You are on page 1of 14

Politechnika Poznańska

PKM

ZAWÓR KLINOWY

Wykonała: Aleksandra Jankowska


2
Dane: Obliczenia

Wynik

I. Dane wyjściowe:

Ciśnienie : pn = 1,2[MPa]
Wydatek Q= 40m
3
/h
Prędkość przepływu V=2,4 m/s

Średnica nominalna
Dn = m 076 , 0
3600 4 , 2
40
13 , 1
V
Q
13 , 1 =
·
=Dn = 80[mm]
pn = 1,2[MPa]II. Obliczanie i konstruowanie korpusu:

Materiał korpusu
– żeliwo EN- GJL -250:

krj = 41[MPa] – dopuszczalne naprężenia na
rozciąganie
kgj = 59 [MPa] – dopuszczalne naprężenia na zginanie


Obliczenia grubości ścian korpusu.
Grubość ścian kadłuba (g) wyznaczamy z zależności:
x g g
o
+ >
6
2 , 2
+
·
·
=
rj
n n
o
k
p D
g , gdzie:
÷
n
D średnica nominalna zaworu –80[mm].
÷
n
p ciśnienie na które projektowany jest zawór –
1,2[MPa].
÷
rj
k dopuszczalna wytrzymałość na rozrywanie dla
żeliwa – 41[MPa].
] mm [ 06 , 7 6
41 2 , 2
2 , 1 * 80
g
o
= +
·
=
Przyjęto grubość ścianki kadłuba równą 8 [mm].
gw=8 [mm]


3

Dn = 80[mm]
pn = 1,2[MPa]


Obliczanie przekroi przepływowych:

Przekrój nominalny:] mm [ 5026 80
4
F
2 2
n
= -
t
=

Przekrój zwiększony:] mm [ 5529 026 , 5 1 , 1 F
2
g
= - =


Średnica wewnętrzna gniazda:] mm [ 84 80 05 , 1 D
gw
= - =Dgw=84[mm]
III. Obliczanie kołnierzy:
4

gw=8 [mm]


Dn = 80[mm]


Dla zadanego ciśnienia pn dobrano wartości średnic
oraz liczbę i gwint śrub:
Wg PN ISO 705-1:1996
Dk = 200[mm]
DO = 160 [mm]
Liczba śrub: 8 sztuk
Gwint: M16
dO = 18 [mm]

Obliczanie wytrzymałościowe kołnierza:] [ 16 8 2 mm g
I
= - =] [ 14 8 7 , 1 mm g
II
= - =


Rozwiązanie połączeń kołnierzowych:] mm [ 85 5 80 D
w
= + =
] mm [ 137 5 18 160 D
Z
= ÷ ÷ =
] mm [ 108 28 80 D
'
= + =] mm [ 94
2
108 80
D
' '
=
+
=] [ 6 , 5 8 7 , 0 mm r = - =
gI=16 [mm]

gII=14 [mm]


Dw = 85[mm]
Dz = 137[mm]D
I
= 108[mm]

D
II
= 94[mm]

5


Dw = 85[mm]

Dz = 137[mm]
pn = 1,2[MPa]


D
I
= 108[mm]
DO = 160 [mm

P=28570[N

gI=16 [mm]


Siły obciążające złącze kołnierzowe:

Jednostkowy nacisk:] MPa [ 4 , 2 2 , 1 2 p
u
= - =


Siła w złączu:] N [ 28570 4 , 2
4
) 85 137 (
2 , 1
4
85
P
2 2 2
= -
÷ - t
+ -
- t
=Sprawdzenie naprężeń w przekroju :] Nm [ 594
2
108 160
28570 8 , 0 M
I gI
=
÷
- - =
÷


] mm [ 14476
6
16 108
W
3
2
xI
=
- - t
=
gj g
k ] MPa [ 41
14476
594000
< = = o

Warunek na naprężenia w przekroju został
spełniony.


P=28570[N]
=
g
o 41[MPa]


6D
II
= 94[mm]

gII=14 [mm]
P=28570[N]


P=28570[N
D
I
= 108[mm]

Dw = 85[mm]
Sprawdzenie naprężeń w przekroju :] Nm [ 4 , 471
2
94 160
28570 5 , 0 M
II gII
=
÷
- - =
÷

] mm [ 9647
6
14 94
W
3
2
xI
=
- - t
=gj g
k ] MPa [ 8 , 48
9647
471400
< = = o


] MPa [ 2 , 8
) 80 108 (
28570 4
2 2
r
=
÷ - t
-
= o

gj
k 57 2 , 8 8 , 48 < = + = o


Warunek na naprężenia w przekroju został
spełniony.


=
g
o 48,8[MPa]
= o 57[MPa]Dgw=84[mm]
pn = 1,2[MPa]

IV. Obliczanie siły we wrzecionie:

7
] N [ 6650 2 , 1
4
84
p
4
D
P
] N [ P P P
2
n
2
gw
n
u n W
= -
- t
= -
- t
=
+ =
pu = (1,5 ÷ 3,5) * pn = 1,5 * 1,2 = 1,8 [MPa]

Dgz = Dgw + (10 ÷ 20)mm = 84 + 15 = 99 [mm]

] N [ 3880 8 , 1
4
) 84 99 (
p
4
) D D (
P
2 2
u
2
gw
2
gz
u
= -
÷ - t
= -
÷ - t
=
] N [ 3061 ) P P ( 10 cos ) P P ( 10 sin P
u n u n W
= + µ + + =P
w
=3061[N]


] [ 150 mm l =


V. Obliczanie wytrzymałościowe
wrzeciona zaworu:
Materiał C55
Założono długość wrzeciona
] [ 150 mm l =8

Podstawowy warunek wytrzymałościowy:Rw – doraźna wytrzymałość na wyboczenie [MPa] =( o )
Pw – siła ściskająca wrzeciono [N]
xw – współczynnik bezpieczeństwa (3,5 ÷ 4); założono 4,0
F – przekrój poprzeczny wrzeciona [mm
2
]


Długość wyboczeniowa:

] [ 105 150 7 , 0 mm l l = - = - = µ


Warunek wytrzymałościowy:dr – średnica rdzenia gwintu wrzeciona [mm]

gdzie:

|
|
.
|

\
| -
- ÷ s
- t
- -
r
2
r
d
105 4
62 , 0 335
d
4 1829 4

r
2
r
d 260 d 335 9315 - ÷ - s
0 9315 d 260 d 335
r
2
r
> ÷ - ÷ -

] mm [ 6 , 5 d
r
>

Z tablic dobrano gwint trapezowy symetryczny Tr 12x2
dla którego:

] [ 12
] [ 5 , 9
3
mm d
mm d d
r
=
= =Tr 12x2

d=12[mm]
VI. Obliczanie wymiarów komory
dławikowej, dławika i pokrywy:


9
Szerokość przestrzeni dławiącej:] [ 5 , 8 12 5 , 2 mm S = - =
Głębokość komory dławiącej:] [ 29 5 , 8 2 12 mm t
k
= - + =

Obliczanie śrub dławika:S=8,5[mm]

t
k
=29[mm]
10

pn = 1,2[MPa]
d
k
=30[mm]
d=12[mm]P
d
=1425[N]

kr = 220
[MPa]

w = 0,95Ciśnienie konieczne dla zapewnienia szczelności komory
dławikowej:


Siła rozwinięta za pomocą śrub dławika:( ) ] N 1425 ) 2 , 1 * 2 ( 12 30
4
P
2 2
d
= - ÷ -
t
=


Wymiary gwintu śruby z dociskiem wstępnymw – współczynnik uwzględniający dokładność wykonania śrub
(dla wykonania dokładnego w = 0,95)
kr – dopuszczalne naprężenie na rozciąganie dla materiału śrub;
dla dobranej stali St 5:
kr = 220 [MPa]


P
d
=1425[N]
M 10x2
11
] mm [ 8 5
220 95 , 0
1425
15 , 1 d
r
= +
-
- >Dobrano gwint metryczny M 10x2 o dr = 8,2 [mm]
P
d
=1425[N]

a=10[mm]
VII. Obliczanie grubości kołnierza
dławika:

Jako materiał przyjęto C55; kg = 260 [MPa]

Moment gnący w przekrojua=25[mm]

] Nmm [ 14250 10 1425 M
I gI
= - =
÷Wskaźnik wytrzymałości:
Grubość kołnierza:] mm [ 7 , 3
260 24
6 14250
g
d
=
-
-
>
Przyjęto
g
d
=8[mm]
a=10[mm]g
d
=8[mm]
1210
1
= D
] [ 12 mm d =
P
w
=1829[N]

- ] [ 12 mm d =

- 10
1
= D


VIII. Obliczanie nakrętki:
Jako materiał przyjęto stal St 3 pdop=10MPa

Naciski na powierzchni gwintu:Pw –siła we wrzecionie
F1 – powierzchnia czynna 1 zwoju gwintu [mm
2
]
n – liczba zwojów gwintu w nakrętce

Przyjęto gwint trapezowy symetryczny, dla którego:

- ] [ 12 mm d =
- 10
1
= D


Powierzchnia czynna zwoju gwintu:( )
] [ 5 , 34
4
10 12
2
2 2
1
mm F =
÷ -
=
t


Wysokość nakrętki:hg – skok gwintu trapezowego ( 2 mm )
( )
] mm [ 7 , 17
10 12 10
3061 4
2 H
2 2
n
=
÷ - t -
-
- >Przyjęto wysokość nakrętki ] [ 20 mm H
n
=] [ 20 mm H
n
=
13


t
k
=29[mm]
P
w
=3061[N]
p
d
=3[Mpa]
d=12[mm]


P=2 [mm]
d
2
=11[mm]
30 = o


IX. Obliczanie kółka:
Mk>Ms+Md

Moment tarcia w komorze dławikowej:
Md= Nmm d p t
d d k
3148 12 3 2 , 0 29 4 , 0 4 , 0
2 2
= · · · · · = · · · · · t µ t
1 , 0 = µ
( ) ( ) ] Nmm [ 3330 88 , 7 31 , 3 tg 11 3061 5 , 0 tg d P 5 , 0 M
I
2 W s
= + · · · = µ + ¸ =

31 , 3
11
2
2
=
·
= =
t t
¸ arctg
d
P
artg
88 , 7
30 cos
12 , 0
cos
= = = arctg artg
I
o
µ
µ
Obliczenie kółka poruszanego jedną ręką:
] mm [ 86
150
) 3330 3148 ( 2
F
M 2
D
k
k
=
+ -
=
-
>
F=150[N] – siła pokręcenia kółkiem 1 ręką
i przyjąłem Dk=150mm Wg normy PN-63/M-74071.


Dk=150mm
,