You are on page 1of 380

70

71

Ilona Andrews

Világok peremén 1.

Mágikus találkozás

72

1. fejezet
- Rosie! - Nagypapa kiáltása alapjaiban reszkettette meg a

ázat. - !iért én" - Rose belet#r#lte egy kony ar$ ába a kezér%l a mosogat&szer abját' lekapta a számszer(jat a tart&jár&l' és kirontott a )eran*ára. - Rooooosie! Rose kir+gta a kisajt&t. , nagyapja ott tornyos$lt az $*)arban. -atalmas' me*)eszer. /ér/i' szeme tágra nyit)a' k&0os szakállát )ér és apr&' sz1rke *arabkák pettyezték. Rose 0élba )ette a számszer(jjal. 2ersze megint részeg' mint a *iszn&. - !i )an" - 3l akarok menni a ko0smába. 4#rt akarok. - -angja nyá)ogássá szel(*1lt. - ,ggyámá egy kis pénzt! - Nem. Nagyapa megingott' mik#zben rásziszegett5 - Rose! 3z az $tols& le et%sége*' ogy a*j nekem egy *ollárt! Rose /els& ajtott' és lel%tte. , ny(l a szemei k#z#tt találta el' és a nagyapja el*%lt' mint egy *arab /a. 6ába nagyot 0sattant a talajon. Rose az (ját a 0s(p%jén ny$gtatta. - 7&l )an' gyertek el%! , két /i+ ki&)ako*ott az $*)art beárnyékol&' atalmas t#lgy/a m#g1l. !in*kett% koszos )olt' )#r#s sár' gyanta és más' azonos(t atatlan anyagok tark(tották r$ áj$kat min*en' amit egy nyol0- és egy t(zé)es /i+ az 3r*%ben megtalál at. 8eorgie nyakán tépett szél. seb *(szelgett' és barna /eny%t.k álltak ki sz%ke ajáb&l. 7a0k tér*ei k#r1l piros $rkák )ir(tottak. 7a0k látta' ogy Rose a kezét nézi. , szeme tágra ny(lt' nagy borostyánsz(n. (risze sárgán meg)illant' és elrejtette #klét a áta m#gé. -ányszor mon*jam még el nektek' ogy ne ny+ljatok a )é*%k#)ek ez! Nézzétek meg 9let$s nagyapát! !egint k$tyaagyat e)ett' és most részeg! :él &rámba /og telni' mire leslagozom!
73

-iányzik - mon*ta 8eorgie. Rose /els& ajtott5 Nekem is. <e részegen nem sok asznát )essz1k. 8yertek' )igy1k )issza a /észerbe! 4eg(tsetek a lábánál! 3gy1tt )issza +zták nagyapa ernye*t testét a tisztás szélén le)% /észerbe' és a /.részporos pa*l&ra ejtették. Rose elozta a /émlán0ot a sarokb&l' a nagypapa nyakára tette' és /el +zta az #reg bal szem éját' ogy megnézze a p$pillát. !ég nem )#r#s. 7& l#)és )olt - &rákig nem tér magá oz. Rose a lábát az #reg mellkasára elyezte' megraga*ta a nyilat' és egy er%s rántással ki +zta. !ég emlékezett a régi 9let$s nagyapára' magas' nett ember )olt' k1l#n#s m&*on egy )()&t%rt or*ott magánál' angját némi sk&t ak0ent$s sz(nes(tette. =ár #reg )olt' áromb&l egyszer még min*ig nyert )olna apá)al szemben' a kar*párbajr&l lett )olna sz&. <e most... ez a lény lett. Rose /els& ajtott. Rossz )olt ránézni' *e semmit nem te ettek. ,m(g 8eorgie él' a**ig 9let$s nagyapa is él. , /i+k o*a)itték a slagot. Rose bekap0solta' er%sre áll(totta a )(zs$garat' és a**ig irányozta nagyapára' am(g a )ér és a k$tya +s $tols& nyoma is elt.nt. 4o a nem értette' ogy miként egyenl% a >ko0smába menés? a k&bor k$tyák le)a*ászásá)al és el/ogyasztásá)al' *e amikor nagyapa kiker1lt a )é*%k#réb%l' egy bl#ki sem )olt biztonságban. !ire Rose )égzett a mos*atással' nagyapa /ején begy&gy$lt a ly$k. ,mikor 8eorgie /eltámasztotta a alottakat' nem egyszer.en életet a*ott nekik5 szinte elp$szt(t atatlanná tette %ket. Rose kilépett a /észerb%l' bezárta maga m#g#tt az ajt&t' és )issza +zta a slagot a )eran*ára. =%re )iszketni kez*ett' a ogy el ala*t a lát atatlan )álaszt&)onal mellett. , gyerekek biztos )isszatették a )é*%k#)eket. , /.re pislogott. @tt )oltak5 egy sor ki0si' átlagosnak t.n% k%*arab' egy-egy méteres tá)olságban egymást&l. !in*egyik k%*arabnak )arázsereje )olt. 3gy1tt b.)#s-bájos aka*ályt képeztek' ami elég er%s )olt a oz' ogy nagyapát a /észerben tartsa' a ismét elszak(taná a lán0ot. Rose /élre +zta a /i+kat' és /elemelte a slagot5 Ai j#tt#k.
7;

, /i+k megrezzentek a i*eg )(zt%l. Rose m&*szeresen lemos*atta %ket' tet%t%l talpig. , ogy a sár lej#tt 7a0k lábár&l' Rose meglátott egy #t0entis szaka*ást a 4ke0 ers 0ip%jén. Rose elejtette a slagot. 7a0k! , /i+ #ssze +zta magát. 3z egy negy)en#t *olláros 0ip%! 4ajnálom! - s$ttogta 7a0k. -olnap )an az els% nap az iskolában! !it m.)eltél" :elmászott egy /eny%/ára' ogy elérje a )i arma*arakat! - ár$lko*ott 8eorgie. Rose tajtékzott. 8eorgie! !a este min*en/éle te)ékenységet /el/1ggesztesz armin0#t per0re' ár$lko*ásért! 8eorgie az ajkába arapott. Rose 7a0kre bám$lt5 Cgaz ez" , )i arma*arakat kergette*" Nem te etek r&la! @lyan szépek a tollaik... Rose legsz()esebben megpo/ozta )olna. Cgaz' nem te etett r&la - nem a /i+ ibája' ogy ma0skának sz1letett -' *e a 0ip% )a*onat+j )olt' Rose az iskolakez*és miatt )ette neki. 3zért a 0ip%ért Rose /áj*almas megszor(tásokat eszk#z#lt a 0salá*i k#ltség)etésben. !in*en /illért meg/ogott' ogy a /i+nak ne kelljen 8eorgie régi torna0ip%jét )iselnie' ogy $gyanolyan j&l nézzen ki' mint a t#bbi máso*ikos. 3gyszer.en /ájt. 7a0k ar0a mere)' /e ér maszkká )áltozott - min*járt els(rja magát. Rose egy szikrányi er% mozgását érezte magában. 8eorgie' ne pr&bál* /eltámasztani a 0ip%t! 4o a nem is élt. , szikra el alt. Rose-t k1l#n#s kétségbeesés ker(tette atalmába5 /áj*alma egy/ajta zsibba*tsággá tomp$lt. Nyomás keletkezett a mellkasában. @lyan elege )olt abb&l' ogy min*en *ollárt meg kell számolnia' ogy min*ig ki kell por0i&znia min*ent. 3lege )olt az egészb%l. 3l kell mennie' és )ennie kell 7a0knek egy pár +j 0ip%t. Rose-nak /ogalma sem )olt r&la' ogy onnan teremti el% a pénzt' *e t$*ta' ogy
7B

azonnal )ennie kell a /i+nak egy pár +j 0ip%t' k1l#nben /elrobban. 7a0k' $gye t$*o*' mi lesz' a egy )i arma*ár megarap" - =el%lem is )i arma*ár lesz" - Cgen. Nem szaba* kergetni a ma*arakat! 7a0k le orgasztotta a /ejét5 - !ost megb1ntetsz" - Cgen. <e t+l *1 #s )agyok a oz' ogy most b1ntesselek meg. !aj* megbeszélj1k' a azaér1nk. !enj' mos* meg a /oga*' /és1lk#*j meg' )egyél száraz r$ át' és oz* a p$skákat. 3lmegy1nk a Eal-!artba. ,z #reg :or* kiste era$t& nagyokat *#00ent a g#r#ngy#s +ton. , p$skák 0s#r#mp#ltek a pa*l&n. 8eorgie kérés nélk1l letette a lábát' ogy el0sen*(tse %ket. Rose /els& ajtott. Ctt' a 2eremben' meg t$*ta )é*eni %ket. <e amarosan átlépnek a 2eremb%l egy másik )ilágba' és az átkelés során a )arázserej1k el al. , két )a*ászp$ska lesz az egyetlen )é*elm1k. Rose-ban /eltáma*t a b.nt$*at. -a % nin0s' nem lenne sz1kség1k a /egy)erekre. <e nem akarta' ogy megint megtáma*ják. Fgy nem' ogy a két #00se a ko0siban )an. Gét )ilág k#z#tt éltek5 az egyik irányban !ágia ter1lt el' a másik irányban a A#re*ék. Gét *imenzi&' amelyek pár $zamosan léteznek' mint a egymás t1k#rképét m$tatták )olna. @tt' a ol a *imenzi&k >érintkeztek?' kissé keresztezték egymást' keskeny /#l*sá)ot /ormáltak' amely min*kett%j1k #z tartozott - ez )olt a 2erem. !ágia /#l*jén mélyen gy#kerezett a )arázslat' a 2eremben 0sekélyen 0sor*ogált' *e a A#re*ékben semmilyen )arázslat nem )é*te %ket. Rose az 3r*%t kémlelte' atalmas /ák szegélyezték a keskeny' sáros $tat. Rose min*ennap erre a$t&zott a A#re*ékbe' a m$nka elyére' *e ma a 0sonka /at$sk&k m#g#tti árnyak aggo*alommal t#lt#tték el. - 7átssz$k a Nem tudsz-játékot - mon*ta' ogy lerázza magár&l n#)ek)% rettegését. - 8eorgie' te kez*e*!

7D

Hk az .. . Rose gyors(tott' szerette )olna let$*ni az $tat' és biztonságban azaérni az ott onába. bolyg&n . atáron t+l nem b+j atsz el egy )é*%k% m#g#tt. A#re*ék legt#bb lakosa számára nem létezett a A#re*ék' a 2erem )agy !ágia. . tapasztalat megtan(totta Rose-nak' ogy a megpr&bálja megmagyarázni a )arázslat létezését )alakinek a A#re*ékben' az nem sok j&ra )ezet.. 8eorgie megérintette Rose kezét. atáron t+l nem le et megtalálni' amit el)esztettél . Nem is! <e is! 8eorgie kez* . . A#re*ékben nagyon ke)esen t$*tak a 2eremr%l )agy a !ágiár&l' és biztonságosabb )olt' a min*ez (gy is mara*.. .7a0k szeme sárgán /el)illant. Ráj$k pillantott' *e /olytatták' nem is )ették észre' ogy Rose /él. =ár nem $talják be egy elmegy&gyintézetbe' azért beker1l et a kerge birka kateg&riába' és az emberek az ebé*sz1net alatt nagy ()ben elker1lik.mon*ta 8eorgie.z +t ki alt )olt.. . . . legt#bb peremlak&nak meg)olt a maga k1l#n#s te etsége5 né ányan el%re megj&soltak *olgokat' némelyek gy&gy(tották a /og- 77 .. .merikai 3gyes1lt Illamokban éltek' Jszak-. !in*ig ezt a játékot játszották' amikor a A#re*ékbe $taztak. atáron t+l nem le et )illantani .merikában' a :#l* ne). . m+ltkor is % kez*te! . )illantás )olt a leger%sebb /egy)er1k.mon*ta Rose. . 3z j& emlékeztet% )olt a /i+knak' ogy mit te etnek meg' és mit nem' és sokkal asznosabb )olt' mint bármilyen kisel%a*ás. ..mon*ta 7a0k. . atáron t+l nem látsz a s#tétben .mon*ta 7a0k.és ennyi. Ge)és peremlak& merészke*ett el i*áig ilyenkor' este/elé. H k#)etkezett. atáron t+l nem le et /eltámasztani a alottakat mon*ta 8eorgie. .mi azt illeti' !ágia legt#bb lak&ja sem látta a atárt.)álaszolta Rose. G1l#nleges személynek kellett lennie annak' aki megtalálja' és nem árt' a ezt a gyerekek is t$*ják. atáron t+l nem n% et b$n*ánk és karm$nk .

Rose a /ékre taposott. . . Nem te etség' anem gyakorlás kér*ése. =. Fgy megy át a testen' mint /orr& kés a )ajon. )illám sz#rny. Nagyapa kal&z )olt' és 0serkész. Né ány szeren0sésnek siker1lt z#l*et )agy kéket el%áll(tania. <raytonék min*ig is szeren0sétlenek )oltak. Rose képtelen )olt megáll(tani. 7K . :or* 0sikorg& kerekekkel megper*1lt az +t kemény' száraz sarában. .mikor Rose &/e éret )illantott az érettségi kirako*&)ásáron' a számtalan peremlak& 0salá* /igyelmét saját kis klánjára terelte. Rose )illámja miatt kez*tek el j#nni a bajok. 3gy /ér/i állt az +ton' mint egy sz1rke /olt a min*ent k#r1l#lel% alkonyban. .séges /egy)er. !ég most sem' ogy p$skák )annak a ko0siban' még most sem bánta meg.nt$*ata )olt' azt k()ánta' ogy bár0sak a *olgok más ogy alak$ltak )olna' *e a esélyt kapott )olna rá' $gyan+gy 0seleke*ett )olna. 3gy er%s' )ilágos sz(n. ko0si a /ér/i /elé szág$l*ott. A+l okosak és t+l k1l#n#sek. !in*annyian kor0sok )oltak' egy olyan elyen éltek' a ol ke)és )olt a )arázslat' legt#bbj1k pirosat és s#tétnaran0sot )illantott. ko0si r$g&i nyikorogtak./ájást' mások /eltámasztották a oltakat' a ogy 8eorgie is. Nagymama maka0s )olt' mint az #sz)ér' és azt gon*olta' ogy min*ig min*enkinél jobban t$* min*ent. legt#bb peremlak& so a nem képes olyan )ilágos )illámot el%áll(tani' amellyel képes lenne megáim )agy megsebes(teni másokat. .nya 0sa)arg& )olt. Nem' t. -a )an benne* )arázslat és t1relem' képes )agy megtan$lni )illantani' és minél )ilágosabb a )illantáso* sz(ne' annál er%sebb és annál atalmasabb maga a )illám. . 3gyesek elátkoztak másokat' mint Rose és a nagyanyja. Rose ki0sit t+l gyorsan )ette be a kanyart.n%*#tt Rose' el%tte is elég sok baj$k )olt. <e a )illantást bárki megtan$l atja egy kis )arázslat seg(tségé)el. <e a sok gon* 0sak az egyes <raytonokat érintette. :ogo* a benne* meglé)% )arázslatot' #ssze/ogo*' #sszeso*ro* Lolyan lesz' mint egy korbá0s )agy egy szalagM' és kiirány(to* a teste*b%l.z +t kanyarg&it el%tte. . Rose ossz+' sz%ke ajat és át at&' z#l* szemet látott maga el%tt.

. átán. ko0si egy 0s+szással megállt.!egsér1lt" . Rose le)eg%ért kapko*ott' a sz()e e)esen )ert. /ér/i egyenesen /el$grott.Cnkább ne. !int a % lett )olna az $tak királya. . !ég az ar0át sem t$*ta )isszai*ézni' egy sápa*t /olt )olt az emlékezetében.. !aj*nem elállt a sz())erése' *e nem 1t#tte el. . . . .Geress1k meg! .kér*ezte 7a0k.nt az 3r*%ben..nt.. Nem b#l0s *olog sokáig itt mara*ni. . .kontrázott 7a0k. Nem t$*om.8eorgie szeme akkora )olt' mint egy ká)és0sésze. Js egyiknek sem )olt ilyen szeme. .Volt nála egy kar* .Rose. Rose' ki )olt az" . /ér/i elt. Nem 1t#tte el.z 3r*%ben 0sen* onolt. . 3z a /ér/i +gy bám$lt Rose-ra' mint a megsértette )olna azzal' ogy maj*nem el1t#tte..3gy a átán' egy meg az #)ében.!ár (gy is )ékony jégen jársz. Gét kar* .. 4#tétsz1rke 0sizmás lábak értek /#l*et nagy 0sattanással a ko0si motor áztet%jén' maj* elt.It $llámzott rajta a megk#nnyebb1lés. 4enkinek nem esett baja.. (zt érzett a nyel)én.z i*egenek so a nem )oltak sz()esen látottak a 2eremben.ntek. Nagy 0sattanással kikap0solta a biztonsági #)ét' ki)ágta az ajt&t' és ki$grott az +tra. . . Né ány i*%sebb elyi szeretett kar*okkal sz&rakozni' *e egyik1knek sem )olt ossz+' sz%ke aja.6átta* a kar*okat" . Ojj egyei )iszkettek' és keser. . .Rose 0sak a sz%ke ajat látta' a z#l* szemet' és )alami/éle k#penyt.-a &! 4emmi )álasz. !ilyen kar*okat" .Visszamászott a 7N . !in*enki j&l )an. .mon*ta 8eorgie. 7a0k beleszimatolt a le)eg%be' maj* az orrát rán0olta' a ogy akkor' amikor szagmintát k#)et. legt#bb ember' aki egy kiste era$t&)al ker1l szembe' megrém1l. !in*enki j&l )an. . /ér/i a tet%r%l le$grott a ko0si mellé' és elt.

sárb&l asz/alt+t lett. . táj képét ta)a0skák és patakok sz(nes(tették a tengerpart 0s$pán negy)enper0nyire )olt' (gy el%bb-$t&bb min*en mélye*és )(zzel telt meg. :elett1k egy rep1l%gép robaja allatszott' amely arra kész1lt' ogy leszálljon a sa)anna -i reptéren' alig né ány kilométerre innen.kiste era$t&ba' és be0s$kta az ajt&t. Nem )olt biztos abban' ogy a )arázsereje elég er%s a oz' ogy t+lélje. Rose leparkolt ol*alt' és kinyitotta az ajt&t' ogy kienK0 . .Nem kerget1nk )alami %r1ltet' aki azt gon*olja' ogy t+lságosan /ontos a oz' ogy a gyalog+ton k#zleke*jen.z 3r*% )éget ért a 2eremmel. . . 3zért kapta ezt a ne)et a )arázslatmentes *imenzi&. keskeny' kétsá)os +ton el ala*tak a kétol*alt áll& benzink$tak k#z#tt' egészen az a$t&pályáig. G#z#nséges t#lgyek és /eny%k )ették át az %si' s#tét /ák elyét. -otelek mellett ala*tak el . Nem érezte magát teljesnek t%le.3gy sz&t se t#bbet! 2ár per00el kés%bb elérték a atárt' azt' a ol a 2erem )oget ér' és a A#re*ék elkez*%*ik. . . A#re*ék.z er*% elyét el/oglalta egy / é l i g kész pláza és egy ép(tkezési ter1let' elsz&rtan ép1letek álltak a georgiai )#r#s' sáros talajon. Rose /el orkant' pr&bálta megreg$lázni a sz())erését. /áj*alom 0sak egy pillanatig tartott' *e min*ig is gy. .l#lte. 2erem t+ls& )égén )olt egy $gyanilyen atár' az' amely !ágiát )álasztotta el a 2eremt%l. .9om/ort Cnn' Gnig ts Cnn' !arriott' 3mbassy 4$ites megálltak egy lámpánál' átmentek a /el1ljár&n' és )ég1l be/or*$ltak a Eal!art zs+/olt parkol&jába. 8eorgie kinyitotta a száját. Rose még so a nem pr&bált meg átkelni rajta. 3l%sz#r is i*egesség )ágott a mellkasába' amit azonnali' er%s szé*1lés k#)etett' maj* /áj*alom. . Rose min*ig /elismerte azt a pillanatot' amikor átért a A#re*ékbe. 8on* nélk1l léptek át a A#re*ékbe. Rose megnézte' mekkora a /orgalom' jobbra /or*$lt' és 2ine =arren )arosa /elé )ette az irányt. @lyan )olt' mint a a benne le)% )arázslat' az a meleg szikra' ami ott 1lt meg a belsejében' irtelen meg alt )olna az átkelés során.

ge*je a /i+kat. Gomolyan mon*om! K1 . 7a0k szemének borostyán ragyogása elt. Rose lezárta a ko0sit' megnézte' ogy bezárta-e j&l az ajt&kat .mon*ta' a ogy 0satlakoztak az esti )ásárl&k t#megé ez -' 0ip%' és 0sak 0ip%.Ne /ele*jétek .nt' most 0sak sima mogyor&barnának látszott.igen -' és a /ényesen ki)ilág(tott ajt& /elé in*$lt. .

r.)#lték %ket a sz(nes' m. -a nem 3ast 6aporte-b&l )al&' akkor )al&sz(n. . Rose /els& ajtott. 2erem itt keskeny )olt' 0s$pán +sz mér/#l* széles.Nem t+l nagy" 7a0k megrázta a /ejét. oz' ogy egy 4ke0 erst )egyen' Gose-nak át kéne mennie a plázába' 4a)anna -ba' *e sp&rolnia kell a benzinnel' k1l#nben nem t$* ogyan elj$tni a m$nka elyére.zokat a szemeket egészen biztosan nem /elejti el. . A#re*ék lak&i jobban szerették a p$skát' mint a kar*ot. . . . /i+k )égignézték az ak0i&/ig$rákat' elb. Rose az ajkába arapott. .4zeretnétek megmegnézni a játékokat" . Nem 4ke0 ers )olt' *e maj*nem olyan. ozzá asonl& peremlak&k szaba*on jártak át a )ilágok k#z#tt' *e a A#re*ékb%l )agy !ágiáb&l átj#nni a 2erembe más tészta )olt azok számára' K2 . . Nem elyi' ez egészen biztos. /i+k némán /igyelték a pol0ok k#z#tt áll)a' mint két' retteg% ny+lk#ly#k. Rose le ajolt' és megnyomko*ta i 0ip% elejét' ogy ol )an benne 7a0k láb$jja.@ké . . Rose min*en elyi peremlak&t ismert' és életében nem találkozott az $tak királyá oz még 0sak asonl&)al sem.Aetszik" 7a0k b&lintott. . .anyag /egy)erek.mon*ta Rose' és az ár0é*$lára pillantott. fejezet 4enki nem sz&lt semmit' am(g egy pár /ekete-kék e*z%0ip% nem *(szelgett 7a0k lábán.anyag izmok és m.bben lakott 3ast 6aporte. .z +t menti i*egen nem ment ki a /ejéb%l. Van elég ely. 7a0k n%tt' mint a *$*)a' és Rose min*ig pr&bált egy ki0sit nagyobb 0ip%t )enni neki. !ég #t)enért is meg)ette )olna. !ég igazi )áros$k sem )olt' 0s$pán maroknyi szétsz&rt áz az 3r*% k1ls% ter1letén' és a s. . >megnézni? )olt a )arázssz&.2. Rose a pol0 t+lol*alán nézel%*#tt. -$szon ét *ollár kilen0)enkilen0 0ent.leg !ágiáb&l.

. . )ilágok kapzsik K3 . . legt#bb peremlak& oz asonl&an' Rose is min*en *ollárt /élretett' ogy a A#re*ékben #ssze)ásároljon min*en/éle )a0akot5 2epsit' arisnyana*rágot' szép tollakat. .en nem )olt ott' nem létezett' mint az ajt& m#g#tti szoba' amely #r#kre zár)a mara*. -a a A#re*ékb%l )alaki megpr&bálja k#)etni Rose-t a 2erembe' akkor Rose elt. 3l%sz#r is' !ágia és a A#re*ék lakosai általában nem láttak t+l saját atár)onal$kon. 3gy kis pl$szpénz j&l j#tt.akik nem i*e sz1lettek.oz asonl&k a 2eremben éltek' mert ez )olt az egyetlen ely' a ol /enntart atták )arázserej1ket' *e a A#re*ékben *olgoztak és tan$ltak' mert ott kerestek pénzt. Rose. kara)ánok nem i*%ztek t+l sokáig. . 3z a te etség sz$nnya*t benn1k' am(g egy napon egy ismeretlen +tra nem té)e*tek' és +gy *#nt#ttek' megnézik' o)á )isz. . !ágiában egyesek /el/e*ezték a másik *imenzi&t is' és ez magá)al ozta a máso*ik problémát5 a atár)onal átlépése /áj*almas )olt. . Jlték a étk#znapi élet1ket' és nem t$*tak a k#zel1kben le)% k1l#n#s elyr%l' amely egy még k1l#n#sebb )ilágba )ezetett.nik a szeme el%l' amint átér a atáron. . !i)el nem érzékelik a atárt' szám$kra a 2erem egyszer. A#re*ékben egyesek )arázslatos te etséggel j#ttek a )ilágra. !ágiáb&l érkez% kereske*%k kara)ánjai árom a)onta megálltak 3ast 6aporte-ban. 3zzel nem le etett mit kez*eni. .z egyik pillanatban még ott )an' a másikban már nem' és az illet% a saját )ilágában ala* to)ább. 2ersze min*ig )oltak ki)ételek a szabály al&l. !égis' né ány elszánt lény átj$tott. t+lol*alon !ágia legt#bb lakosa sem érzékelte az % atár)onal$kat' és nem is látta. .mikor a kara)ánok megérkeztek' Rose min*ig el% ozta a szajrét' és ela*ta a kara)án)ezet%nek némi /elárral' )agy el0serélte !ágiáb&l származ& tárgyakra' leginkább k1l#n#s ékszerekre és egzotik$s 0setreszekre' maj* az ár$t to)ábba*ta t#re*ékbeli *(lereknek.z át ala*ás során %k kis /áj*almat' kellemetlenséget és egy r#)i*' asogat& sz+rást éreztek' a A#re*ék )agy !ágia lak&ja azonban a k(nok k(nját élte át ilyenkor.

Vég1l is 8eorgie semmi rosszat nem tett' 7a0k pe*ig t$laj*onképpen j$talmat kapott azért' mert elszak(totta az +j 0ip%jét. Cgaz' ogy az 3r*% általában tá)ol tartotta magát&l a látogat&kat' *e i*%nként azért megjelentek $taz&k.. 2erem keskeny )olt' *e nagyon ossz+' mint mag$k az egyes )ilágok. !ár a 2erembe is képtelen )olt belépni. .azok 0sak pár ét m+l)a j#nnek maj*. peremlak&knak )olt egy/ajta )é*ettség1k .. !i le et az oka annak' t#prengett Rose' ogy )alaki )állalja a /áj*almat' és megko0káztatja' ogy el)esz(tse i )arázserejét azért' ogy !ágiáb&l átj#jj#n a 2erembe" . Egyébként meg kit érdekel. Vagy talán %érte j#tt. 3zzel az er%)el 8eorgie megkap atja a b$borék/+j&t. Nem' *#nt#tte el. 0ip% elég sokba ker1lt' *e amit elkez*1nk' illik be/ejezni. 4eg(t neki maj* )illantani. honnan jött? Rose /els& ajtott' és /el)ett egy nagy /lakon b$borékos /olya*ékot' négy b$borék/+j& pál0á)al. Valami )ész elyzet le et. 3z nem /air.)oltak.min*két )ilágban a t#bbieknél osszabb i*eig b(rták' *e )ég1l %k is be &*oltak. Cgen' egészen biztosan onnan. 2eter 2a*rake' az egyik leg (resebb ember' aki !ágiáb&l átk#lt#z#tt a A#re*ékbe' már é)ekkel ezel%tt el)esz(tette )arázsképességét. .z $t&bbi árom é)ben békén agyták' a leg)al&sz(n. . gon*olatt&l Rose megállt. . 7& gyakorlást jelent a )arázsereje karban tartására. Ill(t&lag ny$gaton a 2erem kiszélese*ik. Rose rá*#bbent' ogy m(g 7a0k +j 0ip%t kapott' 8eorgie 0sak egy )a0ak b$borék/+j& készletet. Geleten az &0eánig ért' *e ny$gaton t#bb ezer mér/#l*re is el +z&*ott.kármit is 0sinál' nem j&. -a t+l sok i*%t t#ltesz a A#re*ékben' el)ész a )arázser%*. !i lenne a elyes" !eg)enni a b$borék/+j&t' )agy a 0ip%n k()1l semmi mást nem )enni" Rose K.bb az' ogy a /ér/i nem is !ágiáb&l j#tt. /ér/i nem a kara)ánosokkal érkezett .z a pletyka járta' ogy a 2erem k#zepén egy nagy' ny$gati )áros )an. . 8eorgie imá*ta a b$borékokat' maj*nem +sz máso*per0ig képes )olt a le)eg%ben tartani %ket. . . . Aalán az illet% onnan j#tt. -a t+l sok i*%t t#ltesz !ágiában' a )arázslat meg/ert%z' és a A#re*ék nem enge* )issza magába.

. /ér/i áttal állt neki.nnek. >Nos' t$*ja' az egész a b$borékokkal kez*%*#tt.ra' és lazán l&gott a 0s(p% k#r1l. ogy k#zele*ett ozzáj$k' Rose meg allotta a /ér/i angját5 . Rose /ejében megsz&lalt a )ész0seng%. /ér/i aja s#tét )olt és ossz+' bár a )álláig nem ért le.. pol0sorok k#z#tt 8eorgie angját allotta' a /i+ mon*ott )alamit' és egy mély /ér/i ang )álaszolt rá.nnek gyermekmolesztál&nak. Nem +gy t.Jrtem . . .Rose' még neki is tetszenek. Js Rose szigor+an meg agyta neki' ogy azonnal sz&ljon' a )alami ismeretlen' piteszag+ személyt érzékel a A#re*ékben. . Rose letette a b$borék/+j&t' és o*amas(rozott az +jonnan érkezett ez. 8eorgie meglátta Rose-t5 .Cgen' *e a karja nem mozog. Nem t$*o* rákényszer(teni' ogy ar0oljon. . A#r)énytisztel%' templomba jár&' ke*)es szomszé*oknak t.en le(rják' ogy mit tesz egy /elel%s sz1l% ilyen elyzetben. Pr#kre (gy mara*t. 6áb$jj egyre állt' ogy átk$kkantson a b$borékos pol0 /#l#tt.nt' mint aki gyermekmolesztál& lenne' *e a gyerekmolesztál&k so a nem t.? . Js nagyon j&l értenek a gyerekek ez..mon*ta Rose.kén sim$lt a )állak. )arázslat a atáron t+l nem m. . Rose maga el%tt látta 8eorgie-t +sz é) m+l)a' amint bilin00sel a lábán 1l a A#re*ékben )alami pszi0 iáter el%tt. 3z a át széles )olt és izmos' kopott' sz1rke p&l& /e*te' amely sz. p&l& bizony jobb napokat is látott. /armer sem )olt jobb állapotban5 &0ska )olt' agyon or*ott' sz1rke a rán0okba belei)&*ott koszt&l. 3gy /ér/i állt a /i+ mellett' és beszélgetett )ele. . Rose még so a nem érezte' *e 7a0k kijelentette' ogy piteszag' akármit is jelentsen ez. -a a 2eremben lettek )olna' és a KB . Nem elyi peremlak& )olt' és 7a0k kiszagolta )olna' a /rissen érkezett )olna a 2eremb%l )agy !ágiáb&l.azt k()ánta' bár0sak lenne egy kézik#ny)e' amiben egyértelm.k#*#tt' *e 7a0k szaglása még min*ig jobb )olt' mint az átlagembereké' és azok az emberek' akiknek )arázser% )an a )ér1kben' jellegzetes illatot árasztanak mag$kb&l.

mon*ta a /ér/i Rose-nak. Rose megszemlélte a /ér/i melyen 1l%' *i&barna szemét. Js a s+ly$k alapján is szét)álogatom %ket. Q! Aalán gy.kér*ezte 8eorgie.Négy*oboznyi. . G1l#nb#z% p&zokba le et beáll(tani. és rögtön meg is sértettem ele. 7&kép.z én ibám . . +szas é)ei )égén járt. )olt' sz#gletes álla és szépen /aragott járom0sontja )olt.molyan >so a nem )eszem ki a *obozáb&l?-t(p$s" Ó. . gondolta Rose.r0án nyoma sem )olt baba ájnak.jt%" . -atalmas ábor+kat játszom el. !jabb kérdéssel bombáztam az idegent. .3z itt azonban mozog. Rose ott állt mellett1k' és kissé b$tán érezte magát.Némi ki ()ás )olt a angjában. @r0ája beesett )olt' orra keskeny és szépen /ormált. . Nem gyermekmolesztáló. gon*olta Rose irtelen *1 )el' *e azonnal meg/e**te magát.3lnézést . . /ér/i Rose-ra pillantott5 Nem. . . Gi)eszem %ket' és játszom )el1k.4ok /ig$rája )an" . . /ér/i /elny+lt' és le)ett egy kal&z/ig$rát a /els% pol0r&l.Rose kissé /inom(tott a angjában b$jkál& /enyegetésen. /ér/i meg/or*$lt.képes lett )olna a )arázserejét egy k#rnyezeti atásba t#m#r(teni' angja +szméteres k#rzetben min*ent meg/agyasztott )olna. . . .!agamnak. /ér/i nem t$* atta' ogy Rose nem KD .kér*ezte' 0sak ogy mon*jon )alamit. hát ez remek. Aalán 0sak egy ke*)es /ér/i' aki sz&ba elegye*ett a /i+kkal a játékosztályon.Ita*ta a játékot 8eorgie-nak' és a /i+k /#léajoltak. .Js általában a játékosztályon t#lti az i*ejét' és kis/i+kkal 0se)eg" . Dicsekedj csak. . Ahelyett. szemek láttán megny$go*ott5 a /ér/i %szinte és egyenes.Nem akartam megijeszteni. hogy éget etettem olna a beszélgetésnek alamilyen kellemesebb megjegyzéssel. . Nem ije*tem meg. *#nt#tte el Rose.mon*ta a /ér/i' azzal )issza/or*$lt a játékok oz. . !agának )eszi )agy a /iának" . .

!egm$tatj$k a képregényeket' $gye' Rose" . Nagyon k#sz#n#m' ogy megmon*ta' ogy ott le et kapni. /ér/i gyanako*)a pillantott rá. 3gy R#l* Nyilast szerettem )olna' *e itt nem ár$lják .Ctt )an' nem messze' *e ne éz elmagyarázni' ogyan le et o*aj$tni. Rose b&lintott. . <9 <ire0t-t%l ren*elte" .mon*ta a /ér/i.!a nagy )árakozással j#ttem.Eilliam )agyok.mon*ta Rose' és ennyiben mara*tak. .Rose . . /ér/i +gy nézett Rose-ra' mint a komplett %r1lt lenne.)#lte Eilliam. 8yertek' /i+k! Pt per00el kés%bb min* a négyen a Eal-!art melletti jár*án gyalogoltak. .7a0k szeme tágra ny(lt.. .6égyszi! Rose-nak nagyon kellett 1gyelnie' ogy ne 0sikorgassa a /ogait. /i+kat lát at&an elb.b$kott ki irtelen Rose száján.enge* eti meg magának' ogy játékokat )egyen a gyerekeknek. Gemény $taz& %s#ket.z $t0ában a 2arallel Oni)erse-nél kap at&' *e armin0 *ol0siba /og /ájni.!egm$tatj$k! . . /ér/i szeme kitág$lt5 . 9sak +gy kiszala*t a száján. 7a0ket k1l#n#sképpen. .4emmi gon* .en )álaszolt a kér*ésre. Rose aragos tekintetet l#)ellt /elé. 3gyszer.mon*ta a /ér/i.!elyiket" .G#sz#n#m még egyszer .!egmon*aná' ogy az merre )an" . . .ajánlkozott 8eorgie. =e kell /ejeznie ezt a beszélgetést' ki/izetni a nya)alyás 0ip%t' és azamenni.!aj* megtalálom.mon*ta a /ér/i. Jrt et% )olt . . 6egsz()esebben /elpo/ozta )olna magát. . .t+l /iatal )olt még' ogy emlékezzen az apjára' és egyik /ér/irokon$k sem t#lt#tt t+l sok i*%t K7 .Nem' megm$tatj$k . .. Gét kis#00se miatt igazi ak0i&/ig$raszakért% )olt. . !in*ig )árom' ogy kij#nnek egy j& 9onan-/ig$rá)al' *e so a nem j#nnek ki . .

4zoba/ogságot kaptam ár$lko*ásért. KK . a. -a Rose elér ette )olna az apját ebben a pillanatban' egyetlen 1téssel kiter(tette )olna az asz/altra. Rose szinte látta' a ogy a /ogaskerekek 0sikorognak sz%ke kis b$ksijában. <e 8eorgie 0sak b&lintott5 . Eilliam Rose-ra pillantott5 . . Rose kézen /ogta a /i+kat' egy1tt átmentek az +ton és a /1)#n egy kis plázába. . .Fj 0ip%m )an .leg nem j&. 3gyébként nem sok gyerek ()ná az anyját Rose-nak. . 7a0k némi abozás $tán elmosolyo*ott.mon*ta Eilliam. . .Cgazán" .!iért én" Eilliam Rose-ra nézett. n%)ére* gyakran (tél szoba/ogságra" Nem.Nem. 3lérték a jár*a t+ls& )égét. . . Nem t+l gyakran mosolygott.kér*ezte Eilliam.3z )al&sz(n.Girály s$rran&. -a most megeml(ti a )i arma*arakat' kell )alamilyen magyarázatot a*nia. 8eorgie nagy le)eg%t )ett' lát at&an nem akarta' ogy lek#r#zzék királyság szempontjáb&l. magányos kissrá0' akit el agyott az apja Laki )alami /antomkin0s $tán lo oltM kétségbeesetten )ágyott egy /ér/i /igyelmére. 2ár ete k#lt#ztem i*e :lori*áb&l .nál$k a oz' ogy nagy benyomást tegyen rá..mon*ta 7a0k. Iltalában ezt 0sinálja.!ib%l gon*olja' ogy a n%)ér1k )agyok" Eilliam )állat )ont5 A+l /iatal. !eg kellett )olna )ennie azt a ro a*t b$borék/+j&t' ogy legalább 8eorgie is kapjon )alamit. Rose meg/esz1lt.8eorgie t#kéletesen $tánoz)a Rose-t' a szemét /orgatta' és azt mormolta5 . .Ctt ki0sit jobb állások )annak.Ae át nem i*e)al&si" .. . 8eorgie pislogott párszor' és )ég1l el%r$kkolt az egyetlen +j*onsággal' ami eszébe j$tott5 . Eilliam megállt' és megszemlélte a 0ip%t.Nem.

lány t$*ta' ogy ez nem személyes. . k#ny)ek jelentették számára az ablakot a A#re*ékbe' és a seg(tség1kkel álmo*oz atott. Rose rámosolygott 2eterre.rt. Rose min*ig szeretett )olna asonl(tani . . .Ctt )an . .gat ára5 sz$per/egy)ereket /elép(teni egy rozs*ás )illáb&l' régi rág&g$mib&l és zsin&rmara*ékb&l. .@tt' amott. mása legyen. 2arallel Oni)erse egy ká)éz& és egy O24 száll(tmányozási iro*a k#zé )olt beszor(t)a. 2eter min*ent megtett' ogy a +s)ét-szigeteki k%szobrok élet .rángatta meg 8eorgie Eilliam ing$jját. KN . 3gy é)tize**el ezel%tt j#tt át !ágiáb&l a A#re*ékbe' ogy ny$g*(jba )on$ljon' és )ala ogy siker1lt egy élet megtakar(tását régi amerikai pénznembe át)áltania' (gy megnyitotta a 2arallel Oni)erse-t.anyag bor(t&t kapott' és j&l lát at&an rajta )olt az ár0é*$la.leg a aj&ját is )ezet ette5 a bolt kristály. k#ny)eket is imá*ta.séges /egy)eres aj&t$laj*onosa. Cmá*ta a képregényeket. . 2eter sa)any+ ábrázattal 1*)#z#lte Rose-t. . Rose elmenek1lt a /ér/i pillantása el%l a bolt áts& részébe' és megnézte a /alra kitett képregény-ill$sztrá0i&kat.. .z a ter1let )irágzott. 2eter +gy )ezette a képregényboltját' a ogy )al&sz(n.*rianglia . Rose z. Roppant tiszta )olt és ren*ezett' egy képregénybolt oz képest.z ár a )égs% ár )olt' 2eter $tált alk$*ozni.2a*l&kat /ektetek le. 2eter 2a*rake teljes ne)e )ala a (gy angzott5 2eter 2a*rake aj&stiszt' a Vérestenger #r*#ge' és a mágiabeli ország' ..r#s )olt' és t$*ta' ogy 2eter az alk$*ozásnál is jobban $tálja a z. Vala ányszor elala*t erre/elé' az ép(tkezési 0sapat egyre t#bb és t#bb részt tiszt(tott meg az er*%b%l +j )állalkozások és plázák számára.!i a /oglalkozása" .tiszta )olt' a /1zeteket kia*& szerint kategorizálta' min*egyik áttetsz% m. 8irl 8eni$s-képregény. 3gy pa*l&lerak& komoly pénzeket keres et itt. Rose b&lintott. Nem 0so*a' ogy négy *oboz ak0i&/ig$rája )an. Eilliam k#)ette 8eorgie-t és 7a0ket a bolt áts& részébe. ..

. 4o a az életben. . :elpillantott' és látta' ogy Eilliam 8eorgie-t allgatja' amint /elol)assa az egyik ak0i&/ig$ra le(rását a *oboza át$ljár&l..Rose /el)ett egy m. lány /élénken )isszamosolygott rá. .anyag bor(t&)al lezárt' ill$sztrált regényt.9i0a/1le )an . .n#z%' aki egy kis /igyelmet is /or*(t a /i+kra' akik nyil)án kié ezetten )ágynak a /ér/itársaságra" Eilliam rámosolygott Rose-ra.k ir*ették5 Cn$yas a. 8eorgie meg semmit sem kapott. .. Valami nem stimmelt ezzel a Eilliammel' *e nem t$*ta megmon*ani' mi0so*a. . . Nem rosszkép. ..be. 2eterre pillantott. . !iért lenne min*en /ér/i b. Rose k#)ette 7a0k pillantását' és meglátott egy sz(nes képregényk#ny)et.zért )olt itt )alami bibi. -a ela*om %ket' ren*elnem kell +j pél*ányokat.n%*#tt Rose. Rose le)ette a k#ny)et a pol0r&l. pasi' t. Aalán tényleg gyermekmolesztál&. bor(t&n piros bet.3gyáltalán nem. . !eg/or*(totta a k#ny)et5 -.Gérlek! .9i0a/1le )an a /i+nak. 7a0k meg*erme*)e állt az áll)ányok k#z#tt' tér*e kissé megroggyant' alig lélegzett' tekintete egy k#ny)espol0ra tapa*t . Ae át ezek nem 0i0a/1lek. legt#bb /ér/i mostanra már lerázta )olna 8eorgie-t.. -+sz *ollár. ármat egyben ár$lom' t(z *ollárért.s$ttogta 7a0k atalmasra ny(lt szemmel. C*eje #sszesze*ni a gyerekeket' és elin*$lni. N0 .!ost már mangát is ár$l" 2eter a p$lt m#g#tt )állat )ont5 . . 3gy /i0k& ozta be.!i az" .Rose látta a /i+ kétségbeesett ar0án' ogy nem ér*ekli.teljesen +gy /estett' mint egy ma0ska' amely a pré*áját )izslatja.zok asználtak. ..zt (rja' ogy /élig ember' /élig k$tya*émon. Rose jobban megnézte a bor(t&t' és a /i+ /e ér s#rénye m#g#tt sz%r#s' áromsz#g alak+ /1leket látott.kér*ezte.s$ttogta 7a0k. bor(t&n egy kamaszlány )olt tengerészr$ ában és egy /i+' akinek /e ér aja )olt' és piros kimon&t )iselt. 9ip%t )ett1nk neke*. Rose be/or*$lt egy kis pol0 mellett' és bele/$tott 7a0k. . Nem egy átlagos amerikai képregény )olt' anem egy )astag' kisebb manga.

mon*ta 2eter' és /iS(rozta Eilliamet. .!aj* én meg)eszem nekik . Rose el%)ette a pénztár0át' ki)ette a p$ a *ollárokat és árom negye**ollárost' áta*ta 2eternek' megkapta a )isszajár&t' és $gyanazzal a mosollyal az ar0án áta*ta a k#ny)eket a gyerekeknek és a /i+kkal a nyomában kimas(rozott a boltb&l. !ég 0sak nem is Rose-nak 0élozta' *e a lányt el/ogta a s1rget% )ágy' ogy sarkon /or*$ljon' és elmenek1lj#n.*&)al egy1tt t(z at)ankilen0 . .mon*ta Rose pengeéles angon. 2eter 2a*rake keze a /i&k /elé moz*$lt' amelyben a .Rose egy lépést átralépett. . 4zegények' *e nem kol*$sok. Rose /elkapta a k#ny)eket' és a p$ltra tette.<#nts* el' és ne pazarol* az i*%met . .. . N1 . Rose elmosolyo*ott.Nem! . . . Fgyis meg)eszem a R#l* Nyilast' és pl$sz t(z *ol0si nem ker1l semmibe se.-árom *ol0sit talán a* at érte' *e t(zet nem' és 2eter ar0án látta' ogy nem sze*né szét a áromk#tetes regényt.kez*te 8eorgie énekl% angon. /ér/i beérte. .Eilliam $tána ment.$grott el% 8eorgie szinte a semmib%l.Cgen" .Rose' légyszi! .Nézze' komolyan mon*om' i*erángattam mag$kat' és megm$tattattam a boltot.Nem.3gyáltalán nem . 4+lyos pillantása szinte a /#l* #z szegezte 2etert.A(zet mon*ott" .mon*ta 2eter. Rose el allgattatta5 ..2eterre pillantott. . 2ontosan t(z *ollár et)en#t )olt a pénztár0ájában.Rose' )árjon! .. .ajánlotta Eilliam.Jn megkap atom" .maj* én ki/izetem. 8eorgie el allgatott. .Ae <rayton )agy.B-#sét tartotta' és mere)en állt. . . . . benzinre.Rose! Rose meg/or*$lt és ránézett. Eilliam ránézett. 9sak menj to)ább. !i nem kol*$l$nk.

4zeretném )iszontlátni magát. <e )olt )alami Eilliam-ben' ami elijesztette. . Js sajnálom a bolti 1gyet.nt nemet mon*ani neki' és )isszatérni a mene*éket jelent% k#)ek m#gé. <e nem te etem. .3legem )an abb&l' ogy egye*1l eszem. )olt' és Rose szerette )olna ke*)elni. <e nem kényszer(t etik olyasmire sem' amit nem akar. 3lb+jni. .Aalán . Nem. <e sokkal okosabbnak t. .!aga nem az esetem. . Js ezzel a gon*olattal )alami megmoz*$lt Rose-ban' az' ami már #t#*ik osztály elején is' amikor 4ara Ealton el%sz#r ne)ezte %t riban0 /attyának. 7&kép. 2eterre )etett pillantása szinte raga*oz&szer. -onnan t$*ja" -+sz sz&nál t#bbet nem beszélt1nk egymással. Nem /og lek$s a*ni a )é*%k#)ek m#gé élete átralé)% részében. N2 . . -a** kárp&toljam! -a** )igyem el )a0sorázni olnap. Rose pislogott. Négy é)e.z a <rayton-/éle maka0sság 1t#tte /el benne a /ejét' ami a nagyanyját is olyan (ressé tette. . . 3z igaz )olt.z $gyan+gy gyengeség lenne. 3gy )a0sorát ki agy at.!aga ke*)es pasas' Eilliam. )olt. Nem ismerek itt senkit . Rose tényleg semmit nem t$*ott r&la. /ér/i ki0sit el%re ajolt' ogy a szemébe nézzen5 . -olnap )an az els% nap az iskolában' és ott on kell lennem.mon*ta Rose. gyerekek biztos találkozni akarnak maj* a nagyi)al' ogy elmeséljék neki.-a nem sz&ltam )olna k#zbe' nem )ette )olna meg a k#ny)eket.4zinte (géretként angzott a szájáb&l. !eg ()om.@ké. Aalán amarosan +jra #ssze/$t$nk. . . . Rose abozott. !on*jon igent! !ár egy #r#kké)al&ság &ta nem )olt ran*in. /ér/i egy ossz+ pillanatig bám$lta' maj* széttárta a karját' /el/elé /or*(tott tenyérrel.mon*ta a /ér/i. =ármilyen ran*in. gon*olta. . <e nem ke*)elte. -olnap szer*a' els% nap az iskolában.

. 3gy 2eremben k()1li' aki)el elbeszélget et. 3gy /e ér te era$t& +zott el mellette' *$*ája t1lk#lt. p&l&nyomtat& boltban )ész elyzet állt el%. . !ég egy kis gáz. Rose keze terpentinszag+ lett. :or* ismét k# #g#tt. szer*a t+lságosan gyorsan eltelt. Nemet mon*ott' +gy kell neki. 3l%tte a 2otter Roa* ismer%s kanyarja b$kkant el% a z#l* tájb&l. .9sak érj1nk el biztonságban a 2eremig . A+l&ráznia kellett' a szokott &ránkénti ét*olláros bérrel. benzinjelz% m$tat&ja )észesen kibillent a sárga 3 bet.3. terpentin min*en o)á belei)&*ott' a b%rébe' a ajába' a 0ip%jébe.9sak ennyit szeretnék. Rose le)ette a lábát a gázr&l' be)ett egy kanyart' és agyta' ogy szépen el*#0#gj#n a /ák m#g#tt. Nem tekint et% leen*% pasinak' *e barátnak j& lett )olna. Na )égre! . raga*&s' /+j at& terpentint 0sak egy)alami )iszi ki. . Rose még 0sak o*a sem nézett. !ost már 0sak $szon#ttel ment. . Rose és 6atoya az $t&bbi két &rát azzal t#lt#tték' ogy négykézláb s+rolták a pa*l&t. 6énye egy apr& része megbánta' ogy el$tas(totta Eilliam ajánlatát. Valamelyik elége*etlen *olgoz& )égig/+jta a pa*l&t azzal a raga*&s /olya*ékkal' amellyel a p&l&kat szokták r#gz(teni' mik#zben nyomtatnak ráj$k.lt' mégpe*ig borzalmas mennyiségben.mormolta.z #reg :or* re0seg)e-ropog)a g$r$lt to)ább. Rose 0sak #t)ennel ment' ogy sp&roljon a benzinnel.. . kiste era$t& k# #g#tt. .8yer1nk' #regem' meg0sinálo*! .mi elm+lt' elm+lt' mon*ta magának. . /elé. fejezet . !ire a t$lajok ráj#ttek' mi t#rtént' és ()ták a 9lean-n-=rig t takar(t&szolgálatot' a pa*l&n már min*en elképzel et% mo0sok #sszegy. :ájt a áta. Cgaz' takar(t&n%' *e ett%l még nem kell takar(t&n%szag+nak lennie. tá)olban a nap lassan lement' és az ég /enyeget%en pirosba /or*$lt. Rose késésben )olt. N3 .. . 4zeretett )olna azamenni és lez$ anyozni. .

motor alk z+gással megállt' és Rose agyta' ogy a kiste era$t& )égig ala*jon az +ton az #sszegabalyo*ott n#)ényzetbe. Rose megnézte a sárban a nyomokat.G#szi. Gipr&bálta' ogy ki0sit láb$jj egyen N. rengeteg gy&gyn#)ény er%s' kissé keser. Iltalában egye*1l j#ttek aza' *e a mai nap k1l#nleges. Gétol*alt az 3r*% szegélyezte a sáros #s)ényt5 atalmas /ák' s#tét' g#0s#rt#s ágakkal' gy#kereik k#z#tt a /#l* é)száza*os %sz#kt%l )olt p$ a. 3z )olt az a ely' a ol a kar*os /ér/i rá$grott a ko0sijára.mennyire )issza t$*ott emlékezni' a ko0si motor ázteteje ki0sit )olt 0sak magasabb' mint a 0s(p%magassága.nt /el a lomb/1gg#ny#n át. z#l* n#)ényzet #ssze0s$k&*ott m#g#tte.z er*%ben bek#sz#nt#tt az alkonyat. It ala*tak a atáron' és a )arázser% /ellobbant benne' melegséggel t#lt#tte el. .z ágak k#z#tt sápa*t' kék zs$rl& kan*ikált ki. 6egalább a nagyi belement abba' ogy elmegy a srá0okért az +t )égéig' és )igyáz ráj$k' am(g Rose azaér a m$nkáb&l. =iztos egymás sza)ába )ág)a mesélik maj* el az els% napi élményeiket.z 3r*% az 3r*%.!ég egy ki0si. . .nt' és itt' a 2eremben mo a )ette át a elyét5 bársonyos k#penyként sim$lt rá a /at#rzsekre' és apr&' ko0sányon l&g& )irágokkal intette tele %ket' amelyek /el/or*(tott n%i 0ip%knek látszottak5 )ilágoslila' mentaz#l*' le)en*$la' pink. . Gét mér/#l* )álasztotta már 0sak el a áz$k /elé leágaz& #s)ényt%l' és Rose ismer%s' kényelmes temp&t )ett. . . . k+sz&n#)ényzet' amely a A#re*ékben egészében /ont be /ákat' a atár)onalnál megsz. !egállt. !ost )alami mást látott. Rose szinte nem is t#r%*#tt )ele. . Rose leparkolt' kiszállt' lezárta a ko0sit' és megsimogatta a /orr& motor áztet%t5 . 3rre/elé a legt#bb él%lény t$*ta' ki0so*a is Rose' +gy ogy békén agyták. 3z a temp& az +t arma*ik kanyaráig tartott. illattal t#lt#tte meg a le)eg%t...z iskola els% napja )olt' és neki el/ogyott a benzinje. Rose elin*$lt /el/elé az +ton. . . .z 3r*% omályos s#tétjéb%l balj&s zajok allatszottak' és i*%nként egy-egy )ilág(t& szempár t.

a kilen0é)es Genny is nagy piszkál&*& és nagyszáj+ )olt. . . .z alma persze nem esett messze a /áját&l . Ojjper0ei el/e ére*tek az er%/esz(tést%l.intázott' maj* olyan magasra $grott /el' amennyire 0sak t$*ott. )ékony gallyak megrezzentek. k#zelébe sem ért. .zte. elyes(rás sosem )olt 6eanne er%ssége' *e a piszkál&*ást mesteri /okon . . . /elirattal ékes(tette Rose iskolai szekrényét' még ozzá lemos atatlan tintá)al. 7a0k min*en b$ny&ba +gy ment bele' mint a az $tols& lett )olna' és nem min*ig állt le' amikor nyert. 4zeme áttetsz% )olt' a szeme /e érje nagyon al)ány. 9élt$*atos' raga*oz&szer. Genny Rose-ra bám$lt. rezgés )olt.z ágak el ajoltak' a s#tét' áromsz#g alak+ le)elek szét)áltak' és egy lény lépett NB . 3gy )ékony' magas ang arra késztette' ogy /elpillantson. Genny 7o @gletree. =alra egy &riási /a terjesztette szét ágait az #s)ény /elett' és rá ajolt az +tra. Rose lassan átrálni kez*ett.7&l )agy' Genny" Genny 0sak nézett.AT. -a nin0s 7a0k' Genny péppé )erte )olna 8eorgie-t' *e 7a0kt%l min*en gyerek /élt. -a neki/$tásb&l in*$l el' akkor talán az egyik lábát /el t$*ja )etni a motor áztet%re. Nagyjáb&l két és /élméternyire az +t /elett' miel%tt a /at#rzs kettéágazott )olna' egy so)ány kis alak kapaszko*ott a /akéregbe. bal ol*alon megrez*1ltek a bokrok. .N9 :. 2&l&ját és )iseltes' k aki r#)i*na*rágját korom piszkolta be' és a 0ombján ossz+ kar0olás +z&*ott' amelyb%l )ér 0sepegett a lábikrájára. Genny eléggé az alján )olt Rose ke*)en0einek listáján' 0sak egy lépéssel Genny anyja' 6eanne /elett' aki a gimnázi$mban 4ara Ealton legjobb barátn%je )olt' és akinek legnagyobb ér*eme az )olt' ogy RC=. <e a /ér/i a mozg& ko0sira $grott /el' a lábán ért /#l*et' és +gy ment to)ább' mint a az egész semmiség lett )olna. Fgy egy &nappal ezel%tt Genny és 8eorgie k#z#tt egy so/tballmérk%zés miatt nézeteltérés alak$lt ki' és le kellett 1lni1k egymással. =ármilyen problémái is )oltak 6eanne-nel' elt#rp1ltek' amikor szembenézett egy retteg%' kilen0é)es kis/i+)al. Genny a /ába kapaszko*ott' és szinte teljesen moz*$latlan )olt.

/á oz tapa*t Genny +gy ny1sz#g#tt' mint egy kis0i0a. . lényb%l ne éz és ne*)es' s$ttogásszer.latt$k széles száj terpeszke*ett' benne éles' áromsz#g alak+ /ogak sorakoztak' melyek t#bb sorban álltak ki az állkapo0sb&l.' aka*oz& ang t#rt /el. !eg akarta gyilkolni Rose-t' szak(tani a +sáb&l egy *arabot' és magáé)á tenni. !agát az átkot kell meg#lnie. . . . Négy láb magas le etett' rot a*&' b. Garja meg/esz1lt egy pillanatra.. Rose $jjainak )égén /ényes )arázsragyogás )illant el%. )arázslat /elb$zogott benne' szaba*$lni akart. -+s0a/atok rep1ltek szét a lényb%l. Valaki elátkozott egy k#zeli /#l*ter1letet )agy ázat' és az 3r*% az átoknak alakot és 0élt a*ott5 ogy min*ent elp$szt(tson' ami)el szembetalálkozik. Gét sápa*t' )észter es szem bám$lt ki a mély 1regéb%l. mo0sárlény ráro ant' /ekete száját kitárta' /oga és karma ar0ra készen állt. .. Rose el%relépett' a /énykorbá0sot a lényre irány(totta. Nem elég' a Rose meg0sonk(tja.ki az +tra. Rose )illantott. !o0sári lény. Rose egy er*ei k(gy& marását látta a bal lábán' )#r#s r&kaprémet a )állon' kopott sz1rke pi éket a mellkason' barna mala00s(kokat a astájon. Cntenz()' mély gy.z#s ol*$*)arként ára*t bel%le a /enyegetés.z#s teste +gy nézett ki' mint )alami groteszk pat0 Uork m$nka. Rose /elemelte a jobb kezét. beleinek egy része iányzott' és bels% szer)einek rot a*& 0som&ja kilátszott a bor*ák k#z1l. mo0sárlényt a len*1let még egy lépéssel to)ább )itte' *e a &/e ér )illám beleégett a +sába' bele a mellkasába' egyenesen gonoszsággal telt sz()éig. mo0sárlény még szélesebbre tátotta száját' és el%relépett' b. .l#let 1lt benn1k. po/ája borzalmas )olt. . . mo0sárlény sziszegett. . Varázslat pattant ki kezéb%l' /e ér /ény0s&)a robbant' és a mellkasán találta el a lényt. . 8y. mo0sárlény szétesett' apr& 0som&kká' )ér)#r#s és ND . Gi/a0sart )égtagjait széttár)a sárga karmokat enge*ett ki. .l#let és )arázslat éltette' él% átok )olt' amely létre oz&jának *1 éb%l nyerte erejét.

b(borlila *arabkákká $llott.t+l ne éz )olt. . Genny mere)en állt. !ost pe*ig menj szépen aza! .ny$gtatta Rose' és meg#lelte a /i+t. Rose a nyakszirtjén érezte' ogy el#nti a rettegés. Rose )isszanézett a sarat pettyez% 0a/atokra. /e ér korbá0s a s#tétséget érte. Rose nagyot /+jt' átlépett az #s)ényt elbor(t& rot a*t 0a/atokon' és o*asétált a /á oz. !aj* én meg#l#m. Valami nagyon nagy baj t#rtén etett az egyik elyi)el' ogy átká)al életre keltett egy mo0sárlényt. Rose kénytelen )olt letenni . pletyka szerint 6eanne-t nem látták sz()esen 4ara +j álom ázában' és 6eanne ett%l még 0sak jobban $tálta az életet' mint azel%tt.ntek. . . Nem /og )isszaj#nni.!egalt' )égeztem )ele. 6eanne és N7 . @lyan /egy)er )olt' amely meg#lt min*ent' ami)el #sszetalálkozott. Végig orzsolta $gyan magát' *e Rose karjaiban lan*olt. 3gy pillanatra arra gon*olt' ogy k#)eti Genny 7&t' ogy ki*er(tse' 6eanne t$*-e r&la bármit is' *e )ég1l +gy *#nt#tt' mégsem. J)ek &ta nem találkozott eggyel sem. /i+ )illámsebességgel /$tásnak ere*t' jobbra kányro*ott az @gletree. !egértette*" Genny b&lintott. .3lment . -a még egy ilyen látsz' /$ss el a áz$nk oz olyan gyorsan' amennyire b(rsz. /elt#rt *i& re00senésé)el a porszemek &/e ér szikrák k#zepette a /#l*re $lltak' és elt. Rose egy pillanatra azt gon*olta' ogy el kell mennie a /i+ anyjáért' *e irtelen a /i+ szor(tása enge*ett' és le0s+szott a /at#rzs#n. Rose meg/esz1lt' még er%sebben szor(totta' k#rme a tenyerébe )ájt. .8yere le! . 9sak egy maréknyi 0salá*nak )olt birtokában olyan )arázser%' amellyel létre oz attak egy mo0sárlényt' és erre 0sak i*%sebb emberek )oltak képes' akiknek ennél t#bb esz1k )olt. Nem sokkal a gimi be/ejezése $tán 6eanne barátn%je' 4ara nagyon j&l ment /érj ez' és bek#lt#z#tt egy szép kis ázba a A#re*ékben.mon*ta' és kitárta a kezét. 3gy mo0sárlényt nem le et meg/ékezni. . !ikor a leg$tols&)al #ssze/$tott' egy teljes 0sapat kellett ozzá' ogy benzinnel és /áklyákkal le)a*ásszák.áz /elé. Valami borzalmas *olog t#rténik.

9sak meg kell kér*eznie a nagyit. 3léonore-nak min*ig az )olt az érzése' ogy maga a kis/i+ sem t$*ja' miért' *e )ala ányszor (gy sz&l(totta' Jléonore )isszarep1lt a száraz' meleg egyek k#zé' a ol saját grandmére-je mellett 1l*#gélt a nap/ényben' "ougasse kenyeret rág0sál)a' ami némi naran0sos (zt agyott a nyel)én' és /igyelte a /al$ban a /ér/iakat' akik a balett-tán0osok ke0sességé)el játszották a la longue-ot.Nem me et1nk ki" Gét szempár pislogott rá az angyalar0okb&l' 8eorgie kék és 7a0k borostyánsárga szeme. Jléonore nagyi t$*ta nélk1l ke)és *olog t#rtént 3ast 6aporte-ban. !iel%tt /elkelt )olna a karosszékb%l' a két /i+ már kint )olt.4ara a gimnázi$m &ta nem álltak sz&ba egymással.Jléonore bea*ta a *erekát' miel%tt elol)a*t )olna a sz()e. Jléonore a szemét /orgatta5 .@' azt iszitek' most j#ttem le a /al)é*%r%l' mi" 6éééééégysziii . -$ligánok' min* a kett%. .=es#téte*ett már" . Jléonore rámosolygott a /i+ra5 . .!émére" Jléonore 8eorgie ar0ára pillantott. Jléonore ki)itte a teás0sészéjét a )eran*ára. . Rose kételke*ett benne' ogy 6eanne irtelen megny(lna el%tte. Gij#)#k a )eran*ára.!it akarsz" .Nem b(zom meg bennetek. Rose nem lesz t+l bol*og' a megt$*ja' *e amit nem t$*' az nem /áj neki. .8eorgie szemeit bármelyik k#ly#kk$tya megirigyel ette )olna. !#g#tte 7a0k a le et% leg%szintébben b&logatott. 4o a nem t$*ta rá)enni a kis/i+t' ogy megmagyarázza' onnan )ette' ogy (gy sz&l(tsa. .z #reg NK . <e 8eorgie kété)es kora &ta (gy ()ja' eny e pro)en0e-i *ialekt$ssal.Nem megy1nk a )é*%k#)eken t+lra. 3gyik1kkel sem beszélt so a egy sz&t sem /ran0iá$l. Rose gyors temp&ban elin*$lt az +ton. 7&l )an. !inél gyorsabban azaér' annál el%bb megbizonyoso* at r&la' ogy a /i+k biztonságban )annak.

Rose áza k#r1li )é*%k#)ek er%sek és %srégiek.z 3r*% sok/éle lénynek a*ott ott ont' *e Jléonore még so a nem látott ilyen za)ar&an i*egen kreat+rát.nt az aljn#)ényzetben. Ctt-ott /e ér' mim&zaszer. Jléonore meg/or*$lt' és )égignézett a )é*%k#)ek mentén. pázsiton játsz& /i+kra pillantott. Jléonore megpr&bált m#gé látni' és észre)ett egy alakot' amelyben ismeretlen er%szak tombolt. Jrezte' ogy )alakinek a s+lyos pillantása megpi en rajta' mint a a lapo0kái k#z#tt egy 0éltábla lenne. . !egszor(totta' és azt s$ttogta5 . . Négykézláb állt' meg/esz1lt' és ki/1rkész etetlen )olt' mint az éjszaka sz#)etébe )ágott ly$k' amely m#g#tt %si s#tétség onol. /i+k kiro antak az $*)arra.nt a szeme el%l. @tt. . Jléonore belélegezte' és elmosolyo*ott. . Jrzékei ria*&t /+jtak. Nem lesz semmi baj' mon*ta magában. . Jléonore $jjai megtalálták a nyakában l&g& kis' szeren0se oz& /ame*ált. )irágok ny(ltak a /ák k#z#tt. =iztonságban )annak a )é*%k#)ek m#g#tt. V(zszintesen' legyez%alakban ter1lt szét bel%le a )arázslat' a tájat és a lényt is be +zta a szemébe.z 0g mély' megny$gtat& b(borsz(nt #lt#tt' és az als& /aágak kiálltak' kont+rjaik szinte /eketéllettek az ég ez képest' gyengé*en meg-megrezegtette %ket az esti szell%. 3gy s#tét /olt tornyos$lt' t%le balra. . 4zár$k' amely napk#zben nem )olt t#bb mint z#l* 0s(k' a s#tétség els% árnyaira /inom' arang alak+ )irágszirmokat bontott ki' és mim&zaillatot árasztott. . . @lyan békés. 3gyébként is' Rose bármelyik NN . )arázsigék mélyen beléj1k i)&*tak... 4#tétséget látott' és benne egy keskeny )ágás+ szemet5 sápa*t' alig pislákol&' i*eg sz1rkeséget' amelyben nem )olt p$pilla )agy (risz. nyakszirtjére kellemetlen érzés telepe*ett' és )égig/$tott a gerin0e mentén' ny+l&s' /agyos érintéssel. . Jléonore alig látta a omályban' inkább 0sak sejtette a k#r)onalait.6átás. Jléonore elenge*te a me*ált' keze s#tétséget markolt' a ogy a lény ang nélk1l elt. szempár elt.intaszék megnyikkant a s+lya alatt. )é*%k#)ek sora m#g#tt az 3r*% élettel teli )olt.

. r$ áját&l bármelyik *ekonstr$k0i&-mániás *i)atter)ez% eláj$lt )olna5 m. . Nem sokkal ezel%tt nagyi +gy *#nt#tt' elég #reg a oz' ogy /el)egye a egyi boszorkány kinézetét.leg )alami szokatlan lény le etett' amelyet az 3r*% oká*ott ki magáb&l.zt iszem' elb(rok két $ligánnal.pillanatban azaérkez et' és Jléonore min*en )a*állatot sajnált' amely Rose és a /i+k k#zé állna.merengett Rose.leg 6or* 4ess omar$ )olt' Cn$yas a 100 .mint a /i+k rá)etették b+s k$tyaszemeiket' min*en szabály és /egyelem kirep1lt az a lilákon. Aalán !ágia )alamilyen )a*állata át)án*orolt a 2erembe.)észien )olt megtépke*)e és rétegez)e' am(g a )égén egy /élig megkopasztott 0sirkére asonl(tott' és a r$ aanyag-0a/atok libegtek k#r1l#tte' a ogy járt-kelt. . Nagymama m#g#tt a /i+k /og&0skáztak a /1)#n. Jléonore nagyi ott 1lt a )eran*án' és /orr& teát kortyolgatott egy 0sészéb%l. 7a0k ajlékony )olt és )illámgyors' 8eorgie pe*ig arany aj+' sápa*t árnyék. . 4z1rke aja k&0os /1rt#kben állt' elyenként tollakat' gallyakat és más *(szeket t. 3gyik1k a képregényb%l ismert' /élig *émon Cn$yas át alak(totta' másik$k pe*ig )al&sz(n. Val&sz(n. Rose az $tols& kanyart is be)ette' és megállt a pázsit szélén. . !a a szokottnál is sápa*tabb )olt.z er*% 3ast 6aporte-t&l ny$gat /elé +z&*ott' egészen !ágiáig. .kér*ezte Rose' és le1lt mellé. )arázslat a 2erem legt#bb 0salá*jának t#re*ékbeli társaikénál osszabb életet biztos(tott' és nagyi egy nappal sem látszott t#bbnek #t)en#tnél.z*elt bele. . 4zegény gyerek (gy is eléggé agg&*ik.Ogyan már! 4záz ét é)es )agyok. 7elmeze ere*etiségét némileg rontotta az a tény' ogy rongyai és a aja is tiszta )olt' és le)en*$laillatot árasztott' teás0sészéjén pe*ig atározottan semmi boszorkányos nem )olt5 egy boly os b$n*áj+' sz1rke 0i0a képe *(sz(tette. Nem kell sz&lni r&la Rosenak' *#nt#tte el Jléonore. .Nem rosszalko*tak a /i+k" . Nem a korá al an a gond. Nagymama a szemét /orgatta.

8eorgie ki/ogyott a sz$szb&l' és le1lt a /.er%sebb *émon /éltest)ére és bátyja. !a reggel támasztotta /el' miel%tt kitettem %ket az iskolab$sz megáll&jában. Rose /els& ajtott. . Rose nem bánta' ogy meg)ette a képregényeket. Irny /el %zte nagyi szemét.mikor 8eorgie /eltámasztott )alamit' életerejének egy részét /elál*ozta' ogy életet a*jon. 101 . . !i a /oglalkozása" #rul$k. /i+k ráj$k )etették mag$kat' és a nagy be0sben tartott képregények most ál&szobáj$k leg/els% pol0án' a legkit1ntetettebb elyen *(szelegtek.Ogyan+gy . Pssze)onta szem#l*#két' és t#lt#tt Rose-nak egy 0sésze teát. 7a0k megállt a moz*$lat k#zepén.-ogy )an 9let$s" . . <e ogy melyik melyik' azt innen nem látta. .!ár megint mi )an" . . !i0so*a páros! . Fgy t. -a 8eorgie képtelen )olt elenge*ni )alamit' ami eltá)ozott' és szomor+ )olt emiatt' életet le elt belé.s& ajtotta nagyi.mon*ta Rose. Nyil)án)al& igyekezete' ogy k#nnye*nek t. !egpr&bálták elmagyarázni neki.nt' min*járt rossz$l lesz. Nagymama az ajkába arapott5 .3gy ma0ska' akinek alál)ágya )an' és a test)ére' aki megpr&bálja a /él 3r*%t életben tartani.re' el%reg#rnye*t. 2r&bálkoztak /enyegetéssel' b1ntetéssel' k#ny#rgéssel' *e semmi nem asznált. .Nagyi megrázta a /ejét. .3gy kis ma*ár. 8eorgie k# #g#tt' és kétrét g#rnye*t a /1)#n. !egpr&báltak beszélni )ele.kér*ezte. . . Rose meg allotta' a ogy a /i+ /els& ajt. !inél er%sebb lett a atalma' annál gyengébb lett a teste' mint a az elméje gyertyaláng lenne' amely t+l gyorsan ég' t+l gyorsan /el/al)a a )iaszt.-angja kissé megt#rt.nj#n' természetesen iába)al& )olt. 3gy ossz+ pillanatig bám$lta 8eorgie-t' ar0a 1res )olt és taná0stalan' maj* o*aballagott' és le1lt mellé.-a 8eorgie (gy /olytatja' bele al. /i+k meséltek err%l a Eilliamr%l.

A$*o*' ogy a tet%/e*%k a tet%n *olgoznak' $gye" Na' % pa*l&kon *olgozik.Genny 7o meg is ér*emli..)izsga )olt. . 4#tét aj' s#tét szemek. =iztos )agy benne' ogy nem gyermekmolesztál&" !ert ezek ilyenek' megk#rnyékezik a 0salá* n%tagját' $*)arolnak neki' aztán a k#)etkez% pillanatban ott )an a.Nagyi szem#l*#ke /elszala*t.Jrtem. .3gek! . Rose méltatlanko*& pillantást )etett rá5 . Nem. Nagyapa ezt 102 .Nem éreztem elyesnek .pr&' 0inkos mosolyt )áltottak...!a láttam egy mo0sárlényt . Nagyi ez$tán teljes /él napig egy sz&t sem sz&t.Aényleg" Js mekkora )olt" Rose nagyjáb&l egy méter +sz 0entit m$tatott.kkor j& nagy )olt./elelte Rose t#m#ren.Js j&kép.2a*lász. . . !eg#lte*" .-onnan t$*o*" Rose te etetlen1l széttárta a karját5 . 8yakorolj' mon*ta neki akkor.=e0s1letes szeme )an.:elkergette Genny 7&t egy /ára.. Nagyi ránézett' kék szeme élénken )ilág(tott rán0os ar0ában' mint két ibolya a /rissen )ágott mez%n. Nagyi /el)onta a szem#l*#két5 ." Rose #ssze)onta a szem#l*#két. -a ilyen j&l néz ki' miért nem enge*te*' ogy $*)aroljon neke*" ..Nagyi tiszta kék szemében aggo*alom )illant. Rose t(z máso*per0 alatt *arabokra sze*te a mo0sárlényt. 3z t#bb )olt' mint gyakorlás . 7& /elép(tés.Nem gyermekmolesztál&. Né ány éttel az $tán' ogy Rose el%sz#r /e éret )illantott' nagyi létre ozott egy kis mo0sárlényt' ogy meg#l esse.zt iszem' j&kép.mon*ta Rose' ogy témát )áltson. Nagyi látni akarta' ogy Rose milyen /orr&t t$* )illámlani. . 2a*okkal /oglalkozik" . . . . Rose b&lintott5 .

. Na' neki elég nagy atalma )olt' *e mára az egésznek annyi. Jn igen.*ele is alapos /ejmosásban részes(ti. Rose b&lintott.z életnek nem m$száj )éget érnie az érettségi kirako*&)ásár $tán' te is t$*o*. Rose /els& ajtott' és t#lt#tt még teát magának. . . .-allom' ogy tea*él$tánokat a*. . .z élet megy to)ább. Né a a me*)ék meg is isszák.*jon esélyt a /i+nak. .G%k#ny)ekr%l" .Nagyi /elállt.Cgen. .*ele !oore. játék ma0k&it a piknikasztal oz 0ipeli' és lát atatlan teát #nt nekik egy m. -olnap átnézek . Nagyi elment. 6ee 4tearns. . .anyag teáskészletb%l.=árki is tette' megt$*om' ki )olt az. 7eremia 6o)e*a l.Aalán a* atnál ennek a /i+nak egy esélyt. . legt#bben az % elyében a*tak )olna. nagynénje' 3lsie is t$*ott' *e szegénykémnek már )agy két é)tize*e elmentek ott onr&l. Rose )égiggon*olta. 3lszigetelt esemény )olt. . 3mily 2aU. . . Nagyi b&lintott5 Jn is láttam már.ez' és ki*er(tem' mit t$*. 4emmi értelme elmon*ani. Nagyi az ajt& /elé in*$lt' maj* megállt az ajt&ban5 .Gi lépes létre ozni mo0sárlényt" Nagyi egy s& ajjal letette a 0sészét5 3z egy nagyon er%s átok.zt iszem' )alami már)ányk#ny)et akar.Rose kiitta a teáját. .)onta #ssze a szem#l*#két Rose.Cgen' az.Nos' azt iszem' megyek. . . $ligánok meg(rták a ázi /ela*atot. Js biztos )agyok benne' ogy 7eremia és . Aalán esélyt kellett )olna a*nia Eilliamnek.Aalán a agyományos' már)ánymintás bor(t&j+ jegyzet/1zet . . Js 8eorgie tanára k1l*#tt egy le)élkét' )alamilyen k%k#ny)ekr%l.találgatott Rose.)alami/éle rekor*nak ne)ezte' és megj&solta az apokalipszis k#zeli elj#)etelét.*ele. J)ek 103 . !iért agg&*jon a nagyi /eleslegesen" . Rose kinyitotta a száját' ogy meséljen a /ér/ir&l' aki szeret mozg& ko0sikra /el$grani' *e )issza/ogta magát.

lesz az ébre*és. -a az álmai*ban élsz' keser. Nem' so a nem )olt a legnépszer. . !ost' ogy jobban belegon*olt' bármelyik j&kép. 3zt a le0két j&l megtan$lta. . 3ast 6aporte t+lságosan ki0si )olt' ogy saját gimnázi$ma legyen' és a legt#bb gyerek a A#re*ékben járt iskolába. 6énye egy része 0sinos és gon*talan akart lenni.&ta nem ran*izott. <e min*ez az érettségi kirako*&)ásár el%tt )olt. Nem min*ig )olt ez (gy' t. Js éppen ez )olt a baj.bb lány az iskolában' *e azért min*ig )olt pár srá0' aki bekopogott az ajtaján. Js a legjobb segge az egész megyében.leg meg/elelt )olna ennek a kitételnek. Nem akart 0sak azért ran*e)+zni Eilliammel' mert j& elyen )olt j& i*%ben. Js $tálta a kétségbeesés érzését. /ér/i akaratlan$l is el%rántotta régi )ágyait és énjé)el kap0solatos reményeit azokr&l a elyekr%l' a o)á gon*osan elrejtette %ket' és az egész 0irib$rit ki)onszolta a /énybe. . Volt egy kis egy ázi iskola azok számára' akiknek nem )olt meg/elel% pap(rj$k )agy elég pénz1k a oz' ogy megkenjék a t#re*ékbeli gimnázi$m igazgat&ját' *e ett%l eltekint)e pe0 j1k )olt. . =ra*nek /ekete aja )olt' mélyt1z. Ritka' kétségbeesett pillanataiban arra )ágyott' ogy egy /ér/i +gy nézzen rá' mint a a )ilágot jelentené a számára' és mi)el ez nem t#rtént meg' kiegyezett )olna )alaki)el' aki gy#ny#r.kit a k(gy& megmart' a gy(kt&l is /él. Rose /elállt' #sszesze*te a 0sészéket és a kannát' rátette egy tál0ára' és be)itte a kony ába. J)ek &ta nem ran*izott' és nem )olt biztos abban' j&l (téli-e meg a elyzetet. !int pél*á$l =ra* <illon.' barna szeme és /ormás bi0epsze.nek gon*olja' és ezt meg is mon*ja neki. /ér/i' aki ran*e)+ra ()ja' $gyanezt a lán0reak0i&t in*(totta )olna el. . .zoknak' akik a t#re*ékbeli gimibe jártak' a gimi négy é) tettetést jelentett' amikor is 10. Rose-nak meg kell k1z*enie )el1k' és ezért arag$*ott Eilliamre.n%*#tt. Eilliam-eset /el*+lta. Rose lényének egy ré)Ve rám$tatott a tényre' ogy a kis )alami még min*ig jobb' mint a nagy semmi. Eilliam )al&sz(n.kkoriban olyan srá0okkal járt' akiket még egy <rayton lány sem sz()esen m$tatott be ott on. <e a rossz$l *#nt' akkor az élete )égéig bánni /ogja.

. )illantásnál egyszer.z ember 0sak remélte' ogy mi$tán kiáll' nem s#tét)#r#set )illant' a k#z#nség nagy *er1ltségére' ami a leggyengébb sz(n. 9sak a kék)ér. !i$tán min*enki j&llakott és )ásárolt is' az emberek #sszegy. 4nra sz1lei szétmentek' és ennek Rose /izette meg az arát. gimi neki maga )olt a pokol. !int a )illámlás. . mez%n ételes stan*okat elyeztek el' !ágiáb&l kereske*%k érkeztek' ogy ár$j$kat el0seréljék a t#re*ékbeli apr&-0sepr% *olgokért' és $grál&)árakat meg /el/+j at& )(zi 0s+sz*ákat áll(tottak /el a kisgyerekeknek. .ltek 9roU mezején' ogy )égignézzék' amint a )égz%s#k bem$tatják )illantási t$*ás$kat.. Né a még a 2erem k#rnyékén lak& kék)ér. 3gy riban0 /attya lett' ráa*ás$l egy kol*$s riban0é' rgy lány' 10B .ek is átj#ttek !ágiáb&l' er%s )arázserej1k k#penyébe b$rkol&z)a. .. 3z megm$tatta' milyen ereje )an az illet%nek.z érettségi kirako*&)ásár ezért atalmas *olog )olt.z érettségiz%k pe*ig ezzel 1nnepelték meg a szaba*ság$kat.t )illantott. .megpr&bálták mag$kat normális t#re*ékbelieknek ela*ni. !inél /ényesebb és 0élzottabb a )illantás' annál nagyobb er%t birtokol a )arázslat asznál&ja. 6eanne és 4ara ' a két piszkakirályn%' állan*&an szekálták' mert az anyja le/ek1*t 4ara apjá)al' el0sáb(totta %t' aztán ejtette.bb és bonyol$ltabb *olog nin0s is5 egy robbanásnyi )arázslat' tiszta és egyenes. perembeli gyerekek még a t#re*ékbeli iskolákban is eléggé #sszetartottak' amint gimnázi$mba ker1ltek' 0sak err%l /olyt a sz& az &rák k#z#tti sz1netekben és ebé* alatt5 ogy a m+lt é)ben ki milyen sz(n.ek' !ágia arisztokratái )illantottak /e éret' és még k#z1l1k sem min*enki t$*ott egy szabályos korbá0s1tésnyi )illantással el%állni. . Négy é)en át belenyomták az orr$kat abba' ogy milyen szegények' és mennyi min*en )an' amit so a nem /ognak t$*ni elérni5 nem jár atnak egyetemre' nem $taz atnak' nem lesz szép áz$k. !áj$s 30-án tartották' amikor a t#re*ékbeli iskolákban megkez*%*#tt a nyári sz1net. legjobb perembeliek pasztellz#l*et )agy pasztellkéket )illantottak. !in*enki elj#tt. . Rose elmosogatta a teás0sészéket' és )isszatette %ket a szekrénybe. .

ezt szárnyaljátok t!l.mikor Rose kisétált arra a mez%re az érettségi kirako*&)ásáron' ki +zta magát' és t$*ta' ogy készen áll. áz oz' kiképzést kap' kalan*ozásokra megy' ogy /el/e*ezze !ágiát. . -ármat perembeli 0salá*ok k1l*tek' egy pe*ig egy kék)ér. . . 9sak a kék)ér. 3gye*1l gyakorolta' &rákon át' és el atározta' ogy min*enkinek megm$tatja. .aki ron*a' szegény és semmirekell%. Na. /ér/i le1lt a kony áj$kban .ek )illantanak /e éret.)égigjárta a ter1let1ket' és a )éré)el er%s(tette meg a )é*%k#)eket. segg"ejek% G1l#n#s 0sen* állt be. :anatik$s o*aa*ással *olgozott rajta. -ato*ikban kez*te el gyakorolni a )illantást. . Gétszáz é) alatt egyetlen peremlak& sem pro*$kált ilyen /ényes és #sszpontos(tott )illantást. Nem 0s$pán egy energial#ket )olt' anem egy *ia*al()' amely /riss )olt és éles' mint egy an*zsár pengéje' amely +gy játszott a kezére' mint egy készséges kis állat. 3z meg*#nt etetlen tény. Valami igazán k1l#nlegeset )itt )ég ez.ztán az apja irtelen o*alépett mellé' /egy)erét a k#z#nségre szegezte' maj* a nagyapjá)al egy1tt el)itték %t a mez%r%l. Reggel a )é*%k#)ek mellett négy (r)i)% )árt. Rose mellkasára rátelepe*ett a /élelem' és irtelen ráj#tt' ogy talán ibát k#)etett el. A#bbé)nyi gyakorlás állt m#g#tte.nyja (rét is /egyelembe )é)e ez 10D .ek k1l*#ttjét enge*ték be. . 8yakorolt' gyakorolt és gyakorolt' am(g a )arázslat enge*elmesen és ajlékonyán nem j#tt bel%le. )illantás megszállottjá)á )ált. 9sak a kék)ér.' nemesi ázb&l érkezett. 8yermeki' gy%zelemr%l sz%tt álmaiban Rose elképzelte' ogy az emberek megéljenezik' látta magát' ogy /el)eszik egy kék)ér. . szerette )olna. Végre az orr$k alá *#rg#l eti! 4zélesre tárta a karját' és a legtisztább /e ér *ia*al()-)illámot )illantotta' olyan atározottan' a ogyan bármelyik kék)ér.mikor els%s gimnazista korában az anyja meg alt' ez 0sak to)ább ajtotta Rose-t.znap éjjel nagymama nem al$*t . 4zinte elképzel etetlen1l gyorsan bet$szkolták apja *zsipjébe' aki +gy )ezetett azáig' mint a egy egész /arkas0sor*a lenne a nyom$kban.#reg' e*zett ar0os )olt' ol*alán kar* /1gg#tt -' és min*ent elmon*ott.

k1l*#tt a /ejét rázta. 3gyetlen épesz. . ko0siig sem j$tott el. ja)a*almazás a 0salá*nak' kényelmes élet neki. Vég1l Rose megértette. nagy er% és atalom le et%sége 0sak a kék)ér.nyja a nászéjszakáján )esz(tette el a sz1zességét. Vég1l is egy arisztokrata 0salá*r&l )an sz&' és /atty+gyermeket be)enni a )ér)onalba rangon al$li lenne.eknek a*atik meg. 9so*álatos' ogy az ember mennyire ostoba t$* lenni' amikor /iatal' merengett Rose. !i ketten )agy$nk ellen1k. Nem ázasságot ajánlottak' mint a árom perembeli (r)i)%. el%a*ta a /eltételeiket5 nagy #sszeg. Gét nappal kés%bb elsz#k#tt' ogy találkozzon =ra* <illonnal. .en +gy nézett ki' mint min*en <rayton' *e pontosan kilen0 &nappal a sz1lei nász+tja $tán sz1letett. . 3gyszer. /i+ ezt mon*ta neki5 >Ny$gi' szi)i. =ra*t%l nem sokkal komibban el)ették a jogsiját' mert a negy)en#t#s z&nában kilen0)ennel ment' aztán nekiment a ren*%rnek' +gy ogy Rose-nak kellett )olna a so/%rt játszania. Rose taga*ta.en el)árták' ogy sz1lj#n egy rakás /atty+t' akiket a ázban maj* alkalmazottnak asznál atnak. meg0salás 0sak akkor kez*%*#tt' amikor Rose már a kamaszé)eiben járt . 3me )égk#)etkeztetés $tán nagyapát ki kellett )inni a kony áb&l' ne ogy /elnyársalja a )en*éget a )()&t%ré)el.zt remélte' ogy min*enkit elb. .0s$pán egy)alamit jelent et5 Rose nem az apja lánya. Rose apja megkérte a /ér/it' ogy tá)ozzon. 4imán megbirk&z$nk )el1k!? 9s&kol&ztak' és a srá0 el akart menni egy kl$bba' a )árosba' ogy >megm$tassák min*enkinek?' ogy Rose nem /él.)#l' e elyett megjel#lte magát' ogy a j#)%ben tenyészkan0aként asználják. lény sem agy atja /igyelmen k()1l azt a le et%séget' ogy Rose egy nemesi 0salá* sarja le et' egy olyan sarj' aki i*%)el maj* a nemesi )ért át#r#k(t eti gyermekeinek. !ég akkor is' a t#r)ényes gyermek' senki nem /og inni neki.anyja sz1leinek a alála )áltotta ki. .en nem )olt igaz5 nem egyszer. . 3z nem szám(t' magyarázta. 3gyszer. . . kék)ér. =ra* m#g#tte lépett ki a ázb&l' maga m#g#tt egy 1t%t rejteget)e' mosolygott' maj* /ejbe 107 .

perembeli 0salá*ok *1 #*ten )etették mag$kat Rose $tán' né ányan mag$knak akarták megszerezni' mások 0sak azért' ogy ela*ják a legt#bbet (gér%nek. Rose ott állt' koponyája l1ktetett a /áj*alomt&l' )ért /olyt a szemébe' és a *#bbenett%l szinte mo00anni sem t$*ott.k&lintotta. <e Rose az $tols& pillanatban /élre$grott' (gy az 1t% /élrement' 0sak a b%rt szak(totta /el a omlokán. 3l%bb )agy $t&bb meg#lt )olna )alakit' *e mi&ta megégetett egy 0sa)arg&t' akit arra béreltek /el' ogy elrabolja %t' a peremlak&k ráj#ttek' ogy nem b(rnak )ele' és békén agyták.z )olt a ter)e' ogy le1ti a lányt' és el)iszi a 4imoen 0salá* oz. . =ra* megpr&bálta. Gész )agyon egy peremlak&nak! Rob 4imoennek akarták' :rank /iának' ogy egy szép napon maj* Rob gyermekei is /e éret )illantsanak.zonban =ra* nem 1t#tt elég nagyot. 9sak egy le)elet agyott maga $tán' amiben )alami kin0sr%l magyarázott' és ogy a )isszaj#n' akkor min*annyian nagyon gaz*agok lesznek. Js mik#zben =ra* k(njában a /#l*#n /etrengett a lábai el%tt' Rose 0sak s(rt és s(rt' mert abban a pillanatban j#tt rá' ogy az élete so a nem lesz a régi.ljas )igyor )olt' amely azt s$gallta5 >4okkal okosabb )agyok nála*' te riban0!? . 3z$tán at &nap pokol k#)etkezett. Rose el%sz#r elb+jt' aztán )issza)ágott nekik. Négy é) telt el. 4zép lassa0skán Rose min*en álma el alt. Cgaz' 0sak egyetlen /egy)ere )olt' *e az ellen nem )olt )é*elem. 4imoenék min*ig is opport$nisták )oltak' min*en alkalmat megraga*tak' ogy minél nagyobb szeletet as(tsanak ki a tortáb&l. . Nem akart ártani neki' *e siker1lt. A(zezer *ol0si. Gés%bb Rose megt$*ta' ogy :rank 4imoen' a 0salá* pátriárkája' t(zezer *ol0sit (gért =ra*nek' ogy el)igye neki Rose-t. Nem sokkal ez$tán nagypapa meg alt' és aztán apának táma*t egy +jabb zseniális #tlete' és elment' elsz#k#tt' mint egy tol)aj' az éjszaka k#zepén.mikor =ra* <illon máso*szorra is len*1letet )ett' ogy be/ejezze a m$nkát' megt$*ta' ogy milyen /orr&t is )illant Rose. . Rose élénken emlékezett a /i+ mosolyára.zzal kereste a kenyerét' ami)el a legt#bb szegény 10K . . .

3bben biztos )olt.mikor a /i+k /eln%nek' t#bb )álasztási le et%ség1k lesz' mint neki )olt. Js egy ki0sit bele alt. 6egalább amikor a /i+k megsz1lettek' a sz1leinek )olt annyi esz1k' ogy az anyja 8eorgie-t egy )árosi k&r ázban ozza )ilágra' és le/izettek egy bábát a A#re*ékb%l' aki elintézte' ogy 7a0k is t#r)ényes legyen. Cro*ákat takar(tott' és eleget keresett a oz' ogy r$ át' ételt meg né ány *olgot meg t$*jon )enni' amiket aztán el0serélt' amikor megérkeztek a kara)ánosok !ágiáb&l5 0serélt 2epsit' m. 9sak egyszer.anyagot és el)arázsolt olmikat.peremlak&5 a A#re*ékben *olgozott minimálbérért' és zsebbe kapta a pénzét. Cnkább é ezik' a az kell' *e a A#re*ékben járnak iskolába. . Fgy napon +gyis meg)al&s(tja %ket. 3zzel kereste meg a kenyérre)al&t. 3z nagyon j& )olt a A#re*ékben5 a siker ez elég )olt az éles elme és az akarat' nem kellett ozzá )arázslat. Ginézett' a /i+k a /1)#n e)ertek' és az esti égboltot bám$lták. jogos(t)ánya amis )olt' és a sz1lei egy kisebb )agyont a*tak a gimi igazgat&jának' mert a tb-száma )alaki más oz tartozott. !in*két /i+nak )olt t#re*ékbeli sz1letési anyak#ny)i ki)onata és tb-száma. 10N . 6egalább a /i+k t#r)ényesek. Ren*es' be0s1letes m$nkát )égzett. Rose azonban a 2eremben sz1letett.en /ogalma sem )olt r&la' ogyan. . !égis' még min*ig nem akarta eltemetni az álmait. Js Rose nem agyja el &két +gy' mint az apj$k.

3z egy kék)ér. .8eorgie szeméb%l kir#ppent az álom' és tágra ny(lt szemmel bám$lt Rose-ra. 4zeme /e éren /elizzott' mint két 0sillag. Rose o*alépett a /i+ m#gé' és megmere)e*ett.3z sokkal' sokkal rosszabb.kér*ezte Rose.Aessék" 6or* 4ess omar$ . . . 4z&lj 7a0knek' ozzátok a /egy)ereket! 4iess! Rose kisétált a )eran*ára' kezében egy számszer(jjal. !i" . *émontest)ér a képregényb%l" .lig t$*ott belekortyolni az els% 0sésze ká)éjába' amikor 8eorgie szé*elgett ki a szobájáb&l' álmos szemekkel' aja k&0os )olt. .Gérsz egy kis !ini E eatset" . /ér/i tekintete megállapo*ott Rose-on.6or* 4ess omar$. . fejezet . . 110 . . Rose már látta ezt a ajat korábban' miel%tt a )isel%je rá$grott a ko0sijára. Rose /elállt' és elkez*te szokott reggeli rit$áléját5 ká)ét /%z#tt' ebé*et kész(tett' tiszta 9lean-n-=rig tegyenr$ át )ett /el. .8eorgie" 8eorgie kibám$lt az ablakon5 .4.z ablak oz támolygott' és ás(tott.. máso*ik' sokkal nagyobb kar* markolata a /ér/i áta m#g1l kan*ikált ki.z ébreszt%&ra at el%tt t(z per00el sz&lalt meg.s$ttogta Rose. 3z nem 6or* 4ess omar$ . 3gy magas /ér/i állt a ko0si/eljár& )égén. )olt' és /inom z$ atagként keretezte ar0át' egyetlen g#n*#r /1rt nélk1l.ismételte meg 8eorgie' és kim$tatott az ablakon. 4z1rke' /arkasprémes k#penye )olt' alatta meger%s(tett b%rpán0élt )iselt' lakksz1rkét' ogy passzoljon a k#penyé ez' és ossz+' elegáns kar* /1gg#tt az ol*alán. -aja s#tét aranysz(n. Rose nyakán /elágaso*tak az apr& pi ék. 8eorgie nem )álaszolt. .

gon*olta Rose. !agas )olt' széles )áll+ és ossz+ láb+' +gy t. Rose gyan(totta' ogy a átlépne a k#)eken' és megérintené a /ér/i ar0át' 0sak +gy pattognának a szikrák.tt&l nagyobbnak és ijeszt%bbnek t. Cllett ozzá' mély )olt és zeng%. . Rose gerin0ét jég i*eg markába /ogta a /élelem.mon*ta Rose.-agyja el a ter1let1nket' menjen +tjára .!aga pe*ig $*)ariatlan. 4zája széles )olt' kemény' keskeny ajkakkal' áll)onala négysz#gletes és ki$gr&' mégis /inoman tormáit.Nem aboznak lel%ni magát . A "arkas&rém kö&eny miatt. . Gét p$skát' amik gyerekek kezében )annak . 6élegzeteláll(t& pontossággal metszett ar0)onásai els#pr%en /ér/ias' mégis lin&m ar0ot a*tak ki.' arany szem#l*#ke alatt 1l% szeme láttán Rose C*egzete elaka*t.nt.-angja k#nny.z#l* szempár nyers er%t%l izzott. Gét p$skát is magára /og$nk. 4zemének (riszére /eér lepel ereszke*ett' és mélyz#l*jeibe ol)a*t. /enébe 8eorgie-)al! Nem kellett )olna agynia' ogy meglássa. Gépes 111 .k#z#lte a /ér/i.' bársonyos borzongást keltett Rose gerin0én. Vérzett és seb elyes )olt' mint min*enki más' és eszerint nem találja m$latságosnak' a p$skagoly&k ker1lnek a mellkasába. Rose a 0s(p%jére elyezte az (jat' és nagy le)eg%t )ett. !agas omloka )olt és ossz+' egyenes orra. .r. . . 3nnek az ar0nak a t$laj*onosa ritkán mosolygott. goly&k nem /ognak rajtam .jegyezte meg a /ér/i. Nem látj$k sz()esen. . . . sz1rke jégt#mbként magaso*ott a )é*%k#)eken k()1l. Rose megállt a )é*%k#)ek el%tt' és megnézte a /ér/i ar0át. Val&*i )olt' tényleg )al&*i. kék)ér.!aga birtok ábor(tást k#)et el. 3gyetlen 0sapással át t$*nék t#rni a k#)ein.jelentette ki Rose.!#g#tte 7a0k /ek1*t a p$skájá)al a bal ol*ali ablaknál' m(g 8eorgie a jobb ol*alinál. . 4z()e ki agyott egy *obbanást. s#tét /. 4. !ost' ogy i etetlen ar0ának els% atása elm+lt' Rose apr& seb elyeket látott a bal szeme k#r1l. . 3zt tasz(t&nak találom az emberekben' n%kben k1l#n#sen.nt' )arázslat és )eszély elegye*ik benne.

. 3z nem 0sak 1res /enyegetés. 4okat kell maj* *olgoznom magán' mire szalonképes lesz. 0salá* negye*ik /ia' aki nem járt t+l nagy szeren0sé)el. . -iggye el' ozzám asonl&)al még +gysem találkozott. -allott a perembeli /atty+ lányr&l' aki /e éret )illant' és +gy *#nt#tt' ogy mi)el se #r#k#sn%' se nemesi 0(m' legalább apja le et egy szakajt&' nagy atalommal ren*elkez% kisk#ly#knek' ezért a 2eremben keres magának menyasszonyt. !ár réges-rég lejárt lemez. -a ez igaz' akkor ez a /ér/i biztosan !ágia k#zéppontjáb&l származik.-a** tisztázzam a *olgot5 nem /ekszem le magá)al.!it gon*ol' mit akarok" Rose a /ogát 0sikorgatta5 .lenne' j#tt rá. . 4.z emberek azt mon*ták' ogy az igazi arisztokraták' akik generá0i&k &ta )arázslatban /ogantak' elb. A.nj#n el' )agy kényszer(tem a tá)ozásra. )olt' aki)el szembeszállt' *e egyik sem beszélt )ele ilyen angon' egyik sem nézett ki (gy. Rose #ssze/onta a karját5 Gitalálom.!i k#ze ennek bármilyen lemez ez is" . !aga egy kék)ér. /ér/i szemében meglepetés )illant.!it akar" . Js +gy )éli' ogy meg/elel% menyasszony lenne 112 .r. szem#l*#ke /elszala*t5 . .)#l%ek. /ér/i grimaszolt5 . Nin0s i*%m a maga/ajtára.!aga k#z#nséges' *$r)a és sért% angnemben beszél. . Nin0s olyan 0(me' amely rab$l ejt et egy #r#k#sn%t' és nin0s elég #r#ksége' ogy nemesi származás+ menyasszonyt )ásárol asson magának. .-ogyan" !iért" Rose pislogott' nem talált sza)akat. . /ér/i meg*#bbent%nek találja' ogy nem tárja szét r#gt#n a lábát neki.Fgy érti' olyan arrogáns sznobbal' aki +gy rángat egy n%t az ágyába' ogy nin0s tekintettel az érzéseire" <e' t#bb ilyennel is találkoztam. /ér/i #ssze)onta a szem#l*#két5 .!agának itt nin0s semmi keresni)al&ja. . Nem az els% kék)ér.Várom a magyarázatát.

. /ér/i lepillantott a lányra5 . . @lyan gyorsan t#rtént min*en' ogy Rose alig látta5 keskeny' &tiszta /e érség szikrázott /el a /ér/i el%tt' és a le)eg%ben 0sapott bele a ny(l)essz%be. . Nem & ajtom az ott onomat egy )a*ma0ská)al megosztani' aki egész i*ejét azzal t#lti' ogy a k#rmeit /eni' és min*en/éle k#rm#n/ont m&*okat eszel ki' ogy megny+zzon' amikor 113 . 9sak )a* )arázslat és )asakarat. /ém egy le)ált a )essz%r%l.:elemelte az (jat' és 0élba )ette a /ér/i mellkasát. =iztos' ogy egyik1k bol*ogan anyatt )ágja magát' és sz1l magának egy /észekaljnyi kék)ér. 3gy )a*ember. -a lel%' el1t )alamilyen járm. .Aényként k#z#lte' és /iS(rozni kez*te a lányt. !aga azonban )issza$tas(t. lány l%tt.!eg kell #lnie ozzá. G#z#nséges )agyok' és *$r)a. . .-a én akarom' akkor maj* ozzám j#n.(gérte. . . 4z&)al agyjon minket békén! Nem áll szán*ékomban elmenni' am(g meg nem kaptam' amit akarok. Rose torkát #sszeszor(totta a /élelem. Nem /ogom /elr&ni magának' legalább sz$sszanok egy ki0sit. Rose az ajkába arapott' és pr&bált nem remegni. !égis' )an egy *ilemmánk. !enjen )issza a szépséges #lgyikék ez.mon*ta a /ér/i. /ér/i szemében kissé eny 1lt a /enyegetés5 Jrtem' ogy miért akar ennyire esztelen lenni.nekem" 3z /ájt. . 3gy /ér/inak a áza a )ára. . . . Jn nem megyek magá oz' és a szeret%je sem leszek. goly&i és a ny(l)essz%je nem /ognak rajtam.. . !in*en akaraterejére sz1ksége )olt' ogy to)ábbra is a /ér/i ar0ába bám$ljon. 3z )ár at&' tekint)e a 0salá*i átterét.)el' )agy megpr&bálja el)enni a ke*)emet' akkor sem j$t )ele semmire.Aessék' l%j#n 0sak.Wgy igaz. 3zért is agyjon békén.Nem áll szán*ékomban bántani .zokban a szemekben nem )olt sem mega*ás' sem k#ny#r1let. !agát & ajtom menyasszonyomnak. lány /elemelte az állát5 G#rm#m szaka*táig ar0olok .t.

Nem te etett mást. Js ar0olni sem akarok magá)al' /%leg nem +gy' ogy itt )annak a gyerekek is. .a megk1z*enek' a /i+k megsér1l etnek a )arázser%k #ssze0sapásakor. Rose agya )égigszág$l*ott a le et%ségeken5 .* at neki /ela*atokat.pislogott Rose.sz&l(totta /el Rose. /ér/i /els& ajtott5 .-árom pr&batételt jelent% /ela*atot.Aessék" . -a nem )agy er%sebb az ellenségnél' járj t+l az eszén' 0sal* lépre' )er* át . . .Ren*ben )an. . .. Rose az ajkába arapott.z #)éb%l el% +zott egy keskeny kést' és megm$tatta a 11.Js a nem jár sikerrel" . -()jon ki engem. . . 3zt agyományos m&*on is el le et intézni.nni. . /ér/i megenge*ett magának egy /élmosolyt5 . 3zt Rose tisztán érezte.3zzel a le et%séggel ne /oglalkozzon..mon*ta. . /ér/inak igaza )olt . .-a nem jár sikerrel' elmegy és békén agy minket. . le etséges atárain bel1l . . -a sikerrel járok' magát&l ozzám j#n' és enge*elmeske*ik nekem. 3z )olt a peremlak&k t#r)énye.mit akarok" . )arázslat ott $llámzott a /ér/i k#r1l' és egyre n%tt. <e /ela*atok" .*jon nekem árom /ela*atot . <e t$*ta $ralni' ez még a kétsornyi )é*%k% m#g1l is érez et% )olt. !in*egyiket ki)ál&an /ogom teljes(teni. .mon*ta. /ér/i )állat )ont5 Cgen' általában (gy szokták az ilyesmit sza)akba /oglalni. ol*at nem t$*om le ozni az égr%l és a nyakába akasztani. . 4ikerrel járok. /ér/i nagyon er%s )olt' és Rose nem szeretett balek lenni.3sk1*j#n meg rá .ismételte Rose' és igyekezett optimistának t. .tégy meg bármit' ogy nyerj.éppen nem /igyelek o*a. Aalán még )életlen1l baj$k esik' és nem tenne j&t nekik' a )égignéznék az er%szakos #ssze0sapás$nkat.Js a el$tas(tom" . z#l* (riszben /e ér )illám 0sapott /el. Nem ko0káztat atta' ogy to)ább ar0ol )ele' (gy nem' ogy a /i+k itt )annak. -árom /ela*at . /ér/i i etetlen atalommal ren*elkezett. .

a*ok magának árom /ela*atot. .!aga j#n. le et% legjobb sza)akat kell találnia rá. lányra pillantott. Rose abozott.z esk1je k#t#tte. Rose érezte a )arázslatot' és átratántoro*ott. -a sikeresen el)égzi %ket' meg(gérem' ogy magá)al megyek.. . . .. . Rose <rayton..3gek' nem j$tottak eszébe a /ér/i ne)ei' annyi )olt .Jletben és sértetlen1l agyom.. !egesk1sz#m' ogy nem ártok sem Rose-nak' sem a 0salá*jának' és nem k#)etelek semmit t%le )agy a szeretteit%l' am(g )égre ajtom ezeket a /ela*atokat. kést markolattal el%re ny+jtotta a lány /elé..3l allgatott. !it keres itt' miért teszi t#nkre az % életét" . .Jn' Rose <rayton meg(gérem' ogy a*ok. pasasnak t#bb 0(me )an' gon*olta' mint a Aitle!aSnek.Js ke*)es leszek és készséges. )é*%k#)ek )agy armin0 0entire megemelke*tek a /#l*t%l' és rezegtek a le)eg%ben' pr&bálták el. . Clyen k1ls%)el és )ér)onallal )alamelyik mágiabeli bár&n% )agy gr&/n% biztosan bol*ogan ozzámenne. . .Jletben és sértetlen1l agyom .zni a )arázslatot' maj* )isszapottyantak a ely1kre.. .. . Aalán né ányat zálogba 0sap at' a el/ogy a pénze. Rose átlépett a )arázsk#)eken' és a késért ny+lt. !i j#n ez$tán" .sz+rta k#zbe Rose. . 11B . Nem árt at neki. . . . .. /elkel% nap s$garai meg0sillantak' )isszat1kr#z%*tek a kemény pengér%l.. . Jn' <e0lan Riel !artel' a*e <omininik' a*e 6ogran' a*e Rotibor' 9amarine gr&/ja' 6ongs ire' 4)yator és Veres lor*ja' itt és most /elesk1sz#m rá' ogy min* árom /ela*atot )égre ajtom a k#)etkez% két éten bel1l' amelyeket... amelyeket Rose <rayton b(zott rám' a ezek az emberi atárokon bel1l )annak.lánynak. /ér/i meg)ágta a tenyerét.. . /ér/i /elesk1*#tt..bban az esetben' a k$*ar0ot )all&k' megesk1sz#m' ogy békén agyom Rose <raytont és a 0salá*ját. Ojjai #sszezár$ltak a kés 0sontb&l /aragott nyele k#r1l' amely egy )i0sorg& ma0skát ábrázolt.bban az esetben' a sikerrel járok' jogom )an igényt /ormálni Rose <raytonra. /ér/i megel%zte5 .

.Nagyon' nagyon er%s. /ér/i mintegy a tényeket ny$gtáz)a b&lintott5 . 3lb(r maj* )ele. Rose gyomra #sszeszor$lt.. . /ér/i )olt a kar*' amely az imént meg/elezte az életét. . <e mi nem a szolgái )agy$nk.Nem )esz el. . Ne /éljetek' kitalálok )alamit. $tán. Rose /els& ajtott. Aalán er%sebb' *e mi okosabbak )agy$nk. oz 0so*a kell.)elt' mint a /ér/i' *e )an atalma és agya. . Reménytelen. Gét nap m+l)a. ét)égén kez*1nk . . . .Nemesember. . -ét k#zben *olgoznom kell. Rose $tána bám$lt.. .Visszament a )eran*ára.3lb+j at$nk a A#re*ékben' a )esz(t1nk" .l#lettel nézett a kék)ér. Cgaza )an .kér*ezte 8eorgie..Nem kellett )olna meg(gérne*' Rose! Nem te ettem mást.!egesk1sz#m. .a*arta el Rose' miel%tt a /ér/i meg)áltoztatná a sza)akat' ogy sarokba szor(tsa. Rose +gy gon*olta' talán nem olyan m.mon*ta' és /elegyenese*ett. áta m#g#tt az ajt& ki)ág&*ott.mon*ta a /ér/i némileg gyászosan. 4zeme *1 #s )illámokat l#)ellt. Js ke*)es leszek és készséges .. Rose meg/or*$lt' és meglátta a /i+kat a )eran*án.Rose a tá)olo*&' sz1rke alakra pillantott. . 7a0k gy.zt )árta' ogy a /ér/i ozzáteszi' ogy >és le/ekszik )elem?. . Nem sok ne)elést kapott' mi" Rose meg)ágta a tenyerét.!aga az enyém. /ér/i meg/or*$lt' és sz& nélk1l elment. .!i lesz' a el)esz minket t%le*" . 11D . /ér/i /ogalmazásm&*ja agyott neki egy kiskap$t. . !egszokta' ogy az emberek min*ent megtesznek' ogy a ke*)ére tegyenek. )arázslat lélegzeteláll(t& agárban t#rt ki bel%le' meglep% intenzitással. . 9sak bele kell t#rni a bi0skáját a pr&batételbe.z emberi le et%ség atárain bel1l egyezt1nk meg. !i peremlak&k )agy$nk. . . . legb$tább esk1' amit )ala a allottam. k#)ek megemelke*tek' ismét megremegtek' és lepotyogtak.

zt /ogj$k tenni' amit a peremlak&k a legjobban t$*nak5 aljas$l ar0olni.z állása' bármilyen rémes m$nkát )égzett is' értékes )olt.t .mon*ta Rose atározottan. !áso*szor5 !ágiáb&l né ányan átme etnek a A#re*ékbe egy pár napra k#)etkezmények nélk1l is. . !ere)en nézte a /i+kat.Nem 0satangolni .z kellett )olna' ogy ott on mara*jon' aztán elmenjen a /i+kért a b$szmegáll&ig' és )igyázzon ráj$k. . .. <e semmit nem tesz1nk )ele ét)égéig.=ej#nni és bezárk&zni . !egértettétek" Ne beszélgessetek senki)el' ne 0satangoljatok el' gyertek egyenesen aza' zárjátok be az ajt&t' és senkinek ne nyissátok ki! :%leg neki. 117 . 3l%sz#r is5 k#t az (géretem.mon*ta 8eorgie./ejezte be 7a0k. . Nagyi ma nem t$* értetek menni. Nekem pe*ig 6atoyát kell megkérnem' ogy )igyen el' mert a ko0sinkb&l ki/ogyott a benzin.3gyenesen azaj#nni .Nem baj .bba az irányba bi00entett' amerre a kék)ér. <e enni1k kellett' és nem agy atott ki egy napot sem a m$nkáb&l. . !ég a meg is sz#k1nk' )an rá esély' ogy megtalál minket. 's sokkal er(sebb is. . Voltak elyek' a ol nem t$*tak a 2eremr%l' és ott /el)ettek illegális i*egeneket is' *e ott nagy )olt a )ersengés' és a legt#bbsz#r izomer%t kerestek /izikai m$nkára.mon*ta 7a0k. . Volt egy olyan érzése' ogy a lel#)i' a /ér/i kik#pi a goly&t' a )állára )eti %t' és egészen !ágiáig )onszolja. 3gyel%re 0sak )igyáz$nk mag$nkra' és gon*olko*$nk. Nem b+j at$nk el.. . . -a megszegem' akkor nagyon 0s+nya m&*on /og )issza1tni rám' és nem )agyok benne biztos' ogy a a A#re*ékben )agy$nk' akkor nem ér el.Nem beenge*ni a kék)ér. 3gy szempillantás alatt kir+g atják' és a peremlak&k sorban állnának az állásáért.*ele !oore-ral az 3r*% mélyén.. 3z az ott on$nk. 9sak a )állszélessége olyan er%t m$tatott' amilyet Rose-nak esélytelen legy%znie.Csmételjétek el! . Valamit meg kell beszélnie . 2eremlak&kat 0sak a 2eremmel kap0solatban áll& 1zletek alkalmaztak' a t#bbiek tb-számot kértek meg jogos(t)ányt' és Rose-é nem állná ki a pr&bát.nt..Nem sz#k1nk el. -a leszálltok a b$szr&l' egyenesen gyertek aza.mon*ta 8eorgie.3z okos kér*és )olt' 8eorgie' *e nem. . elt.

=ana. !r.anyag szeme á (tattal /igyelte %t. me*)éket lát at&an kellemesen érintette 3lsie ke*)es mo*ora. 3lsie átán )égig/$tott a i*eg' mint a )alaki i*eg libazs(rt #nt#tt )olna rá. !aj*nem tizenegy &ra )olt. .anyag aszlal oz. Várja meg' am(g min*en +rnak /elszolgálom a teát. . 3lsie elejtette a teáskannát' és meg/or*$lt. 2r&bált bej$tni a testébe. 3lsie !oore alkan *+*olgatott magában.anyag teáskannát és !r. Nem ke*)elte a /ényt' és a bokrok a*ta árnyékban mara*t' beleol)a*t a omályba' (gy az egyetlen' amit 3lsie látott' a szeme )olt5 két egy/orma' keskeny rés' kissé i*egen /ényl% és sz1rke' mint egy es%/el %kkel teli koponyába )ágott két rés. =eán' ogy s mint" 4zaba* egy kis teát és kekszet" !in*ig #r#m #nt látni' !r. !r. 3lsie /el0i00ent. 2itt' !r.nj innen! 11K .#lgy.séges' raga*&s )arázslat k#rbe/onta' pr&bált át atolni a b%rén' a 0sontos nyakába és még mélyebbre. !a nagyon k1l#nleges reggeli lesz5 a 0sinos kék r$ áját )iselte' és a ke*)en0 )ilágoskék selyemszalagja )olt a ajában. . sz#rny. . . :elemelte az apr&0ska' r&zsás' m. C*eje a )illásreggelinek.z érzés er%s#*#tt. =rosnan' meglep' ogy mennyire nem t$*ja az illemet. 3lsie ozzá)ágott egy teás0sészét5 . . 3nnek (gy is kell lennie' iszen % igazi +r. .z árnyakb&l és s#tétségb%l /ont lény a pázsit szélén állt.Rose b&lintott. 3lsie ke*)esen elmosolyo*ott' és le1lt a m. 9looney' !r. =rosnan' !r. /ogát 0sikorgatta' és pr&bált nem t$*omást )enni r&la.A. me*)e leejtette a man0sát' és szégyellte magát' ogy meg/e**ték. . nap még min*ig ragyogott' az i*% kellemes )olt' a kerti )irágok szépek' és a kit#m#tt játék ma0k&k m. p$ a' sz%r#s man0s $tánany+lt. (gy el)ileg ren*ben lesz. =rosnan 0sészéje /#lé emelte. 3z akkor is )sodálatos tea*él$tán lesz.

=anába' és /élbe arapta a kis' ki- 11N .my /elegyenese*ett.. i*eg nyálka )égig/olyt a nyakán.my to)ább t$szkolta' be az ajt&n.. .3lsie egyenesen a lényre m$tatott. Nagyi" .my kis#p#rte g#n*#r' sz%ke aját az ar0áb&l' és a bokrok /elé pislogott. 3lsie átra/or*$lt' és látta' ogy a lény az asztal oz osont.!i a baj" 3lsie reszket% kézzel a s#tét lényre m$tatott.my jelent meg az ajt&ban' a kezét belet#r#lte a k#ténye szélébe. 3lsie 0sak sikoltozott' a ogy a sz#rny bele arapott !r. :elsikoltott' *e . :elemelte a /#l*r%l' és beterelte a ázba. .szer. mellkasában 0s(pésszer. Vaskos lábain o*asietett ozzá. lény nem moz*$lt. érzés táma*t' mint a egy t$0at apr&' t.. 3lsie /el)is(tott' %rj#ng)e /elkapott pár teás0sészét' és egyiket a másik $tán *obálta a )észj&sl& szempár /elé. . /els% szempár az ártalmatlan$l a /. . érzés a átán egyre /eljebb k+szott' és er%sebb lett.Nem! . bokor tett t#nkre min*ent" .@stoba! . 3lsie po/on )ágta. .<e igen! 3lsie megpr&bált elszala*ni' *e . . . . .ben g#rg% teás0sészére nézett. sz#rny.3l akart kapni! !in*ent t#nkretett! .my el%re ajolt' ogy k#)esse az $jj irányát.Nagyi' ott nin0s semmi' 0sak az a )én' /ekete' /átylas mirt$szbokor. =e a ázba! Fgy látom' sz1ksége* )an a gy&gyszere*re! .z als& egyenesen 3lsie-re bám$lt. -atalmas rés ny(lt a négy szem alatt' az állkapo0sban gonosz /ogak sorakoztak.!i az" . .Nem a bokor' az a lény! . bokor" . . 3gy máso*ik pár szem is kiny(lt az els% /elett' $gyanolyan koszos sz1rke. . láb pr&bálgatná' mennyit b(r ki a b%re.my nagyobb )olt' és )agy #t)en kil&)al t#bbet nyomott.Na' ezt nem ér*emeltem meg.

120 . gyomrát meg1lte az aggo*alom' mint egy ne éz k%. Eilliam ott állt mellette. 4iker1lt neki az' ami)el a nagybátyja' 3merson k$*ar0ot )allott. <e !aggie-nek korábban sokszor )olt igaza. . Js ez aggasztotta Rose-t.Aeresa szerint nem t$*ta -' *e azt látta' ogy az érzést%l !aggie maj*nem eszét )eszti a /élelemt%l. Rose be0s$kta a kiste era$t& ajtaját' és /el$grott. Rose beemelt egy atalmas' ipari porsz()&t a 9lean-n-=rig t 0éges kiste era$t&ba. 6atoya azt remélte' ogy az $jja k#ré t$*ja 0sa)arni. 6atoya és Aeresa még min*ig a Gáplán =iztos(t&társaságnál takar(tott. Iltalában t$*ta' mi az oka az aggo*almának . Nem )olt elég' ogy #ssze/$tott egy mo0sárlénnyel' most már egy kék)ér. 3ri0 /ela*ata az )olt' ogy megke*)eltesse magát másokkal' ogy meg)egyék a biztos(tását' és a p$00os iro*ájáb&l (tél)e ez siker1lt is neki. Rose neki*%lt a kiste era$t&nak. Rose-nak azonban )oltak kétségei.z egész reggelt páni /élelemben t#lt#tte' és képtelen )olt megszaba*$lni t%le.)el is meg kell k1z*enie. !egeml(tette a mo0sárlényt 6atoyának és Aeresának' akik *#bbent angokat allattak' aztán Aeresa bejelentette' ogy a minap #ssze/$tott !aggie =reUsterrel. Fgy érezte' mint a egy lát atatlan )i ar k#zelegne' és % ott lenne a peremén. . m+lt okt&berben $rrikánt j&solt' és meg )olt gy%z%*)e r&la' ogy a )i ar min*annyi$kat elso*orja' e elyett az ég tiszta mara*t és j+ni$si i*%járás )olt. pasas )olt' és nagyon j& benyomást keltett a maga >)i*ám' szeren0sés' *e nem t+l okos? m&*ján.pénz1gyi gon*ok -' *e ma 0sak +gy nagy általánosságban agg&*ott.t#m#tt testet. !aggie már korábban is té)e*ett. 3ri0 j&kép. 6atoya 3ri0 Gaplannel 0se)egett' m(g Aeresa be/ejezte a mos*&t. !aggie ke*)es' kan0si lány )olt' és a j#)%be látott. Nem t$*ta pontosan megmon*ani' ogy mi . 4ajnos 3merson bá0si a 9lean-n=rig t t$laj*onosa is )olt' (gy Rose /%n#ke is' és /eleannyira sem )olt ke*)es' mint az $noka#00se. Aeresa szerint !aggie azt mon*ta' ogy )alami rossz k#zeleg. .

Rose alkan ne)etett5 .n%*ik' ogy milyen le et.Ctt )an' j&kép.zonnal elrejtette' *e ott )olt' ott )árakozott benne. -ogy )an" . pasi.=o0s. . Rose a /ér/i szemébe nézett' és elkapta azt az ezeryar*os tekintetet' amit 2eter 2a*rake-re is )etett még a képregényboltban. .z ember ránéz )alakire' és elt.b&lintott a /ér/i. 3gy azonnali )onz&*ás.!iért nem" Nem /ogom b$nk&sbottal /ejbe )ágni.sziszegte gy. =ra* $gyan+gy nézett ki' mint a gimiben' amikor még - 121 .!ilyen )olt az els% nap a s$liban" . Ge*)es' j&kép. Né a két ember találkozik' és létrej#n k#zt1k )alami/éle kap0solat. .3z kemény )olt' és elég rossz$l érzem magam miatta' *e nem akarom be0sapni. . Rose elmosolyo*ott. . ang belé /ojtotta a sz&t. .7&l' k#sz#n#m. Nem baj' ogy nem ment el ran*ira )ele.=ra* <illon .. . /ér/i 0sak mosolygott' ar0a m.Nem t$*nám rá)enni magát egy ebé*re" Rose mosolyog)a megrázta a /ejét5 .kér*ezte Eilliam.Rose <rayton.. .. gyomrában nem száll*ostak >pillang&k?.mon*ta Rose. Rose abozott.mon*ta. Rose sarkon /or*$lt' keze #k#lbe szor$lt. Js szeretném (gy is ke*)elni magát' %szintén mon*om' *e ebben nin0s semmi.l#lett%l 0s#p#g% angon. .7éz$som' *e megijesztett! . /ér/i el)igyoro*ott5 Nem kellett 7a0ket a szék ez k#t#zni" Nem +gy t. és ke*)es' mégsem érez semmi romantik$sát.Jpp erre jártam' mel&m )an' megláttam' és gon*oltam' k#sz#n#k.n%*#m 0l magán. . 3z nem lesz k#nny.-ell& . . !in*kett% ren*es gyerek .nt' mint aki #t per0nél to)ább b(rja egy elyben. . . . Jn nem t.anyag maszkká )áltozott.Ren*es gyerek. Nem akartam magára ijeszteni.Nem inném' ogy j& #tlet lenne' Eill.Neki*%lt a kiste era$t&nak. Rose nagyot nyelt5 . Cgaza )olt. 7&. 4ajnálom . .

!ég min*ig +gy néz ki' mint aki min*járt meg1t )alakit' az arrogáns kis p#0s. Rose meg/esz1lt' azt )árta' ogy =ra* ráj$k $grik' és le0sap.nt' *e =ra* nem )olt balek' min*ig keményen és aljas$lt k1z*#tt. Eilliam pillantása megkeménye*ett' *e Rose nem t$*ta megállap(tani' ogy *1 #s-e' )agy /él.z&ta lett pár teto)álása és ki/+ratta az orrát' *e ett%l eltekint)e a régi =ra* )olt.mit itt pr&bálsz elkez*eni' arra nem pazarlom az i*%met . =ra* kissé za)artnak t. <e nem a*ja ol0s&n magát. !ost a legsz()esebben let#r#lte )olna a képér%l.Nyam)a*t egy riban0 ez . 4z()esen el*$málnék' *e é es )agyok. . . . 3gy per0' és Eilliam =ra*re táma*t' és ekkor =ra* r#gt#n nekiesik..jártak. Nagyobb )olt' er%sebb' és Rose elégszer látta )ereke*ni' ogy t$*ja' egye*1l nem t$*ja legy%zni.nt5 . 9sak t$*ni akarom' ogy mit 0sinál a lepattintott 0sajommal. Eilliam némileg $nott pillantást )etett =ra*re. ar0. . Eilliam er%snek t.!ég )alami" =ra* s#tét tekintettel nézte %ket.=e/ejezte*" .-+zz el' segg/ej! Eilliam )állat )ont5 . .mon*ta Eilliam.Nem t$*om' ki maga' és nem is ér*ekel.kkor /ejez* be. Ne akar* azt' amije neki )an. Eilliam nem sz&lt semmit. -a #ssze/ekszel ezzel a sz$tyokkal' le et' ogy a /arka* reggelre let#rik. /egy)ere nélk1l itt' a A#re*ékben =ra* )an el%nyben. .. =ra* ismét megpr&bálkozott5 -. . /i0k& alig 122 . !ég min*ig $gyanaz a 0sáb(t& z#l* szempár és j&kép. elye*ben két g$mit is +znék. Rose #sszesze*te magát. . /egy)ere a ko0siban )olt a táskájában' és =ra* biztos nem agyná' ogy érte menjen.Nem. =ra* ki ()&an méri0skélte Eilliamet5 . Rose meg/esz1lt' készen állt k#zéj1k $grani.4ajnállak. ./olytatta =ra*. Rose régen azt gon*olta' ogy ez a )igyor szeSi.

a0sargott =ra*. gon*olta Rose.!ennem kell .@lyasmi. .z +j pasi* egy balek . <e azt iszem' ogy a a*na nekem egy esélyt' elérném' ogy meggon*olja magát.kkor legk#zelebb. . Rose megrázta a /ejét' és bemászott a ko0siba.enj neki% 4zinte azt k()ánta' bár megtenné.t$*Ctt )issza/ogni magát' izmai rángat&ztak az álla mentén.Eilliam átralépett' és elment. Rose b&lintott.mormolta Rose. . 7a0k kislisszolt az ajt&n' és le1lt a )eran*ára. -on)entrálj a "ontos dolgokra.mon*ta Rose.nt' a megszokott mosoly játszott az ajkán. =iztosan +gy *#nt#tt' ogy t+ler%ben )annak. számára. .z iro*a ajtaja ki0sap&*ott' és Aeresa lépett be a nap/ényr%l.mint Aeresa meglátta Eilliamet' megállt' és 0sak itta magába a lát)ányt.. -átrált. Eilliam elmosolyo*ott' ke*)esnek és kellemesnek t. Rose legyintett' pr&bálta elrejteni megk#nnyebb1lését5 . mon*ta magának. .z #reg *eszka meleg )olt a lába alatt' /elmeleg(tette a *él$táni nap/ény. . . 4e o)á nem )ezetne ez a *olog kettej1k k#z#tt. Aeresa /el +zta az egyik szem#l*#két.Visszatér)e arra' amir%l beszélt1nk ..!enj to)ább' =ra*. . 2islog)a belenézett a napba' /ényes aranyérmeként ragyogott az égen. 3lég baja )an már (gy is.Gétlem .Jrtékelem' ogy %szinte )olt )elem. Rose azt mon*ta' mara*janak a ázban' *e o*abent 123 . . .la0sony )olt' t#mzsi és s#tét aj+. . *yer+nk. Rossz érzés )olt' ogy r#)i*re zárta Eilliam $*)arlását' *e (gy a legjobb.kér*ezte. régi pasija" ..mon*ta Eilliam. A+l kell élnie ezt a napot' $tánanézni' ogy a /i+k j&l )annak-e' és ki kell találnia )alami pr&bát a kék)ér. <él$tánra kissé le . . =ra* sarkon /or*$lt' és elment. . .lt a le)eg%.

. 12.a /eny%/a ágai t+l )ékonyak. +ssal.% meg tele lett kar0olással' és tiszta' raga*&s gyanta lett. bogár áta ketté)ált' egy pár reszket% szárny bomlott szét. !i értelme iskolába járni' a $tána nem le et kimenni" 3gyébként is' még 0sak négy &ra )an' és Rose +gysem ér aza /él atig' *e le et' ogy atig sem. 7a0k $tána mászott' alkan és 1gyesen. /eny%n. bogár /olytatta to)ább az +tját a )eran*án. 4#tétkék )olt' és áttetsz%' 7a0k teljesen moz*$latlan mara*t. . 8eorgie' aki min*járt elrontja a m&kát. . 3gész nap bent )an' a s$liban is' és ren*es )olt' nem )ereke*ett senki)el' még 0sak egy kar0olás sem ejtett . :igyelte' a ogy egymást kergetik a kék kérg. . bogár szárnya ismét megremegett. Nem kapott /igyelmeztet%t )agy /eketepontot' és most kint akart lenni a szaba*ban. . bogár szárnya szétny(lt' és /elemelke*ett a le)eg%be. 3gy ma*ár )ala ol a tá)olban' északon' egy betolako*&)al perleke*ett' aki megtelepe*ett a /áján. bogár )égigment a pa*l&*eszkán /ekete kitinlábain. 4zép' /ényes bogár. bogár megállt a pa*l&*eszka )égén' mint a azon t.r)e. 6épések k#zele*tek a ázb&l' bentr%l.7a0k' gyere már be! Rose azt mon*ta.$nalmas. . ..sz&lt ki 8eorgie /e**%leg a )eran*aajt&n. 7a0k meg/esz1lt' tekinteté)el k#)ette. 3gy nagy bogár lan*olt mellette a pa*l&n. -allgatott. Ojjper0ei k#z#tt )iszketett a b%r' szerette )olna kiereszteni a karmait' *e 0sak 1lt .nnyi ki0si ang. <1 #s' )irgon0 m&k$sok )itatkoztak egymással a mag$k sajátos nyel)én.s$ttogta 7a0k a /ogain átsz..7a0k' bent kell mara*n$nk .y*enen' amikor megpr&bálta leny+lni a ra*(rját.n%*ne' ogy le$gorjon-e az alatta le)% /. 9sen*ben 1lt' tágra ny(lt szemmel /igyelte az er*%t.!enj már! . . -áta két /ele megemelke*ett' mint a még egy pár kemény szárny lenne ro)ar)álla /elett.be. . . !ár kétszer is megpr&bálta' és leszaka*t alatta min* a kétszer . . 2anaszko*ás nélk1l megette a alr$*a0skát' bár olyan (ze )olt' mint a omokot ke)ertek )olna #ssze )alamilyen titokzatos ere*et. Nem t$* /elmászni rá.

8eorgie angja éles )olt' mint a t#r#tt 1)eg. Gegyetlen szemek )oltak.z er*%beli kalan*jai k#zepette 7a0k nézett már szembe borzalmas /arkassal' me*)é)el és számtalan lénnyel' amelyeknek nem )olt ne)1k' *e egyiknek sem )olt ilyen szeme.. 7a0k /el$grott' olyan magasra' ogy egy pillanatig rep1lt' és két tenyere k#zé /ogta a bogarat. . Valamilyen b. . .nt' *e a ogy a nap rás1t#tt a gerin0ére' a s.. Fgy nézett ki' mint egy )ersenyagár. 12B . 7a0k /elne)etett' és átk$k$0skált az $jjai k#z#tt. .z balra rep1lt' maj* jobbra /or*$lt' krém/e ér szárnyakon rep*es% /ényes' z1mm#g% lény )olt.8yere )issza! 7a0k 1l*#z%be )ette a bogarat. .z ért el az orrá oz' amelyet az a rémiszt% érzés k(sért' mint a )alami i*eg és ny+l&s 0seppent )olna a nyakszirtjére.7a0k le0sapott. szeme sarkáb&l látta a )é*%k#)eket .7a0k! .!eg)agy! Jles lába0skák sz+rtak a b%rébe.t#bb méterrel arrébb. Nem )olt b$n*ája' 0sak egy sor ki0si' éles t1ske /$tott )égig a lába áts& ol*alán és )égig * gerin0én. sz#rnyeteg /eje ossz+ )olt' *e nem )oltak /1lei. !ellkasa mélyen )olt' a teste le/elé keskenye*ett' min*en bor*ája lát at& )olt' teste er%s /arban )égz%*#tt. 3lrontotta! 8eorgie ki$grott a )eran*ára5 . b%r' amely rá/esz1lt a sz#rnyeteg átára' s#tét' /1st#s' b(bor/ekete sz(nt #lt#tt' amely /eketében és kékben játszott' mint egy 0s+nya )éralá/$tás. )é*%k#)ek tá)ol tartják. . !egp#r*1lt. . 3gy sz#rny állt a /1)#n. Gét pár ossz+' keskeny szem bám$lt 7a0kre opálos' gyengén )ilág(t& sz1rke szemmel' olyan )olt' mint a re/lektor/énnyel meg)ilág(tott k#*. Gegyetlenek és k#ny#rtelenek' akár egy aligátoré. .r. 3gyetlen $grással át$grott a )eran*án' rá a bogárra' ám amikor /#l*et ért a /1)#n' keze 1res )olt. !ás/él méter magas )olt' négy )ékony lábon állt' teste sz#gben meg ajlott' a /eje 7a0k /elé nézett. 3ls% pillantásra a /ene)a* b%re szinte /eketének t. 7a0k megmere)e*ett. )é*%k#)ek.

Nem )olt menek)és. 7a0k nagyot nyelt. 2ár méterre a kék)ér. 7a0k mélyet lélegzett' pr&bált nem elszé*1lni. 12D . . )ilág kristálytiszta lett. . . 6assan el% +zott egy ossz+' keskeny kar*ot az ol*alán /1gg% kar* 1)elyb%l. . pillanatnyi megk#nnyebb1lés' ami el#nt#tte 7a0ket' elt. 4z()ének *1b#rgése bet#lt#tte a /1lét' a /ejében *obogott.paran0solt rá egy alk ang. . -a /$tásnak ere*' a sz#rny 1l*#z%be )eszi. /ér/i el%relépett. .kar0s+ )olt' és ossz+láb+.sz&lalt meg 8eorgie remeg% angon.Ne mo00anj! . bogár kib+jt 7a0k szétnyitott $jjai k#z1l' és a kéz/ejére mászott' ogy elszálljon. is ellenség. 3lnézett 7a0k mellett' a két sz#rny /elé. kezén lé)% kark#t% /el/orr&so*ott' *e t$*ta' ogy a le)eszi' és alakot )ált' a sz#rnyeteg biztosan elkapja. . máso*ik észre)ette' ogy 7a0k /igyeli' és megállt' ogy megm$tassa neki keskeny' )#r#s /ogait. 3l kell j$tnia a )é*%k#)ek m#gé.7obbol*alt! . 3l)ágták az +tját. kék)ér. állt a pázsit szélén. Gi0sit megmoz*$lt' alig t(z 0entit ol*alazott arrébb a /1)#n. 7a0k egy kis lépést átrált. 3lkapja' és letépi a +st a 0sontjair&l. négy szem tekintete a /#l* #z szegezte 7a0ket. 7a0k sz()e a torkában )ert' mint a ki akarna szaka*ni. sz#rnyeteg kitátotta a száját. .jka átra +z&*ott' szájának s#tétjében sz#rny.Némileg t$*atában )olt annak' ogy 8eorgie kint )an a )eran*án. 7a0k nem moz*$lt' nem is pislogott. sz#rny /elállt a áts& lábára' kiny+jtotta egyik atalmas' ossz+ karm+ man0sát' és el%relépett.séges' )ér)#r#s /ogak sorakoztak.Ne mo00anj! . .li egte 7a0k. . .nt. 7a0k meg/or*$lt. . !in*en #szt#ne azt 1)#lt#tte' ogy a megmo00an' meg al' ezért mere)en állt' a rém1lett%l meg*erme*)e. 4z%rmés k#penye m#g#tte e)ert a /1)#n. . . 3z az egyetlen esélye. 7a0k el/or*$lt egy kissé' tekintetét nem merte le)enni a négy szemr%l' és meglátta' ogy egy máso*ik sz#rnyeteg lassan baktat a )é*%k#)ek mentén. 8eorgie szobormere))é *erme*t. . sz#rnyeteg test/elép(téséb%l t$*ta' ogy gyors .

sz#rnyetegek nem. sz#rnyeteg lába megsz. 127 . 3lkapják' és aztán. kék)ér.be.mon*ta a kék)ér.. sz#rnyek k#zelebb j#ttek. szeme sarkáb&l látta' ogy a s#tét árnyak meg/or*$lnak' ogy k#r1l)egyék %t. . még egy /e ér )illámot )ágott a máso*ik sz#rnyeteg /ejébe' maj* meg/or*$lt' és le ajolt.. meleg )olt' és ember' és )olt egy nagy kar*ja. . 7a0k érezte' ogy /elkapja a /#l*r%l' és a /ér/i nyakába kapaszko*ott.nt rángat&zni.Xgyes )oltál! .mon*ta a kék)ér. sz#rnyetegek egyszerre álltak meg. 3llenség )agy barát' min*egy )olt. . . kék)ér.kiáltotta a kék)ér. . . .' és /eléje ro ant. kék)ér. 7a0k +gy kapaszko*ott bele ebbe a angba' mint egy ment%#)be' és még egy lass+ lépést tett. .G#zelebb kell j#nn#*. kék)ér. ember. .mon*ta a kék)ér.:$ss! .. 7a0k g$r$lt egy ki0sit' maj* +gy mara*t. 3gy kéz raga*ta meg a )állánál' és maga /elé +zta' a /ér/i maga m#gé tasz(totta a /. kék)ér. penge megint ez1st#s ol*s$gárként 0sillant meg' és a máso*ik sz#rnyeteg /eje is a pázsiton )égezte.. !ar& szag+ /1st szállt /el' 7a0k torka kaparni kez*ett t%le. bal ol*ali sz#rnyeteg a le)eg%be $grott.szeres aromája. . 7a0k ott mara*t. .re esett. Nem szaba* megb(zni benne.. !ost. 6assan' mint a )(z alatt lenne' 7a0k egy lépést átralépett. . 7a0k látta a láb$kon az izom0som&k /esz1lését' és t$*ta' ogy táma*ni /ognak. . Valamilyen szag ára*t bel%le' a szeg/. Fgy ro ant át a /1)#n' mint a szárnyakat kapott )olna. . . . sz#rnyetegek /eléje in*$ltak. 7a0k nekiiramo*ott.-átrálj /elém' *e nagyon lassan . /elemelte a kezét' és gyors' /e ér )illámlást )ágott bele a bal ol*aliba' el%bb az egyik /elébe' aztán a másikba. Rose-t akarja. . 3z az .(gérte a /ér/i. le0sapott a kar*já)al' és a s#tét test két rángat&z& *arabban a /. Nem bántalak .szeg k#nnye*' /. kék)ér..

7a0k még szorosabban kapaszko*ott belé. Aeste remegett és rázk&*ott' mint a /ázna. 8eorgie /$tott le a )eran*ár&l' és megállt a )é*%k#)eknél' oltsápa*t ar00al. , kék)ér. el)itte 7a0ket a )é*%k#)ekig' és 8eorgie-ra néz)e b&lintott. - !oz*(ts* el a sziklákat. 8eorgie 0sak egy pillanatig abozott. 2éntek' mormolta Rose magában' és a áz /elé )ezet% $tat r&tta. -olnap péntek' /izetésnap. !egkapja a áromszáz *ollárját' és )égre tankol )alamennyit abba a ro a*t ko0siba. -a a /ene /enét eszik' akkor sem mara* so a t#bbé benzin nélk1l. 3gész *él$tán remegett az izgalomt&l. ,bban a pillanatban kez*%*#tt' amikor a /i+k /elszálltak a b$szra' és egyre jobban er%s#*#tt és er%s#*#tt' am(g totális rettegéssé nem /aj$lt. , /i+k t#kéletesen el)annak két &rát ott on egye*1l. A$*ják kezelni a p$skát és az (jat is' és a )é*%k#)ek m#g#tt biztonságban )annak. <e az aggo*alom 0sak /orrt benne' és amikor egy mér/#l*nyire )olt a ázt&l' )állára )ette a táskáját' és lass+ /$tásnak ere*t' be/or*$lt a sáros #s)ényre' el/$tott a bokrok mellett' maj* kiért az $*)arra. -árom s#tét /olt éktelenke*ett a pázsiton' /1st#lg#tt' es gonosz )arázslat szaga terjengett a le)eg%ben. , szag a )elejéig atolt5 az égett' romlott' rot a*ásnak in*$lt +s szaga )olt. Rose a szájá oz kapta a kezét' és /elro ant a lép0s%n a ázig. Gi)ágta az ajt&t' k#r1lnézett a nappaliban' és berontott a kony ába. , /i+k az asztalnál 1ltek' és /igyelték a kék)ér. nemest a t.z elynél. , /ér/i egyik kezében pala0sintas1t% )olt' a másikban kony ar$ a. Rose alig )ette észre' ogy a táskája le0s+szik a )állár&l a /#l*re' a p$ska tompa p$//anását sem allotta. !in* a négyen egymásra bám$ltak. , kék)ér. egy gyors moz*$lattal meg/or*(totta a pala0sintát a le)eg%ben.

12K

5. fejezet Ai enge*tétek be" , /i+k meglap$ltak. - C*e' be" =e' a áz$nkba" 8eorgie lek$s a*t' mint a Rose /elé aj(tott )olna )alamit. - Veletek maj* kés%bb számolok. - Rose a kék)ér.re mere*t. - !aga pe*ig most szépen elmegy! <e0lan a pala0sintát egy armin0 0enti magas alomra tette' belemer(tett egy kanalat a 0$kros*obozba' és 0$krot intett a pala0sintára' maj* a test)érekre pillantott5 - ,z etikett els% szabálya' amit egy /i+ megtan$l' miel%tt be)ezetik a társaságba' az ogy min*en n% iráni el%zékenynek kell lenni. 4emmilyen pro)oká0i&' akármennyire igazságtalan is )agy *$r)án ki)itelezett' nem igazol at egy /ér/it' aki nem a legnagyobb $*)ariassággal bánik egy #lggyel. - , /i+k itták min*en sza)át. <e0lan Rose irányába nézett. - Aalálkoztam né ány i etetlen1l kellemetlen n%személlyel' és ezt min*ig siker1lt betartanom. <e be kell ismernem' ogy a n%)éretekkel kemény /ába )ágtam a /ejszémet. Rose /elkész(tette magát a )arázslatra5 - Gi/elé! , /ér/i kritik$s pillantással megrázta a /ejét. Rose #k#lbe szor(totta a kezét5 - A(z máso*per0e )an' ogy el agyja a ázamat' k1l#nben él)e égetem szénné! , )arázslat ott )ibrált benne' készen arra' ogy kiszaba*$ljon. 7a0k le0s+szott a székér%l' és o*aállt a kék)ér. elé' eláll)a Rose +tját. - 8yer1nk! - !egmentett a sz#rnyekt%l - mon*ta 7a0k alkan. !ilyen sz#rnyekt%l" , kinti sz#rnyekt%l. !egtáma*tak. -onnan t$*o*' ogy nem % i*ézte meg azokat a sz#rnyeket" !ilyen 0élb&l" - akarta t$*ni a kék)ér.. -ogy bej$sson a ázba!
-

12N

Js miért' mégis miért akarnék ilyesmit" Rose megmere)e*ett. 3lbizonytalano*ott. -a )olt is )alami' amiben a /ér/i reményke* etett' ogy elnyeri azzal' ogy belép a ázba' át Rose-nak nem j$tott eszébe. Nem t$*om - mon*ta. - <e nem b(zom magában. <e0lan a /i+k /elé bi00entett. 6ássatok ozzá a pala0sintá oz. =eszé*em )an a n%)éretekkel. - Rose /elé lépett. Rose /elemelte a /ejét. -a a /ér/i azt gon*olta' ogy itt' a saját ázában paran0solgat at neki' akkor nagy meglepetések )árnak rá. 7&l )an. !aj* o*akint beszél1nk. - , ol 7a0k nem )él eti meg <e0lant. , kék)ér. b&lintott' ke0sesen arrébb lépett' és kitárta Rose el%tt a bejárati ajt&t. Ne bánts*' Rose! - mon*ta 8eorgie. 7a0k olyan )olt' mint egy ázott kisma0ska5 szánalmas. Rose kimas(rozott a )eran*ára' min*két ajt&t be0s$kta' és a sz+nyog ál&s ajt&t is' maj* az #s)ényre m$tatott5 ,rra )isz az +t. , /ér/i lement a lép0s%n. , k#peny nélk1l nem t.nt annyira nagy*arabnak. =%rzekéjének k#nny. anyaga kirajzolta széles' izmos átát' amely keskeny 0s(p%ben )égz%*#tt' amit b%r#) /ogott át. -ossz+' izmos lába )olt' sz1rke na*rágot és magas szár+' s#tét 0sizmát )iselt. !ozgása magabiztos' $gyanakkor k#nnye* )olt. Nem tett /elesleges moz*$latot' mégis 1gyesen mozgott' és a ogy átment a /1)#n a /1st#lg% /oltokig' Rose-nak eszébe j$tott r&la a nagyapja. 9let$s is (gy mozgott' egy sz1letett )()& 1gyességé)el. <e am(g a nagyapja szikár' inas )olt' és a gyorsaságára támaszko*ott' a kék)ér.' bár )al&sz(n.leg gyors )olt' nagyon er%snek t.nt. Rose azt érezte' ogy a nem $grik /el a :or*ra' akkor az #reg ko0si 1res konzer)*obozként roppant )olna #ssze k#r1l#tte. , kék)ér. megállt a /oltok mellett' és Rose-ra pillantott. Rose #ssze/onta a karját. , /ér/i kiny+jtotta a kezét' kér)e' ogy 0satlakozzon ozzá. 3sélytelen. - Gérem' aján*ékozzon meg jelenlété)el - mon*ta
-

130

<e0lan' mint a Rose egy báloz& #lgy lenne' és ki ()ná az erkélyre egy négyszemk#zti beszélgetésre. 8+nyol&*ott. Rose kieresztette a karmait5 - Cnnen is min*ent j&l látok. - :ontosak magának az #00sei" - 2ersze' ogy /ontosak. - ,kkor nem értem' miért )eszi ilyen k#nnye*én a biztonság$kat. Gérem' j#jj#n i*e. Vagy kapjam /el' és )igyem" Rose le$grott a )eran*ár&l és o*aballagott5 - ,zt szeretném én látni! - Ne )igyen k(sértésbe! - 6etér*elt a /olt mellett' és kiny+jtotta /#lé a kezét. ,z er% #sszeol)a*t a tenyere alatt. Valamit mormolt egy olyan nyel)en' amit Rose nem értett. , )arázslat a sza)ait k#)et)e /el)irágzott' és a /1st alakot #lt#tt. =orzalmas sz#rnyeteg nézett )issza Rose-ra. !agas )olt és ossz+' egy )a*ászkop& mély mellkasa és /ara jellemezte. :eje ossz+' szinte l& /ormáj+ nyakon 1lt' eltekint)e a négy' &lomsz1rke' )ágott rést%l' amely szemként /$nk0ionált. , lény man0sa t+lzottan is nagy )olt' $jjai ossz+ak' és armin0 0entis karmok )oltak a )égén. , gon*olatt&l' ogy azok a karmok belemarnak 7a0kbe' Rose-t kirázta a i*eg. , kék)ér. kezének intésének enge*elmeske*)e a sz#rnyeget kinyitotta száját. :eje maj*nem kettészaka*t' száját atalmasra tátotta' ki)illantotta t#bb sorban 1l%' )ér)#r#s és 0sipkés él.' áromsz#glet. /ogait' amelyek mar0angolásra szolgáltak. Gett% is )olt - mon*ta a kék)ér. alkan. - ,z egyik balr&l j#tt' a másik pe*ig a áz m#g1l. G#)ették 7a0ket' és meg akarták #lni. Jrtem' ogy a maga ne)eltetése iányos' és nem b(zik bennem' te át allgasson az #szt#neire5 t$*ja' ogy ez egy torz lény. Nem egy állat' anem s )alami egészen más. !ártsa bele a kezét. Aessék" Jrintse meg. Jrezni /ogja a )arázserejének mara*)ányait. Nem lesz baja t%le. Rose &)atosan megérintette a /1st#t. Ojja )égén )arázski pezsgett' és érezte. =orzalmas )olt )alami nyálkásat és
131

rot a*&t tapintani' mint a kezét egy rot a*& $llába mártotta )olna' amely tele )an éles omokszem0sékkel. Visszarántotta az $jjait. 3z nem )olt elég. A#bbet kellett megt$*nia. Rose kényszer(tette magát' ogy +jra beleny+ljon a /1stbe. , *#bbenetes érzés ismét k#r1l)ette a kezét' és Rose grimaszolt' /élrenézett' *e kezét a lényben tartotta. Ojjai elzsibba*tak' és megérezte egy tá)oli' amis )arázslat lebegését' ami él% sz#ges*r&tként p$lzált a sz#rnyeteg emlékezetében. Rose )issza +zta a kezét' és megrázta' pr&bálta lerázni az érzés emlékét az $jjair&l. Cgaza )olt a /ér/inak. 3z nem természetes állat. , kék)ér. #sszetaposta a /1st#t' és /elé ny+jtotta a kezét5 Jrintsen meg. Rose a /ér/i tenyerét bám$lta. Gérges )olt. Val&sz(n.leg amiatt' ogy azt a nya)alyás kar*ot /orgatta. Nem arapok - mon*ta a /ér/i. - !ármint az ágyon k()1l nem.

132

- ,z +gyse /og #sszej#nni. - Rose a kezét a /ér/i

tenyerére tette. Varázslat 0s+szott át $jjaiba. , /ér/i agyta' ogy Rose meglássa az erejét. :elragyogott benne' meleg )olt és /e ér' mint egy tá)oli 0sillag. , 0sillag el al)ány$lt és elt.nt' mint a egy k#peny rejtette )olna el' és Rose irtelen egy /ér/i kezében találta az $jjait' aki min*ent$*& )igyorral m$strálta %t. <e0lan b%re meleg )olt és ér*es' kéz/ogása er%s' és Rose-nak eszébe j$tott az >ágyban arapok? megjegyzés. Rose kikapta a kezét a /ér/i $jjai k#z1l. 3gyértelm. )olt5 még Rose is t$*ta5 a oz' ogy el% ()ja a sz#rnyeket' meg kellett )olna nyitnia magát kapzsi )arázslat$k el%tt. !ég min*ig ott lengett a gon*olat Rose k#r1l' és pr&bált be/$rako*ni az elméjébe. ,ki osszabb kap0solatban )an a sz#rnyekkel )agy a /orrás$kkal' az #r#kre megbélyegez%*ik. , kék)ér.n Rose egyetlen miazmát sem látott. Aiszta )olt. , kék)ér. /elemelte a kezét' mint a )isszaigazolást kért )olna Rose-t&l. - Jrt et%' amit mon*ott - ismerte be Rose. - Nem maga ozta %ket i*e. !aga nagyon m.)elt' j&l asználja a t$*ását' ezért gon*olom' ogy t$*ja' mik ezek. !ik ezek' és mit akarnak" Fgy t.nt' a /ér/i egy pillanatra el)eszik a gon*olataiban. - :ogalmam sin0s - mon*ta. - 3gyel%re )érebeknek ne)ezem %ket. .emek. /antasztikus. A$*om' ogy meg akarták #lni 7a0ket - /olytatta <e0lan. - Nem inném' ogy spe0iálisan % lett )olna a 0élpont. =árkit megtáma*tak )olna' akárkit. , )arázserej1k... - .. .raga*&s - seg(tette ki Rose. , kék)ér. b&lintott5 - =e akar ol)a*ni. Veszélyes. - G#sz#n#m' 3gyértelm. Gapitány. - 3zért t#lt#m mag$knál az éjszakát - mon*ta <e0lan. Rose pislogott5 - Aessék"

- Nem azért j#ttem i*áig' ogy a leen*% menyasszon)omat /elzabálja )alami sz#rnyeteg. !aga nem alkalmas arra' ogy elb(rjon egy ilyen /enyegetéssel. -a az érzékenysége nem t.ri meg a jelenlétemet a ázban' akkor itt mara*ok. - , )eran*ára m$tatott. - Nem! - <e igen. - Vissza/or*$lt Rose- oz' o*asétált a )eran*á oz és le1lt a lép0s%re. - ,zt akarom' ogy menjen el. - ,tt&l tartok' ogy ez nem le etséges. A$*ja' meg(gárem az #00seinek' ogy ma este )igyázok ráj$k' és én so a nem szegem meg a sza)amat. 7ogában áll nem be ()ni a ázba' *e egy takar&ért álás lennék. 3gyszer. emberségesség' semmi más. Rose a legsz()esebben toporzékolt )olna' *e nem akarta mega*ni neki azt az #r#m#t' ogy t$*ja' mennyire i*eges(ti. - ,rra nem lesz sz1kség - jelentette ki. - , )é*%k#)ek m#g#tt biztonságban )agy$nk. - Nem )agyok benne annyira biztos. - Nézze' értékelem a szán*ékait' *e azt akarom' ogy menjen el. !ost. , /ér/i rá se e*er(tett. Rose )isszanézett a ázra' és két kis ar0ot pillantott meg az ablakban. Remek. !it tegyen most" Gék)ér. )agy sem' akkor is megmentette 7a0ket. !egesk1*#tt' ogy nem árt nekik' és min*en #szt#ne tiltakozott az ellen' ogy )illámot l#)elljen egy emberbe' aki semmi)el nem táma*ott rá. Nem le et' ogy megpr&bálja meg)é*eni %ket. ,z... nemes 0seleke*et lenne. !aj*nem a otázni kez*ett a sz&)i00en. , /ára*tság +gy lepte meg' mint a ne*)es takar&t *obtak )olna a /ejére. 4z#rny. napja )olt' és nem )olt ereje )itatkozni. - 7&. , )eran*án elal at. Rose bement' és nagy 0sattanással +zta be maga m#g#tt az ajt&t. , /i+k rábám$ltak. - -a megpr&bál bej#nni' l%jétek le - mon*ta nekik' én elin*$lt z$ anyozni.

13;

Né a az egyszer. él)ezetek a legjobbak' és semmi nem /og at& egy m$nka $táni z$ anyozás oz. !i$tán az egész napot tiszt(t&szerek társaságában t#lt#tte' iro*ai p$ltokat és /alakat s+rol)a' Rose most alaposan átszappanozta magát az (r ta)asz elne)ezés. szappannal és egy amis tengeri szi)a00sal. A(z per0be telt' ogy lemossa a napi szennyet samponnal és szappannal' és amikor kij#tt a /1r*%b%l' tiszta r$ át )ett' és megszár(totta ne*)es aját - maj*nem embernek érezte magát. ,m(g a /1r*%szobában )olt' a kék)ér. be atolása iránt érzett *1 e lassan kellemetlen' k(nz& érzéssé )áltozott át. , kék)ér. megmentette 7a0ket. ,zért mara*t )el1k' mert /éltek' s%t' még ételt is kész(tett nekik' erre Rose k$tyá$l bánt )ele. Rossz érzése lett. 3z ostobaság! - mon*ta Rose magának. ,zért j#tt' ogy a ázasság jármába kényszer(tse %t. 6e et' ogy az egész 0sak sz(njáték. 4emmi egy1ttérzést nem ér*emel. , lények' amik megtáma*ták 7a0ket' Rose-t énjének legmélyéig megrém(tették. Rose szerette )olna megbeszélni a nagyi)al' *e a ogy az este éjszakába /or*$lt' +gy t.nt' az +ttal reggelig )árnia kell. Js Jléonore nagyi' bár k#nnye*én asználta a tele/ont' azért beszereltetni nem )olt ajlan*& egyet a ázába. , kony ában 7a0k egy kék /émtál0án pala0sintát ozott neki. -:in&om - k#z#lte. - <e0lan k1l#nlegessé tette. Néz*' meg0$krozta. Q' az istenért. - !on*j el min*ent' az elejét%l. A(z per00el kés%bb Rose #sszerakta az egész t#rténetet. , kék)ér. *arabokra szaggatta a sz#rnyeket' mik#zben 8eorgie meg0sillogtatta i etetlen ar0m.)észeti t$*ását a )illája lengetésé)el. !aj* a /ér/i be ozta 7a0ket' meg(gérte nekik' ogy am(g az % )é*elme alatt állnak' nem es et baj$k' maj* nekiállt pala0sintát s1tni. -a )ala ogy megren*ezte az egészet' amely le et%ség még min*ig /ennállt' t#kéletes m$nkát )égzett. , /i+k meg )oltak gy%z%*)e arr&l' ogy a egyeket is képes megmozgatni. A szem1kben egyetlen &ra le/orgása alatt a kék)ér. >a
13B

elysz(nen )égezni )ele? kateg&riáb&l átker1lt elképeszt% /ér/iasság+' *i0s% %s#k k#zé. - 3)ett" , /i+k megrázták a /ej1ket. Remek. !ost itt egy é es > %s? a )eran*án' takar& és élelem nélk1l. Js a omályos' kellemetlen érzése teljes érték. b.nt$*attá terje*t ki. 0eljes (r+let, gon*olta' a ogy ki)ett egy kis )irslit a .t%b%l' és megs1t#tte. :ejbe kellene l%nie. Rose négy tányérra elosztotta a )irslit. - 3gyétek meg a )a0sorát. ,z egyik tál0ára kést és )illát tett. 8eorgie le$grott a 4Rékér%l' egy m.anyag po árba jeges teát t#lt#tt' és o*aa*ta Rose-nak. Rose a szemét /orgatta' és ki)itte az ételt meg az italt a )eran*ára. , /ér/i $gyanott )olt' a ogy agyta' az eget bám$lta' amelyen már látszottak a napny$gta els% /ényei. , szél k&sza szálakat lebegtetett meg ossz+' sz%ke s#rényében. -atalmas kar*ja mellette /ek1*t. !ég (gy' békésen is ára*t bel%le a /enyegetés. 1ágd hozzá a tál)át, és "uss - mon*ta Rose magának. 6etette mellé a tál0át. - G#sz#n#m - mon*ta a /ér/i. ,ost megköszönte, és te szé&en isszamész. 3 elyett neki*%lt a )eran*aoszlopnak5 - Ctt akarja t#lteni az éjszakát a )eran*ámon" - Cgen. A#kéletesen t$*ok )igyázni mag$nkra. Gez* s#téte*ni. Vissza kéne mennie a szállására. - =iztos )agyok benne' ogy a sátram roppant$l iányolni /og. - , sátra" - Cgen. - 4átorban alszik" !iért" 3l/ogyott a pénze" - 3llenkez%leg. - =eny+lt b%rzekéjébe' és el%)ett egy sz(jjal át/ogott b%r pénztár0át. Ginyitotta' beleny+lt' és ki)ett egy aranyérmét. , naps$garak meg0sillantak a /ém /elsz(nén. 3gy kisebb )agyon. Rose elt.n%*#tt' ogy mennyit ér.
13D

3gy-két étig j&llaknának bel%le" -áromig" - ,kkor' mi a gon*" , /ér/i ar0a za)art t1kr#z#tt. - 2r&báltam szállást keresni' *e sajnos a legt#bb szomszé*ja kritik$s bizalom iányban szen)e*. ,mint megláttak' bezárk&ztak' le +zták a re*%nyt' és semmilyen kiabálás )agy pénztár0alengetés nem gy%zte meg %ket' ogy allgassanak az okos sz&ra. Rose elképzelte' ogy ott állt az @gletree- áz bejáratánál abban a atalmas' sz%rmés k#penyben' az &riási kar* kil&g a áta m#g1l' és torkaszaka*táb&l 1)#lt' aztán meg /el*1 #*ik' ogy senki nem j#n ki. Rose elne)ette j magét. - =iztos' ogy a bajom m$latságosnak szám(t - mon*ta a /ér/i szárazon. - !aga egy %r1lt elyen lakik' a ol bolon*ok élnek' akikbe egy 0sepp $*)ariasság sem szor$lt. - 2r&bálta !09allékat *élen" Ráj$k /érne némi pénz. , /ér/i /elemelte az orrát' és olyan arisztokratik$s /enn éjázás ára*t bel%le' mint a ol0s& k#lnit szagolt )olna5 - Nem /ogok egy /észerben al$*ni! - 7aj' bo0sánat' kegyelmes $ram! - Rose még jobban ne)etett. - 3gyesek az én elyzetemben a ne)etését sért%nek találnák. i Nem te etek r&la. =iztosan az i*egeim. Y Rázk&*ott a ne)etést%l. , /élelem' amely i*eg t#mbben 1lt meg benne' ol)a*ni kez*ett. , kék)ér. nem )olt ártalmatlan att&l nagyon tá)ol esett-' *e amint ne)et1nk )alakin' ne éz )isszamenni a ny(lt rettegésbe. - -agy atná' ogy itt mara*jak. 2ersze /izetnék érte. , pénzérmét a tár0ába pottyantotta. :émes angot a*ott' jelez)e' ogy még sok asonl& )an benne. - Q' maga j& /irma - mon*ta Rose. - ,zt akarja' ogy enge*jem meg' ogy nál$nk al$*jon" - !iért ne" !ár meg(gértem' ogy meg)é*em magát' (gy a saját sza)am k#t e ez a ter1let ez' legalábbis ma estére. 3zzel az er%)el a szeren0sétlen elyzetemen keres et is egy ki0sit. - !aga i etetlen. - Rose megrázta a /ejét. !i a 0s$*áért akar ez ennyire beker1lni a ázba" Rose lényének
137

egy kis része azon t.n%*#tt' le et' ogy a /ér/i igazáb&l a /i+k miatt agg&*ik' *e lényének nagyobb része 0inik$s itetlenséggel lerázta a gon*olatot. , /ér/i kék)ér.. !agasr&l tesz a kor0s perembeli /i+kra. 3gyszer.en gyakorlatias )agyok. Val&sz(n.leg )an egy )en*égágy a ázban' ami' remélem' tiszta és p$ a' és (gy sokkal jobb' mint a )eran*a megle et%sen kemény pa*l&ja. Rose átgon*olta a *olgot. Vállának egyetlen l#késé) a /ér/i képes lenne bet#rni az ajtaját. 4%t' le et' ogy a /alon is kereszt1lmenne' a +gy atároz. =iztonság$kat tekint)e az' ogy kint )an a )eran*án' )agy bent )an a ázban' szinte már é*es min*egy. , pénz pe*ig nagyon is j&l j#n. 3gy pl$sz teljes egyenr$ a 8eorgie-nak. 6$n0 ables instant ebé*0somagok a gyerekeknek. !in*ig is szerették )olna ezt ebé*elni' *e mi)el egy *oboz 3 *ollár NK 0entbe ker1l' ezt ritkán enge* ették meg mag$knak. 3z tisztán 1zleti egyezség lenne' a másik egyezség1nkt%l k1l#n - /igyelmeztette a /ér/it Rose. - -ogyne. - 3sk1*j#n meg' ogy meg sem pr&bál molesztálni. , /ér/i nagyon lassan )égigm$strálta5 -a +gy *#nt#k' ogy molesztálom' az nem pr&bálkozás lesz. Js akkor maga nagyon lelkes lesz. Rose érezte' ogy el)#r#s#*ik5 !ost' ogy jobban belegon*olok' nem is t$*om' ogy a ázam )an-e akkora' ogy az eg&ja bele/érjen. Ge)és elyre /érne bele. Vagy meg(géri' )agy kint alszik. - -a ragaszko*ik ozzá. - Pr1lnék' a allanám az esk1sza)ait. , /ér/i /els& ajtott5 !eg(gérem' ogy nem molesztálom magát' bármilyen nagy is a 0sáb(tás. - Js a gyerekeket sem. , mosoly elt.nt az ar0ár&l. Pssze +zta a szem#l*#két' és a szeme els#téte*ett5 , 9amarine nemesi ázb&l származom. Nem molesztálok gyerekeket. Nem t.r#m el azt a sértést' ogy... Nem ér*ekel - )ágott k#zbe Rose. - Vagy jogos /eláboro*ásában *#ngeti to)ább a mellkasát' )agy meges13K

k1szik' és i*ebent alszik. !aga *#nt. - !aga a legbosszant&bb n%személy' akit )ala a is ismerrtem. 3sk1sz#m' ogy nem molesztálom a /i+kat !orogta. Rose kiny+jtotta a kezét' és a /ér/i egy aranyérmét pottyantott a tenyerébe' mágiabeli zsozs&. !ég a *rák&i illetéket is /igyelembe )é)e' amennyiért !aS Aaylor az aranyat *ollárra )áltotta' ez egy &napra elég élelemre. - Nin0s apr&m. Nin0s kisebb pénze" - Aartsa meg - morogta a /ér/i. - , ogy & ajtja. Rose g+nyos meg ajlással tárta szélesre az ajt&t5 - Gérem' /elség. - , >9amarine lor*? is megteszi. - , ogy gon*olja. Rose beterelte a /ér/it. , /i+k már eltakar(tották az ételt' és épp a tányérokat mosogatták. - 8eorgie' oz* be a tányérját' és az italát a )eran*ár&l' kérlek. !a este apa ál&szobájában alszik. Ae az én szobámban alszol' a /#l*#n. , kék)ér. alk torokmorgást allatott. -armin0 máso*per0 m+l)a Rose és a kék)ér. egymással szemben 1ltek az asztalnál. Rose megk&stolta a pala0sintát. !aj*nem i*eg )olt' *e még min*ig /inom' és Rose /arkasé es )olt5 - 3gek' ez nagyon /inom! - 6assan. Rose /elemelte tekintetét a tányérjár&l. , /ér/i szálegyenesen 1lt az asztalnál' és sebészi pontossággal *arabolta /el a pala0sintát. - 3gyen lassan - mon*ta a kék)ér.. - Ne a )illájá)al )ágja /el az ételt. , késsel )ágja' és elég kis *arabok legyenek a oz' ogy kényelmesen t$*jon )álaszolni egy magá oz intézett kér*ésre +gy' ogy el%tte nem kell nyelnie. ,iért &ont én? - 3gyéb #tlet"

13N

Rose szarkazm$sát a /ér/i elenge*te a /1le mellett5 Cgen. Rám nézzen' ne pe*ig a tányérjára. -a a tányérjára kell néznie' 0sak r#)i*en pillantson rá. Rose letette a )illáját5 - 6or* Gamerá*... - 9amarine. - A#k min*egy. - -() at <e0lannek. Fgy mon*ta' mint a a /ele királyságát a*ná neki. Van képe ozzá. - <e0lan' j&. -ogy telt a napja" , /ér/i #ssze)onta a szem#l*#két. 3gyszer. a kér*és5 ogy telt a napja" !it 0sinált a )ereke*és és a pala0sintázás el%tt" Gipi entem az $tazás /ára*almait - mon*ta a /ér/i. -irtelen királyi légk#r lengte k#rbe. - 4z$n*ikált. - !egle et. Jn egész nap s+roltam' porsz()&ztam és port t#r#ltem t(z iro*ában' a A#re*ékben. Reggel /él étkor értem o*a' és atkor j#ttem el. :áj a átam' még min*ig érzem a /e ér(t% szagát az $jjaimon' és a láb/ejem olyan lapos' mini ezek a pala0sinták. -olnap )issza kell mennem *olgozni' ezért békében és 0sen*ben szeretném megenni az ételemet. 3lég j&l ne)elt )agyok az étkezés terén. Aalán nem elég j&l ne)elt magának' *e elég j&l ne)elt i*e' a 2eremre' és ebben a ázban a társa*almi kellem legmagasabb /okán állok. 4z&)al tartsa meg a kritikáját magának. , /ér/i ar0ki/ejezése már megérte' ogy beenge*te a ázba. !int a po/on )ágták )olna. Rose rámosolygott5 - Q' és k#sz#n#m a pala0sintát. Csteni /inom.

140

6. fejezet R o s e k o r á n ébre*t. Rossz$l al$*t' és &ránként /elébre*t' ogy ellen%rizze a /i+kat. Gétszer +gy itte' ogy all )alamit o*akint' és kiment a )eran*ára' ogy k#r1lnézzen. Nem talált semmit. 9sak az éjszaka' ami az el%z% nap még olyan k#z#nségesnek t.nt' irtelen balj&slat+ lett' és )eszéllyel teli. ,mikor meg siker1lt elal$*nia' sz#rnyekr%l álmo*ott' sikoltoz& gyerekekr%l és arr&l' ogy elnyeli egy )égtelennek t.n% sárt#meg. -ajnali #tkor +gy *#nt#tt' nem pr&bálkozik to)ább az al)ással' és ki)onszolta magát' ogy /%zz#n egy ká)ét. 3l ala*t az apja ál&szobája mellett. ,z ajt& 0s$k)a )olt. 3l%z% éjszaka r#)i*en k#rbe)ezette <e0lant a ázban' a /1r*%szobá)al kez*)e. Fgy t.nt' a /ér/i kézben tartja a *olgokat. Rose nem )olt meglep)e. , A#re*ék létezése nem igazán )olt k#zt$*ott !ágiában' *e a nemesség né ány tagja t$*ott r&la' a ogy a A#re*ék né ány )álogatott lakosa is t$*ott !ágia létezésér%l. Val&sz(n.leg <e0lan elég magasan állt a társa*almi ranglétrán a oz' ogy a titkos in/ormá0i& a birtokában legyen. , k#rbe)ezetés )égén Rose a*ott <e0lannek egy +j /ogke/ét - a zsozs&ért még t#bbet is ér*emelt -' aztán tiszta t#r1lk#z%t is' és /riss ágynem.t +zott /el az apja ágyában. , gyerekek j& éjszakát k()ántak <e0lannek' és elt.ntek az ajt& m#g#tt. Jjszakai bolyongása során Rose nem látta a /ér/it. =ármilyen /antomzajokat allott is' <e0lant nem za)arták. Rose r#)i*en elt.n%*#tt' ogy bekopogjon-e ozzá' *e )ég1l meggon*olta magát. Nem kell még elin*$lnia' még nem' és sz()esen )enne egy 0sen*es ká)ézást' miel%tt a gyerekek /elébre*nek.

141

. 4okkal inkább emiatt' nem pe*ig az arany miatt ér*emelte ki' ogy a ázban al$* asson. . !ég min*ig t+l meleg. ajnal asa*ás el%tti /ényben a le)eleken és a /1)#n s#téten és ne*)esen meg1lt a armat.. Rose )isszagon*olt a /i+k problémájára. Nem )oltak él% alottak' nem i*ézték meg %ket' nem támasztották /el %ket' és nem is )áltoztatták át. i*egen lett )olna. !#g#tt1k látta az #s)ényt' a ogy k#*#s s#tétségben kanyarog a /ák k#z#tt' . !in*en )arázslatnak )an )alamilyen k#t%*ése a természet ez' még a leggonoszabbnak is' *e ezek a sz#rnyetegek semmi ez nem )oltak k#t et%ek. . 3l%tte széles ablakok ny(ltak a pázsitra' amelynek szélén bokrok sorakoztak. =ármennyire is /áj*almas )olt beismerni' roppant álás )olt' ogy <e0lan 7a0k seg(tségére sietett. 3mlékezetébe i*ézte <e0lant' akiben b$zog az energia' szeme jeges' *e )ilág(t&' /e ér /ényben izzik. -. . !ég min*ig meg akarta érinteni az ar0át' ogy megbizonyoso*jon a/el%l' ogy tényleg +s-)ér ember. Rose ajká oz emelte a 0sészét' kissé meg/+jta' és megérintette a peremét. Aegnap éjszaka t#bbsz#r is az eszébe j$tott' t#bbsz#r#s sz$ny&kálása és paranoiás ébrenléte k#zben. lények még min*ig za)arták.z ilyen reggeleken Rose álás )olt' ogy /e*él )an a /eje /elett' és ká)é )an a 0sészéjében. <e0lan )alami más. ko0si nélk1l 142 . 3l atározta' ogy teljes mértékben kiél)ezi a ká)ét. sz#rnyek )arázsereje semmi ez nem )olt k#t et%. !in*ezek ez az embernek )alamilyen természetes elemre )an sz1ksége5 k%re' /émre' él% sz#)etre' és ez az alap lenyomatot agyott a )égs% alkotáson...zr%l' t#lt#tt magának egy 0sészébe egy kis tejjel' maj* le1lt az asztal oz.)#sség ára*t be az ablak spalettáin.Ginyitotta az ajt&t' ogy beenge*je a /riss le)eg%t' egy kis /ém )izeskannában ká)ét /orralt Laz apja ibriknek ne)ezteMZ kétszer is /el/orralta a ká)ét' miel%tt )ég1l le)ette a t. 4o a nem érzékelt még semmit' ami ennyire..

. . gyerekeket /él négykor enge*ték ki a s$lib&l' és b$sz áromnegye* négykor tette ki %ket.z a*renalin sz$rkapiszkái 0s(pték a karját. !ozgást érzékelt az #s)ényen' és kiny+jtotta a nyakát' ogy jobban megnézze.z' ogy egye*1l elenge*je %ket' le etetlen' mi)el ezek a lények itt )annak a k#zelben. Nagyi )al&sz(n.*ele-nél )an.z i*%s #lgy mélyen az 3r*%ben élt' és nagymama' )ala ányszor meglátogatta' általában ottmara*t éjszakára is. /i+k nem )ár atnak két &rát a b$szmegáll&ban.ágia En)iklo&édiája 0(m. Ne)eltetés1k pre0(z )olt' sz1letés1kt%l kez*)e tan(tották %ket' és ne)eltetés1k során beléj1k 143 . k#tetet és más k#ny)eket is' amiket el0serélt a kara)ánosokkal. !ágia nemesei mások oz nem /og at& atalommal ren*elkeztek. /enébe ezzel a pasassal! Val&sz(n.leg még min*ig . A#re*éknek is meg)oltak a maga raga*oz&i. Gi kell agyni$k egy napot.nem t$*ja biztonságosan ki)inni %ket a b$szmegáll&ig és el ozni %ket onnan. Rose megértette' ogy a /ér/i miért olyan' amilyen' @l)asta a . . .z árnyak k#z1l <e0lan emelke*ni ki' /$tott.leg' amilyen arrogáns a pasas' nem is t$*ja' milyen egy táma*& el%l /$tni. Rose /elegyenese*ett' azt itte' 1l*#zik a /ér/it. . <e0lan a pázsit oz /$tott' egy pillanatra el%re ajolt' megrázta a /ejét' és elkez*ett k#r#zni a áz k#r1l lass+' ko0og&s /$tással' mint a a t1*eje égését pr&bálta )olna 0sillap(tani. Rose )issza $ppant a székbe' p$lz$sa e)esen )ert. -ajnali lel étre be kellett érnie a m$nka elyére' és nagyjáb&l #tig *olgozott' a szeren0sés )olt' a nem' akkor atig. <e azért persze % rágjon lassan. Aer1leteik /#l#tt egyénenként $ralko*tak' országaik /elett pe*ig mint kine)ezettek' akiket egy alkotmányos $ralko*& /igyel% szeme k(sér. . . . Nem gyalogol attak el egye*1l a ázig' mi)el ezek a )a*állatok itt )annak a k#zelben' és Rose nem sz()esen )áratta )olna meg %ket ilyen sokáig a /%+ton.

!ágiában a nemesek ezzel /oglalatosko*tak.en nem t$*ta' ogy más ogy is le et létezni.. Rose-nak kellette magát. <e0lan arany aja' amely izza*ságt&l )olt ne*)es' )égigomlott a átán.nek' ny+jt&zott. @lyanok )oltak' mint a kitenyésztett /ajtatiszta k$tyák' amelyeket enge*elmességi )ersenyeken m$togatnak. Rose belemosolygott a 0sészéjébe.' )agy sem' % is 0sak /ér/i. Rose /élre ajtotta a /ejét' k#)ette a moz*$latot' és 144 . . Nem igazán <e0lan ibája' ogy min*enkire megpr&bálja rát$kmálni magát . 4#tét na*rágot és le)ágott szél. !agas )olt' nagy0sont+' izmos' er%s' *e )állainak és mellkasának massz() szélessége lapos asban és keskeny 0s(p%ben /olytat&*ott. . 6erázta magár&l' és le)ette a p&l&ját.g#z% )olt! Rose annyira szerette )olna megtan$lni' ogyan kell 0sinálni' ogy maj*nem megkér*ezte t%le' !aj*nem.pr& moz*$lat )olt' *e Rose észre)ette . p&l&t )iselt' amelyb%l ki látszott a karja' és k#nny. /ér/i biztosan az ar0ába ne)etne. atalmas kar* még min*ig a átán )olt. 6ába ossz+ és er%s. . 4zigor+ szabályok szerint éltek. <e0lan ki0sit laz(tott' t#kéletes mellkasát m$tat)a a /. Rose kezében /él+ton az ajka /elé megállt a 0sésze. <e0lan egy egész pi0it meg/or*$lt.egyszer. Gék)ér. <e0lan be/ejezte a k#r#zést' és megállt a )eran*a el%tt. <e 0sak mert megértette' onnan származik a /ér/i' att&l Rose még nem látta sz()esen. Nem kell +jabb táma*ási /el1letet a*nia.megnézte' ogy le et-e látni az ablakb&l.plántálták azt az érzést' ogy az elit ez tartoznak. 4zép a karja. . 3gész test/elép(tése ellenére )olt benne )alami éles' olajos simaság er%s )olt' r$ganyos és gyors' olyan ember' aki egész életét azzal t#lt#tte' ogy a testét /egy)erré t#kéletes(tse. 0sizmát. !ár (gy is azt gon*olta' ogy /igyelmetlen' $*)ariatlan kor0s. Végs% 0élj$k az )olt' ogy a*seregeket )ezessenek 0satába.z' a ogy megi*ézte tegnap a sz#rnyeteg képét' na' az leny..

/ér/i /elemelte a kar*ját. Nem érezte azt a rémiszt% )ibrálást' ami bel%le ára*na.z izm$kat 0s$pán az aranybarna b%r /e*te' amely most 0satakos )olt a /$tás miatti izza*ságt&l. <e 145 . Rose letette a 0sészéjét' a k#ny#kére támaszko*ott' és egyszer. .leg meg)eti' olyan emberek k#z#tt' akik lenéznék %t' 0sak azért' mert az' aki' esélyt sem a*nának' ogy megt$*ják' ki is %. !ég jég egy-szemei is rab$l ejt%ek )oltak' a benn1k rejl% /enyegetés ellenére is. Nem táplált ill+zi&kat. . )olt. Aalán gyilkos" !eg#lte )alami /ontos embernek a /iát egy párbajban" 3zt már inkább el t$*ta képzelni.a ogy a /ér/i meg/or*$lt' tekintete )égig)án*orolt bi0epszének éles )onalán' )égig izmos )álláig' át a mellkasán' lapos' ko0kás asáig..nek találta' és ipnotik$s érzés )olt bám$lni %t. Na és most" <e0lan a /eje /#lé emelte a pengét' és pár $zamosan a /.)észetének alálos tán0ában.. 3z már t#bb )olt' mint amit n% el)isel et. Rose megitta a ká)éját. 3zek !ágiában aztán t$*ják' ogyan legyen ko0kás a as$k! . /ér/i )al&sz(n. Nem' *#nt#tte el Rose. . mellkasán )agy a asa /#l#tt nem )olt sz%r.re m$tatott. 8y#ny#r. élet lenne. .en 0sak /igyelt. reggeli i*eg k#* ellenére a /ér/ib&l 0sak +gy ára*t a /orr&ság' mint a a belsejéb%l j#nne.z #00sei a legjobb esetben is szolgák lennének. Aalán nemi er%szakte)%.leg )alami igazán borzalmas *olgot k#)etett el' ogy a 2eremben keres magának menyasszonyt. -a belemegy' ogy a menyasszonya )agy a szeret%je lesz' akkor egy ri*eg' k#z#mb#s /ér/i ázában kellene élnie' aki )al&sz(n. 3gy ossz+ pillanatig moz*$latlan$l állt' er%sen #sszpontos(tott' maj* lát atatlan ellenségeket kaszabolt le a kar*párbaj m. 4z#rny. . 9s$pán annyi értéket jelent a /ér/i számára' ogy képes )illantani és gyermeket sz1lni. Cgaz' <e0lant lélegzeteláll(t&an gy#ny#r.

.mon*ta . . .my. négyszem. Ogyanez a *#g )égzett !r.z egész éjszakát azzal t#lt#tte' ogy a /#l*re rajzolgatta a )é*% ierogli/ákat egy /il0tollal. .my lánya' !in*y pr&bálta meg $gyanezt Genny 7&)al' 6eanne legi*%sebb /iá)al' aki azonban nem )álaszolt. .my terje*elmes áts&ját. . Gét +jabb lény b$kkant el% a kony áb&l. . . !in*en !e**ler-n% ilyen )olt. . lény el%re ajolt' és megb#kte a lát atatlan )arázs/alat' amely a ierogli/ákb&l ép1lt /el. lény ott 1lt az ajt&ban' és nem enge*te' ogy 3lsie kimenjen. A#bbet is rajzolt )olna' *e a /il0toll kiszára*t. .my magas )olt és p$ a' ar0a és asa kerek' barna aja kis $rkákban g#n*#r#*#tt. . . ki/a0sart krikszkrakszokb&l szikra pattant ki' és meg0s(pte a lény állát. 6eanne nagyjáb&l $gyanolyan magas )olt' *e so)ány és ny$rga' éles ar0)onásokkal. 3lsie lebiggyesztette az ajkát. 3lsie /eléje rázta a játék ma0k&t. sáljai)al a intaszék ez k#t#zte magát' *e t$*ta' ogy ezek nem tartják sokáig. @lyan )olt' mint egy 0i0ikkel ren*elkez%' sz%ke menyét. . =aná)al' ebben biztos )olt. 3gy1tt ki /ogják rángatni. lény egyenesen a szemébe 146 .z #regek né a ilyenek .Nem t$*om' mi 1t#tt belé.my megborzongott' és átpillantott a )álla /#l#tt.G#sz#n#m' ogy elj#ttél ..nne a szeme el%l' a ogy a /ér/i eltá)olo*ik a ázát&l' és so a t#bbé nem tér )issza. )eran*án .mon*ta 6eanne megért% b&lintással.z egyik szinte s+rolta . .Rose még sokkal jobban érezte )olna magát' a az az izmos át és az a t#kéletes áts& szépen elt.z ajt&n át látta az $nokáját' . . 9looneyl ringatta.myt és a legjobb barátját' 6eanne-t' akik s$ttog)a tanako*tak. 3lsie a szobájában 1lt a intaszékben' és !r.z átra1lt' és megm$tatta 3lsienek a /ogait5 )ér)#r#sek )oltak' és ron*ák. Nem akar kij#nni' és egye*1l nem t$*om kirángatni. Aegnap *él &ta (gy 1l.

lény elslisszolt az +tb&l' és beb+jt a kanapé m#gé. 147 . . 3lsie )i0sorgott.Nagyi! Gi kell j#nn#*! 3lsie elenge*te !r. A$*o*' milyenek az emberek. . . .Nem olyasmi' ami)el ne b(rnék el magam is' *e. 6eanne megállt az ajt&ban' és rámere*t a /ekete )onalakkal tark(tott pa*l&ra5 .z ilyesmit nem lenne szaba* )égignézni1k.Q' egek. =iztos' ogy nem )iszik ki innen' o*a' a ol a sz#rnyetegek elkap atják. . 9sak. 9looneyt' és megraga*ta a intaszék kar/áját.Psszepisilte magát. .my el%re ajolt és bizalmasan o*as+gta5 . -amarosan.már 0sak az iányzik nekem' ogy )alami gonoszság ára*jon ki ezekb%l a ierogli/ákb&l. !aj* .. Cgen' t$*om.z elme né a 0sak k#z#l )alamit.(gérte sz1rke szeme.my )állat )ont' és )issza/or*$lt 6eanne.ez.)elte. . @stoba liba. .. .. két lény a /alba )ájta a karmait' és elkez*ek /el/elé mászni' mint két atalmas' $n*or(t& 1ll%. . .z ajt& /elé in*$ltak.!iattam nem kell agg&*no* .pr& )akolat*arabok t#rtek le és a potyogtak a /#l*re. !i)el =obby elment )a*ászni' teljesen egye*1l )agyok itt..nézett. . Nem akarom' ogy elterje*jen' ogy bántom a nagyanyámat. 6eanne b&lintott5 . az biztos' ogy nagyra értékelem' ogy itt )agy.biztos(totta 6eanne. Jrte*" Ctt gyerekek laknak. -amarosan . Ae nem pletykálko*sz.6egy1nk t+l rajta! . 6eanne megrázta a /ejét5 .z ajt& mellett áll& lény rámosolygott. 4zeretném elintézni' mire a gyerekek /elkelnek..zt sem t$*om' mit jelent.my átment a szobán' és megállt 3lsie el%tt5 . 3zt éjszaka m..my megrázta a /ejét.

3lsie ..Q' szentséges ég' a szék ez k#t#zte magát a szép sáljai)al. . Genny 7o nem )olt olyan b$ta' mint . .C*e ()om' ogy bogozza ki a 0som&t' aztán egyenesen a /1r*%szobába )issz1k. Genny meg/or*$lt' és alottsápa*t lett. 3lsie /el$grott' arapni pr&bált' *e . .. 3lsie /eléje karmolt' *e . Genny átratántoro*ott.kiáltotta neki 3lsie. . . Js most" . lény el%relépett' és i*e-o*a intázott. . Genny 7o! . .ltek5 . .my. 3lsie morgott és )i0sorgott' *e nem érte el .. . Psszenéztek. .li egte .-a nem )agy ajlan*& az észér)ekre allgatni' 6eannenel er%)el /og$nk ki)inni.4zeretném' ogy. . Genny 7o! . ierogli/ák ki0sit megremegtek.Nagyi! 3lsie /elemelte a kezét' 0sontos $jjai karmokként szor$ltak #ssze5 . .my a bal kezét a mellkasának nyom)a' a székbe szegezte.my /els& ajtott' el%re ajolt' és megpr&bálta kiszaba*(tani..kiáltotta 6eanne. ogy gon*olo*..nya" .my a jobb kezét is a kar/á oz sz#gezte.my lek$poro*ott' ogy a szék lábánál le)% laza 0som&t kik#t#zze' mire 3lsie )égigkarmolta az ar0át. Gib$ggyant a )ére.-agyjatok békén! 6eanne rá)ágott a bal kezére' min*két karjá)al leszor(totta.:$ss! .my kezének szor$lt.my *#bbenten bám$lt' szemébe k#nnyek gy.my. - 148 .z $*)ari ajt& 0sap&*ott' és Genny 7o ala*t át a nappalin' maj* belépett a ál&szobába.my karját.Nem érem el a 0som&t' és a elenge*em' )éresre karmol.z els% lény a pamlag m#g1l $grott el%' és Genny átára bám$lt. 3lsie k#rmeit a /ába mélyesztette.:$ss! .

4zája kiny(lt. 149 . 6e)eg%ért kapko*ott' nyelt' k1z*#tt' maj* /elsikoltott' +gy' ogy 0s#r#mp#lni kez*tek az ablak1)egek.

Nem .mon*ta <e0lan. . . fejezet Rose el/ele*kezett a ká)éjár&l min*a**ig' am(g <e0lan be nem /ejezte az e*zést. . Nem ártott )olna egy pillanat' am(g le igga*.Gá)ét" . 4z$per1l néz ki' *e olyan illata )an' mint )alami *rognak' és a Rose o*amegy és megk&stolja' le et' ogy el aj(tja a szaba*ságát' a /1ggetlenségét és a j#)%jét egyetlen 0s&kkal. .G#sz#n#m.!iért )an magán ez a r$ a" . G#r1l#tte elt#rp1lt a kony a' a /ér/i nagy )olt' aranyl& és za)arba ejt%. 0égemnél min*enki ilyet or*.kér*ezte Rose. neonz#l* 150 .lt. . 4okkal k#nnyebb lenne az élete. Ctt a 2eremben nem sokat a*$nk a 0erem&niára és a /ormális r$ ára. . 4emmi gon*. .3z az egyenr$ ám.7. 6egalább a p&l&ját )issza)ette' ez atározottan j& *olog )olt. ká)é ki .=orzalmas. . !ár nem azért' *e az #lt#zéke teljesen j& )olt' s%t Rose +gy érezte' jobban tenné' a /ogna egy nagy' /ekete szemeteszsákot' és rá +zná a pasasra. Rose érezte' ogy /elállnak a nyakán a pi ék. /ér/i pillantása Rose 9lean-n-=rig t-egyenr$ ájára esett5 . <e0lan b&lintott5 . k#zelébe ér)e Rose megérzett egy illatot5 a szantál/a al)ány aromáját és egy nagyon /ér/ias pézsmaillat ke)erékét' ami izza*ságt&l /ényes' )ilágosbarna b%réb%l ára*t. Rose remélte' ogy a /ér/i maj* lez$ anyozik' (gy ki kell mennie a kony áb&l.mon*ta magában Rose atározottan' és egy lépéssel eltá)olo*ott a k#zeléb%l.3lnézést az #lt#zékemért . :elállt' ogy egy /riss 0sészé)el t#lts#n magának' amikor a /ér/i be)on$lt az ajt&n.

3nnek ellenére maga nagyon bájos benne ..-(zelgéssel nem sokra megy .G#sz#n#m.. . . Rose tejet #nt#tt bele' és az egyik tálkát a /ér/i /elé tolta.. . Jn 0sak ténymegállap(tást tettem.. !omentán 0sak ez )an itt on.mon*ta <e0lan.egyenr$ a tényleg borzaszt& )olt' *e nem értékelte' ogy a /ér/i ezt meg is jegyezte.zt tettem' amit bármelyik be0s1letes ember megtett )olna . !aga egy gy#ny#r. .)álaszolta a /ér/i i*egen.tette ozzá a /ér/i. 3z most b&k )agy sértés" !i)el nem t$*ta el*#nteni' ejtette a *olgot. G#sz#n#m' ogy megmentette 7a0ket. Js ogy )el1k mara*t' és pala0sintát s1t#tt. !ik a szán*ékai )elem kap0solatban" 6i0itet ren*ez' és ela* a legt#bbet (gér%nek' mint egy értékes te enet' )agy magának akar megtartani" . /ér/i abozott' mint a *#ntésképtelen lenne. . . Rose le)ett egy za0sk& gabonapely et a pol0r&l' és két tálkába #nt#tte. (zelgés ez t+lzás kell. .4zokás az éjszaka itt al)&kat reggeli)el k(nálni Y mon*ta a /ér/i.mon*ta Rose. Rose le1lt szembe )ele' és ránézett5 Aegy1k /el' mon*j$k' ogy maga teljes(ti a pr&bát. .' ron*a zsákot )isel. n%' aki egy természetellenes sz(n. /ér/i szeme els#tét1lt5 151 . Ren*ben' )ettem. Rose a /ér/ira bám$lt' nemigen értette mit kez*jen ezzel.Remélem' szereti a !ini E eatset. 3z nem (zelgés . Ginyitotta a száját. /i+k nagyon bátrak. !égsem )agyok még min*ig ajlan*& magá)al menni.

sz& melyik értelmében" Geskeny mosoly játsza*ozott a /ér/i ajkán.!iért akar t$*ni r&la" .Jpp ellenkez%leg. /ér/i el%re ajolt.nt' teljesen #sszpontos(t' mint a $grani kész1lne5 .!iért ér*ekli" . Volt egy pillanat' amikor a /ér/i szeme /el)illant' és Rose arra gon*olt' ogy be0sapja.*rianglia szabályait betartsák.. sz& min*en értelmében. !ik a szán*ékai )elem kap0solat ban" .nt' a /i0k&nak nin0s $mora.*riangliában. .3z most nem /ontos. . rabszolga-kereske*elem tilos . Nem mint a Rose elt. -a )alakik embereket ár$lnak' nekem t$*nom kell r&la. 6e et' ogy tré/ált" Nyil)án nem. Rose #ssze +zta a szemét5 .zz#n bel%le' *e +gy t. . . .nt a szeméb%l. <e0lan azonnal átra*%lt' és /apo/át )ágott. Rose /élrenyelte a ká)éját.Valaki már li0itre bo0sátotta magát' Rose" .rné' ogy g+nyt . 8eorgie /elmászott a 152 .. !in*ez nagyon j& .z én /elel%sségem a biro*alom /%nemeseként $tánanézni' ogy .*e még nem )álaszolt a kér*ésemre. Rose ozott még egy tálkát' kit#lt#tte a tejet' és szétosztotta a !ini E eatset. Rose-nak nem )oltak kétségei a/el%l' ogy meg is teszi. 4#tétz#l**é )áltozott a szeme5 . 3zt komolyan is )eszem. !int a 0sak azért mon*ta )olna min*ezt' ogy /elbosszantsa. 8eorgie botorkált be a kony ába' a szemét *#rzs#lget)e.3lérem' ogy az illet% mélyen megbánja. keménység egy része elt.=irtokolni & ajtom magát. Fgy t.mon*ta Rose ..

. 8eorgie <e0lanre pillantott' )al&sz(n.G#sz#n#m az ételt . )olt' még a mar0ona is. <e a tapasztalat megtan(totta Rose-nak' ogy a kék)ér. . /i+k )é*telenek )oltak ezzel szemben.mon*ta <e0lan' és /el)ette a saját kanalát. 4zép teste )olt' és magabiztos /ellépése' *e ez sem. 8eorgie +gy k#sz#nt meg )alamit' ogy nem kellett rász&lni. . <e0lan rágott' még t#bb gabonapely et mer(tett /el a kanállal' a szájába tette' és 8eorgie-ra pillantott. 7obb (ján mon* at& )olt' ogy <e0lan /ér/iasságot árasztott magáb&l. !ás k#r1lmények k#z#tt talán Rose is az lett )olna. kar*ja sem' sem a k#penye )agy a b%rzekéje. Rose megértette' miért' <e0lanben )olt )alami' ami azt s$gározta' ogy >/ér/i?.<e0lan melletti székbe' és egy kanállal elkez*te piszkálni a gabonapárná0skákat. Nem az ar0a' abár sz()/áj*(t&an j&kép.molyan >rá szám(t atok egy s#tét sikátorban?-/éle /ér/iasságot. Illan*&an é es )olt' *e +gy 0sipegetett' mint egy kisma*ár5 egy arapás itt' egy arapás ott. Valami meg atároz atatlan )olt a szemében' a le)eg%ben' ami ára*t bel%le' )alami' ami Rose számára meg/og atatlan )olt. 6egalább egy aszna )an annak' ogy itt a kék)ér. 3z a sziklaszilár* /ér/iasság atásos sz(njátékra képes.molyan >/ejbe k&lintja a rossz/i+kat egy székkel' miel%tt lel%nek?-/éle /ér/iasságot. . !in*en lépését /igyelnie kell.)issz angozta 8eorgie.leg azért' ogy mi lesz a k#)etkez% lépése.. -a megtáma*nák %ket' <e0lan nem abozna k#zéj1k és a )eszély/orrás k#zé )etni magát' mert a /ér/iak ilyenek. 8eorgie abozott.G#sz#n#m az ételt .ekt%l /élni kell' és ker1lni kell %ket. !ostanában kész k(nszen)e*és )olt rá)enni a /i+t' ogy egyen. <e0lan egy kanálka gabonapely et elyezett a szájába. Js a nem e)ett' reszketni kez*ett. . 8eorgie megrezzent a z#l* szeme erejét%l' /elemelte a saját kanalát' 153 . .

7a0k azt mon*ta' ogy tegnap Eilliam-szago* )olt.4z()esen . 6e et' ogy 0sak $*)arias. n%)ére* gyakran jár ran*izni" .!iért" !ert nem biztonságos elgyalogolni a b$szig )agy )isszagyalogolni onnan.. .zért' mert =ra* <illon megpr&bálta elrabolni a leg$tols& ran*ij$kon. =ra* /ejbe )ágta Rose-t egy baseball. 3gy pasi. 4zereti az ak0i&/ig$rákat . +gy életre kelt' mint egy 0ápa' amely kiszagolja a )ért5 . . . 4o a .mormolta Rose. .!in*en éten .0sattant /el Rose. . . <e =ra* egy 154 . -a nem *olgozom' nem esz1nk. <e0lan sz1netet tartott.. 3zt meg onnan t$*ja" . . Ao)ább ettek. 8eorgie mo0orogni kez*ett a székében' és Rose-ra pillantott5 . Rose rábám$lt.Ran*ira ()ta Rose-t' *e % nem ment el. <olgozni megy" Nem els%sorban a /i+k biztonságá)al kellene t#r%*nie" Nagyon j&l t$*om' mi a k#telességem.és enni kez*ett.8eorgie! !ár kés% )olt.Gi az a Eilliam" . Clyen egyszer.t%)el' és Rose erre megégette a )illámjá)al' 7a0k szerint' és szerintem is' Eilliam j& /ej.4emmi k#ze ozzá! .8eorgie' ma nagyi )igyáz rá* ..!ém[re mesélte. . /ér/i 0sen*ben e)ett' kiél)ezett min*en /alatot. =iztosan jobb oz szokott. Rose <e0lanre pillantott.Nagyon /inom' k#sz#n#m.mon*ta Rose. kék)ér.jelentette ki $gyanakkor 8eorgie. .mon*ta Rose.mon*ta 8eorgie seg(t%készen. Jszre)ette' ogy Rose nézi. Raga*oz&ra emlékeztet% /ény )illant <e0lan szemében. .

. <e0lan el%re ajolt' ar0ki/ejezése jeges )olt5 . . . . Rose nagy le)eg%t )ett' és kilépett a )eran*ára. Rose akkor sem lep%*#tt )olna meg jobban' a egy r&zsasz(n. -ogy néz ki Eilliam" Rose elmosogatta a tálkáját' kipillantott az ablakon' és meglátta' ogy 6eanne @gletree k#zele*ik a áz /elé' megle et%sen atározott léptekkel. né ány alkalommal' amikor nyil)ánosan 155 . .Gi ez" .<#bbenetesen j&kép.3z a Eilliam.!enj' mos* meg a /oga*' és ébresz* /el a test)ére*et. !ara*jon i*ebent' kérem.. ele/ánt jelent )olna meg az #s)ényen. . 6eanne o*asietett a lép0s% #z. .' szi)ár)ány/1l.sz&lt o*a a /ér/i. -ogy néz ki" .3z /ontos.2ersze' ogy t$*nom kell. 4o)ány' keskeny 0s(p%j.gennylá. 8eorgie le0s$sszant a székér%l' és kiment.8eorge! .Rose . . -a találkozom )ele' le kell beszélnem arr&l' ogy $*)aroljon magának.6étezésem egykori 0sapása.3z elég sok /ér/ira illik.Rose angja pengeéles )olt. .jkán el altak a sza)ak.z $t&bbi négy é)ben egy ár)a sz&t sem beszéltek egymással. Rose )issza +z&*ott' 6eanne pe*ig nem )olt )alami nagy társasági lény' /%leg az&ta' ogy 4ara Ealton /érj ez ment és elk#lt#z#tt. Nem akarja' ogy #ssze)erjek )alami i*egent' $gye" Rose a mosogat& oz )itte a tálkáját. .Nem kell t$*nia' ogy néz ki! . 6eanne ar0án aggo*almas ki/ejezés 1lt' amely sápa*t maszkká torz(totta )onásait. .mon*ta Rose. n% )olt' aki szinte min*en1tt sz+r&s )olt5 sz+r&s k#ny#k' sz+r&s tér*ek' sz+r&s ar0 és olyan pillantás' amir%l Rose tapasztalatb&l is t$*ta' milyen sz+r&s t$* lenni. 3z mi" <e0lan o*aállt mellé5 .

Rose )agy egy t$0at *olgot mon* atott )olna .my -aire-t' ogy seg(ts1nk neki 3lsie nagyi)al. .my ar0át.4ara r&l' aki már nem )olt ajlan*& megismerni 6eanne-t' 6eanne /érjér%l' =ea$ @glet orpe-r&l' aki ismeretlen kalan*ok /elé )ette +tját' 6eanne apjár&l' aki a m+lt )asárnap is annyira ber+gott' ogy eloká*ta magát a' templomlép0s%n' #r#kre /el ábor(t)a a elyi perem lak& keresztényeket.7& reggelt.kér*ezte egyszer. intaszéké ez k#t#zte magát' és amikor . Ro a*t ne éz nem )enni t$*omást )alakinek a létezésér%l' aki itt áll a )eran*a mellett. .Néz*' t$*om' ogy pokollá tettem a gimiben az élete*et.!ert Genny 7o a te ne)e*et sikoltozta .en. <e Genny 7o látja. Genny 7o belépett a szobába' és sikoltozni kez*ett. 3lsie azt mon*ja' ogy mi azért nem látj$k' mert rejt%zk#*ik' és a mi )arázser%nk nem elég er%s ozzá. tea*él$tánjai)al" . . =e ()tam Genny 7&t' ogy seg(tsen kibogozni a 0som&t' am(g én le/ogom a nagyit. .7& reggelt' 6eanne .. =ezárk&zott a szobájába' és nem ajlan*& kij#nni. ..!i a baj" . 6etépte a p&l&ját' és megkarmolta a mellkasát. -iszen ismere*.Cgen. 3lment1nk meglátogatni . 6eanne sápa*t )olt' és kék szemében Rose a /élelem szikráját /e*ezte /el. . 2r&báltam ki)inni a szobáb&l' *e )alami leszak(totta r&la a r$ áit.3lsie !oore-t" .nyelt nagyot 6eanne' a angja reke*t )olt. <e a gyerekemr%l )an sz&.kér*ezte Rose. <e 6eanne 0sak állt' /élelem )olt a szemében' (gy Rose nem beszélt egyik ilyen térmár&l sem.Genny 7o.mon*ta Rose $*)ariasan. 156 .my)el megpr&bált$k megmoz*(tani' #sszekarmolta . . .!iért ozzám /or*$lsz" .#ssze/$tottak' titkos megegyezéssel nem )ettek t$*& mást a másik létezésér%l. .

nél /og)a.Várj meg itt' kérlek.b&lintott 8eorgie. 3gy légi' )i ar)ert tengerészlámpa )olt. Rose besietett' le +zta a pa*láslétrát' és /elmászott' /elkattintotta a )illanyt.kiáltotta Rose. -a ebé*re nem j#)#k )issza' /ogjátok a p$skákat' és menjetek el a nagyi oz. .. 157 . . . @ké" . . .6átta*' ogy bármi is kij#tt )olna a szobáb&l" 6eanne megrázta a /ejét5 . )astag' erezett 1)eg m#g#tt kis z#l* lény 0sillant meg. Ne éz /émaljzatát és *(szes tetejét a t#bb é)nyi' s&s )(zzel )al& találkozás elsz(nezte.Gérlek' seg(ts megmenteni a /iamat! . Rose gyengé*en megrázta' a tetején le)% gy. .Cgen. pa*lás é)eken át azon tárgyak i*eiglenes gy. 3gy per0' és itt )agyok.r.. 4enkit ne enge*jetek ki )agy be. -amarosan )isszaj#)#k. @lyan.Rose megborzongott' eszébe j$tott a sz#rnyeteg' amelyik megtáma*ta 7a0ket. !int a nyálka 0s+szna )égig a áta*on" . 4iess! 7a0k belélegezte a pa*lás állott szagát' átk$tatta a /$r0sa tárgyakat' és ki alászta a alomb&l a lámpást.9sak éreztem )alamit. /i+ /elszala*t a létrán. .@ké . . -i*eg )olt és ne*)es. . /i+k rábám$ltak.G#sz#n#m! Rose lemászott' és k#zben $tas(tásokat osztogatott5 !ara*jatok i*ebent.7a0k! .4z1kségem )an a keres%lámpásra.jt% elye )olt' amelyeket apja a kalan*jai során talált' és most bizarr tárgyak 1*)#z#lték5 régi k#ny)ek' t#r#tt /egy)erek' /$r0sa /ejt#r%k' amelyeket a megol*asz' el)ezetnek )alamilyen 0so*álatos' nem létez% kin0s ez' amis(tott térképek' ol0s& boltokb&l beszerzett antik olmik.

