You are on page 1of 89

1

MÜSLÜMANLIK SINAVI

Profesör İlhan Arsel'in Özgeçmişi
Teo ra!i "e#le! Anla$%ş%n&an "emo ra!i "e#le! Anla$%ş%na (İlk baskı, Ankara Hukuk Fakültesi tarafından 1975; 2.ci baskı 1993 To'l(msal )erili lerimizin Sor(ml(lar%* "in A&amlar% (İlk baskı 1977, 2.ci baskı 1995 +eria!,!an K%ssa,lar #e -i .$eler (İstanbul 19!! +eria! #e Köleli (1997 K(r'an'&a i Ki!a'l%lar K(r'an'in /leş!irisi "r#f. $r. İl%an Arsel, serbest dü&üncenin ka)andırıl*asındaki +abaları(la tanın*ı&tır 'ürk fikirsel %a(atına

2

MÜSLÜMANLIK SINAVI
İnsanları*ı)ın bü(ük +#,unlu,u, İsl-* dini.nin en s#n, en *üke**el bir din #ldu,una k/rü k/rüne inan*ı&lardır. A,ı)larından * "El-hamdüli'llâh Müslümanım" &eklinde, ki&ilik kanıtla*ası eksik #l*a); %e*en %er 0esile(le bu s/)leri tekrarla*ak 0e %er i&e Alla%1ın adı(la ba&la*ak #nlara ra%atlık 0erir. 2u ra%atlı,ı *utlulu,a d/nü&tür*ek *aksadı(la, (ine %er 0esile(le, 3u%a**ed.in adını il-%ili,e bürü(ü4, (üceltici s/)cüklerle "Sallallahü Teâlâ" (Alla% #nun &anını (üceltsin (a da "Sevgili Peygamberimiz" di(erek *ırıldan*aktan 5eri kal*a)lar. 6#(u bir dinsellik bilincine sa4lı #larak bu5ün %-l- 7ci (ü)(ıl )i%ni(eti(le (a&a(ı4 5it*ektedirler. İsl-*ın "hoşgörü7 0e "barış" dini #ldu,unu s/(lerler a*a, İsl-*1dan baksa din 0e inanca (/nelik #lanları "kâfir" 0e "Cehennemlik" sa(*aktan, (a da İsl-* 8eri-ti.ni ele&tiri k#nusu (a4anları dinsi)likle, su+la*aktan 5eri kal*a)lar. Akılcı e,iti*den 5e+*edikleri i+in, #nları bu k/r inanı&lardan 0e da0ranı&lardan kurtar*a #lasılı,ı 4ek (#ktur. Akilci e,iti*den 5e+*i& #lu&ta kendilerini "aydın" bilen sınıflara 5elince, #nların +#,unlu,u da, İsl-* 8eri-t.inin akla 0e 0icdana ters 0erileri i+eren /)ünden %abersi)dirler. 9rne,in kendilerine: "İslâm’dan başka dinlere yönelenler sa ık!ırlar" (a da ""üşrikleri nerede görürseniz öldürün" , (a da: "İslâm’dan #ıkanları öldürün"$ (a da "%y &"üslümanlar'( )ah*dileri ve +ıris!iyanları dos! edinmeyin,,, İ#inizden onları dos! !*!anlar$ onlardandır,,," (a da "&)ah*dilerden$ +ıris!iyanlardan' &İslâmi din edinmeyenlerle$ boy*nlarını bükü kendi elleriyle -izye &kafa arası' verene kadar savaşın" , (a da ")eryüzü İslâm olana kadar savaşın onlarla"$ (a da: ".ölelik Tanrısal bir k*r*l*ş!*r"$ (a da ".adınlar aklen ve dine d/n (eksik yara!ıklardır", (a da "S*!resiz olarak namaz kılanın önünden eşek$ kö ek$ .adın ge#erse namaz boz*lm*ş ol*r"$ (a da "ölü insan ile ya da hayvanla -ins0 münasebe!!e b*l*nan or*#l* kişinin kaza or*-* !*!ması gerekir"$ (a da "Tanrı$ "üslüman k*llarına Cenne!!e memeleri yeni ser!leşmiş güzel kızlar vere-ek!ir" , (a da: "&%y "üslümanlar',,, .ü#ük gözlü$ kırmızı yüzlü$ yayvan süra!li Türklere karşı zaferler kazanılmadık#a hüküm günü gelmiş olmaya-ak!ır, &eklinde (a da ben)er nice bu(ruk 5/steril*i& #lsa &a&ıracaklardır; bunların %#&5/rü anla(ı&ı(la, (a da insan &a%si(etinin %a(si(eti(le, (a da insanlar arası se05i ilkesi(le ba,da&*a) &e(ler #ldu,unu s/(le(eceklerdir. A*a bunu (a4*akla, %e* 3üslü*;anlık sına0ından ba&arısı) +ıkacaklarını 0e %e* de İsl-*1ı ink-r et*ek 5ibi te%likeli bir ise 5iri&*i& #lacaklarını dü&üne*e(eceklerdir. <(sa bütün bu bu(ruklar, 3u%a**ed.in 6ur.-n. 0e 6ur.-n #l*a(arak #rta(a 0urdu,u İsl-*= 0erilerden baksa bir &e( de,ildir. $a%a baksa bir de(i*le, bu ki&iler cidd= bir 3üslü*anlık sına0ına +ekil*i& #lsalar, ne 3üslü*anlıklarından 0e ne de 'anrı1(a 0e 3u%a**ed.e

3

ba,lılıklarından eser kal*a(acaktır. >lini)deki bu kü+ük kita4 (ki 3üslü*an ki&inin 5ünlük (a&a*ını dü)enle(en seri-t 0erilerinden sadece bir de*et.tir bunun b/(le #ldu,unu kanat*ak *aksadı(la %a)ırlandı. >kle*ek isteri* ki bu 0eriler, ba&ta "i$.ne! İsleri 0aş anl%1% (a(ınları #l*ak ü)ere te*el İsl-* ka(naklardan alın*ı&tır.

-23A4/'L/35 0ATIL İNAN6LA35 MASAL'LA3 V/ AKLI "I+LA7AN S832NLA3 K8N2S2N"A 0I3 KA6 S832*
İsl-* 8eri-t.i, insan aklıni %urafelere, batıl İnan+lara 0e akli dı&la(an ne 0arsa %er &e(e inandır*a,a (ararlı bu(ruklarla d#ludur. ?e&itli (a(ınları*la (/)ellikle "Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları: Din Adamları" adli kitabı*la bunlardan bir+#,unu ser5ile*i& bulun*akta(ı*. 6ısaca anı*sat*ak *aksadı(la su 5iri&i (a4abiliri*: 3u%a**ed.in 5etirdi,i bu(ruklara 5/re, 3üslü*an ki&i, saba%le(in, %#r#)ların /ttü,ünü i&itir i&it*e), der%al 'anrı1nın "fazl1ü kerem" inden (c/*ertli,inden 0e lütfun.dan iste(erek (ataktan kalkacaktır, +ünkü %#r#)lar *elek 5/rdükleri i+in /t*ü&lerdir 0e #nu na*a)a +a,ır*aktadırlar. Fakat sunu da bilecektir ki, e,er bu arada e&eklerin anır*asını i&itecek #lursa, der%al 'anrı1(a sı,ın*ak 0e 3u%a**ed.e sal-0at 5etir*ek 5erekir, +ünkü e&ek, &e(tan 5/rdü,ü i+in anır*ı&tır 0e üstelik 6ur.-n.da e&ek sesinin "seslerin en #irkini" #ldu,u anlatıl*ı&tır (6.31, @#k*an, 19 . Aine bunun 5ibi, 3üslü*an ki&i (ataktan kalkarken, sa, a(a,ı(la kalk*alı 0e %er isini sa,1a 5/re (a4*alıdır; +ünkü kendisine sa,1ın s#la na)aran "fazli" (üstünlü,ü #ldu,u anlatıl*ı&tır. Aataktan +ıktıktan s#nra (a4aca,ı ilk is, burnundaki nesne(i +ıkar*aktır; +ünkü 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re &e(tan, u(u(anın 5en)inde 5e)*ektedir; bu nedenle burnundaki nesne(i nefesi(le +ıkar*alıdır.

4

Ancak bu isi, tek sa(ı esasına 5/re, da%a d#,rusu ü+ defa1da #l*ak ü)ere (a4*alıdır, +ünkü kendisine din di(e belletilen #.dur ki 3üslü*an ki&i1nin bütün isleri 7Alla%7 ile 7al-kalı7 (il5ili #l*alıdır, 7Alla%7 ise tek.tir. Alla%.la al-kalı #ldu,u i+in tek, +ift.ten da%a i(idir. 2undan d#la(ıdır ki (a4aca,ı isleri 3, 5, 7 0s... 5ibi, tek sa(ılara 5/re a(arla*alıdır: su i+erken barda,ı sa, el ile tutu4 ü+ (udu*da i+*eli, %el-1da abdestini (a4tıktan s#nra altını ü+ tas ile te*i)le*elidir. Biteki* 3u%a**ed %e4 b/(le (a4*ı& 0e 3üslü*anlara kendinden /rnekler bırak*ı&tır. Ce (ine 3üslü*an ki&i unut*a*alıdır ki, tek sa(ılara 5/re is 5/rürken, bunu u,urlu sa(ılabilecek nesnelerle denk 5etirebilirse, bundan a(rıca (arar sa,la*ak *ü*kündür. 9rne,in %er 5ün saba% a+ karnına (edi tane Ac)e Hur*ası1ndan (i(ecek #lursa, bütün 5ün b#(unca kendisine ne "sem ve ne de sihir" )arar 0er*e(ecektir D2u k#nuda beni*: "Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları: Din Adamları" adli kitabı*a bk). a(rıca bk), Sahih-i Buhar Muh!asari" ($i(-net İsleri 2a&kanlı,ı (a(ınları, cilt 11, s%. 393 . Ae*ek (erken sa, eli ile (i(ecek 0e (erken l#k*ası elinden (ere dü&erse, #nu (erde burk*a(ı4 *idesine indirecektir, +ünkü aksi takdirde &e(tan 5eli4 l#k*a(ı ka4ı4 5/türecektir. ?#rba i+erken k-se1nin #rtasından de,il fakat kenarından ba&la(acaktır, )ira 'anrı1nın ina(etleri +#rba1nın #rtasında de,il kenarındadır. Ae*e,in E i+ece,in i+ine sinek dü&erse, sine,in dı&arıda kalan kanadını i(ice batıracak 0e s#nra sine,i alı4 atacak 0e (e*esine, i+*esine de0a* edecektir; )ira sine,in iki kanadının birisinde 5üna% %astalık, di,erinde ise se0a4 (&ifa 0ardır 0e sinek idrak sa%ibi #ldu,u i+in /nce 5üna% #lan kanadını batırır. 2u nedenle e,er sine,in didarda kalan kanadını, (e*e,in, i+ece,in i+ine i(ice batırılacak #lursa se0a4 (&ifa , 5üna%ı (%astalı,ı 5ider*i& #lacaktır. 2u isleri (a4arken esne*esi 5elirse, 5ücü (etti,i kadar #nu /nle*e,e +alı&acaktır, +ünkü esne*ek &e(tandandır 0e &e(tan, esnerken 7%aaaF7 di(e a,)ını a+an ki&i(e se0incinden 5üler. Ge(tan1ın birisine se0in+le 5ül*esi ise, k/tü bir &e(dir. 2u nedenle 'anrı esne*e(i 7fena7 5/r*ü& 0e /nlen*esini iste*i&tir. Fakat buna kar&ılık aksırı,a 7*u%abbet7 eder, (eter ki aksır*a 7sa,lık 0e ra%atla*a7 eseri #lsun. 2u da aksıran ki&inin ü+ defa1dan fa)la aksır*a*ası(la anla&ılır. >,er b/(le ise aksıran ki&i "El-hamdüli'llâh7 de*elidir; b/(le di(ecek #lursa artik bir da%a 5/) a,rısı di(e bir &e( +ek*e(ece,i 5ibi, aksırdı,ını du(an 3üslü*an ki&ilerin kendisine ")erhamükellah" ((ani 7'anrı sana *er%a*et etsin7 di(e *ukabele et*elerine 0esile (arat*ı& #lur. 2/(lece aksırık sa(esinde 3üslü*an ki&i, 'anrı1nın *er%a*etine sı,ını4 bir kısı* 5üna%larından kurtul*u& #lacaktır. Fakat e,er aksır*a, 7sa,lıklı #l*a(an aksırık7 niteli,inde ise (/rne,in %astalık 0e ra%atsı)lık (ü)ünden aksır*a ise , bu takdirde ")erhamükellah" s/)cü,ünün kullanıl*ası seri-t.a a(kırıdır.

5

Aksırı,ın sa,lıklı nitelikte #l*adı,ının anla&ıl*ası, aksır*anın sa(ısına ba,lıdır. >,er aksıran ki&i ü+ defa1dan fa)la aksır*ı& ise aksırı,ının 7sa,lıksı) bir aksırık7 #ldu,u anla&ılır 0e b/(le bir %alde # ki&i(e ")erhamükellah" (7'anrı sana *er%a*et etsin7 de*ek cai) de,ildir. Beden de,ildir, belli de,il. D6endi kendini)e: "2ysa asil böyle bir halde kişiye Tanrı’nın merhame!i dilenmek gerekmez miydi" di(e s#r*a(ını)H 3üslü*an ki&inin 5ünlük islerinin en /ne*lisi, be& 0akit na*a)dır. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 'anrı ilk /nceleri 5ünde 5I 0akit na*a) e*ret*i& iken, 3usa1nın ta0si(esi 0e 3u%a**ed.in aracılı,ı ile bu sa(ı(ı be&1e indir*i&tir. 2u itibarla 3üslü*an ki&i 3u%a**ed.e *innettarlık du(*alıdır; )ira 5ünde be& 0akit na*a) (erine 5I 0akit na*a) kıl*ak duru*unda kal*ı& #lsa(dı, 5ününün 2; saatini, na*a) kıl*akla 5e+ir*e )#runda kalırdı: ne u(ku(a, ne (e*ek (e*e,e, ne +alı&*a(a ne de e,len*e,e 0akit bulabilirdi. Jünde be& 0akit na*a) bile +#k #lu4, is 0e *e&5alesi nedeni(le +#,u 3üslü*an ki&iler İsl-*1ın bu 5ere,ini (erine 5etire*e*enin %u)ursu)lu,u i+erisindedirler. Ba*a) kıl*anın bir taki* kuralları 0ardır ki, dikkat 0e itina 5erektirir. 2unların ba&ında, 3üslü*an ki&i1nin kıble A/nü1ne d/nü4 kendisi(le kıble arasına 7sütre7 k#(*ası(la il5ili )#runluluk 0ardır. 78ütre7 denen &e(, 4erde, /rtü, %arbe 0s 5ibi &e(ler #labilir; +ünkü sutresi) #larak na*a) kılarken /nünden e&ek, k/4ek, d#*u) (a da Ka&%n 5e+ecek #lursa, na*a)ı b#)ul*u& sa(ılacaktır. Ba*a) sırasında sessi) 0e k#kusu) &ekilde (ellen*enin na*a)ı b#)an bir (/nü (#ktur. Fakat na*a)da iken kıble1sine kar&ı tükür*e(ecektir, +ünkü kendisi(le kıblesi arasında 'anrı dur*aktadır. 3utlaka tükür*ek )#runda kalırsa s#l (anına, (a da sa, a(a,ının altına, (a da +ekeninin i+ine tükürecektir. 2u liste(i sınırsı)a dek u)at*ak *ü*kün. Fakat 5elini) bi), kısaca fikir edin*ek ü)ere, İsl-* 8eri-ti.nin ba)ı bu(ruklarını k#nu edinerek 9M:sl:manl% S%na#%9 dü)enle(eli* 0e insanları*ı)ın İsl-*1a ba,lılıklarının derecesini /,reneli*.

S832* 9İSL;M "INI 0Ü7Ü V/ SI-3/ INANMA<A5 7A "A Ü4Ü3ÜK6ÜLÜK )I0I +/7L/3/ =V/ Ü4Ü3ÜK6ÜLÜ<ÜN TÜKÜ3ÜKLÜ 7A "A TÜKÜ3ÜKSÜ> 27)2LAMASINA ? I>IN V/3I3 MI@9
<lasıdır ki b/(le bir s#ru(a 3 "+ayır$ İslâm büyü ve üfürük#ülük gibi ilkel şeylerle *4raşmaz$ b*nları ba!ıl İnan#lar olarak red eder" &eklinde bir (anıt 0ereceksini)dir. Be 0ar ki b/(le bir (anıt 0erdi,ini) takdirde 3üslü*anlık sına0ından sıfır al*ı& #lacaksını)dır, +ünkü 3u%a**ed, 5erek 6ur.-n.a k#(du,u a(et1lerle 0e 5erek kendi e(le*leri(le üfürük+ülü,ün %e* tükürüklü 0e

6

%e* de tükürüksü) u(5ula*alarına 0e kar&ılı,ında ücret al*a,a i)in 0er*i&tir. He*en ekle(eli* ki 3u%a**ed, %er ne kadar batıl İnan+lara kar&ı i*i& 5ibi 5/rün*ü& 0e /rne,in 6ur.-n.a: "+ak geldi$ bâ!ıl5sa yıkılı gi!!i, .*sk*s*z ba!ıl yıkılı giden !ür5dendir" (6. KsrsLresi, -(et M1 (a da: "Tanrı bâ!ıl5ı yok eder ve hak olanı sözleriyle yerleş!irir,,," (6. 8ura sLresi, -(et 2;; a(rıca bk). 8ebe. sLresi, ;9; >nbi(- 1M, 6e%f 5!; 0b... Geklinde -(et.ler k#(*u& ise de, %er %ususta #ldu,u 5ibi bu %ususta da s/(lediklerinin tersi #lan &e(leri (a4*aktan 5eri kal*a*ı&tır. 6-be1deki "#ara Tas$ı" (-aAerBi /s#e&'i /4ü4 #k&a*ası 0e bu tası il-% niteli,inde kıl*ası 0e 3üslü*anlar i+in ta4ınak (a4*asından, (a da 3ine da,=1ni sa, tarafına alarak 7Ne*re7 *a%allinde (edi +akıl ta&ı at*ak sureti(le &e(tanları ka+ırt*a,a +alı&*asından tutunu) da %astalıkları tükürüklü 0e tükürüksü) üfürük usulleri(le teda0i (#lunu se+*esi 0e ba&kalarına da bu &ekilde (a4*a i)nini 0er*esi, 3u%a**ed.in batıl1a #lan ba,lılı,ının nice /rneklerinden ba)ılarıdır. .on*5y* "#ur'ân'ın Ele%!irisi &" 0e "Muhammed'in Bâ!ıl'a inanmı%lı'ı" baslı,ı altında a(rı bir (a(ın #larak ele al*akla beraber burada, üfürük+ülük k#nusunda 5etirdiklerine kısaca 5/) ataca,ı). Her &e(den /nce sunu belirteli* ki 3u%a**ed, %astalık 0e ra%atsı)lıkların 7nefes7,7bü(ü7 0e 7üfürük7 usulleri(le 5iderilebilece,ini s/(ler, 0e bu usullerin, 'anrı tarafından kendisine /)ellikle 4ela 0e Nas sLreleri #larak bildirildi,ini eklerdi. 4el. sCresi' nde su (a)ılı: "%y "*hammed( 6e ki3 1)ara!!ı4ı şeylerin şerrinden$ karanlı4ı #ök!ü4ü zaman ge-enin şerrinden$ dü4ümlere üfleyi büyü ya an üfürük#ülerin şerrinden ve kıskandı4ı vaki! kıskan# kişinin şerrinden sabahın 7abbine sı4ınırım" (6. Fel-k sLresi, a(et 1O5 . N.s sCresi nde de su 0ar: "%y "*hammed( 6e ki3 15 İnsanların kal lerine vesvese sokan$ &insan 8llah’ı andı4ında' *s*ya #ekilen -in ve şey!anin şerrinden insanların 7abbi5ne,,, sı4ınırım" (6. B-s sLresi, -(et 1O! . 6ur.-n.daki bu iki sLre, "Mua((ize!e)n s*releri" di(e bilinir ki "#oru)u+u" anla*ına 5elir, 0e 5enellikle sif- *aksadı(la #kunur. 2/(le #l*asının nedeni, 3u%a**ed.in bu -(et.leri bu d#,rultuda #l*ak ü)ere kendisi i+in u(5ula*ı&

7

#l*asıdır. D2a)ı ka(naklar buna 9/lBIhl.s9 sLresi.ni da katarlar; bu sLre 'anrı1nın tek 0e d#,*a*ı& 0e d#,ur*a*ı& #ldu,unu anlat*aktadırH. Ce (ine İsl-* ka(naklarının bildir*esine 5/re 3u%a**ed, bu ü+ sLre ile 7nefes7 eder*i&; %er 5ece (atarken 0e /)ellikle ra%atsı)lık %issetti,i )a*anlar, bu (ukarıdaki sLreleri #kur, #kurken de ellerine üfler 0e s#nra ellerini, ba&ından 0e (ü)ünden ba&la(arak bütün 0ücudunu sı0ar*ı& (*es%.eder*is 0e bunu ü+ ke) arka arka(a tekrarlar*ı&. 6endisini /lü*e 5/türecek %astalı,a (akalandı,ı )a*an, bu isi kendi ba&ına (a4a*a(ınca, A(&e1nin kendisine (ardı*cı #l*asını ister #l*u&. $a%a baksa bir de(i*le A(&e, 3u%a**ed.in nefes etti,i bu 3ua00i)e sLrelerini kendisine nefes eder 0e s#nra %astalıktan kurtul*ası i+in #nun eline üfle(i4, (ine #nun kendi eli(le 0ücudunu sı0ar*ı& (*es%eder*is . $i(-net İsleri 2a&kanlı,ı1nın, İsl-* ka(naklarına da(alı #larak insanları*ı)a belletti,i sekli(le A(&e1nin k#nu&*ası s/(le: ",,, 7es/l*llâh her zaman has!alandı4ında "*avvize s*relerini ok*y* kendi &elleri'ne üflemek &ve ondan ifâka! i#in 9 has!alık!an k*r!*lmak i#in' eliyle vü-*d*n* sıvamak i5!iyadinda &alışkanlı4ında' idi, Sebeb1i vefâ!i olan has!alı4a !*!*l*n-a 7es/l*llâh5in nefes e!!i4i "*avvize s/releriyle ben de kendisine nefes e!me4e &ve has!alık!an k*r!*lması niye!iyle' eline üfleyi kendi eliyle vü-*d*n* meshe!mege başladım" D2k)D SahihBi 0(harE M(h!asariDDD ($i(-net Aa(ınları, Nilt 11, s%. 1I 0e d. Had=s n#. 1!!; . A(rıca beni* 9K(r,.n,%n /leF!irisi G9 adli kitabı*a bakını)H. Hastalık (a da ra%atsı)lık 5ibi %allerden kurtul*ak i+in 3u%a**ed.in buldu,u bu üfürük+ülük u(5ula*asına 0esile #lan #la(lar, &a&kınlı,ı*ı)ı bira) da%a arttıracak niteliktedir. Jer+ekten de, İsl-* ka(naklarından bir kıs*ına 5/re, 5ü(a HiIril, bir 5ün 3u%a**ed.in (anına 5elerek #na u(anık #l*asını 0e +ünkü Kfri!'in (ki Nin.lerin en te%likelisi #larak bilinir kendisine k/tülük (a4aca,ını %aber 0erir 0e (ata,a 5irdi,i )a*an 'anrı1(a sı,ın*ası i+in (ukarda de,indi,i*i) sLreleri #ku*asını s/(ler. Jü(a 3u%a**ed, Nibril.in bu dedi,ini (a4*ak sureti(le te%likeden kurtul*u& #lur. İsl-* ka(naklarından di,er ba)ılarına 5/re, s/) k#nusu sure1lerin ini&ine sebe4 #lan #la(, Aa%udi.ler tarafından 3u%a**ed.e bü(ü (a4ıl*ası(la il5ilidir ki, kısaca s/(le /)etlenebilir: 3u%a**ed bir 5ün ra%atsı)lık %isseder; (e*ek (i(e*e) 0e cins= *ünasebette buluna*a). Fakat a) 5e+*eden ,i-ril 0e Mikail adi(le bilinen iki *elek 5eli4 3u%a**ed.e, ra%atsı)lı,ının nedeni.ni bildirirler 0e anlatırlar ki Aa%udi.ler, .e- d /-n-i A'sam adındaki bir bü(ücü(e 4ara 0er*i&ler 0e 3u%a**ed.i bü(üle*esini iste*i&lerdir. Ce #nların bu iste,i ü)erine bü(ücü, bir i4e #n bir dü,ü* at*ı&, a(rıca da sa+ 0e sakal tarantisi ile erkek %ur*anın kuru*u& +i+ek ka4+ı,ını k#(arak bunu bir i4le 7Per0an7 ku(usuna indir*i&tir. Ce

8

iste 3u%a**ed.in (e*ek (i(e*e(i4, cins= *ünasebette buluna*a*asının nedeni, bu bü(ü.dür. HiIril 0e Mi ail bunu anlattıktan s#nra 'anrı1nın kendisine sif- 5/nderdi,ini bildiri4 5iderler. 2ir ri0-(ete 5/re 5ü(a Nibril, ku(u.daki i4in +ıkartıl*asını istedi,i i+in 3u%a**ed Ali.(e e*ir 0erir 0e i4i ku(udan +ıkartı4 dü,ü*lerine +/)dürtür; b/(lece bü(ü 0e si%ir b#)ul*u& #lur. 2ir baksa ri0a(ete 5/re, (anına bir ka+ ki&i(i alarak ku(u.nun bulundu,u (ere 5ider 0e ku(u(u ka4attırır D2u k#nuda bk). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD (Nilt CKKK, s%; ;71, Hadis n#. 1312; 0e Nilt 9 s%. 52, Hadis n#. 1352 ; a(rıca 2eni* 7 K(r,.n,%n /leş!irisi G9 adli kitabı*a bakını).H. 8unu da ekle(eli* ki 3u%a**ed, ara sıra ba&ında a,rı %isseder 0e bu a,rı1nın kendisine (a4ılan si%ir 0e bü(ü.den 5eldi,ini s/(lerdi. 2as a,rısını 5ider*ek i+in, bir (andan (ukarda de,indi,i*i) a(et1leri #kur 0e /)ellikle: ",,, dü4ümlere nefes eden büyü-ülerin şerrinden,,, 7abbime sı4ınırım" (6. Fel-k sLresi, -(et 1O 5 -(eti.ni tekrarlar, fakat di,er (andan da ba&ından %aca*at #lurdu. Fakat bunu da (eterli bul*a), bir de 9a#Ae h(rmas%9 di(e bilinen *e(0e.den (erdi. 7A0ce %ur*ası7 denen &e( (ki 'ürk+ede kar&ılı,ı 72al+ık %ur*a7 #lu(#r 3edine.de (eti&en %ur*aların en le))etlisi #larak bilini(#r; 5ü(a Nennet.ten 5el*edir. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re bu %ur*a A,acı1nın *e(0esi, insanları si%ir 0e bü(üden kurtar*a,a (eterlidir. 2unu anlat*ak i+in s/(le de*i&tir3 "+er kim sabahları a# karnına yedi !ane 8v-e h*rması yerse$ o gün i#inde o kimseye ne sem ()e%ir $ ne sihir zarar vermez" D2k). $i(anet (a(ınları, SahihBi 0(harE M(h!asariDDD cilt 11, s%. 393. Hadis n#. 1M!3H A0ce %ur*asının insanları si%re kar&ı k#rudu,una /(lesine inan*ı&tı ki, bu %ur*a(ı a,)ında +i,ne* (a4tıktan s#nra (eni d#,an +#cukların a,)ına +alar 0e bereket du-.sinda bulunurdu. 2/(lece # +#cu,a bü(ü 0e si%ir 5ibi &e(lerin tesir et*e(ece,ini dü&ünürdü. 2undan d#la(ıdır ki 6adınlar, (eni d#,an +#cuklarını 3u%a**ed.e 5etirirler 0e # da +#cu,u üfürür, 0e a,)ında +i,nedi,i %ur*a(ı +#cu,un a,)ına tükürürdü. $i(anet (a(ınlarında, >s*a adındaki bir kadının s/(le k#nu&tu,u (a)ılı 3 ":en 8bd*llah’ı &"edine5de' do4*rd*m, Sonra &#o-*4* 7es/l*llâh5a' ge!irdim de k*-a4ına koyd*m, :*n*n üzerine 7es/l*llâh bir h*rma is!edi, 2n* #i4neyi #o-*4*n a4zına !ükürdü, :* s*re!le olg*m*n midesine ilk giren şey 7es/l*llâh5in !ükürü4ü old*, Sonra 7es/l*llâh h*rma #i4nemiyle #o-*4*n dama4ını *gd*, %n sonra #o-*4a d*â b*y*rd*$ bereke! vesahade! !emenni eyledi" D$i(anet (a(ınları, 9SahihBi 0(harE M(h!asariJ cilt 1I, s%. 11! %adis n#. 155MH

9

Aine İsl-* ka(naklarından /,ren*ekte(i) ki 3u%a**ed, +e&itli %astalık 0e ra%atsı)lıkları #ku(u4 üfürerek teda0i (#llarına 5ider, "!ükürüklü üfürük" (a da "!ükürüksüz üfürük" usulleri(le is 5/rürdü. 'ükürük kullanırken buna t#4rak karı&tırdı,ı da #lurdu. '#4rak #larak 3edine t#4ra,ını kullanırdı; +ünkü 3edine t#4ra,ının 7&erefli7 0e 7bereketli7 #ldu,unu s/(lerdi. 8/(le (a4ardı: Ga%adet 4ar*a,ına tükürür, s#nra tükürüklü bu 4ar*a,ını t#4ra,a s#kar 0e 4ar*a,ına bula&tırdı,ı t#4rakla %asta(ı sı0ardı D2k). $i(anet (a(ınları, SahihBi 0(harE M(h!asariDDD cilt 12, s%. 92H. J/) a,rısı 5ibi %astalıklar i+in, t#4raksı) tükürüklü üfürük usullerine ba&0ururdu. 9rne,in Ha(ber seferinde Ali.nin, 5/) a,rısına (akalandı,ını /r5enince %e*en (anına 5etirt*i& 0e 5/)lerine tükür*ü&tür. 6a(nakların bildir*esine 5/re 5ü(a Ali.nin 5/)leri %e*en i(ıle&*i&tir D2k). $i(anet (a(ınları, SahihBi 0(harE M(h!asariDDD cilt M, s%. 3;, Hadis n#. 123!H. 2una kar&ılık kulak a,rılarını, (araları (/)ellikle kılı+ (aralarını , kırıkları, (a da akre4, (ılan, b/cek s#k*asından d#5*a )e%irlen*eleri, 5/) de,*esini 0e ben)eri ra%atsı)lıkları, tükürüksü) üfürükle (nefes.le 0e #ku(arak teda0i usullerini 5etir*i&tir. 9rne,in Ha(ber seferinde baca,ından 0urulan Seleme.(i (>k0a <,lu , ü+ ke) üfle(i4 #ku*ak sureti(le i(ıle&tirdi,i s/(lenirF 8arilik belirtisi 5/rülen ki*seleri de #ku(u4 üfle(erek teda0i etti,ini s/(lerdi. A(&e1nin bildir*esine 5/re 3u%a**ed3 "göz de4mesine karşı !edavi i#in ok*y* üflemeyi" e*ret*i&tir D2u k#nuda 2u%ar=, (a da 3üsli* 5ibi te*el ka(naklar i+in bk). 'uran $ursun, 9TaI( Han 6e işi$or* "in 0(95 İstanbul, 6a(nak (a(ınları, 3.baskı, s%. 13; 0e dH., Qfürük.le teda0i usullerini 3u%a**ed, sadece kendisine %asret*i& de,ildir. 2a&kalarına da, bu &ekilde %areket edebil*eleri, %atta bu sa(ede ka)an+ edini4 5e+i*lerini sa,la(abil*eleri i+in i)in 0er*i&tir. Qfürük+ülükle u,ra&anların ka)ancından kendisine 4a( aldı,ı #lurdu. İsl-* ka(naklarından alın*a /rneklerden biri s/(le: Sal! 81l( -.riAe .nin a*ucasi #lan Kl. a adında biri 3üslü*anlı,ı kabul ettikten a) s#nra, 3u%a**ed.in (anına 5elerek, deli 0e cinnet 5etir*i& bir ki&i1(i, Fati%a sLresi.ni #ku(arak 0e üfle(erek teda0i etti,ini 0e kar&ılısında (ü) de0e aldı,ını s/(ler. 3u%a**ed kendisine, deli.(i teda0i ederken Fati%a sLresi.nden baksa bir &e( #ku(u4 #ku*adı,ını s#rar. Ce #ndan 3 "+ayır$ ;a!iha s/resi5nden baksa bir şey ok*madım" (anıtını alınca, bu &ekilde üfürükle teda0inin 0e üfürük kar&ılı,ında (ü) k#(un ka)an+ edin*enin %ak 0e %el-l #ldu,unu, (e*inler ederek bildirir; s/(le der: "Canim üs!üne an! i#erek söylerim ki sen hak olan bir üfürükle !edavinin karşılı4ını alı yiyors*n" D/IC ".#(! 0e Ahme& IIn -anIel 5ibi te*el ka(naklardan alın*a bu /rnek i+in bk).

10

'uran $ursun, 9TaI( Han 6e işi$or* "in 0(95 İ stanbul , 6a(nak (a(ınları, 3.baskı, s%. 139O1;I H. J/rülü(#r ki 3u%a**ed, 6ur.-n.dan a(et1ler #ku(arak üfürük+ülük (a4*anın 0e bu (#ldan ka)an+ sa,la*anın İsl-*1a u(5un #ldu,unu s/(le*ekte. Fakat bununla da kal*a*ı&, bir de kendisi, bu &ekilde ka)an+ sa,la(anların ka)ancından 4a( al*ı&tır. 2u k#nuda, (ine 2u%ar= 0e 3üsli* ka(naklarından alın*a su /rne,e 5/) atalı*: 3u%a**ed.in (akin arkada&larından /IC Sai& -(&ri, ba&ında bulundu,u +etesi(le birlikte 5ani*et edin*ek ü)ere (#la +ıkar. İlk k#nakladıkları (erde bir kabile(e rastlarlar ki tela& 0e ü)üntü i+erisinde bulun*aktadırlar. ?ünkü 6abile.ni ba&kanını akre4 s#k*u&tur 0e %i+ ki*se ne (a4ıl*ak 5erekti,ini bile*e*ektedir. $uru*u 5/ren >bL 8aid, kabile ba&kanını teda0i edebilece,ini, fakat bunu ücret kar&ılı,ında (a4aca,ını s/(ler. "a)arlı,a 5iri&irler 0e bir k#(un sürüsü bedel ü)erinde anla&ırlar. 2unun ü)erine >bL 8aid, kabile ba&kanını karsısına alır, 0e 6ur.-n.dan Fati%a sLresi.ni #ku(u4 üfür*e,e ba&lar. 5ü(a kabile ba&kanı i(ıle&*i& #lur. 2u isin kar&ılı,ı #larak >bL 8aid, andlas*a 5ere,ince bir k#ca k#(un sürüsünü alı4 arkada&ları(la birlikte (#la k#(ulur. Fakat +ete *ensu4ları, k#(un sürüsünün bir an /nce aralarında 4a(la&tırıl*asını isterler. Be 0ar ki 4a(la&ı* k#nusunda aralarında s#run +ıkar. Anla&*a)lı,a +/)ü* bul*ak ü)ere 3u%a**ed.e ba&0urulur. <lan bitenleri dinledikten s#nra 3u%a**ed, akre4 s#k*ası (ü)ünden %astalanan kabile ba&kanının üfürük usLlleri(le teda0i edil*esini +#k (erinde bulur, 0e bu teda0i kar&ılı,ında ücret #larak alin*i& #lan k#(unların, b/lü&türül*esine karar 0erir, fakat kendisine de bir 4a( a(rıl*asını ister. 8/(le der 3 "&:* !edavi ve ü-re! isinde' <ok iyi e!mişsiniz$ .oy*nları simdi aylaş!ırın ve benim ayımı da ayırın,,," (2u%ar=.nin e's-Sahih0 #i!a-u'!-Ti--5 0e 3üsli*.in e's-Sahih0 #i)a-u's-Selâm da bulunan bu %adisler, 0e (ukarıdaki alıntı i+in bk). 'uran $ursun, "Ta-u ,an 1eki%i)or: Din Bu"0 İstanbul , 6a(nak Aa(ınları, 3.2askı, s%. 13!H Aukarı(a aldı,ı*ı) bir ka+ /rnekten anla&ılaca,ı 5ibi 3u%a**ed, üfürük+ülü,ün +e&itli u(5ula*alarına kendinden /rnekler 0erdikten 5a(rı, ücret kar&ılı,ında üfürük+ülük (a4ıl*asına i)in 0e*istir: (eter ki üfürük+ülük 6ur.-n.dan -(et.ler (/)ellikle Fati%a sLresi #kunarak (a4ıl*ı& #lsun. $a%a ba&ka bir de(i*le, e,er %astalı,ı teda0i i+in, 6ur.-n.dan #ku(u4 üfle*e usLlü u(5ulanacak #lursa, bu cai).dir; bunu kar&ılı,ında ücret alınabilir. A#k, e,er üfürük+ülük 6ur.-n.dan baksa bir &e( #kunarak (a4ılırsa 5e+ersi)dir 0e b/(le bir teda0i batıl bir teda0i sa(ılır. 8unu da ekle(eli* ki 3u%a**ed, üfürüklü teda0i usLllerini "asili hayvanin zehirinden nefes edilerek" (a4ıl*asına da i)in 0er*i&tir. Biteki* 3u%a**ed.in karılarından A(&e s/(le de*i&tir: "=eb0,,, her

11

asili hayvanin zehirinden nefes edilerek Sifâ dile4ine müsa5ade b*y*rd*" D 2k). $i(-net Aa(ınları, 8a%i%Oi 2u%ar= 3u%tasari..., Nilt 12, s%. M7 Hadis n#. 1929; 0e s%. 91 Hadis n#. 193;H

Soru: "2ru3lu -ir kimsenin0 4lü insan (ü+udu ile )a da ha)(anla0 )a da u)umak!a olan -ir kadınla 5onu u)andırmadan6 +ins münase-e!!e -ulunması konusunda 7slâm ne 8i-i -u)ruklar 8e!irmi%!ir9"
>,er bu s#ru(u (adır5ar 0e: ":* nasıl is!ir> +i# böyle bir din hükmü olabilir mi$ İslâm5da böyle bir şey yok!*r(" ?eklin de (anıt 0erecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0ından sıfır alır, k-firler arasında (erini)i bulursunu)F A#k, e,er 3 "%ve! b*nları "*hammed5in b*y*r*klari olarak benimsiyor*m$ #ünkü baş!a 6iyâne! İsleri :aşkanlı4ı’nın yayınları olmak üzere !üm İslâm kaynaklarında b*n*n böyle old*4*n* bildirmek!e" der iseni), si) ta* bir 3üslü*an sa(ılırsını). ?ünkü 5er+ekten de "i$.ne! İsleri 0aş anl%1%1nın 0e din ada*ları*ı)ın, 3u%a**ed.in bu(rukları #larak insanları*ı)a belletti,i din 0erilerine 5/re #ru+lu ki&i, %a(0anla, (a da /lü insan 0ücLdu ile cinsel ili&kide bulunacak #lursa, #rucu b#)ul*u& sa(ılır; bu 5ibi %allerde ki&inin "kaza or*-*" tut*ası 5erek*ektedir (2u tür %ad=s.ler i+in $i(-net.in (a(ınladı,ı Di)âne! Der8isi'nin,$ Nilt 11, sa(ı !, s%. 3;I bakını) . A#ru*culardan bir kıs*ına 5/re, /lü insan 0ücLdu ile (a da %a(0anla (a4ılan cins= *ünasebet "zina" niteli,indedir 0e bu nedenle ki&i(e )ini+in /n5/rülen ce)- u(5ulan*alıdır. Fakat bir kısı* (#ru*culara 5/re bu is )insa(ıl*a(ı4 +irkin bir e(le*dir, bu nedenle bu e(le*de bulunan ki&i(e )ince)ası de,il "!a5zir" (a)arla*a ce)-sı u(5ulan*ak 5erekir. $i(-net.te 5/re0 al*ı& din ada*ları*ı)dan ba)ılarının a+ıkla*alarına 5/re İsl-* 8eri-ti, #ru+lu ki&inin %a(0an ile cins= *ünasebette bulun*ası %alinde /lü* ce)asına +ar4tırıl*asını u(5un bul*u&tur; a(rıca, cins= *ünasebette bulunulan %a(0an, # ki&inin *ali ise, %a(0an da /ldürül*elidir; ba&kasının *ali ise %a(0anin /ldürül*esi 5erek*e); +ünkü "+ayvani öldürmenin ama-ı$ b* s*#*n #a4ırışım ya ılmasını ve fâili hakkında ileri geri kon*ş*lmasını engellemek!ir" D"+*k/k1* İslâmiyye ve @s!ilâhâ!1i ;ikhiyye .am*s*" ile Kbn 3-ce.nin "Ter, ve ?erhi" nden alın*a bu %usular i+in bk).: Ali Rı)a $e*ircan $ İslâm'a G4re ,insel :a)a!$ >(*en Aa(ınları, İstanbul 19M!, Nilt 2, s%. 1!M 0e d. a(rıca

12

beni* 7Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları: Din Adamları" adli kitabı*a bakını)?D S(u*akta #lan bir 6adınla cins= *ünasebette bulunan #ru+lu ki&inin duru*una 5elince: s/(le*e(e 5erek (#ktur ki, u(u(an bir 6adınla cins= *ünasebette bulun*ak 0e bulunurken #nu u(andır*a*ak, bü(ük bir ustalık 0e u)*anlık isidir. 2unu becerebilen ki&i(i kutla*ak 5erekir. 2undan d#la(ıdır ki 3u%a**ed, #ru+lu iken bu isi 5/ren 3üslü*an ki&i(i sadece kaza or*-* tut*akla s#ru*lu kıl*ı&tır. <(sa #ru+lu iken a) tu) (e*ek sLreti(le #rucu b#)ulan 3üslü*an ki&ilere hem kaza ve hem de keffare! or*-* tut*ak 5ibi a,ır )#runluluklar (ükle*i&tir (2u %ususlar $i(-net 2a&kanlı,ı1nın (a(ınlarında (er alı(#r. 2k). "i$.ne! "ergisi , Nilt TK, sa(ı !, s%. 339O3;I Ce iste bütün bunlara inanı(#rsanı), i(i bir 3üslü*an #larak 73üslü*anlık 8ına0ıUndan en (üksek n#tu al*a,a %ak ka)an*ı&sını) de*ektir. Aksi takdirde 7k-fir7 sa(ıl*anı) 5ereki(#rF

Soru: Size deseler: ";emek )edi'in 3ana'ın )a da su i3!i'in -arda'ın i3ine sinek dü%!ü'ü zaman sine'in her !ara<ını -a!ır0 sonra 3ıkar a! (e )eme'ine )a da i3mene de(am e!" 1ünkü sine'in iki kanadının -irisinde has!alık0 -irisinde de si<â (ardır" Sinek idrak (e ilâh ilham sahi-i oldu'u i3in0 4n+e zehirli olan kanadını sokar0 de(â olan kanadını dı%arıda -ırakır" E'er sine'in0 dı%arıda kalan kalan "si<â" kanadını )eme'in 5)a da i3e+e'in6 i3ine -a!ıra+ak olursan0 si<â has!alı'ı 8idermi% olur" " Bunu s4)le)ene karsı ne )anı! (eridiniz9
J/rüldü,ü 5ibi, (ukarıdaki anlatı*a 5/re sinek, idrak ve ilâh0 ilham sahibi #ldu,u i+in insanların sa,lı,ını dü&ünerek /nce )e%irli 0e %astalıklı kanadını (e*e,in ((a da i+ecek &e(in i+ine daldırı(#r. sif- kanadını dı&arıda bırakı(#r ki ki&i #nu da (e*e,in i+ine batırsın da %asta #l*asınF >,er bu &ekilde k#nu&anlara karsı si), kalki4ta: "8klınizi mi ka#ırdınız> 6eli misiniz> :ir sine4in iki kanadında nasıl ol*r da hem has!alık ve hem de sifa olan iki zid hassasiye! bir arada !o lanabilir( Ae sanra hakir bir sinek$ nasıl ol*r da yiye-ek ya da i#e-ek i#ine ön-e zehirli kanadını sokmayı ve devâ olan kanadını geri bırakmayı bilebilir(" di(e k#nu&acak #lursanı), 3üslü*anlık sına0ından sıfır alır 0e 7kara ca%il7 #l*akla da*5alanırsını). 8u nedenle ki, bu

13

&ekilde k#nu&an ki&i 3u%a**ed.i ink-r et*i& sa(ılır, +ünkü $i(-net.in a+ıkla*alarına 5/re 3u%a**ed a(nen s/(le de*i&tir: "Sizden birinizin i#e-e4i &ve yiye-e4i' i#ine sinek düş!ü4ü zaman$ o kişi on*n her !arafını ba!ırsın$ sonra #ıkarsın &a!sın', <ünkü sine4in iki kanadının birisinde has!alık$ öbirisinde de sifâ vardır,,," He*en ekle(eli* ki 3u%a**ed.in bu s/)leri, :*har05nin %b/ +üreyre.den ri0-(eti #larak 0e a(rıca da +a!!âb0 5ibi ünlü (#ru*cuların a+ıkla*aları(la birlikte insanları*ı)a $i(-net İsleri 2a&kanlı,ı tarafından belletil*ektedir. 2una inan*a(anları $i(-net "Cahil" #larak da*5ala*aktadırF D2unun b/(le #ldu,unu anla*ak i+in bk). Sahih-i Buhar Muh!asari"""" ($i(-net Aa(ınları, Nilt 9 , s%. 7I 0e d. Had=s n#. 13!5 H

Soru: "Balık$ların insanları -a%!an 3ıkarmak üzere -ir !akim o)unlara -a%(urdu'unu -elle!en dinsel kurallara inanır mısınız9"
2ira) /nce 5/rdü,ü*ü) 5ibi, İsl-*ci.larin, sinek k#nusunda 3u%a**ed.ten 5el*e #ldu,unu s/(ledikleri bu(ruk, $i(-net.in a+ıkla*asına 5/re sineklerin 7idrak ve ilâh0 ilham sahibi 7 #lduklarını #rta(a 0ur*akta. 8i*di bunu /,rendikten s#nra kendi kendini)e:"Sinek idrak ve ilhâm sahibi ol*r da balık olmaz mı>" di(e s#racak #lursanı), iste si)e 6ur1-n1ın :akara 0e 85raf 8Lre.lerinden alın*a bir /rnek: Cakti(le 6av*d "Peygamber" )a*anında, 6ı)ıldeni) kı(ılarındaki kasabalardan birinde, balık+ılıkla u,rasan bir Aa%udi kabilesi 0ar*ı&. 2u kabile 5e+i*ini bununla sa,lar*ı&. Be 0ar ki balıklar, %er Nu*artesi 5ünü akın akın bu kı(ılara 5eli4 ertesi 5üne kadar beklerler 0e ertesi 5ün, (ani 4a)ar 5ünü %e4 birlikte kalkar 5iderler*i&. Ce %aftanın di,er 5ünlerinde bu kı(ılara %i+ 5el*e)ler*i&. 2u &ekilde (a4*alarının sebebi Aa%udilere #(un #(na*ak, #nları ba&tan +ıkar*ak i*i&. ?ünkü "idrak" sa%ibi bu kurna) balıklar, bilirler*i& ki 'anrı, Nu*artesi 5ünleri a0lan*a(ı Aa%udilere (asakla*ı&tır. 2alık1lar bunu bildikleri i+in (ukarıdaki &ekilde Aa%udilere #(un #(narlar*ı&. Be 0ar ki, b/(le bir (asa,a b#(un e,*ek, Aa%udi.ler i+in a+ kal*ak de*ek #lurdu. ?ünkü Nu*artesi (asa,ına u(acak #lurlarsa, balıklar di,er 5ünler kı(ı(a 5el*edikleri i+in, a+ 0e sefil kalacaklardı. 2u nedenle, 'anrı1nın (asa,ına u(*a(ı4 Nu*artesi 5ünleri a0lan*a(a ba&larlar. 2unu du(an $a0ud 7"e(5a*ber7 Aa%udi.lere beddu-

14

eder. <nun beddu-.sini i&iten 'anrı 5a)aba 5elir 0e bu kasabadaki Aa%udi.lerin tü*ünü *a(*un.a d/nü&türürF 8i*di (ukarıdaki *asal ile il5ili #larak si)e s#rsalar: "İnanıyor m*s*n b*nlara>", Be dersini)V >,er akilci e,iti*le (eti&tiril*i& bir ki*se iseni), 0erece,ini) (anıt elbette ki su tür.den #lacaktır3 "+ayır( :öyle şeylere inanmamB velev ki b*nlar m*-ize ni!eli4inde şeyler sayılsa bile, <ünkü ger#ek aydın bir kişinin m*-izelere inanması olası de4ildirB me4erki #ılgın ols*n" . Fakat bunu s/(ledi,ini) an 6ur.-n.i ink-r et*i& 0e d#la(ısı(la k-fir duru*una dü&*ü& #lursunu). ?ünkü bu *asal, 6ur1-n1ın :akara 0e 85raf sLrelerinde (er al*ı& #lu4, 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re, 'anrı s/)leri #larak s/(le if-de edil*i&tir: "&%y "*hammed(' 2nlara$ deniz kıyısında b*l*nan şehir halkının d*r*m*n* sor, +ani onlar C*mar!esi gününe saygısızlık gös!eri haddi aşıyorlardı, <ünkü C*mar!esi !a!ili ya !ıkları gün$ balıklar meydana #ıkarak akın akın onlara gelirdiB C*mar!esi !a!ili ya madıkları gün de gelmezlerdi, İs!e böyle-e biz$ yoldan #ıkmalarından dolayı onları sınamak!aydık,,," (6. A.raf sLresi, -(et 1!3 2urada 5e+en "onlar" s/)cü,ü, (ukarda s/) k#nusu edilen Aa%udi kabilesidir. Jü(a 'anrı, bu kabile.nin Nu*artesi (asa,ına u(u4 u(*adıklarını dene*ek i+in #nları b/(le bir sına0a s#k*u& 0e 5/r*ü&tür ki #nlar kendilerine (asak edilen &e(lerden 0a)5e+*e(ecek kadar kibirlidirlerF Ce iste bu nedenle 'anrı #nları *a(*un %aline s#k*u&tur. 2unun b/(le #ldu,u 6ur.-n.da s/(le belirtil*ekte: ".ibirleni de kendilerine yasak edilen şeylerden vazge#meyin-e onlara3 15aşa4ılık maym*nlar ol*n51 dedik,,," (A.r-f sLresi, -(et 1!!; a(rıca bk). 2akara sLresi, -(et !5 . He*en ekle(eli* ki 3u%a**ed bu *asalı, "Tanrı ve Peygamber b*yr*klarına *ymayanların kö!ü bir akıbe!e *4raya-aklarını" anlat*ak 0e d#la(ısı(la Ara41ları kendisine bas e,dirt*ek *aksadı(la kullan*ı&tır. $ü&ün*e*i&tir ki bu tür *asallarla e,itilen insanlar, akil re%berli,inden (#ksun kalı4 fikirsel 5eli&*e #lasılı,ını (itirirler.

Soru: "=âre'lerin de(e sü!ü i3me)ip an+ak ko)un sü!ü i3!i'ine (e 3ünkü (ak!i)le de(e sü!ü i3me)en ;ahudi ka(imlerinden -irinin0 Tanrı !ara<ından <are +insine d4nü%!ürüldü'üne dâir 7slâm 7nan3$a ka!ılır mısınız9"
2/(le bir s#ru karsısında, *u%te*elen s/(le di(eceksini)dir: "+ayır ka!ılamam( İslâm’da böyle şeylerin old*4*na da inanmam, <ünkü insanları b* !ür İnan#larla

15

ye!iş!irmek$ onları beyinsiz kılmak demek!ir" . Be 0ar ki bunu dedi,ini) takdirde 3u%a**ed.in s/(lediklerini ink-r et*i& 0e 3üslü*anlık sına0ında ba&arısı) kal*ı& #lursunu). 8u nedenle ki, 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 'anrı (asaklarına u(*a(an, 5üna%k-r ka0i*ler, 'anrı tarafından maym*n (a da fâre 5ibi %a(0an &ekline d/nü&türül*ü&lerdir. Ce iste 'anrı, 0akti(le :en0 İsrail .e ((-ni Aa%udilere de0e.nin eti ile sütü.nü %ara* kil*i& idi. 2u (ü)den 2en= İsrail kesinlikle de0e sütü i+*e)lerdi. 2/(le #ldu,u %alde, 2en= İsrail1den bir ka0i*, bu (asa,a aldırı& et*edi,i i+in 'anrı tarafından f-re &ekline s#kul*u&tur. 2a&ta $i(-net İsleri 2a&kanlı,ı (a(ınları #l*ak ü)ere te*el İsl-* ka(naklarına 5/re 3u%a**ed.in k#nu&*ası a(nen s/(le: :eni İsrail’den bir kavim &mesh ol* ' beser !arihinden silindi$ yok old*, :ilinmez ki$ o kavim ne &fenalık' işlemiş!ir, :en zanne!mem ki$ o ümme! fare5den baksa bir şeye mesh ve !ahvil edilmiş ols*n, <ünkü fâre &i#sin' diye &bir yere' deve sü!ü kon*l*rsa$ on* i#mez de koy*n sü!ü kon*l*rsa on* i#er" D3u%a**ed.in bu s/)leri, $i(-net (a(ınlarından alın*adır. 2k). . SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt 9, s%. !M, Hadis n#. 13!;; a(rıca beni* Seri.!'!an Kissa'lar G adlı kitabı*a bakını)K

Soru: "E( <âre'lerinin0 )an8ın 3ıkarmak -akımından pek us!a olduklarına (e onları -unu )apma'a %e)!anların zorladıklarına (e -u nedenle mu!laka 4ldürülmeleri 8erek!i'ine dâir 7slâm -u)ruklara u)ar mısınız9"
Cerece,ini) (anıt, *u%te*elen (ine s/(le #lacaktır: "+ayır( :* gibi h*rafelere inanmam, ;âre is ve zararlı bir hayvandır ve belki b* nedenle öldürülmesi gerekir ama yangın #ıkarmak bakımından ?ey!an !arafından baş!an #ıkarıldı4ını düşünmek$ h*rafeye inanmak ol*r(" 2/(le k#nu&tu,unu) takdirde 3u%a**ed.in s/)leri(le ala( et*i& #lursunu) ki, ce)ası en a)ından ce%enne*lik #l*aktır; kuskusu) bu arada 3üslü*anlık sına0ından da k/tü n#t alacaksını)dır. ?ünkü 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re Ge(tan, 7fü0e(sika7 (f-sikca5i) denen e0 faresini (an5ın +ıkar*a,a sürükler. Jer+ekten de $i(-net İsleri 2a&kanlı,ı1nın (a(ınlarında 0e di,er İsl-* ka(naklarında anlatılanlar s/(le: 3u%a**ed, bir 5ün u(kudan u(andı,ında 5/rür ki, secc-desinin el kadar bir kıs*ı (an*ı&tır. 2ir de bakar ki, kü+ücük bir e0 f-resi, #rada bulunan kandilin fitilini (akala*ı& e0i ate&e 0er*ek ü)eredir. He*en kalkar 0e f-re.(i /ldürür. Ce s#nra %alka s/(le der:

16

"Siz *y*mak is!edi4inizde kandilinizi söndürünüz, <ünkü şey!an b*n*n gibi hayvanları yangın -inâye!ine sevk eder" D2k). 8a%i%Oi 2u%ar= 3u%tsari, cilt 9 s%. 7I 8i*di di(eceksini)dir ki 3u%a**ed bunu, u(ku(a (atılaca,ı )a*an, kandilin s/ndürül*esi 0e b/(lece (an5ınların /nlen*esi i+in (a4*ı&tır. >0et, a*a insanları, akilci usullerle e,it*ek 0arken &e(tanlar, (a da f-reler il*i(le (eti&tirecek #lursanı), #nları be(ni isle*e) (aratıklar %aline s#k*u& #l*a) *ısını)V

Soru: ":oroz$ların melek 84rdükleri zaman 4!!üklerine (e 4!!ükleri zaman Müslümanlar i3in Tanrı$nın "kereminden" dilek!e -ulunmak 8erek!i'ine da r -ir hükmü Tanrı (e ">e)8am-er" -u)ru'u olarak ka-ul edi)or musunuz9" ;ine -unun 8i-i: "E%eklerin %e)!an 84rdükleri zaman anırdıklarını (e anırdıkları zaman -'E*zü -i'llâhi mine'sse)!âni'r-ra+ m'- de)ip Tanrı$)a sı'ınmanın Müslüman ki%i -akımından zorunluluk oldu'una inanı)or musunuz9"
>,er bu s#rulara: "+ayır$ olmaz böyle şey( :*nlar Tanrı’dan ya da Peygamber5den gelmiş olamaz, :* gibi sözleri Tanrı’ya ve "*hammed5e yamamak$ Tanrı’yı ve el#isini alaya almak ol*r" şeklin de bir (anıt 0erecek #lursanı) 3üslü*anlık iddianı) te%like(e 5ir*i& #lur. Ce %ele bir de bu s/(lediklerini)i a+ıkla*ak ü)ere, kendi kendini)e: ":*nlar akil dışı şeyler( =eden horoz melek gördü4ünde ö!sün de eşek şey!an gördü4ünde anırsın( eşek melek görmez mi( gördü4ünde ne ya ar( )a da horoz şey!an görmez mi( gördü4ünde ne ya ar( =edir Tanrı’nın ya da "*hammedin eşek’lere karsı h*s*me!i ki zavallı hayvani$ şey!andan baksa bir şey görmez diye !anımlarlar ve on*n anırdı4ını görenleri Tanrı’ya sı4ınma4a #a4ırırlar(" şeklin de akilci bir (anıta (/nelecek #lursanı), %alini) fena. ?ünkü b/(le bir &e( s/(ledi,ini) )a*an İsl-* seri-tini ink-r et*i& sa(ılır 0e k-fir.lerden #larak ce%enne*i b#(larsını). A#k, e,er bu (ukarıdaki s#rulara "%ve! b*nların Tanrı ve Peygamber sözleri old*4*n* kab*l ederim(" di(e (anıt 0erecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0ını basarı(la atlat*ı& 0e "imanı !am" bir Müslüman #larak /0ün*e(e %ak ka)an*ı& #lursunu). 8u bakı*dan ki 3u%a**ed, %#r#)ları, 3üslü*anları

17

na*a)a u(andıran (aratıklar #larak /05ü(e l-(ık bulur, #nlara s/0ül*e*esini isterdi; /rne,in s/(le derdi: "+oroza sövmeyin, <ünkü o namaza *yandırır" D>bL $-0ud.un 9Ki!aI'(lB/&eI9inde (er alan bu Had=s i+in bk). İ*a* Be0e0=, a5e , Nilt 3, s%. 32MH. Aine bunun 5ibi 3u%a**ed, %#r#)ların *elek 5/rdükleri )a*an /ttüklerine 0e e&eklerin &e(tan 5/rdükleri )a*an anırdıklarına da inan*ı&tı; s/(le derdi: "horozların ö!!ü4ünü işi!!i4inizde &dileklerinizi' 8llâh5in fazl1ü kereminden is!eyiniz, Cira horozlar melek görmüşler &de öyle ö!müşler'dir, "erkebin anırmasını işi!!i4iniz de de şey!an&in şerrin'den 8llah’a sı4ınınız &ve3 %/zü bi5llâhi mine5s1sey!âni5r1ra-0m$ deyiniz', <ünkü merke şey!an görmüş de &öyle anırmış' dir", D2k). $i(-net.in 9SahihBi 0(harE M(h!asari DDD9 adli (a(ınlarının 9.cu cildinin !!O!7 sa(fasında (er alan 13!3 sa(ılı %ükü*H. $i(-net.in bellet*esine 5/re 3u%a**ed, bu s/)leri s/(ledikten s#nra s/(le ekle*i&tir: ""erke $ şey!an görmedik#e anırmaz, "erke anırın-a siz 8llah* Teâlâ5yi zikredin$ bana da salâva! ge!iriniz" ($i(-net (a(ınları$ Sahih-i Buhar Muh!asari"""" Nilt KT, s%. !M . $ikkat edilece,i 5ibi *erke4 anır*ası, ki&i(e 'anrı1nın adini anı4 3u%a**ed.e sal-0at 5etir*ek (du- et*ek 5ibi bir )#runluluk (ükle*ekte. 2/(le bir )#runlulu,un kutsal du(5ularla nasıl ba,da&abilece,ini dü&ün*ek kuskusu) ki k#la( de,il1. 2u (ukarıdaki 0eriler, $i(-net (a(ınları(la insanları*ı)a belletil*ekte. Be 0ar ki %#r#)1ların *elek 5/rdükleri )a*an /ttüklerini, (a da *erke4lerin &e(tan 5/rdükleri )a*an anırdıklarını s/(le(en bu a(ni $i(-net, %alk arasındaki ".ara karga kimin evinde ö!erse o haneden -enaze #ıkar" &eklindeki İnan+ları %urafeden sa(ar. $a%a baksa bir de(i*le, %er %an5i bir ki*senin e0inde karakar5a1nın /t*esi(le cena)e +ıkar #ldu,una d-ir #lan inancı %urafe #larak kabul etti,i %alde, *erkebin &e(tan 5/rdü,ü i+in anır*ası ü)erine 'anrı1(a sı,ın*ak 5erekti,ine dair %ük*ü %urafeden sa(*a)F Aa da, kar5a1nın /t*esinin cena)e ile ili&kisini %urafe di(e tanı*lar, a*a %#r#)un /t*esini *eleklerden 0e *erkebin anır*asını &e(tandan bili4 a(ni nitelikteki bir %urafe.(i, baksa &ekiler altında %alkı*ı)a s#ku&tur*aktan 5eri kal*a). Ce iste insanları*ı)ın dinsel e,iti*i, bu )i%ni(etteki bir $i(-net.e 0e #nun e*rindeki din ada*larına terk edil*i& bulun*aktaF

18

Soru: "?üz8âr es!i'i zaman ona s4(memek 8erek!i'ine dâir olan seriâ! -u)ru'una inanır mısınız9"
2u s#ru(a: "+ayır$ inanmam böyle sa#ma şeylere(" di(ecek #lursanı) 3u%a**ed.in s/)lerini ink-r et*i& #laca,ını) i+in, kuskusu) ki 3üslü*anlık sına0ından (ine k#ca*an bir sıfır alacaksını)dır. ?ünkü 3u%a**ed, %#r#)lara s/0ül*esini (asakladı,ı 5ibi, rü)5-r1a s/0ül*esini de (asakla*ı&tır. 8ebeb #larak da rü)5-r1ın "8llah’ın rahme!i" de*ek #ldu,unu bildir*i&tir. Jü(a 'anrı, rü)5-r 5/nder*ek sLreti(le 3üslü*an kul1larına ra%*et (a da a)-b %a)ırlar. Rü)5-r esti,i )a*an 3üslü*anlar, 'anrı1dan (al0arı4 bu rü)5-rı "hayırlı" kıl*asını dile*elidirler. 3u%a**ed.in s/(le*esi a(nen s/(le: "7üzgâr 8llah’ın rahme!indendir, 2 ya rahme! veya azab ge!irir, 2n* gördü4ünüzde sövmeyiniz, 8llah5!an hayrını is!eyin$ şerrinden de 8llah5a sı4ının" D2u 0e buna ben)er Had=s.ler i+in bk). İ*a* Be0e0=, a5e, Nilt 3, s%. 32! 0e d.H W

Size deseler:"@küz0 kendi sır!ına -inilmesinden ho%lanmadı'ını (e 3ünkü 8ururlu -ir ha)(an oldu'unu s4)ler" 1ünkü o0 sade+e !arla sürmek i3in )ara!ılmı% -ir ha)(an oldu'unu ka-ul eder (e -unu kendi a'zı)la ;ahudilere -ildirmi%!ir0 Muhammed de 4küzün -u %ekilde konu%!u'una inandı'ını s4)lemi%!ir" "
2unu s/(le(ene karsı ne dersini)V >,er kalkı4 da 3 "Sen benimle alay mı ediyors*n( =e öküz böyle kon*ş*r ve ne de "*hammed böyle bir şey söyleyebilir" &eklinde k#nu&acak #lursanı), 3u%a**ed.i (alanla*ı& #lur 0e d#la(ısı(la 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). ?ünkü ba&ta $i(-net İsleri 2a&kanlı,ının (a(ınları #l*ak ü)ere, en sa,la* İsl-* ka(naklarına 5/re 3u%a**ed, /kü)lerin binek %a(0ani #l*a(ı4, tarla sür*ek i+in (aratıldıklarını 0e su %-le 5/re #nları *erke4 5ibi kullan*anın isabetsi) #ldu,unu 0e da%a d#,rusu +ift+ilerin /kü) kullan*ak sLreti(le tarlalarını sürebil*elerinin c-i) #ldu,unu bildir*ek ü)ere %alka su %ik-(e(i anlatır: "&:en0 @srâil zamanında' bir kimse öküz üzerine binmiş!i, :* sırada hayvan o kimseye yüzünü #eviri bakarak3 15:en b*n*n i#in yara!ılmadım( :en !arla sürmek i#in halk ol*nd*m51 demiş!ir".

19

Anla&ılan # ki /kü), *erke4 5ibi sırtına binil*esinden %#&lan*a(an, bunu 5ururuna (edire*e(en bir %a(0andır; +ünkü 'anrı #nu sırtına binilsin i+in de,il, tarla.(a sürülsün i+in (arat*ı&tır. Aukarıdaki %ik-(e(i anlattıktan s#nra 3u%a**ed, /kü)ün bu &ekilde k#nu&tu,una kendisinin de inandı,ını kanıtla*ak ü)ere sunu ekler: ":en$ hayvanin böyle söyledi4ine inandım", Fakat bunu (eterli bul*a); %alkı bu s/(lediklerine bira) da%a inandırabil*ek i+in E-* Bekr ile Ömer ID -a!!.I'i kendisine destek+i #larak 5/sterir 0e /kü)ün bu &ekilde k#nu&tu,una #nların da tanık #lu4 inandıklarını belirtir (2k). SahihBiDDD5 Nilt CKK, s%. 1;3, Had=s n#. 1I;9. A(ni ri0-(et 3üsli*.in =azâil'inde 0e 'ir*i)=.nin Menâki-.inda bulun*akta . $ikkat edilece,i 5ibi bütün s#run, /kü)ün binek %a(0ani #larak de,il fakat +ift+ilikte tarla %a(0ani #larak kullanıl*ası ile il5ilidir. 2unu anlat*ak i+in 3u%a**ed.in (a4tı,ı &e(, /kü)ü k#nu&u(#r*u& 5ibi 5/steri4 *uci)e0= bir #la(ı dile 5etir*ek #lu(#r. Jetirirken de ki&ileri, *u.ci)e.den baksa bir usul ile (/rne,in akilcilik (#lu ile e,itile*e)*i& 5ibi bir duru*a s#k*u& #lu(#r. <(sa: "Tarlalarınızı öküz k*llanmak s/re!iyle sürebilirsiniz" &eklinde bir &e(ler s/(le*i& #lsa *esele kal*a(acaktır.

Soru: "#ur! denen (ah%i ha)(anin0 insanlarla konu%!u'una (e 8ele+ek!en ha-er (erdi'ine dair din (erilerine inanır mısınız9"
2unu s/(le(ene kar&ı tutu*unu), *u%te*elen (ine a(ni #lacak 0e (ine 3üslü*anlık sına0ından ba&arısı) +ık*ı& #lacaksını)dır. 8u nedenle ki, 3u%a**ed.in, "g*r*rl* öküz"le il5ili #larak (ukarda belirtti,i*i) s/)lerinin de0a*ı kurt denen 0a%&i %a(0ani, %ani sanki ileri 5/rü&lü i*i& 5ibi 5/sterir niteliktedirF :*hâr0.nin >bL Hüre(re.den ri0-(etine 5/re 3u%a**ed, bir 5ün %alk.a s/(le der: ",,, :ir kere de bir koy*n* bir k*r! ka mış!ı, <oban k*rd* eşi sıra !aki e!!i &ve koy*n* bırak!ırdı'B b*n*n üzerine k*r!$ #obana hi!âb ederek3 15%lbe!!e yır!ı-ı hayvan&larin sürüye saldırdı4ı bir gün gelir, 2 fi!ne' gününde koy*n*n benden baksa #obanı b*l*nmaya-ak!ır, &:akalım o gün' koy*n* benden kim k*r!arır(1 dedi" 2unu anlattıktan s#nra (ine %alkı inandır*ak u*udu(la ekler:

20

":en$ k*rd*n böyle söyledi4ine de inandımB %b/ :ekr5le Dmer de inandı" (2k). $i(-net (a(ınlarından: SahihBi 0(harE M(h!asariDDD, Nilt CKK, s%. 1;;. %ad=s n#. 1I;9 , 3u%a**ed.in a+ıkla*asına 5/re kurt, 3ed=ne &e%rinin bir 5ün 5eli4 #rada #turanlar tarafından terk edilece,ini, 0a%&i %a(0anların, kurtların 0e ku&ların istilasına u,ra(aca,ını %aber 0er*i&, b/(lece ileri 5/rü&lülü,ünü #rta(a 0ur*u&tur. "=eden dolayı "*hammed$ "ed0ne5nin böyle bir hâle düşe-e4ini anla!mak i#in k*r! hikâyesine başv*rm*ş!*r(" di(e s#rulacak #lursa, 0erilecek (anıt *u%te*elen su #l*ak 5erekir: K(r!(IE 0e IIn:'l AraIE 0e K.&i I$.z 5ibi ka(nakların bildir*esine 5/re 3u%a**ed, bir 5ün 5eli4 3ed=ne i+inde bir taki* fitnelerin 0e *usibetlerin #laca,ını, 2ede0= Arab.larin 5eli4 &e%re (a(ılacaklarını 0e #rada /teden beri #turanları (erlerinden edeceklerini %aber 0er*i&tir (2k). $i(-net (a(ınlarından: SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt CK. s%. 23;O23!, Had=s n#. MM5 . "ek *u%te*elen bu s/(lediklerini 4eki&tir*ek i+indir ki (ukarıdaki kurt %ik-(esini anlat*a i%ti(acını du(*u& #l*alıdır. Hik-(e(i anlat*akla, 3ed=ne.nin /ne*ini 0ur5ula*ak iste*i&tir. Be 0ar ki bütün bu fel-ketlerin 3ed=ne.nin ba&ına ne )a*an 5elece,i %akkında bil5i 0er*e*i&tir. 2undan d#la(ıdır ki İsl-* (a)arlarından ba)ıları bu #la(ın >*e0=.ler 0e Abb-s=.ler d/ne*inde #lu&tu,unu s/(le*i&lerdir. 2a)ıları da kı(-*et saatinin (akla&tı,ı bir )a*anda #lu&aca,ını /ne sür*ü&lerdir (6urtub=.nin, 0e Kbnü.l Arab=.nin 0e Be0e0=.nin 5/rü&leri i+in bk). $i(-net (a(ınlarından: SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt CK. s%. 23;O23!, Had=s n#. MM5; 0e Nilt CKK. s%. 1;3O1;7, Had=s n#. 1I;9 .

Soru: "A-des!inizi )ap!ık!an sonra al!ınızı 5pisli'inizi6 !emizlerken !ek sa)ıda !as0 )a da !ek sa)ıda kerpi3 kullanmak 8erek!i'ine0 (e -u sa)ıların -ir0 ü30 -e%0 )edi (s""" 8i-i !ek olmasının 4nemli -ulundu'una (e -unun 8i-i her 'ha)ırlı' isin !ek sa)ılara 84re )apılmasının Tanrı (e >e)8am-er emri oldu'una inanı)or musunuzA Buna inanmanın0 Tanrı$nın !ek oldu'u inen+i)le -a'lan!ılı -ulundu'unu ka-ul edi)or musunuz9B
e,er bu s#ru(a: "+ayır olmaz böyle şeyB Tanrı’nın !ekli4ini kanı!lamak i#in insan isli4inin !ek sayıdaki !as ya da ker i#le !emizlenmesini öngören bir b*yr*k Tanrı ve eygamber b*yr*4* olamaz(" der iseni) 3üslü*anlı,ını) &ü4%e 5/türü(#r de*ektir. 8ına01da sıfır al*anı) i+in bu &ü4%e (eterlidir.

21

A#k e,er (ukarıdaki s#rulara "%ve! b*nlara inanıyor*m" der 0e abdestini)i (a4tıktan s#nra tek sa(ıdaki tasla altını)ı te*i)le*e(i -det edindi,ini)i bildirirseni), (a da su i+erken tek sa(ıda (udu*la(arak i+erseni), %ur*a 0e )erdali 5ibi *e(0eleri (erken bunların sa(ısını tek tutarsanı), (a da 5enellikle %er isini)i tek sa(ı esasına 5/re (a4arsanı) i(i bir 3üslü*an #l*akla /0ünebilirsini). ?ünkü bu &ekilde da0ran*akla, 'anrı1nın 0e 3u%a**ed.in bu(ruklarına u(*u& #l*aktasını)dır. 3u%a**ed.in bu k#nudaki bu(ruklarından bir ka+ /rnek s/(le: ",,, +er kim is!in-a i#in !as is!imal ederse$ adedini !ek ya sın &+i# olmazsa ü# !as k*llansın',,," D2k), SahihBi 0(harE M(h!asariDDD ($i(-net İsleri 2a&kanlı,ı (a(ınları, Nilt K, s%. 1;M, %ad=s n#. 13I "8bd*5llâh b, "es5/d,,, söyle demiş!ir3 =ebiyy1i "ükerrem,,, &bir kere' kazâ1yi hâ-e!e gi!!i3 5ü# !as ge!ir5 diye bana emre!!i,,," D8a%i%Oi 2u%ar= 3u%tasari... ($i(-net İsleri 2a&kanlı,ı (a(ınları , Nilt K., s% 1;2, Hadis n#. 12; H ",,, 8llah !ek5!ir$ !ek olan şeyi sever,,," D2k). >bL $-0ud 0e 'ir*i)=, Ki!aI'(lB /&eI5 Ki!aI'(sBSal.!5 1;1!; 'ir*i)=, Ki!aI'(sBSal.! LMNO K*a* Be0e0=, 3i$.z':s S.lihEn TerA:mesi5 D3er0e (a(ınları, İstanbul 1992, Nilt 2, s%. 39!, H. n#. 1132H ",,, &kişi' +*rma$ zerdâli gibi sayılabilen şey’ler yedi4i zaman !ek yemelidirB yedi$ onbir veya yirmibir gibi, :öyle-e bü!ün isleri$ 8llah* Teâlâ ile ilgili olmalıdır, <ünkü o Tek5!ir$ #if! de4ildir,,," D2k). Ja)ali, Kim$.B$i Sa.&e! s%. 1!2 (2edir Aa(ıne0i, İstanbul 1979, s%.1!2 H W Be il5in+tir ki $i(-net İsleri 2a&kanlı,ı $ "T*vale! !aşına !ers o!*rarak büyük abdes! ya mak nazari keser" &eklindeki %alk İnan+larının %urafe #ldu,unu s/(le*ekte. Be 0ar ki bu a(ni $i(-net, (ukarda kısaca de,indi,i*i) 5ibi, %alkı*ı)a, abdest (a4tıktan s#nra te*i)len*ek i+in tek sa(ıda tas (/rne,in ü+ tas kullan*ak 5erekti,ini, +ift sa(ıda tas kullan*anın dine a(kırı dü&tü,ünü bellet*ekle *e&5uldür. Anla&ılan # ki $i(-net, 'anrı1nın tek #lusu fikrinden %areketle %er isin tek sa(ı esasına 5/re (a4ıl*asını u(5un buldu,u i+indir ki b/(le bir seri-t %ük*üne /ne* 0er*ektedir. Fakat tu0alet tasına ters #tur*ak 5ibi bir e(le* ile, tu0alette iken ille de tek sa(ıda tas kullan*ak e(le*i arasında 4ek fark bulun*adı,ına (%atta bu ikinci %alde 'anrı fikrini )edele*ek s/) k#nusu #ldu,una 5/re $i(-net, sa0a&ır 5/ründü,ü bir %urafe(i bir baksa &ekil altında sat*akla sürdür*ü& #l*u(#r *uF

22

Soru: CAksırmanın Tanrı$dan 8elme oldu'una (e 3ünkü Tanrı$nın aksırma'a muha--e! e!!i'ine0 -una kar%ılık esnemenin %e)!an$dan oldu'una (e esnemek üzere ChaB di)e a'zını a)ıran ki%i)e %e)!anin 8üldü'üne inanır mısınız9B
>,er bu s#ru(u s#ran ki&i(e kı)ar 0e "+aydi be sende( :öyle sa#ma şey olmaz 7 der iseni), 3u%a**ed.i (alancı duru*una dü&ür*ü& #lur 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). ?ünkü bu s/)ler, 3u%a**ed.in a,)ından +ık*a &e(ler #larak 3üslü*anlara /,retil*ektedir. Jer+ekten de $i(-net.in, İsl-* ka(naklarından naklen bildir*esine 5/re 3u%a**ed s/(le k#nu&*u&tur: ",,, 8ksırı4a 8llah m*habbe! eder,,, %snemeyi de fenâ görür, %y müminler( Sizin biriniz aksırı 8llah5a hamd ederse$ on*n %lhamdü li5llâh dedi4ini işi!en her "üslüman )erhamük5llâh diye m*kâbele e!mek$ aksıran mümin i#in hak ol*r, %sneme4e gelin-e$ şü hesiz o şey!andandır, :iriniz esnemek hali geldi4inde gü-ü ye!!i4i dere-ede on* giderme4e #alışsın, <ünkü biriniz esneyi &ha' diye a4zını ayırın-a on*n gafle!ine şey!an güler" (3u%a**ed.in bu s/)leri i+in bk). $i(-net (a(ınlarından SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt 12, s%. 1!5, %adis n#. 2I1; 2u bu(ru,u #kurken, ilk s/(le(ece,ini) &e(, *u%te*elen &u #lacaktır: "=eden Tanrı aksırma4a m*habbe! e!sin de esnemeyi kö!ü bilsin( Tanrı’nın *4raşa-ak baksa bir isi kalmadı mı> 8ksırmak ya da esnemek do4al ve bedensel şeyler de4il mi>E 2/(le k#nu&tu,unu) takdirde, karsını)da (ine $i(-net.i (a da din ada*larını bulacaksını)dır. 8u bakı*dan ki, $i(-net.in a+ıkla*asına 5/re, e,er aksır*a, sa,lıklı 0e ki&i(i ra%atlatır nitelikte bir aksır*a ise, bu takdirde aksıran ki&i %lhamdü li5llâh de*elidir. 2unu (a4acak #lursa artik bir da%a 5/) a,rısı di(e bir &e( +ek*e). 9te (andan %lhamdü li5llâh de*ek sLreti(le, aksırdı,ını i&iten 3üslü*an ki&ilerin kendisine )erhamükellâh di(e kar&ılık 0er*elerini ((-ni "8llah sana merhame! e!sin" de*elerini sa,la*ı& #lur. A#k, e,er aksır*a, s#,uk al5ınlı,ı, (a da ne)le 5ibi bir ra%atsı)lık nedeni(le, (-ni sa,lıklı #l*a(an cinsten bir aksır*a ise, bu takdirde #nun aksırdı,ını i&itenler i+in ")erhamülkellâh" de*ek 5erek*e)F >sne*e(e 5elince: Aukarda de,indi,i*i) 5ibi 3u%a**ed, esne*esi 5elen ki&ilerin, bütün 5ü+leri(le bunu /nle*eleri 5erekti,ini aksi takdirde &e(tanların kendilerine 5ülece,ini bildir*i&tir.

23

8/(le*e(e 5erek (#ktur ki, akılcı e,iti* 5/r*ü& ki*seler i+in bütün bu (ukarda belirtti,i*i) bu(ruklar %urafe ile u,ra&*ak de*ektir. Ce iste e,er si), İsl-* seri-ti.nin bu *antı,ını beni*se*ekten ka+ını(#r iseni), İsl-*1a kar&ı 5el*i& #lursunu) (2u k#nuda Ienim 9To'l(msal )erili lerimizin Sor(ml(lar%* "in a&amlar%9 adlı kitabı*a bakını) . W 'ekrar edeli* ki (ukarı(a aldı,ı*ı) /rnekler, insan aklını du*ura u,ratır nitelikteki ben)eri /rneklerden sadece bir ka+ıdır. 1X 2u k#nuda beni*, '#4lu*sal Jerilikleri*i)in 8#ru*luları: $in Ada*ları, (6a(nak Aa(ınları, İstanbul 199!, s%. 22I adli kitabı*a bakını).

-( ( #e Ahl. Anla$%ş%$la İlgili 0az% Sor(lar*
Soru: C:ırsızlık0 zinâ (-""" 8i-i su3ları isle)en ki%ilerin0 4lmeden 4n+e D.â ilâhe illa$llâh$ 5Allah$!an -aksa !apa+ak )ok!ur6 demek s*re!i)le her !ürlü 8ünah!an kur!ulup do'ru+a ,enne!$e 8ide+eklerini ka-ul ede-ilir misiniz9B
>,er akilci dü&ünce insani iseni) 0e d#la(ısı(la *üs4et %ukuk 0e *üs4et a%lak anla(ı&ından (ana iseni), ebetteki b/(le bir s#ru(u (adır5a(acak 0e "+ayır kab*l edemem" di(eceksini)dir. ?ünkü akilci dü&ünce(e 5/re s(ç.un kar&ılı,ı Aez..dir. 8u+lu #lan ki&i, su+ ile #rantılı bir ce)-.(a +ar4tırılır. 2u ce)-, %aksi) bir da0ranı&ın kar&ılı,ıdır; fakat a(ni )a*anda su+ islen*esini /nle*ek i+in ba&kalarına da bir u(arı1dır. 2u nedenle *utlaka u(5ulan*alıdır. Her ne kadar +e&itli nedenlerle su+.un ba,ı&lan*ası, (a da ce)-1nın a)altıl*ası, &art1lara ba,lanabilirse de bu &artlar, ki&ilerin belli +ıkarlarını sa,la*a a*acına (/nelik #la*a); #lacak #lursa %ukuk.a, ad-let du(5usu1na 0e a%l-kili,e a(kırı de*ektir. 2undan d#la(ıdır ki akilci a%l-k siste*inde, su+ isle(en, /rne,in %ırsı)lık eden bir ki*se.nin, na*a) kıl*ak, #ru+ tut*ak (a da %acc et*ek 5ibi ib-det (anında "Fâ ilâhe illa5llâh" ((-ni "8llah5!an baksa !a a-ak yok!*r"' de*ek sLreti(le su+tan kurtul*ak 5ibi /)el +ıkarları(la il5ili bir s#nuca (/nel*esi s/) k#nusu #la*a). Be 0ar ki bu &ekilde dü&ündü,ünü) 0e (ukarıdaki (anıtı 0erdi,ini) takdirde,

24

3üslü*anlık sına0ından n#t ala*a(acaksını)dır. ?ünkü İsl-* seri-t.i, ki&i1(e, "Fâ ilâhe illa5llâh" di(erek, (-ni 'anrı1nın tek1li,ini 0e 3u%a**ed.in 74e(5a*ber1li,ini7 kabul et*ek 5ibi en 7sade7 0e k#la( usLllerle, en i,ren+ 5üna%lardan kurtulu4 Nennet.e 5ir*e #lasılı,ını sa,la*akta 0e b/(lece #nu, nasıl #lsa af#lunaca5i inancı i+inde 5üna% isle*e alı&kanlı,ına sürükle*ektedir. G/(le ki: İsl-* seri-ti.nin belletti,i "ahlâk" 0e "adâle!" anla(ı&ına 5/re 'anrı, 3üslü*an ki&ilerin 5ün-%larini ba,ı&la(acaktır. 3u%a**ed1in 'anrı1sı s/(le di(#r: ",,,%y kendi nefisleri aleyhine haddi asan k*llarım( 8llah’ın rahme!inden ümi! kesmeyin, <ünkü 8llah bü!ün günahları ba4ışlar,,," (2k). 39 Pü*e sLresi -(et, 53O5! . Her ne kadar İsl-*ci.lar, "8llah’ın rahme!inden ümi! kesmeyin" anla*ına 5elen bu -(et.in, 5üna% isle*e(e de0a* #lasılı,ını 0er*edi,ini s/(lerlerse de d#,ru de,ildir. ?ünkü bir kere 3u%a**ed, islenen su+.u ad-let tera)ine de,il fakat din tera)isine 5/re /l+e,e 0ur*u&tur. 2undan d#la(ıdır ki, ki&ilerin 3üslü*an #l*adan /nceki 5üna%larının tü*ü(le af #lundu,unu bildir*ek ü)ere s/(le de*i&tir: "İslâm$ kendisinden evvel vaki olm*ş -ürümlerin hükmünü i !al eder" P"i$.ne! 7a$%nlar%* SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Hil! GG5 shD QRNKD 2/(lece, ada* /ldür*ek, %ırsı)lık, )in- 0b... 5ibi en a,ır su+ları isle*i& #lan ki*selerin da%i, İsl-* #l*ak sLreti(le 5üna%tan kurtul*u& #larak d#,ruca cennet.e 5ideceklerini s/(le*i&tir D2k). P"i$.ne! 7a$%nlar%* SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt M, s%. RSN5 H. 1192H. 9te (andan, 3üslü*an ki&iler, da,lar 5ibi 5üna%larla 'anrı1nın /nüne 5itseler bile, 5üna%ları af0 #lunacaklardır, (eter ki 7sirk7 (a4*a*ı&, (-ni 'anrı1(a #rtak k#&*a*ı& #lsunlar (2k). Bisa sLresi, -(et, ;M , İsl-*1dan +ık*asınlar ((-ni 7inandıktan7 s#nra ink-r.da bulun*asınlar (2k).. Bisa 137 , 0e 7k-fir7 #l*asınlar D2k). Bisa 1!MO1!9. a(rıca bk). İ*a* Be0e0=, 3i$.z:'s SalihinDDDD (Kst. 1992 cilt K, s%. 395 H 2unun dı&ında ne (a4arlarsa (a4sınlar, ne kadar bü(ük 5üna% islerlerse islesinler, ib-det.lerinde kusur et*e*ek serti(le bütün 5üna%ları ba,ı&lanacaktır. 7İb-det7 derken, anla&ıl*ak 5ereken &e( 7abdest7 al*aktan tutunu) da na*a) kıl*a,a, #ru+ tut*a,a, ":ey!1i Gerif5i" (6-.be.(i )i(-ret et*e,e 0arınca(a kadar 0e fakat bütün bunlar (anında bir de asil 'anrı1nın tek #ldu,una 0e 3u%a**ed.in de #nun el+isi bulundu,una d-ir s/)leri /lü* anında da%i tekrar et*ek 5ibi seri-t.in /n5/rdü,ü %er &e(i (a4*aktır.

25

Jer+ekten de seri-t ka(naklarında (/rne,in $i(-net (a(ınlarında (a)ılanlara 5/re 3u%a**ed, bir 5ün :arre tarafında d#la&ırken ,e-rail ile karsıla&ır. Nebrail kendisine s/(le der: "Hmme!ine müIdele$ kim 8llah5a sirk koşmadan ölürse$ Cenne!5e gire-ek!ir", Nebr-il.in bu 5ü)el %aberine se0inen 3u%a**ed s#rar: "Cinâ eder$ hırsızlık ederse de Cenne!5e girer mi>", Nebr-il: "%ve!" der. Ce bu s/)ünü ü+ ke) arka arka(a: "%ve! zinâ e!se de$ hırsızlık e!se de Cenne!5e girer" $i(erek, s/(lediklerini 4eki&tirir. Ce %e*en arkasından ekler: "İ#ki i#se de yine girer" (2k). 2u%ar=.nin Ki!.I:'!BTe#hE&.inden naklen $i(-net.in (a(ınladı,ı SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;. s%. 2!M . 2ir baksa ri0-(ete 5/re 3u%a**ed.in dedi,i s/(le: ":ana Cibril geldi, Ae müIde verdi ki3 1+er kim 8llah5a sirk e!meden ölürse$ Cenne!5e dâhil ol*r, Cibril5e3 15Sirka! e!se de$ zinâ e!se de mi>15 dedim &%ve! sirka! e!se de$ zinâ e!se de' diye -evab verdi" D2k). 2u%ar=.nin Ki!.I:'!B Te#hE&.inden naklen $i(-net.in (a(ınladı,ı SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;. s%. 2!M . 2urada 5e+en "sirk e!meden ölürse" s/)leri "8llah5a or!ak koşmadan" anla*ınadır. "Sirka!" s/)cü,ü 7%ırsı)lık7, "zinâ" s/)cü,ü de 7(asa1sı) +iftle&*e7 de*ektir. Ce iste 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re bu 5ibi su+lardan d#la(ı 5üna%k-r #lanlar "Tanrı’dan baksa Tanrı yok!*r$ "*hammed on*n el#isidir" de*ek sLreti(le bu 5üna%lardan kurtul*u& #larak Nennet.e 5irerler. 2u k#nuda >bL Perr(Oi Jif-r= nin ri0-(eti s/(le: 7... 7es/l*llâh3 5:ana rabbim !arafından &sefâre!le' gelen Cibr0l &bir kere daha' gelmiş ve3 1Hmme!imden her kim 8llâh* Teâlâ5ya hi# bir sey5i &*l/hiye!!e ve havass1i r*b/biye!!e' or!ak !nimayarak ölürse$ o kimse Cenne!5e girer1 diye haber verdi1 b*y*rd*, :en3 1&5)â 7es/la5llâh' 2 adam zinâ e!!i4i ve sirka! eyledi4i halde &yine Cenne!’e girer'mi> 1 diye sord*m, 7es/l1i %krem3 15&%ve!' zinâ ve sirka! eyledi4i halde de &Cenne!5e girer' diye -evâb verdi", (2k). $i(-net (a(ınları, SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;. s%. 2!3, %ad=s n#. !17 .

26

2ir baksa ri0-(et s/(le: 8a0a& *aksadı(la +ık*ı& #ldu,u seferlerden birinde 3u%a**ed, (anındaki *erkebin terkisinde bulunan Muâz /-n-i ,e-el'e0 bir aralik: ")â "*âz(" di(e seslenir. 3u-): "%mir b*y*r*n*z yâ 7es/la5llâh( %mrinize i!âa!e$ hizme!inizi yerine ge!irme4e bü!ün mev-/diye!imle hâzirim" di(e (anıt 0erir. Fakat 3u%a**ed du(*a)lıktan 5elir 0e: ")â "*âz(" di(e tekrar seslenir. 3u-) (ine: "%mir b*y*r*n*z yâ 7es/la5llâh" der. 3u%a**ed (ine du(*a*ı& 5ibi da0ranır 0e ü+üncü ke): ")â "*âz(" di(e +a,ırır. 3u-).dan a(ni &ekilde (anıt alınca, ni%-(et s/(le*ek ni(etinde #ldu,u &e(i a,)ından +ıkarır: "+i# bir kimse yok!*r ki$ kalben !asdik ederek 8llah5dan baksa 8llah5 olmadı4ına ve "*hammed5 salla5llâh* aleyhi ve sellem5in 7es/l*llâh old*4*na sehâde! e!sin de 8llah on* Cehennem5e haram e!mesin &her halde haram eder'" (2u%ar=.nin Ki!.IBi Ilm.inden naklen $i(-net.in (a(ınladı,ı SahihBi 0(harE M(h!asariDDD, Nilt KC, s%. 271 , 2ir baksa ri0-(ete 5/re s/(le de*i&tir: "%y "*âz( +alka müIdele ki3 +er kim 15Fâ ilâhe illa5llâh15 derse Cenne!5e dahil ol*r" (2k). 3üsedded.in M:sne&.inden naklen, SahihBiDDD5 Nilt ;. s%. 2!5 . 2u d#,rultuda #l*ak ü)ere bir baksa ri0-(ete 5/re s/(le k#nu&*u&tur: ".im ki 5Fâ ilâhe illa5llâh15 diye 8llah’ın varlı4ına ve birli4ine sehâde! ederse$ Cenne!5e dâhil ol*r" (>bL Aa.l- 3Lsil=.nin M:sne&.inde >bL Harb.den ri0-(et i+in bk). SahihBiDDD5 Nilt ;, s%. 2!5 . 2ir baksa 0esile(le de s/(le de*i&tir:

27

".imin son sözü3 15Fâ ilâhe illa5llâh15 ol*rsa Cenne!5e girer,,,," D>bL $-0ud 0e A%*ed b. Hanbel 0e 3üsli* 0e 'ir*i)= 5ibi ka(naklar i+in bk). İ*a* Be0e0=, 3i$.z':s S.lihEn TerA:mesi, (3er0e Aa(ınları, İstanbul, 1992, Nilt 2, s%, 259 H 'ekrar anı*satalı* ki "Fâ ilâhe illa5llâh" &eklindeki s/)ler 7'ek 'anrı7, (a da 72ir tek 'anrı1dan baksa 'anrı (#ktur7 anla*ına 5elir. Aine bunun 5ibi 3üsli*.in nakletti,i bir ri0-(ete 5/re 3u%a**ed, kendisinin 74e(5a*ber #ldu,una tanıklık eden ki*selerin asla ce%enne*e 5ir*e(eceklerini anlat*ak ü)ere s/(le de*i&tir: "8llah5!an baksa ilah olmadı4ına ve "*hammed5in 25n*n eygamberi old*4*na sehâde!!ik ya ana$ 8llah -ehennemi haram kılar" D3üsli*.in 9Ki!aI'(lBİman9 adli (a4ıtında (er alan bu %ad=s i+in bk). 3i$.z':s S.lihEn TerA:mesi5 İstanbul 1992, 3er0e Aa(ınları, Nilt K. s% 3M2, H. n#. ;12 H 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re "Fâ ilâhe illa5llâh" &eklindeki s/)ler Nennet.in "mif!âh" idir, (-ni Nennet.in ana%tarlarıdır. Ce Nennet.in ka4ısı önüne "dişli anah!ar"la 5it*ek 5erekir; aksi takdirde Nennet.in ka4ısı a+ıl*a). "dişli anah!ar"dan *aksat 3üslü*an ki&i1nin ibadetinde kusur et*e*esidir. $a%a baksa bir de(i*le ib-det 5/re0ini (erine 5etir*ek 0e /lece,i an "Fâ ilâhe illa5llâh" de*ek sLreti(le ki&i, (a&a*ı b#(unca ne kadar bü(ük 5üna% islerse islesin, d#,ruca Nennet.in ni*etlerine 0e %ür=.lerine ka0u&acaktır. 9(le anla&ılı(#r ki 3u%a**ed.in s/(ledi,i bu s/)leri 7&ü4%e7 ile kar&ıla*ak, (a da bunlara inan*a*ak 3üslü*an ki&i1nin 7%#r1lu,unu7 0e .%-kir.li5ini7 #rta(a 0urur. Gu bakı*dan ki, (ine ka(nakların (/rne,in $i(-net.in bellet*esine 5/re 3u%a**ed, bir def.asında >bL Perr.e s/(le der: "+i# bir k*l yok!*r ki 1Fâ ilâhe ila5llâh1 desin$ sonra b* !evh0d akidesi üzerine ols*n da Cenne!5e girmesinB m*hakkak ki Cenne!5e girer", 2unun ü)erine >bL Perr s#rar: "Cinâ e!se de$ sirka! e!se de mi>" . <nun bu s#rusuna 3u%a**ed s/(le kar&ılık 0erir: "&%ve!' zinâ e!se de$ sirka! e!se de girer", Fakat >bL Perr, bu tür su+ları isle(en ki*selerin b/(lesine k#la( (#llardan 5üna%sı) kalı4 Nennet.e 5irebileceklerine akil erdire*edi,i i+in s#rusunu tekrarlar: "Cinâ e!se de$ sirka! e!se de girer mi>" .

28

3u%a**ed ce0a4 0erir: "&%ve!' zinâ e!se de, Sirka! e!se de girer", >bL Perr (ine inan*a) 0e s#rusunu ü+üncü ke) tekrarlar. <nun bu ısrarı ü)erine 3u%a**ed kı)ar 0e #nu -deta küsta%lıkla da*5ala(arak s/(le der: "&%ve!' %b/ Cerrin horl*4*na$ hakirli4ine ra4men o k*l zinâ e!se de$ sirka! e!se de m*hakkak Cenne!5e girer", D2k). 2u%ar=.nin Ki!aIBi LiI.s.ında (er alan bu %ususlar i+in $i(-net.in (a(ınladı,ı SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;. s%. 2!MO 9H Her ne kadar 3u%a**ed, >bL Perr.in bu s#ru(u arka arka(a ü+ ke) tekrarla*asına /fkelen*ekle beraber, kendisi de, bira) (ukarda 5/rdü,ü*ü) 5ibi, Nibril.in 5etirdi,i %abere inan*a*ı& 5/rünerek ü+ ke): "Cinâ eder$ hırsızlık ederse de Cenne!5e girer mi>" di(e s#r*u&tur (2k). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt KC. s%. 2!M . 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 3üslü*an ki&i, 7da,lar7 5ibi 5üna%larla 'anrı1nın /nüne 5it*i& #lsa da%i: 7>( 'anı*, senden baksa ta4ılacak (#ktur7 &eklinde k#nu&*akla 5üna%larından kurtulacaktır. 9rne,in, 3üsli*.in >bL 3Lsa.dan ri0-(etine 5/re 3u%a**ed s/(le de*i&: ""üslümanlar kıyame! günü da4lar gibi günahlarla h*z*ra gelirler de 8llah günahlarını ba4ışlar" (2k). İ*a* Be0e0=, 3i$.z:'s S.lihEn TerA:mesi5 3er0e Aa(ınları, İstanbul, 1992, cilt K, s%. 395, Had=s n#. ;32 . Jüna%lardan kurtul*u& #larak Nennet.e 5ir*enin en kesin (#llarından biri de, Alla%.a 0e 3u%a**ed.e i*an et*ek (anında, bir de Alla% (#lunda sa0a&*aktır. 8a0a& *e(danında &e%id 0e 5a)i #lan ki&i, isledi,i 5üna%lar ne #lursa #lsun, d#,ruca Nennet.e 5ider, +ünkü 'anrı, 3üslü*an ki&inin canini 0e *alini satın al*ı&tır. 2unun kar&ılı,ını #na Nennet.te 0erecektir: "8llah$ -enne! karşılı4ında mü5minlerin -anlarını ve mallarını sa!ın almış!ır,,," (2k). 'e0be sLresi, -(et 111 Ce bu bakı*dan 'anrı (#lunda sa0a*sak, 3üslü*an ki&i(i a)altan kurtaracak nitelikte bir tic-ret.dir. 6ur.-n.da s/(le (a)ılı: "%y mü5minler( Size a-ı azal!an k*r!*lmanızı sa4laya-ak bir !i-are! gös!ereyim mi> 8llah5a ve 25n*n 7es*lüne iman ederB 8llah yol*nda mallarınızla$ -anlarınızla -ihad edersiniz, %4er bilirseniz b* sizin i#in hayırlıdır$ 2 zaman 8llah günahlarınızı ba4ışlayarak$ sizi al!ından nehirler akan Cenne!lere ve 8dn

29

-enne!indeki #ok güzel evlere koyar, İs!e büyük basar0 b*d*r, :*n*n seve-e4iniz baksa bir son*-*$ 8llah’ın yardımı ile yakin vadeli zaferdirB mü5minlere müIdele" (2k). 8aff sLresi, -(et 1IO13 9te (andan Alla% (#lunda bir de0e sa,la(acak kadar sa0a&sak bile 3üslü*an ki&inin 5üna%lardan sı(rıl*ı& #larak Nennet.e alın*asına (etecektir, +ünkü 3u%a**ed s/(le de*i&tir: ""üslüman bir kimse$ 8llah yol*nda$ bir deve sa4laya-ak kadar -ihad ederse$ o kimse -enne!5i hak eder, .im 8llah yol*nda yaralanır ya da baksa bir m*sibe!e *4rarsa$ yarasının kanı her zamankinden daha fazla olarak mahşere gelirB kanının rengi za5feran rengidir ve kok*s* da misk kok*s* gibidir" (2k). >bL $-0ud ile 'ir*i)= 5ibi ka(naklardan alın*a bu tür %adisler i+in bk). İ*a* Be0e0=, a5e. Nilt 3.s%. 12; bu k#nudaki di,er bu(ruklar i+in bk). s%. 5O37H Fakat is bununla bit*i& de,ildir; 3üslü*an #l*anın, 5üna%lardan kurtul*a bakı*ından, sa,ladı,ı k#la(lıklar sinirsi)dir. Ce asil akil al*a) #lan &e( &udur ki 'anrı, 3üslü*an ki&inin 5üna%larının 5i)li kal*asına bi))at (ardı*cı #lu4, s#nra bunların tü*ünü ba,ı&la*aktan 5eri kal*a). 2/(lece (a&a*ı b#(unca 5üna% isle(en 0e bu 5üna%larını 'anrı1nın (ardı*ı sa(esinde 5i)le*esini bilen 3üslü*an ki&ileri da%i 'anrı ba,rına basar. ?ünkü 'anrı, 3üslü*an ki&i1nin 5üna%larını, %i+ ki*selerin ke&fede*e(ecekleri &ekilde 5i)li tut*u&tur. Kbn 9*er.in ri0-(etine 5/re 3u%a**ed s/(le de*i&tir: ".ıyame! günü mü5min 8llah5a o kadar yaklaşır ki$ 8llah on* !üm insanlardan gizler ve günahlarını ikrar e!!irir ve söyle b*y*r*r3 1 ;ilan günahını ha!ırlıyor m*s*n> ;ilan günahını ha!ırladın mı> , .*l da3 1)â 7abbi( :iliyor*m1 der, Cenab1i +ak da3 1Bu 8ünahlarını dün)ada iken 8izledi'im 8i-i0 b*gün de affediyor*m1 b*y*r*r ve k*l5a$ iyıliklerinin yazıldı4ı def!er verilir" (2u%-r=.nin ".i!ab5*!1Tefsir"$ 0e 3üsli*.in ".i!ab5*!1Tevbe" adli (a4ıtlarında (er alan bu %ad=s i+in bk). 3i$.z:'sB S.lihEn TerA:mesi, İstanbul, 1992, Nilt K. s%. 39!, Had=s ;33 W

Soru: "#ur'ân'daki 'A)e!ü'l-kürs ' di)e -ilinen EFF+i â)e!i oku)an ki%inin e(ine Tanrı !ara<ından melek 84nderile+e'ine (e -u mele'in o ki%i i3in 'hasenâ!' 5i)ıliklerGse(ap6 )aza+a'ına (e o ki%inin i3inde o!urdu'u e(e kırk 8ün sihir (e sihir-az 8irme)e+e'ine (e %e)!anın0

30

o!uz 8ün -o)un+a o e(i !erk edip 8ide+e'ine inanır mısınız9"
2/(le bir &e(e inan*ı(#rsanı), 3üslü*anlık sına0ından (ine k#ca*an bir sıfır adlini) de*ektir. İnanı(#r iseni), 5üna%lardan sı(rıl*ı& #larak Nennete 5ideceksini)dir. ?ünkü 3u%a**ed, 6ur1-n1ın ba)ı -(et.lerinin #kun*asına, (a da na*a)ların kılın*asına /)ellikle /ne* 0er*i& 0e bu -(et.leri #ku(an, (a da bu na*a)ları kılanların /)el *ük-fatlara eri&eceklerini *üYdele*i&tir. 2u -(et.lerden biri, 2akara sLresi.nin 9A$e!:'lB :rsE9 di(e bilinen -(eti.dir, ki 'anrı1nın 7(üce7 niteliklerini 0e kudretini dile 5etirir, 0e su satırları i+erir: "8llah$ 25ndan baksa Tanrı yok!*r, 2$ hayydir$ kayy/md*r, .endisine ne *yk* gelir ne *y*klama, Jöklerde ve yerlerdekilerin he si 25n*nd*r, İzni olmadan 25n*n ka!ında kim şefaa! edebilir> 2$ k*llarının ya !ıklarını$ ya a-aklarını bilir &25na hi#bir şey gizli kalmaz', 25n*n bildirdiklerinin dışında insanlar$ 25n*n ilminden hi#bir şeyi !am olarak bilemezler, 2'nun kürsüsü gökleri ve yeri i#ine alır$ onları kor*y* göze!mek kendisine zor gelmez, 2 yü-edir$ büyük!ür" (6. 2akara sLresi, -(et 255 . 'anrı1nın "ha))" ((-ni de0a*lı, kesinti(e u,ra*aksı)ın canlı, 7e)el= 0e ebed=7 0ar #ldu,unu , 0e "ka))*m" ((-ni bütün (arattıklarının (/neti*ini üstlenen 0e %e4sini %esaba +eken nitelikte bulundu,unu belirten bu -(et.e 9A$e!:'lB :rsE9 adi 0eril*i&tir, +ünkü i+inde 9 :rs:9 s/)ü 5e+*ektedir. Her ne kadar 6ur1-n1ın 4ek +#k -(et.lerinde 'anrı1nın 7(üceli,i7 0e 7sinirsi) kudreti7 dile 5etiril*i& #l*akla beraber %er ne %ik*etse 2akara sLresi.nin bu 255ci -(et.ine /)el bir (er 0eril*i&tir. ?ünkü 3u%a**ed 2akara sLresi.ni 6ur1-n1ın en /ne*li sLresi #larak kabul et*i& 0e bu sLre.nin 255ci -(et.ini de en 7bü(ük7 -(eti #larak il-n et*i&tir. >derken de s/(le de*i&tir: "Jünlerin önemlisi -*m5a$ sözlerin üs!ünü .*r5ân$ .*r’ân’ın en önemli s/resi el1 :akara$ :akara5nin en büyük âye!i de 8ye!ü5l1kürs05dir", 2uradaki ".ürs0" s/)cü,üne b/(lesine /ne* 0er*esi bir (ana, fakat (ine %er ne %ik*etse, bu -(et.in #kun*asına da bü(ük bir /ne* 0er*i& 0e #ku(an ki*selere 'anrı tarafından *elekler 5/nderilece,ini, bu *eleklerin # ki&i(e 5ü)el 0e i(i &e(ler ka)andıraca,ını 0e üstelik # ki&inin e0indeki &e(tanların e0i terk edi4 3I 5ün bir da%a artik #ra(a u,ra*a(acaklarını 0e ni%-(et ;I 5ün b#(unca da # e0e si%ir 0e si%irba) denen &e(lerin 5ire*e(ece,ini bildir*i&tir. İsl-* ka(naklarında (a)ılanlara 5/re 3u%a**ed bunu, da*adı Ali ile #lan bir k#nu&*ası sırasında s/(le*i&, s/(le de*i&tir:

31

".*r5ân5da en büyük âye!$ 8ye!ü5l1.ürs05dir, 2n* ok*yana 8llah bir melek gönderir$ on*n hasenâ!ini yazar, İ#inde o!*rd*4* evi$ şey!an o!*z gün !erk eder, 2 eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez, )â 8li( :*n* evlâdına$ ailene ve koms*larına ö4re!". (2k). $i(anet Cakfı +e0irisinde, 2akara sLresi.nin 255ci -(eti.nin (#ru*u . 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki bu -(et.i #ku(an 3üslü*an ki&i(e b/(lesine se0a4 (a)an bir 'anrı, se0a4 kar&ılı,ında #nun nice 5üna%larını affet*i& #lacaktır. Ce iste si), e,er bunlara inan*ı(#r iseni), %e* 3üslü*anlık sına0ından k/tü n#t alacak 0e %e* de Ne%enne*i b#(la(acaksını)dır.

Soru: "Günde )üz kez -'Allah'!an -aksa )ok!ur !apa+ak0 )alnız Allah (ardır" 2'nun esi0 or!a'ı )ok!ur" Mülk 2'nundur" 2 4(ülür" He onun0 her %e)i )apma'a (e )ara!ma'a 8ü+ü )e!er$- di)e duâ ede+ek olursanız0 size )üz se(ap )azıla+a'ına (e )üz 8ünahınızın -a'ı%lana+a'ına0 a)rı+a da o 8ünün aksamına kadar %e)!an$ın %errinden kur!ula+a'ınıza inanır mısınız9
"+ayır$ inanmıyor*m" der iseni), 3üslü*anlık sına0ından sıfır adlini) de*ektir. ?ünkü (ukarıdaki s/)ler 3u%a**ed.in a,)ından +ık*ı& &e(lerdir. İsl-* ka(naklarının bildir*esine 5/re 3u%a**ed, (ukarıdaki &ekilde 5ünde (ü) ke) du- eden 3üslü*an ki&inin, 5üna%lardan #ldu,u kadar &e(tan1ın &errinden de (%i+ de,ilse # 5ün kurtulabilece,ini s/(le*i&, s/(le de*i&tir: "+er kim$ bir günde yüz def5a 15Fâ ilhahe illâ5llahü vahded*$ lâ serike leh$ lehü5l1 mülkü ve lehü5l1hamdü ve hüve alâ külli sey5in kad0r51 derse o kimse on köle azadlamis-asina me5-*r ol*r, Ae ona yüz seva yazılırB yüz günahı ba4ışlanırB ve b* d*â o mü5mine$ d*â e!!i4i günde$ o günün aksamına kadar şey!an şerrinden emin bir kale ol*r", D2k). $i(-net (a(ınları, Sahih1i, :*har0 "*h!asari,,, Nilt 9, s%. 59H. 2u 0esile(le anı*satalı* ki &e(tan ((ine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re ki&inin %er isine burnunu s#kar; /rne,in Hastalıkların en k/tüsünü 5etiren #.dur; ki&i u(kuda iken #nun 5en)inde 5e)inen #.dur; ki&i esne*ek ü)ere a,)ını a+tı,ı )a*an #nun karsısına 5e+i4 se0incinden 5ülen #.dur; ki&i1(e u(kuda iken k/tü rü(a 5/steren #.dur; cins= *ünasebette bulunan kari k#ca1(ı ra%atsı) eden #.dur; fa)la (e*ek (i(en, fa)la i+en, fa)la u(u(an ki&ilerin kanına %ulul eden #.dur. @iste(i u)at*ak *ü*kün. Ce iste 3u%a**ed, bütün bu %allerde &e(tan1ın &errinden kurtul*anın nasıl *ü*kün #laca,ını bildir*i&tir. 9rne,in

32

%astalık k#nusunda s/(ledi,i &udur ki, %er ne kadar %astalık 'anrı1dan 5el*e bir &e( ise de "za!ül-enb" 5ibi %astalıkların en k/tüsünü insanlara *usallat eden &e(tandır. Jü(a &e(tan, 'anrı1(a sa(5ısı) #lanlara bu %astalı,ı 5etirir; (-ni 'anrı1(a sa(5ılı #lanlar, bu %astalıklara (akalan*a)lar D2u %ususlar, 'aber=, Kbn Ks%ak 0e İ*a* Ja)al= 5ibi ka(naklarda (er alı(#rH. >sne*ek k#nucuda 3u%a**ed.in s/(ledi,i s/(le: "%snemek şey!andandır, Sizden biriniz esneye-e4i zaman gü-ü ye!!i4i kadar on* karşılasın, <ünkü sizin biriniz &esnerken,,,' 15haaa51 deyin-e şey!an sevin-inden güler" (2k). $i(-net Aa(ınları. Sahih1i :*har0 "*h!asari,,, Nilt 9, s%. 5M, Hadis n#. 1357 . 6/tü rü.(- k#nusunda 3u%a**ed, (ine ise &e(tani karı&tırır 0e k/tü rü.(5/renlere su ta0si(ede bulunur: "Jüzel rü5yâ 8llah’!andırB fenâ rü5yâ da şey!andandır, :iriniz kork*n#$ yâni karışık rü5yâ gördü4ünde hemen sol !arafına !ükürü $ üflesin ve o rü5yânin şerrinden 8llah5a sı4ınsın$ 5%/zü bi5llâhi mine5şey!ani5r1ra-0m5 desin, :* s*re!le o rü5yâ$ gören kimseye zarar vermez" (2k). $i(-net Aa(ınları. Sahih1i, :*har0 "*h!asari,,, Nilt 9, s%. 5M, Hadis n#. 135M J/rü(#rsunu) ki k/tü bir rü.(- 5/rdü,ünü) )a*an, %e*en u(anı4 (ukarıdaki du-.(i edeceksini) 0e ederken s#l tarafını)a tükürü4 üfle(eceksini) 0e Alla%.a sı,ınacaksını)F Jüna%lardan kurtul*ak i+in bundan da%a k#la( ne #labilir kiF Aine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re, &e(tan u(u(an ki&inin 5en)inde 5ecele*ektedir. 2u nedenle 3u%a**ed s/(le (a4ıl*asını e*redi(#r: "Sizin biriniz *yk*s*ndan *yanı da abdes! aldı4ında b*rn*ndaki nesneyi nefesiyle ü# def5a dışarı #ıkarsın, <ünkü şey!an$ *y*yanın genzinde ge-eler" ($i(-net Aa(ınları. Sahih1i, :*har0 "*h!asari,,, Nilt 9, s%. 59, Hadis n#. 1359 2il*e*, bütün bunlara si) ne dersini) a*a ne derseni) de(ini), insanları bu 5ibi din 0erileri(le akilli (a4*anı) #lası de,il.

Soru: CIamaz kılmakla her !ürlü 8ünah$!an kola)lıkla kur!ulma olasılı'ına inanır mısınız9B
2u s#ru(a: "+ayır inanmam( <ünkü namaz kılmakla her !ürlü günah!an k*r!*lma olasılı4ına inanan insan$ b* güven-e i#erisinde günah islemek!en asla geri kalmaz, 8ma on*n aklıni ve vi-danini$ insan sevgisiyle ve sor*ml*l*k d*yg*s*yla e4i!irsek$ an-ak o zaman günah isleme olasılı4ına önlemiş ol*r*z"

33

&eklinde bir &e(ler derseni), 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). A*a "%ve! inanıyor*m" derseni), i(i bir 3üslü*an #ldu,unu)u kanıtla*ı& #lursunu). ?ünkü 3u%a**ed, na*a) kıl*anın 7i(ılik7 de*ek #ldu,unu 0e i(ıliklerin ise 5üna%ları 5iderir nitelikte bulundu,unu bildir*i&tir. Ne)alandırıl*ası 5ereken bir 5üna% isle(en ki&ilerin, t#4lu kılınan na*a)lara katıl*akla 5üna%.tan kurtulabileceklerini s/(le*ekten 5eri kal*a)dı. 2u%ar= 0e 3üsli* 5ibi ka(nakların 0erdikleri /rneklerden biri s/(le: 2ir 5ün ada*ın biri 3u%a**ed.in (anına 5elerek: ")a 7as/lallah( Cezalandırılması gereken bir k*s*r isledim$ beni -ezalandır" di(e s#rar. 8#rdu,u sırada na*a) 0akti 5el*i& #ldu,u i+in 3u%a**ed.le birlikte na*a)a durur. 8#nra tekrar s#rar: ")a 7as/l*llah( Cezalandırılması gereken bir günah isledim, 8llah’ın ki!abında -ezam ne ise bana *yg*la", 2unun ü)erine 3u%a**ed s#rar: ":izimle birlik!e şimdi namaz kıldın mı>", Ada* "eve!" di(e ce0a4 0erir. 3u%a**ed de kendisine s/(le der: "2 halde günahın affedilmiş!ir" (2k). >nes.in ri0-(eti #larak 2u%ar=.nin 7#i!a-'ul- Muhâri-0n", ile 3üsli*.in "#i!a-'u!-Te(-e" adli (a4ıtlarında (er alan bu %ad=s i+in 2k). İ*a* Be0e0=, 3i$.z':s S.lihEn TerA:mesi , İstanbul 1992, 3er0e Aa(ınları, cilt K. s%. 397, Hadis n#. ;35 . J/rülü(#r ki 3u%a**ed, islenen su+un niteli,ini bil*eden 0e s#r5u E sual da%i et*eden, su+ isle(en ki&i1(i, sırf na*a) kıldı,ı i+in, affedil*i& sa(*ı&tır. 9te (andan na*a) kıl*anın 7i(ılik7 (i(i islerden #ldu,unu 0e bu tür bir i(ıli,in, islen*i& su+ları 5üna% #l*aktan +ıkardı,ını anlat*ak *aksadı(la 6ur.-n.a -(et.ler k#(*u&tur. 2unlardan biri, HLd sLresi.nin 11;cü -(eti, di,eri ise KsrsLresi.nin 7Mci -(eti.dir. HLd süresi.ndeki -(te.le be& 0akit na*a) kılan 3üslü*anların 5üna%lardan arınacaklarını, Ksr- sLresi.ndeki -(et.le de, saba% Ba*a)ı1nın 9sahi&li9 nitelikte #ldu,unu 0e d#la(ısı(la 5üna% 5iderece,ini bildir*i&tir. 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki %er iki -(et de ki&ilere, na*a) sa(esinde 5üna%lardan kurtul*anın *ü*kün #ldu,u (0e da%a d#,rusu 5üna% isle*enin ce)a= bir bir s#nu+ (arat*a(aca,ı inancını asıla*ak bakı*ından sakıncalıdır. G/(le ki: HLd sLresi.nin 11;cü -(et.inde su (a)ılı:

34

"Jündüzün iki *-*nda$ ge-enin de ilk saa!lerinde namaz kil, <ünkü iyılikler kö!ülükleri (5üna%ları giderir,,,," (6. 11 HLd sLresi, -(et, 11; . A#ru*cuların a+ıkla*alarına 5/re burada 5e+en "Jündüzün iki *-*nda,,," de(i*i saba%, /,le 0e ikindi na*a)larını, 7 ge-enin de ilk saa!lerinde" de(i*i de aksa* 0e (atsı na*a)larını i+erir. 2u sekli(le -(et, be& 0akit na*a)dan %er birinin 5üna% 5iderici nitelikte bir 7i(ılik7 anla*ına 5eldi,ini bildir*ektedir. Biteki* bu k#nuda 3u%a**ed, bir 5ün 3üslü*anları kar&ısına alarak s#rar: "=e dersiniz$ sizden birisinin ka ısı önünde bir ırmak b*l*nsa da$ her gün beş defa onda yıkansa kendisinde kir namına bir şey kalır mı>", <nun bu s#rusuna %alktan ki&iler: "+ayır" de(ince, 3u%a**ed de0a* eder: "İs!e beş vaki! namaz da b*n*n gibidir ki$ 8llah o sayede bü!ün ha!aları arı!ır" (2k). $i(-net Cakfı1nın 6ur.-n +e0irisinde, HLd 11; -(eti.nin (#ru*u . İsl-* ka(naklarından /,ren*ekte(i) ki, na*a) kıl*anın 5üna% 5iderici nitelikte #ldu,unu anlatan bu -(et, 3üslü*an bir ki&inin bir 6adını /4*esi ü)erine 7in*i&tir7. Kbn 3es.Ld.un ri0-(eti s/(le: ":iri bir kadını ö müş$ sonra da 7esül*llah5a gelerek olanı ona haber vermiş!i, :*n*n üzerine s* âye! indirildi3 1 KJündüzün iki !arafında$ ge-enin gündüze yakın saa!lerinde namaz kıl, ?ü hesiz ki iyi işler$ kö!ü işleri sili gö!ürürL1&+/d MMN', 8dam3 1:* hüküm yalnız bana mı âi!!iri1 diye sor*n-a 7es/l*llah3 1Tüm ümme!im i#in ge#erlidir1 b*y*rd*", (2u%-r=.nin "Me(âki!-is- Salâ!" inda 0e 3üsli*.in "#i!a-'u! Te(-e" sinde (er alan bu %ad=s i+in bk). İ*a* Be0e0=, 3($.z':sBS.lihEn TerA:mesi, İstanbul, 1992 cilt K. s%. 39!, Had=s n#. ;3; Aine bunun 5ibi Ksr- sLresi.nde, be& 0akit na*a) i+erisinde saba% na*a)ının /)elli,ini dile 5etiren bir -(et 0ardır ki, 5üna%lardan kurtul*a 5ü0enli,ini sa,la*ak bakı*ından 3üslü*an ki&i(e bira) da%a ra%atlık sa,lar. A(et s/(le: "Jündüzün güneş dönü ge-enin karanlı4ı bas!ırın-aya kadar (belli 0akitlerde namaz kilB bir de sabah namazını, <ünkü sabah namazı şahi!lidir" (6. 17, KsrsLresi, -(et 7M . A#ru*culara 5/re, bu -(et.le 3üslü*anlara be& 0akit na*a) e*r#lun*u&tur 0e bunlar, 5ünesin )e0al 0aktinden s#nra kılın*ak 5ereken /,le 0e ikindi na*a)ları ile 5ünesin bat*asından s#nra aksa* 0e (atsı na*a)ları 0e bir de saba% Ba*a)ı1dır. Fakat -(et.de a+ık+a is-ret edildi,i 5ibi, saba% na*a)ının /)elli,i a(rıca )ikredil*i& 0e bu na*a)ın "sahi!li" #ldu,u eklen*i&tir. ?ünkü (ine (#ru*cuların s/(le*esine 5/re, "ge-e melekleri" ile "gündüz melekleri"$

35

saba% na*a)ında bulu&urlar 0e %e4 birlikte bu na*a)ın kılındı,ına &a%it #lurlar. <lduktan s#nra 5ündü) *elekleri kalır 0e 5ece *elekleri se*a(a (ükselirler (2k). $i(-net Cakfi +e0irisinde, Ksa 7M -(eti.nin a+ıklan*ası . Anla&ılan # ki, 5ündü) 0e 5ece *eleklerinin saba% na*a)ı 7&a%idli,inde7 birle&*i& #l*aları, 3üslü*an ki&i1nin %a(rınadır 0e ki* bilir #nu nice 5üna%lardan kurtar*ı& #lacaktır. 9te (andan *üe))inin sesini i&iti4 de ce*aat na*a)ında %a)ır bulunan ki&i1(e 25 na*a) (a)ılır 0e #nun iki na*a) arasındaki tü* 5üna%ları ba,ı&lanır. Ce *üe))in, sırf 'anrı1nın 73a,fireti1ne7 (ba,ı&la*asına la(ık #labil*ek i+in, sesini *ü*kün #ldu,u kadar u)ak (erlere i&ittir*e,e +alı&ır. 2/(le (a4acak #lursa, 'anrı1nın (arattı,ı %er &e(, #nun le%ine #lacak &ekilde sa%-dette bulunur. 3u%a**ed.in s/(le*esi s/(le: ""üezzine sesinin ye!iş!i4i yer nisbe!inde ma4fire! ol*n*r, 7a!b * yâbis her şey de ona hüsn1i sahâde!!e b*l*n*r, 6â5ve! e!!i4i -emâa! namazına hâzır olana da yirmi beş namaz yazılır, Ae iki namaz arasındaki günahları ba4ışlanır", D2urada 5e+en "7a!b * yâbis" de(i*i 'anrı1nın (arattı,ı %er &e(1dir: (-ni a,a+, tas, cin, insan 0b... 5ibi %er &e(dir. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re bunlar, sesini (üksek tutan *üe))in le%ine sa%-dette bulunacaklardır. 2u %ad=s i+in >bL $-0ud.un 8ünenOi. ne bakını). A(rıca $i(-net (a(ınlarından SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt 2, s%. 5!5H Aine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re, 3üslü*anlardan /len bir ki*senin /lüsü ü)erine ce*aatla birlikte na*a) kılacak #lursa, # ki&inin 5üna%larının 'anrı tarafından ba,ı&lan*asını sa,la*ı& #lur. 6a(nakların bildir*esine 5/re na*a) kılanların sa(ısının ;I il- 1II arasında #l*ası (eterlidir. 2ir ri0-(ete 5/re 3u%a**ed.in k#nu&*ası s/(le: "%rkek ols*n$ kadın ols*n$ "üslümanlardan ölen bir kimse yok!*r ki$ on*n ölüsü üzerine "üslümanlardan yüz kişiye bâlig olan bir zümre namaz kili hakkında hayır dilek!e b*l*n*rsa$ b* meyyyi! (/lü ki&i hakkındaki sefâa!leri m*hakkak kâb*l ol*n*r", D2u k#nudaki %ad=s.ler i+in bk). $i(-net Aa(ınları. SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;, s%. ;!MO;!9H W J/rülü(#r ki 3u%a**ed, kendi taraftarlarını, )in-, %ırsı)lık, i+ki i+*ek, ku*ar #(na*ak 0b... 5ibi en bü(ük su+lar 0esilesi(le 5üna%sı) kıl*anın +e&itli (#llarını bul*u&tur. 2ununla beraber, 5üna% sa(dı,ı bir ka+ %al 0ar ki, ki&i1(i 'anrı1nın

36

ba,ı&la*asından u)ak kılar; ki&i, bu 5ibi %allerde d#,ruca Ne%enne*.i b#(la*ı& #lur, +ünkü 'anrı, bu tür 5üna%ları ba,ı&la*a(aca,ını bildir*i&tir. 2u %al.lerden biri, bira) (ukarda de,indi,i*i) 5ibi, "sirk e!mek!ir"$ (-ni 'anrı1(a #rtak k#&*aktır ki 6ur1-n1ın Bis- 8Lresi.nde s/(le belirtil*i&tir: "8llah$ kendisine or!ak koş*lmasını asla ba4ışlamazB b*ndan başkasını &günahları' diledi4i kimse i#in ba4ışlar, 8llah5a or!ak kosan kimse$ büyük bir günah &ile' if!ira e!miş ol*r" (6. ; Bisa ;M . Her ne kadar burada 'anrı1nın, "sirk koşmak" dı&ındaki 5üna%ları diledi,i ki*selere ba,ı&la(aca,ı (a)ılı ise de duru* b/(le de,il. ?ünkü (ine BissLresi.nde, ink-r edenlerin, (a da İsl-*.a inanı4 da s#nra ink-r ederek k-firlikte (a da *ünafıklıkta karar kılan ki&ilerin da%i 'anrı tarafından asla ba,ı&lan*a(acakları (a)ılıdır, Bis- sLresi.nin 137.ci -(et.i s/(le: "İman edi sonra inkâr edenleri$ sonra yine iman edi !ekrar inkâr edenleri$ sonra da inkârlarini ar!!ıranları 8llah ne ba4ışlaya-ak$ ne de onları do4r* yola ile!e-ek!ir". (6. ; Bis- 137 Bis- sLresinin 1!M -(et.i de s/(le: "İnkâr edi z*lmedenleri 8llah asla ba4ışlaya-ak de4ildir, 2nları &baksa' bir yola ile!e-ek de4ildir" (6. Bisa 1!M J/rülü(#r ki 3u%a**ed.in 'anrısı, ink-r edenleri ((-ni k-fir.leri , 0e İsl-*1dan +ıkanları ne ba,ı&lı(#r 0e ne de d#,ru (#la ileti(#r. ?ünkü bu ki&ileri, 7ink-r7 ile 7i*an7 arasında kararsı) kalı4 /*ür tüketen 0e en s#nunda k-firli,i (a da *ünafıklı,ı terci% eden ki*seler #larak 5/rü(#r 0e affet*i(#r.

Be 0ar ki 3u%a**ed.in 6ur.-n.a k#(du,u %ükü*lere 5/re 'anrı1nın bu &ekilde da0ran*ası bira) ad-letsi) #l*aktadır, +ünkü 6ur.-n.a 5/re 'anrı, diledi,ini "imanlı" ((-ni 73üslü*an7 0e diledi,ini de "imansız" ((-ni 7k-fir7 (a4andır (/rne,in 2k). >n.-* sLresi, -(et, 125 . Qstelik 7ka((L*7dur (6. 2akara 255 ; bütün (arattıklarının 7id-resini7 bi))at (ürüten 0e %e4sini %esaba +ekendir. 8u duru*da 3u%a**ed1in 'anrısı, %e* kul1larını i*ansı) kılı4 %e* de Zi*ansı)dırlarU di(e ce)alandır*ak sLreti(le adaletsi)li,in te*silcili,ini (a4*ı& #l*u(#r *uV 9te (andan 3u%a**ed.in 'anrısı, %ırsı)lık, )in-, katil 5ibi en ba(a,ı 0e en k#rkun+ su+ları isle(enlerin 5üna%larını ba,ı&ladı,ı %alde, "müşrik’leri" ((-ni 'annri.(a es k#&anları , (a da 6ur.-n.a inan*a(anları, (a da 3u%a**ed.i ink-r

37

edenleri, (a da İsl-*1dan +ıkanları, (-ni 7fikir7 su+u di(ebilece,i*i) e(le*de bulunanları, asla ba,ı&la*a(ı4 d#,ruca ce%enne*e at*aktaF Hani sanki bu e(le*ler, %ırsı)lık )in-, 0b... 5ibi 5er+ekten bü(ük 5üna% sa(dı,ı 5üna%lardan da%a da bü(ük 5/r*ekte 0e %i+bir &ekilde ba,ı&la*a*aktadır. <(saki t#4lu* dü)eni 0e insan 0arlı,ının 5eli&*esi bakı*ından birinciler, ikincilere #ranla +#k da%a )ararlı &e(lerdir. 2ununla beraber 3u%a**ed, 'anrı1(a #rtak k#&*ak 0b... 5ibi bü(ük 5üna%lar (ü)ünden Ne%enne*.e 5it*i& #lan 3üslü*anların da%i, #rada bira) #lsun ce)-1larını 5/rdükten s#nra, e,er "Fâ ilâhe illa5llâh" di(ecek #lurlarsa 0e kalblerinde bir ar4a, bir bu,da(, bir )erre kadar %a(ır 0e =*-ni bulundu,unu #rta(a 0ururlarsa, *utlaka Ne%enne*.den +ıkarılı4 Nennet.e alınacaklarını s/(le*i&tir (2k). 2u%ar=.nin >bL 8a=dOi Hudr=.den ri0-(eti i+in bk). $i(-net Aa(ınları. Sahih-i Buhar Muh!asari""" Nilt K. s%. 3!O37, %ad=s n#. 21; a(rıca bk). Nilt KC. s%. 27IO1 W 2u (ukarıdaki /rneklere eklenebilecek da%a niceleri 0ar. >,er bunlara, akli dı&la(an &e(ler #larak 5/rü(#r ve "+ayır b*nlara inanmıyor*m" di(#r iseni), 3üslü*anlık sına0ında kal*ı& sa(ılırsını). A#k, e,er bunlara 5/)ü ka4alı inanı(#r iseni), bu takdirde 7i(i7 bir 3üslü*an #ldu,unu)u kanıtla*ı& #lursunu). Ancak sunu bil*elisini) ki, %er %ususta #ldu,u 5ibi, 7su+7 ile 7ce)-7 iliksileri bakı*ından da "seriâ!#ilik" ile "8kil-ilik" arasında +atı&*a 0ardır. 2u +atı&*a(ı +/)ü*e ba,la*adan, (-ni bu ikisi arasında se+i* (a4*adan 0e da%a a+ık+ası akilci dü&ünce(i, %er k#nuda #ldu,u 5ibi, bu k#nuda da seri-t.in /nüne al*adan İsl-* ülkeleri, *üs4et %ukuk 0e a%l-k anla(ı&ına eri&e*e(ecekler, u(5ar nitelikte t#4lu* (a&a*larına ula&a*a(acaklar, kendilerini (/neten sınıflar tarafından s/*ürül*ekten, sefalet 0e fel-ketlere sürüklen*ekten kurtula*a(acaklardır.

Tanr% Ka#ram% ile İlgili Iaz% Sor(lar

38

İsl-* seri-ti.nin, kendine /)5ü bir 'anrı anla(ı&ı 0ardır ki, 3u%a**ed.in 5ünlük (a&a*ının 5ereksini*lerine 5/re tanı*lan*ı&tır. 2u tanı*, akılcı dü&ünce insanlarını 73üslü*anlık 8ına0ıUnda ba&arısı) kıl*a,a (eterli nitelikte bir tanı*dır. 6#nu(u di,er (a(ınları*ı)da, /)ellikle "#ur$ân$ın Ele%!irisi" 0e a(rıca da "Muhammed'e G4re Muhammed" adlı kita4ları*ı)da ele aldı,ı*ı) i+in burada bir ka+ /rnekle (etinece,i). W

Soru: "Siz hi3 Tanrı$nın0 u)8unsuz -ir dil kullanarak insan'lara hi!ap e!!i'ini0 4rne'in 'al3ak zor-alar'0 'so)suzlar'0 'kahrolasılar'0 'sapıklar"'0 ')a-ani e%ekler'0 'susamı% de(eler'0 'dilini sarkı!ıp solu)an k4pekler'0 'reziller'0 '-e)insizler'0 'ko< kü!ükler'0 '#ahrolası insan' (-"0 %eklinde konu%!u'unu dü%üne-ilir misiniz9"
>,er bu s#ru(a ce0a4 #larak si): "+ayır düşünemem$ #ünkü Tanrı’nın dili nezih5!irB yü-e old*4* kab*l edilen bir Tanrı$ kendi yara!!ı4ı k*l’larına$ velev ki b* k*l5lar kö!ü davranış i#erisinde b*l*ns*nlar$ küfür e!mezB #ünkü b* şekilde kon*şmak$ on*n yü-eli4iyle ba4daşmazB 2 iyılik sa#an bir dil ile kon*ş*r" derseni), 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). 8u nedenle ki bu (anıtını)la 6ur.-n.i ink-r et*i& #l*aktasını); +ünkü 6ur.-n.da 'anrı1nın bu (ukarıdaki s/)cüklerle k#nu&tu,u (a)ılıdır. 2ir iki /rnekle (etineli*: C-ki- 8Lresi.nde 'anrı1nın s/(le k#nu&tu,u (a)ılı: "Sonra siz ey sa ıklar$ yalan-ılar( %lbe!!e bir a4a#!an$ zakk*m a4a-ından yiye-eksiniz,,, Hs!üne de kaynar s*dan i#e-eksinizB s*samış develerin s*ya saldırısı gibi i#e-eksinizB is!e -ezâ gününde onlara s*n*la-ak ziyâfe! b*d*r,,," (2k). C-kia 8Lresi, -(et 51O5! A.raf sLresinde 'anrı1nın kullandı,ı dil s/(le: "%y "*hammed( 2nlara$ şey!anin eşine !ak!i4i ve kendisine verdi4imiz âye!5lerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin olayını anla!, 6ileseydik on* âye!5lerimizle üs!ün kılardıkB faka! o dünyaya meyle!!i ve hevesine *yd*, 6*r*m*,,, 6ilini sarkı!ı sol*yan kö e4in d*r*m* gibidir,,," (2k)., A.raf sLresi, -(et 175O17!

39

$ikkat edini) bu s/)lere: 3u%a**ed.in 'anrısı, %e* bir (andan "6ileseydik on* âye!5lerimizle üs!ün kılardık" di(#r 0e %e* de kıl*a(ı4 bu ki&i(i dilini sarkıtı4 s#lu(an k/4e,e ben)eti(#rF <lacak &e( *idir bu. 6-le* sLresinde 'anrı, 6ur.-n.i ele&tiren 0e 3u%a**ed.i ala(a alan bir ki*se %akkında s/(le de*ekte: "%y "*hammed( 6iliyle i4neleyen$ kov*-*l*k eden,, #ok yemin eden al#ak zorbaya$ bü!ün b*nların dışında bir de soys*zl*kla damgalanmış kimseye,, 8ldırış e!meyesin,,, 2n*n havada olan b*rn*n* yakında yere sür!e-e4iz,,," (2k). 6-le* sLresi, -(et MO15 9te (andan 3u%a**ed.in 'anrısı, insanların (eteri kadar kendisine bas e,*e*elerinden &ik-(et+idir. 2u kı)5ınlık i+erisinde insan denilen (aratı,ı kü+ü*ser: #nu en a&a,ı, en ba(a,ı *al)e*e ile (arattı,ını s/(ler; %e* de (e*inler ederek; /rne,in: "8ndols*n ki$ :iz insani #am*r sülâlesinden yara!!ık" (3ü.*inun sLresi, -(et 12 der. Aa da insan1ın k/tü %u(lu #ldu,unu anlat*ak ü)ere: "8ndols*n ki insan$ ek ve a#ık bir nankördür" der 0e ekler: ".ahrolası insan ne de nankördür" (2k). Pu%ruf sLrei, 15; Abese sLesi 17O23; Ksr- sLresi !7, 0b... A*a bunları s/(lerken insanları, i(i (a da k/tü (#la s#kanın kendisi #ldu,una dair s/(lediklerini unutur. 9rnekleri +#,alt*ak k#la(; +#,alttık+a &a&kınlı,ını)ın artaca,ından ku&ku et*e(ini) D2u k#nuda da%a 5eni& a+ıkla*a i+in benim "#ur$ân$ın Ele%!irisi" adli kitabı*a bakını)H. T

Soru: "Siz hi3 Tanrı$nın0 -ü!ün insanları Müslüman )apmak (arken )apmak is!emedi'ini (e 3ünkü -'Ben +ehennemi insanlarla doldura+a'ıma dair kendi kendime and i3!im'- dedi'ini (e -u and'ini !u!mak i3in +ehennem'e )ı'ınla insan a!!ı'ını (e sonra +ehennem'e hi!a-en: -'E) ,ehennemA Do)dun mu'- di)e sordu'unu (e -una kar%ılık

40

+ehennem'in: -':a)ır do)madımA Daha (ar mı9'- di)e kar%ılık (erdi'ini dü%üne-ilir misiniz9"
>,er b/(le bir s#ru karsısında kalkı4 da: "+ayır düşünemem( <ünkü bü!ün insanları do4r* yola sok* "üslüman ya mak olasılı4ına sahi bir Tanrı’nın böyle ya mayı $ hani sanki gaddarlık!an haz d*yarmış gibi$ insanları Cehennem a!eşinde yakmak üzere yeminler e!!i4ini$ kendi kendisine söz verdi4ini düşünmek$ Tanrı’ya hakâre! e!mek ol*r" &eklindeki bir *antı,a (/neltilecek #lursanı) 3üslü*anlık sına0ından sınıfta kal*ı& #lursunu). ?ünkü 6ur.-n.da, 'anrı.nın, Ne%enne*i insanlarla d#ldur*ak ü)ere and i+ti,i 0e bu nedenle insanlardan bir +#,unu Ne%enne* i+in (arattı,ı anlatıl*akta. 9rne,in 8ecde sLresi.nde 'anrı1nın s/(le dedi,i (a)ılı: ":iz dileseydik$ herkesi do4r* yola eriş!irirdik, ;aka!3 18ndols*n ki$ Cehennemi -inlerle ve insanlarla dold*ra-a4ım1 diye kesin bir söz #ıkmış!ır benden,,," (2k). 8ecde sLresi, -(et 13 . 2u d#,rultuda #l*ak ü)ere HLd sLresi.nde su 0ar: "7abbin dileseydi bü!ün insanları bir !ek mille! ya ardı, &;aka!' 2nlar anlaşmazlı4a düşe-ekler, 8n-ak Tanrı’nın merhame! e!!ikleri müs!esnadır, Ca!en 7abbin onları b*n*n i#in yara!!ı, 7abbinin3 158ndols*n ki Cehennemi !ümüyle insanlarla ve -inlerle dold*ra-a4ım51 sözü yerini b*ld*,,," (2k). HLd sLresi, -(et 11MO119 A.raf sLresi.nde de su 0ar: "8ndols*n ki$ -in ve insanlardan bir#o4*n* Cehennem i#in yara!!ık,,," (2k). A.raf sLresi, -(et 179 J/rülü(#r ki 3u%a**ed.in 'anrısı, bütün insanları d#sd#,ru (#la s#ku4 bir tek *illet (a4*a #lasılı,ına sa%i4 #ldu,unu s/(le(erek /0ünü(#r, fakat %er ne %ik*etse b/(le (a4*ak iste*edi,ini bildiri(#r. İnsanlardan bir+#,unu sırf Ne%enne*.e at*ak i+in (arattı,ını itiraf edi(#r. 8ebeb #larak da Ne%enne*1i insanlarla d#lduraca,ına dair kendi kendine (e*inler et*i& #ldu,unu /ne sürü(#r. Ce bu (e*inini (erine 5etir*ek *aksadı(la, insanlardan bir kıs*ını k-fir kılı(#r (+ünkü insanların 3üslü*an (a da k-fir #l*aları 'anrı1nın i)nine 0e ke(fine ba,lı. 9rne,in bk). >n.-* 125 2/(lece Ne%enne*.e *al)e*e %a)ırlı(#r 0e Ne%enne*i insanlarla d#ldur*a(a +alı&ı(#r. Be 0ar ki, # %er &e(i bilir #ldu,unu s/(le*esine ra,*en, Ne%enne*.in, ne bü(üklükte #ldu,unu 0e d#lu4 d#l*adı,ını bile*i(#r 'anrı; /,ren*ek ü)ere Ne%enne*e s#ru(#r:

41

"%y -ehennem( dold*n m*>" . Ce Ne%enne*, d#l*adı,ını anlat*ak ü)ere 'anrı1(a (anıt 0eri(#r: "+ayır dolmadım( 6aha var mı>". 8i*di, 4ek *u%te*elen, bu s/(ledikleri*in (alan, (a da abart*a #ldu,unu sanı(#r 0e bana inan*ı(#rsunu)dur. İnanabil*eni) i+in 6ur.-n.daki -(et.leri 5/r*eni) 5erekir. Jelini) birlikte, 6af sLresi.ndeki su -(et.i #ku(alı*: "2 gün Cehenneme3 156old*n m*>51 diye-e4iz, 2$156aha #ok var mı>51 diye-ek" (2k). 6af sLresi, -(et 3I >0et, 3u%a**ed.in 'anrısı b/(le k#nu&*aktaF 6#nu&urken de Ne%enne*in ne bü(üklükte #ldu,unu bil*edi,ini #rta(a 0ur*akta. ?ünkü bil*i& #lsa, Ne%enne*.e "6old*n m*>" di(e s#r*a(acaktı. 8/(le*e(e 5erek (#k ki 'anrı, Ne%enne*in ne bü(üklükte #ldu,unu bil*edi,ine 5/re, Ne%enne* kendisine: "+enüz dolmadım, 6aha var mı>" di(erek arsı)lık etti,i süre b#(unca, insanları k-fir (a4ı4 Ne%enne*.e (#lla(acak 0e b/(lece kendi kendine 0er*i& #ldu,u s/)ü (erine 5etir*e,e +alı&acaktır. 2ununla beraber 3u%a**ed.in s/(lediklerinden anlı(#ru) ki 'anrı, bir an 5eli4 7a(a,ını k#(acak7 (%er nere(e k#(acaksa , 0e iste # )a*an Ne%enne* "daha var mı>" de*ek arsı)lı,ından 0a) 5e+ecek 0e: ")e!işir ar!ik$ ye!işir ar!ik" di(ecektir D2u k#nuda bk). >l*alili H. Aa)ir5 -a "Eni5 K(r'.n "ili5 2edir Aa(ın >0i İstanbul, 1993, Nilt !, s%. ;51MO9H J/rü(#rsunu) ki 6ur.-n.daki 'anrı, *u)i4lik #lsun di(e, ba)ı ki&ileri ala(a alarak Aenne!.e s#karken (2k). 8a%i%Oi... KK, M;3 +#,u ki&ileri de Aehennem.e at*akla *e&5uldür. $enilebilir ki ce%enne*e at*a *e&5uli(eti da%a a,ır bas*aktadır, +ünkü (ukarda de,indi,i*i) 5ibi, kendi kendisine: ":en -ehennemi kâfirlerle dold*ra-a4ım" di(e s/) 0er*i&tir. 2u nedenle ikide bir ce%enne*e "6old*n m*>" di(e s#r*akta 0e ce%enne* de #na "6aha var mı>" di(e (anıt 0er*ektedir. 9(le anla&ılı(#r ki 'anrı bu k#nu&*a(ı, /)ellikle kı(-*et 5ünü Aa%udi 0e Hıristi(an #lanlarla %esa4la&*ak *aksadı(la (a4*aktadır (2k). $i(-net Aa(ınları, Sahih1i :*harhi "*h!asari,,, cilt 2, M25O!; a(rıca bk). 6af sLresi, -(et 3I . Be 0ar ki #nları 7k-fir7 (a4an da kendisidir. 9te (andan 3u%a**ed.in 'anrısı, ara sıra ba)ı ki&ileri ala(a alarak Nennete s#k*ak 5ibi *u)i4liklerden de 5eri kal*a). =0 zD $i(-net Aa(ınları Sahih-i Buhar Muh!asari"""0 cilt 2, s%. M;3 . Aine bunun 5ibi, MI bin 3üslü*an ki&i(i %i+ %esa4 0er*eden sir-t.tan 5e+irdi,i de #lur (6ı(-*et 5ünü sırat1tan 5e+i& i+in bk). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD 2, s%. M2IOM3I

42

2ütün bunlar 5/steri(#r ki 3u%a**ed1in 'anrısı, %er ne kadar kendisini "rahim"$ "affedi-i",,, 0s #larak tanı*la*akla beraber, k-fir (a4tıklarını ce%enne*e at*aktan bü(ük bir )e0k al*aktadır. 2unun b/(le #ldu,unu, bira) da%a i(i anla(abil*eni) i+in sırat k/4rüsünden 5e+i& 0e ce%enne* ate&lerine atılı& k#nusunda 6ur.-n.da (er alan, (a da 3u%a**ed.in 6ur.-n #l*a(arak (erle&tirdi,i seri-t 0erilerine 5/) at*anı) 5erekir. <rada anlatılanları /,ren*ek sLreti(le 3üslü*anlık sına0ına da%a da i(i %a)ırlan*ı& #lursunu).

Soru: "Size ,ehennem'in0 ,um'a 8ünleri hari30 ha<!anın her 8ünü parla!ıldı'ını (e parla!ılırken )er)üzünün ısındı'ını (e -u nedenle -u 8ünlerde 8ünesin ze(âl'de -ulundu'u zamanlar namaz$ı !ehir e!mek 8erek!i'ini s4)leseler inanır mısınız9 ;ine -unun 8i-i0 sı+ak (e so'uk me(simlerin olu%masının ,ehennem'in ka)naması ile il8ili oldu'una inanır mısınız9"
>,er bu s#rulara "%ve!$ b*nlara inanıyor*m" di(erek (anıt 0erecek #lursanı), si) i(i bir 3üslü*an #larak d#,ruca Nennete 5ideceksini)dir. A#k, e,er: "+ayır bü!ün b*nlar akli dışlayan$ müs e! ilimle *y*şmayan şeylerdir" di(ecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). ?ünkü 3u%a**ed, bütün bunları, 'anrı1dan 5eldi,ini s/(ledi,i bu(ruklara da(at*ı&tır. 9rne,in Ne%enne*.in Nu*a 5ünleri 4arlatıl*adı,ını, bunun dı&ında %er 5ün, 5üne& )e0-l 0aktinde (en (üksek n#ktasında iken, 4arlatıldı,ını s/(le*i&tir. Jü(a 'anrı, %er Nu*.a 5ünü altı(ü) bin ki&i(i Ne%enne* ate&inden a)ad et*ektedir D2k). İ*a* Ja)-l=, Kim$.B$i Sa.&e!5 2edir Aa(ıne0i, İstanbul 1979, s% 1I7 Ne%enne*in ka(na*asının 0e bu nedenle 'anrı1(a 3 ":en kendi kendimi yiyor*m" di(e (akın*asının 0e (er(ü)ünde sıcak E s#,uk *e0si*lerin bu (ü)den #lu&*asının %ik-(esine 5elinceF 3u%a**ed.in s/(le*esi s/(le: "sı-ak şidde!lendi4i vaki!!e salâ!&1i C*hr*' (na*a) kıl*a(ı serinli4e bırakınız, Cira sı-a4ın şidde!i Cehennem5in kaynamasındandır, =ar&1i Cehennem' 7abbine &şikâye!!e b*l*nd* ve'3 15)â 7ab$ beni ben yiyor*m, &izin ver'51 dedi, 8llâh* Teâlâ da iki def5a nefes almasına izin verdi, =efesin biri kisin$ di4eri yazın, %n #ok ma5r/z old*4*m*z sı-ak ile sizi en ziyâde üşü!en zemherir &is!e b*d*r'" D2u%ar=.nin >bL Hüre(re.den ri0-(eti i+in, $i(-net (a(ınlarından bk). Sahih-i Buhar Muh!asari ,,, cilt 2, s%. ;7! H. 321H

43

J/rülü(#r ki 3u%a**ed, *e0si*lerin #lu&u*unu, Ne%enne*.in ka(na*ası ile a+ıklı,a 0ur*u&tur. Jü(a Ne%enne* &iddetli bir &ekilde ka(nadı,ı )a*anlar sıcak *e0si* #lur. Fakat b/(le )a*anlarda Ne%enne* kendisini nefes ala*a(acak kadar sıkıntıda %isseder; kendi kendisini (i(erek eriti(#r*u& 5ibi #lur 0e bu nedenle 'anrı1dan, nefes al*ak i+in i)in ister. 'anrı da #na iki ke) nefes al*ası i+in i)in 0erir. 2u i)in sa(esinde Ne%enne* iki ke) nefes alır 0e iste nefes aldı,ı )a*an (er(ü)ünde s#,uk *e0si* ba&larF He*en ekle(eli* ki, ba&ta $i(-net #l*ak ü)ere din ada*ları*ı), bu (ukarıdakine ben)er &e(leri 7ili*7 di(e insanları*ı)a bellet*ektedirler. Her ne kadar Ne%enne*.in ka(na*ası(la (er(ü)ünde sıcak *e0si*lerin #lusunun, (a da Ne%enne*.in 'anrı1(a &ik-(ette bulunu4 nefes al*ak iste*esinin "kinâye ve me-âz" kabilinden &e(ler #labilece,ini kabul et*ekle beraber, bunların 5er+ek #l*asının da akla a(kırı dü&*edi,ini bildirirler. 9rne,in $i(-net.in a+ıkla*ası s/(le: ")eryüzünde sidde!1i harâre!in Cehennem5in kaynamasından olması kinâye ve me-az kabilinden old*4* gibi nâr5in şikâye!i ne nefes alması da me-âz0dir, "aahâza b*nların hakika! olmasına da hi#bir mân01i akil yok!*r", 2unu s/(lerlerken kendilerine 6ur1-n1ın Ksr- sLresi.nin ;;.-(etini destek edinirler, ki bu -(et.e 5/re 5ü(a canlı 0e cansı) %er &e( 'anrı1(ı /05ü ile (üceltir 0e 'anrı #nların dediklerini i&itir D2k). $i(-net (a(ınlarından: 8a%i%Oi 2u%ar= 3u%tasari..., Nilt 2, s%. ;77OMH

Soru: "Size deseler: -'Tanrı diledi'ine hida)e! (erir0 onu do'ru )ola sokar0 )a da diledi'inin 84nlünü a3ar0 onu Müslüman kılar0 diledi'ini de hida)e!inden )oksun kılar sap!ırır0 )a da 84nlünü kapa!ıp kâ<ir kılar" Diledi'ini pu!lara !ap!ır!ır0 diledi'ini pu!a !apmak!an uzak kılar" Do'ru )ola sok!uklarını0 )âni Müslüman )ap!ıklarını ,enne!'e a!ar0 kâ<ir )ap!ıklarını )a da pu!a !ap!ırdıklarını ,ehennem a!e%inde )akarA'-" Bu %ekilde konu%anlara karsı ne dersiniz9"
>,er bu s/(lenenleri akilci dü&ünce kıstasına 0uru4: "+ayır olmaz böyle şey, )ü-e old*4* kab*l edilen bir Tanrı$ insanları hem kâfir ya da *!a !a an ya ı hem de Cehennem5e a!mış olamaz, :öyle ya a-ak ol*rsa hem adâle! ilkelerini #i4nemiş ve hem de #elişkili şekilde kon*şm*ş ol*r" derseni) 3üslü*anlık

44

sına0ından sıfır alırsını). A*a akli bir kenara atı4, (ukarıdaki s/)lerin d#,ru #ldu,unu s/(le(ecek #lursanı) Nennet.in en 5ü)el k/selerine la(ık bir 3üslü*an #ldu,unu)u #rta(a 0ur*u& #lursunu). ?ünkü İsl-* seri-ti, 3u%a**ed.in 'anrı1sının ke(fili,ini, +eli&kili,ini, ad-let ilkelerini +i,ne*i&li,ini kanıtla(an bu(ruklarla d#ludur. Bice /rneklerden biri #larak >n.-* sLresi.nin su -(eti.ni #ku(alı*: "8llah$ kimi do4r* yola ile!mek is!erse on*n kalbini İslâm’a a#arB kimi de sa !ırmak is!erse,,, .albini iyi-e daral!ır (#nu inan*a(anlardan (a4ar . 8llah inanmayanların üs!üne is!e böyle m*rdarlık verir (#nu ce)alandırır (2k). >n.-* sLresi, -(et 125 . J/rülü(#r ki 3u%a**ed.in 'anrısı, diledi,ini k-fir (a4ı(#r 0e k-fir (a4tı,ını da ce)alandırı(#rF $a%a baksa bir de(i*le insanlar, kendi istek 0e iradeleri(le d#,ru (#lu bul*u& #l*u(#rlar. <nları 3üslü*an (a da k-fir (a4an 'anrı1dır. Hatt- 3u%a**ed bile kendi istek 0e iradesi(le d#,ru (#la 5ir*i& de,ildir. <nu d#,ru (#la ileten 'anrı1dır. 6ur.-n.da s/(le (a)ılı: "&%y "*hammed(' e4er seni seba!kâr kılmasaydık$ ger#ek!en$ nerdeyse onlara (*ü&riklereE4uta ta4anlara biraz-ık meylede-eksin, 2 zaman$ hi# şü hesiz$ sana haya!in ve ölümün sıkın!ılarını ka! ka! !a!!ırırdıkB sonra bize karsı kendin i#in bir yardım-ı da b*lamazdın,,," (2k). Ksra 8Lresi, %a(et 7;O75 . 2ir baksa /rnek s/(le: "8llah kime hidaye! verirse (d#,ru (#la s#karsa $ is!e do4r* yol* b*lan od*rB kimi de hidaye!!en *zak !*!arsa$ ar!ik onlara 8llah5!an baksa dos!lar b*lamazsın, .ıyame! gününde onları kör$ dilsiz ve sa4ır bir halde yüzükoy*n hasrederiz, 2nların vara-a4ı ve kala-a4ı yer Cehennemdir ki a!eşi yavaşladık#a on*n a!eşini ar!!ırırız( Cezaları is!e b*d*r( <ünkü onlar âye!lerimizi inkâr e!mişler&dir',,,"(2k)., Ksra sLresi, -(et 97 . Aine 5/rülü(#r ki 'anrı, diledi,ini %id-(et.e erdiri(#r, d#,ru (#la s#ku(#r 0e cennetlik kılı(#r; diledi,ini de %ida(et.ten u)ak tutu(#r, (-ni sa4tırı(#r 0e sa4tılar di(e #nları 6ı(a*et 5ününde k/r, dilsi), sa,ır bir %alde ce%enne* ate&ine atı(#rF Aine bunun 5ibi ki&ileri 7*ü&rik7 (4ut4erest (a4an da 'anrı. Biteki* 6ur.-n.da s/(le (a)ılı: "&%y "*hammed(' P*!a !a anlardan (*ü&rik1lerden yüz #evir, 8llah is!eseydi *!a !a mazlardı,,," (2k). >n.-* sLresi, -(et 1I!O1I7 .

45

A-ni 'anrı, diledi,ini 4uta ta4an.lardan (a4ı(#r 0e s#na da 3u%a**ed.e "onlardan yüz -evir" di(e bu(uru(#r. 2ununla da kal*ı(#r fakat *ü&riklerin /ldürül*eleri i+in s/(le di(#r: ",,,"üşrikleri & *!a !a anları' b*ld*4*n*z yerde öldürün,,," (2k). 'e0be sLresi, -(et 5 . A-ni 3u%a**ed.in 'anrısı, %e* insanları 5üna%k-r kıl*akta, %e* de 5üna%k-r kıldıklarını ce)alandır*akta, %ani sanki su+luluk #nlara ait i*i& 5ibiF <lacak &e( *idir bu si*di s#racaksını)dır: "=eden Tanrı #elişkili bir dil ile ve adâle! d*yg*larını #i4ner şekilde kon*ş*r(" . 2unun +e&itli nedenleri 0ar 0e bu nedenlerin %e4si de 3u%a**ed.in 5ünlük +ıkarları(la il5ilidir. 9rne,in ki&ileri 3üslü*an (a4*ak iste(i4 de (a4a*adı,ı )a*anlar, s#ru*lulu,u 'anrı1(a at*ak sLreti(le kendisini te*i)e +ıkar*a (#lunu bul*u&tur. 6#nu(u di,er bir+#k (a(ınları*ı)da (/rne,in 9K(r,.n,%n /leş!irisi9 adli kitabı*ı)da ele aldı,ı*ı) i+in burada fa)la dur*a(aca,ı).

Soru: "diledi'ini imanlı (e diledi'ini de imansız )apan Tanrı$nın0 kâ<ir )ap!ı'ı ki%ileri %e)!an ile dos! kıldı'ını ka-ul ede-ilir misiniz9"
>,er bu s#ru(a: "+ayır kab*l edememB #ünkü )ü-e bir Tanrı insanları sa !ırı şey!anlarla dos! kılmaz" &eklinde (anıt 0erecek #lursanı) 3üslü*anlık sına0ından i(i n#t ala*a)sını), +ünkü 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 'anrı, k-fir kıldı,ı ki*seleri bir de &e(tanlarla d#st (a4tı,ını bildir*ekle /0ün*ü&tür. Jer+ekten de bira) /nce 5/rdü,ü*ü) 5ibi 3u%a**ed.in 'anrısı, diledi,ini 5/nlünü a+ı4 3üslü*an (a4ı(#r 0e diledi,inin de 5/nlünü ka4a(ı4 sa4tırı(#r, (-ni k-firlerden kılı(#r; k-fir kıldıklarını da Ne%enne*.e atı(#r (/rne,in bk). >n.a* 39, 125; Pu*er 22, 23; 8üra M, 0b... . Fakat (ine 3u%a**ed.ten /,ren*ekte(i) ki 'anrı bir de i*an sa%ibi kıl*adıklarını &e(tanlarla d#st kıl*aktan %#&lan*aktadır. Biteki* s/(le k#nu&*u&tur: ",,,?ü hesiz :iz şey!anları$ inanmayanların dos!ları kildik,,," (2k). A.raf sLresi, -(et 27 . A-ni 'anrı, insanları sa4tırı4 &e(tanlarla d#st kıl*a(ı kendisine *utluluk 0esilesi edini(#r. Fakat bunları s/(le(en 'anrı, %ani sanki bu s/(lediklerini unut*u& 5ibi, bir de &e(tanlarla d#st #l*anın insanlara ait bir &e( #ldu,unu s/(ler, /rne,in s/(le der:

46

"Cemaa!in bir kısmını hidaye!e (d#,ru (#la erdiren 25d*r ('anrı1dır . D!ekiler ise delâle!i (sa4ıklı,ı hake!!iler, 2nlar 8llah’ı bırakarak şey!anları -an-i4er dos! edindiler, :öyle iken kendilerinin do4r* yolda old*klarını sanıyorlar" (2k). A.raf sLresi, -(et 3I $ikkat edini), bira) (ukarda diledi,ini d#,ru (#la s#ku4 diledi,ini sa4tırarak &e(tanlarla d#st kıldı,ını s/(le(en 'anrı, si*di burada ta* tersini s/(le*ektedir. $a%a d#,rusu bir 5urub insani d#,ru (#la s#ktu,unu a+ıklarken, bir 5urub insanin da &e(tanları kendilerine d#st edindiklerini bildir*ektedirF

Soru: "Size Tanrı$nın0 ,enne!'!eki erkek kul$larına 8üzel #adınlar0 -'memeleri )eni ser!le%mi% -akire kızlar-'0 (e a)rı+a da -'o'lanlar'- 5Gilman'lar0 Hildan'lar6 !edarik eder oldu'unu s4)leseler0 ne dersiniz9"
>,er, bunu s/(le(en ki&i(e: "+ayır$ Tanrı böyle kon*şm*ş olamaz$ #ünkü b* sözler müs!eh-en ni!elik!e şeylerdirB b* sözleri Tanrı’ya yamamak$ Tanrı’yı edeb dışı bir dil ile kon*ş*yorm*ş gibi !anımlamak ol*r ki b* da 25na hakâre! sayılmak gerekir" di(e (anıt 0er*e,e kalkarsanı) 3üslü*anlık sına0ını 5e+e*e*i& #lursunu). A#k, e,er bu s/)lere inanı4, Nenneti d/rt 5/)le bekler #ldu,unu)u bildirecek #lursanı), sına0dan ba&arı ile +ık*ı& sa(ılırsını). ?ünkü 3u%a**ed.in, 6ur.-n (a da 6ur.-n #l*a(arak k#(du,u bu(ruklara 5/re Nennet.ler, e*salsi) 5ü)elliklerle 0e ni*etlerle d#ludur. <rada *e(0elerin, ba,ların, ba%+elerin %er türü 0ardır; su ır*akları (anında tadı b#)ul*adık süt ır*akları, &ara4 ır*akları, bal ır*akları, 5/)ü ka*a&tıran sara(lar, ta%t.lar, k#ltuklar, atlastan 5i(siler, süsler 0b... bulunur. Fakat bütün bunlardan 5a(rı bir de "bakire" 0e "memeleri yeni ser!leşmiş" kı)lar (%Lri.ler 0ardır ki Nennet.teki erkeklere i+ki sunarlar 0e 'anrı bu kı)ları, erkek kulları(la se0i&tirir. 9rne,in alOBebe. sLresi.nde 3u%a**ed.in 'anrısı s/(le di(#r: ",,,?ü he yok ki #ekinenlere (3üslü*an ki&ilere bir k*r!*l*ş$ bir k*!l*l*k ve m*râda eriş yeri varB bah#eler$ üzümler ve memeleri yeni ser!leşmiş yaşı! kızlarB ve do dol* kadeh, =e boş bir söz d*yarlar orda$ ne birbirlerini yalanlama, 7abbinden fazlasıyla bir lü!*f ve ihsan,,," D2k). al Bebe. sLresi, -(et 31O3!H. C-kia sLresi.nde 'anrı1nın, 5ü)el 5/)lü 0e (e4(eni bir (a4ıda %uriler (arattı,ı, %e4sini de "kızo4lan kız" (a4tı,ı 0e bu 5ü)el kı)ları, 7erkeklerine dü&kün 0e (a&ıt7 kıldı,ı (a)ılı:

47

"&"ü5minler' 6ikensiz sedir a4a#ları$ i# i#e salkımları sarkmış m*z a4a#ları$ *zayı gi!miş gölgeler al!ında akı #a4layan s*lar$ alabildi4ine #ok$ bi!memiş ve engelsiz meyveler arasında$ yüksek döşekler üzerinde ola-aklar, :iz o güzel gözlü .adınları &h*rileri' ye yeni bir ya ıda yara!!ık ve he sini de kızo4lankız ya !ık, +e si erke4ine düşkün ve he si yaşı!,,," (C-kia süresi, -(et 2MO37 3u%a**ed.in 'anrısı, bu 5ü)el kı)ları, se05ili erkek kul1ları ile se0i&tir*ek istedi,ini bildir*ek ü)ere s/(le der: ",,, 15)iyin$ i#in( 6oy*n kolaylıkla, )a !ıklarınızın ((-ni bana 0e 3u%a**ed.e b#(un e,*i& #l*anı)ın karşılı4ı olarak, 6izi$ dizi !ah!lara yaslanarak51 dene-ek onlara, :iz onları$ iri &güzel' gözlü h*rilerle evlendire-e4iz, &Cenne!!e' onlara$ iş!ahlarının #ek!i4i meyve ve e!lerden dilediklerin-e vere-e4iz, Ae onlar orada$ kadeh !ok*ş!*ra-aklarB i#inde bos ve günah olmayan bi#imiyle,,," ('Lr sLresi, -(et 19O2I, 23O2; Fakat 3u%a**ed.in 'anrısı, Nennet.teki erkek kullarına sadece 5ü)el 0e bakire kı)lar tedarik et*e(i (eterli bul*a); bir de #nların %i)*etine "Jilman5lar"$ "Aildan5lar" (-ni 5en+Eta)e #,lanlar 0erir; bu #,lanların "Sedeflerinde saklı in-i gibi " #lduklarını s/(ler; s/(le der: ",,, Ae onlara$ Jilman &o4lanlar' hizme! s*na-akB &b* o4lanlar' Sedeflerinde saklı in-i gibidirler ,,," D2ir baksa +e0iri s/(le: "+izme!lerine verilmiş &kab*4*nda' saklı in-i gibi gen#ler e!raflarında dönü dolaşırlar (2k). 'Lr sLresi, -(et 2; H 2u k#nuda da 0erilebilecek /rnekler 4ek +#k; bunları di,er bir+#k (a(ınları*ı)da ele aldı,ı*ı) i+in burada fa)la dur*a(aca,ı). DNennet tanı*ı ile il5ili 6ur.-n 0e Had=s %ükü*leri i+in beni* "Seriâ! (e #adın" 0e "#ur$ân$ın Ele%!irisi" adli kita4ları*a bakını). a(rıca bk). 'uran $ursun 5 K(r'.n Ansi lo'e&isi5 Ail! ;, s%. !9 0e d. ; İ*a* Be0e0=, age5 Nilt 3, s%. ;!; 0e d.H 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki 'anrı1(ı, erkek kul1larına "memeleri yeni ser!leşmiş bakire güzel kızlar" 0e "Sedeflerinde saklı in-i gibi o4lanlar" tedarik eder bi+i*de tanı*la(an %ükü*leri, 'anrısal nitelikte kabul et*ek 5ü+tür. 'anrı fikrine sa(5ılı %i+ ki*senin bunları beni*se*esine #lanak (#ktur. Be 0ar ki İsl-* seri-tinin, 'anrı1dan 0e 3u%a**ed.ten 5el*e #ldu,unu bildirdi,i bu tür din %ükü*lerini beni*se*edi,ini) an, 'anrı1(ı 0e 3u%a**ed.i ink-r et*i& sa(ılır 0e kuskusu) 3üslü*anlık sına0ından sıfır al*ak (anında bir de dinsi)likle da*5alanırsını) ki bu takdirde (a&a*ını) te%like(e 5irebilir.

48

Soru: "Size deseler: -'@ldük!en sonra #a-r'e 8iren ki%i$)e Tanrı0 aklıni (e %uurunu iâde ederJ -u sa)ede ki%i mezarda iken dahi Muhammed'i 4(e-ilirA'-" Bunu s4)le)ene ne dersiniz9"
>,er akilci dü&üncenin insani iseni), %i+ kuskusu) bunu s/(le(eni ala(a alır 0e *u%te*elen #nu 5ericilikle, (#ba)lıkla su+larsını). Fakat %e*en belirte(i* ki bunu (a4tı,ını) takdirde 3üslü*anlık sına0ından (ine sıfır al*ı& #lur, üstelik İsl-*1a inan*a*akla da*5alanırsını). ?ünkü (ukarıdaki s/)leri s/(le(en 3u%a**ed.tir. G/(le ki: 9M(hamme&'e )öre M(hamme&9 adli kitabı*da u)un u)adı(a a+ıkladı,ı* 5ibi 3u%a**ed, /0ün*e(i 0e ba&kaları tarafından /0ül*e(i a&ırı &ekilde se0en bir ki*se(di. Her 0esile(le kendisini, bütün insanların 0e 5el*i& 5e+*i& bütün 4e(5a*berlerin en (ücesi 0e Alla% katında en de,erlisi #larak 5/sterirdi; /rne,in: "Jözünüzü a#ın( :en 8llah’ın sevgilisiyim, 8llah nezdinde gelmiş ve gele-ek bü!ün insanların en şereflisi$ en yü-esi benim(" derdi. Aa da: ":en Odem o4*llarının seyyidiyim &efendisiyim',,," derdi. Aa da kendisini bütün 4e(5a*berlerin en (ücesi #larak 5/ster*ek ü)ere: ":en 7es/llerin &Tanrı el#ilerinin' önderiyim, :en =ebi5lerin ("e(5a*berlerin' kemâlini simgeleyen son nebiyimB .ıyâme! gün* ilk sefaâ! ede-ek olan ve sefaâ!i ilk kab*l edile-ek olan da benim(" derdi. 90ün*ekte # kerte ileri 5iderdi ki, 'anrı1(ı bile, *elekleri(le birlikte kendisine sal-0at 5etirir*i& 5ibi tanı*la*aktan 5eri kal*a), insanların da kendisine sal-0at 5etir*elerini isterdi. 9rne,in 6ur.-n.a k#(du,u -(et.le 'anrı1nın s/(le k#nu&tu,unu s/(le*i&tir: "?ü he yok ki 8llah ve melekleri$ salâva! ge!irirler Peygamber &"*hammed5e'B %y inanlar( Siz de ona salâva! ge!irin$ !am !eslim olarak da selam verin" (2k). A%)-b sLresi, -(et 5! D2u k#nuda 0erilecek di,er /rnekler i+in beni* 9M(hamme&'e )öre M(hamme&9 adli kitabı*a bakını).

49

İnsanların kendisini (ücelt*elerini, kendisine /05ü (a,dır*alarını 0e bu isi /*ürleri b#(unca (a4*alarını 3u%a**ed (eterli bul*a)dı; isterdi ki *e)arda da%i bu /05ülerine de0a* etsinler. /IC 0e r'in kı)ı A$şe1nin 0e kı) karde&i #lan /sm. Iin!i /IE 0e r.in bu k#nudaki ri0-(etleri, bunun il5in+ /rneklerinden biridir. <la( su: Jünlerden bir 5ün 5üne& tutulur 0e %alk k#rku 0e tela&a ka4ılır. 2a&ta 3u%a**ed #l*ak ü)ere %erkes, 'anrı1(a sı,ın*ak ü)ere, na*a)a durur. Ba*a)a duranlar arasında 3u%a**ed.in eslerinden A$şe de 0ardır. A(&e1nin kı) karde&i /sma, # sırada e0de isi(le *e&5ul #ldu,u i+in %alkın tel-&ını fark ede*e*i&tir. Fakat e0den +ıkı4 da %alkın na*a)a dur*u& #ldu,unu 5/rünce A(&e1nin (anına 5iderek: ":* halka ne ol*yor &=eden kork*yorlar'" di(e s#rar. Ba*a) kıl*akta #lan A(&e kendisine 5üne& tutuldu,unu anlat*ak i+in 5/k(ü)üne d#,ru ba&ı ile is-rette bulunur 0e "Sübhâna5llâh(" der. >s*- 4ek bir &e( anla*a) 0e tekrar s#rar: ":* bir âye!&1i azâb veya !ekarrüb1i .ıyâme!' mii" ((-ni 72u bir a)-b is-reti *i, (a da 6ı(-*et.in (akla&*ası *ı7 di(e s#rar. A(&e ba&ı(la "%ve!" di(e ce0a4 0erir. 2unun ü)erine >s*- da na*a)a durur. Ba*a)dan s#nra 3u%a**ed, %alkı karsısına alı4: "Cenne! ve Cehennem5e kadar &evvel-e' bana gös!erilmemiş hi#bir şey kalmadı ki$ b* makamda görmüş olmayayım" di(erek k#nu&*a,a ba&lar. 6#nu&*asında 'anrı1nın kendisine 0a%i( indirdi,ini 0e bu 0a%(e 5/re insanların, /lü*den s#nra kabre (*e)ar.a 5irdiklerinde sına0a +ekileceklerini 0e sına0 sırasında kendilerine: ":* adam ((-ni 3u%a**ed hakkındaki ilmin nediri" di(e s#rulaca,ını; bu s#ru(a 3üslü*an ki&inin: "2 &Câ!1i Ser0f' "*hammed5dir, 2 &Câ!1i Ser0f' 8llah’ın 7es/lüdür, :ize kanı!lanmış âye!lerle do4r* yol* gös!erdi, :iz de on*n #a4rısına *yarak izinden yürüdük, 2 &Câ!1i Ser0f' "*hammed’dir" di(ece,ini; bu s/)lerin ü+ ke) tekrar edilece,ini, 0e #ndan s#nra # ki*se(e: "Dyle ise ya! da raha!ına bak, 2 &Câ!1i Ser0f5in' eygamberli4ine kesin olarak inandı4ın h*s*s*nda şü he kalmadı" denilece,ini; fakat e,er # ki&i 7*ünafık7 ise ((-ni sadece dı& 5/rünü&ü ile 3üslü*an #lan, fakat i+ (/nü ile 3üslü*an #l*a(an bir ki*se ise , bu s#ru(a karsı: ":en ne bileyim işi!!im$ ö!eki beriki bir şeyler söylüyorlardı, :en de söyledim"

50

ce0abini 0erece,ini belirtir D2k). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD5 ($i(-net Aa(ınları cilt 1, s%. 7!, MMOM9H $a%a baksa bir de(i*le 3u%a**ed, *e)ara 5ir*i& /lü 0ücLd.ların, kendisi i+in: "8llah’ın 7es/lü bir Câ!1i Ser0f 7 di(e k#nu&tuklarını s/(le*e(i, /0ün*e 0esilesi (a4*ı&tır. Be 0ar ki *e)ardaki /lünün bu &ekilde k#nu&abil*esi i+in akil 0e &uur sa%ibi #l*ası 5erek*ekte. 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki bunu sa,la*ak, 'anrı1nın se05ili el+isi 3u%a**ed i+in, +#k k#la(dır. Biteki* Ömer ID -a!!.I, bir 5ün kendisine kabir %alinden 0e kabir s#runlarından s/) edi4: P&"ezarda iken' 8klımız başımıza iâde edile-ek mi>E di(e s#runca, 3u%a**ed s/(le (anıt 0erir: "%ve!$ b*günkü hey5e!inizde akil ve ş**r*n*z iâde ol*na-ak!ır ... 7 P0 zD SahihBi 0(harE M(h!asariDDD5 ($i(-net Aa(ınları , cilt ;, s%. 5I;H A*a bunu s/(lerken /lülerin kabirde i&it*e) #lduklarına dair 6ur.-n.a k#(du,u -(et.i (ki F-tir sLresi.nin, 22.ci -(eti.dir 5/) ardı et*i& #lur. 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki, bütün bunlar b/(le iken, (ukarıdaki s#ru(a 7Ha(ır7 di(e (anıt 0erecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0ından sıfır al*ı& #lacaksını)dır.

Soru: "Tanrı$nın insanları0 (ah%e! ni!eli'indeki +ezâ'lara 3arp!ıra+a'ına0 4rne'in el (e a)akları 3aprazlama do'ra!mak0 84zleri o)dur!mak0 )a da ka<aları kılı3la do'ra!mak0 )a da as!ır!mak0 (-""" 8i-i u)8ulamalara mahk*m kıla+a'ına inanır mısınız9"
İnsan= du(5ularla d#lu bir ki&i iseni), kuskusu) ki b/(le bir s#ru(u &a&kınlıkla kar&ıla(acak 0e *u%te*elen: "+ayır inanamam( Aahşe! ni!eli4inde sayılmak gereken b* !ür -ezaların$ Tanrı’dan geldi4ini kab*l edemem(" di(eceksini)dir. ?ünkü %er ne kadar su+ isle(enleri ce)alandır*anın d#,al #ldu,unu kabul edi(#r iseni) de, u(5ulanacak ce)anın 0a%&et niteli,ini ta&ı*a*ası 0e a(rıca da su+ ile ce)a arasında denkle&*e bulun*ası 5erekti,ini dü&ün*ektesini)dir. Ce (ine +ünkü "7ah0m" (*er%a*etli #ldu,u s/(lenen bir 'anrı1nın, insanlara 5addarlık /rne,i te&kil et*esini iste(e*e*ektesini)dir. Be 0ar ki bu dü&ünceni)i #rta(a 0urdu,unu) takdirde 3üslü*anlık sına0ında ba&arısı) kal*ı& #lacaksını)dır. ?ünkü 3u%a**ed, bu tür ce)aların 'anrı bu(ru,u #ldu,unu bildir*i& 0e 6ur.-n.a bu d#,rultuda -(et.ler k#(*u&tur. 2u -(et.lerden biri, %ırsı)lıkla il5ili #larak s/(le:

51

"hırsızlık eden erkek ve .adının$ ya !ıklarına karşılık bir -ezâ ve 8llah’ın bir ibre! olmak üzere$ ellerini kesin, 8llah izze! ve merhame! sahibidir" (6. 3-ide sLresi, -(et 3M 2u -(et.de 5e+en "hırsızlık" s/)cü,ü (ki "sirka!" s/)cü,ünün kar&ılı,ıdır , ba&kasının *alini 5i)lice, (-ni #nun %aberi #l*adan al*ak anla*ına 5eli(#r. $ikkat edilece,i 5ibi -(et.de sadece "hırsızlık" den*i& fakat +alınan &e(in *iktar 0e de,eri 0e ne de %an5i *aksatla +alındı,ı %ususu belirlen*e*i&tir. Her ne kadar 6ur.-n (#ru*cularından ba)ıları, +alınan &e(in "az #ok merg*b denebile-ek bir nisaba ba4lı olması" 5erekti,ini s/(le*ekte iseler de, KbnOi Abbas, Kbn Pübe(r 0e Haseni 2asri 5ibi ka(naklar b/(le bir kıstasa 5erek #l*adı,ını 0e +alınan &e(in a) (a da +#k #l5unun, el kes*e ce)asının u(5ulan*asında etkili bulun*adı,ını bildir*i&lerdir D2u k#nuda bk). >l*alılı H. Aa)ir, -a "Eni5 K(r'.n "ili5 (2edir Aa(ıne0i, İstanbul, 1993, Nilt 2, s%. 1!72 ...H. Fakat %er ne #lursa #lsun, s/(le*e(e 5erek (#ktur ki %ırsı)lık (a4anın ellerini, bileklerini kes*ek 5ibi bir ce)- insaf dı&ı 0e 0icdan sı)latıcı bir ce)-.dır. Qstelik de ce)- %ukuku anla(ı&ına a(kırı, su+ ile ce)- arasındaki den5e(i 5/) /nünde tut*a(an bir u(5ula*adır ki %ırsı)lık (a4an ki&i1(i (eniden su+ isle*e(e )#rla*aktan baksa bir ise (ara*a). ?ünkü elleri kesilen bir insan, artik +alı&a*a(aca,ı 0e a+ kalaca,ı i+in, (eniden %ırsı)lık (a4*aktan baksa +are bula*a(acaktır. Aine 3u%a**ed.in, 'anrı1dan 5el*edir di(e 6ur.-n.a k#(du,u bir -(et s/(le: "8llah ve 7es*lüne karsı savaşanların ve yeryüzünde fesad #alışanların -ezâsı an-ak &a-ımadan' öldürülmeleri$ ya asılmaları yah*! el ve ayaklarının #a razlama kesilmesi yah*! da b*l*nd*kları yerden sürülmeleridir, :* onların dünyâda rüsvaylisidir, 2nlar i#in ahire!!e de büyük azab vardır" (6. 3-ide sLresi, -(et 3; $ikkat edilece,i 5ibi burada, 'anrı1(a 0e 3u%a**ed.e karsı sa0a&anların 0e (er(ü)ünde fesad +ıkaranların ne 5ibi ce)alara +ar4tırılacakları bildirili(#r ki bunlar "a-ımadan öldürmek"$ "asmak"$ "el ve ayakları #a razlama olarak kesmek" (a da "b*l*nd*kları yerden sürülmek" 5ibi d/rt u(5ula*adan #lu&u(#r. Her biri teker teker u(5ulanabilece,i 5ibi, birlikte de u(5ulanabilir. 9rne,in %e* cin-(et isle(en ((-ni 7katil (a4an7 0e %e* de a(ni )a*anda *al +alan ki&ilerin, biri sa,dan, biri de s#ldan #l*ak ü)ere, birer elleri(le birer a(akları kesilir 0e s#nra bunlar /lü*e terk edilir. 2u -(et.in 6ur.-n.a 5ir*esi(le il5ili #larak İsl-* ka(nakları +e&itli sebe4ler /ne sürerler. @krime 0e +aseni :asr0 5ibi ka(naklara 5/re (ukarıdaki -(et.ler "müsrik5ler" (4uta ta4anlar %akkındadır. KbnOi Abbas 5ibi ka(naklara 5/re bu -(et, Aa%udi (a da Hıristi(an ((-ni 6endilerine 6ita4

52

0eril*i& #lan ka0i*lerden birinin 3u%a**ed.le barı& andla&*ası (a4tıktan s#nra, andla&*a %ükü*lerine a(kırı #larak (#l kesi4 (er(ü)ünde fesad +ıkar*aları nedeni(le in*i&tirF 2ir baksa ri0-(ete 5/re, :ilâl /-n-i K(e)miri ka0*inin İsl-* ale(%tarı da0ranı&ları nedeni(le in*i&tir: 5ü(a 0enE Kinane ka0*inden bir kısı* %alk, 3üslü*an #l*ak kasdi(le 5elirken Hil-l.in ka0*ine u,ra*ı& 0e bu ka0*in ada*ları #nların (#llarını kes*i&ler 0e kendilerini de /ldür*ü&lerdir. Be ni%-(et bir baksa ri0-(ete 5/re de bu -(et, 3u%a**ed.in +#banını /ldüren 0e de0elerini +alı4 5/türen ki*seler 0esilesi(le k#n*u&tur ki /)eti s/(le: Hicret.in !.(ılında Kkle 0e Kre)ne kabilelerinden ba)ı ki*seler, 3ed=ne.(e 5elerek 3u%a**ed.e sı,ınırlar. İsl-* dinine 5irdiklerini s/(lerler 0e %asta 0e a+ #lduklarını belirterek (-rdı* isterler. 3u%a**ed kendilerini, de0elerinin bulundu,u (ere 5/nderir 0e bakılı4 i(ıle&*elerini sa,lar. 2ir süre s#nra bu ki&iler i(ıle&irler 0e i(ıle&ir i(ıle&*e) 3üslü*anlı,ı terk ederler 0e 3u%a**ed.in +#banını /ldürü4 de0elerini 5/türürler. Haberi alınca 3u%a**ed, 5a)ab.a 5elir 0e %e*en ada*larını 5/nderi4 bu ki&ileri (akalatır. Her birinin ellerini 0e a(aklarının +a4ra)la*a kesil*esini 0e a(rıca da 5/)lerinin #(ul*asını e*reder. Ce s#nra #nları bu %alde iken kı)5ın 5ünesin altında /lü*e terkeder D2u k#nuda beni* "Muhammed'e G4re Muhammed" 0e, "#ur$ân$ın EleL!irisi M" adli kita4ları*a, 0e a(rıca >l*alili H Aa)ir.in ":ak D ni0 #ur'ân' Dili" adli (a4ıtına (Nilt 2 , s%. 1!!1 0e d. bakını)H 2unun (a4arken 3u%a**ed, 5erek+e #larak 6ur.-n.a k#(du,u (ukarıdaki -(et.i ((-ni 3-ide sLresi.nin 3;.cu -(eti.nin kullanır. Ce iste bundan d#la(ıdır ki 3üslü*an ki&iler, bu -(et.i 0e 3u%a**ed.in bu da0ranı&ını 7%ak7 0e 7ad-let7 /rne,i #larak (üceltirler. >,er si), bunu bu &ekilde kabul edebili(#r iseni), i(i bir 3üslü*an #l*akla /0ünebilirsini)F A#k, e,er aklını) 0e 0icdanını), 0a%&et niteli,indeki bu tür ce)-.lara ":a)ır" di(#r ise, 3üslü*anlık sına0ından sınıfta kal*ı& #lursunu)F

Soru: "Tanrı$nın0 melekleri)le -irlik!e Muhammed'e salâ(a! 8e!irdi'ine 5duâ edip namaz kıldı'ına6 inanır mısınız9"
"Salâ(a!" s/)cü,ü, 5eni& i+eri,i(le, du- et*ek, na*a) kıl*ak, 5ibi anla*lara 5elir. 2ir bakı*a na*a) (#lu ile ibadet et*ektir ki 3üslü*anlar bu (#ldan, "%sirgeyen" 0e ""erhame! eden" 'anrı1nın (ardı*ını sa,la*a,a +alı&ırlar. 2a)ı ka(naklara 5/re salâ(a!$ be& 0akit na*a) ile di,er na*a)ların tü*ünü ka4sar. "Salâva!E!a bulunan 3üslü*an ki&i, bu isi 'anrı1(ı en kutsal &ekilde (ücelt*ek 0e 'anrı1(a es (a da #rtak k#(*adı,ını kanıtla*ak 0e al+ak 5/nüllü,ünü #rta(a 0ur*ak i+in (a4ar. 6ur.-n, bunun b/(le #ldu,unu belirle(en -(et.lerle d#ludur.

53

8i*di bu b/(le #ldu,una 5/re, (ukarıdaki s#ru(u si), *u%te*elen s/(le (anıtla(acaksını)dır: "+ayır$ Tanrı’nın$ melekleriyle birlik!e "*hammed5e salâva! ge!irdi4ine &d*â edi namaz kıldı4ına' inanamanB #ünkü böyle bir şey Tanrı fikrini kü#ül!mek$ "*hammed5i Tanrı’nın üs!ünde görmek ol*r" Ancak b/(le de*ekle, 3üslü*anlık sına0ından (ine sıfır al*ı& #lacaksını)dır, +ünkü 6ur.-n.da: "?ü he yok ki$ 8llah ve melekleri$ salâva! ge!irirler Peygamber &"*hammed5e'B ey iman edenler siz de ona salâva! ge!irinB !am !eslim olarak da selam verin" (6. A%)-b sLresi, -(et 5! di(e -(et bulun*akta. 2u nasıl #lur di(e s#racak #lursanı) (anıti kısaca s/(le: Her 0esile(le tekrarladı,ı*ı) 5ibi, 'anrı.(ı (üceltici -(et.leri 6ur.-n.a k#(an 3u%a**ed.tir. İste*i&tir ki 'anrı sınırsı) &ekilde (üceltilsin 0e (üceltilirken, #nun "el#isi" #larak kendisi de (üceltil*i& #lsun. ?ünkü 3u%a**ed, /0ün*esini 0e ba&kaları tarafından /0ül*esini +#k se0en bir ki*sedir. 9rne,in, kendisini Alla%1ın 7en se05ilisi7, 73üslü*anların ilki7, 75el*i& 5e+*i& bütün 4e(5a*berlerin en üstünü7, 7bütün insanların en (ücesi, en &ereflisi7, 7[de*#,ullarının 8e((idi7 &eklinde 5/ster*i&, kendisine ba& e,enlerin 'anrı1(a bas e,*i& sa(ılacaklarını, kendisine inanı4 sa(5ı 5/steren 0e sal-t 5etirenlerin tü* 5üna%lardan sı(rılı4 Nennete ula&acaklarını 0e buna ben)er da%a nice &e(ler s/(le*i&tir. Fakat bununla (etin*e*i& 0e bir de 'anrı1(ı, (ukarda belirtti,i*i) 5ibi, *elekleri(le birlikte kendisine sal-0at 5etirir &ekilde tanı*la*ı&tır D2u k#nuda da%a 5eni& bil5i i+in beni* 9M(hamme&'e )öre M(hamme&9 adli kitabı*a bakını)H. J/rü(#rsunu) ki, (ukarıdaki s#ru(u: "+ayır$ Tanrı’nın$ melekleriyle birlik!e "*hammed5e salâva! ge!irdi4ine &d*â edi namaz kıldı4ına' inanaman,,," dedi,ini) takdirde 3üslü*anlık idi-.ni) 5e+ersi) kalacaktır.

Soru: "Tanrı$nın )anlı% )a da 3eli%kili kararlar (erdi'ine0 )a da insanlardan akil alarak is 84rdü'üne inanır mısınız9"
>,er bu ön-eden &eklinde kaldını) s#ru(a: "hayır inanmamB #ünkü Tanrı her şeyi bilen5dir$ her şeyi hesa eden ve görendirB asla yanılmaz ve insanlardan akil almaz" bir (anıt 0erecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0i.ndan (ine sınıfta de*ektir. ?ünkü ba&ta 6ur.-n #l*ak ü)ere İsl-* ka(naklarını

54

inceledi,i*i) )a*an 5/r*ekte(i) ki 3u%a**ed.in 'anrı1sı, +#,u )a*an birbirini tut*a) 0e +eli&kili (a da (alanE(anlı& kararlar 0er*ek (anında, insanlardan akil alarak da is 5/r*ektedir. 2u k#nu(a da +e&itli (a(ınları*da de,in*i& #l*akla beraber, (ukarıdaki s#ru 0esilesi(le burada kısa bir /)etle*ede bulun*ak (ararlı #lacaktır. 8adece bir ka+ /rnek 0er*ekle (etinece,i*. 3u%a**ed.in 'anrı.sının, %er %an5i bir k#nuda enine b#(una dü&ün*eden, %esa4 et*eden 0e k/tü s#nu+lar (arataca5ını bil*eden kararlar 0eri4, s#nra bu kararlarını, kulları.nın u(arısı ü)erine de,i&tir*i& #l*asına 0erilecek nice /rneklerden biri, 6ur.-n.da, Ksr- sLresi.nde 5e+en "Mirâ3 2la)ı" ile il5ilidir ki ""*hammed5in gök gezisi" #larak da bilinir. Ksr- sLresi.ne s/(le (a)ılı: ":ir ge-e$ kendisine âye!lerimizden bir kısmını gös!erelim diye &"*hammed' k*l*n* "es-id5i +arâm5dan #evresini mübarek kıldı4ımız "es-id1i 8ksâ5ya gö!üren 8llah$ noksan sıfa!lardan münezzeh!ir, 2$ ger#ek!en işi!endir$ görendir" (6. Ksr- sLresi, -(et 1 . "Mira3" s/)cü,ü, 5enellikle 6ur.-n.daki "G4'e da)alı merdi(en" de(i*i(le kar&ılan*akta (2k). Pu%ruf sLresi, -(et 33 . Jü(a 3u%a**ed, bir 5ece 3ekke.deki ""es-id1i +aram"dan kalkı4 .*düs5!eki ""es-id1i 8ksa"(a 5it*i& 0e s#nra "gök merdiveni" ile 5/k.lerin (edinci katına +ık*ı& 0e 'anrı ile bulu&u4 #ndan bir takı* bu(ruklar al*ı&tır ki bunların arasında na*a) 0akitleri(le il5ili #lanı 0ardır. "Jök gezisi" #larak da bilinen bu %ik-(e, 1;II (ıl b#(unca 3üslü*anlar i+in kutsal bir anla* ta&ı*ı&tır; /)eti s/(le: 2ir 5ün 'anrı, 3u%a**ed.i (anına +a,ırı4 -(et.lerinden bir kıs*ını 5/ster*ek isterF 2unun ü)erine 3u%a**ed$ :*rak adındaki atına binerek 3ekke.deki 6-.be.den %areketle 6üdüs.deki 3escidOi Aks-.(a 5ider 0e #radan Nebrail ile birlikte 5/k katlarını +ık*a,a ba&lar. Aedi kat.dan #lu&an 5/k katlarından %er birinde, eski d/ne* 74e(5a*ber.lerinden7 biri #tur*aktadır (9rne,in İbra%i*, 3usa, Ksa. 0b.... 5ibi . 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re bütün bu 4e(5a*berler, 'anrı tarafından 3üslü*anlıkla e*r#lun*uslardir. Her kat.dan 5e+erken #nlarla sela*la&ır 0e ni%-(et 'anrı1nın bulundu,u kata 5elir. 'anrı kendisine, 5ünde elli 0akit na*a) kılın*ası i+in bu(rukta bulunur. Basıl bir 5erek+e(e da(alı #larak 5ünde elli 0akit na*a)ı u(5un bul*u&tur, bile*i(#ru). Aalnı) bildi,i*i) su ki 5ünde elli 0akit na*a) kılın*asını i+eren e*ir, u(5ulan*ası *ü*kün #l*a(an bir e*irdir. ?ünkü e,er insanlar, 5ünde elli 0akit na*a) kıl*a,a kalkı&acak #lurlarsa, ne +alı&*a,a, ne u(u*a,a, ne (e*ek (e*e,e, ne e,len*e,e 0e ne de +iftle&i4 nesil üret*e,e 0akit bulabileceklerdir. 2unun b/(le #ldu,unu en basit bir %esa4la #rta(a 0ur*ak k#la(: /rne,in %er bir na*a) (%a)ırlık, abdest al*ak, 0s... da%il , en a)ından 2I dakika tut*u& #lsa, 5ünün a&a,ı (ukarı 17

55

saatini bu ise a(ır*a*ı) 5erekecektir. Jeri(e 7 saatlik bir b#s )a*an kalı(#r ki, u(ku u(u*a,a bile (et*e). 8i*di s#r*ak 5ereki(#r: "=asıl ol*r da Tanrı$ b*n* hesa edemezi" . Be 0ar ki, sadece 'anrı de,il, fakat 3u%a**ed de, elli 0akit na*a) e*rininin, u(5ulan*ası i*k-nsı) bir e*ir #ldu,unu dü&ün*e). >*ri alır al*a), bü(ük bir se0in+ i)%ar eder 0e 'anrı1nın bu s/)lerini kendi ka0*ine *üYdele*ek ü)ere %e*en 5/k katlarını in*e,e ba&lar. Her bir kat.ta rastladı,ı 4e(5a*berlerle sela*la&ır, 'anrı ile 5/rü&*ü& #ldu,unu anlatır. Fakat 3usa1nın bulundu,u kat.a 5eldi,i )a*an, 3usa kendisine 'anrı1dan ne e*irler aldı,ını s#rar. >lli 0akit na*a) e*ri 0erildi,ini /,renince 3u%a**ed.e s/(le der: "Senin kavmin günde elli vaki! namaz kılamaz, Jeri dön ve Tanrı’dan b* emri de4iş!irmesini$ namaz vaki!lerinin şayisini azal!masını is!e", 3usa1nın bu &ekilde k#nu&*ası ü)erine 3u%a**ed, %i+ tereddüd et*eden 5/k katlarını tır*anarak 'anrı1nın (anına d/ner 0e na*a) 0akitlerinden indir*e (a4*asını 'anrı1dan ister. 'anrı #nun iste,ini kabul ederek 1I 0akit na*a) indiri*inde bulunur 0e 3üslü*anlara 5ünde ;I 0akit na*a) kılın*asını e*retti,ini bildirir. Aslında ;I 0akit na*a) da a) sa(ıl*a); a*a %er ne %ik*etse 'anrı b/(le karar 0er*i&tir. 'anrı1nın bu kararını 3u%a**ed, (ine se0in+le karsılar 0e 5/k katlarını in*e,e ba&lar. Be 0ar ki 3usa1nın katına 5eldi,inde, 3usa kendisine 5ünde ;I 0akit na*a)ın da +#k #ldu,unu 0e tekrar 'anrı katına d/nü4 indiri* sa,la*asını s/(ler. 3usa1nın dedi,ine u(arak 3u%a**ed, tekrar katları +ıkı4 'anrı1nın (anına 5elir 0e <.ndan indiri* (a4*asını diler. 'anrı 1I na*a) da%a indiri*de bulunarak 5ünde 3I 0akit na*a) kılın*asını e*reder. 3u%a**ed bunu u(5un bulur 0e 5/k katlarını inerek 3usa1nın (anına 5elir. Fakat 3usa bunun da +#k #ldu,unu s/(ler 0e 5eri d/nü4 'anrı1dan indiri* iste*esini ta0si(e eder. 3u%a**ed, (ine 'anrı katına d/nerek indiri* ister. Ce iste bu &ekilde, 'anrı ile 3usa arasında *ekik d#ku(a d#ku(a (0e %e ke) 3usa.dan aldı,ı ta0si(e(e u(arak 3u%a**ed, ni%-(et 'anrı1dan na*a) sa(ısının 5ünde be& 0akit #l*ası 5erekti,ine dair karar alır. Ancak 3usa bunun da%i +#k #ldu,unu s/(le(ince 3u%a**ed3 "hayır ar!ık Tanrı’nın yanına #ıkı daha fazla indirim is!eme4e yüzüm !*!maz" der 0e d#,ruca ka0*inin (anına 5elerek e*ri bildirir D2u 3ira+ #la(ı i+in bk). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD ($i(-net (a(ınları, Nilt 1I, s%. !5O72 ... İsl-* ka(naklarının 3u%a**ed le%ine ifti%arla ka(dettikleri bu #la(.dan anla&ılı(#r ki 'anrı, na*a) 0akitlerinin sa4tan*ası k#nusunda +#k isabetsi) bir karar 0er*i&tir 0e 3u%a**ed bu kararın isabetsi)li,inin farkına 0ar*a*ı&tır. İsabetsi)li,in farkına 0aran sadece 3usa1dır. $a%a ba&ka bir de(i*le 3usa, 'anrı1dan da, 3u%a**ed.ten de da%a isabetli dü&ün*ü&tür. Ce 'anrı, 3usa1nın aklına u(arak is 5/r*ü&tür. 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki burada s/) k#nusu #lan 'anrı, 3u%a**ed.in kendi %a(alinde canlandırdı,ı bir 'anrı1dır.

56

Ce iste e,er si), b/(le bir 'anrı tanıtı*ına inanı(#r iseni), 3üslü*anlık sına0ını 5e+*i& sa(ılırsını). A*a kalkı4ta: "hayır$ Tanrı böylesine isbe!siz karar vermiş olamazB hele insanlardan akil alarak is görmesi söz kon*s* olamazB zira Tanrı’yı ve "*hammed5i b* d*r*mda kılmak$ her ikisini de "*sa5ya nazaran daha az akilli saymak ol*r" &eklinde bir &e(ler derseni), bu takdirde 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). W 6ur.-n.ı incelerken 5/rü(#ru) ki, # %er &e(i bildi,ini s/(le(en 0e kendisini "âlim" #larak tanıtan 'anrı, bilin*esi 5ereken +#,u &e(lerden %abersi)dir. 2unun nice /rneklerinden biri 3u%a**ed.in #kurE(a)ar #lu4 #l*a*ası(la il5ili. Jer+ekten de 6ur.-n.da 'anrı1nın 3u%a**ed.e s/(le %ita4 etti,i (a)ılı: "&%y "*ammed(' )ara!an 7abbinin adıyla ok*( İnsani bir alak!an yara!!ı, 2k*,,, " (6. Alak sLresi, -(et 1 A-ni 'anrı, Nebrail aracılı,ı(la 3u%a**ed.e 0a%i( 5/nderirken, #nun #ku*a bildi,ini dü&ünerek: "2k*" di(e e*redi(#r. Fakat 3u%a**ed: ":en ok*ma bilmem" di(e kar&ılık 0erir. Fakat buna ra,*en 'anrı e*rinde ısrar eder 0e: "2k*( .alemle ö4re!en$ insana bilmedi4ini bildiren 7abbin en büyük keremdir" (6. Alak sLresi, -(et 3O5 der. 3u%a**ed, (ine a(ni &e(i s/(ler 0e #ku*a bil*edi,ini tekrarlar. 'anrı (ine ısrar eder 0e bu ü+üncü ke) 3u%a**ed.ten: ":en ok*mak bilmem" Geklinde kar&ılı,ı alınca, ısrarından 0a)5e+er. Anlar ki 3u%a**ed, 5er+ekten #ku*ası)dır. 2unun ü)erine 'anrı, #ku*a isini üstlendi,ini 0e bu isi Nebrail aracılı,ı(la (a4aca,ını anlatarak s/(le der: "&%y "*hammed(' 6o4r*s* o vahyol*nanı senin kalbine yerleş!irmek ve on* sana ok*!!*rmak :ize düşer, :iz on* Cebrail5e ok*!!*4*m*z zaman$ on*n ok*masını dinle, Sonra on* a#ıklamak bize düşer" (6. 6ı(-*et sLresi, -(et 17O 19 Ce bu s/(ledi,ini 4eki&tir*ek i+in sunu ekler: "%y "*hammed( Cebrâil .*r5ân5i ok*rken$ *n*!mamak i#in a-ele edi on*nla beraber söyleme$ yalnız dinle,,," (6. 6ı(-*et sLresi, -(et 1!

57

Ce s#nra 'anrı, 3u%a**ed.in #ku*aO(a)*a bil*e) #ldu,unu %erkese bildir*ek ü)ere s/(le k#nu&ur: ",,, b*n* ok*y* 1yazması olmayan Peygamber "*hammed5e *yanlara yaza-a4ız,,," (6. A.raf sLresi., -(et 15!O157 A(rıca da 3u%a**ed.e %itaben s/(le der: "%y "*hammed,,, Sen daha ön-e bir ki!a !an ok*m*ş ve elinle de on* yazmış de4ildin, Dyle olsaydı$ bâ!il söze *yanlar şü heye düşerlerdi,,," (6. AnkebLt sLresi, -(et ;9 J/rülü(#r ki 'anrı, 3u%a**ed.in #ku*a bildi,ini sanarak #na 0a%i(.lerini 5/nderi(#r 0e 7<ku7 di(e e*redi(#r; fakat #ku*ası) #ldu,unu anla(ınca #ku*a isini kendisi üstleni(#rF "ek 5ü)el a*a nerede kaldı 'anrı1nın 7-li*li,i7, nerede kaldı 'anrı1nın %er 5i)li 0e bilin*e(en &e(leri bilirli5ii 2u (ukarıdaki /rnek, 6ur.-n sLre.lerinin, İsl-*ci.ların belirledikleri ini& sırasına 5/re a+ıklan*ı&tır. >,er k#nu(u, 8Lre.lerin 6ur.-n.daki sırasına 5/re ele alacak #lursak, bu ke) 'anrı1(ı 5ü+ duru*da bırakan bir ba&ka s#nu+la karsıla&*ı& #luru) ki, # da s/(le: 3u%a**ed.in #ku*ası) #ldu,unu belirle(en -(et.ler, 6ur.-n.daki 8Lre.lerin sırasına 5/re su dü)e(de: A.raf sLresi, (7ci 8Lre Ankebut sLresi (29.cu 8Lre 6ı(-*et sLresi (75ci 8Lre Alak 8Lresi (9!.ci 8Lre 6ur.-n.in 7ci sLresi #lan A.raf sLresi.nde 'anrı, 3u%a**ed.in "ümmi" ((-ni #ku*ası) #ldu,unu bildir*ekte: ")anlarındaki Tevra! ve İn-il’de yazılı b*ld*kları o ,,, ümm0 &"*hammed5e' *yanlar var ya,,," (6. A.raf sLrei, -(et, 157 eygambere

"&%y "*hammed(' de ki3 ,,, 5öyle ise 8llah5a ve ümm0 eygamber olan 7esülüne &"*hammed5e',,, iman edin5 ,,," (6. A.raf sLresi, -(et 15M J/rüldü,ü 5ibi, 'anrı burada 3u%a**ed.i #ku*ası) bir ki*se #larak tanıt*akta. A(rıca da, #nu #ku*ası) bıraktı,ını anlat*ak *aksadı(la 29cu sLre #lan Ankebut sLresi.nde, s/(le k#nu&*akta:

58

"&%y "*hammed(' Sen b*ndan ön-e ne bir yazı ok*r$ ne de elinle on* yazardın, Dyle olsaydı bâ!ila *yanlar k*şk* d*yarlardı,,," (6. Ankebut sLresi, -(et ;M A-ni 'anrı 3u%a**ed.i #ku*ası) bırak*ı&tır, +ünkü #ku*aE(a)*a bilir kıl*ı& #lsa, +e0resindekiler (anlı& kanı(a ka4ılı4 #nun ba&ka kita4lardan (/rne,in 'e0rat.tan, İncil1den +al*a (a4arak 6ur-n.ı %a)ırladı,ını sanabilirler*i&F Fakat 'anrı bunu s/(le*ekle kal*a) bir de, 75.ci sLre #lan 6ı(-*et sLresi.nde, -(et.leri kendi a,)ı(la 3ua**ed.e #kudu,unu bildir*ek ü)ere s/(le der: "&%y "*hammed(' ,,, şü hesiz &.*r5ân5ı senin kalbine yerleş!irmek' ve on* ok*mak bize ai!5!ir,,," (6. 6ı(-*et sLresi, -(et 1!O17 J/rülü(#r ki 'anrı, 6ur.-n.ın (ukarda belirtti,i*i) 7.ci, 29.cu 0e 75.ci sLre.lerinde 3u%a**ed.i #ku*ası) i*i& 5ibi tanı*la*akta. 2/(lece #nu, ba&ka kita4ları #ku(u4 bu kita4lara 5/re k#nu&*adı,ını anlat*a,a +alı&*akta. Be 0ar ki, 3u%a**ed.in #ku*ası) #ldu,unu s/(le(en bu a(nı 'anrı, bu s/(lediklerini unut*u&+asına, 6ur.-n.ın 9!.cı süresi #lan Alak sLresi.nde, 3u%a**ed.e "2k*" di(e e*reder: "&%y "*ammed(' )ara!an 7abbinin adıyla ok*( İnsani bir alak!an yara!!ı, 2k*,,, " (6. Alak sLresi, -(et 1 >0et a*a %ani (a 3u%a**ed #ku*a bil*e)dii <ku*a bil*e(en bir ki*se(e "2k*" di(e e*redilir *ii J/rülü(#r ki, %an5i a+ıdan bakarsak bakalı* ((-ni k#nu ile il5ili -(et.leri ister 8Lre.lerin ini& sırasına 5/re, (a da ister 6ur.-ndaki sıra(ı 5/) /nünde tutarak #ku(alı* 'anrı, 3u%a**ed.in #ku*a bilir (a da bil*e) #lusu k#nusunda, (a %abersi)dir (a da kurna)lık 4e&indedir. D2u k#nuda da%a 5eni& a+ıkla*a i+in 9K(r'.n'in /leş!irisi R95 0e 9To'l(msal )erili lerimizin Sor(ml(lar%* "in A&amlar%9 adli kita4ları*a bakını)H. W İsl-* ka(nakları1nın bildir*esine 5/re 'anrı bir+#k %ususlarda, insanlardan akıl alarak is 5/r*ü&tür ki bu ki&ilerin ba&ında Ömer ID -a!!.I 5el*ekte. Jü(bir+#k -(et.leri #nun iste,ine u(arak indir*i&tir. 9*er.in bi))at kendi s/(le*esine 5/re 'anrı, /)ellikle ü+ k#nuda kendisinin isteklerinin -(et &ekline d/nü&tür*ü&tür. 2unlardan biri, 6-.be.deki Ma amBi IIrahim denen (erin na*a)5-% 0e du- (eri #larak kabul edil*esidir. 2ir di,eri 6adınların /rtün*esi k#nusundadır. Q+üncüsü de 3u%a**ed.in karılarının kıskan+lık 5/ster*eleri(le il5ilidir. 2unları kısaca /)etle(eli*: 2akara sLresi.nin 125. -(et.inde, k-.be.deki 7-rahim makamı ile il5ili su 0ar:

59

":iz :ey!5i &.âbe5yi' insanlara !o lanma mahalli ve güvenli bir yer kildik, Siz de İbrahim’in makamından bir namaz yeri edinin &orada namaz kilin',,," (6. 2akara sLresi, -(et 125 Jü(- @mer -" :a!!a-, ikide bir 3u%a**ed.e 5eli4, 6-.be.deki Ma amBi İIrahim denen (erin ib-det (eri #l*ası iste,inde bulunur*u& 0e #nun bu iste,ini du(an Alla%, bu iste,e u(arak 6ur.-n.ın 2akara sLresi.nin (ukarıdaki 125. -(et.ini indir*i& i*i&F 6ur.-n.in A%)-b sLresi.nde, 6adınların /rtün*eleri(le il5ili #larak s/(le bir -(et 0ar ki "+i-ab âye!5i " di(e de bilinir: "%y Peygamber( +anımlarına$ kızlarına ve müminleri .adınlarına &bir ih!iya# i#in dışarı #ık!ıkları zaman' dış ör!ülerini üs!lerine almalarını söyle, 2nların !anınmaması ve in-ilmemesi i#in en elverişli olan b*d*r,,,," (6. A%)-b 8Lresi, -(et, 59; a(rıca 33cü -(et.e bakını) İsl-* ka(naklarının bildir*esine 5/re 'anrı bu -(et.i Ömer ID -a!!.I.in u(arısı 0e iste,i ü)erine indir*i&tir. Jü(- 9*er, s#n derece kıskan+ #ldu,u i+in, 6adınların tanın*a(acak &ekilde /rtün*eksi)in e0den +ık*alarını iste*e)*i&. 2u nedenle bir 5ün 3u%a**ed.e: ")â 7es/lâ5llâh$ emre!sen de &eslerin' hi-ab i#ine girseler, <ünkü senin yanına iyi1kö!ü insanlar giri #ıkıyor" Geklinde bir &e(ler s/(le*i&. 2unu du(an 'anrı, %e*en (ukarıdaki Hic-b -(et.ini indiri0er*i&. 8/(lendi,ine 5/re Hic-b -(et.i, Hicret.in 5ci (ılında in*i&tir (ki*ine 5/re 3cü (a da ;cü (ılında , ki 3u%a**ed.in 7"e(5a*ber7 #larak kendini tanıt*a,a ba&la*asından 15 (ıl s#nra(a isabet et*ekte. A-ni 'anrı, 15 (ıl b#(unca 6adınların /rtünerek s#ka,a +ık*aları k#nusunda %i+ bir &e( dü&üne*i(#r 0e bu isi 9*er.in %atırlat*ası ü)erine (a4ı(#rF D2u %ususlar i+in bk). $i(-net (a(ınları: SahihBi 0(harE M(h!asariDDD , cilt 2, s%. 3;! 0e d.; Hadis n#.2!1; a(rıca bk. Nilt 11 s%. ;M, 39MH. 6ur.-n.ın 'a%r=* sLresi.nde, 3u%a**ed.e kar&ı kıskan+lık 5/ster*ek ü)ere anla&an e&lerin 'anrı tarafından u(arıl*aları(la il5ili s/(le bir -(et 0ar: "%4er 2 &"*hammed' sizi boşarsa 7abbi ona$ sizden daha iyi,,, seba!la i!aa! eden$ !evbe eden,,, d*l ve bâkire eşler verebilir" (6. !! 'a%r=* sLresi, -(et 5 6a(nakların bildir*esine 5/re 'anrı, bu -(eti de, 9*er b. Hattab.in u(arısı ü)erine dü&ün*ü& 0e indir*i&tir. <la( &u:

60

3u%a**ed, %er saba% na*a)ını kıldırdıktan s#nra, sıra(la eslerinin #dalarına 5ider, #nlarla cins= *ünasebette bulunur*u&. Jünlerden bir 5ün Hafsa.nın (ki 9*er b. Hattab.ın kı)ı.dır (anına 5eldi,inde, Hafsa #na bal &erbeti i+ir*i&, bu (ü)den 3u%a**ed #nun #dasında bira) fa)laca kal*a,a ba&lar. 2u is bir ka+ 5ün b/(le de0a* edince A(&e kıskan+lı,a ka4ılı4 i&killenir 0e -a&ira adındaki cari(esine: "7es/l*5llâh +afsa5nin odasına girdi4i vaki! sen de gi!, :ak ne ya ıyor bana haber ver" der. Nari(e Hadira, ertesi 5ün #lan bitenleri 5/rü4 A(&e1(e %aber 0erir; bunun ü)erine A(&e, 3u%a**ed.in di,er esleri(le birlikte 3u%a**ed.e bir #(un #(na*ak ister. Ce #nlara s/(le der: "7es/l*5llâh yanınıza geldi4i zaman kendisine3 15Sende magâfir kok*s* d*y*yor*m5 1 deyiniz" der. 7"agafir" denen &e(, Qrf*! denilen Arabistan *eselerinin bal 5ibi tatlı fakat k#kusu %#& #l*a(an bir cins )a*k i*i&. 3u%a**ed ise, ü)erinde fena bir k#ku bulun*asından %#&lan*a)*ı&. Ce iste, eslerinin (anına 5irdi,inde, #nların: 7Sende magâfir kok*s* d*y*yor*m5 7 de*elerinden ra%atsı) #l*u&. Ce %ele A(&e1nin #dasında 0e #nunla cins= *ünasebette bulunurken #ndan: ")â 7e/l*5llâh$ senden magafir kok*s* d*y*yor*m, )oksa yedin mii" s/)lerini du(unca: "hayır$ +afsa bana bal şerbe!i i#irdi" di(erek ce0a4 0erir. A(&e bunu du(unca: "6emek$ o balın arıları Qrf*! o!lamış" di(e kar&ılık 0erir. 3u%a**ed de #na, artik bir da%a bal &erbeti i+*e(ece,ine d-ir (e*in eder: "Aallâhi bir daha a4zıma koymam" der. Be 0ar ki 'anrı buna r-)ı #l*a). A-ni 3u%a**ed.in, sırf A(&e1(i 0e di,er eslerini %#&nud et*ek i+in bal &erbeti i+*ekten 0a)5e+*esini iste*e) 0e %e*en su -(et.i indirir: "%y Peygamber( %slerinin rızasını göze!erek 8llah’ın sana helâl kıldı4ı şeyi ni#in kendine haram ediyors*n,,,," (6. !! 'a%r=* sLresi, -(et 1 Fakat bu arada 9*er b. Hatt-b, #lan bitenleri /,renince fena %alde /fkelenir 0e 3u%a**ed.in e&lerine, (a4tıkları i+in k/tü bir &e( #ldu,unu %atırlatır 0e &/(le der:

61

"=e bilirsinizi %4er (# sizi !a!lık ede-ek (b#&a(acak ol*rsa$ 7abbi belki size bedel ona sizden daha hayırlı ezvâ# (esler verir", Anla&ılan # ki 'anrı bütün bu #lan bitenleri i)le*i& 0e 9*er.in s/(lediklerini +#k u(5un 0e (erinde bul*u&tur. Biteki* 9*er.in s/(lediklerini %e*en 0a%( &ekline d/nü&türür 0e 'a%r=* sLresi.nin 5ci -(et.ini indirir ki, bira) /nce belirtti,i*i) 5ibi &/(ledir: "%4er 2 &"*hammed' sizi boşarsa 7abbi ona$ sizden daha iyi,,, seba!la i!aa! eden$ !evbe eden,,, d*l ve bâkire esler verebilir" (6. !! 'a%r=* sLresi, -(et 5 D2ütün bu %ususlar i+in beni* 9Seri.! #e Ka&%n7, 76ur.-n.ın >le&tirisi7 adli kita4ları*a bakını). A(rıca bk). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD , cilt 2, s%. 3;! 0e d.; Hadis n#.2!1H Aine İsl-* ka(naklarından /,ren*ekte(i) ki 'anrı, sadece (ukarıdaki %ususlarda de,il fakat da%a bir+#k k#nulardan @mer -" :a!!â-' in fikrinden (ararlan*ı& #larak is 5/r*ü&tür. 9rne,in TirmizE 5ibi ka(naklar, 6ur.-n.daki 4ek +#k -(etlerin 9*er.in u(arısına u(5un #larak indi,ini s/(lerler 0e IInBi Ömer.in su s/)lerini anı*satırlar: "+i#bir mes5ele !ehaddüs e!memiş!ir ki$ nâs bir !ürlü$ Dmer de bir !ürlü re5yde b*l*nm*ş ols*nlar da .*r5ân$ Dmer5in dedi4ine *yg*n olarak nâzil olm*ş olmasın" D2k). $i(-net Aa(ınları, SahihBi 0(harE M(h!asariDDD , cilt 2, s%. 3;9H D2u s/)lerin 'ürk+esi 8/(le: "+alk ile Dmer5in görüş ayrılı4ına düş!ükleri hi#bir sor*n yok!*r ki .*r5ân5a$ Dmer5in görüsüne ve dedi4ine *yg*n âye!5ler şeklinde girmemiş ols*n"R Fakat %e*en ekle(eli* ki 3u%a**ed.in 'anrı1sı, sadece 9*er.in isteklerine 0e aklına u(arak de,il fakat ba&kalarından da esinlenerek is 5/r*ü&tür. Aer darlı,ı nedeni(le bunları burada de,il fakat 9M(hamme&'in Tanr% anla$%ş%9 adli kitabı*da ele alaca,ı*. Fakat burada kısaca belirt*ek isteri* ki, 'anrı s/)leri #larak tanıtılan kita4, akil 0e *antık dı&ılıklardan 5a(rı, /ne*li sa(ıl*ak 5ereken bir+#k (anlı&ları da i+er*ektedir. 9rne,in İsa1nın anası Mer)em ile 3usa 0e Harun.un kı) karde&leri #lan "eryem birbirleri(le karı&tırıl*ı& 0e sanki a(ni ki&i i*i& 5ibi tanıtıl*ı&tır; #(sa bu iki 3er(e*.in 17II (ıl ara ile (a&adıkları kabul edilir. Aine bunun 5ibi Ace* %ükü*darlarından Ahas(eros .un 0e)iri #lan :aman, 3ısır Fira0un1larından birinin 0e)iri #larak tanıtıl*ı&tır. 9te (andan A(, 5ünesin u(dusu 0e d#la(ısı(la 5üne&e na)aran ikinci derecede bir de,eri #ldu,u %alde, 6ur.-n.da "Münir" ((-ni 7Burlandırıcı7 (-ni 5üne&e üstün 5/steril*i&tir. 2unlara ben)er di,er (anlı&lar k#nusunda beni* "#ur'ân'ın Ele%!irisi M" adli kitabı*a bakını).

62

9-oşgör:95 #e 9İnsan se#gisi9 Kon(lar%n&a 0ir Kaç Sor(U
İsl-*cı.lar, %er %ususta #ldu,u 5ibi, hoşgörü 0e insan sevgisi k#nularında da İsl-* Geri-ti.nin 7en *üke**el7 bir din #ldu,unu /ne sürerler. <(sa s/(ledikleri 5er+ek di&idir. <nların bu (alanlarını #rta(a 0ur*ak ü)ere su bir ka+ s#ru(a 5/) atalı*. W

Soru: "7slâm dini'nin Tanrı ka!ında !ek 8er3ek din oldu'unu0 7slâm$dan 8a)rı 8e3erli din olmadı'ını0 ;ahudili'in )a da :ıris!i)anlı'ın 'sap!ırılmı%' 5'!ahri<' edilmi%6 dinler oldu'unu 4n84ren -u)rukları ho%84rü anla)ı%ı)la -a'da%!ırır mısınız9"
>,er bu s#ru(a "hayır( böyle bir iddiâyı hoşgörü ilkeleriyle ba4daş!ıramam" derseni), İsl-*1a ters dü&*ü& #lur 0e d#la(ısı(la 3üslü*anlık sına0ından k/tü n#t alırsını). ?ünkü 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re İsl-* dini, 'anrı1nın (arattı,ı tek din1dir 0e 'anrı bu dini, kendi katında 5er+ek 0e 5e+erli #l*ak ü)ere (arattı,ını bildir*ek ü)ere: ":*gün size dininizi bü!ünledim,,, din olarak sizin i#in İslâmiye!’i be4endim" (6. 3-ide sLresi, -(et 3; a(rıca bk). BLr sLresi, -(et 55 de*i& 0e sunu ekle*i&tir: ".*sk*s*z Tanrı ka!ında 5din5 sade-e İslâm’dır" (6. AlOi K*r-n sLresi, -(et 19O 2I $a%a baksa bir de(i*le İsl-* dini, 'anrı1nın beni*sedi,i tek 5er+ek din.dir. $i,er dinlerden %i+ biri 5er+ek din de,ildir 0e %i+ birinin 'anrı katında (eri (#ktur. 2undan d#la(ıdır ki 'anrı 5ü(- bütün insanların dün(a(a 3üslü*an #larak 5eldiklerini anlat*ak ü)ere 3u%a**ed.e sunu il%-* et*i&tir:

63

"+er do4an #o-*k m*hakkak İslâm fı!ra!ı üzerine do4ar3 sonra anasıyla babası on* )eh*di ya da =asrân0 &+ıris!iyan' ya da "e-/s0 ya arlar,,, 8llah’ın yara!!ı4ı b* İslâm ve !evhid se-iyesini ('anrı birli,i fikrini sirk ile ('anrı1(a es k#&*akla' de4iş!irmek *yg*n de4ildir, :* İslâm ve !evhid dini$ en do4r* bir din5dir" Jü(- 'anrı, İsl-*1dan 5a(rı 5er+ek din #l*adı,ını anlat*ak ü)ere: "Tanrı ka!ında din$ k*sk*s*z$ yalnız-a İslâm’dır,,,," D6. AlOi K*r-n, -(et 19H derken, İsl-*1ı k#ru*ası altına aldı,ını da anı*sat*ı&tır. Jü(- 'anrı katında d#,ruluk kıla0u)u #lan tek din İsl-*1dır 0e 'anrı bu dini, bütün dinlere üstün #l*ak ü)ere 5/nder*i& 0e s/(le de*i&tir: ":ü!ün dinlerden üs!ün kılmak üzere Peygamberini .*r5ân ve hak din (İsl-* dini ile gönderen 25d*r ('anrı1dır 7 (Feti% sLresi, -(et 2M "Tanrı 25d*r ki$ Peygamberi5ni do4r*l*k kılav*z* ve hak din olarak gönderdi3 5dinlerin !ümüne üs!ün kilsin5 diye,,," ('e0be sLresi, -(et 9; a(rıca bk). >n.-* sLresi 1!1; Aunus sLresi 1I5 . Ce (ine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 'anrı, (er(ü)ünde tek din #larak İsl-* kalana kadar k-firlerle sa0a&*ak 5erekti,ini bildir*i&, s/(le de*i&tir: "Ae savaşın onlarla( 8yrılık1kargaşa &fi!ne' or!adan kalkana ve din !ümüyle yalnız-a Tanrı’nın dini olarak kalana &yâni İslâm’dan başkası kalmayana' dek,,," (2k). >nf-l sLresi, -(et 39; a(rıca bk). 2akara 193 . Aine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re Aa%udi.lik 0e Hıristi(an.lık, İsl-*1ın 7sa4tırıl*ı&7 (7ta%rif7 edil*i& seklidir. Jü(- 'anrı Aa%udi.lere 0e Hıristi(an1lara, İsl-* dinini 0er*ek ü)ere 3üslü*an 4e(5a*berler 5/nder*i&tir. Jü(7-rahim, ilk #larak 3üslü*anlıkla e*r#lun*u& #lan 4e(5a*berdir. Jü(İbra%i*1den bu (ana bütün 4e(5a*berler (3usa, $a0ud, 8üle(*an, 0b... 0e Ksa %e4 3üslü*an #larak 5/nderil*i&ledir. Jü(- 'anrı #nlara, İsl-*= kuralları i+eren 6ita4.lar ('e0rat 0e İncil 0er*i&tir. Jü(a Aa%udi.ler 0e Hıristi(an1lar, kendilerine 5/nderilen 4e(5a*berleri ala(a al*ı&lar 0e kendilerine indirilen kita41ları de,i&tir*i&ler, bu nedenle k-fir #l*u&lardır D2u k#nuda beni* 9İsl.m,a )öre "i1er "inler95 #e 9K(r'.n'&a i i!a'l%lar9 adli kitabilari*a bakını)H. Ce (ine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re, bundan d#la(ıdır İsl-*1dan ba&ka bir din ara*ak d#,ru de,ildir, sa4ıklıktır 0e %er ki* ba&ka bir dine (/nelirse ka(bedenlerden #lacak, Ne%enne*i b#(la(acaktır. ",,, İslâm’dan başka dinlere ragme! edenler !am bir ziyan i#indedirler,,," ( AlOi K*r-n M5

64

J/rülü(#r ki bu k#nuda 3üslü*anlık sına0ını ka)anabil*ek i+in, İsl-*1dan 5a(rı 5er+ek bir din #l*adı,ına 0e ba&ka bir dine (/nelenlerin k-fir sa(ılacaklarına inan*anı) 5erek*ektedir.

Soru: "7slâm$dan 8a)rı din (e 7nan3!a olanları 54rne'in ;ahudileri (e :ıris!i)anları6 a%a'ıla)an0 hâkir 84ren0 +ehennemlik -ilen seriâ! -u)ruklarını ho%84rü anla)ı%ı)la -a'da%!ıra-ilir misiniz9"
'.N. $e0leti.nin $i(-net İ&leri 2a&kanı 3e%*et Buri Aıl*a) >fendi.(e s#ru(#rlar: "%dison gibi insanlı4a büyük hizme!ler e!miş kişilerin ahire!!eki d*r*m* ne ola-ak!ır", 2/(le bir s#ru si)e s#rul*u& #lsa ne derdini)i 8/(le*e(e 5erek (#k ki, +a,da& )i%ni(ete (/nelik 0e bu sa(ede insanları din, İnan+ 0s... 5ibi a(rılıklara bak*adan, sadece "insan" 0arlı,ı niteli,i(le de,erlendirebilecek se0i(e(e eri&*i& bir ki*se #larak, *u%te*elen su tür bir kar&ılık 0erirdini): "İnsanlı4a hizme!!e b*l*nan &ha!!â b*l*nmasa bile ahlâkilik$ dürüs!lük$ insanseverlik ve yardımseverlik örne4i' her insanin gide-e4i yer -enne! olmalıdır &e4er -enne! diye bir yer var ise('", >0et, b/(le derdini), +ünkü 7Aüce7 #ldu,unu kabul etti,ini) bir 'anrı1nın, kendi (arattı,ı insanları, a*el.lerinin (e(le*.lerinin i*ana da(alı #l*asına 5/re de,il, fakat erdemlilik 0e insanlı4a yararlılık kıstasına 5/re de,erlendir*esinin d#,al #ldu,unu dü&ünürdünü). Ce (ine dü&ünürdünü) ki, insanlı,a %i)*ette bulun*u& 0e erde*lik (fa)ilet /rne,i ki*seleri, İsl-*1dan 5a(rı bir inanca ba,lıdırlar di(e ce%enne*lik sa(*ak de*ek, 7'anrı7 fikrini )edele*ek #lur 0e bu da ancak 7i*ancı.lı,ı7, akılcılı,ın üstünde 5/renlerin %arcıdır; #(sa +a,da& u(5arlık, %erkesin bildi,i 5ibi, akılcılı,ın üstünlü,ü sa(esinde elde edilebil*i&tir 0e akılcı dü&ünce(e sa%i4 bir insan, din 0e İnan+ farkına 5/re insanları de,erler tera)isine 0ur*a). 8i*di 5elini) birlikte, $i(-net İ&leri 2a&kanı1nın, Hıristi(an asıllı Edison.un /bür dün(adaki duru*u k#nusundaki s#ru(a 0erdi,i ce0abi #ku(alı*: ":* gr* m*-i! kişiler hizme!lerinin karşılı4ını dünyada i!ibar$ şöhre! ve imkânlar görerek za!en alıyorlar, 8hire! y*rd*nda ebedi m*!l*l*k ise müminler i#in vadedilmiş!ir, 8n-ak bü!ün kabiliye!lerine ra4men$ ger#ek dine ve !evhid inan-ına erişemeyen m*-i! ve zeki kişilerin d*r*m* üzün!ü veri-idir,,," (2k).

65

7Hürri(et Ja)etesi7nin 1I 3a(ıs 199M tari%li nüs%asının 9cu sa(fasında (er alan "İslamiye! diyor ki,,," ba&lıklı s/(le&i . >0et, bu s/)ler, %#&5/rü1den, insan=lik.ten, erde*lik.ten (fa)ilet.ten 0s... s/) eden 0e %alkı*ı)ı din 0erileri(le e,it*ekle /0ünen bir ki*senin a,)ından +ık*akta. J/rülü(#r ki $i(-net 2a&kanı, >dis#n.un insanlı,a bü(ük %i)*ette bulundu,unu kabul et*ekle beraber, 3üslü*an #l*a(arak /ldü,ü i+in #nun 7a%iret (urdu.na7 alın*adı,ını ((-ni ce%enne*e atıldı,ını , bildir*ekte 0e İsl-*1a eri&e*e(en 7*ucid 0e )eki7 ki&ilerin duru*larının (cennet.e 5ire*e(ecekleri i+in "üzün!ü veri-i" bulundu,unu ekle*ekte. He*en ekle(eli* ki bu 5erici )i%ni(et sadece #na de,il, tü* İsl-*cılara /)5ü bir &e(dir. Be 0ar ki, bu s/)leri ca*i i*a*larından biri s/(le*i& #lsa, belki 5/)ardı et*ek *ü*kündür di(e dü&ünebilirsini). Fakat k#nu&an ki&i, laik '. N. $e0leti.nin, Ana(asal kurulu&larından birinin ba&kanı; tutu* 0e da0ranı&ları(la 0e k#nu&*aları(la, bir bakı*a de0leti s#ru*luluk altına s#kabilecek bir ki*se. He*en belirte(i* ki, $i(-net 2a&kanı1nın, (ukarda, "8er3ek din" de(i*i(le anlat*ak istedi,i &e( "Müslümanlık!ır; "mümin'ler" de(i*i(le anlat*ak istedi,i &e( de ""üslümanlardır. ?ünkü ba&ında bulundu,u kurulu&, %alkı*ı)a İsl-*= bu(rukları belletir. 2ira) /nce de,indi,i*i) 5ibi, bu bu(ruklar arasında: ",,,İslâm’dan gayrı bir dine yönelenler sa ık!ırlar" &eklindeki %ükü*lerden tutunu) da, Aa%udi 0e Hıristi(an dinleri.nin 75er+ek din7 sa(ıl*adı,ına, +ünkü Aa%udi.lerin 0e Hıristi(an1ların, da%a /nce kendilerine 0eril*i& #lan kita41ları ('e0rat1ı 0e İncil1i ta%rif ettiklerine, kendilerine 5/nderilen 4e(5a*berleri ala(a aldıklarına, (a da bir kıs*ını /ldür*e(e te&ebbüs edi4, bir kıs*ını da (/rne,in 2za$r.i (a da İsa1(ı 'anrı1nın #,lu #larak kabul et*ekle 7k-fir7li5i se+tiklerine, 3u%a**ed.i 0e 6ur.-n.ı ink-r et*ekle ce%enne* ate&ini terci% ettiklerine 0e kurtulu&a +ıkabil*elerinin ancak İsl-*1a 5ir*ekle *ü*kün bulundu,una, bunu (a4*adıkları takdirde "+iz)e"$ ((-ni 7kafa 4arası7 0er*elerine kadar #nlara sa0a& a+*ak 5erekti,ine, "+iz)e" denen &e(in ""üslümanlı4ı kab*l e!memelerinin -ezası" anla*ına 5eldi,ine 0e #nları d#st edin*enin "kâfirlik" sa(ılaca,ına d-ir 0e bu d#,rultuda da%a nice %ükü*ler 0ardır. 2/(le #ldu,u i+indir ki, ba&ta $i(-net 2a&kanı #l*ak ü)ere tü* *#lla1ları*ı), si*di kendilerinin de (aralandıkları u(5arlı,ı (aratan (0e sadece bili*sel bakı*dan de,il fakat a%l-ki(at bakı*ından da e*salsi) 0e raki4si) nice bil5in 0e dü&ünürleri, sırf 73üslü*an7 de,il.lerdir di(e, ce%enne*lik bilirler 0e insanları*ı)ı da farklı din 0e İnan+takilere kar&ı 7Ni%ad7 du(5uları(la (eti&tirirler. Ce iste bu %a*urla (#,urul*u& (urtta&ları*ı)ın 4ek +#,unun bilin+altında (atan &e( 7k-fir.lere7 karsı bit*e(en bir dü&*anlıktır 0e bu dü&*anlık, İsl-*cı.ların +abaları(la %er 5ün bira) da%a bu ülke(i +a, dı&ılıklara it*ektedir. 2undan

66

d#la(ıdır ki insanları*ı), ek*ek 4arası ka)an*ak 0e bira) da%a ra%at (a&a*ak ü)ere 5ittikleri 2atı ülkelerinde, # ülkelerin 5elenek, )i%ni(et 0e kültürlerine 0arınca(a kadar ne 0arsa, %er &e(lerine karsı (abancılıktan 0e dü&*anlıktan kurtula*a)lar. 76-fir7lere karsı b/(lesine sınırsı) dü&*anlık du(5uları(la #lu&turul*akta bulunan bir t#4lu*un, A0ru4a 2irli,i1ne 5ir*esi nasıl *ü*kün #lur, bilin*e)F Fakat su *u%akkak ki %alkı*ı)ı akılcı e,iti*le (#,uru4 insanlar arası se05i 0e %#&5/rü anla(ı&ına ula&tır*adık+a, de0a*lı &ekilde 0e sınırsı) bir süratle 5eli&*ekte #lan u(5arlı,a a(ak u(dur*a*ı) *ü*kün #la*a(acaktır. W 'ekrarla*ak 4a%asına da #lsa su %ususları anı*sat*a* (ararlı #lacaktır: İsl-* &eri-tı, 3üslü*an #l*a(anları %-kir 5/ren, kü+ülten, ce%enne*lik bilen bu(ruklarla d#ludur. 9K(r'.n'%n /leş!irisi9 (ü+ cilt , 7İsl.m,a )öre "i1er "in'ler9 0e 9K(r'.n'&a i Ki!a'l%'lar9 adli kitabları*da bunları ser5ile*e(e +alı&tı*. 9)et #larak b-)ılarını belirt*ek isteri*: BissLresi.nde, 6ur.-n.a b#(la(acaklarına d-ir su 0ar: inan*a(anların, k-firlerin, Ne%enne*i

"8ye!lerimize inanmayanları Cehennem a!eşine a!a-a4ız, 2rada derilerinin her yanı döküldü4ünde$ başka derilerle de4iş!ire-e4iz, 8zabi &işken-eyi' daha iyi !a!sınlar diye,,," (6. Bis- sLresi, -(et 5! Hicr sLresi.nde, Ne%enne*.in (edi ka4ısı #ldu,u 0e %er bir ka4ının k-firlerden belli bir kesi*e -id bulundu,u (a)ılı: "Ae k*sk*s*z -ehennem$ onların he sinin !o lana-a4ı bir yerdir, 2 -ehennemin yedi ka ısı vardır, +er bir ka ının onlardan bir kesime düsen bir bölümü b*l*n*r" (6. Hicr sLresi, -(et ;3O;; A(et.i (#ru*la(anlara 5/re bu b/lü*leden birincisin e "inanırların günahkârları" alınacaktır. İkinci b/lü*e +ıris!iyan’lar, ü+üncü b/lü*e )ah*di5ler, d/rdüncü b/lü*e Sâabiler$ 2esinci b/lü*e "e-/s05ler (ate&e ta4anlar $ altıncı b/lü*e *!a !a anlar, (edinci b#lü*e de münafıklar 5ireceklerdir D2u k#nuda 'uran $ursun.un 9K(r'.n Ansi lo'e&isi7, ( Nilt ; s%. ;9 0e d.. adli kitabına bakını)H AlOi İ*ran sLresi.nde Aa%udilerle Hıristi(an.ların alınlarına )illet da*5ası 0uruldu,u 0e 3üslü*an #l*aları %alinde bu )illet.ten kurtulabilecekleri (a)ılı: "2nlar &)ah*diler ve +ıris!iyanlar' nerede b*l*n*rlarsa b*l*ns*nlar$ alınlarına v*r*lan zille! damgasından k*r!*la-akları yok!*r, "e4erki 8llah’ın dinine ve "üslümanların yol*na girmiş ols*nlar" (AlOi K*r-n sLresi, -(et 112 .

67

Aine 6ur.-n.da, Aa%udi.lere da%a /nce İbra%i*, 3usa, $a0ud, 0b..., 0e Hıristi(an1lara Ksa 5ibi, 3üslü*anlıkla e*r#lun*u& 4e(5a*berler 5/nderildi,i, #nlar aracılı,ı(la 6ita4.lar ('e0rat, İncil indirildi,=, bu kita4larla kendilerine İsl-*= bu(ruklar bildirildi,i, fakat #nların 'anrı -(et.lerini ink-r ettikleri, 4e(5a*berleri (alanladıkları, a(rılıklara dü&tükleri 0e e,er İsl-* #lacak #lurlarsa d#,ru (#lu bul*u& #lacakları anlatıl*akta (9rne,in 2k). A@Oi K*r-n sLresi, -(et 19O2I; !5O7M; 2akara 131O2, 0b... Aine 6ur.-n.da Aa%udilerin 0e Hıristi(anların (alana kulak 0erdikleri, dur*adan %ara* (edikleri, kendilerine bildirilen 'anrı bu(ruklarına u(*adıkları 3u%a**ed.e ba& e,*e(erek 'anrı1(a kar&ı 5eldikleri (a)ılı (9rne,in, bk). 3aide sLresi, -(et, ;;O;7 Aine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re: Aa%udiler 0e Hıristi(anlar, 'anrı1nın indirdi,i din birli,ini b#)*u&lar, bu nedenle ce%enne*lik #l*u&lardır; kurtulu&a +ıkabil*ek i+in 3u%a**ed.i 7"e(5a*ber7 bili4 6ur.-n.a u(*aları 5erekir (2k). >nbi(a 92O93, 1I7; >n.-* 159; 3ü.*inun 53 Ce 5ü(- 6ı(-*et 5ünü Alla%, %er 3üslü*an1a bir Aa%udi.(i (a da bir Hıristi(an.ı Ne%enne* fid(esi #larak 0erecektir; Ce 5ü(- Aa%udiler Ha0ra1da 0e Hıristi(anlar 6ilise1de Alla%.a es tutarak ibadet ettikleri i+in 'anrı1nın a)abına u,ra*ı&lardır (/rne,in bk). Nin sLresi, -(et 1M Ce 5ü(- 'anrı, Ne%enne*.deki 73u%afı) 3elekler7 sa(ısını 19 #larak sa4ta*ı&tır ki Aa%udiler 0e Hıristi(anlar 6ur.-n.ın 'anrı s/)leri #ldu,una inansınlar di(e (6. 3üddessir sLresi, -(et 3IO31 Ce 5ü(- 'anrı (asaklarına bas e,*e(en Aa%udileri 'anrı 7*a(*un7 &ekline d/nü&tür*ü&tür (2k). 2akara !5O!!; A.raf 1!, 1!! Ce 5ü(- 'anrı, Aa%udileri l-netle*ek ü)ere: 7:*nlar &)ah*diler' 8llah’ın lâne!ledi4i kimselerdir, 8llah’ın rahme!inden *zaklaş!ırdı4ı &lâne!li' kimseye ger#ek bir yardım-ı b*lamazsın,,," (6. BissLresi, -(et 51O52; a(rıca bk). -(et ;! de*i&tirF Ce 5ü(- Aa%udiler, "8llah’ın eli ba4lıdır" di(erek fitne +ıkar*ı&lar 0e bu nedenle 'anrı1nın l-netle*esine u,ra*ı&lardır (6. 3aide sLrei, -(et !;

68

Ce 5ü(- Aa%udiler, kendilerine 0erilen 6itab.ı de,i&ikli,e s#k*ak sLreti(le sa4ıklı,ı se+*i&ler 0e can (akıcı a)abı, kendi e(le*leri(le satın al*ı&lardır (2akara 17;O17!; AlOi K*r-n 23O2!; A.raf 175O177 Ce 5ü(- Aa%udiler, kendilerine 5/nderilen 4e(5a*berleri (alanla(ı4 /ldür*ü&ler, 3u%a**ed.i de /ldür*ek iste*i&ler, bu nedenle 'anrı #nları lanetle*i&tir (2akara M3,M7, 9I,92; AlOi K*r-n 112 Ce 5ü(- Aa%udiler Alla%1ın 5a)abına 0e %is*ina u,radıkları i+in, *iskinli,e *a%kL* kılın*ı&lardır; İsl-* #l*adıkları süre b#(unca kendilerine 0urulan )illet da*5asından kurtula*a(acaklardır (AlOi K*r-n 112 ; Ce 5ü(- Aa%udiler 3üslü*anları (#ldan +ıkar*ak iste(en ki*selerdir 0e sa4ıklı,ı se+*i&lerdir (Bis- ;;O;5 Ce 5ü(- Hıristi(anlar, (eni d#,an +#cukları 0afti) et*ekle k-firli,i se+*i&lerdir (2akara sLresi, 13M >,er bu (ukarıdaki (0e ben)er= bu(ruklara inanı(#r iseni), i(i bir 3üslü*an #ldu,unu)u kanıtla*ı& #lursunu). A#k e,er: "+ayır b* !ür hükümlerin hoşgörü ile ilgisi yok!*r$ b*nlar "üslüman olmayanları &özellikle )ah*dileri ve +ıris!iyanları' aşa4ılamak i#in *yd*r*lm*ş şeylerdir" , derseni), kendini)i 3üslü*anlıktan u)ak kıl*ı&, 0e d#la(ısı(la sına0da sıfır al*ı& #lursunu)F.

Soru: "Müslüman ki%i olarak0 din (e 7nan3 <arkı 84ze!meden0 !üm insanlar arası karde%li'e (e se(8i)e inanı)or musunuz9"
>,er bu s#ru(a: "%ve! inanırım" &eklinde (anıt 0erecek #lursanı), (ine k-firlerden sa(ılı4, 3üslü*anlık sına0ından k/tü n#t al*ı& #lacaksını)dır. ?ünkü İsl-*1da tü* insanlar arası karde&li,i 0e se05i(i /n5/ren %i+ bir bu(ruk (#ktur. Aksine insan1ın insana se05isini (#k eden bu(ruklar 0ardır. 8u bakı*dan ki, bir kere İsl-*, sadece 3üslü*anlar arası karde&li,e 0e 3üslü*anlar arası se05i(e (er 0erir. 3üslü*an #l*a(anları 7k-fir7 #larak %#r 5/rür, #nlara, %e* bu dün(a1da 0e %e* de 5elecek dün(a.da a)-b %a)ırlar. 2ira) (ukarda belirtti,i*i) 5ibi, bu dün(a (a&a*ı b#(unca #nlara, 5enelde /lü* a)-bını la(ık bulur. 2ununla beraber bu u(5ula*a, #nların "Mü%rik" (a da "#i!ap (erilmi%" #l*alarına 5/re bira) farklıdır. M:şri ,ler5 'anrı1(a es k#&anlardır ("uta ta4anlardır , ki %er nerede bulunurlarsa *utlaka /ldürül*eleri 5erekir (9rne,in bk). 'e0be sLresi, -(et 5 . "#endilerine #i!ap (erilmi%" #lanlar ise (ki bunların Aa%udi.ler, Hıristi(an1lar 0e 8abii.ler #ldu,u bildirli(#r 6ur.-n.da , (a İsl-*1ı kabul et*ek (a da, e,er kabul et*e(ecek #lurlarsa, 7Ni)(e7 (kafa 4arası 0er*ek

69

)#runlu,undadırlar. 2unu da (a4*a(acak #lurlarsa, üslerlerine saldırıl*ak 0e /ldürül*ek 5ereken ki*selerdir (2k). 'e0be sLresi, -(et 29 . 3u%a**ed.in 'anrısı, "Mü%rik$ler" 0e "#i!aplılar" dı&ında, bir de ""ünafık’lar" di(e bir a(rı* (a4ar ki, bunlar İsl-*1ı i+tenlikle de,il, fakat sadece dı& 5/rünü&leri(le beni*se*i& #lanlardır D2u k#nuda beni* 9İsl.m,a )öre "i1er "in'ler9 adli kitabı*a bakını)H. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re "insanlar arası 3üslü*anlar arasında 0ar #labilir. 9rne,in 6ur.-n.da: karde%lik" sadece

",,, "ü5min5ler an-ak kardeş!irler,,," (6. Hucurat sLresi, -(et 1I di(e (a)ılıdır. Ce 5ü(- 'anrı 3u%a**ed.e: ",,,,"ü5minler i#in &şefka!' kanadını indir" (6. Hicr sLresi, -(et MM di(e bu(ur*u&tur. 2u d#,rultuda #l*ak ü)ere 3u%a**ed, 3üslü*an ki&ilerin birbirlerine kar&ı, bir binanın ta&ları 5ibi, destek #l*alarını iste*i&, s/(le de*i&tir: ""ü5min$ mü5min i#in ar#aları birbirini des!ekleyen bir bina gibidir" de*i&, 0e bu s/(lediklerini bira) da%a a+ıklı,a ka0u&tur*ak ü)ere 4ar*aklarını birbirine 5e+irerek kenetle*i&tir D2k). İ*a* Be0e0=, a5e. Nilt 1, s%. 255H. 3üslü*anların birbirlerini %#r 5/r*e*elerini birbirlerine kar&ı k/tülük besle*e*elerini, birbirlerini incit*e*elerini, birbirlerinin canına 0e *alına 0e ır)ına 5/) k#(*a*alarını bildir*ek ü)ere de bu(uklar bırak*ı&tır ki, bir iki /rnek s/(le: ""üslüman &kişinin' "üslüman kardeşini hakir görmesi kişiye ser olarak kâfidir" "+er "üslümanın &-anı$ mali$ ırzı' di4er "üslümana haramdır,,," D2k). 3üsli*.in 0e 2u%ar=.nin >bL Hüre(re.den ri0-(etleri #lan bu Had=s.ler i+in bk). İ*a* Be0e0=, a5e, Nilt 3, s%. 2I7, 0e 21I 3u%a**ed, sadece can, *al (a da ır) bakı*ından de,il, fakat 3üslü*anların birbirleri(le dar5ınla&*a*aları, birbirlerine arka +e0ir*e*elerini, kar&ılıklı kin tut*a*alarını, %asedles*e*elerini 0e dar5in iseler bu dar5inli5i ü+ 5ünden fa)la u)at*a*alarini e*ret*istir. 9rne,in bir 3üslü*anın di,er bir 3üslü*ana ".âfir" (a da "8llah’ın düşmanı" de*esini 5üna% sa(*ı&tır; buna kar&ılık 3üslü*an #l*a(anlara 7k-fir7 (a da 7Alla%1ın dü&*anı7 den*esini u(5un bul*u&tur.

70

".im bir kimseyi 5kâfir5 diye #a4ırırsa veya 58llah düşmanı5 derse &ve' b* şahıs dedi4i gibi de4ilse$ sözü kendi aleyhine döner"B ":ir kimse &"üslüman' kardeşine 15%y kâfir15 derse$ b* sözle ikisinden biri$ küfre döner, %4er dedi4i gibi ise do4r*d*r, 8n-ak do4r* de4ilse$ o söz kendi aleyhine döner" D2u 5ibi Had=s1ler 2u%ar=.nin 9Ki!aI'(lB/&eI95 0e 3üsli*.in 9Ki!aI'(lB Im.n7 adli (a4ıtlarında bulun*aktaH 3üslü*anların birbirleri(le küsü&*e*elerini 0e küsü&enleri barı&tır*alarını anlat*ak ü)ere, Hucurat sLfesi.nin (ukarda de,indi,i*i) 1I.cu -(et.ine sunu ekle*i&tir: ""ü5minler an-ak kardeş!irler, 2 halde iki kardeşinizin arasını &b*l* ' barış!ırınız" (6. HucLrat 1I 3üslü*an ki&iler arasındaki dar5ınlıkların ü+ 5ünden fa)la sür*e*esi i+in a(rıca %ükü* 5etir*i&tir ki bunlardan bir ka+ı s/(le: 7+i#bir "üslümana$ kardeşini ü# günden fazla !erk e!mesi helâl olmaz, .im ü# günden fazla dargın olarak ölürse -ehenneme gider" "&"üslüman' kardeşiyle bir sene dargın d*ran kimse$ sanki kanını dökmüş gibidir" D2u%ar=, 3üsli*, >bL $-0ud, A%*ed b. Hanbel 5ibi ka(naklardan 5el*e bu 5ibi Had=s1ler i+in bk). İ*a* Be0e0=, a5e, Nilt 3, s%. 323 0e d. J/rülü(#r ki 3u%a**ed, ki&iler arası i(i ili&kileri sadece 3üslü*anlar arası ili&kiler bakı*ından /n5/r*ü&tür. 2una kar&ılık 3üslü*anları, 3üslü*an #l*a(anlara kar&ı dü&*an, sert 0e saldır5an kıl*ak i+in ne *ü*künse %er &e(i dü&ün*ü&tür.

Soru: "Müslüman olma)anlarla 54rne'in ;ahudilerle0 )a da :ıris!i)anlarla0 (-"""6 dos!'luk (e arkada%lık kurmama)ı0 onlarla karsıla%!ık3a selam (ermeme)i (e onları )olun kenarına zorlama)ı emreden hükümleri "insanlar arası karde%lik (e se(8i" ilkeleri)le -a'da%!ıra-ilir misiniz9"
>,er kendini)e d#st 0e arkada& edinirken, ki&inin dinsel İnan+larına de,il fakat insan=li,ine, akılcılı,ına 0e fikirsel 0e a%laksal anla(ı&ına /ne* 0eri(#r iseni) bu s#ru(a elbette ki: "+ayır ba4daş!ıramam(" di(e (anıt 0ereceksini)dir. ?ünkü u(5ar 0e a(dın bir ki*se #larak si), insanlar arası ili&kilerde din 0e İnan+ farkına bak*a)sını); si)in i+in /ne*li #lan &e(, karsını)dakinin insan=li,idir, aklcili5idir,

71

a%lakili,idir. A*a ne 0ar ki, (ukarıdaki s#ru(a "+ayır ba4daş!ıramam(" di(e (anıt 0erdi,ini) takdirde 3üslü*anlık sına0ından (ine sınıfta kal*ı& #lacaksını)dır, +ünkü 3u%a**ed, 3üslü*anların, 3üslü*an #l*a(anları d#st edin*e*eleri 0e #nları %akir 5/r*eleri i+in %er &e(i dü&ün*ü&tür. 2u *aksatla 6ur.-n.a k#(du,u -(et.lerden biri s/(le: "%y "üslümanlar$ )ah*dileri ve +ıris!iyanları dos! olarak benimsemeyinB onlar birbirlerinin dos!*d*r, Sizden kim onlarla dos! ol*rsa$ o da onlardandır" (6. 3-ide sLresi, -(et 51; a(ıca bk). AlOi K*r-n sLresi, -(et2M; Bis- sLresi -(et 1;; . $ikkat edilece,i 5ibi, Aa%udilerle 0e Hıristi(anlarla d#st #lan 3üslü*anlar, "onlardan" sa(ıl*akta, (-ni 7k-fir7 #larak da*5alan*aktalarF 2ununla beraber 3u%a**ed, ba)ı %allerde (da%a d#,rusu k-firlerle )arar 5elebilecek %allerde , 3üslü*anlara, #nlarla d#st i*i& 5ibi 5/rün*e(i, (-ni iki(ü)lü da0ran*a(ı salik 0er*i&tir. 2u *aksatla 6ur.-n.a k#(du,u -(et s/(le: ""ü5minler$ mü5minleri bırakı da kâfirleri dos! edinmesin, .im b*n* ya arsa, 8r!ık on*n 8llah nezdinde hi#bir de4eri yok!*r, 8n-ak kâfirlerden gelebile-ek bir !ehlikeden sakınmanız başkadır, ,,," (6. AlOi K*r-n sLresi, -(et 2M 3üslü*anların, k-firlerle #lan 5ünlük ili&kileri k#nusunda 3u%a**ed.in bu(ru,u &udur ki 3üslü*an ki&iler, Aa%udi.lerle, (a da Hıristi(anlarla kar&ıla&tıkları )a*an #nlara sel-* 0er*e*elidirler; da%a d#,rusu sel-* 0er*e(e ilk ba&la(an #l*a*alıdırlar. >,er s#kakta 5iderken #nlara rastlarlarsa (#l 0er*e(i4, #nları (#lun kenarına +ekil*e,e )#rla*alıdırlar. 8/(le de*i&tir: ")ah*di ve +ıris!iyanlara selâm vermeye başlayan ilk siz olmayın, )olda onlardan biriyle göz göze gelin-e$ onları yol*n kenarına zorlayınız,," D2u%ar=, 3üsli* 0e 'ir*i)= 5ibi ka(naklardaki bu %ad=s i+in bk). İ*a* Be0e0=, a5e. Nilt 2, s%. 229H 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki, bu tür bu(rukları insanlar arası se05i 0e karde&lik ilkeleri(le ba,da&tır*ak #lası de,ildir. Ce iste e,er si) bu bu(ruklara kar&ı iseni), bu takdirde 3üslü*an de,il fakat k-firlerdensini)dir.

Soru: ";ahudi'lere (e :ıris!i)an'lara kar%ı0 Müslüman olmalarına kadar sa(a%mak0 Müslüman olmadıklar !akdirde onları "+iz)e" 5ka<a parası6 (erme'e zorlamak (e -u ikisinden -irini )apmadıkları !akdirde onları 4ldürmek 8erek!i'ine dâir -u)rukları u)8un -ulur musunuz9"

72

8an*a* ki a(dın bir ki&inin aklından, bu tür bu(rukları %#&5/rü 0e insanlık anla(ı&ı(la ba,da&tırabilecek bir dü&ünce 5e+*i& #lsun. Be 0ar ki ":* b*yr*klar akla$ vi-dana ve ahlaka !ers düşer" &eklindeki bir dü&ünce(i sa0undu,unu) an, 3üslü*anlık sına0ından sıfır alacak 0e a(rıca da İsl-* &eri-tına 5/re k-fir sa(ılacaksını)dır. ?ünkü bu d#,rultudaki bu(ruklar 6ur.-n.da (er alan bu(ruklardandır 0e bunlara 7Ha(ır7 de*ek, 'anrı.(i 0e 3u%a**ed.i ink-r et*ek de*ektir. G/(le ki: 2ira) /nce de,indi,i*i) 5ibi, 6ur.-n.da, 'e0be sLresi.nin 29. -(eti.nde, Hıristi(an.lardan 0e Aa%udi.lerden İsl-*.i kabul et*e(enlere kar&ı sa0a&ıl*ak 0e #nları Aiz$e (kafa 4arası 0er*e,e )#rla*ak 5erekti,i %akkında su bu(ruk 0ar3 "%y mü5minler( .endilerine .i!a verili de 8llah5a ve âhire! gününe inanmayan$ 8llah’ın ve res/lünün haram$ kıldı4ı şeyleri haram !anımayan ve hak d0ni ((-ni İsl-*1ı , din edinmeyen s* kimseler &)eh/d ve =asârâ yok m*i @s!e onlar' kendi elleriyle Cizye &ge!iri ' zel0lâne verin-eye kadar onlara karşı -ihâd ediniz" (6. 'e0be sLresi, -(et 29 . J/rülü(#r ki Aa%udi.ler 0e Hıristi(an.lar, İsl-* ser-ti.ni din #larak kabul et*edikleri takdirde kendi elleri(le 0e "zel0lâne" (a&a,ılan*ı& &ekilde kafa 4arası 0er*elidirler; aksi takdirde #nlara kar&ı ci%-d a+*ak 5erekir. $i(-net.in a+ıkla*asına 5/re s/) k#nusu 7Ni)(e7 (kafa 4arası , %e* #nların "İslâm diyarında o!*rmalarının karşılı4ı olan bir vergidir" , 0e %e* de3 ",,,"üslümanlık!an im!inâlarinin -ezâsidir,,," DA-ni, 73üslü*an #l*a*alarının cere*esidir7H. Ce (ine $i(-net.in a+ıkla*asına 5/re 7ci)(e7nin /den*e &ekli, Aa%udi.lere 0e Hıristi(an.lara, 3üslü*anlıktan ka+ın*ı& #l*alarının k/tülü,ünü anı*satacak niteliktedir, +ünkü bu 4ara(ı bi))at kendileri 5etiri4 a&a,ılan*ı& #larak /de*ek )#runlulu,undadırlar. $i(-net.in a+ıkla*ası a(nen &/(le 3 ",,, b* vergiyi der*hde eden m*âhidlerin vergilerini bizâ!ihi kendileri ge!iri zel0lâne bir vez5le vermelerinin sar! kılınmış olması da b*n* !ey5id e!mek!edir ki$ m*âhidlere her vergi verdik#e "üslümanlık!an im!inâlarinin fenâligi ih!âr edilmiş ola-ak!ır" (2ütün bu %ususlar i+in, "i$.ne!'in 9SahihBi 0(harE M(h!asariDDD9 adli (a(ınlarının M.ci cildinin ;;9O;51 sa(falarına bakını) . 2urada 5e+en 9m(.hi&ler9 de(i*i ile Aa%udiler 0e Hıristi(anlar kast edil*i&tir. 'ekrar belirteli* ki, bu a(ni $i(-net (a(ınlarında: "i )alnız 8llah’ın dini &İslâm' kalana kadar &kâfirlerle' savaşını" (2akara 193 ,

73

(a da: ".im İslâmiye!5!en başka bir dine yönelirse$ on*nki kab*l edilmeye-ek!ir, 2 âhire!!e de kaybedenlerdendir" (K*r-n M5 di(e %ükü*ler 0ar. Aa da: "%y "üslümanlar( )ah*dileri ve +ıris!iyanları dos! olarak benimsemeyini Sizden kim onlara dos! ol*rsa$ o da onlardandiri" (3-ide 51 Geklinde %ükü*ler 0ar. Aa da: ",,,"üsrikleri nerede b*l*rsanız öldürün,,," di(e bu(ruklar 0ar. Aa da %att- anaObabaO+#cuklar arasında (İsl-*.dan 5a(rı bir inanca ba,lı #l*ak bakı*ından dü&*anlıklar (aratan bu(ruklar 0ar ('e0be 23 . 2ütün bunlar "İslâm0 veriler" #larak #rtada iken, (ukarıdaki s#ru(a ki ":* b*yr*klar akla$ vi-dana ve ahlaka !ers düşer" &eklinde (anıt 0erecek #lursanı), %i+ 3üslü*anlık sına0ında basar= ka)anabilir *isini)i

Soru: "Su )a da -u %ekilde 7slâm'dan 3ıkanların 4ldürülmelerini u)8un -ulur musunuz @rne'in: -'""" :er kim dinini 5ki Müslümanlık!ır6 de'i%!irirse onu hemen 4ldürünüz'- 0 )a da '-Dinini de'i%!iren (e +emâa!!en a)rılan kimsenin 5kanının d4külmesi +âizdir6'- %eklindeki -u)rukları insanlıkla0 ho%84rü anla)ı%ı)la (e insanlar arası karde%lik ilkeleri)le -a'da%!ırır mısınız9"
8/(le*e(e 5erek (#ktur ki, e,er akilci bir e,iti*den 5e+*i& iseni), bu s#ru(a "+ayır ba4daş!ıramam(" di(e (anıt 0ereceksini)dir. Fakat bunu (a4acak #lursanı), 3üslü*anlık sına0ını ka(bet*ek bir (ana, fakat 3üslü*anların saldırılarına u,ra(arak (a&a*ını)ı bile (itir*eni) *ü*kündür. ?ünkü (ukarıdaki bu(ruklar 3u%a**ed.in a,)ından +ık*ı& &e(lerdir 0e si) bu bu(rukları kabul et*e*ekle 3u%a**ed.e kar&ı 5el*i& #l*akta 0e aslında kendini)i 'anrı.(a bas kaldır*ı& duru*a s#k*aktasını). ?ünkü 6ur.-n.da, 3u%a**ed.e bas e,*enin 'anrı.(a bas e,*ek de*ek #ldu,u 0e 'anrı.(a 0e >l+isine kar&ı 5elenlerin, %e* (er(ü)ünde 0e %e* de 5elecek dün(ada +#k bü(ük a)aba u,ra(acakları (a)ılıdır.

74

Ce fakat e,er bu (ukarıdaki s#ru(u "%ve! ba4daş!ırırım$ #ünkü b*nlar "*hammed5in a4zından #ıkmış şeyledir" di(ecek #lursanı), i(i bir 3üslü*an #larak /0ünebilirsini). 8/(le ki: 2a&ta $i(-net (etkilileri #l*ak ü)ere din ada*ları*ı) 0e 5enel #larak İsl-*cıları*ı), İsl-*1ın, "şidde! ve !erör yol*yla insanlara fiili saldırıda b*l*nmayı yasakladı4ını", "sevgiyi$ kardeşli4i emre!!i4ini" 0b..., s/(lerler 0e bu tür s/)leri(le 7barı&7 0e 7%#&5/rü7 )i%ni(etinin te*silcili,ini (a4ar*ı& 5ibi 5/rünürler. Be 0ar ki bunu (a4arken, insanları*ı)ı, İsl-*.dan 5a(rı din 0e İnan+tan #lanlara, (a da İsl-*i elestire*lere kar&ı dü&*an kılan, ba,na) ru%la (eti&tir*e,e (eterli bulunan seri-t 0erilerini 5/)ardı ederler. Aıllardan beri bu 0erileri ser5ile*ekle *e&5ulL*. 2u 0esile(le k#nu(u burada tekrar ele al*akta (arar bul*akta(ı*. 6uskusu) ki s/(len*ek 5ereken &e(lerin tü*ünü burada, dar bir (a)ı +er+e0esine sı,dır*a* #lası de,il. Fakat kısaca fikir edin*ek ü)ere bir iki /rnek 0er*eli(i*. 2ilindi,i 5ibi 9!erör9 s/)cü,ü, k#rku (arat*ak, de%&et sal*ak, /lü* sa+*ak 5ibi anla*lara 5elir. 8i*di 5elini) %e4 birlikte, "i$.ne!.in (a(ınladı,ı 9SahihBi 0(harE M(h!asari TeAri&Bi SarEh TerAemesi9 adli seri.nin Mci cildi.nin 3MM sa(fasında, İsl-*1ı terk edenlerin /ldürül*eleri 5erekti,ine d-ir 3u%a**ed.in su bu(ru,unu #ku(alı*: """" :er kim dinini 5ki Müslümanlık!ır6 de'i%!irirse onu hemen 4ldürünüz" . 2u bu(ruk: "Dinini de'i%!iren (e +emâa!!en a)rılan kimsenin 5kanının d4külmesi +âizdir6" &eklindeki bir ba&ka bu(rukla ba,lantılıdır. $i(-net.in a(ni (a(ınlarının 1Icu cildi.nin 3;9cu sa(fasında, (ukarıdaki bu(ru,un u(5ulan*ası(la il5ili /rneklerden biri bulun*aktadır ki, 3u%a**ed tarafından Ae*en.e 0ali #larak 5/nderilen M(.z IInBi HeIel'in, İsl-*.dan +ıkan bir ki&i %akkında: ":* mür!ed öldürülmedik#e devemden inmem(" di(e k#nu&tu,unu i+er*ekte. <nun bu k#nu&*ası ü)erine # ki&inin /ldürüldü,ü, bunun ü)erine 3u-).in de0esinden indi,i bildir*ekteF Aine $i(anet (a(ınlarında3 "8llah ve eygamberleriyle savaşanların ve yeryüzünde bozg*n-*l*4a *4rayanların -ezâsi öldürülmek veya asılmak yah*! #a raz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmek!ir, :* onlara dünyâda bir rezillik!ir, 2nlara âhire!!e de büyük azâb vardır,,," (6. 3-ide sLresi, -(et, 33

75

&eklinde bu(ruklar bulun*akta. 2urada 9s(ç9 di(e anlatıl*ak istenen &e(, sadece sila%lı e&kı(alık 5ibi t#4lu* 0e de0let dü)enini b#)an da0ranı&lar de,il, fakat seri-t.i su 0e(a bu &ekilde ele&tirici da0ranı&ları da ka4sa*akta. 2undan d#la(ıdır ki bu5ün, İsl-* ülkelerinde, 3u%a**ed.i (a da İsl-*1ı ele&tir*e,e kalkı&anlar, (a da laikli,i sa0unanlar, (a da "seriâ! #a4ımızda *yg*lanamaz" di(enler 7*ürted7 (din.den +ıktılar di(e /ldürül*ü&lerdir; /ldür*ektedirler. Qlke*i)in en de,erli a(dınları da, bu (ukarıdaki bu(rukların kurbanı #l*u&lardır. Ce ne 0icdan sı)latıcı bir &e(dir ki bu tür bu(ruklar, $i(-net İ&leri 2a&kanlı,ı ba&ta #l*ak ü)ere, din ada*ları*ı) tarafından insanları*ı)a belletil*ektedir. 1;II (ıl /nce bu bu(rukları (erle&tir*i& #lan 3u%a**ed, kendisi de a(ni &ekilde is 5/rürdü: /rne,in kendisini ele&tirenleri, (a da İsl-*1ı terk edenleri, 7Tanrı’yı ve "*hammed5i inkâr e!!iler 7 5erek+esi(le insafsı)ca /ldürtürdü. <nun # )a*anlar (a4tı,ını, bu5ün a(nen tekrar edenleri bi) si*di 7*ürteci7 (a da 76ara (#ba)7 (a da 7ter#rist7 #larak tanı*la*akta(ı)F

Soru: "Din (e 7nan3 <arklılı'ı nedeni)le AnaG-a-aGkarde%ler (e 3o+uklar arası dü%manlık sa3an (e 4rne'in: -'E) iman edenlerA E'er kü<rü imana !er+ih edi)orlarsa -a-alarınızı (e karde%lerinizi 5-ile6 (eli edinme)in" Sizden kim onları dos! edinirse0 is!e onlar zalimlerin kendileridir'- %eklinde olan -u)rukları ho%84rü ilkeleri)le0 )a da insan se(8isi)le -a'da%!ıra-ilir0 )a da Tanrı'dan 8elme olarak ka-ul ede-ilir misiniz9"
Far) edeli* ki ana1nı), (a da baba1nı), (a da e&i.ni) (a da +#cuklarını) si)den farklı dinsel İnan+lara (/nel*i&lerdir. $i(eli* ki >0ren.in 'anrı tarafından (aratıl*ı& #ldu,una inan*a(ı4 Dar(in kura*ını beni*si(#rlardırF Aa da 'anrı1nın 0arlı,ı k#nusunda ku&kuları (tereddütleri 0ardır; Aa da dinlerin insanları birbirlerine dü&*an (a4tı 5ini sa0un*aktadırlar. Aa da Hıristi(anlı,ı, (a da Aa%udili,i (a da 2udi)*.i 0b., se+*i&lerdir. Fakat %er ne #lursa #lsun insanlık se05isi(le d#lu ki*selerdir. Ce si)i, (inancını) ne #lursa #lsun ba,ırlarına bas*ı&lardır. 2u ki*seleri, farklı bir i*ana (a da inanca ba,lıdırlar di(e Ne%enne*lik sa(ar *isini)i 6endini)e (abancı tutar *isini)i <nlar i+in 'anrı.dan 7*a,firet7 (ba,ı&la*a dile,inde bulun*a(ı 5üna% sa(ar *isini)i 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki, e,er akilci dü&ünce(e sa%i4 0e insan se05isi(le d#lu 0e %#&5/rülü bir ki*se iseni), bu (0e ben)er= s#rulara "+ayır(" di(erek (anıt 0ereceksini)idir. ?ünkü si)in i+in /ne*li #lan &e(, ki&inin dinsel İnan+ları de,il

76

fakat insanlık de,eridir. Be 0ar ki bu tür bir (anıt si)in 3üslü*anlık sına0ından sıfır al*anı)a, üstelik 7k-fir7 0e 7)ali*7 sa(ıl*anı)a (eterlidir. ?ünkü İsl-*= anla(ı&: "E) iman edenlerA E'er kü<rü imana !er+ih edi)orlarsa -a-alarınızı (e karde%lerinizi 5-ile6 (eli edinme)in" Sizden kim onları dos! edinirse0 is!e onlar zalimlerin kendileridir" =KD Te#Ie sCresi5 .$e! RN? &eklindeki -(et.ler 0e bu tür -(et.leri 5etiren 3u%a**ed.in 7%ad=s7 0e 7sünnet7 &eklinde bıraktı,ı 0e kendinden 0erdi,i /rnekler ü)erine #turtul*u&tur. $i,er bir +#k (a(ınları*ı)da de,indi,i*i) 5ibi 3u%a**ed, kendisini bu dün(a.(a 5etiren anası Amine i+in 'anrı.dan *a,firet dile*e*i&, 0e da%a d#,rusu: "8nneme ma4fire! dilemek (du- et*ek' i#in Tanrı5dan izin is!edim$ Tanrı bana b* izni vermedi" &eklinde k#nu&*u&, babası AI&(llah1ın Ne%enne* ate&inde ka0ruldu,unu s/(le*i&, 0e kendisini kü+ük (a&ından itibaren +#cu,u 5ibi (eti&tiren, k#ru(an 0e /lü*lerden kurtaran a*ucasi /IC T.liI'i de Ne%enne*lik bil*i&tir. 2u #lu*su) tutu*una sebeb #lan &e(, anası.nın, babası.nın 0e a*ucasi.nin İsl-* i*anında /l*e*i& #l*alarıdır. 6a(nakların bildir*esine 5/re Amine5 7*üsrik7 (4ut4erest (a da 7Aa%udi7 #larak /l*ü&tür; /lü*ü tari%inde 3u%a**ed ! (a&ında idi. 3u%a**ed.in babası AI&(llah5 Ara4 7*ü&rik1lerdendi7 0e /ldü,ü )a*an 3u%a**ed (eni dün(a(a 5el*i&ti. $a%a ba&ka bir de(i*le 3u%a**ed.in anası 0e babası, %er ikisi de, da%a %enü) #rtada İsl-*i(et di(e bir &e( (#k iken /l*ü&lerdir, +ünkü 3u%a**ed, kırk (asında iken kendisini 7"e(5a*ber7 #larak il-n et*i& 0e İsl-*1ı (a(*a(a ba&la*ı&tır. 8u %-le 5/re Amine ile AI&(llah1ın 3üslü*an #larak /l*eleri *ü*kün de,ildi. A-ni, İsl-* i*anında /l*e*i& #l*aları nedeni(le, kendilerine %i+bir su+ (a da s#ru*luluk (üklene*e)di. A*a buna ra,*en 3u%a**ed #nları, İsl-* #larak /l*ediler di(e, *a,firet dilenil*e(ecek ki*seler #larak 5/r*ü&tür. A*ucasi /IC T.liI'e 5elince: /IC T.liI, 6ure(&.in ileri 5elenlerinden biri #lu4 s#n derece i(i kal4li, %#&5/rülü, (ardı*se0er 0e +e0resi tarafından se0ilen 0e sa(ılan bir ki*se idi. 9(lesine %#&5/rülü idi ki, farklı din 0e inanca ba,lı #lanlara kar&ı se05i kanatlarını a+*ı&tı. 9rne,in kendisi 4uta ta4anlardan #l*akla beraber 3u%a**ed.in, *ü&riklere (4uta ta4anlara kar&ı dü&*anlık besle*esine aldırı& et*e) 0e #nu *ü&riklerin saldırılarından k#rurdu. 2u i&i /lünce(e kadar (a4*ı&tır. 9te (andan, >bL '-ib.in Ali5 H.'fer5 A il #e T.liI adında d/rt +#cu,u 0ardı 0e bu d/rt +#cuktan ikisi (Ali ile Na.fer 3üslü*anlı,ı se+*i&, di,er ikisi (Akıl ile '-lib 4ut4erest #larak kal*a(ı terci% et*i&lerdi (2k). SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt CK, s%. 1I1, Had=s n#. 7M5 0e Nilt T, s%. 3IM . 2/(le

77

#ldu,u %alde >bL '-lib, +#cukları arasında a(ırı* (a4*a*ı&, %e4sini de ba,rına bas*ı&tır. 6endi ba,lı bulundu,u dinsel inancın dı&ında kalanlara se05i 0e &efk-t 5/ster*ekten 5eri kal*a*ı&tır. 3üslü*anlı,ı se+en #,ulları.nın (Ali ile Na.fer.in 0e 3u%a**ed.in İnan+larına sa(5ı 5/ster*i&tir. 8/(lendi,ine 5/re 3u%a**ed, 3ekke d/ne*inde iken >bL 'alib.in k#ru*ası sa(esindedir ki (a&a*ını sürdürebil*i&tir. Be 0ar ki kendisine babalık eden, kendisini /lü*lerden k#ru(an >bL '-lib.i, İsl-*.dan 5a(rı bir İnan+ta /ldü di(e, Ne%enne*lik bil*i&tir. Ce 3üslü*an ki&ilerin de kendisi 5ibi (a4*aları i+in, (-ni 3üslü*an i*anında /l*e(en ana, babaları 0e (akınları %akkında *a,firet dile*e*eleri i+in: ".âfir olarak ölen Cehennemlik!ir$ ona sefaâ!in ve Tanrı5ya en yakin olanların akrabası olmanın faydası yok!*r" de*i&tir D3üsli*.in e'sBSalih'i ndeki 7K*-n7 b/lü*üne bakını)H. 6ur.-n.a da sunu k#(*u&tur: ",,, %y insanlar( 7abbinize karşı gelmek!en sakının, :abanın o4l*$ o4*l*n da babası i#in bir şey ödeyemeye-e4i günden kork*n,,," (6. @#k*an sLresi, -(et 33 A-ni 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 5ü(- 'anrı bildir*i&tir ki 3üslü*an ki&i, k-fir #lan +#cuklarına a%irette sefaatte buluna*a(aca,ı 5ibi, 3üslü*an i*anında bulunan +#cuklar da, k-fir #larak /l*ü& babalarına ((a da analarına sefaatte buluna*a(acaklardır. 2u d#,rultuda #l*ak ü)ere 6ur.-n.a a(rıca su tür -(et.ler k#(*u&tur: "&.âfir olarak ölü ' -ehennem ehli old*kları onlara a#ık#a belli old*k!an sonra$ akraba dahi olsalar &8llah5a' or!ak kosanlar i#in af dilemek ne eygambere yaraşır ne de insanlara" ('e0be sLresi, -(et 113 . İsl-* ka(naklarının a+ıkla*alarına 5/re, bu, 0e bira) (ukarda belirtti,i*i) 'e0be sLresi.nin 23. -(et.leri, 3u%a**ed.in anası Amine .nın, (a da a*ucasi E-* Tâli-'in /lü*leri ü)erine 7in*i&tiF7. He*en ekle(eli* ki 3u%a**ed, "üslüman olmayarak /len ana.(a, (a da baba.(a (a da es.lere, (a da karde&lere 0b... 7*a,firet7 dile*e(i (asakla*akla kal*a*ı& 0e fakat #nlara kar&ı bu (er (ü)ü (a&a*ları b#(unca da ta* bir dü&*anlık (arat*ı&tır. 2u *aksatla k#(du,u -(et.lerden biri s/(le: "%y iman edenler( ,,, İ#inizden onlara sevgi gös!eren kimse şü hesiz do4r* yoldan sa mış!ır,,, )akınlarınız$ #o-*klarınız size .ıyâme! gününde bir fayda veremezler, 8llah$ onlarla sizi ayırır,,," (6. 3ü*ta%ine sLresi, -(et 1O3

78

2urada 5e+en "onlara" s/)cü,ü, 7anaEbabaE+#cuklar 0e (akınlar7 anla*ındır. 2undan d#la(ıdır ki 3u%a**ed )a*anında, 3üslü*an ki&iler, 3üslü*an #l*a(an karılarını b#&a*ı&lar, +#cuklarını e0ladlıktan +ıkar*ı&lar, (a da birbirlerine kar&ı sa0a&ı4 b#,a)la&*ı&lardır. He*en anı*satalı* ki 3u%a**ed bu dü&*anlı,ı, da%a ilk ba&larda, (-ni kendisini 7"e(5a*ber7 #larak il-n etti,i an.dan itibaren (erle&tir*e,e ba&la*ı&, 3edine.(e %icret ettikten s#nra i(ice 4eki&tir*i&tir. 8/(le*e(e 5erek (#ktur bu tür bu(rukları 0e bu #lu*su) )i%ni(eti "+oşgörü" anla(ı&ı(la, insan sevgisi5(le (0e %ele anaEbabaEkarde&E +#cuklar E (akin akrabalar arası iliksiler ile basdastir*ak #lası de,ildir. Be 0ar ki bunu s/(ledi,ini) an si), 3üslü*anlık iddiasında buluna*a)sını), +ünkü İsl-*1ın bu te*el ilkelerin ters dü&*ü& #lursunu). D2u k#nuda beni* 76ur.-n.in >le&tirisi7, 73u%a**ed.e J/re 3u%a**ed7, 78eri-t 0e 6adın7 adlı kita4ları*a bakını)H.

9İsl.m #e Ka&%n9 Kon(s(n&a 0.z% Sor(lar
İsl-*cı1lar İsl-* din=.nin 6adını 7kutsal7 bir 0arlık #larak de,erlendirdi,ini, kadının /)5ürlü,üne, e&itli,ine 0e tü* %aklarına sa(5ılı #ldu,unu iddi- ederler. <(sa s/(ledikleri ba&tan a&a,ı (alandan ibarettir. İsl-* seri-ti 6adını, ba&ka %i+bir din.de 5/rül*edi,i kadar a&a,ıla*ı&tır. 2u k#nuda (a4ılacak bir sına01a katıl*ak isterseni), su bir ka+ s#ru(u (anıtla*anı) 5ereki(#r. W

Soru: "#adınların d nen (e aklen d*n 5eksik6 )ara!ıldıklarını0 k4!ülük0 <i!ne (e u'ursuzluk ka)na'ı olduklarını0 e%ek (e k4pek +insi ha)(anlar 8i-i namazı -ozanlardan sa)ıldıklarını (e daha -una -enzer a%a'ılıklara la)ık kılındıklarını ka-ul ede-ilir misiniz9 Bu do'rul!udaki din -u)ruklarını Tanrı'dan 8elmi% olarak -enimse)e-ilir misiniz9"
8/(le*e(e 5erek (#ktur ki, e,er insan &a%si(etinin %a(si(etine sa(5ılı 0e %ele 6adının 7u(5arla&tırıcı7 etkinli,ine, 0e /)ellikle erkek sınıfını %a(0anlıktan u)akla&tırıcı niteliklerine inan*ı& bir ki*se iseni), (ukarıdaki s#ru(u tiksinti(le

79

kar&ıla(acak, 0e *u%te*elen Te#fi iste(eceksini)dir:

4i re!.in su *ısraları(la kar&ıla*ak

"%lbe! al#almak olmamalı ayı .adınlı4ın$ %lbe! melekli4in *m*d* olmamalı z*l/m$ kö!ülük$ %lbe! düşkün ol*rsa .adın$ al#alır insanlık$ %lbe! b*gün he onlara düsen yı4ın yı4ın Tasalar$ üzün!üler$ #ileler$ i4neler,,," (<s*anlı.cadan 'ürk+e.(e +e0iril*i& &eklidir Be 0ar ki, kadını (üceltici nitelikteki bir 5/rüsü sa0undu,unu) an, 3üslü*anlık sına0ından sıfır al*ak bir (ana 0e fakat bir de İsl-*cıların /lü* sa+an saldırılarına %edef #lursunu). 8ıfır al*anı)ın nedeni, İsl-* seri-ti.nin 6adın1ları a&a,ılatan, %a(si(etsi) duru*lara s#kan, )a0allı bir (aratık kılan bu(ruklarından %abersi) kal*anı)dır. 2u k#nuda fikir edin*ek ister iseni), 3u%a**ed.in 6ur.-n #larak 0e 6ur.-n #l*a(arak k#(du,u bu(ruklara s/(le bir 5/) at*anı) (eterlidir. "Seriâ! (e #adın" adli kitabı*da bu bu(ruklar, a+ıkla*aları(la birlikte (er al*ı&tır; Be acı bir 5er+ektir ki insanları*ı), kadını a&a,ılatan bu din 0erileri(le e,itil*ektedirler. 2urada bunlardan bir ka+ /rne,i ser5ile*ekle (etinece,i*. İsl-* ka(naklarını 0e bu arada $i(-net İsleri 2a&kanlı,ının (a(ınlarını karı&tıracak #lursanı), dikkatini)i ilk +ekecek &e(, *u%te*elen su bu(ruk #lacaktır. ".adınlar d0nen ve aklen d/n &eksik' yara!ılmışlardır,,,(", 2u s/)ler 3u%a**ed.in a,)ından +ık*ı&tır. İsl-* ka(naklarının bildir*esine 5/re 3u%a**ed, bir 5ün 6adınların (anından 5e+erken s/(le der: "%y .adınlar sadaka verinB zira bana Cehennem gös!erildi$ #o4* sizler idiniz" Hi+ beklen*edik b/(le bir a,ı) saldırısı kar&ısında 6adınlar &a&ırı4 kalırlar, 0e s#rarlar3 "=eden dolayı biz Cehennemlerin #o4*nl*4*n* ol*ş!*r*yor*z> " . 3u%a**ed ce0a4, 0erir:

80

"<ünkü siz$ ö!ekine berikine #ok#a lâne! edersiniz$ ko-alarınıza nankörlük gös!erirsiniz, :en akil ve din sahibi kimselerin aklını sizin kadar eksik akilli ve eksik dinli kimselerin #elebildi4ini görmedim(". 2u a,ır %ak-rete *aru) kalan 6adınca,ı)lar neden d#la(ı 0e ne bakı*dan aklenEd=ne eksik #lduklarını s#rarlar. 3u%a**ed ce0a4 0erir; bir kere aklen eksik #lduklarını anlat*ak ü)ere s/(le der: "Tanrı iki .adının şahade!ini &!anıklı4ını bir erke4in şahade!ine denk saymış!ırB yâni .adının şahade!i &!anıklı4ı' erke4in !anıklı4ının yarısıdır, İş!e b* aklınızın eksikli4indendir" . Ce bunun b/(le #ldu,unu kanıtla*ak i+in 2akara sLresi.nin 2M2ci -(eti.ni #nlara #kur. $=nen eksik #lduklarını a+ıkla*ak ü)ere de s/(le der: ".adın hayız gördü4ü zaman &yâni ay başı halindeyken' namaz kılmaz$ ve or*# !*!maz de4il mii İş!e d0nen eksik olmasının nedeni b*d*r" . J/rülü(#r ki 3u%a**ed.in 'anrı1sı, sırf 6adınları a&a,ıla*ak *aksadı(la #nları eksik akilli 0e eksik dinli kıl*ı&, üstelik bir de #nları Ne%enne*lerin +#,unlu,u (a4*ı&tır. 8/(le*e(e 5erek (#ktur ki 'anrı1nın 7Aüce7 0e 7ad=l7 #ldu,una inanan ki*seler i+in 3u%a**ed.in bu (ukarda s/(lediklerini beni*se*ek 0e /rne,in3 "%ve! .adınlar aklen ve d0nen eksik yara!ılmışlardır" &eklindeki İsl-*= bu(ru,u sa0un*ak *ü*kün de,ildir. Fakat is bununla bit*i(#r; +ünkü 3u%a**ed, aklen 0e d=ne eksik (aratıklar #larak tanı*ladı,ı 6adınları, bira) da%a a&a,ılat*ak ü)ere da%a nice &e(ler s/(le*i&tir ki bunları, +#k kısa bir &ekilde s/(le /)etle(ebiliri). 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re Alla% erkekleri 6adınlara üstün tut*u&tur (6. Bis- sLresi, -(et 3;; 2akara 22M ; 3iras.ta erkek, 6adına #ranla iki *isli 4a( alır (6. Bis-, 11, 17! ; 6arisi.nin itaatsi)li,inden (a da inat+ılı,ından ku&ku eden erkek, #na da(ak atabilir (6. Bis- 3; ; Ba*a) kılan 3üslü*an ki&i1nin /nünden e&ek, k/4ek, d#*u) (a da 6adın 5e+ecek #lursa, na*a) b#)ul*u& #lur (*e,er ki # ki&i sLtre kullan*ı& #lsun. 78ütre7, na*a) kılan ki&i1nin /nüne k#(du,u %er %an5i bir &e(dir ; S,ursu)luk ü+ &e(de 0ardır ki bunlar kari, e0 0e at1tır; 6adınlar arasında i(i 6adın, (ü) t-ne si(-% kar5a arasında alaca bir kar5a.(a ben)er; >rkeklere 6adınlardan da%a )ararlı bir fitne (#ktur; Ne%enne*.in +#,unlu,unu kadınlar #lu&turur D2ütün bu %ususlarla il5ili ka(naklar 0e da%a 5eni a+ıkla*a i+in beni* 9Seri.! #e Ka&%n9 adli kitabı*a bakını)H Ce iste e,er si), İsl-* seri-ti.nin 6adınlar %akkındaki bu a&a,ıla*alarına, bu %ak-retlerine katıl*ı(#r iseni), 3üslü*anlık sına0ını 5e+e*e*i& #lur, a(rıca da 7)ındıklıkla7 da*5alanırsını).

81

Soru: "#adın$ın '%e)!an' ni!eli'inde (e '<i!ne ka)na'ı'0 "hilekâr" oldu'unu 4ne süren -u)rukların Tanrı'dan 8eldi'ine inanır mısınız9"
>,er bu s#ru(u: "+ayır inanmam( #ünkü her şeyi diledi4i gibi ol*ş!*ran bir Tanrı’nın .adınları fi!ne kayna4ı ols*nlar diye$ ya da şey!an ni!eli4inde yara!a-a4ını düşünemem" &eklinde (anıt 0erecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0ından sıfır alırsını). A(rıca da, 3u%a**ed.in s/)lerini ink-r et*ek 5ibi bir 5ün-% isle*i& sa(ılırsını). ?ünkü 3u%a**ed, 6adınların, 5enellikle k/tü, fitneci, %ilek-r 0s... #lduklarını anlat*ak i+in sa(ısı) denecek kadar +#k bu(ruklar 5etir*i&tir. ?e&itli (a(ınları*ı)la bunları inceledik. 2ir iki /rnekle (etin*ek 5erekirse: 3u%a**ed.e 5/re 6adınlar %ilek-rdırlar, fitne ka(na,ıdırlar; #nu bunu tu)a,a s#kalar. 2unu anlat*ak *aksadı(la: ",,, .adınlardan sakinin$ zirâ :en0 İsrail’de ilk fi!ne .adın yüzünden #ık!ı" de*i&, 0e sunu ekle*i&tir: ",,, :enden sonra erkeklere$ .adınlardan daha zararlı fi!ne ve fesad &amili' olarak hi#bir şey bırakmadım" 2u s/(lediklerini 4eki&tir*ek ü)ere 6ur.-n.a, 6adınların fitne ka(na,ı #ldu,una d-ir ";usu< masalı"nı k#(*u&tur. 3asal.a 5/re, Ausuf, kendisine i(ilikte bulunan efendisinin karisi tarafından iftira(a u,rar. ?ünkü 5ü(a 6adın #na a&ık #l*u&tur 0e #nunla (at*ak ar)usundadır. Fakat Ausuf efendisine i%-net et*ek iste*e) 0e 6adının isteklerini 5eri +e0irir. 2unun ü)erine 6adın #nu k#casına fitneler. Fakat k#cası 5er+e,in ne #ldu,unu /,renir 0e karısına %itaben s/(le der: ",,,, Siz .adınların ,,, kaydınız (%ileni), fitneni), tu)a,ını) #ok büyük&!ür',,," 2unu s/(ledikten s#nra Ausuf.a d/ner 0e: "sakin b*ndan bahse!me" der 0e (ine karısına %itaben: ",,, Sen de .adın günâh&inin ba4ışlanmasını is!e$ #ünkü ' -idden sen büyük günahkârladan old*n" di(e k#nu&ur. Fakat Ausuf, 6adınların tu)a,ından kurtul*ak i+in 'anrı.(a (al0ar*ak 5erekti,ini dü&ünür 0e s/(le der:

82

",,, )a 7abbi( Cindan bana$ b*nların da5ve! e!!ikleri fi5ilden daha sevimli ve e4er sen benden b* .adınların !*zaklarını ber!araf e!mezsen$ ben onların sevdasına düşerim ve -ahillerden ol*r*m" (6. Ausuf 8Lresi, -(et 2M, 33 Ce iste 3u%a**ed, 'e0rat.tan esinleni4 kendi 5ünlük si(-setinin 5ereksini*lerine 5/re &ekillendirdi,i bu *asalı kendisine *al)e*e edinerek s/(le de*i&tir: "?ü hesiz ki siz &.adınlar' hissiya!ını gizleyi hilâfini izhâr e!mek!e )*s*f5*n karşılaş!ı4ı .adınlar gibisiniz" D2u k#nuda beni* "Seriâ!'!an #issa'lar &" 0e "Seriâ! (e #adın" adlı kita4ları*a bakını)H. İsl-* dün(asının 3u%a**ed.ten s#nra en /ne*li si*ası #larak kabul etti,i İ*a* Ja)al=, 3u%a**ed.in 6adınlar %akkındaki de,erle*esini 5/) /nünde tutarak 6adın sınıfını, +e&itli %a(0anların karakterine u(5un #larak #n farklı ti4e a(rıl*ı&tır, ki bunlar d#*u), *a(*un, k/4ek, (ılan, katır, akre4, f-re, tilki, 5ü0ercin, 0e k#(un 5ibi %a(0anlardır. 2u /rnekleri, 6adınların k/tülüklerini, 5enellikle, k#calarına kar&ı tutu* 0e da0ranı&ları a+ısından ele al*ı&tır. 9rne,in, 5ü(- karakter itibari(le d#*u)a ben)e(en 6adınlar #burdurlar, *idelerini d#ldur*aktan ba&ka bir &e( dü&ün*e)ler; din 0e i*an 5ibi &e(lerle il5ileri (#ktur; k#calarının %aklarına sa(5ı 5/ster*e)ler. 6arakterce k/4e,e ben)e(en 6adınlar, k#caları k#nu&urken s/)ünü kesi4 suratına ba,ıran, %ırla(an 6adınlardır. 'ilki(e ben)e(en 6adınlar, k#calarını e0den 5/nderi4 bütün 5ün (atı4 u(u(an 6adınlardır. Akre4 cinsi 6adınlar, dedik#ducu, laf t#4la(an 6adınlardır; 0b... Aine 3u%a**ed.in s/(len*esine 5/re şey!an, dai*a 6adınların arkasından 5ider 0e #nlara, erkekleri ba&tan +ıkar*ak bakı*ından (ardı*cı #lur. 8/(le di(#r 3u%a**ed: ".adınlar insanin karşısına şey!an gibi #ıkarlar,,, Size do4r* bir .adının geldi4ini gördü4ünüz zaman bilesiniz ki size yaklaşan bir şey!andır" 2u 0esile(le erkeklere su /,ütte bulun*u&tur: "Sokak!a giderken .adın denilen şey!ani gördü4ünüz an derhal eve dönü karılarınızla sevisin ve kabaran şehve!inizi giderin", $ikkat edilece,i 5ibi 3u%a**ed, 6adın sınıfını a&a,ılataca,ı* di(e, aslında erkek sınıfını a&a,ılat*ı&tır; su bakı*dan ki, (ukarıdaki tanı*a 5/re erkekler, %ani sanki ir-de sa%ibi #l*a(an %a(0anlardır da 6adın 5/rdükleri an &e%e0iliklerine %aki* #la*a(ı4 saldırı(a 5e+*ekten kendilerini ala*a)lar.

83

3u%a**ed.e 5/re 6adın, erkekler bakı*ından sadece dün(a (a&a*ı sırasında de,il, fakat erkeklerin /lü4te tabuta k#nuldukları )a*anlar da%i, fesad 0e %ile nedeni #labilecek nitelikte bir (aratıktır. 2undan d#la(ıdır ki 6adınları cen-)e nakli islerinden u)ak kıl*ı&tır. 2unun b/(le #ldu,unu anlat*ak *aksadı(la: ",,, Cenâze &!ab*!5a' kon*l* erkekler om*zlarına yüklendiklerinde,,," di(e k#nu&*u&tur. $ikkat edilece,i 5ibi burada, tabut.un sadece erkeklerin #*)unda ta&ınabilece,ine is-ret et*i& bulun*aktadır. 2undan d#la(ıdır ki, cen-)e nakline katıl*anın, katılan ki&i(e "hayır ve sevab" ka)andırdı,ını bildir*i&tir. Her ne kadar ba)ı (#ru*cular 6adınların )a(ıf bün(eli, 0e erkekler 5ibi a,ır islere *üte%a**il #l*adıklarını /ne sürü4 bundan d#la(ı cena)e nakline katıl*a*aları 5erekti,ini /ne sürerlerse de d#,ru de,ildir. ?ünkü asil neden, 3u%a**ed.in 6adınları akl= 0e fitr= 0e dinsel nitelikler bakı*ından (etersi) 5/r*esidir. 2undan d#la(ıdır ki İsl-* ka(nakları (/rne,in $i(-net İ&leri 2a&kanlı,ı , 6adınların cen-)e nakline katıl*alarını fitne 0e fesat sa+an bir &e( #larak 5/r*ü&ler, /rne,in s/(le de*i&lerdir: ",,, &.adınların' +ele erkeklerle müş!ereken &-enaze5yi' nakil ve ih!imâle kalkışmaları mazinne1i fesâddir$ mahall1i fi!nedir, İş!e b* nakl0$ akl0$ fi!r0 delillerden dolayı .adınların -enâze nakline iş!irakleri !e-viz edilmemiş!ir,,," D2urada 5e+en "mazinne1i fesâd" deyimi ".endisinden fesâd beklenilen" anla*ınadır. ""ahall1i fi!nedir" de(i*i ise "fi!ne5nin yerleşik b*l*nd*4* yer" de*ektir. 2u alıntı i+in bk)D SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;, s%. ;5IO1H. Be il5in+tir ki 3u%a**ed, %e* bir (andan 6adınları cen- )e.(e katıl*aktan (asakla*ı&tır 0e %e* de katıl*adıkları i+in #nları tersle*i&tir. 2ununla il5ili bir /rnek s/(le: 2ir 5ün 3u%a**ed, birisinin cen-)esine 5ider; #rada bir taki* 6adınlarının bulundu,unu 5/rür 0e #nlara s#rar: "&%y .adınlar(' Cenâze5yi om*zlar misinizi" 6adınlar: "+ayır om*zlamayız" derler. 3u%a**ed (ine s#rar: ")a ölüyü defneder misinizi 6adınlar: "+ayır defne!meyiz" derler. 2unu ü)erine 3u%a**ed #nlara, -deta %ak-ret edercesine:

84

7Dyle ise nikâbinizla ve hi#bir hayır ve sevâba nâil olmayarak evinize dönünüz" der P0 zD "i$.ne! $a$%nlari* SahihBi 0(harE M(h!asariDDD Nilt ;, s%. ;5IH.

İsl.m Seri.!i'nin TarihE T:r ":şmanl%1% Kon(s(n&a 0ir Kaç Sor(U
Size: "7slâm seriâ!i'nda 'ırk$lar' (e '!oplum'lar' arası e%i!lik di)e -ir %e) )ok!ur0 Arap$ın üs!ünlü'ü ilkesi (ardırA 7slâm$a 84re Tanrı Türk'leri insanlı'a <elâke! 8e!iri+i irk olarak !anımlamı%!ırA " deseler0 -u s4zlere inanır mısınız9
>,er bu s#ru(a: "+ayır inanmam( <ünkü İslâm$ her h*s*s!a old*4* gibi$ ırk’lar ve !o l*l*klar arasında da eşi!lik ilkesine ba4lı bir din5dirB 8ra ’ları 8ra olmayanlara üs!ün !*!maz(" &eklinde kar&ılık 0erecek #lursanı), 3üslü*anlık sına0ından basarisi) +ık*ı& #lursunu), +ünkü İsl-*, %er %ususta #ldu,u 5ibi, ırk1lar, t#4lu*.lar 0e ki&iler bakı*ından da e&itli,e (er 0er*e(en, esas itibari(le Ara41ın üstünlü,ünü, Ara4 ka0*inin (üceli,ini /n5/ren bir din.dir. G/(le ki: İsl-*cı.lar, İsl-*1ın irk farkı 5/)et*edi,ini, esitlik dini #ldu,unu s/(lerler; s/(lerken de 3u%a**ed.in: ":en 8ra ’!anım$ ama 8ra benden de4ildir"$ (a da: "İnsanlar$ bir !ara4ın dişleri gibi eşi!!irler, 8rab5in 8ra yok!*r" olmayana üs!ünlü4ü

dedi,ini /ne sürerler. <(sa 3u%a**ed bu s/)leri, e&itlik ilkesine ba,lı #ldu,u i+in de,il (+ünkü %i+ bir k#nuda e&itlik 5etir*e*i&tir , fakat 5ünlük si(-setinin 5ereksini*i nedeni(le s/(le*i&tir. Her ne kadar Ara4 bede0=sini, (a da 6ent.li Ara4.lardan ba)ılarını kü+ü*ser*i& 5ibi 5/rün*ü& ise de (/rne,in bk). 'e0be sLresi, -(et 9M, 1I7; Feti% sLresi, -(et 1! bunu, Ara4.lardan b-)ilarinin İsl-*.a 5ir*e*eleri, diren*eleri, (a da kendisi(le birlikte sa0a&a katıl*a*aları

85

nedeni(le (a4*ı&tır. <(sa 5/nlünde 0e kafasında (atan se(, Ara4 ka0*inin insanlı,ın en üstünü 0e di,er t#4lu*ların "efendisi" #ldu,udur; bundan d#la(ıdır ki Ara41ı %er bakı*dan (ücelt*i&, 7ka0*Oi necib7 " (te*i), saf 0e as=l irk #larak nitelendir*i& 0e Ara4 #l*akla %er )a*an /0ün*ü&tür. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re Ara4.lar, "üs!ün ve şerefli" bir s#( #lan İbra%i* 74e(5a*ber7in 0e #nun #,lu İs*ail1in s#(undan 5el*i&lerdir. Ce bu s#( i+erisinde 6ure(s k#lu, 0e bu k#l.a da%il 2en= Hasi* .in a&ireti (ki 3u%a**ed.in *ensu4 bulundu,u a&iret1tir as-let 0e üstünlük bakı*ından /nde 5el*i&tir. 2unun b/(le #ldu,unu anlat*ak ü)ere s/(le de*i&tir: "8ra ’ların en mükemmeli .*reyşlilerdir$ ve .*reyşlilerin en mükemmeli de :en0 +asim5dir", $a%a ba&ka bir de(i*le 3u%a**ed, Ara4 ka0*ini, Ara4 #l*a(an ka0i*lerden üstün 5/rürken, Ara4.lar i+erisinde da%i derece farkı 5/)et*i&tir. Fakat sa4lı #ldu,u te*el fikir #.dur ki Ara4.lar, tü* #larak di,er ka0i*lerin üstündedir, 0e +ünkü 'anrı #nları üstün niteliklerle (arat*ı&tır. 2undan d#la(ıdır ki, Ara4 #l*a(an ka0i*lerin Ara41ları se0*eleri, Ara41ları (ücelt*eleri, Ara41ları sa(*aları 5erekti,ini s/(le*i&tir. 2ir bakı*a Ara4.lı,ı İsl-*i(et ile ayniye! %aline 5etir*i& s/(le ekle*i&tir: "8ra ’ları sevmek &ve saymak' s* ü# nedenle şar!’!ır3 #ünkü ben bir 8ra ’ımB #ünkü .*r5ân 8ra #a inmiş!irB #ünkü -enne! sakinleri 8ra #a kon*ş*r", A-ni, 3üslü*an #labil*ek i+in Ara41ları se0i4 sa(*anın k#&ul #ldu,unu anlat*ak iste*i&tir. 2u k#nuda a(nen s/(le de*i&tir: "8ra ’ları sevmek demek iman sahibi olmak demek!irB onlardan nefre! e!mek demek$ imansız kalmak demek!ir, 8ra ’ları seven$ beni seviyor demek!ir, .im ki 8ra 5!an nefre! eder$ benden nefre! ediyor demek!ir", 2ununla da (etin*e*i&, bir de İsl-*1ın 0arlı,ını Ara41ın 0arlı,ına ba,la*ı&, 0e İsl-*.a da%il t#4lu*lara su u(arıda bulun*u&tur: "8ra ’ları sevin ve onların yer yüzündeki varlı4ına des!ek ol*n$ #ünkü onların yaşamı ve varlı4ı$ İslâmiye! bakımından ışık demek!irB onların yok olması demek İslâm’ın karanlı4a dalması demek!ir", Aine 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re Ara4.lar, esas itibari(le Bu%.un #,lu 8e*.in s#(undan 5el*edirler, 0e bu nedenle "%l 8rab*1l 8rba" ((-ni 7As-let sa%ibi Ara4.lar7 #larak +a,ırılırlar. 2ununla beraber, Ara4 asilli #l*a*akla beraber da%a s#nraki bir tari% itibari(le Ara4la&*ı& #lu4 Ae*en.de 0e Hica).da e5e*enlik kur*u& #lan Ara41ları da%i (ki bunlara 7>l Arabu.lO 3üsta.ribe7

86

deni(#r , As-let sa%ibi Ara4.lardan sa(*ı&tır. ?ünkü 3u%a**ed, Ae*en denen b/l5e(i "@man5in y*rd*" 0e "dinsel kavrayışın" k/keni #larak 5/ster*i&, 0e 7i*an7 denen &e(in /)ellikle Hica) %alkında #ldu,unu bildir*i&tir. Ce (ine sunu bildir*i&tir ki, Ara4.lara kar&ı dü&*anlık 7k-firlik7tir, 7*üsrik.lik7tir ('anrı.(a es k#&*aktır . 8/(le de*i&tir: "8ra 5lara hakâre! eden$ 8ra 5lar hakkında kö!ü kon*şan$ 8ra ’ları aşa4ıla!an kişi müşrik sayılırB zirâ 8ra 5lari kü#ül!mek İslâm’ı kü#ül!mek demek!ir", 2ütün bu %ususlar, İsl-*= ka(naklara da(alı #larak 7Ara4 3illi(et+ili,i 0e 'ürkler7 adlı kitabı*da a+ıklan*ı&tır. Aukarıdaki kısa /)etle*eden anla&ılaca,ı 5ibi İsl-* seri-ti, ırk1lar 0e t#4lu*lar arası e&itlik di(e bir &e( tanı*a); İsl-* seri-ti, Ara41ın ".avm5i ne-i " #ldu,u inancına da(alıdır. 3u%a**ed.e 5/re, Ara4.tan s#nra Ace* ırkı 5elir. 'ürk.ler ise Ara4.lara 0e tü* insanlı,a fel-ket ka(na,ı #lan bir ırk1tırF

Size sorsalar: "7slâm$ın Türk'e dü%man oldu'unu (e -u dü%manlı'ı Muhammed'in -a%la!!ı'ını0 (e Ara-'in !arih Türk dü%manlı'ının -undan ka)naklandı'ını -ili)or musunuz9" Bu soru)a nasıl +e(ap (erirdiniz9
>,er 0erece,ini) ce0a43 "İslâm5da Türk düşmanlı4ı diye bir şey yok!*r" &eklinde #lacak ise, sınıfta kaldını) de*ektir. ?ünkü 5erek 6ur.-n.da, 0e 5erek 3u%a**ed.in 6ur.-n #l*a(arak (erle&tirdi,i bu(ruklarda (Had=s.lerde 'ürkler, 7k#rkun+7, 7tiksinti 0erici7 0e insanlı,a fel-ket 5etirici bir irk #larak tanı*lan*ı&lardır. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re 'anrı, 5ü(- 'ürklerle sa0a&*ak 5erekti,ini 0e #nlarla /ldürül*edik+e 0uru&*adık+a 6ı(-*et 5ününün 5el*e(ece,ini bildir*i&tir. 6#nu, 7Ara4 3illi(et+ili,i 0e 'ürkler7 adli kitabı*da, İsl-*= ka(naklara da(alı #larak incelen*i&tir. 6ısaca /)eti s/(le: 2ira) (ukarda belirtti,i* 5ibi Ara41ları, insanlı,ın en te*i), en as=l ka0*i #larak (ücelten "*hammed, Ara4.tan s#nra en de,erli t#4lu* #larak 8-em5leri se+*i&tir. 2una kar&ılık 'ürk.leri$ "kü#ük gözlü$ basık b*r*nl*$ yayvan s*ra!li$ yüzleri kalkan gibi" tiksinti 0erici 0e fel-ket (aratıcı bir irk #larak tanıt*ı&, #nlarla /ldürüs*edik+e 6ı(-*et 5ününün 5el*e(ece,ini bildir*i&tir. 3u%a**ed.in s/(le*esine 5/re )e5-/- ve "e5-/-, %er se(den /nce Ara4.lara (/nelik bir fel-ket, bir fitne is-retidir. 8/(le de*i&tir: ")aklaşık bir fi!nenin şerrinden vay 8rabin hâline( S* saa!!e )e5-/- ve "e5-/-5*n seddinden bir menfez a#ılmış!ır"

87

A-ni )e5-/- ve "e5-/- denilen ka0i*lerden 5elecek te%like(i /nle*ek ü)ere kurulan du0ar1ın (sed.din delindi,ini s/(le*i&, 0e bunu s/(lerken bas 4ar*a,ı(la &a%adet 4ar*a,ını %alkala(ı4 delik a+ıldı,ını anla*ak iste*i& D2u%ar=.nin Pe(neb 2intOi Na%s.dan ri0-(eti #lan bu %ad=s i+in bk). $i(-net (a(ınları: Sahih1i :*har0 "*h!asari,,, Nilt 9. s%. 95 Had=s n#. 1372H . 9te (andan 6ur.-n.in 6e%f (-(et M3O1I1 0e >nbi(a (-(et 9! sLre.lerine k#(du,u -(et.lerde 5e+en ")e5-/-1"e5-/-" de(i*ini 3u%a**ed, 'ürk.leri tanı*la*ak i+in kullan*ı&tır. 9rne,in 6e%f sLresinde s/(le (a)ılı: "6ediler ki3 %y Cülkarneyn( :* memleke!!e )e5-/- ve "e5-/- bozg*n-*l*k ya mak!adırlar, :izimle onlar arasında bir sed ya man i#in sana vergi verelim mii,,," (6e%f sLresi, -(et 9; >nbi(a sLresinde de su 0ar: "=ihâye! )e5-/- ve "e5-/- &sed5leri' a#ıldı4ı ve onlar her !e eden akın e!!i4i zaman,,," (>nbi(a 8Lresi, -(et 9! 2urada 5e+en "Cülkarneyn" s/)cü,ü ile 2ü(ük İskender anlatıl*akta; )e5-/- ve "e5-/- ise 'ürk.lerdir. 2unun b/(le #ldu,unu sadece 2el-)ur= (a da Nel-leddin es 8u(Lt= 5ibi en sa,la* ka(naklardan de,il, fakat <s*anlı d/ne*inin ünlülerinden A%*ed=.nin 7İskenderna*e7sinden, (a da Asi* efendi.nin 7<k(anus7undan, (a da A%ter= 3ustafa efendi.nin 7A%ter= 6eb=r7 inden /,ren*ek *ü*kündür. 6ur.-n.a k#(du,u bu -(et.lerden 5a(rı 3u%a**ed, 6ur.-n #l*a(arak k#(du,u bu(ruklarla 'ürk.leri, en a&a,ılık, en tiksinti 0erici 0e insanlı,a fel-ket 5etirici (aratıklar &eklinde tanı*la*ı&tır. 2u tanı*la*alardan bir ka+ /rnek s/(le "Siz "üslümanlar$ kü#ük gözlü$ basık b*r*nl*$ yüzleri kalkan gibi$ derisi üs! üs!e binmiş olan !o l*mla &Türklerle' öldürülmedik#e kıyâme! ko maya-ak!ır i" "S* da kıyâme! alâme!lerindendir ki3 .ildan ke#e ayakkabı giyen bir !o l*mla &Türklerle' v*r*ş* öldürüle-eksiniz, Jeniş yüzlü$ yüzleri kalkan gibi$ üs!üs!e binmiş derili !o l*mla öldürülmeniz kıyâme! alâme!lerindendir, Siz "üslümanlar$ kü#ük gözlü$ kızıl yüzlü$ basık b*r*nl*$ yüzleri kalkan gibi$ derisi üs! üs!e binmiş olan Türklerle öldürülmedik#e kıyâme! ko maz" "&Siz "üslümanlarla'$ kü#ük gözlü !o l*$ Türk5ler savaşa-ak!ır, Siz onları ü# kez önünüze ka!i i süre-eksiniz, &Son*nda' onların !ümü kırıla-ak!ır" 3u%a**ed.in bu s/)lerini, 2u%ar= .nin 7e.sO8a%i%7, 76itabu.lONi%ad7, (a da 3üsli*.in 7e.s 8a%i% E 6itabu.lOFiten7; (a da >bL $-0Ld.un, 78ünen7, 0e

88

76itabu.lONi%-d7, (a da Besei. nin 78ünenE6itabu.lONi%-d7, (a da 'ir*i)=, 0e Kbn 3ace 5ibi te*el ka(naklarda bul*ak *ü*kün. He*en ekle(eli* ki 3u%a**ed.in 70a%i(7 #larak (erle&tirdi,i bütün İsl-*= 0eriler, (ü) (ıllar b#(unca Ara41ın, tari%= 'ürk dü&*anlı,ı du(5ularının *al)e*esi #l*u&tur. 2undan d#la(ıdır ki, İsl-* ka(naklarında (er alan 'ürk.lerle il5ili b/lü*lerin ba&lı,ı 5enellikle ".i!al*5!1Türk" &eklindedir ki "Türk5lerle öldürülmek" ('ürk.lere kar&ı sa0a& anla*ına 5elir. 2u tür s/)ler, (ü) (ıllar b#(unca Arab *illetinin *utlulu,unu sa,la*ı&tır. 2u nedenledir ki Arab.lar, (ü)(ıllar b#(unca 'ürk.ü 7kana susa*ı&7, 7(abani7, 7cani ru%lu7, 7insanlı,a fel-ket 5etirici7, 7İsl-* u(5arlı,ını (#k edici7, 7fikren (etersi)7, 0s... 5ibi a&a,ıla*alarla tanı*la*ı&lardır. 2u dü&*anlık 1;II (ıl b#(unca sür*ü& 0e %al- da sür*ekte 0e %er 0esile(le kendisini belli et*ektedir. 2i)i* kendi *#lla1ları*ı) da #nlardan a&a,ı kal*a(ı4 (ardı*cı #l*u&lardır; %e* de /(lesine ki, 3u%a**ed.in 'ürk.ü kü+ültücü tanı*la*aları(la -deta si%irlen*i& #larak i+lerinde, 6anun= 8üle(*an d/ne*inin $i0anOi Hü*a(un kati4lerinden Hafi) Ha*di ?elebi 5ibi k#nu&anlar +ık*ı&tır. "adi&a%1a sundu,u bir &iiri.nde Hafi) Ha*di ?elebi s/(le der: "Padişahımı Türk5ü öldür$ baban olsa da, 2 iyılik madeni yü-e Peygamber &"*hammed'3 15Türkü öldürünüz$ kanı helâldir51 demiş!ir" 2i)i* 7ünlü7 4adi&a%ı*ı) 6anun= 8üle(*an da, se05ili &airi.nin *ısralarını terennü* et*ekten 5eri kal*a*ı&tır. $a%a s#nraki d/ne*lerdeki *#lla.lari*i) da #nlardan a&a,ı kal*a*ı&lar, 0e /rne,in Asi* >fendi (a da A%teri 3ustafa efendi 5ibi seri-t+ilar, %e4 3u%a**ed.in 'ürk.ler %akkında s/(ledi,i s/)leri kutsal bili4 'ürk.ü %#r 5/r*ü&lerdir. ?#,u 4adi&a%ları*ı)ın Anad#lu 'ürk.lerine kar&ı besledikleri dü&*anlı,ın k/keni, kuskusu) ki 3u%a**ed.in 'ürk.leri a&a,ılatıcı s/)lerinden ka(naklan*ı&tır. 2ira) /nce de,indi,i*i) 5ibi, 5e+en (ü)(ılın ünlülerinden A%*ed=, (a da Asi* >fendi, (a da A%ter= 3ustafa efendi 5ibi 7bil5in7 di(e 'ürk t#4lu*u tarafından bas tacı edilenler, seri-t.in 'ürk.ü a&a,ılatıcı, %-kir kılıcı %ükü*lerine sarıl*akta kusur et*e*i&lerdir. ?ünkü 3üslü*anlık niteli,ini %er &e(in üstünde tut*u&lar, 'ürk.lüklerini unut*u&lar, Ara4.la&*ı&lardır. Ce iste, e,er si) İsl-* seri-ti.nin 'ürk.ü %#r 5/ren, a&a,ılatan, insanlı,a fel-ket 5etirici #larak tanı*la(an bu(ruklarını beni*si(#r iseni), i(i bir 3üslü*ansını)dır. Aksi takdirde 3üslü*anlık sına0ına 5ir*e,e %akkını) (#k de*ektir. W

89

8i)leri, İsl-*lik k#nusunda s/(le 5eli&i 5ü)el bir sına01dan 5e+ir*ek *aksadı(la %a)ırla*ı& #ldu,u*u) bu kü+ük kita4taki s#ruları, (a&antılarını)ın %er (/nü itibari(le +#,alt*ak *ü*kün fakat sabrını)ı ta&ır*a*ak i+in si*dilik, (ukarıdaki /rneklerle (etin*ek (erinde #lacaktır.