.. shrIkAlIsahasranAmastotram ..

॥ €FкAlFshsrnAm-to/m^ ॥
€FgZ 
шAy nm, । : €Fgz<yo nm, ।
кETto_y\ mhAm/, sv m/ottmottm, ।
ymAsAdy myAprA=t\ e 
vy pdmttmm^ ॥ 1॥
s\y?t, pryA B?(yA yTo?tEvEDnA BvAn^ ।
кztAmc n\ 
d&yA, /
{ lo?y-EvEяgFqyA ॥ 2॥
€FprшrAm uvAc
prsnno yEd m 

dv, prm 
ш, prAtn, ।
rh-y\ pryA 
d&yA кpyA кTy prBo ॥ 3॥
yTAc n\ EvnAhom\ EvnAyAs\ EvnAbElm^ ।
EvnAgD\ EvnAp p\ EvnAEn(yoEdtE‡yA ॥ 4॥
prAZAyAm\ EvnA@yAn\ EvnA BtEvшoDnm^ ।
EvnA яA=y\ EvnA dAn\ EvnA кAlF prsFdEt ॥ 5॥
p£\ (vyo?t\ m 
prAj Bgv\шEvvD n, ।
B?tAnAmEp B?to_Es (vm 
v\ sADEy yEs ॥ 6॥ 

dvF\ dAnv-кoEV]nF\ lFlyA zEDrEpryAm^ ।
sdA -to/\ EpryAmg
}A\ кAm-кOtк-lAlsAm^ ॥ 7॥
sv dAnd-hdyA\ vAs&yAs?t-mAnsAm^ ।
mA@vFк-m(-ymA\sAEd-rAEgZF\ zEDr-EpryAm^ ॥ 8॥
[mшAnvAEsnF\ tgZ-n
pr 
(ymho(svAm^ ।
yogprBA\ yoEgnFшA\ yogFdý-hdy 
E-TtA\ ॥ 9॥
tAmg
}кAElкA\ rAm prsAdEytmh Es ।
t-yA, -to/\ mhApy\ -vy\ кASyA prкAEшtm^ ॥ 10॥
tv tt^ кTEy yAEm €(vA v(sAvDAry ।
gopnFy\ pry(n 
n pWnFy\ prA(prm^ ॥ 11॥
y-y
{ ккAl-pWnAt^ sv 
Ev]nA, smAкlA, ।
n[yEt dhn 
dF=t 
ptgA iv sv t, ॥ 12॥
gdy-pdymyF vAZF t-y ggAprvAhvt^ ।
t-y dш nmA/ 
Z vAEdno En prBAmtA, ॥ 13॥
rAяAno_Ep c dAs(v\ BяEt c pr 
яnA, ।
t-y h-t 
sd
{ vAE-t sv EsEdn s\шy, ॥ 14॥
EnшFT 
m?ty 
ш\Bn `n, шE?t-smEvt, ।
mnsA Ecty 
t^ кAlF\ mhAкAlFEt lAEltAm^ ॥ 15॥
1

pEяtA prA । prsFdEt tTA кAlF yTAn n prsFdEt ॥ 17॥ : a-y €FкAElкA-shsrnAm--to/mhAm/-y mhAкAlB { rv Eq. an£p^ Cd. ॥ mhAкAElкA-prsAd-Esd^yT @yAnm^ । шvAzYA\ mhABFmA\ Gord\ V~A hsmхF\ । ctB яA\ хg-mX-vrAByкrA\ EшvAm^॥ mXmAlADrA\ dvF\ lolE>яhvA\ EdgMbrAm^ । ev\ sEcty t^ кAlF\ [mшAnAly-vAEsnFm^ ॥ aT -to/m^ । ।: ‡F\ mhAкASy { nm. [mшAn-кAElкA dvtA яp EvEnyog.pW t^ shsrnAmAHy\ -to/\ mo"-y sADnm^ । prsnnA кAElкA t-y p/(v nAnк\pt ॥ 16॥ vDA b }hmA-mt b } hm кsm { .॥ : [mшAn-кAElкA кAlF BdýкAlF кpAElnF । ghyкAlF mhAкAlF кzкSlA_EvroEDnF ॥ 18॥ кAElкA кAlrAE/c mhAкAlEnt\EbnF । кAlB { rv-BAyA c кlv(m prкAEшnF ॥ 19॥ кAmdA кAEmnF кAMyA кmnFy--vBAEvnF । к-trF rs-nFlAgF кcr vrgAEmnF ॥ 20॥ ккAr-vZ svA gF кAEmnF кAmsdrF । кAmAtA кAm!pA c кAmD n-кlAvtF ॥ 21॥ кAtA кAm-v!pA c кAmAHyA кlpAElnF । кlFnA кlv(y\bA dgA dg EtnAEшnF ॥ 22॥ кOmArF кlяA к ZA к Zd hA кшodrF । кшAgF кElшAgF c ‡FkArF кmlA кlA ॥ 23॥ кrAl-TA кrAlF c кlкAtA_prAEяtA । ug }A cog }prBA dF=tA EvprEcttA mhAblA ॥ 24॥ nFlA GnA blAкA c mA/A mdýAEptA_EstA । b }AMhF nArAyZF BdýA sBdýA B?tv(slA ॥ 25॥ mAh vrF c cAmXA vArAhF nArEs\EhкA । v…AgF v…-кkAlF nmX-srE`vZF EшvA ॥ 26॥ mAElnF nrmXAlF gld^-r?t-EvBqZA । r?t-cdn-Es?tAgF EsdrAzZm-tкA ॥ 27॥ Gor!pA Gord\ V~A GorAGortrA шBA । 2 .

pE£D Et. -mEtm hAEvdyA ghyEvdyA prAtnF । Ec(yA_Ec(yA -vDA -vAhA EndýA tdýA c pAv tF ॥ 44॥ apZA EnclA lolA sv EvdyA tpE-vnF । ggA кAшF шcF sFtA stF s(yprAyZA ॥ 45॥ nFEt-snFEt-szEc.mhAd\ V~A mhAmAyA sdtF ygddrA ॥ 28॥ slocnA Ev!pA"F EvшAlA"F E/locnA । шArd d-prsnnA-yA -Prt^--m rA\bя "ZA ॥ 29॥ aÓhAsA prsnnA-yA -m rv?/A sBAEqZF । prsnnpdmvdnA E-mtA-yA EpryBAEqEZ ॥ 30। кoVrA"F кl€ ¤A mhtF bhBAEqZF । smEt. "mA । 3 . кmEtcXA cXmXAEtv EgnF ॥ 31॥ prcXA cEXкA cXF cAEc кA cX-v EgnF । s кшF m?tк шF c dFG к шF mh(кcA ॥ 32॥ td pr hA кZ prA tpAZF pr sm хlA । tAsnA pr Eprypr tA tB pr EmкtAlyA ॥ 33॥ [mшAnvAEsnF pyA pydA кlpEXtA । pyAlyA pyd hA py[loкF c pAvnF ॥ 34॥ p/A pEv/A prmA prA py-EvBqZA । py-nAMnF BFEthrA vrdA хg-pAEZnF ॥ 35॥ nmXh-tш-tA c ECnnm-tA snAEsкA । dE"ZA [yAmlA [yAmA шAtA pFnonnt-tnF ॥ 36॥ Edg\brA GorrAvA sкAtA r?tvAEhnF । GorrAvA EшvA хgA EvшkA mdnAtrA ॥ 37॥ mttA prmttA prmdA sDAEsD-EnvAEsnF । aEtmttA mhAmttA svA кq ZкAErZF ॥ 38॥ gFtEpryA vAdyrtA tn pr (yprAyZA । ctB яA dшBяA-a£AdшBяA tTA ॥ 39॥ кA(yAynF яgmAtA яgtF prm vrF । яg(bDя gdA/F яgdAndкAErZF ॥ 40॥ яmmyF { hmvtF mhAmAyA mhAmhA । nAgyjopvFtAgF nAEgnF nAgшAEynF ॥ 41॥ nAgкyA dvкyA gDvF Eкnnr vrF । mohrA/F mhArA/F dAzZA BAsrAMbrA ॥ 42॥ EvdyADrF vsmtF yE"ZF yoEgnF яrA । rA"sF XAEкnF vdmyF vd-EvBqZA ॥ 43॥ €Et. tE£.

prBAvtF । vAgFvrF €Fy mnA yjк/F yя.vAZF bEd. pmAn^ । шE?tm E?tm EtmA tA BE?tm E?t. шEcE-mtA ॥ 60॥ rMBov шF rtF rAmA roEhZF rvtF mхA । шE²nF cE‡ZF к ZA gEdnF pEdmnF tTA ॥ 61॥ шElnF pErGA-/A c pAEшnF шAg pAEZnF । EpnAкDAErZF Dm }A srBF vnmAElnF ॥ 62॥ rETnF smrprFtA vEgnF rZ-pEXtA । яEXnF vE…ZF nFllAvyAMbdcEdýкA ॥ 63॥ bElEpryA sdAp>yA { dt dýmETnF tTA । 4 .EpryA ॥ 58॥ ?sAmATv -EnlyA rAEgZF шoBnAsrA । кlкWF кMbкWF vZ vFZA prAyZA ॥ 59॥ v\EшnF { v ZvF -vQCA DA/F E/яgdFvrF । mDmtF кXElnF Ed. E-TrA DFrA tpE-vnF ॥ 55॥ cAv gF cclA lolEяhvA cAzcErE/ZF । /pA /pAvtF l>яA Evl>яA hryOvnF ॥ 56॥ s(yvtF Dm En¤A € ¤A En¤r-vAEdnF । gEr¤A d£-s\h/F EvEш£A € ysF GZA ॥ 57॥ BFmA ByAnкA BFm-nAEdnF BF. pEtv }tA ॥ 53॥ sv vrF sv mAtA svA ZF hrvSlBA । sv jA EsEddA EsdA B&yA BA&yA ByAphA ॥ 54॥ к/F h/F pAlEy/F шv rF tAmsF dyA । tEmsrA tAmsF -TAZ. шEd. sv myF tArA шy-EnvAEsnF ॥ 47॥ шdA trEgZF m DA lAEкnF bh!EpZF । -TlA s#mA s#mtrA Bgv(yn!EpZF ॥ 48॥ prmAZ--v!pA c EcdAnd--v!EpZF । sdAndmyF s(yA svA nd--v!EpZF ॥ 49॥ sndA nEdnF -t(yA -tvnFy--vBAEvnF । rEgZF VEknF Ec/A EvEc/A Ec/!EpZF ॥ 50॥ pdmA pdmAlyA pdmmхF pdmEvBqZA । XAEкnF шAEкnF "AtA rAEкZF zEDrEpryA ॥ 51॥ B }AEtB vAnF zdýAZF mXAnF ш/mEd nF । up dýAZF mh dýAZF >yo(-nA cdý-v!EpZF ॥ 52॥ syA E(mкA zdýp(nF rOdýF -/F prкEt. mhAl#mF l#mF nFlsr-vtF ॥ 46॥ srot-vtF sr-vtF mAtgF EvяyA яyA । ndF EsD.

vAsvAs?t-mAnsA ॥ 65॥ glQCoEZt-mXAlF кWmAlA-EvBqZA । шvAsnA EctAt--tA mh шF vqvAEhnF ॥ 66॥ &yAG }(vgMbrA cFnc { ElnF Es\hvAEhnF । vAmd vF mhAd vF gOrF sv jBAEmnF ॥ 67॥ bAElкA tzZF vdA vdmAtA яrAtrA । sB }Ev lAEsnF b }hmvAEdnF b }AEhmZF stF ॥ 68॥ s=tvtF Ec/l хA lopAmdýA s rvrF । amoGA_zDtF tF#ZA Bogv(ynrAEgZF ॥ 69॥ mdAEкnF mdhAsA >vAlAmHyA_srAtкA । mAndA mAEnnF mAyA mAnnFyA mdAtrA ॥ 70॥ mEdrA m dromAdA m @yA sA@yA prsAEdnF । sm@yA_ntgEZnF sv loкottmottmA ॥ 71॥ яydA Eя(vrF я {/F яy€Fя yшAElnF । sхdA шBdA s(yA sBA s\"oBкAErZF ॥ 72॥ EшvdtF BtmtF EvBEtB qZAnnA । кOmArF кlяA кtF кl-/F кlpAElкA ॥ 73॥ EкEt y шE-vnF BqA B£A BtpEtEpryA । sgZA Eng ZA_ED¤A En¤A кA¤A prкAEшnF ॥ 74॥ DEn¤A DndA DAyA vsDA sprкAEшnF । uvF gvF gz€ ¤A qgZA E/gZAE(mкA ॥ 75॥ rAяAmAjA mhAprAjA sgZA Eng ZAE(mкA । mhAкlFnA En кAmA sкAmA кAmяFvnA ॥ 76॥ кAmd vкlA rAmA_EBrAmA Eшvnt кF । EctAmZF.mEhqAsr-s\h/F кAEmnF r?tdEtкA ॥ 64॥ r?tpA zEDrA?tAgF r?t-хp r-DAErZF । r?tEpryA mA\szEc. кSpltA яAg }tF dFnv(slA ॥ 77॥ кAEt кF кEttкA к(yA ayo@yA EvqmA smA । sm/A mE/ZF GZA hlAEdnF ?l шnAEшnF ॥ 78॥ / { lo?yяnnF h£A EnmA \sAml!EpZF । tVAкEnMnяWrA ш к-mA\sAE-TmAElnF ॥ 79॥ avtF mDrA hdyA / { lo?yA pAvn"mA । &y?tA_&y?tA_n кmtF шArBF BFmnAEdnF ॥ 80॥ " mkrF шAkrF c sv -sMmohкAErZF । Ud^vA t яE-vnF E?lnnA mhAt яE-vnF tTA ॥ 81॥ adv { tA yoEgnF p>yA srBF sv mglA । 5 .

s(кFEt b } hmcAErZF । rMBo!ctrA rAкA яytF vzZA кh. ॥ 87॥ mnE-vnF dvmAtA yш-yA b }hmvAEdnF । EsEddA vEddA vEd. sdAprAE=t. svA dyA sv dAEynF ॥ 88॥ aADAr-!EpZF D yA mlADAr-EnvAEsnF । aAjA prjA pZ mnA cdýmHynкElnF ॥ 89॥ vAvdкA EnMnnAEB.srEprykrF Bo`yA DEnnF EpEшtAшnA ॥ 82॥ BykrF pAphrA En кlkA vшkrF । aAшA t ZA cdýкlA EndýAZA vAy vEgnF ॥ 83॥ shsrsy -skAшA cdýкoEVsmprBA । EnшMBшMB-s\h/F r?tbFя-EvnAEшnF ॥ 84॥ mD{ кVB-s\h/F mEhqAsrGAEtnF । vEhnmXl-m@y-TA sv -s(v-prEtE¤tA ॥ 85॥ svA cArvtF sv d vкyA_Etd vtA । d"кyA d"yjnAEшnF dg tAErZF ॥ 86॥ i>yA p>yA EvBA BEt. EsEd. ॥ 99॥ dýAEvZF goEpnF mAyA кAmbFя vrF EpryA । 6 . s(ysDA dYv }tA । aAvFE"кF dXnFEt-/yF E-/Edv-sdrF ॥ 90॥ >vAElnF >vElnF ш {ltnyA Ev@yvAEsnF । pr(yyA х crF D { yA trFyA EvmlAtrA ॥ 91॥ prgSBA vAzZF "AmA dEш nF Ev-PElEgnF । BE?t. prкAMyA mEhmA_EZmA ॥ 92॥ и"A EsEdv Eш(vA c иEш(yo@v EnvAEsnF । lEGmA c { v sAEv/F gAy/F Bvn vrF ॥ 93॥ mnohrA EctA Ed&yA d&ydArA mnormA । EpglA кEplA EяhvA rsjA rEsкA rsA ॥ 94॥ sqMn XA yogvtF gADArF nvкAtкA । pAcAlF zE?mZF rADA__rA@yA BAmA c rAEDкA ॥ 95॥ amtA tlsFvdA { кVBF кpV vrF । ug }cX vrF vFrяnnF vFrsdrF ॥ 96॥ ug }tArA yшodAHyA dvкF dvmAEntA । EnrяnA Ec/d vF ‡oEDnF кldFEpкA ॥ 97॥ кlrAgFvrF >vAlA mAE/кA dýAEvZF dývA । yoEgvrF mhAmArF B }AmrF Ebd-!EpZF ॥ 98॥ dtF prAZ vrF g=tA bhlA XAmrF prBA । кENякA jAEnnF >y ¤A BшXF prкVAкEt.

х-"ykrF ॥ 105॥ qXg-yvtF yog y?tA >vAlA\шmAElnF । drAшyA drADArA dя yA dg !EpZF ॥ 106॥ drtA d кEthrA d@y yA drEt‡mA । h\s vrF E/loк-tA шAкMBy nrAEgZF ॥ 107॥ E/кoZEnlyA En(yA prmAmt-rEяtA । mhAEvdy vrF v tA B zXA кlsdrF ॥ 108॥ (vErtA BE?ts\y?tA BE?tv[yA snAtnF । B?tAndmyF B?tBAEvtA B?t-шkrF ॥ 109॥ sv -sOdy -EnlyA sv -sOBA`yшAElnF । sv -s\Bog-BvnA sv sOHyAn!EpZF ॥ 110॥ кmArF pяnrtA кmArFv }tcAErZF । кmArF-BE?tsEхnF кmArF-!p-DAErZF ॥ 111॥ кmArF-pякprFtA кmArFprFEtdEpryA । кmArFs vкAsgA кmArF-s vкAlyA ॥ 112॥ aAnd-B { rvF bAlB { rvF bV-B { rvF । [mшAn-B { rvF кAlB { rvF pr-B { rvF ॥ 113॥ mhA-B { rvp(nF c prmAnd-B { rvF । srAnd-B { rvF c umAdAnd-B { rvF ॥ 114॥ yjAnd-B { rvF c tTA tzZ-B { rvF । jAnAnd-B { rvF c amtAnd-B { rvF ॥ 115॥ mhABykrF tFv }A tFv } vgA trE-vnF । E/prA prm шAnF sdrF prsdrF ॥ 116॥ E/p rшF pcdшF pcmF prvAEsnF । mhAs=tdшF c { v qoXшF E/p rvrF ॥ 117॥ mhAkш--v!pA c mhAc‡ vrF tTA । 7 .шAкMBrF кoкndA ss(yA c EtlottmA ॥ 100॥ am yA Ev‡mA ‡rA sMyк^ шFlA E/Ev‡mA । -vE-th &yvAhA prFtFz?mA Dm }AEc -rgdA ॥ 101॥ tEpnF tAEpnF EvvBogdA DAErZF DrA । E/хXA roEDnF v[yA sкlA шNd!EpZF ॥ 102। bFяzpA mhAmdýA vEшnF youg-!EpZF । ang-кsmA_ng-m хlA_ng!EpZF ॥ 103॥ angmdnA_ngr хA_ng-кш vrF । ang-mAElnF кAm vrF svA T -sAEDкA ॥ 104॥ sv t/myF sv moEdyA nd!EpZF । v… vrF c яEynF sv -d.

nvc‡ vrF c‡ vrF E/prmAElnF ॥ 118॥ rAяc‡ vrF rAjF mhAE/prsdrF । EsdrprzEcrA €Fmt^-E/prsdrF ॥ 119॥ svA gsdrF r?tAr?t-v-/ottrFyкA । yvAyAvк-Esdr-r?tcdn-DAErZF ॥ 120॥ yvAyAvкEsdr-r?tcdn!pDк^ । cmrF bAlкEVlA Enm l-[yAm-к EшnF ॥ 121॥ v…-mOE?tк-r(nAyA EкrFV-кXlo>>vlA । r(n-кXl-s\y?tA -Prd^-gX-mnormA ॥ 122॥ кяr vr-кMBo(T-m?tA-rEяt-nAEsкA । m?tA-Evdým-mAEZ?y-hArAdy-tn-mXlA ॥ 123॥ sy -кAt d-кAtAyA -pшA [m-gl-BqZA । bFя-pr--Prd^-bFя-dt-pEk^trnttmA ॥ 124॥ кAm-кodXяAB`n-B }кVA"-prvEq ZF । mAtg-кMB-v"oяA lst^-кnк-dE"ZA ॥ 125॥ mnoj-ш кlF-кZA h\sF gEt-EvXEMbnF । pdmrAgAgd-dyotddoct к-prкAEшnF ॥ 126॥ кp rAgz-к-tEr-кkmdýv-l EptA । EvEc/-r(n-pETvF кSp-шAEхtlE-TtA ॥ 127॥ r(ndFp--Prd^-r(nEs\hAsn-EnvAEsnF । qV^c‡-B dnкrF prmAnd-!EpZF ॥ 128॥ shsrdl-pdmAtA cdýmXl-vEt nF । b }hmzpA Eшv-‡oXA nAnA-sх-EvlAEsnF ॥ 129॥ hr-Ev Z-EvErc dý-ghnAyк-s EvtA । EшvA ш {vA c zdýAZF tT { v-Eшv-nAEdnF ॥ 130॥ mhAd v-EpryA dvF tT { vAng-m хlA । XAEкnF yoEgnF c { v tTopyoEgnF mtA ॥ 131॥ mAh vrF { v ZvF c B }AmrF Eшv!EpZF । al\bsA BogvtF ‡oD!pA sm хlA ॥ 132॥ gADArF hE-tEяhvA c iXA c { v шBkrF । EpglA d"s/F c sqMnA c { v gAEDnF ॥ 133॥ BgAE(mкA BgADArA Bg шF Bg!EpZF । ElgAHyA c { v кAm шF E/prA B { rvF tTA ॥ 134॥ ElggFEt-sgFEtc Elg-TA Elg!pDк^ । ElgmAlA ElgBvA ElgAElgA c pAvкF ॥ 135॥ BgvtF кOEшкF c m!pA pr Epry\vdA । 8 .

। Bg-nAm-sdAndA Elg-nAm-sdArEt. ॥ 140॥ ElgmAl-кrABqA BgmAlA-EvBqZA । BgElgAmtvtA BgElgAmtAE(mкA ॥ 141॥ BgElgAc n-EprtA BgElg--v!EpZF । BgElg--v!pA c BgElg-sхAvhA ॥ 142॥ -vy\B-кsm-prFtA -vy\B-кsmAEc tA । -vy\B-кsm-prAZA -vy\B-кsmoE(TtA ॥ 143॥ -vy\B-кsm--nAtA -vy\B-p p-tEp tA । -vy\B-p p-GEVtA--vy\B-p p-DAErZF ॥ 144॥ -vy\B-p p-EtlкA -vy\B-p p-cEc tA । -vy\B-p pEnrtA -vy\B-кsmAg }hA ॥ 145॥ -vy\B-p p-yj шA -vy\B-кsmAElкA । -vy\B-p p-EnEctA -vy\B-кsmAEc tA ॥ 146॥ -vy\B-кsmA dAn-lAlsomttmAnsA । -vy\B-кsmAnd-lhrF E-n`Dd EhnF ॥ 147॥ -vy\B-кsmADArA -vy\B-кsmAкlA । -vy\B-p p-EnlyA -vy\B-p p-vAEsnF ॥ 148॥ -vy\B-кsmAE-n`DA -vy\B-кsmAE(mкA । -vy\B-p pкErZF -vy\B-pq^[pmAElкA ॥ 149॥ -vy\B-кsmyAsA -vy\B-кsm-prBA । -vy\B-кsmjAnA -vy\B-p p-BoEgnF ॥ 150॥ -vy\B-кsmoSlAsA -vy\B-p pvEq ZF । -vy\B-кsmAndA -vy\B-p p-pE pZF ॥ 151॥ -vy\B-кsmo(sAhA -vy\B-p p!EpZF । -vy\B-кsmoaomAdA -vy\B-p psdrF ॥ 152॥ -vy\B-кsmArA@yA -vy\B-кsmo(BvA । -vy\B-кsmA&yg }A -vy\B-p p-pEZ tA ॥ 153॥ -vy\B-pякprAjA -vy\B-hotmAE/кA । 9 .GD }!pF-Eшv!pA c‡ шF c‡-!pDк^ ॥ 136॥ aA(myoEnb } hmyoEnя gdyoEnryoEnяA । BgzpA Bg-TA/F BEgnF BgmAElnF ॥ 137॥ BgAE(mкA BgADArA zEpZF BgшAElnF । ElgAEBDAEynF ElgEpryA Elg-EnvAEsnF ॥ 138॥ Elg-TA ElEgnF Elg-zEpZF Elg-sdrF । Elg-gFEtm hAprFEtB g-gFEtm hAsхA ॥ 139॥ Elg-nAm-sdAndA Bg-nAm-sdAgEt.

। кd-golodvprFtA кdgolodvAE(mкA ॥ 158॥ -vy\BvA EшvA ш?tA pAEvnF loкpAEvnF । кFEt yшE-vnF m DA Evm DA srsdrF ॥ 159॥ aEvnF кEttкA p yA t я-vF cdýmXlA । s#mA s#mprdA s#mAs#mBy-EvnAEшnF ॥ 160॥ vrdA_BydA c { v mE?tbD-EvnAEшnF । кAmкF кAmdA "AtA кAmAHyA кlsdrF ॥ 161॥ sхdA d. кdp psmArEt.хdA mo"A mo"dT prкAEшnF । d£Ad£mtF c { v sv кAy -EvnAEшnF ॥ 162॥ ш‡DArA ш‡-!pA ш‡-EsD-EnvAEsnF । ш‡AlyA ш‡-BogA ш‡-pяA sdArtF॥ 163॥ ш‡pяA ш‡-hom st£A ш‡-v(slA । ш‡-mEt . ш‡-d hA ш‡-pяк-pE/ZF ॥ 164॥ ш‡-TA шE‡ZF ш‡-s\-phA ш‡-sdrF । ш‡--nAtA ш‡кrF ш‡-s &yAEtшE‡ZF ॥ 165॥ mhAш‡A ш‡BvA ш‡-vE£-EvDAEynF । ш‡AEBD y-ш‡AhA ш‡-vdк-vEdtA ॥ 166॥ ш‡AndкrF ш‡-sdAnd-EvDAEynF । ш‡o(sAhA sdA-ш‡-pZA mnormA ॥ 167॥ ш‡-pяк-sv -TA ш‡-Endк-nAEшnF । ш‡AE(mкA ш‡-sMpdA ш‡Aкq Z-кAErZF ॥ 168॥ r?tAшyA r?tBogA r?tpяA-sdArtF । r?tp>yA r?thomA r?t-TA r?tv(slA ॥ 169॥ r?tpZA r?td hA r?tpяк-pE/ZF । r?tAHyA rE?tnF r?ts\-phA r?tsdrF ॥ 170॥ r?tAEBd hA r?tAhA r?tvdк-vEdtA । mhAr?tA r?t-BvA r?t-vE£-EvDAEynF ॥ 171॥ r?t-nAtA r?tprFtA r?ts &yAEtrE?tnF । 10 .-vy\B-dAtrE"tA -vy\B-B?t-BAEvкA ॥ 154॥ -vy\B-кsmprFtA -vy\B-pякEpryA । -vy\B-vdкADArA -vy\B-EndкAtкA ॥ 155॥ -vy\B-prdsv -vA -vy\B-prdpE/ZF । -vy\B-prds-m rA -vy\BtшrFErZF ॥ 156॥ sv loкodvprFtA sv loкodvAE(mкA । sv -кAlodvodvA sv loкodvodvA ॥ 157॥ кd-p psmAprFEt.

। y\ y\ кAmyt кAm\ pWn^ -to/mnttmm^ ॥ 5॥ dvFvrprdAt n t\ t\ prA=noEt En(yш. । y. ॥ 7॥ s шA?t. ॥ 9॥ 11 . । sMp>y -tOEt y. sgDF-кsmAEvt { .r?tAndкrF r?t-sdAnd-EvDAEynF ॥ 172॥ r?tAr?tA r?tpZA r?ts &yE"ZFrmA । r?ts vк-sv -vA r?tEndк-nAEшnF ॥ 173॥ r?tAE(mкA r?t!pA r?tAкq Z-кAErZF । r?to(sAhA r?t&yg }A r?tpAn prAyZA ॥ 174॥ шoEZtAnd-яnnF кSlol-E-n`D-!EpZF । sADкAtg tA dvF pAv tF pAp-nAEшnF ॥ 175॥ sADnA\hEds\-TA/F sADкAnd-кAErZF । sADкAnA\ c яnnF sADк-Epry-кAErZF ॥ 176॥ sADк-prcrAnd-sMpEtt-sх-dAEynF । sADкAsADк-prAZA sADкAs?t-mAnsA ॥ 177॥ sADкottm-sv -vA sADкA B?tr?tpA । sADкAnd-stoqA sADкAEr-EvnAEшnF ॥ 178॥ aA(m-EvdyA b }hm-EvdyA prb }hm-кVEMbnF । E/кV-TA pc-кVA sv кV-шrFErZF ॥ 179॥ sv vZ myF vZ -яp-mAlA-EvDAEynF । iEt €FкAElкAnAMnA\ shsr\ Eшv-BAEqtm^ ॥ 180॥ Pl-€Et. । -vyMB. EшvB?tA c s ev { v Zvottm. кsm { . ghyAt^ ghytr\ sA"At^ mhApAtк-nAшnm^ । pяA-кAl EnEшT c s@yyozByorEp ॥ 1॥ lBt gAZp(y\ s y. pW t^ ॥ 3॥ dgA dg tr\ tF(vA s yAEt кAElкA\ pdm^ । v@yA vA кAкv@yA vA mtp/A cygnA ॥ 4॥ €(vA -to/Emd\ p/An^ lBt EcrяFEvn. ш?l {. pW t^ pAy dvAEp €ZoEt €Avy dEp ॥ 2॥ sv pAp-EvEnm ?t. s yAEt кAElкA\ pdm^ । €d^yA_€d^yA vAEp y. кEcmAnv. pW t^ sADкottm. кAlFmdv { t-BAvmAvhn^ ॥ 8॥ d&yAnd n sAndo dvF B?t { к-BE?tmAn^ । s ev Dyo y-yAT mh шo &yg }mAns. ॥ 6॥ gzEv Z-mh шAnAmB dn-mh vrF । smtAt^ BAvy m/F mh шo nA/ s\шy.

org 12 . -vy\ -tEt-prABE?t. । nEnd t^ mnsA vAcA к¤&yAED-prAmх.com Please send corrections to sanskrit@cheerful. । r?tpAnodytAsvA mA\sAE-T-c&v ZodytA. €FcrZArEvd-EnrtA. ॥ 13॥ t-mAEnnv dy\ d&y { yd^ d£^vA €(vA c mAnv. s ev кAElкA-tn.com Proofread by Shashipal Sharma shashipal1313 at rediffmail. pEr(y?to яAyt mdnopm. -vy\ t/ vs dlolA ॥ 17॥ -to/\ pW ttdntpym^ dvF-pdAMBoяpro mn y. pAv DroBv t^ ॥ 12॥ n { vdy-Endк\ d£^vA n(ytF yogFnFgZA. । gorocnAl?tк-кkmA?t-кp rEsdr-mDdý vZ ॥ 16॥ n t/ cor-y By\ n hA-yo n { vErEBnA _шEnvEhn-BFEt. ॥ 10॥ c‡\ vA-tvm n\ vA DAry dgsgtm^ । EvElHv EvEDvt^ sAD.кAmEy(vA yTAкAm\ -tvm nmdFry t^ । sv rog { . ॥ 15॥ y-yAly Et¤Et nnm tt^ -to/m^ BvAyA ElEхt\ EvEDj {. । EvDAnpяA-Plm v sMyк^ prA=noEt sMpZ -mnorTo_sO ॥ 18॥ m?tA. кr-TAEynF ॥ 19॥ iEt €FкAElкAкlsv -v hrprшrAms\vAd €FкAElкA-shsrnAm--to/m^ sMpZ m^ ॥ Encoded and Proofread by Ravindra Bhalekar ravibhalekar at hotmail. 2010 http://sanskritdocuments. ॥ 14॥ aA(mAn\ кAElкA(mAn\ BAvyn^ -tOEty. -vgA Emno BoEgno b }hmop dý-EшvA(mкAc nrtAloк Ep s\l EBr । €Fmt^-шkr-BE?tpv к-mhAd vF-pd@yAEyno mE?tB E?tmEt. । u(pAt-vAyorEp nA_/шkA l#mF. EшvAm^ । Eшvopm\ gz\ @yA(vA s ev €FsdAEшv. । Ed&yd hDro B(vA d&yA.com Last updated October 3. ॥ 11॥ d&y { Env Edt\ ydyt^ t-yA\ шB"y nnr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful