You are on page 1of 73

1.

NACRT

1

2

3

4

5

6

7

8

Urez 0.6×0.3HRN M.A5.030 N8 A A N5 N5 N5 A brušeno B brušeno brušeno N7 N5

brušeno

A

B

Ø50j6

M40×1.5

Ø65

Ø58

Ø55

13 13 17

17

C

središnje gnijezdo HRN M.A5.211 3/45° 0.02 A-B
N5 N5 brušeno brušeno brušeno N5

A 0.02 A-B 0.02 A-B

B

središnje gnijezdo HRN M.A5.211

središnje gnijezdo HRN M.A5.211
Ø10

D

8 77 ±0.1 190
0/-0.1

400/-0.1

400/-0.1

3.8 2 8.4

PRESJEK A-A

PRESJEK B-B
Datum Ime i prezime Potpis

E

N7

N7

Projektirao Razradio Crtao Pregledao Objekt:

27.11.2012 Samir Petkovic, Nikola Bedic

Veleucilište u Varaždinu

16P9

16P9

N7

N7

Objekt broj:

Ø58 k6

R. N. broj: Napomena: Materijal: Naziv: Masa:7.421 kg Kopija

F
0/-0.1

ISO - Tolerancije +0.021 - 0.005 5 +0.01 Ø55 k6 - 0.002 1 +0.01 Ø50 j6 - 0.005 1 - 0.01 6 P9 1 - 0.029

LAVE EG RTIKALN H VE A UG VIN SO O
5
Mjerilo originala

Pozicija:

Format: A3 Listova: 1

5

0/-0.1

Design by CADLab

1

:1 1 M

Crtež broj:

List: 1

2. ODABIR PRIMARNOG PROCESA
2.1 PREMA HALEVI-U:

Prema gornjoj slici naš obradak je otvoren, a postupak koji demo primjeniti određujemo prema količini zadanih komada, za naš slučaj zadana količina je 12 0. što spada u polje količine obradaka: Q<150 iz čega proizlazi da je najoptimalniji postupak OOČ (tokarenje).

2

2.2. PO ASM-U

Slika 2. Odabir vrste oblika - ASM

Prema nacrtu, po ASM metodi odabrao sam okrugli složeni oblik. Za obradu takvog oblika mislim da bi najbolje, zbog količine i složenosti oblika bila obrada odvajanjem čestica. Sada demo tom odabiru pridodati parametre. Na slijededom prikazu prikazan je odnos materijala i mogudnost procesa.

3

2.3 MOGUDE NEDOUMICE Prema ASM-u, komad se može izraditi kovanjem i obradom odvajanjem čestica. Ako se obrađuje kovanjem u ukovnju, to je proces koji kasnije zahtijeva naknadnu završnu obradu odvajanjem čestica. Kako treba izraditi malu količinu ( 120) komada, obrada deformiranjem je manje isplativa od obrade odvajanjem čestica. Kao obrazloženje odabiru obrade odvajanjem čestica kao primarnog procesa može se pridodati i činjenica kako se odabirom obrade deformiranjem, gubi velik dio posla kojeg treba platiti nekom drugom, a samo se završna obrada vrši u matičnoj proizvodnji. Najfinije obrađene površine su (Ra = 0.4 μm). Obje metode pokazuju da je najbolje odabrati obradu odvajanjem čestica pa nedoumica nema.

4

2.3 SUKLADNOSTI MATERIJALA I PROIZVODNJE

Prema slici sukladnosti materijala i proizvodnje vidjivo je da za zadani čelik Č. 0545 i OOČ iz sirovcadolazimo u polje normalne prakse.

5

3.DEFINIRANJE POLAZNOG MATERIJALA
U sljededoj tablici su dani točni podaci o izratku koji treba napraviti: Količina Oblik Materijal Masa Min. Debljina stijnke Min. Dimenzijska tolerancija Najzahtijevnija kvaliteta površine 120 kom otvoreni Č. 0545 3.372 kg 16 mm j6 (tol. Promjera)– dodirna površina s ležajem Ra=0.4 μm ; Rz =4×Ra= 1,6 μm

Srednje odstupanje profila Ra

Odabir polaznog materijala
Materijal : Č.0545

Prema Tablici za šipkaste čelike odabiremo valjanu čeličnu šipku promjera Ф70 mm. Masa šipke po metru iznosi 30.210 kg Komad Pripremak Neto dužina izradka Dodatak za rezanje Dodatak za obradu UKUPNO: 190mm 1 mm 2 mm 120 120 120 Ukupno 22 800 mm 120 mm 240 mm 23 160 mm Masa 688.79 kg 3.625 kg 7.25 kg 699.675 kg

1 komad za obradu: 194 mm (NDI + DZR + DZO )s Šipka duljine 3 000 mm Odabir polaznog materijala Šipka duljine 6 000 mm Broj osovina koje je mogude izraditi: Neutrošeni materijal Broj osovina koje je mogude izraditi Neutrošeni materijal 15 90 mm 31 17 mm

6

Odabiremo šipku duljine 6 000 mm zbog toga što je za tu duljinu broj osovina koje je mogude dobiti 31, a za istu tu duljinu materijala (2 šipke od 3000 mm) mogude dobiti 30 osovina Polazni materijal su šipke koje imamo na zalihama u skladištu. Polazni materijal:
Ø70

6000

Pripremak za obradu :

193

Broj komada 1 Masa pripremka Masa dodatka za rezanje Masa dodatka za obradu 5.74 kg 0.03021 kg 0.06042 kg 120 688.79 kg 3.625 kg 7.25 kg 699.675 kg

Masa polaznog materijala ukupno

Ø70

7

4. ODABIR OSNOVNIH OPERACIJA I REDOSLIJED OPERACIJA
4.1.TEHNOLOŠKI POSTUPCI KOJIMA JE MOGUDE NAPRAVITI IZRADAK Ulazni podatak: Izradak – kružno simetrični

Najstroži zahtjev za obradu

Prema tablici 6., vidljivo je da je minimalno srednje odstupanje profila za tokarenje Ra=0.8 μm, dok je za naš slučaj potrebno Ra=0.4 μm. Stoga de se naši obratci nakon tokarenja trebati podvrgnuti finijoj operaciji. Odabiremo postupak brušenja koji de zadovoljiti zahtjevu Ra=0.4 μm jer se brušenjem može postidi tražena kvaliteta površine.

8

4.2 POTREBNE OPERACIJE ZA PROCES

4.3 TOLERANCIJSKI ZAHTJEVI I VRSTE OBRADA Prva preporuka: TOKARENJE   Nezadovoljava zahtjev hrapavosti (Ra= 0.4 µm) Nezadovoljava zahtjev za tolerancijom mjere

Druga preporuka: BRUŠENJE   Zadovoljava zahtjev hrapavosti (Ra = 0.4 µm) Zadovoljava zahtjev za tolerancijom mjere

IZRADA UTORA ZA PERO Prva preporuka: GLODANJE   Nezadovoljava zahtjev hrapavosti (Ra= 0.4 µm) Zadovoljava zahtjev za tolerancijom mjere

9

Tokarenje – svojstva obradka nakon tokarenja Ф58 k6 Tokarit demo do Ra=1.6 koliko je maksimalno mogude postidi brušenjem (grubo brušenje) Ekvivalent hrapavosti je EH=0.05 mm Dodatak za brušenje 0.05×10=0.5 mm Nazivna mjera obratka nakon tokarenja je NM+DO=58+0.5=58.5 mm Tolerancija nazivne mjere je 2xEH=0.1 Dimenzije obratka nakon tokarenja Ø58.5±0.1;Ra=1.6 Brušenje na Ø 58 k6 ;Ra=0.4

Ф55 k6 Tokarit demo do Ra=1.6 koliko je maksimalno mogude postidi brušenjem (grubo brušenje) Ekvivalent hrapavosti je EH=0.05 mm Dodatak za brušenje 0.05×10=0.5 mm Nazivna mjera obratka nakon tokarenja je NM+DO=55+0.5=55.5 mm Tolerancija nazivne mjere je 2xEH=0.1 Dimenzije obratka nakon tokarenja Ø55.5±0.1;Ra=1.6 Brušenje na Ø 55 k6 ;Ra=0.4

10

Ф50 j6 Tokarit demo do Ra=1.6 koliko je maksimalno mogude postidi brušenjem (grubo brušenje) Ekvivalent hrapavosti je EH=0.05 mm Dodatak za brušenje 0.05×10=0.5 mm Nazivna mjera obratka nakon tokarenja je NM+DO=50+0.5=50.5 mm Tolerancija nazivne mjere je 2xEH=0.1 Dimenzije obratka nakon tokarenja Ø50.5±0.1;Ra=1.6 Brušenje na Ø 25 k6 ;Ra=0.4

ODABIR VRSTE OPERACIJA

11

4.4 REDOSLIJED OPERACIJA Tehnološki postupci kojima demo obrađivati polazni materijal su: 1. Odrezivanje 2. Tokarenje 3. Glodanje 4. Brušenje

10 ODREZIVANJE 10/10 Priprema stroja 10/20 Stezanje šipke 10/30 Rezanje šipke 10/40 Skidanje obratka

20 TOKARENJE

20/10 Priprema stroja 20/20 Stezanje obratka 20/30 Poravnavanje čeonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) 20/40 Uzdužno tokarenje grubo na Ø56.5x142 20/50 Uzdužno tokarenje fino na Ø55.5x142 20/60 Uzdužno tokarenje grubo na Ø51.5x65 20/70 Uzdužno tokarenje fino na Ø50.5x65 20/80 Uzdužno tokarenje grubo na Ø41x25 20/90 Uzdužno tokarenje fino na Ø40x25

12

20/100 Izrada središnjeg gnijezda HRN. M.A5.211 20/110 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 20/120 Ukapanje utora 3.8x3 20/130 Izrada navoja M40×1.5 20/140 Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka 30 TOKARENJE 2 30/10 Priprema stroja 30/20 Stezanje obratka 30/30 Poravnavanje čeonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) 30/40 Izrada središnjeg gnijezda HRN. M.A5.211 30/50 Uzdužno tokarenje grubo na Ø66x48 30/60 Uzdužno tokarenje fino na Ø65x48 30/70 Tokarenje skošenja fino 3/45 30/80 Uzdužno tokarenje grubo na Ø59.5x40 30/90 Uzdužno tokarenje fino na Ø58.5x40 30/100 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 30/110 Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka

40 GLODANJE 40/10 Pripremiti stroj 40/20 Stezanje obratka 40/30 Glodanje utora za pero 16x 9 40/40 Skidanje izratka 13

50 BRUŠENJE 50/10 Priprema stroja 50/20 Stezanje obratka 50/30 Brušenje Ø 58k6 x40 50/40 Brušenje Ø 55k6 x70 50/50 Brušenje Ø 50j6 x40 50/60 Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka

14

5. ODABIR STROJEVA I ALATA
5.1 ODABIR STROJEVA 5.1.1. ODREZIVANJE - PILA

Tračna pila Thomas SuperTrad 301 - Ručna pila idealna za čelične profile srednjih veličina - Visoko stabilna i precizna. Mjenjač u uljnoj kupki - 2 rezne brzine - Elektro mehaničko zatezanje lista - Brzostezni i otpuštajudi škripac TEHNIČKI PODACI Motor lista pile/2 brzine: 1-1.4 kW Motor elektro pumpe: 0.05 kW Reduktor: 40/1 l Dimenzije lista pile: 2750×27×0.9 mm Promjer nosača lista pile: 300 mm Rezna brzina: 33-66 m/1 Otvor škripca: 305 mm Nagib nosača lista pile: 30° Radna visina: 940 mm Dimenzije stroja: 1200×2000×1950 mm Težina stroja: 440 kg 15

5.1.2. TOKARENJE - TOKARILICA

Max. promjer okretanja komada Max. promjer komada iznad staze Max. duzina tokarenja Hod X osi Hod Z osi Brzi hod X osi Brzi hod Z osi Glavno vreteno - max. broj okretaja Gl. motor - konstantna snaga Broj mjesta za alate Alati

320 mm 210 mm 400 mm 170 mm 340 mm 3 m/min 3 m/min 3000 o/min 5.5 kW 4 kom 20 x 20

16

Provrt vretena Broj podrucja glavnog vretena Tip cela glavnog vretena A = automatski (strojni); M = manualni (ru?ni) Pinola - promjer Pinola - hod Tip konusa pinole Duzina stroja Sirina stroja Visina stroja Netto masa

36 mm 1 C5 M 38 mm 100 mm MT-3 1524 mm 987 mm 1180 mm 800 kg

17

5.1.3. GLODANJE - GLODALICA

Sirina stola Duzina stola Opteretivost stola Hod X osi Hod Z osi Hod Y osi Udaljenost cela vretena od povrsine stola Broj mjesta za alate

800 mm 450 mm 400 kg 610 mm 510 mm 460 mm 630 mm 16 kom

18

Brzi hod X osi Brzi hod Y osi Brzi hod Z osi Max. radni hod (X/Y/Z) osi Glavno vreteno - max broj okretaja Alati Broj T utora Mjere T utora na stolu [VDI 3441] [VDI 3441] Broj podrucja glavnog vretena Najveci moment glavnog vretena Snaga gl pogona - konstantna snaga

30 m/min 30 m/min 24 m/min 10 m/min 8000 o/min ISO-40 3 kom 18 x 100 mm x mm 0.02 mm 0.008 mm 1 68 Nm 7 kW

A=kisobranski tip; B=mehanicka ruka; C=lanac; D=disk; A Vrijeme izmjene alata Sirina stroja Duzina stroja Visina stroja Netto masa 8s 2200 mm 2500 mm 2300 mm 4000 kg

19

5.1.4. BRUŠENJE - BRUSILICA Za operaciju brušenja odabrali smo numerički upravljanu brusilicu Knuth RSM 500 CNC.

Knuth RSM 500 CNC Karakteristike Radni prostor Širina brušenja Težina obratka (max.) Promjer obratka (max.) Gibanje po X-osi Promjer za unutrašnje brušenje Dubina unutrašnjeg brušenja headstock working spindle speed, infinitely variable workpiece headstock swivel range r/l workpiece spindle, taper Snaga motora Mjere i masa dimenzije alata dimenzije masa 300x40x127 mm 1210x1246x1140 mm 2200 kg 20 MK 4 / MT 4 4 kW 10 - 90 ° 50 - 600 min-1 500 mm 20 kg 150 mm 115 mm 10 - 40 mm 50 mm

5.2. ODABIR ALATA 5.2.1. ODABIR ALATA ZA ODREZIVANJE 5.2.1.1. List za tračnu pilu DoAll Silencer MPB

21

5.2.2 ODABIR ALATA ZA TOKARENJE 5.2.2.1 Odabir alata za poprečno tokarenje: tokarski nož s reznom oštricom CNMG 090308EM

22

5.2.2.2 Odabir alata za zdužno tokarenje: tokarski nož s reznom oštricom KNUX 160405ER -72

23

5.2.2.3. Odabir alata za izradu središnjeg gnijezda (zabušivač)

Slika 14. Zabušivač Gühring 589 2.500

24

5.2.2.4 Odabir alata za ukapanje utora: tokarski nož s reznom oštricom LCMF 031602-M

25

5.2.2.5 Odabir alata za izradu navoja: tokarski nož s reznom oštricom : TN 16ER150M

5.2.3. ODABIR ALATA ZA BRUŠENJE (BRUSNA PLOČA)

26

6. TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE I IZRAČUN VREMENA
10. ODREZIVANJE: 10/10 Priprema stroja min 10/20 Stezanje šipke Pomodno vrijeme ( ): -stavljanje šipke u škripac: 0.4 min -mjerenje i postavljanje na mjeru: 0.1 min -stezanje šipke: 0.1 min Ukupno: 0.6 min 10/30 Rezanje šipke Glavno strojno vrijeme ):

v = 43 [m/min] - brzina rezanja L = D + l1 + l2 = 70+ 0.5 + 2 = 72.5 mm z = 3,15 x 7.25 = 23 zuba - zubi u zahvatu sz = 0.003 mm - posmak po zubu s = sz x z = 0.003 x 23 = 0.069 mm/okr - posmak po zahvatu s´ = = = 42.386 mm - posmak po minuti

tehnološko vrijeme za odrezivanje 1 komada tg=

L 72.5 = 1.71 min ' = s 42.386

27

tehnološko vrijeme za cijelu šipku (31 kom) tg= 1.71 x30 = 53.01 min Pomodno vrijeme ( ): -uključivanje i isključivanje stroja : 0.2 min

Obradak – rezanje šipke:

193

10/40 Skidanje obratka Pomodno vrijeme ( ): -otpuštanje i odlaganje: 0.1 min Pripremno završno vrijeme tpz10 [min] tpz10/10 tpz10/20 tpz10/30 tpz10/40 Ukupno: ∑ 15 0 0 0 15 Tehnološka vremena tg10 [min] tg10/10 tg10/20 tg10/30 tg10/40 Ukupno: 0 0 1.71 0 1.71 Pomodna vremena tp10 [min] tp10/10 tp10/20 tp10/30 tp10/40 Ukupno: 0 0.6 0.2 0.1 0.9

min =15 min

Ø70

1

28

∑ ∑

min =1.71 min min =0.9 min

Komandno vrijeme : (∑ ∑ ) min

Pripremno-završno vrijeme: ∑ Ukupno komandno vrijeme: min min

Vrijeme za 120 komada: min

29

20 TOKARENJE: 20/10 Priprema stroja Pripremno-završno vrijeme ( ): min 20/20 Stezanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min

20/30 Poravnavanje čeonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) ( mm, mm, : s min mm/okr, okr/min, )

Glavno strojno vrijeme

Pomoćno vrijeme ( ): Uključivanje stroja: 0.1min Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.3 min

30

Obradak - Poravnavanje čeonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje)

192

Ø56.5

( Glavno strojno vrijeme

mm,

mm/okr,

Ø70

20/40 Uzdužno tokarenje grubo na Ø56.5x142

Ø70
1

okr/min)

s =1.79 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - uzdužno tokarenje grubo na Ø56.5x142:

Ø56.5

142 191

Ø70

31

20/50 Uzdužno tokarenje fino na Ø55.5x142 ( Glavno strojno vrijeme s = 1.37 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzdužno tokarenje fino na Ø55.5x142:

Ø55.5

142 191

Ø56.5

32

20/60 Uzdužno tokarenje grubo na Ø51.5x65 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.416 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzdužno tokarenje grubo na Ø51.5x65:

Ø51.5

65 191

Ø55.5

33

20/70 Uzdužno tokarenje fino na Ø50.5x65 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.638 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzdužno tokarenje fino na Ø50.5x65:

Ø50.5

65 191

Ø51.5

34

20/80 Uzdužno tokarenje grubo na Ø41x25 ( Glavno strojno vrijeme = 0.335 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Ø50.5
65 191

Ø51.5

35

20/90 Uzdužno tokarenje fino na Ø40x25 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.257 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzdužno tokarenje fino na Ø40x25:

25 191

Ø40

Ø41

36

20/100 Izrada središnjeg gnijezda HRN. M.A5.211 (L = l + l1 + l2 = 7 + 0.5 + 0 = 7,5 mm)

Glavno strojno vrijeme

tg 

l  l1  l 2 L 7,5 i  i   0,04658 min n f n f 700  0.23

Pomoćno vrijeme ( ): Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.32 min

Obradak - Izrada središnjeg gnijezda HRN. M.A5.211:

8.4

191

Urez 0.6×0.3HRN M.A5.030

10

37

20/110 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 ( mm/okr, Glavno strojno vrijeme

s min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Ukupno: 0.32 min

Urez 0.6×0.3HRN M.A5.030

191
Urez 0.6×0.3HRN M.A5.030

38

20/120 Ukapanje utora 3.8x3 ( mm, mm, : s Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min min mm/okr, okr/min, )

Glavno strojno vrijeme

Obradak - Ukapanje utora 3.8x3:

3.8

191

Ø40 Ø34

21.2
39

20/130 Izrada navoja M40×1.5 mm, Glavno strojno vrijeme s=1.12 min

Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - Izrada navoja M40×1.5:

21.2

191

M40×1.5

40

20/140 Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): Odmicanje u startnu točku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zaštitnih vrata Otpuštanje komada Vađenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p20/140 = 0.37 [min]

Pripremno završno vrijeme tpz20 [min]

Tehnološka vremena tg20 [min]

Pomodna vremena tp20 [min]

tg20/10 tg20/20 tg20/30 tg20/40 tg20/50 tg20/60 tg20/70 tg20/80 tg20/90 tg20/100 tg20/110 tg20/120 tg20/130 tg20/140 Ukupno:

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

tg20/10 tg20/20 tg20/30 tg20/40 tg20/50 tg20/60 tg20/70 tg20/80 tg20/90 tg20/100 tg20/110 tg20/120 tg20/130 tg20/140 Ukupno:

0 0 0.333 1.79 1.37 0.416 0.638 0.335 0.257 0.0466 0.0857 0.05714 1.12 0 6.51

tg20/10 tg20/20 tg20/30 tg20/40 tg20/50 tg20/60 tg20/70 tg20/80 tg20/90 tg20/100 tg20/110 tg20/120 tg20/130 tg20/140 Ukupno:

0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.32 0.32 0.2 0.2 0.37 3.21 41

∑ ∑ ∑

min =35 min min =6.51 min min =3.21min

Komandno vrijeme : (∑ ∑ ) min

Pripremno-završno vrijeme: ∑ Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

42

30 TOKARENJE 2: 30/10 Priprema stroja Pripremno-završno vrijeme ( ): min 30/20 Stezanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min 30/30 Poravnavanje čeonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje) ( mm, mm, : s Pomoćno vrijeme ( ): Uključivanje stroja: 0.1min Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.3min Obradak - Poravnavanje čeonim tokarenjem 1mm (grubo tokarenje): min mm/okr, okr/min, )

Glavno strojno vrijeme

1
191

43

30/40 Izrada središnjeg gnijezda HRN. M.A5.211 (L = l + l1 + l2 = 7 + 0.5 + 0 = 7.5 mm)

Glavno strojno vrijeme

:

tg 

l  l1  l 2 L 7,5 i  i   0.04658 min n f n f 700  0,23

Pomoćno vrijeme ( ): Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.37 min

središnje gnijezdo HRN M.A5.211

8.4

190

10

44

30/50 Uzdužno tokarenje grubo na Ø66x48 ( Glavno strojno vrijeme s= 0.323 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Odmicanje suporta i zamjena alata: 0.12 min Ukupno: 0.32 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzdužno tokarenje grubo na Ø66x48:

48 190

Ø66 Ø70

45

30/60 Uzdužno tokarenje fino na Ø65x48 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.495 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - Uzdužno tokarenje fino na Ø65x48:

48 190

Ø65 Ø66
3/45°

46

30/70 Tokarenje skošenja fino 3/45 (L=2+4.24+2=8.24 mm, Glavno strojno vrijeme s= 0785 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm/okr)

190

Obradak - Tokarenje skošenja fino 3/45:

3/45°

48 190

47

30/80 Uzdužno tokarenje grubo na Ø59.5x40 ( Glavno strojno vrijeme s = 0.261 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzdužno tokarenje grubo na Ø59.5x40 :

Ø59.5

Ø65

40 190

48

30/90 Uzdužno tokarenje fino na Ø58.5x40 ( Glavno strojno vrijeme s= 0.4 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm, mm/okr, okr/min)

Obradak - uzdužno tokarenje fino na Ø58.5x40

Ø59.5

Ø58.5

40 190

49

30/100 Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030 ( mm/okr, Glavno strojno vrijeme s Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min min

Obradak - Tokarenje ureza 0.6x0.3 HRN. M.A5.030:
Urez 0.6×0.3HRN M.A5.030

190

50

30/110 Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): Odmicanje u startnu točku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zaštitnih vrata Otpuštanje komada Vađenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p30/110 = 0.37 [min]

Pripremno završno vrijeme tpz30 [min]

Tehnološka vremena tg30 [min]

Pomodna vremena tp30 [min]

tpz30/10 tpz30/20 tpz30/30 tpz30/40 tpz30/50 tpz30/60 tpz30/70 tpz30/80 tpz30/90 tpz30/100 tpz30/110 Ukupno:

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

tg30/10 tg30/20 tg30/30 tg30/40 tg30/50 tg30/60 tg30/70 tg30/80 tg30/90 tg30/100 tg30/110 Ukupno:

0 0 0.333 0.0466 0.323 0.495 0.0785 0.261 0.4 0.0423 0 1.98

tp30/10 tp30/20 tp30/30 tp30/40 tp30/50 tp30/60 tp30/70 tp30/80 tp30/90 tp30/100 tp30/110 Ukupno:

0 0.3 0.3 0.32 0.32 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.37 2.61

51

∑ ∑ ∑

min =35 min min =1.98 min min =2.61min

Komandno vrijeme : (∑ ∑ ) min

Pripremno-završno vrijeme: ∑ Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

52

40 GLODANJE

40/10 Pripremiti stroj Pripremno-završno vrijeme( ): min 40/20 Stezanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min

40/30 Glodanje utora 16×17×5

n=500 o/min (n=8.333 s-1) pa je stvarna brzina rezanja: Glavno strojno vrijeme(tg):

Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

53

Obradak - glodanje utora 16×17×5

16P9

17

50/-0.1 190

40/40 Glodanje utora 16×17×5 Glavno strojno vrijeme(tg):

16

Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - Glodanje utora 16×17×5:

16

190

16P9
50/-0.1

17

16

54

40/50 Skinuti obradak Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): Odmicanje u startnu točku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zaštitnih vrata Otpuštanje komada Vađenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p40/50= 0.37 [min]

Pripremno završno vrijeme tpz40 [min]

Tehnološka vremena Tg40 [min]

Pomodna vremena tp40 [min]

tpz40/10 tpz40/20 tpz40/30 tpz40/40 tpz40/50 Ukupno:

35 0 0 0 0 35

tpz40/10 tpz40/20 tpz40/30 tpz40/40 tpz40/50 Ukupno:

0 0 1.76 1.76 0 3.52

tpz40/10 tpz40/20 tpz40/30 tpz40/40 tpz40/50 Ukupno:

0 0.3 0.2 0.2 0.37 1.07

55

∑ ∑ ∑

min =35 min min =3.52min min =1.07 min

Komandno vrijeme : (∑ ∑ ) min

Pripremno-završno vrijeme: ∑ Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

56

50 BRUŠENJE 50/10 Priprema stroja Pripremno završno-vrijeme ( min 50/20 Stezanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): - stezanje komada: 0.3 min

50/30 Brušenje Ø 58k6 x40 ( ib= 70 okr/min, =8 prolaza Glavno strojno vrijeme =0.495 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min mm mm, LB=3.33+40+0=43.3 mm)

57

Obradak - brušenje Ø 58k6 x40:
400/-0.1

58k6

190

50/40 Brušenje Ø 55k6 x70 ( 80 okr/min, mm mm, LB=3.33+77+0=80.33mm)

Glavno strojno vrijeme = 8 min Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min Obradak - Brušenje Ø 55k6 x70:

77±0.1

55k6

190
58

50/50 Brušenje Ø 50j6 x40 ( ib= 70 okr/min, =8 prolaza Glavno strojno vrijeme =0.495 min mm mm, L=3.33+40+0=43.3 mm)

Pomoćno vrijeme ( ): Pomak u točku obrade: 0.1 min Odmicanje od obratka: 0.1 min Ukupno: 0.2 min

Obradak - brušenje Ø 50j6 x40:

400/-0.1

190

Ø50j6

59

50/60 Zaustavljanje stroja i otpuštanje obratka Pomoćno vrijeme ( ): Odmicanje u startnu točku i zaustavljanje stroja Pomodno vrijeme Otvaranje zaštitnih vrata Otpuštanje komada Vađenje radnog komada

0.09 0.08 0.1 0.1 t p50/60 = 0.37 [min]

Pripremno završno vrijeme tpz50 [min]

Tehnološka vremena Tg50 [min]

Pomodna vremena tp50 [min]

tpz50/10 tpz50/20 tpz50/30 tpz50/40 tpz50/50 tpz50/60 Ukupno:

35 0 0 0 0 0 35

tg50/10 tg50/20 tg50/30 t 50/40 tg50/50 tg50/60 Ukupno:

0 0 0.495 0.8378 0.495 0 1.83

tg50/10 tg50/20 tg50/30 t 50/40 tg50/50 tg50/60 Ukupno:

0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.37 1.27

60

∑ ∑ ∑

min =35 min min =1.83 min min =1.27 min

Komandno vrijeme : (∑ ∑ ) min

Pripremno-završno vrijeme: ∑ Ukupno komandno vrijeme: min Vrijeme za 120 komada: min min

61

7. ANALIZA DOBIVENIH VREMENA
Operacija 10/10 10/20 10/30 10/40 1.71 tpz [min] 15 tg[min] tp [min] 0 0.6 0.2 0.1 0.9 20/10 20/20 20/30 20/40 20/50 20/60 20/70 20/80 20/90 20/100 20/110 20/120 20/130 20/140 0.333 1.79 1.37 0.416 0.638 0.335 0.257 0.0466 0.0857 0.05714 1.12 35 0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.32 0.32 0.2 0.2 0.37 3.21 30/10 30/20 30/30 30/40 30/50 30/60 30/70 30/80 30/90 30/100 30/110 0.333 0.0466 0.323 0.495 0.0785 0.261 0.4 0.0423 35 0 0.3 0.3 0.32 0.32 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.37

62

2.61 40/10 40/20 40/30 40/40 40/50 1.76 1.76 35 0.3 0.2 0.2 0.37 1.07 50/10 50/20 50/30 50/40 50/50 50/60 0.495 0.8378 0.495 35 0.3 0.2 0.2 0.2 0.37 1.27

63

7.1. PRIPREMNO-ZAVRŠNO VRIJEME Pripremno-završno vrijeme [min] 15 35 35 35 35

Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje

Tablica - Pripremno-završno vrijeme po pojedinoj operaciji

Pripremno-završno vrijeme

Odrezivanje 9.68% Tokarenje 1 22.58% Tokarenje 2 22.58% Glodanje 22.58% Brušenje 22.58%

Grafikon - Raspodjela pripremno-završnog vremena

7.2. TEHNOLOŠKO VRIJEME Tehnološko vrijeme [min] 1.71 6.51 1.98 3.52 1.83

Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje

Tablica - Tehnološko vrijeme po pojedinoj operaciji

64

Tehnološko vrijeme
Odrezivanje 11% Tokarenje 1 42% Tokarenje 2 13% Glodanje 23% Brušenje 12%

Grafikon - Raspodjela tehnološkog vremena

7.3. POMODNO VRIJEME Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje Pomoćno vrijeme [min] 0.9 3.21 2.61 1.07 1.27

Tablica - Pomodno vrijeme po pojedinoj operaciji

Pomoćno vrijeme
Odrezivanje 10% Tokarenje 1 35% Tokarenje 2 29% Glodanje 12% Brušenje 14%

Grafikon - Raspodjela pomodnog vremena

65

7.4. UKUPNO VRIJEME Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje Ukupno vrijeme [min] 3.145 11.513 5.614 5.61 3.9

Tablica - Ukupno vrijeme po pojedinoj operaciji

Ukupno vrijeme
Odrezivanje 10.56% Tokarenje 1 38.66% Tokarenje 2 18.85% Glodanje 18.84% Brušenje 13.10%

Grafikon - Raspodjela ukupnog vremena

Vrijeme za 1 komad: ( Ukupno vrijeme za cijelu seriju (120 komada): = 59.577 sata Svi podaci računati su za idealni slučaj, bez kvara strojeva, uz potpuno slobodne strojeve i idealne uvjete rada. Prethodnim tablicama i grafikonima dan je prikaz pomodnih i tehnoloških vremena te prikaz ukupnog vremena s obzirom na pojedinu obradu. ) min

66

7.5 GANTOGRAM Gantogram prikazuje koliko de radnih dana biti potrebno za izradu 120 komada osovine ako radimo 2 smjene po 8.
Br. 1 2 3 4 5 Stroj Pila Tokarilica Tokarilica Glodalica Brusilica Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje Početak 1.3.2013. 6:00 1.3.2013. 7:00 1.3.2013. 19:00 1.3.2013. 20:00 2.3.2013. 9:00 Trajanje 6.28 sati 23.03 sati 11.23 sati 11.23 sati 7.80 sati Završetak 1.3.2013. 13:00 2.3.2013 14:00 2.3.2013. 15:00 2.3.2013. 16:00 2.3.2013 17:00

01.03.2013. Odrazivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje Ukupno

02.03.2013.

03.03.2013.

Gantogram je rađen na način da su svi potrebni strojevi maksimalno raspoloživi jer de 1.3.2013. i 2.3.2013. potrebni strojevi biti raspoloživi 100%. Iz gantograma je vidljivo da bi proces trajao dva dana, bez nepredvidivih zastoja, ako bi se radilo u dvije smjene po osam sati. Proces se može ubrzati ako bi se radilo u tri smijene.

67

Br. 1 2 3 4 5

Stroj Pila Tokarilica Tokarilica Glodalica Brusilica

Operacija Odrezivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje

Početak 1.3.2013. 6:00 1.3.2013. 7:00 1.3.2013. 20:00 1.3.2013. 21:00 2.3.2013. 02:00

Trajanje 6.28 sati 23.03 sati 11.23 sati 11.23 sati 7.80 sati

Završetak 1.3.2013. 14:00 2.3.2013 7:00 2.3.2013. 8:00 2.3.2013. 9:00 2.3.2013 10:00

01.03.2013. Odrazivanje Tokarenje 1 Tokarenje 2 Glodanje Brušenje Ukupno

02.03.2013.

03.03.2013.

68

8. ANALIZA TROŠKOVA
Troškovi odrezivanja: Cijena odrezivanja: 79 kn/h Vrijeme rada pile: 6.28 h Ukupno: 6.28 x79 = 496.12 kuna Troškovi tokarenja: Cijena tokarenja: 98.8 kn/h Vrijeme rada tokarilice: 23.03+11.23=34.26 h Ukupno: 98.8×34.26=3384.89 kuna Troškovi glodanja: Cijena glodanja: 125.4 kn/h Vrijeme rada glodalice: 11.23 h Ukupno: 125.4 x 11.23=1408.24 kuna Troškovi brušenja: Cijena bušenja: 68.4 kn/h Vrijeme rada brusilice: 7.8 h Ukupno: 68.4 x 7.8=533.52 kuna

Ukupna cijena rada: 5822.77 kuna

Cijena materijala: Čelična šipka Ф70= 5.5 kn/kg 69

Šipka promjera

, duljine

i mase

4 šipke* masa jedne šipke= 181.26=725.04 kg Cijena 4 šipki: 5.5*725.04 =3987.72 kn Ukupna cijena proizvodnje: Cijena rada+ Cijena materijala=5822.77 kn + 3987.72 kn= 9810.49 kn Cijena jednog komada: Ukupna cijena proizvodnje/ broj komada= 9137.84/120=81.75 kn

Ova cijena proizvodnje je prikazana bez uključenih troškova rada radnika.

Cijena izrade

Odrezivanje 8.52% Tokarenje 1 39.08% Tokarenje 2 19.05% Glodanje 24.19% Brušenje 9.16%

70

9. PROCJENA ROKA ISPORUKE
Procjena roka isporuke: koeficijent protoka=5, prvi stroj =30% zauzet, drugi stroj=20% zauzet; treći stroj = 70% zauzet; četvrti stroj=80% slobodan, peti stroj=100% slobodan, šesti stroj=15% slobodan. nserije = 100 komada nukupno =120 komada Vrijeme izrade na prvom stroju: T10 =1,30 * 3.145 =4.0885 min Vrijeme izrade na drugom stroju: Vrijeme izrade na trećem stroju: Vrijeme izrade na četvrtom stroju: Vrijeme izrade na petom stroju:
Tserije 

T20 =1,20 * 11.513=13.8156 min T30 =1.70 * 5.614=9.5438 min T40 =1,20 * 5.61 =6.732 min T50 =1* 3.9=3.9 min
 (4.0885  13.8156  9.5438  6.732  3.9 )  100  761.6 min 5

(T10  T20  T30 T 40T50 )  nserije f

Tserije  12.69 h

Tukupno 

(T10  T20  T30 T 40T50 )  nserije f

(4.0885  13.8156  9.5438  6.732  3.9 )  120  913.92 min 5

Tukupno  15 .23h

71

10. BRZA PROCJENA VREMENA IZRADE POMODU REGRESIJSKIH JEDNADŽBI
REGRESIJSKI MODEL Jednadžba:

NEZAVISNE VARIJABLE U OBLIKOVANJU REGRESIJSKIH MODELA
Označavanje nazavisnih varijabli u oblikovanju

Opis varijable Jedinice mjere Vrijednost

Tekst Naziv Vanjski promjer materijala Duljina materijala Hrapavost slobodnih površina Broj oznaka položaja(geometrije) Hrapavost zahtjev Ra Broj svih koti Razlika vanjskog promjera NSK NG LM SM Oznaka ФM

mm

70

mm 1/IT

193 7

broj

3

1/razred broj mm

5 25 5

Stvarno vrijeme izrade jednog komada je 29.79 min. Brza procjena preko regresijskih jednadžba iznosi min. Rezultat brze procjene je nekoliko puta veći od vrijednosti dobivene proračunom što ukazuje ne nepouzdanost metode. 72

LITERATURA: [1]Buchmeister, B., Polajnar, A., Priprava proizvodnje za delo v praksi, Strojniški fakultet, Maribor, 2000. [2]Filetin T., Izbor materijala pri razvoju proizvoda, FSB, ISBN 953-6313-33-2, Zagreb, 2000. [3] Dosid P., http://ptp.fsb.hr. *4+ Gačnik, Vodenik, Tehnološka priprema proizvodnje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990. [5] http://www.hunor.hr [6] Zlatko Botak, Tehnologija 1 – Predavanja, Vježbe i Tablice

73