You are on page 1of 1

MERIDIANOS E PONTOS - PONTOS EXTRAS

B7 B8 VB18 VG19 VG20 VG21 B6 VG22 B5 VB18 VB9 VG18 TA20 TA19 VB12 TA18 VB19 B9 VG17 Shangtianzhu Xiayamen Fuyamen Xinshi Xiaxinshi Bailao Xinyi Xueyandian Dingchuan Baizhongfeng Juguxia Po Shen Anmian 3 Yishu B47 B18 TA12 S TA10 Zhoujian IG13 IG12 IG11 T IG10 IG9 IG8 TA11 B48 B19 B49 B20 B50 B21 B51 B22 VB25 B52 B23 B24 B25 TA9 IG7 Namikoshi Kuanjiu PC8 P11 VB30 F11 F10 E31 IG2 S Maibu Qiabinzhong F9 E32 BP11 IG1 IG4 IG3 VB29 VB27 VB28 IG6 TA8 TA6 ID7 TA7 VB30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1

VG20 B8 VG19

VG23 B4 VG24 B3 E8 VB4 PC9 VB15 VB8 VB14 T VB9 TA20 B2 TA1 VG18 TA23 C9 VB10 IG1 B1 VB3 T ID1 TA19 E1 VB1 ID19 Zhongkui B9 E2 VG17 E7 ID18 Xiagukong TA18 VB2 IG20 VB12 E3 TA17 ID2 IG19 S IG2 Anmian2 TA2 VB20 E4 IG3 VG16 VG15 ID17 E6 TA3 T T ID3 TA16 E5 B10 Yiming IG4 ID4 Anmian1 Dagukong ID16 TA4 E9 Jiachengjiang VB21 IG16 ID5 IG17 IG5 E10 ID15 Shanglianquan ID6 TA15 E11 Zhongquan TA5 E12 Biantao ID14 IG15 ID12 IG6 Jingbi TA6 ID13 TA7 ID10 TA14 TA8 IG7 ID11 ID9 TA13 IG14 IG13 C2 Zhoujian BP21 C3 PC3 S P5 VG9 VG8 VG7 VG6 VG5 Bizong PC4 PC5 P7 P8 T P9 Jiankua P10 Erbai VG4 VG3 VB26 VB25 F13 E19 E20 E21 E22 E23 E24 BP15 BP14 TA11 TA12 IG8 IG9 IG10 T IG11 IG12

VG16 TA17 VB20 VG15 B10 TA16 ID16

VB21 IG16 TA14 ID12 ID10 TA15

ID15VG14 ID14

Dijia

VG13 B11 Jiaji B12 B41 ID13 VG12 B42 B13 B43 B14 B44 B15 B45 B16 B46 B17 VG11 VG10 VG9 VG8 VG7 VG6 Dianxian VG5 VG4 Zhi VG3 Jiaji

Jiantongdian Naoshang
1

ID11 TA13 TA9 IG14 ID9

Jianming

2 3 4

Hun Jingming 5 Yi

Kuiyangxue Yingshang Shenzhou Sanchi Zhiyang Shangquchi Xinquchi

5 6 7 8 9 1

TA10 S S ID8

Pigen Xuefu Yaoyan Yaoyi Wuyaoxue Zhongkong Shiqizhui Namikoshi Pinxueling Zhoujian Sanliwai Yingxia Miushangxue Jiankua Luoshang Kuanjiu Zhongquan Yaotongdian Tongling Shangbaxie Nuemen Xiagukong Zhongkui

P6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PC6 C4 C5 C6 C7 Sifeng C8

S PC7

B26 B31 B27 B32 B53 B28 B29

Yaoqi

TA5 IG5 TA4

B33 B54 B30 B34 VG2 B35 VG1 B36

ID6 ID5 ID4

Xinhuantiao Zuogu Qiangkua Yangkang

Dagukong Luozhen

Qiangkua PC9 T Shixuan

TA5 T ID3 T ID2 TA2 T ID1

Yinkang

Baxie

Xinfutu VB31 VB32 E34 Histeria Houyangguan Xiwai VB33 E35 Xixia Waixiyan Lishang Erliban E36 Wanli Liwai Sili Lanwei E37 E40 E38 E39 E33

Shangxuehai Xinsheng Baichongwo Jianxi Zuming BP10 Houxuehai Shangququan Heding Dalun Neixiyan

T PC9

C9 TA1

Yinshang B37 Yinxia

Shixuan

Meridianos

R10 Kuangu Shangyangguan F7

T F8

Weishang B38 B40 B39 B55 R10 Neixiyan Linghou Xiwai Waixiyan

S BP9

Madeira Fogo Terra Metal gua Fonte (Yuen) Lu X T Tonicao S Sedao Extra

Linghou VB34 Dannang Lingxia

BP8

2 3 4 5

B56 Jiuwaifan 2 Jiuneifan Xiachengshan Genjin

F6 BP7 Anmian 4 R9 F5 Yiniao R8 BP6 R7 T R3 R4 Ganyandian Neihuaijian F4 BP5 R5 R6 R2 BP4 BP3 T BP2 BP1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B58 Genjin

VB35

VB35

B57 B58

VB36 VB37

Shu Dorsais
P - b13 PC - B14 C - B15 F - B18 VB - B19 BP - B20 E - B21 TA - B22 R - B23 IG - B25 ID - B27 B - B28

S VB38 B59 Genping Quanshengzu Waihuaijian Nuxi Xiakunlun B60 B62 B63 B64 S B65 B66 T B67 T T E41 VB40 E42 VB42 E43 VB43 E44 VB44 S E45 Qiduan VB39 Naoqing

B59

Genping Guanshengzu Xiakunlun Nuxi Waihuaijian Shimian Zuxin Lineiting Zhiwen Lihengwen

B60 B61 B62 B63 B64 B65 S B66 B67 T S R1

B61

VB41

Related Interests