You are on page 1of 1

Okvirni sadržaj kolegija

Agresivno ponašanje, definicija i vrste. Teorijska objašnjenja agresije: agresija kao urođeno ponašanje (instinkt), frustracijska teorija agresije, agresija kao naučeno ponašanje. Okolnosti koje povećavaju vjerojatnost agresije. Mediji, pornografija i nasilje. Socijalni utjecaji i agresija. Upravljanje agresivnim ponašanjem: hipoteza katarze, uloga socijalnog učenja, smanjivanje agresivnog ponašanja. Prosocijalno ponašanje i altruizam. Glavni teorijski pristupi (psihoanalitički, biheviorističke teorije i teorija socijalnog učenja, teorija socijalne razmjene, evolucijski pristup) i suvremeni modeli (normativni pristup, kognitivni pristup – proces donošenja odluka, emocionalno uzbuđenje i empatija). Situacijski prediktori pružanja pomoći: broj promatrača, hitnost situacije, modeliranje, vremenska stiska. Značajke ljudi (pomagača i žrtve) koji utječu na altruistično ponašanje. Načini povećavanja altruističnog ponašanja. Privlačnost u interpersonalnim odnosima. Glavne odrednice privlačnosti. Bliski odnosi: prijateljstvo i ljubavne veze. Teorijska objašnjenja razvoja ljubavnih veza. Različite vrste ljubavi. Čimbenici koji doprinose kvaliteti veze. Definicija i sastav grupe: sastav grupe kao kontekst i kao uzrok, veličina i raznolikost grupe. Formiranje grupe i njena struktura: uloge u grupi, grupne norme, status u grupi, grupna kohezija, komunikacija u grupi. Razvoj unutargrupne dinamike. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalna facilitacija i inhibicija. Socijalni pritisak i konformizam. Manipulativne tehnike za navođenje druge osobe na popuštanje. Pokoravanje. Klasična istraživanja: Sherif, Asch, Milgram. Grupna zaslijepljenost. Grupni uradak i postignuće, socijalno zabušavanje. Deindividuacija. Odlučivanje u grupama. Grupna polarizacija. Informacijski i normativni utjecaj. Difuzija odgovornosti. Manjinski utjecaji u grupi. Autoritet i vodstvo. Nastanak vođa u grupama. Vrste vođa i njihove uloge u grupi. Suradnja i natjecanje.

Cilj kolegija
Studenti će moći navesti teorijska objašnjena interpersonalnih procesa te objasniti ulogu različitih čimbenika koji djeluju na te procese. Moći će sažeti odnose između strukturalnih karakteristika grupe i njenog funkcioniranja. Moći će povezati faktore koji utječu na ponašanje u grupi i unutargrupne procese. Interpersonalne i unutargrupne procese će moći povezati s osobnim iskustvom i s drugim područjima psihologije.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Ajduković, M. i Pavleković, G. (Ur.) (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2003.) Socijalna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L.S. (1993). Social Psychology in the '90s. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California Franzoi, S. L. (2000). Social Psychology. McGraw-Hill Higher Education. Myers, D. G. (1999). Social Psychology. McGraw-Hill, Inc. Pećnik, N. (2003). Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Naklada Slap. Pennington, D.C. (2004). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike: Journal of Personality and Social Psychology European Journal of Experimental Social Psychology Advances in Experimental Social Psychology European Review of Social Pscychology