You are on page 1of 34

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA CINA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2013

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

1.0

13

2.0

16

3.0

18

4.0

5.0

21

22

23

24

25

21
21
21 21

21
2006-2010

1996

1.

2.

3. 2500
4.

5.

6.

7.
8.
9.

90
60

150
120

2 3

60

85%

30

30

1.

2.

3.

4.

6 21

1994

5.

2011

6.

7.

8.

9.

10

1
23456

11

12


1.0

1.2 1.2.4

1.3.4
1.3

1.5.4
1.5

13

1.4 1.4.4

1.6.4
1.6

1.8.2
1.8

14

1.7 1.7.10

1.7.11

15

2.0

2.3 2.3.4

16

2.2 2.2.4

2.4 2.4.4

2.5 2.5.4

2.6 2.6.5

2.6.6

2.7 2.7.2

2.8
2.8.1

17

3.0

3.2
3.2.2

18

3.1

3.3

3.4

3.6

3.8

3.1.5

3.3.4

3.4.2

3.6.1

3.8.3

3.8.4

19

3.5

3.5.4

20

4.0

4.1

4.1.4

4.2

4.3

4.2.4

4.3.4

4.4

4.4.4

4.5

4.5.3

4.6
4.6.2

21

5.0

5.2
5.2.4

5.3
5.3.8

5.3.9

5.4
5.4.5

5.5
5.5.4

5.6
5.6.1

22

16

15

39

44

48

62

40

10

11

35

12

25

13

21

14

16

15

16

17

18

19

20

21

23

387

12

16

13

16

14

10

15

10

16

29

17

18

28

19

25

21

38

10

23

11

22

24

242

25

10