You are on page 1of 20

PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în cadrul U !ecţiunea I. Prevederile tratatului de la "aastric#t$ Amsterdam %i Actului Unic uropean !ecţiunea a II&a. Acordul !c#engen CAPITOLUL II. Politica în domeniul vi'elor !ecţiunea I. Cerinţe esenţiale privind intrarea pe teritoriul părţilor contractante în vedere unei %ederi care nu depă%e%te ( luni !ecţiunea a II&a. Po'iţia Rom)niei *aţă de politica în domeniul vi'elor !ecţiunea a III&a. Acte necesare pentru acordarea vi'elor CAPITOLUL III. Probleme privind cererea de a'il %i libera circulaţie a lucrătorilor CAPITOLUL I+. Controlul *rontierelor %i migraţia CAPITOLUL +. Priorităţile Rom)niei în această materie ,I,LIO-RA.I

CAPITOLUL I. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a per oanelor !n cadrul U" #ecţiunea I. Prevederile tratatului de la $aa tric%t& Am terdam 'i Actului Unic "uropean (. /Orice cetăţean sau orice cetăţeană a Uniunii Europene are dreptul de a se deplasa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor membre“. ). „Libertatea de circulaţie şi de şedere poate să fie acordatş, în conformitate cu Tratatul instituind omunitatea Europeană, cetăţenilor unor ţări terţe care domicilia!ă le"al pe teritoriul unui stat membru.## *Carta Uniunii "uropene privind drepturile +undamentale , Articolul -./ Libera circulaţie a persoanelor în cadrul Comunităţilor uropene a *ost de*inită în Acordul Unic uropean 012345 drept una din cele patru libertăţi *undamentale ale Pieţei Interne. Libera circulaţie a persoanelor %i eliminarea controalelor la *rontierele interne constituie o parte a unui concept mult mai larg$ cel de piaţă internă 6 ce nu poate *i reali'ată în condiţiile e7istenţei unor *rontiere interne %i a restricţionării circulaţiei indivi'ilor. senţa acestei libertăţi constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul căruia se a*lă ace%tia sau î%i des*ă%oară activitatea %i cetăţenii celorlalte state membre ce stau sau muncesc pe teritoriul acestui stat. Aceste discriminări se pot re*eri la condiţiile de intrare$ deplasare$ munca$ anga8are comunitar. sau remuneraţie. Prin asigurarea unui asemenea regim nediscriminatoriu se reali'ea'ă libera circulaţie a persoanelor în spaţiul

9

Conceptul de “cetăţenie europeană$ a *ost prima oară introdus prin Tratatul de la $aa tric%t 0122(5 prin care s&a acordat drept de liberă circulaţie %i de liberă re'idenţă în interiorul Uniunii tuturor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii uropene.abian$ Libera circulaţie a persoanelor$ Centrul de Resurse ?uridice$ 9@@9$ pg.1 Tratatul de la Am terdam a introdus prevederile legate de aceste aspecte în Tratatul de la Roma 0Titlul I+ & vi'e$ a'il$ imigraţie %i alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor5 %i a prevă'ut o perioadă de : ani p)nă la momentul în care se vor aplica procedurile comunitare %i în aceste domenii. Cetăţenii europeni bene*icia'ă de dreptul *undamental de a se deplasa %i de a se stabili unde doresc. <ar$ pentru a *i cu adevărat în avanta8ul tuturor$ 1 Titlul +I al Tratatului de la "aastric#t & cooperarea în domeniul 8ustitiei si a*acerilor interne$ cunoscut si sub numele de al Treilea Pilon al U 9 Ileana Pascal$ =te*an <eaconu$ Codru +rabie$ >iculae .Acest nou statut a dus la accelerarea procesului de e7tindere a drepturilor la liberă circulaţie asupra unor noi categorii de persoane 0studenţi$ persoane ce nu depun activităţi economice$ dar au resurse su*iciente de trai5. .ritanie %i Irlanda nu au acceptat să ia parte la măsurile din cadrul Titlului I+ al Tratatului de la Roma$ iar <anemarca va participa doar în cadrul măsurilor re*eritoare la politica de vi'e. "ai mult$ Tratatul a plasat în domeniul de interes comun al statelor membre %i politica re*eritoare la a'il$ problematica trecerii *rontierelor e7terne %i politica re*eritoare la imigraţie. 19A ( . Prin politica sa$ Uniunea uropeana are în vedere crearea unei 'one europene de libertate$ securitate %i 8ustiţie în care nu mai este nevoie de controlul persoanelor la *rontierele interne$ indi*erent de naţionalitate. "area .9 <upă cum am mai menţionat$ libera circulaţie a persoanelor constituie una dintre cele patru libertăţi din cadrul pieţei interne %i a politicilor comunitare la nivelul Uniunii uropene$ alături de libera circulaţie a produselor$ libera circulaţie a serviciilor %i libera circulaţie a capitalurilor.n acela%i timp$ se des*ă%oară un amplu proces de implementare a unor standarde comune în ceea ce prive%te controlul la *rontierele e7terne ale Uniunii %i politicile de vi'e$ a'il %i imigraţie.

libertatea de circulaţie a persoanelor trebuie însoţită de un nivel corespun'ător de securitate %i 8ustiţie. C uropeana. . Capitolul re*eritor la libera circulaţie a persoanelor a început să *ie negociat abia în 9@@9$ la . Abolirea controalelor la *rontiera nu a *ost însă pe deplin în*ăptuită în cadrul Uniunii.n 9@@@ au început e*ectiv negocierile de aderare$ pe capitole$ ale Rom)niei la Uniunea Con*erinţe de Aderare.ru7elles$ în cadrul primei . Articolul 1: alineatul 1 al Cartei vorbeste despre dreptul oricărui cetăţean au cetăţene ai Uniunii de a avea libertatea de a cauta un serviciu$ de a lucra$ de a se stabili sau de a *urni'a servicii !n orice tat membru. <in punct de vedere al s*erei subiectelor de drept$ Carta nu *ace nici o deosebire între cetăţeni$ întrunind 6 pentru prima dată 6 în cadrul unui document unic drepturile tuturor persoanelor care se găsesc în mod legal pe teritoriul Uniunii uropene. lementul&c#eie al strategiei de aderare îl constituie Parteneriatul de Aderare& semnat de Rom)nia$ enunţ)nd principiile$ obiectivele %i priorităţile de acţionare %i mobili')nd într&un cadru unic toate *ormele de asistenţă comunitară. Prin înc#eierea Acordului de a ociere la Uniunea "uropeana 0Acordul "uropean5$ Rom)nia s&a anga8at ireversibil pe calea integrării europene. . Obiectivul a *ost reali'at doar de c)teva state membre în ba'a Convenţiei de Implementare a Acordului !c#engen 0semnată la 12 iunie 122@ %i intrată în vigoare la 9B martie 122:%.n cadrul Con iliului "uropean de la Ni a 0decembrie 9@@@5$ Consiliul U $ Parlamentul uropean %i Comisia uropeană au semnat Carta 0repturilor 1undamentale$ document ce aduce într&un cadru unic drepturile civile$ politice$ economice$ sociale stipulate într&o serie de documente internaţionale$ europene %i naţionale. La Amsterdam$ această dublă cerinţă a *ost înscrisă în Tratat sub *orma în*iinţării progresive a unei 'one de libertate$ securitate %i 8ustiţie.

in*oeurolider.( Constituţia Rom)niei în art.a.n pre'ent Convenţia este semnată de 1( state membreA Irlanda %i "area . <irectiva Consiliului din 93 *ebruarie 9@@9 reglementea'ă cererea Irlandei de a participa la c)teva dispo'iţii ale acDuis&ului !c#engen$ un pas premergător spre adoptarea deplină a aDuis&ului !c#engen de către acest stat. . Aceste măsuri implică o politică de vi'e comună$ posibilitatea procesării cererilor de a'il$ cooperare 8udiciară %i ( Con*erinţa interguvernamentală pentru aderarea la Uniune uropeană$ GGG.Rom)nia acceptă în întregime acDuis&ul comunitar al Capitolului II 6 Libera circulaţie a persoanelor$ intrat în vigoare la (1 decembrie 9@@@$ nesolicit)nd o perioadă de tran'iţie sau o derogare %i declară că va *i în măsură să aplice în întregime$ la data aderării$ acest acDuis.roA : . Acordul #c%engen Cea mai importantă etapa în evoluţia spre o piaţă internă reală$ în care să nu mai e7iste obstacole în calea liberei circulaţii a persoanelor$ este repre'entată de înc#eierea celor două acorduri !c#engenF Acordul #c%engen 0semnat la 1C iunie 123:5 %i Convenţia de Implementare #c%engen 0semnată la 12 iunie 122@ %i intrată în vigoare la 9B martie 122:5. #ecţiunea a II. . <in momentul aplicării Convenţiei pentru Italia %i Austria 01 aprilie 12235$ au *ost eliminate controalele la *rontierele interne ale tuturor statelor semnatare$ cu e7cepţia -reciei. Implementarea Convenţiei !c#engen are ca scop eliminarea controalelor la *rontierele interne pentru toate persoanele$ inclu')nd bineînţeles măsuri de întărire a controalelor la *rontierele e7terne. în ţară şi în străinătate.ritanie nu sunt membre ale Convenţiei$ dar au avut posibilitatea să opte'e pentru aplicarea anumitor părţi ale corpului de legislaţie !c#engen.n plus$ Islanda %i >orvegia 0membre ale Uniunii Pasapoartelor >ordice5 au statut de membrii asociaţi. este "arantatE. 9: stabile%te că /&reptul la liberă circulaţie.

n pre'ent lista negativă a U $ cu privire la ţările ai căror cetăţeni au nevoie de vi'ă pentru a intra în spaţiul comunitar$ cuprinde un număr de 1(C de ţări 0Ane7a I la Regulamentul :(2H9@@15.n privinţa ţărilor ai căror cetăţeni au nevoie de vi'ă pentru a intra în spaţiul comunitar$ Regulamentul Consiliului :(2H9@@1 C *i7ea'ă lista ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt supu%i obligaţiei de vi'ă pentru a trece *rontierele e7terne ale statelor membre U . Totu%i$ *iecare stat membru are libertatea de a cere vi'a în ca'ul cetăţenilor altor terţe ţări. La *rontierele e7terne ale spatiului !c#engen$ cetaţenii U trebuie doar să pre'inte un document de identi*icare valid$ iar cetăţenii terţelor ţări cuprinse în lista comună a ţărilor ai căror cetăţeni au nevoie de vi'ă de intrare trebuie doar să posede o vi'ă unică valabilă în întregul spaţiu !c#engen. . Ast*el$ dacă un stat membru U ia deci'ia de îndepărtare a unui cetăţean de pe teritoriul său$ deci'ia este valabilă pe întreg spaţiul ţărilor membre U . . 2&94 din Convenţia de Implementare a Acordului !c#engen %i de o serie de alte acte normative re*eritoare laF implementarea acDuis&ului !c#engen în ţările U $ stabilirea unui model tip de vi'ă ) Regulamentul Consiliului ((CH9@@9 C de modi*icare a Regulamentului 1B3(H122: sau stabilirea unui model uni*orm de *ormular de cerere de vi'ă$ eliberată de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care stabile%te *ormularul ) Regulamentul Consiliului (((H9@@9 C . <irectiva Consiliului 9@@1HC@ C reglementea'ă cadrul legal privind recunoa%terea reciprocă a deci'iilor de îndepartare a re'idenţilor statelor terţe. .politienească$ precum %i un sc#imb e*icient de in*ormaţii. 'c(uis&ul în domeniul politicii vi'elor este repre'entat de art.n perspectiva creării unui spaţiu comunitar în care controalele la *rontiere vor dispare$ iar libera circulaţie a cetăţenilor va *i deplină este nevoie B . Regulamentul stabile%te %i lista ţărilor ai căror cetăţeni sunt e7ceptaţi de la această obligaţie.

Pentru *uncţionarea c)t mai e*icientă a Convenţiei$ a *ost introdusă o măsura te#nică compensatorie esenţială 6 !istemul de In*ormatii !c#engen 0!I!5$ sistem ce *urni'ea'a in*ormatii re*eritoare la intrarea cetăţenilor terţelor ţări$ problemele legate de vi'e %i de cooperarea poliţienească. Politica !n domeniul vi2elor 4 . Reglementarea legală a acestui sistem este dată de art. CAPITOLUL II. 29&19: din Convenţia de Implementare a Acordului !c#engen.orţele de poliţie cooperea'ă în depistarea %i prevenirea criminalităţii %i au drept de urmărire a criminalilor *ugari %i a tra*icantilor de droguri pe teritoriul unui stat învecinat din spatiul !c#engen. .de crearea unei securităţi a *rontierelor e7terne %i de o solidaritate a statelor U în acest sens.

#ecţiunea I. Această dispo'iţie a intrat în vigoare după publicarea în ?urnalul O*icial al Comunităţilor uropene.n momentul înc#eierii Tratatului de la Amsterdam a *ost adoptat un Protocol de integrare a acDuis&ului !c#engen în cadrul U $ /menit să includă anumite acorduri %i reguli menţionate în cadrul U E. 4a$ să asigure absenţa oricărui control al persoanelor$ indi*erent dacă ace%tia sunt cetăţeni ai Uniunii sau ai unor terţe state$ atunci c)nd traversea'ă *rontierele interioareA 095 "ăsuri privind traversaea *rontierelor e7terioare$ care să stabileascăF a5 standarde %i proceduri care să *ie aplicate statelor membre privind e*ectuarea controlului persoanelor la respectivele *rontiereA b5 reguli de acordare a vi'ei pentru %ederi de cel mult trei luni$ cuprin')ndF i5 lista statelor terţe ai căror cetăţeni trebuie să *ie în posesia vi'ei de traversare a *rontierelor e7terioare$ %i ale acelora ai căror cetăţeni sunt scutiţi de această cerinţăA ii5 procedurile %i condiţiile de acordare a vi'ei de către statele membreA 3 .ru7elles$ Consiliul "ini%trilor de ?ustiţie %i A*aceri interne al Uniunii a decis în unanimitate$ ca încep)nd cu 1 ianuarie 9@@9 să se renunţe la regimul vi'elor pentru cetăţenii rom)ni care călătoresc în spaţiul !c#engen. 4( 8 Consiliul va adoptaF /015 "ăsuri care$ în con*ormitate cu art. . Cerinţe e enţiale privind intrarea pe teritoriul părţilor contractante !n vedere unei 'ederi care nu depă'e'te 3 luni La 4 decembrie 9@@1 s&a anunţat o*icial libera circulaţie. Con*orm art. La .

C)tă vreme libera circulaţie este pusă în discuţie$ re*erirea la dimensiunile drepturilor omului nu poate *i evitată$ căci art.iii5 un *ormat unitar pentru vi'eA iv5 reguli pentru o vi'ă unitară. Orice persoană are dreptul să părăsească orice ţară$ inclusiv pe a sa proprie$ %i să se întoracă în ţara sa. <e la această dată$ Consiliul se înlocuie%te prin Comitetul menţionatE. Orice persoană are dreptul la libera circulaţie %i la re'idenţă în interiorul *rontierelor *iecărui stat.E Articolul 9 din acest Protocol menţionea'ă că /de la data intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam$ acDuis&ul !c#engen$ inclusiv deci'iile Comitetului 7ecutiv creat prin Acordurile de la !c#engen care au *ost adoptate înaintea acestei date vor *i imediat aplicabile celor 1( state membre menţionate în articolul 1$ *ără a încălca prevederile paragra*ului 9 al acestui articol. :095$ prevederile %i deci'iile care alcătuiesc acDuis&ul !c#engen vor *i considerate documente ba'ate pe Titlul +I al Tratatului U E. Aceasta înseamnă că at)t timp c)t U $ pe ba'a deci'iilor Consiliului$ va avea propriile reguli %i proceduri$ prevederile Acordurilor de la !c#engen se vor aplica. 9.E La r)ndul său$ art. 19 din Pactul internaţional privind drepturile civile %i politice stabile%te căF /1. Orice persoană care se a*lă legal pe teritoriul unui stat va avea pe acel teritoriu$ dreptul la libera circulaţie %i libertatea de a&%i alege re%edinţa. 1( din <eclaraţia Universală a <repturilor Omului prevedeF /1. 2 7ecutiv . "ai mult paragra*ul următor a*irmă clar că /at)t timp c)t măsurile re*eritoare la cele de mai sus nu au *ost luate %i *ără încălcarea art.

. <esigur$ că restricţiile trebuie să *ie re'onabile$ în ca' contrar *iind limitată nu numai e7ercitarea dreptului$ ci dreptul ca atare *iind ameninţat.9. 19(H 9@@1 0Iotăr)rea -uvernului nr. C4BH 9@@15 %i în instrucţiunile comune ale "inisterului A*acerilor 7terne$ "inisterului Administraţiei %i Internelor$ "inisterul "uncii$ !olidarităţii !ociale %i . Po2iţia Rom4niei +aţă de politica !n domeniul vi2elor Rom)nia a *ăcut progrese semni*icative în alinierea la politica de vi'e a U .E !ingurele restricţii admise în e7ercitarea acestui drept se re*eră la prote8area securiţăţii naţionale$ la ordinea publică$ la sănătatea %i morala publică$ la drepturile altor persoane. Orice persoană va *i liberă să părăsească orice ţară$ inclusiv pe a sa. Condiţiile %i criteriile de obţinere a vi'ei au *ost speci*icate în normele metodologice de implementare a Legii privind regimul străinilor în Rom)nia nr.a.n acela%i timp$ e7istă o tendinţă generală$ mai ales în r)ndul ţărilor prospere$ de a limita pe c)t posibil$ %ansa unor persoane din terţe state de a intra pe teritoriul lor$ iar mulţi consideră că nu este e7agerat să se a*irme că spaţiul !c#engen trădea'ă tendinţa de a deveni o *ortăreaţă !c#engen. #ecţiunea a II.amiliei$ publicate în 92 mai 9@@1. ste evident că atunci c)nd este vorba despre libertatea de circulaţie$ aceste documente plasea'ă responsabilitatea respectării acestui drept pe umerii statului în care persoana trăie%te de8a sau în care î%i are re%edinţa. <e aceea este *oarte di*icil a se invoca dimensiunea drepturilor omului atunci c)nd i se cere unei ţări să accepte intrarea *ără nici o restricţie a unei persoane care nu este cetăţean al acelei ţări sau nu&%i are re%edinţa pe acel teritoriu. 1@ .

#ecţiunea a III.Recomandările pe termen scurt %i mediu în alinierea la politica de vi'e a U $ către Rom)nia$ sunt că aceasta trebuie să continue acţiunile în special în vederea introducerii obligativităţii vi'ei pentru ţările cu un înalt potenţial de migraţie. . Acte nece are pentru a călători !n paţiul #c%engen Jări care aparţin spaţiului !c#engen F -ermania$ . Asigurarea medicală & valabilă pentru perioada se8urului. cit.elgia$ Portugalia$ -recia$ Italia$ .in*otravelromania. Pentru a putea călători în aceste ţări ce aparţin spaţiului !c#engen sunt necesare următoarele acteF: 1. /<e%i$ de *acto$ Instrucţiunile Consulare rom)ne$ concordă cu Instrucţiunile Consulare comune$ implementarea de iure a acestora se va *ace în momentul aderăriiEC.a.ilet de transport dus & întors sau cartea verde a ma%inii cu care se pleacăA (.abian$ op. 9(A !paţiul !c#engen$ GGG. . Toate cererile de vi'ă sunt trimise de misiunile diplomatice Centrului >aţional pentru +i'e care ia deci'ia *inală asupra eliberării vi'ei$ cererile cetăţenilor ţărilor cu tendinţe de migrare *iind trimise pentru o veri*icare suplimentară <irecţiei pentru !trăini %i Probleme de "igraţie din cadrul "inisterului Administraţiei %i Internelor.n ceea ce prive%te capacitatea administrativă de implementare a politicii în domeniul vi'elor$ în Rom)nia$ este asigurată de "inisterul A*acerilor 7terne %i "inisterul Administraţiei %i Internelor. Invitaţie tradusă în limba rom)nă %i legali'ată sau vouc#er & pentru destinaţia *inalăA 9.roA 11 . C : lveţia$ !uedia$ Ileana Pascal$ =te*an <eaconu$ Codru +rabie$ >iculae .$ pg.inlanda $ >orvegia$ <anemarca.ranţa$ Lu7emburg$ Olanda$ !pania$ Austria$ .

>u trebuie să *acă dovada e7istenţei sumei minime în valută 0e7cepţii5F & Cetăţenii rom)ni care pleacă în străinatate pentru tratament medical$ simpo'ioane$ con*erinţe$ studii$ mani*estări cultural 6 sportive$ în situaţia îmbolnăvirii sau a decesului unei rude din străinatate$ precum %i în alte situaţii 8usti*icate.n ultimul ca' se vor pre'enta documente 8usti*icative din care să re'ulte scopul călătoriei %i asigurarea *inanciară a acestuia.!uma minimă în valută liber convertibilă trebuie să *ie propoţională cu durata se8urului 0dar nu mai puţin de : 'ile5. CAPITOLUL III. <ovada sumei necesare se *ace prin bani la vedere 0cas#5$ cecuri de călătorie sau cărţi de credit pentru conturi în valută$ precum %i prin alte garanţii *inanciare 0vauc#er$ scrisoare de garanţie sau anga8ament de sponsori'are$ garanţie legală din partea unei bănci sau ordine de plată valabile5 K 1@@ uro pentru *iecare 'i în spaţiul !c#engen. . & . .n situaţia în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiţii$ %e*ul punctului vamal rom)n poate dispune întreruperea călătoriei persoanei %i nepermiterea ie%irii ei din ţară. Probleme privind cererea de a2il 'i libera circulaţie a lucrătorilor 19 .ac e7cepţie de la obligativitatea deţinerii sumei %i minorul sub 1C ani$ înscris în pa%aportul părinţilor$ minorul care se deplasea'ă la părinţii a*laţi în străinatate$ cetăţenii rom)ni cu anga8ament de muncă în străinatate$ indi*erent de durata deplasării$ precum %i cei care merg în statele vecine$ în ba'a permisului de mic de tra*ic sau de trecere simpli*icată$ eliberat de autorităţile de *rontieră.

Părţile Contractante 0semnatarii Convenţiei !c#engen5 se obligă să asigure e7aminarea *iecărei cereri de a'il depuse de un străin pe teritoriul uneia din eleF a5 dacă o Parte Contractantă a eliberat solicitantului de a'il o vi'ă de orice natură sau un permis de %edere$ ea este responsabilă pentru e7aminarea cereriiA dacă vi'a a *ost eliberată cu autori'area altei Părţi Contractante$ este responsabilă cea care a acordat autori'aţiaA b5 dacă mai multe Părţi au eliberat solicitantului de a'il o vi'ă de orice natură sau un permis de %edere$ Partea responsabilă este cea care a eliberat vi'a sau permisul de %edere care e7piră ultimulA c5 dacă solicitantul de a'il este scutit de Părţile Contractante de obligaţia de a obţine vi'ă$ este responsabilă Partea prin a cărei *rontieră e7ternă a intrat solicitantul de a'ilA d5 dacă un străin a cărui cerere de a'il este de8a în curs de e7aminare la una din Părţile Contractante introduce o nouă cerere$ este responsabilă Partea la care cererea sa a*lă în curs de e7aminare 0art. identitateA documente de identitate %i de călătorieA locurile de %edere %i itinerariile călătoriilorA permisele de %edere sau vi'ele eliberate de o Parte ContractantăA locul depunerii cererii de a'il 0art.iecare Parte transmite celorlalte$ la cererea acestora$ datele deţinute cu privire la un solicitant de a'il$ care sunt necesare pentruF & & determinarea Părţii responsabile pentru e7aminarea cererii de a'ilA e7aminarea cererii de a'il. Aceste date se re*eră laF      1( . (@ din Convenţia !c#engen5. . (3 din Convenţia !c#engen5.

B B Con*erinţa interguvernamentală pentru aderarea la Uniune uropeană$ GGG. (25$ s&a prevă'ut ca libera circulaţie a lucrătorilor să *ie reali'ată în cadrul Comunităţii p)nă cel t)r'iu la s*)r%itul perioadei de tran'iţie.roA 1C . (2F & & & acceptarea o*ertelor de anga8are într&adevăr *acuteA deplasarea în mod liber pe teritoriul statelor membre pentru acest %ederea într&un stat membru în scopul anga8ării potrivit prevederilor scopA de anga8are a cetăţenilor acelui stat$ stabilite prin lege$ regulament sau acţiune administrativăA & răm)nerea pe teritoriul unui stat membru a persoanei după ce a *ost anga8ată în acest stat. Libertatea de circulaţie implică înlăturarea oricărei discriminări ba'ate pe naţionalitate între lucrătorii statelor membre în ceea ce prive%te remunerarea$ anga8area %i alte condiţii de muncă %i de anga8are. C3 par. 1 0în numerotarea %i conţinutul precedentului tratat 6 în pre'ent art. Libertatea de circulaţie a lucrătorilor implică$ sub re'erva limitărilor pe motive de ordine publică$ securitate publică sau sănătate publică$ patru coordonate$ potrivit art. Pentru ca membrii de *amilie să aibă drept de %edere în alt stat$ este necesar ca unul dintre soţi să&%i *i e7ercitat dreptul său la libera circulaţie$ dreptul acestor membri ne*iind un drept propriu$ ci unul derivat. a este reglementată prin Regulamentul nr. 1B19HB3 al Consiliului din : octombrie 12B3 privind libertatea de circulaţie pentru lucrători în cadrul Comunităţii %i prin <irectiva nr. B3H(B@ din 1: octombrie 12B3 a Consiliului privind abolirea restricţiilor asupra circulaţiei %i re'idenţei în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele membre %i *amiliile lor.in*oeurolider.Prin art.

CAPITOLUL I5. Totu%i$ pentru motive de ordine publică sau securitate naţională$ o Parte Contractantă poate decide$ după consultarea celorlalte Părţi$ ca în cursul unei perioade limitate vor *i e*ectuate controale naţionale la *rontierele interne$ adaptate la situaţia apărută. Controlul +rontierelor 'i migraţia <ispariţia *rontierelor %i libera circulaţie a persoanelor poate duce la apariţia unor probleme legate de migraţia clandestină. Intrarea pe teritoriile Părţilor Contractante pentru o %edere care nu depă%e%te ( luni poate *i acordată străinului care îndepline%te următoarele condiţiiF  posedă un document sau documente valabile 6 stabilite de Comitetul este în posesia unei vi'e valabile$ dacă aceasta este cerutăA pre'intă$ dacă este ca'ul$ documentele care 8usti*ică scopul %i 7ecutiv$ care îi permit trecerea *rontiereiA   în ţările ce constitue condiţiile %ederii plani*icate %i dispune de mi8loace de sub'istenţă at)t pentru %ederea propusă c)t %i pentru întoarcerea în ţara de provenienţă sau pentru 4 3 Ane7a I a Regulamentului :(2H 9@@1A Ane7a II a Regulamentului :(2H 9@@1A 1: . Pe l)ngă stabilirea unor liste a ţărilor terţe ai căror cetăţeni au nevoie de vi'ă4 sau nu3$ pentru a intra în spaţiul comunitar$ au *ost luate o serie de măsuri privind controlul %i securitatea *rontierelor U *rontiere e7terne ale spaţiului. . 9 %i art. ( din Convenţia !c#engen5. . ( %i 3 din Convenţia !c#engen reglementea'ă modul de supraveg#ere %i control al *rontierelor e7terne.rontierele interne pot *i trecute prin orice loc$ *ără e*ectuarea vreunui control al persoanelor.rontierele e7terne pot *i trecute numai la punctele de trecere a *rontierei %i potrivit orarului de *uncţionare al acestora 0art. Art.

. Programe privind cooperarea între administraţiile vamale ale statelor membre sau între serviciile de poliţie$ precum uropol$ ori programe de cooperare în Contractante$ con*orm regimului 8uridic al străinilor 0art.tran'itul spre un stat terţ în care admiterea sa este garantată$ sau este în măsură să dob)ndească în mod legal aceste mi8loaceA   nu este semnalat ca inadmisibilA nu este considerat o ameninţare pentru ordinea publică$ securitatea naţională sau relaţiile internaţionale ale uneia dintre părţi. Circulaţia trans*rontalieră la *rontierele e7terne este supusă controlului autorităţilor competente. Intrarea în spaţiul !c#engen trebuie re*u'ată străinului ce nu îndepline%te toate aceste condiţii$ în a*ară de ca'ul în care una din Părţi consideră că este necesar să se deroge de la acest principiu pentru motive umanitare sau de interes naţional. Controlul se e*ectuea'ă potrivit unor principii uni*orme$ în cadrul competenţelor naţionale$ ţin)ndu&se cont de interesele tuturor PărţilorF  controlul persoanelor cuprinde nu numai veri*icarea documentelor de călătorie %i a celorlalte condiţii de intrare$ de %edere$ de muncă %i de ie%ire$ ci %i identi*icarea %i prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale %i a ordinii publice 0terorism$ tra*ic de droguri5A  toate persoanele trebuie să *ie supuse cel puţin unui control care să la intrare$ străinii trebuie să *ie supu%i unui control amănunţitA la ie%ire$ se va proceda la un control impus în interesul Părţilor permită stabilirea identităţii pa ba'a documentelor de călătorieA   !c#engen5.n vederea creării unui spaţiu sigur$ cu *rontiere sigure$ %i a combate migraţiile ilegale este nevoie de o cooperare a statelor în acest domeniu. B din Convenţia 1B .

Poland$ Terrorism in Europe. Una din gravele probleme cu care se con*runtă Uniunea uropeană$ ca %i întreaga comunitate internaţională$ este ameninţarea teroristă.n acest sens au *ost adoptate Regulamentul Consiliului 4C(H 9@@9 %i Convenţia uropeană ce stabile%te un cadru general comunitar de activitate$ în vederea *acilitării cooperării 8udiciare în materie civilă. Terorismul se pre'intă ca un *enomen *oarte comple7$ cu mani*estări e7trem de violente$ des*ă%urate de cele mai multe ori prin surprindere$ împotriva unor ţinte precise$ care$ în general$ nu se pot apăra.1@ .. .11 Protecting #uman rig#ts in t#e *ig#t against terrorism$ GGG.11 2 <e*inition o* terrorism$ GGG.domeniul 8udiciar$ precum Programul -rotius$ duc la reali'area unei solidarităţi între state %i la crearea unui spaţiu comunitar sigur.orgA ?. "roups.". ste$ alături de tra*icul de droguri$ una din cele mai negative aspecte ale libertăţii de circulaţie. La aceea%i temă se re*eră <eci'ia Consiliului din 93 *ebruarie 9@@9 privind măsurile de control %i sancţiunile penale în domeniul drogurilor.2 Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea uropeană prin liberali'area graniţelor acţionea'ă din păcate ca un *actor *avori'ator a acestor mani*estări distructive.osce. strate"ies and respose.n urma ultimelor atentate ce au atins spaţiul !c#engen 0"adrid$ 11 martie 9@@C5 s&a dovedit că această realitate trebuie combătută printr&o strategie comună a Comunităţii$ ba'ată pe crearea %i menţinerea unei situaţii strategice dominate de un sistem coerent %i permanent de supraveg#ere civilă %i militară. understandin" terrorism.orgA 1@ 14 . *+.undcp.

"isiunile diplomatice %i o*iciile consulare ale Rom)niei în străinatate asigură asistenţa necesară cetăţenilor rom)ni a*laţi în di*icultate$ însă posibilităţile acestora sunt limitate.cit.n vederea alinierii legislaţiei rom)ne la cea comunitară pe termen scurt Rom)nia are ca priorităţiF19    participarea deplină la sistemul de in*ormaţii !c#engenA alinierea progresivă la legislaţia %i practica U în materie de vi'eA continuarea aliniereii la legislaţia %i practica U continuarea aliniereii la legislaţia %i practica U în materie de în domeniul stabilire a persoanelorA  iniţiativei privateA 19 Ileana Pascal$ =te*an <eaconu$ Codru +rabie$ >iculae . 91BH1223 0art. 93A 13 .$ pg. ste de reţinut$ totodată$ că în spiritul Legii nr.CAPITOLUL 5.n ultimii ani$ în domeniul liberei circulaţii a persoanelor$ Rom)nia a adoptat acte normative care transpun prevederi comunitare re*eritoare la regimul străinilor. Priorităţile Rom4niei !n acea tă materie . . Au *ost aprobate norme metodologice de aplicare a Acordurilor înc#eiate între -uvernul Rom)niei %i guvernele altor state privind sc#imbul de lucrători se'onieri %i stagiari %i %ederea temporară în scopul anga8ării lucrătorilor rom)ni pe teritoriul altor state. 9 alin.abian$ op. 95$ în străinatate pa%aportul dă dreptul titularului la asistenţă %i protecţie din partea misiunilor diplomatice %i o*iciilor consulare ale Rom)niei. Competenţele consulilor sunt stabilite de acordurile internaţionale la care Rom)nia este parte$ de reglementările interne ale *iecărui stat %i de legislaţia rom)nă în materie.

(:H 9@@1 pentru rati*icarea Acordului dintre -uvernul Rom)niei %i -uvernul Republicii Portug#e'e privind %ederea temporară$ în scopul anga8ării lucrătorilor rom)ni pe teritoriul acestui stat$ semnat la Lisabona la 12 iulie 9@@1A1:  Ordonanţa -uvernului nr. :11H 9@@1A 1B publicată în ". C2@H 9@@9A 12 . O*.$ pg. 93A publicată în ". O*. Rom)nia a adoptat o serie de acte normative ce vi'ea'ă alinierea legislaţiei noastre la cea comunitarăF1(   Legea nr. (2BH 9@@9 pentru rati*icarea Convenţiei uropene asupra cetăţeniei$ adoptată la !trasbourg la B noiembrie 1224A14 1( 1C Ileana Pascal$ =te*an <eaconu$ Codru +rabie$ >iculae . nr. O*.cit. nr. 1B3H 9@@1A 1: publicată în ".abian$ op. continuarea aliniereii la legislaţia %i practica U în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor %i a regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socialăA  de'voltarea %i intensi*icarea relaţiilor de cooperare cu alte state privind mobilitatea *orţei de muncă. 19(H 9@@1 privind regimul străinilor în Rom)niaA1C Ordonanţa -uvernului nr. O*. nr. nr. :11H 9@@1A 14 publicată în ". (BH 9@@1 pentru rati*icarea Acordului dintre -uvernul Rom)niei %i -uvernul "arelui <ucat de Lu7emburg privind sc#imbul de stagiari$ semnat la Lu7emburg la 9@ iulie 9@@1A1B  Legea nr.

Con*erinţa interguvernamentală pentru aderarea la Uniune !paţiul !c#engen$ GGG. "onitorul O*icial$ ba'a de date 8uridice a "inisterului ?ustiţiei 9@ . Ileana Pascal$ =te*an <eaconu$ Codru +rabie$ >iculae .orgA Protecting #uman rig#ts in t#e *ig#t against terrorism$ GGG.abian$ Libera ?.orgA uropeană$ GGG. 2. 5.undcp.. *+.". "roups.- Alte surseF 3. circulaţie a persoanelor$ Centrul de Resurse ?uridice$ 9@@9A strate"ies and respose.roA LegislaţieF 7. understandin" terrorism.in*oeurolider. 6.roA <e*inition o* terrorism$ GGG.6I6LIO7RA1I" Tratate %i cursuriF 1.in*otravelromania. 4. Poland$ Terrorism in Europe.osce.