SOHLVH'lV \'H.

l11Q3
operta de GH. MARINESCU
Sl.ngero#i
din epoca foiletcJ]tisrfni... '"
Lui Nicolae Manolescu
a batut ceasul din turn
5i ei s-au ridieat de la masa ;
5i a striHuei t ceasul pc mina marellli padurar
5i ei au ineeput vinatoarea ;
a tipat ceasul de fier
}i ei 5i-au uoghiile.
Nll-ti fie teama, cititorule J
Am padisit a 'trecerii timplllui.
Rid de ceasul dio turn, de ceasu} de mina,
de eeasul de aur, de ceaswl de fief ...
to alta parte ne va puna s;irmana pasare
pre versuri tocmita.
Cenu$a de sub arLpa ei sint l1U de cenu$a ma tern.
Nll de arc, nu de sageata rna tern.
RId de ceasul din tum, de de mlna,
de ceasuJ eu cue!
Te de rnina ath de strins ou pentrll ca
re-as putea pierde.
Nu ai uncle merge. Nimeni nu dilatore5te, cititorule !
Numai rrupul - un ochi vast.
5
.\Tumai trupul - .privit de un ami fix.
N umai trupul - de 0 gura care vede.
Eu te privesc atit de atent
nu pen tru .ca ve-dea In oasele tale 0 statuie de singe.
pentru asta ie privosc aut de atent.
Nu te mai terne, cititorule !
'I d batut ceasul din turn
ei all Ylniitoarea ;
.) stdllucit ceasu! pe mina marel'li padur,H
)1 ei s-au la masa ;
)1 a lipat ceasu! de fier
,i ci au adormit in unghiile lor
Ea a deschis eu /-.esturi m10
dar adev3ml e ca nu a mai ga£it nimic
din ultimii ciritori radkiti In sa'la de ,lcctlIra.
un raz,boi de 0 suta de ani, i-au suns
si a batuI ceasul din turn.
ei $-au ridicat de la masa. ;
)i a stralucit ccasu! pe mlna marelui padurar
ei au Inceput 'Inaroarea ;
5i a lip.a ceasul de Fier
)i ei si-au i'nnoit unghllJe lor IStOnce.
6
, Totu# de-a lungltl deceniilor do! trallzifie, acea.'ila wi.
lIIra n-a zacltt In somn, ci tocmai /11 timpul descompllnerii
0.1 aparentei sale autoabandotkiri s,l'V'ir§ite prin arti$ti, pro­
!esori toiletoni$ti a cunosCllt a 'tare de cca mai a.'rut ita
vigi1enta ?i autoanaliza. Chiar /1/ miezul perioadei de in/lo­
rire a foiletorJului existali- pretlltinaeni gmpe Izolace $i mh i,
decise sa ramlna devotate spiritului sa se str'lduiasca din
raspltleri pentm a salva ptna dl{pi:i swrgerea ace<tei perioade
un graunte din traditio. sanatoasa, blmele moravuri, mt!tudele
cOnJtiinfa illcelccwal.-i.
(Hermann l/fsse - jocu! ell margele de stieHl)
Un razboi de 0 SUla de ani 1
Ridem de ceasu! din turn, de ceasul de mina
de ceasul de am, de ceasul de fier...
Numai truput - Inghitit de 0 gudi care vede.
o nuia de sticla
in fiecare dimineala trezea cu un singur gin
;\-Iult timp a Irait
lsi ]o"ca memoria ell () nuia de slidii.
pune.a la fierr.
o arara tUlUcor, doar d<Ycl.r va spune cinc::va :
iata glorioasa victorie a celui slab
$i singura pasarea va illgheia in :cborul ei sunator...
\ miinile. dllminicile.
lama refuza sa manince salata.
Rastllrna caqi.!e bibliotecii pina ci"nd ele incepeau
sa sufere.
Despre boala citi'se 1a 17 ani toml
(i se parea 0 sa).
Despre iubire 1a fel.
:'vllnia e.i :
t\ .corabie eu plnze in mijh.:H.:u! camerel
Nebunia ei :
orbi. 011i mai mulli corbi
)i statuia celebra din
Perversiunea ei :
scineetul unui robinet
ei:
un razboi de zapada.
.\ mut mult, mult, muh timp.
$i in ficeare dimineata se trezea ell un singur glnd.
8
Uni oem de dragost
Generatie
In(en: sa fa( 1\ re(onstituire a vietii mele
(ah tandrul sli\ietol'Lll repedele poem).
Pri vcse camera alba. 0 miros, 0 pipai nu urlu,
plna clnd ea se de acr
1mi pune In brate un ma,luar de texte ingalbcnite.
Fac un gesl seun eu mlna dreapta.
Spaima ea POt eXi.'ll3 [ara mina mea dreapta
ma rulbura mai muh decll noaptea friguroasa a nasterii.
); u mai fae nici un gest eu mlna stloga.
Privesc c.lOlera alba (privese camera alba)
5i Fiu : ingalbenitele texte au guswi ierbii ...
Accsta e un unie poem de dragoste, spun.
(csta e un poem de dragoste, urlu
ell gura plina de un --erde pamint.
(in(ere sa fae \) reeonstituire a vietii mele)
incerasem
sa asculdlID zgomolUl lingurit610r In paharuJ eu leai
Imre 7 8 seara clnd palizi loeuitorii mansardei
ne V1ZltaU
priviri greJe rufele in bucati mari aeru]
[emeile eopiii
iarba tloara sandaua loamna
10
11
Pe malul linislit of vulcall/{illi
tn fiecare Li flrietenii 1mi aduceau 0 :I'lta imagine
a lumii :
-- la mceput totul era (l imensa cupola de gheat
a
pe care ntlturii orbi t) punall pe spinarile lor
Illnecoase ;
la incepllt a fost () tlmida bataie din palme
pe ma,lui tinistit a1 \'ulcanului :
1.1 incepllt a fost dreptul cenu$1i
si ISpaima unei \"oci ascutite,
intr-o lumina uscata,
alltindu-ne, .
Tncepusem sa ascllit din nouzgtll11orul surd
al evenimentelor.
In carnerJ eu pereli muzicali
cram stapina tlnci frumoase coleqii de identitati.
Prielenii au ol->osit tOt came in arhi\e
virsta de :WI',
- Towl \':1 fj de acum de Vin'tare, spuneau
isi numarau in COl' Jegetele
in hp. unei micute sonerii muzicale..
Sentimcn tele s-all lllveehit mai repede
decit menul impiedicat al bunicii 10 jllrul globlllul
\'om il \ ta singllri-singllrei cliendarlll,
"hccccbrlll, pl,tlletariul,
gropaml, singuri-singurei ... )
buniea n-a mai aflat nimic
despre ee s-a iudmplat 1ntr-o gaf.1 pU5l1e
la ora 19 2v.
La marginea sentimentele aVeGll capul retezat.
- $i Sd se dizoh'e 1\oma in Tibru !
Soarele va continua sa rasara cit mai aprowe
e ade\'ar
viata mea \a fi ultima minune a lumii !
O. la l.l1ceput spaima IlU a.parea pc folIa oricui ;
nici nu se printre :ttltea \'orbe.
hi intindea palide bra\ele
)i fil [il
Juneca
deasupra apelnr.,.
12
N aa/He de 71oa/J/e
.Vara?iune
lata cum rna furi$ez eu Ja grani\a dintre stiluri !
(Stiu: altadata {,!acari vinetii mi-ar [i rningiiat
incan
De aiei va spun : - Unde sa mai slngereze cenU$a asta
are ne \'i5eaza, prieten i ?
Cui sa-i mai ea pumnul in gura ?
S-a golit visteria $i nimeni nu mai are cUfaju
dea viai<1 Ja graniia dintre stituri",
"Ah, daca regeJe ne-ar CiLi in aJ sall Luwu" !
Ce spectacol, prieteni !
Ce 5
a
nsa, pentru cenU53 aSIa care ne viseaza
tl)cmai pe noi.
noaote de noapte...
"rea sa fii mnana, mi-a spus.
Sa Iii moarta.
Slatuia cdebra ma pri \'e<l. eu LID ochi aidoma
ochiului mel\.
Tram\'aiul cu malCI trecea prin :a\a
sfidind explozia sentimeillclor
')i ele imi slirtec::w billgrafia.
':\5 mai putea martllrisi ca in aceea')i secunda
(ca in exact ,ecunda)
cineva a din creierul meu
')i a inceput sa fuga pc ·;trad.i
de$i se auz-eau
')1 incepuse fun una
14
]5
1/Jel III sala de diser{i
Poe/llllli 1011 j'y[l/re,JoII
Te etl toate organe1e alawri.
Pri\c.5Ii dar nu se i'ntUnpla nimic.
E 0 rasa [lira oglinzi - ti se Spune.
ineva cClre iri seamana se apropie de fereClstra.
Auzi : nu, nOClStrc nu POt fi
dar cea mai bol
nava
,
eea mai mUl'dara,
cea mai
'ca llni \esela nmintire
e mai acdevarata dcci! dizboiul de 0 sucil de ani.
Tli spui : pe 0 "reme ploio3sa nu se poate muri
a ttt de 1150f
deschizi dlllaplll de haine ell 0 singura bataie
de inima.
Ah, frumoasa rochic de bal a frumoasei buniei !
lrnpudidi sdl rasturnara-n ace; eu bratele-nmuiate_n
var
frumoasa rochie de bal acopedi 0 existenta...
Brusc IIi aduci aminte dl nu e)li singur
Ineepi. sa citesri,
incepi sa CiteHi,
A • v. .
Jl1cepJ sa Cltestl,
o pagina alba care se serie singura.
Yrei sa treci mai depane
dar posibila ta moarte tti sare 1'n fata Cll un pIn tee
greo!.
Auzi: ou, sllfleteJe ooastre nu POt fi salvate.
16
iti aci bra\ele
fil fil in cuptoruJ. de stiehL
Ai "enit.
Ai vazut.
Te arunci in cuptorul de stieHl.
Ehei, testameotul rautaeios al bunieului !
o fotografie trucata un stn [oane mic.
11 marcsal orb
cu 0 (elebra victorie in sira spinarii, Un
splOLUrat
de frumoasa rochie de bal a frumoasei bunici.
ell un sen,
marunt peltic. testamcntul diutacios a.l bunicului
comanda foe! din de seris...
Tu di zapada nu poate salva un dizboi de 0 suta de ani
dar ai rnlnglia un animal friguros sau
te-ai lntinde pe 0 frumos mirositoare sau
ai Hisa iarna eada 10 inima ca un jnel de ceara sau
ai defecta un spargator de gheata, ca el sa se opreasca
brusc .leoI,),
banda rulanta a unei lumi tn care nu le recuno'il.i .
E$U dat jos de pe masa de operatic:.
E 0 casa fara oglinzi.

]0 /t:bruarie, simbiita seara, aCum
Poem de dragos
r
[a a5 epra sosirea musafirilor 1n marea sufragerie.
inca de pe arunci ne tulbura
N:ci unul dinrre gesturile ei nu a\ ea
ciuperca de pe gura meiancoliclIlui
capu.] ins1nge
r
at.
care ne Sla ImpotriviL
Nici 0 pOrtocala: nu fusese taiata aclt de frUltHls.
:\-imic din Ce ar PUtea face un salt morral in fiqiune.
,-a mal spUS :
o femeie, 0 Oglinda, trei papagali nernuritori
() arma de foe, un testament ra'utikios, .ceasuri pictate
eu fructe
o rochic dc bal, Un soldat de plumb, 0 pie1e de capra
u:] zepelin rO$U, un fluier de h;lci, un caftan
nelrerosirnil)
.
eSCflerea eSle aproapc exacr3.
lipsese eu, memnrie a c"lor 5 4 3 2 1 etaje
numarale lneet de ochiul egiptean,
.rroaSDat '"opsit.
Hl
19
VieleIlia cllZlaretulu,i orb
N ebunia de a gusla trandaFi1'
Tntr-o zi,
tinarul prozator ne-a descris 0 provincie imposibila.
'lini de en tuziasrn, prietenii tori all ple-ca t
IOTr-ac%.
Si ei Ce nebuni ! $i ei Ce nebuni, imi spuneam
d
e a
inain te - rna ascunde in lada de zestre.
De aici nu-mi mai arnintesc nimic.
Privesc decaderea £amiliei
~ j SCOt ripete mici pentru POsteritate.
Ehei, videnia dotarc(uilli orb!
Gnd lri intinde n mlna
ai pUtea lumina n SUta de ani, in pUna l:lrn
a spiritului.
Ehei.
La radiicina t i r e a ~ c a a diului
ell pun () irezislibi'Ja pofta de a-mi saruta
In voie miinile
(Ah. prietene
- nebunia de a gllsta trandafir
atirna{i ell 0 ureche de rozul bun Slmi)
La 17 ani,
1a 23 ~ i 1a iarna.
voi continua sa-mi amintesc de mine cu a c e e a ~ i precizie
di,lll\,liLa
Ca 5i cum pleoapele mi-ar c r e ~ t e pe vlrful unghiei
- la batrinc{c mi-a$ rllwnji bU:lel
pentru ctl\"intul acela crnncanitor...
2
21
Fe1'icit
em inre1e l$i arara colr
ii
.
(,,In'Nd,,''c, buna m.., I" mi,;,,, d'hiv". '0" "enus")
sperie gindul de ce ai Putea SPune
dara ai avea I1nga tine un restaur.tlOr de mici suferinfe
$; (1 fusdi J'nf/nrara.
ill '"eli m;lnjle IlU 1nrelegi.
.ti atingi nchii cineva te
(Complicind iSlari:! creSterii si descrest.erjj
lr
unui f de paianjen hop 1 adt de aproape de vjala celui
mplorezi lmpotrjra glndaci10 de bucadirie de-a! treilea)
r
nici macar ntl ai \'aZlil camarj,le umoroase
ale Vaticanu!ui.
\ oli, fericit este soareeele :
singura lui spaima e CLlsea...
n biografia ta eu zgomot de hinie arsa
un orb lsi amintc5te gustul icrbii.
- Refuz sa comunic, iJ auzj.
Refuz sa mai spun ceva despre memoria ca,lda a stelelor.
RefliZ Sa mai cred In menu! pc 51 rma ';Ii
(lmj face diu culoarul de aer pe care j1 mghit
de 23 de ani) Sf
22
nu cad
nu urlu
toru5l uu cad.
o pasare intra pc fereastdl eu eu lOt
Tn jurul gitului poarta \ estea: "Vnr veni

vor Yeoi zapezile 0 scul'ta epodi glaeial"a
pent .•(e.1.· U
Stare solzoasa 10 eare te zbafi". \'ai, feri ... it ,int
)oarecele; mea <spaima e Cll';>C3 •.•
Nunta
spl,llzurata
.\Ii-a spus In [r-o zi f ate1e:
r
- Inim.l mea eSte 0 mica Iemeie...
am
L- rugat sa nu creada In micile ei mpilC de .1Pd.
I-am ararat misterul $i de vu/pe aJ og/in/.ii.
Am baur pentru e1, am iubit, am uil<ll.
Plna dnd nebunia mi-a CTCSCUt In ca (l g-he.lra.
Fra tell' rneu .'ii-a I'n tins de 1.1 lin ca pa l
1a eeUilah al or'l)_dui
Clnd tOemai -pregateam rn1neare pentru el
(in casa pUna de
ind tocmai imi prindeam Jll agrafe miei corbi
dnd tocmai orbeam
24
Nimie Ill! rna mai sperie.
Familia nebuna a fast aruncau In slrada.
Lentila se Intoarce impotri \'a oehiului
- privirea se acopera ell pagini nescrise...
Gura mea un cuvint ll'ne$. de iarna.
nu va spune intr-o zi :
j s-a dar 0 masca de ga7.e eu memoria edlpata
- pentru c;arbamrile de i.lrna !
- Cauta-ri de siinatate !
iar ea a yea 0 buna parere despre menul 'inajn le al lumii :
- i $-3 propus " rapida instruire in 5liinte pozitive
- Trei la sling.1, bini50r
alti trei 1.1 dreapt.l lor ..
- i s a aratat 0 de eadranc solare...
- Reeunoa'lte!
... nemaipomenitelt: ei calorifere
pe care ne IDtindearn fcrici\i racoriti.
o un sentiment
ba chiar 0 mireasa frumos
aidoma caprelor '1i albinaritului Sint !
!
'Ea avea 0 buna parere desprc mersul .11 lumii ...
Y[uhimea beata de va patrunde degeaba In casa :
la rochia de bal a bunicii
25
har, 1.1 testamenrul
la isroria secreta a capriciului
paStratd eu Rl'ija printl'e teXtele verzi,
rintre (ologratJile verzi, printre aoi verzi,
prin tre \"oi VerZI ,.
Nli \:1 gasi nimit din atievaruJ colruros
al aceStej istorii
a capa tUl aCr:Sfei l'epede stari de 'palma
peSle suarde "a COn rinua rasara
\ a COn lin II a sa 1'<1 'in ra
\'a cOntinua slngdc
singcle mell
para limpede in inleligcnta h1niei ...
Traiesc
E greu aici, sub eerul liber
- traiesc In mi}locul unui patinoar
noaprea ascuh caderea oaselor moi ...
(e greu aiel sub libel')
26
27
Dreptu
e71USll
'api tlI/c;,; III Lll
a
arJawriJo
r
Oleie fine,
- precurn pardosuJ la existenra onorabila
in mel'S reapan pe stradii "
Cine lnsa ar mai pUtea descrit: tristcrea dictatoruilli
care trezindu-se Intr-o dimineara 1n fara. ghiJotinei
I'ngr02il : - r\.ceasr3 nu e ell PUtmla !
$i rna; trrzitl, spaima din ochii ; eTa dulce.
Otrava
int atit de batrlna,
illd'r cl:enirnenteJe rna ocolesc Cll n prec-izie dubio:l
Ghernuitil Irltr-un Intoliu,
sa
degeaba rna mai mil' : - De doua7eci de ani
gUstul ceaiului eHL' allu/..
Vedeli, parahol
a
rnacina Li de zi dinrii
irltre do
tl
:'! Fringhii egale
d"i - nin vo,b, ' - ,wi ,·i"m ,"m nu " po", m,i bin,
III mUllJ grns din (ereastra.
Jrle l/lsa ar mai PUtea descrie () duminica neagra,
In care dreptul ar (i dnar un cuvin
peste care s-ar in t:'!cere februarie
(iar ceasurile s-ar "de prea mulla apropiere")
0, cine ,-at mai In<,;wneta...
Dar ce cautarn noi aici, \'esele cititOr !
Drumul nOStru este illchis
ar fi rrebuit sa JnVaram Ploa acum
ca orice groapa camuna l$i are hazu] ei ...
28
! : Co/ee(ionara
opilul asra. spUn
(' broasca -resroasa. Ca
cultari !
Acum J5i freaca spinarea de talpa casei ;
acum 'se rostogole-5te Cll precizie in ba:lto
aca
li ch de cU',od ,; Vom s;mt; bOt;"',ul umed "'''''Urat
1a piep!.
I.
Femcia COntempla tinererea.
1\ deschis dulapuril
e
;
a span oglinzile ;
hOrarit de una singura.
II.
rn dispcrarea unei dimineri
lmi lovesc U$Or degeteJe de sric1a ferestrei.
Nu maj \'enirea iernii in acest an.
Cintece1e mi-au In \'erzit aU7ul ; Illi mai :l5tept.
Tmi privesc de aproa;J(' nebunia
5i cobor cJ't pOt de repede in gradiniJe parasite
30
Palidil. rna a$el pc locul untie am fust vazlIta
femeic plingind,
Asta ar trebui acum ! Sa-mi amintl"sc sub n m:lSca.
III.
EI rna privea dintr-o pide care de mult ntl mai era
a lui.
Eu ii intindeam paharul
Imi parul. fI)chia. panwl'ul.
EJ avea 22 de ani. Ell 23. Nc-am cllmparar 0 insula
In Anrik
1..
Lovesc eu sete gura fruDloasa a echilibrului !
Si nebunii ar pllnge treziri din copilaria Jor
cu un aSlfel de dntec!
Dar nimic nu j se mai PI):lt:: i'mi'mpb
cellli care hi pc de rost numarul
degetelor,
dntecele, spaimele, capcanele. umilinrele, dnrecele...
\
Peste 'lacadat al nop\ii eel mai de
a caZUt capul meu.
Nici tu nu e$ti CLIrat, nici III nu e)li, imi srriga:lI.
Priveam inapoi : amintirea ul11eda a salii de diseqie
imi invada narile.
- Cel mai de sus a caZUt CapUl meu.
31
Colectionara
l)a1da, ma a5ez pe locul unue am fl)Sl v;\"wta
femeie plingind
:\5ta ar trebui acum ! Sa-mi amintesc sub 0 masca.
III.
E1 rna privea dintr-o pide care de mUll nu mal era
Capilul aSta, spun parin{ii
a lui.
imbatrlneHe ca (' broasca
Eu Ii intindeam paharu]
AscuItati !
lmi pOlriw3Jl1 parlll, rocllia, pantnful.
Acum J$i freacii spinarea de talpa casei;
E1 avea 22 de ani, Eu 23. Ne-am cumparat 0 insula
acum 5e rostagole$tc Cll precizie 111 baho In Amik
aca
elt de cUrtnd ii ,-om Simti boti$orul umed strecural
b piept.
IV.
i.
Lovesc eu sete gum frumoasa a e..:hilibrului !
Si nebunii ar pli'nge treziti din copilaria lor
femeia Contempla lineretea.
eu un a!,tfel de dntee !
A cJeschis dulapurile ;
Dar nimic nll i se mai pnate lnnlmp!:J.
a span ag1ir12.iJe ;
celui care CllnOa5te pe de rast numarul
a hOtarit de una singura.
degete1or.
c1ntecele. spaimele. eapeaneIe, umiIiuteIe, cin teeele ...
II.
v.
In disperarea unei dimineti
Imi lovesc U!iOr degetele de slicla Jere51rei,
Peste plinsul saeadat a) noptii eel mai de
Nu rnai a$tept \'enirea icrnii in acest Un. a dizut caput meu.
Cintece1e mi-au 1l1\ erzit allzul ; nu mai <lHept.
Nici tu nu curar, l1ici tu nu e51i. imi sll'igau.
1mi privesc de aproa;>e nebllni.l
Priveam ina.poi : amimirea umeda a salii de
r
$i cobo elt pOt de repede In lp'adinile parasite. imi invada nal'ile.
- Cel mai de sus a dizut capul meu.
30
31
VI.
In disperarea unei
lrni 'oars CtJ pofta nebunia.
Pe Oasele din ce in ee mai
lin ins {eroce l$i eu indiferenra
uoghiiJe.
U, nu rnai venirea iernii In acest an.
Atft rna iubesc,
Cum stau de cuminte dulce
Intr-o baltoaca de cuvio,te".
Capticiu
Te mai Ja un concert la patrll mllm
I)tU] e [oane greu 5i ce greu mai scrii $i P0emul ast:l
(Domnifioadl ell nume mie.
faimoascJe terase Cll maei n-au existat, n-all existat)
hi spuj : mi inven'ta 0 istorjl1ara !
- Ie mouton oui ou nnn a-t-il mange la Heur
$i bruse, la marginea pamlui. Intr-lin cchilibrll precar,
\'Ine larna...
(jarna In care lli wi contempla nemuhumidi
capriciile)
33
In.tlmPlar£: CIt regma Victoria
Blow-up
Rea wdie, Spune regina ViCtoria
pri\"indu-ma din e;
Rea, Ji spun
amintindu_mi de mina mea alba:
'Ii de rochia Cll nasturi purini.
(T
mr
-
un
cub de gheata
imaginea dmpului de lUpta sare de la alb la negru
Plna dnd lin hnhot de rls Ii taie capuJ.)
Rea zodie, mormaie regina Victoria
jucindu-se cu un $treang deasupra JrIesei de $ah.
Rea, mM;
aminrindu_m; de capul vOpsit ca 0 mireasa al hiniei.
(Dintr-un cub de gheara
s;nguratatea 110astra privea stele/Ie fix)
Da, cla, regina Victoria
peste degete Cli 0 inchipuire
mult rnai luminoasa
$i mult mai frllmoasa.
Da,
trintind U$a expoziriei eu 0 mIna alba dar
mult mai alba.
Ciinele acesta IDvarat a i'nceta't sa se apere.
ilnele aCe&ta )ma\at are 0 cu towl alta parere
despre exploziile intlrzidte din carne singe.
Va fi gasit vinovat ciilI1e1e :lceSta
care Iri St3 in ceafa
. .
$1 nu moare $lngur,
nu moare smgur.
34
3
poem de dragoste
Am 0 uria$a foqi! de con yjngere.
Veehea fusta inflo
rata
ln C<Jmere aLbe .$i yerzi
iar ell imbatdnesc lntr-o palida furie...
incerc 0 cOnstruqie sensibiJii in fafa oglinzii.
\lai, de $apte ziIc yorbesc in fara ogliDzii.
De $aplc zile Stall vopsita ca 0 mireasa yorbesc
in fala oglinzii :
,,- He-hei, Cetaleaj ai Ca"Stalici !
Am imbatrinil filra sa $tim mai aimic
despre corabiile in care bunul dumaezeu
ne-a numarat oasele
- $i pardi tOt Slnt purine!
He-hei, cetareni !
Am 1mbatrinit ea ni$te !
Pielea magarului este scumpa
$i a leopardului nll are diutare.
Vite, eu : [emeie rJnara !
Eu am 0 ronda frumoasa
$i dinrii mei albi au se mai saturn priviad-o .
Dar ereiewl meu f rumos !
l-ari cercetat iadeaproape I'n
v
e/
i
sul
in adoratie (se $tie !) nu pori dlml'ne multa vrerne",
eetateni ...
De $apte zile In provincie miezul 110ptii
rna ademene$te eu slnge1e tau
"Noi care nimie a-am avu( Ii YOm In Vala lini$tea",
spuneal.
Noi Ie vom rupe oasele eu 0 singudita·te feroce.
Le vom amiDti de d'nteeul orb pe care i-au Imbra\i$at
papagalii.
"Noj care nimic n-am avur..."
De $apte zile og'linzile piing pe rata lumij In iam:; i
papagalii lsi fac cuib In vorbele mele neparntlntene :
gura ta alba se masoa.ra eu mine
iar eu imbatrlnesc lntr-o palida furie...
Desigur, cap;ltasem 0 forta de convingere.
(Cumplita anestezie in rnadlsuri japoneze !)
A'lbeam In fara oglinzii, intindeam 0 mina,
yorbeam un cuvint, respira:rn...
- Ca 0 epoea bHnda,
ghemuita in rarml de sus al bibliotecii, spuneal.
o noapte tot mai eeloasa.
n pamint tOt mai intunecat.
o femeie tot mai aproape de sin
36
Vechi dntec de dragoste
\, rei sa fmpaqi cu mine ghilotina
- I-'am intrebat.
Vrei tll asra
- i-am mai
CaJ1aul ne-a privit un rim,
a continuat sa jurul nostru
pina dnd mlna lui a devenir dubla.
38
ad usum dellJlli-ni
,fi ccca Cf'
(/oi .• (lic va fi 'I rilliarc Iriaa
de iubilf fIlw/a iI/copula
,1/ flllJllclt pc Flori ac/un
(v11i:il 111 •.r,ile,r.u. it illig/lOr fabro)
In cele din urma am lnteles.
o istorie a prostici ne urmarea indeaproape
Desigur, nu yeti gasi 0 descriere cxacta a ei.
Dar e bine sa vi se spuna dl ea a existar.
E bine sa ea ea exisul.
1.
O. ramii (aici incepe pncmul)
mi-a srrigat steau3 stralueitoare
luindu-se 1a intrecerc eu durerca surda a eerului.
Cum sa mai aud eu nira de tine suferintele
$i etc, acolo
Cum sa mai vad eu fara de lumina inimii tale.
,.oh sal vic levantica iasomie trundafir"
I-am marrurisit : gheara din ochi
mirosul caldut at mort IltJi
memoria crap:\ta
abitufa aerului hi hi hi neb,mie
T-am martUrisi't tol, nebtJDie.
:\ pllns ea, steaua strallicitoare.
3n
1\ uirat ea, steaua care a rasarit, de ea...
(hai, steaua mea stra!ucito
are
lotre doi vulturi orbi care te poarta spre casa,
oaselor, aminririlo
r
, dragelor,
cum !
hai, mtna mea, mlna mea alba,
un lanelrll, un repede, un poem !)
si a placut delfinul delfinului
11. apoi DU s-a mai aflar
Delfinule. DelJinuJe !
(ah randrul repedele poem)
Despre lumii, de bine, am zis
5i ele s-au mai repede declt
la marginea drumului.
unui copil,
caurlnd maci, 1ntr-o seara...
J)espre iluzi'a a zilei, de bine !
- dntecul acesta simplu de care at1m
singudi-n noapte!
Despre Cum am iubit,
de"pre cum am uitat,
despre singllra mea mO,lfte..
de bine, am mai $Optir
(1a marginca drumului,
cautind maci)
Un IeJ de existenra. au Spus)
HI.
lntre doua singllrarafi, ce sa a,legi !
Intre prima Ji a doua lOvitura de curit,
Cum sa-ti aminte5ti ,
40
oClombrie
CamjJionat de !JojJice
\'ai
Ce exaua " Illnqii
IlCeClIr.l1 la noi in ca,a
ella perfeqiun
In mersul .11 calendaruJui
cite 5 ar mai plItea spune despre 0 inchisoare "ie
tn rare 1$i tntind de bunhoje gitlll

pe blltllcllga caEi"JIII i
lri
{pane IriH
disperat
Frumusetea aSIa de revolta, eonsrrllita ell grija
- ultimul tramvai, la marginea cartierului ..
:\zi nu mai lntrebi.
:\i lntotdeallna raspunsuri :
- Era 0 casa aco10, la marginea canierului.
o c1Sa JO care ceasornicde se pDlriyeau
dupa micile revolu\ii ale zilei : seulawl de dimJOeata,
ziarele, cafealla proasta, ani'ersarile cuminti
de peste an
azi Iti mai tulbura nop\ile F febrllarie J980)
mai ales comunitatca aceea rar':; de principii
reguli!
Nici nu )tii dnd .. i devenil peste noaple
11 calugaridi schioapa foanc 5chil.)apa...
Acum ai vrea sa scrii wate ast
.,i utopiile (dinii dli de casa)
ti se preling printre degete ca ni$tc \iga ri C1iprinse.
:'-Tu te mai inrereseaza elt de exacta ar putea fi
descrierea.
Cit de Fru111oasa. Cit de umana.
- Un Fel de campional mondi,,1 de popice, IIi Splll.
Un Iel de ca.mpinnar mondial.
2
43
Victorios,
Vlna torul adora v<inatuL

\'ictima 11 eu iubire, se Spune.
Desdirnata,
poezia seamana din ce 111 ce mai multo
Sigura de tine,
ln noaptea asra, 1a marginea canierului,
ai putea sa pierzi cu adevarat tramvaiuJ...
]ocul
Nu \ a atlt de devreme de copilul trist
care Slot.
Am invadat Cll sufletele voastre umbroase.
ell m-am inveniat din resturile \'oa.stre.
Din cele doua (iubjre moane iubire moane)
mi-am [aeUt 0 armura
de care furruna se
45
Blocadii continenta!c,
1\"-t/;"'-'/l/l ,I II,' /elll' dr r(';.'olu{ii ,'I
,lir:i df' im'ill,< !Jicdiri.-
IOalt, «vel/lilli/I' 1111(/,/ r( 5(' /)('1 fl
(('((I( /" glllll I/Ibel
lal loale (,ital'lll/tl' 111)((1/1 (' dill
tNt/III alba,'ln, ill eel clJtrlll1l,
(Ol;"t'l C,)I<!snlilb - {liml/" dill
ll'akcf:c!,!
o dupa-amia:,di suspectil,
ca 0 pisica ncagra care aI' lneepe brusc vorbeasca
tu, hodililta Dentru a nu $liu ella O:J.r.l sa incepi
a \'iata cchilibl'3ta
(pri\ind in fur.
p'lezia ar £i decapi,tat pc loc noul Stj,J !)
Dfl, 0 dupa-amiaza
in Crlre tipete ro$cate Iii de sub unghii
- 5i cum sa m.1i ,jsCLi eu astfel de unghii .. ,
rcoale.
sentimentcJc pc hlnia proa l
II ce parte a trupului se Lite)le poezia, mama ?'
iipai lnspaimlntata eu br-are'1e sm1l1se de vine,
- Ce parte a trupului lfi mai ramine dupa ce
ai scris poezii, mama :­
'.5i apoi, lo,-iluriln
ca niHe munci ale clmpului bill [aCllte :
e
Strinsa in hal atl1! ei de spita!.
lri adllcea un mesaj despre \Jne :
"FellnmencJe mari n1I repela !
AI privit Illdeajllns 111 creierul t:lll
indealum i-ai spalat eu "orbe sp.li'11e1e mici.
o reli:.;ic la f.\t<l !oL'ului, aSl;, e!
lr1\ entcaza dL'um 0 religie
46
teama ca n-am pOt desuie intol:mai ;
dar semnele cumplitei avcnturi se mai POt intilni
astazi : tipantl unei fernei din bloeu1 de ,
lin yjolonisl cu gama tra,a prin ceara;
papLlcii bUn1cii (comozi, cum nu sc mai fae) ; alte
lueraI'; ale nawrii,
ta - 0 mica crima pcrfecdL
..
o dupa-amia:<:a 10 care sen limen lele te sufocau
lntr-o hlocada continentala
5i tela te Ll topiile ar fi "fut sa fie scrise de tine j
5i zapezile ar fj vrUl sa Ie \ ;
logodnieul
)i lemeia-ciine, eu bratele smulse de "Int. ..
Animal tinar, ai fi :m,
\nimal tmar !
- 5i mica lui spaima : vorbmd, ar ptnea tIe C'11
nenm n lor".
Uto/Jii aile !Joeme de dragoste
Dasdili{a
Gata sa-ri invemezi 0 d:spari\ie
Gata sa iei locul \-arului de pc zidu! din fara casei,
In aeea dllpa-amiaza de septembl'ie,
cineva hi mesteca tacticos oase1e,
einel viara ra era Ja SUte de J\ilomerri
$i gcamurile lui aprilie.
Gala sa nu mai cre%i,
in ceca Ce are Jiminea\a patru picioare
la prinz doud seara trei
- )i toru)i sa speri,
sa vrei sa un deget pe reasta catifelata
I'
a lui septembrie
(chiar dad pOVestea ana -, 0 tu ; _
'111-1 \'01 face pc: nimeni arninteasca de tine
Gata de hohot,
- In acea dupa-amiaza de septembrie,
I'" care Gulliver sclncea 10 coapsa ta dreapta
III i'j citeai "Utopii alre pOeme de dragnste",
ata sa .:rezi 10 iubirea aproapelui
toemai de aceea sa strlngi bine perna tn b
rare
sa-i 1l1torci obrazul eelalalt)
Gala de dispari\ie.
Penrrll ea altfe! nll se mai poate
nimeni nu-ri spune nimic.
48
Intr-o diminea\3.
sa te In brate ell () realit.l:e dnlcbra.
- ea lpmduq:ia de 0tcl pc cap de !ocllit'\r .
Sa 0 mmgo u,50r pe ere5ter.
Sa-i spui vorbe de dragom.
Sa-i cupi (din iubire) un deget.
Ehei. cum Incep personajcle d existe !
In v-agomrl or. 11
\-iava ta se upc$le de geamurile rnurdare
- cheama In ajuror rudde prietenii,
pisica dine/e,
apada de anul tretut }i mltailiile .
o realitate doldorn.
care mcepe }i tutr-o gara de dmpic.
uncle oamenii te pri "esc ClI cillcla,
pentru ca ai studii
$i trasnita $lIie...
Asa. ta"ali ra In ucnciul tall alb,
pari un spinn industrial,
diruia i-au scas Cll forcepslll mclancoliJ.
($i [rica lui de Mamica !)
N u, de ce sa ver5i !
Uite. pe iubirul aeesta nou,
11 vei parasi la fe! de sarae $i ell parul alb.
N u, de ce sa !
49
l'isil.l )i diode? Zapada de anuJ lreCut ?
decen Ii ai ? Vorbe.
[JU\ eite51e-le mai departe copiilor "eei trei muschetari"
si niai ales nu ujta sa 1e spui ca nici unul nu
Li duar sc prefac.
1storie murclara
- De ce sa nu is>toria ast;) murdara.
ii strigam
ite, promit :
- Am sa ·singura astreJe dupa pofw
inimii tale!
- Duminica n-am mai citesc dinelui din
Codicele !
- N-am sa mai inventez istorioare ieftin
pentru pensionarele blocului !
(doar doar voi gasi 1.1 una ceva din zimbetu\ tau,
din mersul diu impicdicat tandru...)
- Am 5a-mi iubesc barbatul cu dragoste de dine
sa uit nd'CiodatJ sa plates'C hI timp chiria!
in pauu klbe am sa platesc la timp chiria
Hid cap
fadi: IDlini)
- N-am sa mai pon trupul asta de sperieware !
Am sa rna fae frumoasa. frumoa-sa, frumoasa ..
Vezj?
De ce sa nu paraseSti atunci
istoria asta muroadi ?
51
Poem de dTagost
;\ i '·rea sa spui eeva impersonal,
- ca 0 se;lra la tara,
in care te asellnzi cit mai bine sub a$terUllluri,
In care te Stringi roadi,
pina dnd Incepi sa semeni eu Un reI de lume a ideiJor...
- "CopiJa J\tcnei dlJcind peste ierburi eu mare"
mormaie ciinele,
,.a.re te \'cde sarind fereastra ell capul in miini.

llnga balta roman tidC
cu preeizie : "Oh, dragul meu ! Iubirea
ce POrt
ll1-a in tristat Ja fala;
earnen naaStra lOt mai schelalaie
ell demnitate... tt
SCNi un pumn de nama'J 1'1 Inghi\i eu poEta'. E bun.
C1inele te 0 clipa fix - din mizeria lui
de dine _
51 0 l3 la goana,
lIrlind eu precizie...
Pasarela
(0 aria poetica)
" '·/I-m; {I((,\(/ Ullde a;lIl1l!.. :;'C ..11m:
Sfinta mizerie via\a la 24 de ani!
...dar ce melodrama, peronu
ee prejudeeata din mersul meu
deasupra liniilor de tren,
deasupra 1iniilor din pa'!ma !
o 0 au 286 de linii
- am numarat ell aten\ie.
'-iara ta a mea nu stnt alit de bogaLe :
- 0 femcie, un hotel un somll de SO d
ill care sa visez.i doar de 20
(rcstul apa cal&\,
restul ceaiul salciu,
rcstul ndar noi nc-am iubit",
restul l--a.i uitat, mOa:t1te)
Oho, asta n-ar Ji nimic !
Pasarile ueise de viscoi
pU\9tietatea sigura de ea
ca il1tr-o leqie desprc pronumele
Oha, niei asta n-ar fi nimie !
Un sufler, un dienet,
deasupra apelor ....
Despre Arcadia,
despre mica nebunie de
oind dcyin duble.
cind fieeare rnai dar
. . .
{larc mal aeum un poem:
!)2
53
Dar el, poelill ?
Un dine ii puana capul pnn ora? :
-- 5i eu, stimabile
<1m crezut In ll10artea deasupra marilol
Si ui te ce am a.Hat :
- Sa lupti lmporriva acelei pani din tine
unde slabiciunea lucreaza h.. unic. - !:tma de cUfit
"i ar putea remwia calaturiile in afara lumii
sau arlele japoneze.
Sa lUPfi Impotri\-a acelei patti din tine
unde morfii familiei au !f1umai cuyinte de lauda
pentru {elul subti,l in care le-ai
ei. ci. unnebuneau de atha frumusefe a ')
ladl ce am aflat:
- Tot c:ea ce alting lncepe sa-mi Semene.
Nu minria din afara, cea dinauntru trebuie stri\'ita.
.'\colo uncle 0 gro.lpa sapa 0 aIra groapa
)i unde h;lj sa 0 moaI'te
ne dispre\uim In ega.hl masura.
Oho, tot ceca ce ating mcepe sa-mi semene
cine\''Cl imi mai trimite din cind 10 dod :
..Mil sinH COl un gindac de Colorado
pe care insecticidele I-au tins rege.
Dar am aflat ca nu exista dedt un singur :
al amintirikr dcspre lichidul meu amniolic."
'" *
Era \l Lna de treaba.
Dimineata lene\ ea io pidca. ei alba
din siabiciune pentru ce 0 a5tepla peste zi
foarte muhi au 3U7it-n \orbind (\ limha ncp..vnin le,lna
Cit despre z.iua, oh, despre zilla
In care ea a cunosclit apele reci
a Incepll t sa cinte,
llllmai aCe,t pUns negru mai ooate vorbi :
"Am de atita iuuire penlru ,:uvinrele fl'UmOaie.
lnya\ lin alfabet nou,
In care fiecare litera lmi poate inventa slngele
Ucenicie de oii·ne - spun uneori prietenii
$i yorbe1e lor au mai multi ochi
mai mu'lte guri declt marea cea pescoasa.
un a!fabet nou."
Din pudoare. auzili, din oudoare
15i facuse din moane
. .
II nwmone lIOlea

...
55
Camera eli Jereastra spre mar
La inceput i-au pn\pus 5chimbc slngcle
eu unul mal reee.
I-au adus tratate legi,
ieoane pc stid5 ::l.pe minerale.
Pozilia i'oJiaeul,
- i-au [OSI '-'-reerate indeaproaDe.
l-aJ da I pline eire.
Au i'mbaiat-ll ell pra[uri slelare.
I-au <lri'iotat pe lTItuneric
inimi suflete de mcteoriri : - Alege !
Dar ea, nu.
(Era Inlr-un s[lqit de secol plaplud.
Apoi:
in camera invadata de ape,
pescaru5ii se luptau I,;U un roi negl'u de gheare.
- Hei, mai este einen pe aici ?
a intrebat Intr-un tirziu roiul de gheare.
- Nu. i-a raspuns 0 VOce in livrea dintr-o Carte.
.\Iarchiza a la ore1e S.
(Absurd fara iDtoarcere scria pe ultima pagina
din calendar.
bsurd si Hira intoarcere, in acei ani.)
cind oamenii mari erau displndiri prin camari
de tOt [elul
priveau tristi rasarirul-apusul prin gaura cheii.)
Apoi:
Doetorul : - Funie, feniramin, extraveral, cur
il

naftalina?
- Funie.
Logodnicul :
rizanteme, lacramioare, trandafir.
tufanele,
imortele, trandafir ?
- Funie.
Pentru prima data
a privit drept In fala lumea In care Irai'<l.
I-a plGns la piept.
56
Poem de dragoste
Ce esle un :Ylontague ?
cind rna inwrc obo:iita <1ca<;;,1,
exiSlenta sumar irnbracata rna intimpina la
- Penrru carnca 'Iuminatl:i de rooarte,
t\l;lmna aceasta n-<l cxistat...
Dc: plicl:\ea]v, pe medi-terana parchetului proaspal
pluti;n 0 vremc ; pina rind ei i se face din ee In ce
mai rau.
din cc in t:e mai : - La draeu ! Mediterana 35la
nu este adevarata !
- !\'1ai il1\,el1teaZ3 $i tl.! ceva, ii !
.,Un gunoi c1elical". cum spune poend.
l\hi seoate ni5le flacari pe nari !
(Cumpadl-\i buzunare pentru miini)
:'vIa i 1ngri ie5te-ti petele fO$ll
.$i gradinile suspendale de sub perna!
Mai aminre5re-\i de mine, ce dracu !
c eSlC un Montague?
Seara, dnd ma intorc obosita acasa,
nu Jntlrnolil nimie.
58
Ma a$ez 1n fata televizorul ui,
Imi ,lprind 0
sting lumina,
inchid ochii.
Poe! Poc !
Pieile rosii
Un UUll" dulce. dulce
Vorbe5ti,
- 5i mai ales umbli pe fara tine.
cloar cu 0 \l50adi bitiialii a capuhli
cu mll/le (oh. [oane mulre)
bune inten\ii penUli prima zi a anului ...
Si monsu'uolitatea poate [i cOntemplara !
Jntr-o iama.
pe linga somnolentele case
ai \,az.l1t ri5nind din zapada mlll'clara
imaginea lInui adolescent mOnstruos
!Ii inncen ta ta
(Iingurita ell miere a eelor care isi fac
la timp SlUdiile)
S-3 mal SClIrtar Cll lin cap:
ASClIlta! Asculd( !
.. N II oricine este in Stare simta capuJ
ca 0 placinta"­
"Asculta ! Tatal mell bate apa or;icaitoare Cll 0 rarnllra
verde de arin
!ii mele mingJie co bra\ele lor de spurna
proaspetele inSlIle de ierburi. de Duferi gladiate...
Asclllta !"
.. Cine Illl re\'o!ta.
,l ta singerie sub unghie
60
}J lJlutirea u'/o,lra deaslIpra l11 li'lle ­
niei nu trebuie strugurii de scplcmIJrie" ...
Asculta ! Asculdi !
UneoI'i, monstruozitatea \ ine din PO
poate fi atunei conremplata.
- cama!ia alba lipita de trup
pidituriJe de ser vis'ind geografia unei patrii
irnaginare
(a poemelor de la 17 an;, cxel1lplu)
Dar tu lImb!i pe stJ azi fara tine.
cloar cu 0 blt'11aJa a capu!ui.
1I chiar ca poemele de la li ani:
"Mi-e tot mai frig
nu mai am nebunia, umi!in\a, nebuni.l ..
Intr-o coaja de miir dulce. dulce
lrni lnfig unghiiie
$1 nu mai am umilinp, nebllnia. lImili(l\a... ((
Uneori, monstruOLitalea e Ceva care vine dinatltru
- lin salut cordial al dimii.
al och1uJui strivit,
. . .
pnn care acum te ...
Nusia j1 rbii
(S-a nasctlt la jumatatea secolului )LX.
Vindecarea nu mc.i era insa posibila.
Ramase - daar degetele subiiri, aburinde,
ale zilei de ieri)
t1a LU dimineiile.
.1ai rupa de atita strategie.
Pc sub cupolele de zapada mizga inainta
- ehiar eu 0 anume t,lndrctc,
(spuneau, preg:iteau ghearelc, risul)
5i ea cnn tinua sa ia ell asatr
lumile de stiela mil-ga,
- pentru care mimc eel mai ales cchilibru.
al diminc\ilor aburinde.
pe 0 fdnghie. In singuratatea ci cea m;li \"le ...
Dar a'.1 plcc<1t Intr-o Ii ierni!e
s-au clus dracuilli wate miresele.
coborite pe-a lumilur unda, in dun2.,i
o teama dadt In pa:,-te,
ii adulmeca <t"l..i
(spuneau, pregaleau ghearele)
Via\a parasita ineet.
- corabie croncaneau.
Ochilll deschis ill a lara.
- incredibi'l3: pcwestc de drag0ste
62
.1 crisialinullli l:O!.:lral penln! P retIna
(sa se uimeasca ea, mO.1nea
de a1.lta increngatura dc 5i singe
pe care 0 pi.paie pe dinauDtru)
imaginea pu\in lnstetala.
pentru supliciul diafan :rl gindlT ilur tale, cititorule !
Ubi SUnt qui ante
degetele aburinde, ale zilei de ieri ?
,\Lnerialist sal! ide",llj,t
E,;ista sau nu exisla pro;res in .:uta ?
Ion are uei mere Maria trei perc albastre.
Rima Crima: Irup sau Spirit :-
Iluzie. versuri !
BaJtOaca, croncanitul gheara sint ale noastre
i1 mai sa nc fupem gltul.
pe-a Itlmilor unda, In dunga...
I Ia mare
$1
ce se poate face
eu un singur ochi,
lipir de un singur geam ?
Ci da-ne nOlla mai bine
moartea nOastra tntreaga
$1 nu ne mai -alunga de Ja lumina lntmu tale",
e poate face
cu un singur oehi,
lipit de un sin gUl' geam :
Cum se poate numi
n reali ta te plln gacioasa,
care i$i da in d(rii la drum de seara ?
Dar nni ne-am iubit.
Am iubil 5i lumea din jllrul nostru
pe noi in$ine, ne-am iubit,
Exisla manori :
viaia ueschisa brusc la picioarele noaSlre
ca inceputlll dlZboillllli de 0 sura de ani
si copilul nebun. _llergtnd prin zapach'! inainte
de-;1 11 :
uwpiile zilnie,
in bucatnrie, pe strada si in pat
(h:tha. sub :l5ternuturi decad imperiile, ,
carnea frumoasa tin;lra
$i timpul fara de timn
fara de Sli flet ;
I1chiul de dine
prin care ne-am privit 'lnainle,l de/J.'itrului ...
5-a.l elus S-;'Ui ell!" ell l\l,lIe
5i pUllcrea exaeta a degellllui pc ran.'i
nu \'a mai sal \ ,1 nlci n cllrabie.
Hei, lume fru1TIo:lsa !
4
Bruta
Sa 'rei inapoi carnea slngele fiqiunilor tale,
iata prostia,
iata
In ;lceasta zi de ian uarie
srdlbat dmpia din sudul pa'triei,
frJternizind calm eu tOate Intoareerile din exil;
u mate blocadele continentale;
ell tOate dlzboaiele 'de n de ani.
Eu trebuie sa mai am timp - imi spun.
Curbii de pe aiei !lInt de () uimiroare
in fata resturilar.
Trebuie mai am timp.
(Din memoria unui naufragiu
fiqiuniJe se ridid palide,
- <trabatlnd eu universuL
delicat peretii
- se spune ­
ele DOt fj ueise mai precis dedt noi)
tn .1cc.1sta zi strabar drnpia din sud
5i lmi adue aminte de Mohammed Sceab ;
de Jan ; de prOZ:lroarea timidil :
"Toata yia\a lor Ie-a fost data 0
66
cum n-a cunosctlt Bacovia"
lneep sa rid,
cu pleoapele pleseaiLOare linpotriva meu.
Vezi, perdelele-s lasate
pene ultima mare illbire a secolului.
D<11' ce ascunzi tu,
sub cllvintele ciuruite ope care oi Ie tot adl\i :
Putrezieiunea - am spus -­
oribila spaima cle moane
pentru care .1m lochipuir cdc mal ml11C1Unl
eel mai bine org'an int fun de margele
- !>plnzurindu-ma apoi eu buna $tiirnta
e-.l lungul deceniilar de toa'te eularile.
de toare tranzitii!e.
Putreziciunea regasirij de sine,
- eohii de lapte ;
$i pe eei de argin t de aur - am spus.
Putrezicjunea un februarie \'io!enr,
pcnrru care ar trebui dea singure foe
wate paginile de glorie ale cailor ferat....
(5i toemai aiei. linga Dunare).
Putrezieiunea, iubire
eu miros dulce de mar,
- pentru care (In ex-taz) fietiuni Sua \-e am fost
inventati
rn spareIe [iecarei fiqitlni
aseunde desigur un mon ;
si In spatele lui rlsul meu palid,
67
- strabiltincl ell universul,
delicat .. ,
Da, da,
corbii de pe aici Slnt de 0 uimitoare decenra
In fap resturilnr.
Poate ei Si poate ca eu mai am timp.
Dupa cum orice ,naufragiu poate Iua forma lumii.
rbirea - forma trupu'1ui meu.
Vezi, Hisa'te
este ultima mare iubire ;
iar noi degeneram sub zapada
cu intinsc nervos
(tu sensurile zdrobite nen'os)
in jurul celei mai puternice iluzii ;
claar pen tru ea,
fiqiunea,
canalia,
bruta,
Ulti17WI poem de dTagoste in gradina de tranda/il"
11/ ClIlIINina G'u-atit de grelc vre­
mur;
Voi spllne-acum ce simt, nil (C
se-nvata:
Riilr;l/i;-1Il1 suleri/ de te cull'e­
milT; .-
Noi. /il/crii, triii-tlom aWL vialii,
(Shakespeare - Regelc: Lear)
tn gradina de trandafir a spitalului,
prin,ere de memorie vesela Ii ublete arUI1C3le
ai descoperit (dar \'C'I-i, nllme$te e:l::3ct !)
legea deplasarii .in roiuri a popoarelor \'echi,
- Qstfel de prohibi'1.e
din care se vor hrani Intr-o zi noile culturi ...
Ai pri\-it-o un timp.
ai ascultat-O atema fara prea multa graba ;
dat fiind inteligenta ta
posibilitatea rapida de adaptare
ai Inteles : - Uite-l, a venit chiar e1.
adeyarul tras odata de par dlzut acum In dizgrati
(Slllp ! Inapoi !
\Iarturise5te intli fU';:inea ,.ilnica din copilarie :
"Mama tata erau complexati
5i mult prea neru5inuti l'\1sprc SeUta
(multa lume a5tepta atunci dizboiul !)
tocmai de aceea au hotarh
(dat fiind inteligel1ta mea
si posibilitalea rapida de adapt.lr.::)
sa-mi termin studiiJe
intt'-un orasel de munte, balnear 5i deparre de easa").
Ingradina de trandafir a spita.[ului
chiar el, adevarul tras la r
si ell ochii plesniti .
(Reci 5i ascui-ite f usesera caile Sale !)
69
Desigur, sa-J privesc !
Desigur, sa pun acum mina pe e1 !
Sa-J ioghit cu memoria mea vese1a
sa-i spun; - 0, tu eel negru pe dinafara
dar ath de alb pe dinauntru ! Regele a murit
$i Delfinul cste bastard !
Hai, in mea luminoasa !
Te VOl' primi "la 0 masa lunga $i. bogata
dupa cum este nbiceiul prin paqile TIoastre
rasaritene ..
Hai. vino mai bine In patfia mea ;luminoasa !
In gradina de lrandafir a spitalului
am descoperit legea conservarii memoriei vesele.
- astfel de adevaruri din care se VOl' hrani intr-o zi
mei, roiurile de cenusa oase...
Dar Tu, P:ltrie Luminoasa !
E una care uita mai bine dedt Time?
Cite ziduri ri-au mai CaZUt .
?
Si aite trupuri tinere se mai zbar
Imre nilcile Tale celeste?
de offiUllte, $i departe de ca.sa?
Si cite gradini de Handafjr,
I'n care ·tinerele omi7i viseaza inca ?
Am dlutat peste tot adevaru1
nidieri nu I-am vazut mai bine
dedt lntre falcile Tale celeste!
Nicaieri sufletul meu nu iubit mai tare coastele !
$i eu cum sa-Ii multumetSc !
La ce Sa-Ii foloseasca Tie ultimul poem de dragoste
In gradina de lrandafir
)1 memoria mea vesela !
$i dcplasan:.\ In roiuri a popoarclor ,"cehi !
Ascuha-ma .
Ya Incepe sa ploua al dracului de tare
se YOI' Ineca plna nenorocitele astea
de omizi.
Putred::i carnca mea.
N egru pamlnrui.
70
'"
>;.:
Qrbirea
F tllnpul sa h,ltadi}ti :
Cira: rise. nira moqi,
nmerabila slIficienfa gupla
plantata CX3et intre stllmac )1 creler.
E timpul sa spui ;
-- Totul a existat doar Intre acesre paglDl reCI,
pe care Ie va acoperi In zori rill I.
A existat doar rlsul mic ~ i nen'os
si Ollila ta dreapta
deasupra apelor. deasupra.
AWllei mi-a fast frica, prietene.
o frica de animaJ tlnar a carui evolu\ie
este opri di bruse.
Emu zile dnd 1mi descopeream sub pielea alb"'
nu dntecele (0, nu c1nteeelc) ei un ris diu.
$tiam : pentru ucii urmarea fireasca a uitarii de sine
este eucuta usor pieri toMe.
Dar pentru un mOrt, di:tacit In propria sa piele
ca lntr-unspat"iu IDterplanetar,
moanea cui sa 0 p11ngi ?
Aflasem ca dupa 0 suta de ani
hibliotecile tot mai visau ell oehii galbeni
spre Alexandria
- iar broastele din Galapagos priveau eu 1I1mlre
posteritatea mllJltora dintre noi ...
Dupa 0 suta de am memoria mea inverzise pc zidul easel;
ne priveam zile intregi ~ i uneori
inventam mici jocuri de recunoagere :
"Theseu, parasind-o in insula Nexos pe Ariadne
arunca de pe va'Sul care se departeaza 0 ultima priYire
spre eroina zeita, care, din prim-plan,
lntinde rugatoare
stlnga spre el. ....
Dupa 0 suta de ani a'leam
luciditate visatoare.
care (se ~ t i e 1) Ii poate opri
e multi de la 0 trair
fireasca.
72
73
]n l1op\ile transparence din sud adorrneam luind pllzqla
liliului.
aidol11a in imponderabaitate
sau ma rugam. 10 vechea mea limba nepaminteana.
Dupa a sma de ani, in dupa 0 suta de ani,
un acord lntre mine $i aceasta lume.
Fie ell ochii
- fie $i ell ripatlll facerii ueis in jurul unduitoarelor
coapse.
fie 31C1,
pe unde dadi ai sa treci yreodatii
ill';) \'eZI un mort fericit.
Poem de dragos/e
.iua III care descoperi
bunatate a monii
\'alul de sInge incepe sa inunde l) parte J. lumii.
0, tinerii moqi desigur mni mulL
Sub piclen de rrandafir se J.fla raspunsuri.
:
pe 0 plaja murdara,
trupul unei femei adus de ape
sufletul ei salb;hicit lo\'indu-ne fala.
Amime$te-ri :
ziua in care am descoperit nesflqita bUnatale
valul de singe din care tinerii moni
fae semne celor de pe rarm...
75
CllfJrms
Campanie la miazanoapte
Acum. dnd gradina de trandafir eSte lnchisa in mme
a Intr-o cama.$a de foqa
imi picudi pe limba un suflet prea mare ,tnX1C ;
cind \ reau ell sa IlfIte1eg
(fie In patru labe in jurul
mele p1viti,e
si clnd deasupra spitalului latra un singur ClIne
iar creierul mel! moale II asculdl tandru 5i calm
(landru calm)
poate YO! avea curajul sa marrunsesc :
.. Sa aduci pe lume 0 religie p'1esnind de sanatate
sa 0 dai eelor mai singuri in ciedt in moane.
Varsare de singe si pustiu sa fie claar pentru tin
at tai,
In unna carelor de lupta yei yedea atunci visatoare
literc de foc.
Acoll1. animal tinar, li-e uat sa sa mori.«'
si pulberca sa se intll:lrCa In paminl
pulbcrea sa se lntoarca in pamtnt

5
o nuia de sticUi
3
Unic poem de dragosle
10
Gcneratie
11
Pe rnalul al vulcanului
12
Noapte de noaptL'
H
Nara\illnc \j
Ape! In sala de ,liser\ie
IG
10 februaric. silllbiilo"l SC:lrn, a'lIm
18
Pocm de oragnstc
\9
Viclenia c1nti!rL tulu; "1 b
211
Nehunia rlt, a gmta trandafir
21
Ferkil

Nunta
2·1
spinz\lradi

Tdiicsc:
'!.7
Dreptul

Colec:lionara

Capriciu
33
tntimplan: C'u Victoria
34
Blow-up
3.3
Poem de dragostc:
%
Vechi cinlec dc dragostc

ad usum delphini

6 octombrie
42
Campionat de popice

Jocul
45
B10cadii continentala
46
Utopii aile poemc de dragoste
..V!
D1isciilita
-I
Istoric murdara
.'>1
Poem de dragusle
77
76

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful