You are on page 1of 1

CORPUS VASORUM ANTIQUORUM

PIERWSZY TOM NOWEJ POLSKIEJ SERII


Ewdoksia Papuci-Wadyka

97 WAZ 123 PLANSZ, 96 RYSUNKW PYTA DVD Z KOLOROWYMI ZDJCIAMI WSZYSTKICH OBIEKTW

Cena: 94,50 z (bezpatna wysyka na terenie Polski)

CVA w Polsce Corpus Vasorum Antiquorum posiada w Polsce dug tradycj. Pierwsze tomy, opracowane przez Kazimierza Bulasa, wydaa Polska Akademia Umiejtnoci (PAU) w latach 1931-1936. Obejmoway one nie tylko najwaniejsze lub najcenniejsze kolekcje, jak chociaby zbiory gouchowskie czy te kolekcja znajdujca si w Muzeum Ksit Czartoryskich w Krakowie, ale rwnie kilka pomniejszych zbiorw, np. te nalece do Uniwersytetu Jagielloskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie. Po drugiej wojnie wiatowej publikacja zostaa wznowiona, a autork tomw wydawanych przez wieo utworzon Polsk Akademi Nauk (PAN) i obejmujcych kolekcj Muzeum Narodowego w Warszawie, zostaa wybitna specjalistka w dziedzinie sztuki antycznej, Maria Ludwika Bernhard (CVA Pologne 4-9, Varsovie 1960-1976). Po upadku komunistycznego reimu w 1989 wznowiono dziaalno Polskiej Akademii Umiejtnoci, ktra zostaa ponownie wydawc CVA i opublikowaa ostatni tom pierwszej serii, CVA Pologne 10 (Cracovie 1993). Wadze PAU, wspierane przez Union Acadmique Internationale, uznay, e potrzebna bdzie nowa edycja przedwojennych tomw, uwzgldniajca fakt, i po niemal osiemdziesiesiciu latach od ich publikacji zmieniy si metody badawcze jak rwnie zasady opracowywania zabytkw: opisy stay si dokadniejsze, a i moliwoci techniczne s obecnie zupenie inne w zwizku z upowszechnieniem wydawnictw cyfrowych. Przedstawiany Pastwu tom stanowi odpowied na te wyzwania.

Zamwienia: Wydawnictwo PAU ul. Sawkowska 17 31-016 Krakw, Poland tel. 12 424 02 12 wydawnictwo@pau.krakow.pl

Krakowskie i inne polsie zbiory waz W Krakowie znajduj si trzy gwne zbiory staroytnych waz: kolekcja Fundacji Czartoryskich, przechowywana w Muzeum Ksit Czartoryskich, zbiory Uniwersytetu Jagielloskiego oraz kolekcje Muzeum Narodowego i Archeologicznego. Wydawca postanowi, e w pierwszej kolejnoci opracowana zostanie kolekcja uniwersytecka, zawierajca liczne wazy przechowywane w Instytucie Archeologii UJ, a take cztery wazy z Muzeum UJ. Podczas prac nad pierwszym tomem nowej polskiej serii CVA stao si jasne, e monografia obejmujca wszystkie wazy z kolekcji Uniwersytetu byaby zbyt obszerna, zostaa ona zatem podzielona na dwie czci. Prezentowany tom zawiera wszystkie wazy posiadajce dekoracj malarsk nalece do Instytutu Archeologii oraz wszystkie wazy znajdujce si w Muzeum UJ. Pozostae wazy z kolekcji Instytutu Archeologii zostan omwione w nastpnym tomie (CVA Poland 12, Cracow 2, autorka: Ewdoksia Papuci-Wadyka). Kolejny tom nowej serii, przygotowywany przez Dorot Gorzelany, kuratora w Muzeum Narodowym w Krakowie bdzie zawiera kolekcj Fundacji Czartoryskich. Zbiory gouchowskie zostan opublikowane w dwch czciach: gwna kolekcja, znajdujca si w Muzeum Narodowym w Warszawie, zostanie wydana przez autork prezentowanego tomu, podczas gdy jej mniejsza cz przechowywana w paacu w Gouchowie, zostanie opracowane przez kuratorw Galerii Sztuki Staroytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. W dalszej kolejnoci zostan wydane pozostae przedwojenne tomy.

Zdjcia: Pawe Gsior, Katarzyna Mirczak, Jakub liwa, Gregorz Zygier Rysunki: Urszula Socha Przekad: Agnieszka Fuliska Layout: Tomasz Kulawik Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejtnoci ISBN 978-83-7676-142-8

You might also like