. !ag$kkal megyek-jelentette ki a /ér/i' sza)ait a z#l* (riszekben játsz& jeges . . áz egy széles pázsit k#zepén tr&nolt' és kis )irágágyás' /ém $lla*ék meg négy rozs*ás ko0si )ette k#rbe . lány elin*$lt az #s)ényen' és ok nélk1l i*eges lett' mert a lénye egy része bol*og )olt att&l' ogy egy atalmas' izmos' egyméteres kar*ot )isel% /ér/i a seg(t%j1k. !iért" .my áza j&kora' régi ép1let )olt.Js maga egy nagyon maka0s n%.Gi ez a pasas" . .mormolta 6eanne' és $tolérte Rose-t.leg )olt egy a*ott alaprajza' *e a -aire 0salá* tagjai (resek )oltak arr&l' ogy azt itték' szor$lt beléj1k némi á0smesterségbeli t$*ás' és az é)ek során t#bb szobát is ozzátol*ottak a áz oz. .mon*ta <e0lan.Rose lero ant a )eran*alép0s%k#n. 6eanne tátott szájjal' némán bám$lta.nt.pa szobája 1res )olt' az ágy olyan szépen be)et)e' ogy Rose maj*nem anyatt esett. ..<e0lan" .@ké. . 3lsietett mellette' és meglátta a /ér/it' aki teljes #lt#zékben' k#penyben' min*ennel' kint állt a )eran*án.zok a lények )eszélyesek . . Rose nem t$*ta megaka*ályozni' ogy )el1k tartson.Rose elin*$lt ki/elé.)#sséggel nyomatékos(t)a. 6eanne egy pillanat alatt kij#tt a <e0lan okozta transzb&l' és k#)ette.7a0k" . ogy gon*olja.a ko0sik egyike sem 158 . 3gy /ér/i' aki amarosan 1res kézzel tá)ozik . . . )égén még meg#leti magát' 0sak azért' ogy engem bosszantson.7&. . !ost #ssze)issza katy)asznak t.. . Nagyon régen )al&sz(n.mon*ta Rose.

-ogy ogy lát&lámpa" .3z egy lát&lámpa. Jrtem! .kér*ezte <e0lan.$g$st$s.at é)e. nappali 1res )olt. .)é sz(nez)e a lámpa 1)egét. !ár a )an. 2eremben nem. 2ontosan Rose-zal szemben' a nappalin t+l egy ál&szoba )olt.járt a /orgalomban )agy #t. )arázslatot min*enki képes látni. 4em Rose-nak' sem a /i+knak nem kellett még so a asználni$k' *e az apjának egyszer-kétszer kellett' és megesk1*#tt rá' ogy m. !inél k#zelebb értek a áz oz' 6eanne annál gyorsabban lépke*ett. Rose a mellkasá oz szor(totta a lámpást.k#*ik. 4eg(t 6eanne-nek meglátni a )eszélyt.z ajt&t szélesre tárták' és az 159 . . . Né ány emberben itt er%sebb a A#re*ék energiája' mint !ágiáé.!inek ozta a lámpást" .$g$st$s-spirálként m.. Crigység )ágott Rose-ba.k#*ik. . . <e0lan 0settintett az $jjai)al.!egm$tat olyan )arázslatos *olgokat az embereknek' akiknek nin0s elég )arázserej1k' ogy meglássák %ket. . . Nem okozott gon*ot neki' ogy lépést tartson )el1k' azokkal a ossz+ lábai)al. természetes kilégzés a személyes )arázser% *arabjait magában or*ozza' a lámpásban le)% spirál magába sz()ja és /elnagy(tja %ket azzal' ogy átp#rgeti %ket a spirálon' maj* a megsz1let% . sápa*t z#l* /ény szélesebb lett' és szétterje*t' al)ány smarag*sz(n. <e0lan #ssze)onta a szem#l*#két5 . Nagyjáb&l két sz&t értett abb&l' amit a /ér/i mon*ott' és szeretett )olna t#bbet t$*ni :elemelte a lámpást' és belek$kkantott..$llámot z#l* /ényként to)ább(tja. :elro antak a lép0s%n. 6eanne ki)ágta az ajt&t' Rose megállt' és gyengé*en bele/+jt a lámpás tetejébe )ágott áromsz#g alak+ ly$kakba. .

Rose /elpillantott' és magasabbra emelte a lámpást. Varázserej1k s.Q' egek! . . . 3gek' )agy armin0an le etnek! Rose er%sebben szor(totta a lámpást' ogy ne remegjen a keze. Genny jobb ol*alán 3lsie !oore )árt' még min*ig a intaszéké ez k#t#z)e' épp a ogy 6eanne mon*ta. Rose nem látta' *e érezte' és é eseknek t.my /elsikoltott' maj* azonnal a szájá oz kapott' és k#zelebb +zta magá oz a gyerekeket.' mély /ogsora. Rose sejtette' mi )ár at& a <e0lan által megi*ézeti k(sérteties kép alapján' *e most a p$szta lát)ányát&l is maj*nem el ányta magát. .r. mennyezet is tele )olt )érebekkel.ajt&n át Rose meglátta Genny 7&t' aki egye*1l állt a szoba k#zepén' tépett p&l&ban.my k#zt1k 1lt a ál&szoba pa*l&ján' és át#lelte a tér*ét.' )isszatasz(t& $llámokban érkezett' át a /alon' át az ajt&n' le a lenti pa*l&ra.nt skarlát)#r#s sz(n. . li*ér0es k$tyák l&po/ájáb&l ki)illantak a sárkány/ogaik. 3gy lény lesett ki a pamlag m#g1l' és négy keskeny )ágás+' sz1rke /1stt%l omályos szemé)el Rose-ra pillantott. *eszkapa*l&' amin 1ltek' /ekete /il0tollal rajzolt arkán ierogli/ákkal )olt tele. 9sak akkor )ette észre' ogy a ierogli/ák k1ls% )onala az 160 .ntek. . Rose mozgást érzékelt bal /el%l' és o*a/or*$lt. sz#rnyeteg legalább egy méter +sz magas )olt. . !ég egy sz#rnyeteg jelent meg a kanapé m#g1l' maj* egy arma*ik )ágtatott be a kony ába. . legt#bb lény a gyerekeket és 3lsie-t rejt% ál&szobába ny(l& ajt& /elett lap$lt a /al oz. !in* árom gyereke némaságba b$rkol&z)a 1lt k#r1l#tte. 4#tétb(bor b%rét raga*&s sárga és al)ányz#l* /oltok pettyezték' mint )alami régi )éralá/$tás. mellkasán le)% karmolások /elsz(neseknek látszottak. Véreb' (gy ne)ezte <e0lan' és a né) illett rá. lény szája ki ny(lt' el%t. .kapko*ott le)eg% $tán 6eanne. . .

)érebek o*akint ráj$k $granának.nt' irtelen' mint a let#r#lték )olna.Jn mon*tam. pla/onr&l t1leke*és zaja allatszott' a ogy a sz#rnyetegek ren*ezték soraikat' ogy szembenéz essenek )el1k. intenzitással /1gg#tt a lányon.Rose mélyen besz()ta a le)eg%t. 3gyszer. 3l)onom a /igyelm1ket' te pe*ig bemész a gyerekekért.9salinak asznál$nk engem.my a szájára szor(totta a kezét' és 1pp#g#tt.en t+l sokan )oltak. .z ablak 0sak armin0 0enti széles. .... 161 . ..@ké .mormolta Rose' agyában szág$l*ottak a gon*olatok.@ké' átra kell menn1nk' és megpr&bálj$k az ablakon kereszt1l ki ozni %ket. . .átrált ki 6eanne a )eran*ára. )érebek )arázsereje /elzabálja a ierogli/ákat. .s$ttogta 6eanne. . . .jelentette ki alkan. szobában . . Fjabb sz#rnyeteg $grott le a pla/onr&l' megp#r*1lt a le)eg%ben' és négy lábon ért /#l*et.mon*ta Rose atározottan. . . pamlag melletti sz#rnyeteg a /ejét les$ny)a elin*$lt Rose /elé' négy szeme raga*oz&szer.Aége* akar . 3gyik sem )olt ki)itelez et%. . gyerekek belekapaszko*tak' ki)é)e Genny 7&t' aki egye*1l állt' a pa*l&t bám$l)a.. te )arázslato*at akarja. Rose karján ki1tk#z#tt a libab%r.mint kimon*ta' t$*ta' ogy b$taság. .6eanne angja re00sent' mint a száraz gally.gya )illámgyorsan járt' )égiggon*olta a le et%ségeket. .!on*tam .ajt& el%tt két méterrel megsz. . Gi kell ozn$nk %ket! . . )arázslat az ajt&ban +jabb +sz 0entit t#r#lt ki a ierogli/ákb&l. 6átnak minket. . . @ké. .Nem lesz semmi baj ..Nem /og menni .

.mint r#)i*en érintkeztek' Rose atalmas er%t és /elszikrázást érzékelt a /ér/iban. Rose *#bbenten átralépett5 . <e0lan szeme /e éren )ilág(tott.Nem. .my sokkos állapotban bám$lt rá' és kezét lassan a kezébe tette. .nt el..pislogott . . Rose megrázta a /ejét.my. /ér/i szeme %szinte aggo*almat t1kr#z#tt. . Rose pislogott' és a k#)etkez% pillanatban az ég elyét <e0lan ar0a /oglalta el.6or* 9amarine )agyok. . . .. .z els% )éreb elt. 3gy kemény kéz raga*ta meg Rose )állát és <e0lan m#gé rep(tette. A#r#tt /a*arabok és sz#rnyeteg0a/rangok záporoztak a pa*l&ra' angos 0sattanással /#l*et ér)e. :elett1k a tiszta eget /ekete /oltok pettyezték' amelyek egyre nagyobbak és nagyobbak lettek.. !ár 0sak a /ényes' &/e ér pajzs iányzott az ol*alár&l' és az egész testen )égig/oly&' 162 . Vak(t&' &/e ér /élg#mb pattant ki <e0lanb%l' +gy )ágtatott' mint egy torná*&. !egsér1lt" .nt.nt. robbanás átszak(totta a b+tort' a tet%t' és /a/orgá0sokkal egy1tt t. Rose /elbám$lt az égre. /ér/i /elseg(tette. 4zeme 0sillagként ragyogott.. 7&. Rose-nak elaka*t a lélegzete.nt a le)eg%ben' elnyelte a )illámlás. <e0lan a0sargott.!ost már biztonságban )an. /e ér ragyogás /ényesebb lett' egy ossz+ pillanatig lángolt' maj* elt.Ne' <e0lan! :antomszél libegtette meg a /ér/i aját. . tet% és a t+ls& /al elt. sz#rnyeteg /el$grott. .my /elé.Gi maga" .z els% sz#rnyeteg 0sak árom méterre )olt t%le.<e0lan k#z#mb#sen átmas(rozott a $lla*ékzáporon' át)ágott a szobán' és a kezét ny+jtotta . . .

163 .zt akarom' ogy )egyél nekem egy +j ma0k&t. ./#l*#nt+li ragyogás..my . 3gy sárgát.mon*ta 3lsie !oore re0seg%s angján' tekintetét <e0lanre /1ggeszt)e. .

mon*ta 6atoya.. . !aj* elgyalogol. Rose ráj#tt' ogy nem /og t$*ni i*%ben elin*$lni a m$nkába.@ké' )árj$nk 0sak . <e nem t$*ta be/izetni a )illanyszámlát' ami #t nap m+l)a lesz ese*ékes.. 3l t$*sz menni a =$rger Gingig" Gilen0 kilométer.zt' ogy erre a étre nem kapsz /izetést. . -. .3merson totál segg/ej ma. Nem merem még egyszer /el*1 (teni.!ég min*ig nin0s benzinem' és kábé /él &ra kell' ogy #sszetakar(tsak.Gorán ebé*el1nk.zt mon*ja' ogy )agy bej#ssz most r#gt#n' )agy #sszetépi a /izetési 0sekke*et. Rose megmere)e*ett..zl#tt' és lekéste a 6atoyá)al )al& $tazást. Rose 0s$pán ki)álasztotta magát a t#kéletes ál*ozati bárány szerepére. /ran0ba! Nem me etek el innen. .8. Rose-nak irtelen eszébe j$tott5 a =roemmer-számla. . !i)el el)esz(tette %ket' 3merson be)étele nagyjáb&l a negye*é)el 0s#kkent' és az&ta min*ent megpr&bált' ogy kompenzálja a kiesést.7& lenne' a i*etolná* a képe* . =e kell mennie *olgozni. 3lég z#l*ség )olt ott on' ogy árom napig ki +zzák' négyig' a Rose 1gyes. ko0si nélk1l nem /ogja t$*ni át)áltani <e0lan zsozs&ját amerikai pénzre.my mobilját' és besz&lt a boltba. . . fejezet !ire leny$gtatták a gyerekeket és siker1lt kiimá*kozni 3lsiet a székéb%l' és bet$szkolni a /1r*%szobába' már elm+lt ét &ra is. 164 . 3gyenr$ ája ny+l&s' égett +st&l b.nt. 3lkérte . Nin0s benzinpénz. . =roemmer -otel két ete kir+gta a 9lean-n-=rig t-ot' mert ráj#ttek' ogy 3merson t+lszámláz nekik. .!it jelent' ogy #sszetépi" .6atoya angja leginkább )is(tásnak t.

3rre )annak a barátok.kér*ezte Rose. . 3lsie tiszta r$ át )iselt. Rose kereste 3lsie !oore-t' és az $*)aron találta meg egy piknikasztalnál. @stobának ne)ez. Rose-on át $llámzott a megk#nnyebb1lés5 . !ég a nagyi is. !enj el! Q' nos' ez esetben 0sak pár kér*ést teszek /el' és máris 165 .my abozott. Nem le etett mit tenni. Js sajnálom a ázat. <e legalább egy *arabban meg+szt$k. 3lsie az ajkát biggyesztette' és <e0lanre pillantott5 .my.4z()esen seg(tettem.my /els& ajtott5 . .zt iszem' az egyik ilyen lény.mon*ta )i*áman. . . .G#sz#n#m.my ki0sit elsápa*t' a iányz& /alra és a tet%re pillantott' és % is kikényszer(tett magáb&l egy mosolyt' bár lát at&an k1z*#tt a s(rás ellen. Nekem nem mon* semmit.el.Cn*$lj . Aalán 3lsie t$*ja. .!ik ezek" Rose megrázta a /ejét5 .4ajnálom az egészet . Rose kikényszer(tett magáb&l egy mosolyt5 .mon*ta . .G1l#nleges pillanatokon osztoz$nk. . 3lsie 0s+nyán nézett rá' *e Rose /igyelmen k()1l agyta. . nagyi a szokásos tea*él$tánját tartotta' és )alami /elzabálta a ma0iját.4zia' 3lsie nagyi .3zzel 6atoya letette. . @*amegy1nk ebé*elni' és el oz$nk..-át' a t$*ja' akkor min*en j&t a oz' ogy kisze** bel%le. Otána pe*ig a nagyi nem akart kij#nni a szobájáb&l. Rose o*ament az asztal oz. -ogy kez*%*#tt" .!ég so a nem láttam ezek ez /og at&t. .Cgen. =e/onta ritk$l& aját' és /el ábor(t& m&*on /l#rt#lt <e0lannel. 3merson észre se /ogja )enni' a beszállsz a ko0siba.

inél hamarabb álaszolsz rájuk. . G#sz#n#m . !ost komolyan! . kirak&s *arabkái kez*tek #sszeállni Rose /ejében5 .my 0s(p%re tette a kezét.6étre oztál egy mo0sárlényt" 7éz$som! -alott .my' aki o*aj#tt az asztal oz' le)eg% $tán kapko*ott5 . <e0lan ar0a kissé megeny 1lt5 .<e nem t$*ta meg#lni %ket.!i j#n még" Aalán elsor)aszto* egész 3ast 6aporte-ot" Rose /els& ajtott. .6átott már ilyet" A$*ja' ogy onnan j#nnek" .Genny 7&t 1l*#zte' *e én meg#ltem. 3z )olt a )ége.3zért elátkoztam %ket. .Nem kellett )olna seg(tenie' mégis seg(tett. ..my /olytatta a nagyanyja *orgálását. !ost semmit nem t$* kisze*nie 3lsie-b%l. .. :elállt' <e0lanre pillantott' aki ol*alt állt' am(g . . 166 .!i/éle gonoszok" 3lsie megrázta a /ejét. Neke* elment az esze*! . .A$*ja' ogy mik )oltak ezek a lények" .6étre ozott egy mo0sárlényt" 3lsie b&lintott5 .my a nagyanyjára bám$lt. me*)éimet akarják .8onoszok. annál hamarabb megyek el. . -álás )agyok. 3lsie megértette5 .4z()esen.mon*ta Rose. Gik1l*tél egy mo0sárlényt a k#rnyék1nkre" Gi t$*ja' kit )agy mit #l etett meg! 3lsie az ajkát biggyesztette. .mon*ta 3lsie magát&l.kkor igyekezz! Rose lek$poro*ott mellé5 .megyek.mon*ta neki Rose..

4o a nem )oltak kebelbarátok' t. Rose bement a /észerbe' nagy ne ezen meg/or*(totta a tali0skát' és be)onszolta a ázba.szinte majomkezek ez )oltak asonl&ak . Azt hiszem.3l)iszlek a nagyi oz' aztán *olgozni kell mennem. 9sak +szper0enként )olt képes rá' *e ennyi általában elég )olt neki. Gés%bb maj* betali0skázza a $llát nagymamá oz azonos(tás 0éljáb&l' *e most el kell oznia a tartalék egyenr$ áját' és el kell in*$lnia. 167 . Rose megraga*ta az $n*or(t& lábakat . mindent el kell kezdeni egyszer. 4z& nélk1l megraga*ta a lényt. <e legalább mostant&l 6eanne kétszer is meggon*olja' miel%tt +gy *#ntene' ogy átba sz+rja %t. :elszala*t a )eran*alép0s%n' és bekopogott az ajt&n.Rose arrébb ment.tette meg 6eanne-t az iskola leg/élelmetesebb tagjá)á. 6eanne o*aj#tt. . Rose letette a tali0skát' és megpr&bálta /elemelni a )éreb mara*)ányát.n%*#tt Rose' a ogy a saját áza /elé tolta a tali0skát.#t máso*per0nyi i etetlen er% .és neki/esz1lt. 4ajnos min*en bizony(ték itt )olt.Gész1ljetek el! . Ogyanez . . Nagyapa *#ngette a /alakat és sziszegett' *e Rose 0sak rámor*$lt. legk#zelebbi' elszenese*ett *#g 0sak pár méterre e)ert. Rose so a nem itte' ogy egyszer a asznára )álik. Rose megállt. 8eorgie nyitott ajt&t5 . !ég /elemelni sem t$*ta' nem ogy )inni. áz$k békésnek t.nt. -a 3lsie nem is t$*ja' mik ezek a lények' nagyi talán igen. 6eanne jelent meg a sarkon.mon*ta Rose' és beszala*t a /1r*%szobába. Rose elman%)erezte a tali0skát nagyapa /észere m#gé. =alra a /észerben egy /el/or*(tott tali0ska )olt a /arakás mellett. . *#g )égig0s+szott a pa*l&n Rose o*a)itte a tali0ská oz. . Varázslat p$lzált /el benne' /elemelte a $llát' bele0s+sztatta a tali0skába' és elment.

Azzal az ar0ki/ejezéssel mon*ta.n%*#tt 8eorgie. Ginyitotta a szemét' és ráj#tt' ogy a kony aablakon bám$l be/elé. 4ok pénzbe ker1lt' és 7a0knek meg kell tan$lnia )igyázni rá. Js a /ogke/éje. 8eorgie le $nyta a szemét' és elképzelte 7a0k 0ip%jét.t. 2a)kkel "ur)sán állnak a dolgok. 8eorgie megenge*ett magának egy kis mosolyt. Nem bánta' ogy átmennek a nagyi oz' és azt sem bánta' ogy ki agyják a s$lit.8eorgie a )eran*alép0s%n 1lt. 4zegények )oltak. 8eorgie j&l ismerte ezt az ar0ki/ejezést. 7a0k biztosan akkor )ette le amikor )a0sorázott az este' és el/elejtette. =al ol*alr&l némi +zást érzett' és o*a/or*$lt.z ottal)&s zsákja mellette e)ert. t. .z iskola $nalmas és egy ang+' nem igazán ér*ekelte. Aan$lt és j& jegyeket kapott' mert ez bol*oggá tette R@43. Nem messzire. Rose pr&bálta titkolni' *e 8eorgie t$*ta' ogy nin0s pénz1k. Né a talált egy *arab z#l* 1)eget' és min*en o)á magá)al )itte' napokon kereszt1l' mint a )alamilyen nagy kin0s lenne. Cgen' a 0ip% a kony aasztal alatt )olt. Volt benne egy k#ny)' ami egy /i+r&l sz&lt' aki az er*% szélén lakott Legy Cn$yas a-képregényM' tiszta zokni' als&na*rág' p&l& és na*rág. =eme etne és megmon* atná 7a0knek' ogy ol a 0ip%je. 7a0knek meg kell tan$lnia' ogy ne pazaroljon. !egment etné 7a0ket a bajt&l' *e az a 0ip& +j )olt' a második pár +j 0ip%. . Nagyjáb&l négy és /él méterre. Q' nem' egyáltalán nem bánta. Rose azt mon*ta' ogy gyorsan kész1ljenek el.mikor Rose kij#n a /1r*%szobáb&l' és meglátja' ogy 7a0k még nem )ette /el a 0ip%jét' biztosan mérges lesz. !in*ig magá)al )itte az ottal)&s zsákot. . Né a Rose arr&l beszélt' ogy szerez neki egy j& állást a 168 . 3gy ki0sit balra. <e a 0ip%k )agy a r$ ák nem ér*ekelték. =ent a ázban 7a0k /el/orgatott min*ent' az e*z%0ip%jét kereste. 8eorgie a nap /elé /or*$lt' és pislogott' érezte a melegét az ar0án.

nt gonosznak. . . 8eorgie nem akart állást a A#re*ékben. Genny általában azért )olt *1 #s' mert az apja el agyta %ket. .nnyira kon0entrált' ogy /elélessze ogy megbetege*ett' és aztán Rose s(rt.? !ár nem )olt kisgyerek. 8eorgie-nak két napjába ker1lt )isszatenni a kisk$tya /ejét a )arázslatá)al' és amikor /elélesztette' még min*i nem )olt az igazi. 8eorgie megértette' ogy emiatt *1 #s' *e mégis' az % apja is elment' és senki nem látta' ogy piszkált )olna emiatt másokat. Rose azt mon*ta' ogy egy kék)ér. A$*ta' ogy apa nem igazán gon*olta komolyan' *e mégis0sak komolyan mon*ta' és )alakinek ezt is el kell )égeznie. . .ztán )oltak olyan gonoszok' mint =ra* <illon. . . .pa a )állára tette a kezét és (gy sz&lt5 >Ae )igyázz a 0salá*ra' 8eorgie. Rose-nak t#bbnyire igaza )olt.ztán )oltak olyan gonoszok' mint @lie' aki t+l ostoba a oz' ogy t$*ja' ogy gonosz. kisk$tya nem te etett r&la.pa ezt mon*ta' miel%tt elment. 4ok gonosz k#ly#k )an5 olyan gonosz' mint Genny 7o' aki )alami miatt min*ig *1 #s )olt. .ben sem le et b(zni. Aarts* szemmel az #0sé*et és a n%)ére*et a ke*)emért. 9sak játszott. 4z&)al <e0lan rossz/i+. . A$*ta' ogy nem mon*ta ki angosan a 0s+nya sz&t' *e nem árt at' a k#r1lnéz' ogy )alaki allotta-e. <e0lan 1gyében nem )olt olyan biztos. @lie $tána s(rt' mert rossz$l érezte magát az egész miatt. 8eorgie les$nyta a /ejét' és k#r1lnézett. .A#re*ékben' a elég j&k a jegyei.z ott on mara*ás azt is jelentette' ogy szemmel tart atja <e0lant is.z % *olga' ogy min*ent szemmel tartson.kkor 8eorgie 0sak até)es )olt' *e emlékezett rá. <e <e0lan megmentette 7a0ket' és nem t.mikor azt mon*ta' ogy )alakiben nem le et megb(zni' akkor általában az illet%r%l ki*er1lt' ogy egy gennylá*a. =ra* 169 . A#re*ékben nin0s )arázslat.bez+zta a /ejét egy k%)el. @lie egyszer meg#lt egy kisk$tyát azért' mert meg arapta .

man0s megérintette a )é*%k#)et' pr&bálgatta. sz()e olyan gyorsan )ert' ogy maj*\ ki$grott a mellkasáb&l. Valami nem stimmelt )ele. . Vagy nem. Jrezte az é ségét5 raga*&s )olt' i*eg' kié ezett' k#ré akarta /onni magát' és kisz()ni a )arázserejét. Aalán )alami/éle s#tét /1st gomolyogna k#r1l#tte. 8eorgie le)eg% $tán kapko*ott' és kinyitotta a szemét. sz#rnyeteg m#g#tt' a ol az #s)ény elkanyaro*ott' <e0lan lépett el% a bokrok k#z1l. Js a szeme ragyogna' és talán titokzatos sza)akat kántálna. Nem t$*ta' ogy átj$t-e a )é*%k#)eken +gy' ogy a *#g nem kapja el' *e nem is akarta megt$*ni. sz#rnyeteg kiny+jtotta az egyik man0sát . -a képes lenne rá' akkor még sz$perebb lenne. Aalán sz$perebb lenne' a nem sz&lna semmit' és a lenne egy kar*ja' az ossz+ lenne' és keskeny. Ne "uss% Ne "uss% .i*eg )olt' és gonosz. 8eorgie /elé egy /el %nyi 0s+nya )arázslat libegett. 8eorgie nagyot nyelt. legt#bb állatnak )olt láb$jja' *e ennek az $jjai )égén gonosz' )#r#s karmok )oltak. 3gy régi )éralá/$tás oz asonl(tott a sz(ne' és négy keskeny' sz1rke szemé)el %t bám$lta. . 7a0k azt tan(totta neki' ogy so a nem menek1lj#n olyan állatok el%l' amik elkap atják. 8eorgie az ar0ára 170 . -a /$tásnak ere*' a sz#rnyeteg 1l*#z%be )eszi. 8eorgie kiny+jtotta a kezét' be $nyta a szemét' és +gy tett' mint megi*ézné a sz#rnyeteget. 8eorgie megmere)e*ett. . !int nagyapa pengéi.ossz+ és $n*or(t& man0s )olt. 7a0k azt gon*olta' ogy sz$perek a kar*jai. 3gy sz#rnyeteg állt a áz el%tt' az #s)ényen. . 8eorgie ezzel egyetértett' *e )égignézte' a ogy <e0lan k(sértetet 0sinált a 7a0ket megtáma*& sz#rnyetegekb%l' és az % )éleménye szerint az még jobb )olt. 3gy i*eg' 0s+sz&s )arázslat-p#tty érintette meg a tark&ját' és /olyt )égig a gerin0én' mint a )alami rot a*& 0s#p#g#tt )olna rá' $n*ok nyákjá)al. <e <e0lanben nem )olt gonoszság.

<e0lan le0sapott. 171 . sz#rnyeteg )arázsereje megrezzent. !in*járt eny 1l a rossz$llét.pillantott.ogy szembenéztél a )érebbel. rossz$llét amarosan eny 1lt. <e0lan b&lintott5 . .! . Varázslatra )árt' é esen )árakozott' készen arra' ogy 8eorgie-ra Vrsse magát és /el/alja' amint megmo00an. sz#rnyeteg kitátotta száját' és megm$tatta 8eorgienak a /ogait5 az éles' nagy' )ér)#r#s /ogait. Ne nézz 3e)lanre% Ne áruld el% .G#sz#n#m. /eje*et te** a tér*e* k#zé. . Gétségbeesetten pr&bált nem ányni' /elállt' /elemelt egy )é*%k#)et' beenge*te <e0lant' és amint a kék)ér. Nagyra értékelem. 8eorgie-nak eszébe j$tott' ogy le)eg%t )egyen' és nagyot nyelt. átlépte a )onalat' )isszapottyantotta a k#)et a elyére' és )isszament' le1lt a )eran*alép0s%re. . .-ajolj el%re . . .7&l )agy" . 3z az. . . <e0lan sz&tlan$l b&lintott' alkan a sz#rnyeteg m#gé lép*elt' némán' mint az 3r*%n átoson& r&ka. kar* át)ágott a le)eg%n' /ényes' /émes ()ben' és ketté)ágta a testet. -.<e0lan kezéb%l /e ér )illámlás 0sapott bele a alott sz#rnybe. <e0lan le1lt mellé. gyomra ka)arg&it. 8eorgie /el1lt' !ellette <e0lan kezét a kar*jára elyezte. 8eorgie egyenesen belebám$lt a sz#rnyeteg szemébe.ja)asolta. -i*eg )erejték 1tk#z#tt ki a omlokán.Nem akartam' ogy megt$*ja' maga ott )an. . <e0lan egy atalmas kar*ot +zott el% a átán le)% 1)elyb%l..Xgyes )oltál . .mon*ta <e0lan . )éreb $llájáb&l rossz szag+' sz1rke /olya*ék /olyt ki. 8eorgie a sz#rnyetegre bám$lt. 8eorgie le ajtott /ejjel el%re ajolt.

g%zszer.. /ér/i )arázsereje rá ne eze*ett' leszor(totta' mint egy ne éz szikla*arab. Varázslat gomolygott el% a /ér/ib&l' nagy' ossz+' áttetsz%' s#téten /1st#lg% ka0sokban. . Reményke*tem benne' ogy *rága test)érem )olt' *e látom' ogy 0sak te )oltál az. /ér/i o*a/or*$lt ozzáj$k5 .3bben a /ormájában nem árt at neke* . kámzsa s#tétje elnyelte a /ér/i ar0át' *e 8eorgie érezte' ogy rá/1ggeszti a szemét' lenyomja' mint )alami nagy s+ly.n%*tem' ogy ki l%tt egy katonai méret. . )arázslat ott keringett k#r1l#tte' mint )atta0$kor a pál0ikán. !$száj )olt a saját szememmel látnom. Ne m$tass /élelmet.-angja alk )olt és lágy' *e )alamiért 8eorgie áta bors&zott t%le. .Ae pe*ig ki )agy" .kér*ezte <e0lan.!i ez a k#peny" . 8eorgie )issza/ogta lélegzetét. .r. -ossz+ k#penye )olt' kámzsá)al' amely $ lába k#r1l lenge*ezett' és a szélén /1stté )áltozott. )é*%k#)ek szélét nyal*osta' és át0s$sszant rajta.. . 172 .Q! 3lt. . 4#tét pára 0sapott ki a /elsz(nre. Ne a** meg neki ezt az #r#m#t. )arázsereje )isszatér et' *e gyenge. )illámot erre az el agyatott elyre. . . nyákká )áltozott. /ér/i nem )álaszolt. .bb lett' és egy magas /ér* )ált ki bel%le. :elelem s#p#rt )égig a karján' libab%r#s lett t%le.. .+s és a 0sont megol)a*t' )ilágos sz(n..sz&lalt meg mellette alkan <e0lan. Nagyon é es. 8eorgie tágra ny(lt szemmel bám$lt' a ogy a )arázslat k#zele*ett. J es )olt. po0solya #sszezs$goro*ott' a pára s. .

ka0sok ajla*oztak és mozogtak' *e a k#)ek tartották mag$kat. s#tét )arázslat )issza)on$lt. . . :e ér )illámlás pattant ki bel%le' és átsz+rta a ka0sot. G#penye $jja ki0s+szott' alatta ossz+' kar0s+ $jjak )oltak' melyeket b(bor és sárga /oltos patina tark(tott. /ér/i lepillantott' és a )arázska0sok a legk#zelebbi )é*%k#)et )ették ostrom alá. lábánál le)% po0solya gyorsabban zs$goro*ott. . k% még két 0entit . 9sak 1lt' és kissé $nottnak t. . . .3l a karmokkal a k#ly#kt%l! .morogta a kék)ér. i !mm.!ély' alk ang morajlott /el a /antom/ér/i torkában. /ér/i mere) teste megrázk&*ott. Rá0sa)aro*tak' és megpr&bálták /elemelni. 4#tét )arázslata kiszaba*(totta a k#)et. <e0lan nem moz*$lt. . . . . )é*%k% #t 0entit megemelke*ett.. !int a )érebek b%re' 0sak )ilágosabb. . )arázslat s#tét robbanásban áramlott ki bel%le' és neki0sap&*ott a )é*%k#)eknek' megpr&bálta szét/esz(teni %ket. /ér/i áta ()be /esz1lt' megny+lt.6áss$k 0sak . .-etyke )agy' mint min*ig' <e0lan. 8eorgie mere)en 1lt. . po0solya /olyni kez*ett' és a /ér/i k#zele*ett. )arázslat ott gomolygott k#r1l#tte' min*egyik áttetsz% ka0sot )ékony' s#tétb(bor ér /onta k#r1l.Jr*ekes . .mormolta a /ér/i. Ittetsz%' )#r#s )arázslat al)ány ál&ja ny+jt&zott ki bel%le' a /#l* #z szegezte' mint a a k%nek gy#kere lenne. . 8eorgie sz()e olyan gyorsan )ert a mellkasában' ogy att&l /élt' /elrobban.mon*ta alkan' és az s-eket szinte sziszeg%en ejtette..<e0lan )illámlott. . :elemelte a karját' k#ny#ke a teste mellett )olt' kezét /elemelte. 8eorgie nagy le)eg%t )ett.nt. . po0solya elérte a )é*%k#)eket' és megállt.

.<e a jobban belegon*olsz' )al&jában nem az. Js szerete* %t' $gye" Nin0s er%sebb az anyát és a gyermekét #sszek#t% k#teléknél.emelke*ett' +jabb )#r#s gy#kereket +zott ki a /#l*b%l min*két ol*alon' re0seg% angok k#zepette. Ve** el a k#)eket.(gy is meg#l#m min*et. /ér/i 8eorgie. 9seréljétek el az életeteket <e0lan életéért. 3z ren*es' be- 17. .. .:iam. /ér/i karmai a le)eg%be kaptak.. . 4zeret tége*. <e0lan /elne)etett' *e ne)etése i*eg )olt és éles. Plt#ztet' r$ áz' meg/és1li a aja*at. 8on*olatai *arabokra t#rtek' és a szélr&zsa min*en irányába szétszala*tak' és bármenynyire is pr&bálta' egyet sem t$*ott elkapni. 8eorgie nem )olt biztos benne' ogy mi )olt ijeszt%bb5 a s#tét /ér/i )agy az' a ogy <e0lan )i0sorgott.A$*ják' ogyan gy#kereztessék le a )é*%k#)eiket k#z#lte <e0lan..rte a k#penye $jját a karjára' el%sz#r a jobbra' maj* a balra. .oz /or*$lt' aki ismét érezte' ogy n /ér/i tekintete át atol rajta' és egy i*eg kéz szor(tja #ssze a sz()ét. . 3z 0so*álatos 0sere' /iam. /ér/i )isszat.nik .mon*ta a /ér/i. Van egy any$ká*. .z any$ká* élete egy i*egen életéért. . . 23N .**ig nem' am(g én itt )agyok' 9ass orn..kez*te 9ass orn. 8eorgie nagyot nyelt. . 3nge*j be! -agyom' ogy te meg a 0salá*o* elmenjetek.jánlok neke* egy 1zletet.Nem baj . Val&sz(n. . !ost mega*om az esélyt neke*' ogy tégy )alamit az any$ká*ért. . .mon*ta a /ér/i. Vég1l is semmit nem jelent nektek. !egment ete* az életét. 4za)ai ke*)esen angzottak' *e ez 0sak a /elsz(n )olt' és alatta 8eorgie k#ny#rtelen é séget érzett.ny$ká* bármit megtenne' ogy tége* biztonságban t$*jon. .leg 0sak egy-két napja ismeritek. )é*%k% megremegett' és )isszaz$ ant a elyére.Ne éz *#ntésnek t. .

. !ostanában elkez*tem )ágyakozni $tána.mon*ta <e0lan.Js maga az$* i k .-agyná*' ogy any$ká* meg aljon" .nébe' *e a egyszer meg#llek' <e0lan' azt iszem' lakomázni /ogok a +so*b&l.. . . Végig /ogom nézni' a ogy meg ar0olsz a /arkasommal' ami szép kis m$latság lesz. jobb karjá)al intett. . .9ass orn o*a/or*$lt 8eorgie.Nem le et . Ogyanolyan /inom' mint a gyerek" <e0lan nem sz&lt semmit.=iztos )agy benne' ogy nem akaro* elmoz*(tani a k#)eket' /iam" Wgérem' ogy gyors lesz' és /áj*alommentes' legalábbis neke*.zt mon*ák' ogy az emberi +snak k1l#nleges (ze )an. ..8yere szépen i*e.-agy* békén . . 8eorgie megborzongott.0s1letes 0sere.mon*ta 9ass orn. !in*enkit meg#lne. <e0lan 0s$pán bám$lt.2ersze. . . Van bent még egy gyerek' mi" Ogye t$*o*' ogy nem )é* ete* meg %ket" 3gyesé)el kapom el %ket' amikor 175 .mon*ta <e0lan.zt iszem' ez é ség. A$*o*' a /i+ tele )an )arázslattal. Roppant sz&rakoztat& látni' amikor olyasmiket 0sinálsz' amiket gy. !in*egy. /ér/i átra %k#lt. Nemsokára.mon*ta 8eorgie. . 3gy/ajta )ágyakozást. . 8eorgie )égre el0s(pett egy gon*olatot.oz.Nem. 3z k1l#n#s érzést kelt benne.. . . Jrtem. 3z /$r0sa. Pr#mmel )ártam' ogy )égignéz essem' a ogy agyon0sapo* a /i+t' <e0lan. Rose angja atolt át a kony aablakon5 !egtaláltam! Gomolyan mon*om' 7a0k' tényleg ilyen nagy gon*ot okoz )igyázni a 0ip%*re" 3gy lány . . 9ass orn /els& ajtott5 ii Nagy kár. !ég so a nem estem a mo &ság b. .l#lsz.Gisgyerekek szájáb&l.mon*ta 9ass orn némileg za)artan.Nin0s any$kám . .

nem /igyelsz o*a. ..-az$*sz . . . :%leg a lányb&l. .zt iszem' i*eje mennem. . . 6entr%l kez*)e elkez*ett al)ány$lni. 4za/tos. C*e-o*a /$tkosnak a )ilágok k#z#tt' mint a patkányok a kis szemét alm$kon' *e )ég1l +gyis min* meg alnak. . 9ass orn alatti t&0sa teljesen /elszára*t. .9ass orn rezignáltan s& ajtott. .. 3gy jottányit sem szám(t semmi.3gy beteg ember' akire már rá/érne a gy&gy(tás mon*ta <e0lan' és a kar*jára pillantott.nt. 3gész teste megbén$lt' és most kis t..k sz$rkálták a kéz. Nem )agy elég er%s' ogy megáll(ts' és a elyiek t+l gyengék a oz' ogy seg(tsenek neke*.mon*ta <e0lan..Aényleg" =iztosan. Ogye' emlékszel rá' mennyire imá* gyilkolni. . . )arázslat $tols& szikrái is szétporla*tak a le)eg%ben.3z 0so*álatos . .!ég találkoz$nk' gyerekek.mon*ta. 8eorgie nagyot nyelt. 4zokás szerint elkéstél. A$*om' miért mentél bele' ogy egye*1l i*ej#jj . A$*om' ogy a test)érem miért k1l*#tt .9ass orn megborzongott. . k#)etkez% gon*olattal agylak maga*ra5 talán azt isze*' ogy a lány és a )érebek k#zé áll atsz itt' a 2eremben' *e mi lesz' a átmegy a A#re*ékbe' a ol a /arkasom $ralko*ik" 3l arapja a torkát' és )#r#sre /esti maj* a )ére.Gi )olt ez" .Js én még azt ittem' ogy $natkozni /ogok.-iba )olt egye*1l i*ej#nni' <e0lan. =iztos' ogy nagyon (zletes. 3lt. J*es kis angja )an.azt reméli' ogy elker1li a botrányt.4zámára 0sak egy/ajta gy&gy(r létezik. 17D 23N . Js belakok bel%l1k.és láb$jjait.még min*ig azt reméle*' ogy megment ete* a /arkast a & ér bár*ját&l. . 4emmi nem mara*t sem a sz#rnyetegb%l' sem a po0solyáb&l.Ojjait a kámzsájába *$gta' maj* kiny+jtotta' mint a 0s&kot *obálna. .

-atalmat akart' és most' ogy meg)an' ki asználja.4emmi bajotok nem esik' sem nektek' sem neki' am(g én itt )agyok.Jrtékelném' a nem mesélnél err%l a n%)ére*nek.. 3gy pillanattal kés%bb Rose )i arzott ki az ajt&n' nyomában 7a0kkel.magyarázta <e0lan. !égis' <e0lanben nem szaba* megb(zni. Rose nem b(zik bennem' és ezt a *olgot le kell ren*ezn1nk' nek1nk' kett%nknek. Né ány lépés m + l ) a elt. <e0lan /elállt' és elin* $ l t le/elé az +ton' )issza arra' amerr%l j#tt. !eg)é*elek titeket. 8eorgie b&lintott' ogy #r1lj#n. Jrtette*" 8eorgie b&lintott. 177 . .3l kell mon*anom nektek )alamit.Cgen' az. 8eorgie #ssze/onta maga el%tt a karjait5 .!eg /ogja pr&bálni. . <e nem /og siker1lni neki' én megáll(tom. . 8yertek! Rose és 7a0k elin*$ltak az +ton és 8eorgie-nak nem )olt más )álasztása' k#)ette %ket.8onosz .!eg(gérem neke*' ogy )igyázok Rose-ra .Ne most! .mon*ta 8eorgie alkan.Aényleg meg /og enni engem" <e0lan +gy nézett rá' minta meg1t#tte )olna magát5 . N i n 0 s értelme megijeszteni.jelentette ki <e0lan. <e te és a test)ére* ne /éljetek t%lem.<e Rose! . .nt a kanyarban. . . . Nem kell egye*1l megbirk&znotok )ele. Jrtette' és a lelke mélyén érezte' ogy <e0lan komolyan beszél. -a )eszélyben )agytok ' keressetek meg' és seg(tek nektek.Ne most' 8eorgie! Vár at' am(g )isszaérek. 8eorgie talpra $grott. .!iért akarna megenni bárkit is" .!ert beteg .!eg /ogja #lni Rose-t" .

!ég épp i*%ben érkezett . sz%ke /esték ki/ak$lt' és 6atoya $llámai némi z#l* árnyalatban játszottak.Gérsz )alamit enni" .zt )égképp nem enge* ette meg magának' ogy #sszetépjék a /izetési 0sekkjét.9.Nem )agyok é es' tényleg! 6atoya a p$lt oz /or*$lt' a ol az apr& 7$niper GozloUski 1lt a pénztárnál a mene*zseri egyenr$ ájában. fejezet Rose a =$rger Gingben )árt.' )éralá/$táslila sz#rnyetegek képei )ill&*ztak a /ejében. . 4z#rny. .' g#n*#r $llámokban omlott le .r.-a i*ej#ssz ozzám' enne* kell' Rose.két per0re rá' ogy belépett' a 9lean-n=rig t-kiste era$t& g$r$lt be a parkol&ba' benne 6atoya' Aeresa és még né ány n%. 7$ne nagyot /+jt5 . !agas )olt' és még magasabbnak t. 6atoyá)al nem sokan +ztak $jjat. 6atoya ment el mellette' tál0á)al a kezében.Nem. . .nt' teste szikár' keskeny 0sontozat+' 0s$pa sz#glet és ossz+ )égtag.Nem eszik' 7$ne. .. 6e1ltek enni' Rose pe*ig le1lt gon*olkozni. . Rose izgett-mozgott' pr&bált kényelmesen 1lni a k%kemény székben.9sajszi' enne* kell! Rose megrázta a /ejét5 . -+sz per00el m+lt tizenegy' és az ebé*el%s t#meg még nem kez*ett gy1lekezni.z emberek 9s$taknak ()ták' persze nem szemt%l szembe. . . Nem )olt ét)ágya. :ényes aja s. /i+kat a nagyinál agyta' és Jléonore nagyi nem )olt pe elys+ly+ ellen/él. 17K 23N . nagy sietségben Rose el/elejtett ebé*et kész(teni' és nem )olt pénze.amelyeket platinasz%kére /estetett. Rose mégis i*eges )olt' megbánta' ogy elj#tt *olgozni' *e 3merson nem agyott más )álasztási le et%séget.

<raytonék a perembeli 0salá*ok k#z1l a legt#bb )arázser% birtokosai )oltak.Nem agg&*om . 3gy <e0lan ez asonl& kék)ér.t biztos nem ny. !in*ezen aggo*almak k#z1l a kék)ér. . Ráa*ás$l ott )olt <e0lan is.Néz*' ne agg&*j 3merson miatt. 3l%sz#r a kék)ér. !it tegyen" !it tennének a t1n*érmesebeli lányok ebben a elyzetben" !egrán*$lt' - 179 .G#sz' *e nem )agyok é es.g#znek le' *e a peremlak&k k#z#tt kiemelke*%ek )oltak. -ogy lenne képes meg)é*eni a /i+kat" Rose érezte' a ogy el/ogja a pánik' és pr&bálta 0sit(tani magában. :ogalma sem )olt r&la' milyen pr&ba elé áll(tsa.szakjának' és )isszamegy' )eszeke*nie kell 3mersonnal a pénze miatt' amiért meg*olgozott. Rose kinézett az ablakon. . 6atoya /intorgott5 . . 6atoya megrázta a /ejét' és át1lt a bal ol*ali nagyobb asztal oz' a t#bbi 9lean-n-=rig t-0sapattag oz. és most' amint )ége lesz a m. Nem gyakran sajnálta magát' *e be kellett ismernie' ogy az $t&bbi i*%ben az élet alaposan megpr&bálta.szakjának )ége )an. . 0élpontjaik. . .3gy segg/ej' *e te )agy az egyik legjobb takar(t&ja.6egalább gyere' és 1lj o*a ozzánk! -a o*a1l#k' akkor megpr&báltok megetetni mosolygott Rose. és a sz#rnyetegek )oltak a legborzaszt&bbak.ny#g#tt /el 6atoya. Js )arázslatot akartak. Volt )alami/éle 0élja a táma*ás$knak" -a 0sak találomra táma*nak meg embereket' a )arázslat )onzza %ket' akkor %k négyen' a nagyi' a /i+k és % lesznek az els%ren*. atalm$k abb&l táplálkozott.az$*ta Rose. Vérebekre asonl(tottak' kar0s+' *émoni kop&kra' )alamilyen borzalmas rémálomb&l. -aza)iszi a *#gl#tt )érebet a nagyi oz' amint a m.!ert enne* kell! .ztán onnant&l /olytatják.G#sz' ogy értem j#ttetek. .

. .' és )asakarattal kell /egyelmeznie magát' ogy ne gon*oljon rá.' 0so*álatos' ke*)es és okos. <e0lan ar0a j$tott eszébe. A$*attalan$l er%teljes 1K0 23N . . G1l#n#s ellenség' aki kisgyerekeket ment meg sz#rnyekt%l' )illám0sapásokkal semmis(ti meg ázak pla/onját' és /ontos a számára Rose biztonsága.mennyire t$*ta' a /ér/i nem t$*ott ol)asni a gon*olataiban' *e sokkal ne ezebb lesz megszaba*$lnia t%le' a t$*ja' ogy mi zajlott a /ejében ma reggel' am(g a kar*já)al a*onászott k#rbek#rbe..z egyenr$ ájára pillantott. . . !i0so*a arrogáns segg/ej! . ron*aság" . Nem' )alami mást kell kitalálnia Valamit' amir%l t$*ja' ogy m.man is mon*ta azt neki' ogy gy#ny#r. :olyton emlékeztetnie kellett magát arra' ogy a /ér/i ellenség' mert a jelenléte elképeszt% atással )olt rá. Vagy a )illantása i etetlen ereje miatt. !i )an' a )alamilyen természetellenes sz(n. Js Rose elkez*ett inni neki' a**ig a pontig' am(g rá nem j#tt' ogy a /ér/i el akarja a*ni. Nem )olt benne biztos' ogy a /ér/i képes lenne aranyat /onni szalmáb&l' *e nem lep%*#tt )olni meg' a siker1l neki. =iztosan a magassága miatt.' % pe*ig sebez et%.. !eg azt is mon*ta neki' ogy szereti' és biztonságban ne)eli maj* a /i+kat. !a reggel kissé kibillent az egyens+lyáb&l' ennyi az egész. <e0lan ellenség. :eln%ttként kell )iselke*nie5 igen' a /ér/i nagyon j&kép. Vagy a kar*ja miatt.pr&bálta /eli*ézni. legt#bb ember +gy pr&bált )illantani' ogy a kezét /egy)erként tart)a kinyomta rajta a )arázslatot. /ér/i )illantása már más tészta )olt. Vagy min*ezek miatt. Valami olyan pr&batétel' amiben egy kis tr1kk is )an.k#*ni /og.zt mon*ta' ogy % )iszont gy#ny#r. Vagy amiatt' ogy i etetlen1l j&kép. . legt#bb mesében olyasmi szerepelt' oggy szét kell )álasztani az o0s+t a b+zát&l' )agy aranyszálat /onni a szalmáb&l.

en kirobbant bel%le' és min*ent elso*ort' ami az +tjába ker1lt. . . 8y#ny#r. 3gy pillanat alatt ráj#tt' ogy <e0lan ogy is 0sinálja' miel%tt elenge*i5 magában tartotta a )arázslatot' egyre magasabbra és magasabbra emelte a nyomást' maj* a teste elejére irány(totta a /igyelmét' és agyta kibomlani. pasast' akir%l álmo*ozol.. /ér/i nem talált szállást a 2eremben.Git ogy ()nak" .z #)é nagyságren*ileg sokkal kisebb )olt5 p$szta s$ttogás a /ér/i 1)#ltésé ez képest' mert még sétálnia és $tána *olgoznia is kellett. .zt kér*eztem' ogy ()ják. <e <e0lannek siker1lt egy t#kéletes /élg#mb#t megalkotnia. Q' alig )árta' ogy megm$tat assa a /ér/inak. Rose #ssze)onta a szem#l*#két5 . <e még so a nem pr&bálkozott /élg#mbbel.Aessék" .. Aeljesen természetessé )ált a számára' és né a észre)ette magán' ogy gon*olko*ás nélk1l teszi' +gy' a ogy mások *oboltak a láb$kkal )agy /észkel%*tek. 9sak j& alkalom kell. !ikor tan$lt meg pala0sintát s1tni" Aalán ez is ozzátartozott a kék)ér. 6atoya átsz&lt )alamit az asztalát&l. )illantás egyszer.kkor legalább egy ki0sit lejjebb a*na abb&l a /ene nagy kék)ér. . Rose még min*ig naponta gyakorolta a )illantást' a )olt rá i*eje.egy ossz+ szalaggá -' és so a esz1kbe sem j$tott' ogy más /ormát is #lt etne. 3z k1l#n#s.. /enn éjázásáb&l. . )olt.nyomással /ormálták a )illámot a karj$k oz asonl& /ormáj+)á . .ek ne)elésé ez5 nyol0 &rakor kar*/orgatás' kilen0kor (jászat' t(zkor pala0sintas1tés. Rose +ton a atár /elé kétszer meg0sinálta.Nem álmo*ozom! 181 . <e t$*ta' ogy képes rá' és a elég er%t tesz bele' akkor a )illantása min*ent els#pr% lesz..

.. !in*enkinek )an gyenge pontja.Aalán iányzott a 0so*ás teste* lát)ánya .4zemély szerint so a nem )olt a ke*)en0em' *e még erre is ajlan*& )agyok' /elté)e' ogy megkaplak a )égén. 4zéles )álla és z#l* szeme )olt' és egy 9arolina 2ant ers baseballsapka )olt rajta. . . Rose a szemét /orgat)a az ablak /elé /or*$lt.. 3gy /ér/i 0s$sszant be a szemk#zti székbe. -ogyan is agy atnék ki ekkora le et%séget" -a ozzám érsz' /ejbe )áglak ezzel a székkel! . Nem is t$*tam' ogy szerete* a kemény $*)arlást mon*ta a /ér/i /apo/á)al.6atoya Aeresára pillantott.nek' ogy nem is gy1rk%zne neki k1l#n#sebben' 0sak amikor már kés%.Ilmo*ozik. . Gell' ogy <e0lannek is legyen gyenge pontja )ala ol. !i" <e0lan k#zelebb ajolt5 . Js nem ismeri a 2eremet' @lyan pr&ba elé kell áll(tania' ami elyismeretet igényel' ami 0sal&ka m&*on k#nny. A$*atában )olt a *#bbent 0sen*nek' amely beállt a másik asztalnál.rrogáns.li egte Rose. 3z már )alami. .mon*ta a /ér/i. Rose kinyitotta a száját' *e ang nem j#tt ki rajta. . stratégiáját ter)ezgeti.z biztos.nik' olyan k#nny.!it keresel te itt" . . .kér*ezte <e0lan.intézményre nem )onatkozik' $gye" Fgy emlékszem' 0sak a áza*ra )onatkozik. ki/ak$lt /armer és a z#l* p&l& tomp(totta a atást' *e nem eléggé. Cgen! 1K2 23N . Nem álmo*ozik.4zeretné*' ogy 0sen*ben legyek" . Rose *#bbenten bám$lt.z (géretem' miszerint nem er%szakollak meg' erre a m.sziszegte o*a.nek t.z i*%sebb n% b&lintott5 . .

. /el +zni. .Cgen' t$*atában )agyok .-a 183 .z átj#)etel olyan )olt' mint a kirángatták )olna a beleimet. /ér/i t#bbet nem panaszko*ott az árak miatt. /ér/i )állat )ont5 . gon*olat' ogy <e0lan le ajol' és meg0s&kolja' áts1)(tett az agyán' és az asztal alatt #ssze/onta a karját' ogy elrejtse za)arát. . .Nem beszél maga senki)el. :el*1 (tették az árak' és +gy *#nt#tt' átmegy' és maga )eszi meg a A#re*ékben az ár$t' kiker1l)e a perembeli k#z)et(t%ket. . . . 3z itt a A#re*ék! .8on*oltam' )áltok pár sz&t a m$nkaa*&já)al mon*ta <e0lan.Ctt nem járkál at..!agát k#nny.Gétlem. 6elki szemei el%tt Rose /elkapta a széket' és j&l /ejbe k&lintotta )ele a /ér/it. . peremlak&k egy-két per0ig agyták szen)e*ni' maj* érte mentek' és el)itték. Rose nem igazán t$*ta' o)á tegye a *olgot.. . <e0lan átj#)etele kész ag&nia le etett.4emmilyen érzékenység nin0s magában' $gye" . .meg0s&kolsz' meg(gérem' ogy ossz+ i*eig 0sen*ben leszek. Gét lépést tett 0sak a két és /él méteres atáron' maj* ráng&g#r0s#t kapott. .mon*ta <e0lan. . Amynek nem kellene égighallgatnia mások tele"onbeszélgetéseit. Nem jár ran*izni.G#)ettem.. Rose egyszer )égignézte' a ogy egy mágiabeli kara)án)ezet% megpr&bált átmenni a A#re*ékbe. .!eg is al atott )olna..my eml(tette' ogy +gy *#nt#tt' nem /izet magának.z #00sének igaza )an. -ogy talált rám" . :ájt' *e a /áj*alom elm+lt. 8yorsan gyalogol' *e én megszoktam a menetelést. /ér/i átra*%lt a székben. .!it keres maga itt" .

23N .Gi ez" 4enki . -ogy is mon*ta' >áj$lásjár)ányt? i*éz et el%. 3l%sz#r is Rose min*ig t$*ta' ol talál atja meg . =ra* megg#rnye*t a bokszban' kezét /armerja zsebében ny$gtatta5 Várj$nk. Fjra találkoz$nk. <e0lan m#g#tt az ajt& kitár$lt' és =ra* <illon korz&zott be a =$rger Gingbe. Ni0sak-bi0sak' ki )an itt. Nem agyják ny$gton..zt mon*ta' ogy a megjelenésem. !áso*szor pe*ig Rose so a nem sétált be a 0sap*ájába. <e0lan =ra*re pillantott' maj* )issza Rose-ra5 .kiáltott o*a az asztal$kt&l 6atoya. 9sak <e0lan nem Eilliam )olt. Rose *1 #ng#tt.. .-onnan szerzett r$ át" 6eanne-t%l kaptam. <e most találkozott Eilliammel' +gy *#nt#tt' k#nny. kasszánál 7$niper el/e ére*ett a *1 t%l. . 3l%bb <e0lan' most =ra*. . A#bbsz#r is #ssze/$tottak már' *e (gy még so asem k#)ette. =ra* nem látta 1K. .=ra* angja átjárta a =$rger Ginget' és Rose t(z tekintet keresztt1zében találta magát. Ragaszko*ott ozzá. pré*a' és átj#tt' ogy piszkálja.-+zz el' =ra*! . Rose <rayton meg a k#0s#g pasija.mon*ta Rose' és =ra*re nézett. . . !aga nem $gyanaz a pasas' mi" :ejl%*sz' Rose.G#)etsz' )agy mi )an" !egláttam a baráto*at az $t0a t+lol*alár&l' és nem b(rtam magammal.:og* be' 9s$tak' miel%tt o*amegyek' és lenyeletem )ele* a /ogai*at! <e0lan z#l* szeme megállapo*ott Rose-on. 4zentséges ég..még min*ig a 2eremben lakott a lak&ko0sijában' a ol % )olt a leger%sebb.

Ae ro a*t kis. =&lintott =ra* /elé. Rose meg0s+szott a pa*l&n. .karsz még beszélgetni )ele" .=eszélni akar' most beszél et1nk . !enj1nk ki 0se)egni.z 1tés olyan gyors )olt' ogy Rose alig látta. /elemelke*ett5 . G#ny#rtelen )olt és olyan jeges' ogy maj*nem kegyetlen5 . Gimentek a =$rger Gingb%l' balra kanyaro*tak. .a /ér/i ar0át' *e Rose igen. <e0lan nem t+l siet%sen ala*t' és =ra* a jobb ol*alán ballagott. .. =ra* átratántoro*ott' a gyomrát szorongatta' megrázta a /ejét és <e0lanra )etette magát5 . <e0lan #kle el%bb =ra* bal ol*alát érte egy kemény 1téssel.3z lenne =ra*" Rose t+lságosan *1 #s )olt' ogy )álaszoljon..Rose' gyere a kia*&ablak oz! 8yere már! Rose /el$grott' és bero ant a p$lt m#gé' k#)ette 7$nipert a áts& részre' 6atoya szorosan a nyomában )olt. =ra* ki +zta a kezét a zsebéb%l5 . két /ér/i áttal állt neki' az a$t&s kia*&p$lton t+l. Na és most" . 7$niper megnyomott egy kap0sol&t' és Rose meg allotta <e0lan angját' amelyet eltorz(tottak a légk#ri za)arok. It)ágott a s1t% és a /al k#z#tt és egy ne*)es' /rissen /elmosott /el1letre ért. .mon*ta. Ráz$ ant pár *obozra' és nekiesett az ablaknak. kasszánál 7$niper o*aintett neki so)ány karjá)al.mon*ta <e0lan.Vigyázz' ne*)es' ne*)es! . Rose $tán$k bám$lt.3gy kis 0se)egésre min*ig kap at& )agyok.. . 9se. .Nem. 185 .kér*ezte <e0lan.. kék)ér.kiáltotta 7$niper.. . .3lnézést egy pillanatra . =ra* ol*alra lép)e /elny#g#tt.

=e/ejezte" =ra* eltorz$lt ar00al b&lintott. =ra* /elemelte az #klét5 ... -:++++j' a ro a*ék! .9sak szépen' lassan. ..Ro a*ék /. !egértette" =ra* ismét b&lintott.!enj1nk ki le)eg%zni egy ki0sit. =ra* )alami reke*t angot allatott' és elbotorkált pár lépést' még min*ig #sszeg#rnye*)e. <e0lan /elállt' és a bejárat /elé in*$lt.. Nyál /olyt a szájáb&l ossz+' raga*&s 0s(kban' Gétrét g#rnye*t' és egy a*ag abos /olya*ékot oká*ott a betonra. !ire <e0lan elérte az ajt&t' már elállta az +tját5 .kér*ezte <e0lan. 3z az $tols& egy ki0sit /ájt . .Gészen áll" . =ra* meg/or*$lt5 . Vagy t(z máso*per00el kés%bb kiegyenese*ett' és megt#r#lte a száját a kéz/ejé)el.. . <e0lan #kle =ra* gyomorszáját találta le.Jn.+++! .z 1tés leso*orta a lábár&l. parkol&mba. <e0lan /#lé ajolt5 ./intorgott 7$niper. =ra* ezt a pillanatot )álasztotta' ogy kibotorkáljon a =$rger Ging m#g1l' /1lé ez egy mobiltele/ont szor(tott. Van i*eje. @ké.mon*ta <e0lan. Psszeg#rnye*t a /#l*#n' és a gyomrára szor(totta a kezét.mint meglátta %ket' szeme tágra ny(lt' és elb+jt az ép1let m#gé... . Rose %r1lt iramban ro ant )issza/elé' a ne*)es pa*l&n 0s+szkál)a. -a bármikor Rose-zal akar beszélni' 0sak sz&ljon nekem' és )égig0sinálj$k még egyszer. =ra* #sszeg#rnye*t.)is(totta 6atoya. .. ogy & ajtja. . 1KD 23N ..

.en 0sak /ogalma sem )olt r&la' milyen az élet egy kis' perembeli )ároskában.!i )an . .Rose nagy le)eg%t )ett' és kényszer(tette magát' ogy leny$go*jon.Nem j# et be i*e 0sak +gy' és te eti t#nkre az életemet! . lány megállt' ogy szembenéz essen <e0lannel5 <e0lan' értékelem' ami)el pr&bálkozik' *e nin0s sz1kségem rá' ogy elyettem ar0olja meg a ar0aimat.leg semmi értelme nem )olt olyas)alaki számára' aki nem itt sz1letett. 3llenkez%leg.)el" . !eg/or*$lt' és elin*$lt. 187 . .my áztet%je.!égis mit m.Pr#mmel )árom' ogy megpr&bálkozzon )ele . .Ren*ben )an' #lgyem. .!agá)al sétálgatok. /ér/i seg(teni pr&bált neki' és sok min*ent megtett érte. 3gyszer. . Val&sz(n. . !egraga*ta <e0lan karját' és /élre +zta a keskeny gyalogjár&ra' tá)ol =ra*t%l' miel%tt meglátná' és +gy *#ntene' ogy be/ejezi' amit elkez*ett.J)ek &ta ismerem =ra*et. . !ost arra /og játszani' ogy )issza)ágjon nekem. G#sz#n#m' *e kérem' menjen el. !aga 0sak +j ábor+t kez*ett.!aga ezt nem érti. @lyan ez' mint . 4ok sz()ességet tett embereknek' olyan sz()ességeket' amiket nem ember nem /elejt el. 9so*álatos lenne' a az élet egyszer.mi k#zt1nk t#rtént' az már nagyon régen )olt' és már megkapta érte a b1ntetését. <e0lan )al&sz(n.leg a legokosabb /ér/iak egyike' aki)el )ala a találkozott.mon*ta <e0lan olyan szilár* elt#kéltséggel' ami /áj*almas *olgokat elyezett kilátásba =ra* j#)%jét illet%en. <e0lan tekintete )égig/$tott rajta5 . /ér/i nem )olt ostoba. lenne' és =ra* #ssze)erése min*en problémámat megol*aná' *e a )al&ságban 0sak +jabb bajokat z+*(t rám. .Rose )a* *ia*almámort érzett' *e nem )olt i*eje kiél)ezni.my áztet%jé)el" .

A$*ta' ogy (gy lesz' *e nagyon megérte.rrogáns )olt' lekezel%' és k#nnyen el)esztette az #n$ralmát' ezért borzalmas kereske*% )olt.. . .zt képzeli' ogy 0sak +gy ki agy at egy reggelt' és nem t$*om meg"! Rose )issza/ogta magát' és szembenézett 3mersonnal. 3merson egy régi' elyi 0salá*b&l származott. . Js j&l néz ki .6-es )agy )alami ilyesmi.molyan komman*&s )a*%r m$ks&.. -i** el' szerintem ez egy Na)y 43. A$*o*' az a /ajta' aki +gy éli t+l az er*%ben' ogy bogarak$l eszik' és egy kézi/egy)errel meg egy kis k%*arabbal leter(t egy egész tábornyi terroristát.kár0sak a másik pasas. Vékony /ér/i )olt' átlagos magasság+' kopaszo*ott' és %zikeszeme )olt. Gét &rá)al az$tán' ogy el agyták a =$rger Ginget' 1KK 23N . 6atoya szeme /elragyogott5 .tette ozzá Aeresa. 6atoya ki)ágta a =$rger Ging ajtaját5 . nagyapja biztos(tásokkal /oglalkozott' az apja kiterjesztette az 1zletet' és az #00se még min*ig azzal /oglalkozott' *e 3merson képtelen )olt mara*an*&t alkotni.z +j pasi* egy pszi0 opata gyilkos! . Rose megrázta a /ejét. :eli*ézte' a ogy ott mászott az asz/alton' és ett%l maj*nem sz#k*é0selni kez*ett. =ra* megalázása maj* k(sérteni /ogja. Js nem is a. . .Nem' nem az.mikor az emberek biztos(tást )esznek' azt akarják' ogy megny$gtassák %ket' *e 3merson 0sak egy)alamit t$*ott /elm$tatni nekik5 saját' /el/$)alko*ott énjét.!ilyen másik pasas" 3merson angja )issz angzott kis iro*ája /alai k#z#tt' és Rose /eje z+gni kez*ett t%le. .Rose /igyelte a tá)olo*& /ér/it' és elin*$lt )issza az étterembe...

my -aire ázánál. Ginyitotta a száját' ogy /olytassa a tirá*át' *e amikor meglátta Rose ar0ki/ejezését' inkább be0s$kta.r .<e so a ne j#jj#n a 2eremre +gy' ogy megt$*om' ogy arra jár. Gi a /ran0 /ogja meg allgatni" !aga illegálisan )an itt' és azt teszek magá)al' amit 0sak akarok. 6át at&an azért' ogy mara*an*& alláskároso*ást okozzon neki.zt akarja mon*ani' ogy t#r)énytelen' és nem te etem meg" 2e*ig most megteszem! Rose a /ogát 0sikorgatta. Cnkább ki )an r+g)a.megrém(tette 3merson isztériája. :%n#k/azon..6eszarom. lányra bám$lt' orrly$kai kitág$ltak. !eg/or*$lt' kij#tt az iro*áb&l' és lépke*ett to)ább a /olyos&n' ki/elé.3merson! . 7aj' *e kis $moros..A$*ja mit" !eggon*oltam magam. .!it t$* /el ozni a mentségére" . .szak )égén. =arát )agy ellenség' 6atoya nem enge*i' ogy a saját állása )eszélybe ker1lj#n. . .. ..zt tesz' amit%l t$* al$*ni éjszaka' 3merson . 6atoya se ol nem )olt lát at& . . .R@N /eliratot )iselte. Rose megállt a jár*aszegélynél' és rábám$lt 3merson piros -on*a 4OV-jára' amelyen egye*i ren*számtábla )olt5 a :HNPG:.a0sarg& *1 )el tele/onált nekik' és k#)etelte' ogy 6atoya )igye )issza Rose-t az iro*ájába a m. 189 .!i az" .Volt egy kis z.6&gás miatt. . 3rre a étre nem /izetem ki. 3merson min*ig is egy segg/ej )olt' *e ezzel t+l messzire ment.Gir+g)a" . 2anaszt akar tenni" Aessék 0sak.Gét é)e egyetlen napot sem agytam ki a m$nkáb&l! 3merson /elne)etett.mon*ta Rose semleges angon. (gy mentek a *olgok a 2erem )i*ékén5 min*en 0salá* magáért /elel. .

Rose bén$lt )olt.leg elb+jik )ala ol' és j&l kis(rja magát. !ég nem /ogta /el' gon*olta. Rose a )állára )etette a táskáját' és elin*$lt. 1N0 23N . Vég1l maj* /el/ogja' és akkor )al&sz(n.

a ko0si /elzabálta. 3merson azért )ette /el annak i*ején' mert 3merson és Rose apja /iatalkor$kban barátok )oltak. Rose-ba el%sz#r )ágott bele a /élelem. 3l%sz#r az áttétel ment t#nkre' aztán a kip$/og&*ob' aztán a biztonsági #)ek. :ér/iak akarnak' akik eltakar(tják a t#rmeléket' és ép(tkezéseken *olgoznak. Nem )oltak gaz*agok' *e a gyerekek so a nem é eztek. !iel%tt megkapta ezt az állást' még azt is megpr&bálta' ogy ott )árakozott )el1k' *e a kiste era$t& so/%rje megmagyarázta' ogy n%ket nem alkalmaznak.. pa*láson le)% szemét alom semmit nem ér. fejezet Gét &rá)al kés%bb Rose a )eran*alép0s%n 1lt' a tele/onja mellette )olt. !ost mi ez kez*jen" Nem )olt tartaléka. 4e ol nin0s /el)étel a k#zelj#)%ben. lába /ájt. Gorábban is megpr&bált ela*ni bel%le )alamit egy $*)ari kiár$s(táson és egy 0serepia0on' *e alig )alaki )ett bármit is. !ostanra 191 . . !in*ig )olt )alami gon* a ko0si)al' ami azonnali készpénzinjek0i&t igényt. 4e ol nem )olt /el)étel. <e most' ogy az apja elment. Nem t$*ja maj* ogy ellátni a gyerekeket. !i&ta apa elment' s%t' már el%tte is' min*ig % keresett ráj$k' % tartotta el %ket.. Volt egy ely a )árosban egy s1lt 0sirkés stan* el%tt' a ol min*en éten megállt egy kiste era$t&' és m$nkásokat )ett /el.10. .. !in*ig is )olt m$nkája. Psszesen ét *ollár tizenkét 0ent /olyt be. Gészpénzben kapták a pénz1ket.. Rose min*ig elment mellett1k m$nkába menet5 /ér/iak' nagyrészt latinok. !in*en ismer%st /el ()ott' min*en sz()ességet ki asznált. . !(g megtette a at és /él kil&métert a 9lean-n-=rig t iro*át&l az ott onáig' az i*%t arra asználta' ogy +j állást keressen.mi kis ékszere anyának )olt' az már rég o*alett . !ég min*ig meg)olt neki a zsozs&.

.mon*ta. . . H jobb árat szám(tott' so a nem alk$*ozott' és so a nem pr&bálta át)erni.Gár#r)en*eni j#ttél" . Ez gyorsan ment. .z apja é)ekkel ezel%tt megpr&bálta elraboltatni' ogy ozzáa*ja Rob oz' és egy rakás nagy atalm+ k#lyk#t sz1lj#n a 4imoen 0salá*nak. nap/ény meg0sillant )#r#s aján. 2erem keskeny )olt' *e ossz+5 szalagként /ogta k#rbe a két )ilág találkozását. Rose 0sak nézte..kir+gásának (re biztosan elterje*t' és !aS Aaylor t$*ni /ogja' milyen kétségbeesett elyzetben )an. zsozs& né ány étre elég lesz. /ér/i elmosolyo*ott. 7& )astagon /og maj* a 0er$zája' a megpr&bálja nála be)áltani a zsozs&t. . Rose o*aért' és megállt a )é*%k#)eknél. R#l*et )illantott' ami nem )olt t+l ke)és egy peremlak& oz képest. G#l0s#n kell maj* kérnie benzinpénzt' i*ej#nnie és +gy alk$*ozni' mint a az élete m+lna rajta.. 3gy ossz+ láb+' &ri orgas /ér/i k#zele*ett az #s)ényen.-allom' el)esz(tette* az álláso*at. 3mellett els% osztály+ segg/ej is. <e legalább itt )olt egy áza' más ol lakbért kellene /izetnie. . Gell' ogy legyenek ott állások. . . .en elme etne. 2arallel Oni)erse-ben talán t#bb esélye )an 2eterrel.4zia' Rose . -árom é))el )olt i*%sebb Rosenál' és )agyonos )olt. k#zele*% lépések zaja kiszak(totta a gon*olataib&l. :ogná a gyerekeket' azt a pénzt' amit <e0lan aranyáért kapott' és elmenne. 3zt a )#r#s ajat bár ol /elismerte )olna5 Rob 4imoen. Voltak más telep1lések is' nagyobbak' mint 3ast 6aporte. Volt egy kis atalma. Js aztán" Aalán egyszer. 1N2 23N .

2ontosan mib%l akaro* etetni azokat a /atty+kat' mi" ...jti és kiglan0olja a ko0sijai*at. . )arázslat /elpezsgett benne.. !it ér*ekel' ogy mit 0sinálok" Ill(t&lag )an egy pasi*' aki j&l bánik az #klé)el. Nem én )erettem meg.z apá* le/izette 3mersont' ogy kir+gjon engem.Neke* a oz semmi k#z#*..A$*ta' ogy =ra* meg)erése min*ig is k(sérteni /ogja' *e nem sejtette' ogy ilyen gyorsan $toléri.. .z iro*áink tisztábbak és ragyog&bbak lesznek.ki #sszegy. . Gár' ogy Rob t+l okos a oz' ogy elkez*jen )alamit Nem )olt j& #tlet meg)eretni =ra*et. Valami ilyesmi. . 6áttam' ogy tele/onált a mobilján' mi$tán j&l elyben agyták.Rose nem pr&bálta elrejteni a /élmosolyát. Aége* ()ott" !on**' nem 0s$klott meg ki0sit a angja" !ert amikor leg$t&bb láttam' a ke*)es kis (rn#k#* a saját ánya*ékában k$porgott a betonon' és az any$káját sz&longatta. tetteknek k#)etkezmény1k )an' Rose.z é*eskés ki/ejezés elt. Y Rose /elne)etett. Rose pislogott' a ogy a kép #sszeállt a /ejében5 . =eszélj1nk r&la*. !égis' mit szám(t neke*" =ra* nem sokat ér' az #klét leszám(t)a. . . . Rose #ssze)onta a szem#l*#két5 Négy é) telt el. -allotta*" !i' a 4imoen 9 e)roletnél +j takar(t&személyzetet szerezt1nk.Cgen' egy ki0sit.Ae amolyan el%%rsként' /enyeget% (rn#kként asználo*' nem" . =ra*nek ezt egye*1l siker1lt elérnie.A$*o*.!in*egy az neke*. =iztosan a tele/ont kapta el% legels%nek' amikor ki0sit magá oz tért. .nt Rob ar0ár&l5 . !i szeret1nk )igyázni az embereinkre. Q' ez apá* el%tt nem )olt t+l nyer%' mi" . A$*o*' =ra* nek1nk *olgozik. 3z nagyon ke*)es t%letek. @tt 1t#tték meg' a ol a legjobban /ájt.tért a lényegre #ssze)ont szem#l*#kkel Rob' 193 .

te szánalmas.Q' szeretem' a *1 #s )agy . =iztosan egész +ton k#)ette Rose-t.mon*ta Rob. 23N . Rose #ssze/onta a karját' és elnézett Rob /eje /eleli <e0lanre5 .+gy tett' mint aki elmélye* a gon*olataiban .nik' se ol nin0s /el)étel. .Fgy gon*olom' ogy az apám négy é)e nekem (gért tége*' *e e**ig még nem kaptalak meg.Nem j& #tlet. . nyálas kis takony&$)% . Nem sétált' anem osont' atalmas )olt' alálos és nagyon *1 #s. . Xzletet ajánlok5 leszopsz' és maj* meglátj$k' )isszaszerze*-e )ele a régi álláso*at.mon*ta Rob. -a ráteszi a kezét Robra' meg#li. !áso*per0ei )annak' ogy megszaba*$ljon Robt&l.z izmok rángat&ztak <e0lan állkap0sán. <e0lan 0sak j#tt. <e0lan jelent meg a bokrok k#z1l' és atározottan Rob /elé in*$lt.zt iszem' ez már rég lejárt. !in*ig azt gon*olta' ogy 0sak sz&)irág' ogy >látni a szemében a gyilkolást?' *e amikor <e0lanre pillantott' kristálytisztán látta. . Rose s& ajtást sz(nlelt5 . . Gell egy állás' és +gy t.zt iszem' sarokba szor(tottak. . @lyan )agy' mint egy kará0sonyi aján*ék' amit még nem nyit attam ki.7aj' ne . Rob. Val&sz(n.leg azt gon*olta' ogy itt az alkalom' ogy eljátssza a kegyes 7eges 8r&/ szerepét' aki a bajba j$tott leányz& seg(tségére siet.Pr1l#k' ogy (gy láto*. <e0lan megállt egy pillanatra. Ó.3z egy remek #tlet. Rose a /ér/i ar0ára pillantott' és ria*alom /$tott át rajta.Cgaza* )an. 1N. .-a ezt 0sinálo*' so a t#bbé nem állok sz&ba )ele* -(gérte neki Rose. Nem l báztatná.min*ig is b(rtalak. .

=ánt attam )olna Robot. . . /ér/i meg/or*$lt' és meglátta <e0lant' aki elállta az +tját.Nem! 6egalábbis nem olyanokat' amilyenekr%l maga 195 .!áso*szor is' a )illantásommal porrá éget ettem )olna. Fgy t.ztán azt iszem' átmegyek a 0salá*o* oz' és megnézem' ogy az apá* is +gy #ssze)izeli-e magát' a ogy te. Rose az arzenáljában le)% $tols& /egy)er ez ny+lt5 . ne bántsa! <e0lan t(z 0enti)el k#zele*ett Rob oz. . !it )esz(t etnék' te /ajank&" .mon*ta Rose. Robnak 0sak egy pillanatba tellett5 Gez*esz elszemtelene*ni' riban0. .bám$lt $tána <e0lan.Rose /elne)etett' és /elállt a lép0s%r%l. 3gy nagyon er%s késztetés' ogy bántsak )alakit. Rose elmosolyo*ott5 -a az embert sarokba szor(tják' akkor nin0s mit )esztenie. .A$*o*' amikor rá)illantottam =ra*re' #ssze)izelte magát. . Rose belet+rt a táskájába' és megm$tatta a /ér/inak a /egy)erét. 4o a nem )olt j& /$t&' *e rekor*sebességgel t.Nem kellett )olna leáll(tania . =ármilyen gyorsan /$t is Rob' <e0lan biztosan $tolérné. /ér/i szeme #sszesz. Nem merné*. !egte ettem )olna' *e nem tettem meg.!iért" 9sak nem táplál iránta érzelmeket" . .<e0lan +jra elin*$lt.<e0lan' kérem.nt' mint aki min*járt meggon*olja magát.nt el a szem1k el%l a kanyarban.k1lt5 .:$tás! Rob )égiglo olt az #s)ényen. Rob alottsápa*t lett. -angja alk a0sárgás )olt5 . 3l%sz#r is lel% ettem )olna. Js )an bennem egy er%s késztetés' Rob. Rose szája szétny(lt. 4zeretném látni' ogyan )izele* #ssze maga*' Rob. .zt iszem' )ele* kez*em .

. aja is k#zrejátszott a atásban' *e a szeme és az ar0a )olt a legrosszabb.mon*ta Rose. . /ér/i keresztbe tette a lábát' és ránézett. -a megmagyarázom' akkor (gérje meg' ogy nem in*$l el Rob $tán' ogy bántsa. Rose min*ent megtett' ogy elrejtse' ogy /els& ajtott' és le1lt a /. 3gy !ágiáb&l származ& nemes szeme )olt' aki el)árta' ogy enge*elmeske*nek neki' és aki pillanatnyi abozás nélk1l kényszer(ti rá másokra az akaratát.beszél.*riangliában asonl& a /olyamat .-angja egyértelm.nt' aki -alloUeen alkalmáb&l #lt#tte /el egy másik )ilág r$ ázatát.n#snek találják' b#rt#nbe )etik. Fgy néz etett )olna ki' *e nem +gy nézett ki.nek t. A#re*ékben' a egy /ér/i meg1t egy n%t' ki ()ják a ren*%rséget . /armer nagyrészt elrejtette a 0sizmáját' és a lábát&l a nyakáig +gy néz etett )olna ki' mint akármelyik t#re*ékbeli /ér/i. Válla t+l széles )olt' testtartása t+l er%teljes' és a belépne a A#re*ék egyik zs+/olt plázájába' az emberek )al&sz(n.Ren*ben )an. /ér/i elt.n%*#tt ezen5 .)é tette' ogy ezzel sz()ességet tesz Rose-nak. . . . !ég akkor is' amikor ny$go*t )olt' pél*á$l most' a szemét%l elállt az ember lélegzete. .Itnézik a bizony(tékokat' és a elég bizony(ték )an' a /ér/it %rizetbe )eszik' meg)á*olják egy b.mon*ta <e0lan. .kkor miért" 3lég bonyol$lt az 1gy. !i t#rténik !ágiában" . !ég min*ig /armert és p&l&t )iselt.nnel' és a b. .be' a saját )é*%)onala ol*alán. @lyan /ér/i benyomását keltette' aki még so a nem 1lt t#m#tt b$szon. elyett' ogy a A#re*ék elyi lakosának látszott )olna' <e0lan kék)ér. seri//ek )izsgálják meg a bizony(tékokat' és %rizetbe 1ND 23N . -ogy talál maj* sza)akat rá" . .leg egymást taposnák' ogy $tat a*janak neki... Js Rose-nak el kell magyaráznia neki a 2erem #sszetett t#r)ényeit.

. 6e et' ogy )alami/éle egyezségre j$tnak egy/ajta b1ntetést )agy kárp&tlást illet%en. .r#s *olog5 sok 0salá* érintett' és amikor /ellobban egy )iszály' egész 3ast 6aporte lángra lobban at. Irtatlan emberek sér1lnek meg' és a kereske*elemre is ki atással )an. maga *olga letart&ztatni a b. Rose biztosan a /ej)a*ászokra sza)azna.. Rose nagy le)eg%t )ett.A$*ja' ogy megy ez a 2eremben" . oz )alami ren*k()1lit kell )ég ez)inni1k' ogy /el/igyeljek ráj$k. -a nem t$*ják el/ogni' akkor /ej)a*ászokat ()nak' és a azok is k$*ar0ot )allanak' akkor a marsallt. 2r&bál$nk ésszer. -a a kara)ánosok t$*ják' ogy )iszály )an )ala ol' ki agyják a )árost' és más o)a mennek.ek i. 3 elyett egész 3ast 6aporte k#z#ssége 0sak 1l és )égignézi' ogy mi t#rténik. .. @lyas)alakit' mint én.n#z%ket" . 197 . 4enki nem szereti a )iszályt.zt remélem' ogy maga maj* /el)ilágos(t r&la mon*ta a /ér/i. Vagy a k#)etkez% né ány é)tize*ben lesben állnak a /egy)ereikkel' és megpr&bálják kilo00santani egymás agyát.n#st. . Gérem' /olytassa. . . 2eremben nin0s ren*%rség' se ren*)é*elem' se seri//' nin0s semmi/éle )é*elem.!egnézte a /ér/i ar0át' ogy lássa' /el/og-e' *e akár maszk is le etett )olna' rezzenéstelen mara*t.9sak né ányat. !i)el olyan ke)esen )agy$nk' min*enki ismer min*enkit' és min*en tett1nknek k#)etkezménye )an. !egpr&bál$nk nem )iszályko*ni. =alj&slat+nak angzott' *e nem annyira' mint <e0lan.. .)eszik a b. 4e ogy. Nin0s pártatlan arma*ik /él. )iszály z.-a egy n%t bántalmaznak' az a 0salá*jára és a táma*& 0salá*jára tartozik. 4okan elég j& pénzeket keres1nk azzal' ogy a kara)ánosokkal 0sereberélget1nk' akik !ágiáb&l érkeznek' és aztán a A#re*ékben a*j$k el azt' ami ez ozzáj$tott$nk. <e0lan b&lintott.

" .kér*ezte. Rose legyintett5 . !ég gyerek )oltam. Vegy1k most =ra*et.l#l#m %t.z apám és a nagy apám is gyilkoltak' ogy meg)é*jenek. 3z ért et%' nem" .Plt már embert" Gétszer.mon*ta a /ér/i.Nagyszer. . <e ez az állásomba ker1lt.l#l#m' ogy amikor a k#zelemben )an' a kezem #nkéntelen1l is #k#lbe szor$l. Js megpr&bált le1tni egy 1t%)el' és ela*ni Rob apjának. )olt.. 3miatt senki sem le et *1 #s. <e0lan k$tat& pillantást )etett rá5 . Rose b&lintott5 Jletem )égéig *é*elgetni /ogom magamban a pillanatot' amikor a saját ánya*ékában g$r$l i*e-o*a.Nem kell ilyen szerénynek lennie. !on*j$k egy /ér/i megpr&bál elrabolni engem.3z zseniális! =ár0sak eszembe j$tott )olna! 3gek! 1NK 23N . -allottam . . Rseniálisan kiter)elte5 kir+gatott' el)ágta az egyetlen be)ételi /orrásomat' mi k#zben %sként és megment%ként tetszeleg et. .z alapján' amit mon*ott' azt iszem' igen.Nem állt szán*ékomban' ogy maga el)esz(tse az állását. <e 0sak #n)é*elemb%l. /ér/i szájának kemény )onala kissé elernye*t5 . 2ersze' azoknak a rokonai' akiket meg#lt1nk' $tálnak minket' és min*ent megtesznek' ogy t#nkretegyék az életemet' a esély1k )an rá' *e a k#z)élemény az én ol*alamon áll.zt ittem' szeretem.n és a b1ntetés egyenl% mérték.nnyira gy. 3z azt jelenti' ogy a b.lenni. . Jletem legne ezebb i*%szakában kerestem /el' azt remél)e' ogy % lesz a mene*ékem' a sziklám a )i arban.mikor ma )éresre )erte' az nagyszer. legyen. . 8y. 7ogomban állna meg#lni' és meg is tettem már. . !egtáma*tak' és az én elyemben bárki meg)é*te )olna magát. <e0lan #ssze)onta a szem#l*#két5 .

Gis )illantás )olt' és nem #lte meg' *e nagyon /ájt neki.4ajnálom .<e 0so*álatos az a szekrény! . .mi a 2eremet illeti' az a*ott b.z egyenlegnek min*ig n$llának kell lennie' . )oltam egy másik emberi lénnyel. . .mon*ta Rose. !elyik az igazi <e0lan" 3z itt a kér*és.en nem tesz ilyet .z ember egyszer.3gyszer. .mikor meg1t#tt azzal az 1t%)el' rá)illantottam.z emberek a*nak esélyt rá' ogy elsim(ts* a *olgai*' *e a 199 . .z emberek sok min*ent meg+sznak' *e szeretj1k kiegyenl(teni a *olgokat.en k#l0s#na*ta neki az #klét. Nem magát ibáztatom érte.en j&sz().mon*ta <e0lan.Js nagylelk.mon*ta <e0lan.G#sz#n#m.ntett elnyerte mélt& b1ntetését. .emlékeztette a /ér/i.mosolygott rá <e0lan.Aérj1nk )issza =ra*re . Rose akarata ellenére is /elne)etett' és /elnézett a /ér/ira5 !egle et%sen 0so*álatos. . . =ra*nek beszélnie kellett. . Val&*i mosoly )olt' és meg)áltoztatta az ar0át. Ilmomban még né a allom a sikolyait. <e a nap )égére még min*ig nem t$*om mib%l etetni a 0salá*omat. =ra*nek a kezébe nyomták a seggét' és a 4imoen 0salá* azzal )ágott )issza' ogy kir+gatott. Rose el)igyoro*ott5 . .b%l egy pillanat t#rtrésze alatt /ér/i lett' él%' lélegz% /ér/i' ellenáll atatlan$l j&kép. !ost +jabb 0sont)ázzal teli szekrényt nyitott ki. <e0lan a j& szamaritán$s. kék)ér.3z egy #sszetett matematikai egyenlet . . . és $moros' és olyas)alaki' akinek )ágyott az ismeretségére. atás *#bbenetes )olt. . Rose lepillantott a saját lábára' és pr&bálta elrejteni a reak0i&ját' miel%tt a /ér/i meglátná.2e*ig nem min*ig az. 4enki nem j&sol atta meg el%re' ogy el)esz(tem az állásomat. . 9sak annyit te ettem' ogy 0s$pa /1l lettem...Nem )ár atta' ogy nyitott tenyérrel 1ssem meg.

3z nem teljesen pontos. Aérj1nk )issza Robra. Jrtékelem' ogy er%/esz(téseket tesz abba az irányba' ogy megértse.. 3z egy /éreg' és elég aljas *olog )olt ajánlatot tennie nekem. . !i egyszer.mon*ta <e0lan. t#r)ény a )égs% atalom. . Jn is megaláztam %t 0serébe.Cgen' ezt már kik#)etkeztettem . !egaláz& )olt. A$*om' ogy szereti az #00seit' és 0sak akkor szám(tana a )é*elm1kre' a nem lenne más )álasztása. . A$*om' ogy ez magának nagyon k1l#n#s le et' mi)el látom' ogy !ágiában a kék)ér. .en jobban ki )agy$nk képez)e' és /elkész1ltebbek )agy$nk' mint a legt#bben' *e minket is k#t a t#r)ény' mint bárki mást is.Nem t$*ok )ersenyezni 4imoenékkel.mon*ta a /ér/i.mon*ta Rose. t#r)ény 0sak !ágia lakosaira )onatkozik' és maga 200 23N . 3mlékezni /og rá' és magára is' és a +gy ozza az élet' megpr&bál belém r+gni' *e nyil)ánosan meg)erték' és az egész 2erem rajta ne)et. . -a $tánamegy és péppé )eri' akkor )issza kell )ágnia. <e a #ssze)erem Robot' so a nem kapok esélyt rá' ogy asználjam. 4imoen 0salá* nagy és )agyonos. .zt iszem' most már érti .!it mon* a t#r)ény arr&l' a egy n%t ázasságra kényszer(tenek" . Rose )állat )ont5 . 3gálban )agy$nk' és ami a legjobb' Rob azt iszi' ogy senki nem t$* err%l' 0sak mi árman. . . . 4imoenék talán lel%nek )alami /ár&l' és senki nem ibáztatná %ket. )illantásom nagyon /orr&.k#*nek. 6e et' ogy nem kellene min*ezt elmon*anom' *e 0sak az #0séim és a nagyanyám )annak nekem.z én 0salá*om nagyon ki0si.3z nem j& . *olgok itt (gy m. .kér*ezte Rose.nekiállsz gyilkolni és jobbra-balra 0sonk(tani' )iszonylag amar az egész )áros #sszesze*i' amije )an és meg semmis(t' akármennyire is atalmas )agy..ek jelentik a )égs% atalmat. ..

myt és a gyerekeit' maj* k#)ette %t a A#re*ékbe' most meg kijelentette' ogy nem )olt képben min*ez gaz*agon árnyalta )iselke*ésének jeges /elsz(nét.mon*ta )ég1l. . Pszt#nb%l reagált.myt" !iért is ne" =ajban )olt' és én képes )oltam seg(teni neki.Nem /ogok )esz(teni . !aga miért tette meg" Gészen állt rá' ogy 0saliként asználják' ogy megmentse 6eanne gyerekét' aki' a saját be)allása szerint' agyonk(nozta magát gyerekkor$kban.Nos' j&' ogy maga )esz(teni /og' és 1res kézzel megy aza. =ármelyik ésszer. . Nem igazán gon*olt még bele' ogy miért tette.!iért mentette meg . . 3l%sz#r is megmentette 7a0ket. 3nnek )ég1l is )olt ra0ionális magyarázata' a azt akarta' ogy Rose ozzá menjen' a leg/%bb ér*eke' ogy nem álljon bambán' amikor az #00sét *arabokra akarják tépni.!ennyiben" Rose kereste a sza)akat. Rose /elállt.nem o*a)al&si.+++.Cgen. Js a 6eanne lett )olna abban a szobában' 0sap*ába es)e" . !in*ig k()1láll&' aki be/elé nézeget.. . <e0lan személyiségében t#bb )olt a kanyar és a 0sa)ar' mint az 3ast 6aporte-ot átszel% Ro$g =$tt patakban.<e mostant&l megpr&bálom észben tartani a 2erem társa*almi szabályait. . /ér/i ér*ekl%*)e ajolt el%re5 . . Rose meglepetten pislogott. és leporolta a /armerját5 . .9sak egy gyerek . .mon*ta a /ér/i.kkor is bement )olna' ogy megmentse" . ember megtette )olna.!iért" 201 . <e aztán megmentette .z más. -ogy a /enébe /or*(totta meg a elyzetet" Neki kelleni kér*éseket /eltennie a /ér/inak.

3z megsemmis(tette Rose ellenállását' és elpir$lt' irtelen s$ta lett és iperérzékeny' mint amikor kamaszkorában észre)ett egy srá0ot' amint rábám$lt' és életében el%sz#r t$*atos$lt benne' ogy n%. az emberi lény t(zszer olyan )eszélyes. !in*en mást kizár)a #sszpontos(tott a lányra' nem igazán bám$lt' inkább izgatottan nézett' mint a egy szoros k#télen +zná a lányt egy szaka*ék /#l#tt' és nem ér*ekelte' ogy talán min*ketten a alálba $llnak' a a lány tényleg elér ozzá.mon*ta magában Rose.Gez*jek el )etk%zni' és pr&báljam meg a /ér/ias testemmel el0sáb(tani" . b. .-a** mara*jak magá)al! .en megrázta a /ejét. Nem /og siker1lni. . -a be akarnék j$tni az ágyába' akkor ezek mellett a )onalak mellett 0sinálnék )alamit. Rose . A#bbre nem is )olt képes.bba kéne agynia' ogy pr&bálkozik bej$tni az ágyamba' <e0lan. Nem érdekes. mit gondol . R#)i* ran*izásai során Rose-t érte már né ány >gyere k#zelebb?-pillantás' *e <e0lan min*egyiken t+ltett.3nge*jen be.Nem /og menni' *e a bo &0ot akar 0sinálni magáb&l' ki )agyok én' ogy megaka*ályozzam' eS0ellen0iás $ram" <e0lan /els& ajtott5 202 23N . <e0lan. A éleménye nem igazán "ontos.=átor tett )olt .<e0lan' a kék)ér. lány az ajkát biggyesztette5 !ert 6eanne semmi olyan borzalmas *olgot nem tett )elem' amiért azt ér*emelné' ogy él)e tépjék szét azok a lények.mon*ta' (zlelgette a ne)et szájában.mon*ta <e0lan. . . .mon*ta <e0lan. . lány egyszer.)#let ezzel megt#rt' és Rose elne)ette magát5 . ...' )eszélyes. !aj* a /agy.

Js magára egyik sem jellemz%.? ar0ki/ejezést.3zt imá*ni)al&nak találom.k#z#lte Rose' és meg/or*$lt. -a el$tas(t' az ostobaság és /elel%tlenség. 4zeren0sére )an elég pénzem' ogy a legjobb tanárokat /oga*jam /el maga mellé' és )an elég t1relmem' ogy ki)árjam' am(g kiokos(tják. 4ok-sok etikett&rát.!aga nagyon keményen *olgozik' és t+l b1szke a oz' ogy seg(tséget /oga*jon el . !int a ogy maga is rám$tatott' maga egy egye*1láll& n%' aki két kis/i+t ne)el. . -a a társa*almi /ormalitásokra ker1l a sor' maga reménytelen. . Rose megborzongott' és a /ér/i ar0a megint /el)ette a >k%kemény kék)ér. Jn sem p1sp#k' sem nagyk#)et nem )agyok.z >eS0ellen0iás $ram? a meg/elel% megsz&l(tás egy nagyk#)etnek' a zoroasztrián$s )agy a katolik$s it p1sp#kének' mi)el %k mag$kat Csten1k akaratának nagyk#)eiéként jegyzik.!int eml(tettem' roppant$l nem szeretek sátorban al$*ni. Gap /izetséget' és egy )é*elmet ny+jt& /ér/i lesz a ázában' m(g én al)& elyet és napi árom étkezést kapok. !$nkanélk1li' nem igazán )an le et%sége arra' ogy +j poz(0i&t szerezzen magának' egy ismeretlen ere*et. <e ne /éljen .mon*ta <e0lan.!agának ez mire j&" . !ár /elesk1*tem rá' ogy nem bántom magát és a 0salá*ját.elintézem magának az etikett&rákat. )arázser%)el áll szemben' és nem elég képzett a oz' ogy megbirk&zzon )ele.. .. <e ami még /ontosabb' i*e$taztam a 2eremre' és a 1res kézzel térek aza' min*en/éle )a* t#rténetekkel megrako*)a )alamilyen /antom)érebekr%l' akik meg#lték a 203 . .-ozom a olmiját . /ér/inak igaza )olt5 . -ajlan*& )agyok a áziasszonyomként alkalmazni magát' és meg)é*em magát és az #00seit ett%l a )eszélyt%l )agy bármilyen más )eszélyt%l az ittlétem alatt. <e a b1szke és az ostoba k#z#tt nagyon )ékony a atár. Nekem )iszont kell egy ely' a ol elal atok. Rose megállt.

. 9sak +gy *#nt#tt' ogy nem )eszi észre' amikor az nem tetszett neki.sz+rta k#zbe <e0lan. . Nem is )árt t#bbet. szokásost. A#bb is' mint nagylelk. !ost nem enge* etem meg magamnak' ogy )esz(tsek.!ennyit & ajt /izetni" . . .mon*ta Rose. .. 6át at&an a /ér/i j&l értette a szarkazm$st. gyerekeknek enni1k kell. lány a szemét /orgatta5 . -a to)ábbra is ezen az ostoba +ton megy to)ább' itt áll(tom /el a sátramat' itt' a ol állok' és min*ent megteszek' ogy meg)é*jem mag$kat. a k#z#nséges alan*&kra )onatkozik. Js <e0lan meg)é*ené %ket. . !aga gr&/. Rose szalmaszálakba kapaszko*ott' pr&bálta )ala ogy azt érezni' ogy nem )ették el t%le a )álasztás le et%ségét' *e mégis ezt érezte. j&kép.3lég j&kép. 23N . Napi egy zsozs&t.z élelmiszerkészletei min*#ssze árom za0sk& japán tésztale)esb%l' árom 0sirke0ombb&l' egy kis rizsb%l' kr$mplib&l' /él *oboz zsemlemorzsáb&l és egy kil& mar a +sb&l álltak' ami a /agyaszt&ban )olt.zonban a )é*elmem (gy ke)ésbé lesz atékony. 9s$pán aszonszerzési okok miatt. -irtelen bele/ára*t. )agyok . . . . )olt. Nem is 0s+nya. 3z nagylelk.Nem. . .Js szerény is.kér*ezte Rose.3z a másik *olog' amit nem igazán értek magában. Van pénze.3lmon*om' a beenge*. !in*ketten t$*ták' ogy Rose el/oga*ja az ajánlatot.:él zsozs& naponta . .z alk$*ozás lényege az' ogy az ember min*ig nagyobb #sszeget kér. .egyes 0salá*ok egyetlen érméért is egy étig a*nának szállást neki. 20. 2ersze.leen*% menyasszonyomat' akkor k#zne)etség tárgyá)á lennék. !iért )an itt' miért akar engem rá)enni' ogy menjek magá oz" .

3gyértelm. . 3lég egy szerény' *e kényelmes élet ez. Nem )agy$nk 0sal&k.)#s ar0ki/ejezéséb%l arra k#)etkeztetek' ogy nem mon*ta a /ér/i.en a /ér/ira nézett. ogy & ajtja. . /él zsozs&ért asznál atja a ál&szobát' napi áromszor ren*es ételt kap' és mosok magára' a kell. G#ss1nk rá )érszerz%*ést" . /ér/i belépett.3lj#n )elem. Rose elmoz*(totta a )é*%k#)eket. . Aiszteletre mélt& st(l$sban támogatom magát.Nyil)án.. 3nge*em' ogy a ázamban al$*jon' és el)árom' ogy tisztelettel bánjon )elem és az #0séimmel. -a én szegem meg' )isszaa*ok min*en ezzel kap0solatos pénzt. /ér/i /elállt' és /elemelte a kar*ját5 . -a megszegi ezt az egyezséget' azonnal elmegy.4%t' i*i&tának gon*ol' mert /elajánlottam magának.z mit jelent" . . 3lég az a*ott sza)a. 3z ám az ellentmon*ás.A$*om' ogy ott' !ágiában azt gon*olják' ogy min*en peremlak& 0sal&.3z most igen )agy nem" Rose egyszer. . :izetem a /i+k iskoláztatását.Rose elt.Rose megrázta a /ejét.Nem. Nyil)án a bérleti *(jat' a gyerekek ne)eltetését és a ren*k()1li kia*ásokat én állnám.Gétszáz' áromszáz zsozs& egy &napban. )oltam" . .mon*ta <e0lan. 9serébe osztoz$nk a ál&szobán. . 4emmi mást nem kap. Nem /oga*ok el t#bbet' mint amennyi be0s1letes' mert nem akarom' ogy +gy érezzem' az a*&sa )agyok. !ég a nem is az$*ik' akkor is pontosan +gy tesz' a ogy mon*ja' azt kéri' ogy a riban0a legyek. . . .Aiszteletre mélt& st(l$sban" .n%*#tt a sza)akon.A#kéletesen.. .8on*olom' most )arte blan)he-t ajánlottam magának . Nin0s - 205 . -.

. pokolba már )ele. . !iért a 2eremben )ásárol magának menyasszonyt" . !agát&l eltér%en.Fgy értettem' ogy nem nagyon )annak nagy titkaim. 20D 23N . 2r&bálok t#bbet megt$*ni magár&l. .Nem . . Rose széttárta a karját5 . Nem kell a pénze' <e0lan' nem )agyok sem kol*$s' sem ingyenél%.kkor miért az ajánlat" A$*ni akartam' mit mon*. .3z a ely az ott onom.n%*#tt' ogy komolyan gon*olta-e az ajánlatot' )agy )alamilyen pr&bának szánta. .Nem inném' ogy el agyná. .zt kapja' amit lát. -a állást ajánlana nekem' olyan állást' a ol nem azzal kell meg keresnem a /ejem /#l#tti tet%re )al&t' ogy szétteszem a lábam' átgon*olnám. . pénzemb%l itt agy atná ezt a elyet.kár ogy is' megkapta a )álaszt' és Rose min*en sza)át komolyan gon*olta..!iért gon*olja' ogy én el agynám" Gis' g+nyos mosoly jelent meg a /ér/i szája sz#gletében5 . /ér/i szeme z#l*en /elragyogott5 . elyemben el agyná" . 0(m1nk )iselése azzal a k#telezettséggel jár' ogy armin0é)es korom el%tt n%s1ljek meg' k1l#nben el)esz(tem az #r#kségemet. . . Js nem )agyok benne biztos' ogy j& lenne magára b(zni a megél etésemet.3gy &nap m+l)a armin0 leszek.semmi bajom azokkal a n%kkel' akik ilyen életet /olytatnak.)álaszolta a /ér/i azonnal.3z (géret" . <e nem )agyok' és so a nem is leszek k#zéj1k tartoz&... <e nem b(zom magában jobban annál' mint amennyire el t$*nám aj(tani' és mi)el maga nagy és izmos' ez nem sokat jelent. /ér/i tan$lmányozta az ar0át' és Rose elt.

. . /ér/i b&lintott5 .!iért" .!i/éle magánte)ékenységekr%l" . . Rose rábám$lt .:élek' ogy a társaim k#z#tt a j& (remen némileg /olt esett.3bben teljesen egyetért1nk. /ér/i elmosolyo*ott' és ett%l 0sibészes lett az ar0a5 Vetk%zz#n le és bol*ogan megm$tatom. 207 .G#zismert lett' ogy elég élénk a képzel%er%m' amikor a magánte)ékenységekr%l )an sz&..3z elég ne)etséges.:elsétált a )eran*ára' és kitárta Rose el%tt az ajt&t.Js mi aka*ályozta meg abban' ogy !ágiáb&l n%s1lj#n" . .

. .. Ó.11. -a ráj#nnek' ogy mi ez a lény' )agy ogy onnan j#tt' akkor talán képesek leszek meg ar0olni )ele. fejezet Rose-nak j& /él&rájába ker1lt megszaba*$lnia <e0lant%l Gipe0kelte neki a )é*%k#)eket' és a /ér/i )ég1l elment' ogy el ozza a t#bbi olmiját. . . $lláb&l ára*& 0s(p%s szagt&l még 9let$s nagyapa is el ányta )olna magát.Js allom' ogy lakik nálatok egy alak.. . Rose átkozta a tali0skát' a /ogát 0sikorgatta' és nagy ne ezen áttolta az apr&' r&zsasz(n r&zsákt&l illatoz& l$gason át a nagyanyja $*)arára.9sak egy kis pénz' ogy át)észelj1k. Rose azt gon*olta' ogy mostanra ozzászokik' *e nem' egy lel kilométer megtétele $tán még min*ig érezte a *#g szagát. . Jléonore nagyi a kony ában teázott5 . !ár 0sak az iányzik' ogy )égig allgasson egy kisel%a*ást azokr&l a borzalmas )eszélyekr%l' amik azzal járnak' ogy beenge* egy kék)ér. Rose )agy #t per0et )ári' aztán /ogta a tali0skát' és a *#gl#tt )érebet áttolta nagyi oz.. !arlene szerint' aki 8eral*ine . kerék megaka*t )alami k%ben.spert%l allotta' aki egyenesen 3lsie !ooret&l allotta' szemre)al& alak.-allom' el)esz(tette* az álláso*at .bban reményke*ett és azért imá*kozott' ogy a szemre)al& alak' mi$tán #sszesze*te a olmiját' mara*jon a ázban' és ne in*$ljon a keresésére.9sak száll&)en*ég.Rose a mosogat& oz ment' és szappannal )égig*#rzs#lte a kezét. $ligánok szerint ennek a száll&)en*égnek )an egy 20K 23N . az 5sten szerelmére. . -a /elb$kkanna nagyi ázában' abb&l 0sak baj származna.mon*ta abban a pillanatban' ogy Rose belépett a kony ába.t a ázába. Nagy le)eg%t )ett' és betolta a áz m#gé' el a k()án0si szemekt%l' és egy pony)át is rá*obott' 0sak a biztonság ke*)éért. .

.atalmas kar*ja. 2a$la ikreket )ár. Rose megt#r#lte a kezét egy t#r1lk#z%ben. Js még más *olgokat is. ." . 7&kép. Q' és azt áll(tja' ogy egy kék)ér.z $t&bbi i*%ben elt1ne*eznek a k$tyák.!it t$*tál meg . . Rose /élre)onta a pony)át.zt iszem' az egyik ilyen lény egy tali0skában )an kint a áts& $*)aron. . :elett1k a mennyezet gyors rezgésekbe kez*ett. mentette meg %ket. Jléonore )égig/$ttatta $jját a lény b%rén' k#zelebb ajolt' am(g az orra maj*nem ozzáért' megszaglászta az égett b%rt' és kiegyenese*ett. !ert már 0sak ez iányzik nek1nk' kék)ér. Nem a /érjét%l )annak' és a a /érje ráj#n' akkor lesz nem$lass. Rose /orgatta a szemét5 .Nem sokat. Gi más" . . =e)itte magá)al a nejét meg a /iát' és nagyrészt min*ent átra agyott. 4et -ines bement a A#re*ékbe. .!it még" Nagyi elnyomott egy s& ajt5 .*ele-t%l" Q' ezt-azt.Rose /els& ajtott' és egy székbe )etette magát' maj* a kikész(tett 0sészéért ny+lt. 3z nem )all ráj$k. .Cgen.ek !ágiáb&l. n%)ére beszélt )ele' *e nem sokat t$*ott kisze*ni bel%le.!it meséltek még" .zt mon*ta' ogy megtáma*ta )alami' né ány /$r0sa lény.!i az" Gér*ezte Rose. =iztosan <e0lan )olt. .Nagyi elkapta a pillantását. 4ok pletykát. .-a** lássam! Giléptek a )eran*ára. Nagyon ke)eset mon*tak r&la. /i+k megint a pa*láson játszanak. 209 . Jléonore nagyi /elállt5 . Cgen' na azokb&l már nem kell t#bb.Nem Eilliam az' $gye" Nem.

210 23N . .Jléonore nagyi az asztal oz irány(totta %ket. 4emmi baj. Rose rátett egy gránit*arabot >*élnek?' és 7a0kn.kár ogy is néz rá a /ér/i.z apr& láng tán0ba kez*ett a kan&0on. Rose el/intoro*ott és el/or*$lt' ogy némi /riss le)eg%t lélegezzen be.pillantott.3léonore a omlokát rán0olta.kér*ezte 7a0k.:ogjátok meg egymás kezét. Jléonore nagyi /elemelt egy /e ér krétát' és gyors' gyakorlott moz*$latokkal /elrajzolt egy szélr&zsát az asztal lapjára. . 3gy jégko0ka jelezte le)antét' a >kilétét?.Nem t$*j$k. . . Rose egy )astag gyertyát elyezett a tramontánára' az >északi? pontra' és meggy+jtotta.!ost. . . +sáb&l. . 8eorgie megb. Nem /enn éjáz& )agy t$*ományos' anem a /#l* #zraga*t /ajta' ami m. . 3z a j&' #reg perembeli mágia )olt. Jléonore nagyi kinyitott egy apr&' sim(t&záras za0sk&t' és a szélr&zsa k#zepére pottyantott egy *arabkát a sz#rnyeteg ez1stsz(n. . 7a0k szétnyitotta a tenyerét' és egy k#)ér' z#l* erny&i pottyantott az asztalra. <e0lan biztosan el +zná a száját' mint a ogy <e0lan p$00os barátai is el +znák a száj$kat' a Rose elmenne a /ér/i)al.:%zz1nk egy kis teát és kitalálj$k.mon*ta alkan. b.!ost" .Nem t$*om . Nem kell bizony(tania semmit a /ér/i el%tt' és nem )olt szán*ékában /ela*ni a szaba*ságát.!iért ilyen b1*#s" . . Rose átnoszogatta ponentére' >ny$gatra?' és rák#p#tt. 7a0k /elkapaszko*ott a székére' és #sszetette a kezét' mint a imá*kozna.k#*#tt. erny& meg)onaglott' *e ott mara*t' a kis )arázslat ott tartotta. .z Rose orr0impáit birizgálta.)#lten állt az asztal mellett. .7a0k be/ogta az orrát.

Jléonore nagyi /ogott egy so*r&/át' ránézett a +s*arabra . 211 ..Gi ()" Nem t$*om! . . .!ást is 0sinál at$nk . Rose )agy tizen#t 0entit $grott ije*tében.Ginyitotta a mobilt.z #*t tetemet. . !egsz&lalt a mobilja. .ez már a arma*ik )olt' az el%z% kett%t /elemésztették a k1l#n/éle )arázslatok és rá)ágott a so*r&/á)al. . .biggyesztette Jléonore nagyi az ajkait. .mormolta Rose. . 9sináltak is.@lyan' mint a nem e )ilági lenne . 4emmi. . erny& megremegett..3ltakarta a tele/ont a kezé)el' és a >Eilliam? sz&t tátogta Nagyi /elé.. .z asztal k#ré álltak' és meg/ogták egymás kezét.mi )an' ami )ala a )olt' térj )issza gy#kere* ez' sza)amnak enge*elmeske*j! . -ello. .sz&lalt meg egy /ér/i ang a )onal t+lol*alán. Aalán állásajánlat. Négy &rá)al kés%bb Rose alig b(rta /elemelni a /ejét. Geskeny po0solya kez*ett 0sor*ogálni a jégko0ka al&l' t#kéletes k#rt alkotott..Jléonore nagyi mély le)eg%t )ett' és kántálni kez*ett.-ogy jobban érezzem magam. gránit*arab megreszketett' kis k)ar0*arabok ragyogtak /el. 3gy pillanat. . k#zépen le)% +s*arab nem akart megmoz*$lni. Rose #ssze)onta a szem#l*#két5 . A(z per00el kés%bb +jra pr&bálták.Gon0entráljatok a +sra.mi )an' ami )ala a )olt' térj )issza gy#kere* ez' sza)amnak enge*elmeske*j.3zt meg minek" . gyertya lángja #t0entis lett. )arázslat kigomolygott bel%l1k' kizárta a b. -all&" -ello' Rose .

.3z nagyon ke*)es magát&l' *e el)agyok. .leg azért' mert kell )alaki magának' aki)el beszél et. .. .Ae át sz1ksége lenne egy állásra" G#rbekér*ez etem. Giment a áts& )eran*ára' át)ágott a /1)#n a régi /a intáig' amely egy g#0s#rt#s' #reg t#lgy atalmas ágár&l l&gott. 6atoya.z egyik barátja a*ta meg. 6eszállt az éjszaka' a s#tétség .Val&sz(n. . !ostanra az egész 2erem t$*ta' ogy egy /ér/i miatt r+gták ki. Nem mint a egy /ikar0nyit is t#r%*#tt )olna azzal' ogy mit mon*anak )agy gon*olnak r&la. . Val&s aggo*almat allott a /ér/i angjában. . .-onnan ismeri" @*amentem a m$nka elyé ez. Ctt )agyok' és )an i*%m.zt sem t$*om' miért mon*om el min*ezt magának. <e persze +gyse )ennék /el.4ajnálattal allom.z gon*oltam' talán el)i etem )a0sorázni..Nem miatta r+gtak ki. A$*ja' 3merson' a /%n#k#m és az apám )ala a barátok )oltak.-allom' ogy egy /ér/i is benne )olt az 1gyben. /i+k ogy /oga*ták" . áz ablakai gyenge /ényt )etettek n s#tétségben /1r*% pázsitra. !ég a 0sillagos perembeli *ok$ment$mai)al sem.. Némi él k#lt#z#tt Eilliam angjába5 .zt mon*ták' ogy kir+gták magát. . 6atoya meg az a nagy szája. 212 23N . .!ég nem t$*ják.-onnan szerezte meg a számom" . . . . .szeres a lepke)irág kissé kesernyés illatát&l' amely a /a k#r1l ka0skaring&z& sz%l%ka0sokr&l l&gott le' és az eny e mim&zaillatt&l.. .:el1lt a intára.!enj. .Jléonore nagyi a áts& )eran*a /elé bi00enteni 9sak egy per0 ..)#s )olt' és /..(gérte Rose. !égis' ke*)es )olt t%le' ogy /elajánlotta.kinek z#l* aja )an.Cgen' (gy )an.

. kalan*ot keresni. .nik. . Fgyis kir+gott )olna' el%bb )agy $t&bb. . !i)el elmon*ott magár&l )alami pri)át *olgot' én is elmon*ok magamr&l )alami pri)át *olgot. . . 213 . ne kényszer6tsen rá. .Q! Js mi )an ezzel az 3mersonnal" i !int mon*tam' 3merson és apám )ala a nagyon j&ban )oltak.3z az 3merson igazi /%nyereménynek t. /elesége el agyta. A$*om' ogy áll$nk. G1l#n#s ne)etés )olt' mély és keser. Nem kell t#bbé el)iselnem' és ennek nagyon #r1l#k.. 3zért is ke*)elem annyira.zt iszem min*ig is szeretett )olna elmenni az apámmal' *e so a nem )olt elég merész a oz' ogy elszaba*$ljon. 4o a nem )olt 0salá*om +gy' mint a ogy magának )an' Rose. . Aa)aly 3merson élete szétesett.3gy régi intán 1l#k. -onnan a 0s$*áb&l allotta a tele/onon kereszt1l" . !in*en #sszeomlott k#r1l#tte..3gy bol*ogtalan' *1 #s /ér/i.Eilliam' azt ittem' ezt már megbeszélt1k. . 3merson itt mara*t' megn%s1lt' lett egy állása a 0salá*i 1zletben' és megpr&bált 0sen*es életet élni.!i ez a nyikorgás" .. 3lment.A$*ja' mesél etett )olna err%l a másik pasasr&l mon*ta Eilliam alkan.Nem /élek egy kis )ersenyt%l. 3z most már a m+lt. 2énzgon*jai lettek' és el)esztette az 1zlete legjobb részét. /ér/i alkan /elne)etett. !int biztos(tási szakember nem igazán teljes(tett olyan j&l' és az apja rá)ette' ogy )ezesse a 9lean-n-=rig t-ot. . . Ne agg&*jon. .kér*ezte a /ér/i. hogy még egyszer meg kelljen sértenem az érzéseit. Rose abozott5 . lán0 alkan tiltakozott.Rose /els& ajtott és a /#l*nek támaszko*ott' elkez*ett i*e-o*a intázni.zt iszem' )ala ányszor meglátott' eszébe j$tott' ogy az apám )ala ol )(gan éli az életét. -érem.ztán az apám elment.

. !aga és a gyerekek biztonságban lennének mellettem.tt&l az embert%l' aki kir+gatta" Rose /els& ajtott5 ..:$r0sa egy n% maga' Rose .!aga ke*)es' okos' 0sinos' és gon*ját )iseli az #00seinek.. én és a /i+k )agy$nk a meg/elel% 0salá* a maga számára. . <e nem inném' ogy én. . Nin0s meg k#zt1nk az a szikra' és ezt nagyon j&l t$*j$k' maga is meg én is.Eilliam .mon*ta )ég1l a /ér/i. 23N .mon*ta Rose olyan ke*)esen' amennyire 0sak t$*ta. A$*om' ogy maga Rose-ként gon*ol rám' aki a /i+k n%)ére' *e én #náll& személyiség )agyok. Giter(tette el%tte a kártyáit. -a megszaba*$l atnék t%le' megtenném. Nem inném' ogy mi.3lég /igyelmet kapok (gy is .4ajnálom' ogy egye*1l )an.mormolta Rose.zt iszem' min*ig szerettem )olna találni )alakit' aki olyan' mint maga' aki mellett gy#keret le et ereszteni' igazi 0salá*ot alap(tani.. . Ne éz s+ly ereszke*ett Rose mellkasára.z egy arrogáns segg/ej' aki azt gon*olja' ogy annyit érek' mint a piszok a k#rme alatt. . . . Rose allgatta a beállt nagy 0sen*et. =ol*og akarok lenni' mint min*enki más. Ne arag$*jon' *e ar0 nélk1l nem mon*ok le magár&l. legt#bb n% kiél)ezné ezt a /igyelmet... Nem t$*om' ogy j&l menne-e nekem' *e szeretném megpr&bálni. Nekem még so a senki nem )iselte (gy gon*omat. Nem inném' ogy )ala a is szerelmes le etnék magába. -a maj* egy /ér/i 0satlakozik a 0salá*$nk oz' az azért lesz' mert szeretem %t.Nem' azt iszem' a legjobb' a én magam birk&zom 21. 4o a senki nem bánt atná magát. Hszinteség )olt a /ér/i angjában' olyan %szinteség' amit le etetlen eljátszani.Jn el1l*#z etem a ke*)éért. . .

Nin0s joga paran0solgatni nekem. Giny+jtotta a kezét5 .mon*ta RoseZ k1z*#tt' ogy ny$go*t mara*jon. .kér*ezte Eilliam.-all&" <e0lan szeme két /e ér 0sillagként ragyogott. Nem )agyok a rabszolgája )agy a szolgája' és nem ér*ekel' milyen sz(n.-a** beszéljek )ele! . Jn.kér*ezte Eilliam. !aga ostoba és maka0s' /ogalma sin0s r&la' ki)el áll szemben.Pssze0sapta a tele/ont. Van egy j& #tletem.!ennem kell .a0sargott <e0lan. .<e0lan a tele/onért ny+lt. Nem )agyok k#teles . . a )ére' milyen régi a 0salá*ja' )agy mennyi pénze és mekkora atalma )an. . . .*ja i*e a tele/ont' Rose. Rose )isszamas(rozott a áts& )eran*ára. .k#)etelte a /ér/i. . . Rose sarkon /or*$lt' és bement a ázba. . .mon*ta Rose Eilliamnek..Válaszoljon! .meg )ele. 3gy pillanatig se gon*olja' ogy agyom' ogy paran0solgasson nekem' és irány(tsa az életemet.3lég rég&ta. 215 .!on*tam' ogy a*ja i*e a tele/ont! Rose le$grott a intár&l5 . 3gy)alamit tisztázz$nk.Rose megállt' és a /ér/ira nézett.!i&ta áll itt" . . .. Nem )agyok a t$laj*ona.Gi az" .zért enge*em' ogy a ázamban lakjon' mert /izet nekem' és mert sarokba szor(tottak.. /ran0ba! . . -angjáb&l ki)eszett min*en melegség.!aj* beszél1nk. Rose /elnézett' és meglátta' ogy <e0lan áll t%le /él méterre' a kar*já)al a átán.Rose" .z a Eilliam )olt" Rose /igyelmen k()1l agyta a kér*ést' és a áz /elé in*$lt.. <e0lan 0sak egy lépéssel mara*t le m#g#tte.

Rose nem is ibáztatta. <e0lan /elkapta a k#penyét' a bal karjára )ette. Ae át el%sz#r i*ej#tt' és $tána k#)ette a nyomokat átra.kér*ezte Rose' aki észre)ette' ogy <e0lan k#penye egy székre *ob)a e)er.mon*ta nagyi' a angja &)atosan semleges )olt.Rose' te itt mara* atsz .kkor nem kell /elkelteni %ket. Nem )olt 21D 23N .zt mon*tam' ogy >Nagyon k#sz#n#m sz()béli /oga*tatását és ke*)ességét. -2e ous en &rie. . Jléonore. . Reggel )isszaj#)#k a /i+kért. !eg ajolt' és &)atosan megraga*ta nagyi kezét' az ajka épp ogy s+rolta a kezét a 0s$kl&ja /elett. . . <e0lan kilépett a teraszajt&n' és kitárta neki. .Rose kikényszer(tett magáb&l egy mosolyt' és kilépett a ázb&l. 7& éjszakát' !rs.Nagyi angjában /esz1ltség )ibrált.lszanak . . -ol )annak a /i+k" . /ér/i szemét elbor(totta a k#*' és az ar0a )i art (gért. . <e0lannel /elmegy1nk a ázba.Nagyi a kony aasztalnál 1lt. 2e ous remer)ie a e) tout mon )oeur &our otre a))ueil si )haleureu7 et de otre gentillesse. Rose megborzongott.!it keresett a nagyanyám ázában" . .nt' azt gon*oltam' talán )eszélyben )an' és ki*er(tettem' ol )an.!agát kerestem. Aekintetét <e0lanre /1ggesztette' mint a )alami mániák$s gyilkos lenne. !ár rég&ta elt.adame Eléonore.kkor o*a/or*$lt a /ér/i oz5 . . Au re oir. /ér/i angja jeges )olt5 . :ran0iat$*ása minimális )olt' *e megértette a >k#sz#n#m? és a >ke*)essége? sza)akat. Rose meg)árta' am(g )égigérnek a pázsiton' és rá/or*$lnak a saját áza /elé )ezet% #s)ényre. . 8onne nuit.mon*ta nagyi gyorsan.z ar0a nagyon sápa*t )olt. Nem lesz semmi gon*.!it mon*ott neki" .

7&l )an. . .3bben nem lennék olyan biztos .7&l )an. Rose a /ér/ira bám$lt5 . . 3gész azáig nem sz&ltak egymás oz.!aga megrém(tette a nagyanyámat. 217 . . /ér/i szem#l*#ke itetlenke*)e #sszeszala*t' és az % szeme is /e éren ragyogott. . !ost nagyon sok i*eje )an. nyomokat agyott. .ny#gte. -agyja abba az i*% +zást' Rose. . )arázslat /elz$bogott Rose bens%jében' a *1 e e)(tette. Psszenéztek. .z éjszaka eny e ragyogássá )áltozott' ebb%l Rose ráj#tt' ogy a /ény /elszi)árgott a szemébe' és emiatt ragyog& lett. -olnapra meg is legyen.k1l#n#sebben ne éz' a tali0ska egyértelm. -olnapra (gérte nekem az els% pr&batételt. Ne j#jj#n i*e! 4o a t#bbé! .!eg /ogja kapni a pr&batételét.3l%re )árom.Cgen' ezért 1l a nagyanyám most amolyan >szar)as $grott a ko0sim elé? ar0ki/ejezéssel. -a ez azt jelenti' ogy be kell lépnem a nagyanyja ázába' )agy k#)etnem kell magát a A#re*ékbe' akkor /oga*ja 0sak el' mert még a a maga/ajták min*en )arázst$*ás$kat #sszea*ják is' akkor sem t$*nak megáll(tani. . <e0lan k#zelebb lépett ozzá5 C*e allgasson! @lyan *olgok t#rténnek itt' amelyekkel maga nem t$* megbirk&zni' mert nem elég képzett ozzá' és akár tetszik' akár nem' +gy *#nt#ttem' meg)é*em mag$kat t%l1k. !aga el)esz(tette az állását. nagyanyámnak az egész ez semmi k#ze.!agam )oltam a megtestes1lt $*)ariasság. .

=eme et a kony ába' ogy el0senjen )alami enni)al&t. fejezet 7a0k 0sak lézengett a ázban' k#)ette Rose-t és 8eorgie-t' . . Nem n%ies illat )olt.szeres illat t#lt#tte be a le)eg%t. 7a0k tén/ergett egy ki0sit a nappaliban' nem t$*ta' mi ez kez*jen. 7a0k elment <e0lan ajtaja mellett' és megállt.szeg. . @lyan )olt' mint a s1t%t#k#s pite' a 0serzett b%r és az izza*ság ke)eréke. .Js te j& raga*oz& akarsz lenni" 7a0k b&lintott. . nap az ablakon át bes1t#tt a szobába' a /ény 0sillogott a pengék sima /elsz(nén.4okáig kell egy elyben 1lni. 3l%tte egy *$r)a )ásznon kések /ek1*tek soksok éles kés.Js az ne éz" 7a0k )állat )ont5 Rose azt mon*ja' ogy a j& raga*oz& akarok lenni' meg kell tan$lnom t1relmesnek lenni' és meg0sinálni. 7a0k még a le)eg%ben elkapta' miel%tt 21K 23N . 4zeg/. az ágyon 1lt. :.kér*ezte <e0lan..!iért" . <e0lan /ogott egy másik rongyot' átitatta olajjal' és o*a aj(totta 7a0knek. <e0lan /elemelt egy kést' és )égig +zott rajta egy p$ a rongyot. kék)ér. . <e0lan /elemelte a kezét' és m$tatta 7a0knek' ogy lépjen be. 7a0k szerette <e0lan illatát.Nem.. -a )isszamegy a kertbe' a )é*%k#)ek m#g#tt kell mara*nia. Nem sz&lt semmit' 0sak /igyelte' ogy a rongy alk s$rrogással )égig0s+szik a pengék mentén.ztán Rose bement a kony ába' 8eorgie pe*ig a szobáj$kba.4zeretsz s$liba járni" . 7a0k beosont' ang nélk1l' és megállt az ágy mellett. .12. . .zt mon*ja' ogy a t1relmes raga*oz&k nem é eznek annyit.

3gy/ajta betegséget' ami akkor )an' a a szer)ezete* )as iányban szen)e*. kék)ér.-ogy ne egyen k$tyaagyat. Nagyapa és az állatok beteg(tik meg. .szer. 7a0k )égig +zta a rongyot a penge mentén. 7a0k bám$lt a t%r#kre' és nem értette. 7a0k megrázta a /ejét. Nem' t+l nagy. b&lintott. 6e0sapni' mint a karommal' és lesz+rni' mint a /ogakkal" Vég1l /elemelte a jatagánt' és &)atosan )égig +zta a rongyot a penge mentén.-a nem lenne nagyapa' j&l lenne. 4urrr. .<e0lan /el +zta a szem#l*#két. Voltak *olgok' amelyek nagyobbak és er%sebbek )oltak nála' *e ke)és *olog )olt gyorsabb. . kés . pontban )égz%*#tt. .mon*ta 7a0k seg(t%készen.Gi +zott egy.mon*ta 7a0k.még <e0lan meggon*olná magát. . pengéje meg ajlik. 7a0k a kezét a mellette le)% késre tette' amelynek konká) (). kinti /észerben tartj$k .' pengeéles egye t. 7atagán t%r. A$*o*' mit jelent az' ogy >anémiás?" . 7& a sz. g#rb1let teszi osszabbá a pengét. 7a0k elmosolyo*ott..Nagyapa" . /og t#bbet árt' mint a karom. és gyors. pengékre nézett' maj* <e0lanre. Iltalában sápa*tak és gyengék.mon*ta <e0lan' a ogy 7a0k kiiny+lt a késért' amely a egyénél a /oka /elé g#rb1lt. . . -irtelen le0sapás oz nagyon j&.kér*ezte <e0lan. . . 7a0k kisma0ska )olt' *e a méreté ez képest er%s. 7a0k keze egy nagy' 0sillog& t%rre té)e*t. <e0lan /$r0sán nézett rá5 3lb. -allotta* már' ogy Rose emlegette )olna 8eorgie-)al kap0solatban" 8eorgie nem anémiás .kik ilyen betegek' azok gyorsan el/ára*nak. 3gyesek a )égét tompára agyják' én az enyémet élesen szeretem. . nagy azt jelenti5 lass+.k sikátorokban a gyors sz+rásra. . G#nny.)#l% perembeli szokás bezár)a tartani az 219 . 8yors kis kés. .

!iért" 220 23N . 7a0k kézbe )ette a kést. .i*%sebb rokonokat. s$liban én meg)é*em' *e a tizenkét é)es lesz' más iskolába ker1l maj*' és akkor nem t$*om' mi lesz.jelentette ki magát&l. . .!iért" . !ár t$*om' ány sz#ge )an egy áromsz#gnek.Na és a matek" . . )olt és kényelmes. 7a0k )onako*)a letette a kést.z ebé*et $tálom .G&stoltál már kartont" 7a0k b&lintott5 . 7a0k )állat )ont5 Psszea*ni t$*ok.3gyszer megrágtam.kér*ezte <e0lan. .kkor nem /ogom t$*ni meg)é*eni.!ilyen állattá szoktál át)áltozni" .Ne éz a s$li" 7a0k megrázta a /ejét5 9sak $nalmas. kelleténél osszabb i*eig tartotta kezében a kést' *e )ég1l letette' és a ki +zott egy. 8eorgie szerint )alami titokzatos +sb&l kész1l. Nekem nem kell. Garton(z1k )an. .. <e0lan /$r0sa pillantást )etett rá. 7a0k résnyire #ssze +zta a szemét.Nem szaba* elmon*anom. . . -alr$*a0skákat kell enni. Rose tan(tott meg.kér*ezte <e0lan. . Nagyapa miatt 8eorgie nem t$* olyan j&l ar0olni. 3zért háromszög a ne)e' nem )agyok 1lye. 4zerette a tapintását5 k#nny. <e0lan b&lintott. . =e kell magolni' ogyan (rják a sza)akat' és +gy kell tenni' mint a )isszaol)asnánk. 4enki nem eszi meg. 4z&listákat (r$nk. !ár t$*ok ol)asni. . késre nézett.A$*ni akartam' ogy e et%-e.

Cgen' ke*)elem. . <e0lannel ne éz szembeszállni. .mon*ta <e0lan.mon*ta <e0lan' . .Js )an $mora . <e0lan el%re ajolt' és /1rkész% tekintettel nézett rá. !egte eti' mert % a /ia' (gy nem szoktam *1 #s lenni rá. Js a nagyon szépen megkére*' s1t neke* pitét' még akkor is' a el/ára*t a m$nkában. !agas' nagy és kar*ja is )an. -a <e0lan alak)ált& lenne' akkor /arkas lenne' *#nt#tte el 7a0k.<e nagyra értékelném' a ezt nem mon*aná* el neki. 3z ne éz *olog.Vigyáz rám és 8eorgie-ra. .Cgen' az biztos. Nagyon okos lenne' és &/e ér /ogai lennének. . 7& apa )olt' azt iszem' *e talán nem le etett olyan okos' mert amikor nagyi beszél r&la' gyakran azt mon*ja rá' ogy >az az ostoba ember?. 4zembeszáll )elem. 3gy nagy' /e ér /arkas. .nya meg alt. -a igent mon*' <e0lan azt iszi' igazi anyámasszony katonája.!iért" !ert okos' ke*)es és szép. . . 3z ért et% )olt. <e azért ke*)es is . -a t$*ná' ogy $morosnak gon*olom' talán nem )enne komolyan. Nem is emlékszem rá.kér*ezte 7a0k.. 7a0k b&lintott.Jrt et% . .Rose ingerlékeny.4z&)al' am(g apa )issza nem j#n' Rose k#lyke )agyok. . 221 .Jrtem .!in*ig azt tesze*' amit Rose mon*" Q&&&! Ctt a be0sap&s kér*és.Ge*)ele* Rose-t" . 3zért azt kell tennem' amit % mon*. .eny (tette 7a0k. n%k ilyenek. .!ert Rose azt mon*ta' ogy senkinek nem beszél etek r&la. . .pa elment kin0set )a*ászni.tette ozzá <e0lan bizalmasan.

Reggeli! . . 222 23N . Nem szaba* kergetni a )i arma*arakat. <e0lan el)igyoro*ott5 .-a kiállja a pr&bákat' el)iszi Rose-t. 7a0k azt k()ánta' bár0sak nagyobb lenne. !egértette*" 7a0k ismét b&lintott..Cgen. A$*om' ogy <e0lan megmentett és ke*)es ozzá*' *e ozzám nem lesz ke*)esebb' a el kell mennem )ele. Nem szerette' a az emberek leg$ggoltak' ogy beszéljenek )ele' *e t$*ta' ogy Rose azért teszi' ogy a szemébe néz essen.Psszpontos(ts' 7a0k! 7a0k b&lintott.zt mon*ta' ogy mi is me et1nk.Vele* és )ele.Nem seg(tek neke* nyerni .mon*ta. 7a0k elin*$lt az ajt& /elé' és meg/or*$lt. 3l/$tok és elb+jok.!i is j# et1nk" . Nem kergete* a )i arma*arakat. :$tsz' amilyen gyorsan 0sak t$*sz' és a el/ára*tál' olyan j&l elb+jsz' amennyire 0sak t$*sz.3bben egyezt1nk meg . .-o)á" . . . . !eg t$* tartani egy /ér/ititkot' és az ilyesmit nem kell t$*nia Rose-nak.kiáltotta Rose.Ne is seg(ts. 4zemében borostyánsárga láng )illant5 .mon*ta <e0lan. Nem állsz meg elkapni egy ny$szit. .Csmétel* el. . Rose leg$ggolt mellé. .7a0k b&lintott. Rose az ajkába arapott5 3z nagyon /ontos.

Rose kilépett a )eran*ára. . Nem b(z attok meg benne. Jg. Rose /els& ajtott' és meg/ogta a /i+ karpere0ét5 . Cmá*ni)al&nak látszott' mint egy boly os' testes' ossz+ láb+ kis0i0a' ki0sit )olt 0sak nagyobb' mint egy ázima0ska' *e Rose t$*ta' ogy azok a p$ a man0sok borot)aéles karmokat rejtenek. Js amikor nem akarta' ogy megtalálják' még egy tapasztalt )a*ász sem aka*t rá a 223 . =ármit mon*' azért' ogy maga mellé áll(tson titeket.ismételte 7a0k. ne éz i*%kben' amikor nem )olt mit enni1k' gyakran elment )a*ászni' és )agy egy p$lyká)al' )agy egy mezei ny+llal tért )issza' amit né a ki0sit meg is 0s&0sált. . 7a0k rán0olta a po/áját' megrázta /e ér baj$szát' amit%l nagy /1lei )égén a ossz+' 0sokolá*ész(n.Gészen állsz" 7a0k b&lintott. Na persze. Rose le0s+sztatta 7a0k kezér%l a karpere0et.7a0k' persze' ogy ezt mon*ja.. . <e0lan az $*)aron )árta' )onz& ar0a komoly )olt.2r&batételt akart' ki ()ást.. <e0lan b&lintott5 . 4.n%' mélybarna rozetták tark(tottak. .Rose át#lelte5 . /i+ kissé esetlen1l j#tt ki nagy' kerek tappan0sain és nagy' borostyánsárga szemekkel pislogott a naps1tésben. Rose kitárta a teraszajt&t' és kienge*ik 7a0ket a )eran*ára.3gek a k()án0siságt&l. 7a0k +gy ismerte az er*%t' mint a tenyerét. szoba megingott a /i+)al.:$ss és rejt%zz el .r. pama0sok megremegtek. b$n*a /e*te testét' amelyet elyenként rozs*asz(n. 7a0k a**ig /észkel%*#tt' am(g Rose el nem enge*te. .:$ss és rejt%zz el! .' és itt-ott )a*ászz#l*nek t. . Nyol0é)esen is alálos raga*oz& )olt. pa*l& át/or*$lt' és ar0$l 0sapta.

3gy ny+l szagnyoma. 7a0k le$grott a )eran*ár&l' +gy szelte át a le)eg%t' mint a szárnyai lennének. 3gy szempillantás alatt elt. :$tni kell to)ább.:$tás! .z 3r*% illata az ar0át érte.Rose /elegyenese*ett.nt a /ák k#z#tt. 7a0k át$grott a /ar#nk#n' és /$tott to)ább' szinte rep1lt az er*% aljn#)ényzete /#l#tt. :$ss és rejt%zz el! Nem kergetem a )i arma*arakat. <e0lan b&lintott' /elemelte a lábánál e)er% zsákot' és elin*$lt az er*%be.Reggelig )an i*eje elkapni. . -a napkeltére szaba*on )isszatér' maga k$*ar0ot )allott.b+)& elyére. Rose-nak )arázslat oz kellett /olyamo*nia' ogy rátaláljon.mosolygott Rose. <e0lan $tánanézett5 . C*e-o*a /$tkározott' ogy min*en mással #sszeke)ere*jen a szagmintája' 0sak a biztonság ke*)éért' $grott egyet' és mélyebben be)etette magát az er*%be' maj* amikor )ég1l el/ára*t' /elmászott egy atalmas /eny%/a t#rzsén' /el' a 22.!i ez" 2erembeli i+z. 0i0$s a tér*é ez *#rg#l%z#tt Rose azt s$ttogta5 . /uss. . . :inom. :orr&ság /$tott át az izmain. . 6eg$ggolt' és meg simogatta 7a0k b$ksiját. /uss. . b$n*a alatt meg/esz1ltek a kemény izmok. :$tott to)ább' egyre gyorsabban' egyik mo alepte /at#rzst%l a másikig. /1)#n lan*olt' és /$tásnak ere*t' b$n*ájának rozettáit ka)alká**á ol)a*tak #ssze. /uss és rejt(zz el% /uss. 23N . :#l#tte )i arma*arak keringtek' torok angon kiáltoztak )ala ol magasan' a lombok /#l#tt. Ctt az els% pr&ba .

. Is(tott' le $nyta a szemét' és meleg' bol*og sz$n*ikálásba mer1lt. 9sap*a )olt. 9sen*esen és alkan ala*t' mint egy p$ a man0sokon 225 . !aj* nagyon' nagyon &)atos lesz. Nagyon &)atos. /eny%t.átra ringott és pislákolt. !i a*ta ki ezt a angot" !i )an' a nem <e0lan )olt" 7a0k ismét /elemelke*ett' aztán )issza/ek1*t. G()án0si lett. Q)atos lesz. 9sak ogy lássa' mi az. 3l%sz#r a ang' aztán a 0sillag. :inomak. 4emmilyen más ang oz nem )olt /og at&. 7a0k a /1lét egyezte' és kissé /elemelke*ett. Vég1l is megnéz eti. 9sap*a' mert <e0lan okos. !a*arak 0sipognak' k#)ér kis ma*arak.s.r. 7a0k le0s+szott' és elin*$lt a /ák k#z#tt. Várta' ogy ismét meg allja a angot. :$ss és b+jj el! :$tott és elb+jt. Vissza/ek1*t. 0sillag ráka0sintott . Várt és )árt' *e az er*% 0sak kis állat angokkal )olt tele' a ny#sz#rgést nem le etett allani. 7a0k /el/elé mászott a /aágakon' egyre /eljebb és /eljebb' karmát az illatos /akéregbe )ájta' am(g el nem érte a lombok /#lé magaso*& /eny%/a tetejét. nap már magasan járt ossz+ &rákon át al$*t. -ossz+' /$r0sa zaj rázta meg az er*%t' ami /elébresztette.k k#zé' és li eg)e megpi ent egy ágon. 7a0k ossz+ i*eig /ek1*t moz*$latlan$l. /ényes pont megreszketett' el%re. 3lég ossz+ i*eig' ogy elálmoso*jon. 7a0k meglepetten lek$poro*ott. tá)olban egy kis 0sillag /énylett a z#l* áttér m#g#tt. Q' meg akarja nézni. . 4enki nem t$*ja meg./ényes' kis pont )olt. G#zelebbr%l meg kell néznie. 3gy m&k$s *$gta ki a /ejét a /a egyik o*)áb&l. . . @lyan )olt' mint egy ossz+ ny#sz#rgés.

. Fgy t. . Q&&&&&&! 7a0k el/elejtett le)eg%t )enni. pá/rányok tengerén' /el a mo os' ki*%lt /ára' to)ább és to)ább' amin kiért egy tisztásra' és beleol)a*t a /aágak k#z#tt a s#tét árnyékba. 7a0k ny$go*tan /ek1*t' és )árt. . tisztáson egy ossz+' keskeny /a0semete ajlott le maj* nem a /#l*ig' egy k#tél tartotta. 7a0k átosont az árnyak k#z#tt' és k#r#z#tt a 0sap*a k#r1l. . <e0lan szagnyomai érez et%ek )oltak a tisztáson' *e a kék)ér.bban a pillanatban' a ogy megérinti a kést' a k#tél meg +zza a kiol*&t' és a 0sap*a meg +z egy elrejtett $rkot. kés /orgott a k#télen' és 0sillogott a nap/ényben.nt' 22D 23N . !eg kell szereznie a kést. 7a0k le/ek1*t' és pislogo* a ragyogásban. 7a0k nagyot nyelt. Jles )olt. 3gy $rkos 0sap*a. rég elment. 2ersze' egy ki/esz(tett k#tél )olt a kiol*& oz k#t)e' és a t+ls& )égén )olt a 0sillag. . . . :el-le az ágakon' átgázolt az itt-ott /elb$kkan& )a*bogy&bokrok k#z#tt' át a s. Nem 0sillag )olt' anem kés .' tollszer. Nagyon &)atosan kell 0sinálnia. k#telet egy /a*arab oz er%s(tették' és a /a*arab egy /#l*be sz+rt kar& oz )olt k#t)e.oson& árny' nem agyta nyomát ottjártának' lassan' kom&tosan ment. /ényes. 7a0k már látott ilyet korábban is.az az éles' szép kés' amit megtisztogatott <e0lan szobájában. /a*arab )olt a kiol*&.!agának nem az #0sémet kellene keresnie' a elyett' ogy itt 1l*#gél és ebé*el" .r. !aga azt akarja' ogy k$*ar0ot )alljak' nem" <e0lan még két 2erem-b$rgert )ett le a tányérr&l. kiol*& oz egy k#téllel ozzáer%s(tik a 0salit. . $rok elkapja %t' és a magasba' a le)eg%be rep(ti.Rose o*aa*ta a kr$mplit <e0lannek.

!iért" .nagyon (zlik neki. !ásrészt )iszont )al&sz(n. ezt ka&d ki. .kér*ezte 8eorgie' és $tánozta <e0lan sebészi pre0izitását a saját késé)el és )illájá)al.zért' mert én maj* alkalmazok szaká0sot. rizst%l a +s kétszer akkora lett' és senki nem érezte az (zét. <e0lan t+l nagy )olt' a )álla t+l széles' a szeme t+l raga*oz&s. /eleségemnek so a nem kell maj* /%znie . -a siker1l elkapnia 7a0ket' amiben Rose komolyan kételke*ett' Rose el atározta' ogy lemegy !aS Aaylor oz' és be)áltja a két zsozs&t némi pénzre. Aalán meglepi' *e a )alamit /inomnak találok' elég i*%t szánok rá' ogy 227 . 2$lne eltkém% Nem rágtam. . <e0lan annyit e)ett' mint egy l&. Jl)eztem az (zeket. <e szeretném' a meg(gérné' Rose. Rose azt k()ánta' bár0sak belelátna a lejébe' és ráj#nne' mire is gon*ol igazáb&l. . . .Fjabb amb$rger*arabot tett a szájába' és el allgatott. .. ..z' ogy itt )an a kony ában' olyan' mint a egy alálosan )eszélyes tigrist pr&bálna megetetni. Rose /ok agymá)al' s&)al' borssal és egy 0sipet barbe0$esz&sszal (zes(tette a *arált mar a +st' és $gyannyi /%tt rizst tett ozzá' ossz+kás r$*akat /ormázott bel%le' meg/orgatta zsemlemorzsában' és kis1t#tte. <e0lan le)ágott egy kis *arabot a amb$rgerb%l' a szájába elyezte' és bol*og ar0ki/ejezéssel rágni kez*te5 . Aekintete eli*%z#tt Rose ar0án. Na..r0a kiismer etetlen )olt. /ér/i észre)ette' ogy méri0skéli' és egyenesen a szemébe nézett.jelentette ki.leg az a legjobb' a nem t$*ja' ogy mire gon*ol.Gisebb *arabokat kellene )ágnia' akkorákat' ogy ne kelljen nyelnie' miel%tt beszél. . 2e*ig semmi k1l#nleges nem )olt benne. Gell )ennie egy kis z#l*séget' ogy j&llakassa a /ér/it..

..mon*ta Rose' ám a amb$rgeres tálat k#zelebb 0s+sztatta a /ér/i oz. Gés. <e0lan k1l#n#s angot allatott' ami /ojtott k# #gés ez )olt asonl&. . . Gés. . Cgyekezett elkapni Rose pillantását' át a nem érti meg a kis 0élzást. /ér/i még egyet arapott5 Wgérje meg' ogy a #ssze ázaso*$nk' akkor i*%nként /og ilyet s1tni.sz&lt rá Rose *1 #sen. (zlik neki a amb$rgere*. 8eorgie! . 8eorgie a )illáját bele*#/te a amb$rgerbe' és o*a ajolt <e0lan ez5 . Gés. !aga le etetlen egy alak! .kkor mit szaba* elmon*ani" . <e0lan ar0án a kiismer etetlen maszk megrepe*t.!on**' te kinek az ol*alán állsz" Nem szaba* elmon*ani neki' ogy /inom a s1lt 0sirkém! 8eorgie za)artan pislogott.. !eg kell gy%zn#*.molyan j$talom/alatként. 8eorgie rápillantott <e0lanre5 .)#l%! -asznál* a perembeli ra)aszságo*at! 8eorgie #ssze)onta a szem#l*#két' és <e0lanre pillantott5 Ne egyen a s1lt 0sirkéjéb%l! Nagyon /inom' *e patkánymérget tesz bele. Gés.mon*ta. -áromszor is megker1lte a tisztást' min*en sz#gb%l tan$lmányozta a 22K 23N . s1lt 0sirkéje /inomabb . 3l%re ajolt és /elne)etett.Na' ne mon*ja! .4o a nem inne nekem.mon*ta Rose szárazon. 6égy elb.zt' ogy borzalmasan /%z#k' sz&)al menjen el' és agyjon minket békén. 7a0k sz%r#s erny&ként osont át a /1)#n.kiél)ezzem. .

kés ki0s+szott a szájáb&l' és a ál&n kereszt1l a /#l*re esett. =iztonságban )an! 3gy nagy' z#l* ál& szor$lt #ssze k#r1l#tte al$lr&l. Ogrik' elkapja a kést' és kiker1li a 0sap*át. . kés nyele ott tán0olt el%tte. 2árszor k#rbe/orgott a ál& /ogságában' magasan a /#l* /#l#tt )olt' mint egy kis0i0a a zsákban' aztán a ál& moz*$latlan lett. $rok )árakoz)a /ek1*t a /1)#n' és készen állt k#réje tekere*ni' amint ozzáér a kés ez. . . .0sáb(t& zsákmányt' am(g )ég1l pontosan nem t$*ta a $rok méretét. <e a $rok ossz+ )olt' és keskeny. -anem okos. . Gétségbeesett nyi)ákolás t#rt el% 7a0kb%l. It$gor at rajta. Itrep1lt a $rok /#l#tt' le)eg% s$rrogott mellette' k#r1l#tte min*en lelass$lt és kristálytiszta lett. /a*arab /elemelke*ett. A$*ta' ogy képes rá. 229 . 2r&bált a le)eg%ben irányt )áltoztatni' *e a ál& er%sen k#r1l/onta. 7a0k /el$grott. =ele arapott a m()es /anyélbe' mint a mézet (zlelne' és szaba*on elrep1lt mellette. 7a0k lek$poro*ott a /. 2ersze' bármelyik másik )a*állat beleesne a 0sap*ába' *e 7a0k nem b$ta )a*állat.be' /e ér baj$szának egyét%l r#)i* /arka )égéig készenlétben állt. 7a0k a karmá)al pr&bálta széttépni /inom sz#)etét. $rok el/1ty1lt mellette.

kés gyors.' ossz+ karommá )áltoztatta' amely )isszat1kr#zi a /ényt. kar* ossz+ és orm&tlan. . 3zt nemnek tekintem. -alkan lépke*ett' és szeme most más )olt5 mere) és s#tét. . !ilyen gyors! 230 23N .z +tonáll&k or*anak kést mag$knál.Cjeszt%' z#l* szemé)el 7a0kre pillantott. kar* nem neke* )al&. <e0lan jelent meg a bokrok k#z1l. .)#lten /igyelte. . o*ament a ál& oz' megállt' és /elpillantott . *él$táni nap meg0sillant rajta' a pengét gy#ny#r. . . <e0lan le$grott a /at#rzsr%l' és olyan gyorsan )ágott bele a le)eg%be' ogy egy pillanatra min*en k#r)onala el omályos$lt. .Nagy k1l#nbség )an kés és kar* k#z#tt. 7a0k megb. 7a0k meg/esz1lt. -atékony. .13. . Visszatette a kar*ot' és /elemelte a kést.<e0lan le ajolt' /elemelte a kést' belet#r#lte a pengéjét az ing$jjába' és le1lt egy mo os /at#rzsre.mikor egy kés/orgat& el% +zza a kését' nem ar0olni akar az ellen/elé)el' anem meg akarja #lni. kék)ér. Va*ászszem. ..fejezet . 0s(p%jén /1gg% kisebb kar*ot ki)ette a 1)elyéb%l. @lyan' ogy kés ar0 )agy kés)()ás' nin0sen.!egsér1ltél" 7a0k sziszegett és k#pk#*#tt' ar0ias morgás t#rt /el a torkáb&l. Gienge*te a karmait' és sziszegett. kés lát atatlan ellen/eleket as(tott ketté és sz+rt agyon' pengéje ez1st#sen tán0olt. . .. . le)elek s$rrogása allatán 7a0k kinyitotta a szemét.rra )al&' ogy a 0satában nagyobb tá)olságb&l )égezz az ellenséggel. -alk.

Rose 231 . 3z az állat képes gyorsan a /#l*#n /$tni' és mászni is t$*' *e /ent a /ákon lom a. 3gy er*ei ma0ska gyorsan le agyja %ket a /ák ágain. . !ost el kell *#nten1nk' ogy mi ez kez*j1nk )ele*. 3lmosolyo*ott5 .6égy k#nnye*' &)atos és alk.. =e0s1letes játszmában /ogtalak el. <e kiér*emel ete*. 4zépen )elem j#ssz' mint egy okos és t1relmes raga*oz&' )agy a ál&ban kell 0ipelnem tége*' mint egy )a*állatot" - Rose a pa*láson 1l*#gélt' a atalmas . G#)es* a nyomát! Aalál* meg a rejtek elyét! Ne lássanak meg. Hk or*anak kést mag$knál. .. -a egy ilyen ma0ska a nyom$kba ere*ne' alkan és t1relmesen' es megtalálná a rejtek ely1ket..<e0lan )issza1lt a /at#rzsre. . k#ny) at)an 0enti magas )olt' nagyjáb&l armin0 0enti )astag és pokoli ne éz. -a megtesze*' és megm$tato* nekem' ol )annak' kiér*emle* a kést. .4emmi ar0 .ágia En)iklo&édiája az #lében kinyit)a /ek1*t.<e ez már a olnapi kalan*.mon*ta <e0lan.3gy ilyen ar0i kést nem le et 0sak +gy ellopni. kémek. 7a0k annyira akarta a kést' ogy még a /arka )ége is )iszketett érte.Cnnen két mér/#l*re északra )an annak a )a*állatnak nyoma' amely 1l*#z%be )ett tége*. .. tol)ajok. . . . <e0lan megszemlélte a pengét5 .3gy kés/orgat&' akinél egy ilyen penge )an' képes át)ágni egy teremnyi katonán. 7a0k morgott és k#p#tt. H meg ar0olna )el1k' % igen.-a bebizony(to* nekem' ogy gyors )agy' atékony és 0sen*es. 7a0k egyezni kez*te a /1lét. !int egy kés' ami a s#tétben beleszala* az emberbe. bérgyilkosok.<e0lan /el*obta a kést a le)eg%be' elkapta a egyénél /og)a' és meg/or*(totta' ogy a nyele a tenyerében lan*oljon. !ár láttam ilyet.. . .

9eginkább ud ariassági titulusként használatos.z $*)aron <e0lan állt. A gall birodalombeli gr$" L0o$ntM meg"elel(je. Ilmában alkan morrantott' és karmá)al taposta <e0lant.8eorgie magas ang+ kiáltása szakasztotta meg gon*olatait. Rose el)igyoro*ott..6el#kte a k#ny)et az #léb%l' és lemászott a létrán' leporolta a /armerjét. Nem t$*ta' ogy ez mit jelent' *e al)ányan sejtette. -o)á tegyem" . /eneke is kez*ett elzsibba*ni. -átralapozott a sz&sze*etig' és megtalálta >9amarine gr&/ját?. *r$". 9ord személyné). 3gy pillanatig eltartott' mire magá oz tért' és amikor megsz&lalt' a angja maj*nem normális )olt5 . )ilág meg/or*$lt a tengelye k#r1l' és szájon )ágta Roset. Is(tott és lapozott.It)eszem én. . Itnézte a 8estiáriumot. . .0ombja izza*t' és /okozatosan zsibba*t a /armerében. 6apozott egyet a atalmas k#ny)ben' és p&zt )áltoztatott. -ogy is ()ják a /ér/it. <e0lan meg sem rezzent.8eorgie' kimentéi" . Garjaiban #sszeg#mb#ly#*)e 7a0k /ek1*t. . O*)ariassági tit$l$s. *e semmit nem talált' ami a )érebekkel #ssze/1gg#tt )olna. . Végignézte a rangokat. .Giballagott a )eran*ára. . <amarine gr$"ja= <amarine gr$"ságát ural$ nemes..Nem azt mon*tam' ogy mara*j i*ebent" .7#)#k! . .z 3n0iklopé*ia )olt a máso*ik legjobb tippje. <e0lan gyengé*en a karjaiba elyezte 7a0ket5 232 23N .Rose! ..az északi jarl sz$b$l ered. Aer1letné) gr$"ja. Cgen' ez az. !in*en a//ektálása ellenére <e0lan nem is igazi gr&/. 9armine gr&/" 9armaine" 9amarine. egykori nemesi )6mzetek. 4zeme le $ny)a. Adrianglia..zt iszem' nagyon el0sigázott. A 3éli 0artományok gr$"jának hagyományos ter+lete.. *r$" :earl.

6átta )olna' amikor még ki0si )olt . Aekintetéb%l elt. 3z természetes' mon*ta magában. -át <e0lan biztos nem' tekint)e' ogy ány kar*ot és t%rt or* magánál.nt az agresszi&. !agánya nem tartott sokáig.=iztos )agyok benne' ogy sérti maj* az érzéseit' *e nagyon elyes kis0i0a. . . Rose /%z#tt egy 0sésze teát' és kisz#k#tt a )eran*ára.9s$pa p$ aság és /1lpama0s )olt. <e0lan le1lt mellé a lép0s%re5 . .pa egész szobája késekkel )olt tele. . . )olt' és Rose-nak - 233 . !égis mit )árt" -iszen 7a0k 0sak nyol0é)es. Rose elmélázott.nt' a gon*olatai)al )iasko*ik. (gy 1l)e szinte megk#zel(t et%nek t.bbet egy késsel tettem )onz&)á' amiért már a szobámban is a nyálát 0sorgatta.9sal&*ott" -angjában nem )olt g+ny' és Rose )állat )ont5 .rt *él$táni /ényben <e0lan ar0)onásai meg)áltoztak. !in*en pillanat olyan )olt )ele' mint egy National *eogra&hi) Go*ak-pillanat. Nagy /elel%sséget r&tt rá.mormolta Rose. 3gyáltalán nem kellett )olna. Gés%bb 8eorgie #sszeg#mb#ly#*#tt' ogy megint elol)assa az 5nuyashát.mon*ta Rose' annak ellenére' ogy sokkos állapotban )olt. 7&kép. -ogy 0sinálta" . 4zája kemény )onala ellaz$lt. =e)itte 7a0ket' és gyengé*en az ágyára elyezte.mikor elképzelte' ogy <e0lan 7a0k nyomába ere* az er*%ben' a gon*olat' ogy 0sap*ákat és 0salogat&kat elyez ki' eszébe sem j$tott. . 7a0k )égigal$*ta. /i+k meg a kések .Négy 0sap*át áll(tottam /el' és a legegyértelm.nt. 3gy &ra m+l)a /elszolgálta a )a0sorát. sz. Fgy t.Cgen. . Rose ismét érezte a )ágyat' ogy megérintse.4o a nem n%j1k ki. . 4zeme a tá)olba ré)e*t.3llenáll atatlan )onz&*ás.

Cgen. . .nem )olt magánélete. 3z elég sok m$nkába tel etett. 4ok i*%be telt megtan(tani neki' ogy ne menjen át ma0skába' )ala ányszor megije*.!on*ja' mién nem )áltoztatott alakot' amikor a )érebek $tánaere*tek a pázsiton" . /ér/i angja tiszteletr%l tan+sko*ott.!ag$k el. . <e 0sak azért' mert irra0ionális )ágyat érzett' ogy meg0s&kolja' az még nem jelentette azt' ogy meg is kell tennie. Valami lát at&an emésztette. énje /élreálljon' egészen emberi lett.mon*ta Rose &)atosan' pr&baképpen. . 6átta a karpere0et' amit )isel" . Rose rápillantott5 . t+lélési #szt#n a )eszéllyel szemben biztos arra #szt#n#zte )olna' ogy i+zzá )áltozzon. . Fgy t. Aalán a egy ki0sit t#bbet mesél mag$kr&l' akkor megérti' és békén agyja %ket. 9sak tren(rozás.n%*#tt. !in*ent megtett .mikor <e0lan leg$t&bb agyta' ogy kék)ér. /#l*re z$ annak és rángat&znak' -a alakot )áltoztatott )olna' a lények széttépték )olna' miel%tt be/ejezi..rra tan(tottam' ogy am(g a kezén )an a karpere0' t$*ja' ogy ne )áltson alakot.nik' ke*)eli 7a0ket .Cgen.zik a gyerekeket" <e0lan /intorgott5 23. 3z igazáb&l nem )arázslat )agy ilyesmi. !ágiában az alak)ált& gyermekeket kik#z#s(tik' és k1l#nleges iskolába )iszik' am(g nem érik el a /eln%ttkort mon*ta )ég1l a /ér/i. 23N . Rose a 0sészéjébe bám$lt5 Aalán !ágiában más ogy )an' *e itt' a 2eremben' amikor az alak)áltoztat&k alakot )áltanak' az olyan' mint egy ráng&g#r0s. <e0lan abozott' t. .mon*ta a /ér/i.

. . Nem min*ig érti' ogy miért reagálnak +gy az emberek' a ogy. Vala ányszor megsz&lal a tele/onom' és az iskoláb&l ()nak' pánikba esek' mert min*ig arra gon*olok' ogy biztosan bántott )alakit.3gyes alak)ált&k emberként sz1letnek.3l allgatott.3l. -allja a sza)akat' és ismeri a jelentés1ket' *e nem /ogja /el %ket.zt gon*oltam' ogy *e/ormált. Nem t$*t$k el)inni anyámat a k&r ázba' mert a sz1leim /éltek' ogy a )arázslat nélk1l 7a0k meg al' és apámnak elég nagy #sszeg. ken%pénzt kellett /izetnie egy t#re*ékbéli bábának' ogy megszerezz1k neki a meg/elel% *ok$ment$mokat. Ae át igen' értem' ogy az emberek miért találják t+l soknak. . Js +gy )erekszik' mint egy mániák$s.. A$*t$k' ogy )alami baj )an' mert am(g az anyamé ben )olt' anyám érezte a karmait' és amikor nagyi )arázsolt rajta' min*en k(sérlet az er*% /elé m$tatott. Gisbabának nagyon /$r0sa )olt.mikor 7a0k megsz1letett' nem )olt ajlan*& szopni.n%*#m' ogy mi )an.nyám le/ejte a tejét' és 1)egb%l kellett etetni. ..z i*%sebb gyerekek is rettegnek t%le. 3zek spe0iális kiképz%k' akik /el1gyelik a ne)elés1ket. Vannak pillanatai' amikor nem érti meg' amit mon*ok.z átlaggyerekekkel is ne éz.r.6enyelte a teája mara*ékát . 7a0kkel. Ne értsen /élre' so a nem a*nám másnak 7a0ket. alott $jjaim k#z1l kellene ki0sa)arni$k. .!ég most is elég ne éz. -árom napig tartott' mire át)áltozott emberré' és amikor )égre át)áltozott' még maj*nem egy &napig )ak )olt. <e min*ig elt. . a rossz$l 0sinálom" 235 . k#z)éleke*és szerint (gy jobb nekik. . . 4o a. /ér/i s. . .. szem#l*#ke a magasba szala*t5 .Jrteni' ogy az emberek miért gon*olkoznak (gy.zz1k az alak)ált& gyerekeket. 7a0k kisma0skának sz1letett. .. .Cgen mon*ta némi belet#r%*éssel.. .Nem )ártam' ogy egyetért.Nem éppen err%l )an sz&. .

.mon*ta <e0lan. Nem inném' ogy maga érti' mennyire nagyszer.mon*ta. Rose rápillantott5 !ég kis/i+' <e0lan. 4ok-sok m$nka és nagy /elel%sség.!e**ig )olt a seregben" .mon*ta <e0lan.Normális iskolába jár' játszik' okos' meg le et neki magyarázni *ogokat' és empátiát m$tat mások iránt. G1l#n#s' miként gon*ol egy /%nemes életére. ha &aran)solgat. ..zt gon*oltam' jobban illik ozzám' mint /%nemesnek lenni . . . gyilkolásban j& )oltam' és meg*i0sértek azért' mert j&l 0sináltam.z sok i*% . hogy azt gondolta.t.7a0k a legszo0ializáltabb alak)ált&k egyike' aki)el )ala a találkoztam .A(z é)ig . - 23D 23N . . .!iért" . . )sak !gy lehet kommunikálni az emberekkel.Van egy barátom .=ol*og )olt" 3lége*ett )oltam . .3nnyire egyszer. Fgy éreztem akkor' ogy a meg/elel% elyen )agyok. Jletemnek abban a részében nem akartam. Fgy beszél r&la' mint a nem lenne ember.zt ittem' maga 0s$pa báj' etikett és $*)arlás piszkálta Rose.z#tt lett. Akkor nem tiszt olt. <e0lan ar0a . !ég min*ig nem akarom' *e most nem te etek mást. .mon*ta <e0lan. . *olog ez.mon*ta Rose. /ér/i /elé l#)ell% tekintete alálosan komoly )olt.rr&l beszél' ogy meg)é*i 8eorgie-t.mon*ta <e0lan.. 9sak magamért /eleltem .. . 4(t. tiszt.n%*#tt Rose.3gy1tt katonásko*t$nk' 4z$ al nem )su&án kék ér> olt. de katona is.mon*ta a /ér/i. Nem )soda. . . 6egnagyobb részben m$nka.

mon*ta <e0lan. . 7a0knek is m$száj' ogy /$tkosson az 3r*%ben' ogy játsszon.. 4emmilyen gyereket.mon*ta <e0lan.Jpp illett k#zénk . )agyonos 0salá*ba sz1letett alak)ált&k spe0iális ne)elést kapnak' ogy egy nap +jra belép essenek a társa*alomba.t és egy t#r1lk#z%t. . . barátom alak)ált& .. <e0lan megrázta a /ejét5 ..Js a maga barátját nem (gy ne)elték" .zt mon*ta' ogy egy 1res szobában n%tt /el' amely árom és /él méterszer árom méteres )olt' és egy másik /i+)al kellett osztoznia rajta. .-angja keser. )olt és 1resen kongott..3z rémes . . barátja ogy lett ezek $tán katona" =iztos' ogy. !i )égezt1k az olyan sz1kségszer. . .Vagy megtan$lna t+lélni' és nagyon sok gy. . te)ékenységeket' amikr%l az emberek általában nem 237 . . Fgy ne)elték' ogy ne legyenek érzelmei' 0sak szigor+ ellen%rzést és szigor+ b1ntetést ismert' a k$*ar0ot )allott.nem )olt min*en ren*ben )ele. .mon*ta Rose. . ..*rianglia legjobb katonai iskolája. Rose /élrenézett' nem )olt biztos benne' mi ez kez*jen ezzel. gyerekeket nem le et (gy elzárni.l#let almoz&*na /el benne..t$*akolta Rose.kereste a meg/elel% sz&t' *e nem találta ..nélk1l.Raga*oz&' akár0sak 7a0k. .!eséljen a barátjár&l! . . barátom a biro*alom %re )olt' és a biro*alom nem )olt j& ely arra' ogy másokkal egy1tt éljen./ejezte be <e0lan. mi társa*alm$nkban ke)és $tat )álaszt at egy alak)ált&' /%leg a nem )agyonos 0salá*ba sz1lénk. ..!eg%r1lne . . . barátom szegénynek sz1letett..z anyja a sz1letése $tán el agyta' és beker1lt a 9ita*elbe' ami .!i a V#r#s 6égi&ban )olt$nk. 8yilkost 0sináltak bel%le. Nem )olt szaba* személyes tárgyakat magánál tartania' ki)é)e a r$ áit' egy /ogke/ét' egy /és..

. @*a ment1nk' a o)á senki más nem me etett' és nagyon j&k )olt$nk abban' ogy meg#lt1nk min*ent' amit ott talált$nk.n#z%i ban*a tartotta a gátat' a gátm$nkásokért pe*ig )áltság*(jat kértek.z N63 azt jelenti5 a Nagy 6$0i/er 3r%i. 3gyezmények )agy kon)en0i&k nem k#t#ttek minket. .!iért" ... -a kellett )olna' akár meg is altam )olna érte.kér*ezte Rose. . .szerettek t$*ni.3gy )allási szekta.z N63-)el.!i az az a N63" <e0lan megt#r#lte az ar0át' mint a az emlékeket akarná kit#r#lni. titkos nagyjáb&l elyes.Aitkos a*m.mon*ta <e0lan.)eletek" .!ert % is megtette )olna értem . . Jn )igyáztam a barátomra' és % is )igyázott rám. :% 0élj$k az' ogy az egész )ilágra kiterjesszék a atalm$kat' és ennek elég borzalmas m&*ozatai )annak.*rianglia tele )an menek1ltekkel' a régebbi és a jelenlegi kon/likt$sok miatt. . 3gy kis b. . .Gi)el ar0oltak" <e0lan )állat )ont. . 6e et' ogy 6atoya rá ibázott' és <e0lan is amolyan bogáre)%' *zs$ngelt t+lél%' terroristát tobozzal /elk$tat& /ajta' aki még rág&zik is. spanyol biro*alommal. .!i t#rtént" 11 Volt egy gát.z ember 0sak magára szám(t' és a mázlija )an' a mellette le)% n%re )agy /ér/ira. 3gyik1k sem számolta' ogy ki az a*&sa kinek. 2árszor megmentette az életemet' én pe*ig )isszaa*tam a k#l0s#nt. .n#ket k#)ettek el' és ren*k()1li &)intézke*ésekre )an sz1kség' ogy semleges(tsék %ket. 3gy ilyen egységben ke)és az' ami biztos. . .z egyik ilyen k1l*etés során aka*t egy kis gon*' és a barátom elk#)ette azt a ibát' ogy +gy )iselke*ett' mint egy ember. gall királysággal. . gát kitámaszt&já oz egy szerkezetet er%s(tettek' és azzal 23K 23N . . . menek1ltek k#z1l páran borzalmas b.

./enyeget%ztek' ogy /elrobbantják' (gy mag$k alá temetik az alatta le)% )árost.zért' mert megmentette az embereket" . -alálb1ntetést kapott. .<e senkinek nem esett baja! .<e0lan ar0a k#ny#rtelen )olt.n#z%k #ssze)esztek' és az egyik kiemelte a t#ltést.!eg akarták #lni' mint egy beteg állatot" !i/éle országban képesek ilyesmit tenni" .Nyomára j$tott a t+szoknak' *e a b. barátomnak )álasztania kellett5 a t#ltéssel /oglalkozik' )agy megmenti a t+szokat. !egro anta az emberség $lláma' és megmentette a t+szokat. -a a gát 0s%*#t mon*' akkor a alottak le etséges száma sokkal nagyobb lenne' mint a bent reke*t at ember. gát átszaka*t' és el#nt#tte a )árost. .!ert megtaga*ta a paran0sot. . . . gát nagyon régi )olt' szinte labirint$sszer.z ár)(z nem k#)etelt alálos ál*ozatot' *e az anyagi kár jelent%s )olt.' és min*enki' aki ismerte a szerkezetét' bent )olt' /ogoly )olt. <e innent%l nem t$*ták el%re megj&solni a tetteit. . . biro*alom %re )olt' és a biro*alom /élt' ogy mi lesV a k#)etkez% lépése. szaglására támaszko*ott' és a /eletteseink arra szám(tottak' ogy a logikája maj* /el1lkereke*ik' a erk#l0sileg ne éz *#ntést kell oznia. .2r&bált seg(teni neki" . . .!iért" . barátomat a*b(r&ság elé áll(tották. A$*ja' nem azért akarták meg#lni' mert megtaga*ta a paran0sot' anem mert alak)ált& )olt' aki szerint1k instabil állapot+. Nem akarták )állalni azt a /elel%sséget' ogy a nyil)ánosságt&l biztonságba elyezzék. .. barátom bement' mert alak)ált& )olt.. @tt agytam a sereget' és /el)ettem a 0(memet' 239 . 8yilkost /aragtak bel%le' és bol*ogan asználták' am(g azt 0sinálta' amit mon*tak neki. .z nem )olt /ontos. .zt mon*ták neki' a +gy alak$l a elyzet' ogy a t+szok élete áll szemben a gát biztonságá)al' akkor inkább a gát meg%rzésére /ektesse a angs+lyt.Cgen.

!i)el 9ass orn gyermektelen )olt és magas rang+ /%nemes' a )ér)onal el%joga az #)é )olt. Nyálas kosz/olt a gr&/ 0salá*jának be0s1letén. 3z elb. Rose az ajkába arapott5 . . !egmere)e*ett. . Nem itt benne' ogy az #sszes )a*állatot 2.Nem.mon*ta Rose..mert a /%nemesi stát$szom miatt a sza)aimnak nagyobb s+lya lett.l#li a.lapjában )é)e a barátom )olt az egyetlen #r#k#se' és a biro*alom nem )égez ette ki.z $tols& pillanatban 9ass orn' a <éli Aartományok gr&/jának test)ére' #r#kbe /oga*ta a barátomat' és teljes /elel%sséget )állalt a tetteiért. A$*ja' a barátom alálosan )eszélyesen bánik a pengé)el' és gy.Rosszat mon*tam" I.3z nagyon ke*)es )olt t%le . 9ass orn orribilis #sszeget /izetett ki azért' ogy elenge*jék.séggel mon*ta! 4zeme tá)oli és gyászos lett' mint a am$ telepe*ett )olna rá... 9ass orn gazember. .zért /oga*ta #r#kbe' mert 0sak (gy ment ette meg a ki)égzést%l. G$*ar0ot )allottam. Rose-t nyirkos' rossz )arázslat érintése 0sapta meg. Rose nem )olt benne biztos' ogy & megtenné-e.0 23N . Rose szerete* )olna o*any+lni és megérinteni.Js megmentette" . . <e0lan rábám$lt. A(z é) )olt az életéb%l' és átat /or*(tott neki egy másik ember ke*)éért.)#l% )olt. Nem sokan tennék meg. @tt agyta a karrierjét' ogy megmentse a barátját' és min*ezt min*en/éle *i0sek)és nélk1l mon*ta' mint a ez a leglogik$sabb *olog lenne a )ilágon' amit nem is ér*emes még egyszer )égiggon*olni. Nem ke*)ességb%l /oga*ta #r#kbe a barátomat. !i0so*a keser. Gér)ényt ny+jtottam be' lobbiztam' azzal ér)eltem' ogy a egy átlagos katona lett )olna az % elyiben' az nem kapott )olna alálb1ntetést. Vala ogy seg(teni neki. .

=alra' egy kis /észer mellett. /ér/i /elállt' és a kezét ny+jtotta. 's ele egy+tt <letus nagya&át.meg#lték' *e remélte. @lyan )olt' mint egy tigris mellett sétálni' aki +gy *#nt#tt' ke*)el tége*.Nem.rra gon*olni sem mert' 241 . /ér/i megszor(totta az $jjait.z' ogy (gy látják' nappali /ényben' /élelem nélk1l' k1l#n#s )olt. . .-ogy érti azt' ogy nem" Nem akarom' ogy meg#lje.. . /ér/ira pillantott' ogy biztos(tsa magát arr&l' ogy ezt 0sak képzelte' és $gyanazt a gon*olatot látta t1kr#z%*ni az ar0án5 /ogta a kezét és ez tetszett neki.Gétlem' ogy a lény értené' mir%l beszél1nk' *e )al&sz(n. . .-a azt mon*om' le a /#l*re' akkor. Illj$nk /el' és sétálj$nk egy ki0sit. Rose el/or*$lt.mon*ta <e0lan. <e0lan angja kemény )olt5 .jt#gette az erejét5 egész teste meg/esz1lt' tele )olt )issza/ogott agresszi&)al. 6át at&an té)e*ett.Gi0sit k#zelebb. lény a /észer melletti mirt$szbokorban k$porgott.-ol )an" . . . . 3ljátssza a nagy b$mmot' és miszlikbe apr(tja a /észeremet.<e0lan ki0sit laz(tott a szor(táson' *e nem enge*te el a kezét. . Rose gépiesen el/oga*ta' miel%tt észbe kapott )olna' már meg is tette' és egy1tt mentek' az +t /elé gyalogol)a. =eszélj1nk to)ább .leg érzékeny a angsz(n1nkre. <e0lan k#nnye*én /ogta a lány kezét' és nem akarta agyni' ogy el +z&*jon.. Geze <e0lan kérges $jjai k#z#tt ny$go*ott' mint a egy kamasz szerelmespár lennének. .kér*ezte Rose k#nnye*én. Rose érezte a k#zt1k le)% kap0solatot' egy )eszélyesen intim k#t%*ést. . /ér/i egy atalmas )illantásra gy. . .

/ej nélk1li test egy ossz+ pillanatra megállt /élig g$ggol)a' maj* el*%lt..mon*ta.nt. . . lény /igyelte %ket' *e nem moz*$lt' ogy k#zelebb j#jj#n. . !ég 0sak nem is /igyelmeztette.Rose megp#r*1lt' és egy )ak(t&an /e ér )arázslat0s&)át )illantott a )a*állatra.-mm .z a )éreb alig /él méterre )an a /észert%l. Nem mon*om' ogy nem )olt sz1kségszer. .ogy 8eorgie-)al mit tenne.my ott ona. <e az )olt . :izikailag le etetlen.Nem szoktam eljátszani a nagy b$mmot. -mm magának . /ér/i méltatlanko*)a nézett rá5 . Js o*abent agytam a kar*jaimat. .3zért kellett )olna agynia' ogy én intézzem el.my nem nemes #lgy' aki +szik a pénzben. . 4emmiképp nem t$*om le1tni +gy' ogy nem teszem t#nkre a /észert. )illám pattant' és atalmas borot)apengeként szelte le a lény /ejét a testér%l.2 23N .my tet%jének. <e0lan szájtát)a bám$lta Rose-t. A+lságosan is k#zel )oltak. <e0lan elenge*te a lány $jját' és a /ej nélk1li $llá oz sietett.z embereknek kell egy pillanat' ogy /elkész1ljenek egy ilyen sokkra. . Rose elmosolyo*ott. .z elnyom& jelleg.G#ny#rg#k' ár$lja el' ogy mégis ogyan" Wgy. <e0lan #sszeszor(totta az állkap0sát' amely (gy még négysz#gletesebb lett5 . .nnak a nagy b$mmnak k#sz#n etj1k' ogy még min*annyian él1nk. . . )arázslat elt. Nem t$* )arázs1tésre +j tet%t ker(teni.!on*ja ezt . Rose áttal állt a lénynek' amelynek )arázsereje rá0s#ppent b%rére' és 0siklan*&s patakban )égig0s$rgott a gerin0én. . . <e0lan megállt' (gy Rose is.mon*ta Rose' és elment megnézni a 2.

3gyet sem talált' *e ez nem jelentette azt' ogy nin0s t#bb. . <e0lan a zsozs&ra nézett.nj#n ilyen meglepettnek! . Ne t. Gi tan(totta meg )illantani" .G#ss1nk 1zletet. . Cgen' *e ere*etileg nem a )illámjára 0éloztam. A$*tam' ogy képes /e éret )illantani. /ér/i magasan /el*obta a /eje /#lé. . !ost már t$*om' ogy 0sinálta.n%*#tt Rose. .kiért i*e$tazott erre a borzalmas' sz#rny. Gissé ne ezebb )olt' mint a A#re*ékb%l származ& negye**olláros.z érme meg/or*$lt a le)eg%ben 243 . 3gy )illámot' *e t(zet is ki1t#tt )olna. Naponta t#bb &rát.-onnan j#nnek ezek" . elyre' a ol mos*atlan k#zemberekkel kénytelen ke)ere*ni.Q! Nos' k#sz a tippet.t. :el*obja a le)eg%be' és a a )illantásommal eltalálom' az enyém. miért egyszer.sz&lt rá Rose.. 3l kéne temetn1nk ezt a *#g#t. Gié eztek a )arázslatra.zt iszem' szerzek egy lapátot. !ég min*ig gyakorolok' a te etem' és )an i*%m. J)eken át gyakoroltam.Van magánál zsozs&" . . .Jn )agyok az a perembeli lány' aki /e éret )illant' nem emlékszik" . :élrel#kte a )illámomat. . .!ennyire pre0(z maga" .bokrot' más )érebek nyomát keres)e. /ér/i beny+lt a zsebébe és el%kapott egy érmét. 9sak egy )a* )arázs-imp$lz$st l#ktem ki magamb&l' mint egy pajzsot.kér*ezte <e0lan Rose ra)asz perembeli mosolyt )illantott rá5 . Psszenéztek. Itk$tatták a bokrokat' *e a k#zelben nem találtak +jabb )a*állatot.Fgy kér*ezte meg' mint a azt )árná' ogy az$*na. 4enki nem tan(tott.Js miért" .. <e0lan ar0a itetlenke*ést ár$lt el. .

Pr#m magá)al 1zletet k#tni. . 3lkez*te /. . Rose el)igyoro*ott' /el)ette a még min*ig /orr& érmei a /.z egész ázban állt a 0igaretta0sikk' és egyik éjszaka t+l sokat sz()ott.9sak egy embert ismertem' aki képes )olt erre mon*ta <e0lan. .!ert ez a létez% legjobb /egy)er' és szerettem )olna' a j& )agyok benne.mon*ta a /ér/i.. #lgy )illám-or)l#)ész )olt a mi egység1nkben. <anilo nagypapa min*ig +gy /1st#lt' akár a gyárkémény. Vala ogy % is )el1k alt' *e a teste még élt to)ább.Cgen.mon*ta Rose. 3gyszer még a szekrényemre is /el(rta' j& nagy bet. 23N .zt mon*ta' ett%l legalább érzi' ogy él. alál$k megt#rte az anyámat. -ogy képes rá min*en/éle képzettség nélk1l" .)isszat1kr#zte a nap/ényt' /ényes szikraként ragyogott] Js egy )ékony )illantás0s(kt&l meg0s(p)e a /. Js a 0salá*omban min*enki j& )olt benne.zben.r%l' rá/+jt' és megm$tatta a /ér/inak' kissé 0sipkel%*)e5 . .4ajnálom .Aan$lmányozta a )illantást" . Nekem sokkal jobb moti)á0i&m )olt .)el-/á)al #sszea*ni magát' és nem állt le.!iért" . i -át' nem )olt egy /áklyásmenet. . =árki)el le/ek1*t' aki akarta.Gét eti élelem.kkel.re z$ ant <e0lan káromko*ott. !aga egy nemes 2. .Nagyon /áj*almas le etett magának.kér*ezte Rose.neki min*egy )olt. Nemes )oltam' és meg kellett /elelnem a ne)1nk támasztotta el)árásoknak.. 6eanne' aki k#l0s#na*ta magának a r$ ákat' min*ig k#rbekergetett az iskolában' és azt kántálta' ogy >riban0 /attya?.Aizen árom é)es koromban az anyám sz1lei meg altak a áz$kban keletkezett t. . . .z emberek szemt%l szemben leriban0ozták az anyámat. 4enki nem +szta meg él)e' még a nagysz1leim ma0skája sem. . N%s' )ak' béna' %r1lt . .

mormolta Rose ártatlan$l.<e0lan a /ára m$tatott. . .ismerte be Rose.. 3gy szegény kis gaz*ag /i+. 4zámos okom )olt' ogy j&l )illantsak. =aromira *1 #s' ogy nem t$* sarokba szor(tani' mi" 245 . Gezét a szájá oz kapta' a ogy a Rose által kik1l*#tt' két' egy/orma )arázssá) a /ába 0sap&*ott. .Q' egek. . . tr1kk az' ogy egy /orgást kell bele)inni' a ogy a /ér/i is tette. .Nem olyan j&l .<$pla szeletel%. Ne legyen i*eges' a nem siker1l azonnal .<e most már szokásommá )ált a )illantással játszani. !egtan$ltam né ány j&po/a tr1kk#t.Gell ozzá egy kis gyako..mon*ta a /ér/i. Gi0sit ol*alra +zott' és nem /orgott olyan j&l' mint <e0lané' *e Rose gon* nélk1l belerep(tette a /at#rzsbe. . Rose ilyet még so a nem látott' *e é)ekig gyakorolta a spirál létre ozását .' )agyonos' )al&sz(n. )illantásomat szerettem )olna lenyomni a )ilág torkán' ogy min*enkinek megm$tassam' ogy érek )alamit.3gy )arázsg#mb #lt#tt alakot <e0lan )álla /elett' és 0sap&*ott bele a /ába' szikrák k(séretében.-i etetlen.Js ogy siker1lt" . Rose kon0entrált' és elége*etten /igyelte' amint egy /e ér g#mb /ormál&*ott a )álla /elett.X 1m . 8#mb)illám. Jn egy riban0 lánya )oltam' szegény' 0s+nya és meg)etett. <e0lan megrázta a /ejét5 . . .leg ke*)elik is..nagyrészt azért' mert azt gon*olta' ogy nagyon szép . bel%le kiáraml& )illámlás két egy/orma sá)ban érkezett' ala0sonyan ment' a /1)#n át' és szikráz& robbanás$l 0sap&*ott bele egy /ába. 9s$pán erejének egy t#re*ékei asználta /el' ogy megm$tassa Rose-nak a tr1kk#t. ./ia' j&kép.. <e0lan jobban $ra )olt #nmagának' mint Rose gon*olta. .és egy g#mb nem más' mint sok spirál egy1tt.

D 23N . )arázs)onal /els% része ki0sit megt#rt' egészen a /. . . . 4iker1lt egy mágiabeli kék)ér.ben' és #sszpontos(tott. Rose /el orkant' maj* m$nká oz látott.*jon pár per0et.ig ajlott egy /e ér /élk#r()ben' és elkez*ett k#r#zni k#r1l#tte' t#kéletes k#rt rajzol)a a porba. Nem )olt gon*ja azzal' ogy létre ozza az egyenesen /el/elé m$tat& )onalat' *e a ogy megpr&bálta meg ajl(tani' az éles sz#gben ajlott a /.2arasztlány" <e0lan )állat )ont5 . :or*$l. . . :or*$l.@tt /og 1lni és nézni" Cgen.Van i*eje. ?>>>. Rose megpr&bálta.ki gr&/ és egykori katona. 0so*álatát ki)()nia. parasztlányok bám$lásában a gaz*ag kis/i+k a legjobbak.. 4zeme /elragyogott. .pr& szell% rezzentette meg a aját. .. <e0lan keményen meg)etette a lábát a /. 3lmon* atatlan$l j& érzés )olt' ogy a /ér/i a k#z#nsége.nt' és az els% né ány per0ben <e0lan 2. <e0lan elmosolyo*ott.!aga kez*te a 0(mkézgetést. >. 3nnél jobb már nem is le et. . !int egy ostor. -átáb&l /e ér sá) 0sapott ki' és /él méterre a /eje /#lé emelke*ett.be. !ég so a nem )olt alkalma' *i0seke* essen.mon*ta a /ér/i' és agyta ki $nyni. Rose /igyelte' a ogy a k#r() megker1li a /ér/it. Ne ezebb )olt' mint amilyennek t. /ér/i le1lt a /. .-a** nézzem meg még egyszer! <e0lan +jra megalkotta a /élk#r()et5 3gy é) /olyamatos gyakorlás kellett ozzá' ogy létre oz assam. . /elé' nem olyan szép ()ben' mint <e0lané. :or*$l.tamán )é*elme? a ne)e .)igyorgott Rose..

Rose maj*nem megégette magát a saját )illámá)al. . . /ér/i ar0ára pillantott' és min*en gon*olat kiszala*t a /ejéb%l. 3gymásra néztek. R#l* szemében )i*ámság 0sillogott' és amikor )életlen1l #sszenéztek' Rose-ra ka0sintott. ..Jn sokkal t#bbet gyakoroltam' mint maga.Cgen' azt látom. 4zinte /est%i )olt' er%s testé)el' ossz+' keskeny lábai)al és absz$r* m&*on j&kép.3gy é)embe telt megtan$lni. .Nem olyan i etetlen .zzel játszana.z' a ogy nézte' arra késztette Rose-t' ogy megtegye azt a /él lépést' ami el)álasztotta %ket' nyissa ki a száját' és agyja' ogy meg0s&kolja.mon*ta Rose.1le*ezett <e0lan.lát)ánya el)onta a /igyelmét. ar0á)al. /ér/i szeme lassan s#tétz#l*re )áltott. . @lyan k#zel )olt ozzá' ogy Rose maj*nem megérint ette. 3l%sz#r 0s$pán beajlott' *e minél er%sebben nyomta' annál lejjebb ajlott' am(g )ég1l &/e ér sá)ja ke0sesen meg ajlott és meg/or*$lt k#r1l#tte' mint egy enge*elmes' kis állat. 9so*álatot és tiszteletet látott a szemében' olyan elismerést' ami 0sak egy )ele egyenl%nek jár.zonban amarosan belemer1lt a m$nkába' és <e0lan meg a )ilág t#bbi része el al)ány$lt. !imim a t. Rose megne*)es(tette a /els% ajkát' ki0sit 247 . . Rose agyta' ogy a )illám ki $nyjon. !aj* megállt' és le +zta a /ejét a /org& /e ér )illám el%l. 4zinte érezte a száját az ajkán. Rose más/él &rán kereszt1l k1z*#tt )ele' am(g ráj#tt' ogyan kell meg/orgatni a )onalat.Nem! <e0lan el)igyoro*ott.karja' ogy megm$tassam' ogyan kell 0sinálni" . Valami)el kés%bb <e0lan megrezzent a /1)#n5 . . .3z i etetlen! . Rose bol*ogan meg/or*$lt' és meglátta' ogy a /ér/i át)ág' a pázsiton és /eléje tart. .

zt iszem' jobb lenne' a eltemetnénk ezt a *#g#t. 3z a b.K 23N . !ost már t$*ta' ogy nem 0s$pán képes /e éret )illantani' *e k1l#nlegesen 1gyes is. máso*ik pr&bá)al sarokba kell szor(tania' k1l#nben né ány nap m+l)a 0somagol at' és k#)et eti !ágiába. Rose el +z&*ott. Js az' a ogy ránézett' nem agyott kér*ést a /el%l' ogy <e0lan akarja %t.Rose .sz&lt o*a a /ér/i. 2ontosan $gyanazt 0sinálta' amiért meg/e**te 8eorgie-t ebé* k#zben.bele arapott' ogy megszaba*$ljon a képzelt 0s&kt&l' és látta' ogy <e0lan pillantása a szájára )án*orol. . .G#sz#n#m. /ér/i egy lépést el%relépett' keze Rose $tán ny+lt. . Visszament a áz m#gé egy ás&ért. Rose +gy tett' mint a nem allotta )olna' és elb+jt a /észer m#g#tt. Nagyon sokat jelent nekem' ogy egy maga/ajta ezt mon*ja. 2. . <e0lan kiállta az els% pr&bát' és a egy szemernyi kétsége is )olt Rose képességeit illet%en' akkor Rose most /élres#p#rte.z kib(r atatlan. 7aj' ne! Ne' ne' ne! Nem j& #tlet. -angja mély )olt és paran0sol&. .

Aisztán negy)en#t százalékos asznot szám(t /el. Nem kell alk$*oznia' ogy megéljen' (gy megenge* eti magának' ogy egyes 1zleteket elenge*jen. Nem /og át)erni' *e nem is alk$*ozik. 8eorgie okos kis szeme r#gt#n számol&géppé )áltozott. 2eter nagyon egyenesen )iselke*ik. !in*ig i*e gyere els%nek. tegnapi 0sirkés epiz&* Rose eszébe j$ttatta' ogy nem a legésszer. .kkor maj*nem a /elét el)eszi" . boltja elé a parkol&ba. . Nagyjáb&l száz +sz kil& le etett' egy )ala a pro/i' *e kés%bb el (zott #k#l)()& testalkatá)al ren*elkezett. kirakatban le)% sárga tábla' amely )i*áman 0sillogott a reggeli nap/ényben' ritka érméket és aranyat (gért' a legjobb áron. Rose /igyelmen k()1l agyta 8eorgie perembeli ne)elését' és itt )olt az i*%' ogy ja)(tson a *olgon.. 8oly&/ejét kopaszra borot)álta' és apr&' a0élsz1rke szeme maga )olt a bizalmatlanság' a ogy Rose kiste era$t&ját bám$lta boltja el1ls% ablakán kereszt1l. Cgaz' azt akarta' ogy 8eorgie j& jegyeket szerezzem' és a A#re*ékben járjon iskolába' és le et%leg kapjon ott egy j&l /izet% állást' *e )ég1l is 8eorgie maga )olt a )arázslat.rany' ez1st' ékszerek' ilyenek.14. 2eter képregényboltja j&l megy' és )an pénze.Gét ember )an 2ine =arrenben' akik értékes /émekkel orgaz*áso*nak . . Cgazi peremlak& )olt. .z egyik 2eter 2a*rake' a másik pe*ig !aS Aaylor. Rose beállt a ko0sijá)al Aaylor :ém*etektor ne). 3z azt jelenti' ogy száz *ollárb&l 2eter negy)en#t#t )esz el' és neke* #t)en#t mara*. .bb min*ent egy lapra /eltenni. 3zért 0sakis leg$toljára /or*$lj 2eter ez. Y Rose !aSre pillantott a szél)é*%n kereszt1l. .!aS Aaylor min*ent meg /og tenni' 249 . .Cgen. 8eorgie za)artan megmo00ant a áts& 1lésen.mon*ta Rose. fejezet -a az ember meglátta !aS Aaylort' az els% sz&' ami észébe j$tott r&la' az )olt' ogy >massz()?.

. !in*en /egy)ert +gy tekint1nk' mint a t#lt)e lenne' mint a lenne benne t#ltény' és /el lenne +z)a 4o a nem /og$nk /egy)ert másokra' még akkor sem' a azt issz1k' nin0s t#lt)e' a0sak nem akarj$k lel%ni az illet%t' ren*ben" . Nagy*arab pasas' angosko*ni /og' és megpr&bál rá* ijeszteni.Nem )al&sz(n. . .moz*$lt meg 8eorgie a székében.Ren*ben .Fgy )an. . 4enki nem )ásárol /ém*etektorokat. -a lel% )alakit' mi t#rténik" .@ké . 3gy pletyka szerint a /egy)er még 0sak meg sin0s t#lt)e' *e t$*j$k' mi az aranyszabály a /egy)ereket illet%en' $gye" . Rose a zsebébe ny+lt' és ki +zott egy #ssze ajtogatott pap(r*arabot.z aranyszabály te át azt mon*ja ki' ogy !aS /egy)erét t#lt#tt /egy)ernek kell tekinteni.(gérte meg 8eorgie.zt mon*ja maj*' ogy amis az ár$*' és ne)etségesen ke)eset ajánl érte.sza)alta 8eorgie. .Nagyon j&. .ny$gtatta meg Rose. .z egy arma* alatti min*en ár j&. . . .Rose b&lintott.mon*ta 8eorgie. .. .. -a okosak )agy$nk' rá t$*j$k )enni !aSet' ogy enge*jen az árb&l. p$lt alatt /egy)ert is tart' és szereti ki)enni és alk$*ozás k#zben meglengetni.z emberek inkább 2eter ez mennek .Wgy )an. . .!in*en /egy)er t#lt)e )an . !in*egy' bármilyen angos )agy ostoba is !aS' 0sak szépen' ny$go*tan. 9sak +gy mara* at /enn az 1zlet' a a mag$nk/ajtán keres. boltja 0sak kam$. 4z&)al egy ki0sit még 1l*#gél1nk itt a ko0siban' mint a tanako*nánk' ogy mit tegy1nk' aztán bemegy1nk' és alk$*oz$nk.ogy át)erjen. 2B0 23N .6el%ne minket" ..@l*alt tartj$k a /egy)ert' 0s%)el ol*alt' ne ogy belel%j1nk a saját láb$nkba' )agy 0s%)el /el/elé.elyeselt 8eorgie.

3l%sz#r is /ogalma sem )olt r&la' o)á me ettek.pe*ig maj*\ belep$szt$lt -' #t liter benzint tankolt a ko0siba' és elin*$lt !aS Aaylor oz. 3zek szerint <e0lan be)itte az 3r*% mélyére. Declan Rose arra ébre*t' ogy ez a pap(r )árta az asztalon. Rose #ssze)onta a szem#l*#két a le)élke láttán. Nem al$*t mélyen' *e <e0lan +gy mozgott' mint a /arkas' és 7a0ket pe*ig senki nem allotta' amikor nem akarta' ogy meg allják. !áso*szor is a kony ája 1res )olt . Wgy k#l0s#nkért négy *ollárt a nagyit&l . 8yors j&sl& )arázsigét mormolt' *e annak r#)i* )olt a at&tá)olsága' és 7a0k a ázt&l t#bb' mint árom és /él kilométerre )olt. 9sak saját magára agyatkozott' napokra elt.z $tols& szem gabonape ely is el/ogyott' 8eorgie ette meg.Jack csatlakozott hozzám a reggeli gyakorlatozáshoz. <1 (tette' ogy nem ébre*t /el' ogy )isszatart assa <e0lant. 6ogik$san nem )olt miért agg&*nia. !ég min*ig é es )olt' és Rose is é es )olt. Ebéd előtt otthon vagyunk. <e0lan 251 .mikor még ki0si )olt' 7a0k gyakran elsz#k#tt az er*%be. Rose els% #szt#nb%l maj*nem $tán$k szala*t' *e aztán )issza/ogta magát. . . Fgy osontak ki a ázb&l' a ogy két tol)aj oson éjszaka.sz& szerint nem )olt mit enni1k. 8eorgie nem b(rja sokáig rág0sálni)al& nélk1l' )arázsereje állan*& é séggel páros$lt' kisz()ja az energiáit. Rose &rákon át keres ette )olna 7a0ket' )agy szerez egy kis pénzt és )esz )alami enni)al&t.nt' (gy Rose eltett egy ke)eset a sz%réb%l' a ajáb&l és a karmaib&l' ogy megtalál assa.

/elsz(ne m#g#tt /elb$kkan& érzelem %szintének t. !aS az 1)egp$lt m#g#tt 1lt.morogta !aS. <e0lan egyszer már megmentette 7a0ketZ semmi értelme nem )olt annak' ogy bármilyen )eszélybe so*orja. . !enj1nk be. !ost egy /él$n0iás amerikai . Rose #sszezárta az $jjait az érme /#l#tt' és 8eorgie /elé b&lintott. 7a0k elt. 2B2 23N . . 3gyébként a 2eremben most egyetlen biztonságos ely )olt' és az <e0lan mellett )olt..4záz *ol0si .leg mélyen be atoltak az 3r*%be. Rose megsemmis(t% pillantást )etett rá.megesk1*#tt' ogy nem árt a /i+knak. .-onnan t$*ja" =ementem a k#ny)tárba' és megnéztem a neten. Rose ki)ágta az ajt&t' és 8eorgie-)al beléptek a boltba. Val&sz(n.mon*ta.nt.!it oztak" Rose megm$tatta neki a zsozs&t.rany 4as négyszáz#t)en *ollárt és #t)ennégy 0entet ér' egy /él$n0iás kana*ai 7$ arle)él érme pe*ig négyszáz at)annégy *ollár kilen0)ennégyet. /ér/i érte ny+lt' *e Rose megrázta a /ejét. 3z az érme pontosan /él $n0ia arany. . boltban !aS elkez*te átpakolni az (r&asztalát.Cnnen is látja. . !aS pislogott. !iért" Nem ár$lták el neki' és semmit nem te etett' +gy nem' ogy )alami nagy lépést ne tegyen. . .6áto*" Gez* i*eges lenni. .!enj1nk át 2eter ez. . 7a0k alak)ált&' akár0sak <e0lan barátja is' és a <e0lan kék)ér.z a nyam)a*t kal&z sem a* t#bbet . 2eter negy)en#t százalékot kér' ezért minim$m kétszáz#t)en *ollárt kellene kapnom min*egy egyes érméért.nt Rose számára. Rose nagy ne ezen a logikát )álasztotta' kizár)a t$*atáb&l a pánikot' *e bel1lr%l emésztette az aggo*alom.

. !aS a p$lt alá ny+lt. . . Gilen0-#t)en. -$szon#t százalék. !aSim$m ezerkett%ig megyek le. <e lesz t#bb is. .. .-a nem' akkor be)issz1k a 2erembe' és /eltámasztom. Rose a**ig nem tette el a /egy)ert' am(g ki nem értek a parkol&b&l.z egy 22-es . Rose )állat )ont5 .mon*ta !aS.)i0sorgott !aS. !ert t#bb is )an. . )izes ágynem. . )árosi ékszerész ez bármikor el)i etem.z egy arma*nyi.. !aS pislogott.!aS mélyen 1l% szeme /elragyogott5 !in*en egyes érméért" Cgen. 8eorgie belemosolygott a )isszapillant& t1k#rbe. !ost /ogta 0sak /el5 egy egész &napra 253 .3zer $szon ét *ollár és $szon#t 0ent! . Gilen0száztizennégy *ollárt t$*ok a*ni az egészértajánlotta !aS. .Nem kap jobb árat.3zeregy.Nagyon 1gyes )oltál! . Rose rámosolygott. . 3gy &ra a$t&+t i*e.et)en#t.*i0sérte meg 8eorgie-t. !it gon*olsz' a goly&m lepattan !aS ar0ár&l' 8eorgie" 8eorgie /igyelme egy pillanatra sem lanka*t5 .Ren*ben )an. Nem inném..pr& kis t. !ire el% +zta a 8lo0kot' és kitette a p$ltra' Rose p$skája már a /ejét 0élozta meg.r%l simán )isszapattan. !ennyi )an" Rose )állat )ont5 3gyel%re árom.-áromszor is lel#)#m magát' miel%tt egyetlen l#)ést is kia*.k sz$rkálták Rose kezét' az a*renalinro am késleltetett reak0i&ja. ..

/i+k szemsz#géb%l néz)e <e0lan maga )olt a j&/ejség megtestes(t%je.!it szeretnél enni" . 4iker1lt ak0i&san ki/ognia né ány 0somag parasztosan elkész(teti sertésbor*át. . rákkal )árni kell azáig' *e a 0sirkegoly& és a s1lt kr$mpli megol* at&..41lt kr$mplit . 3z 0so*álatos érzés )olt. . 3gy &napig nem. . 4zerette )olna elmon*ani az igazat' anélk1l' ogy meg)álogatná a sza)ait' *e 8eorgie és 7a0k o*a)annak <e0lanért. A+lságosan /élt att&l' ogy /eltegye a tet%re. !egjelenik <e0lan' akinek kar*jai )annak és )arázsereje' aki er%s és /ér/ias' és aki szembeszáll Rose-zal 2B. Gét /i+' akiket n%k ne)elnek. -m" . . . Gi t$*ja' mi baj$k le et" 6ees etnek )agy lerep1l etnek.zt kér etsz' amit akarsz. Rose el)igyoro*ott. Vett mar a +st' 0sirkét és rákot 8eorgie-nak. . Vett kr$mplit' sajtot és para*i0somot' amit szeretett. Nem kell agg&*ni a kaja miatt..t%be.kér*ezte 8eorgie.. Rose bekanyaro*ott a !0<onal*\s a$t&s kia*&p$ltjá oz. ko0si tele )olt szatyrokkal. Js tojást' )ajat' tejet' gabonapely et. 23N .mon*ta 8eorgie.Rose .zt kér etek' amit akarok" . . Rose egy pillanatra le)ette tekintetét az +tr&l' ogy rápillantson az any&s1lésen le)% /e ér Eal-!art szatyrokra.anyag za0sk&ba 0somagolja' és beleteszi a mély .)olt pénz1k.Js 0sirkegoly&t. Js talán rákot. *arabokra sze*i a +st' m.!iért nem szerete* <e0lant" Na' ez ne éz kér*és. 3lég élelem )olt ez egy &napra' és a számlák is be )oltak /izet)e. -azamegy' és egy egész &rán át /og pakolászni' )a0soraméret. Js almát 7a0knek..

Cgen. <e0lan *olgozik a gyerekeken' jobban' mint a ogy % gon*olta. Rose sz()e kissé #sszeszor$lt. .is. Nem akarta megsemmis(teni t#rékeny it1ket az egyetlen j& /ej pasiban' akit ismertek' és egyáltalán nem akarta' ogy a elyzet o*áig /aj$ljon' ogy >a 0s+nya' gonosz Rose el.Ae ke*)ele* <e0lant" . Né ányan a nemesek 0satl&sai )oltak és az egyik egy kisebb kék)ér.@lyanok' mint <e0lan" Rose kételke*ett benne' ogy lenne még egy <e0lan. Rose már ezerszer azt k()ánta' ogy bár0sak ne t. . . . )olt. Nem 0so*a' ogy olyanok akarnak lenni' mint <e0lan. . . <e rajta is *olgozik.Nem olyanok' mint %.kér*ezte &)atosan.zt mon*ta' ogy a ázában saját k#ny)tára )an' *e ott nem kell ol)as&jegy' ogy el)igyél egy k#ny)et. =ármi' amit 8eorgie-nak mon*' elj$t at 7a0k ez is.Jrtem. Géptelen ki)erni a /ejéb%l. . 9sak bemész' és azt )isze* el' amit 0sak akarsz. )ilágon nin0s még egy ilyen. . <e nem akarta áltatni sem a /i+kat. .!ert okos . .4ok min*ent t$*' és a )arázsereje is )an olyan j&' mint a tié*. .zte a sz$per j& /ej <e0lant?.mon*ta 8eorgie.Nagyot nyelt.nt )olna el az apja.!ágiáb&l e**ig is j#ttek már olyanok' akik azt akarták' ogy elmenjek )el1k. 3zt nagyon &)atosan kell meg/ogalmaznia. .kér*ezte Rose. . 3rre egyik1k sem )olt képes.Js mi t#rtént" 255 .Val&sz(n.Rose +gy )álogatta meg a sza)ait' mint a k#télen egyens+lyozna' és a egyetlen sz&t is rossz$l )álaszt meg' elkez* z$ anni.!iért" . .leg nem emlékszel ráj$k' mert még ki0si )oltál. .

. Rose gyan(totta' ogy bizonyos atárokat so a nem ágna át' *e nem igazán )olt biztos benne' mik 2BD 23N . <e0lannek )oltak erk#l0si t#r)ényei. 9sak annyit t$*$nk' amennyit <e0lan elmon* nek1nk' és a ogyan itt )iselke*ik.z els% 0satl&s aján*ékokkal pr&bálta meg)esztegetni apát és nagyapát. Js amikor ráj#tt' ogy 0sak az i*ejét )esztegeti' /elgy+jtotta a áz$nkat. Nem lett )olna más )álasztásom' el kellett )olna mennem azzal' aki meg)ásárolt. Nagyon ke*)es )olt' és $*)arias." Rose /els& ajtott. Gár lenne' a ki*er1lne r&la' ogy egy gazember.zt gon*olta' ogy a nem mara* semmink' akkor elmegyek )ele. !egpr&bált >$*)arolni^ nekem.nik.pa /ejbe l%tte' mire a t#bbiek elmentek.ztán !ágiáb&l érkezett egy kara)án' és az egyik kereske*%' Tani0e] emlékszel rá' $gye" . Rose nagyon pontosan érezte. -a elmentem )olna )ele' li0itre bo0sátott )olna' akár egy te enet. 3l allgatott' ráj#tt' ogy nagyon is szeretné el inni' ogy <e0lan >j& /ej?.mon*ta 8eorgie. Rabszolga-kereske*% és k#r#z#tt b.<e0lan nem ilyen. <e0lan..n#z% )olt. <e persze lett )olna. !elegség )olt az arrogan0iája alatt' mi t#bb' tisztesség.Js a kék)ér.... G#r#mszaka*táig ar0olt )olna' és a )égén meg kellett )olna #lni1k' *e nem akarta meg ijeszteni 8eorgie-t. máso*ik 0satl&s sok embert ozott magá)al' és megpr&bálták ostrom alá )enni a ázat.Nem igazán t$*j$k' ogy <e0lan milyen. . . . . 3zért )annak most a )é*%k#)ek olyan messze a ázt&l' és ezért olyan k1l#nleges a szobám /ala..:átyol )olt a /ején .Q' az egy k1l#nleges /éreg )olt.Cgen. Js nagyon j&kép. .. )agyok. . . . !aj*nem ittem neki. -ajlongott' )erseket mon*ott' és azt mon*ta' ogy gy#ny#r. . Tani0e /elismerte. A$*om' ogy j& /ejnek t.

Jn nem ilyen )agyok.A$*o*' <e0lan megszokta' ogy az emberek enge*elmeske*nek a paran0sainak.)elt' nem )agyok ille*elmes és bájos. Gimon*om' amit gon*olok' és nem min*ig )agyok ke*)es.!iért nem" . .z én )arázser%m a )illámlásban rejlik.!ert nem )agyok +ri #lgy. 3e erre sin)s garan)ia. 2re0(z és /egyelmezett' mert $ralom az er%met.egesk+dött rá. Nem )agyok j&l ne)elt' nem )agyok m. <e0lan )arázsereje olyan' mint a $rrikán. .my ázának a tetejét.3gyébként' a elmennék <e0lannel' a /elesége kellene' ogy legyek.Gomolyan" 257 . !ágiában' amikor megparan0sol )alamit' az emberek kez1ket-láb$kat t#rik azért' ogy elintézzék' amit kér. =orzalmasan' borzalmasan nagy ereje )an. közönséges és ellenszen es. 6erombolta . . Js <e0lan nem szeret engem.!i lenne' a engem magá)al )inne' titeket meg itt agyna" . Rose /els& ajtott5 . !i )an' a mégis magá)al )isz' és aztán a rabszolgájá)á tesz titeket' )agy bea* egy ár)a ázba" 1agy megöli (ket.mon*ta. Val&sz(n.leg azt gon*olja' ogy kényszer(t et rá' ogy ke*)es legyek' *e bármilyen r$ át a* rám' és akármit 0sinál is a ajammal' az még min*ig én leszek. de ez az 6géret lejár. nem tenné meg. amint kiállja a &r$bákat.kér*ezte 8eorgie.ezek a atárok. 3e)lan nem. 3zért is )itatkoz$nk olyan sokat. hogy nem bántja (ket. . . -emény.zt mon*ta 7a0knek' ogy min*annyi$nkat magá)al )inne' *e igazán semmi nem kényszer(tené arra' ogy tartsa a sza)át. . @ersze.Nem t$*j$k' milyen lenne' a belemennék' ogy elmegyek )ele . és az !t szélén hagyja a holttest+ket. . !eg%rj(tenénk egymást' és a )eszeke*nénk' <e0lan nyerne. .

3szes lenne és laza' és <e0lan azt gon*olná' ogy % a legjobb *olog' mi&ta )ilág a )ilág. 7& lenne .. Js amikor #ssze/$tott )ele' mon*j$k /%zés k#zben' a sz()e megl&*$lt egy ki0sit. )ágy teljesen spontán és %szinte megnyilatkozása )olt' és teljesen *#bbenetes )olt. 0alán ha j$ mágiabeli )saládba sz+lettem olna. . . gon*olta Rose' a ogy bekanyaro*ott a nagyi ázá oz )ezet% +tra.ogy is /ogalmazta <e0lan . Nem0sak %t' a /e éret )illant& %r1lt lányt' anem %t' mint n%t.z a 2BK 23N . Nagyon er%s' és nem akarj$k a k#ny#r1letére b(zni mag$nkat.-Cgen.z so a nem j&' a az ember álom)ilágban él. lényeg az' ogy nem b(z at$nk meg <e0lanben. Aegnap' amikor k#zelebb lépett ozzá' és a szemébe nézett' ráj#tt' ogy a /ér/i k()ánja %t. . más lenne a helyzet. G#zben meg leszak(totta a telni .Rose leáll(totta magát. 3z nem kiszám(tott lépés )olt' mint amit e**ig 0sinált. !ár 0sak az iányzott' ogy 8eorgie imá*ata to)ább n%j#n. .egy )arte blan)he-nak' *e másnak nem nagyon. . Aalán lett )olna ázitan(t&ja és szép r$ ái. Rose egész este és /él éjszaka ezen t. Nem )olt teljesen kellemetlen érzés' és Rose emiatt nagyon *1 #s )olt magára. gon*olat' ogy <e0lan ágyába ker1l et' bol*og rém1lettel t#lt#tte el. Aermészetes bája. . 6e et' ogy megpr&bálja megnyerni magának. Q' az 0so*álatos lenne! Rose mégsem mosolyo*ott el' és agyta' ogy az álomkép el aljon. 4o a nem lesz bel%le +ri #lgy' perembeli /atty+nak sz1letett. Na' az ér*ekes /ela*at lenne5 az arrogáns' jeges' irt&zatosan er%s <e0lan ajb&kol és tán0ra kéri' és /ran0iá$l eltársalog nagyi)al' miel%tt enge*élyt kér' ogy el)i esse Rose-t egy sétára a parkba.n%*#tt' és most megint' megint ezen gon*olkozott' nem ment ki a /ejéb%l. )illantása /elrobbant' és egy rakás ilyen sz#rnyeteggel )égzett. . /ér/i annyira nem illett a ázába' ogy Rose so a nem is )árta' ogy találkozzon )ele.

Nem.l&*$lás )eszélyes.Vissza oztam a négy *olláro*at . .Van egy 0som& min*en a ko0siban és még a )égén megromlik.ki olyan' mint Eilliam. .. kis/i+ kimászott a ko0sib&l' és egy1tt elin*$ltak a kony ába )ezet% lép0s%n /el/elé' be a kony ába' amit )an(lia. Aalán a szeren0séje )an' most is el t$* l&gni. 259 . )ágyának tárgya lesz' so a nem #tl#tt /el benne. .jelentette be' és az asztalra tette a pénzt. .. !i lenne' a kimennél a )eran*ára' 8eorgie' és agynál minket beszélgetni" Rose az ajkába arapott. Pt per00el kés%bb o*aért nagyi oz' leparkolt' és )égigm$strálta a ázat. Aisztán kell gon*olko*nia. . Aessék.Nem t$*om' mit akarok . Nézni %t' beszélgetni )ele )eszélyes. Jléonore nagyi elmosolyo*ott' és egy tányér s1teményt nyomott a kezébe.azt a ki/ogást ozta /el' ogy 8eorgienak ennie kell. 3lképzelte magát' ogy a A#re*ékben lakik' egy ren*es pasi)al' egy ren*es 0salá*ban' ren*es állása )an. 9sak a sz()e nem l&*$lt meg' amikor Eilliamet meglátta.szimatolt 8eorgie. !a reggel Rose +gy ment el' ogy nem beszélgettek ...mikor enge*élyezte magának' ogy álmo*ozzon' a gon*olat' ogy egy kék)ér.mormolta.és /a éjillat lengett be. .41tiillat )an .. 8yere' 8eorgie. . Rose emlékezett arra' ogy egyszer már be0sapták' és nem enge* ette meg magának' ogy ismét megt#rténjen. 4zent ég! 3l)ágná a torkát $nalmában. Nagyi biztosan már alig )árja' ogy beszéljen neki <e0lanr%l. 3gy átlagos /ér/ir&l álmo*ozott' egy ren*es pasir&l' akinek j& állása )an' )alakir%l' aki annyira szereti' amennyire % is szereti' és +gy )igyáz rá' a ogy % is )igyázna rá. A$*ta' mi j#n' és pr&bált gyorsan )isszakozni' a ogy reggel is.

!a reggel kiosontak.Js mib%l gon*olo*" Rose )állat )ont5 . .leg *i0seke*ni akart az 3r*%ben.. ..tette ozzá Rose' ogy k#nny(tsen a /élelmein. .-ol )an 7a0k" . Jrzést" . >min*en? maj*nem /él &rába tellett.Aue 3ieu nous aide. Nem #r1l#k neki' és agyon 0sapom' a )isszaj#nnek' *e nem inném' ogy <e0lan bántaná )agy agyná' ogy )alami baja essen. .-allani akarok a kék)ér.mon*ta Rose.Xlj le! Rose le1lt. Nagyrészt persze szeretném meg/ojtani . Nagyi /els& ajtott.kér*ezte' amikor Rose el allgatott.r%l.9sak egy ki0sit. !in*ent. . -Js megb(zol <e0lanben annyira' ogy ráb(zz egy gyereket" Rose /intorgott. . !inél t#bbel beszélt Rose' annál inkább g#rb1lt le/elé nagyi szája.!iért kér*ezel ilyesmit" Jn.Clyen érzést kelt bennem.!it mon*tam" Nem tetszik annyira' ogy elmenjek 2D0 23N .3gy ki0sit . !ire /elébre*tem' már elmentek' t+lmentek a j&sl& )arázsige at&erején is. Js mon**' tetszik" . .. Jléonore elsápa*t.. Csten seg(tsen minket.nagyi élénk kék szemének pillantása rámere*t. . Valamilyen k1l#n#s oknál /og)a Rose k(sérlete' ogy megny$gtassa nagyit' 0sak rontott a *olgokon. .Rose! Aetszik neke*" .. 7a0k meg0s&kolná a /#l*et' amit <e0lan talpa érint' és )al&sz(n.<e0lannel.

8$milábat.)ele.!in*en' amit mon*ok' 0sak rontana a *olgokon. Nem ajszolta a ki ()ásokat' legalábbis nem szán*ékosan. . .. Fgy *#nt#tt' ogy az #)é )agy.Js ez a <e0lan borzalmas nagy ki ()ás . . Nagyon )eszélyes. . Jn nem t$*tam' ogy ki %' ezért elátkoztam. 3látkoztam. Ó. .=1szke és atalmas. . Rose pislogott. <e0lan $gyanilyen5 az ablakb&l látta' ogy tele/onálsz' és +gy ro ant ki' mint aki egy kastélyt akar lero anni. . A$*o*' milyen a k1lseje! A$*om' ogy min*ent megteszel maj*' ogy nyerj. Nagyi /elemelte a kezét' és Rose el allgatott.znap este' amikor Eilliam tele/onált' i*ej#tt' és r&la* kér*ez%sk#*#tt.3zt ogy érte*" Nagyi /els& ajtott5 ./olytatta Jléonore nagyi. . 3léonore kinyitotta a száját' be0s$kta' maj* megrázta a /ejét5 . Vagy legalábbis so a nem gon*olta (gy. ..!eg kell értene*' ogy ez egy )eszélyes /ér/i. . . ..rrogáns' er%szakos és. . 3z <rayton-szokás' és nem ozott e**ig nek1nk mást' 0sak k(nszen)e*ést.. !inél i*%sebb az ember' annál er%sebb az átka.Jppen ett%l /élek .Van egy kis ibá*' Rose5 merész )agy. -a megérze* a ki ()ást' m$száj $tánamenne*.z átokmon*ási képesség nem a legritkább te etség )olt' *e az egyik leger%sebb.. !áris azt iszi' ogy nyert.ismételte nagyi. egek% .3látkoztam .!aj* én )issza)onatom a *#ntését.mormolta nagyi.!ilyen átkot sz&rtál rá" . . Nos' egy-két meglepetést tartogatok a számára. ogy az én 9let$som is' a ogy az apá* is.z i*%sebb peremlak&ké )olt az átkok 261 . Js a k1lseje.-ogy mi" . 2erem-lak&k sok min*enben )oltak te etségesek.Rose /el orkant.

3gy peremlak&nak el%re ala*ott kor+nak kellett lennie' és nagy tiszteletnek kellett #r)en*enie a oz' ogy meg+ssza' a elátkozott )alakit' k1l#nben a megtorlás gyors és br$tális )olt. 3gyetlenegyszer min*enki elátkoz at )alakit' az els% alkalommal' mert (gy tan$l meg bánni a atalommal. . . . Js a az átok sikeres )olt a megátkozott 0salá*ja gyakran kért seg(tséget az egyik i*%sebb átokmon*&t&l' ogy 0s#kkentse le az átok erejét. legt#bb átokra nem )olt /elol*ás. 4zeren0sére nagyi is átokmon*& )olt' az egyik legjobb 3ast 6aporte-ban' és Rose t#bbet tan$lt meg az átok m. Js am(g pr&bált megbirk&zni a k#)etkezményekkel' a**ig a nagyon i*eges elátkozott k#nnye*én beáll(t atott ozzá imá*ott p$skájá)al' ogy rajta gyakorlatozzon. 2D2 23N . lány ellopta a babáját' és a grillrá0sra *obta. . -a a 0élpontnak siker1lt megt#rnie az átkot' a )arázslat )issza1t#tt az átokmon*&ra.monop&li$ma' és a**ig nem enge*tek /el az +jonnan érkezettek iránt' am(g azok nem m+ltak el k#zépkor+ak' ami né ány perembeli 0salá* számára olyan et)en é) k#r1l k#)etkezett be.z átokmon*&nak kellett megt#rnie' )agy agyni kellett' ogy )égigjárja a maga +tját. . .mint kimon*ta' az átok meg/ogant' és aza kellett menni1k. .z egyetlen /elel%sségteljes m&*ja az átoktan$lásnak az )olt' ogy min*egyiket )égig kellett szen)e*ni. Rose azt k()ánta' ogy bár0sak ki $llana Aina aja. .mikor legk#zelebb találkozott Ainá)al' ossz+' sz%ke aja elyett torzonborz' r#)i* /riz$rája )olt.kkor pe*ig j#ttek a nagy bajok. Nagyi sok átkot ismert' és Rose nagyon meg akarta tan$lni %ket.)észetéb%l' mint amennyire )ala a is sz1ksége lesz. <e az$tán meg kell tan$lnia kontrollálni magát' k1l#nben pokoli árat kell /izetnie. Rose 0s$pán até)es )olt' amikor megtan$lt átkot sz&rni' p$szta )életlenségb%l' akár0sak min*enki más. 0salá* grillezni )olt' és egy Aina Eatty ne).

3z nagyon is <e0lanre )allott. g$miláb ren*k()1l /áj*almas átok )olt.Nem. Js ekkor meg*obtam egy 1)eg ol()aolajjal' *e sajnos nem találtam el..t' a látom. . :izikailag' az izmai)al lerázta.rtois gr&/nak a*ta a 0satl&sokat.. . Nem t$*om' mit mon*ott neke* <e0lan' *e az a /i+ t#bbgenerá0i&nyi kék)ér.nt' *e azalatt az embernek elment az esze. -.z átok semmilyen ártalmas atással nem b(rt' és nagyjáb&l /él &ra $tán megsz.z ál*ozat +gy érezte' ogy a lábát +gy tépik szét' mint a ogy a parenyi0a sajtr&l ámozzák le a rétegeket.g$milábat tizenkét é)esen pr&bálta ki. . 0salá*om már é)ek &ta állt a szolgálat$kban.Q' ittem neki! 3gyébként az átok )issza1t#tt rám' és le kellett 1ln#m. Rose legyintett5 -Nem inném' ogy olyan magasan állna a nemesi 0(mek 263 . Js nagyi ezt sz&rta <e0lanre. -a Rose meg*obált egy lépést tenni' te etetlen1l a /#l*re z$ ant. %ssel ren*elkezik.mon*ta Rose. Nagyi b&lintott' szeme tágra ny(lt.z i*eges(tésben nagyon j& . /al$nk a mágiabéli' 8allia királysági *\. -i** el' én /elismerek egy kék)ér. . .!eglepett. 3l ajolt' ki)ette az 1)eget a kezemb%l' és t#kéletes /ran0iasággal azt mon*ta' ogy bár értékeli a atározottságot' ami)el a 0salá*omat )é*em' a még egyszer megpr&bálom meg*obni' 0s+nyán megbánom.!i t#rtént" . A$*o*' mib%l éltem' miel%tt az a gazember nagyapá* elaj&zott azzal a *#bbenetes mosolyá)al" . . . 9so*a' ogy még nem mészárolta le %ket. kék)ér.* morrantott )alamit' és lerázta magár&l.!iért átkozta* el" Nagyi )állat )ont5 . .

leg biztonságban )an )ele.ségét' +gy )onzza %t' a ogy az ostoba molylepkét a bogár#l% lámpa" Rose )isszaa$t&zott a ázig. Né a el/elejt kék)ér. Nagyi szemében megjelent az a 0sillogás' ami azt jelenti' ogy /elesleges )itatkozni. 23N . !ost szépen azamegy' osszan elbeszélget 7a0kkel arr&l' ogy nem megy1nk el )a* terepszemlékre a 0salá* ellenségé)el' és megmagyarázza <e0lannek. e)er%n találta meg' al$*t. Nagyi #ssze0sattintotta az állkap0sát. 3gyébként $tánanéztem az En)iklo&édiában. .leg a V#r#s 6égi&ban t#lt#tt szolgálata miatt kapta.4emmit . -azak(sérem' a /elébre*t. Cgen' a**ig *olgozott a )illantáson' am(g a r#geszméjé)é nem lett' *e ez azért )olt' mert olyan ke)és *ologgal t$*ta le/oglalni magát. !i a /enét akar megmagyarázni <e0lannek" -ogy azokban a pillanatokban' amikor el/elejti a kék)ér. . és azt (rja' ogy a >9amarine gr&/ja? p$sztán $*)ariassági 0(m. !ég so a nem gon*olt (gy magára. Rose megrázta a /ejét' és el ment megkeresni 8eorgie-t..!ost meg mit mon*tam" .listáján. =e)itte magá)al a )ásárolt olmit' kipakolta a 2D. <e0lan és 7a0k még min*ig nem j#ttek meg. . <rágám' ezt a szobát is megt#lt etném azzal' amit nem mon*ok el. 6ement a lép0s%n' át)ágott a pázsiton' és a ko0sijá oz ment.-agy* itt nálam .ként )iselke*ni' és maj*nem normális. Val&sz(n.mon*ta nagyi. Cgaza* )an' 7a0k )al&sz(n. . :él egy )an. . Rose /els& ajtott' meg#lelte a nagyanyját' és elin*$lt.4z1ksége )an a pi enésre. .mon*ta Jléonore nagyi. !égis' nem lenne jobb $tánanézni' ol )annak" Rose a /ali&rára pillantott.Van )alami' amit nem mon*asz el.3gyáltalán semmit.. Gi ()ásokat keres. Gésésben )olt' *e nagyon irtelen lett )olna a téma)áltás.

. 0sillog& #s)ény egy #reg /eny%nél ért )éget. . Ren*ben )an.R@N. Aalán még a ko0siban )an. 3merson ren*számtáblája. ogy k#zele*ett a ko0si oz' t#r#tt 1)eg 0sikor*$lt meg a lába alatt. G1l#n#s. Visszament a ko0sijá oz' és bein*(totta. Rose a omlokát rán0olta' /elnézett' és meglátott egy ren*számtáblát' amely egy ma*zagra k#t#z)e l&gott le az egyik ágr&l. . Rose gyorsan rápillantott a ko0sijára' *e megny$go*ott' mert nem az % szél)é*%je t#rt be. Giment. :HNPG:. 3gy bet#rt szél)é*%b%l származ& 0sillog& t#re*ék0s(k )ezetett át az +ton' balra ment to)ább' /ényes #s)ényt alkot)a. ázt&l a A#re*ék /elé )ezettek az a$t&*arabok./agyaszt&ba' a . It)izsgálta az $tat. !eg kell néznie' o)á )ezetnek a ko0si*arabok. . 3gy *arab piros a$t& motor áztet%je )olt 3merson 4OV-jának para*i0somsz(nében' a széle s#tét )olt a egeszt%pisztoly nyomán.. 265 . !i a 0s$*a. tá)olban né ány bokor mellett egy piros /ém*arab /ek1*t az ol*alán. @lyan )olt' mint a )alaki bez+zott )olna egy szél)é*%t' maj* &)atosan szétsz&rta )olna a 0serepeket' ogy /el ()ni magára Rose /igyelmét. Nem olyan 1)eg )olt' ami egy karambol $tán átramara*. !egesk1*#tt )olna rá' ogy amikor azaért' még nem )olt itt.z +t mentén' lejjebb' még egy /ém*arab /ek1*t' épp a kanyar el%tt.t%be és a kamrába. Rose o*a1getett. Rose o*asietett' el ala*t a kanyar mellett' és meglátott még egy piros /oltot' )agy kilen0)en méterre. 3gy za0sk& alma és egy *oboz eper iányzott. . Rose leg$ggolt' és megszemlélte az 1)eget..

-a nem az egyik' akkor a másik. :el ()ta .nt a lak&ko0sij$kb&l' a ko0sit szét*+lták és nyit)a agyták. /i+ k1l#n#s szerzet )olt. !in*ent megpr&bált. 9amarine lor*ja za)arta nagyit. .z egyetlen /egy)er Rose )olt' és a )illantása. <e Jléonore kételke*ett benne. . !ikor lesz )ége" !it akarnak a lények" Nem t$*ta a )álaszokat. .ez is elment' )agy inkább a oz' ami 3lsie-b%l mara*t. Jszakon !ala0 ai Ra*is és az egész 0salá*ja elt. 2DD 23N . Itnézték a k#ny)eiket és napl&ikat' )arázsigét mormoltak' és elégették a gy&gyn#)ényeiket. 3ast 6aporte kollekt() b#l0sessége k$*ar0ot )allott.*ele !oore-C' 6ee 4tearns-t és 7eremia -t. Rose. gyerek egy per0re sem ny$go*ott. !ég 3lsie.fejezet Jléonore /elállt az asztalt&l' a ol a sz#rnyeteg egy kis *arabja +szott egy 1)eg /ormal*e i*ben. Jléonore meg*#rzs#lte az ar0át.. 3r%/esz(tései iába)al&k )oltak. .=eszélj ozzám! . .nt el a /eleségé)el meg a gyerekei)el' ogy egy sz&t sem sz&lt r&la senkinek.nt' te át le etséges )olt' ogy a mara*ék esze is elment' és +gy t. test t#bbi része már elkez*ett oszlani' és el kell temetnie' amikor már nem b(rja to)ább el)iselni a szagot.. Js <ean Va$g n lábasj&szágai)al is )égzett )alami. @strom alatt )oltak. !egin*$lt a pletyka. Rettegés 1lt meg a mellkasában' mint egy nagy jég*arab. =ármi is )olt a sz#rnyeteg' bár onnan is j#tt' gonosz )olt.s$ttogta. !ala0 ai so a nem )olt egy észlény' *e a ko0sija elt. .15. Valami )égzett a t#rpeke0skenyájjal is' és bels%ségeikkel ki*ekorálta a *ombo0skát' a ol legelni szoktak. 3bben min*enki egyetértett.ntek el az éjszakában.*ele allott pletykákat' miszerint k$tyák t.

mikor Jléonore elment meglátogatni 3lsie-t' látta' milyen kár esett a ázon. 8eorgie" . *()ány 1res )olt. 3szébe j$tott a kis/i+. <e még (gy is nagyon iányzott neki. Js a Rose nem )álaszolja meg a kér*éseit' akkor maj* ki/aggatja 8eorgie-t.Gi/ogástalan mo*or' ki/ogástalan $*)ariasság. Jléonore /els& ajtott. <émonokként ar0oltak. . 7obb' a $tánanéz' ol )an. . Vigyorogna' és azt mon*aná' ogy agyja békén a /iatalokat' a** érezzék j&l mag$kat. . . tet% teljesen o*a)olt' és a /al nagy része is. Gislánykorában sok t#rténetet allott r&l$k. Jléonore átment a nappaliba. . 3zt nem le et k#nnyen amis(tani. Na j&. . .8eorgie" .Jléonore át)ágott a ázon' a kony át&l a ál&szobáig' át a másik ál&szobán' el ala*t a /1r*%szoba mellett' át a nagy raktárba. . Js atalma.my azt mon*ta' ogy egyetlen er%ki/ejtéssel 0sinálta.nt' *arabokra t#ri maj* Rose sz()ét. kis/i+ ott )olt' és kibám$lt az ablakon. !i a 0so*át 0sinál egy gr&/ egy ilyen légi&ban" .sz&lt. Nem mint a a )én gazemberrel sokra menne. 9let$s min*ig a sz()é)el ér)elt' m(g Jléonore min*ig az eszé)el. kis/i+ nem )álaszolt.lt. Clyenkor azt k()ánta' bár0sak )ele lenne 9let$s. . 3léonore o*ament ozzá' és megsimogatta 267 . Némelyik1k nem is )olt ember. A#bbet meg kell t$*nia err%l a <e0lanr%l. . Qriási atalma. 2ersze egy )#r#s legionári$st&l mi más )ár at&. /i+ sz1letett sz()tipr&nak t. !egérintette a kannát.zok az a*riangolok $tols& mene*ékei. 3gy i*eig 0sak 1lt' el)esz)e az emlékeiben és a gon*olataiban.z is i*eg.mikor )égre lerázta %ket magár&l' b#gréjében a tea már ki . Jszre)ette a al)ány ak0ent$st a beszé*ében' amikor elátkozta' % pe*ig )álasztékos' arisztokratik$s /ran0iasággal )álaszolt.

)é*%k#)ek szélén s#tét sz#rnyetegek gy1lekeztek. /els% )éreb nekinyom$lt a )é*%k#)eknek' és beesett az $*)arra. 3gy ko0siajt& kis' piros *arabja /ek1*t a kanyarban' egy másik pe*ig az #s)ényen' ki0sit lejjebb' a esetleg Rose nem értené az 1zenetet. A#re*ékben a )illantás asznál atatlan )olt' *e Rose p$skagoly&i átszelik még a atárt is. 6eparkolta a ko0sit' és ki)ette a 22-esét a zsákjáb&l. piramis most at sz#rny magasságába ért /el. Gett%' négy' még t#bb.. 3gy ala0sony *omb emelke*ett el%tte' amelynek t#)ében egy atalmas t#lgy/a magaso*ott. )é*%k#)eken bel1l ért /#l*et' meg/or*$lt a le)eg%ben' ogy talpra érkezzen' megrázta magát' és a áz /elé in*$lt. 8y. Jléonore )issza/ojtotta a lélegzetét. . @lyan k#zel )olt a atár oz' ogy bárki is agyta itt a ko0si*arabokat' k#nnye*én át$gor atott a A#re*ékbe' amikor Rose k#zele*ett.!it 0sinálsz itt' teljesen egye*1l" Ginézett az ablakon' és megmere)e*ett. .7#nnek. .)ilágossz%ke aját5 . t#rténet szerint )alami okost&ni nem tartotta be a szabályt' ogy )i arban nem szaba* nagy' magányos /a alá állni' és amikor a )illám 2DK 23N .ltek' /elmásztak egymás átára' keskeny piramist /ormáltak. . Rose lezárta a ko0sit' és elin*$lt a nyomon. Nyol0. )é*%k#)ek er%sek és régiek' *e minél magasabbra j$tsz' a )arázskorlát annál gyengébb lesz. .r. .' bokros rész irtelen )éget ért' és egy mez% elején találta magát. . . Né ány é)tize**el ezel%tt bele0sapott a )illám' és az egyik ágat át)ágta a jobb ol*alon. Né ány per00el kés%bb a s. 8eorgie ránézett a nagyanyjára' tágra ny(lt szemében rettegés 1lt. Jpp a atár el%tt egy keskeny' t+ln%tt #s)ény kanyaro*ott el jobbra a /%+tt&l.. Gilen0.

!a a t#lgy/a még inkább t. . Rose kibiztos(totta a p$skáját' nagy le)eg%t )ett' és a /ér/i /elé in*$lt' lassan' a terepet /1rkész)e. . 3merson ar0sz(ne egy érett szil)ára emlékeztetett. !aj*nem ott )olt.mon*ta Rose alkan. :1le a legkisebb angot is képes meg allani. .nt /élol*alasnak' mint általában.:ar.z&ta a atalmas /át a <#gl#tt 6& A#lgye né)en ismerik.mormolta Rose.anyagba és aggatja /el a /ára.. R@43 pislogott' és ráj#tt' mi az. .@ké' oké .leg t+l sok )ér megy a /ejébe. . Rose megborzongott. . 269 . !ég egy lépés. . Rose #ssze +zza a szem#l*#két.. 6e ozom onnan.Ny$go*jon meg.-angja irtelen élénk lett.:arkas" .Cgen" . 6e kell sze*nie. 4emmit nem allott' 0sak a szelet és az 3r*% tá)oli neszeit. 6épés. 4zeme a legapr&bb )eszély/orrást is képes /el/e*ezni.. Valami ossz+kás *olog l&gott le az egyik jobb ol*ali )astag ágr&l' és kissé imbál&zott..4emmi baj. . 3merson ajka megmoz*$lt. 4zeme a lányra mere*t' nézett' *e nem látott.:ar. Val&sz(n. :arkas. /ér/i ismét /elny#g#tt' ez+ttal gyengébben. !eg)an.:arkas! :arkas! :arkas! :arkas" 3gy /arkas nem 0somagolja be m.:arkas! .anyagba b$rkol)a' és /ejjel le/elé' /elakaszt)a a ko0sija biztonsági #)énél /og)a. 3z meg mi" . . . *olog /elny#g#tt.leszak(tott egy ágat' az ág lez$ ant' agyons+jtotta a /i0k& lo)át. 3merson )olt' )alami /e ér m.4emmi baj .

A+l okos. /arkas li egett' mint a ne)etne' m$lattatta ál*ozata iába)al& k1z*elme' ogy tá)ol tartsa. :oga egy ajszálnyira )olt Rose )illantását&l. 3ast 6aporte-ban az #00sén k()1l nem )olt más alak)ált&. biztonsági #)ért ny+lt. . . Rose nem tart atta (gy )égeér etet. 3z egy alak)ált& lény. !oz*$latlanná mere)e*ett. . . 4z#rny.tamán )é*elmének /e ér ()e )égigszág$l*ott k#r1l#tte' el)ág)a a biztonsági #) k#telét. Rose lass(tott az ()eken. 3z nem egy átlagos /arkas. Rose megraga*ta 3mersont' magá oz +zta' és )illantott. /e ér () árom részre oszt&*ott min*egyik () olyan gyorsan p#rg#tt' ogy /olyamatos /e ér korláttá ol)a*tak #ssze Rose és 3merson k#r1l.z arany szemek azt s+gták neki' ogy a 0sak egy ezre*máso*per0 el%nyt is a* neki' *arabokra tépi. Rose-t el/ogta a pánik. 3gy /ekete' sz%r#s /arkas b$kkant el% a /a m#g1l. szemek alatt ás(tott a /ekete ly$k' atalmas' ele/ánt0sont sz(n. /arkas morgott. .. /arkas /el$grott. .len1l az ()eket' *e a oz' ogy megtáma*ja a /arkast a )illantásá)al' /el kell a*nia a )é*elmét. ang )olt' *1 és )érszomj ke)ere*ett )a* (géretté. . /ogak )illantak ki bel%le. .mon*ta neki. . Rose nyakszirtjén min*en egyes pi e égnek állt. R@43 eleget lass(tott az ()eken a oz' ogy egy 270 23N . 3merson lez$ ant 4záztizen#t kil& olts+ly z$ ant Rose-ra' aki a /ér/it a /#l*re ejtette.Nem le et a tié* . /arkas za)artan megállt. !egint tá)oliak lettek. -atalmas )olt' akkora' mint egy borj+' két nagy' arany szemmel bám$lt Rose-ra' tekintete i*eg )olt' gonosz és okos. 9sap*ába estek.

. Valami mozgott a kony ában' 271 .Rose is ezt mon*ta. . Nem lesz semmi baj .. /arkas balra $grott' le$grott a t#lgy/a0sonkr&l és elro ant' be az 3r*%be. . sz#rnyetegek ráj$k találnak.Ctt Rose. .3ri0 Gaplan' Gaplan =iztos(t&társaság' miben seg(tetek" . . !ég 0sak el)onszolni sem t$*ja.!émére angját&l 8eorgie /eljebb lépett a létrán. @*alent por0elánt t#rt.ezre*máso*per0re' a ogy min*egyik () el +zott mellette' )é*telen )olt. . . !émére karjai #sszezár$ltak k#r1l#tte. . . 7eges rém1let s#p#rt át 8eorgie-n. 3zek )arázslattal táplálkoznak' !émére . .3lment . :elért a pa*láslép0s%n' és /élreállt' /elajánl)a a karját' nagyi /elmászott' nagyapa egyik p$skája )olt nála.z sem seg(t. <#gl#tt 6& A#lgyénél )agyok.mon*ta Rose remeg% angon.kér*ezte a ang a t+lol*alon. Ctt )an )elem a nagybátyja is' kérem' j#jj#n i*e érte' és )igye el. . !in*ketten t$*ták. Gi +zta a mobilját a /armerzsebéb%l. Rose nagyot nyelt. . 3lmon*$nk egy )arázsigét.mormolta !émére.z $jjai remegtek. lábánál 3merson nyi)ákolt' mint egy kisbaba. :el +zták a létrát' és a 0sap&ajt& nagy 0sattanással be0s$k&*ott. /egy)erb%l goly&k és nagy robaj 0sapott ki. !émére a reteszt is rá +zta..4zeretik. .4iess' gyermekem! . Nem t$*ja le)inni 3mersont a *ombr&l. :el$grott. !émére megállt5 .Nem lesz semmi baj. ogy a k#)etkez% () jobbra ment' Rose /elkapta /egy)erét' és t1zelt. .mon*ta 8eorgie alkan. -árom pr&bálkozás $tán siker1lt a meg/elel% számot ()nia.Végleg elment. Fjabb e*ény t#rt el. .

8eorgie k1z*#tt a rettegés ellen' és legy%zte. Valami /el*%lt o*alent' pontosan alatt$k. Nem agy atja' ogy elérjék !émére-t. . Garmok kaparászták a tet%t.lig )alami kis /ény sz. .gya égett a /áj*alomt&l. . 8eorgie érezte a )érebek )arázserejét. <e a megnyitja az elméjét' a )arázslat %t is elkapja Rettegés lett +rrá 8eorgie-n. -átra*%lt !émére karjaiban. .9sen*es' mint egy kisegér. )érebek )arázsereje min*ent eláraszt& $llámban lepte meg' mint egy ezer szájb&l kiz+*$l& nyálka/olyam. Gemény 1tés 0sattant a bal ol*ali pa*l&*eszkákon. /alakat kaparász& karmok k1l#n#s zaját&l 8eorgie maj*nem /el$grott. G#r1l#tt1k a pa*lás omályos' né ány *obozt&l eltekint)e 1res )olt. 9sen* állt be.6égy nagyon 0sen*es' gyermek! . !ég er%sebben keresett' kétségbeesetten pr&bálta elérni' - 272 23N . :oga )a0ogott' lábán és kezén az $jjak jég i*egek lettek. 3ltelt egy ossz+ per0. . sz#rnyetegek a tet%t pr&bálták átt#rni' bet#rni. sz#rnyetegek t$*ták' ol rejt%znek 8eorgie megborzongott. !émére nem enge*i. .k#lt benne. !émére-be kapaszko*ott. .z asszony az ajkába arapott' és még szorosabban #lelte. 8eorgie /$lla*ozott. 3z az er% érzékei peremén tán0olt' 0sen*esen és t1relmesen )árt' )árta' ogy asználják az erej1ket' ogy ráj$k $gor asson. =el1l )alami sz.s$ttogta !émére 8eorgie /1lébe. :inom porréteg /e*te a pa*l&t. . C*eje megtalálni azt' amit el)esz(tett. . . kaparászás angosabb lett. =alra tapogat&zott' a s#tétben pr&bált lelki szeme el%tt keresgélni.r%*#tt át a zárt re*%ny /arésein' amely az egyetlen apr& ablakot /e*te. Nem enge*i' ogy a )érebek elkapják.z apr& /og+ szájak belemartak' a lába k#r1l tekeregtek' /elk+sztak a testén.

. !ég spe0iális 2erem. 9sak +gy le et kiny(rni %ket' a széttépik )agy szét)ágják %ket' esetleg )arázslattal kis1lést alkalmaznak rajt$k.nik' elég enni)al& )an' ogy nagy lakomát 0sapass$nk. -angja tele )olt k#nnyekkel.ogy meg allják' miel%tt a gonosz )arázslat #r#kre meg/ojtja.z egész *élel%tt#t az er*%ben t#lt#tték' a sz#rnyetegek nyomát k$tatták. <e0lan )érebeknek ne)ezte %ket. Vala ol' le etetlen tá)olságban !émére a ne)én sz&l(totta.Ne gyere $tánam' ne agy* el a ázat! !egértette*" 7a0k b&lintott. Qrákon át k$tatta a nyomokat' *e a legnagyobb rész1k az 3r*%b%l ki/elé )ezetett' nem be/elé.t%ben kotorászik' tányérral a kezében. . <e0lan elejtette a tányért. .zt mon*ta' /egy)errel nem le et )égezni )el1k. 7a0k a kony ap$lton 1l)e /igyelte' a ogy <e0lan a . !ostanra már min*ketten el/ára*tak és megé eztek. Otols& erejé)el megérintette. . sz#rnyetegek )arázslata alatta ás(tott' mint egy borzalmas lény szája' és egészben nyelte le. 8eorgie kiny+lt Rose /elé' *e % t+l messze )olt.Fgy t. . El ne menj% 273 . . <e0lan min*en o)á k#)ette. Nem t$*ta elérni.!egyek' és )issza ozom a bátyá*at.kiáltotta <e0lan' ar0án borzalmas ki/ejezés 1lt.!ara*j itt! . . .z nagy 0sattanással ért /#l*et. G3Resett' agya *1b#rg#tt a nyomás alatt' am(g )ég1l !386IAta5 egy /ényes' /e ér 0sillag ragyogott a s#tétben.zt gon*olta' ogy Rose már itt on lesz az ebé**el' *e nem )olt itt on. goly&k el/1ty1lnek mellett1k. . 7a0k /el$grott a angra. (gy 7a0k és <e0lan megro amozta a .t%t.amb$rgert is kész(t et1nk. gyomra korgott. Valaki mást kell megtalálnia. . .

.BC. Jléonore saját reke*t s$ttogására #sszpontos(tott' min*en erejét a sza)akba #sszpontos(totta. 8yere )issza ozzám. )arázslat az életét k#)eteli maj* 27. Nem t$*ott )illantani +gy' a ogy Rose' *e a régi )arázsereje még meg)olt. .ez.*yer1nk' sz()em.8yere )issza' ki0sim! Varázsereje el#nt#tte. . 23N . . 8yere )issza a gran*mére. k#)etkez% 0sattanás leszak(totta a kallanty+t a /ár&l. .nnyira meg akarta találni' ogy ossz+ máso*per0ekbe telt' mire ráj#tt' ogy min*en el0sen*ese*ett. Valami )agy )alaki meg +zta lentr%l a k#telet' és megnyitotta. fejezet Jléonore a karjában ringatta 8eorgie-t. Nem /ogja készségesen agyni' ogy miszlikbe apr(tsák' megk1z* )el1k. . Fjra és +jra megpr&bálta elérni' *e a /i+ )alami tá)oli elyre tá)ozott' a o)á % már nem ér etett el. . -al)ány ragyogás jelent meg ar0át&l az $jjai egyéig. 8onosz kis 0s(kok pásztázták ragyogását' *1 #s spirálokban /onták k#rbe. )arázslat alálos /el %ként gomolygott Jléonore k#r1l. . 0sap&ajt& meg0sikor*$lt. létra leesett. Jléonore angtalan$l kántálni kez*ett' maga k#ré gy. Nem akarsz el agyni' $gye" 9sak s#tétséget érzékelt.jt#tte a )arázslatot. .8yere )issza ozzám! . pa*lás s#tétjében és a s#tétségben' amely 8eorgie-t elnyelte' Jléonore jelz%/ény lett. /i+ moz*$latlan$l /ek1*t' b%re i*eg )olt és nyirkos. . . 2$lz$sa al*okl& pillang&ként )er*esett Jléonore $jjbegye alatt.latta a áz megrázk&*ott és 0sattogott' angos )olt a szétt#r% /át&l és a ne éz *1b#rgést%l' *e ez nem )olt /ontos.

4iessen! . . . Elment.kiáltotta <e0lan.nt o*alent. Ez egy rémálom. )arázslat az $jjai k#rnyékén lebegett' )iszketett' ogy enge*je el. Gi)ett az erszényb%l egy pap(r*arabot' gy&gyn#)ényeket intett rá' megso*orta' akár egy 0igarettát' és a )égét meggy+jtotta.7#)#k /el/elé! Jléonore meglátta a sz%ke /ejet a ny(láson át. 9s(p%s' é*es illat #lt#tte be a szobát' Jléonore ráj#tt' mi az' és /elemelte 8eorgie-t' megemelte a /ejét az asztalr&l. Jléonore $tánamászott. 8iztosan egy rémálom. :el +zta a /i+ szem éját' a s#tét' #ssze +zott p$pilla k#rnyékén /el)illant egy )ékony' kék )onal ./izetségként' *e nem te etett mást. . <e0lan átro ant a ázon' Jléonore k#)ette' átlépett a sz#rnyetegek $lláin és a szétt#rt b+torokon. <e0lan benyelt egy a*ag /1st#t' kinyitotta 8eorgie száját' és bele/+jta. /ér/i ar0át ez1st nyál ál& /e*te. 4emmi reak0i&. <e0lan beny+lt a r$ ájába' és el% +zott egy kis erszényt. j#tt rá Jléonore. =elemarkolt a /i+ p&l&jába' 275 .sz&lalt meg egy /ér/i ang. <e0lan eg) moz*$lattal leso*ort min*ent a kony aasztalr&l' a tányérok és az 1)egek a /#l*re z$ antak' és 8eorgie-t az asztalra elyezte.@*a*obta a /i+t neki. <e0lan az ég% /1st#l%t 8eorgie orra alá tartotta. <e0lan )agyok! .Gellene egy gyertya . <e0lan elkapta' és elt. Remeg% kézzel meggy+jtotta. /i+ nem moz*$lt. . 8eorgie kez* el al)ányo*ni! . 9sak 8eorgie-nak a** nyerjen még pár per0et.mon*ta. . Jléonore meg/or*$lt' kissé meg0s+szott a kony apa*l&n' /elmarkolt egy gyertyát és egy *oboz gy$/át. <e0lan ar0a elkomolyo*ott.

jt#tt )arázsereje /e éren izzik.!émére . <e0lan /élrel#kte az asszonyt' kezét 8eorgie mellkasára tette' és )illantott.Ne! !eg#li! .lt. =eleszagolt a ajába' érezte a sz())erését' és )égre /el/ogta' ogy él. Jléonore magá oz szor(totta. Itmentek a kony án' és kimentek a bejárati ajt& oz. $lláikb&l ki/oly& ez1st#s )érpatak atalmas t&0sá)á gy. =alol*alt' a pázsitot szegélyez% bokrok mellett az elp$szt$lt sz#rnyetegtetemekb%l +gy gomolygott a gonosz )arázslat' akár )alami mérgezett )irág. . 8eorgie belélegezte' k# #g#tt' megint belélegezte' pislogott' és Jléonore meglátta' ogy a /i+ kék szeme ránéz. A$*ja ozni a /i+t" Neki a kar*ja miatt sz1ksége )olt a kezére. sz#rnyetegeknek ez1st a )ére. <e0lan kir+gta.Ctt nem )é* etem meg mag$kat. ogy Jléonore k#)ette' ráj#tt' ogy a /ér/i áta )#r#s a )ért%l. .z asszony k#)ette. .mon*ta <e0lan r#)i*en. )arázserej.:ektesse )égig.!enn1nk kell . szikra át)ágott a kis testen' 8eorgie szeme /elpattant' *e tiszta /e ér )olt' szeme ki/or*$lt.s$ttogta' és /elk# #g#tt egy kis /1st#t. . 3gy )éreb $grott rá jobbr&l' *e <e0lan egy /émes )illanással ketté)ágta.Gapaszko*j belém' sz()em! <e0lan el% +zott egy kar*ot a átár&l' és mentek to)ább. . . <e0lan át)ágott a )eran*án' és b&lintott Jléonore /elé. .3z az egyetlen m&*ja. Jléonore leemelte 8eorgie-t az asztalr&l. .és széttépte' /eltár)a meztelen mellkasát. . =orzalmas' 0sikorg& angot allatott' mint egy megolajozatlan ajt&' és <e0lan ismét az orra alá *$gta /1st#lg% n#)ényeket. Jléonore megraga*ta a /ér/i kezét' és látta' ogy az #sszegy. 27D 23N . . .

. .r0a eltorz$lt. .9sak a /i+t akarom. Jléonore nem látta a )onásait )agy az ar0át' 0sak a /ekete k#r)onalat' amely olyan )olt' mint egy ly$k a )ilág normális sz#)etében.. tá)olban Jléonore egy ko0si motorjának berregését allotta. Rose gyengé*en /el +zta 8eorgie takar&ját' és nagyira pillantott. Nagyapa meg alt.!on**' j&l )agy" Nagyi sz&tlan$l b&lintott. 3gy pillanattal kés%bb egy a$t& jelent meg a kanyarban' a szél)é*% m#g#tt Rose ar0a )olt. Rose ázánál lé)% )é*%k#)ek jobbak. :e ér z$ atag #ml#tt ki bel%le' szét as(t)a a sz#rnyetegeket' a po0solyát és )ele az árnyat. . 9sak egy arapást.<e nem )esz(tette* el. !in*ig t$*ta' mi a teen*%' és a nem t$*ott seg(teni' legalább megne)ettette %ket. .. . .. . Rose o*alépett ozzá' és meg#lelte.mi&ta Rose az eszét t$*ta' min*ig a nagyib&l mer(tett er%t. <e nagyi min*ig ott )olt. . . !ost semmi j&ke*)e nem mara*t. :elemelte a kezét' és gyengé*en megsimogatta Rose karját. H )olt az egyetlen állan*& *olog az életében. !ég /el- 277 .ntek a )iseltes r$ ák alatt.zt ittem' ogy el)esz(tettem 8eorgie-t.7#jj#n! .s1rgette <e0lan. Jléonore bol*og' kerek*e* kis asszony )olt' *e ott és akkor )állai elég t#rékenynek t.z' ogy apára szám(tson' 0sak arra )olt j&' ogy a sz()ét /áj*(tsa. <e0lan meg/or*$lt. . 4iessen! .. 8yengén és %szesen 1l*#gélt a székben.z ez1st /elsz(n 0sillogott és 0siga)onalszer. sz#k%k+ttá n%tt' els#tét1lt' és k(sérteties m&*on egy /ér/i alakját rajzolta ki.nyja már j&)al a alála el%tt sem )olt igazán jelen az életében.z árny megsz&lalt5 .

. áta /elszaka*t. . kony ában <e0lan az asztal mellett 1lt egy széken. . Nyelje le' ne rágja #ssze. .mormolta nagyi.Gilépett a /1r*%szobába' és magá)al ozta az els%segély*obozt. Rose mellkasa #sszeszor$lt a /áj*alomt&l.-(res $tols& sza)ak. =ár a /ér/i er%s )olt' a sz#rnyetegek széttép ették )olna abban a ázban. /ér/i megrázta a /ejét5 . 8eorgie al$*t. .t$p(rozott aja is #sszeesett.=e)i etem a k&r ázba' a akarja. Rose egy ossz+ pillanatig nézte' maj* 0sen*esen kiosont a szobáb&l.Nagyi a két /i+ra nézett.=(zom magában. ..Nem.z gon*oltam' /el*$gom az orromba' és rozmárt játszom' *e a ragaszko*ik ozzá' le is nyel etem. Gét ron*a )ágás 0s+/(totta el a b%rét. Ae menj 0sak. 27K 23N .Nem inném' ogy t$*ja' ogy kell #sszezárni egy sebet .mon*ta <e0lan. =o0sásson meg.mormolta Rose.9sak 1l*#gélni akarok .7a0k min*ig szét akarja rágni .le)e zselés kapsz$lát.Gérsz egy 0sésze teát" . Rose pislogott. .*ott neki egy po ár )izet' és két . Gi0sit tomp(tja a /áj*almat' és megaka*ályozza' ogy meg*$zza*jon és bepiroso*jon.8y$lla*ás0s#kkent%.. 6egk#zelebb maj* azzal /ogja /enyegetni' ogy el)eszi a képregényeit' a nem eszi meg a )a0sorát. mély' nyers sebek k#r1l szi)árgott a )ér. . !i)el t+l sok i*%t t#lt#tt el 7a0k és 8eorgie társaságában' nem sokat )olt alkalma /eln%ttekkel társalogni. . .kér*ezte Rose. . . !ost )an pénzem' ála magának. . . .9sak szeretnék egy kis i*%t' ogy /el/ogjam' ogy j&l )annak. . Néz* meg <e0lant. . . Rose-ba bele)ágott a jég i*eg aggo*alom. 7a0k #sszeg#mb#ly#*#tt mellette' nem igazán al$*t' /élig le$nyt szem éja al&l 0sen*ben /igyelte 8eorgie-t.!ázlija )an.

Gi kell mosnom a sebeit Y mon*ta Rose. 6ekap0solta a gázt' agyta' ogy ki .ljenek a t.Nem.!i lett a )ége" .ben 1lt' mellettem.. Ny$go*tan asználjon j&*ot. . .z als&t #sszeragaszt atj$k sebragaszt&)al és gézzel.Aizen at.zt mon*ta' ogy pr&bált már kartonpap(rt is enni. H a /. !ire megtaláltam' az ar0a lila bogy&sgy1m#l0s-sz(n.-ány é)es )olt akkor" . Jletem legrosszabb #t per0e )olt. =e/. . Js szappant. . .9sak a /els%t kell #ssze)arrni. gy1m#l0se mérgez%' *e nem e)ett bel%le annyit' ogy kárt okozzon.nt. . Js gyertyát. /ér/i k#)ette a /1r*%szobába' a ol Rose ki)ette a z$ any/ejet a tart&jáb&l' és langyos )(zzel le#bl(tette a /ér/i átán le)% sebeket.k' k#nyékig megmos*ott szappannal' és kinyitotta a =eta*ineos 1)eget.llergiás a tenger gy1m#l0seire" . )olt.kér*ezte <e0lan. !ég min*ig emlékszem annak a ro anásnak min*en egyes lépesére. .t és +sz' er%re /el)ágott 0érna*arabot )ett el%' min*egyik nagyjáb&l armin0 0enti ossz+ )olt. . . Otána )isszamentek a kony ába' a ol t#bb a /ény' és Rose t1zesebben meg)izsgál atta.Rose kinyitotta a *obozt' és m$nka k#zben beszélt. @tt elyben meg ánytattam' aztán elal$*t a karomban.ket' a 0érnát meg egy pár kis 0sipeszt' és az egészet /eltette /orralni.Gi*er1lt' ogy alk#rm#s )olt. A(z máso*per0re /or*$ltam el' és elt. Rose el%)ett egy sim(t&záras za0sk&t' amiben /e ér anyag )olt' kiter(tette az asztalra' árom g#rbe t. . Nem lesz - 279 .3gyszer' amikor még ki0si )olt' az $*)aron )oltam' éppen teregettem.zt ittem' a méregt%l áj$lt el' és apámnak meg)olt a ko0sija' (gy átro antam nagyi oz. 7#jj#n.. .zte a 0érnát' )izet #nt#tt egy kannába' beletette a t.

-ogy érti' ogy )(zszintesen" Gis 0sen* állt be' a ogy a t.Ititatta a gézt =eta*ine-nal' és elkez*te kitiszt(tani a sebeket. azt itte )olna' ogy /l#rt#l.Otoljára kér*ezem5 t#re*ékbeli sebész" .AeSas k1l#n k#ztársaság" . . Cjeszt% egy gazember' az biztos. /ér/i áta k%kemény mara*t.8yorsan 0sinálja . Q' remek. . .Cgen.t sz+r bele a /ér/i él% +sába. . bele0s+sszam a /ér/i átába' 2K0 23N .merika kontinense )(zszintesen )an /eloszt)a. 4aját magán is #ssze kellett már #ltenie ny(lt sebet. .4zimpatik$sabbnak találna' a s(rnék" . . Rose is s(rna. Hr1ltség lenne /l#rt#lni' mik#zben éles t. . -angja mélyebben zengett a szokásosnál. A#re*ékben Jszak-.t' kiszaba*(totta a 0sipesszel' és be/ejezte az els% #ltést.t.mellék atása. -a Rose-nak nem lett )olna ennyi esze.kér*ezte' és pr&bált el)onatkoztatni a tényt%l' ogy egy atalmas t.mon*ta.t' és besz+rta a seb szélébe.Nem el%sz#r )oltam a ro*e&n. =e/ejezte a 0som&t' és nekilátott a k#)etkez%nek. Ogyanazok a kontinenseik' $gyanazok az &0eánjaik. .Nem kell olyan kemény /i0k&nak lennie Y mon*ta Rose.lj#n' maj* #ssze/ogta a /els% seb két szélét' megszor(totta a t. Rose o*a)itte a kannát' és a 0sipesszel ki)ette az els% t. 3gy-két per0ig tartotta' ogy biztosan ki . .!ágia és a A#re*ék t1k#rképei egymásnak. /ér/i 0sak 1lt. !ag$knál !ágiában )an ro*e&" .kér*ezte Rose. . .Nem. 4zéles át )olt' kemény izom0som&kkal és /orra*ásokkal. Itsz+rta a t.z ember )ég1l már nem érzi a /áj*almat' *e az els% pár #ltés pokolian /áj.=e/ejezte az als& seb kitiszt(tását és bek#t#zését. !ostanra már min*két /i+ s(rna.Nem kérek.ket sz$rkál a sebébe. . . . . AeSas k#ztársaságában nemzeti sport.

Gi/ogytak a kontinensekb%l' és Rose-nak még min*ig átra)olt pár #ltés.' sokat t$* a A#re*ékr%l .9sak a )elem j#n.*rianglia. gall t#rzsek )ala a t#bb királysággá sz&r&*tak szét5 kelták lettek' belgák és gallok. !eg)agyok . Geleten )an . .z országok )(zszintesek5 Gana*a' 3gyes1lt Illamok' !eSik&. 4okat tan$ltam a A#re*ékr%l' mert k#telességem megaka*ályozni' ogy a népemb%l átsz#k*#ssenek o*a.ngliai Girályságr&l ne)ezte el. !aj*nem kész )agyok . . <éli Aartományok er0egét szolgálom. .mon*ta Rose' és be/ejezte az $tols& #ltést is. Wgy áll a kontinens.8allia" 3z egy királyság a Régi Világban. 4panyolországé. b%re 281 . A$*ok tele/ont asználni' p$ská)al l%ni' és elméletben t$*om' ogyan kell a$t& )ezetni' bár nem sz()esen pr&bálnám ki. . . .!ost már beme et a szobájába' és kis(r atja magát. !ert a /el/e*ez%je .*e angja ny$go*t mara*t' és min*en /esz1ltségt%l mentes.jelentette ki Rose. találgatott Rose.Na és !eSik&" . .ztán Gali/ornia <emokrá0iája.*rian Robert <rake )olt' aki az . G#zépen 6o$isiana er0egsége' amely 8allia 3gyes1lt Girályság(l! része. .AeSas k#ztársasága.!eg/ogta a lány kezét. . 2erem az % ter1letét érinti. . /ran)iaország és 8elgium. . . . . .*riangliának miért ez a ne)e" .!ég min*ig Gaszt(lia része.!ár t$*ta' *e beszéltetni akarta a /ér/it. t#re*ékbeli Gol$mb$szt&l eltér%en' % ráj#tt' ogy egy +j kontinenst talált' nem pe*ig ker1l%$tat Cn*iába.mormolta.Js 6o$isiana ny$gati része mi0so*a" . oz képest' ogy kék)ér. !ágiában a /elosztás /1gg%leges.

-ogy megmentette 8eorgie-t és a nagyanyámat. -ány" . Ne pr&báljon az$*ni egy pro/i az$*oz&nak. az érintése. !in*ezt tényszer. Fgy )éltem' ogy 8eorgie és !a*ame Jléonore a pa*láson le etnek. Fgy t. Rossz #tlet lett )olna a )arázslatommal megsemmis(teni a ázat.érintését%l Rose maj*nem megborzongott. . I.mon*ta <e0lan. =ement egy 2K2 23N . 8eorgie-nak t+l nagy sz()e )an' a saját kárára mon*ta Rose. !aj*nem el)esz(tette a /i+t. !ég egy k1l#nleges eSpe*(0i&t nem. Nem' én k#sz#n#m.leg ráj#tt' ogy (gy nyitott lesz a )érebek )arázsereje /elé.)#l% )olt' mint min*ig.-ány )eréb )olt" <e0lan meg)onta atalmas )állát5 7& pár. . nyomás és a stressz egyszerre ro anta meg Rose-t.rza)art.ket. Js sz1kségem )an a kezemre' ogy bek#t#z essem magát. !ég egy ilyet nem. /i+ ()ott . Ctt on kell mara*nia a /i+kkal' és át)észelni ezt a z. . l&rii még egy ossz+ máso*per0ig /ogta a kezét' maj* elenge*te.zt iszem' /éltette a nagyanyját' (gy /elál*ozta magát. . I Aizennégy.nt' <e0lan j&l b(rja.lig éreztem. . -onnan j#tt rá' ogy bajban )annak" .Val&sz(n.en mon*ta' mint a a )ilág legtermészetesebb *olga lenne. -atározottsága )ékony 1)eg0s%ként pattant szét. Nagy ne ezen t$*ta 0sak )issza/ojtani a s(rást. . G#sz#n#m . Rose ki +zta a kezét' bek#t#zte a sebet' maj* megker1lte' ogy eltegye a t.mon*ta a /ér/i. 4ajnos a áz keskeny' és a pillantásomra nem agyatkoz attam. Iltalában azokat' akiket az ember meg akar )é*eni' ér*emes életben tartani.akarta t$*ni Rose. Ogyanolyan elb.Nagyon k#nny. .

. -a a /ér/i /elemeli a karját' 0sap*ába ejt eti %t. . . .kkor 0s&koljon meg. 2ersze' gon*olt' *e so a az életben nem ismerné be. Rose /elnézett5 . .az$*ta. .6ass+ mosoly ter1lt el az ajkain. .3gyáltalán nem . =ár0sak )ala ogy meg álál atnám magának! mon*ta Rose' és megt#r#lte a kezét.Ne mon*ja' ogy maga nem gon*olt rá. . Rose kezében a kony ar$ á)al megmere)e*ett. . Ctt a nagy alkalom. !ég egy ilyen le et%ség nem lesz -a száz é)es koráig él' és itt mara* a 2eremben' legalább elmon* atja maj* magár&l' ogy /iatal és )a* é)ei során meg0s&kolt egy %r1lt kék)ér.3gy 0s&k .Vagy talán /él" . =iztos 0sak rossz$l allotta.A$*ok egy m&*ot.!it te etek magáért" .9s&koljon meg' Rose.z é*es rém1let' ami )ala ányszor el/ogta' a arra gon*olt' ogy megérinti <e0lant' teljességgel le etetlenné tette' ogy Rose megmo00anjon. 3gy 0s&kot azért megér*emlek' amiért megmentettem az #00sét. !erész' nem" Nem ezt 0sinálják n merész n%k" Rose o*alépett ozzá' tenyerét az asztalra elyezte a /ér/i keze és ol*ala k#zé.!iért akarja' ogy meg0s&koljam" A$*ni akarom' milyen a 0s&kja (ze..sz#rnyetegekkel teli ázba' ogy olyanokat mentsen meg' akiknek semmi k#z1k nem )olt ozzá.nt$*at nélk1l' anélk1l' ogy bármit is beismerne.Nem mon*om' ogy nem. 3tt%l Rose-nak még &)atosabbnak kellett )olna 283 .mon*ta a /ér/i.t' aki !ágiáb&l származott. !eg0s&kol atja' b.

Ne )sinálj már ekkora +gyet bel(le% G#zel ajolt <e0lan ez. -irtelen arra )ágyott' ogy a /ér/i el)esz(tse az #n$ralmát' nem másért' 0sak azért' ogy bebizony(tsa Rosenak' ogy % maga képes ilyesmi elérni nála.Jrtettem . 3gy rossz lépés és )égzetesen megsebzi magát..Nem másért. illetlent.mormolta Rose. <e0lan karja magá oz +zta' szorosan. Nem kérek magát&l semmi. /ér/i le ajtotta a ozzá a /ejét' angja alk )olt5 . !int egy /. . Rose elszé*1lt.lennie' *e nem lett. . .jk$k maj*nem #sszeért. 3gész 2K. Rose megnyalta a száját' és meg0s&kolta. <e0lan szeme )esze*elmesen z#l* )olt..mon*ta a /ér/i. . . . <e0lan mély torok angon /elmor*$lt p$sztán állati ang )olt' amit%l Rose a legsz()esebben ozzá*#rg#l%z#tt )olna. . Js ez tetszett neki. Rose nyel)e megtalálta a /ér/i nyel)ét.szál' amelyen áts1t a nap. :orr&ság lángolt a lány mellkasában' és lejjebb /$tott. <sakk egy )s$k. Jrezte a pillanatot' amikor a /ér/i t1relme )ég1l el/ogyott.3z nagyon nem elyes . .. . 23N .zért 0s&kolom meg' mert megmentette az #0sémet mormolta Rose. 2e*ig +gy /estett' mint aki sz()esen 0sinálna )alamit illetlent.jk$k alig pár 0entire )olt egymást&l. 3gész teste borzongott a )árakozást&l. Vissza0s&kolta' nyel)ét mélyen Rose szájába nyomta' magába sz()a. Rose még egy 0entit el%rébb ajolt. 8yengé*en megsimogatta' és ráj#tt' ogy <e0lan )issza/ogja magát' szigor+an /egyelmezi magát.9sak egy 0s&k. /ér/i szétnyitotta a száját' és beenge*te. 2illantása )égig/$tott a kar*on' <e0lan ol*alán. lány le0sapott a /ér/i szájára' nyel)e ki-be járt' érintése gyengé* )olt és gyors' 0sáb(t&' so a nem agyta ossz+ i*eig (zlelni a /ér/it. /ér/inak (ze olyan )olt' mint )alami *rog. .

!ég egy pillanat' és meztelenre )etk%zik el%tte.mon*ta Rose' és el/or*$lt t%le. -Várjon! .7obb' a kimegyek le)eg%zni .<e nem' k#sz. . Nagy le)eg%t kellett )ennie' ogy megteljen )ele a t1*eje.3léggé.Jrezte' ogy a /ér/i m#g#tte tornyos$l. .8on*oltam' emlékezetessé teszem a 0s&kot Y mon*ta Rose.!ara*j! Fjra meg0s&kolta a nyakát' és a lánynak min*en akaraterejére sz1ksége )olt' ogy ne *#rg#l%*z%n ozzá' mint egy kisma0ska. /ér/i le ajolt' els#p#rte a lány aját az +tb&l' és gyengé*en meg0s&kolta a nyakszirtjét. . /ér/i egyik karját át0s+sztatta Rose mellkasán' a melle /#l#tt' és magá oz +zta. szedd már össze magad% Ne ol adj el t(le .&ontosan ezt akarja.teste égett a )ágyt&l' ogy megérintsék. <e0lan ne ezen *olgozta /el a k#zt1k irtelen táma*t tá)olságot.Rose . . . /ér/i még min*ig #lelte' *e Rose egy lépést átralépett' (gy <e0lan elenge*te5 . .s$ttogta a /1lébe' )al&sz(n. . .Vég1l is ez a j$talma.allotta Rose a saját angját. . Na*rágja nemigen rejtette el a *$*ort el#l. !ásik keze át/ogta a 0s(p%jét' 0sap*ába ejt)e. Ó. Rose egész teste lángolt.3z elég ille*elmes )olt' 9amarine lor*ja" . G#r1l#tte a le)eg% ny+l&s lett' mint a ragaszt&.7& )olt a 0s&k .leg teljesen t$*atában annak' ogy a kis sz& milyen atást gyakorol a lányra' amikor kimon*ja. /ér/i +gy nézett' mint aki min*járt le0sap rá5 . Rose el +z&*ott. . 6e)ette a /ér/i kezét a testér%l5 285 . Rose gerin0én borzongás /$tott )égig.

!ég min*ig átra )an két pr&ba . - 2KD 23N .emlékeztette' maj* kisz#k#tt a )eran*ára.

pré*a )olt.7& i*%be telt' mire észre)ett' *rága .. !aga isteni /inom /alat. Nem.Cgazam )olt. Nem néz eti' a ogy reggel a kar*ját s$ ogtatja' Nem gon*ol at rá' a0sak nem amiatt' ogy milyen pr&bá)al /ogja kelep0ébe 0salni és legy%zni. a' persze. Rose látta' amint két sz#rnyetegtetem gyorsan beleol)a* a po0solyába. Nem mint a nagyon kellett )olna pr&bálkoznia' tekint)e a k1lsejét' és azt' ogy Rose milyen k#nny. =e kellett ismernie5 a /ér/i képes a 0sáb(tásra. >Aeljesen biztonságban lesz' Rose' bla bla bla. Visszaro an' és mit 0sinál" . . :ogalma sem )olt' ogy lesz rá képes. Gissé /énylett' s#tét )olt' mint a t#bb réteg /ekete arisnyana*rágb&l sz%tték )olna. .. 3gy /ér/i állt a pázsit k#zepén' a )é*%)onalon k()1l. /ér/i nála lakik' ami azt jelenti' ogy bizonyos szigor+ szabályok )annak ér)ényben. . 6énye egy része )issza akart ro anni a ázba' a másik része 0inik$s itetlenséggel ka0agott. !aj*nem elég k#zel )olt a oz' ogy 287 .zt kiabálja' ogy >tegyél a maga*é)á' tegyél a maga*é)á?" 6erázta az érzést. )érebek /oltjainak elsz(nez%*#tt' lilás sz(ne ismétl%*#tt a /ér/i kezén. =iztonságban. .mon*ta a /ér/i -angja k$lt$rált )olt és lágy' és kissé p#rgette az r bet. fejezet @*akint a nap /ényesen s1t#tt' ragyog& kora *él$tán )olt . !inél k#zelebb ért Rose' a )arázslat szaga annál er%sebb lett.i. Vég1l )issza kell maj* mennie' és bele kell néznie a szemébe.r0át kámzsa /e*te' *e Rose látta a kezét.? . @lyan )olt' mint a egy sz1rke' ko0sonyás po0solyáb&l n%ne ki' ami asonl& )olt a )érebek )éré ez. . !ég egy ki0sit.17. Ez meg mi a "ene? Rose lelépett a )eran*ár&l' és lassan k#zel(tett a /ér/i /elé. .kár0sak <e0lan. Rose mélyeket lélegzett' pr&bálta leny$gtatni magát.

)arázslat ott *obolt a )é*%)onal mentén' pr&bálta átt#rni.. . .z a /ér/i' aki #r#kbe /oga*ta <e0lan alak)ált& barátját. 9ass orn. .)illantson' és ne té)esszen 0élt. ember ne ezen )etk%zi le a szokásait' remélem' megérti. . . <e én )agyok a )ezér1k' és ezek $tán is én irány(tom 0seleke*eteiket. . =ár ilyen k#r1lmények k#z#tt sz1kségtelen az $*)ariasság' az..jtik' és el ozzák nekem' (gy +jabb )érebeket t$*ok létre ozni' 2KK 23N . Js most %k is a lényem részei. =%re a )érebek b%rsz(né ez )olt asonlatos' 0sak egy árnyalattal )ilágosabb..Nagyon #r)en*ek' ogy megismer etem.z alak k#nnye*én b&lintott /elé. 3z nem le et )életlen. Jn is a rész1k )agyok. 2r&bált k#z#mb#sséget m$tatni' és ny$go*t angon megsz&lalni. A+lságosan ossz+' torz $jjainak )égén /ekete karmok )oltak.Jn.. . Rose gerin0ébe jeges /ogakkal mart bele a rém1let. 4#tét )arázser%/1gg#ny bomlott szét és ára* ki bel%le' a )é*%)onal mentén gomolygott és /ellángolt. =o0sássa meg ezt nekem.@lyan magát&l értet%*%en angzott' amit mon*ott' mint a Rose )en*ége lenne' aki a leg$tols& pletykát osztja meg )ele' mik#zben a )eran*án teát iszogatnak. minket megtáma*& )érebek magá oz tartoznak" . Rose átra %k#lt' *e a k#)ek tartották mag$kat.mon*ta. . . sz& legszorosabb értelmében senki ez nem tartoznak. . ..kér*ezte. Vékony' )ilágos b(bor és sárga erezet /$tott )égig rajta. . .G i maga" . Nagyon egyszer. az egész. alál$k 0s$pán a /olyamat )életlenszer.6or* 9ass orn 3ratres 4an*ine. mellékterméke. )arázserej1k miatt. )érebeim #sszegy.!iért gyilkol minket" . . Roppant k1l#n#s szimbi&zis ez. test1kben )arázser% )olt.!i egyek )agy$nk . :elemelte a kezét' és megm$tatta Rose-nak.

. ..-ogyne .<e0lannek )an egy kis gon*ja.:els& ajtott.sat#bbi' sat#bbi. Js" .-ogy teljesen %szinte legyek' az emberek so a nem ér*ekeltek. !egmásztam az emberi nagyra)ágyás egyét' és a tetején +jabb egyre b$kkantam' *e egek' a megelége*ettség l&t$sz)irágait nem /ogyaszt attam el. . bol*ogság oz képest az épelméj. Vágyat i*éz /el' ogy kettészak(tsam a +st' és bele arapjak. . 3z pompás' szinte /áj*almas eksztázis. =e kell ismernem' ogy a )arázslat elsz()ása mélyebb #szt#n#ket is megmozgat bennem.])arázslatos' 0sáb(t&.mon*ta Rose.A$*ja' ogy embereket gyilkol" 3gész 0salá*okat gyerekeket.Ojjait #ssze*#rzs#lte' mint a megpr&bálna lerázni r&l$k )alamit . -a magát a birtokomba )eszem' széttépem az é*es +sát' le/osztom a testér%l' és egészben nyelem le' kisz()om a sza/tját' akkor sokkal bol*ogabb leszek' minta az emberi /aj által ny+jt at& #sszes b#l0sességet és ér)elési képességet )enném birtokomba.-alkan /elne)etett' és Rose maj*nem #klen*ezni kez*ett. !aga olyan] .3zt már megtettem' *rágám. 3zért +gy 0salogat engem magá)al meg a test)érkéi)el' mint a lépesméz-*arabok lennének. Js bármennyire is kiél)ezem' az é ségem so a nem 0sillap$l. !aga beenge*te a ázába <e0lant.4zerintem maga %r1lt . Ne értsen sz()em' k#nnye*én meg#lném magát. 3zt <e0lan is t$*ja' 289 . -a nem talál meg' nem t$* meg#lni. . C*eges(t% egy bagázs' /olyton a k#telességgel' az el)árásokkal és élet1k apr&-0sepr% 1gyei)el )annak el/oglal)a.séget t+lértékelik' ke*)esem. -ogy megk&stoljam. . 7& sokáig t$*nám /olytatni' am(g )égre megelége*ést éreznék. . .ka0agott alkan' és el%re ajolt a k#)ek ez' mint a titkot ár$lna el neki. Js ezzel rá is térek látogatásom 0éljára.

.. . 9ass orn elnézett a lány mellett5 . 6egyenek lényem részei. . -a a keresésemre in*$lna' szembe kellene néznie a /arkassal' és azt nem akarja. k#)etkez%t /ogj$k tenni5 meg#l#m a )érebeket' aztán megkeresem magát' és meg#l#m' az #0séim pe*ig /o0izni /ognak a 2N0 23N .sz&lalt meg <e0lan jeges angon. Nem lesz menek)és. Y !o0sokban és szegénységben teng%*nek ezen a szánalmas /#l**arabon' mint a patkányok egy atalmas szemét*ombon' amely két )irágz& 0i)ilizá0i& k#z#tt emelke*ik.ség iányát is .Jrtem. lány m#g#tt le)% ázra m$tatott. .Rose 0s(p%re tette a kezét. !on** meg neki' ogy igazam )an.Nem inném. .Jjszaka /el/altam egy embert. !iért osszabb(tják meg a szen)e*és1ket" 3sélyt ajánlok' ogy asznot ajtsanak5 tápláljanak engem.a ogy én is.6átom' /el(rta* a /ogyatékosságai* listájára az épelméj. .en 0sak abban reményke*ik' ogy az % /eltételei)el #l#m meg magát. mag$k élete +gysem ajt semmi asznot mag$knak. !iért ar0ol' amikor a )égét +gyis t$*ni le et" 4emmilyen seg(tséget nem kapnak. Rose-ban /el0sapott a *1 5 . . 8yorsan ettem meg' abzsol)a' és az' amikor a )arázsereje át)án*orolt belém' az az egyetlen' ami /ontos nekem. .. 4ajnos a )érebeim általában szétsze*ik ál*ozataikat' *e ezt az embert k1l#nleges aján*ékként kaptam. 6egyenek az enyémek.Js miért mon*ja el min*ezt nekem" i .!on** meg neki' <e0lan. . Vala a barátok )oltak' % meg a /arkas.9ass orn s& ajtott. 3l%bb )agy $t&bb min*annyian az enyémek lesznek. 3gyszer.!iért kell ilyen oktalannak lenni" Fgyis az enyém lesz. 3z táplál' ez a 0élom' ett%l /1gg#k' és bármit megtennék' ogy +jra meg(zleljem.

Itlépett a )é*%)onalon' ogy j&l eltalál assa.zt gon*olják' ogy ez )alami/éle játék" 3nnek a lénynek igaza )olt' mi" Nem )agy$nk mások a maga számára' 0s$pán 0salik. .rza)art. i Rose' ennek a lénynek már akkor kiszállt az agya a /1lein kereszt1l' miel%tt még elkez*te )olna ezt a z.-az$*ott nekem! . (gy maga is asznot ajt maj* nek1nk. te j$ ég% .!i a barátja ne)e' <e0lan" -ogy ()ják a barátját' aki /arkassá )áltozik' akit 9ass orn #r#kbe /oga*ott" . Rose lassan meg/or*$lt' és meglátta a )eran*án áll& <e0lant./ejé)el. lány *1 e /ényes' /e ér $llámban ára*t ki' megsemmis(tette a po0solyát és a )éreb tetemét.z a /ér/i' aki)el maga találkozott' talán nem $gyanaz a Eilliam . Rose *1 ét%l min*en kristálytiszta lett5 . /ér/i mo & )arázsereje ott keringett k#r1l#tte. Ó.Eilliamnek . <e0lan szemére /e ér /el % ereszke*ett.Fgy tett' mint a /eleség1l akarna )enni' rá)ett ezekre a 1lye pr&bákra' és k#zben )égig 0sak 9ass ornnal akart )égezni! .Rose ne ezen t1rt%ztette a *1 ét. 9ass orn elt. !égis mi 1t#tt mag$kba" . Aeljesen %r1lt' nem iszem' ogy maga nem látja! 4o a nem )olt igazi katona' igazi t$*&s )agy igazi nemes' és 291 .mon*ta <e0lan.z el%bb )ágtam le a )olt /%n#k#met egy /ár&l' a o)á egy alak)ált& /arkas aggatta /el! !. .Nem az$*tam.nt.mon*ta <e0lan. . 9sak agytam' ogy nem meg/elel% k#)etkeztetéseket )onjon le .mikor leg$t&bb beszélt1nk' alaposan kikér*ezett r&la.. Eilliam t$*ja' ogy 3merson ki0so*a.mon*ta a /ér/i komolyan. !ost )iszlát. .anyagba 0sa)arta' /ejjel le/elé /elakasztotta' és az a$t&ja *arabjait szétsz&rta' ogy a nyomára b$kkan assak.2ersze' ogy $gyanaz a Eilliam! . . .

k elyen' és nem asznál attam a )illantási képességemet.nt' ogy min*en )al&*i és igazi.4okra ment )olna )ele.3l)ittem az 3r*%be. @kos' ra)asz és gyors.-o)á )itte ma reggel 7a0ket" . . !in*ig /él kilométerrel m#g#tte mentem. @lyan *1 #s )olt' ogy alig látott.Vagy azért' mert /atty+" .most már nem is igazi ember. . . 3gye*1l )oltam' egy sz. . -az$*ott neki. Ht senki nem /ogja megsiratni' és ezt % is t$*ja. =ele%r1lt a atalomba' és az /elemésztette' és most el kell altatni' mint egy )eszett k$tyát. Fgy t. !ár akkor ráro antak )olna' 2N2 23N .nik' té)e*tem.Nem allgat meg. 3zért )érezte #ssze egy &rá)al ezel%tt a kony ámat.0sattant /el Rose. Cgen' t$*ta' ogy az egész pr&batételes *olog nagy 0sapás a /ér/ira néz)e' *e ezenk()1l +gy t. 7a0k nem )olt )eszélyben! 4ajnálom.z egy teljesen más elyzet. 7a0k a /ák lombjai k#z#tt )olt' és szigor+an megparan0soltam neki' ogy amint megérzi a )érebeket' kez*jen el ro anni. . . <1 #s )olt a /ér/ira' mert az$*ott' *1 #s )olt #nmagára' amiért itt neki' és *1 #s )olt a )ilágra' mert megint 0sak ki asználta )alaki.3lment az esze" -iszen még gyerek! <e0lan álla maka0s$l meg/esz1lt5 <e alak)ált& is. arag meg1lt a mellkasában' és 0sak nyomta. !ilyen 0élb&l" Ne az$*jon' <e0lan' mert beszélek az #0sémmel' és ( megmondja nekem az igazat. Gomolyan azt itte' ogy )an )alami k#zt1k.Otas(tottam rá' ogy k#)esse a )érebek nyomát. 4o a nem )olt jelent%s )eszélyben. . Ae át mi)el alak)ált&' ezért /elál*oz at&" . . Ne iggye el' akármit mon*! Rose /élretolta a /ér/i ér)eit. )érebek 0s$pán ártalmatlan' boly os kis ny$szik.

ség 0s#p#g#tt a sza)aib&l.miel%tt maga el%rántja a kar*ját. 8eorgie azt sem t$*ja' ogyan kell ren*esen meg/ogni egy kést. :%leg 7a0ket.. !it képzel' mégis ki maga" 2r&bálja 0sak meg' <e0lan! 2r&báljon meg két kis/i+t /elne)elni' amikor 0s$pán tizennyol0 é)es' az anyja meg alt' az apja lelépett' a minimálbérnél is ke)esebbet keres' )iszont +gy ki ajtja magát' ogy esténként maj*nem el*%l a /ára*tságt&l' és k#zben a /él )áros magát 1l*#zi' ogy ela* assák a legt#bbet (gér%nek! .ztán kij#tt egy gy#ny#r. 7a0k azt mon*ta' ogy még so a nem 1lt lo)on.mon*ta <e0lan.=element a játékba.=e)ágtat az élet1nkbe' sz& szerint rám t$kmálja magát' és most megkér*%jelezi' ogy ogyan ne)elem az #0séimet. lány' rám /ogta az (ját' és kijelentette' ogy nem /ekszik le )elem. lány rábám$lt.!iel%tt ki aj(tom magát' kér*eznék )alamit . . <e0lan morgott5 . 3gyik1k sem nagyon ismeri az #n)é*elmet )agy a kés/orgatást. )érebek )onz&*nak a )arázslat oz. H nyol0é)es' 8eorgie t(z.. Jn 0sak belementem a játékba..Geser.7a0k raga*oz&. .mormolta Rose #sszeszor(tott /ogakkal.!iért mi" !iért én" !iért az egész ázasságos maszkabál" . . -ogy képzeli' ogy élnek t+l" Nem kapaszko* atnak #r#kké a maga szoknyájába. Rose angja elaka*t a torkában' és egy pillanatig meg sem t$*ott sz&lalni. G#)ettem a nyom$kat egy áz oz . . 4ejti' ogy mennyire /éltem" -ogy mennyire agg&*tam' ogy magá)al rángat' átra agy)a a gyerekeket' )agy talán meg#li %ket" A$*ja' mennyit agg&*tam a maga játsza*ozása miatt" Gi/elé! 293 .Nem mon*tam' ogy rossz$l 0sinálja' *e nem tan(t at meg nekik min*ent.!aga 0se0sem%ként kezeli a gyerekeket' Rose. . . . .

Rose kinyitotta a száját' maj* be0s$kta.k#)etelte Rose. Jn nem szegtem meg' (gy ez a maga ibája. 4%t' magát k#ti az esk1je.l#l#m magát! . . -a nem teszi' a )arázslat )issza1t' és ki t$*ja' milyen /ormát #lt. /ér/i ke*)es mosollyal )iszonozta5 . )ilág nem a maga kénye-ke*)e szerint alak$l. 2N. . 3lk#lt#tte a pénzt.mon*ta Rose. Aetszik )agy sem' meg)é*em magát' mégpe*ig min*enáron. ..8y.Nem inném. .!egkapja a pénzét . . 3záltal kártér(tést kell a*nia' és nem t$*. . . !in*ketten /elesk1*t1nk rá' ogy )égigmegy1nk a árom pr&batételen' és )árom' ogy kia*ja nekem a máso*ikat.Aakaro*jon! . Jn még nem. 23N .Végeztem a játsza*ozással .3zt min*en/éle érzékenység nélk1l )eszem t$*omás$l. /ér/i 0sak 1lt a )eran*án' és mosolygott' /ogsorát a lány /elé )illant)a' mint amikor a kar*ot egy pillanatra ki +zzák a 1)elyéb%l5 . . =olon* lennék elmenni. .kár ogy is legyen' /olytatnia kell a pr&bákat.karom magát' és meg ar0olok azért' ogy az enyém legyen.Jn )iszont nem akarom magát. .mon*ta.**ig is itt mara*ok.ny#gte ki )ég1l.Aessék" 3gyezséget k#t#tt1nk. !aga nagyon k1l#n#s n%' Rose! . /enéket. . !aga meg én meg is al at$nk' és akkor mi lenne az #00sei)el" Rose-t ismét sarokba szor(tották.

mon*ta <e0lan. /ér/i atalma ott ka)argott k#r1l#tte. -allotta' ogy <e0lan ki/+jta a le)eg%t' és érezte' ogy a )arázserejének nyomása megsz.-a nem sik(toznék' akkor )illámot )ágnék magába.=ár sokkal )onz&bbnak találom' amikor nem sik(tozik és isztériázik' mint egy gyerek.nik.lig )árom' 6a*y 9amarine . Rose le $nyta a szemét' és kényszer(tette magát' ogy lassabban lélegezzen. Rose bemas(rozott mellette a ázba' és nagyon &)atosan tette be az ajt&t maga m#g#tt. . 295 .mint 8eorgie /elébre*' megkapja a pr&báját mon*ta Rose ny$go*tan' amikor már beszélni is t$*ott. -a el akar j$tni a k#)etkez% lép0s%/okig' tegye 0sak meg! <e nem /og tetszeni. . Varázslat sistergett Rose k#r1l. . Rose a /ogát 0sikorgatta. Jn nem amolyan elyi srá0 )agyok. . Jn t$*om' ogyan )é*jem meg magam. teraszajt& 0sap&*ott' és 7a0k angja allatszott5 Nagyi azt mon*ta' ogy mon*jam meg' ogy alkabban )eszeke*jetek. :elébresztitek 8eorgie-t. <e0lan le$grott a )eran*ár&l' és Rose /#lé tornyos$lt5 Aegye meg.. .

!ost már j&l látta a elyzetet.18.Van ánizsos s1ti" .-ogy érze* maga*" . . .mon*ta Rose. . Rose elmon*ta neki. .Aége* nem találtalak. Rose )isszaj#tt' és 8eorgie elmesélte neki az egész t#rténetet ánizsos s1ti arap*álása és málnás tea iszogatása k#zben. .fejezet 8eorgie másnap reggel ébre*t /el' olyan t(z &ra k#r1l. A+l messze )oltál. . %snek min*ig ánizsos s1ti a j$talma. 6áznak semmi nyoma.Na' át itt )agy . G1l#n neke* kész(tettem. 4ajnálom .kér*ezte 8eorgie.<e m$nkába kellett ro anno*' aztán pe*ig el/elejtettem. Rose k#zelebb j#tt' le1lt az ágyára' és ajkát a /i+ omloká oz érintette. .4ajnálom. . <e0lan k#)ette %t a A#2ND 23N .Jrtem .mon*ta 8eorgie. Rose-ba belemart a b.7&l . A$*o* mit" !egyek' ozok egy kis teát meg ánizsos s1tit' és min*ent elmesélsz r&la' j&" .<e0lan elmon*ta' ogy %t ()ta*.nt$*at5 . 4záraz )olt és meleg.mon*ta )ég1l. .mormolta 8eorgie. . H )olt a k#zelebb .!i t#rtént" . !inél t#bbet beszélt' Rose /ejében annál inkább tisztább lett a kép.-a legk#zelebb )alami /ontosat akarsz mon*ani nekem' )égig allgatlak' t#rténjen bármi is.ismételte meg Rose. Ae )agy a %s.2r&báltam neke* beszélni a /arkasr&l és 9ass ornr&l menteget%z#tt 8eorgie.8eorgie szeme /elragyogott. Rose áromszor is megnézte' és amikor )ég1l látta' ogy a kis/i+ kék szeme )isszanéz rá' elgyeng1lt a tér*e' és meg kellett kapaszko*nia az ajt&/él/ában.

már a /érj ez megy )ala a is -' azt remélte' ogy az els% gyereke egy é*es kislány lesz. 4ok min *en t#rtént az $t&bbi napokban5 <e0lan megjelenése' a )érebek' az elbo0sátás' a 8eorgie elleni táma*ás. Jléonore kilépett a kony ába' és meger%s(tette magát lelkileg. Rose /els& ajtott' és rá agyta. .r(t% k$kta/azékká alak$ltak át.kér*ezte 8eorgie.mon*ta Rose aboz)a.mon*ta 8eorgie. =ármelyik esemény már #nmagában is elég lett )olna' ogy /elzaklassa' *e egy1tt érzelmi nyomást bes. J*es' t1n*éri' ártalmatlan kislány. Nagyon' nagyon *1 #s. <e a /ér/i )iselke*ésének egyes pontjai )égre ért et%ek lettek.!ost seg(tene* kell a <e0lan elleni máso*ik pr&batételben . ogy Jléonore k#zel(tett /elé' <e0lan $*)ariasan /elállt' k#nnye*én meg ajolt' és elmosolyo*ott5 240 .3l%bb ki kell mennem a )é0ére .Js' mi lesz most" . Ne éz meggy%zni )alakit arr&l' ogy allgasson meg és agyja el a áz$nkat' amikor t+l angosan sip(toz$nk a oz' ogy komolyan )egyen minket. . .z k()ánta' ogy bár ne +gy enge*te )olna ki' a ogy' <e0lan el%tt' aki kétségtelen1l azt gon*olta' ogy Rose 0sak isztizik.re*ékbe.8on*olo*' ogy elég er%s )agy a oz' ogy gyalogolj" 8eorgie b&lintott. 9sak pár per0e )an' miel%tt Rose )isszatér 8eorgie szobájáb&l. . !aka0s$l ragaszko*ott ozzá' ogy nála lakjon. -a )égre /érj ez megy . . . . .4ajnálom' ogy ezt kell kérnem t%le*' *e kérlek' gyere ki a )eran*ára.Ne seg(tsek" 8eorgie ossz+ pillantást )etett rá. Rose még min*ig *1 #s )olt rá. Vala ogy ki kellett enge*nie a /elgy1lemlett g%zt. Rose bánta' ogy el)esz(tette az #n$ralmát.

6e1lt egy székbe' és /ran0iá$l /olytatta. .biztos(totta r&la <e0lan.adame . .adame? !agában Jléonore némán /elny#g#tt. .1 . .8onjour. 2ersze' a ajlan*& )égigallgatni. 4zen)e*élyesen szeretett' *e a tengert még jobban szerette. -Nem kételke*em a származásában.=onjo$r' !a*ame. tény. 9s$pán szeretnem tisztán érteni a elyzetet. Jléonore nagy le)eg%t )ett5 . /ér/i szem#l*#ke egy 0seppet /elszala*t. . . Jpp ellenkez%leg. . Aényleg )ak(t&an j&kép. !i)el nélk1le szen)e*tem' min*ent megtettem' ogy a /iamat +gy ne)eljem' ogy /elkeltsem benne a 0salá* iránti /elel%sség érzését.. /ér/i ar0a . 3z egyszer. 4ajnos borzalmas k$*ar0ot )allottam.onsieur. .Jléonore el allgatott.9s$pa /1l )agyok' ./olytatta Jléonore.pjá oz asonl&an 7o n is gyakran agyta el a /eleségét és a gyermekeit. . C (z nagyon ne éz számomra. . . Rose gyermekkorában megtan$lta' ogy az >apa? 0s$pán i*eiglenes jelenlét az életében.ek akkor asználták' amikor )alakit az $*)ariasság$kkal akartak meg/ojtani. .a kék)ér.@ardon. /ér/i. . Nem azért mon*om ezt' ogy egy1ttérzést 0sikarjak ki magáb&l.z $nokámr&l szeretnék beszélni magá)al. /érjem a ázasság$nk során t#bbsz#r is el agyott.. Neezebben találta meg a sza)akat' mint itte. .4zeretném' a semmilyen /élreértés nem lenne k#zl1nk . Rose anyját les+jtotta a sz1lei i*ejekorán bek#)etkezett alála' és az $tols& é)eiben min*en eszk#zzel arra t#reke*ett' ogy el/elejtse alan2. Gij#tt a gyakorlatb&l.Nem & ajtok semmi/éle találkát k#z)et(teni mag$k k#z#tt.Fgy találja' ogy nem ér*emlem meg az $nokáját' . mosoly megmara*t' *e $*)arias' jeges /ormát #lt#tt .)#s lett..

. -angja teljesen k#z#mb#s és kellemes )olt. .mon*ta Jléonore kereken' .-ogyne' . 3léonore rápillantott <e0lanre' *e a /ér/i ar0a %szinte $*)ariasságot t1kr#z#tt' és olyan átlátsz& )olt' mint egy betont#mb. !ég gyermek )olt' alig m+l tizennyol0 é)es' és egyáltalán nem )olt /elkész1l)e rá' ogy el%re lássa a k#)etkezményeket' )agy megbirk&zzon )el1k.z anyja laza )iselke*ésének ála' /eltételezték' ogy Rose egy ázasságon k()1li )iszony gy1m#l0se. . Rose akkor kamasz )olt' a /i+k pe*ig még kisbabák. ..z anyja kalan*ozásai miatt (gy is számki)etett )olt' és a )illantása 0sak /okozta a bajokat..ek a /eltételezett származása miatt' azok pe*ig' akik nem akarták' azok gy.mennyi ke)és barátja )olt' az is min* el agyta.*&ságát . .ztán Rose /e éret )illantott.!aj*nem egy é)en át sz& szerint 1l*#zték. -a még egyszer . Rose-nak borzalmas élete )olt . rabszolga- 242 . az $nokám bájos' mint a ogy azt bizonyára maga is észre)ette. 3l%sz#r is a )illantási képessége min*en 0salá* számára jelentékennyé tette' máso*szor pe*ig a )arázsereje kék)ér. (gy az $nokáimat az anyj$k és az apj$k is el agyta. barátja . perembeli 0salá*ok az ereje miatt akarták' a k#rnyékbeli kék)ér. .adame-nak sz&l(tja' akkor ozzá)ág )alamit. Jrtse meg' lor*om' ogy t#bb mint egy é)száza* telt el az&ta' ogy egy peremlak& $toljára /e éret )illantott. . %s#k meglétére $talt' arma*szor pe*ig. A+lélt1nk egy ostromot' egy gy+jtogatást' és azt' ogy ker1lnek minket. Vég1l min*en gy&gy(r iába)al& )olt' és meg alt.elár$lta. 3gyetlen éjszaka alatt értékes ár$0ikk lett. -.adame.aki egy rémes alak )olt . .l#lték.általában annak a /ér/inak a karjaiban keresett ny$galmat' aki ajlan*& )olt )ele álni.z irigység borzalmas *olog.

3z )olt az $tols& ár$lás' lor*om. Jléonore nagy le)eg%t )ett. Vég1l egy é) káosz $tán a *olgok leny$go*tak. 3z )olt a leg osszabb i*%' amit )ala a is a 0salá*já)al t#lt#tt. :él lábbal a /antázia )ilágában él' és min*en j&kép. .zonban amint 0s#kkent a nyomás' megsz#k#tt. Nagyon megsebezte Rose-t' és el atározta' ogy ezt a /áj*almat min*enáron megsp&rolja az #00seinek. . Rose-nak nin0senek álmai.z ember azt )árná' ogy )alaki' aki ennyi min*enen ment kereszt1l' *1 #s és megkesere*ett' *e Rose nem az. 4%t' a /ér/inem 2.nem szaba* megb(zni. . Jléonore /elállt' a *1 e miatt kénytelen )olt. Jn )égignéztem' a ogy kárt tettek benne' és nem állt atalmamban megaka*ályozni. .z éjszaka k#zepén lépett meg a saját gyerekei el%l' a /i+kat megint Rose gon*jaira b(zta.kereske*% )olt min* k#z1l a legrosszabb. /iam az alatt az é) alatt mellette állt. .3 .=iztos )agyok benne' ogy #sszet#rt sz()eket agy maga $tán' és )al&sz(n. Ge*)es' é*es' #nzetlen és nagylelk.mon*ta Jléonore.=iztos )agyok benne' ogy #n sikerrel kelti /el a #lgyek /igyelmét .zzal érkezett' ogy $*)arolt Rose-nak' biztonságot és el/oga*ást (gért neki' amire Rose annyira )ágyott' és a gazember maj*nem gy%z#tt .a nem is Rose sz()e' *e az elméje /elett. Rose +jra és +jra megtan$lta a le0két5 az emberekben k1l#n#sen a /ér/iakban . 4zeren0sére /el/e*ték a kilétét' *e a kár már meg)olt. <e0lan is /elállt. . . 3gy /iatal lány tele )an almokkal' lor*om. /i+ban' akit meglát' az igaz szerelmet keresi. .' és ezért min*ennap álát a*ok a szeren0se0sillagaimnak. 3gyes /iatal n%k számára izgat& le et' a egy maga/ajta /ér/i so*orja le %ket a láb$kr&l.leg gyengé*en gon*ol )issza min*en e**igi &*(tására. !ég % is megértette' ogy a 0salá*ja nélk1le nem élte )olna t+l ezt a )i art.

. . .Jn is. <e0lan meg ajolt5 . Nin0s sz1ksége rá' mini tr&/eára. 244 . 3zért /elsz&l(tom' lor*om' ogy agyja %t békén. . <e0lan megk#sz#r1lte a torkát.mon*ta <e0lan. <e0lan az asztalnál 1lt' el)esz)e gon*olataiban. !osoly játszott az ajkán. Nem kellett )olna olyan. *rámainak lennem.természetét illet%en ez asznos le0ke is le et. k#)etkez% pr&bá oz ki kell menn1nk az $*)arra. 7#jj#n ki! . )iselke*ésemet /élreté)e . Js a nem agyja békén' esk1sz#m' ogy $tols& le eletemmel megátkozom magát. Rose a reggeli k#*ben áz& /ákat bám$lta. . -Jn is bo0sánatot kérek. j#)%ben nem /og el%/or*$lni. Jléonore mormolt )alamit' és be)ágtatott a ázba.Hszintén bo0sánatot kérek. ron00sá )áltozatja.nt' mint a a /ér/i mon*ani akarna )alamit.zonban Rose-nak nin0senek táplálan*& ill+zi&i' és nin0senek sz1lei' akik támogatás$kr&l biztos(tanák. Rose be*$gta a /ejét a kony ába. 3gész reggeli alatt siker1lt egyetlen sz&t sem sz&lni$k egymás oz' *e most +gy t... Rose /elszegte az állát5 .. Psszenéztek. /ér/i k#)ette' ki a )eran*ára' a ol Rose le1lt egy székbe' <e0lan pe*ig a korlátnak támaszko*ott. Aeljes mértékben t#nkre /ogja tenni' keser. -a #sszet#ri a sz()ét' abba az $nokám belerokkan. Nem )olt biztos abban' ogy nem ártott-e t#bbet' mint amennyit asznált./olytatta a /ér/i min*ent komolyan gon*oltam.!eg/ontolás tárgyá)á teszem a sza)ait. Aegnap el)esz(tettem az #n$ralmam .mon*ta Rose. !in*ketten t$*j$k' milyen er%s az ilyen átok. .

. Ae át most sebez et% . <e /ogalmam sin0s' ol )an' és az #00se sem t$*ta megtalálni a nyoma alapján a m+ltkori kis kirán*$lás$nk során. 9ass orn számára az éj leszállta $tán ne éz lesz pré*ára lelni. !it sz&lna ozzá' a megegyeznénk )alamiben a pr&batétellel kap0solatban" 4emmi egyezség' 6or* 9amarine. Aalán még to)ább is' gon*olta Rose némi elége*ettséggel. . 0sen*et Rose t#rte meg els%nek5 Nem gon*olja' ogy )eszélyes )égig0sinálni ezeket a ki ()ásokat' mik#zben 9ass orn 0sak a meg/elel% alkalomra )ár" 3lég sok )érebét elp$szt(tott$k . !i)el én )agyok az els% 0élpontja' /el kell ép(tenie a a*seregét +jra' miel%tt táma*. . !aj* mega*om a re0eptet..Inizsos. Ráa*ás$l . . Aegnap' mi$tán #ssze)eszett <e0lannel' maj*nem min*en i*ejét a tele/onon l&g)a t#lt#tte.Ren*ben )an. Inizsos s1ti. .z % sza)ai nem sokat szám(tottak a 2eremben' *e nagyi sza)ai igen' és most már t$*ták' ki /enyegeti %ket' és mit akar.mon*ta <e0lan kis sz1net $tán -' a zsin&ros s1teménye isteni )olt. @kolja a gyereket a saját k$*ar0áért! 4enkit nem okolok. . .!iért nem ere*1nk a nyomába" . !agában nem 2.mon*ta <e0lan. -asonl(t a pala0sintá oz.2ersze.mon*ta Rose. Gét napig' talán áromig is biztonságban )agy$nk. Xltek és allgattak. /ér/i jeges szeme rámere*t5 'n ere*ek a nyomába. /ér/i )issza1lt' és Rose olyan messze 1lt t%le a )eran*a lép0s%ire' amennyire 0sak t$*ott.B . .7&l )an.G#sz#n#m.

/ér/i rábám$lt5 . .-a kiállom a pr&bát' a ázában mara*ok' és a 0salá*ja seg(t abban' ogy elkapjam 9ass ornt. /ér/i nem za)artatta magát a 0s(p%s megjegyzést%l5 . Rose be0s$kta a száját' el arapta a sért% )álaszt. Geres etne ott állást. Nézzen maga m#gé! . 8on*olja )égig' Rose. Js bármennyire is arra kényszer(ti a /i+kat' ogy tegyenek +gy' mint a nem lenne )arázserej1k' att&l még )an nekik.!aga nem is igazi gr&/. gyerekek iskolába jár atnának. . Géptelenek a A#re*ékben élni' a )arázserej1k nélk1l lassan meg/$lla*nának. 3l)esz(tette az állását' és nem )al&sz(n.szaba* megb(zni. . .' ogy +jat talál. 9amarine-pe0séttel látom el. .3zzel maga kiegyezne. Nem akarna t#bbet ki ozni magáb&l" 7& elyen tapogat&zott. 3l%sz#r is megesk1*tem' ogy a k$*ar0ot )allok' békén agyom magát.:elemelte a karját' és )égigm$tatott a ázon. .gya átszág$l*ott a le et%ségeken5 . -a )esz(tek' i)atalos okiratban garantálok állampolgárságot mag$knak' amellyel !ágia teljes jog+' t#r)ényes polgárai)á )álnak.3llenkez%leg.mon*ta Rose' és pr&bálta 246 .3gy k#ny)ben ol)astam .. .!ilyen garan0iát kapok' ogy ez a i)atalos okirat nem 0sak egy értéktelen pap(r/e0ni" . !int gr&/nak' jogom )an ozzá. . .Js ezt a kis sz#sszenetet onnan )ette" .kkor olyan elyre ker1l1nk' a ol a legnagyobb atalmat maga birtokolja. 9amarine gr&/ja 0sak $*)ariassági 0(m. !áso*szor' !ágia t#r)ényei meg)é*ik magát' /elté)e' ogy ottani állampolgár' és letart&ztattat at engem zaklatás miatt' a megjelenek a áza el%tt..

.*rianglia állampolgári elismer% okle)él' 17. ol*alra lapozott' és angosan ol)asni kez*ett5 Illampolgári elismer% okle)él5 olyan *ok$ment$m' amely t#r)ényesen min*en jogot és k#telességet mega* az a*riangliai állampolgárság oz.mon*ta <e0lan. -a az$*ik' bele)eri az orrát a k#ny)be. . .z $*)ariasság 0(met ér*emekért és még elég sok min*enért a*ják.meg/agyasztani a /ér/it a angjá)al. Rose /el1t#tte a sz&sze*etnél' és megtalálta az >.A#bb mint kétszáz é)es .Rose /elmászott a pa*lásra' megraga*ta a atalmas En)iklo&édiát.7 . .tlaszért' két 1)eg sá/rányért és egy áromliteres 2epsiért.B? ki/ejezést. . !in*en t#kéletes.6át at&an nem )alami j&l ol)as .9serélte egy Ran* !0Nally .kin0set" 4emmi k#ze ozzá. és lek1z*#tte a lép0s%n. . .!ég mi' ostobák is ol)as$nk né a. . 3gy $*)ariassági 0(mmel ren*elkez% nemesnek $gyanannyi a atalma' mint egy )al&*i nemesnek. Nézze meg a k#ny)ében. Rose az 17.B.Ne moz*$ljon! Rose berontott a ázba' és maj*nem /ell#kte a nagyanyját. .z állampolgári elismer% okle)elet a k#)etkez% szer)ek a* atják ki5 Népszámlálási -i)atal' a népességi miniszter pe0sétjé)elZ a =el/#l*i -i)atal' a biro*almi miniszter pe0sétjé)el )agy a 2. .4zent ég' ol találta ezt a m. .kér*ezte nagyi. <e0lan ma reggel el%sz#r m$tatott a kemény atározottságon k()1l más érzelmet is.mon*ta <e0lan.!in*en ren*ben )an" . poros k#tetet kirángatta a )eran*ára' és a pa*l&ra ejtette.

!eglátta <e0lant' o*ament ozzá' és sz& nélk1l meg#lelte.3lége*ett" .4okat ne)etett és mesélt nek1nk. Gal&z )olt. .mon*ta 8eorgie.!egegyezt1nk" . !émére eltette %ket.elyesb(tett Rose' és ell#kte az +tb&l az $tols& )é*%k#)et.z ilyen joggal ren*elkez% nemesek listája ezen kia*ás megsz1letéséig a szerz% által az alábbiak szerint ismeretes.8eorgie' megtenné*' ogy 248 . . .@lyan' mint az enyém" .kér*ezte <e0lan.z #)é ossz+ )olt' és )ékony.!aj*nem belep$szt$lt' ogy kimon*ja.3zt so a nem /ogja megnyerni. . Rose /els& ajtott' és a /észer /elé in*$lt. .=iro*alom Nemes $ra' a Nemes 0(meré)el ellát)a.8eorgie' mesélj a kék)ér. <e0lan szeme tágra ny(lt. 6e et' ogy )an benne )alami t$rpisság" . . <e0lan elenge*te' és 8eorgie le1lt mellé a )eran*ára. .kér*ezte <e0lan szárazon.nek 9let$s nagyapár&l. 8eorgie ezt a pillanatot )álasztotta' ogy kilépjen a )eran*ára. Nagyon magas )olt . -a ki agyja ezt az esélyt' #r#kre $tálni /ogja magát. -Nem.z állampolgárságot elismer% okle)elet 0sak gr&/ )agy nála rangosabb nemes áll(t at ki. Rose mosolyt kényszer(tett magára. j#)% )(zi&ja' azé a j#)%é' amely 8eorgie j#)%je le etett )olna' a a )arázsereje el nem ár$lja.Rose átnézte a listát' és megtalálta a 9amarine gr&/ja ne)et. . . 8eorgie b&lintott5 . .A%rkar* .találgatott <e0lan. -!egegyezt1nk.Xgyesen bánt a kar**al. 6assan át#lelte a /i+t. . Gal&zkapitány . . . A#bb kar*ja is )olt. G1l#n#s pillanat )olt5 a )ékony' t#rékeny' sz%ke gyermek a sokkalta nagyobb' er%sebb' sz%ke /ér/i karjaiban.kér*ezte a /ér/i.

.mon*ta nagyapa szomor+an.mon*ta Rosa. .kérte 8eorgie. . nyak#r) )issza +zta' és nagyapa elesett.zonnal át/or*$lt' és állatiasan a0sargott' az 1res le)eg%t markolászta ossz+ $jjai)al. 9ae*mon 9let$s <rayton . Nagyapa egyes /1le megrezzent.ismételte 8eorgie.mon*ta 8eorgie. . /1le min*ig ilyen egyes )olt" Otána lett ilyen . .!i a ne)e" .Rose kiny+lt' és megsimogatta 2.kér*ezte <e0lan. Gik#p#tt' és Rose-nak táma*t' aki szilár*an állt a lábán.<e a s#rpénzemet akarom! . . Nagyapa keresztbe)etett lábakkal le1lt' és el%re.mikor meg alt' teljesen megborot)álták. . . Rose /els& ajtott.Gérlek' )álaszolj <e0lannek! . Rose két kézzel megraga*ta a ne éz ajt&reteszt' és el +zta.Ne! . <e0lan /elpattant' és o*aro ant 8eorgie. . Nagyapa elért a lán0 )égéig.7obban tesze*' a le1lsz.ny#sz#rg#tt nagyapa.)issza/ogo* nagyapát" 8eorgie b&lintott. aja és a szakálla is az&ta ilyen.kér*ezte <e0lan k#z#mb#s angon. G$sza szakálla remegett' a ogy meg/esz(tette a lán0ot' és megsárg$lt /ogai)al arap*álta a le)eg%t.átra intázott. <e0lan k()án0sian nézett nagyapára5 . !egmara*tak az emlékei" ...Nem . 3zek is a alála &ta n%ttek meg. . 9ae*mon a brit 0ae* sz&b&l ere*' ami azt jelenti5 > ar0?Z a 9let$s pe*ig a g#r#g kleitosz-b&l' jelentése5 ki)ál&. .z ajt& kitár$lt' és 9let$s nagyapa )i arzott ki rajta' maga $tán +z)a a lán0ot. Részben' elyenként. -armin0 0entire t%le az i*%s ember lát atatlan /alnak ro ant' és a /#l*re z$ ant. .N . ..oz' késsel a kezében.

3z az emberiség egyik t+lélési m&*ja.<e képtelen elenge*ni azokat a *olgokat' amiket életre kelt. . gon*olta Rose. 4ok szeren)sét hozzá. 3mlékszik rá' ogy mi kik )agy$nk' és emlékszik. Rose allotta <e0lan alk angját5 .8eorgie nem szereti' a a *olgok meg alnak. 4emmire sem j$tottak.!ennyi" ..!in*en él%lény meg al' 8eorgie. 2r&bált$k magyarázattal' j$talmazással' b1ntetéssel. és a kik#t%b%l in*$l. Gi *#nt#tte el' ogy (gy legyen" . . . Aermészet.Nem t$*j$k. Né a a /oga*&ba akar lemenni' és a barátjá)al' 9onnorral akar találkozni a kor)ettj1k el%tt.pr& lények' amiket megsajnált. Rose maga is a s(rás szélén állt' és nagyot nyelt' ogy a torkát szor(t& gomb&0 megsz. kor)ett ne)e Esmeralda. arra a n%re' akit 8eorgie-)al egy1tt mentettél meg. 8eorgie lebám$lt a /. . . 4(r)a /aka*' a meglátja' )agy a kimon*om a ne)ét.Vannak mások is" 3mberek nin0senek. 8eorgie megrázta a /ejét5 250 .Iltalában le akar menni a ko0smába. <e0lan ar0a els#tét1lt5 . <e0lan z#l* szeme tan$lmányozta a lányt5 .kér*ezte 8eorgie alkan. .Nem. <e nem t$*ja elenge*ni %ket. !entse meg az #0sémet #nmagát&l. <e0lan 8eorgie mellett 1lt' mik#zben Rose )isszaterelte nagyapát a /észerbe.mon*ta Rose..nj#n5 . !aga ki ()ást akart. Aessék. !a*arak.be. Gis0i0ák..Nem akaro*' ogy meg aljon a nagyapá*" . !ár egy t$0atszor megbeszélték. 3lrejti %ket.z #0sémnek nagyon j& sz()e )an . .nagyapa ajának ki/ak$lt s#rényét.

!it gon*ol' mennyi le et )issza 8eorgie-nak" Ne éz megmon*ani. kiste era$t& nem )olt pi0i' *e <e0lan mellett sz. /ér/i /elemelt egy p$skát' amely kibiztos(t)a és t#lt)e )olt. <e a testi gyengeségét tekint)e azt mon*om' kábé at &napja )an átra.!ire lenne sz1ksége" Gék gyertyákra.Nem kéne (gy lennie. =izonyos gy&gyn#)ényekre. Nem akarom' .. 3z elég atározottnak t. !ég né ány *ologra. .nt. .kér*ezte <e0lan. Rose a p$skák /elé intett5 . <$gja el a /egy)ert' és kap0solja be a biztonsági #)ét' kérem.mikor Rose el ala*t mellette a ázba menet' a /ér/i azt mon*ta5 Gellene pár *olog. . 3gy /émtálra )agy nagy e*ényre. . Gét /ek)%támasznál képtelen t#bbre' és 2B1 . <e0lan #ssze +zott szem#l*#kkel 1lt' karja a tér*én ny$go*ott. /ér/i kitalált )alamit. 3gy la)&rra' minél nagyobb' annál jobb. A+l sokat kérnék' a azt mon*anám' szerezze be nekem" Rose megállt. Rose nem nézett rá5 . . A(z per00el kés%bb min*ketten a ko0siban 1ltek.ogy (gy legyen. .!i ez a irtelen táma*t j&in*$lat" .Nagyon biztos )agyok. 3z esetben )egye /el az . 3l)iszem a Eal-!artba.knek és apr&nak t.myt%l kapott r$ ákat. !ennyire biztos benne' ogy a )érebek nem táma*nak" . 2ár per0ig 0sen*ben ala*tak.nt.Xlt már korábban ko0siban" .Nem. Rose bein*(totta a motort.A$*ja asználni" . Remek. Nem ismerem a képességeit' és nem t$*om' mi&ta sz()ják az életerejét' és milyen mértékben. 2e elyk#nny.

zt ittem' )érszegény. .gyorsan el/ára*.Js mit mon*ott magának" .Cgen" .4ok min*ent. Nem min*en 0seleke*etem kiszám(tott. !in*egyiknek a*tam egy kést' és alap)et% /ela*atokat a*tam nekik 7a0k sz1letett gyilkos.mon*ta Rose.Gét napja' amikor maga )a0sorát /%z#tt. Rose za)artan el/or*$lt' és az $tat bám$lta. 3zt nagyon sajnálom. . . /ér/i /el +zta a szem#l*#két. . . . Aekintet1k találkozott' és Rose-nak nem tetszett' amit a /ér/i szemében látott5 elszántságot és atározottságot. . . igazán? Aényleg belea* min*ent' *e a azt gon*olta' ogy a nagyanyja 0satlakozik a <e0lan-imá*&k kl$bjá oz' akkor )ár még rá egy-két meglepetés. 8eorgie-nak pár per0 $tán le kel lett 1lnie.!ikor )olt alkalma /ek)%támaszozni látni" .Nem seg(t magán .!agának ne ezére esik' ogy bárkiben is megb(zzon . 252 .3 ez én is ozzájár$ltam a be0sapással. <e sz1kséges )olt.!a reggel osszasan beszéltem !a*ame Jléonore. . . . . Ó.mon*ta a /ér/i.zért barátkozom a gyerekekkel' mert (gy *#nt#ttem..ral' am(g maga 8eorgie-)al )olt.pontos(tott Rose. nagyanyja nagyon sok ellentmon*ással k1z*.Nem sz()esen mon*om ki' *e a tényleg +gy gon*olja' ogy meg t$*ja gy%zni az #0sémet' ogy agyja abba a lass+ #ngyilkosságot' akkor seg(tek magának' még akkor is' a ez azzal jár' ogy el)esz(tem ezt a 0satát. .mon*ta Rose. =izonytalan abban' ogy bátor(tson-e )agy elbátortalan(tson' ezért min*kett%t megtette. -abár megértem' ogy miért gon*olja (gy. Rose )ezetett to)ább. Rose rápillantott. 3z a maga )álasza .Nem megy1nk el magá)al.-a barátkozik a gyerekekkel' azzal nem seg(t magán .

A$*ta' ogy a 2B3 .3zt mon*ogatja' *e nem ár$lja el' miért. . .3z roppant sz()*er(t% .. . /ér/i nem sz&lt semmit.mon*ta Rose.

.mon*ta <e0lan szárazon.leg azt gon*olta' ogy maga egy ilyen gonosz angyal.mikor ráj#tt' ogy a goly&k nem /ognak rajtam' ozzám )ágta a /egy)erét' és 6$0i/er k#)etének ne)ezett. . A$*om' ogy mi semmit nem szám(t$nk magának' *e legalább nem pr&bált )olna meg /igyelmeztetni minket' p$sztán /elebaráti szeretetb%l" . Rose #sszerán*$lt5 .:igyelmeztettem .Cgen. k$tyák.!elyik áz )olt az" . Nem mint a ez seg(tett )olna a elyzeten.z$tán elmentem a legnagyobb ázba' amit találtam.. .. Ronn.áz' a kék tet%)el" . . templom mellett egyetlen nagy áz )olt 0s$pán. . papj$k okos embernek t. .sz#rnyetegek /enyegetést jelentenek az egész 2erem számára. . 3lmon*tam neki' ogy a 2eremb%l min*enkit e)ak$álni kell.nt. !eg )an gy%z%*)e r&la' ogy ezek az angyalok el akarják kapni %t. Val&sz(n.!ag$knál nin0s t#r)ény at&ság' sem k#zponti ren*/enntart& szer)' (gy amint átléptem a 2erem atárát' elmentem a templom$kba. Fgy okosko*tam' ogy akinek ekkora áza )an' az komoly gy#kerekkel ren*elkezik a elyi k#z#sségben. . 254 . =&lintott' el% +zott egy pisztolyt' és $szonkét goly&t r#p(tett belém.4enki nem jár a templomba' né ány i*%s #lgyet ki)é)e mon*ta Rose.mon*ta <e0lan. !in*en )asárnap kénk#)et' pokolt1zet meg elkár ozást pré*ikál' és ellen%rzi' nin0s-e a templomban egy-két ár$l& angyal' akik Csten ellen ar0olnak a 4átán mellett.Jrtem . Rose sz()e elne ez1lt.3z azért )an' mert 8eorge :arrelnek' a elyi pré*ikátornak bor*erline személyiségza)ara )an. Rose elszé*1lt egy pillanatra. .

. 6áttak' és elb+jtak o*abent. 3gy n% j#tt el% . gon*olat át/$tott az agyamon.Cgen. . A$*tam' ogy a )érebeket azért )onzza ez a ter1let' mert itt )arázser% )an.z iszem' %k is a 4átán k#)etét )árták' $gye" .$gyanaz' aki el akart 1tni és kijelentette' ogy nem j#n ozzám /eleség1l' és jobb' a békén agyom %ket' k1l#nben az ablakban a két gyerek agyonl%. A#bbet tett' mint amit sokan megtennének a elyében. <e0lan tényleg megpr&bálta.t.leg el%re megj&sol atom a reak0i&it. 2r&bálta másnál is" . !ás /él napomba ker1lt' ogy megk1l#nb#ztessem az egyes nyomokat. /ér/i b&lintott5 .Nem' azoknak metanollaborj$k )an a áz$kban.. Nagyon j& #tletet a*ott azzal' ogy milyennek is gon*ol egy kék)ér. . Rose kereste a sza)akat. -=iztosan azt gon*olta r&l$nk' ogy min*annyian meg%r1lt1nk.z +t k#zepén )olt! <e0lan ar0a ki/ejezéstelen mara*t5 . ogy átmentem az +ton a k#)etkez% áz oz' egy n% megpr&bált el1tni a ko0sijá)al.z egyik egy magányosan áll& áz oz )ezetett. Nem akarom' ogy bárkinek is baja essen.... k#)etkez% két áznál rám se bag&ztak.zért kerestem /el mag$kat' mert min*enképpen kellett egy ely a 2eremben' a ol meg +z attam magam. áz $ra rám k1l*#tt egy /alka k$tyát. -a meg/elelek az el)árásainak' azt gon*oltam' )al&sz(n. . Cllegális narkotik$mokat áll(tanak el%. Js t$*ni akartam' ogy miért nem akar ozzám j#nni' 6 . . és a tegnapi /eltételezései ellenére nem akartam' ogy baj$k essen. . Illan*&an be )annak tép)e' és rettegnek' ogy a A#re*ékb%l a zsar$k )ala ogy átj#nnek a 2erembe' és lero anják a áz$kat. Fgy *#nt#ttem' nem )esztegetem to)ább az i*%met' és elin*$ltam a )érebek nyomában.

!iért áll$nk meg" .. .kér*ezte <e0lan. 2r&bál egyenl(teni. .Jr*ek/esz(t%nek találtam magát. 3zt megkapta. 6e et' ogy maga nem éli t+l' a egy járm. .)el megy1nk át' mert t+l gyors. . .. a.Ctt )agy$nk a atáron. Nem in*$l at a keresésére' mert att&l /élne' ogy megtáma* engem )agy a /i+kat. . 9sak nem a maga 0salija' anem az #)é. 6eparkolt.zt gon*olja' mit sem érek' egy riban0 )agyok' aki 0sak 1l a babérjain' és #r1l neki' ogy maga a**ig %riz engem' am(g nem *#nt +gy' ogy elege )an a játsza*ozásb&l.z engem ér% /enyegetést asználja arra' ogy itt tartsa magát. Rose egy pillantást )etett a /ér/i ar0ára' és r#gt#n látta' ogy igaza )olt.zért +zta el el%ttem az állampolgári okle)él mézesma*zagját' mert biztosra akart menni abban' ogy el t$*$nk sz#kni !ágiába' a nem siker1l meg/elelnie a ki ()ásnak' és nem t$* meg)é*eni minket. Itgon*oltam' és ráj#ttem' ogy 9ass ornnak igaza )an5 tényleg 0sali )agyok. 3zért k#)etett engem a A#re*ékbe' ezért ragaszko*ott ozzá' ogy nálam lakjon' ezért i*%z(tette arra a reggelre a 7a0kkel )al& eSpe*(0i&ját' amikor az i*%m legnagyobb részét a A#re*ékben t#lt#ttem a be)ásárlás miatt. .<e0lan' beszéltem 8eorgie-)al' és % elmon*ta' mit mon*ott 9ass orn. . 6egk#zelebb a pasas maj* )alami ér*ek/esz(t% &0eánparti telket akar ela*ni neki Nebraskában. 9sak azt nem értem' ogy maga mib%l gon*olja' ogy )égig0sinálom" <e0lan kikap0solta az #)ét' és o*a ajolt a lány oz t+lságosan is k#zel -' és ezzel kizárta a k1l)ilágot.Nézze' értem' ogy 9ass orn miért tekint rám 0saliként. !ég 7 .!égis mi.Gikap0solta a biztonsági #)ét. /ér/i meleg' ()ogat& ajka Rose ajká oz ért. . . . Jr*ek/esz(t%nek.

Régebben képes )oltam rá' *e )ala ogy 0serben agy a t$*ományom' a )ele* )agyok. 3gy ko0si ráj$k *$*ált. . 9ass orn miatt j#ttél' ezért nem kell a 0sáb(t&s /elsz(n. Rob 4imoen )alami *iszn&ságot kiabált /eléj1k' és el +zott a atár mellett a A#re*ékbe.A$*om' ogy nem miattam j#ttél i*e. Rose egyik kezét a /ér/i mellkasára elyezte5 -a most elenge*' akkor a letáma*ásomat pillanatnyi elmeza)arnak tekintem.zt akartam' ogy t$**' ogy nem szen)e*ek pillanatnyi elmeza)arban. Val&sz(n. 8 .mon*ta Rose.mon*ta <e0lan.z#l* szeme ráne)etett5 .Q' $gyan már! . O*)ariasabban kéne mon*anom' *e nem inném' ogy megértesz' a0sak nem beszélek egyenesen .<e0lan! . 3gy piros kis te era$t& +zott el mellett1k' le +zott ablakkal.3gy napon ki kell ny(rnom. Ra)ar&nak találom. . !ost már abba agy ato* a tettetést' t$*o*" .leg ezen a ponton kellene be (zelg%nek lennem .min*ig *1 #s )olt rá' *e )ala ogy a *1 e nem aka*ályozta meg abban' ogy kinyissa a száját' és beenge*je. Nem' )alami a /ér/i oz ajtotta' és )issza0s&kolta.Rose a szemét /orgatta. <e0lan karja #sszezár$lt k#r1l#tte' és magá oz +zta. 4zétrebbentek. 3gyszerire akarta /elpo/ozni és meg(zlelni. . <e0lan morgott5 . <e0lan ismét meg0s&kolta' k#nnye*én s+rol)a az ajkát. /ér/i /. . Rose nem )olt biztos benne' ogy pajzsként )é*i' )agy 0sap*ába ejtette' )agy min*kett%' *e bol*og )olt t%le' és meg0s&kolta./olytatta <e0lan.

.Nem is sejte*' mennyire. !ost pe*ig enge*j el' és szállj ki a ko0sib&l' ogy átme ess1nk a atáron' és t+llegy1nk ezen az $tazáson.mon*ta <e0lan..ár(totta el Rose. . .z enyém kell' ogy legyél' te meg a t1skéi*.Rose #ssze)onta a szem#l*#két. !eleg érzés /$tott )égig Rose mellkasán' és még természetes gyanak)ása sem ébre*t /el Lmiszerint a /ér/i az$*ikM.. 4zarkasztik$s' t1zes.)álaszolt Rose szárazon. .Cgen . N .rrogáns segg/ej. 9sak akkor' a illik rá*.Ne /ele** a keményet' a *$r)át és a k#z#nségest.-az$*tál nekem. !on*tam a maka0sot' $gye" . .% maga mon*ta neki a =$rger Ging el%tt. !aka0s és ellenszen)es alak )agyok' *e nem ostoba. 3mellett okos )agy' ke*)es' gyengé*' gy#ny#r.Js min*ez mit jelent" 9sak azt' ogy az enyém kell' ogy legyél. Ne éz lesz a /ér/inak. 3gy pillanatba telt' *e eszébe j$tott' ol . . . Vajon o)á akar kily$ka*ni )ele" . .3mellett $moros is )agy .Rose már allotta ezeket a sza)akat. Nem igazán )árta*' ogy ki agylak' mi" :orr&ság #nt#tte el Rose ar0át' és t$*ta' ogy elpir$lt. 3gy1tt néztek szembe a atárral. -a az alkalom +gy k()ánja' ra)asz t$*sz lenni' és egyenes' mégpe*ig annyira' ogy el /elejte*' ogy egyáltalán létezik a taktikázás. Nos' nem le etek a tié* .Q' sz&rakozatlak" <e0lan rá)illantotta egyik min*ent megreszkettet%' kissé gonosz mosolyát5 .A1skés' maka0s boszorkány )agy. . Nem b(zom meg benne*' nem megyek el )ele*' és nem is /ekszem le )ele*.' és min*ig ragaszko*sz az #náll&ságo* oz' még akkor is' amikor az állna ér*eke*ben' ogy maga* m#g#tt agy*.

zt iszem' talán nem is )ettem le)eg%t' *e az emlékeim za)arosak. <e0lan megingott' és megrázta a /ejét5 . 6assan' apránként át ala*tak a atáron' és mire az $tols& )arázsszikra is ki alt <e0lanben' Rose min*enét nekia*ta' amije )olt. . <e0lan k#)ette. . Rose k#nnye*' biztat& mosolyt k1l*#tt /elé.*j egy per0et. 3zen lesz mit *olgozni. . Rose" Rose a /. Rose érezte' ogy a teste megremeg.Ráng&g#r0seim lettek . . !i t#rtént' amikor a m+ltkor át akartál j#nni" kér*ezte Rose. )arázslatot megint ki +zta.re rogyott' k1z*#tt a gyomrában ég% er%s /áj*alom ellen. !ég egy lélegzet' és )ége. . Némi energiát igényel )alakit 10 . !égis' Rose-nak nagyon &)atosnak kell lennie.. !ég egy lépést.3z már jelent%sen k#nnyebb )olt.7&l )agy" Rose sz+r&s 0som&t érzett a gyomrában5 7&l. sokk )égig/$tott a karján' és <e0lan rápillantott. legt#bb mágiainak ne ezére esett alkalmazko*ni a 2erem ez is' nem ogy a A#re*ék ez. tenyerébe #sszpontos(totta az erejét' és egy apr& lépést el%relépett. <e <e0lan már 0sinálta egyszer' és megjelent a =$rger Gingben' ogy /antasztik$s m&*on majmot 0sináljon =ra*b%l. 9sak gyere $tánam' és a +gy érze*' el /ogsz áj$lni' sz&lj nekem. 3gy kis a*ag )arázslat szi)árgott ki a /ér/ib&l' és Rose a sajátjá)al elyettes(tette @lyan )olt' mint a 0sipesszel #ssze/ogott )olna egy )énái a karján' és lassan ki +zta )olna. <e0lan letér*elt mellé.:ontos t$*nom. !egint. 9sak az $t&sokk. <e0lan izza*t. .mon*ta a /ér/i. !ég egy lépés. . Rose megszor(totta a /ér/i $jjait5 4zépen' lassan 0sinálj$k. :áj*alom ..

!i t#rtént )olna' a elenge*sz" !eg altál )olna .A+l sokan )annak. 3gy pillanattal kés%bb rá)ette a /ér/it' ogy tegye le' )isszament a atáron' és át ozta a ko0siját. . .Illj$nk meg itt egy ki0sit.mon*ta Rose. . Rose /ogott egy be)ásárl&ko0sit.amikor a A#re*ék lakosainak tetemes része a templomokba ára*t . . !ár m+l&/élben )an. Gatonára emlékeztette' aki ellenséges ter1leten jár' és min*en sz#gletb%l az or)l#)ész goly&ját )árja' min*en pa*l&lap alatt bombát szimatol. . . <e0lan Rose-ért ny+lt' és keményen megraga*ta a karját.nt.!i a baj" .át)inni a atáron' ennyi az egész..//ene! . . 3zt ne éz )olt /el*olgozni.9sak ártalmatlan /áj*alom. .mon*ta Rose. /ér/i o*a sem /igyelt rá. Nem kell )inni . <e0lan /elemelte.3lszalasztotta* az esélyt' ogy kiny(rj. Né ány per0 $tán 11 .mon*ta Rose. 4zeme a t#meget pásztázta' magába sz())a a /ényeket' a 0somagolások élénk sz(nét' a jobb ol*alán le)%' 0sillog& 1)eg olmikat. 3gy1tt álltak' és a t#meget nézték. . )asárnap reggel ellenére .4ebaj' min*ig )an +j alkalom. . . Gar*jai és p$skái' s%t' még Rose p$skája is a ko0siban mara*t.a Eal-!art parkol&ja zs+/oltnak t. Rose lassan /élretolta a ko0sit egy /riss )irágokkal teli p$lt oz. Varázsereje a 2eremben mara*t.. /ér/i ar0a bezár$lt' és Rose biztos )olt benne' ogy a a 2eremben )annak' a szeme mostanra már &/e érre )áltozott )olna. )arázser% kiszaka*t )olna a teste*b%l' és a sokk meg#lt )olna.. 3gymás mellett mentek' és <e0lan megállt. A+l nagy a zaj.

kér*ezte Rose. Rose éles kanyart )ett be a 0ip%osztály és a sport/elszerelések k#z#tt' és átrapillantott. -at n% k#)ette %ket' némelyik *iszkréten' némelyik ny(ltan. 3z )égtelen1l bosszantotta Rose-t. A#re*ék meg/osztotta a )eszélyes' atalom által kiéles(tett a$rát&l és a rátarti t#kéletességt%l.Cgen. baseballsapkát a ko0siban /elejtette' és a aja )égigomlott a )állán' 0sak egy b%rzsineg /ogta #ssze.2r&bálj$nk sétálni .z egyik szélesebb /olyos&n mentek )égig.-okimaszkot kellett )olna magára +znom .mon*ta Rose. . . 3gy áziasszony' aki a be)ásárl&ko0siban 1l% kislányá)al perleke*ett' /elpillantott' a ogy elmentek mellette' és egyszer. /armer rásim$lt ossz+ lábaira. r$ ásrészlegen egy n% /el +zta a szem#l*#két' lejjebb +zta am+gy is tekintélyes *ekoltázsát' és elszánt ar0ki/ejezéssel k#)ette %ket. Ctt 0sak egy /ér/i )olt' aki ki0sit keményk#tés. <e0lan átranézett' és ragyog& mosolyt )illantott /elé- 12 .z ékszerp$ltnál áll& i*%sebb n% maj*nem kit#rte a nyakát' annyira pr&bálta /el ()ni magára <e0lan /igyelmét.z ellenkez% irányb&l érkez% lány0sapat tátott szájjal bám$lta <e0lant' )i ogtak' és el$grottak az +jáb&l.<e0lan )állában eny 1lt a /esz1ltség.mormolta.rte az $jját a k#ny#kéig' megm$tat)a izmos alkarját. . . . . 4zéles )álla meg/esz1lt z#l* sportp$l&)ere alatt' amelynek /elgy. . . !ár 0sak ez iányzik' még egy kis /igyelem. Rose a /ér/ira pillantott. 7obb" . . Js a k#r1l#tte lebeg% )eszélyérzet min*en n%személy számára ellenáll atatlanná tette. .bb az átlagnál és sokkal szeSibb' *e $gyanolyan /áb&l /aragták' mint a t#bbieket' nem pe*ig gle00serb%l.4zépen lassan.en tátott szájjal bám$lt $tán$k. .

.-#lgyeim' némi tisztességt$*ást' a le et. Rose egy pillanatra megállt5 . .Vagyis borzalmas )olt. . 3gy szer. 3gy é)en át is sz()esen bám$lta )olna' +gy' ogy nem /ára* bele. :antasz.!ost pe*ig birtokszemlélet. =orzalmas *olog gaz*agnak és ész)eszt%en j&kép.j1k.' anem ész)eszt%en j&kép.J*es Cstenem! . leg$t&bbi estélyemen )eszeke*és t#rt ki miattam. . 4zegény *rágám' ogy b(rta* e**ig" .<e0lan meg/or*$lt' és Rose $gyanennek a mosolynak a 0(mzettje lett. .. /ér/i $n*or(t&an #nelég1lt képet )ágott.-agy* abba. 7elent%s szám+ /iatal n% azért érkezett a elysz(nre' ogy matrimoniát$sba 0sáb(tson' és né ány$k é*esanyja tettlegesség ez /olyamo*ott. Cgen. Nem agyja' ogy Rose kereke*jen /el1l.z imá*& t#meg' +gy t.Ae át azt gon*olo*' j&kép. Vérzik érte* a sz()em. . )égén még láza*ás t#r ki.z egyik /iatalabb lány /elsikoltott' mint egy megolajozatlan ajt&. . .Q' térj már maga* oz! Nem 0sak j&kép.nt' n%tt. t#meg /eloszlott.nek lenni' és állan*&an n%k társaságában lenni. Valaki azt motyogta5 . .3zt mon*ta Rose atározottan. )agyok.en borzalmas. )agy.<e0lan' nem )agyok )ak. 8on*olo*" !ég so a nem t#rt ki miattam láza*ás. 13 .-agy* abba! .Aalán /elzaklat" .. lány meg/or*$lt' és megsemmis(t%' /e**% pillantást )etet k#z#nség1kre5 . . .0sattant /el Rose. . ismételte meg a /ér/i. !it agyjak abba" ..Rose tettetett szánakozással /els& ajtott.

Rose megrázta a /ejét' és egy *oboz kék gyertyát pottyantott a kosarába.zt iszem' jobb )olt' amikor még jeges kék)ér. . )oltál. - 14 ..

. ./elelte Rose.19. !in*en t1skémmel egy1tt. 4o a nem taga*ná meg' ogy kij#jj#n .4zerinte meg)al&s(tja azt a ter)ét' ogy az #)é legyek. =alol*alt 7a0k 1l*#géli /eny%/án' és $tálkoz& képpel nézte a )izet. )(z meg0sillant a *él$táni nap/ényben. !aj* nagyjáb&l /élméteres )essz%ket )ágott' min*két )ég1ket ki egyezte' maj* a megjel#lt pontokon lesz+rta a r$*akat. tette ozzá magában' mert )ala ányszor ez eszébe j$tott. gyertyákat ráer%s(tette a r$*akra' és /e ér r$ aszár(t& k#telet /esz(tett ki k#zéj1k. 'n &edig egy ostoba liba agyok. -aját átrasim(totta' némi r$ganyosság k#lt#z#tt lépteibe. . teraszajt& ki)ág&*ott' és nagyi 0satlakozott Roseoz' Jléonore most már jobban /estett. 8eorgie o*a bent mara*t. a sz()e gyorsabban kez*ett )erni. 3gy árom méter széles és egy méter magas' 4an*-n-4$n /el/+j at& +sz&me*en0e állt a pázsit k#zepén. <e0lan )ett egy mér%szalagot' és /igyelmesen lemérte a me*en0ét%l )al& tá)olságot' /e ér /estékkel jel#l)e meg a pontokat. )eran*ár&l néz)e a k#tél #sszetett geometriai alakot ábrázolt5 egy étág+ 0sillagot' ami egy k#rt zárt k#zreZ a 1B .Cgen . .Geményen pr&bálkozik' mi" Rose b&lintott.leg abban reményke*)e' ogy el/ele*keznek r&la.e ez t+l j&l ne)elt )olt -' (gy elb+jt a pa*láson' )al&sz(n. Nagyi pislogott5 .3zt % maga mon*ta" .3z a /i+ meg mit m. fejezet Rose a )eran*ár&l /igyelte <e0lan el%kész1leteit.)el" . 6ebám$lt a pázsitra . .

mon*ta Rose. !iel%tt min*ennek )ége' )éres k#nnyeket /og s(rni! Rose megborzongott. . .mon*ta Rose.me*en0e pontosan k#zépen )olt. . pe0sétek' ezek a misztik$s jegyek leggyakrabban a megi*ézésben és az alk(miában )oltak asználatosak. .. /i+k meséltek neke* 9ass ornr&l" Jléonore szeme els#tét1lt' k1l#n#s' raga*oz&szer.mon*ta Jléonore nagyi.mormolta a nagyi. Cgen' meséltek.mon*ta nagymama. Némelyik )arázslatos lények igazi ne)ét jelentette' némelyik pe*ig )arázser%t )ezetett a mintákba.mon*ta k#z#mb#sen' ar0a ijeszt% )olt. Js a megtalálj$k' egész 3ast 6aporte atalmát rá$sz(tom maj* azért' mert ozzá mert érni az $nokáim oz. . k#tél keresztbement' alá' /#lé' megint alá' és )isszatért a kiin*$lási pontra.zt iszi' ogy elb+j at a áts& $*)ar$nkban' mi" !i maj* megtalálj$k. tekintete lett5 . .Fgy látom' egyetlen zsin&rt asznált . Rose már korábban is megpr&bálta tan$lmányozni a pe0séteket. . 0sillag kez*%pontjánál áll(totta /el' 16 .bszol+te pe0sét .Cgen. Rose megtalálta a 0som&t' és megpr&bálta tekinteté)el k#)etni a k#telet. Rose számára min*ez &t $nalmas )olt' *e rá)ette magát' ogy megtan$lja az alapokat.Ctt )an az 3r*%ben .Cgen . . .Cgen" . Jléonore k#r1l )arázslat lenge*ezett' s#tét és ijeszt%' mint )alami /ekete szárnyak. <e0lan jelent meg a ko0si/eljár& /el%l' a kiste era$t&r&l el ozta a grillez%t.3z egy pe0sét .Nagyi" .. -ol más ol lenne" .2ersze . .

baj az' ogy át kell ny+lnom a atáron át' !ágiába. . .A$*om' gyermekem.<e megi*ézel )alamit" . Js megk#t#m a )(z ez.z $*)arban <e0lan meglo0solta a /aszenet gy+jt&/olya*ékkal' és meggy+jtotta.mon* ta nagyi. 3léonore meg)eregette Rose )állát' és bement.némi /aszenet rakott rá' és o*a)itte a nagy /éme*ényt' amely tele )olt porrá %r#lt gy&gyn#)ényekkel.Nagyi /els& ajtott. . /ér/i /intorgott5 .!ég egy marékkal rász&rt a t.8eorgie miatt teszem. .s#tét )arázsereje elt.8on*olo*' ogy képes seg(teni 8eorgie-n" kér*ezte Rose. Rose &)atosan rápillantott . . 3 ez némi )arázser% kell. Js e ez a t$*ás oz <e0lan a k$l0s. . . /él kamrám benne )an abban az e*ényben . <e0lan egy marék gy&gyn#)ényt *obot a t.nt' mint a so a nem is létezett )olna.. . A$*om. lángok /el0saptak' és a brikettet nyalogatták. Irtani nem árt at neki' azt iszem.zre.zre. .. /ér/i egy t+lméretezett )illá)al széttologatta a szenet' és a szikra/el % k#zepette a lányra pillantott.3gy képet. -!in*en mást megpr&bált$nk.z é es lángok belekaptak a n#)ényekbe' a le)eg%t aromás /1st t#lt#tte meg.. . . . Rose le$grott a )eran*ár&l' és o*ament <e0lan ez. @lyan sok min*en )an' amit még nem t$*nak. 4z1kségem lesz egy ál*ozatra' 0sak nem t$*om' ogy elég lesz-e' amim )an.<e a nem akarsz elmenni )ele' nem kellene seg(tene* neki.Nem. .9sak kér*eztem. . . . 17 .zt ter)eze*' ogy megi*ézel egy *émont" kér*ezte Rose.

. :el0saptak a lángok. -áromé)i tartalék. .. Rose le1lt mellé a /.3z 0sak aj . <e0lan áta*ta a kést Rose-nak' aki áta*ta 7a0knek. . . /i+ le)ágott egy tin0set a ajáb&l' és a t.. aja*! . ajat a lángok k#zé )etette. .ztán <e0lan megraga*ta a saját aját' el% +zta a kéés le)ágta.z illatos /1stbe b$rkol&z)a nem e)iláginak t. <e0lan rázen*(tett )alami monoton kántálásra. .. /ér/i angja egy/ajta transzba ringatta. .3zért n#)esztettem meg . Valami megl#kte Rose k#ny#két' aki /el$grott. . .zbe *obta. legt#bb n% inkább meg alna' mint ogy le)ágja a aját . . me*en0ében le)% )(z /elb$gyborékolt' /elemelke*ett' atalmas' áttetsz% k$polát alkotott. .mon*ta' és a me*en0ében le)% )(zre pillantott.zbe *obta. )arázslat els%' této)a nyomai megjelentek a szár(t&k#tél k#r1l. Rose nem ismerte /el a nyel)et' *e érezte a /ér/i er%/esz(tését és a pe0sétben $ralko*& )arázser% )ibrálását. Rose /elállt' #ssze/ogta a aját' és kiny+jtotta a kezét.mon*ta Rose. . 18 .7a0k! 7a0k komoran ránézett' és kiny+jtotta a kezét.k#*ést%l. <e nem elég. /ér/i maj*nem /él &rán át kántált' ar0a reszketett az m.@lyan gyorsan t#rtént' ogy Rose 0sak kapko*ott le)eg% $tán.re.!i az" .Aartalék atalom.4okkal t#bb min*ent is /elál*oznék' ogy 8eorgie életben mara*jon. .. me*en0ében le)% )(z els#tét1lt. Rose egyetlen éles nyisszanlással le)ágta a aját' és a t. .nt' olyan )olt' mint )alami arkán )arázsl& egy t1n*érmeséb%l. /ér/i áta*ta neki a kést.Iáá! .jegyezte meg <e0lan. . .

állap(totta meg Rose' és #sszeborzolta 7a0k aját. !aj* szépen b&logat rá' és /olytatja azt' amit e**ig is 0sinált.. 8eorgie /els& ajtott. Né a pe*ig *émon. pa*lás az #)é és 7a0ké. . <e0lan o*ament ozzá' és leg$ggolt mellé' ogy megnézze a /émkeretet' amit a kezében szorongatott. - Valaki j#tt /el/elé a pa*láslép0s%n. Aiszta i*%po0sékolás.nt' a aja az egyik ol*alon osszabb )olt' mint a másikon. Né a /el/e*ez% )olt' mint apa. !egint elbeszélgetnek maj* arr&l' ogy a *olgokat m$száj agyni meg alni' ogy >a természet a maga +tját jár assa?. @*alent a ázban Rose a kosz és a z... -ossz+' sz%ke' l&/arokba k#t#tt aja elt. pa*lás 0so*álatos ely. . 8eorgie el)onta tekintetét a képr%l. na*rágot )iselt' és )ilágos inget' a /ején etykén 1lt a áromsz#glet. képen 9let$s nagyapa állt. kalap. . -atalmas lom egyek sorakoztak a /al mellett5 k#ny)ek' /egy)erek' rozs*ás szerkenty. .k' rajzok' pergamenek. megállt egy pillanatra' magába sz()ta a omály és a kin0sek lát)ányát' 8eorgie-ra pillantott' aki egy keskeny ablak mellett 1lt' egy bokszzsákon. Né a elképzelte' ogy kal&z' mint a nagyapa' és a aj&ja kin0sekkel )an megrak)a. 8eorgie szeretett i*e/ent lenni 9sen*es ely )olt' és itt álmo*oz atott. 3gy karabély' 1N . Nagyon magas )olt' a aja )#r#s' b%' s#tét sz(n. 8eorgie átny+jtotta <e0lannek.=orzalmas szaga )an .rza)ar min*en morzsáját /elszámolta' *e itt min*en poros és ren*etlen )olt.nt és a /eje aszimmetrik$snak t. 3gy sz%ke /ej jelent meg' aztán <e0lan t#bbi testrésze is k#)ette. .. )(z z$bogott' még egyszer gejz(rként /el0sapott' és alakot #lt#tt. kék)ér.

.6átom.egy régi m$skéta pi ent a )állán' jobb kezét a p$skat$son ny$gtatta' a p$ska0s% a nyaka mellett ny+jt&zott. .Nagyapa . 20 . Itmásztak a k#teleken.Gész(tettem )alamit neke* .séges és kimon* atatlan$l megb(z atatlan. G#r1l#tte nagy' bonyol$lt mintázat' k#telekkel és r$*akkal.!eg$ntam.!i lett a aja**al" . !ez%k és er*%k )ették k#r1l' amelyek aztán z#l* legel%nek a*ták át ely1ket. .4zeretném' a )elem j#nnél' ogy megnéz*. /élg#mb teteje lágyan' ez1st#sen 0sillogott' és 8eorgie a /al$ min*en egyes részletét látta5 a k+t k#)eit%l kez*)e a k#r1l#tte /$tkos& kis lényekig min*ent.mon*ta <e0lan. !ásik kezében ossz+ t%rkar*ot tartott' kissé ráne eze*ett' mint a sétapál0a lenne' 4zemében %r1lt j&ke*) lángolt. .mon*ta 8eorgie' arra az esetre' a <e0lan nem találta )olna ki. 8eorgie k#)ette a /ér/it a ázon k()1lre. 8eorgie b&lintott' és ránézett' )ár)a a kisel%a*ást. /élg#mb#n bel1l egy kis telep1lés látszott' g#rbe k$ny &kkal. pázsit k#zelién egy gyerekme*en0e )olt. . . . . . . . me*en0e k#zepén átlátsz& /élg#mb emelke*ett' a )izet )arázslat tartotta #ssze. <e0lan átlépett a mintán' m(g 8eorgie átb+jt alatta' és egy1tt ott álltak a szélén.mikor el%sz#r le)itte a kepét' ogy megm$tassa a nagyinak' nagyi 0settintett a nyel)é)el' és (gy sz&lt5 >A1zesen .? 3z$tán egy egész napon át nem mosolygott' és 8eorgie elrejtette a képet a pa*láson a t#bbi olmijá)al egy1tt. Gis' ember ez asonl& r&ka/ormáj$k )olt' piros' barna és /ekete #)1k. lények kis /ela*atokat ajtottak )égre5 )izet 0ipeltek' a mez%n *olgoztak' tet%t ja)(tottak. Nagyi azt mon*ta' ogy olyan' mint 7a0k' /eln%tt kia*ásban' kal&zjelmezbe #lt#z)e.

6étre oz atsz es%t' *e létre oz atsz szárazságol is. . . 3gy)alamire képes' *e azt nagyon j&l t$*ja.<e0lan o*alépett az ol*alá oz' a ol a /élg#mbb%l egy kap0sol&tábla emelke*ett ki.Nem. szám(t&gépt%l elér%en' a UillUorl*nek nagyon spe0iális 0élja )an. .)#l)e bám$lta. 3z a mágiabeli )erzi&ja' 0sak . . . 2raktik$s okokb&l nagyjáb&l olyan' mint a a )al&*it bo0sátanám a ren*elkezése*re. . .z egész els#tét1lne. 3zek )arázslat alatt )annak. r&kák /elmásztak a k$ny &k tetejére.8eorgie megb.!i ez" . 3gy UillUorl*.3z a )ilág egy szim$látor. -a szétt#rné* a /élg#mb#t' nem )e etnél ki egyet sem. Ae irány(to* a )ilágot. . A$*o*' mi az a szám(t&gép" kér*ezte <e0lan. .-ossz+ i*eig tartott" . 3z 0sak egy k&pia' egy másolat. 3zt néz*! . <e0lan a gombokat 0sa)argatta. 8eorgie /igyelte a r&kákat' a ogy ossz+ geren*ákat 0ipeltek )issza a k$ny &j$kig5 . !on* ato*' ogy a árom*imenzi&s t1k#rképe. V(z emelke*ett a /élg#mbben' és beter(tette a mez%ket.Jlnek" . 4zigor+an tekint)e t$laj*onképpen nem is léteznek. gimnázi$mot. Aessék. !aga a *olog ott on )an' a ázamban.Cgen.3ltekert egy gombot. . 3nge*i' ogy tan$lmányoz* a 0i)ilizá0i& /ejl%*ését' és lát as*' ogy miként ala* el%re. szerkezet pontos mása' )(zb%l és )arázslatb&l' és )arázser% kap0solja #ssze az ere*eti)el. -3z asonl(t ozzá. /élg#mb belseje 21 . <e0lan lekap0solta' és a )(z )isszament.z érettségi projektem ez kész(tettem' amikor be/ejeztem .kér*ezte )ég1l.3gy pár é)ig.

!ost a )áros a )ilágon bel1l )an. .6áto* a jelet" . . .z #regek nem alnak meg' és egyre t#bb és t#bb gyerek sz1letik. .mon*ta 8eorgie. .meg/or*$lt' és egy kis' /e ér /al+ )árossá lett' a ol kertek és /aragott' /e ér tornyok )oltak. .A+lnépese*és. )áros koszos lett és s#tét' ép1letei omla*oztak. 22 .3gy kis ablakban le)%' )(zszintes *$pla 0sa)arra m$tatott. Van elég élelem' az i*%járás kellemes' és a társa*alom )irágzik. <e0lan o*any+lt' ogy +jrain*(tsa. generá0i&s élettartamot a )égtelenségig meg osszabb(tottam. .ztán a )áros terjeszke*ni kez*ett.Ne! 6átni akarom! . Gissé /el is gyors(tottam a *olgokat' (gy nem egy egész éjszakán át /og$nk bám$lni egyetlen jelenetet. k#penyes r&kák tartottak kisel%a*ásokat tan(t)ányaiknak a kertekben' )ágtak át a pia0on' és tán0oltak egy téren' a ol két másik r&ka k1l#n#s /ormáj+ zeneszerszámon játszott.z $t0ák alag$tak lettek' a tornyok magas szerkezetekké )áltak. . -+sz per0 alatt a )aros teljesen bet#lt#tte a g#mbboltozatot.pr&' )ilágos sz(n.s$ttogta 8eorgie. . -3z egy átlagos )áros' amolyan alapértelmezett )áros' !in*en ren*ben zajlik.. <e0lan megnyomott még egy gombot. -armin0 per0 m+l)a a lények elkez*tek el $llani az $t0ákon' elkez*tek t$rkálni a mo0sokban élelem $tán. lények a zs+/olt $t0ákon botorkáltak. . A+l sokan )annak. !eg#l etik egymást' *e nem alnak természetes alált. Nin0s elég élelem és ter1let. Vala ányszor szeretnél )isszamenni' nyom* meg a jobb ol*ali gombot' és +jrain*$l a ren*szer.!i t#rténik" . =et#lt#tte a mez%ket' n%tt' n#)eke*ett' egyre magasabbra és magasabbra. . 8eorgie pár per0ig /igyelte a )árost. 3zek most al atatlanok.z els% pár per0ig semmi nem t#rtént. .

6ángok 0saptak /el. kis r&kák megették egymást. Né a 0sak a alál áll(tja meg a /ert%zés terje*ését. !egették egymást. . .kér*ezte <e0lan. kis )áros +jra megjelent. 8eorgie megrázta a /ejét. . . Pt per0 eltelté)el az egyik r&ka k# #gni kez*ett.kér*ezte 8eorgie. 8eorgie megtántoro*ott' és arrébb lépett a g#mbt%l. . . Pt per00el kés%bb egyes r&kákat meglán0oltak' a )(z ez )ittek' és kényszer(tették %ket' ogy belemenjenek. . 3z a betegség nem #li meg %ket' *e nin0s rá gy&gyszer.Ráj#ttek' ogy a to)ább szaporo*nak' ki/ogynak a elyb%l. .mikor elkez*tek elesni a kimer1ltségt%l' 8eorgie megkérte <e0lant' ogy in*(tsa +jra.Nem lesz szép lát)ány . k# #gés el%sz#r a szomszé*jaira terje*t át' maj* to)ább' beker(tette az egész )árost.A$*om. 8eorgie még épp i*%ben pillantott rá a /élg#mbre' ogy lássa a ka)arg& s#tétséget.=etegek' *e nem t$*nak meg alni./igyelmeztette <e0lan. lények ban*ákba t#m#r1ltek' és széttépték egymást' a letépett )égtagokat /el/alták. arma*ik k#r az els% t(z per0ig j&l ment' és 8eorg(r már reményke*ni kez*ett' am(g egy 0sapat i*%sebb r&ka el nem kez*te botokkal 0sapko*ni az +j ép1letet..kér*ezte 8eorgie' mik#zben /igyelte' a ogy meg/$lla*nak. !iért" . . :olytass$k. Val&sz(n. Nem akarják' ogy meg)áltozzon a )áros .mon*ta <e0lan. jár)ány . <e0lan agyta. :igyelték' a ogy a r&kák botorkálnak a s#tétben' és k(nj$kban k# #gnek. Rossz$l érze* maga*" . .leg %k azok' akik az akarták' ogy 23 .magyarázta <e0lan. !áso*ik k#r. !iért 0sinálják" .

)eran*a másik )égén <e0lan szeme /elpattant. A$*o*' ogyan kell )isszatenni az alapértelmezési tartományba.. t#bbiek )al&sz(n. -a bármi baj )an' /elj#ssz és sz&lsz nek1nk' j&" 8eorgie átrapillantott. . . =e kéne j#nn#*. <e0lan /elegyenese*ett. . . )áros 0sak ekkora mennyiség. .mon*ta' és a g#mb#t bám$lta. Val&sz(n.8eorgie az ajkába arapott' a ogy a r&kák kis r&kak#lyk#ket oztak el%' és bele ajigálták %ket a t&ba. @*ament a kap0sol&táblá oz' és megnyomta az +jrain*(t& gombot. . . r&kát képes ellátni' (gy kontrollálják a elyzetet. 7a0k bizlosan le)ette a karpere0ét éjszakára. 3gy kis i+z áta /elett nézett rá' aki #sszeg#mb#ly#*)e al$*t mellette. N%)ére át#lelte. 3nnyi elég )olt neki. . -a még egyszer +jrain*(tja' talán min*en ren*ben lesz.leg egész éjjel kitart' *e kétlem' ogy tizenkét-tizen#t &ránál t#bb i*%nk lenne' sz&)al a egy ki0sit még nézni akaro*' akkor most nézeges*. !$száj' ogy ren*ben legyen. 24 .Jn most bemegyek. )eran*án nagyi és <e0lan éppen takar&kat ren*ezgetek.!aj*nem éj/él )an.. . .4emmi baj ./ejl%*j#n a )áros.leg +gy *#nt#ttek' ogy a népességnek $gyanolyannak kell mara*nia.7& .leg azért' ogy szemmel tartsa a test)érét. !$száj' ogy j&l )égz%*j#n. 8eorgie érezte' ogy Rose karjai #sszezár$lnak k#r1l#tte.<e. 8eorgie a lép0s%n 1lt' és átkarolta a saját tér*ét. . Rose megrezzent. Rose akkor ébre*t /el' amikor a nap/elkelte els% s$garai meg/estették az ég alját.<e0lannel +gy *#nt#tt1nk' a )eran*án alsz$nk' ogy szemmel tarts$nk tége*. 8eorgie megrázta a /ejét. .!ég egy ki0sit. .mon*ta 8eorgie' és a kap0sol&tábla $tán ny+lt. )arázser% )al&sz(n.

Nagyapa meglátta. )áros most j&l néz ki .s$ttogta.:ára*t )agyok . Rose meg#lelte' és megp$szilta a aját. !#g#tt1k <e0lan alkan /elállt' és /elemelte a kar*ját. . !ás ogy nem le etett. 17 .9sak szeretném látni %ket.mon*ta Rose. . !$száj )olt. . egek. <e egy1ttérzése t#bbet ártott )olna' mint amennyit asznál. .Nem. <e0lan az este elmagyarázta Rose-nak a kon0ep0i&t' m(g Rose a /ér/i aját )ágta' ogy ne legyen aszimmetrik$s. lény' aki )ala a 9let$s )olt' 0sipás szemekkel nézett rá5 . !aj* még egy. 8eorgie o*alépett a /.mon*ta.lt lényeken. 7#ttek a gaz*áj$k oz' es /élk#rben le1ltek k#réj1k. Gészen állok .!in*ig elromlott. 3gy per0 eltelt.mon*ta Rose.z ágak meg ajlottak' egy kis mos&me*)e /$tott ki a tisztásra.Várjatok! . G#nnyek gy. Jléonore megsimogatta a aját.z élet nem arr&l sz&l' ogy meg al$nk-e' )agy nem al$nk meg.Nem nézett Rose-ra. 8eorgie omlokán izza*ság 1t#tt ki. .!ég a legr$galmasabb emberek is t#rékenyek. 8eorgie a kezét nagyapa )állára tette' és )égignézett az #sszegy. .ltek a szemébe. 7a0k ala*t el%l' kar0s+' ma0skaszer. hogy ez a gyerek még életben an. bokorban )alami megrezzent. Jlj1nk +gy' ogy b1szkék és bol*ogok le ess1nk. Ó. . 3gy ma*ár rep1lt o*a' és szállt le.Rose kibontakozott a takar&kb&l' és o*ament' le1lt 8eorgie mellé. árnyék' maj* Rose 272 és 8eorgie' akinek a mély #sszpontos(tás ki1lt az ar0ára' maj* <e0lan' és )ég1l nagyapa' aki morgott és mormogott magában. 8eorgie /els& ajtott' és kitárta a karját. 8y#ny#r. Gienge*ték nagyapát a /észerb%l' és bementek az 3r*%be. 7#ttek $grán*oz&m&k$sok' egy /$r0sa /ej/ormáj+ kisk$tya. Nagyot nyelt' és lassan elsétált mellett1k. -anem arr&l' ogyan élj1nk elyesen' 8eorgie.. . de sokan annak% <soda. )áros ragyogott a g#mbben. !ost' a ogy ott 1lt mellette' a kis/i+ #regebbnek t. 9sak j#ttek és j#ttek a sér1lt' sebes1lt' megt#rt lények' akiket 8eorgie j&akarata meggy&gy(tott. 8eorgie #ssze +zta a )állát. 3gy nagy tisztásra értek' a ol ta)aly <ono)an lak&ko0sija porig égett' kis (ján /elgy+jt)a az egész 3r*%t. 3z alatt az egy &ra alatt 8eorgie kétszer s(rt' Rose kétségbeesetten szeretett )olna o*amenni és !38)igasztalni. .z élet azért olyan nagy kin0s' mert r#)i* . Rose a me*en0ére pillantott.mon*ta. Nagyapa le orgasztotta a /ejét.C*eje elmenni . . Valami mély *olog t#rténik 8eorgie)al' és ezen egye*1l kell kereszt1lmennie. .Viszontlátlak még" 8eorgie megrázta a /ejét5 .zért' mert agytam %ket meg alni. Rose nagy le)eg%t )ett... . .z#tt és ázott' és $n*orral égnek emelte a kezét' mik#zben megpr&bálta Rose megnyirbált aját )alami ren*es /riz$rá oz asonl& /ormain alak(tani.sz&lalt meg Jléonore nagyi angja. Jléonore megállt mellette' és 9let$s át#lelte a tér*ét. Rose egy &rán át /igyelte az ablakb&l 8eorgie-t' m(g Nagymama . . .ben 1l% nagyapá oz' és meg#lelte.nt' Gomolynak' szinte komornak. Rose meg/or*$lt. !ég egyszer' $toljára. Pt)en é))el )issza/orgattam az i*%t.!e**ig mara*tál /ent" .3gész )égig. 3gy alomnyi kis0i0a botla*ozott ki' %ket egy #reg' áromláb+ labra*or k#)ette. Jléonore ott állt m#g#tt1k az #s)ényen.

8eorgie megtántoro*ott. .3nnyien )annak" .Ren*ben .Viszontlátásra. Jléonore lába mellett nagyapa teste porrá omlott. . !ég egy pillanat' és a 0sontj$kig szétrot a*tak.. /i+ b&lintott' maj* (gy sz&lt5 . 8eorgie b&lintott. . Nagyapa p$ án a /#l*re esett.Ren*ben )an' 8eorge.mon*ta remeg% angon. . J*es' boml& +sszag t#lt#tte be a tisztást. . !in* a négyen meg/or*$ltak' és elin*$ltak )issza a ázba. 8eorgie ajkai egyetlen sz&t /ormáltak5 . !iel%tt Rose elér ette )olna' <e0lan /elkapta.mon*ta Rose.!ostant&l kez*)e kérlek' ()j 8eorge-nak. 272 1K . .J es )agyok.Cgen" .8eorgie /elemelte a /ejét <e0lan )állár&l.z állatok szétol)a*tak' szétesett $lláj$kb&l )ála*ék 0s#rg#tt a /#l*re. Rose gyomra /elka)aro*ott.kér*ezte. . Jléonore ki1r(tette az egyik za0sk&t' amit a zsebében or*ott' és &)atosan beletett a poráb&l egy ke)eset.7&l )an . . . lények a /#l*re z$ antak. -alk ang allatszott a /élk#rb%l' mint a az él% alottak' akik nem t$*tak lélegezni' min* egyszerre )ettek )olna nagy le)eg%t.!ost már le et.Rose" .

!in*ig is reméltem és pr&bálkoztam' *e a lelkem mélyén )ala ogy megbékéltem a gon*olattal' ogy egy napon maj* el/ogy' elég' mint egy gyertya.mon*ta <e0lan. 9sak. .G#sz#n#m' ogy megmentette* a test)éremet. gyerekek r$galmasak .20. . @*abent 8eorge +gy /alt' mint a é)ek &ta nem e)ett )olna' és nagyi bol*ogan p+pozta tele a tányérját' és persze 7a0két is. !egmentette* 8eorgie-t. A$*om' ogy ez )issza/ogta a /ejl%*ését. teraszajt& kiny(lt' és alk lépések k#zele*tek.Rose eltakarta az ar0át..Ae megmentette*. 3gyszer nagyi meg én t(z napra elaltatt$k' remél)e' ogy az #sszes lénye meg al. 3gy ossz+ per0ig nem sz&ltak semmit' maj* Rose neki*%lt a /ér/inak' és ajká)al s+rolta az ar0át5 . .2r&báltam seg(teni neki .mon*ta Rose. . . 3gyszer.6e ajtotta a /ejét. <e $gyan+gy to)ábbra is elsz()ták az életerejét.@lyan rég&ta éltem ebben a /élelemben.Nem t. Négy é)e néztem' a ogy egyre /ogy.leg so a nem lesz olyan magas )agy er%s' mint amennyire kellene.. . 1N . <e0lan le1lt Rose mellé a lép0s%re.mon*ta <e0lan..!in*ent megtettem' ami eszembe j$tott. Val&sz(n. fejezet Rose a )eran*án 1lt' kezében egy 0sésze teá)al. .nsz t+l bol*ognak . . 3z borzalmasan /og angzani' *e meg )oltam gy%z%*)e r&la' ogy nem le et seg(teni rajta.en nem is t$*om' mit mon*jak. Rose el +z&*ott' miel%tt a /ér/i megérint ette )olna. . .. -até)es korában kez*ett /eltámasztani lényeket. @lyan álás )agyok! Nem szeretném' ogy azt gon*ol*' ogy k#nynye*én )eszem.<e' az )agyok. . meg/elel% étren**el és sporttal amar $toléri magát. .zt iszem' ez )olt az egyetlen m&*ja' a ogy el t$*tam )iselni.

.. =iztos )oltam benne' ogy semmi j& nem s1l ki bel%le.. -!iattam. !ég so a nem támaszko*ott életében senkire. Wgy nem.mon*ta <e0lan.mon*ta <e0lan. Nem is t$*om' miért mon*om el.. =iztonságban érezte magát' /élt elenge*ni' rettegett' ogy a elenge*i' zokogásban t#r ki. .en.mon*ta a /ér/i. el )agyok )esz)e. . Pnz%ség' sz#rnyen angzik' és szégyellem magam miatta. 7&l képzett' )eszélyes és 1gyes' *e min*ig is iányzott bel%le az áll atatosság és a /egyelem' ami a oz sz1kséges' ogy az ember igazán j&l bánjon egy /egy)errel. 4z1ksége* )an rá.<e Eilliam a baráto*. 3r%sebben kellett )olna pr&bálkoznom. Volt )alami 0sen*es er% az #lelésében' és Rose o*ab+jt' beleb+jt a melegségébe és a b%re illatába.4zinte /élek el inni.kkor t$*tam' *e mit mon* attam )olna" >Ne' Eill' inkább alj meg"? . . 9ass orn árom é)tize**el i*%sebb nalam. !int egy /$t&' akinek le/+jták a )ersenyét /éli*%ben . Rose el +z&*ott.!iért tette 9ass orn" . <#bbent )agyok.zért kellett neki Eilliam' ogy /el asználja ellenem Eilliam bármilyen pengé)el alálos' /%leg a késsel. . . . Gérlek' 1lj itt )elem.3gy ro a*éknak éreztem magam.z iszem' már akkoriban is ter)ezgette ezt az %r1letet.kér*ezte Rose. -.. =ol*ognak kellene lennem' *e egyszer.kkor éreztem (gy' amikor 9ass orn megmentene Eilliamet . .Nem /oglak el(télni. -a penge)áltás k#)etkezik be k#zt1nk' simán lekaszabolom. 3zt % maga is nagyon j&l t$*ja. . Gis 0sen* állt be. 6egjobb pillanataiban zseniális' *e egy k#z)etlen ar0ban nem sokat ér. .-a** #leljelek át! . /ér/i magá oz +zta' atalmas karját a átára tette.Cgen.

Nem. 9ass orn #r#kbe /oga*ott /iaként érkezett. . k#)etkez% pillanatban min*ketten elt. Na.mon*ta <e0lan alkan. . !it mon*ott" . .Nos' nélk1le* kell élnie . Rose a /ér/i ar0ára pillantott5 4ajnálom. Nem )olt ajlan*& sz&ba állni )elem. Van nekem is belesz&lásom" .zt mon*ta' ogy neki so a nem )olt 0salá*ja' *e min*ig is szeretett )olna' mi pe*ig beleill1nk a képbe.jelentette ki <e0lan egy gle00ser melegségé)el a angjában. -a meg/elel a ki ()ásoknak' <e0lan jogot /ormál at rá.6eginkább megpr&bált rá)enni' ogy elmenjek )ele. . t$laj*onába ker1l. Ae beszéltél )ele. . 6eg$toljára pe*ig azt mon*ta' ogy azért kellek neki' mert egy1tt )agy$nk a /i+kkal.-a nemet mon*asz' el kell /oga*nom. .leg azt gon*olta' ogy s1lt bolon*. Nem /eleség lesz' nem barát' szeret% )agy egyenrang+ társ. Gi*er1lt' ogy miért" .mikor /elesk1*#tt' még nem ismerte Rose-t' és )al&sz(n. Nem t$*om' ogy azért )olt-e *1 #s' mert képtelen )oltam elintézni a szaba*on bo0sátását' )agy 9ass orn mon*ott neki )alamit r&lam.ntek. j$.Ae az enyém )agy' és nem kap at meg. )olt. 2ersze' most ezt mon*ja. <e0lan min*ig min*ent elter)ezett.3z elég )églegesnek angzik. -anem t$laj*on. <e az' amire /elesk1*#tt' egyértelm. . Fgy /ogalmazta meg az esk1jét' ogy a le et% legt#bbet nyerjen )ele a le et% legkisebb ko0kázattal' és a saját jelenlétére' )alamint Rose /élelmére szám(tott abban' ogy )ég ez is )iszi. .2ersze' ogy )an .!i$tán Eilliamet szaba*on enge*ték' találkoz$nk az egyik i)atalos )a0során' amit Hkegyelmessége a*ott. =ár0sak rá)e etné' 21 .

k#z#lte <e0lan.!ib%l gon*olo*" . Js Rose ráj#tt egy egyszer. . Jpp annyira nem illett a /ér/i )ilágába' a ogy az nem illett az #)ébe. <e szeretni %t és )ele lenni nem $gyanaz. <e0lan akarta %t. . . /ér/i nem értette meg.mon*ta <e0lan. 4zerelmes <e0lan 9amarine-be. 4z()e gyorsabban *obogott.z i*egesség g+zsba /onta a sz()ét. <e akkor nem ismerte )olna meg. .mi Eilliamet illeti' nem t$*om' mi az #r*#g#t m.)el' *e kétlem' ogy seg(t 9ass ornnak . !ég min*ig kék)ér. 3lképzelte' ogy a /ér/i kisétál az ajt&n' és so a t#bbé nem tér )issza.ogy bizony(tsa be5 igazat mon*ott! 4o a nem bántaná a /i+kat' so a' *e so a. .. Rose nagyot nyelt.állap(totta meg alkan .=ármilyen )eszélyes is 9ass orn' att&l még irra0ionális' és ez gyeng(ti Rose megrázta a /ejét' és kényszer(tette magát' ogy kiszaba*$ljon az #leléséb%l. .. 3lme etett )olna. 9ass orn az els%. .. tényre. 3gyel%re meg kell tartania az aggo*almát magának.!in*ig )an remény .' és Rose. legnagyobb /enyegetésre kon0entrált' és talán j& lenne' a % is $gyanazt tenné. Rose megpr&bálta elképzelni' milyen lett )olna' a aznap sz& nélk1l elmegy. Rose ki ()ás )olt a számára' és a ogy nagyi mon*ta' <e0lan nem t$*ott ellenállni neki. Gi0sit k#zelebb *%lt ozzá' biztos(tékot keres)e' ogy még min*ig ott )an' annak ellenére' amit gon*olt r&la.Eilliam kit1ntetett )eterán' t#bb mint egy é)tize*et . . Rose-nak se ozománya' se rangja nin0sen. Js mi lesz' a megszerzi" 3gy nap maj* egymás mellett ébre*nek /el' <e0lan 9amarine gr&/ja lesz' akár ány ter1let lor*ja' és % még min*ig 0sak Rose lesz. torka #sszeszor$lt.Nin0s remény a szám$nkra .

3gy /ér/i jelent meg az +t )égén.A$*om' ogy mit teszek maj*' a egyszer megtalálom. 9ass orn /él é)nél to)ább nem b(rta a légi&ban.Nem t$*om. 8on*oltam' j&' a t$*o*. 3ngem is bosszantana. ..legalábbis 0s$pán $*)ariasságb&l. . .9sak annyi )olt a *olga' ogy sárkányokat tan$lmányozzon' abban is k$*ar0ot )allott.. pokolba is' a légier% k$tatási részlegénél se b(rta sokáig. .Aeszek rá! . . .Aizenegy é)et agytam ott a légi&nál' ogy megmentsem %t. . 3gyáltalán nem tisztelem' és nem ajtom )égre a paran0sait. Rose pislogott.? .Rose #ssze)onta a szem#l*#két.<e0lan megrázta a /ejét.!égis mit" .<e0lan el/intoro*ott.kkor miért )an itt" . Gopaszo*ott' és r#)i* ajának mara*éka' )alamint 23 . -a ez nem megy' akkor 0sak a régi i*%k ke*)éért' mon*j$k egy le)élkét azzal a sz#)eggel' ogy >. .2éppé )erem. . . .t#lt#tt a légi&ban. <e0lan keményen ránézett5 . Nem értem' Eilliam miért ajtaná )égre. . <e0lan káromko*ott egyet. Vékony )olt' kissé torzonborz' /ekete na*rágot' piros p&l&t és s#tét b%rzekét )iselt.z #r#kbe/oga*& apám amarosan lelé0el egy szerkezettel' ami)el el le et p$szt(tani az egész )ilágot' min*annyi$nkat meg#l et.Aalán nem t$*ta.=osszant tége*.A$*ta. . p&l& és a na*rág l#ty#g#tt so)ány testén. lénye* egy része *1 #s' mert nem t#rte kezét-lábát' ogy megk#sz#nje neke*.z ember ilyenkor )alami k#sz#net/élét el)árna .

Rose )állat )ont.Nem kényszer(tenek rá' ogy enge*elmeske*j' *e a )élemény1k megsz()lelen*% taná0snak szám(t" .!iért j#n i*e" .leg el akarja )inni a nagyit és a /i+kat Eoo* -o$se-ba. .r0a ny$go*t ke*)ességet s$gárzott' és ráj$k mosolygott' a ogy letért az +tr&l.nsz .Val&sz(n. éberséggel /igyelte5 . Hk a elyi #regek. . 3gy lo)at )ezetett a áz oz' szemellenz%s szeme s#tét )olt. . Clyenkor az olyanok lépnek el%' mint a nagyanyám )agy 7eremia .kér*ezte <e0lan. . . .szépen ny(rt' r#)i* szakálla itt-ott %sz1lt. <e0lan raga*oz&szer.Gi ez" Rose /els& ajtott.3z 7eremia 6o)e*a l.mon*ta Rose. 3nnyit arr&l' ogy beszélgessenek. <e i*%nként találkoz$nk olyan /enyegetéssel is' ami t+l nagy a oz' ogy egyetlen 0salá* megbirk&zzon )ele.z els% lépés az' ogy meg/osztj$k az élelmét%l' kié eztetj1k %t és a )érebeket' (gy azt >taná0solj$k? nekik' ogy tág$ljanak a )árosb&l. Rose b&lintott5 . 2eremben nagyjáb&l a >min*enki a magáét? el)e $ralko*ik. . )eszeke*és1nk $tán el ()tam %ket nagyi oz' és %k is #ssze)esztek. Ráj#ttek' ogy t+l gyengék )agy$nk a oz' ogy egyenesen szembeszállj$nk 9ass ornnal' (gy megpr&bálnak t+ljárni az eszén.z egy er%sen %rz#tt mene*ék az 3r*% mélyén. . .4zkeptik$snak t.Valami ilyesmi.z éjszaka min*enki' akinek egy 0s#pp esze )an' /elpakolt' és ma reggel elin*$lt' mint a 0sak a A#re*ékbe menne *olgozni' *e senki sem j#n )issza. . Né ány 0s#k#ny#s itt mara*t' mint min*ig' *e mit te et1nk" .Van egy szokásren* . . .. -atan )annak' és a %k egyetértenek )alamiben' akkor 3ast 6aporte általában o*a/igyel ráj$k.mon*ta a /ér/i. ..z i*%sek számki)etettek.

karo*' ogy )ele* menjek" Rose az ajkába arapott5 -3z t%le* /1gg.. Js nem sok sz#)etséges1nk )an. <e0lan éles pillantást )etett rá.3z a 9ass orn megsemmis(ti az ott onomat' /elzabálja a szomszé*jaimat' és ki akarja ny(rni a 0salá*omat. Js sz1ksége* )an rám' <e0lan. . . Rose a szemét /orgatta5 .Né ány$nk számára 0sak a /#l* meg a áz )an.Nek1nk" Fgy érte*' te is rész )eszel a 0satában" . 7eremia egy /á oz k#t#tte ki a lo)át. Nekem )é*%ként kell mennem' meg kell )é*enem %ket t%le* és 9ass ornt&l. )illantásom kell neke*. . 3sk1sz#m' a egy t.Q' a kék)ér.z/al szág$l*ana )égig 3ast 6aporte-on' né ány kemény/ej. A#bbet akarnak t$*ni 9ass ornr&l' és azt akarják' ogy seg(ts nekik. . C*egesek lesznek t%le*. !ár mon*tam' nem & ajtok a babérjaimon 1lni.7eremia azt reméli' ogy meggy%z et tége* és engem' ogy Eoo* -o$se-ba menj1nk )ele' a ol a t#bbi i*%s is ott )an. /ér/i z#l* szeme Rose-t /1rkészte5 . <e0lan morgott )alamit. Cnkább meg alnak' sem ogy elmenjenek. /e**% tekintet. ott égne meg a saját portáján. !i tegyek" Gijelentem' ogy az áj$lás ker1lget. Nem táma* atják meg 9ass ornt )agy a )érebeket k#z)etlen1l' mert a )érebek mag$kba szippantanak min*en )arázslatot' ami gyengébb a )illantásnál' *e nem agynám %ket /igyelmen k()1l. Rose megsimogatta a /ér/i kezét5 2B . 3zek az emberek #regek és nagy )arázs atalom $rai.Js mégis mit akar itt" . Nem akarlak olyasmire kérni' amit nem akarsz' *e igen' szeretném' a meglátogatná* Eoo* -o$se-t. .kér*ezte <e0lan.

.=ol*ogan . . R#)i* kis menet )olt5 el#l ment 7eremia ' aki a zsákjaikkal megpakolt lo)at )ezette' m#g#tte a nagyi és 8eorgie' maj* Rose és <e0lan zárta a sort. .kér*ezte 7eremia .mikor Rose két po árral tért )issza a kony áb&l.Rose ke*)esen elmosolyo*ott' és áta*ta a teát. 3ml(tette' ogy sz()esen megnézné.!ég nem kés% átgon*olni ezt az >enyém leszel' Rose? *olgot. .Aájsz&lása a régi *élieké )olt' lass+' ki/inom$lt' +gy nyelte el az r bet.!egiszik egy kis jeges teát" . C*%nként Rose megpillantotta' a ogy át$grott egy-egy /at$sk&n' )agy /elkapaszko*ott egy /ára' *e olyan j&l beleol)a*t a k#rnyezetébe' ogy Rose sokszor nem )olt egészen biztos benne' ogy )al&ban látta-e' )agy 0sak a képzelete játszott )ele. 9sak +sz per0e jártak bent az 3r*%ben' *e a )áltozás ijeszt% )olt.-ell&' !r. . 6o)e*a l . 7a0k át)áltozott ma0ská)á' amint elin*$ltak' és ott járt min*ig a nyom$kban. .)álaszolta Rose. . 7eremia /elj#tt a )eran*ára. .Cgen' k#sz#n#m. 7eremia rámosolygott5 .!aga is 0satlakozik ozzánk" . .ket' mint a most lépett )olna i*e )alamelyik )irginiai 1ltet)ényr%l.-ell&' !iss <rayton.mon*ta Rose. - Rose <e0lan mellett ala*t' &)atosan lépke*ett a számtalan %sz izlalta a)artakar&)al bor(tott talajon.z 3r*% itt #regebb )olt' &riási /ák magaso*tak /#léj1k5 atalmas /eny%k' szál/aegyenesek' .)álaszolta <e0lan.4zép pr&bálkozás .6or* 9amarine és én az imént Eoo* -o$se )é*elmét tárgyalt$k meg. -Val&ban" .

.z árnyak k#z#tt z$zm& n%tt a /at$sk&kon és a sziklákon' az élénkb(bor bazsar&zsák és a atalmas' g#0s#rt#s gy#kerek k#zti omályban bájos pap$0skosbor )irágzott )ékony szárain' és sárga' barna és piros kalapos' zsámoly nagyság+ gombák n%ttek 0soportok. .kér*ezte <e0lan alkan.tiszteletre mélt& perembeli t#lgyek' sápa*t nyár/ák.Varázslat )an a tájon" ..bán. .mormolta Rose.*1nny#gte nagyi. -3mlékszem' ogy egy ete megtette* már egyszer $gyanezt az $tat' mégpe*ig egy szál maga*ban . =et#lt#tte Rose t1*ejét' és elso*orta az aggo*almát.A+l )én )agyok én már e ez . .r. 9sont)é*% . .@lyanok' akár a nemes bor. Rose a szemét /orgatta. .le)él sem moz*$lt. . .jegyezte meg 7eremia . le)eg% életteli )olt' z#l* és )arázslatos. .r.Nos' ez igaz . 0seng%k angján k()1l az er*% szokatlan$l 0sen*es )olt. =ársonyos mo a k+szott /el a /at#rzsekre és /e*te be a talajtZ olyan )ilágos )olt' ogy a ol a lombokon átsz.mormolta a nagyi. !in*ig azon a )éleményen )oltam' ogy egyes #lgyeknek 0sak j&t tesz a kor .z 3r*% /.re )olt /elakaszt)a né ány kisebb 0sont társaságában. 7eremia 6o)e*a l $*)arol a nagyanyjának. /ák itt nagyon s. -o)á j$tott ez a )ilág" 3lértek egy /eny%kkel k#r1l)ett ligetet. ./olytatta 7eremia . !in*egyik 0seng% egy koponyáb&l állt' amely egy /émgy.Nagyon er%s' nagyon 27 .z#l*' smarag*z#l* és sárga sz(nekben játszott. 0sontb&l )al& t#bb /1rtnyi szél0seng%t tartott.. Rose 0sen*esen mosolygott magában' ment to)ább' k#)ette 7eremia -t és nagyit az #s)ény mentén' amit alig látott. 3gyetlen t.n álltak' az als&' a gy#kerek ez k#zeli t#r#tt ágak min*egyike )ilágos sz(n.r%*% naps$garak érték' a mo a szinte ragyogott.

-ogy siker1lt leter(teni1k" . Nagyrészt ártalmatlanok )agy$nk. Gissé nagyobb )oll' mint a tenyere. . troli ostoba lény.z ere*eti ter) az )olt' ogy meg/ojtj$k' *e )ala ogy /elállt' és )akon ro angálni kez*ett' am(g )ég1l nekiment egy elektromos p&znának' és agyon0sapta az áram.!ár értem' ogy az a p&zna miért nem za)arja a )árost .Aroll.mon*ta 7eremia . -a ki/%zi a /a ne*)ét' abb&l tiszta' szagtalan és nagyon er%s ragaszt& lesz. . )i*ékiek )agy$nk. . . .7eremia elmosolyo*ott. 2ánikba esett' és elkez*ett a /#l*#n emperegni' am(g teljesen be nem /e*ték a le)elek. !eg#lt két kislányt' és /el/alta %ket. !egpr&bálta lerázni %ket' és amikor ez nem siker1lt' a /ogá)al pr&bálta lesze*ni és az egyik le)él ráraga*t az ar0ára.Nem sz()esen )essz1k' a meg#lik a gyerekeinket' *e az ilyesmit megtartj$k mag$nknak. . b%r1k t+l )astag a oz' ogy a goly& át atoljon rajta' és a legt#bb méregre imm$nisak. 0seng%k megjel#lte /ák mellett megálltak. trolinak ki rakt$nk egy nemrég le)ágott te enet egy ilyen le)elekb%l sz%tt takar&ra' amit ragaszt&ba mártott$nk.régi. . legt#bb 0sont opossz$mé )olt' /arkasé' i+zé' *e árom k#z1l1k emberé )olt' és )olt még egy' amelynek ne éz állkap0s+ koponyája és /$r0sán lapos /eje )olt' két agyar kanyaro*ott ki bel%le. <e0lan a bizarr koponya láttán b&lintott5 . . .z 3r*% G#nnye. . . Négykézlábra állt' ogy lakomáz asson' és a le)elek a kezére és a lábára raga*tak. Fgy )an . 7eremia egy ala0sony ágr&l letépett egy széles' áromsz#g alak+ le)elet' és /elemelte.Vagy #t)en é))el ezel%tt i*eté)e*t egy !ágiáb&l.jegyezte meg <e0lan. . .Q' mi 0sak egyszer..

nt. 3gyesé)el be*obálták a *arabokat a )é*%sor /elé.mon*ta 7eremia . . . Veszélyes /el %kben gomolygott bel%le a )arázslat' *e 7eremia -r&l lepergett. . nyel)ben )égz%*#tt' amelyet kék pama0s *(sz(tett. egyes /ogakkal. . :ekete szeme szinte résnyire sz. . )arázslat /el)illant' és elt. 0sontok száraz z#rgéssel 0sap&*tak egymásnak.!in*enki )egyen el egy *arabot' és tegye tiszteletét. Nem )olt 0s%re' elyette állkap0sa ossz+ )olt és keskeny' tele t. .' g&lyára emlékeztetett' *e a /arka normális tollak elyett két ossz+' k(gy&szer.lt a teste k#ré. /ér/i )árt egy-két per0et' o*alépett a tetem ez' maj* az #)éb%l egy boz&t)ág& kést )ett el%' és egyetlen 0sapással el)álasztotta a /ejet a t#rzst%l.7eremia /elemelte a p$skáját' és kétszer belel%tt a ma*árba.nt.' t#r#tt szárnyá)al )er*esett a /#l*#n. 6e0sapott a ma*árra' /eltran0s(rozta' mint egy 0sirkét' és a )éres *arabok láttán b&lintott.mikor 7a0k lej#tt a /ák k#z1l' és az $tols& *arabot is o*a)itte' megl#kte b$n*ás /ejé)el' a szél0seng%k el allgattak' *e m#g#tt1k életre kelt az 3r*%' mint a )alaki egy lát atatlan 2N . /ej elg$r$lt az er*%ben' és elt. Clyet $gyan még életemben nem láttam' *e azért nem zárnám ki. .l a )ére. .z megrezzent és megmere)e*ett. !aj* /elemelte' és el aj(totta a )é*%sor /elé. )i arma*ár ráng&g#r0s#kben szen)e*ett' *ene)érszer.k1lt' és egyetlen sz&t )akkantott5 -A#rj! . Nagyjáb&l más/él méteres )olt' )ilágos sz(n. 3gy pillanattal kés%bb ossz+' kanyarg&s test t#rt át a lombozaton' és nagy 0sattanással /#l*et ért. . )arázslat /ellobbant k#r1l#tte' mély)#r#s /el %ben gy. szél megrezegtette a 0seng%ket. . 8yorsan' miel%tt ki . 3gy )i arma*ár.. -Vér kell ozzá' ogy kinyiss$k . . nép it szerint' a egy meg arap' te is át)áltozol )i arma*árrá.Rémes szerzetek. 8onosz )arázserej1k )an. :elemelte a kezét az ég /elé.

. 3gy é) száza*os /a *eszkaker(tés )ette k#r1l a *omb tet%pontjai. ker(tést elyenként agyaggal támogatták meg' ogy meg)é*jék a ne*)ességt%l és a t.r. 3gy )i ar)erte totemoszlop ált jobbol*alt' egy k%)el k#r. .paran0solta 7eremia . G1l#n#s lények $gráltak az ágakon' ki0sik és nagyok' b$n*ásak és pikkelyesek' némelyik szeme naran0sos-)#r#s sz(nben játszott. =eljebb mentek. . . . 3gy magas t#lgy/a tetején kis %r ázik& állt' amolyan er*ei k$ny &. Gis' piros le)elek $llottak itt-ott a /#l*re a magasabb ágakat #lel% sz%l%ka0sokr&l. . 7a0k kik#p#tt és sziszegett' ma0skanyel)en bajt (gért' am(g <e0lan /el nem emelte' ogy mara*jon ny$gton. :elmásztak a *ombra' az %si' atalmas k%t#mb#ket asznál)a lép0s%ként.z ember so a nem gon*olta )olna' ogy a )árosi $tak 0sak egy &rányira )annak. áz egy ala0sony' emberkéz alkotta *ombtet%n állt' amely olyan )olt' mint egy le)ágott tetej. .7#jjenek! . . /akap$ nyikorog)a ny(lt ki. =alol*alt egy nagy r#nk áz )árta %ket' /alát olyan s. . piramis. -+sz per00el kés%bb )égre elérték Eoo* -o$se-t. !#g#tte elsz&rtan kisebb ép1letek sorakoztak' amelyek 0sak n#)elték az ill+zi&t' a szerkezet . /aágak megborzongtak. )arázslat +gy bomlott ki' mint egy )irág.tá)irány(t&n megnyomta )olna a lejátszás gombot. A#bb ember kellene ozzá' ogy kitárt karral átérjék ezeket a atalmas /at#rzseket. /ák itt )al&ban &riásiak )oltak.zt%l.nt' mint a maga az ép1let az 3r*% talajáb&l n%tt )olna ki.n /e*te a mo a és a z$zm&' ogy +gy t. Rose emlékezett' ogy kiskorában egyszer már járt itt.z 3r*% itt s#tétebb lett' )énebb' keményebb. .lját mo a és boz&t /e*te' ami megpr&bált /elk+szni a ker(tésre' és sápa*t )irágok kan*ikáltak ki a nap/énybe' mint a egy z#l* $llám 0sap&*ott )olna a *eszka/alaknak.l)ett máglyarak& ely mellett.

X*) Eoo* -o$se-ban . 31 . 3zek azok a peremlak&k' akiknek a legke)esebb )esz(teni)al&j$k )an' *#bbent rá Rose. !#g#tt1k be0s$k&*ott a /akap$' és Rose meg/or*$lt.asonl(tott a mérges gombák k#rk#r#s el elyezke*ésé ez. Né ány más ismer%s ar0 is kisétált az $*)arra5 nagyjáb&l annyi i*%sek )oltak' mint Rose' nagyrészt egye*1láll&k' és )arázserej1k jelent%s )olt. !eglátta 6eanne-t' aki egy ne éz /areteszt tolt a elyére.mon*ta 7eremia .

@lyan )olt' mint a a nap min*enét kisz()ta )olna. Rose a kezére bám$lt.fejezet 6ee 4tearns kijelentette' ogy % /élig 0seroki in*ián' *e a aja' a b%re és az ar0a azt s$gallta' ogy még -&/e érkénél is /e érebb' és a pletyka szerint a sz1lei nagyjáb&l annyira 0seroki származás+ak' mint a pizza. . szájtáti bámészko*ás sem )olt t+l j& #tlet.rjék el az ostobaságot. Rose nagyon is érezte <e0lan k#zelségét' aki nagyon ny$go*tan 1lt mellette' nagyjáb&l olyan mere)en' mint egy gránitt#mb.z emberek ezt nemigen merték 6ee képébe mon*ani' *e még a áta m#g#tt sem s$ttogták.kér*ezte 7eremia . . Rose a nagyanyjára pillantott. Jléonore &)atosan rámosolygott. teremben nagyon er%s )olt az er%' és most az #regek elég aggo*almasak )oltak a oz' ogy ne t.en lágy' el%re ala*ott kora ellenére.H itt' szemben )el1nk' . G#nnye*én megléptek.!i lenne' a bem$tatnál minket a /iatalembernek' Rose" . . Vizeny%s kék szemmel tekintett a )ilágba' a aja pe*ig k$kori0asárga )olt. 8eorgie és Genny 7o +gy *#nt#ttek' /egy)ersz1netet k#tnek' és egy1tt /e*ezik /el Eoo* -o$se-t. 6ee b%re )ilágos )olt és sima' maj*nem szaténszer.*ele !oore. 6ee /igyelemre mélt& )olt' emellett k#zismert arr&l' ogy k#nnyen el)esz(ti az #n$ralmát' a azt gon*olja' ogy t+lságosan megbám$lják' ezért a ogy Rose le1lt )ele szemben Eoo* -o$se nagy0sarnokában a régi /aasztal oz' igyekezett nem sokáig nézni a /ér/it. .21. . 6eanne el ozta Genny 7&t is' talán azért' ogy egy-két i*%sebb kikér*ez esse. 6egalább a gyerekeket elenge*ték a megbeszélésr%l. Rose megk#sz#r1lte a torkát5 .

Rose-t ki)é)e .nt a leg#regebbnek.Aom =$0kUellnek olyan angja )olt' mint egy )én me*)ének' és +gy is nézett ki. nagyi +gy tett' mint a er*ei boszorkány lenne' .*ele )iszont az is )olt. . 3mily nagyon asonl(tott a nagynénjére.r0a rán0os )olt' aja ki/ak$lt' *e a szeme éles )olt és /iatal. -aja ossz+' sz1rke /onatokban l&gott egészen a 0s(p%jéig' min*egyik /onatban szalagok' apr& 0sontokkal *(sz(tett b%r/onatok és /aam$lettek l&gtak. . G1lseje boszorkányra emlékeztetett' és )ékony )olt' olyan' mint egy kiszára*t )arj+...3mily )olt a leg/iatalabb' és % t.. . . 7eremia -t és nagyit már ismere* . 3gy t$0at nyak lán0a is )olt' némelyiken )ékony szállá #sszeszár(tott gomba/ej )olt' lepréselt )irág )agy le)e*lett k(gy&b%r és egy-két apr&' ol0s& *(sz' amit talán a Eal-!artban )ásárolt.*ele bal ol*alán 1l 3mily 2aU' 3lsie !oore $noka +ga. . jelenle)%k k#z1l . . 33 . C*%s n% #z képest meglep%en magas )olt' b%rsz(ne az %r#lt ká)é oz asonlatos.-ell&. !ellette Aom =$0kUell. pletyka szerint' a elég sokat iszik' né a azzal sz&rakozik' ogy p$0érra )etk%zik' és a t#re*ékbeli stopposokat ijesztgeti' ogy % a Nagyláb+' Jszak-. kopottas anyagokb&l állt #ssze5 z#l*' olajz#l* és barna. !agas )olt' maj*nem száznyol0)an 0enti és száz armin0 at kil&' kemény )állát megg#rnyeszt)e 1lt. H )olt a legsz%r#sebb ember' akit Rose )ala a látott. R$ ája t#bbréteg.merika majomembere.. . jobb ol*alon 1l% +r 6ee 4tearns. V#r#ses szakálla min*ig szétállt' a aja ossz+ )olt' izmos alkarján a sz%r prémszer. Aom emellett :re* 4imoen nagybátyja is )olt. 4zája le/elé /ittye*t' és élete $szonkét é)e során Rose még egyszer sem látta mosolyogni./olytatta Rose.

/ejezte be Rose. G(sérteties szél simogatta )égig Rose-t. Gérem' kényeztessen el minket! <e0lan meg ajolt5 . 9so*álatos )olt látni' ogyan áll át <e0lan kék)ér. !ag$kt&l /1gg' ogy el/oga*nak-e' )agy sem. Varázslat moz*$lt meg <e0lanben' lassan ébre*t /el' mint egy l$sta sz#rnyeteg' kiny+jt&zott' karmait pr&bálgatta. :e ér ragyogás /$totta el az (riszét.H pe*ig <e0lan' 9amarine gr&/ja .kkor ogyan igazolja magát" Rose meg/esz1lt. Rose nyakszirtjén /elágasko*tak az apr& pi ék. -angja nem )olt k1l#n#sebben paran0sol&' *e olyan )olt' mint a sza)ait k%be )ésték )olna.)ékony' sápa*t izzás /átyola - . ogy & ajtja' .. <e0lan )állat )ont5 . -onnan t$*j$k' ogy az' akinek mon*ja magát" kér*ezte 6ee. Nin0s más ter)em )agy 0élom' és amint )égeztem' )isszatérek o*a' a onnan j#ttem. !ár )árta a kér*ést.. @lyan )olt' mint a a teremnek az a része' a ol 1lt' els#téte*ett )olna' *e %benne /el/énylett a )arázslat' n%tt' n#)eke*ett' borzalmasan és i etetlen1l er%s lett' akár a $rrikán. 6ee +gy érti' ogy szeretnénk )alami bizony(tékát látni az erejének . 9sen* állt be. <e0lan szeme /e éren izzott. .zért j#ttem i*e' mert !iss <rayton meggy%z#tt' ogy asznos lenne az 1gyemnek.adame. 4zinte látta . <e0lan szem#l*#ke egy 0seppet /elszala*t5 Nem kell bizony(tanom semmit.. !eg akarom #lni 9ass ornt. Aermészetes' ogy pr&bára teszik' *e <e0lan pr&bára tenni olyan' mint egy pitb$llt *é*elgetni. . 1zemm&*ba.sietett menteni a elyzetet nagyi.4e onnan.

<e0lan 0sillagszemei)el rápillantott' és )issza +zta magába a )arázslatot' )isszarakta a tarsolyába' mint egy /egy)ert. Fgy t.!ár a le etséges' 6or* 9amarine. 3**ig né ányan )al&sz(n.ka)argott <e0lan k#r1l. . .. .mit itt mon*ok' az nem ker1l et a szobán k()1lre. /ejek az asztal k#r1l 1l%k b&lintottak. Rose nem t$*ta el*#nteni' mi elb.*ele el%re ajolt5 . . . !ost azonban t$*ják' ogy a #sszeteszik erej1ket' azzal talán lelass(tják' *e a meg#lése egészen más tészta.leg azt gon*olták' ogy elbánnak <e0lannel' a arra ker1l a sor. Varázserej1k a *zs$ngelben sz1letett' és ren*k()1l atalmas )olt' ne éz )olt ellenállni neki.. <e0lan el%re ajolt5 . 3z a kontinens egy atalmas biro*alomnak a*ott ott ont.kérte.z én )ilágomban pont az ellenkez%je t#rtént.. . Napk(gy& Girályságának ne)ezték. A#re*ékben a )ilág keleti részér%l telepesek érkeztek Ny$gatra' és )égeztek az ottani %slakos t#rzsekkel' akik nem ren*elkeznek olyan te0 nol&giá)al és atékony m&*szerekkel' amelyekkel ellenáll attak )olna nekik.nt' ogy 6ee mon*ani akar )alamit' *e aztán meggon*olta. nép tlatoke né)en ne)ezte magát és a ter1let1ket .z egész t#rténet a Napk(gy& 9sászárá oz kanyaro*ik )issza . -a mégis (gy lesz' )isszaj#)#k' és nem j#)#k egye*1l mon*ta. Nagyi /áj*almas ar0ki/ejezéssel 1lt.)#l%bb5 atalmának p$szta mélysége )agy a k#nnye*ség' amellyel $ralja. Rose kiny+lt' és $jjait a /ér/i kezére elyezte.4zeretnénk allani 9ass ornr&l . . 6ee kinyitotta' maj* be0s$kta a száját.kez*ett bele <e0lan. Nagyjáb&l ezer atszáz é))el ezel%tt átkeltek az &0eánon' és elkez*ték /osztogatni a keleti kontinenst' 3B .

6y$kakra a /alban.terrorizálták . !ég most is ne éz ezeré)es /át találni. )álaszokat. ny$gati állatok nagyobbak és er%sebbek keleti társaiknál' és még egy olyan lom a állat is' mint mon*j$k a )ámp(r tinta al' szinte raga*oz& allá n%tte ki magát. -a )alami tényleg meg#lte az ottani lakosokat' akkor /el/alta %ket' mert nem mara*tak érintetlen 0sont)ázak. romok átk$tatása nem a*ott egyértelm... .!áig tisztázatlan. k$tat&k azonban *$lako*ás nyomaira b$kkantak. Psszet#rt b+torokra. .mon*ta nagyi. <e0lan b&lintott5 .sz+rta k#zbe Aom =$0kUell. 3z k#r1lbel1l kétszáz é)ig ment (gy' am(g )ég1l )áratlan$l abbamara*t. !i t#bb' az arra/elé el)ár at&' )arázslattal átitatott n#)ény.!i )égzett a tlatoke néppel" . Rengeteg lerombolt )árost és templomot láttak' *e embereket nem. .nt.és állat/ajok k1l#nleges )é*ekezési me0 anizm$st /ejlesztettek ki.nglia part)i*ékét és azt' ami most a 8all =iro*alom' egészen 3tr$ria *éli részéig. Garmolásnyomokra. . Iltalában az ilyen /osztogatások /okozatosan sz. .és állat)ilág is elt. 8yilkoltak' er%szakosko*tak' rabszolgákat raboltak' és sar0ként aranyporral teli tálakat k#)eteltek. .kér*ezte 7eremia .Valami betett a /ényes k(gy& királyságának . .nt. . )érebek .nnek meg' ám a tlatoke nép egyszer 0sak elt. .mikor az els% ábor+s /lották megérkeztek a ny$gati kontinensre' nem találták a tlatoke népet. . .z er*%k /iatalok )oltak. /osztogatások k$tatásokra #szt#n#ztek egyeseket. /ennmara*t n#)ény. <e0lan sz1netet tartott. 3gy é)száza**al kés%bb a keleti kontinens népei ráj#ttek' ogyan t$*ják átszelni az &0eánt' *e a tlatoke népt%l )al& /élelem olyan er%s )olt' ogy maj*nem áromszáz é) telt el' mire az els% $tazásra sor ker1lt.

<e0lan /olytatta5 - Vég1l 0sak találtak t+lél%ket5 a )a*onban egymást&l elszigetelt ember0sapatok b$jkáltak. 4zinte /elismer etetlenek )oltak. , legen*a szerint a /osztogat&k /ém/egy)erzetei és )ilágos sz(n. r$ ákat )iseltek' *e leszármazottaik )isszas1llye*tek a primit() létbe. , )arázslat asználata és a n#)ény termesztés tiltott )olt. ,z egykori tlatoke nép mara*éka kis' nomá* 0soportokban élt' sz%rmét )iselt' és (jjal' *ár*á)al )a*ászott. -áromszáz é) alatt siker1lt egy )irágz&' /ejlett 0i)ilizá0i&b&l olyan néppé )issza/ejl%*ni1k' amely már nem t$*ta elol)asni %sei (rását. 4záj agyományaik azonban /ennmara*tak' és a legen*ák a Napk(gy&t&l kapott aján*ékr&l regéltek' amely )ég1l ellen1k /or*$lt' és elp$szt(totta a királyság$kat. !ég !ágiában sem igazán sz&lnak bele az istenek a alan*&k életébe. Cmá*koz$nk ozzáj$k' *e még sz1kség )an bizony(tékra a létezés1ket illet%en. Wgy senki nem )olt biztos abban' onnan is származott ez az aján*ék. Aalán a tlatoke papok kész(tették. Aalán a 0sillagok k#z1l z$ ant le' mint a meteoritok. Aalán egy el/elejtett nemzet m.tárgya )olt. =ármi is )olt az ere*ete' az aján*ék megsemmis(tette a tlatoke 0i)ilizá0i&t' aztán elt.nt. - !i t#rtént" - kér*ezte Rose. - , kontinens leny$go*ott. Fj országok jelentek meg. Némelyik ország' mint ,*rianglia' elnyerte /1ggetlenségét anyaállamát&l. , tlatoke nép bizarr t#rténelmi rejtéllyé )ált. ,ztán' nagyjáb&l áromszáz é))el ezel%tt' a mostani <éli Aartományok gr&/jának 1k-1kapja +gy *#nt#tt' kiszár(t egy iszapos ta)at. , ogy kiszár(tották a ta)at' egy k1l#n#s' tojás alak+ tárgy b$kkant el%' agyagba )olt ágyaz)a. A+l ne éz )olt a oz' ogy megmoz*(tsák' (gy Hkegyelmessége elren*elte' ogy t#rjék #ssze a éjat. ,z agyag alatt kerámia éj )olt' maj* egy réteg tiszta )as' maj* +jabb kerámia' maj* &lom. Vég1l' mi$tán az #sszes

37

rétegen átj$tottak' Hkegyelmessége egy k1l#n#s szerkezetet talált. ,mint ozzáértek' a szerkezet életre kelt' és megjelent az els% )éreb. , )éreb meg#lte az egyik m$nkást. , )arázslat' amit magába sz()ott' )isszaáramlott a szerkezetbe' és el%j#tt a máso*ik )éreb. - !eg kellett )olna semmis(teni1k - jegyezte meg 3mily 2aU. - !egpr&bált$k - /elelte <e0lan. - , szerkezet elnyeli a )arázslatot. A.záll&. !egpr&bálták #sszet#rni' ol)asztott /émbe mártani' *e nem jártak sikerrel. @lyan anyagb&l kész1lt' ami nin0s !ágiában. Fgy t$*j$k' a m.k#*ése egyszer.5 a k#rnyezetéb%l el)onja a )arázslatot és )érebeket sz1l' amelyek szintén #sszegy.jtik a )arázslatot és )issza)iszik a szerkezetbe. Nem t$*j$k' miért teszi' amit tesz. ,zt t$*j$k' ogy az emberek a )érebek ke*)elt pré*ái. A$*j$k' ogy megáll(t atatlanok. - 3z #lte meg !ágia in*iánjait is" - kér*ezte Aom =$0kUell. - 3gyesek szerint igen. , megtalál&k kinyil)án(tották' ogy a szerkezet >s+lyos /enyegetést jelent a biro*alomnak?. Jp(tettek egy b$nkert' amely az ere*eti tok másolata )olt5 t#bb réteg )as' /ém' kerámia és 1)eg pr&bálta teljesen elszigetelni a k#rnyezetét%l. , szerkezetet betették a b$nkerbe. 6étezését a széles k#z#nség el%tt titokban tartották' ogy megel%zzék a pánikot )agy a terror0seleke*eteket. 6ee 4tearns /el orkant5 - Na persze. - , b$nker a =eliy-er*%ben )an - mon*ta <e0lan. Ron*a' barátságtalan ely' és akinek )an egy kis ép esze' nem jár arra/elé. !aga a szerkezet egy kerámiatáblán )an el elyez)e' és az er*%t /elégették' bes&zták' és a b$nker más/él kilométeres k#rzetében elker(tették k#r1l#tte. Gét etente a gr&/ személyes test%rségének egy titkos

k1l#n(tménye o*a$tazik' és megsemmis(t min*en betolako*& n#)ényt )agy állatot' megaka*ályozan*&' ogy a szerkezet er%t mer(tsen a k#rnyezetéb%l. G#r1lbel1l két éttel ezel%tt 9ass orn 4an*ine' a jelenlegi gr&/ test)éri bet#rt a b$nkerbe' és ellopta a szerkezetet. Rseniálisan )itték )ég ez5 9ass orn az $t&bbi más/él é)ben titokban egy keskeny átjár&t )ágott az er*%ben' amely a b$nkert%l nagyjáb&l +sz kilométerre ér )éget. ,ztán bet#rt a b$nkerbe' és egy rep1l% sárkány seg(tségé)el' amelyet egy elyi /egy)erraktárb&l lopott' +sz kilométeren át elszáll(totta a szerkezetet. , szerkezet meg#lte a sárkányt' *e el%tte seg(tett 9ass ornnak megsz#kni. 9ass orn szekérre tette a szerkezetet' és ki ozta ,*riangliáb&l a 2erembe. - ,zt iszem' min*annyi$nkra rá/ér )alami inni)al& mon*ta ,*ele. ,mint a jeges teát szétosztották' a ang$lat kissé jobb lett' és Rose is k#nnyebben lélegzett. - !iért tenne ilyet 9ass orn" - kér*ezte ,*ele a teát iszogat)a. - , miért j& kér*és' *e engem az ér*ekel' ogy a sz#rnyetegek ogy ogy nem )égeznek )ele - mon*ta nagyi. <e0lan /élig kiitta a teáját. - Ne éz megérteni 9ass ornt. Hr1lt' *e )annak zseniális pillanatai. ,morális' *e igyekszik ren*k()1l $*)arias lenni. !in*enben k$*ar0ot )allott' ami)el e**ig pr&bálkozott. 9ass orn ki/ejezte )ágyát' ogy gr&/ legyen' mint az apja. J)száza*okkal ezel%tt a 0(mek #r#kl%*tek. !ost a 0(mek a*minisztrat() poz(0i&k' amelyek jelent%s polgári és katonai /elel%sséggel járnak. !inél nagyobb a rang' annál szigor+bbak az igények. , nemesek /iai és leányai gyakran sz1letés1kt%l kez*)e k1l#nleges ne)eltetésben

3N

részes1lnek' abban a reményben' ogy megpr&bálják megkapni a 0(met. 3l%nyben )annak' mert meg/igyel etik a sz1leiket' ogy miként kormányoznak' $gyan+gy' a ogy a pék /ia megtan$lja a kenyérs1tést az apját /igyel)e. <e bármilyen remek ere*ményeket is érnek el' senki' még ,*rianglia tr&njának #r#k#se sem szerez et meg egy 0(met anélk1l' ogy nem szolgálná a biro*almat. Van' aki polgári' )an' aki katonai szolgálatot )álaszt' *e )alamelyik k#telez%. , sz1kséges let#lten*% i*%szak katonai szolgálatban ét é)' polgári szolgálatban t(z é). - !aga' gon*olom' katonai szolgálatot teljes(tett' $gye" - kér*ezte Aom =$0kUell. <e0lan b&lintott5 - 9ass orn tizen#t é)esen átment a )izsgákon. 4%t' roppant$l /ényesen )izsgázott. !ár 0sak a szolgálat mara*. 9ass orn megpr&bálta a légier%t' mert a katonai ter1leten azt tekintik a legintellekt$álisabbnak. - 6égier% mint rep1l%gépek" - kér*ezte 6ee 4tearns. - 6égier% mint rep1l% )a*állatok - mon*ta <e0lan. 4árkányok' mantik&rok és (gy to)ább. 3gy é)en bel1l 9ass ornt kir+gták a 6égier% ,ka*émiájár&l' mert szer)ezke*ett' ogy meg#lje az egyik oktat&ját. 3ltiltották min*en katonai szer)ezett%l' ki)é)e a V#r#s 6égi&t' a o)á bárkit /el)esznek. 6e etsz k#r#z#tt b.n#z% )agy pap(ro* le et arr&l' ogy bolon* )agy - %ket nem ér*ekli. :el)esznek egy átlagembert' és két é) alatt t#meggyilkost /aragnak bel%le. 9sak a megjelenés1k né a pánikot okoz az ellenség soraiban. , V#r#s 6égi& at &nap m+l)a elbo0sátotta 9ass ornt' és teljességgel alkalmatlannak nyil)án(tották a katonai szolgálatra. - Wgy eltolni' e ez már te etség kell - rázta meg Aom =$0kUell a /ejét. - G1l#nleges le et. <e0lan /intorgott5 ,z biztos' ogy annak gon*olja magát. !i)el a ka-

tonaságot (gy ki +z atta a listájár&l' megpr&bálkozott a polgári szolgálattal. ,z 3rzsébet 3gyetemr%l plági$m miatt kir+gták' alig +sz &napot t#lt#tt ott. 3zek $tán 9ass orn árom é)ig k$tatott' maj* megpr&bálkozott a gyártási k$tatással. -ogy r#)i*re zárjam' ezalatt 9ass orn #00se' @rtes let#lt#tte a ét é)ét' kit1ntetéssel )égzett az a*riangliai tengerészeinél' mik#zben 9ass orn még egy /él jegyet sem )olt képes #sszesze*ni. , )izsga ere*ményeik *#ntetlenek )oltak. !i)el test)érek )oltak' @rtes alá(r atott egy lemon*& nyilatkozatot' miszerint test)érének #t é)et a*' ogy be/ejezze a szolgálatot. 3gy nemesi poszt nem mara* at sokáig 1res. , nemeseknek k#telezettségeik )annak' és )alakinek el kell )égezni az ezzel jár& /ela*atokat. - Js mi t#rtént" - kér*ezte Rose. - @rtes ajlan*& )olt alá(rni a nyilatkozatot' a az apja akar még egy esélyt a*ni 9ass ornnak. , gr&/ +gy *#nt#tt' egy ki0sit még gon*olko*ik a *olgon' és meg ()ta a /iait kará0sonyi )a0sorára a gr&/i $*)ar ázba. ,z 1nnepségen a legt#bb nemes és a 0salá*ja is jelen )olt. Jn nyol0é)es )oltam' és élénken emlékszem min*enre. 9ass orn )iselke*ése bizarr )olt. Fgy t.nt' nem is t$*ja' ol )an. ,z este kell%s k#zepén egyszer 0sak /elállt' és beszélni kez*ett. Hrj#ng#tt' és megtáma*ta @rtes /eleségét' riban0nak ne)ezte' és egy 0som& /$r0sa és logikátlan *ologért %t okolta. Fgy t.nt' ogy é)ekkel korábban' amikor @rtes és 7ane még 0sak jegyesek )oltak' 9ass orn k#zele*ni pr&bált a lány oz' aki el$tas(totta' *e 9ass orn elbeszélése szerint az eset aznap este t#rtént' nem pe*ig egy é)tize**el korábban. 2ersze semmilyen nyilatkozatot nem (rtak alá' és @rtes az apja )issza)on$lása $tán nem sokkal gr&/ lett. 9ass orn kés%bb azt áll(totta' ogy )alaki altat&t 0sempészett az italába' *e persze akkor már kés% )olt. ,ztán +gy t.nt' el/oga*ta a *#ntést. 6át at&an +j

;1

m&*szert talált arra' ogyan szerezze meg a min*ig is %n á (tott atalmat. 7eremia #ssze)onta a szem#l*#két5 - !iért a 2eremben" !iért a mi kis ter1let1nk#n" <e0lan az asztalra k#ny#k#lt' és el%re ajolt5 - , 2eremben nin0s er%s ren*%rségi )agy katonai szer). !in*en ellenállás' ami)el találkozik' 0s$pán részleges lesz' mi)el 0sak a peremlak&kat ér*ekli' ogy mi t#rténik a )ilágok k#z#tt. <e ogy mi a 0élja' azt nem t$*om. ,zt iszem' ere*etileg el akarta /oglalni a 2eremet' /elép(teni egy egész a*seregnyi )érebet' és bossz+t állni min*enkin' aki ártott neki ,*riangliában. ,zonban az' amit #nmagá)al tett azért' ogy imm$nis legyen a )érebekre' meg)áltozatta %t. Nem )agyok biztos benne' milyen mértékben tekint et% még embernek. - 4zerintem átra agyta a nagyrat#r% ter)eit- mon*ta Rose. - 3gyszer.en )arázslatot akar /elsz()ni' és /el/alni minket. ,z ar0át el/e*te' *e a keze man0sszer.nek t.nt. Garmai )oltak k#r#m elyet. -a el/oglalja a ter1let1nket' az azért lesz' ogy legyen mit ennie. - Nem le et értelmesen beszélni )ele - tette ozzá Aom =$0kUell. 6ee o*a/or*$lt ozzá5 - -onnan t$*o*" Aom )astag szakálla megrezzent. ,r0a sa)any+ lett5 - :re* 4imoen elk1l*te ozzá =ra* <illont aján*ékokkal. - -ogy mi" - nagyi *#bbenten $grott /el a székér%l. - !on*tam én neki' ogy ne tegye - morogta Aom. !on*tam az elejét%l' ogy ostobaság és nem lesz j& )ége' *e nem le etett )itatkozni )ele. :re* azt iszi' ogy a )ilágon min*en ela*&. Rose-nak eszébe j$tott' ogy 9ass orn egy (zletes emberr%l beszélt' akit aján*ékba kapott. It/$tott rajta a

ányinger5 - 9ass orn megette =ra*et' $gye" - =iztosan - mon*ta Aom. - 6egalábbis :re* ezt mon*ta' miel%tt % meg az egész 0salá*ja +gy elp$0olt a 2eremr%l' mint a $tán$k *$rrantottak )olna. Rose meg*#rzs#lte az ar0át. =ra* szemét )olt' *e (gy meg alni... 3zt senki nem ér*emli. 3szébe j$tott' milyen lenne' a a /i+kat /alnák /el él)e' és a keze #k#lbe szor$lt az asztal alatt. <e0lan megérintette Rose #klét. 4aját' száraz' meleg $jjai)al meg*#rzs#lte Rose $jjait. - Ae át t$*ják' ol )an 9ass orn" - kér*ezte. ,z asztal k#r1l némaság állt be. -, !o ás V(zmosásban )an - mon*ta ,*ele. - ,z 3r*% ott at napja elkez*ett al*okolni. 6ee az égnek emelte a karját5 - Js ezt miért m$száj t$*nia" - ,z % sara - károgta 3mily. - -a** 0sináljon ren*et %! 3bben nagyon is igaza )an - /or*$lt 6ee <e0lan ez. - !iért nem j#ttek i*e t#bben' ogy elintézzék ezt a problémát" !iért 0sak maga )an itt egye*1l" 3z a maga sara! Ae0 nikailag a gr&/nak nin0s /el1gyeleti joga a 2eremben - mon*ta <e0lan. - 3zért ez momentán a mag$k sara. - <e magát k1l*ték! - )ágott )issza 7eremia . Q $gyan már! - Aom =$0kUell nagy man0sá)al az asztalra 0sapott. - 3z az ember titkosszolgálatos' én mon*om nektek. Nem /ognak i*ek1l*eni egy egész zászl&aljat' ogy seg(tsenek rajt$nk' mert akkor be kellene ismerni1k' ogy a gr&/ +r pszi0 opata test)ére lelépett a apokalipszist okoz& sz$pertitkos ketyeré)el' amit k1l#nben sem lett )olna szaba* mag$knál tartani. 3gy)alakit k1l*tek' egy gyilkost' és a k$*ar0ot )all' akkor le /ogják

;3

3 ez nin0s jog$k! 8on*olkozz! .Aom $jja <e0lan /elé m$tatott . !iért )an itt" . . 4enki nem akar egy ilyen *#ntést meg ozni. @lyan lesz' mint a mag$k so a nem is éltek )olna ott. H az' aki /elakasztotta 3mersont a <#gl#tt 6& A#l- .taga*ni az egészet. Nem akarják' ogy ott 1l*#gélj1nk 3ast 6aporte-ban és a )égzetes k1ty1j1kr%l pletykálko*j$nk. Eilliam a ne)e.Pt)en ilyen 1rge' mint ez itt.Van egy i*%korlátom..z Illamok $gyanezt m. -a két ét alatt nem értes(tem a gr&/ %kegyelmességét arr&l' ogy 9ass orn alott' és a szerkezetet megsemmis(tett1k' a gr&/ +jabb lépéseket /og enni. . .. 6ee *1 #sen nézett.Js az mit jelent" . Js ez itt. .!iért *#nt#tt +gy' ogy maga lesz az" . . . <e0lan b&lintott.% az egyetlen' aki el)iszi a bal ét azért' ogy minket let#r#lnek a térképr%l.mon*ta <e0lan.)elte Goreában. ol a V#r#s 6égi& el ala*' ott semmi él% nem mara*./elelte <e0lan.kér*ezte 6ee 4tearns. ...mon*ta Rose' és /igyelmen k()1l agyta <e0lan éles pillantását. V#r#s 6égi& .. .kér*ezte . . Nagyi szája keskeny )onallá szor$lt #ssze5 .9ass ornnak )alami/éle atalma )an /elette. .*ele alkan.!eg)an rá az okom . <e0lan keze )áratlan$l elenge*te az #)ét. Geze még min*ig Rose kezét simogatta az asztal alatt. 3z nem sokkal )itte %ket el%bbre5 Van egy alak)ált& lény . .C*ej#nnek' és kitakar(tanak' (gy nem lesz o)a azamenn1nk.z % /elel%ssége lesz.mon*ta nagyi alkan.. Nem éppen .mon*ta Aom =$0kUell. 3lb+j atnak a A#re*ékben .mon*ta <e0lan -' *e 3ast 6aporte-t kip$0olják.

Nek1nk j&. ogy a /aajt& be0s$k&*ott Rose és <e0lan m#g#tt' a lány pislogott a nap/ényben' és le1lt a )eran*ára. 7eremia /elállt5 . .<e ezt % is t$*ja.z olyan sza)ak' mint >k#telesség?' szám$kra nem jelentenek sokat. Rose b&lintott5 <e0lan és Eilliam barátok )oltak' és <e0lan meg akarja menteni %t.Aest test elleni /izikai t$sában legy%z#m 9ass ornt mon*ta <e0lan. Van ter)e" .kér*ezte 3mily 2aU. .=eszéltél nekik Eilliamr%l . . <e Eilliamnek árt atnak. .Cgen' beszéltem. . G1l*j1k ki a /iatalokat le)eg%zni. Aalán már nem teljesen emberi' *e egy 0sap*át azért /elismer.Jrt et%.. . 8on*olom' katonatársak )oltak . .B . 4ajnos +gy t. Nem ny+lnak ozzá*' mert nagyon er%s )agy' és /élnek' ogy !ágiáb&l megbossz$lnák.gyére" . Wgy személyes az 1gy' legalább keményebben ar0ol. ogy a *olgok állnak' a meglátnak egy k1l#n#s alak)ált&t' el%bb 0seleke*nek' és 0sak aztán kér*eznek. .Nos' ez olyan j&l ment' amennyire 0sak le etett. - . . . Nem árt atnak a )érebeknek' mert azok mag$kba sz()ják a )arázslatot. 3zek min* átokmon*&k' <e0lan.nik' % irány(tja a 0seleke*eteiket. barátságot és a 0salá*ot )iszont megértik. !i)el a )érebeket a szerkezet /olyamatosan' egyesé)el ozza létre' 9ass ornt 0sak +gy le et egye*1l elkapni' a r#)i* i*% alatt elég nagyszám+ )érebet semmis(t1nk meg. 3l kell k1l#n(tenem %t a )érebekt%l. Pssze kell 1ln1nk.)elt 7eremia azzal a ma*árral' és t$*o*' ogy a nagyanyám mit akart tenni )ele*. -a meg/igyel etném a poz(0i&ját' t#bbet t$*nék' látnám' milyen esélyekkel in*$l$nk.b&lintott Aom =$0kUell. 6átta*' mit m.mon*ta a /ér/i.zt iszem' eleget allott$nk.Rose szembenézett a /ér/i s+lyos tekinteté)el.

Cgen . Rose +gy érezte' egy rossz álomban raga*t' és nem t$* /elébre*ni. Vala ogy min*en elromlott' nagyon gyorsan' és le etetlennek t.mon*ta <e0lan.Js min*ig ilyen" . gyomra #sszeszor$lt. ..A$*om' ogy )annak *olgok' amik 0sak rá* és Eilliamre tartoznak.!ert +gy érzem' ogy am(g ti nem ren*ezitek el a *olgaitokat egymás k#z#tt' a**ig rágni /og tége* bel1lr%l. . -a megenge*ett magának egy kis álmo*ozást' akkor meglátott egy kis' t#rékeny *arab bol*ogságot' amely az #)é le etne' a nem is #r#kre' *e egy kis i*%re.leg ez a legrosszabb . /ákra' a /. . -amarosan +gyis el)eszik t%le. . . <e (gy a legjobb' ogy t$*ják. Aalán most már nem ártanak neki.!iért ke*)elte* meg ilyen irtelen Eilliamet" .. Rose /élrenézett..gg&*om Eilliamért' mert /ontos neke* . legrosszabb a /élelem )olt' ami min*en pillanatban )ele )olt.nt ren*be ozni.re' a kezére. .mon*ta Rose.kér*ezte Rose.:éltékeny )agy" . Gét éttel ezel%tt Rose élete normális robotolás )olt' és stabil )ilága szinte egyetlen éjszaka alatt olyan ellyé )áltozott' a ol *émoni lények kis/i+kra )a*ásznak' ogy mege essék %ket' és a /ér/i' akit szeretett' )álasztani kényszer1lt a saját t+lélése és legjobb barátja élete k#z#tt. !arsall )agy" . Js a Eilliam )al&ban seg(ti 9ass ornt.Fgy )iselke*sz' mint egy marsall. !eg kell #lnie a legjobb barátját. . . . akkor meg kell #ln#*' $gye" .mon*ta a /ér/i.Rose #ssze +zta a szemét.Val&sz(n. :éltette a /i+kat' /éltette nagyit és borzalmasan /éltette <e0lant' annyira' ogy +gy /ájt' mint a a 0sontja sajgott )olna. .<e .3z a m$nká*" <e0lan b&lintott.Nem )álaszoltál a kér*ésemre. 3lege )olt abb&l' ogy /él. .

Q' nem' nem alsz meg . !ost nagyon sok/éle s+ly nyomja a )államat.kkor el*#nt#tte*" .zt' ogy be &*olok-e /ér/ier%*nek" . Js azt sem t$*om' ogy az enyém )agy-e. 4zikra gy$lla*t a /ér/i szemében5 . .mon*ta <e0lan. ..!it" . ..kkor el alasztom a alálomat.leg le kell mon*ania' a )ároso*at elt#rlik a /#l* sz(nér%l' és el)esz(telek tége*. sem )e eti el t%lem az esélyt' ogy megt$*jam. .mon*ta Rose. <1 #s )olt 9ass ornra' ogy miatta kereszt1l kell menni1k ezen.Jn mellette* leszek' és elintézem' ogy t+lél*' még akkor is' a a átamon kell ki)onszolnom a )éres teste*et az 3r*%b%l. !ég min*ig mara*t egy ki ()ás' és sarokba "oglak szor6tani ele. .kér*ezte <e0lan. Psszeke)ere*ett benne az aggo*alom' a /élelem és az' ogy a /ér/i ilyen ny$go*tan beszélt a alálr&l . .igen' min*ig )annak olyan *#ntések' amiket nem akarnék meg ozni. -a nem t$*om meg#lni 9ass ornt' emberek /ognak meg alni' szégyent ozok a <éli Aartomány gr&/jára' és )al&sz(n. Rose elt. Rose irtelen *1 #s lett. >nem t$*om' ogy az enyém )agy-e? azt jelenti' ogy >nem t$*om' tetszem-e neke*? )agy >nem t$*om' ogy kiállom-e a pr&bát és a t$laj*onom leszel-e?" Nem )esz(tesz el engem 0sak azért' mert k$*ar0ot )allasz .7 . Nem /oszt atsz meg a gy%zelmemt%l' 6or* 9amarine. -alasz* is el .min*ezt p$szta *1 )é préselte #ssze./olytatta Rose. . 3z marsalli k#telességem.s$ttogta Rose.-a k$*ar0ot )allok' meg alok . A+l /ogo* élni . /ér/i szem#l*#ke /elszala*t.Nem t$*om' mi lesz ebb%l a *ologb&l' ami k#zt1nk )an' *e egyetlen gyagyás kék)ér. .n%*#tt ezen.mon*ta Rose.

!it te etek' ogy meggy%zzelek" . /ér/inak izza*ságszaga )olt' #sszeke)ere*)e eny e szantál/a. /ér/i k#zel )olt' t+lságosan is k#zel' 0sak pár 0entire. Rose agyta' ogy els1llye*jen ebben az #lelésben' kezét )égig0s+sztatta a /ér/i kemény' izmos mellkasán a nyakáig' és belet+rt r#)i* ajába. Rose látta a száját' amint 0inkos mosolyra +z&*ik' a )ékony seb elyeket a bal szeme mellett' a ossz+ szempilláit. /ér/i +gy #lelte' mint a arra )árt )olna' ogy a )ilág mikor sz&l k#zbe és teszi sz&)á' ami t#rténik. . .4emmi nem j$t eszembe .Cgen' biztos . !#g#tt1k megre00sent a pa*l&. .mon*ta Rose. <e0lan k#zelebb +zta magá oz' keményebben 0s&kolta' é esebben' és Rose megnyalta a /ér/i szájának belsejét' és beleol)a*t. <e0lan /elmor*$lt' nagyon /ér/ias' birtokl& angon' amit%l Rose egész gerin0e mentén borzongás /$tott )égig.=iztos benne' !iss <rayton" .. Rose szétnyitotta a száját' jeges tea és <e0lan (zét érezte.kér*ezte <e0lan alk' reszel%s angon.mormolta a lány. ..pézsmaillattal és a nap0s&kolta b%r illatá)al. Rose egyenesen el%rebám$lt' és pr&bált nem zi álni.Cgen. Rose bár ol /elismerné ezt az illatot' mint a ogy /elismerné az %t #lel% karok erejét is.mon*ta Rose' aztán <e0lan át i*alta a k#zt1k le)% tá)olságot.!ég min*ig gon*olko*om rajta. R#l* szeme meleg és 0sibészes lett' Rose megmere)e*ett a tekintete láttán. 4zétrebbentek' egy ezre*máso*per00el azel%tt' ogy az ajt& kitár$lt. !ég .nem . . . kezébe /oga Rose nyakát' és meg0s&kolta. . .<e0lan el%re ajolt' )eszélyesen elszánt ar0ki/ejezéssel. .

. k#)etkez% a elyzet. /ér/i /él+ton )olt a te etetlenség és a sokk k#z#tt. Rose ne)etni kez*ett.Jléonore angja jelezte' ogy nem igazán biztos abban' mit pr&bálnak el itetni )ele' min*enesetre nem itte el. .<e igen .. .. Aom min*járt kij#n' és elmagyarázza. .. 9ass orn azonnali megtáma*ása kizárt' mert t+l sok )érebe )an' nem igaz" .mon*ta <e0lan' a táma*ást kiter)el% paran0snok komolyságá)al.8arázs" ..Gellene egy istáll& . . Pr1l#k' ogy sz&rakoztat&nak találo* a *ilemmánkat . .-ogy mi" .. Nagyon izgatott' ogy ismét katonásko* at.3gy istáll& . . 3gyébként meg mi 1t#tt belétek" Fgy néztek ki' mint a beosontatok )olna a kamrámba' és megettétek )olna az #sszes lek)áromat.Némi meggy%zésbe ker1lt' *e +gy *#nt#ttek' seg(- tenek magának.ny#gte ki Rose' és <e0lanre pillantott. oz' ogy elkapj$k 9ass ornt' meg kell #lni a )érebeket. . )érebek meg#lésé ez el kell )álasztani %ket . . Aom =$0kUell jelent meg a )eran*án' és atalmas testét átpréselte k#z#tt1k. .mon*ta <e0lan szárazon. /ér/i k$rtán b&lintott.mon*ta <e0lan.7&l )agy$nk . .)eket tárolják. .. !ég egy ossz+ pillanatig ott mara*t' megrázta a /ejét' és bement. .sz&lalt meg Rose m#g#tt nagyi.3gy magánter1let' megle et%sen tá)oli' a ol a )astag /alak tomp(tják a zajokat' és le et%leg massz() ajtaja )an' amit bel1lr%l be t$*ok zárni' és a onnan a nagyanyá*at' az #0séi*et és min*en más' /áj*almasan i*eges(t% néz%t kizár at$nk.Gell egy istáll& )agy egy olyan raktár' a ol a t#re*ékbéli járm.értett egyet Rose. .N . 3gy szerelmi b$nker.Van egy ter)1nk' )agy legalábbis )alami' ami asonl(t egy ter) ez.Ren*ben )an.

)igyorgott Aom. . Wgy Aom =$0kUell azt )álasztotta' ogy eljátssza a >j& barátot?' azt remél)e' ogy (gy k#z#sséget alak(t ki )ele' be/érk%zik <e0lan bizalmába' és a sz1kséges' átba *#/i. Q' sz&)al tiszt elyettes . 3gyeseknél ez m. at #reg nem ismerte <e0lant' nem igazol atta senki az általa a*ott in/ormá0i&t' és /éltek t%le.k#*#tt' *e <e0lannek j&k )oltak az #szt#nei' és =$0kUell t+lságosan átlátsz&an játszotta a >nem t+l okos' *e j& bajtárs? szerepét. .mon*ta <e0lan.. . !ag$knál )annak katonai ren*/okozatok !ágiában' $gye" . -() atom esetleg %rmesternek" . . Jr*ekes' ogy az %rmesterb%l ogyan lett irtelen sz%rmester' Aom pe*ig morg&s me*)éb%l <e0lan legjobb a)erja' aki 0s$pa mosoly és bajtársiasság. 3zt ne)ezik a A#re*ékben a 22-es 0sap*ájának. .Nem .Cgen .Jn magam is t#rzs%rmester )oltam. Rose már látta más k()1láll&kon is gyakorolni az ilyesmit. k#)etkez%képpen /ogj$k 0sinálni. 6egalább egy pár &ráig /og)a tartj$k' a**ig maga és Rose 0sap*ába ejtik a )érebeket' kiny(rják %ket' és 9ass orn $tán ere*nek. 7& ter)' nem" . .9ass ornt&l' )agy a rejtek elyén kell megtáma*ni. Rose a szemét /orgatta.Cgen' ogyne .kkor j&' sz%rmester. . =ármennyire is nem emberi' mi atan sem )agy$nk z#l*/1l. magáé mi )olt" .mon*ta <e0lan....9ass orn talán %r1lt' *e )ala a % is ember )olt' aki még min*ig sebez et%.z mi" @lyan' mint egy katonatiszt" . 9sap*át áll(t$nk' és az i*%sek olyan átkot bo0sátanak rá' ogy elalszik. 3z klasszik$s perembeli taktika.ek..mon*ta <e0lan.3ls% osztály+ légi&s.

9sen* állt be. 3gyszer. . C*eális esetben egy lassan at& 0sap*ára lenne sz1kség' )alamire' ami lassan )agy /okozatosan #li meg %ket' ogy 9ass orn ne ria*jon /el álmáb&l. .Q' iszen ez kapitális #tlet' sz%rmester! .mon*ta <e0lan. t. 3l%sz#r is a 0sap*a .mon*ta Aom.mon*ta <e0lan. 3gyenesen átmennek a test1k#n. . 4zép kis ter). . 4ajnos elég sokáig t$*ják )isszatartani a lélegzet1ket' és j&l +sznak.b&lintott Aom.9sak nem t$*j$k' mennyit árt nekik az elektromosság. . 9sap*a nélk1l nin0s ter).z álomátok oz kell )alami t%le.3zt még nem talált$k ki .9salj$k el a k$tyákat a t&ig' és egyesé)el /$llassz$k bele %ket! .-ogyan akarják elátkozni" . . )álasztás' a /áj*alomátokkal ellentétben az k#rm#n/ont.Ae át )alami agya/+rt *olog kell.. A$*om' ogy amikor el%sz#r megpr&bálkoztak )ele' arzént és b1rk#t a*tak nekik' *e nem asznált. <e0lan megrázta a /ejét5 . .Gár' ogy nem t$*j$k elektromos árammal ki)égezni %ket' mint azt a trollt . R$ a*arab.zt még nem talált$k ki .z al- )ásátok lenne az egyértelm. . 9ass orn azt sem /ogja t$*ni' ogy )alami baj )an. goly& nem /ogja a )érebeket. .z is j& lenne' *e t$*ják' ogyan inaljanak el el%le.kér*ezte Rose. .kér*ezte Aom.mon*ta Aom. ..mon*ta <e0lan. 6eanne j#tt o*a' és le1lt egy intaszékbe. Nem t$*j$k megmérgezni %ket" .. .Remek ter) .k#*ik. )illantás is' *e 0sak két )illant&nk )an.kér*ezte Aom. Rose /els& ajtott. . . 3zek atan )agy /él é)ezre*nyi b#l0sességgel ren*elkeznek' és 0sak ennyi)el t$*tak el%állni.en el/ára* és elalszik. .!on*j$k a /$lla*ás" ..6e etséges.Js mi lenne a 0sap*a" . B1 . le/ejezés m. -ajszál.Gétlem.

!eg .-ogy le et sokkol&)al #lni" .Aom szem#l*#ke /elszala*t.z anyja a /ejébe )ette' ogy Garen ázába egyszer +gyis bet#rnek' és )ett neki egy ilyen *rága' /egy)er /ormáj+ sokkol&t .kér*ezte Rose.mon*ta Aom. Garen azt mon*ta' ogy a piszok *#g )agy kétszáz *ol0siba /ájt neki..3z egy j& ter) .Van itt a k#zelben egy nagyobb t&" . Nin0s annyi i*%' ogy egyesé)el lesokkolj$k %ket' és nem t$*om' ogyan t$*nánk érintkeztetni %ket egy *r&ttal. Fgy at)an *ol0si le et..er%s(tette meg Aom. Aom b&lintott5 A#kéletes.. 3gy j& &ra o*aérni gyalog' sz&)al' a még ma látni akarj$k' jobb' a most r#gt#n elin*$l$nk.mon*ta 6eanne. . . . 6aporte-t& . . 3lég *rága a t#ltény' (gy nagyjáb&l min*en kará0sonyra kap pár 0somaggal a 0salá*ját&l.!eg kell néznem.!i )an" .!iel%tt Garen Roe elin*$lt )olna a A#re*ékbe' azt mon*ta' ogy meg#lt egy ilyen )érebet elektromossággal. 3l#z#nlenének minket.=ele kell tenni egy t#ltényt' és l%ni kell )ele' maj* ki)enni és +jrat#lteni. !iért nem k#tj1k #ssze a kett%t" !iért nem )ezet1nk áramot a t&ba' és )égezz1k ki %ket' am(g meg nem /$lla*nak" . . .mon*ta <e0lan. <e0lan /elállt5 .Irt . 4okkol&)al. 3gyszer belel%tt a *#gbe' *e nem ny+lt ki' (gy /olyamatosan +jrat#lt#tte' és a**ig l%tt rá' am(g abba nem agyta a rángat&zást. /ér/iak /elnéztek' Rose két szempár' egy z#l* és egy barna pillantásának keresztt1zében találta magát. .mon*ta 6eanne.Aalán siker1l et . <e0lan rápillantott5 .

9salit asznál$nk. Fgy )olt' ogy már ma reggelre elmegy' *e szerintem még min*ig ott )an' 1l a b%r#n*jein' mint egy ty+kany&.!ilyen 0salit" . Jn is megyek . . )érebeket a )arázslat )onzza.-a elátkozzák 9ass ornt' el kell oznom pár *olgot nagyit&l. . . /i+k itt egyel%re biztonságban )annak. 6eanne /els& ajtott5 3z min* szép és j&' *e ogyan 0salj$k be a )érebeket a t&ba" <e0lan ar0a kiismer etetlen )olt5 .kell néznem a lányaimat' ogy elmentek-e. -olly miatt nem agg&*om' *e Ni0ki +gy ke)ereg-ka)arog' mint a g&lya/os a le)eg%ben.mon*ta Rose. ..3gyik1nket . 3gyik1nk lesz a 0sali. B3 .mon*ta Rose.rán0olta a omlokát 6eanne. . Jn )agy % lesz1nk a 0sali' 6eanne.

B. I .

0s&nak +gy két é)e els1llye*t' és senki nem szerzett +jat. 3gy rozoga' &0ska stég állt a t& k#zepén.fejezet Rose át#lelte magát' és a 6aporte-t& ny$go*t' teasz(n. Régen nem le etett )ezetéket át)inni a 2erembe. A#re*ékb%l lopj$k az áramot .. Rose már két &rája BB . . 3gy rakás pénzt /izet1nk nekik' %k pe*ig nem kér*ezik meg' mi sz()ja le az áram$kat. .Ctt )ala a )olt egy 0s&nak . )izére pillantott. <e0lan nem )ette be az >Q&' a//ene' sz%rmester? sz#)eget' és Rose gyan(totta' ogy erre =$0kUell is ráj#tt' mert +gy /igyelte <e0lant' a ogy egy nagy raga*oz&t szokás /igyelni. 4enki nem t$*ja' mi okozta' *e mi$tán be/ejezte a 0s+szkálást' talált$nk egy elektromos p&znát a 2eremben' és )olt benne áram.22.Gi le etett menni )ele a t&ra alászni. Rose )agy <e0lan megy ki a stégre' és )illant' ogy /el ()ja magára a )érebek /igyelmét. Js +szni se nagyon le et benne' t+l sok az alga. Rose k#)ette a tekintetét. . . <e +gy #t)en é))el ezel%tt a atár még inkább be0s+szott a A#re*ékbe' még )agy tizenkét métert. @l*alai oz k#t)e régi g$miabron0sok ringat&ztak a )(zen. Aom =$0kUell ne éz elyzetbe ozta. !agas' sz1rkés 0ipr$sok %rizték' meg*$zza*t t#rzs1k teljesen elzárta a partot' ki)é)e a t+ls&' ny$gati )éget. <e0lan a stégre pillantott.magyarázta Aom. Rose mellett <e0lan k$porgott' és $jját belemártotta a )(zbe. . <e0lan meg/or*$lt és /elpillantott' a ol pár $zamos elektromos )ezetékek /$tottak át az égen. stég nem )olt t+l nagy' áromszor árom méteres.magyarázta Rose. árom és /él kilométer ossz+ és a legszélesebb részén száz#t)enkét méter széles t& a )árost&l ny$gatra ter1lt el' egy )#lgyben. . Psszeállt$nk' és egyezséget k#t#tt1nk a elyi társasággal' amelyiké a p&zna.

két 0ipr$s k#zti 1res elyre m$tatott. !ég a az elektromosság nem is )égez )el1k' akkor is ren*ben lesz. /ér/i %t nézte. 3lég egyszer. -a Rose le/oglalja a k$tyákat' le et' ogy <e0lan él)e ker1l ki a ar0b&l.mon*ta Rose. Nem' b$taság ezt gon*olni.z én )illantásom maj*nem olyan er%s' mint az #)é. !eg t$*om 0sinálni.!aj* én kimegyek.. .8on*olom' el)ágj$k a )ezetéket' mégpe*ig ott.ri a )érebeket.ezen gon*olko*ott' és minél t#bbet agyait' annál inkább biztosabb lett abban' ogy neki kell kimennie. 4zerez et1nk egy kis /$t&z&t . Gépes rá. A#bb mint elég )illantásra képes' ogy elb(rjon )el1k. BD . . :elszegte az állát.és kiter(tj1k a stégen' ogy szigetelj1k' és megaka*ályozz$k' ogy mag$k bele0s+sszanak a )(zbe' mert a a *#g#k elérik a stéget' akkor elég nyálkás lesz ám a talaj.. . 2árszor )illant' ogy /el ()ja magára a )érebek /igyelmét' és )égignézi' a ogy el $llanak a )(zben.Csmerek pár /i0k&t a )árosban' akik egy abron0s-+jra/$t&z& telepen *olgoznak. .mon*ta Aom. . Gimegy a stégre' elektromos áramot )ezet a t&ba. Nem lesz semmi baj. Js mi )an' a nem /og rajt$k az elektromosság" Rém1let 0ikázott át rajta. . .Nem kell' ogy <e0lan kimenjen a stégre . Rose még szorosabban #lelte magát' és <e0lanre pillantott. !i le et ne éz benne' nem" 3lképzelte magát a stégen' a ogy k#r1l)eszik a )érebek. . Nem lesz semmi baj. -a <e0lan elyett % áll ki a stégre' akkor <e0lan biztonságban lesz. 9ass orn biztos al$*ni /og' (gy <e0lannek k#nnyebb *olga lesz )ele. Aom alkan morgott )alamit a szakállába.ez g#ngy#legekben )an .Valaki' aki t$*ja' mit 0sinál' elég sokáig t$*ja tartani azt a stéget . 9ass orn nyomába ere* et' am(g Rose legy. 4zerz1nk magának egy pár g$mi0sizmát' és me et1nk.

9ass orn al$*ni /og . Jléonore ázáig egy sz&t sem sz&ltak. 3z a t#kéletes i*%pont arra' ogy <e0lan $tán$k menjen. Rose bement a kony ába.. Némán mentek )issza Rose ázáig5 Gérsz egy kis teát" . @l*ják meg egymás k#z#tt a *olgot.Rose #ssze/onta a karját. /ér/i egyszer.Nem .és - B7 . Gét &ra m+l)a' a Ni0kit sikoltozás és r$g*osás k#zepette kell kirángatom a 2eremb%l. . /ér/i b&lintott. Rose #sszesze*te a gallyakat és a gy&gyn#)ényeket' m(g <e0lan %rizte %t' és Rose-nak nagy er%lk#*ésébe ker1lt' ogy ne +zzon be neki egyet' ami)el )égre elt1ntet etné mar0ona ar0ki/ejezését.mon*ta Rose. .3z egy j& #tlet.-a nemet mon*' nemet mon*. /ér/inak semmi oka nem )olt (gy maka0sko*ni.mon*ta Rose.en /elállt5 . Rose ter)e t#kéletesen logik$s )olt.<e0lan' ez (gy teljesen logik$s . !i a /enéért nem" . . . -a más ogy nem' az ismer%s tárgyak k#z#tt nagyi maj* jobban érzi magát. )érebeket le/oglalom. .mon*ta <e0lan. 3z az % b$lija. !ég egy ilyen alkalom nem lesz' ogy ilyen k#nnyen meg0éloz as*' <e0lan! .Nem. Aom )állat )ont5 .kér*ezte Rose' a ogy /elértek a lép0s%n. .*ele-nek elég sok tartaléka )olt Eoo* -o$se-ban' *e min*en )alamire)al& átokmon*& a saját készleteit asználta. Aom #ssze)onta a szem#l*#két. Ráa*ás$l még egy el%nye is )olt' amit Rose +gy *#nt#tt' ogy nem is eml(t meg. -a a *olgok rosszra /or*$lnak . Jn a lányaimnál leszek' és kábé egy &ra m+l)a mag$kért megyek.3lk(sérlek a ázig. . .

szeme &/e ér )olt. . . BK . . /ér/i /elpillantott. 2re0(zebb )agyok. -átrálni kez*ett. pa*on 1lt' a nagyobbik kar*ja )olt az #lében és lassan' m&*szeresen +zgált egy p$ a rongyot )égig a pengén. . .. 7& ter) )olt. !$száj rá)ennie' ogy belássa.3z talán )alami/éle kék)ér. Nagyobb eséllyel /or*$l 9ass orn ellen' mint Rose. Rose le1lt egy /at$sk&ra' amely számtalan /ejsze0sapás nyomait )iselte' és )árt. Remek' a re/lektor be )an kap0sol)a' *e senki nem 1l a kormány m#g#tt.z én ter)em j& ter)' <e0lan. . -a azt gon*olta' ogy rákényszer(t eti azt' ogy meg átráljon' akkor éri még egy-két meglepetés. !ost az egyszemélyes a*serege* bel%lem áll' a Nemzet%rség #nkéntese )agyok. . !$száj agyno*' ogy seg(tsek' és (gy lesz a legjobb. /orr& )izet a teáskannába #nt#tte' agyta állni' és a /ér/i keresésére in*$lt. !ár 0sak az kell' ogy <e0lan is belássa. Ae is t$*o*. <e0lannak még egy napja mara*. /ér/i nem sz&lt semmit. Rose ráj#tt' ogy most el%sz#r )annak igazán kettesben' nem áll /enn a ko0kázat' ogy megza)arják %ket. /ér/i /igyelmen k()1l agyta. Jn jobban $ra )agyok az er%mnek.6egalább mon*j )alamit' a /ene egyen meg! <e0lan /élretette a kar*ot' és o*ament ozzá. Rose áta a áz/alnak nyom&*ott. lo)agiasság" !ert nagy (rem )an5 nem enge* ete* meg maga*nak' ogy lo)agias légy' <e0lan. .z ar0án lát at& elszántságt&l Rose gerin0én )égig/$tott a i*eg. .simán rosszra /or*$l atnak' a egy ember kor a*& *eszkákon áll egy ta)on' amibe elektromosságot )ezettek' és sz#rnyetegek )eszik k#r1l -' sz&)al' a a *olgok rosszra /or*$lnak' akkor % egye*1l al meg. áz m#g#tt talál rá' a /észerben. /ér/i elkapta' és ki0sit átral#kte. . . .

. /ér/i angja BN .mon*ta <e0lan alkan. Rose melegséget érzett az ar0án' és t$*ta' ogy elpir$lt. /ér/i )égignézett rajta' a nyakán' a szemén' a torkán' lassan )égignézte. <e0lan /elemelte a kezét' és )égig/$ttatta $jjait Rose nyakán egy ossz+ simogatásban' )égig az állán' az ajkáig. . Aekintet1k #ssze/on&*ott' és Rose )alami olyan le/egy)erz%t és birtokl&t látott a /ér/i /.Jn megyek ki a stégre elyette* . 3r%sebb )agy' értem .A#kéletesen értem. .mon*ta Rose. /ér/i kemény $jjai)al )égigsim(tott a lány als& ajkán.Nem. Rose megborzongott. -a meg0s&kolsz' att&l még nem leszek beleegyez%bb .ny#gte Rose.szegolaj illatát' amellyel a kar*ját tiszt(totta.Nem érte*. .Nem akarlak beleegyez%bbé tenni. Fgy nézett rá' mint aki szerelmes belé. . . . !int a semmi más nem lenne /ontos rajta k()1l. . . . !ellkasa Rose mellkasának szor$lt' izmai kemények )oltak' *e r$galmasak' és Rose mellbimb&ja megkeménye*ett. 9s(p%je a /al oz szegezte a lányt. .Nézz rám.Rose.. Rose rámere*t.s$ttogta Rose. Rose a karjai /oglya )olt. /ér/i egy 0entit se moz*$lt.z#l* szemében' ogy ajkán el altak a sza)ak. . 9sap*ában )olt. Rose /élre$grott' *e <e0lan a karjá)al elzárta a menek1lési +t)onalat. 2r&bálta ell#kni a /ér/i' *e ezzel az er%)el akár egy moz*onyt is l#k*#s etett )olna. /ér/i testének /orr&sága át1t#tt Rose bl+zának )ékony anyagán.Rose . Rose érezte a /ér/i illatát' az izza*ság' a szantál/a és a szeg/. . Nagy teste át/onta Rose testét. <e0lan +gy nézett Rose-ra' mint a a lány )alami atalmas kin0s lenne.

:oga és nyel)e a lány b%rén játszott' az 1t%ere érzékeny b%rét izgatta' /orr&ságot )ált)a ki bel%le. =irtokolni akarta. .s$ttogta Rose. lányért ny+lt' neki*#nt#tte a /alnak' és )issza0s&kolta' *1 #sen és szen)e*élyesen' magába itta %t. 4emmi j& nem t#rténik azokkal' akik nem ko0káztatnak. Js. .. /ér/i nagyot nyelt' szeme els#tét1lt. /ér/i angja /orr&n érte el a /1lét5 . -az$*ott neki. . Garjain elernye*tek az izmok' és Rose ráj#tt' ogy <e0lan nagyon ne ezen t1rt%zteti magát. D0 . Rose teste meg/esz1lt.. 3gymilli& ér) szág$l*ott át Rose agyán' ogy miért is menek1lj#n.nnyira k()ánta' ogy )ala ányszor megérintette' magá oz akarta szor(tani' ne ogy elenge*je. .' % pe*ig perembeli /atty+.. <e0lan +jra és +jra meg0s&kolta. . Rose-on melegség /$tott )égig.kkor is kimegyek a stégre. gon*olatt&l' ogy <e0lan ott /og állni a stégen és #sszeesik a t#bb száz )éreb s+lya alatt' maj*nem sikoltozni kez*ett te etetlenségében. . /ér/i neki/esz1lt' és Rose /el-le mozgott )ele' lágyan ellenállt erek0i&ja keménységének.nt. Nem /og ott meg alni. . Rose meg0s&kolta a /ér/it' neki*%lt széles testének' p$asága beleol)a*t a /ér/i keménységébe.Jn is k()ánlak . . . . /ér/i magá oz +zta' és ar0át beletemette a nyakába.9sak nem b(rok magammal.7éz$som' mennyire k()ánlak. . . 0s&k )issz angja )égig/$tott Rose testén' és alk ny#gést )áltott ki bel%le. /ér/i kontrollja megsz. -a )alaki most azt mon*ja neki' ebben a pillanatban' <e0lan kemény teste és a saját ázának /ala k#z#tti /ogságában' ogy egy)alamit k()án at' miel%tt meg al' azt )álasztaná' ogy )ele le essen. Nin0s k#z#s j#)%j1k.reszel%s )olt és alk. Rose neki*%lt' keze )égigsimogatta <e0lan átának kemény izmait. /ér/i kék)ér. .

/ér/i el +z&*ott t%le' és leso*orta a lányt a lábár&l5 .=o0s. Csmét meg0s&kolta' Rose-nak elaka*t a lélegzete' és ajkát a /ogai k#zé /ogta. 3lb(rok a )érebekkel.. . . Cntenz() és )áratlan gy#ny#r )ágott Roseba. .A$*om. Rose ki +zta a /ér/i p&l&ját.Rose le +zta a /ér/i p&l&ját' és )égig/$ttatta kezét a testén' a mellkasát&l a asa kemény ko0káiig' aztán kiseg(tette a na*rágjáb&l' és kezé)el megsimogatta erek0i&ját. Itro antak a ázon a ál&szobába. !eztelen1l akarta' érezni akarta a b%rét a sajátján. Rose t+l /orr& )olt' t+l ne*)es és t+l t1relmetlen.7& #tlet. . Rose k#réje /onta magát' a nyakát és az álla szélét 0s&kolgatta5 . /ér/i az ágyra *obta a lányt' megraga*ta a p&l&ját' /el +zta' és az &0ska pam$t szétszaka*t a kezében5 . /ér/i nyers' állati angot allatott a torkában' és letépte Rose-r&l az $tols& r$ a*arabot.<e' kell. . Neke* nem kell j#nn#* s$ttogta Rose. . Van másik. 3gy pillanatig Rose látta a /ér/it az ágy /#lé magaso*ni' aranyl& testén kirajzol&*tak az izmok. .Aessék" . /ér/i /eléje )et%*#tt' /él+ton találkoztak' 0s&kol&ztak' egymás oz *#rg#l%ztek' simogatták a benn1k /ellobbant D1 .Igy. /ér/i angja alk )olt' és annyira átitatta a )ágyakozás' ogy szinte a0sargás )olt5 . /ér/i a kezét a lány p&l&ja alá 0s+sztatta' letolta a melltart&ját' kiszaba*(totta sajg& mellét' és )égigsim(totta a mellbimb&ját.3gy1tt 0sinálj$k. . Vele* megyek.

Végig#ml#tt rajta a gy#ny#r' min*en gon*olatát els#p#rte. <e0lan nyel)e )égigsiklott Rose b%rén. . Gezébe )ette bal mellét' $jjai)al simogatta a mellbimb&t' am(g az már /ájt. Rose meg0s&kolta a /ér/i állát és torkát' és az még keményebben *#/k#*te.Nem ilyennek kellett )olna lennie .mon*ta <e0lan' angja még min*ig reszel%s )olt a kéj )issz angját&l. 9satakos /orr&ságban e)ertek egy1tt' és egy i*eig az $t&rezgésekben el)esz)e Rose nem t$*ta' melyik )égtag az #)é' és melyik <e0lané. . /ér/i magá oz +zta' #sszezárta k#r1l#tte a karját' és Rose )al&sz(n. Rose tele )olt )ele' bol*ogságosan tele' és még t#bbet akart. . /ér/i meg allotta. =elé atolt' és Rose lélegzete elállt.jka rátalált az #)ére. Rose /elny#g#tt. /ér/i 0s(p%je a lába k#zé 0s+szott.!ost . Neki/esz1lt a /ér/inak.t1zet. <e0lan meg/esz1lt' és mély ny#géssel magját Rose testébe enge*te.tlen1l bol*ogan beles1ppe*t. /ér/i )égig/$ttatta $jjait a lány karján5 D2 . . Jrezte' ogy egyre magasabbra és magasabbra emelke*ik' a /ér/i *#/ései /elemelték' és el)eszett test1k /orr& sikaml&sságában' am(g )alami el nem pattant a testében. /ér/i ismét *#/#tt' mélyen' keményen' ritm$sa )a* )olt és t1zes' s+lya é*es te erként ne eze*ett a lányra. Aeste egy1tt sikoltott )ele' magába sz()ta' be/oga*ta a /ér/it. . <e0lan mélyen le ajtotta a /ejét' és /orr& szájába )ette Rose mellbimb&ját' amit%l a lányon át0ikázott a nyers gy#ny#r.!ilyennek kellett )olna lennie" .s$ttogta.!ost' <e0lan' ne )árj! . Rose belekarmolt a átába' amely meg/esz1lt' és a Rose-ban ég% )ágy 0so*álatos z$ ataggá )áltozott. . Aeste remegett a gy#ny#rt%l' és t#bbet akart' t#bbet k#)etelt. . Ojjai a /ér/i er%s' izmos átába )ájtak' és teste )árakozásteljesen ()be /esz1lt. . /ér/i ne)ét sikoltotta. .

!i t#rtént )olna' a /olytato*' a to)ább )illantasz" .Eilliam kettészakadt. Nem )olt /e*ezék' nem )olt seg(tség. Nagyon ki/inom$ltnak.3z mennyire illetlen t%le*' <e0lan Riel !artel' 9amarine gr&/ja.kér*ezte <e0lan alkan.kér*ezte Rose. . 9sak mi #ten )olt$nk' egymásba kapaszko*t$nk' és )illantott$nk.mikor )égre ki/árasztotta magát' 0sak mi #ten mara*t$nk él)e azon a mez%n.G#zelebb +zta a lányt' izmos karja Rose melle alatt ny$go*ott.A$*o*' mi )an akkor' a t+l)illantasz" . 3bb%l azt sz. .!eg altam )olna.<e a ragaszko*sz az ismétlés ez' akkor a k#zelj#)%ben elintéz etj1k. . . . . .!egjegyezte* a ne)em. Fgy éreztem' ogy a karom kiny+lik a tá)olba.6ass+nak és érzékinek.zt isze*' ogy még egy ki0sit to)ább t$*o* 0sinálni' az- D3 .Jn egyszer már 0sináltam. állatok' nagy' raga*oz& majmok.. Eilliam meg%r1lt' mi pe*ig a /#l*re )etett1k mag$nkat' mert amikor kettészakad. látásom el omályos$lt. . 3zek majomszer.zt ittem' az imént 1nnepelt1k meg .mormolta Rose ki/$lla*)a. 3l)esz(tik a kap0solatot a realitással' és %rj#ngeni kez*enek. Rose ol*alt /or*$lt és meg0s&kolta5 . 3mlékszem' a szám telement )érrel. .rsz le' amit akarsz.Nem. . . .. 3z el%/or*$l az alak)ált&knál' /%leg p$bertáskor $tán. 3gyszer megkér*eztem err%l' és azt mon*ta' ogy a kettészakadás az' ogy olyan elyre ker1l' a ol nin0s Csten. akkor min*ent meg#l. !ég 0sak nem is /ogtam )olna /el. .!i t#rtént" . Fgy érzem' meg kell 1nnepelni ezt a k1l#nleges pillanatot.9sap*ába est1nk egy mez%n' a gallok a nyak$nkra i*éztek egy or*ányi marlokot.

Rose átra %k#lt.Nem agyom' ogy ez megt#rténjen )ele*. !ost neke* kell enge*ni nekem.Nem.mit mon*ott' ért et% )olt. Wgér* meg' Rose. . .en./olytatta <e0lan.tán a )ilág el al)ány$l' és az élete* ki $ny. A$*om' ogy mir%l beszélek' Rose. Gét &rán át néztem' a ogy )illantottál' amikor az .Rose eltolta magát a /ér/it&l. Rose #ssze)onta a szem#l*#két. /ér/i )issza +zta' és meg0s&kolta. /ér/i o*any+lt' meg/ogta a kezét' és meg0s&kolta az $jjait. Rseniális )agy' *e kiképzésre )an sz1ksége*.. A#bb mint egy é)tize*en át )oltam i)atásos katona. lányra mere*t. .<e0lan. . -a egye*1l mész ki a stégre' meg alsz' és azt nem enge* etem meg. .Fgy 0sinálj$k' a ogy te akaro*. Voltak pillanatok' amikor enge*tem neke*. .A+lzásba )isze*. @ké . . ... . ..mikor megaka*ályozta*' ogy 4imoen $tán menjek' )agy amikor meséltél az i*%seknek Eilliamr%l. . <e még min*ig kell )alami 9ass ornt&l' D.zért tettem' mert te jobban értette* a elyzetet.!eg0s&kolta Rose ar0át. Nem )olt t+l g%g#s a oz' ogy megértse' és még min*ig megkapta' ami szeretett )olna . ... <e' értem. !in*ketten t+lélj1k' aztán leren*ezz1k 9ass ornt. .-át nem érte*.taman-)é*elmet gyakorolta*. :ogalma* sin0s r&la' ol )annak a atárai*.mon*ta Rose egyszer. 9so*álatosan )égeznél a )érebek els% $llámá)al' aztán a máso*ik $llám /eltépné a torko*at' és min*enki zokogna a temetése*en' és elmesélnék' ogy /elál*ozta* maga*at a szomszé*ai*ért. . Nem t$*o*' mikor agy* abba . Rose /elk#ny#k#lt5 . Fgy 0sinálj$k' a ogy én akarom.<e0lan nem lesz egye*1l a stégen.

.Nem most.!émére széttárta a karját. Nem iszem el' ogy rá)esze*! .mon*ta Rose. !eg0s&kolta' és Rose k#zelebb +z&*ott ozzá. .mon*ta <e0lan. <e0lan szem#l*#ke #sszeszala*t5 8on*olo*' ogy 8eorge elég er%s a oz' ogy életet le eljen egy lénybe" 9sak egy r#)i* i*%re. 4zomor+' /ekete testek. 8eorge egy ki*%lt /at#rzs#n 1lt' és a árom *#gl#tt )arj+t nézte' amik el%tte e)ertek a /#l*#n. Vigyáz)a #lték meg %ket' (jjal és ny(llal.!eg kell kér*ezn1nk.leg azt gon*olta' ogy a ma*arak /inom 0semegét jelentenek. <e0lan ezt a angot még so a nem gy%zte le. . . /ér/i keze le)án*orolt a testén' és megsimogatta.ogy az átok meg/oganjon. Rose" .8eorge . <e0lan káromko*ásban t#rt ki.-a képes rá' akkor talán )an egy ter)em.Aom barátságtalan angja allatszott a )eran*ár&l. Val&sz(n.r0a piros )olt. . DB .mon*ta !émére *1 #sen. !#g#tte 7a0k beleszimatolt a le)eg%be. .mon*ta Rose. 3l%bb-$t&bb +gyis megint /eltámasztana )alamit mon*ta Rose. 7obbol*alt !émére és Rose 1lt egy )én /at#rzs#n. .kér*ezte Rose. Jlettelenek. Nem lenne ne éz megja)(tani %ket. .Aalán igen . .Nem t$*om! .Js azzal a mi a baj" Ne )ár* el t%le' ogy so a t#bbé ne asználja ezt a képességét . .!ikor nem lenne t+l amar" .<e nem ilyen amar! Rose a >meggy%z%s? angot asználta. . -a rajta* állna' a >nem t+l amar? az jelentené' ogy >so a?.

.mon*ta 8eorge.Jrtem . Ren*ben )an" 8eorge b&lintott. . 8eorge megérintette a jobb ol*ali ma*arat. @lyan érzés )olt' mint a egy nagyon /inom *amilon tartana egy alat' amely min*ig /i0ánkol és rángatja a zsin&rt' *e nem t+l er%sen. !eg kell értene*' ogy ezt a ma*arat egye*1l emiatt a k1l*etés miatt támasztj$k /el.4zeretném' a most egy lépéssel to)ább mennél mon*ta <e0lan.Régebben' amikor /eltámasztottál lényeket' éreztél kap0solatot k#zt1k és k#zte*' $gye" 8eorge ismét b&lintott. Nem látta a ny(l 1t#tte ly$kat a tollazat alatt' *e érezte' és a )arázsereje seg(tségé)el #sszezárta a sebet' szépen' 1gyesen' a biz- DD . . ..mon*ta <e0lan. ..mit t%le* kérni /ogok' annak ar0i alotti*ézés a ne)e. Cgen' azt meg t$*ja 0sinálni. !in*ig /ájt' amikor /eltámasztott )alamit. 3l%sz#r játsz$nk egy ki0sit' maj* j#n a ne eze. . 2él*á$l' amikor megaka*ályozta*' ogy a nagyapá* megtáma*ja Rose-t. <e0lan /olyamatosan nézte %t. 8eorge átra %k#lt' és az ajkába arapott. 8eorge ismét b&lintott.mint a k1l*etésnek )ége' el kell enge*ne*' mert el)égezte a /ela*atát' és $tána meg kell pi ennie. H )olt a legkisebb )arj+lány' és 8eorge %t sajnálta a legjobban. !egértette*" 8eorge b&lintott. . .Aámasz* /el az egyik ma*arat' és nagyon pontosan irány(ts*.Js né a megaka*ályozta*' ogy megtegyenek bizonyos *olgokat. . ma*ár megrezzent a )arázslatt&l' ny+jt&zko*ott' megmo00ant.8eorge ránézett' és o*ag$ggolt a )arjak mellé.kkor 0sinál*! . Nem gyakran 0sinálta' mert szerette' a a *olgok élnek' és mag$kt&l te)ékenyke*nek' *e igen' képes rá.

. .4z&lj' a +gy érze*' ogy elenge*em. 8eorge D7 .6ány .4zépen lassan . .!ost .*i0sérte <e0lan. !ég so a nem pr&bált korábban rá)enni egy ma*arat arra' ogy sétáljon. <e0lan arrébb ment' am(g j& pár méterre nem ker1ltek egymást&l. . . .nt. szárnyát o*aszor(to* a testé ez. .Gi)ál&.2r&bál* elérni' ogy )arj+ +r/i i*esétáljon ozzám. . !inél to)ább kon0entrált a k#zt1k le)% )arázslatra' annál #sszetettebb lett5 el%sz#r egy zsineg )olt' aztán egy zsinegk#teg' maj* a zsinegek ál&)á sz#)%*tek #ssze' amely elbor(totta a ma*arat. !émére besz()ta a le)eg%t5 . . 8eorge meg +zta a zsineget.7&l )an. ma*ár megbotlott' és meg/or*$lt. !eg/or*$l atsz.!ost! . . 3z ne ezebb.tonság ke*)éért. )arázslatot lágy érintés za)arta meg. Ve** rá a #lgyet' ogy in*$ljon el /elém.3gyébként lány )arj+. ma*ár megrázk&*ott.mon*ta 8eorge. 6assan kiny+jtotta egyik lábát' maj* a másikat' meg/or*$lt' és /elállt. . . . 8eorge kon0entrált. . .Nagyon j&! . . )olt' ogy ne moz*$ljanak meg.zt akarom' ogy $ny* be a szeme*' és /or*$lj k#rbe' a ma*ár pe*ig mara*jon moz*$latlan. 3gy ossz+ pillanat m+lt el.3zt j&l meg0sinálta! Fjrakez*te az egészet! Nagyon j&.mon*ta <e0lan. !egérintem a ma*arat' te pe*ig mon** meg' ogy mikor érintem meg.<e0lan /elállt' és o*ament a ma*ár mellé..z k#nny. .mon*ta. 8eorge le $nyta a szemét. )arj+n a nyomás megsz.Js most mit 0sinálok" . .

:elszállt a le)eg%be' rep1lt egy ki0sit' maj* <e0lan )állára szállt.s$ttogta. 4emmi baj' 8eorgie' nem m$száj megtenne* .kér*ezte <e0lan.3l/ára*tál" . Nagyon er%sen kon0entrálnia kell arra a tá)olságra' amit a ma*árnak meg kell tennie' és 0sak aztán kell elin*(tania. Régebben rá)ette a ma*arakat' ogy lopjanak nek1nk 0seresznyét .<e0lan szétnyitotta a tenyerét' megm$tatott a /i+nak egy kis' )#r#ses k%*arabot. . . 8eorge /els& ajtott. . . . . 7& t(z per0ébe telt' mire ráj#tt' mit kell tennie. . . DK . . . <e0lan /el +zta a szem#l*#két5 .Gérlek.=o0sánat . .emlékeztette !émére. ma*ár #sszesze*te magát' és kitárta a szárnyait.mon*ta Rose.2r&bál* meg +jra! 8eorge b&lintott.mon*ta <e0lan. 8eorge elmosolyo*ott.mon*ta 7a0k. sárba *obta a k#)et.megpr&bálta meg +zni a ál&t.Vissza t$*ja ozni" . )arj+ le0sapott' megraga*ta a k#)et' és )isszarep1lt' maj* belepottyantotta <e0lan tenyerébe.nnyit kell tennie' ogy el%bb a k%re kon0entrál' maj* <e0lanre.mon*ta 8eorge. -a abba agyta' a ma*ár o*aszállt <e0lan ez. .Nagyi' agy* 0sak! . 8eorge megrázta a /ejét' és megpr&bálta kitiszt(tani a látását.kkor +j játékot játsz$nk.Nekem k#nnyebb. .3z el)ileg ne ezebb' mint rá)enni arra' ogy sétáljon. .Nagyon j& . ma*ár megbotlott és a sárba esett. . .!enj szépen át <e0lan ez! . Nem (gy kell 0sinálni.Nem. .mikor a ma*ár )ég1l o*atotyogott ozzá' 8eorge bol*ogan /els& ajtott.

8eorge elgon*olko*ott.mit t%le* kérek' annak alotti*ézési belek#lt#zés a ne)e. 8eorge megrázta a /ejét.mon*ta Rose. <e létezik egy tr1kk.<e0lan le ajolt' és )issza*obta a k#)et a bokrok k#zé. 9sak azért tért )issza a testébe' mert 7a0k rátalált. 8eorge <e0lanre pillantott5 . ma*ár elszállt a )állár&l' és k#)ette a k% +ját' leszállt egy ágra. )arj+ szemé)el kell látnom' ogy megtaláljam mon*ta 8eorge alkan. 8eorge a omlokát rán0olta. . @tt 1lt az $*)arban' és rátáma*t át$lr&l' kiszor(t)a bel%le a sz$szt.3z a te *#ntése*. DN . .mon*ta <e0lan. -a meg(gérem' ogy seg(tek )isszaker1lni a teste*be' megpr&bálo*" . .Ren*ben )an. . 8eorge' nem kell megtenne*' a nem akaro* . @nnan' a onnan 1lt' nem látta a k#)et.!émére le$grott a /at$sk&r&l. . 3**ig egyszer pr&bálta meg' egy ma0ská)al' mert 7a0k akkor )áltozott ma0ská)á' amikor 0sak akart' és 8eorge még so a nem )olt ma0ska' és k()án0si )olt' ogy milyen érzés. .Js azt nem szerete* . !ert olyankor el/elejte*' ogy nem ma*ár )agy" Js ne éz )isszaemlékezni' ogyan kell )isszatérni" 8eorge 0so*álkozott5 .-onnan t$*o*" . nagynéném alotti*éz%. . legrosszabb az )olt' ogy nem emlékezett rá' ogy milyen )olt ma0skának lenni.Rose! . 9sak arra a tá)oli' ijeszt% érzésre emlékezett' ogy keresett és keresett )alamit' amit nem talált meg' és t$*ta' ogy a saját testét keresi.Nem találo*" .kér*ezte <e0lan. A$*ni akarta' ogy milyen érzés ma*árnak lenni. 4enki nem lesz *1 #s rá*' a nem tesze* meg.

- -a készen állsz' /el%lem kez* etj1k - mon*ta <e0lan.

8eorge a )arj+ra nézett' megraga*ta a k#zt1k /esz1l% )arázszsineget' és meg +ztaZ belek#lt#z#tt a /ekete testbe. , )ilág olyan sz(nekké robbant szét' amelyeknek nem )olt ne)1k. 3gy ossz+ pillanatig 0sak 1lt' el)esz)e a /ale)elek )ibrál&' ragyog& /ényében' am(g )alami gyengé*en meg nem b#kte t$*ata áts& kis rekeszéb%l. , k%. !eg kell találnia a k#)et. 6e$grott az ágr&l a le)elek k#zé' és elkez*ett k$tatni a talajon. Js ott )olt' ezer sz(nárnyalatban pompázott. 8y#ny#r.' gy#ny#r. k%. , 0s%rébe kapta' és át)ágott a bokrokon. , nap/ényben /1r*% /. gy#ny#r. )olt. , tá)olban két alakot látott' kristálytisztán és ragyog&an5 az egyik er%sebb )olt' a másik gyengébb. 4za)ak /$rako*tak elméjébe. Rose. !émére. Nem )olt benne biztos' mi jelentenek' 0sak azt t$*ta' ogy j& érzést keltenek benne. 6átott még egy alakot' aki kisebb )olt' *e /$r0sa sz(nárnyalata )olt. Ht is ismerte5 7a0k. 7obbján egy negye*ik alak )olt' % )olt min* k#z1l a legnagyobb5 <e0lan. Valamit meg kell tennie <e0lannek. Fgy érezte' )onz&*ik ozzá' és nem t$*ta' miért. 4zéttárta a szárnyait és o*arep1lt ozzá' a karján lan*olt' ami meleg és kemény )olt a karmai alatt. , k% kiesett a 0s%réb%l. Volt egy #t#*ik alak is' amelyet e**ig még nem )ett észreZ a /#l*#n /ek1*t' #sszeg#mb#ly#*)e. Valami /$r0sán ismer%s )olt benne' *e nem ragyogott' mint a t#bbi. <e0lan kinyitotta a száját' és /$r0sa angot a*ott ki. 7eges érzés )ágott bele. :elkiáltott' a )ilág meg/or*$lt' és 8eorge li eg)e 1lt /el. ,r0a ne*)es )olt. !ellette 7a0k állt egy 1res )#*#rrel. Rose karjai #sszezár$ltak k#r1l#tte. !eleg )olt' és j& érzés.

70

- , sokk megt#ri - magyarázta <e0lan. - Nem sok kell

ozzá' /%leg' a nem t#lt#tt sok i*%t a másik alakban. !inél osszabb i*%re k#lt#zik bele' annál intenz()ebbnek kell lennie a sokknak. Voltak #nkénteseink' akik megégették mag$kat' ogy kij#jjenek a másik testb%l' *e az t#bb&rányi elmer1lés $tán )olt. Nek1nk maSim$m egy per0re lesz sz1kség1nk. - 7&l )agy" - kér*ezte Rose. 8eorge elmosolyo*ott' a sz(nek /orgataga lassan el al)ány$lt a /ejében. !ost emlékszem - mon*ta. - 3mlékszem' milyen érzés )olt ma*árnak lenni.

71

23. fejezet

!inél beljebb mentek az 3r*%be' annál s#tétebb lett. , /ák itt magasabbra n%ttek és )astagabbak lettek' t#rzs1k atalmas' k1l#n#s oszlopként emelke*ett a magasba. Igaik elterpeszke*tek és meg ajlottak' mo a és z$zm& /ogta #ssze %ket' meg a kék 0som&kban n#)% zs$rl&' amely /antomszer. er*ei t1n*érek ajaként lenge*ezett. , lombkorona k1l#n szintet alkotott' tá)ol az aljn#)ényzett%l' és a ogy Rose át)ágott az 3r*%n' i*%nként k#rbekémlelt' ogy 7a0k nem t.nt-e el a nagyi mell%l. 7a0k nem sz()esen mara*t át$l. Rose <e0lanre pillantott' aki siet)e lépke*ett' lát at&an ott on érezte magát a )a*onban. Gis 0somag )olt nála. , 0somagban két )arj+ $tazott' biztonságos k#r1lmények k#z#tt. Eoo* -o$se-ban 8eorge min*kettej1kbe életet le elt. ,kkor nem k#lt#z#tt beléj1k' *e érezni /ogja' a szaba*ok' és akkor át)eszi az $ralmat /elett1k. , ter) egyszer. )olt. 3lég k#zel ker1lnek 9ass orn oz' ki)árják a meg/elel% pillanatot' elenge*ik a )arjakat' és 8eorge /el asználja %ket' ogy ellopjanak 9ass ornt&l )alamit. ,z$tán a ma*arak elrep1lnek' %k pe*ig $tán$k ere*nek' )isszaszerzik a szerkezetet' és remél et%en él)e meg+sszák. 8eorge-nak 0sak # per0et enge*élyeztek - ennyi i*%re k#lt#z et beléj1k. Pt per00el kés%bb' akár készen áll' akár nem' nagyi és 7eremia /elélesztik. ,z #t per0 biztonságos i*%korlát <e0lan szerint. Rose nem akarta' ogy 8eorge-nak át kelljen ezt élnie' *e nem te ettek mást. 8yengé0ske kis ter) )olt' *e ezt t$*ták kitalálni. Rose beszélt 7eremia -)al és 6eanne-nel. ,mint 8eorge /elébre*' és már nem lesz sz1kség a t$*ományára' 7eremia el)iszi %t' 7a0ket és 6eanne-t meg a /iát a A#re*ékbe' el)ileg azért' ogy élelmiszert ozzanak. 3lég pénzt a*ott 6eanne-nek' ogy egy ren*es otelszobát )egyen ki. 6eanne elég er%s' elb(r a /i+kkal. ,kármi is t#rténik a 2eremben' az #00seinek

72

biztonságban kell lenni1k. ,z 3r*% )ibrált k#r1l#tt1k. Ctt az élet )olt az +r. 4záz apr& zaj t#lt#tte ki a 0sen*et5 a ma*arak 0sipogtak' a m&k$sok *1 #sen pereltek a perembeli ermelinekkel' akik azért j#ttek' ogy kilopják a ki0sinyeiket a /észekb%l' borzok ny#g*é0seltek és a r&ka k# #g%-$gatásszer. angja egyszerre )olt k#zeli és tá)oli. 2erembeli mo a lepte el a /at$sk&kat' a )a* or0 i*eá oz asonl& )irágok pasztellpiros' sárga' le)en*$lalila és b(bor árnyalatokban pompáztak. , ki*%lt /ák +j élet b#l0s%i lettek' ka0sok és in*ák /onták át ágaikat-bogaikat. 4zámtalan )irág és gy&gyn#)ény illata szállt a le)eg%ben' #sszeke)ere*)e az állatok szagá)al. !ég a lombkoronán átsz.r%*% /ény is smarag*z#l* )olt. ,z 3r*% káoszában Rose és <e0lan 0sak két apr&' él% porszem )olt. !áskor Rose sz()esen le1lt )olna' ogy allgassa az 3r*% lélegzését' *e ma nem a*atott meg neki ez a l$S$s. - Q)atosan! - kiáltotta Rose' amikor <e0lan megállt egy )ilágos pink sz(n. /.0som&nál' amely átt#rt a t.le)elek és a porb&l kiáll& k+sz&n#)ények k#z#tt. - Nagyon mérgez%. Rose elérte a legk#zelebbi bokrot' lesze*ett egy maroknyi al)ánysárga bogy&t' és a /ér/inak a*ta. - -amis 0seresznye - mon*ta. , /ér/i egyet a szájába pottyantott5 - @lyan (ze )an' mint az igazinak. Rose nem talált ibát abban a ogy <e0lan az er*%ben k#zleke*ett - mint egy /arkas' néma és k#nny. léptekkel ala*t. ,r0a ismét bezár$lt. , szája k#r1li keménység )isszatért' a ogy a .)#s' tá)oli tekintet is.

/

73

3léonore k()ánsága ellenére Rose ragaszko*ott ozzá' ogy a /ér/i)al me essen. Nagyanyja magánk()1l )olt5 - !iért kell o*a)inne*" - Valakinek o*a kell )innie. Nem ismeri az 3r*%t. - !aj* Aom )agy 7eremia o*a)iszi. - 6e et' ogy +gy kell maj* menek1ln1nk onnan' mint a égne a talp$nk alatt a talaj' és én sokkal gyorsabban t$*ok /$tni' mint Aom )agy akár 7eremia ' és /orr&bbat is )illantok. 3mellett <e0lan megb(zik bennem. Velem j&l érzi magát. 3léonore az ajkát biggyesztette5 - =ár0sak ne (gy lenne! 9sak egy lány$nokám )an! <e0lanre néz)e Rose-nak olyan érzése táma*t' mint a a /ér/i is megbánta )olna' ogy agyta' ogy elj#jj#n )ele. - 3nnyire za)ar' ogy seg(tek" - kér*ezte )ég1l. - =ár0sak ne kellene rá* támaszko*nom! - s& ajtotta <e0lan. - Nem /ogtál /egy)ert rám. ,z én ott onomba t#rtek be' az én 0salá*om a 0élpont! - !egértem. - <e0lan megrázta a /ejét. - , i)atásos katonaság lényege az' ogy a 0i)ileknek nem kell ar0olni$k. ,zért tessz1k' ami tesz1nk' ogy a ozzá* asonl&k ny$go*tan al assanak. Js itt )agyok én' akinek egy polgárn%re és egy gyerek te etségére kell agyatkoznia. Cgen' za)ar. Ra)arnia is kell. - -a elmegyek )ele*... - kez*te Rose. , /ér/i /elkapta a /ejét. - -a elmegyek )ele*' és +gy *#nt1nk' egy1tt mara*$nk' )ég1l elmész maj* )alami k1l*etésre' én pe*ig ott on mara*ok' /el-alá járkálok maj*' rágom a k#rm#met' és abban reményke*em' ogy él)e azatérsz. - Nem min*ig ilyen *rámai a elyzet - mon*ta <e0lan alkan. - <e gyakran )eszélyes. - Cgen - ismerte be a /ér/i.

7;

- !it kell tennem' ogy )ele* me essek" - kér*ezte Rose. , /ér/i jeges pillantást )etett rá5 - 6e kell tenne* né ány biztonsági )izsgát és alkalmassági tesztet' ogy egyik m$nkatársamként regisztráljanak. Nem j& #tlet. A#bbet agg&*nék érte*' mint a k1l*etésért. Rose elmosolyo*ott. , /ér/i nem mon*ott nemet. - ,zt iszem' meg kell tan$lnom elég j&nak lenni a oz' ogy ne agg&*j sokat értem. Remélem' j& tanár )agy. - 6e etetlen egy n%személy )agy! - morogta <e0lan. - -é' nem én jelentem meg a te áza*nál' k#)etel)e' ogy a*j nekem )alamilyen ki ()ást. Ae )oltál az a barom' aki engem )álasztott' 0sak maga*at okol ato*! 3gyszerre torpantak meg. 3gy keskeny mez% szélén álltak. !#g#tte az 3r*% el)esz(tette élénk sz(nét. , /at#rzsek p$sztán és komoran mere*tek az égre' az aljn#)ényzet is er)a*t le)elekké /onnya*t #ssze. , )arázslat elt.nt. ,z er*% alott )olt' *e /$r0sán meg%rz%*#tt' m$mi/ikál&*ott. , alott /at#rzseket és a letaposott /1)et gonosz' i*egen és er%s )arázslat atotta át. -a lenne sz(ne' b(borlila' b.z#s nyálkaként 0s#p#gne az 3r*%b%l. , )érebek jelenlétének bizony(téka. - Rémiszt%' mire képesek - mon*ta Rose. <e0lan karjai egy pillanatra #sszezár$ltak k#r1l#tte' és magá oz +zta' *e szinte azonnal el is enge*te. !égis annyi min*ent s.r(tett abba a )a* #lelésbe5 k()ánást' sz1kségletet' aggo*almat' biztatást... ,z élete árán is meg)é*ené. G1l#n#s m&*on ez bosszantotta Rose-t. 4enkinek nem szaba*na olyan elyzetbe ker1lnie' ogy egy másik embernek az életét kelljen a*nia érte. Nem akarta érezni <e0lan alálának s+lyát. , /élelem )issza)on$lt' és i*eg *1 )ette át a elyét. 9ass orn. -a reményke*ik )alamilyen j#)%ben <e0lannel' )agy éppen nélk1le' el kell p$szt(tania 9ass ornt és a )érebeket. 9sak (gy le etséges. <e0lan mellette lesz' az $tols& le eletéig ar0ol. Neki $gyanezt kell tennie.

7B

3gy1tt sétáltak be az 1szk#s 3r*%be. -+sz per00el kés%bb Rose <e0lan mellett /ek1*t egy )(zmosás szélén. ,latt$k a talaj mere*eken /$tott le/elé. G1l#n#s szerkezet )olt a )(zmosás aljának k#zepén5 szerel)ények és mozgat&r$g&k k$sza alma' mint a egy atalmas &ra gyomorrontást kapott )olna' és i*e 1r(tette )olna a gyomra tartalmát. , szerkezet k#zepén )alami ossz+kás' sápa*t' ez1st#s 0sillogás látszott' mint a áttetsz% k#*b%l sz%tt' nagy a*ag )atta0$kor lenne. , szerkezet k#r1l )érebek /ek1*tek egymás mellett' szorosan' mint gy$/ák a *obozban. Rose megpr&bálta megszámolni %ket. 4záztizenkett%. 4záztizen árom. 4záztizén... A+l sokan. Ha meglátnak minket, darabokra tépnek. , )(zmosásb&l /elszáll& )arázslatt&l maj*nem /$l*okolni kez*ett. =et#lt#tte a réseket' )égig +z&*ott a /#l*#n és /el az emelke*%n' mint a t+l ne éz lenne a oz' ogy szétoszoljon. Rose nyomokban érezte már el%bb is' *e amikor a k#zelébe értek' min*en por0ikája tiltakozott. Aalpra akart $grani' és )isszaro anni az 3r*%be' bele$grani egy t&ba' )agy /elmarkolni egy a*ag sarat és le*#rzs#lni magár&l a nyálkás lerak&*ást. Rose a /ogát 0sikorgatta' és moz*$latlan$l /ek1*t' még min*ig /élt le)eg%t )enni. 6elki szemei el%tt a )érebek százai a )(zmosás /alát kaparták. 3lképzelte' ogy gonosz' éles /ogaik <e0lanbe marnak' letépik a +st a 0sontjair&l. !in*en' ami %k )oltak - /élelmeik' aggo*almaik' bol*ogság$k' min*en' ami emberré tette %ket -' nem szám(tott. , )érebeknek 0sak )arázslattal átitatott +st jelentettek. Rose-ra .)#sség telepe*ett' megbén(totta az izmait. , sz()e )a*$l )ert. <e0lan keze megpi ent a lány )állán. Rose tágra ny(lt szemmel nézett rá' és ny$go*t' szilár* er%t látott a szemében. <e0lan nem )esz(tette el a /ejét. Nem látszott rém1ltnek. Rose +gy kapaszko*ott a /ér/i bátorságába' mint egy szalmaszálba' és a pánikot kis li egésekkel a*ta ki magáb&l. Valami megmoz*$lt a )(zmosás aljában.

7D

6assan o*a)onszolta magát a szerkezet ez. . Ctt )an. 9ass orn a kamp&t egy atalmas 0sapással a ártyába akasztotta' és meg +zott egy /oganty+t' amely a mellette le)% /at$sk&b&l állt ki. . . lán0 meg/esz1lt' a ártyát )égig +zta a /#l*#n' és a le)eg%be rántotta' /el a /ára' a ol egy méter magasan l&gott a le)eg%ben. Vég1l megtalálták a ro a*ékot. 9ass orn a /ejénél /og)a megraga*ta az állatot' és Rose meglátta 9ass orn kezét5 $jjai nagyon ossz+ra n%ttek' és min*egyik $jj )égén +sz0entis' /ekete karom n%tt. 9ass orn o*alépett' és el%)ett egy nagy' balj&s kinézet. Rose a átát bám$lta' és a alálát k()ánta. karmok bele)ájtak az állat nyakába' *e az egyáltalán nem tiltakozott. 4zeme jegesen i*eg lett. ártyában le)% )alami meg)onaglott. 9ass orn leg$ggolt' és /el)ett )alamit a /#l*r%l. )alami ne*)es 0sattanással ért /#l*et' és meg)onaglott' szét/esz(t)e a ártyát. . . szerkezet 0sikorg& /ém angot a*ott ki' a ogy a /ém /ém ez s+rl&*ott. 9ass orn megkaparta a ártyát' le/ejtette' és egy teljesen ki/ejl%*#tt )éreb b$kkant ki al&la' amely /ejjel le/elé l&g)a kapál&zott a le)eg%ben. . 3gy /alkányi )éreb in*$lt el' és egy magas alak' ossz+ k#penybe b$rkol&z)a. Garmai /eltépték a )éreb torkát. 9ass orn le0sapott. kamp&r&l egy )astag lán0 l&gott le' amely balra' egy kor a*t /á oz )olt er%s(t)e. . . Rose-t *ia*almámor t#lt#tte el. 4z1rke 77 . kamp&t.<e0lan a mozgásra kon0entrált. 9settintett' és a )érebek elin*$ltak el%tte' $tat nyitottak neki. 0sa)arok nyikorogtak. -a a )illantás oz meg/elel% tá)olságban lennének' megpr&bálta )olna alálra s+jtani. . 9ass orn. 4#tét )alami 0s$sszant el%' amelyet s#tétb(bor és sárga erekkel be/$tott ártya /e*ett. szerkezet k#zepén le)%' /ényl% mag kiny(lt.zt itte' elrejt%z et' mi" 9ass orn megingott' mint a spi00es lenne' *e aztán kiegyenese*ett.

Nagyon magas )olt' széles )állakkal és nagy mellkassal' *e embertelen1l )ékony )olt és izmos' akár egy )a*ászkop&.zt itte' ogy 0sak a /élelem játszott )ele' és azért képzeli a )al&ságosnál nagyobbnak' *e )al&ban nagy )olt. 9ass orn /elemelt egy po arat a /#l*r%l' és /el/ogta )ele. . <e0lan er%s $jjai megszor(tották Rose karját. . . .latta meztelen )olt. lány rápillantott. 4árga és b(borsz(n. Vala a asonl(t atott <e0lan ez' *e már nem. Vala a j&kép.nt. 4aját elméjé)el és testé)el /izet meg a )érebek elleni )é*ettségért. /olyás megsz. -ossz+' még min*ig arany sz%ke aja megritk$lt' és most 0som&kban l&gott le koponyájár&l a mellkasára. 7K . szájá oz kapta a kezét' ogy el ne ányja magát. 9ass orn ki1r(tette a po arat. !ég min*ig meg)oltak a nyomai5 a nagy' mélyen 1l% szem' az áll négysz#gletes )onala' a széles' er%s' /ér/ias egykori ar0 mara*)ánya. William. 9ass orn belet#r#lte a kezét az állat b$n*ájába' és ajká oz emelte a po arat. . Né ány pillanattal kés%bb az állat már nem mozgott. /oltok tark(tották a testét. 4z&)al (gy 0sinálja. 4zája )ér)#r#s agyarakkal )olt tele. <e0lan ajka megmoz*$lt' és egyetlen sz&t /ormált. Rose gyomra megl&*$lt. -omlokán ki*aga*tak az erek' mint a k#telek *$zza*tak )olna a b%re alatt. /olya*ék a tálkába és 9ass orn kezére /olyt. le etett. 9ass orn megbillentette a po arat' meg/or*$lt' és Rose meglátta az ar0át./olya*ék #ml#tt ki a sebb%l. Rose emlékezetében atalmas )olt. <e0lan tekintete magasan 9ass orn /#lé #sszpontos$lt' a )(zmosás t+ls& )égére. . Garja és lába t+lságosan ossz+ )olt. Rose o*anézett' és még i*%ben )issza/ojtott egy kiáltást.r0a megereszke*ett és rán0os )olt' és amikor kinyitotta a száját' ogy megigya a mara*ék /olya*ékot' Rose meglátta a /ogai. . . 3gy /arkas /ek1*t a bokorban' szilár*an és atalmasanZ olyan )olt' mint egy életre kelt rémálom. ogy 9ass orn /elemelte a po arat' a k#peny le0s+szott a )állár&l.

7obb le et%séget keres)e sem talál atnak. . Valami nin0s ren*ben. Rose t$*ta' ogy Eilliam nem lenne képes elkapni %ket' *e a nézését%l a legsz()esebben sikoltozott )olna. /arkas tekintete égette %ket' mik#zben m$nkálko*tak. . 4zeme borostyánsárgán meg)illant. .. Rose elmon*ta neki' ogy mit keressen5 r$ át' ajke/ét ajjal' személyes tárgyakat' ez1st ékszert. Q)atosan kibontotta a )arjakat. . Rose imá*kozott' ogy 8eorge lássa a ajat. aj0som& /ennaka*t az egyik kiáll& /ém*arabon. 4#tét ajka néma a0sargásra ny(lt' és Eilliam megm$tatta éles /ogakkal teli száját.. . 2ár 0entit már #ssze/ont' amikor az egész le0s+szott a /ejér%l' és ott áll kopaszon. . .t+l gyorsan megro a*t.z állat le/ek1*t az ol*alára' és 9ass orn rá/ektette a /ejét. lány olyan alkan s$ttogott' ogy % maga is alig allotta5 . aja. -aj' ennyi aj' /rissen a testr%l' min*en átokmon*& álma )olt. 9sak a )ér )olt jobb' *e 0sak r#)i* i*%re . )érebek /alkája ozzá*#rg#l%*z#tt. 9ass orn le1lt a porba. !ostanra 8eorge érzi' 7N . Rose megraga*ta a saját ma*arát. <e0lan b&lintott' és o*any+lt a mellette le)% zsák oz. /arkas o*anézett' és meglátta Rose-t. 9ass orn át#lelte az egyiket' és ar0át a sápa*t b%r #z nyomta. aja. -a Eilliam egy 0sapatban játszik 9ass ornnal' mi a 0s$*át keres a bokorban" 3gy 0sattanásra lepillantottak.. . )(zmosás maj*nem árom és /él kilométeren át +z&*ott min*en irányban a kemény' /#l*es ter1leten. Rose megborzongott. 9ass orn ozzá)ágta po arát a szerkezet ez' és az lepattant r&la. 9ass orn itetlenke*)e nézett a kezében mara*t ajra' és messzire aj(totta. Rose megraga*ta <e0lan karját' és $jját a**ig )ájta bele' am(g a /ér/i rá nem nézett.. /ér/i átra*%lt' karmos kezét )égig/$ttatta s#rényén' és gépiesen elkez*te #ssze/onni' mint a ezre*szerre 0sinálná.

Nem' 8eorgie. -at. 3gy pillanattal kés%bb Rose is. másik )arj+ lassan k#r#z#tt a )érebek /elett' meg/or*$lt' balra +zott .Nem' s$ttogta Rose.z egyik )éreb /elszegte a /ejét' maj* egy másik is. 4#tét )arázslat 0sapott /el a szerkezetb%l' és meg0s(pte a ma*ár szárnyát. Rose )isszatartotta a lélegzetét.. Rose át$grotta a /at#rzseket' átgázolt a bokrokon.ogy a ma*arakat ki)ették' és /igyel ráj$k.z állatok le$grottak a sziklár&l.z $tols& pillanatban a )arj+ jobbra +zott' és le0sapott a aj0som&ra. )arjak /ekete k#)ekként 0saptak le. . <e0lan raga*ta meg a )állát' és /elrántotta. . . . )(zmosás t+ls& )égén Eilliam )issza)on$lt' elosont.kiáltott /el <e0lan k#z)etlen1l m#g#tte. .latt$k a )(zmosásban a )érebek /elálltak. .nt a /ák k#z#tt' és elin*$lt 3ast 6aporte /elé. . 3gy s#tét test /el$grott' és az egyik )arj+ a /#l*re z$ ant. Rose még gyorsabbra /ogta.:$tás! It)ágtak az er*%n' olyan gyorsan /$tottak' amennyire a talaj enge*te. képes agy rá! . )arj+ megingott' #sszerázk&*ott' *1 #*ten 0sapko*ott szárnyá)al' maj* /elrep1lt' egyre magasabbra és magasabbra' maj* elt. <e0lan )arj+ja le0sapott' maj* /elb$kkant' karmai 9ass orn k#penyébe aka*tak. ma*arat +gy tartotta' ogy a aj egyenesen el%tte legyen' és +jra és +jra els$ttogta5 . 4iker1lt. . Aizen#t. . gyerünk. . George. . Rose ar0át a porba temette.. Gyerünk. Rep1ltek mellett1k a /at#rzsek.z er*% omályos /olttá ol)a*t' amelyet 0sak Rose reszel%s li egése szakasztott K0 .8yorsabban! . Rose sz()e )a*$l )ert' #k#lbe szor(totta a kezét' azt k()ánta' bár /or*$lna a ma*ár jobbra.a po arat akarta el ozni.z #00sének siker1lt. . <e0lan /elrántotta Rose-t és egyetlen sz&t li egett.z ol*ala sz+rni kez*ett' *e /$tott to)ább. le)eg% égette a t1*ejét. Négy.. <e0lan elenge*te a ma*arát. <e0lan ar0a s#tét )olt.. . .-aj' aj' aj' aj' aj. . -árom méter.

/ér/i még 0sak nem is li egett. 3gyenesen /eléj1k tartottak. )éreb el%relen*1lt' és Rose )illantott. . R#)i*' #sszpontos(tott )arázsg#mbje át)ágta a )éreb )állát' és )égigszántotta a mellkasát. <e0lan el% +zott egy kar*ot a átán le)% kar* 1)elyb%l' és egyszer meg/orgatta.z els% )éreb ki)ágtatott a bokrok k#z1l a tisztásra. legels% sz#rnyeteg gyorsan ro ant' izmai meg/esz1ltek a K1 .4zembeszáll$nk )el1k. )éreb teteméb%l sz+r&s szag+ /1st gomolygott el%. . Giértek egy kis tisztásra.z állat testének /els% része kettény(lt' ki)illant)a a al)ány b(borsz(n. 3gy pillanat' és máris el#z#nlik %ket. . Rose k# #g#tt' és arrébb lépett. <e0lan le0sapott. . . .z menni /og. . . !eg/esz1lt' ossz+ )égtagjain az izmok #ssze +z&*tak' és /el$grott a le)eg%be.z #sszeaszott bokrok k#z1l +jabb )éreb $grott el%. Rose ismét )illantott' és nézte' a ogy a lény /eje )égigg$r$l a száraz /1)#n. Varázs)onal 0sapott ki bel%le' és a /#l*ig ajolt. R#)i* at&s$gar+ )illantást alkalmazz . . sz#rnyetegek s#tét /olyama $llámzott )égig az 3r*%n' át a )arázslatt&l kiszár(tott /ák k#z#tt. Rose átra*%lt' és nagy le)eg%t )ett. bels% szer)eket' amelyeket sz1rke nyálka /e*ett' maj* az ol*alára *%lt. Rose kétrét g#rnye*t' és igyekezett nem ányni. .meg.!inél kisebb zajt 0sap$nk' annál jobb. -árom/elé )ált' és elkez*ett k#r#zni k#r1l#tte. . négy szem i*eg' sz1rke /énnyel )ilág(tott /elé. Fjabb )éreb táma*ta meg' jobbr&l. . Rose /elé in*$lt' nagy $grásokkal' po/áját kitát)a' )#r#s agyara készen állt arra' ogy le0sapjon. R#)i* at&s$gar+ )illantás.mon*ta. <e0lan elkapta Rose karját' és maga /elé /or*(totta a lányt5 . penge ketté)ágta a sz#rnyeteget' és <e0lan a testbe még egy )illámot is bele)ágott.

. b%r alatt' lába p$mpált' borzalmas agyarát ki)illantotta.Pt)ennel" -$szonkett%)el. <e0lan $gyanakkor )illantott' a két )illantás találkozott' és a )éreb a /#l*re rogyott. =alol*alt <e0lan pengéjének alálos 0sapása )ágott át egy 0sapat )érebet. . 9sak $szonkett%)el" . !in*en szempontb&l gy#ny#r. . Vala ányszor meg)illant a kar*ja' )alami elp$szt$lt.-ánnyal )égezt1nk" . .ntek. Rose &/e ér )illantásá)al ellenáll atatlan 0élpontot jelentett nekik. ..r..' sz1rke lében.)éralá/$tás-sz(n.Rose el sem akarta inni. t#bbiek egyenesen a lány /elé tartottak. tisztás sz1rke )érben ázott' és /1st#lg% testekkel )olt tele. .:$ss$nk' miel%tt a t#bbi is i*eér! Itro antak a /ák k#z#tt. Rose abba agyta a )illantást' és egyetlen éles' )ak(t&an /e ér 0s&)át k1l*#tt a *#g /elé.kkor mit 0sinál itt" .z $tols& )éreb megállt a tisztás szélén. Rose arra #sszpontos(tott' ogy minél gyorsabban /orgassa az ()eket' és átgázolt a rémiszt% *#g#k#n' am(g a /#l* nem ázott s.4értetlen )agy" Rose b&lintott. Rose )égignézett a tetemeken5 . K2 .Jn sem inném. -alálos pontossággal )ágott' gyors )olt és megáll(t atatlan.kér*ezte a /ér/i. Nem inném' ogy Eilliam seg(t 9ass ornnak . .nnyi)al t#bbnek t.. . /ér/i meg/ogta Rose karját. Rose /elé $grott' maj* árom *arabba )ág)a ol*alra *%lt. .. .<e0lan megt#r#lte kar*ját' és )issza0s+sztatta 1)elyébe.. nya)alya t$*ja.mon*ta Rose. -$szonkett%. <e0lan rápillantott Rose-ra5 . )olt.

!egkapt$k. ..z .taman-)é*elem m&*os(tott )erzi&ja .mon*ta Rose li eg)e.Aom beszélni akar magá)al. K3 ..:$ss$nk to)ább! Rekor*i*% alatt elérték a *eszkaker(tést. !iért' még so a nem láttál ilyet azel%tt" 4zerintem még so a senki nem látott ilyet . . . . <e0lan igazi )asember5 nagyon gyorsan /$t' és so a nem /ára* el. 4zépen' ny$go*tan 1l*#géltek' aztán 7eremia megállt' ogy jobbra !a*ame. . .magyarázta Rose. .9sak a** /ek1*jek itt egy ki0sit. .!on**' j&l )agy" .mon*ta <e0lan.kér*ezte <e0lan. Fgy érezte magát' mint a kimosták )olna egy mos&gépben.Aessék"! 7eremia /el ()ott a mobilo*on. 7&l . $ligánok megsz#ktek . Rose a /#l*re rogyott. . .!i" . <e0lan kissé meg ajolt5 Cgen' igen .kér*ezte Rose. .. <e0lan b&lintott.Jléonore ar0a kitakarta az eget. Gi)itte %ket' 6eanne-t meg a /iát a A#re*ékbe' a ogy megbeszélt1k.!i )olt ez" .nt az ép1letben.mikor életemben el%sz#r találkoztam Eilliammel' /éltem' ogy átmegy rajta' és árom részre osztottam az ()et. )illan& g#mb' amit létre oztál" . átára /ek1*t' karjait és lábait széttárta. Valamiért (gy sokkal gyorsabban t$*om /orgatni. <e0lan elt. .!egkaptátok a ajat" .mon*ta Jléonore.mon*ta a nagyi kissé sa)any+ ar00al.-a Eilliam egy 0sapatban lenne 9ass ornnal' 0sak egy angot kellett )olna kia*nia' és az egész /alka ráj$k ro an. Nagymama a kap$nál )árta %ket.

Rose /elállt. . "iért én# 7eremia és 6eanne megpr&bálták elkapni %ket' *e elt. .7&l )an. 8yorsan elt. !eg )an gy%z%*)e arr&l' ogy az % seg(tsége nélk1l nem t$*j$k legy%zni 9ass ornt' és biztosan % beszélte rá 8eorgie-t.mon*ta nagyi. Rose a kap$ /elé in*$lt. K.ntek. .n%*#tt' magá)al ()ja-e <e0lant is' *e meggon*olta magát.intett nagyi. Rose le $nyta a szemét és /elny#g#tt. 3zeré)esnek érezte magát.3z 7a0k ibája. -o)á más o)á mentek )olna" .Rose /eltolta magát a /#l*r%l' és /el1lt. 2ár &ra m+l)a +gyis itt lesz' mi$tán el)itte a /i+kat 6eanne.Visszamentek a áz oz. . . <e0lannek a ker(tést kell )é*enie' amikor kimon*ják az átkot' és Rose +gy ismerte az 3r*%t' mint a tenyerét.ez.4iess! . Gétlem' ogy rajt$nk k()1l bárkinek is enge*elmeske*nének' te át )agy te mész' )agy én' és én megyek' mi)el neke* meg kell átkozno* 9ass ornt. /i+kat biztonságba kell elyezni' és minél el%bb megt#rténik' annál jobb min*enkinek. .térjen az a$t&pályára a benzink+tnál' ezek meg ki)ágták a ko0siajt&t' és ki$grottak. !egkeresem %ket' és el)iszem 6eanne.!enj! . .ez. .

r0a komoly )olt' szája keskeny )onal. . Va* szemmel nézett Rose-ra' két szeme két borostyánk%ként 0sillogott. 9sinos pár é)e kim+lt' és nagyapa so a nem )ett másik lo)at. Rose elt.Vigyáztam ráj$k.mon*ta.. . Rose megállt.n%*#tt' ogy )ajon 9let$s nagyapa j&)á agyná-e <e0lant. /ér/i nem k#zel(tett /elé. !int a min*enkinek lenne lo)a a 2eremben! . Eilliam. )ágtánál igen0sak kapaszko*nia kell' és galoppozásr&l sz& sem le etett. Js a napi t(z &ra iro*atakar(tás sem nagyon /ejlesztette az atlétikai képességeit. Rose emlékezett rá' ogy kiskorában 1lt rajta. fejezet Rose gyors 1temben gyalogolt az +ton. gyerekek biztonságban )annak . 6o)agolnia is jobban kell. 3mlékeztette magát' ogy a )illantásá)al bármelyik pillanatban porrá éget eti a KB . -a Rose azt reméli' ogy kitart mellette' neki is el kell kez*enie /$tni' bár sz()b%l $tálta.. 3szébe j$tott' ogy <e0lant mennyire bosszantotta' ogy a /i+k nem t$*nak lo)agolni. !eger%s(tette magát. :armer és /ekete b%r*zseki )olt ki/ak$lt p&l&ja /#l#tt. .z egyetlen oka' ogy Rose t$*ott lo)agolni' az )olt' ogy nagyapa ragaszko*ott ozzá' ogy megtartsa /él)ak kan0áját' 9sinost. 8yakran gyalogolt' *e ég és /#l* a k1l#nbség ak#z#tt' ogy az ember gyalogol pár kilométert' és ak#z#tt' ogy az életéért /$t. )égén persze +gyis eléri' amit akar' *e a oz kemény sza)ak kellenek. <1 #s kiabálás és k#nnyek )ár at&k. 6ass+ temp&ban j& )olt' *e a k#nny. !agas' s#tét aj+ /ér/i lépett ki az +tra a bokrok k#z1l. Volt értelme annak a /$tásnak' amit <e0lan le/$tott reggelenként. Rose nyakát megbizsergette a /élelem..24. Rose be/or*$lt' és a ázra pillantott. . .

-a 7a0k 0s$pán pr&bálgatta a atárait' Eilliam el is érte %ket. . Nem beszélt1nk r&la' ezért nem t$*om' mit érez. . .z %szinteség kiemelke*%en /ontos. Rose k$tat&an nézett rá' és /ára*tsággal )egyes bizonytalanságot látott rajta. . . Rose t#bbsz#r is )issza +zta 7a0ket $gyanerr%l a sziklaszirtr%l. Nagyon &)atosnak kell lennie. /ér/i belet+rt a ajába. . 2ersze egy nyol0é)es kis/i+ és egy armin0 oz k#zeli' pro/i gyilkos két k1l#nb#z% *olog. . Rose a kony aablak /elé pillantott' és meglátott két ar0ot. .!iért %" !iért nem én" KD .mon*ta Eilliam.H szereti magát" Nem t$*om.mon*ta Rose ny$go*t angon. Rose el)ette a )é*%k#)eket' és beenge*te a /ér/it. .Nem t$*om..!iért )an itt' Eilliam" .7#jj#n' 1lj1nk le .leg $gyanilyen. . =ármelyik pillanatban robban atott. -m. 7a0k #szt#n#sen megérezte' a Rose az$*ott' és Eilliam )al&sz(n. 3nnyit az &)atosságr&l5 4zeretem %t . Rose )isszanézett Eilliamre. . )eran*án áll& székekre m$tatott.mon*ta Rose. /ér/i megrázta a /ejét5 . =eszélgess1nk. /ér/i inkább a lép0s%re 1lt' Rose pe*ig a másik ol*alra' +gy' ogy elég tá)olság legyen k#zt1k. 2ontosan (gy nézett ki 7a0k' amikor beté)e*t az emberi érzelmek ismeretlen biro*almába' és bezár$lt' nem t$*ta' mit tegyen' )agy mit mon*jon.zok leb$ktak' *e Rose még i*%ben *orgál& pillantást )etett ráj$k.!ag$k ketten./ér/it.. 6áttam <e0lannel . 6egjobb' a nem tér rá olyan témákra' amelyek /el*1 (t etik. /ér/i egy érzelmi sziklaszirten állt' egyetlen rossz sz& )agy moz*$lat' és a szaka*ékba z$ an.. Eilliam k#)ette a ázba.

. .z' ogy /elakasztotta 3mersont arra a /ára' az t+l sok )olt. .zt gon*olta' igazi %s. 7a0k +gy *#nt#tt' ogy k#zbelép. <e t+l sokat tett.kár0sak 7a0k.3z nem (gy )an . Eilliam gyanak)& pillantás )etett rá.egy egész élet során kapott )issza$tas(tásokat. Eilliam aján*ékot a*ott Rose-nak' és nem értette' ogy a lány miért nem #r1l neki.<1 #s )oltam . . Nem K7 . !i sok szempontb&l egy/ormák )agy$nk. . @lyan érzést kelt bennem' ogy )ágyik rám' biztonságban érzem magam )ele' és megne)ettet. 3gyszer 8eorge és egy nagyobb /i+ #ssze)ereke*tek. .Eilliam teljesen k#z#mb#s angon tette /el a kér*éseit' *e Rose érezte m#g#tt1k az érzelmeket . Js persze baromira i*eges(t is. Aetszik' ogy t1relmes és ke*)es a /i+k oz' a ogy az is' ogy )igyázott ráj$k. .Nagyon ne éz megmagyaráz at& *arabokra szétsze*ni a szerelmet' Eilliam. 3gy ét szoba/ogságra (téltem.Rose sz1netet tartott.!aga nem )olt bol*og.Nem ismerem magát )alami j&l' *e )annak *olgok' amiket nagyon ke*)elek magában. 3z egy er%' egy érzés...Rose /els& ajtott. .z ember nem gon*olná' *e mégis. . . Nagyon 0s+nyán meg)erte a nagyobb /i+t.mon*ta Rose.mon*ta Eilliam. Aetszik' ogy %szinte. .Ae át semmit nem érez irántam" .z ember t$*ja' mikor érzi ezt' és azt is t$*ja' ogy mikor nem. . 3gyszer maj*nem rá)illantottam.Ne éz megmagyarázni. Nem tetszik' ogy /ejjel le/elé /elakasztotta 3mersont a /ára' aztán alálra rémisztett engem. nagyobb /i+ szájon )ágta 8eorge-ot és le)erte a lábár&l.Jrtékelem a /igyelmességét' *e att&l még jobb lett )olna' a nem teszi meg. . -a egyszer be +zott )olna a /i+nak' és annyiban agyja' nem nagyon t#r%*tem )olna )ele. .-iszi )agy sem' <e0lannel is le/olytatt$k ezt a beszélgetést. . Hszinte )álaszt ér*emelt' és Rose elgon*olko*ott egy pillanatig. 3lt#rte az orrát' és ki)erte egy /ogát. .

.Cgenis érzek maga iránt *olgokat. angja tompa és élettelen lett. . @lyan' mint a )alami nem stimmelne a )ilággal.Nagyon szeretné megtalálni magát .!i )an maga meg <e0lan k#z#tt" . . -a )alaki min*en ismer%se k#z1l tége* )álaszt a barátjának' akkor megpr&bálo* kiér*emelni ezt a barátságot.kér*ezte Rose gyengé*en. 6egalábbis én megpr&bálom. -álát érzek' mert megpr&bált )igyázni a /i+kra' és mert t#r%*#tt )elem' amikor el)esz(tettem az állásomat.3zt elmesélte" Rose b&lintott. . . barátok teszik el)isel et%bbé a )ilágot.mon*ta Eilliam.<e0lan. . . .3gy1tt )olt$nk a légi&ban . -a <e0lan nin0s )elem' akkor nagyon iányzik. . Eilliam ar0a els#tét1lt.G#nny. . /ér/i átgon*olta5 .mon*ta Rose. a légi&ban lenni. Eilliam nem sz&lt semmit.mon*ta a /ér/i.2él*á$l magának )an egy barátja . . . .Jrtem .. Nem igazán ismerem magát' *e +gy érzem' le etnénk barátok' a t#bb i*%nk lenne. 4emmi )álasz.akarom' ogy bárki is elyettem ar0olja meg a ar0aimat.mikor a m+ltkor tele/onon beszélt1nk' és én nem a*tam át neki' maj*nem le arapta a /ejemet.!egmon*ják' mikor kelj /el' mikor al$*j' mikor egyél' KK .3z ért et%..3gy emberr%l nagyon sok min*ent elmon* a társasága /olytatta Rose. !aga biztosan %r1lten )ágyik arra' ogy megb1ntessék. .Js akkor mi )an k#zt1nk" . <e ezek nem $gyanolyan érzések' mint amiket <e0lan irányában érzek. 3z az én 1gyem' és a saját 1gyeimet szeretem magam intézni.6e et1nk barátok .mon*ta Rose. . 3z nagy megtiszteltetés.

A$*ja' ogy )an családja# . /ér/i /elnézett. !egkér*eztem t%le' miért tette' és azt mon*ta' azért' mert én is megtenném érte.z a t$laj*onom' amit maga el%tt lát. Van é*esanyja' aki imá*ja. <e nem. sz1lei imá*ják. r$ a rajtam" 6optam. Génytelen )olt el +z&*ni a /ér/ib&l ára*& agresszi& el%l. . .mikor nemes lettem' elmentem ozzáj$k látogat&ba' és a +ga meg#lelte <e0lant. . /ér/ib&l *1 ára*t. KN . !on*ja meg' mi/éle szemétlá*a agyja ott 0sak +gy a 0salá*ját" Rose nem t$*ott mit mon*ani. <e0lan magának )al& )olt' én is az )oltam. 9sak ritkán beszélt1nk. 3gyszer kirángatott egy ég% aj&b&l' és a**ig +szott' egy egész éjszakán át' am(g egy )itorlás /el nem )ett minket. legt#bb ember nem éli t+l ennyi i*eig.Nem.mon*ta )ég1l. . =1szkék rá. . Eilliam meg is #lné <e0lant' a ráte etné a kezét' Rose ebben biztos )olt. 4o a nem beszélt1nk sokat' *e )igyázt$nk egymásra. <e nem t$*om megbo0sátani neki. .Nem az % ibája' ogy )an 0salá*ja' Eilliam . 3gész e**ig azt ittem' ogy 0sal&*ott és egye*1l )an' akár0sak én' 0sak jobban titkolja. ro a*ék bármikor ott agy atta )olna a légi&t' és +gyis )issza/oga*ták és szerették )olna. !i sokáig szolgált$nk. . .z gon*oltam' olyan' mint én' érti" 3gy meg0s#m#rl#tt' megsebzett ember' akinek nin0s o)á mennie. . Nekem semmim sin0s. Jn áj$lt )oltam' olts+ly )oltam. . <e0lan még azt is el*obta.z apja azt gon*olja' ogy min*en sza)át aranyba kellene /oglalni. 9sak annyit kell tenne*' ogy ott )agy' a ol lenne* kell' és nem kér*ez%sk#*sz. . 4zeme *1 t%l égett. <e0lan 0sak állt' és magamban láttam' a ogy az a sok )ér' amit egy1tt kiontott$k' ki/olyik bel%le' és t$*tam' ogy nekik min*ez nem /ontos.mit )egyél /el' kit #lj meg. . Van egy +ga is' aki szintén imá*ja. légi& )olt a min*enem' am(g el nem )ették t%lem. .

. .Nem kértem' ogy megtegye . . 0satának k#ztem és <e0lan k#z#tt az én /eltételeim alapján kell lezajlania.Nem kértem' ogy táma*ja meg 3mersont' *e akkor is megtette. .!ert t$*ta' ogy <e0lan i*ej#n' és meg akart )ereke*ni )ele" . 3zért kinyomoztam' ogy ol )an' *e mire megtaláltam' már t+l sok )érebe )olt.<e igen.. . lányra nézett.mon*ta Eilliam.n#z%k lennének' és <e0lan *1 #s lenne magára.kér*ezte Rose.<e akkor is megtette . @lyan. -ossz+ morgás rezonált a torkában. Nem. 3l%kész(tett bizonyos *ok$ment$mokat' amelyek az egész z.mint 9ass orn >#r#kbe/oga*ott?' elkez*ett 0élozgatni arra' ogy el akarja takar(tani <e0lant. Eilliam átra*%lt. !egesk1*tem' ogy meg)é*em a biro*almat. .Nem. 3gyesek akkor is seg(teni akarnak nek1nk' amikor nem kér1nk a seg(tség1kb%l. . !i$tán elment' bet#rtem a *olgoz&szobájába.!iért k#)ette 9ass ornt i*áig" .. . .Js k#zben t#bben meg altak )olna' mag$k k#r#z#tt b. Nem ér*ekli a nemesi 0(m. /$r0sa szaga )olt..3z nem $gyanaz.r miatt engem okolnak' arra az esetre' a a *olgok bal$l 1tnek ki.a0sargott Eilliam.. . .mon*ta Rose . Gaptam egy ázat az er*% szélén' elintézte' ogy ételt ozzanak nekem' *e ett%l eltekint)e nem t#r%*#tt )elem. !aga mit tett )olna az % elyében' Eilliam" . N0 .Giszaba*(tottam )olna . .<e0lan nem akarta ott agyni a légi&t. !egpr&bált le)a*ászni' én pe*ig átmentem a A#re*ékbe.zért tette' ogy magának seg(tsen.mit 9ass orn 0sinál' az /elségár$lás. . Nemet mon*tam neki. 9ass ornnak persze ez nem tetszett. Ailtakoztam.ztán árom éttel ezel%tt meg ()ott' ogy menjek )ele >egy kis kirán*$lásra?.Ae át a bossz+ miatt j#tt" Eilliam megrázta a /ejét. . Nem kér a /elel%sségb%l.

Eilliam /el1t#tte a /ejét' )i0sorgott' szeme borostyánsárgán )illogott.Vannak t#r)ények' amelyeket so a nem szegek meg. -onnan t$*ta*" . . 3**ig )árt' biztos nem gon*' a egy ki0sit még )árnia kell. Eilliam átra*%lt és az orrán át besz()ta a le)eg%t5 . Rose nyakszirtjén min*en pi e /elállt t%le.4zia' Eill.mosolygott rá Rose. . lo)án.. kis b$ta. Rose ny$galmat kényszer(tett magára. 9ass orn meg%r1lt. /elségár$lás elképzel etetlen. 3gy lo)as emelke*ett ki a kanyarb&l5 <e0lan 1lt 7eremia s#tét sz(n. Gérem.G#sz#n#m .. meg/elel% pillanatban érkezett. Nem )iselke* etnének /eln%tt m&*on <e0lannel' nem alaszt atnák el a 0satáj$kat a**ig' am(g nem )égz1nk 9ass ornnal" Eilliam &)atos pillantást )etett rá. <e0lan irtelen megáll(totta a lo)at' és leszállt a áz el%tt5 . Rose sz&tlan$l bám$lt. Eilliam ismét /elmor*$lt' )issza/ogott agresszi& és /igyelmeztetés tisztán állati angja t#rt el% bel%le. <e0lan kiol*otta a kar* 1)elyét' és a kar**al egy1tt egy N1 . Eilliam nagy le)eg%t )ett5 . -a mag$k ketten )égeznek egymással' akkor 9ass orn nyer. A+l mélyen belém i)&*tak. Rose megp#r*1lt' és meglátta' ogy 8eorge ar0a kréta/e érré )áltozik' amint meglátta Rose ar0ki/ejezését.<e0lan. . .Ren*ben )an. Nem akarom' ogy az #0séim meg aljanak. <e0lan is azért )an itt' ogy betartsák a t#r)ényeket. 4zeme )isszanyerte maj*nem normális' )ilágosbarna sz(nét. !eg akarja enni a /i+kat. Jn sem akarok meg alni. /i+ ()ott. 3gy pillanattal kés%bb Rose is meg allotta5 l&patk& 0sattogása.

Eilliam el% +zott egy nagy' z#m#k )a*ászkést' és a )eran*ára *obta. Eilliam )a* 1tést mért <e0lan bor*áira.!int 8eorge meg én. R+gások és 1tések ka)alká*jában /orrtak #ssze' nem le etett k#)etni' ki mit 0sinál' a /1)#n tán0oltak' alálosan és gyorsan. .kkor j&.Q! .bb' mint megbeszélni a *olgokat. Rose át#lelte a test)éreit' és árman sziszeg)e és nagy . <e0lan /elny#g#tt' és k#ny#ké)el Eilliam ar0ába )ágott. Eilliam a k#ny#két <e0lan gyomrába )ágta' és kiszaba*$lt.mon*ta Rose.@lyanok' mint a test)érek.bokornak támasztotta. !i mást te ettek )olna" <e0lan /ejbe r+gta Eilliamet. Eilliam t$sk&ként *%lt el' maj* min*ketten talpra $grottak. 7a0k és 8eorge kij#tt' le1lt Rose mellé. Eilliam megtántoro*ott' N2 . Eilliam tekintete el omályos$lt.!iért )ereke*nek" . 3z egyszer. <e0lan )isszar+gott' és szét)áltak. .. <e0lan /elk#ny#k#lt' és Eilliam #kl#zni kez*te az ar0át' egyszer' kétszer' áromszor. ák k#zepette kommentálták az eseményeket.Cgen.b&lintott 7a0k. @lyan gyorsan 0sapott le' ogy Rose nem is látta. . !ert j& barátok . Rose m#g#tt kiny(lt a teraszajt&' maj* alkan be0s$k&*ott. <e0lan el ajolt el%le' és a k#ny#két Eilliam bor*ái k#zé )ágta. Eilliam meg/or*$lt' és kir+gott.Fgy bizony . . .kér*ezte 7a0k. .7&l )agy" ./elelte Rose. <e0lan elkapta Eilliam karját. <e0lan a /#l*re z$ ant' k# #g#tt és kir+gott' kir+gta Eilliam al&l a lábát. Eilliam az $jját <e0lan ol*alába /+rta. =ármi is )an k#zt1k' azt lát at&an nem le et sza)akkal megol*ani. . . pázsiton Eilliam a /#l*re szor(totta <e0lant.

=or*at#rése* )an" Val&sz(n.A#kéletesen j&l.mon*ta 8eorge. )ér er%s' s&s szaga meg1lte a kony át. <e0lan /elpillantott5 .7a0k' seg(ts bemenni Eilliamnek a ázba' ogy lemossa a )ért az ar0ár&l. 6i eg)e eltá)olo*tak egymást&l.kér*ezte Rose.leg nin0s. 7& .Cgen' be/ejezt1k. .4eg(tett ez bármit is" 7obban érzem magam t%le .mon*ta Rose' és /elállt.6áttam. mosolyt )illantott /el5 . 7a0ket nem ér*ekelte az emberi )ér. )(z pirosán /olyt le. Q)atosan ar0olt$nk. Rose átgázolt a /1)#n <e0lan ez5 . !aSim$m repe*és. 7a0k /igyelte' a ogy Eilliam megmossa az ar0át a mosogat&ban. .z#tt ozzá megjegyzést' lát at&an t+lságosan leny.-olnap reggel maj* érezni /ogja.g#zte a sz$per ar0. Eilliam meg*#rg#lte az ar0át' és /elemelte )éres $jjait' mint a mon*ani akarna )alamit.Eill" Eilliam legyintett )éres kezé)el5 . . <e0lan lerogyott. <e0lan blokkolta' mire Eilliam le ajol)a éles 1tést mért <e0lan astájékára. <e0lan éles' raga*oz&szer. . .-ogy )agy" . .megrázta a /ejét' és egy sorozatnyi )illámgyors 1tést )itt be.k#z#lte <e0lan' és /el1lt. Vér /olyt. /elny#g#tt' és le/ejelte Eilliamet. . Aér*e )ég1l /elmon*ta a szolgálatot' és a /#l*re 1lt. 9sak N3 . 7a0k nem /. .6átta*' ogy )esén r+gtam" .=e/ejeztétek" . kék)ér.3z király )olt . <e0lan #sszeg#rnye*t' az ol*alát )é*te a karjá)al. .

i*eges lett t%le. 7a0k kapál&zott' *e Eilliam )asmarokkal tartotta. 7a0k sziszegett. Eilliam belebám$lt 7a0k szemébe' az ar0a alottsápa*t )olt5 .kér*ezte Eilliam. Val&sz(n. 3gyszer. gon*olta 7a0k. Eilliam szeme aranysz(nben 0sillogott. . . :enyeget% )olt. 3z a )ereke*és )olt a legjobb *olog' amit életében e**ig látott. -át persze' ogy itt él. . . <e Eilliam egy nagy /arkas' és nem taná0sos /el*1 (teni.leg min*en er% N. Eilliam nagyot nyelt5 .!aga /arkas' én meg ma0ska. Eilliam /eléje $grott. Eilliam még min*ig le/ogta a karjait.mon*ta 7a0k' ogy jobban érezze magát. =orzalmasan /enyeget%. 7a0k átralépett' *e Eilliam elkapta' és /elemelte magá oz.Van egy t#r1lk#z%*" . Eilliam el)ette t%le' megt#r#lte az ar0át' és 7a0kre pillantott.!$tas* meg a /ogai*at. Fgy nézett ki' mint akit gyomorszájon )ágtak. !eg)akarta a 0s$kl&jánál' és lek1z*#tte a sz+r& /áj*almat .a karmai ki akartak b+jni. !ost már t$*ta. Eilliam át)ágott a ázon' magá)al 0ipel)e 7a0ket' belépett a /i+ szobájába' és a /alnak *%lt. Nem .-ol" 7a0k bi00entett. . )illant át 7a0k agyán. $arkas. .Van saját szobá* is" 7a0k b&lintott.s$ttogta Eilliam. karpere0 alatt )iszketett a keze.en b&lintott.zal' *e nem t$*ta' mi/éle. Nem te etett r&la. Eilliam nagyobb' er%sebb )olt' és )éres )olt. 7a0k el)ett egy t#r1lk#z%t a kony ai székr%l' és o*a)itte neki.Ae itt élsz" %alami nem stimmel ele. A$*ta' ogy Eilliam )alamilyen alak)ált&' mert látta' ogy ragyogott /el a szeme' amikor % és 8eorge )égignézték' miként beszélget Rose. @lyan )agy' mint én . !ások )agy$nk.

7a0k /elkiáltott' és a pa*l&n ért /#l*et. 4zerintem lo)ag le et.kiszállt a karjáb&l' mert elenge*te %t. 7a0k szerette a takar&kat' mert még mosás $tán is Rose-illat$k )olt.H a ke*)en0em.nt és ragyogott.anyag =atman )ereke*ett 4$permannel. Gét ágy' egy neki' egy 8eorge-nak. sarokban egy )i ar)ert pol0on játéka$t&k )oltak' és +jabb ak0i&/ig$rák. 4zeme innen még nagyobbnak t. . Eilliam /igyelte. Eilliam a szobát bám$lta. Itlagos szoba )olt. 3z a pasas' nem t$*om' mi0so*a' *e tetszik a /egy)erzete. 7a0k is k#r1lnézett' mint a lenne bent )alami /$ra' amit Eilliam lát' % pe*ig nem.mon*ta. Eilliam elnézett az ágyak mellett az ablakpárkány /elé' a ol a tizennyol0 0entis m. 7a0k o*ament a pol0 oz' és ráj$k m$tatott. . 9sak nin0s olyan kar*om' NB . 7a0ké kék-/ekete )olt' 8eorge-é pe*ig piros-/ekete.3z itt -e-!an . Rose min*kettej1knek orgolt egy-egy takar&t. . Rose a )ette a bol apia0on' mert %t nagyon b(rom.

@lyan j& illata )olt.7&l )agyok. . . 4emmi baj. Ctt senki nem bánt atja.7& elyen )an. Né a én is ilyen )agyok. Ae át pisztolyos lo)ag' asszem.t%be. :els& ajtott' és )isszatette a . .7a0k a . !eleg és biztonságos' és )an )(z meg kaja. . Eilliam nem /estett sokkal jobban.ami illik a kezébe' ezért pisztolyt kapott.mikor nagyon /élek' és szeretnék ártani )alaminek. 7a0k a 0sokira pillantott.ben 1lt.4emmi baj. .mon*ta. . . 7a0k egy kis ar0ot r#gt#nz#tt -e-!an és a 2isztolyos 6o)ag k#z#tt' és Eilliamre nézett. ND . lényeg az' ogy ne essen pánikba.t% #z ro ant' és )itt neki egy szelet 0sokit.C*e ()om Rose-t .Ae e** meg . .mon*ta 7a0k. . Nem kell /élnie. 3z )ész elyzetbeli azonnal 0selek)ést igényelt. :elállt' és o*aa*ta 7a0knek a 0sokolá*ét. Eilliam +gy nézett ki' mint aki min*járt ányni /og. . Eilliam keze remegni kez*ett.kér*ezte Eilliam. Js Rose +gysem agyja' ogy bárki bántsa magát. .Rose min*ig a* egyet' a rossz$l érzem magam.Ctt j#n )alami nyálas *$ma a szeretetr%l' *e asszem magának +gyse tetszene. Rose éppen 8eorge-ot *orgálta )alamiért.Eilliam angja olyan )olt' mint a sziklát /alatozott )olna. Rose ezt jobban 0sinálja' mint %' mert neki so a nem kellett mással 0sinálnia' *e emlékezett' ogy Rose ogyan 0sinálta. Gib(rom.ajánlotta 7a0k.!ara*jon itt! . .Ne! . . lényeg az' ogy ez egy j& ely.mon*ta' és kiment a )eran*ára. . <e a 0sokolá*é )ész elyzet esetére )an..zt iszem' nin0s igaza .3gye meg .!i&ta t$*o*" . .-abozott. 3tt%l jobban lesz. 7a0k o*ament <e0lan ez' és le1lt mellé. .=iztonságban )an mon*ta 7a0k. Js nem kell /élnie' mert a )é*%k#)ek tá)ol tartják a gonoszokat. .mikor kiment' Eilliam neki*%lt a )eran*ának <e0lan mellett' aki a /. . @*ament és meg/ogta Eilliam kezét.

..mon*ta Eilliam. gyerekkora olyan normális lesz' amilyen normálissá 0sak tenni t$*om. Rose. . 9ass orn )érebei megtáma*ták' *e nem )áltozott át' (gy el%sz#r nem )oltam biztos benne.3lk1l*#* -aUk-ba" <e0lan megrázta a /ejét. -a )an jobb ter)e*' állok ren*elkezése*re' ne tarts* meg maga*nak .Van egy ter)e*" Rose o*ament ozzáj$k. . . A#bb elyi álomba átkozza 9ass ornt most' mik#zben itt beszélget1nk . <e0lan b&lintott5 . Ctt /áj alakot )áltani . Eilliam le $nyta a szemét' és megrázta a /ejét. 3gész élet1kben )el1k élt .zal ki)árj$k' am(g megérkeznek a stég ez' a t& k#zepére. 3lég er%snek kell lennie a oz' ogy meggyeng(tse a )érebeket. Eilliam állán meg/esz1ltek az izmok5 .mon*ta Eilliam. Eilliam átra*%lt' és pár per0ig allgatott5 N7 .. )ereke*és miatt a*&so* )agyok ..tette ozzá <e0lan. 7a0k meg/esz1lt' *e +gy t.mon*ta <e0lan.mon*ta <e0lan. 2árszor )illant$nk' ogy mag$nk oz é*esgess1k %ket' aztán meg#lj1k a t+lél%ket.ka*émia' se spe0iális iskola' se 1res szobák.nt' Eilliam nemigen isz neki.mint elal$*t' elektromos áramot )ezet1nk egy elyi t&ba. . . 8on*olo*' ogy Rose agyná' ogy elk1l*jem" !in*ketten Rose-ra néztek.nt' semmilyen *orgálás nem )ár rá.z$tán elmegyek.8#r0s#t kapsz.Cgen' én is t$*om. máso*ik napon találkoztam #ssze )el1k.mint a )érebek kemény magja elp$szt$lt' 9ass orn $tán )etj1k mag$nkat. 4e -aUk . /i+ miatt. . Fgy t. . -a Rose elj#n )elem' bár nem mon*ta' ogy elj#n' akkor a /i+ )el1nk mara*.

magyarázta <e0lan.-a megsemmis(te* az er%m. . ..!egijeszt .-onnan t$*ja' mit jelent az elektromosság" Eilliam Rose-ra pillantott5 .)eket' akkor min*en leáll.mon*ta <e0lan.kér*ezte <e0lan. -a el)esze* az elektromosságot' anar0 ia t#r ki. !ég a benzint is elektromos p$mpák a*ják. . . .!ég nem ker1lt sz&ba. . .Nem mon*ta* el neki" <e0lan )állat )ont5 . .k#*ik .mon*ta Eilliam. !ágiában sokkal ke)esebben élnek' mint a A#re*ékben tette ozzá Eilliam. .Gi más" Ae t+l lass+ )agy.-ogy érti" . Eilliam /intorgott5 !on*ja egy n%' aki ajlan*& egy elektromosságt&l sisterg% t&ban kimenni egy stégre.z #ngyilkosság .. .mon*ta Rose. A#re*ék elektromos árammal m.bban az esetben' a kon/likt$s állna /enn a A#re*ék és !ágia k#z#tt' a légi& katonákat k1l* a A#re*ékbe' és t#nkreteszik az ipari k#zpontokat.mon*ta Rose egyszer. -a nin0s áram' akkor nin0s )(z' nin0s komm$niká0i&' nin0s logisztika' semmi sin0s.kér*ezte Rose Fgy' ogy /arkassá )áltozik' és o*a0salogatja ozzánk a )érebeket .-a ábor+ra ker1l a sor' az egyetlen le et%ség1nk az in/rastr$kt+ráj$k t#nkretétele. Cpari szabotázsb&l is kapt$nk kiképzést . NK . .en.Ae akaro* )ezényelni" .. )illantás nem lesz elég.nnyi )érebet kell magatok oz )onzanotok' amennyit 0sak t$*tok.

rra kell /elkész1lni' ogy az ellenség1nk mire le et képes' nem pe*ig arra' ogy )al&sz(n.3gy )al&*i kon/likt$s )al&sz(n.0sit(totta <e0lan. Nagyrészt 0sak el%)igyázatosság az egész . Eilliam b&lintott.sége a két *imenzi& k#z#tt megle et%sen ala0sony. . ./.zte ozzá Eilliam. Rose nem t. .leg mit /og tenni mon*ta <e0lan.nt nagyon meggy%z#ttnek.Ne /élj! .

mon*ta a lány. Eilliam le1lt a /. . 3gy /ér/i )árta az $*)aron. .be5 . Valami t#rtént.fejezet Jléonore megérezte a k#zele*% lépéseket egy pillanattal azel%tt' ogy az &)atos kopogtatás megt#rte )olna a 0sen*et.mon*ta a /ér/i.3ngem" .*ele egyik *é*$nokája. !int a egy el)a*$lt sz#rnyeteg szemébe nézett )olna. 3gy /ér/i" Eoo* -o$se-ban" -ogy a 0s$*ába j$tott át a )é*elm1k#n" . . . lány s#tét /ejé)el bi00entett5 . !ost az #reg )arázslatot kell megk#rnyékezni1k. . Jléonore ajt&t nyitott' és ránézett az ismer%snek t. . <rayton.n% /iatal n%re. 3l)ileg ez 3mily *olga lenne' mi)el % a leg/iatalabb' *e 3mily éppen egy *#gl#tt ma0skát /%z#tt a t. /ér/i b&lintott. Jléonore b&lintott' és bement.z elynél' és ka)argatnia kellett.Nem értette' *e +gy gon*olta' ez a elyes )álasz. Nem kell még o*aégetni is.3gy +r keresi .4z&ljanak' a készen )an az átok. Rém1let $llámzott )égig Jléonore-on.Pnt' !rs. 4#tét aj+.7a0k miatt .8on*olom' maga Eilliam . !agas' nagyjáb&l annyi i*%s le et' mint <e0lan.!aga miatt )agy 9ass orn miatt j#tt" . 3l0salom a )érebeket a t&ig.25. . Jléonore belet#r#lte kezét a k#tényébe' és kilépett az ajt&n.mon*ta Jléonore. !aj* meg kell kér*eznie Rose-t' *e nem most.Jrtem. 100 . 6etette a mozsarat' és o*ament kinyitni az ajt&t. :elnézett' és a szeme )a* borostyánsz(nben /énylett. Wgy is elég borzalmas szaga )olt. R$by' j$tott eszébe.

.be z$ ant. 3gy atalmas /arkas pattant /el. t& 0sen*es )olt' iszapos )ize za)aros és z#l*.z átok nem tartja )issza sokáig. .kiáltotta Jléonore. Ojjai a le)eg%t kaparták. . Eilliam le)ette a p&l&ját' maj* a 0sizmáját. . . Neki is min*en ereje ráment. . 3gész életében' amikor a alálra gon*olt' so a nem +gy képzelte' ogy a )ég egy g$mi)al beb$rkolt stégen éri. /arkas egy nagy zi álással elt. na*rágja is k#)ette' )ég1l ott áll meztelen1l a /1)#n. +s ka)arg&it és lebegett' kit#lt#tte az +j 0sont)ázat.nt az er*% mélyén. Va* rángás rázta meg a )égtagjait. .' /ekete b$n*a /$totta és /e*te be a b%rt. Valamelyik gyerek /élre +zta a /areteszt' és egy rántással kinyitotta a kap$t.li egte Jléonore. 6e et' ogy itt /og meg alni.Nyissátok ki a kap$t! .r. Aeste kanyarg&it' izmai és 0sontjai megny+ltak' akár az ol)asztott )iasz. .Gét &rá)al kés%bb Jléonore kimer1ltén és sápa*tan tántorgott ki a )eran*ára. =orzalmas rettegés lett +rrá rajta' i*eg $jjai)al k#rbe/onta a mellkasát' +gy ogy le kellett 1lnie. . 4ok réteg bor*ázott a$t&g$mi b$rkolta be' teljesen el/e*te a /át. )ért%l és nyirokt&l ne*)es' +jra/ormál&*ott 0sont át1t#tt az izmon. Jléonore /igyelte' a ogy elmegy. 6egalább a /i+k biztonságban )annak. /ér/i $gyanazon a elyen 1lt. Jléonore )issza/ojtott egy borzongást.Gészen )an . . *él$tán estébe ajlott' *e még min*ig )olt né ány naps1téses &ráj$k.4iessen! . Rose a kis' /el/+j at& 0s&nak orráb&l nagyon tisztán látta a stéget. . 8erin0e meg ajolt' lábai megrán*$ltak' és a /. 3nnek nem lesz j& )ége. Gi)itte %ket a A#re*ékbe' ogy 101 . 4.

!ég nem kés% meg átrálni .. Rose megraga*ta a kezét' és a /ér/i /el +zta a *okkra. 9ass orn al$*t. . stég ott tornyos$lt el%tt1k.jegyezte meg Aom =$0kUell. Rose /elállt' és /ogott egy /a támasztékot' azzal seg(tette a 0s&nakot a stég ol*alá oz.my -aire-rel legyenek. .>8yakran té)e*1nk' *e so a nem kételke*1nk. Nem tetszett nekik' *e min*ketten t$*ták' ogy most nem ér*emes )itatkozni$k )ele. stég egyre k#zelebb és k#zelebb ker1lt.. -a % most szétesik' azzal el)onja <e0lan /igyelmét.3sélytelen. Rose a szemét /orgatta5 .? .mon*ta <e0lan. . Ny$go*t ki/ejezés 1lt az ar0án. . . 3ggyel nagyobb )olt' mint az % mérete' *e Rosenak nem )olt olyan 0sizmája ami szigetelte )olna az . Rose megrázta a /ejét' és a /ér/ira pillantott. Rose nem t$*ta' ogy a /ér/i )ajon tényleg nem érez /élelmet' )agy 0sak j&l titkolja' *e neki is $gyanezt kellett tennie. <e0lan elkapta a szélét' és /el +zta magát. Rose topogott 6eanne g$mitalp+ 0sizmájában. 9sak )ég ez )iszi. Aeste nem ár$lt el /esz1ltséget. <e0lan rámosolygott. A(z per00el ezel%tt 7eremia /el ()ta. Rose #sszek$l0solta a kezét' ogy ne remegjen.nnak' ogy rákényszer(tette a /ér/ira ezt az egészet' az )olt a lényege' ogy sp&roljon az erejé)el. !#g#tte =$0kUell és <e0lan 0sen*esen e)ezett.mint meg allotta' Eilliam elin*$lt az er*%be' és most Rose egy kis 0s&nakban 1lt' amely egy stég /elé tartott' ami egyre inkább egy alálos 0sap*ára emlékeztette. seregben )olt egy mon*ás .mint az ember el*#nt#tte' ogy mit kell tennie' és ogyan' $tána már nem enge* eti meg magának' ogy kételke*jen magában. . . . tele/on )ég1l lemer1lt' pont a sz& k#zepén' *e siker1lt megértenie az 1zenetet5 az átok meg/ogant.

Rose )állat )ont.-a bármelyik elj$t mag$k mellett' ki' az +tra' )annak boz&t)ág& késeink. Gis al b$kkant a /elsz(nre' assal /el/elé. . stég m#g#tti partra m$tatott' a ol a templom teteje tornyos$lt az égen. 2r&bált /1ggetlene*ni a rátelepe*% nyomást&l. 103 .4ok szeren0sét! . !#g#tte A a* 4mit integetett.kkor j&. . 6eanne jelent meg a parton' és g$mikeszty. . 3gek' mennyire szeretett )olna a )(zbe $grani és ki+szni a partig! . Js nekem ott a saját lán0/. . .mon*ta <e0lan. <e0lan b&lintott5 . Ne légy ostoba! Rose b&lintott.nt.s kezében egy nagy' letépett kábelt szorongatott' és a )(zbe enge*te. -angos 0sattanás allatszott' menny*#rgés ez asonl&. .Cgen. Ne /ele**' azonnal agy* abba' amint a látáso* el omályos$l . . =$0kUell áta*ta <e0lannek a kar*jait.mikor elmesélték neki a ter)1ket' Eilliam le $nyta a szemét' és megrázta a /ejét.elektromosságot' (gy ez is megteszi.z a tény' ogy ezzel a ajmereszt% ter))el Rose állt el%' 0sak ironik$sabbá tette az egészet. . Rose szeretett )olna be$grani a 0s&nakba.!ag$knak is! . @*alent at emberem is )an' min*annyi$nknak látn$nk kell a sz#rnyetegeket.!ost pe*ig )ár$nk . !i amott lesz1nk.kér*ezte <e0lan. Eilliam egyetértett )ele.Nem )olt értelme az$*ni..mon*ta <e0lan.Nin0s értelme t+l/esz(teni a +rt.részem.mint bele)ezett1k a $zalokat' ne ny+ljanak a )(zbe. !ost egyébként az egész #tlet 0so*álatosan ostobának t.. :igyelték' a ogy =$0kUell partot ért' és ki +zta a 0s&nakot. .z készenlétben tart. .=$0kUell elin*$lt.:élsz" . .

z az in/ormá0i&' ogy élénk a képzel%er%*' amikor a magánte)ékenységekr%l )an sz&' az is az$gság )olt" . . >Rám néztél' el)eszel /eleség1l" Ne)ettél )alamin' amit mon*tam' ren*el etek egy r$ át" !eg0s&koltál' ()om az apámat' bol*og lesz' a meg allja' ogy eljegyezt1nk egymás. Rose 10... ..4emmi' 6or* 9amarine. 3zeket a pletykákat én in*(tottam el' és nagyon &)atosan kezelem %ket. Nin0s semmi /áj*almas za)ar' semmilyen bonyol$lt magyarázko*ás. . pletykának az a tr1kkje' ogy i*%nként táplálni kell' ogy ne $nyjon ki. =arátságtalan )iselke*ésem ellenére gaz*ag )agyok' j&kép. Vala ol a tá)olban egy perembeli énekesma*ár trillázott. . . . . Nem igazán az$gság' és a elj#ssz )elem !ágiába' allasz maj* pletykákat a >kreati)itásomr&l?' ami az ellenkez% nemmel t#rtén% ágybéli játékokat illeti.? (gy az egyetlen n%' aki el)iseli' ogy magányos mellettem' nem bánja' ogy a j& (re 0sorb$l' mert )agy szeret%t keres' )agy támogat&t..bszol+te semmi.!i az" . . n%k /igyelme és az állan*&an letáma*& 0$kor/alatok k#z#tt nagy k1l#nbség )anZ állan*&an az nya/ogják' ogy >)egyél el' )egyél el' )egyél el?.!égis miért tettél ilyet" . Rose rábám$lt. .!ert nem #r1l#k' ogy +gy g$sztálnak' mint egy szelet mar a +st' )ala ányszor )alamilyen /elt#rek)%' i/j+ #lgy /érj)a*ászatra in*$l.tt&l /1gg' ogy néze*.kér*ezte Rose. . -ossz+' k1l#n#s )ony(tás allatszott az estében. /eketerig&k )álaszoltak.kér*ezte <e0lan. Hszintén sz&l)a' nekem j& (gy.Xl*#znek a n%k! 4zegénykém! <e0lan /intorgott' ar0a i*eg lett. t& k#r1li n#)ényzetet szell% sem reszkettette meg. -angját átitatta a kemény 0inizm$s5 . és gr&/.

kér*ezte <e0lan alkan. . -érlek.Rose /elemelte a kezét' és egy zsin&rnyi /e ér mágia játszott $jjai )égén' 0salogat)a a sz#rnyetegeket. . Rose ozzátette a sajátját' aztán még egyet' 0sak a biztonság ke*)éért. )arázslat nyirkos $llámban nyálkázta be Rose-t. . .k sz$rkálták p&r$sait. Rose k1z*#tt n#)ek)% rém1lete ellen. Nagyon egyszer. Rose ismét )illantott. m>ködj. Rose nyakán /elágasko*tak az apr& pi ék. . .n%*#tt Rose.Ne most. . Fgysin0s menek)és. Rose megk#nnyebb1lten /els& ajtott. !ég kett% meg/$lla*t. -érlek. m>ködj. !ég to)ábbi #t métert pr&bálkozott' aztán elmer1lt. )olt' olyan' mint kitakar(tani egy iro*át5 el kell )égeznie egy bizonyos mennyiség. )érebek belementek a )(zbe. . . Vajon kell-e lélegezni1k' t. szemek )illantak Rose /elé' és egy atalmas /arkas ro ant el balra' elkanyaro*ott a t& k#r1l. t& k#zepén a legels% )éreb megrázk&*ott.. és ne nézz issza! 4#tét test )ágott át a r%zse k#z#tt. =orostyánsz(n. 3gy 0sapat ma*ár szállt el a tá)oli ágakr&l. 3l%sz#r Rose érezte meg a )arázslatot. Pszt#n#s ria*alom )ibrált benne5 "enekülj! "enekülj. !$száj )égig0sinálnia' emlékeztette magát. negye*ik kib(rta' és +szott 10B . !aj* még egy. 4enki más nem 0sinálja meg.megrezzent. Eilliam már k#zele*ett' sarkában a )éreb0sapattal. amilyen gyorsan csak t&dsz. 3gek' ez gyors )olt. Nem ér*emes bosszanko*nia miatta.z els% t(z )agy tizenkett%. Fgy +sztak' mint a k$tyák' *e a /ej1k a )(z alatt mara*. Valamiért ez a gon*olat megny$gtatta. !egjelent még egy. Fgy *aga*t' mint egy jeges ára*at a t& szélén' 0s$rom)izes lett t%le a rozsé' és át $llámzott a )(zen.!it mon*tam" .pr& t. m$nkát' miel%tt azame et.. <e0lan /elemelte a kezét' és egy /e éren izz& )arázslatot k1l*#tt az ég /elé. .z els% )éreb át/$rako*ott az ágak k#z#tt.z el%%rs. -érlek. .

es$r&l sz&l' aki egy kis t#rzs )ezet%je' megtáma* egy atalmas biro*almat' és min*en )árakozás ellenére legy%zi. . Négyb%l egy. -asonl& a t#re*ékbéli mozg&képek ez.. 7obb arány' mint remélte. /ér/i ossz+ pengéje át)ágta a le)eg%t' és ketté)ágott egy /elemelke*% )érebet. Ron*a /ej emelke*ett ki a )(zb%l' és Rose )illantott' kett%be )ágta a s#tét koponyát. 6om án' lassan /elmászott. @tt állt a sátrában' megsimogatta a /elesége ar0át' és azt mon*ta neki' ogy >Ae )agy a aragom /okmér%je?.n%*tem' ogy én melyik 0soportba illek. . 3lt.z imént azt mon*ta*' ogy azok a n%k' akiket kit1ntetsz a /igyelme**el' riban0ok )agy k$r)ák' és te szerete*' ogy ez (gy )an. Aisztán emlékszem bel%le egy jelenetre5 a atalmas' sz#ge0ses /egy)erzetet )isel% . !ég sok )an )issza. 3gy arma*ik )éreb is elérte a *okkot. !iért )agy ilyen *1 #s" . <e0lan ki +zta magát' és a k#zele*% )érebeket /igyelte.A+l er%s . .9s#kkents* az intenzitást. .mikor gyerek )oltam' láttam egy iren-*arabot' a 0(me 'es& dü(e )olt.z életben mara*t )éreb megraga*ta a /a támasztékot.. Rose nem sz&lt semmit. .bban a pillanatban' ogy /eje megjelent a stég peremén' Rose egy éles' /e ér )illantással le/ejezte. *arabjait beler+gta a )(zbe.es$ egy olyan 0satába in*$lt' amit egyszer. . /ér/i nem agyja annyiban.mon*ta <e0lan. Nem sz()esen okoznék bármilyen /áj*almas za)art neke*. .to)ább' egyenesen /eléj1k tartott. . .3gyik sem )agy.z é)ek során aztán megértettem' mir%l sz&lt a jelenet' *e 10D .Rose" Rose /elismerte a k#)etel%z% angot. Aizenkét é)es )oltam' és akkoriban azt gon*oltam' ogy ren*k()1l nagy szamárság ilyet mon*ani. . .en le etetlen lett )olna megnyernie. t#bbi )éreb *a0olt a )(zzel. . .

. . . . /ér/i k#zbelépett és kon0entrált' /e ér izzást k1l*#tt a )(zben kapál&z& árom test /elé5 .zt mon*tam' ogy szeretlek' Rose. 4#tét testek lebegtek az iszapos )(zben a *okk k#r1l' ez1st )ér1k olajos szi)ár)ányként +szkált a t& /elsz(nén. 3 ez )iszont meg kell #ln#m 9ass ornt. 4zeretlek' és te )agy a aragom /okmér%je. Ogyanannak az érmének a két ol*ala.z ez1st#s anyag átitatta a g$mit Rose lábánál' és egyszer már (gy is meg0s+szott' alig t$*ta )isszanyerni az egyens+lyát.mon*ta Rose.!egpr&bált a k#)etkez% 0sapat )érebre kon0entrálni' /eléj1k +sztak a )(zben. . benne le)% )arázslat t#bbé nem tombolt' és nem t#lt#tte ki %t. Q)atosan a )illantással! Rose megingott.l#l#m 9ass ornt.R&lam" .kér*ezte <e0lan.7&l )agy" . . Gett%' árom is egyszerre' a or*a elektrosokkot t+lél% t#re*éke +szott át a s#tét tetemek k#z#tt' és mászott /el a stégre' )i0sorog)a' parázsl& szemmel. 3z az egész a be0s1letr%l' a k#telességr%l és arr&l sz&lt' ogy gy. Rose mellett <e0lan megl&bálta a kar*ját' némán és 107 . . 9ass ornnak meg kell alnia' ogy te él ess. !élyen le kellett ny+lnia magába' ogy elérje. . Js még min*ig j#ttek. !ost r&la* sz&l.!it mon*tál" . .Rose t+l keményen )illantott' ráa*ás$l elté)esztette a 0élpontot. .!in*ent mega*nék' ogy biztonságban t$*jalak. /ogát 0sikorgatta' és igyekezett meg)etni a lábát' k1z*#tt' ogy egyenesen áll asson. 1zlet.<e0lan pengéjének két' pontos 0sapásá)al le/ejezte a )érebet.7&l .most már )égre érzem is' nagyon élesen. 3gyszer. Otols& tartalékait mer(tette ki. .Js min*ezt so a nem mon*tam )olna el neke*' a nem ragaszko*sz a oz' ogy elj#jj a stégre' mert ez azt jelenti' ogy te is érze*..

3gy sem mara*t. /ér/i elb.zt' ogy igaza* )olt.mon*ta Rose. .mon*ta Rose /ára*t mosollyal. .kár egy gép.3gye*1l képtelen lettem )olna min*et meg#lni. @lyan /ára*t )olt. . ..mon*ta Rose.Cgaza* )olt . Villantás. .. 4z1rke nyálka spri00elt a g$mira.=e/ejezt1k .!it mon*tál" . Aestek $llámzottak a )(zben. Rose sz())erése kalapá0sként )ert a omlokában. <e0lan meg/ogta a 0s(p%jét. 3**ig nagyon ritkán allottam.zt iszem' én nem b(rom to)ább .!ég egyszer' #lgyem" . Rose torka 10K . . 3z a**ig tartott' am(g <e0lan o*a nem állt mellé.)#l% )igyort )illantott rá5 . @stobaság lenne to)ább er%lk#*ni.Cgen. ..mon*ta' és el%)ette a boz&t)ág& kést' amit =$0kUellt%l kapott.Vége )an.megáll(t atatlan$l. . 6átása kez*ett el omályos$lni. . . . Villantás.4o a nem lesz )ége" . !agá oz +zta és meg0s&kolta' ajka meleg )olt és száraz. .zt iszem' so a nem /ogok ozzászokni' ogy elégszer alljam. !ég egy )éreb. t& /elsz(ne sz1rke )olt a )érebek )érét%l. 3gy )éreb mászott ki a stégre' és Rose le0sapott rá. Ginyi//antak. Cgaza* )an . Fjabb negye*&rába ker1lt' mire =$0kUell megjelent a 0s&nakjá)al' ogy a partra )igye %ket. A+l sokan )annak.mikor az els% szikra naran0sos /énye meg)illant a )(z /#l#tt' Rose mély megelége*ést érzett. Villantás.s$ttogta. Rose /igyelte' a ogy t#bb' =$0kUell irány(tása alatt áll& perembeli benzint #nt#tt a t&ba.

!in*en )agy semmi a tét. <e0lan ar0a olyan )olt' mint egy jégt#mb. . Rose beny+lt a )(zbe' a orgára akasztott egy megszenese*ett tetemet' és a partra )onszolta.. takar(tás j&l angzik. . !ár a arma*ikat emelte ki' amikor Aom =$0kUell le*obta mellette a orgot' és káromko*ott.4zeretlek . nagy*arab ember %t nézte5 . Rose meg/or*$lt. .en b&lintott. /ér/i )isszatér' és akkor min*en az #)ék lesz' )agy nem tér )issza' és akkor semmij1k nem lesz. . Pssze kell takar(tani. . 3lj#tt az i*%' ogy <e0lan elin*$ljon 9ass orn $tán' és Rose semmit nem te etett' ogy seg(tsen neki. =ármi' 0sak ne kelljen )árakozni. Rose k#)ette Aomot. !#g#tte egy s#tét árny )árakozott' Eilliam.!i az #r*#g. . Jrezte' ogy a /ér/i is k1z* #nmagá)al. Rose belenézett <e0lan z#l* szemébe. !ost nem te ette meg' ogy #sszez$ an és s(rni kez*. Rose egyszer. . !ég nem alt meg.mon*ta.Aom =$0kUell morg& angja sz&lalt meg m#g#tte.#sszeszor$lt. !ere)en bezárk&zott. :ájt' % pe*ig 0sak állt' és pr&bált nem #sszeesni.Ne álljon itt egész éjszaka. /ér/i sz& nélk1l b&lintott' és elsétált' Eilliammel a nyomában. @*a/or*$lt a /ér/i oz.. =ármilyen m$nka j&l angzott. . . )illantás kimer(tette' és olyan érzése )olt' mint a 0ementb%l lenne.8yere )issza él)e. 7enni/er =arran áta*ott neki egy kamp&s r$*at. Valami elt#rt Rose-ban. . A a* )olt' +gy sprintelt' mint a az 10N . Rose kétségbeesetten o*a akart ro anni ozzá' ogy át#lelje' *e a megtenné' sokkal ne ezebben enge*nék el egymást.Várjon a temetéssel a**ig' am(g $tols&t nem lélegzik. Nem is érezte' ogy mennyire kimer1lt. 3gy /ér/i /$tott /eléj1k' ar0a olyan sápa*t )olt' ogy Rose-nak egy per0be telt /elismernie.

mon*ta Rose. . 3l )agy$nk )ág)a a k1l)ilágt&l. . 9sak egyetlen +t )ezetett ki/elé 3ast 6aporte-b&l. . <e0lan és Eilliam egyenesen /eléj1k tartott. . .mon*ta =$0kUell. G#)ették =$0kUellt' jobb ol*alr&l ker1l)e meg a ta)at. 4z1kség1nk )an egy )é* et% poz(0i&ra . A a* nekiment =$0kUellnek' le)eg%ért kapko*ott' és li eg)e #sszeg#rnye*t5 . .!egro anták a ko0sijainkat.kér*ezte =$0kUell. . Nem le et. Rose )égignézett a k#r1l#tte lé)% embereken5 #sszesen atan )oltak' =$0kUellel és A a**al egy1tt.Változik a ter) .Nin0s . Nem ar0ol at$nk meg )el1k ny(lt ter1leten.Van templom$nk! Eilliam rápillantott <e0lanre' aki )állat )ont5 . 9ass orn t+ljárt az esz1nk#n. . A+l sokan )annak. Rose elejtette a r$*at' és /eléje /$tott' m#g#tte =$0kUell. . 3lmegy1nk Eoo*ba . .életéért /$tna. .rázta meg a /ejét Rose.Város áza" .6áttam.morogta Eilliam.z #sszes )érebet meg#lték.3gek' mij1k )an mag$knak" .kér*ezte <e0lan. .Eilliam szeme borostyánsz(nben ragyogott.A a* a /#l*re k#p#tt' és pislogott. Vezess! Végig)ágtáztak az $t0án' a kis )egyesbolt mellett' amely A a* 110 . . t#bbiek is 0satlakoztak. .Aemplom$nk! .!ennyi" .Vérebek. (gy' ogy a ko0sik nem álltak ren*elkezés1kre' le etetlen lesz átj$tni a A#re*ékbe. atárt&l még maj*nem at kilométer. Rengeteg. Gét alak )ágtatott ki az er*%b%l.ny#gte <e0lan' amikor a k#zel1kbe értek.Van /og*ánk" =$0kUell +gy bám$lt rá' mint a meg ibbant )olna. . Nem sok' *e m$száj' ogy j& legyen. )érebek /elment% serege k#zele*ett.Aartsák készenlétben a boz&t)ág& késeiket' és mara*janak egy1tt.mon*ta <e0lan. .

Eilliam kezében kés. 8eorge :arrel jelent meg' p$skáját készenlétben tart)a. .kiáltotta Eilliam. 6eanne el átrált mellette' el a p$lpit$s és =$0kUell mellett. . 3gy s#tét k#penyes /ér/i k#)ette %ket' szinte /ekete )olt a lemen% nap /ényében' mint a a s#tétségb%l )ágták )olna ki. :$r0sa m&*on lépke*ett' /el-le imbál&z)a' mint a bizonytalan lenne abban' ogyan kell 111 . Vérebek lépke*tek be a templomba' egyesé)el' &)atosan' lassan. . Rose /el$grott. <e0lan a p$lpit$snál #sszegy. 2ár per0 m+l)a /el almozták a pa*okat két nagy alomba a templom két ol*alán' 0sak egy keskeny rést agy)a k#zt1k és a bejárat k#z#tt. . Gitárták a kap$t' és berontottak.jelentette ki Rose alkan. Rose ott mara*t' a ol )olt' a két /ér/i m#g#tt.4z1kség1nk )an egy keskeny sá)ra' ogy 0sak né ány táma* asson meg minket egyszerre.:arrel /elemelte a p$skáját. Eilliam el$grott mellett1k' 1tése nyomán :arrel a /#l*re z$ ant' és nem kelt /el. <e0lan kezében két kar* )olt. . Aekintetét <e0lanre /1ggesztette' szeme %r1lten )illogott. .!ár nem t$*sz )illantani . másik )égén 6eanne /ogta meg' és egy1tt ráemelték a k#)etkez% pa*ra.z ajt& nagy robajjal kiny(lt. Aorlaszolják el az ajt&t! @l*alt almozzák /el a pa*okat! $tas(totta %ket <e0lan. Fjabb 0sattanás rázk&*tatta meg az ajt&t.lt at emberre nézett' és el/or*$lt.bá0sikájáé )olt' el a *roglaborosok áza mellett' le a *ombon és be a templomba. Rose megraga*ta a legk#zelebbi pa*ot. <e0lan és Eilliam egyszerre lépett el%re. Aá)ozz Csten ázáb&l' paráználko*&! .Rose' )issza! . !#g#tt1k )éres napny$gta bor(totta el az eget5 piros )olt és sárga' a nap ol)a*t pénzérmeként /1gg#tt a orizonton.A#bbet t$*ok' mint %k .mon*ta <e0lan. 9sattanás reszkettette meg az ajt&t.

en már nem tettete* maga* /eln%ttnek.8yermek' aki átlátott a 0sap*á*on. Vég1l is' a mag$k istene szánalmat és k#ny#r1letet m$tat #n#k /elé. elmét%l' mint a tié*. :eltár$lt el%ttem' a létezésem ragyogása el%tt' mint egy )irág. =iztos t$*ja' ogyan kell megsiratni mag$kat. . 9sak egyetlen ibája )olt. . !ert látják' ogy megismertem #nmagam.egyenesen lépke*ni. . Csmertem a képességeiket és )ártam az átk$kat' s%t' seg(tettem is nekik' ogy kimon*ják rám' általa*. . Ae át mi$tán j&llaktam #n#kkel' porig égetem ezt a ázat' és a poraib&l +j isten ázát emelek. 9ass orn o*a/or*$lt Eilliam ez5 .. nyakát /orgatta.:iam' )ég1l el*#nt#tte*' melyik ol*alra állsz" . .a0sargott Eilliam' és megrázta a /ejét. G#penyének kámzsája el/e*te ar0át.!i0so*a szerény kis ép1let ez' a meggyilkolt isten1k áza. Csten lettem. 3gy ázat' amely illik ozzám. -angja természetellenes élességgel megt#lt#tte az ép1letet. Világegyetem ért et% lett számomra. A$*o*' k1l*tek nekem )alakit' és miel%tt még magamé)á tettem )olna a )arázserejét és a testét' min*ent elmon*ott nekem' amit t$*ni akartam' s%t' még annál is t#bbet. .mon*ta meg)etést%l 0s#p#g% angon <e0lan.3lkényeztetett gyerek )agy' min*ig is az )oltál. 7& ter) )olt egy ilyen kisszer. 9ass orn angja ke*)eske*%n 0sengett5 . 9ass orn )égignézett a templomon5 . Ill(t&lag az istenek bek#lt#znek a r&l$k elne)ezett templomokba. Xgyes )oltál' <e0lan' *e egy istent nem #l etsz meg. G1l#n#sen illik a oz' ogy a ar0$k itt ér )éget. .!aj* meglátj$k .8arantálom neke* ezt a seg(tséget' /iam' mert te )agy az 112 . 9sak egyszer.mon*ta <e0lan.Aalán még az isten1k s(rását is allom' amint elmenek1l ebb%l a romb&l. Czza*ság 1t#tt ki a omlokán. !egállt az ajt&ban' és megsz&lalt.Nem kellett el*#ntenem .6átom' )ég1l elenge*te* azt a szánalmas zsineget' amely még a )al&ság oz k#t#tt . 4zeme el omályos$lt.

Eilliam el)igyoro*ott. 4zeme sz1rkén ragyogott. 9ass orn átrált' és éles' reke*t kiáltást allatott. -a bárki ez egy angyányi .nt emberinek5 . -a siker1lt )olna bent mara*no*' és nem )izelte* )olna #ssze maga*' és sz#ktél )olna el' be +zott /arokkal' mint egy k$tya' akkor megértené*. Eilliam )a*állati anggal )etette ráj$k magát. !ert én mega*om nektek a /elol*ozást' és meggy&ntatlak titeket. Végtagjai ossz+ak )oltak és izmosak' kéz.lig t. )érebek rá$grottak' *e Eilliam szinte lát atatlan gyorsasággal )ágta le %ket.r0a el)esz(tette min*en emberi )onását.9ass orn /elemelte a kezét.neiteket' és keblemre /oga*lak titeket azzal' ogy magam oz )eszem testeteket és atalmatokat. . <e0lan meg/orgatta kar*ját a kezében. .r0a sápa*t maszkká lett' )igyora ron*a /ogm$togatás. Aeste már nem emberi )olt. . !egbo0sátom nektek m+ltbeli b.kkor el*%lt.r0a *émoni ki/ejezést #lt#tt. .mon*ta <e0lan. 3szel%s' magas ang+' #r#mteli és )a* ne)etés allatszott a tetemek k#z1l' és Rose rá*#bbent' 113 .Nin0s papotok' aki /ela*ja nektek az $tols& kenetet' *e ne /éljetek.6áss neki! . . . Aestek rep1ltek szét' és spri00elt az ez1st )ér..és láb$jjai groteszk1l nagyok és karmosak. Vérebek $grottak el% m#g1le' kettesé)el. Rose m#g#tt )alaki #klen*ezni kez*ett.egyetlen #r#k#s#m. 3gy máso*ik' keskeny szempár /énylett az ar0ában. =%re sárgás b(borsz(nt #lt#tt. . Ginyitotta a száját' és kilátszott a )ér)#r#s /ogak er*eje.J)eken át szolgáltam )ele az egységben' a ol te alig tizen#t per0et b(rtál ki. . 8erin0én pikkelyek 1t#ttek át' amelyek megg#rnye*t )álla /#l#tt /el/elé ()eltek.ség is k#t' az <e0lan' nem pe*ig te. . Pl* meg <e0lant' és /$tni agylak. 7&' ogy +gy *#nt#ttél' isten )agy' mert én olyan elyre akarok menni' a ol nin0senek istenek. 9ass orn leszaggatta a k#penyét.

3gyetlen pontra #sszpontos(tott' és olyannyira #sszet#m#r(tette' ogy megrázk&*ott a k(nt&l' amit az egyben tartása okozott. 9ass orn a le)eg%t kaparta. -a <e0lan )illant&ereje megsemmis1l' min*annyi$knak )ége. . Aartalék /énys$gár l%tt ki 9ass orn m#g#tt. Villantássorozat robbant ki bel%le. s#tét )arázslat elérte <e0lant. . templom megreszketett. . 3gyesé)el min*enki meg al' akit ismert' és a 2erem maga is meg al. !élyre' nagyon mélyre kellett leny+lnia magában' mint a a sz()ét kellett )olna kirántania a mellkasáb&l. 3z a alál pe*ig elin*(t egy lán0reak0i&t.zt k()ánta' bár elmon*ta )olna nekik' ogy mennyire szereti %ket' és ogy ne /éljenek' és allgassanak a nagyira. Rose azt k()ánta' bár elb+0s+zott )olna a /i+kt&l. <e0lan szeme ki/e ére*ett. 9ass ornb&l s#tét )arázslat ára*t' a /ekete' a sárga és a b(bor mérgez% elegyében.. <e0lan b%rzekéjér%l )ér 0sepegett. Fjra és +jra.zt k()ánta' bár egy ki0si)el t#bb i*ej1k lett )olna <e0lannel. 3z1st patakok in*$ltak meg 9ass orn szeméb%l. .ogy Eilliam ne)et. Varázslata ismét atott. s#tét )arázslat k#zele*ett. .0sargott. . Rose )#r#s *$zzanat0s(kot látott a átán. 3zt nem enge* eti meg. Rose #sszesze*te mara*ék erejét. -atalmas nyomás érte Rose-t' maj*nem leso*orta a lábár&l. . =ár0sak ott tart atta )olna a stégen. Rose sértetlen1l' érintetlen1l állt a káosz k#zepette' allotta a templom re0segését-ropogását mag$k k#r1l' allotta a Eilliam kése alatt el $ll& )érebek )i0sorgását' és ráj#tt' ogy )égig kell néznie <e0lan alálát. <e0lan ar0án )érezni kez*tek a )ágások. A+lságosan is egy/orma )olt az erej1k' és <e0lan /ára*t )olt. 11. . kett% #sszetalálkozott5 a )ilág(t& /e ér és a beteges b(boros borongás. Varázslata atott.. 9ass orn ar0a meg)onaglott.

!in*en1tt s#tétség' 1resség' amely /alként )álasztja el a )ilágt&l. !in*ent' amije )olt' min*ent' ami életben tartotta' min*ent belea*ott' ogy <e0lan és a /i+k él essenek.nt. -a lett )olna még bármije' azt is o*aa*ta )olna. /énys$gár át atolt <e0lan +sán és a m#g#tte le)% s#tétségen. 4#tétség. !aj* kinyitotta és elenge*te a )arázslatot. -allotta <e0lan sikolyát. 11B . Rose-t pe*ig egészében elnyelte a /eketeség. Nem akart meg alni. Rose látta 9ass orn ar0át' amely retteg% maszk )olt' szeme tágra ny(lt' száját értetlen1l' ria*tan eltátotta. 4zál/aegyenesen' )ak(t& /énys$gárban tá)ozott bel%le. =orzalmas testének két /ele egy pillanatig még állt' aztán két/elé z$ ant. 3gy pillanatra Rose érezte <e0lan karját' a ogy át#leli' látta a szemét' allotta' a ogy szája +jra és +jra azt s$ttogja5 . 3gy t$0at keskeny 0s(k reszkettette meg a s#tétséget' és Rose /elsikoltott' mert <e0lan a karjaiba kapta' )illantott' és ismét )illantott' a saját életerejét p$mpálta belé' )arázsereje egy t$0at &/e ér áramlással /onta egybe a test1ket. 4emmit nem /ogott )issza.. . Villám0sapás szág$l*ott át a s#tét /alon. /e ér /énys$gár kettészelte 9ass ornt..nnyira /ájt' ogy be0s$kta a szemét.Ne agyj el! .Rose nagy le)eg%t )ett. =ár0sak át t$*ná t#rni. Gapál&zott' szerette )olna /elemelni a kezét' és széttépni a s#tétséget' *e nem )olt keze' és semmit nem te etett' a ogy a s#tétség egyre mélyebben és mélyebben nyelte el magába. s#tétség min*ent elbor(tott' és <e0lan elt. . .

kék)ér. . 3gy sz&t sem sz&lt. /olt két é)e jelent meg' r#gt#n az$tán' ogy 7a0k i+zalakban /elkergetett egy kan*+rt a pa*lásra.. . Rose nagy le)eg%t )ett.-át itt )agy . =orzalmas /élelem ker(tette atalmába5 . . G#nnyek gy. Rose tágra ny(lt szemmel nézett rá. Hk j&l )annak. Rose kiny+jtotta a kezét.Rose kiny+lt' és megérintette a kezét. Nagyi 0sen*esen /elállt' és arrébb lépett. . <e0lan bebotorkált a szobába' és leg$ggolt mellé. A a* meg alt.7&l )an.ltek nagyi kék szemében5 4o a t#bbé' allotta*" 4o a t#bbé! -a még egyszer ilyesmi t#rténik' te szépen kimész a A#re*ékbe' és agyo*' ogy )alaki más ar0oljon meg elyette*! 7&l )an. /ejezet Rose kinyitotta a szemét. Rose meg/ogta a kezét' és elal$*t. <e0lan jelent meg az ajt&ban. :#l#tte pla/on ny+jt&zott' egy t+lságosan is ismer%s' sárga /olttal. !aj*nem meg altál' ki0sim. 3lt.z ablakon bej#)% /ény kés% reggelt 11D . . Rose meglátta' és nagyot nyelt. /i+k" 7&l )annak. !a reggel e)ett egy kis +sle)est' ebb%l gon*olom' ogy t+léli. Rose az ágyában ébre*t. Nappal )olt.<e0lan" Jletben )an' *e nem sokon m+lt. 7enni/er és R$ o*a)esztek' *e ett%l eltekint)e t+lélt1k a )i art.2D. . Aom =$0kUell lábát le kellett )ágni.mon*ta nagyi alkan. .!i lett Eilliammel" 3lment.nt' mi$tán min*en )éget ért.* rángatott )issza a alálb&l' kiabál)a' r$g*al&z)a. Rose rég&ta gyan(totta' ogy az bizony ma0ska +gy. .

z izmok a lábában p$ ák )oltak' mint a ne*)es gyapj+' *e siker1lt kiérnie a /1r*%szobába' aztán a kony ába' miel%tt a lába /elmon*ta )olna a szolgálatot. .@*akint. $ligánokat elza)artam' ogy menjenek )ele' ne ogy eláj$ljon nekem. Nem siker1lt meggy%znie magát' és )ég1l nagy ne ezen /el1lt. !ár ez is )isszak()ánkozik. . -a ez all$0iná0i&' akkor legalább kiél)ezi' am(g tart.Q' istenem. !ár rég&ta /ek1*t' érezte az $jjai alatt a lepe*% anyagát' és pr&bálta meggy%zni magát arr&l' ogy ez )al&ságos' ogy ez nem )alami/éle all$0iná0i&' ami lepereg az elméjében' mik#zben al*okol)a /ekszik a templom pa*l&ján. 117 . . !ég nem t$* /$tni' *e nem b(r megmara*ni az ágyban. . Nem /élt. gabonape ely ropogott a szájában. . .(gért. A#bbsz#r is /elébre*t az éjszaka /olyamán' retteg)e' ogy 0sak álmo*ta' ogy él' és <e0lan ott )an )ele.3z azért )an' mert négy napja nem ettél.Rose! .-ol )annak" .0sillant /el nagyi szeme. Gi1r(tette a tálkát' és azonnal rossz$l lett.Nagyi egy tálka 0sokis reggeliz%pely et tett elé.nagyi )isszaejtette a g%z#lg% teáskannát a t. . Aessék. .mikor legk#zelebb /elébre*t' 7a0ket ott találta #sszeg#mb#ly#*)e a láb$knál' 8eorge pe*ig az ágyában /ek1*t' és al$*t. A$*ta' ogy <e0lan nem menne el nélk1le.nt )al&ságosnak. .Gérsz még" . /ér/i az ágya mellett al$*t egy alom pokr&0on' és Rose )ala ányszor megrém1lt' <e0lan ott )olt' am(g Rose )ég1l lemászott az ágyr&l' és o*a/ek1*t mellé' a karjaiban al$*t el.Cnkább nem.z egész )ala ogy nem t. . . <e0lan sétálni ment. .z elyre' és elkapta Rose-t' maj* beseg(tette egy székbe. 3z a leg/inomabb' amit )ala a k&stoltam. !ostanra a /i+k és <e0lan elmentek' és Rose +jra a saját ágyában )olt. Rose egy kanálká)al a szájába tett. .

. 4zeretett. :elgy+jtotta az ágy$nkat. Js 9let$s ezt az egyet taga*ta meg t%lem. Nem )oltam szeren0sés a szerelemben.. . 6án0/. G()ánt. Rose belebám$lt a teájába. .!in*járt megt$*om. <e amikor sz1kségem )olt rá' és egy pillanatra nem néztem o*a' elt.Nem igazán t$*om . A$*o*' mi t#rténik akkor" Rose /els& ajtott5 .mon*ta Rose. . .Jléonore nagyi #sszek$l0solta a kezét.kér*ezte nagyi alkan. . =etont #nt#ttek rá' el)itték a partra' és bele aj(tották az &0eánba. .résszel szét)ágták' ami kij#tt bel%le.!i lett a szerkezettel" 7eremia és a t#bbiek ki)onszolták a A#re*ékbe. .z )égre lanka*t annyira' ogy tisztán lát attam' ráj#ttem' ogy leginkább egy olyan /ér/ira )an sz1kségem' akire szám(t atok. Ae át amikor 11K . Aer)ezi' ogy amint t$*' elin*$l !ágiába.Cgyál egy kis teát' az seg(t.. 3l kell mon*anom ezt neke*' még akkor is' a le et' ogy gy.* a**ig nem ny$g atott' am(g én is )el1k nem mentem. kék)ér. 4zen)e*élyesen. saját szememmel láttam.4zerinte* menjek )ele" Ra)art ki/ejezés 1lt ki nagyi ar0ára5 Clyenkor a ajlott kor b#l0sessége találkozik az i/j+kor szen)e*élyé)el.l#lni /ogsz érte.nt' )alami li*ér0/ényt 1l*#z#tt. 3l atározta' ogy magá)al )isz. =e/ejezné*' ogy kibám$lsz az ablakon" Fgyis min*járt )isszaj#n. b#l0sesség #sszez+zza az i/j+ság álmait' és te t#bbé nem állsz sz&ba a nagyanyá**al.mikor a t. Rose belei)ott a /orr&' illatos teába5 ..zzel égett' ogy el)ak(tott. Hr1lten szerelmes )oltam. @lyas)alakire' aki mellettem lesz' j&ban-rosszban. .Js ti ketten ogy álltok most" .z én szerelmem olyan )olt' ogy olyan t. .A$*o*' ogy szeretlek' Rose. ro a*ék a atáron t+l persze r#gt#n leállt. .

Js a k1lseje.. . 11N . =átor' magabiztos' er%s' ke*)es. Rose a 0sészéjébe bám$lt.3mellett arrogáns' leereszke*%' zsarnoki és lenéz% mosolygott Rose.bb' keményebb ember le et (gy bel%le. . . !in*kett%t#ket elraga*ta ez az életre.Nagyi belet#r%*%en s& ajtott.ezt mon*om neke*' )e** szám(tásba' ogy egy életnyi keser. .Jléonore ismét a kezét /orgatta.zt iszem' /eleség1l akar )enni.)é tettem számára' ogy nem leszek a játékszere.. Aalán min*ig tége* okolna érte. .alálra sz&l&' izgalmas kalan*. 3l%jogokkal teli életbe sz1lettek bele' és nem t$*ják' milyen #ssze +zni a na*rágsz(jat és k$porgatni' ogy legyen mib%l kenyeret )enni a gyerekeknek. . <e )ajon % szeret-e olyan mélyen' ogy egy életet elt#lts#n mellette*" .-át t$*o*' milyen a k1lseje. <e0lan min*en' amit egy n% k()án at.. Aalán <e0lan most megérti' na *e a sz1lei" !i )an' a min*ezek ellenére el atározta' ogy /eleség1l )esz' és a sz1lei kitaga*ják" Geser. . Rose pislogott. 3gyértelm. . <e neki )ég1l aza kell mennie' és mi lesz' a )isszatér a régi életé ez' és a 0salá*ja meg a barátai meglátnak tége*" 3zek nemesek' Rose.Ae az $nokám )agy' Rose. !eg kell kér*ezne* maga*t&l' ogy mit akar egy ilyen /ér/i egy ilyen n%t%l' mint amilyen te )agy" .zt iszem' te szerete* %t.. Nin0s nála* szebb )agy okosabb lány. Ne /elejts1k el' ogy gaz*ag és nemesi származás+. 4o a nem enge*i maj* el/elejtene*' ogy min*ent o*a*obott érte*. . te <e0lane* egy álom. A#bb mint száz é)et megéltem' *e még az én sz()em is e)esebben )er' a elmegy mellettem. . )éleményemet kér*ezte*' most megkapo*. ..nnyi min*en t#rtént. <e te és <e0lan nem $gyanabban a )ilágban éltek. 0sal&*ottság beszél bel%lem. !ost igen.z %szinte )éleményemet kérte*. )ilágon min*enb%l a legjobbat ér*emle*' és a atalmamban állna' mega*nám neke*.9sitt.

nt a /ér/i ar0ár&l5 .. . Rose nagy le)eg%t )ett5 .-a elmész )ele' +gy kell elmenne*' ogy t$*o*5 egy gaz*ag /ér/i szeret%jeként is )égez ete*' *e az is le et' ogy min*ene o*a)ész miatta* .Nem inném' ogy ezt akaro*. 4zerintem t+lságosan is szerete*.Nem te etem. <e0lan árom napot t#lt#tt el mellette' mialatt megm$tatta neki' milyen is le etne az élet1k. 3gyszerre /ázott' és melege )olt.Ren*ben )an. Aeljes mértékben ozzá* /ogok tartozni. gyerekek a bal ol*ali korláton 1ltek.mon*ta Rose. Gérj meg' ogy sze*jek neke* )irágot.tt&l /élek' ogy #sszet#ri a sz()e*. .mon*ta <e0lan.en azért /ogalmaztam meg (gy az esk1t' mert nekem akkor a leginkább el%ny#mre )ált . .zt akarom' ogy b(zz bennem. <e0lan elmosolyo*ott' és Rose sz()e megl&*$lt. .* atnál )alami k#nny.mon*ta nagyi. . Aessék' kimon*tam. <e0lan a /1)#n )árt' el%tte állt. birtoko*ba ker1l#k. -a kiállo* a pr&bákat' elnyere* a jogot' ogy $ralko*j /elettem. -árom napba telt' ogy $tazásra kész állapotba ozza magát. . . 3z nagyon ne éz beszélgetés lesz.Ae át a arma*ik pr&batétel . /ela*atot. Rose a )eran*án 1lt. 8on*olkozz el rajta' Rose! 8on*olkozz el alaposan' miel%tt agyo*' ogy *arabjai*ra t#rj#n. Nem akarom' ogy a birtokom légy' Rose. .. 3gyszer. 8on*olta' ogy illett )olna /elállnia' *e nem érezte teljesen j&l magát. A$*ta' ogy a nagyi ott áll a áta m#g#tt. mosoly elt.zt akarom' ogy 120 . .. C*egesség sz$rkálta a b%rét' mint a kisgyerek lenne' aki #sszet#rt )alami értékes 0se0sebe0sét' és azt )árja' ogy a sz1lei kiabálni /ognak )ele.

. /ér/i égnek emelte a karját. -a egy &nap m+l)a még min*ig /eleség1l akarsz )enni' ozzá* megyek. . <e a tény az tény5 teljesen meg kell b(zno* bennem' ogy agyjalak nyerni.l#lne' és talán meg is gon*ol ato* maga*. /ér/i ar0a jeges i*egséget t1kr#z#tt5 . =em$tatsz a 0salá*o*nak és a barátai*nak.zt akaro*' ogy itt' elyben /eleség1l )egyelek" -a ez a m&*ja' ogy az enyém legyél' megteszem. Vele* megyek !ágiába.akarj engem. 3l)i etsz !ágiába' és b(zom benne*' ogy nem #l#* meg a gyerekeket' ogy nem a*sz el a legt#bbet (gér%nek' ogy nem teszel a szeret%**é 0sak azért' ogy $tána el agyj )alami nemes #lgy ke*)éért' akin megaka* a szeme*.zt isze*' olyan ember )agyok' aki gyerekeket #lne és ki asználna tége*" . 4emmit nem )esz(tesz.Nem .2ontosan ezt nem akarom.mon*ta Rose. .Wrj alá árom állampolgársági elismer)ényt nekem és a gyerekeknek.Nem iszem ezt.!i lenne a 0élja ennek" !ega*o* nekem a atalmat' ogy /ogjam a *ok$ment$mot' és elt. <e le et' ogy a 0salá*o* gy. Ae pe*ig megb(zol bennem' ogy saját' szaba* akaratomb&l tartok )ele* és megyek ozzá*' nem pe*ig )alami ostoba ki ()ás miatt.kkor mit akarsz" Rose egyenesen tartotta magát5 . -a +gy 0sinálj$k' a ogy én akarom' lesz egy egér$ta*.3zt gon*olo* r&lam" . !egb(zom benne*. Jrtem' miért tettél (gy.)#s lett5 . . Rose nem agy atta' ogy a /ér/i eltér(tse. 121 . Vele* akarok lenni' <e0lan' nagyon szeretlek.. Js szerintem akarsz is. . -angja . <e0lan rámere*t5 .njek' amint elért1k !ágiát. .tt&l /élsz' ogy rossz$l bánok )ele*" 3z a bizalomr&l sz&l' <e0lan. Rose /elny#g#tt5 .

A#rténjen bármi' nem /ogok kér*ez%sk#*ni. <e0lan két sz&nál t#bbet nem beszélt )ele.k#*ik' i*e min*ig )isszaj# etsz.7#)% nyáron rábeszélj1k' ogy )isszaj#jj#n )el1nk - 122 .(gérte Rose. . . . 3gyetlen /illér nélk1l megy át !ágiába. . 6égy sz()es' oz* i*e. sz1rke b%r pán0élzat' a kar*' a zsák és a /arkask#peny +jra el%ker1lt. 8eorge szipákolt. <e neke* lesz )álasztáso*. !egkapjátok az okiratotokat . .mon*ta Rose. .8yere )elem! . ogy elin*$ltak az 3r*%be )ezet% #s)ényen' Rose )isszanézett' és meglátta nagyit a )eran*án.z ar0án gyámoltalan ki/ejezés 1lt. G#nnyes b+0s+t )ettek nagyit&l.8eorge' )an egy /a*oboz a szobámban.mon*ta <e0lan. .kkor jobban alszom maj*.Ae át te azt akaro*' ogy b(zzak meg benne*' te )iszont nem b(zol bennem . . .mon*ta. . Ge)és olmi)al kellett $tazni$k' nem t#bbel' mint amennyit el t$*nak )inni. gyerekek )itték a játékaikat és az Cn$yas a árom k#tetét. . .3z benne a ki ()ás .7#)% nyáron )isszaj#)1nk látogat&ba . . Nem /ogok ki átrálni bel%le. . !in*ig' Rose. Nem )olt o)á mennem' és nem t$*tam ogyan átkelni az &0eánon.-árom okirat' armin0 nap.Gez*jetek 0somagolni. t#re*ékbéli pénz értéktelen !ágiában' (gy Rose min*et a nagyanyjának a*ta. <e0lan )issza)áltozott a mágiái kék)ér.Gérlek! Jléonore 0sak meg#lelte..)é.kkor sem agy attam )olna el 9let$st' a akartam )olna. . . /ér/i ar0ki/ejezése nem )áltozott. g%g#s ar0ki/ejezés szintén. -a nem m. Rose be0somagolt min*enkinek né ány )áltás r$ át. .mon*ta Rose. -a** tegyem meg ezt neke*.. 3gy egész napba telt #ssze0somagolni azt a ke)eset' amij1k )olt.

s(pb&l )arázslat l#)ellt el%.és áromemeletes ázak pettyezték a *ombol*alt a z#l*ell% tájban. Aakaros kis)áros )olt' kik#)ezett /%+tja egy *ombra /$tott /el. szar) n%tt' és az orrá)al gyengé*en megb#kte <e0lant. Gét.bben álltak' az ágak g#0s#rt#sebbek )oltak.mon*ta neki Rose. . <e0lan s1rgette %ket' és éjszakára megérkeztek egy telep1lés ez. :élre ajtotta a /ejét' amin két a0él)ég.z 3r*% min*en egyes lépéssel egyre magasabb és s#tétebb lett' a /ák s. -i etetlen k#nnyebbség t#lt#tte el. 8yors pata0sattogás )álaszolt rá' és egy nagy állat /+rta kereszt1l magát a bokrokon.mon*ta.Ga// a ne)e .. nap nagyobb részében gyalogoltak. )arázser% ott p$lzált benne' )ibrált' er%s )olt' és Rose elne)ette magát a bol*ogságt&l. . Gét nappal kés%bb )égre kiértek az 3r*%b%l egy +tra. Némelyik /e érre )olt meszel)e' némelyik r&zsasz(n és sárga k%b%l ép1lt' a legt#bbnek a tetejét pirosnaran0sos pala /e*te. Ctt-ott )arázslatos $t0ai lámpák pislákoltak.z igazság pillanata. . . 123 . Valami nagy nyomás tagl&zta le. . <e0lan beny+lt a b%rzekéjébe' és el%)ett egy kis s(pot. jelz%t1zek. Vég1l <e0lan megállt. Jles ang )ágott át az 3r*%n. G1l#n#s lények /$tottak át a lombok k#z#tt' és bizarr )irágok n%ttek a gy#kerek k#z#tt' mint /e ér és naran0ssz(n. 6e)eg%ért kapko*ott a irtelen s+lyt&l' és tett még egy lépést' maj* még egyet és még egyet. Válltájon z#m#k )olt és t#mzsi' mély mellkasa és er%s lába )olt . Nyeregkápára akaszt at& zsákokba pakolták át a olmij$kat' 7a0k és 8eorge poggyászát /eltették Ga// átára' és elin*$ltak. Js aztán o*aát )oltak.r.mon*ta <e0lan. . Vajon )an-e elég )arázserej1k az átkelés ez" Rose kézen /ogta a /i+kat' és tett egy lépést. .mint a kereszteztek )olna egy =$*Ueiser-mént és egy )a* kost. . l& )álasz$l ka//antott. atár .

4okkal kisebb )olt' mint a zsozs&' amit Rose-nak /izetett. Aalált )é0ét' *$pla mos*&t és egy z$ anyz&t' atalmas' /#l*be s1llyesztett ká**al.nem )ágyott másra' 0sak ogy lemos assa az er*%ben t#lt#tt árom napot magár&l.ek )oltak' a pa*l& aranyl& /áb&l kész1lt. 3gy ajt& k#t#tte #ssze a szobákat' min*két szobában bal*a0 inos ágy állt' és p$ a' s#tét)#r#s székek. Gis i*%be telt' mire ráj#tt' ogy mit rejtenek a 0sa)aros z#l* és kék 1)egek' *e )ég1l tisztán és man*arinillat+an lépett ki a ká*b&l' boly os' krémsz(n. 12. t#r1lk#z%be b$rkol&z)a. 8yorsan le)etk%z#tt és bemászott a ká*ba . szobák tiszták és szépek )oltak. 3gy s#tét aj+ /i+ szala*t el%' ogy el)egye Ga// kantárszárát' és mélyen meg ajolt. 3gy k#nt#s l&gott a /ogason' olyan átlagos' ogy Rose maj*nem /elne)etett. /oga*&s a meg/elel% szobában az ágyra elyezte 7a0ket' maj* )issza)on$lt. . Gét egybeny(l& szobát kaptak a máso*ik emeleti /olyos& )égén. Valamilyen oknál /og)a Rose /1st#s' k#zépkori /oga*&t )árt' *e e elyett a szobák szinte mo*ernek )oltak' eltekint)e att&l' ogy nem )oltak konnektorok' nem )olt té)é )agy bármi olyasmi' amit konnektorba kellett )olna *$gni.rt /ényt sz&rtak szét. <e0lan ki)ezette %ket az +tra' el egy magas' z#l*en ég% lámpaoszloppal jelzett' széles ép1let ez. /alakra /elszerelt elegáns' arang)irág alak+ lámpák sz. . . Js )a0sora négy személyre.Némelyik ép1letnek /$r0sa k$polája )olt' másoknak a /alaira k1l#n#s' ka0skaring&s ierogli/ákat )éstek.Oram! . . -irtelen ráj#tt' ogy b.zlik. . . 3gy érmét )etett o*a a /i+nak. 6& nem )olt elé /og)a. <e0lan 8eorge-ot 7a0k mellé tette le.9salá*i lakosztály' leg/els% emelet. Rose kiment a /1r*%szobába.-alkan! . /alak al)ány bara0ksz(n. Gis int& g#r*1lt el mellett1k' /el/elé tartott a *ombra. .sz&lt rá <e0lan' és a Ga// átán al)& két /i+ra m$tatott.

.Fgy t. .ka0agott Rose. Ae át teljesen ki )agyok szolgáltat)a neke*" .4ss' a gyerekek.mon*ta Rose.mon*ta' és be0s$kta az ajt&t. . . /ér/i angja )ágyt&l )olt reke*tes5 . . .!i allj$k %ket' *e %k nem allanak minket.-iányoztál.nt' nin0s áram' *e a )(znyomás ki)ál& )olt' és a )(z /orr&. :élek' ogy kiszeretsz bel%lem. . <e0lan o*any+lt' kitárta az ajt&t és megm$tatta neki' ogy a /i+k a másik szobában alszanak...Ae át (gy gon*olo* a lass+ és érzékit" Nagyjáb&l . <e0lan teste az #)é ez nyom&*ott. Rose az ajkára tette a kezét5 .-angszigetelt . 6áb$jj egyen elosont az al)& gyerekek mellett' át a máso*ik szobába' és le)eg%ért kapko*ott' amikor <e0lan rá$grott' és leso*orta a lábár&l.8yerekek! Rose /elsikkantott' azt )árta' ogy 7a0k )agy 8eorgie ro an be az ajt&n. :élek' ogy a 0salá*o* $tálni /og' és aztán 0sak azért )eszel maj* el' ogy megments' *e számki)etett leszel' és élete* )égéig engem /ogsz okolni azért' mert kitaga*tak. 12B . 7&)al kés%bb Rose' akinek melege )olt' és ne)etségesen bol*og )olt' a /ér/i karján ny$gtatta a /ejét. !aj* meg kell kér*eznie r&la <e0lant. /ér/i az ágy oz )itte5 .jka ozzáért Rose ajká oz' és a lány elol)a*t. <e0lan az ajt& /elé pillantott és elb%*1lt5 .!agyaráz* meg nekem a armin0 napot. .mon*ta <e0lan.Gi leszel. Rajta* áll' ogy meggon*olo*-e maga* .. 4ikoltoz atsz' amennyit 0sak akarsz.nnyira iányzott neki' ogy maj*nem s(r)a /aka*t..

. /ér/i magá oz +zta5 Nem azért teszem' ogy megmentselek. . . Rose a /ér/ira bám$lt5 . 4zeretnék a*ni neke* egy esélyt' te i*i&ta! Nem akarom' ogy azt érez*' ogy k#telessége* megtenni.!i$tán a sz1lei* megismertek.mon*ta a /ér/i. olnap +j gon*okat oz' *e ebben a pillanatban Rose teljesen és t#kéletesen bol*og )olt. Aeljesen #nz% okb&l teszem5 szeretlek' és nem akarok nélk1le* élni. .4%t' min*ent megtettem' ami a atalmamban állt' ogy i*e ozzalak az ágyamba' és nagyon keményen meg kellett *olgoznom érte.6e etetlen egy n%személy )agy! . .Jn is szeretlek .ajánlotta a /ér/i. . . . . kastély atalmas )olt. . .mon*ta Rose atározottan. Gi0sit megsért%*tem.emlékeztette Rose. Fgy terpeszke*ett el egy egy tetején' mint )alami k$porg& sárkány5 el#l szájként egy j&l meger%s(tett bejárat )olt' amelyet ossz+kás /alrész k#)etett' a sárkány 12D . >megsért%*tem? áromnapi némasági /oga*almat jelentett..3z igaz. /ér/i k#ré /onta a karját' és rámosolygott. /ér/i ne)etésben t#rt ki.jelentette ki <e0lan gyászosan. /ér/i mellkasa megreszketett' és Rose ráj#tt' ogy a ne)etését pr&bálja )isszatartani.Nem szeretnél' a nem )olnék az .mon*ta Rose.-ázaso*j$nk #ssze most! .Reggel lemegy1nk a magisztrát$sba.-armin0 nap . Rose *1 #*ten bám$lt rá. Nem a*tam okot neke*' ogy azt gon*ol*' ogy el /oglak agyni' )agy ogy meg#l#m a gyerekeket' és az +t szélén agyom %ket. Jn *#nt#ttem . lány meg0s&kolta. . . Cgazán' ez zseniális )olt. Rose /elny#g#tt' és #sszeg#mb#ly#*#tt. . . ..

. lo)a' <e0lan Ga//jának egy kisebb )áltozata' azonnal reagált5 egy elyben tán0olni kez*ett.z .mikor )alaki el%sz#r sz&l(totta Rose-t >+rn%m?-nek' agyta elmenni a /1le mellett. . . . <éli Aartományok gr&/n%je ke*)eli a természetes /ényt és a libben%s /1gg#ny#ket. .er*%/oltjai)al' l& nélk1li int&i)al és az +t mentén )arázslattal játsza*oz& gyerekekkel. tájat itt-ott romok tark(tották' régi ábor+k sebei.mikor át ala*t egy )ároson' jelentéseket oztak neki' általában a elyi katonaság paran0snoka.mon*ta <e0lan.=el1lr%l nagyon nyitott.z els% napi lo)aglás $tán Rose és a gyerekek bels% 0ombját is /elt#rte a nyereg' $tána lassan' *e /okozatosan megszokták. 8eorge +gy 1lt a lo)on' mint a lo)aglásra sz1letett )olna' m(g 7a0k nagyrészt 0sak kapaszko*ott a l&ba' és min*en b$kkan&nál kieresztette a karmát' m(g )ég1l l& és lo)asa is )ak pánikban robogott to)ább. .z emberek meg ajoltak el%tte. . A$*ta' ogy a /ér/i marsall' *e nem t$*ta' ogy ez mi)el jár. .*rianglián át )ezet% +t maj*nem egy étbe telt. . !in*ent megpr&bált' ogy ne ozza a /ér/it 127 . <e0lan az els% )árosban )ásárolta ezt a lo)at neki. . .nyakaként. 8yorsan elintézz1k' (gérem. gyerekek is kaptak egyegy mént. . . !in*en megáll& m$nkamegáll& is )olt. Rose teljes mértékben té)e*ett <e0lan stát$szát illet%en. =emegy1nk' jelentkezem a gr&/nál' és elin*$l$nk 9amarine kastélyába. kort&l megs#tét1lt barna k% 0sak er%s(tette az ill+zi&t. .9sak k()1lr%l ilyen szigor+ . Rose tátott szájjal nézte.ez olyan )olt' mint a a sárkány atalmas /arka lenne. Rose )állat )ont' pr&bált eny (teni a lapo0kái k#z#tt meg1l% nyomáson.z ország k1l#n#s )olt' elyenként tiszta és 0so*álatos' elyenként pe*ig s#tét. Rose megpr&bált /elkész1lni a le et%ségre' ogy talán nem /og tetszeni neki !ágia' *e tetszett neki .ztán a lábaként egy magas' kerek alaprajz+ torony ny+lt /el az égbe' $tána pe*ig egy sor meger%s(tett ép1let k#)etkezett' melyeket egy magas /al zárt k#rbe' egy szikla peremén )égig/$t& szege0ses mell)é**el .

><rága <e0lan' ol a menyasszonyo*"? >7a' o*akint agytam' kegyelmes $ram. -aja még min*ig r#)i* és borzas )olt. . -aja ez1stsz(n. )olt' r$ ája /ekete b%r' ar0a komor. gyerekek is leszálltak' és <e0lan elin*$lt a kap$ /elé.Várjatok meg' kérlek . 4z%ttesek l&gtak a /alakon. Fgy t. lép0s%sor min*két ol*alán bolt()es bejáratok )oltak' melyek egy nagy 0sarnokba ny(ltak. Gis /ák és sz(nes )irágok l&gtak a /alak mentén' atalmas 0serepekben. !in*enki meg ajolt' <e0lan le$grott Ga// átár&l' és leseg(tette Rose-t.? .kellemetlen elyzetbe. <e0lan 0s$pán b&lintott a sz1rke és kék r$ ába #lt#z#tt %r#knek.!in*járt j#)#k. /ér/i' akire Rose kétségbeesetten szeretett )olna j& benyomást tenni' még jobban' mint <e0lan sz1leire.<e0lan megrázta a /ejét. . !ég min*ig nem )olt ki/inom$lt. .mon*ta. . <e0lan b&lintott' és Rose-ra pillantott. . .nt' számtalan ablaka 0sak +gy ontotta a /ényt. .nt' egyetlen pillantásá)al is #lni t$*.mon*ta. 3gy /ér/i jelent meg. /ér/i k#)ette. .zt gon*oltam' ogy szerintem mi itt kint mara*$nk . Rose még min*ig a /armerját és a p&l&ját )iselte. 12K . :ello)agoltak az +ton. . !ost azonban szembe kell néznie a <éli Aartományok gr&/já)al. :elsietett a lép0s%n. It ala*tak a )árkap$ alatt. . Js <e0lan elt#kélte' ogy berángatja a kastélyba. . . 0sarnok meglep%en )i*ámnak t. !ég min*ig Rose )olt. . Gézen /ogta Rose-t' gyengé*en' *e a lány teljes bizonyossággal t$*ta bel%le' ogy ezt nem +sz atja meg' maj* beirány(totta a /oga*&terembe. pa*l& régi' kopott k% )olt.Várja #nt' lor*om .mon*ta Rose. 3nnek nagyon rossz )ége lesz.Nem inném. H az a /ér/i' akinek <e0lan /elel. lány el%tt széles terem tár$lt /el' ami /el/elé )ezet% lép0s%sorral ért )éget. . 4ajnos t$*ta' ogy ez 0sak a**ig siker1l' am(g nem találkozik más nemesekkel is.!eg)ár$nk.

9sak egy per0ig za)ar$nk még. 3gy n% jelent meg az egyik jobb ol*ali ajt&ban. !iért aggo*almasko*ott" 12N . Na' j&' attal' mi)el t#bbsz#r meggon*oltam magam a sz(neket illet%en.Gi maga" . Ó. . .nik. . . n% i*%sebb )olt' magas' s#tét aj+' gy#ny#r.mon*ta Rose.. .A$* /alat /esteni" Rose pislogott5 .3gye*1l mara*tak.!ár négy szobá)al )égeztem.én jobban m$tat' nem" . !egtenné' ogy seg(t nekem" !egállás nélk1l /estek' és már asogat a átam.7a0k' ezt ne 0sinál*! . 3gyetlen )álasz létezett5 . )olt. .mon*ta Rose &)atosan. 7a0k lenyelte a le)elet. . 8eorge a 0ip%jét bám$lta. másik /ele a0élsz1rke.mikor aggo*almasko*om' ki/estem a szobákat -mon*ta a n%. egek% Egy kék ér>% <e0lannel j#ttem .-ogyne' nagyon sz()esen. . A#re*ékb%l j#ttek" . /alak /ele krémsz(n. /estékkel #ssze/r#0sk#lt' &0ska p&l&t )iselt. .mormolta Rose. Psszenéztek. 7eges pára +szott át a szemén' és beleol)a*t s#tét mélységeibe. .3zek az #0séim.Cgen. .G#sz#n#m. n% áta*ott Rose-nak egy /est% engert. 2ár per0 m+l)a min*ketten /estettek. ..4zerintem krémsz(n.kér*ezte a n%.Világosabbnak t. . . Grémsz(n. n% az ajkát biggyesztette5 .Jn a 2eremr%l j#)#k . 7a0k kiny+lt' letépett egy le)elet a legk#zelebbi /ár&l' és i*egesen rág0sálni kez*te. G#)ették a n%t egy ol*al/olyos&ra' egy lép0s%n át a máso*ik emeletre' be' egy lepe*%kkel bebor(tott szobába.z #00sei imá*ni)al&k.

Nagyi azt mon*ta' ogy Rose szája és szeme )érzett. . . <éli Aartományok gr&/ját&l 9ass orn ellopott egy szerkezetet' amely )arázslattal táplálkozik' és )érebeket oz létre )ele.r 9ass ornnal maj*nem i*% el% )itt a s(rba. 8eorge ol*alba b#kte 7a0ket5 .ztán <e0lan rá)illantott Rose-ra' ogy megmentse .zt akarom' ogy biztos legyen magában. legnagyobb részét ismerem.jelentette ki a n%.Nem sz()esen mon*anám el .7a0k! . n% elmosolyo*ott5 . A$*om' ogy mi nyert1nk' *e megtenné' ogy elmon*ja a részleteket" Rose az ajkába arapott5 . Ragaszko*om ozzá. .ne)etett a n% lágyan. 130 .Aermészetesen <e0lan miatt. . . .Gérem.Aényleg" 7a0k b&lintott5 . n% szeme elkereke*ett5 .0sattant /el Rose.. -+sz per00el és két /allal kés%bb min*ent t$*ott' bár Rose nem igazán )olt biztos benne' ogy mennyire értette meg.:og* be! !ost már az egész t#rténetet allanom kell . Gi)itte az országb&l' át a 2eremre. <e0lan megpr&bálta )isszaszerezni' és megmentette Eilliamet' akinek szintén siker1lt beleke)ere*nie az egészben.sorolta 7a0k. . . Js mi lett a )ége" <e0lan )illantott' és Rose maj*nem meg alt' mert )illantott' ogy meg#lje 9ass ornt' és aztán már semmi ereje nem mara*t.Nem )agyok benne biztos' ogy el kellene mon*anom. A$*ja' ogy a gr&/n% mi&ta pr&bálja ki ázas(tani" -a ráj#n' ogy talált egy menyasszonyt' maga nem menek1l. 3z az egész z. Aényleg egy &napig akarja )áratni' ogy el)egye magát" .mon*ta Rose.

!it ér*ekli a gr&/n%t' ogy <e0lan n%s-e )agy sem" -iszen a gr&/i 0(me 0sak $*)ariassági 0(m.kér*ezte Rose.számos 0(met or*oznak.mosolyo*ott el Rose.Rose abozott. -a ozzámegy 9amarine lor*já oz' akár egy kr$mpliszsákban is be)on$l at a társaságba' akkor az lesz a legnagyobb *i)at.Q' egek! .**ig' a az #r#k#s leszolgálta a sz1kséges i*%t és letette a )izsgáit' megkapja a )ér)onal$kban k#)etkez% máso*ik legjobb 0(met. A$*ja' a mostani gr&/n% é*esanyja a A#re*ékben sz1letett. .itt peereknek ne)ezik %ket . Ge*)esem' . n% megáll(totta a engerét5 . 4emmit nem t$*ok az illemr%l' a szép /riz$rákr&l )agy a meg/elel% #lt#zk#*ésr%l' és remélem' egy pár *olgot megtan$lok még a találkozás$nk el%tt. <e0lan 0s$pán /orma szerint peer' mert bár teljes(tette a szolgálatot' $ra még min*ig életben )an.*riangliában a nemesek . . . . Js min*ig is gy. Ae át 9ass orn a nagybátyja )olt" .Nagyon j&l ismeri . 3zért képes <e0lan i*e-o*a $tazni a )ilágok k#z#tt.3gek! . Fgy bizony. . 3gy gr&/ le et egyszerre earl is' és bár& is. Aalán /élreértette. . . 3 elyett agyja' ogy az emberek té)es k#)etkeztetésre j$ssanak' és nem ja)(tja ki a té)e*és1ket. <e0lan a <éli Aartományok gr&/jának és gr&/n%jének a /ia.2aran0sol" <e0lannek )an egy i*eges(t% szokása. Nézze a j& ol*alát5 nem kell agg&*nia a meg/elel% #lt#zk#*és' a szép /riz$ra )agy az illem miatt. 9ass orn so a nem 131 .Remélem' elker1l#m a gr&/n%t.l#lte <e0lant és !a$*ot' a +gát.molyan /él)ér' a ogy mag$knál ne)ezik. Nem t$* az$*ni. A$*om' ogy a gr&/ szám(t rá' és % a marsall' *e reméltem' ogy a gr&/n%t nem igazán ér*ekli. 3gy #r#k#s akkor )e eti /el $rának 0(mét' amikor az $ra )issza)on$l )agy meg al.Rose elejtette a engert.

Rose a n%re bám$lt. 7a0k sziszegett.)álaszolta a gr&/n%.3nge*jetek már be! Vég1l is a test)ére )agyok! Rose átrált' és neki*%lt a /rissen /estett /alnak.mon*ta a n% )i*áman. <e0lan egy i*%sebb kia*ása jelent meg az ajt&ban... . 4enki sem t$*ja' miért' és (gy.nya" . Q' itt )an.ke*)elte a gr&/n%t.nya' nem látta*. .. . 9sak nagyon izgatottak . <e0lan ar0a /agyos lett5 ...be*$gta a /ejét az ajt&n. <e0lan angja sz&lalt meg5 .6áttam és j&)á agyom . 6épések allatszottak a /olyos&n. 132 .mon*ta <e0lan' és az erkély )égébe )ezette Rose-t.!egmentette t%l1nk! 6esz esk1)%! Ne arag$*j. . n% #ssze)onta a szem#l*#két. . !eglátta Rose-t' és el allgatott.Nem b(rtál maga**al! .nya! .4zéles )állá)al be/$rako*ott a szobába. Geszeg )olt' és s#tétb(bor r$ át )iselt.mikor meglátta Rose-t' (gy sz&lt5 Ni0sak' milyen bájos! . 3l)esztett1k a menyasszonyt. <e0lan ezt t%lem #r#k#lte. Nem b(rtam. A+l sokan )oltak' t+l angosak )oltak' t+lságosan tele )oltak )arázslattal.. Rose 0sak bám$lt. <e imá*ni)al&! .!aj* a /i+kra pillantott.Nem..6átta* ezt" . .!egle et' ogy eml(tettem azt az i*eges(t% szokást' miszerint agyja' ogy az ember té)es k#)etkeztetésre j$sson' és nem ja)(tja ki a té)e*ését. <e0lan el%relépett' és kitárta a szárnyas ajt&t' meg/ogta Rose kezét' és ki +zta egy széles erkélyre. Ne agg&*j az egy &napos )árakozás miatt' ennyi i*% kell is' ogy megszer)ezzem az esk1)%t. . .kiáltotta a gr&/n%. . 3gy még nála is i*%sebb /ér/i jelent meg... !elyik%t#k a alotti*éz%" :iatal n%i ang 0sen*1lt /el az ajt&ban5 .

Rose )issza)igyorgott rá. . 8yere ozzám /eleség1l . .Cgen! .z egyik i*%sebb /ér/i ajolt ki az ajt&n5 4zeretném megnézni a ármas ()et' amit )illant .Nem. <e0lan rá)igyorgott Rose-ra. 133 . Rose megrázta a /ejét5 . .z ablakban az #regember káromko*ott.8r&/ )agy" .. . 9sak nem mon*ta el a teljes igazságot.ztán békén agylak titeket. :elejts* el a kastélyt' /elejts* el a 0salá*omat. .3gek' anyá* biztos azt iszi' elme áboro*ott )agyok! Aetszel neki.szál. . .!ég +gy +sz é)ig nem.kérte <e0lan. .mon*ta.!on*j igent .!egint az$*tál nekem.kérte a /ér/i.<e 0sak lejárt az egy &nap. :ontos az' ogy gr&/ )agyok-e' )agy sem" -a nem lenne 0(mem' már ozzám j#ttél )olna. Rose a /ér/i nyaka k#ré /onta a karját' és meg0s&kolta' mik#zben )illantásának ármas ()e ott keringett k#r1l#tt1k.4zeretlek. 4zeme z#l* )olt' mint a /.. gyerekek is tetszenek neki. Rose' én még min*ig a régi )agyok. .

.*e #ssze kell 13... <e semmi nem az' aminek látszik. . arisztokraták $ralko*nak' alak)ált&k szala*gálnak' és a )arázserej1k nagysága meg)áltoztat atja az emberek sorsát. . 9erise !ar és a 0salá*ja pénzben szegény' )iszont j&kora /#l*ter1letet mon* at magáénak a 2o0solya ne).!ár megjelent a Világok peremén sorozat máso*ik k#tete! Áradó hold .nnek' a !ar 0salá* %si ri)álisai )álnak az els% szám+ gyan+s(tottakká. Eilliam' az alak)ált& katona' aki maga m#g#tt agyta !ágia politikai a*sz(nterét' arra kényszer1l' ogy ismét szolgálatba lépjen' és /elk$tassa a ri)ális ország kémnagymesterét.. 2erem két )ilág k#z#tt +z&*ik5 az egyik ol*alr&l a A#re*ék atárolja' a ol az emberek a$t&kon járnak' plázákban )ásárolnak' és a )arázslat nem t#bb p$szta t1n*érmesénél' a másik ol*alán pe*ig !ágia ter1l el' a ol kék)ér..(gy 9erise és 0salá*ja is )eszélybe ker1l. *olgozni$k' a sikerrel akarnak járni.' mo0saras ter1leten' amely 6o$isiana állam és !ágia k#z#tt ter1l el. !ágia két országának kémei 0selsz#)ésekkel teli ábor+t /olytatnak egymással' és kon/likt$s$k a 2eremre is átterje* .mikor 9erise sz1lei elt.mikor Eilliam és 9erise k1l*etés1k teljes(tése k#zben keresztezik egymás +tját' /ellobbannak a szikrák . és a életben akarnak mara*ni.

B .