You are on page 1of 2

Filozofia ludzkiej twrczoci 1.

Dziaanie, praca, twrczo Aktywnoczynny stan jakiego obiektu wyraajcy si : w wywoywaniu przez niego zmian w otoczeniu; w zmienianiu jego pooenia w stosunku do otoczenia; bd w zmianach proces w wewntrz obiektu!" Zazwyczaj wyrnia i! te dwa rodzaje aktywnoci" #! wewntrzn $ odbi r% ana&iza i przekazywanie in'ormacji; (! zewntrzn $ zachowanie! #zyn $ sterowane wo& zachowanie przejawiajce si w 'ormie dziaania% czy&i komp&eksu ruch w% &ub zaniechania% czy&i tzw! bezczynnoci kierunkowej" $ powstrzymania si od dziaania! Dziaanie $ zoony cig czynnoci stanowicych pewn cao) i ukierunkowanych na wykonanie jakiego zadania $raca praca w szerokim znaczeniu: *kade indywidua&ne &ub zbiorowe dziaanie &udzkie% majce na ce&u doskona&enie czowieka i wiata +raca 'izyczna a praca umysowa Atry%uty pracy" #! ce&owo) dziaania; (! towarzyszcy wysiek ,'izyczny% umysowy-; .! uyteczno) wyniku! &pecyfika pracy zawodowej /a&cott +arsons de'iniuje zaw d jako zesp rl zawodowych, to jest takich, dziki ktrym spenia si pewne funkcje cenione w spoecze stwie, a jednoczenie zarabia na !ycie" ro&a zawodowa jest wypadkow : zajmowanej pozycji; oczekiwa0 zwizanych z wykonywaniem zawodu norm regu&ujcych zakres pracy #zy twrca je t pracownikie' wykonuj(cy' zawd) *yodr!%nianie po zcze+lnyc, zawodw je t 'oliwe za po'oc( kryteriu'" kwa&i'ikacji $ zb&ionych u os b wykonujcych tak sam prac; *'unkcji penionych przez przedstawicie&a danego zawodu"; jednakowego stosunku do narzdzi i przedmiotu pracy -. $raca a twrczo 1ie kada praca jest tw rczoci% a&e kada tw rczo) jest prac /w rczoci jest zawsze tworzenie czego nowego% dotd nie wystpujcego 2tanisaw 3rzozowski $ tw rczo) jako u&epszanie wiata przyrodniczego i spoecznego .*/0#Z123 dziaa&no) czowieka% kt rej e'ektem jest wzbogacenie sposob w ycia czowieka% jego poznania rzeczywistoci $ take samego siebie% wzbogacenie wiata ku&tury w najszerszym sowa znaczeniu 4. .eorie twrczoci

#! 4ode& tw rczoci% wypracowany w psychoana&izie zwany jest kon'&iktowym% gdy r de tw rczoci &udzkiej doszukuje si w kon'&iktach motyw w% 'rustracjach i wewntrznych sprzecznociach! /w rcze dziaanie jest remedium na kon'&ikty% zastpcz metod ich rozwizania! 5ziki zjawisku kompensacji% w przypadku niezaspokojenia podstawowych potrzeb &ub pragnie0% moemy znie) nieprzyjemne uczucie niespenienia i braku poprzez rozwizywanie prob&em w naukowych wzg&dnie artystycznych! dziki tw rczemu dziaaniu przezwyciamy egzystencja&ne kryzysy i kon'&ikty% przywracajc sobie tym samym stan psychicznej r wnowagi! 5rytyka" wraz z nabyciem umiejtnoci i mo&iwoci zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb% ograniczenia i mechanizmy represyjne byyby niepotrzebne% a r wnoczenie zanikaby zupenie &udzka tw rczo)! zjawisko tw rczoci na&eaoby potraktowa) jako swoisty przymus d&a czowieka% kt ry nie chce popa) w nerwic! 61D78 &$79:;7:;A zakada% i *tw rczo) stanowi metod aktua&izacji natura&nych potencji czowieka"! 6 tym znaczeniu tw rczo) i natura&na ekspresja umo&iwiaj czowiekowi zyskanie poczucia samospenienia niezbdnego d&a zachowania r wnowagi psychicznej! /w rczo) jest tutaj natura&n skonnoci a nie wymuszon! /en mode& zosta wypracowany przez psycho&ogi humanistyczn! <. 7le'enty proce u twrcze+o 7waga ,roztargnienie8 +ercepcja ,szczeg &na wra&iwo) 6yobrania i wyobraenia ,odtw rcze i tw rcze 6iedza pojciowa ,np! zmiana paradygmatu w nauce +ami) ,nietypowe kodowanie% se&ektywne 4y&enie ,heurystyczne=. &poeczny kontek t twrczoci 9acy&itacja spoeczna wzrost poziomu wykonania zadania w obecnoci innych &udzi ,ma miejsce w przypadku pracy prostej% dobrze opanowanej :nhibicja spoeczna praca w samotnoci przynosi bardziej tw rcze wyniki 2zkod&iwy wpyw bezporedniej rywa&izacji /w rczo) grupowa grupy natura&ne sa mniej tw rcze od nomina&nych ,zadaniowych