%@@1 %-------------------------------------------% File name : kakArAdikAlIshatanAmastotram.

itx % Text title : kakArAdikAlIshatanAmastotram % Author : % Language : Sanskrit % Subject : Hinduism/religion/traditional % Description/comments : muNDamAlA tantra. It is ment for daxiNAkAlI. % Transliterated by : Kunal Mukherjee kunal@neo.tamu.edu % Proofread by : Kunal Mukherjee kunal@neo.tamu.edu % Translation by : % Latest update : May 9, 2006 % Send corrections to : sanskrit@cheerful.com % % Special Instructions: % i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty % Transliteration scheme: ITRANS 5.2 % Site access : % http://sanskrit.gde.to/ % http://www.alkhemy.com/sanskrit/ %----------------------------------------------------% The text is to be used for personal studies and research only. % Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's' % agreement. % @@2 % % Commands upto engtitle are % needed for devanaagarii output and formatting. %-------------------------------------------------------\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article} %\documentclass[11pt]{article} %\usepackage{multicol} #include=ijag.inc #endwordvowel=.h \portraitwide \parindent=100pt \let\usedvng=\Largedvng % for 1 column \pagenumbering{itrans} \def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}} \def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule} \def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines} %% \begin{document} \engtitle{.. kakArAdikAlIshatanAmastotram ..}## \itxtitle{.. kakArAdikAlIshatanAmastotram.h ..}##\endtitles ## shrIdevyuvAcha\namaste pArvatInAtha vishvanAtha dayAmaya | j~nAnAt.h paratara.n nAsti shruta.n vishveshvara prabho || 1|| dInavandho dayAsindho vishveshvara jagatpate | idAnI.n shrotumichchhAmi gopya.n paramakAraNam.h | rahasya.n kAlikAyashcha tArAyAshcha surottama || 2|| shrIshiva uvAcha\rahasya.n ki.n vadiShyAmi pa~nchavaktrairmaheshvarI | jihvAkoTisahasraistu vaktrakoTishatairapi || 3|| vaktu.n na shakyate tasya mAhAtmya.n vai katha~nchana | tasyA rahasya.n gopya~ncha ki.n na jAnAsi sha.nkarI || 4|| svasyaiva charita.n vaktu.n samarthA svayameva hi |

anyathA naiva deveshi j~nAyate tat.h katha~nchana || 5|| kAlikAyAH shata.n nAma nAnA tantre tvayA shrutam.h | rahasya.n gopanIya~ncha tatre.asmin.h jagadambike || 6|| karAlavadanA kAlI kAminI kamalA kalA | kriyAvatI koTarAxI kAmAxyA kAmasundarI || 7|| kapAlA cha karAlA cha kAlI kAtyAyanI kuhuH | ka~NkAlA kAladamanA karuNA kamalArchchitA || 8|| kAdambarI kAlaharA kautukI kAraNapriyA | kR^iShNA kR^iShNapriyA kR^iShNapUjitA kR^iShNavallabhA || 9|| kR^iShNAparAjitA kR^iShNapriyA cha kR^iShNarUpinI | kAlikA kAlarAtrIshcha kulajA kulapaNDitA || 10|| kuladharmapriyA kAmA kAmyakarmavibhUShitA | kulapriyA kularatA kulInaparipUjitA || 11|| kulaj~nA kamalApUjyA kailAsanagabhUShitA | kUTajA keshinI kAmyA kAmadA kAmapaNDitA || 12|| karAlAsyA cha kandarpakAminI rUpashobhitA | kolambakA kolaratA keshinI keshabhUShitA || 13|| keshavasyapriyA kAshA kAshmIrA keshavArchchitA | kAmeshvarI kAmarupA kAmadAnavibhUShitA || 14|| kAlahantrI kUrmamA.nsapriyA kUrmAdipUjitA | kolinI karakAkArA karakarmaniSheviNI || 15|| kaTakeshvaramadhyasthA kaTakI kaTakArchchitA | kaTapriyA kaTaratA kaTakarmaniSheviNI || 16|| kumArIpUjanaratA kumArIgaNasevitA | kulAchArapriyA kaulapriyA kaulaniSheviNI || 17|| kulInA kuladharmaj~nA kulabhItivimarddinI | kAladharmapriyA kAmya\-nityA kAmasvarUpiNI || 18|| kAmarUpA kAmaharA kAmamandirapUjitA | kAmAgArasvarUpA cha kAlAkhyA kAlabhUShitA || 19|| kriyAbhaktiratA kAmyAnA~nchaiva kAmadAyinI | kolapuShpambarA kolA nikolA kAlahAntarA || 20|| kauShikI ketakI kuntI kuntalAdivibhUShitA | ityeva.n shR^iNu chArva~ngi rahasya.n sarvama~ngalam.h || 21|| phalashruti\yaH paThet.h parayA bhaktyA sa shivo nAtra sa.nshayaH | shatanAmaprasAdena ki.n na siddhati bhUtale || 22|| brahmA viShNushcha rudrashcha vAsavAdyA divaukasaH | rahasyapaThanAddevi sarve cha vigatajvarAH || 23|| triShu lokeshu vishveshi satya.n gopyamataH param.h | nAsti nAsti mahAmAye tantramadhye katha~nchana || 24|| satya.n vachi maheshAni nAtaHparatara.n priye | na goloke na vaikuNThe na cha kailAsamandire || 25|| rAtrivApi divAbhAge yadi devi sureshvarI | prajaped.h bhaktibhAvena rahasyastavamuttamam.h || 26|| shatanAma prasAdena mantrasiddhiH prajAyate | kujavAre chaturddashyA.n nishAbhAge japettu yaH || 27|| sa kR^itI sarvashAstraj~naH sa kulInaH sadA shuchiH | sa kulaj~naH sa kAlaj~naH sa dharmaj~no mahItale || 28|| rahasya paThanAt.h koTi\-purashcharaNaja.n phalam.h | prApnoti devadeveshi satya.n paramasundarI || 29|| stavapAThAd.h varArohe ki.n na siddhati bhUtale | aNimAdyaShTasiddhishcha bhavetyeva na sa.nshayaH || 30|| rAtrau bilvatale.ashvaththamUle.aparAjitAtale | prapaThet.h kAlikA\-stotra.n yathAshaktyA maheshvarI || 31|| shatavAraprapaThanAnmantrasiddhirbhaved.hdhrUvam.h | nAnAtantra.n shruta.n devi mama vaktrAt.h sureshvarI || 32|| muNDamAlAmahAmantra.n mahAmantrasya sAdhanam.h | bhaktyA bhagavatI.n durgA.n duHkhadAridryanAshinIm.h || 33|| sa.nsmared.h yo japed.hdhyAyet.h sa mukto nAtra sa.nshaya | jIvanmuktaH sa vij~neyastantrabhaktiparAyaNaH || 34||

sa sAdhako mahAj~nAnI yashcha durgApadAnugaH | na cha bhaktirna vAhabhaktirna muktinaganandini || 35|| vinA durgA.n jagaddhAtrI niShphala.n jIvana.n bhabhet.h | shaktimArgarato bhUtvA yohanyamArge pradhAvati || 36|| na cha shAktAstasya vaktra.n paripashyanti sha.nkarI | vinA tantrAd.h vinA mantrAd.h vinA yantrAnmaheshvarI || 37|| na cha bhuktishcha muktishcha jAyate varavarNinI | yathA gururmaheshAni yathA cha paramo guruH || 38|| tantrAvaktA guruH sAxAd.h yathA cha j~nAnadaH shivaH | tantra~ncha tantravaktAra.n nindanti tAntrIkI.n kriyAm.h || 39|| ye janA bhairavAsteShA.n mA.nsAsthicharvaNodyatAH | ataeva cha tantraj~na.n sa nindanti kadAchana | na hastanti na hi.nsanti na vadantyanyathA budhA || 40|| || iti muNDamAlAtantre.aShTamapaTale devIshvara sa.nvAde kAlIshatanAmastotra.n sampUrNam.h || ## Encoded and proofread by Kunal Mukherjee kunal at neo.tamu.edu \medskip\hrule\obeylines \medskip {\rm Please send corrections to sanskrit@cheerful.com} {\rm Last updated \today} \end{document}

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful