You are on page 1of 1

>Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Ka er der !taten"#eneraa$ Postus 2001% 2500 EA Den Haag

Postbus 20010 2500 EA Den Haag www. inbz/.n$ Contact T " 7 " Ons kenmerk %89)d':2"or1"1.5 Uw kenmerk Bijlagen 0

Datu & 'ebruari 201& (etre't (eri)*tgeving in Der !+iege$

Pagina 1 van 1

,+ 5 augustus -$. *ee't *et Duitse wee/b$ad Der Spiegel een gra'ie/ ge+ub$i)eerd die a'/o stig zou zi-n uit 00n van de do)u enten die door !nowden naar buiten zi-n gebra)*t. De toen bes)*i/bare gegevens aa/ten *et aanne e$i-/ dat *et geta$ van 1,% i$-oen zou wi-zen o+ etadata van te$e'oonver/eer tussen de Verenigde !taten en 1eder$and. Aanvu$$ende in'or atie en vervo$gens nader onderzoe/ en ana$2se van de ge+ub$i)eerde gegevens *ebben e)*ter ge$eid tot de vo$gende )on)$usie. De bedoe$de gra'ie/ wi-st o+ )ir)a 1,% i$-oen re)ords etadata die door de 1ationa$e !igint ,rganisatie 31!,4 zi-n verza e$d in *et /ader van terroris ebestri-ding en i$itaire o+eraties in *et buiten$and. Het betre't dus uitdru//e$i-/ data verza e$d in *et /ader van de wette$i-/e taa/uitoe'ening. De gegevens zi-n re)*t atig gedee$d et de Verenigde !taten in *et $i)*t van internationa$e sa enwer/ing o+ de *ierboven genoe de onderwer+en.

De

inister van (innen$andse 5a/en en Konin/ri-/sre$aties,

dr. R.H.A. P$aster/

De

inister van De'ensie,

6.A. Hennis"P$ass)*aert