You are on page 1of 2

Postacie graczy. Statystyki to cao, ktre daj pocztkowe profesje (wliczone s zdolnoci). a pocztk! ka"dy gracz #a $k%&$ P'.

Przy losowani! statystyk przerz!ca#y wszystkie ($(. )ier#ek z rodziny szlac*eckiej s!"cy w +akonie Pantery.
cieka Kariery: Szlachcic - Giermek WW Razem 10 US 5 K 5 Odp 5 Zr 5 Int 10 SW Ogd 5 10 U"ie#$tn%&ci: Czytanie i pisanie - Reikspiel (Int), Dowodzenie (Ogd),Gadanina (Ogd), azard (Int), !e"dziectwo (#r) ($%),&'glarstwo - m'zykalno() (Ogd), *ocna g+owa (Odp),,a'ka - genealogia- heraldyka (Int), Opieka nad zwierz.tami (Int),/lotkowanie (Ogd), /rzekonywanie (Ogd) ($%), 0res'ra (Ogd),1nik (#r), 2iedza (3retonia (Int), Imperi'm (Int) ($%)), #na4omo() 4.zyka (5reto6ski (Int), Reikspiel (Int) ($%)) Zd%'n%&ci: 3+yskotliwo(), 3ro6 spec4alna (kawalery4ska, par'47ca, szermiercza),8tykieta, Intrygant, /rzemawianie , Silny cios, Szcz.(cie

A Razem 1

yw !

S 0

Wt 0

Sz 0

Mag 0

O 0 0

'c*roniarz wynaj,ty przez rodzin, szlac*eck. Powizania z pwiatkie#. -.ro/ sp. (palna)0
cieka Kariery: Oprych - ,a4emnik - Ochroniarz WW Razem 10 US 10 K 10 Odp 10 Zr 10 Int 0 SW Ogd 10 5 U"ie#$tn%&ci: azard (Int), !e"dziectwo (#r), 9eczenie (Int), *ocna g+owa (Odp),/lotkowanie (Ogd), /+ywanie (&), Sekretny 4.zyk (5itewny (Int),z+odziei (Int)), Spostrzegawczo() (Int), 1nik (#r), 2iedza (Imperi'm (Int), &isle: l'5 3retonia (Int)), #astraszanie (&),#na4omo() 4.zyka Reikspiel (Int) Zd%'n%&ci: 3ardzo silny, 3i4atyka, 3+yskawiczne prze+adowanie, 3ro6 spec4alna (par'47ca, rz'cana), ,iezwykle odporny, Odporno() na tr'cizny,Og+'szenie, Opanowanie, Roz5ro4enie, Silny cios, Strza+ mierzony,Szy5ki re;leks, Szy5kie wyci7gni.cie, #apasy

A Razem 1

yw (

S 1

Wt 1

Sz 0

Mag 0

O 0 0

S!ga wynaj,ty przez rodzin, szlac*eck. Powizania z pwiatkie#. -.ro/ sp. (palna)0
cieka Kariery: &anciarz - S+'ga WW Razem 5 US 5 K 5 Odp 5 Zr 15 Int 5 SW Ogd 10 10 U"ie#$tn%&ci: Czytanie i pisanie - Reikspiel (Int), Gadanina (Ogd), azard (Int), &'glarstwo (aktorstwo (Ogd), gaw.dziarstwo (Ogd)),Opieka nad zwierz.tami (Int), /lotkowanie (Ogd) ($%), /owo<enie (&),/rzekonywanie (Ogd), /rzesz'kiwanie (Int),Rzemios+o - gotowanie (Int), Sekretne znaki - z+odziei (Int),Sekretny 4.zyk - z+odziei (Int), Spostrzegawczo() (Int) ($%),0argowanie si. (Ogd), 1nik (#r), 2iedza - Imperi'm (Int),2ycena (Int), #na4omo() 4.zyka Reikspiel (Int) ($%),#winne palce (#r) Zd%'n%&ci: Chod'=, Cz'+y s+'ch, 8tykieta, >otrzyk, ,iezwykle odporny,/rzemawianie, Szcz.(cie, Sz?sty zmys+, Szy5ki re;leks, 0wardziel

A Razem 0

yw (

S 0

Wt 0

Sz 0

Mag 0

O 0 0

Sierota, zacign si, jako posaniec i przeniesiony do strzelcw. Powizania z pwiatkie#.


cieka Kariery: #+odzie4 - /os+aniec - @o+nierz WW Razem 10 US 10 K 0 Odp 5 Zr 15 Int 5 SW Ogd 5 10 U"ie#$tn%&ci: !e"dziectwo (#r), ,awigac4a (Int), Opieka nad zwierz.tami (Int),Otwieranie zamk?w (#r), /lotkowanie (Ogd), /+ywanie (&),/rzekonywanie (Ogd), /rzesz'kiwanie (Int),Sekretne znaki zwiadowc?w (Int), Sekretny 4.zyk - z+odziei (Int),Skradanie si. (#r), Spostrzegawczo() (Int), Szt'ka przetrwania (Int),1krywanie si. (#r), 1nik (#r), 2iedza - Imperi'm (Int),2spinaczka (&), 2ycena (Int), #astraszanie (&),#na4omo() 4.zyka - Reikspiel (Int), #winne palce (#r) Zd%'n%&ci: 3+yskawiczne prze+adowanie, 3ro6 spec4alna - palna,Geni'sz matematyczny, >otrzyk, O5ie<y(wiat, Strza+ mierzony,Strza+ precyzy4ny, Szy5kie wyci7gni.cie, 1licznik,2ycz'cie kier'nk', 2ykrywanie p'+apek

A Razem 1

yw !

S 0

Wt 0

Sz 0

Mag 0

O 0 0

1n"ynier wojskowy z oddzia!. -2k%&$ na P', jeli wi,cej ni" % to Paranoik0


cieka Kariery: Rzemie(lnik - In<ynier WW Razem 10 US 15 K 5 Odp 5 Zr 10 Int !5 SW Ogd 10 0 U"ie#$tn%&ci: Czytanie i pisanie - Reikspiel (Int), !e"dziectwo (#r), ,a'ka (in<ynieria (Int), matematyka (Int)), Opieka nad zwierz.tami (Int),/lotkowanie (Ogd), /owo<enie (&), Rzemios+o (r'sznikarstwo (#r) ($%), wyr?5 5roni l'5 p+atnerstwo(&)), Sekretny 4.zyk - gildii (Int),Spostrzegawczo() (Int), 0argowanie si. (Ogd), 2iedza (Imperi'm (Int), krasnol'dy (Int)), 2ycena (Int), #na4omo() 4.zyka (khazalid (Int), Reikspiel (Int)) Zd%'n%&ci: Artylerzysta, 3+yskotliwo(), 3ro6 spec4alna (mechaniczna, palna), @y+ka handlowa

A Razem 0

yw )

S 0

Wt 0

Sz 0

Mag 0

O 0 0

3anatyczny wyznawca Sig#ara -4*oro5a psyc*iczna 6 $k%&$ P'0


cieka Kariery: Banatyk - 3iczownik WW Razem 15 US 0 K 15 Odp 15 Zr 5 Int 0 SW Ogd !5 15 U"ie#$tn%&ci: Czytanie i pisanie - Reikspiel (Int), 9eczenie (Int),,a'ka - teologia (Int) ($%), /lotkowanie (Ogd),/rzekonywanie (Ogd) ($%), 2iedza - Imperi'm (Int) ($%),#astraszanie (&), #na4omo() 4.zyka (klasyczny (Int), Reikspiel (Int)) Zd%'n%&ci: 3ardzo silny, 3ro6 spec4alna kor5acze, Charyzmatyczny,,ie'straszony, Opanowanie, /rzemawianie, Silny cios, 0wardziel

A Razem 1

yw *

S 1

Wt 1

Sz 0

Mag 0

O 0 0

7apan Sig#ara -2k%&2 na P'8 .rak jednego oka, 5lizna po paz!rac* na twarzy0
cieka Kariery: Akolita - &ap+an WW Razem 15 US 10 K 10 Odp 10 Zr 10 Int 10 SW Ogd !0 !0 U"ie#$tn%&ci: Czytanie i pisanie - Reikspiel (Int), !e"dziectwo (#r),!.zyk ta4emny magiczny (Int), 9eczenie (Int) ($%), ,a'ka (historia (Int), teologia (Int) ($%)), /lotkowanie (Ogd),/rzekonywanie (Ogd), Splatanie magii (S2), Spostrzegawczo() (Int),2iedza - Imperi'm (Int), 2ykrywanie magii (S2), #na4omo() 4.zyka (klasyczny (Int), Reikspiel (Int)) Zd%'n%&ci: 3ardzo silny, Charyzmatyczny, &rasom?wstwo,*agia prosta kap+a6ska, Og+'szenie, /ancerz wiary, /rzemawianie,Szy5ki re;leks, 1rodzony wo4ownik

A Razem 0

yw )

S 1

Wt 1

Sz 0

Mag 1

O 0 0

9cze/ czarodzieja 4ienia z#o5ilizowany podczas wojny.


cieka Kariery: 1cze6 czarodzie4a - @o+nierz WW Razem 10 US 10 K 0 Odp 5 Zr 10 Int 15 SW Ogd 15 5 U"ie#$tn%&ci: Czytanie i pisanie - Reikspiel (Int), azard (Int), !e"dziectwo (#r),!.zyk ta4emny - magiczny (Int), 9eczenie (Int), ,a'ka - magia (Int),/lotkowanie (Ogd), /rzesz'kiwanie (Int), Splatanie magii (S2),Spostrzegawczo() (Int) ($%), 1nik (#r), 2iedza - Imperi'm (Int),2ykrywanie magii (S2), #astraszanie (&), #na4omo() 4.zyka (klasyczny (Int), Reikspiel (Int)) Zd%'n%&ci: 3+yskawiczne prze+adowanie, 3+yskotliwo(), 3ro6 spec4alna palna,Dotyk mocy, *agia prosta - ta4emna, ,iezwykle odporny,Silny cios, Strza+ mierzony, Strza+ precyzy4ny, Szy5kie wyci7gni.cie,#mys+ magii

A Razem 1

yw !

S 0

Wt 0

Sz 0

Mag 1

O 0 0

Z+r%#a: (C), A(C), 3(C), 9(C) 3ez z5roi Wyp%,aenie: