← Οι Δρο(ύ)γγοι του Μορέα

Βαρονία Καλαβρύτων
Posted on February 5, 2012 by whatisluv

Η Βαρον ία των Καλ αβρύτων (Colov rate σ τη Γαλ λ ική έκδοσ η του Χρον ικού) αν αφέρεται σ το Χρον ικό του
Μορέως ως μία από τις 1 2 υψ ηλ ές Βαρον ίες του Πριγ κηπάτου της Αχ αϊας. Οι Βαρον ίες αυτές δόθηκαν σ ε
σ ημαν τικούς ακόλ ουθους του Πρίγ κηπα Γοδεφρείδου Βιλ εαρδουίν ου ως αν ταμοιβή γ ια τις σ τρατιωτικές
υπηρεσ ίες τους κατά τη διάρκεια της κατακτήσ εως της Πελ οπον ήσ ου και οργ αν ώθηκαν κατά τα δυτικά
φεουδαρχ ικά πρότυπα (1 209).
Τὸν μισὲρ Ὄτον ν τὲ Ντουρν ᾶ ἐπ ρόν οιασεν ὡσαύτως
ν ὰ ἔχ ῃ τὰ Καλ άβρυτα καὶ φ ίε δέκα καὶ δύο.

Ιστ ορία (1209-1295)
Πρώτος Βαρόν ος των Καλ αβρύτων σ ύμφων α με το Χρον ικό του Μορέως ορίσ τηκε ο Othon de Tournay
(το Τουρν αί βρίσ κεται σ τα σ ημεριν ά σ ύν ορα Γαλ λ ίας κ Βελ γ ίου) ο οποίος έχ τισ ε το κάσ τρο σ ε περίοπτη
και ιδιαίτερα οχ υρή θέσ η βορειοδυτιά του σ ημεριν ού χ ωριού των Καλ αβρύτων . Στη Γαλ λ ική εκδοχ ή του
Χρον ικού αν αφέρεται πως η γ υν αίκα του Όθων α παν τρεύτηκε ξαν ά τον Κωσ ταν τιν ουπολ ίτη Φράγ κο
ευγ εν ή Anselin de Toucy ο οποίος βρήκε καταφύγ ιο σ το Πριγ κηπάτο μετά την επαν άκτησ η της Πόλ ης
από τους Ρωμαίους το 1 261 και επομέν ως περίπου αυτη τη χ ρον ολ ογ ία μπορούμε ν α τη
χ ρησ ιμοποιήσ ουμε γ ια ν α προσ διορίσ ουμε την έν αρξη της περιόδου κατά την οποία η Βαρον ία περν άει
σ τα χ έρια του γ ιου του Όθων α, Γοδεφρείδου (Geoffroy ). Ο Γοδεφρείδος βάσ ει των πλ ηροφοριών που
αν τλ ούμε από το Χρον ικό (σ υχ ν ές είν αι οι αν αφορές σ το πρόσ ωπό του) φαίν εται πως ήταν μια από τις
εξέχ ουσ ες μορφές του Πριγ κηπάτου σ υμμετέχ ον τας σ τις κρίσ ιμες και σ ημαν τικές σ τρατιωτικές αλ λ ά και
πολ ιτικές εξελ ίξεις της περιόδου, διατηρών τας σ χ έσ εις με την αυλ ή των Αν δεγ αυών (σ τους οποίους
αν ήκε το πριγ κηπάτο απο το 1 27 8 και μετά) σ την Ιταλ ία, εν ώ ήταν και από τους εμπν ευσ τές της
έλ ευσ ης του Φλ ωρέν τιου του Αιν ώ (Hainaut) ως Πρίγ κηπα του Μορέα ύσ τερα απο τον γ άμο του με την
Ισ αβέλ λ α Βιλ λ εαρδουίν ου (1 289). Το τελ ευταίο μέλ ος της οικογ έν ειας που αν αφέρεται σ τις πηγ ές, ειν αι
ο Jean de Tournay ”ο πιο γ εν ν αίος άν δρας σ ε όλ ον τον Μορέα” και ο αδελ φός του Othon οι οποίοι
πρωταγ ων ισ τούν σ ε μια απο κοιν ού επίθεσ η με τον κασ τελ λ άν ο της Καλ αμάτας Giorgio Ghisi εν αν τίον
των δυν άμεων του ξακουσ τού ν αυάρχ ου του σ τέμματος της Αραγ ων ίας Roger de Lluria κον τά σ το

Ζόν κλ ον (σ ημεριν ό Ναυαρίν ο). Στη σ υμπλ οκή που θα επακολ ουθήσ ει ο Jean de Tournay θα καταφέρει ν α
ρίξει τον ν αύαρχ ο από το άλ ογ ό του αλ λ ά οι εμπειροπόλ εμοι Καταλ αν οί θα υπερισ χ ύσ ουν εν τέλ ει των
τοπικών δυν άμεων και θα αιχ μαλ ωτίσ ουν τόσ ο τον Jean de Tournay όσ ο και τον Giorgio Ghisi (1 292). Θα
απελ εθυερωθούν σ την Γλ αρέν τζα έπειτα από παρέμβασ η της πριγ κήπισ σ ας Ισ αβέλ λ ας με την καταβολ ή
λ ύτρων (4000 υπέρπυρα γ ια τον Jean de Tournay και τα διπλ άσ ια γ ια τον Giorgio Ghisi), εν ώ ο
παλ αίμαχ ος ν αύαρχ ος επαιν ών τας τον Jean γ ια την αν δρεία του, του χ αρίζει έν α άλ ογ ο αλ λ ά και ακριβά
άρματα [1 ].

Παρόλ η την εν εργ ητικότητα και μαχ ητικότητα των μελ ών του οίκου de Tournay , φαίν εται πως από πολ ύ
ν ωρίς χ άν ει τον έλ εγ χ ο μέρους τουλ άχ ισ τον της Βαρον ίας του σ υμπεριλ αμβαν ομέν ου και του κάσ τρου
των Καλ αβρύτων . Η πρώτη μεγ άλ η εισ β ολ ή αυτοκρατορικών δυν άμεων σ τον Μορέα πραγ ματοποιείται

το 1 263, σ τον απόηχ ο του θριάμβου της Πελ αγ ον ίας (1 259) και της αν άκτησ ης της Πόλ ης (1 261 ). Το
κύριο μέρος των δυν άμεων εισ βάλ λ ει μεσ ω του περάσ ματος του Αλ φειού προς την κατεύθυν σ η της
Αν δραβίδας και ηττάται σ την μάχ η της Πριν ίτζας εν ώ έν α δεύτερο τμήμα εν εργ ών τας παράλ λ ηλ α σ την
Αρκαδία καταφέρν ει ν α αποκτήσ ει τον έλ εγ χ ο του κάσ τρου των Καλ αβρυτων [2]. Όπως θα δούμε
παρακάτω υπάρχ ουν εν δείξεις (αλ λ ά όχ ι ξεκαθαρες αν αφορές) σ το Χρον ικό που σ υν ισ τούν ότι ο
έλ εγ χ ος της Βαρον ίας Καλ αβρύτων πέρασ ε σ τα χ έρια των Ρωμιών σ τη διάρκεια της ‘θητείας’ του
Γοδεφρείδου και πιθαν ότατα κάποια σ τιγ μή την περίοδο 1 263-1 27 8. Παρακάτω δίδον ται κάποιες
ερμην είες και υποθέσ ιες σ χ ετικά με την χ ρον ολ ογ ία αλ λ ά και τις σ υν θήκες αν άκτησ ης των Καλ αβρύτων .
1)
Το 1 268 ο Πρίγ κηπας Γουλ ιέλ μος μαζί με δυν άμεις του Πριγ κηπάτου σ υμμετείχ ε σ την κρίσ μιη μάχ η του
Tagliacozzo σ την κεν τρική Ιταλ ία, σ το πλ ευρό του ν έου επικυρίαρχ ού του Κάρολ ου του Αν δεγ αυικού
(σ ύμφων α με τη σ υν θήκη εν αν τίον του Μαν φρέδου Χοχ εν σ τάουφεν [3]. Στο απόσ πασ μα του Χρον ικού
που αν αφέρεται σ τη σ υγ κέν τρωσ η της Μωραϊτικης σ τρατιωτικής δύν αμης μπορουμε ν α
παρατηρήσ ουμε οτι εν ώ σ τις περιπτώσ εις του Βαρόν ου της Άκοβας και της Καρύταιν ας χ ρησ ιμοποιείται
η λ έξη ‘αφέν της΄ σ ε σ χ έσ η με τον τόπο που αυτοί όριζαν , σ την περίπτωσ η του Γοδεφρείδου (Ντζεφρὲ
ν τὲ Ντουρν ᾶ) αυτή απουσ ιάζει. Μπορούμε ν α υποθέσ ουμε πως αυτή είν αι μια πρώτη έν δειξη της
απώλ ειας της Βαρον είας των Καλ αβρύτων .
Ἐν π ρώτοις ἀπ ῆρεν μετ᾿ αὐτὸν τὸν ἀφ έν την τῆς Καρυταίν ου·
ὁμοίως ἐπ ῆρε μετ᾿ αὐτὸν τὸν ἀφ έν την τῆς Ἀκόβου,
τὸν μέγ αν τὸν κον τόσταυλ ον τὸν Τσιαν τεροῦν ἐκεῖν ον ,
τὸν μισὲρ Ντζεφ ρὲ ν τὲ Ντουρν ᾶ κι ἄλ λ ους καβαλ λ αρίους ,
εἰς ἀριθμὸν τετρακοσίων ἀπ άν ω εἰς τὰ φ αριά τους .

2)
To 1 27 0 μια ν έα εκσ τρατεία των Ρωμαίων με δυν άμεις σ ταλ μέν ες απο την Πόλ η θέτει εκ ν έου σ ε κίν δυν ο
την υπόσ τασ ή του. Οι δυν άμεις αυτές ακολ ουθών τας τις εν τολ ές του Αυτοκράτορα αποφεύγ ουν ν α
σ υγ κρουσ τούν εκ του σ υσ τάδην με τις δυν άμεις των Φράγ κων και επιδίδον ται σ ε εκσ τρατείες φθοράς με
λ εηλ ασ ίες και πλ ιάτσ ικο ακολ ουθών τας την τακτική του ‘έμμεσ ου’ πολ έμου [3,4]. Tόσ ο οι Κουμάν οι όσ ο
και οι Τούρκοι ελ αφροί ιππείς που σ υμμετέχ ουν σ την εκσ τρατευτική δύν αμη ειδικεύν ται άλ λ ωσ τε σ ε
τέτοιου είδους εν έργ ειες. Οι πρόσ φατες παν ωλ εθρίες των Ρωμαίικων δυν άμεων σ την Πριν ίτζα και το
Μακρυπλ άγ ι ειν αι ακόμα ν ωπές (1 263 και 1 264 αν τίσ τοιχ α) άλ λ ωσ τε.
Ἐν ταῦτα ἦλ θαν ἐκ τὸν Μορέαν τοῦ π ρίγ κ ιπ ος μ αν τᾶτα
τὸ π ῶς ἀπ ὸ τοῦ βασιλ έως ἦλ θε εἰς Μον οβασίαν
ὁκ άπ οιος του ἕν ας ἀν εψίος κ αὶ ἤφερεν φουσσᾶτα,
Κουμ άν ους, Τ ούρκ ους κ αὶ Ρωμ αίους ἐκ τῆς Νικ αίας τὰ μ έρη,
κ ᾿ ἔχ ουσιν φόβον στὸν Μορέαν οἱ ἄν θρωπ οι τοῦ τόπ ου,
τὸν π ρίγ κ ιπ α π αρακ αλ οῦν ν ὰ κ αταλ άβῃ ἐκ εῖσε.
Ἀκ ούσων ταῦτα ὁ π ρίγ κ ιπ ας, ἀπ ῆγ εν εἰς τὸν ρῆγ αν
κ αὶ εἶπ εν του λ ειπ ομ ερῶς ἐκ εῖν α τὰ μ αν τᾶτα,
κ ᾿ ἐζήτησέ του ἀπ ολ ογ ίαν ν ᾿ ἀπ έλ θῃ στὸν Μορέαν

Τόσ ο ο William Miller όσ ο και οι Kenneth Setton και Rennel Rodd δέχ ον ται πως τα Καλ άβρυτα είχ αν
περάσ ει σ ε Ρωμαίικο έλ εγ χ ο πριν το θάν ατο του Πρίγ κηπα Γουλ ιέλ μου Β΄Βιλ εαρδουίν ου το 1 27 8.
3)
Περί το 1 288 έν ας απογ οητευμέν ος διεκδικητής της Βαρον ίας της Καρύταιν ας, ξάδερφος του πρόσ φατα
αποθαν όν τα Βαρόν ου της, θα καταφέρει ν α καταλ άβει με δόλ ο το υψ ηλ ής σ τρατηγ ικης σ ημασ ίας

κάσ τρο του Αγ . Γεωργ ίου των Σκορτών προσ φέρον τάς το σ τους Ρωμιούς του Μύσ τρά. Παν ικόβλ ητος ο
βαϊλ ος (διοιηκητής) του Πριγ κηπάτου ο μισίρ Νικόλ ας ν τὲ Σαὶν τ Ὀμὲρ αν αμέν ον τας γ εν ική εισ βολ ή μέσ ω
του αφύλ ακτου πλ έον περάσ ματος του Αλ φειού, σ υγ κεν τρών ει εσ πευσ μέν α τις σ τρατιωτικές δυν άμεις
προκειμέν ου ν α αποτρέψ ει αυτή την εξέλ ιξη. Και σ ε αυτό το απόσ πασ μα του Χρον ικού δυν άμεις απο τα
Καλ άβρυτα δεν αν αφέρον ται σ ε αν τίθεσ η με τις γ ειτον ικές βαρον ίες της Βοσ τίτζας και της
Χαλ αν δρίτζας.
Ἐν ταῦτα ὁρίζει κ᾿ ἔκραξ αν μισὶρ Σ ιμοῦν ἐκεῖν ον ,
τὸν κιβιτᾶν ον τῶν Σ κορτῶν , κι ὁρίζει του ν ὰ ἐπ άρῃ
τὸν ἐδικόν του γ ὰρ λ αὸν καὶ τῶν Σ κορτῶν τοῦ δρόγ γ ου,
τῆς Καλ ομάτας τὸν λ αὸν καὶ τοῦ Περιγ αρδίου,
τῆς Χαλ αν τρίτσας ἀλ λ αδὴ κ᾿ ἐκεῖν ον τῆς Βοστίτσας ,
ν ὰ ἀπ έλ θῃ εἰς τὴν Ἴσοβαν , στὸ π έραμα τῆς Πτέρης ,
στὸ π αραπ όταμον τοῦ Ἀλ φ έως ν ὰ στήκῃ καὶ φ υλ λ άτῃ,
ν ὰ μὴ π εράσουν οἱ Ρωμαῖοι εἰς τῶν Σ κορτῶν τὸν δρόγ γ ον .

Άλ λ η μια υπόθεσ η σ χ ετικά με την ‘απελ ευθέρωσ η΄ αυτή είν αι και η σ υν εργ ασ ία τοπικών πλ ηθυσ μών ,
σ υχ ν ές είν αι οι αν αφορές κατάκτησ ης κάσ τρων με τέχ ν ασ μα και δόλ ο απο τους Ρωμιούς του Μωριά
αυτήν την περίοδο. Οι αυτόν ομοι ορεσ ίβιοι πλ ηθυσ μοί μεταξύ Χελ μού και Ζήριας πιθαν όν ν α βοήθησ αν
σ ε αυτές τις εν έργ ειες με αν τάλ αγ μα τίτλ ους και προν όμια σ τους άρχ ον τες των πλ ηθυσ μών αυτών . Η
τακτική αυτή είχ ε εφαρμοσ τεί και απο τον σ τρατηγ ό (παρακοιμώμεν ο) Μακρυν ό σ την πρώτη εισ βολ ή
του Μορέα φέρν ον τάς σ τη σ φαίρα επιρροής των Ρωμαίων τους Δ ρόγ γ ους των Μελ ιγ ών του
Γαρδαλ εβού και των Τσ ακών ων (σ ύμφων α με το Χρον ικό οι εν λ όγ ω τίτλ οι ήταν ΄σεβαστοί΄και
΄Τζαστάδες‘). Είν αι πολ ύ πιθαν ό παρόμοια σ τρατηγ ική ν α εφαρμόσ τηκε και σ τους πλ ηθυσ μμούς του
Χελ μού. Η αν αφορά γ ια κάποιον διοικητή των Καλ αβρύτων με το όν ομα ‘Jaques le Ζasses’ ο οποίος
μάλ ισ τα χ αρακτηρίζεται ως ο πιό γ εν ν αίος σ τρατίωτης του Αυτοκράτορα σ ε όλ ο το Μορέα (1 289-1 296)
εν ισ χ ύει αυτή την υπόθεσ η. Το επών υμο Zasses σ χ εδόν σ ίγ ουρα παραπέμπει σ τον τίτλ ο ‘Τζαούσ ιος’ ή
‘Τζάσ σ ης’ που σ υν αν τάται ευρέως σ τον Μορέα αυτή την περίοδο (πιθαν όν ως απόρροια της
προσ πάθειας προσ εταιρισ μου των βουν ίσ ιων ν ομάδων ) και σ χ ετίζεται με την διοίκησ η κάσ τρων (γ ια το
αν ήταν αποκλ εισ τικά σ τρατιωτικός τίτλ ος την περίοδο που εξετάζουμε ή εν είχ ε και την έν ν οια του
διαχ ειρισ τή-διοικητή δεσ [5]. Η σ ημασ ία των Τζαουσ ίων σ τον Μορέα αποδεικν ύεται και από το γ εγ ον ός
πως οι εφτά από τους έν τεκα Τζαούσ ιους γ ια τους οποίους υπάρχ ουν πηγ ές γ ια την Παλ αιολ όγ εια
περίοδο, βρίσ κον ταν σ ’άυτον [6]. Έχ ει εν διαφέρον ν α αν αφέρουμε πως ο ξάδερφος του ‘Jaques le
Ζasses’, Foty (Φώτης) ”έν ας πλ ούσ ιος άν τρας από τα Kαλ άβρυτα” που είχ ε σ την κατοχ ή του εκτάσ εις
γ ης σ την Κασ τελ λ αν ία της Κορίν θου ήταν ο πρωταγ ων ισ τής του φόν ου του Βαρόν ου της Βοσ τίτζας,
περισ τατικό που εξισ τορείται σ την Γαλ λ ική εκδοχ ή του Χρον ικού. Ο φόν ος αυτός είχ ε σ αν σ υν έπεια ο
Πρίγ κηπας Φλ ωρέν τιος ν α ζητήσ ει την τιμωρία του Foty από τον Ρωμαίο διοικητή (κεφαλ ή) οτον
Μυσ τρά, δείχ ν ον τας με αυτόν τον τρόπο πως ο Καλ αβρυτιν ός πρωταγ ων ισ τής του επεισ οδίου ήταν
υπήκοος της Ρωμαϊκής αρχ ής και όχ ι του Πριγ κηπάτου [7 ].
Τ οποθεσία-Ρόλος
Η Βαρον ία Καλ αβρύτων κάλ υπτε μια κατεξοχ ήν ορειν ή περιοχ ή που περικλ ειόταν από τους ορειν ούς
όγ κους του Ερύμαν υθου (δυτικά) του Χελ μού (αν ατολ ικά) του Κλ ώκου (βόρεια) εν ώ τα ν ότια σ ύν ορα
πρέπει ν α σ υμπίπταν ε με την πορεία της σ ημεριν ής εθν ικης οδού 1 1 1 . Άλ λ ο έν α όριο προς βορρά που
μπορεί ν α χ ρησ ιμοποιηθεί, είν αι και το χ ωριό Κερπιν ή το οποίο αν ήκε σ την Βαρον ία της Βοσ τίτζας
(παρατηρούμε την ομοιότητα με την ον ομασ ία της οικογ έν ειας των Βαρόν ων της Βοσ τίτζας ”de
Charpigny ”). Το κάσ τρο–κέν τρο διοίκησ ης και κατοικία του Βαρόν ου βρισ κόταν δυτικά των Καλ αβρύτων
σ ε ιδιαίτερα οχ υρή θέσ η (38 ο1 ’57 .00”Ν, 22 07 ’49.00”Ε) σ ε υψ όμετρο 1 1 7 0 μέτρων σ ε απόλ ηξη πλ αγ ιάς
του Χελ μού (σ ήμερα περν άει απαρατήρητο από τους χ ιλ ιάδες επισ κέπτες του χ ιον οδρομικού κέν τρου
αν και η θέα από τον βράχ ο του κασ τρου είν αι μαγ ευτική). Έν α πυκν ό δίκτυο πύργ ων και
δευτερευουσ ών οχ υρώσ εων έλ εγ χ ε τις διαβάσ εις και τα περάσ ματα λ εοτουργ ών τας ως παρατηρητήρια

αλ λ ά και σ αν αυτόν ομες αμυν τικές μον άδες (αν αλ υτικότερα σ ε μελ λ ον τική αν άρτησ η).

Εικ 3 . Η τοπ οθεσία της Βαρον ίας Καλ αβρύτων κ αι π ιθαν ά σύν ορα. Στην π άν ω φωτογ ραφία μ ια γ εν ικ ή άπ οψη, στην
κ άτω φωτογ ραφια μ ια τρισδιάστατη απ εικ όν ιση. (κ οιτάζον τας κ αι στις δυο π εριπ τώσεις ν ότο-βορρά).

Χωροθετημέν η αν άμεσ α σ τις Βαρον ίες της Άκοβας (ν ότια) και Βοσ τίτζας (βόρεια) είχ ε ως σ τρατηγ ικό
ρόλ ο την προσ τασ ία του πλ ούσ ιου και ζωτικής σ ημασ ίας δυτικού τμήματος του Πριγ κηπάτου από
πιθαν ές εισ βολ ές απο το αν ατολ ικό τμήμα της Πελ οπον ν ήσ ου, αλ λ ά και τον έλ εγ χ ο των εμπορικών
δρόμων που πέρν αγ αν μέσ α από την επικράτειά της, τόσ ο προς Πάτρα (εμπορική οδός Μακελ αριάς) όσ ο
και προς Δ ιακοφτό και Βοσ τίτζα (Αίγ ιο). Πιθαν ότατα έν ας ακόμα ρόλ ος θα ήταν αυτός του ελ έγ χ ου των
εποχ ικών μετακιν ήσ εων των ορεσ ίβιων κτην οτρόφων που βρίσ κον ταν σ τους ορειν ούς όγ κους του
Χελ μού και της Ζήριας κατά τη διάρκεια των καλ οκαιριν ών μην ών προς τις πεδιν ές εκτάσ εις γ ια τους
χ ειμεριν ούς μήν ες (μέχ ρι πρόσ φατα κτην οτρόφοι απο τα χ ωριά Αγ . Βαρβάρα και Ζαρούχ λ α, σ την

κοιλ άδα του Κράθη ξεχ ειμών ιαζαν σ την περιοχ ή του Σαν τομερίου). Στo Γαλ λ ικό χ ρον ικό δύο φέουδα
των Καλ αβρύτων αν αφέρον ται, το έν α ως Guomenice σ χ εδόν σ ίγ ουρα ταυτίζεται με την σ ημεριν ή
Γουμέν ισ σ α δυτικά των Καλ αβρύτων εν ώ σ τη δεύτερη περίπτωσ η αν αφέρεται πως ”contree de la
Coulov rate la fie de Guerraine” σ ύμφων α με τον Στέφαν ο Δ ραγ ούμη τοποθετείται σ το χ ωριό
Γουν αριάν ικα (σ τον δεύτερο χ άρτη της Εικ3. είν αι η περιοχ ή που περικλ είεται απο την κόκκιν η γ ραμμή)
[8]. Από το 1 263/64 (ή 1 27 0) και μετά οπότε τα Καλ άβρυτα ξαν απερν ούν σ ε Βυζαν τιν ό έλ εγ χ ο, η
Βαρον ία καταλ ύεται κάποια φέουδα περν άν ε πιθαν όν σ ε γ ειτον ικές Βαρον ίες (όπως αυτό της
Γουμέν ισ σ ας σ την Άκοβα) εν ώ το υπόλ οιπο τμήμα θα αποτελ έσ ει γ ια τα επόμεν α 40 χ ρόν ια μια
Ρωμαίικη ΄ν ησ ίδα΄.

Υ Γ: Θα ήθελ α ν α ευχ αρισ τήσ ω θερμά τον Καλ αβρυτιν ό φίλ ο http://sty x -waters.blogspot.com/ τόσ ο γ ια
το φωτογ ραφικό υλ ικό που παρείχ ε όσ ο και γ ια τις πολ ύτιμες πλ ηροφορίες σ χ ετικά με την τοπική
γ εωγ ραφία αλ λ ά και τα τοπων ύμια της περιοχ ής.
Α ν αφορέ ς
[1 ] T h e ch r on icle of Ra m on Mu n t a n er (T r a n sla t ion La dy Gooden ou g h ).
[2 ] Fin e, Joh n V a n A n t w er p (1 9 9 4 ). T h e La t e Mediev a l Ba lk a n s: A Cr it ica l Su r v ey fr om t h e La t e T w elft h Cen t u r y
t o t h e Ot t om a n Con qu est . A n n A r bor , Mich ig a n : Un iv er sit y of Mich ig a n Pr ess.
[3 ] Νικ όλ αος Καν ελ λ όπ ουλ ος, Ιωάν ν α κ Λ εκ εα. (2 0 0 9 ). Η Βυζαν τιν ή π όλ εμ ικ ή τακ τικ ή εν αν τίον των Φραγ κ ων κ ατά
τον 1 3 ο αι κ αι η μ άχ η του T a g lia cozzo, Bυζαν τιν ά Σύμ μ εικ τα 1 9 , 6 3 -8 1 .
[4 ] J. h a ldon . (1 9 9 9 ). W a r fa r e, St a t e a n d Societ y in t h e By za n t in e W or ld, 5 6 5 -1 2 0 4 , Lon don – New Y or k , 1 7 6 1 81 .
[5 ] Ben ja m in Hen dr ick x .(1 9 9 2 ). A lla g ion t za ou sios et pr ot oa lla g a t or da n s le con t ex t e m or eot e-qu elqu es
r em a r qu es. Rev u e des et u des by za n t in es, 5 0 , 2 0 7 -2 1 7 .

[6 ] Ma r k C Ba r t u sis. (1 9 8 9 ). T h e m eg a la a lla g ia a n d t h e t za ou sios: a spect s of pr ov in cia l m ilit a r y or g a n isa t ion in
la t e by za n t iu m . Rev u e des et u des by za n t in es, 4 7 , 1 8 3 -2 0 7 .
[7 ] Gill pa g e. (2 0 0 8 ). Bein g By za n t in e: Gr eek iden t it y befor e t h e Ot t om a n s, Ca m br idg e pr ess.
[8 ] Στέφαν ου Ν. Δ ραγ ούμ η.(1 9 2 1 ). Χ ρον ικ ών Μορέως: Τ οπ ων υμ ικ ά – τοπ ογ ραφικ ά – ιστορικ ά.
[α] Liv r e de la con qu est e de la pr in cée de la Mor ée
[β] Sir Ren n ell Rodd. (1 9 0 6 ). T h e Pr in ces of A ch a ia a n d t h e Ch r on icles of Mor ea a st u dy of Gr eece in t h e m iddle
a g es.
[γ ] W ililia m Miller .(1 9 0 8 ). T h e La t in s in t h e Lev a n t a h ist or y of Fr a n k ish Gr eece.
[δ] Ken n et h M. Set t on ,Rober t Lee W olff,Ha r r y W . Ha za r d. (1 9 6 2 ). A Hist or y of t h e Cr u sa des, V olu m e II: T h e La t er
Cr u sa des.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful