј_нос

шачке и равни Оgређеносш ираве.
Ogpe!jt:нL•cШ равни

nовсещiА се!

!Аро. 6t-~x Мимоцло.зЈ.iе йро.6е

ПоgсеШџ се!
"'(нr рd,ј·щ•тн· ra•r#rt.<" fl.tpclniY ic::m\· ic::нmy прав)··
л,.o,llfC' ро1 t·m•oнC'

~'

,,.. ... ,..t." А н В ирнп.цај}' равни, та;tа сне raчl\e nраве АВ 11pttlla:.щjy

())

1Нtl.)'llapa.lt',111~. СЈ

.

11

,

ОЈн.· tc:ky

\" :t

(н) Ако()' д.llt: 11раЈЈС )' јt:;щој 1'-ltlftlt ~~ ft:c: 11,1\Ч.Jt'llltt:.

i,H)t..py4\И (!!ОНО lt\.llpt:д f!C:'H:IiИJ~C,' t>.()j,tl~:~~::;;,\~ellll<:. CIIIJI,\ СС IЩ(' Ct~>:y.

Трн r.t••м• МЈјс.: ,.,. щ· u.t.ы.Jt' "" je!'IIIOj nравој одређују та•rно једну ранан.
11р11нан

-\t>.o ;щ..: 11pauc

Лt~:о ct 1111с: nраьс- llt: l.et>.y, сщпо~ с

0

rщp.!IIJШ.

t.1'Ji\a

щщ Јы· o;tpc.·l;)·j)· ro:I'ШO једну рао ан

2.

1 kh,J

нращt р <t:'Jt: Пр;щу lf lt Нека 11j1otlla r

р 11 r .ню су npa,,~,.. р, tJ 11 r )' јещщј P·IIIJнt)

;'{нс 1rpotm• ~о. оје: с:с.• cc.'l\)' Oilpc:I>Yi}' rа•1но јед11у раван.
дuе рсн·т•шrс.• 11.1p.1rrem•e nраве одређују та•шо једну раван.

Ј.

\''lt' 11

?;

.

1

't

1

'

'

с,

1 .•• ,

Р· 11У r.' k..1t>.11oм Jlн!lo.+,,\jy мщу (111111 нра8..:

llрмн: а lt Ь се Ct'K>· у f.J'H.:II Р. llp,ш.t ~ H''li.' "~·"''-'а нl'.

A.-r

.~

.

.,

,t) Ако нp.tliJ с н~: caдpiti.и IJ'It>., р
.1Јо11р};,..н
1Ј P.th ш

6)

At>.o t1paoa

с <dдpiКJt IJ•tt.:y 1~ r~,lJJ.~~ се,11 р:ше 11·11 н' •м·Ј,ЈЗt' у ic,LJIHJ p.tiJIНt

Кој,\ 0:1 онн х рс:чс:ниц.t jr.: l.t'IIIJ~

(.юrю нснрс.':I рС''It'НЈщЈ мче с.-у 1 Ј•ще;

it• о;1реl)снЈ нpJ/to.\f н 1.1•љом liJH ње.

il.

''Ј .tll( 1/, ,,,, •

11<: 11,\:t.\JC' у ЈС;шщ pJtllщ .

4.

6 /ltt(' нpJttC P:ipc.•IJ}'})' Jt'liН)' pJft.1H.
В! Јрн ·Ј'rм• O/rpct)}'l)' jc.•:lll)' р.lПЈН.

,... • РЈ но~ н }t o;ц)('IJttf.l с дне rrpJttc којt.· се с с.> К}'

2.

Да,_,. Jr ссза.\: pJ.J.'IJI'IJflJIX rJ'IJкa, прн Чt"М)' нс.:- nостоје три тачке 1\оје су н.1 истој nрЈној. KoJJIK..:: ,с прЈою: олрt>l)сно nароннма пц r.a•ra.ka? Прнl\.а;.кн ре-шсње олrовар.ајуfшм '"'ННО.'\.1.

),

Htt..a је нр.нм Р rtapa:reлнJ 11рошщ '1111\(li..:t 11p.ma q rr.1p,1 1\'lttJ 11p.t"UJ r. У ~311;Јюм cv IIO.lOAOaJ)'
пра11с: р lt r Jl\o праве: р, q н r tщсу у јс;щ равшt'
01

6.

УПIХраюнt
С}' ::ы• t." 1 ри праве 1\ојс меt,усобtю ttљ. у rыi)J..1L' lltt'. У ~о щ~о r .\•с,tка се "c~--v tte~o:.e од.
11р.1811Х~

7.

llpJИ\' m 11 11 су MИ.\IOJL1J311t'. (lpJbJ. 11 jt· ПЈr>Ј. Је lltJ Пр.11Юј '"• Ј, Пp..lbill' )С

Ј. Д... ro Је дcctr р.аз.:ш•щr юс r ЈЧЈКЈ. flapuвн.'tJ т н х тача...:а је одређено највнше:
а, 5: б, 10; в) 20: r) ~>; д, '10 11рав11.,.
3.-Jo,.ppt•Jt LIJolio нспрс:д H'fiiOJ отонора

!lapaлc:.ltta nравој tJ. llpaн(' а
<1)

4. Hf.:ll.a С)' А , А., ..• .А Ј раз:т•тн.· та•њс t-<ojt." лрнnалају кр)·жющн k(O,r).

hu.1нкu JL': а} нај...ыњr·
5.

6.

7.

16;

6)

( i\.\10 jC;tJH

н.1јвишL' правих одређено паровима тачака О, А , А ,., As ~

1 1

Даr jt·cliyn ол20 •а•ы~~:а nрн ЧL"му ЊЈц· 10 прнnадаједној nравој? Колико је најнише

oдpel)t'HO парошrма

J,1'1<1kJ

НЈ нн

rrpamtx

8.

11 Ь моn• ~=

СС: (tЋу; 6} t:t' t.IJI)IIOII,l<Bt; R) б)'д)' 11Jp.1.1t'..11t\'.
ОД OПifX tЦHitiOp..lllt' )IOIM' 611r11

I..I'IJII,

}\(1111~

Jl.t ·'ЮЛ\'.1У MЩkt' ARCIJA 1R1C 11>1 11pttKJJJIIIн.t lt.\ ~.:нщн Уt~tрзн ~щс
пр.нн.• o;tp'-'ht:нe IC:Mt'IIIIM.I мщк'-· су ми.,юtц,\.1111.' c,t ttp.rtюм HI>1.

··t1!
ul
А

8

CI<)'IJ.1?

Ко.тко 11рсших jt: <Щpc.'l)t:lto rыротtма те.•мена коцке прЈtкаэане на

п,

с:нщн?

Да1о 5 Пilpot.:Jc:mнx rrp.1шt~ нри •1ему 1ы1х Ј приnада једној
лнt<о Jt' IМЈIШШс:- р.ншн оцрс:f)с11о пароuнма rих правих?

!t'

равни. Ко~
А

li

Н.

tfc..•.,;1 ('
R( ( 8

.Нj(l~.l IJ1( 1 ), LOI(I<;.tltMщc..· Ј. llt:a.:
.Ј. 1 Cpt ЩU fИIЩt.. o\ti.

if\.11 1ta

Је vrao 1'8S IIJ'dl!o.

9. lf..: ...a t;\' 1 )'IKt: -\
1
J d1Шif Ct. 3 i'IJЫ

у ВС ;"H-.L1 IIC.J

11 (

[) lfCIIpe]

р, lltЩ tJa.:o

~d ;~/ЈА нормалнn н. а о\..:о 1е ·\R
tCНo.J.f(ll :ta Jt.' IJR

·Н

Vl Ннщ с Hrky'

10, Jfp,IНo)·t;щ tpO)'I,.Щ:\R( '.,(_(.

'

lt" у

1}{)'

1

р.нищ Ct. 1d'lh,) /) jl.' 11.\11 р.tщщ а t..l"o ~(.1
!t' /)(.

110pMJ.1tiO lld t\(

"·'А\11 ДЈ ;~
111 jl'

I)JO)'t.1U AlK

11 /)(

/)

CIJ. Љ•

lю:tу;ыран 1рну1

1)' Al)(

)1,,

r~рснм [)С аюрм.-цн,, ''" Ј'.щ.щ а~ Љ• .щ Jt' П)).lltJ

Н< нормd:Ш;tна PJIIJtt АС/п

(}бр.нложн OJ-lEO!topl.'. Љtдн t.'IIEI\y'
р

1

.

1111'111/t'

I'IJH' t.tfl"yyp.t81111Q,,JI.1'1ht'(

.
IH1j1M
11'rt1L'IM j'<llllll tl -

l ''"
р t,

(.Jjt'llt'/1

'1).. /IJII

{ОЈ fill 1

ћ.t i1JIMJ
r,JJ.11f'IIIIJI\ p.IIЩII lt' Oilpt•f>t'IIO r .t•tt...\\1,1 А, й, С,/ .
'

'1' 1\)1\M..t.lllt

(L' Clllll~o.JHC' щ.о Ј ptJ)T'bl

,;

\.\f

il.\f

ю сњоr

r

12.

'-). .._ Чt'JI..

t('"JIIJI\OO~"'dHH'IHOl 1 ро~Т d.
lt'lHJ"O

} p1utt11 Cl
'Pt ЈIШП' (

с.: 11.1.1

тропао АН< с<.~ 1 тc.·r ..:.t.. А< 10 'm
1H.'Ь(II,J је ..1\'Ж (,м ttopMЗ.lH.lll,. ран;ш а

JJt lpJBO)" 1111

'k llt'IIJ.ip "PY*IIItrtt' ~·lщ(,IIJt" у 1\JtJдp;ll АВСО.

11

/1(

2-1

c..n1.

Ift·t..l

За а,не раu11н 1\оје

r ;t'IK,t

fЩCEp.tiiJIIJ,\ !poyr.'I.I .!KO jl· \,\.f

3

(Пl.

"ш с..е 11Uh.l.1tl.lj) ~cl.t.('\10 ta су

H'lajy

Jajl.'.lllft'l..,) r1рану

..,J..,t:\10

CCh.J.

ар~ ~""•Р

.\1 ''" jc.'дll.tklt M

р

JIIHЩa

i'J,ItC;tpa

ttSb- yrao :IIICiiPJ

p.tc. r o

11щ t.IН.J,t"JJ,Jttopм.l.'l.l" на pal!<llllpoy• .тa. Ј <l'!Kot .\1 је.' 11.1 11раној n. ll.!p.t'IYII.IJ

p<tttoiatt.J IJ'IM' Af

l .l't")

ра, р~- сrранс :ще.:.rра

је Л/U 1СЈ!I.њоорощн•щ,. ч>оуr;ю <:Ipi.1111Щt' АВ = 18 cm. у l tC.'JI I ру\ "P)'ito.JIIIЩ' )'1111Lollll.'

\'m•.JJ 11'")'1,IOJl'

·\Н. (1\;t ....\ ld'lt.;,, )'IJIOII1 а IIJ
I.t·ы~.t дуж11 АН. ;lol\.tif..ll дd

nogceЩu се !

, 1а С)"

У 'tJ'J/\11 SЈ'-' 1\0HCip)'ll(,lll.t норм.t.ы"

НЈ jMitJII,\HUJ. lla ''IМЈюј 11 jr щ.16ра11а Ј;l•ња .\4. /{()кажи да Jt'

J•III.H~Ioiii:JLIII.IIIIЩdi\IJJ.ilp.tl ,l.

7.

Cpt.':H111J'\c..' .\ ;'l)"d-.11

парале.lнt·.

) l'a•rt.J \f ,е 11;1 ра111щ а ~·:r.I.'Ы.'II..J 1.\ ст. hо:rнка jt:" ,1pR .\/С?
о Jt' Y.ti \f( lt. ст. 1\о:нн.;о jt• r,,.,..,, ,\f )·:rа.:ьена од Н.'Чt'/1<\ А?

l '''""

Ранан а Cdi!pAi.и

За .1ве paвtttl kOje не,1ај)· tНtje.Ht) aaj~··""t'lh.)

(i) r\1

6.

ы

ieiНtJI\Itм Jt' растојаЈыlмЈ o:t t.:pajtыtx
ј..: ранош а норма.11ы на "l)"il\ АН.

:

1.1 rc пос • ~нз 110рма..1а 11 на рав.эн тро)'Ј 1.1. 1а•1к~ .\f Jt" IIJ пр.нюЈ "

1 XJIIIOT('JI)'JC' АВ 1101

tdt\o

2.4. Ogнocu 96е ра6ни

JC1JI;t~L"\.JpJН11'HIII rpo)· 10LTpJHJIЦC'4.8= )]:,т) 1(~ 1~p)"011:p\'ЖIIIШt.'OIIIft.o11H.'
)

1

k.t~>.JIO.\t је по:Јnжају пр.щ.t М.\' 11рсм.1 р.ннщ Imrџ

\'"!tЗ.Ъс.'НЈ 0.1 ОНИХ Ј d'(<1KJ.

Ј JP1"')t1.1J p1l ЈЈЈЊ.а t.J'ILc..' \f оз rе.мен. тpovr. а .at~.o Jt" 0.\f Ј c.m.
61JtJpa•t\'IIJJ r снщње чке \f о.. р.нтн rpop tJ ако Jt.' -1.М Х cm.
S.

11.1 ltiiH ЦJ"Ы /ЈА 11 8<. t.оц"'"' AHCI).\ 1H,C 1l>, :ЫЈt" '-)" J,J'I'-<' ,\Ј 11 N
il·IJM !JN Bii:IItcmњy J)ДtњJII\II;IdJt.'P .\l Р,.\'
6) \"

Јl•ћ т·~.ннх rа•1ак.. )

""''

Jt. \8(

01

Ј 1.

)' Ј,\'1"11 () јс.· мmcrpyщ;Jit.l IIOpM.I.'/.1

( \f.

.Ј Ј !Ј(' Ct \' llpocrop\· Н.t1dJJI TJ'II\:3

ffe

AR<

:

18( Jl.t llp• .I>НЈ р С lfJ,IIipdiiJ Т3'1К3 .\f.

\. 1· ''"''-' \, fl Jl (

:;. 1\1

JJIJЧ'П<Шp.lli!IIIClt.IMIД.I()'Jij~;щ··\( н /Н)

l.

1',1!\::.-~ :е.:;;,~~~:.:~::"(

...........
J'l':t<>M IIO

llp.IН~"I f' II•J· \' h,ШЮМ

<lkO tl.' np.lltt' р ~1tf: ,1) (~·11.у; ()ј IIOI>..·I,IIJ.\I~

IIO

"'"''tjy M<>t\611111

p.ШIIIIj)ll "f

11

1
fft'

,

Н. ~

о "lllt'IP.J ар{Ј

,.,,т

uu ,,

9. ", .Ј 1• \Т
\t.rJ '"' ~-~

1)У

., ,.,,_с ·t

Jt

11 •

1,

11

r

rнн 111р

11.:-

т

11

Орщ Оtона,-.на uро;еки,цјс.

2 5

ГlГ .,

рабдн

J'd"""

Н{-_\' н.t итщн

f

н_А~1

10 (IП. Jc.".'t/l,tt..Oc.!pollttt•tiiJI IЈЩ)'

,,sь )'f u 11р.шт lllt']J''J apf3 fl
4,.m, \fl ) С11, t\II.'IIIMI IC .4Н 1

fJ

arf3 11f18 11 JJ('t...J С'\'

ttJIJI.\1,

Ј

1

1

'

I.X I'.J'IJ>.:C А

Jf

R pc:to.\f

tl.l

fiO'J)'IIfiJИII .\t \а, .\IJ.

1.

J., •• ..._,t

А ј~:)" р.нщs~ Л, а id'Н..a Н Ј~""'' 1t P•lllllll. llpщct..tlщa '·'''"-<.'Н н.s р!к.•н rt Ј~ та''"', В

(.:\ "#- RJ

<=J-\R
2.

0

а, А' Ј(

S.

1

ldn1,кAH ,Picn1,8Н'

в·

ЈО"·

ь, 3 '"'·.!НА/{

.\-.+\1-1

~tн"'

to~-m.~.)

А-'1 ;)..., ЈС.

6) R/1"

12сщ, .!НЛ/1"

11c.m: б)\\

=5.., 3сш,6 А' Н'

~~

60 .

•с р-101111. 11рс)с~о.цщl to~•t~o.c.· ~ 11 р.Јв.ш n Је toiЧLJ. \

Kcn1,,\(~

То~••м: А 11 R (}'..:а. ЈI(Т(.' (~ране PJIIIЩ а \м• ~~· AIJ

11f11t

f3, 1\Оја (Ј:tржи 11ра1Ју 11, норм.1:111,1 Jt.' 11.1

Х <m, .!RЛВ"

ГJ•tt.;~ L jt• )' равнн n. з tJ•t."J. ~ ЈС t4J.II
Ј t JPd'l)'ttJJ .lPKIIH)' Ђ-~...... С\ dKO ЈС'
а (~S

4.

.h.lmlJIJ"

равн•• n." тa•tt.:a В Је k11! те ра11ни. llro1c." 1шj.t t.J.Ч."t' '~••·· p.IBJtt :t 1е '"''l~o.a в·

I'Ј•њЈ А

Н) АН

3.

·~::m.81{ #(щ;hЈАН

Jt )"
ll.ipJ.'I\'HJ.j l)'"'-11Hy 11poj('fo,tt11Je А

Ј, AR

flt-кJ ic пр.н~ ,, норм.t:ЈНЈ lld р.111~11 Ct. Cн.tf\il раван
ран.tн а. llрощ·рн н .lOI\,J.f\11. ( Вн;ш Cllf)i}' !Ор<.· ,.'lt..'(.IIO.)

I!Jp,,·,~-1-t.tl д~-Ащну !tројс."цнјс \ Н' ;ty,."11 ·\fl ..." с
1

"lt

~ Jl н НЈ JI8ШJJI р. f\нJ:1p.tllf AR(
Al~.\f.\' ч· ре
1 ст шr.t'J}'HJj C\f и С\'~ Њtдl (."lltt..Y ;IO.lC.' '/(.'НО.)

l'IKC

ар 11 pf3. -\tю је. .uJ

г~)

tlt't\<1

~)-~
11,

>1t\

Поgсещц се!

Ј.Ј..1 С\ ПГ.Ј81 f 11 Ь ,ЈГ ~ 11•~
r.ы '\'
'.i 11 р r •Ј 11~ 111{'

18о ~,."о н-1,,шюt\1., ар и r/3-1r 'r····~·на, с!>.

10. ,_,. А:.Ј /С.' IIIC~.IJ'
0\l \- 71

'" Mlo

11

t3 П(1

1

4с;о

С\

t1

tocm,A\(\

600

10 .. n1"

5v2<.П1,

•н.·му it: А'Н'••ројс,:ыtн}Ј дуit'н АН ш р.шщ а, ощч·

111 \l.lo 11

мс.·l}у fll'.tltC ·\Н tt РЈk1Н1 С1

Jt::ll l.lt\Ohp.Н..It тро)·Јао ·\!К., A.Jf

ЈО~,.щ, ·Н IH 1_\ mt, ~с.· н·•-•·• ш\' ]Щ\1111 ~о.о1.1 ~.с••..: РЈ~Јн
.-\В. )\.ip3'1)'11,1) 0611~1 11 l ltЩplllltll}' t pnyJ J.l ·\/Ц , "-OJII 1t' 11pЩt:"-ltЩJ 1\'0)I'IJ
-\11( 1ы ЈМнан n. Р<шнн ·\НС 11 n ы}.·Ј.ш.tiУ р.ю он:,,} .юо 6) ·15°: 11} Ml''

1[ 110 IIJ1dlloj

6.

kлll.tмњ.р.љн tpoyiJnARC.AIJ

6tm,r\(

т

.\,

S(IП,~o,.c.'tt.ц,tmyp,шюtJ...oj,tн·ч..:pJ·

lt.\11 тr IIO ЩМ!tЩ АН. Ко.11Њ.11 уt.щ J.Њil.111oljy p.tl\1111 ,-\IH 11

р.ш.щ Т( ji.'I(JI,lbl)Op.IШI'illll rpoнJoA'Ji'( -~

20

n ,\t-:0 11: II J'Щt.'t.:Цt1i.l 1P0 YI.'1J

-\Н( .- 1\Ј


н.

,,

llllt. ..

8.. lrr

..

1' С.:С

..

111

S

•t.t

l..ffl

•l lt.Jfo.

С 11.11
-• f'tl

1 ' J•181Hf to

.. IЩ

r

Ј.,.-

.1

!pltiO)

11 РЈВ ,, '1111111,
01111

.1

"Н<

1>

МD/!.ЕЛ KDHTPD~I1E ВЕЖБЕ
ниво

щ

м po~••.Jit

"rp; Ј tR<.
\1
"

10.

.
'' '

н'

111' 1 1 ... л 1 I'J'IYII.IJ
О 11
ttJII"t I',IJI

llt

) .. ,,

tt
,

,

1(

,, • .Ј

Ј -t~

Ј

•r ~ . -".

н

~ 'll 11 !111." lt-• TJ'O)'I . З o\fll

\' l.s'lt.: l () Jt' _"IHI~IJ')'II~ 111.1 IIOJHoЦ;f,\

,J".I;,fi) t'llt'l, pt,l\<tiHIЩ
,
\!_ rltl!t..dJI\II l.ll.ylt.IIIHIIIII\'1,1111111 lljl.tl111'-.r\,\f,
р"·' pHtJtl \ill НЈ нр.'''' Р'' 11 tб~•НЈ.. r.ttlt..d
'
/i,\1, f \r tiJ'- •• 1 Ј1 НН/11 Jj>O\o'l 1 Н'l( 1.. IH.l.. 1.

R ст L IJ.. J.l.lll \' JldHIШ а M}j,l н''lt: p.tll.lll tr llip.!'l~'ti.IJ 11CIItp1111111Y ··~··
11
11. '""·'·1r· 1m 1 · / о 11 ,,.·,,,1110111
"'''др.11 . 1 \RCI> нЈ р.ш.tн n ·'"о, .... , .._._,н: ·\>.Р·"''''' n,,
11•'1'''' 1 .,,, t /~ ( Ј " 1
1
1[ р Шlllt а 11 Л .I:JI\.·t,Hiolj)' \'J,IO o:t: ,t) .~0''; 6) ·IS"'· 11) (\()''
)

1 /

•i·•

JIIJ t/Oif,l'f,J Н/Ј Џ' tl.lp.t ~ ЈНЈ p.tlllfll

.

.

------------- -- ....... ________ _
1.

Д;.~то jt: 9
.1111\0

2.~

-----------

11 ниво

pa:t:HI'IIII II:\ Т;l•t.H.:a, llplt

'I\'M\'IIщ

.,

111
Jt.' Пp<!-lHi), Uiipei)\"IIO lt,tpOIIIIMil ll;'( l,t'I,I::!T.\'IIIII 1\'ll 1 •1'l);.t' t..ojc ('V 113 Jt'l111t1i 11pJktlj. ho

Пилиеgар

Поgсеши се!
l

coщ:rpltJI."O Jt.IO •Шјd 11011pL11 је CdC'138.Ьf!tiЗ 0.1 hOJI3ЧHO MICOI О '11tOIOYf-'HHbl 11<\ IIIИa

3.

се щi-Нit'l.tp.

111 ,.0 fc.',.ILIIJ,

IIRJЩ

"

l.
Ј.
4.

Н С р.:Ш:: lfl.:З Пl<lt.:lf

,,

0.] ЛО:НН.'

IX 11,1 С

(,1(

J,JfJ.'I•L'Н.t

0/1

11

Н

1

-, ~n

111 HlA6o

1.

il.нo ,ie 10 ра_ш•щ

IIX T.J'Iat.: ,

Пpll Чt't.ty 110\:HII~ T3Чtto 1 Чll.t' t..·"'JC ..:)'на Јс.'\НОЈ np.lВOJ 1\о·

.lltt.:o је npdBttx о;tрсђено ыpoвttt.IJ t н. тачЈ.: ,
2.

Yt.H> .lllt:!1pL
)t 11.1

ар~ џ· чоо т ...,.... \f се lt.J1. )11 )' yн)-pJIIIII.Q\

р.1ООјЈЊ)' О.,. 3

lm, d u

НЫЩ('

IIIC,1f1.J

ћ СIП. ho

it 1fl(]p1, о

llkO

('~lte сtр.ше :џн:зрЈ.

ЈС' рЈ( ТU)ЈЈЬ( Ј<lЧ"-С .\f о;.. р'\оТ~

(lpJHC IЩCi1p.t~

3.

2 ст, Ј с.: т, 4 c.:m.

1Jpect''leмo t\01111.} јt·що.ч р.ш1111. f-1.1t r.t})' ,'Ш Ј

1- с

-----------------------------------------------

ltl{l~

rf.щpr<~J MJ't'if'Y 1\tt.џpJ •mit: С)' тнщс:

1Iщtprн но·нн.·;цм k

.ар~ Г!Ј'IIК..:ЗаН

11.t~Јчунај д}'A-иtt)'пpoit: .litJ~; о\'Н 1)' t -\lJ ttJ. paMJII., ;~ко ЈС' ".8
HR Rcm.Ta•tl\e ·\иH~y,Jpa:mн"tпpattt-i'·IIIIИ!'f

rt.'.IJ.

НЈр.tч)ЂЈј дужщrу нpojl.'t.;ttlljt• ·\·н· :tyж..t.-\H ''·• р.нын
yr Јо оа _\0° н АН 20 cn1

n J.kOII(MIIJ АН J,t..:. .иы ~Ј. p.1sшt n

Д.:1,111 су 1.1 н•,1Ј по:rщ.•дри~

.Ч пoлy,·rJpmrx једнакоt: rP<НI~t'IIIIO,

1 po}'l :ro11.t. Ko:tllh.O

JIIIIЩJ lf.ЊI Т..ј 1111/IIН.','idJJ~

5.

lltiiJplltsm.1щ'ilp.J је: ск J.ш:t.L'HJ О.'( 20 rю;rударни.х јс.>лн.tкоt: 1pclШt'lllltX 1ро)'' :ю11.1. l.tj
:r.1p ltl\ta .1) 20; (i) 21); 11) 10; 1) 40; ;t) 60 нщща

rюnщ·

iJO"JH'.ifiH CIOIIO lfOtpt.'il /,1'/ltol OiiiOHOp;t,

23

3 :1- nојо.м Је
qно.чцне

ЛИНЕАРНЕ ЈЕАНАЧИНЕ И НЕЈЕАНАЧИНЕ
ГТоgсеШ и се !

lf.l'fl:lf.

'

l'~o.'IIICfi·C 1t.11f

8

1

8
8

Jll f.'}l..'ltl 1\• ( , [

te·m.J'IIttl\ ofl'lll"·'

Х" (Ј 11 /)о.:")' poЩHOI!,IЛIIII 1:11 t't>,l('l. t..ll
III..'Jit)Jif,JТ\' '( /(.' t.:П<\1\II pt'.l 'J,Hf O)JCII Х11

{) IIO ltC'IItHII.J 01

1

IIIIIC'

11 •РЈ 11 ,. 1 11·х rмр

te t.JII

_ . Ж l
~.. .. tp

[}J,I'I/1.1

х

1! 1 щ 1·11 ;~,.·"1 н.1 •ttllft' 1

/Ј m• ш·rю.m.110i х ЈС (t-.:уп ,\! t:_н_и\

fiЩ/Ojt' С.'/Н..'6.1ЈЧ.'"" p.lllltOII.~'IIIII

J.Pit

Jt,l\lfl ;JOII\'1.. f J!Hit.\1

НJЧ' .'lllti/,!Jit.f,l

II:Jfl.\.111

J/t.'IIO.Hbllt.'

Ј

lf /)_

Jlt'/J,\1!11\

r.tt-.Ht.'

6pojt.' 11 •1

вpt.'il!IO(.III

м

lt.\.111

ј проМС:Н.ЋIIНС..') Х.

7. О;1реди <.:куп решt:њЈ jca11,1, 11111 <t:

• ( •·У" рt·тс.·н.Ј :.(.. а· lt' m.l'rmн.· Ј
с. TIIПIIX

8

tlrclllfiH. ЈН .\/

[Ј•rшн.: ~,;он pl..'a.'tНII броје.· нн tн o~.y11.t HOIIY
J,JIC.' je,'Дif,I'IIIIH.' ',1 Јо,.О/1..' 1~ /e;IIJ.JhO( 1 f
[) Ј,\'111,1.

/с. JIJЧIIII.I но н ено ш~roi

lftra.t 1\fl/lf c.d.1pif\ 1

"'ot'•"llfl\3

а)6Ь

(t'

II;.Н,.'IIIItlt'l

lf;l!.,'ll

~flfUJO ЈЧ"Шс.'Њ,I. ("У" pt:Шl'Њd jt'.'.I.ЊlЧifllt' а-.щ.t IIPI..'II1

Ј,:Ј 11 t'JI111ft' lt' JL'.JK /t' I]OMt'JI)" Jt']lt.l'JJIHt.' И;It"IIIH ICJ,1

5

4Ь-5+2Ь; 6) х

х

l· t~l :т+ к

;щ t-~:

lm

.-ч

1 \"

Кој4.' о;х даlих ј~л.на\нща су ltJit.'HIIttt:llt, а t>.ще 11\'Mol\hc)

/, Ј •te it" L Ј.11 c:6aptюt p.щttollot'lllll

1

JipC '\f('ll ЬЈIН.}' IIIC.'JI(HHJTy) :\' НЈ.НШЈ

llfft.'l Н.\1.. t'it'c.li.OIIJ'lНI
1. 1.111

\х t 2 I.'IIC..'M~II<II 1..1\)'11,\ \
2, 1 О, 1 2 3, 11'
6. ДOk.J:-s_JПI да је 5 p<.:t1lt'Н.t.' jt'HIIit'HtЩ; 4()
Д.1 IШ Jt.' 8 рс.>шење д<Пе Јсдн,1 ,11111 с:? х 1 } .\ Hil :щ i..: ·1 pt.'lllc.:Њt' ПJit: једнЈ•ttщ~:?

k:.~lfdЧHЩ по нrrюЈнЈrщ :rоб111КЈ
11111. рЈ.Ј

1

Lt

а

l + Ь, где је/. a:ll't.>6.1pt.I'H

J)ll '-ШJ'.itil~ :tc:no.ЩJf)' (JJpO.\It'H.ЪifBy, Х lt ГДС jt..' ај/1 HJ31i311t'MO

11("\fШJha rе;шачшы. ltc.•мnr1.f...J ЈСIЈ.на•rшы ие\lа решењd,
ft"Шс.'Њс.Ј

8

р.ннюн.\

rj. '")'11

9. Дd :ш су п.уnовн рt:шс:ња jt.':xнaчtlltJ Sx +ч х

12 + ,.':

1

10. O;lpt'JШ ;юмен )е.1на•шнс." а JaHt)olll рtш 11 Једtы•шщ· х

"'9х lR

"

1.,

Rx

'6

Њt.:IIIIX

Jf llpJJJII Ct.:~'ll.

3 ..2.. Ек6и6аленшне Шранс'f'ормаи,ије
јевначи~а

Доt• Jt''ШJ'ШIIC '-)' СЈо.ннва.tеi:тнt.' JKu н мају једнаке СК}'ПОВс.' ренн..·н.а. )(вс.· Јt'д·
HJЧIIftt' су ei\RHBЗ.Jc.'H ПН..' 11 ,11\0 обt.' llt.'MЗJY реШСЊЈ.

8

7).

8. Н.ЈШtUШ ПpiO.tCpl..' б<tр ДIЏ lt.'J.t.'IIHtJt.'TJ 1t ;HIC 11\.'МЩ)'IЈ\.' lt.':IIIJ'iltltc.'
.,х

8

(• + 71!}'

l·I\DJfRJЛt'Hrнt.· 1р.ttкфор.\1Јцв;е јt•;tна•шна с~·:

А"о й' У њној JL'IOIJ'IIfШI Ј

/Ј јt.>.:ЈЈн алrебЈрСКI-1

J.Hpi.l.-J

н.11t IICI\H њr1он

део с.~.\lс..·нн Н.lр,t.юм кој11 Је.: Њс..'.'-1}' јсана..: (за (Bi.lt-.:0 х tн домена А[), ноЉtЈ;I
L"C..' Jt'ilН.I'IНIIi\ C..'I..:IНIIitt 'lt."lll/1~1

/blJOj јсдНЗ'IННН.

2. r\1\o t."t.' lt .·•c..·t~oj Jl дt'с..tюј CIJ)JtH1 jc..'/OI<IЧJ.tHC L [Ј дода J.t(Hf атсбарски I·H
Р<Н А, ,:tо()иЈа (t' Jt..'/IJJJIIJ.1flcl/ +А
/)+А која је екннвалс11111<1 дсној Jt..'Jt
lf,J'IIIIfft.

3. Л1ш ct· :rt·н.t н Jlt'CH)' t 1р.1на jeлн<l'tlllte L

/Ј помвож11 patt~1o11aлtrнм clЛII..'~
f) ·Л hUj<I jt• ~h!IIШ.I·

(,,'1"'""" шр.ном А Иl О),;tобИ)Ј с~ јещ!а•шна I. ·А

,"IC,.'IIIIf.l д.IIO) IC..','НfJ'IНIIJf.

1.

Pcш"JCilHJ'IIIHc:a)x+~

l· бi}' 5

2.

Одр~...·;щ lh}'ГI решењ<.\ jertн.PIIIН.I: Ј)

3.

Реши јt.•дначине: а) 6х t 1.\

4.

Онрсдн ску1t решеља јt.·дн.Р\1111<\: ,t) '"'-'"
1) JR Sc-47.

s.

Pt..'lllll jt';tlli.PIIt!IC: ,\ ) 1-Х

' + _;}'

1im

Ј3; 1111>

~б: 6

11
~~

Sx t tJ; 6) .!-1 s,,

4

IЧ.

tJtl, 11) 7Ь

26: 6) tOl

'·,,. + .\.\·, ") 1·1 ~·· lb ,,~
1

r
Stl

30

+ 5Ь 56 l~Ь.
6ћ;

и)

37

11) ь - (4: t .\)

1 Ј • 41>,

z

+ s.

6.

7

l 1..~\

о.

lt!..IЬ

t

r·U 1.

,.

1

Ј

()

' ,,

/0

-, + Ј.:

;tJ х

il•/J

2

+3

\

;

х -t

\'

6) 2х

2

Ј

'

. . •,

'

,.

jt,Jij,J

Јх

х'

11. (};Jpt"III"--"Y" pt·Шt'JJ,,t Jt'JIIf,l'llfН.I: .r) х{ х+ ')

В. нЈ
,{ЈТс.
t)
Щ/
t.
ft: -t 2,lx
Ј)

3х t 5

1 •

4

6: ti){2)·+1)(2y

,Ј//.2.\·уЧ
;_,. /9; 61(х+-1)(2х
, L .
. . 111' 1-t."'llf
\ " 0 "'·' 0 ·1 ·•·•
·" • '

3)

1)

(2у

1 \)·

5.

1

11

r•

•> ' '
(.t

4

ч

'5

.2

ltl-7)·

;

/-у

6

6 +'
11

())х

.lt); rJ 6

z

ч

Ј

S•

1

х

н

о

16. Да rщ С)' c.:KHJffJ.a!H.'Iflltt' ic.''IН.l'Шift': а, 2х t 17
1>) 4х

3

)х+-Јн

'

2

19.

)(.II<"С))с;ш,Ј'/нщ·:t•' Х 1 О, Ја

'ШIIа <:)' t'/'iiiJJHiiЩ'IIl IH:?

у!

rч·+-R О;

18 '

с(),

О; !)а' 25а~

I.Jx•tM

ll):l

, .

'"'
lt

11.

Sy)

_

]t:l\ll,н.. 11)'.'1\t,Њ.о је 1\С.ЪСIШI\

1

1t;,\.111,1 ()p()J.I

И! он ll)'!lt.'. PI.'IШI )t.'Пit.I'НIIII."

)'i-17

О: в)

ь, --' ():

-t'"

27. О:tрсдн рсшењс ieaљJ.ЧJIIIJ.: а) х - 5; б Ј х

Решијс;tначинс:ЈЈ х

"! --2; 6)

Ј)· ь

1 ) ''

4

\i] ...

О,

9: 11 2:+8
1\;

ь

<

б• у

о.
,.

) '" 4-=1

2-

t 2.

30. Ршш јсаначине: а! х -~ х t 4 ; б) }' ~ + }' t 1

x+R,
9

Sx

+8 н

х

7у Јну'-4у+4

27, /а/

{у 5Hl.•·t-K)

29. Одрс;щ рсшсња Jt.'i1Ha•11шa: о11 х t х+ 1

t- х, -9х;

9 =0: 61

н

3.3. Прuмено. лuнео.рнuх Јевно.чино.

1 ~.Јх- 12:

0 f.'hHIНJilЛt'IПЩ.',

броју с~ до,1.16рој ~ добиј.t (С број l,b. ( )·1ре;нt 6poi 11.

1.

..-\t-;:o ct.·

2.

Арнt \IC 1 tf'IKJ 'Pc..'ltiiH<\
.\1<1 је рс.·•!?

3.

1}ос тој и mt Пt.'l' }'~ЫOOIIIIIIX IЏ.',ШХ 6рој1..'11,1 Чltjlt jt• .I(Нip it:JШ,"' 1~

· 9 н 5- а- 14 - 2а. КО) с од д.1 " " јсдщ­

)!Ј т <Ј <'h/1/IIJ<IЛ<'"'"" i•·нн.••шнс: Ј) 7у 2у и у' О, 6) 4z с 12 "9- бz 1 z' О,
х~ + 5 О н 7.\ Ј 7х t n. J\lor у rm Uинr екnиналентнr једщ1 JJJIHl\tpн.l 11 јс:дн.t
hЩ~'lJЧlllil it'/IНd'IJIН;}il
11)

26

4

,

х'+9

5

·'

/J<>h.IJ<If;IH)/<"Дif,I'ШIIC)' 2,3)' 1-5

17.

18.

+2

l Ју i•H·I1· + 121120

61

26. Р~1ш1 јс::tна•нще:

28.

6

();

у

уrврдн коiз о њнх нема решењt.~. а која H.\fa 6l'("ШIJ'IIШ ~ttюro

6) --

t;

a)xi-7=0:6))'
pt:lllt'll,.\

prШC'IЬd:

< 1

х

1) ·1а
К!

О; 6;

10)

О;

l...:орщ; 1ећ11 '111Њсющу па ie 1\o;нt•ftlltJ..:

.tl

" fo •

+ ћ.;!

Sy, " 1 2l'

jL'Jtнi\t\ lly;щ, <.\ !lt'!Ш'IJLt pJ.i'lll'l
х

l)(xll);

I'ЈНН,1 С)' .'llfнt.'<IJlHC? O,•tpt.':OI (h:}'IJ

1

15. l'<:шн Jt"]HJ•IIшc

н)

25.

llt ЩЈЧЈНI('

!.t

61 }'

24. Рсшн jt.(IIJ'IIIHI.': а) xl

+6

;юtiii,C:Ifll.\ 'JIIIft',ЦHIIIX }I.';JН.I'IIIIf.J

14. Ј'с.'Ш

О;

Ј) (х t 1Н х. 2Юх

"ix

ЈО. ( ) 1 ЈЧ.''IН o.J.)'II pt'IJН'Jf,,l ft':IJI.t'IJJH,J: •1 ) .1.\'

11. J\·mrl Jl..'.'l/f.r'IIIJit" cl) -~ + ·l

7.х

23. O;tpt.'!Нt решен.а јс;ша•r•нtа:

4.

На J,Hua је н мала

ДIIJ )'Ј<Н.'Ј 01111,1 t1.1pt1.1 11p11po;t11.1 t;poj,l. it.' 111. О "ui11м броit:ин­

ll.iiH.'C 1Jll

\

.

број ia6yl\.t 11 ~о.руны~о..t. Од )'ti.yшюt брща Ј су 1·1t'IY"C· а

све осrыо С\' крУш~о.с. к.щ.t it..· тюбњџ још ·1 j,н}yti.c н ној\.':ы 2 ti.pyш~c

,
, 11 1\P)'III,ll\,\, 1\о:11њо
.
.lt' \( ,\l,l\11,\ !1.1 1
jt.'l~ll,\1\ 6рој
j,t6yк,t
. · '

utct.\ Је н~tа.rы

IO'II..'I"YШ·tl'blJ.lбp.J..J.ti.:O;IШ<.O

...:рушо.њ.t?

1

8~

г

rH.\11

.,h r

6.

1

ј"

"

~

't

11,

'" , n.
:JC.'(IJC.

/l. \ rpJI

••

ц

9

·

..

''' 1

А

''"" нощ·шЈ

(11

т

l
1.

t.

1..

ЈТ

r'.

~ l1<: ~,.·;:

'

Ј. ,..о111

()~"'\'11110 ЧOhl~o.

,n ffЧI'

1.

с:

Ј(}&.

Т

Tf' Jblll\

1 1{&..,1 hOJ.I

l~

\";(1113Пr-6с

JIJI/IIt'

о:Ј

:

t

1

а~;

.ЈШЈI

h.,

мl

nоgсеЩц се 1

}'-'

1.1

'-'11 Нс. ОЧ 1

1 IH. (10pt"'t.: '( r.l

)

МО 4

Jf(JO'IJ

t1~ м1 он.t.

Ј с.'

lli

IJћ'Jt.' ~

11

јс.• 1.01\,1

rllfc. .pHII

НЈ 1 t..tфc •111;,1 1 ~,.. 11 сљ 1

2'tц11

I(IO drп/kg,

,..0

'

~..·а .:!0 1 ..:Јфс.· •rнј;,1 Јс.' нс.·н.t 2ЧО tl~o/kg 11

·rнl....tћ&..· 611 пr r•roд.tiН.I Нс.' НЈ hJфt·, ,tko Jt' rrpo

. .

>

11 н:111 у IIJlO,'I.IJH.\' llt'lf)' JI,IJ,() lt.'f/)\

'

. .А .
.bl 1\.J•r>)

•о· ';

Ј8 '11 ·

1.1

<I)"'IO:\I0611'JO,\I

IJЧI /(.111,\,

" 1,~,.. 1111• (1 К3 •, •'ЈР\'I<Н 1.2
) rJc.'юr- 11\"'d.
Трс.~ћс.·' ;t.ш.t је.· "Р"''''·ю .Ј_'; km
,
це.1111 11\"/1. t\11'/11,._,, it' д)'A\Jttl,l П)-I<lltЗMCI))' f>COipJ:J,III J\11111\1.'1/ol?

I.J

с.Ј 1

,1'-

-11\ Ч&..'

1 1 .,.. c.'fl,

IO. tiH 113Mt'f)_\' J1t·mp.t:lol 11 ;\IJIIf\c.'H,I Д)'ШЈН Jt.' jt' Пpt.'IJJ.I()

11 pm,r.J

~~ 1 tpt

~lllp М•·

10111 IC.'

е

-·r

н

otc.

]tiOI'1.1

lt. .. ptlt' fн. Ot. Т1 111 Jt 1НаК;" M111f'lllllt ,,.-()f" 1. J\CI'IIf .. (l

/
·т 1111 o·r
IO;JJ IIJЧI/ Hf1/f,ll.. С , '

фнr· \lнL'IJ\)

..... f),

J#l

f!JIIIL Н "

IЉ.H'JЧILJt

rс'н:

U.l 11'

11

'"()

11 :11 Hll 1
11 1 ~..· , ,

(щ'Ю \' с.IЫКОЈ С

1

,,

с)/~ 1

taa-· 1~

ОЈ

1~.

Ј Ј. Ј1."1НЈ ~Jifro:= ПJ~<IIIII\'1 '101 1 po\I.'J.l
.н.·. Ј\о1н .. Ј ј~,• нонрrшша J.<~IOI

it• N (ЈП, 41 др)'l <Ј 1\.<JTCf,J .ic.• .bl 2 (111

2. Ако се и 'IC1IOJ ~• не: 1 ·
1Нра-Ј А (··t~:
. l ШЈ llJl<.НIIt llt:JI.."aiiJ'Btщ: 1
l>~ю;t,, ltC.:IIt Ј:нt:бЈ.рс.._н
.,.~·а· , .) q~HIIi1l<НI IIJ :tоме:ву ,\Ј) доби),\ ..::с ltt:j«:днa•tюta l. t А > [) t л
Ј Ј!: ~КВИ83Лt:Нl Н<\ д.\1 ОЈ щ· Jt.':liiJ'IIIIOt.

\J.IJI,,I <Щ XIIIIOI C.'ll)'·

rpo)T:"J,I?

12. }' ПpJfiO\'PI0.\1 fJIO} Г 1)' Jt.ЧJII., 1\..H('l Ј Jt' ..,. d :tp)'IJ КЗ ГеlЈ 11 \IНIOH'II)".I•l t)" )'~-Ј,1( 10111111

3. At-.:o се: .1СН<\ ~~ jtcclы c·r!l<Ш\' щ,·,·c.шJ•ttttt"l
l
Ј
,
"'
) IIOMIIO"'t" pt";L:HШM брОЈ!.:М
А (А "> 0), .10бltJJ '"~ llt" i..:!lltJ'IHJta[ ·А 1> А кор lt" t:l'tшналснrна :J.JIOJ

nrllro.:нш Щ'OII.'tШ оч~е Hf IIOHf"IIJШI\' ЈОЈ прЈ80\'Ј 10f IpO)'I.ld.

Ј 3. Дnl\а:Јш !Ј

Jf 5 ЈС :нн о рСШ('ЊС"

"Ј:неарнс Једначнне 5х

14. I»po;ctщ 2 н Ј C\'lt',IШtJ рс.·шt'Њd КНiЏЈ'аrне ;една·шне 5х

Јх

6

6

+ 4.

Hejt'З.HЗЧJtHif.

:х1 Jlof\,IН\If.

4 At-.:o се .1t:ИЈ и аес.:ну tтр.ан,\ HL'JC:IIIJ'IIШI.' L L> tюмноit..~ Г'-'J..llliiM број~м А
(А <. 0}, добltЈЗ ((' 11\.'Jt'UIIJ.'IIIIIJ 1 Л < 1> · -\ Јо,.ојЈ ЈС tt\tiНKJ.ICHTH~ ;tатој

Ј5. fв.1НЈ..:&: два 6pOIJ ЈС 11,86. Л ко се нећсм броју rюмерн ыnета \',1t:'IIO, за јt•юю Mt.'Oo
доби 3 "'" мањн брОЈ. h.ојн ,,. то бројеви?
16. Мн, .-:::Је (Ј(iр.ю ~•c.·ccr) Јасrшших 11р11ро:шн.\ бројева 11 добио ~.Ј6нр 2010. Д.tmt

нcj~.1нa~11tHit,

it·

~·2~ ын ,ю(iро с.нiнрЈо~

Ј7. hа.Јаъке lfJ.'IJI.tНIIfltJ\}' rюr..;<Јзују 9 tarн. floc:rc t-.:олнко npcмe!IJ hc п.· Шlt' нршt
fiOI\:.ЮfJJITif

18. ;{IIOIJнфrt.·н lipoi Је.' ы ·Ј5 нt.·lщ од дrюнифренш броја кој н п· ;юбнј~1 t-:аЈЫ

фре- 3<-IMt.'lft.' "-ft.'t lol.

19.

ll)'l

f

() hOJitM

IJpojt:JНI~fJ jt.• рt•ч?

Л••• п· ;х.ном !рщшфрl'I/ОМ број)' щбр11ше ц11фра десстнца, оrщ,1 се

lr,t'J

овt.•

Jtlt

1.

l-f.1JIIIШH ПО

2.

Д.ин Ч' 1вра:ш: А

3.

Да 1111 су бројев11 2. 1. О,\, 2. \. ·lpeшell ..llll'icдll.l'llllt.l: .1) ~х 7 о;;·'+ 5; б) х'> 4'
Да л н је С.:l\УП S 1 2. 1, О, \, 2. ·'• ·llll\.)'11 pt'I\Jt'lf•,l Н•\ 111\ lll'jt.'J\Н<\'IHHa?

М • . • 'ј<
/,
.. . .
. , ' "'"} ·
щн~ара roдl!lle ЈЬСЈЈоl pol)rll..l/C :.а Ј веl111 он
6Ј, ON
lt.tHHЛ tо;нш.t. I\O}t.' 10/IJ.Iflt.' }t' roJ)t'Ha }ttпща~

"''1'

Пр11~Н.'р

· ·~.Н

1,1'111t.'11pti..'J'I1'1hl'

5, (

tlc.'ji.'ЦH,\1\0(11111 Hl'ji.:''НIJ'II!HC.

х+'), ll,шЈннн (мр 1рннсЈt."Ю!;.Њ:остн "-Oie с~

добнј;,tју rюне.ннЫЉl'М Љ1lltx И.iроt.м нс.·t..нм он lll')t'HII.\MKHIIX ~..нмбо:tа.

J\O!ill)il <ipoj

1-.ОЈН }t.' 611_\'1<1 M.IЊJf ОД ЉIJOI () hOM броју је pt.•tr?
]Q, }JI IJJ(.I }<'(Щf)l'll.l )' 11)><>111'1<

jt.:JblH

29

.,_ (l
i.

г- , '" ," "'..

lr'.ll llll 11

!К.

ll· tf,

6.

Tl. , , Ht}·
of

r

ЈФ•

,." ..

Н..

1JI.I'f11Jf(

lf

7

""' \
'

'

JIJ 1111111."'''

r/. 111111111 IICit.'

,Jt h
,, (

hl

t

r-.~1tl IX r

(IDCГf.

9.

1JI"'(I ,.,,.Ј//~'Њ

""') н.:о~~'"'"' • 1 ы~·н··х реин: :~d

Нм Щ IH'I~'Itl•l'llfllc.'.

tD. '/ .• '" '·' r......,. 111"(\";IIIЉCOCI " '

,,

2

О: 6) .\~
11 .\' t

'f,l

111

'-1t>p (ЫЈl )1

'}

f:

lc; (11,1'1

·~

1111 rt:рн.и:

• )

6.

( 1. '<111 "У" Р<"Ш<н.з II<J<tнaч.,.,

1.

tl.шн 1111 бар ICJ..III)' :ншс.1 1

d

Решн llt"Jl'.1Ha•шнt::

g_

.1}"~7 :>'Ја··7;6

·

IШЈЈ

5

.

у

Pt:Шt:IM' rc."
lc

1
х'

K;6)(Jyt2)1Jv

(

в)(х_+2)(х l)~x-.Kojt:O,'IJЫIHXHt:j~~.Litll~:

6)

·1)(2х

t

21 >f!)·tl)·

-'Ј< '4х

\)(х+

1)·

::::t.t t. у II,IJ11111!.:.1pЩ;
.'1111\t.".\pttc:, 1\tJ}~o: ti.и,щранн.:i Оаре··
ttc.:jt.'Щia'IНIIt:,
t.1

\111

х

1

.s;б) 1 +у+

.;с

6

1+)'
7

1\)

z

l
к

12. Одреди '"}'n р~шења "~Је:шачшtа: Ј.) llx

1О" 9х

К

t

.lx; 6 ~ hx + \5

1 -z
9

2х 4х t 27

13. PL'IIIIt нсједначинс 11 у·Lпрди која оа њих ttcч' ... . .
. .
J't.'IIIL'Њa: а) Х 3
Х 1 fit Х Ј •
' i С.:tiН.:Њс, ,\ t.:OJ<Irt.\la 6c.:o.;otta'IНO MHOIO
5
2
I0'6-'lX2>x(2tx'4xt1,

)" >О

}'

1

l'Jt:,IHil•Hщ.l: ot) Х{Х t 2)

о)(х-5) 2 -(х-4)2:;,3 (>

Ьх);о) 1 ~х

ШС.' Tdlro:IJC.~ нс..~Јt.'дН .. 111111..'~
llt.'Jf"]lfd'J.flf}'

+

~

,,п: с.:у нејепна•нt~t:: d) IZx + Ч .,::

11. Реши нејсюшчщн:: а) х . х
3
4

""~'t'--1JtJЧIIIfc:' t.:OJt.~ .,,,ldJ)' Јt.'.:.tннсrнсно рt.·шење? Ако rюощн, IЫШIIШt ври

14. 11 IIIIUШ ()Ј ј..~ Je"'lll\'

о

'1

}

rt.·: .tl !х

8

1+-Ь

I+!J .. 7tf,

ЈНI <.ћ:}'ll решеља llt.'JL'дttJчtны КОЈ\' се: .\1:11 '.

.,

у

t

'
t.;

"' V

·\

>О: н 1 1.1·1 < О: 1 Ј 1х 1

~ ·"

1)

1

IHY t:l111.s•tщlv•нфt

Одрt.'ДИ скуп Pl'Шt:H.J, 11 .•.

9.

10 Н

<Ю .Ј·"": 6 )(-.ј)"' > Ј о 1о'"!

'
Ј 2. 0.1ft~ щ пt rешс~ы· Ht'jf'111.t'f1Ptc.' 1
, х

Ј~

fl)

1

Ј. •1 )(х, •Ј· )( х, /. IJI 1>. х

Ilo~rщ~· "' p~·t'rtllf tlpor~·нн ,,,,..нн

н. zlп~

1.

"'

ot

Jlf ''1.11

ti. Ј..,

,

"О 1Jfl<i~ .. )
.,._, Ollt' I.'IJI-' ,1 J,IГIIX
' llJ'H" ''ti:H f.
r
:Н t':t.l' L611.J.\'Oдf В,t,ЈЈ}'ћН' llfi1Cp11.1, •

IIJ'IJIII\ \ pt!U(/10.\1

r•,.•l

h

r1

L

l _ Jl,,ft

'
'

6,.\ -f"

rr·Jчlltlt.' ".,",~.... ,..,,1Ј" Jt''"''""'' .,.щrxpt_~:: xflrtЧFJIJ

1
L 1rt' lt'f \1.1

r J'lf\ltf'

Ј

f t , Jll q,fl'

(К\'ПОНЈIМЈ S', 7 Ј( R

Jfl\ld

PJJЛif'fllll' о.. \'IIOIН.'

рtШс..'ЈiнЈ

Н. Натшш 6Јр н.·дн}' нe•Cli~J'HIII)' 1юја }" (1\)1ЮНима .\

7. н R

Jf.\tJ

јс;ны..:t.· Ct-.)'IIOнt.'

,

14. Да ,,н су еt.:.вива.1rнtне нејr.1 на~ншt": 2t.,..
х

2,

1

1

н .х

15. Реш11НеЈедначоше:а)а·tЬаt9.;;О;6)Ь. +16

~6;в)2<< +I 9 <.X

~-L'Jt"IЬJ.

3.6._-~f'_~Мена. линеар!-iих неје,gначин~-- .......:
3.S Ек6и6аленiд не нејеgначи.не
Ј.

l'eШJflf<'l<'llla'lflllt'..i)x ~ј

9:/i)}· Ј> 14;вЈ6-z:;о; 13.

2. OдpC,IJI <h)"JI J't"Шt"llнiiiC)<"IIfJ,I'IIIJJJ: а} 7111;;. 49; 6)

tJ

3
3.

4.

р,.""'

11 "1<"11fJ,o•orшe;

•Ј >.\ + ln ~ 3х + 8: 6) 51

36нр Пеl )'3J.CTOIIIЛt\ 11рнродtШ\ 6pojl'HJ је.• IH.'IНI

4.

От\реди највећ11 nр11род•ш брОЈ х .ы

5.

Котњо 11ма цemt\ бројсп<t х Ј.Н..1111\ љ• lt.' -~

9

6.

();tpt:ЩI 1-JajM~"'ЊII ЦL'О број)' hOjll

11l')4.'ДН.\ЧН11)' 65 t .\)' 3: 2 + 1'·

7.

Oдpl':\ot (Bl' peotliJl' броi<'В<' r ""'"' д.1 k 'i(r .\) < r + lн \- 4(r 2\ <. 3.

р

7а;;. 9- а; в) бЬ + 38 '> 4

hOJIIJ<' -'

11 6.

O;Ipt.·.ш Cf\}'rr pt.'lllt.'Њa lll'Jt.'.'liiCIIIJtн·•: •) 5х 4 _..
б
""
.. 21; 1)27-4а •7;в) 13;;.1-3/Ј;
1t.

Р"·ши llе-јс::ша•нщ~,... а) Rx

Одрс;н.i све реа.лtс бpojt.'l!l.' (..:ОЈН 'У ""-'lнt o:t ..:tiOJl' •н:н1рвшt:
o;I.!UlO. \)

MJ)H~16pujcнttM,\ Jt." pt:•t?

-6;вЈ 4 :;;; 28.

1) 39 < ~(

5.

1.

2.

:

J3~5xt16;6)2-\ly. 16-2y;в)5-(7zt66)Et4z~ 16.

.\

.\i\,'IOIIO:Ioi\11,\

+9.

+ ·1
·lx <

7?

1.

1

11. 11
1 Ј.

UIН

11·

m,

Чlflf~'

2

(.t·

+-

. ,, 11 IM'Itlfit'

)'~+с;

Реши jt."rlнa•tщ1 y 1
2
lx + 3х t

+ 1'
'

5

·Q,()J

·1

1.

l..:o.tJJIJ\0

Ј .н,

1/JifpllpЩЧI,'/JfiHI'JHН.,

• Н 0'1
,\t.ll •

.

'

.
1 011

100,

1 ниво
Усш11 rс:~нзчшt\'

,
3.

4.

)'

, + ,

Pt·tшt JIC'C~If ·•r·шу х

1

6

~bllp -.;:ш )'JJCТOIIIIJ IIJPIIJ брща Је 20 О. О tШЈИ ...., бројеви;'l.tЈ је..· pc~r~
f\C1Jo.o Jt.\IJ приро; 11ю;: 6ројt.•ва х ЈЈ l\Ojc.· је: ;х

13

3х + 2~

lfнuBo
Ј. Pc.'ШII jc.·;IJIJ'IНII)"· х 1 + х 2
1

2.

~

Рt·шн Ht'Jt','tlf,t'HfН)' 7 + 2У Е: t1 t

pt'ШC..'Ibl'

х+3

х+4

5

6

2

У

3-' Ј

2.

Pt:JШt llt:jt:дtta•шнy х+ 1

х +- ]_

3.

;~~:' t"!Jt" Ч' uране, спа:нtщ: су 1 f'ldltt:
llo шес 1 Rран.а, 1рана Шtlllt:.
·

3+4.;;

llo пет ~~рана, врана iНIILJt.'
l<ол'ко 1 ран<\? Коп'ко нра,;а?

(НО}С.' peLHIIIpt)'IJH.' нреюнн: 1Н.

сл<деhн., rврhсњЈ: 1) 2х., 70, 2) х
Ј 6. t ),•Jrc.·:нr нpttpoдttll пщ -' r ,,ко д.l с.. -~
ј Ј t'( ,Z5, ~ /.\ ) /0,5 ,\- > S if'JI J,JIIfiJ, Ј ДНЈ Нt:'ТЈ ЈН.1.
. . .

·\х
х+ \

+х+-\
ь

р.,_·щнrроЧfl"-' АЈЧ.'дЈ-11)( Ј 11 jt" \l<llblf о;! -1

Jll/\ tij'Hpll:llfiiX !)pll/t'JI,I tJ lf,\f,t?

15. ( ).1ЈЧ'11Н ~-щ· щ:.'lt' ljpoit'Jit' h(lfJI '-}

--- ..... -------

1/1 нцбо

о

Ј

0ЧЧ.'lll '".\n 1'"'/U( ь r m.:jl. lf,J•IIIН<~: .t
.

ј-1

1 1t

о;с

IIOT0!\.1

3311ИШИ И r·рафИ'II\И r!pCДCI<IШI

1/,t.'JIO

ПРИЗМА

ПvJ<AAI

4 ..

t
nogreUi" се 1

:.:~:.·.~::·.:·

а) 602 ~..:rn; fi) 552 c:m; »1464 (.m; 1) 32ft f..П\·,,t) 18R СIП
.i.нњ.py;.t..:~t с1шщ нспрен ,,1, 11101 щнщюрЈ.
5. lltmptи raбt:.1y·

Olfllf CIJЧ/11-

'/li!AI<JIIA"!t\
О{ .,,онf

,,очнЈ,, rrAЊ'

т JIOHIIA lf/Ш/IA

.
Г!ЈОЈ11t, J,l

ЈС с. праон.ш•t мноrоу

(ll i1JI/I.1, .Ј OCIIOI

А"'о Jt' ирн

)

Р

11
l\ • )'

Tp<>t>pa

СС

IBM

ry нр

у

при:ЈМС щt-

.

,.,аљс.· ·•·• jt: up<~IIH ".,,_
.
p~tnaдajy исТОЈ стран 11
ЈМС kOJ3 не П
.. l~"" ,цpc:tџ•fl,l н.·щ·tmМЈ прн
:Ј,;н.. ,,_.. mj.tiOJ!.I'M ••Р"·'·''с
.
. не бо,ше ltвltЦC nрнзме 113311
. . нрнпа.1ЗЈУ несусед

1.

npt·ct.'l\

1\о,lНЈШ lf..JAI.IЊc.' .. TP.JЊI, llfJJfl!,t lf
По11рm

·~ lt'ИЈ •МОА\с' Jf.\f3Тif ПрН.1.\Iа?

Jt,

rJ6t'J}'

r<

r llc.•нн.rpr

i .,
1

f

11 11

р змЈ

f

Шc.·cro.. rpa

IIJ

rrpllзмa

т ;kвerot.тpa•
, ----r-Дec.:eTOt.lpJHJ

f на n~
DJIЗ.\ta

БpO)Of..IIOB~

1 fipO) 6f.1•1ШfX

t
f

t

1

LС.рЈ113

~

~

1

1

r

lБрщ

ClpJH,I

/Број ос11011· ј
IШI\ШJJIIJ;J

i

Ърој 6o•11mx

flll111LM

"

L

t'P"'I111111t.J
L

r

1

1-

/

r

L

l>l"'i

1

ј

nрНЭ\Ы

·

r

!

IJ·I0<1p,11t.t

11pH.t~Ja

'НIЈ<Нонала ,:-нoual

!>рој 6о•11111х

Cl рана

r

'kLII<>pt>
'"' рЈн,1
Щ'HI . t.\1,1

~

Ј)рој днј.11 Шt<tла тела

L

rrpн те.• н p;ttШII 1\О}О}

llpc.·c:t.·"'

8d се ;rнјанны JНif

Ј.

\на 11ри.1м,1.

L

(llc.:cю-

\

т
<kмо

1.1р,ш,1

t

I

t

ДЈ. :111 11р~нма може B;o.taH1tt~nJpaн брщ дttjatoв.L'IJ~

~

11p11HI,I

l

6.

Т' Н HKip.НtJ 1 :

<1p<\IIJ

IIPII .IMi\

""'""'

l

\:
l

l

7.

Да ш IШСiща nрн:ћtе .\IOmc 6щи lt..':ш.ња ;шј,\tон.t1н прн \Мс:~

8.

~{Jtjar~HaJJнti nре~ек

9.

l1.1рачувај oбlt:\1 nрс:сс:ка t-.:oщ.:t.: ARCI>r\ 1H1< L> шшнt.·о 1"'~ \.ЮН f'J.stш J..oia IC: нop­

npaBit-111\' чс:тнороорошс: 11p1tћtt.' Jt..'
~0 с ш·. Ј1зрачунаЈ ltBIЩ)' ООIОИС' lt nllt..ltlty ПpiiЗMt..'

К!lоџрат чнја 11: поврtшша

1

\IJ.ll-ta

на раиан АВС н <с:че liRJЩt.' \В 11 Н< )' tыtxoнltJot срс:;ншiЧIМЈ.

10. Ј tвнцс квадра су , 2 (Ш, , 3 сщ,, S сш ltэрЈчунај: .11 ;IЩЈнща.:н.· clpJHJ~ 6) .lнtJIO­
HJлy 1\llil;J,pa; 8} )TilO t.:Оји ;НtjJJOII.t:l.1 t..Зd;lpJ ,\О\Ј...:.1,\113 СЈ llilJMJЊOM 110 ПОНрШИН1t)
о раном t.:надра.

11 . Hc~..:d Је АВСПА 1 8 1 С 1 П 1 пр.1ни.1н.1 прн.\\ы и ttt.>t.:,\ jt." а р.ш.щtц(ч:ћt:нЈ 1\.'мt.'юlмЈА.. С.
С.,. IlJ >а је npece' р.шнн а 11
.t) ,џџ>,; 6) Н..ЏЈ, "' /ЈЈЏ>.'

!"'""":

12. Оtнtшна IIВНЦЈ н внсшsа np.1HIC111t' нн:, пк 1р.шс прн.щt· 'У (f

ћ (n'! и Н

12 cm.

1\:Јрачунај:

,\) ДЈЈјаннt;;uн.: оснопе прн.-iмt.•; б) 101)·\Hнtot·ly t1o•11H.' с.:ар.ш\.' 11ри.Јме; н) ;щј.нон~шу

1

r

11p113Mt.',

13. Jll•a ј<.' ооюпа )'Citpatшe Чl~rворт:tр.нн: нрн.н.tt'
JtliJiH011<1JJ IH.'

t.:oj.t ннј\.' nр.нш:ны, <\ нма iсанаке

npece...:e?

14. 1\ОјС 11р.НЩiЈНС Г1p1t3.\tt.' 11~1<.\ј)' jt.'дii.Нo.l' (ltl' .'lllj<HOII.\JIIH.' 11\'t."Ct.'Kl'~

tl•'.••. .•• ··1
-,~

.

~

.

_•Ј

1-.oJ.l о;,

'..1•

- ,

нриказаних ко11ки """'"'Р• "'">Ј ., ,,,.

i.нњ;ру.ки с:Јоно ЈОвад ().'(touapdjyhe c: .,_t 1 11

а)~
~ј '
r

Ј 1.

)(.t

'

,

б)~

~

111

"'~·
.- 1
,,

1)~

~

ли се од ф1нурс дatt' на СЈIЈщн моiКс

t.:<lмo сшнtјањсм н npt:ca~tиjaњc~t nоннtра
<..<1С rattиrи кощ<а?

12.

.•

,

lNII N Ј

Конструищи мрсж)·пранищ, i<:IIIaкo"""""' "'''"'"Р·'"' "Р"-'"' ако је:
,1) ишща 3 con; б) дужа дИ)diOH.t:la ощо11е 5 cm; 11) JIII).IIIIII.L1,1бo•JIJe С1ране 6 cm.
4.3

По6рщинtt <Арюме.. f'loBpщџнtt
~щворосШрttне. џрџ~ме.

Пogcecau се !

·\ко са В обс.1еж11"о nовршину )<аие ос11оис "Р" L\Jc, са .\f понрш11и)' 0" 0'•'Ia а

(а р nоьрw~щу nрнзме, та:ы је Р 2Н t- .\1.
IЈовршнна:

11рi.НШ.'111t: '11.' IIIOf'Щ: t р.111(' 11pltз!\te­

p

2rl~ t4aH.

Г.Ј"'

1.

11

lt llrllllflf\ "OLI\C

"

~ lf.c.-::~ I.Б.IUJ:

11

r· ••'сrп·' t. J 1,.!, "'" cm.

ar JH.L

•1~ "ГШIIfl\ Mllltr.t" 1\0 lt 111 !ipl JJII:- 1111

l. 1' 1' 'l\fl.
Ј. P.ttTIJIHЬC."Ц-IIf Ј,.., 11 "-

1 l'- 1114:" Jf"JJIIIC Је

Ј1'

но 1 н,.......е...... t'.J'
2 trн
. •

l . IIJPJ'I\"11_,,
"-,.

Ј i .Щ!~)

.,

Ј7. ()~.нова
)'сnр.аннt" llрнзм t' Jt Iран.:
1
8

... • ..... · ·- ··- ··- ··- · ·- · ·- · · -- ••••. •
АН( 1> А

Л Ј . (. 10 cm. l!rpaчyщl lои ннщ. !f 11 ( 1> , ЛН 1 СП>. С!Ј • cm,
6 НЈЈмања 6очна сtрана КRад а . ~) . ј re "1"'·'"'< ••о Ј< •Ј fi<>•rrra нннца О cm·
р • ~IIJillщtiili.J. lldJRt:hc (ю·нr~ ор.ан..: Је :!.h tm. ,
18. ( :":""," }'<~Iравн< ~Р""'" i< Р<>м6 са'"''·" .......,. ма <1

())JHHIJ'IJJIIII\'

о. н •·11dJt:520пn-

11.tpa•t}'ha··)

1

IO~.n,ltt/. 2·\(m.lloнpuнщa

Ј. а IНttнну; 6 tюнрщ,щу It: 11plt.tмc
.: t. . с,;

t9. Ос11ов.а rtризмс је 11ара..1с.101 ра ..., ,

\м> jl' fНfOflfJ. пр~н...н.· 5 cm ''.tpa'l)llilJII.t'tty
. 1 . ) 1Р•1111Щс.• IO c,;m н к ,· 2 t.:Пl а UHI!ap yrao 45"
IIOIIptlllщy.
111

20.

f11НЩd

OCIIQ(te

hнЈk '·'Р
IШJ!II.l J(ДIIOI
HIIIIJ11111fll.l

6 ..:п1. Н !.'11111

.

1]_.1

РЈ IIIJ-'taљa. Ko.'нthe С\' HBIЩt~ .\l.lJJOI ""·Щрсt?

ЈОст р.вре.tЈн Jt','tHO.\r раннн Њl дls.t ј(';щ,н..а Jo.II<Щpo.t,

,\1,1/fot.1.

.
"liJ,J

<

'

'

I<IJo.o

nogceCй ц се

"

JJ.pJ'l}ltJJ rюнpllllllt}' IIPJBII.111t' 'rt'T!{opocтpaнt· npиJ:o.te ЧИЈt' су ОtЈюшы
ь ст. Ь 1 dm.

нвltцd а

Jt

II . IIIЧt:
Р

·

·,

Jt: S <.m.

lltp.tщ IIOIIpШиtty

1'

·~

По6рщцно. цро.6цлне щесtМос·мро.не йрц;ме
! ·.

Ако је а OCIIODiiЗ ИВiща,

9 _ lшшкu ~.с: РЈ 'llf'lltlltx t-fi.J; 1,1pa мољt· ~аоЈнитн -~:Ј. Ј2 подударннх Јо.ОЦЈо.IЩ<\ HIНHit"
2 cmr "ощ о: тнх 1\Jl.I:JJp,I lfMJ IIJJfн.·hy rюорншн~.
10.

'll'IBOpt)Cip,lltc:

По6рщ~но. йро.6цлне UiросЩро.не uрцще.

4 .4
8.

Гl~<llti1!JH~

rtpн.-sмe )" ФYIIKЩfJif uиc1111t: Ј 1

d

Н i111CIЩJ 11р4Ш11:щс:

1pocrparщ призме, понр11шна Је.

1' ~ 2 а''~
+3аf/,о,lношо Р •
4

боtнм

.,. ' \ t I<J/1

11. Изf'ЈЧ)'IIЗЈ лсшрш1ш~·11рЈВЈt:IНt' чаuоростране пpltЗ.\t~ ЧЈtја jr OlJIOBHJ IШIIIЫ Х оп.
ci JljJГOifJ;,J 6r•IJIC С pdHf' Ј] СП1.

12. IIJp

.-\1\о је а основна нвица, а Н Rltoшa 11раки.ш.:
wt·cтo(I ране- npиJ\te, површ111ы Је:

1}.1ЈЈ rroкp1 :ШН)' нрЈВЈLЈнс Чt.'1Ьорооране nрнз.че чија ЈС ос1юнва шнща

Р

S,2cm ~1ИiJI(IIJЛ.!(FJpH ,\IC)2.6cm.

IJ.sp.1Ч} ·IJJ 1юврш11н\· лрЈвнлнс 'lt"'lJюpol"Гpaнe npнз.\rt: ако

13.

14.

: l ст, Ј ...:r]JI ОНЈ..1Ј а l 6n'llft.' с ране 9 cm; б, rt·лa 20 ст.

ОоюннЈ IIIIIЩJ IIJ>.IIIН.'IIfe •rerнopo(lpaнe npн.J.\te )С
IIJI!r)·r·a

Jt.·

8,

б crn а днjarorr.lљr rrpн.rщ·

/t'llpt.·мe~ P<ШIIH 01.11оне IIU,'( у1;rом ол 30°. Израчунај rювртнну н.• 11pH.JMt'.

;о ст· JU.rp "'ю: иннщ1 нрн:Јмс је::

.1aщ,P}'it.Jf с::юно нснрr;t

rа•шщ· о.-нтюра.

а·''4 Ј_ +6аН, о:tнсюю р,_ 3,,~\ .1 +-bt~ll


1.

11:чм~rун.tЈ rrовршнну npaки,1fl\.' Ј р<КЈ р.нн.' tlp~t.t\lt' .н-о IC ~Ј..:щ-ннrЈ IШIIHJ 12 ..:ш, боч~
4 Clll.

Нс1 HDIЩil

2.

ране нрнзме је 32 ст', а"""!'"'""" rrрн:~мс

a)5fi<m;6) ll/4
Ј 6~
96
100
ст,д) - cm.
3 сr11,н 3 ст; r)
3

2 6

<KIIOBt'

Н) r.) ЈС нре.\tЈ р.ннш ооюuс rю;r )'1 :rо.ч од 45°. Ј fзpa\f}'Haj rювprJJHrry rc: 11рнЈмс:.

16. llorrprrrrrrlir "'"'' a•r,r "l'·flrrrmre •re rrropo<r

38

дИЈЈI Otlcl:ы

Ot.riOIНIJ нюща нp.tHIL"JHt.' 'II.'ЈЈюропранt' ГIPJ-B.\rc је 8 ст а /Нf)dJOfblлa бо•шс: (rр.нн.·
HJr

15.

)t:

Ј l:ip.l\I)'H(Ij површину np.шнmlt' ipot!JMIIC нрш.щ:, ,њо
. Ј ~"
, t6Hp (LIIIX. (}( IIOIШIIX IIBIЩJ

30 011 и јсдrы" ie збнру CIНIX бочвш. IIIIIЩ.I.
3.

1f:~p<tti)'Hi.lj 110Вр11.1ШI)' нр,ШЮIВt.'

1pocl p.lllt' IIJHH~IC ,\1\0 Jt':

а) обrrм основе 18 ст,~' шщршнlf,\ jt.'дllt' 60'IIIt.' ttpolllt'
()) IIOOpUШIIi-l OCIIORC 2.Ј

\ "' Ll1l , '

Hl1llllll
'

1 \ Ь (ЈН

н) tЮНЈНШШа омо-rачо.1 48 он!, Rtt(IIIЫ·1 <:Нl •

,

IN LПУ ;

1 rlfL'

... ! r.ач\

,,~ иprUIIIf'
1' •F) ,.._t"JIOГ
'"'''~
,~, ~~.nt
..

f

tXfi(_}J'C'

f>.., ll

Ч\
S. , f }'Ј

1

r

'

НiЈ o~o.lfOJ\~ 6

Ј S. JlottJ'IIIIIН.l Щ.I.IOHC Н IIOHpiiHЩ,s ()

~• .\1. 1IJ~IBMJ Jt.' 11рссе•tсна дУЖ - .мота•tiliiЈ'Јнн,щ".- 111(\.: IO
IIJЩt.l Jt.',Нiot ЈЩ Лt.',1Ј~

~f(' dl\0 jt:.

il

н+

,'),

~"li

'

•IJoli(ЧIJ. з60•llf("(rp.1HC' ,21)\"

\IV

• ·тоор·шс.·

) lj"OtlpJH(, О Шс.L

r ,.шнн,· ~~ нрнз~н.·

Jf.1 p.t•IHIJJ1filll

·

npн-1~tc.' IL' 1\iidдp.н JJO~tptllllllt.'

'

1
()1!

'

_I0° Jt.ipdЧ}'liJj

6

}\

vедом R

tцнка Је: 1швр

·

.. е

L1рц ~ме

.

lO(ip.нrc.'i о) Шt.'CJOC.:Jpo.lHt' лрн.i~1t' Jt' Ь (111, ,.(11Jt1101t.l.'l.l

1
Jftlll/(.l 1r~JIIIIH' 11JЩIII'IIft ' _ f _
\l \'f ЈО
.
• · tjJIIH.' J,llo:.'/,I/I•IL•I (ILJI()JIO. ~
}L !lft'f)il'lllt L '

\ \f;д Н+ 5 м

·

поgсеЩџ, се !

.• •)

Hf'ltla.la ()'

4 5. Заuремин~ црцз
че..Ш Ror}()rЩp~u ме. З~uремuна и рабе

(111

_

1.1 Ј1 ..!Ш11ft'

пр.щ~:

М•юr 'Чiесе~о.:а

11 + l

lllor 0,11 ОНС~ра.

."

!ЩЈЈI(Щ

Jt:.JIICIJ heh..·J

.\1; 61 R +о 5 \f· ) ~
•· ' 'в О,, IH,\f;')

i.toto;pyжи c1ono ltспрсц lJ.•

~ч IRcrr' l)'ЖЈднЈ'н":ныыооюнс.:-Јс.ш.

tt. tl{•·mJ' , Jl

•m

(.' IIOUJЧIIIIII,I:

or""~IJ' 1111 t)\1011'1... :;'" СП1',

Ј~с.Ј11, •' Uf

Пf1 pllllfJIJ

Ј' cm

ПC)fiГJJJIIII)' 11ГJtii11HC.' 11 t'(
18 cot. ('0'111- н~ll
"0 .. п:

'i oOJI'' xiiOI!-

tllltj'WI

r .. •l.l

)L rrblHC 11pt:

tflfЩ..

t."-HO· fl

fl

f'Oi.T .lfl~ џ: .tat. 1111 :•НIС l.tll-1"-·', ""'' 0

~~lпpc~ti~Ha усп~Ја~Јвс 'lt'IIН>poclpaнe

JIOHJ."'IIIJIII)' 11JliHMt.'

прИ.iМС Једнака ЈС пронзi\о;!у
вс њснс основе и BI1Citllt' \ ·'

ll 'llill'tlft.' lpOCIJ'I•HH.' 11 пр.1ННЛНС lllt.'CfOt"Ip~lllt.' 11р1t.Н.Н.' <.")' 11()
Ј• , .
, . 'IIO Ј2 Utl. Jfзpol'l\'ll<lj 1108рШ111Н: Пl\ IIJНI.iMII.
/()8t"П1], ,1 o6JJ.\fll 110 )t','lllt. Щ.IIOIIt 1.)

11011 rтщ~
н

11.

,

8. llt1~ГIIIIIIIt' iШOT,I /.1

Маса tсна је nршмнод .\<1Прt'минс
t 11111< 111

, -, l rtpHШiiH(.' IIH.'(TOCTpaHC jeдHi.li\OIIНI1'11H.' 11pHJMt.'

9. Olнt\tJкht'l .'IIIJ.IIOH.L·'IIIOI. пptt.t"·

,

jt:

+ \1 . р.

111

у

,

пет.

Јlо~ршюы а~ 11p11tML'/t':

.. I0~(\~+2)LП1 .. '>) 10"(,
" 1

•Ј)сm~;н) 48(, 3 +2)cm 2; г) 48(, 3 + 1 )оп•;

1.

Дате су ...:о~кt: ч.~tјс су ~tHШic 3 1.\П н·\ tП1. IIIPJ'IYIIJJ ,Јпрсщшу t.:uцкс •шја је

2.

Ј f..tрачунај ЗJilpC~IНH)~ KOIH.:.t' ЧltjJ јl'!ШЈ Op.Нt.l IIMJ IIШip!llllll\'' Ј.) 25 ~Ш~~ 610,25 m~;.

3.

О;tt· в<нденt~ KOIO\t' нrшцс 20 ст 1 pt'6J HJRilЉ31 н 1Ј6.1у
IIС 1 ш. Ко.1ика је д}'А\нна н~ raб:tt:?

4.

Л;ы~t је њнtртао ~tрежу 1\0itt\t.' н у1 Щ"~ню дз 1'-~ ;t\'Ж .\fS

'

~ ~81, 1 t l)cm

.iJn·t.p\itl: 1,

.о~о

JJCnptlJJ'IHOI о;нонора

ЈО. О~.нсвНЈ llflltiiJ llj'JBШifft' Шt.'CfO\..Ipdtlf ПрИЗ.\It' је 12 cm. Jfзpatf)'Њlj ПOBplllltll}'

nplt ..... at.o 1е

nонрш1ша мањеr ;щјаrона..1110Г лрrсска једнака површнtrн оснщн.·

оовршнна Јt'днака .'\биру nоирннш..t а.них мнњн .

в) 2.5 сш 1 ; г) 250 ст·: д) 2501) cn1' .

1111\otJ дtб ыш..:

.lpiO.\JC

11.

11овршш1 вehr 1НЈЈН1На:нюг rrpc.'Ct'l\d нра1НL1Не шестоСlране nprв.\te је
а Н

12. llpcc(~

1

100 tm:s, ,1

јсшt ..њ:.t

Ј r1f С}' а 11 lf ЩIII>HHd JIRIЩ3 11 8JICIШ3. Ј1зрачунај Л08рШ1111)' f~ llpll.l.\1~

rран11шr rрщ rращ· нршмr AIICA 1B1C1 н равн11 коЈа садрж11 бo•rrty ннrщ)·

~А 1 исрt"ншна о'""""'" 11111ща /IC11 /Ј 1 С1 јс квадрат чија је nоt!рнвш,t 100 оп'. 11:1-

5.

једнака

6.

а) lfiO 0111; {,) 201! "н'; 11) ЈОО ст'; 1) 300, 3 ст~
.'JJOIIJ>)':I#Ш C'IOJIO IIC!Ipt'il I'J'IIIOJ Одl OROpct,

7,

''

прr<е•tен,Ј Ј<' (Ј р.шrш AUI.

запр~~шву K<ЩI\l' .н..о Jt.' II011pш1tН.l IIPL"(L'.,_,,

~

.1~

8, 3 с ш·.

J\rфr o11a:ta квщр.1 је

\O(n'\, 3 \· \/(n\.
13 ( 111 .,11\lt).,lltНI·lЛL'ЊI..'IOHII\(II'MН.\()'4,
-

llзра~1ун~;1ј површнну

Ј 4 . ЈlонрЈщmЈ Ht'l1t'r ;щјЈЈОIМ-'11101 нpt'(t.'t\,1 нрашшнс шссто,,·ране лриэмt• је 1ОО tщ-'.
/lонрннtн.Ј О.\ЮЈ,/'1<1 OJit.' нрн:iме је:

cm. Вндн СЈШК)'~ 1\о.1НКЈ. \С.' JJilJ'CMШt.t 1\0itti.('

1\оцка AlJ('[)EГGH rшrще

1С.)р<РI)'Њ1ј

РЈЧ)'IЈаЈ nонр!Шш)· нри iMt'

13. lf•pa'l)'lldJ <ШHJ'ШIIII)' "l"'<нtmrr Ш<CIU(I ране призме ако је дужа дијаt orraл.t ошовt•
lrJ (ffi, 1! 11pJh,J ;НtJJIOI!i.IЛ,IIIpll.iMt' 20, ) t.Jn.

17

'lltjy "Ј'СА<)' је Адам Jt,щprao'

1: mm н шнри­

11 .i\Шpc.'l\ll&нy ""'щр.t.

'\ KtOJ III'
}(yЖIIIIC 1р11 Р<13ЛЈ1'1111 С 1111111\С hlloЩpol ')' 11'11 )·•
:

дужина свих 111\Иi t~;t

jt.•

120

Cl}i.

:1аЩ"~1..'1\ШН.t

101

нрнрщщ.t бро).1 (ст), а .iбнр

ыt,щр.t Jt':

1
')
1 ""{)
а) 504 оп'; 6) 720 ""'; 11) ~~о"";
"
<·п•'·11)
' •'i~J.I "" ·
:~<lOhp}'ЖII СЛОВО HOlpt.'H t.t'IIIOI 0Jli(11\0J"'•l·

q\

lf,Н.

h

Ш' r 1.111~. lli 1,\

f\l/1 Р1

llfi.

11 r

IIIJ'IIJIIII)' ll,o

111 1

"· 'ff

1 ,",.

1111111('

\

} 1'•' '«1'11 1

1 •

11с

!11. 11<"1111"

IIIJJfoH •• I,J /t'

1' •1

9. . Ј 1

10

1

JЧt•r&JII ~.1111Щ.l,,~ \

• J"111t lt

0

~ l~l

,,,

Ј'

О

11 11olll
/'·''"/1 'olll
11/

11

1< ' IJ',VI/III>

о '•"· \ 1\ f IШIЩt

1111 '

о •Ј'Ј 'IЩ'ol

11111 ... "" 1'

1

JIIIIН/t'
, "
. Hltltl;l•l/lltm;tt
l't.IIЦ'•II
1 ".,,

llrt

.

1

'I.IН

IIМ.O
'

1\f,fl

IIJ'IIJМt'

llf' 111/Н'

/0.

/7

(},t/CJ/IJ\-.IIJ1.1HIIt

,,, 'IJ'.IIIIIIIol\lol

,/OНIIt.

''"" I<'IIPIIJ'III

Ј

,
1

(11/.1/(Jif,l'l.lllfiJII.\It. /1,11

!11Ц"1
Ј ј'
"fj(IIIJI('IIj.,Щ( Ј
..

Ј()

''I'IIIЩ'

IIJЧ'I.t.'/,,1

."10

Ј

t.IJI,

11111/(oiМol \(Ј Ј/

4

10 '111. 1

<11\

IRIJO < 111

lft

••lx.'lfJt'lllllf 'f)fJ lt'l/111

t.II,IIJIJ 'lllj('

IIOijlt'IIIIO

f,t,Jt,Jt,,JJ
111,

/(Ј

1.

/

IJIIJJJIII,I

111,

(

ft 111,

ј{' llltlpt•(jllll I,J IНIJ~'II,t'
·'"Р ц·'-·' Ј ~Ј; ''CIIt' о1юј11 ·1 111

,1/IН{'JIL IJOIIJ'IIIflf 11) lшщц jt' ЛI,Jt,l Llllf\
ft 11111 о1Ј О )t' Ј ''OIIIц 1p1tt'J,I 0.11 y,f, IJ1 Ј~

Ј

! v 1 ""

<J>J'IYII

~"" уrан>Ј,ыr

1
.,.
.IIIJ>cMIIOJy 111111

тра

IIII<IIIIJ

Aloi><'J>IIJJ.t.o <>,(1.<>13

11111 1.\ IIJIIp.t

f

"''",,.""'""""·'""'"'''"'/Ј"'''"""""'""''"''' tрщ '1'·111<' "''""''..
loiiiPC.'.\111 11,\ /1..';

\'

'I'•'''YII.IJ

ЛЈ,о i•.: tl OC.:IIOIIII.I 11111111,1, ~~ liJI.III.IIII,IIIp.lнњlltL' 111~·
tiOt..

11'

'>О•<.,

1.\lt.',

{,JJipt.·~IIIII.IJt."

\'

~ •• v 1 11

ll<'llol

Је 11рН tMt.•

'111\'fl,ll.l.lllp\'.\llfll}'

1' •

ip.IIН..'IIpн

11р11
llop.i'l\11,\ Ј. ·•
llfl/,1.'\11111)' 11p.1!11J:JIIt'

1рщ.Ј


.
I IIJit'II}\IIЩI.',JI..tiJI..':

,I}Щ JI OHII,IIIIIIЩ,I 10 '- 111 ' f10'111,111НIIIt.12fl I.IН;

('

/

0

1111<1111.1

11) 111111/'1111111,1111111111<, 1()() \

'

/

·1} J\fJ'IIfl.,fJ /ifljt'

, mrк lt, шr

Се

' 1 ''"
/>) lllltl,\1 lltiiOII<' •'

t~' 1111111/(' /,·Ј

'"'1·1
1k'lll

z..,

.",,.""'''''<у 'So "" •, llo '""'· r.~ """У<"""1"''"'•" """•н.''"""·••Ј,,.,,.,.
'·'со "Р•
<'

nо.qсещ IA

I,.JIIf'C11111!y I•'IIJ'fl 1\ft',

'Шорmщ.t it'

11

v

шчш.оr.щране црц,ме. fvlt:~ct:~ щелt:~

1111 1

1\ГJfJ\ft lt' Н l СIП 11 11.11 ~~~ /,1 !t' lljiC.'o\I,J p.l
llffJI ЩIIOIIL' llct'l }'Г IH\1 /Ј'( ЫЈ' Ј 1'l'·l'l~'fi,IJ

IY. iJ nlp.!IJIIIIJI/.f,'

IIIJ,II

'''"'"N>II

1<

црц зме. Зацремцнt:~ СiраВцл~;е

'"""'

Ј,

'lt'l11(1pot1p.111t'

1'11Јщ ,,. """'' <><lt<>щ
)с"""'"
1<'1111,,_,11\)'Н.II)
1\
11

е:,, Зацремцнtt t.~рt:~Вилне щ росщ рt:~не

1111<1111,1 /<'

} lol J<'IIJ't',\1,1 p,i/11111 l>tiiiiiii'IIIIJI)'I

Шt'm'. ,Ј

о IOI.НJ'oll,

а Р••щ,,,,.,,,.к""ю"•
'·""' ,

11
'
V 1• '•" "' '"·• "1'11 " ' '
'IJ "' ''"""""'' 11 • "· !'•11• <r

' (

) l/llll) lol .\l,lllool, 11. )
J,IIJ/'<'\1111 1}"
lt.: 1/ 'J'·I'II'IJ,oj
'

Cl
1
IJOIIJ'IIIIf/IJIIJ'J/111111 C'J('IIICIJ'Cittf olllt, ll l'""''' Ј<'
•rc.~ .l ..o }t lf,('lf p,IIIIIIJ\'1111 U\IOT,Jl

II/1JJIJ!1Щ'

' "' " ' ""· ".,...........

,.

'1<'111<>/'I>ClJ'
•tllf."IIJ'H
IIIJ ,", 1111' "1'•1111111<'
. • ''"" IIJ/1111.1
}<' •'Xf) '

Ј 8. ~'" rты '·'

loiiii,I.'IIIIJJ, lltJ,O/'

111 11 •'() <lll,

'·'

'''·t't1.1I,I.\.Џцн'?
)(' lool\\11<>11<>,\1 llt><JIIJ<>< 111 Z I<>Jit', '"" IC

) IIJ'<"IIIJI<' (('

HJIII i.\lt' /t' rfj',l/lfl\'1
IIIII,JIIf,I/CJIJ,I'IIICJI

Ј

,(11.\1<'"

1<'

1

\Ј<'/~ 11/'oiiHI\'IIPIIIIIo <•: < 1/ ;1
•. ~''Г• "11111\ tc ''f1J1• ,1tщ•>н,rм

ft;

7о; ,

l

' 1'·"""':."•• ,.11/\ .\1,1 '11)'< 111
н'/1,1
'1110'

IIJ: 'Ј

11

1 }·. .
"IJ"\11111\ "

Ј)\ 111; ••
'(ltЩOJiol.

....

щ·

Zl.

. 1111'1111/11' .l.t:

Ј.,,.,,.,*'" ........ ..,.... ......... ..

f~. (h,нщ:

3.1 • ..,,
111'<'.\1<'
1

j l ) lfl,fl/11.

11/lllll<'llll,

IIP!Н'1«1

:1

, ... c..lp.tllt' 11.\1,11) llt1IIJ'HIIIIH'}. \111 •

I<'IPI•<'

'111/<' '11110

'"

111,0,.,.

11111
> 111

t.H.I'IJ'ol
/1/ltiiiH• i l

111 1 11111110

to/1 <, 11, 11.< '

Ј

1

'" ",.,,. '
, t!/l'llfhol
IIIJ'Щ\,\.,y

f

llllt.~ 'r '' Ј ..

lf Jl\t.llllol

1,1/

\

,,v, ·'

''1'·' ""il<'1 '

Zl. ,,, """·' Y<llp,Jitlle
IIJ'IIIM<' IC

IШII.I мо

1,\ lllf,l\1,11 II'JIIhol t..OI(I\1.'
t• lt'h\11
1-

t

L hc /.1
"" IJO ).Ј
Ј Пl ' Ј l"'

, , h\ 11
1

P:IJIII'I

' '

,,,"""'..

' . 1/IJ

/l, } ... '

Ј Ш' ...•

, \ ' :ll\> •JII/<

0

1

tl lfl ~ IIH'IIJ''-1

1 rpJIIt

'((1.1

'· ,,

1 1110

11

l.

'

' "'"''"" ""·' "'"" ,,.,,,

ЩOJ,I'I,II>f\шt

'i <Щ

'

\ \.IН 'fiC1HJЧIIIIII,It 1 111

IX \111 OI.IIOIЩ,IIIItiЩ.I

1.

1

'1"" 1

'

\
Щ/10\lt'.lilll•ll\llo)
lll Ј.\Н.' )С.' '100\
'

111

IIIIIIJ'IIIIIII,/IltiiiHI<• "1•
1\/111'1111'
"'i)OI\II\1\
1'•,
11,1Ј~,,Ј Jt'~ ,Ј) 1111\111111 0(110111.., 1

'•

""'"' "" '"'
1111~

1.111 • ,\
111
1\1011/'1111111\
11

Hl

:.Ш/Ч.'\11111)

11.'

11р11 . Ш1.'

ј\'

llj1111M\'.

,\,

( )~ IIOВIJ,I

(Х' 1 1

lfНIII}'
IJ !lp,JJIJI'/JJt..

<)(, )<111

IJ'Щip.tllt'

м'

11р111, t

'

k

1

1.111 ·' 1101\plllllll,\

ll1p,t'l)llo!J l.tllpt'.\11111\' lt'IIJ'IIHit

4,'

4. f 1

;'.IЧ).'.JI

IIP' \IJIH\

r ~ 11.1 ll:)he К ЈЈ Је" прНКЈ--НЈ r:_ (..'1111111.

} -.шшr Jt ::с.· о•тс L

5. Лt r
• .!S CJI1

Ј (н

•1

IJ НIШ

МОАЕА Ku HTPDЛ~<E ВЕЖЫ

rpJHC JJГdBJtЛIIL' цч. crraнc.· прн.в.~с.·
"i с.П1 Ђ'Жd 0..'1 o .. нODHt' JIBiflle.: •
..

}1..

1 ниво

ЈЈ rз•J\liЗJ :Ј<Јrрсшнн· ''Г' &:..
6.

Бочњ1•1f111Ц.l ЈЈГЈПII '111(" rpcc. rр.шс Jlf'IIJ.\IC
IC:

lf

Jl (П1 Jf Jf'_,H<Jt..:J

.pc.~Ч'IIII\\' ~rt;p\TЈ:

Ј 011 11. ;нН tЊО 01. HIHC'

(Ј,' .ш~о.Јноr

,. tltlfOJJ\·, Ј f tp.IЧ\'HJ .JJtlpc.~~•нH}' Је прнз~н:
.

l

111,111 шн••u~oc."нoнt'lrp.JнJt.'lllt.'тrcн.rpJ11t'IIPit3~н· k 4" Ј ~.rn.

ll'>~m-

s.

lftp.t'I)'HJj

·' •ювptiJJtrJ,t o.\IOJ.t•r,1 jt,•

.НIЈЧ.'.\11111)' нрн.1Мt".

Ilpt'(ff\ нр.шн·rщ· rpcKIJMHc.' прн.tмt' АНСА 1 8 1 (_ 1 ~f pi.lвюt кој.1 (,"';~pљ~t 'Р"-'дНЈЈЈЈо.t_ ос
A 1U1 А 1 < 1JC.'I\IJJдpciJ •JJIJ<l Је поnрш111Ы 36 CJ"'l·. Ј 1.-Jp~lЧ)'Jf,tJ ..ы.
IIJ't".\IIIHYH'IIpll.-1.\lt.'
lfotlllll.\ нншr.t ,\П, АС.

9. Jf3p.J'f}'tЫj з.шрс.·...щн~· 1rр.шн:шс.· ШС.'(ТОПрЈнс.~ лриз.\fе Jf\0 је:
Ј 1 ооюоtы Jll111f1,1 Ј 2 он, 6очн.1 нтш.1 Ј .S dm;

6) о6нм о..:нс,щ· hO ~т. clf)Jt.\1 ic.·:me 6очне (Јране 30 ст;

4.

в~ rrmtpllllfJIJ Otllllllt' ыю, Ј (111~ tюнршнна омоrача 600, 3 сш:!;
2.

12. МаЊ: днjaroff.L1J нравЈt·шr шс.·сlосrрЈнс..· nриЈмс је б" 3 cm н са оснuком .~aкыrt.t yrao
ОЗ 60. lfзр.!Ч)'Н3) <.IIIJ><>IIIII)' Tt' nршмс,
Ј3. Ј1Јр3Ч)11ај >IJC)' IIЏI/Иt'IIOI

6CI<JII·

СЈЮГ Дt'ЛЈ IIJ'IIII\JЭJHOI 11,1 (illfiНI,

ако је гупнна 6еrона 2,Н g/(m\ а

3.
4.

2.

жђа н облика је Щ'ЈНИЈЈНt.' шrсrо­

• 11\.: Щ'НI .!l\.11.' .н.: о ј'-.: OCIIOU!bl (IRHЦ<l

----------------------------

11:~рачуна; обнt~.t и nонршнну лнјаtона.rшщ ''Р... .
. .
Ј О cm.
\:ц ка киадра 'IНЈС су нон це- 3 cm. 4 cm,

11зрачунај nоврншну 11ранилнс трuстранс nplt.щc ако

је површttна основе

Ј l:tрачунај запремиву коцке ако ј.: ње 11 а юtјаrонала 10 cm.

l'азвиј~ни омота ч 11равнлне шестостраие 11р11зме је кваnрат 1ювршине 100 cm'. 1\з­

Ј f:чмчунај обим н rюuршнну мањеr днјаr·оналнш пресекЈ r1раuнлнс.• шестосrране
прнзме ~шја _је бо,rна страна об11ма

стране llpH,tMt.' ll.t Које.· је: нИ:tiJJ~CII(t"
Ш<еruстрана прюма. 11.1J><t'lyнaj
МаС)' тоr дела ако jt.• •·уо нн а лиrlе­
нщ IВожђа 8,9 g/cm '. В нд н <ЛИkУ

3.

30 cm. Основна н бочна Јtо•ща с;· у раз~н:рн 2: 3.

11.Јрачунај површину вра1шлнс rpucтpane вршме ако је површина јеnне бочне

стране 36, 3 crn :?' а днјапшала бo'IIIC о ране (ot ооюиом rралн yr·ao од 60°.

l1зрс.1чунај ;iaripeмн•ry коцке оtко је.' рапојањс.' јс:дшп н·м.:ttа од средишта нас11рамне

сrране в,'бсш.

;Jt.'CIIO (мс.•рt.• С)')' l(t,'lf'IHMt.'IJ1ИMa}!

4.
ь.r

. краспа порl!е:мнска посуда је об

d1ip<11111 .'111t.:llil.'c,;lщ.l\'l ,

----------------------------------------------111 ниво
1.

14. Лео неке маrшпн.· је н.Ј;шнен 0111110 .

у

.

ра•rунаЈ заnремнну прнзме.

мере С)' )'ltc.'HflfMc.'IPIIMi.l.

15

6

ст, с\ о им Јl..'дне бotlllt." (1 ('lilllt,;' 50 lПl.

36, 3 cm ' а нисина 10 с ш.

10. t\paha nщаrона1а щ:нонс..· нr.•ни.lнt· шестосrране nрнћtе је d, Ј нс:ћн днјо.нонатш
np~ce~~: jr J.:Pa:tpar. Дo~<~:Jif\lf да је Tclдd ••ынрошна лриЈ~tе d·1.

11. Мањ11, л.ијаrона,_ни прr~ек rrравн.1нr шйтостране nрнћtе је Ј\Вадра 1 пuнршюн.·
6-1 .m-. Њpa'IJllaJ: а) nонршнн}' већеr ;шiаЈОнапног npece~a; б) зanpe.\tlfiiY 1 с "l"'·""'·

JQ

----------------11 ниво
1.

\ r) rюврш11Но1 о.о,юr.1'1.1 4Н (Ш-'. i!}if\.J /tlf}JJoнaлa основе 12 ст.

t l3p<l'IYЊ1j rюорuвшу ом ен а•1

."

. ти ка IIJMBИJIIIe UJecтocrpallc 11рюмс. Mcpc'll<> CIIO·
ниси на 10 cm Д ·б
ра 'У"•Ј масу те llocyдe ако је 1 .
.
• с Ј:Ьина зида и дна посупс је 4 111111. Н.•·
)'ll ИН а IIOJ>Itenaнa 2,25 g/Cm •. f fOC)'ibl liCMJ IIO~JIOIIiЩ.

J1 3 po.l'ryнaj заnрем 1 шу nравшшl.' lllt.'Otктpaш.· нрн.tме ttкo ј.: OCIIOI\Ha IIRiщa 10 сш. а
поnршнна ом о ratiJ је јl.'дњњ:;.t треlшвн ноrtршннt.· 11J"It3мc.• .

.ьа оСЈщвна ивиl!а Ј·е 8 .
'
.
ст и

45

6.

S ПИРАМИАА
5

Ј.. ПоЈаМ

можс..· би:

Ј..:,ныке (ю•шс..· нnицс

.t )нр.шора<шик~

8рсц,а, елеменщ и

б ) 1\Јsанрат

1) нр.шо\ 1 щ т рапез·
. _ . ,. ..
'

8

)

~

ta !Ј щ.нова te ШlрамИ.:Iе

_
1 fНЉ;
11
• Jt'rllldl\oJ.;I)iJtat tрЈЩ,·Ј.

;J,юt.:p)iti._l слова 11с.:нре·1 ra•t

IНtX о;н щ,ора.

Пogceai џ се f
_
'\~о;О t.' v~fН\BJ

,\ ~-:о •н:твоространd ннрами;ы ltMJ. •.

MIIJit"

r:.tp...

IIJ'J HII,Њ

1

\I НО!О\'ГЮ

11 ilt.:O lt' 11pJ1t ..

,

O;tpt,:t)t.'ll~l

• - -• . . .

-.

r'ltp...: ~ЊIJt, ll~o.tJC1Jfiii'Н''-1 O( lfOH(.' нopMJ.llf3 Н.l p.18J tl OOIOfJt: k.IЖt: Н , t.l lt

Bf'XOM

1. Аrюн:~tс 1 pocтpattc ЈНtр.:н.оцс \АН{ с .
f'dlblll OCIIORC )'~
у Jt:,IIIJJ;~. 1iормо1,:1.1 НЈ ''Ј'Х>

IIIIJ>ll.\lll ·

Шtрамщtt~ nро.:шре

Ј ) цен 1 Р}' описане к ру"' IHЩt." 6 ) .., ру у .
11 111
1) тежншту tpoytлa ЛНС.
1\щ;.lщ; "-РУЊНЈ.щ.:, н) орнщt:щру,

q.111pmm·нtl .

3аокружи слово испред

8.

101, 11101

о:ноtюр.t.

Ако чепюрос1рана 111tро.1 мн;ы шн

<.t ) праооуrаош1К; б) кuа·~р- 11 .

.

'

'

1

11

)

·"

• J~,III0\11.1.' <HIOГt..'Mt'

. .:

Заоt\.ружи слона испрt:д rачшtх ощщюр<~.

9.

11'11 '~:О
' '' • 1 с.:нои.t 1е rшрЈ~нц~~

Р<Њ1\); l))lf,,'.'[J'()Ifll

··

Основа пирам иде је nраошши 111Ct1oyl ао. '1а 1111 . ~ • • . . •
upxa н родире раван ос нон. . . . _
. .
fM IIЩ,\ Jt: нран11.111а ако нормала нз
t.: > l~t'lt\lt f..OJ.t Jl.' у·
а ) 11ресек у д11ја1 онала основе·

в ) Једном TC\tCI-t . основе·
)

б) ценiр\
l)

1

, ч • !оi.ру..+;щщ~: шщс~.~.нс- око I.Кtювс;
Cpt:,~ltllll ~ JIЩIII: IJIJIЩI: tKIIOHe.

Заокружи слово ltCilpC;t 1 <t~tнoi од1·онора.

Ј.

ДсХсfОстt'ЈНЈ тrр.1АШ Ы

1О. Основ~ четворос1 ране 1111рам1ще Ј< со рана -IRU> мнње АВ< l>tH,/1,
а нрх 1е те~tе F. Да /Ш k та ш1рЈм11.1Ј нрошsын.t? Обра.\:ю;.tш 0,1 .

11.\IJ.'

t·ouop! 11зрачунај дужннс бочню.. шнща, кнс..IIН\' н cttю с-~ 1 с 1 ~

• • н~чеttЈ; 11 ' 10 нра11а; r } 11 CI рана; д) l О и вина; l> ) 20 1Шшt;.1 .
l ..й!.,J}'.ifill1..1rвa lftllpc! rJ'IIIIIX ожонора.

ј)1 1 ' rемсна; о,

ра~пt:Ј.С ако Је нвнца 1\Оцt\е

10 <..m.

1111

Вltдн C'IIЊ)''

2. 1\o.lJtкO(fPJIIJ, теменз, сЈсtюнннх нвttна, бочннх нвнцаl бочннх с-rрана 11.\Ы с 1 ос 1p~t·
на .шр.. мн.. ~1

11. 1tзрачунај аnотему нравнлнt:· а) •tc..~тnopoclp.tнt•; 6) 1роор.tнс..•; n' шсоосrр.tнс шt­
pa.\tH.1e aho Је об1-н1 основе 24- с ш н јс:ан~Н\ ic..· о6ю~t)· Jc..'Jitc..• 6очнс..• с (Mttc.

3. Ако ЈС r::нрами.1Ј 'JPJIHPIIIJ, тЈ.1а су jt,.•;щal\e с не:

12. Het\.a ЈС SABCD правилн.1 \fctвoptкrpJIIJ шtpJMНitJ осншнtс..• шщнс..· 10, 2 с.: ш
ивице 26 сш. llзрачун;.-.ј обн.\t 11 IIOHГ'Litннy прс.."(с..'t\Ј llttp.tмшic н pJнtm SA.C.

~ . ) OCHOIНIC' IIRifllc..'; 6 CJc>'IHt' JtiJJtllt': 8 ) JJIOJl'.\fC; r ) ИВИЦе.
JCЊ?\'iiOI С.10113 1101рс..·;1 Id'IIIН\ uдr·шюрЈ.

ДЈ щ HJf(JIHJ flJ>JlНHIIt.' 1111)11\ r
··.б . · ,

\ · нце .\юmс т ги Једнака дужини: а) ооrовнс..· 11 1tНJte'
О 6очщ: 111НЩс...'; н) JIIO!t.'Mt'~
'

5. Гю•llfe ИНЈЩt.' !рщ: rранr ШfJ'MMH;'tt' SAB(
"111)'<' Р"'.""'"""" у:

·

'.• .
С) Јсдн,tкс. Нормала И.Ј врха ""P<IMIЩC нро

Ј Ј оежиоuту 1 роугла ARC.
.

Пнр<.\мида
јс4

SAB([) 1е r1ратщ.1нЈ 1 1с..·пюрос.:тр.1н.\ JC::нt..ЊtНIIHPIНJ. lhcнJ оювнЈ ~lвtша

cm.

l lзp<I'IYHaj обш1 "Јюврш1111)

tiiJ1t:. J fd'IIIOJ ОДЈ О!Юра.

1)'<\\"1.'1.1 \А(

је SABCD npan11.:111<1 'lt.'пюроор.ш.t 11Щ'-'~•њ·l.1 ootoiШt.' ~1юще l~ ст. н бо~tне
IШIIIte 13 cm. Јlзрачунај обим 11 J н.шpti JJtll)' 11pc..·c~..·k.,l 1Шро\.,t ндс" раннн ~д.l,\ tщ~ с.:у М

14 . llel\a

и N срсдн шта

"P)'~~>ШtiH.';
{,) UfiHJ>)" )"lilt(Щf 'J')'-t<IIIЩe;
d ) IJtiiiP}' OIIHC.:<!IIC..'

Bl opтcщclt l Р\',
ј
anкpyжst '" юrю н

13.

и бочнt:

"""1(,\ " <t)

АН 11 НС; ti) \/! 11 СР.

15. Основна нвюџ'l н IНIOIII<1 11р<шнлtlс..' .t) Чt'llюroc 1р.нн:~ 6) Јш:с 'о~• ~1..\~ll' mtра,шде С)
.
.
,
·ttШH а t-;Щ \ lt.' пЈ.рЈЛt'ЛН.), p.t8·
12 (111 н 10 СП1. l l~~p.1~1)'JI,\j OOIIM 11J'IC..'(l'l\.l tlllp.I~IIЩt: н Р·

нн основе н садржи (pt..'JOtllllt' шн:ltllc..'.

OPifJ

ltt. 0 ... l
нptMI

16

()'11fJ

181111 а пр.111ШШС' а 1 чcтeop(,Ot'JIIt.'' 6) JШ..'I.I о<._' р.Шt.'_ 11 _н)

("-1 IU4.11111

J't t.Пl. JJ.tp..

s

1 ot. 1 P·lllt..'

1\'НЈЈ 1} f'JIH\' (JJlfOГOH.I.."IHI." пpOJt.'~IIIIJt' (IO'IIIt.' ltllllllt,.'

3. nоврw.цнt:~ -в
!А!АрамtАае
и

оросЩр"

""'"HC'BJIJ Ј 60'IIIJ ,IJIJII{J IIГ<- "ЈШIНС Ј) Чt..~ВОГО(ТрЈНt"; 6 ) Шt.'( 1_0'-IJЫ_IIt.' lt llj tщ.. rp.lltt..•
17• т•r.. ,mзrc.) ~,m 11. ~,.-:Ј, Jf ЈЏЧ\'НЈI \i,)>tшну ог опша.:ше IIJ"'H\Jt.'~lllllt~ лужн o:tpc..·l,t·щ_·
11

n0 врщtАна
MtA9e

Пранн:ша
чeruopo<.:rpaн .} IIHpJMitдJ SAH . ~
1

8
Pf't~JM лнр.~мrщt' 1t t.pt• н. ·•н·~• оннНit..' нвr~·rс »Ј р.1ван оt:tннн..•

(

.

•е

е

вш:нна, Ј аnотема, а наr нбнн \'l 10
СВ: n щ.ноьна ~tию 1_. 1
бочнс о ране нрема ос: во
· ' бочве шнщt•rtрем
' '6сЈ'Ша 111\Hita, 11
ВИ.

.\

5 ;_

-с;.~

"'не tAцpt:~

.
Пogcecuu се!

н t"Ч~'• .t (Х ront'

Ј IJCIIOiнt, ~ 11.11116tiH у- i!JO

rvtpeжa йирамиgе

}\он"чн·нш 11 мрс:"Љ}" 1рЈнннн.•.1, rpo"-'PJHt'i
MJI:lt' 1111.1 t..) I!HIIIIt'

ПО ~

6, •rетворО(!р.нн: Jt.'JHI<.ЊOНIHt'lllt..' tlнp.l

(111

, hmKJГ\"1111111 мрс.'>f>\ Щ'-11111 'НН..~ .1) r·poopaнt.>; 6) tft.'TBopocrp~1JIC jeдlli.Н..OIIВIPIJН.' IIIIIЧ·
1
,\lll;lL'

Ј.

'/Нiol ~-,

,IJIOIC.';\It.'

rю Ј c.lt1.

ен~.· tю•lflt' ([р.нн: щынrf.'llft' ~~·щсЈранt· шtра.,шде С}' Једt-Ј;н.окраюt r1Ј"Мtюу 1 ли

1puy

r·:~oнlf 'lllil' ()' ~.,п:н: но Ј 011. Ј\011( 1'}1}'1111111 .\lрсж)'..

/)

·~.,о :.

_ HJrrpJRif .\ю:џ·. 1 •rt.·rrюpo(Jp<ш~· m1р;ннt:џ·

SABLl) чија је основа ром б. Д 11 Јаr Oll.tJH.'
4
C''"')"t' (\ cl1. .Ј ~rп. ti:, 6 (Jll. ,t()"ik oдpt't)rнa врхом mtpa~tlt;te 11 11реп•ком () двјаt 0_
HJ.bl (I(IIOHi.' lt' нор,\t,ЫЈIЈ 1f,1 р.НI<Ш OOIOBt' Jf Њ~НЈ д)'ЖИНа је 5 СЈП.
5. h.OJ.J оз ф1Н)ЈМ на (.шнн ннјt.• .мрt·ж.t rpot 1ране nнра~tнд.е?

а

2

2
А

.\'

а

Р 2а~ + 4 (111 , р

в

2

,...-·---------.·-----------1.

"'

Ј lзрачунаЈ nовршнну праннднl." ~rc..~тnopot Ч"~ЈН~ П5tрЈми.:н~ аы) јеа) ОСНОВНа ИRНЦЈ

2.

6

(ffi, бo~llli) lt85ЩJ

5 СЈП; 6} бо•ща IНИЩЈ

Ј I:Јрач}·нај nовршшtу правн:ше 'lt.'rнopot: 1ране IIIIJ'JMIIjtt.' S:\H< "[) Ј"о it: бочtiЈ ора­

на ABS јсднаl\:остраннчшt r·рuн.ю понршню: lb, _, с1н
3.

Ј3 (ffi, UII(HHJ 5 (ffi.

2

Основна иrнtцt1 пр~ннt;шr: ~teJвupoop.ш~.·шtp.tмlt!lt' jt.' ћ (111 . .\пон.·ма r~ 1шрамнде ie
1 с111 већа од nнсине . [lовршнн.t llltp.t~нt;tt.' jl.':

~ia

6. а1\онсr руишн_ ·"Рt:iti)
...

Г1р;.ншmн.~

4 cm 11 IIJI ибн н yr .ю а) бочr

оою"н 1" Н.

IJJec-r ocтpatre

пи

а) 132 с111'; б) 120 оп'; в) 96 сшl; 1) Чl cl1\1; д) ·IM с111 1

·. ·

рам иде ЧИЈа ЈС основн;:t ltШtl(;;t
•е '""ще 11рема ОС!Iови је 30'; б) бo•IIIC ClJ><НIC 11рсма

Заокруж и сл о по 11lllpt.'д 1ачноr ощ овор.t.

4.

Ј I~iрачунај nовршttну 1tp.\HI1lltlt' ~lс..'ТIЮЈЧН:тронн.· ПltiЫMtЩt.' i.\1\0 је:
а) бочна ltBJ-Ht<1 20 ст, 11 .tпt6шt у1.ю ()o•rtlt.' нвнщ· 11рrм•• осноtш _Юоi
6) BI1CIIHJ ) Q cl11, IIC\I 11 (1 1111 }'l'<\0 бt)'lllt' ltНIЩl' llpt.'M<\ t~(IIOIШ 45°.

49

.
Jf1ГJ'HJI,.J

.5.

,,

Jlllffl\ opamtшt• 'tc.·rвop()l,.

Ј' р..Ч\11Ј} ЈЈОПР . • Н

jl..' щч:ц·" .\/\(;

ј , 1 HJt.:t}(lp.шнчmt роу1,ю о6нм.t Ј Н с.щ_
.

ТГ 1Нt' rшp.l.\flfilt.'
,,A/l( /)оН~.: о l'-' Нрс.·ц·...: .\;\(.
.,
~

ЈО, 1 cm 11 А t~\(

Ј( 'fJJ,.OII:;:".ifro.ll rJIO)l•lt1,

ЈlзрЈ

rн.~ чerнopљ.1pJttt..' ннр.ЈМЈЩt' \AUCJ> ,11\О
r
t:.

ршНН\'11Ј'·
·
ГО\Т
ltJ JIOJipt.lllllt'
1 , с..т , О~

ЈП

tt.

18 lt

1014

r~•wm

о

Ј ... О

Jt.':
о.

~ч "Тноро(ЈрЈНе ннр.lмн;н.• .ЗkО

'I\11JIIf0tlf'U.:•Iff)' npdBШJНt

~Ј ш~lffl-' 24

1
()1 JПOft"~fJ

1
2<11

.

16очнс сrранс.· nре-ма -о~.. нови -1560о•

IIJJJtOHJf)IJ<
'
...
li )TlO
._т, Н.liiНШ

t.

-

()о•rнс.· (lpJHt.' npe~ld ОСНОВИ

Поgсещ и. се

Правттлна 1рое1рана п ира""'"' .\АЈ!С, n '"""'"'•

- на пнра~шда, Ј TJ'II\c.' .\1 н .\' срещшЈI.t IIBiflt.t
"С !> ПГJIНI'Jft.l •н...rltOpo~..-rpa
\.1,,
'
. шtр. .мЈtдс.' ,њ:о је S.\J.Y .1) npo1110)'1.11f
rpO)'J,IO llnнp
8. Ht'KJ rc.· >
JlзrJ'I}'Н.11_ нтtр1ШШ}
;-_
В( ft .tl · ;
_ JHIJIIНH 1ропао ловршине 25' 3 crn .

1

ШIIHt'50(П12;0;J'''IНJMk1p

ЛрЈ1нt:шЈ •rt:HIOp<
Р 111\· p.HHIII
_
··шржн вр>. Пltра,\шдс и средишта. rro ЈСднщ
(.'8'11<1.'1 ОД
<;,..,,
. пара mttш.пpll •rc:'t)
'
. - Њ..,11111 настају
treтr1 pн пирамиде. Израчу11аЈ оовршину
11- ,1_ I•IJ
t'rlpJ.\fJflt\
lfHifЦJ· (}(."IIOHe.
с
једне Oil

Tll\ rщрачнда.

10. lf_~pJ'f)'IIJ/
.
. noнprШIII), 11рс11
. "'""''

Ј ЈПОН'~t.l Rст:

четnоростр.1не јсднаконвЈЈчне пнр<lмrще чнја је:

6) om.;Jtнa 5 ст.

ако
11. Jl.~pJ'f)'tiJI nонр1111111) . 0.\f01 ,р1 а четворостране
.пнрамидс
о.
о
10 <П1 11 yr 10811 прн IIJ'X)' бо•тих сграна су по. а) 30 , б) 45 .

су све бочне шннџ.• 110
2

Jl. Вљ.:ннd нрЈнн·нн.· •rt·rrюpoo ране..· нира.\tиде једнаl\а је основноЈ ивици а ~
Пооршнна

re mrpa;rн.1e Је:

d)64, 5cm 2;
1,

64(2;.'

6)

128, 5cm 2,

2
5 km •

Р=

8 (111.

r) 64( Ј+, 3 )ст 2 ;

Основа nнращ~1е је kBaдpar АВС[) странице 6 ст. Бочна ивица SA
ма.1на на раван осноне. !lоврштта омоtача ове nиpa~flfдe је:
6)/2,55cm

1
;

в)64(J+/s)cm 2 ;

3аоkру..н слово HCirpeц ra•щor одговора.

4

2

Правилна шестострана Шtра,ш.ы ~ABCIJU·:" ошовна нnнца, Ь бочна нв11ца,
Н висина, Jr anoтe\ta, Jr1 виенна 1-i.Jpaloi.tc..·pнoн•rнor rpoyr.1a осtювс, а ttаrибни

13. Шатор је об.шка правилне чеrворостране nиращще основне ивтще 2,5 т и lllfCIIIIC
~.5 m. 1\о.тн•о јошrријала потребно за израду делова ~оји не чине д11о шат ор.1'

a96cm-

а : 3 + 3 а!Ј

}Тао бочне ивице npe\t.l освоtщ, ~ наrи6нн yrao бочнс..• о ране nрћы о~.:ноин.

1ю•рv-"'н с:юво ншрrп тачноr отовора

14.

-

на, h аrюте~м, /1 1 вноtва оц 1 онс Ct
~
lннща, Ь бо•111.а юнща, Н виси•
lldlltщщ )'tao(i10,
11а1 ибн и yrao бо•ще с 1ранt• ''Р"''
Шс tннщс 11рсма основи •1-'А
... •1 «1llfOUI(

'

кт iНЫ r~дmtk.OJШif'IHa шrра~шда ивице 8 с ш ЈС rrpecc•~em1 са две ран-

9•

!

r)Ј08ст 1;

8 cm

је нор-

д)/44сm 1•

А

...
lHt: трн.ТfЈЈIС.' 11
Б IUJIII)' С: Jlt
. JIX ... С. e~IJ 12 '-IП.
11. Ј . нр~о.В

Ј,

:11S~o.

Ј

noвpw

IIHJ t>LIIOitt'

12. 1I.ЈрачунаЈ nонрннtну н~чщ11111 l" Bl\.'clo(,

Ј. бо•tна Ci ранЈ .-I•.Н\..ыв~• СЈ. Р<tнщ1

.

L

.._no-c.'Md 10 (......,,

'

15.

atJ01-i,.ZLПl ,о

'

J,tf•.. P.''Itill (-'!ОНО lli.IIJ't.'Д

lон 2 ;н) 4Н•Ь<'т~ г) 108соn';д) 144, 3tт
IJ'IIIOI

. нршнтн.•
1 ро,rрЈне

. . rJр~1 н11 ·1н~ 1р1х·тр•не

·-

Ј1зр3Ч)'Н3ј ПОВр~ИН)' Правн:нн: IIIC.:CI0(1 raltl'llll

d!l.

6 cm,a

1 •

5.5. 3а1А'ремцна
_ uцрам•·пе
_
"";:; · з",-р
..,.ц
ем цна

-------~~~ 6оросщ ране uцрамцве.

2

_! ,Пogce.W:u се
пирамиде ако ЈС шrсrша

6 (llllt:

Правилна ~1епюросr рана IН-tрамиц;.\ St\JJCI): tl nощщ1 а Јшица, Ь бо•ша ивица, н

_

811
сина, h апотема. а на1 ибltв УЈ ао бо•tнt нюще прrма ООЮL\и, ~ наt ибн и ут ао бочне

..Ј, -~ (Лl' 6) aнort:.\ta 8 с ш.

ПоврumнЈ (ЩtHiJ'II.I

·-

r р<>у1.ю

(>:ЈЈ ОНОрЈ .

Ј (_lpJ'/НIJJ mшprШIII~

)()o•md: нвнља

шtра~шде jt.~ Јt:;lњtмк 1pJ.юt'tHit

- flllrdt•llf!lt.' ,,,::

'. ') IOH

• •

;;. 1~ v 3 cm

а центар OCI-toвe Је о;~ бочнс IНщtн.: 11 .
.
Р .t t,lc: at.:o Је основна ивица 2"' 5 cm
d ра( IOj<lllo)' с.щ -1 cm.

'

cтpJtHIIIL' :4 (Лl.

-

h

1

ЈН t.• rезнаhонвнчн~
rшрамн:tс.: ~tt-.o jt::
"

rpoo р.ше jt:.rщJf\(>шm•1 не

-

тема

tapacloJaњy '\ Jcm

,. m· 6) щt"нна ,с..ще ..:траве 6 t:rl"'.
8111111.'

·- •

р.нн: ''"РdМи;н: .нщ Је апо

цt.'нтар основе- је од бочщ.· ст ран\.', щтраљ: IIИрамидс а кn је ос но она ИВI-ща

riШill) пр.. ИL1tte троор

JJfНШilJ.,.•C

1

щ.. нщ~с )'1 dC) од ьоо

13. Jl!pa'I)'Haj /'овршнну rtр.нщ:нн: IH~,;i..: HJet Jlft.•
1,о\ 3 cm • а а) 6<Р1На c.:rpa111. б) б
Р
ltира,.нщс.· dli.o jt" повр
••
1o•ttfJ н кица or.· , .
uанна ос.нове
.ак.ына са равни основе ао о· о
14. 11~-IPJ.'IYHaJ nонршину ttра 1н1:rщ.·нн:с
yr
~Ю•

48 ПУ зпотсма я (Пl.

IJJ ПОР

flt>f!J111JIIHJ ll~lllfJ'/J

6.

O~IIOIIIfll\

'

ptlJIIP.:1C\fHJJ'I.1

4. Мр<"' 11ГЈ

S.

I..IIIIX

n,

в} rtOfl
1IJ~ ЈЧ\

.

~Н\0 је.~ t6ttp

Ч)НЈ} Пt ~tpШнtl} llp..1BIIllfC 1р1"1. У'- ..
р.1
" 11
•ша н в:: ~ 8 Lm.

Ј p(НI~I (k. 1()8( ... '"" :&:; 1 (.Пl
(1)

~

lt.'

т- .. ~ nнra~шte tlt..O Ј С':

tt ...lt:

,

.rс..~Ш

lf~VJЧ\ЋJI ПО t

тtращщеЈе 144 ст'

11 осношы

ошица је

стране nрема основ11

jc;t

.

НЈ"'-Ј JIIOJeшr. и tpi!'IYIЫJ rювршнну тtра~нще.

7•

ЈfЈрЈч)·нЈј rюврншну 11рЈю1,1не

1рос 1ране nира.,tиде ако:

а) боЧНЈ IIHifllJ h

8 cm -Јh.1ЈПЈ (;.l ОСНОВО.\1 )'ГЗО ОД 45°;
6Ј основна ЈIНЈщЈ Jr 6 cm, а бо•rна страна зat.:...'lana са осново.ч

8.

}ТЈ.о OiA ЈО 0 •

lfJpJЧJ1!aJ lloнpt!ШH)' нpJRIИIIe rpocrpaнe пирамиде ако, бочн<1 lfuoщa :o.н.;;raiiJ с.1

OC!ICBO" )TJCI11.130°11: Ј) OCHORII3 1181Щ3 )С 12 ст; 6) ВИСИН3 )С 6 Cm,
9. ft.~e11aA. (, f, Н коцке ABCIJtH;}{ С)' те"ена rростране пирашще.
Да"' Је 13 ПllpJМIЦd 11pJ111fЛ!I.I? Обра:ЫОАШ одговор! rlзрачунаЈ:

А

1/

'").._pt..:JIHt.'JIBJtЦa, HJICiflt)' Jt <:ШOIC.\Il'~
6) tювршi!Н) те пира"иде ако )е
10.

11н1ща мщке 12 cm. Види оrику!

Њpaчyrld) поврtшту пршт:rщ· шесrосrране пирамиде ако је:
2} OfilfM OCHOHt.'

24 on, JIIOit'Ma 1 dm;

б! """PШIIIIJ IICIIIIII< 600, 3 ст, аll(нема 20 ст;
•Ј нонрщ11на """' •·•а ·IX ст', а об11М основе Ј 2 ст.
11

• J\paha ;шјаrонала <><111111< 11равилнс шсстостране пирамиде је d
11Ирами;tе Jr 11 Х ст. И tpa•ryllaJ новршину пирамиде.

1'-

12 ./Ј Cl11, ,iJ BИCI111i:l

--

1.

(/~ /1

.,е основне шшце

--

,
Н1 'IIН.' 'lt: IIIOpOC rpall~ Шtр.1~1И.,
1-\сопсова ннрамнд~t tt.\1,1 О(),тшt.. 1, 1 р.н
.

233 m

f1 BIIOJIIC

149

Пl. ll.!p.tЧ}'fiJ) .I.IIIJ'C"IIII)

....

п~ ~~rшн

,,,

Jl~' (IO'IIfL' L f(J.Ilt' rp<~ ЈШ. ., fc.• , Н.'ttюроор.нн..· rшp.tM)I:Jl' ј._•

~..·

• ,нтт.. нвш. 4 ~..n.
; m rtњ• Jl ст;

р

10BpHHiffd OLII08t..

Н3rЈчнrЈ,

~

Ј) ивица; б) anoie:o.1d; в) внснна

...пr

/IJp.!Ч)"IIJ/ ЭЈ
Lrr. 11

. . •.
1Jnl"Miflf)'rlfM11.-.1Ht:
ltT ноrосrр.шс.·
r-

BJICJНIJ н

ПIIPJ~Ш.1t' dl-\0 lt' ()O'IHJ HIIJIЦ.I ,,

.в 4.П)

.

(}Ј ЈШСНЊI

20,

13.

. -

no~1 ако Је ивица 8 ст.

.te Cd Ja)t:iiiHt•tkпм ,
0 110

...' <.111, НЈ Ј ·н6нн •пао 6очне нвнце

"

Jt'~

npe.\fa ооюнн

60°;

'

. ., 1811:11 н.· tft'l ворос r-рс1не пнрамнде ако је апотt~м<1 /1
f3 60°.

5. Jf.tpJ_'I)'IIJ,I .t.,:r~:~~;;;::~:,;~:l;ll.'
HJIHf'HJf }f,J

Hpt'.\1<1 O(IIORJt

1О с 111 .1

JHJ,t'\IIIH)" нр.11шлнt• •rеrворостране пирамиде dk:O је осн ш1 н а 11 BIIl(<1

б' ll1'-'РЈ'"
"·'' ..
·
13 - з о•·
!.? ~-т Ј Н.Н llбНII )'I•IO 6<PIIIt~ ( 1~ЏIIt~ П(.lC.\fa ОСНОВИ 7, 1, ><>llhl' ннЈще "

12 tll!,

у 1111 с,ш,Ј је nирамида

SMNPQ
(.1/. ,\',р 11 Q <} сретшн ,, ЈЈВЈЩЈ једна с Ј ране коцке а S цен­

Правиюrа r·pocтpar~a пиращща SAJJC:" оснощ<а щнща, Ь бо•I!Ја ивица, Н •иси­

на, ЈЈ апотема, /1 1 IНtсина основе а н 11 вбщ1 \'ra б
нагибни угао бочне стра11с npe.11a• осн•

s

тар HJ(fiPJ.\IHt' <: 1parrt•)_

al ll•ra•Jp!Ji ыпрошну шrpJ.\IIЦe.

@
'lt.,

бl у KOIO/ С}' ЈМЈщ:рн џнpt'.\IНflt" пнра.,нце н коцl\е?

8. Поврwииа oмora•ra пр.lноt:ше 'ltiHopotтpaнe шtрамнде Је
61Ј cml.lf•paЧ)llaJ Јаllре"нну ако је однос основне ивице 11
аnотеме 3 2.

II<Jpa SABC; в) 33/Јрсмнну а· шtращще.

10..\fpeJt<a 11раВЈtшс че 1110ро" ране 1111рами;~е је
)·upr~иa у ~над рат с Ј ра111ще 12, r2 ст. Види

''""I·'JI.!paчl·нaj .шЈрrми"}' ос 1111рамидс ако је

д}'ЖHfid OCIIUHHt> ЈfННIЏ.' jt.'/IНJt\3 ЈЈЈОТСМИ,

3311р«щна 11paнJt:lilc 'lc lnopuCJpallc 11нрамиде

Ј< ~8 ст' Основl/а JflllfЩl Је 6 ст. flоврн111на

01111 .

1

м

• ()

.
А
)O'IIte юшне пре'-tа основи ' ...,

А.!~' С
о

2

,\1
в

в

9. 1/овршнна О<Ионе npaвttщe чсtнорооране нира.чиде SABCD је 100 cm1, а rювр­
1
шнна омота''" Ј< 260 cm ll.•pa•tyнaJ: а) понрш11н}- пресека ACS; 6) поорШ/11!}' нo­

11.

A'>-----'""'----V

НЈ -т н.н н6mt )'r,ю {)очнс mmнe нре~rа основи 45о.

.

·

IO

10 ., 2cm

Ј fзра'-tунај Ј,аnр~миt-~у потн:;tрЈ коЈи с~ СЈ. .
~rстворо~тране Једна~~.о 11 щ1 чне llирами ..с 1 0Ј~1. од лн~.·нран~t.1 н~

"IBH. шс.• 'lt."1 ворос.: тр.1нс шrра.,шде Jh:O
4. Jlз;'JЧ)'II.IJ taПJЧ'\IIIIf\ . ПЈ,
Ј ()(rf('IHIIJ IIHIIЉI

12. Ј I.Јр~чунаЈ заrЈ~емиЈ-Iу ''PdiHiJIIf~ 'H.'Iito
rшра.\нще ако Jt: Н.•СНЈ.:
Рос 1 Р<Нн: je;IIIJ.t.щtнtt•tщ:

Cl11

(\IJIII\' ТL' rшr.J.'Шf..IL'

.

).

l

12 (111 2 11

!Ј "~ ·~
1

Ј''~

()

о

1),<

.11.!_"8

'

2

Ј

пнpa.\tJf/lt> Jt.''

al96cml;6J90cml;н)(48+ 1 2/5)ст2·

r)64cml;;r, 144cm•
Заокруж 11 с:11

'

а1' Ј

пю иснрс.:д 'а~mщ 0111 овора.
1'=

н

4

3

55

--

nogcew џ
ЛpJflll .~ Ј
LlflfJ,

IJIC.~L

се 1

-

Ј\1

Г.lр

1

1·1 "- \8( ПFF·

II IJ ...ЈГЈ" Tt.';'lll.

.,.i. po1.IJ

'

_

(l

riPIН( }[

0\.'Jft)fllf..

~

rpO\'l

ltНIIЦ3 ь (1(}' 111.1 НIЩЦ,I , 1f IЩ

Ы ()(Jf{)H(.', (Х ttJГJI61fJt )'l tiO ho•tщ,•

LJ' ,_
,.g' ~

h oшorc:!I.JJ. h~IШJJJICI
• О (Ю'НН." (1pJ Ht.' ПГt''f..Ј oc.:IIOfШ.
;з II J IJJ6ffl l ) Гil

""""' llp<;••"'"" •

t

Е

·'

л

8

l

)

с

н
/do
h

2

ь

f/

()

(/

1)

~
'
~~1 ,
8cm
,\f

.!!.

11. 11зрачунаЈ эапремюч· 11ращ1 ;1111: Шt:с , )Jttl'
10 1
17. tlll; 6) uисина 4 сщ, а бo•ti!J. HhiЩt _. ~- _ rщр.tмн:н: .н..о Jt: :а) основна
• .i,Њ.JMII,~ 1.,1 OC..IIOJIOM Yl ао <Щ 3Qa

11

12.

11:-Јра•rунај занремину 11pa!Н1illlt! нн:с •ос 'р.щr 1111 м~

са оснопом у1·ао од 45° и· )

р

~

ll ~ \

~

3

""

н 2.

1'

'

Ја .. '

·Н

+3

2

t//1.

2 •

13.

----- ......Ј, ll.ipJ'I\'HJJ ЗJIIpC'\IIfHY Щ'IЈЈНfЛIН..' 1'Ј10СтрЈНе Пира~fИ.Ltе ЗhО је OCHOBliJ НВНЦЈ
бочна щнщЈ Ј Ј

----

..

Површ1-ша омотача nравилне LuecтO\TPJtll' rнtр<~щце је 432 (ln:! и основна 1tвица
12 СЈП. а) Изра•1унај J•Шpe\lltН) ШЈР""'цс: 61 11 •ра•Јунај ра< lO)JI\.c <peщowta основе

lfзраЧЈ'НЈЈ .зllрсмЈНI)' нраюt·шс •рооране nирашще ако бочна 11ница /1

6

11811/tJ:

ст о()

60°.

/l;paчl'""' апрr"ошу нраннлнt' т рост ране rmpa'lидe ако, бочна ивиц,! обра.1ује с.1

<><новом \'ldo 11д 15• "'а) оою1ша •шица је 18 ст; 6) висина је 8 ст.

llзрачi'На) n11нршошу 11 шорt'М1111)' правн:111е 1ростране nирамиде SAR( ,Ј ко ЈС боч

1) t'io•щa 11кнна Је ·1 crn;
6• шт~:ма је.• 6с.rн;

(
1.

ниво
Основа чстворострtше пнр~1\ш;џ.· ·Је.' Cl р.ш.1 ' \НС/Ј
. МЈ 11 t..t:• •·\Н< · шн;н, а "Р' је ере-

д11111те Сl·ране I:PGH.

/(а лн је та пнрамид<l 11)>.t111Jn H,I1

р•пе '"1Ј>аМ1ще су правоуtли троуrлови и

HBII Ц<l KOL( KC

2.

ЕЈ <1fовна тнщ01 је.· 6 <.т

3.

10 Cl11, ~1

, •

Јшснн те ннр,щ 1 щс ако 1е
у

.I.IIIP<'MIIH}, liJ"'11 ш 'lllc.' ttн..'t: t<K !р<НН.' llltp,lмннe ,н.;о ј~ основна
26 (lll.

бочН,\ 1\Вit Ц.\

Ј l:!рачун<lј nовршнну н .ЫПЈ'<'"""У
IIOIII(J

.

"·'!"'''!''"" '11111 " " ' 11

12 Cn1.

1\;чмчунај nовршину н
HHIIIЏ1

1

Њpa•ovllal Јанрем'"')' Те ""P·l.\111Jle.

ll.1рачунај површину nравоине Ш<Clollpaнe ""1"'""·1< ако је њша .ыпре"нна

864 , 3 cm ·' а висина је 4 cm.

MD/I.EЛ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

н,а Јlюrцо l1 9 ст jr,rшaf\a щtо-нщ основе.

7 1
1
· "'''"' "PJJie "P• 11HIIIfe ' """

J1.-1paчytta) запрем1-11-1}' те пнра~нщс ~\t\o је: tmo 111a м, 2 cm

Јtнра'lиде од једне бочне et ране

16.

Ј. Јlзр.>Ч\11аi :tшрешш)' нранн.111с троСЈранс Једнакоивичне nира'lиде, ако Jt'
a1l8 cm; б) х.

6.

11 1"11111...,, а...:о је њена .1аnремина

15.

.I .Zcm:6 <.

5.

оснщнм,нщна Jt..' 6,- Ј 1.111; 6) щкина је 4 cm.

11зрачунај rюврши11у ' 'P•HHtllllc шес 1 щ,: 1 \)Јiн.· ш ,, ,

Бочна ишща прави:ll!е шecн>llpJtte '"'P"·'"IIl< је 'I'""Y'""cha щ1 осоювне ивице.

12 tll1, ,1

lm

Р'-Ј\' f С.Ј ОСНОНОМ )'1 iiO ОД

, .
1 Нtщ; ако бо•ща с1рана заклаnа

.

14.

1. н.~рЈЧ)ti.Ј Blf1..IIH\' •ЈрЈнН.lнс: чюстрЈнt· јсднаf\оивичне nирамнде. Jl\:0 Је нншtа:

4.

_

24 v 3 с ш,, а основна иuица 2\ 3 <rn ~ .

\ '=

иниuа

12 011, <-1 i.lllOH.'\1,1 15 (111.

д ~ њ:о

"l"•ниt:mi.' rpoctp;.шe tшр.в.ш t: •

jt:

Q(HOBHJ

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

• Т ccrpJHe Jt"ЗlMMЩHJI'll-fe Пlfp..!MII,'Ic.:' .н..:о Jt.." OC.IIOЩf,t

ШfiН' IIГJflfl IJJI(

Jf.tp.JЧ'JI , ПCJflr
нвЈIUЈ tt<m·

4.

р

Ј

----- ------- --------------------------------

f1 ниВо

,

. ..

.

Ht' 6оЧНЈI\ ltPHUJ lf IIIILIIIf) lc.: 1

·1р 1не лнpJ-'tlt!J.e ако је површнна О(ltщн:
,

l.• J'l\ЉIJ lltШJ'ШIНI'' 11 ,'ioШpt.·~tшt)' нpJRitЛHt.' шестостране пирамиде ,н\о Је Ос11ов 11 а

Р
Jllt(lfJ/,1 it' 2 оп .\t;tњa <>ЈЈ 6о•нн· нnнце.
mнtUJ h ст. •1

4.

. tJIII\'
Hf'IHнtmlc.' rpotJpaiJe једнакоивичне nнрамндс a.k:o је..~ OC IIOI\Ii
,
'

Ј 1Јр.1ЧПIЈЈ _ынрt .\

uJ 9c:m.

-------------------------------------- .. -------/11 ниво

Ј. Оснона •tt·тnopocтpJII< ттр.1"'це Ј< страна ABCD коцке ABCDEFGH, а врх је срс­
~;тшn- IIBIIЦe н;.
Да 1н

1

нвш..;:!

11 ВНОIН)' rr 'tнра.\Ш,lе 31\О Jt' ивнна коцке 20 ст.

r

3.

,

3 1
·

Ј

х

у= О,Зх-1

I!Јрачуна1 апрош11у пранrшrе rростране једнакоивичне nирамиде ако ЈС њева во­

2x-O,S

:0,1

!

r

~~---1 -+

х

r

1

у

3х + 1' 61 у

11} у

О.2х- 3:

3; 1) r

·0,2

1

4. Ако је 2х- Зу= 5, rюrrуни , абе у:
11

·2

5. Утврди функц1юналн)· завнс11оС1 х 11 )' 11 ;џщу 1111 IJбe:Jv·

r

;

1

s

Ј

r

·r

Jl

-1

---+----ј

__ l

-3

6. Дата је табела

Ј~60ст 1.1f•рач)НаЈ Janpe'llllf) те шtращще.

вршнна

i

х

у=

Ј. Површннаосrюве лрЈВ11.1Не шсстопране лира"иде је 24 .' 3 cm: а nоврш~ща O\IOТJ•Ia
4.

х;

Поrrу11и табелу:

Е
~

1

та тшр;t\IIЦЈ правн:ша? Обра3.10Ж11 одговор! Израчунај д}'Жifне бо•ш 11 х

2. Jf.pJЧ}'IfJ! тrовртшllf)' 11 Шlpe\IIIН}' правилне тростране nирам~ще ако )С ocнorma
11внца 12 ст, а 6о•tна страна 1ак.1апа са основом угао од 60°.

Ј

'

1. 1\.ојнм ол да1нх фО(ћtу;,а је .ылаr-1.
.
н) у 4; 1) у= 3(х- Ј )2 хОх t Ј)· :"""•PIIa функщ11 а: а] у
.. r) х' у + 5 Q>
2. Одреди к и 11 у
'IИНеарlюј фу 1 ,_ 1111111 , а) У

) т 'Jifc.:... mtpJ~III,.It.' }'-' (rp.tн.J Afl( .D f\OJJ~t~ -1BCJ)l:/-(,H, ..1 нрх _ Ј'-' t.:pc.·
Q(tiOВ.1 ttrlюpt"
f
..
р.нш.1 нЈ? Оброн.1ожн
од1 онор!
11.-tpa•ryн~tJ д\~,..,,,
~ ,1, "" 1 ~,.~ ы nнрам 11.•.111
_
.
·
"JIUJfCt;OЦ· " '
_
, шр.Ј.\tн:Н..' ;.ЊО jt: ltBJIЦJ Ј..:ОЦ ... t." Ј2 (.П),

1. Jf.IГJЧ\'Itdl 3d11JЧ.'.\IJIJI\' нр.tнН.'IНс..' J~Ol •
,
:n,25' ~~.-т ·' rю»ршты о . . юiЈ'Ы Jt> !08 (Ш"

. ·-

х

-3

у

-2

...

о
о

Нађи одrоварајуhу формру.

7. 11з~1еl)}' х и у је л11неарна ве.ы. llonytш ТЈ6~:~~~

144, 3 ст.

х

--г~

-1

у

8. Домев функције у

-2

2 Ј~ 1 ·2,5]. Одр~дll '"У" вр~д11осп1 .

9. Скуn вредности фуr1кцrrје 1'

1О.

т

+

lx

t

5 Ј~ 1 1.-1]. Onp~дll/tOMeв.

По11уни табелу:

2
0,5

11.

0,75

.
'1 Т ' Ј н.t 11· ro" местv· "op.t 011111 број: а) 211+6;
8, 11, 14, 11, 20, •· •... .ц,
6tr+2; о) 5n+3; г) Зп+S.З.юкруж11 r.Јчан о;нонор.

Дапt С)' броЈеви

б)

~9

11-

r

-\Ј,;О/1.

1

о

JfщtJ)I'II:

Ч.IН t'.1T••fl0r-

"'"'

,.

1-

t
1)1'

18

8

,. +

~-о

,.

~х. в) 1'

4

3; r)

Sx

Sx

1'

,,

t

21

L

2

3

/t;

О

f~) m

/1 ,._ 60;

t11

11 ;

I'J

m

('»0/1,

.~.10

_

~

_

•Р>
. Ј ·.њнто
jt.' ЈОШ по дкс.·~.:ш•шцс.'. J,omtt\o \.';щ
11JI\01 J\ltl.t'H '•
Ј4. •нU.Ј /''lfMJO noL н.· t' M('c.c.'lllf'
)f\и,;.t Ј( lf~IJO '1 ~,..11f'fiНIJ: (

4

'

17. A•oitfi~ ··X)

1 IIIJ'•I'I\IIoli: ,Ј) /Н Ј;
'i O'IJ'<.';'IIt/(2

Ј\ -4o:tr•·:iJI

,t) у

3х-2,у~(3

а)хН;

.

х}.

12

6

>)у {2а

12,у

2xtl2,y

l)xt \,у

х

+ .3 и у

х

-----------

ПоgсеЩи се!
Bpegнocla незав14сно аромеиљиве х Ја

fрафи« ,.,ннt•рнt ф)·н•шrјс 1. kx+fl је nрава тшнја.

+ 111, н 1. k1x + n2 С)

Ко,а 011 uч••• (0, 2), (-1, 7Ј.

fрафн• ф)'I,.ЦifJc r

napa;re.'!trea~<o и само аЈ<о је k,

1 !, 71 rrpшrJ.,lJ праВОЈ)'

=0,5х + 2 '" IP"'"

Јх

k2•

2.

1.

Лрочнтај tнюрднн<t1е rrрссе•шнх та•rЈка правих са tшординатним осам"1 11;.1 слини

·'}'
~\
1

.

в)

6х-5;в)у-2ах-3;о)у

12 а)х+а

llpo•нo гај H)'Л}'It знак ф\·нкощ1с <Ј ;ыооо 1р.офнка:

а~

Нтншн itдначшf\· nранс КОЈа •адР"'" 1ач•е: а)(. 1,0) 11 (О, 0); б) (0, 4) 11 (Ј, О).

6)

Одре,111 ну.оу 11 знак фу>њttн)а: а))'

б)у

2, 3).

напнwн н..хоне it'дiiJ'IIfllt' .

lfQJ146д се tcyna функције.

------------------------ ---- ----

+ 2>

2х, r) у

!ЈНКције

· ·

'

Зlожр)-..:Јt с.1ово HCIIJX~д fJ'IffOJ озrонорЈ.

+ 2, в, у ~

2?

Нула функције је прва hООр;щната та•,.е нресеhа 'paфll.a фyiiKЦIIje "х-осе.
1.

Јх

2x-IP

јеgнака нули, Шј. решење jegrm•ru ... ~"ЈУ11Ј• вореg ..осш """'"Р"• фylfKI~IIje у= kx + "

ra'IK)"

•JAI2.JI;6JBI-2.-2);нJO 2,1);о)/Ј( .Ј 2);д)Е{

tl)X

1!

·\~

~.3. Нуле и знак линеарне ф

b.:l. Графи~ линеарне функције

Пр8иу= .1:,

12

.5 )'да.:м:н.l оц нранt' ;·

14. K(ШIIKO је растојањс правих у- . .

/1. а); r) fix).

12. 3а КОЈИ број а су napa..'lemte Праи\::

13 k.(ЫЈЊО је права у= 5 х

6) ј] Ј Ј, П) ј( 0.5 Ј.

,,)//!Н; 6ЈЛ2Ј: н)

1\.ojt: од да lttx nравих су пapa.:Jcmte: )'

11

(){)

-.Jf rJ'lJfl o1rt1fll'&'-

l6. A•oit/IXI

+6~

vlx
h0

ЈЈ. Бftt""' UlfН' IJ \ h Ч.IC··IJ~ ЈС' Jl ,,,

IS. АЈ,оЈ</1'1- 2•

1(

т \, J,Юfo.J')">t..:H ld·

б) 'I /

о) )1

1)

''

.

~~~~

11

г)

3.

lv1oжe ли Л1 1неарна неh:о•кт.ш 1њ1 фрњд1tја ;~.\ HMi1 щtt' нунt·?

4.

Ј l cnн1 ај ~iiН\h фунь;цнје у

5.

~lсrнп,ој зна• фуноцнјс у

6.

I p,нJ>Jih. :tннсарне
Ко,а Ј~

х+ 2а .ы ра~шс нрt..'д!Ю( 1н брща а.

''" + 2

.
ф рљцще

ro фрlhцнја?

.1.1 p.t.llll'l!p~ншюн броја <1.

(('Чt' х

. . ,. 1,\'lhll (2,0) 11 ll.tp.uoc.'I<IH

01..1 .

је правој )'=-х.

~

64

1:

"'ОЈ3 jt.' 1 pz 111 )'J.ItJ (J:I ·15

1.. 1 f..'IIC:IIIf

... и"t~рне функције

TOI

).

ПоgсеШи се!
Вре;I/IОСТ '""сар

)

2.

kx + 11 расте са порастом независно n ромсн ­

не ф '1њније }'

. k

ънос а ... о је k О," oUII(J" ако Jf

О

-3; 6 Ј у

Ј. ha/>.Jfllt' тсњ фу... нщЈ: .t 1'

l. ,')Ј "'«Ж' вrc.>.'iHO( rн орО]Ј t1

х-

3; в) у =-х + 101

Ј. lknн а}'"' фpШIIIJC Ј'.: (2<1· б)а+ 3. а- реалан број.
4_ A•Q jt ф\H.UifiJ 1,

;.

ПраВЈ,

"'·

'"V_ \ '1

,, '1

.

п--. -у-:~

7. fач-. (2.- 11 нринапа 1рафнку функциЈе у. (За- 1)х+ а. Да ли је ова функција P<l
m·ha н.щ rmaдa1yha1

8.

lрафнh .11шеарне фунщнје садржи rа•1ке: а) (2,0) и (-3, 1); 6) (-3,- 1) и (2,3 ). l<акав

}е ro1< оые функције'

9. """је функциЈа у Л
прави на )··оси веhи од

10.

)
· ,
.
а х+ а + 4 <mадаЈупа, до кажи да Је одссчак који њс 11 1рафи~<
7.

Докал:и ;Ја Јiаlн6нн уЈ ао праве)' З

у lx+ ЈОнремах-осн.

3

7 х+5;в)у:О,4х

11

З;•)у

.

11

.

~'Y"КillfJ<: а) 3х

2; 6) ·х + 2у + 4 : О;

ОЩ><Дif а, /r С IJ <Н

9

.

' ·

ф

·

•') <щ ункщt)а:а)у:3хt7;

4 12

1 /ацртајпране: а) 2х+Зу+6 _ 0;6)Sx- 4y, 20 О;н) х_

О.

Нацртај nраву х= Зу -2.

6.

Колико је координатни tю••ета• уда.ъсн оаправе Sx t 12}· _ ,
13

7.

6. hoJco· ф1щ щр чщн С)' rрафнци nри•аЈани на с1ика,rа су растуhс а ~<оје опцан·l,е'

1

0.

s.

(1+2k)x + 3 р.к ryha, 1<Ј1<8О је k1

u + ,111с 11 ро.1аЈ11 •роЈ чеrвртн •вадрант. Каквог су зна~<а k и 111

1t

Sy+ 1 =О;•)у-8

4. Та••ка (2, -3) припада правој 2х +а у+ 5 о. O;tpeдll а.

I'Р"')·ћафунюtиiа:а)у=(а-Ј)х-4;6)у~ (2а-4)х+21
t:

3.

3

Напиши у облику ах+ Ьу +с. о
б) у=-

.

-.
• ·

Напнши у ексnлици 1 ном облик)'
в) 0,4х+

1
х- нрсма х-оси веhи од наrибноr yrл,l праве

Напиши једначину nраве која с,шр;+.н t\OopдюtJllнt пo\tt:raк и nара.ас.1на је nравој

3x-4y+S=O.

8.

Права одсеца на х-оси одсечак 5 а на у·осн 12. Как ка Је н.ена је~начина!

9.

Докажи да су праве -Зх + ly + 5

О. 6х- .Ју t

15 О пара.1е.1не.

1О. Коп<њи је утао юмеђу nравих х 3 н·'-}'- 31
11 . Праве х+ у= 1 и х- ау- 1 су норма.тне. Котнко је а!
) 2. !<оја од правих 3х- 2у- 6 н 2х + Зу 12 са коордннатннм о<ама rра;щ троуrао веће
површине?

MOAf,1 KOHTP04~f ВЕЖБЕ
в

f

/i/A 0
1 ,( ~) ,.,,.. ,;tlfiJ Ј'

·н"""'""

L .,. 1.

(

npoMCII

.

н одрt..•дн ••Pt'ДJIO( Ј и
·цнр3Јit"ЈфЈ1К, од ред.l .нр1)"-~•II<HO
llf'OM<IfЉIIHe у

к:;.o.'lrtn..""~dJYhe~peднo~..r

ЈЈ ~Oft'

tiBt' \

l

·rан rpaфrr.y ФУ""'~"Ј"
оn.щ.•Ј}·ћа

1{,mpatш 1 ~16с.1у оми.ъсно...:ти ноhа ill\o -t:

·
. rrвис ,н~r• """'·,,
. , . kx t -4 napo.Ыt'
n ·"
. rр.н t' з Hl А ф,-н,..цЩ.Ј
}
"""
3М) ца }t
pJt.
ОЈр<д" Л
. ,,111 д3 '"1
( , ')

,

''

Р"• фнr"'lll'

O.~riiJ

":' +6

-

rфllt.фHit..IIJIIt')'

-'· t)др<.1''''''"" ,.
·pr Г·
'

(.,т

Jr.l ф~·flt.I(JI/J ~·-

·r)'ћ·•

0.5x+tll.."·tДp>К1tiJЧK)'A

Ј,rбукс

-·-·

,.
Од.,едll
број т """ да 'Р"ч"'"

6.

~

-

--- ---- ------ -----

1f

I-IU80

Граqшк ф\ Н

t;ЦJtjc: \'' Q.S.\ +Ј
_

.. l

>Г\'ЉIIL·юtюlltllpt•!

""

.' '

Одр<•" 11\'11·ф•·"щ" 1 ''
! r.,
.1. •
~.

lfK)' ф\'НЈЩIIЈt.' Ј

-

-

·' t ~.

k.x \ ripнnaдa .' a:t\a:

-

-

-

___ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ј lоморанџс

tJДfM\11 li.1Чh)'

4

-

а) А(2, 2); б) В( 2, 2); в) С( -2, 2).

а) A(l,3), б) В(-1,-5), в)

С( 4 О) lt

б) Х

о

ф ф. ЦII/J Р• ")'ha """опада)) ћа.
•IIJ<Г1 \Н.
.
о Р'~" фунЩЩ)' Чlljll )е 1raф ... nара.елан
' nравоЈ:

•-

а) ) -

1 <-3

1

'
2)' t f

а

.

1 1 1 1

11 1 11 1111

hoje воћс је најомиљеније а које 11<1јман.t.• ом 11 .ъ\.'но~
2,

[ lрспюр11 табелу добије11у у 1 :1а:1аљу у 1р.rфrњон.

Ј. Ј)рој 11рОдЈ.П1Х КУfЛ11 СНадО.1t'Лd 110 Rpl.:lJ.Ma lJI>\;t<Ыt.:д,111pИti.J.IJ.It jt.o Ј.\6t:1ом

'JOk(blo\;1~ -~
Вашг.1а

---

20
16

/JI Oi13

11 ,џp~tcr rJЧk\'( l,1).

Rншња

----------------------------------------------111 ниво

1 1 1 1

t::::

Mi.lJIИIIC

-

ЈЧНОI ОДI онорЈ
!

f

Кру11ЊС

JI·I jt' 'llllft,IP
.
. J,IЧ"II Х 2.
јI
't''/t' ()L -~ .\ \

ф}'/11'1(11/t' L

[ fpl!lo:JЖII
4,

24
ПОДЈl КС 1 рафНkОНОМ.

l>poj поена у игрн npнkJ.IMI

i<' ТЈбе:юм

1. Ако 6puJI' х одrокара 6рщ у тако да Ј< у- 2х + 7,

Јх Т
а,,1ОП)'Н11 IЈбmщу t-

t-

YL

r

И1ра

r

б) скицирај график.

IJ 11HOJ.

OДIOI!Opa.

3.

lfЈрачунаЈ расюјањс коорд11нанюr 11очстка од графика функције у- -х+ 8.

4.

lраф11К1111Неарнсфу"кц11Јсса;lржи 1ачке (1,· 1) 11 (

2,5). Да ли је та функција рас 1уlта;

llocн,1

1

21

IH
4

ы

5

16

1

-<

19

2. Iраф11к функцiiЈ< у kx 6 пара11r11ан ЈС 1рафику функције 2х Зу + б О. 3а 1о k
фунКЦIIЈау kx 611ману11у: а)х 6; б)х 3; u)x=4; г)х= 9; д)х 9.3аокружи
СЛОВО ltellpeд

ре•уп 111 "'"""·• "РИК\ ан н6е:rом

1 1 1 1

11

Ј).\+ -4m

1

1.

llрrљажн ре:~у;,г,\lс 1рафнмнюм.

7.;2.. Сщ убцчнц ц

r<~ е т..:(Је ю.\1

:~;, f1fi<\JtHC1111ГJH 1 rt:"п·pJ )~ 1

--

г~.м••еrа~т)~

1"

Ј

... ) 'i" ..

/0

J't11-fL ~1> loo

1.

1

_

PJ(II<НJ.t:.'ld аоhака у ноhн.м,

КР!:Ј>кнu

ын<~ Jt: с 1 уби ч ни м днјаt P•H·to~t:11 Рнк.1.

1Јр<ТUОри

80 ~Њлк

о а у 1абе.1у .

l16vw..a

•r<'

,.. Чt'f rrJ"

•рЈПЈ'С L"t' 11p1tГH113JfpJr

1\.11.'~' , ,.. - .. мт

.

'11ti1J'i.'6HO

OчLJi:lfiiHII' н('tМt

'ЏI й'

9

Врсш·-r;.,"'

t

iJ;J,, fJI\

t

~

t

5

.

\'f'IJ.J(Jf Jit'hJI .Jd.')JIJh

(mmO

Jt.'

Ј

2.

---1-

Претвори

3.

ra

продаЈу

по врстама из зад.

J)JlJ ·1ll~~ JJ.'I,HIJIIJOpc.·~<.Шif 110 lt'iklfJШ?
iiJ ""')нно·. mJpt·~aj Н\ но rељншf.

4.

\

у графикон.

61 10
71 -80
8 -90
9

.оо

t

2 у 7.1.

1 /рикажи кружним диј.н ра-

мом (питом) сrубич 11 е дија-

Ьројђа~

1

t

+

t

I

5.

~

При~ажи кружющ дијаrрамом (шпом) стубичне цијаr·раме из зад.

6.

___ .1

!Јрикажи кружним дltjarpaграме из зад.

7.

1/рочиоl то• ~р<тања но.щ.1а
c.Jrp фrњщtа:

2 у 7.1.

мом (пито~r) стубичне дија-

6

'!рс став11 Ј< rраф11кшюм.

ili'OдAJA II0.\11JIЛ

10

rрамеиззад.Ј у7.1.

,,, (Ј/)

ЬрОЈ c1a6.11ta

спадопсда

PJc.лo,lt' Ј ·ю6щс.·ни\ нос.·на н Ј Н(Ш1 гу нзrледа овако:

hpOJ IIOCI/.1

Ј
8

Представи стубич н им дијаграмом

/2

1 1

fipoj 11рода~их BOЗli.rta Пpiii\J:-Jaн 'с
6ичним диЈа•рамом
Ј с•у·

3 у 7. 1.

g6

."= s ,_
'

~

f

'r

Ј,_

2•

Дnостубични дијагра" приказ}•је оцене Жике и :ll•tкc.
Провери да је у веhин11 nред-

1'

OL

.\!СТа Жика бољи од 1\IIII<C.

hPOJ

~
i
~

hOJIOHЛ

IIO 11/'ЕДШ 1У

40

30

= 20
10

; .. ,·
r1р1ш

дp}TII

rpc.·tш

11\'!Rpllt

11t'llt

nрсдме1

предмt"l

предм~·1

llpt'дrмr

Прt"ЦМt.'Т

J1fiП•

8.

, , . нР·'

"IC' OfЧII

>t.:lt

H(t.

11141,\l

11/.lr
"\ ТrШХ

-Т Т

1' l(t.'HJ

ПIITOM ј IIJ

Ot10)t, а,.

lД'-.\'( n 4 IIJ.tЊ.J

. с

• .азреlђ Ј

'1

t,,њ:.

f},a..:.l )' lloll..f.llllllfc..•

f'tiH\. (''ЬЈI'

\rt1p.l"

...

(1~.1Ј

Че

L\ 1112
t
1-

1

~

1

2

1

r•••

' ..3.

3,1

2

2.5

т

е~ (Jitt:нa дl,

113
+ .

~2.6

~_4, 4

~
{11·1
·1.2

..

~!,)

,•16
+!•
·-

r+117 ~1

~4,6

1<~.8

Ј 1.1

'

il

=

а1

+ а 1 + .. + tl11
11

осам бројева'

-

12.

,.с.ђ·чај\ .13 је" rrapнo. ~teшtJ31fiJ ЈС

ља по в;щчтт броја мс~у љнма.

1111

1. Q ре.1Н 'flt."]Њ\' Врt',.'ШОй Jf M'-':J.Jfi<-IHY 6rщс..'ВЈ:

14.
1,3,

3,~.4.-5.

До кажи да се 'НШИ\Јална npe~нoCl 11.1раза х
када је х чедијана бро)еnа 1, 1, З 11 --1.

л 2

+

1 +

х 5

хt

1

l. O._p(~ll С_р(ЈЊ!' ВЈ"' ·IOCf 11 MCДII)JII)' брО)ена:
~, <~,

6!8.

1

1

Ј

..

о) 4, -.Н. -6, ~.Ј, 4,

3.

18

1 ниво
На графикОН)' Је приказан усне\ у·t~ШЊЈ. (13 .\IJJ"'\Ыtнl\t:

Чнка ""• Срt'ЈН.)' нрrд11ос r оцеш 4,03, а Жнка 4,30. Ко је од њих бољи Ј)ак'

4.

.\fнка н ма nрuсекоцща 4. )(а ;щ он Ж>ра имаrи оцену 4 из некоr од nредмс 1.1?

5.

if\н11.a lf.\ta просс:Ј\ ОЈtена 5. 111 rа ltMd ИЈ ~нне.\rатике?

6.

МОдЕЛ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

i, i,8:

r 4, \ 2. 2, -4, S, 5. 7, -9, ~.

_На .l«rr llprдмrra КОЈе Је ноложrю М1rка је остоарио просек 4,2. Да ли он нм,1 6<1р
)t,щу IICJIIIt)'' А бар )CI\11)' rрО)ку?

. .

. .
Познато је да је меднјана не~их бројсна ман .., "'l
1 од њнх. Колико \1et>y IЫt\ta
има броЈева не мањнх од ~tедијане
· 1Р'

13. Докажи да се минимална вредно" IНра.ы

н)

щ,

Ј дан OJt 6p<>J<IIa бнlн Ј> А ла ЈС медијана

х \lедијана бројева 2, 5 и З.

o)l 3,.1, 3, 5;

l,6

110
. 'pa.t.:etнtл!
. • IO дd Jt.: <1;~ 'P•IIIJ. Y''P·lO 9R
9. На С:IУ'Iајном узорч од 100 .1 ищ
206 11 1
ю.:онреде:м.·ни. Оцениrе ко~нљо .
н or 1'11iot;ю ''Р4.':vнн л 15
.
IIC<J!tpeae.'J,'-'ttнx il.\l,t у 1\o:r..:;1и""J:~:t.1ot Rd oct Ј,Ћ, су
10. I Јроссчне количине па;\авина ,.. . .
У IH н ма 800 .ъуци~
, Jlt: ro, )l'L\:II н
_
по кnадра1 н ом метру. Колики је 1
'· tму ~tпро:н.:hе С)' 10 so
oдHILJIMt нрщ:е"' llotHJ.IщltJ? ' • ·35 11 6) тнара
11. Мсдијана седам бројева је 3. Мора
.•

. OUIIX брОЈ·ева 1·ссредњи по величиниб међу
<fC'lii)JII3
) н~има, а
А~о ;с и нспа рио. ·
. _ . , Јрнтметичка средина (полуз и р два сред-

I,!.S.Ь,IO;

.118

t'84.1

l.ч

8. С нша смртностн од' рипа је lloлa lt т,
.-нщЈ оцени те котtко је би.-rо н
. Р · 1_Н.14. Ако н:

ПоgсеШи се!

,

••~tпprџ•.cel.allJ,.

т

11

3_1

.

а Р<~ч'с.:;~" Нtсь

YK)(IJtt YCI!t:)(~

CpAAI.J->/1 йреgносw и меgијана

ст (нросе.) бројева а,.а.. ..п" је број

П2

hopt Је раЈ ре:.{ ЈС пос1 щ ао бо.м,

1

Срt.1ЊЈ npt.'IJJO

3:

.

rkr..

...

rll

t
\'1111 t4,2

f'-J7fflf.X

...

т

Ј"

{JII

!-

у т.н}с..·:ш је: пр11Ј..:Ј t<щ npoc .

7

1.

f lpe1 вори nодатке)' табелу

2.

Ј Јзрачунај nросечну оцену

3.

Ј I :Јра•1унај медијану оце1ы.

4.

Прнкажн nодатке кружним днј,н р.1мом (нн1ом).

t

х 3 дос1 нА<с када 1•

t >:

3

+ IX t
4

досщ,.е

5. ~-rt·IJt'llll ЈIЈрОЕШ (111, иЈ

(.2.

4. Ј(оkаж/1 да системи једна••ина Ј ,Ј l!p t 12ц ~ 14

( Ј,-3) 1нку ретења jeд••a\lffJIC IOm + 7"

Н 11 !т. n).

1

Ј.

Ј

' (р.• )11 1'
,,,,, ()\"(\'
'''

7

-.1;·

'

Одредн бројеве р н</ тако дil ypel)t'ШI нарщ

J'l'tlll'Њ,I iJ,)JL' Jl'.'IН.1'1JIHl\

tiJtiiiiiJif ()Јр ј~·:щу "liiHt'JPII}' lt.'JfHJ \fШI\'
,

fX, ''r

8. Q

1 5,

111

Ј·, { "=

с•1 дне неnознате ч нје једно Pt'lllt:IM.' Ј·,,

6.

peдff ('ЈЈЈ prШt'Њil jt'ДifJ'IIIIIt.' 4Х

23 и у

Ј'

9ч::::ts•щсуt.'k."•ны!1~нlщ,_

Дс' :ш су еквивалснтви снстеми Ј.СЩIЈ•нн1а· l . jx=-z

-

I:IIIJII l.;t\

)'~-!

Н/·

СИС!~МОМ jt.'дHil'IИHa:

lx2 ;;'"~;
~ 1.

l· /

.2010 чине cнcre:\t .1ннеарннх је;н-rс1'нtна с.1 iШt'

311 t4b= 7

2

8.

'

11. До""" aцp<l)rнll нарон11 1-2 6) 11 1!, 3) нису рrшења сдедеhеr

{7tJ- ~р-

CI1Cieмa ттеарннх

9q- 22

Да mt су еквнваленrни 01етем11 једна•нща: 1,: {7х- 4у= 12 н/,: ј х+ 9у= 14 ,
8)·-нх~24

cr решења датоrс"' тема J<'IIH.I•mнa: а) (3, 4 ); 6) (Ј, ! ); в) (-!, 2)?

9. Да .111 С)' екnнвалею•ш оtсте"'' је:шачнш: Ј,: X-2)'=5
·
Ј:

6)'-3х=-15

11

Ј,: {xt•-"
>- 1
·

,

4хНу=2к·

{ 12х+2у=26 .
6х+у=Ј3

8.3. Реша6аi-Ье сисщ ема линеарних јевначина
са g6e неuознащ е мещ овом смене

Ј3. да:т rюпще рrалнн6ројrв11 х 11 у, li1ktm да ЈС 4х 7у- Ј Ј и 20х- 35у ~ 54?
ћо,lюю рrшењЈ Jf.\1<.t OfCieм Јt'Щы•rнна Ј. {х+ Ву== 1Ј
.
· 3х+l 4у=з/ На КОЈИ вачин се м<пу

I

- 11ку .. 2х=О

10. Напиши бар један систем јелначщы kојн it.'t't~:tщнa.·tt'HI,ш oteteмy

9

Ј2. !X.yl
Њн11ш11(2,бар
JrJall Cllcтe" ;нще<~рних J<дlla'I11Ha са две неnозна1е 'lије рсшсње је
! ),

um•смн,нарснмцдаtо<tнсtсма!

l'k.НIHHJI ·

2010.

ЈО. Ј;аf}<енстш шнсарнш i<'-IIIJ•пшa f: { )а- Ь= у КОЈИ од уређених парова (11, /Ј)

Jt'ЗH"'iiHHa с,а ~вt· HrJJuJHdJt" Ј · 4р -f

Jl..'

_

ј

и 1 · Кр - 11

'

HCllt..JНJTf~

14.

1\ОЈИ

3
fiJ.;....
8.

2)

9. ДЈ ,111 iсзначннс.• Јх+ Ј бу

ЈЈ -

·Р 15ч:;;;.\()
s. I latlt1ШH бар један систем јсдна• 1 и 1 1а . .

ilor..,))f-.H.

6 1·~ IJ,J ј~· 1JIНl'JJ1H,I jt.':Щ,I'IJII/.1 )Х

)

Ј.

--------------------·---------------···· .. -- ........................ .

Mct одом смеве реши следеhе системе IIIIHeapшtx једиа•tнна:
,1) {

3х + 2у= Ј 5
у=3

; б)

{ 2а = - 2
.
.
31>-4<1= 10

:'13

.\ј

1 ,...

Jtf't••

.• ' 16

.\ + <f
••

{'

..

с;

НЗЧЈf'f.Ј:

,"

1 ,.,

,. , "
r

'

ь

l

f:

L)t'11f/llllf1J()J'O}J

1
: •

О•""

1

11

6

i-

,

ч

,

О { /~<r

у

-/

)'<'Ч

"броје>~ 11 •о:ш•rшr• i<' 5 11 О<'·" ·lk

,. 2.
1

3а В со,.;ов~ и_ 7 кока. 1\<ща

11.11'<'.'/11 "'""· ·"" "'"·"'"
1 \fJ11.11flt\fJ Пt 111} 1

_ .". /< 36

'" ' "

сЧ. ()(lюt;t'111J"m.p.њm трс 11 1

9.

Pt•:шrct~o.reмc}(JffJ'IIflfJ.iJ

10. ),

-

х+Ју;25

{~x+l2y-J04

·бЈ

2-t

25х

са )ТЛО,\1

z.

Одредн )'1 JIOut• х, у J-t

z

t tf: C}11Лt'.\ft.'JГHH

'Р'тt

1111

а 6 со"о''Ј и S h.ока-

rrод~.:;щ М;щ,,,м кщ ,

Јбн~ дuа б~оја је Ј ОО, np~t чему ј~ но!lщщ,

бpOJCKitMa Је реч?

11
'

111 11111 1i. Jt: '

L

1

11

ОС1а1ак 2.

"~'""' l<il1t"'·' ' P<hlt1щ дру10 , 0 •ојим

8.

Рсшисистсмјелначина:а){ 2 Х+7у-24 'б)1·\х 9у 2S

9.

Ыладен је за један посао 1 ребЈ да побије

12х 27у

1

1300

)·радно само rрећину nосы lt Зd ro IЮ6Јщ 100

·нн Ј

t

7)'

ра и .lщrry. ~lt.'tђ"Нщ, ~l.та.1сн је

11

.зror ПРЈВО)Таон~tка ЈIШ Је }t'JHa њеrова страница за.... ст д)'Љ:Ј o:t nо;rош1 нс.·

11 ца "-1 ар.а. !\щ11•u ноnца има 'lека, а

~ошњо Жарко?

( FРЈНfШГ

l1. Дarl ..у тр11 6роџ. raA('I ла 61fрови свака .зва о.з њн.х И.\fЈј)' Rрt·дноснr 56, 84 11 Ј Ј 2.
0 lo.O)HU 6poJt"BJI.\I,J Jt'/'le'l?

11.

Ј{ноцифре~и број Је .la 45 ueh11 о.т .1611ра, а

11

12.

Аћо се номеша 20.111 rapa no,1e •щја 1<'.'С'111<р.н)·ра .\'с са 30 nlt rJpa ио~е чща Ј< •е"­
псра rypa ,v'C добЈtја се мешаuина 'llt)a k '"""Ч'••ур.l 26·'t. Акu <е 11uмеша 30 лиrа­

IJ.

Ј llpJsuп."u.\1 троуr.>Ј)' Ј..:Јтен· се разаЈЊ}ј}' за 2 ст, а разтња nовршинЈ кнЈщм· •

~.:онструнсdНН\ u.u ~о.ан·тама је 28 cm1• l1зрачунај хиnотсвузу itaTOJ нраоо)·t ЈЈщ

1PQ~'I'1J

•• )3

исhи u:~ ЈЈ:нtке
Р

. .

•ВOJitx U1tфapa.

чсшаnина Ч>1Ја Је те,шераrура 24"С. Одренн х 11 _·
1

8.5.

Ј. iJдpt'Юt р.:иiс:њ,, ёнcrc:~t<l jc:jlнa•mml:

a){2x+5r-z9,б){3"+ib-25.н
5у 2х 21

О.1ред11 1а1 двоtt11френ 11 број.

ра во;~с ЧИЈа Је •_емперат)1Ч .\"С са 20 тв ара "o:te •шiа 1 е '"'"'"I'"'YP• )"С ;юбltЈа се

8.4 РешаfЈа.НЈе си с ш ем а ли неарних
Јеgначина са gfJe нейознащ е мещ оgом
суйроШнцх коефци,ијенащ а

2.

с.: tца t.'Јщ 3tю ;t,щ,,~м'.

11 .loпry. ~О.lщю кошта .lonтa~
10. 'Јека l.f.\ta три ll).. la BI1Шt: IЮВЦа о :х iКJpt., А . nннар.t
б
0
:ta ћс Ле..:а н мати чснtрн П)tа ~ННЈ~ ~~ "' 0 ~ 11113 пorp(1Uie по IOOQ ,'\ннара ом

• ~hн о:~
Изрd'IУЈЫј rю р11 0oJt\J 11pJBO)"'""JOНJIKd 1(' 10 П>'Т.. ~Jt.
• ра..1-"Јике њеrовнх сrр.аннца.
'0
· шнщ

10

Х2о

llx+ 42 Y 96'

5;·=- 120

121'

..

кшы, ако }С за 4 сока и 3 t~:ока _кол. , . h sщ 11"'Ра. Kti:J 1tкo 1\( r

{Sx-;·-

1 t"\ft~нraн
ОХ (KO\IlUic."'-lt"H OIНLJ}ПO.\f)'J1 cyп.
.

!~;ОС)' 11 \Т10811

1,

ст,,, '!'" ЈС ЈЈ Ј ст дрюt 011 оџюшще. ћот,.,, Ј<

поr~ршни. мтт ТIЮ\'Ј lJ~

''-'rahl.'lto Jt:

Одреди дате бројеве.

11

,,

{

7

6. Ј>;нЈЈИКа два броја је 62, а ка;~;,, се llt:ltи

•r' ,щr•н· o.l Нн ми', 1-:o,.r.o 110}пца "·"" Mll.'/,111, ,\ kОЈ/Що 11що
\lнын 11\fJ IШЮ ""''.• - ,llllflllt' ноtщЈ од Нн..:о,н:·

IOv
, IOp-+ ?у

5.

6pOjt,'IНf\t.l jt.• Pl.''l~'
eJf1-. ЈЈЫI\ОНЗрЈ. 11Њ.I ~h- -о .J\Щit.\f
')

;1" · ,,.
.
) ю- т ti0.1c.''fll прнр(_џтr.
6_ \11.с1 LC пpнpP'f.lll «_1 Ј . tt>нp јt•дњњ 50.

\

pr

Pc:шlt с.:иоем једначщ-tа· а) !'х Sy .
\ 1 х+
.'
!
'у 10
4(х+ 1) =3(у- 2) . 4х+Ју ·1''"'
.1
~<Ј Sy x=ll
·
.,•
r
t'

•.

.

,ti)

О

l

нфпt:Јf«)Ј
6pOJ.I/t' Ј ... ·' ЊIIX011;.1 Jloi.J,'flfl\,1
l~rL'rt"н'mmJ.lEнщ
,.

'

fiнрцнфр~ н·н·,tiiiJI;IIIH

5.

,,

Ј} l Х ! Ј

Ј. f'(' 1111 ""L с. ~· Jt :,, ,. тЈ:

А.рн MtfJIU~J Ј

/~"' ~

Реща8мье сцсщ ема лцнеарних је_gначина.
са вве неuознащ е tрафичком меr.м овом
.........

\

{4m+9 11 =72

7" -.ЈЬ"_5 , Ј 5n-2m=2 .

Реши снпече Jf!llta• 1 н11a: а) { ix+ Ју- 25; 61 {а+ 3Ь= 10 {Вс+ 3cl _ 7.1
lx у=-5
3а+Ь=6 ' 8 ) Sc+ iicl=- n·

1.

lр.нјНI'Јкнм методом

ренщ шс 1 с.\t jeдlt.l'tltJia: .1} { .lxt)•-7 ; 6} {2х_,y=S ·
Ј'~-1

2. ГрафЈЈЧ~<~:ЈIМ методом одрещ1
2х+у=б

{5х-2у

а) { х+3у-8
_ ; 6)
. ·- <;
-\.\+}--

pt:IIIt.'lt.t: (Н( tt.'M.t

.1

ic.ЋitJ'tшм:

х-.

~ ..

~---.

1

•.

г

' ,,

~.

1\" ..

5.
.. Jfi..f\:\1 ('lii]OJIIН.I. il lf\1.1

м нс

to.

t)зрс

,

!JJt'~o.\

l

.

(.\ f ftl'
c.•rJHHL пзс

С

ro р·ше•ьf
.

ll )J}Ic.~· Ј) c.t'J...\" О/ ТJOIVI

ПрtАмена си с

са

g8e

1. РЈ~ПI"Ј lBJ 6рщЈ

Jt'

1

ly
tlll

Ј, т .. :.о

8

,'bl

\'JЧ:I)c..'lfll

,11.'

ьроiеlн.· 11 н

l њ.о ,1.1 :ннiltjt•tщ

О) Ht\l~ f t"ШС:Њоl; Н)

IIM,I Ot.'c.J...tHI,I'IIIo

Ј), нон•t.шину О,! 1000 JIIHi<tpa ipt.:б.i P<liM\.'IHt
r~tto.:O ,(,\ >t\)JIHO б) де 38 tюн•t ..ннщ,, Ко Н! к(: н: II(JН•t.tЩtttcнд2() дщ

t'l н

mx t- п. O;rpt::rн pt·Jmrc..· ()pojc..•rtc..·
ЈЛЈј\" О 1 ЛJp,lЛc.'.'JifC: L)'
1

52Х. f...џы

Шема
Аинеарних јеgначина
_
h

вс.~

tt'

,

lf

12.

, •

неuознаш ~
•"JJI \f<Hblf.\1

.

добнјЈ се J...O.'IIf'IНI1h Ј

11 OCI,I·

)1\ПIHt• '449kП1. '\)ТО}

~,· ..II~<OIOf71.!\H
Ј.

р

Ј5 c.JТJfii)706)'CO~f Jf 7 (<.HJf 6pOJt()M

14.

lJ

rJpJ rr rpPIJ прсш.

II~J\Jf\fO]IIpi?HOЗHJfXCpt'дCJdHa?

'- •

.

- kg '-lfJ"tl 112 kg карыка ••. Ј i70 ;џшара.; Ко.11њо ј~ п.1а·1н.ы с нр,

а ь:...•'IН"О AdJ~tJ"· а~~: о ЈС II:JJ\1.111: 6но трн ll)·ra с."t.:}71..ЪН 0.1 сира.

~. Брзт 1, ТJ'II 111-ra сrарщ11 од cccrpc а трн II)'Ta м:1аl)н оз сво1а деде. .1бнр то;щн.t ж·ц,·
11 IH)Kd /<' 6~. Јl.рЈЧ) HJI KO,JIIM>t)' <ТdрН 6ра1, сестра 11 ЊЈIХОВ деда.

5. О. ац 11 , 1111 II.\IJ))' <J)tдllo 60 1о.ш11а, а пр<'
НЈ.

51<>:\HIIJ о1ац је бно

4

npa

7.

• • оа 1\ојих су
1 GHtJIO <Щ \:11,\J..t.''· II!'ICt.
. . .

) 'IЈМ&ЩЈ ·с

~.:, .нщ с..:с ша

Марс поклони Љуби 1000 дiiНЈЈЧ, оrща l~t·rrм

н~:юt

.'la су

.

.
· •11н ЈСIШ.њ..: (}'Mt.: ншща. Ако Ъ ,
. •lp~ им ..нн 'IC:Jit' 11
Ј ~ 6а
1 li)'"1J кише нонна Oil :ъубс.

11 о,..пон н ~1ару 2000 динара, онда 1н: М

нара. 1\.f~I))'[И~t, 5 ИЗ..lеtНИI\3 Не ;юl)t: lt Иi

Ц

il.bltltJЛt."tHHKЊ1311t11o6();щ..

НН ННЈ С)' Щ.. Ј.t,щ).

юра;щ да rшатс по ВО

16. Два броја се разликују за 16. Ar;o оба броја 11011tltaмo
.1,1 396. Одреди те броЈеве.
·

13 6

'ЊIШ>u прuшиоа се увећа

11. Зидање r<yhc 30 рцника заврши !Ј 28 'IJrra ·\к11 11• 1 с• 1111 ,
·
_. .
.

:•
" .. "-·1. : 10 ЈЫЊtпрш•.:ьучи IOW

ра;џtнкЈ, К ј ћа се заврши 6 ,1ана пре рок.1. 1\о.1н11.о р.џнањо~ н·нрикъУ•t\по nocjJy?

18. Таr<мичар А је ОСВОЈИО то:нн.о бо:юна м>.щ~о /!, < 11 1> 3 ,110;,.111, т •., 111 ,1ар в k имао

6. /аша 11 СашЈ .т '1'1111111) .п-бt'lllfЉI. 11f1JI 'lr.\f}' је /аша 11латио 2, а С.!IН.\ .\ .1убешщс.
fa.1a ""'се rrpii>VЬ)''Ш Раша 11 .ыјr:шо појt·ду сннх 5 лубеница, nри 'le.\1)' је (11.11<11 д<' ·
чак појео re.Ш.IK)' ""'ш•шну :1;6ещща, 1'<1111<1 је :Ја свој дrо лубrНiща ос 1алио 150 ltlf.
нара н отншао.l\..њо '") /.IJIJJ а С'Јш'Ј rrоае:шли нrх

.-\kO

'

;tшt.1pa. Ко.1ико је излетнЈњ:а би:ю на H1.lt."ty~

crap11JII o:t '"

h•J1Jit,{) r01ШIJ са.{3 Jf\fd Clfft, с11\О.1ШШ ОIЈЦ?

6иЈН1 вуни?

15. Група ..нлетннка yronopи DОА\Њу ay·1o(}y<.o:o.t Јако а \.Н'

~

Дочаtшц:. 1е hTlllf.l~ "~

..

<:tщ;...: 1юсул.с од.

Ј{о,·тко сад,а новца има М ар~. а 1\0.'IItкo Ъyfi.t~

llllpt.'IIJ/1;1

2п\"1Ј спорнје од воЈа н 2 nyla бp;m:l' o;t бро;ы.

' lcto У Hpytoj.l\.щ,, (t· H.t .

Ј 110 с.. у ди им,, 1рн ll)'t 1

ОД IНК}'дЈ. бн:ю 11<1 IIП•It:l ~ I~H1\IJI.' !\1,1\.'k.J IIC\() у
у.
13. 1РУ"" од 58 IIYJ ника IIpeвeae се "Р..
11 моvtи 6, <.lt-tcки 8 седищаа Ко·•ик, ско PL"Kc lщpи,,t.'itlt ч .,,,,щ,

..

8CdTJIIIU.IOM.
t'T..IO

m..1jc но ~О llltl.lpa млека, овда у нрно·

CIHI

подс..

a.tpa и '>О •ННtара
•Нн н., ICrltt.:, t 1\о~щ,о llPYI~

у Jt..',liiOJ 11осуди l-1.\1a Јша ну·1 а LHtltlt: M;se.._,,

дру1 ој. l\о:1ико млека је у свакој

Tdt.: rnn о oJII.\1 йроЈс.'юr.\t.Ј с..·с р.џн.

1. lp\·пJ7)'pнcrJII\Ћ''"'·l·~~..rc.t'"

tц: Сщ t ~~ ttщ1 • 1 1

11р<.: 1t.'~

21

т н" '""с" ~-~.._с. ЈЈН Ј

86

'•

·r.r.

rpJII~ 11 11 /Ј ·JIOt' о.\' ltдJI.I'IJIIН.: Х
.

)'

~х+-

Ј"\+-

~о. .Ј. rc.· оре !CIH:

lff

4 о rrc н· ре Ј.

r~:1uc.·њc=

(l

'" ..

, с.т.. т

Ј

petitlf•

н:

lc 1'

те.

1

f -"

lo.fc. 1 lt" lfJ'IJ, iJ

'

г

~.н

1'

К

4.

1

150 динара?

бод BIHIJe од С, а так.\нtч,1р С: боп 1шщr сџ IJ. Ко:tш,о је бо;юнЈ н~ыо ~u.њи 011 њих.
љо ЈС

-\

имао

6 r1ута

више од т

19. }\orryrrи "аrичю1 квадра1

Аца из пр~« "·'.l·"e k пpп.\feiJI<>: "!\ко се број )Јбука у корпи сабере са бројем Y'IC·
инка :ю6ще cr rа•пю 100". //с"""' је у•1и 1ељ соаком ученику ноделио по две јабум-,

1"

1"

1,,

а rrpн тrщ Је У ""f'"" OCiil'IO 19 ј.1бу•а. Ko:rrfko је било ученика, а колико јабуr;а?
8
·

!(~да Mapr;~ КУ 1 "' 3 cvec~e ос IJIIt' ·"У 30 динара. Ar;o би х reo да K)'lll1 4 снесr;е, о1щ.1

М) не;юсще 40 .Jifrropa. Ko:mr;o IШIIaltJ ама ,\Јарко>

20.

Ле 1еле су вране, (11<Шf.'1е

()' 1ране.
llo rprr вране грана 1111ше.
Ilo ;ще нparre вран,11111ше.
Ко.1'ко 1р.ш,1? 1-:ол'._о nр,ш.11

'11

ВАЉА К
q 1..

у, Ul'"'''' ~

,

,111

,.._'\(

Ј'

"jlt'lHJЧJIHJ

·'<,и<"

{ ?х t )'

at-1"'

t

lfJдJ

1rJflH·~ 11~1

Jl\fJ/\

1 м·нша 1

.Ј}

ЈЩ) 2 ()10 .'JJIH,tp.i. l-0'1'"''
ll1дt'~
.

't

"'

_____ ... - -

Ј,

. ,.

ЈЧННЈ Ј·

Ј.

{2,·+ \.- 5
С.љ.• с:\1 Јl'зн.•чЈmЈ .i.t ~> 4Ј'- 2
·

11

'"'·' ,{р.н.ны. ·' ""'"'"' ll.щ,,,

·{х+)'=3"'··{2х+5у - 2?

Ј

8у Јх · .Ј

1Ос1)1о~о; 0:

једне од њсrооих дужих с 1 рЈ.ннца~

») симстралс Њеt·ооих кpah•tx с 1ра Щ,\;
r·} симетрале њсrоRих ду:.кнх 0 ращ ы.

111
11

. 2 . = 2.

Ј.\+ )

За сваки од насталих ваљака aнpatl)'ltJj

фнч•о,1
" · .,1етодо:\t н провери та•mос 1 добн.

, .

.,

110

2. Ј..:вадрат стран н це а·- 14 cm обрће ct· ""'"·') Hpt.: IННк, tщощу" il)'iii.I1H)' li38о;ннща

_
pt'ШiffJ'd

а) једне од њеrових с1рающа;

б) ~ 11 метрале једног пара"'"'""''' llac 11 p,1 м 1111 , <ТрЈIIица;

8) fСДНС ОД ЊеГОВ\IХ ДIIЈаГонала.

wфр.~/1?

--------------------------------------------/11 ниво

{

х+у=3

Ј. Дз 'lнС\·t,.;внв<~..Јентнн снси'ш Јеmы•mна: /1 : xz = 4

.
2. Реши окrrм ''""''арнн.\ Јr;шачнна
1'

2у+ х- 3

uк1еы I<Јначнна {2

х+ч)'~6

{

3_х

2
4х+
5

·{2x+Sy~I~
и /1. Ву- 2х::: 2.

3
.

,

Ва.ъа~< nолуnречн11ка r

1 ас 1 ати обрrањем:

.

8

сщ и""'""" 1/

16 cm """'"

а) квадрата странице а .. 8 сщ <>М> fе;ще о.1 њеюиих сrранищ;
б) ,вадрата странице t1 ·· 16 щ1 ОМ> )е.ще щ Њ«оищ стра ща;
111 е;
в) квадрата странице n 16 сщ око је ане од ње1оиих щЈ симетри

г) правоуrаою1ка стран11ца n ' 8 ст, /Ј. 16 cm ом> J<ЛIIe о;1 ње1 ових1 д}'"-'" страница;
д) nравоуrаон1ња страница n· 8 (111, Ь 16 (111 ом> је;1не 0;1 њеrоиих краћнх стран11ца;
IJ) лравоугаоника страница n · 8 сrп, /Ј
16 «11 око ""'еrрале њеrовнх дужих

'2'=7

3
Sy
·
~. =3
4

cтparrrщa;

рrшн 1рафичком методом, nровери тач1юст доби-

Кца се <>Ј ,1нrщнфр('//оr броја одузме број наnисан истим цифрама, али у обр11у·
том nuprrty
36. О ком ;нrоцнфрсном броју је реч, ако је тај број 7 rry1,1
В(hн
ОЈ '6нраii0611Ja
СВОЈИХ"'
/ЈНфара>

у кОЈИМ од ових C.l)"-!afeвa обр1ањем 11астај< nаъ""' \'

· . СЛ} lol!t:RИ'\ta 1\аца на таЈ начин
IЫCiaJe ва.ъа~< 11ЗраЧ}'НаЈ. ло.тупречrн", иищ11у 11 д\'1t-l11!}'
"'""''"'llla lщ иаька.

с) nравоутаоника страница rr

8 щ1 , f,
16 (111 око снме1рале њеrооих
страница. Заокружи слощ1 (слона) 1кrrрщ 1.1ЧIIOI (оачrrнх) од1овора.

}tнm решща 11 """"'"сна рrшеоьа датог система.

g

1 10 '"•1{tp,щ~ltt.l(l

а) једне од њеt·оnнх краhих <.:rранащ;.t~
6)

'1 ti юid o;J\'J.\IC: брОЈ наnисан исти~r цифр,1.:1Ј• а.:ш )' обрну
4
. r._,.w
h.u•nоџп.t·
.с о~ ~воинфрст
. ·двощrфрено.ч броју је реч, а'о Је :<бнр ње1овнх
обнџ.~ Cf ~5. 1
( Ј ко.\t

4.

В.tљак настаје обрта11)ем 11ронщу ~ щ . .

.

Ј:НоЈ рс.·шсња.

3.

5

: nовсеЩи се !

--------------------

1 1 ~t'"'iНЏI7tiHIIIILif'1t "" /<'.!"'''"'"•· · )' , =
Ј. ~·'1"•
{5х 3)=6
PtШII cua'''' rmlt'JI'H"' lt.lН

,.

1

tнибо

'

"'

фн•IЈо.:<1.\f Mt.'T -..дом н tlpt)Hc.:pн J,I'IJfщ,: 1 ;щfi

6

Ј ,по IIHfJr·• нншt' о,

---- ---- -----

' '

1 /,

{ :\.: 2у­

pt:JJJf .р..

t'"

1. ltH/...'1
( '' 1

4. Др н ,н,ј ''

џ:

1JIIf("'i11111 '

нзчнн

"" ,.

('lf llfi.IK

о,

4.

краћнх

Днјаrоrrале nравоу1 ао11нк,1 .1ar...ыrraJy )'1'1<1 "'' 60° н дужине су 18 cm. llзрачунај nо­
дуllречник, висrшу 11 дуж 1111 у Шlюдrrrщ,1в.t'I•KJ којннао.тјеобр1ање" 101 правоуrаOIIIIKJ

ОКО:

а) једне од ње1·овнх краtшх с 1р.нвщ,Ј; б)
1 шщтра,1~
'
. .
• 11·••101111,· дvжнх
страница.

q •2

f'аtЈми ире еци бtl rж:а

Пogcewu се!
n

с.·с.t:нн tы·r.t.;t (.")' нpe,~t(fl poшtm.\fa Ј..Оје са;.А,рже

~~~:;:;:, ~"Т· Јр Ч

110-'I)A<IP"''

пр;НЈО}'ЈЗОНЈЩЈ~ дуљнн~l

о ,,ш:ц.r lr~r 11. Нрсннн ,,•..,.,.....1 рiнmнма норм.IЛН.IfМ н.-.
Р

. 11 ••оч ,.џ1рm• њс1 оон.\t осноuама.
щ:у њt. ''"'' '> "Р> 1 f)JI
• •
.

.

Мрежа ваљка је фигура у рзщщ која се tact .
ооуrаоника дужина стран н ца

2.nt

11

Н,

...,

. °Ј 11 O;t
0 11

ttpa.

њеrов ~м ота ч ра.звијсн у рава 11 ," .ш а "PYI ~ ~~е;н.1аs,.а

11

... а ,.,.ОЈИ додирУЈунасnрамt•есrраницс
упр~:•щн
101 nра"о}'tаони.
r.;a дужине 2rn..

.
Површина Р ваљка ПОЛЈПре•ши ...а r,
р 2r1t(r+Н).
' 8lt<llttcllJe

l. Нацрта1 \tpt:;.кy на.ък.а nо.tупре•шш.:.Ј. 4 "m III\H"-ШIC ... cm.
Ј.

lfЗpoJtПJ·, ~уљ.шу Hf".1ГOiti...1<" и понршину осноr прс.·п·ка на..·ы~а rюлyнpc..·•щltt\,t

2. Н.ацрtај на картону прн6тнкво мpeil\y UJЉtJ чщн "t: омщач.

Ј2 c.m" ннсщtс.' Н "т.

2. Оснн npe(c.'K ва..ъкd тн.ннt.• Ј б (Ш

Jf.\r.l

површину од 480 cm 2 f\o/llfh~\ }f..' IННtршнн 01

Ј.

lуњш1Ј it.'лm.· t. lf'>ЈШЩс оt:шн нрrп·ка ва.ъка је 24 с ш а дуАшна љсt шн.· ;щја1 оноlлс..• jt.•

26 (П1.

\'llt'J'IH t.C:

Д.l IIOt tojl' ДIJ.i

Jbl,bl\a

С TJI\BHM ОСНЈt.\1

npetei\OM

5.

4.

ьп ..:m dко Је·

. .
PJ3RHJa-,: tipa.иo)rrao-

Hi.t<I.\)c.'

otirJ.tН.t>\t l-нЈар.11 ,1 "'P.tlllщ"· 6 cm <жо њ~tоп.:

CIIMl'TpHJe h.O)a llt' CMJ.J'~IhH 111\]е;ню О;! lt.\.'1 Ш\11\

Jf :ip<1Ч)'Љtj ПOBpLIIIIH)' Щ1Љ1\;.1

L\..'M\.'H,\,

hOjH 11,\(l,til,• o6p!,\II.!,.'M

ћ.ll,щр,\1,\ (lf'dШЩl' 12 I.:IO О"О:

с-1) једне ОД ЊСГООit\ ( 1р,ННН\о\;

б) tнмстрале јецнш од 11•\}'юна Њt.'НННI\ ll,totp.!MIIH\ ltр.ннщ,\.

ЈЈЊУ 16 LНl. 11.-tp<I'I)'Н.tj p<tcH>Ji.IЊc: н· равни од осе ваљка.

е, та с.Ј 01..0.\f ll,t:ы·.:.tн "·' pdl IOJtlЊ}' }t: 2.4 ст од њr. Израчуњ.1ј поврннrну rtpt•et.'h,t.

6) RltOtlbl R<\.ЪI\J. f"

ОСС

Ран;щ й''lс.' н;tљ,,,.. 11олунре•1шњ.1 ЈО 011 дуж две њrrooe и:шодншџ: КОЈе..'<..}' 11;,1 potl ro~

:·~·""" rю:t}"IIJ>t"lllllh<J 7,4 ст и ЛIIOIIte 20 ст пресече~< је једном равнн кој,\ је 11,1р,1

J) 1ШСЈ1На ВаЉКЗ а,

3. Н,tцrнај мр~жу ~аљt..<.\ 1\оiн

Н :ы Cli<IКII <Щ ЊНХ

lt.ipaчнraJ rю:rунрс.·•Iшњ н нонршнне прс.:сека равним а нормалним lt<l н.:SIIOДttiH~t·.
4.

КЛ с ш, Ь

)"оба С1)'Чаја ltCCЦ11 Чpt>;t.;y 11 )'Ј IIOMoh (J.MO."IC.'III>IШ( тrJKI.' НЈЩ'IЈIЩ МО)(\.'.1 1.\Ј...Ъ\оi.Ј..

пp(.'CCII.J ror rta.ъ1.1 б~t:ю IШJO,\f раннн која је нормална на њеrоне lf.ШOJ!НitЩ.'.
1

юњ c;.t странЈtцама а

5.

11.1ра•1унај liORpШIIII)' ll;Ц,h,\ Ю1ј\1
16 cm о~о:

11..\( lo\ic.'

\ltl}'J,\11•\.'.\1 Щ'I,\IIOYI,\OHHti.o\ Cip<ШIIЦ<.l а: 8 cm,

,\) ЈС.:ще

ОД ЊСI'(ЩЈI\. h.p.ttlll\ i..IJlotiHЩ,t;

6)

ЈСДН\.' Oil Њс.'ПНН\\ дуњ.нх Сlр;.ШЈ.Ща;

В) CIЊ!t:Tp;Uit.' ЊСЛЈВit\ t..p1th11\ С\ р.ННЩ.t; 1) "-11.\IClp.t:\\.' Њt:ltHШX JLY/ti.Юi. еtрЈ.Н.ИЦ<.l.

\.

С.

ТО/С:

111

/1 1 Н, 1

J'oiHO)'I IOJIII

_z, 'ТЈ&.;
т п: ror ( . J IIO) r 1~ 111111. ll."·t.:(' о;,
"1Н.,'1} ~~~~.. не моЈ\ Ј.Јокру)f\Ј~ с ltJIId ~оЈ,,\:)'
'JoJII:

Mt~~\

rJf\' rtJI ва

r t_a.: 7

\..

·'

Cln

~4

о

!

Запрсмина V ваљка полуnрсчни ка r

~

'

t 1 lщсtщс

IJ је

v

r·n · li .

'

1))

;Ј )

. -е- новршннЈ осноr лресека Ј08'Л сш l ~' IIШtршвн.t
lf pJ'J}'If.::J rюврнШН} вa.~tr.:J 'llf/il 1 • . Jrt.J ·е 361t ст:.

•rp«rJrt.a "'~ pamm нщ·щ..:..ЈНО,\f нз ос.} ваъ

Ј

.
2. ЈIЈраЧ}'IЫЈ 3аnречину ва.ъка .._о)н HJ\:IJ}~ о6рtањсм
•• 18 сш око:
праио~тЈ.оникЈ С1рающа \2 cm

. '4 l..'ffi n >CCt.''lt:lf }':: napaлe.1HJf.\f раВНН.\"1 а. 13. у, лрн tiC~I)' Q
в. сuржн
B.J..ъa~rt.· .rо.
ђТЈречшrк..~/3 •н у . cJt:
•r ~ · ~
од noa\'l1pe•lюrкa
основе на rрн Јt.'дЊ.lка дела.
т.,. ваљ~rt.а а
Јt:дан
. ,

")

1
9 Ва.ъаl\ внсшrе 24 (т н rrонршннс осноr лресека 432 cm nрес:чен је са rри ра~нщ ко
• Jt' CJ.Зpitie on· ва.ы..:Ј 11 сыакt.' двt.~ од њи.\ зак:rаnају )тао од 60. . Ва..ъаЈ..: ЈС Hd TdJ н~ttнн 1

позс: мн на ;нс?ст ;а.·.1оно1. Ј f3рачрыј новршнну Једног од тих де.:тоuа.

10. О.11 оr.ч sа.~ом. paЗHif/<11 1· раван, nрrдоав.ъа лравоуrаоюњ д11МеНЗ1tЈЭ 97t ст >< 167t сщ,
lf3paЧ}'Ifi3J олнос rюнршнна два ва.љка чији то ,\1Оже бити разВИЈеНи

OMOT<:t\1.

11 11Jpa'I)'HaJ понрнншу '"''"'"ако је rювршина њеrовог осноr пресек,! Ј 568 cm 2 .1 ње­
Iона •moma је: дЈЈа IJ)'J а щ•hа од пре(ншка.

Ј2. Г/онрrшта ••·•·••је 384 cm2" њсгов ОС/ЈИ пресек Је квадрат. Изра••унај •юлyнpt'ЧIIIIK
11 HlfOШ)' HdЉK<:I.

.За прао.ъrњс •арrощ•нх K)' llt)J ваљкас!'оr обл11ка (у које се пакује кскс) пplltlpt•­

м.ъeнo ЈС 2 000 1'/ШЮ)'I,юнт '"PI'OHJ димензија 67t cm Х 77t ст за омота•tе. Од к.!р­

•онскt• 1а6.1с ,'llf.\fCIIJнj;~ 1,20 т х 12 т .\fary се направити дна н поклопt!И пtх ку­
rща !рас rН' маrсрнја.Iа ЈС Ј5%). Одреди полупречннк и висину кутија.

јс.1не од дуж11х стра11ица;

в) (Н.\.tетра..1е ..'t)'iю1x стран н ца;

Јfзрачрlа,' J,VIOC nuнршнна нpc:(t'l\d ва.:ьl\а Пf.\f равюi.\tа.

13 .

Заuр е минс::~ Вt:~ЈЬкс::~

ПogceW.IA Се

ьп.т

..

(171

1.1

в)

"

8!

·)'I,IJ'-'IЩM;3

]
"
'
ь
.

1

L~"'\­

L

\

G
-

г

Ј
Ј

lloL M \ 1 , )

1\..Ј

3.

6 ) it:;J.Ht.' na "Раhнх страница~
1 CltMCtpJJIC KpJhHX

еtрЈЮЩЈ..

Ј l3p3'1YH:j заnрс:\1ину 8а..Ъh.с1 внсщн.· 4~ сщ ''"'О н: 1-!.УЖинз дЩЈ.tона...1е Њ!.:lt.ll\01 осноr
npc(Ct\~1 ~8

cm.

4. 11::tра'rунщ запре-"lину ва:ька ако )t.' Њt.·нн, о~.:1ш нр~.:'с"- h.Hi.MJ'JI Ј нонrшинЈ. О\:Нове ~
2891t cm 2•

1

5. 11зрачунај запремину ва.ъка шtснш.· 12 с.: ш .н.. о ;шј.н он.мt: о~.: ни х 11 р~о:(..:\..а Јак..1 а.nају,
рt1ВН11МЗ OC!iOBa ваљка )'1 3() С.Ц 60°,
6. Дата је правилна шес 1ocтpi.1H,t прн,\м,\ ЧIIJ~\ i"' д)'rhHH,1 ооюшшх \Н\IЩ<\ 8 с ш а дужи­
на бочних ив н ца 12 cn1. У њу k уn и(';,щ н;нчњ. (џоюtн..• С\' М)' \..P)'IOBH уnисани у ос­
нове призме) н око Њl' jt• опнсош в,\љ.н, (ocнot,l' су м'' t...p\'1-ulш ошк;;ши око осиоnа
прнзме). !1зрачуњ1ј однос J.!llp<"" "'\ '" 'lll.l 11.1љк.1.

7. Фабрнh.а трсб<.t д<1 t~ рон.ин~нс вl't1y t...omt'ttiН\' ~lt.'l,\:шнx 110суд~\ с 1101\.'Шt\UI\:\ta, У oб­
Лith.)' ВМЬh.а
Цi;\

mt

1t

JJ.ltpl'.\llllll' ОД IIO () ЛHI•\l"l.l. ,\\\() 11\. 11рОН.\1Юа\.' ОД IН:П\\. ЛИМСШ\\.. таб:ш,

н~• се 8(1Ше нol.-'tr.\1 н,

)' oб:I!IK}' wepПII В\Ю\11~

(


''jiii.•)JJI ':~
"а 1\Q(\'
оtннром
~1.1)..rpotш:•ttн.'IJ 1.....
~·;je
3 11"01\ЗВОде
\l·н

15 (\1111.'111 )' O(>:IIIK\' !ltiii.Щ,!IIIIL\11\( 20 Lln (1t

l

'

.

,.,
,.. . ,

OLfJ

ЈСр

Н.~

,lt.O Jl

о<-

•r

Ј

\ IMЉK.I(;IC" JJc."IL"J'

~..·

loiJMCIЊC

n·c

н:·

dh.l111\.

н.tф.,_.

-iii -~~в;- -- - - - ------------------- ------------ttC IН.'ВН 1t'6.ЪIIIIf'

ll. lfзp.1'1)11JJ пp1161JtЊ:IIO мас.) о.юв
н
Ј(,..10В.1 bmm, )II}"JpJIШЬC:f llpt'ЧIIJIKJ Ј8 mm .:I}'Ж Ј
lft 6 П1, ,IJ,:O 3Н.1Ш '"" }t r)'" ТJflfa ())ЈОВЈ 1 l ,Ј=' g/Cffi

!'

л

l. Јlраноуrаошн.: ~r уrшсан у to.:py( во.1 )·пречниtо..а

10

cm

-1 • Ј. Ј 1Јра'"t)"Н3Ј ПО.1)'Пр..:чнш.; "Иоtну lt дYA-Ittty IBtю 1 одн~с l~снншх '--трашща ј(
ror 11раво)rrаоника оtю: а) Jt:::tн~ од ЊСI щщх A\'ЖitX .liНщ..: _....0ЈИ НЈ.оа1< обрrање\t
кро.1hих ораница.
· Сtращща,б) оtметрале њеrовш.

1. 1 1.

2. Оош пресек ва.ъh.а nо:tуnрt:чникЈ 17 СПlЈс hНЈ.др.н. Р.зн~швар.t·t..:, Њt=lово) оси
1113
11
уд.а.љсна 8 cm од ње сече DiliЪJ...:. ll.ipJ•tyнaj понршнну IЧ'I.'(t:ha.

MtlMA KOHTPOftНE В~ЖБЕ
1 ни6о
1.

4.

B.tъJt: н.roorjc: о6рt.ны:.ч пр<11ЈО)'1<1ОШН\а сrраннца аод њt·tmmx t.p.•lшx ор;шшы;

12 cm, /Ј 20 ст око: а) јL·дщ:
6) јед11е од ње1ових дужих стршtИЦtt. Эа свс1ю1 ол 11.\

си.. шх НЈ.мљ.t OJiprюt rннунрt.''IЮ1К, 1шсине и дужине нзводнице.

2.

Оош 11рщ·к наъка Jr кн.1драt сtрашще n - 18 ст. Израчунај rювршину ошо11r '"'
НЈ.ъка

з.

Ј\<~ма;' картона f1.И~1ен:·тје 8~ сш Х 127t оп 1pt:(;,, да буа..: oмut.\'l hapтoi\Oi.e куп-tје
на,Ј)кастоr обтњ:а.. 1tзрачунщ однос вонрнвш..t ;ны и.\.·ы.а ЧltJit to може бити омо-rач.
Даrе:1 ЈС правилна чe1uopoop~l11,1
рашшма основа
IIOC

yt ао

11p1t.iMJ

•шјl' су iШjatOH>tJн.· 2.4 (m и заклапају с

од 60°. У њу it' ушtс.\11 н ot~.o Њt' ОШIС<.\11 1\аљак. И3рачунај щi.­

запрсмина та два ваљi\а.

tO

W

Ј

f<.

4

/

__

rJ

,,нюн,,н· tрснт'Ј.t а

Ј5 ~,.~11 ,[Ј

Ј_6 ..:т. 1I.ip;l•ryrt.IJ

~.J..:J.Jft' ,,. IПfilfllt "·~:,:/\' 11 ~1\'.if\1111\' Н.IJJOJJIНti..IJ 1\\'llt.' 1\ОЈЈ lli.l(/,lft.' обр lo1Њl'~l 1 ОЈ
IJJCЧifllk l_!IOII(.'

"

11

IJIL

:ffOfl(

1\ЈТС.'

:IL•fН\

н.. t..ol\,,,
О(

(JI~Crpщc

/ЈС

4,

НЖШI)'IIЈ/И,ЦННЦ.Ј 1\ПI~' l\OJJ HJCTJJt? О р1ЈЊС.:М 101 IJ-10)'1-bl ОКО:

Jf

п;sо tH.riOBШJC 1r

Ј~ (П"'I н ~i:р.:њова Ь

2.
Ј,

p ..Ч\tiJI ГO'I)1Ipe'1ШIJ\ ШHUllt\ ВНСНН)' 1-t .:I)'Jf.:HH)' Н:ШОiЩЈ.IЦ,l I.Н\0

11

0111Jf IJ to\

С

1( S

Јlзр. -l\•IJi 1~ чrрtчн њ

12 ст

Онt: Јак.1аnају са: рЈвн•• utнooe

1\}'llt.' }'1 Јо t'Ц

~~ }тао HJMflJ}· "I'Jt..:a н т "'с оt:нонищ: о~;, и:Јрачунај у сва три с..:Ј}'Чаја

L'llt.:'M<.'IIr <.' 1ел а

10.\toh\'

liOJHX н~ ОНО фupAнtp<i.

7. l'o.lf6 '111)11 !<'1<'!1.111 )'1 ,ю 120 а" р.шоща а

18 ст обрће се око с ноје: а) краl1е дttј,н о­

тие 6, дул.;с.· :нЈј;.11 шы:rс.:. 1\аюю С<.' Је.•ло при овом обрта љу добија? Ј l.ipatryrtaj ещ:­

tщ·Јнс.· Iе.·м li.OJ<II <1 формнроt)}'

1/pJBO}'I :111 1рО\'/,ю 'lllj<'(}' '(}'d<lf/1 • · •
15 ст н 20 cm о 6)р ћ е се око своЈе
. XI1110Je.


~
t: J\ilft:Ja
lf}зe 1\;.њ.но ,,_. rсю t ,
·
б · )
Ot TdiiЉ<.'IIO.
.
'1 н IO.\tt.> ,:щ 11)<1. НЈрачунај елемен н~ оба тела ._tз hојих ј<.· <Ню

....... .... .

11011е;

б)

О)с.а) >ьенави

дужина њених И.-\ноаница једнаt-;

.

11.-\p.tЧytlaJ nовршину осноt nресека

.

CH1ta ЈСЛitака нолунре•н
а 11речнику основе.
нtt;.y ос-

"'Yne ко·а .t

уtлЈ, ЧИЈе')' дужине кан.•-тсt 16 cm н 30 cnt о~о~ а lt:стала обртањем npJвoyr.1or тро.. , .
.
, . ) pahe катете: 6) дy>lie кат<Је.
.

а њихова. Ј~ дуitl.ина 20 cm. н 1.

а) осноr rrpeceкa; б) пресека снмеrралном равнн њене виottte.
5.

6.

(Јовршнна ос н ог пресс~< а ~<уп е по.1уnречни.а осноие <m е
.
. ,
8
СИН)' 11 Д)'ЖИНУ IIЭB0;1,HltЦC le t.:уш:.
l 2-\ 0 '-ffi .lt3p3.Ч)'Ha) 811·

к.1же се да Је куnа yrmcaua у nраuнан~· nнрамнду Ј.ћ.о ј.: О(IЮИЈ \\уtн: \'tнtсана" осно1\}' rшра~нtде и врховин:~оt се noк,1.\IIJ.))'. У 'Ч'~Ј.кн,1 ну шеооорану tшРЈ.м ц,· dоювне

1

hat-;.нo с.... rе·ю ло61f!а !Ко се јl'днам>t..раюt rpaneз обрће ОЈ\0 своје: а) ~~:p,•he ооюrщ~

28 tlll н 12 cr11

·

' Ј 11ресека симетралltом авсm куп(, И.\рачуна.ј
Оарс;Ј.И }'!Лове осног 11ресекЈ. купе ак . . .
Р нн н..ен~t висине.

4. Ј f.ШО;!~НЦе К) Пt: ЭаКЛаПа})· С ранни OC.:HOhC yrao U.'J. 30'

сноне и вн'-ЈfН) куnе

ис. 6) }lll.tooюНJtuc.·; 11) ot.\fc.'1paлc:r Лко су луљнне осноннца трЈпеза
1

Дат је гюлупрс~шик основе r '""- 14 (ln
.
..

,
. )
и дужина"'"
rншрШ11НУ њt.:ног. а оснщ· пресеkа· <i)
. onttицa s = SO

рd'I}'Њ.Ч површину њсноr:

1rро}тао о'- ювнце n 16 (ffi н п1а наспрам оснонюн.· од 120 o6pl1e ц·
ot..o~ а 1с.· fн.. r о "о01нх крзкова; 6, оюЈе осноннuе 1\аt.:но се Јело ври П).\tt> ;ю6нја~
1' рЈЧ)1ЫЈ с cмcmt 1HL'J) кyrra rroмohy којнх се то rело формнрil.

6.

8.

1.

25 ст oбpht.· et..• 01\О снојt.•

Је њњ: ,.р.. ;.

;;,

л

t.'KYПt'

"'~\;.f",ШJ

ьо

.r ftl1

0 су

IJ<)}Jy-

Ј) li. НС О.] 1\ЈН: Ј: (i Jbl."Гtlllt.' о,:е ~o.J~Mt.'fplllt.'.

Ј.

llресени рашшма норма;щим на

._унесу ~руrови.

1 PO)'I

'.

>)"f'!Or· rp<н·t.1J ј!! 18 cm. Ј IJPJ'IYH~tj ЈЮЈI}'ПЈН.'•rtнњ
Ј~ rf,JMI"'JЧI'III нр.!R{ ·
~
.
б .
,
Jl

,.о;I)·дЈ.рtш ,е.."накокраки тро)'Ј . . :
10
t)')loi. 1111 J. осttовица 2r и висн 11 е Н. Д .
;,.._,,не кр3kОН3 тих 1 poyt.loвa су s. У

__

J:,.~.\i#l~o:,.. rс."ТС, о) .. р.1tн.· к.нсrt:.

"'lfHJ

!

patltнt.~ota коЈ_е _саарже осу купе. То

\

• Jll:.
1

,Rн,_,

()..:н 11 11ресе~н куnе су ње11и "Рtсе:ци

':\
J.

"..,

ПogceW. LC Се

КУПА

Ј

~

11Јшце 16 ст н бочнс ивнце ]4 cm уnнса11а је купЈ. ltjr!J.чyнaj ntшршину.њ.:ноr: а)

осно1· 11ресска~ б) нрссек:а снметра..11юм равни њсне нис~tн.:.

7. Оши пресек ~<yne nиошс 18 сш је ''I"'""Y""' rpoyr.ю. ll.1p.tчyн,1j н.ен: а) 11oлy 11pe•I­
JIJ1K осноnе и дужину 1вводн1tце: б) щшршнну оою1 ttpe,rк;.t; 1\) поиршину основе;
r) rюnр11ш11у пресека '"''еrр.tлном ра11нн ње11е иоюн1е.
8.

По11рrннна основе К)'ПС је 576П ст' а повр1111111а њеrю1

<IOIOI

прссска )С 1 080 сю2 .

И:!р<tчун.rј: а) дуж и н у нщоднrщс те ку11с; 6) 11oup1111111~ "Р~'~'" ку11~ дu~мо~ равнима,
11(\pi:lЛ('ЛIIИM paBHitMa lbl:"ll(' 0{1101\t.', l"i.li\lнtM )\;.\ Д\.'11(' IШОШ)' K)'ll~ Н~\ Ч'IИ јеДНЈ.ћ.а дела.

~ \' HBoll:, пpC'lf. fdB/hJ t.:p)' t.:НИ Jf(t'ЧJI' Cd Ц.l'J_fl p~1!111f1M yr iJOM «Щ
Ј, ,ЈмотЈч 1 \lJC', Р• ~ннЈ:" Ј те,.. ·пс.· н ;'1}11\HHt.' Њt'ННХ 113ROдHJtU.1 Jt'" а) 1 : 2; 6) 2 . l;

() НС' .ro \llpt/'~'Jt~.. 1.
• 11 4, r Н " )! ··"

З;oкp\'.ifilf с..тоно испред тачноr одrовора .

, l,.! (П1 pJ.)BJfjt'H )' paR3H npCЛCIJ8Љi1 IIOJJ)'hp)'J,

~. ОЧI
1\}rlL' .ro1}11pc.·•нtJtt.:J OCH~~t.:
'\'Лt.'
Ј 1 ;".ЈЧ\ ,f.lJ товринш)' ooiOI
~ rc к
.

'Pf'''"

3.

4

.

.

. -н >r

IICC1JKJ којн й' добија развијање~t

1\0111"11 Је ЦC'IJTГi.Lllflf \ ЈО t.:р)Ж t
f•'-~J ."\ lt: ЛО ђ lГСЧЈШЈ\Ј OCftOBt" 8 cm

0

}' раван омо-

Н BlfOfНe " 8 cm.

1\шЈ о..1 наuрrЈннх фш)'f!Ј моАiС 11редсrаЈLЪЗЈИ мреж~· К}'Пе~ Заокру·А\н. с:юоа 11.1
•шсанз торu .љннх фн1 ур.- н 3а rc с 1учајеве изра•rунаЈ висин}' одгооаран·Ј1с 1\)'IIC

JS. 1t :Јрачунај гювршину купе уnиса11~ у l1раuн,щу )ocr
1
\ рану пнрамиау оtШ)ИНt.: ИR\ще
" 16 с111 и бочне ивюtе Ь 17 crn.
16. 1 1рвена t~.упа nречннка основе 42 cm ,1 ду;юшс 'Нfю;шщ а _
rЈара;Јс;ше равни осноuс тако да ове 'lc."lc ю
' ' ' cm пpe<:t'lt:Ha \~:са 119~
6 .
~ .
iCHHy "J'11t,; ИЈ, 1р
;џ:;ювс 1рсба о ОЈИТИ. Колнко )С Ја то боје ПО!рсбно al\o
"Jeтtнal\.t. :н:.1а. До(щјене
1101

"стра нотребно 0,5 kg 11 n. 3,14.

"'--/~

5.

hружнн нct•tat.

11pyr а rюл)·нрс.·•11нtкЈ 18 cm, коме одrовара ценrра111ш У' ао од: i1) 120';
6) 240 пре.'< rar~:r,a "'"" а•1 куне раЈuијен у раван. Нацртај на кар1 01ry мреже 1с две
К)'Пt:, lfCt.'Шf н х н, уз номоh сЈмолсшыше 1раке, направи њиховс моделе.

6. Наuрщ МР<•"Ј' купе'"'!" је: а) ооrи нресек Једнакоо ранични 1роу1 ао с 1ра н иi\С 6 crn;
fiJ

пре·шнк ооюнс Н ст Ј д}'АШНа н:нюдннца 6 ст.

7· 11зра' 1У'IаЈ ттрrтщу куm·: а) rю:1уrrре•шика основе 10 ст и висине 24 cll1; б) rrOJI}'
пречr~ика "''"''"' 24 ст и IIИO!IIe ЈОст.

13 00

1<1~ J<,1HOI квџр31 -

17. wa1op кружне основе nрсчшња 4,8 m ..:астоји ~..е о:нша,аtи.lнн·
1 6 m н купастоr крова. тако да је )'К\'пнз виенна
.
. •1Р~tчноr зн.:~.а ьисинt:У Utll fi'Y Је:шака 2,6 m. Ко~шко је
м.sЈ;tр.i11них ~tстара шаторскоt п.1атна шнребно да бн ~..е наnраино tа..:ав ша~ор~

в)

6cm

l<

'1 п i(иолчлна куие

1/""'.d..

ПоgсеШи се!
Запрем ина

V

куnе полупречника основе r 11 оисшtе Н једнака је

v

(113)r11t ' н.

1, ll.ipaчyнaj :1аnреми н у ~<увс I<OJa нас 1.IJC о6р1 ,\1\.см вр.нюу11ю1 1роу1Ла чије су дужине
ка 1ста 12 cm <i 9 cm око:
а) дуже ~<а тете;

z.

1'

JfX HJfiJJ;Н: , IItJ.

11
lf.

•. 1'

r

0"

Т"

f'IPJI f t't-lltl llt" ..

f(}

$, 1 ГЈ'I\
,

Ј4

,~,."'''·'"

1
лrJJII\'

1

tt."HOI VCJIOI
tl.l IJt.ll>

~,.

,.111 11 •НН.' ЫKI.alldj}'

IIJ'~'-1\d је~() cm".

ll.t-

~снн.х нзводшщЈ l.l (:m 11 ове Jilt.JЫit.tJy

. ):'Ј\'П c.•чJtlffL.J 15 (Jn • ...:o.,te o:ttoнap.t rtt'ttrJм;1 •

1\\'olt' \'fllf(.lllt'

1\' 1(\'IIC.:

у

rrrJ811.11f)"

\ IIIIP·'''Jilt}' щ:Јюнrн..·
Чt.'ГВОр<.Кlр.tн,·

;џ)()Jtlt'HOI ocJprJЊt.'M ПрЈ

1ЮН'IОГ

rpO)'IJIJ,

t1J.tjt..• <.:у

K,1Jt..'l·l'

..

'

.

,.

- 1-t.' lf.IL·T.1j(.' o6prJЉe':\t Je'дHai\Of-.~,Н.:OI Ј p~liii..'.J<I JtYЖНit,l щ:<KIIOBIII(l';

9. lf3pJ'Hff,ll ЫIIJ'C~IItн\ lc.: Ы М Ј
. ~·ој ОСНОВIЩИ Од 60 ОМ) Ј) ,'t)'Ж.t'
нoRIII!.l Ј 8 \.'111 Jl 1 ' о11 н р ·юн.t НЈ .t) 11\

. . oбpraњt>\t napa.1e.1orpa.чa с rраннљ1 с1
10. Јlзрач\о1t .., Jrtpt.\tlltl\' н.~rы Jitllt.'. н~~ rJJ~
. ·жн~ ст аниuа.
h 8 ст н,e1tttН \'llJ о.1 -l5 о~...:о Jt.IIHt: од Jl)
.
р
1' рЈЧ}'НЈ} .JJrlpC'.\JJIH~' (.'.
ОfРЈИЈIЧЈВЗ ~ЈЈЈТОр, OIIJft.'3H

пrо~: ора ~ој н
\'

~13ff\}'

11

ИЈ

llpt'J'XO;]И.. 'Јt"КЦЈЈ}С'

z. Р.кпршн1..•t

1

Ј.:; растрrнне- мarepНJiL1t.' У об­

-~ - ниво
l.

113110дницс куnе зак11аnају са ращщ осноье угао

нај нltotнy н полупрсчник OCIIORe те к

уве.

-----

о

0д 30 и дужнне су
16 (ffi. И зрачу-

2. Jlonpш<~Н<l ос1юr нрссека куnе висине 1; cm je\SO 1
;~ужину изводница 1е купе.
cm · Изра••унај полуnречник и

6) .. pahr о~·rннннtс н> ще (Ш•terplllt' rрапезЈ.

Ј Ј.

------------------ -----------------

2()(Jn.

·о··rн ~њо \ШIOic.'liPI.'-

..,

11.

._r,,] ,, r

ЧНIЈЈ Ј, npt>,\11~

IIIJ't'\JJitf\' lt.''J,I

rl.!p.J''"'·",.
10 ~..-ш.

1

Jli4

re п "_шt

,,_",_.,.~Н.IЈ ~-~:~('11 f)o•rtlc.:НIIIfiH.'/J
IIIНIIH'Il '"" t
.

8.

"ft,/1,

p~l.' Ј- ~:

JtH'1""(>L'·1 "".f{
],

"'}•·-

r

\r, "

1,

(}\IOf

'11~

Њ~

('

npt'\llfH\ \ '" 1
JIJJflfCII.IfL1H.'I\\o1t.'

6.

"'"(.' -

1/ff\o

,J(lL

ЈЈ/

1\ +.JIIIJ.

.. 111

... Пt .~••• ,J.J('kHil

r.:

Ј"',..

(11

"

16 сщ,

). llзрачунј nовршину куnе чији разној омотача у
nо. 1 упре•1ника 20 cm и oдroнapajyher 1\е~тр
раван n~дставља кружни исечак
алноr yr ла од 90'.
4. ll.!рач)·нај запремину куне уnисане у nравнлну wсстост
рану nирамиду основних
11811 ца а 7 16 cm и бочних ивица Ь = 34 cm.

-,~~ -::в; ---------------------------------------

~~~~~)· К}11С (вн_н t.)lftl\\' Ј)' ~·џбt."tiНКУ) има rо­

рњн nречннк 140 ст а otНJf прс.~сt.'К М)' је јел·
нaкocrpaHif'{JIJt tpoyrao. f\сннка џ: nри6.1Н­
жно, маса м<~н·рща..1а f1'CJifiH." 2,4 glcm 3 која

l.

(по.1)'Пречнике, висине, дужине нзводница) од којих је оно формнраио.

ct може}' њr1 а "мсснtЈН dKO је доЈво,ъено ла
ct.мnyюt.ao шtноа ЈОст нс под rорње rран­

једна~<окра~<<t трапез дуж ин,• основица 26 cm 11 14 cm и дужине кракова 10 cm обр·
he се око ~<раће основюtе. Какво се тело nри томе nобија? 1\зрачуиај елементе те.1а

2.

тн: (Pd'l}rraj с. IIJHt6.'1JtA\JШ.\1 вpemюclИ.\fd на

један од углова осноr nресека купе Вllснне 24 cm нма 120•.1\зрачунај њен попуnре­
ЧIШК основе, дуж и н у изводюща, ltоврwину осноr nресека, поврw11ну основе и nо­

две lC:Illf.\foL'It" Ј~

nршину пресека симетралном равн11 њене в11сине.

3.

l!зрачунај поnршину rела које настаје обртањем nраво)тлш· трапеза дужина осно-

111ща 22 cm и 16 cm и једног угла од 60° око: а) дуже основице; 6) краћеr крака.

4. Тело се састоји од две купе 110дударних основа, ослоњенс основама једна на другу.
Омота ч једне од њих, развијен у раnан. nредсrавља кружни нсе•аак кру1а

nOII)'-

npc'lннкa 15 ст н одrовар<1јућс1· централно•· у1Ла од 90 • док омоrач дру•е OD. њих

представља ~<ружни IKC'I<Њ 'lнiи је централни yrao 270•. 1\зрачунај nовршнну 11 запремину тог тела.

~\

<"

''•

1

..._Ј
ч

).

1.

2.

11 _ipaчylt,tj oбlf!\.1 11
\t-O

IIOBpii1111t}'

.
11 рнхоатимо да ЈС Земљd

)

·

llt:ликщ к}

'Ј\'"'- '!Ј д) "

l.

,'t

с:рсрс"> hO'IIII\11 J,IJ\JJIX с:ф~о~р.1110t 1()/Jf

.,

.
1fll Ј) ~"·*'шrЈ '-]'й'.:.!IШ.\ страннцЈ 16 ст н 30 (111, OJIHCJtl.\ је..·
1 )~о. о lpJB1 \ГJOffll/\
' •
. _·
6 • --,
"'P\.tfiН.Jt.:З. О·ЈреднШ'IIfЈР 1: 110 ·1}лрс1ннк сфере t<.:0_1a настаЈе о рrањ~м н.: 1\:P}'ikllнttt.·
1

ЊЈЛЈIС

fJ lfC11pt"1 731lllf1X pt"'IC"HJЩJ.

4. Даt •афера '>1О, RJ. Та•••• А IIRC)' краЈ""" jemюr а тачке Си/) краје1111 дl')'l 01 пре·
чнш.а те сфtре. \'sерн се.· да С)' н· 'ft1нрн т ачн~ re.\feнa правораоНЈ-fЈ\Ј.

S. Око Ј<:щакокрам>Ј rpoyr.ы д}'ii<HH< ошон11це 30 CШII дркине кра кона 39 ст

01111 с;111

Ј;.Р''' Одрс.'1.1f llc.'l11ap н по.ч·нре•тнt.: .7on-.-e која настаје обртање.\f ., оЈ "Р}'Ј ,1 Oko
щr снмеrрщс.• 1ро)ты.
Jr

6.

Тем,·на Ј<;mащпЈ.'•""'"'"' rpoyrлa 4ВС д)'Жина страница ЈОст р
· 1
. ·•
.
·
П И11<1ДЈЈУ СОСЈ>11
II0.7JIIP< ':"'" lO<m. (дс п· налазн щ·rr·•ap re сфере' Оn и ши постуnак Њеl оно• од >С·
hньања. ~ нt·рн <с: д.lнос•оје дnt· I<Н<не сфере.
Ј

'

LIЩplto(llt.,

Jt O!tJ МЈЛСЈ cn·
m, н.tpa•tyt
.
.t>{щп.;:tla на

11 1

lOIIplillщy CI\IJJ·H>p~jJ.illl<l ld.JtlpH~HЩ-ttю ;)УЈМtну

1 11ресека Јем.ъе.
11Jp<1Чyllt1J нооршину нрессчнщ kP}'I<l •lOiaн: li
неtпра JIOitтe од те рапнн 7 <.:tn.
(0, 25tщ) •• р;'"" Ct
н .iЪ.t) ie P.i~.:tojaн.e

4. 1Јарале.1Не равни 00 1 и со 1 с~ку .111111 ,. R(O
110нpt111fiiC 144 сш·. Изр<1Ч)'Н.\ј расЈојЈ ·.
' 15 Сщ) но nод)"\арн
Н.t,; ~НМt:ђу 1их

ф

.

'

PJIHHI

.

HIНHI 'НtЈИ ~~ o(l

·

. .
iЩ К р) 10\ШМ.}

.

ne.1 нt.::e hрркншtе с ере. Ко:нњо Је р.tt:тојањ ~
нtм Јt.tнак по.1овнюt обим.1
< Р"""" Cl щ центра сфере'
6. (]ЈЈМЛе:ше равни CL: 11 CLl секу ЛOI!t)' IIOЛ)'IIpe•l!щкa ЬS
nреч ника cm а ,1pyr а n<> круг\' ""·'У"Р"''"'
cm, nриа no •.·р1ту nо.ч·.
'
tкd ' 9 (ffi. 1\;pa•tv
·

). _;:1., [) <IIJJeЧHIIHфfpe ~1 0. R, ""' а 1 тачке А 11 В npJmaдaJ)' сфери S; б) IJ'I~e л 11
Bnpllr.Jii•J! .фtр11 \ 1111<1/тар О сфере nрипада дрки АВ; в) д}A<IIHJ дУ:'" Ali Је 2R;
rl тач.е 4 ,18 прнnз : 1,· .фер11 S 11 д)"'""а зрт АВ Ј< 2R; дl 1ачка О JL' средЈ/1/Ј IL'
'""' !8; ђ т ••• О е сред11ш•е 1)'"''' АВ 11 д)·ыrна .1рш АВ је 2R. 3а<жру.ки с;10113

.

~ IНИК ОКо 6 37() k

5 Раван а сече сфер}' С( О, 25 cm) '"' кр,·ж

Ј,; О f]Н(' O..l kСЩЈЈОН-1... пра80)1- ЮffНI\it.

··
'

' 1 ~ 11 Р~:•нщ~а 15 Lm

·IИI\,1 1IOI11t: (у .

.

).

·

_

iЈОЛОНЈf .\1<1 11 :~lldMO НЗ ЈС ЊCIIIIOilyllp••
се.;н<нора. нужину ЈедноЈ мерщџtјана

рС.'Јрt.. l':re jr- Цt'ЈНЈр Ј1 t<.:OЛJfi\H jt.• IIO/l)'11pt.•чннf\
1Ht' 8 CJJ11t' 110 'J)"Пpt.''IIНit..

_

~у1,, .'1()11\t: 1111·

,..,110
,
06

_/

r

.

60

.,

нt\ роtвни ако се центар попт.:: ..\)не ltJ.la щ

L
1на.Ј Р.l'-ТОЈа.ње IН~•еђу
· 11 .rме,,у Њ•tх·' 6111.ита.щ Ш\lе,,у
~
6.1/tllJ квцрата nр"родн"х бројена до IOO нал
IЫtx. (Таащ се на ор.

\47).

1. Уоч11 на географској карти да се Сремска \lитрон
.
·
·
lЩа. НЈ.ла.щ, ''ЈЧФщА\но на 4С:.
не ш11р11не. 1·ј зра•I.)'НаЈ, np116.11tж11o, II\'ЖitHI' ""I'J.' , .
·. · «вер·

.

t.:.1t.: )о.ОЈЈ IIJ'IOlJ.Щ kp0.3 (рб1СК\' ~\и

6 70 km.-

тров11цу, ако )'СВО)// Ш да ЈС Л "'\ 14 11. , 2 " 1,4 а 1101)'11P<'IIrltк :~е\l.ъе ie р::: ~

8. На карt_и Евроnе уочавамо Љ.\ се, nрн6тtжно, Ьсщ р.щ н с 1 с.њ.хо.1 м на:tЈ:\е на нетом

.\1Ср1ЩИЈану (22 источнс .'\)'A</11/L') 11 Љ\ су 11м 1ешрафске дужнне 45 !Ьешрад) нбО'
((пЈКХОЩ1). Ако ав11он l!CТII дуж мер11щlјан.1. ~шншt l1e, нриближно, 11)~ .нре­

IШIIПИ" ОД Беоrрада ДО (TOKXOJ!>ta?

9. 1(евтар лопте полуnрсчю1к<1 14 CI111ШI.I:щ се на 1юнршн нон•е по;rунречнrtка 25 cm.
И,Јрачунај обим круга по које" се 1с две JIOIIIe се.у.

10. )сда в ОД 110/lуnречника 'IOПIC f!((), 24 СIН) IЮде.ъен је(,\ ;ще 110;\СОНС IJ'IКC ИЈ rрн јеi\11,\К,\ дела. Две р<~вви норм,\!11/е на 1ај IIO.'I}'Щ'e'IIIIЊ прол,ве крщ rюдеонс rачкс.l\3-

рачунај; <1) однос nоuршш1а 11ре<еч1111Х крупнџ; 6) о;111ос обима прсссчних круrова.

Г1

•bPU' •t-lt<

nog еши се!
llollpuнш<J р •оп
l.aiiJЧ'>fJIIIJ

1.

'1\ l Jll<f 1

,~

z. ,, r
'· 11

\

r• v

н· r•o..n rapt'Чiflf"'• R је F
eчmtJo.oJ R је

Jlfll) Jf

1р01Н

f\

ЈПрt

Је. JIH'

lt}
lf r

\'

10fllt'Л01ПIP

11

пrс: .:~' "'

11Гt'ЧH•Ih<-:. ....;n;() IIJ"t' 11JIIIhol Ј ·1 L 111 .

QЛ t. n1 .

Њ(.Ы оврс..нњЈ: а) Н'

t'

Ј е Њt"Hd

dliJ'C"ilfHJ:

т fiJ'IJllllf\ оrн·

·:.

а) \ЬЛ (111

Ј

()}
}

.

5it.,Л Llt1 1

)~XIf

6 ...

Yf1JI(,НI hP\'1, 'Ј11 lt,: t.:pp OHit o()pll)·

~ diН /1..' \'/Jif(JH lf t)t.:tl Њt:'_I·}~HCII..·· •1 ) JIOНJlllll111~t; 6)

4. \ ЈЧ t1Jft.TJ1-Шfll(' "11'111t',._HJ;JfЦIJ.IJc~pJ'IYН.II <
ом• lt'rtlfC о1 ot.. ~"'''

~

• t)

Ј
LtH ;

J,IJIPL'/\11111,1

IIJL Ј,11НХ /CIII/11

• ,. )tl\'f,IO OJ'•IIfllllt' а
Ј 2 с. т lt' \ пн~ан н (ЖО JЫ.'f,l OIIIIL,Itl t..pyr,
s. \
~_, 't,шн•тr. 1
. ) ~.·нмеrрнiе ror rpo)·r.'ld. Ј f JPJ'I) 11.1} <ЩtЮ<.: ,1) но1111 Се.' ,.frph}' Ot.:O JL"Jiff.! 11~{ t 1. 1 . '
1\р)• 1 6 JJJIV'IIIH
1 11\0 ti.H. Til'JII.\ "f()IJ fJf,
вршюiЈ;
,....
.
.

1, 11 ._

.

6.

)~о rrp.JR4 н 1t r rрон.,Ј

" rста а
..

2-1 Lm, Ь

ЈОст опнс.)Н Jt.' кру•. Jl.ip.~~I)'II.JJ IIOIIp-

~ обрrање:-.r

ШlfH\ '1 Lllpt'\flffl}' JLJITC ~t~:OIJ #IJ'-.Idlt

ror

hрПЈ Ш\0 бнло

I..:OJel 0,'{

.

њ.:.-о ..

вю: прсчтн-.Ј.

'о,.. ЈЈ ,~omt'" НЈ Of<I.O Ј.:сц~~:е -1)'Жf1Ht' нвнца 6.;:m. ЈfзрачунаЈ ловршину ~~
те

14 nтt

'1 ra Jt n.,JBJL1H- -lcrвoroopЈЊЈ

8

· :;: ђ

g

nрн ".\Ја основних ивица а= 3\

2 ст н бочtнtх Нlщ-

штrна опrа fa)I:O а '.:IO,.'Нtp)"JC OLHOBC ва.ъка

)' ЊНХОВН:\t

20, 2 cm.

У на.'!,ао< ЈС смс­

ЦеНТрИ.\tа. Ј f..:Jp(1'1)'HJ} IIOUp·

ШlfН)'If 3dПpt\JifH)' ЈОЛТt"

10. Пмщ~чшU< оrнове К)'"~ Ј<

11.

оrтс

•Архн.11е:тн ыдтак) Оснн 11ресек на.ъка Је квадрат странице 20 cm. У II<UI,aк су
orc:шr~нt.·: :юптu

/ОЈ .:е ооюн,,

IJf..(J

11зрачунај об>нt и nовршину великоо кру 1 а nоп те nреч ника cm.
12
2. 11зрач)'Нај заnремину .1оnте ако ie њена поирuшна 1оП cm!.
3. Лоnта је о nисана око коцке ,\ужин~ IIKiщa 4, 3 cm. 1\зраЧ)'Нај површину

10 ст а њена в11сина је једнака nречнику основе. 1kн­

тар, шове 11 врх К\'11< сукр.чевll прt·•шика .1опте. 11зрачунај nоврtuину 11 Јапре~ншу
тt

/ Н(...(60

:т. Jlзpa'l't1fJJ rюврншну 11 ыпремнну доnте оnисане Of\O те нризмl'.

llсюЈп~се• вз.>ка 1е квадрат ч 111 а је ..t)'ЖIIHЭ д11јаrона.1а

9.

МDАЕЛ КD_~~~-~_ЛНЕ -~ЕЖБЕ

.i<lrlpt:.\HIIf)'

,·~а додир)'Је основе nаљка у центрнма оснооа 11 k:yna те:н<о д<'

----------------------------------------------/1 Н(...(60
1. Око npaвoyrлor троугла ка тета''= 10 сш, Ь ~ 24 сш описан је круr. Одреди центар
и nолуnречник лоnте која настаје обртањсм нн круrа око једног од. њеrових nре­

са јrдном од основа ваљка а врх јОЈ се њutазн у центру дру1 с
О<ноне Увери се да се J<tпpr.,mнe ваљка, лоnте и куnе односе као 3 : 2 : l.
IIOKlillla

12. .Црвена .10111а TIO.'I\'fiJ't''llllfKJ 9 ст пресечена је са две nаралелне равнн, које деле је­
дан ОЈ ~речтtка :ю11н' IIJ 1ptt jr;maкa дела. Добијена три дрвена објекта 1рсба обо­
•и•и. hо.тико 1r. 11рtt6.1нњ1ю, .ta 10 бОЈе nотребно ако се за бојење 1 dm: 1101 рош11
!g.л- !.14, 10 "'!,Јб?

10 nте.

ч ника.

2.

Израчунај nовршнну пресечног кру1 ,\лопте lюлуnре•tнн>,\

17 с ш и равни а. ако је

растојање центра лоnте од те p.Шtllt 15 со11.

3.

Израчунај, nриближно, масу 3Латноt приве.:>Ј oбitl!ka

једна~-; 8 mm а густнна злат,1 је 19,3 g!cm' (П"' 3,14).

nott пще, а~.;о је њен nречю11<

РЕЗУ АТ АТИ. УПУТСТВА. РЕllЈЕЊд

САичн осщ Щро!:ЈI.лов~
т f

'"

~~Ј

1

rе;:":~,щ

'
llt6< Ч't'

"" ' " ' "

ЈН.

Ј. 1.> 'r п нс~

r '" • ,..

Jtt'

"ro.

~~~

1

с. ~~~

D

,

t: J(k.f(Jbl

''"'" ..
u;,ltl\
"' Н rю r

f('

1

л

11

11
IIIIJt: 1

111,Јр l ) Ј

1

lo.fJ1,
:\fCJJy

.. lr;ТIIOJ ОС: f"•Hfl." IJ'II

ЈВ 1

' <
(111Њ

~

Т t (Ј' J,L

ИХ

а "а о
.. t,

1
,., MJct'
011

Ј

I'JL1''
tl

lt:JJ1I~•

1 < RЏ
dpll 11

ОС

"'

Hl(J kg. llt

ро~.. еrюrу.ч('

II.J

7

IIO.l.Vl PIIH!(

tpнr: 11111 ..

''P•'td '

lJC' O'ft.'HitJIII()•

1 ,,_

м 1щ

"

14 11 -

(/

:'

IZ

),"

,t) Чl

,,, (0: 5
х

}.

/ ( 1 \Н
f /Ј
·1111
.. ""''

tx-.2,4;6) (х+ 1 0):х

(.<+ ]6): 16
16

(х+ IO):x
.\х t- .\(Ј
х

-1:\
·lx

){)

су "·'1'· "'" """' ( """

'\7\7"

·v

Ј) \'1

Ht~,a ••Nь! "OJ-~u~r•и •.t·tкv м~ ПЈрц~.:,н.:~

1с 8( L~·•r.: -\( ) N Нrсм.1 Т .a,r,.,llюJтrop, "'"
\N .\С IM \R \,\ \( O'I:UJ</i
N, tJ_ ,\f~' 1! ВС 11рс"'• lo~1«oii()Jtcopcми
tt.J._и

Н.\'

\,

11

\fJ\' Br

MN~! Rr-~

,\'(

~.\/.\/П

r-

·~

L _ _ _ _ _ _ _H
А

-\М ~R

\ 4

Сtсхм

~

~

.\

'

~ ,tJO у 1!-Kl""
к.

1\Ji 1\l

v~

1> · · :

+"

··--

nc ..

Jll, lf" р('

t('tiiO ПЈ'

~нm·
\'( )' 4/Ј

.~

,.,,(" ..

11 Р

on· ''P""'· у-;,-- --- -~
Jft

Llfl"\'

1

hc111t'IIIIIK 11

1
·\'li'
1~

11

Jt'

JЧIIJIIII~.I/I,III СtЈ'Щ

.~ ,

"1
40

,.л Ј{

"

llol Jt• l t

,,. I'•HIIIOH,IЛ,IIt

броЈ. FJ,1 ..__ ,~,· 1t. нli о· t.Jitt"f''ЫIIIL' :t)"•klt

1~

~ 601 \Л·

нс~+ <л~ 1pQ,.,,,0 лщ

1

l 11(,

(.Л:-:_

)\otфlt~~IJL"H 1 Cllll '11-toC1 ~~ 6KI М 11

А.

9.

А~
1

'@

~~.

:

,'

27

)' '!'

"

5

2
Ј.

/t.'C)

4.

x+S =:; ~х=7.5
10
4

)+S;~~~·-12

, 3 па Jt:

;
2

ь~

л,<

Р(,.\ НС Ј

н

11

'

:

••

+У в. ; У

'"'

~ - \ь

11

tiii)'IЩI ,JI ,\ IIM.J IIOL1p1ШIIty

\1',

l

н

~о к' - Ј
."•н +- m + ( л :zo. k 20
l АН
J)l
~ IJ( 2; • .\-1К ~СЛ:___ 12

т~•rlн·•н·

ll•t'.\1\' it',!ЊI"- "11.1 1f'ltlll" 11

14

"

(!Ј.

"
Al 4-Н 4!Ј (.1t'11t \Л'
ctr 1••1•1 ,.,,е 1(101 t/i'
, 8 - 11 с 1·· < Ј>' L,~,·нн
Ј!

}

1~

,.~~-~

... О tll~ 1. '10

p.1t.L T.l'li,
(1111 11

tZ1'

•IO
Ј

\\
l'

t

1•

...

~i

-12. k=

k- Р\А 1 8 1 (

11

~.

1 ~ "РЈ
24

6-ЛНС ј~:

=2

4 ьо

24(1

~

с

24

10.

12 х=63 =9

2

(

fV.1IOЩ(' .1(1YI 01 ЧЮП 'La. С\.·

3

") 5

l' .. 2

20. 1 ~ 10 ~ l к - 1
z
IS
ј'· - DF~ ~9~ь.

l>f~ ~ЛR•IS

10

n

)'

4

98

1

·.
-

.. ---- ... ---------- ...... -- .... -- .. -- ..--- ... -........·

•. - - - - • • - - - - · - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - ................. -


\'i.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- - • • • • • - - · - · - - • • • • 4

Hf
(

Ј

~ ......, 1'1 '\,

t' 1/ 11

11'111(1\,

;/,1;

11

\ li

1

2

:

r

'

'' 'nr kl R.
пr: ",. " •. •r· • ..
(

Rf:

'

IJI

\

.

~ ••. . r·' "

J J .I. " '

1

1'1Jf11

А

,

"

"~

,L~ ~--,
1

JHt.:m

4

,.:·ul

т•

" \ i

\IBJI• • }'\'
+ 4\1'

IH

\/Н

). \;-.:'

11/1 'Jl

АН

R/1

.....

1. .. ВНf ~( //[) /nр<м> УУ)

Ј

) С/)
Bf

IIH

НН

Н/1

и

o(lJ• 12 .:1

'

24

р
1'
25
1-2 + 12 = t·H. ~ .z:;

,&
ен_ щ
(Ј=П/+U/=55
=

('

6)

вн ~ lf/)

16 24

4 9

ti:...'

16

1• = \

27

2.

11

49

1!1'"

;:

'
/1

f

·i' ~ 1'

!

1

13

.16

-'

12

ЈН> 11 lr

,\.ШЈt>Ј

/)( · .
-

= ".\i .

- 12

l> t.:.t t.:,щ,'l,tM 1
J.l'lh- 1.
.

"
р-

_

м.uн: \' (. 11,1 ВС lt П
) ' ) llpt'H'KY ltopf\011( Ј ')'
()JIYПP<lll~ IН>.

6)
11

с

}ЈШ/11 ПС
прво. .llRCП·

t..он е11,,

11
fXOitiiiiM.

/

1

. ,t

1

~ ,. ~~

_ь, -117

81 ..... '

,1) !-\оно P)'ltllllt nptю 6RL

:!

20

р· +lrz =' lb+

р+<Ј

'

64

.15

:=:

н) IJ~ 'Р</-'
~'-~:;;:()
г -с--

32
27 ·10
-15. 24,

С/Ј - Вlо ->С.Н . 2Н

169
12
1
'•1' =
!5- l69
\ 12 12 ::: :;. ' - 65

1

cv
ВЕ -_ен
НЕ • ClJ .
__ _
/!1-/ _ /Ј/1
1 31 ВЕ - С/Ј • IJH
вп
6!

v

25 ;:.: \ 144 = ~~
25

(,t

1\JleJ.tм.t ,,

,..

(.,Н,t,t T,l•ll.;;t Л 1\,Ю )" 11pl.'·

'

Al: = "-' \2
\.

=('!

Л/1;:::, ьr • 31 =
, '· 4s

= 3,;

(:

''

...

t}> 1

(

•г

)'1 'IJII

tf

'

14

I•L1JNI~Л~I 'lll:l~

l!.l

Jito.JI

,,

1/l()fl

lCI

1'

'~
. .

/

-1

'. ...

g;

.,"

~.

<

'

1.

'•

Нт. щ

•'

l

''•

,.

Ј.,

\

ј

'·,\ ":'\
~t ~~

,,

1'

.r+tl

\

+ 12

НЈ

Ь Ј) lt

nr

1 ""

),

)t.O/J

)0

._~"""'

1

h

:·"

р-~
ll

-

• h

• .,

УЬ


....

ь

t-

Ј

JlpJB('pнrcynapa.1C:tHe.

4 =Ј' q- Ј

i

+

6.

(е.-~ .. rри raчt.:c. Вн:ш C1HI\\'!
,1Rt'11p.1R4.:)

Ј

l'otЧHJ ЈС рсчеющЈ

~ = :. р
s - 20

Ј

(Ј МРС р И

~О+·Н

Ј5

4

12

!)'1

125
12

25

,

25

Ј .П

1.

2.

IO~om

fl",\

Ј<онстр•·ншн А на llщ_mp тој С.-1 rЈfш ;ы jt.·

'~Z

----------------- ..... -- ---------·-------

.

ПрЈ6t: ICЛIIOJ
)'

. /Сд
. на
0.1р<!,ен.1 1<
8[) n.tp;.\JJ('.'ШC.

!'\, 28.

TJ'Ikll

Il41i..1e,

укущщ

7. 8.

..

IIЛ11 По

8. (

о,

B.IIIOt
.,;рутшще

OR

раван јер су пр.tн'-" Л< н
.

.

.

,

. ·\ВС.. llpJlbl р је II(IP·

ОС јер ЈСО нс н r.tp оrнн.•нн:

<ЊО троу1ла.

Р лr
IIJIMilt'!I!IO

14<>нра•щх,

110,1 а .

r С)' ПЈра.1t'.1Н('.

(Rt' 1p•t

\

Щl

IШЈО) \)' fJ.'Iкc л •. л~ . . А,,

,2.3.

·1

Ј

Ј\4 /11. i'YJIIJЩ Г/Ј

: : : -\'1. 11ра•щхјещtр\:'-сно
2
1.1'11\,lма t...t\щ LIP)'Iщ \kYI1J, \11ощ l11pa1Q 11Ј

.\,

А,

4.

400

4

lbb • 16 h
lb Ч1
• 6

А,

IIJ\YIIн OiYIIi\~~ (ЩЈо;ом 1.1'1Кщ., \1 lllpl!.щ

lt 1

Ck)'lla).JJiit\1

10

~

5,

20

л,, щ, 1\',Щ(ч нrill\.oJ, 4

).оЈщ,, I,I'Њttч л,, Л:,., Ан, Т.ц.~, је
нщч·l)clltl 1() 10 Ню ''l'·''щ" ,~,.,~.~.,а нч""'

А.

.

"
·'

, 4х ~х= 3

о
()

в.СсЈ-)'џ. . ••111
" . nараа~:Јн.:.
·

}

с-

.

M.t

l.

1

1•

т.t•tк~· 111 сщщ '-k)'IIJ 11111.)' 11.1 itпlюj 11рапщ u

А

ь

р-нм=

13. h

л

"

IIJI.tkl!l[~~\~~~ Ll 1\_ .. tl;lllllt IIJiaRc:. HJjtii\Щe
M~·IJy 1 .t·1~4::"YIIIIM IJ' tdk,J ].: tцpe~tHO "ЈД;t
, лј, ... л."
''t 111xro1t тiщ
Ta•r~o.c: Н,Ј Jt:,111oJА ,,••t•atюj.
1·Нщђе tщ IIO
зж•

р

8 - 6.

ll~цcy,ol'lkt.J,
1<1'18\с ~

а

Ј 01;

2.

1

).

.

;. ' ь

-~-

ь

'

\

10

9.

21

.0
:; ;·: . :'_.'

roвpJp.l

}

}Т Н. BJI\11111

.шг. rr:tm''~8.n, х
v

10

41'+ l.~. \

'""+ 10

,JftLЩ:\.IIt'J8

Tr

2.

~~~

10

lh

;z.J.·

.1

nrЈм.ом во, '-'У t.IИ1>t01\JiiUHC 11р.1ВС Лf), АС.

СLЈ...\л,,л.в 1.tс,. в.с l, .,,с,.

ttlll

1011.1

'

'"

..

" 1 Ј,

f
')
( ) /}

l- С'

..,,'

. . . .~р

.;1 , ,

r.r

нег

,,,.н, а

\'oчrt

,~

~7

1

Ј' :10

11 Ј 11pJBJ)I

\IF \tt ) нор.u ·н~.
( ( ~. \ft:
\[/"

р

tl'

ll.il \(,\ lt' IIOJ)AIL 'ZЦ ftd

1'.1

1 т.l''"'
1'

Jf

"-tfl.

.,

Jt•A.-\.\,\1

(.)цЈit,:џ·
L..\1.\д

н·

,, r1o

Ј) ЈО';

yrJopeJIIН ,.1t':lll :м t:)" {16.1 IIIЧJI,i.)(.r_",_.'t.', 11р,1
!IJ

1Jllt'lftlp.Ч.L1fi,J IIJIIJI.IIt)".\f.\.,i,JIIII<'IIIhojy

.\1.

TJ'I"Y Хр.rншr а. pJtlll'lll 1)' СЩ ,,,.,,,,..,, .\ 11
на

IICHI lfd'lllll '101\.,I.J)'jt'.\IO .'(,1 /t'

•юрылнЈ н.1 11р.1н~·

\,\'. Ј lp.111.1

11р.111,1

-\Н Jt.'

o\JI

tiCip....,,,/1

но~ нЈ щ•Jtt.tм.J ">.\f н \.\' р.нщн а lt.' ~o.:lt.'/llf ; 1,1

~~ npJIЫ

8, fl(

р

IIJ..!11!J

IJIJ{I (\'111111 )'I'IOIIII Jl

т

(, i. \

'
п,

ltћ.\1

.{,\/.\.-.\

Rt

.,

111.111_}11 111110

110~ 1 \ 'I•IJЧIII

,.-111 -'-''ц

•1

114

lfll~

fpt)} ')t нн
''·'' 11
BS.\I 1.· \ J'.IRIIII \ 1 1/i.
Пошто с 4' \li, ·' '\
\IS \i,t .\f/1, -., 1''
//t) l.l IH\'

- -

\

",

R.

.J~'IIII idiiiJo)

fJR
1,

R,

\il 1}\ ... н

-t.H llt1p\1,t.111.1

JIJ fMftl/11 а.

1о .ttt.t•щ

.з tt' рЈВЈн а нopм.t.llf.l "'' ii}')I ·\/1 )' н.с-, 10,,1

~\r

peдJIUHY ~-

\{!,

6) 4"i";

'f

t

с

1.\

01 Р BIIH

f3 11 У ..-~

1) llp.aвe т н" могу ы п· <.t'h)' ,;ы н IICifi:.JJ

2.

nJJ}' ttllf ...ха булу пapcL1t'.lHe h) llpdu(" т н "

/~$р

w···.·
1

1

Ct ЛOI\.13fldJY

Ј.

Тс~чн.а Ј~ pt''lt'Шщ.a под а.

4.

)'

pf3

н)90"

npJoy

tf1.1tю да салр"'и

f,l'fl\) " В lf :tol

11dpJ.."1(,',1Ha

jt•

lfBJf

1111 р. С об.тром
flil lO ДЈ )С IIJIИЦJ

р

l(h

110.1\р.ЭПН11

o,lpt'дll.чo

HOp"bl/IНJ

1/Ј

рЈнсш аЬ. 10 је''
·---- ---- --- ----- ·---- ........ . .
-------.... -.... -.. -.. ----.. -- ...... ------ .... -- .... -.. -- ...... -.. -- ..'

--

.......... ------ .. ---------------- .. ---- .......... -........ .. --- ... ................. --

------. ------------.--.-.----. .

,,

:
( Т

'1:
Е с

Т:. "'

о~
ст

1

IJ,

'" \~..r11

""~'~"]

т

.1:

"

(\

"

ЈЈ т; t• r '\

'

\'r.юЈ .,.,l),·щ,~

s, .. ~т
6JXd
/{ ('

t81tr :тнаЈС"

Uo,J'(.O
.Ю ''.Ј

<•Ј>'

{Ј' .4

U>

..tU
),

2 <>»

'

(12~ь • .z)~._m

Р ,o=l~,lonJ

Ј i't'\lt'H,I

IIHHHa \8

~._tp.ш.l 1-1.

6, IIИИЦЈ 9 ПрЈЉЈ S· б

<1рана 8; Н) Г<"<Н~ ;

T<>Jella

\Ј,

.А. иющ~ 3Ь

Д..,

4.

12.

;,

2.
Ј) А' [{=С If

IfC

О~к q

t (1

198

IO. 2, 61 )ст. р

АВ·

UJ.

If 4' = Jcm,
-JBcm. pt'/Jru

ЈОш!

~--

------------·····----- ----- ----·-···--------

'

начине и

линеарне ЈС9

,

111 с'

/f

.,

'

•"
Ј

I<H

.,,

'/.

rlll

1)

/О.

~~~

.(

"' .,.

..
Ј/

'

S

1'

8.

.. ,.

:.
1

" х

.-+

,еЈ

..

+ .. • /1

rl
t

14 iJ).r

108

,. ('ј/

..... ----- ............

~t.\"11

jl'

J't"lllt"fl, 11

{))

k

.'С

(.\

.?ј,

ktl \

/t','JII,t'lllllt"

III.IЧIIIf.l

Ј

НЈ

трн JC1H.IЧitщ:

lt.\I.IJ\'

JtdЧIIIIt' .,.

2а lHJit Је ску•1 рt'Шс.·њ

/t''")·· rc.~p it' \
Jt:'"-y rep Је.· \

НЈ/, о

' С) I.Jt.L''l'·lfllt' k:m.I'/Шt,J {Х

H'tiЩ!Jflld/tiiШ',JPII)".ћ'Шt'fl,,l
4;М.,

},

,,

j(t•IJCI(III)II.

~· IJ,н.aJIId јс IIM.L'I•I 18]..\бук.а lt 24 "PYIIIII.~·

lic'-'ЧIII,t•ttщ

IIL'"'.t f't'lilt'lt..t;

'}.

ltс.·н.tк.афе hc..· 61tttt ].='О .нныр.t

рс

O•)'JI

81

о

9,"lJ,
\~

lt''"}

k:111.1

jt• 1 t.~t.a.Ы lb

6ом6о11а .

, 1~o~;:;·~t>Ю<f'H" 1< (носю l4U11J, d 'I'YIOJ

1

, 2 shl,.ty1pt'lнlj3J:;hlcoк,t.

(

...\Щу) 1 11

10_ дУ*""Ј n)'tlltJмel>y (,(ot·paa,, 11 Mtнt\(IIJ ~

'"~ х .I)'Љ.ЈШ.t _tpyrc 1\Jtn( т ,а. Ј(
1
(.'- + 2) rы ЈС Ь4 t .х
·" + ~х- + 4
4-Х. ;tа ..ле ~<..не t су 8 c.m 11 , ""'· 1
,1шс ,:-щ·в 17 ~om. По11ршинЈ :Jr трсоУI ..Ј

8• + х
1 .1н ЬО

11 ,.,

jc..60~o1l'

lllo.y

Ji:

1t-p Jt' \

jt:.11f.l'tiiН.I МО/}'

liiiJII

lf it"ilfl,

t'f..IЩIJ,t

14.

110,1 .\~

н•

1· Jl.

---·----- ---- ... ---------- ------- ....

О, •i.Jc..'rJ.tt.t'llttюм(x

jt:'!IИI-1.1 1\C:IIJI.'tl.,l llpO]t'llll

l (л
2 11 '·

~~

JS. llt'l\.\ jt.' 1p.ttkt:ШI број.\. h..J;t,t t.t.' Jlt.'IНН.I.\ЛIIJ
t.1Пt.'1,\ 1Юr\fl'p11 .1,1 j\.'J(IIO \lt'(ltl )'IL'IItl

+- 5 rшj,t Jl.' I.J'ftt.l .1.1 !..11,1"-11 рt•,щ,нr 6рој ''·
je;ШJ'/Ifll,l 1,1,:' (fЩJIJf 11.1 JI..')Ltf,JMJ~ 1 Ј
1

lt• .\,

Sx+-b

0, 'tlljJ ()"

tt.•

\.

k:t

Н.,,\'

-- ...................... --........ .

број

to.Ojll it.•

llpt•м,, toмt· х

Дt.'I.TT

O,lx

11)'"1.1 \t.1llolt,

{),Чх

;(!I(IJI],I

д,Њ. "Iс..' 0.\\,

1ЧЊ.

••·•lc .\

1>.4.
16.

Лм)

11..'

х

+ (х

t

t ... t ( \ t Х

2010. tнt:t,t ј~"· !Ох ~ ·1S

.:!1110,

+ (\

t ~Ј}

11111• IЉI'Itt

1.\Jt'

9•

4)

(/

Је

·IJ

н:

OCIHJ.tlt.."'

Фr ... u.~.·
~

l!. р(;\,
·;) fiPOJJ •Х.

20

Jl

}'

"""''G>P<"" бр '
~ ~~х

., . .

U;

::.,\ lt

11 .,

I{_J,.

lo. '1

Ј,..}.
~с:

,

1

\Ох + r.

1 lJ.\..111o.J

Њ: ...t

\), :лrо11•
r(

0

't' 'dttl 1.

х

L4) • 10. •

+), \ '

Ь\, lx + к. 11 ~Ох + 10}

5, 'Шit: k it:ШIIIO J'l.'lllt'll.t: t1рщ '),

){,t\.t jc,';Jibl'fiНtJ ]t' t't<>hllhJЛt'IIIH,lo...t lt''11t,1•Нt

·~

~~~~·~:ун '~
r 1111 JOC"c:~~o1t ь
>\ко 14111 tpuшtф.lf:Иit 'Jf 00х .. iQ-.
I.J ')

110.\l Х

1

·k'.'

11111

Ј}. ](.tJ.I Jt'дH.t'fiНI.S Jl..' 1..'1\hHHilГII..'ItiiiJ +..Ј )С..'\Н.I'Щ

Jlpy1.1

CIЫt.ft pt"<J.1,1JI брОЈ 11 J'•ll/llf'/111 OJI

l'f,

ХЈIПО (

.or ТР~->~·1 Ј е

84.

ffpfl<tJC.'.IJfd'llllf<ilt't.IIO/IIIII.IJt'JIIf,l'lllll)'r/ t!;.
tl

25. Понрuшна пp.tиn)·r

~"'~'Г\l.ЈЧ
• '"'

Jl

и :t '9х

Jl. f\JJt' e11p.t1IO\ , 101 fPO)'f1dC\'71t24
tiYJ

18.

!"\:

l.ltщy- .1. н

'

...,., '

1080 km.

lltlt.,J

1.7 н 't ,,
191. llpнe lf

'llltit".ljЧt.l

fiJ'IIflft'JIIf(}'t.'hiii!JI,t/ll..'lllllt.', it·p

........

:·•

"ft'l/llft'./1CЊHt)'t:'I)''J.I/t.'IЩ,I)IIC)),

20.

1.1

)

.(, •• :

-------

"-flo11JpJllt...l

19. k:r·

IJ(x + l/11

),

1
'
8
·

"t '''-''

uбt' flc.'.\f.ti}' pt'IJII.'If,d,

-'

о. й

у

.\lttp.a

()
.1 џ,.;.·м·ч)-"Јt.~.,ш ; 1,. "у
Llf:l(' it'.JII.I'IIfllt' t'"-llllliJЛt'IIJIIt' 11 )' t/1)''1,\J)' "-•I:J,\

l.'x +- 9

1) ,,

'·у

1
;, <

lkГ·' (111 11Щt'.'l.! lt.'t ,1)' Мl.';м "1.1 ~5 ,(,IIJ,t,

,}-· ft.'IH.Jto(' Cli}'IIOI1C' J't'JIIt'Њd.

Н

ћ;

6) у

s.

ј,

9, ЧHJII /С" 0'\ТI ''J'CIIICitool ~

19.

''!

):fl))'l

··~

r

Ј.

1
!,

Jtp)' ejt. :tH.I'tJIJf(" ННс.)' C'lifllfli<l,l('lf lltt.', ~·р tlt:"M.t

'l/111, ,.

х,

о,

('!,

"-'1·1

ft" Hl.l'l1111.1

l

х

.

с:

'

\

11. lt"J 1 ,IJ'~ HI .. Jit'IIH'II,t•

C'J.:BIIB..J.1('JtJiil. "ЈС. IIJ'IJiflc.' }"

IC'111J'tiiii.J IIO/t: ~ ' с./Щ"/t' 11.1 'FIIЩ',IJ'JI}" /L'.'IJt ·т''''' · tJ.r

~

1"

r.: 811в.:; l."lfJHt' С)' 1:

•".

'

rc 11
t + .f

IX + :rf

Све:

JS.

6Ј'

Jfltt'".JPII.J
t.J'/1111('

,,,.

\1

5

.4

'Ј/

6

11~.1

1

,,,

....'

)S

"

'"

>·.

о. 1'

у

ЈЈ , l{et.:
Ј7

...

Jr
11

'1)

а Је \' lt? о()(' IН•I.!/)' СК)'П ЈЧ'Шt~њ.t \

/6.

'

f-11

Fll:f+

.1!

r

+.f
' • h

'

..

ЈЈ.

.fti Ј

" ..... ~

.fil" 11 h!<l

IH

tfL~ IIJ'IfiJ,Ifi,J ЈО'-11'11~

ыноrо J'C"!Ilt''f> 1; fl

5.
~.

15 .

)},

JЧ,tll

Ј' '

11•/}

'··

у

"

(i)t.'

,.. "'"'•

Ј'- IН.I'IIItlt" ~ \"

ifn•IL"Iil•llt"/L".I//.I'IIIIIL'JL'.\/

• ..2

. ..

+

+ ).)'

'

..

1<'1/1.1'11111.1 IL'., ·~·tllll/t'l 11 \

,Ј /L·.·щно J'~fllt'll•

Ј, 'о ll ~~7. 1. ' Ј 11 \ Ј:•

~

ћ

,,

,, "'

IICs.,~

IC

}( jhl.

r ,,. ,, ) "м 1<\

1

\

yl'lt'

.:".'IН.I'JII/1,

/ff')'fd

Ј' '/<1 IIIIJ f' 1/1 ",

(

1

Hlf('. flp••·

1111 ..~1

х

Ј Ј 1 \l(ll

"

!· 1•1
о.'

ЈЈ

'""'' "

......

lfC"JIIC,

-.

lloll

"'
1

''

tl

..,
11•

1 "' .. т

,

,,
,,.

з

неiеgначине

2.
-t

ЮО· + \(} +
),

n, е с:

8.~ + '· .•
...

....

'
<tt..J

'lo.O iC.,

И)'

Шt

'

}.

(ј~'" Щ!Ј lо.ОЩ С Ь 1~'1'.1 Bi:ћlt

Г•'~~~~, 1~.":" tо:нше \J.IIЩ.l

'-'1.uttM.t2010 l~ ...y 2QIO I'IO(J+IOxt
.,UIO \lii)()
\ilt 1'
\10 \Љ: у

~611\' 1111ф 1\'Ј 1Щtitll\' Њ· 11щ

).,._1\1\.'!I.J ЈС \ i 1.1 +
)11 t х t )' \\1)'о..Н111.1 lџ,:н~о..;ајс IO+x
1\1) IЉ '""t z н.IK'IC 1\х 2)' 102,
11.1 ~~· \ п.tр.ш lti1Щ. Л~о.о ~~ :~; g, щщЈ lt.: 1\.~ i
~~· 7 11 + \~ Ч'ј< \Ul. r\'-0\C'I: t',шца

х t )'

]\' \1.\

+ 2\· > \1 • \1}

IIJ jl' J,ltJ ~·
ЩIIC

'

t l)' > 102. 3tl.l'IИ Х

8,

Ј \.110;\,l jt: ро\}1.'1\Ј. \'JIO.to-

' • Ј
!/

..
\

() (

t ~\ •
11111

\

1

fllt.!l

r

'

Hct• .t.

t1tfll\ ''Ј'О!'"

11

~ш:t•

о tl)

1

ђ! х

ь

Ј

10.

),rJ.\

1'

21)'

~

'}

.

,~~

\•

}(

s

•o..w.apcarc.-њo~;

1111.

t) hJMI 1.')

~:c:C't Ј'- ,:.llt, lt'p Ј<" Х

к.

rll ~~ 1 J>e"IICia..l, 11) \

....

6) fft'IC' III.IЧIIIЫ ltt'!ol, J'llllt'll.,l, IJ.

с."

'

11

]11 I,IJJII

Jlfo.. тotC'Jt'J'c."X

lllfrt

"~'

.-:

~)fl(' ~

lf 1C't"JII 111flft/

,,r

1

R.
о.

S

'

,,

(

ш.Н 10
Ј

(1Ј\41

0

4)

hJ

..

("-У'' рс.·rщ·н..t ;r.t rc.· llt'Jt':ttt.r•tttщ· 1 ~".

1.\

НЈ rtpttмc.·p. 11_-.:i~:r_"•''IIHtt· (.~о: + \)•

.\

Ht:Jt';JЊIЧitiiJ х
11 R

5 • () ''-"·' \'

t

~.-.·tt'дt·IJt: ...... yrrщtt' рrшt·н.,1 :

\', .\

'~

1· -1,

Ht'H.'iHaЧIIHACJy
R JIМ:.1pt'1Jt'fi,C \

f

2

U\
0

3,

R;u)<.

ЈЈ;6)"'

r

-\

1•

R; 11) 't

( 2, 2•

,t)

~
1 1

ј х< 2,1J.S ( 3,2);6)tl flllfl •7 '1
(--~.оЈ J(7,'XI);r~J -7 с: ј,...-,,' '· -' l- l,i;

,,)S

(·-""'·O)U(0,:\);6) .~

н).\

(17,-х..) .

( -...-... S);

11 1

]lt

LI\}'IIЩЩo\-!.1 N .

.\, l, 1, (}, l,l Ј

.\

1~.

11p11p0дdll 6рщ је: 26.

-Ь, -5. 4, 111

(..);6).\

Ј '1

•i. ·'· # \

..... ,,

м i:>('Y·

10- flpttOJL'. JI.'P Jt: 16 • х< 21, 11.1 су 'IЧII\4:Щt
tiptiJt'Uil 17, 18, 19 Н 20.

s

ll

14

t:"T

lipЩ r .,ЩOIIO.'I.o •Ш.l pt:,1;.1Щij)' Ј

llt

Х+ .\ј.: () JtM,\IY lt.',tJIII(IIIt'tiC1 pt'llit'll·t~ .\
ч.

,IJtit'tlll f,\II..H~

Ј

( .\, ..... ), ,,

t _\, 0) tJ ((),

..

l

HH0 10.н.•rt.'ttt'Jt'J'''''"щ' • ·••щ,,,

f-I,:ЧJJY Jt.'p lt' 11,

1

~

Jl~

(2 ~~~~

12 tto~ Је=

..!0.2 •.

),

fttJC6}юi 1.

11.1/t lll'/t'iiHol"tiO. 1 f,J'IIIol

6)(

1

lj.

()

IHJt' 11

1

.z

Ј _1

с., 'Х-),

l,l}-f"'O~t)'th)'rr~·'VJtZtt

4

Призма

141
4.:Ј..

rlp•B'tJ. \tОЖ<' има· и ttaj~taњe ne-1 страњ.L,
t~t\Cl IOJIIЦ3 lt Шест Tt:Malta. 'l О 1е рО< IJ'lH.)

3.S.
Ј)

llpИJMd.

4;

t"

,.

J8,f:II}\.. JНHД<IHCjt'.JHd'HНf..

;{,)11<

пщ 1ОЈН }t ..:.1

HJfiiiJ.lц•:~.tjc;
.<.
4.

S.
h.

//П

.Jl f
:tl

х

<

28

IIL'\1.1

S

fi)

р

fJ

.
> 2

R.

а а< 3,6! Ь" !9 ,н) с


·1 ; ") z

9.

10.

·l'x<-4;6Jy<
4; 6Ј

Ј)х

12.

Ј).\

а)

П<IОСЧ>ЈНЈ
\

6

.

О;б)у,...

2

l;н}zj

/1; 6) .\ 0.
1
х·, 6) .1 (''"' ) .1
r l

14. Јесу, јер је .\1

3;6)5

.11

ЧЮЈС·rр.щЈ

1.

10

~~ој бочннх и1нща

('·,; 1 Ј х< О.

tpOJ

11/ /Ој,
И.

Ј 14

Ј! •

_

>Ј>О) OOIOIIHHX ИHHtiJ

11//41;11).1

11р1ШIЈ

''
'

11111Щ~\

3.

а) !ед.1 11

4.

Ј)

l

Hlt'CIOCipJit,

11p11}'tJ

-_: ~

r:.:::::....

Hc.'Jt'.1HJ'IJIH,I tf llt' MOil\t' Llit'L 111 Jl,•

.11ЈНеЈр11)' 11) х:"!~
ЈЈ

15. a)n

1

(

~

17

2>

Ј()_ Ј} Х

13.

~Ј; ' } с

2: tt)z.,.

у

1:C.'OIJ IIL'I 1·

р llf,Jf\ Щ.'j(','IJI,IJ\0( Ј Н \fC,:Н.il lf

5; lJJ а о: ,, н) /Ј
!8

pC'IIIC:ЉJ, lt'p

О, ott;c.t н· мнљtн:њеч нс. 1с.:

..,, tiltl (" , ; ,,, /Ј

Ј} Х~ 11 {,)Ј'

•!

4

Јt.с·н.. 1("8' t 1p.tt~ 110 Щ 1НЈН/,Ј, Ј

ТЈШНЈ. А,.. о џ: Р
Ht')C,HfJ'IIfltt• \

а)~+

10

~

5; 6) lx + ") ~ 1 Ј.

7.

Jr.' р ~ О. АЈ>о Је,' 6роЈ р rю:нrrн·

Н<Ш ffc.'JC';.(II,J'IIfJf.J
Jl;:

77

8

"

~

ПP•It\f.l

t

r
\~

n.\p; 6) Трн•ыр.l; н} Чс1 нр11 11.'1'-'·

·····----------·- .... ----------·----

т n~ еН)\. ~'ЈН

t

+
L

т

~

+
11
\8

2"

.. octr ИЈ,

де с-

t
t

tl

lpiOM.J

IU

1'
~u

\(\
)11

\

1··остраи.

t
t
t

щщ

t
t

1

)t.l

1

~__Ј

tJ+:!

\
\

!tll

..-~
Јн

__ј

.................. ................... ......

т

..
..

тг

r

..
..

111

..

..

1, 1 .... У'- 11

l'~o.

,,..;, ••н

'

lfllllt

lllllt

!щll

11

N

Ј/

·\1(

11'

12

{~rUJ'
в,(,
1 /11

f-let.

еt.и

\t,

1

OJI,Ihe

а

11

p.!ll.lll

p.ш.tar

~~·,",

L'it'Щ

"'P·IItн,_.

Ht\,/1 1 , ,

1'· 111•Ј
11 11

/1/IIIJI Н' H'l<.)' IICI 11 1
OtltCIII,I.
1'• 11clj

~у\ ЈЈ .\ 1 lt~'lllrlt

~kh.l :НIJ.II шм-.r.l о~нощ· Jt' ;\/)
l rtiiiJftJIIJ !,\

НЈЩ.Ј~н· lt' АС

J2,2trn.

\

1}_ tщ~ · 1..111.

'''д""''uн.аЈЈ(ю•r••~·<rр.111 ~,..,~,.. An

.\IJн..

ћ,

=
1
1

'~

ћ, "(111.
6,71.111,

61 it

4.Ј

11• М
20 <m н 211 + н
20 c..m t IC,IИ fl 5 tffi,

6.

llpt~o t-:Ot_tctP)'1tШИ праноуt:tн троуа.ю

Ј/

(t..нt:ra

1

.0:·[2}0:·
А

.

н

v 2 tlll,

,. } (./}]

AU

XИI101t:l1)'\,l

11,

2 cm.

,

3 cm,

,

7 cm ·

И н,нt
. C..lИk.y'
Ј су

,,

'1/2

г-=-

StПJ

IIOJfllt' IIJJM,IIf,(' ~ !р.!Щ' t../l.l.ljM t)'

•·

~~~~'~

в

J .. m

'9'1'

,1щаrонал.1 щ:нонt:

..1

УПР"-'но: прво конструиши i1.)'*-И •tи (

, tm.

н

Jt:

10

б<:П'\\

rlt ~tрuщнс ГJL11f'lll.lt crpJHo~ kСЗ..1ГЈ С}'

.-ьст •'

IO<m.

A)·;+.Шtt': '

,-. .. 11
,

~~·

:\( l

']('П,

п.

....,..~

1

~ Н'~<.)•

,1) ,\f,JЊJI\IIIoiiCIII.\.ЉJ CKII(IIIt'J\' ,.\(

nJ

3.

':' 1 B(./l:l"(,i/

'l"m

112

, IO

'),.:'))

tH

с)

ЛНI/1 1"~

(.П}, ~')

f;J

1 ,JII,Itt

Р,1~1.111 ан

.rпећ.rА/Ј1

L

Ј
ЈО

Ol

.\\1,I,IL'

+ 2)t..111

l.?t •

,,

Ј J 1.JDd·ti~Jiji,III,Щ ·\!/f,JJ,ц•н·J..\' illlf1

пр.11юr А Ар

.z ..m

•~

·~о.rп,

""·' •r·• \'t.Jr· ••:Ј а.;

1..11111~ 11 Hlftlllt.l Щ'JJIMt'L\ ,,

1 " " /1

1

t'h:

Ј IЩј,Ј

IJ illl.ll •lllot1.1 l,l..._'l.llloii..III.I/Moll!,clr.'-ltl

11 Ј1.

', .. ,..
lll!IIIIJ

}оо

-\(," 1 \l)t,•IIO&I

,

'•

оо

\11 J'-r Jr \1/tipo

\/1

{оо

..

·~

IIJ'IIo..,,1
оо

+-

r.tљlll \Р/1/

JICJIIJH10'

~llll

IICIIIIII"'II

f/JJ'

••~o.mt~

111

t.1 Ј

н

,, 1 ;.!, 1 ~· '111

t

~~~

1 hii~1J'

.._ Jllt )' ,,, (
.. 11.1

tнf.l

111.1

'"

t

llfJ rнJt

,,"'

11р11

t

.

.\II>CJ'~:)

-

1/;\

•г'

12

ЈЗ. Пp<шoyr,юmtt.:щmjc.•дн,ншhp.thltlp.ш·
J..f.

Чс:люропрЈН<l н llc:IO(IJMIII

о.

c.:.t.

IJ'

./}.

6)а

2.5cm,ltaieno~..Ъ(to.:aoпo.1al.

и) а:;},

2 cnl.lld ј.: nо~..ъс li.ao 110.'1.1).

,.
L__...._

:
:'

'''
''
''

·····----------········)

-------- ...... ----------- ---··-----·-- .. -- ..... --· ...... ---· --------.---- ------·-- _)

'0"' )
6. f
Р

.f..

1'

(1

~

HIНIU. С\

:N~

.'S4СТ1

IЦ'

i'.tt

ltt' HIIHIIC'

еннн

1 H, 1"1d

Ј. :Jif Ј.

1(

,..,

11 11111111

а.;;ща.~ 1• lb

IЦI.:C'

~

IIJ Jomt r10rr

~-

)

llt\."1'0

81

зн

1

L

m;

~
-(

Ј /

'

Ј/

_

р

.:JlLm·

р

60..'tc;-11

Р

(10" +- .. ~0~ 1 )шЈ

Ј. •tJP

Ј<;_

н·нrр.t "oцl(r о в

ttC'
JCll/01 TC'.\It'JI

J(]/I.IЦij(' 1•>·
<)l!lllllf"IIJIII>II,1J1C'I(OЦJo:(' filf·

:

,

\IIC'III"-)'1
ol

р

14.

).1ti~.m

I'K~IIJ

.

Jt.I)Jtl<ot'

/'

d

fllb+ 11' t hc),
•'('>1'1- ~+J.lt'),,·
, 2t>Ч .. m .

JOon.

.Z,

Ј IC'

4,

ЈХ

l

10'

8 t:П'.

Р

ZH-+

( '\

)

100

њ

h•l·

111 \'

т

Р
Р

488tml;

19.

Р

9.
oJI Р

18(, Ј

t

JJCrn'

6 Р 48',Ј +J)cm';

s.

~О(, ј

а1" Ј

4

~

ОДНОСНО Н

2

18 cm. Р- -H2(.,r\

+ Ј),щ2

Р=3ОО(,'Ј +2/cm 2 •

12. Нека С)' М и .W1 среднuпа, Рl'дом, щщ .
ца ВС 11 8 1 С1 • 11.! ЛМ . 10 Шl . "
20,· Ј
I.,Јс;,щ
а= -cm.H-IOcm.

Ј) Р-('/ +.Ј}т';б)l' (.Ј, Ј +6/т'.
И.111- а,Ј Ј C'lt..'!Нt
.

Jf- 2 ' гЈ ,ш,

--·--· ......... ..

ot'+b~ =(~, 10~-.ь-·/
а 1 + ь· + с· = 13-

(_"\, 17)'

O.ПII()(IIO

а) Р• (971n +2160)cm 2;

(Jo8,J+72Jtm''.

J-fcJ,..1 9 а. Ь. с ии~це ~nадра. то1Л3 ЈС'

2

а2-+Ь2 "" 16О,Ь +с =15.\,~t' +Ь~ ..,cl.. 16~
2
Cte.lJt :ta је а - l6,l,l 144, cl ч,,, 4 '-Пl,
h 12 c:m, с 3 cm. Р 192 '"1', \' IH , 111 ,

4

1.

r)

s.

Beha је- пооршина r..:oul\e.

9.

l·lel\,1 су а. Ь. с liBiti!C KEЫ:tp.l. Т.\Ј(,\ it.· ,,.,, <
3; 4. 12, односно а 3х, Ь -1.\, ( l2..\ I Jtl,' ј~,·

,1 ~ l:щх

t,lR\..g.

20. (. 1Јtн.: 24)0о()о ·1ttiJpa r.оз.е.

1

21. \' 96 ~nt',

\

3

J[I 'W'
А

а) Р· 54, ј ст': 6) Р- 180,'3 ст'.

114:

/" 3 11 с:rе;ш

6 Ј~' Ј -J2,r3 Н,

11

н) р, IZOO(, ј +Ј)ст 2 ,

7

·100cm

Mc:m\

5.
6.

в)

10. Из 6

+6km,

r) р. IZ(, Ј +4),т 2 •

6.

Х, Х

f{c:J,.J ЈС шнща коцке а. Т.ЈЛ.1 ЈС .\ff\"'1
одr 1сх:нn 289
17а~

б,р 1{,J+6)cm 1
6)Р

l2SO/to~.m\

8 (}ОО (nl' 0,2 Cn1 · 100 СЩ
4 m. Д~·жина н· ыбле је 4 m.

(160 +НО .. ЈО) tm1

Р- Sf, Ј +6Jcm '.

а) Р

s ...~I O_cm·~;•) \1.

,,~ , ....17c.:m. \'~ 17, ll'<.m).

Р tћ•n +1 01cm

81

IZS~,.щ'

S<.m.P
0,12St11t;

O•tlflлeднoJ~<I).e{20cш) 1 2n1m 1 11\·..-: ; ,.
1 1
,мо с.Ј х обелсжили тражсну 1'Y*~ttty ,,,(Jr,~,.·

200cm 1 ; н) Р (12Н t 1·1·1..~\0)\rn:
10 cm: 6) Р 760 tlt\l,

8. P;=fS, 3 f.J08)cm 2,
P(t- ( 12 .. 3 + I08km 7

Р .,21, Ј +2km 1

Ј.

,ti

!J)f ..tJ.

4.4.

l.

1

t25t:~-';6)\

;l) I?SOOO ст'.

20. Р= (50 201{) ст'.

Х ~ ~t.:oщ.HII-1- Њнховt"

У+6 4

6

Jl\'

6<1,

10+10 ! Otz
·
2
28l'I+(I4+10+1+JO} t O IO+ JOJo:

6ЈР

~lm)·н·c.ttrafl~trн41i::.J.:.Ep.;aн Јо,.;ю 12 х Ј,
lt Х

"..s
l{t' .1 ~~· ti ИIJJIЩI ЧMA<~'IIL' li.OЦk(". ! dд.t је·

IJ

H:l. .Ј) 11

lf1Hfllt'M.L1C:r J.ti.ЏJ'J <)'6 tn1, /'1 tП1 115 ,-m.

9.

Z'6(~t</tl)oп'

Р 2 14 + 2 S+l·t

9·1··m 2

р 2
.,ьо

,

384 .. ш •

"'

1lщtl11lllrЊI "'"'"С' н· щно,·lм .ы -Н%.
h.

1

11 р1Р~1С <:.:1 fJ1. 011;{,) је

+ }84'" 'l )otl 1

2

.:v .~~·т; t•J Јlтщ.1 t.Htlh.l' Ј•' '
'•т: ''' llm•pm•m-' ,.,щм· Jc.'l-1 ст

".

у

,r) ,.\"(1 Jt' h lllf~IIIJ.J Htllllllt', iol)t.l j t'

Jt"

'

lu с:Јiс:;щ ,,
10 <m.
Ј). 06r •t".~f<ltMO t.p:thy ;щјаrона

16. (i)
.\

+'~о; 1 lo

80Uv' Ј ,щ1

'n

'l'2+_..}cm

Р- ( 144

1'

Ј.

JliiJdi!>II.L'JJ

~

1 )(

:;, Н::~; ~~~~:~~~:.~~JR~hy IICIIJ>f~ttl~

1).

6)

l )( l

4

11

()JIIOitJ.JJJШJit.OU.. C'JC'

i.

Ј"С ;Ја.!, ,2~ Х

А

1:=1·
,\

4.~.

.t) S00~3CJ~1·';6)
r) Ј6, 3 СIП

М

2.

---··-----------·--·-

1

so,'3(n1 ;н) too,

.\t.I\1J;

''

1112., ,3 +3 -\ Н==8,'3+~њ,_аеnи

Ј) P=32QQ, 3,n/, \·=24dщЈ•

Н ~'~~- \'~ н/},ш'

б) P=ROQ(, .\ +6)cm•, 1'~4S.'.Id 111 '

1'

.\7S n1'.

---·-······ -·---- ······----------------- '
~

•• 115

•,''

\.1,11.,

r н

"''t

,

"~'"

11

14.

1

1

~.

'"

(',.'С'

11,

с- ~

~

Ј

'""~'m

..

• I••IIJ•u 11111 ~
1

tn:.a.

crn

•r•

IL1tr•

ех'' и

11 • JJI

<. t .IHC riГIIJ.'I

""' ""~

\

' '

"

1

. ""·

ll

c.m

\

'

tloi 1111111:4

.IJ.

("ђ

11~ ;)
IIIIHц,a

J.,rn

li.g

-~~-Ј;

2

к;

sJ.·
i1.1

С'Нt\Щ

1Щр.\\Нt;\(',

I.Y

ltpщ~,H,\1\H t.tpcж,, И

MtJi\.:,1

Те

Пирамиgа

S
s.з.

Ј2. 0
t)I;Jr 'l.l IJifj' Mll

(

fl ~11

Ј.

t IIMol 111/ "PJfl\',

HO!IIflf.\: lfiHЩ • Ј()О

6<

ЈЈ.

101

ЧЈIН\ IIIНI

"'·''·"·
,ta·

oilfc

14. ;~)0

610

~-

6.
о
о.. 1

9
lf Jl.!. rючн1. JIBJЩt С\'

BF IOcn, 1f ( f 8, 2cтt,IJF 8, Јс11.
BHLlfHJ ~ 10 cn i\norc~c ~'IНit\ СfРЈЊ1
41JF
o\n

1 rвF су

_

l

~" ђ;.t.JflfH lf.. Jщt

1t'~- 6оЧЈЩ\ cтrJtl.l

НЈ). .. l}Ao.HНII 1JI}CrOH

b)ll

6cm,tl 9cm.h
8c.n,b 8.cm.h

LJ~

4LПЈ

а

h

IJ._:n,Jr

2--IO..:mJ
Н~;т~

;,
, 26"\ ~щ

(5,2 +24 1..:m,P

J4,m.

Р

s,

ЈЈ'Ј..:п1

'

2

·'

в) llr

). ( Нр.1.МН..1.1 Ш]С .lf'

72 ~m. Р

0=(8t4,2km,P

100· lЧ/111 \ С ,MJtJ

11

t.

ЈО()

Ј

RDf

11

tOF

t
15.

Ј!љ, ~'

Ј 24

\1

В

cm; 6)

А

,\f

8

~6 ,m,

8F

С)" ЈС-1

.,ta .:\ (..Пl. Страюща

101"

троуr.1а ЈС:

1f:tH3Jo..1 JtiJitiiH Шl

р.а_,нtде. па t:e ;ы..ъе
WATJII.

ою:tи

на

npt""'0.11tlt.
HIOJI~-11ffl.}"

~10

"Jf 11 ( f

:o.tpt'it-Y те

мltЗf-

rшpa­

1\оttструн-

;,а·щ} ромб ABCD
чщс су ,111 јаrонале (/ 1

4,JI.'rn,
ПЈ

4 ~~ н с/,_

_ћ cm.

h:otlopyнweмo троуrао АС.\ КОЈИ Ј~ l~дttJ.

16. ОрrоrоналнЈ прој~•щ••1а 6очщ· нtНЩt.' 11.1
раВЈН OC.HOBt' јед)'-" Ollpt:l)t:IIJ H'Mt.'lfOM Щ
ноне ~~:оје лpHН.Iild roj бо•tној нtнщи 11 llt.'ll
rpo.\t основе, -rj. il)'if\ •mjot jt: IIY""H"·' Jt.'Jtii,Jt.;,t
Jloлyпpe•IIНII<)' КР)'IКШЩl' шшс;,ше око о,

IIC)U~.Д)'A\~11\J OpiOIOH<IIIHl' t!pojt.'KI(Ifjt.' 60'11/t.'
IIНIIЦt ИЈ p<!Uall ОЏЮIН.' 1/l' :JJJIJ1(.JI ОД дy,tШIIt.'

'!Б

}\OI

jJtt'dfJOH

Прво мнl'труншс·

6,1.,ТЈ,

4,6

11·

. .

f(lp)"ИUIII jc:,1 H<IkOCTpaH JIЧHH tpO)'IJO '111-

2.

5.
h.

"·'

lk);,t}t.' .\:\HCI>l-1-lriJ.Ai.CI\.1 nнpJ.MitЉ1 н 0

Ut!

tl1 4 (11\,
,t IШOIIIJ. КОјЈ 0/ЏООара OCtiO~~ЩH Ј~ 5 C.:l11.
Сrрашще AS и CS, AS
С\ су Јl'дљ\к~

IIT.tp II·CIIl' \J..:tt011t.' .11 1\.ottCtpyИШl'.\10 tpOy

oдr011.1fMj)•I1~1M 6oЧHIIM 111НIЦ.l.\lil Iнtp;t.\I~I;Џ~.

p,tl\.HЩl', ;\,\ IIIM ћOIIC 1}')'ШIIt.'MO )е;Ј.н_,\КОС~ pa-

t.OJt.p.н~. Њеtои.l щ:ноnнца 1е А(

На 11011 tt.t•tиtt коttсlруише ... ,о троуtао Нl>.\

оююсtю бо••••с нтщс

R5

ns.

I.Ю ,.\()\ IЩ' 1'-' ло
.:{():\~

fl

4

(ll\,

L\OS=90",

_\(), Јtу..кшtЈ. дуж н()~ је nщ:ИНЈ. ПИ ·

I!II'IIIH 1роу•.ю АВО н 1роуt.:ю

MOS ще )е М

средшнн.· tннще ЛН. Др.._МО ~е јед~акЈ. ви­
с,;111111 1 Р\)УЈ !1.1

r\HO,

-~NI().\

90' 'OS )е кalera

\11

'

н. '

1

\/()\

l'

Ш.Ј

.а.1

)

.. п 10.1

fiiiUI

'

·\_

1 ,_.., ~ .шгrс'ч.l

,.OIICТГHIIIH. ol4

/

Ыf lfl)

lf"'t'

&

--мl. в

L

.

(

~) Jf 1110 1ipU1нt~~ тpoyr:ta .А(:\с.,с:щ AS. CS
8 ,m, ЛС _8" 2с.:m.Д.ц.еЈt:ЛН 8c1n, ."J<'
11

mtpaм 11 :xa Jt~~ttdK01~ttи•rtta.

·,

1

L1>' ~

)

\.,

()

(

н

[)

М()+" 3)сш

i'

А

~
.\1
в

В

6) Ј11ЛС

А~-~~

6 crn следи АН=- 3/2. ttn _Лнщс

:.~) ·1po)·tao \,\fN ~ !tднo~~o;o"'-p.l~r> npuayr.'\Н_
Xи11orttiYJ.1 Ј<' .\fN ~~ 1C';.1.H.tt~;t O..:tloaнoj 'К&и­

8.

tщ. а katne М\ 11 NS аnоtс:мн.

a=-tO,lcm.h -tOcm,P~lOOI\+il)cm1 .
6.

Вис11 на SO т-ро}Т,lа ASC је ВЈЮнtа Шtp.t.\tи.:~r

lO<m.~- lOcm,P= 300an'.

61•

Јlз npaвoyr.1or троуr.1а АО.') ClCitJt

s

2
'~

., _л,

As' = ( <' с )' + ю'.

5.3.
.,.
Р

ь'

s.m. h

6.m,b

!;!'.

30° Уо•тмо праtюу1,111 троу­
rао AOS. Угао SAO је а .10°. па је ~~;атn-а
05
Н JC:ДJIJI\a ПЉ10111t1111 ХИПОЈСfffЭС'
AS= Ь - 20cm. Н. ЈО cm, АО= ЈОЈЗ cm,

84 .. m,

61 Ь

,J&.n,H

ь'

(; 1

fcm(
р

11
;

2)

,,.,

н·,

Р= 2ооСЈ + .'Js

Пошто )<
односно

А

10'1)

AS 2 =

(АС)' + ( AS )'
2

2

4
.
jt' дијагонала OCHOI\C, 11.1 ЈС ('ICHOHIIi\ IШIЩЈ

64( 1 +, Ј km"'

АВ

в).

= 11 = s,· 6

СП1. Аnотсма jt.•

_sfн)..
Jt· = 5 + (5,/6)'
"' 2-- • 1Ј2 С 111 •
,

hћtt·ђy (ю•mс.· ИIНfЩ.' Jf дЩЈ/ OlfJ.,:Jc: Ot/IOЩ.',

............... ................ --------- -------------------------- .................................
~-

о

о
о
о

2

ТражснЈ. површ11ttајс

о

,

P=50(3+>15km ·

А

(

. SО.!SAC= ЈО ' , то 1<
- 1 AS..
2

_Ј AS' = (s/3)', AS = ЈО cm, 05 = >cm. АС

km 2 :

На1нбtщ рао 6o'iЩ'IНHЩt'11pJtНf;rнc: •rc.:·rtю­
poc..rpaнe trнp.l.\tltJJc: 11pt·м.t OCIIO!Itt Jf yrJo

lf8

В

r\

AC=2o/3cm,A8=,~ Јо.,.Гьст,
11
/r2 =bl ( /. /1::;;: 5\ГIОLш,

(]нн t2~, ЈУ4 ),m'.

Гю•ш<Ј н ooюmtJ ннн11.а С.')' }t'JIЊIJ\t' 1.. 1 ЈЫющи
JfДHdi\U{ lpdlfll'llfOI lpO)'I/1.1 A/JS, IJ. н (П},
Р-

с~-~··о~-~

а) Ь =- 20cm. а

s

i-·.-.-------.- ~-. ~ -----.-----------------------

9.

~с .~
В

в

lt пнрамиn.r t1И!о.)'11равк.1нr. Вид.ис.'lику!

'

'~

2
+2 ·нn
- - +14412
1 '
1
Р= 16(1 +/ј'+ Г!)ст'.

Р=4

...................................................

~

,,

• ~~

!f,11

r1, Пl љltfз
11.

r.

1

1

1

+

\

\,

fi tHt , rr 1111
п:tовн Ј} \1

'

SO( 1 f., Ј ''"'

111

с , 1111 ·, 1 'PIIII о(' ll!.ot.orr.r;'\"'

·Юtlll' (ЈЈ \f

1110, ;_

r-

11

l ~~

'"'.1

\2\>

f',

ol

н'•(•

• 1

1

5, 'СЈН

~

h

ti II.J H
~,,,

)Щ.ЈЈЈ/.1 IIJIJ'I 1.111 ('

('

t1ЊЊI 410.'108JfJIJI

rr ..Ј/%

Hrr

11111 tl.l1t't)( rr,llc

"

11

Ј, Ј

р

8( .. 3 +,7),m

12сmи

~V3crn.д

lR~rn.

J'paN..t-'~13 IIO~if!IIIИH.tj('

Jt:. ПJ'IdiЩ.fiJI.J

JI!ДII,IkЩtiHt•щ,~

1
тpJ.tt.IJC:p <.)' <.ltt: ИПНЦ(' ]С:ш,н,е <..t .1Нј411Щ~·

мЈ. ~IP·III·1 мщt>.с: . .t) Ищtна,tщ(."'""'' "'''•'t'-'.

Ј О.

мо.~ 1"С" J11tp<'Mit,1t: 'f рс::юм '''='il<~t "m
2
Jf x ..·J<.m,h'""'ь,-ьt.rn:CI)P::::zкs ..·\"m~·
2
зЈ (24• 3 f-\20k}11 ; 6) ЫЮk} +Z)crn1 ·

11

1'

IJCII•rtlllllfd lt' /'

r

6cmc1~'Нtl•

(;'ffi,

·

\Ь(у Ј -t -v ј Jcrn:

6,J..:m,lr,

Ј IIJH~HIII·t

!~(•{.;).

р

bv \ trђ

h,

z~ 7 crn

Jtm , Ь 8c;m, h

""

r'оврtШНidЈС

4

••

}1:. >p11Пif llpe'IXti:IIIH J.J.LJ,)fd.._,

lh 1

lc.. .,•IIH a.:OJII llt' •Щif(' %110 IJIJT'Op.J С)' t)CJ•tttco
стр.Јнt" rшp.INII.lt lll.ltopdl. "'"''\:M,r Џ:

1

Р

1~

1
..

"·''с."., н~ Ј, 'Ј-" Sv·;~--

·t'

н){tн3+48)сm-

Ј.

Jkh.il

12

·

(216·/3 +72,г4')[щ 2 ,
jt: /1 1 IJJttИtta

.,;.tpJ.-It'p11CПI' I I I OI
rJIO)'IЛil

1

fltll,h

·forr./'

19v

rlfl"'+r'VI.~),m •'''
11

-11, '

+ 11

'Il

1

р

1n '
4

1

i

t-~r•ILП1

·ч,) t61lш·

Р

516V

~.ю

..\(

8 (Пl. Н.::Ј rpoyr;м Л/1( oдp~·l))'it'Mo ос.

Н0811)' IIHIЩ)'

pJMI1дt'.YI<10
6tPitl<\

/, 1

ь,

2tm,

A.IIOH'_\fd

који

стр.ны :rакла­

Њl {,1 [ЫUHI1 OtHOIH.·

а

ј{-

Шt'C10Y i i1J

),;Ojll је (H:IIORa IЩ­

1lf1t.'M) IIIIOtllt' Ot!lnttt'

А

је yr ао !-!МО где ј~: М

"~

срt·юrшт~: нвищ· АВ.

с

Hrr;щ сшку!

Површино~је Р
б

1( "' 'Ј
Ь
Р

(ој
а

,.,.

f;

1/

1 h

/ 11 -

.. '

/h·~.LJ
~~о

, !Ycm

·~. 1

"' ... IC'J1,

р

1 Н.Ј,

.

..

19w ~ -t-, 391cn
(

2-~(~ .\ f-' 15)tnl'!,

Ј +48, 2 ЈСПI.,

Г'овр1шtнЈ Jt':J.IIt' 6uч11е стр.шс

t:

<~~ст·

QQ

\AR(

3

4.

Н.ннбви утао бnчне ниrще llраtщлн._. чство­

IIJHt 'lt'MY jt

росlранс: n1tрами,1е према O(Hottн је у1ао

щ~н.'lђ· бочне

•ннщс и .щјанmа.'lе осноме.

liC:"-<"t је.' SABCIJ ltJlJ пирамщы. Rltди C'IHK)'!
,\) Tpo)·rao ЛСS ј~: jeднaкocrpaшt•tJit, па је
АС 40 cn1. BJtotcнJ је H=2o/3cm.
ТражснЈ .зaпpcмltll<l jt' \ ' = I ~_OQ.{J с ш' .

НС t.:O}t' II&Jifi!J "13 (iti'IIНIJ JfНIЩII lf Щ:Н 1ром

Л,\

~"rJII J..fl/11 (,0'1/l.llfiiJЩ,I ЗiiK'/,tlfJ (Ј О{
•юнщЈ /С' 4'0.1 \. liн:щ СЈ/111\}'! l f.1 ' Pfl)'l:l<l AOS
t' АО
0\
4 w2 011 jt·p JL' 4'0ЛС
-15о
UCJIIIHC',

•U

64, 2
' 6 4, 143
)
) cm: 1
cmoи)24,2cm 1 .

право>·роr

llp.ti!Њ'llf.J 1rоп р.ша IJIIPJMifДa

.......... ........ ... ........

а)

192 с.: т'

U Цt·rro~p o~m'нt- Ј) Op!OifiHJ/ШJ 11pojt•J..
ци;1 f"'l•rнe lfHНIJL' /t' :J)'.t-.: oдpL'ht'Jf<l lt'.\tt'IIOM

17~

269635.1.6 m 1.

'-

11

OC.Ir

s.s.

нвЈщс АВ. Rндн Cllf"-)'! )-'r,ю .\МО је yr.ao

0.\f; ~JIJ,. 0.\1;, Ј'"'·

'
1-it"t.:d IC

\3. llз лоорuнще основе C1t:I~H ла Је OCttonнo~
щшцаа IOcm.aJh 1 =SvЗcm1rh~ IOt.m .

6, БочнЈ пранd, на пример AIIC, .IJKЉ1rra Ci
равнн осноне )'r Ј о \АЈО r ,·н.· је Af 'Pt'дHIIJтt
tpO)'IiJd S,\f()

о:

ь, 3cm,a = 12 '"'· P=MRv 3,m2.

6) С"щщро1; слику!

-.. - .... -- .. ---- .... -- .. -- .. - -- .. ----- ..

---- ...... ----- .........

\

1

.............. -

18000 cm 1.

Н= а {__Ј_
2

,1

,

"= _,oJi сш ,

5.

H.11116ttн у1·ао &)•tне стране правшше чeтвo­

JIOCtpJtlt:'

пщщ.шде

у•·ао OMS rдt:

SAHCD nремЈ основи је

it .М ~решшпе шшuе АВ. 3 О

--- .. ------ .. -..... ------ .. -.......................... -- ...... -- ............ --- .................... -- ----··-··--------

Ј' Ј" U' С' r 1

IIC'K

1 ) ьi),,.

:111\..lllro\

11. ~n

\\1
{)(

"·.

.

"

11

су а. h Н ()(lfџtltt.l lllttц.a, ilflor«"a.t.t

IH

а

IIJ

dllpi.lolltlf.J \'

11нr .МНЗI

"<nr, lf

ЈО,

IO~nr,

v

,Ј: II.IJI

11
Ч,

.. т. 1

Ј

Ј

Jlloш. h

.. , '>

lr

' '- " '

н lf

,.

ЈО, 2 on, ,,

,8( r-<110~ llltp.tЧH:J.t .t lff·

",.,-..arvб

,.

11

~111.

н.о~;" Ј .. щ 1

JO~!Jt, \'

100~, 2 '-Щ 1

)Jit]llf

1

13.

1

"''" rц \lfl r•щ нн~· mrp.tмlf.'lt" Нrцн ~-111/о. ,., Jt 1

Н

.tltO'>/("

1/'

-"-';·). '"'"

_

\'

Ј1

(l,ц;ml

• ~

11 .. т

·IH6. 2,

.'

'

\'=о~gь.

z ..·m

2

н·

6)1{

•' (: h,}'

а'

ј)'

11

1~'
х"

( 123.

( ' ; 1 )' 11'

( ·; 3

R

Ј'.

V=

,
х

•'.1

,1)

JIJ 11pt'IXU/IIfcn

ь~

lil,'f,IIJ\J (/lr•.'JLII д.tjt.'

"

'h'

..

ar. н-:== (3,1)1

а"'.

а~,а 4cm,\' Mvb<~n}

1• 6
Р

lv3Scm ,

1

l" 13 )

" t

+

4

6

12, \ l, 1\S
l

(мs, 1 + "2, ћS )cm1

Линеарна Фннки,ија

6.

11Јh 1 -9сmс1с:лна-ь ...\оп,.,nщс:,м

486ст. 6) \'-J2K,r3"-mJ

1

даљејеН", -11·'

( n)'

2

1

1.

а),

2.

a)k

x-3\'bcm.

( а;)·
r!

Ј',11- 3/Sotl

P=(27IJ +81/2)on', 1'-27,/JS "n'.

6), 11).
1
,
3

.,)л

n=l;б)k

1.11

0;

Ј
1
o."=-3;k=s·"=;

3.

[

O~x--+--_--=I~.:.:~J-II--_--'-l~·cc~6-If-

К.

2'1xt..5.-.

bl.3x(.15~=-8'-3.~;

CHIIII(IC:IIIЩ111 it:\

q_

IJZ,

1

18 +4 .'s

4

а)\'

ПооршинЈ н :Ы11ремтм су:

11
Ј.

tм · ,}

2

'l

5.

х -6

2х 2
3 '

н

,~' 1!

1

16.

~~- ст

1

4\ 6cm.

х

Вtщн Јадато~~ 7Ј н1 0.1«-',Ђtо;,а 5.4, )' Ipщ·r ~
AOS Ј< AS 6 ст. ,(.\.40 6Q" .{•\0.\ '10",
n<~jeAO 3cm,OS 3.J3cm.I1JA() 3сщ
c.lL';J.It ,1а 1.: HIICHHJ OCIIOIIe 4,5 "-П1. о;шоеtю
OCIIOBHJ HBHUJ Q
3 .. 3cm, i.щptMIIII.1 ЈС'

3 ••
•Ј н·

12 113 ОЈ\еЉkЈ S.-1

9пn, V=96-..' 3cm 1

11,

12

ь

О

8

3 '"'· V=96\" 3<rn

(н .. 2)-'9"~

,.

ф[i

., ...

48\ 3 (111

11)

'

136 н:Ј ош.·.ъrџ 5.4

61 h,

Ј2" ~.m

нf

с

}f<-mJ;

-t~2cm, V=64v'3Lm'.

.! .titJJJio.:

а) Н

6, JfJ nр..·rхошю•- зЈ;ын...~ с:ас;а11 :1.1 Је

JI{IJJ

7.H-..· .\+JILn1~

а) \'

/1 · 4 \1' 3 Lffi, V- 864 <m 1;)

Jl. Aшtll

\'

!3

ll

.Jd-J131dK!

t:n1 .

MJldldto.:

Н

б) 11

IH' /Ј

1fiJ't'.ЧIIIf.J Ј~.

1'

ПJ)t'1XOJL1111

-180 ..'3

Ј). Ј)

b-..htnl,ГI,IJ\"

("~Ј;'

' Ј)
3

f/

6 •

1

11

( ; ,,,;·

<1

б)\' 72•2 "~ ; н)V-9\· 2tn1'

s.ю.

Ј,·

\'

3
1

_ lћtдИ
10

11"

l.

Oдii<XIНI ~~ 2Н8СП1 "
12• 2_)-..· 3 + 1Z 2
3
6)Р
р
2

9

IJ'tl)'l

IIHLHI\,1. у fOr.t

Н '''"'Је

"

(111,

ћ

\

10~ 12 tiН,

11

t s .. nt.

,,

}0,

1

5

2

'~"''· 11

т

~ (Л1,

оtьаlь<" J.:lllpc:ЧИIICJC'm Cfot.IIJ>Ut;O ldJC'ClJ>•

1000
i

10..-

:>о' ,,с- ~ttшt&C' л н. ен. 1-н r.-y 1с- 11• .~~С' щ"
rнtll,. са-.с-, УЈ z .. m. 6) ""НС.11Н>с- .lkiiHJc- Р•·

\f>nr,

IIC'Iri.J

8ЈН"

to,m

.. .,

•t'.l*'

l,

Јh

ll IOOCf"PJIIH'IIIИ

r"l· ...

.~~о/ Ј (ПЈЈ

II.Jjt

ttp,11 .1 Л< Ј
1poyt.IO ':1\'olltiЩ(' l./l

(lнр ми%1 Ј~ np.arнt.111.1 /Ср·~

, 11 , r: oiOO~n-a

JC'''d 8<m Blltrrtм rшр.аы11.'1~ ' \

cn.

11

\Ј (ISO +60.,

m

:tщ.ar:tJI
"- .1.1tp.н.l)'t.11Jifl" )111'• rt.aa..C'.._
1• .. m . .._ \' 11 !1• <У •"-rtorщ '"lllttJ н щu

10.

\f()

1'~.\"+~<·1

Јtнч.:нјсl ~ .\ Ј.

>

2~ 13

8,1 3].

ь< 2."<._ t~J~x,iil~.

',

,,

с

'U

'

16

"- JdRit

Ј
о

...

п-

"'!

~'
2

.

~

(/)

,f

...

•·
z • l·
',, •
..,
о

"

rJii.,

\} ( ...,.·Ь

,.,

.,

1

ь 1."
i

б)
)'
11 )

Ј;х

Ji)'·'" Jt'

3~у<О;х

~; .ы

lfyл;t Ј€:

3Ј. а

..
9.

ь

IJ,il.1jto х

;)Ја а

IR

Jt:

}•у

n

у > О;

,....

)\онстррщш f·I'IK)' Н( 1.' Ј). Ј p.tфlfli. ЈС IIC8p,:a.

ll)ф)'llkHitj.t.\ 1 ,1,1110

Jt

lttJщ 1111111 ·'

.њо а#: О; .ta а О нем" IIYIId,

},,

О. у

:ia а<

1t:,1JH ОН 11 (d..1ржи r.I'IK)' (0,2Ј,

;t,

S)'

Х •
Л ..о Cl

.i.l

5

А~ощ

о.

3 <о.

.z· За х>

} -:

3аЈ
у

l.

,

2; sax<

\.1х >2iey-.{l

!С)' > 0; 1.1. х

tJ фуШЩ!IЈЈ.\С)

IC2.

Q

>

1),

l ie у ··· о.

2а \С ~· " 0.
-2,.. 0 !С C:k Х

фущщнјо~. 1с шнlttк~нЈ. је

,\lt(\.!11НIII.l)CX

1.1 х· 1 " IC
2 "
Оазах .. t (l Ј(
2

6JHy.1.tje 2:

ЈЈх<3јеу>О

Зах<

Ја х >3iey< О

За. х

l

»2
х+ 1.

је у ·О d

Ј' !ipaj.:3;

-~

О, ф)ю.:ш1ј.11С 1tОЈ111иин.а

~~ Ј. ltiCIJ.'rHIIHJ ЈС х

''је у
"

о

./.d

At..oJc а

l,y

l\~·!loi.Jt l

l\

11..-.
·1.

t,•yO;x :(1 оуо

у< о.

r.} Ј'

х< ~

_1 .>IO..:_ti
:ia а i- О, t~у:ы Је 2 tl

'1_\

'1.1)

~

О; х>~ о;$ у О. х<

\t-OJC:II

27 Л"о н· P·•~"lo-

>

о.

лкојс:а>О;х

OfЦ.1/t'X, Ју}

i

о~)..\о

ПпвршннЈ 1po)·l 1.1 је: .\ 9

!,S.

8.

)'

~ t 4.

6х tlO, х 10 р.1Дищ; i\ii.Ha. К..t..о ~ nраи
~" 61ю 11~:н.... 20. .uн 61tћс 'inвra~. \t)~~t)v ~
cv 6111е 1 ис ~с "Ь< "<U.a ..с hHJC\'Uiцo na tpc:
~
6,а, 11po:t,\'»;ИliiJOШ 1 ра.:\НЈ. !1Ј.НЈ. ПCUt>., ~-6о1У 11 fi(IН( a".I'Ьd... У1ЈЫ no пrвн 11)'1 исћсбити

9.

2Jt.')''<0

> -2 ie у >О

Ј х

't'),O)'Jt...

!

1

_:,.._l

,, 1"

1

.

6.4.

'.

ЈО.

y-lx-

11.

а)а-О;б)а

2

о

Oд(."(;"IIJJt 11.1 Щ,Щј] С}' .i 11 h.

6.

Хmюн·ну Ј
Jt'Y9 +h

Ff!O)'J/J.J "01.1

c.lнt.·oм.t .•. нp<IIIJ

vRI+.Њ

"·117-3~ 1 13.

Функцща је: а) констЈ.юн.1;

11.

2

JJd=S Ј 2
d~ 6()
Ј3
Вндн слику!

3,1 а > 1; б)

2.

,1)

7.

Ј.

Ја tl

а

4.

5.
6.

k
k

за а >

2.
3 функција jt.:-•••• , :\а ct: 3 ttJM;.\;J,t.'IЫ, ч

11,

t = 7tl,(l =

7.

•) k = l - 0 < о, ll.t је функц11ја опwјућа
'
Ј- 2

о.

6) l•= .l- (-Ј) '-О.nајефунщијарастућ•
2- (-Ј)

о. 11 ." о.

Po\П)'I'Le су функцнјс чијн су rр.tфшщ (1)

•............................................. .

-1 \.\a-\)ltal .KJ.to.:oiek=_1,1-t=j
1 < о. ом фущщи1.t 1е I.)ПJ.n:iyћa..
- t .· ћtl- 2 t

< 3 оtыдо1јуlы

,, оtыдајуhс ;•pyt·c лвс.

--- ·----- ----------------

6) Р"'туlы;

tl) OIIJ.Д<Ij)•h;,'\.

Ј.

Ј2. /J2 +s ~,·J44+2S ~IJ~9~J.I

6.

!.

Ј;/'

Ј2ну

-

11 1)
9.

3-ci'-O~a'>J~a+4>7.

----------- .......... --------- -----···--··-----·----------·-------··---·-----·

125

Ј

J.f

1

1~

tfll11r
Jr.Jo

~~~, Ј

•lohpJ

t-o~o

""'"t "''

hJ"'C'w.tx 0< 1

\.~ 1р.м

Qp fl.c." )'

.Jt'Нif. hp.IIIC' Ј' Ь + 1 ) t 1 'х M...l
Jr.e ' 10~ llpc-~t .~ U.."lt. 1\dJr.O }t: llp.JN

.1 O<oJf, (_

е llt

l\

о

,

Ј..- 11

11.11 "J'.IDC.".,

"1",.11(' )

о_. н.аr 1611щ \Т1

Э. ,.., tб,,~

llp-tм. .-: :Ј<"н ~ r .. ~..

,,._.НС')

1

r.J•

Ј

•1)

Н,

1))

2.

11)

t

1,·+,

tt 1

0,4 ,.

•)

l: (•Ј )'

1

2\

'

nJ t'

0;6)

+ .., + .\

.\

м

·~

"'

"

О

9.

12
_\.\ t ~,·+

.1

р~

~l~

1

О.

2,· ,\.\ "

Ј

_')

о

4)'

ћ.\

+ IS

~

\

k.H,OJl'

'

1

'

s

10.

l

<>t-т;-,:'"'

ly

'" + у

s о,

О; 1 Ј О '" "" Ј 9

...

'
'

~~-~·i ':

3..,-

7

Ь + IO nrc-.....

).

111

'.

/'ј

1
~

~

4.

t

а(

1

t

t
lt

1
1

Jl.

ll

tl.

Ј.

l'

20
IS
12.
1.Н

6.

IOX
оо

,,
т

t

t

(~3(·U;/
Ј

ЈЈ

1.1

'

12

1\

,,

12

т

\ 169

10

169
60

т

t

LL

+

t

~

(.

a)Њt ...y.6JI.~.l.-\,).

с

5.

у

1

4.

s.

ч

11

),
..... i' .. &.1 .... :.IJ

...

. ""

);

т

+-" "

о.

6

ol •

О;

, ,."

3. m

1

r 11

1

l,i rn

,",

~-

1 ~-

lf\t11<3·

8!Јо

,....

t

Hl

\

.\х

f':l .,•..,,,j'l"~

Щ'•

JlpyPt pJ.Ip~11

ll•l ;t.ti!Md ii(IO(t'h.

;'

r

х
.\

§.

';

Ј• MI!IIIIЧ.11111,1 ''\'tJIIIoo ' ..:~:

Hl

} а 11111.' И!:;\1\).111~ (li'Oj\:tlo!

2. -'· ~-

::)1,:)'·.. t•fiiOpt<.y. Jt'.\HY ,HIOJ"Y 11 Jt'ДII.}' ЈС;ЩIЩ

8 r1rr .•,.

1 " • ) Ј: ~
х
.t \o~l. ~~;С: ~"'\'·HIC

C'Jtll.l.lo.

2 + .\

'111\ 111 ... (" ·llo.lt (\'Х

~~~... ,. 11.1 rrрнмср мож~ дd Ш•IЈ 7 llt'IIЩJ,

С" I'<'ФI

\ .. .о;" l и

х с. х;;,),.\,.)
~ "'I'"IJC'Iдtt.н. ж ! +х \ t ') х ж
\-1 Х
<; ll<j1 oii!C'jC':\II,Ho .IC i; + Ј1:
\?Х

nснщс! У С:)'11р0111ОМ з611р

'1
4 t З
·11 d
olt ·.;t- I!JjИIIIIIt' 4, Ј. Н~ мОрА ,1.1 ИМЈ 1111 Jt'lШ}'

r,.,.,

т,.,,

)\"'''·'"х

' : : lf!J"".II'· n,flt'
1 1.;!1<1 6tc 6ио JI.IJIJitШt'

, ... ~

~) Мо1~ f•lllr моr.а

10

"'

... ..,

4'11/n•·

14

·t,2

Mt'iiИ J·111·1 ''PIIII:ll~ 1 , \ , \, -\ IIM,t щ~l('''ll'!" .\Ј.
jt• 161\\} llo\'1111\ )'ЊI I.~'I\,.1 11;1 1\tX (1\)IЧ\'11.1 ~~~~­
IНIM·I' I ~II. Ј

/1.1111 1111\.11 )'11\1.\IIO IIГC.I\.1,\IH..~o

1611р IIIX)'Itd -1,fЊol

!9600·

8

СџсШ еми линеарнџх је_qначина са
_qбе н еiiознаW е
о "'"'
1)•

7.

Жнк;.~ re 6o.'Ьir у !рtюм,ЈЈру
мпу

8.

s.з..
r~н •mне (.t

.tne

tlc.'IIOЭHJ. е СЈ а

,

иЈ и

а

r ,

м 1111nоы npc

U.1roвJpaн·h•r llt"lfrp.a..1щ1 )'Jmmн

90. 60, Ю, 60, 1 О '-тсr 1е ш

"'"

~-

10.
.
2

>' Pt' ом

Јх -г~

:Оу

-1 и 5}·- 4

'I,ВС' нс lОЈНаТе. 3х + 2

11.

,1.Вf HC'II03H,.lt: Само 11ры 1C.'1tt.1ЧIIItJ. ЈС' r.щ­

.а).\

у

4;в)т

23;6)21t+3b
l

l1t6-S

llttt •

ttpiК

l,tOC)'1J.tltypt::l)ellll

1t.tpotш решењЈ. ј~днач~щ· 6

Ј

1.

1\J,.,OiciO 2+7 3=41 .. 3~tl0·1t7 (_\Ј

. ,,,. , ..~."

Ј\ "' }, 11d ;tJllt )1)t:t}~HII ПdJ'OIIII 11111.:}'
peiiii.'IЫ JC::НtJ•IIН!e

6.

(р.

1.

8.

1)

1

rC'CfC' рсшС1ЬС",

11ar

2 Jcctc

рсшс1•.r nrвt, а.1и

)'

12.

Ш.l'llнt~·

t

lt"

,\11

+ '}'

\'

~lll.ltr.ty.

111 ).IOI)'hit\ ~IIC1(M.) )('

t't + )"

)

11

11.

\ '· i \ ~· 1\1\( lЩI.',

1~'\) ,\kO ~\'

11\lll,t JC;l,ll.)' llllt.l hOr.tHO·

К.\\ ~·1 ~. ,щt1щЈ. ~o.t' J~'JIHJ'IIIIIJ. 2Ох

3:.)'

55,

M)j,IJ~· IIJ'OIIIIIY\'C:'IIId ЩЧ'\\11 jcJtiiJ'tlt ltll !Ох­

3.

\))'

(4,0).

,.,

1S. Ам1 ~,· Щ\)'1·' ICI!t.I'IIHI.IIIщt~·~н ~·' 3 аобi\ЈЈ џ:

16.
20 10. онл;~ је;·

20 10, 1ы

<.Jia р~·шсњЈ даrс.• jt:дtt<\'tltllt.' дефlttнн:.ш,l

ypt•l)t'IIIIM

паровима

нс11.11 рс.tл.111 број.

i28

IOm + 711

(1, 1) 11 (4.<ј)

Ј)'

Лко је 4х

t·y

\' 1')tt)(ни

1

t\IIJC' ~UICibl

Цl, ') 1«"1~ J't'IIICЉC' IЧ')Т(· .iЈШ ttlliC' ~111С'ЊС'

Ј\акојr2

Q •rt·н~l''""

HIIJC' J'<'UIC'tt.c; 6) \

1 2)

11\IIC рсшс t·c tp}tt JC.:S.н.aчllнt, а yrrt}tнн nap

нeJ.ptta

).

.1) ( \, <1)
В}

t.x· су tC.111.1'11НIC' ""'
Ьх-' ltl\jt: Jl.'.l.Hd"'IIЊS Cil

1\.>.

(t,

4t- 2010),

! Щ'

lt' r

~~·дњt•llttt.l

.\

t !\)'

\1, 11.0јЈ јс.· 11 аенн•••њ• np-

ttt)i 1 1:!~11;1 '1 111111 . ("••·• P ~' \tiCЊ.I;tJ.lOI (II\:1('>,1J. (\'

~юt у tШIICJ 111 форму;ы~tЈ: .\

*' ~~· r м.1 1\ЩII p~o.· .t'!.1116poj.

1

11

l!t, Ј'

r.

111)1;

..

t ' " ;'

"".,f "'"".;о

..

н·

011)

11)'"

"""

61

~

\.{•1'"

'"'1
1

\1;

""

,,

'I.I~IHol l.ol tf,~o.c.',l\11111•1

14

M.lpt~ ""'" MIOO .•t '1•)·(1,, .щоо ;ttttЫP·'

'"

11.1 \tt lt'I Y ,,. 61\ 111 \ , IYtHH.\,1. (110
••

Ј p.IЉ~IIH (ЧIOII'\1\II.Y '~н 22

t'7

ltp11)<. I•)"III 'IC11tM

~~-

Щ.IIOIIН' Ь, \,\1\t.HI'I·Ч' н Ј,
мtt'l•\1' ( 2 н ,,,.._м~t'М\11> 1 6сщ.

в.~

,, '·>
.,
.. ')
·:

, '

1

у

! Ь

6 rr
Ј

(

6 р

е 11

'V

т

,.,",

~ . .,

х

'

х

'

~

.

60СПl'

у

s.

'

tll +1+\ Lx 1l• t\2 }• iнј

'
• \ 111

\ПI,

11Uflpщ 1111

20. 1 (~·1-<1 Jt' 6р<Ч 1 potlt-1.\, Ј 6pc}i t\ГJ.H.l )' \tJ )'\.:10·

ЈО. ~) (Jr..: е ... ,._ rrpoнtll)]>eЧ.ttl' б) (

"-' t.t,;tJI"·'

~~(:.H;J'IHO &IIIOГO pc:'lll('lt.,;l ' \ 11·:,! $~~~ ~: 1

i'-' Чх

\)

у н 2.х

у

\,Ре·

lll.llt·\Н·~M ;џ.6щ~щн 1.\IO\'\\.l ;tо6ща ..:.~Х
")' ч. 11. (щ ю ,,. 41pJttt" '' q 1\l"·.ша.

4

.
t

h

1 h

• ,

Јо.,

'о.

~:

d

\3k·

~у.+~· r:~ +: +~~ +~~ ~~: ~

Нщ,;н,,, 2'>0 тщ,, ч

<ПЈЈf /r)сш, .Љ:IIH,IJt")J

Ј IC118'

Ј~ •

р

t

~\,' IIНH \S р,Щ111t)<.,\

),lti.MII'IJ)1" \1.'

••

н.

~JJp..!HHUt" Jt" llld)..Okr,lhtll l po~·r

Ц.lф; lfJI'., ' 0 ~ М'LЈ ~IJj М.

B.of-

4. "

\fн.1.111JIIIofd t110.

IO,b

1 8) '

1;( к

•l'~"' lflt ;

l

'Ј ~~

ко ;\\IH.1p.1) •

tpi,'(M·H~ ,,. ·'" ,, ... 6y;tt' 20 (IIO М) ;1,1tЊЧМ).

\(1.

12

-4;

rr.

Ј;,.

9"
8 d

';в

..

." ь." '

10;

8)

х

/(r

S

Ј.

1.

,

lt

'

9

)S 1 1

f

9. • Јопта кош 500 щttJpJ.
10. А\арко 11.ч 3 - 000, 1

Ј Ј. Ако Је х
ц~, Olfl•
4)

6.

Jl

f('Htlf

12

c:.,d 9000

lltlt..tJЧ.

цнфрd 1Сц ЈtЦа, d )' ltllф 1Ј
/t'

ЈН )'С ов.э J.lдdTJ\a IOx + 1, Јt.'Онщ.

+Ј' х у+ Н.

IOX

l'c.'IJidltJI:..

CИПt'\f.l Clt';Ш Д.t Jt' Х

rpJAo:t'HJf

q

1

R:

6рој s 4 .

Pc:UJt'Њt'X

2О"<.у

M.1Jt.'дHd'fJfH.l'

1

10'(
.

') 11

У

х+!

С:М ДO!Jif
4, 11.1 Jt'

.;ю6нј.tЦ'111tЩЈt

'

20х t 30)'

ЈОх + 20)•

2·1 511

qJ..
l.

2.

6 cn1. 5
10 с ш; R) r

10 ~m; ', r

а)

H.lC1Jil' ltJ!MK;

Ь cm: 6) r
3 с ш, Н

:; ст. Н

6 cm, ~

r

14 cnt, Н

(1 ' " '

14 cm.

l4 с1п: 6) Н..1стајс о,t:ьа\\, r
7 ст.
J.l сrн. с 14 ст: 11) Не 1Ыст.тјс 11,\.ЪЈt-.

~

9\.\сm,Ь

11

9liП,~

1

1' )' 111 1.1 l.l'
';

9сш;Ј)р==9vЈсш,

9ti11:6)

р= 9 \г.3

Qcnl.

1'-' ~.~ \.11'\ t),l бЋtlt'\.' с,};\ 11>\l'i..
ћ.

i Ј) (\.' 11,\'I..Н.. (i\1.. Н} јН 0!1. (IШХ IJ'I<Њ3 СВИХ
,Ђ'i+о.Н ,\tl,\t~ \1,\}'•'·'11.':1111\Х ду~t~.И 0,0~. ltpИ
чосу 1с Al 1 нpc..Нt.IIIO.ЋIIJ lJ'tha круtа K 1t01 •
10 c..n1l ,\ Лl: t.tч\\,\ "\"\'1.\ K1t0 1 , \0 сmћ r

10 \.Ш, 1\110\Н.\ )\' 1\.)'>'\11\i,\ !\УЖ-11 0 10 2, OCHOUt:
"' 1-.рунннt Ј\ 1 {0 1 • 10 cm) н Ј\ 2 (0~, 10 cm).

шщрнщноt \\i.II(Ht,\ jt.' \001t on·'. нзвuдш1щ~ су
i\Y"''' Лlp\l~. ll.\p.lлt.'mt,\ Ј\У*-Н 0102, \ ДС је м,
6НЈН\ ~<;Щ,\ \,\111\,\ "\Ч'*-ШЩt.' k, ;.'\ i\12 ·rЈЧ\\а

(11\,Jl

l

hp)'ito.IIIIЩ'

)(y:t.ttHC С!р,щ1Щ,1
'Т) СП\ 11

""'p.нtitН.\MJ Щ"·нюуr.шниhа" н.1 растојан.у

Ь ~..ш.

10 с ш.

J ,t'IIНJ C)'Oдrollopн nод: 11), г).

6~ fpd~И'IJ\OM ·'''-'Гnдом дo(щj;t \tn ,'{.t ic: llo
)'

Н

Ј

Н

50

2.5,

It~HЦHJ;LIIfO Рt'ШL'Н.с,,' х l,
пров\.'ром 11 )'UcpJt!.IMo.

"'' r 10 ..:n1.
Н 10 cm. ~

2

СШ.

ТО!

Jlp.ti\J

11p<HIOyi,ЩНII\\,I

(\'

ј~ ЉЧЏ,1с,.':Нt.\ <1\'lt\Щ•t

k;,

~)MtH,\'1 '11\1\С СН~ НЗВtЩЮЩе

(1,\.lo\\,\ ,\ ;\)'li\1111•\ H.ШtЩIIIЩ,\ jl.'aЊt\\J је BHCit-

IНI, ;ЦК'\\.', ј-.•;щ,н.,,\ \С' ;\)'h'lltllt дуж н 0\Ql.

·.\З\

',., ~~..; ;;·;~~;.,;r•';~~!х~~~;·;:•,узс ~~2·: ~
o\/'.f

rc!lo<·,,

1 nr

nr,

8<i

~~

"

C ffi

16Y lcnt. ~1.- IKflt "•'нщ ИЈ
_,ayr'l;a \Н:О.О 11 ащио 1.1 't'

JJo&pШHII~ЧIIiiiO,IIIOClf'ol*"

.. н ·t<~ С"Ј t )
lr 11
4~ cm Н,
:мМ Ј-1 32 ~ l ... m ·U. l~s 2HN 1-1
)~
Jl. Ј p.IЖCIIИ О;ШЩ, С Ј' #1 l>)
., 1 v• (_.,, •.,. .. иоюд с":\оЈ.

) 'n

m
'

'
'

'

l.rH

2r'Л,

r 11

1},

tll.

f

2SO"m

n1, Р

1

2r

Х.

il

Н, ,.:тr

_,, 11

р

111".Ј 111.. њ•

l r IJ

Л; Ј,t•ын Jt'tЩIЩtt)p lltЩ

1

2S9Л

,_,,,:, r

1:

9 СП\. lltШpltl

f

C1t:IOJII

ОЈ\.

i'-'lt!IOI

Н' tЩ дllol кру,.._,н,1

·,,tc•th.J t-:оји oдronap<'JY ценарыtщtм у1·ащщ.

оп,

.,,Ј

Ј l.~fн.rп:.

-1r

432 (111 2,

'\061tj~'IIIIX ;teЛOBi\
011 nn 60

осно1ы tJJ.,Ъha, nљ1. нроню>·t ащщ

~•' , 1paltliHJ 24 cm и 9 on 11 i'-'nш: 111'-'C.Itlll'-'
,.. a•ta наљ .. а. Tpa,жetta понрttЈщtо\ ic
0 01

Р

l 71t '"'. + 432 cm~ + 72n

432 )

tm'

(с:нњЈ 101-IJ.;t, ;Ј.L"шо).

'"'!

(99n +

5 c.n1. Н 1
l61t ,m, Ј>1
1011:(5 t lћПI
r1 8 cm, Н1
IОЛ cm, Р1
1Mt!8 t

tO. , ,
cm1~

(25 + SOПI (64 + 807!

1011 ) crn. Р.: Р,
Н

2 2r

Н

56cm. Р

4:r, 2r

1"6~

4r

2 · 1411~ 14

t-

'm', r

14 ""';

561 cm~

196011 cm·.
l 2. 1f
ьr-'11

4.

а)

12 cm. Jt

r

24Л • 24 СПl

Н

12cm.P

)r=l6cm.H

г
1

ь-

..

6.
мrr,m

t. '-Пl,

r

Н ст, Р

76ХЛ ~.m1·

.1Н4Пс.т·,

8cm.H

l6cm,P

r

-tcm,H

16cm,

r) r

8,m, 1/

В ст. Р

а)

4

Н

+ 11

Р

Ј сrп,

a)r
ћЛ СIП;

1/

). опалим C.'I)''IJji.'IIJt~f.l фш )'Ј"!.' щ_• мщ )' rtpt'lt·
ПЈВЉЈПt Мрt:Ж)' ЉIЉt-.;,1.

361t cm~. r 6 ,т, 2r . Ј1
12cm·H 10Кt:~п1, lf 91.111,
Р 121!(6 +Ч) ст' Ј НО!!""'
t 1 1r

н.

1о.ч ~,. 111 1 ,

Ј.

r

рм 1oJ.HI•\-' lћ с ш

5.

lr

Јаљу Је 8 ст од polПIII! Р

11 11,1

11.1

од раннн у У нранnуr:юм tpoyJ:J)•

:зz

2.

4.

)' р;щнн а,

НЈ

2.r1t(r t 2r

cn1, Н

16 'm

..._,tptoнa

.\Ј

осщ"кс

ЈС

l2ctn,H

I.!cn1, \'

Ј2gлсш-'

h.

6) r 6 '"'·Н 12 cm. \' Hln сшl,
,,) 25921! ctn': 6) 38881! '"''; 11) 972n '"'·;
') 64811 cm'.
(2r)' + (42 cm)'
(58 он)'. 2r
·10 ""·
r 20 оп, \ 1 20 21t · 42 ст\ 16 ti0()1t с ш •

р.н.r<I·

Оса 1~аљ.,.а је c;щpжarrol

+
8

q,4.

Ј бОЛ L/11;!.

r

2f1t(r

3t\4П cm~ r

ynolpt.>б,ъeнor

2%n "".

8 cm: д)

lr, Р

tJ. ,.\"-0 је ПО-ЧПРt"-IНИ}о; 8.1.ЋК.1 3 (ffi, IIOKJ'IIIIIIIJ

ll61tcm~

б)r

cm,

lrЛ{r

576Л СП1; (Ј)

в)

r

Р

ll ... m;

17 СПl. Н
бсrп,r

\;\,\1
~---

2r

34 (/П,\'· t)К2ЬП

3сш,Н ·\2с.:щ, \'

Llll',

\ШILt11\

------------------- ---------·"

КЈр.њ •~lЧtL IИ'IItlttpoп.юnpJвюнor W(\:to·

)'I·IJ ј( Јtан.њ.ооран11чни трщно. Поl)11Р•
'lllltfo: f 0 "1'\';t.H\Щt' (\111\I..JH~ IЉО IIP'oUШ1HI)I
ш~tlo)'J '\;\ 1'-'illt.Нi. је: ;ty:+;инtt ~•rЈницс тоr
Нlt.'L 10)'1 '1.\ ,\ IIOЂ'IIPO:'IHIЊ r11 )' IЬ([Ј )1Ш1.ЈН~.:
...:ру+.111Щt' Jt'illt.Њ )t' 1HI0tнlt ЊI:IOOOr МрЈК·

ll.'plltltl'lltOI rpoyt1J. T\Mili~Ht.' ).l.nro'"H(
t)" ,...
r~:п
н (.а\· н· л
~~ ~m

~7t'!R сш'; \'".
]Ьl~Л

(1\1

r.;'Л

Н

s:n l~ (m·
Ј 4.

1

Ј lbll\01\ u:шос 1е \' · \'

IЗЗ

10.

n

1

6.){kщ

" ' 1' )'

1

1РШ111t>

11)\.")

111 '""•"

,"0/IIЈ"'М.ан·•щ

с

11 )' o'>111t•• 1CIJI

1>1,

/'

t>1J'), 1'19. щ
IНщ Ј' IС'ЈЧЮЈЈ'·

11 О.~ 111
1)'/llflc

1

fliщ .ltJJ

1')1

')tot l!:t8
t'

1,

,

ј~

<;

II.Ч

,~

1>11111 li.1p f.,

3XIJI ),

П•

:t. Jt'

J,IJifi iЊ,!Jt'\ 1

4:Л ·l.1 111m'

\'

Ј'

(1'! 1 Лt11Щ

M,l(ol

l.l••J<i<;

foloiiiЩ\'

111,

\' f1000ЛII$• ч: Пllrl
112'1Ы1111щ 1
.Ј. 13 ~т 'r т .: ll \· 11 Ј.~ g
щ l<J2 5 g

ЈО.х-

;Ј . ,

.,.:..

,

,

kg.

.

.

'

з

..!О"-

1~~~

··l

M.·l.~
0,4Н{Њ

Ј-{

"'ш.rкv 11К' ~o:yiiC"-

'Q___y

4 1 111 >;)"",,z

,\l.itJ rt'.1,t L' 11.1110.\l Jt' mrr

'>/П.

fl

Ј~'

(4~2.~. Ј

22,6-Ј21 g ,\1)"_ Jl.'
s. ~ g -1.0.171Hg.

1,

Пllli,H•J~' 1.111ј't•щ.

J.t!l,. Јш1n' .~"''Ј'с'щњ, 1\"ц

IIJJ\'MJIIIJ /ofol/llllt'

1llf,fJ>.J

,,"

'"''~

-"d')

~.

11.1 1.ыь~· \ '

C"J'IIH,Jf'.

(НЮ !)(Ю

·1 \ii.J"''''

llшщ,

OlJ!o.:.l('ll.~l.IJII\IO 1

щ' 1.щр~·м,..
/0-Л-Iћ m'

0'1111"!1Lti·JII(НJ111 1 /1o;Jt" 11/lol НЈ.I'Ш ~-1/L":Ioltl
f"'.' tJI"fi,IJ' 1110р.1 11'11111 J.IIIJ't:Mtщ~- 111 бЈЈ"
4/Ю oll JJ,Itч/1.' MOj'.t C>JI 1 r Л-11 Ј ·ШО m ',
с•з;но<••u. r
't '12,
С" 1..нv:~ 11 tы Jl:o.to '1

,~,.

'':t.llll).

11

~~~~ОО

мнр. loliнrн(мp Ј J.Jt.нtr•

•р11Ј Aiнp.r

l'rr

1.

1.1 lt"
111111 u.,
0

1 lc;tp 11111() IIJ'IIIIt'llfii11111Lt

~ trm.; tr f.lll)

1 ',Lif,lf.

ј IIJ"C'.\JIIН..) IIJ'~'JO'II.II<' lltфr~, ~~· Н
11,1 1\

Ц!

1н. 'IJI

11111>

ЈЈ. ()JII.'IIt~l(1

'

Ј~11
llllo

,.m.

"":t tc' , Ј
~ •J<n:
:ЈЈ (< Hto:AtKlO. trлo ..C' об"'"'
10

~р.., .. Је,'
1 'tJ,m•

..

Ј1.111
1~

Ј'О!П'\ , \'
\
'о/8 4~l• < 11
}.t
Пf'с."' lll!t'O(ItJIIIC

Ј 11-Чо \ IJO.WOJ\ Ј 111()1 t. 1t.)l ТОЈ'Ј,
Ј ]У-. n
~ н т. n ~ Р1
:. ( ,,
1 ;!Нс~ ЈЈ1 llttt<()t).a• Ц'LIIIЩ II~П IПI

с 1111 О
\

P.IIIMЦ..I

1};.t. ilt.l

('

11.' m

11.1,.

1\

nr шщ оо,"''(' (' " .. ,. ''" нщ , "J>r

~-У'~':,учају
(.;.1ttt>..J.

<t"

Jl\IП

lf(I!O;I) .т~.,~

_

_к.;щ_

,

.to6иi.a ;Jii.O~:co~:.нt..t ">"''·'· .tl :~d JI,LI::,~c.

~ehc;· ")'IIC 0.\t.t:

~

_м ''''L-

n(J;I 11)

28 (m;
.;m.
S•
s ...;:·~~ з.а м:ш.· Је

~

Н

sa

"Р"·' }С r

8 \П\,

2.;n,;6J.1.lt~d~ъ,н.:Jt', ~ "'"·
r

s ,m,

ll

kуйа
~0.~

,,,

/.

6

1 (m, 11

••m

6 (.11),

ДyAoltlt.J

ь

П1

~

llpt"tc~~;

()cmt

,..

I.Пl,S

/(

39~o.-n:

Н. ~ R, Ј .m Ј

}IJ("lJ

'•

16 cm.

1

rJ.S

1."11,

s .. ш
11-

/f'

Jt~III.III:o~•rнщ•lfщ 'ГО)Т.tо;

2.

" , ) (111,

.. ,,J .. OI.&

/01

IJЧI)'I 'IJ k

Jt',ГIIIolt.O(!p,tt!JI'IШ')I

\

}tnl

1poyr

iJ /IJfLitlft'HOrl).

.. ~ f(

111

Н' ;ю{щј;t oltЩ H'lll t.:)'llt' 'lltJif Jl.' 111.:1111

t!pt'C~Ii. Jt•'IJI,Jii.ЩIJ1.ЩII'//IIf IPIJ)'J,II} t!p.ti."II(J
•tet''ll'

(H,I\Iji.Щit) М,/11.,1

1-.)'JI.I

'ЩЈ.!

Ct,.'

ОСЈЮНа 1/oJ-,.1.!/IJ L•l H(llfiiiii.Ч щ•ht• ")'11\' .1 11рх
IOJ
f(\'1/t'

134

\'

")'11)'

I.Q),

fl\'""lllbl ''P·IIIIJIIJ

16 (ПI

~ И<~ll·)'

s~m.

18, ZC11'

9,'.m.JI 9,2 ..
1

,n

!tJf, ,,.•. 11

')_

,

8C'lt н

(J)r

'

Jь~.rn, 1

.JbC'n,l/

'

1\'i+IIIШIY

"-JJft..J Ј Ј): Jd

H~tlщ

llft1y

Hpt'l.l'k,l

t.:\'IIY 1"' r

lll'hc:

Х c.:m,

6) Tc:roн•(o.~crojtt IЩ/tlll' ''У
lll'

fЮД}'д;tр11Ю,

JeДH,III:HX

ПOIOIJ.I

11

IIJI(Itll,l, 0(/IЩiot'·

IIH\ O~IIOJIJM,l jt.'JIIIol Jl,l Jlr)·

ry (с.нн.;.~ щ·с;нn); .Ј

"'1.11')

15.

..

••~'if.HJ
,..

m

lt,n,
1t1cm

.....

..

lr

'1 m

.,.Sncп

111,

1.1'- ,.,. 11
,
.,
1 1t'
11
1

1

• ' 'r '
.~.~

4:i ' " ' ..

'

'• m

11

.1)

..

;! .. ,,

н: 10 ~~~С'' .. \С

",омu

Ylll'""'"(' ... ,y.. ltHtl(' 1~" .......0' Р"""' titll
~· ~1\~ iiiiHJo t l tf1\ 8 1y.. Htt.l Mla\I~IHtH.&
с ,,;а~оа rs.y..... tнm•"",(w.•tc nнr;~""""'._ ц.;щ""

1

1-tc """.:'

1

~·III"Y

frtlf

:~: '' '•· ;~ ;·~·" ~;7"'.,'

:мщо!К "'f\11" 1' 111·'" ~~ ""rJYII\>C

1 o1y1•1>t &ttiHIO

,, '"'"u)

Ј. . .,.,. t

"'

К

,,, j.ll

'

~ ' ; ~ ) • "' ~" ~ tm

i'

1 ~.:m.n"IC

m

{ ': +

1'

40У Ј\ n.

nt

,m, Р

'
.1 н-.у•l

1

~ '(? +

' ' '''-

Јtи

,n""'

'(])
_

111 ~._

•Р""' лни>. Лll

""' _ ,.,
11

(4(!11. 110:1'•1 1.)'

С, р,

!dt-ILt'll•'lr(.'{,

4(111 11

\' щн·(t:''''"

11

20 ,m. <

t.l'll'\: O(IIUttiiH"-'

l\1~,.·(!.1 ii6ЩHI~IIIOI1\HIIИIIY \i.".lll·'")' з(щру 110JЧ'IIIIIЊI t.yta", ;\11•1 t.\1)'1·\ i\011YII}11:'illllt<..\ \-\ \.ffi

\tl

Р

.\11,

)!

[)Ј) 1 ~(ПIIIIIl'l<-<1)\:

,_...,..,,,пр.шн:.. рtл.Ј>) 11 •Itll.( 1 ,, \

1'

Ј41 11 i6tH ( Jll'tllщ tlt троуtЈ1011.1 ЛI>,I> 11 Л.\\
(111

.\f,t:!_,\f

,m:. 61 tJ
11)

Р

8

,оо 1i
Ј

t

1

1

(ll11t+40Jt)

~ооп ,m·
В. +- .\11 ,\1

145

n 1cn1·

~нn

<:П\2

1-;21t

(1001t t 491t

·19П "-'"'

' 2

)1:-\(III:IO~o.tn -l..:rn:.\\',C/J ~~o.tn11S(ПI
50
1'''' 3 ._п,:tО ..:m. АВ
р

+

..:m·

Ј

ч,m,Н
\'

2.

rr

ь

12(m.

\'=~,~n н ~нn~.m'.

q~,.m.

~ r·n Н= l29b1t~m

12 :;, li=

/

78t;.m
JC;lli.11o.J

+ 20i9n

~.:n•:

2 :,tt91t

~.:m! ~1

\tlll·l"llj't'(t,\\1)•<1 \\01\'-'MJ(I(IJI: [(:11\)'..lfO{II:

17

'Yt.)'IIHJ 1Hiti}1\II\1Hd \1.'1.\HI.\
Ht1111'1111111.\

}I:ЈЩМ'-Ј

")'ll\' \t";lll.tt<..t1t"

\,h
6Jt

Jio."

Ј6иру

"1'У'•' {;~lto), щ.нн.:t•t.l "л.ъ1о..1 t ш:!)

11 OMtHJ'I•I t.\'11\' ( .. }~01\) )ty:.t.lllt.\

Ј

2.t'o '" ·

+ l,4n 2.Ь, щ'

Ј'

1

<

Иi\\0;1.\\\IHJ

2.4 1t t

2·2,-4П •

РМ"•IШ n'l: • 6\.~ tl\·

Jta

~,.t 1 Jt<..ltl Ш Ј ТОГ IIJIIi'.tiHttllltH r,-(що 1~ 01-'0

hll\\' 111J1ti}'(Mif H,.\OIJ.

ll~,.m,fl

61r

У t>06(1 \.ffi

ЩНI6!IIt)t;t10

,\1:1.:110).

ј.О.4

• .,)r

Jl:

20791t \111) ,\(1(\1 101 ,,,,. Y"YII\IJ 1\ОЩШ\Нit.\

"НЈУ 1\1\'(мп(ю)lllll. щщ6Jtlt.t-HO. 2.· \9МС ~m:3

4

Al

\Ч;t.ii\H;tyЩ't''iH\1 ....1 71,.1\\. Jly~t\11.1 11\

fl,\ jL' fHIII}1illltll<1 kytll:

,pt'liltlll lt'IН.IIC11111Ht' ЛВ. )lyЉtiiM ~"H1111t:t1Yit'
.\Ј> p.tщJ}'Ii1"-'r tpuyrлJ Лl> 1 l> Јо.' ~ '''' (с:tИ"·'

111

IIIM ...

щii\1\IЩ,\ ..,ун~: j~:;lll•lt<.•'

~~- + ь-

1•( lH
25

1ћЧ(П\~
~o;~,.,,.'.f'
3 r .., еtп.Н

l/

\'

-·:-ь.
( t:;2 ь)' + ,,'-

11)

r

\hf.J

">

~..:n'·''
12 ,n,,

~5'nt2~"tп

t! """'· 11

с;""'·

~ \l,1t s~,.п,'

f,l2<m•

\OOJt~omJ,

но~,. 1"'·

+ t) =- lb9 l,1
25

----~---------

136

'

н

..
1

'•

1
1

m

1/

·'

m,

s

'

'щ'

1

11 ,

11

Jtll

""

\,

r

tp.IВO)I
6сш,

JIOЛ~o.m

.

'
Ј

ОЛ ltcrп

l

1

8<

~ \с 11

1118( ,,

л,,

>.. 111

ь~

1

'

fo Сщ,

••

t..~m

r

~ 11 ,

,\

lr

"'<11

МЈ

'1'

" ,.,. .. ' 1
f>r'l

lr

'

Z

~псm

lfl~o.n1 lf

""с ,. 111 ,

n.. "\

lf'O~T .1 (

lr

Ј~

t.LГI :tll~t....

fl<

с~
,.
(

С' о

l

t<'

~С.,; ._,ЩII

JJI 11 .,,.._

(0,:.111"01 }I},II.IJI J,tiiJ'~'MIIII

\. + \

(_,~

М

~ ') .. щ'

и.tњ.н, IIOiL)'II pt.''IH it"'·'
~..m н 11111..1111~' 18 01111 1 t.Ojt• t ~у IIЦ'' I('Щ•

Jll!t' ")'llt.' IIO.'I)'t lpt''lllllt.:ol 01,; 111111.1 _\,· i( tH ll

uно1Н(" Ј ~,;~н (r.:.•шк,l .Н), 11.1 jt.· Њt.'l щ,,, . ы
нре.,Н!Њ.l \'
\·'., 2\ 1

.P-IhЛ ctH

8.

Jf J'd'I)',I,Ш.IMI.:

lfL"ЩfXO

11)'111

-~ \)ш'

2
1

Hln ~111

\'~

(·1~ 2

1111 \lll.... 'ttщ.._

37M.. m \

(Ј, 31-л(lх

~ Њ&.'J.Oipdђett.

"(ljll

\

6) Ie,lo нpt.'Jt(l,llц,,J
], ]

11,

t~и• ни 'rovt.ю
k0C1p IIИ• ИИ

\'~+\'~

1

\'

Hн:nt'

(l,.\:lt

'to

)'l:p;:;iUI"'k,

III)Calt(MII.(('"Irov:~}li.WS ~
rc
, 11 1.~
)С PQ
'18,1) ('n

\'.,.

Sllrt cn,~

1
l,c;+ \

lo!IOA>.(' 11

1.-\·n

l)m

9.-IШШrrt'

~ 11 '"

;

1

1,.,(-:n

n~ .н1'-" г.r~6

tiiAoiiUJ

\'• ... \'Ј.

:n

1\: "'

~;~ : ,~:~~~~ ~1ЧА1 ~ " ~

''*"'".. lt\"11~

11• 1.11

..__.,tp-1

наг.,t~

«юt 1 0101 ЈС s.anpt'~tиtta t<U )< 111.1"'3

1\'l,lj\'IЩ.tk,l

rt( 12 +..!

_i 1

n,_ 1 с- о .__

с C"fOJII o.:S. м rь.-а "''·"1Y~J'""'tllttlo;~ 41. 1 cm и
мнс.НtС' lto nt и Ј t;;01<" )'С иc~tH.t ..~,. 110.1)'
Щ"!OC'"'Itl\11.01 )1 tiOJtC: 4 ~ l l..ffi И MIICИtlt 4 W1 Cm

~

}._. \cnt 11 ""'"""'' l .. 111 11 ше "')llt' lltl:l)'
ПГi.''llfii ... 01 f).. ljtiRЗ 1.. ,,111 11 Rll\1111\' \ \Щ

li 14ЛI..I"I'I

""'•"' 11 .apa..1~t.,orp-u.~a tt "" ~

10

.. "

~ ·l~ И-1.1

.-..,,t {Щ111Ь:111• 11111 v

~М,

,_

ССЈ:

,w-- .
1.-\1111'1'·(),\"п•'

"'

trp~,

:'1

1SЈ!1.нн.чо •

'

1'

·

1

484.1\МЬ,} m' О,-1"' 1\ ,_,
ЈС' "' Р \', rc kiiН. що ~.а
т

\U)

П)'lllttll p.actpe._ ·:, .."и~ ~;с \ц,

Q

.

--\.Sn'l

12

, JIJ.

cmщll

34

нри ...налн

ою

OOitt ttpt:lt:"-

JM(Itpt1111H3'1J. 11 1\,t:\01\t)l Дt:."lo1 Mljlt t.t.' MOAI('

~

"..

1

t.'1C~H."IIH'

lfC

1~110)' 101 TJ'H)'I 1.1 (,1~ .t.llll)' XIIIIOfCII)'X Xll
IIНI(tl)

'-т.:

IIH)' 811(1111)'• о,.н: 1..'11.1 ХIНЮГС'.1)'311

'S с

81

18

)0cm, lr,
IC'IJO С.о..

111

\'1JГJtlfX Ofo.IIO:.J

IL

2~ cn, Н

'2 ст,

.. .anOJII JIJ

o~.Ht' kVIIt"

Лоuша

2.а \.111), 0( IOЊC'HII\ OC.:.tUн.;t~ JC':I_II.;l IIJ ~р)ТЈ
'--

III..J

"9

k)

ltpx

1е Jt'

К)'"1С' Ј С: Ј2

.. ,,

ЈС (Щ' Jrt;)'IIC' С' ТС'МС'

rc.)•c IJ rptl)'r 1.1
Ј tslfCJtll

I;J)'rr 1с

.1 арх

1

Нlн.юt.Ј

18 cm.

r•p:.e

ЈЈнрс·

._IJtlt.J IC.' IJ j('~ll.llliJ Jt Ј6Нр)' JJIIpc'MIIJt,l f(' ~М
t.\11t' 1.

\

t

11

._p\TOnll llarl)llpc'IJШ)t.OI

\

..

и з..

в 1 Те:ЈО сесасrоји o;ttн:-11tkt.' ")'llt.' пo:tyiiPL'
•ши а....- ооювt.'

IHII,Itщ.·

9 c.:m 11

9~

Jloђl1pCЧHJtf,; ('~~ !С 8 t; n .l U\"IIТJp
r.l'llo;J А 11.'111 ТЈ.Ч ..Ј

Ј cm o,t

KOJt' ј(: O;J.C.:L''It'lld M.l-1.1 K)'llol IIOll)'llJ't"lllltKd

OCII08C

6

Cffi Jt IНfOНit' tн Ј

њеrон.-. зanpt:.\НIII.l

1..m

fl.

Jf' 11.111

Пщ:1о1< 11'-\: 101.~8(

,фt:pt" \,(A.,i'J~o:m),\l~H.ft'm).
tkнrap t:фе~ је nр'-хечн.1 rач~о;Ј

1" IНК~), .t

1 ю.1 уnречшt.._ 1oi ie it:1JI01"

Jt.'

1..\,ttt "Г tч'<' По ,,Г'-,. 111• , , ~ .". ••
IIНUe 1( 10}11Г 'tHI t. ~pt l"'и ~
tiHIIIТf\Oi•

111\JitlltJ.. Ј Ј~

luttкoa1ГJ)1U

'

tt- tн

"

Ј р.tЩ.' 1 Ат }Ј 11 ··~· 1\,1 ч·(. 11

1)' 11pl'·

се: нн Clfo.IIO!IIIIIt' 'Hl' IIJ ЏH,IM.I "POi ( OJIJIO(IIO

ltopMaЛifiO,f 11.1 OtlfOIIIЩt' (L.'IIt" 1 if(IIOд).

tl11

~ , tttr • Јо~ '"'

R

,tд ф.
, kк 1 jt' 10

}

2

4.

Дужн АВ ~~СО 'У ј~.:nн.њ'-· ay}t..нtlt.' { liO '' Mt'·

Ьуп'lбно (С rю:юоt.' (".: ..у l.:t.' у нettlpy О ltlщч·
,1 H'l је 'Pt:'JlltlliH' o6i' ду;t..н). Оне'" '\IIJJ.H\·

1 ылt'

t..Ojlt, nреч,, Lt'IMt.'·
li~IJ ('JJOjt: ПЦ) Ј,,\ П .\1)' ;tlljJttНЫЖ' it.'J\1\oiМ.' i\)'
љ 1ше

•аспюроуt л.l :\СНН.

11

мсl)у,обно

(t.' tiOJ\ot\1..'.

-'fl!.:дy t:~tO llo\YЧ11 .t\И :1,1

it'

У ШC(IOI\I Р•'
1 111

t,\k,\H 'II.'III0J'' '' 1•

IIJMI\Q)'Io\O!Нtk.

ь ~ 111

\.

1рОу1.Ю .-\Н< 11 llt.'k,\ it' .\ ltt'HI.Ч'.'
Њt'Ј,\ )'111t(ЈЩ' "-P)'"-ti!Щt' (~o'l\tk.l) ),\'Њ,\ \ Jt'

11 "'
1

:UЦk aм­

n.1

,јО+}Ч ·

o•r--

"')km

1i'''J н,чнtlt: щ.ttH.tlf"'\'11.1 -\8(

l

1 ,1..111 ~.: ~.:у p~..·•tctlltiЏ' шщ 6 ), 1 ), t) ),

-'8< •

(-\~

'-''"т

t"\.•п

.1.

Bt"'

а-+-Ь+

110101\IIIHt \YI"-IIIIC

;ЩJJ.IOII..\.13 nр.-.ноуrюнн.._,,,

лrч' ч~

А~~

k3.

'6 ""'

и

"·'0".1 lt щщr

q'

\'-t·)~'"J Р~ьсm·

{

1111111·1

1 10

~('!~ш·

ЧО\m~

l

:

11' ј.:;Щ,!"-0~111

) -111

\П1'

Чt. tH rн.t. ·;tщ

"-11\ ,l ol

ј(

Ht•to,,\ ; ... 10

f

\0(П1

"

8 :


~~ 1 О. c-r,
4R, ,. ,.''~ ~," г' ...;;,· r
1

~

Jll

'' r "r< ""

"""'

., "'''

r '

вс

..,...,..,.

;'

<в ..

'Р" ,. , "' Р " ,.. "r """
.".,,, '... ., ...:: ''"' ' .~r'' ,, ) '
'"

,, " '

,

'

"·'

r ' ••

Я "' њу.,. <<nпн,
"'"о"'' ,;••њ•О ј
""1

111

\OIIIШ \ · l

IIO"').IJ'('II=t.:lt:ri·

'

гm. 11

<'11

' •..t•Jr

111)

1

"""'>
IC "' ,..,,., 1 ~'
'""
.~
.. ,
.,
1 ..... о
"'''"
'" "" <> •, о ес lt'
Ф<r<
,,,.;'• ...
'
• •• ПО!.,
..фt•
10 1 m,

" " l'<

,

""""'' IO
' ' "'

"' ,.. '

ОЈ,

T.IJo.H('

с-ф~·~ ~~~:ЈЈт. н
CЊII·

Ј..12.

1-1-.3.
a)R

2dm.l' 4R'n 4
_1
].t R-'п 4jlrtdtn'

\'

7~.:m.P

6)R

~ 7\п~..m'

\'

..'(f~/;
~
~ ~~

s

,.,

...!

'1

.
-~

'

.
/,t.;
; l

~~

1372

~~

3

Ј.

·1.

4

Ј .R 'n
.1on сrп·; 6) R

.l) l'

l1 "

n ltл'

\
·1 R'n
12с111, \~ <111,2.IO·
In~~~~~·

,,) Р
SQO 4R'n 1001t otlt,l~
n cm'; 6)
1

>.

4 7~П ~.:n'·

r; .

,

~. r ,.::111

'

"<'1 ,,,.•Ј ю• l''"'щ

01

" 11

"

IJ't.t 11111~,
11

!\Jt.ll.t

Jl'ь.t.

1

1

1

11 "'""'" • •,,,

т:

Р

1\11fЧ"' ttlla.

r:

or1

.. .~

"rt .. m

"'

н,

-1111 11('

~ь)

l.&tll'"'"''.''t-

\

,'

\".

.. нн 1 111111 11.1 1 прннtс.' ћ
t o.nt
lt~n 1.11 ~tJO H1t.ll'l 11-'Ю 1-Ю
1\llp, IЩ)r,
JfllC'0/111\Jtlt O)r,} iJ>IfiJoH.'Jl
5\.ПI,

э .. ш,

Ј...,,.._,,.

Ј o.1l

11(111

.t.'1•

IШ.1\11pt'tllllt. 0-IIOIIC' .. )'111,"

IU о. 11 1 tШ\1111.& a.ynt'H,.

~~~"'

~О сщ

(t lllo..J

.•.ну •r11 , ... 1.а ~..,

n ",, \ 1
,
1000n:
OOJn:cnt' 'I•IIXtн• ... tщю~"

:юо

on.

-"'

IIODJJI!IIItl.l
I.IIIHJ

1011Г(' Ј()()Т, о.ТI

JН.C'III t IIJ'<'

\~()n
11

,.
,,

Ј:!.

fJ,](fOJoiii>I,,'Jit'H IJM

\CIIt[l..'l)ill.\lo\ko,'IЩ I II\1'•111

нн a'дll<lt..O jt:' \ о.~н (tmtt...l).
ПО

Ч.

IЫ [

l•

JllpC.t.!JIJIJ

4

1

111(}(1 Л

110)1}'11.\fHM
.\·..:т

(,,

"-/')'1.1

Otrt•

ц·")' :ю 111 )

1\ti!I)' II JЧ''IIIIH.,\

21.111 Y")'llll,llltHij11111t

"оју rpl.'6.t o60JIIIII Jt'Jtlt,•"·' ј~·

16ир)'

/10Rp11/lllt~· .'JIIIIIt' 11 IIOBp11JIIIIo.' '11..'111)'11 "-f))'lol

Joillj,

Ј 11 r:H,t

\ q·

r

'1\'+.lщ,, о.·тр.rшщ.t нн "''illl'·l1·t r~·lO с ш, 11.1 Jt'
f./
'<11. 11 0111oiJ~ /1111\'IIJ~'IIIIfJ" 1(}f11t'
r ЊIIЩЩ 1111 IIJ'IIIII (!olt'llll IM \' llit1"1J"
-11tloi.1 R 10 П1, JI('IIJ IIOflpШнtlol Р 40011 (m~

:tfi•L

no.1Y"!'t''"'''",]
4.ц;,,

cm 1

ТО

f~:-;1 '

jt•

l

t" 2

)СПЈ 1..IH"

1..111.

Jt., ....,...

ћ12Л (П1'

и H·9·'n +
1 9.!2 \.1"' i,1

110Тр1.'1)1ЈО H)otl ~Х 1 r.tм.l (IЩt'

L--J

rn. Љн. mз "'щ·

Jt"

20 cm llpe•rmt"" rrot.м~ рЈнt·

'"''"' R

нн-:·r Је:" .?о .,щ Ј ЊC'tl ''''Ч1'Ј'С
1 CнtkJ
rt. е tы·њ лщсршюыl'

II.~JIJ

folliJ'C.'MIIIIJ \

~

• /0()()

10 'm

400Л 1.'m ,t

Л 1.tt1 1

13.

Зallpt:MJIHJ rю-ч·лоt11-ас 101 ;н::r,1 \.:НIII.ot) Јt::Н!,]

t..a

је ј

·~

1.2'n т~

1 15.?Jt nt

Ј,ћ2 111 1

У raj аео џ· може 1.'.\tt'..: '''''' ot..o _\ 620 .'\tlt.tp.t
rюде. Преnпалн дс.·о IIO;tl.' rp~·6,t Љl <..t.Јщ; )'
ЦJI!НIIiJIPH'IIHI

1/

tlj)t'~IШIJ 1,2 21t

/lt'O pl'.H.'fliiO;Iflol; 11.('1 Щlol ]\.' bl

Ј/ш', l iLI.' Jl' f/ Ml'I'1 J116poi

DИC I Ittt:( ii)'6HIIl') IIIIJII111Jip~t'IIIO I JL(.'IIoiJЧ.'.Il'p lto·

ара, .\tept>tr )' .\1t:1p1t.\t,1,1\0jll t pt•6,, oпpt'JIIII II,

a}(l6000-3620)dm~
па Iражша ду6нt1Ј

1Ј.

ћорщ н·lнt (t' J;1JI,!IIJtM,I

9Jt 10 \'о•r.шамо ,'{;1 Jt:
R ЈО Cl11.

II01)'EIJ)(."' IIIJIJ., rJoCtat.!rp.tщ· ,1ОЈIН.'

12]1Юtll1''

12,.\Х tн 1

lJ Hlt.'111111tp1t 'lltol щ•љt
трt.>ба да б)'Лt', 11pи6mtitol0, lJ
Ј 2,.\К 111
:4.5216 m'- 2,74 m;

•о

ЈО

"

••

1.

10'

4

II~D

t
11
НЈ

/, "

121

~ 1'

141

+

'

ј..

ј'

go

",.оо

1

06

,,

о

1

fr ~ I'Њ
~Ј 5

Ј}<;

~lћ

Hto

1'

lXY

r

t

,8

, ....

19

~61

1

~ 1U

41Ю

li

141
•• 4

Btp.ot /oJIJ~.oнlfh, 6r.1аншrр ,\ftthн~. Ј)орђL" Д)тоншја, Војис.1ав Анзрнh: 3Ь1 1 РКА :iл;tATЛ I\A ~IJ
.\ЈА 11 МА 1 Hh f- ta 8. рЈ tpc.·;1 O'-IНHmc ru ...oл • 1Јр во юдањt" 2UIO. JOI!IItt.\ • Jt .Ј.·"'•''' Ј.rно;а '•' yu6crtИ)..C
f»e.)rpo.~.,l <)6Jr •mlн:JJ НtЈЈ,щ 1), W\'o'\\'.L.J\·utt.~..o.rs • Ћн;овнrr ypt,1НJtll: Tи)dtt.t Р.ш•шtt • 1р.rфн•tмr )'pc;нrrrк.
Мн r.:щ f,,,.,,ltlllllllll • ){н .•ljtr ,, ", 0 р 11 ш..·: .\t.rpttJJ X.titrc:p ·• 1\o!>IПj\,c:ptt...} o6p.r;a,r: ,.\.a~·"'-•lltн.lp t:.ш11h •
llpц.·)tщ 1\Ј,rрщ .• h.rp.Jh • Љ.:... н1р~ 1 (ушнщ r·рифунс.нтh • f\opt.·J\юp: Рпюща fcш.ttlt11illh • Фо,.....,.н lO,;, х
~:6,1ј LIН • {)()н~t: 11-С lllfdMII.tpt.мt\ 1,16,1,..,1 • ђ;ошк 11 редаr у шr1щ·r~· ј)'ЉI 2010. roмtlt~· • IIJJ,IM11.111·~·
Зliplllt'llll 1111 }'t 1 ,Ј 2010. IOJII!Щ' • 1fJ 1.1.\fll,t: "f !Ј11 1 Н'О' l)t'щ-р,Ш

~ ~ .g,~
;:s ;:s ;:s

<:о~~~
() ;:s () :r

~~ '~<(

() ~<:[<:о

'""') ;:s

~ <»

<:S

<
~;:so\CI~
<:S

~ ~~·&
<
CQ

1-C'CQ

~

:r

<::о

с

:r

~

с

~

~

('()

~

~

s

::s

~
~

е

с

~

('()

~---- ---......

с;.

t3tpa Јоцко6uћ
t3лaguмup Мuћuћ

Ђорђе A!lloщ"J"

t3ojucлa6 Анgрuћ

МА ТЕМАТИКА
за осмц разрев основне щколе

+
с

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПРЕдгОВОР
ОваЈ уuбеник намење" је ученицнм• utмoo Р·• 'P<I\J оснщще школс и

напис.нl Ј~ према Насtавном npOI раму. Насн.>Јали о-ю lld lыtмс доп ине~

ссмо успеwном остварнuању

np01 рама.

р

Уuбеннк 11рнпада уuбеничком ком"""' У :~а осми ра:~рсд Запола •а

уuбснике, КОЈа чине Збирка задатака и• МЈтсмащкс, Збирка .\aiJalaкa из
.'l.till

с: ма 1 иt.:е за оне КОЈИ желе н моа·у IHtuн: и 11риру~1 щtк уз уџбсник са

орИЈенrационим распоредом.

Програмом предвиђени_ садрЖаЈи о6раl)сни су у оквиру једанаест
наставних rема. Свака 1ема _Је nодељена на tыоаьне ј~.:щщице, које с~:, по
11
раю~у, мо1·у обра~ити на Једном школском ••асу. Н ао ој али смо na •

110
ос llOJMOOe, кад год ЈС то било опраuпанс_), уuедемо кр(ЈЗ уиоднс, урађеве

11
римере и обрадимо их 11а начин који је примс:рсв У:iрасту учсtщка.
Додатни урађени примери, као. и :~адащi на крају ле•щијс намењени су

стицању технике рада с тим llОЈМОоима и уочаuању мщуhности

Аfюо.1>}1') ;~д6Н)ЈННf1

(J:{J{'xi1JIIЫ Ј')11'11ЧНh

h

t

мо у књизи, одштамnана су масrrим СЛОI'ОМ. У'tСttицима и наставницима

дНр(·пор Jf r:tJfiiiH )'pC:ДНifl\

као допунски материјал nрепоручуЈемо и питсра•уру и сај>ове КОЈИ су
да-rи на крају уџбеника. Такође, приложен )С и рс• щ rap појмова .

ClP 1\".апопu;~циџ }' rr~·6JJи~JЦIIJII
Ј-:.родна 6R6."Jиort'lt.t Ср6иЈс. Ьеоrрад

r Ј" OJИI(07S.;'

њи­

ријски и забавни коменt·ари rюд насловом 11}\а 11и знан~?". Но ос petrи,
којима називамо уведене појмове, у тексту су 1111 амнане кур:~иоом. Твр~
l)ења, било да их nрихватамо као осноона, оt•ю·лсщtа, било да их и3 води­

У,. ·~

.\fи.1О'Ь\'f» An.6HJJIIH •

33

хове nримене. У свакој лекцији су К01пролна питtньа а у некима и исто~

Џo(JrUJJIIIJ.Ifi.'JJ}II/Ift

Надамо се да ће Уџбеник бИ! и корисна књи1а учсllиttима приликом
усвајања новог знања, наставницима 11риликом концинирања наставе и

В<

њеног остваривања и роди rељима КОЈИ жене да помогну СВОЈОЈ деци у
савлађивању изложене материје.

MATL\fAПti\A uocwиPJ рсnосиовнеwkолс.>/ Б ра д
оемћ "IIP· црт<"'" М•р•ЈЗ ЈЩ>аl>: Ј. юд.
eorpa

§:~~~·::::р:Ло•ниц• ~Ицост~п). Ј80стр.,

Захваљујемо се рецензеtпима др Арифу Золиhу, М илици Прошиh и

Пери Цветиновићу на корисним примедбама и суrеспt)ама.

Захваљујемо се Заводу за уџбснике на поверсњу •оЈ< нам је указано
LВN9'•·86-J7

J7JS7 1

1

Ј /ошоомћ. В<р._ Ј\149 /1\~ОРЈ 2. Дуrошмја, Ђор!}<. Ј947- [арор]
) Ммћмћ. в,циммр. Ј9Ј6- •·>~•р] 4. .Анр;рнћ. Во]НСnав. 195~3
~~~рЈ

(JBJ!.S ~Я-оD ЈТЈ72428

~ npnpoc::к"'t f'n)tl~re(p61fj:, СВОЈИМ pc!llt'tt:N броЈ 6S0-02 00129/2010-06
:1 I.J
.,)Ј'~ ЩVIН(' ),'Io6pJCOJC•JUJ)Џ~Itlt11.1.1H\Ajlt.1ЊtJt)'IIOJpc6yyocмoм

1 ".Ј97В 86·

1"1~7-)

,_, ~IЮД IA YЏJ.fi!IЊ! bl()J ЏNј, 2010.

~Sc.10Htcмruy~o~tJн;t.:~&нн, фorot.(JJtHpJiн и на 6н..ю kојн lli:\'IHH рспроду·

k)NtJI,

НН

:tt

ННК, 1 IIH у /tC.11111HioiJ, 6с1 IIИCЧt'IICJI ощЮрt:ња юдава•t.а.

тиме што смо анrажовани да напишемо овај уџбешњ. О rомс да 1111 010

то поверење оnравдали С)'диhе корисющи •њиtс. Са .ыхtшtношћу ћемо
nримити све конструктивне примедбе и 11рсдлон· 11 1\JCIO)JTJt да по
њ11ма поступимо у nрипрем11 евентуалнщ· новоr и.щања.

Београд,

201 О.

rод1111е
Ауrори

а

- _,

-· --

....
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
6 s, ф~нк~~;а у ,., k.w •
о

).

6 3

...

••

n

Грtаф~к лuнtap~>~t. ф~нкцwјс

42

Н!:Јлt. u .SHQI( лuнt.Qpнt. ф!JHKU,IAjt.

Ток (paw~t.Н1t. u oЏctgt:~J>Ot.) лuнt.арнt. Ф~:tнкцuЈе
p.S ИмЏлџи,џ!iiнџ о6лu1< saga&:iНJa AU~Ф:tpнt. ф~нки,џ;t.

6

4f

47

••

7

ГРАФИЧКО ПРЕ/I.СТАВfi!АЊЕ ПОЩ АКА
8'
н

7.1- та6еларно u tр~фџчко йреgсШо.8ЈОоц,е: зо6џсн~.~:к 8е:лџ~о~~.~:но.

W2

72. CW~6UЧHLA IA кр':~ЖЧIА gџ.јаtрамц
7. ~. Срцјц,а 8ре.gносщ ц ме:gцјана

><><
W7

н

2

8

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕ/I.НАЧИНА СА АВЕ НЕПОЗНАТЕ
8.1-. nојам t~.сс.Мемо. лџне:арн~.сх јtgно.ч~.сна со. g6t неGо3но.W.е
8.:.2. Ск8и8алtнШносW сцсСЏtм~ лuнtарнџх јt9НО.ЧLА.на са g6e неџо,но.Ше

8.3 Ptшa8ai-Ot сuсШtма лџне:арнuх јt9начuна со. ~е нtGo3нo.We ме!Моgом смене

8 4- Ptшa8a~-t~t сuсШtма лщ.1еарнцх јt9начино. са ~t нtGo3нo.CUt
меШоgом суССроrМнuх коtфu~цјtнасuо.

АИНЕАРНЕ ЈЕдНА ЧИНЕ И НЕЈЕАНАЧИНЕ

3

8.$.

rро.фџчкu tiрџказ рtшt.:юа tt.cCЩ"tMO. лuнеарнџх јеgначuно. СО.

8.0.

nр~.~мена сџсЩtмо. лuнеарнuх је9начuна са

BAfi!AK
4.1-.

3 .,_ npuNtt.HII r..ltHfl4pНUJt Jl~IJIIЏ.tЦI

4

КУПА
1.0.1.. К.уiАа ц J-Otнu tлtмtнШ u
1.0.2 Ра8нџ Uptctu,u к~iAt

1.0.3. Мрежа K!JiAt> йо8ршцно. К!Јйt
1.0.4. Зо.йрtмuно. куйt

ЛОПТА

s1

nnJt~M

8pcwe, tлtмtм~дw

s

~Ј..

Mpt)f'JA G~Apttмugt
S.3 "о6р~Мина 'iџpaмugt По8роt4џна чtШ8оросШранt йupaмugt

7;L

78
78

:~о 4 n~ршинtа lipa&AXt ЩpoctZpaнt йирамџ9t. По8рш1АНQ йра8цлнt щесй1осйiранt i.it.Apt~MU.Et 8З.
r-~ '3tJ.uptMиНIA Wџpaмugt Зайрtмtта чttд8оросШранt йupaмugt
8.".
$6

q
:1-0

EФ5aAlнiiiнt нt;tgнawнt

3 6 rrp-o~W/44 Awнupнwt нt;tgнtJ~«J~

ЛИРАМИАА

нtGО3наШt

13а.юа~ и ~-t~tl081A tлtмtнШц

34 HtJ~ЧfAнt

ЛРИ3Мд

g8e

нtt:iоэно.~е

4. .2. Ра8нu Uptctцu 8о.АЈка
4.3 Мрtжо. 8~ка, йо8ршuна 8а.А1ко.
4 4 Зайрtмuна 8а.юка

;~ ;~~=H~patftфQp.мAЦII)f)t~dЧJAHa
,.

g8e

ЗaCptMilНiil lipa6uAнt ШpociZpaнt .aupaмugt Зt~йрtмwнt~ йра8илнt шtсШосШранt Џџрамџgt

8"

:1.:1•. ~ ПОЈОМ лоiiШ< u сф<р<
Н .2. Пр<е<цu лоiiШ< (сф<р<) u ро8нu
:11. .3. nо8рt.(.щна t.t зайрtмu.на лoliйit

РЕЗУЛТАТИ. УПУТСТВА. РЕШЕЊА

СЛИЧНDСТ ТРDУГ ЛОВА
:1-.1-. Талесо6а W.еорема

Hcl\t:

)

од облнЈ\а Талссовс •еорt·мс неh смn kорн«:tн: 1 и

у седмом рdзрс_ду, на nример ti:aдa је: rрсбаsю 11.ну ,,уж ;м
по.цслимо ва" ЈСДflакнх де;юuа.

На слици је приказано како се коришhсњt:м Ta!letoнc

1сорсме дели дата дуж а на 1ри једнака щ~rм.

Објасни констру•щију на с11ицн 1
1 Јодсеrимо се да Талесоuа 1·еорема 1 Л<I<:И:

Ако паралелне праве на једној 11panoj одсецају дужи а и Ь а
надруrоја ' и Ь'(сл.2), ондаnаж11а:Ь

а :Ь ,

У шшунарној формулац11)и у овој 1 с:орсм11 се 111рдн да су

сенке дне дужи једне праве баченс 11ри нapdlll'JtttOм OCIН:I ;м.:њу
••а другу праву проnорционалне 111м дужнма.

------

-

-----... ----

Ако кроЈ среgюцте М jegнot крака ruptШeJa ЛНС!) кт•·
си•рушиемо ираву йаралелну оruовицпма, онgа, Oltt'
ЛО811

{)

qpy111 крак (сл. 3 ).

Онде тр11 паралелне nраве (nраве којl~ садрже ооюnн
це трапеэа и конструисана права) ct:K)' 11рапе IШЈ«.: са

(.

CЛt.tl!rA 3t

Uo·

А

држе кракове. По Талесовој теореми. размера tщc.:t:•«.t

t\d на nрвом крак)' једнака ЈС размерЈi одссчаt..а на друtом кра...у Како је 11рна размер.1

једнака

1, и друrа је једнака 1

С.аедн: t\Онструщ:ана нр.ны IIO.Ћ>Bit itp)Tit крак.

ПомоhуТапесове теореме можемо fiОЈtе,ннн даrу дуж)' ,;t.HOJ р.вмс:рн.

llogeл11 gati<y gуж PQ у размер" а· Ь (а" 1> су</<11</с </УЖ.,).
lla IIOЛ)'11paoy чији је по•tетак та•н.:оt Р,\ h.Oj.t ..:Ј rюлуrчм·
nом PQ гради нео11ружен yt·ao нанесемо редом д}'>+.~t
а РЈ~ н l1 ЦS. Тражеrш деоба (на дrЈюне т 11 ") ос.:пц­
рујс се паралелним nравама SQ 11 RT ''1'"'"' CЛIЩII -1.

В

Дtш upt~вoytлa шроуt.1а. Ј_е9ан који има ошrщ~р
ytao 09 30° 11 gpytu чщи је JttJcщ ошшар ytao 60° су
CЛI.fЧIIII.

3.шста, друнt ОШtар yrao npoot 1роуа.1а ј~: 60°
30°), а лpyrOI 30(1 Cm:n.и да оба

{ К0t-НЈ,'Iемен1 Од

1р0уrла ИМ3ЈУ )ТЛОВе

30°, 60°) 90°,

Тt: су СЛИЧIIИ.

Г~оказаhемо сада да је уш:к један од сли'ших 1 роу111О1Ја унеhана иш1 nоцуnарна
коnиЈа дpyror.

НекасуАВСи А" ffC сличнитроуrлшщ '!· t.л-.t_л', t.B-=6.8', 6.G=t.C.

Пишемо МВС- l'lл ·в 'С.

На полуправама АВ и АС можемо одр~д1пи -ra•tкy Н • односно СЛОК4 ~х
С' тако да је троугао А' [ј С nодударан rpoyrлy А/Ј(. . 36or једна·
кости углова 6.AS С = .{АВС n ране IJ ·с и IJC су пара.~rс11не. \ \рсма
Талесовој теореми, важи AIJ :АС~ Л/1 :ЛС ~А' IJ' :А' С. llpeмa
А
в

~

1

"''•

~џ ј.....r-·
-~

k

особини пропорције, биhс АВ :А' В' =ЛС: Л' С Да смо умес ro )Сд
на кости уrлова iA = i.A~ исто урадили полазећи од јсднакое1и
углова t.B=6.ff, добили бисмо АВ ВС~А'В'·В'С', односно

-.

Ј . llr ,," .Ј.Н)' 1Ylf\ lfJ: а) nет, 6) седам lеднакн~ делова.

АВ :А' В'= ВС :В' С'. Отуда важи

2. ~L1e.lf:rJТV \'Ж)~ЗМt'рН. а,~:]~ 6}\'Ј,,],

Ј. Под<1И ~з ~· У"' на трн де.1а }' рдмерн 5 3 2.
4.

д•и .у IJ}'A<If "· Ь н r н •еднннчна ">""' '= 1 cm lc.1

а

А

АВ

ВС

сл

л· в·

в· с

с· л·

в·

с

А

.

Дак.1е, важи

6).

fi.OH(. ""Ј'}'ИЈlЈН дуж Х ТUВУ да ]С:

а 1 11 х

Ь t;

б! х. а

Ь

r;

а

в) х= ь·

одrоварајуће сrрающе CЛitЧitltX троупова су nроnорционалне

r1 x=ab.
Подсеhамо: одrоварајуhе сrрающе на.1а.1с се насnрам оаrоиаран·hих једнаюrх
углова.

Однос одговара1уhих страница )с по зи rиван брщ k. Зоне се •оrф•щщсн!U c.,uч­
нocrl/14 (ароаорционал11осиш).

:1..2. СличносШ ШроуiлоВа

Слични троуrлови са коефиц>.,ен r·ом стr•нюспt

k

1 су подударtш. Зашто'

Приметимо да је однос об.,ма слн•нн1х rроу1;юоа 1љ<1ђс једнак коефицщен·

Два rрО)Па 11cror облика назвали

c.\fO

слични троуrлови. Троуrлови истОЈ

гу слнчности. Зашто?

облика мораЈу 11мати једнаке одгооарајуће утлове. То својство смо и искористил"
1а праву дефиницију сличних 1роуrлова:

Да л11 су сл11•11щ троу1лов11
Щроуtлови који u.~tajy}tgllnкt оgfоварпјуће уfлове llll3Uвajy се CЛIIЧHU.

''IIJ'' <)' стртнща Ј оп, 4 оп, 5 cm 116 cn1, 8 cm. 13 ст!

Нису. Када би били сличнн, мор.1љ1 (щ да "·'"'" 11ропорција .\: 4 : 5

она не важи 3 = 4 ,Р 5 троугпо11ннису слн•11111.
'

8:

' 6

8

13

6 . 8 : 13.

Како

В

lk>aJ<dAil<. - Aл 8 (,ЛВ

6.

12tm,H<

ht:<)'дY*ItACнл в-~

'Scm.IIC

Троуа.ао .r~BL ~tма <1ращще АН

6 '-m, нс «.Ј cm, (А
•po)'fjl.ll<.l...\1 Ј'-' 18 cm. Одрt:ди страннш· 101 lpoy1 : d.

7.

·Юсn1.А-С

24 <m.

Ко;щ

12 <m. Обим н..с-му слнчвоr

1

1 роуr,.юАВ< и~ма с·_•ранице: ЛВ S оп, ЛС 12 cm, НС 13 cm.
'IIЮЈ 1роуапа КLЛ1 Jt' 120 cml, <Јнреди оранищ: нн lpoytлJ,

8.

9.

llc.:_J\J<yAH<

нл,в.с,с,и•нш tро_уtащщ, Најауж<~оращщ,, tpoyt:l.t.AHCjt:

нJJI\pdh,t.uиcttнa_,poy•rы А 1 Н1 С 1 Је 6 cm. Ако Jt:
36 <Пll, IHJ'M'I)'HaJ поuршину 1роуtлЈ АНС.

ШЈfНt" Дlbl c,;;JН'IIIJ 1 pO)'I /1.1.

llсщршинање.чу сли­
H\cm

а

понрш~ш.t. tроут;1 а л 1 в 1 с јс;ша~3
'

а· tm.1c.'Ht t.JJ..:O (с.' отюсе повр
lflmюrщчrщ·r·'_щ))fl.
1 .
лкv : k 2 P(KLAt}.
t:

J'J<f\'JI,l/IIOo

P(:tHl.l

IH< АП - ,нМ
2
"'

.

::/...3. Сш a6o6u сличносш и ш ро!:ј'LлоВа

, ефнцнјt1П3 CJIИ'IIfOCТИ.

,

дзмt:.

лова једнаt< је квадраrу ~~:о

OJII<К ловрштrа C.'lll'ltнr:( троуr

/<.-:~.;;;.. ~-fj, uи.маю~ (

· ·------------------------------------------- .........

Како rrрепознати да су два "1 роуrла сли•ща, ТЈ. да им,чу јсднаt<е од1 ouilpajyhc

yrлouc?

Приме1 им о да ако троуrлови н мају дна одtонара,уl·ш уп1а )сд11ака, таnа им је и

'
1

реl>и угао једнак (збир свих уrлопа 1роу'"а је 180°). }\а>м, 11.1жи c.neaehe rир·

ђење.

Први став сличности (УУ, скраhеио од yrao, yr ao):
Два троугла су слична ако имају два op,rooap ajyh a уrла једнака .

....

~- ·

1--

.... ,

*'-· t-~---·
·

.....

Нека Ј' О rlpcc•к 'J"jaroнtJJJa шртt<за ABCl) са OOf0814J(tiМ<I ЛВ"
СП. Докажи 9"Ј<Л0: СО = АВ: CD.

Ј• .Јвс' ПЈр.11С. НС' '1p.1Bt г~XIC ~ ПЈрt. м унакрсних уrлова од­

С(ЧКС ЧНЈЈ lf ,_)'ЖifHJ прНКЈ.:..аНа IIJ СЛИUН 10.

Тро)'rлови АВО и

4:11 Пронађи •!арове Јtдна"их )·rловз на '-1НЦИ.
,.

О6t.,ё':+;Н н Ј41nншн

CDO

су слични јер је iЛ = iC,

6 B = i/),

Oдrouapaj)·he странице су пропорцион.urне:

t.:OIIf С)' тро)Т.1онн сли•Јнн.

АО: СО =АВ: CD - ВО: 1>0.

Ј)

с CAI.tk4 1.2.

~

А

в ИзрЈЧ}'НаЈ не11ознаrе ,i.i,}'Жине х и У

2.

Дз rн n· Lrнчнн ЈС'ДНЈt.:щ;r раннч1ЈН rpnyt.rюнн? А једнако­
кр.iit.:олраво\ТЛН~ А би.,r:ю која доа је'лнаt\.оЈ-.:рака троугла?

3.

Да'" С)'С.•ичии lpoyrn<>HИ 'lll)d су два уrла 35° И 54°, ОДНОСНО

4. ~е llаралелне r~poшt." t pJдL' НЈ крацима у1ла
одсечке дужина према СЈЈЈЩИ
~шате

11 Одреди непо

r н у.

5. Нека /е k · 2 МЈефнщt)tНЈ CIIH'IIIOCJ и лна дата
слична 1ри)7.1а AliC и KI.M. Копнка Ј< размера:
а! •и сина ИЈ li н из/., 6) 11нснна ю М н из С?

Важи и тврl)ење.

54° И 91°1

Друrи став сличностЈ< (РУ Р, скраhено од размера, у1ао, размера):
Д11а троугла су слична ако им је

110 једа11 yrao једна.. а орающе "'' љнхоuим

крацима nропорциошuшс.

Доказ. 1kк<1 су АВС и А' В' С два rpoyrл.1 ' ·'""·' д.1 }''
.{Л =.!А',

:lli:A·l!' -Л< А'('",

в

ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН
,2..1.-. Оgнос ЩQЧКе ц upQ6e. Оgнос
щ QЧКе ц рQ6нц. Оgређеносщ
upQбe. Оgређеносщ рQ6нц

\

-~

. У 11ретходним разредима учили смо о 1сомс-1 риЈским oбjtt..l има ко)и су у јед­
НОЈ ранни меt,усобном односу тачке и вравс; мtl)усобном 01\IIOcy врав11х; одре
l_>ености np~n~. фи.-урама ... За •ај део tсомсtријс корис111 се наЈиl.\ илани.чешри­
Ја

реч КОЈа ЈС настала У средњсм иску, комбишшањсм 11Э1инскс речи

planum

(зш1•tи раван) и rрчке речи i!E'tpEro (која се чи а .а мrmpeo, а :\начи мсрим).
О11С • одине разматраhсмо 1·еоме-~ријскс обЈСКl с у нрос topy. Та.ј део 1еометриЈС
ваэиnа се сшереомеmрија. То је ре\1 која се јашt.а у ct арој 1 рчкој и настала је од

•·р•tких речи <J't€pEOO (чита се crnepeoc и зна•tи :\аврсми11а) и ~C'tpEro. Значи,
у•tићсмо о међусобном односу nравих у нроС1ору, 11рсших и рашtи, дllC и више
раnни, затим о веким гсомстријским те11има. 11араоно, rtpи томе користићемо

као моделе објекте из окружења, nростора у којем се наљ:tзимо.
За rеометријски објекат кажемо да је одређен неким

својим делом (својством) ако nостоји Један ЈСдини 1·3как

CЛUtul

1.

објекат који те делове садржи (то шојст11о има). Тако
;11

ра. 'IIIЧIHt: 13'th:t: OMpf'l)}i)'

je;J.Itl јtЩШ'

11ршу.

Подсетимо се да смо раван лист папира кори с .-или
за модел равни и на сликама смо 1·а нренеtанљали као
оаралслоrрам.

Из nетог разреда знамо да ако је тач1\а А у рао ви а, 11.ажсмо и да та•ака А nрипада

равни 0:. Ако 1е тачка В ван равни 0:, кажемо да rачк3 В ис 11р11113Ј\3 равни 0: (сл. 1 ).

I ·::
1.

Размотримо чиме је одређена раван. Наслуhу)смо да раван ни1е одређена јед­

1\aтnt правоу• •ог тро)'Г

,. С)'

11 cm

11

ном тач~<~:ом или двема различитим Т3'1Кама. У вcptt се у то користећи свеску као

2 cm Колика је висина КОЈа одговара XIIПOJC·
·
1

модел равни и врх оловке, односно оловку 1\ао модел 1а\tкс, OJt.tiOOtO nраве (сл. 2).

И}"1И) 1\олнкн су одсе~щ11 на коЈе она ни сина дел н хилотенузу-

Бирањем тачке А у nростору 1толожа1 равни "о1а 1< сздр;ки юtје одређен. Ра­

2. Виенна nрЈВО)ПОI тројТЛа д<mt хнnотенузу на Л)'ЖИ чије су дужине 2 cm и 8 cm. Oд­

ван (свеска) може се померапt у безброј IIOлoжaj,l, Ј да се при 10ме не мења
положаЈ тачке А (сл. 2а).

pc:;UI д)11ШНС kЗТtта.

3. Нtка Ј< UJ

DIICI!Ha

оби••тро1тпаако)е:

ко1а одtонара хЈшотенузн npaвoyrлor троугла АВС. Изра••у11ај
а)АП 2cm,CD 6cm; б)AC=6cm,CD'- з/з cm.

4.

Конструишн д}?l< дужине,.

mn, где су т, n ду-мине датих дужи.

5.

Пока"' н сликом да је а+ Ь ~/а/Ј (а, Ь су дате дужине дуж и), тј. да аритмсти•1ка срс2

дина HHJt: мања uд н:омс.·rрИЈСt<t:.

6. Над ораинцама нраноу• лш 1роуtла консrруисани су сдични 1 роуrлоnи. )(окаж11 д.т
Ј< rювршнна HaJвehel једнака збиру nовршина дна мања.

слuк~

а)

2.

--~---·---

"ilolllt' су •н·ширн
Otfi'X Шtr•ul..:a?

---· -

paмrlчнmt• тач~с л. н.

(

l> К
· . о;н,ко ртнт Је' oqpi'IJ(•нo са 6np ао три og

•'"'" ~.:у _та•њt." А, Н:<... IJ на јеnној прснюј, т.а:ы ощ: Ht.' оа 'Сђ _
. . .
беЈ6рОЈ pJRHS.t коЈе садржt: ту праву. C.l. ћа)
1 УЈ)' НИ)СдН) раиан. Н1оСЈоји
ЛI\О llt:tн.· трн о;Ј. ових тачака оаређу)у једну рав,щ Jt Jl\o с ,
1 џ.t

оос чсtири т.tчке одређују је;.шу ранан (c,·r. Ьб),

Ј

._. ,
1 11

,

Р 1 1 та •ка у 1ој раRни,

At.:O Uttt' ra'iKC нису у једној раинн, 1а:ха ове оарс.:ђ · •.

,\/Jf>, ACI>. НСС>; <.1. 6в).

___

Л

е ако као моgtл равни ко·

'о oqprђrнocrl/11 равни важ

t.

tfll fJll 'U

'рм

f"'11имо•ра

йptaLW:MHil (1lttf 7f!Н11

та на JЧ"(IHШ(tl.

tЛIAK~

.

ста (шар•е).

рам

,. эн..'Ј.\" на два ~te
(
8p2ra n· .1р11Чвршhоtа .93
Ј~1ож~ја. Дак,1е, двr тачк~ Jf
6para .моn· ypltM.ttH вишс r .··,. аран. А,.;о је нзабрана ЈОШ

њк.vа озр<Ьtна права Jll< о~ рс~~ Ј, р( рата) о>ређен? Одговор
е попо•щ равни в

(
а)
• rачк. Ако је трећа тачt.:а шарк

t('.IН.1 тачt.: • 'Ј.Ј rrн 1

.ивисsrозтоrаrдеонрамоТ)

w
3

. -- -"==>--

1

.:;а шаркама. nостоји више

на trp>BOJ одр<I}<НОЈ нрвн>~ дв< . н те праве, на пример
по ожаЈа BpJT<I. А st.:o Ј~ tptлa тач..:а ва
б~... ПОСТОЈИ ,.,ан

----- _______...................................................
Ј\ол11ко аосшоји рав>ш 11/ако

1

УЈУ "'и ри раиош (оо су равни ARC

\:
--~---·--

:

ga саgрже gве ирпве р н q КОЈе се п·ку?

ГЈ•шо једна. Нека је А заједничка 1ачка nраошх р и q, c/glл""
7~L
А
q

а 1ачке В и С редом на nравама р н q. Тада се

til\l'ti.C л.

В 11 С не налазе на једНОЈ правОЈ, на одређују о ачою
јс11ну раван, Та раван садржи обе nраве )СР садрж11 но

\

8

дне њихове тачке (сл. 7)

no.10i1<3) врата.
Две праве које се се"у одређују tачно је~ну равак.

PaHUJ<()".IO)'tJU нa«.!j'Opa6U.oU H11(1(UO/OЛ1ЩUQ llipu.нote" ШЈ8.
~ -~,:.:. ЈашШО 31ронОЖilЧ Ht' JtOЖr ga (( ,.IV10ШU'?

('(
~

.;s
Sl

шроноКо/ШI\О равни спgржи gвс paJлu•tm«t'llpaвe, т 1111, кщс.· су lиt('tlЛt'Jtнe'

fрк тачке коЈ< нн су на једНОЈ праВОЈ одређују тачно јед Н)' раван .

У пеiОМ разреду науч11ли смо да су две пр.ше

13

'"'!'·'

лслне У"оли"о су у истОЈ равни 11 немају зajc;нoli'IЫIX

ra••a""·

А"о на једној од ових nр.шн\ нз.16срем<1 две

1ачкс, Ј. на друrој једну тачh:у, те трн т\1'-lhc..' НН()' н\\

lf) На otuцu 5 ирикаэане 1)'11/ачке А. В. С, D ко;е нису у ;еgно; равни. Дуж
~

~

3
1}

једној правој те одреl)ују тачно Једну р.ш,ш. Т,1 р;ш.ш
је једина која садржи дате nаралелне праве (сл. g).

АС ct не в11gи Ј<Р Ј< эаклоњена 111роуtлов11ма ABD 11 BCD.
} обкчщно Ј< да се иснрекиданом ЛИНИЈОМ приказују дуж и које су

нечим замшыне 1\ажrмо да су невидљиве.

в

Према tоме, две разлн•нпе nаралелне праве 01\рсђују 1ачно је11.ку равак.

: •7
'

:;... :z.

Овноси. U:pa.6u.x. М и.мои.ла.зне U:pa.6e

. . . ·z

р,, '·'юtримо у каkоом меt,ус"бном 1ю:южап: мщу (щ 1 н дие нраье

~::. :::~::·: ::·:.:.::·~~.:~:: ~.:~:.::

~

t\Јжемодасесеkу.ПравсаиЬсессt\уу 13Чti.и~(c.:.1 .to).

Ако Дl)t.' nраве ИМаЈу зајсднич ...с сиt.• 13'1t.:c, "-~Жсмо

... --· ....

Fг:о:·
L~;_------'lu

а ~ ~/
---

СЛ~О<АQ
1~1/

ll"'""'"""""jy.
1 Јраве с и d се 110клапају (сл. 11 ).
·\ко лве праве немају эаједни~ншх ·•ача ... а, pa.t:lи ­
KYJCMO дна случ<~.ја:
rюооји раван у којој су те IIJMIН~.

А

IIC IIOCTOjH раван у којој су 'IC 11pdiiC.

(CJI.

f Јрои Случај НЗМ је 110ЭНа1'
12).

n ране су 11JpJJICJIIIC

У 11стом разреду истакли смо :ta:

Ако две nраве nрипадају јецној равни, немају заје;џ-шчких та~tака ИЈ11t се nокла­
пају, кажемо да су паралелне.

•' r. "

L ~>:р)-ж н.. он 111 npt·д rЈчноr o..,rt ворЈ.

У дру1 0~1 случају кажемо да су npaut; .\Ш.\IOtl.1CI.1HC

~ О n._poBH.\13 rf.\IL'HJ npdBJL1HOf OC~IO)T.1a?

За gве ираве каже се ga С)' мu.\СоU..1аЈне ако нr иосшој11 нијеgна раван којој

S. k.J.1ИiiO tt пр.иtнх о рс ен
6. HtAJC\

Ј ~

лада))· •Р>жннuи k!O. r). 1\олим> Ј~:

"'

"1

.ЈIН.:'Ч ь,_

"-1.' 1HЧJtrt тачке ~oJr: при

~r-

6)H.J)BHUltllp.1

.

вю:о.;Јрt~tНО!ЈЈроню.rаТЈчака О. А:

А

А '

' •., ,.

:. Љ :n'~m C1t.Зt~t ~ lt:HJIUt гњо Jotill IJ06HJt'fJa rврћења 6}'д)' тачна.
Р•.<lНЈ<О~р<Ьсиас

apmla!Jajy.

------------lfa КОЈОЈ og ocgcћllx CJIItKa су ~tp!tK<IЗ<Iнc •ншо1<.мзнс 11р<~•с1

rp11 rачкооi<

Pt.:lH }t 0~-pcl>tн.J "а nравом и T3 11KO.\I

Р.wн '' oJprl)<lla .а две

.

Раван)<одрr~е<надвера.'""'"'''

коЈе се секу

______ nраве.

8. f1roa <У а. о. с d paз.11t'IIШ '"P<L7<.111< праве од КОЈИХ "'"оје три не при надају ј~;џюј
равни. Ј\0.1111\О Jt: рашш олрrђено парОЈШ.\Id оних nравих?

9. l'rкJ cr а, о, с пpa»r.oJr се <СК)' у јсщюЈ ta'lhи и нису УЈедној равни. Колико Је р<11!1111
01pehrнu Пdршщма оню. rlpJIНfX~

На стщи 13а праве су у равни. На стщн 116 нр.ш.t т jt• у
11 очигледно нс nостоји раван Ј..:Ојој нрш1аљч~'

МIИ MOryf,e је 11 да Ct' ССЈ\)' .. Д~\Мt\ на (Л1ЩI\ Ј

11,\

p<liH\11

(JIШtll

l .~н

а нp.tiiJ 11 испод равни
пр~ш~ С)' иоюд равю1,

_,6 11p1!k,HoНit.' (}' MIIMШPI;.HIIt.' I1pt1Be.

Оgноси. iАрабе. и. ро.бни.. nро.бо. нормо.лно.

на ро.бо.н. Po.cW ојо.1-0е. щ о.чке. 09 ро.бни.
-·-··-~-

Ј]\Т.ЈЊt' ..pcт,att..a .tfiJIOH•
HlfM Jlf'

Ра ..sмо1римо }' t.:.акоом међ)'<о6Јюм пo.'lo:.t\Jjy мщ·у Сщ1и нраоЈ и paOJII. ().10HK..l

.1•fd.

111/бfl/~:~;,. •••···
··•• ··~
(Ј)
apuкtLJtiHO.W
Ав
A.u·[J·
11,
(. i
/
,.оц~>.t ~flllH. ~/cv ~m.r.ttmAaJHt' са apaso.u .
:.

На .tOQt.

tl)

1 .UI(U / S

ft?t(lllt ofiHil\IQI<(Ill

4HMif.\HHL'IoШIL't)'IIP•HН.'A.lJI, R.

с се. пп,. А,С,. 11р,.

(.tllf · " "

(П 11(, /Н,( 1/.

[

,

"'1'

Ј'

1ае.;нс: су 11

А

--ь

прс.ша Ь и ракан ~-

1,

('

l.aд.:t је нp.:tna Ь варале:Јнd равюt ~ (t,л

1

слика ~s

'ЛUIUI 1."-

- flpatm 14 раван иt~щју ЈЩсgrщ•"щх UHPНIKtl

Hi

)

,рмr"'1Р '

s:...
~

lt l.llt'C..!-..1 Н.\М Mot )' ПОС:IуЖИТИ 1\30 M0,11:ll11piШC' И рd1ЩИ,

11

\6}.

llpaaa 11 раван 14мају бар qвt• рюm.4Ч1Шlt' .чщr,JtШtlкt
filll'IKC.

:s

Ако праnа с и раван"( имају дне poHIIИ'IttiC .Јајс:;ши•tе.;с

''-"IKL\

1а11.а су

<;De

·•ач~<е nране с у ра~нш

"f, љt

r.Ј,tн:мо д;:\

нр.ша с у рашt и 'У или да раuан 'У садржи nр.шу с (сл.

CЛt..kQ. Ј..7

jt.·

\7).

Ако apt4Ba и раван немају зајеgни•«КilХ mачака иn11 је
ира ва у равни, кажемо

ga је ира ва

ааралетса ртнш.

/Трава а jt~ у равнtt а, а tipaвa Ь је ван tUc.' равни 11 щtptt.1t'.1H(t

Jt' са

t~рнно.\( а У tцtкtro.ч

jr

иоложщу ирава Ь нре,\fа равнll а ?

.. ~ ..t· ·;

-----------------.·----- ....... --- -----------------(

J.f.J OJi.
01 t.:e -tR(l>A. в D прш.:.ЈЗЈНО~I tta ~шцн IS ),-вр•.rи које npatн: одрсt)с..'нt~
• 11. .НН~Ј t.:OЦKt:
Ј ( ' rapo.~ е не ПrJBOI .{(. 6 аку пpii6V АС

llpaнa Ь ЈС rоара.1с.1на равни а. Ако би прам Ь пр<~;щ·

pa:ra раван а, она би Јо.tала зајс;:щичt-.:у t3'1kY с.:.а np.a·
оuм а. а

ro је- нбtоrуће .

fJp е о, с. р нп Ј)' Jt џ101 t''JBfШ. Пр.. ~ q и Ь се~<~.1' се) ачкн S, Ј праве Ь н' секу (t'
\ т -.., : 1 } Ji3KBO.\I '1(~\·~~.обнr'r т ожаЈу мог)' бити '1раве tl и с ако '-"У rачкс ~н Т
р

lJIЧHir'

3. ...(ан 11.) праве а !Ј 11, 11ро.~вс
JiaK

с'' ме~\ с.бт

1 Jt

Ь ~.ек>' се>' тачки S, а праве Ь н t секу се у 1 a•f~<~.H Т. У

-= noЛO;.fi:Jj)· МШ)' 6нtи нраве а н с ако су тачке S н Т рd:1:ЈН•rн Jt.•?

4. о\1о ':!Bt.' 1р... е и~rан· •шс ра IJf1JJtre Јајt.·Јщн•ље Iaчt-.:e тада се те праве:

6, JIOК.I311d/)'j
'ој UJ\p}'itШ С IOIIO IICIIJ'L'ГJ.

1,J'HIOI

ОЈН01Юр3.

1/рава 11 раван имщу та,то jf.·gнy юјс9'шчку tшtчку

11рава а и раван а. имаЈу .ыјепюtчt~-у lJЧk.)' Л. 1\.ажt.·мо
да

rtpana а продире раван а у "IJЧt\11 А
rop<\11)' а у оачки А (сл. 19}.

lt 'llt ;t.1 р.шан а с.:t:•н.~

llоссбан положај има nрава ~ој;.' 11рщщр~..· р.ш.ш

L
-"---

11

11орма.нт ;с на раван.

5. Ако С\"
1

пращ~ 11

.. Ј се 10К.I<tJJajy,

н /Ј мн ...юшЈ,I.mс:, 1аца оне: могу нриладати равнима које:
6) '>' lldJ1JJit.'llltc:;

Нt:т чан lt' о мо Јt:ЉНI ощонор. Који~

в) се Ct.'K}'·

Кажемо ga је права а нормt1ЛНt1 Нtl pmttlН а tli\O ја• nprlНf' '' нор.\налtт Нtl lвику

tlpaвy р 11 вн11 ()( ~ој11 ащрж11 m<~·•~Y 11роуор11 t~paвt•" и р11в1ш ()( .

Г"ЧКll А }t' бtНI ptlбiЩ а. lloU44ojt4 ll4UЧitO Jt'qlta

IIJilltta

,.,, tlfiШ)' рттн.

~OJd CtЩP.JI(Ij tиач

,,,
llpt.'IIIOCTJ.UИMO
t:унроню, д.s 110\.Н)).;- ah~ вор
мЈ..:н:,

н tt1 , из rачкс Л на 1).
раиан а, којt.· нрс,;щру

рош.щ >' t.1'1Kd!\1.t<\l: и/\"~· Та;Ј,а 6и ;нм yt:ta tpt~yt:ы
"·''/'" бt111.111рана. То ЈСНемоtуhс:,нЈ. н.: моtу љ1 1 ю.
ctojt> дuе нормале из tа•ље нан pamtи на раt,ан.
( tOJ.I,tюcтoJH rа•шо JCдtia nрана и .1 ta•tli.e uан ро\1\

. . н:"Ј n ЈВ,1 нормалнЈ

\t.o

tiJ

ран;.т,_ д_а .111 бн . ' рt.>б.t;ю

1 р~.-'iы.1Ј }iРf'днмоНЈ Ј~: ЫЈН: 1~ сна"'с nраве н: р.ннш

'ЈЈ Jtp<Hit"JЏB.t.\IO

\·r ю

tв.щ.'Ь~

rt : 1 . ut-.:o Н3Вод.љнв!

11 'ti'ICJp.l~ J,I;..HCIIt:' :f,llt' f,J".,IH ],1\ft:P Hl .

о: It:!l нам 1-IO*t' _,,,нн о:нтюr lf,J

ro

е

и

ty ранан (c:t. 23) .

tНI КОЈ'-' Је tюрмална 11а

l,t•tt\}'

.-..-...- --

nан, каже се да је коса nрема ращщ.

Пос•аmш оловку шт:.о уп

У nетом разреду нау•tили <.:мо t t iJ a Ј~ р<н.tо;,ш.t>

.. ироуирt•"

ra'IKC од праве.

Та•,ка А је

1

Л шта ЈС расrојањс.•

oau равни а.

Нека је

ta'II\C on рошни~

N apogop нормалt
9" је gужина

иЈ тачке А кроз раван lX. Кажемо

вкп нормалпа на раван свео;t•.

gyжu AN растојтье аtачке А

,Лt ристи .проЈ·Iт,ни 11t'tьup.) ,._.,а ти Jt' о.,о
а

N

Ако nрава nродире раuан и 11ијс норма.r1на на ра

-

\'r~c ·ци тщршај uptltlt' Р".'/ ";о_џ• tCtt"-) > - ав 'р" gn:
раt1ан •IJt"C,.·t )' rоачки N. flt' _!С нор.,ш.mа на up
6) 1·с uop~ttL1Htl
на uраву q.
а Ј нщс норщмщЈ нt~ иран)' ц;
.

>

f..щрж~t

~-_;t;INJ,''
.,"• ~1

Како д.t ntн.I}'II~tмo? ( ...:н.·щ.•hll

пнr.1њ.

.... , , шачюl N.

M)J•l

l(y А ц 11оЈ'Ма..1 ца Је

oq рав>т 01.

01unкa нщr lюрма·rна њt раван (Несм·.
о

(}) 010BKd }~ Ht1pM.t1HJ
t:J 6Jt10 КОЈУ IIPJD}'
\'

(UCЦJf

1<agc1 йрава йроgире раван?
Ko..1m\O Јајеgничких та чака ю.iају
Kaga Ј' 11рава )' равн"'
Kaga је ирава норма..1на на раван?

t\OJJ Cd·

7Jti.l T~'lt\\' \ (гpfl·

Bt";'JI!), ПЈ е норМd·
на Jf на рЈван све·

шој равни?
Ulaш jt· pacmojtJњt' iUaчкt•

jt

11 paвmf ако Jt' нртт 11ap,1Лf1Htl равю•~

у какво,ч је аlодожају йрава ире.ча рсавна1 са ко Jt' tflfl нрщЈа нopмtMHtl н~ .Љtчно Jiqнy z1раву у

ен.

М.:о

йртш

права

n. Aoja про:шре раван а у та ч~~; н N) нормална на две лраое

•ој е ca:tp.t<e raчky N, онда је права n нормална на раван а.

1е равни

,...........
· ....-- ..... t.. -# . .
;

,..........
Двll mpo~'ltшнu J1rњuptl IIOC/ШlBII шако qa им Је ао је­
qна кafilctl1tl у ровни свrске, а уа Ct' gруш аар кatnema
racll/uвu. У киквом1'' riо.1ожщу 11pat1a оqређена саста­
в:ъrнцм tтром кmm·ula upt·мa ршти свеске?

llpaвa щipel}t·нa C<J(IillJ,ъt.·ннм наром кап·'lа нор­
"'ална је на пран< М>Ј< су oдp<l)t'lle друr им паром
кarera rнх 'l('ll.ltpa, на ]t.'. 11рс:ма -• оме, вормdЛна и
на раван сdе.м· (cr. 22).

~

"'

/'1/Ј ~~.-f.(A

··~~-- .

......
'~,.

"i

~

og равн11?

.................................................... . .

1. Корносћи ~юдсл Ј.о:ОЦt.:~ ARCI>AJ~.< 1>1, 1tрtњ.13.ш

"·' \:.'111Н11

2:;,

у1·врди у Ј..:акnом су ~н~t)усо6ном IIOHOJf\.tJ)'"

а) 11рава ЛС и

u)

11рiша вnl

P<IRJH В< ,В ,,

н,1 моделу ...:о цкс ,\ВСЈ)А 1 Н 1 С1 n,. ''lшh..н.нюм
дн КОЈС су

а ) ·\ВС;

Al+=11'

6) пр.ш.\ ,\ЈЈ 11 ра11,111 А/К

11 раоан лсс1 .

npo.tne oл,pci)CIH.'
б ) всс ,;

11,1 (!lltl\11. 2S.

Y''i~·

lt'Мt'ннма htЩt-.t.' '''Ч'~ot.'\(.~.riHt'I.J р.шнн.

н) АС<

,.

3. Ho.t ~IOJ\CJI)' h.оцм~ AHCI>AJ~~ C ,Ј> , нрнt-..н.нюм н.t I.." ."IIIНII :!.5, уtкр
;t н ..:о је nраве: oдpet)t'lit'lt.'\tc:tшм.t Ј,.ОЦh.t.' нро,·вtру р.ш.ш АНН, .

t_y

~

R

С"

... \

p.tiHI 1 4. L'

5.•lpat::
lf'

\

h.th.JB

dJC' \

n •

r

6. rJp Rtplt

ИЗ Њt"НЈ J{BIIIld;

ПOt.f.JfНI rон..о

1 IJL:. ,.

,С'

0.4'IJ ltMJJ}'

~аtнша Ј f1J1.1B ЬЈ

IIТII Лp.lf'ta

1

bl

. Лfio ЈС lравз а пзр<.- re

К

f'

JO.U

'lfltp.1.L111ЧIIT<"IIP-.H«.II

o\lo.CI .. \

с ван 'f ~Ј.вКЈI н no~p.vz

1Чtl01. f ,XЧ~II~:~:00\1 p.iBIНf а.

1Jf.1.1(1HJ С.Ј ()J(1V

б) Jt",:llfO ll•t.'IIO H'Mt" бу,l\,' )'

Ј .~~~рс~не JfBJtUJ~Id f..:(ЩКС' IIJ'L'.\1.1 p.IIIHif С Jo·r,1?
•J'-1fl'С 1На је.· с.-а paнHif. )' h.d ... II0.\1 110 IO

]3 .:-1\J(I;

Jl Ь IH pM.I.IНt' Н>~ рЈВ.Ј

.lHd ("3

рЈIШН

таь(} .ДЈ ЈС

DB

9. м

D(

Ц:"~Т..сf )'

11 .ltbl

Cllt'\lllt

ПО}' ћ' \

,

ю•11

ЈЊИ

•)

AR џт жп да

о ._РЈЈЊI~Х Т ЧЗI\,1

Ас

Hlf.1H

ь

нрошом граде gщ•9арску површ и деле прооор

/

на дuа депа. Један од тих делова nростора :\ајс­

,днк,·26.

лно са дисдарском лоорши гради

IICII..TJfНf nр.н~у р 1\:ОЈ
'
/CS"f
4 1 1/ i.H\,\1 90'. Одредll " . ,. .

nponнpe ранЈн

АВ('• 11·1.
.

нр~ШОЈ

pd

и;ОЈабрали, јер једна диедарска nоорш t рани

/

,.,

/

gue
gpa, заједничка 1 ранична права је UдlliCй guegpn.

дu<t n.иедра. Нолуравни се називају ctupaнe

i
'

а

'

Неха је ар[3 д11едар. На ивици р изабсрсмо 11<1<)" rа•оку \и у нолураuнима ро. и

't ~ јЗКЈ

pf3 1\ОIIструише!\-tО редом ПО!I)'Нраве Sa 11 Sb које су норм.t.111е на иоицу р. Ytao аSЬ

А.В.

24.. Оgноси 9_~~ _?_~~~~----··

guegap. 1Ј ри

1оме tюдимо рачуна који смо од nenoua нросто

1'

•н•Ј• област је у диедру наз11вамо у1.1ом gнeqpa (Cl.
Ако је

yrao диедра прав,

30).

за диез.ар се каже па је иplld

914cgap.

..
O,цl(t8

h.•

равни а. са rраницом а обеле)tо;Јtммо c.l

Дос полурашtи са заједничком rpaшt•ttюм

ЈЈ'ЈЈ\,1 /) it.' fiJH p.HI(~~~

]}....t.:ff

1.1чкс: раtши Ct

нЈЛНЈdМО аолураван. Праиа а је Jpmнщtt ао.,уртнш.

1Iолур.шни

·
13 ~Fr,,н rJ'IIo:}' ,\1 ra.. o ua Jt." 4.. · ·
н .\1.1, IIJ IC ,м )' tB) њс:-но.\t чч·:Iншrу .S. Раван а назива.\1~ оtмсшрtlлном
Ј О. Г ~н а ор
"
. ra•JKJ \1 симетралне равни а на ЈС.~ща ... Јв.t p.te IU·

t

Cnc

11.ојс <.:у са исте стране праве а заЈt:Лtю са nр.нюм а

tla. н if(l,.

lюн.ю4НС нн.мбt:рнтЈЧt\~.·-~а

1

ro

.

d) P.нt.Ht nо;ы п·чс <с са равнима .нцш~а:

lleкa је нраяа а у равни а.

·1/Ј tlllpЊI'fH,JIJJ p.!HJII а. :\К

1J'II\Jf \

14

6 Раоан на;ы Jt раван таu.tницс су паралt.":ще ,ако 1 аl\ащща НИЈе tюc..t)

J,J'IНOI O:JП)fiOpJ.

r
.. ·1Н
1()1\ЈЖЈI ДЈ /t •

б) patJ(Ifl Шaat'mUI(C:.

"~

,. мнмоныл•с.•

1, 8, (.о·\' p.tfiHH Q, Ј

;.·ш,.pgu у ,.-т..:nом С)' flo;roжщy pattml t1oqa tщtoJr уощощщr

,, 1 рщнт .JfЩQttcl;

1~

/)

iJOJ\p\11•11 '- 1080 iHIIpt.•:r
<11\t'

tl

1.' '' 1 Ь LJ'I!JpJ. t'1НС'

np

) Пf1DC а 11 Ь

f

је: llf'..IIIЗ

S::...

Н Q r...,:lJ:

п;.зв.с а 11 ltt..·tc.CJ..}

8,

Q, 1,1;!-1

~

27

рЉ.ТЈI IJ;BC'CDC'CH ~--0 MU;I('.lC' ЈаДВt> раВНИ, Ла раЈ:\ЮТрИ }'

С'{

Нека Jf ytao aSb уоао g11egpa ар[3. У каквом Ј' оtомжа}у
118tll(a р 11рема равни која је оqре~ена 11рава.•ш а " Ы
Пране а и Ь одређене nолуnраоама \а " \Ь <ску <е )"

КiКВ~\1 AIC'ђ}'Co6HO,I,IIJ0.1UЖc1J)' МОГ)' 6JIПt две раВНИ.

'''""' S, па одређ)·ју јед11у рава11, обе:rс"'""о је с.1 у.

Двt равни 11емају HHJL'.1H)' 3dJt>.'.IНJfЧt.:}' та•1ку.

Права р ЈС 11ормапна на nравама а и Ь 11 про;щрс рана н

две р..:.т нма1у све 1ЈЈt'дннчt.:е тачке, оне се nоклаnају.

у у о·ачмr

1а gвr раони које 11емају IIUJeqнy заје911ичку та ч ку или се

у(сл.

5. То з11ачи да је nрава р норм<\Јrна 11.1 ранан

31).

Uoк:rauajy кажt.чо g11 су иаралелне.

На СlЈЈщн 27 11риЈ\~ване су раtши а и ~. које су
trapaлeлlfL'

Ја qвt ранllи које имаЈу 11/aчllo jtqlly зајеqllичку
flpaвy кажtмо ga ct секу.

На соици 28 приказане <)' рании а и р, које се

секу ou "Р••щ р.

-.

СЛС.Сkа 28

ll<•кa је ytao aSb ytao gиegpa ар[3 11 IICKtl )<"А tiiii'IKa IUI."0,1f11pm<aj Sa. Ta•rкrr в )С ''~9ножјt• нopмcllll' n IH ma,tкe А Н/Ј полураоан р~. ) 1\Щ\(tом )t' HQ.1<).tft"t1J)' нолуирава SB ар~.:ма
IШlltiiiPf

i

\

IJ(;')1'JBH

ЈЧ._\ R

1~ ("

J'(:JIIMO

ПрЈ

в,' таt.: .аа J.dJIPA'It

:1 :. р.

alpdDJ 11

}~

С Л.1р.1'1С'11НЗ .IIO : JIJ НЈ np.JIIi' q lf
IIO' ~~ ,tJ на р... •• f3. ПЈ t' нор~~о•- р.lВ 'о.зрt·hен~·
r
q lf~pM.:L1H.:II Њ1
...

~r <. е 1 .. сnРЈВ.З
lt п ;~ва Р нормз.~нd tf;s Т)
nр.звз~ы n 11 \R. на.:.С: ЈС'
р
. ро~I\З .\8 ЈС нор·

равзн.

11

''

з. Ј lt:t.:a t:y _а и~ равни 1\Оје се cet\.y llpaиa а ЈС.' у рапtщ а. а нрава Ь -('

1 У раи~щ ~- У kа"-аом

вu:южаЈу .'-101)' бип1 r1равс а и Ы

4. H~to.:a је: врава т napa;JeJtнa ранни а. ЛЈ\о ral'aн ~ (.doЩ'IAI.И npatty m, 1ааа р;нщи. а. \\·.
11
.t) ~101 )' да се секу;
б) MOI )' да бу ;ау пара;н.:лн~~
н) мш у па се Щ>t-.лапају.

НЈ np.3B\' \8. да .... н\rн... ')П

r.t.L1H3 Н.Ј lfHЩ)' р

:iаоtо.:ружн слона 'tcnpeд 13ЧI-1ИХ о:ншюра.

~

,t

о" Ло 1111\0}t paauO/fl'

fl>l'

)

о· нoill:it' норма1t.' ll

fkJ..J ,,. r<~'ti\J 1 п -1

s.

rua ..кe А og tJpytt' стрти: ~fut·gpa m.:o }l' шачlщ

f 1t"NiOpln>l' 4 ст.
30 gur'"pt10f{Ј 1t t'
на 111рлни ар ll 01} mшцr р Jt' Htl •
.

1

IIJ rJ'll\c:'

А

а

слика 33

о

-t на "f'Jt:l\ Ь. }'rao ,1tн::tp.t Jt.' 60 'rм Jt:

А.В

2, 3cm I',KfOJJЊt'

IJ'IIro:t.'.\

0,1др~1е

р

tt;

6)

rачtю дне раuни нормал11е на

а.;

paUJ.II

6. Раuан а CC'IC раван
раnни

ААРВ == 60о

4.РВ Ј\Ј 1 c:ra РВ Једнака Jf
rfi npJtiO\T10I rрон ЈЈ'
t.c..' Hl J'I\'HJ8J да Jt>
.lc; овmш хнnменрr АР. на
р
Cl ане днедра Jt>

на ранан а. може се: 110сtаш1н1 :

Заокружи слово исrtред тач11оr одннюра.

\'

ма/Ј\ Ь IIJ lfiiiШ) р fi:OJol Jt.' '

Н р(3 Jf ду•
ЈЈ) Рктщ.нм: r.t•thC: А од rюпранн
н... l.
. •
, • no:JНOitiJt.' нор\tЗЛе из тачке

н-.ннЈ /1\'»iИ АН, rд Jt Н

n нормалну

само ЈСдна раоан нормална на рана н

11) безброј равни нормалних ва ранан а..

Hd

тt•њн р о:tреднмо норттщ р 1Ј.'ЈЈ lt' , \1' 4 ~ m. . ,; ' t.l р31111 pf3 днедрЈ
.

Кроз nраву

,1)

13 по правој а и ранан "{ 110 нро:шој Ь. У каквом tюложа)у могу бити
r3 и"{ ако су nраве а и Ь ••ap<.vteщ•c?

7. Раван а ссче раван

._______.. ___

2" 3 ст.

-.t

Ь ако су равни

2.5.

Ја равнн а: н р КОЈе.' се ceк)'_lf rраде једнаке- nраве пиедре кањ:е.,tо да су

13 no пракој а и раван"{ 110 ••pauo1 Ь. У ка).;.ном су ноложају nраве а

f3 ~t "{ лара.тtслнс?

Орш оiонална upojeкu,uja на раван

ра;амно нор.wа..tне, тЈ paвatl а Jt~ нор?оrална на раван f3 и обрнуто.
Геометријске објене КОЈИ су у J<:tHoJ равш1 11ре.ктављамо оnrовараЈуl'юм
сликом у равни. Преnстављање rеометриЈ""' обје.ата КОЈИ су у npoCiopy onroвa­
pajyhoм сликом у јеnној равнн је nотребно н Ја 1ра!)е11инарсню. технику. архн·
,-ектуру. у~tетност ... То представ.ъање

/<aga ct Q6C ра•ни lioi<Jiaaщy'
~ qa 1)' qвt paз.tuчllllit ра•ни аара."·'"''
li.aqa <Ј' qor ра•ни aaptVI<'·'"''
/i.aqa се gвt ра•ни секу?
Шша Jt gurgap(l(a иоврщ?
шаш ,, gurqap'
Kaga Jf раван иормална ua ранан?

'tor-yhr

је ура;шнt н.1 раз.1и•ште начине и

предме1 Је нзучавања неких ~tатема.1ичюtх анонtшшна. Ннио Јнања који.~t ра­

сполажу )-'Ченици oc~tor разрела. осtюонс: Шt..:OiiC ШfJt." дшю.Ћо\Н ;tJ бнсмо моrли де­
,-а..ъније да излаже~tо различите мс:толr прс:асаан.ъањ;.l

npoCJop.l

у јt:"дној равни.

Стш-а ћемо уnознати само осноnне )i.Ј.р. њ.н·рно•њt: ортоаоналиш (нормалноr)
пројектовања (престiКавања) простора на k;\H)' р<Ш,\11,
OptliOIOHaл/la upojeкцllja (cmllш) ffi<I 0/KC А 111/ Pll·
ва11 7С је tllaчкa А' у којој нормала 11.1 Ш<I'IM' А Hll
рава11

. .?-~~-li~ .t
1

-·:: '•

-

...........__ ............
_,

Права Р o~pti!)Je <IO:I)'f''"""' а,р н ра равни а. 11:~аберн 1ачке А и В у т111 уравни а р

н т. lкс С 11 /Ј V нщуращт ра .llpшsepи та•шои следећих реченица:

а) Пр за Ar t.ч~ н рану р,

iS,·

........._________ __________

в Права А[) lf нравЈ Р су наралелщ•

6)

Права АВ се•1е праву сп.

1

~·: :
..
'

11 upog11pe р11в11н

Ознака А' чита се А прво нли

тr.

·\

АА' на;шва се аројеюпу;уtш зра>. 1,1чкс

11рим. llp<Ш<I

·\.

[',щ,шЛ ЈС

иpOJCr.:l(lljcкa раван.
Основно што може~10 да исt· ..н.немо .ы щчщо
Н<lЛIЮ пројск 10вање, односно ор н>~ oн.t'lll}' нроrск

цију (даље ћсмо реhн само прщекцнју) ЈеС! е CICI!CIIc.

А

:
:
:
:

......-------··-·-.-..- ............

-- -----...

~·-

flpщm р '!>.'щи са равнrt 1l yttto og 30°

11

----------------c /~ 4 " ' k 4

14pog11pf' р: у

тач1щ Р. 1а ч ка Q Jt' "" 11раво1 р tm1кo 9'' Jt' Р(}

7

6 (.m.

q)'Жimy upojCIЩЩt' gуж~е Р(} fщ puttau гс rt
pacutojmtJt' тачке Q 09 рав1ш л.
1/Jpa•cpmJ

Ј ра ни Л

11а аван л·

~ l4i1JJpлt90Jii.(JJtlJ. нормЈLтна
)

На

zpa60} KOJ,l

Р на at~aннuaapa.:ц·rJнacap,ttr

IШf( HU Ht'f.UtLtHa . р, .

. .. ~

'·~~

·

В

а ВЈ н О1рсђс:нЈ је про}еtщщама њених

.

ПрОЈещта 1)ЈМ на Р
·
1r
а, Ако •е џ·ж тр;и<1НЈ равнн .

А f! ВА праноу• аоник, "" Ј<'
. АВ = A'lf (сл. 35а).
трОiекцнјадУ'А<Н АВ д)Ж А F!' прн :~~·;, :ројекцlf}О" (сл. 356).
61 \' ОВОЫ С1)"Јј)'д)Ж « OOJ<laiJJCHB ' ПаЈ'е "\'ЖffHa nројеКЦИЈС 0 (С:Ј, Ј5в),
.. •
'

11N jt'IШHJd •\Ј~~' Н Ј~ J3Чt\d,
в) Al<o
~ ово~
СЛ\'Iа}) r·

7f
на проЈекција је д)'"' А l1 11 оаж11 ;ы }с
ЈС '"" !В ~ос• пре"а равни . ње
МЈ>

.

тада Је чt>Творо\тао

1' /{ ~•- ISr).

3 cm.

\\

1

\

\

слцка 3S

1~h-'~ .'·~'""'"''"'
.

.

1101 11у:.е PQ, оа ••,.".'

(}(ј

ии л

са tl)'ЖIIHOM Н>t'Нt' tlfOfOЩII)l'

''11(/l

Ј~-чщNа ym)ftfl'' 9У."" .т) Ф·

\

-

,s(jl'Q = 30', а ••тета наспрам yr;ra o:t 30' )"""""Ј< 110аоки"" хи
<
1 Q
Q2 pr< l
1 .
· 2Р " Р
= '< + <1 Q (.,сщt iiJ )е 1' <1 3 v 3 сщ, QQ'

:Ј uapa.tt1нap1ttнu1l,

6

,
1

Ј-.1•н..а Р noк.1ana се са сиојом 11роје.-шt)ом fc1. 17).
Гро)'l ао PQQ' је nравоуци. Хнщнсну:tа PQ 6 cm,

.
на atfzJн Л tll\ '1- tua 9)-:-.·
( )чpt.7U (lptt) A:l4111)' !ЈЈ r.Jl til
р

·-,:-----\\,

0

-·--:~:~~-~-~~~:-~;~,;~j~~~~;c~:~~=~~~=::·,~:~,«<IIIOJ«•••Y ,:-~,::.~~::~~~~::·-·;
3•

gyжu АВ ако ;е qужина аро;екцще gужи 1щ раtјщ, 1l
ll?

\,

4 ст? Колики је yrao између праве АН и рщнщ

Обележимо са А' и в· пројекције ld\laкa А

11

н

слцка 38
IIJ

су основице 3

cm

и

7 cm, а

краhи крак

ЈС дужи крак овог трапеэа и једнак~\ је

4 cm. Дуж А/Ј

\

4./2 сш. Yt.to

юмсђу праве АВ и равни 1t је 45° (сл. 38}.

i

---·-------··------------·-----------·----..........___...___ ________________....._____"
,..

Oцprq11 11ројекцll)у кваgраша ABCD на раван 1r ако Ј• бар Jrqaн 14ар ње~ов11х сmран1ща
11арале.1ан равн111r.
Размотри.\fо како се nројектује nрава. У

npc1 xoдllll\f

nрижри"а )'Место дрки АВ noc... arpaj>IO nраву АВ. Ва А< н:
-nрава nара.те.тна nројекцијској равни nаралелна је са
својом прој~:кцщом на ту раван;

11рава која је у пројекцијској равни поклаш се са СВО·
ЈОМ ПрО)екцнјом на ту раван;

-nроЈекција праве нормалне на раван је та ч ка;

слика

6)

3q

а)

А

--с

"'

п

11\

8

~( /7=---

- нројекција nраве која није нормална на nројскЦИЈtkу

А~о ЈС раван ~вадрата паралелна са равш1 Jt, пројсыџ1ја ~в.щр,па је њсму подударан

IJpaoa н њена nројекција nриnадају равни која је нор

Ако је раван квадрата нормаЈ111а н.t р.шан

раоан је права.

мална на nроЈекциЈску раван и секу се у 1а••ки продора

праве кроЈ nројекuИЈску раван (сл. 36).

Ощrри угао а који образује nрава а са својом nројекцијом а' на раван л на­
'""' се У• ао између Тlравеа и равни Л. За yraoa каже се и даје 11ашбии ушо ирщ1с
а орrма рав1111 Jl

1

panaн7t. Четвороугао А' В' ВА ЈС npanoyrли ., pallc.J ч нје

kl!адрат (сл. 39а).

crpaJJIЩJJ квадрата (сл.

396).

1t,

i

l.

:

\:
·~

пpojc"'\llja квадрата је дуж једнака

Ако је раван квадрата кос,\ пре"• р.щн11 n, нpщc~HII),t ~в.щр.на )С правоуrаоник. п ри

rомс правице АВ и CD кој<' су 1Ыр.111сл11с р.1111111 Jt 11ројенују се у праВОЈ велЈtч"н"· а
странице AD 11 ВС пројепт· се у мо~њс дуж11 (с11 . .'9н).

!i
!

·.
1-е~ ...~стријска te:ta смо )'ПO.ttta..щ још <щ

·.

111щ

d

• _

,

~н:.~рttЈОШ н.·.~о ,~~:о npoc •ора оrрави•tсн са "Н:х cr р 1p(:~Ol- 'r о•tи;щ <.мо да )С rсо­
11

Н..1 _t.:OJa ра3д6аЈа .аео просrора kоји прнnадЈ rc~~~.l tl~kHM поttршнма. ,.rpaнн­
oбitJcr ) <>Л осталоt· де.lа прооора ("юљашн а об·
р IЈском 1C'.ly (унУЈраuньу
rpщtkШ н:,lа. Површ rеомеtријс"щ rc:ra ".Н.сt .td<.J~ Н.!.нша се покрш rеоме

1

•ншс rcoмt:-rpИJCKO тело.

Qна )Нуtр.шщ.а oб:tacr Ја}сдно

flоврш rеомстријс1<оr tела МОАо.:е :\d буЈtс с.\сЈ,
;tCJIODJ.

1

ј

........ •

.

--

Ј. Шта •ю'" tшr r 1Г'-

~------------

. - . .

нr ,,t·•ш"Ј" :нi" IIJJ'1'lenш

Z.

-----

pa.·rerrнc '.1\'Љ lf Н.l р.ш.ш
)/Cr..IIHJC: НН~ rc.·!1HJII:t' 11 JlJ
.
~.

r

Ј.ЈЈIНЧНН' лравt.· њt раван .\!ОГ) tш rн.

Ј р :JЛIIЧJfr.:" П.1J1d..'IL'1Ht.' нrJIIC'

. . ...
6) прэnе кој<« сек).

. •
.
olt.J.t:lto\ СЩ .\Cl10Ha р,щни H,lH ОЦ

КрИВИХ ПОНрши.

Геомесnријско тело чија је иоврш са(Ш

иtt;ьени og f<Otlaчнo .чноtо мноtоуtлова

lfliJtlвa се uoлuegap.

llpи томе, два мноrоуЈла имају најш.нщ: ji:1LНY Јајсющ'lк

ни ше мноrоуrлоиа имају највише јспно :sајсдttичко lемс.

у Сlраниц,у, три или

На н ри мер, коцка и кuадар су пш1исдри.

г) it.•дна нрава.

1:1

]Btf ~Ј;с.';

( Uotl

Jt1 .,. одговор~~

Ј. Пр 1L UlfJ~ '!ВС пrавt

нt'тачан. hOIH?
t.:O)t {"(" (t.'l\:)'o

,а) p.ll'llfЧIIfo. lliipa.tiCЛHt.' 'ЈГЈВt'
вЈ две -эчl-t.';

rJ 1r;ura nрава.

НЈ paвall ,\IO~Y бити:
6 ) праве ЈШЈ< се секу;
дЈ nрава н тачка ван ње

Јаокр)~Н "--ова ЈfСЩХд тачннх одговора.
4.

П:"DJtiЩIIJt двt лр.Јвс, t:."'J}t q · 'шмшсазне, на раван .моrу бити:
а) рЈ3Јiнчнте nарг..Уrне праве; 6Ј праве које се се.>~
в,двt. т Чl\t'

Јаокружн с.1овз испред тачннх щговора.

s.

Полиедри су nриказани на с.1ици 40 пол б, к, r

r) Је;rиа права.
~1ноrо~лови који чине nоврш нолш:цра назнкЈју се C:Ulpmн: но,1щ·gра. М но­

Тачке

111 В С)' и разних страна равни а. редом. на расrојању 2 ст, односио 4 "п од
равни а. Ако ,е д)';li!fиa проје.uије А'В' дуж и АВ на раван а једнака 12 cm, изра•tрrај
д!"'-IИ!' :рки МВ, Pte Је .\f ra•rкa луж11 АВ која припада равни а,

'оуtлови КОЈИ чине суседне стране rrолисдра ""ЈЈУ эаЈещшчку страницу која се

на_зина ивица иолиеgра. Ако 'Р" 11ли иише

crparta

rю.тиедра (.\lноrоуr.това) имају

заЈедничку тачку, та тач ка је шe.\ft йОЈIЩ'f~ра. Дуж \tиjt: су крајњс -rачке два rемена

полиедра која нису на истој страни Нtlзина се !llljc'IIOШlлa lloдш:gpa.

6.

k-•••о<rраиичнитроуrао АВС, АВ

~раво)

· 4 ст,

налази се у равни која сече paнarr 1t 110

48. Њрач)·иај обим и поnрrшшу троугла А'В'С, који је rrрОЈСкција троу111а

АВС на раван n. Ракrщ AIJC н 1[ граде угао од:
а !о•:

6) 45°;

н) 60°.

7. Ka.ta re rrpokiЩнja lip)ra: а) круr; 6) дуж једнака rtречнику круга?

-----·------------ ...... ---------------

-

-··--·--···------------··-··----····-...

1/аброј темеrщ 118Ш(е 11 crupaнe rloлr~egpa rrpшщJtmor "'' orrщrr 41.
Teмerra су А, В,_,
И нице су АВ,

\

CЛUI«>~+1
f

\

.

D, _ , _ .

__, __ , AD, _

'

...

'
А

Е

Стране су АВС, ABED,_, _ , ...
в

:З\

КснШрол ... ~--;:~щ-а~а -?

-··'

lll•иa ЈС fсомс:тријска фи1ура?
Ј/Ј им Jf! конвсксан мttoloytao?

Jllma )t: tео.четријско Шtло?
Oq каквих фи1ура ;е састав..ъtна иоврщ noлllr ,,~
Да ли uoctuo;u иолиеgар са u4pt4 сщрщ,('?
9Р ·
Да ,,u lloлuegap .чоже t4мацш tирц rщ•.чt~•а>
l\a<1 lf t.I.IOГO)TJ'IOЛH li

Колико страна, ивица, Шемеuа и.ча коrџщ.;

fi(ЦfiCДpH МОГ)' 6ИТН 1\0HHt.'t<..:(J-IИ Н lft:t-:ШШ~'t.(llfl.

flo.tutgllp , .. A:OHtf(fl."('ml tlfi.'Q (DQf.II(U Cfltlll.)" УЈ"Ж

ЧUJt? Ж)' KftJJН>t' IШlЧfl.t' 11p11ltlЩЩ)'.

.\fll ћt>мt) t..C' 6Јtmтн (..L\IO Ht.'"-IН.I ~..:otшe..:cнlf:\1 полиедрт.rа.

---

-··----------·--------~---------------·--------

(....

f' .:~~_'.1~~~ -t~~-~,

~

1. ) ~а л и постоји полиедар •tија tШ~tрш ј. .

.

..

.. -

-- --·

~ CJ.ctatц.ella on ~11.\Jtpara~

J,:opt t)' flOJflil'tlfU, iipm.:шaнu на c:rtщu -13. конвексни?

сл ~ка

-f-3

2..

Да ли nолиедар може иманt осам щщца?

3. О~ којнх мноrоуглова је састављена нонрш нолис.:дра НЈ сmщ
45 .. Колико стран~, ивица 11 ·1 емсва има .1 а; IIOЛitc.:Jla ) К
дща•··онала има таЈ noл11enap!

Р·

11

01 Шко

4. Који су полиедри приказан н на слици ·16Јюtш~:ксюt?
(ЛЏК4 ..ofh

hонве-.кL."аи rl0.11ft'.13p прнказан ј~ на c.1HIJH 43а.

.АЈ.;о r1nврш по..1нt•дра •. нet.'Чt>.\tO... дуж неких ивица тако да све о ране rю:шt.·дрd

"01)' .1а 61·,;)· }' Jf!IHUJ
~ora .:с юве мрrж:а

равни, добнја.,ю језну фНГ)'Р}' састављену од мноr·оуmона,

uo.1urgpa.

а)

t)

5. Равнима се одсеку делови коцке као на ~..лици 47. Коашш темена, стр.tка и ивица има
настало тело?

СЛ4АК4 ... 7

Ј.с1а Фиtура ЈС llprжa gmliol r1oлucgpa'
г-

МрежЈ датоr rro.щt·дpa

re на с нщн 44а.
6. Кот1ко темена, ивнца и праш има nолнедар прик<Нан на слици 48?
а)

'--'

6)

АИНЕАРНЕ ЈЕАНАЧИНЕ

JtpyJ.t и

И НЕЈЕАНАЧИНЕ
ППО!'оt

Jlllf('(.J0.\1

~ч:

'IH3..1Hif:\ брОЈС:РЈ

iCRpTO~;HX, а :JJTif)l 11 )''-К\'ПУ Цt.1ИХ 11 рЈ~И-(

1н3.

uзп 1/.С." !С J;Н.IЧiflfJ Н Hc.'IL',1HJ fИНЈ
-

·rtOJII>L'lll

Н t.:Orlttlllн.:ll·e~t

1 fiC'JC'IJ.Hd'flfJH.\

11,05,3+8

.

~

Q3H \\10

rJO).\ttНH.'

r

ЊJI.\(}tJ

·•

JII1Ht\1p11t.'

реш.ш~tњt.' tt мtю

-

-~--- ............__.._

_...

__

~------

јеgначине?

\" npf':"""-()1HHM разрrдЈtма о lt'д .
б иhемо се дета.ънијим разматрањем
)1\С чепrзн3Т)' )' рС''108Ш•f3 IШЈИ с1еде ав
.

Jt :~: .. чине

....................-·-··- -----~ и шmиоч PaJfJCI)V prшaвiVIU смо ]tgначине 2х + 5 =13, 3а- 5

[lpшr~ћiJ<MO 1а q· 2х + 5, 13. !а_ 'i, .6. 95

16, 95 - 7с

36...

D, и L =о,

5 · 2-6 = 4 = 2' и 5 · 3-6 = 9 ~ 32, а број 1 rшјс решење дате једначине.јер је 5 1-6 =
- 1 с# 12_ СК)'!! S = \2,3\ јесте СК)'П решсња дате је:н1ач•ше

·----------- ................:

.Ј.иши су рационшrни алtrбарскиюраш: 3 + 8, 10 + 1 и 2х + 5. Шта се gобнја ако !]111111'

!

рационаше а. tебарске юptlзt "'еђусобно аовеже.чо знаком јеgнакости?

:

Ако, зrе ран>ю11а1нс а•11с6арскс юразе међусобно nовежемо знаком ЈСднакосЈ и,

tобнhсщ маrемати•rм· обје не, 'Ј· Једнакости: 3 + 8 = 10 + 1, 3 + 8

--

вредности непознате х (на пример за х~ 2 н х 3) и нстачна такође за неке вредно­
сти х (на nример за х= О, х~ -2). Бројеви 2 и 3 су рсшења јез.начнне Sx- 6 =х', јер је

7с 36 ... алrебарси• рационални юра:ш и

-------·--·--------·----

.............. -- ~-

х 2 • Да лu су Ј<gнакое~аu L

Једнакост L = D2, тј. једнакост 5х- 6 х2 , такође је )е;шачнна.1ер сџр"'и и промен­
ЉИВ)' (неnознату) х. Примећ)јемо да је добијена ЈСднакоп, ТЈ. једначина тачна за неке

'1.1 '-) ЈЈ(..)'Собно ПОВС13НЈI ЈН3КОМ )tiJ.HЗKOCПf.

s.

1\еnоз."а.ту

Једнакост L = D1, тј. једнакост 5х ~ 6- 3х + 4 Јесте ј<аначина, јер садржи nромеиљиву
(неnознату) х. ПримећуЈсмо да Је добИЈСIIа )ед11акос1, '1· је;шачина тачна за неке вред­
IЮСТИ неnознате х (на nример за х - 5) и нетачна такође за неке вредности х {на
пример за х= 0). За реалан број 5 кажемо да )С решен.е )едначинс 5х- 6 =3х + 4,јер је
Једнакост 5 · 5-6 = 3 · 5 + 4 тачна. За број О кажемо да није решсње )<nначнне, јер јед­
накост 5 ·О- 6 = 3 ·О+ 4 није тачна. Скуп S - \5\ јесте скуп решеља дате јеnначике.

начннама смо rовори.1и ";ао о једнакости:о.tа ко·

2х t

11

7~ .1о6и 1енс jC."lli.a

Решењејеg~ачине ~ D uo щ•uo.Jfmllloj х ([и l) су pm~uouamщ а.мrба скu
изрази og KOJUX бар )tgaн саgрж•~ щ•14а.щсш4у х) jeccue cnrtкu реа
~
који је јеg,.акосщ l . 1) ищч.,щ,
лан 6РОЈ хо .ЈА
}еgначину облика х xQ c.чaiUpatae.чo јrуЈm•шном у решен ом обmн<у.

Jt','~·

Дати су юрази: L = Sx- 6, D, - 3х + 4 u 1>1

1 urш

их

19 , 3 8
. +

10+1- 11,02. 7tS

9

Г 6рОЈЈН. нрн~н;нс.~.

ЈС ...2

о·

}еqнач.ина и о н~Uознашој (иром~шьивој} х је јrgна~~:.осш о6лu~~:.а L D
1
D атебарски рационалтt tнрс011 oq ~~:.ojux 6t~p јr ан '" PNru нruо~н~~су L"
9
(UpoмtНlbUBy) Х. lfJpaзe f. U l) ,Јбдttf'.ЧО •1f'IIЦ, OЦICOOfO gro•a СШра"а jequa:Uнr.

с.: мо О~НОIШ·1 ~,;IIOJI.. Tfl,l

t'T ),'ЬHJf/t' \11
''
_• форм"IЦttЈ·С,
·1 •

nЈ.ЗЈ нсr.орн~ rнht:мo да
r.. oapc,.,ltX ЈВ"t' """нпа;lt'Нrне транс

J:.JЧIIIIf'

5

·шава. ·'с.: мо Јt.~цн~чtнн.• н вејс..·дtl-''111111:

rc1\'

\

••

\1

р.х 3 Ј"'"'Ч<Рr<3+8 IO+
.
\О + \ 1\ 2 3 t ;
rlpвa Једнакост ЈС п~имср тачщ: ltyмepи•IKC (6pnJC:Iщe] С,1нак
њ.1кОСI су при~tери Једначин.t.
Ј
ос.нt, а apyra и трс:hа јц

'Ct.:,J\ npHJ'<'
. •ШIIJ.1. у tC М\• М р.IЗрt.д} )
{' l "IC:Ii.l Шdlf,.\ 11 )'Ml'Њi\
Ь" IJ р Ч\ 1 Cl' IX ont:p
.
~6.1р~";ОГ H.1f'J.I3. - t:
!ЈСО
llll'jJ\I ".ЈЦЈН1Н.1.-1Н01 d. 11.
бЈр ")I.IIM НЗ.p.t.Ш,\t.\11 11(1\.)''-. '. Н,\
1ЈН 1Х ГЈ'ОЈС..о.~ 1
..'1 ы.lHJIM а'1Гf
"_
~ . ЧЈIНЈМЈ Jl ~С'ЈС' 1Р. •ЧIШЈМЈ lf рЈНIН :
ll Т dtJCфOp\I,\IIИ]~ po1ЦIIOtt.1:11111X <'til•
0 Jl.
В( 'ЧIЈ Ј t'C'I

једнакост санрже реа.:нн: бројещ: 2

кост н<.:) иста IНС, а за веке врещюсти нсtш.щат.: х (нн

1

р...

1 pcha

(про1>н:_~.ънву! х. За неке ttрсцнос 1 и нено:tн.ате х (llпp. :~а ~Ш~ но 'О и '

о

2х + 5 и 10

+1

Прва }tiOiahOcr 3 + 8 10 t 1 ЈС нумери•rка Једнакост, јер садржи само pe<UIIJC бројеве
(кuнсr.ште) 1, 8, 1011 1 и нс садржи ниједну непозна·r·у (nроменљиву) и 1а'Ш<I је, јер Је
, + 8 11 10 + 1

.

х2

Кол11ко решења 11ма јеgначина х

_

4

=О?

2
Дата јсдначина дефинисана 1• за х с# 2, Јер смо раније (у \'11 рвреду) видели да алrебар~
ски рационалан разломак nocr0j11 ако је њсr·ов нменнлац разли чи• од О. Област У кОЈОЈ

ностоЈ·и алrебарски рацноналанизраз х ' 4 , 1ј. домен дате једначнне је "Ј'П М= Rl\21.

х
2
4 = (х l}( х + 2) · 0 .з,\ .\. - 2 и ·, . -2• једна чи на вма само једно
рсшење х= -2, јер др)'ТО ..решењс" х - 2 не nрнљща домену д·••• Једначнне

. х-,
Према томе, иако Је

: 35

2. ДdHt С)• н tра..щ: .\f 12 4, N \}
1\0:tlltн) Jt:ЛI13'111Ho1 се цобща а м';

Ј. Доtнt су ~нразн: А

9, Н

4z

6" ['
.

}
У

\ ~- kt);lщю нум..:\Чt·t~}t _ .

t.tн и 1р.11~ нщ~t:Жt:!>ш "''""nч )C':IIt.\кO:'tl:~щ.~,.,oc--и, а
\z t 12 и С.
Ь ~ lz 1\о

мс:t,у,обним повс:Јиоањt:м Jtaнtx н tраы lllat.:oм )t:~Ш.1~;;;~~~.1Н.t.чина tc мо*с: .\обити

. 17х

с.. ?t'

~~

r

-IIIIIJ

'

JtJ.

1

Sx

7t.\tl.

1.1.Ho6нi4..'tl.l

5.

~-~d mt је рt:шсње јс:дНЈ'IИНt: 511 • 9

ltO(НfJC..'II)'
JШB<lCt'JЩC..'ItlfiH.'IIItt.c..'ltl,..)'''

7:х.- 11
-н.

6.

Доl\dЖИ
да је 4 решење једн.Ј.•ннн.:Jt." .3 рсшсн.с дате једначине1

. } шrо н јецнЈ•tин.t 6.).· + Ј Ј

7.

Одреди скуп решсња једна•tиltЈ:

1 ~.Jc.·rtнJ•mњt"'\·

l.i

7.\

н једн.1'1111Ы '·' _
Ct~J"'JI pt.'.iL1 JH брОЈ ЫЈt(}Н()."ЈнШ.t

1()

"Х t ' t 2\ lt> tc..' lf•c.. ~ ~~
оњ1•ш•)мrнн-о1Ч'Нit: 11•3 · 1tr

r::щ ЧlfН. ~,:.~.. 13-ес.:...х

16;6Jbxtll
-

_

lc

;_,·t1t2,-

t-~UNNJJ•9HдllllHll.

t'A.'\11

4. Jldtlишн јсану ну.,tt:ри~tку јс;щакос...t и Јt:ану iс:ш.t•tнну .

ЈЈ

.

~

2о + 3 4..'1lCMt:1td 1 нун.t. ~
8

х

х

6

,.,z, ·1

0,\ 2,},41!

H.t пије z рt:щ~.:њс.·lы1t: J.<дtt"rи•r"'· )\• "И
.. • ... ..

IC IIJt.: <Т \'

рtшсн.о1 IC ~
/f]Jl.l'llllf.J

6.~ 5. Д~>Љ-1ј4..'11Ј
l + .\ t ... ft• JIL Н. НС IIQCJOjJi ннјt!Д<lН рС.lЛЈН ОрОЈ tШJII .li.\ДO·

R

(1).'

t

-, ,

Ј 1 5_\'

t>'IН.a•нlll.l (,х t 11

м

S

а) 17Ь

tH-'''·' pc.·шot..J/:rll 6х- 5 назива LC tЈемш·уhа Јt.'дн.1'1ЈШ,\ ''

~~~ ЪЈNЈ ~1CJI11f1C.'JI\- IC.';Jif,IMII, 1 Jc.-;tii.I'IJНIJ 6.
ЊCti("\'IIГC.'IIIL'If,.JjL' .\

3~8Ь-3+9Ь;

6) IOmt 17

3m

s.

1\uja је од датих ЈСднач ИIЫ идс:111 ~11 с: r, ·" t-;oJa 11онн уlы~

t,,

8. liаш1ши примере бар диа ltiit.'IIH11c:l.t и щtс.·щ:мс..ну\н: ј~.:ан.t•tинс:.
/t"4начина оо J~r00JIIOfllOJ х

oб--tu~La I

·

L, ;qe јЕ' L адtебарски pat(IIOt-lllЛtiU
. . на_шва се ugeнmmllttll.

жи нtOOJIIaflJJ' {r1рсм~н.:ьив)l х~

II.I.'IJU cagp

f1Jpr1.1

- .

9.

ДЈ lЈИ су С.:КУПОВИ рСIШ..'Њ<l jC:ЩI;\'IИit;\ .\х

t

7

12 t Х

S

•t

.

х

но мноtо pnut'н,a. Cкyrl решења ;egнflttlllle КОЈа

.

l/qC'НШutnn71 U-"a бес,.онач

.

Чt'НЈ'Ј·tgначинt
uprq<Шoo"'o ugmiilиШ~Ш ~~qнак Је qo

1 t\
ь

(ugeнmumeuin).

начин•· Оо Н( оЈнаШоЈ:..· облика L а l..,. Ь, tgt Je.L ал~ебпрtюl РаЈ41101Шлтt

}NJ
, 'i1
~нљutr)•)
"'Р"' •oJU саqржи н<tloJHoiil) po.w

х и ;ge 1е а .- Ь зtrаћемо нe.\fotyfra

JfiJHOЧUHQ.

Ш

Q f-

3 . .2.. ~кбибаленщне щрансформо.и,ије

H~NotJћo ;rqllaчuнa нt:wa ptШt~t~a, •ај. сКУD њених решеrьа је иразан скуи.

јеgначина

~\Mtpllif а }fl/HQKO(Ili!

У nретходним разредима ЈС.1НЈЧШ1t..' смо pl'tllaBJ.,:ш .._оршн11l'Њ('М о'обинЈ. a:lr(·
барсt..;,их оnеращ-ча. Поставља се ннтањс..• НЈ дн )t: ~101 ућ р.ннюн..L1Шфt nриоуп овом
nро6.1ему, С О6Зир0~1113 10 Д.:l СМО)' мet)}·8pOtc.'H)' Jll'tJ..ЪHHjt: )'IIOJHJ.,lИ О. ун pt:a..lHИX

1\cn. •t-JHOt. --.111 Htl...l8a.'fo trgначино" 1

бројева и његове особине. Конкреtно, )I.:Opв~o:пtht:мo c...:tt..'at:h., нсh щвна\Ј својовЈ

Шt4l0 ft рrшrњ~ ltgunli(IIIC'

реалних бројева.

Ш· а Jr 9омtн qaf4Jt' J(guaчшtl'1

шrња )l'ljнaчtmt•1

Ш•ш1 Jf с~ а р~
Ј. 'IIJO gаша Jtf}HiJA:oca~ up(gcJntuц,tl ugemlmfЛt·m?

ll!Uia tc ltl'Molyћtt Јt~gначина? l<o:ruкo рt•tщ•ња има нeмolylia jegнaч.zma?

• A~n су а. Ь 11 с реа.11Ш Орщс~ш 11 ако јс-о

f, 11 Ь с

• Al\o с.-у 11, Ь 11 с рсалtш броЈСR11 оны lt: с1

ЈЈ, ако н самu 611\.О је 11 + '-

• Ако 'У ''• 1•
Cl

1

1.

-- · -

. . . .,

/!

~:

f,, ако

11

f, +с.
СЈМн

&hu

је

('

1t3p<131t.

'

'"'1' од ~аriiХЈЦВакщнr су lfi'Mep11•rм· (6рщенне) једнdкоснt:
Ј lf• l

с (,~ .Ј. О) рсшнш ()рщеtш оtща је.~ 11

с.

Наведена nравнла uaжt.." н .нш й' }'Ml'OO pt.'.UIШtx 6poit.'tl;t )'.-tM)' ЈЈnеб..,рскн

~ --·
• .

''

11

011 ) је 11

Gr 10

Ја

Ј,

H18l

5· + 55;

/сgнt~чине ttr4jll c~~..yaoor• су jt'tJШir..:u ,,,,_ннтfн•.\t«Ј t·кtтвнлt•нrЮш.\f jetJHilЧilНll'"'·

r) 10·8- 200:20 t 70i

."

' r1

)t•:llld'I11Ht: lt t IIJ"HMt::pd

2

,.a•lfHI "lt

•Ј

r..,.9.

ll'в-1 IЫ*'' .:х;о6нн.1 С-

q

".и;,,..-т ,.,uormo. or::.,
i..

" .. ,е;~•• н

1

.1

~t" Једна.м.кт 1н· мсн.•, ,11\Н н• 11 11.1

~=\ Н H.l R('('r-1' crr-zu: i~:JIIII IJJ ,.ZC'B) Jl Н.Ј JJt.'t..H) ":~~=}
~~'tJ.IfiHHI прН нpc.''l.lc.a..) 1...1
1

..,

+о tОЗЈЫЊl'" 6р<'Ј...,

.1

,.. 9

+ l a l]pнмt.'fi\ lt'MO .-

f.9f'21JI118:u;mrt1 6POJ 1,1

l'tJ Jt-11\

~,.-тр.tН\ /'-Ot.-11 ]О;l.ЈЧО fip<JJ

} o\r.:O

~,..Јд.1 Jl

tt.l 1('1')'

н

Х, добll/ t' "-IOJ.13

11.'

c.'фt:t-:aT пре.' 1.1!.t..J

5x/.l

~4.

--------

----.---~ ·~1

,
' О(обина саг,,асности са множењем, _lJ. нз jeдli.l
}Ј ;Јна" -&.Т рса..1инх ьроџ:на на~Ј
Ь.
обратно. што значи да се Једна кос 1 нс
IC
.f O C1t"IH..J..1JCfl ' (
(,Jt
~:ocтtr а Ь. ако lt' с • · ·
.
_
помноже испt;\f реалним бројем рао ((' lf !Jt"Dil Н .,lt'(Љ1 страна Jt'.:IH.11\0CTJf
,
.
ыењг д
5х+ 3 _ 4 множење-м и .1еве- и десне стра1н~ ЈСлнам О..'Ј H}'lt" у3,._ 0 1 t,.:тачина
_ - ·
.
.
1
i'DfЧifl1f.
Sr .f. Ј
_
~ + _ . 7 = 28. Ако сада и леПОЈ и ЈЏ..'СНОЈ
1: t' 7
-4 • , Jf.1H )Х 3 4
7
•nm•"' nо<.Т 1 • 7
6 . - 3 ;,oбll)a се једнакост 5х + 3 3 - 28- 3, '!·
о6щrнr ЈС:ЈН.1КОС'IН O.,l.JMO

рОЈ

'

'ЈЏНz;_А•
д о с.ЈДа 11 '1<8}' 11 деСИ). страН)•Једн
а кости поде.тнмо са 3, добИЈа се 5х: 5 · 25 : 5

и..·ш х

·
чи на
s. Лpн.wti1)'Jtlf•• да Је Ј(ДЈЈа

Sx + 3_ = 4 трансформисана најnре у јед1

.'>. 8 noro.\1 11 у 1r,диaчlflf}' х- 5, која је у решено>~ облику. 1lо:rазиа Ј~д·
начннз. <;Iначllна sx 25 11 х 5 ныаiу једнаке скуnове решења S ~ /5} што се 011~1
wси npoвepllfll, I'P •е ~ 5 + 3). i
28: 7- 4.
ЈЧЈIН\ Sx

ftr"Cп

qa Jt' fiXq

n.

ОЈ~

Јrgначщtа.чи .

.\tоже се prliu и qд Lyqгr jeqнuчamf' t'klllltlдllt"IIIШ't АЈо.:о <)' рrанr•ьа jrЧJ,r

7х t.:d

·~

,

ЩRkQfl

7\, IJ

6pOJ.I

11 )'6 )'Ч)',II'

Ь uo ",.1, 0 _,"41.,uj х jrt щ,. cncнwou pra.lulc бр

/rgt~aчuнr чији ry скуиоеа. рrи_,tња jt"'}ffa~o;u fCA.Jmнa~r.чo f"kfiUAA..MIIШщнc
"cUloвpe:"tнo и рtшtња _gpylt, "o6p~eyal40, рr1щ•њд 9P)'Ir U<Шo 11pr"1 r,.o ц рrшrц.а
U.рве )tgttaчuнe. Две )tguaчuur <у tJo.:бU8tt:lt>fiU4щ• и liJo.:o обr llr.чajy рrшrња.
- _ _____________ - . . . . ...........

r:

Щ 1UCI>J"lftw<INIJl!/H<IЧIIH<

Jf

Рrшrњ~ ;tuttrapнr јrqначинr ах

ll.'ttc.•

t. 1paH\ нoll'rt: ~~Н.IЧНО \
}0. 011СТ пr•«t.it"~::нa ЈНЈЈо;Ј6рОЈЈ ј '( 1,11\Љ) 'I\ЈС..''Ю ,Фiс.\ю

1C_'' r »Y,e,HJJI:~II } ~.тв.арн пр<' е:~начнн} '
ЈО, 1\ЩЈ. npc.'/Џ. r.tlt ,,,Ј JI.'Jt·
:снс НЈ t B\
.,~ + Q rr.•нcфor шr<.J.1Jf п' ~ 7х + 9 Jf х ЈО JfMJI) Jt.", IIIJt<. C.h.YII
HJ'IIIH\8X
o61ifJ,:\ lt'дJIJЧHHt" l'it . - 30- 21
2 Ј 9 н 7 30 + 9 .219
JIJЧJIH' \ pt11t'H0M
Jf\C Jf nr<1flt:rlfTJI , lt'p Jt: ~
pcuo.. ь S IJOI IIН' ~.t Mt'
1..

1

11.1 oiL'i..tt)'

~po\lt.'IН1:1..:н:~HJKOI. f./jt 7Х 7х +ЈО

h

HaJUIIUЩџ .-'lllЩ'RpltUЧ ](''fJtti .. UitU.ЧQ.

Ь + t и.; то ЈНЈЧЈI 'l н 6 11_ Та_..о 1e;:zн.t·mн.t s, 21
.aJ<IX 111 1~ .з ••'- т•• rt".aлa
:;н.~ ... о" тн rнJ~o.liiJc.' Ях 21 + 21

.1 '"

Ј , l Н ~ И М.t.ЈУ ti(Ј;щк 11_.

/rgteдЧUHf" облика 4Х Ь 'а •• Ь су р~см~•и 6poi_rtcи и .х ,. щ·uо '""щ )

.1t..H0t..Tit i..J Cl611p.11bl'1of. I J. 111 Jt.', lft,J

....

}t•quu•нma 5х 6

3х + 4 јесте лrmrtipнa jC'qml'tuщl, јер t"t' cttoqu tщ Jt'qm1 кot"щ 2х

вЈ облик ах

6) 2

1

Јсдњ.tЧИIIЈ (х+ 2)(х + 3) -х 7 садржи lltпо:ш.ну х tra Clcl!eнy 2, па је кн,\нра 1 на, Ј.Јщ се
1
оюди Њ\ ЈСдначину х + 2х + 3х + 6 х2 7, а ј. jcaн.t'IИIIY Sx + 6 7, која је линеарна.

·----- ···-----·-- ----·----··--Да ли су )Сgначине х= 6, х1

------ ............ .

36 и 5х

2х + 11 nttlltiR.1t'IIШHf?

7

Прuа једначина дата Jf' у решен ом облику Др)'t а јt.:аначињ1 има рt.'шсња 6 н~. јер из
2
36 с;1сди д.а је х - 36 (х б}(х + 6 ) О, односно х 1 Ь и х: -6. Ilpи том је 61
.16 11 (--<> )2 36. Tpeha једнач11на Sx - 7 lx + 11 1 рансqюрщн11с е< у Sx 2х 11 + ;
и.:ш 3х 18 11 коначно у х 6, а прои~ром се ;•обща да је S Ь 7 2 · 6 + \1 Дакле,
скуnов11 решења дашх је:tначш~а су S1 \6\, S. \6, 6} 11 s, \61. Како Је S s, ;< s,,
1
xl

то значи д.а су прва и трећа jeд.вatttн-ta еtшюtалсннtе, а друtа нще (Ј. њнма еквива­

,1е111 њ1. Број 6 је рсшење све три )t.'днач.внс а.:ш број -6 IШјс.' iep 3Ј.доио:ъава само
друt у, али не и nрву н трећу једначину

~1з nретходних nримера :ы~о...ључујемо itJ (С рt:шЈиЈње Једначине 1

1. А~~:о се у ца1 ој је;tначи•••• l

5

А•о"' ун ССН)' Сlрану Ј<:tна•1нне номножнмо са NZS (7, 5)

31

=7 · 5 =35, добиЈа се ЈСдна

35(; + 11lfЛif Sx + 105 = 7х + 35. Додавањем израза 5х

н ~есно• nранн Ј<днакосrн добија се 5х

D (rде су L

MOii\C IIOJt.";llн..)C.:IJ\Шtи t.:орщuhсњем три, већ

по~tенута. својства реални:\. бројева, кој.1 нажс и Зо.\ р.щщшЈЈшс: алrебЈ.ро.:е И3рЈ.iе.

Рtши •tgiUJчuнy: х + 3 - х + 1.

1 .т 3'' : +

-·.

1

Ь. •

н [)рационални алrебарскн изр~нн '

7

\О.

Ј~·дн~1·1инс: х 81, Sx - 6 х'- и (2х.
()нису mнt~o:o\pнt.: щ:l' .....~.цратне јСI\На•щнс
(Jt'P ЈС 1МЈIН1Ши сrе11ен нсно:шан~ х JC:Jtltat.. 2). Kн.t:,pJrllt.: јt.:;щ,\чине не мо ·у се снt:сн-t
2

+ 105-

5х-

35

= 7х + 35

једначина еыщва..:н:н 1 "'' ;1а t ој.

35 и левој
35

ИЈI/1

105 15 ~ · 5х, '!· iU lx. М ножењем и леве и десне стране добијене јсдначинс " '
1
2 · qеымм ".те ве 11 дес н <ет ране са 2 дОбИЈа се једначина 35 ~ х или х 35. Ј Ј р овером
!.11, >"'}J:wn да важи н о6рнуrо, rj. ако Је х-- 35, онда је 35: 7 + 3 = 8 и 35 : 5 + 1 8.

l> jena11 a.•Irc6apctoi.н1: sp.,J 11111неы11Ы'I он :1~0
\1), ;106JtjJ t.:e

d3MCH1f И3р<130~1 1о.0ј11 )t.' ЊСМ}' је tlldlroi. (Ш (IIOЊ.O .\: НЗ "ЮМС'Н3

2.

Ако се и левој н десној

ct ран в

j-:;•ttO\ЧIIнc.• 1

!) aoдtl ЈН: Jlt

А (деф~tннсаiЈ на доме• •У ЛI). ао(шја се јl...'~~~щ·шно.\ l t- ,\
на.лснтна л.~ној

a'llt.'6apcюt н зраз

IJ +,\која iее11.н•1

jt:;tlti\'11tltll,

1\-lef)")·, ltM, КР3Др.НН1.: jentt,\'IIШC 1..\.' Щ)l у ft~'lllltlll \.llt)l)t:Њ(M lt.l )L'дll)" H rtll 11\Uit' '11\HC:JpHIIX 1\".-

tbl'IIIIIJ (tщди прим~р S).

KoJt' }tgmtчiiHt' н~t..~ина.чџ линс''Р•щ.ч~
Кrща су l}дt' ;еgначинr t'K8L46aлrнtlmt~

КоЈ~ су t'KJ.tutJaлt'нШнt' шрансформацщf' }tq•щчuна~
Да Л14 С}' )t'9Hll'ff1Нt' Х ::: 0 IJ xlfJlO (} f'K8111ff1Jitfi(Щft~

1.

Реши једна~• ине:

a)xt7

2. Одреди рсшења јсдначи11а:

3. Реши јед11ачине: а) 3х + 15
4.

9х + 12.

6

-9х

9х+ 12

rсоојово 2 -:•одавање и левој и десној страни јс;.tначиtн.•

2х + 7,

13,

35,

6)

б) 14

Sa

z 9.

1')4

,~

11) 6-

к,

!В ,

р

9- ба,

11) 4Ь + 27 - 27

llb.

1,

11) 7

5

бЬ,

5х + 8, б) 4- 3у

•Ј

6

3<-6.

18

4у, 11) 1 (2z + 3)

z + 5_

6. Одреди решења једна ч и на:
х

а) 1- 3 =

lдara Џt.1Њ1ЧШЫ)

Jx69x+l2

6)10-3а

5. Реши једначине: а) 7х + 2

.
.
'-. + 12 поштовањем наведених праuнла нвсl1 уноfок pt·шaBJif>,l /C.','IffJЧIIHt.' 3,\ 6 -9.
.·,
.
ЈНЈПfХ ("8UJL'IJHЗ OJJt:pJliН)t.' ,."-pahc.• .iJПИC}Jt:.\IO.

6))•

а) ?т

Одреди решсња јед11ачина:
a)Sx-2~13,

Р~ши 'оначmi)' t,· 6

3,

1

2'

6) 3 + у -2 + l'
5
4.

») z + 5-3
z
6
4
7. Наnиши бар једну линеарну јещtач~шу •шје је решсње:

ЈIЈра.ы -9х)

tL

ох-6

"
~

(својсrво Ј

12

:s

tL -6.<-6 +6

ts

~

~2

+6

'8

(,воЈство 2

до~авање и ,тевој и аесној страни је:IЈЈЈЧЈНЈе Ь)
-~'rена израза- 6

11зразом

tr {

х

~ )-•в (

3.

~)

8.

(своЈство

(СВОЈСrво

1

а)-7,

ЈЗ.\fена израза 3х- 9х нзразО.\t -бх и Јцраза

9хнром)

3 -множење и леве и десне стра11е јетыч1ще

изразом ~)
(СВОЈСТВО 1Ј

5

9.

/5.

r) 0,75.

З+Ь

2+Ь

б) 1 +Ь

в)

4

1

l-2c

с-

l-3c
2

7

Реши једначине:

а)~-~=

б) 1 +у+ 1 +;-

4

• +х
5

в)

1-z

1

z_

2

10. Реши једначине и уrврди КОЈа од њих нема решеtм.·,

01

...:оја има бесконачно !I.ШOro

решења:

а)

l'б!·~··he "равнла по КOJIIMa смо вршили еквиоалентие тра11сформациЈе јед­
н чнна не~емu цuњре11ю наводи н•. већ ћемо их користити, а објашљење п одра

в)

а) а + l = 2а - 12

+ 6 нром 11 11зрна 12 + 6

18)

б) 4,

Реши Једначине:

х-3

х-1

5-- - 2

=

х-3

б)х·(х-2)

10 '

в)(х-5) 2 -(х+4) 2

3·(5

х (2+х)- 4х,

•) l + х-2 =-l-x+2.

бх),

5

з\·меоати.

5

ll. Дa ли су еквивалентнс једН<1ЧIIне:

а)х+lб=4х+8и х - 1 =2х

2

5,

6)

2- 4х t 1 и

х

3

+ 2 = х - 1'·
4

·.

јеgначuна
Примена линеарних- - - --- -

Коти.:о /\aptlflla има Jлatuo КОЈ~ се go6щt каqа н· lloмt'шa 2 k

'

OJ<I lf\IJ

lfMt'H)' Jf <.1\0fiO

WНрйК\ пр

ОЈН

Llt':J('

Ј.1

fit' lfOt IC)JJf

о()

.\ kg раша финоhе 22 карата?

loi C..I

НМ.1Ј\ Ја НН Ј, ,1,1 IIO

~· :rtм..нm•.J ~на\-.; .а" rrJt прн~..утНЈ llрнмt~рн"' ота др•\ r ftX H.l\ к.1 н • •РУ• Н.'(
JJ,aJI..J \ tо.О}й} 11
'fiH()f ЖНВ


Ъ}7i."Of :tC'iO Н&.t<ll ipo6it"Mif JIJ L"_J"Oд;'J~f" rJJfHt."JpHH\. Jt'ДifJ.'IJflld fl 931 JtM )'t.fll.'
"JJf'\ ,._
o6'"Jtllf

о«

Ј,;

,-t\f.JTif"'C'

nJ\' .щквt<ТII

Ы

шно ~шнr.r ~орншhењс:!.r

Н.1/

Ct.:BHB.L'JC'HTHH:\

rp.Шi..

f k"a је ;tобијено 5 kg зла1а фн~tоhе f. 1а11а Ј~ 2 17 + .\ . 22
J'-"'lfЫ'HfНd но неnознато}·f . д.1"-"le, 34 t 66 100 Sf, 11 а IC f
Ј.ГIЈ. ro Ф••ноће 20 to:apa·r a.

фор\rацща џ.·днd'IJfJI,I.

--

--

---

c~uA.' ,\ldtllt'MOIПUЛt и_ flA
~% Ко:тко НОtЩП ирtШЩ/0 li.ltjiiHlltty, ,,
\[шан ~ AJ1l:o/:и;t у РrО)'tНици ( :p~upl ':~носи '

нtX"IlJ ЈЈДВI
,.

•и,.&ЈнОilцащlrУ

Ht•t.:J /t'

S%

бrџrm Pt•M-6-'u"·r C-ptiuJt
ј

Д

и нс.·ю llt'fiJ }-~~~t.·rml\J, ~,:и iOвr nорс:э на дод<1Т}' вредност). Jl\ile,

м>?lfMIIIJIНH.Hll;lli(.JJIO<._

·.

_

Ј<Јјелинеарна ЛО неЛО311d10Ј

( 100

ll

_+

8

)

-------------- ---...-...... ---........
\

а cpeccllи?

:0

Прои riУЈ НИк за један дан пређе

Н 1,1Дi.l Jt.'

1

55

~iS.· HJif
l,OH 11 .~78. )lо6нџ:НЈ Jt.'ДHJЧJfl'
ЈЈЛаћених 378 ДННi1р<1 JHДJIJC}\fY llpi!·
_
. ЈН Ј'Ю flpt'MJ томе, од

u
3 7~ I,OH Ј,ноо. Н _ · · : . _
11
ПадЈ Ј50, Ј ф·uс.•Ј)· Ј'епуб'ЈНI\t.' (.рОНЈС Jt 8 350

1~ .1и~tеар"·"
2.0· Ј~<mи)t:н~
i
· · '"''Ht .1а )е а<>6ијсио

}t•gtm иуmник-йешак из Бео1раgа go Варшаве cuщrнt" '" 55 gа~щ. а qpytц и.Ј Варшаве у
beotpag Ја 66 gana. Ако оба крену у ис ш н час, }tgau gpyro.ч у сусре ш, С4Осле колико gана ће

тада нздава•rу. На Ј)' цert}' <.:t..' Jtuд.tjc..•

__
JJJJIO( M>}ll llpl

Sf

----

amuo ltlft" 3;8 guнapa. llopt'J на t/ot/llшy нрt·у~

.

g Jllatua Фиttoht l 7 ''щраша u

део нуrа, а друt ~, пунщк :Ја један 11ан пређе

\
66

део пrla. Дакле, њих двојица за jcл.att дан врсi)у t + 1 ДСЛОIЫ ну-аа Ако су пvтни

28 динара од цене yџбcmtha.

55

66

.

'.

-

щt до сусрета путовали у дана, 01 ща је у( ; + ~ )- 1. Множсњсм и леве и десне

6

5
стране једнач ине са NZS (55, 66) 330 добиЈа се лиш:ар1-1а јсдна•ш1-1а no непознатој у,
тј. једна чи на бу+ 5у = lly =330, па је у 330 11 30 1\>113. То зна•1и да су се путници
срели I IOCJi e

и

30

дана.

600 Jtlllilllpa воgс Jllotlicpmli}pe 50"С. Колико ,71/JJiapa воgе чија ;с

Ја лytia~ 11 u.rнotu.ta 24'~!

~ нента мешавннr 1еднака ко.1нчннн TOIL1oтe _,rешавине, добИЈа се Једна•нrна 600 · .)Q

~ х

t

18 (600 + <). 24. Добиiсна линеарна јелначЈЈна по непознатој х еквивалентна ЈС са
1::s Ј<.1Н3ЧI!вом 30 000 + Ј Вх 14 400 + 24х. Решавање.\f једначине добија се 18х- 24х
14 400 ЈОООО, ТЈ. 6.r
/5 600./lе-ъењем и леве и десне стране једна чине са (-6} добИЈа се а Је х. 2600, што Ј/Јачи ла је)' базен требало сипати 2 600 тн ара воде т ем не~Тј-ре 18"(

f
~:
/

1

Да ли sнаЩ е :>

На надгробно~t споменнку чувеног анпtч коr M..t reьta1•t•ы.pa 1из 111 века) Диофанtа
Александријског пише: .,Пупшчс' Oв;tt: С)' '-axpaн.cmt ~t:мюt ооани Диофанта.
Бројеви he реhи, о чуда, колики је век њеr овоr живота бtю. l\ивно му ;tе-Iињство узе
шеснt део. А кад !'..')' протече )blt Ro-ra, још днаваеснt ;н:о, покри се брада њеrова
мЈљамЈ мркевним. Седми део Диофаю у браК)' бе1 'tеце пронеде. А кад nротечс

још година пет, срећним га учини рођењt: нреt..рас ноr нрвеt1uа С.:ННЈ, Ј.,.Оме Ј~ су;1би+
щt дала само половину nрекрасноr и c.:ne t;tot »; шюrа очсищ . 1t у ;Iубu~о.:ом бо,,у ста­
рац ж ивота земног дочека крај, пож нuеинш чспtрн пщиttс nошто изгуби сина.

ПрQЈtЈвщња накнта шада у llаЈстарије занаrе од постанка цивилизације. Да­

нас се корисrе дпа начина озщЈtrавања количине злата у накиту, и то: финоћа :Јла­

ж:' нзражена) караоша и финоhа шата изражена у хиљадитим деловима М<Ке.

l\оличЈЈназ.1а1а одЈеднщ карма преж rавља rежнну злата од 41,66 грам а у једном

кюоrраму 'lera:щ шщ 1000 rрама ЧЈЈстоr злата износи 24 карата. Тако 10 кара r а
nредсrавъа 416,6 g/kg; 14 кара1а Је 585 g/kg, и 18 карата износи 750 g/kg. Друr 11

.

начнн обе:ЈежаваЈЈ.а rrредстаuља количи11у зла-, а изражену у хиљадити м деловима

масе 11а пример; 5Н 5; 750 илн 333/IOOO.

'

'•

\

\

>- бturнt· ct налаз '"""" .
. базен .qa би uюtuepam;pa .\fcшaвullc бЈЈла IIOIOIJIItl
Шtмflt:paUI)pa 18"(, 111у•~· C/11101/IU)
C"'t( Ако Нf'ПОЗН.1 ђ, ,_.0~'1H'IШf}' DO;Jt" ознаЧЈf.\IО са Х, ОНда Је јаСНО да ће _}'1\)'IIИa КОЛНЧИНЈ
~ воде бнтн 600 + ж-. Ј\ако lt' ко.1ичнна тoJL7ore 1\оју са:~ржи с~ака ~ОЈедннаtша t\О~по-

1

Рецн , у КОЈОЈ години живота дo•tcha с мр 1 Диофан 1?"

А ко броЈ Диофанrовнх година обелет11мо С.\ х,

01111.1 IC

ш tексн задаtка 1асно да

се може формирати следеhа јсдна•нша: ~ + ;~ + ; + 5 + ~ +~ ~ х- Множењем
и Јtевс и дectte стране добијене једначвне с.\ tt<1jм.1њttм .ыјеюнt\tмtм садржаоцем

бројева

9х.

6, 12, 7 и 2, тј. бројем 84 добщ.1 се cк\IHII,1MIITИJ Шlllc,tpнa 1едиачина l4x ~
84х. Следи д.1 је Ь8х + 75Ь - 84х нли 756 84х- 75хКоначно, х = 756:9 - 84. То 311.1'111 да 1< )\11офщr тщtео 84 ГО/1\IНе.

+ 1 2х + 420 + 42х + 336

чnLТ>UtfOJ XJt'H~~gнaкo(-m облика 1 l>, tц.­
11 og A."'jUX бар jtgau CЩ/flltи нr"fiOJIIflll1J• х.

0

H~rqнl2fii'IIHtJ llo нrDo.JH/.111101 и~

о

Hf'J~HI!AOCНUX

JHQ,. :JQ 1

Pnunt~-r неЈrqнпчине L

,

[;

Ј

~a.J.ЧaiilpaНJQ,

~~~J~Hal\·o«:iD

l

[)

___ј_(

,-дачна.

(ви рt>мни броџ:ви Ја 1\:ojl' jt• Htjt•guaкodJJ Ј.

(-9, 3Ј

5

tipoj .\'n .ltJ кији је

о

П йlllчна чи ие CK)'II Pt'llll'IЫI

1-

'о. 7)

-9-

ао нl'аt'.Јна Шоi
~ :t"J.i' сt~аки pttL1aн

--'-

s (- 2, 4)

и Dиtr64J'<"'-u ptЩUiJHIVIH 0 :;;-:,биШи \'OoШpni-ьffl и нt"ll:fl оу upeooil«lлux
~ ltf«<DD ..нalt.'ll uож___~чо равно /711/DO ct• ОоgРаз)'Мl'811 и коg napetџmx оuтщ"х
n· l

о

-3

+
о

'() aprqcfflatJ:ьa нејеgначин)' )' pt•шeuo.-.., обли11.·у.

-----~--~---------~---

даши iY wpa1u: 1

6 11

f)

.~х+

--

4. Да .;Tll ;е нејеgнакосш 11 < /1 Htjeguaчtma~ Да лr1

l} бpojt6U .1н 6 рtшtн,а t;a11lt нrirgнaчuнt?

tl)

Нt,~:жна~о.осr l <[Ј, TJ.IIt~/t'.1Hdi\OCТ 5х-6 < 3х+ 4 јесте нејt>дначина, јер садржи промен­

~

неке врt:;tноспt непоЈнан·х 'нnр. за х

~ ънву 'нrлознаrу, х. Пpн,ro.rt·hyjeмo да је .1обијена неједнакост, тј. НеЈедначина тачна за

~
13

3) н нетачна

такође за неке вредност н х (1mp.
1.1 ~- 61 ~ реа.1а11 6ро1 ј к.июю да 1е решење неједнач11не 5х- 6 < 3х + 4, јер је 11сјсд.
llaJ<ocr 5 • 3- 6 9 < 3 ·Ј +4 · Ј ј тачна. За број 6 Ј<аже>ю да није решење нејелначннс,
1tp 1щеднакосr 5 · 6-6 24 < 3 · 6 + 4 ~ 22 ннје тачна. Скуn решеља дате нејед11ачюtе
5 Ј< <1<}71 свих рt>ашкх бројеы х эа КОЈе је 5х- 8 < 3х + 6.

-6
_Ј__._

(!,оо)

(---хо,

нејсgначrте L ~ П·
Hrltf}нaчuнR

__, _

S 1-S. 6\

Ј_

s

1
5 -

- 7

3\

-3

о

1

Отворени интервал (а, Ь) - {х( х r R 11 а < х < ЬЈ;
l/олуоmворени инmерва,, (а, Ь) {х ( х r R 11 а с:. х-< Ј> Ј;
Полуотворени инШервал (а, ЬЈ {х 1 х Е R 11 а < х"' Ьt;
Затворени инт~вал (а, ЬЈ- {х 1 х Е R и а "' х<;; Ьi-

------

-------·-·-------- ------··· ___ ,.__.., __

-~·--

---- ---

~----

Oqpeqrt
скуи реи1ења ш:јеgначrте х +22 ;,. о.
.
х

Као и 1\Од једначина и 1\Од нс:једна,шна морамо nосматраtи Ckyn допуоивих Rр~:шости

непоз11ате х. тј. скуп реа.'Јннх бројева за који по~. тој с: a.1rc.--б.tp,к•t ращtОНсlЛНн иЈрази који

rраде неједначину. Израз на левој страни lн:it'IIЊl'lllllt..' нс: постоји а11..о је њс1ов нмеки.1ац

једнак Н)".1И. тј. ако је xZ- О, Кlн х О, па ic: домен ове нсјс;tначннt.' скуn .\1 R'~\01. Како
је н~tеюt,тац разл:омка .х1 увек ПOJHПtltalt, то морЈ 6•п11 х-+ 2) о. и.ти х>-!.

ko,tuкo ptzиt'Њa имщу •щеq11ачине· а) 7х + 9- 4х >х- 5 + 2х,

6) Sx + Ј < 4х 9 +х?

Не}едначюt. 7х+ 9-4х >х-5 + 2хсводи се на неједнакост Јх + 9: 3х- 5 која ЈС Til'llla

3

а сваюt реа.--"~5 6pnJ,
. 11. јер Је 9 > -5 за -"а кој11 реалан број х_ Дакле, скуn решсња да 1с

fi<Јtдначинс }с

11Ј Н<)<;Јна•tинс 5х + 1 < 4х 9 +

3а е ан . ,1311

--. -.

-

-

__ ____

интервала S; [-2. О) U (0, ос), ШЈО <е >tоже 111рафЈt'ШЈ nрелоав11111.
[,

-2

)(

• -0 -

.

хспеди НСЈед~акост5х+ Ј< 5х-9која HHJCH'IIIi\1111
-9. То щa<IIJ д.1

Ј ~ Р'"- брОЈ, Ј< р i' за сваки реалан брОЈ х нетачна релација 1 <
Jt!CK)II Рf:lщ::н.а дdn.: Н<:Једна•Јинt• s ~ 0.
_

Дакле, решење дате неједна'щне \IИIIe сон реа.тнн 6рој.:1ш tн:tш О;\ 211 рЈ.mнчити од.
О, 1ј. S ( х 1х Е R и х;;. -2 11 х i' ОЈ_ )\Об11ЈОН11 с.у11 S моње се зап11с,шt 11 .ао ун11ја два

Домен нејеgнач1те L > D је <~)·R Л/ св11х реа.1юн бројева за које аосШОЈ<
рац11оналf111 алlебарош IIJPIIJII

L и D.

Cкyll ре1иења game flejegнaчllнt L > D •111не св11 реа.1ни бројев11 из gо.чена \/

gatlle нејеgнач11не за

које је нејеgнакосш L

'D tuачна.

; ~~

3.5.

ЕкбtАбаленщ не нејевначtАне
у nр<rхо,щнм ра.!ре;анма II<J<illld•щote смо ренщоа;щ корнtнћен.см о
a:treбapcкotx onepaцotja. lloclatц.a се lllttaн.., ца 1111 l< .,.,. yl \'diiHotta:щнjн n'~~нна

оном nро6.тему, с обзиром ota to да смо у ме1Јукреме 11 у :te1 100"
ущ" ._; ,rrn
111110
peмtttrx бројева и tьet ове <>собноtе~ Kootкpettщ, •ориснt1\емо <.le:teћa
већ куn

11 1

CliUJCIIta реалних броџта:

ю.щаrа

1

• At.o су и. l1 н с реа.нщ 6ројt.·нн

11

a)l.o је tl

l1 11 l1

с он. а. је tt tl с•

1

• л... С)' n, ь и' P<3i1HII бр .., .......... ". је и •1•. ••о 11 , ..... о\К() је" + [ ь + '·

• А•о С)' а, Ь Н с lc О) Р<'а:щн бp,.jellot, он;,. i<'ll /о,""'"""'"' .. је ц., Ь с
___ ....___._.___ -----...__.
-· -------·--~- -~ - - - ~---

__ ----

?

'f
1"-0

au щачна?

Реиш нејеgна•шну: Sx

_

(а Jflllt ' шщ ну.иfричю.Ј н:'lt'?:;~,.:t' Ht')Cf/Hm,:ocmu и _нејеgна'ш,не.7
нptt'f! . \' рt•zщ•ње неке нe;egнalftiHC.

\. чrму и· paJJila,д шмtђ)

/Umn Jf gtmi"H Ht'Jt'f/НilЧ/IНl

"'

UHtnepoaд?

О\tени.ма њиајујеgнаке скуаове petllt'lbtl?

Дt1 tu llod11t'ft нrjrgmlчuнt KOJt' на рагшчтпим q .

1

н•' •

а.mrшн по

.;, 83

11

преласку са леве на десну страну нејешеакосtи броЈ 11 нромешю знак. Лко сада и

чине сви реални бројеви веhи од 14, ТЈ. S

lx \ х Е R 11 х > 14•. C~yn решења дате
нсједначине може се прю.;аЈатн 1раф~I'ЊИ КЈ.О ннн:роал (14·, ')..),

....J

е,, В

н.tчина Sx- 11 > 4х + 3 додавањсм броја ll и lll'IН>j и т.:оюј crpa.1нt веје:~њ.1косн по.
стаје Sx- 11 + 11 > 4х +З+ 11 или Sx > 4х + 3 + 11. llрнмсhујсмо да }С у суttпоtни1 пр

левој н десној страни ноuе нејеанаt..ос1и д0тt<1Мо број -4х, добија 'е нејецнаtюст
Sx 4х 4х + 14 - 4х, тј. Sx- 4х > 14 и мнtач во х > 14. О11е1 nрим.:ћујемо да је ефе~о;ат
прслас.а броја 4х са десне на Јtсву сtраиу НеЈеднакости у СТ11ароtпромена Јнака броЈа
4х. Неједна..rина х> 14 и нејелначнна Sx- 11 > 4х + 3 НМЈ.ј)' јед11аtо. <t..yn решења коrа

Пpi!Mf
· r ЈаЧНС H}'\ft'pHЧKe Ht'"JCliHdKOCTИ И неједН<I'IИНС

2 Ја ти cr н ра: "' А

х t 7 Напиши бар три неједнакост 11 КОЈе се
. :.соон ЈЈ) nовrщвзњС'.\1 'lJfИX нзр..__..з некО.\f од неједнакосннх релациЈа.

Э. ,Ја 'lf<}' 6poJtBJI ,r, о, Ј

rt<Al1J ~

/,о. Ј

Zx

4, (

< х2 ·

9.

6. Дате С}' НС)tдначmlе у решеном облнку:

/lrmeapнa нејеgначина ''" неиоЈн<Нuој (rlpo.\frнљuвoj) х ј,• нrjrq11u~ocш об.tика

ах > Ь, ige су а и Ь р~алт1 бројt•ви, ,\' Ht'UOJifllllщ (llpO.\ffHЛ•.,вa}.
Уместо знака > .\tOJKt.'IO равноарщнщ бmlltt уrЈоrйрt·б:ы·н 11 нек11 oq nprocma:'tux
неј~gнакосних знакова(<. ~ . ~ ),што п• tl,щptB)'MftJtl., КЩI Htlprgю'x ourumнx
ptr.JM11tapaн'"·

Ј (х< 9, в)- 4 <х.,; 2, 1)-{) <;;х<;; 7, д) х> О, 9Ј х"" /з.

1/рнкањн CK\'IIuнe решt·ња Дdii!X Ј<'дначина rрафнчки и заrrнши скупове pcrrreњa у

об.тнку ою онарају/шх 1111Тер11ала.

Напншн 11ejeдlia•rн11y у ренююм облику ако је скуп њених решеrь<Т интер вал:
а)'-2,41, 6,/О,7} в){ 5,3), r)( 3,8), д)(-оо,Јј, ђ)[-{),ос).

7.

14·

2• 3, •• решења неЈ·е~начина: а) 5х-7;;. 3х t Ј, б) х2 <Ј? Да n11

5. Наnнш11 rro две не)елначнне '"'Ј" јескуп решења: а) S = R. б) S =- 0.
3 <х< 5, 6)

~<
о

2, 1, 4/.hJ'II рсшrња .:tarиx не}едначина?

4. Одре,.н скуп решења нtiслначнна: а) >х т Ј 1 > 7r б- 2х, б) х1 t 4

а!

+ 3,

та•tност ако се и левој и деоюј прави 11сјеnвакос.: П1/tода ис1 и pe;.vtaн број. Тако нејед­

Ј

//ЈШа Jt CA.J'Il pi'иu·и·ll Нt'Јс'gначинс•

0

За ttеједнакост реалних бројева важи <>собнщ '""'"''"'""са сабирањем, тј. ю нејец­
н,tкос-rи а > Ь следи и ца ЈС а +с · i> + с, " обраtно, 111ro ща•нt да IIСЈеднакост не мсња

Ат.:о ,·mнpђy":мoi{IJ.it poz тан орщ- о ·ча йо:rt•тnворен интервал?

1 rтштрс·и. а uљ.
}JlliM.ft'mliRtlft"H, щtltl ·, lЧIIHt')'flt'k Ht'Kll
Дtl ./111 1{' pt7Ut'Нt( Ht'1\t' Ht'/l ~~;t

11

--

Реиш јеgнацrту: _х_+ 2 "; 4.
3

За неједнакост реалннх бројсuо.\ оонмt О(о6шы с..\tГЛ.\Сiнн; 1 ~1с..о\ мно*'ењем nознпtвннм
брОЈСМ
.
ТЈ.. из Ht'JCДHJhOCIII
.
"
l1 (!I~IНI "Љ\}'
·, " , ' ·.,;; 1>. 1-(1· > 0) ' wro .IHJ'III ДЈСе
Н<)<д -

НЈКОС1'' Ht: мења i.\(..;0 ((' 1f Лt'ВЈ )tl'CЊ\ ( 1p.tll~t Hl'jt.:;щ~tK(.)( 1 И IIO~IHOЖt" Нс.. ТИ~I ПОЛI·
lt

1 11BIIIIM реал1111~1 брОЈСМ

Грешка 33НС1а ПОСl()

11:11t дељсње нејсднакос r~ ~ НЈ.праtц...:н;~. k koa J\t'-1 ~
.
6
1mjc екоивалснны tраltсф~еtанtкним 6pCIJC:M {6с."'З нро: ('UJCM -},јер Mlt()AI.c\\,c
( -t) .~О, па и .rieвy и десну с рмаttи)а.. ltаичс:, о•tиt;н:;шn
смс:ра "tltittl~okoc.1 ~
1 .to~ <lk<J )t, < 0
1рану не,t:·ща,.,

11

11

-:"t'

1

њ.инt са позиtивним бројем ( .,), Ј\о()~- ~к. ти с.1 .. Ь. Ч- а Ь.,. 0 м
· снца 1с
._inO:t два. nозит_ивна броја(· ·l') и а Ь ~а,сс Ht)e;шA1<.uo_ { ·СЈ(ц Ь) ;~с,.щ _nnм"o­
Jt.":tHOJ lt ;::tp}TOJ страни веједнакос-rи до· Иtикан. И' Нс)ел"акоснt -ас' ~ер )t прач_­
-а~ + ас + Ьс > -Ьс + ас + Ьс или Ьс > а;l~мо и tpa.t ас ~ Ьс :t.обtча се нс ъ_,, ако \1.
'.'еЈСднакости неrативним бро,·ем
· UH} .tlla•th .1а Је ас<. Ьс l\a )сднакосt
, 11ри ••см у <:е и <.м
_
· К!\е, мно:.ttењ.е
Jt'itHa o;t. t'Ј\.ВИВалентних трансформа.tшја нс·с.,на~р НС)с;щакопи мења )ccre јощ

11

Н.1'1'"1На. Го значи да се множ.ењсм И."'и '"·'ЉCII~c~t нс_осн1, na t1рема томе и нeien­
;>

10

о

трансформише у<, и обрнуrо, <се Iран А

дешава се и са~ и ~-

ЈСлнакос1ищ:rаtиuнимбро·ем

1
'чюрмише У >. Ананоrна ситу аuи,а
·.

Из nре-тходних nримера закључујсмо да се

су L и D рационални атебарски и ·,ра' )
ћ
.
. .И

.

.

рсшаи~њс НсЈедначине L > D{rne

може ПОЈСЩIО

следе их СВОЈСтава рационалних алt сбарсl\их и.Јраза:
1.
,..,

Ј, ,.1

9 11 lx

4 ,. 3.<

_________ ...

___ ___ _

НеЈсаначшtе

2. А...:о се н ЈЈевој н десној страни нсјеан:Ач•шс l_ 1) no;t3. и<:пt алt
израз А (цефнш-•с«н 113 )Юмсну Af} ·щбија се ,·
·ебарски
t.oja је еl\нивалеtпна дatuj нeje~lla•t:tltll
ttс}с;щачива l + А f) + А.

+ g е~.:вивtиеншне?

л ва fteicдљtЧШfJ Ј(' ]ldТJ ,. rсшt~нпм абли,.;у Др):rа неје;'tначина H~f~ эа реш ењt• снс
r
.
h .
., Ј IL11f мањt' 11.111 Једнаке 3. Tpeha НС)Сдна•нща 7х- 4
јх • 8 rрансформшш· се,. 7х 1х < 8 t 4 њ111 4х:;;; 12 н коначно:· х;;;; 3. Дакле, с ку-овн рС" сн.а аапL' неједначн11а С)'' S1 /х 1х Е R И ~;;. 3 . -(-ос, 3 Ј, Sz !х 1х Е' R 11 -3
- r~ , '1, 3'" ~Ј fx х е R 11 х:;;; 3/ (-ос, 3 . Како 1е S1 - SJ i s,, то .111ач11 ла су

'Ј. А~~.:о се lt !tena н десна страна нrјс~1.11ачtше L > () ПOMIIOikt pea..ltUtM бnn)ем
А (А • О ) , /Шб11ја се нејсд11а•11ша 1. А /).А ~оја ј
r.
lleJeд.IIЭЧIIHII.
С tt.:BIIB3.ТJe1-ftH3 даТОЈ

р( ше 6Г0Jt"'Bf JJt.' t• Н IJt ЈСДНЈЈ\t:

1

прва 11

"-~ '.' ;· r~.aтn! неје.цна•щiiИ I. > /) je)liltl ащ е6арски" .
КОЈИ Је њer.t)' Једнак (за сиаку нpc·aaloct 11.
.
Јраа )аиенн И~iра.1ом
.
'
I.:IIOЗ11al(= iiЭ JtOMCIIil
·
м)
б .
, до ИЈа се неЈСЈI.начина t'tr.IIJtna.racн ttta даtој.

".

...,

' аsити коришћењем
1

4.

rt--eha HfJt,......iџчшra t'h.ВЈtВа..1rнтне, а друта ниЈе са њима еквивалсн 1на.

Ако се Jt пева 11 ,._есна сrрана IIС)ед.нзчшtс f
D поиноже р~:ннм бро1ем
А (А ' 0), добија се нсјсд113ЧIШ~ l · А
D А КОЈа је tto.:BHB:tleнтиa J.atoj
нејсдначини.

Навед~н? својства реаЈiн их бројева 11~једначину

/. > D rрансфор"ишу v неје:~­

начиН)' КОЈа Је еквивалентна са да rом.

Р~шавања неједначине 1.
На u:JI.MI'НOJ гn:"'" ,,Ј чalllt'Mall<uкe Мића Ј<' рещавао линеарну нејеgнач/lну

2

8х ">

17- Sx.

m :н;. p.:ume f.тас/1
\м .евtЈ

11

екви валенiних неједначина, добија линеарна нсјсдначшы tt<

аесноi о рани 11С1една•m11е додамо број Sx, добија се нејсднакос 1 2

8х t

'lt

'х-

~

' <!<~начин~ с~едн '\а ЈС

~

нr ещачп11е rюдещмо (Ј -Ј, добнћемо неједнакосr -3х :

.:1

: t f ·ll JI'JЧI!'IU /Ја )С IC'\110 ОД ,\101 ућих рсшсња И број 0 , Шl О НИје I <I'IHO, јер IIИJ~ Т<\'1110

1- · 'r + Sx н.·ш 2 -

Ј} ни IЗ)el U 2.> 17-0

2

> 17

Јх

Одрнмање.\1 броја

2 > Ј 7- 2,

IJ. - 3х

2 и од леве и од несне стра11е

> 15. Када

и деnу и десн у с 1 рану

(-3) > 15; (· 3)

нли х>

-5.

17. У ч~мУЈе • рсшка?

-\ц. 11 зево 11 ' ~CCIIOJ сrрани нсјсднакос Ј и 3х > 15 додамо израз3х- 15, добиl1е се
•юва " fl~ "'hUCT 'х 11 - Зх .> 15 + 3х- 15 или -15 > 3х. Када се и лева 11 дсс н,l Cl[\<111<1
Р.~ е~ Н 1\04.. , И rJV te : с са. ~. 'tобнје Cl'" -5 >Х ИЛИ Х<- 5. Дакле, скуп реш ења 11CjCДH f.PII111t.'

,Тј.\

> l> је поступа• у •ојем се •оришћење-t трансфор­

мациЈа 1, 2, 3 и 4, ТЈ· еквивален 1н им трансформЩиЈама дат~ нејсдначине, и пово·
љи им избором израза или броја А. nос:н: кона'шо ~tнoro кора}<;.а и 1\Она.чно \tнoro

х хЕ R нх<

51 ( ""·

-5).

> Ь (а ф 0), а одат.1е 11

нејсдначина у решеном облику х> Х0 • 1\оо·упак којю1 се ш ~.,е ;tобија не1едначи·

на ах> Ь најчешhе се изводи 1ако ШIО се шрЈ.Iи који садрже неnознату нџвајају

на једну страну неједнакости ( нnр. ,1соу). а юр.ш1 кој и садрже •онсrанrе на друту
страну једнакости ( н nр. десну). На 1.\ј начин се 11.1

1. > /) добија х > Х0•

Коли ко peiUeН>a 1Шају неј<'911а•11mе: а) Sx + \ 3 >?х - S- 2х + 11; б) 11х + 9 - Sx < бх- 31
Неједнач ина 5х + 13 > 7х- S- 2х + 1! је скlшR,L~с>нна са неједначином Sx+ 13 > 5х +
6 и после одузимања броја Sx н од леве и од дс( нс о ране неједначнне са не1една•ошћl·
13 > 11. Добијена нсједнач111rа има бс(ко11;1•шо мво1 о решења, јер \'В<" ва>юt неЈе;Iна·
кост

13 > !1 . Дакле, S

R.

s. rc1r: •

нс L"..Jtta•нtнt'.

а) !х + 2

4.\':

+ ts,

Sy

6 14

6

в. 1

(4z + ~

2z + ).

6. ( >;!рСЛН CK)"CI решен.а He Jeдttd ЧИtta

~

'•

r

~

S

6(

1

l 1 t•

·о

lx+ 10

10 • 10

Јх

!х+

.. •10

- 3х -t

2 (дод;.Ш<НМ.'
10)

--------- ---------------·--·----- --

,.. :,

а

1.

2

11,

Pt: IJНI llt:JCПtt.l'ШHe:

,, +
Ј

~

2<>

+S

\
"

с Ck},1 PtiiiCЊt.•

а) (l. ""'· б) ( """· 2

6 1 .Lb

11 ,

2<

7
х

х

ј'

l+y+l

Y .-. l+y
3

к..- Ј х

'!1

4

•) 1

+ 2.х,

!, б)у- 4

12,

o1 5 -

6 flx.J. 5 lx. ·\х+\"'

а) 8т,; 32, б)

11

5

- 7,

в)

3
р

~

Као и линеарне је.д~ачи~tс и '1Ннеарне t-tеје·tначине н мају шнроку nри~н:ну у

~оgосшщ Саве 171ренуtйно Jf. -120 cm. Ko,"tlKO рtка
шо.ч не йоUлави ако Jf њена обала на кotuu

Ct18U

200 crn~

1

ttа)вишt можt aopacil1 14 , а а apu

'20 + .~ < 200. тј. х< 200 +

•7

н, 1 9"'/

2Ь,

l6°C ga 6t~ шrлнн·рашура Mt'IШrtflmt· 611.1а

''' 40

:~шnар,т

llOrogнti Ја кyLmњr н tl.\ttt1a

АКО непознату t\ОЛ11ЧИНУ ВОДС OЗIIJ'IИMO (~\ Х, ОНЉ.\ )t: J<lCHO H.l h~ )'1\)'ПНЈ КОЈћtЧИЊl

24 .

allx+ IS< 1х~7, 6) 14- ба ,;< 9 -7а, в)7/Ј +23 •23- 12/1.

ба

·.

Jtleмaepamypy 1/Јмеђу n•c" 25"С!

z"' l0.

реШt'Њd НеЈt:'Д НЈ.ЧННЈ.

,,, 16

z

1

сваl\.одневном живоТ}, саМОЈ матемаttщн и друиtм tla)'kaмa.

воgе me,\iuepaщypc

'"'"" ~·ешењи t<e)ЦIIJ'tliнa:

СЈ у

2

Колико лишара врелс воgс чија Је: ant·.~otш·pmнyptl ко~·t шреб11 tюмrtштш

.'/..

З.f Ll'II•<JOttdчинc·

z

Аа.;о пораст водостаја означи мо са х, онда трt:6з да буде
120 320. Дакле, Сава може Н3ЈВ11ше нapaetii iiO 320 cm.

1" Jt .",тtарни'

Нl/11Начнџ· а)х•8

Одрi

3.10. nриме.но. лuнео.рних нејеgно.чино.

qнatt;JНt О( f16(Lt(HUJHt7
иг t нт.-~r а;1 ан(формаt(Щt нr;еgначинп?
11(t(tjHaЧUHt 1: > 0 (Ј х;! >'Ј tK81J8QЛtHйiHt'

2

1'

н:~рtна

4 .. Hrl

Ј.Р

у

10. Одр.:;IИ скуп pl'Uieњa Hl'Jt:дii J'Htii J' ·') Чх

својство 4 (MHOil't'Њt.' r.:a -·1)

..........

..

2•

'

нејепначина у решсном u6Itl1t.:y.

.!а~ин, t.:-"AtЧO

5

8.

9. Реши једна~шне~ а ;

својство l

- 4~

НС"

Ь)

csojcrвo

10

t

х

+ у(

t:војсrво 1

lx+ .iO

1< 10

611

Наrншш 6.1р јещtу .lюtеарну je.rtнa•tи tty 1ИЈ1t

1

СВОЈ(ТИО 1

lx+ 10

1t -4
.!х

,;zs (1, .1)
t:нОј(ТfЮ

\х+ Ю

ћ

1
7'

(BOjt:HIO ~ IM if<-)lfo.c."IM.."I.d

6(; •SJ

1)

1.

4

7.

а)

2

х

1

1) 24 <'5c- l

воде бити

40 +х. Како је I\OJШЧ1tlta пнt;юtt: м>)у садржн (OJ'I\J појttЈџша\ша ко~шо­
нента ме1навине јсднаа.;а коли\шни н>nлоt~ МСШ<1Шнtt.', добиј<t се не-јсдначнн-.1 22 · (40
t Х)< 40 · 16 +Х· 80 25 · (40 + Х). Ј аШО )Сд,\ IIM<1"<1 Jlllf IICJCДН.\ЧIIHC 880 + 22х < 640
+ ВОх < 1000 + 25х.
Прва неједначнна юы решење R80 - 640 <. 80х 22.х, тј. 2-10 < S8.x, па је 240: 58 <. ·'.·То
:щачн да је 4,14 ... < х. Дрра неједн.1 •11ш,\ МО t 80х < 1 000 + 2Sx еквивалентна ЈС са

ПРИ 3МА
4.:1-. Појо.м, 6рсще, елеменщu
171(\llllllUKt ~~ Qаран брОЈ guнарџ. \ -,.,;ymm

lJnю 16up~>.t JJJфll<: ЈIА;Л u.J Mtl

Цt"m~ Ч Jtillpll.ll нrЈщ

ОК t .".уана цена 1Ј Ј6uрю1 trtћa 09 4

Ј(' СЧ1 ЈЈОО. 1 ма"," r1 "J40'v qинлра. g ~ '

a 1uaкiJ~

1 00, ll Mmt>ll

Ло tu~n lt' цrна J~qнt Ј6ир,.;.t mg

4800 qџнара. ·
.
Тала је ЈЈОО < 9z < Ј 400, ат о
Нс.. ЈС асн ЈСднс 36нркt" задат-ЈЈ\3 rt:::~иa. ... a z.
J'z

4SOO.tnc>н:
!.•оо

- ЈМ

9
(

z

НОО- 1777"
9

6,~Рм: ~66 • z

.~ 111 Ј rc llt'ltJ!!

-

<;

9

47Q() =361 7 <.z, 4800


13

_Рс: ч, ириЈ,ча је .1а1 иtн.~о<~t о6;Јиk 1р•tке )t;'l
СМИС'IУ 01t:C31tJ 1ре;ы,
1 И

()JI,."(.dH \)'

npt~Џ(I (•tиra ц:: ПрИ~;.ма а \Н.l'iИ

4 700 <

369 2
1.1

I'ЛЏI(о1

1

~ТО. )t'лннн nара и број J«Ojlf задовољаиа добијсн~1 Cltclt.'M

_ зад.1та~~:а 113 математнке једнак.l 368 дИ itарЈ.
Ј68, nJ lt' Цt'НЈ Ј 6нpht

_

Ht)4 ;нзчшtЈ Jt' 6por

1<

<

11

оу

--------- ------· -·

Ј ..Ј.

0:Jpt';.&Jt СЕЈС' j't'L1He f)poJCBe

t.:OiИ {1' АЫЊН .Јд LBOje ПеТИНе'.

На c..1r.щu 2 gаши С)' иримерrЈ 11o.шrgapa

·-·~

h:OJU HUl)' ирюмr

l. Ющ; rp< растоnна nрнро.:;ча броЈЈ/С мањн од 2010. О којнм бројеВи \О а Је реч'

3. Ј~,о!'ЈЈЊО нма nрир ~н.rх броЈева t Ја 1\0ie ЈС 7х- 8 <' 3х + 24?
4. Оз~

s. Ј..о11•

·н вrhн nрнрс~~ч број~ 1.1 Kujll је
Ј нма ж;. "" бро~ева а пквих ц• Ј<

; + 3<

-~ + 11.

2<" .5_-,3х <6>
4

6. 0Јрс111 најм.њи цrо број у к<>ЈИ 1адово.ъава неЈеднакост 5,5 + 4у ;t/: 1 +у.

Приз.\lа је UMilegap чщу llоврш чине g•a tlogygapнa ro-moyL1a који се на.1аЈ< у
aapa.:rr..1mtм ptвnttчtltnll.\c ptlttHII,\Ш., r1 U«lp«t.lt,lofpa..\ra.

7 Озре.111 све ре.. tне брщев<r такве да Је 5(r- 2)- r < 2 и 1- 3(r- 1) < -2.
Две rr-тоу1·аоне стране првћt~ . ..-ојс су у н.1рал~.:нннм рЈвнимЈ, назиВ~lЈ)' се ос­

8. Посте Је 1и це ·и бЈЮЈеви кuJII нсnуњавај)' неједнакости: х- 4 > 10, 2х- 1 > 3 и
3< ~ 2 < S6.

новама йpuJ~\te, а паралслоrрами с~ на.ншају 6О 11НIIЧ пl•pmНI.\ICI ••рш.\IС'. Lве бочнt'
с1ране (n nаралелоrрама) чине o.\lolll<l'f 11роШ1t', (!,рој" је nриро:1ан брщ који није
мањи од

3.)

Број страница мноi·оуiлова KOJII <у OCIIOIIC 11ршмс опреl)ују њсн назив. r\ко <у

основе троуглови, при~~ма Је 1 рос I"JMHi.\, ако С.)' •tt..·люроу,·лоlш, нризма је 'tt'тво­
ространа итд. На CЛIIЦI1

l

прик;нан~ С)' \lсшороор•1Њ.\, троорана. шесн.ктрана,

петострана и осмостро\ВЈ нризма.

Сrраниц,е н темена IJ·IO)TЛOH;.\ и •ыp.t:t~!Юlpм~t.\ (crp~\Њl п-ризме) јесу рсд.ом
нвнцr н 1·емена nрнзмс.'.

Пресс~ призме и равни ~ којој nрива;~ају щ:суссn.нс бо•щ

ЛiHd се gщаtо~ални uptceк. Две страни не ;~ијаtонынша
јагонале основа (сл. 6д).

а)

6)

се.. е ивице прюмс на­

Р с ка су ощоsара)уће з. и-

11

!)

8)

g)

Пресеке nризме и равни која је у хосом по.1ожају према равнима основа
nризме нећемо разматрати .

ЈiВАдАР

''· р 'F 1FГ/1/ПFд

ГК:о~~Щр~~·;;·~~~~~~-? ··..
г~~а;а је иризма>

ХОЦКА

Да ли бочне CiUpaнt Uрtвме MOi)'llpll1lQ9'11n ll 1tapa.1t.1HIIМ: равнН.\1(1?
Кола4КО шемена. ивица, са«рана нма ос.\Сосшрана t4ptoмa?

1У'*' О.'lрtђ~на теменнма прюме коЈа не припада})" истоЈ страни призмс нази

..

ва се gщаlона а арюм•

.........,....______

Нек ЈС АВС l!EFGH коадар •он је су нон це а, Ь, с. Види
\.1111\У'

..

"Уоч1:"" щ,.Iоиалу м Из праВО)"I ;юо rpoyrлa ACG
с е~и ~ Ј< А(?
АС2 ~ (."(?, односно AG2 =
АВ· ~ 8('2 t ( G·, Ј<Р је rpoyrao АВС правоугли. Да-

ме,АG

Kaga Је 11рюма усаравна>
Kaga је йрюма йравотна?

... -------------·-·--

/io.•uКJZ tr '/UtaloнaJia кваgра чије су ив и•<• а, Ь, с?

а·+Ь1 +с,односноАU=, а 2 +ь 2 +с2 .

------------ -- •

СЛЏК4

S

Шша је висина арюме?
Шша Је gија1онала арюм~?
г·····

--------

•,

....Ј :~9.9.~!1~--t--:• ,, ·------1.

Може ли nризма да има четнрн:

2.

Ьочнс стране усnрави~ nрюме су yneh:

6) ltBJщe;

юющlt' 1) Ј<lнакокраки rpantJJI.

а) юЈадрати; б ) подударни npauoyJ.юiiiiЩt: u) пр.tкОУ'·
Заокружи слово испред т.!•нюr· олпшора .

u) о ране'

~,

~. с.'\.

"''Н

1 llll

} •

,1 (k}ЧНЈ

.

ЩШI.;.~ '1p.JRI ~~

'11fJdi'OH.1.1'\

(~HI.. RC'

чcrвo~нcnpll.tMI"'CJ''
ll

,JГ~Jf.t.'IY 6< Ч н: l..fГ.11H;

Jt Ј

ћа o.1ДYiiOIHt:
.f, ....з Ј BII(IIHd rttJJ)\fC' ЫО»i(' 6JfТJf ВС'

с;, 1. ЈЧ"i
6.

1

Ј

а·

'Jf •

']\:if<lfll'

.JifldroнJJJt ксц ... с чн ј<~ ЈС' trвнu .

.t)

s ... ш••/'

1• trн. ll.ipa

'fJoll OН.il.f)'

(1

IIJЧt

IAt!"",

mtюннс.· 6, 6о·нн.·нн•щс.·'

1

4

..:'110

())

4v- 1 ~..rn: "'а.

Ј -Јч\ •• ЈЈ .t4 Hi" %)-'ЊНН.Ј ..:JIJJI OJI.tJ; Ј а.:нЗЈ...р.1 ЧlfJc.' су 11"1:1 с
:'" .", 4 .. rn. Ј.," 11:
6} ' }. ,т, ' Ј '-m,l ,т;
n т. р. q.
.

"'· tf ;ЈЧ\'Н' Ј (t, H~lll ЈЈОВрШНН)' ttiiiJfOН.1.

HOI Etpc.'\.CK.J

t..с.Щiн.' ·Нfj,l

ic.' IIIIНН.I

ll

8

Cl11,

6) ll.

• њсr

8. 1.
нс

4.2.

fl вeher днiЈПЈНЈ.!1НОГ нpc.•..:t.•t..J; 61 iiHJ.II Oll,t:н: !lf'<Ш11 '1
Г 1.1\t/JJ: )ПО»рШННС'~

а IHIНЦ3if }0("111 Jf Bll(lllt.t }/ ('. (/11.
Ut"Cf(}(. PJIIC' пр н ~rc. -llflt' о t. снов н
--

А'

fv1peжa йризме

) nрt7 .\одној 'Јс.·,..,цнјн )1Јо.mа.1н o.to основне е.'Јементе нризмс ( н.•мс..·на, 11~шце,
11 лоflезнвање ов1tх t>ЈЈемената н ltCШIO дt.'l:lЉIIИJt' Cd·
r!Јс;Ј:а:вањt rr!'la потребно Jt' 11а наnравнмо модел и нацртамо ОДЈ овараЈ)+I)' слику

•)

с;

А

А

СТЈЫНr внсннс.'. Ја )'очааањr

roJ

-~-

мо.зс-а.

Наирави моgел усаравнt че.щвороси4ранt f4рюмr- чща jr основа ромб. ДUJaioHQ.'fe ОС1<ове
су d 1= 4 cm, d2 = 6 cm, а 9UJaloнa.\a бочне clllpaнt d 7 cm.

ЗВИТII \' ICJIHOI p.181flf

Прво конструишемо мрежу те nризмс.

Qa

се надовеЗ)Ј)' Н ЧlfHf једН)' фигуру

Фнrура f<OI)' чине свн мноtо)ТЛовн (стране) лриз~tе назива се .чрежа uproмe
ltзupt;t;e Ct' савщањем н лc.-trљeњt',\f може наnравити модел призме.

r

----

~fo,aeiJ прнзмС' .можемо да налрави.чо од раэноr ...rатерија..•ы, кој н је дunољtю
чврн а.•ш ..t може сеhи маказама. При ro...te, прво трt.>ба све сrране nрнз~н.: pd~

иКD

Конструишемо ромб ABCD чије су дијаЈОifоlЛС d 1 4 cn1 11 d1

6 cm (с.1 . 9а).

Затим конструишемо једну бО'IН)' страну - нравоу1 ао ник ЧИЈа је јt;ша С1рающа. JIV,+.:
АВ (страница ромба), а дијагонала је d 7 cm (с1. 96).
·
Конструишемо "режу (с.1. 9в).
На слици 9г nриказан Је модсп те nрюмс.

R,

л,

'f::7f

~
А

·.

4)

В

8)

А

R

1)

,r

1. л .. о ЈС развијени омс.па•• усnраощ.• призt.н: ._ 1.,,11р.:- 1

lала·

а 1 ()сновне и бочн..: ltuИLit.: н~ прн.Јме су jenнali.l.'"

6)

основа "Је прн-!Мt:

Jt:

1'-li:'tдpatj

в) обим основе nризме је jt:JIЊ\K бо•шој ~шини н: •чннме.
3аокружи слово нcnpt:a 1а•анш ошшшро.\ .

An

"6--Ј

4.3. По 6ршt,tна upt,t ЗMe. По6ршuна
!ЈСuра6не че ш 6opoca:i ране u ризме
Ш·UЛir м;·»..:Ј цршмt~

да

-

?

'" ,.,. Мi"" .... uogyqapНia иc.-.lfgapa UOIJY(/IIpнu мноtО)"L1ови .

..u ,) p4J6u1;нu с":.fоШачи qsr ,,puJмt uogygapнu иравоуiаонШ(ll, ga )Ш l)' ше ариэмr

CrJ.,pнtJ

.

_

_

?

""" /( ptLBUJrн11 o.vouJaч уrоравнt арш.\lе квagpalil, ga ди Ј' та иризма upaвrt,шa.

Збир nовршина страна nрюмс ЈС иовршина upuJ.чr

Ако са В обележимо nоирнншу јс::lН'-' оt.:нов~ прtвме. са

.\f новршину омотача.

а са Р површину призме. тада )е:
Р

2R +М .

. ~-'- Ј..
Ј.

iапр•жи с•ово поре

с.

...е на КОЈОЈ Ј~ nриказана мрежа коцке

слuка

1.1

8)

Провери ga ""Ја 11овршину кваgра •шје су ""'11\' а. Ь. <вoL..:II фор"'Ј'" Р- 28 + .\1.
с т ране ~вадра су 1 р 11 пара nOI\)%'1'""' нракоу1 аоннка 11 покрtшtна квадра се юра'l)'·
нава р = 2аЬ + 2Ьс + 2ас, где 'У а, Ь, с ;1уж1ше нв1щ.1 к11а.1ра. Ако одредимо u~ "У=~:.

странице nравоуrаоника који су OCIIOIИ..' п~'Н·~-"м~. ·' с tшotн.l нри,н..tе, тада~~ .аЬ

2. 1\oнcrpl·иruн мреж1· •вадра чије С}' ивице 2,5 ст, 3,5 ст, 5 ст.
Ј. Кон,тrvиши мрежу нрави:rне ЧеЈ nopocrpaнe лризме чија је основна 111\IЩ<I .km, а:
а ll<,чн. иtица 4 5 .m;

6) дИЈаЈонала бо•ше стране 5 cm.

4. 1\оцтруиши мрежу у,правнс тростране вризме Ч11Је су основе јСЈ\IIа~окракн 1роу·
· .ови. Осноине ивице <У 1 <m и 6 cm. Висина nризме је 4 on.

2Ьс + 2ас

=м, па формула р

2R + лr 1\,\ЖII за KI\Jд.lp.

: ,aq, '1.'
1

.1· -~

ltчмчуна~ нооршину 1\hilJif\d 'нtЈссу Иttинс 18 сщ, \5 tm и 7 m.

2. 1tэрзчрtаЈ пооршину кna;ipa

HtJc су 1Rt НRннс и, АИЈаtон

Ј, JfJp3~1)'Hdj ПО~ршнну KOIII\C dt<O ј(• а Ј IЩИll.a 1:,1) (Щ·

-

а V
• ПОЈоt, '\"'m 4cn

1

4. :::~:~::·:~.:;,!::·::;:::·:~~~:·~ ~::,:.: ·•• i< аџ :~IN

К

в

СМ

·~..o..ultA
1

"

J<ll

10 cm. Види сшtк) ln! KOJiиt::a Је 1 юнрщина t<ощ;~;: 'tи
ЈУ
1.: мрl'ЖУ Алам ttaitptao?

N

ltJKd

5. Од 5 ко~кица, свака nо•tршиве 12 cml, сап.н\.ъсн је "щда
Коника Је nовршина то1 квадра?

--- -------- ----

---

_...__

-~

:s cm2, а tювритна ОАtошача 140 ст-.
8 5 ст + 4 7 ст

Израчуна} диЈагоналу: а} освоое; 6) бо\щ~: СIР<Ш~:~

0сн061Ј 1 .-upмнrapu.JA/'It mpaOe.JABCD (АВ 11 CD), чије су основице а-

d

....___

11

)

при~,м~.

8. Основа усnравне призме ЈС ромб са 1Ј.ијаtона;-tам.1 d 1
призме је једнака висини

68 ст.

-------------·-~

11 Аl'ацн

6. Снс стра~н~ дрвене ко~~ке ИRиttc 2 m су обој~.: 11t, '.ia 10 је IIOipeбнo три коюс и
1,5 kg.бoJC. Та коцка ЈС исс'tена на осам ЈIЩI!,\ких м.ш.их 1<оцки. Ако ,·реба о~о~и~~~

7. flовршин.а n~авилне чe1nopoC't ране при:sм~: Jt: 360 cn1 ~, а нонршина основе је

Пов Шltна омоrача је Ј\.1 == 4аН, где је Н вио111а призм(;'.
()снсвна .шнца ЈС а "'~.m.
Р
- Н= 7 ст, па је збир дужина свих 111Н1Ца rc
ruaJ< 140 ст' 4. S ст Н. с щщ ;Jd Ј<

.. .

пр~: з>~< Ва + 4Ь

.\1

необоЈеtiе стране тих мањих коцака, кшвнш tшtнс:р 11 и исте боје lреба дщсуnюи/

• .
оростране ариз.ме ако је uoвprurma 1ьещ•
lftpatt)'ЧQ} Jtmf ttШX llfl/Щtl йflltJIL7Hl Чt U1~8

C~Ollr

р.

__

а) nовршину;

OCIIOHt: .

\6 cm и d

Израчува):

2

36

cml

12 cm. Висаиа

б) површине ,'1Ј-1ЈЗ1она.1Н11Х преСt:"-.а те 11ризмс.

9. Ако С)' nовршине бочних Сtрана 'it:Пюроорав~: пр~вме јеанаке да .1и је та nриз).tа
правилна?

14 cm, Ь- 4 ст

13 (r1l. ИЈрач}'НаЈ aoвptuuнy ше upwмe ако ;е њена висина ;еqнака BUCII·

Ј о. Основа приэ><е је паралслоrра" ЧИЈе су сrрашщс 6 cm и 4 cm, а оштар \НО 30" Ви·

нutкн06t

сина nрнэ"е је 5 cm. Иэрачроај •ювршину те провые.

2

~ Виенна траnе1а (Јс;Ј.не основе) ЈС h~, 13 -5 = 12, na је nовршина једне осноне
2

f

...

;s

В:о

14 +4
2

12,8 ,О8ст

н

l
11

12

в

ст.

сл•ка ~s8~·,л, Вчvл

ГЈоврwииа омо тЈча 1е·

. } \f

а

ћ

Ht1 H+b·H+d /1,

14 ,2tl3 12+4·12tl3·12,
М 1 14+ 13+4 t 13) 12 528,М 528cm2.

. D,

\f

4 .4. По6ршина uра6илне щросШр~не uр~зме .

С /Ј

П о6ршина uра6uлне щесщ ОС !М ране иризме

с D

/Јовршина нрнзме /<'Р 211 +М, Р 2 · 108 + 528 ~ 744. Површина nризме је 744 cm2.
у nретходном одСЉhУ Јаюьуч11Л1 1 смо да t l: rюнршнн.\ с наке нриз~tе рЈчуна по

·.
Шша ,, ~ 4ршина upuщe>

~----.

---------------------------.. -.---------...

kако •l ра"У"а uоершина кваgра ако су 1/оЈнаr«е gужине uвutja?

f ar.o и paчf'UI uоершина коцкt'

правилу:

Р -' 2В +М.

,

·а

r·дс се са В обележава површ11на )t:Jtнr ооюкt• нр••-~~н:~ с

\ 1 rюврUШН Ј ОМОТЈЧЈ.

ј

"'mин,· Opnt~u.tнt tlip0<11lp.m~ ирш,1~ ако 1~~ <"Jt"1tOtfHtJ rиm1џЈ а и вщ·шщ

'
(Х;

-lt

'

:'!~··• нс

~-тр.-шt ПЈШ1Мt' п r('.:tноњо .. трЈнн•шlt тpo}· r .10RH,

-

р lB + \/. р 2 fl

~

""' аов 'UUН)'

;

lld

11.

Је.•:

az, \
1

+ ~аН• ОДНОt:НО р

Uf'il8UifHl" mpcю11p~mt•

2 -

+ JaJI.

apu3.\ft' 4lA:O Ј~ рш·шо-

Ј_ ·;ич) rJ р
5 :т paпiimmь~ rо.чеђу бочних
IOIN" IJJ.."..tc/i' patt~Ш ()("НQtJO ' ' 12

ивrща

J"n.
р ТС"}ањt IIЈмс.·ђ,· О( нова jr.· tшсшtа прнзме, а растојање Јt.Јмеђ)'

~~н~ЈХ IIBШIJ Jt'.дyJt..IIЊ1 оснонне HHIЩt' (сл. Ј7). ~осле замене

------- -·---·---·

датих rю;J;JTJI\d )' фt1p.\t).11f н rr;~рачунавања С.'tели да Је површнн.1

•'Р" М<' р

(4,.'i, Ј t4.\km·.

11

<JIIJilfOHIIЛII nрuзме

Pa.JBU)~ЧU OAIOllillч nratJII!IHt' lllpocrйpaнe йризме је йравоуtаоник са страницама

12 ст 11

6 ст. ИзраЧ/"<ОЈ ооврuщну 11/r lipшwc.
ltдна ,rpaimцc:~ nр.авоуrаоннка, којн је развијени омотач правилне nризме, jt'дltaa..;a је

~

~

i

r.:s

О(ШМ}' основе.· Друrа n-рающа тоr право)таоника јед­

f!1!:J Jt: бочнОЈ нвицн лризмr , . ово,,•

'l!la СО\'Ч:;а ' " · 18).

-

Оtшч ()('Ht.Bt

при~tеру постоје

Jt 12 cm, O..'IffOCHo основна ивица 4 ст, а

••ю•на 6 ст Површнна1~ Р~

( 8,

Ј t

72) ст'.

Обим nснов~1• 6 •m. основна ивица је 2 ст а висина
1• 12 ст. Површнна Је Р· ( 2, 3 + 72) ст'.

И рачс>tщ аогршину uравил11е шесшостра~~е uр113ме ако су основна 11вuца а 11 BIICllщ1 Н.

Основе f'ра•и "'~ шсс 1ос 'ран~ призме су правилни шестоуглови странице а, па jr
12
1' 2/Ј +М, Р-2·6 ' ,rз +баН, односно Р= За 2 , 3 +баН.
4

....

_____

ИЈрачун~ј tiовршин_у t-lравилне rщ•ccuoe~upщ 1r IIPU·
ЈМС пко ;е gужа gщatormлa оспове 20 сщ, а gужа

слџка

52 Ctn.

20 :

'

Нека је ABCDEFA,B 1 C1 D 1 !Џ'1 да1а 11 ризма. :{а
1нрачунанање површине no1 рсбно ј~: да ~нымо
основну и бочну ивицу nризме. Дуња III1JOI<JHJ·
ЈЈа основе једнака је двострукој осноuној 1щищt
11 ризме, па је а

= 1О cm.

Дума дијагонала основе (Al>), ny"'a nијаrонмапршме ll>A,) боч­
на I!В>Ща (АА 1 ) граnе nравоуrли троу1ао (AI>A,)
В 1!Сина , односно дужина бочне ио1щс Је f11

11

52' 2ul, н ~8 cm.

!!овршина nриэме је Р= 3 · 10 2 • } t 6 · 10 ~8 - \ОО, Ј + 2880
Површ11на nризме је ( 300 v 3 t 2880) <ш'

1\с~ко се израчунава йоврышна иршт.1щ• шpo(t~ipmtt'llpШ.\tt'1
Како се изрnttунава йовршr4на йрщm,1Нt' IIH'Ciilocrllptrrн•l;pu,мt' 1

Да m1 иовршrта o,\fOIUa\m tlртш.нн.• lllpocшpttщ· ирШ.\It' ,\tOЉt'
јеgне основе те ирюме?

9'' 6ygt· _lt'!iHШ\'1 йовришнн
.

До Лll llйбрnшна OCH08t1 ПptltJШJHt' !llt'CltiOUllptНIC.' llf'IIHtt' Щ).li(t' 911 б}'~Јt' }f!JHr11Ш IIOtipШIIHII
омоШсРm те иризме?

1 .
1 i

.-..;

1

'-

1

.IIНV

..-

H<'llllf~ 111tH1JJ

~'"' llplt3' пко с.

1 p1BI •• 1.." Tt"'C.'k:.,--

'-

б

вн~•rнз 8 cm;

m

10

б

( biL\I C<IIOBf' 12 СГ.l, 0'111.1

IIЗMC' i1KO ЈС

шшt\ ЛtJfi11'1H(; трос..тран~ np60 m
Н.lЛЈ ()( ЧННХ t.~ol3
С .

Jt нр

(11'

ICfiiЩd

1,1\

\.lђ

Х Ot,.IIOIJitltX IIIIЩJ.a

1. Ј.эр.l'Г'Н'Ј ЛОfiГ

Ј6 «-

нр t.BIIX Џ{ .1r<

•· lfJpaЧ\liJJ Л1 opuнlf) н;;;ннtrtне
11 ""-

UJt'(.TOC

. .
i~,; IJ 118ЈЩ3 ~ LПlo 8Ш;'ШtЈ Ј.2 t..Пl,
ш..• tii.JIOBC' ..4 4.m, fiiiCIIHoo~ Ј ~m.

рdнс.· np1: :.te ако Jt:':
ДyJtomr 1181Ща кваgра су: а) 8 ст, 5 ст. 3 ст; 6

fЧHt> ureC cдl"fMIH.' ПJ'IItЗMt'

t
.
np.t-·.-tнl' Jf'IJН.1t..:OHBI
of. Јf3р.1Ч111.1Ј понрumН}
.... ~
8 У 3 ст.
њtНЈtХ наспрзмш•х 6с.. ЧЈIНХ "трана

5 ћ

·J.h3

'tlfjJГ

.
·ti3.'IJ OI.HOB('

r

.

6. Лp;нШ'IIIdШt'CH)<.IГJIIa

Jt.'

p.tl,.' 1

ОЈЈН.t

1

вине

-

ПИОfНt' tiП

-

}С Д\.l.tt

.
10 t:m Jf
8
IIPf.'C..t.''IC..'II<I
1
,., _ ДалнС)'ТЭКО настала IСЉ.1Нр11.1М<.'? Koлнt~;,tjt,.•

11p113'.tJ O<.II08H4.: fl

·

}tднщ од ~с-lшх ;rщанныл;нх пpt:<.c.:fi.J.
IIO~JptШfHd /СД/101 ICII ДtЛd.

, . 11

,
аnн.1 нr шесrопране прнзме ЈС кнадра·• површннс

7. Вttнt дщаrонатш пран р

.

ЈfзрЈЧ)'НаЈ ПС111р1ШШ_У МЈЊt'Г ДЩЗГОНаЈЈН

5 ,",, 7
3
1 сщ,

1

4

оЈ· пресека и површину нри:Јмс.

36 cm2

~

у чсrнр1ом раЈреау смо нау•tи ш д., Је: ынрс:мин., ._мдра

Једнака 11роизводу дужиttЈ. ••·t:Н)НИх ~шица t.OJt'

.

п JFJHЛHt' шесrооране np11.JM~ Jt.' ti- 12,· .1 с.: ш, ·' llltc.:ин,-.
_r
, р fЗMt.' Jl Д)'А\)' Дlf}JIOН.lJJ}' 1ip11JMt'.

П r-H МС' Н 8 (ПI. 1f JfMЧ}'HJI ПО8рШ11Н} П

'

olt\0

Ј ст. Oqpegu ЈtШре.ч•щу tuo1 кtmqpn

11011 ,11~: ' "

у:

иоОЈ н· мена При томе. дужшtt ииицЈ. Mt.'pt:ltc.: ~.;.у щ:tом Jl.'·

11иш-1 цом дужине и мерни броџ:ии ~у бини вриронюt

а) И 3с1беримо коцку ивице l cm :\а Јециниrtу мерt:њ,1 -Ы!lр~:­
минс. Дужине ивюtа квадра су 8 cm, S ctn

tt

3 crn,

113

it:·

диничttу коцку можемо сложити R Х 5 ну1Ј у јс:щtом рсцу. Редш1 а има . Јак.·ьу••v-ем.n
да Јединичну коцку мо~емо смесrи 111 R х 5 Х 3 11у·1 ,1 у щыј ~<tын.\р, па Jt3 Њt:rока ~" t:·
мина Једнака 8 Х 5 ~ 3 )ед111111ца .Ја мерење за11ремнне. 11111110,"' 1' В. .
с~',

0/li/OCHO V

120 Cm

3

.

5 3 1

6) Подели мо, редом. ивиа,е квадра ~шјt: С)' ду:+..1ша S \.:m 7 '"' 3 cm
<.
' 2
• 4_
на ' )(Д1tаю1х
3
делова. 7 једнаких делова и. 3 jc.:дttal\a щ::1а..iанtм раЈ.1Шtщм 0 к адар (nосниљањ~:\t

4.5.

Зайремина йризме.

_

_

Зайремина йра8е че ш 8орос_ш р а. не
йрюме. Маса. тела.. Маса. ирuзме

ра.•ши паралелних олrовараЈуhим с1 равама 1\nа,лр.н на S х 7 х '

ра. Сваки од тих .. малих • ..-вадара има щшц~

Ј ..."дна·а
....
105 ·

Свако rroмtтplf)CKO тс1ю эапрема неки део простора. ТаЈ део npocrupa ""'·'
своЈ)' ЈаОџ~<~.ину, Ч= о ЈС битно да велнчнну эаnремнне изразимо као 11роюнод
нскш поэн•нвноr
брОЈа 11 нзабра11е јединице мере за запремину,

J'CiL'"'"

р

~~а и1 1а ,~ 1/N/t/aQ/uвaн број apuljpyжell телу, тако уа:

~6 lllr а КОЈа а А<о/~ ljoвeclllu qo аомаuања имајујеq11аке Ja17pe'l1uue;

ако~,r tlit11o IWLI:Жe раЈ.~· w иши 11а gва или вище tUeлa 1 ,,,џ~ yнyutpaшwr. ofJ.лac&llll
• •х '''" '
maga Је њеtова заuреыииа јеgиака з6uру зallpr·
наqе :>ва:

P~'<llнa lfOI!~e ч11ја иви11а и,ча JЩIIIIUЧII)' gужину је/,

Из четвртпr разреда ~намо да коцка 'IIIJa ивица има дужнну 1 (. •. цсr11 11Ml'J •Ч'.

>~tцнмпар,
"етар. 'има dallpe-.иll}' 1 {. kубни цен111меrар, кубтr дCIН1Ml'J,lp,
t)'бниwпар,

1
24

1
24

запрсмин~ ~о.:оцl\е ltDJoц••"'
3

· 1cm =

105
24

1

3
lcm,

1

'-m, l cm,

105 Је1]наких ква;.,а.

~.m и Зdпремшt\' коы ~е

4

J'aL·,.,,.
" ....... ЗЈПр~~нtна д.tтоr ti.И<~Jpa е
1

1
cm . Значи, 1'- 5 cm. 7 "" 1
3

1

1

2

105

4 ""- 24 cm

Заnремина квадра једнаl\а је произноду \)'ЉIШ.l н.сrшшх нонцЈ. lli.Oje 1101а.Је ИЈ
HCIOI Tt:MCHJ.,

Al\o су дужине ИRЈща а, Ь. с:, мrpt:ttt: Н( IO!I.t ј~аншщом 'JYЖitHt'.lJд.11t

\'· ". ь' (
Квадар је усnравна

,,..~творосl p.1tl<\ врн.tм~l чија jt' u~..tHJI\,1 11Ј"-'НО}'I,,{Јннк, 11ннце

основе су n и Ь, а вн~ина с Д.н..пt:, мшм·мо tнtCJJII

V

а. /Ј· с

(а· Ь) ·с

В· Н

Запремина успра.в11с 'IC1 ворос 1р1.\НС nр1tзме 'lltjo\ ј!.' tн.:ноиа nраuоу1аошњ
једнака је ПрОИ38ОЦУ IIOHpШШI( ЊCIOIJC 0CII08( lt IШ(ИНе.
В·Н.

С r1ед11 да је заnремнна h.OHI\l' чнј,, it.' шнщ.1 ;lpkШit.' а it.•дн.н...\
\'- а '

\'

а

&l ,,,<ЦHt.J!.IIO

t'p.xiЛJЧIH( flPILLWt u.vaf)' tt'iiHilf'·Y' Jд11piMilHi' 9'' 'll

....

Ј!Јрачунщ мас)' 1ран.щuнr KOЧI'(t' чща Jr ueua{a 12 (111 1

т= 12'cm . 2 8 1!_

.

<m'

)'CUttmatpmщшCIJt р~ 28 !

48}8,-\Jg

<m'

4,8}8 kg.

---------

1nаш е ]ttapD(rlнa ~~oлr1e-gpa?

1

fllщa је зааремнна t4ризме?
КоЈе особш•е има заиремнна?

Да "u1су зааремине шела која се моtу goвttaau 90 noмatlat~,a

Како се рачуна зааремtта коцке?

~
Jt>tjii,H<t.

Како се рачуна зайремина усаравт· че«tворосrираtн.• ирюм.

Како се рачуна .маса тела?

да п и важи u o6pttymo?

>

е.

АЈ..о !IBf' чrтворосrранс.• прнзме имају основе једнаких n~nршю1а н имзн· јl'д­

на•t BI!CI!Ht, •а.вс моrу да 61·ду њнхове зэпремине1 Наслуhу)смо да у rом <li)''IJj)'
њruoвt з.шpt>tиltt трrоа да буду Једна•е

]!Јрачунај заnрсмиН)' кпадра

даЈе rакво Јаtv"Ь)'ЧИВањс-нсnраuносвсдочи и rзв. Каналијеријео• 11рннцнн:
Ако два 1е,1а пресечемо rыра;ЈеЈшнм р•шнн

3.

Бочна ивmtа nравилне •tетпоро'-t ране nризме ЈС rри nута веhа О;Ј. основне ltBИUt

4.

11.1рачунај запремину •Jpaвtt ше Ч<'"ТВоросrране

5.

~ акваријуму обтња •надра, чttje 11110 ttмa е1рашщс 75 cm и

ма и ако, прн томе, nрссеци тела са б1uю којом
од тих равни имају једнаке поврuЈЈНн.~. 1аща

1il

те.1а има,)· )Сднаке Јаnреминс

ПрименЈtмо КавапlfјериЈеВ принцип на дll<'
услравне четворооране 11рнзме

'III)C

су нпоше

једнаке. Оснооа јед11е nрнзме је кнмра 1 <1 pa11Jt
не а, а основа друтс nризмс је неки коннекс.ш

чама у раони а (сп. 24). Ако пресе•rемо оне при

,,,

(oдrt
е ~ . -,.ар·tшм
· ~ О<_нонама
. uв JtX нри;~ама, односио њихоое поnршивl' С}' једнак(' а·'
ди, 0 КавзлщерНЈtЈюм нринципу, да ове nризме имају једнаке .!<шрем е.

њенс осноне и висине:

1'-В·Н.

·wнurn •,ч К•"""•Ј<рн IJS98 164 7), италиЈански иатематнчоtр.

50 cm.

За t..:олиt.:о ће- се rюднhи шшо

JIOi\(

20 .m. H.IJ1.13tt се воза до

у а~о;вЈрНЈУЈ-1)' ako се на tЫrово дно

rJ ЏS cm; 1) \5 cm.

Заокружи слово испред •·ачноt одrонор.1.

6. Трн подударне ;;оцке сложеН<' су јщн.> до друrс 11 rам> је добtti<н •вадар новрш11не
42 cml. Запремшы тоЈ квадра 1с·

а)

1111

Зап~мяна ).СЈЈраuне •rе•норос' ране призме једнака је производу површиис

·

np113"e uo )е·
а) ооювна ивица 5 cm, а днјаrона.rrз 11рнзме \ 3~ 2 t.m,
б) основна ивица 5•' 2 cm, а дијаrоиз.1апризме за 2 cm дужа од оочне ивtще

cnycтtt камена конка ttвtщc 1'ј оп? а) 1 cm: 6) \ S cn1: в) l ст;

Ј<вадрата, дакле а 2• Нека су OLHOIIC oiiJtX при·

јИе f'ЗBHIIMJ КОЈ< су наралелнс р.11111н а, какви су пресецн1 Пресецн су подуд.tр 1111

!lонрuшна nризме )С 180 cm• ll<рачунај эа11рtмнну те nptшte.

вш.:ине

чегвuроугао чија је површина једнака rннlpJIII!·
Ifll

'IHJC су ивщ1е 4,25 m, 7,2 m, ~.2 m.

2. 11зрачунај запреМ>tН)' конке •ш ја 1е ивица d\ 1,5 cm; 6) , 5 cm; в) 1 25 m.

9, 3cm 1 ;

6)

27,13"п\

n)о,'2СЈп 1 ;

r)

Ј,'.IСЈп ;

1

д)27сm'.

Заокружи слово нсп ред •Јчноr· одЈ"""!'·'·

7.

·\луминиј\'мо... а nлоч.1 k обтн..а hlt.tЩ'M (,\ щщц.1~tЈ 2 т. 1,5 m. 5 mn1. Komtкa је мd.сЈ
.

оне nлоче ако )С 'У"""'' .vtумшrщум.l Р-

' 7 g ,

он

-•

_ а8илне сџросШро.не йризме.
Зайремина ~рра8илне шесШосШро.не йризме

4 (/.

зааремино. и

н•

~ratfнt"lllpodilPaнl' арw.че АВС.Л1В1 С1. Ornotm Jt' аравоуtл"
4 .",, ВС 6 ст а tmnma UfUJMl" ll' 1О ст.

'ilr. 4(
ОВ\

rнm)

t.'k:HOIU

n.-н . •

...

п,

(}n\1H.:>Io

, 181 1 'Џ ,

n.1 rшe четвt>f'Юаранс.~ прнз1он.· AI>H( .А1 /)Ј В1 С1 , •шјЈ је

\(rly-

l'(t\1)84

[Ј1 В, • Важи да

1 Ш/1( I,LJ,IЏ Ј

1 (АНС.4 Н, С,

!ПВ<, t>-8,<

\

,

1)

IШ~ ABIX
.
llt .. fl,( ,., ADP.A Jl• п. '1 nо,,.1\'даrне. па о· lьнхоfн.· 1Jnpt.\fВflt." Je..')(lldto.:t.•
!ftO)T

1

1

t;(,

1 t

I'{ADHA, П, Н,)

1 IH/JIICA,D,B,C,) - 1 Р{АПВС).
2
2

1. И:iрачунај заnремину прсН\илнс 1рос 1ране нризмс.: а\\о је::

Н.

а ) основна ивица 10 cm, DHCIIHa 2.., 3 crn,

ro qа.ъ< вии 1 181 4 18 1(

~ 2Р!АВС) ·Н Р(АВС) Н.

)

1 ·4cm·6cm·IOcm

1

1f'O\

= 120cm 1•

ро\

ао (т 1 трй\ТЈО ~•оље се 6Јр једном висинО!\t раз..1о;.tштн на два

3. Од гвожђа је ltЗшtвен део машю-tе у обли~-.:у нраиилне тростране nризме. Основна
ивица Је 6 cm, а дужина (висина) 1 m. l11рачуна 1 масу тоr ,сла (
p =],Bglcm '.
'
rустииа rво"ђа

r JBII\' Tf'OПf'JH!'IIp113M)' Дак.Је

-

ha·
npanoyt /Ja

Ј т; • рнзыа се може разложити на две nризме чије С)' основе rrpaвo}'tmt

роп" Е 1, 11а rаЗ>ютрена форr)' ы

13 одре/ј11в3ње З3nре."""е важ и за
1'

611.10

КОЈ)'

В Н.

Пош Ј сrсва.ки M tiOГO}Tao може разлоil\иrи на троуrлове, то се и сваf\а нраоа
11рюма може раз.1ожuтu

1!3 nризме чије су основе троуrловн.

0" ''" апрс в~ е, ._:Љ\'Ч)Јеt.ю да Jt:':

Прн мењ}'ј)·lн1 осо-

Зап~.ншtа nраве прЈtЈМе ;е,'Јнаf\а nроизводу поврwине основе н висине.
i'~ B·H.

~

:s
t<.

4. Израч)·нај заnремину 11рав1ине ше<тостране 11р11змс ако је·
а) основна и вица б cm, бочна ивица 2 cm;

6 1о611м основе 60сm, висинаО.Sdm.

S. l lзрачунај заnрем ину nравилне Једна~оиничне шсстостране нрюме ако Је растојање
њс11их насnрамних бочних страна; а) 12, ~ст , 6) 12 cm.
6. llзрачунај заnремину nравил11е шсстостране np>Шt< ако је всhи дщаrона.1нн nр«ек
квадрат обим а 36 cm.

7. Kpal\a дијагонала основе правилне шестост р.ще 11рюме 1< 12 сш. а висина nрюие је
8 cm. И зрачунат и заnрем11ну те 11ршмс.
8. (. тубови су наnрављен 11 on буковщ дрн<ЈЈ 11 oti.ш•·• су правилне шеоос•ране nрюме
основне ив1ще 10 cm 11 ду;юЈне 1 ш . 1\оЛЈш.> <е т,њннх сiубона може трансnортов.tru
возилом носивоспr 1t а•о је гуош1а 6укоr101 дрнет.1 р ~ О. 74 glcm ?

/"р

t<.
~

6) б

о им оснщ,е \ S cm, 6очна ивица 9 cm.
2. И зрач.унај 1аnремин~ правилtЈе ., ростране 11 р1вме ако ie Јбир свих
6очних ивица
12 ст. а збир свих дИЈаншала бuчннх. Сlрана 3О cm.

~"о Оi.Новз )'спрЈВНt" rроtтране nрнзме није лравоуr.1н троуr·ао, неh било
t...ав

JUtna 1е маса Шеда?

.11.1Н(А 1 8 1 С,).С"<·ди даi<

МЈ< ~ В.С, 1

,,.,:uгре•ш11 а,< PABC.r\ 18 1(

,!

Kt~KO ~~рачуна JaapeMUktl арпвилне Щ("(Ulосrирш-се ''PUJ~t)

1<

Лошrо Ј( IIONГШifНJ нrа.воп JC)Jflfl\3 АВСЈ) дяа Л\ 'ТЈ већа ОД nоuршнне

д,

1

како се рачуна Јаиремrtна r4pattalJIHt' тросаиран~ tipюмt'

"UJ
) t.Ht

р

JMiprмuч; ttpщm"Нl" tl<~fюcщpтu· иризме ако су основна uвица а и виоитЈЈ.
L че 'Р« l'dllt' 11 1"' 1М<' Ј<' јед11акоС1 ранич11и троуrао, па је rюнр1шша ос
'
2 г
эаllре"нш 1' li 11, ошюсllо 1' = а ' 3 • Н.
4

9. У базен обли•а nравюше шестостране щ>~вме основне >шЈще 2 ш н ду611не 2 m треба
113С)"''" воду. Колико л н rapa воде може да с 1Jll<' у 1.11 6,1rеи ••о дуб11на воде rpe6a да
буде

1.5 m1

2
10. Површина основе nранrtлне шеоtЮр.IИ< пршщ' ·Ј<'tg ' ·',m · ·' 110вршина омuтача
1
је 4R cm . ll3pa•Jyнaj запремнну прн .rм<

C-rpJ.IHHte н

ПИРАМИАА

I CMt:tl.l tt

roy1л.t (nt lщм~) н

'l"'уrдоиа (с rрана !Шрамиде) рспщ,, \:У Нtннtе

.с н.· мен а пирамиде.

S :Ј.. ПојаМ , fЈрсШе , елеменШи

(

rранице основе rнtpaмиJit' су

1181114t'

0010ещ·

.-шрамиgе. Сtранице 6u•ших Сlр<ща,

-.:оје m tcy ос новне, назиrыЈу се 6очщ· Uf'ltнcr


к rрч ке рс: чи

лuраЏLО' ( •ш та п•

rmpa.чuge, Да1<11е, П·1острана 11ирамиц.1 ича ,
aupcwuc} ti.o ·

-----·-------------- ---

ocнoRitиX ивица и n бо•нtи}{ иии1 1а. Скс Сн.,

чне о ране

Jt

све бочнс ИBIHI.t: пнрам. 1цс:

1

ltMcl ·

Ј)' Јt'дно заједничко теме koje се назиаа АР:< lН.рамщџ·
Расrојање врха од раи11н осноке 11Ирами·н: а
.

РапоЈање вр}{а nирамиде он о<.ноинс

~

11

i

1
tlia t.c еtцина

rщpaмuqe

11811 це пирамиде (висива бо••не с 1 ранс)
11 а:-нша се ааоте.ма.

}f '

Ако је осноuа пирамиде праuнлщ

1

мноrоуrао и ако је права одрсt)сна нрхом
пирамиде и средиштем. освонс норма..'t ~
11а t-13 раван основе. каже се да је tlt~pa~oш­

ga иравилна (сл. 4).
Ако су све иnицс 11ирамиле једнаке,
та 11ирамида је јеgнакоивична.

За rространу Једнакоиви•1ну пирамиду tюснЈји и по~.:ебан ва 1 ив _ Юea-tpatgap.
Размотрићемо шта је пресек пирамиде и равни.

' Z t; - • '" llpu."rp" uoщriJapa KOJII Hlll)' rшpaмuge.

На

------·----- --------····--------------------·----..
Дата Ј< tЈравилна шpocilipaнa 14upaмuga ошо•не 118<щt а =4 rn1 11 гисинt Н =6 cm. о .

9

ptgu аресек Ше ilupa.>шge и равни а која је llаралtлна рагни OCII08t, нtча Јајtgни•кuх
1uачака са основом 11 Сt'Че бочнt 14вrщr шr 24ttpaмugt.
C.Aitkll
Нека Је

SABC дата nравилна троорана

5

nирамида. Раван а је nаралелна равни ос­
нове. Нека је врх nирамиде од равни а на
растојању

Пирамиgа SA,A}"',...A.j~ iioлu~gap чију аоврш чине мноtоуtао А 1 А~ 3 ...А. и
n ШpoytлoвaSA 1A 21 SA~J> ...,SA_A 1•

~· он l•ao 1 .А 41. А. наэ11ма се ос11ова uupaмuge, а троуrлоои SA 1A2, SA 1A 3, ... ,
нн :} бочним Сfi1рсшама fiupaмuge. Све бочнс стране

чин• ЧО/11<:• r,upti.ЧIItJ<' (!,рој 11 је 11рнродан број не мањи од 3.)

(n

троу1лоиа)

Ьрч ' ран1щ,1 '""'"'YI.'Ia основе одређује назив nирамиде. Ако је основа
Р''1 ''· ;ћщд. ic ''"'"""""· <lko је чспюроуr-ао, nирамида је четnоространа
Јт
1щ11 1"l'''кг.о••с су че1 uopoc1рана rространа, осмострана и шсстострана
а

2 cm.

Паралелне равни АВС и а секу раоан

110

ABS

11равама АВ и А 1 8 1 које су nараЈ1слне.

В 1щи слику! Следи да С)' троу.-лоои А RS и
АВ

A,B 1S cлltЧIOI и важи А
Нека је

18 1

=

AS ,
S ( ).

А

1'

11paua
. AS _ _и_
SO продире раоан а у та•1ки () 1• 1.роуrлов и AOS и А 1О1·S су слични, па 1е А S- ОS
1
1
АВ _..и_=~=Э.
('•). Из проnорција(') и(") и датих података следи AIBI- OIS 2

0

среди ш те основе и нека

ц

i.:

Jl/ll'iO 1t tтрамиgа?
Да , 11 6,•ч~t ciUpaнt" tщра.чщџ·моtу ltращц а
1\o.ttti\O •и1ЈАШ1Ьr au:4\frнa. u6 щщ .и <IUpщщq lllu

1\tЩа 1е tШрtЈмиqа аlравиЈtна?

tiapцt~'•"ч

••.ча 1411pшc11qq? f>а•н•и.ча~

Jl}(lla }t ttисина 11ирами9е?
[l/Ult' }t аиошrма?

f: мотри uЈШа tf apt«K цраsшrнr ч((ЛtJopodilPaнt' aupa,.,щg~ и ptJr~нu
аира~т

.

KOJtl

tЉJPJtc tt нрх

1. НЈ слици 7 nриказаt1е су ашрамидl' Обс.11·

.nи octtoвy. боttне с 1 р<tне и врх

• •

-

ежи IMtX<н~a lt:lott:н.1, ,\ ч:rим ..

• •• •

~ 03Чоnре-

и «Чt с -ноВ)'.

Нс Ј Ј~ SAHC {) сЈр<ЈtНИНЈ чаворострана nнрамнла.

а А.Ј р.1ван а , .... tр~Ки нрх пнр.u.оЏЈt'ЈI ссче раван осноне no npJooj t.:Ojd Ci.l щ.ttОЈюм
нма :~:aJ~tlftiiЧI\O jrmю тtмt>, пресеt-. ЈС 6очна ивrща одређена нrм теменом (,11, бе~).

6, At..o раван Ј3 с:адржн 11рх 11 ,1ва суседна тсменЈ. основе nирамндt•, 11pecrk је бо•щЈ
C"'J'.1HJ

8

-p~t}t'Hd TlfM П'.\f('IНfM3 (с,:д 66).

~Ј.:о р.uан у салржн врх и дна не<.тседна темена основе. npecel\: је rpoyr ао ,111;t• су
страюш~ k•fJMOH3.1J. основе н дне ба чне нвЈш.е шtрамнде (сл. бв).

At.:o раван 6 ( ';>
(с_

~'врх н сrче две осlювне ивице пирамиде) прС(СК је

rpoy1.ю

6cl.

1)

2.

Да ли nоСТОЈИ nирамида чи,· е с иако те•..te• t.юже
.

3.

Колю\О страна, темена, основних ивица, бо•щи.х ни ш 3 6о

4.

Може ли nирамида да има чеrирн: а) темена;

5.

Да mr висина nирамиде може 611111 веhа 1щ дужщtе·

на nирамида?

а) основне;

6.

6IIHI врх?
• '

ч н их прана има о{).юстра·

61 ltRИIIe:

в) сrране!

б) бочнс ивице!

Бочне стране nравилне пирамиде не моt у 611 1 н:

а) једнакокраки;

6) једнакосrранн•ннr;

1) јсднакокракн npaвoy1лrr;

tt) p.11111юp.tнtt•нrr1:

д) )СI\Н.tк<њр.шr ryrюv1;rн

IP<'Y''"'""·

Заокружи слово исnред та•ню1 одr n1юр.1.

IIИ

fl~ct"~e 1111раwи. 1е
• .,

7. Ако је раnан ocнolle rrравш1не nнр.ш1ще пpt>je"щjtka рак.ш, шtЈ јеорн>~<>НЈ.1НЈ про·
са ра~НИ'-tа које rre садрже

ра ' хс rJeheм разматрати.

врх н нису паралелrrс nоюшr

јекција:

а) осповнс tiВtщe;

д) врха ш1рамиде?

6) ооюке;

tt) 6<>чне llкtщe;

1·) 6очне оране;

,"

:1

(

n ...

ti(Д(' ЈС ... rr;JН.1 ~8(
~·tfi \ R( /JFHr/1, ••
111f;'13ЈШ1д3 IIJ"dfl :.11131 (._)(раз. ~ +.:11 ОД! О ·
.flfiiX IIBJfiiJ, 8111.1111)' 11

u"( 8 ,n1 Н11дн "..rllftr."
1чс

9.

s.2.

НН)Т ?<'~ ТС

1

n.. ro(.тr.:.·

, ....,. ('1(1100113 Jffl

ltpx IC ч~(";'lltlfll t'

1111

tлuiUI в
01

­
~

тpocrpallt"

10 cm • .t

(IOЧII

Мрежа а_ира~иg_~)' nрtтхоДШ)Ј rкцщн

)'flt

..............

з ва.. ш \.мо оt:нnвнt.~ елt~менrе rшp;HIJfltt.' K~to .1а llpJt-

. :~а ПJtpaAIJfД}' се ~..:с нсrр}'Јtшс.• мрежз.
---~·--·------

-------------·-

РV6Щ ··At['fJit)' пpasu.1HV fllfOl mraнy Ul/f1l.\1Uqy чп_iа jt• OCH0tJH(lll811f<tl .~ (111 11 боч"а Щt/Ща
4 оп

....

fof())f\{'

да се ...-онструнше на BHIIH.' Н;\ 11111;). rIpttl\a
1

м

1

С\' два.

N

8

А

цн95.

Al;o џarv тrрамн-у F• 1режемо д}'Ж бочне ивице AS 11 основних иnнца АН и ЛС, 1 ада

н

s

LIJ

~

1

--

~
~

АЈ.;о пнрамнд}' разр~"'~'ю РЈ'Ж свих бочннх ивица, добща се мрежа nрика1<ша 11 ,1 Cll\1

.

~· r~~

А

НсЈ.; ...~sлвс ..1ЭТЈ nирамида. о\1рсж.а
_

1

с.7. 9171.

,.

::s

~

I::S

А

О

1~ м~жЈ приказана "" с ~oruн 9в.

•'

~

б) Наrнбни угао бочне страве, на пример ВС~­

6)

према основи Је р ао днедра одреl)енш

равнима

ABCD

и

BCS

1101у
(сл. 106). То је yro~o

SMO, где ЈС М тачка IIBtrцe 8( rJкna да Је 111, 3 .
ва S.''vf нормална на nраву /1( Дак~с. }T.Io ~,\10
је утао троуrла SMO. Дужшrа дужн S.\1 )е ЈС­
дна~>а аnотеми шrра\шле. 1 lуж МО ЈС Једнака
половtшн страюще кнадр.на. (Дужнна дры 1

МО је једна~<а ночпречннку кружшtщ• 1'1111
сан с у основу.)
У овом tfi)'ЧJJY 1 poyr ао Л/ОS )е одрt•l}ен к.\\ с

!ОМ ом=

1

2

АВ

\[

)'!0'\ОВ\\МЈ .!ЛIOS- 90"'

t.OMS=60".
8

Дужнна ХI!\1(\ТСН)':Је Лf.)

jt• ,Н\0\СМ,\ Д.IIC 1111·
рамнде, те IIMJM() ДОВОЉНО IIOJI,H.~t\,\ Д.l MOikt.'MO НЈ

1-.01-1( rp)'ltlllt'Mt) мрежу.

Ј\ З 1P")"I/ Ia MOS је ~.\fl

,\!()с+

НЈ )1\."fll IЫЧIHt IH lpt))'l/13 NO~

0>' \Лf"
it \N ''1

floi'PUJJtнJ. пнрамиаt: )t

р Н+.\/. В

.1
Г

L

1811

1Р' ота нс шrра.-1" ~с ч -~Ј~:

~

r'" ~ Пр.1811

ч

а развщt .. '

&.T(1ti fЧt._.

р<.·:(.

r(.

.IC w«rocrpaнc: Пltрамнде

/-1

1

P~48+8·3Js +6 2/"11 р- (4H+l·''

8 t.:Щ,

'

'

те пнра~t.:де;

:н;:ра .. н.рЈПt"1:

Ьh

•- P{/),o\S) _

2

lетвоrос.транс лнрЈмНдt.~

OMt)J: кноn_
r'f'!З, Т lJ
\.

()Ј с......

2

l
+ 'llJ,o\~J

Piнc.s

a}r.;o c.v.

(Ј) ООЧНЈ JflJHЦ~ JU f.IП, ЛJI~.o(JII,l

CDЧifJl IЩЗ5"-

1._

М /'(АН\)+ 1'(1!(. ~~ + i'(Cf>\)

I'(AB.\J ~ I'(ClЩ - aJr.

б) {ЮЧ1ЈЈ 1181ща 7 сп, anorcмa 4 5 cm.

.

1 ""т' апот.. са 'm,

3. А..:

PfABCI>),

аЬ,

'•5+tuв)cm'

в) квадрат

ОЈ.;р\'Ж • '-'!'ЈОВО Ш. П(I>'Д rЗ'fЈ-НН' ОДП)ВОрЈ.

4. ~ОЉ tpYifШII Atpt>li)' тpo~.rp.1Ht' rшr.u.шде чнје С\'
. основне нвице 3 <..·т, ·Ј СЈ1"1, 5 ст н
све {очнс IIBiflJC ")'по

S cm.

л

5. Је 'la 4- трана Ј ЈА., с ЈС основЈ nJtp.u.ш.де'

а срt'д 11ште насnрамнt·
Сlранс t\OЦt.t: ј~ нрх
·оцке 4 cm

т;;;.а•шде /\он, тр)11Ш11 ••р~жу rr rшр.uшде ако ЈС ивица к

.

--·---- ..........

...........

--- ---· ---

Јt3рачуна; rloвpшrmy t•paвUJIIIr ч,·тмро­

5.3 По8ршина йирамиgе.
По8ршина чеш8оросшране йирамиgе

сшране йирамиgе основне ивицr а

,, IШO­

rurмr lr.

р в+ М, Р= а 2 + 4 alr, Р- а 1 t lah.
2

Ј6ир nовршшrа страна шrрамиде Је аоври•ина a"paмuge.
.Uo а В об~~анмо nовршнну основе nирамиде, са М ловршину омоr ача,

а са Р површнну nнращџе, тада је

Р-В+М.

О.

li (m

'Рам"qс •с аравоу/ао""к AHCU, All

а at бoчllt u~tщt су trqнa,;c

lfJ[>a•t)HQ)

-8

ст, ВС = 6 ст. Rrюma rmpaмuge jr

rioopщrтy ше tlupaм,.ge.

По :;Ј О V ООЧНе Ј!ВИЦ~ rе~наке, <Ј!<'ДИ Дd иормала 113 врха ПИрамиде 11Ј>ОД11Ј'С )'.111<111

<><.•.ове У пр...еп ~щaroJt<иia нраrюуr Јо!Јнка А/ЈС/). Бочве страве оне пирамиде су јед~
'·-'"1краки 'РС"\, 1овн, nри че" у )е t:.AHS;::; t:. ClJS, t:.RCS ;;:;t:.OAS (сл. 11 ). Аrюrсщ·

ю,ачуиа~ чо "~' дV.II<Ifrrr виенна које o;ttoiiJJMJY основицама ових тpuyr ло на. f'a•tкe

М
н '11 1 ре~.,., ере U1ШЈЈ ивица АВ и IJC, а О nродор нормале из нрха <; крщ раван
•>СНове с . 11

1/Jpa•tyrшj tювршtту иравrtлнс •rcrllвvpocrtlpaнc rmpii,\IIU}rc"
1 ·Ј ' )' O(HQtHШ UdiЩtl ~~ ;_. -1 lffi,
боц11а 11вица Ь = 8 ст (сл. 12).
Аnотема је

/1 = / 1
1>'' -

(а)! • lr=2.'15oн.lloнpшншirl'-(l~+\b,l51,ш'
2

..J.tttt:

д

чt1~:юр;. n= ранt.. t•llpaAtiЩt:!

ри; 1ШЈ tHft тача aupaмugc мо()• 6umu Jt:tJH" "' 1

r 11

l('f/H~ 6Ьtt~t (ifi('dHl ,ч('~Н"' 6UfilU JЦHQI(a liCtrflUIIHII 0('1108 (' 0 IIPtJAffi!Jt~~

ПГ

Н.}

ЧП ~ p<>"-TcO:.-fY ПИрЈМ • .,.Н

1'

' де се <а В обележаоа 11ОDрШщм О(fНЈНе 1Щр+ М

О' .OBifJ Jlll ,;.{... Ь (К ЧНЗ IIBHЦ.l,
Ј. ВЈ 111
НОН: fJ 0 НЈГ 16Н' \Т]О 6• Ч НС' i ":HIUC'
, 'са о. .ювЈ• ,_> ttJГ 1Ь1' 1 }7 • бо 1ШС '"тр...;н." пре м Ј
\4 l

,-{ Jt. 1

Jf

riJ 10 \

1.31

.-.mдr

li


•h

• :1,

а

la

l. lf

ОВГ· .JIIIfY npo111. Шt." Jeroopo,тpJHt.." Пlt·

4(

h

.1,

10 .г.."

Всш,·

.Ј&.-:1, а

45 .

аирш,.шgе ако су основна

3 ~.·т;

в.т. н

б "
1 н

!2cm.
l]<Щ

ь <1

tаема Jr.
А

ћ

J3<m;

d BIICJ

4.

,ЈЧ\,

гlоврr /а

'

Щ\ <

lllf)

-

2

p;.....,ry правилне четворостраве Једваконвичне"
npaE ~ше четвс о,'
ира м иде I!ПИце 8 ст.
• rou-·
р р;ще пираьшде је 125 ст 1• Све
,
r;.(IJIHe. Ао.ОТ~МЈ Је·
Cl ране (!Н.

l5cm.

~

.

с~,

в)

7,S ст;

r) 9 ст·

:!.ао•р•;м с С"вс. ишр'Ј{ ,ачноr одrовора.

д)

IIIIJ>JA!III(e

!а• p•жv.r с юво т

'

ви, па је

кокраки 'р оу, ЈЮ·

на има w; 40I1c:rtыfв~. пан IIJI об.ЈИКd Jm·
ll<e а О 1
~ •m'

<Ое ' , ране lljlauИJщ

, оы с ~~би с
"

l(]kB

Ј

ст. Љена IIOIIJ'IIIIIIId

н

Израчунај
1/овршинуиравlll
n . нешr-

allpa ra станице Ј 9 ст

е че•ворщ•ране пирам

о <счсње папира.)

йupaмtt<]t

.

Д

а ли •им н.широм ыо·

и це 'IИЈС су све· юнщс " "

ако

новна 1/бtща а и аtlОШема

Основа

правилне

<)'

ос-

},.

шеcroc •ране

пирамиде је правилни шестоугао

na је
г

Р= 6 а '3
4

+ 6 al1

2 •

односно

Р= }az /з +Jal1.
2

.

А'

л~<

р = а ЈЗ + 3 '"Ј
4
2.
2

2

Ј

11

ЈСдflакостранични троугао, а бИ!~а~иде
Ј<
0
не су Ј/Одударни једна
"'" С/ р а

странице а,

JOcm.

S. :>6n.... вн.х Јtш· "" ' еднакr
тtнt·ше 1
~~ а 'б 1 + ' 11 2
c'l норостране пирамиде ·е 32

6) 4. (4 t ' 3) cm2.
6. Л
нспrел,а•mш одговора , в Ј б. (1 +/Ј) cm2
1

pocmpшtr

<а а и ,щ0 •

R

nоврrннна ооюне

n

-<Ј 5

146111

~снова правилне тространс

(3 60"

сr осшране

3. /f

а~щ lt..' d t;.,\ М IIЩ~ptlщ на ()Mota•tJ.

••

11

Т
noвpr на Н nрави.ше
4 ст . Чt'ТВОро стране пирамиде ако је

1\1/

>6 cm

-

Израчуна} tlовршину аравllлне щ

.. у-

е~Ј :~..~Ј ~~

8 '

-

Ј r... Ј'

I..)(H'

f

-- - - -

11

Ј tЈрЈчу•ыi пuоршину нр<t.rщлнс.: • Рос' ране 'Н1ро~мц .,
а)11

t2cm;Jt

7cm;

6)ц

(}(.rn,J,

o)ll

6cm,H

3cm;

l)b

IJ,rn,J,

Sl..l1\;

•C,\k<•cy·

ll<.m

,~' '~· :~: . "~. ·~.
'

,f;paчi'ШII омршuн\' lif"'6"-'"' ш
Jь ..:n.a6ut.vнa 15(111.
1

Пошто 1t д'-жа дИјаr·оњt. Ј
(

рt.ЗЈfШТt'

IC' •:ft OOIORHt."

«ttlodDpaнt- aupaмugt ако

jt• gуж:а

gujatoнaлtl

основ~ Једнака двострукој основноЈ I!ВЈЩИ, го је а
.

JffШIIt", cpt:ДI~
2

СЛцКА :Ј-6

r:

z

'

2

iJ 2 = (а, 3 ) +н-

1

З. 113рачунај nовршнну nраоилнс rрщ.:1ращ: вир.н.шл,с ако 'е
а на1·ибни Yf ао бочне- с 1раве према осщщи А
, ( .,
Ј 0 свонна н вица а
1-' 60 <·•· IK).
4• Ивица основе nравил 11е 1·рос r ра1н..· rr ирам идс једнака Је uиtи

8 ст.

ш те основе и врх nирамиде rраде правоу1 ·лн

1ЈЮ)Т3О \IOS !СЛ. 16). lfз овог тро~тла Ј<

~м2 '-MO'+OS,

2• Јiзрачунај nовршнну nраuилнс rрщ:: 1 rан~ ltнрм.щнс Ј.tц) .•
ца 18 ст. а збир свих бочвих Иut1ц;1 \2 Clll.
Је зб~tр свих О(.Нови~tх ~tви-

oo106 f"

"1_(8~3) +l51, h2~4Bt225,

cm.

'

а)

~-

Површина те 11ирам иде Је:

(36v 3 +36v 39)cm';

Заокружи слово исnред

h=,273cm.

нн пирамиде а _ н ~

б) 72f3cm 2;

\2

r ) 72,• 42 cm 2

•а•1ноr одго1юра.
1

р- за1,,1 +3ah, Р=
2

3·81•3 +3·8·,m,
А

2

Р= (96v 3 + 24, 273 km 2, 24.Г3 (4 + :9J)cm

2

.

а) а= 10 cm; h = 12 ст; б) а- 6 '"'· Ь

12 cm;

в)a=6cm,H=3cm;r)b~

12tm.

слџка

.1.8

~· •и оtм;шина омоШача r.равюне Шросшране uupaмuge може ga буgе )tgнака
0011ршини •:Мtмt Шt fJupaмuge?

.Ја •и Оо11ршина ocнotlt iipll4wrнe шесшосшране aupaмuge може ga буgе ;еgнака IIOЛOBIIHu

13cm.IJ

5

~

А

Dotlpшuнe омо112ача йЈt йирамиqе?

R

:1, ·-·
. .... ...~·.~

Нщ су елем~нrн прав1111не 1росrране нирамиде SABC: а основна ивица, Ь бo•rtta и ви·

ца Н ажкка, h апоrсма h ви'н

1

б

на основе, а наr·и нн

yrao бочне ивнцt• према ос но·

"наrнбнн )'Јао 6очнсстране nрема основи (сл. 17).

.. 6.
. 7.
.
'''
·---'
''
'

-

С\

/(т-_ј .:r UJP~ч)'IUШI иtмршина йpll4U11Ht Шpodlipaнt aupaмuge?
/i.t:L се UJfiOч)'НQ811 Оtмршина ара11юне шесшосшране aupaмuge?

111 А

11) 180 J3cm'

5 Нека су елементи nравилне шеснюране 11Ирами·1е SARC[)~f·
:
·
Н
h
а основна ивиuа. Ь
бочна ивица.
виси на. аnон:ма, lr, uисщtа 1\арактсрисlичноr 1poyr.la основе, а.
Јiаrибни yrao боч:~е Ј-tвице према осrюви, ~ наr ибн и yrao бочне Сlране nрема осн~ви
(сл. 18). Израчуна) површину правилне шсоо<1раие nирамиде ако су:

Ловрwнна i~

1.

\2cm,

С

И зрачун ај поврuвн1у пp.!BI1ЛIIC шс<Јо<Ор.шс 1111рЈшщс ам> Ј< д)'ЖЈ диiа•оиала основе

20 Ст, Ј

1! 11СИНа 1111paMI1Дl'

5

ст .

П ранi!Л II У ш епострану 1111JЏMI!I\)' S:\RC/>I·T <C'IC r•••н sлn. Да ли су тuо-..
r ела IJJJ рам 11де? Кол11~Ј JL' IIOHp111111t.l J<дrtol
ror д<•ла ако )е ЛВ = 6 ст,АS- ЈО

/t'"'·a Ј~ ЕЛ ВС шросшрани uupa;rr,щga, 'CtlJa r
f циа иtнща ЕВ нормална на ра"ц,, ooloe: 0 Oto,". Jf'Ч•щ~rcncuч
60 'll
}f
"'R
на"
· <ll.l~a;,
f'..\сц._«~оеrщ.~р,щ ~~.. а
rtpc.•ce~•eмo nризму ABCDEJ• раончма
tlqt Jetf·
Ef 11 АСЕ (сл. 216). Уочим 0 с,1 едеh
"~""._
,
А амиле: ADEF, ACFE, ABCf. (nрв: •Ј 1 ·

на аирамиgе.
Заиреми
чеШ8оросшране aupo.мv.ge

ss

тр~lнти JaUpe""'UH~ йPUJAfe ARCL>l·т-' Ј,~о~~:ц*t4 qц )Q:Цр 'R•щ'f•сц tцp0)1Qo

ЗaupeЛ1UHtl

г.

... ,.

f1 \'Чit,н tмо "

0

.. ~ нзр.ачунз.ва ззпре...,Јtна nprtз~tC'.

ва Silllf"~мнн3 nир.tмн.D.~-

tpt6d д.Ј н.1lн.•"ю

<'".d.n.J

(). H(1tf4

ч, .-

niiPe
тем 1,
.
CFE и ЛВGЕ су nоnуларни rроуrпови

tlll~Q~р4МЩ/~ аКО ј~ UtlUЦtl КОЦКl' ll.

~·~Ц"- /fЈраЧЈ'НА/ JiiQf'O'U

.

.

.

. O(Ht)Bt~ стр.1Не K011Kt'- а 11pXOBit }' Ц('Н rp)' .1\ОЦМ.'. 1.H(Щt)l; IJH~

ОЧНМ' rщр.u1Н....:С' ЧIIJt" (} 'IIIC1JПJI ДЗ (t.~ CIH~' оне .\IОГ}' ДОВ~СТII_ДО ПОКЛЈПЈН.Ј. Ј<ОЦkЈ је
Ј-ЧNИ.4.3 IINI 6 Jf NDЖt"M~ За! ' 'Ј"'Т ЈШЊt" облаСТИ HfMJJ)' .'Ы}СЈIНИЧКНХ l\\'IJt\,1), ЈЈа је
р.аз.,.._.:tна на 6 nнрамн.:l.Ј~ t чщс.:} р .!.нна тих тtра.-щtДЈ. Дакле, зanpc.)

њtJf.11.1ЛJ"(Ioflfii.1Jt."ЛH3J:'d.!J(Шp)'зa~

.

.мнна ""lf~,\fiUt" ~8( Л

t:

а
m>вpmllll< п', ююmа 1<' 2

.

3

· n =

(lщmo Је 6

1 .
3

а'. 2а, можемо за кљу-

СЛџ~СQ ~4
G

i: j.

-

Основа ове nЈЈрамЈ-ще Је ADaдpar

. . ,,_ 11
6

1
'

11

Е

:

п'

f"

С

ДaiJI<, V(ЛCFE) =. V(ABCE). Пирамиде

i:S

(дужине бочних ивица nризме су једнаке), na 1е V(ADEF) ~ V(EABC). Јасно
је да V(ABCE) = V(EABC). Три nи-

А

'

л

с

8

nринципу и њихове заnремине Једнаkе.

t<

1)

,

1

~JtCJfHe једнаке, na су no Кавале~ијеьом

S)

D~

ADEF и ЕАВС има/у nодуцарне основе у

~ nаралелним равнима и Једнаке висине

л -

-

рамиде на КОЈе смо исе~и nризму има~
ју једнаке заnремине, ТЈ.

"'"" з·~ sанрt'минз <шс nнра.r..шде }t'днака трећнни заnр~мине одrооарап·Ьс np113JWt' Пронt·рнht·.чо да л н ово важи и за било КОЈУ пирамиду.

\

~;ЈЈfмају заједнички врх А, то су њихоье

и ~Jr t'111рана .4BCD коц,.·с.· ABCfJl:TV·н, а врх ј(' cpt'!)lllщцr

'fiO'iiif'4Ht

'·wi-1
·\

врх}, (сл. 21в). Основе nирамица
А и су у једној равни. С обзиром 11 а ro

flft..10 ПО .. 0.\IC L"t f13раЧ\'Њ1

V(ADEF)

8

~

V(EABC) =

V(ЛDEF) = 1 V(ABC/)E
3

i

.F).

Пошто се основа сваке nирамиде дијаrоналама из једног темена може

троуглове, то се свака nирамида може разложити на т

ч ким врхом.

в

nоделити на

ростране nирамиде с:а за једНи-

Заnремина nирамиде једнака је трећини заnР<миие nризме која са tомnхра­
мидом има nодударну основу и једнаку висину.

а ~ оора~и 00/Jputuн~ upecrкa aиpa.\/u­

с_а В обележимо nовршину основе пирамиле. са Н висину, а с:а v Шlрtмииу.

ga U f"14HU {3.
6 ~ fiO~qu юи~мине ових fiupaмuga.
'

Тада 1е

V=

П~цн ПНра.ЧЈt;Ј.а И р38/IИ {3 С)'фНiу­
~ С.1ИЧ//r oдrnвapa}yhoj OCifooн. При

rом~ С\

м1ефнцlf)енrи

сличности

<><.чове" пресею iе;1.11аке 1 kоефиц11- ~--------------~
)~/!Т <.1НЧНО<. Tlt

/f /fДНЗk р<LЈМери ра ·

сто1ања ращт а н /3 ол врхова п11рамида). Знамо да је однос ловршина сличних

фиn-ра Ј~днаk kBaдpaty коефицијенаrа сличности. Следи да пресеци датих пи­

Р4WЈ1.да ...э равни /3 имају једнаке површине.

6

Ове пирамиде задово:•.аnаЈу услоuе Кавалеријевоr принципа, ла следи да су њи­

хове ипремине /t..tнаке.

!!.-1!
3 .

Основна и бочна ивица upaвwiНe чeШвopocшpaнtQиJXU<ugtSЛBCDtya=бcm.Ь=Bmt.
Израчунај заnремину.

Прво иэрачунамо висину nирамиде. Висина пирамиде Н је висина која одrовара
основици једнакокракоr троугла ACS (сп. 15).

н2 = ь2- (11_-:-( н2 =82 -( 6~ ( Н= .f46cm.
Запремина је V =

-а2Н , односно V
3

= (6cm)2f46cm •
3

V=t2146"anJ.

-----

....~

--~---

I€ JHdiO.l' raflJ'l'MUHt' ,

ЈfЈрачунај_Јаар~мину apaeиllнt Шpo,mpat~t aupa.чuqt АЈС
• ul(a

rs

1.....

;

о "

9. 1, 1t

n. 1

,

''"'11,

о

),Ј

.., ...

а

н нс:" •сrfюросrрзне rшр.tмиде ato.:o ;е обltм осноuе 32 crn lf

ЈЈГ.,. • 'l.f)IH}' nрав •
. ,
(} 60ЧIIJ lf'IIЩJ t. ,т,
JJJII..Ifll.. 9, 11,

Ј. 1!1 JBit,н.• ••t"'Ot'r•н. rр.нм

р.:zв1ш, при 'lt'M)' ~в.н.. с!! од

.. r;-a.:.'lнx нлнна OLнone

Н) .JПOТt'!tf.:J Н (П1.

~

'

2

·.

\ 3
V= (<;сm//з _' 6cm
12 - -

!:S

.H=6crn.

V= 18J3crn1 .

заnремина дате пирамиде је 18 Ј'з cm 3.

~rн насrаi\· чепtрн шtрамнде. И:-1рачунаЈrюврruнну

,...01r

Ш"'

~~~·
·----------~~
Израчунај
заиремину аравилне
шесшосшранt uup..мugt ако

ЈСЈюЈ:н.· н Jt"дHt.' бочне стран~ правилне чеrвор~страш: пирамиде је

p~,;~~-,.,t вршшfЈ tt,\fOT.:ЈЧЈ 11 основе Је 64 cm 1. Израчуна} .заnремиву те nира.

S. НаrпрзмН< lioчнt• 11внцr правште чt>творостране пирамиде образују п рао yr·ao. Иэра.

s.G.

. >трауrла Bos i•:

н, =(4/3) 2 -fб,Г~)'

.

[-

' r3

s:..

.. ,~131

'

заnремина је:

t"IНа".ошш•нtЈ пирамида нmtце 8 ст пре~ечена је са две

ral нач

1

-h)
=Ь'-(•./3)
1
н '-ь'-(
3
3-

18

И

IIX Л'fГЈЛ:ИДЈ.

tC "'-IC: (

.f. : ,~
6

~
~

:t.;rx LJJI ))f.:Jt ерх тtра~шде н средннпа по ЈСдн.оr пара на ..

На

.,.. crn,q~ltQ

,т;

t.r..o

'

-IJ)

о су OCtioeнa иец .... 6

4' 3 cm.

рао.tунамо виси ку nирамиде. Користимо с.лиkу

~nptUIIH\ -re rнр.u.шде ~ко 1е бочна ивица 4 ст.

~

6"'

<
::s

V

t

=

4


-- . После сређивања је

'У осн"'""' """"" •" "U<U"" н.

V

'.Г
=~_l___!!

2

За.йремина йра.8илне шросшране
йи.рамиgе. Зайремина йра8илне

Израчунај висину аравШiне шесшосшранt aupaмugt ако jt њtна .JaUptмuнa 144!3an!
а основна ивица 6 cm.

шесшосшране йирамиgе

Заменимо дате вредности у Једнакости

.

if3
V= --·Н
- , па .Је
2

!5>с!11) _{3 · Ii. односно Н= 144 Гзсm!, 2 ,
2

144/3 cmJ =

36сm 2 Гз

2

' прn-ходноr ~е~цщн "·'У"''""" смо да је:
1'- в н.
3

см ~ Во6<: •rњи ЈИ II08J1flllfll)' основе nирамиде, са Н висину, а са V заnремину.

. .------.-.-.--.----·-------------·--

.-.! :i<,_<?~W)?~('-~~--~-~~~-~~ •.?

'•

··..........................,..•.~"!1'8

Како се рачуна зааремина aupaмuger

Ако 11ризма

H=8cm.

" aupaмuga имају aogygapнe осноеt 11 jtgrulrttelltiiJII, rtlllll/8

.:11.....

Пl'
11 111(' тr

l

' ,

1.

J'•11ft_

r. •'"'' ы ~,.нt

.. ~l.1

1

,

tlбt1Ч"· '-Ј

IIП 11~HJI

tн:

l1r'"IJ

трt

flt

ь

, h

Ј\сп•.h

1 • rrp.JfШ!IHL 1'J"Ch rp-1ftt" г.нрамн

"' ,, rc .т,..Ј~ L
Ј.

Ј

р Чt1f

i

Ј'

М'-

g

llttltЦ,I,/J

t;O'III.t

tiiЩ

лИНЕАР~~ ФУНКUМЈд
"'.:1-·

у nретхоnном раэред.у упо:ща;•и tмо ЧСkе о6

nрнмср директну. nроrюрциовалноо). Заииtн

12 ...n;

нс: тро~rр.Шt." ннр.1м11д1.'

. .

'lltJ.t Jl.'

!НС П fpJ.\IItilt'

э 14-1 .. " ..1Ј1Ј:
Ј о~~: р)
li. JfspoJ'I\

В

6.

31

т

hcMO

,

6,

'2' ~...-т ;

f\lt ..-,щю нсщч·а

г) 216 cm';

n) 144 , 6

д) 288

вrr•'

t'

~··~··

nирамиде ако је новршнна оtновt•

Ада,

лрЈвн 1 на тространа nирамида имају подуд~1р11е 0, 110.

~ ГЈроверавамо да"" по формули добијамо ощооарајуhе nредносш:
1:1

у(-2 )=2(-2)+ 1

-3, у(О)

2 O+l

1, y(l)

l

l+l

3• у(')> -2·3+1=7,

Добијене вредности су 11сте као у -.абел11. 3авоююс 1 се може за

.

..__

даl и овом ЧNРмулом.

.

1')2 1,

n)l Ј;

r)3.1;

д)4·1.

Зависност велuчlmе

18

6 ст,

а

i.c:J,h

Н

i ст;

,;,

\с,...,

6)а

6cm.b

r)/1

13cm.h-12cm.

12cm;

11 ra'll;ldl 1 ttrм··~ry правилне Шt:'сrостране rшрамиде основне
lt т c;:-...r-.• -ta 1моr ЈЧd IJ1ff нр а нrlы од ловршине основе.

За један минут улиће се
За два МИН)'та биће
ивице: а =-

6 cr11, ~н•о

9. lk нна t-зн Lше ... rt•crucrpaнe шrрамнде је 6 cm, а бочна иuица заклапа са O(lfOrюм
4' Ј1 f 1Ч\ •' ·' ЫПЈ'СМI/11)' ТС IIIIJ'JMI/дe.

10. 11""1-'ШI'" O< ' 'OI!If<' IIJ'JIIIt'IIJC 11/t'CJocrpaнe nирамиде је 96v' 3 cn/, а 1<111рсмrша jt•
% ~~~ 1~ ; ЗЧ\'Н1~1110t!ршнну lt:' ннрамндс.

11

-"" .. n •• ••9•Ш<

назива се лuнеарнп функчща.

HI1Aa.ou 2Isogt. Нnсл ct щ
5 lвoqe у мииуm11. KoAII~O he гogt би ши у кофи 3а:

а)јеqан; б)qва; в)t, tE

~~\11111\' правил11е шсстостране пирамиде ако <Т

,

оуllромtщьиве велuчu ..е х об,,uка у

Претаоставимо qa кофа има Ја!iремину 12 1 и qa се у њој
чесме у кофу улива

11 ,..... 111аЈ

r

броџве k u

• tle>a " < емtЈЈТИ правилне шестостраие п11рамиде SABCDEf; а ОС/Юнllа ин•ща,
"6очна Јtвнца, Н внснњЈ, 1z аноrема, h1 ВЈtсина карактериСТИ'IНОГ lрО)'ГЛа OCfiOUt:,
а 1 .rнtш' \Т!С't'очн< IIBJщe према основи, f3 иаrибии угао бочне СЈ ране према ос 110

Б.

с"<:

. . . . ,~ffiij т~~~1

).1Ј J\rl.l! •• '"'"1080 нс.. 'Ipt"д rачнш oдrouopa.

а

.....

ын 1. _ ""~f"~\fltнt' l'd,~...н.·pd uноtна re лризме и те nирамиде ЈС:

11 :;

ви <

R(3e) Н..lи 1рафи~о;о..

~ Провери ga ли се ова завис~осщ може JagmQu формупом у . lx + Ј,

Јь, Jcm~ ... 6o•IН.IIfiHtиa.~~:'I,Jcm

p~вJtiJHa rp1 сrранЈ призм3 11

~

cm 1

тJ•mor од.-опора.

:~1 :ы_нpe.\fll/1\. нр;шн'rне_ тростране

уnознати неш•о сложешчуиаhиснос•.

111Нtца

Ј

р

лин !\авиtности 8tлм•

формуllо (OCl счо 3..\..l!,аиал.и на n,. •миа (t\a
•6СЈ1ОМ од.rоеара)ућ..их оредносtи,
.
М 8akotlo
r""'1Нt Н~Ћt

,.~rc 4 R ... J(-.'••o,нmmaиrmц.tl2'-r11. J1'Pi.l

ст
.
п:е је- 12 cm, <1 rюкрuшн.l oмor;.t•r,, је
~
.. вll Hf rросrрдн: nнpJMI{,! .
ft1114 (}1,. fOBIIt пр,
i 1 ~~tШIJ 11..' ПHPJ~fii.дc! Jt':

1 08J.-IU

Ф!::iнкџ,иуА !:Ј= kx + V\

t

-,ВСНП МС ,С Ја Jt'!]fblt.:OIIRHЧ
,.

41 OI.IHIIt 1.1

,ст;

с

"~,.rн ·~ 1рвtта р О. 7

1 (11

'i.\B(

1
ПI(1 Н 1 \'I.J{1 (ЈО•IНС" llllllltt." IIJЧ.. ~I.I О( IIO
с а на
o~.rювrt с 1 ).
..
, 1111 --aм•rlC' LOI.'"")-

'- рз. С

..-n1. h

( }tJ
~~,11,

;JJol Ll"-

За

r r Е (0, 2]

[0,2]

MIIH}'I11a?

5 1моде па ht• )' ~офи бши 1'( l) ; S · l + 2 - 7 1воде.

V(2)

=5 • 2 + 2,... 121. Да.,;1е >.офа he се напунино 3а два минута.

минута из чесме је иое~Vю

Sr 1111Jf>a sоне щ је у.упнаколнчииа воде у

кофи 1· = 5r + 2 /.
Количина V воде у о..офн у нршоеру l1e, д.1>.11е, све до• се кофЈ не tЈаnунн, линеарна
функција времена r са o..oiiCIJI\1,._1J k

S 11 11

2.

t-f.J 1 ютпуно исти начин мо*смо с.с унсринt Jl..i
~ uреаност11 било koje неконс"'а

C::"z·-

нтнелмнеари ФУн

скуп Ј>еални• број•.."R.

kiUije у,. Ь + " (Је~ О) је

г~~iiiP.~~-~~-~~-~§-~~~-~i·· ,
. -·:~~~ajt _.,тн~арна функција?
ф}llr..:ltlfiC' У
kx + п. независно nро~енљн~а х.можс..· У.iиматн
lfНHt1,~,to 1\0)tr aoдcto.yna D ,.,. .~ pea.:zнJtx броЈева R, Јер ЈС .Ја <ue х из D

111

ho.1
11
ор<.:IН"'-.,- ' "

il 1 n.•ални брОЈ у= kx +n (вpt'!}нoc(ll функцщ<).
• r-

- ....................... ............................................................
щта;r qомrн (о6ласш gефинисаносшu) а U<fllo
··-.:
'" jr коисшаншна функцща линеарна> К "'Yff•J>ЧI<O<a/•1

а.
. М••• С)Оброј<е k
:

д

e.:пmt. твсно o;tpt~н o;xroвapar)

' oD•~ игих гр~ноdllи нrзависно аромпиьи~е на.Јивп с~ gом~н или
111
r•
q
tJ6JiaciiJ g~финисаноеfDи ф)"НКЦUЈ'·

.l ,
\'пример)' 1. домен ЈС - ... , 0

1 Ј/ 3 CK)~I вредности је 1-Ј, 1, Ј, 7/.
' •
.

н мер\· 2 о67аrт дефннисаностн је D; 1~/ О,;; r.;; 2/ (Јер таква оремена no.
/2/ (јер у КОфИ МОЖе бити ОД 2 ДО 12 /

)'

·.
,..- "": зад.~~~-~'1-·:•
.
:~~..

'"-------~---

a)0=2x+l,4;

..........

б)0=1,4х+ 1,4;

2.

-ce~~~pua.

в)О•Ъс+,.·

Заокружи слово испред тачноr OдrOIIOpL

BDДt'.

D; /t/ r;;,2/ а скуп вредности {2/.

.

l. Ширина платна је 1,4 m. Ако куnимо .х метара-•
.••....•..
ва следеhом формулом:
- -·-alhW t) 'lllriL\Iu•• •

сыатр;:о/. С;\'Л вредНОСТII JCIIHTCpBaл (2,
}'примеру 3 об.7аст ,.ефннш:аности је

""111tФУн1Щ~

.,...

r) O=.x+2,8,

ЗаuисЈЈост у од х дата је у табели:

) ~Ф.rи.:о qowrn 11u01rapн~ ф)7<КЦUЈС није yнaupeg заgан, узи1>fамо

qa 1' gо.чен ц~ cкytl R.
.

г-::-1т-:-\
~ -г----1
~1 :ј
:

--1

4

а) Покажи да Је ова зависност ЛННQрна поsuонуу=-21:+ .
ШаЈа ~go.otD<Q ШII1D"'}11 6JX9Hodl1U функција; а) у= 3; 6) у= 3х- 4?

а1

/(uo ;:o>rffl

б) Одреди домен н скуп вредности.

11нјс навr,.сн, рн>rамо эа домен скуп свих реал11их бројева. За било

в) Ако заменимо врсте у табели, по комзuону.хi11811Сноду!

•о1н р<аЛЗН броЈ х одговарајућа вредност ф)·нкције је 3. Дакле, скуп свих вредно.
ГИ}t Ј}.

6 lf овде ;;,оиен НИЈе навсден na рнмамо D
R. Број у је вредност функције ако
nocroJн6pot • такав да је у- Јх- 4. За КОЈе у постоји овакво х~

3. Ар:о се налази у Младеновцу (60 km од Бсоrр.м) н крсk се nута. брэннои lun
60
на час ка Тополи (90 km од Беоrрада). Напншифориупуза УЈWЫиост aytaoJt
а) Беоrрада; б) Тополе эа t минута; в) За KOIIJIКo NИИуТа ће ayrocтнtu. уТопопу!

Лотри:н>!~ га решаваЈ}-tlн даrу· везу као једначииу по х. То је линеарна једначина, а

4. Одреди домен и скуп вредности функција:

=

њю сио В< научи. 1 да решавамо. Еквнвалентним трансформацијама добијамо:

а) у= -3х + 1, о.;;:х.;;2;

б) у= 2х-4;

в) у=-3х-4, х е [-2, -1,0,1,2\.

у=Зх-4

5. Функција у= -3х + 4 има домен [-\, 2Ј. Одреди скуn вредности.

у+4=3х

у+4 =х
3

6. Функција у= -Зх + б има скуп вредности [-2, 12}. Одреди њен домен.

7.

x,.,l'+4
3

h.IАОЈоаби1nкоЈереалн0 •б

·

Ј Р0 Ј

у+ 4
·
3 реалан, Ј<дначина има решење за свако у. да·

фк:е вредност ' мnже 6И1 н било који реалан број. Скуп
'I!КЦI!I<' •е ~6or rora Cl<yn tвнх реа..тнх бројева.

вредности дате лннеарне

Мирко је имао трн евра. Свакоr месеца уштедн по 5 евра.
а) Колико евра ће имати после х месеци!

б) После колико времена he моhн да куnи бнцнкл који кошта 98 евра!

ь.:z..

r-рамuк Аинеарне функције
'1'

1 '

l{aцpiiЩ rрt'фи• фр.-1/UЈе
~ у
1

"-

"'

~

"' >' ~ 2<. 61 Ј'=

2х + 3,

~

у с<д>~ОМ разреду вндсщ смо да jr граф•њ ФУ'"'

~:s

цијr Ј' 2х права лннщ.а t.:OI.1 ("адржи ~~.:оординатнн
Пi'Чс."Т.1К, lfP су sелнчине х 11 )' днрt>ктно ~ponop­
i1fiOН.t'1Ht". ЗЈ •Јrтање Oflt" праве довољно re одре­

какве су ираве чије су јеgначине у

- -3х + 8 !4 у

-3х

... s~

[1раве су паралелне јер имају ИСl и косфиЈ\

И)енt npaнrla (k-

3).

~

г:s

ДifТН јОШ lc."ilH)' Н.t~Ну ТЈЧЈ\}' раЗ...rШЧЈfТ)' Од K00~ДJ~­
H.3THC'If nочетка. 3а х - 1 вредносr функцИЈе Jt"
2, па,,_. графнЈ\ nрава ,..оја садржи тачке (0, О) и
Ј, l}(сл. Ј).

.~ 6 Пр>ш<ћnемо да С)' вредности овr функцнје )Ћ<К за
~
3 веће од одrоварщh< вредности функције из а).

s:L.

закојеасуараве у= ( I -a)x+2 и у= (3+a)x-I

~:s

услов паралелности је једнакост коефи 11и1 ена·
. З
. .
ra пpaиrra: Ј . а- 3
начине Је а - -1. а а - -1 праве И МЗЈУ Једна•llше у - 2х+ 2 и у- 2x-I.
+а. Решење ове ,еn-

~

З..rо ће њен гр.1фнк тако/)< биrн права која је пара-

ЈЈ<-11,. rраф>Њ')' нщрrаном под а). За х= О вредност фуикциЈе је у 3, За х- 1 вред­
ностфр<КЦНЈ<Ј< у- 5. Дакж, график је права која садржи тачке (0, 3) 11 (1, 5) (сл. 1).
в Вре.:zности ов< фј-нкције q· )Ћ<к за 3 мање од одrоварајуhе вредности ФJ'IJЦifjc из
1). 36or тоrа Ј< и њ<н rрафик права паралелна rраф11ку функције из а). За х 0
вре.:zност ф}'НКЦИЈе ј< у - -.3. За х = Ј вредност је у = -1. График је праnа која са.
ZipiO<Тaчкe(0,-3}11ll,-l)(cл.l).

иара.пелнt~

I:S

;-к~-~щ;;~~~-~--~~щ·~"н;~---?-

........

шта је 1рафю' линеарне фунrщ,.је?
Како щrлеgа ipaфllк .!lllнeapнe функцще?
Како се црта tраф!lк лr.неарнt фуню4ще'

Како иэглеgа 1рафик кoнcmaнrtmt фунщщr?
Н• исти иa'llfн, ако Је k" О, ЈаК-Ъ)'Ч)јемо да Је rрафик

ШЈDа је коефицllјенrи upaвr4a йравt?
U.UJUI ;1.

фуищНЈ< У- kx ::рава линиЈа коЈа садржи координатни
nочетак 3а

k- О ф)'НкЦИЈа r.1аси у= О, па се њен rрафик
n
! тачк.н х добИЈа_ када и на вредност фун кције у = kx у
тачки .tдo.:ta број n, графнк фунщије у= kx +n добија се
~ок.1апа а1 х-ос_ом. Како се вредност фуикцИЈе у= kx +

nомераљем сваке тачке иЈnЈ: наг·оре, ако је n
дО.1е, а•о /<n< О (сл.

> О или на­

2)..Због у( О)- k. О+ n= n, види се:

"је Јt.:tнако вредности фуикције у _ kx +n за х = О.

/

у

~/

r~

Какви су коефицијенгtщ йравца gве 1Јара.1елнt 14paet?

1. Која од тачака (О, 1), (-3, 2). (4, l) прюыда правој у= J.t-1!

2.

а) А (2, 2);

Графикф}'НЩИЈе
· У~

kx + n је права која садржи
rauy (О, п) на } '·oru н паралелна је правој која је график ф}'11tщије у

O,Sx + 3 (.Щр>t<н т а ч .у:
б) В(-2, -2);
н) С(-2. 2); r) D(-1, 2);

График фунщије у ··

д) f(-2,-4).

Заокружи слово иС!Iред т.1•гноr одговора.

kх(сл. 2).

3.

Нацртајrрафике фунщ1 ф: а)Ј· ~ 3х. 6)у = 3х-2, в)у=-3.r.

r)y=-31+1

,: ,.. + 4 ~..а :коордtr·

(t"Ч

..

1

S.

~

ТННN(Х':

М.

Налнuш

rt...

ЧЈ{}f) r.t.aвt' "'о1.1 L-.1држл т•чкс

н О,

С)(

4),r I,S.

f/Јр<'ч)·н!IЈНУЛУфункцще: а)у

•• ( /,41

..

~,,. •iЊаУНШ.: Ot... ~.M3 НЈ С."'ЈН~ ~

11

t

,

6. Ј 1 ~чн •Ј М'"- .Ш ЈУС' npectч:~ ~х тачак.Ј npaвftX са

ЈtЈ.ЈШШИ ЊlfX~DC'

7.

h.omr~.c

.... o-..)r. ,Јн.trнн•

оче-т

, уц;t,ъен t. Ј. лrаве }'4 хт 4

fl.,

!

J_,~l?

} .

х, •Ј у

~} t-1)'_1J, ф)'Иt<ције је решеље јеанач~н«! ·2х + 1) О. РеuЈаи.оа.,

6) 11• Јх

О налазимо х- О.

s.

ьtм ~о6"''"'" 2х"' ~. х- S

,t

) )едuа.чнна 5 =О нема решења. Фув~<.ццја. вем.
в
ану!lу,

"

t

Да ли функц11ја у: -х+ 3, х с

~

нема, јер је у= О за х= 3, а 3 се rre налази у домену.

:S

ЈС'1Н.ЈЧНо·fС

lx+S; 6Ју

2

4

4 х~ 61
3

:s

1О,

- 1, _ 2 _ З\

11ма ..у.1у?

5:>I:S

.3. Нуле и знак линеарне функције

Ogpegи нулу функције У' О.
На dil~apuшШy има 20 1 )~М. Сгакоtа gана upoga се 4 тоне. За кол11ко gmш lre <с '''"

t

:s

t1a.t> opogamu•
П0<.1<t џна ко.1ичииа нrпродатог )Т.ъа ће бити у= 20-41, све док је 20-41 iii' О. Тражи
о. односно решење једнач11ие 20- 4t =О. Решавањем добН)ню t

Свако реално х је нула ове фунющЈе.

5:>I:S

s.

cr t таЈ; О да Ј< у

Ја nrт дана 6иhr ав ра.ъ nродат

Осим у Це.•зијусов"':' cmerleнuмa (у), llieмurpll!«ypa <t юражава и у Фар<kХаЈШоои.ч (х)
и Келвиновњч (z) сщеаеошма. Везе су:

Ogџgu =~куу КОЈОЈ tрафик функцщt у

-2х + 4 сече х-осу.

fражrна .ачка имЈ орднна1у у -О. Аnсцнса /ОЈ Је зато реUЈење

~
~

.::s

<~начине 2х + 4 fl. Рrшавањем налазимо х- 2. Проверите
4 .11а nра8ЗЈ' -2х t 4 ссче х-осу у 1ачки (2,0) .

на ииц11

~

5:L

r=

5
tx-32)
9

z::-

~ (х+459,67).

\)

~

а) Колико Фаренхајшових ш1еrЈен11 юнос11 ну.1а ЦелЈr;јусових стеuени!

1§-

6) На кол11ко Фаренхајтов"х сШеtiен" К.t>)'Ча 8О!Ј••'

:s

в) Келвrтова нула HtJJtlвn а· пасолуmна нула

(og ње нема нr;же Шtмuерашурt). Кол11ко

Целз,.јусових сШеrЈени шнош аtЈсолутна нула'
слика

4

BJЮIIW{fl1 неЈаtЈuсно йpoмfflJЬuвr х 'а коју је вре!ЈноdD линеарне функције
r lcx + n ft!!JHai(Q "''ди, Шј. решt!Н>ејt!!Јна~ине kx + n =О, назива се
нум функције.

Решење: а)

32;

б) на

212; n) о~о-273.

.

<\

_ -

.

У неким случајсвима .,;оржн.t ЈС rш 1ормщи)а Ја ~О)

е вреднос1 и х је линеарна

_

функција nозитивна, односно нrr arи"ota, 1ј. •а•·'" )С њен знак.

rr.)ф

нк .111неарне функније с~че;: х

,. t 6 нснdа/iЈШЈнд~

Тр.t».снс 8рс;uнхт11 .а:1"Ющ.амо pcшalt31ЬC'N неЈ~Н.1ЧIШС' 2.х t 6

Ј( ,.;t~a Ј~ ,1Ш-iеарна

О. 1а... P<'m.ttlaiЬa Је-•
4

.. Ь 0

5

6~2х

А ~о; о јС' у тач..:н а· од1 онарај,-hа вре.1ност )' .'lшtеарне

фрrЈ..ЦИЈt' rюз•нюта (неrапtвна). одrоварајуhа тачка

Графнк }(' :~а х<

3 н.1над,

а .аа х>

ф ункцИЈа која чма дв

-

.

t

а У·СЦ.уу1.tч~~:ч (О,

kx:

OCt

у

lV

о

2 1

квадраиту, Каквоr

4 . -rок (ро.~ће1-0е

cpyHKU,IЛJ е

npoмt:
ф ункције у kx +nисно
11љивс х nовеhава
111 0

·

ц чега

Да бисмо то утврдили,прещостаnимо ца су х,
~

~ "'·Ја е~о

Р~1.1и•щтt "У'~е'

ф\·Ј(~<"uиЈа )' : -3х + rJ Је неr d. т ивн3 Ја х >О К
·
· nм~~

њује рредност линеарне

х-осе. Функција

> 3.

'УУ1ачки( 2 01

Да ли се са ловеhањем вреднос·1 и lltЭa

.h + 6.

3 нспод

0

=
n Је изнад х осе у 1 и 11 t-:воt.дранr
ttJK3 С) k И n
у а 1-Н:nод Х
' ____ --- ·--------· - ·

(х. Ј') њtноr rрафн"'а је JIJHaJI (испод) х-осе н обратно.

"С ПОЭЈfТНВН.1 .U Х< 'а Jlt'ГIПifBHJ За Х

а.

9- f1р.1ва)

j;;tx
х .. з.

Лрочиfl1а) т tpaifщt.:a Јна~ ф)'НIO{II}t' )'

'?

фyн,.;ultla-

домена функциЈе такве да Је х 1

11

< х1 .

1

Размотримо прво случаЈ k >о.

2

множењем обе стране НСЈеднакоСЈ и х

10 эаои.си)

х

'
шпt сма-

·.

~ 6Мо КОЈе nве вредноСlи из

<х k
.
·
kx1 + n - kx, + n. Закључу
' 1 са добачамо
kx • < kx ,. Доаавање"
n до бИЈамо
.
.
)<'10 да Ј• }''Ха Ј <Ytxz)' односно да
ахо је k > О, вредност линеарне функције у= kx + "
"'"""

сrранама

ш..._ ~ >:J.U/ {>)'НЈЩUј~!

расте са порастом независно промеtt.ъltве

/i.iJI(O <UJqЏhn~ H/'IQ фун1<ЦU]~1
1\au .~ .:tJ •рафuЈ<ЈЈ O'luШatJa ну•а фун"ције!
Ji.a"o <'r 01/Џh)Ј~ JHQI( ф}'НIЩUј~!

7

Кажемо да је тада линеарна фунщ•tЈа pacmy~a.
График овакве функције има оштар нatu6нu ylao а
7).

према позитивном делу апсцисне осе (сл.

Нека је сада k < О.

...

Множењем страна неједнакости х 1

/.-.

1. Да 1Н свака UU!~pнa фушщнр има нру'
2. дl11н )е 4 Н}'~а ф)11КЦНЈе у

3. Д.IIН )С -3 HV1d фУНКЦИЈе у

S.

r

ако је

-~х .. 121
3х t

f. ()~ЈЏI нv1у н ,нак функциЈа: ~)у

б

<

хЈ са неrа-

k мења се смер нсједнакоспt те добu1 амо
kx2 < kx1 и одатле kx2 + n - kx1 + 11. Закључује'ю да
тивним бројем

2xt 5; в) у их 3; г) у

вредност лииеарне функције у

/ех + n

опада са пора стом независне промеЈUЬиве

12'

Кажемо да је линеарна функциЈа oaagajylia.

2 х;

(1-а)х

k < О,

ta.

()чита, "У1У" нак ФУ11 kЦНЈе са датог графика.

График овакве функције има ту11 ваrибни )'IJO а
nрема х-оси (сл.

За

k

8).

=О, линеарна фуикција је констпнmна, ТЈ. не

мења вредност на домену.

График овакве функције је прана nаралелна х-ош

(na и сама х-оса).

СЛUК4 8

11.

s-

~....

/..

~

:s

~

Ј

ЈС{

~ ,.о с

,,

"

L

v

IJ.1 е I\OHCTdHTН.1.

lfн. ,~41111, А ФЈ-н,..ци}t у

ф,·tњ..

гЈ

0, ф\,:~:;,:: .Ј lt"OП.t.IJJ\'f'l:a.

ф,1 .._

Ј}Ј с расn·ћа 1,.,0 1 с

Ф)1ЊUНЈЈ ЈС t. па_

+ 5,

О, "ft\1п..;цн а 1~ p.tcn-ћa.

i

{

,. 11 ј '

1

а1 t'

а

+2

Ја раЈн~ вptg11oc1Лu fШP•'-'rt'Шftlll.

О. т,. Ј~1 а<.

•r,11a dl\o Jt.' 1 -а с::

1

. --

О, тј. Ја а"> l.

1

ь.s. имали~~и: ни . облик ли.не~рне Ф!1НКц.цје
...............
(1.1 чrtu

attu' и tll(JI\

Размотримо везу између nроме1-1:Ы1ннх. х и у общtkа

•ш т. apur (fivю-щиjt~?

Јнщ lfU~c;tpнa ф "НI-ЩUЈа pacfJir а каg опщта?

ах+ Ьу+с=О, (а,Ь,с

R\

у случају да је Ь различито од нуле, ову везу"""''"" рtшю 11110 , у= а х- с
1
.
.
ф
ь
ь

Одавде закључу)емо да Је у тше~рна
Ј э.t.tв r.. rtt ф\'1\''mа: а,)'

l.

6)х t

h~Jt.Jf

1'

ЈОО; в),. -х+ ЈООО'

Пfk).,

слwка

s(kmJ

1

..

..
r

80
нро;lа.:щ "rоз:

"

'
арна ф}'l'кција од у (чак конс-тантна). Скуп свих nарова (х, уЈ ~ачака у коор:utиат

а)

в' IЈ/к~Јдраlfт. 1\а~вт су Jllaкa k н п?

којима је аnсцнса коноаитна Ј< 11рава nара1е,1На )'·Оси вtрпrка.1Иа

Зато везу ах + Ьу ... с
Ја

kx - k t- Ј re OII.UЩyћa. До-

kx +- n нс.~

у случају да је Ь =О 11 а -F О. везу може'ю решищ no х: х--' Cua ie х 1 иие·

2)х+2?

1101 равни
nрава).

re одсе•ш< """' rрафик прав" на

1 ос~ веtщ о

1) Ј:

(-

функцнје, дакле то Је nрава линиЈа.

k, k' R .

J.la < rnц" 9 •е rр"ф"к rJpel)elfor "}'а s
вr "е 1. f..o IO<d Је брзина?

6. Ф• •.r4''

7

~

1;

..

60
40
20

~

r

..

q

~

t
+

t-

~

унюtи)а од х. па <К)11 <вllx nарова (х, у)

тачака у координатноЈ равни КОЈИ задовољаваЈу ову везу nрезставља rрафик rt

_к ..ec;<IHO<Tift'P"•aa ераСЈтћафi'Н/щll;.;· а)у=2ах- 4; б) у- (а

3. llc-; Пll н: фi'Н.Цif)е у- (2k

~.

о; б) Ј'

2

l

О, ако је бар Је~ан оц броЈева а 11111 Ь рашtчит оз ире,

називамо имал ициШни облик линеарнt функције

Када је а

=Ь = О. с -F О нс ПОСТО Ј~ х 11 )' KOJII з.щовољавају дату везу

Када је а

= Ь =с= О било који пар реалних бројева. задовољава дату ве>у.

-------~--

I

Докажи

ga су йраве 3х - Sy + 7 · О 11-6х + 10 Ј' 3 =-О tl<lprrм.Jнt,

.

6 х+
. 1'·. Ј·= 53 ·,+ 75 адруtе у= 10.

Ексnлицитни облик Једначине прве праве

1

+

6.

1

10.
r(чar)

nраве имају исти кое

· . nрав ца'' па <1' параоrлне.
ф ицщеtн

3

ЈО

.~ако

1

n,

1<

"

!В<

:t.:Jf lf СС'~~ t•
Х 04.. ,

И

'!!С\' на npi•мcr

0,2['1

о

-

l.3)
p.t.!JC rfJ

()1,.\"

\'11ЧКЈI (2

С~(' )' О..)'

)'

rРдФИЧКD ПРЕАС1 АВМд~Е
nодАТАКА

01.

raЧt.:JI

(J.l rr ( 3, (.'), Jtp Је

~(i+6

о.

.............. .. .... ·- Шt...:.;Ј }t' .;ЈМ..LоUЦ.Л/.ЫIЈ Oti7UK ШH('"lpHt' 'PyнtЩUJt'1

R.a,.

UJLJit' .:Ј и 1на·Ф~а вt:piiim.:a.лнr ирпвсЈ

Лаtо::.Ј и.11.• с1а 1tqнaчuna \:Of'uJoнfllмнt пранс'
Лало ~ J?t"qa Јс~gначина ко~.r аравl'?

~~~

Ла~t.о u.~.лrqa Јrјнач,Јна ptldli)'llt (Oйaqaj\·frc) йраве?

z•

1. Нацр·rа1 r:p•n< • 1х

2. Тн•

Б

)', ~

t; ь, <х- !у+ 3 =n; в) 4х

! npнna.u rpanm ах r t 5

2

1

О.

О

:!'-

--Ц1\III:!It:

-- ру6,,.е

1 1•

'!(t..iC'"f.

<o'lo

~~""о ,t.c..t.~ "'Ј''"'-ь.

•щt~~t1e
1

• р•f6 ,-ы

--t..an),lt

·~•nри

'

О. Одрелн а.

3. l'щpraJPpaвl' х 2у '·

llPOДAJA

4. hc нь:о lt' 1. 'Юј:'lннаrпн почет.н.: \' tз.!ьен ()Д праве 3х + 4у- -1 2~

S. Наnиши е !НаЧИН\' nраве КОЈа садржи координатни почетак и nаралелна је нравој
i.:

4у.

6. пр. за <'1L ца 'IJ х О<>' одсечак 5 а 11а у·ОС/1 3. Провери да Ј< њена једна•шна

х

5

7

ДокЈЈО<н
с. п~н.е

8 n.ето

о.

1 • ~ • ?•ве

х t 2у t

;

О, 2х- 4у +

5

+

у

-= 1.

8 JitM3

3

=О nаралелне. И:Јрачунај IЫ<хово ра·

Прва nредставља линијо;и rpaфllкtШ. дрра оу6ични, а lp<ha •ружни ди­
јаrрам nродаје наведене робе у ХliЉадам.t •омад.l.
~.

,

Посебан део математн~е c171tltllllcl1/lю1 tыви С< о

брадом масовних nоnа:так3.

фичкс нриказе ну~
у овој лекцији научићсте д~1 чнl.Нt: и самв с~1е~~шљ.не ,.р~1
мсричких nодатака.

•• \Q\

7. :L. Таоеларно и срафичко
йреgсща6.таюе за6исних величина

n

_.l t.:C

С) I\OIJ(M3 р.асПО1.t»:(',\.10 H.t]Пpt' Н3 Ht."l\.:11 tt.tЧJtfl ~ДifMO, Ј Ы1 JfJ•t, у )Ј

11 о.з ТС"Г.t ._ њ:вУ ннфС'рМ.111Јfј)" њ:С'.'1Н~н,

.tX

'1.t извучемо, онр.tмо rнн c);ldft начнн

ЊffXCfiO ;'('1' ТаВ.ЫЊС'.
1\.Ј..О .».С'ШNО Дd ПJYICТJ.ИJfllofO JJ.BIKHO~I Het...IIX IJOД.tTJt\3 ОД ;lp)THX II0,1 Jloli\J.
.._

,:t uJ,lf'C.TiLЧ'n ,агавсн1nоним ии:.ча..чп aoge.;ъtнrLч н,111равоуtаvна иоља).

)I..IO..:.

'

Ш11.o•.LJ:tl (jH((!JHUI\ lt' йШflliЧHa f4la6t.Jia. ,}" йр8С1) K0..10Hil lcffi)'IЩ)') "(JlUCtНШ t)' UO Щ'КОМ Pet ,

(;Ј JILWl"Нa tJILМt'НQ )"it."НU~l. o~"t2Jd-1t.'I\O.I0Hf оgtоварщу rlpt•g.\f~tnuмa ко;е ђrщи С.'Јущају. Сн~~
,.0"' ~Ји~~.> tv;fLЧ.Japa ttpdDa

tpcql gн(8нuкu.

1

Уколико су nосмэ._трани ноnанн II)'Mt:pи~lti.И~ .t.\tm<.шк

Њ.t1ове тџ•не ю ao;eguн~t apl'~I·'Н.'tlltl ущ1 ст1,.

f;t<IHMCHMC

,

-'\.LJMOBKh

т

Пtт~р
;-

-

\fap1JHI вић

Lo·

+
1

Ъ\-"6

~

r.;тювнћ
Ј\ ::Ј.

lt~"'ТOplfJI

t

L

~

3

3

3

ф,~:~:12
---

5

~

4

3

4

т 1\fJТ~MiJ-

~~ ttorr•

т

1

р

")iHJij.OM·

~('О ..'Ittt"Ho·ШJ\J

Ф•ја

t--- i

1

L
1

1

r

1

Хемнја

ФнзнЈ\а

1ез•

nп а

5

5

5

...________________ _..____ ......__ .,

-~------------_

1

Лр~КЭ.З

rpa

ИКОВОМ }~ 11рС!ЛСд111"\јl"\ Н C.XIPl:Ъ

па се често користи за nриказ pc:Jynta , 3 рща у фир

1•

"

5

На ,,,.gећем ;рафш<Dну йри­

--

каэан је усаех ученика ю ма­

ше.маШtlКе, физике и ucmo-

pUJe )' арвом illpoмeceЧJ)'·
4

SL
~

~

________ ______
~

:s

..__",_

t

.,. !' t

П.1Ив• (Да, Не!

Воэн бнцнм (Да, Не)

Да

Не

Ht"J
lle __ _

Да

Да

llc

Не

Да

Да

.

.1новић ~1.....:.,'-'6

Пnровнћ "ћwан

Bo:m

SL
I:S

ролс:рс ~Да,

Са графикона се, на при

"tep, .1ако види да је највише

слабltХ оцена било из \tате­

"атике (4), а највише одли·

:t
4

Да

Да

Да

",.ћwица

Не

Да

Jlc

Не

Да

Не

Да

Да

Ла

Да

Да

MIWIIJJOifHћ (<"нка

Да

1 TJ\'PUBJfh l..oJ ЈНХ
ЈХ ~ !><ан

О, оворн.

6>

8

hO!ЩtQHarшo~t

икаЈа ~>бе1ом.

1-..,. .,. .

t

cлl,ji(,A+

- фii·MI.1

1-

-~

'11.16

""'l'•i>

Ј

Ao6i!tp вр'"О4о6.1р о,:vакчан

в

)

а ли више gечака или gевојчица вози ролере?

·· 75%;

в) више девојчица вози ролере.

_,......

_..,._

На слеgећем ;рафшшну ЈС ,~,рш<аз•mа 6pJttнll

--

--

Про~иШаЈШе IJJ њt информац . ) к
~,.,а/јЈ Ј'Чrн~ка воЈи бици > и;;· 7 а олuко ученика не уме ga ал ива? 6) Колшш tlpo·

":;

~-

20!

-----------------·--.. ___...

-~~-- - -С:..

љ lf"-ODJiћ MJL•1THi

>ct.

'\

А

сл 1.11((1 ~

r

,.. ""-~ внћnnо~р

.

щнчи оп пр

121 to\

чн>tх (i) из физике.
)Чt"Ню.

'

мама, •tlа6рщ.;ама, Шt\u1ама ...

1--

1

1

Ср11

е·

cro 1'абелом n?rодио ЈС nрика::Јаi и (линијсl\им) tрафш<оно~. дних on лруп,х Y'-te·
афико» спаЈањем Одtовара)у\н,х
(ачака ј' коо рnинашо
. . Из l"J6aнue: с~ nрави
r
ф
.
1 равщ

иј ьt к u ,с на.-'lаЈи ~" npcal\')' НJt:'r)' О!11Овар,цуће врсте и ко.1онr 1\О)а ogtoвaptl t~pf.'gMt'щy. С)' У

ла у аосматранt<х

•r•·tnm••• BOJII·

ue!U лшну<//11 вож•ы•

.

;


4()

"

Из графикона се види да се вое~tню у прnом мшtv<у кf1<1.1

~

ло константном брзином 40 km на "'"· ~.1 Је ,. сле~епе" JQ
минуту (равномерно) кочи110 11 CI.UIO, д<' је од дpv1ot дџ \0

~

~

§-

1

трећеr минута стајало а затим (равномерно) нонеl,аваЈI~
брзину, све док нн је пононо до о ш ло 40 kп1 НЈ '1"'· \

петом минуту вожено ј~ к оне r<Ш rно 1 ом 6r."""'"·

\0

1 2 3 ~ с;

(rrмl

~о. 2. 1t ;п се 1: :шшс про;tаваЈю У про н~ћс

<. ГЈ'-lФ·

Ј

4

t lf -

ГfЈфНМ""Н 1 Лf'ICMCpJ 4 }" rt:!C.11o'

..... at ;. и с т
6.

;'•lJI

прнмсра 3} rpJфJII\(...1

1< n·

..,~reoprrt т
111..

' т • r"n·

е. ' нз .. свюо.:а У графнкон I'Ojlf ће прика.шв.нн }''щ.•х )"l<:tщка ltЭ

Г~ .pJфllll lf A:-ff\f._TIIKC'.

• Mapko
8 1aнtr;o

и кружни gujat~aм_~
Лорс.:Ј: табела 11 rрафт..:она nостоје Jt др)тИ, често ефектнији начини за н ри ка~
SЈrвањс података.

nонедељак

среда.

\

чепsр1а1<

------~--~
слuка ~

Ta6t'l

..

u.J ~римq>а ~
n<Цil}t

:..JX09Hf

АIО-'"'СМО

rфa:filнu;r

ЧНШ< qщalpaмow со

Q..

"
~
i

~

gro ра-

наСОЈ

Пс 1aцlf <\' прик~заHlf <:'\Т нћн.чЈ одrо·

вараЈ\1>е

ВЈ! СИНе

'!Јнрина Cl)'6нha је
;>с

'

Пpegcillaвumи слеgеће та6еларне uogamкe иишо.~:

10 т

Трошкови живота

rr гrfru <аучr- вr

'г :ов~•а

<tl).

t

~~ ЧJtOlO IJQIOUt

гugu f/a

,.

1~

.:ruy6u

opи•aJalllu

..

Уместо стубића, подаци се често nредснв.ЪаЈу кружнiLЧ gщаtра.~ом lиишоч).

14 г

.:ас ьн~. dЛИ С)"

Износ (е)

• броЈЬ

6+-

1

тr

море

Реишье. Пун крут (360°) треба радијуси­
\fа разделити на четири исечка чије _по·

~ врwине (и централни утлови) стоЈе У
~
nланина

с~ло

код куhе

СЈ311 с .1-бsdш Је:щаке

размер и 300: 250: 1ОО: 40. Одrоварајући

1:L централни утао за прво парче шпе (тро·
l::l

шкови за стан) је

'- • рнне. И размак мсђ)• стубиhнма је исти. То су једина правила за стубични ва•1ин
;:>t'~<.ав ъања.

1 /оне!'"-'! С<' кори. m 11 ощшестубичви nриказ.

300
360° = 156,5°.
300+250+ 100+40

l

Храна О~~\ Забава '
1 lSO 1 \ОО Т;.:.;
ТРОШКОВ\1 ЖИВОТА

""'""в

1.[". .."НU qU)afpiLW

МО.-..( бui<JU /1 у ШрО(ЈUМаl

1\PHHf

r РУШ

Ји налнt 1 D 6apщtzнillи.

На днЈаrрзм}' ~ nрнка.ЈЈ.НЈ. paC1Jc,.;r.1a љyqu

0

8 Olp}'n.t.

8 Л 1PYIIa

UO A.p6HU.\I tp)11iLI.tQ

~,в 411 40~о ЈЧ% lo%: 5%.

8

f) tpyrl.t
Alirp}'ll• ј

cpeg"'a вреgносш (иросек) бројева и,, а • .... а"}t
. 6 роЈ. а~ а 1 +а 1 +

~~l,.

n
Средња вредност се увек налази између најмање 1 и на uelщ

(докажи-rе!), те представља неку средину 1их бројеuо.

1

оц датих бројева

·.
"""~а ира•и rа;,6uчпи gщаlра.ч?

l>.ак ,, ооgаци ирtg,-юав.-ьаЈ)' оuшом?

. -

..

забележ:ена шемuераmура

1

cptgњa Ше.ч-

с.\чlп
с
12 '1-ь--г\--+--1=--~--1

_/..-.

Ј. Правори ПР<аТН -.1 ои~е 9 ~- табt'l)" и)" СТ)iiични дијаграм

uo gанима gama је у cмgehOJ шабr,тu. Колика·,

аерашура у току uрве неgе;ье новембра?

О + 4 + 1О + 12 + 6 + 5 + 12

Решење: ~

·7

-

= 7 стеnени.

2. Лро.с··~ентарнши пс>датке са СГ)iiнчноr о~ијагра"а (с1. 6).
Ј. ПрокомrнТdрнши пс>датке са лиге ди)аrрама (сл. 8).

.. ....----·-------~-------~--- -------------

4. Прокомеитариши r10даrке са шпе дијагра"а (сл. 9).

Два ђака имају cлegelie оцене.
Предмет

5. Пронађи v нuвииама разне rрафичке приказе и протумачи их.
ЂакА
Ђак Б

3
4

1

Предмет

2

4

3

Који og њих има бољи усаех?

Преn~н:r

3

1\pe;tмn ~

.........................

[lp(Д.MC'I

2

5

Ј

5

·1

4

~··,

-~-~···

5 Пр<'-'1<1 ь\ Пр<>м<Т71 Пp<l>!<ТSI
;
1
ј
1
4

_Ј--

Ј

1

5

1

4

1

ј

П осе' оцена првог ђака ie 45 а
Бољи је онај ђак који је остварио већи npoce' оцена. Р
другог 4,25. Бољи успех има nрви \ја".

Ј

('() IIO• ueтttif(' ) "Т fll\, ll&...l С(' VH.1 1133JIB.1 ПОЈI) ЫIIHitt 11.1_3Jift.1MO )'.:JOpitf\
ro .. нn.r~n"ht',.. ~о-ВС' (':J"("\ftн·c nor~ тацИ)е уrврднrн с:.= m ltM.tl}' tf\.'IH) CIIOJt.:Ttto
:::.. ~ ~('\1.11'), L1Jf lt М nћt' t:аЧШШfН добар )'~Ор.н.: Jf НЈ O'tlo.~)' ЊCI,<I I~J"'OIH.'fiii1H
t: t ... .utкзn )' nc. n~ '1.1ЦlfJII t.;CJH нМЗЈ)' nосматрзно ~DОЈ~тоо. l ако~ н ,ащмр рорак

n;,.,.BJI

(С.._ •-чЛtHILW u.JбlJf'OJol (.1CMtH3'f)

Jf3

ЛOil)'.l~ЦJf}t", O.."'fiO(fto 11.160ром

.. в.а,." ~1C'ft'HT nоп 1-.:..lf}t' нма JfLТ) ШЈН'-"'У ~~}-ђе'
и.

)'

узор.Ј. ....

t\Ще,ч

Срt.ЗЊI BJ'('.:JHtXT Jt' в.и.:н.1 Н}'Мt"ричr..:а l'.tp.l!'TepнcriЊJ nрс:дноон уЈор,..:а (н
ср "'.,. врt"дно,тн }"ЭОр"'а познаrе}. At..:o Jt" }'Зорон..: ,;щћ,1 р, шщd

'lt.l t:C ЈrЈраЧ"·њаn•

1

сраЊ8 врс-;тџ~;r JJt".'IC попу1аuнје оцеi:Ь)је се средњо.\f вре;.щошh)· узорка.

HtKI1 су qalllи бројеви и1 , аь ..., а,.. у слу•щ '
uo величини меl;у gallluм бро;еви"'а IY qu Jt>• "<Uop"o ЈЧе •
"
' U )' С.1уа,ц ·
·

9UJ«tнt }t
арuтмеmичка среgина (ао11узбир) qва ср .
ЈУ gu Ј<" uap110 "
_ <ptgњu

ш,.ола,. ua ';(ХЈ ћа~r;.а. Оцrн lfl1l" II.O:'IUKO Jl' t,a,.a o60;1t':IO og 1ptШll, ако )t• ,щ·/Ј}' <"ll)'lttl}lco U.ta~
бранш. ;n ђп.:а pttuct11poвaнo 6 o6o.тe~'IL' /Јака

'9Њи Uоееличю

Н1Ш }'Эuра" чюш 30 СЈЈучЈјно изабраних ђ~ка. Додt>.11f.\1О снако~t l)аку броЈ 1 Јко је
..:боле.;, а r, dJ\O Hlflt' у )'Эорку онла нњ1мо 6 !едЈtюrца н 24 нуле. Lредљd орl'дlюс 1 110

.
Медијана датих бројева је дакле бро
.

~ :~атраюL\ llрt~дностн \'Зарка џ: 6 . Средњ.Ј. вредност броја оболелих за це;rу Ш Ј<<>

.

х ,

SOG

ro

ЈС814
Ш колу у nримеру
.

0д m, као и веhих on, tn
аtим бро.
5 треба, дакле, са•нлат .. у
·
" tачки ЧИЈа ·
;ана броЈева al• а2• ···• an.
Jt коорnинан меnн~

~~

r')t' 1е х }"J.)'fraн 6pnj о6о.1t.·:шх. Природно је очекивати да су обе ср~дн ~

б · : tgщattaje

"' Р•Ј• ><t~
У '""'"•·

.

Ј т КОЈИ ~tма св ·
,..3 има Једнако много бројева мањих
·
OJc•uo ца међу ц

11ред

ио,ти пр116.шљно JC:JIIJH' (Јер смо да.ш једнак}· шанС)' сваком t)аку да yl)e у узор,\ к)
11з SOv
х - 6 до<>тамо
• .
100• те nроцеЊ)7е.\IО да}' целоЈ. школи има око 100 обоЈЈс
х
30

г-----~---·---~---~-----------

1r.x

\:L

од rрнла.

Ogpequ меqијану бројева 2, 1, 4, 6, 4.

о)

~

Поређамо дате бројеве по велl!'lини:

:s

Просек""'~ ј~дина среди11а КОЈа се користи.

2, 4, 4, 6. Средtыtброј· је 4 дакл
·

е, ме;шјан!је 4.

\:L
I:S

~~--~-----··-----"--------------

::а а

q;,"' ки.томdiру нtкоt flyfiia на.лаЈи и кућа у којој сiдану;е i-ши ђак i

а ~ем KUAc чtШру fliol ауша Шрrба сазиqаши ш колу Шако а к

~ftrиlfJћu vшко.туб)'(ft на;краћи?
РtWнмо щатак прво Ја "

-

-

-

1 2
' - ' ' ...

\:L

rr.

9 У уиан иуш ко;и сви ђarju

о)

~

...е нсrдt нзмtђ} npвt н последње ку­

t.е на те··• li\"'Y. НИ]r om нматю са­
.н..:uти Шk•>m· rако да са јrдне СЈ ра
не од њебудt наше куЬа нr~u са др}'·
re, rep од ње постщи бu.ън положај
ћ
t.ко•и је мало блн~
~.н иr ем 6рон· кv
а 1н.:.ањем Шl О Је v roj rа%н см~­
њ,а:, би ..е • Л до ш коЈе иећем броју

Поређа'ю дате бројеве по величини: 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7.

~ Сада nостоје два средња броја 4 и 5. ~lелијана је 4 + 5 ; 4, 5.

5 (С.Ј. 10 ).

Оч~<•lt:Јно '< да школа треба да 61··

Ogpequ .чеqијану бројева 2, 1, 4, 6, 5, 6, 7, 2.

,..,.

2

I:S
смека

10
а,

1
1

..

г·;z~-~iii;;~~~-~-й~т-~;~·-·····
·--~

1

~

..

... ....................... ~------------···· · ····· · ··· ··-

Шта је среgња вреgност (ар осе к) gam11x бројева?
Која својства има йросск?

Како се ароцењује среgња вpcgнocill аосЈутщијс аомоt.у узор•а?
Шта је меgијана

gamux бројева?

Која својства има меgщана?

.

'-fX

'
2.

сИСТЕМИ ЛИНЕАРН~Х

IM

,

_:JJfM.i1

,.",..аннх

t

' ..

\f <

(. 'НЧ " а:

i' 1Н0 Т 11 ~~~ • Jtf\' бpOIL а;
l . •. , 2 1, t:
вЈ -Ј . 2
ы , ы~-..
'
1
+ ~ t

~ ,

ra _

А.

,, 4

nрн,.аз.зн е t .Jbe.-'JOM .

т

-r

'-+

·'
4 ~
t.
~ L ; ~ Ј' ~-~~

l

Ј,

1ј АР:! те 'J.IJt nptXCK

Ј~

..._

4. 1 Ј~.nо.зе

• -

t.

. 6роЈСВЈ \8tl\ између н.чмањеr

TIL\

.

t

,-

4

1

До6зр
6

t

.

3

3

r

~

11 +- 12

1

IO

ј
у треће~t поглављу rовори.1и смо 0 .111.неа
, _ uнљ овоr поrлавља ЈС д.а се y110 tt
Р 11 ~t.\t
1

м. it!.Ивоту

т-

t
t

0Jt,1н•r.t_!rl
4
ј

~

.

· ~ .... ttиna.1c1
"сарн.кх,
'
прН\tенама на многобројне npo6 11 .
Нttим tранс~Jt:J.Н.<t.•tи.. a.
ховнr-1
сме у науци
'УVРмациЈама
и сваkощtе:вно .
и њи
-J две

2_

ј., ПојаМ сисщ ем а лцнеарнцх .
8, са g6e неuознащ е
Јевначика

у разрс:>щ' нма 2.:; д~·војчнuа. Њкхова просеЧlfа висина је 130 ст
а 1 06IЈсни t.JI\O ;r lfJPJ'l.''нaтa ова просечна висина;

Појам линеарне једначине са две не110111 .,

61 А•о i<' Једна дсво;чш~а 81" 0 "" 132 ст. ·"ора ли у разреду nостојан• девојч"ца 811 _
<<>>Ј 12Bcm1

в 1 Мора ,Ј, вth~tнa дс:вој•нща 6итн висока Ј 30 ст?

" мо cr ~rвщчнu<' noprђan по виснни од најниже до наЈвюuе, мора ли она у ере.
дшш 61rтн висока 130 ст~
.: 1 ~fopa 1111 по,1овнна деВОЈчица бити ннжа од

130 ст, а друга

UJTO

...,...........

a, l\oJOM просrчиом брзином треба возити?

rn оста;.,. П)Та?

ози.

7. }' С.)'ЧаЈном )'ЭОРК)' од ЈОО лица 20 би гласало за лице А, Кол"ко гласова очек
Ье 'IИUe А добити ако гласач а има 200ООО?

11 године' Кон' оцен,- би

.

.

~--··-----

---

..

--11

роз npliмepe, као

--· - -

7 јrgнак11х књиtа u,1 aheнo 2550 gина а он

~ једнакост 15х + 7у =2550 )еЛ11неарна јелначнн_а са две неnознате х и у Приметимо:tа
је за х = 1 и у= 2 добиЈена Једнакост не_тачнчер )е Ј 5 + 14 = 29 ,n550, в.н ~ 100 "

~

~ у=
I:S

JSO добијена Једнакост тачна, Јер Је 15 · ЈОО t i · Ј50 ~ 1500 t 1050 = 255О. За
уређени пар (х, у)= ( 1, 2) ~>;ажемо да н11је решење добијене јцначине 15х + iy= ~550,
а за уре~ени пар (х, у)=

УЈ емо да

Ђu. Је имао три }'Писане оцене из математике и nросек 3 3 у nрвом л

др!т.:м ПОЈI)Тођу има дне }'IIHcaнe оцене и nросек 4 5 К .

е упознаћемо к

машемашичким Језиком може зааисацщ као 15х + ?у= 2550 1 . Р · ga « Wo
сsеске. а у неuознаша цена књиtе,
' 9< Ј< х неuознаwа цtна

nоловииа оиша од Ј 30 cm?

6 Л.. о Је утроwеио Ј сат за првих 40 km П)Та, којом просечиом брзином , реба в

-..

·

смо упознали и дру1е математичк~ ПО)мов~.

л~о је за 15 јеgн_аких свезака

6. Од мrста А до ••=а Ь има 160 km које треба nрећи за 2,5 сата.

8.

Јtана•н-tиам

ЈЈrато- неnознате, њиховнм решаиан.~м .. ~амо са сисн~~н-tма :,~...а Q 'ta_ttoм_ MtnO--

највеhе1

8_r.1~.!ю!).t_.r

' ;' А +
2 ~ t
"""ј
1
10
r.!r' Б -L_
~
) мщ·м РЈ.1рtд}' ЈС лопнrн}7 бољн успех нз математике?

s.

11

~
Ј()
1 IЯ . Н-

re )' тJ.6t:.1tt.
ц ена ИЈ ма"~'ематн".~) два р.азрсдЈ дard
--т--

Т ti;"'OIOWHT ДosOJWH ј

r t
~

т 8 т 9

, +
t lL 1 21

~.. ~..,. "· rpo "'"" cpora сунчаннх ДЈНЈ ~· roJr.:~ }t.:.;.:от uecc
._

ЈЕАНАЧИНА СА АВЕ ИЕnnаищ

~-

(100, 150) кажемо да )ест е решење дте јеnначнне.

олуго~у у

требало да добије на крај; г~д~~:;росек Је ос' вари о на кра

Чињеница

~

~

ga

јеgна књиtа вpegtt

кllм језttком као у

10 аута 81111/е og свеске може се зaaucaillu мтпе.наЈUuч­

= 1О х tiЛII као у ·

ЈОх

О, 1ge је х 1~ена свеске, а у 11ен" књиtе.

И једнакост у= 10 х је л инеарна једнач11на са две неnознате. Уређен" пар (4, 401ie

:s једно решење ове једнач ине. Примеhујемо да ова једначнна юы бесконачно мноrо

!.\,

I:S

решења, јер за свак и реалан број а ypei)CHII пар (а, IOrt) је њено решење.

lt.,нa,. t. -

,. t )'

.. ЈС llин~арна tа~на

(BJJ'('Wt'tbl0BC'J!.1tf.1ЧifHC.~
ыр

yt.t у Ј, рзЧ}11ЈМ0 113

'f/UHQ

са g~~ нtПOJHill'lt' х U у.

Д )6Н)ЈМ0 3~0 Пр
t

,

I'J3fC:

оиэвоъttо нэ.t6,·р\.·мо х Hcto..tџ: х.

IC:ЛHdM}CТff. У

/{1.7

'

/

Щ/t

.2Х

7

t, Om·o.
2t L.-уп COIIX pt:ШCJiнl је

Rl.

ОО ]JIН. THO.\f оКТбl)" o&dj (1\:)'П npt•,1CfJOЉd ПpilHy .IHIIIJtjy

Ранщс с.мс."~ BJr.'Jt' 111 дз )' " р.
ЧЈ,,.11f' Ј('-НЈЧЈfН.t 1' ;' }Х.

1

а ,юже се зак.ључитн:

На 0<-'H()ll\' rrрс.~ходннх прнмер •

jrgнa'iuнa t~6.тu~<ll tu

.,. 1, , с, ftlr СЈ' а. ь и с gamu рсtмни 6pojetllt, "х и у
'

~•аршl јеgначина са уве нt·aoзuamf!'.

нrOD.IHOUil" назшт с~ /IUНI

.

~ал ни~: бро;,.вп (Ха· Yal ,ie pt·mt:IЬt: оне линеарнt• Je!JHCI•tJIHe ико ј~
11
1 prђtHU 11 р р
r1/;1'1Htl jt"!JHt/KO(r1/ ОХо + />)'о . С.

(,щ pt~mrtмl јt.·уна•шне чине скуа њен.r~х petueњtl.

.

епнаких књиtа t1.11аћено је 2550 gинара. Колико кошша све.
'la 15 1rgнaкux своака " 10 Ј ,
7
ска, а колико к,.иm ако Ј' књиtа 1О аута скуаља og свеске.

Ако U<H\' свес.е означн"о са х, а цену књиrе са у, истовремено важе следеhе једна.
I<ОСТИ'

15х+7у=2550.

{х= Ј Ох

.1\ањемо да <МО до6нлн систе>~ од две једначнне са две непознате. Приметимо да је
}ређенн пар ( 30, ~ОО) решење и Једне и др}те једначине, тј. решење добијеног систе­
ма, јер Ј<

15 · 30 + 7

ЈОО-

Дa{[l)t cucaleм ;еgначина

-.9

.
у ђеНЈi пар (7, - 1) је рсшење датоr СИС1ема јед~а·щна јер
ре прву и другу једначину: 7 + 2 . (- \) ~ 5 11 2 7 + 3' \) 6роје вк 7 "-\
ва}уи

=\\.

\l.

јОЈ\.

Уређени пар.< -2, 5) није решење датог ~ис тема )едначина, Јер бројеви _2 и 5 задово­
+ 2. 5 ~ 9 5 и 2 . 1_ +

:ьавају другу Једначину 11 не задово.ъава)у прву 1едвачин'~- \

2550 н 300 = 10 · 30.

задово.-....

1

)'

IS

,..

е~ени пар (5, О) није решење датог система једначина · ер бро·
Р..''прву Једначину
.
•.
.
.

I<BII 5 11 О 3а.1ово-....
и не задовољаваЈу друrу Ј<nнач11111• 5 + . _
·
вап
. . 2 0 - 5 lt 2 5 + 3. о= \0

\l.

о>
<
ј

{х+2у=5
2 х +Ју=\\.

3. 5

=ll.

*

21

Како сыо до6юи ово решење' Да ли је то и једино решење система?
Ако уместо ;·у nрв)'Једначину уврстимо Ј Ох, добија се једнакост

15 х+ 7 · 10 х 2550
2550, па је х- 2550 · 85 = 30. Тада је у= 10 х= 10 · 30 = 300. Дакле, цена
Једне свеске је 30 динара. а књиrе 300 динара.
•ин 85 х=

.

{х+2у=3

l:l Дат је систем Једначина х+ 2)' = 5 ·
'1)

~

Како је немогуће да вредност нзраза х

l:l

нема ниједно решење.

s

Миша и Нrша эајеgно uма;у 127 DVD-a са филмовима, apu чему Миша има 35 DVD-a

6ише og Неще. Ко.?ико DVD-a има Мuша, а колико Неша?

Нека Миша има т, а Неша n DVD-a. Тада се услови задатка изражавају једначинама:

+ 2 Ј' ис rовремено буде и 3 и 5, дати сисшr

1::>

Систем који немtl нијеgr10 peшtll>f H<IJUдtl cr арошивуречни WIU ~Ю~olyAu.
Систем јеgначинtl облтш

x=xr
_
\ у-- Yr

~

наЈuвамо сис ...ем

облику.

;'tgнt~чинау,--

~.. Jl""2f1JЧJ{IIil ~~~

( .lf~o• ..

Сј

,

,рс:дСТ"dЯ.:ЬЗ t.ffCГt'At JC';1JЫ'IItJt,t •

pc.·rнc.'IIOM o6mrt.y, IJ,l" 10110

8

с ,"J"Ч'r,cm• --=-Р
J("1 JCHt. pc'lJtJbl 1

..

--·:;;" ··------ ------· ------------- ·--- .... ----

"''

. оrлављу о јещ-tачинама rовори,1 и смо 0 с
ф
. . .
КЬИhалt:нтюtм · е
ttекол ~1 ко транс ормациЈа 1-i.OJC )t:дначи . (
· 1 ~начнttам 4 ,, уп .
.
Ht: н~: мен a'Jyh
о
·
а) преводе у Једllачинс у рсщсщщ обнику , .
и Њllхов c.vn
ре:UЈеЊ
..1

• 1...иљ щ,t: наснв
.
е ознамо са транСч)ОрмациЈама које. Jta t и <.:.ис rt:м једна•tина не.~единице i~ D.a
' уп rина у решеном облику, oot мсња)уhи ври rом
nрсвоае у''"""
.
скуп реш
Једна\ ормације називамо сквиоалсо11 нс rращформа њerol\
_
ења_ 1аквс
,-ранеф
цщс сщ-тема.
) n

эt-fал»

,.....,..."~...

,..

Ј....·;

5 бlп'

10, r)>~tz·
·Jr ~' ћојt~ од. датих једначнна (}' JШIIt'apнe;

Ј. ЊЈIХ.,.
Дат... cv
•една,ншс- '"
~
у Jt' Џlu ·ш не сЈ ЦDf' Нt.ПО3Н

n+6,в)mt7-11

t:

-бнр i<Dd бр<јЈ /С 57,

fii3JI,..a :вострукur броrЈ х 11 трuпр\'КОГ броЈа У Је 201 О,

t l hiИIIЧHHK ,ЈОЈ

Ј. ,'јоки:.11а п )'Ј"t}tнн паровн 10. Ь,

О. 4) 11 (n, bl =(-Ј, 71 реwења ЈСдна•щнс Зи.,. 41>

4. До~Шt<н да 1pel)c11Jf пapOBII fm, n)

(Ј, 4) 11 (111, n}= (5,

25.

2) нису решења јещrа•rине

Bm-t-Jn

6. Наnиши ~инеарну ЈСдна•щну са две непознате чије Је Једно решеrьс (х, у) - (7,- 4 ).

8.

9.

Ј

2

ј2х '= 10

'\зг=- 9

lt

\

2у'-

6

3х=

15

~

3 Уређени пар (5, - 3)_ Је једино рсшељс и "Р""' и ,1pyror rttpeher сисЈема
s:L rrouпo се дељењем )ед_на•rина са 2 и 3 и .taMtlluм њоtхо - редослеца 1,
801
11
систем једначина ј 1 , кОЈИ )С у рещсном облоњу.

tедиач~tна,

, <воле на
1

СисШеМе КОји имају иCUIU СК)'й peturft>a На.ЈиВQ.\[0 СК8U81111tнiПНUЧ CUcйlt.ЧIL\fQ.
Трансформације КОЈе не ме~~>а)у "')'й pnuma c~rШt."a fUIJuвa.чo ncвusa.1eнmш
трансфор.чацщ~.

S. Дап Је 1ннезрна једначищ Јх - 2у 7 Одреди броЈеве р н q 1ако да урс!)енн rrарони
р 41 н ( 1, q буду решења дате једнач11не.

НСЛОЈ!!ЈТе?

x= S

~ су еквивмен ати.

13

6ptj3 /С 9.

7. Да ш ЈС,..нЈчнне х+ у

. _ ....,.,

lt: {у= - 3

1 КоЈ~<>д

l. HwiiШJI IШ·lсатше 1 с..zначнне li.oie нреводе (.!Јt'деће речсннцс..• на MJJc..'MJПf'Jhlt jt'illt.:·
б

........... .

........

Cllcmeмu јеgначина

)Xt/'

а

····---

2010

и х-

123

••ине систем линеарних јсдii<Рrина са дне

.
д•т )е СИLтем лннеарних )едначrfна
ј: {2а+5Ь=
Ь = 14 . Који од урсђе11их шрова (11, Ь) су

70
12
решењадатт окrемаЈедна•rина: а) (7, 0), б) (2, 2), в) ( -2, 5Н

Наnиши 6.1р )t~ан СИ< rем ,ЈНнеарних једна чи на са две непознате 'IИЈе решење је (х, у)

Еквивалентне траисформащ!ЈС CIICleмa .щнсарних ЈС~начина са две непо ·-HJie
заснивају се на познат11м ч11њешщама
ако је а = Ь и Ь

ако је а

= с, онда је а =<";

= Ь, онда је а + с = Ь + с 11 обрнун1;

ако је с f' О, онда из а . Ь слсдн ас :- Ь<" и обрн)'ТU.

.

.. _

На основу љих, Јакљу•tу)СМО да (Jteдehc rр.шсформащr)с не жњЈЈ) ск)уп
решеља система (са

(3, 0).

11 в.:h раније )'llоЈианш особинащ p<.Ll·

них бројева:

L 11

О смо ощ,\чоtЈ\11 нсну, одrюt НО десну о рану

Трансформација 1. 3<Амена рсдо.:.•~t•д,t јсдна••нна:

v

l

/,=IJ.

,t

1

Ll

D,

еквшоuлсl!пrо cd 1 "'D .
'
'

)СДНЈЧIIНЈ •

џ 111 ~

r 1 нач

rнс

С llltBa.1Cif 110 f._1

o.нran 11.1 Је нс

u

fp.IJfL

f'\

<. :t11

р.ианщЈ "'т~ г. ЈС ,

01

t Htllй

и 1 qначина

рх

tl

r.. 1Њ1'11fHе с :WC'.\Ia

ЈС нач 111111 13 мcmt пr

н.!lpa:ш r ll l\

10 ФJtllh.

fJ11 ('lfltM r t p oa

а.1 •

+ ~~· - S

/, н·~х + 1
t

n..liUlla.JrCНfilNZI.

Заменом nџл.носtн У
2\' +

3(Х + Ј)

8,

Ј. ( 1t'111f да Jt' Ј'
''Pt'bC'HU пар (Ј' 2

1111

) Јсдна•нш) (JIL 1см.1 / до611џ н:- Jt'Дit,•ч
1
npu
•1
8 _ 3 _ 5. Решење добнЈс.~не Јt.'дн.l~rинс.• Је.' х 5 5

х + Јнздр\lс..')

тј. СјХ++l ~

8

, ..,н 5х

r

Н јt:дначнна }Ј 11 f: су C.~k!Hfll ..l.ЛL'II flflt, јс.·р }С

Ј+ 1 - 2.\.lfi..Jeм

.\"
.
r
lt'.'HfНO решс.~ње н tслно 11

другог снстема JC:i~Ha'rиr•a.

nостуnак решавања је ЈСДНОСlаиан.

...............
}\а;_

&"

....... ....

-

4tlll ГUtliJt"~ll JffJHilЧUHO t"KIJU8ШintiUHU?

- ...

1
/<.11 а•нше 11Зр~чунај 1<11.11)' неnо•нату (•ЈНовимо i< пр •
KO<I (Л иЈЈеарнуЈ фуШ,ЩIЈУ о а lpVI е IICIJC3нart

''
'
''

Н. •" и е~С~Јивюп.Шне шраН<формацщr Cllcliii!Ala Jcgнaчmta.

Корак l: Замсн11 r1рву непознаrvу lp\IOJI(lнaч~: llliloбiiJ< "'""'РUОи.

Кора" 3: РешИ ,\ОСiијСЈЈУ 1 11111rap11y) ic шачш<у 110 1ру101 IICIIoзнaroJ.

Кор 3 к 4: јамеЈЈ И noCiiiJ<IIy оре шост аа 1рпу Н<ПО3нату у юраз за npвv •~
11 оз11ату и шрачунаЈ Је.

Ј. џ

:о:= О
3у~ JS~
.,, cv ~кенв.иснrюr снсrс•ш ЈСдночlша: Ј,· {у=
"fz ·{2х+
у Sx2О

4

5

2. '1нжи 11 да ,у ~KBHB.l!ICIIТHII снс теми 1ещачина: Ј,:

5абЬ=-4
а + lb
_ Ј

{2

1

3. Дзтн "" <нtrемн IШ!еарних једна•1ина са две неnознате:

/Ј {::."'·

2
21 .

kщн щ датнх система су еквивален1 нн?

И /2 • {"а+ }.,
1

.

х- Ј
{Sx-5
Ј, { у--2' Ј.: 3у -Ј2'

5. Напиши бар Један

СИСЈСм Једна•lина еквиваленrан са системом једна•Iина: ј;

<
<

~

{"' =92.

I:S

11

6.Да нчекеива.Јентнншсrемн:а)/ 1 : { х:Ј ,Ј2 • rx=l
;6)/ : {х+у-7 , / :{2х=8
2
Ј'= 4

у = Јб

1

х- у

Ј

2

2х +у'- 1 Ј

· , се решавањс система ..'lltнeapнJJx
једначина
одвиЈа ПР<ко ••вии·.
и у овом случаЈ)
..
.

~

J2p+l3q=14
4. ДCit..vt'и да снсrе"н JC!IIIa'llшa ! 1 ' {
и / 2 :{3р=О нису сквищ1ле11 11111.
4p-5q= 6
2q= 2

.

tx=y+2

Ogpegu решење сисшема линеарн11х ЈеgначЈmа: 2х + 5у · 11

3

' дн ачИНЈ С ТИМ ШIО ЈС IIJJ)CI\IIOC138HIIJC IICП03Haty Х 113 nрве )Ц
лентних система Је

'

нач

.

ине система заменити у друrу )Сдначину:
{х=у+2

{х=у+2

2x+Sy=!\'

- •+2
јх-Ј

2(y+2)+5y=ll' \2y+4+5y=ll

х=у+2

јх=у+2

.

\х=у+!

јх~\+2=3

{7у= Jl-4~7' \у=7:7-1' \у= \

7yH=ll

{


2h 15
'ии 'U•J..,.~ '"нп:рнихli1начи'~а. 2а t-b 17 .

ll

li

'lt"'-

мtlllfTI~

Г.JPHif}(" /(" II.J llp\тt' IC ,ldЧIШt' lt.~pdЗИТJf Ht'H0~Hf.1T}' ~r k,}U фyHt..llltjy 0/l tl Н Ја.

Пt nщ Jt.lН.ЗЧJtШiдOtiHif'HИ.ч Jt:1p.130.\I ;lобиtн.· се ft'11Њl~ШнЈ 110 а .kOJ)' 1P•,:Gd
pd'I)'H.:.ITJf /1;
,J,z-21> 15 ~~а 2117 2") -15
~" \4 + "" . 15
{ Ь= 11 2а
Ь 1• 2а '
Ь= 17- 2<~
" ·7
Ј •а 14 15
/5 + 34 • 49
{"=49:1-7
/Ь ' Ј' 21' Ь 11 ·2а
'
l•= 17-2"' { 1•=17 2 7 17-J.i-J"
'f:,

f"CIJIIf'ГJI • Тlf\f Jf
ln zь 1~
za +Ь -r •

{"n·

-.

-------

Цана и Даиа Шpt6tl qa пo~l~'/tt' 2345 t}'IНtlpa, lllaкo ga Цана gобијt• 789 gшшра tJutue ot

Дане }\(JJIIf~>,:o нotЩtll~t· !Јобшпu Цана. а ко:tuко Дана?

,.,..,.,

9

.

= 2345 и с

d

789. Рсmаоањем ,.11 •

{c+<i~ 2345

c+<i-2145
{, d .. 7Н9 '

с=,(+

{d+789+d=2345
789 ' r = d + 789
'

,/· ј556:2"' 778
{r~,f+189
'

ј

··~~

џ..''IHJ'IIШ.J ;нюща п·:

1~

12, + 3,

1'

____ ....____..___

с=778+789=

-------·--- ......................................................

----- --- --

{" . 2

'

ј

'

'

а-ZЬ

3. f'ешн CJfCr~'•r leщa•JifltJ:

••{llx
хt

i'·

5

4 '

r,1 ,2pt5q-20

'1

1Ј .

..-------------.... -

.

ne

5)''-'7

систем линеарю<х једначина рсшаuа се nреко екuивал

.

еит нихтрансформ

ма. с тим што се уместо llpyre ЈСдiiЗ'IИНс сис-rема заnиСУЈе эби n вс и

.
ациЈа систе-

!:l

система. чиме се nостиже да друrа једllачина остане са UJ _Р р

~

се она израчуна, лако Је израчунаrи 11 вреднос-r друrе неnознате. 1\ои•рnно:

о>

}
1

друrе Ј<дначнне

мо )Џном неnознатом Кџа

{3х-5}•=7 • {3x-Sy=7
2х+ Sy= 13

3х- Sx+ lx + Sy= 13 +7'

12-Sy=7, {-Sy=7-12= 5

{ х=4
В)

.

да замени !<дну јед-

2х+ 5у= 13'

r\

б!{'"+ 3Ь_Ј 4

Z4

_,__.~

·
{3х
Ptlllll сисшем линеарних )tgнaчtlнa:

1567"

" ' 4Ь ~а- 18
ј
2. О~~ ш ~шења •Hcrrмa jeдH<I'IIIнa.

,,,jxtl,

·

{d= 778

/. \fсидпч •"ICIIC ~Шit следеhе cltcreмe тltнеарннх једначина:
.1

• " Ј\Оја МОЈКс

~ta•II<НY с>~стема.

{2<1+789-2345
с~ d + 789

Да.к..с, Цана hc 1o6rmt 1567, а Дана 778 динара.

-- ----- ...
.. .... .. .Z.--.

·

.
н им трансф
"супротних
траисформ~ЦИЈИ 3.
случају да су коефицијсщ" з ~рмацијама а nосебно на
ирањем Једначина по с·• ранама доби,·а с. .
У •еку ~<<nознату
саб
. .
ф .
.
е Ј<АI•а•щна
..
супротни,
nоЈ·ављује (јер Је кое ИЈСНТ уз њу Једнак нупи) ' . . у КОЈОЈ« та неnозната"

1'\Ј.'о нm1Jll ко1н трс:6.1 дЈ до6нјt• Ц~шЈ обележимо са с, а новац који •pcбrt љ1 добн·t'

ДЈнЈ ~...1 ,/, ;ш6нј.1мо снстс.·м ЈедН<РШЊЈ: с+ d

реwавање система линеарних )едва'tина са две н
.
се на екоиnалеt-н
епо.\ttате метоло

ф ицијената. заснива
у

кое

х~4

·

\'Х-~)'"'7 рх- 5у=Ј
Sx =20

• 1х~ 20:5= 4·

jr-: 5):(-5)=1

l.<=4

6m+7n= -1
{ m+n=O

вЈ {0,2а+О,3Ь= 1,2
0,4а

·O, Ib=J

Ogpcg11 petucњe система тtmt•apllll.\")<'gmtЧIIHII:

·

4. (l'lJ'fl" Pt'IJI<'IJ,a ""н·ма j<'IIHJ'tltlt"'.
{ 1 х+ 2 - 3
{ 2
1
џ а) 2
3 у- ' б) 5 х
ус 5
х -у= 1
4
.
5. iliиp два броја,,. 20HI
4х = 15у
• • 1/.имта рашика 666 о
б .
· КОЈИМ РОЈевима је ре•1 ?

·

\ 211 +

.\а -2Ь=ћ
.\Ь __ q •

~

У претходном nримеру nрву " др)'l у j~дН.I'IИIIY би:ю је мо1уће сабрати директно.

.'S

неnознате разлн•1и rн. Дil б немо доtiнлн једнљt• м>ефицијеи1е, iiiИI суnротног знака,

~

1}

МеЬутим, у овом nрнм~ру го не 611 дало ре.•унi.н, јер су коефицијенти уз обе

погодно је да nрву jcдiiJ'IIШY ri<ЊIIIOЖIIMO с.1 3, ,, дру1 у с,\ 2 и 1\0IOM примени мо nосту·
nак као у претходном 11рнм~ру:

1

]Ј, 6

2а+ \Ь

{9а

{

о

/~

6Ь-

{9а

Jt~.'

4а +6Ь

9'

{

ь

ttb

1~

1 ~, 1

6)

п~о

а- о

{Ча

16

О

'1

{t'

(,/,

О: Ј'

о'

з_

а=~О

s

3 6. иlна и kg шt>ћtра и алаrnила 424 !lmmpa. }·."аии) ироущtщщ,,
")'17u.ta Jos
A.:g
686
l\o.'lutt:t)
1
5J"ZHA~ ~ ATi111At1 5 ~...~ 6ращна U
g

.4нА.11 ~

'ЈЮ

Н ru~ћ(pa и aлalillt.1a

!]uнapll.

кощщu А

6Ј"'ШН4. а ~-•и•-о 1 !g ш'ћrра?
ОЈНЈ'IНМ() (Ј Ь, Ј ЦСН)' шећера (Ј

ОНДd Jt' lfd

}'c~·roв,t .IJ.дoilif\J

А~ Ц("ll\ 424
(ip.1l 1
б"б
ДЈКЛt.'' до6н.1н смо систем_ одфдвt• тшс_•_
рне Ј_~'IНI<IЧНщ: С.:Ј
н ' ' + К<
" . 1

JIHd

S,

Ol"IIOO)'

ЈЬ + 5s

две нс.·познЈrс Zrктс.·м рt.·шавЈ.\Ю .\ft.'roдoм суnротних ~~.:ое ицщен~lrЈ, r.н..:о оно нрuу
Јt'ЛНЈ'IННf MHO;t..Jf,\IO (Ј 5, Ј др)'Г}' СЈ - Ј:

i/>+ 5_._ 424 1 5
{1Sb+25s=2120
{ SЬ+В.<~бВб/ ( 3)'
-15b-24s= 2058'
)' Hdpt.'ДifO,\f 1\0pdh)..
\ .\f епо ''tр)те

5.

једначнне користимо збир nрве и друге јсдначщн.~·,

151• + 25>- 2120
{25s-24.<=.<=2J20-2058=62'
15Ь=- 2120- Ј550

{s=62

=570
'

6.

~~
.
а броја чија је аритмети••ка срсдиt~а 37, p~_

д

в

• •

11111 kyjy се 33 В

.0

-

0110

_

I<.ОЈМм броЈевцма
· ·е
Ј P<'t.;

ифрени брОЈ Је 4 (четири} 11ута всhи 011 ,бира
.
7 Двоц
Q
·
СВОЈИХ цифара• 1 l,• (аваиаС<-Ј
· пута већи од њихове разлике. дрещ, raj /Шоцифренн број.

{ 15Ь + 25 62 - 2120
s=62
'
{Ь= 570:15

Зэ 5 свсзака и 7 оловаt..:а nљ.Љено је 220 дннара. Kom-tкo t<шн
. свеска за 20 дИ1ыра скупља од олщн<с,:?
la 7 ~.;ве1ака и 5

=38

.

s=62

8.

{3х+8у=-34

\4х 7,Ј 15.

Реwисrктем)едначина:а) 12х+32)•-96 б) R
-

х- 14у-3о

Пр<'Мd томе, Ј kg брашна кошта 38 динара, а Ј kg шећера 62 динара.

На основј· ура/)ених примера .\IО;ммо закључити да се метода С)'Протих кое­

фнцщенаrа примељује код снпема чији су сви коефицијеити

з.11rчиrн 0.111)"1< н да н ма следеће кораке.

)'3

8 _5 . rро.фuчки ~рико.з реше1-0~ С(..(С!Мем~
лине.о.рних Је.вно.чин~ с~ зВе неаозн~ш.е

непознате ра.

1\cra~< 1 Провери з ш ct Ј<оефrщнјентн ~Ј неку променљ11uу )' )tдна•щшма
n. ;>оп

Решавање система линсарних j~дiiJ'IIIIIa са две н~познаrе rрафич. ,. ..., •

А1<о itc\, н н на корак 2 \- супротном, 11дrr на корак з.

hорак 2 lамешr ~Р} Г) Ј< щачнну .:нсте~м 1611p0.\f једначшrа (<.абнран.ем
стран ,\"Ј н н...,нна корак 4

дом заснива се на чињсници

ка нули). Скуn решеља систе~ы лин~артtх J~lttы•нtнa биhе т~да "Р''" скvnоВ.!
решења свих једначина сисrсма. LIII)~ЩIIJC ы>iе при 1ом мшv насташtщстру­

јемо следеhим nримерима.

редом с А и а,н идн ИЈ корак 2.

Реши CГJ'll 1<..ща•11ш}' н ндн на кора" ~-

10

односно цела раван или пра~ан счп ако су о6,1 коефицијеита У-• иепознпе јцна·

,.1 до
6щсш cyrrpoнre ~<оефнцнјенте уз н::збра11у непоз11ату (ar.;o су r.;oe
Ф•щll)еюи УЈ непознату били а н А, помножи стране Једнач 1111 а

kopaJ< 4

0

с.: сtо..уп решења сваке тtнеарн( iеlнЈчин<- ао

rrом систем)' (права ако је бар један ~<оефищt)ен r р н~rю.тате р~з.щчнт о;; нуле,

110

h.c, :11( Ј. Поьшоњн стране 11рве 11 др}Те једначнне поrодmш ороЈе"

1\ораЈ< ~. И1 ' •ptc ЈЦtычнне изра•rунај преосталу не11ознату,

na

непознатим х и у 'юже при~<наrtt као '")'11 rач•ка у д~картово>t хОроординат­

1"-\

.

~у-1х=3 .

~ Гpnфll'tKOM мemogOM 01/fJ(tj/1 {J!'III<'IM CIICIЋ!'Мll .11111fii{JHIIX /1'9ll<lЧIIHII: }"" 5

~;s )сдна•вtна )'- 2х ~ 3, ТЈ.. ЈСдн,\чrtн,\)
.
. • 2.\- + ·\ •'. д<'К,\1"овом коордl!нат ном xD.J· систему
~ прецстаuља праву а ч н ја је једнач11н.1 )'- 2х + .\.
l;s

n~

а;'' 2.•

т

' ..... r

~

t

t

,.

" Lвtot
~ 1

с

2

~ t.. ЈЧ.С ~рао< а, да. 10 (>е<М>НЈЧНО МНОГО та•tа•Ј
tL
t.:s

х

ЊIL'\08C' 1\ООрднtiЈ rt" ЈаЈ108'-)..Ъ.1В3Ј)'
2r t ~.а '"е т,l'lt.:e nрав~ Ь имају ~o.:oop-

JfMJ})' ()('0611flY ft:'

џ начнну

..џtн.tn' Vlt'дHJII.')' 5. Пр.шс: ''и Ь се (1.'1\}' }' тачки S чн}е
1
3
1, • S. hоординн< тач.е S(x, у) 11мају обе особ11не, ј. у _ lx +
~- с о6.тром на 1го да 1< ltртан.е пран11х у координа гнОЈ раони 01 ра 1111., 0110 11 .и

.,.• оордннаr< х

ц з о<Т , до6ро ;1а у~е• провер11м0 да овако процењенс координа·1 е !Ј'!Ке ре
;•
5 1<
p<llKЊC дато•
i<д11ЈЧНН3. Ј<Р ,. 5- 2 2 : 1 и 5 - 5.
•у

1 са црте"''' з.шонољанај)·. обе једнач~tне. система. Зато пронсранамо, х
е<>Ј1 1 праних
/<'

IJHC!J

Jlll

о

2

11

(ff(!CMJ

----~--·-------

5
-3

------ ----·-- ----.,

-··---------------------.

.....--········------------------

rраФ"чком меmоgом реши сисшем јеgначина \2х>' =3
4х-2у=6
лко дате једначиие представимо правама m 11 n Д

Ыо 11 у

.-

примеру. у Де~артовом коорд11натном хОу СИСI ем ,

ршшrмо праВ)'< чиЈа ie Ј<дначнна 2х 3у ~ (noмoh)' таб"•ще и
npn-xo;JIIOM

н прав!· d '"1• Ј< Ј<дllачнна х - -2 КОЈа Ј< параt

лtшз <.ОЈ'ОСОЫ на ра<ТОЈЈЊ)' 2дево од ње.

5

.

.

тачака М и N)

слц"" :2.

)

тач ка

А
в

задовоъаваЈ}' снсrем.

Тач ка

~

t

1

м

r

_N

L

-5

------------------.....

[рафичком мrшоqо"'oqp,.gu рсшоьп щсmема јеgначиliа { 3х- 2у- 1.

Ј

;

у

о

-3

2

1

х

=6
у

с

1

-1

D

3

3

Очигледно је да се праве т и t1 поклмtају, !). сваhа 1ачка праве"' Ј< ,,,ачка праве n.
-

/е.!Нi!КО<.1И3Х

6

х

Права n: 4х- 2у

Права с 2х +Ју- 5

L fачка Т ".;

у с~артово1 коораии01ној х0у pu-

nрава т: lx- у= 3

) KOIICJ-

Праве с 11 d С<К)' се у 1'3''"" S ЧИЈе С)' координате
( 2• ј). Очнr 1едно Ј< да координате тачке S

L

0

нll. ,.да се добија:

rr·"{2x+3y=S
r-f/ичком ~trrшogoм prwu (U(Q4t./tt линеарних ;rgначина: х= _ 2
.

х+4у=5

ly
ставмне nравnч Р lзa·\ala
и х rа•Јкама
t 4 Ј'
SА су
једначине nра ви х
и Н)

КОЈе· су у :к.Оу pa!IJ\11 11ред·
• односно право м q ( зада1а 1а• 1 кама (. 11 Ј)).

То зиа•1н да дати систем има бескоиачно мн01 о решсњ.1. Ако је х" 1, онда ie у= 2х- 3
2t- 3. Уређени пар (1, 21- 3), ще је 1 неки ре.IЛЈН6РОЈ• предснв.ио!lшtерсШење
дате једначине. Приметимо и да су обе једнач1111С дator система екв~tвалентне.I<Р «
своде на једначину 2х- у

3.

1(

f

t
L

L

1

Пfава rr: 4.t ~ 1~

р Ј

t

)'

L

1

Q

L-

т.....

1
; ,0

1

L

1

1

'lбiiP gва броја је 52._ Ако се вehu og tь11х uogellu ма,,,,,,\f, goбu ·и

1

Ј

<Ш<'II·" l<'дiiJ'ШII<' 2х +1.

3

11р,•дстанrшо као nраву у Декартово) коорщ111,11 ""i

Ј /t'ЩJ'IIIH\' 4х

~

r (нт.юlн· r.J~rJ~-:J. •11 " N) • ·
+ 2}'
4
рЈннн
QJ, Ol/.1a i<:)JCI;OM
1<' JIH<' llf'JHt' 1/t'
фтrщс:нт
.
нрЈrЩЈ, ft:·р обе.· rrp· 'нн.· н маЈу ~~:оефищf}ент k

й'

правом
ь (nомо/,у
rачак,о )' 11
Т
·

С~К)', тј. nap~eЛJif су. О ДОКЈ:!УЈУ И IJ.IIXOU11 КОС
h-2. 1а каn .tllo см

lMo

t )'

2х + )' -2 су противуречне.

Ј

1

"""'""""" 9

и ощrошах 2.

не ....<1 је веhи од ,-~аЖСIIИХ бројена х, а мањи у. Тааа k х+ у
добијамо систем Једна•Јина:

52 11 1.1да )t: х 9у + 2. па
Ј х+

r

52
\x-.9yt2'

нс.•l

С)'Срt~rалн, ннрднлн ifJ он 11с.·ма решеља н звалн нс.>моrу им lfЛH rrp<н ннурс•тнм.

ЈЈнсrа. ~~·т~·шнс 2х

О којим бројевима ;е реч'

Трансформацијом добиџ~ноr снс·• е ма у 11 м, с.•кнм"а:н:ttн

,

. ненозllан. х у друiоЈ. }<'ЛJra•JJtrщ системаtмхllehси,Н!ра•tуната)
lt:Ma и нримсном
методе смене СЈСР ЈС
налази­
_,tо:

Jf.J

преп~однн.\ rrrнмt:pa .\ЮЖt.'.\10 извести следеhе закључЈ\е.

х+у=52

{ х=9у+2'

а 1 х+Ь,у=с1 _


а• ..-+ Ь,;·= Cz )'Дt!кapilloвo; коорqинашно; х Оу

н~"" CUctllevy ;~gначина {

P"tJнu ogloвap"j)' gвr ар"в~ чujt! су јеgначине: а 1 х + Ь1у = с

1

11

1

1

jrguнcillвn.o PNlit'Њe х ~ Х0 и у= Уо·

9y+2+)'-S2 ji0)'-52 2
x=9yt2
' \х"'9у+2

{ y~SO:IO:S
х=9)•+2 '

а х + ЬЈУ- с ,

.Ако се оравr" . ..- + Ь1у - с, и а2х + ЬЈУ ~ с1 секуу шачки S(x., )'оЈ, cиcilleм ll!ofa

{

{у-5

х 9 5 t2-47

Гражен11 бројеви су 47 и 5. Њихон .tбl1p је 52, а нрн 'l<љеrьу Н ..а 5 no611Ja се ко.1ичинк

9 11 оста так 2.

.A~ro и opatJr а,х t ЬЈ)' - с1 и "Г+ ЬЈУ - с1 аоклааај;~ cиcillt!м и.\/а бесконачна
\/HQ/0 PNlit!ЊQ.

Ако су орав~ ",х.,. ЬЈ)' с1 и azX + biY с1 аарале,1Не, сисшем Ht!,\/a Рt>Шt>ња.
Пре чеm11р11 tog11нe Ј\;fарко је бЈtо •tellmpll ll)'JfJoJ ~"'"PIIJ" оу 1/еноЈој<l. '' '" Чfllillpll i0~11не

.......1/.t···;

Марко ће бiiJUII I«p11 llyll/a CliiiiPII)I/ Orjllt'нllga. Ј\0.11/КО lоqщщ ''Щ" "·"" м ..рщ а KQ.li/KO
Hermg?

1.

fрафнчкнм мnодом реши CltCJeм Јед~ачи~а: а) { 2 х +у-= 5

2.

Графичюtм Мс.""rо,..щм одрс:дн peJIJ<.."Њt.' сис1ема једна•111на:

у=3

~)

3х+у=6 .

!у IIJ

6)

{6х 4у~2
2х i- Ју-· 5

GJ{4x

l2x

у-~

Ју·-

.

Зх ·У
Х-4

9

Ако М<.\рко сада има т, а Нсњ\д н rодшtа, щщ.t (у нрt: 4 IOдttllt: нмали '"- 4, односн:
4 rодина и 1·ада је 111 -4 Ј( т- 4). 3.1 ·11\щннс M.1p•u hc ""аtн т+ 4 '?дина, а
1/снад 11 + 4 година 11 тада 11е 611111 т+ 4 . .\(11 + 4).1\обнјамо следсhи пюем Једначи­

11 _
на:

Ј. f paфH'IIНIM Mt']OJfO.\f fЧ:ШЈf C.:Jftlt'M ј<:дНЈ'fИВ.а:
aJ{lx+y. 7
4х+2у~ 10'

6) {

9

=

111-4 4 (11- ·Н
{ 111+4-3(11+4)'
Траll(формац.,јом ''''тема једtiЈчiша до611ја 'е:

.n.l

"''

":ЕS::...

т 4
/т+
of

.4
3( +4

4 n

n

At.oвpt i()(ТНС'IЈОЈНЗ'Тt'

..ll,,

3

!n•S'

4n

{

ll

{

g'
Јп- 12 +

4n

1

{m

т

4tJ

12

\,1+Н •

~НitWO у дp)'lf.IJ JCДtt.l•IJttttr, добнј.t се·

m= 4 n

ll

n= :!0

{"'
"

4 20-1.2.

68

...

Пре 'Но'1 нрн rодннс: ,\1.tpкu је.• lf.\13o ћ·l .Ј

.

tt.J

m-4nt-4 16.
4+12

rn=3n

oJVo

m Н.Ј nрве Jt"!IH.JЧIШe

{m-~n

12

~ :JIIJЧJI Mapt.o с

",- 4 ofn Ј 6
.,.
{ ,"+of-Jn+ 1 ..

)

нм.1 68, 61 Нс.'Н.l11 20 r;:"';;; ри године ,\tap11.0 ht." нм.1rн 72, а H'-' 11:V.

H~lla,Q !6 fОЛШ1.1, ШТО IC' 4 П)13 8HIIf('
24 rOДJIJIC 'IIТO ЈС ~ n)TI PIНUC'.

Ч(:

1

___......_________

-~-----------------

--

'"""' Р' A:oia
,.а,,ржи UMIO\t!: .4(1. Ј) и 8(4, 6).
O.jJVIJU /Г(/Ha'IUHY п
·
1·-

. .

Ht.'J\.IIt'ICдll.t

, . ·нс.· пр.Јпt.' )'

lfdЖC. .

k.x +n. Како тачке А н В nриљщdју .•·p.tЖL'IIOj пра.

"уЈ'едначiiН}' npaвt>, што ЗНЈ'IИ да ЈС: Ј

IJIIIJ
.
r .
вој, ro "оорд11НЈН' /J'IJI\J .1d,ЦOfJO,WBJ}

нь k·4+11.

{k+n =3

.
.
lf.} )'L1оиа saлJ I"J побнјамо снаем ЈСдначина.

k

_

4k+n=6 t.:OЈ и решаnамо

мс:

1 +и

rодом

CJWtJf(' ДЈК/Iс.•,

k +11- Ј
{ 4k f l l - 6

{
fpaжena Ј<дна••нна је у

11~

11 =J-k
{ 4k+ 11 =6'
.\

k

kx +n, тј. Ј'

l

1
:

t..- · ·

Ј,

k=l

k= Ј

0

.
tџЈ)~, М 6po\t:liИMa Је P('l.~
CIJH r.:.y to бројеЈщ!

э.

1

Зб»Р два бр~ја је ·1 ри ny1a нећи од. 11.их(щ~,; раЈЈШk..:, ()дреди n t<n·им
0

4.

S.

{n=3-l=2.
'

1б ир доа броја је 2010, а Н.Јtхщ, t.:оли•нtик )е

2. дна броја се ра:.лику)у ц 19. а •fiиp "'"'"""' •реhииа је 27 К .

{"=3-k
{n=3 k
4k+ Ј -k=6' 3k + 3 -б'

{"=3-k

н~Ј

1

се, Ј<ада Један саберем() са 10, а од дру 101 i\ оду.tмс:м \О

.
.
Ј_ ·. 6 роЈе•щма Је реч
6
'Д() Н)у )t:ЛHdi\И 6po)t:1Ht.

ак
О
На екскурзЈ1.јије било 64 учсни~а. Денораищ: су CMt:lll l t:He У 'IC1R()po1\ е~
ци)' 1рокрс~Је1 не собе. Колико Је било Jtt:tlat<a, Ј. KOJI111\o
д»е \1 етворокревстнс собе више~

лсиојчмца at-;np

e-t•lc, а леча~
су )'hоrреб:ъ<:не

ш~ола је набавила 120 уџбеника И МО 1611p'lt lадан-. llll.laнt,1a )'t<)'IIНo

'Ј.Јtна­

72000
ра. За rри уџбеника nлати се t..:ao ы •t.спtри Јбнрt..\.' l\о,1 и.._а }С нс на vutkвмкa,
а КО.'нtка

збирке?

х+ 2.

_______,.._Og H06ot Cnqa go Бeotpaga •uурисшички броg uушује Дунавом З сата. Og Бtolptlga go
HotJot (Aqa ucillu CU)pudiluчкu броg аушле Дунавом 5 сати. За колико са ши ће Дуиавом
UJ H06ot Caqa qo Ьeolpaga сашћн uлaolluчнa боца у којој ;е Мњ'U<(а СВОЈОЈ gрутрщ!"
Brpu fiО<Лала ptumьe 060/ Јаgашка ако;• расШојање og Бeotpaga go Ново/ Caga Дуtтвом

7</;т?

б. ;\!ира" Весна имаЈу једнаке сум< >ювttа. ~\ира птроши 42 nннар;~, а Јk,.на
.ш­
214
нара. Коли>.;о су новца имале а>.;о сада Мира има rp11 пута више новца неrо Весна?
7_ Нас је уtЛедао зеца на ра,даљинlt од 240 m ишрсне6е. Јщ прпрчи 500 т.., 2 иинv­
та, а пас претрчи

1325 т за 5 МИН)"13. За кој< време he нас <тнh11 1eua'

8. Сада син и~1а 9 година, а њеrон ОrЈц 35. 3а li.OЛHMJ rодина he отац бити 3 пут.нтари·
ји од сина?

9. у једно~t маrацину било Је 4 пу1 а ни ш< јабук.\ нсrо у а~у1ом. Кца је ю већеr >~аr~uи­

НекЈ Jf v, брзl!на 6родd, v2 брзина Дунdва. Знамо да је растоЈање између Новоо · Сада и
~оrрада 75 kт. а нtdЊd ю физике указуЈУ на то да се пређен и п у-. израчуна ва када се
~рзнна кре1ања 11омнш><н са временом утрошеним за прелазак пута. На основу пна
Ј< (>,+ v.J 3 75 н (v, •·,) • 5 75. јер низнодно Дунав убрзава брод, а узnодно Дун,щ

уснорана брод, }јобща ct· с ис rем Једначина:

3 ( v1 + v2 ) '75
{ v1 + v2 = 25
{ 5 (v
1 v2) = 75 или v 1 - v = 15 ·
2

на издато

950 kg, а из мање1 50 kg J.lбy ••l. 11а оба места Ј< t>erJ.Лa щrа количина џоука.

Колико јабука је било у соа•ом .\t.II.Щitlty?

ВАЉА К
<;.:Ј.. ва~ак и юeloflu

Н.Ј C.1JIIIН ВЈ
sa

елеменши

• tJ Л03НЈП' нам .\ldiШШ}' која U'Т)'Жif
IM
rrrJt11fKO.'-f

врwно fU8H.JIЫ'

dLфЈ.1Т3

а;

ЈfЈГрадњс n~·.c

kOJH

лрнпкко.'-1 равна)

~.1. ЈЬtн 11.1JBЗJI\.IIfllf ,JL'O tон )' JfJJJIH.t"'tO ва-ьа .... Знамо
fiM.1 ofi'I'HII: lJ.tЛ-1\a, П.1 " м.ш~ннкз вa.'ћto.d.t.:oje на.м G'l)·жe )'

В

Jl•·fi'AC JC.IH'''- rJttJfC а1.1Јм: ooл~:.,,·opr~.:fi.HX терена од ш.ъd
i.'IJf ЗЈ Jl.11flf,IIЫ: ..

поъ~.трнllрс."ДНЈ

.

li.t', dJJH н саttрt·мсюф:

аљак пасшаје обршањем кваgрата
6
!"9'" og
og lt.clo. 2).

и це а
ст око: Ј)
сшранur,.а; јеуне

ouparta
,"etoвt

. Ј. ·шmсм· мarmrиe, алат м.• за

l'

в иХ оса симешрще КОЈа не cagfжu ни

'pa.,t:

('{

н.t.ЬЈЊС 71f.Ч0ltot ~- H<t.J,ЗtHIJЩJ.\fJ Jf СЛ.

)<9Н0 1ьеtово шеме. Израчунщ:

~ а) аолуиечник б~ка;

~

М
lfmJf'ljU ЈОШ Hf'At' tФЈ,'А."Шt' л·оји имају об.шк dtL'Ьim.
.1:\.
~
(н.rщ.н
ЈЈ н.нrdf)IЩt' "др)тr.· rю.ытрнврt>дщ: производе,
:s

.1:\.

J.ШfJfJЧit",

6) oucrmy ваљка,

Е_ в) gужину 113воgнице ваљка.
I:S
Рещење. 1) а)

(11\,"I.Jl'lfJJ.,,

б) Н

I:S

11

r- а

= 6 ст;

6 cmi

в) s = h- 6 crn, 2) а) r- ~ :

3

cm,
6 1/

а

6 cm;

в) s -Н

6 cm.

Ва..ъак, основн~r елементи. Посматрајмо 11рЈDО}'r·аоннк
SAA,.I,. А•о се 011 обр11е око СВОЈе стра11ице SS, Зd 360", на обЈе·

4.

дтrнмо снс rачkt'Простора 1\роз које при то.\fе прођу rа'ње 11ра

во1таоннка, добиће"о тело које називамо ваљак. /!рана o(S,S

Прt~воуtао>шк cmpaнщill а . 2 сщ Ь 14 cnr oбphtctoкo upa•t
р. коЈа се налt1Ј11 у равн11 11равоу1<1онrщr и rrарале~на , Њt·
1 oq
108"., gуж11м сшрающа.ча 11 њеrю pt!щio)aњt oq >ьој б.nrrжt
rlШX crnpaнrщa јеgнако Jf 3 ст. Как•о uteлo ,.• r.pu r.ro.ч

)

1
Је оса тоr ва.ъкЈ а дужина д)'ЖИ 551 је њеrова вucrmu; висину ht.·мo

OJIIaчaнam са /Ј. Уочавамо да су при том обрт ан.у СЈ раmщ,• SA

11 S1A 1 rrраво}таон11ка описале два подудар11а круr а који rrpи

обрrитьу форлшра?

падаЈу 11арале.1ним равни ма, нормал11им 11а осуо. То су "Р}' Ј oнrr
К/~. SA) и К (51, S1A1) и IIJЗIIB3.\IO их основе ваљка. Њrrхони 11011)'
пречннци јед11аки су д)ЖН/13.\fа Н3СПрамних страница SA и S A

rЈравоу;аошtКЈ 1 а онt•су jt.·днal\t:,

~ Prrurњc. При том обртаЊ}' формrrра с т~:rо обmtка цсщ1 дУ·
~

1 1
Ilолупречннк основе ваљка је иолуарсчник ва_ъ"~t,

'Ы'ГОВ\' .аужнну '>ЈIIачан3мо са r Ја•rке S и 51 су центри оснона К и К на.ъка.

1

11Јво,тнице и o.•tota•t ваљка. Приликом onиca11ot обр·rања правоуtао11ика

::s
1}

Г/ј "<1Љка, нри 'Юt}' је Г било која та ч ка кружне линије k(S, SA).

ствари, ако је задати npanoyraorrнк АIЈС/Ј,нри чем\'tе АВ

2 ст, AD = 14 cm и страrвща IICбmtж.l 11рано1 р o:t (lpaшr·
це АО, то тело се добија ако се ttз на:1·•а 'rrtla t<' щ.1 р, 1ro:ry
пречннк 5 ст и једна изводнrщаЛ/Ј ltceчr (щюр.11111) и.ur.ак
чија је оса р, nолупречниr.: 3 с ш н fедн,lн.шодrrнщ НС.

,\AA 1S, ом, осе o(S, S1) страница АА 1 he описати површ која се
сапоји од <BJfX дужи П1, које су паралелне и подуд<tрне са дужи

АА,, при •rему •а•tка Гпролази свим тачкама кружне ЛИIIИЈе k(S,
.\А). /~ поорш oмotaJta ваљак и назива се омоитч ваљка. То је
""'''"" k<ljy rrа:щвамо цилшtgар. Дужи ТТ1 су щооgтще 11аљк,1;
"'"'"""дужина једнака је висини ваљка и означавамо је са s.J~,t
кле, rнrли11дар који Је омота ч ваљка формиран је од и:~водmщ,\

жrше 14 ст, чији је .. спољашњн" П<>.1)'Пpe•rrrrњ S cm, .уну

трашњи" nолупре•tюtк 3 cm, а дсб·ыща .эrtд<ma" је 2 cm. у

··------------------ ....... -- .... -......................... .
! ;koнЩ.}?.QI\_1-jO.
- -- - -uц!Мо./-Ьа
-- ... - ? ·-.. _---------------------.........................:

.:.......

:
:

.
'
:

11/ща је всi.Љt11\:( Шйщ је Oй1llrmna tmcшm tfti.1,~.:a!

IJJrim

<)'основе t1 1111/111 110Л)'IIP<''IIIIII\ ~rl1•1\rl!

IJJ11it1 jl'

O.IIO!П</'t 8<UЬJo:t/ t1 Шllltl <Ј' Њt'itl~<' /IJ~O!f11141tf?

.

octнt nресецн н;щ.t.;.;t, На tлщщ 1 tc'

"'t' )JtiO)'IoiOHИK AfЛf N,N. llpн lCIЧ~;:
ј<
2r, ММ, Н.

;JI

1

r

..,

~,Ј(;

П

< .. """ < ,.,rvг
1
].. (

1

ЪЊ ~~

,_,.Јн щ

u4
t.:D

1p.1r

!Jo>p!IIШ'

(_1

tг..о1)

Ј ><rr Ј

1}'"

OIIIIX

'{\1

1
,tpc ,.
v

II.Cf()fiJIM

lllдOII.I'

''

;

ll<

,./Ј њ, ОNЮ 1/Ј/ЮДI//ЩЈ

I><ГODIIK Tp.II:IIЏ;

1<

l f p.JBIIC . ._ ОЈ~. су 11.t.ралс.111е C.l U(щ•l
~~ нс садрже )С 11орм.l1111с: <"у 11,. о(~
11083 1мљка. :i<tJЩcJ-to 011_ IЩа .ta •щ
р·•:::~ ЈЈ(,) којnј Т.11<'8.1 paJtall ({''Је )С:Шtу tЩ

110/Ј)'

Q

ata..:t-1'.1

<lђ.

~.тр

ЈЮЩС ,.,А

т Ul\0 }tlЩC ОД Њ

10НО IICЛJ't~д J,JЧH<If

11;~1111 0010ра: на r1p1t ,.н: р Р~11о111 t\OJOJ llf~Jt­

10 "/JI>HIIKJ 11

ПОЛОА<Ј./ llfЧHC р у

I>IIHO<y

)tOдltp)'JC' /\.,

сече кр)'I К по њеt ouo) т~••нщ MN.
аоан li ваљ.њ.:

Р
11.1 1/ol"I,J

''"о

о6рГ.ЈН•t"М ОМ f

:. р "lJIIЊ jt'ДIIЗ.J\. Ј4 (ffi.

1 .,стц.ЈШН.ЈI

11 t:

)l"

.

4. Онишн H.t(:UII.: н IЈоврш "ОЈЈ
. 1Ј оrранн•ra ВЈ ада Пр1110М llt.~ M>piiCIHШ ltOJiН.I oбpt,11f.,t
rс-омt"7рнјо:.е фт Ј-рс

нсмЈју :iЈЈедннчких т .JЧJk..I,

• (е..._ у се щ> једној ~t.шодtнtци U<.\Л,Ј\а,
сек у се по правоуtd<нtику MM N N.
1 1
(}ое 1 .р11 м ш уhнос 111 су 11ри
.,;JJOHit!, редом, на сликамЈ 8, 9 н

ЖЈЈ/1<' ( Г)MIIIЩJ
> Н
Jllbll
KT.:l'IO
) lt'!JO OUЛ'Jfl\

Ј ц<Bif ЧlljJ ЈС II)'ЖII/1,1 .'iO С/11, 11<"6љнщ

t (.tJ1

г);

нема ЈdЈС'дШtчЈ.нх •ачак.t с. "fiYtщ,, Ј\,

еrовнх о'а CltML"J рще

rтачннх)
одговора.

:

PЈ.да о..:нонd J..:(S,
11

,.

страншr

!О.

ltii.O осе.

·.

У

nос.:лсдњем

·.

није осн11 нр«е•

M N < lr, ММ 1

Н.

Ht'

садрже је.

1) Равни које су нормалне на ос у ваљ­
ка могу ra не сећи (сл. ба) или 1.1 се/щ во

о>

11

----

_.,.

11

бllСШН' 6 ст. lfJpaчyuщ 9~~:• ~'
·1

Prlllt~<>C. Оснн npect:к ror naљt\a jt.· пр.ню\'t.Јоник

са с•рашщзма од
8 cm
2 . 4 cm) 11 6 cm.
1<
,} d=,' 82+ 62cm:oJOcm.
<:

~

(~

Дуж11на њс1он~ ;IIIJJIOII.L1~

_
'

;. . .
"

1
1

кругу (сл. 66). Први СЛ)"IаЈ lldC~<Ije ако 1.1
раван, ознаtrимо је са а, 1-юрм~uша на осу

.ече щу о у '"""" /'која не припада дужи SS Тада раван и оаљак IICM,IJY

3ај(.Ј.ННч.-нх '"'Јака, /{р}·• и СЛ}"'ЗЈ напiiЈе ако раван а сече осуо у 1ii'IКif Т кој" ври
пада д1·жн SS1• Гада Је llpeceh кру1 у равни а са цеюром Т, подудара н '" ошовама
ЈЈ;tъка. Ако н· Г IIOКJidlla са S 11 S1, 'ај ће кру• б ИЈ и управо основа nаљ ка.
1

Равни ко1е <dдрже осу 11аљка нормалне су на обе равни основа ваљка. Св.1ка
од њих сече ваљак 1ю нравоу•аоннку оравица 2r и Н. Те правоу•аоннкс ва.нш"
l1

---- --М Дallo)f
.
n · 8QЉQ1\. йо•'l}'liречнщш
4 (nJ
Sl.. glljatoнaм н,е 1 овоt ошоt llpcccкa.

1) су нормалне на осу наљка;
2) садрже осу иаљка;

o(S, S. •,

]1.1

IJolЉt..a. ]а lbl'T OBt." СТрЈЮЩе ИО\'1\Н

Пресецн тела различн•нм раtщнм.t
дају нам неке до.папrе ннфор,\tЈIНfЈе о
обдИk}' reaa. Посматраhе.\fО нресе~< е на..·•··

З Ј паралелне С}' са осом на,rы<а н

Jl'

случЈ)у враuоу1 Ј

'f\1
OlllfK. 1.~

1N 1N

ка равним а које:

а

If•щyhн у nицу д~ раван

НС Cdдpжll осу ВЈЉI\а, JdCIIO

q 2 . Ра8ни йресеци 8атка

lt'

,\f

HXt..1j .IIJI(

J'.:.l'f) ""'

1

t.)J.,.

н~х IV+:II;t

ст'' н~ Ј од'"''"· Ј .Z.:I ст н .ZO ст 0 ".0 Jt'.lllt' •)ЈЈ н.е1 он.t:о.; tiL.I ~.н мс, рнЈс:.

' rpJBO)...J•"IfJf

3.

1

О Т11 М рт<нЈО;,с·
HI'....(Jht..fТ

Њt"l

lo.lll~
CfflOJ.,.OJC
П 'IB~ \Т OHif" 1 С ~J'l.. Lmt.II:OПp.:IB~г_p.;L~e НС .QB("\J~ ff,("JOIIJIAI 1poiiiiiЦ,IMJ. llliЛII)I ~
J..t..1..1f\;-r.J ..
t

r

џ_ IНI О

н
а Jt' 1Mp,i.1t'ЛH(l
llpe<eк~ iaB<UЬ~tl Ј·е Ј\8Щур,щ, <lllf'tiНIЩt' Ј' cm·
h'"'"''j<'pm111oJ••Њ<IIJ'"'J!'!U<"P"•·

OCI/11 ft ce~tl'
8QЉI\ll

.

rl

t/0 йptj8Q)'Ili(JIIШ\)' ll<JHf'lШIIIt'

0". PatUIH

..

al 0{0.\4 iUt.JI

'

ни tl осе ваљl\.а?

је Прt'ЧНIН.:\' ЊC:fVtse
Решење. Ако је оонt н рес
е к u~tJы...t t\li<lд,(' .t,l, ~ ИОНIЈ lJ)НЈ,Ъt-.Ј
ннщ.tit'ЦHJI\J
npt·н~'~нor
np.tвuн .юнн~Ј
2r =8 011, r 4 cm. <"1111.1 Oll' •

осщще. Дакле, Н::."-

131

I{Јслннtt 13nрика.tа;щ

oM('IJOI'I оаљ1--а IIO~IY·
1
O•tt •IIHIKd r Jt 811ОШе h, .ia-

r1P('

0

да смо 1 а расе ... ли

w
·1, 1,

·"'"'vн•~:.. с 0 ., lf.ЈIЈОдница (на

....

ro Тf1 ), и ра.шнли
~..1 • 113 н . До6иhс~ю праноу
~ pd
7Т Г 1Т1 • nри •1ему

cлu~~Ut

\11' ЈСЈ1
Jl. tr1JI је:

JOIIIfK

.

r ,,о две'-тране

11

13

изволнице. ,~уж КОЈе смо t.екnи омоr •

страница П I•И Т 1 1 јСШtаке су RHC'IIIИ IIИ1HI.II, 0\11.1'11\.lH са ТТ, И Т
Т/ и r, т 1 ЈСДНЗКС обиму (круl ORJ) 0{1108
tnpa,JI()I( "У d.У*-И
т1

({\')f(l{tiC

)

а КаГЈ,kа даk.ле IT
ttc сtранм
Н'а raj начин можемо це..1у површ 1,аљхЈ. ра.:ннни _
' h. ТТ lrrt.
с
она
састоји
од
омотача
и
двеју
ос
юhа
Н<нщ
~
ltдlty
рана••
ИмаЈуhи
1
113
~~-J'I nобијеном nраuоуt·аонику ttpилp;it\~ttи·'"' 110 Jt." У Ра•нtи, у Јщ)у см n р:,ВИЈ.у
ом ua ~аљка, свакој од стран~tца дужине 2rrt t _ш,а kpyaa, rto,lyдapщ kpyr ви.,и
OCIIO
Н . .
. 1() )C/IJ.It, l,\kt}, а·
.
.
ОВИМа
нэиан праооуr·аоника. а 1ЗЈ ва·I~Н доби).tмо мр~жу ва..ъ~; џ.· Jlu.:~,иpyJe ОСlајући
h мирали 11а исти начин. 11а КОЈИ смо формир
· Уо~акамо да смо.
(rOP
.
.t;щ мрс~tСу .._"
1
Је
ал а к oдpet)el-l C:DOJOM мрежом и да 1а на oc lto~ty 11 t: .
адра. ас но је ла је
t(d

. . ...........
Hattr,тu illpu t~prшt рщтих ftptt"tl\il tut·ыш~

а

Лаl/.6 r
.

t

й'ЧС i1tLt,flll. uo

- .

.

,/

,..pyty? Atl,.."llfl Jt' ,Цfll "'Р> 1.

.'rA.
_· .lltt·'Ьiнl.
- 1•\f(Ј/1'~ " , ~(t111 (10Ш iipeco.:a jt'gнol BtlЉit.'ll бutmt щ•tшцy~JllPIIU ири-

;l8ml Kc'fll

Ши411 Jf1ciC/'111 upt

IJ

ла,..·аа Је noлt'JII а; ршти KOJll (СЧt' Нlt'NlK:

/1 Оо џ·gно; !J)''IКII,"

.

можемо формира1 и

оји се из нвеЈу њеrових основа и њс 10801 омо-.а•Ја

~т nooptuиttи њеrове 11оврши. Збоt

.

2/ ао apatю)'itllJнu,..-). Iloнprm1нc ман.t• og Uoнpшtmt• оснт

'

fЈоврwина ваљка. Ваљак ЈС оrраю·Рiсн својим диема "
· .
10
омо-rачем. Ту :ињеницу можемо исказаl ~1 11 на онаЈ lla•щl-t0 nо:ама
и СНОЈ~м

tlOJ'iOOHJiЦU!

1ora,

рш ва"ъ.,_а са-

rюир 11111 ~-tа11онрш~нtа на.1·t.:а jenнak.a

ЈС
.
пonptiJJHta њеrових основа и поврнщш:
tt.c:totюt

ире' ека шт tш.:ы..;а?

Rа.-ъка ICЛHak:a је я;mpy

омо1ача.

- _,.

Ако означимо са В аовршину јеgне оу основа и

Ј. ОLтш n~ce~o: ва..ьl\а 1с. ЈП!.. ЈРЈ• crpo~ •.:.JJ~e ЈО Ci

0.1pt- tИ . ~олулречшtк. ннощу

са М аовршину омотача BlllЬкa, онgа jt

11

'

аовршина Р в111Ька

H.i\Ш.i)" JIJBO..]JflflfJ JC·f BotЪI\J. И t'.aЧ\1f'-'J ПОВрli..ШПУ ЛpCCCI\d ТОГ DitЪKa OtЛH.'If'OlЛHOM
р~в1ш fiJI щ ·),.1С'IџЈ }. Ј, 33.111 н.-

l

1 1)

Р=2В+М.

ед не од ње, ових нзводннц<.~

За ваља к полупречника r ивщине 116иhе В

Ва..ъа.t> ПО.1}Прt:ЧI-ПfКЈ Jr, "m Jt BHCJtHC 20 СП. Прt\.СЧСН jt. Са равнн КОјЈ ЈС HJpctlJt.'ЛHJ OCft

2.

3. Површина п~сек.Ј E.t ъкЈ са P•ЛIIJI нuрма_zно,\1 на њеrове И.Јноюнщ<' Је I'Њл с ш • а
.t\'of(J{Ha;щ)aJOH<L7e OCiюr 11рс.~кЈ ror тtъка ЈС 53 cm. Израчунај r~онрши11у ос11 "Р<'
Lfi.J.

01

Ва.ЪКЈ.

B'm u

Површина Р BlllЬкa аолуаречника r и висине Н }t
Р - 2rЛ

Јtзрачунщаовришнува.:ыщ"оЈIIН<!СIIIа-

ЈС обршањем аравоутон""" т сшра-

МреЈОа па џка Нау•шли смо да ј~ ЈЈаљак 01 рани•1ен дnсма основама " омо.

ТЈЧСМ. Основе су 1/0Д)'/lJplllf 'Ј .

ш.,
1

.

.

>)lшщ с.ч~ш о ени у две ларалетое равни иљtеl))'

ХЈ< раищање Једнако IIH(ИHH наљка. Омота•о nал,ка је цилиндар Можl·мо 1111

о омота чу р..ћи неш го ьнонс 0/1 jeдlloc' анщн додељивања назива?

.

,Ј л (nоиршюоакр)та no.'t)'·

!lречонња r). Приликом развиЈања омоrача у раван оы:•ова 11онршина се не
"ења, па је једнака nовршини право}'о аоошк.Ј са страннца"а uy.шн1 2rn и Н.
дак:ое, Af = 2rл ·Н. Због тоrа је Р 2r1n +2rЛ ·Н lrЛ (r t 1/Ј.

ВЈ.ь~о:а н на раС!Оiо.~њу ;е Я. "т о Ј он· ИЈрачунаЈ поврwин}' т~њtюr nресекс1.

t

тщама а

::s

Рl'ШСЊt',

1}

- 4 ст, Ь = 6 ст око:

а) "paloe апртнщс;

6)

(r+

gyжt· crilpmшц<'

Н).

4 ~ш

ьсm

.'

CNAIUI

,1) о·

6 сп1, Н -= 4 ст; Р -2· ь ·Л(<> t 4) о11',1'

6) r · 4 СIП, Н

6 CnJ; Р

2 4 · Л(4 t Ь) Cl11!,/'

80Л <П1'.

1S

q,4. 3аuре-мина 6аЈЬка
Знамо да је заnремина nраве (усnраннс) нриљtс Ј<цна"

:·.-к.~;;;;;;,~~-~~-~~{i~-;~-}-'• .,___ ---------------------------------------------:
04 Чfla

f'

('JГUIO)U fl.lfC.W:tl tbl 7.11\.'il!

}ali.O Cf

IL.•ftЏKQBO 00flf1U11Hfl Bfl.'I,Ktl iiO.\fO/,y r108pmuнr leoмealpUJCKIIX фutypa lr.'Ojt' ЧIЩ('

.

.

~~ '1Јршsа.~tка.1
А 7";о

t.Jiaru формЈ~'7а Јаtорачун,Јвањс 11овршине ваљка

аолуаречнш.;а

11

оиз

..08е и висине те nризме, V- /Ј ·/Ј. у 10 смо <с Yll<pн
Р воду nовршине
осп
·
Лlt •орнстсhи Кавали1ер1t·
·
. nрЈнtцип, према КОЈем
важи: ако дна 1 ела r•р~с4.:ч ·м
Јео
t: о nарi111елним раеии
6
ако, при томе, пресеци та ~"~ тела )ИЛО којом ол тих ракни 11ма·, ·е
J..LJИ!iC, онда та два тела имаЈу Једваке :~а11 реминt:'

Посматрајмо nраву nризму " nаља, једна""' nовршина О<нова и Јеана•их

BJ1C11tla. Можемо ~х смеСl Иl i1 Јако да '~м no _Јел на осноьа nриnада nseмa na З..1елним равнима, коЈе се налазе на раеtо)ању Једнаком висини та два 1ела (сл. 17). Претпо­

r 11 BIIOllle Ј Ј'

ма"

Ј) Ј .llHake повр-

Р

ставимо да су парале.1не равюt (1) и (1) 1 раннtt

основа призме и ваљка, расrо1ање ltЗмel)y њ11х

/.

·е Н и нека су површина основе nрюме

1. Н ц}'T.rJII1 1 •rrшн· "!'<"-!' ђЈ.ЬКЈ 110-')'Пречllика 5 ст 11 висине 16 спт. lkеци Је 11, ко­
rљ. rећн c.a•.ro1er• ъноу траt.:у, нЈнравн моде 1 такnог ваљЈо.:а

2. Нз~11 1 ocrJвlf мтзерnу об.тнка па.ька. 11 мер11 јој nречн11к OCI/one и ВЈКЈнtу 11 нз­
РЈЧ''Наl ћ:U"IJIJ( 4 ) се nrнб,Jtflf\HO, TJIOJJfX l\онзсрвн м-оже нanpJDJfiH Oft т.tбле /llf\.fa ДЈI·
' .. r1 НЈЈ Z m ~ \т df\u rtpн;m,..o.\f н-~ра;н.· отпадне око 2Оо/о лнма.

Н PJЧ't'IIJ нoнpllllfH)' ваыо мlift ЈЫ\.1 Јје обрта.њем праnоуrЈоника страница а

Ј.

~~

r

Lffi

1 lt HIL t•

(•Ј\.• Ј:

t lbeJ OHJfX 'lpblt.~ С1 p.НIНI(d;

tJI CIIMt ГрЈ Yf

4.

1)

симеiрале његопнх kpahнx с 1 1'"""11''·

llзp<~'r)tfJJ rюнр1111tну НЈ.'''"'' ,tJ\o JJt.liJJ ibl је њс.това висина 24 ст и да је ОfНЈО( 1tрс.'1 111И

f!Jъ.r•

1
" 1" Jr

4.

<>CIIIIIIpt·ц·J< "'lailp.н "l><~нице 16 ст nодељен је дпема мeiJyco(tllo 11ор

·1a.rtЩ•t
p;HHПtMd 1\ЩL' (J)IJ'A•t.' ll·l'IЛB)' ОС)',
Н: IРТЈЗ

lbl 'leHtplf

Дt:'Ј13.

J13p<PIYH<lj

ПOHpllllflll'

коЈа рава.и nаралелна равнима (1) и (1) 1коЈа ссче

nризму и ваљак. Она сече 11рюму 110 мноrоv
rn)' који је nодударан с њен11м ооювама, дакле
110 мноrоуrлу nовршине В. Раван а се•1е ва.ъак 110 Кр)Т)' КОЈИ ЈС ПЩ)'IIаран а< нова­
ма ваљка, дакле по к р)ту nоnрш11не В. На ТЈ! на•шн ''"-ЪУ'IУЈСИО (на а< нову no>teнyтor nринциnа) да су заnреште та два те!lа, пр1ш1е и ваљка,)една.е. Заnр<~11на

nризме једнака је В - Н, па ЈС и tanpeщtlla в.uь•а Је~нака R ·Н.

Ако означимо са В uовршину jegнt U9 оmова BllJЬKa "а.-о Ј< Н lblloиouCIIнa,
онgа Ji эаарtмuна V В11ЈЬКА

б) једне ОД ЊСIОRИХ !<p.ti!ИX lfJ',IIHЩ,!;

Н.('IOIНfX Ј(}'А. НХ СЈ рdНШЏt;

ка н t·r·J6f r•tlmвe нрl'М\1 IНIOtllil iс."tнак Ј:

5.

.2·1 (П1,

11 nовр­

Јшина основе ваљка једна•е В. Нека је а било

1 IIX

\1 - В

Н.

.
' , ·чшњ,\ OC!tOi\tt r, поиршшы В щнове јед~
За ваља к полуnре•11111Ка ,-, д•lhШ 11011) 111'
, ,,,, 'едн.ња \'- ,.1 n· 11.
нака је В- rln. Због тоl ''је .мnремttн.т 1 l.шюl њtl 1
Заuремина \ ' ва.'Ь~•• iloлyap~

нu•а r" вucuнt Н jt:

\ ' - ,Јл · н.

На СЛИUИ је расflршивач '3а расlреон Jota.
repHjaJI• такав алат користи <::е у поrьо 11 рииредн.
сл...ка Ј.а

ка t/lprбa qa cfiiaнr 16Л / у_..а, apu .е.Ч!' <ЮШ
} QНЈ ~,. га."кт111аl о6Аи
tll IIJP•lЧJ'Hat fto.,yap~нuк " ""

t/101 •а.ъка fllp<t>a ga 1'yqr к•аgра .
.
uptYrli.

(11НУ tna,;lft "oн.Jt'f'tJI..
Pt·wrњt iн.J.\fCI да
Н

lr, \

1

Х dm'

r'· r

А/1

dm Ј Дакле

р ум н ма за.нрt'МIIН~ од d Ј
I ""Л<fm'· \' r'л 2r 2,..'л.16Л ш·
I'JJtfJ.

LJ

2r'1t
'

2 Jm. Н. 4 dm.

ађео>шарству... Он има облик куие. 1\а"<ди

rp

JOIJJ Н

еке објекте КОЈИ ИМаЈу облик куnе

J<yna, основни елементи. Носма·1 рај мо пра.
воуrли rpoyrao SA V с Правим У' лом у «мс ну.\.

0

Л>.О се он обрне за 360 око своЈе СЈ рани 11, SV,

113

објединимо све тачке нростора кроз које "Р''

е nрођу тачке троу1·ла, добиhемо

,,,0

"'''

томиоамо
куаа. Права o(S,V) је ощ ,, 'У"' а
1133
дужи на дужи SV је љена висrта; као код nри .>ме•
nирамиде и ваљка, и сад ћсмо nиснну озна•tанаtи

------

--•
1\аА:О LMCII

ПрmщиП

Htl

1((/jtl ((' lil..

чине tЈй'ЬА:а?

flUll Hf
. l 1 .ga

словом Н. Уочавамо да Ј< при
стр

6ис.мо нtШIЛll формулу Ја израчу,твшьс .taflpe
_

_

, ом обр·~ању

SA описма
круг КОЈИ
.
. . nрипада ра 111 щ
норммнОЈ на осу о. 1 о Је круr K(S, SA) и

аница

.......... ..

кроз

s

назllвамо ra основа купе. Полупрс•оник к ру• а К )еннак је ду«ини кан-те SA троут,.
SAV. То Ј•

?

А.а".·о~."С Jaapcмuнaвa/ьл·tJioptVII.·aвa пo.,,ofty њеювr иоври~шtе основе и вucu~r.

flолуttречошк осноие купе. Та•••• 5 је центар основе

купе. Тач ка V Је врх купе.

/!.ако (t Jafiptt.шнa ва.ъАа шp1VIt.·ana uoмofty љеtовоi йолуиреатика и вuc1mc

Изводюще и омоtач куnе. Приликом оnисаноr обртања
правоуrлог троутла SA 1' око ос. oiS,I') хипотенv~ А\' he

~-.

L •• •

Лt'вршшtЈ ваљка Jf~""' а

1.

Н.!Ј

формирати nоврш КОЈа се састоЈи оnсвихд!А<Н .\fl;,,детачка

1· •

JJIIp<"-fiPf)

М пролази свим тачкама к ружне .1Инијс k(S, SA). Та nоврш

,,

18Л crn• а поnрш11на њеrоноr омота••а 30Л

on 2• 11эра•1 у.

f(' Г 8.1.Ы\.Ј.

2. t) 1 рп11 , пр116лшюю, ннс11нv во~.ъкасте посуде nречника 14 ст ако )' њсt а С!uщ· 4 1

воде (л'"

2!
7

Ј·

3. ИЈрачрщ ппврt!ШII\' в.tъка ако М}')<' запремина IООЛ cm1 а преч11ик ооющ· је 111 с ш.
4.

И.JpJ'f\'lldi масу rншде11~ цсв•t II)'Жitllc 2 m ако јој је унутрашњи нpc'IIIИk 18
26 mm 11 та ш д.1 Jt' I)'CJHHJ rнon<t)a 7.87 glcm 3•

111111

а

CIIO wшњ11

""НЦd )'11\'I I'JIIII/.t't IIJ't'ЧIIIIKJ 24 С!П 11 ВИОЈНС 30 С111 ВОДа СС 11рСС1111<1 у IIOII ' IItllt'

уну•раноњео !tpc•ttшk.! 12 "" 11 tlltoшe Ј О cm. Колико l1e се такоих лончиl1<1 нанунн­

ти? 1\олиt.о је lю;te rtрен:юю?

н.tмк ш•рещ",е 80Uл сщ' и rюl!унрсчника основе 10 ct11 прспнtл.t·н
ва.ъзк два 11yra nth~ оишнс.l!:.рЈчунај Нul!упречник добијсноr ваљка.

1. Mera.11111

извоgню~~ куnе за св~ тач.с .\1 КОЈе nриnадају крј'Ј((ној ЛIIH!IJII
k(S, SA). Сви 1роут:юnи 5.\11' nодрарни срроvпу SAV, пасу

!\}"'''""

све юводtнще купе ny~tщ ј~nиаке д},.ине једнаке
хипотенр~ А 1' nравоу1 .101 троу"а .sA 1' Дуж нну •вводница
купе означавамо са

s. Омотач

К)11< Ј< површ КОЈУ називамо

"онусна аоврш (конус).

НtШомсна. 1\.\и се 6а11имо ушравном кру>t<ном ~упои

'"

конусном површи) и њеноtм еле>щпима и 10 не наr.1ашавамо

5. Ь<1л11ко штара llll'lt'1pe6a 11otp11Шitllt да би се напунила 80% ба:~сна нал.>:,1С1 01 об­
'ЈЈН,Ј нре•тш... 1 Ј ш н uисшtе Ј ,20 111(
6. lf•

омотава нашу купу и на.швамо је о.чоmач куr1е. ду•и MV су

ЈС у

посебно. у срt:дњој ШI\O!IIt 11t:MO )'ltолыти.lt нешто o_IIШTИI.H
појам "ружне hyttc (и мlllycнc нонрши) hO)J '" мораоитн У•·
правна. Н~юt (.)Д Н.\С

ht:, у Jt.llht.'M 11ЊU!ЮВЈЊ)', УIЮЈНЈТИ И t.:O·

н усне nonpu ш hojc ншу h\')'ЖIIL'.

..,("t,,

а

1Jpt"''HU1'i

JIJpattJ'Ндl alOf)

1)

,xнltff',

аЈ..,--

ок._., rьt108t' Xf.IUOUlf.

'f'O

слџ~

а

7 1 + 24 • cm

25 cm.

Ь 24 <m. Н ~ 7 cm. 5 2
24 , r7 c:m~25cm
.., СП1, Н Ь 24 cm. s - \
. њ ·гове хЈtлотенузt:

то~њсм тоr· rrpJfiO)T

("1\'f,:fJ.Щ\()

1
m

~~

·

Н

CAWNA ..

t:

с

2

-

А '•

н.tс.: laJL' .lt.'.:to

I poyr;rJ

'•

R

Нll\ осно~tа. ослоњеннх оснонама )е~ны

~ cat:TtЧif. пдС.:Уднt:
..·yrJc тц~лЈр . тлова правоуrлоr
J~~nJ(' с
rемс.·нЈ А н Н оuпрн' )
( ){i

А

5

--

Ј(

PtiUm' , ,. '

" r

_____:_

ua

_ "

HJ'Jt,

.. -

~1.'"а ОКО."

о6. Q1а1Ьt'.ч llJ(Il а1ро)

lt,1"''60etflllt04tJбUJR р

:_

с:;;.

tli

~ptnat~~r.'t ШОI

lfHIII~ ,.Ј1Ј('
,._ОЈО на~~~~,;Д(liС{Лl'
,.;aaJt111t 6 Ј.
a"fr4ft(

gЈ'ЖIЈН}' IIJBO·

'-'UC1JH)' U

&4

~ ---

('tdl tlf't't!JO)o.tOI allpt')'l.fll

)'IЏilll

'IJ4if/tl(
ь 2$ t:'tl.

ЛНС .

11.1

'

дру1 у.

'fHt'C:лt' ...tt'/llt'JJIIC:/)' f')ПJ,l\_
.

_,

1.11\ "t• XlfiiOit'HyJJII.fOJ IIJitlfHif Пр

rJJit'ЛI

1 ·

__

2

·"р- l_a Ь::; 1 r }Јt_,одакледобнјt-.мо
- 2

nресеци равни ма које садрже осу •упс

равнима норм."ним н•осу

да л« зна Щ t :>

2

лnолоније из Парге (око 260-190. tодине пре Hottc ере), nознати ст•роrр•~Кн мотема­

п-t'lар. наnисао _Је вишеlомв~ дело Конуощ tфrcrцll, које ie зна•tајно nonpшtt1o ра.

25

6 , 72 <m • _,
< - 24 ст.

36or тоrа за Bt"h)' '"-""У uажн: 'Ј
_, 576 45,1584cnt 23,04cm.

6 .72 cm, 5 ,

. 2)

куnе,

nb ~ 7 ~4 cm~6.72cm.

з. •••њ1· •тпу i• ,,

раз

авоуrлоr· 1 роуrлаАВС.. Изражаnа)уh11 IIOHpttl~lly

JOI·1pO)'Г-1illld Дlld IIJ'IJfНJ, Њ1/IЈ.ШМО да Jt:

Ј

nресеци куnе раВНИма M~ty бинt рамичин: tсометри·ске ф
1
игуре_ Ми hемо

матрати само две врс re tаквих ttpt:ccka: 1) н ре< с ци

Rrx~нm 1нх") љ• ·
т~о;:t Hlljt> тpalfl.t'HO, није rешко ~•зpa'ryњt, ..t К<lрактсрвс 1и
JfJMJ то формул.щlf/~ЈМ З·-~: с~· Ct' nојавНЛt' ј' СЛ)"ЧЈју 2). П~лynpeЧHИt\_OCJIOtt.t IИХ 1\y1

7 cm, н, ~АВ

Н, ~ ' 24 2
Н, . (25

звоју математике. асrрономиЈt:, 011Нtке,

...

6, 72 2 cm

23,04) crn

1) Равни које су нормалне на осу купе паралелне су с равни
њене основе. Такве равни могу ку~)~ или не се!щ (1) ищ је сеhи у
Једној тачки (врх куnе\~ (ll) tt,щ је ссhи по •pyry (Ш ).Стучајеви

1,96cm.

1 11 11 су јасни. У СЛ)'Чајевима 111 равав сече К)'П)' по круrовищ
различитоr полупречннка. Највеhиод шх ПО-1)11речни.а Је по

...

------- ----

Л)'11речник основе куnе; у том случају се пресечна раван noмana
~

с равни основе а пресечни кр)1 је основа К)11<

.

2) Равни КОје садрж~ осу к)Ће нор­

Кахо MC'!I(t нлtйiatilu 9аа!
Шша,и,аа шаlа сувиСЈIНn и врх куйе'

малне су на раван њсне основе Свака оа

Шша Jt OCI/osa I<)'Ot'

њих сече kупу по је:tнакокраком троуглу

Шиlа <)' ш•og~uцr а и1111а омошач куаr'

чија jt: OOIORШta ПЈ'СЧЮIК ~~oyne а KpJЦIII")'
М)' И.\80/\НIЩС

k)'tl(, )\акТе

CR\1 <KHII nре­

СеЦИ једне кytte су поnударнн l<дltакокра·

t poyr ловlt. lla с.тtщн 8 нрнказатt смо
,,, р.ннш а; ro Jt' -rpoy·
1 ао PQ\',l'Q 2r,l'\' _ Q\' '· О•онледно

юt

осни np~cCI\ h.)'Пе

1. /сдНакокраки rtравоуtли 1роу1ао •шја је ду>~<ина хнпоrенуэс 20 оп обрl1е t<' <Шt своје
оисмм<Трије. Изра•rунај полупречннк основе, висину и дуншну и.ЈЈюдmща добијене
куnе.

38:

2.

Кщрат страню1е а= 12 cm, o6phe ц· око је11не од својих дИЈ<II ""·' •ta. Как оо t t'JJO нр о

тоw настаје? Израчуна; кара.Јt·рнои•ше елеменrе тела из IШЈНХ С<' оно C.lt 10ј11.

јеД~\ й' 1\1-tCИIIJ (OaKOI ООIОГ 11pett:I\J куnе
ПОh.ЉlЉ\

< щн,:ююМ Н.'

куне.

ро~т с tщoolt'

(.) .Ј Tt' IIJ.T

.

lf.\10

12

Lffi

JOcm, r. .. Jer

З 1(' а

П""о111:1 \ТШt. ПfJftJf,\f )"• 0!'.1 \' fC.'\It'll)' \'. (ТОЈ'] ЈС'

,-

PL

s

'Ј2

\ (.P!+"i: , l

f-.c;'"'cт-l~~..·m

--- -- - -

--------~---

~l .,,_. К}',Јl' ft' /~I/HilA.'liCIЛptlHIIЧIUI
1/0fl 111/11/( 144.
<"111 1

Псни ·~IЧII<II

1\. -nlf'l
O(NOI
llfl'(f"Л'IJ 11

ј

'f'
-. IШ l J(t'
Щ1f.Htl.fUI1/l
;

2r ( s). Crm.J it' r

A.)'llt'

12 (П1.

71' Ј 2. 36{}1' ЈОГЈ ЈС.' Г1

Мрежа ~~е. 3tt.tмo да jt: к~·tl,t о, P•Ш11•tt'lt,\ '"о (

ЊIЈЩЩ ј("ЦIЩ ,

K)'fit' 11

рnщщ Q'•

SA t'и

8 ст,

ТА,\',

на н

ј

ll.1 )t:

Jf

Р\' (сл.

"ружни исечак I.Ьеrов rю.

дупрс•rннк

JCдllat..: Је дуживи

rвtю;аницс куnе. дак;rl..'

1!41[).

s.

Ако то'' ра:·шоју uмora•ta K}1tt.•

64Л

IЈрН;!р)"ЖНМО ЊСН}' О( НОВ\' К ,110

Jf.'
r, добнl-.емо
11рс>о' .:уае (G1. 12). Да бною 11ра
..:ру1

·-------- --------

? ·., ..

по:rупр~ЧНИI\.1

кпrчно

наnравнлн

моде:r

мреже

..................... --.-· -------.............. ---.. --·------ -- --·--~
lf.o~6rфurr'f't wol; 6utuu uprcrцu A.yue и ptltJHa uopмa.'uu: на oty куйt·~
Шшл '' оошоресск ')"Щ' l<.акве су фlll)'pe оош tiprceци .:yt~e>

.\fOЖt.'MO .ЫМНСЛИ Ј И да СМО ОД кар­

Mcot:t

ШТО СМО 1 Ј расекщt Д)'Ж ltJBOДII HHt.'

. .

f U O(HI/

•t:ll

\'

Ila ), 11а тако добијеву фиtуру
paJBI11 и )' раоан. Дoбlljt:l-111
разној у равни OM01,1'ta "Yile

)ДIIOC lJ011pШifH3 lt"ДilЗK

Коншр~АЈЦ <4цШаf{}џ

што hемо 1 а расс:l-.и

мер нуж Ј.Нвотнtицс

11а 1" тражена

]\foilieмo корнонrн шњеiШЦЈ' да ;,~ косфнцнџ:нт слично-

k Јf'ДНЗК l ,

1 ако

дуж ЈСдне изводнице. на нр-.tа

r: r1

nовршшы Jt"'.fH.JII.J 641r (П1 1

CTII

кynt: Jt: t-:pyt. ;1 IЫ~Н 0M0 i d'l jt.• t-:oнyllld IIH ) IM пttiOhщ,1 ~~ (Uojи~l
0 ЧОта•tеч.
с:леМСIIТИМа СРС ЗНЈМО. l loo.1a 1pd)Mo С I Щ,t О
:1PIIJ f .. щ 1 у'-). () t<pyl. Jl
н дужина њене и:~оод11Иi tс s.
Mщ,, '"'YIIt.·.l kц jt н . У Њеtовн'-1
()t;ii01J3

~)MOid'l МОЖ€'М0 pa:iBH IИ ура. CЛUI(.4 1 1

rpop ао. CIJM11111(t." нн

~·~ O.iHJkC (а сmље ЈО

}'nч,ЈН.Iмод.1 је :~tim ст •пюпи rрщТ-1ОН<I

tl

ll.)'llll 1H'ПiiO

K0jll11p0.7<1JII •po.tm,."..",",,,.

Pl'lil(',ttt. Ако 1,. 0 , " " нрс.·аt.; ,.,ут.· јс.•:НЈЈЈ(О(Трdнн•шн
HJI\C' С)'

а

Тукуuуа·•tсраван а
ll_rpllЧ)'HtlJ U08рШ1111)' ftptet•~o.:a
tiifP)'IIlO ( 11111/1,'80

iiptc'К K}'f<e бтtш 11pt180)Џ/I щроуtао? Гgе ;е Шеме аравоl )'IЛtl lt/0 1 шрој"IЛ<l?

Ч11< (у С! Вари Њ<Не IIOBp1UI1),
IОНЈ. нЈ.прављен ;\IОдt.~п. поред. Jf.H Ј

Р\' расек,-н1 смо ra и дуж o..:tюtнtt.'

hружннце (rран'! це основе), cct.: ylш у ot),t t.Mt.:pJ, до11: се ЈЈц:щt

(:Јамншљамо!} додиrн}' У нр.но ~Ршом lltl!.l }'Ht..\' 10 l1t' ш.t'нtJrt

•.1·11е Ј<" Х""· Ј """~'"'"'"' осно1 11рссе•.• i<' '1/! cm l 11 1р. 1 • 1 у1 Јј

flолvпречнн~

1. д}'Ј«ННу Н38ОДI/НЦЈ
'"'"'""
lt" h}"IIC,
Ј

D

2.

Оснн Пpt'Ctk

је

а) површнну њенt· осноое;
kynt

/i)

Њt"lld

1<' 12

JюнpllllflfY '"'"""' осноr "Р<'сс""·

11pdUO}'I'IIf

IJlii}'IJO .1

IIIICif/IJ

(1!1.

lf 1Jl,I'IYII.IJ1

Љ1 смо се довољно нрн6лнж.н гщ

11

t..:llt.'ЧII щ·р.н:.:чt•tt дt·о t..pY·

ЖНИ I{С н.1 нта•њу" (у с нырн Н.\ Ht.'OM.I k.p.li.Њ 11\'t\) .,.

Јасно је: д~1 эадата rюврш

t-.)'11\'

{11а нщ~· н

t-.\'11.1)

oщч:hyit'

мrеж}' l l' kYI IC. ~lpt:lk<\ h\'llt' й' ~,.,,, 10111 оа t-;,p\'+.1101 IIH''II\J 11
k.pyr,\ 1\0jll дод~1 р)'јl' h.p}'.rK HH 1)'1\ 101 llн''ll\.t. IIJtlJMo н' Љl '111

CB;.tt\;,1

фш-ур.l 1\О.Ј,\ (('

'-'\( r ојн

ОД "fЧ' .fi.IIOI ll\.tчll\,111

Kj1\'la MIJII

ГЈ

Щ)!JYitpc•tlHtt;

Ј tl•i)'HaJ аовришну tиела KOJl' нaclt~t~jr o6pllM•ьt·м и
0
6 ст, око 1-ьеrове xшюuн·llytf".
pщtoyl_,ol

P(Jum~. ,\lop3 Il)'lf\HH.t кpy>to.m.>l -,1) 'f'J ror ~'РУЖНО Г н~е•1t.:Ј бн rн јt.·днм.. а обиму "'РУ• ·1.

~-па

Д.lk.'lc.' JI.IO('JlНf!H /НО
(lmS· r

.160
а

t.ц.н.rн

"

(1

2

а , 110,..B)'}t.' д.1 Jt' задавЈЈьем kружноl 11tt••њ.1, Jo.:UjJI ј1.· дt.'о мр~"•>tц,•

слоњснс 'една на друr у. 1Iо11упрt•щик
при
.

1\)'IН.'.

OMOI ача, lld је.:

IIO!tpщ

tбнрv trовршнна њr11е основе и омотача.

В (по•1rт1ю 'юно ре'ш база- основа), В ~

~
;

1111 ,t

О~о.110В.Ј Ј.")'Пt.' ЈС круr попупречннка r и њена nовршина је rln, о:ны•1анамо Је <.I

!).
1$

rln. Омотач куне Је 1\Онусна rюорщ,
s, при 'IC.\ty jt: ду»щ.

на њсrовоr "Р~'Жноr д}·ка јt:.1нака оби~t)' основе. Површнна омоЈ .1'-ta код

мера ,. t-теnсшtма цeнrp~rmot рла тог нсечка, њеrова nовршина

360

jt:

. Бруhн да то Ј<П< омотач купе, мора бити (вндн 11рнмер 1) 2r7t

м

s s11a
2 180

2

2r7t

poyr ,'Ја

Ј."- Је

Ј -101 1poyt,1a. Н ма
...
• 1. Jt:1111t: ~.:.•ран~:
па је 1 " Ь _ 1 с h
2
2 ·

it:шtaкa

нрdВО)'Г/ЮГ трО)'ГЛа. На таЈ н.\'Hflt налазнмu

d

Р=М, +Ml-r11s,

SЛQ

Р · 4,8Л (8

18().

4
~

~

t r7!sl

t t\) ,m

намакатnадатоr

~r1!a+r7!Ь,

6i,2л cm .

=r1ts.

Р~ В+ М= r'n + r7ts= r7t(r+ s).
Доказалн смо да н.•жн

Пt1рши11а Р "J'il~, чији Ј~ Uолуареч,.ик осr<ове г а gужи11а извоg11ице s, јеgнака је

... , '

1

Ј)
l
1 а Ь, а с дру1е страве
с lr,, налазнмо
2
2
аЬ
нь
односно 11, = с . Дакле, h, = 10 cm ." 4,Н cm- r

Jt:дHdl\.1

На fdJ ttа•нш з.1нонршнну Р ~<yrre налазимо

Р= r7t (r t s).

. ·hн у в~tД)' да ЈС ловршина тщ

,
а. 11 ОЛ) Пр<ЧНIIЦIЈ ОСНО . .
једна~<~: и С)' 4,8 ст. Дужине ~~и s2 1ы1хокнх изво;шиц.t)една
..есу д ~Jtiн
. тих купа

11 а, ''-'

тр.1ДЈЩНона.тю, ознЈ'IЈВ.а: иювом .\!н јt~дна~<а је ловршини тог иce'rt.:a. Ако је

.

/Јонрш нашег те.1а cacroj11 се о,; омота~а дксју куп

АОЈЈ се AIOilit: JЏJBIHJf у рзван }' "-Г}"ЖНЈI исечак nолуnречни..:а

.Zna

Ј У _"tuкам_а
111 х оснона
IC:Uii

01 енузиноЈ nиси ни nосматрано 1· 11pdoov 1 .

Новршнна ~prt•. flонрш куnе састоји се од основе и

М

2

тело с:е састо~и од дnе куп~ нодудdрних оснон;t, lщ·~ с о

360

<KIIOIIJ

5:L

ic.....IJI\4

2

c=fa +b =v8 +6 2 cm· .; 100 ,m
IOcm

\IOI

1\Yllt

щроуЈл
й, '411Је су kQQщne

pe,uetьt'. налазимо np11o хипотенузу нн 1роу•rы,

Ј.

llpJt.J од њн.\, , - s
К)'llt'

Ј/ Р т Ь
с '

а (JfJIН, раnноnр,шно, Q- ]60 r
2гЛ,Од110(1fОГ:=s 360
~ ol)l(I/Q.

(к~~iiip-~~-~~-~~-~-a~~--?'',,,,_
/.....

'

.. .

- ..

------------.......................................................................

Og којих ifmtypa <'<' mcmoju M/'<'ll<a куи,·l
Каква}<' всЈа юмеђу мсрнu.\ 6po}t'ffll I(J'I1111pa.1нot )'1.111 кру».""'"'"""''· мrprнol C11it0tн"""' и
gyжrma rюлуаречншт "/')'ЖIIoi 11t ,.,,~,,

"

"""У"Р~''""'"' •РУ"'· щрtнш ucaiuм i<9инuЦ11ЈUЈ!

Како IЛclCU формула .111 rнpatt.)'IHltim-ы· 1юнрщши• ci,\Юillll'lil куиr?
Km.:o tлacu форлtу:rа Ја uJptl 11)'tНiнtmlc' ut•нpшmlc'hJ'Ilc·>

ј
:

1

Jr

p.1u Н

1

"),

, 11,

J'l "

"

1 ...1.

Jl1fJЧ

1

IJi_l,"'lL.:ollf)" tr.\o'Лt' Ч.IJII Jf'

'JIJ/ tH."

CHJI npcCCtr.: Jf'Дtl.lt.:OC p>HIHЧ011t Троуr.щ Ctp·,щlfl~c."

'IH'IIII~ J,Зp.J.ItiCH\' )' c.:rCПt"fiJf.\otJ, ,..CifTJbl-HIOГ уrл3 tr.p)'>I\HOI 11\e'ltl:,\ kOHt \.('
. ~ IO'I\'IIpt''IНHK3 ,_,,tiOIIt" 8 1.111 11 011'-Jtllt.' 4" ') t.IП. ( kfl

pot. _ IJJ \ ( tB.JII омоr '1 K\llt l

~,.

ltl(j).IJ

''"'' -.rpc "." k')·nc:

(lMOI J'f

"')'Ш" р fiiiJe~f )" J'dlf.3H k

II0/1}"1\p)T

0\.:ftlf пресс.~К lt" t..)'llt' Jt.''

Ј Jt ЏI.II\Otr.J'.JКflllp.IDO)'I'IНipOHJO;

f.)

it ·(Jf,jt.:Ot Jf'.JIIff'f,ltf

rpoyJ.IO;

li, jџH.Iti.OI\PJ"It Ј J'O)'I .10

.

ft.) 1

•юм на<.:rЈр.1 м основице јtЩН.1f\нм Ј оо.

3.нн.. р\"1f01 c'IOIIO IICflpt'Jt I'•I'IHOJ" ОДI<.ШОра

.-;, lс."Ш њо"Ј'·'"" , 1)())'1.10 o6pt1e <:t' око једноr о~ својих краl\ова .. 11:1ра•1унај 11011 РЈНнну
m:n,:;,·нm· J<.'JIJ ,нт јс.·д.tн yrao rpoyrлa има 120 а дужюы кро:tка Jt' 4.; 3 ст.

··.

1-0.4. Зайремина куйе

\

Јнамо Jld Jt' ..знрt"МШid rшрамнде једнака једној трећини нроиЈnода IJOвpннflle

њенео,ноне lf њснt' оЈкнне-,
ра њЈ

ro "'.:1\Jfl

\'-

~ В Н. Уочава.\ю да ово тврl)еЊt' наж.н без обзи

мнmo)'rilo нредСlавља основу пирамиде. Овом ht•мo се чин.снн.

цО.\11\орнсrнrн )'д.t.ъrм рdд)'

_.

..

__.....,...."..._-

Ј/.1ра•rунај эarJptмrmy Jlkлa IШЈ<' •mmJIIjt• oбplllmьcч;rq•m~oкpa.
коЈ оравоуrлоr mpoyrлa каrшше 11
а 1кmUerUt;

11)713}<' rело, шrрсма олре!)ени део простора и има запремину. 11осм,нр, јмо
1
•yny н пнра.шщу ir;щaюrx новршина основа В и Једнаких висина Н, при чему }е

тrрамнда нrапнл11а шecrocr рана. Нека су њихове основе у изабраrюј ра

111 щ

\8 '"" око:

6) хrшошену.rt'.

Perueњr. 11зрачунавамо прво цуж11н)· юшо 1 сrtузс

(Ј)

с=,' а + Ь 2 = ,' 211 2 --,,, 2
2

т до ~• С}' >1.\1 нрлоян l'п (ннрамнде) н \'к (купе) с исrе Сlране "' paorm. Нек.r је<
11енrаршмеrри}t' щ>.II!II.'IIIOJ шепоута А A,!l!y!,Ay\6 11 0 цен r.rp ооюне купе.
0

18cm,

Н=а

IN, 2 crn.

18 cm (сл. 19)

СЛЏI<Q ~8

6) Тело се састоји од дпс ~<унс IIOJ\)'1\;If'llll\ tlOIOII.III JCI!ШKII\ ••юшЈ.
дакле једнаких запре~вrн.r.

r=

.

..... ·

с

2

=9v 2cm

а ЊIIXOR<\

Тражсн,r запрем1111.1 rсна ~~

Jt'

lloлyнpr'lllllк щ1ювс 111\ куnЈ Ј<

IIIIOIШ '·'""ћ" јс·днак.• с ~9/lon.
2

~ (>6pr~Њt"l>f

~
[

1~

1\.Ctjt

'I'C,O

0801

t ,lf-tpaчytla) занремину куrн: КОЈа IIJ<.:l Jjt о6""

1р.1111..'~ ОКЈ MJIЬt.' (.)\.'HOHJtЦt'" ">Н.l-(f.Jjt'

Пf'tдi..TJB :.Ј

lt.l!':>J ..

110.1)'liЈЧ:'ЧШЊd

_1-

«.Пl

Ь

ff

вн-..·ннr 12 '"т 1, 1 1\.:ojcr· ~,.·~· o;t~o.l р.Јњс..·нс: дне..· купе.> Jt'дH.lКJt.\
r
12 !..'m, јс.111.1 вн~ннс: 9 cm а
r.Jp)1.1 вн-..шн.• 5 cm. Ato..o f).ifl.l'fJI,'\.10 ~o.;l . \r~ заr•рсмнну
вЗ.Ы\Ј, d (,1 \ Н\'.,- З311pt'Hfll-lt'П0Mt.'H)"llfX 1'1.)11Ј, н.LЫ·

2

nочТЈрсчнн ..а 0.._тн•с

:т мо дЈ

1'

Jt'

30 t:m око. а) краhе кare-te; G) 1( ж llањсм нр4 8{;у е kart:tc
)'r or tp{Jvr .а k

ЈIЈрачуна) 3апремину rena кща но~~..та)ео()
не- "

4_

3
24967r <m •

S.

JtM

,,

нрхонн

(С IJOК.'IdЛJJ)'

и дуЖЈ.iНЗ основица 24 cm и 12 cm Ol<o

·

17 ст.

mpocmpa11y 1111рам11gу тш ј<' <>mов1щ ""

P~u1tњt li<Ы)'IIpcчюrк оснопе куне је ПОП)7rречннк круга
ршсаноr

)'

Једнам>еrранrr•щи

троугао

\'

рrањ..:м Јешtакщ.;, d
. 3) ду-ке OI.IIUhнцc р 1\щ тр.tЈlеза ьисин.

16
нtсанt! ~~ увщ:аltс кунс.tисана

Зађевинарству
нроверавање
усправнос1·и обје'"'"
се користи и виса• • .

11

ilc"oua )" rpa• ..t..: 1.t1111a "'"'."""х
ку
у 1\О Jllt..,o се па· ... 0ЈЈ 1НI(il uкач,е1ы

y центру основе о танку нн 1
uисака може nретопити 5 kg MC:CI1Нid, 1

.
.,paClyp" (у nроценшма)'
Ј!Јра•;-на; tmiptщmy куnе )'шюте у арав"л"у

и l<.р.ц..:ова Ь - 17 cm

' Је уписан 1 1
lc "
.
' ' Oko њс )L' 01

nреч ник основе те куне 4 cr11 Ј. вис

ца tt=~в, 3 ст и бочча IttJIЩa /1

)yr 1а стр а.к и

1ь <rn

Дата Је nравилна ШCCIOC1p3tla tl5-1p.tм&
' б)њ..:tо~:~еснме& ..:8cm
cm и бочне ивице Ь 34 сщ у 11 у.
щ,\ оснщщс Нhщ
Рале
куnа. ИзрачуНа) однос заnремнtв 01

6.

16'-n,

Израчуна) заnремину rсла КО)е IIJCТa)e oli

·

се..· .\fОЖ(.' њ1 p.t..tmrч•• н.· нЈ~mне смеш га тн ~ дру1 а тела. Каже: мо д<Ј ј1.• кyrJ;,I
)'IIIIOlHtl у нр.шнтr)· mrJЫMJtд}' ако ЈС осноuа куnе (hруг) уr~исан у основу rat..:нt' нн.
pJMH!!t' (llfMIIН.1,111 .\HIOI~J}'IJO) d opXOJ::IIf Ј1!\Ј te ЛОh.Љ.\ПdЈУ· 1\уна jt• ОШnmщ Oko
1\)"fr.l

лранН'IШ.' rшр~.-.шлс..· а1ш Је.' њс.·нЈ основа опнсана о..:о оснош: пирс.tмидt'

1

}t: JC,JH\tK<њ:pJt<Jt
Ј1зрачуl-lаЈ заnрсмиf-IУ кунt=.
ipoyJ do <н.tю 1нще ц

1

_ _ ..

аtетЈ(~

15 cm око Једне од ње1 с.н-tих tс.:жншtщх.
,
Р J.tt..tм; Једttаtахтран

•liHt .. Ja
ИЧttщ rpc-

J. Ос.. НН пре~ек купе

rpJ.+.c..'lf,1 ыпрс:мнн.1 \ јепн.ња

1', -lz . 12 n(22

1·,

_

t'л""" 2~

1

iaJ~ 111~t: Мсоtнrаннх.
8,::> gtcm\ а"о
н на 6 cm и n •- ' •14! 1\о.1и•н '",
1

усншс

и

слика .23

странице

а-8• 3ст,

,~ 1 "' 3
3

2

в. 3

2

'3

ст,r

У правоуиюм 1роуи1у А 1\'(. је А 1с =

А \'

1

-!ст.

2 11 .'3
3
2

=8 ст

Ь- 17 cnr, на је н•юша Н куне (11 пирающе)

н-.,7.

н"ст-=i5ст.

Тра,.ена Јанре.щ111 ,, ј<'

1
\'"" 3 r 1 л 11 - 31 4 .' 1t Ј 5 ст Ј

8011: ст 1 .

'

8

-- а /
--- .......... --

--.

ь

::

1 Q J-td cфl'plt t11d'tk,j (} IIJ''Нt1 1 ,,,1"•Ч'-*~t
ra•tk•
Ј- ()Q R Q(} < R. 11.\ (_Jtttoнy и .

АОПТА

(JQ , 1·

. -

- . - --ф

11,1 1111мс:·!J)'IOC.:hOJCI!lQIOl'I,\J\,Ic

:1.1... :1.. Појам 1\.ОйШ е и сфере

, () ••

_

ЈОПН'
t'l

,:J:~c.·r~ ~ро.

<IНt)J OJII.."П'li,IH·•I О.'(

11(1\)'I.ILIO t.:f(''Jt.'JIOI

Т )Ј
С

o6:rJfi\J
.
,

/l

ШЈ-0 lt: ЛOt.!lt.'JНЩ,I

ync.·peњol да је :юrпЈ. н.·;ю пр.t

Ј lнJI\, .н.. о њк нс.· м) :Ј,Јмо:т ДЈ

-"}'

JJfliJН.,I H.l OIIJЖ<tfHO lf(I\)'(JHO lf-'IH ЈЮh.I;ШЈ:ЫЊЭ (hdK() 10 lt:ЈI~­

H.t

СЛИЦЈf

Лко (С lJj llo:l)'hp)'I обрне 01·:0 OCt' о(А,В) Ја

2

CAUI(.a 2

(}ЗHi1'1t'H Jt'

nростора ко;е су на paclllojt<љy оу О 11/RЈЬ<м или јtgна•ом R.

Навикли смо се да дуж 11 •м.:ну Ј\}"*ину 'tCClo о:тачаиамо нс

360°, na објt··

nрlшадај)· сфери S(O, R) (сл. 7); д)'Ж\f ОА. 08, (ЈС, (){)су no:ly-

с•ика

npe•rHIЩif
3

;rd.!lf ~<роз центар О сфере, оrща )<"дуж АН "Р<''"'""· т~ч•е ;\,в,<.,
о, F, 1: nрипадај)' сфср11 5(0, R) (cll. 71 11 r,ш,ц,·да д)'ЖII АВ, CD,
El' 11ролазс кроз 0. Због '"'а()" AR, С/Ј, I:"F IIJ'C'IIIIfl\lf ,фере S(O,
R). Дужина сва~о;оr r1ре•11шк,Ј сфере .~(О, R) једнака ie 2R. Две

кам> су fрцн н.t

r~•иојЈње IJ'IJкa

TJЧI\t' сфере КОје су 1\pajetиt Њt'1101· Ilrt:'fllltKa IIJ.\IIft.i.\IO rшpmЩlu4

rю:rукружнице од щ·нrра О. f>11ло која

11о9атшх llш•ra~<a' те сфере. На с11щн ~су,-\ 11 R Jflllfll<%l:lнe
IJ'IКe; такве су 11 С 11 l>, ощrошо /· 11 /·.

ld'll<t' м/
110.'1}'1-iружшщ,•, IIJ jt• рЈс.: IОЈЈН.с.· 6flлo

с.:фс:рt• <Щ Цt.'Hip,l () }t.'JLIJJKO

11. T.l%< нрщrор.l "<ljt· не нрин.щају

<"фери llt'MJJ)' rа к но <"IIOJ<" 1110. lf>11xoвo

pacroJaњr од11О i<' 11:111 llt'he од 11 (н .о стщ11 5 rа•rка Р) или мањr од 11 (11.1 <"mщ

р је"·' <"фt•рн и "1"'"·'11" думи ОР, па је ОР

re сфере.

Ако су А н В две ra•rкe (ферt• S( О, R), такве IIJ I}"Jt- АВ про

ra•rкa ,\f <"Ф<·рt• CIIЊ,I i<' ll.t'll<

·.

.

центра О сфере. Због тога <"Ваку дуж ОМ •де lc м llcкa та~ ка

энва.1н Нt"бсцш с.:ноа. 1Iрн онаквом

'"""" Q)_ I • ' "·1

о
.

сфере 5(0,R) називамо полуllр<чщ._ те сфере. Таоње -\,н, С, D

R Њt'll floAynprчнu"·

<Фера. О ЈС њrн центар а R њен uолу­
йречнm• Pe•r сфера Ј<" :r.1rнжюr облнк

1-iO)e" 1<1'11-ic,.'

' Ј

"'"словом. Свака та ч ка сфере S(O,R) НЈЛа:111 се 113 растојащ· R
011

Ilpн OBdКliO,\f otiptJЊ}" fi0.1}'1\P}'

C.:t'

1• Upuaaqщy <фtри S(Q R

•чава'<о Ј• са 8 (0,RJ.

нека С)' !J<<lllU ma•/K(/?" gуж !})'~ине R. Jloama са ЦtltЩром о и
аолуаречн~ком R ;е llleлo. коџ се састоји og свих тичака

/f

ro.-.re nрођу raчt..:e
нодукруrЈ, #·ю6нht'Аю н·:ю којt• на:~нвамо .70tlllia. Tatrкa О Jt'

Ip•r•e рсчн al{larpa.

или а налаЈ~ унутар IЬ<- ОЈ"

нцију лоrЈте можемо) раоноnрашю, иска:о~ан1 н H.l tЈit.:щЉн
(щну д..:финн
на•щн,

Аllннмо (IJC JiJ'IKf просторЈ ,t.;роз које ори

жющ.k O.RJ•>nщdhrнoвpшyнpocroру мщ ЈС rратща юнте Ја rюнрш Ј<

mело KO)t се сасШоји ug свих mичщщ flpщ Ulopu ко . Ро.ч О и ~о·1)"Qреч•н•ко"<

0 растоЈЭЊС од О ЈСД//ако Ј< R. Ако ЈС м У> .
фсри,
1YI·'P сфере
.
,
с
с:тојањс од О мање Је од/,, Та~н~;~ ван ,фrpt.· llc: п
. . . • 11• но
ра'ьихово расrојање од О всhе је од R. 3боr ""а "P••P:IIlaдo~Jy ло.,-,".

фоно.н?) 11..'.'1.1 o6.rm~..:.t '1011 Н'.

}t'JШOI ()ЈЈ ,'lll.l, J,ll\() HJCJ.L'JJ IIOЛ)'I\P,\ТJ.
шр.Јфнр.ш.t·м.

't

,ьен

1\Јжемо, нелосрсщ•~о ил н

7ОП1&111Сфера: OCJJOIJfШ CJICMCHПf. fЈооытрајмо ЛОЛуt..:руt
л·ј I..:P)'fl A'(O.RJ. aдpt•/зt.'JI Jlot'I()IIJf.\f пречтљолr АВ н HJ60p0:\t

Ј

Нека ЈС М било која 1ачкапщ11с II(O.R) Ако )С М"" с

, - ћ c,;.r
·~<)у IOMt.~ ycnerн
Jt."rt'фolloм. rnr.l ji.'/IOIIr.l, fi..HJI\0
·..беЈ.,110•

обрrању ",. мс:ња

•а•сака l1pt)C Н>ра ""'""Риnалајус~р~
.
1tентро~

нека су уаш_и тиtскц о. и ууж 9УЖине R. Лоuщ,. €д Чtmll

Гтюрн.,ю 0 nранн.-rн<.k пr Tt.'Љl Q('Ј!ЈЈН..Ј JIOtr 1 t.'

RJt71НH o6/JНI\,I.

цr"fUap Ј(• ЈЈШIЈе d

Jl

.

,

Ј\' Н

.
'

полупречнн.,.ом R сас •ој н 1щ (;hJ.t)( uщt.:, lJko да te •lOnta са

т.Јч";Јt
_
яО.R)ИЛИ се Jta;laJc YIIYlap ll.c J\.Нvle,

~\'MI!\ICf, C)"((iO}I\)'• RdH'f"lrO: IO, Јt.'НИ{. JJJid.Ж.1Mt)
~'•( \'ЈЩt'
АОШЈfН К},\ft'tCЦ
1. ШоiЈ})
. _. О(1·"'HI\ ·'ЮПН..'. НЈ\'ЧЈtЛН
..::~Ю
Ј(З 3t'Л.t'J,.1

_.
llf -

C.A.I.,

е·
Р

Ј< са SIO.RJ.

сфе-ра је. ,..30 ШТО смо Рt:К.1И, 1paltJ.tцa

Сан ШJ!t.I:~J11flt: 11.)11ТС. IJJ rа..н смо •.:с.• )' pdH0.\.1 ,.'(СЈ ш м. 1 Н)'
те о"'~:'"~~1::3n ·эaн•rmfAI ,1tЩЈЈ...ЧЈ, •.:.Iд .lщtтd.чЈ нrрЈмо Ф>'ЈI·

.аа

је О().., QQ

t~<tl tY yamll maчku .о и ууж 9Унrин~ R, Сф~рц ец
-

11.\f.f t)fillflti

} olld

t"Pt.'IЩpt"l)yj•с tt1•еру,ol.tO-t~.t.·""of'chJt
Ј~ак.·Јс-,

Н /IO·'YIIP~"~""'"';" R Jr cкytl свих lll<~•щкtl Upo<ruu Ч<llщр• ., О ц
pacUIOJUib)' R оу а. о.•,,ачиви'Чо .
Ри I<OJ~ су ltq

IJd Је.~ 10ЛТd Jf (k.'J rt~ШI\Ohd ht.>!\IO HpC:IICHJI.JJH

ryMtiiJf,l ,

(}(

t.IO«tнщ

U

+ f''P

11ј:·

11, доk

'i

Belt смо Н<НЛЈС1f1111 да сферу од•щ,vје щ•н.r Пf\,11!/l'llшo. С11е
raчkc.> сфере су равнопр;,ннн.·. \rш, al\o IC\ IH.'I\OI рн:юt.t једну
т;tчку сфере JfздnojJIMo~ до611јамt) ~нн·уl1110( 1,i~,t 11.1 њщ .. )'ttt'дt·мo
рt•д". То ћсмо кори<" 111'" у следt·lнч 'l<"hlщj.,

.......

7••

t HI(''IItotiHl"

14

'

п ...".t'
г'ГШ

.

)

·жн

AR ·•

·'
е cpt.'1HJIJТt" ( д}
r~ с.,ЈСЈ'(' Ј
...d . Да,..лс.·, R
~ П0
10ПifHJf Д)"ЖJfll(• 1 rnrчнн
,.-

њ~.·н rюлу
7

llt'HTd/'

Opt''IIIШ>. ЈС111.1

,.

:J..:J...:Z· Пресеи,ц ЛOi:it:Цe ( ф

"/t" op("'lнuл- сФсr~ Ogџgu ,,.,·н

Чi'HtlJap и 1/о. 1i~HII,.

с ере) ц Р~Вкц

.,; т.

Ј

.

n apaнoyuot шpoyt;rn АВС. n

24 <т. Ь

.'i.щamt
tY 4'Ј~ uнt' ~madll
. M'f'tuaн.r.w круш oallolнot
/10..: 1i~HUA: rOOUlt' ,,;О)а Hal.,.lJПjt'

~:? lllold'ipoa'i.тa. m.::J ,."diJd( \'UflmПrнyзr

. 'ЖifH\"
Prmmt Ј fJp.J•I)'Н.Ihc.·мo нрно ~ж)
•. .XJIПOff'H}'-ie' rрО}'ГЈЈЈ
·' 26 on ~намо ;ы Jt' у nраво)ТЛО.\f тро)

с- а

Ь

Ј\ ·жтще средишп.• .хнnо Jt."-

z\fl( •
'
t
- ·.
ЦCif f,IJ' t H\O ЈЫ'IЈ OПJf(.,IJI(; р}

t-1}'

·

_ . ·,

fl}'lr Ј II0'/\'11/'t"IIIIIK Н' hp)"AiiOЩe
ЖЈШt' ,\ШЮН'Н} .lt.' Д.њ;rс.·, ш н' ар

..·

АН,, lloл\·llpt.·•шнJ\ лонrс jt•

ОrЈ'ОВИНИ

}"JJHdK )t П 'Те 0
mm rе Је tрt>диш

'-{}'-

дy~lf

13 c.:m.

.. __;··к.~;;ii;-р~~-1;;-~џ~;~;··?·-., ·····------···---·-········--·-·----Лаком...__\l(i•/lај lllmliu (Фt'f'tl са liCHillpoм О 11 йолупречншшм R?

Rali:o

ц,

111

,..,.

otшmrl/11 лощn1• т центром О 11 11олуаречю11<ом R, fi:fiO c·fi:ytJ lllfl •rmщ у rtpo.

cilltp)'!

6)

·-·
'

?

Шtоа }f rtрrчнш.: (/ Ulflta пар il11Шli(ЮljilдНII.X ша цака сфере 5(0, R).

·------ ------ --f.рп umrc.ш о~о ква~раrа сrратще 11

12 ст обрће се око;

а) Cll.\feJ раде једн ЈЈЈра

01

нашрамннх trрающа KBJJJpara; 6; Једне од дll)аrонала квадраtа. Унерн се д.Ј се у оба
юli11ja 11ста ;юща. IIIJJ Је ценrар те лопте н колтш је њен rюлунр,·чннк1

1..1\"'ata

2. }

JCliiJ••кrpaorн•tюr Jf>O)тuo стращще а

18 cm

уписан је круг. Одред11 ЦCIII,Jp н нолу­

пречrr~ юrrte щја 11.1, rJJL' обрrањем rot круга око било које од његоннх оса CIШL'IJ'HJC.

У верн се !Ј."' бн:ю коју ra•tкy М <11.\/еrр.ине равни дужи АВ сфера S(M, МА) с.щржн , .
11
чке А" Н. 1} Јада •ку Ю, JI<'KIНIJ·• 2.3, НЈ)"/111111 смо да за две задате Ј ачке А н Н ран;ш која
П~1азн •r•н ере;!""''<.\ д)'А<I! АН н нормална је на њу, назвали смо је снмеtралщ р<шан
д)ЖtrА/1, H.lfa "ЮJOIIo д.1 Jl' свак,, ta•tкa ц· равнн једнако удаљена од TJ'I<IK<I .'\ 11 li.)

Даше су лошпа 8(0, RJ 11 раван оо. 111аквс1 ga Ј<' rcrнtљrp О"" p<JolroJaњy .чањt.ч og Roq
равrш ОО. Увери се ga paвmr (1) Ct'чr сфt·ру .\ ((), R) 110 кру.-..ноl "'""i" у равн11 (l) a лоашу
R(O, R) tio круtу чща jt• rрающа та 'Р>'"'-"" .111/fllja.

Рещење. Нека је С тач.:а }' којој t!p.tn,l "f'Ш О, нормЈ.ща на
раван ro. продире ro. Нека је М 611ло кој.1 ' ·"IK,J нр<се•111е
1<ривс сфере S( О, R) 11 ра111111 ro. Троуr .ю О Л/С је 11р.111оу• 1111
с rt panим уrлом код 'IC,reнa ( Дуыша њсrо11е XIIIIOICH)'.!<

ОМ јсднаЈ<а је К Дуж1111<1 rl ње1овс к,\lеЈ<' ОС Ј<'дн,lк,l је ра
стојању тачке О од ра111111 ro 11 .1.1 .1.щащ О 11 ОО i<' 1ющуно
одрсl)ена. Питаt·орнна •еорем,Ј, нрнмещ·на 11,1 ЛОЛI<.. IЩ<
СЛ/ =

, ОЛ/ 2 - 0< ~'

, u'- i .

иЈдо.ојили 1-t ~ел.ик.у кру)lщ~щ.у А:.- с~
с 1 ањt ..1 нрсс-.:к сф~.:ре н равни t
~~t, kt'i" "Pt•l·
)' прелмс:•у llрнрода н npyttltвn
11рс,1мету rеоrрафиЈа ба~tи,1 н смn се • lflt)l()ц н у
по,,ожаЈа нtчака, nрика :иtвањем Јlин:· 1Рtђ~R.1 1 ц:ч,
о61ика и слично на новр 11111 Зt:м 1 ~ ~: 11 "-M~tokиt
ри,rили аарйllеле, кружliс ЛIHнtJl', ~Q 10 \:Мо ko

11 оврши Земље и равни ма ltapa...,~:Jttи~t 11Риnада)у
оојеНОЈравни- раnвиекваmора,н.чt"

~t~.o ЈС' 1/
•r <) "·ф·c..pl·'н

( IIC'ILJfJJ!HIO,

нrн

Ј •.•,., са сфером lt~ Rt'.'НI"-a
ltНIH', npc..1.t:

равни ма чија је rравица nрава k и см 1-t И tщ:Ју
р ни пол) и S ()ужни nон). flpи ~оз ta'lкe N (сске~

}' равнн ro а прссс..·t.. с.:
ATI''IIt."HШЏl ~(0, R) .:фсрс.· t:,\tt'IJHtHJ to.:O)-JI ј~ таfl:ође, у раннн
юrпо.о.f ;(•tJr•''"''" круt А'( О. RJ .'1onre.

kJ'OJ

.

омс: смо м·
1311 има nрид~уживали мере у Oellt:lll1мa t:ри.ли

кОЈ С "њихове

nолурапни за1< tана)у са и
У1 no"a
ноЈI)'равни КОЈа, nоред N и ''Ро
tабраном
''
!IJtИ И k
ђсну тач ку у OncepJJatopи 111 )' 1ри ни• (( ро 1 011Р<·

ro.
"-"o;~o.·fl R,JH'Hr.1p0c:фep<.'
н 1mJI~·J ,,. н.! lысюјЈЊ)' R од
PJHiflf U). у rом ,;ry~r<~jy рошtш

}' Jl'·


ина · 11pt:lющaJtмt)
У
11
јања друге 1ачке S и "главне"" ucшt"c '"Р
~ мер сексрнщ По:!а N, и Ht•·y 06ом.е
·
... YJI\Ht: nиниЈс
"•еизАRа
Питамо се КОЈИМ Је то својст~:~ом сеосрни 110,1 Јас жио У ранни t (paaali екы1 ораЈ
1
ЈеН . Научници су у 10 умеша.;щ ссннан а о ноло;f\ у
r~Нривнnt:IИЈу' .:~.аб)nек.цво.
начин избор таt1ке N, а тиме н s и с-.;н~тора
аЈу и "'Реtању 1tе6ескнх tела На Ја
• рс-зунЈт Је н.иховоr .:юrовора
Ј

,/o/lilill в, о. R) aprc~ma ;е ~а qве 1Шf<111rлне равни,

ари чему йрва

oq Њllx сече ло 11111у 110

вt~'lfi.'O\IKPJ''J'. На ,.,.-олuко~t ра,,аојању og rье се HtL'lllJII gpyta раван ако 01ш ct''tt~ лоиutу и о

кр111· аовршинс· Ј"9наке lfо,товини аовршине велико1 кр;1а 1

Решсњс Понршшtа ведiiКОГ круrа ове лопте
је R 1t.
2

таз'"'" R·

crmaњe Је

2tf о;нюсно ,Ј -

Q
)

'

!)

'

2

R Q2 Према
tP)rr, одакле на-

г_~~- "'1

!II
-~
"'Ј - _Ј 1~Ј
·,

_

1f

R.

. Дакле, тражено ра-

' 2

R

\

.

ј

слика.:Ј.6 ~

•2

~

R2' R

Једна nримена; rеоrрафске координате .. На 1 л,1011ш

смо да су све IJ'IKe сфере равноправне. Пр11 томе 11щм,1 •

'

s

описани поступак изuваЈања ЈСiщс IЈ.\ње, llcl

1111 р111:~1ш с.:фсрt.· (11 ;юnrc.•).

Јахтеву мора 611r11 R'тс 2rтr

ф lfC:t:n\'o'tCh)

IY

а дуЈКинЈ,
180оРОЈ1t у <Ј<смеру
нр·

скватор прихвата за нунту napa.лcJty ~~ од tм.: t:~ta занаду од (У' 1\а tsoo (. ,
(северна ширина) и од оо до 90о II')C:Ma
( 1а се мери од оо до 9Qo пр nи НИ) tt
'
IY1Y ЈУжЈtа шир )
' '"• «ое~

,lHOi TJ'If-H. :~OIJt'.\10 је.• tUtlHJt'Htll·

ПоврШЈЫd мањrr кр)ТЈ Jt' rтr где ЈС:,.
1

1

у смеру nрема ис rоку, од оо 110

ОД 'JoHШic.I\C.' pt''IJI lflfl}:t'ft', UHO

N

s

код Лондона. т име се одрсlтс 1со

ДОП,Ifр)'јС', IUtlHIU('ll (pt''l ШНИ'I!'
.Ш.I'IН доднртынr) с:фс..·ру

~еано1 ИЈ.д

,..ружнице коЈе nриr1адаЈу повр11Ј ~149 Ja'tt,lto 1y.

0, ШТО ЗНdЧЈf ;Jd pJBdH ОО_ прс.),1Ј..'ЈЈ(

1р.1мо c(/lrpy као 1·сометријски објекаг Ако, ti:J нскЈtХ Р·• ·

.ЈЈюЈа, II.IДI~UJHMo међу та•1кама сфере S(O, U) јсд11у т,Ј•љу,

o.JIIJ'IIf.\fo )r са Р, 1име је на сфери нздиојсна и њој Jllllllloдмщ,J 1<l'l.hJ Q, il.IIИ И раван €, КОја ПJ>OIIa:lll ЧЮ.I () 11
норм.Јщ,Ј Је на дуж PQ. Тиме смо ll.lдBOJI111Jt н IICIIIIћ\'

/

----------------- ----- ~---- ~·~-----------~-.._______-------Kopucmelill tеоtрафску карщу Србще, ogpr911 ир 11бл
14 -IL!OiO, У Ctltttlrнu.чa ftolpo,.
teotpaфску 11111рину cлegrh11x .чита; а) Јlrсков •ц·
L
• ,
....,ncygp.:u' ' 61 1111•ЈЩа, • 1\oqtpu~.

1

Petueњe. Уочавамо да су ознаке- Ј.набрЈних t радо на на картн tако смештене , .

\

ну и

уз занемарљиву rрешку, шtеа 111 да се·

о\3..\о;ое.,о,

ј

а) Лесковац налази на 22• иоочне д)'Жин~ 11 43• северне Ш!tрнне,
б) ИнђиЈа налази на 20• источнс д}.t.Јtне 1145° .енерне ш 11 рн 11 е;
в) Косјерић налазЈt на 20• источ11с дуж1ше" н• «llepнe шнр11 не.

г;z;-~iiA)?~~~~-~~-~-~~~---~---.\
,1

1

"""'

r •

..

L

.,

&

•.

.. ...

-.----

...

• •••••••• •••••••••"•• • • •••••••••••••••'1

f(oja 111pu 11оложај.:1 у O<JIIO(\' "" c</it'PI' (.10111/1\') .lll>!li<" .111)'.111.\11111111 р11ыан?
Шта је 11pt•ce• сфере (.1o111Jie) 11 ран1111 <IКI' Је tЏ'IIIII''P C<J>t'f>t' (.1o11111rl "" рашщањ)' .ч11њс.ч
og њсноt аолуарсчн11•а <11/ ранн11>
Шта је вcmt•a "PYЖIIItJџJ сф,·р,· 11 н•·-ш•11 •PY'·'"JJme1

kaga раванgоg 11р_1ј,· сферу S(O. R)? ll/ma ,,. у mt~м щ·чщу 11реа·к pcrdHIIII cфtpt1
Како се на аоврш 3с.~r.ы· )'M!f<" tct11paфt''<' ""'f911Hrшlc?

: 153

111)('1..

1 11

11~

2.

ч~ ' 1~~ 11~·; :•;,", L-

r

1

Hft

,
Г 1 р)Т.Ј 'ЮГ н: Н (.

.:m.

l

ъ 11 rc , ..

•·

f

...ш) н ro.~•·:11 ro '"о ЈС 1 •<~c•u,,1 ,t.c

:{flf r (

е-Сiне r.-: lt.:

lld rp11 lt''HI.lti;J

,,..
11 "110.'1\'Пt
ш -t"Ч IIН.. ЛJX.L"' .Ј.Је кр< 3 rюдеонс 1
IL.1·Ш с (1Т\ fЧ
Jf~ 1]
1,.(" г- н •юr\IЗ. ·''"
~•. -vp.1 кл е., нх равни
111

ЮР JU,fН.I llp<'l.

Р

"""

111 IX 't'J,,

nr<

/<

ьl>tr ,rr.

lon>,

J'lKt',

дt,•rrJ.

lltpa••vвo~ r.д

1

Ј< npcxe•~e11~ '"'смЈ ':"I'·L'""''"'м

врШ IJf,J .8111.. Г Ар\Т 'ЈО
Ј. Г1~:,,.,.w~.
га~ •~м ],1 су non~~umte прt'(~ЧНКХ кр}'ГОВ3 f"'tr t.ffi' Н 76Л (Щ t\oЛIIt\o }С:
f СУОЈЈЊ(" lfJ\fC''' TI~X pdlШJ.
.
-

ГfЈ]dЊ) м.ньем с )Ј{ Нщра c1ttc.:ht.•м ОЈ' P·l

pd
центри на rJc
фере ЧffJJI 0CC'I\}'
\ Bq'JI С(' АЈ С tBt' С
ЛО 1'р)'ЖНЈШН.
l.'llfl\(' ЊI:.'\:OHIIX IJ01)'HJ'C'ЧH1ff\J.

4.

s.

Одредн
РЈ1. rnjJњt ГJ'IJfl: Ј А 11 џ је.· 10 ~.:~.Н

1"/t:ltl ОЈ.

1'11\t'

i

-

1 Jf

J.1~."111CXt J,l'll\t"

·n

.

.

.

сис TJ'lКt.' нptJt.'IOp.a hHJt.' су 11,1 р.!с.: 1 ој, н.у

,

1

Према иэведеној формули, раt1 унамо

Р0 =4 (4JЗ) 2 7tcm 2

,

Р.

с•шrљ;.Ј cмeiJIТt"Ht'
су тако ла ct· центар Jc..'J(III..' од ЊIIX II,IJI,нн
у пресска тнх лоrпн.

6. Лиt~ 1oH1t' lt'JНIJ"H\ 11011} Р .

=4

",

_,
64 311 Сlђ ,

(2/ЗJ'ncm'.., 16v'3ncп,'

"·' r PJНJtliJI JtP\'1 t\ IIJp<t'I}'IЫJ шшршнн

7

flpou.Jbн "'' rc:orp.tфtt.ЏJ "-•IJ,,-н Енроле насеља чије су гсотрафсм~ коордннан.· пр ,

11

ti1JfJt.IIO:

а; 25Q ноо•шс.· д)'ЖifНt' н 45о сс.·псрне шнрине;
6) 4о 3JliJ,дНt' дJЖHift'" 40о сенернt· ш ирине;
в} 30о Јtсточнс.· Ц)"ЉHift'" 6Оо сенерне ширине.

у писана~ onи:calia сфера (лonra) у tнн tl

lfliJ/

:1.:1..3.

По8рщина и_ ~-~йремина -~-~-~~ е

Ловршнна .10n1e. Понрш лопте је сфера. Због тоrа је nонрrшщ.1 ЛOIIrc у
пварн rrонршнш сфt·ре ia paJЛIIh)' од Н'ЈЈа hOJIIмa смо се до сада банюrн (llplt-

HHJI

мо у основноЈ школи. Као wто смо се
• У
Исмnлис1у-rелаkојима
1\С:\11 с rao
мноt·оуt
се 6ави~
везаним за кружнице уписане у IICkи• уMttot·o
И't лонима, бавкли питањима
rраћемо сада и сфере уnиса не у неку llpl<зм У
· 11 0 11Исаие око И.сrа, Поtм .
, у или пирамнду И..1Ј.t описа
Сфера ;е ойисана ОЈ<о неке nptiзмe •мн
пи аt.щ
не Oko Ње.а
или nирамиде npиnanajy сфери. Таа •···~.
р де ако сва 1емена те nризме
сана у сферу. Сфера Је. yuucaнa у ~'
•«ку"CCII\oto
np"'' да. Је. та при >ма 11.111. nирами;џ. уа•.
· <) '"'"
nрнэме или nирамиде додируЈу сферу у таквом
Gт nирамиду
ча . ак0 све сrраие те
nирамида ouucaнa око сфере

У

ЈУ кажемо да ЈС та nризма

Не мора увек ПОСТОЈати сфера КОЈа је УIIИсана у њти оnнсана ок

или пирамиде. Тражење одrовора, norвpдiiOt ющ одре'

ква сфера nостоји може бити заtщмљив .!адата~.

о кеке nрюме

rнor, на nнтање ~·''"то-

.i~IJ, IIИpd.\IJfДJ, IIJ..ЪiH..: ~~.-унЈ), •mjt: (МО ловршн МОЈ ли развипt у раван и ТiЊО одрl'·

l,ннатн љнлоне нонршннс..·, 'фера се.· нс може развити)' раван. Ј lrrJk, наша OJJ.iAo.,lJ·

на И<h)ПIIa IIJ( унеранају да прсра 11ма поnршнну.

Маrсмаr11чар11 С)' се rot•h у ЈIIТИ%ИМ орсменима бавили одреi)ИВаљt•м II011p111JIIIt'
сфере и щ·ш•t щ··ю11а, rrpt• (f!IIX Архнмед (око 287-212. 1одинс 11ре нове ере).
Површина Р лоате аолуаречника R јеgнака је
Р= 4R21t.

"'

Даша ;е коrјка 1161/!је а~ 16 cm. Изр11чун11ј иоврrщту:
а) сфере yauca>le у ту коцку:

L_ 1; ------ ,/1

6) сфере oilucaнe око те коr4кr

,1
,,

Реи1ењс. а) Насnрам не сrрще коцке :џщ11рују 'феру у кра·

јевима једног њеноr· прс•rннка. %or· H\r,\ ЈС 1R а
па је R- 8 ст, Р 4R 11t 4 · 8 11t CJn·' 2567! ст'.

1Ь ст,

\
1

1 •

r
\

1

1

1
1

11

)

1

- . .-.. , r-/
", ')" . . . . __
v

.Н ' Ј cm . H.t raJ IIJЧHH на. Ја

/........

,

Јаnрс:.шша lОЛТС. Ionrd З<111 р

. .................... ··-

г;к._~~iii;;_;,~_~;-~~iii-~;~---~-··

·-

__

-- - ----

..

..

1\олшш је tювршшш лoml.tt' uo.1yupt••mrtкtJ IP

ема одређсюt део npoe~-op.l н нм.t ·t.нrрс.~".щ 11 у.

Ко;шка је .мирt'мtта лotltщ• ttолунрt••щшщ 10

Заар~"ина l'.тoaau аол)·ар •..,н ...:п Rj~
1' = 4 R-'n .
3

..

:·~задЁ·~~-1~:--;,• ;,··

Да \!< !Н11М G.,
Архm•сд (око 287-212. године пре но nе. ере)
наi.ШЈЧЈЈННјн матемаЈ н чар старе fрчке н !еда н
uд наЈвс1нtх мате,ыпtчара 'вих времена. Бавио

~-:~а•rунај ;,~~PШIIIIY ~~ :::,~,е-,~~~~~у~~с~1~ 1 ~.а1•~1
..

слцка

2.2

,с, поред остilлог. налажењем nовршнна и Јаnрс..~­

· -·-

---~-

tt''IIIIН\<\

.................................. ·----...... ____

....... ·--- - - --

b(m,

···-·· " '-;

1

2. Нзрачунај заnремину лшан· Јlю је н.~:ttd 110 н чшщс~ I·Hn d1t1'
3.

~шна о/1рrннх теда (наљка. "yne. лопте). Једни\1
о;Ј <dO)IfX lfajBJЖHII)IIX ре.lртат Ј 0131 рао је \'ТНР

Да бн ~р~1ближ:но _одрl'щю rюирншну MC:IJ.:llн.· Цll(tt.:pнr ()бmња сфе
оп. танЈ..:оr лим. а '111ЈУ де6.гышу Је." мщ.ш.,.ащ:мdnщи м

.
.
ре наnрав~не
,. ' .t!C 1ор IC )' цнстерну снnао во.).
.
и на_пунио ЈУ Је са ~О 52 l. 1\n:tiЊd Jt.." 111Чt6rн1 ж 110 1, рЈњ:сна •юнршина и
~ Ј ~
U СТ<рН< У um

ако Је Л"' 3,Ј4'

ђ ни ~ьс ".ЈШЫ'ШЈ.... с да се 3алремнне ваљка, ло111 е

Ј1 К} ,Jt" Jt: JШIK•IX ПО...'l)'ЧрСЧНЈIКЈ Ј1 јt'дНЗКЈt.Х BHOf
на (вiiДJt с .ику 221 щиосе као

---

3· 2

Ј

5. llзрачуна! nоирuншу сфере )'ПII<a!lt' )' """"У нющ~ ,,
----·~··--------

Праго)1.ш mpo)1ao кашеита

Ј6 оп, Ь 30cm уu11сан је у круr К'О. r ). И.rpa•ryшiJ ·''"'Р<'

чину лoU/ut ко;а IНIO<IaJt' обршање.\f круtа К око ;eqнot oq њеюв11х

Решtњt 311амо ДЈ )t' щ·н•ар кру".mще описане око npauoyr1ur Ч'оугr1а средиш tt" Њt.тuнс хиnоrеН}'ЗС и да је полу11речн,,. le KJ'Y"'IIIЩe јед!IЈК IIOJJORШIIIJIY>ЫfHe ХИПО'Геиузе.
Рзч)·намu

'r~ +11'
2

na ic R

4. ll зpa•ryнaJ nоврши11у сфере k<>ja 11acraJe обрыњем кружщще ошtш<е око •в.uр.-"
п рани це а 24 с ш око Je;Jtюt њеtюt нpr'шi:r!.:J.

'' 34cm,

17 СЛl, 'Ј ~'d"'t'IIJ .ЫIIpeMИIIa је

4, 17 1 Лс111 .1 - 4 49Ј3л· \
Ј9652
•'
3
сш =
3
Лсm .
'

11pe•m11.:11.

1~ст.

6. Нзрачунај запремину ПOIIIt.' otliH.ttнc.• око npoHш!lнt.' троii.тран~ nриЈм~ t~ко 1 с: основна
ив н ца а = 8, 2 ст н виенна 30 cn1.
7. Од дрвене коцЈ..:е нюнtе а 20 (tn llc."Jec;:ciHJ Jf.." дркеtiЈ .1011 Ј нЈјв~ћt:- ыпрешtн~, Колики је. прнблиЈt\но. нрощ:н~н on6.tч'-'tiOt м.нt:рнја;ы1

8. 11зрачунај масу r·nо.щене лоtа rм Је.' 1щс '''РН'-' .њо Је." (Пort.JtШЫt лрсчюt.- 6 m, а дебљи·
на зида 2 ст. Гушна t 11on.l).t jt• 7,8 g/<111 1

9.

Водоторањ лоtнастоr обтњ~t (tt;,\(щc.•tt.t н.кt..·-ъс.· щt 5000 Clil!totttllll\J. 1\отњн трd)а .:tJ
буде унуrре:1шњн rюлрtрс.:чшњ

1

с.: JtШttt•

:-\i::\J111XC Треба ДЈ Oбe:t6t.'Дt.' (/I,\6ДI.'IIt\Њt' .ii.l

.tto.o •·tч:б.t обt•.iбедн 111 100 1ноде }' се!i.ун:нr 11
2 C.:;H,I~

РЕЗУАТАТИ. УПУТСТВА. РЕШЕЊА
1-. СличносШ шpoyiлoffa

,),(Џ

1.

.41

~:л:,\.:.~B~;lKI

'

к

fu ,&

2. 8

"

с

D

1t

AKIN

;Mkl>

м

·с JL: c~e~lt>d .1щЈнја 1ро

yr:,<tAIK

"I!C'две

\tелин·с llfK

л

вс.. (II.Jo
к••ol<
l ТВС
rpa

щ:н.rрзатщ) и АТ<.

~
h
с

R

.

,АЈ'СВ (кАо iрансnе~наrнш) В
6нlц: 11рема УУ стаnу

~

2

/ј(;

3. Ј1.ЈзадаЈ_ка2следилаТщ:лнНН 11('(
~-~~ l 1 3601 paiiHOnpaoнocrн l(,'>k .• у р.нмс

.!

Ј аели и 1rжишну д)'Ж АА


~

t:J.TH (' •

фющјснт CЛИ'IIIOC'IIt је k:::.. 11 ~: ЛЈ;щ., ,\ t..o..:

'L_
.

1

4. a)MMN
\(V

Ј'

---

вс

,\fNIIB(

нннщх дyitiн

6.АВСnреманууl)о;tю9·2
г .. Iah)' Jl 1
3. 11з А\!М
. 'rнномll'
•,

Л

8. АА
. НН f..CHA npc:~oea . ,

(/J,тl.:t
"

6)6.\fNP-L'.(:ВPnp<· АА
ма _УУ оав)·. ВР.

СР: P.ll
3 1

PN

.\f .

ВС М.\·

. .

р
н

Ј. ;~ltЗН.IIH С'У yн~lif" 1Н Н J~HC&e'pJ.t.1HH уг -ОВН.
Ј Дu rpo)T 1.1 H<l С 1НШ1 q' оrудЈ С.1НЧНН.

•l 8•
'

s•

r s6

н 4

ж

6.4: • 4.8.

luн.акостр.~ннчшr тро~т ювн су CЛH'Iffh
Jt-HJkOkp.it. Jf 11рЈВО)Т
.
ЛН rpo)'f

1-it', НИ<.У бк; О
L1НЧНЈ.
Ј.

l«v

4

х•

5.

6.

1

IO

kUJJ

, х+ к
4' IO

ЮВН 1.)' C.IJН'IHH.
1Н, lt:дJJJII:Opdt<.,1 тpoyCld

ж

''*· 6) 1
IM 1 15

*24
40

j,l' /{
40

КЈ 9,m.,AHJ
7. лв • нс

•ц

27;

1

12
15'

J2<m.

*

18

27

15;i'

12

Кf__Ј~

2

N

2.

2X+4,J>(:t+4)

9 \X+l)J

,

t

2

У29

Н.< те,tнВОlS.~В

S S {

.lS,xJ-t4x+'
.,

6.С1М (.лс:ди

IJ

,1

l:1

..

АВ - 27 - .Ј KL- 6 3 -4,
L\f;BC 32 ;6:

КМ. ЛС 3l -s.
121

8. дЛВС је правоуrлн Ј601 АН' t АС'
.
Ј
МУЈе nовршнна р

RC'. п.t
- 2 АВ А(- ЈО Ко,фщш

s, s '

јенrстrчносrнје k=. \Р
(Р -\( 120 - /.1-2
Одаrле,
К/_=
2. ЛВ- 10 1 М
.10
' 24.
' .
l . 8(
26: км
9. Наспрам најдужс Сl'рающе

ll.urJ.ш се llttjкp;th,1

НИСЈша.ОсношщаЛАtНЈСtјС 2 3_~

фИЦНЈСНТ СЛИ'IНОСТН је k
(3:2)'добнЈамоР

•81.

18
12

12 Kot•

Ь -~
2 11.11'

Р,

[

'

R

~2
р

1

2. р' 2, q 8, с р • '1 1о
n ~pc=lO~tl~2 1 5

!

3. а) (20 + s/10)""

'

ћ.

/'

'

~.t61tp.tщ·м до(111iЈмо

Ј,2 =-це- sо~ь= 4 :Гs:

'

6)

4.

(Ь+Ь, 3)<П1.

1\0111..1 fl}ti.Щ1Jd

IIJI..ЛIЩif:

"'

1', +1~

~u

(

Jt: ПJ'IШ..Ii.\11

{•
",

"

1',

jjlt/11

t

fiA

.rц:с

29,:tt2:::,1'il

.z.з.

Ј,, fц•lft:
ОЈ

Нс

6 . а) Oдpt·tt<'нo Jt: tl.lfN.IIt.t. ]Н пp.tttlt'( у uy '<~Ј)'
k.l,/1.) у J"d'f~C .r\1 -\1,. .., А,,)' lldpOittt.Ч.t kpdJtt.
rач~е пprmнar.:a lt.f1)'*111Щ~· Ј.-. 6) Одрс_·l)(',ш ј~

npнrr~

џ "'1
l,1. !'(~Но

nr

5. 28.

'''В.

f

L

t,H

HJjKJIIIIC )6 ПJ'-ltнt\ 1\:.IД..:t IJ.'Ikc."Atol'\J,

10

f('

nраве

Одр:~НЈ~

о НоЩ llo('

lt.lf'd..IC:..'Iff~·

8. o.1pc.·t)tнl) Jt" 6 Р""""·
9 . Озре~н~·с.-)' _\ p.:~nнtt.

H.l).\foiЊC' ~ 11.1 rtp.tN.

l.'iJ O:IP4 f.кtю ~

НИсу H.l ј(ДIЮЈ 11ро1110Ј.

7.

с.. ЈН•)

'·'

"'•llll~y

у П:JpQIIHbld ~p.iljtbl' JJ.'IIt.t' IIJЧ''flllfk.L.

lilf:l,,

lf.l.

2

тачка, ара8а, ра8ан

;2. •

1 JSJIШL" IJJI"Clllpdlllf:\.

а) Т.!•tно.

6) Нстачно, јер моrу 6н1н и IJJp.t; c e.
1 1111
в) Не-rачно.

•. f

«h...

моилаЈне.

,:2..2..

Ј rtpJoea и Ь моrубиrи пapaл«.'lltle иrщ мн~~ощн,,,~.
3.

liJ•dHO/Al i~'ll.lp.L'It'11f,IIIJ'•1fi,lr1rl 1•-\
rJJ IlJ'Jn~- .Н 'ј t~'")' ''J'·II'e ·tН, АНр АА, •• С АП.

1. '

б.

~ (, ЈЏ'. fl[J1 , ( 1t. l 1/)1 , С,/>.
1

Ј_

ff('JIIt't/11 (

ty Jl'llf

flpaue 11 •• с ,\fOI)' 6ши "·'P.Uieлнt·, мщ у ц· ц•tщ
И .\fOf)' 6JHJI .\НIMOJIЛ.BJic.'.

5.

f!Jf'.Lћ'.'IIIC 11111 ("(.'Н'")'·

Ј

6) Праве одреЬене IIRitltaм.l J<OitJ\e ••родЈtру

Al щю:mре- p.J,.,III Н( ,Н, ,. ГЈЧЈ<.If С

1 1 11

lt

пapaJJc."mt-.· дуищ

t;)}

С." р3.8НН ВС(

тачке или Једна дуж.

1

5. Праве а и Ь моrу 6Jtrн пара.'tt·лщ· JL'ttt ми

(}' rщч.1С lН( Щ\1ВС 8(, ВС,,

8, Au, ~V.

М,,IЩ,

~fOJL.'lJ:me.

DA, IJ,A,.

6. Ре-чеюща није тачна.

е (.ii р.Јвuн АС( ..v П.JJЦ."Jt",71tr nрЈве· АС А( ••

1\.!1

(

41

А1С

Ј. Р•11.1нА1/В."р онрv11р•вс /1(,8,(

ВС

~D. В.(

в,v,

4( ви.

7. 6.
8. Њ AIJ 1 а с.•сдн ЛD 1 zШ, А/Ј ~ м.. 11,
AD- AD, DB lJC. .!DAH 1./ЈА(. '/0°, lf1

, ВВ,, DLJ,

A1lJ1.A/J,

,D, ЛС1 ," С /IIJ1, 81 /Ј, А с.,

4 о1Ј lfBHЦt' ~OЦkt Jli"Щt'

лод)'дарностн следи .АВ

1

llpo~.нea ''''<У 11·'PLleJtн~:

6, llo:a Jr <1 Cf\(дHtlttr ctpUtнuc .-\В r
(..1Иky.l1••p!:')T:'II.CЛt,111UJt
, '-ИUJtr 1

•14С{,С

'G

4,С(

90',(( =-•Jcm

С'С "Jcm,c,c Jc.m.
Л l ЛС 8 С 8{ 'IJ <Ћ
О_.сс -{-l+.,wBJcm.P"

6

б,r

4 .•• 6.
5. Вищt СЈIИКу. АВ је х.ипотенуэа ллв,н rnc: re
АВ, 11 А В. АВ2 ~ 12 2 + 62.А8 6,rs cm
t>AMA'-t>BM1f, naje м·- ЛМ
'Bl{
RM'
1
= ~ ~ -IJЛt 8,\1- 4 .ГS cm

б· 4(( с \;.
се '6c-:n (
Л<

вм

АС

Ote

Р)ОАьС

ЛС, ш1о је и tp-.·liиo

<\(

(

~(

с

'

·

90" ((

,ь .. т.

ВС

'IO,m.

(4+2,IO),m.P•

=2,6,:t~

(4+.,7)..:on, Рнt.

2," ..m

Л0Kd331'1f.

()'

napaлCfJIIc.' (,1 ЈfНЈЩОМ

<~) Palt.ltt у t.OJOJ Jf t.pyr tt nJp.i. .:.1на nро1ош Ј·

~o.t.OJ р111.1щ. 6) Vilwtt у t.OJOJ ~ xpyr ,е iОрщ;·:и

kO/.t ,.. ) рЈвнн cru.1J lfJP-1t'лнc.· С)'СЈ рак/Ји по·
1.L

...

ь

tt.t

раван су две једнаt<е н парап~:::лнс д)'"ЈIIИ. m ~

2 6.

ВВ, СВ Г( С

::·

0

"1,

Пројекr1ије две једнаке

1

IICo

Ј Прнu ВО,щюдllрt роФ.ЈН АСС, )' щ·tпр}

1. .Ј 1 ( р.18НН 48( )'IIJp!!lt:'JHt"JJp.tн~; -tН,A(,AlJ.
ВС BD СО. -1 18 1, А.С 1, А,О,, R1Cj, В, П,, C,D,

I)J.

ван стола.

llpJHil А/Ј 11ршц,lЈ р.ннт АН(

··~~

в.

2..5.

.Ј IIГJfl,
(i,

IH '-1Hkyt

4. Ако ~1paua т НltJI.' у рающ а ао~да Је Н•tно fl&t ,_
1
Ако Је npa11a т у раuни а тадЈ мо1у 6н 111 , , щ

s.

2.3.

ћн

зне или моrу да се секу.

свн одt·оuори.

а.

могу 611ти

1 11
•"" " () 11 ·t

t..

2. Праое а 11 Ь могу биtн парЈ.лс.щс.' tщн Mlt

Jl,lfll't0Jt'lo.ill11~t.;y PJIIJII.

ГЈр~вt ]j)('~l.'lfl..' ~ I.L1Шt н1тцама rtpnднp)'

рЈВЈН {~0.1<>

2..6.

ЛНf- а

1.

i

1

9.

.!CSM~9o'.

Да. Коцка.

2. Да.
3. Поорш OllOГ IIОЛIН:Лр.\ jt.' l.ol.li,IIIЉI.'I\,1 ОД 1pt))'•
rлона. Онај nолиед.1р ttм.l 8 е~ронм, I.Z1шtщ.1, ь
н·мена. Има 3 днјЈt'ОIЫЛс.'.

•••

t),l

S. II,I(J,LIJ.O lt'JIO IIM,I

(.Ј 11:/llt'Щ, 1Ј с.'Тf),)Н.I, l\111111·

Ц)'

Ь. "it'·IO IIMJ.

lb 1t'MCIIJ, .!4ttllllll(,l0c.'Tp.!H.t.

3. Лuнеарне јеgначuне

u

3

неiеgначuне

..

а)

s

•1

(- 3, ;1

6)

Jl.'"llf.U.:u<Т

(i)

;

i

·"'"#IJ,fi.IIC

Ј Jl И L"llrJПt.'l
R 'fOJ,

,. 1~ намк-т IOm t- Ј,
Jm
r)h. ~pJtl'''+ 11/:lrn S;
r)

lr::tHJirt.OCТ У 4Ч

IJ' + 7)(у

11.\
R
8. Jf.JCHflf t"fll ()' Х -t ')

Јх

:~:,;~·ht: J('дti.I'Hrtlt." \.\' 7~

6(а+9)

~~

(

вЈ

llx

(

·IJ

18

Н.

R

,j)_t

Ј.

•Ј х

l:);(i)fl

al>

J:6Jtl
Ј;6ЈЈ•

5. alx

6•

.,.

4; 6ЈЈ'

5:61 ,,

i

М Ј'

17'11/ z

7.a)xt7
4а+3

·Щit)p

~t; н)

.\; R) h

2; R) Z
10: ьЈ r

/1

11.
Ј

,) (

~.

xt IJ,н)lx.,.·s

811.

в. а) а

7;6) 11 -::

9.аЈх

О,6ЈЈ'

IO.a)
1
14

0;6)2x+l

~-~;н),.

IO: <Ј

сrимењаидобијаседаје

J,ooJz

0.
{

3.6.

~}

9. За 4 Ј.tНИ)'Та.
10. Дрtшна пута}': 306 kш.

1. х<О.

фннcthrZJ

!

II.Дужина рукомепюr шp.L1JtШra Jt' ·Ш n1, 11111
риt~а 20 m, rм Је rroнpшltltd рукомс.·1нщ 1t'pettJ
800m1

m.

бројева х, х+ 1 и х + 2, rакве д.l је 1 С х.;; 668,
што значи да ЈС НаЈмања t.1кRa rpoj~a 1, 2, 3, а
највећа 668, 669, 670.

lJ,lJ(" Jt'

SO П1,

"'iiPJI

3. Седам,јерјех<8,ПаЈехЕ.(1,2,3,4,S,ь,7t.

·~---·

·\

4.

То JJf3'Ht ;Ы ( ·ю6ољ111 у )1.''\

ном кру1у пређ~ IIOЛm, <1 Мншко I001tщ. Jt.•·
MdT..I

Ј) х<; 5;6) •< ~-3; •Ј ь;.-{i; 1) с> 5.

4.

3.3~

8~ i1.ardp}' J'lJrt.'}' rpr6a 10
'Ј .·Ј, H3 ... kg

~ ~р..;о,

2. Решење су све тројkе )'Застопннх прнрод~пtх

CПOЉJiliiЫf S5

ме, Сrrободан )' cuat.:o.\t "РРУ
we од ,\1иш,..Ј.

...

114 )р с;; 2..., llt"•
.
ма рещеtьа, Јер Је њено~ II~Ita ClpJtta llO:iнrиRtt.t
3 десна негати~11а. Ако Је р < О, ондЈ се Mllo~
жељем целе IIСЈедi!Ј.чине са р :нtat<. ttejeтt.\кo.

х=~; 6) 1t.'дH..I'IIНI..I нма 6t'tt\OJI,t'llto Mllщo

12. Унуrрашњи П0.1)'Hpt•tшtr..:

•о.

о) Услов да нejeдtla'lнlia llocro;н Је д<t ј~ р t О.

6)HJte)"-

Ј. а- '

s

3. а) х<-8 :6) ";. -5; в) Ь >О.

11. а) lt:cy, јер обе Jt-'tJj)' о... уп pt'Шt·њ.t .\

15
l. •ри<нн 6poj<8Jt q· SO/, 502, SOJ" 504.
~. ( nt) Jt ВИ<О,; ll m.
4 Harawa }t JtM.L7.;a 18 ја6р..1 н 24 r..pyшr..e
5. 7200 ~g С<НЈ.
6. У }Ј . у IC' бк.10 J61)(<1k "·
7. Cko-ahr нr}p.tt,c-њa ft"1HJ П(""Jtftd nос;ы

~.

~- 6 7

Ако ЈС р позитиоtiО, 11ејеш•ачи

5
11

рt'ШЕ'ЊЈ; IJ) Jt';tнJ'HНI..I lfCMJ pt.'IJI'-'11.,1; 1) Х

5

-· l

s

1. аЈх< ·5;6)у> l6;&)z~-s.
2 • а) т> 4; б) n> --35;

3.2..
•)т

1,21

•1

~.: 3~5·lt

R \ lfll.

Дрра јL':ItМЧЈны ttњa t"YIIJЧ'IЩ'II ..a.\

Ј

_,_

1 9)

(

1 Ј<" tiДt'ltHtrcr

9. Нщу. rlp11.1 ,е:tн.Ј·m•м jt· н:~t·••••••<".' " .\

l.

__

S џ· llt'Jifo

lm

+ S 2.t 11 5(у
IU

Jt:

11 ... IIJin

rtpt•l)t'

IОnт,щ.

4.

lio~tвchнтo~к.~мttphpouн6poJJCZ6

S. ll~,ктосу; -6. S, 4,
6. ТоЈ<број 1.

l.

7. l•puJ р ~оаоъав.а pt_ ~ЈУ 1 <р~ '
8. Посщt J<pjt 1 ~, « 'i,">cy ~~""'"ЈсвнИ,16нl"
• ~ "}'U'

призма

4

1

~4.~~
Ј. а) Не. б) Не. в) Не.

2.
1. 11~25 1,23 lh>/4Ht>t,xtН

2Ј,3у+5

(2()' 41.

2. 2х 4<О,х<7~0.2х ·Ј( х +7

3. а) 4 JtCтt решс.·•м.· tlt.'Јt'/Шачищ.- Sx 1 ~}х
O<ТiL1J{ 6poJt"HH IIИt. ~·,

6) Нејс:дњtкnс 1 х < Ј нснуњ.ш,1 t.н.to llp<JJ О.
Скуп S 1· 1, О, /, 2, 3, 4f ннјt· '-k.YII pt•tщ•tt,.a
1

ЮtЈедне од даЈ н х llt.'jeдн.t•lllll,t.

t

1, Ј

4. а) .\ ~ R, 6) S

5. а) х+ 11

0.

х 11 5 6х < 55 ћх, 6) 2.1 + 7

114х ·9".х+ 10+ Јх.

4. ,1) Да. 6) Не.

t 2.1

6)0 ljt(lt\1 l),P-a'~2
g, ,\) ilot1j)IUIItle MJЊt'l 11 ll~f1er днј,НОН.i,1КОr ПЈ'(•

5. ,1) 4v'3cm:6) 12cm;11) ,,fJ.
6. а)52сm;б) 12сm;в) ·1/ш 1

;

7.•t) о -1Ь( 1 +' 2 )cm, р м~ 2 ,m 1;

8.

З. а) s/zcm;б) 13сm;н) /194 cm.

+/ t,l!

(~·t..t 11р.нщ щ~ ше' tострЈне nри.ще су, f'('i],OM,

ьо, .\t.:nll I20cn1~
6) hp.th.t дttiJioHdЉ1
д)')kЈ .2~ /OIJ~;~n.

npHJ)te 1е

4, 21 ..m,

а

S.JG НО рс"Шt'њt ldЛdfC 11.& (:11ЩЈI.

Т-

а) SO • m , 61 l2:/"J (m 1 •

Ј

9t'

1 1

Ј.

\'
А

~ ~::-,"

А,

7.

90(},/\


(ln

v

78

1020/Ј g

1 1 1

7.02"'3 kg.

90о.,.. \t.m)

f.
<m'

Ј) 108" 3'm3;6) 750/3(.m)

,.

•Ј 2591 ... 3cm 3; 6)864,m·.

1111
о,/- ·h k ~. I>;

L

1.1nр-емkну

100

4

{/1 (
'/

!!z!..J

МЈса с т ~900./3

..

)С::П\

Jt tра.ч)·њамо

6. 81·/J(.m~
мs~ГЈсm)

7.

8. м.н:.l једноr стуба је 19,226 kg. Можt" С(' 'P.III

' 8,

cпopl'ouarи

'--•r . .,.

11.

52 стуба.

----------- ------............... ·----- ..._ ..... --

..... - ...

4.3.
Ј,

7_а Ј 6 , 2 ст 6) lн'Scm и) ь .. 6с.1Н.
В. Ј) Siб cmJ; 6) р1 16 ..:т • Ч,Ь «:111
Ј 5.,,6
Pz= llcm·9,6~..m 115,2(111'.

ЈО7,8(Ш"

1. l9lcn•

Ј. ЈЈ

'ioJ" 6)600cm'

>\АО ,е IIIIHUI ~OUkt' 11, гr,:.,.t Ј~

.,

( 'lC..1H ао~ •с

10: 11111' а

.\1."/l

а

' 10 (rn. р

t

1аЈ·

9. Ht.·. ПриЈма чнјt.· JL" Оtнона рuм6 11 щ IIOIIII,t ''"''

6Q ст'

ua је jc:IHJI\..1 бочној щнщн НlfJt.' 11ращt_~щ,t
ЈО.Н:: Jl~ml,p, 2

5. olfcm ...
6. ТрЮЈ !lnAyПJmf rp11 1\0IIJ.CPBI те· јЈар(»е.

s.

1.111',

12~o.m· t (2 6~,.щ t 2 4~~;щ).

l.l

St.m-124cm:>

2. Да. То је свака троnрана nирамм.1.
3. OotOCl рана лирамнаа има 9 Cl рана, 9 тtмett.l,
8 оснонних нвица, 8 бочttих И~tнца, 8 6очщ х

Р= J92f, 3 +2 cm 2.

4 а) Да. 6) Да. в) Да. То је троеtрана шtра~•н.u.
5. •Ј да. б Ј Не.
6. 8

1

страна.

р-

fSOt

Ј

6cm,b

Ј. 1 р

+lfO}cn

.11 Р

Н Bcm.P

111, Ј t

(8,

Ј

+ S4

~,щL

ti8,J+I44kml

S76}cm

61 Р 148• • +240 m

4. P.at. :.Зlbl' насnр.ншнх 6очннж cтpdll.l прАВИ

5. Р= J44'3wr3 .. 4)cm 2 Дуж.Ј /Нtј,цщt.s;ЈЈ 11р11
Э."'eJeD.J 8,'10cm
6. ЈесуnрнЗ.\f(". Р -500{3 +8)cm 1
1. 2а Н 6cm,a Jcm. Jloнj)JIIJmJ-.t.aњrrдiiiJ·
rоналноr npeceкd је Јн,

не шc..o.r()(rpJII(' прюмс JrдiiJt.IJ џ: A)'JiiffШf ма·

призме Р= 27(, 3

њt iiНJUOHL1r основt-. At.o )t а ос.11онно~ нннrы
nриЈме oн~.l}tQ, Ј

3tm'.

d JIOIIJ>ttllfltJ

+4Jcm 2.

11 8on.

8" J,m,a

4.S.

1. Внюt}-р.ЈI)енnример 1 уоце,ък)'S.2.
2. ,t) Основа Је прави.rrан Шe(tO)'IJO cтpJttщtC'
3 cm, а бочна CI рана Је једнако"r-'"Н rpoyt .ш
са осноnицом 3 cm и КрЈ.ком 5 cm:
6) 1\онсrруише се npaвoytшt tpO)тao;\SO tJI\o

'\.\

2 i!. 3,3:'),m ,(ј) 5, Sc.mJ;IIJ I,'JSJI25m1•
Ј. J)P-Zo•t.fa Ја 141l',l4ttJ lHOcrn:!,

o:..,.2ocm 11

5.:2.

дЈ

.-.,9792~.m 6) otlt"' 2on 3

~v20c.m, ~,

r:,cm'

12o,..

4.

н~ 12/2 Cm,

\f- )00/2 С/11°; 6)

основе Је 10 ст. (Ь + 2) 2 - Ь' t 10',

Ь' + 100, Ь
5. '·

s

s.з..

1. r

Пцрамцgа

24 ст,\'
6, Ј.

1200 ст'

t

·11>

7 40,5 kg.

t

хиnотенра

10 ст, а катсtа

os

8 ст.
Ka·rc-r.t АО је jcдttaJ<ot

/(JJj,IJC>JJ,IЛ,J
l•'

Jl.'

5.

·1

OCIIOIItfOj ИВИЦИ ПИрtl
м нде, па (С .1адата"

coo-

дll tы 11рнмср под а.

3.11

6} ;toмt·Jt k 1· 2. }, Sl.

S'!J.

'· •''~с;: н,~'.'·н;;
L ""
Ј. f>.,JII

,.),~~:m·

r

..

.Њ0~:11

5.
6.

" н:'"m

(._УП 1\~,:UIO<:JИ Jt' {К, 2

Да.

"-

.Ј Ј у ,:.vtoC'Hoc-. оа l>МЈ r~дА 1~ у
""

• ' с1'1

в) 'id

16• Ј+ ".6

(.'JI

;tiJ 9('1'} f-4 Lm

в) Sf(, }
6.

+2

..:m.t, r) ( IC)Oy .\

+ '\bO)cm4"

J'jQ(,J+2Lm.z.

7 _ 07 ,} t 9 .. -~1

+ 4~)cm "

..

1
2-

НнјсЈtн.t .

ј,

t\Jt;lll C:IИky.

S.

а

4 cm, h

6.

Н=4./6,

м/6
'"''·
.1

м ида.

Tpoyrao АС$ ;е JCдti .. KOkJ'.11i.H ПpJttoyr ;щ,

AS;.;: CS
'Јос 1~ ( (Щр.ЈЊI .._ :,.Щ Д~ }С ~

lfJ JC:lJIJk<XIff ll

•h
l.

JOQ,

~Jr

t

16

4 cm.

-4х;

х+4.

4сш,

ос, ос ь .

ь )1~t~,.,j,~~~~~
s • ') ~a~~t.tJtЬ
s

11

4

'

(~·1);r х+2и

'

-2х+ 4.

ј< Ј

4 3

2

H-=2/2,m,

~'= 1_~_/2 cmJ

СЛСДI(

Ј) у

llонршнна тpoytna

Слt·дн дА је

АС=а,'2 ;4,г2.а

и~1НО·

а. Hp.r.~"' ~~... " .. ~~~t т
О( ОС 1Чkо }с (:.:J..·~,":J~OJ.it\t ссс

1. Дуж AR има дужИitу
/ 4 f +32-

s. Нека је SABCD npanJtЛJIJ Чt.'ltюpoctp.. tы 111t pJ.

.fU.

1

(6,0).

11

б)у

у

l'=

flh

10

р,

4. (O,.i)

s.s

._"0

"''

}0 !roiHIIyrd.

s. о~)( r;o,.3 +J60)cm',6)';.tr .. Ј +FI!..)"rnz,
,. Ј t lllfl,cQ1·

'

60 + f

IQ

'S) Y.a.t.ЫHIX. r оа Тоно.,t' ;с. у

S.-4

61.

}r+2

tt)x
lfl,

OAIJ

= .5 h
2

(.,,<ди lr = 'f

1

3

: 6.3.
S6.

t. Ht".

•) "'1., tc-n

,б) Ју

19crn

,в'

}1,.

4

Ј

1

,.,m:

r) ]1;, 40:" 'mJ
Н

Ј.

4cm
ЈВ. ,

4. 6.
5. JScm'

о.

-8

в.

7.а) S4,1Jcm' 6)216сm';в) J08/Jcm',
r} 100,'23 cm)

ј

"'

6.

",,66g

1.

Јесн:.

3. lk

4.

d} Нры Је х

-2. Ф)·trktlltja ј~ II03ИlHBttJ.31x

rrеrашвна за х "> l 61 Вр3 је

9. 108/JcmJ

rю.штивна за х .. •- 5 , а Ht:JJПt811J. Ј.1 х
n) За а
х

>

.\

l

>О, нул:а је

3

"

3;'

G. Линеарна функција

.\" <..
Ю.:t..

.\
а

1. а, ~ l)

" ( 2Ј f .f

8

у(3)

-2·3+4 ·2
y(S); -2 · 5 + 4 . -6;

3.а •

1 •ty:u tc

.\.11

х

а .аксrаћ4вн.а u х

а

аr

1

ж

·
2'

>

IIШHtl.

it lltНIIIItttщ

~

0, фунt.ЦНјо1

~

llt'MJ 1-1)''11..'

ь.

)'

\

2.\

)1

0<\ЛIIO ј.: ttt'l,\

},

8. "llii.O.

q, k <;О, ,.") О.

И CТol.lHO Ј( n-З:ЗИ

·lфyнtr..IUtJa~-tnomтивн.r..,~.~,

7, Сi\\'ЦЈ 1t.: Jt.:ZliШi.a ну.щ

HC'fJ'I IШHol .1.1 Х

о 1

n ОIНtrатмвњаих
4 1

1 1, ф~"НЈ:lЩЈЈ. Н( Ч.! ну ·;а
HIIHI.l.

.la

fl

Фунщкџ, с :t01knuJJЧ

1

S. Ну Ј је 1 ,{Јх

< О, Н)%.\ је tl • Фунr..цщ.t

3,1 tl

<

2

неt·апнта ЈЈ. х

Ј

rl

r

\а о. < 1' ну,u с ~:~ n 1 Ф)"М•wч.t fC nозкntащ u.

Фунмщја је пснrntrкнЈ и

tl

Ј.

s . Фpt~ЦIIJJ Jf

8. 324,r2cm).
ЈО, (96.'3 + 24.'SJ )cm 3

~..,

1. •

~ ~

.aнrrH Ф'"" tHI

k<tH

l •' О~~::...:. •ј

• t'io

'

Г.Ј("! С' ,.) 'JJIL'(...

ktJifCТ.111fll.l. u А <

t

8. Чс."Тмрr• L1HII:3

. .. '
..

L 1HJo.ol

о

1) •

7.:Ј..

1.
2.

9. Пrи it го~стуh.•, mra.'lc су (Jfl,ц..ll)·ht

t.t.JJ'.",

7

Јо!;;

5.

6. 1.),11.С'Ч.IЈо. llolf'OC'Н је -А: t 1 -> I•C'J" JtA с:: о
7. "' ,1. "-.О, n< О; 6) А: ;;;,. О, n с.. О; м) А 111;, О, 11

..

ll нntn('.

~~_ј\

S. 3х 4у О.
6. Лpo&tp.l: 5,0) ПpltlblДJ llp.tROJ
{0,3) nr11n.uta

.

о

с

Ј.

,ЩII ~ + ~ • Ј
ЈЈр;ШОЈ Ј601 ~ + ~ • 1

4y+S=0 • )''=

1
о

.... ~

4•

t\оефнu11јенти np<l!ЩJ с.:у јед11аюt

1
2

IIJ

'

'

су 11р,1

ICПI= !(И+ (~ ) - ~ /s,
-

5
4

d=d1 +d2 =

~2 • d,

/s
2

~

.....

2

ICПI=

......... ..

~.11

~--~
. -

IABI=/5' +(~)' = ~/5 ;

•1.

.

"...

;х+~

о~ пара.пелне.

--

6,

- х+2у+5=0 •}'- ;х ~·

7.

\

). 20

,t, IABI= 5 ·~ ~d, - .f5 ;

Ј.

4SJ41J

'

11

7.2.
\

.

~pвtterp~c
1

Г Проценат-+-

О
40%

А
+

}9%

t

l

В

~ АВ

lb%

l,'s
2

2.

Највише ђаkа npoвc.JtO је

мање на nланинlt.

pacnyct

на ,('_,у

Hl1•

12

3. На~всhн т~wкови су 3а стан и хрАну

~

4. НаЈбрОЈНИЈа крвне групе су О и А, а ttajpe~ ;t
лв .

7.3.
1.

Средњавредностје:а)3:6)
Медll)ана је: а)

2. \32: 12

3.

14 . 7

Z;в) .

4. (.'~Ј1Љ.1 ~рtД.НО('Т otШIJ p.&:tp(:tJ, .\ \(
Ј

3: 6) 2: в) 1.

11.

1 •4 2Н 1>7 Н! 1
Ј+ \ +Ь н н

-

77
2! = Џl,

ttpJЧ'I(11.t.BJt

Нека је т најмаtыt 3 Л·f •1.1)1\~hи fiД 6рој~11.1

"•·"2· ... ,а". Тада је т ( n, (М (1

tн= т±!~!±·~+.!.!.'

(it-

'1Ј +а,+

tJ

"

";; f.-1 +М+ ... + М
11

l l+ll+\0 Ј+ Н +Ј 5. ~Ј. Ј .
l+l+IO+J+J
• 20- .l>

\,2, ..., 11) ttJ ј,•

=Лf.

Љ\ i~ (\\1"1>\1 y~o:tiO.IIOtiHtl!)1 )' p.!.i~J.)' А.

+tt,.'

s.

Ј) C..t.6p.111t ч· (111.' tiiiOtHe дeнojчttU.I па ie !бнр
tiOI\tH:IIC.J25.

6) lk

•1 lk

r\ Не

д) Не.

~~=-c~~~t-:~:; ~~

7. 40000-

н.

а +- "' 3 + п_.;~~~

111 C.& { }ЈС + 8у. ~4

8 . ..Ј)Датн (:ИСТСМ J~tk&l18.atl~:н 1 ,

13 •
R

сIA с шеми

8.

са

--

6.
7. Tp.tЖf:IШ бројt8}1 су 12, 21,36 н 1К.

"L +а
Q'

н rrpoтltPYpt'ч;щ ЈС, тј. НtЧ..Ј Pt11Jtњ1_Jt+ 8у • 24

4

8.S.

8

линеарних
јеgначина
_

нейознаш. е

g6e

8.1.
1. /t1Н~ЧIIIf( L.i ~11(' JIC''10< IIHC' С)'
IГifC'C}""" 11.6).

Ь

)

:· : •+.,
(.Ј.

.

41

~• . 6)

z.x '>"

_ОЈО; lt) т

'

Ја+.,,,

8.6.

8. а~ i 7. О) ннit' рсш~.·ње· 6) .l l.) it.'l.lt' prmt:њt.;
в} 1 2. 5) Юf/t.' pt'IШ'If.t'

~.

1

4 1, ,, , 1 1 + ., . ; 2s. ''d()" l '· ь~
,f (fl, Ь
( /. '1 pt.11/t"IЬ.1 jC;JJf.l'lllllt

9. ).'pt.>f>t'HJIII.Jp (· Ј. S) ЦЩ.ItiO:I ..IIM 11р11у, ·' llc.· ·1.\Дtl·

нo:ЬdtiJ. др}Т)" it'IНI.t'lllll)'• Ypc:l)t.'lllt

2'.

llolp (·1, 9) ltt·

1!1;0801>..111.1 Hll 1lp11)" 1111 ,'(P)'I )' ll"fllt.l'lltlly,

4. fl Ј +- • .. )О#: 7 11 Я
}"pC'IJC"ttн I!Jf"Юiнt (r11, 11/
lllfC)" rt·шсн..1 ј~·.щ,1•шt1t'

s. y,..f)
6. х l:

7.Дd.

'8) Jll 'il rJНif~·

io,4J ,,

(Ј.

q)

Ј ( 2
Ч -t !, Љl
1' ·11 Ј!(Щ 11) (5, :!

IO.X')'

Ci :

(

Rm

t Јп

1 1.

l

1 Ј, 2).

3114х+.1у

12,

Нс nостоје, јс.•р .њ.о (t.' дрр.1 Jt'/llt.l'llfllil •юдс.·щ
са 4, до611ј..1 .,;с.· it'ftll<l'нt11.1 7х 2у
~- l lp11.1

1

4. Четнорок.ренетннх соба им~ 10, а rpotфtн..-r
lllfX 8, па Је де'lака 40, а деtiОЈЧIЩа 24.
Уџбсttик кощта 400, а збирка 300 динара

s.

11

,1p)·l ,\ je;ЩJ'JHtiJ L}" npOIIIIIYPt"lll~'

1.

1. I"раженнбројевису60Зн 1407.
2. 50и31.
). Ради се о бројевима 40 и 20.

q , Ваљак

8.2.
Ј.

k "\' ЈСР )С~
J%P)TOr

но. '))ј I('ДIIIIO 1}('1/JL'/f.t' н Ј<.'ДНОl lf

(lf(ТC"Md

4. Системи нису е";оинапен1111t, jt·p jt• (О, 1) p~·JJittt.~·
!Jpyror, а није решењt· rrpнo1 он.н·м.t ft'ШIJ'нtlfa,

IC',IJid'llflf,

2. i!oJ.J.J(CJ.КHHIU IЈЧИIЫ"'Ш/!11 зiс(а,ЬЈ

(2, Ј)

5. т+ n'"" I Ј и Sm

tt:VtlfO ptWC'II·C' об.Ј I.IIC'nM.1.

Ј. (.и~ rr.w11 е HJ'llflfa / 1 н Ј.,, IICJC'M еднзчнна /;,
ННЈС'

11

Ј.

6. НИ~.]', ЈСР (1, 4) jt'"Cft' Pt'IIJ<."Њ(' 'IP}'IOI
pe1Jiett.t." r1pнor он:Је\tа lt':IIIJ'flfltJ..

C'li. 118Ц('ЈfТЈН IШ 1,..1 lt'1111«M Q" П~ОСТ.t.; а

;1

IIHJt

l&lt1fCТC'N.J}C2Н.~Чifll.l.

q

' q,j.,
Ј . l)r. 8cm,H= 12cm,s .. 12cm;

2) r=- 12cm, Н= 8 cm, s::: 8cm;
J)r 6cm,H=8cm,s ·Scm;
4) r~ 4 cm, Н= 12cm, so: 12cm.
2. 6), в).
3. а · 50 cm, Ь = 3 ст, nрав.а р napa.nenнa ц f.IYJ':o~ot

8.3 .
Ј

• r

страницом на растојаљу
Ј

.

r

l . •lx 4,)'
Ј. • r
4

Ј Х

_

161•

2

Ј 6 •

·'· 6


У

s. •Ј

61р

lr 6Јх

ь

2
l;в,nr

l· в)...,

4 ст од 6.1и•(' од њих.

-Ј.

!ж+у:

{ Јх

5.

1~11),1 CIНik TolЧJJo..t IIОВрШИ T;I}JIOI bl.."ЬkJ и <8Ю
fJ'IJJo.J t..OJC ..е нa.1LW: '"Н}'ТЈР те: norrruи.

'U..
Ј. r

5cm,H: IOcm,s- IOcm.

р r'lt 251t '"''·

1. а t

, 6) и

2. •lж

>.у

4: Г.) и

1' 2· li) ",
l, Ь

'

lt

Ј ,вЈ с

'

Ј, .Ј

2.

3. а)х
4. •1) х
5.

у 2;6)р l,y
l;н)m 11 О.
5,у 8; 6) х 4,)' 10: н) х
Ј,у
0,10IЊ<I Ј\ОШЈа 10, Ј l."fii..'O.,I I0 )IJIII.IjM.

2.
2.

О .ЧОЈ Ј• Ј Н IJ.IIfjy оtиОIЦ Т"Ј.Ј:IОЈ U..'ЪJ..JI. В..ыs.

110 1Yflr('IHИk.1 r Н l!lli(ИHC Н ie ТС.10 ._ЩС4 еасто

х

8.4.

O~нoвtчъk."lt)''-P)'t Км њt.чуr.).ђ'1,1р&нrруr
К(О,.r\урЈвнноо,, 1оiрцоио1 оом8.1~...,~

0.'1

4у- 25

{Х 4)'=
25 И lf.\f.:l6('(fЩJf;l'IIIO MIIЩO J1t.'Шt'lf.,l:
4t> 25, у 1 ( 1 Е R1.

м nрође '-реп сас:

1

~у= 10 11 о•шrле;rно јео пpolltll}'pc•t.lll, Т!.

Ht.'M.l pCWt.'IЬ;)

'

'-i.-J.

т~оч-.с t..р)'Јt;нн.цr ktO,r!, то је )МОП'i 8.&."\n.

*'ОЈ.Ј <е ~СТоЈи о:~ tвк1 ~P~1fla .\t .ђ'&м M\f
1
ц;а \f 011нщс: k Поар•n в.а.ъu no.,11prwк".a 1r
Н ВИ1..11Нt Н је SJTВOptiQ "101pW ~0)1. ~С щторr

25

бЈ Данt сисrем је t'kiiH8a..'lc.·f1r~н с.~ LIIПt",\toм

5. l pUC'iH(ipoJ~-H\.)' Ј3Ј8 Иh7,
6. Је IHJ с ~lflf!IJ rzpo:~вoyr OIIHkJ Jt.' l'J ст, .1 др}"l Ј
"" cm lЈовршина r1p1Boyr Jcmttt...l ~~· 60Ч ст'.
J.i.pat.JeiU т IOI.IftiJJHI{J 12t.m. ЉtofltJ rpoy·
rta Ј(' 8 cm, ;i нонрнннrЈ IJ'O)'J _.,J је 48 cn1.:.

Н ltорм&.тннх ка <О

Ј-1~)' Ноз оо. оtр.а.нн.чtи IV)-.:ннl.loм k ю,,

8. а) Даrн систем е tkBИfl.t."lt'"JI r 1tt с~ ~ti<.IC'MOM

'·" .
l,h

4
· Нс:.,., је у р.а.внн <О д.~т kpyr К( О,,\ Цм;
IIO:J)'IlPf<iниk.a r н lkQ(нc: Н }с: noв;-:u::::
(.I.ПОЈН ОЈ, ОИk T.l'i.JIЦ ,.8 )0 rђ".t;:)( \fЛf, l'f.a1utt

a=fts2 -s1 cm::::;vl61 cn1,
Р: 2а Н: z,ГЈ6 1 20tm'

:40/161 cm'.

IJI

·~·
(tJ!bl. (' '

_q

Ј,

Г

/16<m

"""G

L

2. Лf" ~NO IIJIIL
\Тt1р,1ЊЈН

,r fiJ'ItЧHII

.. ПСЈЮВС 8,5 (Пl ,Ј BJI·
IIONЧIIJIII,I р lr1t (r +,HI,
4 ~т. Р
70.12.Sn cm·
22l}} cm~ IlщtpHIIIII.t т.а6'1t' 1JI.Чd it' 60000 cm~,
.ZO% ntii.IA:·' 1~ l2000 -.:m lld 1е ~-пorrc.·6:t.cнo
(JfJIJ .f cn1. lf,('lt.l ('

7

..J.llj .. m. 11

,

Ј4

r

Ј/

crtl,

14 ст. Р

28Л

'84 l-4 lb, 11.1 је 2r
IЬ ~о.111. r
~ o.lll, Н
64 cm'- .i611p но11р111Н11.1 IM.'I..Ik.a Ј~· IHf • м
2r1t( .Jr t //). ){.1"--'Н', IIC11tp11t1tH.IIo.('J)' 1 J!t-6J o6ЩII
Hl је 8%Л ~m 1 , IIHO jt· 11p116.'111ifllltl 21'11.\,Н f.ЩЈ

·····А·~~:

48000 ~П1~ 11Н1Ј. ,\fo~(' ((' Н.Шр.нщТII Пр116.1'!11·
!flt~Н117r,JI\III),t..I}J! CpRII.

-'· d)

u:

.НЈ сшЈ

lll641t'cm'

.Z4 ст. 11

61 r

14 ст, Р

48Л

38 ttnl

18.?411' ~m'·
Jlcm,ll .o~~~.m,P l4n lticm 6Z41fcm1;
~,m,lf l4 .. m.P 4Л ЈЈ ст: 4Чncm'.
1
f. Zr 11 '·"'·' 9cm.P 18Л· Ht-m
11)r
)r

lt941Jcm 1•

'- '

Всп,ЈI

IO~m.H

r

1

10сп1,s

I(DOJ

1>

6.

IIIIOIIJ('r8\' f)IMftlltl~ 11 M(f'CII·~'I

:t.tp:

10.1

r

6 cm,

Р

J2Лf6t 3)f.m•

16/'3

.~v

108Л f.nt1

10.;2..
1. о~нн npcц•t.; lt: jtщta·
};оr.;ракн ЈРО)Но

2r

Н

1

R
Лl

\'

rn

481tc-m 1 М
9Лcm·,r

1t1fH

Scm

2. \' 4dmJ r
Ј/

4()')()
49Л

ЈОЛ

ЈОЛсm

18Лcm­

28

р·

\';V

Jcm.

cn'. r/{

1't cm 1, Jl

S cm,

457t ... m
.. cm,r"1t
4fiOO

49

4. т

)

н

4dm 1

4000
cm
154

.JOOOcm'.

\',

2,161tmJ

"'n

6. r

ћ7Н2,41.

6.721HmJ

12cm,H 30cm. \' 111n

43201t crn-'.
'a""'6c.:m.H 1 IOcn1, \'1

4320: 360

'•

\'

011. Оснн nрt·ц·к tto~шe

ll.)'nc: џ: je;m;tмњp,ltщ
npJ80)'rJШ rрО)Ыо

сине

12 cm, збш

нr

llcm.

hlt

1orJ је

~
(_~--~

44,rr-'

~2nl~6л~~·~· '~:~~ b l,.s 2
г

cm

роут~tо·

Н-

..,

12 \ffi.

Јро

yrлoeи.\f\11t\f \'S

С)' С1lНЧНН,
сtр.ннце

\~,

1

1.1

·

1

t:y 101

-~ . ~ -,~

. .\1',

.- · ·--------- __
~• 1

Пf'ОПЈГЦХОIWIНС'

~.\1· ~~м~.

)()or tOI;iJt

\1

~)

Н Н \),
r r 1 lb 12 .. Ј,
\11 "fl ~ 6~m.H H<m,

'

',r+H _,

IЬ"+Н ~.m:·8v!J ...m

10.3.

12; ltlljf.' Jtpc:H..'kJIO

8fi01t сrп ~ r 11
16 cr11, r 111t. 16 t:m 1

SOonl r 1

:.
10(П1.

14-IП ..m·, Ро

ЈОов

6,.Л·IОш1

7. r'n 11

11,

=- 4tk•n,

Једlt.н.:окрамt

7

3, r-7t 11 Joon crn, lr 10 (m; r'H 100 cm-\
, 4icm; 11 1011
·Је т; Р 90Л ст~
25

Н rn

l

6cm,s .. н·tr',s
2. Ocmt щх,еuи ~o.yn~ С)'

921t·2000 шm'
2rll69 81)cm' 11)52,Mcm1;m .Ј,34Чg.
5. r I,Sm,H 1.20m;\ 15:n llOn1 1 27RI1l'

1' 80
100

_

Н

\'2

(131 л 2000

.2S.9cm

OCito·

lr -16cm.

mu~a

Ј. И+ '1

''"

cm,

32n m! .

100,5.' m) .Ја ТО ltJM rpt:бJ Olo.O 40000 Њ'III'IIЩa.
+ 2Н 30 cm, r'rt 2r1tll. IIJ JIP)-'IC.' il'JIIId
чнне tt.1J13JJfMU llo1 Jt' r
l/1, 11110 "·'Mt'll.t'IIO у
прву једна•Јшtу дајt' IOH
\() ст: lf
} , 111 ,

lhcm.

2

н

,,11,

7. Поn:ючаm 1pt·6a ~л ... 2rnll

,\,, 16./! .; 3

3. r

8. 4r

Р ;м+ ~В+ rli Jl Jn+SJcml

t

/sпо11.

.ЊОnоп'

1. s

IIOДt'

кл t:П1,

11

кооп 011',

н

.. ,,,

Р

2. ~

Jl

,'r'+ н 2 ~"~к 2 +1S}~.ш
rit(r+ 5) 8Л(~ + 17) ~"'!
li
17 cm, r (ј к.s~m.

17он,
2ШIR ~ш'

-~~~-".
1 2 · .m m ·
2rn,a
.

~ncx

\~0

Ј

К.SП(8,5

+ 17)etl1~
2

Ј. s- , (.Ј, s Ј t ~' '"'''

l\3.)n~.rп

4, s

lr 6).

ноо

\1)

,

:;··;poyrao (

р м,+..

· --

.-\1« IC'

nRN(щoJaч.a, .юо1 ror•IC', Л.\

JIН.I).~

~.

HJIЧ.IH,

b

"

8(

<• ·'

fYJt.m,ВS

""

l

с./}

ЈС'·
с

11

l

\сщ, 85 Ьу )t.m,

: li'

•• 3 ст,

р 2tn(.', + ·~}

с

12 <m

1•• '

11. 1.
<

1.

'""'·

Уо6.н rмј

1 ,l.,; 2сп1, r

2'

ЬЛ(6.-1) +~V))~m

"ЦС'IС .Јр

).

6v.,cm

OIIIC'

ll.lt:y,,.....).\fc"

ЈС' пре.

w"P-L1••~ Р..ан" •r•"

60 " 3 лсm

..:а

l.

,.. ...._,r):.~ra.

l(t'llf..lJ1
ro~p

:IOПit..' ~~

"I'YI.a

Alt.(

Ut'H

'P"Y'do. )-' '-''rt.tJY Jt..',l·
1

троуЈљt

1 "''Ј
} 2

.... , ...

•••

toi·•ky flttp \(

fiY:t.м ,\fll IС'IIЩ;аду»юнt :Y.I1.\f..\,
дakllt',JC'щц~J IIII!JyiiP<"•trlмky lt (Ф'"Рt.А.Сфt:,,~

'fЛ1,.\fЛЈ (.IЧI.t lt <llt ld'lkC'IIi)(k.top.&kOII!cy ц

1 Il~\-(J cm

}

0

IIY*MIIot

у 'роу.

ЈЈо. :iбos 1ша

'•

Hнpw'111t.& ЈС'

·•У••щу
''"""' "''' м"'''
~чр ""''"""'"
,.,У л_ о """
<"!11'.+1111

дњl" је нолуllре•нtнку

R

f1Jt

111/.111.у 11JIIt-tllщ I~C'IIJN .\f /'ClИolkQ14 h<ltfJм

llllll)'llf"C'•~JtHt.:.y,

2

:Ј,.Ј.-.2..

1.

. 1. НЈ
Љни пpllмt:p
р .lt:kllltJe
647t cm·11.2. llоврщнЈt.а "rt

(t:'tttor "P)'I.ljt:

<;с:~:.;;\

/

1(.

1)

6.

т р. \r" 8,5 gfcm~
V= 1 r'n

D~

1,

Н=~ 2'л 6cm'

3

6 ":Z~m

1

СЈ јсднт
с~ М3~0ti01.1C<
'

V 811 cm'" 25,12
m"8,5 25,12g 213, н g.l3

!

мecнJII.IIId """' ј

сннга
мо"'< IIPI.'lOII~J . :р 1< Гlpн6JIII.t<llo Н9 g.::i:
.мдаrнх llнмещнЈ~· ~~rl 78%.
у нроценrнма ro Jt о

,/._~~н

,

'

......._ .....___ ,._ ...........,..

\. R

1~('n,

------·i

os.

-r 25

, ~111.

~CI.·)

)~

Ј

21(ПI,


""'"
i<
5kg щ.

n

'""'''""у,,,.,., М р""'• а' no ,..,.. ''"'•
'""'·"•••r••"••r••лtлr,..,,,,._,",

Ј JoJJY11pC'IIIIIIi. ЈЮП1С:јt:

kj))'l" утtс.шщ

11

rY,.•

Лk ''IЧ11..!JII

щ ну_. <\lf. Сфrр.~ u

rpu·

YliiJ, oll ~t: _nок,;Ј,щ,, .'
lt.'н.ншн·м

мwrЧ~t.щ..ipo~~

11Y».It
~~'IJO:t S М

ynн~o.a_tttн у

IIAMJt.. Jpdllit'IIIOJ

~

Лk ly_.."''~ 4)'•м Ч\ ~ ~'
M}.flfC'\' С'.111.1Ц iltl.&
~ S ~JIIIHt ttY•м r •

c .. •tнd ld'Jto:a Ooprщщt.il·

tcm.
24l

8.'"

р

V. V=V, -Vl•{ttfRI

н. 1

2,97

R 1'

Ri

0,801927 mt

\~ ~л

0,801927m 1

m. R 1

~ 3.3589cm', р

4тt

o.

Rћ.RI

'rn..

26 .Ј'Јн,о 7 _\ rnJ

m• R}

27

8ti

267309

7.8g!cmJ,nr~:~~:

26, 199421

9 . По~но ј~ д.~ з.\nрtмнн~ аодоторн.~ бш ~­

h~ од ил~мнне воде kOJ.I о6t-~обеђујtс.н.б.о~r1Ч1
аьс u 7200 «кytt.ut. 36or roao~ моро~ биrн (
-------.....__

rA\

____

11

~

а) Пнтешш у РумушtЈН; 6) М.щlщд; ») C.11t"''

fle1ep6ypr,

11-.3.
1. R Bcm,P

4
Ј

2• .fR:л
~

4R-~тr

.l561f(m·,

RJn 2l4.t.S"'cm'
1441rdm',R~

J6dm:r,R

~

6dm.

~

.-

Шndт'

3. ЈО;2~

JO!ldmJ

: llJn,

R'n

с;

l289dm'.

~

R' "'~9dm',R-9dm,
р 4 9·Jidm' т J6dm'

~

:Р'

12" .. crn,
Р 4R"1f 4 l
Ј >211cm·

Р 4R·n
6.

144n cm~

4 1,5:-n ~т'

·Ott.t

3

7. То је доnта уnнсана у коцку sннtщ.· а
R= = IOcm,

i

225n cml.

Центар 10/JIC' 1С (ptJ.UfiiJJ(.' i~Y.+.II tЩјЈ с11аја Н'•

акшта

R=ол, = /отf +А 1 тf,., /12 2 + 1sfcm
= -/ 369cm,
4
V= R'n -492/J69cm'

н 1орњс щ1ювс а rюлунрс•m)fк је-

V=

4
1
3
J0 ncm = 4_QOO 7tc.:rn·'
3
3

20 cm.

4187cn) 1 •

Запремина коцке је v,. а• 8000 cm',
одба•н:·но готово 47% ма1срнјала

Пit је:

1

Ј

1
1
1
Ј

1
1

ь

~--fi /
...........................

............ t- ...
1
1
1
1
1
1
1
Ј

1
Ј

Реlисш ар uојмоВа
ЈС н.н:о

...

J.l

'ЈI,Н.IЧQЊ1 }' r:'Ш('HO.N ;I0.1HJ,;)'

.JI" .. ('"

.III(..;JI.Jfi.X"fN

~aot4- ЦН]С"Кf ~ll'fH:I\ Tll
~"Тоl.

;J'CJ!f()("fM

rpo\ _,..

ГU«О8" rrop<~to~

'

•p•cp11'1Kd с. нJii:OO: r

1-1

лри.NС"i

1 »U"rpiiJ'J.OJ't!IO

Јt•ФР

ttO!IH(

о.

ГЈ

Jl

мро.а rю.1М( ·Р • Ј2
~tto. r•ч•r" щ-..мо

15

QIIHI)C f.IЧ.. f Н р.111/Н1

Ј5

'1рц

6очнЈ IIBJЩJ. при J.l.tf..'
Ь.Jf(I!Hd ttpl!l.ll.'

Ј1

z.-

Шp~'Тftнt'pdHH
OO.Цt,Up

,i"'

~Џаl IUJQ <-1HII piiiHJf

npu..t I:C'....S11peм.1 га•и•
.llpul NOpШU.I Hll ГiiiiJH

.21

23
11

1tWno.tNt~

rc.:.J

1.0\:Ј при nса

kOЦU

66

"';')

fUNh~C'НТHC' r~сформ,щнјt fC;{I/.1'1111/d

1)' ta

.._t.fiiii~HOI: 01

c;s

OC'.ttoaa nри J.wc

t;)

nptHM.t

•)Ц&.ynr

HHC'~pllt фyHt.ЦII)4

)6

ыеднј..,н..

~h
~?

ћ')

lћ>rplф....1'1.]
-

108

.. 1 )·ЩtЧIIII J(lij.l,l Jl.UI

n•~'.vst'lt

Jt).l

ytllpdfНI..I 11Ј"ЮЫ.1

t'"ltiiR.t•н·tlfllll tlt~ lt'Ыit

IS4

IIUltyllomaм~
tiOIIYIIpc'ЧHMK IIOПW. сфере

~ .._инt.:џ:не

l.;b

ISS

I'I.J

IIIJ8J'WMH•IIOI1Тt

102

IШ~

t ..4tШto\1 oq
Hf C11-4:aLt

ISJ

DIНII,..tHA IЮПТI. сфtра

1atit· 1ар11о 11ре 1.:-rав1ьа.ње rю;l·•• -lfi,t
pop.t"

156

148

м~н.цм~н•

Ј (Ј:

ltll

lf9

ISl

JSJ

~llf't'MHH•ItUOтt

tiUJJJ•

tpt)\IMI 8pC.,411i), 1 ћр1. • Ј(8Ј.
\lillll~ Т1111:3

IIUif'Y.Q•ЦI.~

C'k84t0p

1 •)_t

IOIJ

11011\'ttJЦIIJ<.!

hl

S~

146

01

1•),

'IHttиl\.kИ rf1фикон

S5

о~

11~

Ot.--w" Пfe'\.tчмknw 1)9
fiOIJIU.!мкaa.,.. 142
rrr«tч• а.нw рцм.... l)9
•шti-•н.&aY'f\1
146

~;

40S

(Ј J"i!Hd llj)IIJM~-

141

IJIJ•ItuAI.'IIНCtn~t~

61

llpi.'Ct'll: 11p111Mt'lt p.tflllft

lt.'Mt'llpitJMI.'

Mf'C'••kнJt
ОПН~..&IЦ k}RI

9

1)~

•"''• н~

k

rюяршнна правИII/11.' Шt'f..lll~ IJMIIt' щщ 11111~:'

llpИlMd

9-1

"PVJt.:. ·tH J~IIJ.liplм

r,6

nоврtиина kОЩ.с

праниrта

9"Ј

wwтna.tТ&c

8ЈЏ tlp.aвt.

14S
11~

•rnc

~)\H.&no.p.a

61

омоr~ч nркз:че

rюврши11а t~равилнt· 1J"O(l рЈн~· "Р'''-"~'' 6 ~
лoвpttii!IIJ 11равилне •rенюрщ_ 1р 11р11 ,,..,
ћ~
I0

фYIIkЦIIJ('

~~»ОЈ.н•щt

tЩЗДЈЈ)'hа IIНIIC.IpHi1 фVШЩИЈ.Ј П
p.1CI\tfu -нllfear~-t.sф)'ltКЦщa
9

•:Н НОВН.Ј НВИЦ.1 nptCJ,Mt

47

l&IIPtм•k• I.YIJ(

92

93

lfdJ 116HJt )'.do Пр.!Вс_

69

rюврwаtна 1н1.адр.t

~ tU•autнntt rpaн~фup-.~цlfJf' ltt·Jrдн~ч
·~~ЦЦ~~IffltAifaaocrм 4S

• ............. 16

68

J]i'

IHOIIHlkt'tlr

14реднОt r •шсарне ф-.·нt..{I!Је Ја 1 (Ј
1p<"фlft. IIIIC'.ilpiH фyttkЦHJL 9Ј:
ДOWt'H фуи,;щtјt 9О

консrащ на "'Инс рнЈ ф't'Ht.o:tHJ.t
'IННСiрН.•Iфунащиt-а
89

S6

llJJ)a!JC''IfЛИIIC'Д

]6

Ј

kO(' PJЩIIJCHI llp

S6

Sl

71

tc.,. на ф 4М~ЦL:,.~

t'~H ЧIШ3 Пр.18t

68

81

'*

- Ј

IIMПЛIЩIITHII Cflllt. ''IIIHC'apнe ф)'Н._ЦIIЈ(

'lPH · ме

c.s

Мрс".._~ ttриэие

28
16

Ј~
.. (I:IJIII.t('fffНt нti<JH.iЧMIIt' .Ј9

47

'1

..""---а IC.':.t

.. RIJCa.J:ttHTHC' 1f..1HiЧNifC'

. •. _ .

-аn~мннз прави нс- шеооор. IIPJIЭMC'

ЈUвvин}q'нјев nринцип
56

,

.IIOМc'H HC'jQ:Hj"'JIHC'

I.B~p

.

~

6."
67

Jt'UI.lk.1";#18JIЧH.J •lpHUSз

2~

r.щамно нораuЈЈиr раанм

rc-tpae~.tp

51

.апре.wнна ЛpdBJtJJHL 1rооращ·пран.wr

ивица пркзмс

'1

- .lloмtн .IQН.I'CMH('

)6

UIIJ'C'..WИH.l Ч(.ТIIOpc>crp.tНC: Пpltl.WC

fok~WfJ:l'CЦf~tнll 23
..axn,p.vru р.а.ин tЈ'.... м .l-4

na.ouupa

56

npecek !tpttJWt

unpe.wшu vcnp.1aнe

opua ""''"" "..".
21
16
~UJI\-.:q
13
UJIOir&JllfjJ nput 28
рuнн &OJf .r C.tk)' 24

ЈТЈ0 М!ЈСtЬу ltp18( М ~IIHH

11pt:ct·t. PJ.fll/11 lt flllp-.1.\IIIД('
tt·•tt·щtp.tlltндt'

дHJdiOIIa..'Jd ,.в.,др.t

Јаn~wина

I'!}ЧN у р.uнм

~JDO:.'I:JrQpi

::~~~::~::t:a~:~pda:111;1:t;· lllt'~10f..l p.!IIIJ'OI&.!НJIC

5~

ДМЈ.lГОНаЈЈа нрЈtЈМС'

днј3rоналнн

J.J.IIpt.WIIH,• kOЦKt'

2~

8

IICJ11p1ШIItd 1111рi!"ШД(

'i6

tошремнна Jr.!.otдpa

11

прuЈ:и :џ.р

l'J,

1111p.tMJIДd

Sh

6очно~ Clpi!HJ ttptвмe

'to

19

'2

1

~~

l,:vftXJI ПЈЧ.Јt' .. p.iiiHt

Н Hot!./JJ. 1/ВИЦ, 1щр &.fHДt

-4:;,
Sl

..

fЩ'С'ђС'ЈФС'"• ,Јр.18С'
Ojii"X !Јр.18Иl

1~

мрtжа ltt!paмtщc

oot•)Bit ннр;u~нде

ГIOHJ11111tltJ. лp.tHJtJIII~ tptl'-fPIItO: IIIЧitMнд._.
rюнрtшщ.Ј npallttllttc: 'tt'HICIJ!tl!,. 1 tlltp.•мщ~C'

С\Ч..~IWП p:!IIH8

oproroHl -Hol Пpt>}tJ.ЦttJoi1.1Чk(' 11.1 pa11Jif

3u

.. , "', 1 :::::.."N: 8 ·
At 8

',

н1 р .инда

Ј• 'tltJ.кoнки•ttt.

.::вој(Ј8,ј r.JЦHOH.t/ltiiiX diJI t•6,1p. l1tp.) •.)

1'1

MJIAIOM'I.I Jft /lrJII('

8tBIЩd nирамиде

\6

yn реuн•њз ttс•сдн.tчЈщt'

RS

.
Ј~нрсмнн. 11р.1ви1111с шс

f../1:)'11 pCШCII Ј HC'/f..'дlldЧIIЩ' k,IO IIIIH'pti.trJ

Jl

Ј

~~::~:::: :~з=:~::: :~~о~;~r~н4с

SJ

'i6

f..Ј.)'Л peШt'ЊIJt'ДifJЧIIНf.."

.. ~

·:Ј:р••нн

111рUtндс

'

ldПJ'CNHHa nмр .м ндс

lol

:i

рt'ШСН.С' MC't(1H.J.ЧIIIt('

Jl

a.oнl!lt1coll· no чrQ.1p

..

нкс-арню: tщпн. ЧHIId

pc'ШC'tt~ JCIHJ.ЧIIHC

н

••Ј .тш• no н~
•••:.:

l'lp.x

4ll

рС'IЩН 06111,; IICJ(11f.IЧИI"

с

BJICИII.liiHp.IWИlC

rc ШСН 061111._ JC~If.IЧИHI,.

р

лирщ

(ючнс с ).Јнс аир .м ндс

1pHWCH1 1ННС pttHI JC::lН.IЧIIH.t

12

·4

IIU· Nd ПllptNII:tfo.
ЬОЧtt<~ неtщ

Ј4

К1о'NСрнч"'а нс с ка.,о;;: r

'"'

Тlol (.1• •НfXTII

;dt•

10

Ј~

~
:т•r..;t.а•О)7111Гr"З

.-.

1Н 11NHC
Ј9
llttC'.1pHCHCJC"IIf.l ИНе."
19
нсЏ 1H.l"ocr Н
HL-1fl.lЧHHI
.fS
HOIOI)'fuj ;дН.lЧНН.Ј
.6

~

.. , , . . н••7-\'rЈЮа.~

11(11:,

Г.

L."1N .. NII

rr;.

,

'IIIHC rн·

11

Jl

tндfЈ •o-~t '"" ~t

•Ф<Р'

/48

I.I.HIC'H1'HI p.i.IIН сфере

IIS

t'~t•ltнallt'tнlle тр.:~щ.формацщ\.. ~~~ теиа

flpt'\tЦ•o1011тt•cфepc..11f-'C'ЧHMt. IIUCIIC' М cфlpt 148

11 ~

vnм~аи•11011Т1• сф1р8

цtнrор....,.•с+оРо

ltl

Ли Ш ера ш ура
Г iA )' Ч!'/J/IKF OCHOBHIIX Ш КОЛА ,

MHEMATIIЧIOI ЛII< __ • Б ·трад (ра~нагодншоа)

J.lp~wrrю N3n:".UJTfiЧ.tp.1 Срtтџ.

с:

Дp.In)Љ\'CI Mн:toшeвllh, БориСЈН < нмнh: ,\IАТЕМАТИЧКА ЧIIТA/IKA 3А \'1/ И VI/J

PA31'1-:,!l

ЈЈ,вод tJ }·џбt~ннt..t', Бt•ОЈ РЈ...1,

f )

•r

'00"

..

,.

Ikrм>tшћ: 3..\HJljMЉJIBII МАТЕМАТИЧЮI ПРОБЛЕМИ

111
Ј. ДpyшrftU
,\ др; MJft'fof,ITH'IJpJ Ср6нје
Београд, 2008.
·

Арнф i<>nнh, Ьорн<ак < нмнh:_ МАТЕМА~Ј;~КИ МОЗАИК,
.

Дp\'lllТJIO .\ыrt.·м.ЈШ'IЈ~·м Србще. Ьсоrр<щ.

. """' Фед11н·. МАЛЈ!
lj:
ЛtЈнт\·рtщ (.omщ<.'JI, ( .ор
- . РЕЧНИК МАТЕМЛТИЧК11Х
Ј 969
·- ПРМЈI/1.-1 (Л ТУМЛЧНЫIМЛ, Научна кНЈИГ3, Београд
·

САЈТОТ3И
-др1wrво .,.,с,.аончара Србије

http://"~'Ћ'.dms.org.yu

• СаЈТ са в•лнкнм бројем Јада т а ка

• fнцнкflопднЈа Воmtнеднја

Bt"pl

http: //"""w.proЫems.ru/

http://sr.\\·iktpedia.org/>VikiiMaтeмaпtкa

Joutt.oвнh, в ••цнмнр Mllfщh, Ђорђе Дyi'OIIJHja, Војислав Андриh: МА ТЕМАТИКА эа

О<нuвне w ..U'Jt' • llp1ю 11 JJIJIM.', 2010. IUЛitнJ

www.za\·od.coл •
J<fJpHtJt"

МЈЈчtЈа

8.

ра~ред

Н.щЈu,Јч; .Завод эа уџбсннке, l.)c:orpaд, 06itJШI1c.'ll IH.'II.Щ S,

урсдтtк IJtjJtiJ Р.щ•щt1 • Графичf(и уредник: Милан 1>јс:л.нюниl1 • ДИ.I.IJII 11
Кuмнјун.·рс.k.Ј {16р.ща: ЛлеlliсЈндзр Савиh • Црн~жи: МЈрнј;1 К.IЈЫћ • IJc..·krop:

'fttMIKHII

XaJot·p •

Мнрuс1о1ВЈ Pywffh·.:Ct•tc.·н~rh

• 1\opc.•t.rypJ

:iа1юда

:tJ

уuбеюtке • Формат:

20,5 .·. 26,S t:m •

О61tм

шr--tsшapt'JilfX r.tб.tt-.a • 1\t.ollнc llpl.'дoll )' щ·rамr•у Ј)'ЛЈ 20ЈО. године • Шiамnаtм.· 3Ј1tрнн..·tю .11нуо.1
ru.:nшt- • IUт.а•.ны: .М 'IAJ.I< )( ., Ј Р~'Ј 1', flо•шща

IBD:

2l 1'.
2010.

Име и nрезиме \hнщfla
1.
2
.

Jhu !а'Ь()~о ,d,

V111 2:

11 rpyna

На моделу квадра АВСОА,в,с,о, приказаном на слици\

квадра 1) су мимоилазне са nравом во,·
н

'

2) с

·

в ди ко е

ут Р

Ј nраве одређене теменима

У nаралелне са правом АВ

а моделу квадра АВСОА,в,с,о, одреди у каквом су положаЈу:
1) раван одређена правом оо, и тачком в и права АО

2)

равни одређене тачкама А. А• в, и в с о

З) равни одређене тачкама А. о. 'о, и в. 'с. 'о,'

·

На странама правог диедра дате су тачке А в и с о

3.

/ВЕ/= 8cm, jCC'j=4cm. /C'Ei=Зcm, BEl р

4.

Тачка А Је у равни п, а тач~а В је ван те равни Про ек и а

· дреди дужине дужи АВ и ВС ако је ЈАЕ/=бсm,

'

·

Израчу~ај дужину п~ојекције А'В' дужи АВ ако Је Ј ц Ј тачке В на раван п Је тачка В.
1) /АВ/- 8cm, <ВАВ = зоо;

5.

2) /BB'/=10cm, <ВАВ' =450
Колико темена, ивица и страна има полиедар приказан на слици•'?
.

(

L
1

~

i)
~~ ЪD,
се.,, lf-,\Ъ, ,с.1>

lo

I...\W..LO\.\.IO.":>"e

~) Со. \i~o(oo"" f;>~\ u.ora"V"~»e UtJ. ОС../""Ђ\ ~~-

2.. ~ ~"q7\J е f
).) ~~ u...llq "') 1.-if• t t

·'

~) C~raU()..J'J_ сё ј \JJe~I-\Oj w~~\.4

~- \Р..Ђ\'1-.._ \f\БР·" \'У:>!;\1.

re.c:\~ \ђt\2-\

ЈћЪ)1..= СО'!. r 8'-

\'6(~.·1~

21. t-

\c't\'L

1~\"=- \со\ + ~с.' 1~

v

'~~1~ ~ 7. + L-r;3) 2 v

v

1~С..\ '2.:::. ~<О-+ 1-~

~z..

\АЪ\'"t.== ЬG. t (ь4

\t:.c.'\~ <Dlt + Э

\Аъ\"" ~о()

~~~~~ 1-~

\F\Ъ)-:. f,o~

\~'1 =~<illv

./
I~'ЪI -:о tђ џц v

2

Ј~с.Р.: ~

\S('~ . ~ {85 CUJ / ~

?

~~·l~юu.u

!»'ђ')~ \Ь~'}
\.~'~'\~~о uц
Ј\

v

v
'1

~ За три дате дужи а=

2.
з.

Scm. Ь = 7cm, с = Зсm конструиши четврту rеометријску nponop4иoнany

На краци ма угла хОу дате су дужине неких дужи ОдРеди однос правих р и q
ИзрачунаЈ дужине страница правоуrлог троугла ако Је дато: внсина КОЈа одговара хиnо•енузи

h = 7,2cm и одсечак који она гради на хипотенузи q = 9,6cm

4.

{§)

ИSjjOPIYIIЗj o!I\'ЖI4~8 Gf~ЭIIIЩЭ R~aвgyFяeF т~е)FАЭ 3118 Ј8 дэтg· матетэ а- 12Gm и висина КОЈа
QДЮВЭ~а MIIA8T8f!Y314 R- 2Qsfll.

Конструиши nравоуrли rpoyrao ако су дати одсечци и на кОЈе висина дели хипотенузу р= 6.4cm и

q = З.бсm

'·•
......,

'""'

.......

.......

~

т

~-

~~

cl

----.:....

~

'),

~1

~

ll

~

Ј.

~

v

СЈ

i

L_

,...

о

о

l/4

'У/"""

---

---

ь

А

~""-=~

......
~

ОР. -о~,
-O'D

~ ~:: ~) '2. tv...l
ј:.. ~.с.

о :о\

5 -:: 1.,5
~

~ "t._

2.

~ '2.,5-: 5'
~0-::. \0
~pll.з:_

?_

Ј

tl)

Ј""

~.'L

f

С\

о-..

'7. fJ

.51,Sll, ~ F
р-

с

~~

1

"1.

ь<-.осз_

l:... о~ q

).~.:.,

~.с.

'.8t..

'3,<;..

f - \ь·у

~"!." ·~~~'

s, ~-\ S,c;

(
(

б .)}Ј

о.~-

('

v.'L
i '1..

р

16

v

Ь'"-1~4

Ь:~
ь.,._

t:.,li

:ал
.._---

'1 'Ј t!~

().. 5WJV

~

12. u.м

с/

~ р-G,~аџ
'>=-<
...ц Gсш

с<-

Идент~1фикациони nод... :.; 4

t'еnубnика Србија
Министарство nросвете

-----

Име и rрезиме

f.11.Ш:Јљ; ,/tд.•юц:fц 1: ј'

Разред и одељење

:

V/1/ 2.

ј

Завод Ја вредновање квалитета

обраЈовањ~ и васnитаtОа

МАТЕМАТИI<А

4 Cl11

1 ј Cl11

7

Упутство
llpc1 r•>l ,,.,,.,.

><ТО Ј< а>о.;Н< ~·

Htt.t'

з

'
laJi n<

д.

м. Је тнкс Н••••,. Цcll\"

ураанш uто oon-< Р>Ј. • >. DIIЉHO 11
1>13 '·

оц ' •Е -~х Ј3Д3ТЈt.. ~ rrшзrt "'т.etll Tii.Kfl 1111 • ћetll \'llИI.IfBJТII (\

1';:'33110 o.;Ba1.;;ar11h<

1111

• 1 11

т>

1:

1

l• 1

"1

нз

~ас Kt VЖif

1(). С 1

дtщ~чаr :и

r

У "'"'"'11 !Здзт '"' •рtба да •:жружшu < юоо 1 с •rед т !Ч .ог о с'" ра
OR(\pe

IIIHII)V 11

-.:ао\' ~o'ltдeheм r.р11м .. ру

Ј) А

I>)A
н) А

R t}

0.8

б)

I,ZS

в)

45

"

а) А= В

3
R
{.))А=В+3
'Г)л~в.з

В-

3
3 R

•Ј

рС" Ц, т l'IIIC

IC 1-'

6) .•1

I)A . R: 3

ПореQај ло в~тtчиш1
.
1
ОД llаЈМ •.НМ.'Г до IIJ.JIH:flc:r

О 9· О 1·

- -·

4.

• •

Заоt<ружи слово 11Cn ред TJЧIIOI
З.tokp)' ,-кt1 С/108<.1 испред T.lЧtн.1t од1 овора.

nримеру·

Повс:жи ЈШНИЈОМ сва"' у teoмelpHJCK}' фигуру са њеним

LEJ

u

r

Bi/1.31(

~Цt<~

/:5;;

6)-

41 < -0,2 < 0.9 < 0,1

в)-

41

ваља~<

1

ОДI'(НЩр.1

+

< 0,9 < 0,1

k0Ц)..3

1

з
лоnта

поп та

Израчунај вредносr ~tЗpJiJ Лt

P•:i.!J'J.+O,:t

lj

11 ~;н t~
~\--{) 1 )~').\)

onгonop11111 11а 11Иiање.

'

< -0,2 < 0,1 < 0,9

г) -О,2 <-

РЕШЕЊЕ:

пирамид.1

у сваком Јада"Ј ку-. рс ба IIJ.IКTЫtOO Д.lttpO'IИT

роџ, <n<д<h< броЈеН<·

!Э)Ј-о. 2 <-_!_<о
1 <о 9
4
.
'

У нt=~шм эада.цнма треба да tюиежеш ШНIИЈЗ.Ма одrоварајуће појмове, као у следеht:м

11.1'\ИИОМ

6

• • - 0,2.

а ш шта се од тебе тражи и како 1рсба д•

Приnрс:ми шювку иt·ум11цу.

м

СЈ>LЋАН Ј>АД

т

-Q,11.2.Q..

t)

l О,Ј)

!.Sl + 0,!. (-0.1).

с

4

'

.

Бr •' 4

..

.

1'

ЈЧН4 Т

tp

7

L.IO:

PV"'

t'L.f(Њ

11 ~...of 1 "''

14 r:(H

ш~~

.
,.

al 1

6) 0.~

619

~

в) О. ~

в)

r)

~6

"

-0.5

~-1

5

ь ыоы, 11,, 11ча 11ощ· '"'" 250 ~ottoar•· На к11оску Ј• куnиЈiа ~н<вt« новиtt< Ја

11дшщ;а,

по динара 11 а:•бум зо <ЛIIЧtoUe зо 1ОО ;ншора Колооко

25
""" <U.O" 40
.,;eclllli.l r.:a с;нtчинама може дЈ

к~ 1111 iJ ('lстаrак новuа ако Једна кccltUi.l ко w ra

8

20 дltlli.lrJ')

Понсжll као lllтo Је :iано•tс.:то

2'

1аокружlt слОI\0 щ:прсд 1Ј'tв0Г o;\t ооора.

23 ·22 ~

•) о

(2')' •

6) 1

2
~

....

n) ьиаuе од 3

ПрстходtнЈr месеца Фитtn jt: разrоварао ...tобипним теnефоном 232 минута

б

и посл.sп 40И СМ< 11орука. Кuлш.. о he тtатнти рачун. ако зна да
"'броЈ notpowetшx Мltнуп tpe6A дЈ. nомноit>.И са 4 д.инd.ра;

t1оtодноснt у свом прt.:тпланнtчt<ОМ nat«e1)' им.1 60 бесшытннх
nop)'ti:J. до._ оста:1е поруке плаћа по цени O;:t 2 динара по поруци:

9

3Јокру;.мt слово нcrtpt.'д raчllor одговора

Врс.:днооб tвраЈа А ,ј 1_ ~ ~
·
0,1Ьt<
25

"':,6ot

"Мt'ССЧНа npetnnata IOHOC~I )80 Д11Нара.

IWII

!3~ <; - ~lZ

'tvt.e \~ог

ьо) l

Ъlt2·1~ ь%

''~tf1iii.JIOi.IЛ 1( 0
'/t''~\10 3lt~"~<;: 1~0~

ФИ111Ш ht.' tшal ю и рачун у и шu(у uд ltQ1r_ динара

<325
б)..!._

о

оС!) о
о оо
о оо
оо о

25
to)

.!_
16

t)~
3

(

[

10

И р чун

вре н

т

'

р

13

Љt 611 се окречhо 31щ nовршине 1 m nотребно Jf
Колиl\.о килограма фарб( к rн р /( потребно да "
nовршине 60 ml~

- ~5 .5.!1- .61JS
1- 115.

Заокружи CIIOBO исnред тач 110r одговора
а)

30 kg

6) 10kg

@12,Skg
г)

14,5 kg

Т= 0 11~
Повежи назив угла са одrоварајуhом сn иком као wro ЈС започето.
Заокружи слово ис11рtд тачноr одговора.

Иэраэ ( 3 _ х)(7х
а) -7х'

L

_ 4) једнака је иэраэу:

+ 1 7х- 12

оштарутао

nравутао

6) -7х'- 17х+ 12

в) -7х' + 17х + 12
(9-7х' + 2S.r-

12

тупутао

L

И>рачунаЈ вредност и>ра>а.

А= (-2.х+

3)'- (3х- 1)(1-х)+ Sx

А- t-Ъ.~~)'L- ~~ -j)\,;."f..\~5'X

ј'Ј.~
~'(

Заокружи слово испред тачноr одговора.
Површина осенченоr квадрата Hl епици је.

a)62Scm1

~Scm 1
в)

7cm1

r)Scm1

ОПРЈ*СН утао

nунутао

те:\\,

16

Т"' )

"'

"1

"'

i

'

19

''-

щr:-. К IП
~l. НЈ,

t)Jtty

Је -:t

.

[J,II!

Щ&-1. 1

IH! ta

f

а

О kOЛI

Је

IJ

ј )с

111

n

l.t

HJ.'i •

11

8рШ

То.

овt р.

~а""'..," ''с ово ~t~.пr~ "~"1ЧНt r

8

1.. ll , ;

lOДЭUII.

О

о 1cm. 2 ~n

IJf'.

~· зп НIТЈ n( _..

11

.~~
...

'J"n.Sc111. ,g .. m

vяcm.St.Т\. t6cm

't.H

.

YrлC"Шit Н.1 с.н.tюнащи )t:днакоt..ра

коr •раnеза ABCD (АВ 11CD) су во 45• Kpal>a
. 4

Ot.IIOBHЦJ СП- 6 СП) li ПI1Cit11J траnе3ЭЈе

cm.

Копика је: nовршина ,-рапе:iа?

20

L

Милица се бави стрепичарсrвом. M.н•t.t ЈОЈ Је: t\УШ111.1 IIOПt Cl рс:11е. а fо.·fюнщу ·''

занима11о КОЈIИКИ Је угао пptt 11рху Ctldtн: од tыtx:. II<Щpi.tлa Ј С.' круr, f)ht:.'1eA\иna
меру у1ла ЛОВ lld слици (65°) 11 51 ip.l'IYII·lll·l У' .to нри нрху Коп~њи ј~ 1.IJ

Заокружи слово исnред 1·а.чног <Щiщюр.t

ROcm'

{~4Rcm'

а) зz•зо'

••)40cm2

r)4dm'
А

18

~aOtliГY*"

Ci1ooo испрс:д IJ'tHor

д..:о је лрtчtш" "-рута

a)2,5cm
6) 2 Sn cm
в)

Sn cm

1)6.25n cm

111

угао?

З,нн, p)'A-It (ЈЮВО 11< 11рс:д H'HIOf одrонора
а)

S

/

D;----~<

одговорd

2,5 cm, онда је обим тог круга Jeдr~at\:

~

б)

65°

в)

130•

(9з5·зо·
В

/

21

Троуrлови АВС и

APQ су rtoд\·;(o~pmt Ar.;o '-\' дVJt.ltttC ор.аtшц.t АВ At М(с.
3.5 (ffi,2,5 ~,.m, 2 Ј <:Лl 11 4 \.Ш t\OIТнt\1.: ( )' cтp.stiiЩt' Jl( Ј

н .\fP Jt'ДIIaKt: редО~f.

PQ'

~t- 3,5r.о.ц

N:.= 2..5.,.,
ЦQ

:J. ,5uu

~Ј )Ј

4(Јщ

L•р.sннца Н(= .1_ с111, '"rрашщ .. PQ ~Ь "" 11

п

22

nr.)

}

р.~'

11!h

t.

1

1Ct

Ј

25

Т1

1111. ()\д1'

"

1

tн р цнн н t· Ј ' в н

lовежи с:

<tt.:v т

Н<\'

А

ПIIT

•}

С\' 01.111 ~-L" Шl\с СТ thll

)I.IЬIIЖ.lpt

10

~o.BtCKV

11

уrломер t-;:0111 мерИ

А

... ymt '-\)~'од .220 lJ!_~

ota

вре'tе

't'ffiOBt

r,•cp-"
", n

Д1. Ь\.-

ј< '',ора
Још

в~
1111 tO

.tM'

с

ta

6нћс: cnpt:MHJ. да на rнн.. в


-

:-Ј~

/

О НОМ -Ј друr .ll'IЩJ.M3 ( (IOI

11

)

/

Е,,

· ...

о·

JJ'r 111 1 •
Jl

~ -~·~,

,,

:щн

{) t:. ) 1

~

(,

1

(l

..

....,1.3
.._ ( ,,S)

nано•ювrш,нн: 1 ~
1..

1
1

Л.1зар Jt.' нау•нtu да је ра:щаљнна ~нмеђу ]агода1не и КраrуЈевца 51.62 k111.

1

1\.Jt.O

Графикон nраtказује k.pe 1ањt: цете:
2009. до 9. марта 2010.iтџџшс: Kor
НЗЈRећа?

1

ј<ШI MOAi.C Да :\JШtll!t: 1 У роНДЈЉ1111У

JI<J 11

'

J·l kUMIJ,IJIIIJc:

4

s

Иbl\il од 10. дt:нембра

д.нумЈ у tшом lll'pиoдy ЈС: Цt'tta . њ:цнр 6~1!'IJ

]JOkpy љ. и сtН'ВО испред 1ачноr одговора

1

с~

\•\

51620 M<IJpa

6)

516.2 метра

и.)

51

метЈ.р и

•) 5162

62

цс:нп1ме:тра

м<•Р•

~зо
Jtn19
_f~:.. ---,-~
120~=~~===~==-=~

zo.ot-

Ивана Је са одс~ы:љоt отншл.1 на tкo.ypЗitJ)' у Цирих. Од роднтеља је добтtа.
4900]11tнара које )t: ..юrna да замеНit !а ~Rpe по курс)' оп 98 ;щнара по \:RPY ипи

эа шь<~јц<~рсн фр<t.нке по "УР' У од 70 Дltнара по франку. Израчуна, i'iОТ1ИКО би

g1~.0 DVol~
.: 10.0

ii ~.о

/
1 1
11/
Copy~·~~·~tU.,:,20~1':'0.J,Y":•~!..:I-:,"-':!..:~_!_I.~...L.!-!.l.!.-...LI..U..~

33 нован ко)и и"'tа добиrtа t.·opa, а ко1НЊО фраtмка

i~'JO~
~qOo
1

1.~
(\

1 '

·C)g

"'ar<
!.(Ј

. SJ

с

~

4?;оо 1\Ј

:јО~\1

':1-0

Заокружи слово 11сnред TdЧHor одrо1юра.

,,) 30. децембар 2009

50
~о·

"S" ,>
~~)о

~~

t{)~
Q,)

"qo
~цо;;

\_01)!9 јануар 2010.
n) 8. фебруар 201 О
1) 26. фебруi!р 201 О.

1

\

27

~

~ 1,Н('М
щ '11
·nри . .:.1Ја н(' та.Lе с

1 t

1Гti1J 1·

, '~'~' Г 11 .1.1 "- цc-tt

t:' tJ'

'1

29

' '

1

n
о

1~00
1

hc:'ITШ)..;J. је t.:r(Дtl·.ltlltt:HJ IB lo1J1t:MJHН.t.' )' ТfЏI Одt:љењу
(pt:;\lt.a

AIAJ

С·Ш

,,

tap.J. 1

ц

••

1

" ' nQWIIQ

'tP"

1

OЦI,.'IIJ IL' ~~

Рад11ицн запосn~ни у xo1eny ,.Промар.

посао долазе nешке шt~t "ор1н:: rt•hн

11.1
неко npenoJtto ср\:дс 1 во. Подаци за 50 радюња дати су rраф~1коtюм

А

'/

Пре снижења цена t..ошуљt: Jt: 6нll.t il!QQ__

30

у Току jeдtte ПОСЛО81i~ ГОЈ\11111: tlpt:Jt}' tt:f1t' је 01. tliJ 111
SO% ОД нродајt: нpшt:tiiO,'\d 11 S'Њ од Jl \ 1н х /IH. r 1 IO 45% прихода ОД }'C•l'V il
.

~т lta А"о ttpttX(Щ ()JI дr\·r '

nослова ttзноси 200 000

ДИitЈр.з. "'''lltt-o lf 1IIЩII пpllxuд I.)Д У' 1)'ГЈ?

~'J'6' r L.S·J.
·~501

,.)

~iu uoCJ\cд.u S·t

~h "'<., C.c::OIO ~
А· f.J

• Jt

,.

Б

t:m.._

ooor

5''!f · t,ьm ООЈ

Представи н: no;\.t1M' та6t:;карно.
11р..:tнпно чн.:;\<1110

fipnJ 13Пfll..1eШtX

Лунн~оюбнл

ђ~

Ау н> бус

'L"t

fнttџtкn

3

Монщl\1\ 11

.~

Приход од успуг.111.ШО"' .LGriJ f/)0