http://sinhalawalkathapage.blogspot.

com/

මං a/l කරේ නැන්දලරේ රෙදර ඉදල.... ඒ කරේ තමඊ රේ සිද්දිය උරන්...
නැන්ද bank job එකක් කරන්රන් ..45 වයස..නැන්දරේ දුවට 21 වයස.....
රදන්නම පට්ට කෑලි රදකක්...
අක්ක week end විතරයි රෙදර එන්රන්.. මාමා රෙදර එන්රන් මාසයකට
සැරයක්....
ඔන්න බ්ර හස්පතින්දා දවසක් මං හවස අක්කරේ lap එක අරරෙන
femdom video වෙයක් බල බල
හිටියා.. net eken ...ඒ රවලාරේ නැන්ද කුස්සිරේ හිටිරේ..මන් head phone
එක කරන් ෙහරෙන නිසා මට පිට සද්ද ඇරහන්රන් නෑ..... මං මරේ එක
අේල අේල ඉදිද්දී නැන්ද මරේ පිටි පස්රසේ ඉදල තිරයන්රන්........
නැන්ද : රමොනවද බුරුරවො ඔය බලන්රන්...... ඔය මරේ රකේලරේ lap එක්
රන්ද??
මම : අරන් නැන්රද් මන් රේ රේ රේ ;;;; මුකුත් නැ නැන්රද්........
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

නැන්ද : එනව එලියට මං බලන්නේ රමොනාද කරේ කියල...
එතරකොටත් අර video එක පලේ රවනවා..... අද නේ මං ඉවරයි කියල මට
හිතුන... නැන්ද අර video රසේරම බලලා විනාඩි 20 කින් විතර එලියට ඇවිත්
මට කතා කරා...... නැන්ද : තමුරසේ රමොනාද අර බලන්රන්? ..ඉන්නවා මන්
රහොද punishment එකක් රදන්න.. ඉස්රසේල කියනවා බලන්න තමුරසේ
අරවට රකොච්චර අසද කියල මට...
මම: නැ නැන්රද් රමකයි... ... ..... නන්ද: ඉතින් කියනවා .... රමොරකෝ කට
වැඩ නැද්ද .?. රපොඩ්ඩක් ඉන්න මන් කට අරවන්නේ.... කියල නන්ද ගිහින්
දිෙ රකොටුවක් රේනවා... නැන්ද: දැන් මන් උරබ් නන්ද රනරවයි ok.. මන්
පට්ට බරයන් රවඋලනවා නන්ද : දැන් ෙලවනවා ඔය කලිසමයි ට shirt
එකයි.....
මම: අරන් නැන්රද්.. නන්ද: කරපන් මිනිරහො කියල..නන්ද මට රකොටුරවන්
රදක තුනක් ෙැහුවා...
මම ඉක්මනට ඇදුේ ෙරලඋවා....... අරේ නැන්ද මර sexy. ඒ රවලාරේ
නැන්ද ඇදං හිටිරේ දණහිස ලෙට දිෙ සායකුයි. අත නැති හැට්රට්කුයි.... ඒවා
දැකල මරේ මේලි රකලින් උනා...නැන්ද එක දැක්කා.....
ආආ රතොරේ වේ කරේ අඩුවක් නෑ රන් ... කියල මට කිඋවා දනෙහන්න
කියල...
මන් දන ෙැහුවා... නන්ද එක සැරේට මරේ පස්සට ෙහරෙන ෙහරෙන ගියා
10ක් 15ක් විතර..... නැන්ද කිේවා රේවකපන් බේල මරේ කකුේ 2
කියල.... මන් නැන්දරේ මුණ බැලුව.... ඒ රවලාරේ නැන්දරේ මුරන් තිබුරන්
නියම වේ රපනුමක්... මන් රහමිට පත් රවලා නැන්දරේ feet lick
කරා.....මන් දන ෙත්තා නැන්ද ආස රවනවා කියල....රේ ෙෑනී රබොරුව
කරන්රන්.... නැන්ද:: නැගිටපන් දැන්.. කියලා නැන්ද ගිහින් tv එක දෙ
පුටුරේ වැඩිරවලා කකුේ 2ක ඉස්සරහට දික් කරලා..මට රලවකන්න
කිේවා... මං femdom වල විදියට කරා....... නැන්ද:: මරේ ඔලුරවන් අේලලා
කිේවා කට ඇරපන් කියලා .. මන් කට ඇරියම නැන්ද මරේ කටට රකල
ෙැහුවා... මට එක නේ එපා උනා...රකොරහොමහරි මන් විනාඩි 30ක් විතර
එරහම කරා ..නැන්ද ඒ අතරේ 6 වතාවක් මරේ කටට රකල
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

ෙැහුවා......නැන්ද: : ආරයත් අර වරේ ඒවා බලනවද?? මම:: නැ නැන්රද්
නැන්ද:: මන් අේමට කියන්නේ රේ කරපු රද් ඉන්නරකෝ කියල 4න් එක
ලෙට ගිය.. මම:: අරන් නැන්රද් මන් නැන්ද කියන ඕරන් රදයක් කරන්නේ
අේමට නේ කියන්න එපා .... නැන්ද: ආ.. එරහමද ??ඕරන් රදයක් කරනවද
??..රපොඩ්ඩක් ඉදපන් ..කියල රකොරහද ගියා.... නැන්ද අරේ ලනුවක්
අරරෙන... මන් තාම රහළුරවන් නැන්ද ඉස්සරහ.. රවලාව 8:30 විතර ඇති..
නන්ද මරේ අත් 2 පස්සට තියල බැදලා ගිහින් tooth pest එක රෙනේල
මරේ පයිරේ ෙෑව .... . අේරමෝ දනවා රකළරවන්න. මට කෑ ෙැහුනා...
නැන්ද :: කට වහපන් බුරුරවො කියල... නැන්ද මරේ ඉස්සරහ එයාරේ panty
එක ෙරලේව ....මට අදහ ෙන්න බැරි උනා එක ...ඊට පස්රසේ panty එක
මරේ කරට් ෙහල නැන්ද ගිහින් කෑම කෑව... . නැන්ද අරේ tooth බ්රාෂ්
එකත් අරරෙන,,. නැන්ද:: කට ඇරපන් මට දත් මැදල රකල ෙහන්න.... මම::
අරන් නැන්රද් එපා .... නැන්ද:: ඇරපන් කට බුරුව.. මං කියන ඕරන් රදයක්
කරනවා කියල රන්ද කිේරේ.. කියලා බරලන්ම කටට රකල ෙැහුවා ..මට
කර ෙන්න රදයක් නෑ...මරේ අත් 2ක බැදලරන්...... නැන්ද නිදා ෙන්න
ගිහිේල මට කියල එයාරේ කකුේ masaj කර ෙත්තා..........

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful