You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
Biuro Parafialne czynne:
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314
od poniedziałku do piątku
Tel. :(586) 977 - 7267 * Fax.:586.977- 2074
Sala Parafialna (586) 977– 7379
10:00am - 12:00pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org 1:00pm - 5:00pm
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org w soboty
e-mail: parish@ ParafiaSterlingHTS.org 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Robert Będziński - wikariusz,
ks. Witalii Guz - wikariusz, Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA do szczęścia, niż On. Jezus jednak dobrze wie, że ze
zranionego serca nie da się budować nowego, szczęśliwe-
4 października 2009 go domu. „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie
Niech będzie pochwalony rozdziela!” Z punktu widzenia religijnego warto wśród
Jezus Chrystus! wielu przyczyn wzrastającej liczby rozpadających się
małżeństw dostrzec dwie. Pierwsza to brak odpowiednie-
Bóg złączył go przygotowania do małżeństwa. Niewielu młodych ludzi
dorasta do podjęcia obowiązków dobrej matki
Jedna z najboleśniejszych ran współczesnego człowieka to i odpowiedzialnego ojca. Ich niedojrzała decyzja zyskuje
niezwykle częste rozdarcie serc, które Bóg złączył. Rana wymiar prawny, a w Kościele sakramentalny, i przez to jej
rozwodów. Krwawiąca, paraliżująca ruchy jednej i drugiej konsekwencje są już cało życiowe. Zbyt późno odkrywają
strony, a przede wszystkim raniąca serca dzieci. swą pomyłkę, a jej naprawa przerasta ich możliwości.
W spotkaniu serc męża i żony Bóg uczynił bezpieczeń- Skoro bowiem nie byli odpowiednio przygotowani do
stwa dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu wzrastają, tu budowy domu szczęścia, tym bardziej nie są przygotowani
wychowują, aż do pełnej samodzielności. Dwa serca do jego ratowania, gdy się rozpada. Nie należy się też
połączone miłością są w stanie zbudować dla siebie dziwić, że w chwili próby nie umieją sprostać zadaniu
i swoich dzieci dom szczęścia. Wszystko inne jest jeno i ratują się ucieczką. Ucieczka ta jednak jest ich klęską.
dodatkiem. Najważniejsze jest, by odpowiedzialne Trzeba odkryć ten mechanizm, ponieważ skuteczna praca
skrzydła miłości objęły serca tworzące dom. Jeśli się to nad zahamowaniem wzrostu ilości rozwodów wiedzie
stanie, jest w nim przytulnie, bezpiecznie, dobrze, bo ich przez udoskonalenie wychowania młodych, w rodzinie
pieśnią jest harmonia kochających serc. i Kościele, do pełni odpowiedzialności za budowę
Tak zaprogramował człowieka Bóg. Niedojrzałość ludzka rodzinnego domu. Druga przyczyna jest jeszcze
przejawia się między innymi w braku odpowiedzialności za poważniejsza. Nowożeńcy stając przy ołtarzu dają Bogu
decyzję budowy domu szczęścia. Słabe poznanie partne- słowo, że nie opuszczą współmałżonka aż do śmierci.
ra i nieumiejętność życia prawdziwą miłością prowadzi do Gdyby potraktowali Boga jako konkretną osobę i wiedzieli
dramatu. Zamiast domu szczęścia powstaje sala wzajem- Komu dają słowo, to oddaliby życie, ale danego Mu słowa
nego torturowania. Finał jest znany. Zmęczeni, uciekają by nie złamali. Niesłowność wobec Boga jest zawsze
od siebie z głębokim poczuciem klęski. Zdumiewa fakt, że brakiem szacunku dla Niego. Niesłowny człowiek nie
ludzie niedojrzali ciągle mają do Boga pretensje o to, że traktuje na serio ani współmałżonka, ani Kościoła, ani
decyzja zawarcia małżeństwa wiąże ludzi w sposób Boga. Dotykamy tu słabości wiary. Wierność miłości
nieodwracalny aż do śmierci. Ciągle też szukają jakichś małżeńskiej można budować w sposób pewny jedynie
sposobów, by usprawiedliwić rozpad małżeństwa w oparciu o Boga. „Co więc Bóg
i możliwość zmiany partnera. Tak było w Starym złączył, tego człowiek niech nie
Testamencie. Mojżesz zgodził się na takie żądanie ludzi i rozdziela!”. Kto wie, kim jest Bóg,
w trudnych wypadkach pozwolił stosować list nie będzie Go poprawiał, lecz uczyni
rozwodowy. Chrystus znosi to Mojżeszowe złagodzenie. wszystko, by współpracować z Nim
Wzywa do uszanowania decyzji Boga. I mimo tak jasnego w łączeniu serc i budowie domu
postawienia sprawy przez Zbawiciela, wśród chrześcijan szczęścia.
coraz częściej pojawiają się żądania, by je zlekceważyć
i usprawiedliwić rozpad małżeństwa. Ludzie, którzy ks. Edward Staniek
popełnili błąd niewłaściwego doboru partnera, chcą
udowodnić, że są mądrzejsi od Boga i lepiej znają drogę
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCEJE MSZALNE Służba Liturgiczna


SOBOTA 3 PAŹDZIERNIKA sobota/ niedziela - 10/11 października
4:00 O Boże bł. dla Olivii z okazji 2 urodzin………rodzice - LEKTORZY -
4:00 + Władysław Maleszyk 14 rocz. śm. i za zmarłych 4:00 - Celina Basta, Olga Osko
z rodziny Maleszyk…………………żona z rodziną 8:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 PAŹDZIERNIKA 9:30 - Stanisław Dobrzyński, Lucyna Malarz,
Karolina Walowicz
8:00 Za zmarłych z rodziny Janiszewskich i Kabat………. 11:15 - Kl. VIII
8:00 ++ Stanisława i Michał Ratajczyk 30 rocz. śm...wnuk 1:00 - Stanisław Bis, Maria Grot, Józefa Hołowińska
9:30 ++ Marianna i Antoni Mieczkowski…………..rodzina 7:00 - Anna Moskwa, Marcin Czekaj
11:15 + Jan Wesołowski……………………………………
11:15 + Wiesław Lewkowicz 15 rocz. śmierci…….rodzina - KOLEKTORZY -
1:00 O Boże bł. dla Łukasza z okazji 21 urodzin...rodzice 4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
7:00 + Franciszek Słysz i za zmarłych z rodziny Słysz 8:00 - Emil Filip, Józef Chryczyk
…………………………………………………..rodzina 9:30 - Stanisław Kwiek, Antoni Malarz,
PONIEDZIAŁEK 5PAŹDZIERNIKA Augustyn Nytko, Marek Wach
11:15 - Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski,
9:00 Za Parafian……………………………………………… Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny
9:00 + Aleksander Bieńkowski………………..żona i dzieci 1:00 - Tadeusz Byra, Zdzisław Wolan, Wacław Muszyński
7:00 + Marianna Kołaczkowska…………………………syn 7:00 - Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak
7:00 + Piotr Grubski…………………………….rodzina Nita
WTOREK 6 PAŹDZIERNIKA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9:00 + Jarosław Klecuń………………………………...żona
9:00 + Mirosława w 30 dni po śmierci…………….znajoma Dziś pierwsza niedziela października. W kościo-
7:00 ++ Julia i Franciszek Maziarz…………………rodzina łach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy
7:00 ++ Gabriela i Stefan Ciesielscy………..syn z rodziną nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo
ŚRODA 7 PAŹDZIERNIKA Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy
Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata.
9:00 O Boże bł. i zdrowie dla Józefa………………….żona
Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej
9:00 + Frank Wiśniewski…………………...żona z dziećmi
7:00 + Edward………………………………córka z rodziną połączonej z tym nabożeństwem. A tych, którym
7:00 + Marianna Stawisińska……………………….rodzina trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawia-
CZWARTEK 8 PAŹDZIERNIK
nie różańca w domach. Sługa Boży Jan Paweł II
w liście apostolskim Rosarium Vrginis Mariae z
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski Jonatan i Irena….. 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca
9:00 + Edmund Simiński……………………………….żona wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją
7:00 + Władysław Kisała……………………..………siostra niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” .
PIĄTEK 9 PAŹDZIERNIK Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmó-
9:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks i rodziny……..Ania wienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic
7:00 ++ Jadwiga i Franciszek Klejno……..córka z rodziną w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny.
SOBOTA 10 PAŻDZIERNIK
Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw,
jakimi może nas Kościół obdarzyć.
9:00 + Aleksandra Ogniewska………………………..córka
9:00 + Józef Suduł 39 rocz. śm……………...syn z rodziną Poszczególne
4:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka……. tajemnice różańca
4:00 + Mitchell Wujcikowski…………………J Wujcikowski odmawiamy w następujące dni
4:00 + Daniel Żabicki …………………………...dziadkowie
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11 PAŻDZIERNIK niedziele i środy - tajemnice chwalebne,
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks z okazji ur….family w poniedziałki i soboty - tajemnice radosne,
8:00 + Stefan Terlecki………………………żona z rodziną we wtorki i piątki - tajemnice bolesne,
9:30 Za żywych i zmarłych członków Różańca św………. w czwartki - tajemnice światła.
11:15 + Kazimierz Kaczmarek………………………………
11:15 + Aleksandra Ogniewska………………………córka W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne
1:00 O Boże bł. dla Sebastiana i Natana……..dziadkowie wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, które
7:00 + Anna Niebieszczańska………………….syn z żoną przypada w środę 7 października.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
W Kościele rozpoczynamy dziś kolejny Tydzień PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie ma DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA
być stałym elementem naszej chrześcijańskiej Włączeni zostali:
postawy wobec drugiego człowieka,
zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Przynagle- Natalie Marie Bejan
Blanca Wierzbanowski
ni darem Bożej miłosiernej miłości, każdego
Sabrina Julia Kobylecki
dnia powinniśmy oddawać życie braciom, Paul Ruc
powinniśmy stawać się świadkami miłosierdzia Kornelia Prusinowska
w dzisiejszym świecie. Thomas Dominik Skomski
Alyssa Marie Mickiewicz
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO Maya Lilian Grace Wilzak- Laby
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: Jan Emil Hyzposki
Nicholas Davis Jones
Jakub Grabowski
5 października – św. Faustyna Kowalska,
Vanessa Brooke Polmerski
siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Jakub Narkiewicz
Bożej Miłosierdzia; Ojciec Święty Anna Gena Kafarski
Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Nowo ochrzczonym , rodzicom i rodzicom
Bożego Miłosierdzia”, która wyszła chrzestnym gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa oraz opieki
z Polski. Jasnogórskiej Pani patronki naszej parafii.
9 października – bł. Wincenty Kadłubek, Szczęść Boże.

biskup krakowski, uczestnik


Soboru Laterańskiego IV; ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
spisał on dzieje naszego narodu w najbliższym czasie
w swojej kronice . sakramentalny
10 października – bł. Maria Angela związek małżeński zawrzeć mają:
Truszkowska, Anna Janik i Craig Shaw (I)
współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Ktokolwiek wiedziałby o istniejących
zajmujących się biednymi przeszkodach w zawarciu małżeństwa proszony
jest o kontakt z biurem parafialnym.

The Spiritual Care Services Department of St.


John Macomb-Oakland Hospital is looking for
NABOŻEŃSTWA volunteers to visit patients.
Spiritual Care Services of St. John Macomb Oakland
RÓŻAŃCOWE Hospital is looking for individuals who are
dla dorosłych interested in volunteering to Visit patients. There
od poniedziałku do piątku will be a training program for this ministry
o godz.6:30pm at Oakland Center beginning Thursday, October 8,
dla dzieci w środy 6:00-7:30pm. and will continue each Thursday until
o godz.6:45pm November 5th.
If you are interested, please call Rev. James von Drehle,
WYBIERAMY PATRONA Oakland Center - (248) 967-7546 or Sr. Diane Rondeau -
Macomb Center - (586) 573 - 5137.
ARCHIDIECEZJI DETROIT
ks. Arcybiskup Allen Vigneron zwrócił
z prośbą do wiernych archidiecezji Ofiary niedzielne
Detroit o wybór patrona dla archidiecezji. Sugestią sobota /niedziela 26/27 września
ks. arcybiskupa jest, aby była to osoba kanonizowana
Ofiary z kopert $ 4,512.00
lub błogosławiona, pochodząca z kontynentu północ-
no-amerykańskiego. Do szukania i zgłaszania swoich Ofiary bez kopert $ 957.00
propozycji zaproszone są parafie, szkoły i instytucje Kawiarenka 370.00
katolickie, grupy religijne oraz osoby indywidualne. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR 1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
tel. domu sióstr Codzienne Msze święte
( 586) 979- 0255 Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
Od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie rano o godz. 9:00
Program Radiowy Księży Chrystusowców wieczorem w środy i piątki o godz. 7:00pm.
Sobota godz. 8:00am - 8:30am W soboty o godz. 9:00am
Ze stacji WNZK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Rada Duszpasterska Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. o godz. 8:45am.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Sakramenty:
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990.
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
pozostali członkowie:
Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy - Józef Ledziński - (586) 726 - 0636 w kaplicy św. Maksymiliana.
Kolektorzy - Albert Ciesielski - ( 586) 247 - 4217 Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących
Ministranci - ks. Robert Będziński SChr. młodzież od klasy ósmej do dziesiątej.
Chór Parafialny Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Krzysztof Grzesiak - (586) 263 - 3754 datą ślubu.
Grupa Modlitewna Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr. o każdej porze.
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 939 - 2962
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Małgorzata Purzycka -(248) 619 - 9433
Franciszek Maziarz - (248)-625 - 9465 w PARAFII
Róże Różańcowe Przedszkole Parafialne
Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883 - 4113
Radio Maryja Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452
Elżbieta Bieciuk - (586) 677 - 9385
Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Koło Seniorów „ Złota Róża”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804 Sobota - 12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607 Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Tow. Chrystusowego Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4 - 5 lat)
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217 Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355
Koordynator do spraw Katechezy Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6 - 7 lat)
ks. Robert Będziński SChr Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat)
Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898
Challange Girls Club Kickoff Wtorek - 7:00pm - 8:00pm ( Sala Jana Pawła II).
Ania Purzycka - (248) 619-9433 Zespół Taneczny „ Dunajec” (13 - 18 lat)
Parafialny Teatrzyk Dziecięcy Grupa I środa - 8:30pm, sobota - 9:00am - 11:00am
Elżbieta Zieliński - (586) 781- 2861 Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 -1875.
Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Antoni Walawender - (586) 751-1224 Taniec Towarzyski dla dzieci
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344 Instruktor - Barbara Słomiński
Kung Fu - Rafał Nowakowski - (313) 530 - 0209 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 - 0478
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 977-7267

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Wednesday 3:30 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS