PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT DEFINITIVAT II. TEMATICI SPECIFICE www.educatie.trei.ro II.1. PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ A DEFICIENŢELOR DE INTELECT II.1.1.

Problematica ştiinţifică generală privind deficienţele de intelect II.1.1.1. Problematica generală a psihopedagogiei deficientelor de intelect: a. Cadru conceptual, definitii, terminologie şi teorii explicative privind apari ia şi modul de manifestare al deficien elor mintale. b. !istemul actual de asisten ă, educa ie specială şi recuperare pentru persoanele cu deficin e mintale"de intelect #$n ara noastră şi străinatate%. c. &endinte şi practici moderne $n conceperea şi organi'area serviciilor de educa ie, recuperare şi asisten ă speciali'ată pentru elevii"persoanele cu deficien e mintale"de intelect.( II.1.1.2. Clasificarea i e!i"l"#ia s$ecific% &eficie'(el"r )i'!ale*&e i'!elec!. a. Criteriile de clasificare ale deficien elor mintale"de intelect. b. Principalele categorii etiologice responsabile de apari ia deficien elor mintale) etiologia endogenă) etiologia exogenă. c. *iagnosticul diferen ial $n ca'ul deficien elor mintale) pseudodeficien a mintală, $nt+r'iere mintală, gradele de deficien ă mintală după ,-!. d. -etode, procedee, tehnici, instrumente, utili'ate pentru elaborarea programelor individuale de recuperare complexă şi initierea masurilor de orientare.reorientare şcolară şi profesională .( II.1.1.+. Carac!eri,area $ri'ci$alel"r !i$-ri &e &eficie'(% )i'!al%*&e i'!elec!. a. &răsăturile generale ale deficien ei mintale. b. !indroame $n deficien a mintală #cromo'omiale, metabolice, endocrine etc.%) particularitati ale dinamicii de'voltarii la copiii cu deficien e mintale"de intelect.( c. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limită. d. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul I #deficien ă mintală uşoară% e. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul II #deficien ă mintală moderată şi deficien ă mintală severă% f. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu deficien ă mintală de gradul III #deficien ă mintală profundă%. II.1.1... Par!ic-lari!%(i ale $r"cesel"r $si/ice la &eficie'(ii &e i'!elec!. a. Particularită ile sen'atiilor, perceptiilor, repre'entarilor la copiii cu deficien e mintale) b. Particularită ile g+ndirii, limba/ului, memoriei, imaginatiei, aten iei, motricită ii la copiii cu deficien e mintale) c. Particularită i ale motivatiei, afectivită ii, voin ei la copiii cu deficien e mintale) d. Consecinte ale acestor particularitati $n activitatea de educatie speciala şi recuperare.

.1. ludoterapia. b.2.educativ şi recuperator pentru elevii cu deficien e mintale"de intelect) strategii de selectare.2.2. utili'area mi/loacelor audio.1.invatarii cunostintelor elementere de limba romana) utili'area metodei fonetice analitico.educative şi recuperatorii pentru elevii cu deficien e mintale"de intelect) modele de planificare şi proiectare) e. 2xplicarea cau'elor #psihologice% şi alegerea demersului metodologic adecvat pentru depasirea dificultatilor $n insusirea numeratiei orale şi a numeratiei scrise.( f. -etodologia activită ilor de corectare a tulburărilor de limba/ şi de de'voltare a abilită ilor de comunicare.scrisului) exersarea citirii corecte. As$ec!e referi!"are la )e!"&ica ac!i0i!%(il"r &e $re&are12'0%(are $e'!r. f.( II. modalită i de organi'are şi desfăşurare. -odelarea compensatorie a personalitatii $n procesul de educatie speciala şi recuperare a elevilor cu deficien e de intelect. terapia şi educarea psihomotricită ii.participative%. organi'area şi formarea autonomiei personale şi sociale.terapeutice individuale% pentru elevii cu deficien e mintale) specificul relatiei educat.invatarii cunostintelor elementare de matematica) dificultati intampinate de elevii cu deficien e de intelect $n procesul invatarii cunostintelor elementare de aritmetica şi geometrie. accentuarea expresivitatii orale. constiente şi expresive şi a capacitatii de redare cu cuvinte proprii a celor citite) exersarea scrierii li'ibile #caligrafice% şi corecte #ortografice% cu respectarea regulilor gramaticale elementare) largirea şi de'voltarea vocabularului.educator $n contextul activitatilor de grup şi individuale.biectivele şi continutul procesului instructiv.educative obisnuite. c. Probleme de didactică şi metodică în activităţile cu deficienţii de intelect II. utili'area practică a unită ilor de masură #exerci ii cu numere corecte%. &eoria şi practica $nvă ării mediate. -etodologia activită ilor de terapie educa ională $n recuperarea complexa a copiilor cu deficien e de intelect) formele de terapie educa ională #terapia ocupa ională. !pecificul proiectarii didactice $n activitatile instructive. educatie şi recuperare a elevilor cu deficien e mintale) metode interactive #activ. re'olvarea de probleme simple. Or#a'i.2. consolidarea pronuntiei corecte.( g. -etodologia predarii. -odificările de ansamblu $n structura personalitatii la elevul cu deficien e de intelect. organi'ate cu elevii care pre'intă deficien e de intelect . meloterapia.&eficie'(e )i'!ale*&e i'!elec!.e.ele0ii c.vi'uale şi informatice) utili'area de softuri educationale. -odalită i de organi'are a clasei şi"sau a grupelor de elevi pentru activită i de $nvă are.ele0ii c&eficie'(e )i'!ale*&e i'!elec! a.sintetice.area i f"r)e &e reali. adaptare şi individuali'are a continuturilor educatiei) d. !pecificul aplicarii principiilor didactice.1. terapia de expresie grafică şi plastică. 0orme de activitate diferentiată şi individuali'ata #programe educa ional. terapia cognitivă"stimulare cognitivă.1. pregatire practică şi de recuperare"ameliorare a deficien elor mintale. e. -etodologia predarii. a. efectuarea operatiilor aritmetice.( . -etodologia activitatilor de stimulare şi corectare a componentelor psihomotricită ii $n cadrul activitatilor instructiv. II. educative şi recuperatorii cu elevii care pre'intă deficien e de intelect) c. metodelor şi procedeelor $n activită ile instructiv. d. b. 1specte privind moderni'area demersului metodologic $n activitatea de instruire. etc.are a $r"ces-l-i i's!r-c!i01e&-ca!i0 i rec-$era!"r $e'!r. $n activitatea de $nvă are a citit. terapia cu a/utorul animalelor%) tipuri de activită i.

2ditura Polirom. *eficienta mintala şi procesul invatarii. @adu. #13>3%. 2. #1334%. 2. Popovici *. 0unda iei =umanitas.) Ciumageanu *. 8ucureşti . 2d. 2.7. 8ucureşti. :hid pentru concursuri şi examene de obtinere a gradelor didactice.e #ra&e &i&ac!ice 261+ www. :hergu . Paunescu C.ro . Psihodiagno'ă şi progno'ă $n defectologie. 2d. Psihologia şcolară pentru $nvă ăm+ntul special. ?. 7erginia.*. Iaşi. :h... *e'voltarea comunicării la copiii cu deficien e mintale. !emne.0. Copilul deficient mintal. 8ucureşti. 9.. #6556%. <. 1. @ev. >. 2. 2. 8ucureşti. 7er'a..P. *eficienta mintala şi organi'area personalitatii.. @. 2d. *idactică şi Pedagogică. 8ucureşti. 7er'a. #134>%. 1rcan P. 8ucureşti . 2d. Cre u. #655. 2ditura Pro =umanitate. !inte'e de psihopedagogie specială. 2duc ia pentru drepturile copilului..*.*. 8ucureşti. 0unda iei =umanitas. 8ucureşti. Psihopedagogie specială. 3.P. #6556%. Paunescu C. de Psihologie #<%.examentitularizare. #6556%. 15. 6. 0acla. #1345%. 7er'a. 11. Introducere $n psihopedagogia specială şi asisten a socială. #6555%.%. 2d. Aa''o.P.. 2. . #13>4%.3i4li"#rafie "rie'!a!i0%5 1. 4. *ebilită ile mintale.. #13>>%. Si'!e. &imisoara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful