You are on page 1of 6

Comisia Europeana

Rue de la Loi / Wetstraat 200 BE-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België Tel: + 2 2 299 11 11

Prezentare generală
Comisia Europeană este una dintre principalele instituţii ale Uniunii Europene. Reprezintă şi susţine interesele Uniunii în ansamblul său. Propune acte legislative şi gestionează punerea în aplicare a politicilor europene şi modul în care sunt cheltuite fondurile UE. enumirea de Comisie Europeana este cunoscuta dupa !ratatul de "uziune de la #ru$elles din %&'() in acesta prevazandu*se unirea celor trei Comisii e$istente la acel moment intr*un singura institutie) Comisia Comunitatilor Europene.

Rolul și sarcinile Comisiei Europene
Principala atribuție este aceea de a reprezenta şi susţine interesele Uniunii Europene în ansamblul său. +ceasta convergă în urmoatoarele funcții, • stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de acţiune la nivel european

• • • • propunerea proiectelor legislative pe care le supune aprobării Parlamentului şi Consiliului gestionarea şi punerea în aplicare a politicilor şi bugetului UE asigurarea respectarea legislaţiei europene -alături de Curtea de . e asemenea) organizează consultări publice. Cele mai importante 0 sarcini ale Comisiei. Pentru a se asigura că detaliile tehnice sunt corecte) Comisia consultă e$perţii din cadrul diferitelor comitete şi grupuri de lucru. Comisia trebuie) ca forţă motorie a procesului de integrare) să elaboreze propuneri în vederea dezvoltării politicilor comunitare. Ea procedează astfel doar în situaţiile în care o măsură eficientă nu poate fi luată la nivel naţional) regional sau local -principiul subsidiarităţii/. • Dreptul la iniţiativă Comisia are 1drept de iniţiativă2 * poate propune acte legislative pentru a prote3a interesele Uniunii şi ale cetăţenilor săi. • De veghe la respectarea Tratatelor 5n calitate de 1gardian al tratatelor2) Comisia se asigură că fiecare stat membru aplică în mod corect legislaţia europeană.ustiţie/ reprezintarea intereselor UE pe plan e$tern -negociază acorduri comerciale între Uniune şi alte ţări etc. . C4nd propune un proiect legislativ) Comisia încearcă să ia în calcul interesele unor categorii c4t mai largi. "iecare decizie luată de Consiliu este precedată de o propunere a Comisiei. +cest drept de a stabili ordinea zilei) de a face propuneri şi de a interconecta diverse iniţiative îi conferă o putere importantă de influenţă în cadrul procesului legislativ./.

5n cazul în care consideră că un guvern nu îşi respectă obligaţiile în acest sens) Comisia îi adresează mai înt4i o scrisoare oficială prin care îi cere să remedieze situaţia. e asemenea) negociază acorduri internaţionale în numele UE) precum +cordul de la Cotonou -privind a3utorarea ţărilor în curs de dezvoltare din +frica) Caraibe şi Pacific şi derularea schimburilor comerciale cu acestea. Comisia urmăreşte modul în care sunt aplicate dispoziţiile specificate în !ratat) precum şi deciziile luate de organismele CE) av4nd posibilitatea) în cazul în care constată anumite nereguli) să facă apel la Curtea Europeană de . 7odul în care Comisia gestionează bugetul este verificat de către Curtea de Conturi. 5n ultimă instanţă) Comisia poate înainta cazul Curţii de . Comisia a reprezentat) de e$emplu) Comunitatea în rundele 8+!!967C şi pe l4ngă organizaţiile internaţionale: acest lucru are loc) în parte împreună cu statele membre şi9sau cu preşedinţia statului respectiv. Curtea poate impune sancţiuni) iar deciziile sale sunt obligatorii pentru toate ţările şi instituţiile europene. e asemenea) elaborează un proiect de buget anual pe care îl înaintează Parlamentului şi Consiliului spre aprobare şi supraveghează modul în care sunt cheltuite fondurile europene) de e$emplu) de către agenţiile şi autorităţile naţionale şi regionale.ustiţie. . • Organ executiv pentru aplicarea politicii comunitare 5mpreună cu Parlamentul şi Consiliul) Comisia stabileşte priorităţile în materie de cheltuieli pe termen lung în conte$tul 1cadrului financiar2 european.ustiţie. • Reprezentare externă Comisia se e$primă în numele tuturor ţărilor UE în cadrul organismelor internaţionale precum 6rganizaţia 7ondială a Comerţului.

arcina primordială a Comisiei este mai mult de a veghea şi controla modul în care dispoziţiile mai sus menţionate sunt implementate de statele membre. Comisia nici nu ar putea să facă asta din pricina numărului scăzut de personal. . +plicarea acestor regulamente şi directive se află în sarcina administraţiei statelor membre sau a instituţiilor regionale din cadrul acestora. "igura urmoatoare redă aceste sarcini în mod schematic.Comisia gestionează fondurile consacrate politicilor europene -de e$emplu) agricultură şi dezvoltare rurală/ şi programe precum Erasmus -schimburi de studenţi/. +sta nu înseamnă că Comisia ia asupra sa aplicarea e altfel) nenumăratelor regulamente şi directive în cadrul statelor membre. Sarcinile Comisiei Europene . Figura 1.

Cei <= de comisari) c4te unul din fiecare stat membru) trasează direcţiile politice ale Comisiei pe durata mandatului lor de ( ani. "iecare 8 răspunde de un anumit domeniu de politică şi este condusă de un 8*urile elaborează propunerile legislative) însă acestea nu au caracter oficial dec4t din momentul în care colegiul comisarilor le adoptă în cadrul reuniunilor săptăm4nale. Ba Bu$emburg se află următoarele servicii ale Comisiei.6/: irecţia generală pentru afaceri economice şi financiare -EC"C@/: director general care îi raportează direct preşedintelui. • • • • • irecţia generală de traduceri . Pe durata mandatului) comisarii răspund pentru acţiunile lor în faţa Parlamentului) singura instituţie abilitată să demită Comisia. Personalul Comisiei numără <A ??? de anga3aţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul diverselor direcţii generale . "iecărui comisar îi este atribuită de către preşedinte responsabilitatea pentru unul sau mai multe domenii de acţiune. @umirea comisarilor) inclusiv a preşedintelui) este supusă aprobării Parlamentului. Preşedintele actual al Comisiei Europene este .Organizarea Comisiei Europene Comisia Europeană) cu sediul la #ru$elles) are drept de iniţiativă legislativă.8*uri/ sau servicii ale Comisiei.os> 7anuel #arroso) care şi*a început cel de*al doilea mandat în februarie <?%?.+@C6/: irecţia generală de personal şi administrativă -+ 7C@/: irecţia generală pentru societatea informaţiei -C@". .8!/: irecţia generală pentru sănătate şi protecţia consumatorilor -. Preşedintele este desemnat de Consiliul European) care îi numeşte şi pe ceilalţi comisari) cu acordul preşedintelui desemnat. Comisia administrează şi o serie de agenţii e$ecutive. Ea este organul e$ecutiv al Uniunii Europene şi transpune politicile comunitare urmărind respectarea dreptului comunitar.

erviciul de presă şi comunicaţie -PRE.htm <.• • • • • • • • • • • • • irecţia generală pentru muncă şi afaceri sociale -E7PB/: irecţia generală pentru energie şi transporturi -!RE@/: .8/ . http.99europa..eu9about9inde$Dro.E/: 6ficiul european de luptă împotriva fraudei -6B+"/ .htm A.erviciul 3uridic -..europa./ Eurostat) 6ficiul de statistică al Uniunii Europene -E.!+!/ Reprezentanţa Comisiei europene la Bu$embourg 6ficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene -6P6CE/ #ibliografie./ Educaţie şi Cultură -biblioteca/ 6ficiul Cnfrastructură şi Bogistică -6CB/ 6ficiul pentru 8estiune şi Bichidare dropturi individuale -P76/ 6ficiul de control al securităţii Euratom -6C.http. %.99EEE.htm .eu9about*eu9institutions*bodies9european* commission9inde$Dro.ro9comunitar9institutii9comisiaF<?atributii.http.99ec.ecretariatul general -.europeana.