You are on page 1of 30

UVOD

U cilju podrške razvoja malih i srednjih preduzeća u eri tranzicije zaključuju se i realizuju sporazumi sa afilijacijama i agencijama međunarodnih finansijskih organizacija, koje svoja sredstva namenjena tom razvoju plasiraju preko poslovnih banaka u našoj zemlji. S druge strane, i same banke se sve više okreću finansiranju izuzetno atraktivnih programa pojedinih preduzeća. ri tome, metodologiju izrade biznis plana utvrđuju institucije koje se bave finansiranjem investicionih projekata, prema svojim programima u kojima su određeni namena sredstava i uslovi kreditiranja. Sve metode i postupci koje opredeljuju sadr!inu biznis plana, bez obzira na određene razlike, uvek su usmereni na dokazivanje ekonomske opravdanosti i rentabilnosti konkretnog investicionog projekta. "iznis planom se ilustruje tekući status, očekivane potrebe i projektovani rezultati novog ili preduzeća u razvoju. "iznis plan ima dve osnovne namene# $.% &a pomogne preduzeću u obezbeđenju neophodnog kapitala, to je studija oprevdanosti ulaganja, treba da ubedi investitore da je preduzeće identifikovalo tr!išne mogućnosti, da raspola!e preduzetničkim i menad!erskim talentima neophodnim za korišćenje identifikovanih mogućnosti i da ima racionalan, koherentan i uverljiv program ostvarenja planiranog prihoda i troškova u predviđenom vremenskom periodu. '.% &a olakša upravljanje rastom i razvojem preduzeća, sastavljajući biznis plan preduzetniksagledava sve aspekte izvodljivosti ideje (tr!išni, finansijski, proizvodni i sl.%. )n slu!i za kontrolu tekućih aktivnosti i realizaciju planiranih poslovnih ciljeva, neophodno je jednom mesečno kontrolisati njegovu realizaciju. *ontrola je usmerena na elemente bilansa uspeha, novčanog toka, kao i na elemente koji su prethodnog meseca odstupili od plana, neophodno je prilagođavati ga izmenjenim okolnostima. )snovne karakteristike kvalitetnog biznis plana su# razumljivost, relevantnost, opreznost i pouzdanost. rilikom izbora vremenskog perioda za koji se vrši projekcija preduzeće se mo!e opredeliti za kraći ili du!i vremenski period (fizički, ekonomski !ivotni vek projekta%. ri izradi biznis planova investicionih ulaganja obićno se koristi period od $+ godina. &elovi suštinskog značaja obuhvataju detaljne analize poslovnog konteksta projekta u kojima se razmatra proizvodni plan, plan lokacije, marketing plan, finansijski plan i sl.

PRVI DEO METODOLOGIJA OCENE BONITETA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
)snovni cilj pri oceni boniteta preduzeća je da se utvrdi stepen rizičnosti, odnosno sigurnost vraćanja kredita. *reditno sposobno preduzeće jeste ono koje u dogovorenim rokovima vrati osnovicu duga uvećanu za pripadajući iznos kamata. ,ora da postoji bonitet potra!ivanja za banku ili drugog zajmodavca od strane du!nika, što znači da je neophodno da se u svakom konkretnom slučaju odredi kreditna sposobnost du!nika, odnosno njegov bonitet. ostoje različite metodologije i predlozi za utvrđivanje boniteta, ali ne i utvrđena jedinstvena metodologija koja bi bila opšte prihvaćena među ekonomistima, odnosno ekspertima drugih struka. ,o!e se reći da u osnovi postoje dva osnovna pristupa bonitetu, to su u!i i širi. Uži koncept bonitet !" cio n #i$ % svode se na finansijski bonitet koji se bazira na indikatorima boniteta obračunatim na osnovu podataka sadr!anim u finansijskim izveštajima preduzeća. &i"i koncept bonitet %'(OT n #i$ % pored finansijskih indikatora uključuje i sve druge relevantne aspekte kao što su ukupna tr!išna pozicija preduzeća, njegova organizaciona, kadrovska i vlasnička struktura, kvalitet menad!menta, kvalitet i integrisanost svih poslovnih funkcija preduzeća, tehnološka i informaciona opremljenost i niz drugih determinanti koje ukazuju na prednosti, nedostatke, šanse i pretnje ili nepovoljne okolnosti. -a ocenu boniteta se koriste brojni racio brojevi koji se obično diferenciraju u nekoliko osnovnih grupa, to su#    Pok $ te#)i *in n+i)+ke +t bi#no+ti Pok $ te#)i #ik,i-no+ti Pok $ te#)i po+#o,ne .+pe/no+ti

0101 REGI'TAR PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
.arodna banka Srbije, u smislu )dluke o bli!im uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanju podataka i mišljenja o bonitetu $, (/Slu!beni glasnik 0S1 br $$23'++2% obavlja sledeće poslove# 4 vodi 0egistar boniteta5
$

6zvor# 7Slu!beni glasnik 0S8 br. $$23'++2

'

4 4 4 4 4 4 4 4 4

izrađuje ,etodologiju za utvrđivanje podataka i pokazatelja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanje mišljenja o bonitetu privrednih društava 9 opšti i poseban deo5 pribavlja i preuzima izvorne podatke i dokumente o bonitetu pravnih lica i preduzetnika5 utvrđuje izvedene podatke i pokazatelje o bonitetu pravnih lica i preduzetnika5 izrađuje izveštaje o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i mišljenja o bonitetu privrednih društava5 daje korisnicima podatke, izveštaje o bonitetu i mišljenja o bonitetu5 vodi dokumentacionu bazu izveštaja o bonitetu i mišljenja o bonitetu5 pru!a usluge, na zahtev korisnika, u skladu sa ,etodologijom 9 opšti i poseban deo5 izrađuje makroekonomske informacije i analize za potrebe dr!avnih organa i institucija 0epublike Srbije5 pru!a usluge u vezi s poslovima koje obavlja u skladu sa ovom odlukom.

Ob.2, tno+t Re3i+t" bonitet 0egistar boniteta je jedinstvena, standardizovana, elektronska baza podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika koji imaju sedište na teritoriji 0epublike Srbije, obrađenih u skladu sa )dlukom i ,etodologijom. odaci su javni i dostupni svim pravnim i fizičkim licima. odaci o bonitetu vode se po grupama pravnih lica , i to# 4 za privredna društva, zadruge i ustanove, 4 za banke, 4 za društva za osiguranje, 4 za davaoce finansijskog lizinga, 4 za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, 4 za društva za upravljanje investicionim fondovima, 4 za berze i brokersko4dilerska društva. odaci o bonitetu vode se i za preduzetnike. I$,o"i po- t k .arodna banka Srbije vodi 0egistar boniteta na osnovu podataka iz registra i evidencija koje vodi, i to# 4 elektronske baze finansijskih izveštaja, 4 jedinstvenog registra računa, 4 evidencija prinudne naplate, 4 registara banaka, društava za osiguranje, davalaca finansijskog lizinga i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima 9 kojima je izdala dozvolu za rad. 0egistar boniteta .arodna banka Srbije vodi i na osnovu podataka koje joj dostavljaju sledeći nadle!ni organi# 4 :gencija za privredne registre, 4 0epublički zavod za statistiku Srbije, 4 ,inistarstvo finansija 9 oreska uprava, 4 *omisija za hartije od vrednosti, 4 :gencija za privatizaciju, 4 "erze, 4 ;entralni registar, depo i klirig <)=, 4 trgovinski sudovi. >

. a mišljenja o bonitetu 9 pet godina. Ko"i+nici po. izveštaja o bonitetu i mišljenja o bonitetu mogu biti sva zainteresovana domaća i strana. izveštaja o bonitetu i mišljenja o bonitetu. i va!e bez pečata i potpisa.ovom Sadu. odaci. međusobno povezane baze podataka o pravnim licima i preduzetnicima. konsolidovanih i usvojenih finansijskih izveštaja5 mišljenja ovlašćenog revizora5 podaci o tr!išnoj vrednosti akcija i o berzanskom kursu akcija iz evidencija berzi. vrsti posla i teritorijalnoj pripadnosti.arodne banke Srbije. a odgovorna je i za doslednu primenu .t k 4 i$. Z /tit po. ovlašćenjima. odaci i izveštaju o bonitetu daju se na zahtev korisnika. u elektronskoj ili pismenoj formi. izveštaje o bonitetu i mišljenja o bonitetu u izvornom obliku mogu objavljivati samo korisnici na koje se ti podaci. i 5i/#)en) o bonitet. 6zvedene podatke i pokazatelje čine izvorni podaci iskazani kao# 4 metodološki uređeni podaci iz finansijskih izveštaja u komparativnim vremenskim serijama5 4 individualni i zbirni pokazatelji za ocenu boniteta5 4 podaci i pokazatelji agregirani po prete!noj klasifikaciji delatnosti.o"no+t .e/t ) o bonitet. 6. &omaća pravna lica i preduzetnici mogu postati članovi *luba boniteta 9 prihvatanjem ravila *luba boniteta i zaključivanjem ugovora o pristupu u *lub boniteta. n)e po.t k odatke. izveštaji i mišljenja odnose. i to bazu izvornih podataka i dokumenata i bazu izvedenih podataka i pokazatelja.etodologije 9 opšti i poseban deo u postupku utvrđivanja i davanja podataka.arodne banke Srbije 9 Sedišta 9 organizacione jedinice u . i 5i/#)en) o bonitet. *orisnici podataka.e/t ) o bonitet.' -"žin Re3i+t" bonitet 0egistar boniteta sadr!i kompleksne. odaci i izveštaji o bonitetu dostupni su korisnicima preko 6nterneta i preko .arodna banka Srbije je odgovorna za to da podaci koje daje budu istovetni sa izvornim podacima. 4 4 4 4 6zvorne podatke i dokumente čine# osnovni (statusni% podaci5 računovodstveni podaci iz godišnjih. ? . i to podaci i izveštaji o bonitetu godinu dana. veličini. O-3o. pravna i fizička lica.t k 4 i$. izveštaji o bonitetu i mišljenja o bonitetu dati korisnicima čuvaju se u dokumentacionoj bazi .

privatizaciji.0171 METODOLOGIJA ZA UTVR8IVANJE PODATAKA I POKAZATELJA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA I DAVANJE MI&LJENJA O BONITETU PRIVREDNIH DRU&TAVA7 )vom metodologijom uređuju se način obrade. konsolidovanih i usvojenih finansijskih izveštaja pravnih lica i preduzetnika koji se dostavljaju . R . zadruge i ustanove# ' 6zvor# 7Slu!beni glasnik 0S8 br.o-+t. zatim za davaoce finansijskog lizinga i za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima 9 za koje je bazna '++2. osnivačima i osnivačkom kapitalu. -a izračunavanje računovodstvenih podataka i pokazatelja bazna je $@@?. 0ačunovodstveni podaci i pokazatelji izračunavaju se u vremenskim serijama od najmanje deset godina. stečaju i likvidaciji. klasifikaciji delatnosti. mišljenja o bonitetu privrednih društava i kataloga podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. računovodstveni podaci i pokazatelji.ni 9+t t.eni po. upravljanju. i to# $. za koje je bazna '++?. rvi nivo čine izvorni finansijski izveštaji. godina. 017101 PODACI I POKAZATELJI O BONITETU O+no. a evidentiraju se i a!uriraju u skladu sa njihovim nastajanjem i promenama. zastupanju. kao i za društva za upravljanje investicionim fondovima za 9 za koje je bazna '++A. )vi podaci su javni. Detvrti (izvedeni% nivo vremenske serije podataka čine zbirni podaci. osim za ustanove i preduzetnike. podaci o <)= i drugi relevantni podaci.no. sastavljeni u skladu s propisima koji su bili na snazi u godini na koju se odnose.+ni: po. pri čemu su anulirane promene u propisima i omogućeno komparativno sagledavanje u različitim periodima. i to tako što se poslednjom obrađenom godinom eliminiše prva godina iz vremenske serije. razvrstani po kriterijumima. utvrđivanja. osnivanju. )vom metodologijom utvrđuju se osnovni (statusni% podaci.ci podrazumevaju podatke o identifikaciji. kao i ostale podatke. a!uriranja i obelodanjivanja podataka i pokazatelja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika potrebnih za vođenje 0egistra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. sadr!ina izveštaja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. veličini. po grupama pravnih lica i po preduzetnicima.. podaci o reviziji. godina. godina. ovlašćenjima. a za usvojene finansijske izveštaje 9 '++'. godina. reorganizaciji. Creći (izvedeni% nivo vremenske serije podatakaza ekonomske celine izračunava se sa!imanjem podataka iz konsolidovanih finansijskih izveštaja. &rugi (izvedeni% nivo vremenske serije podataka iz finansijskih izveštaja izračunava se sa!imanjem bilansnih pozicija.% za privredna društva. ograncima. godina. $$23'++2 E . platnom prometu. godina. podaci o danima nelikvidnosti.arodnoj banci Srbije. povezivanju.ci i pok $ te#)i su podaci iz godišnjih. -a konsolidovane finansijske izveštaje bazna je $@@B.

4 veličina (velika. ustanove i preduzetnike# 4 pokazatelji imovinske strukture (intenzitet ulaganja u osnovna sredstva. stopa prinosa na ukupna sredstva pre i posle oporezivanja. zadruge. eti (izvedeni% nivo vremenske serijepodataka čine pokazatelji o bonitetu utvrđeni na osnovu računovodstvenih podataka.i$i)i < 5i/#)en)e "e. ravno lice ili preduzetnik je nelikvidan ako zbog neizmirenih obaveza evidentiranih u prinudnoj naplati ima blokirane račune kod banaka. stopa otpisanosti osnovnih sredstava. racio pozajmljenog kapitala. leverid!. odaci iz mišljenja revizora su javni podaci i koriste se za davanje podataka. 4 drugi pokazatelji na osnovu zahteva. racio pokrića kamata. Po. i to posebno# $.i$o" 6zvor podataka o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za utvrđivanje boniteta je evidencija skeniranih mišljenja ovlašćenog revizora. 4 pokazatelji budućeg rasta (stopa rasta preduzeća. berzanski kurs akcija. cena tuđih izvora sredstava. koeficijent obrta potra!ivanja od kupaca. racio plaćanja dividendi%. stopa raspodele. racio tekuće likvidnosti. 4 pokazatelji tr!išne vrednosti (zarade po akciji. pokriće stalnih sredatava dugoročnim izvorima finansiranja. profitna mar!a..ci o "e. dividendna stopa. koeficijent obrta ukupne imovine. 4 pokazatelji strukture kapitala (racio sopstvenog kapitala. stopa pokrića zaliha neto obrtnim kapitalom. koeficijent obrta obaveza prema dobavljačima. opšti racio likvidnosti. prosečno vreme naplate potra!ivanja od kupaca. -akona o platnom prometu ili ih nema dovoljno. srednja.% za privredna društva. Po. stopa rasta sopstvenog kapitala%. registri *omisije za hartije od vrednosti i registri berzi. godine. keš flou%. pri čemu se ovi pokazatelji ne izračunavaju za preduzetnike.ci o . intenzitet finansijskih ulaganja. troškovi istra!ivanja i razvoja%.4 klasifikacija delatnosti (sektor i oblast%. mala%. a podaci koji se pribavljaju od *omisije za hartije od vrednosti i berzi 9 za tekuću kalendarsku godinu. 4 pokazatelji likvidnosti (pokriće stalnih sredstava sopstvenim kapitalom. neto obrtni kapital. izveštaja o bonitetu i mišljenja o bonitetu. racio cena3zarada po akciji. godišnja stopa otpisanosti osnovnih sredstava%. intenzitet ulaganja u obrtnu imovinu.ni5 ne#ik. odaci i pokazatelji o hartijama od vrednosti pravnih lica koji se izračunavaju na osnovu finansijskih izveštaja iskazuju se u vremenskim serijama od najmanje deset godina. 4 pokazatelji poslovne aktivnosti (koeficijent obrta osnovnih sredstava. odnosno ako na tim računima nema sredstava za isplatu naloga iz člana ?A. stepen ukupne zadu!enosti%."e-no+ti 6zvori podataka o hartijama od vrednosti za utvđivanje boniteta su finansijski izveštaji. 4 pokazatelji profitabilnosti (stopa prinosa na sopstveni kapital pre i posle oporezivanja.arodna banka Srbije. racio novčane likvidnosti. stopa prinosa na imovinu. prosečno vreme plaćanja obaveza prema dobavljačima%. trajnost otplate.ci o 2 "ti) 5 o. 2 . Po.i-no+ti 6zvor podataka o danima nelikvidnosti za utvrđivanje boniteta je . počev od '+++. 4 teritorijalna pripadnost. knjigovodstvena vrednost po akciji.

Pok $ te#)i o bonitet. napomene uz izveštaj o bonitetu. sadr!e podatke o podnošenju finansijskog izveštaja u zakonskom roku. )snovni delovi mišljenja o bonitetu su# 4 osnovni podaci.išljenje o bonitetu predstavlja ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednog društva. ostupak davanja mišljenja zasnovan je na primeni kvalitativne i kvantitativne analize rizika poslovanja privrednog društva u odnosu na oblast kojoj pripada.i-no+ti iskazuju se za poslednjih šest meseci.i$i)i *in n+i)+ki2 i$.$ i$. N po5ene . podatke o reviziji finansijskih izveštaja.017171 IZVE&TAJ O BONITETU 6zveštaj o bonitetu predstavlja sistematizovanu zbirku (set% podataka i pokazatelja u periodu od dve godine do pet godina i sadr!i sledeće delove# 4 4 4 4 4 4 osnovne podatke. donete na osnovu sveobuhvatne zbirke (seta% podataka i pokazatelja o bonitetu u vremenskom periodu od pet godina. sadr!e vremensku seriju zbirke (seta% izabranih individulnih računovodstvenih pokazatelja.ni5 ne#ik. pokazatelje o bonitetu. Po. O+no. odnosno tri meseca.ci sadr!e zbirku (set% izabranih (osnovnih% statusnih podataka karakterističnih za svaku grupu pravnih lica i za preduzetnike na dan sastavljanja izveštaja. A . 0171=1 MI&LJENJE O BONITETU .ci o . o obavezi vršenja revizije i o tome da li se podaci i pokazatelji odnose na godišnji ili usvojeni finansijski izveštaj.e/t ) sadr!e poslednje verodostojno mišljenje revizora na osnovu izvršene revizije finansijskih izveštaja i podataka o obavezi vršenja revizije u prethodnom periodu.ci o "e.ni po.e/t ) o bonitet. ' žeti bi# n+i sadr!e vremenske serije bilansnih pozicija relevantnih za izračunavanje pokazatelja i za ocenu finansijskog polo!aja i uspešnosti pravnog lica ili preduzetnika. podatke o danima nelikvidnosti. Po. sa!ete bilanse. kao i njihov odnos prema zbirnim pokazateljima koji su relevantni za ocenu boniteta i njihovo značenje.

podaci o reviziji. Po. 4 sigurnosti i likvidnosti."e-no+ti privrednog društva ukazuje na politiku raspodele koja treba da omogući optimiziranje tr!išne vrednosti akcija tog društva. Opti5i$i" n)e t"ži/ne . )vaj princip je obrnuto srazmeran principu profitabilnosti i pretpostavlja da veći rizik poslovanja zahteva i veći iznos sopstvenog kapitala. Bi# n+ni po. što uslovljava potrebu za dodatnim kapitalom ili vraćanjem pozajmljenog kapitala. Ne$ . kao i na nivou oblasti kojoj ono pripada. >in n+i)+k n #i$ obuhvata zbirku izabranih finansijskih pokazatelja o bonitetu privrednog društva.ni po. kao i adekvatnost finansiranja (koja se ispoljava u finansiranju stalne imovine sopstvenim kapitalom. neto obrtnog kapitala. što ukazuje na popravljanje ili odr!avanje mogućnosti plaćanja u budućnosti. O+no. problemi u plaćanju."no+t i #ik. 4 nezavisnosti. odnosno maksimiziranja rezultata na dugi rok.ci o "e. P"o*it bi#no+t ukazuje na stepen ispunjenja osnovnog cilja poslovanja privrednog društva. poslovne dobiti. 4 finansiranja u skladu s rizikom. a njegovi pokazatelji su visina sopstvenog kapitala i profitabilnost poslovanja. 6spunjenost ovog principa utvrđuje se analizom ostvarene neto dobiti. 4 fleksibilnosti. 'i3.ci predstavljaju računovodstvene podatke. Sigurnost i likvidnost privrednog društva ispoljavaju se i u postojanju pozitivnih novčanih tokova iz poslovne aktivnosti. i to# 4 profitabilnosti. 4 budućeg rasta. a dugoročno vezanih obrtnih sredstava dugoročnim kapitalom i pretpostavlja analizu neto obrtnog kapitala i pokrića zaliha neto obrtnim kapitalom%. iznosom leverid!a i pokrićem kamate.ci predstavljaju izabranu zbirku (set% podataka o privrednom društvu. finansijska analiza. 4 optimiziranja tr!išne vrednosti privrednog društva. ostvarenim prinosim na sopstveni kapital i ukupna sredstva. >#ek+ibi#no+t ukazuje na sposobnost kratkoročnog prilagođavanjapprivrednog društva izmenjenim uslovima poslovanja.i$i)i sadr!e informacije o istinitosti i objektivnosti iskazanih pozicija u finansijskom izveštaju na osnovu mišljenja revizora. B . mišljenje (zaključak% o bonitetu. koji omogućavaju ocenu ispunjenosti osnovnih principa finansijske politike. odnosno širenja ili su!avanja tr!išta. makroekonomski pokazatelji.i+no+t ukazuje na stepen minimiziranja nepovoljnih zahteva poverilaca i utvrđuje se analizom profitabilnosti.4 4 4 4 4 4 4 bilansni podaci. >in n+i" n)e u skladu s rizikom predstavlja zahtev za zaštitom od prezadu!enosti.i-no+t ukazuju na stepen zaštite poverilaca i sposobnost privrednog društva da izmiruje obaveze. finansijska snaga. usaglašenim obrtanjem potra!ivanja i kratkoročnih obaveza i permanentnom sposobnošću plaćanaja.

>in n+i)+k +n 3 predstavlja finansijski potencijal i utvrđuje se na osnovu visine sopstvenog kapitala. a iskazane kao# 4 podaci i pokazatelji o bonitetu. a odnose se na okru!enje u posmatranom periodu.arodna banka Srbije. mo!e biti iskazano na sledeći način# $.% loš bonitet. devizni kurs. 0171@1 KATALOG PODATAKA O BONITETU *atalog podataka o bonitetu sadr!i sve standardizovane individualne i zbirne podatke i pokazatelje utvrđene ovom metodologijom. stopu inflacije. 4 izveštaji o bonitetu (standardizovani i specijalizovani%.?i " +t ukazuje na stepen ulaganja u modernizaciju.B. Mi/#)en)e o bonitet.-.% dobar bonitet.% vrlo dobar bonitet.nkci)e koja ukazuje na ovu mogućnost. oseban deo finansijske analize predstavlja verovatnoća bankrotstva privrednog društva utvrđena primenom A#t5 no. odnosno na bruto društveni proizvod. '.% vrlo loš bonitet. E.e *. ?. a čiji se znaci obično javljaju dve 9 tri godine ranije. M k"oekono5+ki pok $ te#)i predstavljaju skup relevantnih podataka kojima raspola!e . >.% odličan bonitet. @ . odnosno u budući rast privrednog društva.

op+t nk i " +t *i"5e1 Bi$ni+ p# n )e . )e.no5 . osvajanje novog tr!išta%5 4 *ada se preduzeće prodaje. akcionari itd.arko 6vaniš. .ni5 po-./tin bi$ni+ p# n )e+te +t" te/ko " $5i/#) n)e .no+ti5 i .2. .iroljub <ad!ić. $+ .ni5 kti. > 6zvor# raktikum za bankarsko polovanje 4 Slobodan "arać. pa pokrene nove poslovne poduhvate5 4 *od realizacije određenog poslovnog poduhvata koji preduzeće ne mo!e samo da finansira (npr. i$ b" ne koncepci)e bi$ni+ 1 O+no.p" . dobavljači. kao i da se analiziraju postignuti rezultati.DRUGI DEO METODOLOGIJA IZRADE BIZNI' PLANA 7101 BIZNI' PLAN < POJAM I O'NOVNE KARAKTERI'TIKE Bi$ni+ p# n +e 5ože -e*ini+ ti k o +k.? . izvozni posao.p ci#)e. Univerzitet Singidunum. '++A.#) n)e po+#o. 4 &a se u praksi potpuno kristalizuje poslovna ideja preduzetnika i da se ona kao poslovni poduhvat uspešno realizuje. FfranšizingF5 4 *od ulaganja u ponovni početak ciklusa proizvodnje u postojećim preduzećima koja su u ekonomskim teškoćama.no+ti $ i5p#e5ent ci).%5 4 *ada se jedan deo preduzeća izdvoji (otcepi% od matičnog preduzeća.5ent ko)i o5o3. +e . rekonstrukciju postojećeg. Pot"ebe $ i$" -o5 bi$ni+ p# n n 5e?.n +.3# . .i5 A 4 *ada preduzetnik otvara novu firmu i pokreće novi poslovni poduhvat5 4 *ada preduzetnik !eli obezbediti sredstva za proširenje biznisa."2e bi$ni+ p# n se ogleda u nekoliko ključnih momenata# 4 &a se na bazi dobro pripremljenog biznis plana obezbede investiciona sredstva za pokretanje biznis ideje. +#e-e?i5 +#. odnosno poslovnog poduhvata. ti5 1= 710101 De*ini+ n)e o+no.ne +.ni2 p"o3" 5 kti. 4 &a se obezbedi relevantna kontrola poslovnih aktivnosti. 4 &a se sagledaju budući pravci poslovanja preduzeća. ili ako se ulazi u tzv. proširenje proizvodnje i poboljšanje proizvoda5 4 *ada se započinje Fporodični biznisF5 4 *ada se !ele privući novi spoljni partneri (kupci.. investitori.eo5 +#ožen in+t". ci#). "udimir Stakić.#) n)e po+#o. "eograd. ili se prodaje jedan njegov deo.p" . gde biznis plan uvek podseća na kritične tačke poslovanja i slu!i kao kompas za vođenje biznisa. 4 po#itik 4 +t" te3i) i +et po)e-in .

institute. lan prodaje 2. k# .  ri oceni biznis plana za kreditora nije zanemarljivo po kojoj metodologiji je taj plan sačinjen i ko su autori njegove izrade.$ .5 +#e-e?i2 e#e5en t A $.arketing strategija A. 6zvršni rezime >. '.avode se osnovni razlozi ulaska u investiciju tj.ine4 t. 6zuzetno je va!no naglasiti da li novi program za koji je sačinjen biznis plan predstavlja kontinuitet razvoja postojećih delatnosti preduzeća ili je u pitanju preorijentacija. #.3 4 'ekto". $ o-ob"en)e k"e-it $ "ekon+t". )e po-net Mini+t "+t.7171 O'NOVNI ELEMENTI KOJE BIZNI' PLAN TREBA DA 'ADRBI Svaki biznis plan ima svoje specifičnosti u zavisnosti od delatnosti i vrste poslovnog poduhvata u koji se !eli investirati. :naliza tr!išta za dodatnu proizvodnju E." : + "oko5 .o.. Ginansijska analiza $+. 0ad će nadalje pratiti aplikacija u vidu# Z 2te.tn. reduzeća najčešće anga!uju specijalizovane organizacije. )rganizacioni aspekti plana @.@1FFF1FFF -in 9@G1@F@ e. lan proizvodnje B.1 Z 2te. konsalting firme.o-ni -eo bi$ni+ p# n Statusni podaci o investitoru . . :naliza rentabilnosti $$.$."i$ 5 F01FH17FFG1 3o-ine1 omoću aplikacije biznis plana urađenog u okviru ovog zahteva pratićemo pojedinačno minimum elemenata koje svaki biznis plan treba da sadr!i .#) n)e op"e5e 'UR ETNO RE'TORAN C'TANI&IDE4 . t"3o. o.kci). Co proizilazi iz zajedničke metodologije ocene investicionih projekata.07 5e+eci4 k 5 tno5 +topo5 o. ki bi$ni+ p# n t"eb . i$no+.#. Uvodni deo '. i $ n . . restruktuiranje. :naliza razvojnih mogućnosti investitora ?. ciljeve biznis plana. kao i očekivanja u pogledu finansijskih i drugih efekata koji opravdavaju ulazak u konkretan poslovni poduhvat."i$5 i .   $$ . Senzitivna analiza 717101 U.+ -"ži 5ini5. ili grupu nezavisnih eksperata za pripremu biznis plana na bazi ideja menad!menta preduzeća. $ t.+#.0I n 3o-i/n)e5 ni. ipak postoje neki zajednički elementi koje svaki biznis plan treba da sadr!i." ? n) -o HF 5e+eci4 3"e)+ pe"io-o5 o.

$. )blik organizovanja i kapitala $. predstavlja rekapitulaciju svih poglavlja koja su sadr!ana u biznis planu. gotovih jela.$. 0ezime biznis plana se najčešće daje u formi obrazaca koji sadr!e rekapitulirane odgovore na osnovna pitanja koja biznis plan detaljno obrađuje.'. godina 71717 I$.6I6J1 K)0:. )rganizacija $.6I6J "ijeljina avlovića ut bb $@>'+++A EE'$$ 4 ripremanje i slu!enje specijaliteta sa roštilja.>.E.atični broj . -aposleni $. diferenciraju na dve grupe i to # a% odaci o investitoru b% odaci o biznis planu $' . 0ezime je značajan jer sadr!i dovoljno elemenata za preliminarnu ocenu podobnosti investicionog projekta za kreditiranje.?.901F: O'NOVNI PODACI O INVE'TITORU $.>. toplih i hladnih napitaka i sl. *ratak istorijat i osnivanje $.) 0HSC)0:. Hkonomski rezultati poslovanja 971F: OPI' I 'VRHA INVE'TIRANJA uni naziv Sedište :dresa . ?+'>$+A?+++? Stanišić Koran Samostalna ugostiteljska radnja +EE3'$$4>?E +EE3'$>4>EE EE'4++>4++++>?A'4>E kod 0azvojne banke '++$."/ni "e$i5e 6" &irektor )blik organizovanja Celefon Gaks "roj tekućeg računa Kodina osnivanja 6ako se po metodologiji stavlja na prvo mesto.2. salata5 točenje i slu!enje alkoholnih i bezalkoholnih pića. /SC:. &elatnost $. =lasništvo subjekta $.aziv i šifra delatnosti SU0 HC. pečenja. SC:.

>B $++.$. koja se pripremaju u kuhinji koja je otvorena.@E +. Struktura investicije >. $> .+++ $+.) 0HSC)0:.EE@.6I6J8 avlovića ut 4 "ijeljina Ulaganje u ugostiteljsku infrastrukturu ovećanje kvaliteta i obima usluga u etno stilu očetak rekonstrukcije#septembar '++A.'.) 0HSC)0:.'>$ M E>. rojekt . ćilimi. sa širokim izborom jela domaće kuhinje.>.ilj investicije Cerminski plan 0ekonstrukcija i zanavljanje opreme SU0 HC. konobarima koji su obučeni u narodnu nošnju. posuđem od drveta. tradicionalna muzika i znatno ni!e cene u odnosu na konkurenciju. /SC:. domaća rakija i vino.?E' ?+. sa originalnim rustičnim nameštajem (stolovi. na lokaciji avlovića put u "ijeljini.@>? >.?.A? $$.aziv investicionog programa Lokaciia projekta *arakter investicije . izgrađen u etno stilu od prirodnih materijala (drvo i kamen%. godine -avršetak rekonstrukcije# decembar '++A.6I6J1 počeo je sa radom '++$. Ginansijska ocena opravdanosti ulaganja >. rojekat >. lampe% prenešenim iz napuštenih planinskih kuća.B?E $.++M redviđeni ekonomski vek projekta &evizni kurs 0ast cena u periodu izgradnje >. 7SC:.E2'. godine. godine očetak redovnog pru!anja usluga# januar '++B.9=1F1: REZIME INVE'TICIONOG PROGRAMA >. Struktura investicije 6nvesticije u osnovna sredstva# 0ekonstrukcija objekta )prema 6nvesticije u obrtna sredstva 6nterkalarna kamata 6nvesticije 4 ukupno E.>B +.>.2@?. tako da svaki gost dok u!iva u ovom ambijentu mo!e posmatrati kako se priprema njegovo jelo.@> >>. 6nvestitor >.'2$.'. stolice. klupe za sedenje. visokog kvaliteta i obima. godine $+ godina $H=0) B?.E. 6zvori finansiranja >. )čekivani efekti >.2. ručnim radovima.++ SU0 HC.

) 0HSC)0:. uz kvalitetno poslu!enje. promene strukture vlasništva i oblika organizovanja. salata5 slu!enje gotovih kolača i industrijskog sladoleda5 točenje i slu!enje alkoholnih i bezalkoholnih pića. O"3 ni$ ci) )rganizaciona struktura HC.&. postojeći proizvodni program kao i eventualne oscilacije u strukturi i kretanju ukupnog obima proizvodnje i prodaje.lanira se proširenje restoranske sale. )vaj deo biznis plana treba da uspostavi vezu sa novom investicijom i da uka!e na osnovne probleme i rezultate poslovanja. i izgradnja internet prezentacije. a i za one najizbirljivije mogućnost da gledaju način pripremanja njihovog jela. proširenje postojećeg parkinga. avlovića put bb. kako u pogledu statusnih promena tako i u pogledu svojinske transformacije.6I6J1. renoviranje kuhinje. kojima bi bio ponuđen izuzetan ugođaj u etno ambijentu. HC. kao i da naznači ključne zadatke razvoja preduzeća obuhvaćene novim investicionim programom.&. laniranim proširenjem (ulaganjem% omogućilo bi se povećanje obima i kvaliteta usluga. sa posebnim naglaskom na osnovnu delatnost. kao i marketing. i nabavka najmodernije kuhinjske opreme. toplih i hladnih napitaka i sl. gotovih jela. koji nije dovoljan da zadovolji potrebe mnogobrojnih gostiju. širok izbor jela domaće kuhinje. znatno veći broj gostiju.U /SC:. De# tno+t )snovna šifra delatnosti SU0 HC. izgradnja bašte za goste.: /SC:. kao i ugradnja kvalitetne klimatizacije prostorija. i koji bi uz izuzetno niske cene.) 0HSC)0:. a vrši delatnost i raspola!e imovinom na lokaciji na avlovića putu i na Crgu O. kako bi se omogućilo upoznavanje šire javnosti sa uslugama koje pru!a ovaj restoran.) 0HSC)0:.?no+ti in. u novinama.6I6J1 je stalno zaposleno '+ radnika.o)ni2 5o3.ihajlovića '. 7171=1 An #i$ " $. Creba navesti registrovane delatnosti kojim se investitor bavi.) 0HSC)0:. bar na neko vreme mogli da zaborave na svakodnevnicu i opuste se u prijatnom i nesvakidašnjem ambijentu. .6I6J1 ima sedište u "ijeljini.: NSC:. dečija i omladinska odmarališta.ihajlovića. "udući razvojni planovi odnose se na proširenje uslu!nih programa i tr!išta. pečenja. o realizaciji ovog investicionog programa planira se zapošljavanje još > radnika $? .e+tito" Uobičajeno je da se ukratko predstavi razvojni put investitora od njegovog osnivanja. u smislu reklamiranja na televiziji. otvorena za poglede znati!eljnih gostiju. Z po+#eni U HC.. "ijeljina je EE>++ 9 ripremanje i slu!enje specijaliteta sa roštilja. /SC:.6I6J8 je prilagođena rastućim i sve slo!enijim tr!išnim zahtevima. koja će i dalje ostati u staklu. Ustanova je podeljena u ' organizacione celine i to#  oslovna jedinica restorana na avlović putu i  oslovna jedinica u centru grada 4Crg O. .

=eličina tr!išta i kupci $.) "roj zaposlenih ? ? $' '+ 7171@1 An #i$ t"ži/t $ -o. mada usluge restorana koriste i stranci. u blizini reke &rine%. Strategija $.>.$. u sve većem broju.+#.A.E.$.pci Cr!ište SU0 HC. a ključna osnova za to trebalo bi da budu njegove dugoročne prednosti u odnosu na konkurenciju.Cabela br. uglavnom tr!ište "ijeljine. )vde se radi o sa!etom prikazu mogućnosti savladavanja konkurencije i ostvarivanja plana investitora. *onkurencija $.3e: 0adi projekcije budućih trendova na tr!ištu u ovom delu biznis plana objasnićemo čime je uslovljen rast potra!nje i kakva je pozicija investitora na tr!ištu.tn. /"n televizija1. kao i šire područje 0epublike Srpske i Srbije. Strategija ciljnih tr!išnih segmenata $.) 0HSC)0:. .: /SC:.*=P *= *= SSS U*U . i stranci.6I6J1 je.$ Struktura zaposlenih po stručnoj spremi 0ed broj $ ' > Stručna sprema .)e $.B.2.'. otrebno je navesti i ko su glavni kupci na tr!ištu. Klavna konkurentska prednost $. olitika i strategija cena 71An #i$ t"ži/t n b .in t"ži/t i k. p"oi$.ke '. /Celekom Srpske1.o-n). /Krađapromet1 i dr. ali i sve veći broj turista u tranzitu. u geografskom smislu. $E . /Hlektro4"ijeljina1. Creba navesti i ko su glavni dobavljači. &omaće tr!ište 0101Ve#i. An #i$ t"ži/t 01An #i$ t"ži/t p"o.arketing strategija $. i to iz sledećih firmi# /)pštinska uprava1 )pštine "ijeljina.?. s obzirom na lokaciju gde je smešten (na putu ka graničnom prelazu između 0epublike Srpske i Srbije. 9. /-avod za urbanizam i projektovanje1. ..ajveći korisnici usluga su poslovni ljudi iz "ijeljine sa svojim gostima. turisti u tranzitu. kao i kakva je njihova pozicija na tr!ištu. Segmentacija tr!išta $.

kulture. /SC:. . doprineti povećanju njihove godišnje narud!be u prvoj godini za minimalnih >+M. kanalizacionih instalacija. neasfaltiran i nedovoljan parking prostor i td.) 0HSC)0:.0171 'e35ent ci) t"ži/t otencijalni kupci su ljudi iz sveta politike. i to je jedna od konkurentskih prednosti. u stalnom je nastojanju da poboljša svoju tr!išnu poziciju i poslovne performanse i pretekne konkurente.) 0HSC)0:. kao i sa animiranjem novih potencijalnih kupaca. je upravo kvalitet koji čini razliku između ovog i većine ostalih restorana u gradu.)snovni nedostatak u odnosu na konkurenciju je neuslovnost koja se ogleda kroz nedovoljan kapacitet restoranske sale. ima kvalitetniju i sadr!ajniju ponudu koja se ogleda kroz# prijatan i nesvakidašnji ambijent.) 0HSC)0:. dotrajalost električnih. Svoju konkurentsku poziciju SU0 HC. $2 . SU0 HC.6I6J1 ozbiljno računa po realizaciji ovog investicionog programa. 01@1 Konk. /SC:. /SC:. dotrajalost opreme u kuhinji. a na koje SU0 HC. kroz animiranje novih korisnika usluga u novom prostoru i ambijentu restorana na avlović putu. SU0 HC. kvalitetom ostalog uslu!nog programa i načinom saradnje koja će se realizovati.6I6J1 u odnosu na veći deo konkurencije u "6QHLQ6. obilne i kvalitetne porcije hrane (' porcije za $. .++ dinara%."enci) SU0 HC.a avlović putu nema neposrednu konkurenciju.6I6J1 kvalitetom uslu!nog programa.) 0HSC)0:. /SC:. brzo i ljubazno poslu!enje i prijatna i opuštena atmosfera u etno ambijentu.6. nerešeni problemi ventilacije i klimatizacije restoranske sale i kuhinje.a osnovu sopstvenih istra!ivanja uočen je ozbiljan tr!išni potencijal ovih korisnika naših usluga. 01J1 't" te3i) o realizaciji ovog investicionog programa. /SC:. odr!avanjem i unapređenjem kvalitetnog poslovnog odnosa koje vlasnik ima sa postojećim poznatim korisnicima usluga. neuređen. dok u neposrednom okru!enju na Crgu O. /SC:. bez obzira na kvalitet i sadr!ajnost ostalih usluga%. . a na širem području "ijeljine nema restorana ovog tipa u etno stilu. i stalnim inoviranjem i odr!avanjem najboljeg odnosa cena 4 kvalitet usluge.) 0HSC)0:. &odatna prednost u odnosu na konkurente predstavlja cenovna konkurentnost (trenutno su oko $+ do $EM ni!e cene%. koji nas vraća u !ivote naših predaka."ent+k p"e-no+t Sadr!aj kulinarske ponude i ni!e cene. 6 tu se očekuje povećanje plasmana usluga za najmanje '+M.6I6J1 će nastojati da odr!i i poboljša.6I6J1 posebno vidi mogućnost za poboljšavanje sopstvenog tr!išnog učešća. vodovodnih. izuzetno prijatan etno ambijent ovog restorana. 01H1 G# . sporta kao i strani turisti čiji se broj u "ijeljini iz dana u dan uvećava.SU0 HC.6I6J1 je izlo!en oštroj konkurenciji. a samim tim i ostvarenih poslovnih rezultata. smatraju da će zadovoljstvo poznatih korisnika usluga novim prostorom i ambijentom 0estorana na avlovića putu.$++. nema drugih restorana u bli!em okru!enju. uz besprekorno izvršavanje ispoljenih zahteva poznatih korisnika usluga.&. koja su zapostavljena zbog neodgovarajuće ponude u prostoru i ambijentu (nedostatak prostora i parking mjesta. karakterističnim ambijentom.) 0HSC)0:.ihajlovića ima nekoliko konkurenata od kojih oseća posebno oštru konkurenciju. eno muzika i širok izbor etno jela.n konk.

obezbedi godišnji plasman prodaje hrane u iznosu od $A.+?> lit.ihajlovića planira se godišnji plasman prodaje hrane u iznosu od $'.3 lan SU0 HC.) 0HSC)0:.7171J1 P# n p"o. /SC:. pića.BE+ lit. SU0 HC. dok bi se u '++B. .B$+ kg i prodaje pića u iznosu od $'.2+@ lit. godini prodavalo >'.: /SC:. .&.'E+ lit u prvoj godini sa godišnjim povećanjima prodaje u narednim godinama za po EM.)e . godini% ukupno u oba restorana plasira >+.'@B lit.) 0HSC)0:.+#.a osnovu izvršene analize tr!išta.6I6J1 je da se u restoranu na avlovića putu. Creba imati u vidu da su prodajne metode i kanali ditribucije prvenstveno uslovljeni ciljnom grupom potrošača.E$+ kg hrane i '>.)bim prodaje značajno mo!e zavisiti od planiranih kanala distribucije. po realizaciji investicionog programa. u '++@.a bazi očekivane tra!nje i prognoze prodaje sačinjava se plan prodaje u projektovanom periodu. $A .2++ lit u prvoj godini sa godišnjim povećanjima prodaje narednim godinama za po EM. pića. . i u '+$+. U restoranu na trgu O. P# n obi5 .+>2 kg hrane i 'E.a osnovu plana prodaje kreditoru se pokazuje da će se ostvariti planirana prodaja. godini >E.2>A kg hrane i '2. U ovom delu biznis plana pokazaćemo osnovanost izvršenog planiranja prodaje za svaku godinu u projekciji.>$@ kg hrane i 'A. godini >>. )n se izra!ava u količinama i cenama. pića. razrađenih planova i poslovnih odnosa sa postojećim kupcima uglavnom se planiraju prihodi od prodaje.A++ kg i prodaje pića u iznosu od $$.6I6J1 namerava da u prvoj godini ('++A. pića. te se na taj način istovremeno pravi i plan poslovnih prihoda koji se koristi za projektovanje bilansa uspeha.

+++ lit '+E $$.'@A.$?E A.'E+ kg '@+ $'.E?'.EB2 '.'++ >.E+ + '@+ $A.$>>.+++ $+.E>A.mere pros.@++ $>.'E+ A.'+B '@+ '+.+++ E.B2' kg '@+ $?.E++ $.?@+ E.&.?'$.2?E lit '+E $>.22@.A$'.A@E $?.?'?.B?A.A++ E.$E+ 2.A>A.mere pros.?2+.lan godišnje prodaje usluga fizički i vrednosno 0ed Krupa broj proizvoda $ ' Usluge Q avlovića put $ <rana arametri '++A > jed.'+$.2E@.E2> A.?2B ' > iće Ukupno ($R'% Usluge Q Crg O.?''.?E$ >.AA> B.?+> '. cena3jm količina prihod jed.EBE E.B'@ ?.@EA.EB>.B$$.A$?.AEB 2.@++. cena3jm količina prihod prihod ? kg '++B E kg Kodine '++@ 2 kg '+$+ A kg '+$$ B kg '@+ $$.+++ lit '+E $'. cena3jm količina prihod prihod jed.>+2.>++.2++ '.@+'.mere pros.B$> '.ihajlović a <rana ? iće Ukupno (>R?% Ukupan prihod $B .'E+ '.+++ 2.$E+ '@+ $B.'$> kg '@+ $>.?>E $E.'@+.+'> '.'>+ '.@?'.+B@ lit '+E $>.2$$.mere pros.?2$ lit '+E $?.+@E.E++ ?.B$+ >.@++ lit '+E $'.@@B. cena3jm količina prihod jed.>B@.$>> lit '+E $'.?>@.AA> kg '@+ $?.2AA lit '+E $>.+++ lit '+E A.$?E.@E@.2?$ B.2$'.E>B.+++ '.@?>.2E+ lit '+E $$.$'> ?.E$? E. .2+2 $E.++B '@+ $@.B++ >.E++ kg '@+ $'.B@' '.@@+.

sajmovi. . Co podrazumeva i definisanje strategije prodajnih cena u smislu opredeljenja za sledeće# (a% cene će biti više od konkurencije5 (b% cene će biti u nivou konkurencije5 (c% cene će biti ni!e od konkurencije.: /SC:. uz odlo!eno plaćanje pojedinih stalnih korisnika usluga (privrednika% i do 2+ dana. popularne cene itd. oseban akcenat u konkurenstkoj borbi za što veći broj korisnika usluga. SU0 HC.) 0HSC)0:.ilan Stamatović.6I6J1 je privlačio veliki broj cenjenih gostiju svojim atraktivnim etno ambijentom. tako da su prilikom izrade ovog skraćenog investicionog programa cene hrane i pića u restoranu ni!e za $+ do $EM od konkurencije. Po#itik i +t" te3i) cen SU0 HC.enad!ment 4 "o!idar Stavrić. /SC:. $@ .apori koje će SU0 HC.) 0HSC)0:. '++?.6I6J1 će staviti na televizijsko oglašavanje. /SC:.) 0HSC)0:. '(OT n #i$ rocena faktora sredine i organizacionih faktora koji utiču na sposobnost preduzeća da bude konkurentno mo!e se izvršiti pomoću SS)C analize.Univerzitet Singidunum. /SC:. /SC:. oglašavanje kroz specijalizovane štampane medije. snimanje televizijskih emisija u restoranu. . po realizaciji ovog investicionog programa.7171H1 M "ketin3 +t" te3i) *od definisanja ciljeva marketing strategije potrebno je ulo!iti planirane aktivnosti da bi se zadati ciljevi ostvarili.) 0HSC)0:. 6dentifikacija potencijala i slabosti zahteva procenu ? 6zvor# .) 0HSC)0:. "eograd. :nalogno navedenom.) 0HSC)0:. što sve treba da rezultira sticanjem povoljnog rejtinga kod starih i potencijalnih korisnika usluga i njihovo definitivno opredeljenje da postanu korisnici usluga SU0 HC. SS)C analiza ? je metod analiziranja kompetitivne situacije preduzeća koja uključuje određivanje potencijala (Strenght% i slabosti (Weakness%. kako konkurencija postaje sve mnogobrojnija i jača. pri čemu će i dalje imati znatnu prednost u odnosu na svoje konkurente. izlo!be. kao i mogućnosti u okru!enju (Opportunities% i opasnosti (Threats%. dići cene na malo viši nivo. strategije prodajnih cena treba da doprinese uspehu investicionog projekta koji je predmet odgovarajućeg biznis plana.6I6J1. kvalitetom hrane i usluge. koje će i dalje ostati 4$+M ni!e od konkurencije.eđutim. .6I6J1 je u definisanju svoje politike i strategije cena polazi od poslovne filozofije većeg obrta uz ni!e cene. lanirane aktivnosti mogu da čine reklamne kampanje. 6nternet prezentaciju i kontinuiranu ponudu identifikovanim potencijalnim kupcima putem 6nterneta. M "ketin3 +t" te3i) &o sada SU0 HC. SU0 HC. /SC:.6I6J1 činiti na planu marketinga i tr!išnog komuniciranja u nastupajućem periodu ići će u pravcu kvantitativnih (postepenih povećanja bud!eta za ove namene% i kvalitativnih promena (viši kvalitet pojedinačnih marketinških aktivnosti% fokusiranih na svako identifikovano ciljno tr!ište .6I6J1 će. neophodan je i marketinški pristup ovom tr!ištu.

2@?.Sporiji rast tr!išta 7171G1 P# n p"oi$. &olazak stranih turista Op +no+ti $. pot"ebni2 $ "ekon+t". U specifikaciji opreme navedene su njene osnovne karakteristike i mogućnosti nabavke. a takođe i mogućnost obezbeđenja i novih proizvodnih pogona i eventualno određeni nacrti i planovi. P"e-no+ti $. Ulazak konkurencije '.E+E dinara  0adovi na elektro instalacijama '+B. ristup ekonomiji obima >. . . ovećanje broja gostiju '.) 0HSC)0:. 'UR ETNO RE'TORANA C'TANI&IDE . n)e ."Ki. kao i građevinskih objekata. na osnovu relevantnih podataka vrši se projekcija materijalnih troškova proizvodnje Ut.BE@ dinara  Krađevinski zanatski radovi na fasadi objekta $@A. dok utvrđivanje mogućnosti i opasnosti uključuje vrednovanje relevantnih faktora iz okru!enja.B$>. /SC:. 0ast cena inputa >.6I6J1. rijatan etno ambijent '. Struktura i vrednost radova je sledeća#  0adovi na ventilacionim i instalacijama za grejanje >.'A+ dinara '+ .kci).edovoljan kapacitet restoranske sale '.?@$ Hvra%.iske cene Ne-o+t ci $.>++ dinara  Krađevinski zanatski radovi na proširenju sale $.. )vim delom biznis plana predviđa se koja vrsta sirovina će se koristiti da bi se postigao !eljeni nivo kvaliteta proizvoda kao i informacije u vezi potrebnog nivoa zaliha sirovina.?AE. urađenog od strane najboljih ponuđača.internih karakteristika. Iirok izbor jela domaće kuhinje >. ukupna vrednost radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta iznosi E. .epostojanje klimatizacije >.edostatak parking mesta & n+e $.a osnovu predmera i predračuna radova potrebnih za rekonstrukciju i adaptaciju objekta SU0 HC."e-no+ti " -o. Shodno navedenom.@>? dinara (ili 2A.o-n)e U ovom delu biznis plana izvršićemo specifikaciju postojeće i neophodne nove opreme.

$'+ $$.?>' >. '$ .2$+ '+E.>'A >.?2$ '. sastavljamo projekciju troškova zarada.'$2 >. broj $ ' > ? E 2 A B @ $+ $$ )prema koja se kupuje )prema *ol ' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ .'+' '@'.'2+ >.BBB @EE.B 0ed.?B' 2@+ '.$B' '.ašina za pranje posuđa . :nalogno tome.+B+ $AB.ašina za pranje čaša Ledomat $?+kg Sudopera dvodelna =odena kupka sa toplim ormarićem ukupno 7171L1 O"3 ni$ cioni +pekti p# n .'?E $BE.?2B '.B++ 'A$.2E+ '.E2'.B'+ EB.2?+ $B?.abavna. vrednost A$>.abavnavrednost u H=0) B.B?E . -a svaku godinu u projekcijama predstavljamo plan sa brojem i strukturom neophodnih radnika.$@2 ?'.?++ '@>.''? Hlektrična friteza 'T$?$it Sporet4električni Iporet4plinski ećnica >eta!a linski rošrilj Hlektrični roštilj .@++ ''>.a osnovu izrađenih planova prodaje i proizvodnje usklađuje se organizaciju preduzeća.Cabela br.

>EE.+++ '.'B+ A$?.B++ $.?'$.>2+ orezi i doprinosi na bruto plate ?@2.+++% što sve zajedno sa bruto zaradama zaposlenih daje ukupan iznos u prvoj godini od =10J@1J07 -in " 1 Cabela br.+>$.'?+.2++ A.++2 Sa realizacijom investicije i zapošljavanjem > nova radnika. i narednih osam godina će iznositi =1HF=1FFH -in " 1 7171M1 >in n+i)+k n #i$ "iznis plan sadr!i projektovanu finansijsku analizu čiji je glavni cilj projekcija bilansa uspeha i bilansa stanja i na osnovu njih sastavljanje bilansa tokova gotovine i njegove analize.$? )bračun bruto zarada posle zapošljavanja > nova radnika Stručna Sprema $ ' > *onobari *uvari omoćni radnici U*U .>+2 E$+. $> )bračun bruto zarada pre zapošljavanja novih radnika Stručna sprema $ ' > *onobari *uvar omoćni radnici U*U . . ukupan iznos bruto zarada zaposlenih i anga!ovanih na pojedinim poslovima u '++A.>BE A.>BE A. @ B 2 '> lata po zaposl. -načaj finansijske analize jestu u tome što se na osnovu kvantitativnih pokazatelja iz ovog dela biznis plana donosi konačna odluka o isplativosti ili neisplativosti investiranja ili preduzimanja poslovnog poduhvata.+++ Ukupno god.EB+ A'@.'>A.B'2 Ukupno plate $. )snovni cilj finansijske analize jeste da potvrdi rentabilnost i profitabilnost ponuđene investicije.'A' ??2. A.>'+ BE2.) "roj zap. plate A@A.+++ Ukupno god.BB2 $.2++ E+?.A2A.A'+ >E'. A. '' .to $ " Cabela br.E$' U obračun iznosa bruto zarada uključena je i nadoknada koje se isplaćuje konsultantu za računovodstvo ( ukupno godišnje $E+.B++ >. plate A+B.'+E.i b".+++ $.$E' Ukupno plate $.?++ ?'+.2++ A.a osnovu indikatora o finansijskim performansama preduzeća.+++ >.'>' $.) "roj zap.BB+ '@?.@2+ 2>B.++?.T"o/ko. banke i drugi eksterni korisnici poslovnog plana donose konačnu odluku o tome da li će 6 kako podr!ati poslovni poduhvat koji je predmet biznis plana.+++ $.$B+ orezi i doprinosina bruto plate EEB.+BE. B A E '+ lata po zap.?E>.

U dinamičkoj.kt."e-no+ti k pit # N *: P# n -. koji daje uvid u budući finansijski potencijal rojekta. odnosno biće urađena rentabilnost i likvidnost rojekta. za ocenjivanje društveno 4 ekonomske opravdanosti i efikasnosti investicija.N An #iti. rojekcije se baziraju na pretpostavci stalnih cena.i+ n) N 3: P# n otp# te k"e-it N 2: P# n *in n+i)+ki2 p"i2o. tr!išno finansijskoj oceni rojekta.ni2 +"e-+t . rojekcije bilansa stanja i bilansa uspeha se vrše na osnovu planiranih poslovnih aktivnosti i fizičkih ciljeva proizvodnje preduzeća u budućem periodu.eriod projekcije treba da obuhvati ceo period otplate pozajmljenih sredstava za izvođenje investicije.i " +2o. biće ocenjen njegov ekonomski i finansijski potencijal. godine. Uobičajeno je da se period plana limitira na >4E godina unapred.3o"o. odnosno da u periodu projekcije neće biti inflacije. tr!išno 4 finansijske analize. -a tehno 4 ekonomski vek rojekta određen je period od Egodina.# 3 n) N e: P# n p"o5en +t". -a potrebe ocene rentabilnosti sačinjen je ekonomski tok.k po-#o3  )cena ekonomske efikasnosti rojekta je urađena prema kriterijumima metodologije Gonda za razvoj. &a bi se došlo do planiranog novčanog toka neophodno je prvo projektovati bilans stanja i bilans uspeha za svaku godinu projekcije. 5o"ti$ ci)eN c: P# n t" )ni2 ob"tni2 +"e-+t . i t"o/ko. N -: P# n i$.e+ticioni2 . date su sledeće projekcije i posebni planovi# : P# n in.        Slede tabelarni prikazi# 4 &inamički plan bilansa uspeha rojekta 4 Ginansijski tok rojekta 4 Hkonomski tok rojekta '> . 6zradi podloge za ocenu je prethodila identifikacija svih troškova rojekta i njegovog ukupnog prihoda u stalnim cenama. obavezama i kapitalu iz planiranog bilansa uspeha. U okviru finansijske analize pri pristupanju izradi projekcija bilansa stanja i bilansa uspeha. )cena efikasnosti rojekta biće izvedena na bazi dinamičke. lanirani novčani tok utvrđuje se na osnovu planiranih rezultata iz planiranog bilansa uspeha i planiranih promena na sredstvima.o" *in n+i" n) in.e+ticioni2 . odnosno planiranog budućeg poslovnog rezultata rojekta. urađena je analitička podloga koja se sastoji iz tabelarnog prikaza "ilansa uspeha. *ao bazne primenjene su cene iz jula '++2.ni2 "e$e"."e i . )cena likvidnosti rojekta bazira se na analizi fmansijskog toka rojekta. -a potrebe dinamičke analize ocene rojekta.# 3 n) N b: P# n o+no.

++B $>.$E+ $>.@EA.E$B 7 $>.+E? $.'>> 'E+.B>$ I1 Uk.+++.B>$ $.?B2 2+>.+++ E+@.AE+ >.$E+ $'.A$? $.++2 $.++2 $.+++.+pe2 ReE#e5enti 0 $+.@A? ?+.to $ " -e J P"oi$.$E+.+++ '+A.o-ni t"o/ko.+++.>2+ '?$.@EA.i 0101 M te"i) # 0171 Ene"3enti 01=1 T"o/ko.i t" n+po"t 7 A5o"ti$ ci) = Ne5 te"i) #ni t"o/ko.+++.+B@.B>'.AAB E.E?E 2+>.?2B $>.E++ $+.E>$.i @ B".A++ $.$>+.+++ $?A.>A$ E.A$? $.p n p"i2o0 P"o.??'.i H R +2o-i *in n+i" n) III1 B".?E2 '?B.$E?.ki p# n bi# n+ .to -obit IV1 Po"e$ n -obit 90@I: V1 Neto -obit VI1 Otp# te k"e-it VII1 P"o*it @ $E.?'?.'>> 'E+.+++ E+@.2+B 2+>.'>2.A$E >.B$E.++>.+++ E+@.$>B 2+>.AA$.+++ ?B'.?B'.++2 $.@?2 Go-ine = $?.@A>.2>' $.+++ @B+.?2B $E.B?$ E.2+>.2AB.?'?.A$@ ?.BEE 2.22B.>>E $.) II1 Uk.'@E $>A.AAB $.'+B $E.E$?.$'+.'E+ $.'+B $>.A>A.?+B.+@+ $.EA@ >2.E@+.+++ 4$E2.?'$. >'$ 2.+@E.'>2.'?A >.'2$.Din 5i.AE2.$?A.E+$ 2.E'2 ?.A$? $.B?B 2.'?$ B?>.?A' 2+>.A+E E.EA@ '2.A>A.++B $?.2+>.'>> 'E+.2+>.pni " +2o-i 0 M te"i) #ni t"o/ko.BE2 $.2BA $B2.EA@ >+.E'$ >.?+$ >.>A>.@+'.$?E.2>' Ekono5+ki tok p"o)ekt R ELEMENTI + $ ' Go-ine > ? E 'E .@2A '@B.EA@ $2.E$B + '?B.+++ E+@.'>2.+@+ J $E.@2'.A$? $.2+>.++2 $.'E+ $.EA@ + 'BB.'>2.'>2.'E+ '.$?E.'A+ $.>>?.A'>.'>> 'E+.@+'.+++ B>'.'>> 'E+.E++ $+.

EE@.?B> $?.EAE $E.?@A.EE'.?2B $E.E++ $+.>'E E $E.?'?.'$+.n +"e-+t.?'?.EE@.$E?.to $ " -e Po"e$i An.@E@.?+E.E++ $+.$E+ + $+.p n p"i2oI$. TO' I$.A'+.++2 $>A.'@B >.p n p"i2oO+t t k .@EA.@?2 ? $E.$E+ $?.'$+.'BA.@+'.2>> + A.A++ ?+.'>$ '2 .'+B $E.'>$ $+.@?'.'E+ '.'?+.?E2 + $.2+>.$?E.++2 '@B.'>$ + + + $+.@EA.'>$ $ $+.A>A.'B? >.+'2.+$2.@+'.BB> A.'+B $E.'?+.n +"e-+t.pne in.BE2 $.A++ ?+.A>A.i po+#o.?E? + 2.'A+ $. + + + $+.B?> >in n+i)+ki tok p"o)ekt R1B1 I1 0 7 = =101 =171 II1 0 7 = @ J III1 ELEMENTI P"i5ci Uk.++2 $>A.@EA.>EA >.ci Uk.+E'.EE'.BAE B.'+B + + + + $'.@E>.ni -o2oci Po"e$i Neto p"i5ici + + + + + $+.e+tici)e T"o/ko.@E+ >.E++ + + + + @.+E'.?'+ >.>EA >.++B $>.++2 '?$.2+>.2+>.E>'.I1 0 7 7101 7171 II1 7 = @ J III1 P"i5ici Uk.$E+ $>.@$A $'.EE@.'@B >.@+'.2$'.2+>.+2' A.?E? 2.E@+ 4$+.++2 '?$.'A+ >.2+>.'E+ '.$?E.$>2.++B + $$.e+tici)e T"o/ko.'+B + $$.A>A.EE@.'B? >.EE@.22A + A.$?E.?2B $E.'>> A.B$' + A.2+>.$+@.A2B.A2B.?+E.'?$ $.+?2 $>. n) Li.@EA.@B+.A>A.AE2.E++ + @."e-no+#i p"o O+no.2+>.++2.?2B + $$.'E+ $.i po+#o.'?$ '.+$2.++B $?.@E+ >.@?B.2'E + B.EE@. n) B".?'?.'>$ + + + $+.+>2.++2 $B2.EE@.'E+ '.o"i *in n+i" n) O+t n k .>>E $.?E2 $.'>$ $+.>>E >.?'?.++B + + + + + + + + $'.B22 >.2+>.>$?.'>$ $+.$@2 $E.?@A.ci Uk. TO' I$.iteti Neto p"i#i.$E+ $?.++2 $B2.2'B."e-no+ti p"o O+no.++2 '@B.?2B + + + + $'.@+'.$?E.E$2.pne in.?'+ >.+?2 ' Go-ine > $>.$E?.

" t in.@'>?B>''' +."e-no+ti Re Neto p"i5ici $ $.@E$?2E2BB +.EE'.EA'.$>2.@2$ >.EAE E >.@?2.2B$. Meto.??> A >.>+@ 4 dinara dok je relativna neto Sadašnja vrednost visoka i iznosi >..@+E'B2@EE 9I i$ t b#ice 7: $.A$B."e5en po.71710F1 An #i$ "ent bi#no+ti :naliza rentabilnosti se zasniva na analizi projektovanog neto novčanog toka u bilansu tokova gotovine ili dinamičkim pokazateljima rentabilnosti.E2B UKUPNO 3 n) I$no+ k.E2B @ >. .eto sadašnja vrednost je pozitivna i iznosi >'.22+.Sredstva ulo!ena u investiciju vraćaju se u četvrtoj godini rojekta.E+? >. 0entabilnost rojekta utvrđena na bazi sledećih pokazatelja#  razdoblje povrata investicionog ulaganja  neto sadašnje vrednosti  interne stope rentabilnosti An #i$ "ent bi#no+ti U tabeli Hkonomski tok rojekta data je računska osnova čija analiza ukazuje na prihvatljivost rojekta po svim kriterijumima rentabilnosti.AEA.2A+ >.neto + .@B+'@2+?@ +.E2B B >.@?2.# Go-1 Vi+in in.@?A. kao i na analizi prelomne tačke rentabilnosti.@?'+?E'>E +.@2+@B+>?? +.@$?>>@B'? +.2+B./n)e .+?2 ' '.# 3 n) F 0F4JJM47=0 0 F 7 F = F @ F Meto.@@++@@+$ +.2A@ '.$@2 ? >.EB@ >.@?2.e+tici) F O0F4JJM47=0 04JJ74F@H OM4FFG40LJ 74GJH4@L= OH47JF4GF7 =40=H40MH O=400@4JFH =4J=74JGJ @0L4FHM Di+k * kto" +.+>E >.@?B.?B> > >.AE2.5.AAA =74HHF4=FM Inte"n +top "ent bi#no+ti 'A .@?2.?+M.2??.# ci)e Nepok"i.E>2.$B@ >.B?> 2 >. 6nterna stopa rentabilnosti premašuje E+M i veća je od individualne diskontne stope koja je ?.E2B $+ >.e+ticiono3 .eni -eo in.>@?.A+'.@A+E@+$?B +.$2@ >.E>'.+@.+?>.A>E >.@>'A$B+EE +.e+ticiono3 .

U praksi se kao statičke analize osetljivosti investicionog projekta najčešće primenjuau sledeće analize#  :naliza promene obima proizvodnje5  :naliza promene prodajnih cena proizvoda5  :naliza promene nabavnih cena materijala i energije5  :naliza mogućih odstupanja u visini investicionih ulaganja5  :naliza mogućih odstupanja u dinamici izgradnje i uhodavanja kapaciteta. tako i ocena osetljivosti biznis plana mo!e se dati u statičkoj i dinamičkoj varijanti. koji treba da uka!e na stepen uticaja eventualnih promena vrednosti pojedinih parametara iz biznis plana na rentabilnost (profitabilnost%. 7171001 'en$iti. 6z tih razloga potrebno je da se za svaki projekat uradi i analiza njegove osetljivosti na određene promene. analiza osetljivosti odnosi se na promenu prodajne cene proizvoda i cena najznačajnijih inputa. 6sto kao i ukupna finansijska ocena biznis plana. fluktuiranja deviznog kursa i različite stope inflacije i sl. 'B . pa je po ovoj metodi projekat pozitivno ocenjen. &o promene cena inputa i prodajne cene mo!e doći zbog# loše ekonomske situcije i štrajkova.6nterna stopa rentabilnosti je dobijena postupkom iterakcije i interpolacije iznosi prekoE+M. odnosno konačnu prihvatljivost biznis plana. biznis ideje u biznis planu.n n #i$ Svaka investicija u svom stvarnom ekonomskom veku eksploatacije podle!e različitim uticajima i promenama. o pravilu. :naliza osetljivosti predstavlja veoma va!an deo ocene tzv.

U projektu Htno restorana /Stanišić1 ulo!ena sredstva vraćaju se u četvrtoj godini rojekta. '@ . pokazuje za koje se vreme očekuje povraćaj investiranih sredstava. rojekat je apsolutno prihvatljiv . rojekat se ocenjuje pozitivnom ocenom i preporučuje učešće kreditora u njegovom finansiranju.etodom neto sadašnje vrednosti investicije očekivani prilivi gotovine za svaki period diskontovani su diskontnim faktorom. . -bir ovako diskontovanih neto priliva investicionog projekta u svim periodima projekcije čini neto sadašnju vrednost investicionog ulaganja. . :nalogno tome.a osnovu izvršene ocene rojekta mo!e se konstatovati da je rojekat pozitivno ocenjen i prihvatljiv za izvođenje. najjednostavniji dinamički pokaztelj rentabilnosti investicije. =reme isplativosti investicije predstavlja period u kojem kumulativni neto novčani tok pre servisiranja dugova postane pozitivan.eto sadašnja vrednost je pozitivna. rojekat ostvaruje profitabilne rezultate. &a bi investicioni projekat bio prihvatljiv vreme povraćaja ulo!enih investicionih sredstava mora biti manje od ekonomskog veka investicionog projekta. )cenom boniteta 6nvestitora konstatovano je da je sposoban da uspešno realizuje rojekat. rojekat je prihvatljiv.ZAKLJU6AK .a osnovu izlo!enog. . 0entabilnost i likvidnost rojekta su na visokom nivou što omogućuje sigurno izmirenje kreditnih obaveza. Cr!ište nabavke i tr!ište prodaje je u potpunosti obezbeđeno. =reme isplativosti investicije.

'++A.arko 9 raktikum za bankarsko poslovanje.enad!ment.mfin.Vu 9 . NEAUTORIZOVANI IZVORI -akon o bankama -akon o računovodstvu i reviziji )dluka o bli!im uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanje podataka i mišljenja o bonitetu E – IZVORI UUU.LITERATURA "arać Slobodan.co. <ad!ić . '++$. "anja Luka.acionalna slu!ba za zapošljavanje.finnet.inistarstvo finansija Srbije UUU. '++>. Stavrić "o!idar. '++?. "anja Luka. "eograd. .sr.arodna banka Srbije UUU.iroljub.Vu 4 Udru!enje banaka Srbij >+ .nbs.ikerević &ragan 9 Ginansijski menad!ment. . Stakić "udimir.ilan Stamatović 9 .gov.Vu 4 . . '++2. Qovanović Cihomir 9 )snivanje i vođenje malog biznisa. "eograd. 6vaniš . "eograd. Injegota &uško9 Ginrar.

>$ .