You are on page 1of 5

Припрема за тест из математике

Наставне теме:Зависност збира и разлике,паралелне и нормалне праве,углови
Зависност збира и разлике
1. Ако је а+b=687,израчунај:
(a+124)+b=
a+(b+182)=
(a-392)+b=
a+(b-159)=
(a+97)+(b-178)=
(а-57)+(б-68)=
(а+45)+(б-45)=
2. Ако је а-b= 463,израчунај:
(a+92)-b=
a-(b+463)=
(a+45)-(b+45)=
(a-67)-b=
a-(b-67)=
(a+35)-(b-35)=
(a-72)-(b+72)=
(a-15)-(b-15)=
(a+56)-(b+56)=
3. Примени правило сталности збира,па израчунај као у примеру:
398+164=(398+2)+(164-2)=400+162=562
499+358=
672+397=
4. Примени правило сталности разлике,па израчунај као у примеру:
а)927-199=(927+1)-(199+1)=928-200=728
715-398=
703-699=
б)701-302=(701-2)-(302-2)=699-300=399
502-104=
803-205=
5. Сања и Горан имају укупно 400 динара.Колико ће новца имати укупно ако Сања
потроши 25 динара,а Горан добије још 12 динара?
6. Збир Зоранових и Јовиних година је 14.Колики ће тај збир бити за 7 година?
7. Пера има 7 сличица више од Мире(Разлика броја њихових сличица је 7). За колико ће
имати више ако му Мира поклони своје две сличице?
Геометрија
1. Нацртај и обележи:
праву a
полуправу Mb
дуж CD
оштар угао cFd
прав угао eGf
туп угао gHp
2. Нацртај праве a ,b и c тако да важи:
a┴b,b║c

3. На слици су дате праве a,b,c и d. Одреди у каквом су међусобном односу и попуни
табелу уписивањем знакова ┴ или║:

4. На слици су дате права а и тачка М. Нацртај:
а) праву b која пролази кроз тачку М тако да важи: b┴a
б) праву с која пролази кроз тачку М тако да важи: с║а

5. Колико углова видиш на слици? Одреди којој врсти припада сваки од углова и упиши
у табелу:

Прави углови

Оштри углови
Тупи углови
Укупно углова
6. Именуј тачке,дужи,праве и полуправе са слике:
а) тачке:
б) праве:
в) полуправе:
г) дужи:

7. Доцртај полуправе Od, Oe i Of тако да углови аОd, bOe и cOf буду прави:

8. Пронађи на словима 3 права,3 оштра и 3 тупа
угла. Подебљај њихове краке!

9. На слици је четвороугао ABCD. Запиши све његове углове и напиши којој врсти они
припадају:

10. а) Испод сваког многоугла напиши колико углова он има.
б)Подебљај црвеном бојом краке свих оштрих углова.
в)Зеленом бојом подебљај краке угла са теменом у тачки Е.
г) Подебљај плавом бојом краке угла SKL

11. Колико правих углова има на слици?

12. а) Како једним именом називамо фигуре приказане на слици?
б) Обој унутрашњост фигура чији су сви углови прави.
в) Заокружи фигуру која има само један прав угао.